Glossary and Vocabulary for Father and Son Compilation (Fu Zi He Ji Jing) 父子合集經, Scroll 12

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 100 fēi Kangxi radical 175 亦非入解
2 100 fēi wrong; bad; untruthful 亦非入解
3 100 fēi different 亦非入解
4 100 fēi to not be; to not have 亦非入解
5 100 fēi to violate; to be contrary to 亦非入解
6 100 fēi Africa 亦非入解
7 100 fēi to slander 亦非入解
8 100 fěi to avoid 亦非入解
9 100 fēi must 亦非入解
10 100 fēi an error 亦非入解
11 100 fēi a problem; a question 亦非入解
12 100 fēi evil 亦非入解
13 43 Kangxi radical 71 無所住持
14 43 to not have; without 無所住持
15 43 mo 無所住持
16 43 to not have 無所住持
17 43 Wu 無所住持
18 43 mo 無所住持
19 36 to enter 亦非入解
20 36 Kangxi radical 11 亦非入解
21 36 radical 亦非入解
22 36 income 亦非入解
23 36 to conform with 亦非入解
24 36 to descend 亦非入解
25 36 the entering tone 亦非入解
26 36 to pay 亦非入解
27 36 to join 亦非入解
28 36 entering; praveśa 亦非入解
29 33 如來 rúlái Tathagata 於如來教
30 33 如來 Rúlái Tathagata 於如來教
31 33 如來 rúlái Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One 於如來教
32 32 to go; to 若於諸蘊各得入解
33 32 to rely on; to depend on 若於諸蘊各得入解
34 32 Yu 若於諸蘊各得入解
35 32 a crow 若於諸蘊各得入解
36 32 jiě to loosen; to unfasten; to untie 亦非入解
37 32 jiě to explain 亦非入解
38 32 jiě to divide; to separate 亦非入解
39 32 jiě to understand 亦非入解
40 32 jiě to solve a math problem 亦非入解
41 32 jiě to dispell; to dismiss; to eliminate; to dissipate 亦非入解
42 32 jiě to cut; to disect 亦非入解
43 32 jiě to relieve oneself 亦非入解
44 32 jiě a solution 亦非入解
45 32 jiè to escort 亦非入解
46 32 xiè to understand; to be clear 亦非入解
47 32 xiè acrobatic skills 亦非入解
48 32 jiě can; able to 亦非入解
49 32 jiě to liberate 亦非入解
50 32 jiě a stanza 亦非入解
51 32 jiè to send off 亦非入解
52 32 xiè Xie 亦非入解
53 32 jiě exegesis 亦非入解
54 32 xiè laziness 亦非入解
55 32 jiè a government office 亦非入解
56 32 jiè to pawn 亦非入解
57 32 jiè to rent; to lease 亦非入解
58 32 jiě understanding 亦非入解
59 24 Buddha; Awakened One 前詣佛所
60 24 relating to Buddhism 前詣佛所
61 24 a statue or image of a Buddha 前詣佛所
62 24 a Buddhist text 前詣佛所
63 24 to touch; to stroke 前詣佛所
64 24 Buddha 前詣佛所
65 24 Buddha; Awakened One 前詣佛所
66 23 method; way 實無少法得名為眼
67 23 France 實無少法得名為眼
68 23 the law; rules; regulations 實無少法得名為眼
69 23 the teachings of the Buddha; Dharma 實無少法得名為眼
70 23 a standard; a norm 實無少法得名為眼
71 23 an institution 實無少法得名為眼
72 23 to emulate 實無少法得名為眼
73 23 magic; a magic trick 實無少法得名為眼
74 23 punishment 實無少法得名為眼
75 23 Fa 實無少法得名為眼
76 23 a precedent 實無少法得名為眼
77 23 a classification of some kinds of Han texts 實無少法得名為眼
78 23 relating to a ceremony or rite 實無少法得名為眼
79 23 Dharma 實無少法得名為眼
80 23 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 實無少法得名為眼
81 23 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 實無少法得名為眼
82 23 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 實無少法得名為眼
83 23 quality; characteristic 實無少法得名為眼
84 21 wéi to act as; to serve 復以何法名為積聚
85 21 wéi to change into; to become 復以何法名為積聚
86 21 wéi to be; is 復以何法名為積聚
87 21 wéi to do 復以何法名為積聚
88 21 wèi to support; to help 復以何法名為積聚
89 21 wéi to govern 復以何法名為積聚
90 21 zhě ca 若無生者亦無有滅
91 20 世尊 shìzūn World-Honored One 世尊
92 20 世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; Bhagavān; Buddha 世尊
93 20 zhī to know 當知彼色本來非有
94 20 zhī to comprehend 當知彼色本來非有
95 20 zhī to inform; to tell 當知彼色本來非有
96 20 zhī to administer 當知彼色本來非有
97 20 zhī to distinguish; to discern 當知彼色本來非有
98 20 zhī to be close friends 當知彼色本來非有
99 20 zhī to feel; to sense; to perceive 當知彼色本來非有
100 20 zhī to receive; to entertain 當知彼色本來非有
101 20 zhī knowledge 當知彼色本來非有
102 20 zhī consciousness; perception 當知彼色本來非有
103 20 zhī a close friend 當知彼色本來非有
104 20 zhì wisdom 當知彼色本來非有
105 20 zhì Zhi 當知彼色本來非有
106 20 zhī Understanding 當知彼色本來非有
107 20 zhī know; jña 當知彼色本來非有
108 20 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 由積聚故說名為蘊
109 20 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 由積聚故說名為蘊
110 20 shuì to persuade 由積聚故說名為蘊
111 20 shuō to teach; to recite; to explain 由積聚故說名為蘊
112 20 shuō a doctrine; a theory 由積聚故說名為蘊
113 20 shuō to claim; to assert 由積聚故說名為蘊
114 20 shuō allocution 由積聚故說名為蘊
115 20 shuō to criticize; to scold 由積聚故說名為蘊
116 20 shuō to indicate; to refer to 由積聚故說名為蘊
117 20 shuō speach; vāda 由積聚故說名為蘊
118 20 shuō to speak; bhāṣate 由積聚故說名為蘊
119 19 suǒ a few; various; some 無所住持
120 19 suǒ a place; a location 無所住持
121 19 suǒ indicates a passive voice 無所住持
122 19 suǒ an ordinal number 無所住持
123 19 suǒ meaning 無所住持
124 19 suǒ garrison 無所住持
125 19 suǒ place; pradeśa 無所住持
126 18 Yi 亦非入解
127 18 néng can; able 若菩薩摩訶薩能修習是三摩地者
128 18 néng ability; capacity 若菩薩摩訶薩能修習是三摩地者
129 18 néng a mythical bear-like beast 若菩薩摩訶薩能修習是三摩地者
130 18 néng energy 若菩薩摩訶薩能修習是三摩地者
131 18 néng function; use 若菩薩摩訶薩能修習是三摩地者
132 18 néng talent 若菩薩摩訶薩能修習是三摩地者
133 18 néng expert at 若菩薩摩訶薩能修習是三摩地者
134 18 néng to be in harmony 若菩薩摩訶薩能修習是三摩地者
135 18 néng to tend to; to care for 若菩薩摩訶薩能修習是三摩地者
136 18 néng to reach; to arrive at 若菩薩摩訶薩能修習是三摩地者
137 18 néng to be able; śak 若菩薩摩訶薩能修習是三摩地者
138 15 to leave; to depart; to go away; to part 自性離故
139 15 a mythical bird 自性離故
140 15 li; one of the eight divinatory trigrams 自性離故
141 15 a band or kerchief worn when a woman left home to be married 自性離故
142 15 chī a dragon with horns not yet grown 自性離故
143 15 a mountain ash 自性離故
144 15 vanilla; a vanilla-like herb 自性離故
145 15 to be scattered; to be separated 自性離故
146 15 to cut off 自性離故
147 15 to violate; to be contrary to 自性離故
148 15 to be distant from 自性離故
149 15 two 自性離故
150 15 to array; to align 自性離故
151 15 to pass through; to experience 自性離故
152 15 transcendence 自性離故
153 15 自性 zìxìng Self-Nature 以色自性不可得故
154 15 自性 zìxìng intrinsic nature; original nature; essential nature; svabhava 以色自性不可得故
155 14 to use; to grasp 以色自性不可得故
156 14 to rely on 以色自性不可得故
157 14 to regard 以色自性不可得故
158 14 to be able to 以色自性不可得故
159 14 to order; to command 以色自性不可得故
160 14 used after a verb 以色自性不可得故
161 14 a reason; a cause 以色自性不可得故
162 14 Israel 以色自性不可得故
163 14 Yi 以色自性不可得故
164 14 use; yogena 以色自性不可得故
165 13 眾生 zhòngshēng all living things 入解眾生
166 13 眾生 zhòngshēng living things other than people 入解眾生
167 13 眾生 zhòngshēng sentient beings 入解眾生
168 13 眾生 zhòngshēng beings; all living things; all sentient beings 入解眾生
169 12 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 若於諸蘊各得入解
170 12 děi to want to; to need to 若於諸蘊各得入解
171 12 děi must; ought to 若於諸蘊各得入解
172 12 de 若於諸蘊各得入解
173 12 de infix potential marker 若於諸蘊各得入解
174 12 to result in 若於諸蘊各得入解
175 12 to be proper; to fit; to suit 若於諸蘊各得入解
176 12 to be satisfied 若於諸蘊各得入解
177 12 to be finished 若於諸蘊各得入解
178 12 děi satisfying 若於諸蘊各得入解
179 12 to contract 若於諸蘊各得入解
180 12 to hear 若於諸蘊各得入解
181 12 to have; there is 若於諸蘊各得入解
182 12 marks time passed 若於諸蘊各得入解
183 12 obtain; attain; prāpta 若於諸蘊各得入解
184 12 Kangxi radical 49 彼諸天子作是說已
185 12 to bring to an end; to stop 彼諸天子作是說已
186 12 to complete 彼諸天子作是說已
187 12 to demote; to dismiss 彼諸天子作是說已
188 12 to recover from an illness 彼諸天子作是說已
189 12 former; pūrvaka 彼諸天子作是說已
190 12 諸法 zhū fǎ all things; all dharmas 若諸法非作則無積聚
191 12 guāng light 若放淨光為大利
192 12 guāng brilliant; bright; shining 若放淨光為大利
193 12 guāng to shine 若放淨光為大利
194 12 guāng to bare; to go naked 若放淨光為大利
195 12 guāng bare; naked 若放淨光為大利
196 12 guāng glory; honor 若放淨光為大利
197 12 guāng scenery 若放淨光為大利
198 12 guāng smooth 若放淨光為大利
199 12 guāng sheen; luster; gloss 若放淨光為大利
200 12 guāng time; a moment 若放淨光為大利
201 12 guāng grace; favor 若放淨光為大利
202 12 guāng Guang 若放淨光為大利
203 12 guāng to manifest 若放淨光為大利
204 12 guāng light; radiance; prabha; tejas 若放淨光為大利
205 12 guāng a ray of light; rasmi 若放淨光為大利
206 12 zuò to do 若諸法非作則無積聚
207 12 zuò to act as; to serve as 若諸法非作則無積聚
208 12 zuò to start 若諸法非作則無積聚
209 12 zuò a writing; a work 若諸法非作則無積聚
210 12 zuò to dress as; to be disguised as 若諸法非作則無積聚
211 12 zuō to create; to make 若諸法非作則無積聚
212 12 zuō a workshop 若諸法非作則無積聚
213 12 zuō to write; to compose 若諸法非作則無積聚
214 12 zuò to rise 若諸法非作則無積聚
215 12 zuò to be aroused 若諸法非作則無積聚
216 12 zuò activity; action; undertaking 若諸法非作則無積聚
217 12 zuò to regard as 若諸法非作則無積聚
218 12 zuò action; kāraṇa 若諸法非作則無積聚
219 11 zhī to go 廣果天授記品之餘
220 11 zhī to arrive; to go 廣果天授記品之餘
221 11 zhī is 廣果天授記品之餘
222 11 zhī to use 廣果天授記品之餘
223 11 zhī Zhi 廣果天授記品之餘
224 11 zhōng middle 於勝義中實不可得
225 11 zhōng medium; medium sized 於勝義中實不可得
226 11 zhōng China 於勝義中實不可得
227 11 zhòng to hit the mark 於勝義中實不可得
228 11 zhōng midday 於勝義中實不可得
229 11 zhōng inside 於勝義中實不可得
230 11 zhōng during 於勝義中實不可得
231 11 zhōng Zhong 於勝義中實不可得
232 11 zhōng intermediary 於勝義中實不可得
233 11 zhōng half 於勝義中實不可得
234 11 zhòng to reach; to attain 於勝義中實不可得
235 11 zhòng to suffer; to infect 於勝義中實不可得
236 11 zhòng to obtain 於勝義中實不可得
237 11 zhòng to pass an exam 於勝義中實不可得
238 11 zhōng middle 於勝義中實不可得
239 11 辯才 biàncái eloquence 則能獲得無量辯才
240 11 辯才 biàncái eloquence; pratibhāna 則能獲得無量辯才
241 11 辯才 biàncái Sarasvati 則能獲得無量辯才
242 10 qiú to request 蘊體求之不可得
243 10 qiú to seek; to look for 蘊體求之不可得
244 10 qiú to implore 蘊體求之不可得
245 10 qiú to aspire to 蘊體求之不可得
246 10 qiú to be avaricious; to be greedy; to covet 蘊體求之不可得
247 10 qiú to attract 蘊體求之不可得
248 10 qiú to bribe 蘊體求之不可得
249 10 qiú Qiu 蘊體求之不可得
250 10 qiú to demand 蘊體求之不可得
251 10 qiú to end 蘊體求之不可得
252 10 rén person; people; a human being 當知此人是執著見
253 10 rén Kangxi radical 9 當知此人是執著見
254 10 rén a kind of person 當知此人是執著見
255 10 rén everybody 當知此人是執著見
256 10 rén adult 當知此人是執著見
257 10 rén somebody; others 當知此人是執著見
258 10 rén an upright person 當知此人是執著見
259 10 rén person; manuṣya; puruṣa; pudgala 當知此人是執著見
260 10 Qi 於其法中即有一切法
261 9 ka 若於諸蘊各得入解
262 9 諸天 zhū tiān devas 彼諸天子作是說已
263 9 děng et cetera; and so on 西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿宣梵大師賜紫沙門臣日稱等奉
264 9 děng to wait 西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿宣梵大師賜紫沙門臣日稱等奉
265 9 děng to be equal 西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿宣梵大師賜紫沙門臣日稱等奉
266 9 děng degree; level 西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿宣梵大師賜紫沙門臣日稱等奉
267 9 děng to compare 西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿宣梵大師賜紫沙門臣日稱等奉
268 9 xìng gender 地界性畢竟清淨
269 9 xìng nature; disposition 地界性畢竟清淨
270 9 xìng grammatical gender 地界性畢竟清淨
271 9 xìng a property; a quality 地界性畢竟清淨
272 9 xìng life; destiny 地界性畢竟清淨
273 9 xìng sexual desire 地界性畢竟清淨
274 9 xìng scope 地界性畢竟清淨
275 9 xìng nature 地界性畢竟清淨
276 9 菩提 pútí bodhi; enlightenment 即彼三世諸佛菩提
277 9 菩提 pútí bodhi 即彼三世諸佛菩提
278 9 菩提 pútí bodhi; enlightenment; awakening 即彼三世諸佛菩提
279 8 a criteria; a norm; a standard; a rule; a law 若諸法非作則無積聚
280 8 a grade; a level 若諸法非作則無積聚
281 8 an example; a model 若諸法非作則無積聚
282 8 a weighing device 若諸法非作則無積聚
283 8 to grade; to rank 若諸法非作則無積聚
284 8 to copy; to imitate; to follow 若諸法非作則無積聚
285 8 to do 若諸法非作則無積聚
286 8 koan; kōan; gong'an 若諸法非作則無積聚
287 8 非有 fēiyǒu does not exist; is not real 當知彼色本來非有
288 8 shèng to beat; to win; to conquer 具足勝慧無過上
289 8 shèng victory; success 具足勝慧無過上
290 8 shèng wonderful; supurb; superior 具足勝慧無過上
291 8 shèng to surpass 具足勝慧無過上
292 8 shèng triumphant 具足勝慧無過上
293 8 shèng a scenic view 具足勝慧無過上
294 8 shèng a woman's hair decoration 具足勝慧無過上
295 8 shèng Sheng 具足勝慧無過上
296 8 shèng conquering; victorious; jaya 具足勝慧無過上
297 8 shèng superior; agra 具足勝慧無過上
298 8 shēng to be born; to give birth 非所作者則無有生
299 8 shēng to live 非所作者則無有生
300 8 shēng raw 非所作者則無有生
301 8 shēng a student 非所作者則無有生
302 8 shēng life 非所作者則無有生
303 8 shēng to produce; to give rise 非所作者則無有生
304 8 shēng alive 非所作者則無有生
305 8 shēng a lifetime 非所作者則無有生
306 8 shēng to initiate; to become 非所作者則無有生
307 8 shēng to grow 非所作者則無有生
308 8 shēng unfamiliar 非所作者則無有生
309 8 shēng not experienced 非所作者則無有生
310 8 shēng hard; stiff; strong 非所作者則無有生
311 8 shēng having academic or professional knowledge 非所作者則無有生
312 8 shēng a male role in traditional theatre 非所作者則無有生
313 8 shēng gender 非所作者則無有生
314 8 shēng to develop; to grow 非所作者則無有生
315 8 shēng to set up 非所作者則無有生
316 8 shēng a prostitute 非所作者則無有生
317 8 shēng a captive 非所作者則無有生
318 8 shēng a gentleman 非所作者則無有生
319 8 shēng Kangxi radical 100 非所作者則無有生
320 8 shēng unripe 非所作者則無有生
321 8 shēng nature 非所作者則無有生
322 8 shēng to inherit; to succeed 非所作者則無有生
323 8 shēng destiny 非所作者則無有生
324 8 shēng birth 非所作者則無有生
325 8 wén to hear 時會聞者心生愛樂
326 8 wén Wen 時會聞者心生愛樂
327 8 wén sniff at; to smell 時會聞者心生愛樂
328 8 wén to be widely known 時會聞者心生愛樂
329 8 wén to confirm; to accept 時會聞者心生愛樂
330 8 wén information 時會聞者心生愛樂
331 8 wèn famous; well known 時會聞者心生愛樂
332 8 wén knowledge; learning 時會聞者心生愛樂
333 8 wèn popularity; prestige; reputation 時會聞者心生愛樂
334 8 wén to question 時會聞者心生愛樂
335 8 wén hearing; śruti 時會聞者心生愛樂
336 8 xiàng to observe; to assess 復何說有過現未來生滅等相
337 8 xiàng appearance; portrait; picture 復何說有過現未來生滅等相
338 8 xiàng countenance; personage; character; disposition 復何說有過現未來生滅等相
339 8 xiàng to aid; to help 復何說有過現未來生滅等相
340 8 xiāng a chancellor; a prime minister; a high minister 復何說有過現未來生滅等相
341 8 xiàng a sign; a mark; appearance 復何說有過現未來生滅等相
342 8 xiāng alternately; in turn 復何說有過現未來生滅等相
343 8 xiāng Xiang 復何說有過現未來生滅等相
344 8 xiāng form substance 復何說有過現未來生滅等相
345 8 xiāng to express 復何說有過現未來生滅等相
346 8 xiàng to choose 復何說有過現未來生滅等相
347 8 xiāng Xiang 復何說有過現未來生滅等相
348 8 xiāng an ancient musical instrument 復何說有過現未來生滅等相
349 8 xiāng the seventh lunar month 復何說有過現未來生滅等相
350 8 xiāng to compare 復何說有過現未來生滅等相
351 8 xiàng to divine 復何說有過現未來生滅等相
352 8 xiàng to administer 復何說有過現未來生滅等相
353 8 xiàng helper for a blind person 復何說有過現未來生滅等相
354 8 xiāng rhythm [music] 復何說有過現未來生滅等相
355 8 xiāng the upper frets of a pipa 復何說有過現未來生滅等相
356 8 xiāng coralwood 復何說有過現未來生滅等相
357 8 xiàng ministry 復何說有過現未來生滅等相
358 8 xiàng to supplement; to enhance 復何說有過現未來生滅等相
359 8 xiàng lakṣaṇa; quality; characteristic 復何說有過現未來生滅等相
360 8 xiàng a sign; a mark; appearance; nimitta; rūpa 復何說有過現未來生滅等相
361 8 xiàng sign; mark; liṅga 復何說有過現未來生滅等相
362 8 xiàng a perception; cognition; conceptualization; a notion 復何說有過現未來生滅等相
363 8 child; son 彼諸天子作是說已
364 8 egg; newborn 彼諸天子作是說已
365 8 first earthly branch 彼諸天子作是說已
366 8 11 p.m.-1 a.m. 彼諸天子作是說已
367 8 Kangxi radical 39 彼諸天子作是說已
368 8 pellet; something small and hard 彼諸天子作是說已
369 8 master 彼諸天子作是說已
370 8 viscount 彼諸天子作是說已
371 8 zi you; your honor 彼諸天子作是說已
372 8 masters 彼諸天子作是說已
373 8 person 彼諸天子作是說已
374 8 young 彼諸天子作是說已
375 8 seed 彼諸天子作是說已
376 8 subordinate; subsidiary 彼諸天子作是說已
377 8 a copper coin 彼諸天子作是說已
378 8 female dragonfly 彼諸天子作是說已
379 8 constituent 彼諸天子作是說已
380 8 offspring; descendants 彼諸天子作是說已
381 8 dear 彼諸天子作是說已
382 8 little one 彼諸天子作是說已
383 8 son; putra 彼諸天子作是說已
384 8 offspring; tanaya 彼諸天子作是說已
385 7 to go back; to return 復以何法名為積聚
386 7 to resume; to restart 復以何法名為積聚
387 7 to do in detail 復以何法名為積聚
388 7 to restore 復以何法名為積聚
389 7 to respond; to reply to 復以何法名為積聚
390 7 Fu; Return 復以何法名為積聚
391 7 to retaliate; to reciprocate 復以何法名為積聚
392 7 to avoid forced labor or tax 復以何法名為積聚
393 7 Fu 復以何法名為積聚
394 7 doubled; to overlapping; folded 復以何法名為積聚
395 7 a lined garment with doubled thickness 復以何法名為積聚
396 7 無相 wúxiāng Formless 入解無相
397 7 無相 wúxiāng animitta; signlessness; without an appearance 入解無相
398 7 清淨 qīngjìng peaceful; quiet; tranquil; pure 地界性畢竟清淨
399 7 清淨 qīngjìng peaceful; quiet; tranquil 地界性畢竟清淨
400 7 清淨 qīngjìng concise 地界性畢竟清淨
401 7 清淨 qīngjìng simple and clear; concise 地界性畢竟清淨
402 7 清淨 qīngjìng pure and clean 地界性畢竟清淨
403 7 清淨 qīngjìng purity 地界性畢竟清淨
404 7 清淨 qīngjìng pure; cleansed; purified of defiling illusion; visuddhi 地界性畢竟清淨
405 7 勝義 shèngyì beyond description; surpassing worldy ideas; superlative; inscrutable 了勝義法
406 7 無有 wú yǒu there is not 如是色蘊無有分量
407 7 不可得 bù kě dé cannot be obtained 以色自性不可得故
408 7 不可得 bù kě dé unobtainable 以色自性不可得故
409 7 不可得 bù kě dé unattainable 以色自性不可得故
410 7 境界 jìngjiè border area; frontier 非凡夫境界
411 7 境界 jìngjiè place; area 非凡夫境界
412 7 境界 jìngjiè circumstances; situation 非凡夫境界
413 7 境界 jìngjiè field; domain; genre 非凡夫境界
414 7 境界 jìngjiè visaya; object; sphere; region; realm of objects; state 非凡夫境界
415 7 一切法 yīqiē fǎ all dharmas; all things; sarvadharma 一切法亦不生
416 7 一切法 yīqiē fǎ all phenomena 一切法亦不生
417 7 jīn today; present; now 今此廣果諸天子
418 7 jīn Jin 今此廣果諸天子
419 7 jīn modern 今此廣果諸天子
420 7 jīn now; adhunā 今此廣果諸天子
421 6 yuàn to hope; to wish; to desire 入解願
422 6 yuàn hope 入解願
423 6 yuàn to be ready; to be willing 入解願
424 6 yuàn to ask for; to solicit 入解願
425 6 yuàn a vow 入解願
426 6 yuàn diligent; attentive 入解願
427 6 yuàn to prefer; to select 入解願
428 6 yuàn to admire 入解願
429 6 yuàn a vow; pranidhana 入解願
430 6 不可 bù kě cannot; should not; must not; forbidden; prohibited 是故色蘊不可分別
431 6 不可 bù kě improbable 是故色蘊不可分別
432 6 xiàn to appear; to manifest; to become visible 如諸影像現鏡中
433 6 xiàn at present 如諸影像現鏡中
434 6 xiàn existing at the present time 如諸影像現鏡中
435 6 xiàn cash 如諸影像現鏡中
436 6 yán to speak; to say; said 所言無明即是菩提
437 6 yán language; talk; words; utterance; speech 所言無明即是菩提
438 6 yán Kangxi radical 149 所言無明即是菩提
439 6 yán phrase; sentence 所言無明即是菩提
440 6 yán a word; a syllable 所言無明即是菩提
441 6 yán a theory; a doctrine 所言無明即是菩提
442 6 yán to regard as 所言無明即是菩提
443 6 yán to act as 所言無明即是菩提
444 6 yán speech; vāc 所言無明即是菩提
445 6 yán speak; vad 所言無明即是菩提
446 6 infix potential marker 不謬辯才
447 6 zhù to dwell; to live; to reside 非住
448 6 zhù to stop; to halt 非住
449 6 zhù to retain; to remain 非住
450 6 zhù to lodge at [temporarily] 非住
451 6 zhù verb complement 非住
452 6 zhù attaching; abiding; dwelling on 非住
453 6 聲聞 shēngwén sravaka 非聲聞境界
454 6 聲聞 shēngwén sravaka; a distinguished disciple of the Buddha 非聲聞境界
455 6 self 入解我
456 6 [my] dear 入解我
457 6 Wo 入解我
458 6 self; atman; attan 入解我
459 6 ga 入解我
460 6 shí real; true 實無少法得名為眼
461 6 shí nut; seed; fruit 實無少法得名為眼
462 6 shí substance; content; material 實無少法得名為眼
463 6 shí honest; sincere 實無少法得名為眼
464 6 shí vast; extensive 實無少法得名為眼
465 6 shí solid 實無少法得名為眼
466 6 shí abundant; prosperous 實無少法得名為眼
467 6 shí reality; a fact; an event 實無少法得名為眼
468 6 shí wealth; property 實無少法得名為眼
469 6 shí effect; result 實無少法得名為眼
470 6 shí an honest person 實無少法得名為眼
471 6 shí to fill 實無少法得名為眼
472 6 shí complete 實無少法得名為眼
473 6 shí to strengthen 實無少法得名為眼
474 6 shí to practice 實無少法得名為眼
475 6 shí namely 實無少法得名為眼
476 6 shí to verify; to check; to confirm 實無少法得名為眼
477 6 shí full; at capacity 實無少法得名為眼
478 6 shí supplies; goods 實無少法得名為眼
479 6 shí Shichen 實無少法得名為眼
480 6 shí Real 實無少法得名為眼
481 6 shí truth; reality; tattva 實無少法得名為眼
482 6 猶如 yóurú to be similar to; to appear to be 猶如世間造立舍宅
483 6 yóu Kangxi radical 102 由積聚故說名為蘊
484 6 yóu to follow along 由積聚故說名為蘊
485 6 yóu cause; reason 由積聚故說名為蘊
486 6 yóu You 由積聚故說名為蘊
487 6 to be near by; to be close to 若不生不滅即無過去現在未來建立施設
488 6 at that time 若不生不滅即無過去現在未來建立施設
489 6 to be exactly the same as; to be thus 若不生不滅即無過去現在未來建立施設
490 6 supposed; so-called 若不生不滅即無過去現在未來建立施設
491 6 to arrive at; to ascend 若不生不滅即無過去現在未來建立施設
492 6 zhèng proof 非證
493 6 zhèng to prove; to demonstrate; to confirm; to give evidence 非證
494 6 zhèng to advise against 非證
495 6 zhèng certificate 非證
496 6 zhèng an illness 非證
497 6 zhèng to accuse 非證
498 6 zhèng realization; adhigama 非證
499 6 jiàn to see 非見
500 6 jiàn opinion; view; understanding 非見

Frequencies of all Words

Top 965

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 100 fēi not; non-; un- 亦非入解
2 100 fēi Kangxi radical 175 亦非入解
3 100 fēi wrong; bad; untruthful 亦非入解
4 100 fēi different 亦非入解
5 100 fēi to not be; to not have 亦非入解
6 100 fēi to violate; to be contrary to 亦非入解
7 100 fēi Africa 亦非入解
8 100 fēi to slander 亦非入解
9 100 fěi to avoid 亦非入解
10 100 fēi must 亦非入解
11 100 fēi an error 亦非入解
12 100 fēi a problem; a question 亦非入解
13 100 fēi evil 亦非入解
14 100 fēi besides; except; unless 亦非入解
15 43 no 無所住持
16 43 Kangxi radical 71 無所住持
17 43 to not have; without 無所住持
18 43 has not yet 無所住持
19 43 mo 無所住持
20 43 do not 無所住持
21 43 not; -less; un- 無所住持
22 43 regardless of 無所住持
23 43 to not have 無所住持
24 43 um 無所住持
25 43 Wu 無所住持
26 43 Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression. 無所住持
27 43 not; non- 無所住持
28 43 mo 無所住持
29 36 to enter 亦非入解
30 36 Kangxi radical 11 亦非入解
31 36 radical 亦非入解
32 36 income 亦非入解
33 36 to conform with 亦非入解
34 36 to descend 亦非入解
35 36 the entering tone 亦非入解
36 36 to pay 亦非入解
37 36 to join 亦非入解
38 36 entering; praveśa 亦非入解
39 33 ruò to seem; to be like; as 若諸法非作則無積聚
40 33 ruò seemingly 若諸法非作則無積聚
41 33 ruò if 若諸法非作則無積聚
42 33 ruò you 若諸法非作則無積聚
43 33 ruò this; that 若諸法非作則無積聚
44 33 ruò and; or 若諸法非作則無積聚
45 33 ruò as for; pertaining to 若諸法非作則無積聚
46 33 pomegranite 若諸法非作則無積聚
47 33 ruò to choose 若諸法非作則無積聚
48 33 ruò to agree; to accord with; to conform to 若諸法非作則無積聚
49 33 ruò thus 若諸法非作則無積聚
50 33 ruò pollia 若諸法非作則無積聚
51 33 ruò Ruo 若諸法非作則無積聚
52 33 ruò only then 若諸法非作則無積聚
53 33 ja 若諸法非作則無積聚
54 33 jñā 若諸法非作則無積聚
55 33 如來 rúlái Tathagata 於如來教
56 33 如來 Rúlái Tathagata 於如來教
57 33 如來 rúlái Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One 於如來教
58 32 in; at 若於諸蘊各得入解
59 32 in; at 若於諸蘊各得入解
60 32 in; at; to; from 若於諸蘊各得入解
61 32 to go; to 若於諸蘊各得入解
62 32 to rely on; to depend on 若於諸蘊各得入解
63 32 to go to; to arrive at 若於諸蘊各得入解
64 32 from 若於諸蘊各得入解
65 32 give 若於諸蘊各得入解
66 32 oppposing 若於諸蘊各得入解
67 32 and 若於諸蘊各得入解
68 32 compared to 若於諸蘊各得入解
69 32 by 若於諸蘊各得入解
70 32 and; as well as 若於諸蘊各得入解
71 32 for 若於諸蘊各得入解
72 32 Yu 若於諸蘊各得入解
73 32 a crow 若於諸蘊各得入解
74 32 whew; wow 若於諸蘊各得入解
75 32 jiě to loosen; to unfasten; to untie 亦非入解
76 32 jiě to explain 亦非入解
77 32 jiě to divide; to separate 亦非入解
78 32 jiě to understand 亦非入解
79 32 jiě to solve a math problem 亦非入解
80 32 jiě to dispell; to dismiss; to eliminate; to dissipate 亦非入解
81 32 jiě to cut; to disect 亦非入解
82 32 jiě to relieve oneself 亦非入解
83 32 jiě a solution 亦非入解
84 32 jiè to escort 亦非入解
85 32 xiè to understand; to be clear 亦非入解
86 32 xiè acrobatic skills 亦非入解
87 32 jiě can; able to 亦非入解
88 32 jiě to liberate 亦非入解
89 32 jiě a stanza 亦非入解
90 32 jiè to send off 亦非入解
91 32 xiè Xie 亦非入解
92 32 jiě exegesis 亦非入解
93 32 xiè laziness 亦非入解
94 32 jiè a government office 亦非入解
95 32 jiè to pawn 亦非入解
96 32 jiè to rent; to lease 亦非入解
97 32 jiě understanding 亦非入解
98 32 that; those 當知彼色本來非有
99 32 another; the other 當知彼色本來非有
100 24 yǒu is; are; to exist 復何說有過現未來生滅等相
101 24 yǒu to have; to possess 復何說有過現未來生滅等相
102 24 yǒu indicates an estimate 復何說有過現未來生滅等相
103 24 yǒu indicates a large quantity 復何說有過現未來生滅等相
104 24 yǒu indicates an affirmative response 復何說有過現未來生滅等相
105 24 yǒu a certain; used before a person, time, or place 復何說有過現未來生滅等相
106 24 yǒu used to compare two things 復何說有過現未來生滅等相
107 24 yǒu used in a polite formula before certain verbs 復何說有過現未來生滅等相
108 24 yǒu used before the names of dynasties 復何說有過現未來生滅等相
109 24 yǒu a certain thing; what exists 復何說有過現未來生滅等相
110 24 yǒu multiple of ten and ... 復何說有過現未來生滅等相
111 24 yǒu abundant 復何說有過現未來生滅等相
112 24 yǒu purposeful 復何說有過現未來生滅等相
113 24 yǒu You 復何說有過現未來生滅等相
114 24 yǒu 1. existence; 2. becoming 復何說有過現未來生滅等相
115 24 yǒu becoming; bhava 復何說有過現未來生滅等相
116 24 Buddha; Awakened One 前詣佛所
117 24 relating to Buddhism 前詣佛所
118 24 a statue or image of a Buddha 前詣佛所
119 24 a Buddhist text 前詣佛所
120 24 to touch; to stroke 前詣佛所
121 24 Buddha 前詣佛所
122 24 Buddha; Awakened One 前詣佛所
123 23 method; way 實無少法得名為眼
124 23 France 實無少法得名為眼
125 23 the law; rules; regulations 實無少法得名為眼
126 23 the teachings of the Buddha; Dharma 實無少法得名為眼
127 23 a standard; a norm 實無少法得名為眼
128 23 an institution 實無少法得名為眼
129 23 to emulate 實無少法得名為眼
130 23 magic; a magic trick 實無少法得名為眼
131 23 punishment 實無少法得名為眼
132 23 Fa 實無少法得名為眼
133 23 a precedent 實無少法得名為眼
134 23 a classification of some kinds of Han texts 實無少法得名為眼
135 23 relating to a ceremony or rite 實無少法得名為眼
136 23 Dharma 實無少法得名為眼
137 23 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 實無少法得名為眼
138 23 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 實無少法得名為眼
139 23 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 實無少法得名為眼
140 23 quality; characteristic 實無少法得名為眼
141 21 wèi for; to 復以何法名為積聚
142 21 wèi because of 復以何法名為積聚
143 21 wéi to act as; to serve 復以何法名為積聚
144 21 wéi to change into; to become 復以何法名為積聚
145 21 wéi to be; is 復以何法名為積聚
146 21 wéi to do 復以何法名為積聚
147 21 wèi for 復以何法名為積聚
148 21 wèi because of; for; to 復以何法名為積聚
149 21 wèi to 復以何法名為積聚
150 21 wéi in a passive construction 復以何法名為積聚
151 21 wéi forming a rehetorical question 復以何法名為積聚
152 21 wéi forming an adverb 復以何法名為積聚
153 21 wéi to add emphasis 復以何法名為積聚
154 21 wèi to support; to help 復以何法名為積聚
155 21 wéi to govern 復以何法名為積聚
156 21 shì is; are; am; to be 彼諸天子作是說已
157 21 shì is exactly 彼諸天子作是說已
158 21 shì is suitable; is in contrast 彼諸天子作是說已
159 21 shì this; that; those 彼諸天子作是說已
160 21 shì really; certainly 彼諸天子作是說已
161 21 shì correct; yes; affirmative 彼諸天子作是說已
162 21 shì true 彼諸天子作是說已
163 21 shì is; has; exists 彼諸天子作是說已
164 21 shì used between repetitions of a word 彼諸天子作是說已
165 21 shì a matter; an affair 彼諸天子作是說已
166 21 shì Shi 彼諸天子作是說已
167 21 shì is; bhū 彼諸天子作是說已
168 21 shì this; idam 彼諸天子作是說已
169 21 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 若無生者亦無有滅
170 21 zhě that 若無生者亦無有滅
171 21 zhě nominalizing function word 若無生者亦無有滅
172 21 zhě used to mark a definition 若無生者亦無有滅
173 21 zhě used to mark a pause 若無生者亦無有滅
174 21 zhě topic marker; that; it 若無生者亦無有滅
175 21 zhuó according to 若無生者亦無有滅
176 21 zhě ca 若無生者亦無有滅
177 21 purposely; intentionally; deliberately; knowingly 何以故
178 21 old; ancient; former; past 何以故
179 21 reason; cause; purpose 何以故
180 21 to die 何以故
181 21 so; therefore; hence 何以故
182 21 original 何以故
183 21 accident; happening; instance 何以故
184 21 a friend; an acquaintance; friendship 何以故
185 21 something in the past 何以故
186 21 deceased; dead 何以故
187 21 still; yet 何以故
188 20 世尊 shìzūn World-Honored One 世尊
189 20 世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; Bhagavān; Buddha 世尊
190 20 zhī to know 當知彼色本來非有
191 20 zhī to comprehend 當知彼色本來非有
192 20 zhī to inform; to tell 當知彼色本來非有
193 20 zhī to administer 當知彼色本來非有
194 20 zhī to distinguish; to discern 當知彼色本來非有
195 20 zhī to be close friends 當知彼色本來非有
196 20 zhī to feel; to sense; to perceive 當知彼色本來非有
197 20 zhī to receive; to entertain 當知彼色本來非有
198 20 zhī knowledge 當知彼色本來非有
199 20 zhī consciousness; perception 當知彼色本來非有
200 20 zhī a close friend 當知彼色本來非有
201 20 zhì wisdom 當知彼色本來非有
202 20 zhì Zhi 當知彼色本來非有
203 20 zhī Understanding 當知彼色本來非有
204 20 zhī know; jña 當知彼色本來非有
205 20 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 由積聚故說名為蘊
206 20 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 由積聚故說名為蘊
207 20 shuì to persuade 由積聚故說名為蘊
208 20 shuō to teach; to recite; to explain 由積聚故說名為蘊
209 20 shuō a doctrine; a theory 由積聚故說名為蘊
210 20 shuō to claim; to assert 由積聚故說名為蘊
211 20 shuō allocution 由積聚故說名為蘊
212 20 shuō to criticize; to scold 由積聚故說名為蘊
213 20 shuō to indicate; to refer to 由積聚故說名為蘊
214 20 shuō speach; vāda 由積聚故說名為蘊
215 20 shuō to speak; bhāṣate 由積聚故說名為蘊
216 19 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 無所住持
217 19 suǒ an office; an institute 無所住持
218 19 suǒ introduces a relative clause 無所住持
219 19 suǒ it 無所住持
220 19 suǒ if; supposing 無所住持
221 19 suǒ a few; various; some 無所住持
222 19 suǒ a place; a location 無所住持
223 19 suǒ indicates a passive voice 無所住持
224 19 suǒ that which 無所住持
225 19 suǒ an ordinal number 無所住持
226 19 suǒ meaning 無所住持
227 19 suǒ garrison 無所住持
228 19 suǒ place; pradeśa 無所住持
229 19 suǒ that which; yad 無所住持
230 18 also; too 亦非入解
231 18 but 亦非入解
232 18 this; he; she 亦非入解
233 18 although; even though 亦非入解
234 18 already 亦非入解
235 18 particle with no meaning 亦非入解
236 18 Yi 亦非入解
237 18 néng can; able 若菩薩摩訶薩能修習是三摩地者
238 18 néng ability; capacity 若菩薩摩訶薩能修習是三摩地者
239 18 néng a mythical bear-like beast 若菩薩摩訶薩能修習是三摩地者
240 18 néng energy 若菩薩摩訶薩能修習是三摩地者
241 18 néng function; use 若菩薩摩訶薩能修習是三摩地者
242 18 néng may; should; permitted to 若菩薩摩訶薩能修習是三摩地者
243 18 néng talent 若菩薩摩訶薩能修習是三摩地者
244 18 néng expert at 若菩薩摩訶薩能修習是三摩地者
245 18 néng to be in harmony 若菩薩摩訶薩能修習是三摩地者
246 18 néng to tend to; to care for 若菩薩摩訶薩能修習是三摩地者
247 18 néng to reach; to arrive at 若菩薩摩訶薩能修習是三摩地者
248 18 néng as long as; only 若菩薩摩訶薩能修習是三摩地者
249 18 néng even if 若菩薩摩訶薩能修習是三摩地者
250 18 néng but 若菩薩摩訶薩能修習是三摩地者
251 18 néng in this way 若菩薩摩訶薩能修習是三摩地者
252 18 néng to be able; śak 若菩薩摩訶薩能修習是三摩地者
253 16 zhū all; many; various 若於諸蘊各得入解
254 16 zhū Zhu 若於諸蘊各得入解
255 16 zhū all; members of the class 若於諸蘊各得入解
256 16 zhū interrogative particle 若於諸蘊各得入解
257 16 zhū him; her; them; it 若於諸蘊各得入解
258 16 zhū of; in 若於諸蘊各得入解
259 16 zhū all; many; sarva 若於諸蘊各得入解
260 16 dāng to be; to act as; to serve as 當知彼色本來非有
261 16 dāng at or in the very same; be apposite 當知彼色本來非有
262 16 dāng dang (sound of a bell) 當知彼色本來非有
263 16 dāng to face 當知彼色本來非有
264 16 dāng to accept; to bear; to support; to inherit 當知彼色本來非有
265 16 dāng to manage; to host 當知彼色本來非有
266 16 dāng should 當知彼色本來非有
267 16 dāng to treat; to regard as 當知彼色本來非有
268 16 dǎng to think 當知彼色本來非有
269 16 dàng suitable; correspond to 當知彼色本來非有
270 16 dǎng to be equal 當知彼色本來非有
271 16 dàng that 當知彼色本來非有
272 16 dāng an end; top 當知彼色本來非有
273 16 dàng clang; jingle 當知彼色本來非有
274 16 dāng to judge 當知彼色本來非有
275 16 dǎng to bear on one's shoulder 當知彼色本來非有
276 16 dàng the same 當知彼色本來非有
277 16 dàng to pawn 當知彼色本來非有
278 16 dàng to fail [an exam] 當知彼色本來非有
279 16 dàng a trap 當知彼色本來非有
280 16 dàng a pawned item 當知彼色本來非有
281 15 如是 rúshì thus; so 如是色蘊無有分量
282 15 如是 rúshì thus, so 如是色蘊無有分量
283 15 to leave; to depart; to go away; to part 自性離故
284 15 a mythical bird 自性離故
285 15 li; one of the eight divinatory trigrams 自性離故
286 15 a band or kerchief worn when a woman left home to be married 自性離故
287 15 chī a dragon with horns not yet grown 自性離故
288 15 a mountain ash 自性離故
289 15 vanilla; a vanilla-like herb 自性離故
290 15 to be scattered; to be separated 自性離故
291 15 to cut off 自性離故
292 15 to violate; to be contrary to 自性離故
293 15 to be distant from 自性離故
294 15 two 自性離故
295 15 to array; to align 自性離故
296 15 to pass through; to experience 自性離故
297 15 transcendence 自性離故
298 15 自性 zìxìng Self-Nature 以色自性不可得故
299 15 自性 zìxìng intrinsic nature; original nature; essential nature; svabhava 以色自性不可得故
300 14 so as to; in order to 以色自性不可得故
301 14 to use; to regard as 以色自性不可得故
302 14 to use; to grasp 以色自性不可得故
303 14 according to 以色自性不可得故
304 14 because of 以色自性不可得故
305 14 on a certain date 以色自性不可得故
306 14 and; as well as 以色自性不可得故
307 14 to rely on 以色自性不可得故
308 14 to regard 以色自性不可得故
309 14 to be able to 以色自性不可得故
310 14 to order; to command 以色自性不可得故
311 14 further; moreover 以色自性不可得故
312 14 used after a verb 以色自性不可得故
313 14 very 以色自性不可得故
314 14 already 以色自性不可得故
315 14 increasingly 以色自性不可得故
316 14 a reason; a cause 以色自性不可得故
317 14 Israel 以色自性不可得故
318 14 Yi 以色自性不可得故
319 14 use; yogena 以色自性不可得故
320 13 眾生 zhòngshēng all living things 入解眾生
321 13 眾生 zhòngshēng living things other than people 入解眾生
322 13 眾生 zhòngshēng sentient beings 入解眾生
323 13 眾生 zhòngshēng beings; all living things; all sentient beings 入解眾生
324 13 即是 jíshì namely; exactly 所言無明即是菩提
325 13 即是 jíshì such as; in this way 所言無明即是菩提
326 13 即是 jíshì thus; in this way; tathā 所言無明即是菩提
327 12 de potential marker 若於諸蘊各得入解
328 12 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 若於諸蘊各得入解
329 12 děi must; ought to 若於諸蘊各得入解
330 12 děi to want to; to need to 若於諸蘊各得入解
331 12 děi must; ought to 若於諸蘊各得入解
332 12 de 若於諸蘊各得入解
333 12 de infix potential marker 若於諸蘊各得入解
334 12 to result in 若於諸蘊各得入解
335 12 to be proper; to fit; to suit 若於諸蘊各得入解
336 12 to be satisfied 若於諸蘊各得入解
337 12 to be finished 若於諸蘊各得入解
338 12 de result of degree 若於諸蘊各得入解
339 12 de marks completion of an action 若於諸蘊各得入解
340 12 děi satisfying 若於諸蘊各得入解
341 12 to contract 若於諸蘊各得入解
342 12 marks permission or possibility 若於諸蘊各得入解
343 12 expressing frustration 若於諸蘊各得入解
344 12 to hear 若於諸蘊各得入解
345 12 to have; there is 若於諸蘊各得入解
346 12 marks time passed 若於諸蘊各得入解
347 12 obtain; attain; prāpta 若於諸蘊各得入解
348 12 already 彼諸天子作是說已
349 12 Kangxi radical 49 彼諸天子作是說已
350 12 from 彼諸天子作是說已
351 12 to bring to an end; to stop 彼諸天子作是說已
352 12 final aspectual particle 彼諸天子作是說已
353 12 afterwards; thereafter 彼諸天子作是說已
354 12 too; very; excessively 彼諸天子作是說已
355 12 to complete 彼諸天子作是說已
356 12 to demote; to dismiss 彼諸天子作是說已
357 12 to recover from an illness 彼諸天子作是說已
358 12 certainly 彼諸天子作是說已
359 12 an interjection of surprise 彼諸天子作是說已
360 12 this 彼諸天子作是說已
361 12 former; pūrvaka 彼諸天子作是說已
362 12 former; pūrvaka 彼諸天子作是說已
363 12 such as; for example; for instance 如以瓔珞飾虛空
364 12 if 如以瓔珞飾虛空
365 12 in accordance with 如以瓔珞飾虛空
366 12 to be appropriate; should; with regard to 如以瓔珞飾虛空
367 12 this 如以瓔珞飾虛空
368 12 it is so; it is thus; can be compared with 如以瓔珞飾虛空
369 12 to go to 如以瓔珞飾虛空
370 12 to meet 如以瓔珞飾虛空
371 12 to appear; to seem; to be like 如以瓔珞飾虛空
372 12 at least as good as 如以瓔珞飾虛空
373 12 and 如以瓔珞飾虛空
374 12 or 如以瓔珞飾虛空
375 12 but 如以瓔珞飾虛空
376 12 then 如以瓔珞飾虛空
377 12 naturally 如以瓔珞飾虛空
378 12 expresses a question or doubt 如以瓔珞飾虛空
379 12 you 如以瓔珞飾虛空
380 12 the second lunar month 如以瓔珞飾虛空
381 12 in; at 如以瓔珞飾虛空
382 12 Ru 如以瓔珞飾虛空
383 12 Thus 如以瓔珞飾虛空
384 12 thus; tathā 如以瓔珞飾虛空
385 12 like; iva 如以瓔珞飾虛空
386 12 諸法 zhū fǎ all things; all dharmas 若諸法非作則無積聚
387 12 guāng light 若放淨光為大利
388 12 guāng brilliant; bright; shining 若放淨光為大利
389 12 guāng to shine 若放淨光為大利
390 12 guāng only 若放淨光為大利
391 12 guāng to bare; to go naked 若放淨光為大利
392 12 guāng bare; naked 若放淨光為大利
393 12 guāng glory; honor 若放淨光為大利
394 12 guāng scenery 若放淨光為大利
395 12 guāng smooth 若放淨光為大利
396 12 guāng used up 若放淨光為大利
397 12 guāng sheen; luster; gloss 若放淨光為大利
398 12 guāng time; a moment 若放淨光為大利
399 12 guāng grace; favor 若放淨光為大利
400 12 guāng Guang 若放淨光為大利
401 12 guāng to manifest 若放淨光為大利
402 12 guāng welcome 若放淨光為大利
403 12 guāng light; radiance; prabha; tejas 若放淨光為大利
404 12 guāng a ray of light; rasmi 若放淨光為大利
405 12 zuò to do 若諸法非作則無積聚
406 12 zuò to act as; to serve as 若諸法非作則無積聚
407 12 zuò to start 若諸法非作則無積聚
408 12 zuò a writing; a work 若諸法非作則無積聚
409 12 zuò to dress as; to be disguised as 若諸法非作則無積聚
410 12 zuō to create; to make 若諸法非作則無積聚
411 12 zuō a workshop 若諸法非作則無積聚
412 12 zuō to write; to compose 若諸法非作則無積聚
413 12 zuò to rise 若諸法非作則無積聚
414 12 zuò to be aroused 若諸法非作則無積聚
415 12 zuò activity; action; undertaking 若諸法非作則無積聚
416 12 zuò to regard as 若諸法非作則無積聚
417 12 zuò action; kāraṇa 若諸法非作則無積聚
418 12 this; these 當知此人是執著見
419 12 in this way 當知此人是執著見
420 12 otherwise; but; however; so 當知此人是執著見
421 12 at this time; now; here 當知此人是執著見
422 12 this; here; etad 當知此人是執著見
423 11 zhī him; her; them; that 廣果天授記品之餘
424 11 zhī used between a modifier and a word to form a word group 廣果天授記品之餘
425 11 zhī to go 廣果天授記品之餘
426 11 zhī this; that 廣果天授記品之餘
427 11 zhī genetive marker 廣果天授記品之餘
428 11 zhī it 廣果天授記品之餘
429 11 zhī in 廣果天授記品之餘
430 11 zhī all 廣果天授記品之餘
431 11 zhī and 廣果天授記品之餘
432 11 zhī however 廣果天授記品之餘
433 11 zhī if 廣果天授記品之餘
434 11 zhī then 廣果天授記品之餘
435 11 zhī to arrive; to go 廣果天授記品之餘
436 11 zhī is 廣果天授記品之餘
437 11 zhī to use 廣果天授記品之餘
438 11 zhī Zhi 廣果天授記品之餘
439 11 zhōng middle 於勝義中實不可得
440 11 zhōng medium; medium sized 於勝義中實不可得
441 11 zhōng China 於勝義中實不可得
442 11 zhòng to hit the mark 於勝義中實不可得
443 11 zhōng in; amongst 於勝義中實不可得
444 11 zhōng midday 於勝義中實不可得
445 11 zhōng inside 於勝義中實不可得
446 11 zhōng during 於勝義中實不可得
447 11 zhōng Zhong 於勝義中實不可得
448 11 zhōng intermediary 於勝義中實不可得
449 11 zhōng half 於勝義中實不可得
450 11 zhōng just right; suitably 於勝義中實不可得
451 11 zhōng while 於勝義中實不可得
452 11 zhòng to reach; to attain 於勝義中實不可得
453 11 zhòng to suffer; to infect 於勝義中實不可得
454 11 zhòng to obtain 於勝義中實不可得
455 11 zhòng to pass an exam 於勝義中實不可得
456 11 zhōng middle 於勝義中實不可得
457 11 辯才 biàncái eloquence 則能獲得無量辯才
458 11 辯才 biàncái eloquence; pratibhāna 則能獲得無量辯才
459 11 辯才 biàncái Sarasvati 則能獲得無量辯才
460 10 qiú to request 蘊體求之不可得
461 10 qiú to seek; to look for 蘊體求之不可得
462 10 qiú to implore 蘊體求之不可得
463 10 qiú to aspire to 蘊體求之不可得
464 10 qiú to be avaricious; to be greedy; to covet 蘊體求之不可得
465 10 qiú to attract 蘊體求之不可得
466 10 qiú to bribe 蘊體求之不可得
467 10 qiú Qiu 蘊體求之不可得
468 10 qiú to demand 蘊體求之不可得
469 10 qiú to end 蘊體求之不可得
470 10 rén person; people; a human being 當知此人是執著見
471 10 rén Kangxi radical 9 當知此人是執著見
472 10 rén a kind of person 當知此人是執著見
473 10 rén everybody 當知此人是執著見
474 10 rén adult 當知此人是執著見
475 10 rén somebody; others 當知此人是執著見
476 10 rén an upright person 當知此人是執著見
477 10 rén person; manuṣya; puruṣa; pudgala 當知此人是執著見
478 10 his; hers; its; theirs 於其法中即有一切法
479 10 to add emphasis 於其法中即有一切法
480 10 used when asking a question in reply to a question 於其法中即有一切法
481 10 used when making a request or giving an order 於其法中即有一切法
482 10 he; her; it; them 於其法中即有一切法
483 10 probably; likely 於其法中即有一切法
484 10 will 於其法中即有一切法
485 10 may 於其法中即有一切法
486 10 if 於其法中即有一切法
487 10 or 於其法中即有一切法
488 10 Qi 於其法中即有一切法
489 10 he; her; it; saḥ; sā; tad 於其法中即有一切法
490 9 each 若於諸蘊各得入解
491 9 all; every 若於諸蘊各得入解
492 9 ka 若於諸蘊各得入解
493 9 every; pṛthak 若於諸蘊各得入解
494 9 諸天 zhū tiān devas 彼諸天子作是說已
495 9 děng et cetera; and so on 西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿宣梵大師賜紫沙門臣日稱等奉
496 9 děng to wait 西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿宣梵大師賜紫沙門臣日稱等奉
497 9 děng degree; kind 西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿宣梵大師賜紫沙門臣日稱等奉
498 9 děng plural 西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿宣梵大師賜紫沙門臣日稱等奉
499 9 děng to be equal 西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿宣梵大師賜紫沙門臣日稱等奉
500 9 děng degree; level 西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿宣梵大師賜紫沙門臣日稱等奉

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
 1. Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression.
 2. not; non-
 3. mo
entering; praveśa
 1. ja
 2. jñā
如来 如來
 1. Rúlái
 2. rúlái
 1. Tathagata
 2. Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One
 1. jiě
 2. jiě
 1. to liberate
 2. understanding
 1. yǒu
 2. yǒu
 1. 1. existence; 2. becoming
 2. becoming; bhava
 1. Buddha
 2. Buddha; Awakened One
 1. Dharma
 2. the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma
 3. a dharma; a dhárma; a natural law; teachings
 4. a mental object; a phenomenon; dharma; a thought
 5. quality; characteristic
 1. shì
 2. shì
 1. is; bhū
 2. this; idam
zhě ca

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
不退转 不退轉 98
 1. never regress or change
 2. avaivartika; non-retrogression
赐紫沙门 賜紫沙門 67 Master Ci Zi
法轮 法輪 102
 1. Dharma wheel
 2. Dharma wheel; dharmacakra
 3. Pomnyun
102
 1. Sanskrit
 2. Brahma
 3. India
 4. pure; sacred
 5. Fan
 6. Buddhist
 7. brahman
方便门 方便門 102
 1. gate of skillful means
 2. expedient means
 3. Gate of Skillful Means
法性 102 dharma nature; inherent nature; essence; true nature; dharmata
非浊 非濁 70 Fei Zhuo
父子合集经 父子合集經 102 Father and Son Compilation; Fu Zi He Ji Jing
广果天 廣果天 103 Brhatphala Heaven; The Heaven of Bountiful Fruits
106
 1. Hebei
 2. to hope
 3. Jizhou
轮迴 輪迴 76
 1. Cycle of Rebirth
 2. rebirth
 3. Saṃsāra; cycle of life and death; Rebirth
妙法 109
 1. Wondrous Dharma
 2. the wonderful Dharma; the wonderful truth; saddharma; the Dharma; the teachings of the Buddha
那罗延 那羅延 110 Narayana
涅盘 涅盤 110 Nirvāṇa; Nibbāna; Nirvana
日称 日稱 82 Ri Cheng
如是说 如是說 114 Thus Said
如来 如來 114
 1. Tathagata
 2. Tathagata
 3. Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One
三藏 115
 1. San Zang
 2. Buddhist Canon
 3. Tripitaka; Tripiṭaka; Tipitaka
善导 善導 83 Shan Dao
声闻 聲聞 115
 1. sravaka
 2. sravaka; a distinguished disciple of the Buddha
声闻乘 聲聞乘 115 Sravaka Vehicle; Śrāvakayāna; The Śrāvaka Vehicle
时众 時眾 115 present company
世尊 115
 1. World-Honored One
 2. World-Honored One; Bhagavat; Bhagavān; Buddha
天人师 天人師 116
 1. teacher of heavenly beings and humans
 2. Teacher of Heavenly and Human Beings; the Buddha
天主 116
 1. Mahesvara
 2. Śakra
 3. Śaṃkarasvāmin
 4. Sakra; Sakka; Śakra Devānām Indra; Kauśika
无上士 無上士 87
 1. Supreme Sage
 2. unsurpassed one
 3. unsurpassed one
无退 無退 119 avaivartika; non-retrogression
无自性 無自性 119 niḥsvabhāva; no self-nature
西天 88 India; Indian continent

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 177.

Simplified Traditional Pinyin English
爱乐 愛樂 195 love and joy
安立 196
 1. to establish; to find a place for; to help settle down; to arrange for
 2. to begin to speak
阿耨多罗三藐三菩提 阿耨多羅三藐三菩提 196 anuttara-samyak-sambodhi; anuttara samyaksaṃbodhi; anuttarasamyaksaṃbodhi; unsurpassed complete perfect enlightenment
阿脩罗 阿脩羅 196 asura
变现 變現 98 to conjure
不垢不净 不垢不淨 98 neither defiled nor pure
不空 98
 1. unerring; amogha
 2. Amoghavajra
不生不灭 不生不滅 98 neither arises nor extinguishes
不生 98
 1. nonarising; anutpāda
 2. nonarising; not produced; not conditioned; anutpada
刹那 剎那 99
 1. ksana
 2. kṣaṇa; an instant
常乐 常樂 99 lasting joy
常住 99
 1. monastery
 2. Permanence
 3. a long-term resident at a monastery
 4. permanence; eternalism; śāśvata; nitya-sthita
成佛 99
 1. Attaining Buddhahood
 2. to become a Buddha
成正觉 成正覺 99 to become a Buddha
成就一切智 99 attainment of omniscience
出离 出離 99
 1. to leave Samsara; to transcend the mundane world
 2. to leave
 3. renunciation, transcendence
大导师 大導師 100
 1. the great teacher
 2. the great guide
大菩提 100 great enlightenment; supreme bodhi
大利 100 great advantage; great benefit
得度 100
 1. to attain salvation
 2. to attain enlightenment
第一义谛 第一義諦 100 absolute truth; supreme truth; paramartha; paramarthasatya
第一义 第一義 100
 1. Ultimate Truth
 2. paramārtha; paramārthasatya; absolute truth; supreme truth
法要 102
 1. the essentials of a teaching
 2. the essence of a dharma
 3. a Dharma service
法界 102
 1. Dharma Realm
 2. a dharma realm; dharmadhatu
 3. tathatā; suchness; inherent nature; true nature; tathata
法门 法門 102
 1. Dharma gate
 2. dharmaparyāya; dharma gate; a way of teaching the Dharma; a Buddhist teaching; a Dharma door
法名 102 Dharma name
方便门 方便門 102
 1. gate of skillful means
 2. expedient means
 3. Gate of Skillful Means
放大光明 102 diffusion of great light
放光 102
 1. to emit light
 2. to produce light
梵音 102
 1. Brahma's voice
 2. the voices of Buddhas and bodhisattvas
 3. Heavenly Sound
 4. the sound of Buddhist chanting
凡愚 102 common and ignorant
非生非灭 非生非滅 102 neither produced nor extinguished
非我 102 selflessness; non-self; anātman; anattā
非有 102 does not exist; is not real
风界 風界 102 wind; wind element; wind realm
佛境界 102 realm of buddhas
佛刹 佛剎 102
 1. Buddhakṣetra; a Buddha field; a Buddha land
 2. a Buddhist pillar
 3. temple; monastery
佛说 佛說 70 buddhavacana; as spoken by the Buddha
佛顶 佛頂 102 Buddha crown; usnisa
佛果 102
 1. becoming a Buddha as the result of long practice
 2. Foguo
佛灭度 佛滅度 102 Buddha's Nirvāṇa
佛身 70
 1. Buddha's Body
 2. buddhakaya; Buddha-body
福智 102
 1. merit and wisdom
 2. Fortune and Wisdom
功德聚 103 stupa
广果 廣果 103 without fruit
光明相 103 halo; nimbus
归命 歸命 103
 1. to devote one's life
 2. namo; to pay respect to; homage
过现 過現 103 past and present
果证 果證 103 realized attainment
河沙 104 the sand of the River Ganges; as numerous as grains of sand in the River Ganges
化度 104 convert and liberate; teach and save
欢喜踊跃 歡喜踊躍 104 leaped up with joy
化缘 化緣 104
 1. the reason of a Buddha's or bodhisattva's coming to the world to teach
 2. the conditions or opportunity for transformation
 3. to collect alms
慧波罗蜜 慧波羅蜜 104 prajna-paramita; perfection of wisdom
即从座起 即從座起 106 He rose from his seat
济度 濟度 106 to ferry across
偈赞 偈讚 106 to sing in praise of
伽陀 106 gatha; verse
解空 106 to understand emptiness
殑伽沙 106 grains of sand in the Ganges River; innumerable
净心 淨心 106
 1. Purify the Mind
 2. a purified mind
卷第十二 106 scroll 12
空法 107 to regard all things as empty
空寂 107 śūnyatā; emptiness; emptiness of inherent existence
乐欲 樂欲 108 the desire for joy
了别 了別 108 to distinguish; to discern
了知 108 to understand clearly
离苦 離苦 108 to transcend suffering
妙庄严 妙莊嚴 109 Wondrous Adornment
牟尼 109 a saint; a sage; a seer; muni
那由他 110 a nayuta
能信 110 able to believe
辟支佛 112 Pratyeka-Buddha; Pratyekabuddha
菩萨境界 菩薩境界 112 realm of bodhisattvas
菩萨摩诃萨 菩薩摩訶薩 112 bodhisattva mahāsattva
菩萨行 菩薩行 112 bodhisattva-caryā; bodhisattva-carita; bodhisattva practice; actions of bodhisattvas
菩提心 112
 1. bodhi mind
 2. bodhicitta; aspiration to enlightenment
人天 114
 1. humans and devas
 2. people and devas; all living things
人众 人眾 114 many people; crowds of people
汝等 114 you [plural]; yuṣma; yūyam
如法 114 In Accord With
入佛 114 to bring an image of a Buddha
如来身 如來身 114 Tathāgata-kāya; Buddha-body
三乘 115
 1. Three Vehicles
 2. three vehicles; triyāna; triyana
三世 115
 1. Three Periods of Time
 2. past, present, and future
三世诸佛 三世諸佛 115 the Buddhas of past, present, and future
三匝 115 to circumambulate three times
三摩地 115 samadhi; concentrated meditation; mental concentration
色蕴 色蘊 115 the aggregate of form; rūpaskandha
善男子 115
 1. good men
 2. a good man; a son of a noble family
善女人 115
 1. good women
 2. a good woman; a daughter of a noble family
善根 115
 1. Wholesome Roots
 2. virtuous roots; wholesome roots; kuśalamūla
善利 115 great benefit
善巧 115
 1. Skillful
 2. virtuous and clever; skilful
善哉 115
 1. Sadhu
 2. excellent
舍离 捨離 115 to abandon; to give up; to depart; to leave
神变事 神變事 115 wonderous apparitions
神变相 神變相 115 a sign of divine power
胜金 勝金 115 unsurpassed gold
胜义谛 勝義諦 115 paramārtha; paramārthasatya; absolute truth; supreme truth
生缘老死 生緣老死 115 from birth as a requisite condition, then aging and death
生灭 生滅 115
 1. arising and ceasing
 2. life and death
胜义 勝義 115 beyond description; surpassing worldy ideas; superlative; inscrutable
什深 甚深 115 very profound; what is deep
十二缘生 十二緣生 115 the twelve nidanas; the twelve nidānas; the twelve causes and conditions
施设 施設 115 to establish; to set up
实相 實相 115
 1. reality
 2. dharmata; true appearance; the nature of things; the ultimate essence of things
授记 授記 115 Vyakarana (prophecies); a prediction; vyākaraṇa
授记品 授記品 115 Chapter on Bestowing a Prophesy
四谛 四諦 115 the fourfold noble truth; four noble truths
随转 隨轉 115 teaching of adaptable philosophy
所持 115 adhisthana; empowerment
头面礼 頭面禮 116 to prostrate
退转 退轉 116 parihāṇi; to regress; to degenerate
妄分别 妄分別 119 mistaken discrimination
围遶 圍遶 119 to circumambulate
我所 119
 1. my; mama
 2. conception of possession; mamakāra
无得 無得 119 Non-Attainment
无二 無二 119 advaya; nonduality; not two
无所得 無所得 119 nothing to be attained
無想 119 no notion
无依 無依 119 without basis; with nothing on which to rely; unreliable
五欲 五慾 119 the five desires
五蕴 五蘊 119 five aggregates; five skandhas; five groups of existence; five groups of clinging
无量义 無量義 119
 1. the meaning of all things
 2. the Mahāyāna canon
无量众生 無量眾生 119 innumerable beings
无明缘行 無明緣行 119 from ignorance, volition arises
悟入 119 experiential understanding of the truth; to understand reality; to perceive through meditation
无上道 無上道 119 supreme path; unsurpassed way
无生 無生 119
 1. No-Birth
 2. anutpāda; unproduced; non-arising
无相 無相 119
 1. Formless
 2. animitta; signlessness; without an appearance
无住 無住 119
 1. non-abiding
 2. non-attachment; non-abiding
戏论 戲論 120
 1. mental proliferation
 2. meaningless talk; frivolous discourse; mutual false praise; inflated conceptualization; prapañca; prapanca; papañca
现相 現相 120 world of objects
现证 現證 120 immediate realization
相续 相續 120 causal connection; continuity of cause and effect
薪尽 薪盡 120 with the fuel consumed [the fire is extinguished]
信乐 信樂 120 joy of believing
行缘识 行緣識 120 from volition, consciousness arises
信解 120 adhimoksa; adhimokkha; resolution; determination; zeal
译经 譯經 121 to translate the scriptures
依止 121
 1. to depend and rest upon
 2. to depend upon
一切法 121
 1. all dharmas; all things; sarvadharma
 2. all phenomena
一切智 121
 1. wisdom of all
 2. sarvajñatā; all-knowledge; omniscience
异生 異生 121 an ordinary person
右旋 121 to circumambulate in a clockwise direction
圆寂 圓寂 121
 1. perfect rest
 2. perfect rest; to pass away
缘觉 緣覺 121
 1. pratyekabuddha
 2. pratyekabuddha
缘生 緣生 121 dependent origination; conditioned origination; dependent arising
愚夫 121 a fool; a simpleton; bāla
愚童 121 childish; foolish; bāla
真谛 真諦 122
 1. truth
 2. paramartha; paramārtha; paramārthasatya / absolute truth; supreme truth
 3. Paramartha; Paramartha; Paramārtha; Paramartha
正见 正見 122
 1. Right View
 2. right understanding; right view
正教 122
 1. correct teaching
 2. orthodox religion
 3. Islam
 4. political teaching
 5. Eastern Orthodox Church
证法 證法 122 realization of the Dhama; practice of the Dharma; adhigamadharma
正法久住 122
 1. Eternally Abiding Dharma
 2. the right Dharma will last for a long time
正说 正說 122 proper teaching
证悟 證悟 122
 1. Attainment
 2. to awaken [to the Truth]
 3. experiential understanding of the truth; to understand reality; to perceive through meditation
真如 122
 1. True Thusness
 2. suchness; true nature; tathata
植善根 122 cultivated wholesome roots
智光 122
 1. the light of wisdom
 2. Jñānaprabha
执见 執見 122 attachment to [delusive] views
执着 執著 122
 1. attachment
 2. grasping
众会 眾會 122 an assembly of monastics
中品 122 middle rank
诸法 諸法 122 all things; all dharmas
诸佛 諸佛 122 Buddhas; all Buddhas
诸菩萨 諸菩薩 122 bodhisattvas
诸如来 諸如來 122 all tathagatas
住世 122 living in the world
诸世间 諸世間 122 worlds; all worlds
诸天 諸天 122 devas
诸相 諸相 122 all appearances; all characteristics
住持 122
 1. 1. Abbot (male); 2. Abbess (female)
 2. the abbot of a monastery; the director of a monastery
 3. to uphold the Dharma
自性 122
 1. Self-Nature
 2. intrinsic nature; original nature; essential nature; svabhava
总持门 總持門 122 dharani teachings
作佛 122 to become a Buddha