Glossary and Vocabulary for Diamond Sūtra 《金剛般若波羅蜜經》

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 276 須菩提 xūpútí Subhuti / Subhūti 須菩提
2 180 如來 Rúlái Thus-Come (tathagata) / Tathāgata / Thus Come One 是人不解如來所說義
3 132 shuō to say / said / to speak / to talk / speaks 聞佛所說
4 105 世尊 Shìzūn World-Honored One / Bhagavat / Bhagavān / Buddha 世尊
5 91 rén person / people / a human being
6 70 yán to speak / to say / said 若人言
7 61 idea 於意云何
8 59 菩薩 púsà bodhisatta 若菩薩以滿恆河沙等世界七寶布施
9 58 福德 fúdé merit earned / reward / good fortune and good moral conduct 以諸菩薩不受福德故
10 58 fēn to separate / to divide into parts 應化非真分
11 51 眾生 zhòngshēng beings / all living things / all sentient beings 眾生
12 51 method / way 於法不說斷滅相
13 51 Buddha / Awakened One 聞佛所說
14 47 xīn heart 向說心住顛倒
15 47 jīng to go through / to experience 持於此經
16 43 阿耨多羅三藐三菩提 ānòuduōluó sānmiǎo sānpútí anuttara-samyak-sambodhi / anuttara samyaksaṃbodhi / anuttarasamyaksaṃbodhi / unsurpassed complete perfect enlightenment 得阿耨多羅三藐三菩提
17 41 zuò to do 菩薩所作福德
18 41 布施 bùshī dana / giving / the practice of giving / generosity 若有人以滿無量阿僧祇世界七寶持用布施
19 41 shí real / true 實無有眾生如來度者
20 39 jiàn to see 即非我見
21 34 niàn to read aloud 汝若作是念
22 28 受持 shòuchí to accept and maintain faith / to uphold 受持讀誦
23 28 無有 wú yǒu there is not 實無有眾生如來度者
24 28 zhù to dwell / to live / to reside 向說心住顛倒
25 27 善女人 shàn nǚrén a good woman / a daughter of a noble family 善女人
26 27 shēng to be born / to give birth 生信心不
27 27 善男子 shàn nánzǐ a good man / a son of a noble family 若有善男子
28 26 具足 jùzú complete / full / perfect 如來不以具足相故
29 24 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 是微塵眾寧為多不
30 23 wén to hear 聞佛所說
31 23 微塵 wēichén an atom 以三千大千世界碎為微塵
32 22 眾生相 zhòngshēng xiāng the notion of a being 眾生相
33 22 děng et cetera / and so on 乃至四句偈等
34 22 壽者相 shòuzhě xiāng the notion of a lifespan 壽者相
35 22 zhī to know 應如是知
36 21 meaning / sense 是人解我所說義不
37 21 zhōng middle 若三千大千世界中所有諸須彌山王
38 21 good fortune / happiness / luck 其福勝彼
39 21 功德 gōngdé guṇa / achievements and virtue / merit 此菩薩勝前菩薩所得功德
40 21 néng can / able 能淨業障分
41 20 佛說 Fó shuō buddhavacana / the Buddha's teaching 佛說是經已
42 20 讀誦 dúsòng to read aloud / to recite 受持讀誦
43 20 gào to tell / to say / said / told 佛告須菩提
44 20 白佛 bái fó to address the Buddha 須菩提白佛言
45 19 無我 wúwǒ selflessness / non-self / anātman / anattā 若復有人知一切法無我
46 19 莊嚴 zhuāngyán stately / solemn 我當莊嚴佛土
47 18 無量 wúliàng immeasurable / unlimited 若有人以滿無量阿僧祇世界七寶持用布施
48 17 我相 wǒ xiāng the notion of a self 若菩薩有我相
49 17 甚多 shén duō extremely many 甚多
50 17 阿羅漢 Āluóhàn Arhat 阿羅漢能作是念
51 17 三十二相 sān shí èr xiāng the thirty two marks of excellence / the thirty-two characteristic marks 可以三十二相觀如來不
52 16 說法 shuō fǎ a statement / wording 我當有所說法
53 16 第一 dì yī first 成就第一希有功德
54 16 color 若以色見我
55 16 shā sand / gravel / pebbles 恆河中所有沙
56 16 世界 shìjiè the world / the universe / the cosmos 若有人以滿無量阿僧祇世界七寶持用布施
57 15 三千大千世界 sān qiān dà qiān shìjiè Three Thousandfold World System / trisāhasramahāsāhasralokadhātu / a great chiliocosm / trichiliocosm / the cosmos 以三千大千世界碎為微塵
58 15 然燈佛 Rándēng Fó Dipankara Buddha 如來於然燈佛所
59 15 一切法 yīqiē fǎ all dharmas / all things / sarvadharma 於一切法
60 15 發阿耨多羅三藐三菩提心 fā anòuduōluósānmiǎosānpútíxīn aspire t o supreme perfect enlightenment 發阿耨多羅三藐三菩提心者
61 15 人相 rén xiāng the notion of a person 人相
62 14 shèng to beat / to win / to conquer 其福勝彼
63 14 one 一合理相分
64 14 滅度 mièdù to extinguish worries and the sea of grief 我應滅度一切眾生
65 14 爾時 ěr shí at that time 爾時
66 14 所得 suǒdé what one acquires / one's gains 此菩薩勝前菩薩所得功德
67 14 諸相 zhūxiāng all appearances 如來可以具足諸相見不
68 14 zhòng many / numerous 是微塵眾寧為多不
69 13 lái to come 如來若來若去
70 13 希有 xīyǒu uncommon 希有
71 13 四句偈 sì jù jì a four line gatha 乃至四句偈等
72 13 七寶 qī bǎo the Seven Treasures / the Seven Precious Jewels 若有人以滿無量阿僧祇世界七寶持用布施
73 12 shēn human body / torso
74 12 to assemble / to meet together 如是等七寶聚
75 12 jiě to loosen / to unfasten / to untie 是人解我所說義不
76 12 色身 sè shēn the physical body / rupakaya 色身
77 12 非法 fēifǎ illegal 如來說即非法相
78 12 為人 wéirén behavior / personal conduct 為人演說
79 12 can / may / permissible 無法可得分
80 11 guān to look at / to watch / to observe 可以三十二相觀如來不
81 11 to enter 如人入闇
82 10 壽者見 shòuzhě jiàn the view of a lifespan 壽者見
83 10 可以 kěyǐ can / may / possible / able to 可以三十二相觀如來不
84 10 xíng to walk / to move 是人行邪道
85 10 不能 bù néng cannot / must not / should not 不能見如來
86 10 人見 rén jiàn the view of a person 人見
87 10 眾生見 zhòngshēng jiàn the view of a being 眾生見
88 10 to leave / to depart / to go away / to part 離色離相分
89 10 降伏 xiángfú to subdue / to vanquish / to tame / to pacify 云何降伏其心
90 10 shòu old age / long life 壽者
91 10 般若波羅蜜 Bōrěbōluómì Prajñāpāramitā / Prajnaparamita / Perfection of Wisdom 若人以此般若波羅蜜經
92 10 一合相 yī hé xiàng a composite 則是一合相
93 10 一切眾生 yī qiè zhòng shēng all sentient beings 我應滅度一切眾生
94 10 to take / to get / to fetch 不取於相
95 10 滿 mǎn full 若有人以滿無量阿僧祇世界七寶持用布施
96 9 不可思議 bù kě sīyì inconceivable / unimaginable / unfathomable 當知是經義不可思議
97 9 善法 shànfǎ a wholesome thing / a beneficial dharma 修一切善法
98 9 hair 發菩薩心者
99 9 chù to touch / to feel 不應住聲香味觸法生心
100 9 佛土 Fótǔ buddhakṣetra / a Buddha land / land or realm of a Buddha / land of the Buddha's birth 我當莊嚴佛土
101 9 顛倒 diāndǎo delusion / error / inversion / reversal / viparyāsa 非顛倒功德
102 9 斯陀含 Sītuóhán Sakṛdāgāmin / Sakridagami / Sakadagami / Sakrdagamin / Once-Returner 斯陀含能作是念
103 8 等身 děng shēn a life-size image 初日分以恆河沙等身布施
104 8 chí to grasp / to hold 持於此經
105 8 不可得 bù kě dé unobtainable 過去心不可得
106 8 名為 míngwèi to be called 是名為心
107 8 níng Nanjing 是微塵眾寧為多不
108 8 成就 chéngjiù accomplishment / success / achievement 皆得成就不可量
109 8 法相 fǎ xiāng notions of dharmas / the essential nature of different phenomena 不生法相
110 8 不受 bùshòu to not accept 不受不貪分
111 8 經典 jīngdiǎn a classic / a scripture / a canonical text 聞此經典
112 8 菩薩心 pú sà xīn Bodhi Mind 發菩薩心者
113 8 to reach 長老須菩提及諸比丘
114 8 qián front 此菩薩勝前菩薩所得功德
115 8 須陀洹 Xūtuóhuán Srotaāpanna / Sotapanna / Stream-Enterer 須陀洹能作是念
116 8 zài in / at 如來昔在然燈佛所
117 8 佛言 Fó yán the Buddha said 佛言
118 8 shēng sound 不應住聲香味觸法生心
119 8 悉知 xīzhī to know in detail 如來悉知
120 8 無人 wú rén unmanned / uninhabited 無人
121 8 恆河 hénghé Ganges River 恆河中所有沙
122 8 是非 shìfēi right and wrong 我相即是非相
123 8 bǎi one hundred 百千萬億分
124 8 信心 xìnxīn confidence 生信心不
125 8 我見 wǒ jiàn the view of a self 佛說我見
126 7 大身 dà shēn great body / mahakaya / mahākāya 則為非大身
127 7 慧眼 Huì yǎn wisdom eyes 如來有慧眼不
128 7 佛法 fófǎ Dharma / Dhárma / Dhamma / Buddha-Dhárma / Buddhist doctrine 一切法皆是佛法
129 7 金剛經解義 Jīngāng Jīng Jiě Yì Exegesis on the Diamond Sutra 金剛經解義
130 7 zhǒng kind / type 若干種心
131 7 阿那含 Anàhán Anāgāmin / Anagami / Non-Returner 阿那含能作是念
132 7 恒河沙 hénghéshā grains of sand in the Ganges River / innumerable 是諸恒河沙寧為多不
133 7 章句 zhāng jù words / sentences and phrases 得聞如是言說章句
134 7 信解 xìnjiě adhimokṣa / adhimoksa / adhimokkha / resolution / determination / zeal 如是信解
135 7 有法 yǒufǎ something that exists 如來有法眼不
136 7 過去 guòqù past / previous/ former 過去心不可得
137 7 恒河 hénghé Ganges River 如恒河中所有沙數
138 6 波羅蜜 bōluómì paramita / pāramitā / perfection 如來說第一波羅蜜
139 6 無邊 wúbiān without boundaries / limitless / boundless 無邊功德
140 6 past / former times 我從昔來所得慧眼
141 6 千萬億 qiānwàn yì a trillion 百千萬億分
142 6 happy / glad / cheerful / joyful 若樂小法者
143 6 世間天 shìjiān tiān world-devas / earthly kings 一切世間天
144 6 香味 xiāngwèi fragrance / bouquet 不應住聲香味觸法生心
145 6 gatha / hymn / verse 世尊而說偈言
146 6 法名 fǎmíng Dharma name 實無有法名為菩薩
147 6 譬喻 pìyù simile / rhetorical comparison / analogy 乃至算數譬喻所不能及
148 6 xiǎng to think 若有想
149 6 dào way / road / path 我得阿羅漢道
150 6 shì a generation 又念過去於五百世作忍辱仙人
151 6 yòng to use / to apply 若有人滿三千大千世界七寶以用布施
152 6 liàng a quantity / an amount 不可稱量
153 6 to know / to learn about / to comprehend 悉見是人
154 6 恆河沙 hénghéshā grains of sand in the Ganges River / innumerable 若菩薩以滿恆河沙等世界七寶布施
155 6 諸眾生 zhū zhòngshēng all sentient beings 是諸眾生得如是無量福德
156 6 jīn today / modern / present / current / this / now 我今得聞如是經典
157 5 罪業 zuìyè sin / karma 是人先世罪業
158 5 無壽 wú shòu no life 無壽者
159 5 持用 chíyòng to have in one's possession and use when required 若有人以滿無量阿僧祇世界七寶持用布施
160 5 來世 lái shì future worlds / the next world / the next life 汝於來世
161 5 肉眼 ròuyǎn naked eye / layman's eyes 如來有肉眼不
162 5 shàn virtuous / wholesome / benevolent / well-disposed
163 5 相分 xiāngfēn an idea / a form 一合理相分
164 5 capacity / degree / a standard / a measure 實無有眾生如來度者
165 5 阿蘭那 ālánnà a forest retreat / a secluded place to practice / araṇya / arañña / aranya 世尊則不說須菩提是樂阿蘭那行者
166 5 shǔ to count 是諸恆河所有沙數佛世界
167 5 zuò to sit 若坐若臥
168 5 天眼 tiān yǎn divine sight / divyacākṣus 如來有天眼不
169 5 佛眼 Fó yǎn Buddha eye 如來有佛眼不
170 5 須彌山 Xūmí Shān Mount Sumeru / Mount Meru 若三千大千世界中所有諸須彌山王
171 5 斷滅 duànmiè annihilate 說諸法斷滅相
172 5 to go 如來若來若去
173 5 因緣 yīnyuán Cause and Condition / principal and secondary causes / chain of cause and effect / primary cause / nidāna 是人以是因緣
174 5 rěn to bear / to endure / to tolerate 得成於忍
175 5 金剛般若波羅蜜經 Jīngāng Bōrěbōluómì Jīng Prajnaparamita Diamond Sutra / Prajñāpāramitā Diamond Sūtra / Diamond Sutra / Vajracchedikāprajñāpāramitāsūtra 金剛般若波羅蜜經講義
176 5 凡夫 fánfū an ordinary person / pṛthagjana 而凡夫之人以為有我
177 5 大乘 Dàshèng Mahayana Buddhism / Mahāyāna / Mahāyāna Buddhism 如來為發大乘者說
178 4 演說 yǎnshuō to give a speech 為人演說
179 4 無數 wúshù countless / innumerable 但諸恆河尚多無數
180 4 諸法 zhū fǎ sarvadharma / all things / all dharmas 說諸法斷滅相
181 4 譬如 pìrú for examlpe 譬如人身長大
182 4 此處 cǐ chù this place / here 當知此處
183 4 百分 bǎifēn one hundredth 於前福德百分不及一
184 4 實相 shíxiàng dharmatā / true appearance / the nature of things / the ultimate essence of things 則生實相
185 4 suì age 後五百歲
186 4 人身 rénshēn human body 譬如人身長大
187 4 無所得 wú suǒ dé nothing to be attained 為無所得耶
188 4 貪著 tānzhe attachment to desire 但凡夫之人貪著其事
189 4 不可以 bù kě yǐ may not 不可以三十二相得見如來
190 4 不可思 bù kě sī inconceivable / unthinkable / unimaginable 其福德不可思量
191 4 yǎng to raise / to bring up (children, animals) / to give birth 所應供養
192 4 無想 wú xiǎng no notion 若無想
193 4 即為 jíwèi to be considered to be / to be defined to be / to be called 即為謗佛
194 4 思量 sīliáng to reckon / to consider and measure 東方虛空可思量不
195 4 wáng Wang 若三千大千世界中所有諸須彌山王
196 4 長老 zhǎnglǎo an elder 長老須菩提及諸比丘
197 4 hòu after / later 於後末世
198 4 解說 jiěshuō to explain / to comment 為人解說
199 4 big / great / huge / large / major 是身為大不
200 4 取法 qǔfǎ to listen and obey / to comply with / to heed / to hearken 若取法相
201 4 佛智 fózhì Buddha knowledge / Buddha wisdom 佛智慧根本
202 4 最上 zuìshàng supreme 為發最上乘者說
203 4 不生 bùshēng nonarising / anutpāda 知見不生分
204 4 阿僧祇 āsēngzhǐ asamkhyeya / asaṃkhyeya / ten to the power one hundred and forty 若有人以滿無量阿僧祇世界七寶持用布施
205 4 輕賤 qīngjiàn petty and low 若為人輕賤
206 4 wèi to call 汝等勿謂如來作是念
207 4 恭敬 gōngjìng to bow / to revere / to hold in deferential respect 皆應恭敬
208 4 比丘 bǐqiū Bhiksu / a monk / bhikṣu / bhikkhu 長老須菩提及諸比丘
209 4 devoid of content / void / false / empty / vain 於是中無實無虛
210 4 yǎn eye 如來有法眼不
211 4 付囑 chóuyōu to entrust something to somebody 善付囑諸菩薩
212 4 善根 shàngēn virtuous roots / wholesome roots / kuśalamūla 當知是人不於一佛二佛三四五佛而種善根
213 4 先世 xiānshì ancestry 是人先世罪業
214 4 yòu right / right-hand 偏袒右肩
215 4 hào number 號釋迦牟尼
216 4 尊重 zūnzhòng to esteem / to respect / to honor 尊重正教分
217 4 huà to make into / to change into / to transform 化無所化分
218 4 不可稱 bù kě chēng inconceivable / unthinkable / unimaginable 不可稱量
219 4 菩薩摩訶薩 púsà móhēsà bodhisattva mahāsattva 諸菩薩摩訶薩應如是生清淨心
220 4 忍辱波羅蜜 rěnrǔ bōluómì ksanti-paramita / the paramita of tolerance / the paramita of forbearance 忍辱波羅蜜
221 4 阿修羅 āxiūluó Asura / Asura Realm 阿修羅
222 4 不可說 bù kě shuō indescribable / unspeakable 則是不可說
223 4 長大 zhǎngdà to grow up 譬如人身長大
224 4 後五 hòu wǔ following five hundred years 後五百歲
225 4 實有 shí yǒu Absolute Reality 若是微塵眾實有者
226 4 所謂 suǒwèi so-called 所謂佛法者
227 4 應供 yīnggōng Worthy One / the Buddha 所應供養
228 4 miè to destroy / to wipe out / to exterminate 無斷無滅分
229 4 供養 gòngyǎng to make offerings / to provide offerings / to worship 悉皆供養承事
230 4 善護念 shàn hù niàn Safeguard Your Thoughts 如來善護念諸菩薩
231 4 zuò seat 長老須菩提在大眾中即從座起
232 4 算數 suànshù arithmetic 乃至算數譬喻所不能及
233 4 非身 fēishēn selflessness / non-self / anātman / anattā 佛說非身
234 4 不解 bùjiě to not understand 是人不解如來所說義
235 4 汝等 rǔ děng you all 汝等勿謂如來作是念
236 4 聞說 wénshuō to hear told / to hear what was said 聞說是法
237 4 a man / a male adult 但凡夫之人貪著其事
238 4 語者 yǔzhě speaker 如語者
239 4 chù a place / location / a spot / a point 以諸華香而散其處
240 4 虛空 xūkōng empty space 東方虛空可思量不
241 4 平等 píngděng be equal in social status 是法平等
242 4 奉持 fèngchí to practice / to uphold / to keep / to maintain / to preserve 我等云何奉持
243 4 無住 wúzhù non-attachment / non-abiding 妙行無住分
244 4 dìng to decide 無有定法名阿耨多羅三藐三菩提
245 4 離欲 lí yù free of desire 是第一離欲阿羅漢
246 4 末世 mòshì last phase of an age 於後末世
247 3 清淨心 qīng jìng xīn pure mind 諸菩薩摩訶薩應如是生清淨心
248 3 轉輪聖王 Zhuànlún Shèng Wáng Chakravarti raja / an emperor in Hindu mythology 轉輪聖王則是如來
249 3 國土 guótǔ territory / country 爾所國土中
250 3 to lie 若坐若臥
251 3 miào temple / shrine 如佛塔廟
252 3 法界 fǎjiè a dharma realm / a dhárma realm / dharmadhatu / dharmadhātu 法界通分分
253 3 智慧 zhìhuì wisdom 如來則不說為智慧根本
254 3 míng bright / brilliant 明有漏福德聚是其顛倒
255 3 chéng to finish / to complete / to accomplish / to succeed 得成於忍
256 3 以要言之 yǐ yào yán zhī in summary / essentially speaking 以要言之
257 3 賢聖 xián shèng āryapudgala / noble ones 一切賢聖
258 3 無為法 wúwèi fǎ an unconditioned dhárma / asaṃskṛta-dhárma 皆以無為法而有差別
259 3 卵生 luǎnshēng to be born from an egg 若卵生
260 3 忍辱 rěnrǔ patience / tolerance / ksānti 又念過去於五百世作忍辱仙人
261 3 命相 mìngxiāng horoscope 命相
262 3 jié take by force / to coerce 如是無量百千萬億劫以身布施
263 3 無得 wú dé Non-Attainment 無得無說分
264 3 受記 shòu jì a prediction / vyakarana 然燈佛則不與我受記
265 3 shí time / a period of time 我於往昔節節支解時
266 3 果報 guǒbào vipāka / the result of karma / indirect effect 果報亦不可思議
267 3 金剛 jīngāng a diamond 金剛般若波羅蜜
268 3 佛塔 fótǎ a pagoda 如佛塔廟
269 3 未來 wèilái future 未來心不可得
270 3 四相 sì xiāng four notions / four forms / four manifestations of self 四相
271 3 無餘涅槃 Wú Yú Nièpán Anupadhiśeṣanirvāṇa / Nirupadhiśeṣanirvāṇa / Nirvāṇa without Remainder 我皆令入無餘涅槃而滅度之
272 3 歌利王 Gēlì Wáng Rajah of Kalinga / King Kali / Kalirājā 如我昔為歌利王割截身體
273 3 法身 Fǎshēn Dharmakaya / Dharmakāya / Dharma Body 法身非相分
274 3 大智度論 Dà Zhì Dù Lùn Treatise on the Perfection of Great Wisdom / Dazhidu Lun / Mahāprajñāpāramitaśastra / Māhaprajñāparamitopadeśa 大智度論
275 3 惡道 è dào an evil rebirth / an evil destiny / an unfortunate rebirth / hell 應墮惡道
276 3 a bowl / an alms bowl / patra / pātra 著衣持缽
277 3 無色 wúsè formless / no form / arūpa 若無色
278 3 若非 ruò fēi were it not for / if not for 若非福德聚者
279 3 差別 chābié a difference / a distinction 皆以無為法而有差別
280 3 a pagoda / a stupa 則為是塔
281 3 wèi taste / flavor
282 3 虛妄 xūwàng not real / illusory 諸識虛妄以無三世觀故
283 3 作佛 zuò fó to become a Buddha 當得作佛
284 3 胎生 tāishēng to be born from a womb 若胎生
285 3 xiǎo small / tiny / insignificant 若樂小法者
286 3 釋迦牟尼 Shìjiāmóuní Sakyamuni Buddha / Śākyamuni Buddha 號釋迦牟尼
287 3 高下 gāoxià high and low / up and down 無有高下
288 3 xiāng fragrant / savory / appetizing / sweet / scented
289 3 無故 wú gù unconditioned 以福德無故
290 3 持戒 chí jiè morality / to uphold precepts 有持戒修福者
291 2 一往 yīwǎng one passage / one time 斯陀含名一往來
292 2 非凡 fēifán out of the ordinary / unusual 如來說則非凡夫
293 2 無為 wúwèi to let things take their own course 無為福勝分
294 2 to stop 飯食訖
295 2 四千 sì qiān four thousand 得值八百四千萬億那由他諸佛
296 2 suì to break / to smash 以三千大千世界碎為微塵
297 2 淨業 jìngyè pure karma / good karma 能淨業障分
298 2 無諍三昧 wú zhèng sānmèi Samādhi of Non-contention 佛說我得無諍三昧
299 2 住心 zhù xīn abiding in thoughts / abode of the mind 應生無所住心
300 2 樂欲 lè yù the desire for joy 願樂欲聞
301 2 阿那含果 anàhán guǒ the fruit of Anāgāmin / the fruit of a non-returning 我得阿那含果
302 2 身體 shēntǐ human body / health 如我昔為歌利王割截身體
303 2 tōng to go through / to open 法界通分分
304 2 zhí price/ value 得值八百四千萬億那由他諸佛
305 2 is exactly 伊利底
306 2 萬億 wàn yì one trillion 得值八百四千萬億那由他諸佛
307 2 根本 gēnběn fundamental / basic 云何示現根本
308 2 千萬 qiānwàn ten million 已於無量千萬佛所種諸善根
309 2 以此為 yǐcǐwèi to regard as / to treat as 以此為實
310 2 zhòng heavy 何故依福德重說譬喻
311 2 如露亦如電 rú lù yì rú diàn like dewdrops and lightning flashes 如露亦如電
312 2 著地 zhuódì to touch the ground 右膝著地
313 2 shě to give 法尚應捨
314 2 to be terrified / to be afraid / to be frightened 不怖
315 2 有漏 yǒulòu having flow / pain / affliction / vexation / defilement / bhavāsrava / āsrava 明有漏福德聚是其顛倒
316 2 an item 如人有目
317 2 八百 bā bǎi eight hundred 得值八百四千萬億那由他諸佛
318 2 狂亂 kuángluàn hysterical 心則狂亂
319 2 sufficient / enough 洗足已
320 2 圍繞 wéirǎo to revolve around / to center on / to circumambulate 作禮圍繞
321 2 非我 fēiwǒ selflessness / non-self / anātman / anattā 即非我見
322 2 大眾 dàzhòng assembly / people / public / masses / audience 長老須菩提在大眾中即從座起
323 2 gain / advantage / benefit 伊利底
324 2 瞋恨 chēnhèn to be angry / to be indignant 應生瞋恨
325 2 命根 mìnggēn the effort to preserve life 一報命根不斷住故
326 2 須陀洹果 xūtuónuán guǒ the fruit of a stream enterer / the fruit of srotaāpanna practice 我得須陀洹果
327 2 福智 fúzhì merit and wisdom 福智無比分
328 2 真是 zhēnshì really 如來說名真是菩薩
329 2 妙行 miào xíng a profound act 妙行無住分
330 2 shēn deep 深解義趣
331 2 四維 sì wéi the four half points of the compass 南西北方四維上下虛空可思量不
332 2 xìn to believe / to trust 生實信不
333 2 biān side / boundary / edge / margin 無有邊
334 2 to open 善現啟請
335 2 滅後 mièhòu after the Buddhas's Nirvāṇa 如來滅後
336 2 to doubt / to disbelieve 復有疑
337 2 不可 bù kě cannot / should not / must not / forbidden / prohibited 皆不可取
338 2 信受奉行 xìn shòu fèngxíng to receive and practice 信受奉行
339 2 合掌 hézhǎng to join palms 合掌恭敬而白佛言
340 2 姚秦 Yáo Qín Later Qin 姚秦
341 2 有色 yǒusè colored / non-white / non-ferrous (metals) 若有色
342 2 筏喻 fá yù the raft simile 如筏喻者
343 2 華香 huà xiāng incense and flowers 以諸華香而散其處
344 2 威儀 wēiyí majestic presence / awe-inspiring manner 威儀寂淨分
345 2 初日分 chūrìfēn morning 初日分以恆河沙等身布施
346 2 消滅 xiāomiè to annihilate / to eliminate / to pass away 先世罪業則為消滅
347 2 金剛經纂要刊定記 Jīngāng Jīng Zuǎn Yào Kān Dìng Jì Jingang Jing Zuan Yao Kan Ding Ji 金剛經纂要刊定記
348 2 節節 jié jié piece by piece / step by step / little by little 我於往昔節節支解時
349 2 斯陀含果 sītuóhán guǒ the fruit of a Sakṛdāgāmin 我得斯陀含果
350 2 不畏 bùwèi unafraid / to defy 不畏
351 2 身為 shēnwèi in the capacity of / as 是身為大不
352 2 如理 rú lǐ principle of suchness 如理實見分
353 2 xiū to decorate / to embellish 修一切善法
354 2 行者 xíngzhě practitioner 世尊則不說須菩提是樂阿蘭那行者
355 2 化生 huàshēng to be born from transformation / upapaduka/ upapatika 若化生
356 2 祇樹給孤獨園 Qíshùgěi gūdú yuán Anāthapiṇḍada’s park at Jetavana 佛在舍衛國祇樹給孤獨園
357 2 行善 xíng shàn to do good works / to perform wholesome actions 淨心行善分
358 2 示現 shìxiàn to manifest / to display 為斷此疑示現心住
359 2 一切有為法 yīqiē yǒu wèi fǎ all conditioned dharmas 一切有為法
360 2 jìn to the greatest extent / utmost 何況有人盡能受持讀誦
361 2 中日 zhōngrì China-Japan 中日分復以恆河沙等身布施
362 2 慧命 huìmìng friend / brother 慧命須菩提白佛言
363 2 法會 fǎhuì a Dharma service / an assembly / dharma-saṃgīti 法會因由
364 2 如法 rú fǎ In Accord With 如法受持分
365 2 弟子 dìzi disciple / follower / student 若尊重弟子
366 2 涕淚 tìlèi to weep 涕淚悲泣
367 2 不誑語 bù kuáng yǔ not lying 不誑語者
368 2 jié cut off / to stop 如我昔為歌利王割截身體
369 2 tān greed / desire / craving / trsnā / taṇhā 不受不貪分
370 2 慧根 huì gēn root of wisdom / organ of wisdom 佛智慧根本
371 2 今世 jīnshì this life / this age 以今世人輕賤故
372 2 度眾生 dù zhòng shēng to liberate sentient beings 我當度眾生
373 2 乞食 qǐshí to beg for food 入舍衛大城乞食
374 2 àn to shut a door 如人入闇
375 2 本處 běn chù here / this place 還至本處
376 2 xìng gender 是福德即非福德性
377 2 huì intelligent / clever 則為如來以佛智慧
378 2 jīng to be surprised / to be frightened / to be scared 不驚
379 2 應作如是觀 yīng zuò rú shì guān one should contemplate them in this way 應作如是觀
380 2 但凡 dànfán every single / as long as 但凡夫之人貪著其事
381 2 相見 xiāngjiàn to meet each other 可以身相見如來不
382 2 zhàng to separate 能淨業障分
383 2 清淨 qīngjìng peaceful / quiet / tranquil / pure 信心清淨
384 2 邪道 xiédào depraved life / evil ways / heterodox ways 是人行邪道
385 2 èr two 當知是人不於一佛二佛三四五佛而種善根
386 2 作禮 zuòlǐ to salute / to greet / to bow to 作禮圍繞
387 2 以為 yǐwéi to believe / to think / to consider / to assume 而凡夫之人以為有我
388 2 為難 wéinán to make things difficult for 信解受持不足為難
389 2 子璿 Zǐ Xuán Zi Xuan 子璿
390 2 guǎng wide / large / vast 廣為人說
391 2 往昔 wǎngxī in the past 我於往昔節節支解時
392 2 優婆塞 yōupósāi Upasaka / a male lay Buddhist 優婆塞
393 2 different / other 不異語者
394 2 一時 yīshí a period of time / a while 一時
395 2 阿僧祇劫 āsēngzhǐ jié an asankhyeya kalpa 我念過去無量阿僧祇劫
396 2 入流 Rùliú Sotapanna / Srotaāpanna / Stream-Enterer 須陀洹名為入流
397 2 淨土 Jìng Tǔ Pure Land 莊嚴淨土分
398 2 shōu to receive / to accept 收衣缽
399 2 一體 yītǐ one body / an integral whole 一體同觀分
400 2 五佛 Wǔ Fó Five Dhyani Buddhas / Five Wisdom Buddhas 當知是人不於一佛二佛三四五佛而種善根
401 2 knee 右膝著地
402 2 書寫 shūxiě to write 何況書寫
403 2 若干 ruògān a certain number or amount of 若干種心
404 2 應化 yīnghuà nirmita 應化非真分
405 2 to apply / to smear 敷座而坐
406 2 得分 defēn to score 無法可得分
407 2 正教 zhèng jiāo correct teaching 尊重正教分
408 2 mìng life 以恆河沙等身命布施
409 2 shì matter / thing / item 悉皆供養承事
410 2 佛世界 fó shìjiè a Buddha realm 是諸恆河所有沙數佛世界
411 2 應無所住而生其心 yīng wú suǒ zhù ér shēng qí xīn to give rise to a mind that does not abide in anything 應無所住而生其心
412 2 義趣 yìqù meaning and purpose 深解義趣
413 2 其事 qí shì that thing / this thing 但凡夫之人貪著其事
414 2 善現 Shànxiàn Sudṛśa / Sudrsa / Sudassā 善現啟請
415 2 實語 shíyǔ true words 實語者
416 2 未來世 wèiláishì times to come / the future 於未來世
417 2 nán south 南西北方四維上下虛空可思量不
418 2 二百五 èrbǎi wǔ idiot / stupid person / a dope 與大比丘眾千二百五十人俱
419 2 為著 wèizhe in order to / because of / for the sake of 則為著我
420 2 知見 zhījiàn to know by seeing 知見不生分
421 2 法布施 fǎbùshī the gift of teaching the Dharma 不住聲香味觸法布施
422 2 pào to brew / to steep / to soak
423 2 佛功德 fó gōngdé qualities of buddhas 於我所供養諸佛功德
424 2 shǎo few 我於阿耨多羅三藐三菩提乃至無有少法可得
425 2 guò to cross / to go over / to pass 無空過者
426 2 所在 suǒzài place / location 若是經典所在之處
427 2 飯食 fànshí food 飯食訖
428 2 名實 míngshí name and reality / whether reality lives up to its reputation 是故如來說名實相
429 2 非有 fēiyǒu does not exist / is not real 則非有我
430 2 to cut / to divide / to partition 如我昔為歌利王割截身體
431 2 依法 yīfǎ according to law 依法出生分
432 2 duò to fall / to sink 應墮惡道
433 2 優婆夷 yōupóyí Upasika / a female lay Buddhist 優婆夷
434 2 寂滅 jìmiè calmness and extinction / Nirvāṇa / Nibbāna / Nirvana 離相寂滅分
435 2 云何應住 yún hé yīng zhù In What Should One Abide? 云何應住
436 2 大比丘 dà bìqiū a great monastic / a great bhikṣu 與大比丘眾千二百五十人俱
437 2 suí to follow 隨說是經
438 2 sān three 當知是人不於一佛二佛三四五佛而種善根
439 2 shí ten 與大比丘眾千二百五十人俱
440 2 往來 wǎnglái to come and go / to return 而實無往來
441 2 chéng to bear / to carry / to hold 悉皆供養承事
442 2 chéng to mount / to climb onto 為發最上乘者說
443 2 qiú to request 以音聲求我
444 2 xiū to cultivate / to repair 阿脩羅皆應供養
445 2 見分 jiànfēn vision part 如理實見分
446 2 人中 rénzhōng mānuṣyaka / a multitude of men 人中最為第一
447 2 城中 chéngzhōng Chengzhong 於其城中
448 2 yuàn to hope / to wish / to desire 願樂欲聞
449 2 之類 zhī lèi and so on / and such 所有一切眾生之類
450 2 無相 wúxiāng animitta / signlessness / without an appearance 一相無相分
451 2 金剛般若波羅蜜經論 Jīngāng Bōrě Bōluómì Jīng Lùn Vajracchedika-prajbaparamitopadewa 金剛般若波羅蜜經論
452 2 修福 xiū fú to cultivate merit / to do good deeds / to accumulate merit for future wealth 有持戒修福者
453 2 西北方 xīběi fāng northwest / northwestern 南西北方四維上下虛空可思量不
454 2 悲泣 bēiqì to weep with grief 涕淚悲泣
455 2 tool / device / utensil / equipment / instrument 我若具說者
456 2 因由 yīnyóu reason / cause 法會因由
457 2 舍衛大城 Shèwèi Dà Chéng Śrāvastī / Sravasti / Savatthi 入舍衛大城乞食
458 2 luó Luo 阿脩羅皆應供養
459 2 真語 zhēn yǔ true words 如來是真語者
460 2 所見 suǒjiàn what one seen / all one sees 則無所見
461 2 比丘尼 bǐqiūní Bhiksuni / a nun / a bhikṣuṇī / bhikkhunī 比丘尼
462 2 一佛 yī fó one Buddha 當知是人不於一佛二佛三四五佛而種善根
463 2 皆大歡喜 jiē dà huān xǐ A Win-Win for All 皆大歡喜
464 2 利益 lìyì benefit / interest 菩薩為利益一切眾生
465 2 食時 shíshí mealtime 世尊食時
466 2 淨信 jìngxìn prasāda / pure faith 乃至一念生淨信者
467 2 衣缽 yībō robe and bowl / the cassock and alms bowl of a monk 收衣缽
468 2 lìng to make / to cause to be / to lead 我皆令入無餘涅槃而滅度之
469 2 上下 shàngxià to go up and down 南西北方四維上下虛空可思量不
470 2 tóng like / same / similar 一體同觀分
471 2 zhào to illuminate / to shine 日光明照
472 2 五百 wǔ bǎi five hundred 又念過去於五百世作忍辱仙人
473 2 jiān shoulder 偏袒右肩
474 2 日光 rìguāng sunlight 日光明照
475 2 不可量 bù kě liàng uncountable / immeasurable 皆得成就不可量
476 2 sàn to scatter / to break up / to disperse / to adjourn 以諸華香而散其處
477 2 聽受 tīngshòu to listen 不能聽受讀誦
478 2 to wash / to bathe 洗足已
479 2 謗佛 bàng fó persecution of Buddhism 即為謗佛
480 2 kōng empty / void / hollow 無空過者
481 2 不足 bùzú insufficient / lacking / deficiency / not enough / inadequate / not worth 信解受持不足為難
482 2 無比 wúbǐ incomparable / unparalleled 福智無比分
483 2 最為 zuìwèi the most 人中最為第一
484 2 一念 yī niàn one moment / one instant 乃至一念生淨信者
485 2 那由他 nàyóutā a nayuta 得值八百四千萬億那由他諸佛
486 2 four 當知是人不於一佛二佛三四五佛而種善根
487 2 mèng a dream 如夢
488 2 東方 dōngfāng The East / The Orient 東方虛空可思量不
489 2 名字 míngzi full name 以是名字
490 2 後日 hòurì the close of day / evening 後日分亦以恆河沙等身布施
491 2 huàn a fantasy / an illusion
492 2 to beg / to request 次第乞已
493 2 狐疑 húyí to be suspicious/ to doubt 狐疑不信
494 2 仙人 xiānrén an immortal / a celestial being 又念過去於五百世作忍辱仙人
495 2 金剛經註 Jīngāng Jīng Zhù Jingang Jing Zhu 金剛經註
496 2 如是我聞 rúshì wǒ wén Thus Have I Heard / Thus I have heard 如是我聞
497 2 寂淨 jìjìng tranquility / quiet / calmness of mind / the enlightened world 威儀寂淨分
498 2 舍衛國 Shèwèi Guó Śrāvastī / Sravasti / Savatthi 佛在舍衛國祇樹給孤獨園
499 2 淨心 jìngxīn a purified mind 淨心行善分
500 2 諦聽 dì tīng listen carefully / listen attentively 汝今諦聽

Frequencies of all Words

Top 500

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 276 須菩提 xūpútí Subhuti / Subhūti 須菩提
2 194 shì is / are / am / to be 佛說是經已
3 180 如來 Rúlái Thus-Come (tathagata) / Tathāgata / Thus Come One 是人不解如來所說義
4 155 not / no 不取於相
5 138 ruò to seem / to be like / as 若有人以滿無量阿僧祇世界七寶持用布施
6 132 shuō to say / said / to speak / to talk / speaks 聞佛所說
7 129 in / at 持於此經
8 113 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 發菩薩心者
9 105 世尊 Shìzūn World-Honored One / Bhagavat / Bhagavān / Buddha 世尊
10 101 purposely / intentionally / deliberately / knowingly 何以故
11 96 I / me / my 是人解我所說義不
12 91 rén person / people / a human being
13 86 de potential marker 得成於忍
14 80 如是 rúshì thus / so 應如是知
15 79 何以 héyǐ why 何以故
16 74 云何 yúnhé why 云何為人演說
17 73 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 聞佛所說
18 71 míng measure word for people 是名我見
19 71 yǒu is / are / to exist 若有善男子
20 70 xiāng each other / one another / mutually 不取於相
21 70 yán to speak / to say / said 若人言
22 66 fēi not / non- / un- 應化非真分
23 62 otherwise / but / however 佛則不說是微塵眾
24 61 so as to / in order to 若有人以滿無量阿僧祇世界七寶持用布施
25 61 idea 於意云何
26 59 菩薩 púsà bodhisatta 若菩薩以滿恆河沙等世界七寶布施
27 58 福德 fúdé merit earned / reward / good fortune and good moral conduct 以諸菩薩不受福德故
28 58 fēn to separate / to divide into parts 應化非真分
29 56 no 無所從來
30 55 wèi for / to 以三千大千世界碎為微塵
31 53 yīng should / ought 應如是知
32 51 眾生 zhòngshēng beings / all living things / all sentient beings 眾生
33 51 method / way 於法不說斷滅相
34 51 Buddha / Awakened One 聞佛所說
35 47 xīn heart 向說心住顛倒
36 47 jīng to go through / to experience 持於此經
37 43 zhū all / many / various 長老須菩提及諸比丘
38 43 阿耨多羅三藐三菩提 ānòuduōluó sānmiǎo sānpútí anuttara-samyak-sambodhi / anuttara samyaksaṃbodhi / anuttarasamyaksaṃbodhi / unsurpassed complete perfect enlightenment 得阿耨多羅三藐三菩提
39 41 zuò to do 菩薩所作福德
40 41 布施 bùshī dana / giving / the practice of giving / generosity 若有人以滿無量阿僧祇世界七寶持用布施
41 41 shí real / true 實無有眾生如來度者
42 39 jiàn to see 即非我見
43 39 this / these 持於此經
44 39 promptly / right away / immediately 即非我見
45 39 dāng to be / to act as / to serve as 我當度眾生
46 34 niàn to read aloud 汝若作是念
47 34 ér and / as well as / but (not) / yet (not) 世尊而說偈言
48 33 such as / for example / for instance 如夢
49 28 受持 shòuchí to accept and maintain faith / to uphold 受持讀誦
50 28 無有 wú yǒu there is not 實無有眾生如來度者
51 28 his / hers / its / theirs 其福勝彼
52 28 zhù to dwell / to live / to reside 向說心住顛倒
53 27 善女人 shàn nǚrén a good woman / a daughter of a noble family 善女人
54 27 shēng to be born / to give birth 生信心不
55 27 善男子 shàn nánzǐ a good man / a son of a noble family 若有善男子
56 27 also / too 不也
57 26 具足 jùzú complete / full / perfect 如來不以具足相故
58 24 是故 shìgù therefore / so / consequently 是故說不受福德
59 24 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 是微塵眾寧為多不
60 23 wén to hear 聞佛所說
61 23 微塵 wēichén an atom 以三千大千世界碎為微塵
62 22 jiē all / each and every / in all cases 皆為非心
63 22 眾生相 zhòngshēng xiāng the notion of a being 眾生相
64 22 děng et cetera / and so on 乃至四句偈等
65 22 壽者相 shòuzhě xiāng the notion of a lifespan 壽者相
66 22 zhī to know 應如是知
67 21 meaning / sense 是人解我所說義不
68 21 zhōng middle 若三千大千世界中所有諸須彌山王
69 21 good fortune / happiness / luck 其福勝彼
70 21 功德 gōngdé guṇa / achievements and virtue / merit 此菩薩勝前菩薩所得功德
71 21 néng can / able 能淨業障分
72 20 佛說 Fó shuō buddhavacana / the Buddha's teaching 佛說是經已
73 20 有人 yǒurén a person / anyone / someone 若有人以滿無量阿僧祇世界七寶持用布施
74 20 讀誦 dúsòng to read aloud / to recite 受持讀誦
75 20 gào to tell / to say / said / told 佛告須菩提
76 20 乃至 nǎizhì and even 乃至四句偈等
77 20 白佛 bái fó to address the Buddha 須菩提白佛言
78 19 無我 wúwǒ selflessness / non-self / anātman / anattā 若復有人知一切法無我
79 19 莊嚴 zhuāngyán stately / solemn 我當莊嚴佛土
80 19 所有 suǒyǒu all 若三千大千世界中所有諸須彌山王
81 19 一切 yīqiè all / every / everything 一切世間天
82 19 you / thou 汝若作是念
83 18 無量 wúliàng immeasurable / unlimited 若有人以滿無量阿僧祇世界七寶持用布施
84 17 我相 wǒ xiāng the notion of a self 若菩薩有我相
85 17 甚多 shén duō extremely many 甚多
86 17 阿羅漢 Āluóhàn Arhat 阿羅漢能作是念
87 17 三十二相 sān shí èr xiāng the thirty two marks of excellence / the thirty-two characteristic marks 可以三十二相觀如來不
88 16 說法 shuō fǎ a statement / wording 我當有所說法
89 16 zhī him / her / them / that 但凡夫之人貪著其事
90 16 第一 dì yī first 成就第一希有功德
91 16 color 若以色見我
92 16 what / where / which 所以者何
93 16 shā sand / gravel / pebbles 恆河中所有沙
94 16 世界 shìjiè the world / the universe / the cosmos 若有人以滿無量阿僧祇世界七寶持用布施
95 15 三千大千世界 sān qiān dà qiān shìjiè Three Thousandfold World System / trisāhasramahāsāhasralokadhātu / a great chiliocosm / trichiliocosm / the cosmos 以三千大千世界碎為微塵
96 15 復有 fùyǒu moreover / once again 若復有人知一切法無我
97 15 然燈佛 Rándēng Fó Dipankara Buddha 如來於然燈佛所
98 15 一切法 yīqiē fǎ all dharmas / all things / sarvadharma 於一切法
99 15 發阿耨多羅三藐三菩提心 fā anòuduōluósānmiǎosānpútíxīn aspire t o supreme perfect enlightenment 發阿耨多羅三藐三菩提心者
100 15 人相 rén xiāng the notion of a person 人相
101 14 shèng to beat / to win / to conquer 其福勝彼
102 14 one 一合理相分
103 14 滅度 mièdù to extinguish worries and the sea of grief 我應滅度一切眾生
104 14 爾時 ěr shí at that time 爾時
105 14 所得 suǒdé what one acquires / one's gains 此菩薩勝前菩薩所得功德
106 14 諸相 zhūxiāng all appearances 如來可以具足諸相見不
107 14 zhòng many / numerous 是微塵眾寧為多不
108 13 lái to come 如來若來若去
109 13 希有 xīyǒu uncommon 希有
110 13 also / too 亦無所去
111 13 所以 suǒyǐ therefore / as a result / so 所以者何
112 13 四句偈 sì jù jì a four line gatha 乃至四句偈等
113 13 七寶 qī bǎo the Seven Treasures / the Seven Precious Jewels 若有人以滿無量阿僧祇世界七寶持用布施
114 12 shēn human body / torso
115 12 to assemble / to meet together 如是等七寶聚
116 12 jiě to loosen / to unfasten / to untie 是人解我所說義不
117 12 色身 sè shēn the physical body / rupakaya 色身
118 12 非法 fēifǎ illegal 如來說即非法相
119 12 為人 wéirén behavior / personal conduct 為人演說
120 12 can / may / permissible 無法可得分
121 11 guān to look at / to watch / to observe 可以三十二相觀如來不
122 11 to enter 如人入闇
123 10 壽者見 shòuzhě jiàn the view of a lifespan 壽者見
124 10 可以 kěyǐ can / may / possible / able to 可以三十二相觀如來不
125 10 xíng to walk / to move 是人行邪道
126 10 不能 bù néng cannot / must not / should not 不能見如來
127 10 人見 rén jiàn the view of a person 人見
128 10 do not 莫作是念
129 10 眾生見 zhòngshēng jiàn the view of a being 眾生見
130 10 already / afterwards 佛說是經已
131 10 有所 yǒusuǒ somewhat / to some extent 我當有所說法
132 10 to leave / to depart / to go away / to part 離色離相分
133 10 不住 bùzhù repeatedly / continuously / constantly 若菩薩心不住法而行布施
134 10 降伏 xiángfú to subdue / to vanquish / to tame / to pacify 云何降伏其心
135 10 shòu old age / long life 壽者
136 10 般若波羅蜜 Bōrěbōluómì Prajñāpāramitā / Prajnaparamita / Perfection of Wisdom 若人以此般若波羅蜜經
137 10 一合相 yī hé xiàng a composite 則是一合相
138 10 一切眾生 yī qiè zhòng shēng all sentient beings 我應滅度一切眾生
139 10 to take / to get / to fetch 不取於相
140 10 滿 mǎn full 若有人以滿無量阿僧祇世界七寶持用布施
141 9 復次 fùcì furthermore / moreover 復次
142 9 不可思議 bù kě sīyì inconceivable / unimaginable / unfathomable 當知是經義不可思議
143 9 善法 shànfǎ a wholesome thing / a beneficial dharma 修一切善法
144 9 以是 yǐshì for that reason / therefore / for this reason 是人以是因緣
145 9 hair 發菩薩心者
146 9 chù to touch / to feel 不應住聲香味觸法生心
147 9 佛土 Fótǔ buddhakṣetra / a Buddha land / land or realm of a Buddha / land of the Buddha's birth 我當莊嚴佛土
148 9 顛倒 diāndǎo delusion / error / inversion / reversal / viparyāsa 非顛倒功德
149 9 斯陀含 Sītuóhán Sakṛdāgāmin / Sakridagami / Sakadagami / Sakrdagamin / Once-Returner 斯陀含能作是念
150 8 何況 hékuàng much less / let alone 何況書寫
151 8 則是 zéshì only 則是一合相
152 8 等身 děng shēn a life-size image 初日分以恆河沙等身布施
153 8 chí to grasp / to hold 持於此經
154 8 不可得 bù kě dé unobtainable 過去心不可得
155 8 that / those 其福勝彼
156 8 名為 míngwèi to be called 是名為心
157 8 níng Nanjing 是微塵眾寧為多不
158 8 成就 chéngjiù accomplishment / success / achievement 皆得成就不可量
159 8 法相 fǎ xiāng notions of dharmas / the essential nature of different phenomena 不生法相
160 8 不受 bùshòu to not accept 不受不貪分
161 8 經典 jīngdiǎn a classic / a scripture / a canonical text 聞此經典
162 8 菩薩心 pú sà xīn Bodhi Mind 發菩薩心者
163 8 to reach 長老須菩提及諸比丘
164 8 qián front 此菩薩勝前菩薩所得功德
165 8 須陀洹 Xūtuóhuán Srotaāpanna / Sotapanna / Stream-Enterer 須陀洹能作是念
166 8 zài in / at 如來昔在然燈佛所
167 8 他人 tārén someone else / other people 為他人說
168 8 佛言 Fó yán the Buddha said 佛言
169 8 shēng sound 不應住聲香味觸法生心
170 8 悉知 xīzhī to know in detail 如來悉知
171 8 無人 wú rén unmanned / uninhabited 無人
172 8 恆河 hénghé Ganges River 恆河中所有沙
173 8 是非 shìfēi right and wrong 我相即是非相
174 8 bǎi one hundred 百千萬億分
175 8 信心 xìnxīn confidence 生信心不
176 8 我見 wǒ jiàn the view of a self 佛說我見
177 8 zhe indicates that an action is continuing 著我見
178 8 final interogative 為無所得耶
179 7 大身 dà shēn great body / mahakaya / mahākāya 則為非大身
180 7 慧眼 Huì yǎn wisdom eyes 如來有慧眼不
181 7 佛法 fófǎ Dharma / Dhárma / Dhamma / Buddha-Dhárma / Buddhist doctrine 一切法皆是佛法
182 7 金剛經解義 Jīngāng Jīng Jiě Yì Exegesis on the Diamond Sutra 金剛經解義
183 7 zhǒng kind / type 若干種心
184 7 阿那含 Anàhán Anāgāmin / Anagami / Non-Returner 阿那含能作是念
185 7 恒河沙 hénghéshā grains of sand in the Ganges River / innumerable 是諸恒河沙寧為多不
186 7 章句 zhāng jù words / sentences and phrases 得聞如是言說章句
187 7 信解 xìnjiě adhimokṣa / adhimoksa / adhimokkha / resolution / determination / zeal 如是信解
188 7 有法 yǒufǎ something that exists 如來有法眼不
189 7 過去 guòqù past / previous/ former 過去心不可得
190 7 恒河 hénghé Ganges River 如恒河中所有沙數
191 6 波羅蜜 bōluómì paramita / pāramitā / perfection 如來說第一波羅蜜
192 6 無法 wúfǎ unable / incapable 無法可得分
193 6 無邊 wúbiān without boundaries / limitless / boundless 無邊功德
194 6 past / former times 我從昔來所得慧眼
195 6 千萬億 qiānwàn yì a trillion 百千萬億分
196 6 happy / glad / cheerful / joyful 若樂小法者
197 6 ěr thus / so / like that 爾所國土中
198 6 世間天 shìjiān tiān world-devas / earthly kings 一切世間天
199 6 香味 xiāngwèi fragrance / bouquet 不應住聲香味觸法生心
200 6 gatha / hymn / verse 世尊而說偈言
201 6 法名 fǎmíng Dharma name 實無有法名為菩薩
202 6 譬喻 pìyù simile / rhetorical comparison / analogy 乃至算數譬喻所不能及
203 6 xiǎng to think 若有想
204 6 dào way / road / path 我得阿羅漢道
205 6 shì a generation 又念過去於五百世作忍辱仙人
206 6 yòng to use / to apply 若有人滿三千大千世界七寶以用布施
207 6 liàng a quantity / an amount 不可稱量
208 6 to know / to learn about / to comprehend 悉見是人
209 6 恆河沙 hénghéshā grains of sand in the Ganges River / innumerable 若菩薩以滿恆河沙等世界七寶布施
210 6 諸眾生 zhū zhòngshēng all sentient beings 是諸眾生得如是無量福德
211 6 jīn today / modern / present / current / this / now 我今得聞如是經典
212 5 罪業 zuìyè sin / karma 是人先世罪業
213 5 無壽 wú shòu no life 無壽者
214 5 持用 chíyòng to have in one's possession and use when required 若有人以滿無量阿僧祇世界七寶持用布施
215 5 來世 lái shì future worlds / the next world / the next life 汝於來世
216 5 and 然燈佛則不與我受記
217 5 肉眼 ròuyǎn naked eye / layman's eyes 如來有肉眼不
218 5 shàn virtuous / wholesome / benevolent / well-disposed
219 5 相分 xiāngfēn an idea / a form 一合理相分
220 5 若是 ruòshì if 若是微塵眾實有者
221 5 capacity / degree / a standard / a measure 實無有眾生如來度者
222 5 阿蘭那 ālánnà a forest retreat / a secluded place to practice / araṇya / arañña / aranya 世尊則不說須菩提是樂阿蘭那行者
223 5 shǔ to count 是諸恆河所有沙數佛世界
224 5 zuò to sit 若坐若臥
225 5 天眼 tiān yǎn divine sight / divyacākṣus 如來有天眼不
226 5 yòu again / also 又福德聚者
227 5 佛眼 Fó yǎn Buddha eye 如來有佛眼不
228 5 須彌山 Xūmí Shān Mount Sumeru / Mount Meru 若三千大千世界中所有諸須彌山王
229 5 斷滅 duànmiè annihilate 說諸法斷滅相
230 5 to go 如來若來若去
231 5 因緣 yīnyuán Cause and Condition / principal and secondary causes / chain of cause and effect / primary cause / nidāna 是人以是因緣
232 5 rěn to bear / to endure / to tolerate 得成於忍
233 5 金剛般若波羅蜜經 Jīngāng Bōrěbōluómì Jīng Prajnaparamita Diamond Sutra / Prajñāpāramitā Diamond Sūtra / Diamond Sutra / Vajracchedikāprajñāpāramitāsūtra 金剛般若波羅蜜經講義
234 5 凡夫 fánfū an ordinary person / pṛthagjana 而凡夫之人以為有我
235 5 大乘 Dàshèng Mahayana Buddhism / Mahāyāna / Mahāyāna Buddhism 如來為發大乘者說
236 4 善哉 shànzāi excellent 善哉
237 4 頗有 pǒyǒu very 頗有眾生
238 4 演說 yǎnshuō to give a speech 為人演說
239 4 無數 wúshù countless / innumerable 但諸恆河尚多無數
240 4 諸法 zhū fǎ sarvadharma / all things / all dharmas 說諸法斷滅相
241 4 譬如 pìrú for examlpe 譬如人身長大
242 4 此處 cǐ chù this place / here 當知此處
243 4 百分 bǎifēn one hundredth 於前福德百分不及一
244 4 實相 shíxiàng dharmatā / true appearance / the nature of things / the ultimate essence of things 則生實相
245 4 again / more / repeatedly 中日分復以恆河沙等身布施
246 4 suì age 後五百歲
247 4 不及 bùjí not as good as / inferior to 於前福德百分不及一
248 4 人身 rénshēn human body 譬如人身長大
249 4 無所得 wú suǒ dé nothing to be attained 為無所得耶
250 4 貪著 tānzhe attachment to desire 但凡夫之人貪著其事
251 4 不可以 bù kě yǐ may not 不可以三十二相得見如來
252 4 不可思 bù kě sī inconceivable / unthinkable / unimaginable 其福德不可思量
253 4 yǎng to raise / to bring up (children, animals) / to give birth 所應供養
254 4 無想 wú xiǎng no notion 若無想
255 4 即為 jíwèi to be considered to be / to be defined to be / to be called 即為謗佛
256 4 思量 sīliáng to reckon / to consider and measure 東方虛空可思量不
257 4 wáng Wang 若三千大千世界中所有諸須彌山王
258 4 長老 zhǎnglǎo an elder 長老須菩提及諸比丘
259 4 hòu after / later 於後末世
260 4 解說 jiěshuō to explain / to comment 為人解說
261 4 big / great / huge / large / major 是身為大不
262 4 shàng still / yet / to value 但諸恆河尚多無數
263 4 取法 qǔfǎ to listen and obey / to comply with / to heed / to hearken 若取法相
264 4 佛智 fózhì Buddha knowledge / Buddha wisdom 佛智慧根本
265 4 最上 zuìshàng supreme 為發最上乘者說
266 4 不生 bùshēng nonarising / anutpāda 知見不生分
267 4 阿僧祇 āsēngzhǐ asamkhyeya / asaṃkhyeya / ten to the power one hundred and forty 若有人以滿無量阿僧祇世界七寶持用布施
268 4 輕賤 qīngjiàn petty and low 若為人輕賤
269 4 wèi to call 汝等勿謂如來作是念
270 4 恭敬 gōngjìng to bow / to revere / to hold in deferential respect 皆應恭敬
271 4 比丘 bǐqiū Bhiksu / a monk / bhikṣu / bhikkhu 長老須菩提及諸比丘
272 4 devoid of content / void / false / empty / vain 於是中無實無虛
273 4 yǎn eye 如來有法眼不
274 4 付囑 chóuyōu to entrust something to somebody 善付囑諸菩薩
275 4 善根 shàngēn virtuous roots / wholesome roots / kuśalamūla 當知是人不於一佛二佛三四五佛而種善根
276 4 duàn absolutely / decidedly 無斷無滅分
277 4 先世 xiānshì ancestry 是人先世罪業
278 4 yòu right / right-hand 偏袒右肩
279 4 hào number 號釋迦牟尼
280 4 do not 汝等勿謂如來作是念
281 4 尊重 zūnzhòng to esteem / to respect / to honor 尊重正教分
282 4 huà to make into / to change into / to transform 化無所化分
283 4 不可稱 bù kě chēng inconceivable / unthinkable / unimaginable 不可稱量
284 4 菩薩摩訶薩 púsà móhēsà bodhisattva mahāsattva 諸菩薩摩訶薩應如是生清淨心
285 4 dàn but / yet / however 但諸恆河尚多無數
286 4 忍辱波羅蜜 rěnrǔ bōluómì ksanti-paramita / the paramita of tolerance / the paramita of forbearance 忍辱波羅蜜
287 4 阿修羅 āxiūluó Asura / Asura Realm 阿修羅
288 4 不可說 bù kě shuō indescribable / unspeakable 則是不可說
289 4 長大 zhǎngdà to grow up 譬如人身長大
290 4 後五 hòu wǔ following five hundred years 後五百歲
291 4 實有 shí yǒu Absolute Reality 若是微塵眾實有者
292 4 所謂 suǒwèi so-called 所謂佛法者
293 4 應供 yīnggōng Worthy One / the Buddha 所應供養
294 4 miè to destroy / to wipe out / to exterminate 無斷無滅分
295 4 cóng from 我從昔來所得慧眼
296 4 供養 gòngyǎng to make offerings / to provide offerings / to worship 悉皆供養承事
297 4 善護念 shàn hù niàn Safeguard Your Thoughts 如來善護念諸菩薩
298 4 zuò seat 長老須菩提在大眾中即從座起
299 4 算數 suànshù arithmetic 乃至算數譬喻所不能及
300 4 非身 fēishēn selflessness / non-self / anātman / anattā 佛說非身
301 4 不解 bùjiě to not understand 是人不解如來所說義
302 4 汝等 rǔ děng you all 汝等勿謂如來作是念
303 4 聞說 wénshuō to hear told / to hear what was said 聞說是法
304 4 a man / a male adult 但凡夫之人貪著其事
305 4 語者 yǔzhě speaker 如語者
306 4 chù a place / location / a spot / a point 以諸華香而散其處
307 4 虛空 xūkōng empty space 東方虛空可思量不
308 4 平等 píngděng be equal in social status 是法平等
309 4 奉持 fèngchí to practice / to uphold / to keep / to maintain / to preserve 我等云何奉持
310 4 無住 wúzhù non-attachment / non-abiding 妙行無住分
311 4 dìng to decide 無有定法名阿耨多羅三藐三菩提
312 4 離欲 lí yù free of desire 是第一離欲阿羅漢
313 4 末世 mòshì last phase of an age 於後末世
314 3 清淨心 qīng jìng xīn pure mind 諸菩薩摩訶薩應如是生清淨心
315 3 轉輪聖王 Zhuànlún Shèng Wáng Chakravarti raja / an emperor in Hindu mythology 轉輪聖王則是如來
316 3 國土 guótǔ territory / country 爾所國土中
317 3 to lie 若坐若臥
318 3 miào temple / shrine 如佛塔廟
319 3 法界 fǎjiè a dharma realm / a dhárma realm / dharmadhatu / dharmadhātu 法界通分分
320 3 智慧 zhìhuì wisdom 如來則不說為智慧根本
321 3 míng bright / brilliant 明有漏福德聚是其顛倒
322 3 chéng to finish / to complete / to accomplish / to succeed 得成於忍
323 3 以要言之 yǐ yào yán zhī in summary / essentially speaking 以要言之
324 3 現在 xiànzài at present / in the process of 現在心不可得
325 3 賢聖 xián shèng āryapudgala / noble ones 一切賢聖
326 3 無為法 wúwèi fǎ an unconditioned dhárma / asaṃskṛta-dhárma 皆以無為法而有差別
327 3 卵生 luǎnshēng to be born from an egg 若卵生
328 3 忍辱 rěnrǔ patience / tolerance / ksānti 又念過去於五百世作忍辱仙人
329 3 命相 mìngxiāng horoscope 命相
330 3 jié take by force / to coerce 如是無量百千萬億劫以身布施
331 3 無得 wú dé Non-Attainment 無得無說分
332 3 受記 shòu jì a prediction / vyakarana 然燈佛則不與我受記
333 3 shí time / a period of time 我於往昔節節支解時
334 3 果報 guǒbào vipāka / the result of karma / indirect effect 果報亦不可思議
335 3 金剛 jīngāng a diamond 金剛般若波羅蜜
336 3 佛塔 fótǎ a pagoda 如佛塔廟
337 3 未來 wèilái future 未來心不可得
338 3 四相 sì xiāng four notions / four forms / four manifestations of self 四相
339 3 無餘涅槃 Wú Yú Nièpán Anupadhiśeṣanirvāṇa / Nirupadhiśeṣanirvāṇa / Nirvāṇa without Remainder 我皆令入無餘涅槃而滅度之
340 3 歌利王 Gēlì Wáng Rajah of Kalinga / King Kali / Kalirājā 如我昔為歌利王割截身體
341 3 法身 Fǎshēn Dharmakaya / Dharmakāya / Dharma Body 法身非相分
342 3 大智度論 Dà Zhì Dù Lùn Treatise on the Perfection of Great Wisdom / Dazhidu Lun / Mahāprajñāpāramitaśastra / Māhaprajñāparamitopadeśa 大智度論
343 3 惡道 è dào an evil rebirth / an evil destiny / an unfortunate rebirth / hell 應墮惡道
344 3 a bowl / an alms bowl / patra / pātra 著衣持缽
345 3 無色 wúsè formless / no form / arūpa 若無色
346 3 若非 ruò fēi were it not for / if not for 若非福德聚者
347 3 差別 chābié a difference / a distinction 皆以無為法而有差別
348 3 a pagoda / a stupa 則為是塔
349 3 wèi taste / flavor
350 3 虛妄 xūwàng not real / illusory 諸識虛妄以無三世觀故
351 3 作佛 zuò fó to become a Buddha 當得作佛
352 3 不斷 bùduàn unceasing / uninterrupted 見身相續不斷
353 3 胎生 tāishēng to be born from a womb 若胎生
354 3 xiǎo small / tiny / insignificant 若樂小法者
355 3 釋迦牟尼 Shìjiāmóuní Sakyamuni Buddha / Śākyamuni Buddha 號釋迦牟尼
356 3 高下 gāoxià high and low / up and down 無有高下
357 3 xiāng fragrant / savory / appetizing / sweet / scented
358 3 無故 wú gù unconditioned 以福德無故
359 3 次第 cìdì one after another 次第乞已
360 3 持戒 chí jiè morality / to uphold precepts 有持戒修福者
361 3 běn measure word for books 佛智慧根本
362 3 以此 yǐcǐ hence 若人以此般若波羅蜜經
363 2 一往 yīwǎng one passage / one time 斯陀含名一往來
364 2 非凡 fēifán out of the ordinary / unusual 如來說則非凡夫
365 2 無為 wúwèi to let things take their own course 無為福勝分
366 2 to stop 飯食訖
367 2 究竟 jiūjìng after all / actually / in the end 究竟無我分
368 2 四千 sì qiān four thousand 得值八百四千萬億那由他諸佛
369 2 suì to break / to smash 以三千大千世界碎為微塵
370 2 淨業 jìngyè pure karma / good karma 能淨業障分
371 2 無諍三昧 wú zhèng sānmèi Samādhi of Non-contention 佛說我得無諍三昧
372 2 住心 zhù xīn abiding in thoughts / abode of the mind 應生無所住心
373 2 樂欲 lè yù the desire for joy 願樂欲聞
374 2 阿那含果 anàhán guǒ the fruit of Anāgāmin / the fruit of a non-returning 我得阿那含果
375 2 身體 shēntǐ human body / health 如我昔為歌利王割截身體
376 2 tōng to go through / to open 法界通分分
377 2 zhí price/ value 得值八百四千萬億那由他諸佛
378 2 is exactly 伊利底
379 2 萬億 wàn yì one trillion 得值八百四千萬億那由他諸佛
380 2 根本 gēnběn fundamental / basic 云何示現根本
381 2 千萬 qiānwàn ten million 已於無量千萬佛所種諸善根
382 2 以此為 yǐcǐwèi to regard as / to treat as 以此為實
383 2 zhòng heavy 何故依福德重說譬喻
384 2 如露亦如電 rú lù yì rú diàn like dewdrops and lightning flashes 如露亦如電
385 2 著地 zhuódì to touch the ground 右膝著地
386 2 shě to give 法尚應捨
387 2 to be terrified / to be afraid / to be frightened 不怖
388 2 有漏 yǒulòu having flow / pain / affliction / vexation / defilement / bhavāsrava / āsrava 明有漏福德聚是其顛倒
389 2 an item 如人有目
390 2 八百 bā bǎi eight hundred 得值八百四千萬億那由他諸佛
391 2 狂亂 kuángluàn hysterical 心則狂亂
392 2 sufficient / enough 洗足已
393 2 圍繞 wéirǎo to revolve around / to center on / to circumambulate 作禮圍繞
394 2 非我 fēiwǒ selflessness / non-self / anātman / anattā 即非我見
395 2 大眾 dàzhòng assembly / people / public / masses / audience 長老須菩提在大眾中即從座起
396 2 gain / advantage / benefit 伊利底
397 2 瞋恨 chēnhèn to be angry / to be indignant 應生瞋恨
398 2 命根 mìnggēn the effort to preserve life 一報命根不斷住故
399 2 須陀洹果 xūtuónuán guǒ the fruit of a stream enterer / the fruit of srotaāpanna practice 我得須陀洹果
400 2 福智 fúzhì merit and wisdom 福智無比分
401 2 真是 zhēnshì really 如來說名真是菩薩
402 2 妙行 miào xíng a profound act 妙行無住分
403 2 shēn deep 深解義趣
404 2 未曾 wèicéng not yet / has not 未曾得聞如是之經
405 2 四維 sì wéi the four half points of the compass 南西北方四維上下虛空可思量不
406 2 xìn to believe / to trust 生實信不
407 2 biān side / boundary / edge / margin 無有邊
408 2 to open 善現啟請
409 2 滅後 mièhòu after the Buddhas's Nirvāṇa 如來滅後
410 2 to doubt / to disbelieve 復有疑
411 2 不可 bù kě cannot / should not / must not / forbidden / prohibited 皆不可取
412 2 信受奉行 xìn shòu fèngxíng to receive and practice 信受奉行
413 2 合掌 hézhǎng to join palms 合掌恭敬而白佛言
414 2 甚為 shènwéi very / extremely 當知是人甚為希有
415 2 姚秦 Yáo Qín Later Qin 姚秦
416 2 有色 yǒusè colored / non-white / non-ferrous (metals) 若有色
417 2 筏喻 fá yù the raft simile 如筏喻者
418 2 華香 huà xiāng incense and flowers 以諸華香而散其處
419 2 於是 yúshì thereupon / as a result / consequently / thus / hence 於是中無實無虛
420 2 威儀 wēiyí majestic presence / awe-inspiring manner 威儀寂淨分
421 2 初日分 chūrìfēn morning 初日分以恆河沙等身布施
422 2 消滅 xiāomiè to annihilate / to eliminate / to pass away 先世罪業則為消滅
423 2 金剛經纂要刊定記 Jīngāng Jīng Zuǎn Yào Kān Dìng Jì Jingang Jing Zuan Yao Kan Ding Ji 金剛經纂要刊定記
424 2 節節 jié jié piece by piece / step by step / little by little 我於往昔節節支解時
425 2 在在 zàizài everywhere 在在處處
426 2 斯陀含果 sītuóhán guǒ the fruit of a Sakṛdāgāmin 我得斯陀含果
427 2 不畏 bùwèi unafraid / to defy 不畏
428 2 身為 shēnwèi in the capacity of / as 是身為大不
429 2 如理 rú lǐ principle of suchness 如理實見分
430 2 xiū to decorate / to embellish 修一切善法
431 2 entirely / without exception 與大比丘眾千二百五十人俱
432 2 行者 xíngzhě practitioner 世尊則不說須菩提是樂阿蘭那行者
433 2 亦復 yìfù also 福德亦復如是不可思量
434 2 化生 huàshēng to be born from transformation / upapaduka/ upapatika 若化生
435 2 祇樹給孤獨園 Qíshùgěi gūdú yuán Anāthapiṇḍada’s park at Jetavana 佛在舍衛國祇樹給孤獨園
436 2 行善 xíng shàn to do good works / to perform wholesome actions 淨心行善分
437 2 示現 shìxiàn to manifest / to display 為斷此疑示現心住
438 2 一切有為法 yīqiē yǒu wèi fǎ all conditioned dharmas 一切有為法
439 2 從此 cóngcǐ from now on / since then / henceforth 皆從此經出
440 2 jìn to the greatest extent / utmost 何況有人盡能受持讀誦
441 2 中日 zhōngrì China-Japan 中日分復以恆河沙等身布施
442 2 慧命 huìmìng friend / brother 慧命須菩提白佛言
443 2 法會 fǎhuì a Dharma service / an assembly / dharma-saṃgīti 法會因由
444 2 如法 rú fǎ In Accord With 如法受持分
445 2 弟子 dìzi disciple / follower / student 若尊重弟子
446 2 涕淚 tìlèi to weep 涕淚悲泣
447 2 不誑語 bù kuáng yǔ not lying 不誑語者
448 2 jié cut off / to stop 如我昔為歌利王割截身體
449 2 tān greed / desire / craving / trsnā / taṇhā 不受不貪分
450 2 慧根 huì gēn root of wisdom / organ of wisdom 佛智慧根本
451 2 今世 jīnshì this life / this age 以今世人輕賤故
452 2 度眾生 dù zhòng shēng to liberate sentient beings 我當度眾生
453 2 乞食 qǐshí to beg for food 入舍衛大城乞食
454 2 àn to shut a door 如人入闇
455 2 本處 běn chù here / this place 還至本處
456 2 xìng gender 是福德即非福德性
457 2 huì intelligent / clever 則為如來以佛智慧
458 2 jīng to be surprised / to be frightened / to be scared 不驚
459 2 應作如是觀 yīng zuò rú shì guān one should contemplate them in this way 應作如是觀
460 2 但凡 dànfán every single / as long as 但凡夫之人貪著其事
461 2 相見 xiāngjiàn to meet each other 可以身相見如來不
462 2 zhàng to separate 能淨業障分
463 2 清淨 qīngjìng peaceful / quiet / tranquil / pure 信心清淨
464 2 邪道 xiédào depraved life / evil ways / heterodox ways 是人行邪道
465 2 èr two 當知是人不於一佛二佛三四五佛而種善根
466 2 作禮 zuòlǐ to salute / to greet / to bow to 作禮圍繞
467 2 以為 yǐwéi to believe / to think / to consider / to assume 而凡夫之人以為有我
468 2 為難 wéinán to make things difficult for 信解受持不足為難
469 2 子璿 Zǐ Xuán Zi Xuan 子璿
470 2 guǎng wide / large / vast 廣為人說
471 2 往昔 wǎngxī in the past 我於往昔節節支解時
472 2 優婆塞 yōupósāi Upasaka / a male lay Buddhist 優婆塞
473 2 different / other 不異語者
474 2 一時 yīshí a period of time / a while 一時
475 2 阿僧祇劫 āsēngzhǐ jié an asankhyeya kalpa 我念過去無量阿僧祇劫
476 2 入流 Rùliú Sotapanna / Srotaāpanna / Stream-Enterer 須陀洹名為入流
477 2 淨土 Jìng Tǔ Pure Land 莊嚴淨土分
478 2 shōu to receive / to accept 收衣缽
479 2 一體 yītǐ one body / an integral whole 一體同觀分
480 2 五佛 Wǔ Fó Five Dhyani Buddhas / Five Wisdom Buddhas 當知是人不於一佛二佛三四五佛而種善根
481 2 knee 右膝著地
482 2 書寫 shūxiě to write 何況書寫
483 2 若干 ruògān a certain number or amount of 若干種心
484 2 無非 wúfēi nothing but 亦無非法相
485 2 應化 yīnghuà nirmita 應化非真分
486 2 to apply / to smear 敷座而坐
487 2 得分 defēn to score 無法可得分
488 2 正教 zhèng jiāo correct teaching 尊重正教分
489 2 mìng life 以恆河沙等身命布施
490 2 shì matter / thing / item 悉皆供養承事
491 2 佛世界 fó shìjiè a Buddha realm 是諸恆河所有沙數佛世界
492 2 應無所住而生其心 yīng wú suǒ zhù ér shēng qí xīn to give rise to a mind that does not abide in anything 應無所住而生其心
493 2 huò or / either / else 或有人聞
494 2 義趣 yìqù meaning and purpose 深解義趣
495 2 其事 qí shì that thing / this thing 但凡夫之人貪著其事
496 2 善現 Shànxiàn Sudṛśa / Sudrsa / Sudassā 善現啟請
497 2 實語 shíyǔ true words 實語者
498 2 未來世 wèiláishì times to come / the future 於未來世
499 2 nán south 南西北方四維上下虛空可思量不
500 2 二百五 èrbǎi wǔ idiot / stupid person / a dope 與大比丘眾千二百五十人俱

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
须菩提 須菩提
 1. xūpútí
 2. xūpútí
 1. Subhuti / Subhūti
 2. Subhuti
如来 如來
 1. Rúlái
 2. Rúlái
 1. Thus-Come (tathagata) / Tathāgata / Thus Come One
 2. Tathagata
re
世尊 Shìzūn World-Honored One / Bhagavat / Bhagavān / Buddha
self / ātman / attan
rén Human Realm
如是 rúshì thus, so
 1. yǒu
 2. yǒu
 1. becoming / bhāva
 2. 1. existence; 2. becoming
 1. xiàng
 2. xiàng
 3. xiàng
 1. lakṣaṇa / countenance / personage / quality / character / disposition
 2. nimitta / a sign / a mark / appearance
 3. a perception / cognition / conceptualization / a notion
koan / kōan / gong'an

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
僧肇 Sēng Zhào Seng Zhao
阿罗汉 阿羅漢 Āluóhàn
 1. Arhat
 2. arhat
阿那含 Anàhán
 1. Anāgāmin / Anagami / Non-Returner
 2. 1 anāgāmin; 2.non-returner
波罗 波羅 Bōluó Baltic
城中 chéngzhōng Chengzhong
大智度论 大智度論 Dà Zhì Dù Lùn
 1. Treatise on the Perfection of Great Wisdom / Dazhidu Lun / Mahāprajñāpāramitaśastra / Māhaprajñāparamitopadeśa
 2. The Great Perfection of Wisdom Treatise
道川 Dào Chuān Dao Chuan
大乘 Dàshèng
 1. Mahayana Buddhism / Mahāyāna / Mahāyāna Buddhism
 2. Mahayana / Great Vehicle
东方 東方 dōngfāng The East / The Orient
多闻天 多聞天 Duō Wén Tiān Vaisravana / Vessavana / Jambhala
法佛 fǎfó Dharmakaya / Dharmakāya / Dharma Body
法身 Fǎshēn
 1. Dharmakaya / Dharmakāya / Dharma Body
 2. Dharma body
法眼 fǎyǎn
 1. Fayan School
 2. dharma eye / dharmacakṣus
 3. hōgen
 4. Fayan
 5. Dharma Eye
佛法 fófǎ
 1. Dharma / Dhárma / Dhamma / Buddha-Dhárma / Buddhist doctrine
 2. the power of the Buddha
 3. Buddha's Teaching
佛陀 Fótuó Buddha / the all-enlightened one
歌利王 Gēlì Wáng Rajah of Kalinga / King Kali / Kalirājā
恒河 恆河 hénghé
 1. Ganges River
 2. Ganges River
 3. Ganges River
恒河 恆河 hénghé
 1. Ganges River
 2. Ganges River
 3. Ganges River
寂灭 寂滅 jìmiè
 1. calmness and extinction / Nirvāṇa / Nibbāna / Nirvana
 2. Upasannaka
净土 淨土 Jìng Tǔ
 1. Pure Land
 2. Pure Land
金刚般若波罗蜜经论 金剛般若波羅蜜經論 Jīngāng Bōrě Bōluómì Jīng Lùn Vajracchedika-prajbaparamitopadewa
金刚般若波罗蜜经注 金剛般若波羅蜜經注 Jīngāng Bōrě Bōluómì Jīng Zhù Jingang Bore Boluomi Jing Zhu
金刚般若波罗蜜经 金剛般若波羅蜜經 Jīngāng Bōrěbōluómì Jīng Prajnaparamita Diamond Sutra / Prajñāpāramitā Diamond Sūtra / Diamond Sutra / Vajracchedikāprajñāpāramitāsūtra
金刚经解义 金剛經解義 Jīngāng Jīng Jiě Yì
 1. Exegesis on the Diamond Sutra
 2. Jingang Jing Jie Yi
金刚经注 金剛經註 Jīngāng Jīng Zhù
 1. Jingang Jing Zhu
 2. Jingang Jing Zhu
 3. Jingang Jing Zhu
金刚经纂要刊定记 金剛經纂要刊定記 Jīngāng Jīng Zuǎn Yào Kān Dìng Jì Jingang Jing Zuan Yao Kan Ding Ji
九山八海 jiǔ shān bā hǎi Nine Mountains and Eight Seas
六度 Liù Dù Six Pāramitās / Six Perfections
妙法 miào fǎ
 1. the wonderful Dharma / the wonderful truth / saddharma / the Dharma / the teachings of the Buddha
 2. Wondrous Dharma
南传佛教 南傳佛教 Nán Chuán Fójiào Theravāda Buddhism / South Asian Buddhism
涅槃 Nièpán
 1. Final Nirvana / Nirvana / Nirvāṇa / Nibbāna
 2. Buddhism in Every Step: Nirvana
 3. nirvana
涅盘 涅盤 Nièpán Nirvāṇa / Nibbāna / Nirvana
频婆娑罗 頻婆娑羅 Pínpósuōluó King Bimbisāra
毘舍 Píshè Vaiśya
七宝 七寶 qī bǎo the Seven Treasures / the Seven Precious Jewels
只树给孤独园 祇樹給孤獨園 Qíshùgěi gūdú yuán Anāthapiṇḍada’s park at Jetavana
然灯佛 然燈佛 Rándēng Fó Dipankara Buddha
忍辱波罗蜜 忍辱波羅蜜 rěnrǔ bōluómì ksanti-paramita / the paramita of tolerance / the paramita of forbearance
 1. you / thou
 2. Ru River
 3. Ru
如来 如來 Rúlái
 1. Thus-Come (tathagata) / Tathāgata / Thus Come One
 2. Tathagata
入流 Rùliú
 1. Sotapanna / Srotaāpanna / Stream-Enterer
 2. Srotapanna, stream-entrant
三法印 sān fǎ yìn Three Dharma Seals / Dharmamudrā / Dhammamuddā
三藏鸠摩罗什 三藏鳩摩羅什 Sān Zàng Jiūmóluóshí Kumārajīva
善逝 Shàn Shì Immaculately Departed One / Well-Gone / the Buddha
善现 善現 Shànxiàn Sudṛśa / Sudrsa / Sudassā
声闻 聲聞 shēngwén
 1. Sravaka Realm / Sravaka / Śrāvaka / a distinguished disciple of the Buddha
 2. sravaka
舍卫大城 舍衛大城 Shèwèi Dà Chéng Śrāvastī / Sravasti / Savatthi
舍卫国 舍衛國 Shèwèi Guó Śrāvastī / Sravasti / Savatthi
释迦牟尼 釋迦牟尼 Shìjiāmóuní Sakyamuni Buddha / Śākyamuni Buddha
世尊 Shìzūn World-Honored One / Bhagavat / Bhagavān / Buddha
斯陀含 Sītuóhán Sakṛdāgāmin / Sakridagami / Sakadagami / Sakrdagamin / Once-Returner
天亲 天親 Tiān Qīn Vasubandhu / Vasubandu
天竺 Tiānzhú the Indian subcontinent
五佛 Wǔ Fó Five Dhyani Buddhas / Five Wisdom Buddhas
无余涅盘 無餘涅槃 Wú Yú Nièpán Anupadhiśeṣanirvāṇa / Nirupadhiśeṣanirvāṇa / Nirvāṇa without Remainder
无诤三昧 無諍三昧 wú zhèng sānmèi Samādhi of Non-contention
小乘 Xiǎoshèng Hinayana / Hīnayāna
西北方 xīběi fāng northwest / northwestern
须弥山 須彌山 Xūmí Shān
 1. Mount Sumeru / Mount Meru
 2. Mount Sumeru
须菩提 須菩提 xūpútí
 1. Subhuti / Subhūti
 2. Subhuti
须陀洹 須陀洹 Xūtuóhuán Srotaāpanna / Sotapanna / Stream-Enterer
姚秦 姚秦 Yáo Qín Later Qin
姚兴 Yáo Xīng
 1. Yao Xing
 2. Yao Xing
应供 應供 yīnggōng
 1. Worthy One / the Buddha
 2. Worthy One (arhat)
 3. Offering
有余涅盘 有餘涅槃 Yǒu Yú Nièpán Sopadhiśesanirvāna / Nirvāṇa with Remainder
转轮圣王 轉輪聖王 Zhuànlún Shèng Wáng Chakravarti raja / an emperor in Hindu mythology
子璿 子璿 Zǐ Xuán Zi Xuan

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 341.

Simplified Traditional Pinyin English
ā e
阿兰那 阿蘭那 ālánnà a forest retreat / a secluded place to practice / araṇya / arañña / aranya
ǎn Om
阿那含果 anàhán guǒ
 1. the fruit of Anāgāmin / the fruit of a non-returning
 2. realization of non-returner
阿耨多罗三藐三菩提 阿耨多羅三藐三菩提 ānòuduōluó sānmiǎo sānpútí anuttara-samyak-sambodhi / anuttara samyaksaṃbodhi / anuttarasamyaksaṃbodhi / unsurpassed complete perfect enlightenment
阿僧祇 āsēngzhǐ
 1. asamkhyeya / asaṃkhyeya / ten to the power one hundred and forty
 2. asamkhya
阿僧祇劫 āsēngzhǐ jié an asankhyeya kalpa
阿修罗 阿修羅 āxiūluó
 1. Asura / Asura Realm
 2. asura
白佛 bái fó to address the Buddha
谤佛 謗佛 bàng fó persecution of Buddhism
bào indirect effect / judgement / retribution
彼岸 bǐ àn
 1. the other shore
 2. the other shore
biàn everywhere fragrant / paricitra
比丘 bǐqiū
 1. Bhiksu / a monk / bhikṣu / bhikkhu
 2. bhiksu
比丘尼 bǐqiūní
 1. Bhiksuni / a nun / a bhikṣuṇī / bhikkhunī
 2. bhiksuni
 1. a bowl / an alms bowl / patra / pātra
 2. an alms bowl / patra / pātra / patta
 3. Alms bowl
波罗蜜 波羅蜜 bōluómì
 1. paramita / pāramitā / perfection
 2. paramita
般若 bōrě
 1. Prajna-wisdom / prajñā / prajna / great wisdom
 2. Prajna Wisdom
 3. prajna
般若波罗蜜 般若波羅蜜 Bōrěbōluómì Prajñāpāramitā / Prajnaparamita / Perfection of Wisdom
不可得 bù kě dé unobtainable
不可说 不可說 bù kě shuō inexplicable
不诳语 不誑語 bù kuáng yǔ not lying
不生 bùshēng
 1. nonarising / anutpāda
 2. nonarising / anutpāda
布施 bùshī
 1. dana / giving / the practice of giving / generosity
 2. generosity
不信 bùxìn disbelief / lack of faith
不住 bùzhù not dwelling
惭愧 慚愧 cánkuì
 1. Shamefulness
 2. humility
差别 差別 chābié discrimination
禅净 禪淨 Chán jìng Chan and Pure Land Buddhism
禅定 禪定 chándìng
 1. Meditative Concentration / meditation
 2. to meditate
 3. meditative concentration
cháng eternal / nitya
chéng yāna / a vehicle / a school of teaching
chéng Become
成就 chéngjiù
 1. to attained / to obtain
 2. to bring to perfection / complete
 3. attainment / accomplishment / siddhi
 4. accomplishment
 5. Achievements
持戒 chí jiè
 1. morality / to uphold precepts
 2. to uphold precepts
chù touch / contact / sparśa
处成就 處成就 Chù Chéngjiù The Accomplishment of Location / The Accomplishment of the Location
慈悲喜舍 慈悲喜捨 cí bēi xǐ shě
 1. loving kindness, compassion, joy, and equanimity
 2. Loving Kindness, Compassion, Joy, and Equanimity
大比丘 dà bìqiū a great monastic / a great bhikṣu
大身 dà shēn great body / mahakaya / mahākāya
大愿 dà yuàn
 1. a vow
 2. a great vow
dài an element
dào
 1. the path leading to the cessation of suffering
 2. Way
大众 大眾 dàzhòng Assembly
等身 děng shēn a life-size image
谛听 諦聽 dì tīng listen carefully
颠倒 顛倒 diāndǎo
 1. delusion / error / inversion / reversal / viparyāsa
 2. up-side down
dìng
 1. meditative concentration / meditation
 2. Concentration
弟子 dìzi disciple
 1. pāramitā / perfection
 2. to save / to rescue / to liberate / to overcome
 3. ordination rhythm
度众生 度眾生 dù zhòng shēng to liberate sentient beings
恶道 惡道 è dào
 1. an evil rebirth / an evil destiny / an unfortunate rebirth / hell
 2. evil path
尔时 爾時 ěr shí at that time
耳识 耳識 ěrshí śrotravijñāna / auditory consciousness
 1. a dharma / a dhárma / a natural law / teachings
 2. a mental object / a phenomenon / dharma / a thought
 3. quality / characteristic
 4. Dharma
发阿耨多罗三藐三菩提心 發阿耨多羅三藐三菩提心 fā anòuduōluósānmiǎosānpútíxīn aspire t o supreme perfect enlightenment
法施 fǎ shī a Dhárma gift / Dhárma offering / the gift of teaching the Dharma
法相 fǎ xiāng
 1. notions of dharmas / the essential nature of different phenomena
 2. the essential differences between different teachings
 3. the truth
 4. Faxiang: A Buddhist Practitioner's Encyclopedia
 5. Dharma Characteristic
筏喻 fá yù the raft simile
法布施 fǎbùshī the gift of teaching the Dharma
法处 法處 fǎchù dharmayatana / dharmāyatana / mental objects
法会 法會 fǎhuì a Dharma service / an assembly / dharma-saṃgīti
法界 fǎjiè
 1. a dharma realm / a dhárma realm / dharmadhatu / dharmadhātu
 2. tathatā / suchness / inherent nature / true nature / tathata
 3. Dharma Realm
法名 fǎmíng Dharma name
fán an ordinary person
凡夫 fánfū an ordinary person / pṛthagjana
法眼 fǎyǎn
 1. dharma eye / dharmacakṣus
 2. hōgen
法应 法應 fǎyīng Dharmakāya offers all an opportunity
非身 fēishēn selflessness / non-self / anātman / anattā
非我 fēiwǒ selflessness / non-self / anātman / anattā
非有 fēiyǒu does not exist / is not real
 1. of Buddhism
 2. a statue or image of a Buddha
 3. a Buddhist text
佛功德 fó gōngdé qualities of buddhas
佛光山电子大藏经 佛光山電子大藏經 fó guāng shān diàn zǐ dà zàng jīng FGS Buddhist Electronic Texts
佛世界 fó shìjiè a Buddha realm
佛说 佛說 Fó shuō
 1. buddhavacana / the Buddha's teaching
 2. the Buddha's has explained
佛眼 Fó yǎn Buddha eye
佛言 Fó yán
 1. the Buddha said
 2. buddhavacana / the teachings of the Buddha
佛法 fófǎ the power of the Buddha
佛塔 fótǎ
 1. a pagoda
 2. Stupa
佛土 Fótǔ buddhakṣetra / a Buddha land / land or realm of a Buddha / land of the Buddha's birth
佛智 fózhì Buddha knowledge / Buddha wisdom
 1. puṇya / merit / blessing / reward
 2. Fortune
福德 fúdé
 1. merit earned / reward / good fortune and good moral conduct
 2. Fortune and Virtue
 3. Merit and Virtue
福智 fúzhì
 1. merit and wisdom
 2. Fortune and Wisdom
感恩 gǎnēn Gratitude
根本 gēnběn
 1. mūla / root
 2. Basis
功德 gōngdé
 1. guṇa / achievements and virtue / merit
 2. puṇya / puñña
 3. merit
恭敬 gōngjìng Respect
供养 供養 gòngyǎng
 1. to make offerings / to provide offerings / to worship
 2. offering
guān
 1. mindfulness / contemplation
 2. insight / vipaśyanā / vipassanā
 3. Observe
广 guǎng
 1. vaipulya / vast / extended
 2. Extensive
guǒ
 1. direct effect / phala / a consequence
 2. Fruit
果报 果報 guǒbào vipāka / the result of karma / indirect effect
过去 過去 guòqù past
国土 國土 guótǔ kṣetra / homeland / land
恒河沙数 恆河沙數 hénghé shā shǔ
 1. the sand of the River Ganges / as numerous as grains of sand in the River Ganges
 2. as innumerable like the sands of the Ganges
恒河沙 hénghéshā
 1. grains of sand in the Ganges River / innumerable
 2. the sand of the River Ganges / as numerous as grains of sand in the River Ganges
 3. Sands of the Ganges
恒河沙 hénghéshā
 1. grains of sand in the Ganges River / innumerable
 2. the sand of the River Ganges / as numerous as grains of sand in the River Ganges
 3. Sands of the Ganges
合掌 hézhǎng
 1. to join palms
 2. to join palms
后五 後五 hòu wǔ following five hundred years
huà
 1. to manifest
 2. to collect alms
华香 華香 huà xiāng incense and flowers
化生 huàshēng to be born from transformation / upapaduka/ upapatika
huì
 1. intellect
 2. Wisdom
慧根 huì gēn root of wisdom / organ of wisdom
慧眼 Huì yǎn
 1. wisdom eyes
 2. Wisdom Eye
慧命 huìmìng
 1. friend / brother
 2. wisdom-life
回向 huíxiàng Dedication / to transfer merit / to dedicate / pariṇāmanā
jiā
 1. gha / ga
 2. gha / ga
jiàn view / perception / dṛṣṭi / diṭṭhi
见分 見分 jiànfēn vision part
jiè
 1. precepts / a vow
 2. Precepts / morality
jiě
 1. understanding
 2. to liberate
jié gatha / hymn / verse
jié a kalpa / an eon
皆大欢喜 皆大歡喜 jiē dà huān xǐ
 1. A Win-Win for All
 2. Happily ever after
戒行 jièháng to abide by precepts
结缘 結緣 jiéyuán
 1. to form a connection with
 2. Develop Affinities
 3. to develop affinity
jīng a sutra / a sūtra
金刚 金剛 jīngāng
 1. vajra
 2. diamond
经典 經典 jīngdiǎn the collection of sutras / the sūtrapiṭaka
精进 精進 jīngjìn
 1. Diligence / Perseverance / vīrya
 2. Be Diligent
 3. diligence
净信 淨信 jìngxìn
 1. prasāda / pure faith
 2. Pure Faith
净心 淨心 jìngxīn
 1. a purified mind
 2. Purify the Mind
净业 淨業 jìngyè
 1. pure karma / good karma
 2. Pure Karma
a mat for sitting and sleeping on / niṣīdana
具足 jùzú
 1. complete / full / perfect
 2. Completeness
kōng
 1. śūnyatā / emptiness / emptiness of inherent existence
 2. Emptiness
苦海 kǔhǎi
 1. sea of suffering / abyss of worldly suffering
 2. ocean of suffering
来世 來世 lái shì future worlds / the next world / the next life
Joy
乐欲 樂欲 lè yù the desire for joy
transcendence
离欲 離欲 lí yù free of desire
liàng means of knowing / reasoning / pramāṇa
利人 lìrén to benefit people
六成就 Liù Chéngjiù Six Accomplishments
六道 liù dào six realms / six realms of existence / six destinies
六根 liù gēn
 1. the six sense organs / sadayatana
 2. Six Faculties
六境 liù jìng the objects of the six sense organs
六念 liù niàn the six contemplations
利益 lìyì benefit
滿 mǎn Full
妙行 miào xíng a profound act
miè the cessation of suffering
灭度 滅度 Mièdù to extinguish worries and the sea of grief
灭后 滅後 mièhòu after the Buddhas's Nirvāṇa
míng
 1. wisdom / vidyā
 2. Clear
命根 mìnggēn the effort to preserve life
那由他 nàyóutā a nayuta
niàn
 1. memory
 2. mindfulness / smṛti
平等 píngděng
 1. equal / without partiality
 2. equality
譬喻 pìyù Avadana (parables) / Apadāna
菩萨心 菩薩心 pú sà xīn
 1. Bodhi Mind
 2. a bodhisattva's mind
菩萨 菩薩 púsà
 1. bodhisatta
 2. bodhisattva
菩萨摩诃萨 菩薩摩訶薩 púsà móhēsà bodhisattva mahāsattva
清净心 清淨心 qīng jìng xīn pure mind
清净 清凈 qīngjìng
 1. pure / cleansed / purified of defiling illusion / viśuddhi
 2. purity
乞食 qǐshí Begging for Food
clinging / grasping /upādāna
rěn
 1. tolerance / patience
 2. Patience
人见 人見 rén jiàn the view of a person
人相 rén xiāng the notion of a person
忍辱 rěnrǔ
 1. patience / tolerance / ksānti
 2. to tolerate disgrace and insult / to have patience
 3. patience
人身 rénshēn
 1. reborth as a person
 2. the human body
人中 rénzhōng mānuṣyaka / a multitude of men
Thus
如法 rú fǎ In Accord With
如理 rú lǐ principle of suchness
如如不动 如如不動 rú rú bù dòng
 1. in unmoving suchness
 2. Be Unmovable Like the Absolute Truth
ruò re
如是 rúshì thus, so
如是我闻 如是我聞 rúshì wǒ wén Thus Have I Heard / Thus I have heard
三千大千世界 sān qiān dà qiān shìjiè Three Thousandfold World System / trisāhasramahāsāhasralokadhātu / a great chiliocosm / trichiliocosm / the cosmos
三世 sān shì
 1. past, present, and future
 2. Three Periods of Time
三十二相 sān shí èr xiāng the thirty two marks of excellence / the thirty-two characteristic marks
form / matter
色身 sè shēn
 1. the physical body / rupakaya
 2. Physical Body
色声 色聲 sè shēng the visible and the audible
色受想行识 色受想行識 sè shòu xiǎng xíng shí five aggregates / five skandhas / five dharmas
莎婆诃 莎婆訶 shā pó hē svāhā
shàn
 1. kuśala / kusala / virtuous
 2. shan
善护念 善護念 shàn hù niàn
 1. Safeguard Your Thoughts
 2. safeguard the mind
善男子 shàn nánzǐ
 1. a good man / a son of a noble family
 2. good men
善女人 shàn nǚrén
 1. a good woman / a daughter of a noble family
 2. good women
山王 shān wáng the highest peak
善法 shànfǎ
 1. a wholesome thing / a beneficial dharma
 2. a wholesome teaching
善根 shàngēn
 1. virtuous roots / wholesome roots / kuśalamūla
 2. Wholesome Roots
善哉 shànzāi
 1. excellent
 2. Sadhu
shě
 1. equanimity
 2. equanimity
 3. Give
shēn body / kāya
shēng birth
什深 甚深 shénshēn very profound / what is deep
shì loka / a world
shì the meaning of a word / relating to the phenomenal world
shí Real
shí vijñāna / consciousness / life force / mind / cognition
时成就 時成就 Shí Chéngjiù The Accomplishment of Time
十二头陀行 十二頭陀行 Shí èr Tóutuó Xíng twelve ascetic practices
十二因缘 十二因緣 shí èr yīnyuán the twelve nidanas / the twelve nidānas / the twelve causes and conditions
实有 實有 shí yǒu in reality there is
世间 世間 shìjiān world
世间天 世間天 shìjiān tiān world-devas / earthly kings
世界 shìjiè
 1. a world
 2. world
示现 示現 shìxiàn
 1. to manifest / to display
 2. Manifestation
 3. to manifest
实相 實相 shíxiàng
 1. dharmatā / true appearance / the nature of things / the ultimate essence of things
 2. reality
实语 實語 shíyǔ true words
受记 受記 shòu jì
 1. a prediction / vyakarana
 2. to receive a prediction
受持 shòuchí
 1. to accept and maintain faith / to uphold
 2. uphold
寿者见 壽者見 shòuzhě jiàn the view of a lifespan
寿者相 壽者相 shòuzhě xiāng the notion of a lifespan
说法 說法 shuō fǎ
 1. to teach the Dharma / to expound Buddhist teachings / dharma-desana
 2. Expounding the Dharma
书写 書寫 shūxiě to copy
四見 sì jiàn four notions / four forms / four manifestations of self
四句偈 sì jù jì a four line gatha
四维 四維 sì wéi the four half points of the compass
四相 sì xiāng four notions / four forms / four manifestations of self
斯陀含果 sītuóhán guǒ the fruit of a Sakṛdāgāmin
所得 suǒdé acquire
所行 suǒxíng actions / practice
a pagoda / a stupa
tān
 1. greed / desire / craving / trsnā / taṇhā
 2. Greed / passion / desire / rāga
天眼 tiān yǎn
 1. divine sight / divyacākṣus
 2. divine eye
tōng a spiritual power / supernatural powers / a remarkable ability / a magical power
通达 通達 tōngdá Thorough Understanding
妄分别 妄分別 wàng fēnbié mistaken discrimination
微尘 微塵 wēichén
 1. an atom
 2. fine dust
未来世 未來世 wèiláishì times to come / the future
围绕 圍繞 wéirǎo to surround
威仪 威儀 wēiyí Conduct
闻成就 聞成就 Wén Chéngjiù The Accomplishment of Hearing
闻慧 聞慧 wénhuì Wisdom from Hearing / śrutamayīprajñā / wisdom from listening
self / ātman / attan
我见 我見 wǒ jiàn the view of a self
我相 wǒ xiāng the notion of a self
 1. mo
 2. Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression.
无得 無得 wú dé Non-Attainment
无故 無故 wú gù unconditioned
无所得 無所得 wú suǒ dé nothing to be attained
無想 wú xiǎng no notion
无常 無常 wúcháng
 1. impermanence / anitya / anicca
 2. impermanence
无法 無法 wúfǎ No-Dharma
无量 無量 wúliàng immeasurable
无色 無色 wúsè formless / no form / arūpa
无畏 無畏 wúwèi
 1. non-fear / abhaya
 2. Fearlessness
 3. fearless
无为 無為 wúwèi
 1. unconditioned / asaṃskṛta
 2. Non-Doing
无为法 無為法 wúwèi fǎ an unconditioned dhárma / asaṃskṛta-dhárma
无我 無我 wúwǒ selflessness / non-self / anātman / anattā
无相 無相 wúxiāng
 1. animitta / signlessness / without an appearance
 2. Formless
五阴 五陰 wǔyīn five aggregates / five skandhas / five groups of existence / five groups of clinging
无着 無著 wúzhāo unattached
无住 無住 wúzhù
 1. non-attachment / non-abiding
 2. non-abiding
贤圣 賢聖 xián shèng āryapudgala / noble ones
xiāng
 1. lakṣaṇa / countenance / personage / quality / character / disposition
 2. nimitta / a sign / a mark / appearance
 3. a perception / cognition / conceptualization / a notion
xiǎng notion / perception / cognition / conceptualization / saṃjñā / samjna
xiāng incense
相分 xiāngfēn an idea / a form
降伏 xiángfú to subdue
相续 相續 xiāngxù causal connection / continuity of cause and effect / saṃtati
仙人 xiānrén a sage
现在 現在 xiànzài now, present
惜福 xīfú Cherish One's Blessings
xìn
 1. faith / confidence
 2. Faith
xīn citta / thinking / thought / mind / mentality
信成就 Xìn Chéngjiù The Accomplishment of Faith
信受奉行 xìn shòu fèngxíng to receive and practice
xíng
 1. mental formations / saṃskāra / sankhara / that which has been put together / volition / volitional formations / conditioned states / habitual actions
 2. practice / carita / caryā / conduct / behavior
 3. to practice
 4. Practice
行善 xíng shàn to do good works / to perform wholesome actions
行者 xíngzhě
 1. practitioner
 2. abbot's attendant
 3. practitioner
信解 xìnjiě adhimokṣa / adhimoksa / adhimokkha / resolution / determination / zeal
信心 xìnxīn Faith
xiū
 1. bhāvanā / spiritual cultivation
 2. pratipatti / spiritual practice
 3. Cultivation
修福 xiū fú to cultivate merit / to do good deeds / to accumulate merit for future wealth
希有 xīyǒu Rare
序分 xù fēn the first of three parts of a sutra
虚空 虛空 xūkōng
 1. vast emptiness
 2. Void
须陀洹果 須陀洹果 xūtuónuán guǒ the fruit of a stream enterer / the fruit of srotaāpanna practice
虚妄 虛妄 xūwàng not real / illusory
言说 言說 yán shuō
 1. to teach through speaking
 2. to speak and then discuss
yǎng Nurture
演说 演說 yǎnshuō to expound
upadhi / bonds / substratum
doubt / uncertainty / skepticism / vicikitsā / vicikicchā
Righteousness
manas / mind / mentation
一佛 yī fó one Buddha
一合相 yī hé xiàng a composite
一念 yī niàn
 1. one moment / one instant
 2. one thought
 3. one thought
一切众生 一切眾生 yī qiè zhòng shēng all sentient beings
以要言之 yǐ yào yán zhī in summary / essentially speaking
衣钵 衣缽 yībō
 1. robe and bowl / the cassock and alms bowl of a monk
 2. robe and bowl
yīn an aggregate / a group
yìng to accept
应无所住而生其心 應無所住而生其心 yīng wú suǒ zhù ér shēng qí xīn to give rise to a mind that does not abide in anything
应供 應供 yīnggōng Worthy One (arhat)
应化 應化 yīnghuà
 1. nirmita
 2. manifestation in response
应身 應身 yīngshēn
 1. nirmāṇakāya / nirmanakaya / body of transformations / transformation body / emanation body
 2. saṃbhogakāya / sambhogakaya / enjoyment body / reward body
音声 音聲 yīnshēng sound
因缘 因緣 yīnyuán
 1. Cause and Condition / principal and secondary causes / chain of cause and effect / primary cause / nidāna
 2. Nidana (expositions of causes) / a story of an occasion in the Buddhha's life
 3. a passage in a sūtra describing the setting
 4. causes and conditions
一切 yīqiè all, everything
一切法 yīqiē fǎ
 1. all dharmas / all things / sarvadharma
 2. all phenomena
一体 一體 yītǐ single substance
一往 yīwǎng one passage / one time
yòng yong / function / application
yǒu
 1. becoming / bhāva
 2. 1. existence; 2. becoming
有法 yǒufǎ something that exists
有漏 yǒulòu having flow / pain / affliction / vexation / defilement / bhavāsrava / āsrava
优婆塞 優婆塞 yōupósāi
 1. Upasaka / a male lay Buddhist
 2. upasaka
优婆夷 優婆夷 yōupóyí
 1. Upasika / a female lay Buddhist
 2. upasika
yuàn a vow
云何应住 云何應住 yún hé yīng zhù In What Should One Abide?
koan / kōan / gong'an
长老 長老 zhǎnglǎo
 1. an elder monastic
 2. Elder
zháo to attach / to grasp
zhēn True
真语 真語 zhēn yǔ true words
正教 zhèng jiāo correct teaching
正信 zhèngxìn
 1. to have faith
 2. Right Faith
正宗 zhèngzōng
 1. legitimate lineage
 2. authentic
正宗分 zhèngzōng fēn the second of three parts of a sutra
真言 zhēnyán a dhāraṇī / a dharani / a mantra / an incantation
zhī Understanding
智慧 zhìhuì
 1. wisdom / prajñā
 2. jñāna / knowledge
 3. wisdom
知见 知見 zhījiàn
 1. to know by seeing
 2. Understanding
支提 zhītí a caitya / a chaitya
众成就 眾成就 Zhòng Chéngjiù The Accomplishment of the Assembly
众生 眾生 zhòngshēng
 1. beings / all living things / all sentient beings
 2. sentient beings
众生见 眾生見 zhòngshēng jiàn the view of a being
众生相 眾生相 zhòngshēng xiāng
 1. the notion of a being
 2. characteristics of sentient beings
zhù to attach / to abide / to dwell
主成就 Zhǔ Chéngjiù The Accomplishment of the Teacher
诸法 諸法 zhū fǎ sarvadharma / all things / all dharmas
住心 zhù xīn abiding in thoughts / abode of the mind
诸众生 諸眾生 zhū zhòngshēng all sentient beings
庄严 莊嚴 zhuāngyán
 1. to adorn / to perfect
 2. Dignity
 3. solemn, majestic
诸相 諸相 zhūxiāng all appearances
Contented
罪业 罪業 zuìyè sin / karma
尊重 zūnzhòng respect
作佛 zuò fó to become a Buddha