Glossary and Vocabulary for The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》, Scroll 429

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 106 般若波羅蜜多 bōrěbōluómìduō prajnaparamita / prajñāpāramitā / perfection of the highest form of wisdom 於此般若波羅蜜多
2 96 děng et cetera / and so on 善女人等不離一切智智心
3 70 Buddha / Awakened One 佛告天帝釋言
4 54 善男子 shàn nánzǐ a good man / a son of a noble family 若善男子
5 54 善女人 shàn nǚrén a good woman / a daughter of a noble family 善女人等不離一切智智心
6 48 憍尸迦 Jiāoshījiā Śakra / Sakka / Śakra Devānām Indra / Kauśika 憍尸迦
7 46 method / way 亦辦四念住廣說乃至十八佛不共法
8 42 甚深 shénshēn very profound / what is deep 若此般若波羅蜜多甚深經典人中流布
9 31 十八 shíbā eighteen 亦辦四念住廣說乃至十八佛不共法
10 28 lìng to make / to cause to be / to lead 則令一切惡法損減
11 27 一切相智 yīqiè xiāng zhì knowledge of all bases / vastujñāna 一切相智
12 26 讀誦 dúsòng to read aloud / to recite 讀誦
13 26 供養 gòngyǎng to make offerings / to provide offerings / to worship 供養恭敬
14 25 guǎng wide / large / vast 廣為有情宣說流布
15 25 to reach 獨覺及無上乘
16 23 方便 fāngbiàn convenient 以無所得而為方便
17 23 受持 shòuchí to accept and maintain faith / to uphold 受持
18 22 思惟 sīwéi to think / to consider / to reflect 如理思惟
19 22 精勤 jīngqín concentrated diligence 精勤修學
20 22 如理 rú lǐ principle of suchness 如理思惟
21 22 修學 xiūxué to study 精勤修學
22 21 流布 liúbù to propagate / to spread / to circulate / to disseminate 廣為有情宣說流布
23 21 有情 yǒuqíng sentient beings 廣為有情宣說流布
24 20 至心 zhìxīn sincerity 至心聽聞
25 20 書寫 shūxiě to write 或有書寫種種莊嚴
26 20 功德 gōngdé guṇa / achievements and virtue / merit 第二分功德品第三十二
27 19 yán to speak / to say / said 佛告天帝釋言
28 19 聽聞 tīngwén listening and learning 至心聽聞
29 19 zhòng many / numerous 若四大王眾天乃至非想非非想處天
30 19 菩提 pútí bodhi / enlightenment / awakening 正等覺所證無上正等菩提
31 18 xīn heart 善女人等不離一切智智心
32 18 尊重 zūnzhòng to esteem / to respect / to honor 尊重讚歎
33 18 恭敬 gōngjìng to bow / to revere / to hold in deferential respect 供養恭敬
34 18 shí time / a period of time 時阿素洛及諸朋黨所起惡心即皆息滅
35 18 諸天 zhūtiān devas 汝等諸天眷屬
36 17 讚歎 zàntàn to sigh or gasp in admiration / to praise highly 尊重讚歎
37 16 lái to come 若諸如來
38 16 zhèng upright / straight 正等覺所證無上正等菩提
39 16 獨覺 dújué Pratyeka-Buddha / Pratyekabuddha 獨覺及無上乘
40 16 miào wonderful / fantastic 復以種種上妙花鬘
41 16 布施波羅蜜多 bùshī bōluómìduō dāna-pāramitā / the paramita of generosity 亦辦布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多
42 16 無量 wúliàng immeasurable / unlimited 所生福聚無量無邊不可思議不可稱計
43 16 néng can / able 以此般若波羅蜜多能辦如來
44 15 無所得 wú suǒ dé nothing to be attained 以無所得而為方便
45 15 爾時 ěr shí at that time 爾時
46 14 shàng top / a high position 復以種種上妙花鬘
47 14 經典 jīngdiǎn a classic / a scripture / a canonical text 若此般若波羅蜜多甚深經典人中流布
48 14 shòu to suffer / to be subjected to 於是甚深般若波羅蜜多應受
49 14 niàn to read aloud 若阿素洛及惡朋黨起如是念
50 13 tiān day 若四大王眾天乃至非想非非想處天
51 13 世尊 Shìzūn World-Honored One / Bhagavat / Bhagavān / Buddha 世尊
52 13 無上 wúshàng supreme / unexcelled 獨覺及無上乘
53 13 慶喜 qìngxǐ Ānanda / Ananda 具壽慶喜白佛言
54 13 shuō to say / said / to speak / to talk / speaks 如汝所說
55 12 一切智智 yīqiè zhì zhì sarvajñāta / sarvajña-jñāta 善女人等不離一切智智心
56 12 wáng Wang 若四大王眾天乃至非想非非想處天
57 12 宣說 xuānshuō to preach / to teach publicly / to teach classics or religious texts 廣為有情宣說流布
58 11 zhǒng kind / type 法種
59 11 解說 jiěshuō to explain / to comment 解說
60 11 迴向 huíxiàng to transfer merit / to dedicate / pariṇāmanā 若不迴向一切相智而修布施乃至十八佛不共法
61 11 zhī to know 大仙當知
62 11 布施 bùshī dana / giving / the practice of giving / generosity 正等覺不廣稱讚布施等五波羅蜜多乃至十八佛不共法
63 10 chù a place / location / a spot / a point 大臣等處
64 10 聲聞 shēngwén Sravaka Realm / Sravaka / Śrāvaka / a distinguished disciple of the Buddha 亦辦一切聲聞
65 10 héng constant / regular / persistent 恒為父母
66 10 sòng to recite / to read aloud / to recite from memory 應誦
67 10 世間 shìjiān world / the human world 即此世間佛寶
68 10 正等覺 Zhèng Děngjué Complete Enlightenment / Absolute Universal Englightened Awareness 正等覺一切智
69 10 菩薩摩訶薩 púsà móhēsà bodhisattva mahāsattva 若菩薩摩訶薩成熟有情
70 10 shēng to be born / to give birth 第二分福生品第三十一
71 10 xíng to walk / to move 亦有菩薩摩訶薩行
72 10 白佛 bái fó to address the Buddha 天帝釋白佛言
73 10 廣說 guǎngshuō to explain / to teach 亦辦四念住廣說乃至十八佛不共法
74 9 無性 wúxìng niḥsvabhāva / no self-nature 亦辦內空乃至無性自性空
75 9 shì matter / thing / item 如是勝事終不隱沒
76 9 天帝釋 Tiān Dì Shì Śakra / Sakka / Śakra Devānām Indra / Kauśika 我等當與天帝釋軍交陣戰諍
77 9 自性空 zìxìng kōng svabhāva-śūnya / empty intrinsic nature 亦辦內空乃至無性自性空
78 9 xiū to decorate / to embellish 壞諸有情所修勝事
79 9 zhì wisdom / knowledge / understanding 道相智
80 9 bàn to do / to manage / to handle / to go about / to run / to deal with 以此般若波羅蜜多能辦如來
81 9 如來 Rúlái Thus-Come (tathagata) / Tathāgata / Thus Come One 以此般若波羅蜜多能辦如來
82 9 內空 nèikōng empty within 亦辦內空乃至無性自性空
83 9 qián front 汝等諸天眷屬應住其前
84 9 shèng to beat / to win / to conquer 如是勝事終不隱沒
85 9 未來 wèilái future 過去未來現在諸佛及諸弟子
86 8 由此 yóucǐ hereby / from this 由此三千大千世界所有四大王眾天乃至色究竟天
87 8 無邊 wúbiān without boundaries / limitless / boundless 所生福聚無量無邊不可思議不可稱計
88 8 fēn to separate / to divide into parts 第二分福生品第三十一
89 8 舍利子 Shèlìzi Śariputra / Sariputta 舍利子見已念言
90 8 不為 bùwéi to not do 不為一切之所降伏
91 8 四念住 Sì Niàn Zhù Four Foundations of Mindfulness / Satipatthana 亦辦四念住廣說乃至十八佛不共法
92 8 zhèng proof 正等覺所證無上正等菩提
93 8 燈明 dēng míng a lamp held before the Buddha 燈明而為供養
94 8 等於 děngyú to equal 善女人等於此般若波羅蜜多
95 8 desire 若有欲至國主
96 8 to go 從所來門復道而去
97 8 成就 chéngjiù accomplishment / success / achievement 諸菩薩摩訶薩成就方便善巧力故
98 8 三千大千世界 sān qiān dà qiān shìjiè Three Thousandfold World System / trisāhasramahāsāhasralokadhātu / a great chiliocosm / trichiliocosm / the cosmos 三千大千世界所有四大王眾天乃至色究竟天
99 8 帝釋 Dìshì Śakra / Sakka / Śakra Devānām Indra / Kauśika 佛告天帝釋言
100 8 殊勝 shūshèng excellent / distinguished 能攝一切殊勝善法
101 8 dào way / road / path 道相智
102 8 便 biàn convenient / handy / easy 世間便有布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多
103 8 十方 shí fāng the ten directions 十方各如殑伽沙界一切如來應正等覺
104 8 菩薩 púsà bodhisatta 若菩薩法
105 8 無二 wú èr advaya / nonduality / not two 當知無二亦無二處
106 8 one 百分不及一
107 7 成熟 chéngshú mature / familiar / skilled / ripe 亦辦成熟有情
108 7 人非人 rén fēi rén kijnara / human or non-human being 人非人等
109 7 阿素洛 āsùluò an asura 諸阿素洛朋黨損減
110 7 sàn to scatter / to break up / to disperse / to adjourn 塗散等香
111 7 無邊世界 wúbiān shìjiè the unbounded world 於此三千大千世界乃至十方無量無數無邊世界亦復如是
112 7 稱讚 chēngzàn to praise / to acclaim / to commend / to compliment 正等覺不廣稱讚布施等五波羅蜜多乃至十八佛不共法
113 7 真修 zhēnxiū cultivation in accordance with reason 可名真修布施波羅蜜多乃至十八佛不共法不
114 7 勝利 shènglì victory 當知是處有妙光明除滅暗冥生諸勝利
115 7 告天 gàotiān to tell Heaven 佛告天帝釋言
116 7 è evil / vice 則令一切惡法損減
117 7 jiàn to see 一切有情見者歡喜
118 7 花鬘 huāmán headdress 復以種種上妙花鬘
119 7 to leave / to depart / to go away / to part 善女人等不離一切智智心
120 7 qiú to request 為求佛過來詣佛所
121 7 外道 wàidào non-Buddhist 有眾多外道梵志
122 7 佛土 Fótǔ buddhakṣetra / a Buddha land / land or realm of a Buddha / land of the Buddha's birth 嚴淨佛土
123 7 四大 sìdà the four great seeds / the four great elements / mahābhūta 若四大王眾天乃至非想非非想處天
124 7 five 五衰相沒身意泰然
125 7 zhòu mantra / charm / spell 如是般若波羅蜜多是大神呪
126 7 zhōng middle 多生有佛嚴淨土中
127 6 嚴飾 yánshì to decorate / adorned 如是四軍嚴飾殊麗
128 6 huò to reap / to harvest 所獲功德亦無邊際
129 6 zuò to do 不令眾惡為作留難
130 6 威力 wēilì might / formidable power 聞信般若波羅蜜多功德威力甚廣大故
131 6 色究竟天 Sè Jiūjìng Tiān Akaniṣṭha / Akanistha / Akaniṭṭha / Heaven of Ultimate Form 三千大千世界所有四大王眾天乃至色究竟天
132 6 extra / surplus / remainder 此三千大千世界及餘十方無邊世界
133 6 十善業道 shí shàn yè dào ten wholesome kinds of practice 世間常有十善業道
134 6 波羅蜜多 bōluómìduō paramita / perfection 正等覺不廣稱讚布施等五波羅蜜多乃至十八佛不共法
135 6 yòng to use / to apply 用無所得為方便
136 6 一切智 yīqiè zhì sarvajñāta / all-knowledge / omniscience 正等覺一切智
137 6 mén door / gate / doorway / gateway 亦辦一切三摩地門
138 6 can / may / permissible 由此菩薩摩訶薩眾及殊勝行亦可了知
139 6 xiāng fragrant / savory / appetizing / sweet / scented 塗散等香
140 6 zhù to dwell / to live / to reside 若此般若波羅蜜多甚深經典人中住者
141 6 tool / device / utensil / equipment / instrument 若聲聞法皆具攝故
142 6 圓滿 yuánmǎn satisfactory 具足攝取壽量圓滿
143 6 不見 bújiàn to not see 我不見彼外道梵志有少白法
144 6 嚴淨 yán jìng majestic and pure 嚴淨佛土
145 6 power / force / strength 聞是般若波羅蜜多善根力故
146 6 zūn to honor / to respect 最尊最勝
147 5 修行 xiūxíng pratipatti / spiritual practice 聽聞正法如說修行
148 5 化作 huàzuò to change into / to turn into / to become 作是念已化作四軍
149 5 nán difficult / arduous / hard 設有障難不能遮斷
150 5 惡魔 èmó Māra 惡魔竊作是念
151 5 得名 démíng to become famous 方得名為真修布施波羅蜜多乃至十八佛不共法
152 5 右繞 yòu rào to circumambulate in a clockwise direction 遙伸敬相右繞世尊
153 5 三摩地 sānmódì Samadhi / samādhi / concentrated meditation / mental concentration 亦辦一切三摩地門
154 5 陀羅尼門 tuóluóní mén dharani-entrance 陀羅尼門
155 5 xiǎng to think
156 5 shí knowledge / understanding 識乃至無上正等菩提無二為方便
157 5 藥叉 yàochā yaksa / yaksha 藥叉
158 5 suí to follow 善女人等隨所生處常不遠離十善業道
159 5 dìng to decide 定當漸次證得無上正等菩提
160 5 合掌 hézhǎng to join palms 合掌恭敬同白佛言
161 5 bǎi one hundred 大般若波羅蜜多經卷第四百二十九
162 5 qiān one thousand 千分不及一
163 5 Māra
164 5 人中 rénzhōng mānuṣyaka / a multitude of men 若此般若波羅蜜多甚深經典人中流布
165 5 佛言 Fó yán the Buddha said 佛言
166 5 good fortune / happiness / luck 第二分福生品第三十一
167 5 color 以色
168 4 jīn today / modern / present / current / this / now 今此眾多外道梵志
169 4 留難 liú nán the difficulty of evil spirits left behind to hinder doing of good deed 將非般若留難事耶
170 4 四無量 sì wúliàng four immeasurables / four immeasurable minds / four immeasurable states of mind / brahmavihāra-niddesa 四無量
171 4 大仙 dàxiān a great sage / a saint 大仙
172 4 所生 suǒshēng parents (father and mother) 所生福聚無量無邊不可思議不可稱計
173 4 無生 wúshēng anutpāda / unproduced / non-arising 無生為方便
174 4 衣服 yīfu clothing / clothes / attire 衣服
175 4 different / other 諸佛所得一切相智不異般若波羅蜜多
176 4 擁護 yōnghù to help / to assist 我等天眾亦常隨逐勤加擁護令無損惱
177 4 Tu 塗散等香
178 4 第二 dì èr second 第二分福生品第三十一
179 4 child / son 若諸天子或諸天女五衰相現
180 4 生長 shēngzhǎng to grow 菩薩所有方便善巧皆從如是甚深般若波羅蜜多而得生長
181 4 有無 yǒu wú existent and non-existent/ having identity and emptiness 亦有無上正等菩提
182 4 莊嚴 zhuāngyán stately / solemn 或有書寫種種莊嚴
183 4 lùn to comment / to discuss 心無怯怖不為一切論難所伏
184 4 梵志 fànzhì Brahmin / Brahman 有眾多外道梵志
185 4 zhōng end / finish / conclusion 苾芻僧寶終不隱沒
186 4 預流果 Yùliúguǒ srotāpanna 亦有預流果乃至阿羅漢果
187 4 四無色定 sì wúsè dìng four formless heavens 四無色定
188 4 寶幢 bǎochuáng A Buddhist ensign or banner 寶幢
189 4 不能 bù néng cannot / must not / should not 力士種等所有四軍皆不能及
190 4 dǎo to lead / to guide / to conduct / to direct 第六般若波羅蜜多能與前五波羅蜜多乃至十八佛不共法為尊為導故
191 4 liàng a quantity / an amount 具足攝取壽量圓滿
192 4 幡蓋 fān gài a scroll style canopy 幡蓋
193 4 珍奇 zhēnqí rare / precious 珍奇
194 4 瓔珞 yīngluò a jade-like stone ornament / a jade necklace / an ornament / a garland of pearls 瓔珞
195 4 shè to absorb / to assimilate 普攝一切菩提分法
196 4 fāng square / quadrilateral / one side 隨諸方域有善男子
197 4 四靜慮 Sì Jìnglǜ four jhanas / four stages of meditative concentration 若四靜慮
198 4 yuán fate / predestined affinity 彼有何緣適來還去
199 4 善法 shànfǎ a wholesome thing / a beneficial dharma 善法增益
200 4 zài in / at 永不生在貧窮
201 4 歡喜 huānxǐ joyful 必為王等歡喜問訊供養恭敬
202 4 觀禮 guānlǐ to attend a ritual 觀禮
203 4 hair 多發正願
204 4 具壽 jùshòu friend / brother / āyuṣman 具壽慶喜白佛言
205 4 禮拜 lǐbài week 右繞禮拜合掌而去
206 4 大族 dàzú large and influential family / clan 若剎帝利大族
207 4 伎樂 jìyuè music 伎樂
208 3 眷屬 juànshǔ family members / family dependents 汝等諸天眷屬
209 3 降伏 xiángfú to subdue / to vanquish / to tame / to pacify 不為一切之所降伏
210 3 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 必於先世無量佛所多集善根
211 3 苾芻 bìchú a monk / a bhikkhu 苾芻僧寶終不隱沒
212 3 朋黨 péngdǎng a clique 諸阿素洛朋黨損減
213 3 chí to grasp / to hold 應持
214 3 莫呼洛伽 mòhūluòjiā mahoraga 莫呼洛伽
215 3 能行 néngxíng ability to act 能行布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多
216 3 所得 suǒdé what one acquires / one's gains 諸佛所得一切相智
217 3 lóng dragon 有大威德諸龍
218 3 nǎo to be angry / to hate 將非惡魔化作此事來欲惱佛
219 3 辯才 biàncái eloquence 以天威力令說法師增益辯才宣暢無盡
220 3 解脫蘊 jiětuōyùn body of liberation / aggregate of liberation / vimukti-skanda 解脫蘊
221 3 to be terrified / to be afraid / to be frightened 心無怯怖不為一切論難所伏
222 3 border / boundar / juncture 我從世尊所受般若波羅蜜多功德深廣無量無邊際
223 3 威神 Wēishén Anubhāva 是故般若波羅蜜多功德威神最尊
224 3 念言 niànyán words from memory 天帝釋見已念言
225 3 定蘊 dìng yùn body of meditation / aggregate of meditation / samādhi-skandha 定蘊
226 3 yùn to bring together / to collect 解脫智見蘊
227 3 jiè border / boundary 入無餘依般涅槃界
228 3 提供 tígōng to supply / to provide 妙雲蘭若提供
229 3 增益 zēngyì to increase 善法增益
230 3 僧寶 sēngbǎo the jewel of the monastic community 苾芻僧寶終不隱沒
231 3 to conceal / to hide / to ambush 能伏一切
232 3 現世 xiànshì the present rebirth / the present life 除先定業現世應受
233 3 眾多 zhòngduō numerous 有眾多外道梵志
234 3 品第 pǐndì grade (i.e. quality) / rank 第二分福生品第三十一
235 3 大般若波羅蜜多經 Dà Bōrěluómìduō Jīng The Large Sūtra Perfection of Wisdom / Mahāprajñāpāramitāsūtra 大般若波羅蜜多經卷第四百二十九
236 3 不滅 bùmiè not being extinguished 僧眼不滅
237 3 big / great / huge / large / major 及一切具大威力龍神
238 3 huì can / be able to 時有無量百千天子為聽法故皆來集會
239 3 jǐn tense / tight / taut 緊捺落
240 3 過去 guòqù past / previous/ former 過去未來現在諸佛及諸弟子
241 3 tóng like / same / similar 同聲共白天帝釋言
242 3 佛寶 fóbǎo the treasure of the Buddha 即此世間佛寶
243 3 性空 xìngkōng inherently empty / empty in nature 識性空
244 3 惡心 èxīn bad habit / vice 時阿素洛及諸朋黨所起惡心即皆息滅
245 3 慧蘊 huì yùn body of wisdom / aggregate of wisdom / prajñā-skandha 慧蘊
246 3 jiǔ old 願此般若波羅蜜多在贍部洲人中久住
247 3 shàn to support / to provide aid 願此般若波羅蜜多在贍部洲人中久住
248 3 chéng to mount / to climb onto 獨覺及無上乘
249 3 downwards-right concave stroke 緊捺落
250 3 ministry / department 願此般若波羅蜜多在贍部洲人中久住
251 3 惱害 nǎohài to hate very much 不令一切人非人等種種惡緣之所惱害
252 3 zhōu a continent 願此般若波羅蜜多在贍部洲人中久住
253 3 luò to fall / to drop 緊捺落
254 3 解脫 jiětuō liberation / emancipation / vimokṣa 解脫智見蘊
255 3 婆羅門 Póluómén Brahmin / Brahman 婆羅門大族
256 3 善根 shàngēn virtuous roots / wholesome roots / kuśalamūla 聞是般若波羅蜜多善根力故
257 3 四軍 sì jūn four divisions of troups 作是念已化作四軍
258 3 健達縛 jiàndáfú a gandharva 健達縛
259 3 大神 dàshén deity 如是般若波羅蜜多是大神呪
260 3 具足 jùzú complete / full / perfect 唯有菩薩具足種種方便善巧
261 3 來集 lái jí to assemble 時有無量百千天子為聽法故皆來集會
262 3 shī teacher 工師
263 3 戒蘊 jiè yùn body of morality / aggregate of morality / śīla-skandha 善女人等成就無量殊勝戒蘊
264 3 法寶 fǎbǎo the Buddha's teaching 法寶
265 3 zhuǎn to transmit / to convey / to forward (mail) 轉妙法輪度無量眾
266 3 怨敵 yuàndí an enemy 不為一切異學論難及諸怨敵之所屈伏
267 3 yuàn to hope / to wish / to desire 除願往彼成熟有情
268 3 wèi to call 謂能正知無所有故
269 3 jìng to respect /to honor 遙伸敬相右繞世尊
270 3 方便善巧 fāngbiàn shàn qiǎo skillful means / expedient means / skillful and expedient means 唯有菩薩具足種種方便善巧
271 3 大威德 Dà Wēi Dé Yamantaka 有大威德諸龍
272 3 阿羅漢果 aluóhàn guǒ the fruit of arhat cultivation / the fruit of awakening 亦有預流果乃至阿羅漢果
273 3 淨信 jìngxìn prasāda / pure faith 於此般若波羅蜜多生淨信故
274 3 sǔn to injure 則令一切惡法損減
275 2 敬重 jìngzhòng to respect deeply / to revere / to esteem 敬重法故皆來集會
276 2 至誠 zhìchéng sincere 應各至誠誦念如是甚深般若波羅蜜多
277 2 建立 jiànlì to create / to build 為能建立
278 2 road / path / way 揭路茶
279 2 因緣 yīnyuán Cause and Condition / principal and secondary causes / chain of cause and effect / primary cause / nidāna 由此因緣世間便有十善業道
280 2 天子 tiānzǐ the rightful Emperor / the Son of Heaven 時彼天子或彼天女
281 2 fàn Sanskrit
282 2 to enter 入無餘依般涅槃界
283 2 說法 shuō fǎ a statement / wording 以天威力令說法師增益辯才宣暢無盡
284 2 zhòng heavy 重白佛言
285 2 龍神 lóng shén dragon spirit 及一切具大威力龍神
286 2 undulations 乃至鄔波尼殺曇分亦不及一
287 2 第六 dì liù sixth 但廣稱讚第六般若波羅蜜多
288 2 zào to make / to build / to manufacture 以前所造窣堵波福比此福聚
289 2 huái bosom / breast 唯懷惡心為求我過來至我所
290 2 阿羅漢 Āluóhàn Arhat 阿羅漢
291 2 天眾 Tiān Zhòng the twenty devas and other dieties 亦令一切天眾增益
292 2 五眼 wǔyǎn the five eyes / pañcacakṣūs 亦辦五眼
293 2 沙門 shāmén a Buddhist monk / a wandering monk / a shramana / a sramana / renunciant / mendicant 若諸沙門
294 2 記法 jìfǎ notation 有記法
295 2 一切法 yīqiē fǎ all dharmas / all things / sarvadharma 於一切法無所不知
296 2 佛法 fófǎ Dharma / Dhárma / Dhamma / Buddha-Dhárma / Buddhist doctrine 若諸佛法
297 2 二十九 èrshíjiǔ 29 大般若波羅蜜多經卷第四百二十九
298 2 jiā to add 我等天眾亦常隨逐勤加擁護令無損惱
299 2 duò to fall / to sink 其心驚惶恐墮惡趣
300 2 依止 yī zhǐ to depend and rest upon 為所依止
301 2 wǎng to go (in a direction) 除願往彼成熟有情
302 2 勢力 shìli power / influence / force 如是般若波羅蜜多威德勢力法令爾故
303 2 魔軍 mó jūn Māra's army 善女人等魔及魔軍不能得便
304 2 無上菩提 wúshàng pútí samyaksaṃbodhi / unsurpassed complete perfect enlightenment / supreme bodhi 所有四大王眾天乃至廣果天已發無上菩提心者恒來是處
305 2 shā to kill / to murder / to slaughter 乃至鄔波尼殺曇分亦不及一
306 2 大地 dàdì earth / mother earth 譬如大地以種散中
307 2 district / region / boundary 隨諸方域有善男子
308 2 duǎn short 來趣法會伺求佛短
309 2 jūn army / military 我等當與天帝釋軍交陣戰諍
310 2 隱沒 yǐnmò to vanish gradually / to disappear / to fade out 苾芻僧寶終不隱沒
311 2 無盡 wújìn endless / inexhaustible 以天威力令說法師增益辯才宣暢無盡
312 2 yōu to worry / to be concerned 心不沈沒亦不憂悔
313 2 眾生 zhòngshēng beings / all living things / all sentient beings 眾生出版社提供
314 2 除滅 chúmiè to eliminate 當知是處有妙光明除滅暗冥生諸勝利
315 2 jiǎn to deduct / to subtract 則令一切惡法損減
316 2 一切有情 yīqiè yǒuqíng all sentient beings 一切有情見者歡喜
317 2 interesting 來趣法會伺求佛短
318 2 to associate with / be near 以前所造窣堵波福比此福聚
319 2 譬如 pìrú for examlpe 譬如依因滿月輪故
320 2 有如 yǒurú to be like / similar to / alike 我不說此甚深般若波羅蜜多但有如前所說功德
321 2 business / industry 除先定業現世應受
322 2 過來 guòlái to come over 為求佛過來詣佛所
323 2 妙法 miào fǎ the wonderful Dharma / the wonderful truth / saddharma / the Dharma / the teachings of the Buddha 轉妙法輪度無量眾
324 2 kǒng fearful / apprehensive 不恐
325 2 gào to tell / to say / said / told 佛告舍利子言
326 2 lèi kind / type / class / category 常得成就如是等類現在功德
327 2 出世間法 chū shìjiān fǎ the way of leaving the world / the Noble Eightfold Path 出世間法
328 2 汝等 rǔ děng you all 汝等諸天眷屬
329 2 huǐ to regret 心不沈沒亦不憂悔
330 2 juǎn to coil / to roll
331 2 wén to hear 聞是般若波羅蜜多善根力故
332 2 天花 tiānhuā a ceiling 各各化作種種天花及香鬘等諸妙供具
333 2 暗冥 ànmíng dim and unclear 當知是處有妙光明除滅暗冥生諸勝利
334 2 此處 cǐ chù this place / here 當知此處佛寶
335 2 利樂 lì lè blessing and joy 或依佛法已獲殊勝利樂事者
336 2 idea 五衰相沒身意泰然
337 2 zēng to increase / to add to / to augment 諸星宿等皆得增明
338 2 yǎn eye 僧眼不滅
339 2 capacity / degree / a standard / a measure 轉妙法輪度無量眾
340 2 Bhiksuni / a nun / a bhikṣuṇī / bhikkhunī 乃至鄔波尼殺曇分亦不及一
341 2 rén person / people / a human being 色界諸天人等皆同集會
342 2 soil / ground / land 不證聲聞及獨覺地
343 2 shū book 以淨信心書持如是甚深般若波羅蜜多
344 2 mán beautiful 各各化作種種天花及香鬘等諸妙供具
345 2 論及 lùnjí to make reference to / to write about 不為一切外道異論及諸怨敵之所降伏
346 2 百分 bǎifēn one hundredth 百分不及一
347 2 隨逐 suí zhú to attach and follow 常來至此隨逐擁護
348 2 chá tea 揭路茶
349 2 qiē to cut / to mince / to slice / to carve 若一切三摩地門
350 2 卷第四 juǎn dì sì scroll 4 大般若波羅蜜多經卷第四百二十九
351 2 to examine / to spy on 來趣法會伺求佛短
352 2 大臣 dàchén chancellor / minister 大臣等處
353 2 若一 ruòyī similar 若一切三摩地門
354 2 tán dark clouds 乃至鄔波尼殺曇分亦不及一
355 2 出版社 chūbǎn shè publisher / publishing house / press 眾生出版社提供
356 2 常隨 cháng suí a regular personal attendant 我等天眾亦常隨逐勤加擁護令無損惱
357 2 踊躍 yǒngyuè eager / enthusiastic 歡喜踊躍敬受如是甚深般若波羅蜜多
358 2 Wu 乃至鄔波尼殺曇分亦不及一
359 2 一佛 yī fó one Buddha 從一佛國至一佛國
360 2 guó a country / a state / a kingdom 從一佛國至一佛國
361 2 to arise / to get up 若阿素洛及惡朋黨起如是念
362 2 四眾 sì zhòng the fourfold assembly / the four communities 正等覺四眾圍繞
363 2 female / feminine 若諸天子或諸天女五衰相現
364 2 設有 shèyǒu to have / to incorporate / to feature 設有命終還生本處
365 2 退還 tuìhuán to return 令彼邪徒退還本所
366 2 jiē to take off / to lift off 揭路茶
367 2 沈沒 chénméi to sink / to perish 心不沈沒亦不憂悔
368 2 to assemble / to meet together 所生福聚無量無邊不可思議不可稱計
369 2 無數 wúshù countless / innumerable 於此三千大千世界乃至十方無量無數無邊世界亦復如是
370 2 超過 chāoguò to surpass / to exceed 超過聲聞
371 2 了知 liǎozhī to understand clearly 由此菩薩摩訶薩眾及殊勝行亦可了知
372 2 光明 guāngmíng bright 當知是處有妙光明除滅暗冥生諸勝利
373 2 六神通 liù shéntōng the six supernatural powers 六神通
374 2 守護 shǒuhù to guard / to defend 皆共守護如是般若波羅蜜多
375 2 to go to / to arrive / to reach 為求佛過來詣佛所
376 2 sēng a monk 僧眼不滅
377 1 得便 debiàn at one's convenience / when one has time 善女人等魔及魔軍不能得便
378 1 to bend / to flex 不為一切異學論難及諸怨敵之所屈伏
379 1 shǎo few 我不見彼外道梵志有少白法
380 1 異學 yì xué study of non-Buddhist worldviews 不為一切異學論難及諸怨敵之所屈伏
381 1 qīng light / not heavy 或轉重業現世輕受
382 1 fèng to offer / to present 三藏法師玄奘奉
383 1 三寶 Sān Bǎo The Triple Gem / triple gem / three treasures / ratnatraya 由三寶種不斷絕故
384 1 攝取 shèqǔ to absorb 具足攝取壽量圓滿
385 1 親友 qīnyǒu friends and relatives 親友
386 1 八十隨好 bā shí suí hǎo eighty noble qualities 八十隨好圓滿莊嚴
387 1 身空 shēn kōng inside and outside are empty / intrinsically 踴身空中而散佛上
388 1 zhàn war / fighting / battle 我等當與天帝釋軍交陣戰諍
389 1 無所不知 wú suǒ bùzhī omniscient 於一切法無所不知
390 1 本處 běn chù here / this place 設有命終還生本處
391 1 xué to study / to learn 一切皆學如是般若波羅蜜多
392 1 惡業 èyè unwholesome acts / evil intentions 唯除宿世定惡業因現在應熟
393 1 宿世 sù shì former lives 唯除宿世定惡業因現在應熟
394 1 yǐng an image / a reflection 影堅勝軍
395 1 有漏 yǒulòu having flow / pain / affliction / vexation / defilement / bhavāsrava / āsrava 有漏法
396 1 有為法 yǒuwèifǎ saṃskṛta / conditioned 有為法
397 1 焚燒 fénshāo to burn / to set on fire 火所焚燒
398 1 和合 héhé to mix / to blend / to converge / to join / to fuse 眾緣和合則得生長
399 1 shī to lose 彼外道等來求我失
400 1 白言 bái yán to say 具壽慶喜白言
401 1 求得 qiúdé to seek 說般若時懷勃惡心來求得便
402 1 之一 zhīyī one of 第二分天來品第三十四之一
403 1 yǒng to leap / to jump 踴身空中而散佛上
404 1 玄奘 Xuán Zàng Xuanzang / Hsuan-Tsang 三藏法師玄奘奉
405 1 dǎo to fall / to collapse / to topple 為諸有情無倒宣說一切世間
406 1 國主 guózhǔ monarch / emperor 若有欲至國主
407 1 剎帝利 Shādìlì Kshatriya / Kashtriya / Ksatriyah 若剎帝利大族
408 1 應作 yīngzuò a manifestation 善女人等應作是念
409 1 佛世尊 fóshìzūn Buddha, the world-honoured / bhagavat 親近供養諸佛世尊
410 1 qiǎn to punish / scold 若至其所終不為彼譴罰加害
411 1 愛護 àihù to cherish and protect / to treasure 阿素洛等之所愛護
412 1 分別 fēnbié to differentiate / to distinguish 具廣分別一切法故
413 1 無缺 wúquē whole 隨所生處常具諸根支體無缺
414 1 xuān to declare / to announce 以天威力令說法師增益辯才宣暢無盡
415 1 chéng to finish / to complete / to accomplish / to succeed 善女人等非少善根能成此事
416 1 唯有 wěiyǒu only / alone 唯有菩薩具足種種方便善巧
417 1 huǒ fire / flame 火所焚燒
418 1 衛護 wèihù to guard / to protect 我等諸天常隨衛護是善男子
419 1 親近 qīnjìn to get close to 親近供養諸佛世尊
420 1 三十四 sānshísì 34 第二分天來品第三十四之一
421 1 guǐ a ghost / spirit of dead 鬼界
422 1 無餘 wúyú without remainder / niravaśeṣa 入無餘依般涅槃界
423 1 happy / glad / cheerful / joyful 受天富樂倍勝於前
424 1 旃荼羅 Zhāntúluó Chandala / caṇḍāla 獄吏及補羯娑旃荼羅家
425 1 真如 zhēnrú tathatā / suchness / inherent nature / true nature / tathata 若真如
426 1 廣果天 Guǎng Guǒ Tiān Brhatphala Heaven / The Heaven of Bountiful Fruits 所有四大王眾天乃至廣果天已發無上菩提心者恒來是處
427 1 shēn to extend / to stretch out / to open up 遙伸敬相右繞世尊
428 1 to be kind / to be charitable / to be benevolent 常於有情發起慈
429 1 弟子 dìzi disciple / follower / student 過去未來現在諸佛及諸弟子
430 1 flourishing / prosperous 說般若時懷勃惡心來求得便
431 1 huài bad / spoiled / broken / defective 壞諸有情所修勝事
432 1 rich / wealthy 受天富樂倍勝於前
433 1 ěr ear 甚深般若波羅蜜多一經其耳
434 1 法定 fǎdìng legal / statutory / rightful 法定
435 1 命終 mìng zhōng to die / to end a life 設有命終還生本處
436 1 jiāo to deliver / to turn over / to pay 我等當與天帝釋軍交陣戰諍
437 1 shēn human body / torso 五衰相沒身意泰然
438 1 未盡 wèijìn not fulfilled 正等覺於此般若波羅蜜多一切功德說猶未盡
439 1 色力 sèlì effort / energy 色力圓滿
440 1 無上道 wúshàn gdào supreme path / unsurpassed way 正等覺無上道故
441 1 yuē to speak / to say 慶喜對曰
442 1 shū different / special / unusual 如是四軍嚴飾殊麗
443 1 釋迦 Shìjiā Sakyamuni Buddha 釋迦王種
444 1 不變 bùbiàn unchanging / constant 不變異性
445 1 法住 fǎzhù dharma abode 法住
446 1 出世 chūshì to be born / to come into being 正等覺未出世時
447 1 神通 shéntōng a spiritual power / supernatural powers / a remarkable ability / a magical power 常不遠離菩薩神通
448 1 實際 shíjì reality / in practice 實際
449 1 怨賊 yuànzéi someone that is hated as an evil doer 善女人等若遭官事怨賊逼迫
450 1 法眼 fǎyǎn Fayan School 法眼
451 1 yún cloud 妙雲蘭若提供
452 1 to gather / to collect 必於先世無量佛所多集善根
453 1 善現天 Shànxiàn Tiān Sudrsa Heaven / Sudassa / The Heaven of Beautiful Devas / The Heaven of Skillful Manifestation 善現天
454 1 國王 guówáng king / monarch 國王
455 1 深廣 shēnguǎng deep and wide / vast / profound (influence etc) 我從世尊所受般若波羅蜜多功德深廣無量無邊際
456 1 shuāi to weaken / to decline 五衰相沒身意泰然
457 1 眾會 zhònghuì an assembly of monastics 眾會中所有四大王眾天乃至色究竟天
458 1 法界 fǎjiè a dharma realm / a dhárma realm / dharmadhatu / dharmadhātu 法界
459 1 殑伽沙 Jìngjiā shā grains of sand in the Ganges River / innumerable 十方各如殑伽沙界一切如來應正等覺
460 1 force / compel / force 甚深般若波羅蜜多力所逼故
461 1 zhào an imperial decree 詔譯
462 1 不思議界 bù sīyì jiè acintyadhātu / the realm beyond thought and words 不思議界
463 1 先世 xiānshì ancestry 必於先世無量佛所多集善根
464 1 不可稱 bù kě chēng inconceivable / unthinkable / unimaginable 所生福聚無量無邊不可思議不可稱計
465 1 之類 zhī lèi and so on / and such 婆羅門等有情之類
466 1 聽法 tīng fǎ to hear the Dharma / to listen to the teachings of the Buddha 時有無量百千天子為聽法故皆來集會
467 1 淨居天 Jìng Jū Tiān suddhavasa / śuddhāvāsa / Pure Abodes / Pure Dwelling Heavens 所有淨居天
468 1 to calculate / to compute / to count 所生福聚無量無邊不可思議不可稱計
469 1 大明 dàmíng the sun 是大明呪
470 1 貧窮 pínqióng poor / impoverished 永不生在貧窮
471 1 隨心 suíxīn to follow one's heart 隨心所願遊諸佛土
472 1 無得 wú dé Non-Attainment 尊重讚歎無得暫捨
473 1 三藏法師 Sān Zàng Fǎshī Venerable Xuanzang / Tripiṭaka 三藏法師玄奘奉
474 1 fèn to strive / to exert effort 奮威勇銳來詣佛所
475 1 傍生 pángshēng a domestic animal 傍生
476 1 多生 duō shēng many births / many rebirths 多生有佛嚴淨土中
477 1 圍繞 wéirǎo to revolve around / to center on / to circumambulate 正等覺四眾圍繞
478 1 居士 jūshì a lay person / a male lay Buddhist 居士大族
479 1 suō to dance / to frolic 獄吏及補羯娑旃荼羅家
480 1 星宿 xīngxiù a constellation 諸星宿等皆得增明
481 1 永不 yǒng bù never / will never 永不生在貧窮
482 1 事故 shìgù accident 憂悔事故
483 1 xiǎn to show / to manifest / to display 十善業道廣說乃至一切相智皆得顯了
484 1 zhì sluggish / stagnant 令說法師辯才無滯
485 1 白天 báitiān daytime 同聲共白天帝釋言
486 1 愛敬 àijìng to love and revere 婆羅門等之所愛敬
487 1 貿易 màoyì trade 若戍達羅貿易卑族
488 1 息滅 xīmiè to extinguish / to put out 時阿素洛及諸朋黨所起惡心即皆息滅
489 1 可驚 kějīng astonishing 善女人等都不見有可驚
490 1 xiè to idle / to be slack 一切相智恒無懈廢
491 1 qiè to steal / to usurp / to encroach on / to endanger 惡魔竊作是念
492 1 心想 xīn xiǎng thoughts of the mind / thought 獨覺下劣心想
493 1 jīng to be surprised / to be frightened / to be scared 善女人等心常不驚
494 1 shāng to injure / to wound / to be injured 刀兵所傷
495 1 下賤 xiàjiàn low / degrading / base / mean 下賤
496 1 盜賊 dàozéi thiefs / robbers 盜賊
497 1 a family clan 若戍達羅貿易卑族
498 1 等心 děng xīn a non-discriminating mind 善女人等心常不驚
499 1 善逝 Shàn Shì Immaculately Departed One / Well-Gone / the Buddha 善逝
500 1 戍達羅 shùdáluó sudra / shudra / slave class 若戍達羅貿易卑族

Frequencies of all Words

Top 500

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 106 般若波羅蜜多 bōrěbōluómìduō prajnaparamita / prajñāpāramitā / perfection of the highest form of wisdom 於此般若波羅蜜多
2 96 děng et cetera / and so on 善女人等不離一切智智心
3 77 乃至 nǎizhì and even 亦辦布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多
4 76 ruò to seem / to be like / as 若善男子
5 72 purposely / intentionally / deliberately / knowingly 何以故
6 70 Buddha / Awakened One 佛告天帝釋言
7 70 wèi for / to 以無所得而為方便
8 62 not / no 善女人等不離一切智智心
9 54 如是 rúshì thus / so 如是
10 54 善男子 shàn nánzǐ a good man / a son of a noble family 若善男子
11 54 善女人 shàn nǚrén a good woman / a daughter of a noble family 善女人等不離一切智智心
12 52 zhū all / many / various 諸妙
13 48 憍尸迦 Jiāoshījiā Śakra / Sakka / Śakra Devānām Indra / Kauśika 憍尸迦
14 46 this / these 於此般若波羅蜜多
15 46 method / way 亦辦四念住廣說乃至十八佛不共法
16 45 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 如汝所說
17 42 甚深 shénshēn very profound / what is deep 若此般若波羅蜜多甚深經典人中流布
18 41 shì is / are / am / to be 聞是般若波羅蜜多善根力故
19 34 gòng together 亦辦四念住廣說乃至十八佛不共法
20 34 also / too 亦辦布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多
21 32 ér and / as well as / but (not) / yet (not) 以無所得而為方便
22 31 yīng should / ought
23 31 十八 shíbā eighteen 亦辦四念住廣說乃至十八佛不共法
24 31 一切 yīqiè all / every / everything 亦辦一切三摩地門
25 31 yǒu is / are / to exist 或有書寫種種莊嚴
26 28 so as to / in order to 以無所得而為方便
27 28 in / at 於此般若波羅蜜多
28 28 lìng to make / to cause to be / to lead 則令一切惡法損減
29 27 一切相智 yīqiè xiāng zhì knowledge of all bases / vastujñāna 一切相智
30 26 讀誦 dúsòng to read aloud / to recite 讀誦
31 26 何以 héyǐ why 何以故
32 26 供養 gòngyǎng to make offerings / to provide offerings / to worship 供養恭敬
33 25 guǎng wide / large / vast 廣為有情宣說流布
34 25 to reach 獨覺及無上乘
35 23 方便 fāngbiàn convenient 以無所得而為方便
36 23 受持 shòuchí to accept and maintain faith / to uphold 受持
37 22 思惟 sīwéi to think / to consider / to reflect 如理思惟
38 22 精勤 jīngqín concentrated diligence 精勤修學
39 22 如理 rú lǐ principle of suchness 如理思惟
40 22 修學 xiūxué to study 精勤修學
41 21 流布 liúbù to propagate / to spread / to circulate / to disseminate 廣為有情宣說流布
42 21 有情 yǒuqíng sentient beings 廣為有情宣說流布
43 20 de potential marker 諸星宿等皆得增明
44 20 至心 zhìxīn sincerity 至心聽聞
45 20 書寫 shūxiě to write 或有書寫種種莊嚴
46 20 dāng to be / to act as / to serve as 大仙當知
47 20 jiē all / each and every / in all cases 時阿素洛及諸朋黨所起惡心即皆息滅
48 20 功德 gōngdé guṇa / achievements and virtue / merit 第二分功德品第三十二
49 19 yán to speak / to say / said 佛告天帝釋言
50 19 聽聞 tīngwén listening and learning 至心聽聞
51 19 zhòng many / numerous 若四大王眾天乃至非想非非想處天
52 19 菩提 pútí bodhi / enlightenment / awakening 正等覺所證無上正等菩提
53 18 again / more / repeatedly 復以種種上妙花鬘
54 18 xīn heart 善女人等不離一切智智心
55 18 尊重 zūnzhòng to esteem / to respect / to honor 尊重讚歎
56 18 I / me / my 我當誦念從佛所受甚深般若波羅蜜多
57 18 恭敬 gōngjìng to bow / to revere / to hold in deferential respect 供養恭敬
58 18 shí time / a period of time 時阿素洛及諸朋黨所起惡心即皆息滅
59 18 諸天 zhūtiān devas 汝等諸天眷屬
60 17 讚歎 zàntàn to sigh or gasp in admiration / to praise highly 尊重讚歎
61 16 lái to come 若諸如來
62 16 zhèng upright / straight 正等覺所證無上正等菩提
63 16 獨覺 dújué Pratyeka-Buddha / Pratyekabuddha 獨覺及無上乘
64 16 miào wonderful / fantastic 復以種種上妙花鬘
65 16 布施波羅蜜多 bùshī bōluómìduō dāna-pāramitā / the paramita of generosity 亦辦布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多
66 16 無量 wúliàng immeasurable / unlimited 所生福聚無量無邊不可思議不可稱計
67 16 néng can / able 以此般若波羅蜜多能辦如來
68 15 種種 zhǒngzhǒng all kinds of 或有書寫種種莊嚴
69 15 無所得 wú suǒ dé nothing to be attained 以無所得而為方便
70 15 爾時 ěr shí at that time 爾時
71 14 shàng top / a high position 復以種種上妙花鬘
72 14 經典 jīngdiǎn a classic / a scripture / a canonical text 若此般若波羅蜜多甚深經典人中流布
73 14 shòu to suffer / to be subjected to 於是甚深般若波羅蜜多應受
74 14 niàn to read aloud 若阿素洛及惡朋黨起如是念
75 13 tiān day 若四大王眾天乃至非想非非想處天
76 13 that / those 時彼天子或彼天女
77 13 世尊 Shìzūn World-Honored One / Bhagavat / Bhagavān / Buddha 世尊
78 13 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 若此般若波羅蜜多甚深經典人中住者
79 13 現在 xiànzài at present / in the process of 過去未來現在諸佛及諸弟子
80 13 無上 wúshàng supreme / unexcelled 獨覺及無上乘
81 13 慶喜 qìngxǐ Ānanda / Ananda 具壽慶喜白佛言
82 13 shuō to say / said / to speak / to talk / speaks 如汝所說
83 12 already / afterwards 天帝釋見已念言
84 12 一切智智 yīqiè zhì zhì sarvajñāta / sarvajña-jñāta 善女人等不離一切智智心
85 12 wáng Wang 若四大王眾天乃至非想非非想處天
86 12 宣說 xuānshuō to preach / to teach publicly / to teach classics or religious texts 廣為有情宣說流布
87 12 所有 suǒyǒu all 三千大千世界所有四大王眾天乃至色究竟天
88 11 zhǒng kind / type 法種
89 11 解說 jiěshuō to explain / to comment 解說
90 11 no 是無等等呪
91 11 迴向 huíxiàng to transfer merit / to dedicate / pariṇāmanā 若不迴向一切相智而修布施乃至十八佛不共法
92 11 huò or / either / else 或有書寫種種莊嚴
93 11 zhī to know 大仙當知
94 11 布施 bùshī dana / giving / the practice of giving / generosity 正等覺不廣稱讚布施等五波羅蜜多乃至十八佛不共法
95 10 chù a place / location / a spot / a point 大臣等處
96 10 聲聞 shēngwén Sravaka Realm / Sravaka / Śrāvaka / a distinguished disciple of the Buddha 亦辦一切聲聞
97 10 héng constant / regular / persistent 恒為父母
98 10 sòng to recite / to read aloud / to recite from memory 應誦
99 10 cháng always / ever / often / frequently / constantly 常於有情發起慈
100 10 世間 shìjiān world / the human world 即此世間佛寶
101 10 正等覺 Zhèng Děngjué Complete Enlightenment / Absolute Universal Englightened Awareness 正等覺一切智
102 10 菩薩摩訶薩 púsà móhēsà bodhisattva mahāsattva 若菩薩摩訶薩成熟有情
103 10 shēng to be born / to give birth 第二分福生品第三十一
104 10 xíng to walk / to move 亦有菩薩摩訶薩行
105 10 白佛 bái fó to address the Buddha 天帝釋白佛言
106 10 廣說 guǎngshuō to explain / to teach 亦辦四念住廣說乃至十八佛不共法
107 10 zhī him / her / them / that 不為一切之所降伏
108 9 無性 wúxìng niḥsvabhāva / no self-nature 亦辦內空乃至無性自性空
109 9 shì matter / thing / item 如是勝事終不隱沒
110 9 天帝釋 Tiān Dì Shì Śakra / Sakka / Śakra Devānām Indra / Kauśika 我等當與天帝釋軍交陣戰諍
111 9 自性空 zìxìng kōng svabhāva-śūnya / empty intrinsic nature 亦辦內空乃至無性自性空
112 9 xiū to decorate / to embellish 壞諸有情所修勝事
113 9 zhì wisdom / knowledge / understanding 道相智
114 9 bàn to do / to manage / to handle / to go about / to run / to deal with 以此般若波羅蜜多能辦如來
115 9 如來 Rúlái Thus-Come (tathagata) / Tathāgata / Thus Come One 以此般若波羅蜜多能辦如來
116 9 內空 nèikōng empty within 亦辦內空乃至無性自性空
117 9 qián front 汝等諸天眷屬應住其前
118 9 yóu follow / from / it is for...to 由三寶種不斷絕故
119 9 such as / for example / for instance 如汝所說
120 9 shèng to beat / to win / to conquer 如是勝事終不隱沒
121 9 未來 wèilái future 過去未來現在諸佛及諸弟子
122 8 由此 yóucǐ hereby / from this 由此三千大千世界所有四大王眾天乃至色究竟天
123 8 無邊 wúbiān without boundaries / limitless / boundless 所生福聚無量無邊不可思議不可稱計
124 8 fēn to separate / to divide into parts 第二分福生品第三十一
125 8 舍利子 Shèlìzi Śariputra / Sariputta 舍利子見已念言
126 8 不為 bùwéi to not do 不為一切之所降伏
127 8 四念住 Sì Niàn Zhù Four Foundations of Mindfulness / Satipatthana 亦辦四念住廣說乃至十八佛不共法
128 8 zhèng proof 正等覺所證無上正等菩提
129 8 燈明 dēng míng a lamp held before the Buddha 燈明而為供養
130 8 等於 děngyú to equal 善女人等於此般若波羅蜜多
131 8 desire 若有欲至國主
132 8 to go 從所來門復道而去
133 8 成就 chéngjiù accomplishment / success / achievement 諸菩薩摩訶薩成就方便善巧力故
134 8 and 我等當與天帝釋軍交陣戰諍
135 8 三千大千世界 sān qiān dà qiān shìjiè Three Thousandfold World System / trisāhasramahāsāhasralokadhātu / a great chiliocosm / trichiliocosm / the cosmos 三千大千世界所有四大王眾天乃至色究竟天
136 8 帝釋 Dìshì Śakra / Sakka / Śakra Devānām Indra / Kauśika 佛告天帝釋言
137 8 殊勝 shūshèng excellent / distinguished 能攝一切殊勝善法
138 8 cóng from 菩薩所有方便善巧皆從如是甚深般若波羅蜜多而得生長
139 8 according to 入無餘依般涅槃界
140 8 dào way / road / path 道相智
141 8 便 biàn convenient / handy / easy 世間便有布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多
142 8 十方 shí fāng the ten directions 十方各如殑伽沙界一切如來應正等覺
143 8 菩薩 púsà bodhisatta 若菩薩法
144 8 xiāng each other / one another / mutually 道相智
145 8 無二 wú èr advaya / nonduality / not two 當知無二亦無二處
146 8 one 百分不及一
147 7 成熟 chéngshú mature / familiar / skilled / ripe 亦辦成熟有情
148 7 人非人 rén fēi rén kijnara / human or non-human being 人非人等
149 7 阿素洛 āsùluò an asura 諸阿素洛朋黨損減
150 7 sàn to scatter / to break up / to disperse / to adjourn 塗散等香
151 7 無邊世界 wúbiān shìjiè the unbounded world 於此三千大千世界乃至十方無量無數無邊世界亦復如是
152 7 稱讚 chēngzàn to praise / to acclaim / to commend / to compliment 正等覺不廣稱讚布施等五波羅蜜多乃至十八佛不共法
153 7 真修 zhēnxiū cultivation in accordance with reason 可名真修布施波羅蜜多乃至十八佛不共法不
154 7 不及 bùjí not as good as / inferior to 百分不及一
155 7 勝利 shènglì victory 當知是處有妙光明除滅暗冥生諸勝利
156 7 告天 gàotiān to tell Heaven 佛告天帝釋言
157 7 è evil / vice 則令一切惡法損減
158 7 jiàn to see 一切有情見者歡喜
159 7 花鬘 huāmán headdress 復以種種上妙花鬘
160 7 to leave / to depart / to go away / to part 善女人等不離一切智智心
161 7 qiú to request 為求佛過來詣佛所
162 7 dàn but / yet / however 但廣稱讚第六般若波羅蜜多
163 7 外道 wàidào non-Buddhist 有眾多外道梵志
164 7 佛土 Fótǔ buddhakṣetra / a Buddha land / land or realm of a Buddha / land of the Buddha's birth 嚴淨佛土
165 7 四大 sìdà the four great seeds / the four great elements / mahābhūta 若四大王眾天乃至非想非非想處天
166 7 復次 fùcì furthermore / moreover 復次
167 7 five 五衰相沒身意泰然
168 7 zhòu mantra / charm / spell 如是般若波羅蜜多是大神呪
169 7 zhōng middle 多生有佛嚴淨土中
170 6 嚴飾 yánshì to decorate / adorned 如是四軍嚴飾殊麗
171 6 huò to reap / to harvest 所獲功德亦無邊際
172 6 zuò to do 不令眾惡為作留難
173 6 威力 wēilì might / formidable power 聞信般若波羅蜜多功德威力甚廣大故
174 6 色究竟天 Sè Jiūjìng Tiān Akaniṣṭha / Akanistha / Akaniṭṭha / Heaven of Ultimate Form 三千大千世界所有四大王眾天乃至色究竟天
175 6 extra / surplus / remainder 此三千大千世界及餘十方無邊世界
176 6 十善業道 shí shàn yè dào ten wholesome kinds of practice 世間常有十善業道
177 6 波羅蜜多 bōluómìduō paramita / perfection 正等覺不廣稱讚布施等五波羅蜜多乃至十八佛不共法
178 6 yòng to use / to apply 用無所得為方便
179 6 一切智 yīqiè zhì sarvajñāta / all-knowledge / omniscience 正等覺一切智
180 6 mén door / gate / doorway / gateway 亦辦一切三摩地門
181 6 can / may / permissible 由此菩薩摩訶薩眾及殊勝行亦可了知
182 6 xiāng fragrant / savory / appetizing / sweet / scented 塗散等香
183 6 zhù to dwell / to live / to reside 若此般若波羅蜜多甚深經典人中住者
184 6 tool / device / utensil / equipment / instrument 若聲聞法皆具攝故
185 6 圓滿 yuánmǎn satisfactory 具足攝取壽量圓滿
186 6 zuì most / extremely / exceedingly 最尊最勝
187 6 不見 bújiàn to not see 我不見彼外道梵志有少白法
188 6 嚴淨 yán jìng majestic and pure 嚴淨佛土
189 6 power / force / strength 聞是般若波羅蜜多善根力故
190 6 zūn to honor / to respect 最尊最勝
191 6 what / where / which 所以者何
192 6 zhì to / until 若至其所終不為彼譴罰加害
193 5 修行 xiūxíng pratipatti / spiritual practice 聽聞正法如說修行
194 5 化作 huàzuò to change into / to turn into / to become 作是念已化作四軍
195 5 nán difficult / arduous / hard 設有障難不能遮斷
196 5 hái also / in addition / more 不還
197 5 惡魔 èmó Māra 惡魔竊作是念
198 5 得名 démíng to become famous 方得名為真修布施波羅蜜多乃至十八佛不共法
199 5 右繞 yòu rào to circumambulate in a clockwise direction 遙伸敬相右繞世尊
200 5 三摩地 sānmódì Samadhi / samādhi / concentrated meditation / mental concentration 亦辦一切三摩地門
201 5 陀羅尼門 tuóluóní mén dharani-entrance 陀羅尼門
202 5 xiǎng to think
203 5 shí knowledge / understanding 識乃至無上正等菩提無二為方便
204 5 藥叉 yàochā yaksa / yaksha 藥叉
205 5 suí to follow 善女人等隨所生處常不遠離十善業道
206 5 dìng to decide 定當漸次證得無上正等菩提
207 5 合掌 hézhǎng to join palms 合掌恭敬同白佛言
208 5 fēi not / non- / un- 將非般若留難事耶
209 5 bǎi one hundred 大般若波羅蜜多經卷第四百二十九
210 5 qiān one thousand 千分不及一
211 5 Māra
212 5 his / hers / its / theirs 其心驚惶恐墮惡趣
213 5 yīn because 依因如是甚深般若波羅蜜多大神呪王
214 5 人中 rénzhōng mānuṣyaka / a multitude of men 若此般若波羅蜜多甚深經典人中流布
215 5 佛言 Fó yán the Buddha said 佛言
216 5 good fortune / happiness / luck 第二分福生品第三十一
217 5 you / thou 如汝所說
218 5 each 應各至誠誦念如是甚深般若波羅蜜多
219 5 nǎi thus / so / therefore / then / only / thereupon 乃能於此甚深般若波羅蜜多
220 5 color 以色
221 4 jīn today / modern / present / current / this / now 今此眾多外道梵志
222 4 留難 liú nán the difficulty of evil spirits left behind to hinder doing of good deed 將非般若留難事耶
223 4 四無量 sì wúliàng four immeasurables / four immeasurable minds / four immeasurable states of mind / brahmavihāra-niddesa 四無量
224 4 我等 wǒděng we 我等當與天帝釋軍交陣戰諍
225 4 大仙 dàxiān a great sage / a saint 大仙
226 4 所生 suǒshēng parents (father and mother) 所生福聚無量無邊不可思議不可稱計
227 4 無生 wúshēng anutpāda / unproduced / non-arising 無生為方便
228 4 衣服 yīfu clothing / clothes / attire 衣服
229 4 different / other 諸佛所得一切相智不異般若波羅蜜多
230 4 擁護 yōnghù to help / to assist 我等天眾亦常隨逐勤加擁護令無損惱
231 4 Tu 塗散等香
232 4 第二 dì èr second 第二分福生品第三十一
233 4 是故 shìgù therefore / so / consequently 是故
234 4 child / son 若諸天子或諸天女五衰相現
235 4 生長 shēngzhǎng to grow 菩薩所有方便善巧皆從如是甚深般若波羅蜜多而得生長
236 4 有無 yǒu wú existent and non-existent/ having identity and emptiness 亦有無上正等菩提
237 4 云何 yúnhé why 善女人等云何成就現在
238 4 莊嚴 zhuāngyán stately / solemn 或有書寫種種莊嚴
239 4 lùn to comment / to discuss 心無怯怖不為一切論難所伏
240 4 梵志 fànzhì Brahmin / Brahman 有眾多外道梵志
241 4 zhōng end / finish / conclusion 苾芻僧寶終不隱沒
242 4 預流果 Yùliúguǒ srotāpanna 亦有預流果乃至阿羅漢果
243 4 四無色定 sì wúsè dìng four formless heavens 四無色定
244 4 寶幢 bǎochuáng A Buddhist ensign or banner 寶幢
245 4 不能 bù néng cannot / must not / should not 力士種等所有四軍皆不能及
246 4 dǎo to lead / to guide / to conduct / to direct 第六般若波羅蜜多能與前五波羅蜜多乃至十八佛不共法為尊為導故
247 4 liàng a quantity / an amount 具足攝取壽量圓滿
248 4 幡蓋 fān gài a scroll style canopy 幡蓋
249 4 珍奇 zhēnqí rare / precious 珍奇
250 4 瓔珞 yīngluò a jade-like stone ornament / a jade necklace / an ornament / a garland of pearls 瓔珞
251 4 shè to absorb / to assimilate 普攝一切菩提分法
252 4 fāng square / quadrilateral / one side 隨諸方域有善男子
253 4 四靜慮 Sì Jìnglǜ four jhanas / four stages of meditative concentration 若四靜慮
254 4 yuán fate / predestined affinity 彼有何緣適來還去
255 4 善法 shànfǎ a wholesome thing / a beneficial dharma 善法增益
256 4 zài in / at 永不生在貧窮
257 4 歡喜 huānxǐ joyful 必為王等歡喜問訊供養恭敬
258 4 觀禮 guānlǐ to attend a ritual 觀禮
259 4 hair 多發正願
260 4 得無 dewú is it or not? 正等覺證得無上正等菩提
261 4 具壽 jùshòu friend / brother / āyuṣman 具壽慶喜白佛言
262 4 禮拜 lǐbài week 右繞禮拜合掌而去
263 4 chú except / besides 如是般若波羅蜜多能除一切惡不善法
264 4 大族 dàzú large and influential family / clan 若剎帝利大族
265 4 伎樂 jìyuè music 伎樂
266 3 眷屬 juànshǔ family members / family dependents 汝等諸天眷屬
267 3 降伏 xiángfú to subdue / to vanquish / to tame / to pacify 不為一切之所降伏
268 3 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 必於先世無量佛所多集善根
269 3 苾芻 bìchú a monk / a bhikkhu 苾芻僧寶終不隱沒
270 3 朋黨 péngdǎng a clique 諸阿素洛朋黨損減
271 3 chí to grasp / to hold 應持
272 3 lún a round / a turn 轉妙法輪度無量眾
273 3 莫呼洛伽 mòhūluòjiā mahoraga 莫呼洛伽
274 3 能行 néngxíng ability to act 能行布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多
275 3 所得 suǒdé what one acquires / one's gains 諸佛所得一切相智
276 3 lóng dragon 有大威德諸龍
277 3 yòu again / also
278 3 bìng and / furthermore / also 并與般若波羅蜜多而作留難
279 3 nǎo to be angry / to hate 將非惡魔化作此事來欲惱佛
280 3 辯才 biàncái eloquence 以天威力令說法師增益辯才宣暢無盡
281 3 解脫蘊 jiětuōyùn body of liberation / aggregate of liberation / vimukti-skanda 解脫蘊
282 3 to be terrified / to be afraid / to be frightened 心無怯怖不為一切論難所伏
283 3 所以 suǒyǐ therefore / as a result / so 所以者何
284 3 border / boundar / juncture 我從世尊所受般若波羅蜜多功德深廣無量無邊際
285 3 otherwise / but / however 則令一切惡法損減
286 3 威神 Wēishén Anubhāva 是故般若波羅蜜多功德威神最尊
287 3 念言 niànyán words from memory 天帝釋見已念言
288 3 定蘊 dìng yùn body of meditation / aggregate of meditation / samādhi-skandha 定蘊
289 3 yùn to bring together / to collect 解脫智見蘊
290 3 至此 zhìcǐ up until now / so far 人非人等常來至此
291 3 jiè border / boundary 入無餘依般涅槃界
292 3 提供 tígōng to supply / to provide 妙雲蘭若提供
293 3 增益 zēngyì to increase 善法增益
294 3 僧寶 sēngbǎo the jewel of the monastic community 苾芻僧寶終不隱沒
295 3 to conceal / to hide / to ambush 能伏一切
296 3 現世 xiànshì the present rebirth / the present life 除先定業現世應受
297 3 眾多 zhòngduō numerous 有眾多外道梵志
298 3 品第 pǐndì grade (i.e. quality) / rank 第二分福生品第三十一
299 3 大般若波羅蜜多經 Dà Bōrěluómìduō Jīng The Large Sūtra Perfection of Wisdom / Mahāprajñāpāramitāsūtra 大般若波羅蜜多經卷第四百二十九
300 3 不滅 bùmiè not being extinguished 僧眼不滅
301 3 big / great / huge / large / major 及一切具大威力龍神
302 3 huì can / be able to 時有無量百千天子為聽法故皆來集會
303 3 jǐn tense / tight / taut 緊捺落
304 3 過去 guòqù past / previous/ former 過去未來現在諸佛及諸弟子
305 3 tóng like / same / similar 同聲共白天帝釋言
306 3 佛寶 fóbǎo the treasure of the Buddha 即此世間佛寶
307 3 性空 xìngkōng inherently empty / empty in nature 識性空
308 3 惡心 èxīn bad habit / vice 時阿素洛及諸朋黨所起惡心即皆息滅
309 3 慧蘊 huì yùn body of wisdom / aggregate of wisdom / prajñā-skandha 慧蘊
310 3 以是 yǐshì for that reason / therefore / for this reason 以是故
311 3 jiǔ old 願此般若波羅蜜多在贍部洲人中久住
312 3 shàn to support / to provide aid 願此般若波羅蜜多在贍部洲人中久住
313 3 於是 yúshì thereupon / as a result / consequently / thus / hence 於是甚深般若波羅蜜多應受
314 3 chéng to mount / to climb onto 獨覺及無上乘
315 3 downwards-right concave stroke 緊捺落
316 3 ministry / department 願此般若波羅蜜多在贍部洲人中久住
317 3 惱害 nǎohài to hate very much 不令一切人非人等種種惡緣之所惱害
318 3 zhōu a continent 願此般若波羅蜜多在贍部洲人中久住
319 3 luò to fall / to drop 緊捺落
320 3 諸如 zhūrú such as 若諸如來
321 3 解脫 jiětuō liberation / emancipation / vimokṣa 解脫智見蘊
322 3 promptly / right away / immediately 即此世間佛寶
323 3 婆羅門 Póluómén Brahmin / Brahman 婆羅門大族
324 3 善根 shàngēn virtuous roots / wholesome roots / kuśalamūla 聞是般若波羅蜜多善根力故
325 3 四軍 sì jūn four divisions of troups 作是念已化作四軍
326 3 健達縛 jiàndáfú a gandharva 健達縛
327 3 大神 dàshén deity 如是般若波羅蜜多是大神呪
328 3 具足 jùzú complete / full / perfect 唯有菩薩具足種種方便善巧
329 3 來集 lái jí to assemble 時有無量百千天子為聽法故皆來集會
330 3 shī teacher 工師
331 3 dōu all 我都不見一切世間有天
332 3 戒蘊 jiè yùn body of morality / aggregate of morality / śīla-skandha 善女人等成就無量殊勝戒蘊
333 3 法寶 fǎbǎo the Buddha's teaching 法寶
334 3 zhuǎn to transmit / to convey / to forward (mail) 轉妙法輪度無量眾
335 3 怨敵 yuàndí an enemy 不為一切異學論難及諸怨敵之所屈伏
336 3 亦復 yìfù also 於此三千大千世界乃至十方無量無數無邊世界亦復如是
337 3 yuàn to hope / to wish / to desire 除願往彼成熟有情
338 3 wèi to call 謂能正知無所有故
339 3 jìng to respect /to honor 遙伸敬相右繞世尊
340 3 方便善巧 fāngbiàn shàn qiǎo skillful means / expedient means / skillful and expedient means 唯有菩薩具足種種方便善巧
341 3 大威德 Dà Wēi Dé Yamantaka 有大威德諸龍
342 3 阿羅漢果 aluóhàn guǒ the fruit of arhat cultivation / the fruit of awakening 亦有預流果乃至阿羅漢果
343 3 淨信 jìngxìn prasāda / pure faith 於此般若波羅蜜多生淨信故
344 3 sǔn to injure 則令一切惡法損減
345 2 敬重 jìngzhòng to respect deeply / to revere / to esteem 敬重法故皆來集會
346 2 至誠 zhìchéng sincere 應各至誠誦念如是甚深般若波羅蜜多
347 2 建立 jiànlì to create / to build 為能建立
348 2 duàn absolutely / decidedly 善女人等成就最勝無斷辯才
349 2 běn measure word for books 令彼邪徒退還本所
350 2 road / path / way 揭路茶
351 2 因緣 yīnyuán Cause and Condition / principal and secondary causes / chain of cause and effect / primary cause / nidāna 由此因緣世間便有十善業道
352 2 天子 tiānzǐ the rightful Emperor / the Son of Heaven 時彼天子或彼天女
353 2 fàn Sanskrit
354 2 to enter 入無餘依般涅槃界
355 2 說法 shuō fǎ a statement / wording 以天威力令說法師增益辯才宣暢無盡
356 2 zhòng heavy 重白佛言
357 2 龍神 lóng shén dragon spirit 及一切具大威力龍神
358 2 undulations 乃至鄔波尼殺曇分亦不及一
359 2 第六 dì liù sixth 但廣稱讚第六般若波羅蜜多
360 2 zào to make / to build / to manufacture 以前所造窣堵波福比此福聚
361 2 jiāng will / shall (future tense) 將非般若留難事耶
362 2 huái bosom / breast 唯懷惡心為求我過來至我所
363 2 阿羅漢 Āluóhàn Arhat 阿羅漢
364 2 天眾 Tiān Zhòng the twenty devas and other dieties 亦令一切天眾增益
365 2 五眼 wǔyǎn the five eyes / pañcacakṣūs 亦辦五眼
366 2 沙門 shāmén a Buddhist monk / a wandering monk / a shramana / a sramana / renunciant / mendicant 若諸沙門
367 2 記法 jìfǎ notation 有記法
368 2 certainly / must / will / necessarily 必為王等歡喜問訊供養恭敬
369 2 一切法 yīqiē fǎ all dharmas / all things / sarvadharma 於一切法無所不知
370 2 佛法 fófǎ Dharma / Dhárma / Dhamma / Buddha-Dhárma / Buddhist doctrine 若諸佛法
371 2 二十九 èrshíjiǔ 29 大般若波羅蜜多經卷第四百二十九
372 2 jiā to add 我等天眾亦常隨逐勤加擁護令無損惱
373 2 duò to fall / to sink 其心驚惶恐墮惡趣
374 2 依止 yī zhǐ to depend and rest upon 為所依止
375 2 不遠 bùyuǎn not far / not long ago 善女人等隨所生處常不遠離十善業道
376 2 wǎng to go (in a direction) 除願往彼成熟有情
377 2 勢力 shìli power / influence / force 如是般若波羅蜜多威德勢力法令爾故
378 2 魔軍 mó jūn Māra's army 善女人等魔及魔軍不能得便
379 2 無上菩提 wúshàng pútí samyaksaṃbodhi / unsurpassed complete perfect enlightenment / supreme bodhi 所有四大王眾天乃至廣果天已發無上菩提心者恒來是處
380 2 shā to kill / to murder / to slaughter 乃至鄔波尼殺曇分亦不及一
381 2 一來 yī lái on one hand 一來
382 2 大地 dàdì earth / mother earth 譬如大地以種散中
383 2 district / region / boundary 隨諸方域有善男子
384 2 duǎn short 來趣法會伺求佛短
385 2 jūn army / military 我等當與天帝釋軍交陣戰諍
386 2 隱沒 yǐnmò to vanish gradually / to disappear / to fade out 苾芻僧寶終不隱沒
387 2 無盡 wújìn endless / inexhaustible 以天威力令說法師增益辯才宣暢無盡
388 2 bèi -fold / times (multiplier) 受天富樂倍勝於前
389 2 yōu to worry / to be concerned 心不沈沒亦不憂悔
390 2 眾生 zhòngshēng beings / all living things / all sentient beings 眾生出版社提供
391 2 除滅 chúmiè to eliminate 當知是處有妙光明除滅暗冥生諸勝利
392 2 jiǎn to deduct / to subtract 則令一切惡法損減
393 2 一切有情 yīqiè yǒuqíng all sentient beings 一切有情見者歡喜
394 2 interesting 來趣法會伺求佛短
395 2 to associate with / be near 以前所造窣堵波福比此福聚
396 2 used to indicate order
397 2 譬如 pìrú for examlpe 譬如依因滿月輪故
398 2 有如 yǒurú to be like / similar to / alike 我不說此甚深般若波羅蜜多但有如前所說功德
399 2 business / industry 除先定業現世應受
400 2 過來 guòlái to come over 為求佛過來詣佛所
401 2 妙法 miào fǎ the wonderful Dharma / the wonderful truth / saddharma / the Dharma / the teachings of the Buddha 轉妙法輪度無量眾
402 2 kǒng fearful / apprehensive 不恐
403 2 gào to tell / to say / said / told 佛告舍利子言
404 2 lèi kind / type / class / category 常得成就如是等類現在功德
405 2 出世間法 chū shìjiān fǎ the way of leaving the world / the Noble Eightfold Path 出世間法
406 2 汝等 rǔ děng you all 汝等諸天眷屬
407 2 huǐ to regret 心不沈沒亦不憂悔
408 2 juǎn to coil / to roll
409 2 wén to hear 聞是般若波羅蜜多善根力故
410 2 天花 tiānhuā a ceiling 各各化作種種天花及香鬘等諸妙供具
411 2 暗冥 ànmíng dim and unclear 當知是處有妙光明除滅暗冥生諸勝利
412 2 also / too 不也
413 2 此處 cǐ chù this place / here 當知此處佛寶
414 2 利樂 lì lè blessing and joy 或依佛法已獲殊勝利樂事者
415 2 idea 五衰相沒身意泰然
416 2 zēng to increase / to add to / to augment 諸星宿等皆得增明
417 2 yǎn eye 僧眼不滅
418 2 capacity / degree / a standard / a measure 轉妙法輪度無量眾
419 2 Bhiksuni / a nun / a bhikṣuṇī / bhikkhunī 乃至鄔波尼殺曇分亦不及一
420 2 rén person / people / a human being 色界諸天人等皆同集會
421 2 soil / ground / land 不證聲聞及獨覺地
422 2 shū book 以淨信心書持如是甚深般若波羅蜜多
423 2 mán beautiful 各各化作種種天花及香鬘等諸妙供具
424 2 論及 lùnjí to make reference to / to write about 不為一切外道異論及諸怨敵之所降伏
425 2 百分 bǎifēn one hundredth 百分不及一
426 2 隨逐 suí zhú to attach and follow 常來至此隨逐擁護
427 2 chá tea 揭路茶
428 2 qiē to cut / to mince / to slice / to carve 若一切三摩地門
429 2 卷第四 juǎn dì sì scroll 4 大般若波羅蜜多經卷第四百二十九
430 2 to examine / to spy on 來趣法會伺求佛短
431 2 大臣 dàchén chancellor / minister 大臣等處
432 2 若一 ruòyī similar 若一切三摩地門
433 2 tán dark clouds 乃至鄔波尼殺曇分亦不及一
434 2 出版社 chūbǎn shè publisher / publishing house / press 眾生出版社提供
435 2 常隨 cháng suí a regular personal attendant 我等天眾亦常隨逐勤加擁護令無損惱
436 2 踊躍 yǒngyuè eager / enthusiastic 歡喜踊躍敬受如是甚深般若波羅蜜多
437 2 Wu 乃至鄔波尼殺曇分亦不及一
438 2 一佛 yī fó one Buddha 從一佛國至一佛國
439 2 漸次 jiàncì gradually / one by one 定當漸次證得無上正等菩提
440 2 guó a country / a state / a kingdom 從一佛國至一佛國
441 2 to arise / to get up 若阿素洛及惡朋黨起如是念
442 2 有所 yǒusuǒ somewhat / to some extent 亦不見有所論難者
443 2 四眾 sì zhòng the fourfold assembly / the four communities 正等覺四眾圍繞
444 2 female / feminine 若諸天子或諸天女五衰相現
445 2 設有 shèyǒu to have / to incorporate / to feature 設有命終還生本處
446 2 退還 tuìhuán to return 令彼邪徒退還本所
447 2 jiē to take off / to lift off 揭路茶
448 2 沈沒 chénméi to sink / to perish 心不沈沒亦不憂悔
449 2 to assemble / to meet together 所生福聚無量無邊不可思議不可稱計
450 2 無數 wúshù countless / innumerable 於此三千大千世界乃至十方無量無數無邊世界亦復如是
451 2 超過 chāoguò to surpass / to exceed 超過聲聞
452 2 不斷 bùduàn unceasing / uninterrupted 僧種不斷
453 2 了知 liǎozhī to understand clearly 由此菩薩摩訶薩眾及殊勝行亦可了知
454 2 光明 guāngmíng bright 當知是處有妙光明除滅暗冥生諸勝利
455 2 六神通 liù shéntōng the six supernatural powers 六神通
456 2 守護 shǒuhù to guard / to defend 皆共守護如是般若波羅蜜多
457 2 wěi yes 唯懷惡心為求我過來至我所
458 2 to go to / to arrive / to reach 為求佛過來詣佛所
459 2 sēng a monk 僧眼不滅
460 1 得便 debiàn at one's convenience / when one has time 善女人等魔及魔軍不能得便
461 1 to bend / to flex 不為一切異學論難及諸怨敵之所屈伏
462 1 shǎo few 我不見彼外道梵志有少白法
463 1 異學 yì xué study of non-Buddhist worldviews 不為一切異學論難及諸怨敵之所屈伏
464 1 qīng light / not heavy 或轉重業現世輕受
465 1 fèng to offer / to present 三藏法師玄奘奉
466 1 三寶 Sān Bǎo The Triple Gem / triple gem / three treasures / ratnatraya 由三寶種不斷絕故
467 1 攝取 shèqǔ to absorb 具足攝取壽量圓滿
468 1 無不 wúbù not lacking 無不出現
469 1 親友 qīnyǒu friends and relatives 親友
470 1 八十隨好 bā shí suí hǎo eighty noble qualities 八十隨好圓滿莊嚴
471 1 身空 shēn kōng inside and outside are empty / intrinsically 踴身空中而散佛上
472 1 zhàn war / fighting / battle 我等當與天帝釋軍交陣戰諍
473 1 無所不知 wú suǒ bùzhī omniscient 於一切法無所不知
474 1 本處 běn chù here / this place 設有命終還生本處
475 1 xué to study / to learn 一切皆學如是般若波羅蜜多
476 1 惡業 èyè unwholesome acts / evil intentions 唯除宿世定惡業因現在應熟
477 1 宿世 sù shì former lives 唯除宿世定惡業因現在應熟
478 1 yǐng an image / a reflection 影堅勝軍
479 1 final interogative 將非般若留難事耶
480 1 有漏 yǒulòu having flow / pain / affliction / vexation / defilement / bhavāsrava / āsrava 有漏法
481 1 有為法 yǒuwèifǎ saṃskṛta / conditioned 有為法
482 1 焚燒 fénshāo to burn / to set on fire 火所焚燒
483 1 le completion of an action 十善業道廣說乃至一切相智皆得顯了
484 1 和合 héhé to mix / to blend / to converge / to join / to fuse 眾緣和合則得生長
485 1 shī to lose 彼外道等來求我失
486 1 白言 bái yán to say 具壽慶喜白言
487 1 求得 qiúdé to seek 說般若時懷勃惡心來求得便
488 1 之一 zhīyī one of 第二分天來品第三十四之一
489 1 yǒng to leap / to jump 踴身空中而散佛上
490 1 玄奘 Xuán Zàng Xuanzang / Hsuan-Tsang 三藏法師玄奘奉
491 1 dǎo to fall / to collapse / to topple 為諸有情無倒宣說一切世間
492 1 zàn temporarily 尊重讚歎無得暫捨
493 1 méi not have 五衰相沒身意泰然
494 1 國主 guózhǔ monarch / emperor 若有欲至國主
495 1 剎帝利 Shādìlì Kshatriya / Kashtriya / Ksatriyah 若剎帝利大族
496 1 應作 yīngzuò a manifestation 善女人等應作是念
497 1 佛世尊 fóshìzūn Buddha, the world-honoured / bhagavat 親近供養諸佛世尊
498 1 qiǎn to punish / scold 若至其所終不為彼譴罰加害
499 1 愛護 àihù to cherish and protect / to treasure 阿素洛等之所愛護
500 1 分別 fēnbié to differentiate / to distinguish 具廣分別一切法故

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
般若波罗蜜多 般若波羅蜜多 bōrěbōluómìduō prajnaparamita / prajñāpāramitā / perfection of the highest form of wisdom
re
 1. Buddha / Awakened One
 2. of Buddhism
 3. a statue or image of a Buddha
 4. a Buddhist text
 5. Buddha Realm
 6. Buddha
如是 rúshì thus, so
善男子
 1. shàn nánzǐ
 2. shàn nánzǐ
 1. a good man / a son of a noble family
 2. good men
善女人
 1. shàn nǚrén
 2. shàn nǚrén
 1. a good woman / a daughter of a noble family
 2. good women
憍尸迦 Jiāoshījiā Śakra / Sakka / Śakra Devānām Indra / Kauśika
 1. the teachings of the Buddha / Dharma / Dhárma
 2. a dharma / a dhárma / a natural law / teachings
 3. a mental object / a phenomenon / dharma / a thought
 4. quality / characteristic
 5. Dharma
什深 甚深 shénshēn very profound / what is deep
yìng to accept

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
阿罗汉 阿羅漢 Āluóhàn
 1. Arhat
 2. arhat
般涅槃 Bān Nièpán parinirvāṇa / parinirvana
大般若波罗蜜经 大般若波羅蜜多經 Dà Bōrěluómìduō Jīng The Large Sūtra Perfection of Wisdom / Mahāprajñāpāramitāsūtra
大威德 Dà Wēi Dé Yamantaka
大明 dàmíng
 1. the sun
 2. the moon
 3. Da Ming
 4. Da Ming reign
 5. Ming dynasty
帝释 帝釋 Dìshì Śakra / Sakka / Śakra Devānām Indra / Kauśika
地狱 地獄 dìyù
 1. Hell / Hell Realms / Nāraka
 2. a hell
 3. hell
恶魔 惡魔 èmó Māra
fàn
 1. Sanskrit
 2. Brahma
 3. India
 4. brahman
 5. pure / sacred
 6. Fan
 7. Buddhist
梵志 fànzhì Brahmin / Brahman
法性 fǎxìng dharma nature / inherent nature / essence / true nature / dharmata / dharmatā
法眼 fǎyǎn
 1. Fayan School
 2. dharma eye / dharmacakṣus
 3. hōgen
 4. Fayan
 5. Dharma Eye
非想非非想处天 非想非非想處天 Fēi Xiǎng Fēi Fēi Xiǎng Chù Tiān Naiva-samjnanasamjnayatana Heaven / Naiva-sajjnanasajjnayatana / The Heaven of Neither Thought nor Non-Thought
佛法 fófǎ
 1. Dharma / Dhárma / Dhamma / Buddha-Dhárma / Buddhist doctrine
 2. the power of the Buddha
 3. Buddha's Teaching
佛世尊 fóshìzūn Buddha, the world-honoured / bhagavat
广果天 廣果天 Guǎng Guǒ Tiān Brhatphala Heaven / The Heaven of Bountiful Fruits
憍尸迦 Jiāoshījiā Śakra / Sakka / Śakra Devānām Indra / Kauśika
净居天 淨居天 Jìng Jū Tiān suddhavasa / śuddhāvāsa / Pure Abodes / Pure Dwelling Heavens
妙法 miào fǎ
 1. the wonderful Dharma / the wonderful truth / saddharma / the Dharma / the teachings of the Buddha
 2. Wondrous Dharma
婆罗门 婆羅門 Póluómén Brahmin / Brahman
 1. common / general / popular / everywhere / universal / extensive
 2. Prussia
 3. Pu
庆喜 慶喜 qìngxǐ Ānanda / Ananda
 1. you / thou
 2. Ru River
 3. Ru
如来 如來 Rúlái
 1. Thus-Come (tathagata) / Tathāgata / Thus Come One
 2. Tathagata
三藏法师 三藏法師 Sān Zàng Fǎshī Venerable Xuanzang / Tripiṭaka
色究竟天 Sè Jiūjìng Tiān Akaniṣṭha / Akanistha / Akaniṭṭha / Heaven of Ultimate Form
刹帝利 剎帝利 Shādìlì Kshatriya / Kashtriya / Ksatriyah
善见天 善見天 Shàn Jiàn Tiān Sudarsana Heaven / The Heaven of Skillful Vision
善逝 Shàn Shì Immaculately Departed One / Well-Gone / the Buddha
善现天 善現天 Shànxiàn Tiān Sudrsa Heaven / Sudassa / The Heaven of Beautiful Devas / The Heaven of Skillful Manifestation
舍利子 Shèlìzi Śariputra / Sariputta
声闻 聲聞 shēngwén
 1. Sravaka Realm / Sravaka / Śrāvaka / a distinguished disciple of the Buddha
 2. sravaka
声闻乘 聲聞乘 Shēngwénshèng The Sravaka Vehicle / Śrāvakayāna / The Śrāvaka Vehicle
释迦 釋迦 Shìjiā Sakyamuni Buddha
世尊 Shìzūn World-Honored One / Bhagavat / Bhagavān / Buddha
天帝释 天帝釋 Tiān Dì Shì Śakra / Sakka / Śakra Devānām Indra / Kauśika
天众 天眾 Tiān Zhòng the twenty devas and other dieties
威神 Wēishén Anubhāva
Wu
无热天 無熱天 Wú Rè Tiān Atapa Heaven / The Heaven without Heat
无性 無性 wúxìng
 1. niḥsvabhāva / no self-nature
 2. Asvabhāva
玄奘 Xuán Zàng Xuanzang / Hsuan-Tsang
应供 應供 yīnggōng
 1. Worthy One / the Buddha
 2. Worthy One (arhat)
 3. Offering
预流 預流 Yùliú Sotapanna / Srotaāpanna / Stream-Enterer
旃荼罗 旃荼羅 Zhāntúluó Chandala / caṇḍāla
正等觉 正等覺 Zhèng Děngjué Complete Enlightenment / Absolute Universal Englightened Awareness
正知 zhèngzhī Zheng Zhi

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 298.

Simplified Traditional Pinyin English
爱念 愛念 àiniàn to miss
阿罗汉果 阿羅漢果 aluóhàn guǒ
 1. the fruit of arhat cultivation / the fruit of awakening
 2. state of full attainment of arhatship
安乐 安樂 ānlè Stability and Happiness
安住 ānzhù
 1. Settled and at Ease
 2. to settle
 3. Abide
阿素洛 āsùluò an asura
八十随好 八十隨好 bā shí suí hǎo eighty noble qualities
白法 bái fǎ
 1. wholesome things / pure dharmas
 2. to explain a method
白佛 bái fó to address the Buddha
般若时 般若時 bānruòshí Prajñāpāramitā period
宝幢 寶幢 bǎochuáng A Buddhist ensign or banner
bēi
 1. compassion / empathy / karuṇā
 2. Kindness
苾刍 苾蒭 bìchú
 1. a monk / a bhikkhu
 2. a monk / a bhikkhu
波罗蜜多 波羅蜜多 bōluómìduō paramita / perfection
般若 bōrě
 1. Prajna-wisdom / prajñā / prajna / great wisdom
 2. Prajna Wisdom
 3. prajna
般若波罗蜜多 般若波羅蜜多 bōrěbōluómìduō prajnaparamita / prajñāpāramitā / perfection of the highest form of wisdom
不善 bù shàn akuśala / akusala / unvirtuous / unwholesome / inauspicious
布施 bùshī
 1. dana / giving / the practice of giving / generosity
 2. generosity
布施波罗蜜多 布施波羅蜜多 bùshī bōluómìduō dāna-pāramitā / the paramita of generosity
cáng
 1. piṭaka / canon / a collection of scriptures
 2. garba / matrix / embryo
 3. kośa / kosa
 4. ālaya / dwelling / residence
差别 差別 chābié discrimination
cháng eternal / nitya
chéng yāna / a vehicle / a school of teaching
chéng Become
成就 chéngjiù
 1. to attained / to obtain
 2. to bring to perfection / complete
 3. attainment / accomplishment / siddhi
 4. accomplishment
 5. Achievements
沈没 沈沒 chénméi to sink
出世间法 出世間法 chū shìjiān fǎ the way of leaving the world / the Noble Eightfold Path
出世 chūshì
 1. to become a monk or num / to leave secular life
 2. to be not of this world
 3. Transcending the World
vicāra / vicara / sustained application / sustained thinking / selectiveness / subtle discernment / discernment
 1. Loving-Kindness
 2. Kindness
dài an element
dào
 1. the path leading to the cessation of suffering
 2. Way
dǎo delusion / error / inversion / reversal / viparyāsa
道品 dào pǐn
 1. monastic grade
 2. Stages of the Way
大仙 dàxiān a great sage / a saint
灯明 燈明 dēng míng a lamp held before the Buddha
等心 děng xīn a non-discriminating mind
di
dìng
 1. meditative concentration / meditation
 2. Concentration
定蕴 定蘊 dìng yùn body of meditation / aggregate of meditation / samādhi-skandha
地狱 地獄 dìyù a hell
弟子 dìzi disciple
 1. pāramitā / perfection
 2. to save / to rescue / to liberate / to overcome
 3. ordination rhythm
独觉 獨覺 dújué Pratyeka-Buddha / Pratyekabuddha
多生 duō shēng many births / many rebirths
恶趣 惡趣 è qù an evil rebirth / an evil destiny / an unfortunate rebirth / hell
尔时 爾時 ěr shí at that time
恶业 惡業 èyè unwholesome acts / evil intentions
 1. a dharma / a dhárma / a natural law / teachings
 2. a mental object / a phenomenon / dharma / a thought
 3. quality / characteristic
 4. Dharma
法宝 法寶 fǎbǎo
 1. the Buddha's teaching
 2. a Buddhist monk's apparel, staff etc
 3. Dharma treasure
法会 法會 fǎhuì a Dharma service / an assembly / dharma-saṃgīti
法界 fǎjiè
 1. a dharma realm / a dhárma realm / dharmadhatu / dharmadhātu
 2. tathatā / suchness / inherent nature / true nature / tathata
 3. Dharma Realm
法门 法門 fǎmén
 1. dharmaparyāya / dharma gate / a way of teaching the Dharma / a Buddhist teaching / a Dharma door
 2. Dharma gate
fàn
 1. brahman
 2. pure / sacred
 3. Buddhist
方便 fāngbiàn
 1. upāya / skillful means / expedient means
 2. Convenience
 3. expedient means
 4. Skillful Means
方便善巧 fāngbiàn shàn qiǎo skillful means / expedient means / skillful and expedient means
法眼 fǎyǎn
 1. dharma eye / dharmacakṣus
 2. hōgen
法住 fǎzhù dharma abode
非人 fēi rén a non-human
分别 分別 fēnbié
 1. kalpanā / thought / imagination
 2. vikalpa / discrimination / conception
 3. discrimination
 1. of Buddhism
 2. a statue or image of a Buddha
 3. a Buddhist text
佛眼 Fó yǎn Buddha eye
佛言 Fó yán
 1. the Buddha said
 2. buddhavacana / the teachings of the Buddha
佛宝 佛寶 fóbǎo the treasure of the Buddha
佛法 fófǎ the power of the Buddha
佛土 Fótǔ buddhakṣetra / a Buddha land / land or realm of a Buddha / land of the Buddha's birth
佛种 Fózhǒng
 1. the causes and conditions for becoming a Buddha
 2. the seed of Buddhahood
 1. puṇya / merit / blessing / reward
 2. Fortune
gēn
 1. an organ / a part of the body / an organ of sense
 2. a sense / a faculty
 3. mūla / a root
功德 gōngdé
 1. guṇa / achievements and virtue / merit
 2. puṇya / puñña
 3. merit
恭敬 gōngjìng Respect
供养 供養 gòngyǎng
 1. to make offerings / to provide offerings / to worship
 2. offering
广 guǎng
 1. vaipulya / vast / extended
 2. Extensive
广大 廣大 guǎngdà vaipulya / vast / extended
光明 guāngmíng Brightness
广说 廣說 guǎngshuō to explain / to teach
过去 過去 guòqù past
和合 héhé Harmony
héng Eternity
合掌 hézhǎng
 1. to join palms
 2. to join palms
欢喜 歡喜 huānxǐ joy
化生 huàshēng to be born from transformation / upapaduka/ upapatika
护持 護持 hùchí Protect and Support
huì a religious assembly
慧蕴 慧蘊 huì yùn body of wisdom / aggregate of wisdom / prajñā-skandha
迴向 huíxiàng to transfer merit / to dedicate / pariṇāmanā
a prediction / a prophecy / vyakarana
 1. the origin of suffering
 2. desire / greed / craving
jiā school / sect / lineage
jiàn view / perception / dṛṣṭi / diṭṭhi
健达缚 健達縛 jiàndáfú a gandharva
jiè dhātu / a realm / a field / a domain
戒蕴 戒蘊 jiè yùn body of morality / aggregate of morality / śīla-skandha
揭路荼 jiēlùtú a garuda
解脱 解脫 jiětuō
 1. liberation / emancipation / vimokṣa
 2. liberation
解脱蕴 解脫蘊 jiětuōyùn body of liberation / aggregate of liberation / vimukti-skanda
jīng a sutra / a sūtra
jìng Respect
经典 經典 jīngdiǎn the collection of sutras / the sūtrapiṭaka
殑伽沙 Jìngjiā shā grains of sand in the Ganges River / innumerable
净信 淨信 jìngxìn
 1. prasāda / pure faith
 2. Pure Faith
伎乐 伎樂 jìyuè music
a mat for sitting and sleeping on / niṣīdana
决定 決定 juédìng fixed / unchanging / constant / determined / niścaya
居士 jūshì
 1. a lay person / a male lay Buddhist
 2. householder
具寿 具壽 jùshòu friend / brother / āyuṣman
具足 jùzú
 1. complete / full / perfect
 2. Completeness
兰若 蘭若 lánrè
 1. a forest retreat / a secluded place to practice / araṇya / arañña / aranya
 2. temple / monastery
 3. Aranya
Joy
transcendence
利乐 利樂 lì lè blessing and joy
liàng means of knowing / reasoning / pramāṇa
莲华 蓮華 liánhuā Lotus Flower
礼拜 禮拜 lǐbài Prostrate
力士 lìshì one of great strength
留难 留難 liú nán the difficulty of evil spirits left behind to hinder doing of good deed
六神通 liù shéntōng the six supernatural powers
利益 lìyì benefit
lóng nāga / serpent / dragon
龙神 龍神 lóng shén dragon spirit
lún the cycle of rebirth
lùn a treatise / a thesis / śastra
miào Wonderful
míng
 1. wisdom / vidyā
 2. Clear
evil / vice
魔军 魔軍 mó jūn Māra's army
莫呼洛伽 mòhūluòjiā mahoraga
内空 內空 nèikōng empty within
能行 néngxíng ability to act
Bhiksuni / a nun / a bhikṣuṇī / bhikkhunī
niàn
 1. memory
 2. mindfulness / smṛti
念言 niànyán words from memory
傍生 pángshēng a domestic animal
菩萨 菩薩 púsà
 1. bodhisatta
 2. bodhisattva
菩萨摩诃萨 菩薩摩訶薩 púsà móhēsà bodhisattva mahāsattva
菩提 pútí
 1. bodhi / enlightenment / awakening
 2. bodhi
菩提分法 pútífēnfǎ aid to enlightenment / branch of enlightenment / aspect of enlightenment / bodhyaṅga / bojjyaṅga
qín diligence / perseverance / vīrya
清净 清凈 qīngjìng
 1. pure / cleansed / purified of defiling illusion / viśuddhi
 2. purity
亲近 親近 qīnjìn Be Close To
realm / destination
人非人 rén fēi rén kijnara / human or non-human being
人中 rénzhōng mānuṣyaka / a multitude of men
Thus
如理 rú lǐ principle of suchness
ruò re
如是 rúshì thus, so
三宝 三寶 Sān Bǎo The Triple Gem / triple gem / three treasures / ratnatraya
三千大千世界 sān qiān dà qiān shìjiè Three Thousandfold World System / trisāhasramahāsāhasralokadhātu / a great chiliocosm / trichiliocosm / the cosmos
三十二大丈夫相 sān shí èr dà zhàngfu xiāng thirty two marks of excellence
三摩地 sānmódì Samadhi / samādhi / concentrated meditation / mental concentration
form / matter
色界 sè jiè realm of form
sēng
 1. a monk
 2. saṅgha / saṃgha / Buddhist community
僧宝 僧寶 sēngbǎo the jewel of the monastic community
沙门 沙門 shāmén
 1. a Buddhist monk / a wandering monk / a shramana / a sramana / renunciant / mendicant
 2. sramana
shàn
 1. kuśala / kusala / virtuous
 2. shan
善男子 shàn nánzǐ
 1. a good man / a son of a noble family
 2. good men
善女人 shàn nǚrén
 1. a good woman / a daughter of a noble family
 2. good women
善法 shànfǎ
 1. a wholesome thing / a beneficial dharma
 2. a wholesome teaching
善根 shàngēn
 1. virtuous roots / wholesome roots / kuśalamūla
 2. Wholesome Roots
善友 shànyǒu a Dharma friend / kalyāṇamitra / kalyāṇamitta / kalyanamitra
少善根 shǎo shàngēn few good roots / little virtue
shè saṃgraha / to hold together / to collect / to combine
shě
 1. equanimity
 2. equanimity
 3. Give
shēn body / kāya
身空 shēn kōng inside and outside are empty / intrinsically
shēng birth
胜利 勝利 shènglì victory
生长 生長 shēngzhǎng growth
什深 甚深 shénshēn very profound / what is deep
神通 shéntōng
 1. a spiritual power / supernatural powers / a remarkable ability / a magical power
 2. supernatural power
摄取 攝取 shèqǔ to receive
舍心 捨心 shěxīn equanimity / the mind of renunciation
shì loka / a world
shí vijñāna / consciousness / life force / mind / cognition
shī the practice of selfless giving / dāna
shī master
shì the meaning of a word / relating to the phenomenal world
十方 shí fāng
 1. the ten directions
 2. The Ten Directions
十善业道 十善業道 shí shàn yè dào ten wholesome kinds of practice
实际 實際 shíjì
 1. bhūtakoṭi / reality-limit / apex of reality
 2. tathatā / suchness / inherent nature / true nature / tathata
 3. actual
世间 世間 shìjiān world
世间法 世間法 shìjiānfǎ
 1. world law / lokadharma / lokadhamma
 2. Worldly Rules
shòu feelings / sensations
受持 shòuchí
 1. to accept and maintain faith / to uphold
 2. uphold
戍达罗 戍達羅 shùdáluó sudra / shudra / slave class
说法 說法 shuō fǎ
 1. to teach the Dharma / to expound Buddhist teachings / dharma-desana
 2. Expounding the Dharma
殊胜 殊勝 shūshèng extraordinary
书写 書寫 shūxiě to copy
 1. to appear
 2. pseudo
四静虑 四靜慮 Sì Jìnglǜ four jhanas / four stages of meditative concentration
四军 四軍 sì jūn four divisions of troups
四念住 Sì Niàn Zhù Four Foundations of Mindfulness / Satipatthana
四圣谛 四聖諦 sì shèng dì the fourfold noble truth / four noble truths
四无量 四無量 sì wúliàng four immeasurables / four immeasurable minds / four immeasurable states of mind / brahmavihāra-niddesa
四无色定 四無色定 sì wúsè dìng
 1. four formless heavens
 2. four formless heavens
四众 四眾 sì zhòng the fourfold assembly / the four communities
四大 sìdà the four great seeds / the four great elements / mahābhūta
思惟 sīwéi
 1. reflection / consideration / cintana
 2. Contemplate
宿世 sù shì former lives
窣堵波 sùdǔbō a stupa
随逐 隨逐 suí zhú to attach and follow
所得 suǒdé acquire
 1. śarīra / human body
 2. ti / essence
 3. entity / a constituent / an element
天子 tiānzǐ devaputra / the son of a god
听法 聽法 tīng fǎ to hear the Dharma / to listen to the teachings of the Buddha
听闻 聽聞 tīngwén listening and learning
an evil state of existence
陀罗尼门 陀羅尼門 tuóluóní mén dharani-entrance
外道 wàidào
 1. non-Buddhist
 2. Heretics
围绕 圍繞 wéirǎo to surround
问讯 問訊 wènxùn
 1. to join palms as a greeting
 2. half bow
self / ātman / attan
 1. mo
 2. Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression.
无得 無得 wú dé Non-Attainment
无二 無二 wú èr advaya / nonduality / not two
五衰相现 五衰相現 wǔ shuāi xiāng xiàn Five Signs of Decay
无所得 無所得 wú suǒ dé nothing to be attained
无所有 無所有 Wú Suǒyǒu nothingness
无边世界 無邊世界 wúbiān shìjiè the unbounded world
无尽 無盡 wújìn endless
无量 無量 wúliàng immeasurable
无漏法 無漏法 wúlòu fǎ uncontaninated dharmas
无上道 無上道 wúshàn gdào supreme path / unsurpassed way
无上菩提 無上菩提 wúshàng pútí
 1. samyaksaṃbodhi / unsurpassed complete perfect enlightenment / supreme bodhi
 2. Supreme Bodhi
无上正等觉 無上正等覺 wúshàng zhèng děngjué anuttara-samyak-sambodhi / unexcelled complete enlightenment
无生 無生 wúshēng
 1. anutpāda / unproduced / non-arising
 2. No-Birth
无为法 無為法 wúwèi fǎ an unconditioned dhárma / asaṃskṛta-dhárma
五眼 wǔyǎn the five eyes / pañcacakṣūs
无余 無餘 wúyú
 1. without remainder / niravaśeṣa
 2. without excess
Joy
xiāng
 1. lakṣaṇa / countenance / personage / quality / character / disposition
 2. nimitta / a sign / a mark / appearance
 3. a perception / cognition / conceptualization / a notion
xiāng incense
xiǎng notion / perception / cognition / conceptualization / saṃjñā / samjna
降伏 xiángfú to subdue
相应 相應 xiāngyìng
 1. concomitant
 2. response, correspond
现世 現世 xiànshì the present rebirth / the present life
现在 現在 xiànzài now, present
xìn
 1. faith / confidence
 2. Faith
xīn citta / thinking / thought / mind / mentality
心想 xīn xiǎng thoughts of the mind / thought
xíng
 1. mental formations / saṃskāra / sankhara / that which has been put together / volition / volitional formations / conditioned states / habitual actions
 2. practice / carita / caryā / conduct / behavior
 3. to practice
 4. Practice
性空 xìngkōng inherently empty / empty in nature
xiū
 1. bhāvanā / spiritual cultivation
 2. pratipatti / spiritual practice
 3. Cultivation
修行 xiūxíng
 1. pratipatti / spiritual practice
 2. bhāvanā / spiritual cultivation
 3. spiritual cultivation
xué a learner
虚妄 虛妄 xūwàng not real / illusory
严净 嚴淨 yán jìng majestic and pure
yǎng Nurture
严饰 嚴飾 yánshì to decorate / adorned
karma / kamma / karmic deeds / actions
upadhi / bonds / substratum
manas / mind / mentation
一佛 yī fó one Buddha
异学 異學 yì xué study of non-Buddhist worldviews
依止 yī zhǐ to depend and rest upon
yīn
 1. hetu / causes
 2. Cause
yìng to accept
应供 應供 yīnggōng Worthy One (arhat)
璎珞 瓔珞 yīngluò Jade Necklace
应作 應作 yīngzuò a manifestation
因缘 因緣 yīnyuán
 1. Cause and Condition / principal and secondary causes / chain of cause and effect / primary cause / nidāna
 2. Nidana (expositions of causes) / a story of an occasion in the Buddhha's life
 3. a passage in a sūtra describing the setting
 4. causes and conditions
一切 yīqiè all, everything
一切法 yīqiē fǎ
 1. all dharmas / all things / sarvadharma
 2. all phenomena
一切相智 yīqiè xiāng zhì knowledge of all bases / vastujñāna
一切有情 yīqiè yǒuqíng
 1. all sentient beings
 2. all living beings
一切智 yīqiè zhì
 1. sarvajñāta / all-knowledge / omniscience
 2. wisdom of all
一切智智 yīqiè zhì zhì sarvajñāta / sarvajña-jñāta
yòng yong / function / application
yǒu
 1. becoming / bhāva
 2. 1. existence; 2. becoming
右绕 右繞 yòu rào to circumambulate in a clockwise direction
有无 有無 yǒu wú existent and non-existent/ having identity and emptiness
有漏 yǒulòu having flow / pain / affliction / vexation / defilement / bhavāsrava / āsrava
有情 yǒuqíng
 1. sentient beings
 2. sentient being
有为法 有為法 yǒuwèifǎ
 1. saṃskṛta / conditioned
 2. Conditioned Dharmas
desire / intention / interest / aspiration
yuàn a vow
yuán
 1. conditions / pratyaya / paccaya
 2. Condition
怨敌 怨敵 yuàndí an enemy
圆满 圓滿 yuánmǎn
 1. perfect / complete / paripūrṇa
 2. Perfection
预流果 預流果 Yùliúguǒ srotāpanna
yùn aggregate / skandha
koan / kōan / gong'an
增长 增長 zēngzhǎng
 1. fortnightly recital of monastic rules and confession / upoṣadha
 2. to increase, grow
zhèng Righteous
zhèng realization / adhigama
正法 zhèngfǎ
 1. Right Dharma / Saddharma
 2. Age of Right Dharma / The Period of the True Dharma
 3. Righteous Dharma
真如 zhēnrú
 1. tathatā / suchness / inherent nature / true nature / tathata
 2. True Thusness
真修 zhēnxiū cultivation in accordance with reason
zhī Understanding
zhì Wisdom
众会 眾會 zhònghuì an assembly of monastics
众生 眾生 zhòngshēng
 1. beings / all living things / all sentient beings
 2. sentient beings
zhòu mantra / charm / spell
zhù to attach / to abide / to dwell
庄严 莊嚴 zhuāngyán
 1. to adorn / to perfect
 2. Dignity
 3. solemn, majestic
自性空 zìxìng kōng
 1. svabhāva-śūnya / empty intrinsic nature
 2. The Intrinsically Empty Nature
 3. emptiness of self-nature
尊重 zūnzhòng respect