Glossary and Vocabulary for Gaṇḍavyūhasūtra 大方廣佛華嚴經, Scroll 3

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 132 一切 yīqiè temporary 普賢菩薩摩訶薩普觀一切菩薩眾會
2 132 一切 yīqiè the same 普賢菩薩摩訶薩普觀一切菩薩眾會
3 126 菩薩 púsà bodhisattva 普賢菩薩摩訶薩普觀一切菩薩眾會
4 126 菩薩 púsà bodhisattva 普賢菩薩摩訶薩普觀一切菩薩眾會
5 126 菩薩 púsà bodhisatta 普賢菩薩摩訶薩普觀一切菩薩眾會
6 112 三昧 sānmèi samadhi 開示演說師子頻申廣大三昧神通境界
7 112 三昧 sānmèi samādhi; concentrated meditation; mental concentration 開示演說師子頻申廣大三昧神通境界
8 64 to go; to 一切毛孔於念念中出等三世一切諸佛變化身雲
9 64 to rely on; to depend on 一切毛孔於念念中出等三世一切諸佛變化身雲
10 64 Yu 一切毛孔於念念中出等三世一切諸佛變化身雲
11 64 a crow 一切毛孔於念念中出等三世一切諸佛變化身雲
12 59 zhōng middle 遍法界一切佛剎極微塵中一切諸佛出興次第
13 59 zhōng medium; medium sized 遍法界一切佛剎極微塵中一切諸佛出興次第
14 59 zhōng China 遍法界一切佛剎極微塵中一切諸佛出興次第
15 59 zhòng to hit the mark 遍法界一切佛剎極微塵中一切諸佛出興次第
16 59 zhōng midday 遍法界一切佛剎極微塵中一切諸佛出興次第
17 59 zhōng inside 遍法界一切佛剎極微塵中一切諸佛出興次第
18 59 zhōng during 遍法界一切佛剎極微塵中一切諸佛出興次第
19 59 zhōng Zhong 遍法界一切佛剎極微塵中一切諸佛出興次第
20 59 zhōng intermediary 遍法界一切佛剎極微塵中一切諸佛出興次第
21 59 zhōng half 遍法界一切佛剎極微塵中一切諸佛出興次第
22 59 zhòng to reach; to attain 遍法界一切佛剎極微塵中一切諸佛出興次第
23 59 zhòng to suffer; to infect 遍法界一切佛剎極微塵中一切諸佛出興次第
24 59 zhòng to obtain 遍法界一切佛剎極微塵中一切諸佛出興次第
25 59 zhòng to pass an exam 遍法界一切佛剎極微塵中一切諸佛出興次第
26 59 zhōng middle 遍法界一切佛剎極微塵中一切諸佛出興次第
27 59 xiàn to appear; to manifest; to become visible 等虛空界如來所現
28 59 xiàn at present 等虛空界如來所現
29 59 xiàn existing at the present time 等虛空界如來所現
30 59 xiàn cash 等虛空界如來所現
31 49 shēn human body; torso 一切毛孔於念念中出等三世一切諸佛變化身雲
32 49 shēn Kangxi radical 158 一切毛孔於念念中出等三世一切諸佛變化身雲
33 49 shēn self 一切毛孔於念念中出等三世一切諸佛變化身雲
34 49 shēn life 一切毛孔於念念中出等三世一切諸佛變化身雲
35 49 shēn an object 一切毛孔於念念中出等三世一切諸佛變化身雲
36 49 shēn a lifetime 一切毛孔於念念中出等三世一切諸佛變化身雲
37 49 shēn moral character 一切毛孔於念念中出等三世一切諸佛變化身雲
38 49 shēn status; identity; position 一切毛孔於念念中出等三世一切諸佛變化身雲
39 49 shēn pregnancy 一切毛孔於念念中出等三世一切諸佛變化身雲
40 49 juān India 一切毛孔於念念中出等三世一切諸佛變化身雲
41 49 shēn body; kaya 一切毛孔於念念中出等三世一切諸佛變化身雲
42 47 to use; to grasp 以等虛空界方便
43 47 to rely on 以等虛空界方便
44 47 to regard 以等虛空界方便
45 47 to be able to 以等虛空界方便
46 47 to order; to command 以等虛空界方便
47 47 used after a verb 以等虛空界方便
48 47 a reason; a cause 以等虛空界方便
49 47 Israel 以等虛空界方便
50 47 Yi 以等虛空界方便
51 47 use; yogena 以等虛空界方便
52 45 佛剎 fó shā Buddhakṣetra; a Buddha field; a Buddha land 遍法界一切佛剎極微塵中一切諸佛出興次第
53 45 佛剎 fó shā a Buddhist pillar 遍法界一切佛剎極微塵中一切諸佛出興次第
54 45 佛剎 fó shā temple; monastery 遍法界一切佛剎極微塵中一切諸佛出興次第
55 42 suǒ a few; various; some 等虛空界如來所現
56 42 suǒ a place; a location 等虛空界如來所現
57 42 suǒ indicates a passive voice 等虛空界如來所現
58 42 suǒ an ordinal number 等虛空界如來所現
59 42 suǒ meaning 等虛空界如來所現
60 42 suǒ garrison 等虛空界如來所現
61 42 suǒ place; pradeśa 等虛空界如來所現
62 39 to enter 入不思議解脫境界普賢行願品
63 39 Kangxi radical 11 入不思議解脫境界普賢行願品
64 39 radical 入不思議解脫境界普賢行願品
65 39 income 入不思議解脫境界普賢行願品
66 39 to conform with 入不思議解脫境界普賢行願品
67 39 to descend 入不思議解脫境界普賢行願品
68 39 the entering tone 入不思議解脫境界普賢行願品
69 39 to pay 入不思議解脫境界普賢行願品
70 39 to join 入不思議解脫境界普賢行願品
71 39 entering; praveśa 入不思議解脫境界普賢行願品
72 38 shǔ to count 能令三世一切佛剎極微塵中普現三世一切佛剎極微塵數佛
73 38 shù a number; an amount 能令三世一切佛剎極微塵中普現三世一切佛剎極微塵數佛
74 38 shù mathenatics 能令三世一切佛剎極微塵中普現三世一切佛剎極微塵數佛
75 38 shù an ancient calculating method 能令三世一切佛剎極微塵中普現三世一切佛剎極微塵數佛
76 38 shù several; a few 能令三世一切佛剎極微塵中普現三世一切佛剎極微塵數佛
77 38 shǔ to allow; to permit 能令三世一切佛剎極微塵中普現三世一切佛剎極微塵數佛
78 38 shǔ to be equal; to compare to 能令三世一切佛剎極微塵中普現三世一切佛剎極微塵數佛
79 38 shù numerology; divination by numbers 能令三世一切佛剎極微塵中普現三世一切佛剎極微塵數佛
80 38 shù a skill; an art 能令三世一切佛剎極微塵中普現三世一切佛剎極微塵數佛
81 38 shù luck; fate 能令三世一切佛剎極微塵中普現三世一切佛剎極微塵數佛
82 38 shù a rule 能令三世一切佛剎極微塵中普現三世一切佛剎極微塵數佛
83 38 shù legal system 能令三世一切佛剎極微塵中普現三世一切佛剎極微塵數佛
84 38 shǔ to criticize; to enumerate shortcomings 能令三世一切佛剎極微塵中普現三世一切佛剎極微塵數佛
85 38 fine; detailed; dense 能令三世一切佛剎極微塵中普現三世一切佛剎極微塵數佛
86 38 prayer beads 能令三世一切佛剎極微塵中普現三世一切佛剎極微塵數佛
87 38 shǔ number; saṃkhyā 能令三世一切佛剎極微塵中普現三世一切佛剎極微塵數佛
88 37 極微塵 jíwēichén atom; particle; paramāṇu 遍法界一切佛剎極微塵中一切諸佛出興次第
89 36 如來 rúlái Tathagata 欲為開發如來最上師子頻申大三昧故
90 36 如來 Rúlái Tathagata 欲為開發如來最上師子頻申大三昧故
91 36 如來 rúlái Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One 欲為開發如來最上師子頻申大三昧故
92 33 不可說 bù kě shuō indescribable; unspeakable 有不可說佛剎極微塵數清淨名句微妙法門
93 33 不可說 bù kě shuō inexplicable 有不可說佛剎極微塵數清淨名句微妙法門
94 32 法界 fǎjiè Dharma Realm 等法界方便
95 32 法界 fǎjiè a dharma realm; dharmadhatu 等法界方便
96 32 法界 fǎjiè tathatā; suchness; inherent nature; true nature; tathata 等法界方便
97 29 mén door; gate; doorway; gateway 顯現無量菩提門海法門名句
98 29 mén phylum; division 顯現無量菩提門海法門名句
99 29 mén sect; school 顯現無量菩提門海法門名句
100 29 mén Kangxi radical 169 顯現無量菩提門海法門名句
101 29 mén a door-like object 顯現無量菩提門海法門名句
102 29 mén an opening 顯現無量菩提門海法門名句
103 29 mén an access point; a border entrance 顯現無量菩提門海法門名句
104 29 mén a household; a clan 顯現無量菩提門海法門名句
105 29 mén a kind; a category 顯現無量菩提門海法門名句
106 29 mén to guard a gate 顯現無量菩提門海法門名句
107 29 mén Men 顯現無量菩提門海法門名句
108 29 mén a turning point 顯現無量菩提門海法門名句
109 29 mén a method 顯現無量菩提門海法門名句
110 29 mén a sense organ 顯現無量菩提門海法門名句
111 29 mén door; gate; dvara 顯現無量菩提門海法門名句
112 29 一切法 yīqiē fǎ all dharmas; all things; sarvadharma 等一切法光影方便
113 29 一切法 yīqiē fǎ all phenomena 等一切法光影方便
114 27 jiàn to see 逝多林菩薩眾會悉見十方盡法界
115 27 jiàn opinion; view; understanding 逝多林菩薩眾會悉見十方盡法界
116 27 jiàn indicates seeing, hearing, meeting, etc 逝多林菩薩眾會悉見十方盡法界
117 27 jiàn refer to; for details see 逝多林菩薩眾會悉見十方盡法界
118 27 jiàn to appear 逝多林菩薩眾會悉見十方盡法界
119 27 jiàn to meet 逝多林菩薩眾會悉見十方盡法界
120 27 jiàn to receive (a guest) 逝多林菩薩眾會悉見十方盡法界
121 27 jiàn let me; kindly 逝多林菩薩眾會悉見十方盡法界
122 27 jiàn Jian 逝多林菩薩眾會悉見十方盡法界
123 27 xiàn to appear 逝多林菩薩眾會悉見十方盡法界
124 27 xiàn to introduce 逝多林菩薩眾會悉見十方盡法界
125 27 jiàn view; perception; dṛṣṭi; diṭṭhi 逝多林菩薩眾會悉見十方盡法界
126 27 děng et cetera; and so on 等三世方便
127 27 děng to wait 等三世方便
128 27 děng to be equal 等三世方便
129 27 děng degree; level 等三世方便
130 27 děng to compare 等三世方便
131 26 ér Kangxi radical 126 而說偈言
132 26 ér as if; to seem like 而說偈言
133 26 néng can; able 而說偈言
134 26 ér whiskers on the cheeks; sideburns 而說偈言
135 26 ér to arrive; up to 而說偈言
136 26 莊嚴 zhuāngyán stately; solemn 最勝覺解大菩薩眾莊嚴道場
137 26 莊嚴 zhuāngyán Dignity 最勝覺解大菩薩眾莊嚴道場
138 26 莊嚴 zhuāngyán solemn, majestic 最勝覺解大菩薩眾莊嚴道場
139 26 莊嚴 zhuāngyán to adorn; to perfect 最勝覺解大菩薩眾莊嚴道場
140 25 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 以得見佛神通力故
141 25 děi to want to; to need to 以得見佛神通力故
142 25 děi must; ought to 以得見佛神通力故
143 25 de 以得見佛神通力故
144 25 de infix potential marker 以得見佛神通力故
145 25 to result in 以得見佛神通力故
146 25 to be proper; to fit; to suit 以得見佛神通力故
147 25 to be satisfied 以得見佛神通力故
148 25 to be finished 以得見佛神通力故
149 25 děi satisfying 以得見佛神通力故
150 25 to contract 以得見佛神通力故
151 25 to hear 以得見佛神通力故
152 25 to have; there is 以得見佛神通力故
153 25 marks time passed 以得見佛神通力故
154 25 obtain; attain; prāpta 以得見佛神通力故
155 25 十方 shí sāng The Ten Directions 以威神力能令一身普現十方一切剎海
156 25 十方 shí fāng the ten directions 以威神力能令一身普現十方一切剎海
157 24 yún cloud 一切毛孔於念念中出等三世一切諸佛變化身雲
158 24 yún Yunnan 一切毛孔於念念中出等三世一切諸佛變化身雲
159 24 yún Yun 一切毛孔於念念中出等三世一切諸佛變化身雲
160 24 yún to say 一切毛孔於念念中出等三世一切諸佛變化身雲
161 24 yún to have 一切毛孔於念念中出等三世一切諸佛變化身雲
162 24 yún cloud; megha 一切毛孔於念念中出等三世一切諸佛變化身雲
163 24 yún to say; iti 一切毛孔於念念中出等三世一切諸佛變化身雲
164 23 zhī to know 非我及汝所能證知
165 23 zhī to comprehend 非我及汝所能證知
166 23 zhī to inform; to tell 非我及汝所能證知
167 23 zhī to administer 非我及汝所能證知
168 23 zhī to distinguish; to discern 非我及汝所能證知
169 23 zhī to be close friends 非我及汝所能證知
170 23 zhī to feel; to sense; to perceive 非我及汝所能證知
171 23 zhī to receive; to entertain 非我及汝所能證知
172 23 zhī knowledge 非我及汝所能證知
173 23 zhī consciousness; perception 非我及汝所能證知
174 23 zhī a close friend 非我及汝所能證知
175 23 zhì wisdom 非我及汝所能證知
176 23 zhì Zhi 非我及汝所能證知
177 23 zhī Understanding 非我及汝所能證知
178 23 zhī know; jña 非我及汝所能證知
179 22 biàn all; complete 遍法界一切佛剎極微塵中一切諸佛出興次第
180 22 biàn to be covered with 遍法界一切佛剎極微塵中一切諸佛出興次第
181 22 biàn everywhere; sarva 遍法界一切佛剎極微塵中一切諸佛出興次第
182 22 biàn pervade; visva 遍法界一切佛剎極微塵中一切諸佛出興次第
183 22 biàn everywhere fragrant; paricitra 遍法界一切佛剎極微塵中一切諸佛出興次第
184 21 lìng to make; to cause to be; to lead 以威神力能令一身普現十方一切剎海
185 21 lìng to issue a command 以威神力能令一身普現十方一切剎海
186 21 lìng rules of behavior; customs 以威神力能令一身普現十方一切剎海
187 21 lìng an order; a command; an edict; a decree; a statute 以威神力能令一身普現十方一切剎海
188 21 lìng a season 以威神力能令一身普現十方一切剎海
189 21 lìng respected; good reputation 以威神力能令一身普現十方一切剎海
190 21 lìng good 以威神力能令一身普現十方一切剎海
191 21 lìng pretentious 以威神力能令一身普現十方一切剎海
192 21 lìng a transcending state of existence 以威神力能令一身普現十方一切剎海
193 21 lìng a commander 以威神力能令一身普現十方一切剎海
194 21 lìng a commanding quality; an impressive character 以威神力能令一身普現十方一切剎海
195 21 lìng lyrics 以威神力能令一身普現十方一切剎海
196 21 lìng Ling 以威神力能令一身普現十方一切剎海
197 21 lìng instruction by a teacher; adhīṣṭa 以威神力能令一身普現十方一切剎海
198 21 Buddha; Awakened One 能令三世一切佛剎極微塵中普現三世一切佛剎極微塵數佛
199 21 relating to Buddhism 能令三世一切佛剎極微塵中普現三世一切佛剎極微塵數佛
200 21 a statue or image of a Buddha 能令三世一切佛剎極微塵中普現三世一切佛剎極微塵數佛
201 21 a Buddhist text 能令三世一切佛剎極微塵中普現三世一切佛剎極微塵數佛
202 21 to touch; to stroke 能令三世一切佛剎極微塵中普現三世一切佛剎極微塵數佛
203 21 Buddha 能令三世一切佛剎極微塵中普現三世一切佛剎極微塵數佛
204 21 Buddha; Awakened One 能令三世一切佛剎極微塵中普現三世一切佛剎極微塵數佛
205 21 一切眾生 yīqiè zhòngshēng all sentient beings 等一切眾生心
206 21 一切眾生 yīqiè zhòngshēng all beings 等一切眾生心
207 21 境界 jìngjiè border area; frontier 入不思議解脫境界普賢行願品
208 21 境界 jìngjiè place; area 入不思議解脫境界普賢行願品
209 21 境界 jìngjiè circumstances; situation 入不思議解脫境界普賢行願品
210 21 境界 jìngjiè field; domain; genre 入不思議解脫境界普賢行願品
211 21 境界 jìngjiè visaya; object; sphere; region; realm of objects; state 入不思議解脫境界普賢行願品
212 20 Qi 此十法句以為其首
213 20 hǎi the sea; a sea; the ocean 能令一切毛孔出聲演說三世一切諸佛大願海音
214 20 hǎi foreign 能令一切毛孔出聲演說三世一切諸佛大願海音
215 20 hǎi a large lake 能令一切毛孔出聲演說三世一切諸佛大願海音
216 20 hǎi a large mass 能令一切毛孔出聲演說三世一切諸佛大願海音
217 20 hǎi having large capacity 能令一切毛孔出聲演說三世一切諸佛大願海音
218 20 hǎi Hai 能令一切毛孔出聲演說三世一切諸佛大願海音
219 20 hǎi seawater 能令一切毛孔出聲演說三世一切諸佛大願海音
220 20 hǎi a field; an area 能令一切毛孔出聲演說三世一切諸佛大願海音
221 20 hǎi a large and barron area of land 能令一切毛孔出聲演說三世一切諸佛大願海音
222 20 hǎi a large container 能令一切毛孔出聲演說三世一切諸佛大願海音
223 20 hǎi sea; sāgara 能令一切毛孔出聲演說三世一切諸佛大願海音
224 19 威力 wēilì might; formidable power 現種種威力
225 19 zhì wisdom; knowledge; understanding 觀察如來不可思議入一切法幻智境界
226 19 zhì care; prudence 觀察如來不可思議入一切法幻智境界
227 19 zhì Zhi 觀察如來不可思議入一切法幻智境界
228 19 zhì clever 觀察如來不可思議入一切法幻智境界
229 19 zhì Wisdom 觀察如來不可思議入一切法幻智境界
230 19 zhì jnana; knowing 觀察如來不可思議入一切法幻智境界
231 19 差別 chābié a difference; a distinction 菩薩無分別光幢照一切世間差別身三昧
232 19 差別 chābié discrimination 菩薩無分別光幢照一切世間差別身三昧
233 19 差別 chābié discrimination; pariccheda 菩薩無分別光幢照一切世間差別身三昧
234 19 差別 chābié discrimination 菩薩無分別光幢照一切世間差別身三昧
235 19 差別 chābié distinction 菩薩無分別光幢照一切世間差別身三昧
236 19 common; general; popular; everywhere; universal; extensive 普共同來集其所
237 19 Prussia 普共同來集其所
238 19 Pu 普共同來集其所
239 19 equally; impartially; universal; samanta 普共同來集其所
240 18 néng can; able 以威神力能令一身普現十方一切剎海
241 18 néng ability; capacity 以威神力能令一身普現十方一切剎海
242 18 néng a mythical bear-like beast 以威神力能令一身普現十方一切剎海
243 18 néng energy 以威神力能令一身普現十方一切剎海
244 18 néng function; use 以威神力能令一身普現十方一切剎海
245 18 néng talent 以威神力能令一身普現十方一切剎海
246 18 néng expert at 以威神力能令一身普現十方一切剎海
247 18 néng to be in harmony 以威神力能令一身普現十方一切剎海
248 18 néng to tend to; to care for 以威神力能令一身普現十方一切剎海
249 18 néng to reach; to arrive at 以威神力能令一身普現十方一切剎海
250 18 néng to be able; śak 以威神力能令一身普現十方一切剎海
251 18 諸眾生 zhū zhòngshēng all beings 隨諸眾生種種樂欲出妙言音
252 18 zhù to dwell; to live; to reside 悉住普賢無等行
253 18 zhù to stop; to halt 悉住普賢無等行
254 18 zhù to retain; to remain 悉住普賢無等行
255 18 zhù to lodge at [temporarily] 悉住普賢無等行
256 18 zhù verb complement 悉住普賢無等行
257 18 zhù attaching; abiding; dwelling on 悉住普賢無等行
258 18 圓滿 yuánmǎn satisfactory 菩薩眾會圓滿境界法門名句
259 18 圓滿 yuánmǎn Perfection 菩薩眾會圓滿境界法門名句
260 18 圓滿 yuánmǎn perfect; complete; paripūrṇa 菩薩眾會圓滿境界法門名句
261 17 shā to brake (a vehicle) 及一切剎成壞次第法門名句
262 17 chà Buddhist monastery or temple 及一切剎成壞次第法門名句
263 17 chà sign; mark; symbol 及一切剎成壞次第法門名句
264 17 shā land 及一切剎成壞次第法門名句
265 17 shā canopy; chattra 及一切剎成壞次第法門名句
266 17 to know; to learn about; to comprehend 佛悉於中坐道場
267 17 detailed 佛悉於中坐道場
268 17 to elaborate; to expound 佛悉於中坐道場
269 17 to exhaust; to use up 佛悉於中坐道場
270 17 strongly 佛悉於中坐道場
271 17 Xi 佛悉於中坐道場
272 17 Kangxi radical 71 悉住普賢無等行
273 17 to not have; without 悉住普賢無等行
274 17 mo 悉住普賢無等行
275 17 to not have 悉住普賢無等行
276 17 Wu 悉住普賢無等行
277 17 mo 悉住普賢無等行
278 17 觀察 guānchá to observe; to look carefully 觀察如來不可思議菩薩眾海
279 17 觀察 guānchá Surveillence Commissioner 觀察如來不可思議菩薩眾海
280 17 觀察 guānchá clear perception 觀察如來不可思議菩薩眾海
281 17 一一 yīyī one or two 一一毛孔中剎海
282 17 一一 yīyī a few 一一毛孔中剎海
283 17 智慧 zhìhuì wisdom 皆是如來智慧境界
284 17 智慧 zhìhuì wisdom 皆是如來智慧境界
285 17 智慧 zhìhuì jñāna; knowledge 皆是如來智慧境界
286 17 智慧 zhìhuì wisdom; prajñā 皆是如來智慧境界
287 16 三世 sān shì Three Periods of Time 等三世方便
288 16 三世 sān shì past, present, and future 等三世方便
289 16 廣大 guǎngdà vast; extensive 開示演說師子頻申廣大三昧神通境界
290 16 廣大 guǎngdà with a wide scope; extensive content 開示演說師子頻申廣大三昧神通境界
291 16 廣大 guǎngdà magnanimous; generous 開示演說師子頻申廣大三昧神通境界
292 16 廣大 guǎngdà to expand 開示演說師子頻申廣大三昧神通境界
293 16 廣大 guǎngdà vaipulya; vast; extended 開示演說師子頻申廣大三昧神通境界
294 16 念念 niàn niàn thought after thought; successive moments of thought 一切毛孔於念念中出等三世一切諸佛變化身雲
295 16 zhào to illuminate; to shine 菩薩無分別光幢照一切世間差別身三昧
296 16 zhào to photograph 菩薩無分別光幢照一切世間差別身三昧
297 16 zhào to reflect 菩薩無分別光幢照一切世間差別身三昧
298 16 zhào a photograph; an image 菩薩無分別光幢照一切世間差別身三昧
299 16 zhào to take care of; to look after 菩薩無分別光幢照一切世間差別身三昧
300 16 zhào to contrast; to compare 菩薩無分別光幢照一切世間差別身三昧
301 16 zhào a permit; a license 菩薩無分別光幢照一切世間差別身三昧
302 16 zhào to understand 菩薩無分別光幢照一切世間差別身三昧
303 16 zhào to inform; to notify 菩薩無分別光幢照一切世間差別身三昧
304 16 zhào a ray of light 菩薩無分別光幢照一切世間差別身三昧
305 16 zhào to inspect 菩薩無分別光幢照一切世間差別身三昧
306 16 zhào sunlight 菩薩無分別光幢照一切世間差別身三昧
307 16 zhào shine; jval 菩薩無分別光幢照一切世間差別身三昧
308 15 普現 pǔxiàn universal manifestation 以威神力能令一身普現十方一切剎海
309 15 充滿 chōngmǎn full of; brimming with; very full; permeated 充滿法界法門名句
310 14 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 說種種法門
311 14 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 說種種法門
312 14 shuì to persuade 說種種法門
313 14 shuō to teach; to recite; to explain 說種種法門
314 14 shuō a doctrine; a theory 說種種法門
315 14 shuō to claim; to assert 說種種法門
316 14 shuō allocution 說種種法門
317 14 shuō to criticize; to scold 說種種法門
318 14 shuō to indicate; to refer to 說種種法門
319 14 shuō speach; vāda 說種種法門
320 14 shuō to speak; bhāṣate 說種種法門
321 14 諸佛 zhū fó Buddhas; all Buddhas 光明遍照諸佛世界法門名句
322 14 jiè border; boundary 量同法界
323 14 jiè kingdom 量同法界
324 14 jiè territory; region 量同法界
325 14 jiè the world 量同法界
326 14 jiè scope; extent 量同法界
327 14 jiè erathem; stratigraphic unit 量同法界
328 14 jiè to divide; to define a boundary 量同法界
329 14 jiè to adjoin 量同法界
330 14 jiè dhatu; realm; field; domain 量同法界
331 14 zhī to go 皆是毘盧遮那如來過去修集願力善根之所攝受
332 14 zhī to arrive; to go 皆是毘盧遮那如來過去修集願力善根之所攝受
333 14 zhī is 皆是毘盧遮那如來過去修集願力善根之所攝受
334 14 zhī to use 皆是毘盧遮那如來過去修集願力善根之所攝受
335 14 zhī Zhi 皆是毘盧遮那如來過去修集願力善根之所攝受
336 14 諸菩薩 zhū púsà bodhisattvas 告諸菩薩言
337 14 普遍 pǔbiàn universal; general; widespread; commonplace 普遍法界令開悟
338 14 普遍 pǔbiàn universal 普遍法界令開悟
339 14 jìn to the greatest extent; utmost 盡未來際一切劫中讚歎如來殊勝功德法門名句
340 14 jìn perfect; flawless 盡未來際一切劫中讚歎如來殊勝功德法門名句
341 14 jìn to give priority to; to do one's utmost 盡未來際一切劫中讚歎如來殊勝功德法門名句
342 14 jìn to vanish 盡未來際一切劫中讚歎如來殊勝功德法門名句
343 14 jìn to use up; to exhaust; to end; to finish; to the utmost; to be finished 盡未來際一切劫中讚歎如來殊勝功德法門名句
344 14 jìn to die 盡未來際一切劫中讚歎如來殊勝功德法門名句
345 13 suí to follow 隨諸眾生種種樂欲出妙言音
346 13 suí to listen to 隨諸眾生種種樂欲出妙言音
347 13 suí to submit to; to comply with 隨諸眾生種種樂欲出妙言音
348 13 suí to be obsequious 隨諸眾生種種樂欲出妙言音
349 13 suí 17th hexagram 隨諸眾生種種樂欲出妙言音
350 13 suí let somebody do what they like 隨諸眾生種種樂欲出妙言音
351 13 suí to resemble; to look like 隨諸眾生種種樂欲出妙言音
352 13 名句 míngjù a famous saying 我今為汝以十種法門清淨名句
353 13 清淨 qīngjìng peaceful; quiet; tranquil; pure 我今為汝以十種法門清淨名句
354 13 清淨 qīngjìng peaceful; quiet; tranquil 我今為汝以十種法門清淨名句
355 13 清淨 qīngjìng concise 我今為汝以十種法門清淨名句
356 13 清淨 qīngjìng simple and clear; concise 我今為汝以十種法門清淨名句
357 13 清淨 qīngjìng pure and clean 我今為汝以十種法門清淨名句
358 13 清淨 qīngjìng purity 我今為汝以十種法門清淨名句
359 13 清淨 qīngjìng pure; cleansed; purified of defiling illusion; visuddhi 我今為汝以十種法門清淨名句
360 12 法門 fǎmén Dharma gate 我今為汝以十種法門清淨名句
361 12 法門 fǎmén dharmaparyāya; dharma gate; a way of teaching the Dharma; a Buddhist teaching; a Dharma door 我今為汝以十種法門清淨名句
362 12 調伏 tiáofú to subdue 教化調伏一切眾生
363 12 調伏 tiáofú tame; to mediate between physical, verbal, and mental karma and overcome evil 教化調伏一切眾生
364 12 功德 gōngdé achievements and virtue 盡未來際一切劫中讚歎如來殊勝功德法門名句
365 12 功德 gōngdé merit 盡未來際一切劫中讚歎如來殊勝功德法門名句
366 12 功德 gōngdé merit 盡未來際一切劫中讚歎如來殊勝功德法門名句
367 12 功德 gōngdé puṇya; puñña 盡未來際一切劫中讚歎如來殊勝功德法門名句
368 12 wéi to act as; to serve 欲為開發如來最上師子頻申大三昧故
369 12 wéi to change into; to become 欲為開發如來最上師子頻申大三昧故
370 12 wéi to be; is 欲為開發如來最上師子頻申大三昧故
371 12 wéi to do 欲為開發如來最上師子頻申大三昧故
372 12 wèi to support; to help 欲為開發如來最上師子頻申大三昧故
373 12 wéi to govern 欲為開發如來最上師子頻申大三昧故
374 12 世間 shìjiān world; the human world 菩薩無分別光幢照一切世間差別身三昧
375 12 世間 shìjiān world 菩薩無分別光幢照一切世間差別身三昧
376 12 演說 yǎnshuō to give a speech 開示演說師子頻申廣大三昧神通境界
377 12 演說 yǎnshuō a speech 開示演說師子頻申廣大三昧神通境界
378 12 演說 yǎnshuō to expound 開示演說師子頻申廣大三昧神通境界
379 12 諸法 zhū fǎ all things; all dharmas 開悟一切諸法門海
380 11 xīn heart [organ] 等一切眾生心
381 11 xīn Kangxi radical 61 等一切眾生心
382 11 xīn mind; consciousness 等一切眾生心
383 11 xīn the center; the core; the middle 等一切眾生心
384 11 xīn one of the 28 star constellations 等一切眾生心
385 11 xīn heart 等一切眾生心
386 11 xīn emotion 等一切眾生心
387 11 xīn intention; consideration 等一切眾生心
388 11 xīn disposition; temperament 等一切眾生心
389 11 xīn citta; thinking; thought; mind; mentality 等一切眾生心
390 11 jiě to loosen; to unfasten; to untie 最勝覺解大菩薩眾莊嚴道場
391 11 jiě to explain 最勝覺解大菩薩眾莊嚴道場
392 11 jiě to divide; to separate 最勝覺解大菩薩眾莊嚴道場
393 11 jiě to understand 最勝覺解大菩薩眾莊嚴道場
394 11 jiě to solve a math problem 最勝覺解大菩薩眾莊嚴道場
395 11 jiě to dispell; to dismiss; to eliminate; to dissipate 最勝覺解大菩薩眾莊嚴道場
396 11 jiě to cut; to disect 最勝覺解大菩薩眾莊嚴道場
397 11 jiě to relieve oneself 最勝覺解大菩薩眾莊嚴道場
398 11 jiě a solution 最勝覺解大菩薩眾莊嚴道場
399 11 jiè to escort 最勝覺解大菩薩眾莊嚴道場
400 11 xiè to understand; to be clear 最勝覺解大菩薩眾莊嚴道場
401 11 xiè acrobatic skills 最勝覺解大菩薩眾莊嚴道場
402 11 jiě can; able to 最勝覺解大菩薩眾莊嚴道場
403 11 jiě to liberate 最勝覺解大菩薩眾莊嚴道場
404 11 jiě a stanza 最勝覺解大菩薩眾莊嚴道場
405 11 jiè to send off 最勝覺解大菩薩眾莊嚴道場
406 11 xiè Xie 最勝覺解大菩薩眾莊嚴道場
407 11 jiě exegesis 最勝覺解大菩薩眾莊嚴道場
408 11 xiè laziness 最勝覺解大菩薩眾莊嚴道場
409 11 jiè a government office 最勝覺解大菩薩眾莊嚴道場
410 11 jiè to pawn 最勝覺解大菩薩眾莊嚴道場
411 11 jiè to rent; to lease 最勝覺解大菩薩眾莊嚴道場
412 11 jiě understanding 最勝覺解大菩薩眾莊嚴道場
413 11 神通 shéntōng a remarkable ability; a magical power 開示演說師子頻申廣大三昧神通境界
414 11 神通 shéntōng to know intuitively 開示演說師子頻申廣大三昧神通境界
415 11 神通 shéntōng supernatural power 開示演說師子頻申廣大三昧神通境界
416 11 神通 shéntōng a spiritual power; a supernatural power 開示演說師子頻申廣大三昧神通境界
417 11 xíng to walk 悉住普賢無等行
418 11 xíng capable; competent 悉住普賢無等行
419 11 háng profession 悉住普賢無等行
420 11 xíng Kangxi radical 144 悉住普賢無等行
421 11 xíng to travel 悉住普賢無等行
422 11 xìng actions; conduct 悉住普賢無等行
423 11 xíng to do; to act; to practice 悉住普賢無等行
424 11 xíng all right; OK; okay 悉住普賢無等行
425 11 háng horizontal line 悉住普賢無等行
426 11 héng virtuous deeds 悉住普賢無等行
427 11 hàng a line of trees 悉住普賢無等行
428 11 hàng bold; steadfast 悉住普賢無等行
429 11 xíng to move 悉住普賢無等行
430 11 xíng to put into effect; to implement 悉住普賢無等行
431 11 xíng travel 悉住普賢無等行
432 11 xíng to circulate 悉住普賢無等行
433 11 xíng running script; running script 悉住普賢無等行
434 11 xíng temporary 悉住普賢無等行
435 11 háng rank; order 悉住普賢無等行
436 11 háng a business; a shop 悉住普賢無等行
437 11 xíng to depart; to leave 悉住普賢無等行
438 11 xíng to experience 悉住普賢無等行
439 11 xíng path; way 悉住普賢無等行
440 11 xíng xing; ballad 悉住普賢無等行
441 11 xíng Xing 悉住普賢無等行
442 11 xíng Practice 悉住普賢無等行
443 11 xìng mental formations; samskara; sankhara; volition; habitual actions 悉住普賢無等行
444 11 xíng practice; carita; carya; conduct; behavior 悉住普賢無等行
445 11 border; boundar; juncture 始從前際至今現在所有一切國土身
446 11 inside; interior; amongst 始從前際至今現在所有一切國土身
447 11 to connect; to join 始從前際至今現在所有一切國土身
448 11 the present; at that point in time 始從前際至今現在所有一切國土身
449 11 an occasion; a time 始從前際至今現在所有一切國土身
450 11 relationship 始從前際至今現在所有一切國土身
451 11 to define; to delimit 始從前際至今現在所有一切國土身
452 11 to encounter; to meet; to come close to 始從前際至今現在所有一切國土身
453 11 一切如來 yīqiè rúlái all Tathagatas 菩薩出生一切如來威力母三昧
454 11 yīn sound; noise 能令一切毛孔出聲演說三世一切諸佛大願海音
455 11 yīn Kangxi radical 180 能令一切毛孔出聲演說三世一切諸佛大願海音
456 11 yīn news 能令一切毛孔出聲演說三世一切諸佛大願海音
457 11 yīn tone; timbre 能令一切毛孔出聲演說三世一切諸佛大願海音
458 11 yīn music 能令一切毛孔出聲演說三世一切諸佛大願海音
459 11 yīn material from which musical instruments are made 能令一切毛孔出聲演說三世一切諸佛大願海音
460 11 yīn voice; words 能令一切毛孔出聲演說三世一切諸佛大願海音
461 11 yīn tone of voice 能令一切毛孔出聲演說三世一切諸佛大願海音
462 11 yīn rumour 能令一切毛孔出聲演說三世一切諸佛大願海音
463 11 yīn shade 能令一切毛孔出聲演說三世一切諸佛大願海音
464 11 yīn sound; ghoṣa 能令一切毛孔出聲演說三世一切諸佛大願海音
465 11 成熟 chéngshú ripe 等一切眾生成熟時
466 11 成熟 chéngshú to become skilled; experienced 等一切眾生成熟時
467 11 成熟 chéngshú mature [psychologically] 等一切眾生成熟時
468 11 最勝 zuìshèng jina; conqueror 如來所坐最勝道場
469 11 眾會 zhònghuì an assembly of monastics 普賢菩薩摩訶薩普觀一切菩薩眾會
470 11 神變 shénbiàn a divine transformation; a miracle 以威神力能於一切諸境界中普現三世一切諸佛種種神變
471 10 逝多林 shìduōlín Jetavana 逝多林菩薩眾會悉見十方盡法界
472 10 出現 chūxiàn to appear 於念念中出現一切摩尼鈴雲
473 10 出現 chūxiàn to be produced; to arise 於念念中出現一切摩尼鈴雲
474 10 出現 chūxiàn to manifest 於念念中出現一切摩尼鈴雲
475 10 出生 chūshēng to be born 盡未來際加持出生一切菩薩法門名句
476 10 世界 shìjiè the world; the universe; the cosmos 等一切世界
477 10 世界 shìjiè the earth 等一切世界
478 10 世界 shìjiè a domain; a realm 等一切世界
479 10 世界 shìjiè the human world 等一切世界
480 10 世界 shìjiè the conditions in the world 等一切世界
481 10 世界 shìjiè world 等一切世界
482 10 世界 shìjiè a world; lokadhatu 等一切世界
483 10 zhòng many; numerous 最勝覺解大菩薩眾莊嚴道場
484 10 zhòng masses; people; multitude; crowd 最勝覺解大菩薩眾莊嚴道場
485 10 zhòng general; common; public 最勝覺解大菩薩眾莊嚴道場
486 10 所有 suǒyǒu to belong to 一一毛孔所有剎
487 10 光明 guāngmíng bright 功德光明菩薩海
488 10 光明 guāngmíng glorious; magnificent 功德光明菩薩海
489 10 光明 guāngmíng light 功德光明菩薩海
490 10 光明 guāngmíng having hope 功德光明菩薩海
491 10 光明 guāngmíng unselfish 功德光明菩薩海
492 10 光明 guāngmíng frank; open and honest 功德光明菩薩海
493 10 光明 guāngmíng to shine; to illuminate; to reflect 功德光明菩薩海
494 10 光明 guāngmíng Kōmyō 功德光明菩薩海
495 10 光明 guāngmíng Brightness 功德光明菩薩海
496 10 光明 guāngmíng brightness; flame 功德光明菩薩海
497 10 方便 fāngbiàn convenient 以等虛空界方便
498 10 方便 fāngbiàn to to the toilet 以等虛空界方便
499 10 方便 fāngbiàn to have money to lend 以等虛空界方便
500 10 方便 fāngbiàn to make something convenient for others 以等虛空界方便

Frequencies of all Words

Top 726

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 132 一切 yīqiè all; every; everything 普賢菩薩摩訶薩普觀一切菩薩眾會
2 132 一切 yīqiè temporary 普賢菩薩摩訶薩普觀一切菩薩眾會
3 132 一切 yīqiè the same 普賢菩薩摩訶薩普觀一切菩薩眾會
4 132 一切 yīqiè generally 普賢菩薩摩訶薩普觀一切菩薩眾會
5 132 一切 yīqiè all, everything 普賢菩薩摩訶薩普觀一切菩薩眾會
6 132 一切 yīqiè all; sarva 普賢菩薩摩訶薩普觀一切菩薩眾會
7 126 菩薩 púsà bodhisattva 普賢菩薩摩訶薩普觀一切菩薩眾會
8 126 菩薩 púsà bodhisattva 普賢菩薩摩訶薩普觀一切菩薩眾會
9 126 菩薩 púsà bodhisatta 普賢菩薩摩訶薩普觀一切菩薩眾會
10 112 三昧 sānmèi samadhi 開示演說師子頻申廣大三昧神通境界
11 112 三昧 sānmèi samādhi; concentrated meditation; mental concentration 開示演說師子頻申廣大三昧神通境界
12 73 種種 zhǒngzhǒng all kinds of 以威神力能於一切諸境界中普現三世一切諸佛種種神變
13 72 huò or; either; else 或見處在不可說佛剎大眾會中轉正法輪
14 72 huò maybe; perhaps; might; possibly 或見處在不可說佛剎大眾會中轉正法輪
15 72 huò some; someone 或見處在不可說佛剎大眾會中轉正法輪
16 72 míngnián suddenly 或見處在不可說佛剎大眾會中轉正法輪
17 64 in; at 一切毛孔於念念中出等三世一切諸佛變化身雲
18 64 in; at 一切毛孔於念念中出等三世一切諸佛變化身雲
19 64 in; at; to; from 一切毛孔於念念中出等三世一切諸佛變化身雲
20 64 to go; to 一切毛孔於念念中出等三世一切諸佛變化身雲
21 64 to rely on; to depend on 一切毛孔於念念中出等三世一切諸佛變化身雲
22 64 to go to; to arrive at 一切毛孔於念念中出等三世一切諸佛變化身雲
23 64 from 一切毛孔於念念中出等三世一切諸佛變化身雲
24 64 give 一切毛孔於念念中出等三世一切諸佛變化身雲
25 64 oppposing 一切毛孔於念念中出等三世一切諸佛變化身雲
26 64 and 一切毛孔於念念中出等三世一切諸佛變化身雲
27 64 compared to 一切毛孔於念念中出等三世一切諸佛變化身雲
28 64 by 一切毛孔於念念中出等三世一切諸佛變化身雲
29 64 and; as well as 一切毛孔於念念中出等三世一切諸佛變化身雲
30 64 for 一切毛孔於念念中出等三世一切諸佛變化身雲
31 64 Yu 一切毛孔於念念中出等三世一切諸佛變化身雲
32 64 a crow 一切毛孔於念念中出等三世一切諸佛變化身雲
33 64 whew; wow 一切毛孔於念念中出等三世一切諸佛變化身雲
34 59 zhōng middle 遍法界一切佛剎極微塵中一切諸佛出興次第
35 59 zhōng medium; medium sized 遍法界一切佛剎極微塵中一切諸佛出興次第
36 59 zhōng China 遍法界一切佛剎極微塵中一切諸佛出興次第
37 59 zhòng to hit the mark 遍法界一切佛剎極微塵中一切諸佛出興次第
38 59 zhōng in; amongst 遍法界一切佛剎極微塵中一切諸佛出興次第
39 59 zhōng midday 遍法界一切佛剎極微塵中一切諸佛出興次第
40 59 zhōng inside 遍法界一切佛剎極微塵中一切諸佛出興次第
41 59 zhōng during 遍法界一切佛剎極微塵中一切諸佛出興次第
42 59 zhōng Zhong 遍法界一切佛剎極微塵中一切諸佛出興次第
43 59 zhōng intermediary 遍法界一切佛剎極微塵中一切諸佛出興次第
44 59 zhōng half 遍法界一切佛剎極微塵中一切諸佛出興次第
45 59 zhōng just right; suitably 遍法界一切佛剎極微塵中一切諸佛出興次第
46 59 zhōng while 遍法界一切佛剎極微塵中一切諸佛出興次第
47 59 zhòng to reach; to attain 遍法界一切佛剎極微塵中一切諸佛出興次第
48 59 zhòng to suffer; to infect 遍法界一切佛剎極微塵中一切諸佛出興次第
49 59 zhòng to obtain 遍法界一切佛剎極微塵中一切諸佛出興次第
50 59 zhòng to pass an exam 遍法界一切佛剎極微塵中一切諸佛出興次第
51 59 zhōng middle 遍法界一切佛剎極微塵中一切諸佛出興次第
52 59 xiàn to appear; to manifest; to become visible 等虛空界如來所現
53 59 xiàn then; at that time; while 等虛空界如來所現
54 59 xiàn at present 等虛空界如來所現
55 59 xiàn existing at the present time 等虛空界如來所現
56 59 xiàn cash 等虛空界如來所現
57 49 shēn human body; torso 一切毛孔於念念中出等三世一切諸佛變化身雲
58 49 shēn Kangxi radical 158 一切毛孔於念念中出等三世一切諸佛變化身雲
59 49 shēn measure word for clothes 一切毛孔於念念中出等三世一切諸佛變化身雲
60 49 shēn self 一切毛孔於念念中出等三世一切諸佛變化身雲
61 49 shēn life 一切毛孔於念念中出等三世一切諸佛變化身雲
62 49 shēn an object 一切毛孔於念念中出等三世一切諸佛變化身雲
63 49 shēn a lifetime 一切毛孔於念念中出等三世一切諸佛變化身雲
64 49 shēn personally 一切毛孔於念念中出等三世一切諸佛變化身雲
65 49 shēn moral character 一切毛孔於念念中出等三世一切諸佛變化身雲
66 49 shēn status; identity; position 一切毛孔於念念中出等三世一切諸佛變化身雲
67 49 shēn pregnancy 一切毛孔於念念中出等三世一切諸佛變化身雲
68 49 juān India 一切毛孔於念念中出等三世一切諸佛變化身雲
69 49 shēn body; kaya 一切毛孔於念念中出等三世一切諸佛變化身雲
70 47 so as to; in order to 以等虛空界方便
71 47 to use; to regard as 以等虛空界方便
72 47 to use; to grasp 以等虛空界方便
73 47 according to 以等虛空界方便
74 47 because of 以等虛空界方便
75 47 on a certain date 以等虛空界方便
76 47 and; as well as 以等虛空界方便
77 47 to rely on 以等虛空界方便
78 47 to regard 以等虛空界方便
79 47 to be able to 以等虛空界方便
80 47 to order; to command 以等虛空界方便
81 47 further; moreover 以等虛空界方便
82 47 used after a verb 以等虛空界方便
83 47 very 以等虛空界方便
84 47 already 以等虛空界方便
85 47 increasingly 以等虛空界方便
86 47 a reason; a cause 以等虛空界方便
87 47 Israel 以等虛空界方便
88 47 Yi 以等虛空界方便
89 47 use; yogena 以等虛空界方便
90 45 佛剎 fó shā Buddhakṣetra; a Buddha field; a Buddha land 遍法界一切佛剎極微塵中一切諸佛出興次第
91 45 佛剎 fó shā a Buddhist pillar 遍法界一切佛剎極微塵中一切諸佛出興次第
92 45 佛剎 fó shā temple; monastery 遍法界一切佛剎極微塵中一切諸佛出興次第
93 42 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 等虛空界如來所現
94 42 suǒ an office; an institute 等虛空界如來所現
95 42 suǒ introduces a relative clause 等虛空界如來所現
96 42 suǒ it 等虛空界如來所現
97 42 suǒ if; supposing 等虛空界如來所現
98 42 suǒ a few; various; some 等虛空界如來所現
99 42 suǒ a place; a location 等虛空界如來所現
100 42 suǒ indicates a passive voice 等虛空界如來所現
101 42 suǒ that which 等虛空界如來所現
102 42 suǒ an ordinal number 等虛空界如來所現
103 42 suǒ meaning 等虛空界如來所現
104 42 suǒ garrison 等虛空界如來所現
105 42 suǒ place; pradeśa 等虛空界如來所現
106 42 suǒ that which; yad 等虛空界如來所現
107 39 to enter 入不思議解脫境界普賢行願品
108 39 Kangxi radical 11 入不思議解脫境界普賢行願品
109 39 radical 入不思議解脫境界普賢行願品
110 39 income 入不思議解脫境界普賢行願品
111 39 to conform with 入不思議解脫境界普賢行願品
112 39 to descend 入不思議解脫境界普賢行願品
113 39 the entering tone 入不思議解脫境界普賢行願品
114 39 to pay 入不思議解脫境界普賢行願品
115 39 to join 入不思議解脫境界普賢行願品
116 39 entering; praveśa 入不思議解脫境界普賢行願品
117 38 shǔ to count 能令三世一切佛剎極微塵中普現三世一切佛剎極微塵數佛
118 38 shù a number; an amount 能令三世一切佛剎極微塵中普現三世一切佛剎極微塵數佛
119 38 shuò frequently; repeatedly 能令三世一切佛剎極微塵中普現三世一切佛剎極微塵數佛
120 38 shù mathenatics 能令三世一切佛剎極微塵中普現三世一切佛剎極微塵數佛
121 38 shù an ancient calculating method 能令三世一切佛剎極微塵中普現三世一切佛剎極微塵數佛
122 38 shù several; a few 能令三世一切佛剎極微塵中普現三世一切佛剎極微塵數佛
123 38 shǔ to allow; to permit 能令三世一切佛剎極微塵中普現三世一切佛剎極微塵數佛
124 38 shǔ to be equal; to compare to 能令三世一切佛剎極微塵中普現三世一切佛剎極微塵數佛
125 38 shù numerology; divination by numbers 能令三世一切佛剎極微塵中普現三世一切佛剎極微塵數佛
126 38 shù a skill; an art 能令三世一切佛剎極微塵中普現三世一切佛剎極微塵數佛
127 38 shù luck; fate 能令三世一切佛剎極微塵中普現三世一切佛剎極微塵數佛
128 38 shù a rule 能令三世一切佛剎極微塵中普現三世一切佛剎極微塵數佛
129 38 shù legal system 能令三世一切佛剎極微塵中普現三世一切佛剎極微塵數佛
130 38 shǔ to criticize; to enumerate shortcomings 能令三世一切佛剎極微塵中普現三世一切佛剎極微塵數佛
131 38 shǔ outstanding 能令三世一切佛剎極微塵中普現三世一切佛剎極微塵數佛
132 38 fine; detailed; dense 能令三世一切佛剎極微塵中普現三世一切佛剎極微塵數佛
133 38 prayer beads 能令三世一切佛剎極微塵中普現三世一切佛剎極微塵數佛
134 38 shǔ number; saṃkhyā 能令三世一切佛剎極微塵中普現三世一切佛剎極微塵數佛
135 37 極微塵 jíwēichén atom; particle; paramāṇu 遍法界一切佛剎極微塵中一切諸佛出興次第
136 36 如來 rúlái Tathagata 欲為開發如來最上師子頻申大三昧故
137 36 如來 Rúlái Tathagata 欲為開發如來最上師子頻申大三昧故
138 36 如來 rúlái Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One 欲為開發如來最上師子頻申大三昧故
139 35 zhū all; many; various 以威神力能於一切諸境界中普現三世一切諸佛種種神變
140 35 zhū Zhu 以威神力能於一切諸境界中普現三世一切諸佛種種神變
141 35 zhū all; members of the class 以威神力能於一切諸境界中普現三世一切諸佛種種神變
142 35 zhū interrogative particle 以威神力能於一切諸境界中普現三世一切諸佛種種神變
143 35 zhū him; her; them; it 以威神力能於一切諸境界中普現三世一切諸佛種種神變
144 35 zhū of; in 以威神力能於一切諸境界中普現三世一切諸佛種種神變
145 35 zhū all; many; sarva 以威神力能於一切諸境界中普現三世一切諸佛種種神變
146 33 不可說 bù kě shuō indescribable; unspeakable 有不可說佛剎極微塵數清淨名句微妙法門
147 33 不可說 bù kě shuō inexplicable 有不可說佛剎極微塵數清淨名句微妙法門
148 32 法界 fǎjiè Dharma Realm 等法界方便
149 32 法界 fǎjiè a dharma realm; dharmadhatu 等法界方便
150 32 法界 fǎjiè tathatā; suchness; inherent nature; true nature; tathata 等法界方便
151 29 mén door; gate; doorway; gateway 顯現無量菩提門海法門名句
152 29 mén phylum; division 顯現無量菩提門海法門名句
153 29 mén sect; school 顯現無量菩提門海法門名句
154 29 mén Kangxi radical 169 顯現無量菩提門海法門名句
155 29 mén measure word for lessons, subjects, large guns, etc 顯現無量菩提門海法門名句
156 29 mén a door-like object 顯現無量菩提門海法門名句
157 29 mén an opening 顯現無量菩提門海法門名句
158 29 mén an access point; a border entrance 顯現無量菩提門海法門名句
159 29 mén a household; a clan 顯現無量菩提門海法門名句
160 29 mén a kind; a category 顯現無量菩提門海法門名句
161 29 mén to guard a gate 顯現無量菩提門海法門名句
162 29 mén Men 顯現無量菩提門海法門名句
163 29 mén a turning point 顯現無量菩提門海法門名句
164 29 mén a method 顯現無量菩提門海法門名句
165 29 mén a sense organ 顯現無量菩提門海法門名句
166 29 mén door; gate; dvara 顯現無量菩提門海法門名句
167 29 一切法 yīqiē fǎ all dharmas; all things; sarvadharma 等一切法光影方便
168 29 一切法 yīqiē fǎ all phenomena 等一切法光影方便
169 27 jiàn to see 逝多林菩薩眾會悉見十方盡法界
170 27 jiàn opinion; view; understanding 逝多林菩薩眾會悉見十方盡法界
171 27 jiàn indicates seeing, hearing, meeting, etc 逝多林菩薩眾會悉見十方盡法界
172 27 jiàn refer to; for details see 逝多林菩薩眾會悉見十方盡法界
173 27 jiàn to appear 逝多林菩薩眾會悉見十方盡法界
174 27 jiàn passive marker 逝多林菩薩眾會悉見十方盡法界
175 27 jiàn to meet 逝多林菩薩眾會悉見十方盡法界
176 27 jiàn to receive (a guest) 逝多林菩薩眾會悉見十方盡法界
177 27 jiàn let me; kindly 逝多林菩薩眾會悉見十方盡法界
178 27 jiàn Jian 逝多林菩薩眾會悉見十方盡法界
179 27 xiàn to appear 逝多林菩薩眾會悉見十方盡法界
180 27 xiàn to introduce 逝多林菩薩眾會悉見十方盡法界
181 27 jiàn view; perception; dṛṣṭi; diṭṭhi 逝多林菩薩眾會悉見十方盡法界
182 27 děng et cetera; and so on 等三世方便
183 27 děng to wait 等三世方便
184 27 děng degree; kind 等三世方便
185 27 děng plural 等三世方便
186 27 děng to be equal 等三世方便
187 27 děng degree; level 等三世方便
188 27 děng to compare 等三世方便
189 26 ér and; as well as; but (not); yet (not) 而說偈言
190 26 ér Kangxi radical 126 而說偈言
191 26 ér you 而說偈言
192 26 ér not only ... but also ....; ... as well as ...; moreover; in addition; furthermore 而說偈言
193 26 ér right away; then 而說偈言
194 26 ér but; yet; however; while; nevertheless 而說偈言
195 26 ér if; in case; in the event that 而說偈言
196 26 ér therefore; as a result; thus 而說偈言
197 26 ér how can it be that? 而說偈言
198 26 ér so as to 而說偈言
199 26 ér only then 而說偈言
200 26 ér as if; to seem like 而說偈言
201 26 néng can; able 而說偈言
202 26 ér whiskers on the cheeks; sideburns 而說偈言
203 26 ér me 而說偈言
204 26 ér to arrive; up to 而說偈言
205 26 ér possessive 而說偈言
206 26 莊嚴 zhuāngyán stately; solemn 最勝覺解大菩薩眾莊嚴道場
207 26 莊嚴 zhuāngyán Dignity 最勝覺解大菩薩眾莊嚴道場
208 26 莊嚴 zhuāngyán solemn, majestic 最勝覺解大菩薩眾莊嚴道場
209 26 莊嚴 zhuāngyán to adorn; to perfect 最勝覺解大菩薩眾莊嚴道場
210 25 de potential marker 以得見佛神通力故
211 25 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 以得見佛神通力故
212 25 děi must; ought to 以得見佛神通力故
213 25 děi to want to; to need to 以得見佛神通力故
214 25 děi must; ought to 以得見佛神通力故
215 25 de 以得見佛神通力故
216 25 de infix potential marker 以得見佛神通力故
217 25 to result in 以得見佛神通力故
218 25 to be proper; to fit; to suit 以得見佛神通力故
219 25 to be satisfied 以得見佛神通力故
220 25 to be finished 以得見佛神通力故
221 25 de result of degree 以得見佛神通力故
222 25 de marks completion of an action 以得見佛神通力故
223 25 děi satisfying 以得見佛神通力故
224 25 to contract 以得見佛神通力故
225 25 marks permission or possibility 以得見佛神通力故
226 25 expressing frustration 以得見佛神通力故
227 25 to hear 以得見佛神通力故
228 25 to have; there is 以得見佛神通力故
229 25 marks time passed 以得見佛神通力故
230 25 obtain; attain; prāpta 以得見佛神通力故
231 25 十方 shí sāng The Ten Directions 以威神力能令一身普現十方一切剎海
232 25 十方 shí fāng the ten directions 以威神力能令一身普現十方一切剎海
233 24 yún cloud 一切毛孔於念念中出等三世一切諸佛變化身雲
234 24 yún Yunnan 一切毛孔於念念中出等三世一切諸佛變化身雲
235 24 yún Yun 一切毛孔於念念中出等三世一切諸佛變化身雲
236 24 yún to say 一切毛孔於念念中出等三世一切諸佛變化身雲
237 24 yún to have 一切毛孔於念念中出等三世一切諸佛變化身雲
238 24 yún a particle with no meaning 一切毛孔於念念中出等三世一切諸佛變化身雲
239 24 yún in this way 一切毛孔於念念中出等三世一切諸佛變化身雲
240 24 yún cloud; megha 一切毛孔於念念中出等三世一切諸佛變化身雲
241 24 yún to say; iti 一切毛孔於念念中出等三世一切諸佛變化身雲
242 23 zhī to know 非我及汝所能證知
243 23 zhī to comprehend 非我及汝所能證知
244 23 zhī to inform; to tell 非我及汝所能證知
245 23 zhī to administer 非我及汝所能證知
246 23 zhī to distinguish; to discern 非我及汝所能證知
247 23 zhī to be close friends 非我及汝所能證知
248 23 zhī to feel; to sense; to perceive 非我及汝所能證知
249 23 zhī to receive; to entertain 非我及汝所能證知
250 23 zhī knowledge 非我及汝所能證知
251 23 zhī consciousness; perception 非我及汝所能證知
252 23 zhī a close friend 非我及汝所能證知
253 23 zhì wisdom 非我及汝所能證知
254 23 zhì Zhi 非我及汝所能證知
255 23 zhī Understanding 非我及汝所能證知
256 23 zhī know; jña 非我及汝所能證知
257 22 biàn turn; one time 遍法界一切佛剎極微塵中一切諸佛出興次第
258 22 biàn all; complete 遍法界一切佛剎極微塵中一切諸佛出興次第
259 22 biàn everywhere; common 遍法界一切佛剎極微塵中一切諸佛出興次第
260 22 biàn to be covered with 遍法界一切佛剎極微塵中一切諸佛出興次第
261 22 biàn everywhere; sarva 遍法界一切佛剎極微塵中一切諸佛出興次第
262 22 biàn pervade; visva 遍法界一切佛剎極微塵中一切諸佛出興次第
263 22 biàn everywhere fragrant; paricitra 遍法界一切佛剎極微塵中一切諸佛出興次第
264 22 yǒu is; are; to exist 有不可說佛剎極微塵數清淨名句微妙法門
265 22 yǒu to have; to possess 有不可說佛剎極微塵數清淨名句微妙法門
266 22 yǒu indicates an estimate 有不可說佛剎極微塵數清淨名句微妙法門
267 22 yǒu indicates a large quantity 有不可說佛剎極微塵數清淨名句微妙法門
268 22 yǒu indicates an affirmative response 有不可說佛剎極微塵數清淨名句微妙法門
269 22 yǒu a certain; used before a person, time, or place 有不可說佛剎極微塵數清淨名句微妙法門
270 22 yǒu used to compare two things 有不可說佛剎極微塵數清淨名句微妙法門
271 22 yǒu used in a polite formula before certain verbs 有不可說佛剎極微塵數清淨名句微妙法門
272 22 yǒu used before the names of dynasties 有不可說佛剎極微塵數清淨名句微妙法門
273 22 yǒu a certain thing; what exists 有不可說佛剎極微塵數清淨名句微妙法門
274 22 yǒu multiple of ten and ... 有不可說佛剎極微塵數清淨名句微妙法門
275 22 yǒu abundant 有不可說佛剎極微塵數清淨名句微妙法門
276 22 yǒu purposeful 有不可說佛剎極微塵數清淨名句微妙法門
277 22 yǒu You 有不可說佛剎極微塵數清淨名句微妙法門
278 22 yǒu 1. existence; 2. becoming 有不可說佛剎極微塵數清淨名句微妙法門
279 22 yǒu becoming; bhava 有不可說佛剎極微塵數清淨名句微妙法門
280 21 lìng to make; to cause to be; to lead 以威神力能令一身普現十方一切剎海
281 21 lìng to issue a command 以威神力能令一身普現十方一切剎海
282 21 lìng rules of behavior; customs 以威神力能令一身普現十方一切剎海
283 21 lìng an order; a command; an edict; a decree; a statute 以威神力能令一身普現十方一切剎海
284 21 lìng a season 以威神力能令一身普現十方一切剎海
285 21 lìng respected; good reputation 以威神力能令一身普現十方一切剎海
286 21 lìng good 以威神力能令一身普現十方一切剎海
287 21 lìng pretentious 以威神力能令一身普現十方一切剎海
288 21 lìng a transcending state of existence 以威神力能令一身普現十方一切剎海
289 21 lìng a commander 以威神力能令一身普現十方一切剎海
290 21 lìng a commanding quality; an impressive character 以威神力能令一身普現十方一切剎海
291 21 lìng lyrics 以威神力能令一身普現十方一切剎海
292 21 lìng Ling 以威神力能令一身普現十方一切剎海
293 21 lìng instruction by a teacher; adhīṣṭa 以威神力能令一身普現十方一切剎海
294 21 Buddha; Awakened One 能令三世一切佛剎極微塵中普現三世一切佛剎極微塵數佛
295 21 relating to Buddhism 能令三世一切佛剎極微塵中普現三世一切佛剎極微塵數佛
296 21 a statue or image of a Buddha 能令三世一切佛剎極微塵中普現三世一切佛剎極微塵數佛
297 21 a Buddhist text 能令三世一切佛剎極微塵中普現三世一切佛剎極微塵數佛
298 21 to touch; to stroke 能令三世一切佛剎極微塵中普現三世一切佛剎極微塵數佛
299 21 Buddha 能令三世一切佛剎極微塵中普現三世一切佛剎極微塵數佛
300 21 Buddha; Awakened One 能令三世一切佛剎極微塵中普現三世一切佛剎極微塵數佛
301 21 一切眾生 yīqiè zhòngshēng all sentient beings 等一切眾生心
302 21 一切眾生 yīqiè zhòngshēng all beings 等一切眾生心
303 21 境界 jìngjiè border area; frontier 入不思議解脫境界普賢行願品
304 21 境界 jìngjiè place; area 入不思議解脫境界普賢行願品
305 21 境界 jìngjiè circumstances; situation 入不思議解脫境界普賢行願品
306 21 境界 jìngjiè field; domain; genre 入不思議解脫境界普賢行願品
307 21 境界 jìngjiè visaya; object; sphere; region; realm of objects; state 入不思議解脫境界普賢行願品
308 20 his; hers; its; theirs 此十法句以為其首
309 20 to add emphasis 此十法句以為其首
310 20 used when asking a question in reply to a question 此十法句以為其首
311 20 used when making a request or giving an order 此十法句以為其首
312 20 he; her; it; them 此十法句以為其首
313 20 probably; likely 此十法句以為其首
314 20 will 此十法句以為其首
315 20 may 此十法句以為其首
316 20 if 此十法句以為其首
317 20 or 此十法句以為其首
318 20 Qi 此十法句以為其首
319 20 he; her; it; saḥ; sā; tad 此十法句以為其首
320 20 hǎi the sea; a sea; the ocean 能令一切毛孔出聲演說三世一切諸佛大願海音
321 20 hǎi foreign 能令一切毛孔出聲演說三世一切諸佛大願海音
322 20 hǎi a large lake 能令一切毛孔出聲演說三世一切諸佛大願海音
323 20 hǎi a large mass 能令一切毛孔出聲演說三世一切諸佛大願海音
324 20 hǎi having large capacity 能令一切毛孔出聲演說三世一切諸佛大願海音
325 20 hǎi Hai 能令一切毛孔出聲演說三世一切諸佛大願海音
326 20 hǎi seawater 能令一切毛孔出聲演說三世一切諸佛大願海音
327 20 hǎi a field; an area 能令一切毛孔出聲演說三世一切諸佛大願海音
328 20 hǎi a large and barron area of land 能令一切毛孔出聲演說三世一切諸佛大願海音
329 20 hǎi a large container 能令一切毛孔出聲演說三世一切諸佛大願海音
330 20 hǎi arbitrarily 能令一切毛孔出聲演說三世一切諸佛大願海音
331 20 hǎi ruthlessly 能令一切毛孔出聲演說三世一切諸佛大願海音
332 20 hǎi sea; sāgara 能令一切毛孔出聲演說三世一切諸佛大願海音
333 20 jiē all; each and every; in all cases 皆為宣揚普賢行
334 20 jiē same; equally 皆為宣揚普賢行
335 19 威力 wēilì might; formidable power 現種種威力
336 19 zhì wisdom; knowledge; understanding 觀察如來不可思議入一切法幻智境界
337 19 zhì care; prudence 觀察如來不可思議入一切法幻智境界
338 19 zhì Zhi 觀察如來不可思議入一切法幻智境界
339 19 zhì clever 觀察如來不可思議入一切法幻智境界
340 19 zhì Wisdom 觀察如來不可思議入一切法幻智境界
341 19 zhì jnana; knowing 觀察如來不可思議入一切法幻智境界
342 19 差別 chābié a difference; a distinction 菩薩無分別光幢照一切世間差別身三昧
343 19 差別 chābié discrimination 菩薩無分別光幢照一切世間差別身三昧
344 19 差別 chābié discrimination; pariccheda 菩薩無分別光幢照一切世間差別身三昧
345 19 差別 chābié discrimination 菩薩無分別光幢照一切世間差別身三昧
346 19 差別 chābié distinction 菩薩無分別光幢照一切世間差別身三昧
347 19 common; general; popular; everywhere; universal; extensive 普共同來集其所
348 19 Prussia 普共同來集其所
349 19 Pu 普共同來集其所
350 19 equally; impartially; universal; samanta 普共同來集其所
351 18 néng can; able 以威神力能令一身普現十方一切剎海
352 18 néng ability; capacity 以威神力能令一身普現十方一切剎海
353 18 néng a mythical bear-like beast 以威神力能令一身普現十方一切剎海
354 18 néng energy 以威神力能令一身普現十方一切剎海
355 18 néng function; use 以威神力能令一身普現十方一切剎海
356 18 néng may; should; permitted to 以威神力能令一身普現十方一切剎海
357 18 néng talent 以威神力能令一身普現十方一切剎海
358 18 néng expert at 以威神力能令一身普現十方一切剎海
359 18 néng to be in harmony 以威神力能令一身普現十方一切剎海
360 18 néng to tend to; to care for 以威神力能令一身普現十方一切剎海
361 18 néng to reach; to arrive at 以威神力能令一身普現十方一切剎海
362 18 néng as long as; only 以威神力能令一身普現十方一切剎海
363 18 néng even if 以威神力能令一身普現十方一切剎海
364 18 néng but 以威神力能令一身普現十方一切剎海
365 18 néng in this way 以威神力能令一身普現十方一切剎海
366 18 néng to be able; śak 以威神力能令一身普現十方一切剎海
367 18 諸眾生 zhū zhòngshēng all beings 隨諸眾生種種樂欲出妙言音
368 18 zhù to dwell; to live; to reside 悉住普賢無等行
369 18 zhù to stop; to halt 悉住普賢無等行
370 18 zhù to retain; to remain 悉住普賢無等行
371 18 zhù to lodge at [temporarily] 悉住普賢無等行
372 18 zhù firmly; securely 悉住普賢無等行
373 18 zhù verb complement 悉住普賢無等行
374 18 zhù attaching; abiding; dwelling on 悉住普賢無等行
375 18 圓滿 yuánmǎn satisfactory 菩薩眾會圓滿境界法門名句
376 18 圓滿 yuánmǎn Perfection 菩薩眾會圓滿境界法門名句
377 18 圓滿 yuánmǎn perfect; complete; paripūrṇa 菩薩眾會圓滿境界法門名句
378 17 shā to brake (a vehicle) 及一切剎成壞次第法門名句
379 17 chà Buddhist monastery or temple 及一切剎成壞次第法門名句
380 17 chà sign; mark; symbol 及一切剎成壞次第法門名句
381 17 shā land 及一切剎成壞次第法門名句
382 17 shā canopy; chattra 及一切剎成壞次第法門名句
383 17 to know; to learn about; to comprehend 佛悉於中坐道場
384 17 all; entire 佛悉於中坐道場
385 17 detailed 佛悉於中坐道場
386 17 to elaborate; to expound 佛悉於中坐道場
387 17 to exhaust; to use up 佛悉於中坐道場
388 17 strongly 佛悉於中坐道場
389 17 Xi 佛悉於中坐道場
390 17 no 悉住普賢無等行
391 17 Kangxi radical 71 悉住普賢無等行
392 17 to not have; without 悉住普賢無等行
393 17 has not yet 悉住普賢無等行
394 17 mo 悉住普賢無等行
395 17 do not 悉住普賢無等行
396 17 not; -less; un- 悉住普賢無等行
397 17 regardless of 悉住普賢無等行
398 17 to not have 悉住普賢無等行
399 17 um 悉住普賢無等行
400 17 Wu 悉住普賢無等行
401 17 Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression. 悉住普賢無等行
402 17 not; non- 悉住普賢無等行
403 17 mo 悉住普賢無等行
404 17 觀察 guānchá to observe; to look carefully 觀察如來不可思議菩薩眾海
405 17 觀察 guānchá Surveillence Commissioner 觀察如來不可思議菩薩眾海
406 17 觀察 guānchá clear perception 觀察如來不可思議菩薩眾海
407 17 such as; for example; for instance 身雲普現如塵數
408 17 if 身雲普現如塵數
409 17 in accordance with 身雲普現如塵數
410 17 to be appropriate; should; with regard to 身雲普現如塵數
411 17 this 身雲普現如塵數
412 17 it is so; it is thus; can be compared with 身雲普現如塵數
413 17 to go to 身雲普現如塵數
414 17 to meet 身雲普現如塵數
415 17 to appear; to seem; to be like 身雲普現如塵數
416 17 at least as good as 身雲普現如塵數
417 17 and 身雲普現如塵數
418 17 or 身雲普現如塵數
419 17 but 身雲普現如塵數
420 17 then 身雲普現如塵數
421 17 naturally 身雲普現如塵數
422 17 expresses a question or doubt 身雲普現如塵數
423 17 you 身雲普現如塵數
424 17 the second lunar month 身雲普現如塵數
425 17 in; at 身雲普現如塵數
426 17 Ru 身雲普現如塵數
427 17 Thus 身雲普現如塵數
428 17 thus; tathā 身雲普現如塵數
429 17 like; iva 身雲普現如塵數
430 17 一一 yīyī one by one; one after another 一一毛孔中剎海
431 17 一一 yīyī one or two 一一毛孔中剎海
432 17 一一 yīyī in order 一一毛孔中剎海
433 17 一一 yīyī a few 一一毛孔中剎海
434 17 一一 yīyī one by one; ekaika 一一毛孔中剎海
435 17 智慧 zhìhuì wisdom 皆是如來智慧境界
436 17 智慧 zhìhuì wisdom 皆是如來智慧境界
437 17 智慧 zhìhuì jñāna; knowledge 皆是如來智慧境界
438 17 智慧 zhìhuì wisdom; prajñā 皆是如來智慧境界
439 16 三世 sān shì Three Periods of Time 等三世方便
440 16 三世 sān shì past, present, and future 等三世方便
441 16 廣大 guǎngdà vast; extensive 開示演說師子頻申廣大三昧神通境界
442 16 廣大 guǎngdà with a wide scope; extensive content 開示演說師子頻申廣大三昧神通境界
443 16 廣大 guǎngdà magnanimous; generous 開示演說師子頻申廣大三昧神通境界
444 16 廣大 guǎngdà to expand 開示演說師子頻申廣大三昧神通境界
445 16 廣大 guǎngdà vaipulya; vast; extended 開示演說師子頻申廣大三昧神通境界
446 16 念念 niàn niàn thought after thought; successive moments of thought 一切毛孔於念念中出等三世一切諸佛變化身雲
447 16 chū to go out; to leave 遍法界一切佛剎極微塵中一切諸佛出興次第
448 16 chū measure word for dramas, plays, operas, etc 遍法界一切佛剎極微塵中一切諸佛出興次第
449 16 chū to produce; to put forth; to issue; to grow up 遍法界一切佛剎極微塵中一切諸佛出興次第
450 16 chū to extend; to spread 遍法界一切佛剎極微塵中一切諸佛出興次第
451 16 chū to appear 遍法界一切佛剎極微塵中一切諸佛出興次第
452 16 chū to exceed 遍法界一切佛剎極微塵中一切諸佛出興次第
453 16 chū to publish; to post 遍法界一切佛剎極微塵中一切諸佛出興次第
454 16 chū to take up an official post 遍法界一切佛剎極微塵中一切諸佛出興次第
455 16 chū to give birth 遍法界一切佛剎極微塵中一切諸佛出興次第
456 16 chū a verb complement 遍法界一切佛剎極微塵中一切諸佛出興次第
457 16 chū to occur; to happen 遍法界一切佛剎極微塵中一切諸佛出興次第
458 16 chū to divorce 遍法界一切佛剎極微塵中一切諸佛出興次第
459 16 chū to chase away 遍法界一切佛剎極微塵中一切諸佛出興次第
460 16 chū to escape; to leave 遍法界一切佛剎極微塵中一切諸佛出興次第
461 16 chū to give 遍法界一切佛剎極微塵中一切諸佛出興次第
462 16 chū to emit 遍法界一切佛剎極微塵中一切諸佛出興次第
463 16 chū quoted from 遍法界一切佛剎極微塵中一切諸佛出興次第
464 16 chū to go out; to leave 遍法界一切佛剎極微塵中一切諸佛出興次第
465 16 zhào to illuminate; to shine 菩薩無分別光幢照一切世間差別身三昧
466 16 zhào according to; in accordance with 菩薩無分別光幢照一切世間差別身三昧
467 16 zhào to photograph 菩薩無分別光幢照一切世間差別身三昧
468 16 zhào to reflect 菩薩無分別光幢照一切世間差別身三昧
469 16 zhào a photograph; an image 菩薩無分別光幢照一切世間差別身三昧
470 16 zhào to take care of; to look after 菩薩無分別光幢照一切世間差別身三昧
471 16 zhào to contrast; to compare 菩薩無分別光幢照一切世間差別身三昧
472 16 zhào a permit; a license 菩薩無分別光幢照一切世間差別身三昧
473 16 zhào to understand 菩薩無分別光幢照一切世間差別身三昧
474 16 zhào to inform; to notify 菩薩無分別光幢照一切世間差別身三昧
475 16 zhào towards 菩薩無分別光幢照一切世間差別身三昧
476 16 zhào a ray of light 菩薩無分別光幢照一切世間差別身三昧
477 16 zhào to inspect 菩薩無分別光幢照一切世間差別身三昧
478 16 zhào sunlight 菩薩無分別光幢照一切世間差別身三昧
479 16 zhào shine; jval 菩薩無分別光幢照一切世間差別身三昧
480 15 普現 pǔxiàn universal manifestation 以威神力能令一身普現十方一切剎海
481 15 充滿 chōngmǎn full of; brimming with; very full; permeated 充滿法界法門名句
482 14 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 說種種法門
483 14 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 說種種法門
484 14 shuì to persuade 說種種法門
485 14 shuō to teach; to recite; to explain 說種種法門
486 14 shuō a doctrine; a theory 說種種法門
487 14 shuō to claim; to assert 說種種法門
488 14 shuō allocution 說種種法門
489 14 shuō to criticize; to scold 說種種法門
490 14 shuō to indicate; to refer to 說種種法門
491 14 shuō speach; vāda 說種種法門
492 14 shuō to speak; bhāṣate 說種種法門
493 14 諸佛 zhū fó Buddhas; all Buddhas 光明遍照諸佛世界法門名句
494 14 jiè border; boundary 量同法界
495 14 jiè kingdom 量同法界
496 14 jiè circle; society 量同法界
497 14 jiè territory; region 量同法界
498 14 jiè the world 量同法界
499 14 jiè scope; extent 量同法界
500 14 jiè erathem; stratigraphic unit 量同法界

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
一切
 1. yīqiè
 2. yīqiè
 1. all, everything
 2. all; sarva
菩萨 菩薩
 1. púsà
 2. púsà
 1. bodhisattva
 2. bodhisatta
三昧
 1. sānmèi
 2. sānmèi
 1. samadhi
 2. samādhi; concentrated meditation; mental concentration
zhōng middle
shēn body; kaya
use; yogena
佛刹 佛剎
 1. fó shā
 2. fó shā
 3. fó shā
 1. Buddhakṣetra; a Buddha field; a Buddha land
 2. a Buddhist pillar
 3. temple; monastery
 1. suǒ
 2. suǒ
 1. place; pradeśa
 2. that which; yad
entering; praveśa
shǔ number; saṃkhyā

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
宝光 寶光 98 Ratnaprabha; Jewel Light
遍一切处 遍一切處 98 Vairocana
大悲藏 100 Matrix of Great Compassion
大方广佛华严经 大方廣佛華嚴經 100
 1. Avataṃsakasūtra; Avatamsaka Sutra; Flower Garland Sūtra; Flower Adornment Sutra; Dafang Guang Fo Huayan Jing; Huayan Jing
 2. Gaṇḍavyūhasūtra
帝释 帝釋 100 Sakra; Kausika; Lord of Devas
地狱 地獄 100
 1. a hell
 2. hell
 3. Hell; Hell Realms; Naraka
法海 102
 1. Dharma sea
 2. Fa Hai
 3. Fa Hai
法云 法雲 102 Fa Yun
法光 102 Faguang
法句 102 Dhammapada
102
 1. Sanskrit
 2. Brahma
 3. India
 4. pure; sacred
 5. Fan
 6. Buddhist
 7. brahman
梵王 102 Brahma
方便门 方便門 102
 1. gate of skillful means
 2. expedient means
 3. Gate of Skillful Means
法身 70
 1. Dharma body
 2. Dharma Body
法王 102
 1. King of the Law; Dharma King
 2. Dharmaraja (Thailand)
 3. Dharma King
 4. Dharmaraja; Dharma King
法藏 102
 1. sūtra repository; sūtra hall
 2. Dharma Treasure
 3. Fazang
佛法 102
 1. Dharma; Dhamma; Buddha-Dhárma; Buddhist doctrine
 2. the power of the Buddha
 3. Buddha's Teaching
 4. Dharma; Buddha-Dhárma
宫城 宮城 103 Miyagi
光明遍照 103 Vairocana
华开敷 華開敷 104 Samkusumita
罽賓国 罽賓國 106 Kashmir
寂灭 寂滅 106
 1. calmness and extinction; Nirvāṇa; Nibbāna; Nirvana
 2. Upasannaka
金刚山 金剛山 106 Cakravada-parvata; Iron Wall Mountain
金刚智 金剛智 74
 1. Vajra Wisdom
 2. Vajrabodhi
净名 淨名 106 Vimalakirti
龙王 龍王 76 Dragon King; Naga King
妙法 109
 1. Wondrous Dharma
 2. the wonderful Dharma; the wonderful truth; saddharma; the Dharma; the teachings of the Buddha
毘卢遮那 毘盧遮那 80 Vairocana; Mahavairocana; Buddha of supreme enlightenment
毘沙门 毘沙門 112 Vaisravana; Vessavana; Jambhala
婆罗门 婆羅門 112
 1. Brahmin;
 2. Brahmin; Brahman
普贤 普賢 112 Samantabhadra
普贤菩萨 普賢菩薩 112 Samantabhadra Bodhisattva
如观 如觀 82 Ru Guan
如来 如來 114
 1. Tathagata
 2. Tathagata
 3. Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One
三藏 115
 1. San Zang
 2. Buddhist Canon
 3. Tripitaka; Tripiṭaka; Tipitaka
世主 115 Lord of the world; Brahmā
逝多林 115 Jetavana
师子王 師子王 115 Lion King
世尊 115
 1. World-Honored One
 2. World-Honored One; Bhagavat; Bhagavān; Buddha
威神 119 awe-inspiring character of deities; anubhava
文殊师利菩萨 文殊師利菩薩 119 Manjusri
须弥山 須彌山 88
 1. Mount Sumeru
 2. Mount Sumeru; Mount Meru
阎摩罗 閻摩羅 121 Yama
正法轮 正法輪 122 Wheel of the True Dharma
周一 週一 90 Monday

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 254.

Simplified Traditional Pinyin English
安乐行 安樂行 196
 1. Practice of Stability and Happiness
 2. pleasant practices
 3. peaceful conduct
安立 196
 1. to establish; to find a place for; to help settle down; to arrange for
 2. to begin to speak
阿耨多罗三藐三菩提心 阿耨多羅三藐三菩提心 196 aspiration for unsurpassed complete perfect enlightenment
安坐 196 steady meditation
阿脩罗 阿脩羅 196 asura
阿修罗 阿修羅 196
 1. asura
 2. asura
般涅槃 98 parinirvana
宝楼 寶樓 98 jeweled tower
宝树 寶樹 98
 1. jeweled trees; forest of treasues
 2. a kalpa tree
彼岸 98
 1. the other shore
 2. the other shore
变现 變現 98 to conjure
遍照 98
 1. to illuminate everywhere
 2. shinging everywhere; vairocana
 3. Vairocana
般若 98
 1. Prajna Wisdom
 2. prajna
 3. prajna; prajñā; paññā; great wisdom
 4. Prajñā
般若波罗蜜 般若波羅蜜 98
 1. Prajñāpāramitā; Prajnaparamita; Perfection of Wisdom
 2. Prajñāpāramitā
不思议 不思議 98
 1. inconceivable
 2. inconceivable
不退法轮 不退法輪 98 the non-regressing dharma wheel
禅波罗蜜 禪波羅蜜 99 dhyana-paramita; the paramita of meditative concentration
禅定 禪定 99
 1. meditative concentration
 2. meditative concentration; meditation
 3. to meditate
常乐 常樂 99 lasting joy
常勤 99 practised; pratipanna
羼提波罗蜜 羼提波羅蜜 99 ksanti-paramita; the paramita of tolerance; the paramita of forbearance
尘数 塵數 99 as numerous as dust particles
成等正觉 成等正覺 99 attain perfect enlightenment
成佛 99
 1. Attaining Buddhahood
 2. to become a Buddha
成正觉 成正覺 99 to become a Buddha
充遍 99 pervades; sphuṭa
村营 村營 99 village; grāma
大菩萨 大菩薩 100
 1. great Bodhisattva
 2. a great bodhisattva
大神通 100
 1. great supernatural power
 2. great transcendent wisdom
大愿 大願 100 a great vow
大智慧 100 great wisdom and knowledge
大悲 100 mahākaruṇā; great compassion
等虚空界 等虛空界 100 the same as the realm of space
等持 100
 1. samādhi; concentrated meditation; mental concentration
 2. holding oneself in equanimity
等至 100 samāpatti; meditative attainment
定力 100
 1. Meditative Concentration
 2. ability for meditative concentration
法海 102
 1. Dharma sea
 2. Fa Hai
 3. Fa Hai
法界圆满 法界圓滿 102 Perfection of the Dharma Realm
法界 102
 1. Dharma Realm
 2. a dharma realm; dharmadhatu
 3. tathatā; suchness; inherent nature; true nature; tathata
法界藏身 102 embodiment of the sphere of the law
法境 102 dharmayatana; dharmāyatana; mental objects
法门 法門 102
 1. Dharma gate
 2. dharmaparyāya; dharma gate; a way of teaching the Dharma; a Buddhist teaching; a Dharma door
方便门 方便門 102
 1. gate of skillful means
 2. expedient means
 3. Gate of Skillful Means
放大光明 102 diffusion of great light
放光 102
 1. to emit light
 2. to produce light
烦恼习 煩惱習 102 latent tendencies; predisposition
法应 法應 102 Dharmakāya offers all an opportunity
法藏 102
 1. sūtra repository; sūtra hall
 2. Dharma Treasure
 3. Fazang
非我 102 selflessness; non-self; anātman; anattā
分齐 分齊 102 difference
佛境界 102 realm of buddhas
佛刹 佛剎 102
 1. Buddhakṣetra; a Buddha field; a Buddha land
 2. a Buddhist pillar
 3. temple; monastery
佛神力 102 the Buddha's spiritual power
佛地 102 Buddha stage; Buddha ground; buddha-bhūmi
佛身 70
 1. Buddha's Body
 2. buddhakaya; Buddha-body
佛智 102 Buddha knowledge; Buddha wisdom
福德 102
 1. Fortune and Virtue
 2. Merit and Virtue
 3. merit earned; reward; good fortune and good moral conduct
福田 102
 1. field of merit
 2. field of blessing
福智 102
 1. merit and wisdom
 2. Fortune and Wisdom
甘露法雨 103 ambrosial Dharma rain; sweet rain of Dharma
功德海 103
 1. Ocean of Merits
 2. Ocean of Merit; yon tan rgya mtsho; guṇasāgara
观察十方 觀察十方 103 observed the ten directions
光网 光網 103
 1. web of light; rasmiprabha
 2. Jaliniprabha
观智 觀智 103 wisdom from contemplation
国土身 國土身 103 masses of lands
化度 104 convert and liberate; teach and save
化现 化現 104 a incarnation
慧海 104
 1. wisdom like the ocean
 2. Huihai
加持 106
 1. to bless
 2. to empower; to confer strength on; to aid
迦楼罗 迦樓羅 106 garuda
见一切佛 見一切佛 106 see all buddhas
见处 見處 106 dwelling in wrong views
见佛 見佛 106
 1. Seeing the Buddha
 2. to see the Buddha
积集 積集 106 saṃcaya; collection; gathering; accumulation; heap
妓乐 妓樂 106 music
静虑 靜慮 106
 1. Quiet Contemplation
 2. dhyana; calm contemplation
紧那罗 緊那羅 106 kimnara
极微 極微 106 atom; particle; paramāṇu
极微尘 極微塵 106 atom; particle; paramāṇu
句义 句義 106 the meaning of a word; the meaning of a sentence
卷第三 106 scroll 3
空三昧 107 the samādhi of emptiness
苦行 107
 1. austerity
 2. to practice ascetism
乐欲 樂欲 108 the desire for joy
莲华 蓮華 108
 1. Lotus Flower
 2. a lotus flower; padma
 3. white lotus flower; pundarika
莲花座 蓮華座 108 lotus posture; padmāsana
离垢 離垢 108
 1. Undefiled
 2. vimalā; stainless; immaculate
眉间白毫相 眉間白毫相 109 urnalaksana; urnakesa; urnakosa
妙香 109 fine incense
妙庄严 妙莊嚴 109 Wondrous Adornment
妙音 109 a wonderful sound; ghoṣa
摩诃萨 摩訶薩 109
 1. mahasattva
 2. mahāsattva; mohasattva; a great being
摩尼 109 mani; jewel
难思 難思 110 hard to believe; incredible
能化 110 a teacher
念念 110 thought after thought; successive moments of thought
毘梨耶波罗蜜 毘梨耶波羅蜜 112 virya-paramita; the paramita of diligence
平等法 112 the truth that all can become a Buddha
普观 普觀 112 contemplation of oneself reborn in the Pure Land
菩提门 菩提門 112 Bodhi Gate
普见 普見 112 observe all places
菩萨大悲 菩薩大悲 112 great compassion of bodhisattvas
菩萨身 菩薩身 112 bodhisattva's body
菩萨行 菩薩行 112 bodhisattva-caryā; bodhisattva-carita; bodhisattva practice; actions of bodhisattvas
菩提场 菩提場 112 bodhimanda; place of enlightenment
菩提道场 菩提道場 112 bodhimanda; bodhimaṇḍa; place of enlightenment
菩提树 菩提樹 80
 1. Bodhedrum magazine
 2. Bodhi Tree
 3. bodhi tree
普现 普現 112 universal manifestation
普贤行 普賢行 112 the practice of Samantabhadra
普照十方 112 shines over the ten directions
乾闼婆 乾闥婆 113 a gandharva
勤求 113 to diligently seek
群生 113 all living beings
入佛 114 to bring an image of a Buddha
如梦 如夢 114 like in a dream
入众 入眾 114 To Enter the Assembly
如来道场 如來道場 114 the Buddha's place of enlightenment
三世 115
 1. Three Periods of Time
 2. past, present, and future
三世诸佛 三世諸佛 115 the Buddhas of past, present, and future
三昧 115
 1. samadhi
 2. samādhi; concentrated meditation; mental concentration
三昧门 三昧門 115 to be on the bodhisattva path
色身 115
 1. Physical Body
 2. the physical body; rupakaya
刹海 剎海 115 land and sea
善根 115
 1. Wholesome Roots
 2. virtuous roots; wholesome roots; kuśalamūla
善巧 115
 1. Skillful
 2. virtuous and clever; skilful
刹土 剎土 115 kṣetra; homeland; country; land
摄持 攝持 115 parigraha; to protect; to uphold; to take proper care
深法 115 a profound truth
神变 神變 115 a divine transformation; a miracle
神变事 神變事 115 wonderous apparitions
生死苦 生死苦 115 suffering of Saṃsāra
生死海 115 the ocean of Saṃsāra
身命 115 body and life
什深 甚深 115 very profound; what is deep
神通力 115 a spiritual power; supernatural powers; a remarkable ability; a magical power
摄受 攝受 115
 1. to receive, take in
 2. parigraha; to protect; to uphold; received and taken care of
尸波罗蜜 尸波羅蜜 115 sila-paramita; the paramita of proper conduct
十法 115 ten rules; perfecting of the ten rules
十方三世 115 Ten Directions and Three Periods of Time
十力 115 the ten powers of the Buddha; daśabala
十方 115
 1. The Ten Directions
 2. the ten directions
十方刹 十方剎 115 for all senior monks to be abbot
世界海 115 sea of worlds
示现 示現 115
 1. Manifestation
 2. to manifest
 3. to manifest; to display
师子吼 師子吼 115 lion’s roar
师子之座 師子之座 115 throne
师子座 師子座 115 lion's throne
受持 115
 1. uphold
 2. to accept and maintain faith; to uphold
说偈言 說偈言 115 uttered the following stanzas
四摄 四攝 115 Four Means of Embracing; the four means of embracing
四维 四維 115
 1. the four half points of the compass
 2. four social bonds
四无所畏 四無所畏 115 four kinds of fearlessness
四无碍解 四無礙解 115 the four unhindered powers of understanding
随一 隨一 115 mostly; most of the time
随类 隨類 115 according to type
随宜 隨宜 115 acting according to people's needs; acting in accordance with the circumstances
所持 115 adhisthana; empowerment
所行 115 actions; practice
宿住 115 former abidings; past lives
胎藏 116 womb
檀波罗蜜 檀波羅蜜 116 dana-paramita; the paramita of generosity
调伏 調伏 116
 1. to subdue
 2. tame; to mediate between physical, verbal, and mental karma and overcome evil
同法 116
 1. followers of the same teaching
 2. same dharma; same dharma analogy
退堕 退墮 116 parihāṇi; to regress; to degenerate
陀罗尼 陀羅尼 116
 1. Dharani
 2. dharani
往诣 往詣 119 to go to; upagam
王都 119 capital; rāja-dhānī
未来际 未來際 119 the limit of the future
围遶 圍遶 119 to circumambulate
无二 無二 119 advaya; nonduality; not two
无分别 無分別 119 Non-Discriminative
无分别智 無分別智 119
 1. non-discriminating wisdom
 2. Undiscriminating Wisdom
无依 無依 119 without basis; with nothing on which to rely; unreliable
无诤 無諍 119
 1. No Disputes
 2. non-contention; nirdvandva
无碍智 無礙智 119 omniscience
无垢 無垢 119
 1. No Impurity
 2. vimalā; nirmala; stainless; immaculate
无量劫 無量劫 119 innumerable kalpas; uncountable eons
悟入 119 experiential understanding of the truth; to understand reality; to perceive through meditation
无色 無色 119 formless; no form; arupa
无生 無生 119
 1. No-Birth
 2. anutpāda; unproduced; non-arising
无生智 無生智 119
 1. knowledge extended to the higher realms
 2. Non-Arising Wisdom
无相 無相 119
 1. Formless
 2. animitta; signlessness; without an appearance
无住 無住 119
 1. non-abiding
 2. non-attachment; non-abiding
现见 現見 120 to immediately see
相续 相續 120 causal connection; continuity of cause and effect
行愿 行願 120
 1. cultivation and vows
 2. Act on Your Vows
性空 120 inherently empty; empty in nature
行门 行門 120
 1. teaching in practice
 2. Buddhist practice
性相 120 inherent attributes
心行 120 mental activity
雄猛 120 a brave or eminent man; a hero; vīra
修多罗 修多羅 120 sūtra; sutta
虚空界 虛空界 120 visible space
严饰 嚴飾 121 to decorate; adorned
业力 業力 121
 1. karmic effect
 2. the power of karma
业报 業報 121
 1. karmic retribution
 2. karmic retribution; cause and effect; ripening of actions; karma and results; karmaphala; karmavipāka
夜叉 121 yaksa
业果 業果 121 karmic retribution; cause and effect; fruit of actions; karma and results; karmaphala
业受 業受 121 karmic lifespan
一法 121 one dharma; one thing
一佛 121 one Buddha
一念 121
 1. one thought
 2. one moment; one instant
 3. one thought
一句 121
 1. a sentence
 2. a single verse; a single word
意乐 意樂 121 joy; happiness
应观 應觀 121 may observe
应化 應化 121
 1. manifestation in response
 2. nirmita
音声 音聲 121 sound; noise
一切处 一切處 121
 1. all places; everywhere
 2. kasina
一切法 121
 1. all dharmas; all things; sarvadharma
 2. all phenomena
一切如来 一切如來 121 all Tathagatas
一切如来加持 一切如來加持 121 empowerment of All the Tathagatas
一切智 121
 1. wisdom of all
 2. sarvajñatā; all-knowledge; omniscience
一切智智 121 sarvajñāta; sarvajña-jñāta
一切智慧 121 sarvajñāta; all-knowledge; omniscience
一切众生 一切眾生 121
 1. all sentient beings
 2. all beings
一切诸佛 一切諸佛 121 all Buddhas
一刹那 一剎那 121
 1. one kṣaṇa; one instant
 2. one ksana
医王 醫王 121 king of healers; Medicine King
勇猛精进 勇猛精進 121 bold advance
遊戏 遊戲 121 to be free and at ease
欲乐 欲樂 121 the joy of the five desires
愿力 願力 121
 1. the power of a vow
 2. Power of Vow
赞佛 讚佛 122 to praise the Buddha
赞歎 讚歎 122 praise
正见 正見 122
 1. Right View
 2. right understanding; right view
正念 122
 1. Right Mindfulness
 2. right mindfulness
正觉 正覺 122 sambodhi; perfect enlightenment
正行 122 right action
智海 122 Ocean of Wisdom
智光 122
 1. the light of wisdom
 2. Jñānaprabha
智行 122 wisdom and cultivation; wisdom and practice
种智 種智 122 knowledge of the seed or cause of all phenomena
众会 眾會 122 an assembly of monastics
众生界 眾生界 122 the realm of living beings
众生心 眾生心 122 the minds of sentient beings
种姓 種姓 122 Buddhist lineage; gotra
种性 種性 122 lineage; gotra
种种神通 種種神通 122 many kinds of supernatural powers
诸法 諸法 122 all things; all dharmas
诸佛 諸佛 122 Buddhas; all Buddhas
诸菩萨 諸菩薩 122 bodhisattvas
诸如来 諸如來 122 all tathagatas
诸世间 諸世間 122 worlds; all worlds
诸天 諸天 122 devas
诸相 諸相 122 all appearances; all characteristics
住心 122 abiding in thoughts; abode of the mind
诸众生 諸眾生 122 all beings
转法轮 轉法輪 122
 1. to turn the Dharma Wheel
 2. Turning the Dharma wheel; to transmit Buddhist teaching; dharmacakrapravartana
转于法轮 轉於法輪 122 move forward the Dharma wheel
庄严具 莊嚴具 122 adornment; ornament
住持 122
 1. 1. Abbot (male); 2. Abbess (female)
 2. the abbot of a monastery; the director of a monastery
 3. to uphold the Dharma
自性 122
 1. Self-Nature
 2. intrinsic nature; original nature; essential nature; svabhava
总持 總持 122
 1. dharani; total retention
 2. to hold to the good, total retention
最胜 最勝 122 jina; conqueror