Glossary and Vocabulary for Mañjuśrī speaks the Prajñāpāramitā Sūtra 文殊師利所說般若波羅蜜經

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 146 文殊師利 wénshūshīlì Mañjuśrī; Manjushri; Manjusri 是時文殊師利及諸菩薩摩訶薩眾遇此光者
2 146 般若波羅蜜 bōrěbōluómì Prajñāpāramitā; Prajnaparamita; Perfection of Wisdom 不可解者即般若波羅蜜
3 146 般若波羅蜜 bōrěbōluómì Prajñāpāramitā 不可解者即般若波羅蜜
4 111 世尊 shìzūn World-Honored One 爾時世尊於中夜時放大光明
5 111 世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; lokanātha 爾時世尊於中夜時放大光明
6 107 Kangxi radical 71 非有非無
7 107 to not have; without 非有非無
8 107 mo 非有非無
9 107 to not have 非有非無
10 107 Wu 非有非無
11 107 mo 非有非無
12 99 infix potential marker 不來不去
13 97 self 我於中夜見大光明十重照耀
14 97 [my] dear 我於中夜見大光明十重照耀
15 97 Wo 我於中夜見大光明十重照耀
16 97 self; atman; attan 我於中夜見大光明十重照耀
17 97 ga 我於中夜見大光明十重照耀
18 93 yán to speak; to say; said 舍利弗白佛言
19 93 yán language; talk; words; utterance; speech 舍利弗白佛言
20 93 yán Kangxi radical 149 舍利弗白佛言
21 93 yán phrase; sentence 舍利弗白佛言
22 93 yán a word; a syllable 舍利弗白佛言
23 93 yán a theory; a doctrine 舍利弗白佛言
24 93 yán to regard as 舍利弗白佛言
25 93 yán to act as 舍利弗白佛言
26 93 yán word; vacana 舍利弗白佛言
27 93 yán speak; vad 舍利弗白佛言
28 89 Buddha; Awakened One 一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
29 89 relating to Buddhism 一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
30 89 a statue or image of a Buddha 一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
31 89 a Buddhist text 一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
32 89 to touch; to stroke 一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
33 89 Buddha 一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
34 89 Buddha; Awakened One 一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
35 78 Ru River 汝今晨朝來門外乎
36 78 Ru 汝今晨朝來門外乎
37 71 method; way 說一一法
38 71 France 說一一法
39 71 the law; rules; regulations 說一一法
40 71 the teachings of the Buddha; Dharma 說一一法
41 71 a standard; a norm 說一一法
42 71 an institution 說一一法
43 71 to emulate 說一一法
44 71 magic; a magic trick 說一一法
45 71 punishment 說一一法
46 71 Fa 說一一法
47 71 a precedent 說一一法
48 71 a classification of some kinds of Han texts 說一一法
49 71 relating to a ceremony or rite 說一一法
50 71 Dharma 說一一法
51 71 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 說一一法
52 71 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 說一一法
53 71 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 說一一法
54 71 quality; characteristic 說一一法
55 67 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 說無盡妙法
56 67 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 說無盡妙法
57 67 shuì to persuade 說無盡妙法
58 67 shuō to teach; to recite; to explain 說無盡妙法
59 67 shuō a doctrine; a theory 說無盡妙法
60 67 shuō to claim; to assert 說無盡妙法
61 67 shuō allocution 說無盡妙法
62 67 shuō to criticize; to scold 說無盡妙法
63 67 shuō to indicate; to refer to 說無盡妙法
64 67 shuō speach; vāda 說無盡妙法
65 67 shuō to speak; bhāṣate 說無盡妙法
66 67 shuō to instruct 說無盡妙法
67 67 白佛 bái fó to address the Buddha 舍利弗白佛言
68 66 fēi Kangxi radical 175 非有非無
69 66 fēi wrong; bad; untruthful 非有非無
70 66 fēi different 非有非無
71 66 fēi to not be; to not have 非有非無
72 66 fēi to violate; to be contrary to 非有非無
73 66 fēi Africa 非有非無
74 66 fēi to slander 非有非無
75 66 fěi to avoid 非有非無
76 66 fēi must 非有非無
77 66 fēi an error 非有非無
78 66 fēi a problem; a question 非有非無
79 66 fēi evil 非有非無
80 63 如是 rúshì of such a form; evaṃrūpa 如是種種功德皆悉具足
81 59 gào to tell; to say; said; told 告舍利弗
82 59 gào to request 告舍利弗
83 59 gào to report; to inform 告舍利弗
84 59 gào to announce; to disclose; to raise a lawsuit 告舍利弗
85 59 gào to accuse; to sue 告舍利弗
86 59 gào to reach 告舍利弗
87 59 gào an announcement 告舍利弗
88 59 gào a party 告舍利弗
89 59 gào a vacation 告舍利弗
90 59 gào Gao 告舍利弗
91 59 gào to tell; jalp 告舍利弗
92 58 舍利弗 shèlìfú Sariputra; Sariputta 爾時舍利弗
93 56 zhě ca 若有眾生樂聲聞者說聲聞乘
94 54 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 得陀羅尼
95 54 děi to want to; to need to 得陀羅尼
96 54 děi must; ought to 得陀羅尼
97 54 de 得陀羅尼
98 54 de infix potential marker 得陀羅尼
99 54 to result in 得陀羅尼
100 54 to be proper; to fit; to suit 得陀羅尼
101 54 to be satisfied 得陀羅尼
102 54 to be finished 得陀羅尼
103 54 děi satisfying 得陀羅尼
104 54 to contract 得陀羅尼
105 54 to hear 得陀羅尼
106 54 to have; there is 得陀羅尼
107 54 marks time passed 得陀羅尼
108 54 obtain; attain; prāpta 得陀羅尼
109 52 xiū to decorate; to embellish 我如是修般若波羅蜜
110 52 xiū to study; to cultivate 我如是修般若波羅蜜
111 52 xiū to repair 我如是修般若波羅蜜
112 52 xiū long; slender 我如是修般若波羅蜜
113 52 xiū to write; to compile 我如是修般若波羅蜜
114 52 xiū to build; to construct; to shape 我如是修般若波羅蜜
115 52 xiū to practice 我如是修般若波羅蜜
116 52 xiū to cut 我如是修般若波羅蜜
117 52 xiū virtuous; wholesome 我如是修般若波羅蜜
118 52 xiū a virtuous person 我如是修般若波羅蜜
119 52 xiū Xiu 我如是修般若波羅蜜
120 52 xiū to unknot 我如是修般若波羅蜜
121 52 xiū to prepare; to put in order 我如是修般若波羅蜜
122 52 xiū excellent 我如是修般若波羅蜜
123 52 xiū to perform [a ceremony] 我如是修般若波羅蜜
124 52 xiū Cultivation 我如是修般若波羅蜜
125 52 xiū bhāvanā / spiritual cultivation 我如是修般若波羅蜜
126 52 xiū pratipanna; spiritual practice 我如是修般若波羅蜜
127 50 suǒ a few; various; some 於諸佛所深種善根
128 50 suǒ a place; a location 於諸佛所深種善根
129 50 suǒ indicates a passive voice 於諸佛所深種善根
130 50 suǒ an ordinal number 於諸佛所深種善根
131 50 suǒ meaning 於諸佛所深種善根
132 50 suǒ garrison 於諸佛所深種善根
133 50 suǒ place; pradeśa 於諸佛所深種善根
134 46 Yi 亦覩光明
135 45 不可得 bù kě dé cannot be obtained 而眾生實不可得
136 45 不可得 bù kě dé unobtainable 而眾生實不可得
137 45 不可得 bù kě dé unattainable 而眾生實不可得
138 44 如來 rúlái Tathagata 必是如來放此光明
139 44 如來 Rúlái Tathagata 必是如來放此光明
140 44 如來 rúlái Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One 必是如來放此光明
141 43 dìng to decide 汝為定求
142 43 dìng certainly; definitely 汝為定求
143 43 dìng to determine 汝為定求
144 43 dìng to calm down 汝為定求
145 43 dìng to set; to fix 汝為定求
146 43 dìng to book; to subscribe to; to order 汝為定求
147 43 dìng still 汝為定求
148 43 dìng Concentration 汝為定求
149 43 dìng meditative concentration; meditation 汝為定求
150 43 dìng real; sadbhūta 汝為定求
151 39 爾時 ěr shí at that time 爾時世尊於中夜時放大光明
152 39 爾時 ěr shí at that time; atha khalu 爾時世尊於中夜時放大光明
153 38 desire 并欲願聞甘露妙法
154 38 to desire; to wish 并欲願聞甘露妙法
155 38 to desire; to intend 并欲願聞甘露妙法
156 38 lust 并欲願聞甘露妙法
157 38 desire; intention; wish; kāma 并欲願聞甘露妙法
158 36 zuò to do 作是念已
159 36 zuò to act as; to serve as 作是念已
160 36 zuò to start 作是念已
161 36 zuò a writing; a work 作是念已
162 36 zuò to dress as; to be disguised as 作是念已
163 36 zuō to create; to make 作是念已
164 36 zuō a workshop 作是念已
165 36 zuō to write; to compose 作是念已
166 36 zuò to rise 作是念已
167 36 zuò to be aroused 作是念已
168 36 zuò activity; action; undertaking 作是念已
169 36 zuò to regard as 作是念已
170 36 zuò action; kāraṇa 作是念已
171 35 to go; to 皆悉住於不退轉地
172 35 to rely on; to depend on 皆悉住於不退轉地
173 35 Yu 皆悉住於不退轉地
174 35 a crow 皆悉住於不退轉地
175 34 zhī to know 知諸大眾悉已在門外
176 34 zhī to comprehend 知諸大眾悉已在門外
177 34 zhī to inform; to tell 知諸大眾悉已在門外
178 34 zhī to administer 知諸大眾悉已在門外
179 34 zhī to distinguish; to discern 知諸大眾悉已在門外
180 34 zhī to be close friends 知諸大眾悉已在門外
181 34 zhī to feel; to sense; to perceive 知諸大眾悉已在門外
182 34 zhī to receive; to entertain 知諸大眾悉已在門外
183 34 zhī knowledge 知諸大眾悉已在門外
184 34 zhī consciousness; perception 知諸大眾悉已在門外
185 34 zhī a close friend 知諸大眾悉已在門外
186 34 zhì wisdom 知諸大眾悉已在門外
187 34 zhì Zhi 知諸大眾悉已在門外
188 34 zhī Understanding 知諸大眾悉已在門外
189 34 zhī know; jña 知諸大眾悉已在門外
190 34 善男子 shàn nánzi good men 善男子
191 34 善男子 shàn nánzi a good man; a son of a noble family 善男子
192 34 rén person; people; a human being 及諸菩薩摩訶薩十萬人俱
193 34 rén Kangxi radical 9 及諸菩薩摩訶薩十萬人俱
194 34 rén a kind of person 及諸菩薩摩訶薩十萬人俱
195 34 rén everybody 及諸菩薩摩訶薩十萬人俱
196 34 rén adult 及諸菩薩摩訶薩十萬人俱
197 34 rén somebody; others 及諸菩薩摩訶薩十萬人俱
198 34 rén an upright person 及諸菩薩摩訶薩十萬人俱
199 34 rén person; manuṣya 及諸菩薩摩訶薩十萬人俱
200 32 zhù to dwell; to live; to reside 皆悉住於不退轉地
201 32 zhù to stop; to halt 皆悉住於不退轉地
202 32 zhù to retain; to remain 皆悉住於不退轉地
203 32 zhù to lodge at [temporarily] 皆悉住於不退轉地
204 32 zhù verb complement 皆悉住於不退轉地
205 32 zhù attaching; abiding; dwelling on 皆悉住於不退轉地
206 32 不可思議 bù kě sīyì inconceivable; unimaginable; unfathomable 佛法身者不可思議
207 32 不可思議 bù kě sīyì acintya; inconceivable 佛法身者不可思議
208 31 一切 yīqiè temporary 一切菩薩及諸比丘
209 31 一切 yīqiè the same 一切菩薩及諸比丘
210 30 菩提 pútí bodhi; enlightenment 汝何故為眾生說法令得菩提
211 30 菩提 pútí bodhi 汝何故為眾生說法令得菩提
212 30 菩提 pútí bodhi; enlightenment; awakening 汝何故為眾生說法令得菩提
213 29 善女人 shàn nǚrén good women 善女人
214 29 善女人 shàn nǚrén a good woman; a daughter of a noble family 善女人
215 29 xiàng to observe; to assess 教諸菩薩入一相門
216 29 xiàng appearance; portrait; picture 教諸菩薩入一相門
217 29 xiàng countenance; personage; character; disposition 教諸菩薩入一相門
218 29 xiàng to aid; to help 教諸菩薩入一相門
219 29 xiāng a chancellor; a prime minister; a high minister 教諸菩薩入一相門
220 29 xiàng a sign; a mark; appearance 教諸菩薩入一相門
221 29 xiāng alternately; in turn 教諸菩薩入一相門
222 29 xiāng Xiang 教諸菩薩入一相門
223 29 xiāng form substance 教諸菩薩入一相門
224 29 xiāng to express 教諸菩薩入一相門
225 29 xiàng to choose 教諸菩薩入一相門
226 29 xiāng Xiang 教諸菩薩入一相門
227 29 xiāng an ancient musical instrument 教諸菩薩入一相門
228 29 xiāng the seventh lunar month 教諸菩薩入一相門
229 29 xiāng to compare 教諸菩薩入一相門
230 29 xiàng to divine 教諸菩薩入一相門
231 29 xiàng to administer 教諸菩薩入一相門
232 29 xiàng helper for a blind person 教諸菩薩入一相門
233 29 xiāng rhythm [music] 教諸菩薩入一相門
234 29 xiāng the upper frets of a pipa 教諸菩薩入一相門
235 29 xiāng coralwood 教諸菩薩入一相門
236 29 xiàng ministry 教諸菩薩入一相門
237 29 xiàng to supplement; to enhance 教諸菩薩入一相門
238 29 xiàng lakṣaṇa; quality; characteristic 教諸菩薩入一相門
239 29 xiàng a sign; a mark; appearance; nimitta; rūpa 教諸菩薩入一相門
240 29 xiàng sign; mark; liṅga 教諸菩薩入一相門
241 29 xiàng a perception; cognition; conceptualization; a notion 教諸菩薩入一相門
242 29 文殊 Wénshū Manjusri 文殊白佛
243 29 文殊 wénshū Manjusri 文殊白佛
244 28 xué to study; to learn 云何學
245 28 xué to imitate 云何學
246 28 xué a school; an academy 云何學
247 28 xué to understand 云何學
248 28 xué learning; acquired knowledge 云何學
249 28 xué learned 云何學
250 28 xué student; learning; śikṣā 云何學
251 28 xué a learner 云何學
252 26 不見 bújiàn to not see 非見非不見
253 26 不見 bújiàn to not meet 非見非不見
254 26 不見 bújiàn to disappear 非見非不見
255 25 wén to hear 并欲願聞甘露妙法
256 25 wén Wen 并欲願聞甘露妙法
257 25 wén sniff at; to smell 并欲願聞甘露妙法
258 25 wén to be widely known 并欲願聞甘露妙法
259 25 wén to confirm; to accept 并欲願聞甘露妙法
260 25 wén information 并欲願聞甘露妙法
261 25 wèn famous; well known 并欲願聞甘露妙法
262 25 wén knowledge; learning 并欲願聞甘露妙法
263 25 wèn popularity; prestige; reputation 并欲願聞甘露妙法
264 25 wén to question 并欲願聞甘露妙法
265 25 wén heard; śruta 并欲願聞甘露妙法
266 25 wén hearing; śruti 并欲願聞甘露妙法
267 24 a criteria; a norm; a standard; a rule; a law 則無修學
268 24 a grade; a level 則無修學
269 24 an example; a model 則無修學
270 24 a weighing device 則無修學
271 24 to grade; to rank 則無修學
272 24 to copy; to imitate; to follow 則無修學
273 24 to do 則無修學
274 24 koan; kōan; gong'an 則無修學
275 24 Kangxi radical 49 作是念已
276 24 to bring to an end; to stop 作是念已
277 24 to complete 作是念已
278 24 to demote; to dismiss 作是念已
279 24 to recover from an illness 作是念已
280 24 former; pūrvaka 作是念已
281 23 jiàn to see 見此光明皆得法喜
282 23 jiàn opinion; view; understanding 見此光明皆得法喜
283 23 jiàn indicates seeing, hearing, meeting, etc 見此光明皆得法喜
284 23 jiàn refer to; for details see 見此光明皆得法喜
285 23 jiàn to listen to 見此光明皆得法喜
286 23 jiàn to meet 見此光明皆得法喜
287 23 jiàn to receive (a guest) 見此光明皆得法喜
288 23 jiàn let me; kindly 見此光明皆得法喜
289 23 jiàn Jian 見此光明皆得法喜
290 23 xiàn to appear 見此光明皆得法喜
291 23 xiàn to introduce 見此光明皆得法喜
292 23 jiàn view; perception; dṛṣṭi; diṭṭhi 見此光明皆得法喜
293 23 jiàn seeing; observing; darśana 見此光明皆得法喜
294 23 菩薩 púsà bodhisattva 究竟菩薩所行
295 23 菩薩 púsà bodhisattva 究竟菩薩所行
296 23 菩薩 púsà bodhisattva 究竟菩薩所行
297 22 to be near by; to be close to 不可解者即般若波羅蜜
298 22 at that time 不可解者即般若波羅蜜
299 22 to be exactly the same as; to be thus 不可解者即般若波羅蜜
300 22 supposed; so-called 不可解者即般若波羅蜜
301 22 to arrive at; to ascend 不可解者即般若波羅蜜
302 22 法界 fǎjiè Dharma Realm 乃至不得法界
303 22 法界 fǎjiè a dharma realm; dharmadhatu 乃至不得法界
304 22 法界 fǎjiè tathatā; suchness; inherent nature; true nature; tathata 乃至不得法界
305 22 xìn to believe; to trust 有信人不應供養
306 22 xìn a letter 有信人不應供養
307 22 xìn evidence 有信人不應供養
308 22 xìn faith; confidence 有信人不應供養
309 22 xìn honest; sincere; true 有信人不應供養
310 22 xìn proof; a certificate; a receipt; a voucher 有信人不應供養
311 22 xìn an official holding a document 有信人不應供養
312 22 xìn a gift 有信人不應供養
313 22 xìn credit 有信人不應供養
314 22 xìn to lodge in one place two or more nights in a row 有信人不應供養
315 22 xìn news; a message 有信人不應供養
316 22 xìn arsenic 有信人不應供養
317 22 xìn Faith 有信人不應供養
318 22 xìn faith; confidence 有信人不應供養
319 22 凡夫 fánfū a commoner 不斷凡夫法
320 22 凡夫 fánfū an ordinary person; pṛthagjana 不斷凡夫法
321 22 qiú to request 求阿耨多羅三藐三菩提
322 22 qiú to seek; to look for 求阿耨多羅三藐三菩提
323 22 qiú to implore 求阿耨多羅三藐三菩提
324 22 qiú to aspire to 求阿耨多羅三藐三菩提
325 22 qiú to be avaricious; to be greedy; to covet 求阿耨多羅三藐三菩提
326 22 qiú to attract 求阿耨多羅三藐三菩提
327 22 qiú to bribe 求阿耨多羅三藐三菩提
328 22 qiú Qiu 求阿耨多羅三藐三菩提
329 22 qiú to demand 求阿耨多羅三藐三菩提
330 22 qiú to end 求阿耨多羅三藐三菩提
331 22 qiú to seek; kāṅkṣ 求阿耨多羅三藐三菩提
332 22 諸法 zhū fǎ all things; all dharmas 諸法無有生故
333 22 眾生 zhòngshēng all living things 成就眾生
334 22 眾生 zhòngshēng living things other than people 成就眾生
335 22 眾生 zhòngshēng sentient beings 成就眾生
336 22 眾生 zhòngshēng beings; all living things; all sentient beings 成就眾生
337 21 佛法 fófǎ Dharma; Dhamma; Buddha-Dhárma; Buddhist doctrine 佛法身者不可思議
338 21 佛法 fófǎ the power of the Buddha 佛法身者不可思議
339 21 佛法 fófǎ Buddha's Teaching 佛法身者不可思議
340 21 佛法 fófǎ Dharma; Buddha-Dhárma 佛法身者不可思議
341 21 一切眾生 yīqiè zhòngshēng all sentient beings 一切眾生觸此光者
342 21 一切眾生 yīqiè zhòngshēng all beings 一切眾生觸此光者
343 20 to use; to grasp 以自在神通遊諸佛世界
344 20 to rely on 以自在神通遊諸佛世界
345 20 to regard 以自在神通遊諸佛世界
346 20 to be able to 以自在神通遊諸佛世界
347 20 to order; to command 以自在神通遊諸佛世界
348 20 used after a verb 以自在神通遊諸佛世界
349 20 a reason; a cause 以自在神通遊諸佛世界
350 20 Israel 以自在神通遊諸佛世界
351 20 Yi 以自在神通遊諸佛世界
352 20 use; yogena 以自在神通遊諸佛世界
353 20 to enter 教諸菩薩入一相門
354 20 Kangxi radical 11 教諸菩薩入一相門
355 20 radical 教諸菩薩入一相門
356 20 income 教諸菩薩入一相門
357 20 to conform with 教諸菩薩入一相門
358 20 to descend 教諸菩薩入一相門
359 20 the entering tone 教諸菩薩入一相門
360 20 to pay 教諸菩薩入一相門
361 20 to join 教諸菩薩入一相門
362 20 entering; praveśa 教諸菩薩入一相門
363 20 entered; attained; āpanna 教諸菩薩入一相門
364 20 zhōng middle 此法中
365 20 zhōng medium; medium sized 此法中
366 20 zhōng China 此法中
367 20 zhòng to hit the mark 此法中
368 20 zhōng midday 此法中
369 20 zhōng inside 此法中
370 20 zhōng during 此法中
371 20 zhōng Zhong 此法中
372 20 zhōng intermediary 此法中
373 20 zhōng half 此法中
374 20 zhòng to reach; to attain 此法中
375 20 zhòng to suffer; to infect 此法中
376 20 zhòng to obtain 此法中
377 20 zhòng to pass an exam 此法中
378 20 zhōng middle 此法中
379 20 to reply; to answer 文殊師利答舍利弗
380 20 to reciprocate to 文殊師利答舍利弗
381 20 to agree to; to assent to 文殊師利答舍利弗
382 20 to acknowledge; to greet 文殊師利答舍利弗
383 20 Da 文殊師利答舍利弗
384 20 to answer; pratyukta 文殊師利答舍利弗
385 19 can; may; permissible 無有善根可增可減
386 19 to approve; to permit 無有善根可增可減
387 19 to be worth 無有善根可增可減
388 19 to suit; to fit 無有善根可增可減
389 19 khan 無有善根可增可減
390 19 to recover 無有善根可增可減
391 19 to act as 無有善根可增可減
392 19 to be worth; to deserve 無有善根可增可減
393 19 used to add emphasis 無有善根可增可減
394 19 beautiful 無有善根可增可減
395 19 Ke 無有善根可增可減
396 19 can; may; śakta 無有善根可增可減
397 19 niàn to read aloud 作是念已
398 19 niàn to remember; to expect 作是念已
399 19 niàn to miss 作是念已
400 19 niàn to consider 作是念已
401 19 niàn to recite; to chant 作是念已
402 19 niàn to show affection for 作是念已
403 19 niàn a thought; an idea 作是念已
404 19 niàn twenty 作是念已
405 19 niàn memory 作是念已
406 19 niàn an instant 作是念已
407 19 niàn Nian 作是念已
408 19 niàn mindfulness; smrti 作是念已
409 19 niàn a thought; citta 作是念已
410 19 míng fame; renown; reputation 爾時有天女名無緣
411 19 míng a name; personal name; designation 爾時有天女名無緣
412 19 míng rank; position 爾時有天女名無緣
413 19 míng an excuse 爾時有天女名無緣
414 19 míng life 爾時有天女名無緣
415 19 míng to name; to call 爾時有天女名無緣
416 19 míng to express; to describe 爾時有天女名無緣
417 19 míng to be called; to have the name 爾時有天女名無緣
418 19 míng to own; to possess 爾時有天女名無緣
419 19 míng famous; renowned 爾時有天女名無緣
420 19 míng moral 爾時有天女名無緣
421 19 míng name; naman 爾時有天女名無緣
422 19 míng fame; renown; yasas 爾時有天女名無緣
423 19 諸佛 zhū fó Buddhas; all Buddhas 久已供養無量諸佛
424 18 to reach 及諸菩薩摩訶薩十萬人俱
425 18 to attain 及諸菩薩摩訶薩十萬人俱
426 18 to understand 及諸菩薩摩訶薩十萬人俱
427 18 able to be compared to; to catch up with 及諸菩薩摩訶薩十萬人俱
428 18 to be involved with; to associate with 及諸菩薩摩訶薩十萬人俱
429 18 passing of a feudal title from elder to younger brother 及諸菩薩摩訶薩十萬人俱
430 18 and; ca; api 及諸菩薩摩訶薩十萬人俱
431 18 wéi to act as; to serve 我為眾生故來見佛
432 18 wéi to change into; to become 我為眾生故來見佛
433 18 wéi to be; is 我為眾生故來見佛
434 18 wéi to do 我為眾生故來見佛
435 18 wèi to support; to help 我為眾生故來見佛
436 18 wéi to govern 我為眾生故來見佛
437 18 wèi to be; bhū 我為眾生故來見佛
438 18 無有 wú yǒu there is not 般若波羅蜜無有住處
439 18 無有 wú yǒu non-existence 般若波羅蜜無有住處
440 17 不思議 bù sīyì inconceivable 汝入不思議三昧耶
441 17 不思議 bù sīyì inconceivable 汝入不思議三昧耶
442 17 néng can; able 汝能如是說深般若波羅蜜
443 17 néng ability; capacity 汝能如是說深般若波羅蜜
444 17 néng a mythical bear-like beast 汝能如是說深般若波羅蜜
445 17 néng energy 汝能如是說深般若波羅蜜
446 17 néng function; use 汝能如是說深般若波羅蜜
447 17 néng talent 汝能如是說深般若波羅蜜
448 17 néng expert at 汝能如是說深般若波羅蜜
449 17 néng to be in harmony 汝能如是說深般若波羅蜜
450 17 néng to tend to; to care for 汝能如是說深般若波羅蜜
451 17 néng to reach; to arrive at 汝能如是說深般若波羅蜜
452 17 néng to be able; śak 汝能如是說深般若波羅蜜
453 17 néng skilful; pravīṇa 汝能如是說深般若波羅蜜
454 16 děng et cetera; and so on 如是等菩薩摩訶薩十萬人俱
455 16 děng to wait 如是等菩薩摩訶薩十萬人俱
456 16 děng to be equal 如是等菩薩摩訶薩十萬人俱
457 16 děng degree; level 如是等菩薩摩訶薩十萬人俱
458 16 děng to compare 如是等菩薩摩訶薩十萬人俱
459 16 děng same; equal; sama 如是等菩薩摩訶薩十萬人俱
460 16 shēn deep 於諸佛所深種善根
461 16 shēn profound; penetrating 於諸佛所深種善根
462 16 shēn dark; deep in color 於諸佛所深種善根
463 16 shēn remote in time 於諸佛所深種善根
464 16 shēn depth 於諸佛所深種善根
465 16 shēn far 於諸佛所深種善根
466 16 shēn to withdraw; to recede 於諸佛所深種善根
467 16 shēn thick; lush 於諸佛所深種善根
468 16 shēn intimate; close 於諸佛所深種善根
469 16 shēn late 於諸佛所深種善根
470 16 shēn great 於諸佛所深種善根
471 16 shēn grave; serious 於諸佛所深種善根
472 16 shēn to dig; to go deep into; to be well versed in 於諸佛所深種善根
473 16 shēn to survey; to probe 於諸佛所深種善根
474 16 shēn deep; gambhīra 於諸佛所深種善根
475 16 xíng to walk 汝為眾生行六波羅蜜不
476 16 xíng capable; competent 汝為眾生行六波羅蜜不
477 16 háng profession 汝為眾生行六波羅蜜不
478 16 xíng Kangxi radical 144 汝為眾生行六波羅蜜不
479 16 xíng to travel 汝為眾生行六波羅蜜不
480 16 xìng actions; conduct 汝為眾生行六波羅蜜不
481 16 xíng to do; to act; to practice 汝為眾生行六波羅蜜不
482 16 xíng all right; OK; okay 汝為眾生行六波羅蜜不
483 16 háng horizontal line 汝為眾生行六波羅蜜不
484 16 héng virtuous deeds 汝為眾生行六波羅蜜不
485 16 hàng a line of trees 汝為眾生行六波羅蜜不
486 16 hàng bold; steadfast 汝為眾生行六波羅蜜不
487 16 xíng to move 汝為眾生行六波羅蜜不
488 16 xíng to put into effect; to implement 汝為眾生行六波羅蜜不
489 16 xíng travel 汝為眾生行六波羅蜜不
490 16 xíng to circulate 汝為眾生行六波羅蜜不
491 16 xíng running script; running script 汝為眾生行六波羅蜜不
492 16 xíng temporary 汝為眾生行六波羅蜜不
493 16 háng rank; order 汝為眾生行六波羅蜜不
494 16 háng a business; a shop 汝為眾生行六波羅蜜不
495 16 xíng to depart; to leave 汝為眾生行六波羅蜜不
496 16 xíng to experience 汝為眾生行六波羅蜜不
497 16 xíng path; way 汝為眾生行六波羅蜜不
498 16 xíng xing; ballad 汝為眾生行六波羅蜜不
499 16 xíng Xing 汝為眾生行六波羅蜜不
500 16 xíng Practice 汝為眾生行六波羅蜜不

Frequencies of all Words

Top 962

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 146 文殊師利 wénshūshīlì Mañjuśrī; Manjushri; Manjusri 是時文殊師利及諸菩薩摩訶薩眾遇此光者
2 146 般若波羅蜜 bōrěbōluómì Prajñāpāramitā; Prajnaparamita; Perfection of Wisdom 不可解者即般若波羅蜜
3 146 般若波羅蜜 bōrěbōluómì Prajñāpāramitā 不可解者即般若波羅蜜
4 134 purposely; intentionally; deliberately; knowingly 故來禮拜親近如來
5 134 old; ancient; former; past 故來禮拜親近如來
6 134 reason; cause; purpose 故來禮拜親近如來
7 134 to die 故來禮拜親近如來
8 134 so; therefore; hence 故來禮拜親近如來
9 134 original 故來禮拜親近如來
10 134 accident; happening; instance 故來禮拜親近如來
11 134 a friend; an acquaintance; friendship 故來禮拜親近如來
12 134 something in the past 故來禮拜親近如來
13 134 deceased; dead 故來禮拜親近如來
14 134 still; yet 故來禮拜親近如來
15 134 therefore; tasmāt 故來禮拜親近如來
16 129 this; these 一切眾生觸此光者
17 129 in this way 一切眾生觸此光者
18 129 otherwise; but; however; so 一切眾生觸此光者
19 129 at this time; now; here 一切眾生觸此光者
20 129 this; here; etad 一切眾生觸此光者
21 117 ruò to seem; to be like; as 若有眾生樂聲聞者說聲聞乘
22 117 ruò seemingly 若有眾生樂聲聞者說聲聞乘
23 117 ruò if 若有眾生樂聲聞者說聲聞乘
24 117 ruò you 若有眾生樂聲聞者說聲聞乘
25 117 ruò this; that 若有眾生樂聲聞者說聲聞乘
26 117 ruò and; or 若有眾生樂聲聞者說聲聞乘
27 117 ruò as for; pertaining to 若有眾生樂聲聞者說聲聞乘
28 117 pomegranite 若有眾生樂聲聞者說聲聞乘
29 117 ruò to choose 若有眾生樂聲聞者說聲聞乘
30 117 ruò to agree; to accord with; to conform to 若有眾生樂聲聞者說聲聞乘
31 117 ruò thus 若有眾生樂聲聞者說聲聞乘
32 117 ruò pollia 若有眾生樂聲聞者說聲聞乘
33 117 ruò Ruo 若有眾生樂聲聞者說聲聞乘
34 117 ruò only then 若有眾生樂聲聞者說聲聞乘
35 117 ja 若有眾生樂聲聞者說聲聞乘
36 117 jñā 若有眾生樂聲聞者說聲聞乘
37 117 ruò if; yadi 若有眾生樂聲聞者說聲聞乘
38 111 世尊 shìzūn World-Honored One 爾時世尊於中夜時放大光明
39 111 世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; lokanātha 爾時世尊於中夜時放大光明
40 107 no 非有非無
41 107 Kangxi radical 71 非有非無
42 107 to not have; without 非有非無
43 107 has not yet 非有非無
44 107 mo 非有非無
45 107 do not 非有非無
46 107 not; -less; un- 非有非無
47 107 regardless of 非有非無
48 107 to not have 非有非無
49 107 um 非有非無
50 107 Wu 非有非無
51 107 Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression. 非有非無
52 107 not; non- 非有非無
53 107 mo 非有非無
54 99 not; no 不來不去
55 99 expresses that a certain condition cannot be acheived 不來不去
56 99 as a correlative 不來不去
57 99 no (answering a question) 不來不去
58 99 forms a negative adjective from a noun 不來不去
59 99 at the end of a sentence to form a question 不來不去
60 99 to form a yes or no question 不來不去
61 99 infix potential marker 不來不去
62 99 no; na 不來不去
63 97 shì is; are; am; to be 作是念已
64 97 shì is exactly 作是念已
65 97 shì is suitable; is in contrast 作是念已
66 97 shì this; that; those 作是念已
67 97 shì really; certainly 作是念已
68 97 shì correct; yes; affirmative 作是念已
69 97 shì true 作是念已
70 97 shì is; has; exists 作是念已
71 97 shì used between repetitions of a word 作是念已
72 97 shì a matter; an affair 作是念已
73 97 shì Shi 作是念已
74 97 shì is; bhū 作是念已
75 97 shì this; idam 作是念已
76 97 I; me; my 我於中夜見大光明十重照耀
77 97 self 我於中夜見大光明十重照耀
78 97 we; our 我於中夜見大光明十重照耀
79 97 [my] dear 我於中夜見大光明十重照耀
80 97 Wo 我於中夜見大光明十重照耀
81 97 self; atman; attan 我於中夜見大光明十重照耀
82 97 ga 我於中夜見大光明十重照耀
83 97 I; aham 我於中夜見大光明十重照耀
84 93 yán to speak; to say; said 舍利弗白佛言
85 93 yán language; talk; words; utterance; speech 舍利弗白佛言
86 93 yán Kangxi radical 149 舍利弗白佛言
87 93 yán a particle with no meaning 舍利弗白佛言
88 93 yán phrase; sentence 舍利弗白佛言
89 93 yán a word; a syllable 舍利弗白佛言
90 93 yán a theory; a doctrine 舍利弗白佛言
91 93 yán to regard as 舍利弗白佛言
92 93 yán to act as 舍利弗白佛言
93 93 yán word; vacana 舍利弗白佛言
94 93 yán speak; vad 舍利弗白佛言
95 89 Buddha; Awakened One 一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
96 89 relating to Buddhism 一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
97 89 a statue or image of a Buddha 一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
98 89 a Buddhist text 一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
99 89 to touch; to stroke 一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
100 89 Buddha 一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
101 89 Buddha; Awakened One 一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
102 89 dāng to be; to act as; to serve as 我當說何法使眾生得乎
103 89 dāng at or in the very same; be apposite 我當說何法使眾生得乎
104 89 dāng dang (sound of a bell) 我當說何法使眾生得乎
105 89 dāng to face 我當說何法使眾生得乎
106 89 dāng to accept; to bear; to support; to inherit 我當說何法使眾生得乎
107 89 dāng to manage; to host 我當說何法使眾生得乎
108 89 dāng should 我當說何法使眾生得乎
109 89 dāng to treat; to regard as 我當說何法使眾生得乎
110 89 dǎng to think 我當說何法使眾生得乎
111 89 dàng suitable; correspond to 我當說何法使眾生得乎
112 89 dǎng to be equal 我當說何法使眾生得乎
113 89 dàng that 我當說何法使眾生得乎
114 89 dāng an end; top 我當說何法使眾生得乎
115 89 dàng clang; jingle 我當說何法使眾生得乎
116 89 dāng to judge 我當說何法使眾生得乎
117 89 dǎng to bear on one's shoulder 我當說何法使眾生得乎
118 89 dàng the same 我當說何法使眾生得乎
119 89 dàng to pawn 我當說何法使眾生得乎
120 89 dàng to fail [an exam] 我當說何法使眾生得乎
121 89 dàng a trap 我當說何法使眾生得乎
122 89 dàng a pawned item 我當說何法使眾生得乎
123 89 dāng will be; bhaviṣyati 我當說何法使眾生得乎
124 78 you; thou 汝今晨朝來門外乎
125 78 Ru River 汝今晨朝來門外乎
126 78 Ru 汝今晨朝來門外乎
127 78 you; tvam; bhavat 汝今晨朝來門外乎
128 71 method; way 說一一法
129 71 France 說一一法
130 71 the law; rules; regulations 說一一法
131 71 the teachings of the Buddha; Dharma 說一一法
132 71 a standard; a norm 說一一法
133 71 an institution 說一一法
134 71 to emulate 說一一法
135 71 magic; a magic trick 說一一法
136 71 punishment 說一一法
137 71 Fa 說一一法
138 71 a precedent 說一一法
139 71 a classification of some kinds of Han texts 說一一法
140 71 relating to a ceremony or rite 說一一法
141 71 Dharma 說一一法
142 71 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 說一一法
143 71 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 說一一法
144 71 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 說一一法
145 71 quality; characteristic 說一一法
146 67 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 說無盡妙法
147 67 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 說無盡妙法
148 67 shuì to persuade 說無盡妙法
149 67 shuō to teach; to recite; to explain 說無盡妙法
150 67 shuō a doctrine; a theory 說無盡妙法
151 67 shuō to claim; to assert 說無盡妙法
152 67 shuō allocution 說無盡妙法
153 67 shuō to criticize; to scold 說無盡妙法
154 67 shuō to indicate; to refer to 說無盡妙法
155 67 shuō speach; vāda 說無盡妙法
156 67 shuō to speak; bhāṣate 說無盡妙法
157 67 shuō to instruct 說無盡妙法
158 67 白佛 bái fó to address the Buddha 舍利弗白佛言
159 66 fēi not; non-; un- 非有非無
160 66 fēi Kangxi radical 175 非有非無
161 66 fēi wrong; bad; untruthful 非有非無
162 66 fēi different 非有非無
163 66 fēi to not be; to not have 非有非無
164 66 fēi to violate; to be contrary to 非有非無
165 66 fēi Africa 非有非無
166 66 fēi to slander 非有非無
167 66 fěi to avoid 非有非無
168 66 fēi must 非有非無
169 66 fēi an error 非有非無
170 66 fēi a problem; a question 非有非無
171 66 fēi evil 非有非無
172 66 fēi besides; except; unless 非有非無
173 63 如是 rúshì thus; so 如是種種功德皆悉具足
174 63 如是 rúshì thus, so 如是種種功德皆悉具足
175 63 如是 rúshì thus; evam 如是種種功德皆悉具足
176 63 如是 rúshì of such a form; evaṃrūpa 如是種種功德皆悉具足
177 63 何以 héyǐ why 何以故
178 63 何以 héyǐ how 何以故
179 63 何以 héyǐ how is that? 何以故
180 59 gào to tell; to say; said; told 告舍利弗
181 59 gào to request 告舍利弗
182 59 gào to report; to inform 告舍利弗
183 59 gào to announce; to disclose; to raise a lawsuit 告舍利弗
184 59 gào to accuse; to sue 告舍利弗
185 59 gào to reach 告舍利弗
186 59 gào an announcement 告舍利弗
187 59 gào a party 告舍利弗
188 59 gào a vacation 告舍利弗
189 59 gào Gao 告舍利弗
190 59 gào to tell; jalp 告舍利弗
191 58 舍利弗 shèlìfú Sariputra; Sariputta 爾時舍利弗
192 56 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 若有眾生樂聲聞者說聲聞乘
193 56 zhě that 若有眾生樂聲聞者說聲聞乘
194 56 zhě nominalizing function word 若有眾生樂聲聞者說聲聞乘
195 56 zhě used to mark a definition 若有眾生樂聲聞者說聲聞乘
196 56 zhě used to mark a pause 若有眾生樂聲聞者說聲聞乘
197 56 zhě topic marker; that; it 若有眾生樂聲聞者說聲聞乘
198 56 zhuó according to 若有眾生樂聲聞者說聲聞乘
199 56 zhě ca 若有眾生樂聲聞者說聲聞乘
200 54 de potential marker 得陀羅尼
201 54 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 得陀羅尼
202 54 děi must; ought to 得陀羅尼
203 54 děi to want to; to need to 得陀羅尼
204 54 děi must; ought to 得陀羅尼
205 54 de 得陀羅尼
206 54 de infix potential marker 得陀羅尼
207 54 to result in 得陀羅尼
208 54 to be proper; to fit; to suit 得陀羅尼
209 54 to be satisfied 得陀羅尼
210 54 to be finished 得陀羅尼
211 54 de result of degree 得陀羅尼
212 54 de marks completion of an action 得陀羅尼
213 54 děi satisfying 得陀羅尼
214 54 to contract 得陀羅尼
215 54 marks permission or possibility 得陀羅尼
216 54 expressing frustration 得陀羅尼
217 54 to hear 得陀羅尼
218 54 to have; there is 得陀羅尼
219 54 marks time passed 得陀羅尼
220 54 obtain; attain; prāpta 得陀羅尼
221 52 xiū to decorate; to embellish 我如是修般若波羅蜜
222 52 xiū to study; to cultivate 我如是修般若波羅蜜
223 52 xiū to repair 我如是修般若波羅蜜
224 52 xiū long; slender 我如是修般若波羅蜜
225 52 xiū to write; to compile 我如是修般若波羅蜜
226 52 xiū to build; to construct; to shape 我如是修般若波羅蜜
227 52 xiū to practice 我如是修般若波羅蜜
228 52 xiū to cut 我如是修般若波羅蜜
229 52 xiū virtuous; wholesome 我如是修般若波羅蜜
230 52 xiū a virtuous person 我如是修般若波羅蜜
231 52 xiū Xiu 我如是修般若波羅蜜
232 52 xiū to unknot 我如是修般若波羅蜜
233 52 xiū to prepare; to put in order 我如是修般若波羅蜜
234 52 xiū excellent 我如是修般若波羅蜜
235 52 xiū to perform [a ceremony] 我如是修般若波羅蜜
236 52 xiū Cultivation 我如是修般若波羅蜜
237 52 xiū bhāvanā / spiritual cultivation 我如是修般若波羅蜜
238 52 xiū pratipanna; spiritual practice 我如是修般若波羅蜜
239 50 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 於諸佛所深種善根
240 50 suǒ an office; an institute 於諸佛所深種善根
241 50 suǒ introduces a relative clause 於諸佛所深種善根
242 50 suǒ it 於諸佛所深種善根
243 50 suǒ if; supposing 於諸佛所深種善根
244 50 suǒ a few; various; some 於諸佛所深種善根
245 50 suǒ a place; a location 於諸佛所深種善根
246 50 suǒ indicates a passive voice 於諸佛所深種善根
247 50 suǒ that which 於諸佛所深種善根
248 50 suǒ an ordinal number 於諸佛所深種善根
249 50 suǒ meaning 於諸佛所深種善根
250 50 suǒ garrison 於諸佛所深種善根
251 50 suǒ place; pradeśa 於諸佛所深種善根
252 50 suǒ that which; yad 於諸佛所深種善根
253 46 also; too 亦覩光明
254 46 but 亦覩光明
255 46 this; he; she 亦覩光明
256 46 although; even though 亦覩光明
257 46 already 亦覩光明
258 46 particle with no meaning 亦覩光明
259 46 Yi 亦覩光明
260 45 不可得 bù kě dé cannot be obtained 而眾生實不可得
261 45 不可得 bù kě dé unobtainable 而眾生實不可得
262 45 不可得 bù kě dé unattainable 而眾生實不可得
263 44 如來 rúlái Tathagata 必是如來放此光明
264 44 如來 Rúlái Tathagata 必是如來放此光明
265 44 如來 rúlái Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One 必是如來放此光明
266 43 dìng to decide 汝為定求
267 43 dìng certainly; definitely 汝為定求
268 43 dìng to determine 汝為定求
269 43 dìng to calm down 汝為定求
270 43 dìng to set; to fix 汝為定求
271 43 dìng to book; to subscribe to; to order 汝為定求
272 43 dìng still 汝為定求
273 43 dìng Concentration 汝為定求
274 43 dìng meditative concentration; meditation 汝為定求
275 43 dìng real; sadbhūta 汝為定求
276 42 yǒu is; are; to exist 若有眾生樂聲聞者說聲聞乘
277 42 yǒu to have; to possess 若有眾生樂聲聞者說聲聞乘
278 42 yǒu indicates an estimate 若有眾生樂聲聞者說聲聞乘
279 42 yǒu indicates a large quantity 若有眾生樂聲聞者說聲聞乘
280 42 yǒu indicates an affirmative response 若有眾生樂聲聞者說聲聞乘
281 42 yǒu a certain; used before a person, time, or place 若有眾生樂聲聞者說聲聞乘
282 42 yǒu used to compare two things 若有眾生樂聲聞者說聲聞乘
283 42 yǒu used in a polite formula before certain verbs 若有眾生樂聲聞者說聲聞乘
284 42 yǒu used before the names of dynasties 若有眾生樂聲聞者說聲聞乘
285 42 yǒu a certain thing; what exists 若有眾生樂聲聞者說聲聞乘
286 42 yǒu multiple of ten and ... 若有眾生樂聲聞者說聲聞乘
287 42 yǒu abundant 若有眾生樂聲聞者說聲聞乘
288 42 yǒu purposeful 若有眾生樂聲聞者說聲聞乘
289 42 yǒu You 若有眾生樂聲聞者說聲聞乘
290 42 yǒu 1. existence; 2. becoming 若有眾生樂聲聞者說聲聞乘
291 42 yǒu becoming; bhava 若有眾生樂聲聞者說聲聞乘
292 39 爾時 ěr shí at that time 爾時世尊於中夜時放大光明
293 39 爾時 ěr shí at that time; atha khalu 爾時世尊於中夜時放大光明
294 38 desire 并欲願聞甘露妙法
295 38 to desire; to wish 并欲願聞甘露妙法
296 38 almost; nearly; about to occur 并欲願聞甘露妙法
297 38 to desire; to intend 并欲願聞甘露妙法
298 38 lust 并欲願聞甘露妙法
299 38 desire; intention; wish; kāma 并欲願聞甘露妙法
300 36 zuò to do 作是念已
301 36 zuò to act as; to serve as 作是念已
302 36 zuò to start 作是念已
303 36 zuò a writing; a work 作是念已
304 36 zuò to dress as; to be disguised as 作是念已
305 36 zuō to create; to make 作是念已
306 36 zuō a workshop 作是念已
307 36 zuō to write; to compose 作是念已
308 36 zuò to rise 作是念已
309 36 zuò to be aroused 作是念已
310 36 zuò activity; action; undertaking 作是念已
311 36 zuò to regard as 作是念已
312 36 zuò action; kāraṇa 作是念已
313 35 in; at 皆悉住於不退轉地
314 35 in; at 皆悉住於不退轉地
315 35 in; at; to; from 皆悉住於不退轉地
316 35 to go; to 皆悉住於不退轉地
317 35 to rely on; to depend on 皆悉住於不退轉地
318 35 to go to; to arrive at 皆悉住於不退轉地
319 35 from 皆悉住於不退轉地
320 35 give 皆悉住於不退轉地
321 35 oppposing 皆悉住於不退轉地
322 35 and 皆悉住於不退轉地
323 35 compared to 皆悉住於不退轉地
324 35 by 皆悉住於不退轉地
325 35 and; as well as 皆悉住於不退轉地
326 35 for 皆悉住於不退轉地
327 35 Yu 皆悉住於不退轉地
328 35 a crow 皆悉住於不退轉地
329 35 whew; wow 皆悉住於不退轉地
330 35 near to; antike 皆悉住於不退轉地
331 34 zhī to know 知諸大眾悉已在門外
332 34 zhī to comprehend 知諸大眾悉已在門外
333 34 zhī to inform; to tell 知諸大眾悉已在門外
334 34 zhī to administer 知諸大眾悉已在門外
335 34 zhī to distinguish; to discern 知諸大眾悉已在門外
336 34 zhī to be close friends 知諸大眾悉已在門外
337 34 zhī to feel; to sense; to perceive 知諸大眾悉已在門外
338 34 zhī to receive; to entertain 知諸大眾悉已在門外
339 34 zhī knowledge 知諸大眾悉已在門外
340 34 zhī consciousness; perception 知諸大眾悉已在門外
341 34 zhī a close friend 知諸大眾悉已在門外
342 34 zhì wisdom 知諸大眾悉已在門外
343 34 zhì Zhi 知諸大眾悉已在門外
344 34 zhī Understanding 知諸大眾悉已在門外
345 34 zhī know; jña 知諸大眾悉已在門外
346 34 善男子 shàn nánzi good men 善男子
347 34 善男子 shàn nánzi a good man; a son of a noble family 善男子
348 34 rén person; people; a human being 及諸菩薩摩訶薩十萬人俱
349 34 rén Kangxi radical 9 及諸菩薩摩訶薩十萬人俱
350 34 rén a kind of person 及諸菩薩摩訶薩十萬人俱
351 34 rén everybody 及諸菩薩摩訶薩十萬人俱
352 34 rén adult 及諸菩薩摩訶薩十萬人俱
353 34 rén somebody; others 及諸菩薩摩訶薩十萬人俱
354 34 rén an upright person 及諸菩薩摩訶薩十萬人俱
355 34 rén person; manuṣya 及諸菩薩摩訶薩十萬人俱
356 32 zhù to dwell; to live; to reside 皆悉住於不退轉地
357 32 zhù to stop; to halt 皆悉住於不退轉地
358 32 zhù to retain; to remain 皆悉住於不退轉地
359 32 zhù to lodge at [temporarily] 皆悉住於不退轉地
360 32 zhù firmly; securely 皆悉住於不退轉地
361 32 zhù verb complement 皆悉住於不退轉地
362 32 zhù attaching; abiding; dwelling on 皆悉住於不退轉地
363 32 不可思議 bù kě sīyì inconceivable; unimaginable; unfathomable 佛法身者不可思議
364 32 不可思議 bù kě sīyì acintya; inconceivable 佛法身者不可思議
365 31 一切 yīqiè all; every; everything 一切菩薩及諸比丘
366 31 一切 yīqiè temporary 一切菩薩及諸比丘
367 31 一切 yīqiè the same 一切菩薩及諸比丘
368 31 一切 yīqiè generally 一切菩薩及諸比丘
369 31 一切 yīqiè all, everything 一切菩薩及諸比丘
370 31 一切 yīqiè all; sarva 一切菩薩及諸比丘
371 30 菩提 pútí bodhi; enlightenment 汝何故為眾生說法令得菩提
372 30 菩提 pútí bodhi 汝何故為眾生說法令得菩提
373 30 菩提 pútí bodhi; enlightenment; awakening 汝何故為眾生說法令得菩提
374 29 乃至 nǎizhì and even 如是展轉乃至十重
375 29 乃至 nǎizhì as much as; yavat 如是展轉乃至十重
376 29 善女人 shàn nǚrén good women 善女人
377 29 善女人 shàn nǚrén a good woman; a daughter of a noble family 善女人
378 29 xiāng each other; one another; mutually 教諸菩薩入一相門
379 29 xiàng to observe; to assess 教諸菩薩入一相門
380 29 xiàng appearance; portrait; picture 教諸菩薩入一相門
381 29 xiàng countenance; personage; character; disposition 教諸菩薩入一相門
382 29 xiàng to aid; to help 教諸菩薩入一相門
383 29 xiāng a chancellor; a prime minister; a high minister 教諸菩薩入一相門
384 29 xiàng a sign; a mark; appearance 教諸菩薩入一相門
385 29 xiāng alternately; in turn 教諸菩薩入一相門
386 29 xiāng Xiang 教諸菩薩入一相門
387 29 xiāng form substance 教諸菩薩入一相門
388 29 xiāng to express 教諸菩薩入一相門
389 29 xiàng to choose 教諸菩薩入一相門
390 29 xiāng Xiang 教諸菩薩入一相門
391 29 xiāng an ancient musical instrument 教諸菩薩入一相門
392 29 xiāng the seventh lunar month 教諸菩薩入一相門
393 29 xiāng to compare 教諸菩薩入一相門
394 29 xiàng to divine 教諸菩薩入一相門
395 29 xiàng to administer 教諸菩薩入一相門
396 29 xiàng helper for a blind person 教諸菩薩入一相門
397 29 xiāng rhythm [music] 教諸菩薩入一相門
398 29 xiāng the upper frets of a pipa 教諸菩薩入一相門
399 29 xiāng coralwood 教諸菩薩入一相門
400 29 xiàng ministry 教諸菩薩入一相門
401 29 xiàng to supplement; to enhance 教諸菩薩入一相門
402 29 xiàng lakṣaṇa; quality; characteristic 教諸菩薩入一相門
403 29 xiàng a sign; a mark; appearance; nimitta; rūpa 教諸菩薩入一相門
404 29 xiàng sign; mark; liṅga 教諸菩薩入一相門
405 29 xiàng a perception; cognition; conceptualization; a notion 教諸菩薩入一相門
406 29 文殊 Wénshū Manjusri 文殊白佛
407 29 文殊 wénshū Manjusri 文殊白佛
408 28 xué to study; to learn 云何學
409 28 xué a discipline; a branch of study 云何學
410 28 xué to imitate 云何學
411 28 xué a school; an academy 云何學
412 28 xué to understand 云何學
413 28 xué learning; acquired knowledge 云何學
414 28 xué a doctrine 云何學
415 28 xué learned 云何學
416 28 xué student; learning; śikṣā 云何學
417 28 xué a learner 云何學
418 26 不見 bújiàn to not see 非見非不見
419 26 不見 bújiàn to not meet 非見非不見
420 26 不見 bújiàn to disappear 非見非不見
421 26 云何 yúnhé why; how 云何如是見於如來
422 26 云何 yúnhé how; katham 云何如是見於如來
423 25 wén to hear 并欲願聞甘露妙法
424 25 wén Wen 并欲願聞甘露妙法
425 25 wén sniff at; to smell 并欲願聞甘露妙法
426 25 wén to be widely known 并欲願聞甘露妙法
427 25 wén to confirm; to accept 并欲願聞甘露妙法
428 25 wén information 并欲願聞甘露妙法
429 25 wèn famous; well known 并欲願聞甘露妙法
430 25 wén knowledge; learning 并欲願聞甘露妙法
431 25 wèn popularity; prestige; reputation 并欲願聞甘露妙法
432 25 wén to question 并欲願聞甘露妙法
433 25 wén heard; śruta 并欲願聞甘露妙法
434 25 wén hearing; śruti 并欲願聞甘露妙法
435 24 otherwise; but; however 則無修學
436 24 then 則無修學
437 24 measure word for short sections of text 則無修學
438 24 a criteria; a norm; a standard; a rule; a law 則無修學
439 24 a grade; a level 則無修學
440 24 an example; a model 則無修學
441 24 a weighing device 則無修學
442 24 to grade; to rank 則無修學
443 24 to copy; to imitate; to follow 則無修學
444 24 to do 則無修學
445 24 only 則無修學
446 24 immediately 則無修學
447 24 then; moreover; atha 則無修學
448 24 koan; kōan; gong'an 則無修學
449 24 already 作是念已
450 24 Kangxi radical 49 作是念已
451 24 from 作是念已
452 24 to bring to an end; to stop 作是念已
453 24 final aspectual particle 作是念已
454 24 afterwards; thereafter 作是念已
455 24 too; very; excessively 作是念已
456 24 to complete 作是念已
457 24 to demote; to dismiss 作是念已
458 24 to recover from an illness 作是念已
459 24 certainly 作是念已
460 24 an interjection of surprise 作是念已
461 24 this 作是念已
462 24 former; pūrvaka 作是念已
463 24 former; pūrvaka 作是念已
464 23 jiàn to see 見此光明皆得法喜
465 23 jiàn opinion; view; understanding 見此光明皆得法喜
466 23 jiàn indicates seeing, hearing, meeting, etc 見此光明皆得法喜
467 23 jiàn refer to; for details see 見此光明皆得法喜
468 23 jiàn passive marker 見此光明皆得法喜
469 23 jiàn to listen to 見此光明皆得法喜
470 23 jiàn to meet 見此光明皆得法喜
471 23 jiàn to receive (a guest) 見此光明皆得法喜
472 23 jiàn let me; kindly 見此光明皆得法喜
473 23 jiàn Jian 見此光明皆得法喜
474 23 xiàn to appear 見此光明皆得法喜
475 23 xiàn to introduce 見此光明皆得法喜
476 23 jiàn view; perception; dṛṣṭi; diṭṭhi 見此光明皆得法喜
477 23 jiàn seeing; observing; darśana 見此光明皆得法喜
478 23 菩薩 púsà bodhisattva 究竟菩薩所行
479 23 菩薩 púsà bodhisattva 究竟菩薩所行
480 23 菩薩 púsà bodhisattva 究竟菩薩所行
481 22 promptly; right away; immediately 不可解者即般若波羅蜜
482 22 to be near by; to be close to 不可解者即般若波羅蜜
483 22 at that time 不可解者即般若波羅蜜
484 22 to be exactly the same as; to be thus 不可解者即般若波羅蜜
485 22 supposed; so-called 不可解者即般若波羅蜜
486 22 if; but 不可解者即般若波羅蜜
487 22 to arrive at; to ascend 不可解者即般若波羅蜜
488 22 then; following 不可解者即般若波羅蜜
489 22 so; just so; eva 不可解者即般若波羅蜜
490 22 法界 fǎjiè Dharma Realm 乃至不得法界
491 22 法界 fǎjiè a dharma realm; dharmadhatu 乃至不得法界
492 22 法界 fǎjiè tathatā; suchness; inherent nature; true nature; tathata 乃至不得法界
493 22 such as; for example; for instance 如汝所說
494 22 if 如汝所說
495 22 in accordance with 如汝所說
496 22 to be appropriate; should; with regard to 如汝所說
497 22 this 如汝所說
498 22 it is so; it is thus; can be compared with 如汝所說
499 22 to go to 如汝所說
500 22 to meet 如汝所說

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
文殊师利 文殊師利 wénshūshīlì Mañjuśrī; Manjushri; Manjusri
般若波罗蜜 般若波羅蜜
 1. bōrěbōluómì
 2. bōrěbōluómì
 1. Prajñāpāramitā; Prajnaparamita; Perfection of Wisdom
 2. Prajñāpāramitā
therefore; tasmāt
this; here; etad
 1. ruò
 1. ja
 2. jñā
 3. if; yadi
世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; lokanātha
 1. Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression.
 2. not; non-
 3. mo
no; na
 1. shì
 2. shì
 1. is; bhū
 2. this; idam
 1. self; atman; attan
 2. ga
 3. I; aham

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
阿迦尼吒天 196 Akanistha Heaven
阿罗汉 阿羅漢 196
 1. Arhat
 2. arhat
 3. Arhat
阿难 阿難 196
 1. Ananda
 2. Ānanda; Ananda
宝印菩萨 寶印菩薩 98 Seal Bearing Bodhisattva
宝掌菩萨 寶掌菩薩 98 Ratnapāni bodhisattva
跋提 98 Bhadrika; Bhaddiya
不退转 不退轉 98
 1. never regress or change
 2. avaivartika; non-retrogression
大宝 大寶 100 mahāratna; a precious jewel
大光 100 Vistīrṇavatī
大力菩萨 大力菩薩 100 Mahāvikramin bodhisattva
大目揵连 大目揵連 100 Moggallāna; Maudgalyāyana
帝释 帝釋 100 Sakra; Kausika; Lord of Devas
法王子 102
 1. Dharma Prince
 2. Dharma Prince; Mañjuśrī
法性 102 dharma nature; inherent nature; essence; true nature; dharmata
法藏 102
 1. Dharma Treasure
 2. sūtra repository; sūtra hall
 3. Fazang
佛十力 102 the ten powers of the Buddha
佛法 102
 1. Dharma; Dhamma; Buddha-Dhárma; Buddhist doctrine
 2. the power of the Buddha
 3. Buddha's Teaching
 4. Dharma; Buddha-Dhárma
富楼那弥多罗尼子 富樓那彌多羅尼子 102 Pūrṇamaitrāyaṇīputra
扶南 102 Kingdom of Funan
憍尸迦 106 Sakra; Sakka; Śakra Devānām Indra; Kauśika
迦叶 迦葉 106
 1. Kāśyapa; Kasyapa; Kassapa
 2. Mahākāśyapa; Kāśyapa; Kasyapa; Kassapa
寂灭 寂滅 106
 1. calmness and extinction; vyupaśama
 2. Upasannaka
妙法 109
 1. Wondrous Dharma
 2. the wonderful Dharma; the wonderful truth; saddharma; the Dharma; the teachings of the Buddha
弥勒菩萨 彌勒菩薩 109 Maitreya Bodhisattva
摩诃迦叶 摩訶迦葉 109 Mahākāśyapa; Mahākassapa; kasyapa
摩诃迦旃延 摩訶迦旃延 109 Mahākātyāyana
摩诃俱絺罗 摩訶俱絺羅 109 Kauṣṭhila; Mahākauṣṭhila; koṭṭhita; Mahākoṭṭhita
涅槃 110
 1. Nirvana
 2. nirvana
 3. Final Nirvana; Nirvana; Nirvāṇa; Nibbāna
泥洹 110 Nirvāṇa; Nibbāna; Nirvana
菩萨道 菩薩道 112
 1. Bodhisattva Path
 2. Bodhisattva Path
菩萨乘 菩薩乘 112 Bodhisattva Vehicle
祇洹 113 Jetavana
只树给孤独园 祇樹給孤獨園 113 Anāthapiṇḍada’s park at Jetavana
如来 如來 114
 1. Tathagata
 2. Tathagata
 3. Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One
如是语 如是語 114 Itivuttaka
三十三天 115 Heaven of the Thirty-Three Gods; The Heaven of Thirty-Three Gods; Trāyastriṃśa Heaven; Tāvatiṃsa Heaven
三藏 115
 1. San Zang
 2. Buddhist Canon
 3. Tripitaka; Tripiṭaka; Tipitaka
僧伽婆罗 僧伽婆羅 115 Saṅghabhara; Sajghavarman; Savghapāla
舍利弗 115 Sariputra; Sariputta
声闻 聲聞 115
 1. sravaka
 2. sravaka; a distinguished disciple of the Buddha
声闻乘 聲聞乘 115 Sravaka Vehicle; Sravakayāna
舍卫国 舍衛國 115 Sravasti; Savatthi
释提桓因 釋提桓因 115 Śakra; Sakka; Śakra Devānām Indra; Kauśika
世尊 115
 1. World-Honored One
 2. World-Honored One; Bhagavat; lokanātha
四天王 115 Four Deva Kings; Four Heavenly Kings
天帝释 天帝釋 116 Sakra; Sakka; Sakra Devānām Indra; Kausika
天宝 天寶 116 Tianbao
威神 119 awe-inspiring character of deities; anubhava
文殊 87
 1. Manjusri
 2. Manjusri
文殊师利法王子 文殊師利法王子 87 Dharma Prince Manjusri
文殊师利所说般若波罗蜜经 文殊師利所說般若波羅蜜經 119 Mañjuśrī speaks the Prajñāpāramitā sūtra
文殊师利 文殊師利 119 Mañjuśrī; Manjushri; Manjusri
文殊师利菩萨 文殊師利菩薩 119 Manjusri
无量力菩萨 無量力菩薩 119 Anantavikramin bodhisattva
药王菩萨 藥王菩薩 89 Bhaisajyaraja Bodhisattva; Medicine King Bodhisattva
一乘 121 ekayāna; one vehicle
缘觉乘 緣覺乘 121 Pratyekabuddha Vehicle; Pratyeka-buddha Vehicle
月光菩萨 月光菩薩 121 Candraprabha Bodhisattva
自在王 122 īśāna; Isana; Svāmin

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 279.

Simplified Traditional Pinyin English
阿罗汉果 阿羅漢果 97
 1. state of full attainment of arhatship
 2. the fruit of arhat cultivation; the fruit of awakening; arhathood
安隐 安隱 196
 1. tranquil
 2. Kshama; Kṣama; Kṣema
阿耨多罗三藐三菩提 阿耨多羅三藐三菩提 196 anuttara-samyak-sambodhi; anuttara samyaksaṃbodhi; anuttarasamyaksaṃbodhi; unsurpassed complete perfect enlightenment
阿惟越致地 196 avaivartya-bhūmi; stage of non-retrogression
阿修罗 阿修羅 196
 1. asura
 2. asura
白佛 98 to address the Buddha
遍十方 98 pervading all directions
遍照 98
 1. to illuminate everywhere
 2. shinging everywhere; vairocana
 3. Vairocana
必当 必當 98 must
比丘众 比丘眾 98 Saṅgha; Sangha; Buddhist monastic community
波利质多 波利質多 98 parijata tree; coral tree
般若 98
 1. Prajna Wisdom
 2. prajna
 3. prajna; prajñā; paññā; great wisdom
 4. Prajñā
般若波罗蜜 般若波羅蜜 98
 1. Prajñāpāramitā; Prajnaparamita; Perfection of Wisdom
 2. Prajñāpāramitā
般若时 般若時 98 Prajñāpāramitā period
钵头摩华 鉢頭摩華 98 padma
不断不常 不斷不常 98 neither destroyed nor eternal
不堕恶趣 不墮惡趣 98 will not descend into an evil rebirth
不净 不淨 98 Impurity; dirty; filthy
不可称 不可稱 98 unequalled
不空 98
 1. unerring; amogha
 2. Amoghavajra
不来 不來 98 not coming
不轻 不輕 98 never disparage
不生不灭 不生不滅 98 neither arises nor extinguishes
不思议 不思議 98
 1. inconceivable
 2. inconceivable
不思议界 不思議界 98 acintyadhātu; the realm beyond thought and words
不退智 98 never regressing wisdom
不增不减 不增不減 98 neither increases nor decreases
不生 98
 1. nonarising; not produced; without origination; anutpada
 2. nonarising; anutpāda
布施 98
 1. generosity
 2. dana; giving; generosity
怖畏 98 terrified; saṃtrāsa
禅定 禪定 99
 1. meditative concentration
 2. meditative concentration; meditation
 3. to meditate
持戒 99
 1. to uphold precepts
 2. morality; to uphold precepts
充遍 99 pervades; sphuṭa
除断 除斷 99 removing; abstaining; chedana
初发意 初發意 99 to make a vow to acheive supreme enlightenment; to act with bodhicitta
初发心 初發心 99 initial determination
出离 出離 99
 1. renunciation, transcendence
 2. to leave; to transcend the mundane world
慈悲心 99 compassion
慈心 99 compassion; a compassionate mind
大比丘 100 a great monastic; a great bhikṣu
大比丘众 大比丘眾 100 a large assembly of great monastics
大慈大悲 100
 1. great compassion and great loving-kindness
 2. great mercy and great compassion
道心 100 Mind for the Way
大人相 100 marks of excellence of a great man
得佛 100 to become a Buddha
得近 100 approached; āsannībhūta
地六种震动 地六種震動 100 the great earth shook in six ways
度脱 度脫 100 to save; to rescue; to relieve them from the suffering of this world and take them nirvana
二乘 195 the two vehicles
二相 195 the two attributes
法相 102
 1. Faxiang: A Buddhist Practitioner's Encyclopedia
 2. Dharma Characteristic
 3. notions of dharmas; the essential nature of different phenomena
 4. the essential differences between different teachings
 5. the truth
法眼净 法眼淨 102
 1. Pure Dharma Eye
 2. purity of the dharma eye; to clearly see the truth
法座 102 Dharma seat
法界 102
 1. Dharma Realm
 2. a dharma realm; dharmadhatu
 3. tathatā; suchness; inherent nature; true nature; tathata
放大光明 102 diffusion of great light
放光 102
 1. to emit light
 2. to produce light
梵行 102
 1. brahmacarya; pure practices; religious life
 2. Brahmin; Brahman
法印 102
 1. Dharma Seal
 2. dharmamudrā; a dharma seal; a mark of the dharma
 3. hōin
法住 102 dharma abode
非思量 102
 1. Without Thinking
 2. not thinking
非有 102 does not exist; is not real
分齐 分齊 102 difference
分陀利 102 pundarika
佛国土 佛國土 102
 1. buddhakṣetra; a Buddha land
 2. Buddha's country
佛界 102 buddha realm; buddha land; buddha country
佛境界 102 realm of buddhas
佛力 102 the power of the Buddha; blessings of the Buddha
佛神力 102 the Buddha's spiritual power
佛说 佛說 102 buddhavacana; as spoken by the Buddha
佛言 102
 1. the Buddha said
 2. buddhavacana; the teachings of the Buddha
佛智 102 Buddha knowledge; Buddha wisdom
福田 102
 1. field of merit
 2. field of blessing
功德无量 功德無量 103 boundless merit
恒河沙 恆河沙 104
 1. Sands of the Ganges
 2. grains of sand in the Ganges River; innumerable
 3. the sand of the River Ganges; as numerous as grains of sand in the River Ganges
幻人 104 an illusionist; a conjurer
欢喜踊跃 歡喜踊躍 104 leaped up with joy
即从座起 即從座起 106 He rose from his seat
迦楼罗 迦樓羅 106 garuda
见大 見大 106 the element of visibility
见相 見相 106 perceiving the subject
见佛 見佛 106
 1. Seeing the Buddha
 2. to see the Buddha
结加趺坐 結加趺坐 106 to sit cross-legged
净修 淨修 106 proper cultivation
惊疑怖畏 驚疑怖畏 106 is startled, feels anxiety, and gets frightened
净法 淨法 106
 1. pure dharma
 2. the teaching of the Buddha
紧那罗 緊那羅 106 kimnara
久修 106 practiced for a long time
久远劫来 久遠劫來 106 through long kalpas
具足 106
 1. Completeness
 2. complete; accomplished
 3. Purāṇa
具足戒 106 full ordination; upasaṃpanna; upasaṃpadā
空法 107 to regard all things as empty
来世 來世 108 future worlds; the next world; the next life
乐说辩才 樂說辯才 108 joyfully taught the Dharma with eloquence
离生 離生 108 to leave the cycle of rebirth
六波罗蜜 六波羅蜜 108 six pāramitas; six perfections
六种震动 六種震動 108 shaken in six different ways
漏尽 漏盡 108 defilements exhausted
曼陀罗华 曼陀羅華 109 mandārava flower; mandāra flower; coral tree flower
灭度 滅度 109
 1. to extinguish worries and the sea of grief
 2. Nirvāṇa; Nibbāna; Nirvana
灭后 滅後 109 after the Buddhas's Nirvāṇa
名曰 109 to be named; to be called
摩诃萨 摩訶薩 109
 1. mahasattva
 2. mahāsattva; mohasattva; a great being
摩尼宝 摩尼寶 109
 1. Mani Pearl
 2. mani-jewel
 3. mani jewel
摩尼珠 109
 1. Mani Pearl
 2. mani jewel; a wish fulfilling jewel
难信难解 難信難解 110 hard to believe and hard to understand
那由他 110 a nayuta
内空 內空 110 empty within
能信 110 able to believe
涅槃界 110 nirvāṇa-dhātu; the realm of Nirvāṇa
偏袒右肩 112 bared his right shoulder
辟支佛 112 Pratyeka-Buddha; Pratyekabuddha
辟支佛地 112 stage of pratyekabuddha; pratyekabuddhabhūmi
頗梨 112 crystal
普光 112
 1. radiating light all around
 2. Pu Guang
菩萨摩诃萨 菩薩摩訶薩 112 bodhisattva mahāsattva
菩萨行 菩薩行 112 bodhisattva-caryā; bodhisattva-carita; bodhisattva practice; actions of bodhisattvas
菩提心 112
 1. bodhi mind
 2. bodhicitta; aspiration to enlightenment
乾闼婆 乾闥婆 113 a gandharva
勤修 113 cultivated; caritāvin
取着 取著 113 grasping; attachment
人非人 114 kijnara; human or non-human being
肉髻 114 usnisa
如法 114 In Accord With
入法界 114 to enter in the dharma realm; to perceive the dharma realm through meditation
入涅槃 114 to enter Nirvāṇa
如来法身 如來法身 114 Dharmakāya of the Tathāgata
如如 114
 1. Thusness
 2. tathatā; suchness; inherent nature; true nature
如实 如實 114
 1. according to reality
 2. in accordance with fact; truly; yathābhūtam
 3. suchness; inherent nature; true nature; tathata
如是我闻 如是我聞 114 thus I have heard
如实修行 如實修行 114 to cultivate according to thusness
三毒 115 three poisons; trivisa
三千 115 three thousand-fold
三千大千世界 115 Three Thousandfold World System; trisāhasramahāsāhasralokadhātu; a great chiliocosm; trichiliocosm; the cosmos
三世 115
 1. Three Periods of Time
 2. three time periods; past, present, and future
三转十二行法轮 三轉十二行法輪 115 three turnings and twelve actions of the dharma wheel
三昧 115
 1. samadhi
 2. samādhi; concentrated meditation; mental concentration
三昧耶 115 samaya; vow
三摩 115 samādhi; concentrated meditation; mental concentration
三摩提 115 samādhi; concentrated meditation; mental concentration
萨婆若 薩婆若 115 sarvajña
色界 115
 1. realm of form; rupadhatu
 2. dwelling in the realm of form; rūpāvacara
善男子 115
 1. good men
 2. a good man; a son of a noble family
善女人 115
 1. good women
 2. a good woman; a daughter of a noble family
善说 善說 115 well expounded
善道 115 a benevolent rebirth; a benevolent destiny; heaven; a fortunate realm
善根 115
 1. Wholesome Roots
 2. virtuous roots; wholesome roots; kuśalamūla
善哉 115
 1. Sadhu
 2. excellent
深法 115 a profound truth
生欢喜 生歡喜 115 giving rise to joy
生灭 生滅 115
 1. arising and ceasing
 2. life and death
胜施 勝施 115 granting wishes; varada
什深 甚深 115 very profound; what is deep
十方无量世界 十方無量世界 115 measureless worlds in all directions
示教 115 to point and instruct
示教利喜 115 Inspiration, Teaching, Benefit, and Joy
十力 115 the ten powers of the Buddha; daśabala
十八不共法 115 eighteen distinctive characterisitics; astadasavenikabuddhadharma
十八界 115 eighteen realms
十二入 115 āyatana; ayatana/ twelve sense bases; twelve sense-media; twelve bases of cognition
实相 實相 115
 1. reality
 2. dharmata; true appearance; the nature of things; the ultimate essence of things
施主 115
 1. benefactor
 2. an alms giver; a donor
受持 115
 1. uphold
 2. to accept and maintain faith; to uphold
受持读诵 受持讀誦 115 receive and recite
四句偈 115 a four line gatha
四无所畏 四無所畏 115 four kinds of fearlessness
四众 四眾 115 the fourfold assembly; the four communities
随逐 隨逐 115 to attach and follow
所以者何 115 Why is that?
所立 115 thesis; property being proven; sādhyadharma
所行 115 actions; practice
檀波罗蜜 檀波羅蜜 116 dana-paramita; the paramita of generosity
天龙八部 天龍八部 116 eight kinds of demigods
天乐 天樂 116 heavenly music
陀罗尼 陀羅尼 116
 1. Dharani
 2. dharani
未曾有 119
 1. Never Before
 2. never before seen; abdhutadharma
未度者 119 people who have not yet transcended
未来世 未來世 119 times to come; the future
闻法 聞法 119 to hear the Dharma; to listen to the teachings of the Buddha
我所 119
 1. my; mama
 2. conception of possession; mamakāra
我相 119 the notion of a self
我有 119 the illusion of the existence of self
无碍辩 無礙辯 119 unhindered eloquence
无得 無得 119 Non-Attainment
无二 無二 119 advaya; nonduality; not two
无法可得 無法可得 119 no Dharma to be obtained
无分别 無分別 119
 1. Non-Discriminative
 2. without false conceptualization
无见者 無見者 119 no observer
无求 無求 119 No Desires
无胜 無勝 119 unsurpassed; ajita; vijaya
无生无灭 無生無滅 119 without origination or cessation
无所得 無所得 119 nothing to be attained
无所畏 無所畏 119 without any fear
无所有 無所有 119 nothingness
五无间罪 五無間罪 119 Avici Hell; offenses deserving Fivefold Relentless Retribution
無想 119 no notion
无依 無依 119 without basis; with nothing on which to rely; unreliable
无因无果 無因無果 119 the effect and the causal condition do not exist
无诤 無諍 119
 1. No Disputes
 2. non-contention; araṇā
无垢 無垢 119
 1. No Impurity
 2. vimalā; nirmala; stainless; immaculate
无价宝珠 無價寶珠 119 mani jewel; cintāmaṇi
无量光明 無量光明 119 boundless light
无念 無念 119
 1. No Thought
 2. free from thought
 3. no thought
 4. tathatā
无色界 無色界 119 formless realm; arupyadhatu
无上菩提 無上菩提 119
 1. Supreme Bodhi
 2. samyaksaṃbodhi; unsurpassed complete perfect enlightenment; supreme bodhi
无生 無生 119
 1. No-Birth
 2. anutpāda; unproduced; non-arising
无体 無體 119 without essence
无相 無相 119
 1. Formless
 2. animitta; signlessness; without an appearance
无学 無學 119
 1. aśaikṣa; asekha; an adept
 2. Muhak
五阴 五陰 119 five aggregates; five skandhas; five groups of existence; five groups of clinging
无住 無住 119
 1. non-abiding
 2. non-attachment; non-abiding
戏论 戲論 120
 1. mental proliferation
 2. meaningless talk; frivolous discourse; mutual false praise; inflated conceptualization; hypostatization; prapañca
相应法 相應法 120 corresponding dharma; mental factor
邪见 邪見 120 mistaken view; wrong view; perverse view; mithyadrsti
新发意 新發意 120 newly set forth [in the vehicle]
新发意菩萨 新發意菩薩 120 a bodhisattva who is only just beginning
信乐 信樂 120 joy of believing
信施 120 trust in charity
信受 120 to believe and accept
心数 心數 120 a mental factor
心无罣碍 心無罣碍 120
 1. An Untroubled Mind
 2. An Untroubled Mind
行般若波罗蜜 行般若波羅蜜 120 course in perfect wisdom
行相 120 to conceptualize about phenomena
性空 120 inherently empty; empty in nature
性相 120 inherent attributes
修法 120 a ritual
虚空等 虛空等 120 the same as empty space
须陀洹果 須陀洹果 120 the fruit of a stream enterer; the fruit of srotaāpanna practice
眼识界 眼識界 121 visual consciousness element
要行 121 essential conduct
夜叉 121 yaksa
一法 121 one dharma; one thing
意解 121 liberation of thought
一念 121
 1. one thought
 2. one moment; one instant
 3. one thought
一切种智 一切種智 121 knowledge of all aspects; all embracing wisdom; sarvākārajñatā; sarvakarajnata
一相无相 一相無相 121 one appearance, no appearance
一缘 一緣 121 one fate; shared destiny
应供养 應供養 121 worthy of worship
应作 應作 121 a manifestation
一切大众 一切大眾 121 all beings
一切法 121
 1. all dharmas; all things; sarvadharma
 2. all phenomena
一切法无相 一切法無相 121 all dharmas have no sign
一切声 一切聲 121 every sound
一切众生 一切眾生 121
 1. all sentient beings
 2. all beings
一切诸佛 一切諸佛 121 all Buddhas
意识界 意識界 121 realm of consciousness
勇猛精进 勇猛精進 121 bold advance
右膝着地 右膝著地 121 placing the right knee on the ground
有想 121 having apperception
有法 121 something that exists
优婆塞 優婆塞 121
 1. upasaka
 2. upasaka; a male lay Buddhist
优婆夷 優婆夷 121
 1. upasika
 2. upasika; a female lay Buddhist
于恒沙劫 於恒沙劫 121 as many complete Æons as there are grains of sand in the Ganges
欲界 121 realm of desire
欲乐 欲樂 121 the joy of the five desires
远尘离垢 遠塵離垢 121
 1. to be far removed from the dust and defilement of the world
 2. far removed from dust and defilement
缘觉 緣覺 121
 1. pratyekabuddha
 2. pratyekabuddha
增上 122 additional; increased; superior
增上慢 122 conceit; abhimāna
长者子 長者子 122 the son of an elder
诤论 諍論 122 to debate
正信 122
 1. Right Faith
 2. proper belief
正智 122 correct understanding; wisdom
真修 122 cultivation in accordance with reason
执持 執持 122 to hold firmly; grasp; dharana
种善根 種善根 122 to plant wholesome roots
众生界 眾生界 122 the realm of living beings
众生说 眾生說 122 to explain a sūtra to many people
众生相 眾生相 122
 1. characteristics of sentient beings
 2. the notion of a being
诸比丘 諸比丘 122 monks
诸法 諸法 122 all things; all dharmas
诸佛 諸佛 122 Buddhas; all Buddhas
诸菩萨 諸菩薩 122 bodhisattvas
诸如来 諸如來 122 all tathagatas
住世 122 living in the world
诸天 諸天 122 devas
诸众生 諸眾生 122 all beings
自性 122
 1. Self-Nature
 2. intrinsic nature; original nature; essential nature; svabhava
 3. primordial matter; nature; prakṛti
自证 自證 122 self-attained
最胜 最勝 122
 1. jina; conqueror
 2. supreme; uttara
 3. Uttara