Glossary and Vocabulary for Acalanātha Vidyārāja and Forty Eight Messengers Secret Victory and Attainment Ritual (Sheng Jun Budong Ming Wang Si Shi Ba Shizhe Mimi Chengjiu Yi Gui) 勝軍不動明王四十八使者祕密成就儀軌

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 84 zhě ca 其中所有一切魔羅作難者
2 65 shēn human body; torso 勝軍明王現忿身
3 65 shēn Kangxi radical 158 勝軍明王現忿身
4 65 shēn self 勝軍明王現忿身
5 65 shēn life 勝軍明王現忿身
6 65 shēn an object 勝軍明王現忿身
7 65 shēn a lifetime 勝軍明王現忿身
8 65 shēn moral character 勝軍明王現忿身
9 65 shēn status; identity; position 勝軍明王現忿身
10 65 shēn pregnancy 勝軍明王現忿身
11 65 juān India 勝軍明王現忿身
12 65 shēn body; kaya 勝軍明王現忿身
13 64 suǒ a few; various; some 是修行者所住之處
14 64 suǒ a place; a location 是修行者所住之處
15 64 suǒ indicates a passive voice 是修行者所住之處
16 64 suǒ an ordinal number 是修行者所住之處
17 64 suǒ meaning 是修行者所住之處
18 64 suǒ garrison 是修行者所住之處
19 64 suǒ place; pradeśa 是修行者所住之處
20 63 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 皆蒙教勅事得成無上菩提
21 63 děi to want to; to need to 皆蒙教勅事得成無上菩提
22 63 děi must; ought to 皆蒙教勅事得成無上菩提
23 63 de 皆蒙教勅事得成無上菩提
24 63 de infix potential marker 皆蒙教勅事得成無上菩提
25 63 to result in 皆蒙教勅事得成無上菩提
26 63 to be proper; to fit; to suit 皆蒙教勅事得成無上菩提
27 63 to be satisfied 皆蒙教勅事得成無上菩提
28 63 to be finished 皆蒙教勅事得成無上菩提
29 63 děi satisfying 皆蒙教勅事得成無上菩提
30 63 to contract 皆蒙教勅事得成無上菩提
31 63 to hear 皆蒙教勅事得成無上菩提
32 63 to have; there is 皆蒙教勅事得成無上菩提
33 63 marks time passed 皆蒙教勅事得成無上菩提
34 63 obtain; attain; prāpta 皆蒙教勅事得成無上菩提
35 57 ya 尾曩也迦羅剎娑等
36 55 使者 shǐzhě an emissary; an envoy 勝軍不動明王四十八使者祕密
37 51 xíng appearance 形長一肘誦呪之
38 51 xíng adjective 形長一肘誦呪之
39 51 xíng shape; form 形長一肘誦呪之
40 51 xíng terrain 形長一肘誦呪之
41 51 xíng circumstances; situation 形長一肘誦呪之
42 51 xíng to form; to become 形長一肘誦呪之
43 51 xíng to appear; to manifest 形長一肘誦呪之
44 51 xíng to contrast; to compare 形長一肘誦呪之
45 51 xíng to describe 形長一肘誦呪之
46 51 xíng an entity 形長一肘誦呪之
47 51 xíng formal 形長一肘誦呪之
48 51 xíng punishment 形長一肘誦呪之
49 51 xíng form; appearance; saṃsthāna 形長一肘誦呪之
50 51 wáng Wang 怒王
51 51 wáng a king 怒王
52 51 wáng Kangxi radical 96 怒王
53 51 wàng to be king; to rule 怒王
54 51 wáng a prince; a duke 怒王
55 51 wáng grand; great 怒王
56 51 wáng to treat with the ceremony due to a king 怒王
57 51 wáng a respectufl form of address for a grandfather or grandmother 怒王
58 51 wáng the head of a group or gang 怒王
59 51 wáng the biggest or best of a group 怒王
60 51 wáng king; best of a kind; rāja 怒王
61 50 biàn to change; to alter 字變即成勝軍不動尊
62 50 biàn bian 字變即成勝軍不動尊
63 50 biàn to become 字變即成勝軍不動尊
64 50 biàn uncommon 字變即成勝軍不動尊
65 50 biàn a misfortune 字變即成勝軍不動尊
66 50 biàn variable; changeable 字變即成勝軍不動尊
67 50 biàn to move; to change position 字變即成勝軍不動尊
68 50 biàn turmoil; upheaval; unrest 字變即成勝軍不動尊
69 50 biàn a plan; a scheme; a power play 字變即成勝軍不動尊
70 50 biàn strange; weird 字變即成勝軍不動尊
71 50 biàn transformation; vikāra 字變即成勝軍不動尊
72 50 desire 為欲憐愍化度利益
73 50 to desire; to wish 為欲憐愍化度利益
74 50 to desire; to intend 為欲憐愍化度利益
75 50 lust 為欲憐愍化度利益
76 50 desire; intention; wish; kāma 為欲憐愍化度利益
77 47 to cry out; to shout 若人欲得求官位呼使者
78 47 to breath out; to exhale 若人欲得求官位呼使者
79 47 to praise 若人欲得求官位呼使者
80 47 to regard as 若人欲得求官位呼使者
81 47 to call; to beckon 若人欲得求官位呼使者
82 47 to call by name; to refer to 若人欲得求官位呼使者
83 47 hu 若人欲得求官位呼使者
84 47 Hu 若人欲得求官位呼使者
85 47 to call; āhūta 若人欲得求官位呼使者
86 47 ho 若人欲得求官位呼使者
87 42 chí to grasp; to hold 時持金剛手菩薩
88 42 chí to resist; to oppose 時持金剛手菩薩
89 42 chí to uphold 時持金剛手菩薩
90 42 chí to sustain; to keep; to uphold 時持金剛手菩薩
91 42 chí to administer; to manage 時持金剛手菩薩
92 42 chí to control 時持金剛手菩薩
93 42 chí to be cautious 時持金剛手菩薩
94 42 chí to remember 時持金剛手菩薩
95 42 chí to assist 時持金剛手菩薩
96 42 chí to hold; dhara 時持金剛手菩薩
97 42 chí with; using 時持金剛手菩薩
98 41 zuǒ left 左眼
99 41 zuǒ unorthodox; improper 左眼
100 41 zuǒ east 左眼
101 41 zuǒ to bring 左眼
102 41 zuǒ to violate; to be contrary to 左眼
103 41 zuǒ Zuo 左眼
104 41 zuǒ extreme 左眼
105 41 zuǒ ca 左眼
106 41 zuǒ left; vāma 左眼
107 41 èr two 二大士便無言說
108 41 èr Kangxi radical 7 二大士便無言說
109 41 èr second 二大士便無言說
110 41 èr twice; double; di- 二大士便無言說
111 41 èr more than one kind 二大士便無言說
112 41 èr two; dvā; dvi 二大士便無言說
113 40 one 成就儀軌一卷
114 40 Kangxi radical 1 成就儀軌一卷
115 40 pure; concentrated 成就儀軌一卷
116 40 first 成就儀軌一卷
117 40 the same 成就儀軌一卷
118 40 sole; single 成就儀軌一卷
119 40 a very small amount 成就儀軌一卷
120 40 Yi 成就儀軌一卷
121 40 other 成就儀軌一卷
122 40 to unify 成就儀軌一卷
123 40 accidentally; coincidentally 成就儀軌一卷
124 40 abruptly; suddenly 成就儀軌一卷
125 40 one; eka 成就儀軌一卷
126 37 rén person; people; a human being 羅誐人及非人等
127 37 rén Kangxi radical 9 羅誐人及非人等
128 37 rén a kind of person 羅誐人及非人等
129 37 rén everybody 羅誐人及非人等
130 37 rén adult 羅誐人及非人等
131 37 rén somebody; others 羅誐人及非人等
132 37 rén an upright person 羅誐人及非人等
133 37 rén person; manuṣya; puruṣa; pudgala 羅誐人及非人等
134 37 一切 yīqiè temporary 其炎普照一切佛土
135 37 一切 yīqiè the same 其炎普照一切佛土
136 36 zhī to go 是修行者所住之處
137 36 zhī to arrive; to go 是修行者所住之處
138 36 zhī is 是修行者所住之處
139 36 zhī to use 是修行者所住之處
140 36 zhī Zhi 是修行者所住之處
141 33 yāo waist 斜彼腰
142 33 yāo kidney 斜彼腰
143 33 yāo waist [of a garment] 斜彼腰
144 33 yāo a pocket; a wallet; a purse 斜彼腰
145 33 yāo middle; midpoint 斜彼腰
146 33 yāo loins 斜彼腰
147 33 yāo to wear around the waist 斜彼腰
148 32 赤色 chìsè red 著赤色衣
149 32 yòu right; right-hand 右已上前法皆
150 32 yòu to help; to assist 右已上前法皆
151 32 yòu to; respect; to revere; to admire; to honor; to venerate 右已上前法皆
152 32 yòu to bless and protect 右已上前法皆
153 32 yòu an official building 右已上前法皆
154 32 yòu the west 右已上前法皆
155 32 yòu right wing; conservative 右已上前法皆
156 32 yòu super 右已上前法皆
157 32 yòu right 右已上前法皆
158 32 yòu right; dakṣiṇa 右已上前法皆
159 32 to mortgage; to pawn 押腰
160 32 to arrest; to detain; to guard 押腰
161 32 a signature; a seal used as a signature 押腰
162 32 to escort 押腰
163 32 a curtain hanger 押腰
164 32 to supervise 押腰
165 32 to suppress 押腰
166 32 to gamble 押腰
167 32 to press; pīḍ 押腰
168 30 sān three 三者菜食
169 30 sān third 三者菜食
170 30 sān more than two 三者菜食
171 30 sān very few 三者菜食
172 30 sān San 三者菜食
173 30 sān three; tri 三者菜食
174 30 sān sa 三者菜食
175 28 zhòu charm; spell; incantation 一持祕密呪
176 28 zhòu a curse 一持祕密呪
177 28 zhòu urging; adjure 一持祕密呪
178 28 zhòu mantra 一持祕密呪
179 25 to bind; to tie 龍藥叉乾撻縛阿修羅蘖魯拏緊那羅摩護
180 25 to restrict; to limit; to constrain 龍藥叉乾撻縛阿修羅蘖魯拏緊那羅摩護
181 25 a leash; a tether 龍藥叉乾撻縛阿修羅蘖魯拏緊那羅摩護
182 25 binding; attachment; bond; bandha 龍藥叉乾撻縛阿修羅蘖魯拏緊那羅摩護
183 25 va 龍藥叉乾撻縛阿修羅蘖魯拏緊那羅摩護
184 25 lìng to make; to cause to be; to lead 能令一切障難者皆悉斷壞
185 25 lìng to issue a command 能令一切障難者皆悉斷壞
186 25 lìng rules of behavior; customs 能令一切障難者皆悉斷壞
187 25 lìng an order; a command; an edict; a decree; a statute 能令一切障難者皆悉斷壞
188 25 lìng a season 能令一切障難者皆悉斷壞
189 25 lìng respected; good reputation 能令一切障難者皆悉斷壞
190 25 lìng good 能令一切障難者皆悉斷壞
191 25 lìng pretentious 能令一切障難者皆悉斷壞
192 25 lìng a transcending state of existence 能令一切障難者皆悉斷壞
193 25 lìng a commander 能令一切障難者皆悉斷壞
194 25 lìng a commanding quality; an impressive character 能令一切障難者皆悉斷壞
195 25 lìng lyrics 能令一切障難者皆悉斷壞
196 25 lìng Ling 能令一切障難者皆悉斷壞
197 25 lìng instruction by a teacher; adhīṣṭa 能令一切障難者皆悉斷壞
198 24 滿 mǎn full 其聲滿三千大
199 24 滿 mǎn to be satisfied 其聲滿三千大
200 24 滿 mǎn to fill 其聲滿三千大
201 24 滿 mǎn conceited 其聲滿三千大
202 24 滿 mǎn to reach (a time); to expire 其聲滿三千大
203 24 滿 mǎn whole; entire 其聲滿三千大
204 24 滿 mǎn Manchu 其聲滿三千大
205 24 滿 mǎn Man 其聲滿三千大
206 24 滿 mǎn Full 其聲滿三千大
207 24 滿 mǎn to fulfill; to satisfy; paripurna 其聲滿三千大
208 24 to use; to grasp 以未落地者
209 24 to rely on 以未落地者
210 24 to regard 以未落地者
211 24 to be able to 以未落地者
212 24 to order; to command 以未落地者
213 24 used after a verb 以未落地者
214 24 a reason; a cause 以未落地者
215 24 Israel 以未落地者
216 24 Yi 以未落地者
217 24 use; yogena 以未落地者
218 23 yìn to stamp; to seal; to mark; to print 心及祕密印
219 23 yìn India 心及祕密印
220 23 yìn a mudra; a hand gesture 心及祕密印
221 23 yìn a seal; a stamp 心及祕密印
222 23 yìn to tally 心及祕密印
223 23 yìn a vestige; a trace 心及祕密印
224 23 yìn Yin 心及祕密印
225 23 yìn to leave a track or trace 心及祕密印
226 23 yìn mudra 心及祕密印
227 22 luó Luo 羅誐人及非人等
228 22 luó to catch; to capture 羅誐人及非人等
229 22 luó gauze 羅誐人及非人等
230 22 luó a sieve; cloth for filtering 羅誐人及非人等
231 22 luó a net for catching birds 羅誐人及非人等
232 22 luó to recruit 羅誐人及非人等
233 22 luó to include 羅誐人及非人等
234 22 luó to distribute 羅誐人及非人等
235 22 luó ra 羅誐人及非人等
236 22 shāo to burn 於畫像前燒苦練木
237 22 shāo fever 於畫像前燒苦練木
238 22 shāo to bake; to roast; to cook 於畫像前燒苦練木
239 22 shāo heat 於畫像前燒苦練木
240 22 shāo to burn; dah 於畫像前燒苦練木
241 22 shāo a burnt offering; havana 於畫像前燒苦練木
242 21 to join; to combine 二合
243 21 to close 二合
244 21 to agree with; equal to 二合
245 21 to gather 二合
246 21 whole 二合
247 21 to be suitable; to be up to standard 二合
248 21 a musical note 二合
249 21 the conjunction of two astronomical objects 二合
250 21 to fight 二合
251 21 to conclude 二合
252 21 to be similar to 二合
253 21 crowded 二合
254 21 a box 二合
255 21 to copulate 二合
256 21 a partner; a spouse 二合
257 21 harmonious 二合
258 21 He 二合
259 21 a container for grain measurement 二合
260 21 Merge 二合
261 21 unite; saṃyoga 二合
262 21 右手 yòu shǒu right hand 右手把劍直竪
263 21 Qi 其炎普照一切佛土
264 19 Kangxi radical 49
265 19 to bring to an end; to stop
266 19 to complete
267 19 to demote; to dismiss
268 19 to recover from an illness
269 19 former; pūrvaka
270 18 big; huge; large 大興善寺三藏沙門大廣智不空
271 18 Kangxi radical 37 大興善寺三藏沙門大廣智不空
272 18 great; major; important 大興善寺三藏沙門大廣智不空
273 18 size 大興善寺三藏沙門大廣智不空
274 18 old 大興善寺三藏沙門大廣智不空
275 18 oldest; earliest 大興善寺三藏沙門大廣智不空
276 18 adult 大興善寺三藏沙門大廣智不空
277 18 dài an important person 大興善寺三藏沙門大廣智不空
278 18 senior 大興善寺三藏沙門大廣智不空
279 18 an element 大興善寺三藏沙門大廣智不空
280 18 great; mahā 大興善寺三藏沙門大廣智不空
281 18 biàn all; complete 遍入
282 18 biàn to be covered with 遍入
283 18 biàn everywhere; sarva 遍入
284 18 biàn pervade; visva 遍入
285 18 biàn everywhere fragrant; paricitra 遍入
286 18 真言 zhēnyán true words 此真言大威勢能除一切
287 18 真言 zhēnyán an incantation 此真言大威勢能除一切
288 18 真言 zhēnyán a dharani; a mantra 此真言大威勢能除一切
289 18 zhí to implement; to carry out; to execute a plan 亦能執乾
290 18 zhí a post; a position; a job 亦能執乾
291 18 zhí to grasp; to hold 亦能執乾
292 18 zhí to govern; to administer; to be in charge of 亦能執乾
293 18 zhí to arrest; to capture 亦能執乾
294 18 zhí to maintain; to guard 亦能執乾
295 18 zhí to block up 亦能執乾
296 18 zhí to engage in 亦能執乾
297 18 zhí to link up; to draw in 亦能執乾
298 18 zhí a good friend 亦能執乾
299 18 zhí proof; certificate; receipt; voucher 亦能執乾
300 18 zhí grasping; grāha 亦能執乾
301 16 xīn heart [organ] 心迷悶絕咸皆高
302 16 xīn Kangxi radical 61 心迷悶絕咸皆高
303 16 xīn mind; consciousness 心迷悶絕咸皆高
304 16 xīn the center; the core; the middle 心迷悶絕咸皆高
305 16 xīn one of the 28 star constellations 心迷悶絕咸皆高
306 16 xīn heart 心迷悶絕咸皆高
307 16 xīn emotion 心迷悶絕咸皆高
308 16 xīn intention; consideration 心迷悶絕咸皆高
309 16 xīn disposition; temperament 心迷悶絕咸皆高
310 16 xīn citta; thinking; thought; mind; mentality 心迷悶絕咸皆高
311 16 néng can; able 能令一切障難者皆悉斷壞
312 16 néng ability; capacity 能令一切障難者皆悉斷壞
313 16 néng a mythical bear-like beast 能令一切障難者皆悉斷壞
314 16 néng energy 能令一切障難者皆悉斷壞
315 16 néng function; use 能令一切障難者皆悉斷壞
316 16 néng talent 能令一切障難者皆悉斷壞
317 16 néng expert at 能令一切障難者皆悉斷壞
318 16 néng to be in harmony 能令一切障難者皆悉斷壞
319 16 néng to tend to; to care for 能令一切障難者皆悉斷壞
320 16 néng to reach; to arrive at 能令一切障難者皆悉斷壞
321 16 néng to be able; śak 能令一切障難者皆悉斷壞
322 16 infix potential marker 如不馱大力開示
323 16 second-rate 次取蘇與熟銅楾盛
324 16 second; secondary 次取蘇與熟銅楾盛
325 16 temporary stopover; temporary lodging 次取蘇與熟銅楾盛
326 16 a sequence; an order 次取蘇與熟銅楾盛
327 16 to arrive 次取蘇與熟銅楾盛
328 16 to be next in sequence 次取蘇與熟銅楾盛
329 16 positions of the 12 Jupiter stations 次取蘇與熟銅楾盛
330 16 positions of the sun and moon on the ecliptic 次取蘇與熟銅楾盛
331 16 stage of a journey 次取蘇與熟銅楾盛
332 16 ranks 次取蘇與熟銅楾盛
333 16 an official position 次取蘇與熟銅楾盛
334 16 inside 次取蘇與熟銅楾盛
335 16 to hesitate 次取蘇與熟銅楾盛
336 16 secondary; next; tatas 次取蘇與熟銅楾盛
337 16 to be near by; to be close to 即自性輪身般若菩薩
338 16 at that time 即自性輪身般若菩薩
339 16 to be exactly the same as; to be thus 即自性輪身般若菩薩
340 16 supposed; so-called 即自性輪身般若菩薩
341 16 to arrive at; to ascend 即自性輪身般若菩薩
342 16 sòng to recite; to read aloud; to recite from memory 誦根本陀羅尼
343 16 sòng to recount; to narrate 誦根本陀羅尼
344 16 sòng a poem 誦根本陀羅尼
345 16 sòng recite; priase; pāṭha 誦根本陀羅尼
346 15 wéi to act as; to serve 為欲憐愍化度利益
347 15 wéi to change into; to become 為欲憐愍化度利益
348 15 wéi to be; is 為欲憐愍化度利益
349 15 wéi to do 為欲憐愍化度利益
350 15 wèi to support; to help 為欲憐愍化度利益
351 15 wéi to govern 為欲憐愍化度利益
352 15 duō over; indicates a number greater than the number preceding it 多俱胝世界焚火滅
353 15 duó many; much 多俱胝世界焚火滅
354 15 duō more 多俱胝世界焚火滅
355 15 duō excessive 多俱胝世界焚火滅
356 15 duō abundant 多俱胝世界焚火滅
357 15 duō to multiply; to acrue 多俱胝世界焚火滅
358 15 duō Duo 多俱胝世界焚火滅
359 15 duō ta 多俱胝世界焚火滅
360 15 self 我不能知
361 15 [my] dear 我不能知
362 15 Wo 我不能知
363 15 self; atman; attan 我不能知
364 15 ga 我不能知
365 15 菩薩 púsà bodhisattva 爾時般若菩薩入三摩地
366 15 菩薩 púsà bodhisattva 爾時般若菩薩入三摩地
367 15 菩薩 púsà bodhisattva 爾時般若菩薩入三摩地
368 15 shàng top; a high position 取上令不著地
369 15 shang top; the position on or above something 取上令不著地
370 15 shàng to go up; to go forward 取上令不著地
371 15 shàng shang 取上令不著地
372 15 shàng previous; last 取上令不著地
373 15 shàng high; higher 取上令不著地
374 15 shàng advanced 取上令不著地
375 15 shàng a monarch; a sovereign 取上令不著地
376 15 shàng time 取上令不著地
377 15 shàng to do something; to do something at a set time; to go to 取上令不著地
378 15 shàng far 取上令不著地
379 15 shàng big; as big as 取上令不著地
380 15 shàng abundant; plentiful 取上令不著地
381 15 shàng to report 取上令不著地
382 15 shàng to offer 取上令不著地
383 15 shàng to go on stage 取上令不著地
384 15 shàng to take office; to assume a post 取上令不著地
385 15 shàng to install; to erect 取上令不著地
386 15 shàng to suffer; to sustain 取上令不著地
387 15 shàng to burn 取上令不著地
388 15 shàng to remember 取上令不著地
389 15 shàng to add 取上令不著地
390 15 shàng to fix; to install; to apply (powder, makeup, etc) 取上令不著地
391 15 shàng to meet 取上令不著地
392 15 shàng falling then rising (4th) tone 取上令不著地
393 15 shang used after a verb indicating a result 取上令不著地
394 15 shàng a musical note 取上令不著地
395 15 shàng higher, superior; uttara 取上令不著地
396 15 to go; to 於畫像前燒苦練木
397 15 to rely on; to depend on 於畫像前燒苦練木
398 15 Yu 於畫像前燒苦練木
399 15 a crow 於畫像前燒苦練木
400 14 děng et cetera; and so on 尾曩也迦羅剎娑等
401 14 děng to wait 尾曩也迦羅剎娑等
402 14 děng to be equal 尾曩也迦羅剎娑等
403 14 děng degree; level 尾曩也迦羅剎娑等
404 14 děng to compare 尾曩也迦羅剎娑等
405 14 zhōng middle 三千大千界中
406 14 zhōng medium; medium sized 三千大千界中
407 14 zhōng China 三千大千界中
408 14 zhòng to hit the mark 三千大千界中
409 14 zhōng midday 三千大千界中
410 14 zhōng inside 三千大千界中
411 14 zhōng during 三千大千界中
412 14 zhōng Zhong 三千大千界中
413 14 zhōng intermediary 三千大千界中
414 14 zhōng half 三千大千界中
415 14 zhòng to reach; to attain 三千大千界中
416 14 zhòng to suffer; to infect 三千大千界中
417 14 zhòng to obtain 三千大千界中
418 14 zhòng to pass an exam 三千大千界中
419 14 zhōng middle 三千大千界中
420 14 黑色 hēisè black 黑色形也
421 14 黑色 hēisè a fightening situation 黑色形也
422 13 jūn army; military 勝軍不動明王四十八使者祕密
423 13 jūn soldiers; troops 勝軍不動明王四十八使者祕密
424 13 jūn an organized collective 勝軍不動明王四十八使者祕密
425 13 jūn to garrison; to stay an an encampment 勝軍不動明王四十八使者祕密
426 13 jūn a garrison 勝軍不動明王四十八使者祕密
427 13 jūn a front 勝軍不動明王四十八使者祕密
428 13 jūn penal miltary service 勝軍不動明王四十八使者祕密
429 13 jūn to organize troops 勝軍不動明王四十八使者祕密
430 13 jūn army; senā 勝軍不動明王四十八使者祕密
431 13 左手 zuǒ shǒu left hand 左手把羂索
432 13 tiān day 召集一切聲聞辟支佛一切天
433 13 tiān heaven 召集一切聲聞辟支佛一切天
434 13 tiān nature 召集一切聲聞辟支佛一切天
435 13 tiān sky 召集一切聲聞辟支佛一切天
436 13 tiān weather 召集一切聲聞辟支佛一切天
437 13 tiān father; husband 召集一切聲聞辟支佛一切天
438 13 tiān a necessity 召集一切聲聞辟支佛一切天
439 13 tiān season 召集一切聲聞辟支佛一切天
440 13 tiān destiny 召集一切聲聞辟支佛一切天
441 13 tiān very high; sky high [prices] 召集一切聲聞辟支佛一切天
442 13 tiān a deva; a god 召集一切聲聞辟支佛一切天
443 13 tiān Heavenly Realm 召集一切聲聞辟支佛一切天
444 13 zuò to do 其中所有一切魔羅作難者
445 13 zuò to act as; to serve as 其中所有一切魔羅作難者
446 13 zuò to start 其中所有一切魔羅作難者
447 13 zuò a writing; a work 其中所有一切魔羅作難者
448 13 zuò to dress as; to be disguised as 其中所有一切魔羅作難者
449 13 zuō to create; to make 其中所有一切魔羅作難者
450 13 zuō a workshop 其中所有一切魔羅作難者
451 13 zuō to write; to compose 其中所有一切魔羅作難者
452 13 zuò to rise 其中所有一切魔羅作難者
453 13 zuò to be aroused 其中所有一切魔羅作難者
454 13 zuò activity; action; undertaking 其中所有一切魔羅作難者
455 13 zuò to regard as 其中所有一切魔羅作難者
456 13 zuò action; kāraṇa 其中所有一切魔羅作難者
457 13 明王 míng wáng vidyaraja; lord of spells; wisdom king 勝軍明王現忿身
458 13 明王 míng wáng vidyaraja; great mantra 勝軍明王現忿身
459 12 ér Kangxi radical 126 生生而加護
460 12 ér as if; to seem like 生生而加護
461 12 néng can; able 生生而加護
462 12 ér whiskers on the cheeks; sideburns 生生而加護
463 12 ér to arrive; up to 生生而加護
464 12 shèng to beat; to win; to conquer 勝軍不動明王四十八使者祕密
465 12 shèng victory; success 勝軍不動明王四十八使者祕密
466 12 shèng wonderful; supurb; superior 勝軍不動明王四十八使者祕密
467 12 shèng to surpass 勝軍不動明王四十八使者祕密
468 12 shèng triumphant 勝軍不動明王四十八使者祕密
469 12 shèng a scenic view 勝軍不動明王四十八使者祕密
470 12 shèng a woman's hair decoration 勝軍不動明王四十八使者祕密
471 12 shèng Sheng 勝軍不動明王四十八使者祕密
472 12 shèng conquering; victorious; jaya 勝軍不動明王四十八使者祕密
473 12 shèng superior; agra 勝軍不動明王四十八使者祕密
474 12 曩莫 nǎngmò namo; to pay respect to; homage 曩莫三曼馱縛日羅
475 11 不動 bùdòng to not move 說是大威怒王勝軍不動明
476 11 不動 bùdòng Akshobya 說是大威怒王勝軍不動明
477 11 不動 bùdòng acala; niścala; dhruva; unmoved 說是大威怒王勝軍不動明
478 11 不動 bùdòng [Venerable] Akshobya 說是大威怒王勝軍不動明
479 11 yòng to use; to apply 作蘇用
480 11 yòng Kangxi radical 101 作蘇用
481 11 yòng to eat 作蘇用
482 11 yòng to spend 作蘇用
483 11 yòng expense 作蘇用
484 11 yòng a use; usage 作蘇用
485 11 yòng to need; must 作蘇用
486 11 yòng useful; practical 作蘇用
487 11 yòng to use up; to use all of something 作蘇用
488 11 yòng to work (an animal) 作蘇用
489 11 yòng to appoint 作蘇用
490 11 yòng to administer; to manager 作蘇用
491 11 yòng to control 作蘇用
492 11 yòng to access 作蘇用
493 11 yòng Yong 作蘇用
494 11 yòng yong / function; application 作蘇用
495 10 day of the month; a certain day 日念誦數滿三洛叉已
496 10 Kangxi radical 72 日念誦數滿三洛叉已
497 10 a day 日念誦數滿三洛叉已
498 10 Japan 日念誦數滿三洛叉已
499 10 sun 日念誦數滿三洛叉已
500 10 daytime 日念誦數滿三洛叉已

Frequencies of all Words

Top 1066

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 106 shì is; are; am; to be 被是大火焚燒疫楚
2 106 shì is exactly 被是大火焚燒疫楚
3 106 shì is suitable; is in contrast 被是大火焚燒疫楚
4 106 shì this; that; those 被是大火焚燒疫楚
5 106 shì really; certainly 被是大火焚燒疫楚
6 106 shì correct; yes; affirmative 被是大火焚燒疫楚
7 106 shì true 被是大火焚燒疫楚
8 106 shì is; has; exists 被是大火焚燒疫楚
9 106 shì used between repetitions of a word 被是大火焚燒疫楚
10 106 shì a matter; an affair 被是大火焚燒疫楚
11 106 shì Shi 被是大火焚燒疫楚
12 106 shì is; bhū 被是大火焚燒疫楚
13 106 shì this; idam 被是大火焚燒疫楚
14 84 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 其中所有一切魔羅作難者
15 84 zhě that 其中所有一切魔羅作難者
16 84 zhě nominalizing function word 其中所有一切魔羅作難者
17 84 zhě used to mark a definition 其中所有一切魔羅作難者
18 84 zhě used to mark a pause 其中所有一切魔羅作難者
19 84 zhě topic marker; that; it 其中所有一切魔羅作難者
20 84 zhuó according to 其中所有一切魔羅作難者
21 84 zhě ca 其中所有一切魔羅作難者
22 65 shēn human body; torso 勝軍明王現忿身
23 65 shēn Kangxi radical 158 勝軍明王現忿身
24 65 shēn measure word for clothes 勝軍明王現忿身
25 65 shēn self 勝軍明王現忿身
26 65 shēn life 勝軍明王現忿身
27 65 shēn an object 勝軍明王現忿身
28 65 shēn a lifetime 勝軍明王現忿身
29 65 shēn personally 勝軍明王現忿身
30 65 shēn moral character 勝軍明王現忿身
31 65 shēn status; identity; position 勝軍明王現忿身
32 65 shēn pregnancy 勝軍明王現忿身
33 65 juān India 勝軍明王現忿身
34 65 shēn body; kaya 勝軍明王現忿身
35 64 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 是修行者所住之處
36 64 suǒ an office; an institute 是修行者所住之處
37 64 suǒ introduces a relative clause 是修行者所住之處
38 64 suǒ it 是修行者所住之處
39 64 suǒ if; supposing 是修行者所住之處
40 64 suǒ a few; various; some 是修行者所住之處
41 64 suǒ a place; a location 是修行者所住之處
42 64 suǒ indicates a passive voice 是修行者所住之處
43 64 suǒ that which 是修行者所住之處
44 64 suǒ an ordinal number 是修行者所住之處
45 64 suǒ meaning 是修行者所住之處
46 64 suǒ garrison 是修行者所住之處
47 64 suǒ place; pradeśa 是修行者所住之處
48 64 suǒ that which; yad 是修行者所住之處
49 63 de potential marker 皆蒙教勅事得成無上菩提
50 63 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 皆蒙教勅事得成無上菩提
51 63 děi must; ought to 皆蒙教勅事得成無上菩提
52 63 děi to want to; to need to 皆蒙教勅事得成無上菩提
53 63 děi must; ought to 皆蒙教勅事得成無上菩提
54 63 de 皆蒙教勅事得成無上菩提
55 63 de infix potential marker 皆蒙教勅事得成無上菩提
56 63 to result in 皆蒙教勅事得成無上菩提
57 63 to be proper; to fit; to suit 皆蒙教勅事得成無上菩提
58 63 to be satisfied 皆蒙教勅事得成無上菩提
59 63 to be finished 皆蒙教勅事得成無上菩提
60 63 de result of degree 皆蒙教勅事得成無上菩提
61 63 de marks completion of an action 皆蒙教勅事得成無上菩提
62 63 děi satisfying 皆蒙教勅事得成無上菩提
63 63 to contract 皆蒙教勅事得成無上菩提
64 63 marks permission or possibility 皆蒙教勅事得成無上菩提
65 63 expressing frustration 皆蒙教勅事得成無上菩提
66 63 to hear 皆蒙教勅事得成無上菩提
67 63 to have; there is 皆蒙教勅事得成無上菩提
68 63 marks time passed 皆蒙教勅事得成無上菩提
69 63 obtain; attain; prāpta 皆蒙教勅事得成無上菩提
70 57 also; too 尾曩也迦羅剎娑等
71 57 a final modal particle indicating certainy or decision 尾曩也迦羅剎娑等
72 57 either 尾曩也迦羅剎娑等
73 57 even 尾曩也迦羅剎娑等
74 57 used to soften the tone 尾曩也迦羅剎娑等
75 57 used for emphasis 尾曩也迦羅剎娑等
76 57 used to mark contrast 尾曩也迦羅剎娑等
77 57 used to mark compromise 尾曩也迦羅剎娑等
78 57 ya 尾曩也迦羅剎娑等
79 55 使者 shǐzhě an emissary; an envoy 勝軍不動明王四十八使者祕密
80 51 xíng appearance 形長一肘誦呪之
81 51 xíng adjective 形長一肘誦呪之
82 51 xíng shape; form 形長一肘誦呪之
83 51 xíng terrain 形長一肘誦呪之
84 51 xíng circumstances; situation 形長一肘誦呪之
85 51 xíng to form; to become 形長一肘誦呪之
86 51 xíng to appear; to manifest 形長一肘誦呪之
87 51 xíng to contrast; to compare 形長一肘誦呪之
88 51 xíng to describe 形長一肘誦呪之
89 51 xíng an entity 形長一肘誦呪之
90 51 xíng formal 形長一肘誦呪之
91 51 xíng punishment 形長一肘誦呪之
92 51 xíng form; appearance; saṃsthāna 形長一肘誦呪之
93 51 wáng Wang 怒王
94 51 wáng a king 怒王
95 51 wáng Kangxi radical 96 怒王
96 51 wàng to be king; to rule 怒王
97 51 wáng a prince; a duke 怒王
98 51 wáng grand; great 怒王
99 51 wáng to treat with the ceremony due to a king 怒王
100 51 wáng a respectufl form of address for a grandfather or grandmother 怒王
101 51 wáng the head of a group or gang 怒王
102 51 wáng the biggest or best of a group 怒王
103 51 wáng king; best of a kind; rāja 怒王
104 50 biàn to change; to alter 字變即成勝軍不動尊
105 50 biàn bian 字變即成勝軍不動尊
106 50 biàn to become 字變即成勝軍不動尊
107 50 biàn uncommon 字變即成勝軍不動尊
108 50 biàn a misfortune 字變即成勝軍不動尊
109 50 biàn variable; changeable 字變即成勝軍不動尊
110 50 biàn to move; to change position 字變即成勝軍不動尊
111 50 biàn turmoil; upheaval; unrest 字變即成勝軍不動尊
112 50 biàn a plan; a scheme; a power play 字變即成勝軍不動尊
113 50 biàn strange; weird 字變即成勝軍不動尊
114 50 biàn transformation; vikāra 字變即成勝軍不動尊
115 50 desire 為欲憐愍化度利益
116 50 to desire; to wish 為欲憐愍化度利益
117 50 almost; nearly; about to occur 為欲憐愍化度利益
118 50 to desire; to intend 為欲憐愍化度利益
119 50 lust 為欲憐愍化度利益
120 50 desire; intention; wish; kāma 為欲憐愍化度利益
121 47 to cry out; to shout 若人欲得求官位呼使者
122 47 to breath out; to exhale 若人欲得求官位呼使者
123 47 to praise 若人欲得求官位呼使者
124 47 to regard as 若人欲得求官位呼使者
125 47 to call; to beckon 若人欲得求官位呼使者
126 47 to call by name; to refer to 若人欲得求官位呼使者
127 47 sigh 若人欲得求官位呼使者
128 47 hu 若人欲得求官位呼使者
129 47 Hu 若人欲得求官位呼使者
130 47 to call; āhūta 若人欲得求官位呼使者
131 47 ho 若人欲得求官位呼使者
132 42 chí to grasp; to hold 時持金剛手菩薩
133 42 chí to resist; to oppose 時持金剛手菩薩
134 42 chí to uphold 時持金剛手菩薩
135 42 chí to sustain; to keep; to uphold 時持金剛手菩薩
136 42 chí to administer; to manage 時持金剛手菩薩
137 42 chí to control 時持金剛手菩薩
138 42 chí to be cautious 時持金剛手菩薩
139 42 chí to remember 時持金剛手菩薩
140 42 chí to assist 時持金剛手菩薩
141 42 chí to hold; dhara 時持金剛手菩薩
142 42 chí with; using 時持金剛手菩薩
143 41 zuǒ left 左眼
144 41 zuǒ unorthodox; improper 左眼
145 41 zuǒ east 左眼
146 41 zuǒ to bring 左眼
147 41 zuǒ to violate; to be contrary to 左眼
148 41 zuǒ Zuo 左眼
149 41 zuǒ extreme 左眼
150 41 zuǒ ca 左眼
151 41 zuǒ left; vāma 左眼
152 41 èr two 二大士便無言說
153 41 èr Kangxi radical 7 二大士便無言說
154 41 èr second 二大士便無言說
155 41 èr twice; double; di- 二大士便無言說
156 41 èr another; the other 二大士便無言說
157 41 èr more than one kind 二大士便無言說
158 41 èr two; dvā; dvi 二大士便無言說
159 40 one 成就儀軌一卷
160 40 Kangxi radical 1 成就儀軌一卷
161 40 as soon as; all at once 成就儀軌一卷
162 40 pure; concentrated 成就儀軌一卷
163 40 whole; all 成就儀軌一卷
164 40 first 成就儀軌一卷
165 40 the same 成就儀軌一卷
166 40 each 成就儀軌一卷
167 40 certain 成就儀軌一卷
168 40 throughout 成就儀軌一卷
169 40 used in between a reduplicated verb 成就儀軌一卷
170 40 sole; single 成就儀軌一卷
171 40 a very small amount 成就儀軌一卷
172 40 Yi 成就儀軌一卷
173 40 other 成就儀軌一卷
174 40 to unify 成就儀軌一卷
175 40 accidentally; coincidentally 成就儀軌一卷
176 40 abruptly; suddenly 成就儀軌一卷
177 40 or 成就儀軌一卷
178 40 one; eka 成就儀軌一卷
179 37 rén person; people; a human being 羅誐人及非人等
180 37 rén Kangxi radical 9 羅誐人及非人等
181 37 rén a kind of person 羅誐人及非人等
182 37 rén everybody 羅誐人及非人等
183 37 rén adult 羅誐人及非人等
184 37 rén somebody; others 羅誐人及非人等
185 37 rén an upright person 羅誐人及非人等
186 37 rén person; manuṣya; puruṣa; pudgala 羅誐人及非人等
187 37 一切 yīqiè all; every; everything 其炎普照一切佛土
188 37 一切 yīqiè temporary 其炎普照一切佛土
189 37 一切 yīqiè the same 其炎普照一切佛土
190 37 一切 yīqiè generally 其炎普照一切佛土
191 37 一切 yīqiè all, everything 其炎普照一切佛土
192 37 一切 yīqiè all; sarva 其炎普照一切佛土
193 37 ruò to seem; to be like; as 若纔憶念是威
194 37 ruò seemingly 若纔憶念是威
195 37 ruò if 若纔憶念是威
196 37 ruò you 若纔憶念是威
197 37 ruò this; that 若纔憶念是威
198 37 ruò and; or 若纔憶念是威
199 37 ruò as for; pertaining to 若纔憶念是威
200 37 pomegranite 若纔憶念是威
201 37 ruò to choose 若纔憶念是威
202 37 ruò to agree; to accord with; to conform to 若纔憶念是威
203 37 ruò thus 若纔憶念是威
204 37 ruò pollia 若纔憶念是威
205 37 ruò Ruo 若纔憶念是威
206 37 ruò only then 若纔憶念是威
207 37 ja 若纔憶念是威
208 37 jñā 若纔憶念是威
209 36 zhī him; her; them; that 是修行者所住之處
210 36 zhī used between a modifier and a word to form a word group 是修行者所住之處
211 36 zhī to go 是修行者所住之處
212 36 zhī this; that 是修行者所住之處
213 36 zhī genetive marker 是修行者所住之處
214 36 zhī it 是修行者所住之處
215 36 zhī in 是修行者所住之處
216 36 zhī all 是修行者所住之處
217 36 zhī and 是修行者所住之處
218 36 zhī however 是修行者所住之處
219 36 zhī if 是修行者所住之處
220 36 zhī then 是修行者所住之處
221 36 zhī to arrive; to go 是修行者所住之處
222 36 zhī is 是修行者所住之處
223 36 zhī to use 是修行者所住之處
224 36 zhī Zhi 是修行者所住之處
225 35 this; these 所有一切眾生聞此聲者
226 35 in this way 所有一切眾生聞此聲者
227 35 otherwise; but; however; so 所有一切眾生聞此聲者
228 35 at this time; now; here 所有一切眾生聞此聲者
229 35 this; here; etad 所有一切眾生聞此聲者
230 33 yāo waist 斜彼腰
231 33 yāo kidney 斜彼腰
232 33 yāo waist [of a garment] 斜彼腰
233 33 yāo a pocket; a wallet; a purse 斜彼腰
234 33 yāo middle; midpoint 斜彼腰
235 33 yāo loins 斜彼腰
236 33 yāo a measure word for belts 斜彼腰
237 33 yāo to wear around the waist 斜彼腰
238 32 赤色 chìsè red 著赤色衣
239 32 yòu right; right-hand 右已上前法皆
240 32 yòu to help; to assist 右已上前法皆
241 32 yòu to; respect; to revere; to admire; to honor; to venerate 右已上前法皆
242 32 yòu to bless and protect 右已上前法皆
243 32 yòu an official building 右已上前法皆
244 32 yòu the west 右已上前法皆
245 32 yòu right wing; conservative 右已上前法皆
246 32 yòu super 右已上前法皆
247 32 yòu right 右已上前法皆
248 32 yòu right; dakṣiṇa 右已上前法皆
249 32 to mortgage; to pawn 押腰
250 32 to arrest; to detain; to guard 押腰
251 32 a signature; a seal used as a signature 押腰
252 32 to escort 押腰
253 32 a curtain hanger 押腰
254 32 to supervise 押腰
255 32 to suppress 押腰
256 32 to gamble 押腰
257 32 to press; pīḍ 押腰
258 30 sān three 三者菜食
259 30 sān third 三者菜食
260 30 sān more than two 三者菜食
261 30 sān very few 三者菜食
262 30 sān repeatedly 三者菜食
263 30 sān San 三者菜食
264 30 sān three; tri 三者菜食
265 30 sān sa 三者菜食
266 28 zhòu charm; spell; incantation 一持祕密呪
267 28 zhòu a curse 一持祕密呪
268 28 zhòu urging; adjure 一持祕密呪
269 28 zhòu mantra 一持祕密呪
270 25 to bind; to tie 龍藥叉乾撻縛阿修羅蘖魯拏緊那羅摩護
271 25 to restrict; to limit; to constrain 龍藥叉乾撻縛阿修羅蘖魯拏緊那羅摩護
272 25 a leash; a tether 龍藥叉乾撻縛阿修羅蘖魯拏緊那羅摩護
273 25 binding; attachment; bond; bandha 龍藥叉乾撻縛阿修羅蘖魯拏緊那羅摩護
274 25 va 龍藥叉乾撻縛阿修羅蘖魯拏緊那羅摩護
275 25 lìng to make; to cause to be; to lead 能令一切障難者皆悉斷壞
276 25 lìng to issue a command 能令一切障難者皆悉斷壞
277 25 lìng rules of behavior; customs 能令一切障難者皆悉斷壞
278 25 lìng an order; a command; an edict; a decree; a statute 能令一切障難者皆悉斷壞
279 25 lìng a season 能令一切障難者皆悉斷壞
280 25 lìng respected; good reputation 能令一切障難者皆悉斷壞
281 25 lìng good 能令一切障難者皆悉斷壞
282 25 lìng pretentious 能令一切障難者皆悉斷壞
283 25 lìng a transcending state of existence 能令一切障難者皆悉斷壞
284 25 lìng a commander 能令一切障難者皆悉斷壞
285 25 lìng a commanding quality; an impressive character 能令一切障難者皆悉斷壞
286 25 lìng lyrics 能令一切障難者皆悉斷壞
287 25 lìng Ling 能令一切障難者皆悉斷壞
288 25 lìng instruction by a teacher; adhīṣṭa 能令一切障難者皆悉斷壞
289 24 滿 mǎn full 其聲滿三千大
290 24 滿 mǎn to be satisfied 其聲滿三千大
291 24 滿 mǎn to fill 其聲滿三千大
292 24 滿 mǎn conceited 其聲滿三千大
293 24 滿 mǎn to reach (a time); to expire 其聲滿三千大
294 24 滿 mǎn whole; entire 其聲滿三千大
295 24 滿 mǎn completely 其聲滿三千大
296 24 滿 mǎn Manchu 其聲滿三千大
297 24 滿 mǎn very 其聲滿三千大
298 24 滿 mǎn Man 其聲滿三千大
299 24 滿 mǎn Full 其聲滿三千大
300 24 滿 mǎn to fulfill; to satisfy; paripurna 其聲滿三千大
301 24 so as to; in order to 以未落地者
302 24 to use; to regard as 以未落地者
303 24 to use; to grasp 以未落地者
304 24 according to 以未落地者
305 24 because of 以未落地者
306 24 on a certain date 以未落地者
307 24 and; as well as 以未落地者
308 24 to rely on 以未落地者
309 24 to regard 以未落地者
310 24 to be able to 以未落地者
311 24 to order; to command 以未落地者
312 24 further; moreover 以未落地者
313 24 used after a verb 以未落地者
314 24 very 以未落地者
315 24 already 以未落地者
316 24 increasingly 以未落地者
317 24 a reason; a cause 以未落地者
318 24 Israel 以未落地者
319 24 Yi 以未落地者
320 24 use; yogena 以未落地者
321 23 yìn to stamp; to seal; to mark; to print 心及祕密印
322 23 yìn India 心及祕密印
323 23 yìn a mudra; a hand gesture 心及祕密印
324 23 yìn a seal; a stamp 心及祕密印
325 23 yìn to tally 心及祕密印
326 23 yìn a vestige; a trace 心及祕密印
327 23 yìn Yin 心及祕密印
328 23 yìn to leave a track or trace 心及祕密印
329 23 yìn mudra 心及祕密印
330 22 jiē all; each and every; in all cases 心迷悶絕咸皆高
331 22 jiē same; equally 心迷悶絕咸皆高
332 22 luó Luo 羅誐人及非人等
333 22 luó to catch; to capture 羅誐人及非人等
334 22 luó gauze 羅誐人及非人等
335 22 luó a sieve; cloth for filtering 羅誐人及非人等
336 22 luó a net for catching birds 羅誐人及非人等
337 22 luó to recruit 羅誐人及非人等
338 22 luó to include 羅誐人及非人等
339 22 luó to distribute 羅誐人及非人等
340 22 luó ra 羅誐人及非人等
341 22 shāo to burn 於畫像前燒苦練木
342 22 shāo fever 於畫像前燒苦練木
343 22 shāo to bake; to roast; to cook 於畫像前燒苦練木
344 22 shāo heat 於畫像前燒苦練木
345 22 shāo to burn; dah 於畫像前燒苦練木
346 22 shāo a burnt offering; havana 於畫像前燒苦練木
347 21 to join; to combine 二合
348 21 a time; a trip 二合
349 21 to close 二合
350 21 to agree with; equal to 二合
351 21 to gather 二合
352 21 whole 二合
353 21 to be suitable; to be up to standard 二合
354 21 a musical note 二合
355 21 the conjunction of two astronomical objects 二合
356 21 to fight 二合
357 21 to conclude 二合
358 21 to be similar to 二合
359 21 and; also 二合
360 21 crowded 二合
361 21 a box 二合
362 21 to copulate 二合
363 21 a partner; a spouse 二合
364 21 harmonious 二合
365 21 should 二合
366 21 He 二合
367 21 a unit of measure for grain 二合
368 21 a container for grain measurement 二合
369 21 Merge 二合
370 21 unite; saṃyoga 二合
371 21 右手 yòu shǒu right hand 右手把劍直竪
372 21 his; hers; its; theirs 其炎普照一切佛土
373 21 to add emphasis 其炎普照一切佛土
374 21 used when asking a question in reply to a question 其炎普照一切佛土
375 21 used when making a request or giving an order 其炎普照一切佛土
376 21 he; her; it; them 其炎普照一切佛土
377 21 probably; likely 其炎普照一切佛土
378 21 will 其炎普照一切佛土
379 21 may 其炎普照一切佛土
380 21 if 其炎普照一切佛土
381 21 or 其炎普照一切佛土
382 21 Qi 其炎普照一切佛土
383 21 he; her; it; saḥ; sā; tad 其炎普照一切佛土
384 19 already
385 19 Kangxi radical 49
386 19 from
387 19 to bring to an end; to stop
388 19 final aspectual particle
389 19 afterwards; thereafter
390 19 too; very; excessively
391 19 to complete
392 19 to demote; to dismiss
393 19 to recover from an illness
394 19 certainly
395 19 an interjection of surprise
396 19 this
397 19 former; pūrvaka
398 19 former; pūrvaka
399 18 big; huge; large 大興善寺三藏沙門大廣智不空
400 18 Kangxi radical 37 大興善寺三藏沙門大廣智不空
401 18 great; major; important 大興善寺三藏沙門大廣智不空
402 18 size 大興善寺三藏沙門大廣智不空
403 18 old 大興善寺三藏沙門大廣智不空
404 18 greatly; very 大興善寺三藏沙門大廣智不空
405 18 oldest; earliest 大興善寺三藏沙門大廣智不空
406 18 adult 大興善寺三藏沙門大廣智不空
407 18 tài greatest; grand 大興善寺三藏沙門大廣智不空
408 18 dài an important person 大興善寺三藏沙門大廣智不空
409 18 senior 大興善寺三藏沙門大廣智不空
410 18 approximately 大興善寺三藏沙門大廣智不空
411 18 tài greatest; grand 大興善寺三藏沙門大廣智不空
412 18 an element 大興善寺三藏沙門大廣智不空
413 18 great; mahā 大興善寺三藏沙門大廣智不空
414 18 purposely; intentionally; deliberately; knowingly 故一切大眾金剛薩埵菩薩
415 18 old; ancient; former; past 故一切大眾金剛薩埵菩薩
416 18 reason; cause; purpose 故一切大眾金剛薩埵菩薩
417 18 to die 故一切大眾金剛薩埵菩薩
418 18 so; therefore; hence 故一切大眾金剛薩埵菩薩
419 18 original 故一切大眾金剛薩埵菩薩
420 18 accident; happening; instance 故一切大眾金剛薩埵菩薩
421 18 a friend; an acquaintance; friendship 故一切大眾金剛薩埵菩薩
422 18 something in the past 故一切大眾金剛薩埵菩薩
423 18 deceased; dead 故一切大眾金剛薩埵菩薩
424 18 still; yet 故一切大眾金剛薩埵菩薩
425 18 therefore; tasmāt 故一切大眾金剛薩埵菩薩
426 18 biàn turn; one time 遍入
427 18 biàn all; complete 遍入
428 18 biàn everywhere; common 遍入
429 18 biàn to be covered with 遍入
430 18 biàn everywhere; sarva 遍入
431 18 biàn pervade; visva 遍入
432 18 biàn everywhere fragrant; paricitra 遍入
433 18 真言 zhēnyán true words 此真言大威勢能除一切
434 18 真言 zhēnyán an incantation 此真言大威勢能除一切
435 18 真言 zhēnyán a dharani; a mantra 此真言大威勢能除一切
436 18 zhí to implement; to carry out; to execute a plan 亦能執乾
437 18 zhí a post; a position; a job 亦能執乾
438 18 zhí to grasp; to hold 亦能執乾
439 18 zhí to govern; to administer; to be in charge of 亦能執乾
440 18 zhí to arrest; to capture 亦能執乾
441 18 zhí to maintain; to guard 亦能執乾
442 18 zhí to block up 亦能執乾
443 18 zhí to engage in 亦能執乾
444 18 zhí to link up; to draw in 亦能執乾
445 18 zhí a good friend 亦能執乾
446 18 zhí proof; certificate; receipt; voucher 亦能執乾
447 18 zhí grasping; grāha 亦能執乾
448 16 xīn heart [organ] 心迷悶絕咸皆高
449 16 xīn Kangxi radical 61 心迷悶絕咸皆高
450 16 xīn mind; consciousness 心迷悶絕咸皆高
451 16 xīn the center; the core; the middle 心迷悶絕咸皆高
452 16 xīn one of the 28 star constellations 心迷悶絕咸皆高
453 16 xīn heart 心迷悶絕咸皆高
454 16 xīn emotion 心迷悶絕咸皆高
455 16 xīn intention; consideration 心迷悶絕咸皆高
456 16 xīn disposition; temperament 心迷悶絕咸皆高
457 16 xīn citta; thinking; thought; mind; mentality 心迷悶絕咸皆高
458 16 néng can; able 能令一切障難者皆悉斷壞
459 16 néng ability; capacity 能令一切障難者皆悉斷壞
460 16 néng a mythical bear-like beast 能令一切障難者皆悉斷壞
461 16 néng energy 能令一切障難者皆悉斷壞
462 16 néng function; use 能令一切障難者皆悉斷壞
463 16 néng may; should; permitted to 能令一切障難者皆悉斷壞
464 16 néng talent 能令一切障難者皆悉斷壞
465 16 néng expert at 能令一切障難者皆悉斷壞
466 16 néng to be in harmony 能令一切障難者皆悉斷壞
467 16 néng to tend to; to care for 能令一切障難者皆悉斷壞
468 16 néng to reach; to arrive at 能令一切障難者皆悉斷壞
469 16 néng as long as; only 能令一切障難者皆悉斷壞
470 16 néng even if 能令一切障難者皆悉斷壞
471 16 néng but 能令一切障難者皆悉斷壞
472 16 néng in this way 能令一切障難者皆悉斷壞
473 16 néng to be able; śak 能令一切障難者皆悉斷壞
474 16 not; no 如不馱大力開示
475 16 expresses that a certain condition cannot be acheived 如不馱大力開示
476 16 as a correlative 如不馱大力開示
477 16 no (answering a question) 如不馱大力開示
478 16 forms a negative adjective from a noun 如不馱大力開示
479 16 at the end of a sentence to form a question 如不馱大力開示
480 16 to form a yes or no question 如不馱大力開示
481 16 infix potential marker 如不馱大力開示
482 16 no; na 如不馱大力開示
483 16 a time 次取蘇與熟銅楾盛
484 16 second-rate 次取蘇與熟銅楾盛
485 16 second; secondary 次取蘇與熟銅楾盛
486 16 temporary stopover; temporary lodging 次取蘇與熟銅楾盛
487 16 a sequence; an order 次取蘇與熟銅楾盛
488 16 to arrive 次取蘇與熟銅楾盛
489 16 to be next in sequence 次取蘇與熟銅楾盛
490 16 positions of the 12 Jupiter stations 次取蘇與熟銅楾盛
491 16 positions of the sun and moon on the ecliptic 次取蘇與熟銅楾盛
492 16 stage of a journey 次取蘇與熟銅楾盛
493 16 ranks 次取蘇與熟銅楾盛
494 16 an official position 次取蘇與熟銅楾盛
495 16 inside 次取蘇與熟銅楾盛
496 16 to hesitate 次取蘇與熟銅楾盛
497 16 secondary; next; tatas 次取蘇與熟銅楾盛
498 16 promptly; right away; immediately 即自性輪身般若菩薩
499 16 to be near by; to be close to 即自性輪身般若菩薩
500 16 at that time 即自性輪身般若菩薩

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
 1. shì
 2. shì
 1. is; bhū
 2. this; idam
zhě ca
shēn body; kaya
 1. suǒ
 2. suǒ
 1. place; pradeśa
 2. that which; yad
obtain; attain; prāpta
ya
xíng form; appearance; saṃsthāna
wáng king; best of a kind; rāja
biàn transformation; vikāra
desire; intention; wish; kāma

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
阿閦佛 196 Akṣobhya; Aksobhya Buddha
阿迦尼 196 Akanistha
暗夜天 195 Kalaratri
北方 98 The North
遍智 98 Bian Zhi
不动尊 不動尊 98
 1. Acala
 2. Acalanatha
不动明王 不動明王 98 Acalanātha-Vidyārāja
持明王 99 Vidyaraja; Wisdom King
持法 99 Protector of the Dharma; Dharmadhara
大般若经 大般若經 68
 1. Mahaprajnaparamita Sutra
 2. Mahaprajnaparamita Sutra; Sutra on the Perfection of Great Wisdom
大兴善寺 大興善寺 100 Great Xingshan Temple
大梵王 100 Mahābrahma Deva Rāja; Brahma
达摩 達摩 68 Bodhidharma
大日 100 Vairocana; Mahavairocana; Buddha of supreme enlightenment
大自在天 100 Mahesvara; Mahesvara Deva; Mahissara
帝释 帝釋 100 Sakra; Kausika; Lord of Devas
地狱 地獄 100
 1. a hell
 2. hell
 3. Hell; Hell Realms; Naraka
地藏 100
 1. Ksitigarbha [Bodhisattva]
 2. Ksitigarbha; Kṣitigarbha
地藏菩萨 地藏菩薩 100 Ksitigarbha Bodhisattva
多罗 多羅 100 Tara
二水 195 Erhshui
法成 102
 1. Fa Cheng
 2. Fa Cheng
 3. Chos-grub
法界生真言 102 Birth in the Dharmadhatu Mantra
法轮 法輪 102
 1. Dharma wheel
 2. Dharma wheel; dharmacakra
 3. Pomnyun
法身 70
 1. Dharma body
 2. Dharma Body
法月 102 Dharmacandra
丰山 豐山 102
 1. Fengshan
 2. Toyoyama
 3. Buzan
佛法 102
 1. Dharma; Dhamma; Buddha-Dhárma; Buddhist doctrine
 2. the power of the Buddha
 3. Buddha's Teaching
 4. Dharma; Buddha-Dhárma
广目天 廣目天 103 Virupaksa; Virupaksa Deva King of the West
广智 廣智 103 Guangzhi
观音 觀音 103
 1. Guanyin [Bodhisattva]
 2. Avalokitesvara
 3. Avalokitesvara
火生三昧 104 Born of Fire Samadhi
火天 104 Agni
迦毘罗 迦毘羅 106 Kapilavastu; Kapilavatthu
迦叶 迦葉 106
 1. Kāśyapa; Kasyapa; Kassapa
 2. Mahākāśyapa; Kāśyapa; Kasyapa; Kassapa
迦叶佛 迦葉佛 106 Kasyapa Buddha; Kassapa Buddha
金刚萨埵 金剛薩埵 106 Vajrasattva
金刚手 金剛手 74 Vajrapāṇi; Vajrapani Bodhisattva
金刚手菩萨 金剛手菩薩 106 Vajrapani Bodhisattva
金刚智 金剛智 74
 1. Vajra Wisdom
 2. Vajrabodhi
吉祥天女 106 Laksmi
俱哩迦 106 Kulika
岭南 嶺南 108 Lingnan
六月 108
 1. June; the Sixth Month
 2. sixth lunar month; bhādra
龙树菩萨 龍樹菩薩 76
 1. Nagarjuna
 2. Nāgārjuna
龙王 龍王 76 Dragon King; Naga King
108
 1. Shandong
 2. Lu
 3. foolish; stupid; rash; vulgar
 4. the State of Lu
108
 1. Luo
 2. Luo River
 3. ra
罗摩 羅摩 108 Rāma
罗刹天 羅剎天 108 Raksasa Deva
卢舍那 盧舍那 108 Rocana Buddha
卢遮那 盧遮那 108 Vairocana
没驮 沒馱 109 Buddha
妙见 妙見 77 Sudrsa; Sudassa
妙音菩萨 妙音菩薩 109 mañjughoṣa; Gentle Voice Bodhisattva
弥勒 彌勒 109
 1. Maitreya [Bodhisattva]
 2. Maitreya
 3. Maitreya [Bodhisattva]
明王 109
 1. vidyaraja; lord of spells; wisdom king
 2. vidyaraja; great mantra
弥陀 彌陀 77
 1. Amitabha
 2. Amitābha
那罗延天 那羅延天 110 Narayana deva
涅槃 110
 1. Nirvana
 2. nirvana
 3. Final Nirvana; Nirvana; Nirvāṇa; Nibbāna
毘卢遮那佛 毘盧遮那佛 112 Vairocana Buddha
毘沙门天 毘沙門天 112 Vaisravana; Vessavana; Jambhala
婆罗门 婆羅門 112
 1. Brahmin;
 2. Brahmin; Brahman
普贤菩萨 普賢菩薩 112 Samantabhadra Bodhisattva
千手观音 千手觀音 113
 1. Thousand-Hand Guanyin
 2. Thousand-Hand Guanyin; Thousand-Hand Avalokiteśvara
七月 113
 1. July; the Seventh Month
 2. seventh lunar month; āśvayuja
如来 如來 114
 1. Tathagata
 2. Tathagata
 3. Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One
三身 115 Trikaya
三十三天 115 Heaven of the Thirty-Three Gods; The Heaven of Thirty-Three Gods; Trāyastriṃśa Heaven; Tāvatiṃsa Heaven
三藏 115
 1. San Zang
 2. Buddhist Canon
 3. Tripitaka; Tripiṭaka; Tipitaka
上清 115 Shangqing; Supreme Clarity
生经 生經 115 Jātaka Stories
胜军不动明王四十八使者秘密成就仪轨 勝軍不動明王四十八使者祕密成就儀軌 115 Acalanātha Vidyārāja and Forty Eight Messengers Secret Victory and Attainment Ritual; Sheng Jun Budong Ming Wang Si Shi Ba Shizhe Mimi Chengjiu Yi Gui
声闻 聲聞 115
 1. sravaka
 2. sravaka; a distinguished disciple of the Buddha
尸弃 尸棄 83 Sikhin; Śikhin
世尊 115
 1. World-Honored One
 2. World-Honored One; Bhagavat; Bhagavān; Buddha
115
 1. Sichuan
 2. Shu Kingdom
水天 115 Varuna
四月 115
 1. April; the Fourth Month
 2. fourth lunar month; āṣāḍha
太一 116
 1. Great Unity
 2. Taiyi
 3. Taiyi
 4. Taiyi
天等 116 Tiandeng
天竺 116 the Indian subcontinent
王五 119 Wang Wu
威怒王 119 Vidyaraja; Wisdom King
文殊 87
 1. Manjusri
 2. Manjusri
文殊师利 文殊師利 119 Mañjuśrī; Manjushri; Manjusri
119
 1. Wu
 2. Jiangsu
 3. Wu
 4. Wu dialect
 5. Eastern Wu
 6. to speak loudly
无动尊 無動尊 119 Acalanatha
无尽意菩萨 無盡意菩薩 119 Aksayamati Bodhisattva
享和 120 Kyōwa
西方 120
 1. the West
 2. west side
 3. the Western [Pureland]
 4. Xifang
 5. West
修罗 修羅 120 Asura
虚空藏菩萨 虛空藏菩薩 120 Akasagarbha Bodhisattva
须弥 須彌 120 Mt Meru; Sumeru
炎摩 121 Yama
焰魔罗 焰魔羅 121 Yama
药上菩萨 藥上菩薩 89 Bhaisajya-samudgata Bodhisattva; Supreme Medicine Bodhisattva
药王菩萨 藥王菩薩 89 Bhaisajyaraja Bodhisattva; Medicine King Bodhisattva
月天 121 Candra
執金刚 執金剛 122 Vajrapani
准提观音 准提觀音 122 Cundi
自性轮身 自性輪身 122 Wheel of Intrinsic Nature

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 202.

Simplified Traditional Pinyin English
阿字 97 the letter a
爱乐 愛樂 195 love and joy
爱念 愛念 195 to miss
阿兰若 阿蘭若 196
 1. Aranya
 2. a forest retreat; a secluded place to practice; araṇya; arañña; aranya
阿三迷 196 asama; unequalled
阿修罗 阿修羅 196
 1. asura
 2. asura
阿修罗王 阿修羅王 196 king of the asuras
拔苦 98 Relieve suffering
白佛 98 to address the Buddha
变现 變現 98 to conjure
般若 98
 1. Prajna Wisdom
 2. prajna
 3. prajna; prajñā; paññā; great wisdom
 4. Prajñā
不空 98
 1. unerring; amogha
 2. Amoghavajra
布字 98 arrangement of characters
不动地 不動地 98 the ground of attaining calm
茶吉尼 99 ḍākinī
成佛 99
 1. Attaining Buddhahood
 2. to become a Buddha
成正觉 成正覺 99 to become a Buddha
瞋怒 99
 1. aversion; hatred; dveṣa
 2. to stare at in a rage
持金刚 持金剛 99
 1. vajradhara
 2. Vajrapāṇi
赤莲华 赤蓮華 99 red lotus; padma
赤华 赤華 99 mandārava flower; mandāra flower
持诵 持誦 99 to chant; to accept and maintain by reciting
初禅 初禪 99 first dhyāna; first jhana
垂慈 99 extended compassion
慈悲心 99 compassion
慈眼视众生 慈眼視眾生 99 Regard Sentient Beings with Compassion
大菩提 100 great enlightenment; supreme bodhi
大菩提心 100 great bodhi
大千界 100 a system of one thousand worlds
大千世界 100 trisāhasramahāsāhasralokadhātu; a great chiliocosm; trichiliocosm; the cosmos
大身 100 great body; mahakaya
大智慧 100 great wisdom and knowledge
大事因缘 大事因緣 100 the causes and conditions of a great event
怛他蘖多 100 tathagata
大自在 100 Īśvara; self-existent; sovereign
得牛 100 catching the ox
灯明 燈明 100 a lamp held before the Buddha
等至 100 samāpatti; meditative attainment
地水火风 地水火風 100 Earth, Water, Fire and Wind
地大 100 earth; earth element
定慧 100
 1. Concentration and Wisdom
 2. meditative wisdom
第一义 第一義 100
 1. Ultimate Truth
 2. paramārtha; paramārthasatya; absolute truth; supreme truth
地中 100 secondary buildings on monastery grounds
阏伽 閼伽 195 scented water; argha
二空 195 two types of emptiness
二三 195 six non-Buddhist philosophers
二种 二種 195 two kinds
发菩提心 發菩提心 102 bodhicittotpāda; initiate the bodhi mind
法界 102
 1. Dharma Realm
 2. a dharma realm; dharmadhatu
 3. tathatā; suchness; inherent nature; true nature; tathata
非道 102 heterodox views
佛慧 102 Buddha's wisdom
佛言 102
 1. the Buddha said
 2. buddhavacana; the teachings of the Buddha
佛道 70
 1. Buddhahood
 2. the Buddha Way
 3. Way of the Buddha
 4. Buddhist practice
 5. bodhi; enlightenment
 6. the path leading to enlightenment
佛土 102 buddhakṣetra; a Buddha land; land or realm of a Buddha; land of the Buddha's birth
福田 102
 1. field of merit
 2. field of blessing
根本陀罗尼 根本陀羅尼 103 root spell; fundamental dharani
功力 103 diligence
归命三宝 歸命三寶 103 taking refuge in the Triple Gem
恒河沙 恆河沙 104
 1. the sand of the River Ganges; as numerous as grains of sand in the River Ganges
 2. Sands of the Ganges
 3. grains of sand in the Ganges River; innumerable
护身 護身 104 protection of the body
化度 104 convert and liberate; teach and save
华鬘 華鬘 104 hair tied with flowers; wreath; necklace of flowers
华香 華香 104 incense and flowers
化人 104 a conjured person
护摩 護摩 104 homa
护者 護者 104 protector; demon; rākṣasa
即身成佛 106 sokushin jōbutsu; attainment of buddhahood in this body
加持 106
 1. to bless
 2. to empower; to confer strength on; to aid
迦楼罗 迦樓羅 106 garuda
迦罗 迦羅 106
 1. kala; a very short unit of time
 2. kala; a very small particle
迦罗罗 迦羅羅 106 kalala
剑印 劍印 106 sword mudra; khadgamudra
袈裟 106
 1. kasaya
 2. kasaya; kaṣāya
 3. kasaya
寂定 106 samadhi
结缚 結縛 106 a mental fetter or bond
结界 結界 106
 1. Restricted Area
 2. boundary; temple boundary; sīmā
解脱道 解脫道 106
 1. the path of liberation
 2. the path of liberation; vimuktimārga
金刚身 金剛身 106 the diamond body
金刚拳 金剛拳 106 vajra fist
金刚定 金剛定 106 vajrasamādhi
紧那罗 緊那羅 106 kimnara
堪忍 107 to bear; to endure without complaint
苦痛 107 the sensation of pain
利乐 利樂 108 blessing and joy
莲华 蓮華 108
 1. Lotus Flower
 2. a lotus flower; padma
 3. white lotus flower; pundarika
洛叉 108 laksa; one hundred thousand; innumerable
罗刹娑 羅剎娑 108 a raksasa
密教 109 esoteric teachings; esoteric Buddhism
密语 密語 109 mantra
魔罗 魔羅 109 Mara; the Devil; a devil; a demon
牟尼 109 a saint; a sage; a seer; muni
曩莫 110 namo; to pay respect to; homage
逆顺 逆順 110 resisting and complying; disobeying and obeying
念念 110 thought after thought; successive moments of thought
念珠 110
 1. Chanting Beads
 2. prayer beads; rosary
弩蘖帝 110 anvagati; approaching
辟支佛 112 Pratyeka-Buddha; Pratyekabuddha
菩提心 112
 1. bodhi mind
 2. bodhicitta; aspiration to enlightenment
群生 113 all living beings
热病 熱病 114 jaundice; kāmalā
入佛 114 to bring an image of a Buddha
入三摩地 114 Enter Into Samadhi
如意珠 114 mani jewel
三火 115 three fires
三密 115 three mysteries
三千 115 three thousand-fold
三千大千世界 115 Three Thousandfold World System; trisāhasramahāsāhasralokadhātu; a great chiliocosm; trichiliocosm; the cosmos
三千世界 115 trisāhasramahāsāhasralokadhātu; billion world system; the cosmos
三业 三業 115 three types of karma; three actions
三匝 115 to circumambulate three times
三缚 三縛 115 three bonds
三曼多 115 samanta; universal; whole
三昧 115
 1. samadhi
 2. samādhi; concentrated meditation; mental concentration
三昧地 115 samadhi
三摩 115 samādhi; concentrated meditation; mental concentration
三摩地 115 samadhi; concentrated meditation; mental concentration
三摩耶 115
 1. vow; samaya
 2. occasion
僧正 115 sōjō
善道 115 a benevolent rebirth; a benevolent destiny; heaven; a fortunate realm
上品上生 115 The Top of the Highest Grade
善知识 善知識 115 Dharma Friends; kalyāṇamitra; kalyāṇamitta; kalyanamitra
刹土 剎土 115 kṣetra; homeland; country; land
摄持 攝持 115 parigraha; to protect; to uphold; to take proper care
舍离 捨離 115 to abandon; to give up; to depart; to leave
身通 115 teleportation; ṛddy-abhijña
世间成就 世間成就 115 worldly accomplishments
示现 示現 115
 1. Manifestation
 2. to manifest
 3. to manifest; to display
受持 115
 1. uphold
 2. to accept and maintain faith; to uphold
四禅 四禪 115
 1. the four meditations; the four dhyānas; the four jhānas
 2. fourth dhyāna; fourth jhāna
四弘愿 四弘願 115 four great vows
四一 115 four ones
速得成就 115 quickly attain
随逐 隨逐 115 to attach and follow
随类 隨類 115 according to type
娑婆 115
 1. Saha
 2. to bear; to endure without complaint; saha
娑婆贺 娑婆賀 115 svaha; hail
天龙 天龍 116 all devas, dragons, and other dieties; the eight kinds of demigods
天龙八部 天龍八部 116 eight kinds of demigods
退失 116 parihāṇi; to regress; to degenerate
陀罗尼 陀羅尼 116
 1. Dharani
 2. dharani
涂香 塗香 116 to annoint
往生 119
 1. to be reborn
 2. a future life
我稽首礼 我稽首禮 119 I bow in respect
我所 119
 1. my; mama
 2. conception of possession; mamakāra
我身 119 I; myself
五处 五處 119 five places; panca-sthana
五古 119 five pronged vajra
五明 119 five sciences; mastery of the five sciences; five kinds of wisdom
无边世界 無邊世界 119 the unbounded world
无垢 無垢 119
 1. No Impurity
 2. vimalā; nirmala; stainless; immaculate
无上觉 無上覺 119 supreme enlightenment
无上菩提 無上菩提 119
 1. Supreme Bodhi
 2. samyaksaṃbodhi; unsurpassed complete perfect enlightenment; supreme bodhi
无始无明 無始無明 119 innate nonenlightenment; basic ignorance
无余 無餘 119
 1. not excessive
 2. without remainder; niravasesa
相续 相續 120 causal connection; continuity of cause and effect
悉地 120 attainment; supernatural power; siddhi
邪执 邪執 120 unwholesome attachments; evil attachments
信受奉行 120 to receive and practice
心想 120 thoughts of the mind; thought
心心 120 the mind and mental conditions
行住坐卧 行住坐臥 120
 1. walking, standing, sitting, and lying down
 2. etiquette in the four postures
修善 120 to cultivate goodness
修法 120 a ritual
修行人 120 practitioner
锡杖 錫杖 120
 1. staff
 2. a monk's staff
延命 121 to prolong life
药叉 藥叉 121 yaksa
夜叉 121 yaksa
业烦恼 業煩惱 121 karmic affliction
业障 業障 121
 1. karmic hindrance
 2. a karmic obstruction
仪轨 儀軌 121 ritual; ritual manual
一日一夜 121 one day and one night
一明 121 a dhāraṇī; a dharani; a mantra; an incantation
应作 應作 121 a manifestation
一切大众 一切大眾 121 all beings
一切法 121
 1. all dharmas; all things; sarvadharma
 2. all phenomena
一切如来 一切如來 121 all Tathagatas
一切声 一切聲 121 every sound
一切有情 121
 1. all living beings
 2. all sentient beings
一切众生 一切眾生 121
 1. all sentient beings
 2. all beings
一切诸佛 一切諸佛 121 all Buddhas
一一各有 121 each one has; pratyeka
用大 121 great in function
有无 有無 121 existent and non-existent/ having identity and emptiness
缘觉 緣覺 121
 1. pratyekabuddha
 2. pratyekabuddha
战拏 戰拏 122 canda; violent
折伏摄受 折伏攝受 122 to reject or to accept; to defeat [evil] and to embrace [good]
证果 證果 122 the rewards of the different stages of attainment
执持 執持 122 to hold firmly; grasp; dharana
中有 122 an intermediate existence between death and rebirth
住地 122 abode
诸法 諸法 122 all things; all dharmas
诸佛 諸佛 122 Buddhas; all Buddhas
诸菩萨 諸菩薩 122 bodhisattvas
诸人 諸人 122 people; jana
住世 122 living in the world
诸天 諸天 122 devas
诸天王 諸天王 122 lord of devas; devendra
转法轮 轉法輪 122
 1. to turn the Dharma Wheel
 2. Turning the Dharma wheel; to transmit Buddhist teaching; dharmacakrapravartana
专念 專念 122 to concentrate; to fix attention [on an object]
自心 122 One's Mind
总持 總持 122
 1. to hold to the good, total retention
 2. dharani; total retention