Glossary and Vocabulary for Xiaopin Boreboluomi Jing 小品般若波羅蜜經, Scroll 9

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 118 般若波羅蜜 bōrěbōluómì Prajñāpāramitā; Prajnaparamita; Perfection of Wisdom 般若波羅蜜亦如是
2 118 般若波羅蜜 bōrěbōluómì Prajñāpāramitā 般若波羅蜜亦如是
3 92 如是 rúshì of such a form; evaṃrūpa 如是
4 89 Yi 所用取證法亦不可得
5 63 菩薩 púsà bodhisattva 菩薩所行不難
6 63 菩薩 púsà bodhisattva 菩薩所行不難
7 63 菩薩 púsà bodhisattva 菩薩所行不難
8 63 zhī to know 當知是菩薩
9 63 zhī to comprehend 當知是菩薩
10 63 zhī to inform; to tell 當知是菩薩
11 63 zhī to administer 當知是菩薩
12 63 zhī to distinguish; to discern 當知是菩薩
13 63 zhī to be close friends 當知是菩薩
14 63 zhī to feel; to sense; to perceive 當知是菩薩
15 63 zhī to receive; to entertain 當知是菩薩
16 63 zhī knowledge 當知是菩薩
17 63 zhī consciousness; perception 當知是菩薩
18 63 zhī a close friend 當知是菩薩
19 63 zhì wisdom 當知是菩薩
20 63 zhì Zhi 當知是菩薩
21 63 zhī Understanding 當知是菩薩
22 63 zhī know; jña 當知是菩薩
23 57 須菩提 xūpútí Subhuti 爾時須菩提白佛言
24 57 須菩提 xūpútí Subhuti; Subhūti 爾時須菩提白佛言
25 51 xíng to walk 即是行甚深義
26 51 xíng capable; competent 即是行甚深義
27 51 háng profession 即是行甚深義
28 51 xíng Kangxi radical 144 即是行甚深義
29 51 xíng to travel 即是行甚深義
30 51 xìng actions; conduct 即是行甚深義
31 51 xíng to do; to act; to practice 即是行甚深義
32 51 xíng all right; OK; okay 即是行甚深義
33 51 háng horizontal line 即是行甚深義
34 51 héng virtuous deeds 即是行甚深義
35 51 hàng a line of trees 即是行甚深義
36 51 hàng bold; steadfast 即是行甚深義
37 51 xíng to move 即是行甚深義
38 51 xíng to put into effect; to implement 即是行甚深義
39 51 xíng travel 即是行甚深義
40 51 xíng to circulate 即是行甚深義
41 51 xíng running script; running script 即是行甚深義
42 51 xíng temporary 即是行甚深義
43 51 háng rank; order 即是行甚深義
44 51 háng a business; a shop 即是行甚深義
45 51 xíng to depart; to leave 即是行甚深義
46 51 xíng to experience 即是行甚深義
47 51 xíng path; way 即是行甚深義
48 51 xíng xing; ballad 即是行甚深義
49 51 xíng Xing 即是行甚深義
50 51 xíng Practice 即是行甚深義
51 51 xìng mental formations; samskara; sankhara; volition; habitual actions 即是行甚深義
52 51 xíng practice; carita; carya; conduct; behavior 即是行甚深義
53 49 infix potential marker 行甚深義而不證是義
54 44 wéi to act as; to serve 若菩薩為無量無邊眾生故
55 44 wéi to change into; to become 若菩薩為無量無邊眾生故
56 44 wéi to be; is 若菩薩為無量無邊眾生故
57 44 wéi to do 若菩薩為無量無邊眾生故
58 44 wèi to support; to help 若菩薩為無量無邊眾生故
59 44 wéi to govern 若菩薩為無量無邊眾生故
60 44 wèi to be; bhū 若菩薩為無量無邊眾生故
61 43 阿難 Ānán Ananda 阿難即從座而起
62 43 阿難 Ānán Ānanda; Ananda 阿難即從座而起
63 41 suǒ a few; various; some 如我解佛所說義
64 41 suǒ a place; a location 如我解佛所說義
65 41 suǒ indicates a passive voice 如我解佛所說義
66 41 suǒ an ordinal number 如我解佛所說義
67 41 suǒ meaning 如我解佛所說義
68 41 suǒ garrison 如我解佛所說義
69 41 suǒ place; pradeśa 如我解佛所說義
70 40 諸佛 zhū fó Buddhas; all Buddhas 今現在無量阿僧祇世界諸佛
71 36 zhě ca 取證者不可得
72 34 to go; to 於機關木人
73 34 to rely on; to depend on 於機關木人
74 34 Yu 於機關木人
75 34 a crow 於機關木人
76 34 self 如我解佛所說義
77 34 [my] dear 如我解佛所說義
78 34 Wo 如我解佛所說義
79 34 self; atman; attan 如我解佛所說義
80 34 ga 如我解佛所說義
81 34 to leave; to depart; to go away; to part 虛空離故
82 34 a mythical bird 虛空離故
83 34 li; one of the eight divinatory trigrams 虛空離故
84 34 a band or kerchief worn when a woman left home to be married 虛空離故
85 34 chī a dragon with horns not yet grown 虛空離故
86 34 a mountain ash 虛空離故
87 34 vanilla; a vanilla-like herb 虛空離故
88 34 to be scattered; to be separated 虛空離故
89 34 to cut off 虛空離故
90 34 to violate; to be contrary to 虛空離故
91 34 to be distant from 虛空離故
92 34 two 虛空離故
93 34 to array; to align 虛空離故
94 34 to pass through; to experience 虛空離故
95 34 transcendence 虛空離故
96 34 to avoid; to abstain from; viramaṇa 虛空離故
97 32 Kangxi radical 71 如如來無憎無愛
98 32 to not have; without 如如來無憎無愛
99 32 mo 如如來無憎無愛
100 32 to not have 如如來無憎無愛
101 32 Wu 如如來無憎無愛
102 32 mo 如如來無憎無愛
103 31 世尊 shìzūn World-Honored One 世尊
104 31 世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; lokanātha 世尊
105 30 rén person; people; a human being 於機關木人
106 30 rén Kangxi radical 9 於機關木人
107 30 rén a kind of person 於機關木人
108 30 rén everybody 於機關木人
109 30 rén adult 於機關木人
110 30 rén somebody; others 於機關木人
111 30 rén an upright person 於機關木人
112 30 rén person; manuṣya 於機關木人
113 29 一切法 yīqiē fǎ all dharmas; all things; sarvadharma 一切法亦離
114 29 一切法 yīqiē fǎ all phenomena 一切法亦離
115 29 color 色亦離
116 29 form; matter 色亦離
117 29 shǎi dice 色亦離
118 29 Kangxi radical 139 色亦離
119 29 countenance 色亦離
120 29 scene; sight 色亦離
121 29 feminine charm; female beauty 色亦離
122 29 kind; type 色亦離
123 29 quality 色亦離
124 29 to be angry 色亦離
125 29 to seek; to search for 色亦離
126 29 lust; sexual desire 色亦離
127 29 form; rupa 色亦離
128 29 阿耨多羅三藐三菩提 ānòuduōluó sānmiǎo sānpútí anuttara-samyak-sambodhi; anuttara samyaksaṃbodhi; anuttarasamyaksaṃbodhi; unsurpassed complete perfect enlightenment 近阿耨多羅三藐三菩提
129 29 shí knowledge; understanding 識亦離
130 29 shí to know; to be familiar with 識亦離
131 29 zhì to record 識亦離
132 29 shí thought; cognition 識亦離
133 29 shí to understand 識亦離
134 29 shí experience; common sense 識亦離
135 29 shí a good friend 識亦離
136 29 zhì to remember; to memorize 識亦離
137 29 zhì a label; a mark 識亦離
138 29 zhì an inscription 識亦離
139 29 shí vijnana; consciousness; mind; cognition 識亦離
140 29 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 未得阿毘跋致者
141 29 děi to want to; to need to 未得阿毘跋致者
142 29 děi must; ought to 未得阿毘跋致者
143 29 de 未得阿毘跋致者
144 29 de infix potential marker 未得阿毘跋致者
145 29 to result in 未得阿毘跋致者
146 29 to be proper; to fit; to suit 未得阿毘跋致者
147 29 to be satisfied 未得阿毘跋致者
148 29 to be finished 未得阿毘跋致者
149 29 děi satisfying 未得阿毘跋致者
150 29 to contract 未得阿毘跋致者
151 29 to hear 未得阿毘跋致者
152 29 to have; there is 未得阿毘跋致者
153 29 marks time passed 未得阿毘跋致者
154 29 obtain; attain; prāpta 未得阿毘跋致者
155 28 xiǎng to think
156 28 xiǎng to speculate; to suppose; to consider
157 28 xiǎng to want
158 28 xiǎng to remember; to miss; to long for
159 28 xiǎng to plan
160 28 xiǎng notion; perception; cognition; conceptualization; saṃjñā; samjna
161 28 shòu to suffer; to be subjected to
162 28 shòu to transfer; to confer
163 28 shòu to receive; to accept
164 28 shòu to tolerate
165 28 shòu feelings; sensations
166 26 ér Kangxi radical 126 行甚深義而不證是義
167 26 ér as if; to seem like 行甚深義而不證是義
168 26 néng can; able 行甚深義而不證是義
169 26 ér whiskers on the cheeks; sideburns 行甚深義而不證是義
170 26 ér to arrive; up to 行甚深義而不證是義
171 25 眾生 zhòngshēng all living things 若菩薩為無量無邊眾生故
172 25 眾生 zhòngshēng living things other than people 若菩薩為無量無邊眾生故
173 25 眾生 zhòngshēng sentient beings 若菩薩為無量無邊眾生故
174 25 眾生 zhòngshēng beings; all living things; all sentient beings 若菩薩為無量無邊眾生故
175 24 shí time; a point or period of time 若菩薩行般若波羅蜜時
176 24 shí a season; a quarter of a year 若菩薩行般若波羅蜜時
177 24 shí one of the 12 two-hour periods of the day 若菩薩行般若波羅蜜時
178 24 shí fashionable 若菩薩行般若波羅蜜時
179 24 shí fate; destiny; luck 若菩薩行般若波羅蜜時
180 24 shí occasion; opportunity; chance 若菩薩行般若波羅蜜時
181 24 shí tense 若菩薩行般若波羅蜜時
182 24 shí particular; special 若菩薩行般若波羅蜜時
183 24 shí to plant; to cultivate 若菩薩行般若波羅蜜時
184 24 shí an era; a dynasty 若菩薩行般若波羅蜜時
185 24 shí time [abstract] 若菩薩行般若波羅蜜時
186 24 shí seasonal 若菩薩行般若波羅蜜時
187 24 shí to wait upon 若菩薩行般若波羅蜜時
188 24 shí hour 若菩薩行般若波羅蜜時
189 24 shí appropriate; proper; timely 若菩薩行般若波羅蜜時
190 24 shí Shi 若菩薩行般若波羅蜜時
191 24 shí a present; currentlt 若菩薩行般若波羅蜜時
192 24 shí time; kāla 若菩薩行般若波羅蜜時
193 24 shí at that time; samaya 若菩薩行般若波羅蜜時
194 24 zuò to do 不作是念
195 24 zuò to act as; to serve as 不作是念
196 24 zuò to start 不作是念
197 24 zuò a writing; a work 不作是念
198 24 zuò to dress as; to be disguised as 不作是念
199 24 zuō to create; to make 不作是念
200 24 zuō a workshop 不作是念
201 24 zuō to write; to compose 不作是念
202 24 zuò to rise 不作是念
203 24 zuò to be aroused 不作是念
204 24 zuò activity; action; undertaking 不作是念
205 24 zuò to regard as 不作是念
206 24 zuò action; kāraṇa 不作是念
207 23 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 如我解佛所說義
208 23 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 如我解佛所說義
209 23 shuì to persuade 如我解佛所說義
210 23 shuō to teach; to recite; to explain 如我解佛所說義
211 23 shuō a doctrine; a theory 如我解佛所說義
212 23 shuō to claim; to assert 如我解佛所說義
213 23 shuō allocution 如我解佛所說義
214 23 shuō to criticize; to scold 如我解佛所說義
215 23 shuō to indicate; to refer to 如我解佛所說義
216 23 shuō speach; vāda 如我解佛所說義
217 23 shuō to speak; bhāṣate 如我解佛所說義
218 23 shuō to instruct 如我解佛所說義
219 23 method; way 所用取證法亦不可得
220 23 France 所用取證法亦不可得
221 23 the law; rules; regulations 所用取證法亦不可得
222 23 the teachings of the Buddha; Dharma 所用取證法亦不可得
223 23 a standard; a norm 所用取證法亦不可得
224 23 an institution 所用取證法亦不可得
225 23 to emulate 所用取證法亦不可得
226 23 magic; a magic trick 所用取證法亦不可得
227 23 punishment 所用取證法亦不可得
228 23 Fa 所用取證法亦不可得
229 23 a precedent 所用取證法亦不可得
230 23 a classification of some kinds of Han texts 所用取證法亦不可得
231 23 relating to a ceremony or rite 所用取證法亦不可得
232 23 Dharma 所用取證法亦不可得
233 23 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 所用取證法亦不可得
234 23 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 所用取證法亦不可得
235 23 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 所用取證法亦不可得
236 23 quality; characteristic 所用取證法亦不可得
237 21 無邊 wúbiān without boundaries; limitless; boundless 若菩薩為無量無邊眾生故
238 21 無邊 wúbiān boundless; ananta 若菩薩為無量無邊眾生故
239 21 niàn to read aloud 不作是念
240 21 niàn to remember; to expect 不作是念
241 21 niàn to miss 不作是念
242 21 niàn to consider 不作是念
243 21 niàn to recite; to chant 不作是念
244 21 niàn to show affection for 不作是念
245 21 niàn a thought; an idea 不作是念
246 21 niàn twenty 不作是念
247 21 niàn memory 不作是念
248 21 niàn an instant 不作是念
249 21 niàn Nian 不作是念
250 21 niàn mindfulness; smrti 不作是念
251 21 niàn a thought; citta 不作是念
252 21 Buddha; Awakened One 如我解佛所說義
253 21 relating to Buddhism 如我解佛所說義
254 21 a statue or image of a Buddha 如我解佛所說義
255 21 a Buddhist text 如我解佛所說義
256 21 to touch; to stroke 如我解佛所說義
257 21 Buddha 如我解佛所說義
258 21 Buddha; Awakened One 如我解佛所說義
259 20 菩薩行般若波羅蜜 púsà xíng bōrěbōluómì a bodhisattva who practices prajñāpāramitā 菩薩行般若波羅蜜
260 19 無量 wúliàng immeasurable; unlimited 若菩薩為無量無邊眾生故
261 19 無量 wúliàng immeasurable 若菩薩為無量無邊眾生故
262 19 無量 wúliàng immeasurable; aparimāṇa 若菩薩為無量無邊眾生故
263 19 無量 wúliàng Atula 若菩薩為無量無邊眾生故
264 18 行般若波羅蜜 xíng bōrěbōluómì course in perfect wisdom 行般若波羅蜜
265 17 desire 是人欲度眾生
266 17 to desire; to wish 是人欲度眾生
267 17 to desire; to intend 是人欲度眾生
268 17 lust 是人欲度眾生
269 17 desire; intention; wish; kāma 是人欲度眾生
270 16 to go 辟支佛地去我遠
271 16 to remove; to wipe off; to eliminate 辟支佛地去我遠
272 16 to be distant 辟支佛地去我遠
273 16 to leave 辟支佛地去我遠
274 16 to play a part 辟支佛地去我遠
275 16 to abandon; to give up 辟支佛地去我遠
276 16 to die 辟支佛地去我遠
277 16 previous; past 辟支佛地去我遠
278 16 to send out; to issue; to drive away 辟支佛地去我遠
279 16 falling tone 辟支佛地去我遠
280 16 to lose 辟支佛地去我遠
281 16 Qu 辟支佛地去我遠
282 16 go; gati 辟支佛地去我遠
283 15 現在 xiànzài existing at the present moment; pratyutpanna 今現在無量阿僧祇世界諸佛
284 13 zhōng middle 說我國中諸菩薩名
285 13 zhōng medium; medium sized 說我國中諸菩薩名
286 13 zhōng China 說我國中諸菩薩名
287 13 zhòng to hit the mark 說我國中諸菩薩名
288 13 zhōng midday 說我國中諸菩薩名
289 13 zhōng inside 說我國中諸菩薩名
290 13 zhōng during 說我國中諸菩薩名
291 13 zhōng Zhong 說我國中諸菩薩名
292 13 zhōng intermediary 說我國中諸菩薩名
293 13 zhōng half 說我國中諸菩薩名
294 13 zhòng to reach; to attain 說我國中諸菩薩名
295 13 zhòng to suffer; to infect 說我國中諸菩薩名
296 13 zhòng to obtain 說我國中諸菩薩名
297 13 zhòng to pass an exam 說我國中諸菩薩名
298 13 zhōng middle 說我國中諸菩薩名
299 13 to use; to grasp 以天曼陀羅華
300 13 to rely on 以天曼陀羅華
301 13 to regard 以天曼陀羅華
302 13 to be able to 以天曼陀羅華
303 13 to order; to command 以天曼陀羅華
304 13 used after a verb 以天曼陀羅華
305 13 a reason; a cause 以天曼陀羅華
306 13 Israel 以天曼陀羅華
307 13 Yi 以天曼陀羅華
308 13 use; yogena 以天曼陀羅華
309 13 稱揚 chēngyáng to praise; to commend 稱揚菩薩品第二十三
310 13 néng can; able 隨事能作
311 13 néng ability; capacity 隨事能作
312 13 néng a mythical bear-like beast 隨事能作
313 13 néng energy 隨事能作
314 13 néng function; use 隨事能作
315 13 néng talent 隨事能作
316 13 néng expert at 隨事能作
317 13 néng to be in harmony 隨事能作
318 13 néng to tend to; to care for 隨事能作
319 13 néng to reach; to arrive at 隨事能作
320 13 néng to be able; śak 隨事能作
321 13 néng skilful; pravīṇa 隨事能作
322 12 虛空 xūkōng empty space 譬如虛空
323 12 虛空 xūkōng the sky; space 譬如虛空
324 12 虛空 xūkōng vast emptiness 譬如虛空
325 12 虛空 xūkōng Void 譬如虛空
326 12 虛空 xūkōng the sky; gagana 譬如虛空
327 12 虛空 xūkōng space; ākāśa 譬如虛空
328 12 不可得 bù kě dé cannot be obtained 取證者不可得
329 12 不可得 bù kě dé unobtainable 取證者不可得
330 12 不可得 bù kě dé unattainable 取證者不可得
331 12 無分別 wú fēnbié Non-Discriminative 虛空無分別故
332 12 無分別 wú fēnbié without false conceptualization 虛空無分別故
333 12 說法 shuō fǎ a statement; wording 圍繞說法時
334 12 說法 shuō fǎ a opinion; view; understanding 圍繞說法時
335 12 說法 shuō fǎ words from the heart 圍繞說法時
336 12 說法 shuō fǎ Expounding the Dharma 圍繞說法時
337 12 說法 shuō fǎ to teach the Dharma; to expound Buddhist teachings; dharma-desana 圍繞說法時
338 12 讚歎 zàntàn praise 悉皆稱揚讚歎
339 11 聲聞 shēngwén sravaka 遠離聲聞
340 11 聲聞 shēngwén sravaka; a distinguished disciple of the Buddha 遠離聲聞
341 11 阿毘跋致 āpíbázhì avivaha; irreversible 即是阿毘跋致
342 11 yán to speak; to say; said 爾時須菩提白佛言
343 11 yán language; talk; words; utterance; speech 爾時須菩提白佛言
344 11 yán Kangxi radical 149 爾時須菩提白佛言
345 11 yán phrase; sentence 爾時須菩提白佛言
346 11 yán a word; a syllable 爾時須菩提白佛言
347 11 yán a theory; a doctrine 爾時須菩提白佛言
348 11 yán to regard as 爾時須菩提白佛言
349 11 yán to act as 爾時須菩提白佛言
350 11 yán word; vacana 爾時須菩提白佛言
351 11 yán speak; vad 爾時須菩提白佛言
352 11 Ru River 汝行是行
353 11 Ru 汝行是行
354 11 所行 suǒxíng actions; practice 菩薩所行不難
355 11 suí to follow 隨所修習
356 11 suí to listen to 隨所修習
357 11 suí to submit to; to comply with 隨所修習
358 11 suí to be obsequious 隨所修習
359 11 suí 17th hexagram 隨所修習
360 11 suí let somebody do what they like 隨所修習
361 11 suí to resemble; to look like 隨所修習
362 11 shàng to value; to respect to 尚得饒益
363 11 shàng to go beyond; to surpass 尚得饒益
364 11 shàng the distant past 尚得饒益
365 11 shàng to marry up 尚得饒益
366 11 shàng to manage 尚得饒益
367 11 shàng Shang 尚得饒益
368 11 cóng to follow 六百比丘從座而起
369 11 cóng to comply; to submit; to defer 六百比丘從座而起
370 11 cóng to participate in something 六百比丘從座而起
371 11 cóng to use a certain method or principle 六百比丘從座而起
372 11 cóng something secondary 六百比丘從座而起
373 11 cóng remote relatives 六百比丘從座而起
374 11 cóng secondary 六百比丘從座而起
375 11 cóng to go on; to advance 六百比丘從座而起
376 11 cōng at ease; informal 六百比丘從座而起
377 11 zòng a follower; a supporter 六百比丘從座而起
378 11 zòng to release 六百比丘從座而起
379 11 zòng perpendicular; longitudinal 六百比丘從座而起
380 11 xué to study; to learn 是能隨學阿閦佛為菩薩時所行道者
381 11 xué to imitate 是能隨學阿閦佛為菩薩時所行道者
382 11 xué a school; an academy 是能隨學阿閦佛為菩薩時所行道者
383 11 xué to understand 是能隨學阿閦佛為菩薩時所行道者
384 11 xué learning; acquired knowledge 是能隨學阿閦佛為菩薩時所行道者
385 11 xué learned 是能隨學阿閦佛為菩薩時所行道者
386 11 xué student; learning; śikṣā 是能隨學阿閦佛為菩薩時所行道者
387 11 xué a learner 是能隨學阿閦佛為菩薩時所行道者
388 11 不見 bújiàn to not see 亦不見我行般若波羅蜜
389 11 不見 bújiàn to not meet 亦不見我行般若波羅蜜
390 11 不見 bújiàn to disappear 亦不見我行般若波羅蜜
391 10 jìn nearby 近阿耨多羅三藐三菩提
392 10 jìn to approach; to be near; to draw close to 近阿耨多羅三藐三菩提
393 10 jìn simple; ordinary 近阿耨多羅三藐三菩提
394 10 jìn to be intimate 近阿耨多羅三藐三菩提
395 10 jìn Jin 近阿耨多羅三藐三菩提
396 10 jìn near; āsanna 近阿耨多羅三藐三菩提
397 10 無盡 wújìn endless; inexhaustible 是諸佛無盡法藏
398 10 無盡 wújìn endless 是諸佛無盡法藏
399 10 無盡 wújìn inexhaustible; akṣaya 是諸佛無盡法藏
400 10 zhòng heavy 其過甚重
401 10 chóng to repeat 其過甚重
402 10 zhòng significant; serious; important 其過甚重
403 10 chóng layered; folded; tiered 其過甚重
404 10 zhòng to attach importance to; to honor; to respect 其過甚重
405 10 zhòng sad 其過甚重
406 10 zhòng a weight 其過甚重
407 10 zhòng large in amount; valuable 其過甚重
408 10 zhòng thick; dense; strong 其過甚重
409 10 zhòng to prefer 其過甚重
410 10 zhòng to add 其過甚重
411 10 zhòng heavy; guru 其過甚重
412 10 ài to love 如如來無憎無愛
413 10 ài favor; grace; kindness 如如來無憎無愛
414 10 ài somebody who is loved 如如來無憎無愛
415 10 ài love; affection 如如來無憎無愛
416 10 ài to like 如如來無憎無愛
417 10 ài to sympathize with; to pity 如如來無憎無愛
418 10 ài to begrudge 如如來無憎無愛
419 10 ài to do regularly; to have the habit of 如如來無憎無愛
420 10 ài my dear 如如來無憎無愛
421 10 ài Ai 如如來無憎無愛
422 10 ài loved; beloved 如如來無憎無愛
423 10 ài Love 如如來無憎無愛
424 10 ài desire; craving; trsna 如如來無憎無愛
425 10 惡魔 èmó demon 一一化作爾所惡魔
426 10 惡魔 èmó Māra; the Evil One 一一化作爾所惡魔
427 10 辟支佛地 pìzhīfódì stage of pratyekabuddha; pratyekabuddhabhūmi 若辟支佛地
428 9 jīn today; present; now 今現在無量阿僧祇世界諸佛
429 9 jīn Jin 今現在無量阿僧祇世界諸佛
430 9 jīn modern 今現在無量阿僧祇世界諸佛
431 9 jīn now; adhunā 今現在無量阿僧祇世界諸佛
432 9 wén to hear 若菩薩聞如是說
433 9 wén Wen 若菩薩聞如是說
434 9 wén sniff at; to smell 若菩薩聞如是說
435 9 wén to be widely known 若菩薩聞如是說
436 9 wén to confirm; to accept 若菩薩聞如是說
437 9 wén information 若菩薩聞如是說
438 9 wèn famous; well known 若菩薩聞如是說
439 9 wén knowledge; learning 若菩薩聞如是說
440 9 wèn popularity; prestige; reputation 若菩薩聞如是說
441 9 wén to question 若菩薩聞如是說
442 9 wén heard; śruta 若菩薩聞如是說
443 9 wén hearing; śruti 若菩薩聞如是說
444 9 過去 guòqù past; previous; former 是過去
445 9 過去 guòqu to go over; to pass by 是過去
446 9 過去 guòqu to die 是過去
447 9 過去 guòqu already past 是過去
448 9 過去 guòqu to go forward 是過去
449 9 過去 guòqu to turn one's back 是過去
450 9 過去 guòqù past 是過去
451 9 過去 guòqù past; previous; former 是過去
452 9 shēng to be born; to give birth 何況得無生者
453 9 shēng to live 何況得無生者
454 9 shēng raw 何況得無生者
455 9 shēng a student 何況得無生者
456 9 shēng life 何況得無生者
457 9 shēng to produce; to give rise 何況得無生者
458 9 shēng alive 何況得無生者
459 9 shēng a lifetime 何況得無生者
460 9 shēng to initiate; to become 何況得無生者
461 9 shēng to grow 何況得無生者
462 9 shēng unfamiliar 何況得無生者
463 9 shēng not experienced 何況得無生者
464 9 shēng hard; stiff; strong 何況得無生者
465 9 shēng having academic or professional knowledge 何況得無生者
466 9 shēng a male role in traditional theatre 何況得無生者
467 9 shēng gender 何況得無生者
468 9 shēng to develop; to grow 何況得無生者
469 9 shēng to set up 何況得無生者
470 9 shēng a prostitute 何況得無生者
471 9 shēng a captive 何況得無生者
472 9 shēng a gentleman 何況得無生者
473 9 shēng Kangxi radical 100 何況得無生者
474 9 shēng unripe 何況得無生者
475 9 shēng nature 何況得無生者
476 9 shēng to inherit; to succeed 何況得無生者
477 9 shēng destiny 何況得無生者
478 9 shēng birth 何況得無生者
479 9 不能 bù néng cannot; must not; should not 皆不能壞是行般若波羅蜜菩薩
480 9 諸菩薩 zhū púsà bodhisattvas 說我國中諸菩薩名
481 8 未來 wèilái future 未來
482 8 諸天 zhū tiān devas 爾時欲界諸天子作是念
483 8 gào to tell; to say; said; told 佛告須菩提
484 8 gào to request 佛告須菩提
485 8 gào to report; to inform 佛告須菩提
486 8 gào to announce; to disclose; to raise a lawsuit 佛告須菩提
487 8 gào to accuse; to sue 佛告須菩提
488 8 gào to reach 佛告須菩提
489 8 gào an announcement 佛告須菩提
490 8 gào a party 佛告須菩提
491 8 gào a vacation 佛告須菩提
492 8 gào Gao 佛告須菩提
493 8 gào to tell; jalp 佛告須菩提
494 8 to drown; to sink 不沒不退
495 8 to overflow; to inundate 不沒不退
496 8 to confiscate; to impound 不沒不退
497 8 to end; to the end 不沒不退
498 8 to die 不沒不退
499 8 deeply buried 不沒不退
500 8 to disappear 不沒不退

Frequencies of all Words

Top 841

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 118 般若波羅蜜 bōrěbōluómì Prajñāpāramitā; Prajnaparamita; Perfection of Wisdom 般若波羅蜜亦如是
2 118 般若波羅蜜 bōrěbōluómì Prajñāpāramitā 般若波羅蜜亦如是
3 95 dāng to be; to act as; to serve as 當知是菩薩
4 95 dāng at or in the very same; be apposite 當知是菩薩
5 95 dāng dang (sound of a bell) 當知是菩薩
6 95 dāng to face 當知是菩薩
7 95 dāng to accept; to bear; to support; to inherit 當知是菩薩
8 95 dāng to manage; to host 當知是菩薩
9 95 dāng should 當知是菩薩
10 95 dāng to treat; to regard as 當知是菩薩
11 95 dǎng to think 當知是菩薩
12 95 dàng suitable; correspond to 當知是菩薩
13 95 dǎng to be equal 當知是菩薩
14 95 dàng that 當知是菩薩
15 95 dāng an end; top 當知是菩薩
16 95 dàng clang; jingle 當知是菩薩
17 95 dāng to judge 當知是菩薩
18 95 dǎng to bear on one's shoulder 當知是菩薩
19 95 dàng the same 當知是菩薩
20 95 dàng to pawn 當知是菩薩
21 95 dàng to fail [an exam] 當知是菩薩
22 95 dàng a trap 當知是菩薩
23 95 dàng a pawned item 當知是菩薩
24 95 dāng will be; bhaviṣyati 當知是菩薩
25 92 如是 rúshì thus; so 如是
26 92 如是 rúshì thus, so 如是
27 92 如是 rúshì thus; evam 如是
28 92 如是 rúshì of such a form; evaṃrūpa 如是
29 89 shì is; are; am; to be 行甚深義而不證是義
30 89 shì is exactly 行甚深義而不證是義
31 89 shì is suitable; is in contrast 行甚深義而不證是義
32 89 shì this; that; those 行甚深義而不證是義
33 89 shì really; certainly 行甚深義而不證是義
34 89 shì correct; yes; affirmative 行甚深義而不證是義
35 89 shì true 行甚深義而不證是義
36 89 shì is; has; exists 行甚深義而不證是義
37 89 shì used between repetitions of a word 行甚深義而不證是義
38 89 shì a matter; an affair 行甚深義而不證是義
39 89 shì Shi 行甚深義而不證是義
40 89 shì is; bhū 行甚深義而不證是義
41 89 shì this; idam 行甚深義而不證是義
42 89 also; too 所用取證法亦不可得
43 89 but 所用取證法亦不可得
44 89 this; he; she 所用取證法亦不可得
45 89 although; even though 所用取證法亦不可得
46 89 already 所用取證法亦不可得
47 89 particle with no meaning 所用取證法亦不可得
48 89 Yi 所用取證法亦不可得
49 64 purposely; intentionally; deliberately; knowingly 何以故
50 64 old; ancient; former; past 何以故
51 64 reason; cause; purpose 何以故
52 64 to die 何以故
53 64 so; therefore; hence 何以故
54 64 original 何以故
55 64 accident; happening; instance 何以故
56 64 a friend; an acquaintance; friendship 何以故
57 64 something in the past 何以故
58 64 deceased; dead 何以故
59 64 still; yet 何以故
60 64 therefore; tasmāt 何以故
61 63 菩薩 púsà bodhisattva 菩薩所行不難
62 63 菩薩 púsà bodhisattva 菩薩所行不難
63 63 菩薩 púsà bodhisattva 菩薩所行不難
64 63 zhī to know 當知是菩薩
65 63 zhī to comprehend 當知是菩薩
66 63 zhī to inform; to tell 當知是菩薩
67 63 zhī to administer 當知是菩薩
68 63 zhī to distinguish; to discern 當知是菩薩
69 63 zhī to be close friends 當知是菩薩
70 63 zhī to feel; to sense; to perceive 當知是菩薩
71 63 zhī to receive; to entertain 當知是菩薩
72 63 zhī knowledge 當知是菩薩
73 63 zhī consciousness; perception 當知是菩薩
74 63 zhī a close friend 當知是菩薩
75 63 zhì wisdom 當知是菩薩
76 63 zhì Zhi 當知是菩薩
77 63 zhī Understanding 當知是菩薩
78 63 zhī know; jña 當知是菩薩
79 57 須菩提 xūpútí Subhuti 爾時須菩提白佛言
80 57 須菩提 xūpútí Subhuti; Subhūti 爾時須菩提白佛言
81 55 ruò to seem; to be like; as 所謂若聲聞地
82 55 ruò seemingly 所謂若聲聞地
83 55 ruò if 所謂若聲聞地
84 55 ruò you 所謂若聲聞地
85 55 ruò this; that 所謂若聲聞地
86 55 ruò and; or 所謂若聲聞地
87 55 ruò as for; pertaining to 所謂若聲聞地
88 55 pomegranite 所謂若聲聞地
89 55 ruò to choose 所謂若聲聞地
90 55 ruò to agree; to accord with; to conform to 所謂若聲聞地
91 55 ruò thus 所謂若聲聞地
92 55 ruò pollia 所謂若聲聞地
93 55 ruò Ruo 所謂若聲聞地
94 55 ruò only then 所謂若聲聞地
95 55 ja 所謂若聲聞地
96 55 jñā 所謂若聲聞地
97 55 ruò if; yadi 所謂若聲聞地
98 51 such as; for example; for instance 如我解佛所說義
99 51 if 如我解佛所說義
100 51 in accordance with 如我解佛所說義
101 51 to be appropriate; should; with regard to 如我解佛所說義
102 51 this 如我解佛所說義
103 51 it is so; it is thus; can be compared with 如我解佛所說義
104 51 to go to 如我解佛所說義
105 51 to meet 如我解佛所說義
106 51 to appear; to seem; to be like 如我解佛所說義
107 51 at least as good as 如我解佛所說義
108 51 and 如我解佛所說義
109 51 or 如我解佛所說義
110 51 but 如我解佛所說義
111 51 then 如我解佛所說義
112 51 naturally 如我解佛所說義
113 51 expresses a question or doubt 如我解佛所說義
114 51 you 如我解佛所說義
115 51 the second lunar month 如我解佛所說義
116 51 in; at 如我解佛所說義
117 51 Ru 如我解佛所說義
118 51 Thus 如我解佛所說義
119 51 thus; tathā 如我解佛所說義
120 51 like; iva 如我解佛所說義
121 51 suchness; tathatā 如我解佛所說義
122 51 xíng to walk 即是行甚深義
123 51 xíng capable; competent 即是行甚深義
124 51 háng profession 即是行甚深義
125 51 háng line; row 即是行甚深義
126 51 xíng Kangxi radical 144 即是行甚深義
127 51 xíng to travel 即是行甚深義
128 51 xìng actions; conduct 即是行甚深義
129 51 xíng to do; to act; to practice 即是行甚深義
130 51 xíng all right; OK; okay 即是行甚深義
131 51 háng horizontal line 即是行甚深義
132 51 héng virtuous deeds 即是行甚深義
133 51 hàng a line of trees 即是行甚深義
134 51 hàng bold; steadfast 即是行甚深義
135 51 xíng to move 即是行甚深義
136 51 xíng to put into effect; to implement 即是行甚深義
137 51 xíng travel 即是行甚深義
138 51 xíng to circulate 即是行甚深義
139 51 xíng running script; running script 即是行甚深義
140 51 xíng temporary 即是行甚深義
141 51 xíng soon 即是行甚深義
142 51 háng rank; order 即是行甚深義
143 51 háng a business; a shop 即是行甚深義
144 51 xíng to depart; to leave 即是行甚深義
145 51 xíng to experience 即是行甚深義
146 51 xíng path; way 即是行甚深義
147 51 xíng xing; ballad 即是行甚深義
148 51 xíng a round [of drinks] 即是行甚深義
149 51 xíng Xing 即是行甚深義
150 51 xíng moreover; also 即是行甚深義
151 51 xíng Practice 即是行甚深義
152 51 xìng mental formations; samskara; sankhara; volition; habitual actions 即是行甚深義
153 51 xíng practice; carita; carya; conduct; behavior 即是行甚深義
154 49 not; no 行甚深義而不證是義
155 49 expresses that a certain condition cannot be acheived 行甚深義而不證是義
156 49 as a correlative 行甚深義而不證是義
157 49 no (answering a question) 行甚深義而不證是義
158 49 forms a negative adjective from a noun 行甚深義而不證是義
159 49 at the end of a sentence to form a question 行甚深義而不證是義
160 49 to form a yes or no question 行甚深義而不證是義
161 49 infix potential marker 行甚深義而不證是義
162 49 no; na 行甚深義而不證是義
163 44 wèi for; to 若菩薩為無量無邊眾生故
164 44 wèi because of 若菩薩為無量無邊眾生故
165 44 wéi to act as; to serve 若菩薩為無量無邊眾生故
166 44 wéi to change into; to become 若菩薩為無量無邊眾生故
167 44 wéi to be; is 若菩薩為無量無邊眾生故
168 44 wéi to do 若菩薩為無量無邊眾生故
169 44 wèi for 若菩薩為無量無邊眾生故
170 44 wèi because of; for; to 若菩薩為無量無邊眾生故
171 44 wèi to 若菩薩為無量無邊眾生故
172 44 wéi in a passive construction 若菩薩為無量無邊眾生故
173 44 wéi forming a rehetorical question 若菩薩為無量無邊眾生故
174 44 wéi forming an adverb 若菩薩為無量無邊眾生故
175 44 wéi to add emphasis 若菩薩為無量無邊眾生故
176 44 wèi to support; to help 若菩薩為無量無邊眾生故
177 44 wéi to govern 若菩薩為無量無邊眾生故
178 44 wèi to be; bhū 若菩薩為無量無邊眾生故
179 43 阿難 Ānán Ananda 阿難即從座而起
180 43 阿難 Ānán Ānanda; Ananda 阿難即從座而起
181 41 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 如我解佛所說義
182 41 suǒ an office; an institute 如我解佛所說義
183 41 suǒ introduces a relative clause 如我解佛所說義
184 41 suǒ it 如我解佛所說義
185 41 suǒ if; supposing 如我解佛所說義
186 41 suǒ a few; various; some 如我解佛所說義
187 41 suǒ a place; a location 如我解佛所說義
188 41 suǒ indicates a passive voice 如我解佛所說義
189 41 suǒ that which 如我解佛所說義
190 41 suǒ an ordinal number 如我解佛所說義
191 41 suǒ meaning 如我解佛所說義
192 41 suǒ garrison 如我解佛所說義
193 41 suǒ place; pradeśa 如我解佛所說義
194 41 suǒ that which; yad 如我解佛所說義
195 40 諸佛 zhū fó Buddhas; all Buddhas 今現在無量阿僧祇世界諸佛
196 36 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 取證者不可得
197 36 zhě that 取證者不可得
198 36 zhě nominalizing function word 取證者不可得
199 36 zhě used to mark a definition 取證者不可得
200 36 zhě used to mark a pause 取證者不可得
201 36 zhě topic marker; that; it 取證者不可得
202 36 zhuó according to 取證者不可得
203 36 zhě ca 取證者不可得
204 34 in; at 於機關木人
205 34 in; at 於機關木人
206 34 in; at; to; from 於機關木人
207 34 to go; to 於機關木人
208 34 to rely on; to depend on 於機關木人
209 34 to go to; to arrive at 於機關木人
210 34 from 於機關木人
211 34 give 於機關木人
212 34 oppposing 於機關木人
213 34 and 於機關木人
214 34 compared to 於機關木人
215 34 by 於機關木人
216 34 and; as well as 於機關木人
217 34 for 於機關木人
218 34 Yu 於機關木人
219 34 a crow 於機關木人
220 34 whew; wow 於機關木人
221 34 near to; antike 於機關木人
222 34 I; me; my 如我解佛所說義
223 34 self 如我解佛所說義
224 34 we; our 如我解佛所說義
225 34 [my] dear 如我解佛所說義
226 34 Wo 如我解佛所說義
227 34 self; atman; attan 如我解佛所說義
228 34 ga 如我解佛所說義
229 34 I; aham 如我解佛所說義
230 34 to leave; to depart; to go away; to part 虛空離故
231 34 a mythical bird 虛空離故
232 34 li; one of the eight divinatory trigrams 虛空離故
233 34 a band or kerchief worn when a woman left home to be married 虛空離故
234 34 chī a dragon with horns not yet grown 虛空離故
235 34 a mountain ash 虛空離故
236 34 vanilla; a vanilla-like herb 虛空離故
237 34 to be scattered; to be separated 虛空離故
238 34 to cut off 虛空離故
239 34 to violate; to be contrary to 虛空離故
240 34 to be distant from 虛空離故
241 34 two 虛空離故
242 34 to array; to align 虛空離故
243 34 to pass through; to experience 虛空離故
244 34 transcendence 虛空離故
245 34 to avoid; to abstain from; viramaṇa 虛空離故
246 32 no 如如來無憎無愛
247 32 Kangxi radical 71 如如來無憎無愛
248 32 to not have; without 如如來無憎無愛
249 32 has not yet 如如來無憎無愛
250 32 mo 如如來無憎無愛
251 32 do not 如如來無憎無愛
252 32 not; -less; un- 如如來無憎無愛
253 32 regardless of 如如來無憎無愛
254 32 to not have 如如來無憎無愛
255 32 um 如如來無憎無愛
256 32 Wu 如如來無憎無愛
257 32 Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression. 如如來無憎無愛
258 32 not; non- 如如來無憎無愛
259 32 mo 如如來無憎無愛
260 31 世尊 shìzūn World-Honored One 世尊
261 31 世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; lokanātha 世尊
262 30 rén person; people; a human being 於機關木人
263 30 rén Kangxi radical 9 於機關木人
264 30 rén a kind of person 於機關木人
265 30 rén everybody 於機關木人
266 30 rén adult 於機關木人
267 30 rén somebody; others 於機關木人
268 30 rén an upright person 於機關木人
269 30 rén person; manuṣya 於機關木人
270 29 一切法 yīqiē fǎ all dharmas; all things; sarvadharma 一切法亦離
271 29 一切法 yīqiē fǎ all phenomena 一切法亦離
272 29 jiē all; each and every; in all cases 皆能成辦
273 29 jiē same; equally 皆能成辦
274 29 jiē all; sarva 皆能成辦
275 29 color 色亦離
276 29 form; matter 色亦離
277 29 shǎi dice 色亦離
278 29 Kangxi radical 139 色亦離
279 29 countenance 色亦離
280 29 scene; sight 色亦離
281 29 feminine charm; female beauty 色亦離
282 29 kind; type 色亦離
283 29 quality 色亦離
284 29 to be angry 色亦離
285 29 to seek; to search for 色亦離
286 29 lust; sexual desire 色亦離
287 29 form; rupa 色亦離
288 29 阿耨多羅三藐三菩提 ānòuduōluó sānmiǎo sānpútí anuttara-samyak-sambodhi; anuttara samyaksaṃbodhi; anuttarasamyaksaṃbodhi; unsurpassed complete perfect enlightenment 近阿耨多羅三藐三菩提
289 29 shí knowledge; understanding 識亦離
290 29 shí to know; to be familiar with 識亦離
291 29 zhì to record 識亦離
292 29 shí thought; cognition 識亦離
293 29 shí to understand 識亦離
294 29 shí experience; common sense 識亦離
295 29 shí a good friend 識亦離
296 29 zhì to remember; to memorize 識亦離
297 29 zhì a label; a mark 識亦離
298 29 zhì an inscription 識亦離
299 29 zhì just now 識亦離
300 29 shí vijnana; consciousness; mind; cognition 識亦離
301 29 de potential marker 未得阿毘跋致者
302 29 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 未得阿毘跋致者
303 29 děi must; ought to 未得阿毘跋致者
304 29 děi to want to; to need to 未得阿毘跋致者
305 29 děi must; ought to 未得阿毘跋致者
306 29 de 未得阿毘跋致者
307 29 de infix potential marker 未得阿毘跋致者
308 29 to result in 未得阿毘跋致者
309 29 to be proper; to fit; to suit 未得阿毘跋致者
310 29 to be satisfied 未得阿毘跋致者
311 29 to be finished 未得阿毘跋致者
312 29 de result of degree 未得阿毘跋致者
313 29 de marks completion of an action 未得阿毘跋致者
314 29 děi satisfying 未得阿毘跋致者
315 29 to contract 未得阿毘跋致者
316 29 marks permission or possibility 未得阿毘跋致者
317 29 expressing frustration 未得阿毘跋致者
318 29 to hear 未得阿毘跋致者
319 29 to have; there is 未得阿毘跋致者
320 29 marks time passed 未得阿毘跋致者
321 29 obtain; attain; prāpta 未得阿毘跋致者
322 28 xiǎng to think
323 28 xiǎng to speculate; to suppose; to consider
324 28 xiǎng to want
325 28 xiǎng to remember; to miss; to long for
326 28 xiǎng to plan
327 28 xiǎng notion; perception; cognition; conceptualization; saṃjñā; samjna
328 28 shòu to suffer; to be subjected to
329 28 shòu to transfer; to confer
330 28 shòu to receive; to accept
331 28 shòu to tolerate
332 28 shòu suitably
333 28 shòu feelings; sensations
334 26 ér and; as well as; but (not); yet (not) 行甚深義而不證是義
335 26 ér Kangxi radical 126 行甚深義而不證是義
336 26 ér you 行甚深義而不證是義
337 26 ér not only ... but also ....; ... as well as ...; moreover; in addition; furthermore 行甚深義而不證是義
338 26 ér right away; then 行甚深義而不證是義
339 26 ér but; yet; however; while; nevertheless 行甚深義而不證是義
340 26 ér if; in case; in the event that 行甚深義而不證是義
341 26 ér therefore; as a result; thus 行甚深義而不證是義
342 26 ér how can it be that? 行甚深義而不證是義
343 26 ér so as to 行甚深義而不證是義
344 26 ér only then 行甚深義而不證是義
345 26 ér as if; to seem like 行甚深義而不證是義
346 26 néng can; able 行甚深義而不證是義
347 26 ér whiskers on the cheeks; sideburns 行甚深義而不證是義
348 26 ér me 行甚深義而不證是義
349 26 ér to arrive; up to 行甚深義而不證是義
350 26 ér possessive 行甚深義而不證是義
351 26 ér and; ca 行甚深義而不證是義
352 25 眾生 zhòngshēng all living things 若菩薩為無量無邊眾生故
353 25 眾生 zhòngshēng living things other than people 若菩薩為無量無邊眾生故
354 25 眾生 zhòngshēng sentient beings 若菩薩為無量無邊眾生故
355 25 眾生 zhòngshēng beings; all living things; all sentient beings 若菩薩為無量無邊眾生故
356 24 shí time; a point or period of time 若菩薩行般若波羅蜜時
357 24 shí a season; a quarter of a year 若菩薩行般若波羅蜜時
358 24 shí one of the 12 two-hour periods of the day 若菩薩行般若波羅蜜時
359 24 shí at that time 若菩薩行般若波羅蜜時
360 24 shí fashionable 若菩薩行般若波羅蜜時
361 24 shí fate; destiny; luck 若菩薩行般若波羅蜜時
362 24 shí occasion; opportunity; chance 若菩薩行般若波羅蜜時
363 24 shí tense 若菩薩行般若波羅蜜時
364 24 shí particular; special 若菩薩行般若波羅蜜時
365 24 shí to plant; to cultivate 若菩薩行般若波羅蜜時
366 24 shí hour (measure word) 若菩薩行般若波羅蜜時
367 24 shí an era; a dynasty 若菩薩行般若波羅蜜時
368 24 shí time [abstract] 若菩薩行般若波羅蜜時
369 24 shí seasonal 若菩薩行般若波羅蜜時
370 24 shí frequently; often 若菩薩行般若波羅蜜時
371 24 shí occasionally; sometimes 若菩薩行般若波羅蜜時
372 24 shí on time 若菩薩行般若波羅蜜時
373 24 shí this; that 若菩薩行般若波羅蜜時
374 24 shí to wait upon 若菩薩行般若波羅蜜時
375 24 shí hour 若菩薩行般若波羅蜜時
376 24 shí appropriate; proper; timely 若菩薩行般若波羅蜜時
377 24 shí Shi 若菩薩行般若波羅蜜時
378 24 shí a present; currentlt 若菩薩行般若波羅蜜時
379 24 shí time; kāla 若菩薩行般若波羅蜜時
380 24 shí at that time; samaya 若菩薩行般若波羅蜜時
381 24 shí then; atha 若菩薩行般若波羅蜜時
382 24 zuò to do 不作是念
383 24 zuò to act as; to serve as 不作是念
384 24 zuò to start 不作是念
385 24 zuò a writing; a work 不作是念
386 24 zuò to dress as; to be disguised as 不作是念
387 24 zuō to create; to make 不作是念
388 24 zuō a workshop 不作是念
389 24 zuō to write; to compose 不作是念
390 24 zuò to rise 不作是念
391 24 zuò to be aroused 不作是念
392 24 zuò activity; action; undertaking 不作是念
393 24 zuò to regard as 不作是念
394 24 zuò action; kāraṇa 不作是念
395 23 何以 héyǐ why 何以故
396 23 何以 héyǐ how 何以故
397 23 何以 héyǐ how is that? 何以故
398 23 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 如我解佛所說義
399 23 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 如我解佛所說義
400 23 shuì to persuade 如我解佛所說義
401 23 shuō to teach; to recite; to explain 如我解佛所說義
402 23 shuō a doctrine; a theory 如我解佛所說義
403 23 shuō to claim; to assert 如我解佛所說義
404 23 shuō allocution 如我解佛所說義
405 23 shuō to criticize; to scold 如我解佛所說義
406 23 shuō to indicate; to refer to 如我解佛所說義
407 23 shuō speach; vāda 如我解佛所說義
408 23 shuō to speak; bhāṣate 如我解佛所說義
409 23 shuō to instruct 如我解佛所說義
410 23 method; way 所用取證法亦不可得
411 23 France 所用取證法亦不可得
412 23 the law; rules; regulations 所用取證法亦不可得
413 23 the teachings of the Buddha; Dharma 所用取證法亦不可得
414 23 a standard; a norm 所用取證法亦不可得
415 23 an institution 所用取證法亦不可得
416 23 to emulate 所用取證法亦不可得
417 23 magic; a magic trick 所用取證法亦不可得
418 23 punishment 所用取證法亦不可得
419 23 Fa 所用取證法亦不可得
420 23 a precedent 所用取證法亦不可得
421 23 a classification of some kinds of Han texts 所用取證法亦不可得
422 23 relating to a ceremony or rite 所用取證法亦不可得
423 23 Dharma 所用取證法亦不可得
424 23 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 所用取證法亦不可得
425 23 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 所用取證法亦不可得
426 23 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 所用取證法亦不可得
427 23 quality; characteristic 所用取證法亦不可得
428 21 無邊 wúbiān without boundaries; limitless; boundless 若菩薩為無量無邊眾生故
429 21 無邊 wúbiān boundless; ananta 若菩薩為無量無邊眾生故
430 21 niàn to read aloud 不作是念
431 21 niàn to remember; to expect 不作是念
432 21 niàn to miss 不作是念
433 21 niàn to consider 不作是念
434 21 niàn to recite; to chant 不作是念
435 21 niàn to show affection for 不作是念
436 21 niàn a thought; an idea 不作是念
437 21 niàn twenty 不作是念
438 21 niàn memory 不作是念
439 21 niàn an instant 不作是念
440 21 niàn Nian 不作是念
441 21 niàn mindfulness; smrti 不作是念
442 21 niàn a thought; citta 不作是念
443 21 Buddha; Awakened One 如我解佛所說義
444 21 relating to Buddhism 如我解佛所說義
445 21 a statue or image of a Buddha 如我解佛所說義
446 21 a Buddhist text 如我解佛所說義
447 21 to touch; to stroke 如我解佛所說義
448 21 Buddha 如我解佛所說義
449 21 Buddha; Awakened One 如我解佛所說義
450 20 菩薩行般若波羅蜜 púsà xíng bōrěbōluómì a bodhisattva who practices prajñāpāramitā 菩薩行般若波羅蜜
451 19 無量 wúliàng immeasurable; unlimited 若菩薩為無量無邊眾生故
452 19 無量 wúliàng immeasurable 若菩薩為無量無邊眾生故
453 19 無量 wúliàng immeasurable; aparimāṇa 若菩薩為無量無邊眾生故
454 19 無量 wúliàng Atula 若菩薩為無量無邊眾生故
455 18 行般若波羅蜜 xíng bōrěbōluómì course in perfect wisdom 行般若波羅蜜
456 17 desire 是人欲度眾生
457 17 to desire; to wish 是人欲度眾生
458 17 almost; nearly; about to occur 是人欲度眾生
459 17 to desire; to intend 是人欲度眾生
460 17 lust 是人欲度眾生
461 17 desire; intention; wish; kāma 是人欲度眾生
462 16 to go 辟支佛地去我遠
463 16 to remove; to wipe off; to eliminate 辟支佛地去我遠
464 16 to be distant 辟支佛地去我遠
465 16 to leave 辟支佛地去我遠
466 16 to play a part 辟支佛地去我遠
467 16 to abandon; to give up 辟支佛地去我遠
468 16 to die 辟支佛地去我遠
469 16 previous; past 辟支佛地去我遠
470 16 to send out; to issue; to drive away 辟支佛地去我遠
471 16 expresses a tendency 辟支佛地去我遠
472 16 falling tone 辟支佛地去我遠
473 16 to lose 辟支佛地去我遠
474 16 Qu 辟支佛地去我遠
475 16 go; gati 辟支佛地去我遠
476 15 現在 xiànzài at present; in the process of 今現在無量阿僧祇世界諸佛
477 15 現在 xiànzài now, present 今現在無量阿僧祇世界諸佛
478 15 現在 xiànzài existing at the present moment; pratyutpanna 今現在無量阿僧祇世界諸佛
479 14 yǒu is; are; to exist 復有二法
480 14 yǒu to have; to possess 復有二法
481 14 yǒu indicates an estimate 復有二法
482 14 yǒu indicates a large quantity 復有二法
483 14 yǒu indicates an affirmative response 復有二法
484 14 yǒu a certain; used before a person, time, or place 復有二法
485 14 yǒu used to compare two things 復有二法
486 14 yǒu used in a polite formula before certain verbs 復有二法
487 14 yǒu used before the names of dynasties 復有二法
488 14 yǒu a certain thing; what exists 復有二法
489 14 yǒu multiple of ten and ... 復有二法
490 14 yǒu abundant 復有二法
491 14 yǒu purposeful 復有二法
492 14 yǒu You 復有二法
493 14 yǒu 1. existence; 2. becoming 復有二法
494 14 yǒu becoming; bhava 復有二法
495 13 zhū all; many; various 是諸惡魔
496 13 zhū Zhu 是諸惡魔
497 13 zhū all; members of the class 是諸惡魔
498 13 zhū interrogative particle 是諸惡魔
499 13 zhū him; her; them; it 是諸惡魔
500 13 zhū of; in 是諸惡魔

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
般若波罗蜜 般若波羅蜜
 1. bōrěbōluómì
 2. bōrěbōluómì
 1. Prajñāpāramitā; Prajnaparamita; Perfection of Wisdom
 2. Prajñāpāramitā
dāng will be; bhaviṣyati
如是
 1. rúshì
 2. rúshì
 3. rúshì
 1. thus, so
 2. thus; evam
 3. of such a form; evaṃrūpa
 1. shì
 2. shì
 1. is; bhū
 2. this; idam
therefore; tasmāt
菩萨 菩薩
 1. púsà
 2. púsà
 1. bodhisattva
 2. bodhisattva
 1. zhī
 2. zhī
 1. Understanding
 2. know; jña
须菩提 須菩提
 1. xūpútí
 2. xūpútí
 1. Subhuti
 2. Subhuti; Subhūti
 1. ruò
 1. ja
 2. jñā
 3. if; yadi
 1. Thus
 2. thus; tathā
 3. like; iva
 4. suchness; tathatā

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
阿閦佛 196 Akṣobhya; Aksobhya Buddha
阿閦如来 阿閦如來 196 Aksobhya Tathagata
阿罗汉 阿羅漢 196
 1. Arhat
 2. arhat
 3. Arhat
阿难 阿難 196
 1. Ananda
 2. Ānanda; Ananda
百劫 98 Baijie
遍净天 遍淨天 98
 1. Visnu
 2. Subhakrtsna Heaven; The Heaven of Pervasive Purity
不退转 不退轉 98
 1. never regress or change
 2. avaivartika; non-retrogression
大梵天 100 Mahabrahma; Mahābrahmā; Brahmā
兜率天 100 Tusita Heaven; Tusita gods
兜术天 兜術天 100 Tusita
梵辅天 梵輔天 102 Brahma-Purohita deva; ministers of Brahmā
梵众天 梵眾天 102 Brahma-parisadya Heaven; brahmakāyika; brahmapariṣadya; Brahmā's retinue
梵世 102 Brahma World; brahmaloka
梵天 102
 1. Heavenly Realm
 2. Brahma
梵天王 102 Brahmā
梵相 102 Brahmadhvaja
法藏 102
 1. Dharma Treasure
 2. sūtra repository; sūtra hall
 3. Fazang
佛法 102
 1. Dharma; Dhamma; Buddha-Dhárma; Buddhist doctrine
 2. the power of the Buddha
 3. Buddha's Teaching
 4. Dharma; Buddha-Dhárma
福生天 102 Punyaprasava Heaven; The Heaven Produced by Virtue
广果天 廣果天 103 Brhatphala Heaven; The Heaven of Bountiful Fruits
龟茲国 龜茲國 71 Kezil; Kizil; Kuqa; Kucha
后秦 後秦 72 Later Qin
憍尸迦 106 Sakra; Sakka; Śakra Devānām Indra; Kauśika
寂灭 寂滅 106
 1. calmness and extinction; vyupaśama
 2. Upasannaka
妙见天 妙見天 109 Sudrsa Heaven
涅槃 110
 1. Nirvana
 2. nirvana
 3. Final Nirvana; Nirvana; Nirvāṇa; Nibbāna
如来 如來 114
 1. Tathagata
 2. Tathagata
 3. Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One
三藏鸠摩罗什 三藏鳩摩羅什 115 Kumārajīva
善见天 善見天 83 Sudarsana Heaven; The Heaven of Skillful Vision
少光天 115 Parittabha Heaven; The Heaven of Limited Radiance
少净天 少淨天 115 Parittasubha Heaven; The Heaven of Limited Purity
声闻 聲聞 115
 1. sravaka
 2. sravaka; a distinguished disciple of the Buddha
声闻地 聲聞地 115 Stage of Disciple; śrāvakabhūmi
十方诸佛 十方諸佛 115 the Buddhas of the Ten Directions
释提桓因 釋提桓因 115 Śakra; Sakka; Śakra Devānām Indra; Kauśika
世尊 115
 1. World-Honored One
 2. World-Honored One; Bhagavat; lokanātha
无热天 無熱天 87 Atapa Heaven; The Heaven without Heat
无阴天 無陰天 119 Cloudless Heaven; Anabhraka
光音天 119 Abhasvara Heaven; The Heaven of Radiant Sound
无量光天 無量光天 119 Apramanabha Heaven; The Heaven of Infinite Radiance
无量净天 無量淨天 119 Apramanasubha Heaven; The Heaven of Infinite Purity
无贪 無貪 119 non-attachment; alobha
无小天 無小天 119 Akaniṣṭha; Akanistha; Akaniṭṭha
无诸 無諸 119 Wu Zhu
香象 120 Gandhahastī
小品般若波罗蜜经 小品般若波羅蜜經 120 Xiaopin Boreboluomi Jing; The Perfection of Wisdom in Eight Thousand Lines
小品般若经 小品般若經 120 Perfection of Wisdom in Eight Thousand Lines
小乘 120 Hinayana
须弥山 須彌山 88
 1. Mount Sumeru
 2. Mount Sumeru; Mount Meru
须菩提 須菩提 120
 1. Subhuti
 2. Subhuti; Subhūti
自在天王 122 Mahesvara

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 177.

Simplified Traditional Pinyin English
阿耨多罗三藐三菩提 阿耨多羅三藐三菩提 196 anuttara-samyak-sambodhi; anuttara samyaksaṃbodhi; anuttarasamyaksaṃbodhi; unsurpassed complete perfect enlightenment
阿毘跋致 196 avivaha; irreversible
阿毘跋致菩萨 阿毘跋致菩薩 196 irreversible bodhisattva
阿僧只 阿僧祇 196
 1. asamkhya
 2. asamkhyeya
 3. asamkhya; innumerable
阿修罗 阿修羅 196
 1. asura
 2. asura
白佛 98 to address the Buddha
彼岸 98
 1. the other shore
 2. the other shore
遍照无量无边世界 遍照無量無邊世界 98 illuminate endless and boundless world systems
必当 必當 98 must
比丘僧 98 monastic community
般若波罗蜜 般若波羅蜜 98
 1. Prajñāpāramitā; Prajnaparamita; Perfection of Wisdom
 2. Prajñāpāramitā
不可坏 不可壞 98 cannot be diverted; asaṃhārya
不来 不來 98 not coming
不善 98 akuśala; akusala; unvirtuous; unwholesome; inauspicious
不共 98
 1. not shared; distinctive; avenika
 2. meditation performed with water; distinctive; apkṛtsna
不生 98
 1. nonarising; not produced; without origination; anutpada
 2. nonarising; anutpāda
布施 98
 1. generosity
 2. dana; giving; generosity
禅波罗蜜 禪波羅蜜 99 dhyana-paramita; the paramita of meditative concentration
常乐 常樂 99 lasting joy
常生 99 immortality
羼提波罗蜜 羼提波羅蜜 99 ksanti-paramita; the paramita of tolerance; the paramita of forbearance
成佛 99
 1. Attaining Buddhahood
 2. to become a Buddha
持戒 99
 1. to uphold precepts
 2. morality; to uphold precepts
慈心 99 compassion; a compassionate mind
从般若波罗蜜生 從般若波羅蜜生 99 having come forth from the perfection of wisdom
忉利诸天 忉利諸天 100 the gods of Paradise (Trâyastrimsas)
得佛 100 to become a Buddha
地中 100 secondary buildings on monastery grounds
读诵 讀誦 100 read aloud; recite repeatedly; svādyāya
度众生 度眾生 100 to liberate sentient beings
二边 二邊 195 two extremes
二法 195
 1. two dharmas; two kinds of dharma
 2. dichotomy
发阿耨多罗三藐三菩提心 發阿耨多羅三藐三菩提心 102 aspiration to attain supreme perfect enlightenment
方便力 102 the power of skillful means
佛法无边 佛法無邊 102 the teachings of the Buddha are boundless
佛慧 102 Buddha's wisdom
佛神力 102 the Buddha's spiritual power
佛世界 102 a Buddha realm
佛说 佛說 102 buddhavacana; as spoken by the Buddha
佛地 102 Buddha stage; Buddha ground; buddha-bhūmi
福德 102
 1. Fortune and Virtue
 2. Merit and Virtue
 3. merit earned; reward; good fortune and good moral conduct
恭敬供养 恭敬供養 103 honored
恒河沙 恆河沙 104
 1. Sands of the Ganges
 2. grains of sand in the Ganges River; innumerable
 3. the sand of the River Ganges; as numerous as grains of sand in the River Ganges
幻人 104 an illusionist; a conjurer
幻师 幻師 104
 1. magician
 2. an illusionist; a conjurer
化人 104 a conjured person
化作 104 to produce; to conjure
迦楼罗 迦樓羅 106 garuda
见阿閦佛品 見阿閦佛品 106 Seeing Akṣobhya Buddha chapter
见者 見者 106 observer; draṣṭṛ
近萨婆若 近薩婆若 106 comes near to all-knowledge
净天 淨天 106 pure devas
紧那罗 緊那羅 106 kimnara
卷第九 106 scroll 9
具足 106
 1. Completeness
 2. complete; accomplished
 3. Purāṇa
空无 空無 107
 1. Emptiness
 2. śūnyatā; emptiness; emptiness of inherent existence
来生 來生 108 later rebirths; subsequent births
六波罗蜜 六波羅蜜 108 six pāramitas; six perfections
曼陀罗华 曼陀羅華 109 mandārava flower; mandāra flower; coral tree flower
摩诃般若 摩訶般若 109 great wisdom; mahāprajñā
摩诃萨 摩訶薩 109
 1. mahasattva
 2. mahāsattva; mohasattva; a great being
那由他 110 a nayuta
能信 110 able to believe
能行 110 ability to act
偏袒右肩 112 bared his right shoulder
毘梨耶波罗蜜 毘梨耶波羅蜜 112 virya-paramita; the paramita of diligence
辟支佛 112 Pratyeka-Buddha; Pratyekabuddha
辟支佛地 112 stage of pratyekabuddha; pratyekabuddhabhūmi
菩萨品 菩薩品 112 Bodhisattvas chapter
菩萨所为什难 菩薩所為甚難 112 a doer of what is hard is the Bodhisattva
菩萨行 菩薩行 112 bodhisattva-caryā; bodhisattva-carita; bodhisattva practice; actions of bodhisattvas
菩萨行般若波罗蜜 菩薩行般若波羅蜜 112 a bodhisattva who practices prajñāpāramitā
乾闼婆 乾闥婆 113 a gandharva
人非人 114 kijnara; human or non-human being
人中 114 mānuṣyaka; a multitude of men
如是观 如是觀 114 Contemplate as Such
入心 114 to enter the mind or heart
如如 114
 1. Thusness
 2. tathatā; suchness; inherent nature; true nature
三千大千世界 115 Three Thousandfold World System; trisāhasramahāsāhasralokadhātu; a great chiliocosm; trichiliocosm; the cosmos
三千世界 115 trisāhasramahāsāhasralokadhātu; billion world system; the cosmos
三匝 115 to circumambulate three times
散花 115 scatters flowers
三昧 115
 1. samadhi
 2. samādhi; concentrated meditation; mental concentration
萨婆若 薩婆若 115 sarvajña
色心 115 form and the formless
善男子 115
 1. good men
 2. a good man; a son of a noble family
善念 115 Virtuous Thoughts
善学 善學 115
 1. well trained
 2. Shan Xue
善法 115
 1. a wholesome dharma
 2. a wholesome teaching
善根 115
 1. Wholesome Roots
 2. virtuous roots; wholesome roots; kuśalamūla
深法 115 a profound truth
什深 甚深 115 very profound; what is deep
十二因缘 十二因緣 115 the twelve nidanas; the twelve nidānas; the twelve causes and conditions
示教利喜 115 Inspiration, Teaching, Benefit, and Joy
十方 115
 1. The Ten Directions
 2. the ten directions
食时 食時 115
 1. mealtime
 2. forenoon; pūrvāhṇa
识心 識心 115 the controlling function of the mind
世间天 世間天 115 world-devas; earthly kings
尸罗波罗蜜 尸羅波羅蜜 115 sila-paramita; the paramita of proper conduct
实相 實相 115
 1. reality
 2. dharmata; true appearance; the nature of things; the ultimate essence of things
师子吼 師子吼 115 lion’s roar
受者 115 recipient
受持 115
 1. uphold
 2. to accept and maintain faith; to uphold
受持读诵 受持讀誦 115 receive and recite
说法者 說法者 115 expounder of the Dharma
四众 四眾 115 the fourfold assembly; the four communities
所行 115 actions; practice
檀波罗蜜 檀波羅蜜 116 dana-paramita; the paramita of generosity
弹指顷 彈指頃 116 the duration of a finger-snap
通利 116 sharp intelligence
退转 退轉 116 parihāṇi; to regress; to degenerate
万劫 萬劫 119 ten thousand kalpas
我所 119
 1. my; mama
 2. conception of possession; mamakāra
无得 無得 119 Non-Attainment
无法可得 無法可得 119 no Dharma to be obtained
无分别 無分別 119
 1. Non-Discriminative
 2. without false conceptualization
无复烦恼 無復煩惱 119 without any more defilements
无生法忍 無生法忍 119
 1. Tolerance of Non-Arising Dharmas
 2. patient acceptance in the truth of no rebirth
无所得 無所得 119 nothing to be attained
无所畏 無所畏 119 without any fear
无所有 無所有 119 nothingness
无依 無依 119 without basis; with nothing on which to rely; unreliable
无边世界 無邊世界 119 the unbounded world; infinite worlds
无染 無染 119 undefiled
无生 無生 119
 1. No-Birth
 2. anutpāda; unproduced; non-arising
无相 無相 119
 1. Formless
 2. animitta; signlessness; without an appearance
无住 無住 119
 1. non-abiding
 2. non-attachment; non-abiding
心得自在 120 having attained mastery of their minds
信乐 信樂 120 joy of believing
心心数法 心心數法 120 the group of mind and mental factors
行般若波罗蜜 行般若波羅蜜 120 course in perfect wisdom
行菩萨道 行菩薩道 120 practice the bodhisattva path
星宿劫 120 Naksatra kalpa; the future kalpa
信解 120 resolution; determination; adhimukti
心所 120 a mental factor; caitta
修善 120 to cultivate goodness
修行梵行 120 led the holy life
严饰 嚴飾 121 to decorate; adorned
夜叉 121 yaksa
依止 121
 1. to depend and rest upon
 2. to depend upon
疑悔 121
 1. doubt and regret
 2. to lose hope; to despair
一劫 121
 1. one kalpa
 2. one kalpa
一句 121
 1. a sentence
 2. a single verse; a single word
因缘生 因緣生 121 produced from causes and conditions
音声 音聲 121 sound; noise
一切法 121
 1. all dharmas; all things; sarvadharma
 2. all phenomena
一切法空 121 the emptiness of all dharmas
一切法无量 一切法無量 121 unlimitedness of all dharmas
一切法无相 一切法無相 121 all dharmas have no sign
一切声 一切聲 121 every sound
一切众生 一切眾生 121
 1. all sentient beings
 2. all beings
一切诸佛 一切諸佛 121 all Buddhas
右膝着地 右膝著地 121 placing the right knee on the ground
有法 121 something that exists
优婆塞 優婆塞 121
 1. upasaka
 2. upasaka; a male lay Buddhist
优婆夷 優婆夷 121
 1. upasika
 2. upasika; a female lay Buddhist
欲界 121 realm of desire
赞歎 讚歎 122 praise
证法 證法 122 realization of the Dhama; practice of the Dharma; adhigamadharma
知见 知見 122
 1. Understanding
 2. to know by seeing
中善 122 admirable in the middle
种善根 種善根 122 to plant wholesome roots
诸比丘 諸比丘 122 monks
诸法 諸法 122 all things; all dharmas
诸佛 諸佛 122 Buddhas; all Buddhas
嘱累于汝 囑累於汝 122 I entrust and transmit to you
诸漏已尽 諸漏已盡 122 outflows already exhausted
诸菩萨 諸菩薩 122 bodhisattvas
诸如来 諸如來 122 all tathagatas
诸世间 諸世間 122 worlds; all worlds
诸天 諸天 122 devas
嘱累 囑累 122 to entrust somebody to carry a burden
嘱累品 囑累品 122 Entrusting chapter
诸力 諸力 122 powers; bala
自性 122
 1. Self-Nature
 2. intrinsic nature; original nature; essential nature; svabhava
 3. primordial matter; nature; prakṛti
最上 122 supreme
最胜 最勝 122
 1. jina; conqueror
 2. supreme; uttara
 3. Uttara