Glossary and Vocabulary for Sarvadharmapravṛttinirdeśa (Fo Shuo Zhu Fa Ben Wu Jing) 佛說諸法本無經, Scroll 2

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 163 gain; advantage; benefit 爾時曼殊尸利童真而白佛言
2 163 profit 爾時曼殊尸利童真而白佛言
3 163 sharp 爾時曼殊尸利童真而白佛言
4 163 to benefit; to serve 爾時曼殊尸利童真而白佛言
5 163 Li 爾時曼殊尸利童真而白佛言
6 163 to be useful 爾時曼殊尸利童真而白佛言
7 163 smooth; without a hitch 爾時曼殊尸利童真而白佛言
8 163 benefit; hita 爾時曼殊尸利童真而白佛言
9 163 shī corpse 爾時曼殊尸利童真而白佛言
10 163 shī Kangxi radical 44 爾時曼殊尸利童真而白佛言
11 163 shī shi 爾時曼殊尸利童真而白佛言
12 163 shī sila; commitment to not doing harm 爾時曼殊尸利童真而白佛言
13 163 shī corpse; kuṇapa 爾時曼殊尸利童真而白佛言
14 149 曼殊 mànshū mañju; beautiful; lovely; charming 爾時曼殊尸利童真而白佛言
15 149 曼殊 mànshū Manjusri 爾時曼殊尸利童真而白佛言
16 149 曼殊 mànshū Manshu 爾時曼殊尸利童真而白佛言
17 93 sentence 羅尼句
18 93 gōu to bend; to strike; to catch 羅尼句
19 93 gōu to tease 羅尼句
20 93 gōu to delineate 羅尼句
21 93 gōu a young bud 羅尼句
22 93 clause; phrase; line 羅尼句
23 93 a musical phrase 羅尼句
24 93 verse; pada; gāthā 羅尼句
25 74 infix potential marker 轉生羞慚不憙樂心
26 64 諸法 zhū fǎ all things; all dharmas 若有菩薩見於諸法無業無報
27 51 種子 zhǒngzi seed 名雞羅句及種子句
28 51 種子 zhǒngzi son 名雞羅句及種子句
29 51 種子 zhǒngzi seed 名雞羅句及種子句
30 51 種子 zhǒngzi bīja; seed; karmic seed 名雞羅句及種子句
31 50 jiàn to see 若有菩薩見於諸法無業無報
32 50 jiàn opinion; view; understanding 若有菩薩見於諸法無業無報
33 50 jiàn indicates seeing, hearing, meeting, etc 若有菩薩見於諸法無業無報
34 50 jiàn refer to; for details see 若有菩薩見於諸法無業無報
35 50 jiàn to appear 若有菩薩見於諸法無業無報
36 50 jiàn to meet 若有菩薩見於諸法無業無報
37 50 jiàn to receive (a guest) 若有菩薩見於諸法無業無報
38 50 jiàn let me; kindly 若有菩薩見於諸法無業無報
39 50 jiàn Jian 若有菩薩見於諸法無業無報
40 50 xiàn to appear 若有菩薩見於諸法無業無報
41 50 xiàn to introduce 若有菩薩見於諸法無業無報
42 50 jiàn view; perception; dṛṣṭi; diṭṭhi 若有菩薩見於諸法無業無報
43 48 to go; to 若有菩薩見於諸法無業無報
44 48 to rely on; to depend on 若有菩薩見於諸法無業無報
45 48 Yu 若有菩薩見於諸法無業無報
46 48 a crow 若有菩薩見於諸法無業無報
47 48 Kangxi radical 71 若有菩薩見於諸法無業無報
48 48 to not have; without 若有菩薩見於諸法無業無報
49 48 mo 若有菩薩見於諸法無業無報
50 48 to not have 若有菩薩見於諸法無業無報
51 48 Wu 若有菩薩見於諸法無業無報
52 48 mo 若有菩薩見於諸法無業無報
53 46 yán to speak; to say; said 爾時曼殊尸利童真而白佛言
54 46 yán language; talk; words; utterance; speech 爾時曼殊尸利童真而白佛言
55 46 yán Kangxi radical 149 爾時曼殊尸利童真而白佛言
56 46 yán phrase; sentence 爾時曼殊尸利童真而白佛言
57 46 yán a word; a syllable 爾時曼殊尸利童真而白佛言
58 46 yán a theory; a doctrine 爾時曼殊尸利童真而白佛言
59 46 yán to regard as 爾時曼殊尸利童真而白佛言
60 46 yán to act as 爾時曼殊尸利童真而白佛言
61 46 yán speech; vāc 爾時曼殊尸利童真而白佛言
62 46 yán speak; vad 爾時曼殊尸利童真而白佛言
63 40 世尊 shìzūn World-Honored One 世尊
64 40 世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; Bhagavān; Buddha 世尊
65 38 佛言 fó yán the Buddha said 佛言
66 38 佛言 fó yán buddhavacana; the teachings of the Buddha 佛言
67 37 zhě ca
68 37 method; way 此法善此法不善
69 37 France 此法善此法不善
70 37 the law; rules; regulations 此法善此法不善
71 37 the teachings of the Buddha; Dharma 此法善此法不善
72 37 a standard; a norm 此法善此法不善
73 37 an institution 此法善此法不善
74 37 to emulate 此法善此法不善
75 37 magic; a magic trick 此法善此法不善
76 37 punishment 此法善此法不善
77 37 Fa 此法善此法不善
78 37 a precedent 此法善此法不善
79 37 a classification of some kinds of Han texts 此法善此法不善
80 37 relating to a ceremony or rite 此法善此法不善
81 37 Dharma 此法善此法不善
82 37 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 此法善此法不善
83 37 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 此法善此法不善
84 37 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 此法善此法不善
85 37 quality; characteristic 此法善此法不善
86 33 luó Luo 羅尼句
87 33 luó to catch; to capture 羅尼句
88 33 luó gauze 羅尼句
89 33 luó a sieve; cloth for filtering 羅尼句
90 33 luó a net for catching birds 羅尼句
91 33 luó to recruit 羅尼句
92 33 luó to include 羅尼句
93 33 luó to distribute 羅尼句
94 33 luó ra 羅尼句
95 32 chicken; rooster 名雞羅句及種子句
96 32 a domestic fowl 名雞羅句及種子句
97 32 yìng to answer; to respond 所謂苦應知
98 32 yìng to confirm; to verify 所謂苦應知
99 32 yìng to be worthy of; to correspond to; suitable 所謂苦應知
100 32 yìng to accept 所謂苦應知
101 32 yìng to permit; to allow 所謂苦應知
102 32 yìng to echo 所謂苦應知
103 32 yìng to handle; to deal with 所謂苦應知
104 32 yìng Ying 所謂苦應知
105 31 to carry on the shoulder 何因是種子句
106 31 what 何因是種子句
107 31 He 何因是種子句
108 31 yīn cause; reason 何因是種子句
109 31 yīn to accord with 何因是種子句
110 31 yīn to follow 何因是種子句
111 31 yīn to rely on 何因是種子句
112 31 yīn via; through 何因是種子句
113 31 yīn to continue 何因是種子句
114 31 yīn to receive 何因是種子句
115 31 yīn to continue the same pattern; to imitate an existing model; to adapt 何因是種子句
116 31 yīn to seize an opportunity 何因是種子句
117 31 yīn to be like 何因是種子句
118 31 yīn a standrd; a criterion 何因是種子句
119 31 yīn cause; hetu 何因是種子句
120 30 zhōng middle 佛說諸法本無經卷中
121 30 zhōng medium; medium sized 佛說諸法本無經卷中
122 30 zhōng China 佛說諸法本無經卷中
123 30 zhòng to hit the mark 佛說諸法本無經卷中
124 30 zhōng midday 佛說諸法本無經卷中
125 30 zhōng inside 佛說諸法本無經卷中
126 30 zhōng during 佛說諸法本無經卷中
127 30 zhōng Zhong 佛說諸法本無經卷中
128 30 zhōng intermediary 佛說諸法本無經卷中
129 30 zhōng half 佛說諸法本無經卷中
130 30 zhòng to reach; to attain 佛說諸法本無經卷中
131 30 zhòng to suffer; to infect 佛說諸法本無經卷中
132 30 zhòng to obtain 佛說諸法本無經卷中
133 30 zhòng to pass an exam 佛說諸法本無經卷中
134 30 zhōng middle 佛說諸法本無經卷中
135 27 名為 míngwèi to be called 我當說彼名為度者
136 23 zuò to do 見已作三種業
137 23 zuò to act as; to serve as 見已作三種業
138 23 zuò to start 見已作三種業
139 23 zuò a writing; a work 見已作三種業
140 23 zuò to dress as; to be disguised as 見已作三種業
141 23 zuō to create; to make 見已作三種業
142 23 zuō a workshop 見已作三種業
143 23 zuō to write; to compose 見已作三種業
144 23 zuò to rise 見已作三種業
145 23 zuò to be aroused 見已作三種業
146 23 zuò activity; action; undertaking 見已作三種業
147 23 zuò to regard as 見已作三種業
148 23 zuò action; kāraṇa 見已作三種業
149 22 to use; to grasp 彼以順見
150 22 to rely on 彼以順見
151 22 to regard 彼以順見
152 22 to be able to 彼以順見
153 22 to order; to command 彼以順見
154 22 used after a verb 彼以順見
155 22 a reason; a cause 彼以順見
156 22 Israel 彼以順見
157 22 Yi 彼以順見
158 22 use; yogena 彼以順見
159 21 to leave; to depart; to go away; to part 念業已離亦不
160 21 a mythical bird 念業已離亦不
161 21 li; one of the eight divinatory trigrams 念業已離亦不
162 21 a band or kerchief worn when a woman left home to be married 念業已離亦不
163 21 chī a dragon with horns not yet grown 念業已離亦不
164 21 a mountain ash 念業已離亦不
165 21 vanilla; a vanilla-like herb 念業已離亦不
166 21 to be scattered; to be separated 念業已離亦不
167 21 to cut off 念業已離亦不
168 21 to violate; to be contrary to 念業已離亦不
169 21 to be distant from 念業已離亦不
170 21 two 念業已離亦不
171 21 to array; to align 念業已離亦不
172 21 to pass through; to experience 念業已離亦不
173 21 transcendence 念業已離亦不
174 18 niàn to read aloud 當作是念
175 18 niàn to remember; to expect 當作是念
176 18 niàn to miss 當作是念
177 18 niàn to consider 當作是念
178 18 niàn to recite; to chant 當作是念
179 18 niàn to show affection for 當作是念
180 18 niàn a thought; an idea 當作是念
181 18 niàn twenty 當作是念
182 18 niàn memory 當作是念
183 18 niàn an instant 當作是念
184 18 niàn Nian 當作是念
185 18 niàn mindfulness; smrti 當作是念
186 18 niàn a thought; citta 當作是念
187 16 zhì wisdom; knowledge; understanding 離無智
188 16 zhì care; prudence 離無智
189 16 zhì Zhi 離無智
190 16 zhì clever 離無智
191 16 zhì Wisdom 離無智
192 16 zhì jnana; knowing 離無智
193 16 Kangxi radical 49 如是語已
194 16 to bring to an end; to stop 如是語已
195 16 to complete 如是語已
196 16 to demote; to dismiss 如是語已
197 16 to recover from an illness 如是語已
198 16 former; pūrvaka 如是語已
199 16 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 世尊為說
200 16 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 世尊為說
201 16 shuì to persuade 世尊為說
202 16 shuō to teach; to recite; to explain 世尊為說
203 16 shuō a doctrine; a theory 世尊為說
204 16 shuō to claim; to assert 世尊為說
205 16 shuō allocution 世尊為說
206 16 shuō to criticize; to scold 世尊為說
207 16 shuō to indicate; to refer to 世尊為說
208 16 shuō speach; vāda 世尊為說
209 16 shuō to speak; bhāṣate 世尊為說
210 16 xīn heart [organ] 有四倒心眾生
211 16 xīn Kangxi radical 61 有四倒心眾生
212 16 xīn mind; consciousness 有四倒心眾生
213 16 xīn the center; the core; the middle 有四倒心眾生
214 16 xīn one of the 28 star constellations 有四倒心眾生
215 16 xīn heart 有四倒心眾生
216 16 xīn emotion 有四倒心眾生
217 16 xīn intention; consideration 有四倒心眾生
218 16 xīn disposition; temperament 有四倒心眾生
219 16 xīn citta; thinking; thought; mind; mentality 有四倒心眾生
220 15 zhī to know 法知此法斷
221 15 zhī to comprehend 法知此法斷
222 15 zhī to inform; to tell 法知此法斷
223 15 zhī to administer 法知此法斷
224 15 zhī to distinguish; to discern 法知此法斷
225 15 zhī to be close friends 法知此法斷
226 15 zhī to feel; to sense; to perceive 法知此法斷
227 15 zhī to receive; to entertain 法知此法斷
228 15 zhī knowledge 法知此法斷
229 15 zhī consciousness; perception 法知此法斷
230 15 zhī a close friend 法知此法斷
231 15 zhì wisdom 法知此法斷
232 15 zhì Zhi 法知此法斷
233 15 zhī Understanding 法知此法斷
234 15 zhī know; jña 法知此法斷
235 14 màn long
236 14 màn to extend; to prolong
237 14 màn vast; endless
238 14 màn to grow; to spread
239 14 màn Man
240 14 màn beautiful; graceful
241 14 màn ma
242 14 shū different; special; unusual 殊尸利
243 13 Yi 亦不見佛及以法僧
244 13 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 業障得淨
245 13 děi to want to; to need to 業障得淨
246 13 děi must; ought to 業障得淨
247 13 de 業障得淨
248 13 de infix potential marker 業障得淨
249 13 to result in 業障得淨
250 13 to be proper; to fit; to suit 業障得淨
251 13 to be satisfied 業障得淨
252 13 to be finished 業障得淨
253 13 děi satisfying 業障得淨
254 13 to contract 業障得淨
255 13 to hear 業障得淨
256 13 to have; there is 業障得淨
257 13 marks time passed 業障得淨
258 13 obtain; attain; prāpta 業障得淨
259 13 self
260 13 [my] dear
261 13 Wo
262 13 self; atman; attan
263 13 ga
264 13 本性 běnxìng inherent nature 若見諸法本性入
265 12 to be near by; to be close to 若有菩薩即於欲際而
266 12 at that time 若有菩薩即於欲際而
267 12 to be exactly the same as; to be thus 若有菩薩即於欲際而
268 12 supposed; so-called 若有菩薩即於欲際而
269 12 to arrive at; to ascend 若有菩薩即於欲際而
270 12 desire 若有菩薩即於欲際而
271 12 to desire; to wish 若有菩薩即於欲際而
272 12 to desire; to intend 若有菩薩即於欲際而
273 12 lust 若有菩薩即於欲際而
274 12 desire; intention; wish; kāma 若有菩薩即於欲際而
275 12 chù a place; location; a spot; a point 彼便獨到閑處
276 12 chǔ to reside; to live; to dwell 彼便獨到閑處
277 12 chù an office; a department; a bureau 彼便獨到閑處
278 12 chù a part; an aspect 彼便獨到閑處
279 12 chǔ to be in; to be in a position of 彼便獨到閑處
280 12 chǔ to get along with 彼便獨到閑處
281 12 chǔ to deal with; to manage 彼便獨到閑處
282 12 chǔ to punish; to sentence 彼便獨到閑處
283 12 chǔ to stop; to pause 彼便獨到閑處
284 12 chǔ to be associated with 彼便獨到閑處
285 12 chǔ to situate; to fix a place for 彼便獨到閑處
286 12 chǔ to occupy; to control 彼便獨到閑處
287 12 chù circumstances; situation 彼便獨到閑處
288 12 chù an occasion; a time 彼便獨到閑處
289 12 míng fame; renown; reputation 若知其心唯有名量
290 12 míng a name; personal name; designation 若知其心唯有名量
291 12 míng rank; position 若知其心唯有名量
292 12 míng an excuse 若知其心唯有名量
293 12 míng life 若知其心唯有名量
294 12 míng to name; to call 若知其心唯有名量
295 12 míng to express; to describe 若知其心唯有名量
296 12 míng to be called; to have the name 若知其心唯有名量
297 12 míng to own; to possess 若知其心唯有名量
298 12 míng famous; renowned 若知其心唯有名量
299 12 míng moral 若知其心唯有名量
300 12 míng name; naman 若知其心唯有名量
301 12 míng fame; renown; yasas 若知其心唯有名量
302 12 suǒ a few; various; some 所白言
303 12 suǒ a place; a location 所白言
304 12 suǒ indicates a passive voice 所白言
305 12 suǒ an ordinal number 所白言
306 12 suǒ meaning 所白言
307 12 suǒ garrison 所白言
308 12 suǒ place; pradeśa 所白言
309 11 Buddha; Awakened One 曼殊尸利復於佛
310 11 relating to Buddhism 曼殊尸利復於佛
311 11 a statue or image of a Buddha 曼殊尸利復於佛
312 11 a Buddhist text 曼殊尸利復於佛
313 11 to touch; to stroke 曼殊尸利復於佛
314 11 Buddha 曼殊尸利復於佛
315 11 Buddha; Awakened One 曼殊尸利復於佛
316 11 xíng to walk 彼復分別諸行無
317 11 xíng capable; competent 彼復分別諸行無
318 11 háng profession 彼復分別諸行無
319 11 xíng Kangxi radical 144 彼復分別諸行無
320 11 xíng to travel 彼復分別諸行無
321 11 xìng actions; conduct 彼復分別諸行無
322 11 xíng to do; to act; to practice 彼復分別諸行無
323 11 xíng all right; OK; okay 彼復分別諸行無
324 11 háng horizontal line 彼復分別諸行無
325 11 héng virtuous deeds 彼復分別諸行無
326 11 hàng a line of trees 彼復分別諸行無
327 11 hàng bold; steadfast 彼復分別諸行無
328 11 xíng to move 彼復分別諸行無
329 11 xíng to put into effect; to implement 彼復分別諸行無
330 11 xíng travel 彼復分別諸行無
331 11 xíng to circulate 彼復分別諸行無
332 11 xíng running script; running script 彼復分別諸行無
333 11 xíng temporary 彼復分別諸行無
334 11 háng rank; order 彼復分別諸行無
335 11 háng a business; a shop 彼復分別諸行無
336 11 xíng to depart; to leave 彼復分別諸行無
337 11 xíng to experience 彼復分別諸行無
338 11 xíng path; way 彼復分別諸行無
339 11 xíng xing; ballad 彼復分別諸行無
340 11 xíng Xing 彼復分別諸行無
341 11 xíng Practice 彼復分別諸行無
342 11 xìng mental formations; samskara; sankhara; volition; habitual actions 彼復分別諸行無
343 11 xíng practice; carita; carya; conduct; behavior 彼復分別諸行無
344 11 to go back; to return 曼殊尸利復於佛
345 11 to resume; to restart 曼殊尸利復於佛
346 11 to do in detail 曼殊尸利復於佛
347 11 to restore 曼殊尸利復於佛
348 11 to respond; to reply to 曼殊尸利復於佛
349 11 Fu; Return 曼殊尸利復於佛
350 11 to retaliate; to reciprocate 曼殊尸利復於佛
351 11 to avoid forced labor or tax 曼殊尸利復於佛
352 11 Fu 曼殊尸利復於佛
353 11 doubled; to overlapping; folded 曼殊尸利復於佛
354 11 a lined garment with doubled thickness 曼殊尸利復於佛
355 11 shàn virtuous; wholesome; benevolent; well-disposed 此法善此法不善
356 11 shàn happy 此法善此法不善
357 11 shàn good 此法善此法不善
358 11 shàn kind-hearted 此法善此法不善
359 11 shàn to be skilled at something 此法善此法不善
360 11 shàn familiar 此法善此法不善
361 11 shàn to repair 此法善此法不善
362 11 shàn to admire 此法善此法不善
363 11 shàn to praise 此法善此法不善
364 11 shàn Shan 此法善此法不善
365 11 shàn kusala; virtuous 此法善此法不善
366 11 wéi to act as; to serve 世尊為說
367 11 wéi to change into; to become 世尊為說
368 11 wéi to be; is 世尊為說
369 11 wéi to do 世尊為說
370 11 wèi to support; to help 世尊為說
371 11 wéi to govern 世尊為說
372 10 眾生 zhòngshēng all living things 有四倒心眾生
373 10 眾生 zhòngshēng living things other than people 有四倒心眾生
374 10 眾生 zhòngshēng sentient beings 有四倒心眾生
375 10 眾生 zhòngshēng beings; all living things; all sentient beings 有四倒心眾生
376 10 隨順 suíshùn to follow; to go along with 彼於不淨身中隨順身觀
377 10 隨順 suíshùn Follow and Oblige 彼於不淨身中隨順身觀
378 10 děng et cetera; and so on 見諸欲瞋癡等皆如虛空
379 10 děng to wait 見諸欲瞋癡等皆如虛空
380 10 děng to be equal 見諸欲瞋癡等皆如虛空
381 10 děng degree; level 見諸欲瞋癡等皆如虛空
382 10 děng to compare 見諸欲瞋癡等皆如虛空
383 10 ér Kangxi radical 126 爾時曼殊尸利童真而白佛言
384 10 ér as if; to seem like 爾時曼殊尸利童真而白佛言
385 10 néng can; able 爾時曼殊尸利童真而白佛言
386 10 ér whiskers on the cheeks; sideburns 爾時曼殊尸利童真而白佛言
387 10 ér to arrive; up to 爾時曼殊尸利童真而白佛言
388 10 dào way; road; path 道應修
389 10 dào principle; a moral; morality 道應修
390 10 dào Tao; the Way 道應修
391 10 dào to say; to speak; to talk 道應修
392 10 dào to think 道應修
393 10 dào circuit; a province 道應修
394 10 dào a course; a channel 道應修
395 10 dào a method; a way of doing something 道應修
396 10 dào a doctrine 道應修
397 10 dào Taoism; Daoism 道應修
398 10 dào a skill 道應修
399 10 dào a sect 道應修
400 10 dào a line 道應修
401 10 dào Way 道應修
402 10 dào way; path; marga 道應修
403 10 to take; to get; to fetch 彼於無有有取
404 10 to obtain 彼於無有有取
405 10 to choose; to select 彼於無有有取
406 10 to catch; to seize; to capture 彼於無有有取
407 10 to accept; to receive 彼於無有有取
408 10 to seek 彼於無有有取
409 10 to take a bride 彼於無有有取
410 10 Qu 彼於無有有取
411 10 clinging; grasping; upādāna 彼於無有有取
412 10 不可 bù kě cannot; should not; must not; forbidden; prohibited 若見諸法不可言說
413 10 不可 bù kě improbable 若見諸法不可言說
414 9 to break; to split; to smash 名為踏破刺棘者
415 9 worn-out; broken 名為踏破刺棘者
416 9 to destroy; to ruin 名為踏破刺棘者
417 9 to break a rule; to allow an exception 名為踏破刺棘者
418 9 to defeat 名為踏破刺棘者
419 9 low quality; in poor condition 名為踏破刺棘者
420 9 to strike; to hit 名為踏破刺棘者
421 9 to spend [money]; to squander 名為踏破刺棘者
422 9 to disprove [an argument] 名為踏破刺棘者
423 9 finale 名為踏破刺棘者
424 9 to use up; to exhaust 名為踏破刺棘者
425 9 to penetrate 名為踏破刺棘者
426 9 pha 名為踏破刺棘者
427 9 duàn to judge 法知此法斷
428 9 duàn to severe; to break 法知此法斷
429 9 duàn to stop 法知此法斷
430 9 duàn to quit; to give up 法知此法斷
431 9 duàn to intercept 法知此法斷
432 9 duàn to divide 法知此法斷
433 9 duàn to isolate 法知此法斷
434 9 虛空 xūkōng empty space 見諸欲瞋癡等皆如虛空
435 9 虛空 xūkōng the sky; space 見諸欲瞋癡等皆如虛空
436 9 虛空 xūkōng vast emptiness 見諸欲瞋癡等皆如虛空
437 9 虛空 xūkōng Void 見諸欲瞋癡等皆如虛空
438 9 虛空 xūkōng the sky; gagana 見諸欲瞋癡等皆如虛空
439 9 虛空 xūkōng empty space; kha 見諸欲瞋癡等皆如虛空
440 9 分別 fēnbié to differentiate; to distinguish 分別我貪
441 9 分別 fēnbié to leave; to part; to separate 分別我貪
442 9 分別 fēnbié difference 分別我貪
443 9 分別 fēnbié discrimination 分別我貪
444 9 分別 fēnbié thought; imagination; kalpanā 分別我貪
445 9 分別 fēnbié vikalpa; discrimination; conception 分別我貪
446 9 不可得 bù kě dé cannot be obtained 不可得故
447 9 不可得 bù kě dé unobtainable 不可得故
448 9 不可得 bù kě dé unattainable 不可得故
449 9 zhèng proof 此法證此法修
450 9 zhèng to prove; to demonstrate; to confirm; to give evidence 此法證此法修
451 9 zhèng to advise against 此法證此法修
452 9 zhèng certificate 此法證此法修
453 9 zhèng an illness 此法證此法修
454 9 zhèng to accuse 此法證此法修
455 9 zhèng realization; adhigama 此法證此法修
456 8 jiè border; boundary 見瞋恚界即涅槃界
457 8 jiè kingdom 見瞋恚界即涅槃界
458 8 jiè territory; region 見瞋恚界即涅槃界
459 8 jiè the world 見瞋恚界即涅槃界
460 8 jiè scope; extent 見瞋恚界即涅槃界
461 8 jiè erathem; stratigraphic unit 見瞋恚界即涅槃界
462 8 jiè to divide; to define a boundary 見瞋恚界即涅槃界
463 8 jiè to adjoin 見瞋恚界即涅槃界
464 8 jiè dhatu; realm; field; domain 見瞋恚界即涅槃界
465 8 諸眾生 zhū zhòngshēng all beings 見諸眾生即涅槃界
466 8 無有 wú yǒu there is not 彼於無有有取
467 8 fēi Kangxi radical 175 如彼虛空非
468 8 fēi wrong; bad; untruthful 如彼虛空非
469 8 fēi different 如彼虛空非
470 8 fēi to not be; to not have 如彼虛空非
471 8 fēi to violate; to be contrary to 如彼虛空非
472 8 fēi Africa 如彼虛空非
473 8 fēi to slander 如彼虛空非
474 8 fěi to avoid 如彼虛空非
475 8 fēi must 如彼虛空非
476 8 fēi an error 如彼虛空非
477 8 fēi a problem; a question 如彼虛空非
478 8 fēi evil 如彼虛空非
479 8 miè to destroy; to wipe out; to exterminate 滅應證
480 8 miè to submerge 滅應證
481 8 miè to extinguish; to put out 滅應證
482 8 miè to eliminate 滅應證
483 8 miè to disappear; to fade away 滅應證
484 8 miè the cessation of suffering 滅應證
485 8 miè nirvāṇa; Nibbāna; Nirvana 滅應證
486 8 shòu to suffer; to be subjected to 生滅受中隨順受觀
487 8 shòu to transfer; to confer 生滅受中隨順受觀
488 8 shòu to receive; to accept 生滅受中隨順受觀
489 8 shòu to tolerate 生滅受中隨順受觀
490 8 shòu feelings; sensations 生滅受中隨順受觀
491 8 寂靜 jìjìng quiet 本性寂靜故
492 8 寂靜 jìjìng tranquility 本性寂靜故
493 8 寂靜 jìjìng a peaceful state of mind 本性寂靜故
494 8 寂靜 jìjìng Nirvana 本性寂靜故
495 8 bitterness; bitter flavor 我當解脫苦
496 8 hardship; suffering 我當解脫苦
497 8 to make things difficult for 我當解脫苦
498 8 to train; to practice 我當解脫苦
499 8 to suffer from a misfortune 我當解脫苦
500 8 bitter 我當解脫苦

Frequencies of all Words

Top 992

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 163 gain; advantage; benefit 爾時曼殊尸利童真而白佛言
2 163 profit 爾時曼殊尸利童真而白佛言
3 163 sharp 爾時曼殊尸利童真而白佛言
4 163 to benefit; to serve 爾時曼殊尸利童真而白佛言
5 163 Li 爾時曼殊尸利童真而白佛言
6 163 to be useful 爾時曼殊尸利童真而白佛言
7 163 smooth; without a hitch 爾時曼殊尸利童真而白佛言
8 163 benefit; hita 爾時曼殊尸利童真而白佛言
9 163 shī corpse 爾時曼殊尸利童真而白佛言
10 163 shī Kangxi radical 44 爾時曼殊尸利童真而白佛言
11 163 shī shi 爾時曼殊尸利童真而白佛言
12 163 shī sila; commitment to not doing harm 爾時曼殊尸利童真而白佛言
13 163 shī corpse; kuṇapa 爾時曼殊尸利童真而白佛言
14 149 曼殊 mànshū mañju; beautiful; lovely; charming 爾時曼殊尸利童真而白佛言
15 149 曼殊 mànshū Manjusri 爾時曼殊尸利童真而白佛言
16 149 曼殊 mànshū Manshu 爾時曼殊尸利童真而白佛言
17 135 shì is; are; am; to be 當作是念
18 135 shì is exactly 當作是念
19 135 shì is suitable; is in contrast 當作是念
20 135 shì this; that; those 當作是念
21 135 shì really; certainly 當作是念
22 135 shì correct; yes; affirmative 當作是念
23 135 shì true 當作是念
24 135 shì is; has; exists 當作是念
25 135 shì used between repetitions of a word 當作是念
26 135 shì a matter; an affair 當作是念
27 135 shì Shi 當作是念
28 135 shì is; bhū 當作是念
29 135 shì this; idam 當作是念
30 93 sentence 羅尼句
31 93 measure word for phrases or lines of verse 羅尼句
32 93 gōu to bend; to strike; to catch 羅尼句
33 93 gōu to tease 羅尼句
34 93 gōu to delineate 羅尼句
35 93 gōu if 羅尼句
36 93 gōu a young bud 羅尼句
37 93 clause; phrase; line 羅尼句
38 93 a musical phrase 羅尼句
39 93 verse; pada; gāthā 羅尼句
40 89 that; those 彼當到業
41 89 another; the other 彼當到業
42 89 that; tad 彼當到業
43 80 this; these 此法善此法不善
44 80 in this way 此法善此法不善
45 80 otherwise; but; however; so 此法善此法不善
46 80 at this time; now; here 此法善此法不善
47 80 this; here; etad 此法善此法不善
48 74 not; no 轉生羞慚不憙樂心
49 74 expresses that a certain condition cannot be acheived 轉生羞慚不憙樂心
50 74 as a correlative 轉生羞慚不憙樂心
51 74 no (answering a question) 轉生羞慚不憙樂心
52 74 forms a negative adjective from a noun 轉生羞慚不憙樂心
53 74 at the end of a sentence to form a question 轉生羞慚不憙樂心
54 74 to form a yes or no question 轉生羞慚不憙樂心
55 74 infix potential marker 轉生羞慚不憙樂心
56 74 no; na 轉生羞慚不憙樂心
57 71 purposely; intentionally; deliberately; knowingly 何以故
58 71 old; ancient; former; past 何以故
59 71 reason; cause; purpose 何以故
60 71 to die 何以故
61 71 so; therefore; hence 何以故
62 71 original 何以故
63 71 accident; happening; instance 何以故
64 71 a friend; an acquaintance; friendship 何以故
65 71 something in the past 何以故
66 71 deceased; dead 何以故
67 71 still; yet 何以故
68 71 therefore; tasmāt 何以故
69 64 諸法 zhū fǎ all things; all dharmas 若有菩薩見於諸法無業無報
70 51 種子 zhǒngzi seed 名雞羅句及種子句
71 51 種子 zhǒngzi son 名雞羅句及種子句
72 51 種子 zhǒngzi seed 名雞羅句及種子句
73 51 種子 zhǒngzi bīja; seed; karmic seed 名雞羅句及種子句
74 50 jiàn to see 若有菩薩見於諸法無業無報
75 50 jiàn opinion; view; understanding 若有菩薩見於諸法無業無報
76 50 jiàn indicates seeing, hearing, meeting, etc 若有菩薩見於諸法無業無報
77 50 jiàn refer to; for details see 若有菩薩見於諸法無業無報
78 50 jiàn to appear 若有菩薩見於諸法無業無報
79 50 jiàn passive marker 若有菩薩見於諸法無業無報
80 50 jiàn to meet 若有菩薩見於諸法無業無報
81 50 jiàn to receive (a guest) 若有菩薩見於諸法無業無報
82 50 jiàn let me; kindly 若有菩薩見於諸法無業無報
83 50 jiàn Jian 若有菩薩見於諸法無業無報
84 50 xiàn to appear 若有菩薩見於諸法無業無報
85 50 xiàn to introduce 若有菩薩見於諸法無業無報
86 50 jiàn view; perception; dṛṣṭi; diṭṭhi 若有菩薩見於諸法無業無報
87 48 ruò to seem; to be like; as 若有菩薩見於諸法無業無報
88 48 ruò seemingly 若有菩薩見於諸法無業無報
89 48 ruò if 若有菩薩見於諸法無業無報
90 48 ruò you 若有菩薩見於諸法無業無報
91 48 ruò this; that 若有菩薩見於諸法無業無報
92 48 ruò and; or 若有菩薩見於諸法無業無報
93 48 ruò as for; pertaining to 若有菩薩見於諸法無業無報
94 48 pomegranite 若有菩薩見於諸法無業無報
95 48 ruò to choose 若有菩薩見於諸法無業無報
96 48 ruò to agree; to accord with; to conform to 若有菩薩見於諸法無業無報
97 48 ruò thus 若有菩薩見於諸法無業無報
98 48 ruò pollia 若有菩薩見於諸法無業無報
99 48 ruò Ruo 若有菩薩見於諸法無業無報
100 48 ruò only then 若有菩薩見於諸法無業無報
101 48 ja 若有菩薩見於諸法無業無報
102 48 jñā 若有菩薩見於諸法無業無報
103 48 in; at 若有菩薩見於諸法無業無報
104 48 in; at 若有菩薩見於諸法無業無報
105 48 in; at; to; from 若有菩薩見於諸法無業無報
106 48 to go; to 若有菩薩見於諸法無業無報
107 48 to rely on; to depend on 若有菩薩見於諸法無業無報
108 48 to go to; to arrive at 若有菩薩見於諸法無業無報
109 48 from 若有菩薩見於諸法無業無報
110 48 give 若有菩薩見於諸法無業無報
111 48 oppposing 若有菩薩見於諸法無業無報
112 48 and 若有菩薩見於諸法無業無報
113 48 compared to 若有菩薩見於諸法無業無報
114 48 by 若有菩薩見於諸法無業無報
115 48 and; as well as 若有菩薩見於諸法無業無報
116 48 for 若有菩薩見於諸法無業無報
117 48 Yu 若有菩薩見於諸法無業無報
118 48 a crow 若有菩薩見於諸法無業無報
119 48 whew; wow 若有菩薩見於諸法無業無報
120 48 near to; antike 若有菩薩見於諸法無業無報
121 48 no 若有菩薩見於諸法無業無報
122 48 Kangxi radical 71 若有菩薩見於諸法無業無報
123 48 to not have; without 若有菩薩見於諸法無業無報
124 48 has not yet 若有菩薩見於諸法無業無報
125 48 mo 若有菩薩見於諸法無業無報
126 48 do not 若有菩薩見於諸法無業無報
127 48 not; -less; un- 若有菩薩見於諸法無業無報
128 48 regardless of 若有菩薩見於諸法無業無報
129 48 to not have 若有菩薩見於諸法無業無報
130 48 um 若有菩薩見於諸法無業無報
131 48 Wu 若有菩薩見於諸法無業無報
132 48 Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression. 若有菩薩見於諸法無業無報
133 48 not; non- 若有菩薩見於諸法無業無報
134 48 mo 若有菩薩見於諸法無業無報
135 46 yán to speak; to say; said 爾時曼殊尸利童真而白佛言
136 46 yán language; talk; words; utterance; speech 爾時曼殊尸利童真而白佛言
137 46 yán Kangxi radical 149 爾時曼殊尸利童真而白佛言
138 46 yán a particle with no meaning 爾時曼殊尸利童真而白佛言
139 46 yán phrase; sentence 爾時曼殊尸利童真而白佛言
140 46 yán a word; a syllable 爾時曼殊尸利童真而白佛言
141 46 yán a theory; a doctrine 爾時曼殊尸利童真而白佛言
142 46 yán to regard as 爾時曼殊尸利童真而白佛言
143 46 yán to act as 爾時曼殊尸利童真而白佛言
144 46 yán speech; vāc 爾時曼殊尸利童真而白佛言
145 46 yán speak; vad 爾時曼殊尸利童真而白佛言
146 40 世尊 shìzūn World-Honored One 世尊
147 40 世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; Bhagavān; Buddha 世尊
148 38 佛言 fó yán the Buddha said 佛言
149 38 佛言 fó yán buddhavacana; the teachings of the Buddha 佛言
150 37 zhě used after a verb to indicate a person who does the action
151 37 zhě that
152 37 zhě nominalizing function word
153 37 zhě used to mark a definition
154 37 zhě used to mark a pause
155 37 zhě topic marker; that; it
156 37 zhuó according to
157 37 zhě ca
158 37 method; way 此法善此法不善
159 37 France 此法善此法不善
160 37 the law; rules; regulations 此法善此法不善
161 37 the teachings of the Buddha; Dharma 此法善此法不善
162 37 a standard; a norm 此法善此法不善
163 37 an institution 此法善此法不善
164 37 to emulate 此法善此法不善
165 37 magic; a magic trick 此法善此法不善
166 37 punishment 此法善此法不善
167 37 Fa 此法善此法不善
168 37 a precedent 此法善此法不善
169 37 a classification of some kinds of Han texts 此法善此法不善
170 37 relating to a ceremony or rite 此法善此法不善
171 37 Dharma 此法善此法不善
172 37 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 此法善此法不善
173 37 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 此法善此法不善
174 37 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 此法善此法不善
175 37 quality; characteristic 此法善此法不善
176 33 luó Luo 羅尼句
177 33 luó to catch; to capture 羅尼句
178 33 luó gauze 羅尼句
179 33 luó a sieve; cloth for filtering 羅尼句
180 33 luó a net for catching birds 羅尼句
181 33 luó to recruit 羅尼句
182 33 luó to include 羅尼句
183 33 luó to distribute 羅尼句
184 33 luó ra 羅尼句
185 32 chicken; rooster 名雞羅句及種子句
186 32 a domestic fowl 名雞羅句及種子句
187 32 yīng should; ought 所謂苦應知
188 32 yìng to answer; to respond 所謂苦應知
189 32 yìng to confirm; to verify 所謂苦應知
190 32 yīng soon; immediately 所謂苦應知
191 32 yìng to be worthy of; to correspond to; suitable 所謂苦應知
192 32 yìng to accept 所謂苦應知
193 32 yīng or; either 所謂苦應知
194 32 yìng to permit; to allow 所謂苦應知
195 32 yìng to echo 所謂苦應知
196 32 yìng to handle; to deal with 所謂苦應知
197 32 yìng Ying 所謂苦應知
198 32 yīng suitable; yukta 所謂苦應知
199 31 what; where; which 何因是種子句
200 31 to carry on the shoulder 何因是種子句
201 31 who 何因是種子句
202 31 what 何因是種子句
203 31 why 何因是種子句
204 31 how 何因是種子句
205 31 how much 何因是種子句
206 31 He 何因是種子句
207 31 what; kim 何因是種子句
208 31 yīn because 何因是種子句
209 31 yīn cause; reason 何因是種子句
210 31 yīn to accord with 何因是種子句
211 31 yīn to follow 何因是種子句
212 31 yīn to rely on 何因是種子句
213 31 yīn via; through 何因是種子句
214 31 yīn to continue 何因是種子句
215 31 yīn to receive 何因是種子句
216 31 yīn to continue the same pattern; to imitate an existing model; to adapt 何因是種子句
217 31 yīn to seize an opportunity 何因是種子句
218 31 yīn to be like 何因是種子句
219 31 yīn from; because of 何因是種子句
220 31 yīn thereupon; as a result; consequently; thus; hence 何因是種子句
221 31 yīn a standrd; a criterion 何因是種子句
222 31 yīn Cause 何因是種子句
223 31 yīn cause; hetu 何因是種子句
224 30 zhōng middle 佛說諸法本無經卷中
225 30 zhōng medium; medium sized 佛說諸法本無經卷中
226 30 zhōng China 佛說諸法本無經卷中
227 30 zhòng to hit the mark 佛說諸法本無經卷中
228 30 zhōng in; amongst 佛說諸法本無經卷中
229 30 zhōng midday 佛說諸法本無經卷中
230 30 zhōng inside 佛說諸法本無經卷中
231 30 zhōng during 佛說諸法本無經卷中
232 30 zhōng Zhong 佛說諸法本無經卷中
233 30 zhōng intermediary 佛說諸法本無經卷中
234 30 zhōng half 佛說諸法本無經卷中
235 30 zhōng just right; suitably 佛說諸法本無經卷中
236 30 zhōng while 佛說諸法本無經卷中
237 30 zhòng to reach; to attain 佛說諸法本無經卷中
238 30 zhòng to suffer; to infect 佛說諸法本無經卷中
239 30 zhòng to obtain 佛說諸法本無經卷中
240 30 zhòng to pass an exam 佛說諸法本無經卷中
241 30 zhōng middle 佛說諸法本無經卷中
242 27 名為 míngwèi to be called 我當說彼名為度者
243 27 zhū all; many; various 彼復分別諸行無
244 27 zhū Zhu 彼復分別諸行無
245 27 zhū all; members of the class 彼復分別諸行無
246 27 zhū interrogative particle 彼復分別諸行無
247 27 zhū him; her; them; it 彼復分別諸行無
248 27 zhū of; in 彼復分別諸行無
249 27 zhū all; many; sarva 彼復分別諸行無
250 26 such as; for example; for instance 彼若如
251 26 if 彼若如
252 26 in accordance with 彼若如
253 26 to be appropriate; should; with regard to 彼若如
254 26 this 彼若如
255 26 it is so; it is thus; can be compared with 彼若如
256 26 to go to 彼若如
257 26 to meet 彼若如
258 26 to appear; to seem; to be like 彼若如
259 26 at least as good as 彼若如
260 26 and 彼若如
261 26 or 彼若如
262 26 but 彼若如
263 26 then 彼若如
264 26 naturally 彼若如
265 26 expresses a question or doubt 彼若如
266 26 you 彼若如
267 26 the second lunar month 彼若如
268 26 in; at 彼若如
269 26 Ru 彼若如
270 26 Thus 彼若如
271 26 thus; tathā 彼若如
272 26 like; iva 彼若如
273 26 dāng to be; to act as; to serve as 菩薩云何業障當淨
274 26 dāng at or in the very same; be apposite 菩薩云何業障當淨
275 26 dāng dang (sound of a bell) 菩薩云何業障當淨
276 26 dāng to face 菩薩云何業障當淨
277 26 dāng to accept; to bear; to support; to inherit 菩薩云何業障當淨
278 26 dāng to manage; to host 菩薩云何業障當淨
279 26 dāng should 菩薩云何業障當淨
280 26 dāng to treat; to regard as 菩薩云何業障當淨
281 26 dǎng to think 菩薩云何業障當淨
282 26 dàng suitable; correspond to 菩薩云何業障當淨
283 26 dǎng to be equal 菩薩云何業障當淨
284 26 dàng that 菩薩云何業障當淨
285 26 dāng an end; top 菩薩云何業障當淨
286 26 dàng clang; jingle 菩薩云何業障當淨
287 26 dāng to judge 菩薩云何業障當淨
288 26 dǎng to bear on one's shoulder 菩薩云何業障當淨
289 26 dàng the same 菩薩云何業障當淨
290 26 dàng to pawn 菩薩云何業障當淨
291 26 dàng to fail [an exam] 菩薩云何業障當淨
292 26 dàng a trap 菩薩云何業障當淨
293 26 dàng a pawned item 菩薩云何業障當淨
294 23 zuò to do 見已作三種業
295 23 zuò to act as; to serve as 見已作三種業
296 23 zuò to start 見已作三種業
297 23 zuò a writing; a work 見已作三種業
298 23 zuò to dress as; to be disguised as 見已作三種業
299 23 zuō to create; to make 見已作三種業
300 23 zuō a workshop 見已作三種業
301 23 zuō to write; to compose 見已作三種業
302 23 zuò to rise 見已作三種業
303 23 zuò to be aroused 見已作三種業
304 23 zuò activity; action; undertaking 見已作三種業
305 23 zuò to regard as 見已作三種業
306 23 zuò action; kāraṇa 見已作三種業
307 22 so as to; in order to 彼以順見
308 22 to use; to regard as 彼以順見
309 22 to use; to grasp 彼以順見
310 22 according to 彼以順見
311 22 because of 彼以順見
312 22 on a certain date 彼以順見
313 22 and; as well as 彼以順見
314 22 to rely on 彼以順見
315 22 to regard 彼以順見
316 22 to be able to 彼以順見
317 22 to order; to command 彼以順見
318 22 further; moreover 彼以順見
319 22 used after a verb 彼以順見
320 22 very 彼以順見
321 22 already 彼以順見
322 22 increasingly 彼以順見
323 22 a reason; a cause 彼以順見
324 22 Israel 彼以順見
325 22 Yi 彼以順見
326 22 use; yogena 彼以順見
327 21 to leave; to depart; to go away; to part 念業已離亦不
328 21 a mythical bird 念業已離亦不
329 21 li; one of the eight divinatory trigrams 念業已離亦不
330 21 a band or kerchief worn when a woman left home to be married 念業已離亦不
331 21 chī a dragon with horns not yet grown 念業已離亦不
332 21 a mountain ash 念業已離亦不
333 21 vanilla; a vanilla-like herb 念業已離亦不
334 21 to be scattered; to be separated 念業已離亦不
335 21 to cut off 念業已離亦不
336 21 to violate; to be contrary to 念業已離亦不
337 21 to be distant from 念業已離亦不
338 21 two 念業已離亦不
339 21 to array; to align 念業已離亦不
340 21 to pass through; to experience 念業已離亦不
341 21 transcendence 念業已離亦不
342 18 niàn to read aloud 當作是念
343 18 niàn to remember; to expect 當作是念
344 18 niàn to miss 當作是念
345 18 niàn to consider 當作是念
346 18 niàn to recite; to chant 當作是念
347 18 niàn to show affection for 當作是念
348 18 niàn a thought; an idea 當作是念
349 18 niàn twenty 當作是念
350 18 niàn memory 當作是念
351 18 niàn an instant 當作是念
352 18 niàn Nian 當作是念
353 18 niàn mindfulness; smrti 當作是念
354 18 niàn a thought; citta 當作是念
355 16 zhì wisdom; knowledge; understanding 離無智
356 16 zhì care; prudence 離無智
357 16 zhì Zhi 離無智
358 16 zhì clever 離無智
359 16 zhì Wisdom 離無智
360 16 zhì jnana; knowing 離無智
361 16 already 如是語已
362 16 Kangxi radical 49 如是語已
363 16 from 如是語已
364 16 to bring to an end; to stop 如是語已
365 16 final aspectual particle 如是語已
366 16 afterwards; thereafter 如是語已
367 16 too; very; excessively 如是語已
368 16 to complete 如是語已
369 16 to demote; to dismiss 如是語已
370 16 to recover from an illness 如是語已
371 16 certainly 如是語已
372 16 an interjection of surprise 如是語已
373 16 this 如是語已
374 16 former; pūrvaka 如是語已
375 16 former; pūrvaka 如是語已
376 16 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 世尊為說
377 16 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 世尊為說
378 16 shuì to persuade 世尊為說
379 16 shuō to teach; to recite; to explain 世尊為說
380 16 shuō a doctrine; a theory 世尊為說
381 16 shuō to claim; to assert 世尊為說
382 16 shuō allocution 世尊為說
383 16 shuō to criticize; to scold 世尊為說
384 16 shuō to indicate; to refer to 世尊為說
385 16 shuō speach; vāda 世尊為說
386 16 shuō to speak; bhāṣate 世尊為說
387 16 xīn heart [organ] 有四倒心眾生
388 16 xīn Kangxi radical 61 有四倒心眾生
389 16 xīn mind; consciousness 有四倒心眾生
390 16 xīn the center; the core; the middle 有四倒心眾生
391 16 xīn one of the 28 star constellations 有四倒心眾生
392 16 xīn heart 有四倒心眾生
393 16 xīn emotion 有四倒心眾生
394 16 xīn intention; consideration 有四倒心眾生
395 16 xīn disposition; temperament 有四倒心眾生
396 16 xīn citta; thinking; thought; mind; mentality 有四倒心眾生
397 15 zhī to know 法知此法斷
398 15 zhī to comprehend 法知此法斷
399 15 zhī to inform; to tell 法知此法斷
400 15 zhī to administer 法知此法斷
401 15 zhī to distinguish; to discern 法知此法斷
402 15 zhī to be close friends 法知此法斷
403 15 zhī to feel; to sense; to perceive 法知此法斷
404 15 zhī to receive; to entertain 法知此法斷
405 15 zhī knowledge 法知此法斷
406 15 zhī consciousness; perception 法知此法斷
407 15 zhī a close friend 法知此法斷
408 15 zhì wisdom 法知此法斷
409 15 zhì Zhi 法知此法斷
410 15 zhī Understanding 法知此法斷
411 15 zhī know; jña 法知此法斷
412 14 màn long
413 14 màn to extend; to prolong
414 14 màn vast; endless
415 14 màn at the time when
416 14 màn to grow; to spread
417 14 màn Man
418 14 màn beautiful; graceful
419 14 màn ma
420 14 shū different; special; unusual 殊尸利
421 13 also; too 亦不見佛及以法僧
422 13 but 亦不見佛及以法僧
423 13 this; he; she 亦不見佛及以法僧
424 13 although; even though 亦不見佛及以法僧
425 13 already 亦不見佛及以法僧
426 13 particle with no meaning 亦不見佛及以法僧
427 13 Yi 亦不見佛及以法僧
428 13 de potential marker 業障得淨
429 13 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 業障得淨
430 13 děi must; ought to 業障得淨
431 13 děi to want to; to need to 業障得淨
432 13 děi must; ought to 業障得淨
433 13 de 業障得淨
434 13 de infix potential marker 業障得淨
435 13 to result in 業障得淨
436 13 to be proper; to fit; to suit 業障得淨
437 13 to be satisfied 業障得淨
438 13 to be finished 業障得淨
439 13 de result of degree 業障得淨
440 13 de marks completion of an action 業障得淨
441 13 děi satisfying 業障得淨
442 13 to contract 業障得淨
443 13 marks permission or possibility 業障得淨
444 13 expressing frustration 業障得淨
445 13 to hear 業障得淨
446 13 to have; there is 業障得淨
447 13 marks time passed 業障得淨
448 13 obtain; attain; prāpta 業障得淨
449 13 I; me; my
450 13 self
451 13 we; our
452 13 [my] dear
453 13 Wo
454 13 self; atman; attan
455 13 ga
456 13 I; aham
457 13 本性 běnxìng inherent nature 若見諸法本性入
458 12 promptly; right away; immediately 若有菩薩即於欲際而
459 12 to be near by; to be close to 若有菩薩即於欲際而
460 12 at that time 若有菩薩即於欲際而
461 12 to be exactly the same as; to be thus 若有菩薩即於欲際而
462 12 supposed; so-called 若有菩薩即於欲際而
463 12 if; but 若有菩薩即於欲際而
464 12 to arrive at; to ascend 若有菩薩即於欲際而
465 12 then; following 若有菩薩即於欲際而
466 12 so; just so; eva 若有菩薩即於欲際而
467 12 desire 若有菩薩即於欲際而
468 12 to desire; to wish 若有菩薩即於欲際而
469 12 almost; nearly; about to occur 若有菩薩即於欲際而
470 12 to desire; to intend 若有菩薩即於欲際而
471 12 lust 若有菩薩即於欲際而
472 12 desire; intention; wish; kāma 若有菩薩即於欲際而
473 12 chù a place; location; a spot; a point 彼便獨到閑處
474 12 chǔ to reside; to live; to dwell 彼便獨到閑處
475 12 chù location 彼便獨到閑處
476 12 chù an office; a department; a bureau 彼便獨到閑處
477 12 chù a part; an aspect 彼便獨到閑處
478 12 chǔ to be in; to be in a position of 彼便獨到閑處
479 12 chǔ to get along with 彼便獨到閑處
480 12 chǔ to deal with; to manage 彼便獨到閑處
481 12 chǔ to punish; to sentence 彼便獨到閑處
482 12 chǔ to stop; to pause 彼便獨到閑處
483 12 chǔ to be associated with 彼便獨到閑處
484 12 chǔ to situate; to fix a place for 彼便獨到閑處
485 12 chǔ to occupy; to control 彼便獨到閑處
486 12 chù circumstances; situation 彼便獨到閑處
487 12 chù an occasion; a time 彼便獨到閑處
488 12 míng measure word for people 若知其心唯有名量
489 12 míng fame; renown; reputation 若知其心唯有名量
490 12 míng a name; personal name; designation 若知其心唯有名量
491 12 míng rank; position 若知其心唯有名量
492 12 míng an excuse 若知其心唯有名量
493 12 míng life 若知其心唯有名量
494 12 míng to name; to call 若知其心唯有名量
495 12 míng to express; to describe 若知其心唯有名量
496 12 míng to be called; to have the name 若知其心唯有名量
497 12 míng to own; to possess 若知其心唯有名量
498 12 míng famous; renowned 若知其心唯有名量
499 12 míng moral 若知其心唯有名量
500 12 míng name; naman 若知其心唯有名量

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
benefit; hita
 1. shī
 2. shī
 1. sila; commitment to not doing harm
 2. corpse; kuṇapa
曼殊
 1. mànshū
 2. mànshū
 3. mànshū
 1. mañju; beautiful; lovely; charming
 2. Manjusri
 3. Manshu
 1. shì
 2. shì
 1. is; bhū
 2. this; idam
verse; pada; gāthā
that; tad
this; here; etad
no; na
therefore; tasmāt
诸法 諸法 zhū fǎ all things; all dharmas

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
阿罗汉 阿羅漢 196
 1. Arhat
 2. arhat
 3. Arhat
八分 98
 1. Bafen
 2. Han style clerical script
 3. successful completion of an activity
北方 98 The North
鞞陀 98 Veda
东方 東方 100
 1. Asia; the Orient
 2. the eastern direction
 3. Dongfang
佛说诸法本无经 佛說諸法本無經 102 Sarvadharmapravṛttinirdeśa; Fo Shuo Zhu Fa Ben Wu Jing
佛法 102
 1. Dharma; Dhamma; Buddha-Dhárma; Buddhist doctrine
 2. the power of the Buddha
 3. Buddha's Teaching
 4. Dharma; Buddha-Dhárma
净行 淨行 106
 1. purifying practice
 2. Brahmin; Brahman
曼殊 109
 1. mañju; beautiful; lovely; charming
 2. Manjusri
 3. Manshu
摩罗 摩羅 109 Māra
涅槃 110
 1. Nirvana
 2. nirvana
 3. Final Nirvana; Nirvana; Nirvāṇa; Nibbāna
如是说 如是說 114 Thus Said
如来 如來 114
 1. Tathagata
 2. Tathagata
 3. Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One
如是语 如是語 114 Itivuttaka
三藏 115
 1. San Zang
 2. Buddhist Canon
 3. Tripitaka; Tripiṭaka; Tipitaka
阇那崛多 闍那崛多 115 Jñānagupta; Jnanagupta
世尊 115
 1. World-Honored One
 2. World-Honored One; Bhagavat; Bhagavān; Buddha
83 Sui Dynasty
天帝 116 Heavenly Emperor; God
天竺 116 the Indian subcontinent
无障碍 無障礙 119 Asaṅga
无诸 無諸 119 Wu Zhu
无自性 無自性 119 niḥsvabhāva; no self-nature
西方 120
 1. the West
 2. west side
 3. the Western [Pureland]
 4. Xifang
 5. West
须浮帝 須浮帝 120 Subhuti
应断 應斷 121 Krakucchanda

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 93.

Simplified Traditional Pinyin English
白佛 98 to address the Buddha
彼岸 98
 1. the other shore
 2. the other shore
不净 不淨 98 Impurity; dirty; filthy
不苦不乐受 不苦不樂受 98 sensation of freedom from pleasure and pain; sensation of indifference to pleasure and pain
不善 98 akuśala; akusala; unvirtuous; unwholesome; inauspicious
不生不灭 不生不滅 98 neither arises nor extinguishes
不生 98
 1. nonarising; anutpāda
 2. nonarising; not produced; not conditioned; anutpada
怖畏 98 terrified; saṃtrāsa
持戒 99
 1. to uphold precepts
 2. morality; to uphold precepts
法灭 法滅 102 the extinction of the teachings of the Buddha
发遣 發遣 102 to dispatch to a location; to expell
法僧 102 a monk who recites mantras
法界 102
 1. Dharma Realm
 2. a dharma realm; dharmadhatu
 3. tathatā; suchness; inherent nature; true nature; tathata
法门 法門 102
 1. Dharma gate
 2. dharmaparyāya; dharma gate; a way of teaching the Dharma; a Buddhist teaching; a Dharma door
非有 102 does not exist; is not real
佛说 佛說 70 buddhavacana; as spoken by the Buddha
佛言 102
 1. the Buddha said
 2. buddhavacana; the teachings of the Buddha
福田 102
 1. field of merit
 2. field of blessing
慧根 104 root of wisdom; organ of wisdom
净施 淨施 106 pure charity
觉分 覺分 106 aid to enlightenment; branch of enlightenment; aspect of enlightenment; bodhyaṅga; bojjyaṅga
觉者 覺者 106 awakened one
具戒 106 full ordination; upasaṃpanna; upasaṃpadā
空无 空無 107
 1. Emptiness
 2. śūnyatā; emptiness; emptiness of inherent existence
苦受 107 the sensation of pain
乐受 樂受 108 sensation of pleasure; perception of pleasure
离生 離生 108 to leave the cycle of rebirth
罗门 羅門 108 Brahman
曼殊 109
 1. mañju; beautiful; lovely; charming
 2. Manjusri
 3. Manshu
灭度 滅度 109
 1. to extinguish worries and the sea of grief
 2. Nirvāṇa; Nibbāna; Nirvana
摩诃曼陀罗华 摩訶曼陀羅華 109 mahāmandārava flower
念处 念處 110 smṛtyupasthāna; satipaṭṭhāna; smrtyupasthana; satipatthana; foundation of mindfulness
涅槃界 110 nirvāṇa-dhātu; the realm of Nirvāṇa
泥犁 110 hell; niraya
七觉分 七覺分 113 seven factors of enlightenment; seven aids to enlightenment; seven branches of enlightenment; seven aspects of enlightenment; seven bodhyaṅga
热恼 熱惱 114 distressed; perturbed; troubled
如法 114 In Accord With
如梦 如夢 114 like in a dream
如是观 如是觀 114 Contemplate as Such
如是如是 114 Thus Is, Thus Is
如实 如實 114
 1. according to reality
 2. tathatā; suchness; inherent nature; true nature; tathata
舍离 捨離 115 to abandon; to give up; to depart; to leave
舍摩他 115 tranquil meditation; samatha
生灭 生滅 115
 1. arising and ceasing
 2. life and death
圣众 聖眾 115 holy ones
十方 115
 1. The Ten Directions
 2. the ten directions
施设 施設 115 to establish; to set up
四倒 115 four inverted beliefs; four false beliefs
四念处 四念處 115
 1. the four bases of mindfulness
 2. The Four Bases of Mindfulness
四圣谛 四聖諦 115 the fourfold noble truth; four noble truths
所行 115 actions; practice
童真 116 having the simplicity of a child; kumārabhūta
陀罗尼 陀羅尼 116
 1. Dharani
 2. dharani
未来世 未來世 119 times to come; the future
我所 119
 1. my; mama
 2. conception of possession; mamakāra
我癡 119 self delusion
无二 無二 119 advaya; nonduality; not two
五根 119 pañcendriya; five sense organs; five senses
无所有 無所有 119 nothingness
无依 無依 119 without basis; with nothing on which to rely; unreliable
无垢 無垢 119
 1. No Impurity
 2. vimalā; nirmala; stainless; immaculate
无漏 無漏 119
 1. Untainted
 2. having no passion or delusion; anasrava
无色 無色 119 formless; no form; arupa
无生 無生 119
 1. No-Birth
 2. anutpāda; unproduced; non-arising
无相 無相 119
 1. Formless
 2. animitta; signlessness; without an appearance
无学 無學 119
 1. aśaikṣa; asekha; an adept
 2. Muhak
无住 無住 119
 1. non-abiding
 2. non-attachment; non-abiding
信根 120 faith; the root of faith
行苦 120 suffering as a consequence of action
心观 心觀 120 contemplation on the mind
信解 120 adhimoksa; adhimokkha; resolution; determination; zeal
薰修 120 Permeated Cultivation
业行 業行 121
 1. actions; deeds
 2. kṛtya; ill usage or treatment
业障 業障 121
 1. karmic hindrance
 2. a karmic obstruction
一异 一異 121 one and many
应作 應作 121 a manifestation
有法 121 something that exists
欲界 121 realm of desire
增上慢 122 conceit; abhimāna
正分别 正分別 122 right intention
正见 正見 122
 1. Right View
 2. right understanding; right view
正精进 正精進 122 right effort
正念 122
 1. Right Mindfulness
 2. right mindfulness
正业 正業 122
 1. Right Action
 2. right action
正语 正語 122
 1. Right Speech
 2. right speech
重担 重擔 122 a heavy load
中有 122 an intermediate existence between death and rebirth
诸法 諸法 122 all things; all dharmas
诸菩萨 諸菩薩 122 bodhisattvas
诸事 諸事 122 all things; everything
诸天 諸天 122 devas
诸众生 諸眾生 122 all beings
自性 122
 1. Self-Nature
 2. intrinsic nature; original nature; essential nature; svabhava
 3. primordial matter; nature; prakṛti