Glossary and Vocabulary for Bao Ji Jing Si Fa You Bo Ti She 寶髻經四法憂波提舍

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 86 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 羅說
2 86 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 羅說
3 86 shuì to persuade 羅說
4 86 shuō to teach; to recite; to explain 羅說
5 86 shuō a doctrine; a theory 羅說
6 86 shuō to claim; to assert 羅說
7 86 shuō allocution 羅說
8 86 shuō to criticize; to scold 羅說
9 86 shuō to indicate; to refer to 羅說
10 86 shuō speach; vāda 羅說
11 86 shuō to speak; bhāṣate 羅說
12 86 shuō to instruct 羅說
13 60 如是 rúshì of such a form; evaṃrūpa 如是四種發起精進
14 53 菩薩 púsà bodhisattva 髻菩薩言
15 53 菩薩 púsà bodhisattva 髻菩薩言
16 53 菩薩 púsà bodhisattva 髻菩薩言
17 46 infix potential marker 菩薩四種發起精進不離
18 44 滿足 mǎnzú to satisfy; to fulfill 一者滿足一切眾生發起精
19 44 滿足 mǎnzú to be satisfied; to be fulfilled 一者滿足一切眾生發起精
20 44 滿足 mǎnzú complete; satisfied; tṛpti 一者滿足一切眾生發起精
21 41 精進 jīngjìn to be diligent 菩薩四種發起精進不離
22 41 精進 jīngjìn to be enterprising; to be forward looking 菩薩四種發起精進不離
23 41 精進 jīngjìn Be Diligent 菩薩四種發起精進不離
24 41 精進 jīngjìn diligence 菩薩四種發起精進不離
25 41 精進 jīngjìn diligence; perseverance; vīrya 菩薩四種發起精進不離
26 39 發起 fāqǐ to originate; to initiate; to start; to give rise to 菩薩四種發起精進不離
27 37 布施 bùshī generosity 布施
28 37 布施 bùshī dana; giving; generosity 布施
29 35 wéi to act as; to serve 何等為四
30 35 wéi to change into; to become 何等為四
31 35 wéi to be; is 何等為四
32 35 wéi to do 何等為四
33 35 wèi to support; to help 何等為四
34 35 wéi to govern 何等為四
35 35 wèi to be; bhū 何等為四
36 35 zhě ca 寶髻經者
37 33 世尊 shìzūn World-Honored One 爾時世尊告寶
38 33 世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; lokanātha 爾時世尊告寶
39 33 meaning; sense 以何義故
40 33 justice; right action; righteousness 以何義故
41 33 artificial; man-made; fake 以何義故
42 33 chivalry; generosity 以何義故
43 33 just; righteous 以何義故
44 33 adopted 以何義故
45 33 a relationship 以何義故
46 33 volunteer 以何義故
47 33 something suitable 以何義故
48 33 a martyr 以何義故
49 33 a law 以何義故
50 33 Yi 以何義故
51 33 Righteousness 以何義故
52 33 aim; artha 以何義故
53 31 yòu Kangxi radical 29 又復何義名為世尊
54 30 zhǒng kind; type 菩薩四種發起精進不離
55 30 zhòng to plant; to grow; to cultivate 菩薩四種發起精進不離
56 30 zhǒng kind; type; race; breed; seed; species 菩薩四種發起精進不離
57 30 zhǒng seed; strain 菩薩四種發起精進不離
58 30 zhǒng offspring 菩薩四種發起精進不離
59 30 zhǒng breed 菩薩四種發起精進不離
60 30 zhǒng race 菩薩四種發起精進不離
61 30 zhǒng species 菩薩四種發起精進不離
62 30 zhǒng root; source; origin 菩薩四種發起精進不離
63 30 zhǒng grit; guts 菩薩四種發起精進不離
64 30 zhǒng seed; bīja 菩薩四種發起精進不離
65 30 jīn today; present; now 今興和三年歲次辛酉九月朔旦庚午之日
66 30 jīn Jin 今興和三年歲次辛酉九月朔旦庚午之日
67 30 jīn modern 今興和三年歲次辛酉九月朔旦庚午之日
68 30 jīn now; adhunā 今興和三年歲次辛酉九月朔旦庚午之日
69 29 饒益 ráoyì rich; plentiful 為何所饒益
70 29 饒益 ráoyì Benefit 為何所饒益
71 29 饒益 ráoyì favor; anugraha 為何所饒益
72 29 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 若有菩薩悕望欲得相隨形好而布施者
73 29 děi to want to; to need to 若有菩薩悕望欲得相隨形好而布施者
74 29 děi must; ought to 若有菩薩悕望欲得相隨形好而布施者
75 29 de 若有菩薩悕望欲得相隨形好而布施者
76 29 de infix potential marker 若有菩薩悕望欲得相隨形好而布施者
77 29 to result in 若有菩薩悕望欲得相隨形好而布施者
78 29 to be proper; to fit; to suit 若有菩薩悕望欲得相隨形好而布施者
79 29 to be satisfied 若有菩薩悕望欲得相隨形好而布施者
80 29 to be finished 若有菩薩悕望欲得相隨形好而布施者
81 29 děi satisfying 若有菩薩悕望欲得相隨形好而布施者
82 29 to contract 若有菩薩悕望欲得相隨形好而布施者
83 29 to hear 若有菩薩悕望欲得相隨形好而布施者
84 29 to have; there is 若有菩薩悕望欲得相隨形好而布施者
85 29 marks time passed 若有菩薩悕望欲得相隨形好而布施者
86 29 obtain; attain; prāpta 若有菩薩悕望欲得相隨形好而布施者
87 27 to use; to grasp 以何義故
88 27 to rely on 以何義故
89 27 to regard 以何義故
90 27 to be able to 以何義故
91 27 to order; to command 以何義故
92 27 used after a verb 以何義故
93 27 a reason; a cause 以何義故
94 27 Israel 以何義故
95 27 Yi 以何義故
96 27 use; yogena 以何義故
97 27 清淨 qīngjìng peaceful; quiet; tranquil; pure 四者清淨佛之世界發
98 27 清淨 qīngjìng peaceful; quiet; tranquil 四者清淨佛之世界發
99 27 清淨 qīngjìng concise 四者清淨佛之世界發
100 27 清淨 qīngjìng simple and clear; concise 四者清淨佛之世界發
101 27 清淨 qīngjìng pure and clean 四者清淨佛之世界發
102 27 清淨 qīngjìng purity 四者清淨佛之世界發
103 27 清淨 qīngjìng pure; cleansed; purified of defiling illusion; visuddhi 四者清淨佛之世界發
104 25 děng et cetera; and so on 眾等所供養
105 25 děng to wait 眾等所供養
106 25 děng to be equal 眾等所供養
107 25 děng degree; level 眾等所供養
108 25 děng to compare 眾等所供養
109 25 děng same; equal; sama 眾等所供養
110 25 four 菩薩四種發起精進不離
111 25 note a musical scale 菩薩四種發起精進不離
112 25 fourth 菩薩四種發起精進不離
113 25 Si 菩薩四種發起精進不離
114 25 four; catur 菩薩四種發起精進不離
115 24 一切 yīqiè temporary 二者滿足一切佛法發起精進
116 24 一切 yīqiè the same 二者滿足一切佛法發起精進
117 24 to go back; to return 又復何義名為世尊
118 24 to resume; to restart 又復何義名為世尊
119 24 to do in detail 又復何義名為世尊
120 24 to restore 又復何義名為世尊
121 24 to respond; to reply to 又復何義名為世尊
122 24 Fu; Return 又復何義名為世尊
123 24 to retaliate; to reciprocate 又復何義名為世尊
124 24 to avoid forced labor or tax 又復何義名為世尊
125 24 Fu 又復何義名為世尊
126 24 doubled; to overlapping; folded 又復何義名為世尊
127 24 a lined garment with doubled thickness 又復何義名為世尊
128 24 世界 shìjiè the world; the universe; the cosmos 四者清淨佛之世界發
129 24 世界 shìjiè the earth 四者清淨佛之世界發
130 24 世界 shìjiè a domain; a realm 四者清淨佛之世界發
131 24 世界 shìjiè the human world 四者清淨佛之世界發
132 24 世界 shìjiè the conditions in the world 四者清淨佛之世界發
133 24 世界 shìjiè world 四者清淨佛之世界發
134 24 世界 shìjiè a world; lokadhatu 四者清淨佛之世界發
135 22 眾生 zhòngshēng all living things 施滿足眾生發起精進
136 22 眾生 zhòngshēng living things other than people 施滿足眾生發起精進
137 22 眾生 zhòngshēng sentient beings 施滿足眾生發起精進
138 22 眾生 zhòngshēng beings; all living things; all sentient beings 施滿足眾生發起精進
139 22 一切眾生 yīqiè zhòngshēng all sentient beings 一者滿足一切眾生發起精
140 22 一切眾生 yīqiè zhòngshēng all beings 一者滿足一切眾生發起精
141 21 self 若我四法已取眾生
142 21 [my] dear 若我四法已取眾生
143 21 Wo 若我四法已取眾生
144 21 self; atman; attan 若我四法已取眾生
145 21 ga 若我四法已取眾生
146 20 xíng to walk 無上離垢行
147 20 xíng capable; competent 無上離垢行
148 20 háng profession 無上離垢行
149 20 xíng Kangxi radical 144 無上離垢行
150 20 xíng to travel 無上離垢行
151 20 xìng actions; conduct 無上離垢行
152 20 xíng to do; to act; to practice 無上離垢行
153 20 xíng all right; OK; okay 無上離垢行
154 20 háng horizontal line 無上離垢行
155 20 héng virtuous deeds 無上離垢行
156 20 hàng a line of trees 無上離垢行
157 20 hàng bold; steadfast 無上離垢行
158 20 xíng to move 無上離垢行
159 20 xíng to put into effect; to implement 無上離垢行
160 20 xíng travel 無上離垢行
161 20 xíng to circulate 無上離垢行
162 20 xíng running script; running script 無上離垢行
163 20 xíng temporary 無上離垢行
164 20 háng rank; order 無上離垢行
165 20 háng a business; a shop 無上離垢行
166 20 xíng to depart; to leave 無上離垢行
167 20 xíng to experience 無上離垢行
168 20 xíng path; way 無上離垢行
169 20 xíng xing; ballad 無上離垢行
170 20 xíng Xing 無上離垢行
171 20 xíng Practice 無上離垢行
172 20 xìng mental formations; samskara; sankhara; volition; habitual actions 無上離垢行
173 20 xíng practice; carita; carya; conduct; behavior 無上離垢行
174 20 jìng clean 為不清淨
175 20 jìng no surplus; net 為不清淨
176 20 jìng pure 為不清淨
177 20 jìng tranquil 為不清淨
178 20 jìng cold 為不清淨
179 20 jìng to wash; to clense 為不清淨
180 20 jìng role of hero 為不清淨
181 20 jìng to remove sexual desire 為不清淨
182 20 jìng bright and clean; luminous 為不清淨
183 20 jìng clean; pure 為不清淨
184 20 jìng cleanse 為不清淨
185 20 jìng cleanse 為不清淨
186 20 jìng Pure 為不清淨
187 20 jìng vyavadāna; purification; cleansing 為不清淨
188 20 jìng śuddha; cleansed; clean; pure 為不清淨
189 20 jìng viśuddhi; purity 為不清淨
190 20 Buddha; Awakened One 四者清淨佛之世界發
191 20 relating to Buddhism 四者清淨佛之世界發
192 20 a statue or image of a Buddha 四者清淨佛之世界發
193 20 a Buddhist text 四者清淨佛之世界發
194 20 to touch; to stroke 四者清淨佛之世界發
195 20 Buddha 四者清淨佛之世界發
196 20 Buddha; Awakened One 四者清淨佛之世界發
197 19 shī to give; to grant
198 19 shī to act; to do; to execute; to carry out
199 19 shī to deploy; to set up
200 19 shī to relate to
201 19 shī to move slowly
202 19 shī to exert
203 19 shī to apply; to spread
204 19 shī Shi
205 19 shī the practice of selfless giving; dāna
206 18 zhī to go 寶髻經四法憂波提舍飜譯之記
207 18 zhī to arrive; to go 寶髻經四法憂波提舍飜譯之記
208 18 zhī is 寶髻經四法憂波提舍飜譯之記
209 18 zhī to use 寶髻經四法憂波提舍飜譯之記
210 18 zhī Zhi 寶髻經四法憂波提舍飜譯之記
211 18 具足 jùzú Completeness 勤不動最勝堅固精進大力具足
212 18 具足 jùzú complete; accomplished 勤不動最勝堅固精進大力具足
213 18 具足 jùzú Purāṇa 勤不動最勝堅固精進大力具足
214 18 佛法 fófǎ Dharma; Dhamma; Buddha-Dhárma; Buddhist doctrine 二者滿足一切佛法發起精進
215 18 佛法 fófǎ the power of the Buddha 二者滿足一切佛法發起精進
216 18 佛法 fófǎ Buddha's Teaching 二者滿足一切佛法發起精進
217 18 佛法 fófǎ Dharma; Buddha-Dhárma 二者滿足一切佛法發起精進
218 18 yán to speak; to say; said 髻菩薩言
219 18 yán language; talk; words; utterance; speech 髻菩薩言
220 18 yán Kangxi radical 149 髻菩薩言
221 18 yán phrase; sentence 髻菩薩言
222 18 yán a word; a syllable 髻菩薩言
223 18 yán a theory; a doctrine 髻菩薩言
224 18 yán to regard as 髻菩薩言
225 18 yán to act as 髻菩薩言
226 18 yán word; vacana 髻菩薩言
227 18 yán speak; vad 髻菩薩言
228 16 Kangxi radical 71 生為有為無
229 16 to not have; without 生為有為無
230 16 mo 生為有為無
231 16 to not have 生為有為無
232 16 Wu 生為有為無
233 16 mo 生為有為無
234 16 a criteria; a norm; a standard; a rule; a law 而言滿足一切眾生則
235 16 a grade; a level 而言滿足一切眾生則
236 16 an example; a model 而言滿足一切眾生則
237 16 a weighing device 而言滿足一切眾生則
238 16 to grade; to rank 而言滿足一切眾生則
239 16 to copy; to imitate; to follow 而言滿足一切眾生則
240 16 to do 而言滿足一切眾生則
241 16 koan; kōan; gong'an 而言滿足一切眾生則
242 16 舍利弗 shèlìfú Sariputra; Sariputta 爾時慧命舍利弗
243 15 to go; to 道俗相假於鄴城內金華寺譯四千九百九十九字
244 15 to rely on; to depend on 道俗相假於鄴城內金華寺譯四千九百九十九字
245 15 Yu 道俗相假於鄴城內金華寺譯四千九百九十九字
246 15 a crow 道俗相假於鄴城內金華寺譯四千九百九十九字
247 15 佛世界 fó shìjiè a Buddha realm 四者佛世界具足
248 15 zhī to know
249 15 zhī to comprehend
250 15 zhī to inform; to tell
251 15 zhī to administer
252 15 zhī to distinguish; to discern
253 15 zhī to be close friends
254 15 zhī to feel; to sense; to perceive
255 15 zhī to receive; to entertain
256 15 zhī knowledge
257 15 zhī consciousness; perception
258 15 zhī a close friend
259 15 zhì wisdom
260 15 zhì Zhi
261 15 zhī Understanding
262 15 zhī know; jña
263 14 究竟 jiūjìng outcome; result 三者究竟
264 14 究竟 jiūjìng to thoroughly understand 三者究竟
265 14 究竟 jiūjìng to complete; to finish 三者究竟
266 14 究竟 jiūjìng conclusion; end; niṣṭhā 三者究竟
267 14 ér Kangxi radical 126 而說此經
268 14 ér as if; to seem like 而說此經
269 14 néng can; able 而說此經
270 14 ér whiskers on the cheeks; sideburns 而說此經
271 14 ér to arrive; up to 而說此經
272 13 chǎng an open space; a courtyard 場和合聚集
273 13 cháng an event; a show 場和合聚集
274 13 chǎng a religious space; a ritual area 場和合聚集
275 13 chǎng an arena 場和合聚集
276 13 chǎng a field; a plot of land; a pasture 場和合聚集
277 13 chǎng an electrical, magnetic, or gravitational field 場和合聚集
278 13 chǎng a place; a site; a location 場和合聚集
279 13 chǎng a stage 場和合聚集
280 13 chǎng an open space; a place; maṇḍa 場和合聚集
281 13 xīn heart [organ] 或以洲埏妻子頭目手足心皮
282 13 xīn Kangxi radical 61 或以洲埏妻子頭目手足心皮
283 13 xīn mind; consciousness 或以洲埏妻子頭目手足心皮
284 13 xīn the center; the core; the middle 或以洲埏妻子頭目手足心皮
285 13 xīn one of the 28 star constellations 或以洲埏妻子頭目手足心皮
286 13 xīn heart 或以洲埏妻子頭目手足心皮
287 13 xīn emotion 或以洲埏妻子頭目手足心皮
288 13 xīn intention; consideration 或以洲埏妻子頭目手足心皮
289 13 xīn disposition; temperament 或以洲埏妻子頭目手足心皮
290 13 xīn citta; thinking; thought; mind; mentality 或以洲埏妻子頭目手足心皮
291 13 Kangxi radical 49 若我四法已取眾生
292 13 to bring to an end; to stop 若我四法已取眾生
293 13 to complete 若我四法已取眾生
294 13 to demote; to dismiss 若我四法已取眾生
295 13 to recover from an illness 若我四法已取眾生
296 13 former; pūrvaka 若我四法已取眾生
297 13 zhì wisdom; knowledge; understanding 三者通智究竟淨行
298 13 zhì care; prudence 三者通智究竟淨行
299 13 zhì Zhi 三者通智究竟淨行
300 13 zhì clever 三者通智究竟淨行
301 13 zhì Wisdom 三者通智究竟淨行
302 13 zhì jnana; knowing 三者通智究竟淨行
303 13 yuàn to hope; to wish; to desire 願世尊說
304 13 yuàn hope 願世尊說
305 13 yuàn to be ready; to be willing 願世尊說
306 13 yuàn to ask for; to solicit 願世尊說
307 13 yuàn a vow 願世尊說
308 13 yuàn diligent; attentive 願世尊說
309 13 yuàn to prefer; to select 願世尊說
310 13 yuàn to admire 願世尊說
311 13 yuàn a vow; pranidhana 願世尊說
312 13 to gather; to collect 是大集中之一集也
313 13 collected works; collection 是大集中之一集也
314 13 to stablize; to settle 是大集中之一集也
315 13 used in place names 是大集中之一集也
316 13 to mix; to blend 是大集中之一集也
317 13 to hit the mark 是大集中之一集也
318 13 to compile 是大集中之一集也
319 13 to finish; to accomplish 是大集中之一集也
320 13 to rest; to perch 是大集中之一集也
321 13 a market 是大集中之一集也
322 13 the origin of suffering 是大集中之一集也
323 13 suǒ a few; various; some 為何所饒益
324 13 suǒ a place; a location 為何所饒益
325 13 suǒ indicates a passive voice 為何所饒益
326 13 suǒ an ordinal number 為何所饒益
327 13 suǒ meaning 為何所饒益
328 13 suǒ garrison 為何所饒益
329 13 suǒ place; pradeśa 為何所饒益
330 12 to join together; together with; to accompany 一者劫場和集故得
331 12 peace; harmony 一者劫場和集故得
332 12 He 一者劫場和集故得
333 12 harmonious [sound] 一者劫場和集故得
334 12 gentle; amiable; acquiescent 一者劫場和集故得
335 12 warm 一者劫場和集故得
336 12 to harmonize; to make peace 一者劫場和集故得
337 12 a transaction 一者劫場和集故得
338 12 a bell on a chariot 一者劫場和集故得
339 12 a musical instrument 一者劫場和集故得
340 12 a military gate 一者劫場和集故得
341 12 a coffin headboard 一者劫場和集故得
342 12 a skilled worker 一者劫場和集故得
343 12 compatible 一者劫場和集故得
344 12 calm; peaceful 一者劫場和集故得
345 12 to sing in accompaniment 一者劫場和集故得
346 12 to write a matching poem 一者劫場和集故得
347 12 harmony; gentleness 一者劫場和集故得
348 12 venerable 一者劫場和集故得
349 12 rén person; people; a human being 彼古時人
350 12 rén Kangxi radical 9 彼古時人
351 12 rén a kind of person 彼古時人
352 12 rén everybody 彼古時人
353 12 rén adult 彼古時人
354 12 rén somebody; others 彼古時人
355 12 rén an upright person 彼古時人
356 12 rén person; manuṣya 彼古時人
357 12 idea 意第一
358 12 Italy (abbreviation) 意第一
359 12 a wish; a desire; intention 意第一
360 12 mood; feeling 意第一
361 12 will; willpower; determination 意第一
362 12 bearing; spirit 意第一
363 12 to think of; to long for; to miss 意第一
364 12 to anticipate; to expect 意第一
365 12 to doubt; to suspect 意第一
366 12 meaning 意第一
367 12 a suggestion; a hint 意第一
368 12 an understanding; a point of view 意第一
369 12 Yi 意第一
370 12 manas; mind; mentation 意第一
371 12 guò to cross; to go over; to pass 離彼我過捨衣食等
372 12 guò to surpass; to exceed 離彼我過捨衣食等
373 12 guò to experience; to pass time 離彼我過捨衣食等
374 12 guò to go 離彼我過捨衣食等
375 12 guò a mistake 離彼我過捨衣食等
376 12 guō Guo 離彼我過捨衣食等
377 12 guò to die 離彼我過捨衣食等
378 12 guò to shift 離彼我過捨衣食等
379 12 guò to endure 離彼我過捨衣食等
380 12 guò to pay a visit; to call on 離彼我過捨衣食等
381 12 guò gone by, past; atīta 離彼我過捨衣食等
382 12 to carry on the shoulder 以何義故
383 12 what 以何義故
384 12 He 以何義故
385 11 修多羅 xiūduōluó sūtra; sutta 說此修多羅
386 11 to leave; to depart; to go away; to part 菩薩四種發起精進不離
387 11 a mythical bird 菩薩四種發起精進不離
388 11 li; one of the eight divinatory trigrams 菩薩四種發起精進不離
389 11 a band or kerchief worn when a woman left home to be married 菩薩四種發起精進不離
390 11 chī a dragon with horns not yet grown 菩薩四種發起精進不離
391 11 a mountain ash 菩薩四種發起精進不離
392 11 vanilla; a vanilla-like herb 菩薩四種發起精進不離
393 11 to be scattered; to be separated 菩薩四種發起精進不離
394 11 to cut off 菩薩四種發起精進不離
395 11 to violate; to be contrary to 菩薩四種發起精進不離
396 11 to be distant from 菩薩四種發起精進不離
397 11 two 菩薩四種發起精進不離
398 11 to array; to align 菩薩四種發起精進不離
399 11 to pass through; to experience 菩薩四種發起精進不離
400 11 transcendence 菩薩四種發起精進不離
401 11 to avoid; to abstain from; viramaṇa 菩薩四種發起精進不離
402 11 名為 míngwèi to be called 是故名為憂波提舍
403 11 yìng to answer; to respond 此應解釋
404 11 yìng to confirm; to verify 此應解釋
405 11 yìng to be worthy of; to correspond to; suitable 此應解釋
406 11 yìng to accept 此應解釋
407 11 yìng to permit; to allow 此應解釋
408 11 yìng to echo 此應解釋
409 11 yìng to handle; to deal with 此應解釋
410 11 yìng Ying 此應解釋
411 11 shàn virtuous; wholesome; benevolent; well-disposed 三善具足憂波提舍彼
412 11 shàn happy 三善具足憂波提舍彼
413 11 shàn good 三善具足憂波提舍彼
414 11 shàn kind-hearted 三善具足憂波提舍彼
415 11 shàn to be skilled at something 三善具足憂波提舍彼
416 11 shàn familiar 三善具足憂波提舍彼
417 11 shàn to repair 三善具足憂波提舍彼
418 11 shàn to admire 三善具足憂波提舍彼
419 11 shàn to praise 三善具足憂波提舍彼
420 11 shàn Shan 三善具足憂波提舍彼
421 11 shàn wholesome; virtuous 三善具足憂波提舍彼
422 11 sān three 今興和三年歲次辛酉九月朔旦庚午之日
423 11 sān third 今興和三年歲次辛酉九月朔旦庚午之日
424 11 sān more than two 今興和三年歲次辛酉九月朔旦庚午之日
425 11 sān very few 今興和三年歲次辛酉九月朔旦庚午之日
426 11 sān San 今興和三年歲次辛酉九月朔旦庚午之日
427 11 sān three; tri 今興和三年歲次辛酉九月朔旦庚午之日
428 11 sān sa 今興和三年歲次辛酉九月朔旦庚午之日
429 11 sān three kinds; trividha 今興和三年歲次辛酉九月朔旦庚午之日
430 10 Kangxi radical 132
431 10 Zi
432 10 a nose
433 10 the beginning; the start
434 10 origin
435 10 to employ; to use
436 10 to be
437 10 self; soul; ātman
438 10 示現 shìxiàn Manifestation 一切智人四種示現
439 10 示現 shìxiàn to manifest 一切智人四種示現
440 10 示現 shìxiàn to manifest; to display 一切智人四種示現
441 10 shēn human body; torso 勝身口
442 10 shēn Kangxi radical 158 勝身口
443 10 shēn self 勝身口
444 10 shēn life 勝身口
445 10 shēn an object 勝身口
446 10 shēn a lifetime 勝身口
447 10 shēn moral character 勝身口
448 10 shēn status; identity; position 勝身口
449 10 shēn pregnancy 勝身口
450 10 juān India 勝身口
451 10 shēn body; kāya 勝身口
452 10 jiàn to see 見此佛世界不淨
453 10 jiàn opinion; view; understanding 見此佛世界不淨
454 10 jiàn indicates seeing, hearing, meeting, etc 見此佛世界不淨
455 10 jiàn refer to; for details see 見此佛世界不淨
456 10 jiàn to listen to 見此佛世界不淨
457 10 jiàn to meet 見此佛世界不淨
458 10 jiàn to receive (a guest) 見此佛世界不淨
459 10 jiàn let me; kindly 見此佛世界不淨
460 10 jiàn Jian 見此佛世界不淨
461 10 xiàn to appear 見此佛世界不淨
462 10 xiàn to introduce 見此佛世界不淨
463 10 jiàn view; perception; dṛṣṭi; diṭṭhi 見此佛世界不淨
464 10 jiàn seeing; observing; darśana 見此佛世界不淨
465 10 shēng to be born; to give birth 生為有為無
466 10 shēng to live 生為有為無
467 10 shēng raw 生為有為無
468 10 shēng a student 生為有為無
469 10 shēng life 生為有為無
470 10 shēng to produce; to give rise 生為有為無
471 10 shēng alive 生為有為無
472 10 shēng a lifetime 生為有為無
473 10 shēng to initiate; to become 生為有為無
474 10 shēng to grow 生為有為無
475 10 shēng unfamiliar 生為有為無
476 10 shēng not experienced 生為有為無
477 10 shēng hard; stiff; strong 生為有為無
478 10 shēng having academic or professional knowledge 生為有為無
479 10 shēng a male role in traditional theatre 生為有為無
480 10 shēng gender 生為有為無
481 10 shēng to develop; to grow 生為有為無
482 10 shēng to set up 生為有為無
483 10 shēng a prostitute 生為有為無
484 10 shēng a captive 生為有為無
485 10 shēng a gentleman 生為有為無
486 10 shēng Kangxi radical 100 生為有為無
487 10 shēng unripe 生為有為無
488 10 shēng nature 生為有為無
489 10 shēng to inherit; to succeed 生為有為無
490 10 shēng destiny 生為有為無
491 10 shēng birth 生為有為無
492 10 功德 gōngdé achievements and virtue 如是相對眾生功德
493 10 功德 gōngdé merit 如是相對眾生功德
494 10 功德 gōngdé quality; guṇa 如是相對眾生功德
495 10 功德 gōngdé merit; puṇya 如是相對眾生功德
496 9 thing; matter 彼有何物思念饒益
497 9 physics 彼有何物思念饒益
498 9 living beings; the outside world; other people 彼有何物思念饒益
499 9 contents; properties; elements 彼有何物思念饒益
500 9 muticolor of an animal's coat 彼有何物思念饒益

Frequencies of all Words

Top 998

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 86 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 羅說
2 86 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 羅說
3 86 shuì to persuade 羅說
4 86 shuō to teach; to recite; to explain 羅說
5 86 shuō a doctrine; a theory 羅說
6 86 shuō to claim; to assert 羅說
7 86 shuō allocution 羅說
8 86 shuō to criticize; to scold 羅說
9 86 shuō to indicate; to refer to 羅說
10 86 shuō speach; vāda 羅說
11 86 shuō to speak; bhāṣate 羅說
12 86 shuō to instruct 羅說
13 66 purposely; intentionally; deliberately; knowingly 以何義故
14 66 old; ancient; former; past 以何義故
15 66 reason; cause; purpose 以何義故
16 66 to die 以何義故
17 66 so; therefore; hence 以何義故
18 66 original 以何義故
19 66 accident; happening; instance 以何義故
20 66 a friend; an acquaintance; friendship 以何義故
21 66 something in the past 以何義故
22 66 deceased; dead 以何義故
23 66 still; yet 以何義故
24 66 therefore; tasmāt 以何義故
25 61 that; those 彼古時人
26 61 another; the other 彼古時人
27 61 that; tad 彼古時人
28 60 如是 rúshì thus; so 如是四種發起精進
29 60 如是 rúshì thus, so 如是四種發起精進
30 60 如是 rúshì thus; evam 如是四種發起精進
31 60 如是 rúshì of such a form; evaṃrūpa 如是四種發起精進
32 58 this; these 處會出於此
33 58 in this way 處會出於此
34 58 otherwise; but; however; so 處會出於此
35 58 at this time; now; here 處會出於此
36 58 this; here; etad 處會出於此
37 53 菩薩 púsà bodhisattva 髻菩薩言
38 53 菩薩 púsà bodhisattva 髻菩薩言
39 53 菩薩 púsà bodhisattva 髻菩薩言
40 46 not; no 菩薩四種發起精進不離
41 46 expresses that a certain condition cannot be acheived 菩薩四種發起精進不離
42 46 as a correlative 菩薩四種發起精進不離
43 46 no (answering a question) 菩薩四種發起精進不離
44 46 forms a negative adjective from a noun 菩薩四種發起精進不離
45 46 at the end of a sentence to form a question 菩薩四種發起精進不離
46 46 to form a yes or no question 菩薩四種發起精進不離
47 46 infix potential marker 菩薩四種發起精進不離
48 46 no; na 菩薩四種發起精進不離
49 44 滿足 mǎnzú to satisfy; to fulfill 一者滿足一切眾生發起精
50 44 滿足 mǎnzú to be satisfied; to be fulfilled 一者滿足一切眾生發起精
51 44 滿足 mǎnzú complete; satisfied; tṛpti 一者滿足一切眾生發起精
52 43 ruò to seem; to be like; as 眾生若有
53 43 ruò seemingly 眾生若有
54 43 ruò if 眾生若有
55 43 ruò you 眾生若有
56 43 ruò this; that 眾生若有
57 43 ruò and; or 眾生若有
58 43 ruò as for; pertaining to 眾生若有
59 43 pomegranite 眾生若有
60 43 ruò to choose 眾生若有
61 43 ruò to agree; to accord with; to conform to 眾生若有
62 43 ruò thus 眾生若有
63 43 ruò pollia 眾生若有
64 43 ruò Ruo 眾生若有
65 43 ruò only then 眾生若有
66 43 ja 眾生若有
67 43 jñā 眾生若有
68 43 ruò if; yadi 眾生若有
69 41 精進 jīngjìn to be diligent 菩薩四種發起精進不離
70 41 精進 jīngjìn to be enterprising; to be forward looking 菩薩四種發起精進不離
71 41 精進 jīngjìn Be Diligent 菩薩四種發起精進不離
72 41 精進 jīngjìn diligence 菩薩四種發起精進不離
73 41 精進 jīngjìn diligence; perseverance; vīrya 菩薩四種發起精進不離
74 39 發起 fāqǐ to originate; to initiate; to start; to give rise to 菩薩四種發起精進不離
75 37 布施 bùshī generosity 布施
76 37 布施 bùshī dana; giving; generosity 布施
77 35 wèi for; to 何等為四
78 35 wèi because of 何等為四
79 35 wéi to act as; to serve 何等為四
80 35 wéi to change into; to become 何等為四
81 35 wéi to be; is 何等為四
82 35 wéi to do 何等為四
83 35 wèi for 何等為四
84 35 wèi because of; for; to 何等為四
85 35 wèi to 何等為四
86 35 wéi in a passive construction 何等為四
87 35 wéi forming a rehetorical question 何等為四
88 35 wéi forming an adverb 何等為四
89 35 wéi to add emphasis 何等為四
90 35 wèi to support; to help 何等為四
91 35 wéi to govern 何等為四
92 35 wèi to be; bhū 何等為四
93 35 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 寶髻經者
94 35 zhě that 寶髻經者
95 35 zhě nominalizing function word 寶髻經者
96 35 zhě used to mark a definition 寶髻經者
97 35 zhě used to mark a pause 寶髻經者
98 35 zhě topic marker; that; it 寶髻經者
99 35 zhuó according to 寶髻經者
100 35 zhě ca 寶髻經者
101 33 yǒu is; are; to exist 眾生若有
102 33 yǒu to have; to possess 眾生若有
103 33 yǒu indicates an estimate 眾生若有
104 33 yǒu indicates a large quantity 眾生若有
105 33 yǒu indicates an affirmative response 眾生若有
106 33 yǒu a certain; used before a person, time, or place 眾生若有
107 33 yǒu used to compare two things 眾生若有
108 33 yǒu used in a polite formula before certain verbs 眾生若有
109 33 yǒu used before the names of dynasties 眾生若有
110 33 yǒu a certain thing; what exists 眾生若有
111 33 yǒu multiple of ten and ... 眾生若有
112 33 yǒu abundant 眾生若有
113 33 yǒu purposeful 眾生若有
114 33 yǒu You 眾生若有
115 33 yǒu 1. existence; 2. becoming 眾生若有
116 33 yǒu becoming; bhava 眾生若有
117 33 世尊 shìzūn World-Honored One 爾時世尊告寶
118 33 世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; lokanātha 爾時世尊告寶
119 33 meaning; sense 以何義故
120 33 justice; right action; righteousness 以何義故
121 33 artificial; man-made; fake 以何義故
122 33 chivalry; generosity 以何義故
123 33 just; righteous 以何義故
124 33 adopted 以何義故
125 33 a relationship 以何義故
126 33 volunteer 以何義故
127 33 something suitable 以何義故
128 33 a martyr 以何義故
129 33 a law 以何義故
130 33 Yi 以何義故
131 33 Righteousness 以何義故
132 33 aim; artha 以何義故
133 31 such as; for example; for instance 如世尊說彼言
134 31 if 如世尊說彼言
135 31 in accordance with 如世尊說彼言
136 31 to be appropriate; should; with regard to 如世尊說彼言
137 31 this 如世尊說彼言
138 31 it is so; it is thus; can be compared with 如世尊說彼言
139 31 to go to 如世尊說彼言
140 31 to meet 如世尊說彼言
141 31 to appear; to seem; to be like 如世尊說彼言
142 31 at least as good as 如世尊說彼言
143 31 and 如世尊說彼言
144 31 or 如世尊說彼言
145 31 but 如世尊說彼言
146 31 then 如世尊說彼言
147 31 naturally 如世尊說彼言
148 31 expresses a question or doubt 如世尊說彼言
149 31 you 如世尊說彼言
150 31 the second lunar month 如世尊說彼言
151 31 in; at 如世尊說彼言
152 31 Ru 如世尊說彼言
153 31 Thus 如世尊說彼言
154 31 thus; tathā 如世尊說彼言
155 31 like; iva 如世尊說彼言
156 31 suchness; tathatā 如世尊說彼言
157 31 yòu again; also 又復何義名為世尊
158 31 yòu expresses the existence of simultaneous conditions 又復何義名為世尊
159 31 yòu Kangxi radical 29 又復何義名為世尊
160 31 yòu and 又復何義名為世尊
161 31 yòu furthermore 又復何義名為世尊
162 31 yòu in addition 又復何義名為世尊
163 31 yòu but 又復何義名為世尊
164 31 yòu again; also; moreover; punar 又復何義名為世尊
165 30 zhǒng kind; type 菩薩四種發起精進不離
166 30 zhòng to plant; to grow; to cultivate 菩薩四種發起精進不離
167 30 zhǒng kind; type 菩薩四種發起精進不離
168 30 zhǒng kind; type; race; breed; seed; species 菩薩四種發起精進不離
169 30 zhǒng seed; strain 菩薩四種發起精進不離
170 30 zhǒng offspring 菩薩四種發起精進不離
171 30 zhǒng breed 菩薩四種發起精進不離
172 30 zhǒng race 菩薩四種發起精進不離
173 30 zhǒng species 菩薩四種發起精進不離
174 30 zhǒng root; source; origin 菩薩四種發起精進不離
175 30 zhǒng grit; guts 菩薩四種發起精進不離
176 30 zhǒng seed; bīja 菩薩四種發起精進不離
177 30 jīn today; present; now 今興和三年歲次辛酉九月朔旦庚午之日
178 30 jīn Jin 今興和三年歲次辛酉九月朔旦庚午之日
179 30 jīn modern 今興和三年歲次辛酉九月朔旦庚午之日
180 30 jīn now; adhunā 今興和三年歲次辛酉九月朔旦庚午之日
181 29 饒益 ráoyì rich; plentiful 為何所饒益
182 29 饒益 ráoyì Benefit 為何所饒益
183 29 饒益 ráoyì favor; anugraha 為何所饒益
184 29 de potential marker 若有菩薩悕望欲得相隨形好而布施者
185 29 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 若有菩薩悕望欲得相隨形好而布施者
186 29 děi must; ought to 若有菩薩悕望欲得相隨形好而布施者
187 29 děi to want to; to need to 若有菩薩悕望欲得相隨形好而布施者
188 29 děi must; ought to 若有菩薩悕望欲得相隨形好而布施者
189 29 de 若有菩薩悕望欲得相隨形好而布施者
190 29 de infix potential marker 若有菩薩悕望欲得相隨形好而布施者
191 29 to result in 若有菩薩悕望欲得相隨形好而布施者
192 29 to be proper; to fit; to suit 若有菩薩悕望欲得相隨形好而布施者
193 29 to be satisfied 若有菩薩悕望欲得相隨形好而布施者
194 29 to be finished 若有菩薩悕望欲得相隨形好而布施者
195 29 de result of degree 若有菩薩悕望欲得相隨形好而布施者
196 29 de marks completion of an action 若有菩薩悕望欲得相隨形好而布施者
197 29 děi satisfying 若有菩薩悕望欲得相隨形好而布施者
198 29 to contract 若有菩薩悕望欲得相隨形好而布施者
199 29 marks permission or possibility 若有菩薩悕望欲得相隨形好而布施者
200 29 expressing frustration 若有菩薩悕望欲得相隨形好而布施者
201 29 to hear 若有菩薩悕望欲得相隨形好而布施者
202 29 to have; there is 若有菩薩悕望欲得相隨形好而布施者
203 29 marks time passed 若有菩薩悕望欲得相隨形好而布施者
204 29 obtain; attain; prāpta 若有菩薩悕望欲得相隨形好而布施者
205 27 so as to; in order to 以何義故
206 27 to use; to regard as 以何義故
207 27 to use; to grasp 以何義故
208 27 according to 以何義故
209 27 because of 以何義故
210 27 on a certain date 以何義故
211 27 and; as well as 以何義故
212 27 to rely on 以何義故
213 27 to regard 以何義故
214 27 to be able to 以何義故
215 27 to order; to command 以何義故
216 27 further; moreover 以何義故
217 27 used after a verb 以何義故
218 27 very 以何義故
219 27 already 以何義故
220 27 increasingly 以何義故
221 27 a reason; a cause 以何義故
222 27 Israel 以何義故
223 27 Yi 以何義故
224 27 use; yogena 以何義故
225 27 清淨 qīngjìng peaceful; quiet; tranquil; pure 四者清淨佛之世界發
226 27 清淨 qīngjìng peaceful; quiet; tranquil 四者清淨佛之世界發
227 27 清淨 qīngjìng concise 四者清淨佛之世界發
228 27 清淨 qīngjìng simple and clear; concise 四者清淨佛之世界發
229 27 清淨 qīngjìng pure and clean 四者清淨佛之世界發
230 27 清淨 qīngjìng purity 四者清淨佛之世界發
231 27 清淨 qīngjìng pure; cleansed; purified of defiling illusion; visuddhi 四者清淨佛之世界發
232 25 děng et cetera; and so on 眾等所供養
233 25 děng to wait 眾等所供養
234 25 děng degree; kind 眾等所供養
235 25 děng plural 眾等所供養
236 25 děng to be equal 眾等所供養
237 25 děng degree; level 眾等所供養
238 25 děng to compare 眾等所供養
239 25 děng same; equal; sama 眾等所供養
240 25 four 菩薩四種發起精進不離
241 25 note a musical scale 菩薩四種發起精進不離
242 25 fourth 菩薩四種發起精進不離
243 25 Si 菩薩四種發起精進不離
244 25 four; catur 菩薩四種發起精進不離
245 24 一切 yīqiè all; every; everything 二者滿足一切佛法發起精進
246 24 一切 yīqiè temporary 二者滿足一切佛法發起精進
247 24 一切 yīqiè the same 二者滿足一切佛法發起精進
248 24 一切 yīqiè generally 二者滿足一切佛法發起精進
249 24 一切 yīqiè all, everything 二者滿足一切佛法發起精進
250 24 一切 yīqiè all; sarva 二者滿足一切佛法發起精進
251 24 again; more; repeatedly 又復何義名為世尊
252 24 to go back; to return 又復何義名為世尊
253 24 to resume; to restart 又復何義名為世尊
254 24 to do in detail 又復何義名為世尊
255 24 to restore 又復何義名為世尊
256 24 to respond; to reply to 又復何義名為世尊
257 24 after all; and then 又復何義名為世尊
258 24 even if; although 又復何義名為世尊
259 24 Fu; Return 又復何義名為世尊
260 24 to retaliate; to reciprocate 又復何義名為世尊
261 24 to avoid forced labor or tax 又復何義名為世尊
262 24 particle without meaing 又復何義名為世尊
263 24 Fu 又復何義名為世尊
264 24 repeated; again 又復何義名為世尊
265 24 doubled; to overlapping; folded 又復何義名為世尊
266 24 a lined garment with doubled thickness 又復何義名為世尊
267 24 again; punar 又復何義名為世尊
268 24 世界 shìjiè the world; the universe; the cosmos 四者清淨佛之世界發
269 24 世界 shìjiè the earth 四者清淨佛之世界發
270 24 世界 shìjiè a domain; a realm 四者清淨佛之世界發
271 24 世界 shìjiè the human world 四者清淨佛之世界發
272 24 世界 shìjiè the conditions in the world 四者清淨佛之世界發
273 24 世界 shìjiè world 四者清淨佛之世界發
274 24 世界 shìjiè a world; lokadhatu 四者清淨佛之世界發
275 22 眾生 zhòngshēng all living things 施滿足眾生發起精進
276 22 眾生 zhòngshēng living things other than people 施滿足眾生發起精進
277 22 眾生 zhòngshēng sentient beings 施滿足眾生發起精進
278 22 眾生 zhòngshēng beings; all living things; all sentient beings 施滿足眾生發起精進
279 22 一切眾生 yīqiè zhòngshēng all sentient beings 一者滿足一切眾生發起精
280 22 一切眾生 yīqiè zhòngshēng all beings 一者滿足一切眾生發起精
281 21 I; me; my 若我四法已取眾生
282 21 self 若我四法已取眾生
283 21 we; our 若我四法已取眾生
284 21 [my] dear 若我四法已取眾生
285 21 Wo 若我四法已取眾生
286 21 self; atman; attan 若我四法已取眾生
287 21 ga 若我四法已取眾生
288 21 I; aham 若我四法已取眾生
289 21 jiē all; each and every; in all cases 若皆滿足
290 21 jiē same; equally 若皆滿足
291 21 jiē all; sarva 若皆滿足
292 20 xíng to walk 無上離垢行
293 20 xíng capable; competent 無上離垢行
294 20 háng profession 無上離垢行
295 20 háng line; row 無上離垢行
296 20 xíng Kangxi radical 144 無上離垢行
297 20 xíng to travel 無上離垢行
298 20 xìng actions; conduct 無上離垢行
299 20 xíng to do; to act; to practice 無上離垢行
300 20 xíng all right; OK; okay 無上離垢行
301 20 háng horizontal line 無上離垢行
302 20 héng virtuous deeds 無上離垢行
303 20 hàng a line of trees 無上離垢行
304 20 hàng bold; steadfast 無上離垢行
305 20 xíng to move 無上離垢行
306 20 xíng to put into effect; to implement 無上離垢行
307 20 xíng travel 無上離垢行
308 20 xíng to circulate 無上離垢行
309 20 xíng running script; running script 無上離垢行
310 20 xíng temporary 無上離垢行
311 20 xíng soon 無上離垢行
312 20 háng rank; order 無上離垢行
313 20 háng a business; a shop 無上離垢行
314 20 xíng to depart; to leave 無上離垢行
315 20 xíng to experience 無上離垢行
316 20 xíng path; way 無上離垢行
317 20 xíng xing; ballad 無上離垢行
318 20 xíng a round [of drinks] 無上離垢行
319 20 xíng Xing 無上離垢行
320 20 xíng moreover; also 無上離垢行
321 20 xíng Practice 無上離垢行
322 20 xìng mental formations; samskara; sankhara; volition; habitual actions 無上離垢行
323 20 xíng practice; carita; carya; conduct; behavior 無上離垢行
324 20 shì is; are; am; to be 是大集中之一集也
325 20 shì is exactly 是大集中之一集也
326 20 shì is suitable; is in contrast 是大集中之一集也
327 20 shì this; that; those 是大集中之一集也
328 20 shì really; certainly 是大集中之一集也
329 20 shì correct; yes; affirmative 是大集中之一集也
330 20 shì true 是大集中之一集也
331 20 shì is; has; exists 是大集中之一集也
332 20 shì used between repetitions of a word 是大集中之一集也
333 20 shì a matter; an affair 是大集中之一集也
334 20 shì Shi 是大集中之一集也
335 20 shì is; bhū 是大集中之一集也
336 20 shì this; idam 是大集中之一集也
337 20 jìng clean 為不清淨
338 20 jìng no surplus; net 為不清淨
339 20 jìng only 為不清淨
340 20 jìng pure 為不清淨
341 20 jìng tranquil 為不清淨
342 20 jìng cold 為不清淨
343 20 jìng to wash; to clense 為不清淨
344 20 jìng role of hero 為不清淨
345 20 jìng completely 為不清淨
346 20 jìng to remove sexual desire 為不清淨
347 20 jìng bright and clean; luminous 為不清淨
348 20 jìng clean; pure 為不清淨
349 20 jìng cleanse 為不清淨
350 20 jìng cleanse 為不清淨
351 20 jìng Pure 為不清淨
352 20 jìng vyavadāna; purification; cleansing 為不清淨
353 20 jìng śuddha; cleansed; clean; pure 為不清淨
354 20 jìng viśuddhi; purity 為不清淨
355 20 Buddha; Awakened One 四者清淨佛之世界發
356 20 relating to Buddhism 四者清淨佛之世界發
357 20 a statue or image of a Buddha 四者清淨佛之世界發
358 20 a Buddhist text 四者清淨佛之世界發
359 20 to touch; to stroke 四者清淨佛之世界發
360 20 Buddha 四者清淨佛之世界發
361 20 Buddha; Awakened One 四者清淨佛之世界發
362 19 shī to give; to grant
363 19 shī to act; to do; to execute; to carry out
364 19 shī to deploy; to set up
365 19 shī to relate to
366 19 shī to move slowly
367 19 shī to exert
368 19 shī to apply; to spread
369 19 shī Shi
370 19 shī the practice of selfless giving; dāna
371 18 zhī him; her; them; that 寶髻經四法憂波提舍飜譯之記
372 18 zhī used between a modifier and a word to form a word group 寶髻經四法憂波提舍飜譯之記
373 18 zhī to go 寶髻經四法憂波提舍飜譯之記
374 18 zhī this; that 寶髻經四法憂波提舍飜譯之記
375 18 zhī genetive marker 寶髻經四法憂波提舍飜譯之記
376 18 zhī it 寶髻經四法憂波提舍飜譯之記
377 18 zhī in 寶髻經四法憂波提舍飜譯之記
378 18 zhī all 寶髻經四法憂波提舍飜譯之記
379 18 zhī and 寶髻經四法憂波提舍飜譯之記
380 18 zhī however 寶髻經四法憂波提舍飜譯之記
381 18 zhī if 寶髻經四法憂波提舍飜譯之記
382 18 zhī then 寶髻經四法憂波提舍飜譯之記
383 18 zhī to arrive; to go 寶髻經四法憂波提舍飜譯之記
384 18 zhī is 寶髻經四法憂波提舍飜譯之記
385 18 zhī to use 寶髻經四法憂波提舍飜譯之記
386 18 zhī Zhi 寶髻經四法憂波提舍飜譯之記
387 18 具足 jùzú Completeness 勤不動最勝堅固精進大力具足
388 18 具足 jùzú complete; accomplished 勤不動最勝堅固精進大力具足
389 18 具足 jùzú Purāṇa 勤不動最勝堅固精進大力具足
390 18 佛法 fófǎ Dharma; Dhamma; Buddha-Dhárma; Buddhist doctrine 二者滿足一切佛法發起精進
391 18 佛法 fófǎ the power of the Buddha 二者滿足一切佛法發起精進
392 18 佛法 fófǎ Buddha's Teaching 二者滿足一切佛法發起精進
393 18 佛法 fófǎ Dharma; Buddha-Dhárma 二者滿足一切佛法發起精進
394 18 yán to speak; to say; said 髻菩薩言
395 18 yán language; talk; words; utterance; speech 髻菩薩言
396 18 yán Kangxi radical 149 髻菩薩言
397 18 yán a particle with no meaning 髻菩薩言
398 18 yán phrase; sentence 髻菩薩言
399 18 yán a word; a syllable 髻菩薩言
400 18 yán a theory; a doctrine 髻菩薩言
401 18 yán to regard as 髻菩薩言
402 18 yán to act as 髻菩薩言
403 18 yán word; vacana 髻菩薩言
404 18 yán speak; vad 髻菩薩言
405 16 no 生為有為無
406 16 Kangxi radical 71 生為有為無
407 16 to not have; without 生為有為無
408 16 has not yet 生為有為無
409 16 mo 生為有為無
410 16 do not 生為有為無
411 16 not; -less; un- 生為有為無
412 16 regardless of 生為有為無
413 16 to not have 生為有為無
414 16 um 生為有為無
415 16 Wu 生為有為無
416 16 Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression. 生為有為無
417 16 not; non- 生為有為無
418 16 mo 生為有為無
419 16 otherwise; but; however 而言滿足一切眾生則
420 16 then 而言滿足一切眾生則
421 16 measure word for short sections of text 而言滿足一切眾生則
422 16 a criteria; a norm; a standard; a rule; a law 而言滿足一切眾生則
423 16 a grade; a level 而言滿足一切眾生則
424 16 an example; a model 而言滿足一切眾生則
425 16 a weighing device 而言滿足一切眾生則
426 16 to grade; to rank 而言滿足一切眾生則
427 16 to copy; to imitate; to follow 而言滿足一切眾生則
428 16 to do 而言滿足一切眾生則
429 16 only 而言滿足一切眾生則
430 16 immediately 而言滿足一切眾生則
431 16 then; moreover; atha 而言滿足一切眾生則
432 16 koan; kōan; gong'an 而言滿足一切眾生則
433 16 舍利弗 shèlìfú Sariputra; Sariputta 爾時慧命舍利弗
434 15 in; at 道俗相假於鄴城內金華寺譯四千九百九十九字
435 15 in; at 道俗相假於鄴城內金華寺譯四千九百九十九字
436 15 in; at; to; from 道俗相假於鄴城內金華寺譯四千九百九十九字
437 15 to go; to 道俗相假於鄴城內金華寺譯四千九百九十九字
438 15 to rely on; to depend on 道俗相假於鄴城內金華寺譯四千九百九十九字
439 15 to go to; to arrive at 道俗相假於鄴城內金華寺譯四千九百九十九字
440 15 from 道俗相假於鄴城內金華寺譯四千九百九十九字
441 15 give 道俗相假於鄴城內金華寺譯四千九百九十九字
442 15 oppposing 道俗相假於鄴城內金華寺譯四千九百九十九字
443 15 and 道俗相假於鄴城內金華寺譯四千九百九十九字
444 15 compared to 道俗相假於鄴城內金華寺譯四千九百九十九字
445 15 by 道俗相假於鄴城內金華寺譯四千九百九十九字
446 15 and; as well as 道俗相假於鄴城內金華寺譯四千九百九十九字
447 15 for 道俗相假於鄴城內金華寺譯四千九百九十九字
448 15 Yu 道俗相假於鄴城內金華寺譯四千九百九十九字
449 15 a crow 道俗相假於鄴城內金華寺譯四千九百九十九字
450 15 whew; wow 道俗相假於鄴城內金華寺譯四千九百九十九字
451 15 near to; antike 道俗相假於鄴城內金華寺譯四千九百九十九字
452 15 佛世界 fó shìjiè a Buddha realm 四者佛世界具足
453 15 zhī to know
454 15 zhī to comprehend
455 15 zhī to inform; to tell
456 15 zhī to administer
457 15 zhī to distinguish; to discern
458 15 zhī to be close friends
459 15 zhī to feel; to sense; to perceive
460 15 zhī to receive; to entertain
461 15 zhī knowledge
462 15 zhī consciousness; perception
463 15 zhī a close friend
464 15 zhì wisdom
465 15 zhì Zhi
466 15 zhī Understanding
467 15 zhī know; jña
468 14 究竟 jiūjìng after all; actually; in the end 三者究竟
469 14 究竟 jiūjìng outcome; result 三者究竟
470 14 究竟 jiūjìng to thoroughly understand 三者究竟
471 14 究竟 jiūjìng to complete; to finish 三者究竟
472 14 究竟 jiūjìng conclusion; end; niṣṭhā 三者究竟
473 14 ér and; as well as; but (not); yet (not) 而說此經
474 14 ér Kangxi radical 126 而說此經
475 14 ér you 而說此經
476 14 ér not only ... but also ....; ... as well as ...; moreover; in addition; furthermore 而說此經
477 14 ér right away; then 而說此經
478 14 ér but; yet; however; while; nevertheless 而說此經
479 14 ér if; in case; in the event that 而說此經
480 14 ér therefore; as a result; thus 而說此經
481 14 ér how can it be that? 而說此經
482 14 ér so as to 而說此經
483 14 ér only then 而說此經
484 14 ér as if; to seem like 而說此經
485 14 néng can; able 而說此經
486 14 ér whiskers on the cheeks; sideburns 而說此經
487 14 ér me 而說此經
488 14 ér to arrive; up to 而說此經
489 14 ér possessive 而說此經
490 14 ér and; ca 而說此經
491 13 chǎng an open space; a courtyard 場和合聚集
492 13 chǎng an event 場和合聚集
493 13 cháng an event; a show 場和合聚集
494 13 chǎng a religious space; a ritual area 場和合聚集
495 13 chǎng an arena 場和合聚集
496 13 chǎng a field; a plot of land; a pasture 場和合聚集
497 13 chǎng an act; a scene 場和合聚集
498 13 chǎng an electrical, magnetic, or gravitational field 場和合聚集
499 13 chǎng a place; a site; a location 場和合聚集
500 13 chǎng a stage 場和合聚集

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
 1. shuō
 2. shuō
 3. shuō
 1. speach; vāda
 2. to speak; bhāṣate
 3. to instruct
therefore; tasmāt
that; tad
如是
 1. rúshì
 2. rúshì
 3. rúshì
 1. thus, so
 2. thus; evam
 3. of such a form; evaṃrūpa
this; here; etad
菩萨 菩薩
 1. púsà
 2. púsà
 1. bodhisattva
 2. bodhisattva
no; na
满足 滿足 mǎnzú complete; satisfied; tṛpti
 1. ruò
 1. ja
 2. jñā
 3. if; yadi
精进 精進
 1. jīngjìn
 2. jīngjìn
 3. jīngjìn
 1. Be Diligent
 2. diligence
 3. diligence; perseverance; vīrya

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
阿弥陀 阿彌陀 196 Amitabha; Amithaba
安平 196 Anping
宝髻经四法忧波提舍 寶髻經四法憂波提舍 98 Bao Ji Jing Si Fa You Bo Ti She
跋陀 98 Gunabhadra
勃海 98 Bohai
102
 1. Sanskrit
 2. Brahma
 3. India
 4. pure; sacred
 5. Fan
 6. Buddhist
 7. Brahman
梵王 102 Brahma
法身 70
 1. Dharma body
 2. Dharma Body
法王 102
 1. King of the Law; Dharma King
 2. Dharmaraja (Thailand)
 3. Dharma King
 4. Dharmaraja; Dharma King
佛法 102
 1. Dharma; Dhamma; Buddha-Dhárma; Buddhist doctrine
 2. the power of the Buddha
 3. Buddha's Teaching
 4. Dharma; Buddha-Dhárma
恒伽河 恆伽河 104 Ganges River
金刚手 金剛手 106 Vajrapāṇi; Vajrapani Bodhisattva
金华 金華 106 Jinhua
九月 106
 1. September; the Ninth Month
 2. ninth lunar month; mārga-śīrṣa
龙王 龍王 108 Dragon King; Naga King
密云 密雲 109 Miyun
难提 難提 110 Nandi; Nanda
涅槃 110
 1. Nirvana
 2. nirvana
 3. Final Nirvana; Nirvana; Nirvāṇa; Nibbāna
毘目智仙 112 Vimokṣaprajñā; Vimoksaprajna
婆伽婆 112 Bhagavat; Bhagavan; Blessed One
婆罗门 婆羅門 112
 1. Brahmin;
 2. Brahmin; Brahman
婆提 112 Bhadrika; Bhaddiya
普贤 普賢 112 Samantabhadra
耆阇崛山 耆闍崛山 113 Vulture Peak
瞿昙流支 瞿曇流支 81 Gautama Prajñāruci
如来 如來 114
 1. Tathagata
 2. Tathagata
 3. Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One
三身 115 Trikaya
三藏 115
 1. San Zang
 2. Buddhist Canon
 3. Tripitaka; Tripiṭaka; Tipitaka
三藏法师 三藏法師 115 Venerable Xuanzang; Tripiṭaka
刹利 剎利 115 Kṣatriya; Kshatriya; Kashtriya; Ksatriyah
善胜 善勝 115 Skilled in Victory; Uttara
舍利弗 115 Sariputra; Sariputta
声闻 聲聞 115
 1. sravaka
 2. sravaka; a distinguished disciple of the Buddha
胜庄 勝莊 115 Seungjang
释迦 釋迦 115 Sakya
释迦牟尼 釋迦牟尼 115
 1. Sakyamuni Buddha
 2. Sakyamuni Buddha; Śākyamuni Buddha
释迦牟尼佛 釋迦牟尼佛 115 Sakyamuni Buddha; Śākyamuni Buddha
世尊 115
 1. World-Honored One
 2. World-Honored One; Bhagavat; lokanātha
他化自在天 84 Paranirmita-Vasavartin Heaven; paranirmitavaśavartin
天亲菩萨 天親菩薩 116 Vasubandhu
王舍城 119 Rajgir; Rajagrha
威神 119 awe-inspiring character of deities; anubhava
文殊 87
 1. Manjusri
 2. Manjusri
文殊师利 文殊師利 119 Mañjuśrī; Manjushri; Manjusri
五浊恶世 五濁惡世 119 Saha World; the World of Suffering; the Evil World of the Five Turbidities
乌苌国 烏萇國 119 Udyana; Wusun; Oddiyana
无垢称 無垢稱 119 Vimalakirti
兴和 興和 120 Xinghe
89
 1. Ye
 2. Ye
元魏 121 Northern Wei Dynasty; Wei of the Northern Dynasties
郁伽 121 Ugra; Ugga
御史 121
 1. Royal Scribe
 2. Censor
執金刚 執金剛 122 Vajrapani
智人 122 Homo sapiens
中说 中說 122 Zhong Shuo
众僧 眾僧 122 Saṅgha; Sangha; Buddhist monastic community
作愿 作願 122 Head Rector

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 141.

Simplified Traditional Pinyin English
阿耨多罗 阿耨多羅 196 anuttara; unsurpassed; supreme
阿耨多罗三藐三菩提 阿耨多羅三藐三菩提 196 anuttara-samyak-sambodhi; anuttara samyaksaṃbodhi; anuttarasamyaksaṃbodhi; unsurpassed complete perfect enlightenment
阿僧祇劫 196 an asankhyeya kalpa
阿修罗 阿修羅 196
 1. asura
 2. asura
八十种好 八十種好 98 eighty noble qualities
白毫 98 urna
白象王 98 white elephant king
宝髻 寶髻 98 ratnaśikhī
悲心 98
 1. Merciful Heart
 2. compassion; a sympathetic mind
般若波罗蜜 般若波羅蜜 98
 1. Prajñāpāramitā; Prajnaparamita; Perfection of Wisdom
 2. Prajñāpāramitā
不净 不淨 98 Impurity; dirty; filthy
不可称量 不可稱量 98 incomparable
不善 98 akuśala; akusala; unvirtuous; unwholesome; inauspicious
不思议 不思議 98
 1. inconceivable
 2. inconceivable
不共 98
 1. not shared; distinctive; avenika
 2. meditation performed with water; distinctive; apkṛtsna
布施 98
 1. generosity
 2. dana; giving; generosity
布施波罗蜜 布施波羅蜜 98 dāna-pāramitā; the paramita of generosity
禅波罗蜜 禪波羅蜜 99 dhyana-paramita; the paramita of meditative concentration
羼提波罗蜜 羼提波羅蜜 99 ksanti-paramita; the paramita of tolerance; the paramita of forbearance
大比丘 100 a great monastic; a great bhikṣu
大菩萨 大菩薩 100
 1. great Bodhisattva
 2. a great bodhisattva
大千 100 trisāhasramahāsāhasralokadhātu; a great chiliocosm; trichiliocosm; the cosmos
大身 100 great body; mahakaya
大悲 100 mahākaruṇā; great compassion
大乘经 大乘經 100 Mahāyāna sutras
道俗 100
 1. monastics and laypeople
 2. layperson
得佛 100 to become a Buddha
对治 對治 100
 1. to remedy
 2. an equal to; an opposite; an antidote
二种 二種 195 two kinds
法布施 102 the gift of teaching the Dharma
发菩提心 發菩提心 102 bodhicittotpāda; initiate the bodhi mind
法相 102
 1. Faxiang: A Buddhist Practitioner's Encyclopedia
 2. Dharma Characteristic
 3. notions of dharmas; the essential nature of different phenomena
 4. the essential differences between different teachings
 5. the truth
法行 102 to practice the Dharma
梵音 102
 1. Heavenly Sound
 2. the sound of Buddhist chanting
 3. Brahma's voice
 4. the voices of Buddhas and bodhisattvas
法智 102
 1. understanding of the Dharma
 2. Gautama Dharmaprajña
佛世界 102 a Buddha realm
佛说 佛說 102 buddhavacana; as spoken by the Buddha
佛言 102
 1. the Buddha said
 2. buddhavacana; the teachings of the Buddha
福德 102
 1. Fortune and Virtue
 2. Merit and Virtue
 3. merit earned; reward; good fortune and good moral conduct
福田 102
 1. field of merit
 2. field of blessing
共法 103 totality of truth
广长舌 廣長舌 103 a broad and long tongue
果报 果報 103 fruition; the result of karma
慧门 慧門 104 gateway to wisdom
慧命 104
 1. wisdom-life
 2. friend; brother
毁呰 毀呰 104 to denigrate
教示 106 insruct; upadiś
净洁 淨潔 106 pure
精进力 精進力 106 unfailing progress; vīryabala
偈言 106 a verse; a gatha
具足 106
 1. Completeness
 2. complete; accomplished
 3. Purāṇa
离杀 離殺 108 refrains from taking life
莲华 蓮華 108
 1. Lotus Flower
 2. a lotus flower; padma
 3. white lotus flower; pundarika
离垢 離垢 108
 1. Undefiled
 2. vimalā; stainless; immaculate
离过 離過 108 eliminating faults; vāntadoṣa
六波罗蜜 六波羅蜜 108 six pāramitas; six perfections
妙色 109 wonderful form
牟尼 109 a saint; a sage; a seer; muni
尼拘陀 110 Indian banyan; nyagrodha tree
牛王 110 king of bulls
毘梨耶波罗蜜 毘梨耶波羅蜜 112 virya-paramita; the paramita of diligence
平等心 112 an impartial mind
菩萨心 菩薩心 112
 1. Bodhi Mind
 2. a bodhisattva's mind
 3. bodhisattva's mind
菩提心 112
 1. bodhi mind
 2. bodhicitta; aspiration to enlightenment
清净心 清淨心 113 pure mind
取着 取著 113 grasping; attachment
如法 114 In Accord With
如来身相 如來身相 114 the appearance of the Tathāgata's body
如是我闻 如是我聞 114 thus I have heard
三千 115 three thousand-fold
三千大千世界 115 Three Thousandfold World System; trisāhasramahāsāhasralokadhātu; a great chiliocosm; trichiliocosm; the cosmos
三十二相 115 the thirty two marks of excellence; the thirty-two characteristic marks
善方便 115 Expedient Means
善男子 115
 1. good men
 2. a good man; a son of a noble family
善根 115
 1. Wholesome Roots
 2. virtuous roots; wholesome roots; kuśalamūla
善净 善淨 115 well purified; suvisuddha
杀生 殺生 115
 1. Killing Lives
 2. to kill
舍离 捨離 115 to abandon; to give up; to depart; to leave
胜行 勝行 115 distinguished actions
深心 115 determination; resolution; adhyāśaya
尸波罗蜜 尸波羅蜜 115 sila-paramita; the paramita of proper conduct
十力 115 the ten powers of the Buddha; daśabala
实有 實有 115 absolute reality; substantial unchanging existence; something truly existing
施者 115 giver
示现 示現 115
 1. Manifestation
 2. to manifest
 3. to manifest; to display
受者 115 recipient
说偈言 說偈言 115 uttered the following stanzas
四法 115 the four aspects of the Dharma
随形好 隨形好 115 excellent in all details
檀波罗蜜 檀波羅蜜 116 dana-paramita; the paramita of generosity
贪着 貪著 116 attachment to desire
提舍 116
 1. to ferry by teaching
 2. auspicious; tiṣya
 3. Tiṣya; Tissa
陀罗尼 陀羅尼 116
 1. Dharani
 2. dharani
网缦 網縵 119 webbed
王种 王種 119 warrior or ruling caste; kṣatriya
未曾有 119
 1. Never Before
 2. never before seen; abdhutadharma
未来世 未來世 119 times to come; the future
问难 問難 119 Interrogation
无所得 無所得 119 nothing to be attained
无所畏 無所畏 119 without any fear
无垢 無垢 119
 1. No Impurity
 2. vimalā; nirmala; stainless; immaculate
无量众生 無量眾生 119 innumerable beings
无畏施 無畏施 119
 1. Bestow Fearlessness
 2. the gift of non-fear or confidence
无余 無餘 119
 1. not excessive
 2. without remainder; niravasesa
戏论 戲論 120
 1. mental proliferation
 2. meaningless talk; frivolous discourse; mutual false praise; inflated conceptualization; hypostatization; prapañca
心净 心淨 120 A Pure Mind
行相 120 to conceptualize about phenomena
行证 行證 120 cultivation and experiential understanding
修多罗 修多羅 120 sūtra; sutta
业力 業力 121
 1. karmic effect
 2. the power of karma
夜叉 121 yaksa
一佛 121 one Buddha
以要言之 121 in summary; essentially speaking
依止 121
 1. to depend and rest upon
 2. to depend upon
音声 音聲 121 sound; noise
一切法 121
 1. all dharmas; all things; sarvadharma
 2. all phenomena
一切智 121
 1. wisdom of all
 2. sarvajñatā; all-knowledge; omniscience
一切众生 一切眾生 121
 1. all sentient beings
 2. all beings
右旋 121 to circumambulate in a clockwise direction
愿智 願智 121 wisdom resulting from a vow; to vow to obtain all-knowledge
缘觉 緣覺 121
 1. pratyekabuddha
 2. pratyekabuddha
愿力 願力 121
 1. Power of Vow
 2. the power of a vow
证得 證得 122 realize; prāpti
正觉 正覺 122 sambodhi; perfect enlightenment
直心 122
 1. Direct
 2. a straightforward mind
中善 122 admirable in the middle
众生见 眾生見 122 the view of a being
众生说 眾生說 122 to explain a sūtra to many people
众生相 眾生相 122
 1. characteristics of sentient beings
 2. the notion of a being
种姓 種姓 122 Buddhist lineage; gotra
中有 122 an intermediate existence between death and rebirth
诸法 諸法 122 all things; all dharmas
诸佛 諸佛 122 Buddhas; all Buddhas
诸见 諸見 122 views; all views
诸菩萨 諸菩薩 122 bodhisattvas
诸天 諸天 122 devas
诸众生 諸眾生 122 all beings
自清净 自清淨 122 oneself being purified
自心 122 One's Mind
自证 自證 122 self-attained
最胜 最勝 122
 1. jina; conqueror
 2. supreme; uttara
 3. Uttara