Glossary and Vocabulary for Mahāparinirvāṇasūtra (Da Ban Niepan Jing) 大般泥洹經

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 749 zhě ca 已發意者及未發意
2 636 如來 rúlái Tathagata 開發如來常住法故
3 636 如來 Rúlái Tathagata 開發如來常住法故
4 636 如來 rúlái Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One 開發如來常住法故
5 524 wéi to act as; to serve 何等為菩薩摩訶薩
6 524 wéi to change into; to become 何等為菩薩摩訶薩
7 524 wéi to be; is 何等為菩薩摩訶薩
8 524 wéi to do 何等為菩薩摩訶薩
9 524 wèi to support; to help 何等為菩薩摩訶薩
10 524 wéi to govern 何等為菩薩摩訶薩
11 524 wèi to be; bhū 何等為菩薩摩訶薩
12 451 Qi 如春時日其熱猛烈
13 425 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 是故我說是善男子
14 425 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 是故我說是善男子
15 425 shuì to persuade 是故我說是善男子
16 425 shuō to teach; to recite; to explain 是故我說是善男子
17 425 shuō a doctrine; a theory 是故我說是善男子
18 425 shuō to claim; to assert 是故我說是善男子
19 425 shuō allocution 是故我說是善男子
20 425 shuō to criticize; to scold 是故我說是善男子
21 425 shuō to indicate; to refer to 是故我說是善男子
22 425 shuō speach; vāda 是故我說是善男子
23 425 shuō to speak; bhāṣate 是故我說是善男子
24 425 shuō to instruct 是故我說是善男子
25 342 to go; to 於正法中作毒刺耶
26 342 to rely on; to depend on 於正法中作毒刺耶
27 342 Yu 於正法中作毒刺耶
28 342 a crow 於正法中作毒刺耶
29 335 zhī to go 不能速成菩薩之道
30 335 zhī to arrive; to go 不能速成菩薩之道
31 335 zhī is 不能速成菩薩之道
32 335 zhī to use 不能速成菩薩之道
33 335 zhī Zhi 不能速成菩薩之道
34 324 如是 rúshì of such a form; evaṃrūpa 如是修習一切契經諸餘三昧
35 307 zhī to know 當知是等已曾供養無量諸佛故
36 307 zhī to comprehend 當知是等已曾供養無量諸佛故
37 307 zhī to inform; to tell 當知是等已曾供養無量諸佛故
38 307 zhī to administer 當知是等已曾供養無量諸佛故
39 307 zhī to distinguish; to discern 當知是等已曾供養無量諸佛故
40 307 zhī to be close friends 當知是等已曾供養無量諸佛故
41 307 zhī to feel; to sense; to perceive 當知是等已曾供養無量諸佛故
42 307 zhī to receive; to entertain 當知是等已曾供養無量諸佛故
43 307 zhī knowledge 當知是等已曾供養無量諸佛故
44 307 zhī consciousness; perception 當知是等已曾供養無量諸佛故
45 307 zhī a close friend 當知是等已曾供養無量諸佛故
46 307 zhì wisdom 當知是等已曾供養無量諸佛故
47 307 zhì Zhi 當知是等已曾供養無量諸佛故
48 307 zhī Understanding 當知是等已曾供養無量諸佛故
49 307 zhī know; jña 當知是等已曾供養無量諸佛故
50 302 self 是故我說是善男子
51 302 [my] dear 是故我說是善男子
52 302 Wo 是故我說是善男子
53 302 self; atman; attan 是故我說是善男子
54 302 ga 是故我說是善男子
55 278 ér Kangxi radical 126 發心望果而求菩提
56 278 ér as if; to seem like 發心望果而求菩提
57 278 néng can; able 發心望果而求菩提
58 278 ér whiskers on the cheeks; sideburns 發心望果而求菩提
59 278 ér to arrive; up to 發心望果而求菩提
60 251 infix potential marker 猶憶此經心不忘失
61 243 method; way 開發如來常住法故
62 243 France 開發如來常住法故
63 243 the law; rules; regulations 開發如來常住法故
64 243 the teachings of the Buddha; Dharma 開發如來常住法故
65 243 a standard; a norm 開發如來常住法故
66 243 an institution 開發如來常住法故
67 243 to emulate 開發如來常住法故
68 243 magic; a magic trick 開發如來常住法故
69 243 punishment 開發如來常住法故
70 243 Fa 開發如來常住法故
71 243 a precedent 開發如來常住法故
72 243 a classification of some kinds of Han texts 開發如來常住法故
73 243 relating to a ceremony or rite 開發如來常住法故
74 243 Dharma 開發如來常住法故
75 243 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 開發如來常住法故
76 243 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 開發如來常住法故
77 243 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 開發如來常住法故
78 243 quality; characteristic 開發如來常住法故
79 240 fēi Kangxi radical 175 非為彼樹枯而更生
80 240 fēi wrong; bad; untruthful 非為彼樹枯而更生
81 240 fēi different 非為彼樹枯而更生
82 240 fēi to not be; to not have 非為彼樹枯而更生
83 240 fēi to violate; to be contrary to 非為彼樹枯而更生
84 240 fēi Africa 非為彼樹枯而更生
85 240 fēi to slander 非為彼樹枯而更生
86 240 fěi to avoid 非為彼樹枯而更生
87 240 fēi must 非為彼樹枯而更生
88 240 fēi an error 非為彼樹枯而更生
89 240 fēi a problem; a question 非為彼樹枯而更生
90 240 fēi evil 非為彼樹枯而更生
91 236 yán to speak; to say; said 迦葉菩薩白佛言
92 236 yán language; talk; words; utterance; speech 迦葉菩薩白佛言
93 236 yán Kangxi radical 149 迦葉菩薩白佛言
94 236 yán phrase; sentence 迦葉菩薩白佛言
95 236 yán a word; a syllable 迦葉菩薩白佛言
96 236 yán a theory; a doctrine 迦葉菩薩白佛言
97 236 yán to regard as 迦葉菩薩白佛言
98 236 yán to act as 迦葉菩薩白佛言
99 236 yán word; vacana 迦葉菩薩白佛言
100 236 yán speak; vad 迦葉菩薩白佛言
101 225 迦葉 jiāshè Kāśyapa; Kasyapa; Kassapa 迦葉菩薩白佛言
102 225 迦葉 jiāyè Mahākāśyapa; Kāśyapa; Kasyapa; Kassapa 迦葉菩薩白佛言
103 220 善男子 shàn nánzi good men 善男子
104 220 善男子 shàn nánzi a good man; a son of a noble family 善男子
105 196 suǒ a few; various; some 如佛所言
106 196 suǒ a place; a location 如佛所言
107 196 suǒ indicates a passive voice 如佛所言
108 196 suǒ an ordinal number 如佛所言
109 196 suǒ meaning 如佛所言
110 196 suǒ garrison 如佛所言
111 196 suǒ place; pradeśa 如佛所言
112 195 一切 yīqiè temporary 是等一切悉為菩薩
113 195 一切 yīqiè the same 是等一切悉為菩薩
114 193 世尊 shìzūn World-Honored One 世尊
115 193 世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; lokanātha 世尊
116 189 Buddha; Awakened One 佛告迦葉
117 189 relating to Buddhism 佛告迦葉
118 189 a statue or image of a Buddha 佛告迦葉
119 189 a Buddhist text 佛告迦葉
120 189 to touch; to stroke 佛告迦葉
121 189 Buddha 佛告迦葉
122 189 Buddha; Awakened One 佛告迦葉
123 186 néng can; able 於彼能發菩提之心
124 186 néng ability; capacity 於彼能發菩提之心
125 186 néng a mythical bear-like beast 於彼能發菩提之心
126 186 néng energy 於彼能發菩提之心
127 186 néng function; use 於彼能發菩提之心
128 186 néng talent 於彼能發菩提之心
129 186 néng expert at 於彼能發菩提之心
130 186 néng to be in harmony 於彼能發菩提之心
131 186 néng to tend to; to care for 於彼能發菩提之心
132 186 néng to reach; to arrive at 於彼能發菩提之心
133 186 néng to be able; śak 於彼能發菩提之心
134 186 néng skilful; pravīṇa 於彼能發菩提之心
135 182 菩薩 púsà bodhisattva 迦葉菩薩白佛言
136 182 菩薩 púsà bodhisattva 迦葉菩薩白佛言
137 182 菩薩 púsà bodhisattva 迦葉菩薩白佛言
138 178 Yi 墮餓鬼中及生天上亦皆憶念
139 177 解脫 jiětuō to liberate; to free 若說無想空無所有及解脫者
140 177 解脫 jiětuō liberation 若說無想空無所有及解脫者
141 177 解脫 jiětuō liberation; emancipation; vimokṣa 若說無想空無所有及解脫者
142 161 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 得聞此經
143 161 děi to want to; to need to 得聞此經
144 161 děi must; ought to 得聞此經
145 161 de 得聞此經
146 161 de infix potential marker 得聞此經
147 161 to result in 得聞此經
148 161 to be proper; to fit; to suit 得聞此經
149 161 to be satisfied 得聞此經
150 161 to be finished 得聞此經
151 161 děi satisfying 得聞此經
152 161 to contract 得聞此經
153 161 to hear 得聞此經
154 161 to have; there is 得聞此經
155 161 marks time passed 得聞此經
156 161 obtain; attain; prāpta 得聞此經
157 161 眾生 zhòngshēng all living things 諸餘眾生其有聞此
158 161 眾生 zhòngshēng living things other than people 諸餘眾生其有聞此
159 161 眾生 zhòngshēng sentient beings 諸餘眾生其有聞此
160 161 眾生 zhòngshēng beings; all living things; all sentient beings 諸餘眾生其有聞此
161 154 děng et cetera; and so on 是等一切悉為菩薩
162 154 děng to wait 是等一切悉為菩薩
163 154 děng to be equal 是等一切悉為菩薩
164 154 děng degree; level 是等一切悉為菩薩
165 154 děng to compare 是等一切悉為菩薩
166 154 děng same; equal; sama 是等一切悉為菩薩
167 152 zuò to do 作無間罪
168 152 zuò to act as; to serve as 作無間罪
169 152 zuò to start 作無間罪
170 152 zuò a writing; a work 作無間罪
171 152 zuò to dress as; to be disguised as 作無間罪
172 152 zuō to create; to make 作無間罪
173 152 zuō a workshop 作無間罪
174 152 zuō to write; to compose 作無間罪
175 152 zuò to rise 作無間罪
176 152 zuò to be aroused 作無間罪
177 152 zuò activity; action; undertaking 作無間罪
178 152 zuò to regard as 作無間罪
179 152 zuò action; kāraṇa 作無間罪
180 148 xiàn to appear; to manifest; to become visible 諸餘光明悉不復現
181 148 xiàn at present 諸餘光明悉不復現
182 148 xiàn existing at the present time 諸餘光明悉不復現
183 148 xiàn cash 諸餘光明悉不復現
184 148 xiàn to manifest; prādur 諸餘光明悉不復現
185 148 xiàn to manifest; prādur 諸餘光明悉不復現
186 148 xiàn the present time 諸餘光明悉不復現
187 147 to know; to learn about; to comprehend 是等一切悉為菩薩
188 147 detailed 是等一切悉為菩薩
189 147 to elaborate; to expound 是等一切悉為菩薩
190 147 to exhaust; to use up 是等一切悉為菩薩
191 147 strongly 是等一切悉為菩薩
192 147 Xi 是等一切悉為菩薩
193 147 all; kṛtsna 是等一切悉為菩薩
194 145 xiǎng to think 於身修習不堅固想
195 145 xiǎng to speculate; to suppose; to consider 於身修習不堅固想
196 145 xiǎng to want 於身修習不堅固想
197 145 xiǎng to remember; to miss; to long for 於身修習不堅固想
198 145 xiǎng to plan 於身修習不堅固想
199 145 xiǎng notion; perception; cognition; conceptualization; saṃjñā; samjna 於身修習不堅固想
200 143 譬如 pìrú for examlpe 譬如冬日蘇油凝結無有津澤
201 143 譬如 pìrú better than; surpassing 譬如冬日蘇油凝結無有津澤
202 143 譬如 pìrú example; dṛṣṭānta 譬如冬日蘇油凝結無有津澤
203 141 Kangxi radical 71 無勤方便如冬日故
204 141 to not have; without 無勤方便如冬日故
205 141 mo 無勤方便如冬日故
206 141 to not have 無勤方便如冬日故
207 141 Wu 無勤方便如冬日故
208 141 mo 無勤方便如冬日故
209 137 to reach 已發意者及未發意
210 137 to attain 已發意者及未發意
211 137 to understand 已發意者及未發意
212 137 able to be compared to; to catch up with 已發意者及未發意
213 137 to be involved with; to associate with 已發意者及未發意
214 137 passing of a feudal title from elder to younger brother 已發意者及未發意
215 137 and; ca; api 已發意者及未發意
216 135 rén person; people; a human being 彼四種人應無惡罪
217 135 rén Kangxi radical 9 彼四種人應無惡罪
218 135 rén a kind of person 彼四種人應無惡罪
219 135 rén everybody 彼四種人應無惡罪
220 135 rén adult 彼四種人應無惡罪
221 135 rén somebody; others 彼四種人應無惡罪
222 135 rén an upright person 彼四種人應無惡罪
223 135 rén person; manuṣya 彼四種人應無惡罪
224 134 xìng gender 開發一切如來性故
225 134 xìng nature; disposition 開發一切如來性故
226 134 xìng grammatical gender 開發一切如來性故
227 134 xìng a property; a quality 開發一切如來性故
228 134 xìng life; destiny 開發一切如來性故
229 134 xìng sexual desire 開發一切如來性故
230 134 xìng scope 開發一切如來性故
231 134 xìng nature 開發一切如來性故
232 130 to go back; to return 又復彼人命終之後墮泥犁中
233 130 to resume; to restart 又復彼人命終之後墮泥犁中
234 130 to do in detail 又復彼人命終之後墮泥犁中
235 130 to restore 又復彼人命終之後墮泥犁中
236 130 to respond; to reply to 又復彼人命終之後墮泥犁中
237 130 Fu; Return 又復彼人命終之後墮泥犁中
238 130 to retaliate; to reciprocate 又復彼人命終之後墮泥犁中
239 130 to avoid forced labor or tax 又復彼人命終之後墮泥犁中
240 130 Fu 又復彼人命終之後墮泥犁中
241 130 doubled; to overlapping; folded 又復彼人命終之後墮泥犁中
242 130 a lined garment with doubled thickness 又復彼人命終之後墮泥犁中
243 129 gào to tell; to say; said; told 佛告迦葉
244 129 gào to request 佛告迦葉
245 129 gào to report; to inform 佛告迦葉
246 129 gào to announce; to disclose; to raise a lawsuit 佛告迦葉
247 129 gào to accuse; to sue 佛告迦葉
248 129 gào to reach 佛告迦葉
249 129 gào an announcement 佛告迦葉
250 129 gào a party 佛告迦葉
251 129 gào a vacation 佛告迦葉
252 129 gào Gao 佛告迦葉
253 129 gào to tell; jalp 佛告迦葉
254 127 shí time; a point or period of time 成正覺時復於何等不見究竟
255 127 shí a season; a quarter of a year 成正覺時復於何等不見究竟
256 127 shí one of the 12 two-hour periods of the day 成正覺時復於何等不見究竟
257 127 shí fashionable 成正覺時復於何等不見究竟
258 127 shí fate; destiny; luck 成正覺時復於何等不見究竟
259 127 shí occasion; opportunity; chance 成正覺時復於何等不見究竟
260 127 shí tense 成正覺時復於何等不見究竟
261 127 shí particular; special 成正覺時復於何等不見究竟
262 127 shí to plant; to cultivate 成正覺時復於何等不見究竟
263 127 shí an era; a dynasty 成正覺時復於何等不見究竟
264 127 shí time [abstract] 成正覺時復於何等不見究竟
265 127 shí seasonal 成正覺時復於何等不見究竟
266 127 shí to wait upon 成正覺時復於何等不見究竟
267 127 shí hour 成正覺時復於何等不見究竟
268 127 shí appropriate; proper; timely 成正覺時復於何等不見究竟
269 127 shí Shi 成正覺時復於何等不見究竟
270 127 shí a present; currentlt 成正覺時復於何等不見究竟
271 127 shí time; kāla 成正覺時復於何等不見究竟
272 127 shí at that time; samaya 成正覺時復於何等不見究竟
273 121 míng fame; renown; reputation 永離善心名一闡提
274 121 míng a name; personal name; designation 永離善心名一闡提
275 121 míng rank; position 永離善心名一闡提
276 121 míng an excuse 永離善心名一闡提
277 121 míng life 永離善心名一闡提
278 121 míng to name; to call 永離善心名一闡提
279 121 míng to express; to describe 永離善心名一闡提
280 121 míng to be called; to have the name 永離善心名一闡提
281 121 míng to own; to possess 永離善心名一闡提
282 121 míng famous; renowned 永離善心名一闡提
283 121 míng moral 永離善心名一闡提
284 121 míng name; naman 永離善心名一闡提
285 121 míng fame; renown; yasas 永離善心名一闡提
286 119 白佛 bái fó to address the Buddha 迦葉菩薩白佛言
287 118 Kangxi radical 49 已發意者及未發意
288 118 to bring to an end; to stop 已發意者及未發意
289 118 to complete 已發意者及未發意
290 118 to demote; to dismiss 已發意者及未發意
291 118 to recover from an illness 已發意者及未發意
292 118 former; pūrvaka 已發意者及未發意
293 115 lìng to make; to cause to be; to lead 譬如種子熬令乾焦
294 115 lìng to issue a command 譬如種子熬令乾焦
295 115 lìng rules of behavior; customs 譬如種子熬令乾焦
296 115 lìng an order; a command; an edict; a decree; a statute 譬如種子熬令乾焦
297 115 lìng a season 譬如種子熬令乾焦
298 115 lìng respected; good reputation 譬如種子熬令乾焦
299 115 lìng good 譬如種子熬令乾焦
300 115 lìng pretentious 譬如種子熬令乾焦
301 115 lìng a transcending state of existence 譬如種子熬令乾焦
302 115 lìng a commander 譬如種子熬令乾焦
303 115 lìng a commanding quality; an impressive character 譬如種子熬令乾焦
304 115 lìng lyrics 譬如種子熬令乾焦
305 115 lìng Ling 譬如種子熬令乾焦
306 115 lìng instruction by a teacher; adhīṣṭa 譬如種子熬令乾焦
307 110 meaning; sense 以斯義故
308 110 justice; right action; righteousness 以斯義故
309 110 artificial; man-made; fake 以斯義故
310 110 chivalry; generosity 以斯義故
311 110 just; righteous 以斯義故
312 110 adopted 以斯義故
313 110 a relationship 以斯義故
314 110 volunteer 以斯義故
315 110 something suitable 以斯義故
316 110 a martyr 以斯義故
317 110 a law 以斯義故
318 110 Yi 以斯義故
319 110 Righteousness 以斯義故
320 110 aim; artha 以斯義故
321 109 to use; to grasp 以何等故
322 109 to rely on 以何等故
323 109 to regard 以何等故
324 109 to be able to 以何等故
325 109 to order; to command 以何等故
326 109 used after a verb 以何等故
327 109 a reason; a cause 以何等故
328 109 Israel 以何等故
329 109 Yi 以何等故
330 109 use; yogena 以何等故
331 107 to leave; to depart; to go away; to part 永離善心名一闡提
332 107 a mythical bird 永離善心名一闡提
333 107 li; one of the eight divinatory trigrams 永離善心名一闡提
334 107 a band or kerchief worn when a woman left home to be married 永離善心名一闡提
335 107 chī a dragon with horns not yet grown 永離善心名一闡提
336 107 a mountain ash 永離善心名一闡提
337 107 vanilla; a vanilla-like herb 永離善心名一闡提
338 107 to be scattered; to be separated 永離善心名一闡提
339 107 to cut off 永離善心名一闡提
340 107 to violate; to be contrary to 永離善心名一闡提
341 107 to be distant from 永離善心名一闡提
342 107 two 永離善心名一闡提
343 107 to array; to align 永離善心名一闡提
344 107 to pass through; to experience 永離善心名一闡提
345 107 transcendence 永離善心名一闡提
346 107 to avoid; to abstain from; viramaṇa 永離善心名一闡提
347 106 big; huge; large 方等大般泥洹
348 106 Kangxi radical 37 方等大般泥洹
349 106 great; major; important 方等大般泥洹
350 106 size 方等大般泥洹
351 106 old 方等大般泥洹
352 106 oldest; earliest 方等大般泥洹
353 106 adult 方等大般泥洹
354 106 dài an important person 方等大般泥洹
355 106 senior 方等大般泥洹
356 106 an element 方等大般泥洹
357 106 great; mahā 方等大般泥洹
358 102 a criteria; a norm; a standard; a rule; a law 無有樂向聞則背捨
359 102 a grade; a level 無有樂向聞則背捨
360 102 an example; a model 無有樂向聞則背捨
361 102 a weighing device 無有樂向聞則背捨
362 102 to grade; to rank 無有樂向聞則背捨
363 102 to copy; to imitate; to follow 無有樂向聞則背捨
364 102 to do 無有樂向聞則背捨
365 102 koan; kōan; gong'an 無有樂向聞則背捨
366 100 常住 chángzhù monastery 開發如來常住法故
367 100 常住 chángzhù Permanence 開發如來常住法故
368 100 常住 chángzhù a long-term resident at a monastery 開發如來常住法故
369 100 常住 chángzhù permanence; eternalism; śāśvata; nitya-sthita 開發如來常住法故
370 97 正法 zhèngfǎ proper law 於正法中作毒刺耶
371 97 正法 zhèngfǎ to execute a criminal 於正法中作毒刺耶
372 97 正法 zhèngfǎ Righteous Dharma 於正法中作毒刺耶
373 97 正法 zhèngfǎ Right Dharma; Saddharma 於正法中作毒刺耶
374 97 正法 zhèngfǎ Age of Right Dharma; The Period of the True Dharma 於正法中作毒刺耶
375 95 wèi to call 謂彼諸惡不善業
376 95 wèi to discuss; to comment on; to speak of; to tell about 謂彼諸惡不善業
377 95 wèi to speak to; to address 謂彼諸惡不善業
378 95 wèi to treat as; to regard as 謂彼諸惡不善業
379 95 wèi introducing a condition situation 謂彼諸惡不善業
380 95 wèi to speak to; to address 謂彼諸惡不善業
381 95 wèi to think 謂彼諸惡不善業
382 95 wèi for; is to be 謂彼諸惡不善業
383 95 wèi to make; to cause 謂彼諸惡不善業
384 95 wèi principle; reason 謂彼諸惡不善業
385 95 wèi Wei 謂彼諸惡不善業
386 94 zhōng middle 如斯之等一切身中悉皆津澤為菩提因
387 94 zhōng medium; medium sized 如斯之等一切身中悉皆津澤為菩提因
388 94 zhōng China 如斯之等一切身中悉皆津澤為菩提因
389 94 zhòng to hit the mark 如斯之等一切身中悉皆津澤為菩提因
390 94 zhōng midday 如斯之等一切身中悉皆津澤為菩提因
391 94 zhōng inside 如斯之等一切身中悉皆津澤為菩提因
392 94 zhōng during 如斯之等一切身中悉皆津澤為菩提因
393 94 zhōng Zhong 如斯之等一切身中悉皆津澤為菩提因
394 94 zhōng intermediary 如斯之等一切身中悉皆津澤為菩提因
395 94 zhōng half 如斯之等一切身中悉皆津澤為菩提因
396 94 zhòng to reach; to attain 如斯之等一切身中悉皆津澤為菩提因
397 94 zhòng to suffer; to infect 如斯之等一切身中悉皆津澤為菩提因
398 94 zhòng to obtain 如斯之等一切身中悉皆津澤為菩提因
399 94 zhòng to pass an exam 如斯之等一切身中悉皆津澤為菩提因
400 94 zhōng middle 如斯之等一切身中悉皆津澤為菩提因
401 92 shòu to suffer; to be subjected to 不可傷壞受菩提因
402 92 shòu to transfer; to confer 不可傷壞受菩提因
403 92 shòu to receive; to accept 不可傷壞受菩提因
404 92 shòu to tolerate 不可傷壞受菩提因
405 92 shòu feelings; sensations 不可傷壞受菩提因
406 92 shēng to be born; to give birth 雖復時雨百千萬劫不能令生
407 92 shēng to live 雖復時雨百千萬劫不能令生
408 92 shēng raw 雖復時雨百千萬劫不能令生
409 92 shēng a student 雖復時雨百千萬劫不能令生
410 92 shēng life 雖復時雨百千萬劫不能令生
411 92 shēng to produce; to give rise 雖復時雨百千萬劫不能令生
412 92 shēng alive 雖復時雨百千萬劫不能令生
413 92 shēng a lifetime 雖復時雨百千萬劫不能令生
414 92 shēng to initiate; to become 雖復時雨百千萬劫不能令生
415 92 shēng to grow 雖復時雨百千萬劫不能令生
416 92 shēng unfamiliar 雖復時雨百千萬劫不能令生
417 92 shēng not experienced 雖復時雨百千萬劫不能令生
418 92 shēng hard; stiff; strong 雖復時雨百千萬劫不能令生
419 92 shēng having academic or professional knowledge 雖復時雨百千萬劫不能令生
420 92 shēng a male role in traditional theatre 雖復時雨百千萬劫不能令生
421 92 shēng gender 雖復時雨百千萬劫不能令生
422 92 shēng to develop; to grow 雖復時雨百千萬劫不能令生
423 92 shēng to set up 雖復時雨百千萬劫不能令生
424 92 shēng a prostitute 雖復時雨百千萬劫不能令生
425 92 shēng a captive 雖復時雨百千萬劫不能令生
426 92 shēng a gentleman 雖復時雨百千萬劫不能令生
427 92 shēng Kangxi radical 100 雖復時雨百千萬劫不能令生
428 92 shēng unripe 雖復時雨百千萬劫不能令生
429 92 shēng nature 雖復時雨百千萬劫不能令生
430 92 shēng to inherit; to succeed 雖復時雨百千萬劫不能令生
431 92 shēng destiny 雖復時雨百千萬劫不能令生
432 92 shēng birth 雖復時雨百千萬劫不能令生
433 92 shēn human body; torso 如斯之等一切身中悉皆津澤為菩提因
434 92 shēn Kangxi radical 158 如斯之等一切身中悉皆津澤為菩提因
435 92 shēn self 如斯之等一切身中悉皆津澤為菩提因
436 92 shēn life 如斯之等一切身中悉皆津澤為菩提因
437 92 shēn an object 如斯之等一切身中悉皆津澤為菩提因
438 92 shēn a lifetime 如斯之等一切身中悉皆津澤為菩提因
439 92 shēn moral character 如斯之等一切身中悉皆津澤為菩提因
440 92 shēn status; identity; position 如斯之等一切身中悉皆津澤為菩提因
441 92 shēn pregnancy 如斯之等一切身中悉皆津澤為菩提因
442 92 juān India 如斯之等一切身中悉皆津澤為菩提因
443 92 shēn body; kāya 如斯之等一切身中悉皆津澤為菩提因
444 91 無量 wúliàng immeasurable; unlimited 當知是等已曾供養無量諸佛故
445 91 無量 wúliàng immeasurable 當知是等已曾供養無量諸佛故
446 91 無量 wúliàng immeasurable; aparimāṇa 當知是等已曾供養無量諸佛故
447 91 無量 wúliàng Atula 當知是等已曾供養無量諸佛故
448 88 泥洹 níhuán Nirvāṇa; Nibbāna; Nirvana 泥洹日光已入身中為菩提因
449 87 般泥洹 bānníhuán Parinirvāṇa 方等大般泥洹
450 87 wáng Wang 譬如烈士奉王使令
451 87 wáng a king 譬如烈士奉王使令
452 87 wáng Kangxi radical 96 譬如烈士奉王使令
453 87 wàng to be king; to rule 譬如烈士奉王使令
454 87 wáng a prince; a duke 譬如烈士奉王使令
455 87 wáng grand; great 譬如烈士奉王使令
456 87 wáng to treat with the ceremony due to a king 譬如烈士奉王使令
457 87 wáng a respectufl form of address for a grandfather or grandmother 譬如烈士奉王使令
458 87 wáng the head of a group or gang 譬如烈士奉王使令
459 87 wáng the biggest or best of a group 譬如烈士奉王使令
460 87 wáng king; best of a kind; rāja 譬如烈士奉王使令
461 83 zhǒng kind; type 彼四種人應無惡罪
462 83 zhòng to plant; to grow; to cultivate 彼四種人應無惡罪
463 83 zhǒng kind; type; race; breed; seed; species 彼四種人應無惡罪
464 83 zhǒng seed; strain 彼四種人應無惡罪
465 83 zhǒng offspring 彼四種人應無惡罪
466 83 zhǒng breed 彼四種人應無惡罪
467 83 zhǒng race 彼四種人應無惡罪
468 83 zhǒng species 彼四種人應無惡罪
469 83 zhǒng root; source; origin 彼四種人應無惡罪
470 83 zhǒng grit; guts 彼四種人應無惡罪
471 83 zhǒng seed; bīja 彼四種人應無惡罪
472 83 摩訶衍 Móhēyǎn Mahayana 此摩訶衍大方便力
473 83 摩訶衍 móhēyǎn Mahāyāna; Mahayana; the Great Vehicle 此摩訶衍大方便力
474 83 摩訶衍 móhēyǎn Mahayana [monk] 此摩訶衍大方便力
475 83 shí food; food and drink 猶如大王身中有虫密食其肉
476 83 shí Kangxi radical 184 猶如大王身中有虫密食其肉
477 83 shí to eat 猶如大王身中有虫密食其肉
478 83 to feed 猶如大王身中有虫密食其肉
479 83 shí meal; cooked cereals 猶如大王身中有虫密食其肉
480 83 to raise; to nourish 猶如大王身中有虫密食其肉
481 83 shí to receive; to accept 猶如大王身中有虫密食其肉
482 83 shí to receive an official salary 猶如大王身中有虫密食其肉
483 83 shí an eclipse 猶如大王身中有虫密食其肉
484 83 shí food; bhakṣa 猶如大王身中有虫密食其肉
485 80 miè to destroy; to wipe out; to exterminate 不樂之心從是永滅
486 80 miè to submerge 不樂之心從是永滅
487 80 miè to extinguish; to put out 不樂之心從是永滅
488 80 miè to eliminate 不樂之心從是永滅
489 80 miè to disappear; to fade away 不樂之心從是永滅
490 80 miè the cessation of suffering 不樂之心從是永滅
491 80 miè nirvāṇa; Nibbāna; Nirvana 不樂之心從是永滅
492 79 cháng Chang 其實常存而不滅盡
493 79 cháng common; general; ordinary 其實常存而不滅盡
494 79 cháng a principle; a rule 其實常存而不滅盡
495 79 cháng eternal; nitya 其實常存而不滅盡
496 79 wén to hear 聞是
497 79 wén Wen 聞是
498 79 wén sniff at; to smell 聞是
499 79 wén to be widely known 聞是
500 79 wén to confirm; to accept 聞是

Frequencies of all Words

Top 974

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 749 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 已發意者及未發意
2 749 zhě that 已發意者及未發意
3 749 zhě nominalizing function word 已發意者及未發意
4 749 zhě used to mark a definition 已發意者及未發意
5 749 zhě used to mark a pause 已發意者及未發意
6 749 zhě topic marker; that; it 已發意者及未發意
7 749 zhuó according to 已發意者及未發意
8 749 zhě ca 已發意者及未發意
9 636 如來 rúlái Tathagata 開發如來常住法故
10 636 如來 Rúlái Tathagata 開發如來常住法故
11 636 如來 rúlái Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One 開發如來常住法故
12 545 shì is; are; am; to be 是等一切悉為菩薩
13 545 shì is exactly 是等一切悉為菩薩
14 545 shì is suitable; is in contrast 是等一切悉為菩薩
15 545 shì this; that; those 是等一切悉為菩薩
16 545 shì really; certainly 是等一切悉為菩薩
17 545 shì correct; yes; affirmative 是等一切悉為菩薩
18 545 shì true 是等一切悉為菩薩
19 545 shì is; has; exists 是等一切悉為菩薩
20 545 shì used between repetitions of a word 是等一切悉為菩薩
21 545 shì a matter; an affair 是等一切悉為菩薩
22 545 shì Shi 是等一切悉為菩薩
23 545 shì is; bhū 是等一切悉為菩薩
24 545 shì this; idam 是等一切悉為菩薩
25 524 wèi for; to 何等為菩薩摩訶薩
26 524 wèi because of 何等為菩薩摩訶薩
27 524 wéi to act as; to serve 何等為菩薩摩訶薩
28 524 wéi to change into; to become 何等為菩薩摩訶薩
29 524 wéi to be; is 何等為菩薩摩訶薩
30 524 wéi to do 何等為菩薩摩訶薩
31 524 wèi for 何等為菩薩摩訶薩
32 524 wèi because of; for; to 何等為菩薩摩訶薩
33 524 wèi to 何等為菩薩摩訶薩
34 524 wéi in a passive construction 何等為菩薩摩訶薩
35 524 wéi forming a rehetorical question 何等為菩薩摩訶薩
36 524 wéi forming an adverb 何等為菩薩摩訶薩
37 524 wéi to add emphasis 何等為菩薩摩訶薩
38 524 wèi to support; to help 何等為菩薩摩訶薩
39 524 wéi to govern 何等為菩薩摩訶薩
40 524 wèi to be; bhū 何等為菩薩摩訶薩
41 451 his; hers; its; theirs 如春時日其熱猛烈
42 451 to add emphasis 如春時日其熱猛烈
43 451 used when asking a question in reply to a question 如春時日其熱猛烈
44 451 used when making a request or giving an order 如春時日其熱猛烈
45 451 he; her; it; them 如春時日其熱猛烈
46 451 probably; likely 如春時日其熱猛烈
47 451 will 如春時日其熱猛烈
48 451 may 如春時日其熱猛烈
49 451 if 如春時日其熱猛烈
50 451 or 如春時日其熱猛烈
51 451 Qi 如春時日其熱猛烈
52 451 he; her; it; saḥ; sā; tad 如春時日其熱猛烈
53 425 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 是故我說是善男子
54 425 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 是故我說是善男子
55 425 shuì to persuade 是故我說是善男子
56 425 shuō to teach; to recite; to explain 是故我說是善男子
57 425 shuō a doctrine; a theory 是故我說是善男子
58 425 shuō to claim; to assert 是故我說是善男子
59 425 shuō allocution 是故我說是善男子
60 425 shuō to criticize; to scold 是故我說是善男子
61 425 shuō to indicate; to refer to 是故我說是善男子
62 425 shuō speach; vāda 是故我說是善男子
63 425 shuō to speak; bhāṣate 是故我說是善男子
64 425 shuō to instruct 是故我說是善男子
65 342 in; at 於正法中作毒刺耶
66 342 in; at 於正法中作毒刺耶
67 342 in; at; to; from 於正法中作毒刺耶
68 342 to go; to 於正法中作毒刺耶
69 342 to rely on; to depend on 於正法中作毒刺耶
70 342 to go to; to arrive at 於正法中作毒刺耶
71 342 from 於正法中作毒刺耶
72 342 give 於正法中作毒刺耶
73 342 oppposing 於正法中作毒刺耶
74 342 and 於正法中作毒刺耶
75 342 compared to 於正法中作毒刺耶
76 342 by 於正法中作毒刺耶
77 342 and; as well as 於正法中作毒刺耶
78 342 for 於正法中作毒刺耶
79 342 Yu 於正法中作毒刺耶
80 342 a crow 於正法中作毒刺耶
81 342 whew; wow 於正法中作毒刺耶
82 342 near to; antike 於正法中作毒刺耶
83 337 zhū all; many; various 如是修習一切契經諸餘三昧
84 337 zhū Zhu 如是修習一切契經諸餘三昧
85 337 zhū all; members of the class 如是修習一切契經諸餘三昧
86 337 zhū interrogative particle 如是修習一切契經諸餘三昧
87 337 zhū him; her; them; it 如是修習一切契經諸餘三昧
88 337 zhū of; in 如是修習一切契經諸餘三昧
89 337 zhū all; many; sarva 如是修習一切契經諸餘三昧
90 335 zhī him; her; them; that 不能速成菩薩之道
91 335 zhī used between a modifier and a word to form a word group 不能速成菩薩之道
92 335 zhī to go 不能速成菩薩之道
93 335 zhī this; that 不能速成菩薩之道
94 335 zhī genetive marker 不能速成菩薩之道
95 335 zhī it 不能速成菩薩之道
96 335 zhī in 不能速成菩薩之道
97 335 zhī all 不能速成菩薩之道
98 335 zhī and 不能速成菩薩之道
99 335 zhī however 不能速成菩薩之道
100 335 zhī if 不能速成菩薩之道
101 335 zhī then 不能速成菩薩之道
102 335 zhī to arrive; to go 不能速成菩薩之道
103 335 zhī is 不能速成菩薩之道
104 335 zhī to use 不能速成菩薩之道
105 335 zhī Zhi 不能速成菩薩之道
106 329 dāng to be; to act as; to serve as 當知是等已曾供養無量諸佛故
107 329 dāng at or in the very same; be apposite 當知是等已曾供養無量諸佛故
108 329 dāng dang (sound of a bell) 當知是等已曾供養無量諸佛故
109 329 dāng to face 當知是等已曾供養無量諸佛故
110 329 dāng to accept; to bear; to support; to inherit 當知是等已曾供養無量諸佛故
111 329 dāng to manage; to host 當知是等已曾供養無量諸佛故
112 329 dāng should 當知是等已曾供養無量諸佛故
113 329 dāng to treat; to regard as 當知是等已曾供養無量諸佛故
114 329 dǎng to think 當知是等已曾供養無量諸佛故
115 329 dàng suitable; correspond to 當知是等已曾供養無量諸佛故
116 329 dǎng to be equal 當知是等已曾供養無量諸佛故
117 329 dàng that 當知是等已曾供養無量諸佛故
118 329 dāng an end; top 當知是等已曾供養無量諸佛故
119 329 dàng clang; jingle 當知是等已曾供養無量諸佛故
120 329 dāng to judge 當知是等已曾供養無量諸佛故
121 329 dǎng to bear on one's shoulder 當知是等已曾供養無量諸佛故
122 329 dàng the same 當知是等已曾供養無量諸佛故
123 329 dàng to pawn 當知是等已曾供養無量諸佛故
124 329 dàng to fail [an exam] 當知是等已曾供養無量諸佛故
125 329 dàng a trap 當知是等已曾供養無量諸佛故
126 329 dàng a pawned item 當知是等已曾供養無量諸佛故
127 329 dāng will be; bhaviṣyati 當知是等已曾供養無量諸佛故
128 324 如是 rúshì thus; so 如是修習一切契經諸餘三昧
129 324 如是 rúshì thus, so 如是修習一切契經諸餘三昧
130 324 如是 rúshì thus; evam 如是修習一切契經諸餘三昧
131 324 如是 rúshì of such a form; evaṃrūpa 如是修習一切契經諸餘三昧
132 307 zhī to know 當知是等已曾供養無量諸佛故
133 307 zhī to comprehend 當知是等已曾供養無量諸佛故
134 307 zhī to inform; to tell 當知是等已曾供養無量諸佛故
135 307 zhī to administer 當知是等已曾供養無量諸佛故
136 307 zhī to distinguish; to discern 當知是等已曾供養無量諸佛故
137 307 zhī to be close friends 當知是等已曾供養無量諸佛故
138 307 zhī to feel; to sense; to perceive 當知是等已曾供養無量諸佛故
139 307 zhī to receive; to entertain 當知是等已曾供養無量諸佛故
140 307 zhī knowledge 當知是等已曾供養無量諸佛故
141 307 zhī consciousness; perception 當知是等已曾供養無量諸佛故
142 307 zhī a close friend 當知是等已曾供養無量諸佛故
143 307 zhì wisdom 當知是等已曾供養無量諸佛故
144 307 zhì Zhi 當知是等已曾供養無量諸佛故
145 307 zhī Understanding 當知是等已曾供養無量諸佛故
146 307 zhī know; jña 當知是等已曾供養無量諸佛故
147 302 I; me; my 是故我說是善男子
148 302 self 是故我說是善男子
149 302 we; our 是故我說是善男子
150 302 [my] dear 是故我說是善男子
151 302 Wo 是故我說是善男子
152 302 self; atman; attan 是故我說是善男子
153 302 ga 是故我說是善男子
154 302 I; aham 是故我說是善男子
155 296 yǒu is; are; to exist 若有至心及名聞利養
156 296 yǒu to have; to possess 若有至心及名聞利養
157 296 yǒu indicates an estimate 若有至心及名聞利養
158 296 yǒu indicates a large quantity 若有至心及名聞利養
159 296 yǒu indicates an affirmative response 若有至心及名聞利養
160 296 yǒu a certain; used before a person, time, or place 若有至心及名聞利養
161 296 yǒu used to compare two things 若有至心及名聞利養
162 296 yǒu used in a polite formula before certain verbs 若有至心及名聞利養
163 296 yǒu used before the names of dynasties 若有至心及名聞利養
164 296 yǒu a certain thing; what exists 若有至心及名聞利養
165 296 yǒu multiple of ten and ... 若有至心及名聞利養
166 296 yǒu abundant 若有至心及名聞利養
167 296 yǒu purposeful 若有至心及名聞利養
168 296 yǒu You 若有至心及名聞利養
169 296 yǒu 1. existence; 2. becoming 若有至心及名聞利養
170 296 yǒu becoming; bhava 若有至心及名聞利養
171 290 this; these 聽此
172 290 in this way 聽此
173 290 otherwise; but; however; so 聽此
174 290 at this time; now; here 聽此
175 290 this; here; etad 聽此
176 285 such as; for example; for instance 無勤方便如冬日故
177 285 if 無勤方便如冬日故
178 285 in accordance with 無勤方便如冬日故
179 285 to be appropriate; should; with regard to 無勤方便如冬日故
180 285 this 無勤方便如冬日故
181 285 it is so; it is thus; can be compared with 無勤方便如冬日故
182 285 to go to 無勤方便如冬日故
183 285 to meet 無勤方便如冬日故
184 285 to appear; to seem; to be like 無勤方便如冬日故
185 285 at least as good as 無勤方便如冬日故
186 285 and 無勤方便如冬日故
187 285 or 無勤方便如冬日故
188 285 but 無勤方便如冬日故
189 285 then 無勤方便如冬日故
190 285 naturally 無勤方便如冬日故
191 285 expresses a question or doubt 無勤方便如冬日故
192 285 you 無勤方便如冬日故
193 285 the second lunar month 無勤方便如冬日故
194 285 in; at 無勤方便如冬日故
195 285 Ru 無勤方便如冬日故
196 285 Thus 無勤方便如冬日故
197 285 thus; tathā 無勤方便如冬日故
198 285 like; iva 無勤方便如冬日故
199 285 suchness; tathatā 無勤方便如冬日故
200 278 ér and; as well as; but (not); yet (not) 發心望果而求菩提
201 278 ér Kangxi radical 126 發心望果而求菩提
202 278 ér you 發心望果而求菩提
203 278 ér not only ... but also ....; ... as well as ...; moreover; in addition; furthermore 發心望果而求菩提
204 278 ér right away; then 發心望果而求菩提
205 278 ér but; yet; however; while; nevertheless 發心望果而求菩提
206 278 ér if; in case; in the event that 發心望果而求菩提
207 278 ér therefore; as a result; thus 發心望果而求菩提
208 278 ér how can it be that? 發心望果而求菩提
209 278 ér so as to 發心望果而求菩提
210 278 ér only then 發心望果而求菩提
211 278 ér as if; to seem like 發心望果而求菩提
212 278 néng can; able 發心望果而求菩提
213 278 ér whiskers on the cheeks; sideburns 發心望果而求菩提
214 278 ér me 發心望果而求菩提
215 278 ér to arrive; up to 發心望果而求菩提
216 278 ér possessive 發心望果而求菩提
217 278 ér and; ca 發心望果而求菩提
218 272 that; those 彼四種人應無惡罪
219 272 another; the other 彼四種人應無惡罪
220 272 that; tad 彼四種人應無惡罪
221 251 not; no 猶憶此經心不忘失
222 251 expresses that a certain condition cannot be acheived 猶憶此經心不忘失
223 251 as a correlative 猶憶此經心不忘失
224 251 no (answering a question) 猶憶此經心不忘失
225 251 forms a negative adjective from a noun 猶憶此經心不忘失
226 251 at the end of a sentence to form a question 猶憶此經心不忘失
227 251 to form a yes or no question 猶憶此經心不忘失
228 251 infix potential marker 猶憶此經心不忘失
229 251 no; na 猶憶此經心不忘失
230 249 ruò to seem; to be like; as 若善男子善女人內道外道
231 249 ruò seemingly 若善男子善女人內道外道
232 249 ruò if 若善男子善女人內道外道
233 249 ruò you 若善男子善女人內道外道
234 249 ruò this; that 若善男子善女人內道外道
235 249 ruò and; or 若善男子善女人內道外道
236 249 ruò as for; pertaining to 若善男子善女人內道外道
237 249 pomegranite 若善男子善女人內道外道
238 249 ruò to choose 若善男子善女人內道外道
239 249 ruò to agree; to accord with; to conform to 若善男子善女人內道外道
240 249 ruò thus 若善男子善女人內道外道
241 249 ruò pollia 若善男子善女人內道外道
242 249 ruò Ruo 若善男子善女人內道外道
243 249 ruò only then 若善男子善女人內道外道
244 249 ja 若善男子善女人內道外道
245 249 jñā 若善男子善女人內道外道
246 249 ruò if; yadi 若善男子善女人內道外道
247 243 method; way 開發如來常住法故
248 243 France 開發如來常住法故
249 243 the law; rules; regulations 開發如來常住法故
250 243 the teachings of the Buddha; Dharma 開發如來常住法故
251 243 a standard; a norm 開發如來常住法故
252 243 an institution 開發如來常住法故
253 243 to emulate 開發如來常住法故
254 243 magic; a magic trick 開發如來常住法故
255 243 punishment 開發如來常住法故
256 243 Fa 開發如來常住法故
257 243 a precedent 開發如來常住法故
258 243 a classification of some kinds of Han texts 開發如來常住法故
259 243 relating to a ceremony or rite 開發如來常住法故
260 243 Dharma 開發如來常住法故
261 243 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 開發如來常住法故
262 243 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 開發如來常住法故
263 243 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 開發如來常住法故
264 243 quality; characteristic 開發如來常住法故
265 240 fēi not; non-; un- 非為彼樹枯而更生
266 240 fēi Kangxi radical 175 非為彼樹枯而更生
267 240 fēi wrong; bad; untruthful 非為彼樹枯而更生
268 240 fēi different 非為彼樹枯而更生
269 240 fēi to not be; to not have 非為彼樹枯而更生
270 240 fēi to violate; to be contrary to 非為彼樹枯而更生
271 240 fēi Africa 非為彼樹枯而更生
272 240 fēi to slander 非為彼樹枯而更生
273 240 fěi to avoid 非為彼樹枯而更生
274 240 fēi must 非為彼樹枯而更生
275 240 fēi an error 非為彼樹枯而更生
276 240 fēi a problem; a question 非為彼樹枯而更生
277 240 fēi evil 非為彼樹枯而更生
278 240 fēi besides; except; unless 非為彼樹枯而更生
279 236 yán to speak; to say; said 迦葉菩薩白佛言
280 236 yán language; talk; words; utterance; speech 迦葉菩薩白佛言
281 236 yán Kangxi radical 149 迦葉菩薩白佛言
282 236 yán a particle with no meaning 迦葉菩薩白佛言
283 236 yán phrase; sentence 迦葉菩薩白佛言
284 236 yán a word; a syllable 迦葉菩薩白佛言
285 236 yán a theory; a doctrine 迦葉菩薩白佛言
286 236 yán to regard as 迦葉菩薩白佛言
287 236 yán to act as 迦葉菩薩白佛言
288 236 yán word; vacana 迦葉菩薩白佛言
289 236 yán speak; vad 迦葉菩薩白佛言
290 226 purposely; intentionally; deliberately; knowingly 無勤方便如冬日故
291 226 old; ancient; former; past 無勤方便如冬日故
292 226 reason; cause; purpose 無勤方便如冬日故
293 226 to die 無勤方便如冬日故
294 226 so; therefore; hence 無勤方便如冬日故
295 226 original 無勤方便如冬日故
296 226 accident; happening; instance 無勤方便如冬日故
297 226 a friend; an acquaintance; friendship 無勤方便如冬日故
298 226 something in the past 無勤方便如冬日故
299 226 deceased; dead 無勤方便如冬日故
300 226 still; yet 無勤方便如冬日故
301 226 therefore; tasmāt 無勤方便如冬日故
302 225 迦葉 jiāshè Kāśyapa; Kasyapa; Kassapa 迦葉菩薩白佛言
303 225 迦葉 jiāyè Mahākāśyapa; Kāśyapa; Kasyapa; Kassapa 迦葉菩薩白佛言
304 220 善男子 shàn nánzi good men 善男子
305 220 善男子 shàn nánzi a good man; a son of a noble family 善男子
306 196 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 如佛所言
307 196 suǒ an office; an institute 如佛所言
308 196 suǒ introduces a relative clause 如佛所言
309 196 suǒ it 如佛所言
310 196 suǒ if; supposing 如佛所言
311 196 suǒ a few; various; some 如佛所言
312 196 suǒ a place; a location 如佛所言
313 196 suǒ indicates a passive voice 如佛所言
314 196 suǒ that which 如佛所言
315 196 suǒ an ordinal number 如佛所言
316 196 suǒ meaning 如佛所言
317 196 suǒ garrison 如佛所言
318 196 suǒ place; pradeśa 如佛所言
319 196 suǒ that which; yad 如佛所言
320 195 一切 yīqiè all; every; everything 是等一切悉為菩薩
321 195 一切 yīqiè temporary 是等一切悉為菩薩
322 195 一切 yīqiè the same 是等一切悉為菩薩
323 195 一切 yīqiè generally 是等一切悉為菩薩
324 195 一切 yīqiè all, everything 是等一切悉為菩薩
325 195 一切 yīqiè all; sarva 是等一切悉為菩薩
326 193 世尊 shìzūn World-Honored One 世尊
327 193 世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; lokanātha 世尊
328 189 Buddha; Awakened One 佛告迦葉
329 189 relating to Buddhism 佛告迦葉
330 189 a statue or image of a Buddha 佛告迦葉
331 189 a Buddhist text 佛告迦葉
332 189 to touch; to stroke 佛告迦葉
333 189 Buddha 佛告迦葉
334 189 Buddha; Awakened One 佛告迦葉
335 186 néng can; able 於彼能發菩提之心
336 186 néng ability; capacity 於彼能發菩提之心
337 186 néng a mythical bear-like beast 於彼能發菩提之心
338 186 néng energy 於彼能發菩提之心
339 186 néng function; use 於彼能發菩提之心
340 186 néng may; should; permitted to 於彼能發菩提之心
341 186 néng talent 於彼能發菩提之心
342 186 néng expert at 於彼能發菩提之心
343 186 néng to be in harmony 於彼能發菩提之心
344 186 néng to tend to; to care for 於彼能發菩提之心
345 186 néng to reach; to arrive at 於彼能發菩提之心
346 186 néng as long as; only 於彼能發菩提之心
347 186 néng even if 於彼能發菩提之心
348 186 néng but 於彼能發菩提之心
349 186 néng in this way 於彼能發菩提之心
350 186 néng to be able; śak 於彼能發菩提之心
351 186 néng skilful; pravīṇa 於彼能發菩提之心
352 182 菩薩 púsà bodhisattva 迦葉菩薩白佛言
353 182 菩薩 púsà bodhisattva 迦葉菩薩白佛言
354 182 菩薩 púsà bodhisattva 迦葉菩薩白佛言
355 178 also; too 墮餓鬼中及生天上亦皆憶念
356 178 but 墮餓鬼中及生天上亦皆憶念
357 178 this; he; she 墮餓鬼中及生天上亦皆憶念
358 178 although; even though 墮餓鬼中及生天上亦皆憶念
359 178 already 墮餓鬼中及生天上亦皆憶念
360 178 particle with no meaning 墮餓鬼中及生天上亦皆憶念
361 178 Yi 墮餓鬼中及生天上亦皆憶念
362 177 解脫 jiětuō to liberate; to free 若說無想空無所有及解脫者
363 177 解脫 jiětuō liberation 若說無想空無所有及解脫者
364 177 解脫 jiětuō liberation; emancipation; vimokṣa 若說無想空無所有及解脫者
365 170 是故 shìgù therefore; so; consequently 是故我說是善男子
366 168 jiē all; each and every; in all cases 墮餓鬼中及生天上亦皆憶念
367 168 jiē same; equally 墮餓鬼中及生天上亦皆憶念
368 168 jiē all; sarva 墮餓鬼中及生天上亦皆憶念
369 161 de potential marker 得聞此經
370 161 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 得聞此經
371 161 děi must; ought to 得聞此經
372 161 děi to want to; to need to 得聞此經
373 161 děi must; ought to 得聞此經
374 161 de 得聞此經
375 161 de infix potential marker 得聞此經
376 161 to result in 得聞此經
377 161 to be proper; to fit; to suit 得聞此經
378 161 to be satisfied 得聞此經
379 161 to be finished 得聞此經
380 161 de result of degree 得聞此經
381 161 de marks completion of an action 得聞此經
382 161 děi satisfying 得聞此經
383 161 to contract 得聞此經
384 161 marks permission or possibility 得聞此經
385 161 expressing frustration 得聞此經
386 161 to hear 得聞此經
387 161 to have; there is 得聞此經
388 161 marks time passed 得聞此經
389 161 obtain; attain; prāpta 得聞此經
390 161 眾生 zhòngshēng all living things 諸餘眾生其有聞此
391 161 眾生 zhòngshēng living things other than people 諸餘眾生其有聞此
392 161 眾生 zhòngshēng sentient beings 諸餘眾生其有聞此
393 161 眾生 zhòngshēng beings; all living things; all sentient beings 諸餘眾生其有聞此
394 154 děng et cetera; and so on 是等一切悉為菩薩
395 154 děng to wait 是等一切悉為菩薩
396 154 děng degree; kind 是等一切悉為菩薩
397 154 děng plural 是等一切悉為菩薩
398 154 děng to be equal 是等一切悉為菩薩
399 154 děng degree; level 是等一切悉為菩薩
400 154 děng to compare 是等一切悉為菩薩
401 154 děng same; equal; sama 是等一切悉為菩薩
402 152 zuò to do 作無間罪
403 152 zuò to act as; to serve as 作無間罪
404 152 zuò to start 作無間罪
405 152 zuò a writing; a work 作無間罪
406 152 zuò to dress as; to be disguised as 作無間罪
407 152 zuō to create; to make 作無間罪
408 152 zuō a workshop 作無間罪
409 152 zuō to write; to compose 作無間罪
410 152 zuò to rise 作無間罪
411 152 zuò to be aroused 作無間罪
412 152 zuò activity; action; undertaking 作無間罪
413 152 zuò to regard as 作無間罪
414 152 zuò action; kāraṇa 作無間罪
415 148 xiàn to appear; to manifest; to become visible 諸餘光明悉不復現
416 148 xiàn then; at that time; while 諸餘光明悉不復現
417 148 xiàn at present 諸餘光明悉不復現
418 148 xiàn existing at the present time 諸餘光明悉不復現
419 148 xiàn cash 諸餘光明悉不復現
420 148 xiàn to manifest; prādur 諸餘光明悉不復現
421 148 xiàn to manifest; prādur 諸餘光明悉不復現
422 148 xiàn the present time 諸餘光明悉不復現
423 147 to know; to learn about; to comprehend 是等一切悉為菩薩
424 147 all; entire 是等一切悉為菩薩
425 147 detailed 是等一切悉為菩薩
426 147 to elaborate; to expound 是等一切悉為菩薩
427 147 to exhaust; to use up 是等一切悉為菩薩
428 147 strongly 是等一切悉為菩薩
429 147 Xi 是等一切悉為菩薩
430 147 all; kṛtsna 是等一切悉為菩薩
431 145 xiǎng to think 於身修習不堅固想
432 145 xiǎng to speculate; to suppose; to consider 於身修習不堅固想
433 145 xiǎng to want 於身修習不堅固想
434 145 xiǎng to remember; to miss; to long for 於身修習不堅固想
435 145 xiǎng to plan 於身修習不堅固想
436 145 xiǎng notion; perception; cognition; conceptualization; saṃjñā; samjna 於身修習不堅固想
437 143 譬如 pìrú for examlpe 譬如冬日蘇油凝結無有津澤
438 143 譬如 pìrú better than; surpassing 譬如冬日蘇油凝結無有津澤
439 143 譬如 pìrú example; dṛṣṭānta 譬如冬日蘇油凝結無有津澤
440 141 no 無勤方便如冬日故
441 141 Kangxi radical 71 無勤方便如冬日故
442 141 to not have; without 無勤方便如冬日故
443 141 has not yet 無勤方便如冬日故
444 141 mo 無勤方便如冬日故
445 141 do not 無勤方便如冬日故
446 141 not; -less; un- 無勤方便如冬日故
447 141 regardless of 無勤方便如冬日故
448 141 to not have 無勤方便如冬日故
449 141 um 無勤方便如冬日故
450 141 Wu 無勤方便如冬日故
451 141 Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression. 無勤方便如冬日故
452 141 not; non- 無勤方便如冬日故
453 141 mo 無勤方便如冬日故
454 137 to reach 已發意者及未發意
455 137 and 已發意者及未發意
456 137 coming to; when 已發意者及未發意
457 137 to attain 已發意者及未發意
458 137 to understand 已發意者及未發意
459 137 able to be compared to; to catch up with 已發意者及未發意
460 137 to be involved with; to associate with 已發意者及未發意
461 137 passing of a feudal title from elder to younger brother 已發意者及未發意
462 137 and; ca; api 已發意者及未發意
463 135 rén person; people; a human being 彼四種人應無惡罪
464 135 rén Kangxi radical 9 彼四種人應無惡罪
465 135 rén a kind of person 彼四種人應無惡罪
466 135 rén everybody 彼四種人應無惡罪
467 135 rén adult 彼四種人應無惡罪
468 135 rén somebody; others 彼四種人應無惡罪
469 135 rén an upright person 彼四種人應無惡罪
470 135 rén person; manuṣya 彼四種人應無惡罪
471 134 xìng gender 開發一切如來性故
472 134 xìng suffix corresponding to -ness 開發一切如來性故
473 134 xìng nature; disposition 開發一切如來性故
474 134 xìng a suffix corresponding to -ness 開發一切如來性故
475 134 xìng grammatical gender 開發一切如來性故
476 134 xìng a property; a quality 開發一切如來性故
477 134 xìng life; destiny 開發一切如來性故
478 134 xìng sexual desire 開發一切如來性故
479 134 xìng scope 開發一切如來性故
480 134 xìng nature 開發一切如來性故
481 130 again; more; repeatedly 又復彼人命終之後墮泥犁中
482 130 to go back; to return 又復彼人命終之後墮泥犁中
483 130 to resume; to restart 又復彼人命終之後墮泥犁中
484 130 to do in detail 又復彼人命終之後墮泥犁中
485 130 to restore 又復彼人命終之後墮泥犁中
486 130 to respond; to reply to 又復彼人命終之後墮泥犁中
487 130 after all; and then 又復彼人命終之後墮泥犁中
488 130 even if; although 又復彼人命終之後墮泥犁中
489 130 Fu; Return 又復彼人命終之後墮泥犁中
490 130 to retaliate; to reciprocate 又復彼人命終之後墮泥犁中
491 130 to avoid forced labor or tax 又復彼人命終之後墮泥犁中
492 130 particle without meaing 又復彼人命終之後墮泥犁中
493 130 Fu 又復彼人命終之後墮泥犁中
494 130 repeated; again 又復彼人命終之後墮泥犁中
495 130 doubled; to overlapping; folded 又復彼人命終之後墮泥犁中
496 130 a lined garment with doubled thickness 又復彼人命終之後墮泥犁中
497 130 again; punar 又復彼人命終之後墮泥犁中
498 129 gào to tell; to say; said; told 佛告迦葉
499 129 gào to request 佛告迦葉
500 129 gào to report; to inform 佛告迦葉

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
zhě ca
如来 如來
 1. Rúlái
 2. rúlái
 1. Tathagata
 2. Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One
 1. shì
 2. shì
 1. is; bhū
 2. this; idam
wèi to be; bhū
he; her; it; saḥ; sā; tad
 1. shuō
 2. shuō
 3. shuō
 1. speach; vāda
 2. to speak; bhāṣate
 3. to instruct
near to; antike
zhū all; many; sarva
dāng will be; bhaviṣyati
如是
 1. rúshì
 2. rúshì
 3. rúshì
 1. thus, so
 2. thus; evam
 3. of such a form; evaṃrūpa

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
阿閦佛 196 Akṣobhya; Aksobhya Buddha
阿罗汉 阿羅漢 196
 1. Arhat
 2. arhat
 3. Arhat
阿那含 65
 1. 1 anāgāmin; 2.non-returner
 2. Anagāmin; Anagami; Non-Returner
阿难 阿難 196
 1. Ananda
 2. Ānanda; Ananda
阿难陀 阿難陀 196 Ananda; Ānanda
阿阇世 阿闍世 196 Ajātaśatru; Ajatasutru; Ajātasattu
阿阇世王 阿闍世王 196 Ajātaśatru; Ajatasutru; Ajātasattu
白王 98 Shuddhodana; Suddhodana
白羊 98 Aries
般泥洹 98 Parinirvāṇa
般泥洹经 般泥洹經 98 Bannihuan Jing; Mahāparinirvāṇasūtra; Mahāparinibbānasutta
宝臣 寶臣 98 Bao Chen
跋陀罗 跋陀羅 98 Bhadrika; Bhaddiya
杂色衣 雜色衣 98 Vicitrambaradhara
波斯匿王 66 King Prasenajit; Pasenadi
波旬 98 Pāpīyāms; Pāpimant
成实 成實 99 Satyasiddhiśāstra; Cheng Shi Lun; Treatise of Establishing Reality
承习 承習 99 Brahmin; Brahman
成贤 成賢 99 Joken
春日 99 Chunri; Chunjih
纯陀 純陀 99 Cunda
畜生道 99 Animal Realm
大般泥洹经 大般泥洹經 100 Nirvana Sutra; Mahayana Mahaparinirvana Sutra
大迦叶 大迦葉 100 Mahakasyapa; Mahākāśyapa; Mahākassapa; kasyapa
大经 大經 100 The Mahāpirvāṇa sūtra; The Nirvāṇa sūtra
达多 達多 100 Devadatta
大光 100 Vistīrṇavatī
当归 當歸 100 Angelica sinensis
忉利天 100 Trayastrimsa Heaven; Tavatimsa; The Heaven of Thirty-Three Gods
道外 100 Daowai
大乘 100
 1. Mahayana
 2. Mahayana Buddhism; Mahāyāna; Mahāyāna Buddhism
 3. Mahayana; Great Vehicle
典籍 100 canonical text
帝释 帝釋 100 Sakra; Kausika; Lord of Devas
地狱 地獄 100
 1. a hell
 2. hell
 3. Hell; Hell Realms; Naraka
东晋 東晉 100 Eastern Jin Dynasty
东海 東海 100
 1. East China Sea
 2. Donghae
 3. Donghai [commandery]
兜率天 100 Tusita Heaven; Tusita gods
度厄 100 Du'e
法成 102
 1. Fa Cheng
 2. Fa Cheng
 3. Chos-grub
法华经 法華經 102 Lotus Sutra; Lotus Sūtra
法显 法顯 102 Faxian; Fa Hsien
法众 法眾 102 Fa Zhong
法常 102 Damei Fachang
法轮 法輪 102
 1. Dharma wheel
 2. Dharma wheel; dharmacakra
 3. Pomnyun
102
 1. Sanskrit
 2. Brahma
 3. India
 4. pure; sacred
 5. Fan
 6. Buddhist
 7. Brahman
梵王 102 Brahma
方等般泥洹经 方等般泥洹經 102 Caturdārakasamādhisūtra; Fangdeng Ban Niepan Jing
方等泥洹经 方等泥洹經 102 Vaipulya Nirvāṇa sūtra
梵天 102
 1. Heavenly Realm
 2. Brahma
梵志 102 Brahmin; Brahman; brahmacārin
法身 70
 1. Dharma body
 2. Dharma Body
法王 102
 1. King of the Law; Dharma King
 2. Dharmaraja (Thailand)
 3. Dharma King
 4. Dharmaraja; Dharma King
法性 102 dharma nature; inherent nature; essence; true nature; dharmata
法藏 102
 1. Dharma Treasure
 2. sūtra repository; sūtra hall
 3. Fazang
非想非非想天 102 Heaven of Neither Thought nor Non-Thought
佛法 102
 1. Dharma; Dhamma; Buddha-Dhárma; Buddhist doctrine
 2. the power of the Buddha
 3. Buddha's Teaching
 4. Dharma; Buddha-Dhárma
佛世尊 102 Buddha, the world-honoured; bhagavat
宫人 宮人 103
 1. imperial concubine; palace maid
 2. imperial secretary
广博严净 廣博嚴淨 103 Vairocana
华严 華嚴 104 Avataṃsaka sūtra; Flower Garland Sutra; Flower Adornment Sutra
护法菩萨 護法菩薩 104 Dharmapāla
慧日 104
 1. to have illuminating wisdom like the Buddha
 2. Huiri
 3. Huiri
慧光 104
 1. the light of wisdom
 2. Huiguang
 3. Ekō
 4. Ekō
吉安 106
 1. Ji'an
 2. Ji'an; Chi'an
迦叶 迦葉 106
 1. Kāśyapa; Kasyapa; Kassapa
 2. Mahākāśyapa; Kāśyapa; Kasyapa; Kassapa
迦叶佛 迦葉佛 106 Kasyapa Buddha; Kassapa Buddha
罽賓 106 Kashmir
极乐国土 極樂國土 106 Land of Bliss; Sukhāvatī
寂灭 寂滅 106
 1. calmness and extinction; vyupaśama
 2. Upasannaka
净饭王 淨飯王 106 Shuddhodana; Suddhodana
金刚力士 金剛力士 106 Vajrapāṇi; Vajrapani
九部经 九部經 106 navāṅga; navāṅga-śāsana; navaṅga-sāsana; nava-vidha sūtrānta; nine kinds of teaching
瞿师罗 瞿師羅 106 Kuśinagara; Kusināra; Kushinagar; Kusinagar; Kusinara
拘夷 74 Kezil; Kizil; Kuqa; Kucha
枯树经 枯樹經 107 Ku Shu Jing
乐施 樂施 108 Sudatta
令和 108 Reiwa, Japanese era name, corresponding to the reign
林园 林園 108 Linyuan
六月 108
 1. June; the Sixth Month
 2. sixth lunar month; bhādra
轮迴 輪迴 108
 1. Cycle of Rebirth
 2. rebirth
 3. Saṃsāra; cycle of life and death; Rebirth
罗睺 羅睺 108 Rahu
罗睺罗 羅睺羅 108 Rahula
马大 馬大 109 Martha
妙法 109
 1. Wondrous Dharma
 2. the wonderful Dharma; the wonderful truth; saddharma; the Dharma; the teachings of the Buddha
魔波旬 109 Māra-Pāpīyāms; Pāpīyāms; Pāpimant
摩诃迦叶 摩訶迦葉 109 Mahākāśyapa; Mahākassapa; kasyapa
摩诃衍 摩訶衍 77
 1. Mahayana
 2. Mahāyāna; Mahayana; the Great Vehicle
 3. Mahayana [monk]
摩竭提 109 Magadha
摩罗 摩羅 109 Māra
魔天 109 Māra
摩耶 109 Maya
摩耶夫人 77
 1. Queen Maya
 2. Queen Maya
目揵连 目揵連 109 Moggallāna; Maudgalyāyana
那罗聚落 那羅聚落 110
 1. Nalaka
 2. Nādikā; Nātika; Jātika
难提 難提 110 Nandi; Nanda
涅槃 110
 1. Nirvana
 2. nirvana
 3. Final Nirvana; Nirvana; Nirvāṇa; Nibbāna
泥洹 110 Nirvāṇa; Nibbāna; Nirvana
尼揵 110 Nirgrantha
牛主 110 Lord of Cows; Gavampati
平阳 平陽 80 Pingyang; Linfen
贫子 貧子 112 Pinzi [Hanshan]
婆罗门 婆羅門 112
 1. Brahmin;
 2. Brahmin; Brahman
菩萨道 菩薩道 112
 1. Bodhisattva Path
 2. Bodhisattva Path
只桓 祇桓 113 Jetavana
只树给孤独园 祇樹給孤獨園 113 Anāthapiṇḍada’s park at Jetavana
瞿昙 瞿曇 113 Gautama; Gotama
人乘 114 Human Vehicle
如来 如來 114
 1. Tathagata
 2. Tathagata
 3. Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One
如是语 如是語 114 Itivuttaka
三十三天 115 Heaven of the Thirty-Three Gods; The Heaven of Thirty-Three Gods; Trāyastriṃśa Heaven; Tāvatiṃsa Heaven
身口意业 身口意業 115 the Three Karmas; physical, verbal, and mental karma
刹利 剎利 115 Kṣatriya; Kshatriya; Kashtriya; Ksatriyah
善化 115
 1. Shanhua
 2. Sunirmita
善胜 善勝 115 Skilled in Victory; Uttara
舍利弗 115 Sariputra; Sariputta
生死轮迴 生死輪迴 115 Saṃsāra; cycle of life and death
声闻 聲聞 115
 1. sravaka
 2. sravaka; a distinguished disciple of the Buddha
声闻乘 聲聞乘 115 Sravaka Vehicle; Sravakayāna
释梵 釋梵 115 Sakra and Brahma; Śakra and Brahmā
十方诸佛 十方諸佛 115 the Buddhas of the Ten Directions
十住 115
 1. ten abodes
 2. the ten Stages in bodhisattva wisdom
释迦 釋迦 115 Sakya
世间解 世間解 83
 1. knower of the world
 2. Knower of the World
师子王 師子王 115 Lion King
世尊 115
 1. World-Honored One
 2. World-Honored One; Bhagavat; lokanātha
书经 書經 83 Book of History
斯陀含 115 Sakrdagamin; Sakridagami; Sakadagami; Once-Returner
天祠 116 devalaya
天魔波旬 116 Mara Pisuna
天人师 天人師 116
 1. teacher of heavenly beings and humans
 2. Teacher of Heavenly and Human Beings; the Buddha
调达 調達 116 Devadatta
提婆达多 提婆達多 116 Devadatta
王舍城 119 Rajgir; Rajagrha
威神 119 awe-inspiring character of deities; anubhava
文殊师利法王子 文殊師利法王子 87 Dharma Prince Manjusri
文殊师利 文殊師利 119 Mañjuśrī; Manjushri; Manjusri
五无间业 五無間業 87 the Five Unpardonable Sins
无忧 無憂 119
 1. did not worry
 2. Carefree
 3. without sorrow
 4. no sorrow
 5. Aśoka; Asoka; Ashoka
无上士 無上士 87
 1. Supreme Sage
 2. unsurpassed one
 3. unsurpassed one
无贪 無貪 119 non-attachment; alobha
无诸 無諸 119 Wu Zhu
西海 120 Yellow Sea
相如 120 Xiangru
贤善 賢善 120 Bhadrika; Bhaddiya
显宗 顯宗 120
 1. Xianzong
 2. Xianzong
熙连河 熙連河 120 Nairañjanā; Nerañjarā; Nirañjarā; Nairanjana
学道 學道 120
 1. examiner
 2. Learning the Way
雪山 120 Himalayan Mountains
须弥 須彌 120 Mt Meru; Sumeru
须弥山 須彌山 88
 1. Mount Sumeru
 2. Mount Sumeru; Mount Meru
须陀洹 須陀洹 120 Srotaapanna; Sotapanna; Stream-Enterer
阎浮提 閻浮提 121 Jambudvipa; the Terrestrial World
药王 藥王 89 Bhaisajyaraja; Medicine King
药师 藥師 89
 1. Healing Master
 2. Medicine Buddha
阴界 陰界 121 the five skandhas and the eighteen dhatu
应断 應斷 121 Krakucchanda
应供 應供 121
 1. Offering
 2. Worthy One; arhat
因陀罗 因陀羅 121 Indra
有若 121 You Ruo
喻品 121 Chaper on Similes
湛然 122 Zhanran; Chan-Jan
障月 122 Rāhula
旃陀罗 旃陀羅 122
 1. Chandala; Untouchable Caste
 2. caṇḍāla; untouchable caste
真法性 122 inherent nature; essence; true nature; dharmatā
正使 122 Chief Envoy
直道 122 Straight Road; Jiuyuan to Yunyang Road
智人 122 Homo sapiens
中观 中觀 90
 1. Madhyamaka
 2. Madhyamaka
中说 中說 122 Zhong Shuo
众僧 眾僧 122 Saṅgha; Sangha; Buddhist monastic community
转轮圣王 轉輪聖王 90 Chakravarti raja; an emperor in Hindu mythology
诸城 諸城 122 Zhucheng
诸生 諸生 122 Imperial scholar from the Ming Dynasty onwards
自恣 122 pravāraṇā; ceremony of repentance
自贡 自貢 122 Zigong
自在天魔 122 the Mara King
自在王 122 īśāna; Isana; Svāmin
自在天 122
 1. Mahesvara; Mahesvara Deva; Mahissara
 2. Paranirmita-Vasavartin Heaven

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 775.

Simplified Traditional Pinyin English
阿鼻 97 avīci
爱乐 愛樂 195 love and joy
爱念 愛念 195 to miss
爱欲 愛欲 195 love and desire; sensuality; kāma
爱着 愛著 195 attachment to desire
阿伽 97 scented water; argha
阿练若 阿練若 196 a forest retreat; a secluded place to practice; araṇya; arañña; aranya
安立 196
 1. to establish; to find a place for; to help settle down; to arrange for
 2. to begin to speak
菴罗 菴羅 196 mango
安隐 安隱 196
 1. tranquil
 2. Kshama; Kṣama; Kṣema
阿耨多罗三藐三菩提 阿耨多羅三藐三菩提 196 anuttara-samyak-sambodhi; anuttara samyaksaṃbodhi; anuttarasamyaksaṃbodhi; unsurpassed complete perfect enlightenment
阿僧只 阿僧祇 196
 1. asamkhya
 2. asamkhyeya
 3. asamkhya; innumerable
阿僧祇劫 196 an asankhyeya kalpa
阿修罗 阿修羅 196
 1. asura
 2. asura
八大 98 eight great
八难 八難 98 eight difficulties
八圣道分 八聖道分 98 Noble Eightfold Path; Eightfold Noble Way
八十种好 八十種好 98 eighty noble qualities
白佛 98 to address the Buddha
白莲华 白蓮華 98 white lotus flower; pundarika
半字 98
 1. half a character; a letter
 2. half word; incomplete teaching
谤法 謗法 98
 1. slander the Dharma
 2. persecution of Buddhism
宝相 寶相 98
 1. Excellent Marks
 2. precious likeness; noble marks
 3. Ratnaketu
宝处 寶處 98 ratnakara; jewel-mine
薄福 98 little merit
报果 報果 98 vipākaphala; retributive consequence
宝树 寶樹 98
 1. jeweled trees; forest of treasues
 2. a kalpa tree
倍复 倍復 98 many times more than
悲念 98 compassion; karuna
背舍 背捨 98 to turn the back on and abandon; to liberate; to emancipate; vimokṣa
悲心 98
 1. Merciful Heart
 2. compassion; a sympathetic mind
彼岸 98
 1. the other shore
 2. the other shore
必应 必應 98 must
弊恶 弊惡 98 evil
别知 別知 98 distinguish
比尼 98 monastic discipline; vinaya
比丘戒 98 the monk's precepts; Bhiksu Precepts
比丘僧 98 monastic community
波罗提木叉 波羅提木叉 98 rules of conduct for monks; prātimokṣa
般若波罗蜜 般若波羅蜜 98
 1. Prajñāpāramitā; Prajnaparamita; Perfection of Wisdom
 2. Prajñāpāramitā
钵昙摩 鉢曇摩 98 padma
不害 98 non-harm
不净 不淨 98 Impurity; dirty; filthy
不可称 不可稱 98 unequalled
不空 98
 1. unerring; amogha
 2. Amoghavajra
不来 不來 98 not coming
不善 98 akuśala; akusala; unvirtuous; unwholesome; inauspicious
不生不灭 不生不滅 98 neither arises nor extinguishes
不生不死 98 unnborn and undying
不生亦不灭 不生亦不滅 98 neither origination nor cessation
不妄语 不妄語 98
 1. not lying
 2. refrain from lying
不惜身命 98 willingness to give up one's own life
不邪婬 98 prohibition of debauchery
不异 不異 98 not different
不增不减 不增不減 98 neither increases nor decreases
不共 98
 1. not shared; distinctive; avenika
 2. meditation performed with water; distinctive; apkṛtsna
不如法 98 counterto moral principles
布萨 布薩 98
 1. Posadha
 2. fortnightly recital of monastic rules and confession; upoṣadha
不生 98
 1. nonarising; not produced; without origination; anutpada
 2. nonarising; anutpāda
布施 98
 1. generosity
 2. dana; giving; generosity
怖畏 98 terrified; saṃtrāsa
禅定 禪定 99
 1. meditative concentration
 2. meditative concentration; meditation
 3. to meditate
常乐 常樂 99 lasting joy
常生 99 immortality
长养 長養 99
 1. to nurture
 2. fortnightly recital of monastic rules and confession; upoṣadha
常住 99
 1. monastery
 2. Permanence
 3. a long-term resident at a monastery
 4. permanence; eternalism; śāśvata; nitya-sthita
谄曲 諂曲 99 to flatter; fawning and flattery
阐提 闡提 99
 1. icchantika
 2. icchantika; an incorrigible
尘坌 塵坌 99 dust
成等正觉 成等正覺 99 attain perfect enlightenment
成佛 99
 1. Attaining Buddhahood
 2. to become a Buddha
成菩提 99 to become a Buddha; to become enlightened
成正觉 成正覺 99 to become a Buddha
诚谛 誠諦 99 truth; bhūta
成满 成滿 99 to become complete
承事 99 to entrust with duty
持戒 99
 1. to uphold precepts
 2. morality; to uphold precepts
持金刚 持金剛 99
 1. vajradhara
 2. Vajrapāṇi
持律 99 a maintainer of monastic discipline
持律师 持律師 99 vinaya teacher
持诵 持誦 99 to chant; to recite
付嘱 付囑 99 to entrust; to empower
出世间法 出世間法 99 the way of leaving the world; the Noble Eightfold Path
除愈 99 to heal and recover completely
床座 99 seat; āsana
船师 船師 99 captain
出入息利 99 to lend assets and collecting interest
出世间 出世間 99 transcendental world; lokottara
除疑 99 to eliminate doubt
处中 處中 99 to abide in the media that transcends existence and non-existence; madyama
慈悲心 99 compassion
此岸 99 this shore; this world; Saṃsāra
慈心 99 compassion; a compassionate mind
麁恶 麁惡 99 disgusting
大船师 大船師 100 the captain of the great ship
大慈 100 great great compassion; mahākāruṇika
大慈大悲 100
 1. great compassion and great loving-kindness
 2. great mercy and great compassion
大千世界 100 trisāhasramahāsāhasralokadhātu; a great chiliocosm; trichiliocosm; the cosmos
大医王 大醫王 100
 1. Great Lord of healing
 2. Great Healing King
大悲 100 mahākaruṇā; great compassion
大乘道 100 Mahāyāna path
大乘经 大乘經 100 Mahāyāna sutras
大方便 100 mahopāya; great skillful means; expedient means
大利 100 great advantage; great benefit
当分 當分 100 according to position
道谛 道諦 100
 1. Path of Truth
 2. The truth of the path leading to the cessation of suffering; the noble truth of the way to extinction of suffering is the noble eightfold path
道果 100 the fruit of the path
道心 100 Mind for the Way
道意 100 intention to attain enlightenment
道中 100 on the path
到彼岸 100
 1. To the Other Shore
 2. to reach the other shore; to reach Nirvāṇa
道树 道樹 100 bodhi tree; pippala; sacred fig tree
大树 大樹 100 a great tree; a bodhisattva
大仙 100 a great sage; maharsi
大自在 100 Īśvara; self-existent; sovereign
得道 100 to attain enlightenment
得度 100
 1. to attain salvation
 2. to attain enlightenment
得佛 100 to become a Buddha
得受记 得受記 100 was bestowed a prediction [that he would become a buddha]
德本 100 virtuous roots; wholesome roots; kuśalamūla
等观 等觀 100 to view all things equally
等心 100 a non-discriminating mind
等正觉 等正覺 100 samyaksaṃbodhi; perfect enlightenment
等智 100 secular knowledge
等至 100 samāpatti; meditative attainment
地六种震动 地六種震動 100 the great earth shook in six ways
地水火风 地水火風 100 Earth, Water, Fire and Wind
谛观 諦觀 100
 1. to observe closely
 2. Chegwan
顶受 頂受 100 to respectfully receive
地中 100 secondary buildings on monastery grounds
度世 100 to pass through life
读诵 讀誦 100 read aloud; recite repeatedly; svādyāya
度众生 度眾生 100 to liberate sentient beings
钝根 鈍根 100
 1. dull aptitude
 2. dull ability
堕恶道 墮惡道 100 to suffer an evil rebirth
多生 100 many births; many rebirths
多罗树 多羅樹 100 palmyra tree; fan-palm
度脱 度脫 100 to save; to rescue; to relieve them from the suffering of this world and take them nirvana
恶报 惡報 195 retribution for wrongdoing
恶道 惡道 195
 1. evil path
 2. an evil rebirth; an evil destiny; an unfortunate rebirth; hell
恶趣 惡趣 195 an evil rebirth; an evil destiny; an unfortunate rebirth; hell
恶世 惡世 195 an evil age
二边 二邊 195 two extremes
二法 195
 1. two dharmas; two kinds of dharma
 2. dichotomy
二根 195 two roots
二果 195 Sakṛdāgāmin
二相 195 the two attributes
二种 二種 195 two kinds
二字 195
 1. two characters
 2. a monastic
而作是念 195 made within himself the following reflection
二道 195 the two paths
二十五有 195 twenty-five forms of existence
恶业 惡業 195 unwholesome acts; evil intentions
法爱 法愛 102 love of the Dharma
发阿耨多罗三藐三菩提心 發阿耨多羅三藐三菩提心 102 aspiration to attain supreme perfect enlightenment
法尔 法爾 102 the nature of phenonema
法灭 法滅 102 the extinction of the teachings of the Buddha
发菩提心 發菩提心 102 bodhicittotpāda; initiate the bodhi mind
法忍 102
 1. Dharma Patience
 2. patience attained through Dharma
 3. patience attained through Dharma
法僧 102 a monk who recites mantras
法行 102 to practice the Dharma
法要 102
 1. the essentials of a teaching
 2. the essence of a dharma
 3. a Dharma service
发意 發意 102 to make a vow to acheive supreme enlightenment; to act with bodhicitta
法义 法義 102
 1. definition of the Dharma
 2. the teaching of a principle
法用 102 the essence of a dharma
发愿 發願 102
 1. Make a Vow
 2. Making Vows
 3. to make a vow; praṇidhānaṃ
法鼓 102 a dharma drum; dharmadundubhi; dharmabheri
发露 發露 102 to reveal; to manifest
法门 法門 102
 1. Dharma gate
 2. dharmaparyāya; dharma gate; a way of teaching the Dharma; a Buddhist teaching; a Dharma door
法名 102 Dharma name
犯戒 102
 1. Violation of Precepts
 2. to break the precepts
放光 102
 1. to emit light
 2. to produce light
方便说法 方便說法 102 expedient means
方便智 102 wisdom of skilful means; upāyajñāna
方等 102 vaipulya; vaidalya; vast; extended
方等经 方等經 102 Vaipulya sutras
方广 方廣 102 Vaipulya (profound teachings); vaipulya; vast; extended
放逸 102
 1. Laxity
 2. heedlessness; carelessness; pleasure-seeking; pramada
烦恼魔 煩惱魔 102 Māra of afflictions; Māra the tempter; an evil that harms one's mind
烦恼习 煩惱習 102 latent tendencies; predisposition
梵行 102
 1. brahmacarya; pure practices; religious life
 2. Brahmin; Brahman
凡愚 102 common and ignorant
犯重 102 a serious offense
法如 102 dharma nature
法水 102
 1. Dharma Water
 2. Dharma is like water
法堂 102
 1. Fo Guang Shan Founder's Quarters
 2. Dharma Hall
 3. a Dharma hall
法应 法應 102 Dharmakāya offers all an opportunity
法雨 102
 1. Dharma rain
 2. Dharma Rain
法住 102 dharma abode
非道 102 heterodox views
非非想 102 neither perceiving nor not perceiving
非家 102 homeless
非量 102 mistaken understanding
非我 102 selflessness; non-self; anātman; anattā
非有 102 does not exist; is not real
粪扫衣 糞掃衣 102 monastic robes
分陀利 102 pundarika
佛法僧 102
 1. Buddha, Dharma, Sangha
 2. the Buddha, the Dharma, and the Sangha; the Triple Gem; the three treasures of Buddhism
佛观 佛觀 102 visualization of the Buddha
佛国土 佛國土 102
 1. buddhakṣetra; a Buddha land
 2. Buddha's country
佛境界 102 realm of buddhas
佛神力 102 the Buddha's spiritual power
佛乘 102 Buddha vehicle; buddhayāna
佛说 佛說 102 buddhavacana; as spoken by the Buddha
佛性 102 Buddha-nature; buddhadhatu
佛眼 102 Buddha eye
佛言 102
 1. the Buddha said
 2. buddhavacana; the teachings of the Buddha
佛语 佛語 102
 1. Buddha Talk
 2. buddhavacana; the words of the Buddha
佛道 102
 1. Buddhahood
 2. the Buddha Way
 3. Way of the Buddha
 4. Buddhist practice
 5. bodhi; enlightenment
 6. the path leading to enlightenment
佛地 102 Buddha stage; Buddha ground; buddha-bhūmi
佛身 102
 1. Buddha's Body
 2. buddhakaya; Buddha-body
佛足 102 buddhapāda; Buddha footprints
福德 102
 1. Fortune and Virtue
 2. Merit and Virtue
 3. merit earned; reward; good fortune and good moral conduct
福田 102
 1. field of merit
 2. field of blessing
甘露法 103 ambrosial Dharma
甘露法雨 103 ambrosial Dharma rain; sweet rain of Dharma
功德无量 功德無量 103 boundless merit
供佛 103 to make offerings to the Buddha
功德聚 103 stupa
贡高 貢高 103 proud; arrogant; conceited
恭敬供养 恭敬供養 103 honored
观佛 觀佛 103 to contemplate on the Buddha
观法 觀法 103 techniques for insight; vipaśyanā
广说 廣說 103 to explain; to teach
龟藏六 龜藏六 103 a turtle has six hiding places
归命 歸命 103
 1. to devote one's life
 2. namo; to pay respect to; homage
归依佛 歸依佛 103 to take refuge in the Buddha
果报 果報 103 fruition; the result of karma
过去久远阿僧祇劫 過去久遠阿僧祇劫 103 in the remote past many asankhyeya kalpa ago
恒沙 恆沙 104
 1. sands of the River Ganges
 2. the sand of the River Ganges; as numerous as grains of sand in the River Ganges
恒河沙 恆河沙 104
 1. Sands of the Ganges
 2. grains of sand in the Ganges River; innumerable
 3. the sand of the River Ganges; as numerous as grains of sand in the River Ganges
护世 護世 104 protectors of the world
化度 104 convert and liberate; teach and save
华鬘 華鬘 104 hair tied with flowers; wreath; necklace of flowers
华香 華香 104 incense and flowers
化众生 化眾生 104 to transform living beings
化佛 104 a Buddha image
坏相 壞相 104 state of destruction
坏色 壞色 104 kasaya; kaṣāya
幻惑 104
 1. illusory
 2. to delude
还灭 還滅 104 ceasing; cessation; nivṛtti
幻士 104 an illusionist; a conjurer
幻师 幻師 104
 1. magician
 2. an illusionist; a conjurer
欢喜踊跃 歡喜踊躍 104 leaped up with joy
化现 化現 104 a incarnation
化作 104 to produce; to conjure
慧日 104
 1. to have illuminating wisdom like the Buddha
 2. Huiri
 3. Huiri
毁辱 毀辱 104 to slander and humiliate
慧光 104
 1. the light of wisdom
 2. Huiguang
 3. Ekō
 4. Ekō
慧命 104
 1. wisdom-life
 2. friend; brother
毁呰 毀呰 104 to denigrate
火法 104 a burnt offering; homa
集谛 集諦 106 the truth of the cause of suffering; the noble truth of the cause of suffering
济度 濟度 106 to ferry across
偈赞 偈讚 106 to sing in praise of
见大 見大 106 the element of visibility
渐教 漸教 106 gradual teachings
见性 見性 106
 1. Seeing One's Nature
 2. to see one's true nature; to realize one's Buddha nature
见法 見法 106
 1. for a Dharma to manifest in the world
 2. to realize the impermanence and nonself of all dharmas
 3. to understand reality
见佛 見佛 106
 1. Seeing the Buddha
 2. to see the Buddha
见者 見者 106 observer; draṣṭṛ
教诫 教誡 106 instruction; teaching
袈裟 106
 1. kasaya
 2. kasaya; kaṣāya
 3. kasaya
伽陀 106 gatha; verse
结戒 結戒 106 bound by precepts
戒律 106
 1. Precepts
 2. śīla and vinaya; precepts and rules
结缚 結縛 106 a mental fetter or bond
劫烧 劫燒 106 kalpa fire
戒行 106 to abide by precepts
皆有佛性 106 possess the Buddha-nature
金刚不坏 金剛不壞 106 indestructible diamond
金刚不坏身 金剛不壞身 106 a body as indestructible as diamond
金刚身 金剛身 106 the diamond body
金轮 金輪 106 golden wheel; kancana-mandala; kancana-cakra
经教 經教 106 teaching of the sūtras
经律 經律 106 Collection of Discourses and Collection of Monastic Rules
净修 淨修 106 proper cultivation
金刚宝藏 金剛寶藏 106 vajra treasure
经法 經法 106 canonical teachings
净法 淨法 106
 1. pure dharma
 2. the teaching of the Buddha
净饭王子 淨飯王子 106 Suddhodana' son
净戒 淨戒 106
 1. Pure Precepts
 2. perfect observance
 3. Jing Jie
精进力 精進力 106 unfailing progress; vīryabala
经论 經論 106 sutras and shastras; scriptures and commentaries
净命 淨命 106 friend; brother; āyuṣman
偈颂 偈頌 106 a gatha; a chant
救一切 106 saviour of all beings
九部 106 navaṅga; nine parts
九法 106 nine dharmas; navadharma
偈言 106 a verse; a gatha
伎乐 伎樂 106 music
俱生 106 occuring together
句义 句義 106 the meaning of a word; the meaning of a sentence
卷第二 106 scroll 2
卷第六 106 scroll 6
卷第三 106 scroll 3
卷第四 106 scroll 4
卷第五 106 scroll 5
具戒 106 full ordination; upasaṃpanna; upasaṃpadā
具足 106
 1. Completeness
 2. complete; accomplished
 3. Purāṇa
具足戒 106 full ordination; upasaṃpanna; upasaṃpadā
堪受 107 fit to receive [the teachings]
堪能 107 ability to undertake
渴爱 渴愛 107 thirsty desire; longing
空行 107 practicce according to emptiness
空寂 107 śūnyatā; emptiness; emptiness of inherent existence
空无 空無 107
 1. Emptiness
 2. śūnyatā; emptiness; emptiness of inherent existence
苦谛 苦諦 107 the truth of suffering; the noble truth of the existence of suffering
苦果 107
 1. Effects of Suffering
 2. suffering as a karmic result
苦集谛 苦集諦 107 the noble truth of the cause of suffering
苦灭道 苦滅道 107 the path of practice leading to the cessation of suffering
苦灭谛 苦滅諦 107 the noble truth of the extinction of suffering
苦灭圣谛 苦滅聖諦 107 the noble truth of the extinction of suffering
苦海 107
 1. ocean of suffering
 2. sea of suffering; abyss of worldly suffering
苦集 107 accumulation as the cause of suffering
苦痛 107 the sensation of pain
苦行 107
 1. austerity
 2. ascetism; tapas
苦乐 苦樂 107 joy and pain
来世 來世 108 future worlds; the next world; the next life
乐法 樂法 108 joy in the Dharma
乐苦 樂苦 108 happiness and suffering
乐修 樂修 108 joyful cultivation
历劫 歷劫 108 to pass through a kalpa
离生 離生 108 to leave the cycle of rebirth
离世间 離世間 108 transending the world
离欲 離欲 108 free of desire
利众生 利眾生 108 beneficial to the world
莲华 蓮華 108
 1. Lotus Flower
 2. a lotus flower; padma
 3. white lotus flower; pundarika
了知 108 to understand clearly
离垢 離垢 108
 1. Undefiled
 2. vimalā; stainless; immaculate
礼敬 禮敬 108 namo; to pay respect to; to revere
令众生 令眾生 108 lead sentient beings
利养 利養 108 gain
漏尽 漏盡 108 defilements exhausted
轮转生死 輪轉生死 108 passing through the cycle of life and death
罗刹 羅剎 108
 1. raksasa
 2. raksasa
罗门 羅門 108 Brahman
罗婆 羅婆 108 an instant; lava
律仪 律儀 108
 1. Vinaya and Rules
 2. rules and ceremonies
 3. restraint; saṃvara
律者 108 vinaya teacher
马宝 馬寶 109 the treasure of horses; aśvaratna
祕藏 109 to conceal a secret; treasury of the profound mysteries
密法 109 esoteric rituals
面门 面門 109
 1. forehead
 2. mouth
 3. line across the upper lip
妙果 109 wonderful fruit
妙智 109 wonderful Buddha-wisdom
妙善 109 wholesome; kuśala
灭谛 滅諦 109 the truth of the cessation of suffering; the noble truth of the extinction of suffering
灭度 滅度 109
 1. to extinguish worries and the sea of grief
 2. Nirvāṇa; Nibbāna; Nirvana
灭后 滅後 109 after the Buddhas's Nirvāṇa
密教 109 esoteric teachings; esoteric Buddhism
名天 109 famous ruler
名曰 109 to be named; to be called
命命鸟 命命鳥 109 kalavinka; jivajivaka bird
摩诃萨 摩訶薩 109
 1. mahasattva
 2. mahāsattva; mohasattva; a great being
摩尼宝 摩尼寶 109
 1. Mani Pearl
 2. mani-jewel
 3. mani jewel
摩尼宝珠 摩尼寶珠 109 mani jewel
摩尼珠 109
 1. Mani Pearl
 2. mani jewel; a wish fulfilling jewel
牟尼 109 a saint; a sage; a seer; muni
牧牛 109 cowherd
那罗 那羅 110
 1. nara; man
 2. naṭa; actor; dancer
难思议 難思議 110
 1. Inconceivable
 2. inconceivable
恼患 惱患 110 difficulties
内法 內法 110 the Buddhadharma; the Dharma
能持 110 ability to uphold the precepts
能信 110 able to believe
能别 能別 110 predicate; qualifier; visesana
能化 110 a teacher
能立 110 a proposition; sādhana
能破 110 refutation
能行 110 ability to act
念顷 念頃 110 kṣaṇa; an instant
念言 110 words from memory
泥犁 110 hell; niraya
偏袒右肩 112 bared his right shoulder
平等观 平等觀 112
 1. Mind of Equality
 2. contemplation of equality; contemplation on provisional truth
平等心 112 an impartial mind
平等性 112 universal nature
譬如母人 112 the simile of the mother [as the perfection of wisdom]
辟支佛 112 Pratyeka-Buddha; Pratyekabuddha
辟支佛乘 112 Pratyekabuddha vehicle
破僧 112
 1. to disrupt a monastic in meditation
 2. to disrupt the harmony of the monastic community
菩萨心 菩薩心 112
 1. Bodhi Mind
 2. a bodhisattva's mind
 3. bodhisattva's mind
菩萨境界 菩薩境界 112 realm of bodhisattvas
菩萨摩诃萨 菩薩摩訶薩 112 bodhisattva mahāsattva
菩萨品 菩薩品 112 Bodhisattvas chapter
菩萨僧 菩薩僧 112
 1. bodhisattva
 2. monastics belonging to a Mahayana school
菩萨位 菩薩位 112 bodhisattvahood
七灭诤法 七滅諍法 113 seven rules for eliminating conflict
千佛 113 thousand Buddhas
悭心 慳心 113 a miserly mind
契经 契經 113 a sutra; a sūtra; a scripture; a discourse
七觉 七覺 113 seven factors of enlightenment; seven aids to enlightenment; seven branches of enlightenment; seven aspects of enlightenment; seven bodhyaṅga
清净众 清淨眾 113 the monastic community
勤求 113 to diligently seek
勤修 113 cultivated; caritāvin
秋月 113 Autumn Moon
群生 113 all living beings
染心 114 afflicted mind; kliṣṭa-citta
人见 人見 114 the view of a person; view of a self
人空 114 empty of a permanent ego
人师 人師 114 a teacher of humans
热恼 熱惱 114 distressed; perturbed; troubled
人法 114 people and dharmas; people and teachings
人天 114
 1. humans and devas
 2. people and devas; all living things
人中 114 mānuṣyaka; a multitude of men
日月光 114 Sun, Moon, and Light
日月星 114 sun, moon and star
汝等 114 you [plural]; yuṣma; yūyam
如法 114 In Accord With
入佛 114 to bring an image of a Buddha
汝今谛听 汝今諦聽 114 pay attention closely
如来佛 如來佛 114 Tathagata Buddha
乳养 乳養 114 to nourish and nurture
入众 入眾 114 To Enter the Assembly
如来弟子 如來弟子 114 the Tathāgata's disciples
如来法身 如來法身 114 Dharmakāya of the Tathāgata
如来身 如來身 114 Tathāgata-kāya; Buddha-body
如来身相 如來身相 114 the appearance of the Tathāgata's body
如来藏 如來藏 82
 1. Tathagatagarbha
 2. Buddha-nature; Buddha-dhatu; Buddha Principle; Tathāgatagarbha
 3. tathatā; suchness; inherent nature; true nature; tathata
如如 114
 1. Thusness
 2. tathatā; suchness; inherent nature; true nature
三毒 115 three poisons; trivisa
三法 115
 1. three dharmas
 2. three aspects of the Dharma
三千大千世界 115 Three Thousandfold World System; trisāhasramahāsāhasralokadhātu; a great chiliocosm; trichiliocosm; the cosmos
三千世界 115 trisāhasramahāsāhasralokadhātu; billion world system; the cosmos
三十二相 115 the thirty two marks of excellence; the thirty-two characteristic marks
三世诸佛 三世諸佛 115 the Buddhas of past, present, and future
三尊 115 the three honored ones
三归 三歸 115 to take refuge in the Triple Gem
三归依 三歸依 115 to take refuge in the Triple Gem
三昧 115
 1. samadhi
 2. samādhi; concentrated meditation; mental concentration
僧宝 僧寶 115 the jewel of the monastic community
僧残 僧殘 115 the sin of a monastic
僧众 僧眾 115 the monastic community; the sangha
色有 115 material existence
沙门果 沙門果 115 the fruit of śramaṇa practice
善分 115 good morals; kuśala-pakṣa
善男子 115
 1. good men
 2. a good man; a son of a noble family
善女人 115
 1. good women
 2. a good woman; a daughter of a noble family
善逝 115 Immaculately Departed One; Well-Gone; Sugata
善说 善說 115 well expounded
善学 善學 115
 1. well trained
 2. Shan Xue
善法 115
 1. a wholesome dharma
 2. a wholesome teaching
善根 115
 1. Wholesome Roots
 2. virtuous roots; wholesome roots; kuśalamūla
上人 115
 1. supreme teacher
 2. shangren; senior monastic
善思 115 thoughtfulness; wholesome thinking
善哉 115
 1. Sadhu
 2. excellent
善知识 善知識 115 Dharma Friends; kalyāṇamitra; kalyāṇamitta; kalyanamitra
少欲 115 few desires
少欲知足 115 content with few desires
烧然 燒然 115 to incinerate
杀生 殺生 115
 1. Killing Lives
 2. to kill
舌根 115 organ of taste; tongue
摄持 攝持 115
 1. parigraha; to protect; to uphold; to take proper care
 2. grasping; saṃgraha
舍堕 捨墮 115 forfeiture offense; naiḥsargikapāyattika
舍家 捨家 115 to become a monk or nun
舍离 捨離 115 to abandon; to give up; to depart; to leave
深法 115 a profound truth
深经 深經 115 Mahāyāna sūtras; profound scriptures
深难见 深難見 115 profound and difficult to see
身受 115 the sense of touch; physical perception
生法 115 sentient beings and dharmas
圣果 聖果 115 sacred fruit
生盲一阐提 生盲一闡提 115 an icchantika blind from birth
生天 115 highest rebirth
生死际 生死際 115 the realm of Samsara
生死苦 生死苦 115 suffering of Saṃsāra
声闻缘觉 聲聞緣覺 115 Śrāvakas and Pratyekabuddhas
圣智 聖智 115 Buddha wisdom
什深 甚深 115 very profound; what is deep
摄受 攝受 115
 1. to receive, take in
 2. to protect; to uphold; received and taken care of; kindness
摄心 攝心 115 to concentrate
时到 時到 115 timely arrival
十地 115 Ten Grounds of Bodhisattva Path; Ten Grounds; the ten grounds of the bodhisattva path; daśabhūmi
十恶 十惡 115 the ten evils
十力 115 the ten powers of the Buddha; daśabala
世论 世論 115 worldly discussions; hedonistic teachings
失念 115 lose train of thought; wandering mind; loss of memory
食肉 115 to eat meat; meat permitted for eating
十方 115
 1. The Ten Directions
 2. the ten directions
十善业 十善業 115 ten wholesome kinds of karma
食时 食時 115
 1. mealtime
 2. forenoon; pūrvāhṇa
实有 實有 115 absolute reality; substantial unchanging existence; something truly existing
施者 115 giver
实法 實法 115 true teachings
十方世界 115 the worlds in all ten directions
世间法 世間法 115
 1. Worldly Rules
 2. world law; lokadharma; lokadhamma
十善 115 the ten virtues
施设 施設 115 to establish; to set up
食身 115 saṃbhogakāya; sambhogakaya; enjoyment body; reward body
世俗智 115 secular understanding
示现 示現 115
 1. Manifestation
 2. to manifest
 3. to manifest; to display
施主 115
 1. benefactor
 2. an alms giver; a donor
师子吼 師子吼 115 lion’s roar
授记 授記 115 Vyakarana (prophecies); a prediction; vyākaraṇa
受戒 115
 1. Take the Precepts
 2. to take precepts
受者 115 recipient
受持 115
 1. uphold
 2. to accept and maintain faith; to uphold
受决 受決 115 a prophecy
首楞严 首楞嚴 115
 1. śūraṅgama; heroic; resolute
 2. Śūraṅgama sūtra; Surangama Sutra
水上泡 115 bubble on the water
水想 115 contemplation of water
顺世 順世 115
 1. to die (of a monastic)
 2. materialistic; lokāyata
说经 說經 115 to explain a sūtra; to expound the classics
说偈言 說偈言 115 uttered the following stanzas
说法者 說法者 115 expounder of the Dharma
说戒 說戒 115
 1. explation of the precepts; upoṣadha
 2. half monthly confession
四倒 115 four inverted beliefs; four false beliefs
四谛 四諦 115 the fourfold noble truth; four noble truths
四颠倒 四顛倒 115 four inverted beliefs; four false beliefs
四法 115 the four aspects of the Dharma
死魔 115 the evil of death; Māra of death
四真谛 四真諦 115 the fourfold noble truth; four noble truths
四众 四眾 115 the fourfold assembly; the four communities
四重 115 four grave prohibitions
四种修 四種修 115 four kinds of cultivation
四恶趣 四惡趣 115 four evil destinies
斯陀含果 115 the fruit of a Sakṛdāgāmin
四重禁 115 four grave prohibitions
随类 隨類 115 according to type
随喜 隨喜 115
 1. to rejoice [in the welfare of others]
 2. anumodana; admiration
所以者何 115 Why is that?
所藏 115 the thing stored
所持 115 adhisthana; empowerment
所行 115 actions; practice
他力 116 the power of another
檀波罗蜜 檀波羅蜜 116 dana-paramita; the paramita of generosity
贪爱 貪愛 116
 1. Clinging
 2. passion; desire; rāga
贪着 貪著 116 attachment to desire
田夫 116 ploughman; one who lives by ploughing
天华 天華 116 divine flowers
天眼 116
 1. divine eye
 2. divine sight
天中天 116 god of the gods
天尊 116 most honoured among devas
调伏 調伏 116
 1. to subdue
 2. tame; to mediate between physical, verbal, and mental karma and overcome evil
通利 116 sharp intelligence
头面礼 頭面禮 116 to prostrate
头陀 頭陀 116
 1. austerities
 2. qualities of purification; dhutaguṇa
涂身 塗身 116 to annoint
徒众 徒眾 116 a group of disciples
王难 王難 119 persecution of Buddhism
往生 119
 1. to be reborn
 2. a future life
往诣 往詣 119 to go to; upagam
妄语 妄語 119 Lying
未曾有 119
 1. Never Before
 2. never before seen; abdhutadharma
未曾有法 119 dharmas that have not yet come to pass
未度者 119 people who have not yet transcended
未离欲 未離欲 119 not yet free from desire
未来世 未來世 119 times to come; the future
围遶 圍遶 119 to circumambulate
闻法 聞法 119 to hear the Dharma; to listen to the teachings of the Buddha
闻经 聞經 119 to hear the Dharma; to listen to the teachings of the Buddha
闻者 聞者 119 hearer; śrotṛ
我法 119
 1. self and dharmas
 2. my teachings
我所 119
 1. my; mama
 2. conception of possession; mamakāra
我我所 119 conception of possession; mamakāra
我相 119 the notion of a self
我有 119 the illusion of the existence of self
我身 119 I; myself
我语 我語 119 atmavada; notions of a self
无常苦空 無常苦空 119 impermanence
无常想 無常想 119 the notion of impermanence
五处 五處 119 five places; panca-sthana
无二 無二 119 advaya; nonduality; not two
五戒 119 the five precepts
五逆 119 pañca-ānantarya-karma; Five Great Violations; Five Cardinal Sins; the five heinous crimes
五逆罪 119 pañca-ānantarya-karma; the Five Great Violations; Five Cardinal Sins; the five heinous crimes
无实 無實 119 not ultimately real
五时 五時 119 five periods
无所有 無所有 119 nothingness
五无间罪 五無間罪 119 Avici Hell; offenses deserving Fivefold Relentless Retribution
無想 119 no notion
无依 無依 119 without basis; with nothing on which to rely; unreliable
五欲 五慾 119 the five desires
无惭 無慚 119 shamelessness; āhrīkya
无垢 無垢 119
 1. No Impurity
 2. vimalā; nirmala; stainless; immaculate
无间业 無間業 119 unremitting karma
无量劫 無量劫 119 innumerable kalpas; uncountable eons
无量无边功德 無量無邊功德 119 immeasurable, boundless merit
无量亿劫 無量億劫 119 countless kalpas
无量众生 無量眾生 119 innumerable beings
无漏 無漏 119
 1. Untainted
 2. having no passion or delusion; anasrava
无染 無染 119 undefiled
无色 無色 119 formless; no form; arupa
无上道 無上道 119 supreme path; unsurpassed way
无上菩提 無上菩提 119
 1. Supreme Bodhi
 2. samyaksaṃbodhi; unsurpassed complete perfect enlightenment; supreme bodhi
无上尊 無上尊 119 without superior; peerless; exalted one
无生 無生 119
 1. No-Birth
 2. anutpāda; unproduced; non-arising
无数佛 無數佛 119 innumerable Buddhas
无数劫 無數劫 119 innumerable kalpas
无为法 無為法 119 an unconditioned dhárma; asaṃskṛta-dhárma
无有子息 無有子息 119 have no son
无余 無餘 119
 1. not excessive
 2. without remainder; niravasesa
西行 120
 1. going west
 2. Saigyō
现见 現見 120 to immediately see
闲居 閑居 120 a place to rest
现生 現生 120 the present life
现法 現法 120 for a Dharma to manifest in the world
香华 香華 120 incense and flowers
香花供养 香花供養 120 They offer to it flowers and incense.
相续 相續 120 causal connection; continuity of cause and effect
险难 險難 120 difficulty
邪正 120 heterodox and orthodox
邪见 邪見 120 mistaken view; wrong view; perverse view; mithyadrsti
邪命 120 heterodox practices
邪婬 120 to commit sexual misconduct
信根 120 faith; the root of faith
薪尽火灭 薪盡火滅 120 with the fuel consumed the fire is extinguished
信乐 信樂 120 joy of believing
信施 120 trust in charity
信受 120 to believe and accept
心想 120 thoughts of the mind; thought
心心 120 the mind and mental conditions
心作 120 karmic activity of the mind
行乞 120 to beg; to ask for alms
行住坐卧 行住坐臥 120
 1. walking, standing, sitting, and lying down
 2. etiquette in the four postures
行法 120 cultivation method
形寿 形壽 120 lifespan
性罪 120 natural sin
心所 120 a mental factor; caitta
修善 120 to cultivate goodness
修多罗 修多羅 120 sūtra; sutta
修法 120 a ritual
虚空等 虛空等 120 the same as empty space
言依 121 dependence on words
杨枝 楊枝 121 willow branch
厌离 厭離 121 to give up in disgust
业缘 業緣 121
 1. Karmic Condition
 2. karmic conditions; karmic connections
业受 業受 121 karmic lifespan
业行 業行 121
 1. actions; deeds
 2. kṛtya; ill usage or treatment
一尘 一塵 121 a grain of dust; a single particle
异见 異見 121 different view
疑结 疑結 121 the bond of doubt
一切种智 一切種智 121 knowledge of all aspects; all embracing wisdom; sarvākārajñatā; sarvakarajnata
一食 121 one meal
疑网 疑網 121 a web of doubt
义味 義味 121 flavor of the meaning
一阐提 一闡提 121 icchantika; an incorrigible
异法 異法 121 a counter example
依果 121 correlative effect; fruition of an outflow; niṣyandaphala
一劫 121
 1. one kalpa
 2. one kalpa
一句 121
 1. a sentence
 2. a single verse; a single word
意乐 意樂 121
 1. joy; happiness
 2. mental disposition; āśaya
阴魔 陰魔 121 evil that works through the five skandas
应法 應法 121 in harmony with the Dharma
应供养 應供養 121 worthy of worship
应观 應觀 121 may observe
应当学 應當學 121 wrongdoing; misdeed; minor misdeed; duṣkṛta; dukkaṭa
应化 應化 121
 1. manifestation in response
 2. nirmita
应作 應作 121 a manifestation
婬怒癡 121 desire, anger, and ignorance
音声 音聲 121 sound; noise
因缘相 因緣相 121 not having a nature of its own
一切处 一切處 121
 1. all places; everywhere
 2. kasina
一切大众 一切大眾 121 all beings
一切法 121
 1. all dharmas; all things; sarvadharma
 2. all phenomena
一切法无我 一切法無我 121 all dharmas are absent of self
一切苦 121 all difficulty
一切如来 一切如來 121 all Tathagatas
一切声 一切聲 121 every sound
一切智 121
 1. wisdom of all
 2. sarvajñatā; all-knowledge; omniscience
一切众生 一切眾生 121
 1. all sentient beings
 2. all beings
一切诸佛 一切諸佛 121 all Buddhas
一切经 一切經 121 all scriptures
一一方 121 ekaikasyam disi
一音 121
 1. one voice
 2. one sound; the sound of the Buddha
有何因缘 有何因緣 121 What are the causes and conditions?
右绕 右繞 121 to circumambulate in a clockwise direction
有无 有無 121 existent and non-existent; having identity and emptiness
右膝着地 右膝著地 121 placing the right knee on the ground
有想 121 having apperception
右旋 121 to circumambulate in a clockwise direction
优钵罗 優鉢羅 121 utpala; blue lotus
有对 有對 121 hindrance
有法 121 something that exists
优婆塞 優婆塞 121
 1. upasaka
 2. upasaka; a male lay Buddhist
优婆夷 優婆夷 121
 1. upasika
 2. upasika; a female lay Buddhist
优昙 優曇 121
 1. udumbara
 2. Youtan
优昙华 優曇華 121 udumbara flower
遊戏 遊戲 121 to be free and at ease
有缘 有緣 121
 1. to have a cause, link, or connection
 2. having karmic affinity; having a karmic connection
欲界 121 realm of desire
欲乐 欲樂 121 the joy of the five desires
欲生 121 arising from desire
圆光一寻 圓光一尋 121 halo extending one fathom
怨敌 怨敵 121 an enemy
怨家 121 an enemy
缘觉 緣覺 121
 1. pratyekabuddha
 2. pratyekabuddha
缘起 緣起 121
 1. Dependent Origination
 2. dependent origination; conditioned origination; dependent arising
浴池 121 a bath; a pool
月喻 121 the moon simile
愚夫 121 a fool; a simpleton; bāla
欲海 121 the ocean of desire
云何不起 121 how is it without origination?
杂秽 雜穢 122 vulgar
赞歎 讚歎 122 praise
造颂 造頌 122 gatha; detached verse
增上 122 additional; increased; superior
增上果 122 adhipatiphala; predominant fruition
增上慢 122 conceit; abhimāna
真解脱 真解脫 122 true liberation
真性 122 inherent nature; essence; true nature
真谛 真諦 122
 1. truth
 2. paramartha; paramārtha; paramārthasatya; absolute truth; supreme truth
 3. Paramartha; Paramartha; Paramārtha; Paramartha
正见 正見 122
 1. Right View
 2. right understanding; right view
正趣 122 correct path
正士 122 correct scholar; bodhisattva
正业 正業 122
 1. Right Action
 2. right action
正治 122 right effort
正觉 正覺 122 sambodhi; perfect enlightenment
诤论 諍論 122 to debate
正受 122 samāpatti; meditative attainment
正行 122 right action
真实义 真實義 122
 1. true meaning
 2. true meaning; principle
智海 122 Ocean of Wisdom
鵄枭 鵄梟 122 various owls
知行 122 Understanding and Practice
知众 知眾 122 a sense of social gatherings
执持 執持 122 to hold firmly; grasp; dharana
知法 122 to understand the Dharma; to know the teachings of the Buddha
知见 知見 122
 1. Understanding
 2. to know by seeing
制戒 122 rules; vinaya
祇夜 122 geya; geyya; mixed verses and prose
执着 執著 122
 1. attachment
 2. grasping
制罪 122 transgressions against formulated precepts
中道 122
 1. Middle Way
 2. the middle way
众多学法 眾多學法 122 monastic community study; study for monastic living
种善根 種善根 122 to plant wholesome roots
众圣 眾聖 122 all sages
中食 122 midday meal
众学法 眾學法 122 monastic community study; study for monastic living
种智 種智 122 knowledge of the seed or cause of all phenomena
重担 重擔 122 a heavy load
众会 眾會 122 an assembly of monastics
众苦 眾苦 122 all suffering
众生见 眾生見 122 the view of a being
众生说 眾生說 122 to explain a sūtra to many people
众生心 眾生心 122 the minds of sentient beings
种性 種性 122 lineage; gotra
中有 122 an intermediate existence between death and rebirth
呪师 呪師 122 spell master; vaidyaka
诸比丘 諸比丘 122 monks
住地 122 abode
诸法 諸法 122 all things; all dharmas
诸法之王 諸法之王 122 master of all laws
诸佛 諸佛 122 Buddhas; all Buddhas
诸菩萨 諸菩薩 122 bodhisattvas
诸人 諸人 122 people; jana
诸如来 諸如來 122 all tathagatas
住世 122 living in the world
诸世间 諸世間 122 worlds; all worlds
诸天 諸天 122 devas
诸天人民 諸天人民 122 Gods and men
诸相 諸相 122 all appearances; all characteristics
诸缘 諸緣 122 karmic conditions
诸众生 諸眾生 122 all beings
专念 專念 122 to concentrate; to fix attention [on an object]
专修 專修 122 focused cultivation
庄严具 莊嚴具 122 adornment; ornament
转轮王 轉輪王 122 a wheel turning king; cakravartin
诸处 諸處 122 everywhere; sarvatra
诸技术 諸技術 122 arts and crafts; śilpasthāna
浊世 濁世 122 the world in chaos
自度 122 self-salvation
自少欲 122 having few wants himself
自生 122 self origination
自心 122 One's Mind
自性 122
 1. Self-Nature
 2. intrinsic nature; original nature; essential nature; svabhava
 3. primordial matter; nature; prakṛti
自言 122 to admit by oneself
总持 總持 122
 1. to hold to the good, total retention
 2. dharani; total retention
罪報 罪報 122 retribution
最上 122 supreme
最胜 最勝 122
 1. jina; conqueror
 2. supreme; uttara
 3. Uttara
罪业 罪業 122 sin; karma
最正觉 最正覺 122 abhisaṃbuddha; supreme perfect enlightenment
作佛 122 to become a Buddha