Glossary and Vocabulary for Aṣṭasāhasrikāprajñāpāramitā (Fotuo Duoluo) 佛陀多羅, Scroll 3

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 52 to go; to 復於七十二殑伽沙數佛世尊所發菩提心
2 52 to rely on; to depend on 復於七十二殑伽沙數佛世尊所發菩提心
3 52 Yu 復於七十二殑伽沙數佛世尊所發菩提心
4 52 a crow 復於七十二殑伽沙數佛世尊所發菩提心
5 48 míng fame; renown; reputation 名尸隣捺囉王如來
6 48 míng a name; personal name; designation 名尸隣捺囉王如來
7 48 míng rank; position 名尸隣捺囉王如來
8 48 míng an excuse 名尸隣捺囉王如來
9 48 míng life 名尸隣捺囉王如來
10 48 míng to name; to call 名尸隣捺囉王如來
11 48 míng to express; to describe 名尸隣捺囉王如來
12 48 míng to be called; to have the name 名尸隣捺囉王如來
13 48 míng to own; to possess 名尸隣捺囉王如來
14 48 míng famous; renowned 名尸隣捺囉王如來
15 48 míng moral 名尸隣捺囉王如來
16 48 míng name; naman 名尸隣捺囉王如來
17 48 míng fame; renown; yasas 名尸隣捺囉王如來
18 43 suǒ a few; various; some 復於七十二殑伽沙數佛世尊所發菩提心
19 43 suǒ a place; a location 復於七十二殑伽沙數佛世尊所發菩提心
20 43 suǒ indicates a passive voice 復於七十二殑伽沙數佛世尊所發菩提心
21 43 suǒ an ordinal number 復於七十二殑伽沙數佛世尊所發菩提心
22 43 suǒ meaning 復於七十二殑伽沙數佛世尊所發菩提心
23 43 suǒ garrison 復於七十二殑伽沙數佛世尊所發菩提心
24 43 suǒ place; pradeśa 復於七十二殑伽沙數佛世尊所發菩提心
25 36 yán to speak; to say; said 爾時普華幢天子前白佛言
26 36 yán language; talk; words; utterance; speech 爾時普華幢天子前白佛言
27 36 yán Kangxi radical 149 爾時普華幢天子前白佛言
28 36 yán phrase; sentence 爾時普華幢天子前白佛言
29 36 yán a word; a syllable 爾時普華幢天子前白佛言
30 36 yán a theory; a doctrine 爾時普華幢天子前白佛言
31 36 yán to regard as 爾時普華幢天子前白佛言
32 36 yán to act as 爾時普華幢天子前白佛言
33 36 yán word; vacana 爾時普華幢天子前白佛言
34 36 yán speak; vad 爾時普華幢天子前白佛言
35 33 Buddha; Awakened One 佛告天子
36 33 relating to Buddhism 佛告天子
37 33 a statue or image of a Buddha 佛告天子
38 33 a Buddhist text 佛告天子
39 33 to touch; to stroke 佛告天子
40 33 Buddha 佛告天子
41 33 Buddha; Awakened One 佛告天子
42 30 菩薩 púsà bodhisattva 若菩薩觀身如虛空
43 30 菩薩 púsà bodhisattva 若菩薩觀身如虛空
44 30 菩薩 púsà bodhisattva 若菩薩觀身如虛空
45 30 正法 zhèngfǎ proper law 若能於此廣大正法發信解心
46 30 正法 zhèngfǎ to execute a criminal 若能於此廣大正法發信解心
47 30 正法 zhèngfǎ Righteous Dharma 若能於此廣大正法發信解心
48 30 正法 zhèngfǎ Right Dharma; Saddharma 若能於此廣大正法發信解心
49 30 正法 zhèngfǎ Age of Right Dharma; The Period of the True Dharma 若能於此廣大正法發信解心
50 29 天子 tiānzǐ the rightful Emperor; the Son of Heaven 天子
51 29 天子 tiānzǐ devaputra; the son of a god 天子
52 29 天子 tiānzǐ crown prince; yuvarājan 天子
53 28 一切法 yīqiē fǎ all dharmas; all things; sarvadharma 彼一切法自性空故
54 28 一切法 yīqiē fǎ all phenomena 彼一切法自性空故
55 26 世尊 shìzūn World-Honored One 能於如是無量無數佛世尊所發菩提心
56 26 世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; lokanātha 能於如是無量無數佛世尊所發菩提心
57 21 Kangxi radical 71 無所生故
58 21 to not have; without 無所生故
59 21 mo 無所生故
60 21 to not have 無所生故
61 21 Wu 無所生故
62 21 mo 無所生故
63 20 妙吉祥菩薩 miàojíxiángpúsà Mañjuśrī bodhisattva 此妙吉祥菩薩從是已後
64 20 世間 shìjiān world; the human world 出現世間
65 20 世間 shìjiān world 出現世間
66 20 世間 shìjiān world; loka 出現世間
67 18 method; way 無有法可生信解
68 18 France 無有法可生信解
69 18 the law; rules; regulations 無有法可生信解
70 18 the teachings of the Buddha; Dharma 無有法可生信解
71 18 a standard; a norm 無有法可生信解
72 18 an institution 無有法可生信解
73 18 to emulate 無有法可生信解
74 18 magic; a magic trick 無有法可生信解
75 18 punishment 無有法可生信解
76 18 Fa 無有法可生信解
77 18 a precedent 無有法可生信解
78 18 a classification of some kinds of Han texts 無有法可生信解
79 18 relating to a ceremony or rite 無有法可生信解
80 18 Dharma 無有法可生信解
81 18 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 無有法可生信解
82 18 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 無有法可生信解
83 18 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 無有法可生信解
84 18 quality; characteristic 無有法可生信解
85 17 出現 chūxiàn to appear 出現世間
86 17 出現 chūxiàn to be produced; to arise 出現世間
87 17 出現 chūxiàn to manifest 出現世間
88 16 如是 rúshì of such a form; evaṃrūpa 如是等七十二殑伽沙數佛世尊所發菩提心已
89 16 其後 qíhòu after that 其後有佛
90 16 名為 míngwèi to be called 是即名為真菩薩行
91 16 chuáng a banner; a penant streamer 爾時普華幢天子前白佛言
92 16 chuáng a pillar with a Buddhist inscription 爾時普華幢天子前白佛言
93 16 tóng to waver; to sway 爾時普華幢天子前白佛言
94 16 zhuàng a curtain for a carriage; a sun screen 爾時普華幢天子前白佛言
95 16 chuáng a pillar with a Buddhist inscription; dhvaja; ketu 爾時普華幢天子前白佛言
96 16 chuáng a banner; ketu 爾時普華幢天子前白佛言
97 15 普華 pǔhuá Samantakusuma 爾時普華幢天子前白佛言
98 15 ér Kangxi radical 126 而諸眾生云何當能於此正法發生信解
99 15 ér as if; to seem like 而諸眾生云何當能於此正法發生信解
100 15 néng can; able 而諸眾生云何當能於此正法發生信解
101 15 ér whiskers on the cheeks; sideburns 而諸眾生云何當能於此正法發生信解
102 15 ér to arrive; up to 而諸眾生云何當能於此正法發生信解
103 15 to go back; to return 復於七十二殑伽沙數佛世尊所發菩提心
104 15 to resume; to restart 復於七十二殑伽沙數佛世尊所發菩提心
105 15 to do in detail 復於七十二殑伽沙數佛世尊所發菩提心
106 15 to restore 復於七十二殑伽沙數佛世尊所發菩提心
107 15 to respond; to reply to 復於七十二殑伽沙數佛世尊所發菩提心
108 15 Fu; Return 復於七十二殑伽沙數佛世尊所發菩提心
109 15 to retaliate; to reciprocate 復於七十二殑伽沙數佛世尊所發菩提心
110 15 to avoid forced labor or tax 復於七十二殑伽沙數佛世尊所發菩提心
111 15 Fu 復於七十二殑伽沙數佛世尊所發菩提心
112 15 doubled; to overlapping; folded 復於七十二殑伽沙數佛世尊所發菩提心
113 15 a lined garment with doubled thickness 復於七十二殑伽沙數佛世尊所發菩提心
114 14 爾時 ěr shí at that time 爾時普華幢天子前白佛言
115 14 爾時 ěr shí at that time; atha khalu 爾時普華幢天子前白佛言
116 12 děng et cetera; and so on 如是等七十二殑伽沙數佛世尊所發菩提心已
117 12 děng to wait 如是等七十二殑伽沙數佛世尊所發菩提心已
118 12 děng to be equal 如是等七十二殑伽沙數佛世尊所發菩提心已
119 12 děng degree; level 如是等七十二殑伽沙數佛世尊所發菩提心已
120 12 děng to compare 如是等七十二殑伽沙數佛世尊所發菩提心已
121 12 děng same; equal; sama 如是等七十二殑伽沙數佛世尊所發菩提心已
122 12 廣大 guǎngdà vast; extensive 名無量光廣大莊嚴
123 12 廣大 guǎngdà with a wide scope; extensive content 名無量光廣大莊嚴
124 12 廣大 guǎngdà magnanimous; generous 名無量光廣大莊嚴
125 12 廣大 guǎngdà to expand 名無量光廣大莊嚴
126 12 廣大 guǎngdà vaipulya; vast; extended 名無量光廣大莊嚴
127 12 xiàng to observe; to assess 名眾寶聚持妙色相
128 12 xiàng appearance; portrait; picture 名眾寶聚持妙色相
129 12 xiàng countenance; personage; character; disposition 名眾寶聚持妙色相
130 12 xiàng to aid; to help 名眾寶聚持妙色相
131 12 xiāng a chancellor; a prime minister; a high minister 名眾寶聚持妙色相
132 12 xiàng a sign; a mark; appearance 名眾寶聚持妙色相
133 12 xiāng alternately; in turn 名眾寶聚持妙色相
134 12 xiāng Xiang 名眾寶聚持妙色相
135 12 xiāng form substance 名眾寶聚持妙色相
136 12 xiāng to express 名眾寶聚持妙色相
137 12 xiàng to choose 名眾寶聚持妙色相
138 12 xiāng Xiang 名眾寶聚持妙色相
139 12 xiāng an ancient musical instrument 名眾寶聚持妙色相
140 12 xiāng the seventh lunar month 名眾寶聚持妙色相
141 12 xiāng to compare 名眾寶聚持妙色相
142 12 xiàng to divine 名眾寶聚持妙色相
143 12 xiàng to administer 名眾寶聚持妙色相
144 12 xiàng helper for a blind person 名眾寶聚持妙色相
145 12 xiāng rhythm [music] 名眾寶聚持妙色相
146 12 xiāng the upper frets of a pipa 名眾寶聚持妙色相
147 12 xiāng coralwood 名眾寶聚持妙色相
148 12 xiàng ministry 名眾寶聚持妙色相
149 12 xiàng to supplement; to enhance 名眾寶聚持妙色相
150 12 xiàng lakṣaṇa; quality; characteristic 名眾寶聚持妙色相
151 12 xiàng a sign; a mark; appearance; nimitta; rūpa 名眾寶聚持妙色相
152 12 xiàng sign; mark; liṅga 名眾寶聚持妙色相
153 12 xiàng a perception; cognition; conceptualization; a notion 名眾寶聚持妙色相
154 12 wéi to act as; to serve 彼當為汝如理宣說
155 12 wéi to change into; to become 彼當為汝如理宣說
156 12 wéi to be; is 彼當為汝如理宣說
157 12 wéi to do 彼當為汝如理宣說
158 12 wèi to support; to help 彼當為汝如理宣說
159 12 wéi to govern 彼當為汝如理宣說
160 12 wèi to be; bhū 彼當為汝如理宣說
161 12 zhōng middle 復於九十一劫中值遇諸佛發菩提心
162 12 zhōng medium; medium sized 復於九十一劫中值遇諸佛發菩提心
163 12 zhōng China 復於九十一劫中值遇諸佛發菩提心
164 12 zhòng to hit the mark 復於九十一劫中值遇諸佛發菩提心
165 12 zhōng midday 復於九十一劫中值遇諸佛發菩提心
166 12 zhōng inside 復於九十一劫中值遇諸佛發菩提心
167 12 zhōng during 復於九十一劫中值遇諸佛發菩提心
168 12 zhōng Zhong 復於九十一劫中值遇諸佛發菩提心
169 12 zhōng intermediary 復於九十一劫中值遇諸佛發菩提心
170 12 zhōng half 復於九十一劫中值遇諸佛發菩提心
171 12 zhòng to reach; to attain 復於九十一劫中值遇諸佛發菩提心
172 12 zhòng to suffer; to infect 復於九十一劫中值遇諸佛發菩提心
173 12 zhòng to obtain 復於九十一劫中值遇諸佛發菩提心
174 12 zhòng to pass an exam 復於九十一劫中值遇諸佛發菩提心
175 12 zhōng middle 復於九十一劫中值遇諸佛發菩提心
176 12 guān to look at; to watch; to observe 若菩薩觀身如虛空
177 12 guàn Taoist monastery; monastery 若菩薩觀身如虛空
178 12 guān to display; to show; to make visible 若菩薩觀身如虛空
179 12 guān Guan 若菩薩觀身如虛空
180 12 guān appearance; looks 若菩薩觀身如虛空
181 12 guān a sight; a view; a vista 若菩薩觀身如虛空
182 12 guān a concept; a viewpoint; a perspective 若菩薩觀身如虛空
183 12 guān to appreciate; to enjoy; to admire 若菩薩觀身如虛空
184 12 guàn an announcement 若菩薩觀身如虛空
185 12 guàn a high tower; a watchtower 若菩薩觀身如虛空
186 12 guān Surview 若菩薩觀身如虛空
187 12 guān Observe 若菩薩觀身如虛空
188 12 guàn insight; vipasyana; vipassana 若菩薩觀身如虛空
189 12 guān mindfulness; contemplation; smrti 若菩薩觀身如虛空
190 12 guān recollection; anusmrti 若菩薩觀身如虛空
191 12 guān viewing; avaloka 若菩薩觀身如虛空
192 12 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 願為我等略說菩薩行法
193 12 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 願為我等略說菩薩行法
194 12 shuì to persuade 願為我等略說菩薩行法
195 12 shuō to teach; to recite; to explain 願為我等略說菩薩行法
196 12 shuō a doctrine; a theory 願為我等略說菩薩行法
197 12 shuō to claim; to assert 願為我等略說菩薩行法
198 12 shuō allocution 願為我等略說菩薩行法
199 12 shuō to criticize; to scold 願為我等略說菩薩行法
200 12 shuō to indicate; to refer to 願為我等略說菩薩行法
201 12 shuō speach; vāda 願為我等略說菩薩行法
202 12 shuō to speak; bhāṣate 願為我等略說菩薩行法
203 12 shuō to instruct 願為我等略說菩薩行法
204 12 self 乃至最後於我現在如來
205 12 [my] dear 乃至最後於我現在如來
206 12 Wo 乃至最後於我現在如來
207 12 self; atman; attan 乃至最後於我現在如來
208 12 ga 乃至最後於我現在如來
209 12 Qi 於其世間有所利益不空受食
210 11 zuò to do 作莊嚴如來
211 11 zuò to act as; to serve as 作莊嚴如來
212 11 zuò to start 作莊嚴如來
213 11 zuò a writing; a work 作莊嚴如來
214 11 zuò to dress as; to be disguised as 作莊嚴如來
215 11 zuō to create; to make 作莊嚴如來
216 11 zuō a workshop 作莊嚴如來
217 11 zuō to write; to compose 作莊嚴如來
218 11 zuò to rise 作莊嚴如來
219 11 zuò to be aroused 作莊嚴如來
220 11 zuò activity; action; undertaking 作莊嚴如來
221 11 zuò to regard as 作莊嚴如來
222 11 zuò action; kāraṇa 作莊嚴如來
223 11 zhù to dwell; to live; to reside 住平等法
224 11 zhù to stop; to halt 住平等法
225 11 zhù to retain; to remain 住平等法
226 11 zhù to lodge at [temporarily] 住平等法
227 11 zhù verb complement 住平等法
228 11 zhù attaching; abiding; dwelling on 住平等法
229 11 zhě ca 所言一切法者
230 11 to reach 離諸分別及諸疑惑
231 11 to attain 離諸分別及諸疑惑
232 11 to understand 離諸分別及諸疑惑
233 11 able to be compared to; to catch up with 離諸分別及諸疑惑
234 11 to be involved with; to associate with 離諸分別及諸疑惑
235 11 passing of a feudal title from elder to younger brother 離諸分別及諸疑惑
236 11 and; ca; api 離諸分別及諸疑惑
237 11 to use; to grasp 以神通變化作諸佛事
238 11 to rely on 以神通變化作諸佛事
239 11 to regard 以神通變化作諸佛事
240 11 to be able to 以神通變化作諸佛事
241 11 to order; to command 以神通變化作諸佛事
242 11 used after a verb 以神通變化作諸佛事
243 11 a reason; a cause 以神通變化作諸佛事
244 11 Israel 以神通變化作諸佛事
245 11 Yi 以神通變化作諸佛事
246 11 use; yogena 以神通變化作諸佛事
247 11 zhī to know 當知是人
248 11 zhī to comprehend 當知是人
249 11 zhī to inform; to tell 當知是人
250 11 zhī to administer 當知是人
251 11 zhī to distinguish; to discern 當知是人
252 11 zhī to be close friends 當知是人
253 11 zhī to feel; to sense; to perceive 當知是人
254 11 zhī to receive; to entertain 當知是人
255 11 zhī knowledge 當知是人
256 11 zhī consciousness; perception 當知是人
257 11 zhī a close friend 當知是人
258 11 zhì wisdom 當知是人
259 11 zhì Zhi 當知是人
260 11 zhī Understanding 當知是人
261 11 zhī know; jña 當知是人
262 11 néng can; able 能於如是無量無數佛世尊所發菩提心
263 11 néng ability; capacity 能於如是無量無數佛世尊所發菩提心
264 11 néng a mythical bear-like beast 能於如是無量無數佛世尊所發菩提心
265 11 néng energy 能於如是無量無數佛世尊所發菩提心
266 11 néng function; use 能於如是無量無數佛世尊所發菩提心
267 11 néng talent 能於如是無量無數佛世尊所發菩提心
268 11 néng expert at 能於如是無量無數佛世尊所發菩提心
269 11 néng to be in harmony 能於如是無量無數佛世尊所發菩提心
270 11 néng to tend to; to care for 能於如是無量無數佛世尊所發菩提心
271 11 néng to reach; to arrive at 能於如是無量無數佛世尊所發菩提心
272 11 néng to be able; śak 能於如是無量無數佛世尊所發菩提心
273 11 néng skilful; pravīṇa 能於如是無量無數佛世尊所發菩提心
274 10 to be near by; to be close to 是時普華幢天子即白妙吉祥菩薩言
275 10 at that time 是時普華幢天子即白妙吉祥菩薩言
276 10 to be exactly the same as; to be thus 是時普華幢天子即白妙吉祥菩薩言
277 10 supposed; so-called 是時普華幢天子即白妙吉祥菩薩言
278 10 to arrive at; to ascend 是時普華幢天子即白妙吉祥菩薩言
279 10 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 云何當得一切眾生於此正法能生信解
280 10 děi to want to; to need to 云何當得一切眾生於此正法能生信解
281 10 děi must; ought to 云何當得一切眾生於此正法能生信解
282 10 de 云何當得一切眾生於此正法能生信解
283 10 de infix potential marker 云何當得一切眾生於此正法能生信解
284 10 to result in 云何當得一切眾生於此正法能生信解
285 10 to be proper; to fit; to suit 云何當得一切眾生於此正法能生信解
286 10 to be satisfied 云何當得一切眾生於此正法能生信解
287 10 to be finished 云何當得一切眾生於此正法能生信解
288 10 děi satisfying 云何當得一切眾生於此正法能生信解
289 10 to contract 云何當得一切眾生於此正法能生信解
290 10 to hear 云何當得一切眾生於此正法能生信解
291 10 to have; there is 云何當得一切眾生於此正法能生信解
292 10 marks time passed 云何當得一切眾生於此正法能生信解
293 10 obtain; attain; prāpta 云何當得一切眾生於此正法能生信解
294 9 如來 rúlái Tathagata 名尸隣捺囉王如來
295 9 如來 Rúlái Tathagata 名尸隣捺囉王如來
296 9 如來 rúlái Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One 名尸隣捺囉王如來
297 9 如實 rúshí according to reality 若菩薩如實觀心
298 9 如實 rúshí in accordance with fact; truly; yathābhūtam 若菩薩如實觀心
299 9 如實 rúshí suchness; inherent nature; true nature; tathata 若菩薩如實觀心
300 9 菩薩行 púsà xíng bodhisattva-caryā; bodhisattva-carita; bodhisattva practice; actions of bodhisattvas 願為我等略說菩薩行法
301 9 Kangxi radical 49 此妙吉祥菩薩從是已後
302 9 to bring to an end; to stop 此妙吉祥菩薩從是已後
303 9 to complete 此妙吉祥菩薩從是已後
304 9 to demote; to dismiss 此妙吉祥菩薩從是已後
305 9 to recover from an illness 此妙吉祥菩薩從是已後
306 9 former; pūrvaka 此妙吉祥菩薩從是已後
307 9 吉祥 jíxiáng lucky; auspicious 名寶光行吉祥
308 9 吉祥 jíxiáng auspicious blessings 名寶光行吉祥
309 9 吉祥 jíxiáng auspicious; mangala 名寶光行吉祥
310 9 白佛 bái fó to address the Buddha 爾時普華幢天子前白佛言
311 8 所生 suǒshēng parents (father and mother) 無所生故
312 8 Yi 即於諸法無瞋無喜亦無所著
313 8 to leave; to depart; to go away; to part 離諸分別及諸疑惑
314 8 a mythical bird 離諸分別及諸疑惑
315 8 li; one of the eight divinatory trigrams 離諸分別及諸疑惑
316 8 a band or kerchief worn when a woman left home to be married 離諸分別及諸疑惑
317 8 chī a dragon with horns not yet grown 離諸分別及諸疑惑
318 8 a mountain ash 離諸分別及諸疑惑
319 8 vanilla; a vanilla-like herb 離諸分別及諸疑惑
320 8 to be scattered; to be separated 離諸分別及諸疑惑
321 8 to cut off 離諸分別及諸疑惑
322 8 to violate; to be contrary to 離諸分別及諸疑惑
323 8 to be distant from 離諸分別及諸疑惑
324 8 two 離諸分別及諸疑惑
325 8 to array; to align 離諸分別及諸疑惑
326 8 to pass through; to experience 離諸分別及諸疑惑
327 8 transcendence 離諸分別及諸疑惑
328 8 to avoid; to abstain from; viramaṇa 離諸分別及諸疑惑
329 8 諸佛 zhū fó Buddhas; all Buddhas 復於九十一劫中值遇諸佛發菩提心
330 8 infix potential marker 若菩薩知一切法本不相續
331 8 rén person; people; a human being 當知是人
332 8 rén Kangxi radical 9 當知是人
333 8 rén a kind of person 當知是人
334 8 rén everybody 當知是人
335 8 rén adult 當知是人
336 8 rén somebody; others 當知是人
337 8 rén an upright person 當知是人
338 8 rén person; manuṣya 當知是人
339 8 jīn today; present; now 汝今宜應以如是事問妙吉祥菩薩
340 8 jīn Jin 汝今宜應以如是事問妙吉祥菩薩
341 8 jīn modern 汝今宜應以如是事問妙吉祥菩薩
342 8 jīn now; adhunā 汝今宜應以如是事問妙吉祥菩薩
343 8 gào to tell; to say; said; told 佛告普華幢天子言
344 8 gào to request 佛告普華幢天子言
345 8 gào to report; to inform 佛告普華幢天子言
346 8 gào to announce; to disclose; to raise a lawsuit 佛告普華幢天子言
347 8 gào to accuse; to sue 佛告普華幢天子言
348 8 gào to reach 佛告普華幢天子言
349 8 gào an announcement 佛告普華幢天子言
350 8 gào a party 佛告普華幢天子言
351 8 gào a vacation 佛告普華幢天子言
352 8 gào Gao 佛告普華幢天子言
353 8 gào to tell; jalp 佛告普華幢天子言
354 8 chù a place; location; a spot; a point 去除重擔到無畏處獲大快樂
355 8 chǔ to reside; to live; to dwell 去除重擔到無畏處獲大快樂
356 8 chù an office; a department; a bureau 去除重擔到無畏處獲大快樂
357 8 chù a part; an aspect 去除重擔到無畏處獲大快樂
358 8 chǔ to be in; to be in a position of 去除重擔到無畏處獲大快樂
359 8 chǔ to get along with 去除重擔到無畏處獲大快樂
360 8 chǔ to deal with; to manage 去除重擔到無畏處獲大快樂
361 8 chǔ to punish; to sentence 去除重擔到無畏處獲大快樂
362 8 chǔ to stop; to pause 去除重擔到無畏處獲大快樂
363 8 chǔ to be associated with 去除重擔到無畏處獲大快樂
364 8 chǔ to situate; to fix a place for 去除重擔到無畏處獲大快樂
365 8 chǔ to occupy; to control 去除重擔到無畏處獲大快樂
366 8 chù circumstances; situation 去除重擔到無畏處獲大快樂
367 8 chù an occasion; a time 去除重擔到無畏處獲大快樂
368 8 chù position; sthāna 去除重擔到無畏處獲大快樂
369 8 境界 jìngjiè border area; frontier 佛說大乘不思議神通境界經卷下
370 8 境界 jìngjiè place; area 佛說大乘不思議神通境界經卷下
371 8 境界 jìngjiè circumstances; situation 佛說大乘不思議神通境界經卷下
372 8 境界 jìngjiè field; domain; genre 佛說大乘不思議神通境界經卷下
373 8 境界 jìngjiè visaya; object; sphere; region; realm of objects; state 佛說大乘不思議神通境界經卷下
374 7 bái white 是時普華幢天子即白妙吉祥菩薩言
375 7 bái Kangxi radical 106 是時普華幢天子即白妙吉祥菩薩言
376 7 bái plain 是時普華幢天子即白妙吉祥菩薩言
377 7 bái to make clear; to state; to explain; to say; to address 是時普華幢天子即白妙吉祥菩薩言
378 7 bái pure; clean; stainless 是時普華幢天子即白妙吉祥菩薩言
379 7 bái bright 是時普華幢天子即白妙吉祥菩薩言
380 7 bái a wrongly written character 是時普華幢天子即白妙吉祥菩薩言
381 7 bái clear 是時普華幢天子即白妙吉祥菩薩言
382 7 bái true; sincere; genuine 是時普華幢天子即白妙吉祥菩薩言
383 7 bái reactionary 是時普華幢天子即白妙吉祥菩薩言
384 7 bái a wine cup 是時普華幢天子即白妙吉祥菩薩言
385 7 bái a spoken part in an opera 是時普華幢天子即白妙吉祥菩薩言
386 7 bái a dialect 是時普華幢天子即白妙吉祥菩薩言
387 7 bái to understand 是時普華幢天子即白妙吉祥菩薩言
388 7 bái to report 是時普華幢天子即白妙吉祥菩薩言
389 7 bái to accuse; to charge; to sue; to indict 是時普華幢天子即白妙吉祥菩薩言
390 7 bái empty; blank 是時普華幢天子即白妙吉祥菩薩言
391 7 bái free 是時普華幢天子即白妙吉祥菩薩言
392 7 bái to stare coldly; a scornful look 是時普華幢天子即白妙吉祥菩薩言
393 7 bái relating to funerals 是時普華幢天子即白妙吉祥菩薩言
394 7 bái Bai 是時普華幢天子即白妙吉祥菩薩言
395 7 bái vernacular; spoken language 是時普華幢天子即白妙吉祥菩薩言
396 7 bái a symbol for silver 是時普華幢天子即白妙吉祥菩薩言
397 7 bái clean; avadāta 是時普華幢天子即白妙吉祥菩薩言
398 7 bái white; śukla; pāṇḍara 是時普華幢天子即白妙吉祥菩薩言
399 7 èr two 會中有三萬二千天子
400 7 èr Kangxi radical 7 會中有三萬二千天子
401 7 èr second 會中有三萬二千天子
402 7 èr twice; double; di- 會中有三萬二千天子
403 7 èr more than one kind 會中有三萬二千天子
404 7 èr two; dvā; dvi 會中有三萬二千天子
405 7 èr both; dvaya 會中有三萬二千天子
406 7 信解 xìnjiě resolution; determination; adhimukti 而諸眾生云何當能於此正法發生信解
407 7 Ru River 汝今宜應以如是事問妙吉祥菩薩
408 7 Ru 汝今宜應以如是事問妙吉祥菩薩
409 7 zhòng many; numerous 名眾寶聚持妙色相
410 7 zhòng masses; people; multitude; crowd 名眾寶聚持妙色相
411 7 zhòng general; common; public 名眾寶聚持妙色相
412 7 覺支 juézhī aid to enlightenment; branch of enlightenment; aspect of enlightenment; bodhyaṅga; bojjyanga 是名喜覺支
413 7 不可得 bù kě dé cannot be obtained 內外中間俱不可得
414 7 不可得 bù kě dé unobtainable 內外中間俱不可得
415 7 不可得 bù kě dé unattainable 內外中間俱不可得
416 7 大法 dà fǎ fundamental rules 名大法王
417 7 大法 dà fǎ great dharma; elemental dharma 名大法王
418 7 不思議 bù sīyì inconceivable 佛說大乘不思議神通境界經卷下
419 7 不思議 bù sīyì inconceivable 佛說大乘不思議神通境界經卷下
420 7 妙吉祥 miào jíxiáng Wondrous Auspiciousness 妙吉祥言
421 7 妙吉祥 miào jíxiáng wonderful and auspicious 妙吉祥言
422 7 妙吉祥 miào jíxiáng Wondrous Auspiciousness; Manjusri 妙吉祥言
423 6 liǎo to know; to understand 若菩薩了一切法
424 6 liǎo to understand; to know 若菩薩了一切法
425 6 liào to look afar from a high place 若菩薩了一切法
426 6 liǎo to complete 若菩薩了一切法
427 6 liǎo clever; intelligent 若菩薩了一切法
428 6 liǎo to know; jñāta 若菩薩了一切法
429 6 自性 zìxìng Self-Nature 若善不善自性皆空
430 6 自性 zìxìng intrinsic nature; original nature; essential nature; svabhava 若善不善自性皆空
431 6 自性 zìxìng primordial matter; nature; prakṛti 若善不善自性皆空
432 6 chí to grasp; to hold 名眾寶聚持妙色相
433 6 chí to resist; to oppose 名眾寶聚持妙色相
434 6 chí to uphold 名眾寶聚持妙色相
435 6 chí to sustain; to keep; to uphold 名眾寶聚持妙色相
436 6 chí to administer; to manage 名眾寶聚持妙色相
437 6 chí to control 名眾寶聚持妙色相
438 6 chí to be cautious 名眾寶聚持妙色相
439 6 chí to remember 名眾寶聚持妙色相
440 6 chí to assist 名眾寶聚持妙色相
441 6 chí with; using 名眾寶聚持妙色相
442 6 chí dhara 名眾寶聚持妙色相
443 6 摩訶薩 móhēsà mahasattva 諸菩薩摩訶薩若得此法
444 6 摩訶薩 móhēsà mahāsattva; mohasattva; a great being 諸菩薩摩訶薩若得此法
445 6 發菩提心 fā pú tí xīn bodhicittotpāda; initiate the bodhi mind 復於七十二殑伽沙數佛世尊所發菩提心
446 6 供養 gòngyǎng to provide for one's elders; to support one's parents 應受廣大信施供養
447 6 供養 gòngyǎng to make offerings; to provide offerings; to worship 應受廣大信施供養
448 6 供養 gòngyǎng offering 應受廣大信施供養
449 6 供養 gòngyǎng to make offerings; to worship; to honor 應受廣大信施供養
450 6 神通 shéntōng a remarkable ability; a magical power 佛說大乘不思議神通境界經卷下
451 6 神通 shéntōng to know intuitively 佛說大乘不思議神通境界經卷下
452 6 神通 shéntōng supernatural power 佛說大乘不思議神通境界經卷下
453 6 神通 shéntōng a spiritual power; a supernatural power 佛說大乘不思議神通境界經卷下
454 6 child; son 佛告天子
455 6 egg; newborn 佛告天子
456 6 first earthly branch 佛告天子
457 6 11 p.m.-1 a.m. 佛告天子
458 6 Kangxi radical 39 佛告天子
459 6 pellet; something small and hard 佛告天子
460 6 master 佛告天子
461 6 viscount 佛告天子
462 6 zi you; your honor 佛告天子
463 6 masters 佛告天子
464 6 person 佛告天子
465 6 young 佛告天子
466 6 seed 佛告天子
467 6 subordinate; subsidiary 佛告天子
468 6 a copper coin 佛告天子
469 6 female dragonfly 佛告天子
470 6 constituent 佛告天子
471 6 offspring; descendants 佛告天子
472 6 dear 佛告天子
473 6 little one 佛告天子
474 6 son; putra 佛告天子
475 6 offspring; tanaya 佛告天子
476 6 加持 jiāchí to bless 以威神力加持護念
477 6 加持 jiāchí to empower; to confer strength on; to aid 以威神力加持護念
478 6 niàn to read aloud 若菩薩於一切法不起諸念
479 6 niàn to remember; to expect 若菩薩於一切法不起諸念
480 6 niàn to miss 若菩薩於一切法不起諸念
481 6 niàn to consider 若菩薩於一切法不起諸念
482 6 niàn to recite; to chant 若菩薩於一切法不起諸念
483 6 niàn to show affection for 若菩薩於一切法不起諸念
484 6 niàn a thought; an idea 若菩薩於一切法不起諸念
485 6 niàn twenty 若菩薩於一切法不起諸念
486 6 niàn memory 若菩薩於一切法不起諸念
487 6 niàn an instant 若菩薩於一切法不起諸念
488 6 niàn Nian 若菩薩於一切法不起諸念
489 6 niàn mindfulness; smrti 若菩薩於一切法不起諸念
490 6 niàn a thought; citta 若菩薩於一切法不起諸念
491 5 流布 liúbù to propagate; to spread; to circulate; to disseminate 今此正法於後末世欲使廣大宣通流布
492 5 流布 liúbù to spread; to circulate; to disseminate 今此正法於後末世欲使廣大宣通流布
493 5 to protect; to guard 持佛菩提護助正法
494 5 to support something that is wrong; to be partial to 持佛菩提護助正法
495 5 to protect; to guard 持佛菩提護助正法
496 5 相應 xiāngyìng relevant; corresponding 與無所觀正行相應
497 5 相應 xiāngyìng to respond; to act in response 與無所觀正行相應
498 5 相應 xiāngying cheap; inexpensive 與無所觀正行相應
499 5 相應 xiāngyìng response, correspond 與無所觀正行相應
500 5 相應 xiāngyìng concomitant 與無所觀正行相應

Frequencies of all Words

Top 882

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 52 in; at 復於七十二殑伽沙數佛世尊所發菩提心
2 52 in; at 復於七十二殑伽沙數佛世尊所發菩提心
3 52 in; at; to; from 復於七十二殑伽沙數佛世尊所發菩提心
4 52 to go; to 復於七十二殑伽沙數佛世尊所發菩提心
5 52 to rely on; to depend on 復於七十二殑伽沙數佛世尊所發菩提心
6 52 to go to; to arrive at 復於七十二殑伽沙數佛世尊所發菩提心
7 52 from 復於七十二殑伽沙數佛世尊所發菩提心
8 52 give 復於七十二殑伽沙數佛世尊所發菩提心
9 52 oppposing 復於七十二殑伽沙數佛世尊所發菩提心
10 52 and 復於七十二殑伽沙數佛世尊所發菩提心
11 52 compared to 復於七十二殑伽沙數佛世尊所發菩提心
12 52 by 復於七十二殑伽沙數佛世尊所發菩提心
13 52 and; as well as 復於七十二殑伽沙數佛世尊所發菩提心
14 52 for 復於七十二殑伽沙數佛世尊所發菩提心
15 52 Yu 復於七十二殑伽沙數佛世尊所發菩提心
16 52 a crow 復於七十二殑伽沙數佛世尊所發菩提心
17 52 whew; wow 復於七十二殑伽沙數佛世尊所發菩提心
18 52 near to; antike 復於七十二殑伽沙數佛世尊所發菩提心
19 50 ruò to seem; to be like; as 若能於此廣大正法發信解心
20 50 ruò seemingly 若能於此廣大正法發信解心
21 50 ruò if 若能於此廣大正法發信解心
22 50 ruò you 若能於此廣大正法發信解心
23 50 ruò this; that 若能於此廣大正法發信解心
24 50 ruò and; or 若能於此廣大正法發信解心
25 50 ruò as for; pertaining to 若能於此廣大正法發信解心
26 50 pomegranite 若能於此廣大正法發信解心
27 50 ruò to choose 若能於此廣大正法發信解心
28 50 ruò to agree; to accord with; to conform to 若能於此廣大正法發信解心
29 50 ruò thus 若能於此廣大正法發信解心
30 50 ruò pollia 若能於此廣大正法發信解心
31 50 ruò Ruo 若能於此廣大正法發信解心
32 50 ruò only then 若能於此廣大正法發信解心
33 50 ja 若能於此廣大正法發信解心
34 50 jñā 若能於此廣大正法發信解心
35 50 ruò if; yadi 若能於此廣大正法發信解心
36 48 míng measure word for people 名尸隣捺囉王如來
37 48 míng fame; renown; reputation 名尸隣捺囉王如來
38 48 míng a name; personal name; designation 名尸隣捺囉王如來
39 48 míng rank; position 名尸隣捺囉王如來
40 48 míng an excuse 名尸隣捺囉王如來
41 48 míng life 名尸隣捺囉王如來
42 48 míng to name; to call 名尸隣捺囉王如來
43 48 míng to express; to describe 名尸隣捺囉王如來
44 48 míng to be called; to have the name 名尸隣捺囉王如來
45 48 míng to own; to possess 名尸隣捺囉王如來
46 48 míng famous; renowned 名尸隣捺囉王如來
47 48 míng moral 名尸隣捺囉王如來
48 48 míng name; naman 名尸隣捺囉王如來
49 48 míng fame; renown; yasas 名尸隣捺囉王如來
50 43 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 復於七十二殑伽沙數佛世尊所發菩提心
51 43 suǒ an office; an institute 復於七十二殑伽沙數佛世尊所發菩提心
52 43 suǒ introduces a relative clause 復於七十二殑伽沙數佛世尊所發菩提心
53 43 suǒ it 復於七十二殑伽沙數佛世尊所發菩提心
54 43 suǒ if; supposing 復於七十二殑伽沙數佛世尊所發菩提心
55 43 suǒ a few; various; some 復於七十二殑伽沙數佛世尊所發菩提心
56 43 suǒ a place; a location 復於七十二殑伽沙數佛世尊所發菩提心
57 43 suǒ indicates a passive voice 復於七十二殑伽沙數佛世尊所發菩提心
58 43 suǒ that which 復於七十二殑伽沙數佛世尊所發菩提心
59 43 suǒ an ordinal number 復於七十二殑伽沙數佛世尊所發菩提心
60 43 suǒ meaning 復於七十二殑伽沙數佛世尊所發菩提心
61 43 suǒ garrison 復於七十二殑伽沙數佛世尊所發菩提心
62 43 suǒ place; pradeśa 復於七十二殑伽沙數佛世尊所發菩提心
63 43 suǒ that which; yad 復於七十二殑伽沙數佛世尊所發菩提心
64 43 shì is; are; am; to be 此妙吉祥菩薩從是已後
65 43 shì is exactly 此妙吉祥菩薩從是已後
66 43 shì is suitable; is in contrast 此妙吉祥菩薩從是已後
67 43 shì this; that; those 此妙吉祥菩薩從是已後
68 43 shì really; certainly 此妙吉祥菩薩從是已後
69 43 shì correct; yes; affirmative 此妙吉祥菩薩從是已後
70 43 shì true 此妙吉祥菩薩從是已後
71 43 shì is; has; exists 此妙吉祥菩薩從是已後
72 43 shì used between repetitions of a word 此妙吉祥菩薩從是已後
73 43 shì a matter; an affair 此妙吉祥菩薩從是已後
74 43 shì Shi 此妙吉祥菩薩從是已後
75 43 shì is; bhū 此妙吉祥菩薩從是已後
76 43 shì this; idam 此妙吉祥菩薩從是已後
77 40 this; these 此妙吉祥菩薩從是已後
78 40 in this way 此妙吉祥菩薩從是已後
79 40 otherwise; but; however; so 此妙吉祥菩薩從是已後
80 40 at this time; now; here 此妙吉祥菩薩從是已後
81 40 this; here; etad 此妙吉祥菩薩從是已後
82 36 yán to speak; to say; said 爾時普華幢天子前白佛言
83 36 yán language; talk; words; utterance; speech 爾時普華幢天子前白佛言
84 36 yán Kangxi radical 149 爾時普華幢天子前白佛言
85 36 yán a particle with no meaning 爾時普華幢天子前白佛言
86 36 yán phrase; sentence 爾時普華幢天子前白佛言
87 36 yán a word; a syllable 爾時普華幢天子前白佛言
88 36 yán a theory; a doctrine 爾時普華幢天子前白佛言
89 36 yán to regard as 爾時普華幢天子前白佛言
90 36 yán to act as 爾時普華幢天子前白佛言
91 36 yán word; vacana 爾時普華幢天子前白佛言
92 36 yán speak; vad 爾時普華幢天子前白佛言
93 33 Buddha; Awakened One 佛告天子
94 33 relating to Buddhism 佛告天子
95 33 a statue or image of a Buddha 佛告天子
96 33 a Buddhist text 佛告天子
97 33 to touch; to stroke 佛告天子
98 33 Buddha 佛告天子
99 33 Buddha; Awakened One 佛告天子
100 30 菩薩 púsà bodhisattva 若菩薩觀身如虛空
101 30 菩薩 púsà bodhisattva 若菩薩觀身如虛空
102 30 菩薩 púsà bodhisattva 若菩薩觀身如虛空
103 30 正法 zhèngfǎ proper law 若能於此廣大正法發信解心
104 30 正法 zhèngfǎ to execute a criminal 若能於此廣大正法發信解心
105 30 正法 zhèngfǎ Righteous Dharma 若能於此廣大正法發信解心
106 30 正法 zhèngfǎ Right Dharma; Saddharma 若能於此廣大正法發信解心
107 30 正法 zhèngfǎ Age of Right Dharma; The Period of the True Dharma 若能於此廣大正法發信解心
108 29 天子 tiānzǐ the rightful Emperor; the Son of Heaven 天子
109 29 天子 tiānzǐ devaputra; the son of a god 天子
110 29 天子 tiānzǐ crown prince; yuvarājan 天子
111 28 zhū all; many; various 皆發菩提心種諸善根
112 28 zhū Zhu 皆發菩提心種諸善根
113 28 zhū all; members of the class 皆發菩提心種諸善根
114 28 zhū interrogative particle 皆發菩提心種諸善根
115 28 zhū him; her; them; it 皆發菩提心種諸善根
116 28 zhū of; in 皆發菩提心種諸善根
117 28 zhū all; many; sarva 皆發菩提心種諸善根
118 28 一切法 yīqiē fǎ all dharmas; all things; sarvadharma 彼一切法自性空故
119 28 一切法 yīqiē fǎ all phenomena 彼一切法自性空故
120 26 世尊 shìzūn World-Honored One 能於如是無量無數佛世尊所發菩提心
121 26 世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; lokanātha 能於如是無量無數佛世尊所發菩提心
122 26 dāng to be; to act as; to serve as 當知是人
123 26 dāng at or in the very same; be apposite 當知是人
124 26 dāng dang (sound of a bell) 當知是人
125 26 dāng to face 當知是人
126 26 dāng to accept; to bear; to support; to inherit 當知是人
127 26 dāng to manage; to host 當知是人
128 26 dāng should 當知是人
129 26 dāng to treat; to regard as 當知是人
130 26 dǎng to think 當知是人
131 26 dàng suitable; correspond to 當知是人
132 26 dǎng to be equal 當知是人
133 26 dàng that 當知是人
134 26 dāng an end; top 當知是人
135 26 dàng clang; jingle 當知是人
136 26 dāng to judge 當知是人
137 26 dǎng to bear on one's shoulder 當知是人
138 26 dàng the same 當知是人
139 26 dàng to pawn 當知是人
140 26 dàng to fail [an exam] 當知是人
141 26 dàng a trap 當知是人
142 26 dàng a pawned item 當知是人
143 26 dāng will be; bhaviṣyati 當知是人
144 24 yǒu is; are; to exist 最初有佛
145 24 yǒu to have; to possess 最初有佛
146 24 yǒu indicates an estimate 最初有佛
147 24 yǒu indicates a large quantity 最初有佛
148 24 yǒu indicates an affirmative response 最初有佛
149 24 yǒu a certain; used before a person, time, or place 最初有佛
150 24 yǒu used to compare two things 最初有佛
151 24 yǒu used in a polite formula before certain verbs 最初有佛
152 24 yǒu used before the names of dynasties 最初有佛
153 24 yǒu a certain thing; what exists 最初有佛
154 24 yǒu multiple of ten and ... 最初有佛
155 24 yǒu abundant 最初有佛
156 24 yǒu purposeful 最初有佛
157 24 yǒu You 最初有佛
158 24 yǒu 1. existence; 2. becoming 最初有佛
159 24 yǒu becoming; bhava 最初有佛
160 21 no 無所生故
161 21 Kangxi radical 71 無所生故
162 21 to not have; without 無所生故
163 21 has not yet 無所生故
164 21 mo 無所生故
165 21 do not 無所生故
166 21 not; -less; un- 無所生故
167 21 regardless of 無所生故
168 21 to not have 無所生故
169 21 um 無所生故
170 21 Wu 無所生故
171 21 Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression. 無所生故
172 21 not; non- 無所生故
173 21 mo 無所生故
174 20 妙吉祥菩薩 miàojíxiángpúsà Mañjuśrī bodhisattva 此妙吉祥菩薩從是已後
175 20 世間 shìjiān world; the human world 出現世間
176 20 世間 shìjiān world 出現世間
177 20 世間 shìjiān world; loka 出現世間
178 18 method; way 無有法可生信解
179 18 France 無有法可生信解
180 18 the law; rules; regulations 無有法可生信解
181 18 the teachings of the Buddha; Dharma 無有法可生信解
182 18 a standard; a norm 無有法可生信解
183 18 an institution 無有法可生信解
184 18 to emulate 無有法可生信解
185 18 magic; a magic trick 無有法可生信解
186 18 punishment 無有法可生信解
187 18 Fa 無有法可生信解
188 18 a precedent 無有法可生信解
189 18 a classification of some kinds of Han texts 無有法可生信解
190 18 relating to a ceremony or rite 無有法可生信解
191 18 Dharma 無有法可生信解
192 18 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 無有法可生信解
193 18 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 無有法可生信解
194 18 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 無有法可生信解
195 18 quality; characteristic 無有法可生信解
196 17 出現 chūxiàn to appear 出現世間
197 17 出現 chūxiàn to be produced; to arise 出現世間
198 17 出現 chūxiàn to manifest 出現世間
199 16 如是 rúshì thus; so 如是等七十二殑伽沙數佛世尊所發菩提心已
200 16 如是 rúshì thus, so 如是等七十二殑伽沙數佛世尊所發菩提心已
201 16 如是 rúshì thus; evam 如是等七十二殑伽沙數佛世尊所發菩提心已
202 16 如是 rúshì of such a form; evaṃrūpa 如是等七十二殑伽沙數佛世尊所發菩提心已
203 16 其後 qíhòu after that 其後有佛
204 16 名為 míngwèi to be called 是即名為真菩薩行
205 16 chuáng a banner; a penant streamer 爾時普華幢天子前白佛言
206 16 chuáng a pillar with a Buddhist inscription 爾時普華幢天子前白佛言
207 16 zhuàng measure word for buildings 爾時普華幢天子前白佛言
208 16 tóng to waver; to sway 爾時普華幢天子前白佛言
209 16 zhuàng a curtain for a carriage; a sun screen 爾時普華幢天子前白佛言
210 16 chuáng a pillar with a Buddhist inscription; dhvaja; ketu 爾時普華幢天子前白佛言
211 16 chuáng a banner; ketu 爾時普華幢天子前白佛言
212 15 普華 pǔhuá Samantakusuma 爾時普華幢天子前白佛言
213 15 ér and; as well as; but (not); yet (not) 而諸眾生云何當能於此正法發生信解
214 15 ér Kangxi radical 126 而諸眾生云何當能於此正法發生信解
215 15 ér you 而諸眾生云何當能於此正法發生信解
216 15 ér not only ... but also ....; ... as well as ...; moreover; in addition; furthermore 而諸眾生云何當能於此正法發生信解
217 15 ér right away; then 而諸眾生云何當能於此正法發生信解
218 15 ér but; yet; however; while; nevertheless 而諸眾生云何當能於此正法發生信解
219 15 ér if; in case; in the event that 而諸眾生云何當能於此正法發生信解
220 15 ér therefore; as a result; thus 而諸眾生云何當能於此正法發生信解
221 15 ér how can it be that? 而諸眾生云何當能於此正法發生信解
222 15 ér so as to 而諸眾生云何當能於此正法發生信解
223 15 ér only then 而諸眾生云何當能於此正法發生信解
224 15 ér as if; to seem like 而諸眾生云何當能於此正法發生信解
225 15 néng can; able 而諸眾生云何當能於此正法發生信解
226 15 ér whiskers on the cheeks; sideburns 而諸眾生云何當能於此正法發生信解
227 15 ér me 而諸眾生云何當能於此正法發生信解
228 15 ér to arrive; up to 而諸眾生云何當能於此正法發生信解
229 15 ér possessive 而諸眾生云何當能於此正法發生信解
230 15 ér and; ca 而諸眾生云何當能於此正法發生信解
231 15 again; more; repeatedly 復於七十二殑伽沙數佛世尊所發菩提心
232 15 to go back; to return 復於七十二殑伽沙數佛世尊所發菩提心
233 15 to resume; to restart 復於七十二殑伽沙數佛世尊所發菩提心
234 15 to do in detail 復於七十二殑伽沙數佛世尊所發菩提心
235 15 to restore 復於七十二殑伽沙數佛世尊所發菩提心
236 15 to respond; to reply to 復於七十二殑伽沙數佛世尊所發菩提心
237 15 after all; and then 復於七十二殑伽沙數佛世尊所發菩提心
238 15 even if; although 復於七十二殑伽沙數佛世尊所發菩提心
239 15 Fu; Return 復於七十二殑伽沙數佛世尊所發菩提心
240 15 to retaliate; to reciprocate 復於七十二殑伽沙數佛世尊所發菩提心
241 15 to avoid forced labor or tax 復於七十二殑伽沙數佛世尊所發菩提心
242 15 particle without meaing 復於七十二殑伽沙數佛世尊所發菩提心
243 15 Fu 復於七十二殑伽沙數佛世尊所發菩提心
244 15 repeated; again 復於七十二殑伽沙數佛世尊所發菩提心
245 15 doubled; to overlapping; folded 復於七十二殑伽沙數佛世尊所發菩提心
246 15 a lined garment with doubled thickness 復於七十二殑伽沙數佛世尊所發菩提心
247 15 again; punar 復於七十二殑伽沙數佛世尊所發菩提心
248 14 爾時 ěr shí at that time 爾時普華幢天子前白佛言
249 14 爾時 ěr shí at that time; atha khalu 爾時普華幢天子前白佛言
250 12 děng et cetera; and so on 如是等七十二殑伽沙數佛世尊所發菩提心已
251 12 děng to wait 如是等七十二殑伽沙數佛世尊所發菩提心已
252 12 děng degree; kind 如是等七十二殑伽沙數佛世尊所發菩提心已
253 12 děng plural 如是等七十二殑伽沙數佛世尊所發菩提心已
254 12 děng to be equal 如是等七十二殑伽沙數佛世尊所發菩提心已
255 12 děng degree; level 如是等七十二殑伽沙數佛世尊所發菩提心已
256 12 děng to compare 如是等七十二殑伽沙數佛世尊所發菩提心已
257 12 děng same; equal; sama 如是等七十二殑伽沙數佛世尊所發菩提心已
258 12 廣大 guǎngdà vast; extensive 名無量光廣大莊嚴
259 12 廣大 guǎngdà with a wide scope; extensive content 名無量光廣大莊嚴
260 12 廣大 guǎngdà magnanimous; generous 名無量光廣大莊嚴
261 12 廣大 guǎngdà to expand 名無量光廣大莊嚴
262 12 廣大 guǎngdà vaipulya; vast; extended 名無量光廣大莊嚴
263 12 xiāng each other; one another; mutually 名眾寶聚持妙色相
264 12 xiàng to observe; to assess 名眾寶聚持妙色相
265 12 xiàng appearance; portrait; picture 名眾寶聚持妙色相
266 12 xiàng countenance; personage; character; disposition 名眾寶聚持妙色相
267 12 xiàng to aid; to help 名眾寶聚持妙色相
268 12 xiāng a chancellor; a prime minister; a high minister 名眾寶聚持妙色相
269 12 xiàng a sign; a mark; appearance 名眾寶聚持妙色相
270 12 xiāng alternately; in turn 名眾寶聚持妙色相
271 12 xiāng Xiang 名眾寶聚持妙色相
272 12 xiāng form substance 名眾寶聚持妙色相
273 12 xiāng to express 名眾寶聚持妙色相
274 12 xiàng to choose 名眾寶聚持妙色相
275 12 xiāng Xiang 名眾寶聚持妙色相
276 12 xiāng an ancient musical instrument 名眾寶聚持妙色相
277 12 xiāng the seventh lunar month 名眾寶聚持妙色相
278 12 xiāng to compare 名眾寶聚持妙色相
279 12 xiàng to divine 名眾寶聚持妙色相
280 12 xiàng to administer 名眾寶聚持妙色相
281 12 xiàng helper for a blind person 名眾寶聚持妙色相
282 12 xiāng rhythm [music] 名眾寶聚持妙色相
283 12 xiāng the upper frets of a pipa 名眾寶聚持妙色相
284 12 xiāng coralwood 名眾寶聚持妙色相
285 12 xiàng ministry 名眾寶聚持妙色相
286 12 xiàng to supplement; to enhance 名眾寶聚持妙色相
287 12 xiàng lakṣaṇa; quality; characteristic 名眾寶聚持妙色相
288 12 xiàng a sign; a mark; appearance; nimitta; rūpa 名眾寶聚持妙色相
289 12 xiàng sign; mark; liṅga 名眾寶聚持妙色相
290 12 xiàng a perception; cognition; conceptualization; a notion 名眾寶聚持妙色相
291 12 wèi for; to 彼當為汝如理宣說
292 12 wèi because of 彼當為汝如理宣說
293 12 wéi to act as; to serve 彼當為汝如理宣說
294 12 wéi to change into; to become 彼當為汝如理宣說
295 12 wéi to be; is 彼當為汝如理宣說
296 12 wéi to do 彼當為汝如理宣說
297 12 wèi for 彼當為汝如理宣說
298 12 wèi because of; for; to 彼當為汝如理宣說
299 12 wèi to 彼當為汝如理宣說
300 12 wéi in a passive construction 彼當為汝如理宣說
301 12 wéi forming a rehetorical question 彼當為汝如理宣說
302 12 wéi forming an adverb 彼當為汝如理宣說
303 12 wéi to add emphasis 彼當為汝如理宣說
304 12 wèi to support; to help 彼當為汝如理宣說
305 12 wéi to govern 彼當為汝如理宣說
306 12 wèi to be; bhū 彼當為汝如理宣說
307 12 zhōng middle 復於九十一劫中值遇諸佛發菩提心
308 12 zhōng medium; medium sized 復於九十一劫中值遇諸佛發菩提心
309 12 zhōng China 復於九十一劫中值遇諸佛發菩提心
310 12 zhòng to hit the mark 復於九十一劫中值遇諸佛發菩提心
311 12 zhōng in; amongst 復於九十一劫中值遇諸佛發菩提心
312 12 zhōng midday 復於九十一劫中值遇諸佛發菩提心
313 12 zhōng inside 復於九十一劫中值遇諸佛發菩提心
314 12 zhōng during 復於九十一劫中值遇諸佛發菩提心
315 12 zhōng Zhong 復於九十一劫中值遇諸佛發菩提心
316 12 zhōng intermediary 復於九十一劫中值遇諸佛發菩提心
317 12 zhōng half 復於九十一劫中值遇諸佛發菩提心
318 12 zhōng just right; suitably 復於九十一劫中值遇諸佛發菩提心
319 12 zhōng while 復於九十一劫中值遇諸佛發菩提心
320 12 zhòng to reach; to attain 復於九十一劫中值遇諸佛發菩提心
321 12 zhòng to suffer; to infect 復於九十一劫中值遇諸佛發菩提心
322 12 zhòng to obtain 復於九十一劫中值遇諸佛發菩提心
323 12 zhòng to pass an exam 復於九十一劫中值遇諸佛發菩提心
324 12 zhōng middle 復於九十一劫中值遇諸佛發菩提心
325 12 guān to look at; to watch; to observe 若菩薩觀身如虛空
326 12 guàn Taoist monastery; monastery 若菩薩觀身如虛空
327 12 guān to display; to show; to make visible 若菩薩觀身如虛空
328 12 guān Guan 若菩薩觀身如虛空
329 12 guān appearance; looks 若菩薩觀身如虛空
330 12 guān a sight; a view; a vista 若菩薩觀身如虛空
331 12 guān a concept; a viewpoint; a perspective 若菩薩觀身如虛空
332 12 guān to appreciate; to enjoy; to admire 若菩薩觀身如虛空
333 12 guàn an announcement 若菩薩觀身如虛空
334 12 guàn a high tower; a watchtower 若菩薩觀身如虛空
335 12 guān Surview 若菩薩觀身如虛空
336 12 guān Observe 若菩薩觀身如虛空
337 12 guàn insight; vipasyana; vipassana 若菩薩觀身如虛空
338 12 guān mindfulness; contemplation; smrti 若菩薩觀身如虛空
339 12 guān recollection; anusmrti 若菩薩觀身如虛空
340 12 guān viewing; avaloka 若菩薩觀身如虛空
341 12 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 願為我等略說菩薩行法
342 12 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 願為我等略說菩薩行法
343 12 shuì to persuade 願為我等略說菩薩行法
344 12 shuō to teach; to recite; to explain 願為我等略說菩薩行法
345 12 shuō a doctrine; a theory 願為我等略說菩薩行法
346 12 shuō to claim; to assert 願為我等略說菩薩行法
347 12 shuō allocution 願為我等略說菩薩行法
348 12 shuō to criticize; to scold 願為我等略說菩薩行法
349 12 shuō to indicate; to refer to 願為我等略說菩薩行法
350 12 shuō speach; vāda 願為我等略說菩薩行法
351 12 shuō to speak; bhāṣate 願為我等略說菩薩行法
352 12 shuō to instruct 願為我等略說菩薩行法
353 12 I; me; my 乃至最後於我現在如來
354 12 self 乃至最後於我現在如來
355 12 we; our 乃至最後於我現在如來
356 12 [my] dear 乃至最後於我現在如來
357 12 Wo 乃至最後於我現在如來
358 12 self; atman; attan 乃至最後於我現在如來
359 12 ga 乃至最後於我現在如來
360 12 I; aham 乃至最後於我現在如來
361 12 his; hers; its; theirs 於其世間有所利益不空受食
362 12 to add emphasis 於其世間有所利益不空受食
363 12 used when asking a question in reply to a question 於其世間有所利益不空受食
364 12 used when making a request or giving an order 於其世間有所利益不空受食
365 12 he; her; it; them 於其世間有所利益不空受食
366 12 probably; likely 於其世間有所利益不空受食
367 12 will 於其世間有所利益不空受食
368 12 may 於其世間有所利益不空受食
369 12 if 於其世間有所利益不空受食
370 12 or 於其世間有所利益不空受食
371 12 Qi 於其世間有所利益不空受食
372 12 he; her; it; saḥ; sā; tad 於其世間有所利益不空受食
373 11 zuò to do 作莊嚴如來
374 11 zuò to act as; to serve as 作莊嚴如來
375 11 zuò to start 作莊嚴如來
376 11 zuò a writing; a work 作莊嚴如來
377 11 zuò to dress as; to be disguised as 作莊嚴如來
378 11 zuō to create; to make 作莊嚴如來
379 11 zuō a workshop 作莊嚴如來
380 11 zuō to write; to compose 作莊嚴如來
381 11 zuò to rise 作莊嚴如來
382 11 zuò to be aroused 作莊嚴如來
383 11 zuò activity; action; undertaking 作莊嚴如來
384 11 zuò to regard as 作莊嚴如來
385 11 zuò action; kāraṇa 作莊嚴如來
386 11 zhù to dwell; to live; to reside 住平等法
387 11 zhù to stop; to halt 住平等法
388 11 zhù to retain; to remain 住平等法
389 11 zhù to lodge at [temporarily] 住平等法
390 11 zhù firmly; securely 住平等法
391 11 zhù verb complement 住平等法
392 11 zhù attaching; abiding; dwelling on 住平等法
393 11 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 所言一切法者
394 11 zhě that 所言一切法者
395 11 zhě nominalizing function word 所言一切法者
396 11 zhě used to mark a definition 所言一切法者
397 11 zhě used to mark a pause 所言一切法者
398 11 zhě topic marker; that; it 所言一切法者
399 11 zhuó according to 所言一切法者
400 11 zhě ca 所言一切法者
401 11 such as; for example; for instance 若菩薩觀身如虛空
402 11 if 若菩薩觀身如虛空
403 11 in accordance with 若菩薩觀身如虛空
404 11 to be appropriate; should; with regard to 若菩薩觀身如虛空
405 11 this 若菩薩觀身如虛空
406 11 it is so; it is thus; can be compared with 若菩薩觀身如虛空
407 11 to go to 若菩薩觀身如虛空
408 11 to meet 若菩薩觀身如虛空
409 11 to appear; to seem; to be like 若菩薩觀身如虛空
410 11 at least as good as 若菩薩觀身如虛空
411 11 and 若菩薩觀身如虛空
412 11 or 若菩薩觀身如虛空
413 11 but 若菩薩觀身如虛空
414 11 then 若菩薩觀身如虛空
415 11 naturally 若菩薩觀身如虛空
416 11 expresses a question or doubt 若菩薩觀身如虛空
417 11 you 若菩薩觀身如虛空
418 11 the second lunar month 若菩薩觀身如虛空
419 11 in; at 若菩薩觀身如虛空
420 11 Ru 若菩薩觀身如虛空
421 11 Thus 若菩薩觀身如虛空
422 11 thus; tathā 若菩薩觀身如虛空
423 11 like; iva 若菩薩觀身如虛空
424 11 suchness; tathatā 若菩薩觀身如虛空
425 11 to reach 離諸分別及諸疑惑
426 11 and 離諸分別及諸疑惑
427 11 coming to; when 離諸分別及諸疑惑
428 11 to attain 離諸分別及諸疑惑
429 11 to understand 離諸分別及諸疑惑
430 11 able to be compared to; to catch up with 離諸分別及諸疑惑
431 11 to be involved with; to associate with 離諸分別及諸疑惑
432 11 passing of a feudal title from elder to younger brother 離諸分別及諸疑惑
433 11 and; ca; api 離諸分別及諸疑惑
434 11 so as to; in order to 以神通變化作諸佛事
435 11 to use; to regard as 以神通變化作諸佛事
436 11 to use; to grasp 以神通變化作諸佛事
437 11 according to 以神通變化作諸佛事
438 11 because of 以神通變化作諸佛事
439 11 on a certain date 以神通變化作諸佛事
440 11 and; as well as 以神通變化作諸佛事
441 11 to rely on 以神通變化作諸佛事
442 11 to regard 以神通變化作諸佛事
443 11 to be able to 以神通變化作諸佛事
444 11 to order; to command 以神通變化作諸佛事
445 11 further; moreover 以神通變化作諸佛事
446 11 used after a verb 以神通變化作諸佛事
447 11 very 以神通變化作諸佛事
448 11 already 以神通變化作諸佛事
449 11 increasingly 以神通變化作諸佛事
450 11 a reason; a cause 以神通變化作諸佛事
451 11 Israel 以神通變化作諸佛事
452 11 Yi 以神通變化作諸佛事
453 11 use; yogena 以神通變化作諸佛事
454 11 zhī to know 當知是人
455 11 zhī to comprehend 當知是人
456 11 zhī to inform; to tell 當知是人
457 11 zhī to administer 當知是人
458 11 zhī to distinguish; to discern 當知是人
459 11 zhī to be close friends 當知是人
460 11 zhī to feel; to sense; to perceive 當知是人
461 11 zhī to receive; to entertain 當知是人
462 11 zhī knowledge 當知是人
463 11 zhī consciousness; perception 當知是人
464 11 zhī a close friend 當知是人
465 11 zhì wisdom 當知是人
466 11 zhì Zhi 當知是人
467 11 zhī Understanding 當知是人
468 11 zhī know; jña 當知是人
469 11 néng can; able 能於如是無量無數佛世尊所發菩提心
470 11 néng ability; capacity 能於如是無量無數佛世尊所發菩提心
471 11 néng a mythical bear-like beast 能於如是無量無數佛世尊所發菩提心
472 11 néng energy 能於如是無量無數佛世尊所發菩提心
473 11 néng function; use 能於如是無量無數佛世尊所發菩提心
474 11 néng may; should; permitted to 能於如是無量無數佛世尊所發菩提心
475 11 néng talent 能於如是無量無數佛世尊所發菩提心
476 11 néng expert at 能於如是無量無數佛世尊所發菩提心
477 11 néng to be in harmony 能於如是無量無數佛世尊所發菩提心
478 11 néng to tend to; to care for 能於如是無量無數佛世尊所發菩提心
479 11 néng to reach; to arrive at 能於如是無量無數佛世尊所發菩提心
480 11 néng as long as; only 能於如是無量無數佛世尊所發菩提心
481 11 néng even if 能於如是無量無數佛世尊所發菩提心
482 11 néng but 能於如是無量無數佛世尊所發菩提心
483 11 néng in this way 能於如是無量無數佛世尊所發菩提心
484 11 néng to be able; śak 能於如是無量無數佛世尊所發菩提心
485 11 néng skilful; pravīṇa 能於如是無量無數佛世尊所發菩提心
486 10 promptly; right away; immediately 是時普華幢天子即白妙吉祥菩薩言
487 10 to be near by; to be close to 是時普華幢天子即白妙吉祥菩薩言
488 10 at that time 是時普華幢天子即白妙吉祥菩薩言
489 10 to be exactly the same as; to be thus 是時普華幢天子即白妙吉祥菩薩言
490 10 supposed; so-called 是時普華幢天子即白妙吉祥菩薩言
491 10 if; but 是時普華幢天子即白妙吉祥菩薩言
492 10 to arrive at; to ascend 是時普華幢天子即白妙吉祥菩薩言
493 10 then; following 是時普華幢天子即白妙吉祥菩薩言
494 10 so; just so; eva 是時普華幢天子即白妙吉祥菩薩言
495 10 de potential marker 云何當得一切眾生於此正法能生信解
496 10 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 云何當得一切眾生於此正法能生信解
497 10 děi must; ought to 云何當得一切眾生於此正法能生信解
498 10 děi to want to; to need to 云何當得一切眾生於此正法能生信解
499 10 děi must; ought to 云何當得一切眾生於此正法能生信解
500 10 de 云何當得一切眾生於此正法能生信解

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
near to; antike
 1. ruò
 1. ja
 2. jñā
 3. if; yadi
 1. míng
 2. míng
 1. name; naman
 2. fame; renown; yasas
 1. suǒ
 2. suǒ
 1. place; pradeśa
 2. that which; yad
 1. shì
 2. shì
 1. is; bhū
 2. this; idam
this; here; etad
 1. yán
 2. yán
 1. word; vacana
 2. speak; vad
 1. Buddha
 2. Buddha; Awakened One
菩萨 菩薩
 1. púsà
 2. púsà
 1. bodhisattva
 2. bodhisattva
正法
 1. zhèngfǎ
 2. zhèngfǎ
 3. zhèngfǎ
 1. Righteous Dharma
 2. Right Dharma; Saddharma
 3. Age of Right Dharma; The Period of the True Dharma

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
阿难 阿難 196
 1. Ananda
 2. Ānanda; Ananda
宝光 寶光 98 Ratnaprabha; Jewel Light
不退转 不退轉 98
 1. never regress or change
 2. avaivartika; non-retrogression
慈氏菩萨 慈氏菩薩 99 Maitreya
大涅盘 大涅槃 100 Mahaparinirvana
大宝 大寶 100 mahāratna; a precious jewel
大光 100 Vistīrṇavatī
大乘 100
 1. Mahayana
 2. Mahayana Buddhism; Mahāyāna; Mahāyāna Buddhism
 3. Mahayana; Great Vehicle
帝释天 帝釋天 68
 1. Sakra Devanam-indra
 2. Sakra; Sakka; Śakra Devānām Indra; Kauśika
度轮 度輪 100 Tu Lun
梵天 102
 1. Heavenly Realm
 2. Brahma
佛法 102
 1. Dharma; Dhamma; Buddha-Dhárma; Buddhist doctrine
 2. the power of the Buddha
 3. Buddha's Teaching
 4. Dharma; Buddha-Dhárma
佛世尊 102 Buddha, the world-honoured; bhagavat
慧力 72
 1. power of wisdom
 2. Huili
金刚持 金剛持 106 Vajradhara
轮迴 輪迴 108
 1. Cycle of Rebirth
 2. rebirth
 3. Saṃsāra; cycle of life and death; Rebirth
妙吉祥 109
 1. Wondrous Auspiciousness
 2. wonderful and auspicious
 3. Wondrous Auspiciousness; Manjusri
妙吉祥菩萨 妙吉祥菩薩 109 Mañjuśrī bodhisattva
涅槃 110
 1. Nirvana
 2. nirvana
 3. Final Nirvana; Nirvana; Nirvāṇa; Nibbāna
婆罗门 婆羅門 112
 1. Brahmin;
 2. Brahmin; Brahman
普华 普華 112 Samantakusuma
如来 如來 114
 1. Tathagata
 2. Tathagata
 3. Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One
三十三天 115 Heaven of the Thirty-Three Gods; The Heaven of Thirty-Three Gods; Trāyastriṃśa Heaven; Tāvatiṃsa Heaven
三藏 115
 1. San Zang
 2. Buddhist Canon
 3. Tripitaka; Tripiṭaka; Tipitaka
声闻 聲聞 115
 1. sravaka
 2. sravaka; a distinguished disciple of the Buddha
施护 施護 115 Danapala
世尊 115
 1. World-Honored One
 2. World-Honored One; Bhagavat; lokanātha
威神 119 awe-inspiring character of deities; anubhava
无退 無退 119 avaivartika; non-retrogression
无诸 無諸 119 Wu Zhu
西天 120 India; Indian continent
应供 應供 121
 1. Offering
 2. Worthy One; arhat
正使 122 Chief Envoy

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 153.

Simplified Traditional Pinyin English
爱乐 愛樂 195 love and joy
爱着 愛著 195 attachment to desire
阿耨多罗三藐三菩提 阿耨多羅三藐三菩提 196 anuttara-samyak-sambodhi; anuttara samyaksaṃbodhi; anuttarasamyaksaṃbodhi; unsurpassed complete perfect enlightenment
阿修罗 阿修羅 196
 1. asura
 2. asura
八正道 98 Noble Eightfold Path; Eightfold Noble Way
白佛 98 to address the Buddha
彼岸 98
 1. the other shore
 2. the other shore
病苦 98 sickness; suffering due to sickness
不空 98
 1. unerring; amogha
 2. Amoghavajra
不善 98 akuśala; akusala; unvirtuous; unwholesome; inauspicious
不思议 不思議 98
 1. inconceivable
 2. inconceivable
不生 98
 1. nonarising; not produced; without origination; anutpada
 2. nonarising; anutpāda
怖畏 98 terrified; saṃtrāsa
出世法 99 World-Transcending Teachings
传法 傳法 99
 1. Dharma transmission
 2. to transmit the Dharma
大菩萨 大菩薩 100
 1. great Bodhisattva
 2. a great bodhisattva
大利 100 great advantage; great benefit
怛啰 怛囉 100 trasana; terrifying
谛观 諦觀 100
 1. to observe closely
 2. Chegwan
定根 100 faculty of meditatative concentration
定力 100
 1. Meditative Concentration
 2. ability for meditative concentration
读诵 讀誦 100 read aloud; recite repeatedly; svādyāya
发菩提心 發菩提心 102 bodhicittotpāda; initiate the bodhi mind
法门 法門 102
 1. Dharma gate
 2. dharmaparyāya; dharma gate; a way of teaching the Dharma; a Buddhist teaching; a Dharma door
法印 102
 1. Dharma Seal
 2. dharmamudrā; a dharma seal; a mark of the dharma
 3. hōin
非有 102 does not exist; is not real
佛如来 佛如來 102 Buddha Tathāgatas
佛刹 佛剎 102
 1. Buddhakṣetra; a Buddha field; a Buddha land
 2. a Buddhist pillar
 3. temple; monastery
佛神力 102 the Buddha's spiritual power
佛说 佛說 102 buddhavacana; as spoken by the Buddha
佛言 102
 1. the Buddha said
 2. buddhavacana; the teachings of the Buddha
佛住 102
 1. the Buddha was staying at
 2. Buddha abode
佛道 102
 1. Buddhahood
 2. the Buddha Way
 3. Way of the Buddha
 4. Buddhist practice
 5. bodhi; enlightenment
 6. the path leading to enlightenment
观想 觀想 103
 1. contemplation
 2. Visualize
 3. to contemplate; to visualize
观心 觀心 103
 1. Observe the Mind
 2. to contemplate the mind
广说 廣說 103 to explain; to teach
后末世 後末世 104 last age
后五 後五 104 following five hundred years
慧根 104 root of wisdom; organ of wisdom
护念 護念 104
 1. Safeguard the Mind
 2. for a Buddha, bodhisattva, or demigod to protect a Buddhist disciple
 3. focus the mind on; samanvāharati
加持 106
 1. to bless
 2. to empower; to confer strength on; to aid
解脱众 解脫眾 106 body of liberation; aggregate of liberation; vimukti-skanda
境界相 106 world of objects; the external phenomenal world
殑伽沙 106 grains of sand in the Ganges River; innumerable
精进力 精進力 106 unfailing progress; vīryabala
净信 淨信 106
 1. Pure Faith
 2. pure faith; prasāda
觉支 覺支 106 aid to enlightenment; branch of enlightenment; aspect of enlightenment; bodhyaṅga; bojjyanga
具足 106
 1. Completeness
 2. complete; accomplished
 3. Purāṇa
莲华 蓮華 108
 1. Lotus Flower
 2. a lotus flower; padma
 3. white lotus flower; pundarika
了知 108 to understand clearly
六种震动 六種震動 108 shaken in six different ways
曼陀罗华 曼陀羅華 109 mandārava flower; mandāra flower; coral tree flower
妙色 109 wonderful form
摩诃萨 摩訶薩 109
 1. mahasattva
 2. mahāsattva; mohasattva; a great being
那庾多 110 nayuta; a huge number
能持 110 ability to uphold the precepts
能仁 110 great in lovingkindness
念处 念處 110 smṛtyupasthāna; satipaṭṭhāna; smrtyupasthana; satipatthana; foundation of mindfulness
念力 110
 1. Power of the Mind
 2. the power of mindfulness
平等法 112 the truth that all can become a Buddha
菩萨行者 菩薩行者 112 a bodhisattva practitioner
菩萨摩诃萨 菩薩摩訶薩 112 bodhisattva mahāsattva
菩萨行 菩薩行 112 bodhisattva-caryā; bodhisattva-carita; bodhisattva practice; actions of bodhisattvas
七觉支 七覺支 113
 1. the Seven Factors of Enlightenment
 2. seven factors of enlightenment; seven aids to enlightenment; seven branches of enlightenment; seven aspects of enlightenment; seven bodhyaṅga
乾闼婆 乾闥婆 113 a gandharva
七觉支法 七覺支法 113 seven factors of enlightenment; seven aids to enlightenment; seven branches of enlightenment; seven aspects of enlightenment; seven bodhyaṅga
轻安 輕安 113
 1. Peaceful and at Ease
 2. at ease
 3. calmness; tranquillity; repose; serenity; prasrabhi; passaddhi
绕佛 繞佛 114 to circumambulate the Buddha
汝等 114 you [plural]; yuṣma; yūyam
如理 114 principle of suchness
如是如是 114 Thus Is, Thus Is
如实 如實 114
 1. according to reality
 2. in accordance with fact; truly; yathābhūtam
 3. suchness; inherent nature; true nature; tathata
三匝 115 to circumambulate three times
善见 善見 115 good for seeing; beautiful
善男子 115
 1. good men
 2. a good man; a son of a noble family
善法 115
 1. a wholesome dharma
 2. a wholesome teaching
善根 115
 1. Wholesome Roots
 2. virtuous roots; wholesome roots; kuśalamūla
刹土 剎土 115 kṣetra; homeland; country; land
身念处 身念處 115 mindfulness of the body
生天 115 highest rebirth
胜义 勝義 115 beyond description; surpassing worldy ideas; superlative; inscrutable
什深 甚深 115 very profound; what is deep
神通变化 神通變化 115 spritual powers of transformation
十力 115 the ten powers of the Buddha; daśabala
失念 115 lose train of thought; wandering mind; loss of memory
十方 115
 1. The Ten Directions
 2. the ten directions
世间天 世間天 115 world-devas; earthly kings
师子座 師子座 115 lion's throne
受法 115 to receive the Dharma
授记 授記 115 Vyakarana (prophecies); a prediction; vyākaraṇa
受念处 受念處 115 mindfulness of sensations
受持 115
 1. uphold
 2. to accept and maintain faith; to uphold
受持读诵 受持讀誦 115 receive and recite
受食 115 one who receives food
说法师 說法師 115 expounder of the Dharma
四句偈 115 a four line gatha
四念处 四念處 115
 1. the four bases of mindfulness
 2. The Four Bases of Mindfulness
随喜 隨喜 115
 1. to rejoice [in the welfare of others]
 2. anumodana; admiration
往诣 往詣 119 to go to; upagam
我身 119 I; myself
无二 無二 119 advaya; nonduality; not two
无分别 無分別 119
 1. Non-Discriminative
 2. without false conceptualization
五根 119 pañcendriya; five sense organs; five senses
五力 119 pañcabala; the five powers
无量光 無量光 119
 1. infinite light
 2. infinite light; apramāṇābha
无生法忍 無生法忍 119
 1. Tolerance of Non-Arising Dharmas
 2. patient acceptance in the truth of no rebirth
无所得 無所得 119 nothing to be attained
无瞋 無瞋 119 non-aggression; non-hatred; imperturbability
无念 無念 119
 1. No Thought
 2. free from thought
 3. no thought
 4. tathatā
无色 無色 119 formless; no form; arupa
无数佛 無數佛 119 innumerable Buddhas
相续 相續 120 causal connection; continuity of cause and effect
懈倦 120 tired
信根 120 faith; the root of faith
心念处 心念處 120 mindfulness of mental states
信施 120 trust in charity
信受奉行 120 to receive and practice
信解 120 resolution; determination; adhimukti
信力 120 the power of faith; śraddhābala
虚妄分别 虛妄分別 120
 1. a dilusion; a mistaken distinction
 2. a dilusion; a mistaken distinction
业报 業報 121
 1. karmic retribution
 2. karmic retribution; cause and effect; ripening of actions; karma and results; karmaphala; karmavipāka
译经 譯經 121 to translate the scriptures
一句 121
 1. a sentence
 2. a single verse; a single word
音声 音聲 121 sound; noise
一切大众 一切大眾 121 all beings
一切法 121
 1. all dharmas; all things; sarvadharma
 2. all phenomena
一切众生 一切眾生 121
 1. all sentient beings
 2. all beings
一切诸佛 一切諸佛 121 all Buddhas
遊戏 遊戲 121 to be free and at ease
欲生 121 arising from desire
正见 正見 122
 1. Right View
 2. right understanding; right view
正精进 正精進 122 right effort
正念 122
 1. Right Mindfulness
 2. right mindfulness
正思惟 122 right intention; right thought
正业 正業 122
 1. Right Action
 2. right action
正语 正語 122
 1. Right Speech
 2. right speech
证得 證得 122 realize; prāpti
正等正觉 正等正覺 122 samyaksaṃbodhi; perfect enlightenment
正行 122 right action
种善根 種善根 122 to plant wholesome roots
重担 重擔 122 a heavy load
众会 眾會 122 an assembly of monastics
中有 122 an intermediate existence between death and rebirth
诸法 諸法 122 all things; all dharmas
诸法自性 諸法自性 122 the intrinsic nature of dharmas
诸佛 諸佛 122 Buddhas; all Buddhas
诸菩萨 諸菩薩 122 bodhisattvas
诸如来 諸如來 122 all tathagatas
诸众生 諸眾生 122 all beings
自性 122
 1. Self-Nature
 2. intrinsic nature; original nature; essential nature; svabhava
 3. primordial matter; nature; prakṛti
自性空 122
 1. The Intrinsically Empty Nature
 2. emptiness of self-nature
 3. svabhāva-śūnya; empty intrinsic nature
最上 122 supreme
最胜 最勝 122
 1. jina; conqueror
 2. supreme; uttara
 3. Uttara