Glossary and Vocabulary for Deguang Taizi Jing 《德光太子經》

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 58 Buddha / Awakened One 佛在王舍城靈鳥頂山
2 56 太子 tàizǐ a crown prince 其德光太子適生七日之中
3 55 xíng to walk / to move 賢者賴吒和羅行到佛所
4 50 method / way 得一切奇特功德之法
5 48 Germany 為人中尊積上德
6 46 guāng light 有子名曰德光
7 45 賴吒和羅 làizhàhéluó rāṣṭrapāla / protector of a kingdom / king 賢者賴吒和羅止頓舍衛國
8 41 菩薩 púsà bodhisatta 菩薩五百人俱
9 39 idea 常以巧便得諸佛意
10 31 rén person / people / a human being 菩薩五百人俱
11 30 desire 若有欲學尊佛道
12 28 yán to speak / to say / said 賴吒和羅問世尊言
13 27 to reach 愍傷諸天及世間人
14 27 zhōng middle 如是等人百千劫中
15 26 供養 gòngyǎng to make offerings / to provide offerings / to worship 若得供養無增損
16 25 爾時 ěr shí at that time 爾時
17 25 gào to tell / to say / said / told 佛告賴吒和羅
18 25 shuō to say / said / to speak / to talk / speaks 問佛而說
19 25 wén to hear 聞如是
20 24 四事 sìshì the four necessities 菩薩有四事法
21 23 meaning / sense 云何講說經法義
22 23 zuò to do 所作已辦
23 22 jīn today / modern / present / current / this / now 今人中尊解說是
24 22 xīn heart 其心不著財利
25 21 清淨 qīngjìng peaceful / quiet / tranquil / pure 得清淨行
26 21 如來 Rúlái Thus-Come (tathagata) / Tathāgata / Thus Come One 如來所講悉平等
27 21 lìng to make / to cause to be / to lead 令得解脫斷於狐疑
28 21 shàng top / a high position 為人中尊積上德
29 20 qiān one thousand 與大比丘眾千二百五十
30 20 wáng Wang 其頞真無王有大城
31 20 shí time / a period of time 唯願法王以時說
32 19 happy / glad / cheerful / joyful 無數億劫樂生死
33 19 tān greed / desire / craving / trsnā / taṇhā 菩薩求供養貪利
34 19 dào way / road / path 我欲聽說正真道
35 19 zài in / at 佛在王舍城靈鳥頂山
36 19 duò to fall / to sink 墮邪壍
37 18 yuàn to hope / to wish / to desire 具足智慧功德願
38 18 one hundred million 有億千家
39 17 qiú to request 菩薩不求諸功德報
40 17 four 何等為四
41 17 gain / advantage / benefit 出家菩薩不當貪財利
42 17 sān three 三者
43 17 放逸 fàngyì heedlessness / carelessness / pleasure-seeking / unruliness 意為善權無放逸
44 17 功德 gōngdé guṇa / achievements and virtue / merit 得一切奇特功德之法
45 17 bǎi one hundred 與百新學比丘俱
46 16 shēng to be born / to give birth 令生善處常值佛世
47 16 Ji 號吉義如來
48 15 譬如 pìrú for examlpe 譬如飛鳥無所畏
49 15 niàn to read aloud 多所哀念
50 15 huā Hua 生花樹
51 15 to fly 習閑居野處
52 14 一者 yī zhě first / firstly / the first is 一者
53 14 to arise / to get up 得不起法忍
54 14 二者 èrzhě the two / both 二者
55 14 諸天 zhūtiān devas 愍傷諸天及世間人
56 14 zhù to dwell / to live / to reside 却住一面
57 14 zhēn real / true / genuine 有國王名頞真無
58 14 七寶 qī bǎo the Seven Treasures / the Seven Precious Jewels 以七寶為城
59 13 無有 wú yǒu there is not 即便無有惡瑕穢
60 13 四者 sì zhě fourth / the fourth is 四者
61 13 to know / to learn about / to comprehend 如來所講悉平等
62 13 è (nose) bridge 有國王名頞真無
63 13 shēn human body / torso 不謂貪種姓著色者當得清淨身
64 12 具足 jùzú complete / full / perfect 具足智慧功德願
65 12 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 多所哀念
66 12 jiàn to see 降魔官屬斷諸見
67 12 luàn chaotic / disorderly 心不亂著諸恩愛
68 12 shù tree 生花樹
69 12 hǎo good 我不謂非知厭足者當好法也
70 11 不當 bùdàng unsuitable / improper / inappropriate 菩薩不當著家居舍宅
71 11 zhì wisdom / knowledge / understanding 超異之智
72 11 to enter 入一切智
73 11 zhòng many / numerous 與大比丘眾千二百五十
74 11 eight 亦復當墮八惡之處
75 11 zhī to know 佛天中天知我意
76 11 便 biàn convenient / handy / easy 常以巧便得諸佛意
77 11 jiāo to teach / to educate / to instruct 聽受尊長教而無諛諂
78 11 guān to look at / to watch / to observe 城中有園觀
79 10 bǎo a jewel / gem / a treasure 名寶照明
80 10 zhì sign / mark / flag 當勤精進志法行
81 10 xué to study / to learn 與百新學比丘俱
82 10 佛語 fó yǔ buddhavacana / the words of the Buddha 佛語賴吒和羅
83 10 解脫 jiětuō liberation / emancipation / vimokṣa 令得解脫斷於狐疑
84 10 比丘 bǐqiū Bhiksu / a monk / bhikṣu / bhikkhu 與百新學比丘俱
85 10 精進 jīngjìn Diligence / Perseverance / vīrya 當勤精進志法行
86 10 chǎn to flatter / to cajole 而無諛諂
87 9 xiǎng to think 脫於愛欲度想行
88 9 guó a country / a state / a kingdom 西晉月氏國三藏竺法護譯
89 9 zhì to send / to devote / to deliver / to convey 致無動畏之慧
90 9 zūn to honor / to respect 賴吒和羅問世尊言
91 9 生死 shēngsǐ Saṃsāra / Samsara 無數億劫樂生死
92 9 yòng to use / to apply 用供養故
93 9 huì dirty / unclean 其意終不有穢厭
94 9 āi to be sad / to be mournful / to be pitiful 多所哀念
95 9 color 紫磨金色妙身體
96 9 to flatter 而無諛諂
97 9 gatha / hymn / verse 佛爾時說偈言
98 9 to stand 如立一心
99 9 suí to follow 所說微妙如羯隨
100 9 采女 cǎinǚ a title for an imperial concubine 各有五百采女
101 9 光明 guāngmíng bright 光明徹照
102 9 chù a place / location / a spot / a point 習閑居野處
103 8 世尊 Shìzūn World-Honored One / Bhagavat / Bhagavān / Buddha 唯願世尊說上行
104 8 平等 píngděng be equal in social status 云何致得平等行
105 8 一心 yīxīn wholeheartedly 雖遇不賢常一心
106 8 歡悅 huānyuè happiness / joy 心得歡悅知厭足
107 8 chéng a city / a town 其城長四百八十里
108 8 shàn virtuous / wholesome / benevolent / well-disposed 意善持戒為眾道
109 8 xiāng fragrant / savory / appetizing / sweet / scented 火燒蜜香
110 8 to go 捐去邪語及惡見
111 8 bèi contemporaries / generation / lifetime 我不謂是輩之人為行菩薩法
112 8 國王 guówáng king / monarch 有國王名頞真無
113 8 閑居 xián jū a place to rest 習閑居野處
114 8 to adhere / to capture / to restrain 拘閉牢獄
115 8 néng can / able 皆能受持疾逮一切智
116 8 jiā house / home / residence 在窮厄之家
117 8 xiàn to appear / to manifest / to become visible 譬若如電現
118 8 得佛 dé fó to become a Buddha 假使得佛覺道意
119 8 不樂 bùlè unhappy 於是太子愁憂不樂
120 8 智慧 zhìhuì wisdom 具足智慧功德願
121 8 wèn to ask 所問諸佛
122 7 zhū pearl 皆以白珠而瓔珞之
123 7 jīng to go through / to experience 為說善經義
124 7 zhào to illuminate / to shine 光明徹照
125 7 child / son 有子名曰德光
126 7 fèng to offer / to present 奉四賢聖之行
127 7 suì age 爾時人壽十億那術歲
128 7 眾人 zhòngrén everyone 解決眾人之狐疑
129 7 jué to awake 願佛解說諸覺行
130 7 shī to lose 以無精進失淨信
131 7 dialect / language / speech 捐去邪語及惡見
132 7 菩薩行 púsà xíng bodhisattva-caryā / bodhisattva-carita / bodhisattva practice / actions of bodhisattvas 為菩薩行
133 7 愁憂 chóuyōu to be worried 於是太子愁憂不樂
134 7 tool / device / utensil / equipment / instrument 更新具衣鉢
135 7 音聲 yīnshēng sound 出百千伎樂之音聲
136 7 huì can / be able to 生與惡知識會
137 7 之中 zhīzhōng inside 生於貧窶之中
138 7 miào wonderful / fantastic 紫磨金色妙身體
139 7 yīn sound / noise 為眾人說柔軟音
140 7 伎樂 jìyuè music 出百千伎樂之音聲
141 7 tīng to listen 太子不聽歌舞
142 7 無行 wúxíng immoral 當有是諸瑕穢無行人
143 7 沙門 shāmén a Buddhist monk / a wandering monk / a shramana / a sramana / renunciant / mendicant 行作沙門但憂求財利
144 7 to bind / to tie 菩薩復有四事自縛
145 7 shēng sound 聲香味細滑皆除諸想
146 7 to leave / to depart / to go away / to part 常志精進離懈怠
147 7 五百 wǔ bǎi five hundred 菩薩五百人俱
148 6 soil / ground / land 墮於貢高愚癡地
149 6 to abandon / to relinquish / to discard / to throw away 然後德光太子棄家學道作沙門
150 6 天下 tiānxià China 典主閻浮利天下
151 6 解說 jiěshuō to explain / to comment 今人中尊解說是
152 6 正真 zhèngzhēn reliable / real / true 我欲聽說正真道
153 6 xié demonic / iniquitous / nefarious / evil 邪偽之行
154 6 disease / sickness / ailment 皆能受持疾逮一切智
155 6 身命 shēnmìng body and life 菩薩不當惜身命
156 6 墮落 duòluò to degenerate / to become depraved 自墮落
157 6 佛言 Fó yán the Buddha said 佛言
158 6 niǎo bird 佛在王舍城靈鳥頂山
159 6 zhèng upright / straight 謹順正行如救火
160 6 hòu after / later 後當來世學菩薩道者
161 6 蓮花 liánhuā a lotus / a lotus flower 黃蓮花
162 6 wàn ten thousand 閻浮利有二萬大城
163 6 zuò seat 上有四億床座以給太子
164 6 不著 bùzháo not suitable / not appropriate 其心不著財利
165 6 nán difficult / arduous / hard 常為清淨無疑難
166 6 shě to give 還相求長短捨精進行
167 6 寶樹 bǎoshù a forest of treasues 寶樹
168 6 to pity / to regret 菩薩不當惜身命
169 6 shù method / tactics 爾時人壽十億那術歲
170 6 不能 bù néng cannot / must not / should not 不能忍辱
171 6 shī the practice of selfless giving / dāna 乃為當來諸菩薩施
172 6 è evil / vice 即便無有惡瑕穢
173 6 浴池 yùchí a bath / a pool 中央有七寶浴池
174 6 愛欲 àiyù love and desire / sensuality / kāma 脫於愛欲度想行
175 6 以為 yǐwéi to believe / to think / to consider / to assume 自以為智
176 6 欄楯 lánshǔn balustrade / railing / a hand rail 一切諸欄楯間有八萬寶柱
177 6 奉行 fèngxíng to pursue / to practice 菩薩大士奉行何等
178 6 師子 shīzi a lion 行如師子無所畏
179 5 duǎn short 見說法者不求其短
180 5 shì to match 適聞所教即奉行
181 5 八百 bā bǎi eight hundred 八百交道
182 5 yuán garden / orchard 城中有園觀
183 5 big / great / huge / large / major 後即生於大惡處
184 5 自然 zìrán nature 自然有千藏出
185 5 塵勞 chénláo the concerns of secular life 入於塵勞
186 5 眷屬 juànshǔ family members / family dependents 淨其佛國眷屬具
187 5 quàn to advise / to urge / to exhort / to persuade 勸悅生死法
188 5 使 shǐ to make / to cause 無得使見不善之事
189 5 wèi to call 謂有我人著法
190 5 明月 míngyuè bright moon 明月珠
191 5 yōu to worry / to be concerned 行作沙門但憂求財利
192 5 bái white 皆以白珠而瓔珞之
193 5 棄捐 qìjuān to throw away / to discard 棄捐諛諂
194 5 xiá a flaw in a gem 即便無有惡瑕穢
195 5 one 總持辯才一其心
196 5 總持 zǒngchí a dhāraṇī / a dharani / a magic charm 無量總持上覺道
197 5 qiàn a moat around a city / a channel 墮邪壍
198 5 不可 bù kě cannot / should not / must not / forbidden / prohibited 長遠不可計
199 5 厭足 yànzú to satisfy / to be satisfied 於法無厭足
200 5 中有 zhōngyǒu an intermediate existence between death and rebirth 中有八百師子之頭
201 5 恩愛 ēn ài affection / love 心不亂著諸恩愛
202 5 jiāo to deliver / to turn over / to pay 八百交道
203 5 貪欲 tānyù greed / avarice 眾人貪欲故
204 5 無上 wúshàng supreme / unexcelled 願佛解說無上行
205 5 佛道 Fódào Buddhist practice 若有欲學尊佛道
206 5 貧窮 pínqióng poor / impoverished 墮貧窮家
207 5 yàn to dislike / to detest 其意終不有穢厭
208 5 衣食 yī shí clothes and food 菩薩不當與貪衣食人相習
209 5 教授 jiàoshòu professor 教授眾生
210 5 安隱 ānyǐn stable / quiet / tranquil / undisturbed / serene 多所安隱
211 5 瓔珞 yīngluò a jade-like stone ornament / a jade necklace / an ornament / a garland of pearls 皆以白珠而瓔珞之
212 5 zhǒng kind / type 概出百千種音聲
213 5 shòu to suffer / to be subjected to 棄捐家室受所有
214 5 huì intelligent / clever 致無動畏之慧
215 5 在於 zàiyú in / consist of 在於山間欲解脫
216 5 huài bad / spoiled / broken / defective 還相壞法
217 5 惡道 è dào an evil rebirth / an evil destiny / an unfortunate rebirth / hell 普入邪行惡道本
218 5 clothes / clothing 敷八十億妙衣
219 4 shì matter / thing / item 無得使見不善之事
220 4 講堂 jiǎng táng a lecture hall 彼一講堂
221 4 jìng clean 淨其佛國眷屬具
222 4 tranquil 以寂諸難
223 4 tuō to take off 脫於愛欲度想行
224 4 滿 mǎn full 云何菩薩滿所行
225 4 一切智 yīqiè zhì sarvajñāta / all-knowledge / omniscience 入一切智
226 4 to bare / to be open / to be exposed 八重交露
227 4 寂寞 jìmò lonely 一切所云為寂寞
228 4 chuáng bed 上有四億床座以給太子
229 4 人民 rénmín the people 諸天人民悉得佛
230 4 can / may / permissible 令可其意
231 4 稽首 qǐshǒu to bow / to kneel and worship 稽首佛足
232 4 貪著 tānzhe attachment to desire 續貪著家室之利
233 4 to be kind / to be charitable / to be benevolent 為作慈哀雨
234 4 佛法 fófǎ Dharma / Dhárma / Dhamma / Buddha-Dhárma / Buddhist doctrine 以至誠利致佛法
235 4 怨家 yuànjiā an enemy 我今自然得大怨家
236 4 lái to come 乃為當來諸菩薩施
237 4 貪財 tāncái to be greedy in getting money 出家菩薩不當貪財利
238 4 biān side / boundary / edge / margin 一切欄楯邊置諸施具
239 4 經法 jīngfǎ canonical teachings 云何講說經法義
240 4 to make an analogy / to use as a simile / to give an example / for example / 譬若如畫瓶
241 4 a drum 善鼓音樂
242 4 shì to look at / to see 視是諸欲淨好目
243 4 願佛 yuàn fó Buddha of the vow 願佛解說無上行
244 4 端正 duānzhèng upright 端正殊好辯才足
245 4 tàn to sigh 賢者賴吒和羅以偈讚歎
246 4 chí to grasp / to hold 我何持出是怨家中去
247 4 歌舞 gēwǔ singing and dancing 初不歌舞
248 4 大城 dà chéng great city 往詣王舍大城靈鳥頂山
249 4 貪求 tānqiú to avidly seek 貪求衣食
250 4 善權 shànquán upāyakauśalya / kauśalya / skill in means 善權教授令開解
251 4 狐疑 húyí to be suspicious/ to doubt 令得解脫斷於狐疑
252 4 行者 xíngzhě practitioner 我不謂想行者當得佛定意
253 4 gēn origin / cause / basis 為種因緣根
254 4 等正覺 děng zhèngjué samyaksaṃbodhi / perfect enlightenment 等正覺
255 4 jiē sigh / alas 淨居諸天嗟歎佛功德廣普具足
256 4 所行 suǒxíng actions / practice 云何菩薩滿所行
257 4 yuē to speak / to say 頌曰
258 4 辯才 biàncái eloquence 發遣辯才
259 4 a person of over sixty 拘耆
260 4 jìn to the greatest extent / utmost 盡夏三月
261 4 八十 bāshí eighty 其城長四百八十里
262 4 誹謗 fěibàng to slander 菩薩不當與誹謗正法之人相習行
263 4 即為 jíwèi to be considered to be / to be defined to be / to be called 面即為變
264 4 to lie 覺諸睡臥者
265 4 xiá crafty 皆悉巧黠無所不能
266 4 shuì to sleep 覺諸睡臥者
267 4 zuò to sit 德光太子在其上坐
268 4 懈怠 xièdài slackness / laziness 常志精進離懈怠
269 4 歡喜 huānxǐ joyful 欲求佛道當歡喜
270 4 děng et cetera / and so on 今太子等美姝好
271 4 zhòng heavy 南北行有八重
272 4 往詣 wǎngyì go towards 往詣王舍大城靈鳥頂山
273 4 yuǎn far / distant 是輩之人去道遠
274 4 閻浮 Yǎn Fú Jambudvipa / Jambu-dvipa / Jambu-dipa / the Terrestrial World 典主閻浮利天下
275 4 妙好 miào hǎo elaborate and beautiful 種種妙好無亂穢
276 4 zào to make / to build / to manufacture 為德光太子造
277 4 chī confusion / stupidity / naivety / delusion / moha 無覺癡樂之
278 4 賢者 xiánzhě a wise man / a worthy person 賢者賴吒和羅止頓舍衛國
279 4 sentence 不能究竟一法句
280 4 rěn to bear / to endure / to tolerate 得法忍
281 4 seven 七者
282 4 a pagoda / a stupa 即為造起赤栴檀塔寺
283 4 啼泣 tíqì to weep aloud 頞真無王明旦聞太子宮中婇女啼泣聲
284 4 gōng an artisan / a craftsman / a worker 皆工歌舞
285 4 世間 shìjiān world / the human world 飽滿世間如時雨
286 4 wǎng to go (in a direction) 乃往過去無央數劫
287 4 jùn a commandery / a prefecture 意貪財利入諸郡國
288 4 common / general / popular / everywhere / universal / extensive 而得無念普有所入
289 4 邪行 xiéxíng heretical ways 普入邪行惡道本
290 4 愚癡 yúchī ignorance / stupidity 墮於貢高愚癡地
291 3 令人 lìngrén to cause one to / to lead one to 令人意迷亂
292 3 答言 dá yán to reply 諸采女答言
293 3 gāo high / tall 以智慧自貢高
294 3 勤苦 qín kǔ devoted and suffering 己見無數勤苦人
295 3 無數 wúshù countless / innumerable 無數億劫樂生死
296 3 jié to bond / to tie / to bind 各以八十八寶縷轉相連結
297 3 dǎi to arrest / to catch / to seize 皆能受持疾逮一切智
298 3 栴檀 zhāntán sandalwood 身出栴檀香
299 3 四十 sì shí forty 其講堂上有四十億七寶床座
300 3 正覺 zhèngjué sambodhi / saṃbodhi / enlightenment 何況欲得佛慧正覺之行
301 3 sēng a monk 比丘僧
302 3 dōng east 我寧可從高樓上東向自投
303 3 不可以 bù kě yǐ may not 不可以言說
304 3 覆蓋 fùgài to cover 悉遍覆蓋
305 3 世間人 shìjiān rén mankind 愍傷諸天及世間人
306 3 guǎng wide / large / vast 廣長六十四萬里
307 3 眾會 zhònghuì an assembly of monastics 眾會渴仰於經法
308 3 tiān day 為出天伎樂
309 3 自在 zìzài at ease / at will / as one likes 觀是第一自在智
310 3 財利 cáilì wealth and profit / riches 其心不著財利
311 3 shān a mountain / a hill / a peak 佛在王舍城靈鳥頂山
312 3 坐具 zuòjù a mat for sitting on 坐具
313 3 五道 Wǔ Dào Five Realms 皆見於五道
314 3 貪愛 tānài passion / desire / rāga 塵勞諸貪愛
315 3 輕慢 qīngmàn to belittle others 菩薩喜輕慢於人
316 3 嫉妬 jídù to envy / to be jealous 有嫉妬心
317 3 城郭 chéngGuō a city wall 亦不貪其城郭
318 3 愛惜 àixī to cherish / to treasure / to use sparingly 所有無所愛惜
319 3 歎佛 tàn fó to praise the Buddha 淨居諸天嗟歎佛功德廣普具足
320 3 suǒ to search / to inquire 及施身命索經法
321 3 jué to decide / to determine / to judge 善權決道義
322 3 右旋 yòu xuán to circumambulate in a clockwise direction 英殊如右旋
323 3 說法 shuō fǎ a statement / wording 不念說法以開解人
324 3 jiè to quit 於戒清淨
325 3 to be fond of / to like 菩薩喜輕慢於人
326 3 不如 bùrú not equal to / not as good as 不如與眾還
327 3 晝夜 zhòuyè day and night 晝夜常志求法
328 3 juān to contribute 捐去邪語及惡見
329 3 淨居 jìngjū suddhavasa / Śuddhāvāsa / pure abode 淨居諸天
330 3 佛說 Fó shuō buddhavacana / the Buddha's teaching 佛說德光太子經
331 3 作禮 zuòlǐ to salute / to greet / to bow to 遙叉手作禮三反自歸
332 3 無利 wúlì no profit / not profitable / a hindrance / (to lend money) at no interest 不貪無利欲
333 3 to protect / to guard 令得護行
334 3 bào newspaper 菩薩不求諸功德報
335 3 inside / interior 其城長四百八十里
336 3 zhōng end / finish / conclusion 其意終不有穢厭
337 3 擁護 yōnghù to help / to assist 救濟擁護於眾生
338 3 道意 dào yì intention to attain enlightenment 不能逮得慧道意
339 3 虛空 xūkōng empty space 太子夜半聞虛空中聲
340 3 度脫 dùtuō to save / to rescue / to relieve them from the suffering of this world and take them nirvana 欲度脫此輩
341 3 ài to love 未曾愛色
342 3 志願 zhìyuàn aspiration / wish / ideal 志願甚堅常清淨
343 3 an item 視是諸欲淨好目
344 3 可以 kěyǐ can / may / possible / able to 可以喜樂一哀我
345 3 dǐng top / peak 佛在王舍城靈鳥頂山
346 3 人中尊 rén zhōng zūn the Honored One among humans 今人中尊解說是
347 3 capacity / degree / a standard / a measure 脫於愛欲度想行
348 3 學道 xuédào examiner 出家學道無所惜
349 3 獨處 dúchù to live alone / to be alone with 常樂獨處譬如犀
350 3 míng bright / brilliant 所住靜然智慧明
351 3 家室 jiāshì wife / family / (literary) residence 欺諸尊長及諸家室
352 3 to apply / to smear 各敷五百坐具
353 3 眼目 yǎnmù eyes 施盲得眼目
354 3 zhuāng a village 其浴池邊復有八百莊飾寶樹
355 3 種姓 zhǒngxìng lineage / gotra 菩薩縛意住種姓
356 3 童男 tóngnán virgin male 一切房室中有五百童男
357 3 shū different / special / unusual 端正殊好辯才足
358 3 苦痛 kǔtòng the sensation of pain 得苦痛之罪
359 3 法行 fǎ xíng to practice the Dharma 當勤精進志法行
360 3 wèi taste / flavor 得甘露味常歡悅
361 3 shì to decorate / to ornament / to adorn 其浴池邊復有八百莊飾寶樹
362 3 柔軟 róuruǎn soft 為眾人說柔軟音
363 3 壽命 shòumìng life span / life expectancy 光明壽命眾亦爾
364 3 liù six 六者
365 3 其所 qísuǒ its place / one's appointed place / the place for that 其所在處不能得安
366 3 琉璃 liúlí lapis lazuli / lazurite / a blue gem 琉璃
367 3 chéng to bear / to carry / to hold 我承法教
368 3 qióng poor / destitute / impoverished 在窮厄之家
369 3 shì to show / to reveal 以善權方便示一切智
370 3 覺道 jué dào Path of Awakening 無量總持上覺道
371 3 zhèng to criticize / to dispute / to disagree / to remonstrate 轉共諍鬪
372 3 威神 Wēishén Anubhāva 威神妙絕
373 3 音樂 yīnyuè music 善鼓音樂
374 3 人相 rén xiāng the notion of a person 菩薩不當與諸邪見人相習
375 3 father 父王聽我言
376 3 第一 dì yī first 得第一伎
377 3 眾僧 zhòngsēng Saṅgha / Sangha / Buddhist monastic community 眾僧以學問
378 3 yāng center 乃往過去無央數劫
379 3 lèi tears 悲泣淚出
380 3 南北 nán běi north and south / north to south 南北出有八道
381 3 智者 zhìzhě a sage / a wise man 當供養諸無智者
382 3 mìng life 樂受教命
383 3 shén divine / mysterious / magical / supernatural 城神來到其舍
384 3 牢獄 láoyù prison / jail 拘閉牢獄
385 3 鸕鶿 lúcí a cormorant 鸕鶿
386 3 to doubt / to disbelieve 不以自見慧行為斷疑垢
387 3 佛足 fózú buddhapāda / Buddha footprints 稽首佛足
388 3 無得 wú dé Non-Attainment 無得使見不善之事
389 3 大乘 Dàshèng Mahayana Buddhism / Mahāyāna / Mahāyāna Buddhism 及以八道入大乘
390 3 娛樂 yúlè entertainment / amusement 與共娛樂除其憂
391 3 jiě to loosen / to unfasten / to untie 解了空行
392 3 qiǎo opportune / coincidental / as it happens / timely 常以巧便得諸佛意
393 3 ān calm / still / quiet / peaceful 其所在處不能得安
394 3 惡知識 è zhīshí a bad friend / an evil companion 菩薩不當與惡知識相習
395 3 zhàng a tent 以七寶為帳
396 3 城中 chéngzhōng Chengzhong 其城中央
397 3 zhuǎn to transmit / to convey / to forward (mail) 轉共諍鬪
398 3 經行 jīngxíng to practice something previously studied 經行
399 3 億劫 yìjié a kalpa 無數億劫樂生死
400 3 身體 shēntǐ human body / health 紫磨金色妙身體
401 3 shěn to examine / to investigate / to analyze to judge 種種具足審寂寞
402 3 德光太子經 Déguāng Tàizǐ Jīng Deguang Taizi Jing 佛說德光太子經
403 3 二十 èrshí twenty 二十已還
404 3 善道 shàndào a benevolent rebirth / a benevolent destiny / heaven / a fortunate realm 犯禁法者失善道
405 3 父母 fùmǔ parents / mother and father 父母住此目淚出
406 3 正法 zhèngfǎ proper law 菩薩不當與誹謗正法之人相習行
407 2 審諦 shěndì to look at carefully / to examine 何謂所作而審諦
408 2 yōu excellent / superior 口出優鉢花香
409 2 舍宅 shèzhái to donate a residence for use as a temple 菩薩不當著家居舍宅
410 2 shǔ to count 乃往過去無央數劫
411 2 to happen upon / to meet with by chance 雖遇不賢常一心
412 2 宮中 gōngzhōng within the palace 頞真無王明旦聞太子宮中婇女啼泣聲
413 2 cáng to hide 自然有千藏出
414 2 不行 bùxíng will not do / will not work 不行精進
415 2 sufficient / enough 端正殊好辯才足
416 2 救濟 jiùjì to provide emergency relief 救濟擁護於眾生
417 2 無疑 wúyí no doubt / undoubtedly 梵聲無疑明慧音
418 2 所生 suǒshēng parents (father and mother) 所生之處面目醜惡
419 2 máng blind 譬如示盲之道徑
420 2 bǎo to defend / to protect 身命不可保
421 2 wèi to fear / to dread 致無動畏之慧
422 2 姝好 shūhǎo beautiful 端正姝好
423 2 九十四 jiǔshísì 94 起九十四億塔
424 2 fǎn reverse / opposite / wrong side out or up 反善之家
425 2 皆大歡喜 jiē dà huān xǐ A Win-Win for All 一切閻浮利人皆大歡喜
426 2 一面 yīmiàn one side 却住一面
427 2 傷害 shānghài to injure / to harm 無傷害意於人
428 2 yuàn to blame / to complain 與有共合長為怨會
429 2 講說 jiǎng shuō to explain / to tell 云何講說經法義
430 2 縛著 fúzhe to bind 縛著音響者
431 2 hài to injure / to harm to 別離眾會共結怨害
432 2 jiū a pigeon / a dove 鳩那羅鳥
433 2 chè to pervade / to penetrate 光明徹照
434 2 to store 為人中尊積上德
435 2 shuǐ water 其水由中入浴池
436 2 心念 xīn niàn mindfulness 於是德光太子心念言
437 2 jiǎn to deduct / to subtract 於戒無所缺減
438 2 sòng to praise / to laud / to acclaim 頌曰
439 2 to cheat / to double-cross / to deceive 欺諸尊長及諸家室
440 2 房室 fángshì room 一切房室中有五百童男
441 2 five 座高五丈六尺
442 2 chí a pool / a pond 池中常生四種花
443 2 有種 yǒuzhǒng to have guts / to have courage / to be brave 有種種音聲
444 2 不見 bújiàn to not see 不謂不見誠諦之德而有罣礙當得生善處
445 2 truth 不謂不見誠諦之德而有罣礙當得生善處
446 2 空無 kōngwú śūnyatā / emptiness / emptiness of inherent existence 已脫於空無有想
447 2 yào to want / to wish for 得辯才入深法要
448 2 三界 Sān Jiè The Three Realms 貪著三界欲
449 2 燈明 dēng míng a lamp held before the Buddha 為作平等燈明
450 2 飲食 yǐn shí food and drink 除其飲食左右
451 2 tóu to throw / to cast / to fling / to pitch 我寧可從高樓上東向自投
452 2 shùn to obey 謹順正行如救火
453 2 千葉 qiānyè Chiba 有自然百千葉蓮花大如車輪
454 2 度無極 dù wú jí paramita / perfection 疾得度無極
455 2 sincere / honest / simple 無質朴心
456 2 鴛鴦 yuānyāng mandarin ducks 鴛鴦
457 2 自恣 zì zì pravāraṇā / ceremony of repentance 入池中洒自恣樂
458 2 受持 shòuchí to accept and maintain faith / to uphold 皆能受持疾逮一切智
459 2 鸚鵡 yīngwǔ parrot 有鸚鵡
460 2 人為 rénwèi man-made 我不謂是輩之人為行菩薩法
461 2 miàn side / surface 還自覆其面
462 2 chéng honesty / sincerity 不謂不見誠諦之德而有罣礙當得生善處
463 2 shéng rope / string / cord 一切諸寶柱各有六萬寶繩互相交繫
464 2 power / force / strength 以愚癡力
465 2 三千 sān qiān three thousand 欲脫三千世
466 2 shòu thin / emaciated / lean 不肥亦不瘦
467 2 叉手 chā shǒu hands folded 叉手以偈問諸天言
468 2 四百 sì bǎi four hundred 其城長四百八十里
469 2 fèi to abrogate / to terminate / to abandon / to discard 各各而懈廢
470 2 卑賤 bēijiàn lowly / mean and low 生於貧窮卑賤家
471 2 mín the people / citizen / subjects 哀念眾人民
472 2 面目 miànmù appearance / facial features / look 所生之處面目醜惡
473 2 帳幔 zhàngmàn bed curtain 於上作珍寶交露帳幔
474 2 宮殿 gōngdiàn palace / palace hall 為德光太子作七寶宮殿
475 2 何所 hésuǒ where / what place 何所是人尊
476 2 鼓樂 gǔyuè to play music 皆悉圍遶德光太子鼓樂絃歌
477 2 chuī to blow /to puff 若有風吹
478 2 è distress 在窮厄之家
479 2 調 tiáo to harmonize 調諸不成者
480 2 凡夫 fánfū an ordinary person / pṛthagjana 凡夫之土
481 2 天上 tiānshàng the sky 皆如天上玉女悉共同心
482 2 to indulge oneself / to be unrestrained 恣其身口意
483 2 xiè to idle / to be slack 各各而懈廢
484 2 quē be short of / to lack 於戒無所缺減
485 2 不久 bùjiǔ not long / soon 盡壞不久立
486 2 貢高 gònggāo proud / arrogant / conceited 不謂貢高者為清淨智慧
487 2 提供 tígōng to supply / to provide 維習安大德提供
488 2 zuì crime / sin / vice 得苦痛之罪
489 2 想念 xiǎngniàn to miss / to remember with longing 若習於想念
490 2 to shut / to close 拘閉牢獄
491 2 chì red / scarlet 為一切比丘以赤栴檀香
492 2 立功 lìgōng establish in merit 不得立功德
493 2 佛國 Fóguó buddhakṣetra / a Buddha land 淨其佛國眷屬具
494 2 法忍 fǎ rěn Dharma Patience 得不起法忍
495 2 普遍 pǔbiàn universal / general / widespread / commonplace 普遍佛國
496 2 crane 鸕鶿鸚鵡拘耆鶴
497 2 ruǎn soft / flexible / pliable 頭髮軟妙好
498 2 音響 yīnxiǎng audio / stereo sound system 縛著音響者
499 2 淨信 jìngxìn prasāda / pure faith 無淨信
500 2 十六 shíliù sixteen 限年十六以上

Frequencies of all Words

Top 500

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 133 wèi for / to 為人中尊積上德
2 101 zhū all / many / various 共遊諸國
3 78 no 致無動畏之慧
4 72 not / no 其意終不有穢厭
5 68 his / hers / its / theirs 著其被服
6 67 yǒu is / are / to exist 其意終不有穢厭
7 67 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 三者
8 67 de potential marker 得一切奇特功德之法
9 65 shì is / are / am / to be 今人中尊解說是
10 64 zhī him / her / them / that 得一切奇特功德之法
11 61 I / me / my 我欲聽說正真道
12 58 Buddha / Awakened One 佛在王舍城靈鳥頂山
13 57 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 所作已辦
14 56 in / at 令得解脫斷於狐疑
15 56 太子 tàizǐ a crown prince 其德光太子適生七日之中
16 55 xíng to walk / to move 賢者賴吒和羅行到佛所
17 50 method / way 得一切奇特功德之法
18 48 Germany 為人中尊積上德
19 47 so as to / in order to 以善權方便示一切智
20 46 guāng light 有子名曰德光
21 45 賴吒和羅 làizhàhéluó rāṣṭrapāla / protector of a kingdom / king 賢者賴吒和羅止頓舍衛國
22 41 dāng to be / to act as / to serve as 當勤精進志法行
23 41 一切 yīqiè all / every / everything 得一切奇特功德之法
24 41 菩薩 púsà bodhisatta 菩薩五百人俱
25 39 idea 常以巧便得諸佛意
26 33 such as / for example / for instance 飽滿世間如時雨
27 31 also / too 光明壽命眾亦爾
28 31 rén person / people / a human being 菩薩五百人俱
29 30 desire 若有欲學尊佛道
30 29 jiē all / each and every / in all cases 皆能受持疾逮一切智
31 28 yán to speak / to say / said 賴吒和羅問世尊言
32 28 naturally / of course / certainly 自墮落
33 27 to reach 愍傷諸天及世間人
34 27 zhōng middle 如是等人百千劫中
35 26 供養 gòngyǎng to make offerings / to provide offerings / to worship 若得供養無增損
36 25 爾時 ěr shí at that time 爾時
37 25 gào to tell / to say / said / told 佛告賴吒和羅
38 25 shuō to say / said / to speak / to talk / speaks 問佛而說
39 25 wén to hear 聞如是
40 24 四事 sìshì the four necessities 菩薩有四事法
41 23 ér and / as well as / but (not) / yet (not) 問佛而說
42 23 cháng always / ever / often / frequently / constantly 常以巧便得諸佛意
43 23 meaning / sense 云何講說經法義
44 23 zuò to do 所作已辦
45 22 jīn today / modern / present / current / this / now 今人中尊解說是
46 22 and 與大比丘眾千二百五十
47 22 xīn heart 其心不著財利
48 21 清淨 qīngjìng peaceful / quiet / tranquil / pure 得清淨行
49 21 如來 Rúlái Thus-Come (tathagata) / Tathāgata / Thus Come One 如來所講悉平等
50 21 lìng to make / to cause to be / to lead 令得解脫斷於狐疑
51 21 shàng top / a high position 為人中尊積上德
52 20 qiān one thousand 與大比丘眾千二百五十
53 20 wáng Wang 其頞真無王有大城
54 20 shí time / a period of time 唯願法王以時說
55 19 happy / glad / cheerful / joyful 無數億劫樂生死
56 19 tān greed / desire / craving / trsnā / taṇhā 菩薩求供養貪利
57 19 dào way / road / path 我欲聽說正真道
58 19 zài in / at 佛在王舍城靈鳥頂山
59 19 duò to fall / to sink 墮邪壍
60 18 yuàn to hope / to wish / to desire 具足智慧功德願
61 18 ruò to seem / to be like / as 若有欲學尊佛道
62 18 one hundred million 有億千家
63 17 qiú to request 菩薩不求諸功德報
64 17 於是 yúshì thereupon / as a result / consequently / thus / hence 於是
65 17 four 何等為四
66 17 gain / advantage / benefit 出家菩薩不當貪財利
67 17 sān three 三者
68 17 放逸 fàngyì heedlessness / carelessness / pleasure-seeking / unruliness 意為善權無放逸
69 17 功德 gōngdé guṇa / achievements and virtue / merit 得一切奇特功德之法
70 17 bǎi one hundred 與百新學比丘俱
71 16 chū to go out / to leave 南北出有八道
72 16 何等 héděng which? / what? / how? / what? 菩薩大士奉行何等
73 16 shēng to be born / to give birth 令生善處常值佛世
74 16 Ji 號吉義如來
75 15 譬如 pìrú for examlpe 譬如飛鳥無所畏
76 15 niàn to read aloud 多所哀念
77 15 huā Hua 生花樹
78 15 to fly 習閑居野處
79 15 already / afterwards 所作已辦
80 14 一者 yī zhě first / firstly / the first is 一者
81 14 to arise / to get up 得不起法忍
82 14 二者 èrzhě the two / both 二者
83 14 諸天 zhūtiān devas 愍傷諸天及世間人
84 14 each 一切諸寶柱各有六萬寶繩互相交繫
85 14 zhù to dwell / to live / to reside 却住一面
86 14 zhēn real / true / genuine 有國王名頞真無
87 14 七寶 qī bǎo the Seven Treasures / the Seven Precious Jewels 以七寶為城
88 13 this / these 責此輩愚人
89 13 無有 wú yǒu there is not 即便無有惡瑕穢
90 13 四者 sì zhě fourth / the fourth is 四者
91 13 to know / to learn about / to comprehend 如來所講悉平等
92 13 è (nose) bridge 有國王名頞真無
93 13 zhe indicates that an action is continuing 著其被服
94 13 shēn human body / torso 不謂貪種姓著色者當得清淨身
95 13 如是 rúshì thus / so 聞如是
96 12 xiāng each other / one another / mutually 菩薩不當與惡知識相習
97 12 具足 jùzú complete / full / perfect 具足智慧功德願
98 12 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 多所哀念
99 12 jiàn to see 降魔官屬斷諸見
100 12 luàn chaotic / disorderly 心不亂著諸恩愛
101 12 shù tree 生花樹
102 12 hǎo good 我不謂非知厭足者當好法也
103 11 不當 bùdàng unsuitable / improper / inappropriate 菩薩不當著家居舍宅
104 11 zhì wisdom / knowledge / understanding 超異之智
105 11 to enter 入一切智
106 11 zhòng many / numerous 與大比丘眾千二百五十
107 11 eight 亦復當墮八惡之處
108 11 purposely / intentionally / deliberately / knowingly 用供養故
109 11 zhī to know 佛天中天知我意
110 11 便 biàn convenient / handy / easy 常以巧便得諸佛意
111 11 jiāo to teach / to educate / to instruct 聽受尊長教而無諛諂
112 11 不謂 bùwèi cannot be deemed / unexpectedly 我不謂是輩之人為行菩薩法
113 11 云何 yúnhé why 云何菩薩滿所行
114 11 that / those 在於彼住欲自達
115 11 I 吾當重罪誅罰之
116 11 guān to look at / to watch / to observe 城中有園觀
117 10 bǎo a jewel / gem / a treasure 名寶照明
118 10 zhì sign / mark / flag 當勤精進志法行
119 10 xué to study / to learn 與百新學比丘俱
120 10 佛語 fó yǔ buddhavacana / the words of the Buddha 佛語賴吒和羅
121 10 解脫 jiětuō liberation / emancipation / vimokṣa 令得解脫斷於狐疑
122 10 比丘 bǐqiū Bhiksu / a monk / bhikṣu / bhikkhu 與百新學比丘俱
123 10 精進 jīngjìn Diligence / Perseverance / vīrya 當勤精進志法行
124 10 chǎn to flatter / to cajole 而無諛諂
125 9 xiǎng to think 脫於愛欲度想行
126 9 guó a country / a state / a kingdom 西晉月氏國三藏竺法護譯
127 9 zhì to send / to devote / to deliver / to convey 致無動畏之慧
128 9 zūn to honor / to respect 賴吒和羅問世尊言
129 9 生死 shēngsǐ Saṃsāra / Samsara 無數億劫樂生死
130 9 yòng to use / to apply 用供養故
131 9 huì dirty / unclean 其意終不有穢厭
132 9 āi to be sad / to be mournful / to be pitiful 多所哀念
133 9 color 紫磨金色妙身體
134 9 to flatter 而無諛諂
135 9 gatha / hymn / verse 佛爾時說偈言
136 9 to stand 如立一心
137 9 suí to follow 所說微妙如羯隨
138 9 采女 cǎinǚ a title for an imperial concubine 各有五百采女
139 9 that 爾時人壽十億那術歲
140 9 光明 guāngmíng bright 光明徹照
141 9 chù a place / location / a spot / a point 習閑居野處
142 9 復有 fùyǒu moreover / once again 菩薩復有四事法
143 9 promptly / right away / immediately 後即生於大惡處
144 8 世尊 Shìzūn World-Honored One / Bhagavat / Bhagavān / Buddha 唯願世尊說上行
145 8 平等 píngděng be equal in social status 云何致得平等行
146 8 一心 yīxīn wholeheartedly 雖遇不賢常一心
147 8 歡悅 huānyuè happiness / joy 心得歡悅知厭足
148 8 chéng a city / a town 其城長四百八十里
149 8 shàn virtuous / wholesome / benevolent / well-disposed 意善持戒為眾道
150 8 xiāng fragrant / savory / appetizing / sweet / scented 火燒蜜香
151 8 to go 捐去邪語及惡見
152 8 bèi contemporaries / generation / lifetime 我不謂是輩之人為行菩薩法
153 8 得無 dewú is it or not? 為如何得無盡智
154 8 國王 guówáng king / monarch 有國王名頞真無
155 8 閑居 xián jū a place to rest 習閑居野處
156 8 to adhere / to capture / to restrain 拘閉牢獄
157 8 hái also / in addition / more 還相誹謗
158 8 what / where / which 所以者何
159 8 néng can / able 皆能受持疾逮一切智
160 8 jiā house / home / residence 在窮厄之家
161 8 xiàn to appear / to manifest / to become visible 譬若如電現
162 8 kǒu measure word for people, pigs, and kitcheware 如口所言
163 8 also / too 自謂我為沙門也
164 8 gòng together 共遊諸國
165 8 得佛 dé fó to become a Buddha 假使得佛覺道意
166 8 不樂 bùlè unhappy 於是太子愁憂不樂
167 8 智慧 zhìhuì wisdom 具足智慧功德願
168 8 wèn to ask 所問諸佛
169 8 le completion of an action 解了空行
170 7 zhū pearl 皆以白珠而瓔珞之
171 7 jīng to go through / to experience 為說善經義
172 7 zhào to illuminate / to shine 光明徹照
173 7 child / son 有子名曰德光
174 7 fèng to offer / to present 奉四賢聖之行
175 7 suì age 爾時人壽十億那術歲
176 7 眾人 zhòngrén everyone 解決眾人之狐疑
177 7 jué to awake 願佛解說諸覺行
178 7 shī to lose 以無精進失淨信
179 7 dialect / language / speech 捐去邪語及惡見
180 7 菩薩行 púsà xíng bodhisattva-caryā / bodhisattva-carita / bodhisattva practice / actions of bodhisattvas 為菩薩行
181 7 愁憂 chóuyōu to be worried 於是太子愁憂不樂
182 7 tool / device / utensil / equipment / instrument 更新具衣鉢
183 7 音聲 yīnshēng sound 出百千伎樂之音聲
184 7 huì can / be able to 生與惡知識會
185 7 之中 zhīzhōng inside 生於貧窶之中
186 7 miào wonderful / fantastic 紫磨金色妙身體
187 7 yīn sound / noise 為眾人說柔軟音
188 7 伎樂 jìyuè music 出百千伎樂之音聲
189 7 tīng to listen 太子不聽歌舞
190 7 無行 wúxíng immoral 當有是諸瑕穢無行人
191 7 沙門 shāmén a Buddhist monk / a wandering monk / a shramana / a sramana / renunciant / mendicant 行作沙門但憂求財利
192 7 to bind / to tie 菩薩復有四事自縛
193 7 shēng sound 聲香味細滑皆除諸想
194 7 to leave / to depart / to go away / to part 常志精進離懈怠
195 7 五百 wǔ bǎi five hundred 菩薩五百人俱
196 6 soil / ground / land 墮於貢高愚癡地
197 6 to abandon / to relinquish / to discard / to throw away 然後德光太子棄家學道作沙門
198 6 天下 tiānxià China 典主閻浮利天下
199 6 解說 jiěshuō to explain / to comment 今人中尊解說是
200 6 正真 zhèngzhēn reliable / real / true 我欲聽說正真道
201 6 otherwise / but / however 則能令致無上道
202 6 xié demonic / iniquitous / nefarious / evil 邪偽之行
203 6 種種 zhǒngzhǒng all kinds of 種種具足審寂寞
204 6 disease / sickness / ailment 皆能受持疾逮一切智
205 6 身命 shēnmìng body and life 菩薩不當惜身命
206 6 墮落 duòluò to degenerate / to become depraved 自墮落
207 6 佛言 Fó yán the Buddha said 佛言
208 6 niǎo bird 佛在王舍城靈鳥頂山
209 6 entirely / without exception 菩薩五百人俱
210 6 zhèng upright / straight 謹順正行如救火
211 6 hòu after / later 後當來世學菩薩道者
212 6 you / thou 當為汝說
213 6 蓮花 liánhuā a lotus / a lotus flower 黃蓮花
214 6 wàn ten thousand 閻浮利有二萬大城
215 6 zuò seat 上有四億床座以給太子
216 6 未曾 wèicéng not yet / has not 未曾作樂
217 6 不著 bùzháo not suitable / not appropriate 其心不著財利
218 6 nán difficult / arduous / hard 常為清淨無疑難
219 6 jiān measure word for rooms, houses, luggage, etc 在於山間欲解脫
220 6 duàn absolutely / decidedly 令得解脫斷於狐疑
221 6 shě to give 還相求長短捨精進行
222 6 寶樹 bǎoshù a forest of treasues 寶樹
223 6 to pity / to regret 菩薩不當惜身命
224 6 shù method / tactics 爾時人壽十億那術歲
225 6 所有 suǒyǒu all 所有無所愛惜
226 6 不能 bù néng cannot / must not / should not 不能忍辱
227 6 shī the practice of selfless giving / dāna 乃為當來諸菩薩施
228 6 è evil / vice 即便無有惡瑕穢
229 6 浴池 yùchí a bath / a pool 中央有七寶浴池
230 6 愛欲 àiyù love and desire / sensuality / kāma 脫於愛欲度想行
231 6 he / him 謂他無行
232 6 以為 yǐwéi to believe / to think / to consider / to assume 自以為智
233 6 欄楯 lánshǔn balustrade / railing / a hand rail 一切諸欄楯間有八萬寶柱
234 6 奉行 fèngxíng to pursue / to practice 菩薩大士奉行何等
235 6 師子 shīzi a lion 行如師子無所畏
236 5 zhǎng director / chief / head / elder 廣長六十四萬里
237 5 duǎn short 見說法者不求其短
238 5 shì to match 適聞所教即奉行
239 5 八百 bā bǎi eight hundred 八百交道
240 5 yuán garden / orchard 城中有園觀
241 5 wěi yes 唯願世尊說上行
242 5 big / great / huge / large / major 後即生於大惡處
243 5 自然 zìrán nature 自然有千藏出
244 5 塵勞 chénláo the concerns of secular life 入於塵勞
245 5 眷屬 juànshǔ family members / family dependents 淨其佛國眷屬具
246 5 quàn to advise / to urge / to exhort / to persuade 勸悅生死法
247 5 chú except / besides 與共娛樂除其憂
248 5 使 shǐ to make / to cause 無得使見不善之事
249 5 wèi to call 謂有我人著法
250 5 明月 míngyuè bright moon 明月珠
251 5 yōu to worry / to be concerned 行作沙門但憂求財利
252 5 bái white 皆以白珠而瓔珞之
253 5 棄捐 qìjuān to throw away / to discard 棄捐諛諂
254 5 xiá a flaw in a gem 即便無有惡瑕穢
255 5 again / more / repeatedly 復將八十億童女在其城中
256 5 one 總持辯才一其心
257 5 總持 zǒngchí a dhāraṇī / a dharani / a magic charm 無量總持上覺道
258 5 jué absolutely 威神妙絕
259 5 qiàn a moat around a city / a channel 墮邪壍
260 5 不可 bù kě cannot / should not / must not / forbidden / prohibited 長遠不可計
261 5 厭足 yànzú to satisfy / to be satisfied 於法無厭足
262 5 中有 zhōngyǒu an intermediate existence between death and rebirth 中有八百師子之頭
263 5 恩愛 ēn ài affection / love 心不亂著諸恩愛
264 5 jiāo to deliver / to turn over / to pay 八百交道
265 5 貪欲 tānyù greed / avarice 眾人貪欲故
266 5 無上 wúshàng supreme / unexcelled 願佛解說無上行
267 5 佛道 Fódào Buddhist practice 若有欲學尊佛道
268 5 貧窮 pínqióng poor / impoverished 墮貧窮家
269 5 yàn to dislike / to detest 其意終不有穢厭
270 5 cóng from 從他債望求財產
271 5 衣食 yī shí clothes and food 菩薩不當與貪衣食人相習
272 5 教授 jiàoshòu professor 教授眾生
273 5 安隱 ānyǐn stable / quiet / tranquil / undisturbed / serene 多所安隱
274 5 瓔珞 yīngluò a jade-like stone ornament / a jade necklace / an ornament / a garland of pearls 皆以白珠而瓔珞之
275 5 zhǒng kind / type 概出百千種音聲
276 5 shòu to suffer / to be subjected to 棄捐家室受所有
277 5 huì intelligent / clever 致無動畏之慧
278 5 在於 zàiyú in / consist of 在於山間欲解脫
279 5 nǎi thus / so / therefore / then / only / thereupon 乃問如來
280 5 huài bad / spoiled / broken / defective 還相壞法
281 5 惡道 è dào an evil rebirth / an evil destiny / an unfortunate rebirth / hell 普入邪行惡道本
282 5 clothes / clothing 敷八十億妙衣
283 4 shì matter / thing / item 無得使見不善之事
284 4 講堂 jiǎng táng a lecture hall 彼一講堂
285 4 jìng clean 淨其佛國眷屬具
286 4 tranquil 以寂諸難
287 4 tuō to take off 脫於愛欲度想行
288 4 滿 mǎn full 云何菩薩滿所行
289 4 一切智 yīqiè zhì sarvajñāta / all-knowledge / omniscience 入一切智
290 4 to bare / to be open / to be exposed 八重交露
291 4 寂寞 jìmò lonely 一切所云為寂寞
292 4 chuáng bed 上有四億床座以給太子
293 4 fēi not / non- / un- 我不謂非至誠行者當得清淨也
294 4 人民 rénmín the people 諸天人民悉得佛
295 4 can / may / permissible 令可其意
296 4 稽首 qǐshǒu to bow / to kneel and worship 稽首佛足
297 4 貪著 tānzhe attachment to desire 續貪著家室之利
298 4 shén what 志願甚堅常清淨
299 4 to be kind / to be charitable / to be benevolent 為作慈哀雨
300 4 佛法 fófǎ Dharma / Dhárma / Dhamma / Buddha-Dhárma / Buddhist doctrine 以至誠利致佛法
301 4 怨家 yuànjiā an enemy 我今自然得大怨家
302 4 lái to come 乃為當來諸菩薩施
303 4 貪財 tāncái to be greedy in getting money 出家菩薩不當貪財利
304 4 biān side / boundary / edge / margin 一切欄楯邊置諸施具
305 4 經法 jīngfǎ canonical teachings 云何講說經法義
306 4 to make an analogy / to use as a simile / to give an example / for example / 譬若如畫瓶
307 4 a drum 善鼓音樂
308 4 shì to look at / to see 視是諸欲淨好目
309 4 願佛 yuàn fó Buddha of the vow 願佛解說無上行
310 4 端正 duānzhèng upright 端正殊好辯才足
311 4 tàn to sigh 賢者賴吒和羅以偈讚歎
312 4 chū at first / at the beginning / initially 初不睡眠
313 4 假使 jiǎshǐ if 假使得佛覺道意
314 4 chí to grasp / to hold 我何持出是怨家中去
315 4 歌舞 gēwǔ singing and dancing 初不歌舞
316 4 大城 dà chéng great city 往詣王舍大城靈鳥頂山
317 4 貪求 tānqiú to avidly seek 貪求衣食
318 4 善權 shànquán upāyakauśalya / kauśalya / skill in means 善權教授令開解
319 4 狐疑 húyí to be suspicious/ to doubt 令得解脫斷於狐疑
320 4 行者 xíngzhě practitioner 我不謂想行者當得佛定意
321 4 gēn origin / cause / basis 為種因緣根
322 4 等正覺 děng zhèngjué samyaksaṃbodhi / perfect enlightenment 等正覺
323 4 jiē sigh / alas 淨居諸天嗟歎佛功德廣普具足
324 4 所行 suǒxíng actions / practice 云何菩薩滿所行
325 4 yuē to speak / to say 頌曰
326 4 辯才 biàncái eloquence 發遣辯才
327 4 a person of over sixty 拘耆
328 4 jìn to the greatest extent / utmost 盡夏三月
329 4 不得 bùdé must not / may not / not be allowed / cannot 不得立功德
330 4 míng measure word for people 有國王名頞真無
331 4 何況 hékuàng much less / let alone 何況亂志
332 4 八十 bāshí eighty 其城長四百八十里
333 4 誹謗 fěibàng to slander 菩薩不當與誹謗正法之人相習行
334 4 即為 jíwèi to be considered to be / to be defined to be / to be called 面即為變
335 4 有所 yǒusuǒ somewhat / to some extent 而得無念普有所入
336 4 to lie 覺諸睡臥者
337 4 xiá crafty 皆悉巧黠無所不能
338 4 shuì to sleep 覺諸睡臥者
339 4 zuò to sit 德光太子在其上坐
340 4 懈怠 xièdài slackness / laziness 常志精進離懈怠
341 4 歡喜 huānxǐ joyful 欲求佛道當歡喜
342 4 děng et cetera / and so on 今太子等美姝好
343 4 zhòng heavy 南北行有八重
344 4 往詣 wǎngyì go towards 往詣王舍大城靈鳥頂山
345 4 yuǎn far / distant 是輩之人去道遠
346 4 閻浮 Yǎn Fú Jambudvipa / Jambu-dvipa / Jambu-dipa / the Terrestrial World 典主閻浮利天下
347 4 妙好 miào hǎo elaborate and beautiful 種種妙好無亂穢
348 4 zào to make / to build / to manufacture 為德光太子造
349 4 chī confusion / stupidity / naivety / delusion / moha 無覺癡樂之
350 4 賢者 xiánzhě a wise man / a worthy person 賢者賴吒和羅止頓舍衛國
351 4 sentence 不能究竟一法句
352 4 rěn to bear / to endure / to tolerate 得法忍
353 4 seven 七者
354 4 a pagoda / a stupa 即為造起赤栴檀塔寺
355 4 啼泣 tíqì to weep aloud 頞真無王明旦聞太子宮中婇女啼泣聲
356 4 gōng an artisan / a craftsman / a worker 皆工歌舞
357 4 běn measure word for books 普入邪行惡道本
358 4 世間 shìjiān world / the human world 飽滿世間如時雨
359 4 wǎng to go (in a direction) 乃往過去無央數劫
360 4 jùn a commandery / a prefecture 意貪財利入諸郡國
361 4 common / general / popular / everywhere / universal / extensive 而得無念普有所入
362 4 邪行 xiéxíng heretical ways 普入邪行惡道本
363 4 愚癡 yúchī ignorance / stupidity 墮於貢高愚癡地
364 3 令人 lìngrén to cause one to / to lead one to 令人意迷亂
365 3 答言 dá yán to reply 諸采女答言
366 3 gāo high / tall 以智慧自貢高
367 3 即便 jíbiàn even if / even though 即便無有惡瑕穢
368 3 shú which 孰聞是音不歡悅
369 3 勤苦 qín kǔ devoted and suffering 己見無數勤苦人
370 3 無數 wúshù countless / innumerable 無數億劫樂生死
371 3 jié to bond / to tie / to bind 各以八十八寶縷轉相連結
372 3 dǎi to arrest / to catch / to seize 皆能受持疾逮一切智
373 3 栴檀 zhāntán sandalwood 身出栴檀香
374 3 四十 sì shí forty 其講堂上有四十億七寶床座
375 3 正覺 zhèngjué sambodhi / saṃbodhi / enlightenment 何況欲得佛慧正覺之行
376 3 sēng a monk 比丘僧
377 3 dōng east 我寧可從高樓上東向自投
378 3 不可以 bù kě yǐ may not 不可以言說
379 3 覆蓋 fùgài to cover 悉遍覆蓋
380 3 世間人 shìjiān rén mankind 愍傷諸天及世間人
381 3 guǎng wide / large / vast 廣長六十四萬里
382 3 眾會 zhònghuì an assembly of monastics 眾會渴仰於經法
383 3 tiān day 為出天伎樂
384 3 自在 zìzài at ease / at will / as one likes 觀是第一自在智
385 3 財利 cáilì wealth and profit / riches 其心不著財利
386 3 shān a mountain / a hill / a peak 佛在王舍城靈鳥頂山
387 3 坐具 zuòjù a mat for sitting on 坐具
388 3 五道 Wǔ Dào Five Realms 皆見於五道
389 3 貪愛 tānài passion / desire / rāga 塵勞諸貪愛
390 3 輕慢 qīngmàn to belittle others 菩薩喜輕慢於人
391 3 嫉妬 jídù to envy / to be jealous 有嫉妬心
392 3 城郭 chéngGuō a city wall 亦不貪其城郭
393 3 愛惜 àixī to cherish / to treasure / to use sparingly 所有無所愛惜
394 3 不及 bùjí not as good as / inferior to 不及
395 3 他人 tārén someone else / other people 但欲貪他人財物
396 3 歎佛 tàn fó to praise the Buddha 淨居諸天嗟歎佛功德廣普具足
397 3 suǒ to search / to inquire 及施身命索經法
398 3 jué to decide / to determine / to judge 善權決道義
399 3 右旋 yòu xuán to circumambulate in a clockwise direction 英殊如右旋
400 3 說法 shuō fǎ a statement / wording 不念說法以開解人
401 3 jiè to quit 於戒清淨
402 3 to be fond of / to like 菩薩喜輕慢於人
403 3 不如 bùrú not equal to / not as good as 不如與眾還
404 3 晝夜 zhòuyè day and night 晝夜常志求法
405 3 juān to contribute 捐去邪語及惡見
406 3 淨居 jìngjū suddhavasa / Śuddhāvāsa / pure abode 淨居諸天
407 3 佛說 Fó shuō buddhavacana / the Buddha's teaching 佛說德光太子經
408 3 作禮 zuòlǐ to salute / to greet / to bow to 遙叉手作禮三反自歸
409 3 無利 wúlì no profit / not profitable / a hindrance / (to lend money) at no interest 不貪無利欲
410 3 to protect / to guard 令得護行
411 3 qiě moreover / also 願子且觀我諸寶
412 3 xià next 一切諸床座下各有香爐
413 3 bào newspaper 菩薩不求諸功德報
414 3 inside / interior 其城長四百八十里
415 3 zhōng end / finish / conclusion 其意終不有穢厭
416 3 擁護 yōnghù to help / to assist 救濟擁護於眾生
417 3 道意 dào yì intention to attain enlightenment 不能逮得慧道意
418 3 虛空 xūkōng empty space 太子夜半聞虛空中聲
419 3 度脫 dùtuō to save / to rescue / to relieve them from the suffering of this world and take them nirvana 欲度脫此輩
420 3 ài to love 未曾愛色
421 3 志願 zhìyuàn aspiration / wish / ideal 志願甚堅常清淨
422 3 an item 視是諸欲淨好目
423 3 dàn but / yet / however 但欲貪他人財物
424 3 可以 kěyǐ can / may / possible / able to 可以喜樂一哀我
425 3 dǐng top / peak 佛在王舍城靈鳥頂山
426 3 人中尊 rén zhōng zūn the Honored One among humans 今人中尊解說是
427 3 capacity / degree / a standard / a measure 脫於愛欲度想行
428 3 學道 xuédào examiner 出家學道無所惜
429 3 獨處 dúchù to live alone / to be alone with 常樂獨處譬如犀
430 3 míng bright / brilliant 所住靜然智慧明
431 3 家室 jiāshì wife / family / (literary) residence 欺諸尊長及諸家室
432 3 to apply / to smear 各敷五百坐具
433 3 眼目 yǎnmù eyes 施盲得眼目
434 3 zhuāng a village 其浴池邊復有八百莊飾寶樹
435 3 種姓 zhǒngxìng lineage / gotra 菩薩縛意住種姓
436 3 童男 tóngnán virgin male 一切房室中有五百童男
437 3 shū different / special / unusual 端正殊好辯才足
438 3 苦痛 kǔtòng the sensation of pain 得苦痛之罪
439 3 法行 fǎ xíng to practice the Dharma 當勤精進志法行
440 3 do not 莫使我諸家眷屬
441 3 wèi taste / flavor 得甘露味常歡悅
442 3 shì to decorate / to ornament / to adorn 其浴池邊復有八百莊飾寶樹
443 3 柔軟 róuruǎn soft 為眾人說柔軟音
444 3 壽命 shòumìng life span / life expectancy 光明壽命眾亦爾
445 3 liù six 六者
446 3 不想 bùxiǎng unexpectedly 忍一切苦不想報
447 3 其所 qísuǒ its place / one's appointed place / the place for that 其所在處不能得安
448 3 琉璃 liúlí lapis lazuli / lazurite / a blue gem 琉璃
449 3 chéng to bear / to carry / to hold 我承法教
450 3 qióng poor / destitute / impoverished 在窮厄之家
451 3 shì to show / to reveal 以善權方便示一切智
452 3 覺道 jué dào Path of Awakening 無量總持上覺道
453 3 zhèng to criticize / to dispute / to disagree / to remonstrate 轉共諍鬪
454 3 威神 Wēishén Anubhāva 威神妙絕
455 3 音樂 yīnyuè music 善鼓音樂
456 3 人相 rén xiāng the notion of a person 菩薩不當與諸邪見人相習
457 3 father 父王聽我言
458 3 第一 dì yī first 得第一伎
459 3 眾僧 zhòngsēng Saṅgha / Sangha / Buddhist monastic community 眾僧以學問
460 3 yāng center 乃往過去無央數劫
461 3 lèi tears 悲泣淚出
462 3 南北 nán běi north and south / north to south 南北出有八道
463 3 rán correct / right / certainly 所住靜然智慧明
464 3 智者 zhìzhě a sage / a wise man 當供養諸無智者
465 3 ěr thus / so / like that 光明壽命眾亦爾
466 3 mìng life 樂受教命
467 3 shén divine / mysterious / magical / supernatural 城神來到其舍
468 3 xiàng towards / to 上向如右旋
469 3 牢獄 láoyù prison / jail 拘閉牢獄
470 3 鸕鶿 lúcí a cormorant 鸕鶿
471 3 to doubt / to disbelieve 不以自見慧行為斷疑垢
472 3 佛足 fózú buddhapāda / Buddha footprints 稽首佛足
473 3 無得 wú dé Non-Attainment 無得使見不善之事
474 3 大乘 Dàshèng Mahayana Buddhism / Mahāyāna / Mahāyāna Buddhism 及以八道入大乘
475 3 娛樂 yúlè entertainment / amusement 與共娛樂除其憂
476 3 jiě to loosen / to unfasten / to untie 解了空行
477 3 一一 yīyī one by one / one after another 一一藏中
478 3 qiǎo opportune / coincidental / as it happens / timely 常以巧便得諸佛意
479 3 ān calm / still / quiet / peaceful 其所在處不能得安
480 3 惡知識 è zhīshí a bad friend / an evil companion 菩薩不當與惡知識相習
481 3 zhàng a tent 以七寶為帳
482 3 城中 chéngzhōng Chengzhong 其城中央
483 3 zhuǎn to transmit / to convey / to forward (mail) 轉共諍鬪
484 3 經行 jīngxíng to practice something previously studied 經行
485 3 億劫 yìjié a kalpa 無數億劫樂生死
486 3 身體 shēntǐ human body / health 紫磨金色妙身體
487 3 shěn to examine / to investigate / to analyze to judge 種種具足審寂寞
488 3 德光太子經 Déguāng Tàizǐ Jīng Deguang Taizi Jing 佛說德光太子經
489 3 二十 èrshí twenty 二十已還
490 3 善道 shàndào a benevolent rebirth / a benevolent destiny / heaven / a fortunate realm 犯禁法者失善道
491 3 父母 fùmǔ parents / mother and father 父母住此目淚出
492 3 正法 zhèngfǎ proper law 菩薩不當與誹謗正法之人相習行
493 2 審諦 shěndì to look at carefully / to examine 何謂所作而審諦
494 2 yōu excellent / superior 口出優鉢花香
495 2 舍宅 shèzhái to donate a residence for use as a temple 菩薩不當著家居舍宅
496 2 shǔ to count 乃往過去無央數劫
497 2 to happen upon / to meet with by chance 雖遇不賢常一心
498 2 宮中 gōngzhōng within the palace 頞真無王明旦聞太子宮中婇女啼泣聲
499 2 cáng to hide 自然有千藏出
500 2 不行 bùxíng will not do / will not work 不行精進

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
 1. mo
 2. Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression.
 1. yǒu
 2. yǒu
 1. becoming / bhāva
 2. 1. existence; 2. becoming
self / ātman / attan
 1. Buddha / Awakened One
 2. of Buddhism
 3. a statue or image of a Buddha
 4. a Buddhist text
 5. Buddha Realm
 6. Buddha
 1. xìng
 2. xíng
 3. xíng
 4. xíng
 1. mental formations / saṃskāra / sankhara / that which has been put together / volition / volitional formations / conditioned states / habitual actions
 2. practice / carita / caryā / conduct / behavior
 3. to practice
 4. Practice
 1. the teachings of the Buddha / Dharma / Dhárma
 2. a dharma / a dhárma / a natural law / teachings
 3. a mental object / a phenomenon / dharma / a thought
 4. quality / characteristic
 5. Dharma
 1. puṇya / puñña
 2. guṇa
 3. Virtue
赖吒和罗 賴吒和羅 làizhàhéluó rāṣṭrapāla / protector of a kingdom / king
一切 yīqiè all, everything
菩萨 菩薩
 1. púsà
 2. púsà
 3. púsà
 1. bodhisatta
 2. Bodhisattva Realm
 3. bodhisattva

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
自恣 zì zì pravāraṇā / ceremony of repentance
安平 ānpíng Anping
白王 Bái Wáng Shuddhodana / Suddhodana
般泥洹 Bānníhuán Parinirvāṇa
不退转 不退轉 bùtuìzhuàn
 1. avaivartika / non-retrogression
 2. never regress or change
常精进 常精進 Chángjīngjìn Nityodyukta
城中 chéngzhōng Chengzhong
大慧 dàhuì
 1. Mahāmati
 2. mahāprajñā / great wisdom
 3. Dahui Zonggao / Zonggao
当归 當歸 dāngguī Angelica sinensis
大乘 Dàshèng
 1. Mahayana Buddhism / Mahāyāna / Mahāyāna Buddhism
 2. Mahayana / Great Vehicle
德光太子经 德光太子經 Déguāng Tàizǐ Jīng Deguang Taizi Jing
法王 Fǎ Wáng
 1. Buddha
 2. Dharmaraja (Thailand)
 3. Dharma King
法众 法眾 fǎ zhòng Fa Zhong
fàn
 1. Sanskrit
 2. Brahma
 3. India
 4. brahman
 5. pure / sacred
 6. Fan
 7. Buddhist
佛法 fófǎ
 1. Dharma / Dhárma / Dhamma / Buddha-Dhárma / Buddhist doctrine
 2. the power of the Buddha
 3. Buddha's Teaching
佛号 佛號 Fóhào one of the many names of Buddha
广普 廣普 guǎngpǔ Guangdong pidgin (a mix of Standard Mandarin and Cantonese)
净行 淨行 jìngxíng
 1. Brahmin / Brahman
 2. purifying practice
乐施 樂施 lèshī Sudatta
龙王 龍王 Lóng Wáng Dragon King / Naga King
泥曰 Níyuē Nirvāṇa / Nibbāna / Nirvana
 1. common / general / popular / everywhere / universal / extensive
 2. Prussia
 3. Pu
菩萨道 菩薩道 Púsà Dào
 1. Bodhisattva Path
 2. Bodhisattva Path
七宝 七寶 qī bǎo the Seven Treasures / the Seven Precious Jewels
耆域 Qí Yù
 1. Qi Yu
 2. Jīvaka
千叶 千葉 qiānyè Chiba
人大 Rén Dà
 1. National Peoples Congress (in China) / Great Hall of the People
 2. Renmin University of China
 1. you / thou
 2. Ru River
 3. Ru
如来 如來 Rúlái
 1. Thus-Come (tathagata) / Tathāgata / Thus Come One
 2. Tathagata
三道 sān dào the three paths
三界 Sān Jiè
 1. The Three Realms
 2. Three Realms
三藏 Sān Zàng
 1. Tripitaka
 2. Tripitaka / Tripiṭaka / Tipitaka
 3. Buddhist Canon
善觉 善覺 shànjué Well-Awakened / Buddhija
善施 shànshī Sudatta
舍卫国 舍衛國 Shèwèi Guó Śrāvastī / Sravasti / Savatthi
十力 shí lì the ten powers of the Buddha
世尊 Shìzūn World-Honored One / Bhagavat / Bhagavān / Buddha
陀罗 陀羅 tuóluó Tārā
王明 Wáng Míng Wang Ming
王舍 wángshè Rājagṛha / Rajgir / Rajagrha / Rājagaha
王舍城 Wángshè Chéng Rājagṛha / Rajgir / Rajagrha / Rājagaha
威神 Wēishén Anubhāva
五道 Wǔ Dào Five Realms
无贪 無貪 wútān non-attachment / alobha
西晋 西晉 xī jìn Western Jin Dynasty
学道 學道 xuédào
 1. examiner
 2. Learning the Way
须弥山 須彌山 Xūmí Shān
 1. Mount Sumeru / Mount Meru
 2. Mount Sumeru
阎浮 閻浮 Yǎn Fú
 1. Jambudvipa / Jambu-dvipa / Jambu-dipa / the Terrestrial World
 2. Jampudiva
月氏 Yuè Zhì Yuezhi / Rouzhi / Tokhara / Tokharian
智人 Zhìrén Homo sapiens
众僧 眾僧 zhòngsēng Saṅgha / Sangha / Buddhist monastic community
中天 zhōngtiān Central North India
竺法护 竺法護 Zhú Fǎ Hù Dharmarakṣa
自贡 自貢 zìgòng Zigong
作愿 作願 zuòyuàn Head Rector

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 400.

Simplified Traditional Pinyin English
ài
 1. desire / craving / trsnā
 2. Love
爱惜 愛惜 àixī cherish
爱欲 愛欲 àiyù love and desire / sensuality / kāma
ān
 1. an
 2. Ease
安乐 安樂 ānlè Stability and Happiness
安隐 ānyǐn tranquil
八道 Bā Dào The Noble Eightfold Path / The Eightfold Noble Way
白佛 bái fó to address the Buddha
bào indirect effect / judgement / retribution
宝树 寶樹 bǎoshù
 1. a forest of treasues
 2. a kalpa tree
宝藏 寶藏 bǎozàng
 1. the treasure of Buddha's law
 2. Treasure Store
 3. Treasure
bēi
 1. compassion / empathy / karuṇā
 2. Kindness
biàn everywhere fragrant / paricitra
比丘 bǐqiū
 1. Bhiksu / a monk / bhikṣu / bhikkhu
 2. bhiksu
 1. a bowl / an alms bowl / patra / pātra
 2. an alms bowl / patra / pātra / patta
 3. Alms bowl
不放逸 bù fàngyì
 1. vigilance / heedfulness / conscientious
 2. no laxity
不害 bù hài non-harm
不净 不淨 bù jìng Impurity / dirty / filthy
不善 bù shàn akuśala / akusala / unvirtuous / unwholesome / inauspicious
不惜身命 bù xī shēnmìng willingness to give up one's own life
布施 bùshī
 1. dana / giving / the practice of giving / generosity
 2. generosity
不自在 bùzìzài not in perfect ease
cáng
 1. piṭaka / canon / a collection of scriptures
 2. garba / matrix / embryo
 3. kośa / kosa
 4. ālaya / dwelling / residence
惭愧 慚愧 cánkuì
 1. Shamefulness
 2. humility
cháng eternal / nitya
常乐 常樂 cháng lè lasting joy
常生 cháng shēng eternal life
常行 chángxíng constantly walking in meditation
超度 chāodù Deliver
chéng Sincerity
chéng yāna / a vehicle / a school of teaching
chéng Become
尘垢 塵垢 chéngòu
 1. dirt / filth
 2. mental afflictions
 3. secular affairs
 4. a very small particle
瞋恚 chēnhuì
 1. wrath / dveṣa / dosa
 2. Anger
尘劳 塵勞 chénláo
 1. the concerns of secular life
 2. affliction
chī confusion / stupidity / naivety / delusion / moha
持戒 chí jiè
 1. morality / to uphold precepts
 2. to uphold precepts
出家 chūjiā
 1. leaving home / to become a monk or nun
 2. to renounce
触娆 觸嬈 chùráo to disturbs / to harass
 1. Loving-Kindness
 2. Kindness
大比丘 dà bìqiū a great monastic / a great bhikṣu
大医王 大醫王 dà yī wáng
 1. Great Lord of healing
 2. Great Healing King
大道 dàdào great way / great Path / great enlightenment
大德 dàdé
 1. most virtuous / bhadanta
 2. Great Virtue / Yaññadatta
大慧 dàhuì mahāprajñā / great wisdom
dài an element
dào
 1. the path leading to the cessation of suffering
 2. Way
道法 dào fǎ the method to attain nirvāṇa
道意 dào yì intention to attain enlightenment
导师 導師 dǎoshī
 1. Sārthavāha
 2. 1. guiding teacher, 2. mentor
道俗 dàosú layperson
道行 dàoxíng
 1. virtuous deeds
 2. Practicing the Way
大王 dàwáng great king / mahārāja
大行 dàxíng extensive cultivation
 1. puṇya / puñña
 2. guṇa
得道 dé dào to attain enlightenment
得佛 dé fó to become a Buddha
灯明 燈明 dēng míng a lamp held before the Buddha
等心 děng xīn a non-discriminating mind
等正觉 等正覺 děng zhèngjué samyaksaṃbodhi / perfect enlightenment
di
truth
谛听 諦聽 dì tīng listen carefully
dǐng
 1. to point one's head at
 2. usnisa / uṣṇīṣa
定意 dìngyì samādhi / concentrated meditation / mental concentration
 1. pāramitā / perfection
 2. to save / to rescue / to liberate / to overcome
 3. ordination rhythm
度无极 度無極 dù wú jí paramita / perfection
度脱 度脫 dùtuō to save / to rescue / to relieve them from the suffering of this world and take them nirvana
恶道 惡道 è dào
 1. an evil rebirth / an evil destiny / an unfortunate rebirth / hell
 2. evil path
恶见 惡見 è jiàn mithyadrishti / an evil view / a heterodox view
恶知识 惡知識 è zhīshí a bad friend / an evil companion
恩爱 恩愛 ēn ài affection
尔时 爾時 ěr shí at that time
 1. a dharma / a dhárma / a natural law / teachings
 2. a mental object / a phenomenon / dharma / a thought
 3. quality / characteristic
 4. Dharma
法教 fǎ jiāo
 1. Buddhism / Buddhadharma / the teaching of the Dharma
 2. teaching
发遣 發遣 fā qiǎn to dispatch to a location / to expell
法忍 fǎ rěn
 1. Dharma Patience
 2. patience attained through Dharma
法施 fǎ shī a Dhárma gift / Dhárma offering / the gift of teaching the Dharma
法行 fǎ xíng to practice the Dharma
fàn
 1. brahman
 2. pure / sacred
 3. Buddhist
凡夫 fánfū an ordinary person / pṛthagjana
放逸 fàngyì
 1. heedlessness / carelessness / pleasure-seeking / unruliness
 2. Laxity
梵声 梵聲 fànshēng the voices of Buddhas and bodhisattvas
梵音 fànyīn
 1. the sound of Buddhist chanting
 2. Brahma's voice
 3. the voices of Buddhas and bodhisattvas
 4. Heavenly Sound
法住 fǎzhù dharma abode
奉行 fèngxíng Uphold
分卫 分衛 fēnwèi alms / piṇḍapāta
 1. of Buddhism
 2. a statue or image of a Buddha
 3. a Buddhist text
佛世 fó shì the age when the Buddha lived in the world
佛说 佛說 Fó shuō
 1. buddhavacana / the Buddha's teaching
 2. the Buddha's has explained
佛言 Fó yán
 1. the Buddha said
 2. buddhavacana / the teachings of the Buddha
佛语 佛語 fó yǔ
 1. buddhavacana / the words of the Buddha
 2. Buddha Talk
佛道 Fódào
 1. Buddhist practice
 2. bodhi / enlightenment
 3. the path leading to enlightenment
 4. Buddhahood
 5. the Buddha Way
 6. Way of the Buddha
佛法 fófǎ the power of the Buddha
佛国 佛國 Fóguó
 1. buddhakṣetra / a Buddha land
 2. country of the Buddha's birth
 3. Buddha Land
佛教 fójiào the Buddha teachings
佛身 Fóshēn
 1. buddhakaya / Buddha-body
 2. Buddha's Body
佛足 fózú buddhapāda / Buddha footprints
 1. puṇya / merit / blessing / reward
 2. Fortune
to bind / to tie
缚着 縛著 fúzhe to bind
复重 復重 fùzhòng repeatedly
gài a hindrance / an obstacle / nivāraṇa / nīvaraṇāni
甘露 gānlù
 1. sweet dew / ambrosia / the nectar of immortality / amṛta
 2. Nectar
 3. Nectar
 4. nectar
gēn
 1. an organ / a part of the body / an organ of sense
 2. a sense / a faculty
 3. mūla / a root
gòng to offer in worship
功德 gōngdé
 1. guṇa / achievements and virtue / merit
 2. puṇya / puñña
 3. merit
贡高 貢高 gònggāo proud / arrogant / conceited
恭敬 gōngjìng Respect
供养 供養 gòngyǎng
 1. to make offerings / to provide offerings / to worship
 2. offering
罣碍 罣礙 guà ài
 1. a hindrance / an impediment
 2. affliction
 3. Hindrance
guān
 1. mindfulness / contemplation
 2. insight / vipaśyanā / vipassanā
 3. Observe
广 guǎng
 1. vaipulya / vast / extended
 2. Extensive
广大 廣大 guǎngdà vaipulya / vast / extended
光明 guāngmíng Brightness
guǒ
 1. direct effect / phala / a consequence
 2. Fruit
过去 過去 guòqù past
hǎo Good
Merge
Harmony
鹖鹎 鶡鵯 hébēi kalavinka / kalaviṅka
鹖鹎鸟 鶡鵯鳥 hébēi niǎo kalavinka bird / kalaviṅka
华香 華香 huà xiāng incense and flowers
坏败 壞敗 huài bài to destroy
欢喜 歡喜 huānxǐ joy
huì Kindness
huì a religious assembly
huì
 1. intellect
 2. Wisdom
偈赞 偈讚 jì zàn to sing in praise of
jiā school / sect / lineage
jiàn view / perception / dṛṣṭi / diṭṭhi
见佛 見佛 jiànfó
 1. to see the Buddha
 2. Seeing the Buddha
讲说 講說 jiǎng shuō
 1. to explain / to tell
 2. Explain
讲堂 講堂 jiǎng táng
 1. a lecture hall
 2. lecture hall
降魔 jiàngmó Subduing Mara / to defeat evil
坚固 堅固 jiāngù sāla
憍慢 jiāomàn Arrogance
教授 jiàoshòu Professor
寂定 jìdìng samadhi / samādhi
嫉妬 jídù Jealousy
jié gatha / hymn / verse
jié a fetter
jiè
 1. precepts / a vow
 2. Precepts / morality
jié a kalpa / an eon
jiě
 1. understanding
 2. to liberate
皆大欢喜 皆大歡喜 jiē dà huān xǐ
 1. A Win-Win for All
 2. Happily ever after
解脱 解脫 jiětuō
 1. liberation / emancipation / vimokṣa
 2. liberation
jìng Stillness
jīng a sutra / a sūtra
jìng
 1. vyavadāna / purification / cleansing
 2. śuddha / cleansed / clean / pure
 3. viśuddhi / purity
 4. Pure
jìng Respect
经法 經法 jīngfǎ canonical teachings
精进 精進 jīngjìn
 1. Diligence / Perseverance / vīrya
 2. Be Diligent
 3. diligence
净居 淨居 jìngjū suddhavasa / Śuddhāvāsa / pure abode
净信 淨信 jìngxìn
 1. prasāda / pure faith
 2. Pure Faith
经行 經行 jīngxíng walking meditation
禁戒 jìnjiè a vow
尽智 盡智 jìnzhì understanding of the eradiction of afflictions / kṣayajñāna
伎乐 伎樂 jìyuè music
to raise an example
pada
a mat for sitting and sleeping on / niṣīdana
句义 句義 jù yì the meaning of a word / the meaning of a sentence
jué
 1. bodhi / enlightenment / awakening
 2. Awaken
觉道 覺道 jué dào Path of Awakening
觉意 覺意 juéyì bodhyanga
具足 jùzú
 1. complete / full / perfect
 2. Completeness
渴仰 kě yǎng to look up to reverently
kōng
 1. śūnyatā / emptiness / emptiness of inherent existence
 2. Emptiness
空行 kōng xíng practicce according to emptiness
空无 空無 kōngwú
 1. śūnyatā / emptiness / emptiness of inherent existence
 2. Emptiness
苦毒 kǔdú pain / suffering
kuì shame / decorum / propriety
愦閙 憒閙 kuìnào clamour
苦痛 kǔtòng the sensation of pain
苦乐 苦樂 kŭ lè pleasure and pain
来世 來世 lái shì future worlds / the next world / the next life
赖吒和罗 賴吒和羅 làizhàhéluó rāṣṭrapāla / protector of a kingdom / king
Joy
乐欲 樂欲 lè yù the desire for joy
乐德 樂德 lèdé the virtue of joy
乐受 樂受 lèshòu sensation of pleasure / perception of pleasure
transcendence
莲华 蓮華 liánhuā Lotus Flower
莲花 蓮花 liánhuā lotus
立功 lìgōng establish in merit
临终 臨終 línzhōng
 1. the final moment of life
 2. Moment of Death
利人 lìrén to benefit people
六入 liù rù the six sense organs / sadayatana
六师 六師 liù shī the six teachers
琉璃 liúlí lapis lazuli
lóng nāga / serpent / dragon
lòu outflow / flow / influx / discharge / āsrava
马藏 馬藏 mǎcáng hidden like a horse’s
màn
 1. māna / pride / arrogance / conceit
 2. conceit / abhimāna
滿 mǎn Full
měi Beauty
miào Wonderful
妙行 miào xíng a profound act
妙道 miàodào
 1. a profound way
 2. Wondrous Way
míng
 1. wisdom / vidyā
 2. Clear
名色 míng sè name and form
摩尼 móní mani / jewel / gem
魔事 móshì Māra's deeds / hindrances
niàn
 1. memory
 2. mindfulness / smṛti
念言 niànyán words from memory
平等 píngděng
 1. equal / without partiality
 2. equality
平等心 píngděng xīn an impartial mind
菩萨行者 菩薩行者 pú sà xíng zhě a bodhisattva practitioner
普遍 pǔbiàn universal
普见 普見 pǔjiàn observe everywhere
菩萨 菩薩 púsà
 1. bodhisatta
 2. bodhisattva
菩萨摩诃萨 菩薩摩訶薩 púsà móhēsà bodhisattva mahāsattva
菩萨行 菩薩行 púsà xíng bodhisattva-caryā / bodhisattva-carita / bodhisattva practice / actions of bodhisattvas
菩萨大士 菩薩大士 púsàdàshì bodhisattva-mahāsattva
千佛 qiān fó thousand Buddhas
起灭 起滅 qǐmiè saṃsāra / life and death
qín diligence / perseverance / vīrya
勤苦 qín kǔ devoted and suffering
亲里 親里 qīn lǐ relatives and neighbors
清净 清凈 qīngjìng
 1. pure / cleansed / purified of defiling illusion / viśuddhi
 2. purity
轻慢 輕慢 qīngmàn to belittle others
求法 qiú fǎ to seek the Dharma
rěn
 1. tolerance / patience
 2. Patience
人相 rén xiāng the notion of a person
人中尊 rén zhōng zūn the Honored One among humans
忍辱 rěnrǔ
 1. patience / tolerance / ksānti
 2. to tolerate disgrace and insult / to have patience
 3. patience
仁者 rénzhe compassionate one / benevolent one / a compassionate person
Thus
如法 rú fǎ In Accord With
ruò re
如是 rúshì thus, so
三宝 三寶 Sān Bǎo The Triple Gem / triple gem / three treasures / ratnatraya
三恶 三惡 sān è
 1. three kinds of malice
 2. the three evil rebirths / the three evil realms
三法 sān fǎ the three aspects of the Dharma
三千 sān qiān three thousand-fold
散花 sànhuā scatters flowers
form / matter
sēng
 1. a monk
 2. saṅgha / saṃgha / Buddhist community
沙门 沙門 shāmén
 1. a Buddhist monk / a wandering monk / a shramana / a sramana / renunciant / mendicant
 2. sramana
shàn
 1. kuśala / kusala / virtuous
 2. shan
善处 善處 shàn chù a happy state
善说 善說 shàn shuō skillfully expounded
善本 shànběn virtuous roots / wholesome roots / kuśalamūla
善道 shàndào a benevolent rebirth / a benevolent destiny / heaven / a fortunate realm
善权 善權 shànquán upāyakauśalya / kauśalya / skill in means
善权方便 善權方便 shànquán fāngbiàn upāya-kauśalya / skill in means
善思 shànsī thoughtfulness / wholesome thinking
善哉 shànzāi
 1. excellent
 2. Sadhu
善知识 善知識 shànzhīshi Dharma Friends / kalyāṇamitra / kalyāṇamitta / kalyanamitra
shě
 1. equanimity
 2. equanimity
 3. Give
shě
 1. equanimity
 2. equanimity
 3. Give
shēn body / kāya
深法 shēn fǎ a profound truth
shēng birth
生天 shēng tiān highest rebirth
身命 shēnmìng body and life
什深 甚深 shénshēn very profound / what is deep
神通 shéntōng
 1. a spiritual power / supernatural powers / a remarkable ability / a magical power
 2. supernatural power
舍宅 shèzhái to donate a residence for use as a temple
shì the meaning of a word / relating to the phenomenal world
shī master
shì loka / a world
shī the practice of selfless giving / dāna
shí Real
世间 世間 shìjiān world
示现 示現 shìxiàn
 1. to manifest / to display
 2. Manifestation
 3. to manifest
侍者 shìzhě an acolyte
shòu feelings / sensations
受持 shòuchí
 1. to accept and maintain faith / to uphold
 2. uphold
睡眠 shuìmián torpor / drowsiness / middha
说法 說法 shuō fǎ
 1. to teach the Dharma / to expound Buddhist teachings / dharma-desana
 2. Expounding the Dharma
 1. volition / cetanā
 2. Think
temple / monastery / vihāra
四事 sìshì the four necessities
sòng 1. ode; 2. praise
所行 suǒxíng actions / practice
a pagoda / a stupa
tān
 1. greed / desire / craving / trsnā / taṇhā
 2. Greed / passion / desire / rāga
歎佛 tàn fó to praise the Buddha
贪爱 貪愛 tānài
 1. passion / desire / rāga
 2. Clinging
贪欲 貪慾 tānyù
 1. attachment / passion / desire / raga
 2. Desire
 1. śarīra / human body
 2. ti / essence
 3. entity / a constituent / an element
天中天 tiān zhōng tiān god of the gods
天子 tiānzǐ devaputra / the son of a god
涂身 塗身 tú shēn to apply makeup
外道 wàidào
 1. non-Buddhist
 2. Heretics
往诣 往詣 wǎngyì go towards
未曾有 wèi céng yǒu
 1. Abdhutadharma (miracles)
 2. Never Before
微妙 wēimiào subtle, profound
围遶 圍遶 wéirào to circumambulate
问道 問道 wèn dào
 1. Inquire About the Way
 2. ask for the Way
闻法 聞法 wén fǎ to hear the Dharma / to listen to the teachings of the Buddha
self / ātman / attan
我德 wǒdé the virtue of self
 1. mo
 2. Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression.
无得 無得 wú dé Non-Attainment
无量光 無量光 wú liàng guāng infinite light
五神通 wǔ shéntōng five supernatural powers / pañcabhijñā
无所畏 無所畏 wú suǒ wèi without any fear
無想 wú xiǎng no notion
无诤 無諍 wú zhèng
 1. non-contention
 2. No Disputes
无惭 無慚 wúcán shamelessness / āhrīkya
无常 無常 wúcháng
 1. impermanence / anitya / anicca
 2. impermanence
无垢 無垢 wúgòu
 1. vimalā / nirmala / stainless / immaculate
 2. No Impurity
无量 無量 wúliàng immeasurable
无量寿 無量壽 wúliàng shòu
 1. amitayus / boundless age / infinite life
 2. infinite life
无上道 無上道 wúshàn gdào supreme path / unsurpassed way
无生 無生 wúshēng
 1. anutpāda / unproduced / non-arising
 2. No-Birth
无为 無為 wúwèi
 1. unconditioned / asaṃskṛta
 2. Non-Doing
无行 無行 wúxíng Non-Action
Cherish
latent tendencies / predisposition
Joy
xián bhadra
闲居 閑居 xián jū a place to rest
贤圣 賢聖 xián shèng āryapudgala / noble ones
xiāng
 1. lakṣaṇa / countenance / personage / quality / character / disposition
 2. nimitta / a sign / a mark / appearance
 3. a perception / cognition / conceptualization / a notion
xiāng incense
xiǎng notion / perception / cognition / conceptualization / saṃjñā / samjna
相轮 相輪 xiāng lún stacked rings / wheel
相应 相應 xiāngyìng
 1. concomitant
 2. response, correspond
小王 xiǎo wáng minor kings
懈怠 xièdài
 1. slackness / laziness
 2. laziness
邪见 邪見 xiéjiàn mistaken view / wrong view / perverse view / mithyādṛṣṭi / micchādiṭṭhi
邪行 xiéxíng
 1. heretical ways
 2. sexual misconduct
系缚 繫縛 xìfú tied to
xìn
 1. faith / confidence
 2. Faith
xīn citta / thinking / thought / mind / mentality
心念 xīn niàn
 1. mindfulness
 2. Thoughts
心如明月 xīn rú míng yuè A Mind Bright as the Moon
心所 xīn suǒ a mental factor
xíng
 1. mental formations / saṃskāra / sankhara / that which has been put together / volition / volitional formations / conditioned states / habitual actions
 2. practice / carita / caryā / conduct / behavior
 3. to practice
 4. Practice
行佛 xíng fó Practice the Buddha's Way
行者 xíngzhě
 1. practitioner
 2. abbot's attendant
 3. practitioner
喜悦 喜悅 xǐyuè Joy
xué a learner
虚空 虛空 xūkōng
 1. vast emptiness
 2. Void
xún vitarka / vitarkah / vitakka / conception / gross detection / examination / application of thought
yán a garland / an adornment / avataṃsa
言说 言說 yán shuō
 1. to teach through speaking
 2. to speak and then discuss
manas / mind / mentation
doubt / uncertainty / skepticism / vicikitsā / vicikicchā
Righteousness
衣钵 衣缽 yībō
 1. robe and bowl / the cassock and alms bowl of a monk
 2. robe and bowl
一法 yīfǎ one dharma / one thing
亿劫 億劫 yìjié a kalpa
一面 yīmiàn one side, simultaneously
yīn
 1. hetu / causes
 2. Cause
yìng to accept
璎珞 瓔珞 yīngluò Jade Necklace
音声 音聲 yīnshēng sound
因缘 因緣 yīnyuán
 1. Cause and Condition / principal and secondary causes / chain of cause and effect / primary cause / nidāna
 2. Nidana (expositions of causes) / a story of an occasion in the Buddhha's life
 3. a passage in a sūtra describing the setting
 4. causes and conditions
一切 yīqiè all, everything
一切法 yīqiē fǎ
 1. all dharmas / all things / sarvadharma
 2. all phenomena
一切苦 yīqiē kŭ all suffering
一切智 yīqiè zhì
 1. sarvajñāta / all-knowledge / omniscience
 2. wisdom of all
医王 醫王 yīwáng king of healers / Medicine King
一心 yīxīn
 1. ekacitta / concentrated
 2. ekacitta / having the same mind
 3. yixin / one mind
 4. single-mindedly, wholeheartedly
yòng yong / function / application
yōu you
yǒu
 1. becoming / bhāva
 2. 1. existence; 2. becoming
有无 有無 yǒu wú existent and non-existent/ having identity and emptiness
右旋 yòu xuán to circumambulate in a clockwise direction
desire / intention / interest / aspiration
yuán Perfect
yuàn a vow
愿佛 願佛 yuàn fó Buddha of the vow
愿行 願行 yuàn xíng cultivation and vows
怨家 yuànjiā an enemy
愚痴 愚癡 yúchī
 1. The Poison of Ignorance
 2. Ignorance
浴池 yùchí a bath / a pool
欲贪 欲貪 yùtān kāmarāga / sensual craving
koan / kōan / gong'an
增减 增減 zēngjiǎn increase or decrease
zháo to attach / to grasp
zhēn True
zhèng Righteous
正士 zhèng shì correct scholar / bodhisattva
正法 zhèngfǎ
 1. Right Dharma / Saddharma
 2. Age of Right Dharma / The Period of the True Dharma
 3. Righteous Dharma
正觉 正覺 zhèngjué sambodhi / saṃbodhi / enlightenment
zhì Wisdom
zhī Understanding
zhì Aspiration
zhǐ calm abiding / cessation / śamatha
直心 zhí xīn
 1. a straightforward mind
 2. Direct
智慧 zhìhuì
 1. wisdom / prajñā
 2. jñāna / knowledge
 3. wisdom
众会 眾會 zhònghuì an assembly of monastics
众生 眾生 zhòngshēng
 1. beings / all living things / all sentient beings
 2. sentient beings
种姓 種姓 zhǒngxìng lineage / gotra
中有 zhōngyǒu an intermediate existence between death and rebirth
zhù to attach / to abide / to dwell
zhù abbot
紫磨金 zǐmójīn polished rose gold
自在 zìzài
 1. Carefree
 2. perfect ease
总持 總持 zǒngchí
 1. a dhāraṇī / a dharani / a magic charm
 2. to hold to the good, total retention
Contented
最正觉 最正覺 zuìzhèngjué abhisaṃbuddha / supreme perfect enlightenment
坐禅 坐禪 zuòchán to practice sitting meditation / to meditate
坐具 zuòjù
 1. a mat for sitting on
 2. Sitting Mat