Glossary and Vocabulary for Daśabhūmikasūtra (Foshuo Shi Zhu Jing) 十住經

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 599 菩薩 púsà bodhisattva 菩薩法雲地之餘
2 599 菩薩 púsà bodhisattva 菩薩法雲地之餘
3 599 菩薩 púsà bodhisattva 菩薩法雲地之餘
4 562 to go; to 大唐于闐三藏沙門尸羅達摩於北庭龍興寺譯
5 562 to rely on; to depend on 大唐于闐三藏沙門尸羅達摩於北庭龍興寺譯
6 562 Yu 大唐于闐三藏沙門尸羅達摩於北庭龍興寺譯
7 562 a crow 大唐于闐三藏沙門尸羅達摩於北庭龍興寺譯
8 476 to use; to grasp 但以略說
9 476 to rely on 但以略說
10 476 to regard 但以略說
11 476 to be able to 但以略說
12 476 to order; to command 但以略說
13 476 used after a verb 但以略說
14 476 a reason; a cause 但以略說
15 476 Israel 但以略說
16 476 Yi 但以略說
17 476 use; yogena 但以略說
18 418 wéi to act as; to serve 為斷彼疑
19 418 wéi to change into; to become 為斷彼疑
20 418 wéi to be; is 為斷彼疑
21 418 wéi to do 為斷彼疑
22 418 wèi to support; to help 為斷彼疑
23 418 wéi to govern 為斷彼疑
24 418 wèi to be; bhū 為斷彼疑
25 362 一切 yīqiè temporary 金剛藏菩薩即入示現一切佛剎體性菩薩三摩地
26 362 一切 yīqiè the same 金剛藏菩薩即入示現一切佛剎體性菩薩三摩地
27 360 néng can; able 能示身中如上所見殑伽沙數世界微塵等諸佛剎土
28 360 néng ability; capacity 能示身中如上所見殑伽沙數世界微塵等諸佛剎土
29 360 néng a mythical bear-like beast 能示身中如上所見殑伽沙數世界微塵等諸佛剎土
30 360 néng energy 能示身中如上所見殑伽沙數世界微塵等諸佛剎土
31 360 néng function; use 能示身中如上所見殑伽沙數世界微塵等諸佛剎土
32 360 néng talent 能示身中如上所見殑伽沙數世界微塵等諸佛剎土
33 360 néng expert at 能示身中如上所見殑伽沙數世界微塵等諸佛剎土
34 360 néng to be in harmony 能示身中如上所見殑伽沙數世界微塵等諸佛剎土
35 360 néng to tend to; to care for 能示身中如上所見殑伽沙數世界微塵等諸佛剎土
36 360 néng to reach; to arrive at 能示身中如上所見殑伽沙數世界微塵等諸佛剎土
37 360 néng to be able; śak 能示身中如上所見殑伽沙數世界微塵等諸佛剎土
38 360 néng skilful; pravīṇa 能示身中如上所見殑伽沙數世界微塵等諸佛剎土
39 359 suǒ a few; various; some 知諸眾會心所念已
40 359 suǒ a place; a location 知諸眾會心所念已
41 359 suǒ indicates a passive voice 知諸眾會心所念已
42 359 suǒ an ordinal number 知諸眾會心所念已
43 359 suǒ meaning 知諸眾會心所念已
44 359 suǒ garrison 知諸眾會心所念已
45 359 suǒ place; pradeśa 知諸眾會心所念已
46 295 無量 wúliàng immeasurable; unlimited 若時菩薩神通行相智力境界如是無量
47 295 無量 wúliàng immeasurable 若時菩薩神通行相智力境界如是無量
48 295 無量 wúliàng immeasurable; aparimāṇa 若時菩薩神通行相智力境界如是無量
49 295 無量 wúliàng Atula 若時菩薩神通行相智力境界如是無量
50 281 如是 rúshì of such a form; evaṃrūpa 若時菩薩神通行相智力境界如是無量
51 268 zhōng middle 於中復見成佛剎土
52 268 zhōng medium; medium sized 於中復見成佛剎土
53 268 zhōng China 於中復見成佛剎土
54 268 zhòng to hit the mark 於中復見成佛剎土
55 268 zhōng midday 於中復見成佛剎土
56 268 zhōng inside 於中復見成佛剎土
57 268 zhōng during 於中復見成佛剎土
58 268 zhōng Zhong 於中復見成佛剎土
59 268 zhōng intermediary 於中復見成佛剎土
60 268 zhōng half 於中復見成佛剎土
61 268 zhòng to reach; to attain 於中復見成佛剎土
62 268 zhòng to suffer; to infect 於中復見成佛剎土
63 268 zhòng to obtain 於中復見成佛剎土
64 268 zhòng to pass an exam 於中復見成佛剎土
65 268 zhōng middle 於中復見成佛剎土
66 261 有情 yǒuqíng having feelings for 能令有情乃至入於一切智智
67 261 有情 yǒuqíng friends with 能令有情乃至入於一切智智
68 261 有情 yǒuqíng having emotional appeal 能令有情乃至入於一切智智
69 261 有情 yǒuqíng sentient being 能令有情乃至入於一切智智
70 261 有情 yǒuqíng sentient beings 能令有情乃至入於一切智智
71 247 Kangxi radical 71 無盡無竭復更增長
72 247 to not have; without 無盡無竭復更增長
73 247 mo 無盡無竭復更增長
74 247 to not have 無盡無竭復更增長
75 247 Wu 無盡無竭復更增長
76 247 mo 無盡無竭復更增長
77 238 ér Kangxi radical 126 默然而住
78 238 ér as if; to seem like 默然而住
79 238 néng can; able 默然而住
80 238 ér whiskers on the cheeks; sideburns 默然而住
81 238 ér to arrive; up to 默然而住
82 226 bǎi one hundred 獲如是等無量百千諸三摩地
83 226 bǎi many 獲如是等無量百千諸三摩地
84 226 bǎi Bai 獲如是等無量百千諸三摩地
85 226 bǎi all 獲如是等無量百千諸三摩地
86 226 bǎi hundred; śata 獲如是等無量百千諸三摩地
87 218 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 一一剎土得如是地菩薩
88 218 děi to want to; to need to 一一剎土得如是地菩薩
89 218 děi must; ought to 一一剎土得如是地菩薩
90 218 de 一一剎土得如是地菩薩
91 218 de infix potential marker 一一剎土得如是地菩薩
92 218 to result in 一一剎土得如是地菩薩
93 218 to be proper; to fit; to suit 一一剎土得如是地菩薩
94 218 to be satisfied 一一剎土得如是地菩薩
95 218 to be finished 一一剎土得如是地菩薩
96 218 děi satisfying 一一剎土得如是地菩薩
97 218 to contract 一一剎土得如是地菩薩
98 218 to hear 一一剎土得如是地菩薩
99 218 to have; there is 一一剎土得如是地菩薩
100 218 marks time passed 一一剎土得如是地菩薩
101 218 obtain; attain; prāpta 一一剎土得如是地菩薩
102 215 zhù to dwell; to live; to reside 默然而住
103 215 zhù to stop; to halt 默然而住
104 215 zhù to retain; to remain 默然而住
105 215 zhù to lodge at [temporarily] 默然而住
106 215 zhù verb complement 默然而住
107 215 zhù attaching; abiding; dwelling on 默然而住
108 213 諸佛 zhū fó Buddhas; all Buddhas 能示身中如上所見殑伽沙數世界微塵等諸佛剎土
109 213 Kangxi radical 49 知諸眾會心所念已
110 213 to bring to an end; to stop 知諸眾會心所念已
111 213 to complete 知諸眾會心所念已
112 213 to demote; to dismiss 知諸眾會心所念已
113 213 to recover from an illness 知諸眾會心所念已
114 213 former; pūrvaka 知諸眾會心所念已
115 204 qiān one thousand 獲如是等無量百千諸三摩地
116 204 qiān many; numerous; countless 獲如是等無量百千諸三摩地
117 204 qiān a cheat; swindler 獲如是等無量百千諸三摩地
118 204 qiān Qian 獲如是等無量百千諸三摩地
119 202 to enter 金剛藏菩薩即入示現一切佛剎體性菩薩三摩地
120 202 Kangxi radical 11 金剛藏菩薩即入示現一切佛剎體性菩薩三摩地
121 202 radical 金剛藏菩薩即入示現一切佛剎體性菩薩三摩地
122 202 income 金剛藏菩薩即入示現一切佛剎體性菩薩三摩地
123 202 to conform with 金剛藏菩薩即入示現一切佛剎體性菩薩三摩地
124 202 to descend 金剛藏菩薩即入示現一切佛剎體性菩薩三摩地
125 202 the entering tone 金剛藏菩薩即入示現一切佛剎體性菩薩三摩地
126 202 to pay 金剛藏菩薩即入示現一切佛剎體性菩薩三摩地
127 202 to join 金剛藏菩薩即入示現一切佛剎體性菩薩三摩地
128 202 entering; praveśa 金剛藏菩薩即入示現一切佛剎體性菩薩三摩地
129 202 entered; attained; āpanna 金剛藏菩薩即入示現一切佛剎體性菩薩三摩地
130 198 xíng to walk 菩薩如是已能隨順智慧而行
131 198 xíng capable; competent 菩薩如是已能隨順智慧而行
132 198 háng profession 菩薩如是已能隨順智慧而行
133 198 xíng Kangxi radical 144 菩薩如是已能隨順智慧而行
134 198 xíng to travel 菩薩如是已能隨順智慧而行
135 198 xìng actions; conduct 菩薩如是已能隨順智慧而行
136 198 xíng to do; to act; to practice 菩薩如是已能隨順智慧而行
137 198 xíng all right; OK; okay 菩薩如是已能隨順智慧而行
138 198 háng horizontal line 菩薩如是已能隨順智慧而行
139 198 héng virtuous deeds 菩薩如是已能隨順智慧而行
140 198 hàng a line of trees 菩薩如是已能隨順智慧而行
141 198 hàng bold; steadfast 菩薩如是已能隨順智慧而行
142 198 xíng to move 菩薩如是已能隨順智慧而行
143 198 xíng to put into effect; to implement 菩薩如是已能隨順智慧而行
144 198 xíng travel 菩薩如是已能隨順智慧而行
145 198 xíng to circulate 菩薩如是已能隨順智慧而行
146 198 xíng running script; running script 菩薩如是已能隨順智慧而行
147 198 xíng temporary 菩薩如是已能隨順智慧而行
148 198 háng rank; order 菩薩如是已能隨順智慧而行
149 198 háng a business; a shop 菩薩如是已能隨順智慧而行
150 198 xíng to depart; to leave 菩薩如是已能隨順智慧而行
151 198 xíng to experience 菩薩如是已能隨順智慧而行
152 198 xíng path; way 菩薩如是已能隨順智慧而行
153 198 xíng xing; ballad 菩薩如是已能隨順智慧而行
154 198 xíng Xing 菩薩如是已能隨順智慧而行
155 198 xíng Practice 菩薩如是已能隨順智慧而行
156 198 xìng mental formations; samskara; sankhara; volition; habitual actions 菩薩如是已能隨順智慧而行
157 198 xíng practice; carita; carya; conduct; behavior 菩薩如是已能隨順智慧而行
158 197 zhì wisdom; knowledge; understanding 即此菩薩法雲智地亦復如是
159 197 zhì care; prudence 即此菩薩法雲智地亦復如是
160 197 zhì Zhi 即此菩薩法雲智地亦復如是
161 197 zhì clever 即此菩薩法雲智地亦復如是
162 197 zhì Wisdom 即此菩薩法雲智地亦復如是
163 197 zhì jnana; knowing 即此菩薩法雲智地亦復如是
164 194 俱胝 jūzhī Judi 彼經滿足俱胝大劫說不能盡
165 194 俱胝 jūzhī koti; one hundred million; a very large number 彼經滿足俱胝大劫說不能盡
166 194 xìng gender 正遍等覺無量智者無比法性
167 194 xìng nature; disposition 正遍等覺無量智者無比法性
168 194 xìng grammatical gender 正遍等覺無量智者無比法性
169 194 xìng a property; a quality 正遍等覺無量智者無比法性
170 194 xìng life; destiny 正遍等覺無量智者無比法性
171 194 xìng sexual desire 正遍等覺無量智者無比法性
172 194 xìng scope 正遍等覺無量智者無比法性
173 194 xìng nature 正遍等覺無量智者無比法性
174 193 zhī to go 菩薩法雲地之餘
175 193 zhī to arrive; to go 菩薩法雲地之餘
176 193 zhī is 菩薩法雲地之餘
177 193 zhī to use 菩薩法雲地之餘
178 193 zhī Zhi 菩薩法雲地之餘
179 191 soil; ground; land 如從四洲世界地分所取砂礫
180 191 floor 如從四洲世界地分所取砂礫
181 191 the earth 如從四洲世界地分所取砂礫
182 191 fields 如從四洲世界地分所取砂礫
183 191 a place 如從四洲世界地分所取砂礫
184 191 a situation; a position 如從四洲世界地分所取砂礫
185 191 background 如從四洲世界地分所取砂礫
186 191 terrain 如從四洲世界地分所取砂礫
187 191 a territory; a region 如從四洲世界地分所取砂礫
188 191 used after a distance measure 如從四洲世界地分所取砂礫
189 191 coming from the same clan 如從四洲世界地分所取砂礫
190 191 earth; pṛthivī 如從四洲世界地分所取砂礫
191 191 stage; ground; level; bhumi 如從四洲世界地分所取砂礫
192 179 xīn heart [organ] 當知薩婆若心亦復如是
193 179 xīn Kangxi radical 61 當知薩婆若心亦復如是
194 179 xīn mind; consciousness 當知薩婆若心亦復如是
195 179 xīn the center; the core; the middle 當知薩婆若心亦復如是
196 179 xīn one of the 28 star constellations 當知薩婆若心亦復如是
197 179 xīn heart 當知薩婆若心亦復如是
198 179 xīn emotion 當知薩婆若心亦復如是
199 179 xīn intention; consideration 當知薩婆若心亦復如是
200 179 xīn disposition; temperament 當知薩婆若心亦復如是
201 179 xīn citta; thinking; thought; mind; mentality 當知薩婆若心亦復如是
202 176 Buddha; Awakened One 佛復云何
203 176 relating to Buddhism 佛復云何
204 176 a statue or image of a Buddha 佛復云何
205 176 a Buddhist text 佛復云何
206 176 to touch; to stroke 佛復云何
207 176 Buddha 佛復云何
208 176 Buddha; Awakened One 佛復云何
209 176 infix potential marker 餘到彼岸非不修行
210 167 shēn human body; torso 皆見自身在金剛藏菩薩身內
211 167 shēn Kangxi radical 158 皆見自身在金剛藏菩薩身內
212 167 shēn self 皆見自身在金剛藏菩薩身內
213 167 shēn life 皆見自身在金剛藏菩薩身內
214 167 shēn an object 皆見自身在金剛藏菩薩身內
215 167 shēn a lifetime 皆見自身在金剛藏菩薩身內
216 167 shēn moral character 皆見自身在金剛藏菩薩身內
217 167 shēn status; identity; position 皆見自身在金剛藏菩薩身內
218 167 shēn pregnancy 皆見自身在金剛藏菩薩身內
219 167 juān India 皆見自身在金剛藏菩薩身內
220 167 shēn body; kāya 皆見自身在金剛藏菩薩身內
221 151 method; way 於法自在能授有情聲聞
222 151 France 於法自在能授有情聲聞
223 151 the law; rules; regulations 於法自在能授有情聲聞
224 151 the teachings of the Buddha; Dharma 於法自在能授有情聲聞
225 151 a standard; a norm 於法自在能授有情聲聞
226 151 an institution 於法自在能授有情聲聞
227 151 to emulate 於法自在能授有情聲聞
228 151 magic; a magic trick 於法自在能授有情聲聞
229 151 punishment 於法自在能授有情聲聞
230 151 Fa 於法自在能授有情聲聞
231 151 a precedent 於法自在能授有情聲聞
232 151 a classification of some kinds of Han texts 於法自在能授有情聲聞
233 151 relating to a ceremony or rite 於法自在能授有情聲聞
234 151 Dharma 於法自在能授有情聲聞
235 151 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 於法自在能授有情聲聞
236 151 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 於法自在能授有情聲聞
237 151 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 於法自在能授有情聲聞
238 151 quality; characteristic 於法自在能授有情聲聞
239 150 to reach 算數計喻乃至鄔波尼殺曇分亦不能及
240 150 to attain 算數計喻乃至鄔波尼殺曇分亦不能及
241 150 to understand 算數計喻乃至鄔波尼殺曇分亦不能及
242 150 able to be compared to; to catch up with 算數計喻乃至鄔波尼殺曇分亦不能及
243 150 to be involved with; to associate with 算數計喻乃至鄔波尼殺曇分亦不能及
244 150 passing of a feudal title from elder to younger brother 算數計喻乃至鄔波尼殺曇分亦不能及
245 150 and; ca; api 算數計喻乃至鄔波尼殺曇分亦不能及
246 150 佛子 fózi Child of the Buddha 佛子
247 150 佛子 fózi progeny of a Buddha; a bodhisattva 佛子
248 150 佛子 fózi a Buddhist disciple 佛子
249 150 佛子 fózi a compassionate and wise person 佛子
250 150 佛子 fózi all sentient beings 佛子
251 145 duō over; indicates a number greater than the number preceding it 為於無邊諸世界中地界土多
252 145 duó many; much 為於無邊諸世界中地界土多
253 145 duō more 為於無邊諸世界中地界土多
254 145 duō excessive 為於無邊諸世界中地界土多
255 145 duō abundant 為於無邊諸世界中地界土多
256 145 duō to multiply; to acrue 為於無邊諸世界中地界土多
257 145 duō Duo 為於無邊諸世界中地界土多
258 145 duō ta 為於無邊諸世界中地界土多
259 145 zhě ca 餘諸菩薩乃至已得法太子位安住菩薩善慧地者
260 140 to leave; to depart; to go away; to part 此等一切悉皆不離佛作意
261 140 a mythical bird 此等一切悉皆不離佛作意
262 140 li; one of the eight divinatory trigrams 此等一切悉皆不離佛作意
263 140 a band or kerchief worn when a woman left home to be married 此等一切悉皆不離佛作意
264 140 chī a dragon with horns not yet grown 此等一切悉皆不離佛作意
265 140 a mountain ash 此等一切悉皆不離佛作意
266 140 vanilla; a vanilla-like herb 此等一切悉皆不離佛作意
267 140 to be scattered; to be separated 此等一切悉皆不離佛作意
268 140 to cut off 此等一切悉皆不離佛作意
269 140 to violate; to be contrary to 此等一切悉皆不離佛作意
270 140 to be distant from 此等一切悉皆不離佛作意
271 140 two 此等一切悉皆不離佛作意
272 140 to array; to align 此等一切悉皆不離佛作意
273 140 to pass through; to experience 此等一切悉皆不離佛作意
274 140 transcendence 此等一切悉皆不離佛作意
275 140 to avoid; to abstain from; viramaṇa 此等一切悉皆不離佛作意
276 139 děng et cetera; and so on 能示身中如上所見殑伽沙數世界微塵等諸佛剎土
277 139 děng to wait 能示身中如上所見殑伽沙數世界微塵等諸佛剎土
278 139 děng to be equal 能示身中如上所見殑伽沙數世界微塵等諸佛剎土
279 139 děng degree; level 能示身中如上所見殑伽沙數世界微塵等諸佛剎土
280 139 děng to compare 能示身中如上所見殑伽沙數世界微塵等諸佛剎土
281 139 děng same; equal; sama 能示身中如上所見殑伽沙數世界微塵等諸佛剎土
282 138 to depend on; to lean on 是諸菩薩十地依因佛智而得顯現
283 138 to comply with; to follow 是諸菩薩十地依因佛智而得顯現
284 138 to help 是諸菩薩十地依因佛智而得顯現
285 138 flourishing 是諸菩薩十地依因佛智而得顯現
286 138 lovable 是諸菩薩十地依因佛智而得顯現
287 138 bonds; substratum; upadhi 是諸菩薩十地依因佛智而得顯現
288 138 refuge; śaraṇa 是諸菩薩十地依因佛智而得顯現
289 138 reliance; pratiśaraṇa 是諸菩薩十地依因佛智而得顯現
290 135 意樂 yìlè joy; happiness 隨所應度有情意樂
291 135 意樂 yìlè mental disposition; āśaya 隨所應度有情意樂
292 134 jié to coerce; to threaten; to menace 假使百千阿僧企耶劫中演說亦不能盡
293 134 jié take by force; to plunder 假使百千阿僧企耶劫中演說亦不能盡
294 134 jié a disaster; catastrophe 假使百千阿僧企耶劫中演說亦不能盡
295 134 jié a strategy in weiqi 假使百千阿僧企耶劫中演說亦不能盡
296 134 jié a kalpa; an eon 假使百千阿僧企耶劫中演說亦不能盡
297 131 zuò to do 而作是言
298 131 zuò to act as; to serve as 而作是言
299 131 zuò to start 而作是言
300 131 zuò a writing; a work 而作是言
301 131 zuò to dress as; to be disguised as 而作是言
302 131 zuō to create; to make 而作是言
303 131 zuō a workshop 而作是言
304 131 zuō to write; to compose 而作是言
305 131 zuò to rise 而作是言
306 131 zuò to be aroused 而作是言
307 131 zuò activity; action; undertaking 而作是言
308 131 zuò to regard as 而作是言
309 131 zuò action; kāraṇa 而作是言
310 131 suí to follow 諸三摩地所行隨入智慧境界
311 131 suí to listen to 諸三摩地所行隨入智慧境界
312 131 suí to submit to; to comply with 諸三摩地所行隨入智慧境界
313 131 suí to be obsequious 諸三摩地所行隨入智慧境界
314 131 suí 17th hexagram 諸三摩地所行隨入智慧境界
315 131 suí let somebody do what they like 諸三摩地所行隨入智慧境界
316 131 suí to resemble; to look like 諸三摩地所行隨入智慧境界
317 130 作意 zuò yì to think; to plan 此等一切悉皆不離佛作意
318 130 作意 zuò yì to pay attention to 此等一切悉皆不離佛作意
319 130 作意 zuò yì attention; engagement 此等一切悉皆不離佛作意
320 122 shàn virtuous; wholesome; benevolent; well-disposed 於法界中所有問難善為解釋
321 122 shàn happy 於法界中所有問難善為解釋
322 122 shàn good 於法界中所有問難善為解釋
323 122 shàn kind-hearted 於法界中所有問難善為解釋
324 122 shàn to be skilled at something 於法界中所有問難善為解釋
325 122 shàn familiar 於法界中所有問難善為解釋
326 122 shàn to repair 於法界中所有問難善為解釋
327 122 shàn to admire 於法界中所有問難善為解釋
328 122 shàn to praise 於法界中所有問難善為解釋
329 122 shàn Shan 於法界中所有問難善為解釋
330 122 shàn wholesome; virtuous 於法界中所有問難善為解釋
331 117 to know; to learn about; to comprehend 令其心願悉得充滿
332 117 detailed 令其心願悉得充滿
333 117 to elaborate; to expound 令其心願悉得充滿
334 117 to exhaust; to use up 令其心願悉得充滿
335 117 strongly 令其心願悉得充滿
336 117 Xi 令其心願悉得充滿
337 117 all; kṛtsna 令其心願悉得充滿
338 113 zhòng many; numerous 淨居天眾
339 113 zhòng masses; people; multitude; crowd 淨居天眾
340 113 zhòng general; common; public 淨居天眾
341 112 世界 shìjiè the world; the universe; the cosmos 能示身中如上所見殑伽沙數世界微塵等諸佛剎土
342 112 世界 shìjiè the earth 能示身中如上所見殑伽沙數世界微塵等諸佛剎土
343 112 世界 shìjiè a domain; a realm 能示身中如上所見殑伽沙數世界微塵等諸佛剎土
344 112 世界 shìjiè the human world 能示身中如上所見殑伽沙數世界微塵等諸佛剎土
345 112 世界 shìjiè the conditions in the world 能示身中如上所見殑伽沙數世界微塵等諸佛剎土
346 112 世界 shìjiè world 能示身中如上所見殑伽沙數世界微塵等諸佛剎土
347 112 世界 shìjiè a world; lokadhatu 能示身中如上所見殑伽沙數世界微塵等諸佛剎土
348 111 desire 隨欲攝益一切有情
349 111 to desire; to wish 隨欲攝益一切有情
350 111 to desire; to intend 隨欲攝益一切有情
351 111 lust 隨欲攝益一切有情
352 111 desire; intention; wish; kāma 隨欲攝益一切有情
353 110 差別 chābié a difference; a distinction 法界差別智
354 110 差別 chābié discrimination 法界差別智
355 110 差別 chābié discrimination; pariccheda 法界差別智
356 110 差別 chābié distinction 法界差別智
357 108 zhuǎn to transmit; to convey; to forward (mail) 而能具受諸佛如來加持顯發轉更增勝
358 108 zhuàn to revolve; to turn; to circle about; to walk about 而能具受諸佛如來加持顯發轉更增勝
359 108 zhuǎn to transmit; to convey; to forward (mail); to transfer; to shift; to turn 而能具受諸佛如來加持顯發轉更增勝
360 108 zhuǎn to turn; to rotate 而能具受諸佛如來加持顯發轉更增勝
361 108 zhuǎi to use many literary allusions 而能具受諸佛如來加持顯發轉更增勝
362 108 zhuǎn to transfer 而能具受諸佛如來加持顯發轉更增勝
363 108 zhuǎn to move forward; pravartana 而能具受諸佛如來加持顯發轉更增勝
364 108 yóu Kangxi radical 102 由勝願故
365 108 yóu to follow along 由勝願故
366 108 yóu cause; reason 由勝願故
367 108 yóu You 由勝願故
368 108 zhī to know 知諸眾會心所念已
369 108 zhī to comprehend 知諸眾會心所念已
370 108 zhī to inform; to tell 知諸眾會心所念已
371 108 zhī to administer 知諸眾會心所念已
372 108 zhī to distinguish; to discern 知諸眾會心所念已
373 108 zhī to be close friends 知諸眾會心所念已
374 108 zhī to feel; to sense; to perceive 知諸眾會心所念已
375 108 zhī to receive; to entertain 知諸眾會心所念已
376 108 zhī knowledge 知諸眾會心所念已
377 108 zhī consciousness; perception 知諸眾會心所念已
378 108 zhī a close friend 知諸眾會心所念已
379 108 zhì wisdom 知諸眾會心所念已
380 108 zhì Zhi 知諸眾會心所念已
381 108 zhī Understanding 知諸眾會心所念已
382 108 zhī know; jña 知諸眾會心所念已
383 108 yán to speak; to say; said 白金剛藏菩薩言
384 108 yán language; talk; words; utterance; speech 白金剛藏菩薩言
385 108 yán Kangxi radical 149 白金剛藏菩薩言
386 108 yán phrase; sentence 白金剛藏菩薩言
387 108 yán a word; a syllable 白金剛藏菩薩言
388 108 yán a theory; a doctrine 白金剛藏菩薩言
389 108 yán to regard as 白金剛藏菩薩言
390 108 yán to act as 白金剛藏菩薩言
391 108 yán word; vacana 白金剛藏菩薩言
392 108 yán speak; vad 白金剛藏菩薩言
393 107 to go back; to return 佛復云何
394 107 to resume; to restart 佛復云何
395 107 to do in detail 佛復云何
396 107 to restore 佛復云何
397 107 to respond; to reply to 佛復云何
398 107 Fu; Return 佛復云何
399 107 to retaliate; to reciprocate 佛復云何
400 107 to avoid forced labor or tax 佛復云何
401 107 Fu 佛復云何
402 107 doubled; to overlapping; folded 佛復云何
403 107 a lined garment with doubled thickness 佛復云何
404 103 如來 rúlái Tathagata 其上見佛號一切神通慧王如來
405 103 如來 Rúlái Tathagata 其上見佛號一切神通慧王如來
406 103 如來 rúlái Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One 其上見佛號一切神通慧王如來
407 103 Yi 假使百千阿僧企耶劫中演說亦不能盡
408 102 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 彼經滿足俱胝大劫說不能盡
409 102 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 彼經滿足俱胝大劫說不能盡
410 102 shuì to persuade 彼經滿足俱胝大劫說不能盡
411 102 shuō to teach; to recite; to explain 彼經滿足俱胝大劫說不能盡
412 102 shuō a doctrine; a theory 彼經滿足俱胝大劫說不能盡
413 102 shuō to claim; to assert 彼經滿足俱胝大劫說不能盡
414 102 shuō allocution 彼經滿足俱胝大劫說不能盡
415 102 shuō to criticize; to scold 彼經滿足俱胝大劫說不能盡
416 102 shuō to indicate; to refer to 彼經滿足俱胝大劫說不能盡
417 102 shuō speach; vāda 彼經滿足俱胝大劫說不能盡
418 102 shuō to speak; bhāṣate 彼經滿足俱胝大劫說不能盡
419 102 shuō to instruct 彼經滿足俱胝大劫說不能盡
420 101 lìng to make; to cause to be; to lead 還令一切菩薩眾會
421 101 lìng to issue a command 還令一切菩薩眾會
422 101 lìng rules of behavior; customs 還令一切菩薩眾會
423 101 lìng an order; a command; an edict; a decree; a statute 還令一切菩薩眾會
424 101 lìng a season 還令一切菩薩眾會
425 101 lìng respected; good reputation 還令一切菩薩眾會
426 101 lìng good 還令一切菩薩眾會
427 101 lìng pretentious 還令一切菩薩眾會
428 101 lìng a transcending state of existence 還令一切菩薩眾會
429 101 lìng a commander 還令一切菩薩眾會
430 101 lìng a commanding quality; an impressive character 還令一切菩薩眾會
431 101 lìng lyrics 還令一切菩薩眾會
432 101 lìng Ling 還令一切菩薩眾會
433 101 lìng instruction by a teacher; adhīṣṭa 還令一切菩薩眾會
434 95 míng fame; renown; reputation 是名略說菩薩第十法雲地
435 95 míng a name; personal name; designation 是名略說菩薩第十法雲地
436 95 míng rank; position 是名略說菩薩第十法雲地
437 95 míng an excuse 是名略說菩薩第十法雲地
438 95 míng life 是名略說菩薩第十法雲地
439 95 míng to name; to call 是名略說菩薩第十法雲地
440 95 míng to express; to describe 是名略說菩薩第十法雲地
441 95 míng to be called; to have the name 是名略說菩薩第十法雲地
442 95 míng to own; to possess 是名略說菩薩第十法雲地
443 95 míng famous; renowned 是名略說菩薩第十法雲地
444 95 míng moral 是名略說菩薩第十法雲地
445 95 míng name; naman 是名略說菩薩第十法雲地
446 95 míng fame; renown; yasas 是名略說菩薩第十法雲地
447 95 big; huge; large 大如棗核
448 95 Kangxi radical 37 大如棗核
449 95 great; major; important 大如棗核
450 95 size 大如棗核
451 95 old 大如棗核
452 95 oldest; earliest 大如棗核
453 95 adult 大如棗核
454 95 dài an important person 大如棗核
455 95 senior 大如棗核
456 95 an element 大如棗核
457 95 great; mahā 大如棗核
458 93 shí time; a point or period of time 若時菩薩神通行相智力境界如是無量
459 93 shí a season; a quarter of a year 若時菩薩神通行相智力境界如是無量
460 93 shí one of the 12 two-hour periods of the day 若時菩薩神通行相智力境界如是無量
461 93 shí fashionable 若時菩薩神通行相智力境界如是無量
462 93 shí fate; destiny; luck 若時菩薩神通行相智力境界如是無量
463 93 shí occasion; opportunity; chance 若時菩薩神通行相智力境界如是無量
464 93 shí tense 若時菩薩神通行相智力境界如是無量
465 93 shí particular; special 若時菩薩神通行相智力境界如是無量
466 93 shí to plant; to cultivate 若時菩薩神通行相智力境界如是無量
467 93 shí an era; a dynasty 若時菩薩神通行相智力境界如是無量
468 93 shí time [abstract] 若時菩薩神通行相智力境界如是無量
469 93 shí seasonal 若時菩薩神通行相智力境界如是無量
470 93 shí to wait upon 若時菩薩神通行相智力境界如是無量
471 93 shí hour 若時菩薩神通行相智力境界如是無量
472 93 shí appropriate; proper; timely 若時菩薩神通行相智力境界如是無量
473 93 shí Shi 若時菩薩神通行相智力境界如是無量
474 93 shí a present; currentlt 若時菩薩神通行相智力境界如是無量
475 93 shí time; kāla 若時菩薩神通行相智力境界如是無量
476 93 shí at that time; samaya 若時菩薩神通行相智力境界如是無量
477 92 Qi 聞其菩薩神通智力墮在疑網
478 91 xiàng to observe; to assess 譬如大海以十行相
479 91 xiàng appearance; portrait; picture 譬如大海以十行相
480 91 xiàng countenance; personage; character; disposition 譬如大海以十行相
481 91 xiàng to aid; to help 譬如大海以十行相
482 91 xiāng a chancellor; a prime minister; a high minister 譬如大海以十行相
483 91 xiàng a sign; a mark; appearance 譬如大海以十行相
484 91 xiāng alternately; in turn 譬如大海以十行相
485 91 xiāng Xiang 譬如大海以十行相
486 91 xiāng form substance 譬如大海以十行相
487 91 xiāng to express 譬如大海以十行相
488 91 xiàng to choose 譬如大海以十行相
489 91 xiāng Xiang 譬如大海以十行相
490 91 xiāng an ancient musical instrument 譬如大海以十行相
491 91 xiāng the seventh lunar month 譬如大海以十行相
492 91 xiāng to compare 譬如大海以十行相
493 91 xiàng to divine 譬如大海以十行相
494 91 xiàng to administer 譬如大海以十行相
495 91 xiàng helper for a blind person 譬如大海以十行相
496 91 xiāng rhythm [music] 譬如大海以十行相
497 91 xiāng the upper frets of a pipa 譬如大海以十行相
498 91 xiāng coralwood 譬如大海以十行相
499 91 xiàng ministry 譬如大海以十行相
500 91 xiàng to supplement; to enhance 譬如大海以十行相

Frequencies of all Words

Top 1081

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 599 菩薩 púsà bodhisattva 菩薩法雲地之餘
2 599 菩薩 púsà bodhisattva 菩薩法雲地之餘
3 599 菩薩 púsà bodhisattva 菩薩法雲地之餘
4 562 in; at 大唐于闐三藏沙門尸羅達摩於北庭龍興寺譯
5 562 in; at 大唐于闐三藏沙門尸羅達摩於北庭龍興寺譯
6 562 in; at; to; from 大唐于闐三藏沙門尸羅達摩於北庭龍興寺譯
7 562 to go; to 大唐于闐三藏沙門尸羅達摩於北庭龍興寺譯
8 562 to rely on; to depend on 大唐于闐三藏沙門尸羅達摩於北庭龍興寺譯
9 562 to go to; to arrive at 大唐于闐三藏沙門尸羅達摩於北庭龍興寺譯
10 562 from 大唐于闐三藏沙門尸羅達摩於北庭龍興寺譯
11 562 give 大唐于闐三藏沙門尸羅達摩於北庭龍興寺譯
12 562 oppposing 大唐于闐三藏沙門尸羅達摩於北庭龍興寺譯
13 562 and 大唐于闐三藏沙門尸羅達摩於北庭龍興寺譯
14 562 compared to 大唐于闐三藏沙門尸羅達摩於北庭龍興寺譯
15 562 by 大唐于闐三藏沙門尸羅達摩於北庭龍興寺譯
16 562 and; as well as 大唐于闐三藏沙門尸羅達摩於北庭龍興寺譯
17 562 for 大唐于闐三藏沙門尸羅達摩於北庭龍興寺譯
18 562 Yu 大唐于闐三藏沙門尸羅達摩於北庭龍興寺譯
19 562 a crow 大唐于闐三藏沙門尸羅達摩於北庭龍興寺譯
20 562 whew; wow 大唐于闐三藏沙門尸羅達摩於北庭龍興寺譯
21 562 near to; antike 大唐于闐三藏沙門尸羅達摩於北庭龍興寺譯
22 476 so as to; in order to 但以略說
23 476 to use; to regard as 但以略說
24 476 to use; to grasp 但以略說
25 476 according to 但以略說
26 476 because of 但以略說
27 476 on a certain date 但以略說
28 476 and; as well as 但以略說
29 476 to rely on 但以略說
30 476 to regard 但以略說
31 476 to be able to 但以略說
32 476 to order; to command 但以略說
33 476 further; moreover 但以略說
34 476 used after a verb 但以略說
35 476 very 但以略說
36 476 already 但以略說
37 476 increasingly 但以略說
38 476 a reason; a cause 但以略說
39 476 Israel 但以略說
40 476 Yi 但以略說
41 476 use; yogena 但以略說
42 444 zhū all; many; various 時諸大眾生未曾有希奇之想
43 444 zhū Zhu 時諸大眾生未曾有希奇之想
44 444 zhū all; members of the class 時諸大眾生未曾有希奇之想
45 444 zhū interrogative particle 時諸大眾生未曾有希奇之想
46 444 zhū him; her; them; it 時諸大眾生未曾有希奇之想
47 444 zhū of; in 時諸大眾生未曾有希奇之想
48 444 zhū all; many; sarva 時諸大眾生未曾有希奇之想
49 418 wèi for; to 為斷彼疑
50 418 wèi because of 為斷彼疑
51 418 wéi to act as; to serve 為斷彼疑
52 418 wéi to change into; to become 為斷彼疑
53 418 wéi to be; is 為斷彼疑
54 418 wéi to do 為斷彼疑
55 418 wèi for 為斷彼疑
56 418 wèi because of; for; to 為斷彼疑
57 418 wèi to 為斷彼疑
58 418 wéi in a passive construction 為斷彼疑
59 418 wéi forming a rehetorical question 為斷彼疑
60 418 wéi forming an adverb 為斷彼疑
61 418 wéi to add emphasis 為斷彼疑
62 418 wèi to support; to help 為斷彼疑
63 418 wéi to govern 為斷彼疑
64 418 wèi to be; bhū 為斷彼疑
65 413 this; these 今此大眾
66 413 in this way 今此大眾
67 413 otherwise; but; however; so 今此大眾
68 413 at this time; now; here 今此大眾
69 413 this; here; etad 今此大眾
70 362 一切 yīqiè all; every; everything 金剛藏菩薩即入示現一切佛剎體性菩薩三摩地
71 362 一切 yīqiè temporary 金剛藏菩薩即入示現一切佛剎體性菩薩三摩地
72 362 一切 yīqiè the same 金剛藏菩薩即入示現一切佛剎體性菩薩三摩地
73 362 一切 yīqiè generally 金剛藏菩薩即入示現一切佛剎體性菩薩三摩地
74 362 一切 yīqiè all, everything 金剛藏菩薩即入示現一切佛剎體性菩薩三摩地
75 362 一切 yīqiè all; sarva 金剛藏菩薩即入示現一切佛剎體性菩薩三摩地
76 360 néng can; able 能示身中如上所見殑伽沙數世界微塵等諸佛剎土
77 360 néng ability; capacity 能示身中如上所見殑伽沙數世界微塵等諸佛剎土
78 360 néng a mythical bear-like beast 能示身中如上所見殑伽沙數世界微塵等諸佛剎土
79 360 néng energy 能示身中如上所見殑伽沙數世界微塵等諸佛剎土
80 360 néng function; use 能示身中如上所見殑伽沙數世界微塵等諸佛剎土
81 360 néng may; should; permitted to 能示身中如上所見殑伽沙數世界微塵等諸佛剎土
82 360 néng talent 能示身中如上所見殑伽沙數世界微塵等諸佛剎土
83 360 néng expert at 能示身中如上所見殑伽沙數世界微塵等諸佛剎土
84 360 néng to be in harmony 能示身中如上所見殑伽沙數世界微塵等諸佛剎土
85 360 néng to tend to; to care for 能示身中如上所見殑伽沙數世界微塵等諸佛剎土
86 360 néng to reach; to arrive at 能示身中如上所見殑伽沙數世界微塵等諸佛剎土
87 360 néng as long as; only 能示身中如上所見殑伽沙數世界微塵等諸佛剎土
88 360 néng even if 能示身中如上所見殑伽沙數世界微塵等諸佛剎土
89 360 néng but 能示身中如上所見殑伽沙數世界微塵等諸佛剎土
90 360 néng in this way 能示身中如上所見殑伽沙數世界微塵等諸佛剎土
91 360 néng to be able; śak 能示身中如上所見殑伽沙數世界微塵等諸佛剎土
92 360 néng skilful; pravīṇa 能示身中如上所見殑伽沙數世界微塵等諸佛剎土
93 359 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 知諸眾會心所念已
94 359 suǒ an office; an institute 知諸眾會心所念已
95 359 suǒ introduces a relative clause 知諸眾會心所念已
96 359 suǒ it 知諸眾會心所念已
97 359 suǒ if; supposing 知諸眾會心所念已
98 359 suǒ a few; various; some 知諸眾會心所念已
99 359 suǒ a place; a location 知諸眾會心所念已
100 359 suǒ indicates a passive voice 知諸眾會心所念已
101 359 suǒ that which 知諸眾會心所念已
102 359 suǒ an ordinal number 知諸眾會心所念已
103 359 suǒ meaning 知諸眾會心所念已
104 359 suǒ garrison 知諸眾會心所念已
105 359 suǒ place; pradeśa 知諸眾會心所念已
106 359 suǒ that which; yad 知諸眾會心所念已
107 317 purposely; intentionally; deliberately; knowingly 菩薩修此三摩地故
108 317 old; ancient; former; past 菩薩修此三摩地故
109 317 reason; cause; purpose 菩薩修此三摩地故
110 317 to die 菩薩修此三摩地故
111 317 so; therefore; hence 菩薩修此三摩地故
112 317 original 菩薩修此三摩地故
113 317 accident; happening; instance 菩薩修此三摩地故
114 317 a friend; an acquaintance; friendship 菩薩修此三摩地故
115 317 something in the past 菩薩修此三摩地故
116 317 deceased; dead 菩薩修此三摩地故
117 317 still; yet 菩薩修此三摩地故
118 317 therefore; tasmāt 菩薩修此三摩地故
119 295 無量 wúliàng immeasurable; unlimited 若時菩薩神通行相智力境界如是無量
120 295 無量 wúliàng immeasurable 若時菩薩神通行相智力境界如是無量
121 295 無量 wúliàng immeasurable; aparimāṇa 若時菩薩神通行相智力境界如是無量
122 295 無量 wúliàng Atula 若時菩薩神通行相智力境界如是無量
123 281 如是 rúshì thus; so 若時菩薩神通行相智力境界如是無量
124 281 如是 rúshì thus, so 若時菩薩神通行相智力境界如是無量
125 281 如是 rúshì thus; evam 若時菩薩神通行相智力境界如是無量
126 281 如是 rúshì of such a form; evaṃrūpa 若時菩薩神通行相智力境界如是無量
127 268 zhōng middle 於中復見成佛剎土
128 268 zhōng medium; medium sized 於中復見成佛剎土
129 268 zhōng China 於中復見成佛剎土
130 268 zhòng to hit the mark 於中復見成佛剎土
131 268 zhōng in; amongst 於中復見成佛剎土
132 268 zhōng midday 於中復見成佛剎土
133 268 zhōng inside 於中復見成佛剎土
134 268 zhōng during 於中復見成佛剎土
135 268 zhōng Zhong 於中復見成佛剎土
136 268 zhōng intermediary 於中復見成佛剎土
137 268 zhōng half 於中復見成佛剎土
138 268 zhōng just right; suitably 於中復見成佛剎土
139 268 zhōng while 於中復見成佛剎土
140 268 zhòng to reach; to attain 於中復見成佛剎土
141 268 zhòng to suffer; to infect 於中復見成佛剎土
142 268 zhòng to obtain 於中復見成佛剎土
143 268 zhòng to pass an exam 於中復見成佛剎土
144 268 zhōng middle 於中復見成佛剎土
145 261 有情 yǒuqíng having feelings for 能令有情乃至入於一切智智
146 261 有情 yǒuqíng friends with 能令有情乃至入於一切智智
147 261 有情 yǒuqíng having emotional appeal 能令有情乃至入於一切智智
148 261 有情 yǒuqíng sentient being 能令有情乃至入於一切智智
149 261 有情 yǒuqíng sentient beings 能令有情乃至入於一切智智
150 247 no 無盡無竭復更增長
151 247 Kangxi radical 71 無盡無竭復更增長
152 247 to not have; without 無盡無竭復更增長
153 247 has not yet 無盡無竭復更增長
154 247 mo 無盡無竭復更增長
155 247 do not 無盡無竭復更增長
156 247 not; -less; un- 無盡無竭復更增長
157 247 regardless of 無盡無竭復更增長
158 247 to not have 無盡無竭復更增長
159 247 um 無盡無竭復更增長
160 247 Wu 無盡無竭復更增長
161 247 Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression. 無盡無竭復更增長
162 247 not; non- 無盡無竭復更增長
163 247 mo 無盡無竭復更增長
164 245 huò or; either; else 不能測知此地菩薩身或身業
165 245 huò maybe; perhaps; might; possibly 不能測知此地菩薩身或身業
166 245 huò some; someone 不能測知此地菩薩身或身業
167 245 míngnián suddenly 不能測知此地菩薩身或身業
168 245 huò or; vā 不能測知此地菩薩身或身業
169 238 ér and; as well as; but (not); yet (not) 默然而住
170 238 ér Kangxi radical 126 默然而住
171 238 ér you 默然而住
172 238 ér not only ... but also ....; ... as well as ...; moreover; in addition; furthermore 默然而住
173 238 ér right away; then 默然而住
174 238 ér but; yet; however; while; nevertheless 默然而住
175 238 ér if; in case; in the event that 默然而住
176 238 ér therefore; as a result; thus 默然而住
177 238 ér how can it be that? 默然而住
178 238 ér so as to 默然而住
179 238 ér only then 默然而住
180 238 ér as if; to seem like 默然而住
181 238 néng can; able 默然而住
182 238 ér whiskers on the cheeks; sideburns 默然而住
183 238 ér me 默然而住
184 238 ér to arrive; up to 默然而住
185 238 ér possessive 默然而住
186 238 ér and; ca 默然而住
187 226 bǎi one hundred 獲如是等無量百千諸三摩地
188 226 bǎi many 獲如是等無量百千諸三摩地
189 226 bǎi Bai 獲如是等無量百千諸三摩地
190 226 bǎi all 獲如是等無量百千諸三摩地
191 226 bǎi hundred; śata 獲如是等無量百千諸三摩地
192 218 de potential marker 一一剎土得如是地菩薩
193 218 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 一一剎土得如是地菩薩
194 218 děi must; ought to 一一剎土得如是地菩薩
195 218 děi to want to; to need to 一一剎土得如是地菩薩
196 218 děi must; ought to 一一剎土得如是地菩薩
197 218 de 一一剎土得如是地菩薩
198 218 de infix potential marker 一一剎土得如是地菩薩
199 218 to result in 一一剎土得如是地菩薩
200 218 to be proper; to fit; to suit 一一剎土得如是地菩薩
201 218 to be satisfied 一一剎土得如是地菩薩
202 218 to be finished 一一剎土得如是地菩薩
203 218 de result of degree 一一剎土得如是地菩薩
204 218 de marks completion of an action 一一剎土得如是地菩薩
205 218 děi satisfying 一一剎土得如是地菩薩
206 218 to contract 一一剎土得如是地菩薩
207 218 marks permission or possibility 一一剎土得如是地菩薩
208 218 expressing frustration 一一剎土得如是地菩薩
209 218 to hear 一一剎土得如是地菩薩
210 218 to have; there is 一一剎土得如是地菩薩
211 218 marks time passed 一一剎土得如是地菩薩
212 218 obtain; attain; prāpta 一一剎土得如是地菩薩
213 215 zhù to dwell; to live; to reside 默然而住
214 215 zhù to stop; to halt 默然而住
215 215 zhù to retain; to remain 默然而住
216 215 zhù to lodge at [temporarily] 默然而住
217 215 zhù firmly; securely 默然而住
218 215 zhù verb complement 默然而住
219 215 zhù attaching; abiding; dwelling on 默然而住
220 213 諸佛 zhū fó Buddhas; all Buddhas 能示身中如上所見殑伽沙數世界微塵等諸佛剎土
221 213 already 知諸眾會心所念已
222 213 Kangxi radical 49 知諸眾會心所念已
223 213 from 知諸眾會心所念已
224 213 to bring to an end; to stop 知諸眾會心所念已
225 213 final aspectual particle 知諸眾會心所念已
226 213 afterwards; thereafter 知諸眾會心所念已
227 213 too; very; excessively 知諸眾會心所念已
228 213 to complete 知諸眾會心所念已
229 213 to demote; to dismiss 知諸眾會心所念已
230 213 to recover from an illness 知諸眾會心所念已
231 213 certainly 知諸眾會心所念已
232 213 an interjection of surprise 知諸眾會心所念已
233 213 this 知諸眾會心所念已
234 213 former; pūrvaka 知諸眾會心所念已
235 213 former; pūrvaka 知諸眾會心所念已
236 212 jiē all; each and every; in all cases 皆見自身在金剛藏菩薩身內
237 212 jiē same; equally 皆見自身在金剛藏菩薩身內
238 212 jiē all; sarva 皆見自身在金剛藏菩薩身內
239 204 qiān one thousand 獲如是等無量百千諸三摩地
240 204 qiān many; numerous; countless 獲如是等無量百千諸三摩地
241 204 qiān very 獲如是等無量百千諸三摩地
242 204 qiān a cheat; swindler 獲如是等無量百千諸三摩地
243 204 qiān Qian 獲如是等無量百千諸三摩地
244 202 to enter 金剛藏菩薩即入示現一切佛剎體性菩薩三摩地
245 202 Kangxi radical 11 金剛藏菩薩即入示現一切佛剎體性菩薩三摩地
246 202 radical 金剛藏菩薩即入示現一切佛剎體性菩薩三摩地
247 202 income 金剛藏菩薩即入示現一切佛剎體性菩薩三摩地
248 202 to conform with 金剛藏菩薩即入示現一切佛剎體性菩薩三摩地
249 202 to descend 金剛藏菩薩即入示現一切佛剎體性菩薩三摩地
250 202 the entering tone 金剛藏菩薩即入示現一切佛剎體性菩薩三摩地
251 202 to pay 金剛藏菩薩即入示現一切佛剎體性菩薩三摩地
252 202 to join 金剛藏菩薩即入示現一切佛剎體性菩薩三摩地
253 202 entering; praveśa 金剛藏菩薩即入示現一切佛剎體性菩薩三摩地
254 202 entered; attained; āpanna 金剛藏菩薩即入示現一切佛剎體性菩薩三摩地
255 198 xíng to walk 菩薩如是已能隨順智慧而行
256 198 xíng capable; competent 菩薩如是已能隨順智慧而行
257 198 háng profession 菩薩如是已能隨順智慧而行
258 198 háng line; row 菩薩如是已能隨順智慧而行
259 198 xíng Kangxi radical 144 菩薩如是已能隨順智慧而行
260 198 xíng to travel 菩薩如是已能隨順智慧而行
261 198 xìng actions; conduct 菩薩如是已能隨順智慧而行
262 198 xíng to do; to act; to practice 菩薩如是已能隨順智慧而行
263 198 xíng all right; OK; okay 菩薩如是已能隨順智慧而行
264 198 háng horizontal line 菩薩如是已能隨順智慧而行
265 198 héng virtuous deeds 菩薩如是已能隨順智慧而行
266 198 hàng a line of trees 菩薩如是已能隨順智慧而行
267 198 hàng bold; steadfast 菩薩如是已能隨順智慧而行
268 198 xíng to move 菩薩如是已能隨順智慧而行
269 198 xíng to put into effect; to implement 菩薩如是已能隨順智慧而行
270 198 xíng travel 菩薩如是已能隨順智慧而行
271 198 xíng to circulate 菩薩如是已能隨順智慧而行
272 198 xíng running script; running script 菩薩如是已能隨順智慧而行
273 198 xíng temporary 菩薩如是已能隨順智慧而行
274 198 xíng soon 菩薩如是已能隨順智慧而行
275 198 háng rank; order 菩薩如是已能隨順智慧而行
276 198 háng a business; a shop 菩薩如是已能隨順智慧而行
277 198 xíng to depart; to leave 菩薩如是已能隨順智慧而行
278 198 xíng to experience 菩薩如是已能隨順智慧而行
279 198 xíng path; way 菩薩如是已能隨順智慧而行
280 198 xíng xing; ballad 菩薩如是已能隨順智慧而行
281 198 xíng a round [of drinks] 菩薩如是已能隨順智慧而行
282 198 xíng Xing 菩薩如是已能隨順智慧而行
283 198 xíng moreover; also 菩薩如是已能隨順智慧而行
284 198 xíng Practice 菩薩如是已能隨順智慧而行
285 198 xìng mental formations; samskara; sankhara; volition; habitual actions 菩薩如是已能隨順智慧而行
286 198 xíng practice; carita; carya; conduct; behavior 菩薩如是已能隨順智慧而行
287 197 zhì wisdom; knowledge; understanding 即此菩薩法雲智地亦復如是
288 197 zhì care; prudence 即此菩薩法雲智地亦復如是
289 197 zhì Zhi 即此菩薩法雲智地亦復如是
290 197 zhì clever 即此菩薩法雲智地亦復如是
291 197 zhì Wisdom 即此菩薩法雲智地亦復如是
292 197 zhì jnana; knowing 即此菩薩法雲智地亦復如是
293 194 俱胝 jūzhī Judi 彼經滿足俱胝大劫說不能盡
294 194 俱胝 jūzhī koti; one hundred million; a very large number 彼經滿足俱胝大劫說不能盡
295 194 xìng gender 正遍等覺無量智者無比法性
296 194 xìng suffix corresponding to -ness 正遍等覺無量智者無比法性
297 194 xìng nature; disposition 正遍等覺無量智者無比法性
298 194 xìng a suffix corresponding to -ness 正遍等覺無量智者無比法性
299 194 xìng grammatical gender 正遍等覺無量智者無比法性
300 194 xìng a property; a quality 正遍等覺無量智者無比法性
301 194 xìng life; destiny 正遍等覺無量智者無比法性
302 194 xìng sexual desire 正遍等覺無量智者無比法性
303 194 xìng scope 正遍等覺無量智者無比法性
304 194 xìng nature 正遍等覺無量智者無比法性
305 193 zhī him; her; them; that 菩薩法雲地之餘
306 193 zhī used between a modifier and a word to form a word group 菩薩法雲地之餘
307 193 zhī to go 菩薩法雲地之餘
308 193 zhī this; that 菩薩法雲地之餘
309 193 zhī genetive marker 菩薩法雲地之餘
310 193 zhī it 菩薩法雲地之餘
311 193 zhī in 菩薩法雲地之餘
312 193 zhī all 菩薩法雲地之餘
313 193 zhī and 菩薩法雲地之餘
314 193 zhī however 菩薩法雲地之餘
315 193 zhī if 菩薩法雲地之餘
316 193 zhī then 菩薩法雲地之餘
317 193 zhī to arrive; to go 菩薩法雲地之餘
318 193 zhī is 菩薩法雲地之餘
319 193 zhī to use 菩薩法雲地之餘
320 193 zhī Zhi 菩薩法雲地之餘
321 191 soil; ground; land 如從四洲世界地分所取砂礫
322 191 de subordinate particle 如從四洲世界地分所取砂礫
323 191 floor 如從四洲世界地分所取砂礫
324 191 the earth 如從四洲世界地分所取砂礫
325 191 fields 如從四洲世界地分所取砂礫
326 191 a place 如從四洲世界地分所取砂礫
327 191 a situation; a position 如從四洲世界地分所取砂礫
328 191 background 如從四洲世界地分所取砂礫
329 191 terrain 如從四洲世界地分所取砂礫
330 191 a territory; a region 如從四洲世界地分所取砂礫
331 191 used after a distance measure 如從四洲世界地分所取砂礫
332 191 coming from the same clan 如從四洲世界地分所取砂礫
333 191 earth; pṛthivī 如從四洲世界地分所取砂礫
334 191 stage; ground; level; bhumi 如從四洲世界地分所取砂礫
335 190 yǒu is; are; to exist 稱樹形量有師子座
336 190 yǒu to have; to possess 稱樹形量有師子座
337 190 yǒu indicates an estimate 稱樹形量有師子座
338 190 yǒu indicates a large quantity 稱樹形量有師子座
339 190 yǒu indicates an affirmative response 稱樹形量有師子座
340 190 yǒu a certain; used before a person, time, or place 稱樹形量有師子座
341 190 yǒu used to compare two things 稱樹形量有師子座
342 190 yǒu used in a polite formula before certain verbs 稱樹形量有師子座
343 190 yǒu used before the names of dynasties 稱樹形量有師子座
344 190 yǒu a certain thing; what exists 稱樹形量有師子座
345 190 yǒu multiple of ten and ... 稱樹形量有師子座
346 190 yǒu abundant 稱樹形量有師子座
347 190 yǒu purposeful 稱樹形量有師子座
348 190 yǒu You 稱樹形量有師子座
349 190 yǒu 1. existence; 2. becoming 稱樹形量有師子座
350 190 yǒu becoming; bhava 稱樹形量有師子座
351 179 xīn heart [organ] 當知薩婆若心亦復如是
352 179 xīn Kangxi radical 61 當知薩婆若心亦復如是
353 179 xīn mind; consciousness 當知薩婆若心亦復如是
354 179 xīn the center; the core; the middle 當知薩婆若心亦復如是
355 179 xīn one of the 28 star constellations 當知薩婆若心亦復如是
356 179 xīn heart 當知薩婆若心亦復如是
357 179 xīn emotion 當知薩婆若心亦復如是
358 179 xīn intention; consideration 當知薩婆若心亦復如是
359 179 xīn disposition; temperament 當知薩婆若心亦復如是
360 179 xīn citta; thinking; thought; mind; mentality 當知薩婆若心亦復如是
361 176 Buddha; Awakened One 佛復云何
362 176 relating to Buddhism 佛復云何
363 176 a statue or image of a Buddha 佛復云何
364 176 a Buddhist text 佛復云何
365 176 to touch; to stroke 佛復云何
366 176 Buddha 佛復云何
367 176 Buddha; Awakened One 佛復云何
368 176 not; no 餘到彼岸非不修行
369 176 expresses that a certain condition cannot be acheived 餘到彼岸非不修行
370 176 as a correlative 餘到彼岸非不修行
371 176 no (answering a question) 餘到彼岸非不修行
372 176 forms a negative adjective from a noun 餘到彼岸非不修行
373 176 at the end of a sentence to form a question 餘到彼岸非不修行
374 176 to form a yes or no question 餘到彼岸非不修行
375 176 infix potential marker 餘到彼岸非不修行
376 176 no; na 餘到彼岸非不修行
377 174 shì is; are; am; to be 各起是念
378 174 shì is exactly 各起是念
379 174 shì is suitable; is in contrast 各起是念
380 174 shì this; that; those 各起是念
381 174 shì really; certainly 各起是念
382 174 shì correct; yes; affirmative 各起是念
383 174 shì true 各起是念
384 174 shì is; has; exists 各起是念
385 174 shì used between repetitions of a word 各起是念
386 174 shì a matter; an affair 各起是念
387 174 shì Shi 各起是念
388 174 shì is; bhū 各起是念
389 174 shì this; idam 各起是念
390 167 shēn human body; torso 皆見自身在金剛藏菩薩身內
391 167 shēn Kangxi radical 158 皆見自身在金剛藏菩薩身內
392 167 shēn measure word for clothes 皆見自身在金剛藏菩薩身內
393 167 shēn self 皆見自身在金剛藏菩薩身內
394 167 shēn life 皆見自身在金剛藏菩薩身內
395 167 shēn an object 皆見自身在金剛藏菩薩身內
396 167 shēn a lifetime 皆見自身在金剛藏菩薩身內
397 167 shēn personally 皆見自身在金剛藏菩薩身內
398 167 shēn moral character 皆見自身在金剛藏菩薩身內
399 167 shēn status; identity; position 皆見自身在金剛藏菩薩身內
400 167 shēn pregnancy 皆見自身在金剛藏菩薩身內
401 167 juān India 皆見自身在金剛藏菩薩身內
402 167 shēn body; kāya 皆見自身在金剛藏菩薩身內
403 151 method; way 於法自在能授有情聲聞
404 151 France 於法自在能授有情聲聞
405 151 the law; rules; regulations 於法自在能授有情聲聞
406 151 the teachings of the Buddha; Dharma 於法自在能授有情聲聞
407 151 a standard; a norm 於法自在能授有情聲聞
408 151 an institution 於法自在能授有情聲聞
409 151 to emulate 於法自在能授有情聲聞
410 151 magic; a magic trick 於法自在能授有情聲聞
411 151 punishment 於法自在能授有情聲聞
412 151 Fa 於法自在能授有情聲聞
413 151 a precedent 於法自在能授有情聲聞
414 151 a classification of some kinds of Han texts 於法自在能授有情聲聞
415 151 relating to a ceremony or rite 於法自在能授有情聲聞
416 151 Dharma 於法自在能授有情聲聞
417 151 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 於法自在能授有情聲聞
418 151 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 於法自在能授有情聲聞
419 151 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 於法自在能授有情聲聞
420 151 quality; characteristic 於法自在能授有情聲聞
421 150 to reach 算數計喻乃至鄔波尼殺曇分亦不能及
422 150 and 算數計喻乃至鄔波尼殺曇分亦不能及
423 150 coming to; when 算數計喻乃至鄔波尼殺曇分亦不能及
424 150 to attain 算數計喻乃至鄔波尼殺曇分亦不能及
425 150 to understand 算數計喻乃至鄔波尼殺曇分亦不能及
426 150 able to be compared to; to catch up with 算數計喻乃至鄔波尼殺曇分亦不能及
427 150 to be involved with; to associate with 算數計喻乃至鄔波尼殺曇分亦不能及
428 150 passing of a feudal title from elder to younger brother 算數計喻乃至鄔波尼殺曇分亦不能及
429 150 and; ca; api 算數計喻乃至鄔波尼殺曇分亦不能及
430 150 佛子 fózi Child of the Buddha 佛子
431 150 佛子 fózi progeny of a Buddha; a bodhisattva 佛子
432 150 佛子 fózi a Buddhist disciple 佛子
433 150 佛子 fózi a compassionate and wise person 佛子
434 150 佛子 fózi all sentient beings 佛子
435 145 duō over; indicates a number greater than the number preceding it 為於無邊諸世界中地界土多
436 145 duó many; much 為於無邊諸世界中地界土多
437 145 duō more 為於無邊諸世界中地界土多
438 145 duō an unspecified extent 為於無邊諸世界中地界土多
439 145 duō used in exclamations 為於無邊諸世界中地界土多
440 145 duō excessive 為於無邊諸世界中地界土多
441 145 duō to what extent 為於無邊諸世界中地界土多
442 145 duō abundant 為於無邊諸世界中地界土多
443 145 duō to multiply; to acrue 為於無邊諸世界中地界土多
444 145 duō mostly 為於無邊諸世界中地界土多
445 145 duō simply; merely 為於無邊諸世界中地界土多
446 145 duō frequently 為於無邊諸世界中地界土多
447 145 duō very 為於無邊諸世界中地界土多
448 145 duō Duo 為於無邊諸世界中地界土多
449 145 duō ta 為於無邊諸世界中地界土多
450 145 duō many; bahu 為於無邊諸世界中地界土多
451 145 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 餘諸菩薩乃至已得法太子位安住菩薩善慧地者
452 145 zhě that 餘諸菩薩乃至已得法太子位安住菩薩善慧地者
453 145 zhě nominalizing function word 餘諸菩薩乃至已得法太子位安住菩薩善慧地者
454 145 zhě used to mark a definition 餘諸菩薩乃至已得法太子位安住菩薩善慧地者
455 145 zhě used to mark a pause 餘諸菩薩乃至已得法太子位安住菩薩善慧地者
456 145 zhě topic marker; that; it 餘諸菩薩乃至已得法太子位安住菩薩善慧地者
457 145 zhuó according to 餘諸菩薩乃至已得法太子位安住菩薩善慧地者
458 145 zhě ca 餘諸菩薩乃至已得法太子位安住菩薩善慧地者
459 140 to leave; to depart; to go away; to part 此等一切悉皆不離佛作意
460 140 a mythical bird 此等一切悉皆不離佛作意
461 140 li; one of the eight divinatory trigrams 此等一切悉皆不離佛作意
462 140 a band or kerchief worn when a woman left home to be married 此等一切悉皆不離佛作意
463 140 chī a dragon with horns not yet grown 此等一切悉皆不離佛作意
464 140 a mountain ash 此等一切悉皆不離佛作意
465 140 vanilla; a vanilla-like herb 此等一切悉皆不離佛作意
466 140 to be scattered; to be separated 此等一切悉皆不離佛作意
467 140 to cut off 此等一切悉皆不離佛作意
468 140 to violate; to be contrary to 此等一切悉皆不離佛作意
469 140 to be distant from 此等一切悉皆不離佛作意
470 140 two 此等一切悉皆不離佛作意
471 140 to array; to align 此等一切悉皆不離佛作意
472 140 to pass through; to experience 此等一切悉皆不離佛作意
473 140 transcendence 此等一切悉皆不離佛作意
474 140 to avoid; to abstain from; viramaṇa 此等一切悉皆不離佛作意
475 139 děng et cetera; and so on 能示身中如上所見殑伽沙數世界微塵等諸佛剎土
476 139 děng to wait 能示身中如上所見殑伽沙數世界微塵等諸佛剎土
477 139 děng degree; kind 能示身中如上所見殑伽沙數世界微塵等諸佛剎土
478 139 děng plural 能示身中如上所見殑伽沙數世界微塵等諸佛剎土
479 139 děng to be equal 能示身中如上所見殑伽沙數世界微塵等諸佛剎土
480 139 děng degree; level 能示身中如上所見殑伽沙數世界微塵等諸佛剎土
481 139 děng to compare 能示身中如上所見殑伽沙數世界微塵等諸佛剎土
482 139 děng same; equal; sama 能示身中如上所見殑伽沙數世界微塵等諸佛剎土
483 139 that; those 為斷彼疑
484 139 another; the other 為斷彼疑
485 139 that; tad 為斷彼疑
486 138 according to 是諸菩薩十地依因佛智而得顯現
487 138 to depend on; to lean on 是諸菩薩十地依因佛智而得顯現
488 138 to comply with; to follow 是諸菩薩十地依因佛智而得顯現
489 138 to help 是諸菩薩十地依因佛智而得顯現
490 138 flourishing 是諸菩薩十地依因佛智而得顯現
491 138 lovable 是諸菩薩十地依因佛智而得顯現
492 138 bonds; substratum; upadhi 是諸菩薩十地依因佛智而得顯現
493 138 refuge; śaraṇa 是諸菩薩十地依因佛智而得顯現
494 138 reliance; pratiśaraṇa 是諸菩薩十地依因佛智而得顯現
495 135 意樂 yìlè joy; happiness 隨所應度有情意樂
496 135 意樂 yìlè mental disposition; āśaya 隨所應度有情意樂
497 134 jié to coerce; to threaten; to menace 假使百千阿僧企耶劫中演說亦不能盡
498 134 jié take by force; to plunder 假使百千阿僧企耶劫中演說亦不能盡
499 134 jié a disaster; catastrophe 假使百千阿僧企耶劫中演說亦不能盡
500 134 jié a strategy in weiqi 假使百千阿僧企耶劫中演說亦不能盡

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
菩萨 菩薩
 1. púsà
 2. púsà
 1. bodhisattva
 2. bodhisattva
near to; antike
use; yogena
zhū all; many; sarva
wèi to be; bhū
this; here; etad
一切
 1. yīqiè
 2. yīqiè
 1. all, everything
 2. all; sarva
 1. néng
 2. néng
 1. to be able; śak
 2. skilful; pravīṇa
 1. suǒ
 2. suǒ
 1. place; pradeśa
 2. that which; yad
therefore; tasmāt

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
八圣道 八聖道 98 Noble Eightfold Path; Eightfold Noble Way
白净 白淨 98 Shuddhodana; Suddhodana
百劫 98 Baijie
宝藏菩萨 寶藏菩薩 98 Treasure Store Bodhisattva
宝云 寶雲 98 Bao Yun
薄伽梵 98 Bhagavat; Bhagavān; Bhagwan; Bhagawan
北庭 66 Beiting
本寂 98 Benji
66 Bohai Sea
波尼 98 Panini
波旬 98 Pāpīyāms; Pāpimant
不休息 不休息 98 never resting; anikṣiptadhura
不退转 不退轉 98
 1. never regress or change
 2. avaivartika; non-retrogression
常平 67 Changping
成劫 99 The kalpa of formation
成就佛 99 Susiddhikara Buddha
大功德 100 Laksmi
大劫 100 Maha-Kalpa
大莲 大蓮 100 Mahapadma
大涅盘 大涅槃 100 Mahaparinirvana
大唐 100 Tang Dynasty
大威德 100 Yamantaka
大宝 大寶 100 mahāratna; a precious jewel
大梵天王 100 Mahābrahma Deva Rāja; Brahma
大梵王 100 Mahābrahma Deva Rāja; Brahma
大光 100 Vistīrṇavatī
大慧 100
 1. Mahāmati
 2. mahāprajñā; great wisdom
 3. Dahui Zonggao; Zonggao
大乘 100
 1. Mahayana
 2. Mahayana Buddhism; Mahāyāna; Mahāyāna Buddhism
 3. Mahayana; Great Vehicle
大相 100 Maharupa
大自在天 100 Mahesvara; Mahesvara Deva; Mahissara
德藏菩萨 德藏菩薩 100 Store of Virtue Bodhisattva
德慧 100 Guṇamati
地狱 地獄 100
 1. a hell
 2. hell
 3. Hell; Hell Realms; Naraka
地藏菩萨 地藏菩薩 100 Ksitigarbha Bodhisattva
法安 102 Fa An
法照 102 Fa Zhao
法常 102 Damei Fachang
法句 102 Dhammapada
法轮 法輪 102
 1. Dharma wheel
 2. Dharma wheel; dharmacakra
 3. Pomnyun
102
 1. Sanskrit
 2. Brahma
 3. India
 4. pure; sacred
 5. Fan
 6. Buddhist
 7. Brahman
梵王 102 Brahma
梵宫 梵宮 102 Palace of Brahmā
梵世 102 Brahma World; brahmaloka
梵天 102
 1. Heavenly Realm
 2. Brahma
梵众 梵眾 102 brahmakāyika; brahmapariṣadya; the Heaven of the Followers of Brahma
法身 70
 1. Dharma body
 2. Dharma Body
法王 102
 1. King of the Law; Dharma King
 2. Dharmaraja (Thailand)
 3. Dharma King
 4. Dharmaraja; Dharma King
法性 102 dharma nature; inherent nature; essence; true nature; dharmata
法藏 102
 1. Dharma Treasure
 2. sūtra repository; sūtra hall
 3. Fazang
吠舍 102 Vaishya
佛十力 102 the ten powers of the Buddha
佛法 102
 1. Dharma; Dhamma; Buddha-Dhárma; Buddhist doctrine
 2. the power of the Buddha
 3. Buddha's Teaching
 4. Dharma; Buddha-Dhárma
佛世尊 102 Buddha, the world-honoured; bhagavat
佛说十住经 佛說十地經 102 Daśabhūmikasūtra; Foshuo Shi Zhu Jing
佛音 102 Buddhaghoṣa; Buddhaghosa
覆障 102 Rāhula
光明遍照 103 Vairocana
广智 廣智 103 Guangzhi
护一切 護一切 104 Visvabhu; Viśvabhū
坏劫 壞劫 104 Kalpa of Destruction
慧智 104 Hui Zhi
慧观 慧觀 104
 1. Hyegwan
 2. Hui Guan
慧光 104
 1. the light of wisdom
 2. Huiguang
 3. Ekō
 4. Ekō
寂灭 寂滅 106
 1. calmness and extinction; vyupaśama
 2. Upasannaka
净意 淨意 106 Śuddhamati
金刚力士 金剛力士 106 Vajrapāṇi; Vajrapani
金刚藏 金剛藏 106 Vajragarbha
金刚藏菩萨 金剛藏菩薩 106 Vajragarbha; Diamond Matrix
六趣 108 six realms; six realms of existence; six destinies
龙王 龍王 108 Dragon King; Naga King
无热池 無熱池 108 Lake Anopatapta; Lake Mānasarovara
龙兴寺 龍興寺 108 Long Xing Temple
轮围山 輪圍山 108 Cakravada-parvata; Iron Wall Mountain
108
 1. Luo
 2. Luo River
 3. Luoyang
 4. ra
妙法 109
 1. Wondrous Dharma
 2. the wonderful Dharma; the wonderful truth; saddharma; the Dharma; the teachings of the Buddha
妙吉祥 109
 1. Wondrous Auspiciousness
 2. wonderful and auspicious
 3. Wondrous Auspiciousness; Manjusri
妙高山 109 Mount Sumeru; Mount Meru
妙慧 109 Sumatī; Sumagadhi; Sukhamati; Sukhavati
密云 密雲 109 Miyun
魔道 109 Mara's Realm
摩醯首罗 摩醯首羅 109 Maheshvara
魔怨 109 Māra
捺落迦 110 Naraka; Hell
那罗延 那羅延 110 Narayana
涅槃 110
 1. Nirvana
 2. nirvana
 3. Final Nirvana; Nirvana; Nirvāṇa; Nibbāna
毘卢遮那 毘盧遮那 80 Vairocana; Mahavairocana; Buddha of supreme enlightenment
婆罗门 婆羅門 112
 1. Brahmin;
 2. Brahmin; Brahman
普门 普門 80
 1. Universal Gate
 2. Universal Gate; Samantamukha
菩萨道 菩薩道 112
 1. Bodhisattva Path
 2. Bodhisattva Path
菩萨乘 菩薩乘 112 Bodhisattva Vehicle
菩萨十地 菩薩十地 112 the ten grounds of the bodhisattva path; dashabhumi
菩提萨埵 菩提薩埵 112 bodhisattva
如来 如來 114
 1. Tathagata
 2. Tathagata
 3. Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One
三聚 115 the three paths
三十三天 115 Heaven of the Thirty-Three Gods; The Heaven of Thirty-Three Gods; Trāyastriṃśa Heaven; Tāvatiṃsa Heaven
三藏 115
 1. San Zang
 2. Buddhist Canon
 3. Tripitaka; Tripiṭaka; Tipitaka
僧伽 115
 1. sangha
 2. Samgha; Sangha; Buddhist monastic community
刹利 剎利 115 Kṣatriya; Kshatriya; Kashtriya; Ksatriyah
善慧 115 Shan Hui
珊覩史多天 115 Saṃtuṣita Heaven
上清 115 Shangqing; Supreme Clarity
善观 善觀 115 Sudrsa; Sudassa
善化 115
 1. Shanhua
 2. Sunirmita
善妙 115
 1. Zenmyō
 2. Shan Miao
善施 115 Sudatta
声闻 聲聞 115
 1. sravaka
 2. sravaka; a distinguished disciple of the Buddha
声闻乘 聲聞乘 115 Sravaka Vehicle; Sravakayāna
声闻身 聲聞身 115 sravaka-kaya
深坑 115 Shenkeng
释梵 釋梵 115 Sakra and Brahma; Śakra and Brahmā
十方佛 115 the Buddhas of the Ten Directions
十方诸佛 十方諸佛 115 the Buddhas of the Ten Directions
识无边处 識無邊處 115 Vijnananantyayatana Heaven; Heaven of Limitless Consciousness
十行 115 the ten activities
释迦牟尼 釋迦牟尼 115
 1. Sakyamuni Buddha
 2. Sakyamuni Buddha; Śākyamuni Buddha
释迦文佛 釋迦文佛 115 Sakyamuni Buddha
世尊 115
 1. World-Honored One
 2. World-Honored One; Bhagavat; lokanātha
四魔 115 the four kinds of evil
四天王 115 Four Deva Kings; Four Heavenly Kings
四洲 115 Four Continents
苏迷卢 蘇迷盧 115 Mount Sumeru
苏夜摩天 蘇夜摩天 115 Yama Heaven; Suyāma
他化自在天 84 Paranirmita-Vasavartin Heaven; paranirmitavaśavartin
天安 116 Tian An reign
天帝 116 Heavenly Emperor; God
天宫 天宮 116
 1. Heavenly Palace; Temple in Heaven; Open Palace
 2. celestial palace
 3. Indra's palace
天宝 天寶 116 Tianbao
铁围 鐵圍 116 Cakravada-parvata; Iron Wall Mountain
威神 119 awe-inspiring character of deities; anubhava
119
 1. Wu
 2. Wu
 3. u
无边行 無邊行 119 Anantacritra
五趣 119 Five Realms
五无间 五無間 87
 1. Avici Hell; Avīci Hell
 2. five sins leading to rebirth in Avacici Hell
 3. Avacici Hell
无忧 無憂 119
 1. did not worry
 2. Carefree
 3. without sorrow
 4. no sorrow
 5. Aśoka; Asoka; Ashoka
无余涅盘 無餘涅槃 119 Anupadhiśeṣanirvāṇa; Nirupadhiśeṣanirvāṇa; Nirvāṇa without Remainder
无贪 無貪 119 non-attachment; alobha
无退 無退 119 avaivartika; non-retrogression
无愠 無慍 119 Wuyun
无诸 無諸 119 Wu Zhu
香山 120 Fragrant Hills Park
香醉山 120 Gandha-Madana
相如 120 Xiangru
相山 120 Xiangshan
贤善 賢善 120 Bhadrika; Bhaddiya
咸通 120 Xiantong
修慧 120
 1. Wisdom from Practice; wisdom acquired by cultivation
 2. Xiuhui
 3. Xiuhui
雪山 120 Himalayan Mountains
虚空住 虛空住 120 Ākāśapratiṣṭhita
须弥 須彌 120 Mt Meru; Sumeru
琰魔 121 Yama
药王 藥王 89 Bhaisajyaraja; Medicine King
夜摩 121 Yama
一乘 121 ekayāna; one vehicle
印度 121 India
应供 應供 121
 1. Offering
 2. Worthy One; arhat
一切自在 121 Visvabhu; Viśvabhū
有若 121 You Ruo
犹大 猶大 121 Judas; Judah (son of Jacob)
有顶 有頂 121 Akanistha
雨花 121 Yuhua
余善 餘善 121 Yu Shan
于阗 于闐 121 Yutian
真法性 122 inherent nature; essence; true nature; dharmatā
正等觉 正等覺 122 Complete Enlightenment; Absolute Universal Englightened Awareness
正法轮 正法輪 122 Wheel of the True Dharma
正使 122 Chief Envoy
正知 122 Zheng Zhi
智广 智廣 122 Zhi Guang
智慧门 智慧門 122 Gate of Wisdom
知事 122
 1. to understand
 2. Zhishi
 3. Director of Affairs; Karmadana; Vinaya Master; Discipline Master
智通 122 Zhi Tong
智印 122 Wisdom Mudra
智证 智證 122
 1. realization through wisdom
 2. Zhi Zheng
 3. Chishō
至大 122 Zhida reign
中观 中觀 90
 1. Madhyamaka
 2. Madhyamaka
中共 122 Chinese Communist Party
转轮圣王 轉輪聖王 90 Chakravarti raja; an emperor in Hindu mythology
自在天 122
 1. Mahesvara; Mahesvara Deva; Mahissara
 2. Paranirmita-Vasavartin Heaven
自在天王 122 Mahesvara
作愿 作願 122 Head Rector

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 954.

Simplified Traditional Pinyin English
爱乐 愛樂 195 love and joy
爱语 愛語 195
 1. loving words
 2. kind words
爱缘取 愛緣取 195 from craving as a requisite condition comes clinging
爱欲 愛欲 195 love and desire; sensuality; kāma
安立 196
 1. to establish; to find a place for; to help settle down; to arrange for
 2. to begin to speak
安隐 安隱 196
 1. tranquil
 2. Kshama; Kṣama; Kṣema
安忍 196
 1. Patience
 2. to bear adversity with calmness
 3. Abiding Patience
 4. tolerance
安坐 196 steady meditation
阿僧企耶 196 asamkhyeya
阿僧只 阿僧祇 196
 1. asamkhya
 2. asamkhyeya
 3. asamkhya; innumerable
阿僧祇劫 196 an asankhyeya kalpa
阿素洛 196 an asura
八正 98 Noble Eightfold Path; Eightfold Noble Way
白法 98
 1. wholesome things; pure dharmas
 2. to explain a method
百法 98 one hundred dharmas
白毫相 98 urnalaksana; urnakesa; urnakosa
拔济 拔濟 98 to save; to rescue
宝网 寶網 98 a net of jewels net
宝衣 寶衣 98
 1. clothes decorated with gems
 2. cotton; calico; dūṣya
倍复 倍復 98 many times more than
悲心 98
 1. Merciful Heart
 2. compassion; a sympathetic mind
本誓 98 pūrvapraṇidhāna; prior vow
本愿 本願 98 prior vow; purvapranidhana
本愿力 本願力 98
 1. Power of the Original Vow
 2. the power of a vow
彼岸 98
 1. the other shore
 2. the other shore
遍十方 98 pervading all directions
遍满 遍滿 98 to fill; paripūrṇa
遍照 98
 1. to illuminate everywhere
 2. shinging everywhere; vairocana
 3. Vairocana
遍知 98
 1. to know; to understand; parijñā
 2. to be omniscient; to be all knowing
苾刍 苾蒭 98
 1. a monk; a bhikkhu
 2. a monk; a bhikkhu
比量 98 inference; anumāna
比智 98 knowledge extended to the higher realms
波罗蜜多 波羅蜜多 98 paramita; perfection
般若 98
 1. Prajna Wisdom
 2. prajna
 3. prajna; prajñā; paññā; great wisdom
 4. Prajñā
般若波罗蜜多 般若波羅蜜多 98 prajnaparamita; prajñāpāramitā; perfection of the highest form of wisdom
不放逸 98
 1. no laxity
 2. vigilance; heedfulness; conscientious
不害 98 non-harm
不净 不淨 98 Impurity; dirty; filthy
不可称 不可稱 98 unequalled
不来 不來 98 not coming
不善 98 akuśala; akusala; unvirtuous; unwholesome; inauspicious
不生不灭 不生不滅 98 neither arises nor extinguishes
不思议 不思議 98
 1. inconceivable
 2. inconceivable
不退地 98 the ground of non-regression
不异 不異 98 not different
不与取 不與取 98 taking what is not given; adattādāna
不定性 98 an indeterminate nature
不动地 不動地 98 the ground of attaining calm
不共 98
 1. not shared; distinctive; avenika
 2. meditation performed with water; distinctive; apkṛtsna
不生 98
 1. nonarising; not produced; without origination; anutpada
 2. nonarising; anutpāda
布施 98
 1. generosity
 2. dana; giving; generosity
布施波罗蜜多 布施波羅蜜多 98 dāna-pāramitā; the paramita of generosity
不贪 不貪 98 non-attachment; alobha
补特伽罗 補特伽羅 98 pudgala; individual; person
怖畏 98 terrified; saṃtrāsa
刹那生灭 剎那生滅 99 to arise or cease within a ksana
刹那 剎那 99
 1. ksana
 2. kṣaṇa; an instant
常乐 常樂 99 lasting joy
常勤 99 practised; pratipanna
常住 99
 1. monastery
 2. Permanence
 3. a long-term resident at a monastery
 4. permanence; eternalism; śāśvata; nitya-sthita
谄诳 諂誑 99 to cheat; śaṭha
瞋忿 99 rage
瞋恨 99 to be angry; to hate
尘数 塵數 99 as numerous as dust particles
成道 99 awakening; to become enlightened; to become a Buddha
成佛 99
 1. Attaining Buddhahood
 2. to become a Buddha
成坏 成壞 99 arising and dissolution
成正觉 成正覺 99 to become a Buddha
成满 成滿 99 to become complete
承事 99 to entrust with duty
充遍 99 pervades; sphuṭa
稠林 99 a dense forest
愁恼 愁惱 99 affliction
除断 除斷 99 removing; abstaining; chedana
初发意 初發意 99 to make a vow to acheive supreme enlightenment; to act with bodhicitta
初发心 初發心 99 initial determination
出光明 99 self-lighting
出世法 99 World-Transcending Teachings
出世间道 出世間道 99 the undefiled way
出世间法 出世間法 99 the way of leaving the world; the Noble Eightfold Path
初心 99
 1. the initial mind
 2. to make a vow to acheive supreme enlightenment; to act with bodhicitta
触缘受 觸緣受 99 from contact as a requisite condition comes feeling
幢盖 幢蓋 99 banners and canopies
幢幡 99 a hanging banner
初地 99 the first ground
出离 出離 99
 1. renunciation, transcendence
 2. to leave; to transcend the mundane world
出世间 出世間 99 transcendental world; lokottara
出胎 99 for a Buddha to be reborn
处中 處中 99 to abide in the media that transcends existence and non-existence; madyama
慈心 99 compassion; a compassionate mind
麁恶 麁惡 99 disgusting
大般涅槃 100 mahāparinirvāṇa
大慈 100 great great compassion; mahākāruṇika
大慈悲 100 great mercy and great compassion
大慈大悲 100
 1. great compassion and great loving-kindness
 2. great mercy and great compassion
大导师 大導師 100
 1. the great teacher
 2. the great guide
大光明云 大光明雲 100 great clouds of illumination
大菩萨 大菩薩 100
 1. great Bodhisattva
 2. a great bodhisattva
大菩提 100 great enlightenment; supreme bodhi
大菩提心 100 great bodhi
大千界 100 a system of one thousand worlds
大身 100 great body; mahakaya
大神通 100
 1. great supernatural power
 2. great transcendent wisdom
大愿 大願 100 a great vow
大种 大種 100 the four great seeds; the four great elements; mahābhūta
大悲 100 mahākaruṇā; great compassion
大悲心 100 a mind with great compassion
大方便 100 mahopāya; great skillful means; expedient means
大空 100 the great void
道谛 道諦 100
 1. Path of Truth
 2. The truth of the path leading to the cessation of suffering; the noble truth of the way to extinction of suffering is the noble eightfold path
道法 100
 1. the method to attain nirvāṇa
 2. Dao Fa
道中 100 on the path
到彼岸 100
 1. To the Other Shore
 2. to reach the other shore; to reach Nirvāṇa
道智 100 knowledge of the path; mārgajñatā; margajnata
大我 100 the collective; the whole; the greater self
大仙 100 a great sage; maharsi
大自在 100 Īśvara; self-existent; sovereign
得大自在 100 attaining great freedom
得道 100 to attain enlightenment
得佛 100 to become a Buddha
得正见 得正見 100 holds to right view
等身 100 a life-size image
等正觉 等正覺 100 samyaksaṃbodhi; perfect enlightenment
等持 100
 1. holding oneself in equanimity
 2. samādhi; concentrated meditation; mental concentration
等流 100 outflow; niṣyanda
等至 100 samāpatti; meditative attainment
第五大 100 the fifth element
地大 100 earth; earth element
定根 100 faculty of meditatative concentration
定力 100
 1. Meditative Concentration
 2. ability for meditative concentration
定意 100 samādhi; concentrated meditation; mental concentration
入定 100
 1. to enter into meditation
 2. entered into meditation; settled; composed; collected of mind
第四静虑 第四靜慮 100 the fourth dhyana
地中 100 secondary buildings on monastery grounds
杜多 100 elimination of defilements through ascetic practice
对治 對治 100
 1. to remedy
 2. an equal to; an opposite; an antidote
独觉 獨覺 100 Pratyeka-Buddha; Pratyekabuddha
独觉乘 獨覺乘 100 Pratyekabuddha vehicle
顿悟 頓悟 100
 1. sudden enlightenment
 2. sudden enlightenment; sudden awakening
堕恶道 墮惡道 100 to suffer an evil rebirth
多身 100 many existences
堕邪见 墮邪見 100 fall into wrong views
恶道 惡道 195
 1. evil path
 2. an evil rebirth; an evil destiny; an unfortunate rebirth; hell
恶见 惡見 195 mithyadrishti; an evil view; a heterodox view
恶趣 惡趣 195 an evil rebirth; an evil destiny; an unfortunate rebirth; hell
二乘 195 the two vehicles
二相 195 the two attributes
二种 二種 195 two kinds
二摄 二攝 195 two kinds of help
发大心 發大心 102 generate great mind
法尔 法爾 102 the nature of phenonema
法尔如是 法爾如是 102 Dharma as It Is
法化 102 conversion through teaching of the Dharma
法乐 法樂 102
 1. Dharma joy
 2. dharma joy
发菩提心 發菩提心 102 bodhicittotpāda; initiate the bodhi mind
法忍 102
 1. Dharma Patience
 2. patience attained through Dharma
 3. patience attained through Dharma
法如是 102
 1. thus is the Dharma
 2. Dharma as Such
法相 102
 1. Faxiang: A Buddhist Practitioner's Encyclopedia
 2. Dharma Characteristic
 3. notions of dharmas; the essential nature of different phenomena
 4. the essential differences between different teachings
 5. the truth
法行 102 to practice the Dharma
法要 102
 1. the essentials of a teaching
 2. the essence of a dharma
 3. a Dharma service
法义 法義 102
 1. definition of the Dharma
 2. the teaching of a principle
法云 法雲 102
 1. dharma cloud; dharmamegha
 2. Fa Yun
法云地 法雲地 102 Ground of the Dharma Cloud
法座 102 Dharma seat
发光地 發光地 102 the ground of radiance
法界 102
 1. Dharma Realm
 2. a dharma realm; dharmadhatu
 3. tathatā; suchness; inherent nature; true nature; tathata
法门 法門 102
 1. Dharma gate
 2. dharmaparyāya; dharma gate; a way of teaching the Dharma; a Buddhist teaching; a Dharma door
法明门 法明門 102 a teaching which throws light on everything
犯戒 102
 1. Violation of Precepts
 2. to break the precepts
梵本 102 a Sanskrit text
凡夫地 102 level of the common people
放大光明 102 diffusion of great light
放光 102
 1. to emit light
 2. to produce light
方便慧 102 skill in means and wisdom
方便力 102 the power of skillful means
方便善巧 102 skillful means; expedient means; skillful and expedient means
方便心 102 a mind capable of expedient means
方便智 102 wisdom of skilful means; upāyajñāna
方广 方廣 102 Vaipulya (profound teachings); vaipulya; vast; extended
烦恼习 煩惱習 102 latent tendencies; predisposition
凡愚 102 common and ignorant
发趣 發趣 102 to set out
法如 102 dharma nature
法音 102
 1. the sound of the Dharma
 2. Dharma Voice Magazine
法智 102
 1. understanding of the Dharma
 2. Gautama Dharmaprajña
法住 102 dharma abode
非道 102 heterodox views
非非想 102 neither perceiving nor not perceiving
非心 102 without thought; acitta
非有 102 does not exist; is not real
分别智 分別智 102 Discriminating Knowledge
风界 風界 102 wind; wind element; wind realm
分齐 分齊 102 difference
分位 102 time and position
佛出世 102 for a Buddha to appear in a world
佛功德 102 characteristics of Buddhas
佛国土 佛國土 102
 1. buddhakṣetra; a Buddha land
 2. Buddha's country
佛境界 102 realm of buddhas
佛力 102 the power of the Buddha; blessings of the Buddha
佛刹 佛剎 102
 1. Buddhakṣetra; a Buddha field; a Buddha land
 2. a Buddhist pillar
 3. temple; monastery
佛神力 102 the Buddha's spiritual power
佛乘 102 Buddha vehicle; buddhayāna
佛说 佛說 102 buddhavacana; as spoken by the Buddha
佛语 佛語 102
 1. Buddha Talk
 2. buddhavacana; the words of the Buddha
佛住 102
 1. the Buddha was staying at
 2. Buddha abode
佛道 102
 1. Buddhahood
 2. the Buddha Way
 3. Way of the Buddha
 4. Buddhist practice
 5. bodhi; enlightenment
 6. the path leading to enlightenment
佛地 102 Buddha stage; Buddha ground; buddha-bhūmi
佛国 佛國 102
 1. Buddha Land
 2. a Buddha land
 3. country of the Buddha's birth
佛境 102 world of the Buddha; realm of the Buddha
佛身 102
 1. Buddha's Body
 2. buddhakaya; Buddha-body
佛土 102 Buddha land
佛心 102
 1. Buddha’s Mind
 2. mind of Buddha
佛智 102 Buddha knowledge; Buddha wisdom
福德 102
 1. Fortune and Virtue
 2. Merit and Virtue
 3. merit earned; reward; good fortune and good moral conduct
福德资粮 福德資糧 102 puṇyasaṃbhāra; merit accumulated
福智 102
 1. Fortune and Wisdom
 2. merit and wisdom
甘露法 103 ambrosial Dharma
甘露法雨 103 ambrosial Dharma rain; sweet rain of Dharma
功德海 103
 1. Ocean of Merits
 2. Ocean of Merit; yon tan rgya mtsho; guṇasāgara
供佛 103 to make offerings to the Buddha
共许 共許 103 commonly admitted; commonly agreed upon
供养于佛 供養於佛 103 gave offerings to the Buddha
灌顶 灌頂 103
 1. consecration
 2. Anointment
 3. abhiseka; abhisecana; anointment; consecration
 4. Guanding
观佛 觀佛 103 to contemplate on the Buddha
观行 觀行 103 contemplation and action
观众生 觀眾生 103 observing living beings
观察十方 觀察十方 103 observed the ten directions
观法 觀法 103 techniques for insight; vipaśyanā
观法无相 觀法無相 103 observing the signlessness of dharmas
光明藏 103
 1. Brightness Treasure
 2. treasury of light
光网 光網 103
 1. web of light; rasmiprabha
 2. Jaliniprabha
广大心 廣大心 103 magnanimous
广解 廣解 103 vaipulya; vast; extended
广说 廣說 103 to explain; to teach
果相 103 reward; retribution; effect
果报 果報 103 fruition; the result of karma
过去佛 過去佛 103 past Buddhas
果证 果證 103 realized attainment
黑闇 104 dark with no wisdom; ignorant
后际 後際 104 a later time
后生 後生 104 later rebirths; subsequent births
护世 護世 104 protectors of the world
化导 化導 104 instruct and guide
化行 104 conversion and practice
坏苦 壞苦 104 suffering from impermanence
坏相 壞相 104 state of destruction
幻师 幻師 104
 1. magician
 2. an illusionist; a conjurer
欢喜踊跃 歡喜踊躍 104 leaped up with joy
化生 104 to be born from transformation; upapadukayoni; opapatikayoni
慧光 104
 1. the light of wisdom
 2. Huiguang
 3. Ekō
 4. Ekō
迴向 104 to transfer merit; to dedicate; pariṇāmanā
毁呰 毀呰 104 to denigrate
护念 護念 104
 1. Safeguard the Mind
 2. for a Buddha, bodhisattva, or demigod to protect a Buddhist disciple
 3. focus the mind on; samanvāharati
火界 104 fire; realm of fire; element of fire
集谛 集諦 106 the truth of the cause of suffering; the noble truth of the cause of suffering
济度 濟度 106 to ferry across
加持 106
 1. to bless
 2. to empower; to confer strength on; to aid
伽罗 伽羅 106 a kind of wood used for incense
见大 見大 106 the element of visibility
健达缚 健達縛 106 a gandharva
见佛 見佛 106
 1. Seeing the Buddha
 2. to see the Buddha
见者 見者 106 observer; draṣṭṛ
教行 106
 1. teaching and practice
 2. teaching and practice; instruction and conduct
教诫 教誡 106 instruction; teaching
加行 106
 1. Special Effort Applied Toward Practices
 2. prayoga; preparation; syllogism
 3. determination; vyavacāraṇa
计度 計度 106 conjecture; reckon; calculate; differentiate
劫火 106 kalpa fire
解脱道 解脫道 106
 1. the path of liberation
 2. the path of liberation; vimuktimārga
解脱门 解脫門 106
 1. Gate of Perfect Ease
 2. the doors of deliverance; vimokṣadvāra
戒香 106
 1. fragrance of precepts
 2. the fragrance of discipline
戒行 106 to abide by precepts
积集 積集 106 saṃcaya; collection; gathering; accumulation; heap
妓乐 妓樂 106 music
净地 淨地 106 a pure location
净居天 淨居天 106 suddhavasa; pure abodes
净智 淨智 106 Pure Wisdom
金刚幢 金剛幢 106 vajra banner
净法 淨法 106
 1. pure dharma
 2. the teaching of the Buddha
殑伽沙 106 grains of sand in the Ganges River; innumerable
净戒 淨戒 106
 1. Pure Precepts
 2. perfect observance
 3. Jing Jie
精进波罗蜜 精進波羅蜜 106 virya-paramita; the paramita of diligence
精进力 精進力 106 unfailing progress; vīryabala
静虑 靜慮 106
 1. Quiet Contemplation
 2. dhyana; calm contemplation
净信 淨信 106
 1. Pure Faith
 2. pure faith; prasāda
净志 淨志 106 a wandering monk; śramaṇa
紧捺洛 緊捺洛 106 kimnara
救一切 106 saviour of all beings
救世 106 to save the world
俱生 106 occuring together
句义 句義 106 the meaning of a word; the meaning of a sentence
卷第八 106 scroll 8
卷第二 106 scroll 2
卷第九 106 scroll 9
卷第六 106 scroll 6
卷第七 106 scroll 7
卷第三 106 scroll 3
卷第四 106 scroll 4
卷第五 106 scroll 5
卷第一 106 scroll 1
觉分 覺分 106 aid to enlightenment; branch of enlightenment; aspect of enlightenment; bodhyaṅga; bojjyaṅga
觉者 覺者 106 awakened one
觉支 覺支 106 aid to enlightenment; branch of enlightenment; aspect of enlightenment; bodhyaṅga; bojjyanga
居士众 居士眾 106 a social gathering of householders
具足 106
 1. Completeness
 2. complete; accomplished
 3. Purāṇa
具足神通 106 possessing supernatural powers; ṣaḍabhijña
开显 開顯 107 open up and reveal
堪能 107 ability to undertake
堪忍 107 to bear; to endure without complaint
渴爱 渴愛 107 thirsty desire; longing
空解脱门 空解脫門 107 the door of deliverance of emptiness
空无边处 空無邊處 107 ākāśānantyāyatana; akasanantyayatana; sphere of infinite space; abode of infinite space
空寂 107 śūnyatā; emptiness; emptiness of inherent existence
空无 空無 107
 1. Emptiness
 2. śūnyatā; emptiness; emptiness of inherent existence
空性 107
 1. Empty Nature
 2. empty nature; śūnyatā
苦苦 107 suffering from external circumstances
苦圣谛 苦聖諦 107 the noble truth of the existence of suffering
苦海 107
 1. ocean of suffering
 2. sea of suffering; abyss of worldly suffering
苦乐 苦樂 107 joy and pain
来生 來生 108 later rebirths; subsequent births
来世 來世 108 future worlds; the next world; the next life
乐法 樂法 108 joy in the Dharma
乐欲 樂欲 108 the desire for joy
离垢地 離垢地 108 the ground of freedom from defilement
理观 理觀 108 the concept of truth
利乐 利樂 108 blessing and joy
离生 離生 108 to leave the cycle of rebirth
离生喜乐 離生喜樂 108 rapture and pleasure born from withdrawal
离欲 離欲 108 free of desire
量等 108 the body of the Tathāgata is equal to all conditions and unconditioned phenomena
两足尊 兩足尊 108
 1. Honored One Among Two-Legged Beings
 2. supreme among two-legged creatures
莲华 蓮華 108
 1. Lotus Flower
 2. a lotus flower; padma
 3. white lotus flower; pundarika
了别 了別 108 to distinguish; to discern
了知 108 to understand clearly
离垢 離垢 108
 1. Undefiled
 2. vimalā; stainless; immaculate
离间语 離間語 108 slander; divisive speech
领纳 領納 108 to accept; to receive
理趣 108 thought; mata
六处 六處 108 the six sense organs; sadayatana
六处缘触 六處緣觸 108 from the six sense media as a requisite condition comes contact
六入 108 the six sense objects
六种震动 六種震動 108 shaken in six different ways
利行 108
 1. Beneficial Deeds
 2. altruism
 3. altruism
利养 利養 108 gain
利益心 108
 1. hita-citta
 2. Hitadhyasayin
龙神 龍神 108 dragon spirit
龙众 龍眾 108 dragon spirits
轮王 輪王 108 wheel turning king
罗刹 羅剎 108
 1. raksasa
 2. raksasa
律仪 律儀 108
 1. Vinaya and Rules
 2. rules and ceremonies
 3. restraint; saṃvara
律仪戒 律儀戒 108 the precepts for proper conduct
眉间白毫相 眉間白毫相 109 urnalaksana; urnakesa; urnakosa
梦相 夢相 109 a sign in a dream
祕藏 109 to conceal a secret; treasury of the profound mysteries
迷妄 109 deluded and misled
面门 面門 109
 1. forehead
 2. mouth
 3. line across the upper lip
妙色 109 wonderful form
妙香 109 fine incense
妙智 109 wonderful Buddha-wisdom
妙庄严 妙莊嚴 109 Wondrous Adornment
妙乐 妙樂 109
 1. sublime joy
 2. Miaole
妙音 109 a wonderful sound; ghoṣa
灭定 滅定 109 the cessation of perception and sensation
灭度 滅度 109
 1. to extinguish worries and the sea of grief
 2. Nirvāṇa; Nibbāna; Nirvana
密迹 密跡 109 secret tracks; guhyaka
祕密教 109 secret teachings
明网 明網 109
 1. web of light; jaliniprabha
 2. Jaliniprabha
名曰 109 to be named; to be called
明藏 109
 1. brilliant garbha
 2. Ming Canon
名色缘六处 名色緣六處 109 from name-and-form as a requisite condition come the six sense media
命者 109 concept of life; jīva
密意 109
 1. Secret Intentions
 2. hidden meaning
 3. intention
魔军 魔軍 109 Māra's army
摩诃萨 摩訶薩 109
 1. mahasattva
 2. mahāsattva; mohasattva; a great being
魔境界 109 Mara's realm
摩尼 109 mani; jewel
摩尼宝 摩尼寶 109
 1. Mani Pearl
 2. mani-jewel
 3. mani jewel
摩尼宝珠 摩尼寶珠 109 mani jewel
牟尼 109 a saint; a sage; a seer; muni
捺洛迦 110 hell; niraya
难胜 難勝 110 very difficult to overcome
难胜地 難勝地 110 the ground of mastery of final difficulties
难思议 難思議 110
 1. Inconceivable
 2. inconceivable
恼害 惱害 110 malicious feeling
那庾多 110 nayuta; a huge number
内法 內法 110 the Buddhadharma; the Dharma
能持 110 ability to uphold the precepts
能信 110 able to believe
能所 110 ability to transform and transformable
念佛 110
 1. to chant Buddha's name
 2. to recollect the Buddha; to chant the name of the Buddha
念念 110 thought after thought; successive moments of thought
念清净 念清淨 110 Pure Mind
念持 110
 1. to remember and to accept and maintain faith
 2. Smrtisamprajanyin
念处 念處 110 smṛtyupasthāna; satipaṭṭhāna; smrtyupasthana; satipatthana; foundation of mindfulness
念力 110
 1. Power of the Mind
 2. the power of mindfulness
念言 110 words from memory
鸟迹 鳥迹 110
 1. traces left in the air by a bird
 2. bird tracks
涅槃界 110 nirvāṇa-dhātu; the realm of Nirvāṇa
牛王 110 king of bulls
傍生 112 [rebirth as an] animal
傍生趣 112 animal rebirth
平等心 112 an impartial mind
平等性 112 universal nature
普观 普觀 112 beheld
普见 普見 112 observe all places
普明 112
 1. samanta-prabha
 2. Pu Ming
菩萨境界 菩薩境界 112 realm of bodhisattvas
菩萨摩诃萨 菩薩摩訶薩 112 bodhisattva mahāsattva
菩萨身 菩薩身 112 bodhisattva's body
菩萨地 菩薩地 112 stage of bodhisattva; bodhisattvabhūmi
菩萨行 菩薩行 112 bodhisattva-caryā; bodhisattva-carita; bodhisattva practice; actions of bodhisattvas
菩提道场 菩提道場 112 bodhimanda; bodhimaṇḍa; place of enlightenment
菩提树 菩提樹 80
 1. Bodhedrum magazine
 2. Bodhi Tree
 3. bodhi tree
菩提分法 112 aid to enlightenment; branch of enlightenment; aspect of enlightenment
菩提心 112
 1. bodhi mind
 2. bodhicitta; aspiration to enlightenment
普现 普現 112 universal manifestation
普照十方 112 shines over the ten directions
七等觉支 七等覺支 113 seven factors of enlightenment; seven aids to enlightenment; seven branches of enlightenment; seven aspects of enlightenment; seven bodhyaṅga
千佛 113 thousand Buddhas
起灭 起滅 113 saṃsāra; life and death
勤行 113 diligent practice
轻安 輕安 113
 1. Peaceful and at Ease
 2. at ease
 3. calmness; tranquillity; repose; serenity; prasrabhi; passaddhi
清净心 清淨心 113 pure mind
清净慧 清淨慧 113
 1. pure wisdom; visuddhamati
 2. Visuddhamati
勤修 113 cultivated; caritāvin
起尸 起屍 113 vetāla; vetāḍa
求法 113 to seek the Dharma
求佛智慧 113 to seek the Buddha's wisdom
趣入 113 enter into; comprehended; avatīrṇa
取缘有 取緣有 113 From clinging/sustenance as a requisite condition comes becoming.
群生 113 all living beings
取着 取著 113 grasping; attachment
染净 染淨 114 impure and pure dharmas
饶益有情 饒益有情 114
 1. to benefit sentient beings
 2. to benefit living beings
忍法 114 method or stage of patience
任运 任運 114 to accomplish something by letting it occur naturally
热恼 熱惱 114 distressed; perturbed; troubled
人天 114
 1. humans and devas
 2. people and devas; all living things
人中 114 mānuṣyaka; a multitude of men
柔软心 柔軟心 114 gentle and soft mind
汝等 114 you [plural]; yuṣma; yūyam
如法 114 In Accord With
入佛 114 to bring an image of a Buddha
如镜中像 如鏡中像 114 like reflections in a mirror
入空 114 to have an experiential understanding of the truth
如理 114 principle of suchness
如梦 如夢 114 like in a dream
入灭 入滅 114
 1. to enter into nirvana
 2. to enter Nirvāṇa; to pass away
入涅槃 114 to enter Nirvāṇa
如是观 如是觀 114 Contemplate as Such
如是如是 114 Thus Is, Thus Is
入众 入眾 114 To Enter the Assembly
入道 114
 1. to enter the Way
 2. to become a monastic
 3. to begin practicing Buddhism
如来身 如來身 114 Tathāgata-kāya; Buddha-body
如来十力 如來十力 114 the ten powers of the Tathāgata
如来藏 如來藏 82
 1. Tathagatagarbha
 2. Buddha-nature; Buddha-dhatu; Buddha Principle; Tathāgatagarbha
 3. tathatā; suchness; inherent nature; true nature; tathata
如来地 如來地 114 state of a Tathāgata
入灭度 入滅度 114 to enter Nirvāṇa; to pass away
如如 114
 1. Thusness
 2. tathatā; suchness; inherent nature; true nature
如实 如實 114
 1. according to reality
 2. in accordance with fact; truly; yathābhūtam
 3. suchness; inherent nature; true nature; tathata
如是我闻 如是我聞 114 thus I have heard
如实知 如實知 114
 1. to understand things as they really are
 2. understanding of thusness
入胎 114 Entry into the womb; to be conceived from Heaven
萨迦邪见 薩迦邪見 115 the view or belief that there is a real self; satkāyadṛṣṭi; sakkāyadiṭṭhi
三地 115 three grounds
三毒 115 three poisons; trivisa
三解脱门 三解脫門 115 the three doors of deliverance; the three gates of liberation
三千 115 three thousand-fold
三千大千世界 115 Three Thousandfold World System; trisāhasramahāsāhasralokadhātu; a great chiliocosm; trichiliocosm; the cosmos
三千界 115 Three Thousandfold World System; a great chiliocosm; trichiliocosm; the cosmos
三千世界 115 trisāhasramahāsāhasralokadhātu; billion world system; the cosmos
三乘 115
 1. Three Vehicles
 2. three vehicles; triyāna; triyana
三世 115
 1. Three Periods of Time
 2. three time periods; past, present, and future
三世佛 115 Buddhas of the three time periods
三世诸佛 三世諸佛 115 the Buddhas of past, present, and future
三脱门 三脫門 115 the three doors of deliverance; the three gates of liberation
三业 三業 115 three types of karma; three actions
散花 115 scatters flowers
三际 三際 115 past, present, and future
三苦 115 three kinds of suffering
三摩地 115 samadhi; concentrated meditation; mental concentration
三十七品 115 thirty-seven qualities [related to enlightenment]
萨婆若 薩婆若 115 sarvajña
色界 115
 1. realm of form; rupadhatu
 2. dwelling in the realm of form; rūpāvacara
色身 115
 1. Physical Body
 2. the physical body; rupakaya
刹利众 剎利眾 115 a social gathering of noble warriors
善分 115 good morals; kuśala-pakṣa
善慧地 115 the ground of finest discriminatory wisdom
善见 善見 115 good for seeing; beautiful
善男子 115
 1. good men
 2. a good man; a son of a noble family
善逝 115 Immaculately Departed One; Well-Gone; Sugata
善说 善說 115 well expounded
山王 115 the highest peak
善道 115 a benevolent rebirth; a benevolent destiny; heaven; a fortunate realm
善法 115
 1. a wholesome dharma
 2. a wholesome teaching
善根 115
 1. Wholesome Roots
 2. virtuous roots; wholesome roots; kuśalamūla
善根力 115 power of wholesome roots
上首 115
 1. chief; presiding elders
 2. foremost; pramukha
善净 善淨 115 well purified; suvisuddha
善利 115 great benefit
善巧 115
 1. Skillful
 2. virtuous and clever; skilful
善巧方便 115 skillful and expedient means
善趣 115 a benevolent rebirth; a benevolent destiny; heaven; a fortunate realm
善授 115 sudatta
善顺 善順 115
 1. sūrata; well disposed towards; compassionate
 2. Sūrata
善思 115 thoughtfulness; wholesome thinking
善业 善業 115 wholesome acts; good actions
善哉 115
 1. Sadhu
 2. excellent
善知识 善知識 115 Dharma Friends; kalyāṇamitra; kalyāṇamitta; kalyanamitra
烧然 燒然 115 to incinerate
杀生 殺生 115
 1. Killing Lives
 2. to kill
刹土 剎土 115 kṣetra; homeland; country; land
摄事 攝事 115 means of embracing
摄持 攝持 115
 1. parigraha; to protect; to uphold; to take proper care
 2. grasping; saṃgraha
舍离 捨離 115 to abandon; to give up; to depart; to leave
身坏命终 身壞命終 115 the break-up of the body, after death
深妙 115 profound; deep and subtle
身受 115 the sense of touch; physical perception
身业 身業 115 physical karma
神变 神變 115 a divine transformation; a miracle
神变事 神變事 115 wonderous apparitions
圣谛 聖諦 115 noble truth; absolute truth; supreme truth
圣凡 聖凡 115
 1. sage and ordinary
 2. sage and common person
生欢喜 生歡喜 115 giving rise to joy
生忍 115 Ordinary Patience
生如来家 生如來家 115 Born in the Home of Tathagata
圣僧 聖僧 115 noble community; community of noble ones; āryasaṃgha; aryasamgha
生身 115 the physical body of a Buddha
生相 115 attribute of arising
胜义谛 勝義諦 115 paramārtha; paramārthasatya; absolute truth; supreme truth
胜愿 勝願 115 spureme vow
生缘老死 生緣老死 115 from birth as a requisite condition, then aging and death
圣种 聖種 115
 1. holy seed; monastic community
 2. proper teaching
圣道 聖道 115
 1. the sacred way; spiritual path
 2. The Noble Eightfold Path; Eightfold Noble Way
胜法 勝法 115 surpassing dharmas
圣教 聖教 115 sacred teachings
胜解 勝解 115 resolution; determination; adhimokṣa; adhimoksa
生灭 生滅 115
 1. arising and ceasing
 2. life and death
生灭相 生滅相 115 the characteristics of saṃsāra
生起 115 cause; arising
胜行 勝行 115 distinguished actions
胜义 勝義 115 beyond description; surpassing worldy ideas; superlative; inscrutable
胜义空 勝義空 115 transcendental emptiness; unsurpassed emptiness
圣智 聖智 115 Buddha wisdom
圣众 聖眾 115 holy ones
身见 身見 115 views of a self
什深 甚深 115 very profound; what is deep
神通变化 神通變化 115 spritual powers of transformation
神通力 115 a spiritual power; supernatural powers; a remarkable ability; a magical power
深心 115 determination; resolution; adhyāśaya
神足 115 teleportation; ṛddyabhijṇa
摄受 攝受 115
 1. to receive, take in
 2. to protect; to uphold; received and taken care of; kindness
摄益 攝益 115 anugraha; to benefit
十不善业道 十不善業道 115 ten unwholesome behaviors
十到彼岸 115 ten pāramitās; ten perfections
十地 115 Ten Grounds of Bodhisattva Path; Ten Grounds; the ten grounds of the bodhisattva path; daśabhūmi
十法 115 ten rules; perfecting of the ten rules
十方无量世界 十方無量世界 115 measureless worlds in all directions
十解 115 ten abodes
时解脱 時解脫 115 liberation over a period of time; one who is liberated over a period of time
是苦集 115 this is the origin of pain
是苦灭 是苦滅 115 this is the suppression of pain
十力 115 the ten powers of the Buddha; daśabala
失念 115 lose train of thought; wandering mind; loss of memory
十方 115
 1. The Ten Directions
 2. the ten directions
十善业道 十善業道 115 ten wholesome kinds of practice
湿生 濕生 115 to be born from moisture
释师子 釋師子 115 lion of the Śākyas
实义 實義 115 true meaning; true doctrine
事用 115 matter and functions
识缘名色 識緣名色 115 from consciousness as a requisite condition comes name-and-form
世智 115 worldly knowledge; secular understanding
十智 115 ten forms of understanding
时众 時眾 115 present company
世谛 世諦 115 worldly truth; conventional truth; relative truth; mundane truth
十方世界 115 the worlds in all ten directions
世间成就 世間成就 115 worldly accomplishments
识界 識界 115 vijñāna-dhātu; the realm of consciousness
尸罗达摩 尸羅達摩 115 Śīladharma
十如 115 ten qualities
十善 115 the ten virtues
施设 施設 115 to establish; to set up
世俗谛 世俗諦 115 worldly truth; conventional truth; relative truth; mundane truth
世俗智 115 secular understanding
示现 示現 115
 1. Manifestation
 2. to manifest
 3. to manifest; to display
实语 實語 115 true words
师子座 師子座 115 lion's throne
受法 115 to receive the Dharma
寿量 壽量 115 Lifespan
受缘爱 受緣愛 115 from feeling as a requisite condition comes craving
受者 115 recipient
受持 115
 1. uphold
 2. to accept and maintain faith; to uphold
守护心 守護心 115 a protecting mind
水界 115 water; water realm; water element
水中月 115
 1. moon in the water
 2. the moon reflected in the water
顺忍 順忍 115 obedient patience
顺世 順世 115
 1. to die (of a monastic)
 2. materialistic; lokāyata
说偈言 說偈言 115 uttered the following stanzas
数取趣 數取趣 115 pudgala; individual; person
四大种 四大種 115 the four great seeds; the four great elements
四等 115 four immeasurables; four immeasurable minds; four immeasurable states of mind; brahmavihāra-niddesa
四谛 四諦 115 the fourfold noble truth; four noble truths
四静虑 四靜慮 115 four jhanas; four stages of meditative concentration
四句 115 four verses; four phrases
四念住 115 four foundations of mindfulness; satipatthana
四取 115 four types of clinging
四摄法 四攝法 115 the four means of embracing
四摄事 四攝事 115 the four means of embracing
四威仪 四威儀 115 Four Kinds of Comportment; four comportments
四无所畏 四無所畏 115 four kinds of fearlessness
四无碍解 四無礙解 115 the four unhindered powers of understanding
四无量心 四無量心 115 four immeasurables; four immeasurable minds; four immeasurable states of mind; brahmavihāra-niddesa
四正断 四正斷 115 four right efforts; four right exertions
寺舍 115 monastery; vihāra
死尸 死屍 115 a corpse
随法行 隨法行 115 Follow the Dharma
随分 隨分 115
 1. according to (one's) allotment
 2. Dharmatāra Sūtra
 3. according to the part assigned; according to lot
 4. according to ability
随一 隨一 115 mostly; most of the time
随缘 隨緣 115
 1. Follow Conditions
 2. to accord with conditions
 3. to act in accordance with causes and conditions
随类 隨類 115 according to type
随眠 隨眠 115 a predisposition to unwholesome mental states; anuśaya; anusaya
随喜 隨喜 115
 1. to rejoice [in the welfare of others]
 2. anumodana; admiration
随转 隨轉 115 teaching of adaptable philosophy
所恭敬 115 honored
所以者何 115 Why is that?
所持 115 adhisthana; empowerment
所立 115 thesis; property being proven; sādhyadharma
所行 115 actions; practice
宿住 115 former abidings; past lives
贪爱 貪愛 116
 1. Clinging
 2. passion; desire; rāga
唐捐 116 in vain
他心智 116 understanding of the minds of other beings
天耳 116 celestial ear; divine ear; divyaśrotra
天眼 116
 1. divine eye
 2. divine sight
天乐 天樂 116 heavenly music
天众 天眾 116 devas
天中王 116 god of the gods
调伏 調伏 116
 1. to subdue
 2. tame; to mediate between physical, verbal, and mental karma and overcome evil
听法 聽法 116 to hear the Dharma; to listen to the teachings of the Buddha
体性 體性 116 svabhāva; intrinsic nature; original nature; intrinsic existence; essential nature
童真 116 having the simplicity of a child; kumārabhūta
通力 116 a spiritual power; supernatural powers; a remarkable ability; a magical power
退屈 116 to yield; to retreat; to regress
退转 退轉 116 parihāṇi; to regress; to degenerate
陀罗尼 陀羅尼 116
 1. Dharani
 2. dharani
陀罗尼门 陀羅尼門 116 dharani-entrance
涂香 塗香 116 to annoint
外法 119
 1. external objects [dharmas]
 2. outside teachings
万字 萬字 119 swastika
妄分别 妄分別 119 mistaken discrimination
往生 119
 1. to be reborn
 2. a future life
往诣 往詣 119 to go to; upagam
王都 119 capital; rāja-dhānī
未曾有 119
 1. Never Before
 2. never before seen; abdhutadharma
为器 為器 119 a fit vessel [to receive the teachings]
未生恶 未生惡 119 evil that has not yet been produced
未生善 119 good that has not yet been produced
微尘数 微塵數 119 as numerous as atoms
未来际 未來際 119 the limit of the future
未来现在 未來現在 119 the present and the future
微妙色 119 unmatched colors
围遶 圍遶 119 to circumambulate
唯心 119 cittamātra; mind-only
威仪寂静 威儀寂靜 119 majestic tranquility
味着 味著 119 attachment to the taste of food
闻持 聞持 119 to hear and keep in mind
闻法 聞法 119 to hear the Dharma; to listen to the teachings of the Buddha
问难 問難 119 Interrogation
闻慧 聞慧 119 Wisdom from Hearing; śrutamayīprajñā; wisdom from listening
闻者 聞者 119 hearer; śrotṛ
我所 119
 1. my; mama
 2. conception of possession; mamakāra
我我所 119 conception of possession; mamakāra
我有 119 the illusion of the existence of self
我爱 我愛 119 self-love
我慢 119
 1. conceit; atmamana; ahamkara
 2. visualization as a deity; ahamkara
我身 119 I; myself
我执 我執 119
 1. Self-Attachment
 2. clinging to self; atmagraha
无瞋恚 無瞋恚 119 free from anger
无等者 無等者 119 unsurpassed one; apratipudgala
无二 無二 119 advaya; nonduality; not two
无分别 無分別 119
 1. Non-Discriminative
 2. without false conceptualization
无分别智 無分別智 119
 1. Undiscriminating Wisdom
 2. non-discriminating wisdom
五根 119 pañcendriya; five sense organs; five senses
无罣碍 無罣礙 119 unimpeded; unhindered; unobstructed; unfettered; unhampered
无记 無記 119 not explained; indeterminate
五力 119 pañcabala; the five powers
无生法忍 無生法忍 119
 1. Tolerance of Non-Arising Dharmas
 2. patient acceptance in the truth of no rebirth
五神通 119 five supernatural powers; pañcabhijñā
无实 無實 119 not ultimately real
无寿 無壽 119 no life
无所畏 無所畏 119 without any fear
无所有处 無所有處 119 the third sphere in the formless realm; sphere of nothingness; ākiñcanyāyatana
无所有 無所有 119 nothingness
五通 119 five supernatural powers; pañca-abhijnā
無想 119 no notion
无依 無依 119 without basis; with nothing on which to rely; unreliable
五蕴 五蘊 119 five aggregates; five skandhas; five groups of existence; five groups of clinging
无障碍 無障礙 119
 1. without obstruction
 2. Asaṅga
无碍解 無礙解 119 unhindered understanding
无碍智 無礙智 119 omniscience
无边世界 無邊世界 119 the unbounded world; infinite worlds
无比法 無比法 119 incomparable truth
无瞋 無瞋 119 non-aggression; non-hatred; imperturbability
无鬪 無鬪 119 non-contention; nirdvandva
无垢 無垢 119
 1. No Impurity
 2. vimalā; nirmala; stainless; immaculate
无量光明 無量光明 119 boundless light
无量劫 無量劫 119 innumerable kalpas; uncountable eons
无量意 無量意 119
 1. boundless mind; boundless will
 2. Anantamati
无漏 無漏 119
 1. Untainted
 2. having no passion or delusion; anasrava
无漏法 無漏法 119 uncontaninated dharmas
无明灭 無明滅 119 ignorance is extinguished
无明缘行 無明緣行 119 from ignorance, volition arises
无明漏 無明漏 119 avidyāsrava; contaminant of ignorance
无染 無染 119 undefiled
无色 無色 119 formless; no form; arupa
无色界 無色界 119 formless realm; arupyadhatu
无上道 無上道 119 supreme path; unsurpassed way
无上觉 無上覺 119 supreme enlightenment
无上菩提 無上菩提 119
 1. Supreme Bodhi
 2. samyaksaṃbodhi; unsurpassed complete perfect enlightenment; supreme bodhi
无上正等觉 無上正等覺 119 anuttara-samyak-sambodhi; unexcelled complete enlightenment
无上尊 無上尊 119 without superior; peerless; exalted one
无生 無生 119
 1. No-Birth
 2. anutpāda; unproduced; non-arising
无生忍 無生忍 119
 1. Non-Arising Tolerance
 2. patient belief in the truth of no rebirth
无生智 無生智 119
 1. Non-Arising Wisdom
 2. knowledge extended to the higher realms
无始 無始 119 without beginning
无数劫 無數劫 119 innumerable kalpas
无为法 無為法 119 an unconditioned dhárma; asaṃskṛta-dhárma
无相 無相 119
 1. Formless
 2. animitta; signlessness; without an appearance
无相解脱门 無相解脫門 119 signless doors of deliverance
无性 無性 119
 1. niḥsvabhāva; no self-nature
 2. Asvabhāva
无余 無餘 119
 1. not excessive
 2. without remainder; niravasesa
无住 無住 119
 1. non-abiding
 2. non-attachment; non-abiding
无自性 無自性 119 niḥsvabhāva; no self-nature
戏论 戲論 120
 1. mental proliferation
 2. meaningless talk; frivolous discourse; mutual false praise; inflated conceptualization; hypostatization; prapañca
现见 現見 120 to immediately see
现前地 現前地 120 the ground of manifesting prajna-wisdom
现证 現證 120 immediate realization
现法 現法 120 for a Dharma to manifest in the world
相大 120 greatness of attributes; greatness of the attributes of suchness; greatness of the potentiality
相分 120 an idea; a form
现观 現觀 120 abhisamaya; full comprehension; realization; insight
相续 相續 120 causal connection; continuity of cause and effect
险难 險難 120 difficulty
现示 現示 120 explicit; manifest
邪定 120 destined to be evil
邪法 120 false teachings
邪见 邪見 120 mistaken view; wrong view; perverse view; mithyadrsti
懈倦 120 tired
邪命 120 heterodox practices
邪行 120
 1. heretical ways
 2. sexual misconduct
心地 120
 1. Mind Ground
 2. mind; mental ground
信根 120 faith; the root of faith
心灭 心滅 120 cessation of the deluded mind
信受奉行 120 to receive and practice
心无厌足 心無厭足 120 the mind is never satisfied
心心 120 the mind and mental conditions
心缚 心縛 120 bondage of the mind
行慧 行慧菩薩 120 wise conduct; caritramati
行苦 120 suffering as a consequence of action
行相 120 to conceptualize about phenomena
行一 120 equivalence of all forms of practice
行缘识 行緣識 120 from volition, consciousness arises
行解 120
 1. Practice and Understanding
 2. control of the mind and mental factors
 3. practice and understanding
性空 120 inherently empty; empty in nature
信解 120 resolution; determination; adhimukti
信力 120 the power of faith; śraddhābala
心所 120 a mental factor; caitta
心行 120 mental activity
修得 120 cultivation; parijaya
修善 120 to cultivate goodness
修善根 120 cultivate capacity for goodness
修证 修證 120 cultivation and realization
修法 120 a ritual
修慧 120
 1. Wisdom from Practice; wisdom acquired by cultivation
 2. Xiuhui
 3. Xiuhui
修空 120 cultivation of emptiness
修心 120
 1. Cultivating the Mind
 2. to cultivate one's mind
学无学 學無學 120 one who is still studying and one who has completed their study
虚空界 虛空界 120 visible space
虚空等 虛空等 120 the same as empty space
虚诳语 虛誑語 120 false speech
寻伺 尋伺 120 awareness and discrimination; coarse awareness and subtle perception
熏习 熏習 120 vāsanā; permeation; infusing; perfuming; predispositions; habituations; latent tendencies
严净 嚴淨 121 majestic and pure
阎浮檀金 閻浮檀金 121 Jambu river gold
阳焰 陽焰 121 a mirage; a particle of light; marīci
养育者 養育者 121 nourishment
焰慧地 121 stage of flaming wisdom
厌离 厭離 121 to give up in disgust
厌求 厭求 121 loathing suffering and seeking pleasure
严饰 嚴飾 121 to decorate; adorned
药叉 藥叉 121 yaksa
业处 業處 121
 1. place of business; karmasthana
 2. an object of meditation
业道 業道 121 karmamarga; karma-marga; path of works
业报 業報 121
 1. karmic retribution
 2. karmic retribution; cause and effect; ripening of actions; karma and results; karmaphala; karmavipāka
业烦恼 業煩惱 121 karmic affliction
业果 業果 121 karmic retribution; cause and effect; fruit of actions; karma and results; karmaphala
业受 業受 121 karmic lifespan
业行 業行 121
 1. actions; deeds
 2. kṛtya; ill usage or treatment
一尘 一塵 121 a grain of dust; a single particle
一法 121 one dharma; one thing
一佛 121 one Buddha
一念 121
 1. one thought
 2. one moment; one instant
 3. one thought
一切种智 一切種智 121 knowledge of all aspects; all embracing wisdom; sarvākārajñatā; sarvakarajnata
已生恶 已生惡 121 evils that have already been produced
已生善 121 good that has already been produced
意生身 121 manomayakāya
疑网 疑網 121 a web of doubt
一微尘 一微塵 121 a particle of dust
意业 意業 121 mental karma; actions; deeds
一一各 121 each one at a time; pratyeka
依止 121
 1. to depend and rest upon
 2. to depend upon
依止处 依止處 121 basis; standing; resolution; blessing
忆持 憶持 121 to keep in mind; to remember; dhāraṇa
医方论 醫方論 121 knowledge of medicine
亿劫 億劫 121 a kalpa
一劫 121
 1. one kalpa
 2. one kalpa
一句 121
 1. a sentence
 2. a single verse; a single word
意乐 意樂 121
 1. joy; happiness
 2. mental disposition; āśaya
义利 義利 121 a beneficial meaning
因缘生 因緣生 121 produced from causes and conditions
音词 音詞 121 vowel; voice; svara
应供养 應供養 121 worthy of worship
应作 應作 121 a manifestation
印可 121 to confirm
音声 音聲 121 sound; noise
一切处 一切處 121
 1. all places; everywhere
 2. kasina
一切法 121
 1. all dharmas; all things; sarvadharma
 2. all phenomena
一切法无相 一切法無相 121 all dharmas have no sign
一切苦 121 all difficulty
一切如来 一切如來 121 all Tathagatas
一切声 一切聲 121 every sound
一切有情 121
 1. all living beings
 2. all sentient beings
一切智 121
 1. wisdom of all
 2. sarvajñatā; all-knowledge; omniscience
一切智智 121 sarvajñāta; sarvajña-jñāta
一切诸佛 一切諸佛 121 all Buddhas
一刹那 一剎那 121
 1. one ksana
 2. one kṣaṇa; one instant
异生 異生 121 an ordinary person
异熟 異熟 121 vipāka; the result of karma; indirect effect
一一方 121 ekaikasyam disi
一音 121
 1. one voice
 2. one sound; the sound of the Buddha
永不退 121 forever not to regress
勇猛精进 勇猛精進 121 bold advance
庸浅 庸淺 121 ordinary; pārthak
右遶 121 moving to the right
有无 有無 121 existent and non-existent; having identity and emptiness
有想 121 having apperception
有缘生 有緣生 121 From becoming as a requisite condition comes birth.
优钵罗 優鉢羅 121 utpala; blue lotus
有对 有對 121 hindrance
有漏 121 having flow; tainted; affliction; vexation; defilement; āsrava
有为法 有為法 121
 1. Conditioned Dharmas
 2. saṃskṛta; conditioned
遊戏 遊戲 121 to be free and at ease
有缘 有緣 121
 1. to have a cause, link, or connection
 2. having karmic affinity; having a karmic connection
欲爱 欲愛 121
 1. passionate love
 2. love inspired by desire
欲界 121 realm of desire
欲乐 欲樂 121 the joy of the five desires
欲生 121 arising from desire
语业 語業 121 verbal karma
愿佛 願佛 121 Buddha of the vow
愿求 願求 121 aspires
远行地 遠行地 121 the ground of proceeding afar
愿智 願智 121 wisdom resulting from a vow; to vow to obtain all-knowledge
怨敌 怨敵 121 an enemy
缘觉 緣覺 121
 1. pratyekabuddha
 2. pratyekabuddha
愿力 願力 121
 1. Power of Vow
 2. the power of a vow
缘起 緣起 121
 1. Dependent Origination
 2. dependent origination; conditioned origination; dependent arising
缘起法 緣起法 121 law of dependent origination; law of dependent arising
浴池 121 a bath; a pool
愚夫 121 a fool; a simpleton; bāla
见取 見取 121 clinging to false views; dṛṣṭi-upādāna; diṭṭhi-upādāna
欲邪行 121 sexual misconduct
欲心 121 a lustful heart
杂秽 雜穢 122 vulgar
赞佛 讚佛 122 to praise the Buddha
藏殿 122 sutra repository hall
赞歎 讚歎 122 praise
造业 造業 122 Creating Karma
杂染 雜染 122
 1. Polluted
 2. an affliction; a defilement
增上 122 additional; increased; superior
增上慢 122 conceit; abhimāna
真法 122 true dharma; absolute dharma
真佛子 122 True Buddhist
真语 真語 122 true words
正分别 正分別 122 right intention
正见 正見 122
 1. Right View
 2. right understanding; right view
证净 證淨 122 attainment of pure wisdom
正念 122
 1. Right Mindfulness
 2. right mindfulness
正趣 122 correct path
正思 122 right thought
正思惟 122 right intention; right thought
正性 122 divine nature
证得 證得 122 realize; prāpti
证法 證法 122 realization of the Dhama; practice of the Dharma; adhigamadharma
正觉 正覺 122 sambodhi; perfect enlightenment
正勤 122
 1. effort; right effort
 2. right effort
证入 證入 122 experiential understanding of the truth; to understand reality; to perceive through meditation
证悟 證悟 122
 1. Attainment
 2. to awaken [to the Truth]
 3. experiential understanding of the truth; to understand reality; to perceive through meditation
正行 122 right action
正意 122 wholesome thought; thought without evil
正智 122 correct understanding; wisdom
证智 證智 122 experiential knowledge; realization; adhigamavābodha
真如 122
 1. True Thusness
 2. suchness; true nature; tathata
智门 智門 122
 1. gate of wisdom
 2. Zhimen
直心 122
 1. Direct
 2. a straightforward mind
知行 122 Understanding and Practice
智愿 智願 122 aspiration and wisdom
智证 智證 122
 1. realization through wisdom
 2. Zhi Zheng
 3. Chishō
知众 知眾 122 a sense of social gatherings
执藏 執藏 122 the process of storing
执持 執持 122 to hold firmly; grasp; dharana
知法 122 to understand the Dharma; to know the teachings of the Buddha
智光 122
 1. the light of wisdom
 2. Jñānaprabha
知见 知見 122
 1. Understanding
 2. to know by seeing
执受 執受 122 attaches to; grasps
智心 122 a wise mind
智行 122 wisdom and cultivation; wisdom and practice
执着 執著 122
 1. attachment
 2. grasping
中品 122 middle rank
种善根 種善根 122 to plant wholesome roots
种智 種智 122 knowledge of the seed or cause of all phenomena
众会 眾會 122 an assembly of monastics
众会皆寂静 眾會皆寂靜 122 assembly grew silent
众苦 眾苦 122 all suffering
种性 種性 122 lineage; gotra
种姓 種姓 122 Buddhist lineage; gotra
中有 122 an intermediate existence between death and rebirth
种种神通 種種神通 122 many kinds of supernatural powers
诸法 諸法 122 all things; all dharmas
诸法无我 諸法無我 122 all phenomena are without an independent self; the insubstantiality of dharmas; dharmanairātmya
诸佛 諸佛 122 Buddhas; all Buddhas
诸见 諸見 122 views; all views
诸菩萨 諸菩薩 122 bodhisattvas
诸如来 諸如來 122 all tathagatas
住世 122 living in the world
诸世间 諸世間 122 worlds; all worlds
诸天 諸天 122 devas
诸缘 諸緣 122 karmic conditions
诸众生 諸眾生 122 all beings
转法轮 轉法輪 122
 1. to turn the Dharma Wheel
 2. Turning the Dharma wheel; to transmit Buddhist teaching; dharmacakrapravartana
庄严具 莊嚴具 122 adornment; ornament
转轮王 轉輪王 122 a wheel turning king; cakravartin
住持 122
 1. 1. Abbot (male); 2. Abbess (female)
 2. the abbot of a monastery; the director of a monastery
 3. to uphold the Dharma
诸力 諸力 122 powers; bala
住相 122 abiding; sthiti
自利利他 122 the perfecting of self for the benefit of others
资生 資生 122 the necessities of life
自心 122 One's Mind
自性 122
 1. Self-Nature
 2. intrinsic nature; original nature; essential nature; svabhava
 3. primordial matter; nature; prakṛti
自性空 122
 1. The Intrinsically Empty Nature
 2. emptiness of self-nature
 3. svabhāva-śūnya; empty intrinsic nature
总持 總持 122
 1. to hold to the good, total retention
 2. dharani; total retention
总持门 總持門 122 dharani teachings
最上 122 supreme
最胜 最勝 122
 1. jina; conqueror
 2. supreme; uttara
 3. Uttara
作佛事 122 do as taught by the Buddha
作善 122 to do good deeds