Glossary and Vocabulary for Māyopamasamādhisūtra (Guanyinshiyin Pusa Shouji Jing) 觀世音菩薩授記經, Scroll 1

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 57 to go; to 云何不退轉於阿耨多羅三藐三菩提
2 57 to rely on; to depend on 云何不退轉於阿耨多羅三藐三菩提
3 57 Yu 云何不退轉於阿耨多羅三藐三菩提
4 57 a crow 云何不退轉於阿耨多羅三藐三菩提
5 50 菩薩 púsà bodhisattva 菩薩萬二千
6 50 菩薩 púsà bodhisattva 菩薩萬二千
7 50 菩薩 púsà bodhisattva 菩薩萬二千
8 42 世尊 shìzūn World-Honored One 世尊與無量百千眷屬圍遶而為說法
9 42 世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; lokanātha 世尊與無量百千眷屬圍遶而為說法
10 38 huā Hua 瞻蔔花
11 38 huā flower 瞻蔔花
12 38 huā to spend (money, time) 瞻蔔花
13 38 huā a flower shaped object 瞻蔔花
14 38 huā a beautiful female 瞻蔔花
15 38 huā having flowers 瞻蔔花
16 38 huā having a decorative pattern 瞻蔔花
17 38 huā having a a variety 瞻蔔花
18 38 huā false; empty 瞻蔔花
19 38 huā indistinct; fuzzy 瞻蔔花
20 38 huā excited 瞻蔔花
21 38 huā to flower 瞻蔔花
22 38 huā flower; puṣpa 瞻蔔花
23 38 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 得如幻三昧
24 38 děi to want to; to need to 得如幻三昧
25 38 děi must; ought to 得如幻三昧
26 38 de 得如幻三昧
27 38 de infix potential marker 得如幻三昧
28 38 to result in 得如幻三昧
29 38 to be proper; to fit; to suit 得如幻三昧
30 38 to be satisfied 得如幻三昧
31 38 to be finished 得如幻三昧
32 38 děi satisfying 得如幻三昧
33 38 to contract 得如幻三昧
34 38 to hear 得如幻三昧
35 38 to have; there is 得如幻三昧
36 38 marks time passed 得如幻三昧
37 38 obtain; attain; prāpta 得如幻三昧
38 37 wéi to act as; to serve 世尊與無量百千眷屬圍遶而為說法
39 37 wéi to change into; to become 世尊與無量百千眷屬圍遶而為說法
40 37 wéi to be; is 世尊與無量百千眷屬圍遶而為說法
41 37 wéi to do 世尊與無量百千眷屬圍遶而為說法
42 37 wèi to support; to help 世尊與無量百千眷屬圍遶而為說法
43 37 wéi to govern 世尊與無量百千眷屬圍遶而為說法
44 37 wèi to be; bhū 世尊與無量百千眷屬圍遶而為說法
45 35 huá Chinese 名華德藏
46 35 huá illustrious; splendid 名華德藏
47 35 huā a flower 名華德藏
48 35 huā to flower 名華德藏
49 35 huá China 名華德藏
50 35 huá empty; flowery 名華德藏
51 35 huá brilliance; luster 名華德藏
52 35 huá elegance; beauty 名華德藏
53 35 huā a flower 名華德藏
54 35 huá extravagant; wasteful; flashy 名華德藏
55 35 huá makeup; face powder 名華德藏
56 35 huá flourishing 名華德藏
57 35 huá a corona 名華德藏
58 35 huá years; time 名華德藏
59 35 huá your 名華德藏
60 35 huá essence; best part 名華德藏
61 35 huá grey 名華德藏
62 35 huà Hua 名華德藏
63 35 huá literary talent 名華德藏
64 35 huá literary talent 名華德藏
65 35 huá an article; a document 名華德藏
66 35 huá flower; puṣpa 名華德藏
67 35 ér Kangxi radical 126 世尊與無量百千眷屬圍遶而為說法
68 35 ér as if; to seem like 世尊與無量百千眷屬圍遶而為說法
69 35 néng can; able 世尊與無量百千眷屬圍遶而為說法
70 35 ér whiskers on the cheeks; sideburns 世尊與無量百千眷屬圍遶而為說法
71 35 ér to arrive; up to 世尊與無量百千眷屬圍遶而為說法
72 35 Buddha; Awakened One 佛在波羅奈仙人鹿苑中
73 35 relating to Buddhism 佛在波羅奈仙人鹿苑中
74 35 a statue or image of a Buddha 佛在波羅奈仙人鹿苑中
75 35 a Buddhist text 佛在波羅奈仙人鹿苑中
76 35 to touch; to stroke 佛在波羅奈仙人鹿苑中
77 35 Buddha 佛在波羅奈仙人鹿苑中
78 35 Buddha; Awakened One 佛在波羅奈仙人鹿苑中
79 35 Qi 其名曰
80 33 無量 wúliàng immeasurable; unlimited 世尊與無量百千眷屬圍遶而為說法
81 33 無量 wúliàng immeasurable 世尊與無量百千眷屬圍遶而為說法
82 33 無量 wúliàng immeasurable; aparimāṇa 世尊與無量百千眷屬圍遶而為說法
83 33 無量 wúliàng Atula 世尊與無量百千眷屬圍遶而為說法
84 28 如來 rúlái Tathagata 能於如來等正覺前
85 28 如來 Rúlái Tathagata 能於如來等正覺前
86 28 如來 rúlái Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One 能於如來等正覺前
87 27 zhòng many; numerous 隨眾形類所成善根
88 27 zhòng masses; people; multitude; crowd 隨眾形類所成善根
89 27 zhòng general; common; public 隨眾形類所成善根
90 27 爾時 ěr shí at that time 爾時
91 27 爾時 ěr shí at that time; atha khalu 爾時
92 27 to use; to grasp 以善方便能化其身
93 27 to rely on 以善方便能化其身
94 27 to regard 以善方便能化其身
95 27 to be able to 以善方便能化其身
96 27 to order; to command 以善方便能化其身
97 27 used after a verb 以善方便能化其身
98 27 a reason; a cause 以善方便能化其身
99 27 Israel 以善方便能化其身
100 27 Yi 以善方便能化其身
101 27 use; yogena 以善方便能化其身
102 26 世界 shìjiè the world; the universe; the cosmos 唯此世界菩薩得是三昧
103 26 世界 shìjiè the earth 唯此世界菩薩得是三昧
104 26 世界 shìjiè a domain; a realm 唯此世界菩薩得是三昧
105 26 世界 shìjiè the human world 唯此世界菩薩得是三昧
106 26 世界 shìjiè the conditions in the world 唯此世界菩薩得是三昧
107 26 世界 shìjiè world 唯此世界菩薩得是三昧
108 26 世界 shìjiè a world; lokadhatu 唯此世界菩薩得是三昧
109 26 yán to speak; to say; said 而作是言
110 26 yán language; talk; words; utterance; speech 而作是言
111 26 yán Kangxi radical 149 而作是言
112 26 yán phrase; sentence 而作是言
113 26 yán a word; a syllable 而作是言
114 26 yán a theory; a doctrine 而作是言
115 26 yán to regard as 而作是言
116 26 yán to act as 而作是言
117 26 yán word; vacana 而作是言
118 26 yán speak; vad 而作是言
119 26 善男子 shàn nánzi good men 善男子
120 26 善男子 shàn nánzi a good man; a son of a noble family 善男子
121 24 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 當為汝說
122 24 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 當為汝說
123 24 shuì to persuade 當為汝說
124 24 shuō to teach; to recite; to explain 當為汝說
125 24 shuō a doctrine; a theory 當為汝說
126 24 shuō to claim; to assert 當為汝說
127 24 shuō allocution 當為汝說
128 24 shuō to criticize; to scold 當為汝說
129 24 shuō to indicate; to refer to 當為汝說
130 24 shuō speach; vāda 當為汝說
131 24 shuō to speak; bhāṣate 當為汝說
132 24 shuō to instruct 當為汝說
133 22 Germany 名華德藏
134 22 virtue; morality; ethics; character 名華德藏
135 22 kindness; favor 名華德藏
136 22 conduct; behavior 名華德藏
137 22 to be grateful 名華德藏
138 22 heart; intention 名華德藏
139 22 De 名華德藏
140 22 potency; natural power 名華德藏
141 22 wholesome; good 名華德藏
142 22 Virtue 名華德藏
143 22 merit; puṇya; puñña 名華德藏
144 22 guṇa 名華德藏
145 22 zhī to go 吾已知之
146 22 zhī to arrive; to go 吾已知之
147 22 zhī is 吾已知之
148 22 zhī to use 吾已知之
149 22 zhī Zhi 吾已知之
150 21 míng fame; renown; reputation 名華德藏
151 21 míng a name; personal name; designation 名華德藏
152 21 míng rank; position 名華德藏
153 21 míng an excuse 名華德藏
154 21 míng life 名華德藏
155 21 míng to name; to call 名華德藏
156 21 míng to express; to describe 名華德藏
157 21 míng to be called; to have the name 名華德藏
158 21 míng to own; to possess 名華德藏
159 21 míng famous; renowned 名華德藏
160 21 míng moral 名華德藏
161 21 míng name; naman 名華德藏
162 21 míng fame; renown; yasas 名華德藏
163 21 莊嚴 zhuāngyán stately; solemn 以神通力各為眷屬化作四十億莊嚴寶臺
164 21 莊嚴 zhuāngyán Dignity 以神通力各為眷屬化作四十億莊嚴寶臺
165 21 莊嚴 zhuāngyán solemn, majestic 以神通力各為眷屬化作四十億莊嚴寶臺
166 21 莊嚴 zhuāngyán to adorn; to perfect 以神通力各為眷屬化作四十億莊嚴寶臺
167 21 suǒ a few; various; some 恣汝所問
168 21 suǒ a place; a location 恣汝所問
169 21 suǒ indicates a passive voice 恣汝所問
170 21 suǒ an ordinal number 恣汝所問
171 21 suǒ meaning 恣汝所問
172 21 suǒ garrison 恣汝所問
173 21 suǒ place; pradeśa 恣汝所問
174 21 Kangxi radical 49 已於過去諸佛
175 21 to bring to an end; to stop 已於過去諸佛
176 21 to complete 已於過去諸佛
177 21 to demote; to dismiss 已於過去諸佛
178 21 to recover from an illness 已於過去諸佛
179 21 former; pūrvaka 已於過去諸佛
180 19 èr two 與大比丘眾二萬人俱
181 19 èr Kangxi radical 7 與大比丘眾二萬人俱
182 19 èr second 與大比丘眾二萬人俱
183 19 èr twice; double; di- 與大比丘眾二萬人俱
184 19 èr more than one kind 與大比丘眾二萬人俱
185 19 èr two; dvā; dvi 與大比丘眾二萬人俱
186 19 èr both; dvaya 與大比丘眾二萬人俱
187 19 三昧 sānmèi samadhi 得如幻三昧
188 19 三昧 sānmèi samādhi; concentrated meditation; mental concentration 得如幻三昧
189 19 cáng to hide 名華德藏
190 19 zàng canon; a collection of scriptures 名華德藏
191 19 cáng to store 名華德藏
192 19 zàng Tibet 名華德藏
193 19 zàng a treasure 名華德藏
194 19 zàng a store 名華德藏
195 19 zāng Zang 名華德藏
196 19 zāng good 名華德藏
197 19 zāng a male slave 名華德藏
198 19 zāng booty 名華德藏
199 19 zàng an internal organ 名華德藏
200 19 zàng to bury 名華德藏
201 19 zàng piṭaka; canon 名華德藏
202 19 zàng garba; matrix; embryo 名華德藏
203 19 zàng kośa; kosa 名華德藏
204 19 zàng alaya; dwelling; residence 名華德藏
205 19 shí time; a point or period of time
206 19 shí a season; a quarter of a year
207 19 shí one of the 12 two-hour periods of the day
208 19 shí fashionable
209 19 shí fate; destiny; luck
210 19 shí occasion; opportunity; chance
211 19 shí tense
212 19 shí particular; special
213 19 shí to plant; to cultivate
214 19 shí an era; a dynasty
215 19 shí time [abstract]
216 19 shí seasonal
217 19 shí to wait upon
218 19 shí hour
219 19 shí appropriate; proper; timely
220 19 shí Shi
221 19 shí a present; currentlt
222 19 shí time; kāla
223 19 shí at that time; samaya
224 18 shàng top; a high position 其寶臺上
225 18 shang top; the position on or above something 其寶臺上
226 18 shàng to go up; to go forward 其寶臺上
227 18 shàng shang 其寶臺上
228 18 shàng previous; last 其寶臺上
229 18 shàng high; higher 其寶臺上
230 18 shàng advanced 其寶臺上
231 18 shàng a monarch; a sovereign 其寶臺上
232 18 shàng time 其寶臺上
233 18 shàng to do something; to do something at a set time; to go to 其寶臺上
234 18 shàng far 其寶臺上
235 18 shàng big; as big as 其寶臺上
236 18 shàng abundant; plentiful 其寶臺上
237 18 shàng to report 其寶臺上
238 18 shàng to offer 其寶臺上
239 18 shàng to go on stage 其寶臺上
240 18 shàng to take office; to assume a post 其寶臺上
241 18 shàng to install; to erect 其寶臺上
242 18 shàng to suffer; to sustain 其寶臺上
243 18 shàng to burn 其寶臺上
244 18 shàng to remember 其寶臺上
245 18 shàng to add 其寶臺上
246 18 shàng to fix; to install; to apply (powder, makeup, etc) 其寶臺上
247 18 shàng to meet 其寶臺上
248 18 shàng falling then rising (4th) tone 其寶臺上
249 18 shang used after a verb indicating a result 其寶臺上
250 18 shàng a musical note 其寶臺上
251 18 shàng higher, superior; uttara 其寶臺上
252 18 to reach 及五神通
253 18 to attain 及五神通
254 18 to understand 及五神通
255 18 able to be compared to; to catch up with 及五神通
256 18 to be involved with; to associate with 及五神通
257 18 passing of a feudal title from elder to younger brother 及五神通
258 18 and; ca; api 及五神通
259 18 yuàn to hope; to wish; to desire 惟願世尊
260 18 yuàn hope 惟願世尊
261 18 yuàn to be ready; to be willing 惟願世尊
262 18 yuàn to ask for; to solicit 惟願世尊
263 18 yuàn a vow 惟願世尊
264 18 yuàn diligent; attentive 惟願世尊
265 18 yuàn to prefer; to select 惟願世尊
266 18 yuàn to admire 惟願世尊
267 18 yuàn a vow; pranidhana 惟願世尊
268 18 白佛 bái fó to address the Buddha 華德藏白佛言
269 17 阿耨多羅三藐三菩提 ānòuduōluó sānmiǎo sānpútí anuttara-samyak-sambodhi; anuttara samyaksaṃbodhi; anuttarasamyaksaṃbodhi; unsurpassed complete perfect enlightenment 云何不退轉於阿耨多羅三藐三菩提
270 17 寶臺 bǎo tái jewelled terrace 以神通力各為眷屬化作四十億莊嚴寶臺
271 17 wén to hear 願樂欲聞
272 17 wén Wen 願樂欲聞
273 17 wén sniff at; to smell 願樂欲聞
274 17 wén to be widely known 願樂欲聞
275 17 wén to confirm; to accept 願樂欲聞
276 17 wén information 願樂欲聞
277 17 wèn famous; well known 願樂欲聞
278 17 wén knowledge; learning 願樂欲聞
279 17 wèn popularity; prestige; reputation 願樂欲聞
280 17 wén to question 願樂欲聞
281 17 wén heard; śruta 願樂欲聞
282 17 wén hearing; śruti 願樂欲聞
283 17 佛言 fó yán the Buddha said 佛言
284 17 佛言 fó yán buddhavacana; the teachings of the Buddha 佛言
285 16 德藏菩薩 dé cáng púsà Store of Virtue Bodhisattva 佛告華德藏菩薩
286 15 jīn today; present; now 今是會中
287 15 jīn Jin 今是會中
288 15 jīn modern 今是會中
289 15 jīn now; adhunā 今是會中
290 15 lìng to make; to cause to be; to lead 令汝歡喜
291 15 lìng to issue a command 令汝歡喜
292 15 lìng rules of behavior; customs 令汝歡喜
293 15 lìng an order; a command; an edict; a decree; a statute 令汝歡喜
294 15 lìng a season 令汝歡喜
295 15 lìng respected; good reputation 令汝歡喜
296 15 lìng good 令汝歡喜
297 15 lìng pretentious 令汝歡喜
298 15 lìng a transcending state of existence 令汝歡喜
299 15 lìng a commander 令汝歡喜
300 15 lìng a commanding quality; an impressive character 令汝歡喜
301 15 lìng lyrics 令汝歡喜
302 15 lìng Ling 令汝歡喜
303 15 lìng instruction by a teacher; adhīṣṭa 令汝歡喜
304 15 wàn ten thousand 菩薩萬二千
305 15 wàn many; myriad; innumerable 菩薩萬二千
306 15 wàn Wan 菩薩萬二千
307 15 Mo 菩薩萬二千
308 15 wàn scorpion dance 菩薩萬二千
309 15 wàn ten thousand; myriad; ayuta 菩薩萬二千
310 15 zhù to dwell; to live; to reside 善住天子等
311 15 zhù to stop; to halt 善住天子等
312 15 zhù to retain; to remain 善住天子等
313 15 zhù to lodge at [temporarily] 善住天子等
314 15 zhù verb complement 善住天子等
315 15 zhù attaching; abiding; dwelling on 善住天子等
316 15 chù a place; location; a spot; a point 乃至世界中間幽冥之處
317 15 chǔ to reside; to live; to dwell 乃至世界中間幽冥之處
318 15 chù an office; a department; a bureau 乃至世界中間幽冥之處
319 15 chù a part; an aspect 乃至世界中間幽冥之處
320 15 chǔ to be in; to be in a position of 乃至世界中間幽冥之處
321 15 chǔ to get along with 乃至世界中間幽冥之處
322 15 chǔ to deal with; to manage 乃至世界中間幽冥之處
323 15 chǔ to punish; to sentence 乃至世界中間幽冥之處
324 15 chǔ to stop; to pause 乃至世界中間幽冥之處
325 15 chǔ to be associated with 乃至世界中間幽冥之處
326 15 chǔ to situate; to fix a place for 乃至世界中間幽冥之處
327 15 chǔ to occupy; to control 乃至世界中間幽冥之處
328 15 chù circumstances; situation 乃至世界中間幽冥之處
329 15 chù an occasion; a time 乃至世界中間幽冥之處
330 15 chù position; sthāna 乃至世界中間幽冥之處
331 14 one hundred million 西方過此億百千剎
332 14 to estimate; to calculate; to guess 西方過此億百千剎
333 14 a huge number; an immeasurable amount 西方過此億百千剎
334 14 to allay; to put to rest; to satisfy 西方過此億百千剎
335 14 a very large number; koṭi 西方過此億百千剎
336 14 děng et cetera; and so on 如是等上首
337 14 děng to wait 如是等上首
338 14 děng to be equal 如是等上首
339 14 děng degree; level 如是等上首
340 14 děng to compare 如是等上首
341 14 děng same; equal; sama 如是等上首
342 14 Ru River 恣汝所問
343 14 Ru 恣汝所問
344 14 應供 yīnggōng Offering 應供
345 14 應供 yīnggōng Worthy One; arhat 應供
346 14 guó a country; a nation 宋黃龍國沙門曇無竭譯
347 14 guó the capital of a state 宋黃龍國沙門曇無竭譯
348 14 guó a feud; a vassal state 宋黃龍國沙門曇無竭譯
349 14 guó a state; a kingdom 宋黃龍國沙門曇無竭譯
350 14 guó a place; a land 宋黃龍國沙門曇無竭譯
351 14 guó domestic; Chinese 宋黃龍國沙門曇無竭譯
352 14 guó national 宋黃龍國沙門曇無竭譯
353 14 guó top in the nation 宋黃龍國沙門曇無竭譯
354 14 guó Guo 宋黃龍國沙門曇無竭譯
355 14 guó community; nation; janapada 宋黃龍國沙門曇無竭譯
356 14 xiàn to appear; to manifest; to become visible 現無礙菩薩
357 14 xiàn at present 現無礙菩薩
358 14 xiàn existing at the present time 現無礙菩薩
359 14 xiàn cash 現無礙菩薩
360 14 xiàn to manifest; prādur 現無礙菩薩
361 14 xiàn to manifest; prādur 現無礙菩薩
362 14 xiàn the present time 現無礙菩薩
363 13 qiān one thousand 菩薩萬二千
364 13 qiān many; numerous; countless 菩薩萬二千
365 13 qiān a cheat; swindler 菩薩萬二千
366 13 qiān Qian 菩薩萬二千
367 13 jiàn to see 又願見彼安樂世界阿彌陀佛
368 13 jiàn opinion; view; understanding 又願見彼安樂世界阿彌陀佛
369 13 jiàn indicates seeing, hearing, meeting, etc 又願見彼安樂世界阿彌陀佛
370 13 jiàn refer to; for details see 又願見彼安樂世界阿彌陀佛
371 13 jiàn to listen to 又願見彼安樂世界阿彌陀佛
372 13 jiàn to meet 又願見彼安樂世界阿彌陀佛
373 13 jiàn to receive (a guest) 又願見彼安樂世界阿彌陀佛
374 13 jiàn let me; kindly 又願見彼安樂世界阿彌陀佛
375 13 jiàn Jian 又願見彼安樂世界阿彌陀佛
376 13 xiàn to appear 又願見彼安樂世界阿彌陀佛
377 13 xiàn to introduce 又願見彼安樂世界阿彌陀佛
378 13 jiàn view; perception; dṛṣṭi; diṭṭhi 又願見彼安樂世界阿彌陀佛
379 13 jiàn seeing; observing; darśana 又願見彼安樂世界阿彌陀佛
380 13 self 賜我中間
381 13 [my] dear 賜我中間
382 13 Wo 賜我中間
383 13 self; atman; attan 賜我中間
384 13 ga 賜我中間
385 13 bǎo a treasure; a valuable item 有處四寶黃金
386 13 bǎo treasured; cherished 有處四寶黃金
387 13 bǎo a jewel; gem 有處四寶黃金
388 13 bǎo precious 有處四寶黃金
389 13 bǎo noble 有處四寶黃金
390 13 bǎo an imperial seal 有處四寶黃金
391 13 bǎo a unit of currency 有處四寶黃金
392 13 bǎo Bao 有處四寶黃金
393 13 bǎo jewel; gem; treasure; ratna 有處四寶黃金
394 13 bǎo jewel; gem; mani 有處四寶黃金
395 13 聲聞 shēngwén sravaka 聲聞
396 13 聲聞 shēngwén sravaka; a distinguished disciple of the Buddha 聲聞
397 12 眾生 zhòngshēng all living things 彼國眾生
398 12 眾生 zhòngshēng living things other than people 彼國眾生
399 12 眾生 zhòngshēng sentient beings 彼國眾生
400 12 眾生 zhòngshēng beings; all living things; all sentient beings 彼國眾生
401 12 method; way 如是通達無生法者
402 12 France 如是通達無生法者
403 12 the law; rules; regulations 如是通達無生法者
404 12 the teachings of the Buddha; Dharma 如是通達無生法者
405 12 a standard; a norm 如是通達無生法者
406 12 an institution 如是通達無生法者
407 12 to emulate 如是通達無生法者
408 12 magic; a magic trick 如是通達無生法者
409 12 punishment 如是通達無生法者
410 12 Fa 如是通達無生法者
411 12 a precedent 如是通達無生法者
412 12 a classification of some kinds of Han texts 如是通達無生法者
413 12 relating to a ceremony or rite 如是通達無生法者
414 12 Dharma 如是通達無生法者
415 12 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 如是通達無生法者
416 12 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 如是通達無生法者
417 12 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 如是通達無生法者
418 12 quality; characteristic 如是通達無生法者
419 12 觀世音 Guānshìyīn Avalokitesvara 一名觀世音
420 12 觀世音 guānshìyīn Avalokitesvara; Avalokiteśvara; Guanyin 一名觀世音
421 12 shì matter; thing; item 釋迦如來現希有事
422 12 shì to serve 釋迦如來現希有事
423 12 shì a government post 釋迦如來現希有事
424 12 shì duty; post; work 釋迦如來現希有事
425 12 shì occupation 釋迦如來現希有事
426 12 shì cause; undertaking; enterprise; achievment 釋迦如來現希有事
427 12 shì an accident 釋迦如來現希有事
428 12 shì to attend 釋迦如來現希有事
429 12 shì an allusion 釋迦如來現希有事
430 12 shì a condition; a state; a situation 釋迦如來現希有事
431 12 shì to engage in 釋迦如來現希有事
432 12 shì to enslave 釋迦如來現希有事
433 12 shì to pursue 釋迦如來現希有事
434 12 shì to administer 釋迦如來現希有事
435 12 shì to appoint 釋迦如來現希有事
436 12 shì thing; phenomena 釋迦如來現希有事
437 12 shì actions; karma 釋迦如來現希有事
438 12 安樂 ānlè peaceful and happy; content 有世界名安樂
439 12 安樂 ānlè Anle 有世界名安樂
440 12 安樂 ānlè Anle district 有世界名安樂
441 12 安樂 ānlè Stability and Happiness 有世界名安樂
442 12 供養 gòngyǎng to provide for one's elders; to support one's parents 供養無數百千萬億諸佛世尊
443 12 供養 gòngyǎng to make offerings; to provide offerings; to worship 供養無數百千萬億諸佛世尊
444 12 供養 gòngyǎng offering 供養無數百千萬億諸佛世尊
445 12 供養 gòngyǎng to make offerings; to worship; to honor 供養無數百千萬億諸佛世尊
446 12 zhě ca 諸有疑者
447 11 功德 gōngdé achievements and virtue 說此佛國功德莊嚴
448 11 功德 gōngdé merit 說此佛國功德莊嚴
449 11 功德 gōngdé quality; guṇa 說此佛國功德莊嚴
450 11 功德 gōngdé merit; puṇya 說此佛國功德莊嚴
451 11 to be near by; to be close to 即從坐起
452 11 at that time 即從坐起
453 11 to be exactly the same as; to be thus 即從坐起
454 11 supposed; so-called 即從坐起
455 11 to arrive at; to ascend 即從坐起
456 11 to know; to learn about; to comprehend 以無減心悉度正慧
457 11 detailed 以無減心悉度正慧
458 11 to elaborate; to expound 以無減心悉度正慧
459 11 to exhaust; to use up 以無減心悉度正慧
460 11 strongly 以無減心悉度正慧
461 11 Xi 以無減心悉度正慧
462 11 all; kṛtsna 以無減心悉度正慧
463 11 bǎi one hundred 世尊與無量百千眷屬圍遶而為說法
464 11 bǎi many 世尊與無量百千眷屬圍遶而為說法
465 11 bǎi Bai 世尊與無量百千眷屬圍遶而為說法
466 11 bǎi all 世尊與無量百千眷屬圍遶而為說法
467 11 bǎi hundred; śata 世尊與無量百千眷屬圍遶而為說法
468 11 zhōng middle 佛在波羅奈仙人鹿苑中
469 11 zhōng medium; medium sized 佛在波羅奈仙人鹿苑中
470 11 zhōng China 佛在波羅奈仙人鹿苑中
471 11 zhòng to hit the mark 佛在波羅奈仙人鹿苑中
472 11 zhōng midday 佛在波羅奈仙人鹿苑中
473 11 zhōng inside 佛在波羅奈仙人鹿苑中
474 11 zhōng during 佛在波羅奈仙人鹿苑中
475 11 zhōng Zhong 佛在波羅奈仙人鹿苑中
476 11 zhōng intermediary 佛在波羅奈仙人鹿苑中
477 11 zhōng half 佛在波羅奈仙人鹿苑中
478 11 zhòng to reach; to attain 佛在波羅奈仙人鹿苑中
479 11 zhòng to suffer; to infect 佛在波羅奈仙人鹿苑中
480 11 zhòng to obtain 佛在波羅奈仙人鹿苑中
481 11 zhòng to pass an exam 佛在波羅奈仙人鹿苑中
482 11 zhōng middle 佛在波羅奈仙人鹿苑中
483 11 正遍知 Zhèng Biàn Zhī correct peerless enlightenment 正遍知
484 11 正遍知 zhèng biàn zhī Truly All-Knowing; Knower of the world; the Buddha 正遍知
485 11 四千 sì qiān four thousand 此眾中八萬四千眾生
486 11 eight 此眾中八萬四千眾生
487 11 Kangxi radical 12 此眾中八萬四千眾生
488 11 eighth 此眾中八萬四千眾生
489 11 all around; all sides 此眾中八萬四千眾生
490 11 eight; aṣṭa 此眾中八萬四千眾生
491 10 Kangxi radical 71 於無所依得正觀察
492 10 to not have; without 於無所依得正觀察
493 10 mo 於無所依得正觀察
494 10 to not have 於無所依得正觀察
495 10 Wu 於無所依得正觀察
496 10 mo 於無所依得正觀察
497 10 one 會中有一菩薩
498 10 Kangxi radical 1 會中有一菩薩
499 10 pure; concentrated 會中有一菩薩
500 10 first 會中有一菩薩

Frequencies of all Words

Top 903

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 57 in; at 云何不退轉於阿耨多羅三藐三菩提
2 57 in; at 云何不退轉於阿耨多羅三藐三菩提
3 57 in; at; to; from 云何不退轉於阿耨多羅三藐三菩提
4 57 to go; to 云何不退轉於阿耨多羅三藐三菩提
5 57 to rely on; to depend on 云何不退轉於阿耨多羅三藐三菩提
6 57 to go to; to arrive at 云何不退轉於阿耨多羅三藐三菩提
7 57 from 云何不退轉於阿耨多羅三藐三菩提
8 57 give 云何不退轉於阿耨多羅三藐三菩提
9 57 oppposing 云何不退轉於阿耨多羅三藐三菩提
10 57 and 云何不退轉於阿耨多羅三藐三菩提
11 57 compared to 云何不退轉於阿耨多羅三藐三菩提
12 57 by 云何不退轉於阿耨多羅三藐三菩提
13 57 and; as well as 云何不退轉於阿耨多羅三藐三菩提
14 57 for 云何不退轉於阿耨多羅三藐三菩提
15 57 Yu 云何不退轉於阿耨多羅三藐三菩提
16 57 a crow 云何不退轉於阿耨多羅三藐三菩提
17 57 whew; wow 云何不退轉於阿耨多羅三藐三菩提
18 57 near to; antike 云何不退轉於阿耨多羅三藐三菩提
19 50 菩薩 púsà bodhisattva 菩薩萬二千
20 50 菩薩 púsà bodhisattva 菩薩萬二千
21 50 菩薩 púsà bodhisattva 菩薩萬二千
22 47 shì is; are; am; to be 而作是言
23 47 shì is exactly 而作是言
24 47 shì is suitable; is in contrast 而作是言
25 47 shì this; that; those 而作是言
26 47 shì really; certainly 而作是言
27 47 shì correct; yes; affirmative 而作是言
28 47 shì true 而作是言
29 47 shì is; has; exists 而作是言
30 47 shì used between repetitions of a word 而作是言
31 47 shì a matter; an affair 而作是言
32 47 shì Shi 而作是言
33 47 shì is; bhū 而作是言
34 47 shì this; idam 而作是言
35 46 yǒu is; are; to exist 復有二萬天子
36 46 yǒu to have; to possess 復有二萬天子
37 46 yǒu indicates an estimate 復有二萬天子
38 46 yǒu indicates a large quantity 復有二萬天子
39 46 yǒu indicates an affirmative response 復有二萬天子
40 46 yǒu a certain; used before a person, time, or place 復有二萬天子
41 46 yǒu used to compare two things 復有二萬天子
42 46 yǒu used in a polite formula before certain verbs 復有二萬天子
43 46 yǒu used before the names of dynasties 復有二萬天子
44 46 yǒu a certain thing; what exists 復有二萬天子
45 46 yǒu multiple of ten and ... 復有二萬天子
46 46 yǒu abundant 復有二萬天子
47 46 yǒu purposeful 復有二萬天子
48 46 yǒu You 復有二萬天子
49 46 yǒu 1. existence; 2. becoming 復有二萬天子
50 46 yǒu becoming; bhava 復有二萬天子
51 45 that; those 彼有菩薩
52 45 another; the other 彼有菩薩
53 45 that; tad 彼有菩薩
54 42 世尊 shìzūn World-Honored One 世尊與無量百千眷屬圍遶而為說法
55 42 世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; lokanātha 世尊與無量百千眷屬圍遶而為說法
56 38 huā Hua 瞻蔔花
57 38 huā flower 瞻蔔花
58 38 huā to spend (money, time) 瞻蔔花
59 38 huā a flower shaped object 瞻蔔花
60 38 huā a beautiful female 瞻蔔花
61 38 huā having flowers 瞻蔔花
62 38 huā having a decorative pattern 瞻蔔花
63 38 huā having a a variety 瞻蔔花
64 38 huā false; empty 瞻蔔花
65 38 huā indistinct; fuzzy 瞻蔔花
66 38 huā excited 瞻蔔花
67 38 huā to flower 瞻蔔花
68 38 huā flower; puṣpa 瞻蔔花
69 38 de potential marker 得如幻三昧
70 38 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 得如幻三昧
71 38 děi must; ought to 得如幻三昧
72 38 děi to want to; to need to 得如幻三昧
73 38 děi must; ought to 得如幻三昧
74 38 de 得如幻三昧
75 38 de infix potential marker 得如幻三昧
76 38 to result in 得如幻三昧
77 38 to be proper; to fit; to suit 得如幻三昧
78 38 to be satisfied 得如幻三昧
79 38 to be finished 得如幻三昧
80 38 de result of degree 得如幻三昧
81 38 de marks completion of an action 得如幻三昧
82 38 děi satisfying 得如幻三昧
83 38 to contract 得如幻三昧
84 38 marks permission or possibility 得如幻三昧
85 38 expressing frustration 得如幻三昧
86 38 to hear 得如幻三昧
87 38 to have; there is 得如幻三昧
88 38 marks time passed 得如幻三昧
89 38 obtain; attain; prāpta 得如幻三昧
90 37 wèi for; to 世尊與無量百千眷屬圍遶而為說法
91 37 wèi because of 世尊與無量百千眷屬圍遶而為說法
92 37 wéi to act as; to serve 世尊與無量百千眷屬圍遶而為說法
93 37 wéi to change into; to become 世尊與無量百千眷屬圍遶而為說法
94 37 wéi to be; is 世尊與無量百千眷屬圍遶而為說法
95 37 wéi to do 世尊與無量百千眷屬圍遶而為說法
96 37 wèi for 世尊與無量百千眷屬圍遶而為說法
97 37 wèi because of; for; to 世尊與無量百千眷屬圍遶而為說法
98 37 wèi to 世尊與無量百千眷屬圍遶而為說法
99 37 wéi in a passive construction 世尊與無量百千眷屬圍遶而為說法
100 37 wéi forming a rehetorical question 世尊與無量百千眷屬圍遶而為說法
101 37 wéi forming an adverb 世尊與無量百千眷屬圍遶而為說法
102 37 wéi to add emphasis 世尊與無量百千眷屬圍遶而為說法
103 37 wèi to support; to help 世尊與無量百千眷屬圍遶而為說法
104 37 wéi to govern 世尊與無量百千眷屬圍遶而為說法
105 37 wèi to be; bhū 世尊與無量百千眷屬圍遶而為說法
106 36 this; these 然此憶想語言造化諸法
107 36 in this way 然此憶想語言造化諸法
108 36 otherwise; but; however; so 然此憶想語言造化諸法
109 36 at this time; now; here 然此憶想語言造化諸法
110 36 this; here; etad 然此憶想語言造化諸法
111 35 huá Chinese 名華德藏
112 35 huá illustrious; splendid 名華德藏
113 35 huā a flower 名華德藏
114 35 huā to flower 名華德藏
115 35 huá China 名華德藏
116 35 huá empty; flowery 名華德藏
117 35 huá brilliance; luster 名華德藏
118 35 huá elegance; beauty 名華德藏
119 35 huā a flower 名華德藏
120 35 huá extravagant; wasteful; flashy 名華德藏
121 35 huá makeup; face powder 名華德藏
122 35 huá flourishing 名華德藏
123 35 huá a corona 名華德藏
124 35 huá years; time 名華德藏
125 35 huá your 名華德藏
126 35 huá essence; best part 名華德藏
127 35 huá grey 名華德藏
128 35 huà Hua 名華德藏
129 35 huá literary talent 名華德藏
130 35 huá literary talent 名華德藏
131 35 huá an article; a document 名華德藏
132 35 huá flower; puṣpa 名華德藏
133 35 ér and; as well as; but (not); yet (not) 世尊與無量百千眷屬圍遶而為說法
134 35 ér Kangxi radical 126 世尊與無量百千眷屬圍遶而為說法
135 35 ér you 世尊與無量百千眷屬圍遶而為說法
136 35 ér not only ... but also ....; ... as well as ...; moreover; in addition; furthermore 世尊與無量百千眷屬圍遶而為說法
137 35 ér right away; then 世尊與無量百千眷屬圍遶而為說法
138 35 ér but; yet; however; while; nevertheless 世尊與無量百千眷屬圍遶而為說法
139 35 ér if; in case; in the event that 世尊與無量百千眷屬圍遶而為說法
140 35 ér therefore; as a result; thus 世尊與無量百千眷屬圍遶而為說法
141 35 ér how can it be that? 世尊與無量百千眷屬圍遶而為說法
142 35 ér so as to 世尊與無量百千眷屬圍遶而為說法
143 35 ér only then 世尊與無量百千眷屬圍遶而為說法
144 35 ér as if; to seem like 世尊與無量百千眷屬圍遶而為說法
145 35 néng can; able 世尊與無量百千眷屬圍遶而為說法
146 35 ér whiskers on the cheeks; sideburns 世尊與無量百千眷屬圍遶而為說法
147 35 ér me 世尊與無量百千眷屬圍遶而為說法
148 35 ér to arrive; up to 世尊與無量百千眷屬圍遶而為說法
149 35 ér possessive 世尊與無量百千眷屬圍遶而為說法
150 35 ér and; ca 世尊與無量百千眷屬圍遶而為說法
151 35 Buddha; Awakened One 佛在波羅奈仙人鹿苑中
152 35 relating to Buddhism 佛在波羅奈仙人鹿苑中
153 35 a statue or image of a Buddha 佛在波羅奈仙人鹿苑中
154 35 a Buddhist text 佛在波羅奈仙人鹿苑中
155 35 to touch; to stroke 佛在波羅奈仙人鹿苑中
156 35 Buddha 佛在波羅奈仙人鹿苑中
157 35 Buddha; Awakened One 佛在波羅奈仙人鹿苑中
158 35 his; hers; its; theirs 其名曰
159 35 to add emphasis 其名曰
160 35 used when asking a question in reply to a question 其名曰
161 35 used when making a request or giving an order 其名曰
162 35 he; her; it; them 其名曰
163 35 probably; likely 其名曰
164 35 will 其名曰
165 35 may 其名曰
166 35 if 其名曰
167 35 or 其名曰
168 35 Qi 其名曰
169 35 he; her; it; saḥ; sā; tad 其名曰
170 33 無量 wúliàng immeasurable; unlimited 世尊與無量百千眷屬圍遶而為說法
171 33 無量 wúliàng immeasurable 世尊與無量百千眷屬圍遶而為說法
172 33 無量 wúliàng immeasurable; aparimāṇa 世尊與無量百千眷屬圍遶而為說法
173 33 無量 wúliàng Atula 世尊與無量百千眷屬圍遶而為說法
174 28 如來 rúlái Tathagata 能於如來等正覺前
175 28 如來 Rúlái Tathagata 能於如來等正覺前
176 28 如來 rúlái Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One 能於如來等正覺前
177 27 zhòng many; numerous 隨眾形類所成善根
178 27 zhòng masses; people; multitude; crowd 隨眾形類所成善根
179 27 zhòng general; common; public 隨眾形類所成善根
180 27 zhòng many; all; sarva 隨眾形類所成善根
181 27 爾時 ěr shí at that time 爾時
182 27 爾時 ěr shí at that time; atha khalu 爾時
183 27 so as to; in order to 以善方便能化其身
184 27 to use; to regard as 以善方便能化其身
185 27 to use; to grasp 以善方便能化其身
186 27 according to 以善方便能化其身
187 27 because of 以善方便能化其身
188 27 on a certain date 以善方便能化其身
189 27 and; as well as 以善方便能化其身
190 27 to rely on 以善方便能化其身
191 27 to regard 以善方便能化其身
192 27 to be able to 以善方便能化其身
193 27 to order; to command 以善方便能化其身
194 27 further; moreover 以善方便能化其身
195 27 used after a verb 以善方便能化其身
196 27 very 以善方便能化其身
197 27 already 以善方便能化其身
198 27 increasingly 以善方便能化其身
199 27 a reason; a cause 以善方便能化其身
200 27 Israel 以善方便能化其身
201 27 Yi 以善方便能化其身
202 27 use; yogena 以善方便能化其身
203 27 如是 rúshì thus; so 如是等上首
204 27 如是 rúshì thus, so 如是等上首
205 27 如是 rúshì thus; evam 如是等上首
206 27 如是 rúshì thus; evam 如是等上首
207 26 世界 shìjiè the world; the universe; the cosmos 唯此世界菩薩得是三昧
208 26 世界 shìjiè the earth 唯此世界菩薩得是三昧
209 26 世界 shìjiè a domain; a realm 唯此世界菩薩得是三昧
210 26 世界 shìjiè the human world 唯此世界菩薩得是三昧
211 26 世界 shìjiè the conditions in the world 唯此世界菩薩得是三昧
212 26 世界 shìjiè world 唯此世界菩薩得是三昧
213 26 世界 shìjiè a world; lokadhatu 唯此世界菩薩得是三昧
214 26 yán to speak; to say; said 而作是言
215 26 yán language; talk; words; utterance; speech 而作是言
216 26 yán Kangxi radical 149 而作是言
217 26 yán a particle with no meaning 而作是言
218 26 yán phrase; sentence 而作是言
219 26 yán a word; a syllable 而作是言
220 26 yán a theory; a doctrine 而作是言
221 26 yán to regard as 而作是言
222 26 yán to act as 而作是言
223 26 yán word; vacana 而作是言
224 26 yán speak; vad 而作是言
225 26 善男子 shàn nánzi good men 善男子
226 26 善男子 shàn nánzi a good man; a son of a noble family 善男子
227 24 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 當為汝說
228 24 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 當為汝說
229 24 shuì to persuade 當為汝說
230 24 shuō to teach; to recite; to explain 當為汝說
231 24 shuō a doctrine; a theory 當為汝說
232 24 shuō to claim; to assert 當為汝說
233 24 shuō allocution 當為汝說
234 24 shuō to criticize; to scold 當為汝說
235 24 shuō to indicate; to refer to 當為汝說
236 24 shuō speach; vāda 當為汝說
237 24 shuō to speak; bhāṣate 當為汝說
238 24 shuō to instruct 當為汝說
239 22 zhū all; many; various 諸有疑者
240 22 zhū Zhu 諸有疑者
241 22 zhū all; members of the class 諸有疑者
242 22 zhū interrogative particle 諸有疑者
243 22 zhū him; her; them; it 諸有疑者
244 22 zhū of; in 諸有疑者
245 22 zhū all; many; sarva 諸有疑者
246 22 Germany 名華德藏
247 22 virtue; morality; ethics; character 名華德藏
248 22 kindness; favor 名華德藏
249 22 conduct; behavior 名華德藏
250 22 to be grateful 名華德藏
251 22 heart; intention 名華德藏
252 22 De 名華德藏
253 22 potency; natural power 名華德藏
254 22 wholesome; good 名華德藏
255 22 Virtue 名華德藏
256 22 merit; puṇya; puñña 名華德藏
257 22 guṇa 名華德藏
258 22 zhī him; her; them; that 吾已知之
259 22 zhī used between a modifier and a word to form a word group 吾已知之
260 22 zhī to go 吾已知之
261 22 zhī this; that 吾已知之
262 22 zhī genetive marker 吾已知之
263 22 zhī it 吾已知之
264 22 zhī in 吾已知之
265 22 zhī all 吾已知之
266 22 zhī and 吾已知之
267 22 zhī however 吾已知之
268 22 zhī if 吾已知之
269 22 zhī then 吾已知之
270 22 zhī to arrive; to go 吾已知之
271 22 zhī is 吾已知之
272 22 zhī to use 吾已知之
273 22 zhī Zhi 吾已知之
274 21 míng measure word for people 名華德藏
275 21 míng fame; renown; reputation 名華德藏
276 21 míng a name; personal name; designation 名華德藏
277 21 míng rank; position 名華德藏
278 21 míng an excuse 名華德藏
279 21 míng life 名華德藏
280 21 míng to name; to call 名華德藏
281 21 míng to express; to describe 名華德藏
282 21 míng to be called; to have the name 名華德藏
283 21 míng to own; to possess 名華德藏
284 21 míng famous; renowned 名華德藏
285 21 míng moral 名華德藏
286 21 míng name; naman 名華德藏
287 21 míng fame; renown; yasas 名華德藏
288 21 莊嚴 zhuāngyán stately; solemn 以神通力各為眷屬化作四十億莊嚴寶臺
289 21 莊嚴 zhuāngyán Dignity 以神通力各為眷屬化作四十億莊嚴寶臺
290 21 莊嚴 zhuāngyán solemn, majestic 以神通力各為眷屬化作四十億莊嚴寶臺
291 21 莊嚴 zhuāngyán to adorn; to perfect 以神通力各為眷屬化作四十億莊嚴寶臺
292 21 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 恣汝所問
293 21 suǒ an office; an institute 恣汝所問
294 21 suǒ introduces a relative clause 恣汝所問
295 21 suǒ it 恣汝所問
296 21 suǒ if; supposing 恣汝所問
297 21 suǒ a few; various; some 恣汝所問
298 21 suǒ a place; a location 恣汝所問
299 21 suǒ indicates a passive voice 恣汝所問
300 21 suǒ that which 恣汝所問
301 21 suǒ an ordinal number 恣汝所問
302 21 suǒ meaning 恣汝所問
303 21 suǒ garrison 恣汝所問
304 21 suǒ place; pradeśa 恣汝所問
305 21 suǒ that which; yad 恣汝所問
306 21 already 已於過去諸佛
307 21 Kangxi radical 49 已於過去諸佛
308 21 from 已於過去諸佛
309 21 to bring to an end; to stop 已於過去諸佛
310 21 final aspectual particle 已於過去諸佛
311 21 afterwards; thereafter 已於過去諸佛
312 21 too; very; excessively 已於過去諸佛
313 21 to complete 已於過去諸佛
314 21 to demote; to dismiss 已於過去諸佛
315 21 to recover from an illness 已於過去諸佛
316 21 certainly 已於過去諸佛
317 21 an interjection of surprise 已於過去諸佛
318 21 this 已於過去諸佛
319 21 former; pūrvaka 已於過去諸佛
320 21 former; pūrvaka 已於過去諸佛
321 19 èr two 與大比丘眾二萬人俱
322 19 èr Kangxi radical 7 與大比丘眾二萬人俱
323 19 èr second 與大比丘眾二萬人俱
324 19 èr twice; double; di- 與大比丘眾二萬人俱
325 19 èr another; the other 與大比丘眾二萬人俱
326 19 èr more than one kind 與大比丘眾二萬人俱
327 19 èr two; dvā; dvi 與大比丘眾二萬人俱
328 19 èr both; dvaya 與大比丘眾二萬人俱
329 19 三昧 sānmèi samadhi 得如幻三昧
330 19 三昧 sānmèi samādhi; concentrated meditation; mental concentration 得如幻三昧
331 19 cáng to hide 名華德藏
332 19 zàng canon; a collection of scriptures 名華德藏
333 19 cáng to store 名華德藏
334 19 zàng Tibet 名華德藏
335 19 zàng a treasure 名華德藏
336 19 zàng a store 名華德藏
337 19 zāng Zang 名華德藏
338 19 zāng good 名華德藏
339 19 zāng a male slave 名華德藏
340 19 zāng booty 名華德藏
341 19 zàng an internal organ 名華德藏
342 19 zàng to bury 名華德藏
343 19 zàng piṭaka; canon 名華德藏
344 19 zàng garba; matrix; embryo 名華德藏
345 19 zàng kośa; kosa 名華德藏
346 19 zàng alaya; dwelling; residence 名華德藏
347 19 shí time; a point or period of time
348 19 shí a season; a quarter of a year
349 19 shí one of the 12 two-hour periods of the day
350 19 shí at that time
351 19 shí fashionable
352 19 shí fate; destiny; luck
353 19 shí occasion; opportunity; chance
354 19 shí tense
355 19 shí particular; special
356 19 shí to plant; to cultivate
357 19 shí hour (measure word)
358 19 shí an era; a dynasty
359 19 shí time [abstract]
360 19 shí seasonal
361 19 shí frequently; often
362 19 shí occasionally; sometimes
363 19 shí on time
364 19 shí this; that
365 19 shí to wait upon
366 19 shí hour
367 19 shí appropriate; proper; timely
368 19 shí Shi
369 19 shí a present; currentlt
370 19 shí time; kāla
371 19 shí at that time; samaya
372 19 shí then; atha
373 18 shàng top; a high position 其寶臺上
374 18 shang top; the position on or above something 其寶臺上
375 18 shàng to go up; to go forward 其寶臺上
376 18 shàng shang 其寶臺上
377 18 shàng previous; last 其寶臺上
378 18 shàng high; higher 其寶臺上
379 18 shàng advanced 其寶臺上
380 18 shàng a monarch; a sovereign 其寶臺上
381 18 shàng time 其寶臺上
382 18 shàng to do something; to do something at a set time; to go to 其寶臺上
383 18 shàng far 其寶臺上
384 18 shàng big; as big as 其寶臺上
385 18 shàng abundant; plentiful 其寶臺上
386 18 shàng to report 其寶臺上
387 18 shàng to offer 其寶臺上
388 18 shàng to go on stage 其寶臺上
389 18 shàng to take office; to assume a post 其寶臺上
390 18 shàng to install; to erect 其寶臺上
391 18 shàng to suffer; to sustain 其寶臺上
392 18 shàng to burn 其寶臺上
393 18 shàng to remember 其寶臺上
394 18 shang on; in 其寶臺上
395 18 shàng upward 其寶臺上
396 18 shàng to add 其寶臺上
397 18 shàng to fix; to install; to apply (powder, makeup, etc) 其寶臺上
398 18 shàng to meet 其寶臺上
399 18 shàng falling then rising (4th) tone 其寶臺上
400 18 shang used after a verb indicating a result 其寶臺上
401 18 shàng a musical note 其寶臺上
402 18 shàng higher, superior; uttara 其寶臺上
403 18 such as; for example; for instance 得如幻三昧
404 18 if 得如幻三昧
405 18 in accordance with 得如幻三昧
406 18 to be appropriate; should; with regard to 得如幻三昧
407 18 this 得如幻三昧
408 18 it is so; it is thus; can be compared with 得如幻三昧
409 18 to go to 得如幻三昧
410 18 to meet 得如幻三昧
411 18 to appear; to seem; to be like 得如幻三昧
412 18 at least as good as 得如幻三昧
413 18 and 得如幻三昧
414 18 or 得如幻三昧
415 18 but 得如幻三昧
416 18 then 得如幻三昧
417 18 naturally 得如幻三昧
418 18 expresses a question or doubt 得如幻三昧
419 18 you 得如幻三昧
420 18 the second lunar month 得如幻三昧
421 18 in; at 得如幻三昧
422 18 Ru 得如幻三昧
423 18 Thus 得如幻三昧
424 18 thus; tathā 得如幻三昧
425 18 like; iva 得如幻三昧
426 18 suchness; tathatā 得如幻三昧
427 18 to reach 及五神通
428 18 and 及五神通
429 18 coming to; when 及五神通
430 18 to attain 及五神通
431 18 to understand 及五神通
432 18 able to be compared to; to catch up with 及五神通
433 18 to be involved with; to associate with 及五神通
434 18 passing of a feudal title from elder to younger brother 及五神通
435 18 and; ca; api 及五神通
436 18 dāng to be; to act as; to serve as 當為解說
437 18 dāng at or in the very same; be apposite 當為解說
438 18 dāng dang (sound of a bell) 當為解說
439 18 dāng to face 當為解說
440 18 dāng to accept; to bear; to support; to inherit 當為解說
441 18 dāng to manage; to host 當為解說
442 18 dāng should 當為解說
443 18 dāng to treat; to regard as 當為解說
444 18 dǎng to think 當為解說
445 18 dàng suitable; correspond to 當為解說
446 18 dǎng to be equal 當為解說
447 18 dàng that 當為解說
448 18 dāng an end; top 當為解說
449 18 dàng clang; jingle 當為解說
450 18 dāng to judge 當為解說
451 18 dǎng to bear on one's shoulder 當為解說
452 18 dàng the same 當為解說
453 18 dàng to pawn 當為解說
454 18 dàng to fail [an exam] 當為解說
455 18 dàng a trap 當為解說
456 18 dàng a pawned item 當為解說
457 18 dāng will be; bhaviṣyati 當為解說
458 18 yuàn to hope; to wish; to desire 惟願世尊
459 18 yuàn hope 惟願世尊
460 18 yuàn to be ready; to be willing 惟願世尊
461 18 yuàn to ask for; to solicit 惟願世尊
462 18 yuàn a vow 惟願世尊
463 18 yuàn diligent; attentive 惟願世尊
464 18 yuàn to prefer; to select 惟願世尊
465 18 yuàn to admire 惟願世尊
466 18 yuàn a vow; pranidhana 惟願世尊
467 18 白佛 bái fó to address the Buddha 華德藏白佛言
468 17 阿耨多羅三藐三菩提 ānòuduōluó sānmiǎo sānpútí anuttara-samyak-sambodhi; anuttara samyaksaṃbodhi; anuttarasamyaksaṃbodhi; unsurpassed complete perfect enlightenment 云何不退轉於阿耨多羅三藐三菩提
469 17 寶臺 bǎo tái jewelled terrace 以神通力各為眷屬化作四十億莊嚴寶臺
470 17 wén to hear 願樂欲聞
471 17 wén Wen 願樂欲聞
472 17 wén sniff at; to smell 願樂欲聞
473 17 wén to be widely known 願樂欲聞
474 17 wén to confirm; to accept 願樂欲聞
475 17 wén information 願樂欲聞
476 17 wèn famous; well known 願樂欲聞
477 17 wén knowledge; learning 願樂欲聞
478 17 wèn popularity; prestige; reputation 願樂欲聞
479 17 wén to question 願樂欲聞
480 17 wén heard; śruta 願樂欲聞
481 17 wén hearing; śruti 願樂欲聞
482 17 佛言 fó yán the Buddha said 佛言
483 17 佛言 fó yán buddhavacana; the teachings of the Buddha 佛言
484 16 德藏菩薩 dé cáng púsà Store of Virtue Bodhisattva 佛告華德藏菩薩
485 15 jīn today; present; now 今是會中
486 15 jīn Jin 今是會中
487 15 jīn modern 今是會中
488 15 jīn now; adhunā 今是會中
489 15 lìng to make; to cause to be; to lead 令汝歡喜
490 15 lìng to issue a command 令汝歡喜
491 15 lìng rules of behavior; customs 令汝歡喜
492 15 lìng an order; a command; an edict; a decree; a statute 令汝歡喜
493 15 lìng a season 令汝歡喜
494 15 lìng respected; good reputation 令汝歡喜
495 15 lìng good 令汝歡喜
496 15 lìng pretentious 令汝歡喜
497 15 lìng a transcending state of existence 令汝歡喜
498 15 lìng a commander 令汝歡喜
499 15 lìng a commanding quality; an impressive character 令汝歡喜
500 15 lìng lyrics 令汝歡喜

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
near to; antike
菩萨 菩薩
 1. púsà
 2. púsà
 1. bodhisattva
 2. bodhisattva
 1. shì
 2. shì
 1. is; bhū
 2. this; idam
 1. yǒu
 2. yǒu
 1. 1. existence; 2. becoming
 2. becoming; bhava
that; tad
世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; lokanātha
huā flower; puṣpa
obtain; attain; prāpta
wèi to be; bhū
this; here; etad

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
阿弥陀 阿彌陀 196 Amitabha; Amithaba
阿弥陀如来 阿彌陀如來 97 Amitabha Buddha; Amitābha Buddha
安乐国 安樂國 196 Land of Bliss
宝意 寶意 98 Ratnamati
本际 本際 98 bhūtakoṭi; reality-limit
波罗奈 波羅奈 98 Vārānasī
不退转 不退轉 98
 1. never regress or change
 2. avaivartika; non-retrogression
持地菩萨 持地菩薩 99 Dharanimdhara Bodhisattva
大功德 100 Laksmi
得大势菩萨 得大勢菩薩 100 Mahasthamaprapta Bodhisattva; Mahāsthāmaprāpta
大光 100 Vistīrṇavatī
大乘 100
 1. Mahayana
 2. Mahayana Buddhism; Mahāyāna; Mahāyāna Buddhism
 3. Mahayana; Great Vehicle
德藏菩萨 德藏菩薩 100 Store of Virtue Bodhisattva
得大势 得大勢 100 Mahāsthāmaprāpta
东方 東方 100
 1. Asia; the Orient
 2. the eastern direction
 3. Dongfang
多罗 多羅 100 Tara
多陀阿伽度 100 Tathagata
阿弥陀佛 阿彌陀佛 196
 1. Amitabha Buddha
 2. Amitabha Buddha
 3. Amitabha Buddha; Amitābha Buddha
法王 102
 1. King of the Law; Dharma King
 2. Dharmaraja (Thailand)
 3. Dharma King
 4. Dharmaraja; Dharma King
法性 102 dharma nature; inherent nature; essence; true nature; dharmata
佛七 70 Amitabha Chanting Retreat
光明遍照 103 Vairocana
观世音 觀世音 71
 1. Avalokitesvara
 2. Avalokitesvara; Avalokiteśvara; Guanyin
观世音菩萨 觀世音菩薩 71 Avalokiteśvara; Avalokitesvara; Guanyin
观世音菩萨授记经 觀世音菩薩授記經 103 Māyopamasamādhisūtra; Guanyinshiyin Pusa Shouji Jing
六度 108 Six Pāramitās; Six Perfections
鹿苑 108 Mṛgadāva; Deer Park
卢遮那 盧遮那 108 Vairocana
曼殊 109
 1. mañju; beautiful; lovely; charming
 2. Manjusri
 3. Manshu
妙法 109
 1. Wondrous Dharma
 2. the wonderful Dharma; the wonderful truth; saddharma; the Dharma; the teachings of the Buddha
弥勒菩萨 彌勒菩薩 109 Maitreya Bodhisattva
摩诃卢 摩訶盧 109 Mahāroṣaṇa
摩诃陀 摩訶陀 109 Magadha
涅槃 110
 1. Nirvana
 2. nirvana
 3. Final Nirvana; Nirvana; Nirvāṇa; Nibbāna
如来 如來 114
 1. Tathagata
 2. Tathagata
 3. Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One
声闻 聲聞 115
 1. sravaka
 2. sravaka; a distinguished disciple of the Buddha
释梵 釋梵 115 Sakra and Brahma; Śakra and Brahmā
释迦如来 釋迦如來 115 Sakyamuni Buddha
释迦牟尼 釋迦牟尼 115
 1. Sakyamuni Buddha
 2. Sakyamuni Buddha; Śākyamuni Buddha
释迦牟尼佛 釋迦牟尼佛 115 Sakyamuni Buddha; Śākyamuni Buddha
世间解 世間解 83
 1. knower of the world
 2. Knower of the World
释迦文 釋迦文 115 Sakyamuni Buddha
世尊 115
 1. World-Honored One
 2. World-Honored One; Bhagavat; lokanātha
四天王 115 Four Deva Kings; Four Heavenly Kings
115
 1. Song dynasty
 2. Song
 3. Liu Song Dynasty
娑婆世界 115 Saha World; the World of Suffering
昙无竭 曇無竭 116
 1. Dharmodgata
 2. Dharmodgata
天人师 天人師 116
 1. teacher of heavenly beings and humans
 2. Teacher of Heavenly and Human Beings; the Buddha
陀罗 陀羅 116 Tārā
威德王 119 Wideok of Baekje
文殊师利菩萨 文殊師利菩薩 119 Manjusri
文殊师利 文殊師利 119 Mañjuśrī; Manjushri; Manjusri
无上士 無上士 87
 1. Supreme Sage
 2. unsurpassed one
 3. unsurpassed one
无喻 無喻 119 without compare; anopama; anupama
西北方 120 northwest; northwestern
西方 120
 1. the West
 2. west side
 3. the Western [Pureland]
 4. Xifang
 5. West
须弥山 須彌山 88
 1. Mount Sumeru
 2. Mount Sumeru; Mount Meru
应供 應供 121
 1. Offering
 2. Worthy One; arhat
缘觉乘 緣覺乘 121 Pratyekabuddha Vehicle; Pratyeka-buddha Vehicle
遮那 122 Vairocana
正遍知 90
 1. correct peerless enlightenment
 2. Truly All-Knowing; Knower of the world; the Buddha
中观 中觀 90
 1. Madhyamaka
 2. Madhyamaka
众僧 眾僧 122 Saṅgha; Sangha; Buddhist monastic community

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 211.

Simplified Traditional Pinyin English
爱乐 愛樂 195 love and joy
安乐行 安樂行 196
 1. Practice of Stability and Happiness
 2. pleasant practices
 3. peaceful conduct
阿耨多罗三藐三菩提 阿耨多羅三藐三菩提 196 anuttara-samyak-sambodhi; anuttara samyaksaṃbodhi; anuttarasamyaksaṃbodhi; unsurpassed complete perfect enlightenment
阿僧只 阿僧祇 196
 1. asamkhya
 2. asamkhyeya
 3. asamkhya; innumerable
阿僧祇劫 196 an asankhyeya kalpa
阿提目多 196 adhimukti; attention
阿修罗 阿修羅 196
 1. asura
 2. asura
八功德水 98 water with eight merits
八十种好 八十種好 98 eighty noble qualities
白佛 98 to address the Buddha
般涅槃 98 parinirvana
宝铃 寶鈴 98 a bell decorated with jewels
宝瓶 寶瓶 98 mani vase
宝台 寶臺 98 jewelled terrace
宝树 寶樹 98
 1. jeweled trees; forest of treasues
 2. a kalpa tree
本愿力 本願力 98
 1. Power of the Original Vow
 2. the power of a vow
遍照 98
 1. to illuminate everywhere
 2. shinging everywhere; vairocana
 3. Vairocana
必当 必當 98 must
波罗罗 波羅羅 98 pāṭala; trumpet-flower tree
钵昙摩 鉢曇摩 98 padma
波头摩 波頭摩 98 padma
布施 98
 1. generosity
 2. dana; giving; generosity
禅悦为食 禪悅為食 99 feast on the bliss of dhyana
禅定 禪定 99
 1. meditative concentration
 2. meditative concentration; meditation
 3. to meditate
成等正觉 成等正覺 99 attain perfect enlightenment
成佛 99
 1. Attaining Buddhahood
 2. to become a Buddha
持戒 99
 1. to uphold precepts
 2. morality; to uphold precepts
赤栴檀 99 red sandalwood
慈心 99 compassion; a compassionate mind
从地踊出 從地踊出 99 leaping out from the earth
大比丘众 大比丘眾 100 a large assembly of great monastics
大慈悲 100 great mercy and great compassion
大千 100 trisāhasramahāsāhasralokadhātu; a great chiliocosm; trichiliocosm; the cosmos
大千界 100 a system of one thousand worlds
大悲 100 mahākaruṇā; great compassion
大悲心 100 a mind with great compassion
大利 100 great advantage; great benefit
大誓庄严 大誓莊嚴 100 great vows
得道 100 to attain enlightenment
等正觉 等正覺 100 samyaksaṃbodhi; perfect enlightenment
东方世界 東方世界 100 Eastern Pure Land
度众生 度眾生 100 to liberate sentient beings
度脱 度脫 100 to save; to rescue; to relieve them from the suffering of this world and take them nirvana
恶世 惡世 195 an evil age
发阿耨多罗三藐三菩提心 發阿耨多羅三藐三菩提心 102 aspiration to attain supreme perfect enlightenment
法灭 法滅 102 the extinction of the teachings of the Buddha
发菩提心 發菩提心 102 bodhicittotpāda; initiate the bodhi mind
法眼净 法眼淨 102
 1. purity of the dharma eye; to clearly see the truth
 2. Pure Dharma Eye
发愿 發願 102
 1. Make a Vow
 2. Making Vows
 3. to make a vow; praṇidhānaṃ
梵行 102
 1. brahmacarya; pure practices; religious life
 2. Brahmin; Brahman
法印 102
 1. Dharma Seal
 2. dharmamudrā; a dharma seal; a mark of the dharma
 3. hōin
法音 102
 1. the sound of the Dharma
 2. Dharma Voice Magazine
法住 102 dharma abode
分陀利 102 pundarika
佛国土 佛國土 102
 1. buddhakṣetra; a Buddha land
 2. Buddha's country
佛力 102 the power of the Buddha; blessings of the Buddha
佛刹 佛剎 102
 1. Buddhakṣetra; a Buddha field; a Buddha land
 2. a Buddhist pillar
 3. temple; monastery
佛神力 102 the Buddha's spiritual power
佛言 102
 1. the Buddha said
 2. buddhavacana; the teachings of the Buddha
佛国 佛國 70
 1. Buddha Land
 2. a Buddha land
 3. country of the Buddha's birth
佛灭 佛滅 102 Buddha's Nirvāṇa
佛土 102 Buddha land
功德无量 功德無量 103 boundless merit
恭敬供养 恭敬供養 103 honored
恒沙 恆沙 104
 1. sands of the River Ganges
 2. the sand of the River Ganges; as numerous as grains of sand in the River Ganges
恒河沙 恆河沙 104
 1. Sands of the Ganges
 2. grains of sand in the Ganges River; innumerable
 3. the sand of the River Ganges; as numerous as grains of sand in the River Ganges
弘誓 104 great vows
化佛 104 a Buddha image
欢喜踊跃 歡喜踊躍 104 leaped up with joy
化生 104 to be born from transformation; upapadukayoni; opapatikayoni
化作 104 to produce; to conjure
迴向 104 to transfer merit; to dedicate; pariṇāmanā
迦楼罗 迦樓羅 106 garuda
见佛 見佛 106
 1. Seeing the Buddha
 2. to see the Buddha
结加趺坐 結加趺坐 106 to sit cross-legged
净修 淨修 106 proper cultivation
净妙 淨妙 106 pure and subtle
紧那罗 緊那羅 106 kimnara
鸠槃荼 鳩槃荼 106 kumbhāṇḍa
伎乐 伎樂 106 music
拘物头 拘物頭 106 kumuda
空法 107 to regard all things as empty
空无 空無 107
 1. Emptiness
 2. śūnyatā; emptiness; emptiness of inherent existence
乐欲 樂欲 108 the desire for joy
两足尊 兩足尊 108
 1. Honored One Among Two-Legged Beings
 2. supreme among two-legged creatures
莲华 蓮華 108
 1. Lotus Flower
 2. a lotus flower; padma
 3. white lotus flower; pundarika
离垢 離垢 108
 1. Undefiled
 2. vimalā; stainless; immaculate
六种震动 六種震動 108 shaken in six different ways
罗刹 羅剎 108
 1. raksasa
 2. raksasa
曼殊 109
 1. mañju; beautiful; lovely; charming
 2. Manjusri
 3. Manshu
眉间白毫相 眉間白毫相 109 urnalaksana; urnakesa; urnakosa
妙庄严 妙莊嚴 109 Wondrous Adornment
妙乐 妙樂 109
 1. sublime joy
 2. Miaole
灭后 滅後 109 after the Buddhas's Nirvāṇa
名曰 109 to be named; to be called
明相 109
 1. early dawn
 2. Aruṇa
摩诃萨 摩訶薩 109
 1. mahasattva
 2. mahāsattva; mohasattva; a great being
那由他 110 a nayuta
能化 110 a teacher
念佛三昧 110 samādhi of recollecting the Buddha
偏袒右肩 112 bared his right shoulder
頗梨 112 crystal
普光 112
 1. radiating light all around
 2. Pu Guang
菩萨摩诃萨 菩薩摩訶薩 112 bodhisattva mahāsattva
菩提树 菩提樹 80
 1. Bodhedrum magazine
 2. Bodhi Tree
 3. bodhi tree
菩提心 112
 1. bodhi mind
 2. bodhicitta; aspiration to enlightenment
乾闼婆 乾闥婆 113 a gandharva
群生 113 all living beings
人非人 114 kijnara; human or non-human being
如是我闻 如是我聞 114 thus I have heard
三佛 115 Trikāya; the three bodies of the Buddha
三千 115 three thousand-fold
三千大千世界 115 Three Thousandfold World System; trisāhasramahāsāhasralokadhātu; a great chiliocosm; trichiliocosm; the cosmos
三乘 115
 1. Three Vehicles
 2. three vehicles; triyāna; triyana
三十二相 115 the thirty two marks of excellence; the thirty-two characteristic marks
三昧 115
 1. samadhi
 2. samādhi; concentrated meditation; mental concentration
三藐三佛陀 115 samyaksaṃbuddha; a perfectly enlightened one
善方便 115 Expedient Means
善男子 115
 1. good men
 2. a good man; a son of a noble family
善女人 115
 1. good women
 2. a good woman; a daughter of a noble family
善逝 115 Immaculately Departed One; Well-Gone; Sugata
山王 115 the highest peak
善根 115
 1. Wholesome Roots
 2. virtuous roots; wholesome roots; kuśalamūla
上首 115
 1. chief; presiding elders
 2. foremost; pramukha
善利 115 great benefit
善思 115 thoughtfulness; wholesome thinking
善哉 115
 1. Sadhu
 2. excellent
生法 115 sentient beings and dharmas
什深 甚深 115 very profound; what is deep
神通变化 神通變化 115 spritual powers of transformation
神通力 115 a spiritual power; supernatural powers; a remarkable ability; a magical power
十方 115
 1. The Ten Directions
 2. the ten directions
施设 施設 115 to establish; to set up
示现 示現 115
 1. Manifestation
 2. to manifest
 3. to manifest; to display
实语 實語 115 true words
师子吼 師子吼 115 lion’s roar
师子之座 師子之座 115 throne
受记 受記 115
 1. a prediction; vyakarana
 2. to receive a prediction
授记 授記 115 Vyakarana (prophecies); a prediction; vyākaraṇa
受持读诵 受持讀誦 115 receive and recite
说经 說經 115 to explain a sūtra; to expound the classics
说偈言 說偈言 115 uttered the following stanzas
说是偈已 說是偈已 115 after reciting these gathas
所行 115 actions; practice
贪恚癡 貪恚癡 116 desire, anger, and ignorance
天龙 天龍 116 all devas, dragons, and other dieties; the eight kinds of demigods
天龙鬼神 天龍鬼神 116 deities, dragons, ghosts, and spirits
天眼 116
 1. divine eye
 2. divine sight
天乐 天樂 116 heavenly music
头面礼 頭面禮 116 to prostrate
退转 退轉 116 parihāṇi; to regress; to degenerate
往诣 往詣 119 to go to; upagam
未曾有 119
 1. Never Before
 2. Abdhutadharma (miracles)
围遶 圍遶 119 to circumambulate
闻者 聞者 119 hearer; śrotṛ
我身 119 I; myself
无碍辩 無礙辯 119 unhindered eloquence
五神通 119 five supernatural powers; pañcabhijñā
無想 119 no notion
无依 無依 119 without basis; with nothing on which to rely; unreliable
无垢 無垢 119
 1. No Impurity
 2. vimalā; nirmala; stainless; immaculate
无量劫 無量劫 119 innumerable kalpas; uncountable eons
无量众生 無量眾生 119 innumerable beings
无生 無生 119
 1. No-Birth
 2. anutpāda; unproduced; non-arising
无数诸佛 無數諸佛 119 innumerable Buddhas
无相 無相 119
 1. Formless
 2. animitta; signlessness; without an appearance
形寿 形壽 120 lifespan
严净 嚴淨 121 majestic and pure
严饰 嚴飾 121 to decorate; adorned
夜叉 121 yaksa
一法 121 one dharma; one thing
一念 121
 1. one thought
 2. one moment; one instant
 3. one thought
亿劫 億劫 121 a kalpa
因缘生 因緣生 121 produced from causes and conditions
应作 應作 121 a manifestation
音声 音聲 121 sound; noise
一切法 121
 1. all dharmas; all things; sarvadharma
 2. all phenomena
一切众生 一切眾生 121
 1. all sentient beings
 2. all beings
有无 有無 121 existent and non-existent/ having identity and emptiness
右膝着地 右膝著地 121 placing the right knee on the ground
优钵罗 優鉢羅 121 utpala; blue lotus
优婆塞 優婆塞 121
 1. upasaka
 2. upasaka; a male lay Buddhist
优婆夷 優婆夷 121
 1. upasika
 2. upasika; a female lay Buddhist
遊戏 遊戲 121 to be free and at ease
于恒沙劫 於恒沙劫 121 as many complete Æons as there are grains of sand in the Ganges
远尘离垢 遠塵離垢 121
 1. far removed from dust and defilement
 2. to be far removed from the dust and defilement of the world
愿行 願行 121 cultivation and vows
缘觉 緣覺 121
 1. pratyekabuddha
 2. pratyekabuddha
浴池 121 a bath; a pool
瞻蔔 122 campaka
正观 正觀 122 right observation
正士 122 correct scholar; bodhisattva
正觉 正覺 122 sambodhi; perfect enlightenment
智行 122 wisdom and cultivation; wisdom and practice
种善根 種善根 122 to plant wholesome roots
众会 眾會 122 an assembly of monastics
众生说 眾生說 122 to explain a sūtra to many people
众生心 眾生心 122 the minds of sentient beings
中有 122 an intermediate existence between death and rebirth
诸比丘 諸比丘 122 monks
诸法 諸法 122 all things; all dharmas
诸佛 諸佛 122 Buddhas; all Buddhas
诸菩萨 諸菩薩 122 bodhisattvas
诸如来 諸如來 122 all tathagatas
住世 122 living in the world
诸天 諸天 122 devas
诸众生 諸眾生 122 all beings
庄严净土 莊嚴淨土 122 the majesty of the Pureland
斫迦罗 斫迦羅 122 cakra; wheel
总持 總持 122
 1. to hold to the good, total retention
 2. dharani; total retention
最胜 最勝 122
 1. jina; conqueror
 2. supreme; uttara
 3. Uttara