Glossary and Vocabulary for Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 大寶積經, Scroll 95

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 96 to go; to 已於過去無量佛所種諸善根
2 96 to rely on; to depend on 已於過去無量佛所種諸善根
3 96 Yu 已於過去無量佛所種諸善根
4 96 a crow 已於過去無量佛所種諸善根
5 69 菩薩 púsà bodhisattva 十千菩薩恭敬圍遶
6 69 菩薩 púsà bodhisattva 十千菩薩恭敬圍遶
7 69 菩薩 púsà bodhisatta 十千菩薩恭敬圍遶
8 48 self 何不令我為汝讎報
9 48 [my] dear 何不令我為汝讎報
10 48 Wo 何不令我為汝讎報
11 48 self; atman; attan 何不令我為汝讎報
12 48 ga 何不令我為汝讎報
13 43 爾時 ěr shí at that time 爾時善順菩薩為令眾生見佛聞法
14 43 爾時 ěr shí at that time; atha khalu 爾時善順菩薩為令眾生見佛聞法
15 41 zhě ca 若殺害者成就惡業
16 41 wéi to act as; to serve 常為眾生之所樂見
17 41 wéi to change into; to become 常為眾生之所樂見
18 41 wéi to be; is 常為眾生之所樂見
19 41 wéi to do 常為眾生之所樂見
20 41 wèi to support; to help 常為眾生之所樂見
21 41 wéi to govern 常為眾生之所樂見
22 35 yán to speak; to say; said 彼諸惡人以不善言罵辱於汝
23 35 yán language; talk; words; utterance; speech 彼諸惡人以不善言罵辱於汝
24 35 yán Kangxi radical 149 彼諸惡人以不善言罵辱於汝
25 35 yán phrase; sentence 彼諸惡人以不善言罵辱於汝
26 35 yán a word; a syllable 彼諸惡人以不善言罵辱於汝
27 35 yán a theory; a doctrine 彼諸惡人以不善言罵辱於汝
28 35 yán to regard as 彼諸惡人以不善言罵辱於汝
29 35 yán to act as 彼諸惡人以不善言罵辱於汝
30 35 yán speech; vāc 彼諸惡人以不善言罵辱於汝
31 35 yán speak; vad 彼諸惡人以不善言罵辱於汝
32 25 zhī to go 常為眾生之所樂見
33 25 zhī to arrive; to go 常為眾生之所樂見
34 25 zhī is 常為眾生之所樂見
35 25 zhī to use 常為眾生之所樂見
36 25 zhī Zhi 常為眾生之所樂見
37 25 to use; to grasp 恒以五戒及八齋法於某城中憐愍教化
38 25 to rely on 恒以五戒及八齋法於某城中憐愍教化
39 25 to regard 恒以五戒及八齋法於某城中憐愍教化
40 25 to be able to 恒以五戒及八齋法於某城中憐愍教化
41 25 to order; to command 恒以五戒及八齋法於某城中憐愍教化
42 25 used after a verb 恒以五戒及八齋法於某城中憐愍教化
43 25 a reason; a cause 恒以五戒及八齋法於某城中憐愍教化
44 25 Israel 恒以五戒及八齋法於某城中憐愍教化
45 25 Yi 恒以五戒及八齋法於某城中憐愍教化
46 25 use; yogena 恒以五戒及八齋法於某城中憐愍教化
47 24 rén person; people; a human being 爾時菩薩告彼人言
48 24 rén Kangxi radical 9 爾時菩薩告彼人言
49 24 rén a kind of person 爾時菩薩告彼人言
50 24 rén everybody 爾時菩薩告彼人言
51 24 rén adult 爾時菩薩告彼人言
52 24 rén somebody; others 爾時菩薩告彼人言
53 24 rén an upright person 爾時菩薩告彼人言
54 24 rén person; manuṣya; puruṣa; pudgala 爾時菩薩告彼人言
55 24 shí time; a point or period of time 時舍衛城有一菩薩名曰善順
56 24 shí a season; a quarter of a year 時舍衛城有一菩薩名曰善順
57 24 shí one of the 12 two-hour periods of the day 時舍衛城有一菩薩名曰善順
58 24 shí fashionable 時舍衛城有一菩薩名曰善順
59 24 shí fate; destiny; luck 時舍衛城有一菩薩名曰善順
60 24 shí occasion; opportunity; chance 時舍衛城有一菩薩名曰善順
61 24 shí tense 時舍衛城有一菩薩名曰善順
62 24 shí particular; special 時舍衛城有一菩薩名曰善順
63 24 shí to plant; to cultivate 時舍衛城有一菩薩名曰善順
64 24 shí an era; a dynasty 時舍衛城有一菩薩名曰善順
65 24 shí time [abstract] 時舍衛城有一菩薩名曰善順
66 24 shí seasonal 時舍衛城有一菩薩名曰善順
67 24 shí to wait upon 時舍衛城有一菩薩名曰善順
68 24 shí hour 時舍衛城有一菩薩名曰善順
69 24 shí appropriate; proper; timely 時舍衛城有一菩薩名曰善順
70 24 shí Shi 時舍衛城有一菩薩名曰善順
71 24 shí a present; currentlt 時舍衛城有一菩薩名曰善順
72 24 shí time; kāla 時舍衛城有一菩薩名曰善順
73 24 shí at that time; samaya 時舍衛城有一菩薩名曰善順
74 24 善順 shànshùn sūrata; well disposed towards; compassionate 時舍衛城有一菩薩名曰善順
75 24 善順 shànshùn Sūrata 時舍衛城有一菩薩名曰善順
76 22 yuàn to hope; to wish; to desire 願親枕席相與為歡
77 22 yuàn hope 願親枕席相與為歡
78 22 yuàn to be ready; to be willing 願親枕席相與為歡
79 22 yuàn to ask for; to solicit 願親枕席相與為歡
80 22 yuàn a vow 願親枕席相與為歡
81 22 yuàn diligent; attentive 願親枕席相與為歡
82 22 yuàn to prefer; to select 願親枕席相與為歡
83 22 yuàn to admire 願親枕席相與為歡
84 22 yuàn a vow; pranidhana 願親枕席相與為歡
85 22 wáng Wang 於時彼王方與長者五百餘人算數校計庫藏財寶
86 22 wáng a king 於時彼王方與長者五百餘人算數校計庫藏財寶
87 22 wáng Kangxi radical 96 於時彼王方與長者五百餘人算數校計庫藏財寶
88 22 wàng to be king; to rule 於時彼王方與長者五百餘人算數校計庫藏財寶
89 22 wáng a prince; a duke 於時彼王方與長者五百餘人算數校計庫藏財寶
90 22 wáng grand; great 於時彼王方與長者五百餘人算數校計庫藏財寶
91 22 wáng to treat with the ceremony due to a king 於時彼王方與長者五百餘人算數校計庫藏財寶
92 22 wáng a respectufl form of address for a grandfather or grandmother 於時彼王方與長者五百餘人算數校計庫藏財寶
93 22 wáng the head of a group or gang 於時彼王方與長者五百餘人算數校計庫藏財寶
94 22 wáng the biggest or best of a group 於時彼王方與長者五百餘人算數校計庫藏財寶
95 22 wáng king; best of a kind; rāja 於時彼王方與長者五百餘人算數校計庫藏財寶
96 21 Ru River 彼諸惡人以不善言罵辱於汝
97 21 Ru 彼諸惡人以不善言罵辱於汝
98 19 infix potential marker 住於大慈心不瞋恚
99 19 ér Kangxi radical 126 爾時善順菩薩欲重宣此義而說偈言
100 19 ér as if; to seem like 爾時善順菩薩欲重宣此義而說偈言
101 19 néng can; able 爾時善順菩薩欲重宣此義而說偈言
102 19 ér whiskers on the cheeks; sideburns 爾時善順菩薩欲重宣此義而說偈言
103 19 ér to arrive; up to 爾時善順菩薩欲重宣此義而說偈言
104 19 Kangxi radical 49 已於過去無量佛所種諸善根
105 19 to bring to an end; to stop 已於過去無量佛所種諸善根
106 19 to complete 已於過去無量佛所種諸善根
107 19 to demote; to dismiss 已於過去無量佛所種諸善根
108 19 to recover from an illness 已於過去無量佛所種諸善根
109 19 former; pūrvaka 已於過去無量佛所種諸善根
110 18 Kangxi radical 71 住於大悲弘濟無倦
111 18 to not have; without 住於大悲弘濟無倦
112 18 mo 住於大悲弘濟無倦
113 18 to not have 住於大悲弘濟無倦
114 18 Wu 住於大悲弘濟無倦
115 18 mo 住於大悲弘濟無倦
116 17 如來 rúlái Tathagata 如來
117 17 如來 Rúlái Tathagata 如來
118 17 如來 rúlái Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One 如來
119 17 pín poor; impoverished 假使我貧命不存濟
120 17 pín deficient 假使我貧命不存濟
121 17 pín talkative 假使我貧命不存濟
122 17 pín few; sparse 假使我貧命不存濟
123 17 pín poverty 假使我貧命不存濟
124 17 pín poor; nirdhana 假使我貧命不存濟
125 17 波斯匿王 Bōsīnì wáng King Prasenajit; Pasenadi 波斯匿王與餘丈夫有所諍論
126 17 zuò to do 作是念已
127 17 zuò to act as; to serve as 作是念已
128 17 zuò to start 作是念已
129 17 zuò a writing; a work 作是念已
130 17 zuò to dress as; to be disguised as 作是念已
131 17 zuō to create; to make 作是念已
132 17 zuō a workshop 作是念已
133 17 zuō to write; to compose 作是念已
134 17 zuò to rise 作是念已
135 17 zuò to be aroused 作是念已
136 17 zuò activity; action; undertaking 作是念已
137 17 zuò to regard as 作是念已
138 17 zuò action; kāraṇa 作是念已
139 16 zhī to know 諸君當知
140 16 zhī to comprehend 諸君當知
141 16 zhī to inform; to tell 諸君當知
142 16 zhī to administer 諸君當知
143 16 zhī to distinguish; to discern 諸君當知
144 16 zhī to be close friends 諸君當知
145 16 zhī to feel; to sense; to perceive 諸君當知
146 16 zhī to receive; to entertain 諸君當知
147 16 zhī knowledge 諸君當知
148 16 zhī consciousness; perception 諸君當知
149 16 zhī a close friend 諸君當知
150 16 zhì wisdom 諸君當知
151 16 zhì Zhi 諸君當知
152 16 zhī Understanding 諸君當知
153 16 zhī know; jña 諸君當知
154 16 jīn today; present; now 今此善順於諸梵行曾不懈息
155 16 jīn Jin 今此善順於諸梵行曾不懈息
156 16 jīn modern 今此善順於諸梵行曾不懈息
157 16 jīn now; adhunā 今此善順於諸梵行曾不懈息
158 16 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉
159 16 děi to want to; to need to 於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉
160 16 děi must; ought to 於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉
161 16 de 於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉
162 16 de infix potential marker 於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉
163 16 to result in 於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉
164 16 to be proper; to fit; to suit 於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉
165 16 to be satisfied 於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉
166 16 to be finished 於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉
167 16 děi satisfying 於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉
168 16 to contract 於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉
169 16 to hear 於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉
170 16 to have; there is 於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉
171 16 marks time passed 於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉
172 16 obtain; attain; prāpta 於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉
173 15 貧窮 pínqióng poor; impoverished 夫盜業者能令眾生貧窮下劣無依無怙
174 15 wén to hear 爾時天帝所化之人聞是言已
175 15 wén Wen 爾時天帝所化之人聞是言已
176 15 wén sniff at; to smell 爾時天帝所化之人聞是言已
177 15 wén to be widely known 爾時天帝所化之人聞是言已
178 15 wén to confirm; to accept 爾時天帝所化之人聞是言已
179 15 wén information 爾時天帝所化之人聞是言已
180 15 wèn famous; well known 爾時天帝所化之人聞是言已
181 15 wén knowledge; learning 爾時天帝所化之人聞是言已
182 15 wèn popularity; prestige; reputation 爾時天帝所化之人聞是言已
183 15 wén to question 爾時天帝所化之人聞是言已
184 15 wén hearing; śruti 爾時天帝所化之人聞是言已
185 14 suǒ a few; various; some 已於過去無量佛所種諸善根
186 14 suǒ a place; a location 已於過去無量佛所種諸善根
187 14 suǒ indicates a passive voice 已於過去無量佛所種諸善根
188 14 suǒ an ordinal number 已於過去無量佛所種諸善根
189 14 suǒ meaning 已於過去無量佛所種諸善根
190 14 suǒ garrison 已於過去無量佛所種諸善根
191 14 suǒ place; pradeśa 已於過去無量佛所種諸善根
192 14 líng a bell 得劫初時閻浮金鈴
193 13 lìng to make; to cause to be; to lead 何不令我為汝讎報
194 13 lìng to issue a command 何不令我為汝讎報
195 13 lìng rules of behavior; customs 何不令我為汝讎報
196 13 lìng an order; a command; an edict; a decree; a statute 何不令我為汝讎報
197 13 lìng a season 何不令我為汝讎報
198 13 lìng respected; good reputation 何不令我為汝讎報
199 13 lìng good 何不令我為汝讎報
200 13 lìng pretentious 何不令我為汝讎報
201 13 lìng a transcending state of existence 何不令我為汝讎報
202 13 lìng a commander 何不令我為汝讎報
203 13 lìng a commanding quality; an impressive character 何不令我為汝讎報
204 13 lìng lyrics 何不令我為汝讎報
205 13 lìng Ling 何不令我為汝讎報
206 13 lìng instruction by a teacher; adhīṣṭa 何不令我為汝讎報
207 12 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 諸善男子莫作是說
208 12 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 諸善男子莫作是說
209 12 shuì to persuade 諸善男子莫作是說
210 12 shuō to teach; to recite; to explain 諸善男子莫作是說
211 12 shuō a doctrine; a theory 諸善男子莫作是說
212 12 shuō to claim; to assert 諸善男子莫作是說
213 12 shuō allocution 諸善男子莫作是說
214 12 shuō to criticize; to scold 諸善男子莫作是說
215 12 shuō to indicate; to refer to 諸善男子莫作是說
216 12 shuō speach; vāda 諸善男子莫作是說
217 12 shuō to speak; bhāṣate 諸善男子莫作是說
218 12 xīn heart [organ] 住於大慈心不瞋恚
219 12 xīn Kangxi radical 61 住於大慈心不瞋恚
220 12 xīn mind; consciousness 住於大慈心不瞋恚
221 12 xīn the center; the core; the middle 住於大慈心不瞋恚
222 12 xīn one of the 28 star constellations 住於大慈心不瞋恚
223 12 xīn heart 住於大慈心不瞋恚
224 12 xīn emotion 住於大慈心不瞋恚
225 12 xīn intention; consideration 住於大慈心不瞋恚
226 12 xīn disposition; temperament 住於大慈心不瞋恚
227 12 xīn citta; thinking; thought; mind; mentality 住於大慈心不瞋恚
228 12 cháng Chang 常為眾生之所樂見
229 12 cháng common; general; ordinary 常為眾生之所樂見
230 12 cháng a principle; a rule 常為眾生之所樂見
231 12 cháng eternal; nitya 常為眾生之所樂見
232 12 to go back; to return 然後復勸布施
233 12 to resume; to restart 然後復勸布施
234 12 to do in detail 然後復勸布施
235 12 to restore 然後復勸布施
236 12 to respond; to reply to 然後復勸布施
237 12 Fu; Return 然後復勸布施
238 12 to retaliate; to reciprocate 然後復勸布施
239 12 to avoid forced labor or tax 然後復勸布施
240 12 Fu 然後復勸布施
241 12 doubled; to overlapping; folded 然後復勸布施
242 12 a lined garment with doubled thickness 然後復勸布施
243 11 héng constant; regular 恒以五戒及八齋法於某城中憐愍教化
244 11 héng permanent; lasting; perpetual 恒以五戒及八齋法於某城中憐愍教化
245 11 héng perseverance 恒以五戒及八齋法於某城中憐愍教化
246 11 héng ordinary; common 恒以五戒及八齋法於某城中憐愍教化
247 11 héng Constancy [hexagram] 恒以五戒及八齋法於某城中憐愍教化
248 11 gèng crescent moon 恒以五戒及八齋法於某城中憐愍教化
249 11 gèng to spread; to expand 恒以五戒及八齋法於某城中憐愍教化
250 11 héng Heng 恒以五戒及八齋法於某城中憐愍教化
251 11 héng Eternity 恒以五戒及八齋法於某城中憐愍教化
252 11 héng eternal 恒以五戒及八齋法於某城中憐愍教化
253 11 gèng Ganges 恒以五戒及八齋法於某城中憐愍教化
254 11 shēn human body; torso 即便化作四丈夫身至菩薩前
255 11 shēn Kangxi radical 158 即便化作四丈夫身至菩薩前
256 11 shēn self 即便化作四丈夫身至菩薩前
257 11 shēn life 即便化作四丈夫身至菩薩前
258 11 shēn an object 即便化作四丈夫身至菩薩前
259 11 shēn a lifetime 即便化作四丈夫身至菩薩前
260 11 shēn moral character 即便化作四丈夫身至菩薩前
261 11 shēn status; identity; position 即便化作四丈夫身至菩薩前
262 11 shēn pregnancy 即便化作四丈夫身至菩薩前
263 11 juān India 即便化作四丈夫身至菩薩前
264 11 shēn body; kaya 即便化作四丈夫身至菩薩前
265 11 眷屬 juànshǔ family members; family dependents 非諸天人清淨眷屬
266 11 眷屬 juànshǔ husband and wife 非諸天人清淨眷屬
267 11 děng et cetera; and so on 善男子等莫作是語
268 11 děng to wait 善男子等莫作是語
269 11 děng to be equal 善男子等莫作是語
270 11 děng degree; level 善男子等莫作是語
271 11 děng to compare 善男子等莫作是語
272 11 method; way 恒以五戒及八齋法於某城中憐愍教化
273 11 France 恒以五戒及八齋法於某城中憐愍教化
274 11 the law; rules; regulations 恒以五戒及八齋法於某城中憐愍教化
275 11 the teachings of the Buddha; Dharma 恒以五戒及八齋法於某城中憐愍教化
276 11 a standard; a norm 恒以五戒及八齋法於某城中憐愍教化
277 11 an institution 恒以五戒及八齋法於某城中憐愍教化
278 11 to emulate 恒以五戒及八齋法於某城中憐愍教化
279 11 magic; a magic trick 恒以五戒及八齋法於某城中憐愍教化
280 11 punishment 恒以五戒及八齋法於某城中憐愍教化
281 11 Fa 恒以五戒及八齋法於某城中憐愍教化
282 11 a precedent 恒以五戒及八齋法於某城中憐愍教化
283 11 a classification of some kinds of Han texts 恒以五戒及八齋法於某城中憐愍教化
284 11 relating to a ceremony or rite 恒以五戒及八齋法於某城中憐愍教化
285 11 Dharma 恒以五戒及八齋法於某城中憐愍教化
286 11 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 恒以五戒及八齋法於某城中憐愍教化
287 11 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 恒以五戒及八齋法於某城中憐愍教化
288 11 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 恒以五戒及八齋法於某城中憐愍教化
289 11 quality; characteristic 恒以五戒及八齋法於某城中憐愍教化
290 10 to give 與諸大眾五百聲聞
291 10 to accompany 與諸大眾五百聲聞
292 10 to particate in 與諸大眾五百聲聞
293 10 of the same kind 與諸大眾五百聲聞
294 10 to help 與諸大眾五百聲聞
295 10 for 與諸大眾五百聲聞
296 9 néng can; able 夫盜業者能令眾生貧窮下劣無依無怙
297 9 néng ability; capacity 夫盜業者能令眾生貧窮下劣無依無怙
298 9 néng a mythical bear-like beast 夫盜業者能令眾生貧窮下劣無依無怙
299 9 néng energy 夫盜業者能令眾生貧窮下劣無依無怙
300 9 néng function; use 夫盜業者能令眾生貧窮下劣無依無怙
301 9 néng talent 夫盜業者能令眾生貧窮下劣無依無怙
302 9 néng expert at 夫盜業者能令眾生貧窮下劣無依無怙
303 9 néng to be in harmony 夫盜業者能令眾生貧窮下劣無依無怙
304 9 néng to tend to; to care for 夫盜業者能令眾生貧窮下劣無依無怙
305 9 néng to reach; to arrive at 夫盜業者能令眾生貧窮下劣無依無怙
306 9 néng to be able; śak 夫盜業者能令眾生貧窮下劣無依無怙
307 9 zuì superior 世間最富貴
308 9 zuì top place 世間最富貴
309 9 zuì to assemble together 世間最富貴
310 9 世尊 shìzūn World-Honored One 世尊
311 9 世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; Bhagavān; Buddha 世尊
312 9 yìng to answer; to respond 智者應思惟
313 9 yìng to confirm; to verify 智者應思惟
314 9 yìng to be worthy of; to correspond to; suitable 智者應思惟
315 9 yìng to accept 智者應思惟
316 9 yìng to permit; to allow 智者應思惟
317 9 yìng to echo 智者應思惟
318 9 yìng to handle; to deal with 智者應思惟
319 9 yìng Ying 智者應思惟
320 9 眾生 zhòngshēng all living things 常為眾生之所樂見
321 9 眾生 zhòngshēng living things other than people 常為眾生之所樂見
322 9 眾生 zhòngshēng sentient beings 常為眾生之所樂見
323 9 眾生 zhòngshēng beings; all living things; all sentient beings 常為眾生之所樂見
324 9 to reach 恒以五戒及八齋法於某城中憐愍教化
325 9 to attain 恒以五戒及八齋法於某城中憐愍教化
326 9 to understand 恒以五戒及八齋法於某城中憐愍教化
327 9 able to be compared to; to catch up with 恒以五戒及八齋法於某城中憐愍教化
328 9 to be involved with; to associate with 恒以五戒及八齋法於某城中憐愍教化
329 9 passing of a feudal title from elder to younger brother 恒以五戒及八齋法於某城中憐愍教化
330 9 and; ca; api 恒以五戒及八齋法於某城中憐愍教化
331 9 Yi 亦誑天
332 9 jīn gold 爾時天帝復自親試持俱胝金
333 9 jīn money 爾時天帝復自親試持俱胝金
334 9 jīn Jin; Kim 爾時天帝復自親試持俱胝金
335 9 jīn Kangxi radical 167 爾時天帝復自親試持俱胝金
336 9 jīn Later Jin Dynasty; Jin Dynasty 爾時天帝復自親試持俱胝金
337 9 jīn metal 爾時天帝復自親試持俱胝金
338 9 jīn hard 爾時天帝復自親試持俱胝金
339 9 jīn a unit of money in China in historic times 爾時天帝復自親試持俱胝金
340 9 jīn golden; gold colored 爾時天帝復自親試持俱胝金
341 9 jīn a weapon 爾時天帝復自親試持俱胝金
342 9 jīn valuable 爾時天帝復自親試持俱胝金
343 9 jīn metal agent 爾時天帝復自親試持俱胝金
344 9 jīn cymbals 爾時天帝復自親試持俱胝金
345 9 jīn Venus 爾時天帝復自親試持俱胝金
346 9 jīn gold; hiranya 爾時天帝復自親試持俱胝金
347 9 jīn golden, bright in color; suvarna; hema; kanaka; kancana 爾時天帝復自親試持俱胝金
348 9 jiàn to see 常為眾生之所樂見
349 9 jiàn opinion; view; understanding 常為眾生之所樂見
350 9 jiàn indicates seeing, hearing, meeting, etc 常為眾生之所樂見
351 9 jiàn refer to; for details see 常為眾生之所樂見
352 9 jiàn to appear 常為眾生之所樂見
353 9 jiàn to meet 常為眾生之所樂見
354 9 jiàn to receive (a guest) 常為眾生之所樂見
355 9 jiàn let me; kindly 常為眾生之所樂見
356 9 jiàn Jian 常為眾生之所樂見
357 9 xiàn to appear 常為眾生之所樂見
358 9 xiàn to introduce 常為眾生之所樂見
359 9 jiàn view; perception; dṛṣṭi; diṭṭhi 常為眾生之所樂見
360 9 to split; to tear 智者說斯人
361 9 to depart; to leave 智者說斯人
362 9 Si 智者說斯人
363 9 one 時舍衛城有一菩薩名曰善順
364 9 Kangxi radical 1 時舍衛城有一菩薩名曰善順
365 9 pure; concentrated 時舍衛城有一菩薩名曰善順
366 9 first 時舍衛城有一菩薩名曰善順
367 9 the same 時舍衛城有一菩薩名曰善順
368 9 sole; single 時舍衛城有一菩薩名曰善順
369 9 a very small amount 時舍衛城有一菩薩名曰善順
370 9 Yi 時舍衛城有一菩薩名曰善順
371 9 other 時舍衛城有一菩薩名曰善順
372 9 to unify 時舍衛城有一菩薩名曰善順
373 9 accidentally; coincidentally 時舍衛城有一菩薩名曰善順
374 9 abruptly; suddenly 時舍衛城有一菩薩名曰善順
375 9 one; eka 時舍衛城有一菩薩名曰善順
376 8 qiú to request 將不為求帝釋處耶
377 8 qiú to seek; to look for 將不為求帝釋處耶
378 8 qiú to implore 將不為求帝釋處耶
379 8 qiú to aspire to 將不為求帝釋處耶
380 8 qiú to be avaricious; to be greedy; to covet 將不為求帝釋處耶
381 8 qiú to attract 將不為求帝釋處耶
382 8 qiú to bribe 將不為求帝釋處耶
383 8 qiú Qiu 將不為求帝釋處耶
384 8 qiú to demand 將不為求帝釋處耶
385 8 qiú to end 將不為求帝釋處耶
386 8 clothes; clothing 便以二衣價直百千兩金而以施於善順菩薩
387 8 Kangxi radical 145 便以二衣價直百千兩金而以施於善順菩薩
388 8 to wear (clothes); to put on 便以二衣價直百千兩金而以施於善順菩薩
389 8 a cover; a coating 便以二衣價直百千兩金而以施於善順菩薩
390 8 uppergarment; robe 便以二衣價直百千兩金而以施於善順菩薩
391 8 to cover 便以二衣價直百千兩金而以施於善順菩薩
392 8 lichen; moss 便以二衣價直百千兩金而以施於善順菩薩
393 8 peel; skin 便以二衣價直百千兩金而以施於善順菩薩
394 8 Yi 便以二衣價直百千兩金而以施於善順菩薩
395 8 to depend on 便以二衣價直百千兩金而以施於善順菩薩
396 8 robe; cīvara 便以二衣價直百千兩金而以施於善順菩薩
397 8 clothes; attire; vastra 便以二衣價直百千兩金而以施於善順菩薩
398 8 shī to give; to grant 可持此鈴而施於我
399 8 shī to act; to do; to execute; to carry out 可持此鈴而施於我
400 8 shī to deploy; to set up 可持此鈴而施於我
401 8 shī to relate to 可持此鈴而施於我
402 8 shī to move slowly 可持此鈴而施於我
403 8 shī to exert 可持此鈴而施於我
404 8 shī to apply; to spread 可持此鈴而施於我
405 8 shī Shi 可持此鈴而施於我
406 8 shī the practice of selfless giving; dāna 可持此鈴而施於我
407 8 zhù to dwell; to live; to reside 住於大慈心不瞋恚
408 8 zhù to stop; to halt 住於大慈心不瞋恚
409 8 zhù to retain; to remain 住於大慈心不瞋恚
410 8 zhù to lodge at [temporarily] 住於大慈心不瞋恚
411 8 zhù verb complement 住於大慈心不瞋恚
412 8 zhù attaching; abiding; dwelling on 住於大慈心不瞋恚
413 8 王位 wángwèi title of king; kingship 或貪王位及欲樂耶
414 8 天帝 tiān dì Heavenly Emperor; God 爾時天帝所化之人聞是言已
415 8 堅固 jiāngù solid; firm; hard; stable; steadfast 具淨尸羅弘濟堅固
416 8 堅固 jiāngù sāla 具淨尸羅弘濟堅固
417 8 堅固 jiāngù Kevaṭṭạ 具淨尸羅弘濟堅固
418 8 智者 zhìzhě a sage; a wise man 智者應思惟
419 8 智者 zhìzhě Zhi Yi; Chih-i 智者應思惟
420 8 niàn to read aloud 作是念已
421 8 niàn to remember; to expect 作是念已
422 8 niàn to miss 作是念已
423 8 niàn to consider 作是念已
424 8 niàn to recite; to chant 作是念已
425 8 niàn to show affection for 作是念已
426 8 niàn a thought; an idea 作是念已
427 8 niàn twenty 作是念已
428 8 niàn memory 作是念已
429 8 niàn an instant 作是念已
430 8 niàn Nian 作是念已
431 8 niàn mindfulness; smrti 作是念已
432 8 niàn a thought; citta 作是念已
433 8 不厭 bùyàn not to tire of; not to object to 不厭於林樹
434 8 不厭 bùyàn not be full 不厭於林樹
435 8 不厭 bùyàn not be satisfied 不厭於林樹
436 7 a verse 以偈問曰
437 7 jié martial 以偈問曰
438 7 jié brave 以偈問曰
439 7 jié swift; hasty 以偈問曰
440 7 jié forceful 以偈問曰
441 7 gatha; hymn; verse 以偈問曰
442 7 富貴 fùguì to be rich and have honor 世間最富貴
443 7 富貴 fùguì beautiful 世間最富貴
444 7 富貴 fùguì wealth 世間最富貴
445 7 諸眾生 zhū zhòngshēng all beings 於諸眾生未嘗憐愍
446 7 zhì Kangxi radical 133 即便化作四丈夫身至菩薩前
447 7 zhì to arrive 即便化作四丈夫身至菩薩前
448 7 說偈言 shuō jìyán uttered the following stanzas 爾時善順菩薩欲重宣此義而說偈言
449 7 五百 wǔ bǎi five hundred 與諸大眾五百聲聞
450 7 五百 wǔ bǎi five hundred; pañcaśata 與諸大眾五百聲聞
451 7 yuē to speak; to say 告之言曰
452 7 yuē Kangxi radical 73 告之言曰
453 7 yuē to be called 告之言曰
454 7 Kangxi radical 132 便自念言
455 7 Zi 便自念言
456 7 a nose 便自念言
457 7 the beginning; the start 便自念言
458 7 origin 便自念言
459 7 to employ; to use 便自念言
460 7 to be 便自念言
461 7 self; soul; ātman 便自念言
462 7 zhōng middle 猶懷憂惱如箭中身
463 7 zhōng medium; medium sized 猶懷憂惱如箭中身
464 7 zhōng China 猶懷憂惱如箭中身
465 7 zhòng to hit the mark 猶懷憂惱如箭中身
466 7 zhōng midday 猶懷憂惱如箭中身
467 7 zhōng inside 猶懷憂惱如箭中身
468 7 zhōng during 猶懷憂惱如箭中身
469 7 zhōng Zhong 猶懷憂惱如箭中身
470 7 zhōng intermediary 猶懷憂惱如箭中身
471 7 zhōng half 猶懷憂惱如箭中身
472 7 zhòng to reach; to attain 猶懷憂惱如箭中身
473 7 zhòng to suffer; to infect 猶懷憂惱如箭中身
474 7 zhòng to obtain 猶懷憂惱如箭中身
475 7 zhòng to pass an exam 猶懷憂惱如箭中身
476 7 zhōng middle 猶懷憂惱如箭中身
477 7 大王 dàwáng king 當證大王是貧窮人
478 7 大王 dàwáng magnate; person having expert skill in something 當證大王是貧窮人
479 7 大王 dàwáng great king; mahārāja 當證大王是貧窮人
480 7 è evil; vice 苦報酬惡緣
481 7 è evil; wicked; bad; foul; malevolent 苦報酬惡緣
482 7 ě queasy; nauseous 苦報酬惡緣
483 7 to hate; to detest 苦報酬惡緣
484 7 è fierce 苦報酬惡緣
485 7 è detestable; offensive; unpleasant 苦報酬惡緣
486 7 to denounce 苦報酬惡緣
487 7 è e 苦報酬惡緣
488 7 è evil 苦報酬惡緣
489 7 施與 shīyǔ to donate; to give 當以此鈴而施與之
490 7 quàn to advise; to urge; to exhort; to persuade 然後復勸布施
491 7 quàn to encourage 然後復勸布施
492 7 quàn excitation; samādāpana 然後復勸布施
493 7 清淨 qīngjìng peaceful; quiet; tranquil; pure 清淨梵行
494 7 清淨 qīngjìng peaceful; quiet; tranquil 清淨梵行
495 7 清淨 qīngjìng concise 清淨梵行
496 7 清淨 qīngjìng simple and clear; concise 清淨梵行
497 7 清淨 qīngjìng pure and clean 清淨梵行
498 7 清淨 qīngjìng purity 清淨梵行
499 7 清淨 qīngjìng pure; cleansed; purified of defiling illusion; visuddhi 清淨梵行
500 7 城中 chéngzhōng Chengzhong 恒以五戒及八齋法於某城中憐愍教化

Frequencies of all Words

Top 889

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 96 in; at 已於過去無量佛所種諸善根
2 96 in; at 已於過去無量佛所種諸善根
3 96 in; at; to; from 已於過去無量佛所種諸善根
4 96 to go; to 已於過去無量佛所種諸善根
5 96 to rely on; to depend on 已於過去無量佛所種諸善根
6 96 to go to; to arrive at 已於過去無量佛所種諸善根
7 96 from 已於過去無量佛所種諸善根
8 96 give 已於過去無量佛所種諸善根
9 96 oppposing 已於過去無量佛所種諸善根
10 96 and 已於過去無量佛所種諸善根
11 96 compared to 已於過去無量佛所種諸善根
12 96 by 已於過去無量佛所種諸善根
13 96 and; as well as 已於過去無量佛所種諸善根
14 96 for 已於過去無量佛所種諸善根
15 96 Yu 已於過去無量佛所種諸善根
16 96 a crow 已於過去無量佛所種諸善根
17 96 whew; wow 已於過去無量佛所種諸善根
18 69 菩薩 púsà bodhisattva 十千菩薩恭敬圍遶
19 69 菩薩 púsà bodhisattva 十千菩薩恭敬圍遶
20 69 菩薩 púsà bodhisatta 十千菩薩恭敬圍遶
21 48 I; me; my 何不令我為汝讎報
22 48 self 何不令我為汝讎報
23 48 we; our 何不令我為汝讎報
24 48 [my] dear 何不令我為汝讎報
25 48 Wo 何不令我為汝讎報
26 48 self; atman; attan 何不令我為汝讎報
27 48 ga 何不令我為汝讎報
28 48 I; aham 何不令我為汝讎報
29 43 爾時 ěr shí at that time 爾時善順菩薩為令眾生見佛聞法
30 43 爾時 ěr shí at that time; atha khalu 爾時善順菩薩為令眾生見佛聞法
31 41 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 若殺害者成就惡業
32 41 zhě that 若殺害者成就惡業
33 41 zhě nominalizing function word 若殺害者成就惡業
34 41 zhě used to mark a definition 若殺害者成就惡業
35 41 zhě used to mark a pause 若殺害者成就惡業
36 41 zhě topic marker; that; it 若殺害者成就惡業
37 41 zhuó according to 若殺害者成就惡業
38 41 zhě ca 若殺害者成就惡業
39 41 wèi for; to 常為眾生之所樂見
40 41 wèi because of 常為眾生之所樂見
41 41 wéi to act as; to serve 常為眾生之所樂見
42 41 wéi to change into; to become 常為眾生之所樂見
43 41 wéi to be; is 常為眾生之所樂見
44 41 wéi to do 常為眾生之所樂見
45 41 wèi for 常為眾生之所樂見
46 41 wèi because of; for; to 常為眾生之所樂見
47 41 wèi to 常為眾生之所樂見
48 41 wéi in a passive construction 常為眾生之所樂見
49 41 wéi forming a rehetorical question 常為眾生之所樂見
50 41 wéi forming an adverb 常為眾生之所樂見
51 41 wéi to add emphasis 常為眾生之所樂見
52 41 wèi to support; to help 常為眾生之所樂見
53 41 wéi to govern 常為眾生之所樂見
54 35 yán to speak; to say; said 彼諸惡人以不善言罵辱於汝
55 35 yán language; talk; words; utterance; speech 彼諸惡人以不善言罵辱於汝
56 35 yán Kangxi radical 149 彼諸惡人以不善言罵辱於汝
57 35 yán a particle with no meaning 彼諸惡人以不善言罵辱於汝
58 35 yán phrase; sentence 彼諸惡人以不善言罵辱於汝
59 35 yán a word; a syllable 彼諸惡人以不善言罵辱於汝
60 35 yán a theory; a doctrine 彼諸惡人以不善言罵辱於汝
61 35 yán to regard as 彼諸惡人以不善言罵辱於汝
62 35 yán to act as 彼諸惡人以不善言罵辱於汝
63 35 yán speech; vāc 彼諸惡人以不善言罵辱於汝
64 35 yán speak; vad 彼諸惡人以不善言罵辱於汝
65 34 this; these 時天帝釋以淨天眼見此菩薩
66 34 in this way 時天帝釋以淨天眼見此菩薩
67 34 otherwise; but; however; so 時天帝釋以淨天眼見此菩薩
68 34 at this time; now; here 時天帝釋以淨天眼見此菩薩
69 34 this; here; etad 時天帝釋以淨天眼見此菩薩
70 30 shì is; are; am; to be 作是念已
71 30 shì is exactly 作是念已
72 30 shì is suitable; is in contrast 作是念已
73 30 shì this; that; those 作是念已
74 30 shì really; certainly 作是念已
75 30 shì correct; yes; affirmative 作是念已
76 30 shì true 作是念已
77 30 shì is; has; exists 作是念已
78 30 shì used between repetitions of a word 作是念已
79 30 shì a matter; an affair 作是念已
80 30 shì Shi 作是念已
81 30 shì is; bhū 作是念已
82 30 shì this; idam 作是念已
83 26 zhū all; many; various 與諸大眾五百聲聞
84 26 zhū Zhu 與諸大眾五百聲聞
85 26 zhū all; members of the class 與諸大眾五百聲聞
86 26 zhū interrogative particle 與諸大眾五百聲聞
87 26 zhū him; her; them; it 與諸大眾五百聲聞
88 26 zhū of; in 與諸大眾五百聲聞
89 26 zhū all; many; sarva 與諸大眾五百聲聞
90 25 zhī him; her; them; that 常為眾生之所樂見
91 25 zhī used between a modifier and a word to form a word group 常為眾生之所樂見
92 25 zhī to go 常為眾生之所樂見
93 25 zhī this; that 常為眾生之所樂見
94 25 zhī genetive marker 常為眾生之所樂見
95 25 zhī it 常為眾生之所樂見
96 25 zhī in 常為眾生之所樂見
97 25 zhī all 常為眾生之所樂見
98 25 zhī and 常為眾生之所樂見
99 25 zhī however 常為眾生之所樂見
100 25 zhī if 常為眾生之所樂見
101 25 zhī then 常為眾生之所樂見
102 25 zhī to arrive; to go 常為眾生之所樂見
103 25 zhī is 常為眾生之所樂見
104 25 zhī to use 常為眾生之所樂見
105 25 zhī Zhi 常為眾生之所樂見
106 25 so as to; in order to 恒以五戒及八齋法於某城中憐愍教化
107 25 to use; to regard as 恒以五戒及八齋法於某城中憐愍教化
108 25 to use; to grasp 恒以五戒及八齋法於某城中憐愍教化
109 25 according to 恒以五戒及八齋法於某城中憐愍教化
110 25 because of 恒以五戒及八齋法於某城中憐愍教化
111 25 on a certain date 恒以五戒及八齋法於某城中憐愍教化
112 25 and; as well as 恒以五戒及八齋法於某城中憐愍教化
113 25 to rely on 恒以五戒及八齋法於某城中憐愍教化
114 25 to regard 恒以五戒及八齋法於某城中憐愍教化
115 25 to be able to 恒以五戒及八齋法於某城中憐愍教化
116 25 to order; to command 恒以五戒及八齋法於某城中憐愍教化
117 25 further; moreover 恒以五戒及八齋法於某城中憐愍教化
118 25 used after a verb 恒以五戒及八齋法於某城中憐愍教化
119 25 very 恒以五戒及八齋法於某城中憐愍教化
120 25 already 恒以五戒及八齋法於某城中憐愍教化
121 25 increasingly 恒以五戒及八齋法於某城中憐愍教化
122 25 a reason; a cause 恒以五戒及八齋法於某城中憐愍教化
123 25 Israel 恒以五戒及八齋法於某城中憐愍教化
124 25 Yi 恒以五戒及八齋法於某城中憐愍教化
125 25 use; yogena 恒以五戒及八齋法於某城中憐愍教化
126 25 yǒu is; are; to exist 時舍衛城有一菩薩名曰善順
127 25 yǒu to have; to possess 時舍衛城有一菩薩名曰善順
128 25 yǒu indicates an estimate 時舍衛城有一菩薩名曰善順
129 25 yǒu indicates a large quantity 時舍衛城有一菩薩名曰善順
130 25 yǒu indicates an affirmative response 時舍衛城有一菩薩名曰善順
131 25 yǒu a certain; used before a person, time, or place 時舍衛城有一菩薩名曰善順
132 25 yǒu used to compare two things 時舍衛城有一菩薩名曰善順
133 25 yǒu used in a polite formula before certain verbs 時舍衛城有一菩薩名曰善順
134 25 yǒu used before the names of dynasties 時舍衛城有一菩薩名曰善順
135 25 yǒu a certain thing; what exists 時舍衛城有一菩薩名曰善順
136 25 yǒu multiple of ten and ... 時舍衛城有一菩薩名曰善順
137 25 yǒu abundant 時舍衛城有一菩薩名曰善順
138 25 yǒu purposeful 時舍衛城有一菩薩名曰善順
139 25 yǒu You 時舍衛城有一菩薩名曰善順
140 25 yǒu 1. existence; 2. becoming 時舍衛城有一菩薩名曰善順
141 25 yǒu becoming; bhava 時舍衛城有一菩薩名曰善順
142 24 rén person; people; a human being 爾時菩薩告彼人言
143 24 rén Kangxi radical 9 爾時菩薩告彼人言
144 24 rén a kind of person 爾時菩薩告彼人言
145 24 rén everybody 爾時菩薩告彼人言
146 24 rén adult 爾時菩薩告彼人言
147 24 rén somebody; others 爾時菩薩告彼人言
148 24 rén an upright person 爾時菩薩告彼人言
149 24 rén person; manuṣya; puruṣa; pudgala 爾時菩薩告彼人言
150 24 shí time; a point or period of time 時舍衛城有一菩薩名曰善順
151 24 shí a season; a quarter of a year 時舍衛城有一菩薩名曰善順
152 24 shí one of the 12 two-hour periods of the day 時舍衛城有一菩薩名曰善順
153 24 shí at that time 時舍衛城有一菩薩名曰善順
154 24 shí fashionable 時舍衛城有一菩薩名曰善順
155 24 shí fate; destiny; luck 時舍衛城有一菩薩名曰善順
156 24 shí occasion; opportunity; chance 時舍衛城有一菩薩名曰善順
157 24 shí tense 時舍衛城有一菩薩名曰善順
158 24 shí particular; special 時舍衛城有一菩薩名曰善順
159 24 shí to plant; to cultivate 時舍衛城有一菩薩名曰善順
160 24 shí hour (measure word) 時舍衛城有一菩薩名曰善順
161 24 shí an era; a dynasty 時舍衛城有一菩薩名曰善順
162 24 shí time [abstract] 時舍衛城有一菩薩名曰善順
163 24 shí seasonal 時舍衛城有一菩薩名曰善順
164 24 shí frequently; often 時舍衛城有一菩薩名曰善順
165 24 shí occasionally; sometimes 時舍衛城有一菩薩名曰善順
166 24 shí on time 時舍衛城有一菩薩名曰善順
167 24 shí this; that 時舍衛城有一菩薩名曰善順
168 24 shí to wait upon 時舍衛城有一菩薩名曰善順
169 24 shí hour 時舍衛城有一菩薩名曰善順
170 24 shí appropriate; proper; timely 時舍衛城有一菩薩名曰善順
171 24 shí Shi 時舍衛城有一菩薩名曰善順
172 24 shí a present; currentlt 時舍衛城有一菩薩名曰善順
173 24 shí time; kāla 時舍衛城有一菩薩名曰善順
174 24 shí at that time; samaya 時舍衛城有一菩薩名曰善順
175 24 善順 shànshùn sūrata; well disposed towards; compassionate 時舍衛城有一菩薩名曰善順
176 24 善順 shànshùn Sūrata 時舍衛城有一菩薩名曰善順
177 22 yuàn to hope; to wish; to desire 願親枕席相與為歡
178 22 yuàn hope 願親枕席相與為歡
179 22 yuàn to be ready; to be willing 願親枕席相與為歡
180 22 yuàn to ask for; to solicit 願親枕席相與為歡
181 22 yuàn a vow 願親枕席相與為歡
182 22 yuàn diligent; attentive 願親枕席相與為歡
183 22 yuàn to prefer; to select 願親枕席相與為歡
184 22 yuàn to admire 願親枕席相與為歡
185 22 yuàn a vow; pranidhana 願親枕席相與為歡
186 22 wáng Wang 於時彼王方與長者五百餘人算數校計庫藏財寶
187 22 wáng a king 於時彼王方與長者五百餘人算數校計庫藏財寶
188 22 wáng Kangxi radical 96 於時彼王方與長者五百餘人算數校計庫藏財寶
189 22 wàng to be king; to rule 於時彼王方與長者五百餘人算數校計庫藏財寶
190 22 wáng a prince; a duke 於時彼王方與長者五百餘人算數校計庫藏財寶
191 22 wáng grand; great 於時彼王方與長者五百餘人算數校計庫藏財寶
192 22 wáng to treat with the ceremony due to a king 於時彼王方與長者五百餘人算數校計庫藏財寶
193 22 wáng a respectufl form of address for a grandfather or grandmother 於時彼王方與長者五百餘人算數校計庫藏財寶
194 22 wáng the head of a group or gang 於時彼王方與長者五百餘人算數校計庫藏財寶
195 22 wáng the biggest or best of a group 於時彼王方與長者五百餘人算數校計庫藏財寶
196 22 wáng king; best of a kind; rāja 於時彼王方與長者五百餘人算數校計庫藏財寶
197 21 dāng to be; to act as; to serve as 我當為汝斷彼命根
198 21 dāng at or in the very same; be apposite 我當為汝斷彼命根
199 21 dāng dang (sound of a bell) 我當為汝斷彼命根
200 21 dāng to face 我當為汝斷彼命根
201 21 dāng to accept; to bear; to support; to inherit 我當為汝斷彼命根
202 21 dāng to manage; to host 我當為汝斷彼命根
203 21 dāng should 我當為汝斷彼命根
204 21 dāng to treat; to regard as 我當為汝斷彼命根
205 21 dǎng to think 我當為汝斷彼命根
206 21 dàng suitable; correspond to 我當為汝斷彼命根
207 21 dǎng to be equal 我當為汝斷彼命根
208 21 dàng that 我當為汝斷彼命根
209 21 dāng an end; top 我當為汝斷彼命根
210 21 dàng clang; jingle 我當為汝斷彼命根
211 21 dāng to judge 我當為汝斷彼命根
212 21 dǎng to bear on one's shoulder 我當為汝斷彼命根
213 21 dàng the same 我當為汝斷彼命根
214 21 dàng to pawn 我當為汝斷彼命根
215 21 dàng to fail [an exam] 我當為汝斷彼命根
216 21 dàng a trap 我當為汝斷彼命根
217 21 dàng a pawned item 我當為汝斷彼命根
218 21 you; thou 彼諸惡人以不善言罵辱於汝
219 21 Ru River 彼諸惡人以不善言罵辱於汝
220 21 Ru 彼諸惡人以不善言罵辱於汝
221 21 you; sir; tva; bhavat 彼諸惡人以不善言罵辱於汝
222 21 that; those 彼諸惡人以不善言罵辱於汝
223 21 another; the other 彼諸惡人以不善言罵辱於汝
224 19 not; no 住於大慈心不瞋恚
225 19 expresses that a certain condition cannot be acheived 住於大慈心不瞋恚
226 19 as a correlative 住於大慈心不瞋恚
227 19 no (answering a question) 住於大慈心不瞋恚
228 19 forms a negative adjective from a noun 住於大慈心不瞋恚
229 19 at the end of a sentence to form a question 住於大慈心不瞋恚
230 19 to form a yes or no question 住於大慈心不瞋恚
231 19 infix potential marker 住於大慈心不瞋恚
232 19 no; na 住於大慈心不瞋恚
233 19 ér and; as well as; but (not); yet (not) 爾時善順菩薩欲重宣此義而說偈言
234 19 ér Kangxi radical 126 爾時善順菩薩欲重宣此義而說偈言
235 19 ér you 爾時善順菩薩欲重宣此義而說偈言
236 19 ér not only ... but also ....; ... as well as ...; moreover; in addition; furthermore 爾時善順菩薩欲重宣此義而說偈言
237 19 ér right away; then 爾時善順菩薩欲重宣此義而說偈言
238 19 ér but; yet; however; while; nevertheless 爾時善順菩薩欲重宣此義而說偈言
239 19 ér if; in case; in the event that 爾時善順菩薩欲重宣此義而說偈言
240 19 ér therefore; as a result; thus 爾時善順菩薩欲重宣此義而說偈言
241 19 ér how can it be that? 爾時善順菩薩欲重宣此義而說偈言
242 19 ér so as to 爾時善順菩薩欲重宣此義而說偈言
243 19 ér only then 爾時善順菩薩欲重宣此義而說偈言
244 19 ér as if; to seem like 爾時善順菩薩欲重宣此義而說偈言
245 19 néng can; able 爾時善順菩薩欲重宣此義而說偈言
246 19 ér whiskers on the cheeks; sideburns 爾時善順菩薩欲重宣此義而說偈言
247 19 ér me 爾時善順菩薩欲重宣此義而說偈言
248 19 ér to arrive; up to 爾時善順菩薩欲重宣此義而說偈言
249 19 ér possessive 爾時善順菩薩欲重宣此義而說偈言
250 19 already 已於過去無量佛所種諸善根
251 19 Kangxi radical 49 已於過去無量佛所種諸善根
252 19 from 已於過去無量佛所種諸善根
253 19 to bring to an end; to stop 已於過去無量佛所種諸善根
254 19 final aspectual particle 已於過去無量佛所種諸善根
255 19 afterwards; thereafter 已於過去無量佛所種諸善根
256 19 too; very; excessively 已於過去無量佛所種諸善根
257 19 to complete 已於過去無量佛所種諸善根
258 19 to demote; to dismiss 已於過去無量佛所種諸善根
259 19 to recover from an illness 已於過去無量佛所種諸善根
260 19 certainly 已於過去無量佛所種諸善根
261 19 an interjection of surprise 已於過去無量佛所種諸善根
262 19 this 已於過去無量佛所種諸善根
263 19 former; pūrvaka 已於過去無量佛所種諸善根
264 19 former; pūrvaka 已於過去無量佛所種諸善根
265 18 no 住於大悲弘濟無倦
266 18 Kangxi radical 71 住於大悲弘濟無倦
267 18 to not have; without 住於大悲弘濟無倦
268 18 has not yet 住於大悲弘濟無倦
269 18 mo 住於大悲弘濟無倦
270 18 do not 住於大悲弘濟無倦
271 18 not; -less; un- 住於大悲弘濟無倦
272 18 regardless of 住於大悲弘濟無倦
273 18 to not have 住於大悲弘濟無倦
274 18 um 住於大悲弘濟無倦
275 18 Wu 住於大悲弘濟無倦
276 18 Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression. 住於大悲弘濟無倦
277 18 not; non- 住於大悲弘濟無倦
278 18 mo 住於大悲弘濟無倦
279 17 如來 rúlái Tathagata 如來
280 17 如來 Rúlái Tathagata 如來
281 17 如來 rúlái Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One 如來
282 17 pín poor; impoverished 假使我貧命不存濟
283 17 pín deficient 假使我貧命不存濟
284 17 pín talkative 假使我貧命不存濟
285 17 pín few; sparse 假使我貧命不存濟
286 17 pín poverty 假使我貧命不存濟
287 17 pín poor; nirdhana 假使我貧命不存濟
288 17 波斯匿王 Bōsīnì wáng King Prasenajit; Pasenadi 波斯匿王與餘丈夫有所諍論
289 17 zuò to do 作是念已
290 17 zuò to act as; to serve as 作是念已
291 17 zuò to start 作是念已
292 17 zuò a writing; a work 作是念已
293 17 zuò to dress as; to be disguised as 作是念已
294 17 zuō to create; to make 作是念已
295 17 zuō a workshop 作是念已
296 17 zuō to write; to compose 作是念已
297 17 zuò to rise 作是念已
298 17 zuò to be aroused 作是念已
299 17 zuò activity; action; undertaking 作是念已
300 17 zuò to regard as 作是念已
301 17 zuò action; kāraṇa 作是念已
302 16 zhī to know 諸君當知
303 16 zhī to comprehend 諸君當知
304 16 zhī to inform; to tell 諸君當知
305 16 zhī to administer 諸君當知
306 16 zhī to distinguish; to discern 諸君當知
307 16 zhī to be close friends 諸君當知
308 16 zhī to feel; to sense; to perceive 諸君當知
309 16 zhī to receive; to entertain 諸君當知
310 16 zhī knowledge 諸君當知
311 16 zhī consciousness; perception 諸君當知
312 16 zhī a close friend 諸君當知
313 16 zhì wisdom 諸君當知
314 16 zhì Zhi 諸君當知
315 16 zhī Understanding 諸君當知
316 16 zhī know; jña 諸君當知
317 16 jīn today; present; now 今此善順於諸梵行曾不懈息
318 16 jīn Jin 今此善順於諸梵行曾不懈息
319 16 jīn modern 今此善順於諸梵行曾不懈息
320 16 jīn now; adhunā 今此善順於諸梵行曾不懈息
321 16 de potential marker 於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉
322 16 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉
323 16 děi must; ought to 於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉
324 16 děi to want to; to need to 於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉
325 16 děi must; ought to 於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉
326 16 de 於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉
327 16 de infix potential marker 於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉
328 16 to result in 於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉
329 16 to be proper; to fit; to suit 於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉
330 16 to be satisfied 於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉
331 16 to be finished 於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉
332 16 de result of degree 於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉
333 16 de marks completion of an action 於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉
334 16 děi satisfying 於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉
335 16 to contract 於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉
336 16 marks permission or possibility 於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉
337 16 expressing frustration 於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉
338 16 to hear 於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉
339 16 to have; there is 於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉
340 16 marks time passed 於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉
341 16 obtain; attain; prāpta 於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉
342 15 貧窮 pínqióng poor; impoverished 夫盜業者能令眾生貧窮下劣無依無怙
343 15 ruò to seem; to be like; as 若殺害者成就惡業
344 15 ruò seemingly 若殺害者成就惡業
345 15 ruò if 若殺害者成就惡業
346 15 ruò you 若殺害者成就惡業
347 15 ruò this; that 若殺害者成就惡業
348 15 ruò and; or 若殺害者成就惡業
349 15 ruò as for; pertaining to 若殺害者成就惡業
350 15 pomegranite 若殺害者成就惡業
351 15 ruò to choose 若殺害者成就惡業
352 15 ruò to agree; to accord with; to conform to 若殺害者成就惡業
353 15 ruò thus 若殺害者成就惡業
354 15 ruò pollia 若殺害者成就惡業
355 15 ruò Ruo 若殺害者成就惡業
356 15 ruò only then 若殺害者成就惡業
357 15 ja 若殺害者成就惡業
358 15 jñā 若殺害者成就惡業
359 15 wén to hear 爾時天帝所化之人聞是言已
360 15 wén Wen 爾時天帝所化之人聞是言已
361 15 wén sniff at; to smell 爾時天帝所化之人聞是言已
362 15 wén to be widely known 爾時天帝所化之人聞是言已
363 15 wén to confirm; to accept 爾時天帝所化之人聞是言已
364 15 wén information 爾時天帝所化之人聞是言已
365 15 wèn famous; well known 爾時天帝所化之人聞是言已
366 15 wén knowledge; learning 爾時天帝所化之人聞是言已
367 15 wèn popularity; prestige; reputation 爾時天帝所化之人聞是言已
368 15 wén to question 爾時天帝所化之人聞是言已
369 15 wén hearing; śruti 爾時天帝所化之人聞是言已
370 14 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 已於過去無量佛所種諸善根
371 14 suǒ an office; an institute 已於過去無量佛所種諸善根
372 14 suǒ introduces a relative clause 已於過去無量佛所種諸善根
373 14 suǒ it 已於過去無量佛所種諸善根
374 14 suǒ if; supposing 已於過去無量佛所種諸善根
375 14 suǒ a few; various; some 已於過去無量佛所種諸善根
376 14 suǒ a place; a location 已於過去無量佛所種諸善根
377 14 suǒ indicates a passive voice 已於過去無量佛所種諸善根
378 14 suǒ that which 已於過去無量佛所種諸善根
379 14 suǒ an ordinal number 已於過去無量佛所種諸善根
380 14 suǒ meaning 已於過去無量佛所種諸善根
381 14 suǒ garrison 已於過去無量佛所種諸善根
382 14 suǒ place; pradeśa 已於過去無量佛所種諸善根
383 14 suǒ that which; yad 已於過去無量佛所種諸善根
384 14 líng a bell 得劫初時閻浮金鈴
385 13 purposely; intentionally; deliberately; knowingly 何以故
386 13 old; ancient; former; past 何以故
387 13 reason; cause; purpose 何以故
388 13 to die 何以故
389 13 so; therefore; hence 何以故
390 13 original 何以故
391 13 accident; happening; instance 何以故
392 13 a friend; an acquaintance; friendship 何以故
393 13 something in the past 何以故
394 13 deceased; dead 何以故
395 13 still; yet 何以故
396 13 lìng to make; to cause to be; to lead 何不令我為汝讎報
397 13 lìng to issue a command 何不令我為汝讎報
398 13 lìng rules of behavior; customs 何不令我為汝讎報
399 13 lìng an order; a command; an edict; a decree; a statute 何不令我為汝讎報
400 13 lìng a season 何不令我為汝讎報
401 13 lìng respected; good reputation 何不令我為汝讎報
402 13 lìng good 何不令我為汝讎報
403 13 lìng pretentious 何不令我為汝讎報
404 13 lìng a transcending state of existence 何不令我為汝讎報
405 13 lìng a commander 何不令我為汝讎報
406 13 lìng a commanding quality; an impressive character 何不令我為汝讎報
407 13 lìng lyrics 何不令我為汝讎報
408 13 lìng Ling 何不令我為汝讎報
409 13 lìng instruction by a teacher; adhīṣṭa 何不令我為汝讎報
410 12 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 諸善男子莫作是說
411 12 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 諸善男子莫作是說
412 12 shuì to persuade 諸善男子莫作是說
413 12 shuō to teach; to recite; to explain 諸善男子莫作是說
414 12 shuō a doctrine; a theory 諸善男子莫作是說
415 12 shuō to claim; to assert 諸善男子莫作是說
416 12 shuō allocution 諸善男子莫作是說
417 12 shuō to criticize; to scold 諸善男子莫作是說
418 12 shuō to indicate; to refer to 諸善男子莫作是說
419 12 shuō speach; vāda 諸善男子莫作是說
420 12 shuō to speak; bhāṣate 諸善男子莫作是說
421 12 xīn heart [organ] 住於大慈心不瞋恚
422 12 xīn Kangxi radical 61 住於大慈心不瞋恚
423 12 xīn mind; consciousness 住於大慈心不瞋恚
424 12 xīn the center; the core; the middle 住於大慈心不瞋恚
425 12 xīn one of the 28 star constellations 住於大慈心不瞋恚
426 12 xīn heart 住於大慈心不瞋恚
427 12 xīn emotion 住於大慈心不瞋恚
428 12 xīn intention; consideration 住於大慈心不瞋恚
429 12 xīn disposition; temperament 住於大慈心不瞋恚
430 12 xīn citta; thinking; thought; mind; mentality 住於大慈心不瞋恚
431 12 cháng always; ever; often; frequently; constantly 常為眾生之所樂見
432 12 cháng Chang 常為眾生之所樂見
433 12 cháng long-lasting 常為眾生之所樂見
434 12 cháng common; general; ordinary 常為眾生之所樂見
435 12 cháng a principle; a rule 常為眾生之所樂見
436 12 cháng eternal; nitya 常為眾生之所樂見
437 12 again; more; repeatedly 然後復勸布施
438 12 to go back; to return 然後復勸布施
439 12 to resume; to restart 然後復勸布施
440 12 to do in detail 然後復勸布施
441 12 to restore 然後復勸布施
442 12 to respond; to reply to 然後復勸布施
443 12 after all; and then 然後復勸布施
444 12 even if; although 然後復勸布施
445 12 Fu; Return 然後復勸布施
446 12 to retaliate; to reciprocate 然後復勸布施
447 12 to avoid forced labor or tax 然後復勸布施
448 12 particle without meaing 然後復勸布施
449 12 Fu 然後復勸布施
450 12 repeated; again 然後復勸布施
451 12 doubled; to overlapping; folded 然後復勸布施
452 12 a lined garment with doubled thickness 然後復勸布施
453 11 héng constant; regular 恒以五戒及八齋法於某城中憐愍教化
454 11 héng permanent; lasting; perpetual 恒以五戒及八齋法於某城中憐愍教化
455 11 héng perseverance 恒以五戒及八齋法於某城中憐愍教化
456 11 héng ordinary; common 恒以五戒及八齋法於某城中憐愍教化
457 11 héng Constancy [hexagram] 恒以五戒及八齋法於某城中憐愍教化
458 11 gèng crescent moon 恒以五戒及八齋法於某城中憐愍教化
459 11 gèng to spread; to expand 恒以五戒及八齋法於某城中憐愍教化
460 11 héng Heng 恒以五戒及八齋法於某城中憐愍教化
461 11 héng frequently 恒以五戒及八齋法於某城中憐愍教化
462 11 héng Eternity 恒以五戒及八齋法於某城中憐愍教化
463 11 héng eternal 恒以五戒及八齋法於某城中憐愍教化
464 11 gèng Ganges 恒以五戒及八齋法於某城中憐愍教化
465 11 shēn human body; torso 即便化作四丈夫身至菩薩前
466 11 shēn Kangxi radical 158 即便化作四丈夫身至菩薩前
467 11 shēn measure word for clothes 即便化作四丈夫身至菩薩前
468 11 shēn self 即便化作四丈夫身至菩薩前
469 11 shēn life 即便化作四丈夫身至菩薩前
470 11 shēn an object 即便化作四丈夫身至菩薩前
471 11 shēn a lifetime 即便化作四丈夫身至菩薩前
472 11 shēn personally 即便化作四丈夫身至菩薩前
473 11 shēn moral character 即便化作四丈夫身至菩薩前
474 11 shēn status; identity; position 即便化作四丈夫身至菩薩前
475 11 shēn pregnancy 即便化作四丈夫身至菩薩前
476 11 juān India 即便化作四丈夫身至菩薩前
477 11 shēn body; kaya 即便化作四丈夫身至菩薩前
478 11 眷屬 juànshǔ family members; family dependents 非諸天人清淨眷屬
479 11 眷屬 juànshǔ husband and wife 非諸天人清淨眷屬
480 11 děng et cetera; and so on 善男子等莫作是語
481 11 děng to wait 善男子等莫作是語
482 11 děng degree; kind 善男子等莫作是語
483 11 děng plural 善男子等莫作是語
484 11 děng to be equal 善男子等莫作是語
485 11 děng degree; level 善男子等莫作是語
486 11 děng to compare 善男子等莫作是語
487 11 method; way 恒以五戒及八齋法於某城中憐愍教化
488 11 France 恒以五戒及八齋法於某城中憐愍教化
489 11 the law; rules; regulations 恒以五戒及八齋法於某城中憐愍教化
490 11 the teachings of the Buddha; Dharma 恒以五戒及八齋法於某城中憐愍教化
491 11 a standard; a norm 恒以五戒及八齋法於某城中憐愍教化
492 11 an institution 恒以五戒及八齋法於某城中憐愍教化
493 11 to emulate 恒以五戒及八齋法於某城中憐愍教化
494 11 magic; a magic trick 恒以五戒及八齋法於某城中憐愍教化
495 11 punishment 恒以五戒及八齋法於某城中憐愍教化
496 11 Fa 恒以五戒及八齋法於某城中憐愍教化
497 11 a precedent 恒以五戒及八齋法於某城中憐愍教化
498 11 a classification of some kinds of Han texts 恒以五戒及八齋法於某城中憐愍教化
499 11 relating to a ceremony or rite 恒以五戒及八齋法於某城中憐愍教化
500 11 Dharma 恒以五戒及八齋法於某城中憐愍教化

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
菩萨 菩薩
 1. púsà
 2. púsà
 1. bodhisattva
 2. bodhisatta
 1. self; atman; attan
 2. ga
 3. I; aham
尔时 爾時 ěr shí at that time; atha khalu
zhě ca
 1. yán
 2. yán
 1. speech; vāc
 2. speak; vad
this; here; etad
 1. shì
 2. shì
 1. is; bhū
 2. this; idam
zhū all; many; sarva
use; yogena
 1. yǒu
 2. yǒu
 1. 1. existence; 2. becoming
 2. becoming; bhava

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
白帝 66 White Heavenly Emperor
白王 98 Shuddhodana; Suddhodana
波斯匿王 66 King Prasenajit; Pasenadi
不退转 不退轉 98
 1. never regress or change
 2. avaivartika; non-retrogression
常平 67 Changping
大宝积经 大寶積經 100 Maharatnakuta Sutra; Ratnakūṭasūtra; Mahāratnakūṭasūtra; The Great Treasures Collection Sūtra
大唐 100 Tang Dynasty
大乘 100
 1. Mahayana
 2. Mahayana Buddhism; Mahāyāna; Mahāyāna Buddhism
 3. Mahayana; Great Vehicle
帝释 帝釋 100 Sakra; Kausika; Lord of Devas
地狱 地獄 100
 1. a hell
 2. hell
 3. Hell; Hell Realms; Naraka
102
 1. Sanskrit
 2. Brahma
 3. India
 4. pure; sacred
 5. Fan
 6. Buddhist
 7. brahman
憍萨罗国 憍薩羅國 106 Kośala; Kosala; Kausala
菩提流志 112 Bodhiruci
只树给孤独园 祇樹給孤獨園 81 Anāthapiṇḍada’s park at Jetavana
如来 如來 114
 1. Tathagata
 2. Tathagata
 3. Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One
三藏法师 三藏法師 115 Venerable Xuanzang; Tripiṭaka
善财 善財 83
 1. Sudhana
 2. Sudhana
善顺菩萨会 善順菩薩會 83 Surataparipṛcchā; Shanshun Pusa Hui
声闻 聲聞 115
 1. sravaka
 2. sravaka; a distinguished disciple of the Buddha
舍卫城 舍衛城 115 Sravasti; Savatthi
舍卫大城 舍衛大城 83 Sravasti; Savatthi
舍卫国 舍衛國 115 Sravasti; Savatthi
释梵 釋梵 115 Sakra and Brahma; Śakra and Brahmā
时众 時眾 115 present company
世尊 115
 1. World-Honored One
 2. World-Honored One; Bhagavat; Bhagavān; Buddha
天帝 116 Heavenly Emperor; God
天帝释 天帝釋 116 Sakra; Sakka; Sakra Devānām Indra; Kausika
天宫 天宮 116 Heavenly Palace; Temple in Heaven; Open Palace
威神 119 awe-inspiring character of deities; anubhava
无贪 無貪 119 non-attachment; alobha
阎浮 閻浮 89
 1. Jampudiva
 2. Jambudvipa; the Terrestrial World
阎罗王 閻羅王 89
 1. Yama
 2. Yama; Yamaraja
阎浮提 閻浮提 121 Jambudvipa; the Terrestrial World
阎罗 閻羅 121 Yama; Yamaraja
应供 應供 121
 1. Offering
 2. Worthy One; arhat
正等觉 正等覺 122 Complete Enlightenment; Absolute Universal Englightened Awareness
智人 90 Homo sapiens

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 157.

Simplified Traditional Pinyin English
爱念 愛念 195 to miss
爱着 愛著 195 attachment to desire
阿兰若 阿蘭若 196
 1. Aranya
 2. a forest retreat; a secluded place to practice; araṇya; arañña; aranya
阿耨多罗三藐三菩提 阿耨多羅三藐三菩提 196 anuttara-samyak-sambodhi; anuttara samyaksaṃbodhi; anuttarasamyaksaṃbodhi; unsurpassed complete perfect enlightenment
阿修罗 阿修羅 196
 1. asura
 2. asura
白法 98
 1. wholesome things; pure dharmas
 2. to explain a method
白佛 98 to address the Buddha
必当 必當 98 must
比丘众 比丘眾 98 Saṅgha; Sangha; Buddhist monastic community
不放逸 98
 1. no laxity
 2. vigilance; heedfulness; conscientious
不净 不淨 98 Impurity; dirty; filthy
不空过 不空過 98 Do Not Pass Time in Vain
不轻 不輕 98 never disparage
不善 98 akuśala; akusala; unvirtuous; unwholesome; inauspicious
不生不灭 不生不滅 98 neither arises nor extinguishes
不与取 不與取 98 taking what is not given; adattādāna
不生 98
 1. nonarising; anutpāda
 2. nonarising; not produced; not conditioned; anutpada
布施 98
 1. generosity
 2. dana; giving; generosity
不贪 不貪 98 non-attachment; alobha
禅定 禪定 99
 1. meditative concentration
 2. meditative concentration; meditation
 3. to meditate
常乐 常樂 99 lasting joy
常生 99 immortality
持戒 99
 1. to uphold precepts
 2. morality; to uphold precepts
臭秽 臭穢 99 foul
慈悲喜舍 慈悲喜捨 99
 1. loving kindness, compassion, joy, and equanimity
 2. Loving Kindness, Compassion, Joy, and Equanimity
从地踊出 從地踊出 99 leaping out from the earth
大慈 100 great great compassion; mahākāruṇika
大菩提心 100 great bodhi
打掷 打擲 100 to beat; tāḍita
大悲 100 mahākaruṇā; great compassion
得佛 100 to become a Buddha
恶道 惡道 195
 1. evil path
 2. an evil rebirth; an evil destiny; an unfortunate rebirth; hell
恶趣 惡趣 195 an evil rebirth; an evil destiny; an unfortunate rebirth; hell
二乘 195 the two vehicles
二种 二種 195 two kinds
恶业 惡業 195 unwholesome acts; evil intentions
发阿耨多罗三藐三菩提心 發阿耨多羅三藐三菩提心 102 aspiration to attain supreme perfect enlightenment
法教 102
 1. Buddhism; Buddhadharma; the teaching of the Dharma
 2. teaching
发菩提心 發菩提心 102 bodhicittotpāda; initiate the bodhi mind
法如是 102
 1. thus is the Dharma
 2. Dharma as Such
法僧 102 a monk who recites mantras
法眼净 法眼淨 102
 1. purity of the dharma eye; to clearly see the truth
 2. Pure Dharma Eye
法要 102
 1. the essentials of a teaching
 2. the essence of a dharma
 3. a Dharma service
法界 102
 1. Dharma Realm
 2. a dharma realm; dharmadhatu
 3. tathatā; suchness; inherent nature; true nature; tathata
放逸 102
 1. Laxity
 2. heedlessness; carelessness; pleasure-seeking; pramada
梵行 102
 1. brahmacarya; pure practices; religious life
 2. Brahmin; Brahman
凡愚 102 common and ignorant
佛说 佛說 70 buddhavacana; as spoken by the Buddha
告众人言 告眾人言 103 he says to those men
归依佛 歸依佛 103 to take refuge in the Buddha
弘誓 104 great vows
坏色 壞色 104 kasaya; kaṣāya
欢喜踊跃 歡喜踊躍 104 leaped up with joy
化作 104 to produce; to conjure
护念 護念 104
 1. Safeguard the Mind
 2. for a Buddha, bodhisattva, or demigod to protect a Buddhist disciple
迦楼罗 迦樓羅 106 garuda
见佛闻法 見佛聞法 106 to see a Buddha and hear the teachings of the Dharma
净天 淨天 106 pure devas
净信 淨信 106
 1. Pure Faith
 2. prasāda; pure faith
紧那罗 緊那羅 106 kimnara
偈颂 偈頌 106 a gatha; a chant
卷第九 106 scroll 9
苦乐 苦樂 107 joy and pain
来世 來世 108 future worlds; the next world; the next life
兰若 蘭若 108
 1. Aranya
 2. a forest retreat; a secluded place to practice; aranya
 3. temple; monastery
令众生 令眾生 108 lead sentient beings
六波罗蜜 六波羅蜜 108 six pāramitas; six perfections
罗刹 羅剎 108
 1. raksasa
 2. raksasa
魔军 魔軍 109 Māra's army
摩尼 109 mani; jewel
纳受 納受 110
 1. to receive; to accept
 2. to accept a prayer
念住 110 a foundation of mindfulness
念言 110 words from memory
菩提路 112
 1. Bodhi Road
 2. the Bodhi Path
菩提心 112
 1. bodhi mind
 2. bodhicitta; aspiration to enlightenment
乾闼婆 乾闥婆 113 a gandharva
勤行 113 diligent practice
劝修 勸修 113 encouragement to cultivate
群生 113 all living beings
染心 114 afflicted mind; kliṣṭa-citta
汝等 114 you [plural]; yuṣma; yūyam
如理 114 principle of suchness
如梦 如夢 114 like in a dream
如是我闻 如是我聞 114 thus I have heard
三乘 115
 1. Three Vehicles
 2. three vehicles; triyāna; triyana
三十七品 115 thirty-seven qualities [related to enlightenment]
三涂 三塗 115
 1. the three evil states of existence
 2. the three evil rebirths; the three evil realms
色身 115
 1. Physical Body
 2. the physical body; rupakaya
善恶 善惡 115
 1. good and evil
 2. good and evil
善男子 115
 1. good men
 2. a good man; a son of a noble family
善女人 115
 1. good women
 2. a good woman; a daughter of a noble family
善本 115 virtuous roots; wholesome roots; kusalamula
善法 115
 1. a wholesome dharma
 2. a wholesome teaching
善根 115
 1. Wholesome Roots
 2. virtuous roots; wholesome roots; kuśalamūla
善利 115 great benefit
善顺 善順 115
 1. sūrata; well disposed towards; compassionate
 2. Sūrata
善友 115
 1. a Dharma friend; kalyāṇamitra; kalyāṇamitta; kalyanamitra
 2. Sabbamitta; Sarvamitra
善哉 115
 1. Sadhu
 2. excellent
少欲知足 115 content with few desires
舍家 捨家 115 to become a monk or nun
舍离 捨離 115 to abandon; to give up; to depart; to leave
圣种 聖種 115
 1. holy seed; monastic community
 2. proper teaching
胜法 勝法 115 surpassing dharmas
圣智 聖智 115 Buddha wisdom
圣众 聖眾 115 holy ones
身命 115 body and life
深心 115 determination; resolution; adhyāśaya
示教利喜 115 Inspiration, Teaching, Benefit, and Joy
施者 115 The Giver
尸罗 尸羅 115 sila; commitment to not doing harm
师子吼 師子吼 115 lion’s roar
说偈言 說偈言 115 uttered the following stanzas
说是偈已 說是偈已 115 after reciting these gathas
四摄 四攝 115 Four Means of Embracing; the four means of embracing
所以者何 115 Why is that?
贪爱 貪愛 116
 1. passion; desire; rāga
 2. Clinging
贪着 貪著 116 attachment to desire
天龙 天龍 116 all devas, dragons, and other dieties; the eight kinds of demigods
调伏 調伏 116
 1. to subdue
 2. tame; to mediate between physical, verbal, and mental karma and overcome evil
头陀 頭陀 116
 1. austerities
 2. elimination of defilements through ascetic practice; dhutanga
头陀行 頭陀行 116 an ascetic practice
涂身 塗身 116 to annoint
往诣 往詣 119 to go to; upagam
妄语 妄語 119 Lying
围遶 圍遶 119 to circumambulate
我所 119
 1. my; mama
 2. conception of possession; mamakāra
五戒 119 the five precepts
无依 無依 119 without basis; with nothing on which to rely; unreliable
无瞋 無瞋 119 non-aggression; non-hatred; imperturbability
无量众生 無量眾生 119 innumerable beings
无染 無染 119 undefiled
无余 無餘 119
 1. not excessive
 2. without remainder; niravasesa
现见 現見 120 to immediately see
相续 相續 120 causal connection; continuity of cause and effect
夜叉 121 yaksa
一念 121
 1. one thought
 2. one moment; one instant
 3. one thought
意乐 意樂 121 joy; happiness
一切智 121
 1. wisdom of all
 2. sarvajñatā; all-knowledge; omniscience
一切众生 一切眾生 121
 1. all sentient beings
 2. all beings
游化 遊化 121 to travel and teach
欲乐 欲樂 121 the joy of the five desires
愚冥 121 ignorance and obscurity
远尘离垢 遠塵離垢 121
 1. far removed from dust and defilement
 2. to be far removed from the dust and defilement of the world
愚夫 121 a fool; a simpleton; bāla
赞歎 讚歎 122 praise
正觉 正覺 122 sambodhi; perfect enlightenment
真实智 真實智 122 knowledge of actual reality
众苦 眾苦 122 all suffering
诸比丘 諸比丘 122 monks
诸法 諸法 122 all things; all dharmas
诸佛 諸佛 122 Buddhas; all Buddhas
诸菩萨 諸菩薩 122 bodhisattvas
诸人 諸人 122 people; jana
诸如来 諸如來 122 all tathagatas
诸天 諸天 122 devas
诸众生 諸眾生 122 all beings
最胜 最勝 122 jina; conqueror