Glossary and Vocabulary for Daśacakrakṣitigarbha (Dafangguang Shi Lun Jing) 大方廣十輪經, Scroll 8

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 65 wéi to act as; to serve 能為聲聞
2 65 wéi to change into; to become 能為聲聞
3 65 wéi to be; is 能為聲聞
4 65 wéi to do 能為聲聞
5 65 wèi to support; to help 能為聲聞
6 65 wéi to govern 能為聲聞
7 54 to go; to 依於果報福行住處
8 54 to rely on; to depend on 依於果報福行住處
9 54 Yu 依於果報福行住處
10 54 a crow 依於果報福行住處
11 49 ér Kangxi radical 126 辟支佛而作福田
12 49 ér as if; to seem like 辟支佛而作福田
13 49 néng can; able 辟支佛而作福田
14 49 ér whiskers on the cheeks; sideburns 辟支佛而作福田
15 49 ér to arrive; up to 辟支佛而作福田
16 47 一切 yīqiè temporary 亦為一切守護供養
17 47 一切 yīqiè the same 亦為一切守護供養
18 37 lún a wheel 菩薩摩訶薩成就大莊嚴精進輪
19 37 lún a disk; a ring 菩薩摩訶薩成就大莊嚴精進輪
20 37 lún a revolution 菩薩摩訶薩成就大莊嚴精進輪
21 37 lún to revolve; to turn; to recur 菩薩摩訶薩成就大莊嚴精進輪
22 37 lún to take turns; in turn 菩薩摩訶薩成就大莊嚴精進輪
23 37 lún a steamer; a steamboat 菩薩摩訶薩成就大莊嚴精進輪
24 37 lún a 12 year cycle 菩薩摩訶薩成就大莊嚴精進輪
25 37 lún a vehicle with wheels 菩薩摩訶薩成就大莊嚴精進輪
26 37 lún a north-south measurement 菩薩摩訶薩成就大莊嚴精進輪
27 37 lún perimeter; circumference 菩薩摩訶薩成就大莊嚴精進輪
28 37 lún high soaring 菩薩摩訶薩成就大莊嚴精進輪
29 37 lún cakra 菩薩摩訶薩成就大莊嚴精進輪
30 37 lún Lun 菩薩摩訶薩成就大莊嚴精進輪
31 36 菩薩摩訶薩 púsà móhēsà bodhisattva mahāsattva 菩薩摩訶薩成就大莊嚴精進輪
32 34 Kangxi radical 71 於聖無漏無取無捨
33 34 to not have; without 於聖無漏無取無捨
34 34 mo 於聖無漏無取無捨
35 34 to not have 於聖無漏無取無捨
36 34 Wu 於聖無漏無取無捨
37 34 mo 於聖無漏無取無捨
38 32 xīn heart [organ] 菩薩摩訶薩於一切眾生心常平等
39 32 xīn Kangxi radical 61 菩薩摩訶薩於一切眾生心常平等
40 32 xīn mind; consciousness 菩薩摩訶薩於一切眾生心常平等
41 32 xīn the center; the core; the middle 菩薩摩訶薩於一切眾生心常平等
42 32 xīn one of the 28 star constellations 菩薩摩訶薩於一切眾生心常平等
43 32 xīn heart 菩薩摩訶薩於一切眾生心常平等
44 32 xīn emotion 菩薩摩訶薩於一切眾生心常平等
45 32 xīn intention; consideration 菩薩摩訶薩於一切眾生心常平等
46 32 xīn disposition; temperament 菩薩摩訶薩於一切眾生心常平等
47 32 xīn citta; thinking; thought; mind; mentality 菩薩摩訶薩於一切眾生心常平等
48 31 Yi 亦為一切守護供養
49 28 infix potential marker 不於三界起種種想
50 28 辟支佛 pìzhī fó Pratyeka-Buddha; Pratyekabuddha 辟支佛而作福田
51 28 眾生 zhòngshēng all living things 斷除眾生縛
52 28 眾生 zhòngshēng living things other than people 斷除眾生縛
53 28 眾生 zhòngshēng sentient beings 斷除眾生縛
54 28 眾生 zhòngshēng beings; all living things; all sentient beings 斷除眾生縛
55 27 zhě ca 從初發心離五欲者
56 27 míng fame; renown; reputation 失譯人名今附北涼錄
57 27 míng a name; personal name; designation 失譯人名今附北涼錄
58 27 míng rank; position 失譯人名今附北涼錄
59 27 míng an excuse 失譯人名今附北涼錄
60 27 míng life 失譯人名今附北涼錄
61 27 míng to name; to call 失譯人名今附北涼錄
62 27 míng to express; to describe 失譯人名今附北涼錄
63 27 míng to be called; to have the name 失譯人名今附北涼錄
64 27 míng to own; to possess 失譯人名今附北涼錄
65 27 míng famous; renowned 失譯人名今附北涼錄
66 27 míng moral 失譯人名今附北涼錄
67 27 míng name; naman 失譯人名今附北涼錄
68 27 míng fame; renown; yasas 失譯人名今附北涼錄
69 27 聲聞 shēngwén sravaka 能為聲聞
70 27 聲聞 shēngwén sravaka; a distinguished disciple of the Buddha 能為聲聞
71 27 莊嚴 zhuāngyán stately; solemn 菩薩摩訶薩成就大莊嚴精進輪
72 27 莊嚴 zhuāngyán Dignity 菩薩摩訶薩成就大莊嚴精進輪
73 27 莊嚴 zhuāngyán solemn, majestic 菩薩摩訶薩成就大莊嚴精進輪
74 27 莊嚴 zhuāngyán to adorn; to perfect 菩薩摩訶薩成就大莊嚴精進輪
75 26 成就 chéngjiù accomplishment; success; achievement 菩薩摩訶薩成就大莊嚴精進輪
76 26 成就 chéngjiù to succeed; to help someone succeed; to achieve 菩薩摩訶薩成就大莊嚴精進輪
77 26 成就 chéngjiù accomplishment 菩薩摩訶薩成就大莊嚴精進輪
78 26 成就 chéngjiù Achievements 菩薩摩訶薩成就大莊嚴精進輪
79 26 成就 chéngjiù to attained; to obtain 菩薩摩訶薩成就大莊嚴精進輪
80 26 成就 chéngjiù to bring to perfection; complete 菩薩摩訶薩成就大莊嚴精進輪
81 26 成就 chéngjiù attainment; accomplishment; siddhi 菩薩摩訶薩成就大莊嚴精進輪
82 25 菩薩 púsà bodhisattva 若菩薩成就此輪
83 25 菩薩 púsà bodhisattva 若菩薩成就此輪
84 25 菩薩 púsà bodhisatta 若菩薩成就此輪
85 25 néng can; able 能為聲聞
86 25 néng ability; capacity 能為聲聞
87 25 néng a mythical bear-like beast 能為聲聞
88 25 néng energy 能為聲聞
89 25 néng function; use 能為聲聞
90 25 néng talent 能為聲聞
91 25 néng expert at 能為聲聞
92 25 néng to be in harmony 能為聲聞
93 25 néng to tend to; to care for 能為聲聞
94 25 néng to reach; to arrive at 能為聲聞
95 25 néng to be able; śak 能為聲聞
96 23 to know; to learn about; to comprehend 如是一切皆悉平等而行精進
97 23 detailed 如是一切皆悉平等而行精進
98 23 to elaborate; to expound 如是一切皆悉平等而行精進
99 23 to exhaust; to use up 如是一切皆悉平等而行精進
100 23 strongly 如是一切皆悉平等而行精進
101 23 Xi 如是一切皆悉平等而行精進
102 23 all; kṛtsna 如是一切皆悉平等而行精進
103 23 big; huge; large 菩薩摩訶薩成就大莊嚴精進輪
104 23 Kangxi radical 37 菩薩摩訶薩成就大莊嚴精進輪
105 23 great; major; important 菩薩摩訶薩成就大莊嚴精進輪
106 23 size 菩薩摩訶薩成就大莊嚴精進輪
107 23 old 菩薩摩訶薩成就大莊嚴精進輪
108 23 oldest; earliest 菩薩摩訶薩成就大莊嚴精進輪
109 23 adult 菩薩摩訶薩成就大莊嚴精進輪
110 23 dài an important person 菩薩摩訶薩成就大莊嚴精進輪
111 23 senior 菩薩摩訶薩成就大莊嚴精進輪
112 23 an element 菩薩摩訶薩成就大莊嚴精進輪
113 23 great; mahā 菩薩摩訶薩成就大莊嚴精進輪
114 23 a criteria; a norm; a standard; a rule; a law 則非摩訶薩也
115 23 a grade; a level 則非摩訶薩也
116 23 an example; a model 則非摩訶薩也
117 23 a weighing device 則非摩訶薩也
118 23 to grade; to rank 則非摩訶薩也
119 23 to copy; to imitate; to follow 則非摩訶薩也
120 23 to do 則非摩訶薩也
121 23 koan; kōan; gong'an 則非摩訶薩也
122 23 xiàng to observe; to assess 精進相品第十三
123 23 xiàng appearance; portrait; picture 精進相品第十三
124 23 xiàng countenance; personage; character; disposition 精進相品第十三
125 23 xiàng to aid; to help 精進相品第十三
126 23 xiāng a chancellor; a prime minister; a high minister 精進相品第十三
127 23 xiàng a sign; a mark; appearance 精進相品第十三
128 23 xiāng alternately; in turn 精進相品第十三
129 23 xiāng Xiang 精進相品第十三
130 23 xiāng form substance 精進相品第十三
131 23 xiāng to express 精進相品第十三
132 23 xiàng to choose 精進相品第十三
133 23 xiāng Xiang 精進相品第十三
134 23 xiāng an ancient musical instrument 精進相品第十三
135 23 xiāng the seventh lunar month 精進相品第十三
136 23 xiāng to compare 精進相品第十三
137 23 xiàng to divine 精進相品第十三
138 23 xiàng to administer 精進相品第十三
139 23 xiàng helper for a blind person 精進相品第十三
140 23 xiāng rhythm [music] 精進相品第十三
141 23 xiāng the upper frets of a pipa 精進相品第十三
142 23 xiāng coralwood 精進相品第十三
143 23 xiàng ministry 精進相品第十三
144 23 xiàng to supplement; to enhance 精進相品第十三
145 23 xiàng lakṣaṇa; quality; characteristic 精進相品第十三
146 23 xiàng a sign; a mark; appearance; nimitta; rūpa 精進相品第十三
147 23 xiàng sign; mark; liṅga 精進相品第十三
148 23 xiàng a perception; cognition; conceptualization; a notion 精進相品第十三
149 23 suǒ a few; various; some 入無所取想而修精進
150 23 suǒ a place; a location 入無所取想而修精進
151 23 suǒ indicates a passive voice 入無所取想而修精進
152 23 suǒ an ordinal number 入無所取想而修精進
153 23 suǒ meaning 入無所取想而修精進
154 23 suǒ garrison 入無所取想而修精進
155 23 suǒ place; pradeśa 入無所取想而修精進
156 21 精進 jīngjìn to be diligent 精進相品第十三
157 21 精進 jīngjìn to be enterprising; to be forward looking 精進相品第十三
158 21 精進 jīngjìn Be Diligent 精進相品第十三
159 21 精進 jīngjìn diligence 精進相品第十三
160 21 精進 jīngjìn diligence; perseverance; vīrya 精進相品第十三
161 21 善男子 shàn nánzǐ good men 善男子
162 21 善男子 shàn nánzi a good man; a son of a noble family 善男子
163 20 rén person; people; a human being 使人書
164 20 rén Kangxi radical 9 使人書
165 20 rén a kind of person 使人書
166 20 rén everybody 使人書
167 20 rén adult 使人書
168 20 rén somebody; others 使人書
169 20 rén an upright person 使人書
170 20 rén person; manuṣya; puruṣa; pudgala 使人書
171 20 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 如來所說種種無量
172 20 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 如來所說種種無量
173 20 shuì to persuade 如來所說種種無量
174 20 shuō to teach; to recite; to explain 如來所說種種無量
175 20 shuō a doctrine; a theory 如來所說種種無量
176 20 shuō to claim; to assert 如來所說種種無量
177 20 shuō allocution 如來所說種種無量
178 20 shuō to criticize; to scold 如來所說種種無量
179 20 shuō to indicate; to refer to 如來所說種種無量
180 20 shuō speach; vāda 如來所說種種無量
181 20 shuō to speak; bhāṣate 如來所說種種無量
182 19 zuò to do 辟支佛而作福田
183 19 zuò to act as; to serve as 辟支佛而作福田
184 19 zuò to start 辟支佛而作福田
185 19 zuò a writing; a work 辟支佛而作福田
186 19 zuò to dress as; to be disguised as 辟支佛而作福田
187 19 zuō to create; to make 辟支佛而作福田
188 19 zuō a workshop 辟支佛而作福田
189 19 zuō to write; to compose 辟支佛而作福田
190 19 zuò to rise 辟支佛而作福田
191 19 zuò to be aroused 辟支佛而作福田
192 19 zuò activity; action; undertaking 辟支佛而作福田
193 19 zuò to regard as 辟支佛而作福田
194 19 zuò action; kāraṇa 辟支佛而作福田
195 19 to reach 緣於有漏及諸眾生
196 19 to attain 緣於有漏及諸眾生
197 19 to understand 緣於有漏及諸眾生
198 19 able to be compared to; to catch up with 緣於有漏及諸眾生
199 19 to be involved with; to associate with 緣於有漏及諸眾生
200 19 passing of a feudal title from elder to younger brother 緣於有漏及諸眾生
201 19 and; ca; api 緣於有漏及諸眾生
202 18 zhù to dwell; to live; to reside 隨其精進行住誦習
203 18 zhù to stop; to halt 隨其精進行住誦習
204 18 zhù to retain; to remain 隨其精進行住誦習
205 18 zhù to lodge at [temporarily] 隨其精進行住誦習
206 18 zhù verb complement 隨其精進行住誦習
207 18 zhù attaching; abiding; dwelling on 隨其精進行住誦習
208 16 kān adequately capable of; worthy of 亦復堪與聲聞
209 16 kān to endure; to bear 亦復堪與聲聞
210 16 kān enduring; kṣama 亦復堪與聲聞
211 16 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 菩薩若得如是具足智者
212 16 děi to want to; to need to 菩薩若得如是具足智者
213 16 děi must; ought to 菩薩若得如是具足智者
214 16 de 菩薩若得如是具足智者
215 16 de infix potential marker 菩薩若得如是具足智者
216 16 to result in 菩薩若得如是具足智者
217 16 to be proper; to fit; to suit 菩薩若得如是具足智者
218 16 to be satisfied 菩薩若得如是具足智者
219 16 to be finished 菩薩若得如是具足智者
220 16 děi satisfying 菩薩若得如是具足智者
221 16 to contract 菩薩若得如是具足智者
222 16 to hear 菩薩若得如是具足智者
223 16 to have; there is 菩薩若得如是具足智者
224 16 marks time passed 菩薩若得如是具足智者
225 16 obtain; attain; prāpta 菩薩若得如是具足智者
226 16 三昧 sānmèi samadhi 又有廣遍虛空無邊無有量數種種差別音聲辯才一切三昧總持忍辱大莊嚴輪
227 16 三昧 sānmèi samādhi; concentrated meditation; mental concentration 又有廣遍虛空無邊無有量數種種差別音聲辯才一切三昧總持忍辱大莊嚴輪
228 16 jiàn to see 隨所應見而為現相
229 16 jiàn opinion; view; understanding 隨所應見而為現相
230 16 jiàn indicates seeing, hearing, meeting, etc 隨所應見而為現相
231 16 jiàn refer to; for details see 隨所應見而為現相
232 16 jiàn to appear 隨所應見而為現相
233 16 jiàn to meet 隨所應見而為現相
234 16 jiàn to receive (a guest) 隨所應見而為現相
235 16 jiàn let me; kindly 隨所應見而為現相
236 16 jiàn Jian 隨所應見而為現相
237 16 xiàn to appear 隨所應見而為現相
238 16 xiàn to introduce 隨所應見而為現相
239 16 jiàn view; perception; dṛṣṭi; diṭṭhi 隨所應見而為現相
240 16 to leave; to depart; to go away; to part 從初發心離五欲者
241 16 a mythical bird 從初發心離五欲者
242 16 li; one of the eight divinatory trigrams 從初發心離五欲者
243 16 a band or kerchief worn when a woman left home to be married 從初發心離五欲者
244 16 chī a dragon with horns not yet grown 從初發心離五欲者
245 16 a mountain ash 從初發心離五欲者
246 16 vanilla; a vanilla-like herb 從初發心離五欲者
247 16 to be scattered; to be separated 從初發心離五欲者
248 16 to cut off 從初發心離五欲者
249 16 to violate; to be contrary to 從初發心離五欲者
250 16 to be distant from 從初發心離五欲者
251 16 two 從初發心離五欲者
252 16 to array; to align 從初發心離五欲者
253 16 to pass through; to experience 從初發心離五欲者
254 16 transcendence 從初發心離五欲者
255 16 xíng to walk 如是一切皆悉平等而行精進
256 16 xíng capable; competent 如是一切皆悉平等而行精進
257 16 háng profession 如是一切皆悉平等而行精進
258 16 xíng Kangxi radical 144 如是一切皆悉平等而行精進
259 16 xíng to travel 如是一切皆悉平等而行精進
260 16 xìng actions; conduct 如是一切皆悉平等而行精進
261 16 xíng to do; to act; to practice 如是一切皆悉平等而行精進
262 16 xíng all right; OK; okay 如是一切皆悉平等而行精進
263 16 háng horizontal line 如是一切皆悉平等而行精進
264 16 héng virtuous deeds 如是一切皆悉平等而行精進
265 16 hàng a line of trees 如是一切皆悉平等而行精進
266 16 hàng bold; steadfast 如是一切皆悉平等而行精進
267 16 xíng to move 如是一切皆悉平等而行精進
268 16 xíng to put into effect; to implement 如是一切皆悉平等而行精進
269 16 xíng travel 如是一切皆悉平等而行精進
270 16 xíng to circulate 如是一切皆悉平等而行精進
271 16 xíng running script; running script 如是一切皆悉平等而行精進
272 16 xíng temporary 如是一切皆悉平等而行精進
273 16 háng rank; order 如是一切皆悉平等而行精進
274 16 háng a business; a shop 如是一切皆悉平等而行精進
275 16 xíng to depart; to leave 如是一切皆悉平等而行精進
276 16 xíng to experience 如是一切皆悉平等而行精進
277 16 xíng path; way 如是一切皆悉平等而行精進
278 16 xíng xing; ballad 如是一切皆悉平等而行精進
279 16 xíng Xing 如是一切皆悉平等而行精進
280 16 xíng Practice 如是一切皆悉平等而行精進
281 16 xìng mental formations; samskara; sankhara; volition; habitual actions 如是一切皆悉平等而行精進
282 16 xíng practice; carita; carya; conduct; behavior 如是一切皆悉平等而行精進
283 16 desire 爾時世尊欲重宣此義
284 16 to desire; to wish 爾時世尊欲重宣此義
285 16 to desire; to intend 爾時世尊欲重宣此義
286 16 lust 爾時世尊欲重宣此義
287 16 desire; intention; wish; kāma 爾時世尊欲重宣此義
288 15 世間 shìjiān world; the human world 世間
289 15 世間 shìjiān world 世間
290 15 xiū to decorate; to embellish 入無所取想而修精進
291 15 xiū to study; to cultivate 入無所取想而修精進
292 15 xiū to repair 入無所取想而修精進
293 15 xiū long; slender 入無所取想而修精進
294 15 xiū to write; to compile 入無所取想而修精進
295 15 xiū to build; to construct; to shape 入無所取想而修精進
296 15 xiū to practice 入無所取想而修精進
297 15 xiū to cut 入無所取想而修精進
298 15 xiū virtuous; wholesome 入無所取想而修精進
299 15 xiū a virtuous person 入無所取想而修精進
300 15 xiū Xiu 入無所取想而修精進
301 15 xiū to unknot 入無所取想而修精進
302 15 xiū to prepare; to put in order 入無所取想而修精進
303 15 xiū excellent 入無所取想而修精進
304 15 xiū to perform [a ceremony] 入無所取想而修精進
305 15 xiū Cultivation 入無所取想而修精進
306 15 xiū bhāvanā / spiritual cultivation 入無所取想而修精進
307 15 xiū pratipanna; spiritual practice 入無所取想而修精進
308 14 守護 shǒuhù to guard; to defend 亦為一切守護供養
309 14 守護 shǒuhù to guard; rakṣa 亦為一切守護供養
310 14 五欲 wǔ yù the five desires 從初發心離五欲者
311 14 to be kind; to be charitable; to be benevolent 菩薩摩訶薩取法之慈而莊嚴輪
312 14 love 菩薩摩訶薩取法之慈而莊嚴輪
313 14 compassionate mother 菩薩摩訶薩取法之慈而莊嚴輪
314 14 a magnet 菩薩摩訶薩取法之慈而莊嚴輪
315 14 Ci 菩薩摩訶薩取法之慈而莊嚴輪
316 14 Kindness 菩薩摩訶薩取法之慈而莊嚴輪
317 14 loving-kindness; maitri 菩薩摩訶薩取法之慈而莊嚴輪
318 14 供養 gòngyǎng to provide for one's elders; to support one's parents 亦為一切守護供養
319 14 供養 gòngyǎng to make offerings; to provide offerings; to worship 亦為一切守護供養
320 14 供養 gòngyǎng offering 亦為一切守護供養
321 14 供養 gòngyǎng to make offerings; to worship;pūjana 亦為一切守護供養
322 13 to take; to get; to fetch 於聖無漏無取無捨
323 13 to obtain 於聖無漏無取無捨
324 13 to choose; to select 於聖無漏無取無捨
325 13 to catch; to seize; to capture 於聖無漏無取無捨
326 13 to accept; to receive 於聖無漏無取無捨
327 13 to seek 於聖無漏無取無捨
328 13 to take a bride 於聖無漏無取無捨
329 13 Qu 於聖無漏無取無捨
330 13 clinging; grasping; upādāna 於聖無漏無取無捨
331 13 shēn human body; torso 乃至身
332 13 shēn Kangxi radical 158 乃至身
333 13 shēn self 乃至身
334 13 shēn life 乃至身
335 13 shēn an object 乃至身
336 13 shēn a lifetime 乃至身
337 13 shēn moral character 乃至身
338 13 shēn status; identity; position 乃至身
339 13 shēn pregnancy 乃至身
340 13 juān India 乃至身
341 13 shēn body; kaya 乃至身
342 13 happy; glad; cheerful; joyful 為說世間三界果報樂著生死
343 13 to take joy in; to be happy; to be cheerful 為說世間三界果報樂著生死
344 13 Le 為說世間三界果報樂著生死
345 13 yuè music 為說世間三界果報樂著生死
346 13 yuè a musical instrument 為說世間三界果報樂著生死
347 13 yuè tone [of voice]; expression 為說世間三界果報樂著生死
348 13 yuè a musician 為說世間三界果報樂著生死
349 13 joy; pleasure 為說世間三界果報樂著生死
350 13 yuè the Book of Music 為說世間三界果報樂著生死
351 13 lào Lao 為說世間三界果報樂著生死
352 13 to laugh 為說世間三界果報樂著生死
353 13 Joy 為說世間三界果報樂著生死
354 13 joy, delight; sukhā 為說世間三界果報樂著生死
355 13 cháng Chang 精進常勇猛
356 13 cháng common; general; ordinary 精進常勇猛
357 13 cháng a principle; a rule 精進常勇猛
358 13 cháng eternal; nitya 精進常勇猛
359 13 method; way 如是等法皆無依止而修於禪
360 13 France 如是等法皆無依止而修於禪
361 13 the law; rules; regulations 如是等法皆無依止而修於禪
362 13 the teachings of the Buddha; Dharma 如是等法皆無依止而修於禪
363 13 a standard; a norm 如是等法皆無依止而修於禪
364 13 an institution 如是等法皆無依止而修於禪
365 13 to emulate 如是等法皆無依止而修於禪
366 13 magic; a magic trick 如是等法皆無依止而修於禪
367 13 punishment 如是等法皆無依止而修於禪
368 13 Fa 如是等法皆無依止而修於禪
369 13 a precedent 如是等法皆無依止而修於禪
370 13 a classification of some kinds of Han texts 如是等法皆無依止而修於禪
371 13 relating to a ceremony or rite 如是等法皆無依止而修於禪
372 13 Dharma 如是等法皆無依止而修於禪
373 13 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 如是等法皆無依止而修於禪
374 13 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 如是等法皆無依止而修於禪
375 13 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 如是等法皆無依止而修於禪
376 13 quality; characteristic 如是等法皆無依止而修於禪
377 13 名為 míngwèi to be called 名為摩訶薩
378 13 寂滅 jìmiè calmness and extinction; Nirvāṇa; Nibbāna; Nirvana 寂滅而修禪
379 13 寂滅 jìmiè Upasannaka 寂滅而修禪
380 13 to use; to grasp 以如是相故
381 13 to rely on 以如是相故
382 13 to regard 以如是相故
383 13 to be able to 以如是相故
384 13 to order; to command 以如是相故
385 13 used after a verb 以如是相故
386 13 a reason; a cause 以如是相故
387 13 Israel 以如是相故
388 13 Yi 以如是相故
389 13 use; yogena 以如是相故
390 12 不依 bùyī not to comply; not to go along with; not to let off easily; not to let somebody get away with it 不依欲界
391 12 děng et cetera; and so on 菩薩摩訶薩於一切眾生心常平等
392 12 děng to wait 菩薩摩訶薩於一切眾生心常平等
393 12 děng to be equal 菩薩摩訶薩於一切眾生心常平等
394 12 děng degree; level 菩薩摩訶薩於一切眾生心常平等
395 12 děng to compare 菩薩摩訶薩於一切眾生心常平等
396 12 cóng to follow 從初發心離五欲者
397 12 cóng to comply; to submit; to defer 從初發心離五欲者
398 12 cóng to participate in something 從初發心離五欲者
399 12 cóng to use a certain method or principle 從初發心離五欲者
400 12 cóng something secondary 從初發心離五欲者
401 12 cóng remote relatives 從初發心離五欲者
402 12 cóng secondary 從初發心離五欲者
403 12 cóng to go on; to advance 從初發心離五欲者
404 12 cōng at ease; informal 從初發心離五欲者
405 12 zòng a follower; a supporter 從初發心離五欲者
406 12 zòng to release 從初發心離五欲者
407 12 zòng perpendicular; longitudinal 從初發心離五欲者
408 12 修行 xiūxíng to cultivate; to practice 教令修行四無量心而得成熟
409 12 修行 xiūxíng spiritual cultivation 教令修行四無量心而得成熟
410 12 修行 xiūxíng pratipatti; spiritual practice 教令修行四無量心而得成熟
411 12 修行 xiūxíng bhāvanā; spiritual cultivation 教令修行四無量心而得成熟
412 12 to enter 入無所取想而修精進
413 12 Kangxi radical 11 入無所取想而修精進
414 12 radical 入無所取想而修精進
415 12 income 入無所取想而修精進
416 12 to conform with 入無所取想而修精進
417 12 to descend 入無所取想而修精進
418 12 the entering tone 入無所取想而修精進
419 12 to pay 入無所取想而修精進
420 12 to join 入無所取想而修精進
421 12 entering; praveśa 入無所取想而修精進
422 11 摩訶薩 móhēsà mahasattva 則非摩訶薩也
423 11 摩訶薩 móhēsà mahāsattva; mohasattva; a great being 則非摩訶薩也
424 11 忍辱 rěnrǔ to tolerate insults; to have patience 多瞋眾生教行忍辱
425 11 忍辱 rěnrǔ patience 多瞋眾生教行忍辱
426 11 忍辱 rěnrǔ patience; tolerance; ksānti 多瞋眾生教行忍辱
427 11 一切眾生 yīqiè zhòngshēng all sentient beings 菩薩摩訶薩於一切眾生心常平等
428 11 一切眾生 yīqiè zhòngshēng all beings 菩薩摩訶薩於一切眾生心常平等
429 11 zhī to go 八聖道分解脫之味
430 11 zhī to arrive; to go 八聖道分解脫之味
431 11 zhī is 八聖道分解脫之味
432 11 zhī to use 八聖道分解脫之味
433 11 zhī Zhi 八聖道分解脫之味
434 11 Kangxi radical 132 自書
435 11 Zi 自書
436 11 a nose 自書
437 11 the beginning; the start 自書
438 11 origin 自書
439 11 to employ; to use 自書
440 11 to be 自書
441 11 self; soul; ātman 自書
442 11 zhǐ to stop; to halt 亦無依止
443 11 zhǐ Kangxi radical 77 亦無依止
444 11 zhǐ to prohibit; to prevent; to refrain; to suppress 亦無依止
445 11 zhǐ to remain in one place; to stay 亦無依止
446 11 zhǐ to rest; to settle 亦無依止
447 11 zhǐ deportment; bearing; demeanor; manner 亦無依止
448 11 zhǐ foot 亦無依止
449 11 zhǐ calm abiding; cessation; samatha; śamatha 亦無依止
450 11 chán Chan; Zen 大方廣十輪經禪相品第十四
451 11 chán meditation 大方廣十輪經禪相品第十四
452 11 shàn an imperial sacrificial ceremony 大方廣十輪經禪相品第十四
453 11 shàn to abdicate 大方廣十輪經禪相品第十四
454 11 shàn Xiongnu supreme leader 大方廣十輪經禪相品第十四
455 11 shàn to make a ritual offering to heaven and earth 大方廣十輪經禪相品第十四
456 11 chán Chan 大方廣十輪經禪相品第十四
457 11 chán meditative concentration; dhyāna; jhāna 大方廣十輪經禪相品第十四
458 11 chán Chan; Zen 大方廣十輪經禪相品第十四
459 10 初發意 chū fā yì to make a vow to acheive supreme enlightenment; to act with bodhicitta 從初發意離於五欲
460 10 福田 fútián field of merit 辟支佛而作福田
461 10 福田 fútián field of blessing 辟支佛而作福田
462 10 wén to hear 亦與一切聲聞
463 10 wén Wen 亦與一切聲聞
464 10 wén sniff at; to smell 亦與一切聲聞
465 10 wén to be widely known 亦與一切聲聞
466 10 wén to confirm; to accept 亦與一切聲聞
467 10 wén information 亦與一切聲聞
468 10 wèn famous; well known 亦與一切聲聞
469 10 wén knowledge; learning 亦與一切聲聞
470 10 wèn popularity; prestige; reputation 亦與一切聲聞
471 10 wén to question 亦與一切聲聞
472 10 wén hearing; śruti 亦與一切聲聞
473 9 lìng to make; to cause to be; to lead 令世間無畏
474 9 lìng to issue a command 令世間無畏
475 9 lìng rules of behavior; customs 令世間無畏
476 9 lìng an order; a command; an edict; a decree; a statute 令世間無畏
477 9 lìng a season 令世間無畏
478 9 lìng respected; good reputation 令世間無畏
479 9 lìng good 令世間無畏
480 9 lìng pretentious 令世間無畏
481 9 lìng a transcending state of existence 令世間無畏
482 9 lìng a commander 令世間無畏
483 9 lìng a commanding quality; an impressive character 令世間無畏
484 9 lìng lyrics 令世間無畏
485 9 lìng Ling 令世間無畏
486 9 lìng instruction by a teacher; adhīṣṭa 令世間無畏
487 9 to give 亦復堪與聲聞
488 9 to accompany 亦復堪與聲聞
489 9 to particate in 亦復堪與聲聞
490 9 of the same kind 亦復堪與聲聞
491 9 to help 亦復堪與聲聞
492 9 for 亦復堪與聲聞
493 9 大悲 dàbēi mahākaruṇā; great compassion 菩薩摩訶薩修大悲輪
494 9 無量 wúliàng immeasurable; unlimited 如來所說種種無量
495 9 無量 wúliàng immeasurable; unlimited; aparimāṇa 如來所說種種無量
496 9 無量 wúliàng immeasurable 如來所說種種無量
497 9 無量 wúliàng Atula 如來所說種種無量
498 9 教令 jiāolìng to drill; to train 如是等人教令習誦
499 9 出世間 chūshìjiān transcendental world; lokottara 出世間
500 9 Buddha; Awakened One 支佛福田

Frequencies of all Words

Top 879

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 65 wèi for; to 能為聲聞
2 65 wèi because of 能為聲聞
3 65 wéi to act as; to serve 能為聲聞
4 65 wéi to change into; to become 能為聲聞
5 65 wéi to be; is 能為聲聞
6 65 wéi to do 能為聲聞
7 65 wèi for 能為聲聞
8 65 wèi because of; for; to 能為聲聞
9 65 wèi to 能為聲聞
10 65 wéi in a passive construction 能為聲聞
11 65 wéi forming a rehetorical question 能為聲聞
12 65 wéi forming an adverb 能為聲聞
13 65 wéi to add emphasis 能為聲聞
14 65 wèi to support; to help 能為聲聞
15 65 wéi to govern 能為聲聞
16 54 in; at 依於果報福行住處
17 54 in; at 依於果報福行住處
18 54 in; at; to; from 依於果報福行住處
19 54 to go; to 依於果報福行住處
20 54 to rely on; to depend on 依於果報福行住處
21 54 to go to; to arrive at 依於果報福行住處
22 54 from 依於果報福行住處
23 54 give 依於果報福行住處
24 54 oppposing 依於果報福行住處
25 54 and 依於果報福行住處
26 54 compared to 依於果報福行住處
27 54 by 依於果報福行住處
28 54 and; as well as 依於果報福行住處
29 54 for 依於果報福行住處
30 54 Yu 依於果報福行住處
31 54 a crow 依於果報福行住處
32 54 whew; wow 依於果報福行住處
33 49 ér and; as well as; but (not); yet (not) 辟支佛而作福田
34 49 ér Kangxi radical 126 辟支佛而作福田
35 49 ér you 辟支佛而作福田
36 49 ér not only ... but also ....; ... as well as ...; moreover; in addition; furthermore 辟支佛而作福田
37 49 ér right away; then 辟支佛而作福田
38 49 ér but; yet; however; while; nevertheless 辟支佛而作福田
39 49 ér if; in case; in the event that 辟支佛而作福田
40 49 ér therefore; as a result; thus 辟支佛而作福田
41 49 ér how can it be that? 辟支佛而作福田
42 49 ér so as to 辟支佛而作福田
43 49 ér only then 辟支佛而作福田
44 49 ér as if; to seem like 辟支佛而作福田
45 49 néng can; able 辟支佛而作福田
46 49 ér whiskers on the cheeks; sideburns 辟支佛而作福田
47 49 ér me 辟支佛而作福田
48 49 ér to arrive; up to 辟支佛而作福田
49 49 ér possessive 辟支佛而作福田
50 47 一切 yīqiè all; every; everything 亦為一切守護供養
51 47 一切 yīqiè temporary 亦為一切守護供養
52 47 一切 yīqiè the same 亦為一切守護供養
53 47 一切 yīqiè generally 亦為一切守護供養
54 47 一切 yīqiè all, everything 亦為一切守護供養
55 47 一切 yīqiè all; sarva 亦為一切守護供養
56 42 ruò to seem; to be like; as 於諸眾生若聞言語造業處所
57 42 ruò seemingly 於諸眾生若聞言語造業處所
58 42 ruò if 於諸眾生若聞言語造業處所
59 42 ruò you 於諸眾生若聞言語造業處所
60 42 ruò this; that 於諸眾生若聞言語造業處所
61 42 ruò and; or 於諸眾生若聞言語造業處所
62 42 ruò as for; pertaining to 於諸眾生若聞言語造業處所
63 42 pomegranite 於諸眾生若聞言語造業處所
64 42 ruò to choose 於諸眾生若聞言語造業處所
65 42 ruò to agree; to accord with; to conform to 於諸眾生若聞言語造業處所
66 42 ruò thus 於諸眾生若聞言語造業處所
67 42 ruò pollia 於諸眾生若聞言語造業處所
68 42 ruò Ruo 於諸眾生若聞言語造業處所
69 42 ruò only then 於諸眾生若聞言語造業處所
70 42 ja 於諸眾生若聞言語造業處所
71 42 jñā 於諸眾生若聞言語造業處所
72 37 shì is; are; am; to be 是名世間精進
73 37 shì is exactly 是名世間精進
74 37 shì is suitable; is in contrast 是名世間精進
75 37 shì this; that; those 是名世間精進
76 37 shì really; certainly 是名世間精進
77 37 shì correct; yes; affirmative 是名世間精進
78 37 shì true 是名世間精進
79 37 shì is; has; exists 是名世間精進
80 37 shì used between repetitions of a word 是名世間精進
81 37 shì a matter; an affair 是名世間精進
82 37 shì Shi 是名世間精進
83 37 shì is; bhū 是名世間精進
84 37 shì this; idam 是名世間精進
85 37 lún a round; a turn 菩薩摩訶薩成就大莊嚴精進輪
86 37 lún a wheel 菩薩摩訶薩成就大莊嚴精進輪
87 37 lún a disk; a ring 菩薩摩訶薩成就大莊嚴精進輪
88 37 lún a revolution 菩薩摩訶薩成就大莊嚴精進輪
89 37 lún to revolve; to turn; to recur 菩薩摩訶薩成就大莊嚴精進輪
90 37 lún to take turns; in turn 菩薩摩訶薩成就大莊嚴精進輪
91 37 lún a steamer; a steamboat 菩薩摩訶薩成就大莊嚴精進輪
92 37 lún a 12 year cycle 菩薩摩訶薩成就大莊嚴精進輪
93 37 lún a vehicle with wheels 菩薩摩訶薩成就大莊嚴精進輪
94 37 lún a north-south measurement 菩薩摩訶薩成就大莊嚴精進輪
95 37 lún perimeter; circumference 菩薩摩訶薩成就大莊嚴精進輪
96 37 lún high soaring 菩薩摩訶薩成就大莊嚴精進輪
97 37 lún cakra 菩薩摩訶薩成就大莊嚴精進輪
98 37 lún Lun 菩薩摩訶薩成就大莊嚴精進輪
99 36 yǒu is; are; to exist 菩薩摩訶薩精進有二種
100 36 yǒu to have; to possess 菩薩摩訶薩精進有二種
101 36 yǒu indicates an estimate 菩薩摩訶薩精進有二種
102 36 yǒu indicates a large quantity 菩薩摩訶薩精進有二種
103 36 yǒu indicates an affirmative response 菩薩摩訶薩精進有二種
104 36 yǒu a certain; used before a person, time, or place 菩薩摩訶薩精進有二種
105 36 yǒu used to compare two things 菩薩摩訶薩精進有二種
106 36 yǒu used in a polite formula before certain verbs 菩薩摩訶薩精進有二種
107 36 yǒu used before the names of dynasties 菩薩摩訶薩精進有二種
108 36 yǒu a certain thing; what exists 菩薩摩訶薩精進有二種
109 36 yǒu multiple of ten and ... 菩薩摩訶薩精進有二種
110 36 yǒu abundant 菩薩摩訶薩精進有二種
111 36 yǒu purposeful 菩薩摩訶薩精進有二種
112 36 yǒu You 菩薩摩訶薩精進有二種
113 36 yǒu 1. existence; 2. becoming 菩薩摩訶薩精進有二種
114 36 yǒu becoming; bhava 菩薩摩訶薩精進有二種
115 36 菩薩摩訶薩 púsà móhēsà bodhisattva mahāsattva 菩薩摩訶薩成就大莊嚴精進輪
116 34 no 於聖無漏無取無捨
117 34 Kangxi radical 71 於聖無漏無取無捨
118 34 to not have; without 於聖無漏無取無捨
119 34 has not yet 於聖無漏無取無捨
120 34 mo 於聖無漏無取無捨
121 34 do not 於聖無漏無取無捨
122 34 not; -less; un- 於聖無漏無取無捨
123 34 regardless of 於聖無漏無取無捨
124 34 to not have 於聖無漏無取無捨
125 34 um 於聖無漏無取無捨
126 34 Wu 於聖無漏無取無捨
127 34 Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression. 於聖無漏無取無捨
128 34 not; non- 於聖無漏無取無捨
129 34 mo 於聖無漏無取無捨
130 33 如是 rúshì thus; so 如是一切皆悉平等而行精進
131 33 如是 rúshì thus, so 如是一切皆悉平等而行精進
132 32 xīn heart [organ] 菩薩摩訶薩於一切眾生心常平等
133 32 xīn Kangxi radical 61 菩薩摩訶薩於一切眾生心常平等
134 32 xīn mind; consciousness 菩薩摩訶薩於一切眾生心常平等
135 32 xīn the center; the core; the middle 菩薩摩訶薩於一切眾生心常平等
136 32 xīn one of the 28 star constellations 菩薩摩訶薩於一切眾生心常平等
137 32 xīn heart 菩薩摩訶薩於一切眾生心常平等
138 32 xīn emotion 菩薩摩訶薩於一切眾生心常平等
139 32 xīn intention; consideration 菩薩摩訶薩於一切眾生心常平等
140 32 xīn disposition; temperament 菩薩摩訶薩於一切眾生心常平等
141 32 xīn citta; thinking; thought; mind; mentality 菩薩摩訶薩於一切眾生心常平等
142 31 also; too 亦為一切守護供養
143 31 but 亦為一切守護供養
144 31 this; he; she 亦為一切守護供養
145 31 although; even though 亦為一切守護供養
146 31 already 亦為一切守護供養
147 31 particle with no meaning 亦為一切守護供養
148 31 Yi 亦為一切守護供養
149 29 zhū all; many; various 勇猛離諸陰
150 29 zhū Zhu 勇猛離諸陰
151 29 zhū all; members of the class 勇猛離諸陰
152 29 zhū interrogative particle 勇猛離諸陰
153 29 zhū him; her; them; it 勇猛離諸陰
154 29 zhū of; in 勇猛離諸陰
155 29 zhū all; many; sarva 勇猛離諸陰
156 28 not; no 不於三界起種種想
157 28 expresses that a certain condition cannot be acheived 不於三界起種種想
158 28 as a correlative 不於三界起種種想
159 28 no (answering a question) 不於三界起種種想
160 28 forms a negative adjective from a noun 不於三界起種種想
161 28 at the end of a sentence to form a question 不於三界起種種想
162 28 to form a yes or no question 不於三界起種種想
163 28 infix potential marker 不於三界起種種想
164 28 no; na 不於三界起種種想
165 28 辟支佛 pìzhī fó Pratyeka-Buddha; Pratyekabuddha 辟支佛而作福田
166 28 jiē all; each and every; in all cases 如是一切皆悉平等而行精進
167 28 jiē same; equally 如是一切皆悉平等而行精進
168 28 眾生 zhòngshēng all living things 斷除眾生縛
169 28 眾生 zhòngshēng living things other than people 斷除眾生縛
170 28 眾生 zhòngshēng sentient beings 斷除眾生縛
171 28 眾生 zhòngshēng beings; all living things; all sentient beings 斷除眾生縛
172 27 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 從初發心離五欲者
173 27 zhě that 從初發心離五欲者
174 27 zhě nominalizing function word 從初發心離五欲者
175 27 zhě used to mark a definition 從初發心離五欲者
176 27 zhě used to mark a pause 從初發心離五欲者
177 27 zhě topic marker; that; it 從初發心離五欲者
178 27 zhuó according to 從初發心離五欲者
179 27 zhě ca 從初發心離五欲者
180 27 míng measure word for people 失譯人名今附北涼錄
181 27 míng fame; renown; reputation 失譯人名今附北涼錄
182 27 míng a name; personal name; designation 失譯人名今附北涼錄
183 27 míng rank; position 失譯人名今附北涼錄
184 27 míng an excuse 失譯人名今附北涼錄
185 27 míng life 失譯人名今附北涼錄
186 27 míng to name; to call 失譯人名今附北涼錄
187 27 míng to express; to describe 失譯人名今附北涼錄
188 27 míng to be called; to have the name 失譯人名今附北涼錄
189 27 míng to own; to possess 失譯人名今附北涼錄
190 27 míng famous; renowned 失譯人名今附北涼錄
191 27 míng moral 失譯人名今附北涼錄
192 27 míng name; naman 失譯人名今附北涼錄
193 27 míng fame; renown; yasas 失譯人名今附北涼錄
194 27 聲聞 shēngwén sravaka 能為聲聞
195 27 聲聞 shēngwén sravaka; a distinguished disciple of the Buddha 能為聲聞
196 27 莊嚴 zhuāngyán stately; solemn 菩薩摩訶薩成就大莊嚴精進輪
197 27 莊嚴 zhuāngyán Dignity 菩薩摩訶薩成就大莊嚴精進輪
198 27 莊嚴 zhuāngyán solemn, majestic 菩薩摩訶薩成就大莊嚴精進輪
199 27 莊嚴 zhuāngyán to adorn; to perfect 菩薩摩訶薩成就大莊嚴精進輪
200 26 成就 chéngjiù accomplishment; success; achievement 菩薩摩訶薩成就大莊嚴精進輪
201 26 成就 chéngjiù to succeed; to help someone succeed; to achieve 菩薩摩訶薩成就大莊嚴精進輪
202 26 成就 chéngjiù accomplishment 菩薩摩訶薩成就大莊嚴精進輪
203 26 成就 chéngjiù Achievements 菩薩摩訶薩成就大莊嚴精進輪
204 26 成就 chéngjiù to attained; to obtain 菩薩摩訶薩成就大莊嚴精進輪
205 26 成就 chéngjiù to bring to perfection; complete 菩薩摩訶薩成就大莊嚴精進輪
206 26 成就 chéngjiù attainment; accomplishment; siddhi 菩薩摩訶薩成就大莊嚴精進輪
207 25 菩薩 púsà bodhisattva 若菩薩成就此輪
208 25 菩薩 púsà bodhisattva 若菩薩成就此輪
209 25 菩薩 púsà bodhisatta 若菩薩成就此輪
210 25 乃至 nǎizhì and even 乃至地
211 25 乃至 nǎizhì as much as; yavat 乃至地
212 25 néng can; able 能為聲聞
213 25 néng ability; capacity 能為聲聞
214 25 néng a mythical bear-like beast 能為聲聞
215 25 néng energy 能為聲聞
216 25 néng function; use 能為聲聞
217 25 néng may; should; permitted to 能為聲聞
218 25 néng talent 能為聲聞
219 25 néng expert at 能為聲聞
220 25 néng to be in harmony 能為聲聞
221 25 néng to tend to; to care for 能為聲聞
222 25 néng to reach; to arrive at 能為聲聞
223 25 néng as long as; only 能為聲聞
224 25 néng even if 能為聲聞
225 25 néng but 能為聲聞
226 25 néng in this way 能為聲聞
227 25 néng to be able; śak 能為聲聞
228 23 to know; to learn about; to comprehend 如是一切皆悉平等而行精進
229 23 all; entire 如是一切皆悉平等而行精進
230 23 detailed 如是一切皆悉平等而行精進
231 23 to elaborate; to expound 如是一切皆悉平等而行精進
232 23 to exhaust; to use up 如是一切皆悉平等而行精進
233 23 strongly 如是一切皆悉平等而行精進
234 23 Xi 如是一切皆悉平等而行精進
235 23 all; kṛtsna 如是一切皆悉平等而行精進
236 23 big; huge; large 菩薩摩訶薩成就大莊嚴精進輪
237 23 Kangxi radical 37 菩薩摩訶薩成就大莊嚴精進輪
238 23 great; major; important 菩薩摩訶薩成就大莊嚴精進輪
239 23 size 菩薩摩訶薩成就大莊嚴精進輪
240 23 old 菩薩摩訶薩成就大莊嚴精進輪
241 23 greatly; very 菩薩摩訶薩成就大莊嚴精進輪
242 23 oldest; earliest 菩薩摩訶薩成就大莊嚴精進輪
243 23 adult 菩薩摩訶薩成就大莊嚴精進輪
244 23 tài greatest; grand 菩薩摩訶薩成就大莊嚴精進輪
245 23 dài an important person 菩薩摩訶薩成就大莊嚴精進輪
246 23 senior 菩薩摩訶薩成就大莊嚴精進輪
247 23 approximately 菩薩摩訶薩成就大莊嚴精進輪
248 23 tài greatest; grand 菩薩摩訶薩成就大莊嚴精進輪
249 23 an element 菩薩摩訶薩成就大莊嚴精進輪
250 23 great; mahā 菩薩摩訶薩成就大莊嚴精進輪
251 23 otherwise; but; however 則非摩訶薩也
252 23 then 則非摩訶薩也
253 23 measure word for short sections of text 則非摩訶薩也
254 23 a criteria; a norm; a standard; a rule; a law 則非摩訶薩也
255 23 a grade; a level 則非摩訶薩也
256 23 an example; a model 則非摩訶薩也
257 23 a weighing device 則非摩訶薩也
258 23 to grade; to rank 則非摩訶薩也
259 23 to copy; to imitate; to follow 則非摩訶薩也
260 23 to do 則非摩訶薩也
261 23 only 則非摩訶薩也
262 23 immediately 則非摩訶薩也
263 23 then; moreover; atha 則非摩訶薩也
264 23 koan; kōan; gong'an 則非摩訶薩也
265 23 xiāng each other; one another; mutually 精進相品第十三
266 23 xiàng to observe; to assess 精進相品第十三
267 23 xiàng appearance; portrait; picture 精進相品第十三
268 23 xiàng countenance; personage; character; disposition 精進相品第十三
269 23 xiàng to aid; to help 精進相品第十三
270 23 xiāng a chancellor; a prime minister; a high minister 精進相品第十三
271 23 xiàng a sign; a mark; appearance 精進相品第十三
272 23 xiāng alternately; in turn 精進相品第十三
273 23 xiāng Xiang 精進相品第十三
274 23 xiāng form substance 精進相品第十三
275 23 xiāng to express 精進相品第十三
276 23 xiàng to choose 精進相品第十三
277 23 xiāng Xiang 精進相品第十三
278 23 xiāng an ancient musical instrument 精進相品第十三
279 23 xiāng the seventh lunar month 精進相品第十三
280 23 xiāng to compare 精進相品第十三
281 23 xiàng to divine 精進相品第十三
282 23 xiàng to administer 精進相品第十三
283 23 xiàng helper for a blind person 精進相品第十三
284 23 xiāng rhythm [music] 精進相品第十三
285 23 xiāng the upper frets of a pipa 精進相品第十三
286 23 xiāng coralwood 精進相品第十三
287 23 xiàng ministry 精進相品第十三
288 23 xiàng to supplement; to enhance 精進相品第十三
289 23 xiàng lakṣaṇa; quality; characteristic 精進相品第十三
290 23 xiàng a sign; a mark; appearance; nimitta; rūpa 精進相品第十三
291 23 xiàng sign; mark; liṅga 精進相品第十三
292 23 xiàng a perception; cognition; conceptualization; a notion 精進相品第十三
293 23 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 入無所取想而修精進
294 23 suǒ an office; an institute 入無所取想而修精進
295 23 suǒ introduces a relative clause 入無所取想而修精進
296 23 suǒ it 入無所取想而修精進
297 23 suǒ if; supposing 入無所取想而修精進
298 23 suǒ a few; various; some 入無所取想而修精進
299 23 suǒ a place; a location 入無所取想而修精進
300 23 suǒ indicates a passive voice 入無所取想而修精進
301 23 suǒ that which 入無所取想而修精進
302 23 suǒ an ordinal number 入無所取想而修精進
303 23 suǒ meaning 入無所取想而修精進
304 23 suǒ garrison 入無所取想而修精進
305 23 suǒ place; pradeśa 入無所取想而修精進
306 23 suǒ that which; yad 入無所取想而修精進
307 21 精進 jīngjìn to be diligent 精進相品第十三
308 21 精進 jīngjìn to be enterprising; to be forward looking 精進相品第十三
309 21 精進 jīngjìn Be Diligent 精進相品第十三
310 21 精進 jīngjìn diligence 精進相品第十三
311 21 精進 jīngjìn diligence; perseverance; vīrya 精進相品第十三
312 21 善男子 shàn nánzǐ good men 善男子
313 21 善男子 shàn nánzi a good man; a son of a noble family 善男子
314 20 rén person; people; a human being 使人書
315 20 rén Kangxi radical 9 使人書
316 20 rén a kind of person 使人書
317 20 rén everybody 使人書
318 20 rén adult 使人書
319 20 rén somebody; others 使人書
320 20 rén an upright person 使人書
321 20 rén person; manuṣya; puruṣa; pudgala 使人書
322 20 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 如來所說種種無量
323 20 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 如來所說種種無量
324 20 shuì to persuade 如來所說種種無量
325 20 shuō to teach; to recite; to explain 如來所說種種無量
326 20 shuō a doctrine; a theory 如來所說種種無量
327 20 shuō to claim; to assert 如來所說種種無量
328 20 shuō allocution 如來所說種種無量
329 20 shuō to criticize; to scold 如來所說種種無量
330 20 shuō to indicate; to refer to 如來所說種種無量
331 20 shuō speach; vāda 如來所說種種無量
332 20 shuō to speak; bhāṣate 如來所說種種無量
333 19 zuò to do 辟支佛而作福田
334 19 zuò to act as; to serve as 辟支佛而作福田
335 19 zuò to start 辟支佛而作福田
336 19 zuò a writing; a work 辟支佛而作福田
337 19 zuò to dress as; to be disguised as 辟支佛而作福田
338 19 zuō to create; to make 辟支佛而作福田
339 19 zuō a workshop 辟支佛而作福田
340 19 zuō to write; to compose 辟支佛而作福田
341 19 zuò to rise 辟支佛而作福田
342 19 zuò to be aroused 辟支佛而作福田
343 19 zuò activity; action; undertaking 辟支佛而作福田
344 19 zuò to regard as 辟支佛而作福田
345 19 zuò action; kāraṇa 辟支佛而作福田
346 19 this; these 爾時世尊欲重宣此義
347 19 in this way 爾時世尊欲重宣此義
348 19 otherwise; but; however; so 爾時世尊欲重宣此義
349 19 at this time; now; here 爾時世尊欲重宣此義
350 19 this; here; etad 爾時世尊欲重宣此義
351 19 to reach 緣於有漏及諸眾生
352 19 and 緣於有漏及諸眾生
353 19 coming to; when 緣於有漏及諸眾生
354 19 to attain 緣於有漏及諸眾生
355 19 to understand 緣於有漏及諸眾生
356 19 able to be compared to; to catch up with 緣於有漏及諸眾生
357 19 to be involved with; to associate with 緣於有漏及諸眾生
358 19 passing of a feudal title from elder to younger brother 緣於有漏及諸眾生
359 19 and; ca; api 緣於有漏及諸眾生
360 18 zhù to dwell; to live; to reside 隨其精進行住誦習
361 18 zhù to stop; to halt 隨其精進行住誦習
362 18 zhù to retain; to remain 隨其精進行住誦習
363 18 zhù to lodge at [temporarily] 隨其精進行住誦習
364 18 zhù firmly; securely 隨其精進行住誦習
365 18 zhù verb complement 隨其精進行住誦習
366 18 zhù attaching; abiding; dwelling on 隨其精進行住誦習
367 16 kān adequately capable of; worthy of 亦復堪與聲聞
368 16 kān to endure; to bear 亦復堪與聲聞
369 16 kān enduring; kṣama 亦復堪與聲聞
370 16 de potential marker 菩薩若得如是具足智者
371 16 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 菩薩若得如是具足智者
372 16 děi must; ought to 菩薩若得如是具足智者
373 16 děi to want to; to need to 菩薩若得如是具足智者
374 16 děi must; ought to 菩薩若得如是具足智者
375 16 de 菩薩若得如是具足智者
376 16 de infix potential marker 菩薩若得如是具足智者
377 16 to result in 菩薩若得如是具足智者
378 16 to be proper; to fit; to suit 菩薩若得如是具足智者
379 16 to be satisfied 菩薩若得如是具足智者
380 16 to be finished 菩薩若得如是具足智者
381 16 de result of degree 菩薩若得如是具足智者
382 16 de marks completion of an action 菩薩若得如是具足智者
383 16 děi satisfying 菩薩若得如是具足智者
384 16 to contract 菩薩若得如是具足智者
385 16 marks permission or possibility 菩薩若得如是具足智者
386 16 expressing frustration 菩薩若得如是具足智者
387 16 to hear 菩薩若得如是具足智者
388 16 to have; there is 菩薩若得如是具足智者
389 16 marks time passed 菩薩若得如是具足智者
390 16 obtain; attain; prāpta 菩薩若得如是具足智者
391 16 三昧 sānmèi samadhi 又有廣遍虛空無邊無有量數種種差別音聲辯才一切三昧總持忍辱大莊嚴輪
392 16 三昧 sānmèi samādhi; concentrated meditation; mental concentration 又有廣遍虛空無邊無有量數種種差別音聲辯才一切三昧總持忍辱大莊嚴輪
393 16 jiàn to see 隨所應見而為現相
394 16 jiàn opinion; view; understanding 隨所應見而為現相
395 16 jiàn indicates seeing, hearing, meeting, etc 隨所應見而為現相
396 16 jiàn refer to; for details see 隨所應見而為現相
397 16 jiàn to appear 隨所應見而為現相
398 16 jiàn passive marker 隨所應見而為現相
399 16 jiàn to meet 隨所應見而為現相
400 16 jiàn to receive (a guest) 隨所應見而為現相
401 16 jiàn let me; kindly 隨所應見而為現相
402 16 jiàn Jian 隨所應見而為現相
403 16 xiàn to appear 隨所應見而為現相
404 16 xiàn to introduce 隨所應見而為現相
405 16 jiàn view; perception; dṛṣṭi; diṭṭhi 隨所應見而為現相
406 16 to leave; to depart; to go away; to part 從初發心離五欲者
407 16 a mythical bird 從初發心離五欲者
408 16 li; one of the eight divinatory trigrams 從初發心離五欲者
409 16 a band or kerchief worn when a woman left home to be married 從初發心離五欲者
410 16 chī a dragon with horns not yet grown 從初發心離五欲者
411 16 a mountain ash 從初發心離五欲者
412 16 vanilla; a vanilla-like herb 從初發心離五欲者
413 16 to be scattered; to be separated 從初發心離五欲者
414 16 to cut off 從初發心離五欲者
415 16 to violate; to be contrary to 從初發心離五欲者
416 16 to be distant from 從初發心離五欲者
417 16 two 從初發心離五欲者
418 16 to array; to align 從初發心離五欲者
419 16 to pass through; to experience 從初發心離五欲者
420 16 transcendence 從初發心離五欲者
421 16 xíng to walk 如是一切皆悉平等而行精進
422 16 xíng capable; competent 如是一切皆悉平等而行精進
423 16 háng profession 如是一切皆悉平等而行精進
424 16 háng line; row 如是一切皆悉平等而行精進
425 16 xíng Kangxi radical 144 如是一切皆悉平等而行精進
426 16 xíng to travel 如是一切皆悉平等而行精進
427 16 xìng actions; conduct 如是一切皆悉平等而行精進
428 16 xíng to do; to act; to practice 如是一切皆悉平等而行精進
429 16 xíng all right; OK; okay 如是一切皆悉平等而行精進
430 16 háng horizontal line 如是一切皆悉平等而行精進
431 16 héng virtuous deeds 如是一切皆悉平等而行精進
432 16 hàng a line of trees 如是一切皆悉平等而行精進
433 16 hàng bold; steadfast 如是一切皆悉平等而行精進
434 16 xíng to move 如是一切皆悉平等而行精進
435 16 xíng to put into effect; to implement 如是一切皆悉平等而行精進
436 16 xíng travel 如是一切皆悉平等而行精進
437 16 xíng to circulate 如是一切皆悉平等而行精進
438 16 xíng running script; running script 如是一切皆悉平等而行精進
439 16 xíng temporary 如是一切皆悉平等而行精進
440 16 xíng soon 如是一切皆悉平等而行精進
441 16 háng rank; order 如是一切皆悉平等而行精進
442 16 háng a business; a shop 如是一切皆悉平等而行精進
443 16 xíng to depart; to leave 如是一切皆悉平等而行精進
444 16 xíng to experience 如是一切皆悉平等而行精進
445 16 xíng path; way 如是一切皆悉平等而行精進
446 16 xíng xing; ballad 如是一切皆悉平等而行精進
447 16 xíng a round [of drinks] 如是一切皆悉平等而行精進
448 16 xíng Xing 如是一切皆悉平等而行精進
449 16 xíng moreover; also 如是一切皆悉平等而行精進
450 16 xíng Practice 如是一切皆悉平等而行精進
451 16 xìng mental formations; samskara; sankhara; volition; habitual actions 如是一切皆悉平等而行精進
452 16 xíng practice; carita; carya; conduct; behavior 如是一切皆悉平等而行精進
453 16 desire 爾時世尊欲重宣此義
454 16 to desire; to wish 爾時世尊欲重宣此義
455 16 almost; nearly; about to occur 爾時世尊欲重宣此義
456 16 to desire; to intend 爾時世尊欲重宣此義
457 16 lust 爾時世尊欲重宣此義
458 16 desire; intention; wish; kāma 爾時世尊欲重宣此義
459 15 世間 shìjiān world; the human world 世間
460 15 世間 shìjiān world 世間
461 15 xiū to decorate; to embellish 入無所取想而修精進
462 15 xiū to study; to cultivate 入無所取想而修精進
463 15 xiū to repair 入無所取想而修精進
464 15 xiū long; slender 入無所取想而修精進
465 15 xiū to write; to compile 入無所取想而修精進
466 15 xiū to build; to construct; to shape 入無所取想而修精進
467 15 xiū to practice 入無所取想而修精進
468 15 xiū to cut 入無所取想而修精進
469 15 xiū virtuous; wholesome 入無所取想而修精進
470 15 xiū a virtuous person 入無所取想而修精進
471 15 xiū Xiu 入無所取想而修精進
472 15 xiū to unknot 入無所取想而修精進
473 15 xiū to prepare; to put in order 入無所取想而修精進
474 15 xiū excellent 入無所取想而修精進
475 15 xiū to perform [a ceremony] 入無所取想而修精進
476 15 xiū Cultivation 入無所取想而修精進
477 15 xiū bhāvanā / spiritual cultivation 入無所取想而修精進
478 15 xiū pratipanna; spiritual practice 入無所取想而修精進
479 14 守護 shǒuhù to guard; to defend 亦為一切守護供養
480 14 守護 shǒuhù to guard; rakṣa 亦為一切守護供養
481 14 五欲 wǔ yù the five desires 從初發心離五欲者
482 14 to be kind; to be charitable; to be benevolent 菩薩摩訶薩取法之慈而莊嚴輪
483 14 love 菩薩摩訶薩取法之慈而莊嚴輪
484 14 compassionate mother 菩薩摩訶薩取法之慈而莊嚴輪
485 14 a magnet 菩薩摩訶薩取法之慈而莊嚴輪
486 14 Ci 菩薩摩訶薩取法之慈而莊嚴輪
487 14 Kindness 菩薩摩訶薩取法之慈而莊嚴輪
488 14 loving-kindness; maitri 菩薩摩訶薩取法之慈而莊嚴輪
489 14 供養 gòngyǎng to provide for one's elders; to support one's parents 亦為一切守護供養
490 14 供養 gòngyǎng to make offerings; to provide offerings; to worship 亦為一切守護供養
491 14 供養 gòngyǎng offering 亦為一切守護供養
492 14 供養 gòngyǎng to make offerings; to worship;pūjana 亦為一切守護供養
493 13 to take; to get; to fetch 於聖無漏無取無捨
494 13 to obtain 於聖無漏無取無捨
495 13 to choose; to select 於聖無漏無取無捨
496 13 to catch; to seize; to capture 於聖無漏無取無捨
497 13 to accept; to receive 於聖無漏無取無捨
498 13 to seek 於聖無漏無取無捨
499 13 to take a bride 於聖無漏無取無捨
500 13 placed after a verb to mark an action 於聖無漏無取無捨

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
一切
 1. yīqiè
 2. yīqiè
 1. all, everything
 2. all; sarva
 1. ja
 2. jñā
 1. shì
 2. shì
 1. is; bhū
 2. this; idam
lún cakra
 1. yǒu
 2. yǒu
 1. 1. existence; 2. becoming
 2. becoming; bhava
菩萨摩诃萨 菩薩摩訶薩 púsà móhēsà bodhisattva mahāsattva
 1. Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression.
 2. not; non-
 3. mo
如是 rúshì thus, so
xīn citta; thinking; thought; mind; mentality
zhū all; many; sarva

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
八圣道 八聖道 98 Noble Eightfold Path; Eightfold Noble Way
北凉 北涼 66 Northern Liang
不退转 不退轉 98
 1. never regress or change
 2. avaivartika; non-retrogression
常平 67 Changping
大方广十轮经 大方廣十輪經 100 Daśacakrakṣitigarbha; Dafangguang Shi Lun Jing
大乘 100
 1. Mahayana
 2. Mahayana Buddhism; Mahāyāna; Mahāyāna Buddhism
 3. Mahayana; Great Vehicle
地藏菩萨 地藏菩薩 100 Ksitigarbha Bodhisattva
佛法 102
 1. Dharma; Dhamma; Buddha-Dhárma; Buddhist doctrine
 2. the power of the Buddha
 3. Buddha's Teaching
 4. Dharma; Buddha-Dhárma
河池 104 Hechi
寂灭 寂滅 106
 1. calmness and extinction; Nirvāṇa; Nibbāna; Nirvana
 2. Upasannaka
金刚藏菩萨 金剛藏菩薩 106 Vajragarbha; Diamond Matrix
六趣 108 six realms; six realms of existence; six destinies
摩诃衍 摩訶衍 77
 1. Mahayana
 2. Mahāyāna; Mahayana; the Great Vehicle
 3. Mahayana [monk]
涅槃 110
 1. Nirvana
 2. nirvana
 3. Final Nirvana; Nirvana; Nirvāṇa; Nibbāna
菩萨道 菩薩道 112
 1. Bodhisattva Path
 2. Bodhisattva Path
如来 如來 114
 1. Tathagata
 2. Tathagata
 3. Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One
声闻 聲聞 115
 1. sravaka
 2. sravaka; a distinguished disciple of the Buddha
声闻乘 聲聞乘 115 Sravaka Vehicle; Śrāvakayāna; The Śrāvaka Vehicle
声闻身 聲聞身 115 sravaka-kaya
识处 識處 115 Limitless Consciousness
世尊 115
 1. World-Honored One
 2. World-Honored One; Bhagavat; Bhagavān; Buddha
首楞严 首楞嚴 115 Śūraṅgama Sūtra; Shurangama Sutra
受者 115 The Recipient
四天王 115 Four Deva Kings; Four Heavenly Kings
无退 無退 119 avaivartika; non-retrogression
虚空眼 虛空眼 120 Gaganalocana
一乘 121 ekayāna; one vehicle
缘觉乘 緣覺乘 121 Pratyekabuddha Vehicle; Pratyeka-buddha Vehicle
真智 122 Zhen Zhi
众僧 眾僧 122 Saṅgha; Sangha; Buddhist monastic community
自在天 122
 1. Mahesvara; Mahesvara Deva; Mahissara
 2. Paranirmita-Vasavartin Heaven

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 216.

Simplified Traditional Pinyin English
爱语 愛語 195
 1. loving words
 2. kind words
阿罗汉果 阿羅漢果 97
 1. state of full attainment of arhatship
 2. the fruit of arhat cultivation; the fruit of awakening
阿那含果 97
 1. the fruit of Anāgāmin; the fruit of a non-returning
 2. realization of non-returner
阿耨多罗三藐三菩提 阿耨多羅三藐三菩提 196 anuttara-samyak-sambodhi; anuttara samyaksaṃbodhi; anuttarasamyaksaṃbodhi; unsurpassed complete perfect enlightenment
阿僧只 阿僧祇 196
 1. asamkhya
 2. asamkhyeya
 3. asamkhya; innumerable
阿修罗 阿修羅 196
 1. asura
 2. asura
八圣道分 八聖道分 98 Noble Eightfold Path; Eightfold Noble Way
八戒 98 eight precepts
彼岸 98
 1. the other shore
 2. the other shore
遍满 遍滿 98 to fill; paripūrṇa
不苦不乐受 不苦不樂受 98 sensation of freedom from pleasure and pain; sensation of indifference to pleasure and pain
不善 98 akuśala; akusala; unvirtuous; unwholesome; inauspicious
不善根 98 akuśalamūla; akusalamūla; unwholesome roots
不思议 不思議 98
 1. inconceivable
 2. inconceivable
不退法轮 不退法輪 98 the non-regressing dharma wheel
不生 98
 1. nonarising; anutpāda
 2. nonarising; not produced; not conditioned; anutpada
布施 98
 1. generosity
 2. dana; giving; generosity
怖畏 98 terrified; saṃtrāsa
禅味 禪味 99
 1. Taste of Chan
 2. meditative joy
禅定 禪定 99
 1. meditative concentration
 2. meditative concentration; meditation
 3. to meditate
常勤 99 practised; pratipanna
禅悅 禪悅 99 Chan delight; meditative joy
持戒 99
 1. to uphold precepts
 2. morality; to uphold precepts
初禅 初禪 99 first dhyāna; first jhana
初发意 初發意 99 to make a vow to acheive supreme enlightenment; to act with bodhicitta
初发心 初發心 99 initial determination
出世间智 出世間智 99 transcending knowledge; spiritual wisdom; lokottarajñāna
出世间 出世間 99 transcendental world; lokottara
此岸 99 this shore; this world; Saṃsāra
慈心 99 compassion; a compassionate mind
大慈 100 great great compassion; mahākāruṇika
大悲 100 mahākaruṇā; great compassion
大乘道 100 Mahāyāna path
大方便 100 mahopāya; great skillful means; expedient means
大空 100 the great void
到彼岸 100
 1. to reach the other shore; to reach Nirvāṇa
 2. To the Other Shore
第一义谛 第一義諦 100 absolute truth; supreme truth; paramartha; paramarthasatya
第四禅 第四禪 100 the fourth dhyana
第一义空 第一義空 100 transcendental emptiness; unsurpassed emptiness
度众生 度眾生 100 to liberate sentient beings
恶道 惡道 195
 1. evil path
 2. an evil rebirth; an evil destiny; an unfortunate rebirth; hell
恶趣 惡趣 195 an evil rebirth; an evil destiny; an unfortunate rebirth; hell
恶知识 惡知識 195 a bad friend; an evil companion
二乘 195 the two vehicles
二种 二種 195 two kinds
恶业 惡業 195 unwholesome acts; evil intentions
发阿耨多罗三藐三菩提心 發阿耨多羅三藐三菩提心 102 aspiration to attain supreme perfect enlightenment
法难 法難 102 persecution of Buddhism
法眼净 法眼淨 102
 1. purity of the dharma eye; to clearly see the truth
 2. Pure Dharma Eye
放大光明 102 diffusion of great light
方便智 102 wisdom of skilful means; upāyajñāna
法器 102
 1. Dharma instrument
 2. a Dharma instrument
非非想 102 neither perceiving nor not perceiving
佛说 佛說 70 buddhavacana; as spoken by the Buddha
佛道 70
 1. Buddhahood
 2. the Buddha Way
 3. Way of the Buddha
 4. Buddhist practice
 5. bodhi; enlightenment
 6. the path leading to enlightenment
佛国 佛國 70
 1. Buddha Land
 2. a Buddha land
 3. country of the Buddha's birth
佛身 70
 1. Buddha's Body
 2. buddhakaya; Buddha-body
佛土 102 buddhakṣetra; a Buddha land; land or realm of a Buddha; land of the Buddha's birth
福田 102
 1. field of merit
 2. field of blessing
福行 102 actions that product merit
观众生 觀眾生 103 observing living beings
观法 觀法 103 techniques for insight; vipaśyanā
广大无边 廣大無邊 103 infinite
广说 廣說 103 to explain; to teach
果报 果報 103 vipāka; the result of karma; indirect effect
黑闇 104 dark with no wisdom; ignorant
恒沙菩萨 恒沙菩薩 104 as many bodhisattvas as grains of sand in the River Ganges
恒河沙 104
 1. grains of sand in the Ganges River; innumerable
 2. the sand of the River Ganges; as numerous as grains of sand in the River Ganges
 3. Sands of the Ganges
华鬘 華鬘 104 hair tied with flowers; wreath; necklace of flowers
化生 104 to be born from transformation; upapadukayoni; opapatikayoni
迦楼罗 迦樓羅 106 garuda
渐教 漸教 106 gradual teachings
见佛 見佛 106
 1. Seeing the Buddha
 2. to see the Buddha
教行 106 teaching and practice; instruction and conduct
结使 結使 106 a fetter
经法 經法 106 canonical teachings
经论 經論 106 sutras and shastras; scriptures and commentaries
紧那罗 緊那羅 106 kimnara
九次第定 106 nine graduated concentrations
卷第八 106 scroll 8
空观 空觀 107 to observe emptiness; to reflect on the emptiness of all phenomenon
空处 空處 107 ākāśānantyāyatana; akasanantyayatana; sphere of infinite space; abode of infinite space
苦受 107 the sensation of pain
苦行 107
 1. austerity
 2. ascetism; tapas
乐修 樂修 108 joyful cultivation
乐受 樂受 108 sensation of pleasure; perception of pleasure
利众生 利眾生 108 beneficial to the world
利人 108 to benefit people
利养 利養 108 gain
灭尽定 滅盡定 109 the cessation of perception and sensation; nirodhasamāpatti
摩诃萨 摩訶薩 109
 1. mahasattva
 2. mahāsattva; mohasattva; a great being
念佛 110
 1. to chant Buddha's name
 2. to recollect the Buddha; to chant the name of the Buddha
辟支佛 112 Pratyeka-Buddha; Pratyekabuddha
辟支佛乘 112 Pratyekabuddha vehicle
菩萨摩诃萨 菩薩摩訶薩 112 bodhisattva mahāsattva
菩萨身 菩薩身 112 bodhisattva's body
七七日 113 forty-nine days
乾闼婆 乾闥婆 113 a gandharva
七觉分 七覺分 113 seven factors of enlightenment; seven aids to enlightenment; seven branches of enlightenment; seven aspects of enlightenment; seven bodhyaṅga
取着 取著 113 grasping; attachment
人非人 114 kijnara; human or non-human being
入佛 114 to bring an image of a Buddha
入空 114 to have an experiential understanding of the truth
如是观 如是觀 114 Contemplate as Such
入心 114 to enter the mind or heart
三恶趣 三惡趣 115 the three evil rebirths; the three evil realms
三根 115
 1. the three grade of wholesome roots
 2. the three unwholesome roots
 3. the three roots with no outflows; the three passionless roots
三戒 115
 1. samaya; esoteric precepts
 2. three sets of precepts
三解脱 三解脫 115 the three doors of deliverance; the three gates of liberation
三解脱门 三解脫門 115 the three doors of deliverance; the three gates of liberation
三乘 115
 1. Three Vehicles
 2. three vehicles; triyāna; triyana
三世 115
 1. Three Periods of Time
 2. past, present, and future
三受 115 three sensations; three vedanās
三昧 115
 1. samadhi
 2. samādhi; concentrated meditation; mental concentration
三昧身 115 samādhi-skanda
散心 115 a distracted mind
三行 115
 1. the three karmas; three set phrase
 2. the three kinds of action
色界 115 realm of form; rupadhatu
善男子 115
 1. good men
 2. a good man; a son of a noble family
善根 115
 1. Wholesome Roots
 2. virtuous roots; wholesome roots; kuśalamūla
善知识 善知識 115 Dharma Friends; kalyāṇamitra; kalyāṇamitta; kalyanamitra
杀生 殺生 115
 1. Killing Lives
 2. to kill
舍离 捨離 115 to abandon; to give up; to depart; to leave
生忍 115 Ordinary Patience
生天 115 highest rebirth
生死苦 生死苦 115 suffering of Saṃsāra
生死海 115 the ocean of Saṃsāra
身命 115 body and life
什深 甚深 115 very profound; what is deep
十地 115 Ten Grounds of Bodhisattva Path; Ten Grounds; the ten grounds of the bodhisattva path; daśabhūmi
十恶 十惡 115 the ten evils
十法 115 ten rules; perfecting of the ten rules
施者 115 The Giver
十八不共法 115 eighteen distinctive characterisitics; astadasavenikabuddhadharma
世间智 世間智 115 worldly knowledge; secular understanding
十善 115 the ten virtues
说偈言 說偈言 115 uttered the following stanzas
四辩 四辯 115 the four unhindered powers of understanding
四部众 四部眾 115 fourfold assembly
四颠倒 四顛倒 115 four inverted beliefs; four false beliefs
四念处 四念處 115
 1. the four bases of mindfulness
 2. The Four Bases of Mindfulness
四如意足 115 the four kinds of teleportation
四摄 四攝 115 Four Means of Embracing; the four means of embracing
四摄法 四攝法 115 the four means of embracing
四无量心 四無量心 115 four immeasurables; four immeasurable minds; four immeasurable states of mind; brahmavihāra-niddesa
四正勤 115 four right efforts; four right exertions
四天下 115 the four continents
斯陀含果 115 the fruit of a Sakṛdāgāmin
四无畏 四無畏 115 four kinds of fearlessness
所行 115 actions; practice
檀波罗蜜 檀波羅蜜 116 dana-paramita; the paramita of generosity
调伏 調伏 116
 1. to subdue
 2. tame; to mediate between physical, verbal, and mental karma and overcome evil
听法 聽法 116 to hear the Dharma; to listen to the teachings of the Buddha
陀罗尼 陀羅尼 116
 1. Dharani
 2. dharani
五根 119 pañcendriya; five sense organs; five senses
五力 119 pañcabala; the five powers
无漏智 無漏智 119
 1. wisdom with no outflows; wisdom with no depravity
 2. Untainted Wisdom
无依 無依 119 without basis; with nothing on which to rely; unreliable
五欲 五慾 119 the five desires
无量众生 無量眾生 119 innumerable beings
无漏 無漏 119
 1. Untainted
 2. having no passion or delusion; anasrava
无色 無色 119 formless; no form; arupa
无色界 無色界 119 formless realm; arupyadhatu
无生 無生 119
 1. No-Birth
 2. anutpāda; unproduced; non-arising
无生忍 無生忍 119
 1. patient belief in the truth of no rebirth
 2. Non-Arising Tolerance
无相 無相 119
 1. Formless
 2. animitta; signlessness; without an appearance
无余 無餘 119
 1. not excessive
 2. without remainder; niravasesa
无住 無住 119
 1. non-abiding
 2. non-attachment; non-abiding
现相 現相 120 world of objects
邪见 邪見 120 mistaken view; wrong view; perverse view; mithyadrsti
信受 120 to believe and accept
心所 120 a mental factor; caitta
修禅 修禪 120 to meditate; to cultivate through meditation
修空 120 cultivation of emptiness
须陀洹果 須陀洹果 120 the fruit of a stream enterer; the fruit of srotaāpanna practice
眼识 眼識 121 visual perception; cakṣurvijñāna; cakkhuviññāṇa
夜叉 121 yaksa
业果 業果 121 karmic retribution; cause and effect; fruit of actions; karma and results; karmaphala
业障 業障 121
 1. karmic hindrance
 2. a karmic obstruction
一佛 121 one Buddha
一日一夜 121 one day and one night
异学 異學 121 study of non-Buddhist worldviews
依止 121
 1. to depend and rest upon
 2. to depend upon
应供养 應供養 121 worthy of worship
音声 音聲 121 sound; noise
一切处 一切處 121
 1. all places; everywhere
 2. kasina
一切法 121
 1. all dharmas; all things; sarvadharma
 2. all phenomena
一切声 一切聲 121 every sound
一切众生 一切眾生 121
 1. all sentient beings
 2. all beings
勇猛精进 勇猛精進 121 bold advance
有漏 121 having flow; tainted; affliction; vexation; defilement; āsrava
优婆塞 優婆塞 121
 1. upasaka
 2. upasaka; a male lay Buddhist
欲界 121 realm of desire
远尘离垢 遠塵離垢 121
 1. far removed from dust and defilement
 2. to be far removed from the dust and defilement of the world
缘法 緣法 121 causes and conditions
杂秽 雜穢 122 vulgar
赞歎 讚歎 122 praise
造业 造業 122 Creating Karma
正见 正見 122
 1. Right View
 2. right understanding; right view
正念 122
 1. Right Mindfulness
 2. right mindfulness
正觉 正覺 122 sambodhi; perfect enlightenment
智相 122 discriminating intellect
知众 知眾 122 a sense of social gatherings
智慧波罗蜜 智慧波羅蜜 122 prajna-paramita; perfection of wisdom
重担 重擔 122 a heavy load
众生相 眾生相 122
 1. characteristics of sentient beings
 2. the notion of a being
众生心 眾生心 122 the minds of sentient beings
诸法 諸法 122 all things; all dharmas
诸佛 諸佛 122 Buddhas; all Buddhas
诸菩萨 諸菩薩 122 bodhisattvas
诸天 諸天 122 devas
诸相 諸相 122 all appearances; all characteristics
诸众生 諸眾生 122 all beings
总持 總持 122
 1. to hold to the good, total retention
 2. dharani; total retention
最胜 最勝 122 jina; conqueror
作佛 122 to become a Buddha