Glossary and Vocabulary for Xiaopin Boreboluomi Jing 《小品般若波羅蜜經》, Scroll 9

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 161 般若波羅蜜 Bōrěbōluómì Prajñāpāramitā / Prajnaparamita / Perfection of Wisdom 菩薩行般若波羅蜜
2 75 菩薩 púsà bodhisatta 稱揚菩薩品第二十三
3 69 xíng to walk / to move 即是行甚深義
4 63 zhī to know 當知是菩薩
5 57 須菩提 xūpútí Subhuti / Subhūti 爾時須菩提白佛言
6 53 Buddha / Awakened One 如我解佛所說義
7 43 阿難 Ānán Ānanda / Ananda 阿難即從座而起
8 34 to leave / to depart / to go away / to part 虛空離故
9 34 一切法 yīqiē fǎ all dharmas / all things / sarvadharma 一切法亦離
10 31 世尊 Shìzūn World-Honored One / Bhagavat / Bhagavān / Buddha 世尊
11 30 rén person / people / a human being 於機關木人
12 29 shí knowledge / understanding 識亦離
13 29 阿耨多羅三藐三菩提 ānòuduōluó sānmiǎo sānpútí anuttara-samyak-sambodhi / anuttara samyaksaṃbodhi / anuttarasamyaksaṃbodhi / unsurpassed complete perfect enlightenment 近阿耨多羅三藐三菩提
14 29 method / way 所用取證法亦不可得
15 29 color 色亦離
16 28 xiǎng to think
17 28 shòu to suffer / to be subjected to
18 25 眾生 zhòngshēng beings / all living things / all sentient beings 若菩薩為無量無邊眾生故
19 24 shí time / a point or period of time 若菩薩行般若波羅蜜時
20 24 zuò to do 不作是念
21 23 shuō to say / said / to speak / to talk / speaks 如我解佛所說義
22 21 niàn to read aloud 不作是念
23 21 無邊 wúbiān without boundaries / limitless / boundless 若菩薩為無量無邊眾生故
24 21 菩薩行 púsà xíng bodhisattva-caryā / bodhisattva-carita / bodhisattva practice / actions of bodhisattvas 菩薩行般若波羅蜜
25 21 無量 wúliàng immeasurable / unlimited 若菩薩為無量無邊眾生故
26 17 desire 是人欲度眾生
27 16 to go 辟支佛地去我遠
28 15 zhōng middle 說我國中諸菩薩名
29 14 聲聞 shēngwén Sravaka Realm / Sravaka / Śrāvaka / a distinguished disciple of the Buddha 所謂若聲聞地
30 14 shēng to be born / to give birth 何況得無生者
31 13 稱揚 chēngyáng to praise / to commend 稱揚菩薩品第二十三
32 13 néng can / able 隨事能作
33 12 讚歎 zàntàn to sigh or gasp in admiration / to praise highly 悉皆稱揚讚歎
34 12 無分別 wú fēn bié Non-Discriminative 虛空無分別故
35 12 不可得 bù kě dé unobtainable 取證者不可得
36 12 虛空 xūkōng empty space 譬如虛空
37 11 阿毘跋致 āpíbázhì avivaha / irreversible 即是阿毘跋致
38 11 xué to study / to learn 是能隨學阿閦佛為菩薩時所行道者
39 11 yán to speak / to say / said 爾時須菩提白佛言
40 11 說法 shuō fǎ a statement / wording 圍繞說法時
41 11 所行 suǒxíng actions / practice 菩薩所行不難
42 11 不見 bújiàn to not see 亦不見我行般若波羅蜜
43 11 suí to follow 隨所修習
44 11 jìn nearby 近阿耨多羅三藐三菩提
45 10 ài to love 如如來無憎無愛
46 10 辟支佛地 pìzhīfódì stage of pratyekabuddha / pratyekabuddhabhūmi 若辟支佛地
47 10 zhòng heavy 其過甚重
48 10 nán difficult / arduous / hard 菩薩所為甚難
49 10 惡魔 èmó Māra 一一化作爾所惡魔
50 10 無盡 wújìn endless / inexhaustible 是諸佛無盡法藏
51 9 諸天 zhūtiān devas 爾時欲界諸天子作是念
52 9 jīn today / modern / present / current / this / now 今現在無量阿僧祇世界諸佛
53 9 過去 guòqù past / previous/ former 是過去
54 9 kōng empty / void / hollow 空故
55 9 不能 bù néng cannot / must not / should not 皆不能壞是行般若波羅蜜菩薩
56 8 yuǎn far / distant 是遠是近
57 8 受持 shòuchí to accept and maintain faith / to uphold 信樂受持
58 8 未來 wèilái future 未來
59 8 gào to tell / to say / said / told 佛告須菩提
60 8 wén to hear 若菩薩聞如是說
61 8 to reach 及諸天子
62 8 wèi Eighth earthly branch 未得阿毘跋致者
63 8 憍尸迦 Jiāoshījiā Śakra / Sakka / Śakra Devānām Indra / Kauśika 憍尸迦
64 8 白佛 bái fó to address the Buddha 爾時須菩提白佛言
65 8 佛說 Fó shuō buddhavacana / the Buddha's teaching 佛說眾生不可得
66 7 meaning / sense 即是行甚深義
67 7 huài bad / spoiled / broken / defective 皆不能壞是行般若波羅蜜菩薩
68 7 供養 gòngyǎng to make offerings / to provide offerings / to worship 諸天皆來供養恭敬
69 7 因緣 yīnyuán Cause and Condition / principal and secondary causes / chain of cause and effect / primary cause / nidāna 菩薩何因緣故
70 7 lái to come 如如來無憎無愛
71 7 譬如 pìrú for examlpe 譬如虛空
72 7 比丘 bǐqiū Bhiksu / a monk / bhikṣu / bhikkhu 與比丘僧
73 7 阿閦佛 Āchù Fó Akṣobhya / Aksobhya Buddha 於阿閦佛所
74 7 薩婆若 sàpóruò sarvajña 當住薩婆若
75 6 爾時 ěr shí at that time 爾時須菩提白佛言
76 6 tiān day 光天
77 6 děng et cetera / and so on 假令如恒河沙等世界眾生
78 6 囑累 zhǔlèi to entrust somebody to carry a burden 摩訶般若波羅蜜囑累品第二十四
79 6 世界 shìjiè the world / the universe / the cosmos 今現在無量阿僧祇世界諸佛
80 6 big / great / huge / large / major 發大莊嚴
81 6 阿修羅 āxiūluó Asura / Asura Realm 阿修羅中
82 6 釋提桓因 Shìtíhuányīn Śakra / Sakka / Śakra Devānām Indra / Kauśika 釋提桓因與梵天王
83 6 child / son 爾時欲界諸天子作是念
84 6 xìng gender 一切法性清淨
85 6 如來 Rúlái Thus-Come (tathagata) / Tathāgata / Thus Come One 如來所化人無分別故
86 5 化人 huàrén a conjured person 譬如幻所化人
87 5 guān to look at / to watch / to observe 觀者去我遠
88 5 one 百分不及一
89 5 甚深 shénshēn very profound / what is deep 即是行甚深義
90 5 poison / venom 甚大憂毒
91 5 善根 shàngēn virtuous roots / wholesome roots / kuśalamūla 種諸善根
92 5 soil / ground / land 所謂若聲聞地
93 5 讀誦 dúsòng to read aloud / to recite 讀誦書寫
94 5 chù a place / location / a spot / a point 沒處
95 5 如是說 rú shì shuō Thus Said 若菩薩聞如是說
96 5 jiàn to see 摩訶般若波羅蜜見阿閦佛品第二十五
97 5 不可 bù kě cannot / should not / must not / forbidden / prohibited 說不可盡
98 5 zhǒng kind / type 種諸善根
99 5 功德 gōngdé guṇa / achievements and virtue / merit 成就是四功德
100 5 zhù to dwell / to live / to reside 當住薩婆若
101 5 can / may / permissible 所可度者不可得
102 5 阿羅漢 Āluóhàn Arhat 求阿羅漢
103 5 jīng to be surprised / to be frightened / to be scared 不驚不怖
104 5 六波羅蜜 Liù Bōluómì Six Pāramitās / Six Perfections 當善學六波羅蜜
105 5 信解 xìnjiě adhimokṣa / adhimoksa / adhimokkha / resolution / determination / zeal 信解一切法無生
106 5 to reply / to answer 如是答
107 5 shàn virtuous / wholesome / benevolent / well-disposed 當善學六波羅蜜
108 5 extra / surplus / remainder 餘事去我遠
109 5 shàng top / a high position 無小天上諸天
110 5 一日 yī rì one [whole] day 乃至一日
111 5 波羅蜜 bōluómì paramita / pāramitā / perfection 摩訶般若波羅蜜囑累品第二十四
112 4 所為 suǒwèi what one does / doings 菩薩所為甚難
113 4 二法 èr fǎ two dharmas / two kinds of dharma 菩薩成就二法
114 4 恭敬 gōngjìng to bow / to revere / to hold in deferential respect 諸天皆來供養恭敬
115 4 最上 zuìshàng supreme 最上最妙
116 4 不退 bùtuì to not leave / to not go back 不沒不退
117 4 世間天 shìjiān tiān world-devas / earthly kings 於一切世間天
118 4 佛世界 fó shìjiè a Buddha realm 不見此佛世界
119 4 jìn to the greatest extent / utmost 說不可盡
120 4 諸法 zhū fǎ sarvadharma / all things / all dharmas 不見諸法
121 4 十二因緣 shí èr yīnyuán the twelve nidanas / the twelve nidānas / the twelve causes and conditions 如是觀十二因緣
122 4 成就 chéngjiù accomplishment / success / achievement 菩薩成就二法
123 4 to be terrified / to be afraid / to be frightened 不驚不怖
124 4 具足 jùzú complete / full / perfect 功德具足
125 4 敬禮 jìnglǐ to salute / to pay respect to 一切世間所應敬禮
126 4 莊嚴 zhuāngyán stately / solemn 發大莊嚴
127 4 品第 pǐndì grade (i.e. quality) / rank 稱揚菩薩品第二十三
128 4 如如 rúrú tathatā / suchness / inherent nature / true nature / tathata 如如來無憎無愛
129 4 to know / to learn about / to comprehend 花悉滿掬
130 4 capacity / degree / a standard / a measure 所可度者不可得
131 4 yòu right / right-hand 偏袒右肩
132 4 guò to cross / to go over / to pass 其過尚少
133 4 大海 dàhǎi sea / ocean 如大海水
134 4 無所有 Wú Suǒyǒu nothingness 無所有故
135 4 power / force / strength 尚不得諸力
136 4 zài in / at 在所生處
137 4 行者 xíngzhě practitioner 不離是般若波羅蜜行者
138 3 分別 fēnbié to differentiate / to distinguish 如如來無諸分別
139 3 yōu to worry / to be concerned 甚大憂毒
140 3 yòng to use / to apply 所用取證法亦不可得
141 3 弟子 dìzi disciple / follower / student 不於弟子所種善根
142 3 清淨 qīngjìng peaceful / quiet / tranquil / pure 一切法本來清淨
143 3 學者 xuézhě scholar 菩薩如是學者
144 3 名字 míngzi full name 說其名字
145 3 shuǐ water 如大海水
146 3 摩訶般若 móhē bōrě great wisdom / mahāprajñā 摩訶般若波羅蜜囑累品第二十四
147 3 shèng to beat / to win / to conquer 最大最勝
148 3 大師 dàshī venerable master / great master / master 如我今為大師
149 3 zhì to place / to lay out 置此一日
150 3 師子吼 shīzǐ hǒu lion’s roar 如師子吼
151 3 dialect / language / speech 須菩提語諸天子
152 3 to gather / to collect 集無量善法
153 3 微笑 wēixiào to smile 佛即微笑
154 3 chéng to finish / to complete / to accomplish / to succeed / to perfect 皆能成辦
155 3 miào wonderful / fantastic 最上最妙
156 3 shēn deep 能行如是深般若波羅蜜
157 3 恒河沙 hénghéshā grains of sand in the Ganges River / innumerable 假令如恒河沙等世界眾生
158 3 不捨 bùshě reluctant to part with / unwilling to let go of 不捨一切眾生
159 3 shì matter / thing / item 餘事去我遠
160 3 上行 shàng xíng up / to go against the current / to submit (a document) to higher authorities 我等皆當行是上行
161 3 to doubt / to disbelieve 信解不疑
162 3 能行 néngxíng ability to act 能行如是深般若波羅蜜
163 3 biān side / boundary / edge / margin 空無邊
164 3 大會 dàhuì general assembly / convention 見阿閦佛在大會中
165 3 lòu to leak / to drip 乃至一漏刻頃
166 3 取證 qǔzhèng to collect evidence 取證者不可得
167 3 wàng to forget / neglect / to miss / to omit 若忘失
168 3 duò to fall / to sink 墮聲聞地
169 3 退轉 tuìzhuàn parihāṇi / to regress / to degenerate 於阿耨多羅三藐三菩提退轉者
170 3 dào way / road / path 當疾得佛道
171 3 十方諸佛 Shí Fāng zhū Fó the Buddhas of the Ten Directions 今現在十方諸佛
172 3 無處 wúchù nowhere 無處所
173 3 sàn to scatter / to break up / to disperse / to adjourn 散佛上
174 3 三千大千世界 sān qiān dà qiān shìjiè Three Thousandfold World System / trisāhasramahāsāhasralokadhātu / a great chiliocosm / trichiliocosm / the cosmos 三千大千世界眾生
175 3 空無 kōngwú śūnyatā / emptiness / emptiness of inherent existence 空無邊
176 3 huǐ to regret 不悔不難
177 3 sēng a monk 與比丘僧
178 3 shī to lose 若忘失
179 3 如是觀 rú shì guān Contemplate as Such 如是觀十二因緣
180 3 zhèng proof 行甚深義而不證是義
181 3 福德 fúdé merit earned / reward / good fortune and good moral conduct 修善福德
182 3 三昧 sānmèi samādhi / concentrated meditation / mental concentration 一切法三昧無邊
183 3 èr two 何等二
184 3 bàn to do / to manage / to handle / to go about / to run / to deal with 皆能成辦
185 3 辟支佛 Pìzhī Fó Pratyeka-Buddha / Pratyekabuddha 辟支佛所行
186 3 小乘 Xiǎoshèng Hinayana / Hīnayāna 汝若因小乘法
187 3 阿僧祇 āsēngzhǐ asamkhyeya / asaṃkhyeya / ten to the power one hundred and forty 今現在無量阿僧祇世界諸佛
188 3 rǎn to be contagious / to catch (illness) 一切法無染無離
189 3 wèn to ask 佛問須菩提
190 3 佛法 fófǎ Dharma / Dhárma / Dhamma / Buddha-Dhárma / Buddhist doctrine 現在諸佛法藏故
191 3 jié take by force / to coerce 千萬億那由他劫
192 3 huì can / be able to 爾時會中忉利諸天子
193 3 不善 bù shàn akuśala / akusala / unvirtuous / unwholesome / inauspicious 不善法無量
194 2 世間 shìjiān world / the human world 一切世間所應敬禮
195 2 有法 yǒufǎ something that exists 亦不見有法
196 2 四眾 sì zhòng the fourfold assembly / the four communities 四眾比丘
197 2 自在天 zìzaitiān Mahesvara / Mahesvara Deva / Mahissara 眾生主自在天王
198 2 liàng a quantity / an amount 我不說有般若波羅蜜有限有量
199 2 zuò seat 六百比丘從座而起
200 2 和合 héhé to mix / to blend / to converge / to join / to fuse 色離和合法
201 2 慈心 cíxīn compassion / a compassionate mind 欲以慈心恭敬供養我者
202 2 我所 wǒsuǒ conception of possession / mamakāra 我所說法
203 2 佛神力 fóshén lì power of the Buddha 佛神力故
204 2 自性 zìxìng svabhāva / intrinsic nature / original nature / intrinsic existence / essential nature 自性無故
205 2 不復 bùfù to not go back 皆不復見阿閦如來
206 2 千萬億 qiānwàn yì a trillion 百千萬億分不及一
207 2 zhù to help / to assist 若欲護助者
208 2 good fortune / happiness / luck 是福雖多
209 2 tóng like / same / similar 同號散花
210 2 無所畏 wú suǒ wèi without any fear 尚不得無所畏
211 2 shǎo few 其過尚少
212 2 mother 諸波羅蜜是諸菩薩母
213 2 作者 zuòzhě author / writer / composer 無作者
214 2 jiù to save / to rescue 無救眾生
215 2 布施 bùshī dana / giving / the practice of giving / generosity 是諸布施持戒
216 2 實相 shíxiàng dharmatā / true appearance / the nature of things / the ultimate essence of things 譬如我今稱揚讚歎實相菩薩
217 2 無故 wú gù unconditioned 自性無故
218 2 knee 右膝著地
219 2 命終 mìng zhōng to die / to end a life 從人間命終
220 2 jiě to loosen / to unfasten / to untie 如我解佛所說義
221 2 方便力 fāngbiàn lì the power of skillful means 亦能具足方便力
222 2 to protect / to guard 若欲護助者
223 2 深法 shēn fǎ a profound truth 而菩薩聞是深法
224 2 zhǔ owner 眾生主自在天王
225 2 無依 wú yī without basis / with nothing on which to rely / unreliable 無依眾生
226 2 jiàn arrow 箭去無礙
227 2 自在 zìzài at ease / at will / as one likes 未得自在
228 2 wáng Wang 眾生主自在天王
229 2 日光 rìguāng sunlight 色如日光
230 2 著地 zhuódì to touch the ground 右膝著地
231 2 xīn heart 善念在心
232 2 一句 yījù a phrase / one sentence 乃至忘失一句
233 2 guī to go back / to return 無歸眾生
234 2 shǔ to count 比丘僧數
235 2 zēng to hate / to detest / to abhor 如如來無憎無愛
236 2 hair 發大莊嚴
237 2 合掌 hézhǎng to join palms 合掌向佛
238 2 chóu to worry about 但一惡魔愁毒
239 2 受者 shòu zhě The Recipient 一切法無受者
240 2 圍繞 wéirǎo to revolve around / to center on / to circumambulate 圍繞說法時
241 2 遠離 yuǎnlí to be removed from / to be far away from 遠離聲聞
242 2 無礙 wú'ài unimpeded / unhindered / unobstructed / unfettered / unhampered 箭去無礙
243 2 jiān shoulder 偏袒右肩
244 2 to enter 而未入阿毘跋致地
245 2 無生 wúshēng anutpāda / unproduced / non-arising 信解一切法無生
246 2 梵行 fànxíng brahmacarya / pure practices / religious life 修行梵行
247 2 所生 suǒshēng parents (father and mother) 在所生處
248 2 小品般若波羅蜜經 Xiǎo Pǐn Bōrěbōluómì Jīng Xiaopin Boreboluomi Jing / The Perfection of Wisdom in Eight Thousand Lines 小品般若波羅蜜經卷第九
249 2 shēng sound 色如聲無邊
250 2 名為 míngwèi to be called 名為行般若波羅蜜
251 2 to arise / to get up 六百比丘從座而起
252 2 人間 rénjiān the human world / the world 從人間命終
253 2 彈指 tán zhǐ a snap of the fingers / a short moment 乃至彈指頃
254 2 梵天王 Fàntiān Wáng Brahmā 釋提桓因與梵天王
255 2 不足 bùzú insufficient / lacking / deficiency / not enough / inadequate / not worth 不足為難
256 2 一者 yī zhě first / firstly / the first is 一者
257 2 huá Chinese 即以此華
258 2 不分 bùfēn to not differentiate / to not distinguish 如是亦不分別
259 2 修行 xiūxíng pratipatti / spiritual practice 修行梵行
260 2 zuò to sit 菩薩坐道場時
261 2 disease / sickness / ailment 當疾得佛道
262 2 一切眾生 yī qiè zhòng shēng all sentient beings 不捨一切眾生
263 2 修習 xiūxí to practice / to cultivate 隨所修習
264 2 如火 rúhuǒ fiery 色如火
265 2 堅固 jiāngù solid / firm / hard / stable / steadfast 即是行堅固義
266 2 二者 èrzhě the two / both 二者
267 2 huàn a fantasy / an illusion 譬如幻所化人
268 2 無邊世界 wúbiān shìjiè the unbounded world 遍照無量無邊世界
269 2 言說 yán shuō to teach through speaking 一切法以言說故有
270 2 cáng to hide 現在諸佛法藏故
271 2 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 寧為多不
272 2 書寫 shūxiě to write 讀誦書寫
273 2 dàn dawn 若從旦至食時
274 2 信樂 xìn lè joy of believing 信樂受持
275 2 yǐng an image / a reflection 譬如影不作是念
276 2 zhōu a continent 無洲眾生
277 2 稱讚 chēngzàn to praise / to acclaim / to commend 有稱讚者
278 2 ài to obstruct / to hinder / to block / to deter 而無所礙
279 2 方便 fāngbiàn convenient 不得如是方便之力
280 2 六百 liù bǎi six hundred 六百比丘從座而起
281 2 shě to give 無舍眾生
282 2 光明 guāngmíng bright 為作光明
283 2 為難 wéinán to make things difficult for 不足為難
284 2 章句 zhāng jù words / sentences and phrases 當令章句分明
285 2 善法 shànfǎ a wholesome thing / a beneficial dharma 集無量善法
286 2 fēng wind 色如風
287 2 甚多 shén duō extremely many 甚多
288 2 道者 dàozhě a court official 是能隨學阿閦佛為菩薩時所行道者
289 2 to carve / to engrave 乃至一漏刻頃
290 2 佛教 fójiào Buddhism 佛教藏
291 2 所謂 suǒwèi so-called 所謂若聲聞地
292 2 食時 shíshí mealtime 若從旦至食時
293 2 無形 wúxíng formless / invisible 色無形無處
294 2 須彌山 Xūmí Shān Mount Sumeru / Mount Meru 色如須彌山莊嚴
295 2 不知 bùzhī do not know 法不知法
296 2 稱量 chēngliàng to weigh 若欲稱量般若波羅蜜
297 2 偏袒 piāntǎn to bare one shoulder 偏袒右肩
298 1 fàn Sanskrit 一切法梵相慈相
299 1 音聲 yīnshēng sound 一切音聲無邊
300 1 zhōng end / finish / conclusion 是菩薩終不墮三惡道
301 1 比丘尼 bǐqiūní Bhiksuni / a nun / a bhikṣuṇī / bhikkhunī 比丘尼
302 1 xiàn to appear / to manifest / to become visible 皆不復現
303 1 hot 一切法無熱
304 1 border / boundar / juncture 而不證實際
305 1 jiā house / home / residence 常得出家
306 1 得出 dechū to obtain (results) / to arrive at (a conclusion) 常得出家
307 1 賢聖 xián shèng āryapudgala / noble ones 賢聖畢竟清淨
308 1 無得 wú dé Non-Attainment 無得阿耨多羅三藐三菩提者
309 1 常生 cháng shēng eternal life 常生好處
310 1 一切法無相 yīqiē fǎ wúxiāng signlessness of all things 一切法無相
311 1 安樂 ānlè peaceful and happy / content 安樂利益諸世間故
312 1 梵眾天 Fàn Zhòng Tiān Brahma-parisadya Heaven / brahmakāyika / brahmapariṣadya / the Heaven of the Followers of Brahma 梵眾天
313 1 無趣 wúqù dull / vapid / colorless 無趣眾生
314 1 無所得 wú suǒ dé nothing to be attained 樂無所得行
315 1 好處 hǎochu benefit / advantage 常生好處
316 1 迦樓羅 jiālóuluó garuda 迦樓羅
317 1 假名 jiàmíng pseudonym 一切法但假名字
318 1 幻師 huànshī an illusionist / a conjurer 幻師去我近
319 1 佛法無邊 fófǎwúbiān the teachings of the Buddha are boundless 佛法無邊
320 1 後秦 Hòu Qín Later Qin 後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯
321 1 guǎng wide / large / vast 無廣天
322 1 fēn to separate / to divide into parts 百千萬億分不及一
323 1 壽命 shòumìng life span / life expectancy 壽命亦等
324 1 所聞 suǒwén what one hears 汝所聞受持
325 1 devoid of content / void / false / empty / vain 是善根不虛
326 1 標點 biāodiǎn punctuation / a punctuation mark 佛教電腦資訊庫功德會提供新式標點
327 1 心所 xīn suǒ a mental factor 諸心所行無邊
328 1 憂愁 yōuchóu to be worried 是時惡魔憂愁
329 1 lüè plan / strategy 今但略說
330 1 to grasp or hold with both hands 花悉滿掬
331 1 菩薩摩訶薩 púsà móhēsà bodhisattva mahāsattva 及諸菩薩摩訶薩
332 1 第一 dì yī first 最為第一
333 1 有限 yǒuxiàn limited / finite 我不說有般若波羅蜜有限有量
334 1 涅槃 Nièpán Final Nirvana / Nirvana / Nirvāṇa / Nibbāna 一切法如涅槃
335 1 尸羅波羅蜜 shīluó bōluómì sila-paramita / the paramita of proper conduct 尸羅波羅蜜
336 1 彼岸 bǐ àn the other shore 若菩薩欲到一切法彼岸
337 1 喪父 sàngfù to be orphaned of one's father 譬如新喪父母
338 1 摩睺羅伽 móhóuluójiā mohoraja 摩睺羅伽
339 1 檀波羅蜜 tán bōluómì dana-paramita / the paramita of generosity 則具足檀波羅蜜
340 1 色相 sèxiāng coloration / hue 色相無邊
341 1 光音天 Wúliàng Guāng Tiān Abhasvara Heaven / The Heaven of Radiant Sound 光音天
342 1 不可思議 bù kě sīyì inconceivable / unimaginable / unfathomable 一切法不可思議
343 1 大梵天 Dà Fàntiān Mahabrahma / Mahābrahmā / Brahmā 大梵天
344 1 淨天 jìng tiān pure devas 淨天
345 1 contrary / opposite / backwards / upside down 不謗不逆
346 1 兜術天 Dōushùtiān Tuṣita / Tushita / Tuṣita-deva / Tuṣita Heaven / Tuṣita gods 兜術天上行般若波羅蜜易故
347 1 huì anger / rage 無過無恚
348 1 相比 xiāngbǐ to be compared to 善根福德不可相比
349 1 通利 tōng lì sharp intelligence 悉令通利
350 1 有如 yǒurú to be like / similar to / alike 有如是等無量因緣故
351 1 香象 xiāng xiàng Gandhahastī 如香象菩薩
352 1 佛學 Fóxué Buddhism / Buddhist philosophy 諸佛學是般若波羅蜜
353 1 chì red / scarlet 青黃赤白無量色光
354 1 zhì wisdom / knowledge / understanding 諸佛薩婆若智
355 1 安慰 ānwèi to comfort / to console 請問安慰
356 1 隨事 suíshì according to [his] post 隨事能作
357 1 所見 suǒjiàn what one seen / all one sees 為如來所見
358 1 青黃 qīnghuáng greenish yellow / sallow (of complexion) 青黃赤白無量色光
359 1 皆大歡喜 jiē dà huānxǐ to everyone's delight and satisfaction 皆大歡喜
360 1 那由他 nàyóutā a nayuta 千萬億那由他劫
361 1 法藏 fǎzàng sūtra repository / sūtra hall 是諸佛無盡法藏
362 1 道場 dàochǎng place of practice / a Dharma center 菩薩坐道場時
363 1 二十六 èrshíliù 26 / twenty-six 摩訶般若波羅蜜隨知品第二十六
364 1 分明 fēnmíng clear 當令章句分明
365 1 神力 shénlì spiritual powers / divine powers / spiritual strength 佛攝神力
366 1 卷第九 juǎn dì jiǔ scroll 9 小品般若波羅蜜經卷第九
367 1 第九 dì jiǔ ninth 小品般若經卷第九
368 1 星宿劫 xīngxiù jié Naksatra kalpa / the future kalpa 當於星宿劫得成佛
369 1 xìn to believe / to trust 若有信般若波羅蜜
370 1 善念 shàn niàn Virtuous Thoughts 善念在心
371 1 作對 zuòduì to be hostile towards 不與眼作對
372 1 shè to absorb / to assimilate 佛攝神力
373 1 工匠 gōngjiàng an artisan / a smith 譬如工匠
374 1 to remember / to memorize / to bear in mind 必得阿耨多羅三藐三菩提記
375 1 guāng light 光天
376 1 通達 tōngdá to understand thoroughly / to access 一切法通達相
377 1 作惡 zuòè to do evil 皆作惡魔
378 1 梵天 Fàntiān Brahma 上至梵天
379 1 資訊 zīxùn information 佛教電腦資訊庫功德會提供新式標點
380 1 xiū to decorate / to embellish 當修般若波羅蜜
381 1 堅牢 jiānláo strong / firm 不堅牢故
382 1 shēn human body / torso 還遶身三匝
383 1 滿 mǎn full 花悉滿掬
384 1 虛假 xūjiǎ false / fake 一切法虛假為用
385 1 五色 wǔ sè the five primary colors 其世界常雨五色好華
386 1 優婆夷 yōupóyí Upasika / a female lay Buddhist 優婆夷
387 1 無能 wúnéng incapable / incompetent 無能得便
388 1 電腦 diànnǎo computer 佛教電腦資訊庫功德會提供新式標點
389 1 心得 xīndé experience or skill gained through study or work 心得自在
390 1 to translate / to interpret 後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯
391 1 xīn new / fresh / modern 譬如新喪父母
392 1 曼陀羅華 màntuóluó huà mandārava flower / mandāra flower / coral tree flower 以天曼陀羅華
393 1 少淨天 Shǎo Jìng Tiān Parittasubha Heaven / The Heaven of Limited Purity 少淨天
394 1 證法 zhèngfǎ realization of the Dhama / practice of the Dharma / adhigamadharma 所證法亦不可得
395 1 jiāo to teach / to educate / to instruct 教三千大千世界眾生
396 1 同等 tóngděng equal / same rank 悉皆同等
397 1 無量淨天 Wúliàng Jìng Tiān Apramanasubha Heaven / The Heaven of Infinite Purity 無量淨天
398 1 經卷 jīngjuǎn volumes of classics / volumes of scriptures / ancient scrolls 小品般若經卷第九
399 1 兜率天 Dōushuàitiān Tusita Heaven / Tuṣita / Tushita / Tuṣita-deva / Tuṣita Heaven / Tuṣita gods 若於兜率天上命終
400 1 梵輔天 Fàn Fǔ Tiān Brahma-Purohita Heaven / The Heaven of the Ministers of Brahma 梵輔天
401 1 機關 jīguān organization 於機關木人
402 1 教化 jiāohuà transformative teaching / to enlighten 此則是我所用教化
403 1 zhòng many / numerous 諸菩薩眾
404 1 善男子 shàn nánzǐ a good man / a son of a noble family 善男子
405 1 行菩薩道 xíng pú sà dào practice the bodhisattva path 行菩薩道
406 1 羼提波羅蜜 chàntí bōluómì ksanti-paramita / the paramita of tolerance / the paramita of forbearance 羼提波羅蜜
407 1 happy / glad / cheerful / joyful 樂無所得行
408 1 常法 chángfǎ fixed laws / convention / normal practice / conventional treatment 諸佛常法
409 1 four 成就是四功德
410 1 dào to arrive 若菩薩欲到一切法彼岸
411 1 無言 wúyán to remain silent / to have nothing to say 一切法無言說
412 1 xiào to smile / to laugh 諸佛不以無因緣而笑
413 1 bàng to slander / to defame / to speak ill of 不謗不逆
414 1 二邊 èr biān two extremes 離於二邊
415 1 本來 běnlái original 一切法本來清淨
416 1 wood / lumber 於機關木人
417 1 因緣生 yīn yuán shēng produced from causes and conditions 無因緣生
418 1 地中 dìzhōng secondary buildings on monastery grounds 而於阿毘跋致地中
419 1 色心 sè xīn form and the formless 色心所行故無邊
420 1 人中 rénzhōng mānuṣyaka / a multitude of men 人中
421 1 萬劫 wànjié ten thousand kalpas 俱二萬劫
422 1 warehouse / storehouse / library / store 佛教電腦資訊庫功德會提供新式標點
423 1 國界 guójiè national boundary / border between countries 國界嚴飾
424 1 如今 rújīn nowadays / now 如今阿閦佛
425 1 shèn cautious 慎莫忘失
426 1 所得 suǒdé what one acquires / one's gains 如十方諸佛所得諸法相
427 1 不如 bùrú not equal to / not as good as 不如聲聞人
428 1 菩提 pútí bodhi / enlightenment / awakening 一切法是菩提覺以佛慧
429 1 得便 debiàn at one's convenience / when one has time 無能得便
430 1 to allow / to permit 諸佛所許
431 1 百分 bǎifēn one hundredth 百分不及一
432 1 不退轉 bùtuìzhuàn avaivartika / non-retrogression 若諸菩薩不退轉者
433 1 發心 fàxīn to make a vow to acheive supreme enlightenment / to act with bodhicitta 而能發心
434 1 辨識 biànshí to identify / to recognize 自行掃瞄辨識
435 1 自行 zìxíng voluntary / autonomous 自行掃瞄辨識
436 1 小品般若 Xiǎo Pǐn Bōrě Aṣṭasāhasrikā Prajñāpāramitā / The Perfection of Wisdom in Eight Thousand Lines 小品般若經卷第九
437 1 book / volume
438 1 證實 zhèngshí to confirm / to verify 而不證實際
439 1 化作 huàzuò to change into / to turn into / to become 一一化作爾所惡魔
440 1 震動 zhèndòng to shake 能以足指震動三千大千世界
441 1 shè to shoot [an arrow] / to launch [ a rocket] / to fire [a missile] 譬如仰射虛空
442 1 幻人 huànrén an illusionist / a conjurer 猶如幻人
443 1 不畏 bùwèi unafraid / to defy 不驚不畏
444 1 算數 suànshù arithmetic 乃至算數譬喻所不能及
445 1 發阿耨多羅三藐三菩提心 fā anòuduōluósānmiǎosānpútíxīn aspire t o supreme perfect enlightenment 若人發阿耨多羅三藐三菩提心
446 1 色光 sèguāng colored light 青黃赤白無量色光
447 1 common / general / popular / everywhere / universal / extensive 普皆稱揚讚歎諸菩薩不
448 1 知見 zhījiàn to know by seeing 得無礙知見
449 1 阿毘跋致菩薩 āpíbázhì púsà irreversible bodhisattva 稱揚讚歎諸阿毘跋致菩薩
450 1 yào a pharmaceutical / medication / medicine / a drug / a remedy 一切法是藥
451 1 無相 wúxiāng animitta / signlessness / without an appearance 無相
452 1 不生 bùshēng nonarising / anutpāda 不生餘處
453 1 lóng dragon
454 1 easy / simple 兜術天上行般若波羅蜜易故
455 1 佛慧 fó huì Buddha's wisdom 一切法是菩提覺以佛慧
456 1 猶如 yóurú to be similar to / to appear to be 猶如幻人
457 1 gài a lid / top / cover 功德蓋少不足言
458 1 無住 wúzhù non-attachment / non-abiding 無住如者
459 1 陰天 yīntiān cloudy day / overcast sky 無陰天
460 1 須臾 xūyú a moment 乃至須臾
461 1 佛地 fódì Buddha stage / Buddha ground / buddha-bhūmi 近於佛地
462 1 持戒 chí jiè morality / to uphold precepts 是諸布施持戒
463 1 半日 bàn rì half a day 何況一日半日
464 1 不以 bùyǐ not because of 諸佛不以無因緣而笑
465 1 最為 zuìwèi the most 最為第一
466 1 無有 wú yǒu there is not 無有是處
467 1 得佛 dé fó to become a Buddha 當疾得佛道
468 1 qiú to request 求阿羅漢
469 1 知者 zhī zhě the wise man 非知者
470 1 三千世界 sān qiān shìjiè trisāhasramahāsāhasralokadhātu / a great chiliocosm / trichiliocosm / the cosmos 三千世界惡魔皆悉愁毒耶
471 1 譬喻 pìyù simile / rhetorical comparison / analogy 乃至算數譬喻所不能及
472 1 妙見 Miàojiàn Sudrsa / Sudassa 妙見天
473 1 nán male 若男若女
474 1 輸入 shūrù to input 小組輸入
475 1 hào number 同號散花
476 1 修善 xiū shàn to cultivate goodness 修善福德
477 1 無生法忍 wú shēng fǎ rěn patient belief in the truth of no rebirth / acceptance of non-arising dharmas 而未得無生法忍
478 1 忉利 Dāolì Trayastrimsa Heaven / Tavatimsa / The Heaven of Thirty-Three Gods 爾時會中忉利諸天子
479 1 níng Nanjing 寧為多不
480 1 新式 xīnshì new type / latest type / new-style 佛教電腦資訊庫功德會提供新式標點
481 1 當令 dānglìng to be in season / seasonal 當令章句分明
482 1 hǎo good 其世界常雨五色好華
483 1 yǎng to look up 譬如仰射虛空
484 1 Māra 皆作惡魔
485 1 識相 shíxiāng to be sensible / to be tactful 識相無邊
486 1 疑悔 yíhuǐ doubt and regret 此中誰當疑悔難者
487 1 二十五 èrshíwǔ twenty five 摩訶般若波羅蜜見阿閦佛品第二十五
488 1 to be kind / to be charitable / to be benevolent 一切法梵相慈相
489 1 jué to awake 一切法是菩提覺以佛慧
490 1 無小天 wúxiǎotiān Akaniṣṭha / Akanistha / Akaniṭṭha 無小天上諸天
491 1 sufficient / enough 能以足指震動三千大千世界
492 1 rain 其世界常雨五色好華
493 1 無明 wúmíng ignorance / avidyā / avijjā 無明眾生
494 1 bǎi one hundred 百千萬億分不及一
495 1 十方 shí fāng the ten directions 現在十方無量無邊阿僧祇世界諸佛
496 1 移動 yídòng movement 不可移動
497 1 識心 shí xīn the controlling function of the mind 識心所行故無邊
498 1 letter / symbol / character 一切法但假名字
499 1 退 tuì to retreat / to move back 不見有法可退者
500 1 頂上 dǐng shàng on top of/at the summit 從頂上入

Frequencies of all Words

Top 500

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 161 般若波羅蜜 Bōrěbōluómì Prajñāpāramitā / Prajnaparamita / Perfection of Wisdom 菩薩行般若波羅蜜
2 96 dāng to be / to act as / to serve as 當知是菩薩
3 96 shì is / are / am / to be 即是行甚深義
4 92 如是 rúshì thus / so 如是
5 89 also / too 所用取證法亦不可得
6 75 菩薩 púsà bodhisatta 稱揚菩薩品第二十三
7 71 zhū all / many / various 如如來無諸分別
8 69 xíng to walk / to move 即是行甚深義
9 64 purposely / intentionally / deliberately / knowingly 何以故
10 63 zhī to know 當知是菩薩
11 59 not / no 行甚深義而不證是義
12 57 須菩提 xūpútí Subhuti / Subhūti 爾時須菩提白佛言
13 55 ruò to seem / to be like / as 所謂若聲聞地
14 53 Buddha / Awakened One 如我解佛所說義
15 51 such as / for example / for instance 如我解佛所說義
16 44 wèi for / to 若菩薩為無量無邊眾生故
17 43 阿難 Ānán Ānanda / Ananda 阿難即從座而起
18 42 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 取證者不可得
19 41 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 如我解佛所說義
20 39 no 如如來無憎無愛
21 37 in / at 於機關木人
22 34 to leave / to depart / to go away / to part 虛空離故
23 34 I / me / my 如我解佛所說義
24 34 一切法 yīqiē fǎ all dharmas / all things / sarvadharma 一切法亦離
25 31 de potential marker 未得阿毘跋致者
26 31 世尊 Shìzūn World-Honored One / Bhagavat / Bhagavān / Buddha 世尊
27 30 rén person / people / a human being 於機關木人
28 29 shí knowledge / understanding 識亦離
29 29 阿耨多羅三藐三菩提 ānòuduōluó sānmiǎo sānpútí anuttara-samyak-sambodhi / anuttara samyaksaṃbodhi / anuttarasamyaksaṃbodhi / unsurpassed complete perfect enlightenment 近阿耨多羅三藐三菩提
30 29 method / way 所用取證法亦不可得
31 29 jiē all / each and every / in all cases 皆能成辦
32 29 color 色亦離
33 28 xiǎng to think
34 28 shòu to suffer / to be subjected to
35 26 ér and / as well as / but (not) / yet (not) 行甚深義而不證是義
36 25 眾生 zhòngshēng beings / all living things / all sentient beings 若菩薩為無量無邊眾生故
37 24 shí time / a point or period of time 若菩薩行般若波羅蜜時
38 24 zuò to do 不作是念
39 23 何以 héyǐ why 何以故
40 23 shuō to say / said / to speak / to talk / speaks 如我解佛所說義
41 21 niàn to read aloud 不作是念
42 21 無邊 wúbiān without boundaries / limitless / boundless 若菩薩為無量無邊眾生故
43 21 菩薩行 púsà xíng bodhisattva-caryā / bodhisattva-carita / bodhisattva practice / actions of bodhisattvas 菩薩行般若波羅蜜
44 21 無量 wúliàng immeasurable / unlimited 若菩薩為無量無邊眾生故
45 17 desire 是人欲度眾生
46 16 to go 辟支佛地去我遠
47 16 cóng from 六百比丘從座而起
48 15 現在 xiànzài at present / in the process of 今現在無量阿僧祇世界諸佛
49 15 zhōng middle 說我國中諸菩薩名
50 14 you / thou 汝行是行
51 14 聲聞 shēngwén Sravaka Realm / Sravaka / Śrāvaka / a distinguished disciple of the Buddha 所謂若聲聞地
52 14 shēng to be born / to give birth 何況得無生者
53 13 so as to / in order to 以天曼陀羅華
54 13 稱揚 chēngyáng to praise / to commend 稱揚菩薩品第二十三
55 13 yǒu is / are / to exist 有稱讚者
56 13 néng can / able 隨事能作
57 12 讚歎 zàntàn to sigh or gasp in admiration / to praise highly 悉皆稱揚讚歎
58 12 無分別 wú fēn bié Non-Discriminative 虛空無分別故
59 12 不可得 bù kě dé unobtainable 取證者不可得
60 12 虛空 xūkōng empty space 譬如虛空
61 12 何況 hékuàng much less / let alone 何況信解如所說行
62 11 promptly / right away / immediately 即是行甚深義
63 11 阿毘跋致 āpíbázhì avivaha / irreversible 即是阿毘跋致
64 11 xué to study / to learn 是能隨學阿閦佛為菩薩時所行道者
65 11 yán to speak / to say / said 爾時須菩提白佛言
66 11 shàng still / yet / to value 尚得饒益
67 11 說法 shuō fǎ a statement / wording 圍繞說法時
68 11 所行 suǒxíng actions / practice 菩薩所行不難
69 11 是故 shìgù therefore / so / consequently 是故當知是菩薩所為甚難
70 11 不見 bújiàn to not see 亦不見我行般若波羅蜜
71 11 suí to follow 隨所修習
72 11 jìn nearby 近阿耨多羅三藐三菩提
73 10 ài to love 如如來無憎無愛
74 10 辟支佛地 pìzhīfódì stage of pratyekabuddha / pratyekabuddhabhūmi 若辟支佛地
75 10 zhòng heavy 其過甚重
76 10 nán difficult / arduous / hard 菩薩所為甚難
77 10 惡魔 èmó Māra 一一化作爾所惡魔
78 10 無盡 wújìn endless / inexhaustible 是諸佛無盡法藏
79 9 諸天 zhūtiān devas 爾時欲界諸天子作是念
80 9 不得 bùdé must not / may not / not be allowed / cannot 尚不得阿耨多羅三藐三菩提
81 9 jīn today / modern / present / current / this / now 今現在無量阿僧祇世界諸佛
82 9 過去 guòqù past / previous/ former 是過去
83 9 kōng empty / void / hollow 空故
84 9 不能 bù néng cannot / must not / should not 皆不能壞是行般若波羅蜜菩薩
85 9 一切 yīqiè all / every / everything 一切世間所應敬禮
86 9 乃至 nǎizhì and even 乃至算數譬喻所不能及
87 8 yuǎn far / distant 是遠是近
88 8 受持 shòuchí to accept and maintain faith / to uphold 信樂受持
89 8 未來 wèilái future 未來
90 8 gào to tell / to say / said / told 佛告須菩提
91 8 wén to hear 若菩薩聞如是說
92 8 to reach 及諸天子
93 8 méi not have 不沒不退
94 8 wèi Eighth earthly branch 未得阿毘跋致者
95 8 憍尸迦 Jiāoshījiā Śakra / Sakka / Śakra Devānām Indra / Kauśika 憍尸迦
96 8 白佛 bái fó to address the Buddha 爾時須菩提白佛言
97 8 佛說 Fó shuō buddhavacana / the Buddha's teaching 佛說眾生不可得
98 8 shén what 菩薩所為甚難
99 7 meaning / sense 即是行甚深義
100 7 already / afterwards 散已
101 7 xiāng each other / one another / mutually 能行一切法寂滅相
102 7 huài bad / spoiled / broken / defective 皆不能壞是行般若波羅蜜菩薩
103 7 yīng should / ought 一切世間所應敬禮
104 7 zuì most / extremely / exceedingly 最大最勝
105 7 供養 gòngyǎng to make offerings / to provide offerings / to worship 諸天皆來供養恭敬
106 7 zhì to / until 必至阿毘跋致
107 7 因緣 yīnyuán Cause and Condition / principal and secondary causes / chain of cause and effect / primary cause / nidāna 菩薩何因緣故
108 7 lái to come 如如來無憎無愛
109 7 譬如 pìrú for examlpe 譬如虛空
110 7 his / hers / its / theirs 說其名字
111 7 比丘 bǐqiū Bhiksu / a monk / bhikṣu / bhikkhu 與比丘僧
112 7 阿閦佛 Āchù Fó Akṣobhya / Aksobhya Buddha 於阿閦佛所
113 7 薩婆若 sàpóruò sarvajña 當住薩婆若
114 7 shéi who / whoever 誰當住薩婆若
115 6 爾時 ěr shí at that time 爾時須菩提白佛言
116 6 tiān day 光天
117 6 不盡 bùjìn not completely / endlessly 而般若波羅蜜不盡
118 6 děng et cetera / and so on 假令如恒河沙等世界眾生
119 6 囑累 zhǔlèi to entrust somebody to carry a burden 摩訶般若波羅蜜囑累品第二十四
120 6 世界 shìjiè the world / the universe / the cosmos 今現在無量阿僧祇世界諸佛
121 6 big / great / huge / large / major 發大莊嚴
122 6 阿修羅 āxiūluó Asura / Asura Realm 阿修羅中
123 6 釋提桓因 Shìtíhuányīn Śakra / Sakka / Śakra Devānām Indra / Kauśika 釋提桓因與梵天王
124 6 child / son 爾時欲界諸天子作是念
125 6 xìng gender 一切法性清淨
126 6 如來 Rúlái Thus-Come (tathagata) / Tathāgata / Thus Come One 如來所化人無分別故
127 6 this / these 此中誰當疑悔難者
128 5 化人 huàrén a conjured person 譬如幻所化人
129 5 guān to look at / to watch / to observe 觀者去我遠
130 5 one 百分不及一
131 5 甚深 shénshēn very profound / what is deep 即是行甚深義
132 5 poison / venom 甚大憂毒
133 5 otherwise / but / however 則離聲聞
134 5 善根 shàngēn virtuous roots / wholesome roots / kuśalamūla 種諸善根
135 5 soil / ground / land 所謂若聲聞地
136 5 讀誦 dúsòng to read aloud / to recite 讀誦書寫
137 5 chù a place / location / a spot / a point 沒處
138 5 如是說 rú shì shuō Thus Said 若菩薩聞如是說
139 5 jiàn to see 摩訶般若波羅蜜見阿閦佛品第二十五
140 5 不可 bù kě cannot / should not / must not / forbidden / prohibited 說不可盡
141 5 zhǒng kind / type 種諸善根
142 5 功德 gōngdé guṇa / achievements and virtue / merit 成就是四功德
143 5 zhù to dwell / to live / to reside 當住薩婆若
144 5 can / may / permissible 所可度者不可得
145 5 阿羅漢 Āluóhàn Arhat 求阿羅漢
146 5 jīng to be surprised / to be frightened / to be scared 不驚不怖
147 5 六波羅蜜 Liù Bōluómì Six Pāramitās / Six Perfections 當善學六波羅蜜
148 5 信解 xìnjiě adhimokṣa / adhimoksa / adhimokkha / resolution / determination / zeal 信解一切法無生
149 5 to reply / to answer 如是答
150 5 shàn virtuous / wholesome / benevolent / well-disposed 當善學六波羅蜜
151 5 extra / surplus / remainder 餘事去我遠
152 5 shàng top / a high position 無小天上諸天
153 5 一日 yī rì one [whole] day 乃至一日
154 5 波羅蜜 bōluómì paramita / pāramitā / perfection 摩訶般若波羅蜜囑累品第二十四
155 4 所為 suǒwèi what one does / doings 菩薩所為甚難
156 4 二法 èr fǎ two dharmas / two kinds of dharma 菩薩成就二法
157 4 qǐng unit of area equal to 100 mu or 6.6667 hectacres 乃至一漏刻頃
158 4 恭敬 gōngjìng to bow / to revere / to hold in deferential respect 諸天皆來供養恭敬
159 4 最上 zuìshàng supreme 最上最妙
160 4 that / those 彼諸比丘
161 4 and 如人與虛空共鬪
162 4 chū to go out / to leave 從口而出
163 4 不退 bùtuì to not leave / to not go back 不沒不退
164 4 世間天 shìjiān tiān world-devas / earthly kings 於一切世間天
165 4 佛世界 fó shìjiè a Buddha realm 不見此佛世界
166 4 jìn to the greatest extent / utmost 說不可盡
167 4 諸法 zhū fǎ sarvadharma / all things / all dharmas 不見諸法
168 4 dàn but / yet / however 若人但聞般若波羅蜜
169 4 十二因緣 shí èr yīnyuán the twelve nidanas / the twelve nidānas / the twelve causes and conditions 如是觀十二因緣
170 4 成就 chéngjiù accomplishment / success / achievement 菩薩成就二法
171 4 to be terrified / to be afraid / to be frightened 不驚不怖
172 4 zhī him / her / them / that 我當度之
173 4 具足 jùzú complete / full / perfect 功德具足
174 4 以是 yǐshì for that reason / therefore / for this reason 是人當以是心
175 4 敬禮 jìnglǐ to salute / to pay respect to 一切世間所應敬禮
176 4 莊嚴 zhuāngyán stately / solemn 發大莊嚴
177 4 品第 pǐndì grade (i.e. quality) / rank 稱揚菩薩品第二十三
178 4 如如 rúrú tathatā / suchness / inherent nature / true nature / tathata 如如來無憎無愛
179 4 to know / to learn about / to comprehend 花悉滿掬
180 4 capacity / degree / a standard / a measure 所可度者不可得
181 4 yòu right / right-hand 偏袒右肩
182 4 cháng always / ever / often / frequently / constantly 常得出家
183 4 certainly / must / will / necessarily 必至阿毘跋致
184 4 guò to cross / to go over / to pass 其過尚少
185 4 大海 dàhǎi sea / ocean 如大海水
186 4 無所有 Wú Suǒyǒu nothingness 無所有故
187 4 power / force / strength 尚不得諸力
188 4 zài in / at 在所生處
189 4 行者 xíngzhě practitioner 不離是般若波羅蜜行者
190 3 分別 fēnbié to differentiate / to distinguish 如如來無諸分別
191 3 yōu to worry / to be concerned 甚大憂毒
192 3 gèng more / even more 更無法可得
193 3 what / where / which 菩薩何因緣故
194 3 yòng to use / to apply 所用取證法亦不可得
195 3 弟子 dìzi disciple / follower / student 不於弟子所種善根
196 3 清淨 qīngjìng peaceful / quiet / tranquil / pure 一切法本來清淨
197 3 學者 xuézhě scholar 菩薩如是學者
198 3 名字 míngzi full name 說其名字
199 3 shuǐ water 如大海水
200 3 摩訶般若 móhē bōrě great wisdom / mahāprajñā 摩訶般若波羅蜜囑累品第二十四
201 3 suī although / even though 雖未得阿毘跋致
202 3 shèng to beat / to win / to conquer 最大最勝
203 3 大師 dàshī venerable master / great master / master 如我今為大師
204 3 zhì to place / to lay out 置此一日
205 3 師子吼 shīzǐ hǒu lion’s roar 如師子吼
206 3 dialect / language / speech 須菩提語諸天子
207 3 to gather / to collect 集無量善法
208 3 微笑 wēixiào to smile 佛即微笑
209 3 chéng to finish / to complete / to accomplish / to succeed / to perfect 皆能成辦
210 3 miào wonderful / fantastic 最上最妙
211 3 shēn deep 能行如是深般若波羅蜜
212 3 gòng together 如人與虛空共鬪
213 3 恒河沙 hénghéshā grains of sand in the Ganges River / innumerable 假令如恒河沙等世界眾生
214 3 不捨 bùshě reluctant to part with / unwilling to let go of 不捨一切眾生
215 3 shì matter / thing / item 餘事去我遠
216 3 上行 shàng xíng up / to go against the current / to submit (a document) to higher authorities 我等皆當行是上行
217 3 to doubt / to disbelieve 信解不疑
218 3 能行 néngxíng ability to act 能行如是深般若波羅蜜
219 3 biān side / boundary / edge / margin 空無邊
220 3 大會 dàhuì general assembly / convention 見阿閦佛在大會中
221 3 lòu to leak / to drip 乃至一漏刻頃
222 3 取證 qǔzhèng to collect evidence 取證者不可得
223 3 wàng to forget / neglect / to miss / to omit 若忘失
224 3 duò to fall / to sink 墮聲聞地
225 3 退轉 tuìzhuàn parihāṇi / to regress / to degenerate 於阿耨多羅三藐三菩提退轉者
226 3 zhe indicates that an action is continuing 無貪著
227 3 dào way / road / path 當疾得佛道
228 3 十方諸佛 Shí Fāng zhū Fó the Buddhas of the Ten Directions 今現在十方諸佛
229 3 無處 wúchù nowhere 無處所
230 3 sàn to scatter / to break up / to disperse / to adjourn 散佛上
231 3 三千大千世界 sān qiān dà qiān shìjiè Three Thousandfold World System / trisāhasramahāsāhasralokadhātu / a great chiliocosm / trichiliocosm / the cosmos 三千大千世界眾生
232 3 空無 kōngwú śūnyatā / emptiness / emptiness of inherent existence 空無邊
233 3 huǐ to regret 不悔不難
234 3 sēng a monk 與比丘僧
235 3 shī to lose 若忘失
236 3 如是觀 rú shì guān Contemplate as Such 如是觀十二因緣
237 3 zhèng proof 行甚深義而不證是義
238 3 福德 fúdé merit earned / reward / good fortune and good moral conduct 修善福德
239 3 三昧 sānmèi samādhi / concentrated meditation / mental concentration 一切法三昧無邊
240 3 èr two 何等二
241 3 bàn to do / to manage / to handle / to go about / to run / to deal with 皆能成辦
242 3 辟支佛 Pìzhī Fó Pratyeka-Buddha / Pratyekabuddha 辟支佛所行
243 3 小乘 Xiǎoshèng Hinayana / Hīnayāna 汝若因小乘法
244 3 阿僧祇 āsēngzhǐ asamkhyeya / asaṃkhyeya / ten to the power one hundred and forty 今現在無量阿僧祇世界諸佛
245 3 rǎn to be contagious / to catch (illness) 一切法無染無離
246 3 wèn to ask 佛問須菩提
247 3 佛法 fófǎ Dharma / Dhárma / Dhamma / Buddha-Dhárma / Buddhist doctrine 現在諸佛法藏故
248 3 jié take by force / to coerce 千萬億那由他劫
249 3 huì can / be able to 爾時會中忉利諸天子
250 3 不善 bù shàn akuśala / akusala / unvirtuous / unwholesome / inauspicious 不善法無量
251 3 無法 wúfǎ unable / incapable 更無法可得
252 2 世間 shìjiān world / the human world 一切世間所應敬禮
253 2 有法 yǒufǎ something that exists 亦不見有法
254 2 四眾 sì zhòng the fourfold assembly / the four communities 四眾比丘
255 2 自在天 zìzaitiān Mahesvara / Mahesvara Deva / Mahissara 眾生主自在天王
256 2 liàng a quantity / an amount 我不說有般若波羅蜜有限有量
257 2 何等 héděng which? / what? / how? / what? 何等二
258 2 zuò seat 六百比丘從座而起
259 2 和合 héhé to mix / to blend / to converge / to join / to fuse 色離和合法
260 2 慈心 cíxīn compassion / a compassionate mind 欲以慈心恭敬供養我者
261 2 我所 wǒsuǒ conception of possession / mamakāra 我所說法
262 2 不及 bùjí not as good as / inferior to 百分不及一
263 2 佛神力 fóshén lì power of the Buddha 佛神力故
264 2 自性 zìxìng svabhāva / intrinsic nature / original nature / intrinsic existence / essential nature 自性無故
265 2 不復 bùfù to not go back 皆不復見阿閦如來
266 2 千萬億 qiānwàn yì a trillion 百千萬億分不及一
267 2 zhù to help / to assist 若欲護助者
268 2 good fortune / happiness / luck 是福雖多
269 2 tóng like / same / similar 同號散花
270 2 無所畏 wú suǒ wèi without any fear 尚不得無所畏
271 2 shǎo few 其過尚少
272 2 mother 諸波羅蜜是諸菩薩母
273 2 作者 zuòzhě author / writer / composer 無作者
274 2 jiù to save / to rescue 無救眾生
275 2 布施 bùshī dana / giving / the practice of giving / generosity 是諸布施持戒
276 2 實相 shíxiàng dharmatā / true appearance / the nature of things / the ultimate essence of things 譬如我今稱揚讚歎實相菩薩
277 2 無故 wú gù unconditioned 自性無故
278 2 knee 右膝著地
279 2 命終 mìng zhōng to die / to end a life 從人間命終
280 2 jiě to loosen / to unfasten / to untie 如我解佛所說義
281 2 方便力 fāngbiàn lì the power of skillful means 亦能具足方便力
282 2 to protect / to guard 若欲護助者
283 2 深法 shēn fǎ a profound truth 而菩薩聞是深法
284 2 zhǔ owner 眾生主自在天王
285 2 無依 wú yī without basis / with nothing on which to rely / unreliable 無依眾生
286 2 jiàn arrow 箭去無礙
287 2 自在 zìzài at ease / at will / as one likes 未得自在
288 2 wáng Wang 眾生主自在天王
289 2 究竟 jiūjìng after all / actually / in the end 無究竟道眾生
290 2 日光 rìguāng sunlight 色如日光
291 2 著地 zhuódì to touch the ground 右膝著地
292 2 xīn heart 善念在心
293 2 一句 yījù a phrase / one sentence 乃至忘失一句
294 2 必得 bìděi must 必得阿耨多羅三藐三菩提記
295 2 guī to go back / to return 無歸眾生
296 2 shǔ to count 比丘僧數
297 2 ěr thus / so / like that 爾乃為難
298 2 zēng to hate / to detest / to abhor 如如來無憎無愛
299 2 míng measure word for people 說我國中諸菩薩名
300 2 有所 yǒusuǒ somewhat / to some extent 有所受持
301 2 hair 發大莊嚴
302 2 合掌 hézhǎng to join palms 合掌向佛
303 2 chóu to worry about 但一惡魔愁毒
304 2 受者 shòu zhě The Recipient 一切法無受者
305 2 畢竟 bìjìng after all / all in all 而眾生畢竟不可得
306 2 圍繞 wéirǎo to revolve around / to center on / to circumambulate 圍繞說法時
307 2 遠離 yuǎnlí to be removed from / to be far away from 遠離聲聞
308 2 無礙 wú'ài unimpeded / unhindered / unobstructed / unfettered / unhampered 箭去無礙
309 2 jiān shoulder 偏袒右肩
310 2 to enter 而未入阿毘跋致地
311 2 無生 wúshēng anutpāda / unproduced / non-arising 信解一切法無生
312 2 梵行 fànxíng brahmacarya / pure practices / religious life 修行梵行
313 2 所生 suǒshēng parents (father and mother) 在所生處
314 2 則是 zéshì only 此則是我所用教化
315 2 小品般若波羅蜜經 Xiǎo Pǐn Bōrěbōluómì Jīng Xiaopin Boreboluomi Jing / The Perfection of Wisdom in Eight Thousand Lines 小品般若波羅蜜經卷第九
316 2 shēng sound 色如聲無邊
317 2 名為 míngwèi to be called 名為行般若波羅蜜
318 2 to arise / to get up 六百比丘從座而起
319 2 人間 rénjiān the human world / the world 從人間命終
320 2 彈指 tán zhǐ a snap of the fingers / a short moment 乃至彈指頃
321 2 梵天王 Fàntiān Wáng Brahmā 釋提桓因與梵天王
322 2 皆因 jiēyīn simply because / all because 皆因於空
323 2 不足 bùzú insufficient / lacking / deficiency / not enough / inadequate / not worth 不足為難
324 2 一者 yī zhě first / firstly / the first is 一者
325 2 huá Chinese 即以此華
326 2 不分 bùfēn to not differentiate / to not distinguish 如是亦不分別
327 2 修行 xiūxíng pratipatti / spiritual practice 修行梵行
328 2 zuò to sit 菩薩坐道場時
329 2 disease / sickness / ailment 當疾得佛道
330 2 一切眾生 yī qiè zhòng shēng all sentient beings 不捨一切眾生
331 2 云何 yúnhé why 應云何出生般若波羅蜜
332 2 修習 xiūxí to practice / to cultivate 隨所修習
333 2 如火 rúhuǒ fiery 色如火
334 2 堅固 jiāngù solid / firm / hard / stable / steadfast 即是行堅固義
335 2 二者 èrzhě the two / both 二者
336 2 huàn a fantasy / an illusion 譬如幻所化人
337 2 無邊世界 wúbiān shìjiè the unbounded world 遍照無量無邊世界
338 2 final interogative 般若波羅蜜無盡耶
339 2 言說 yán shuō to teach through speaking 一切法以言說故有
340 2 cáng to hide 現在諸佛法藏故
341 2 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 寧為多不
342 2 悉皆 xījiē all 悉皆稱揚讚歎
343 2 不但 bùdàn not only 不但釋提桓因
344 2 書寫 shūxiě to write 讀誦書寫
345 2 dàn dawn 若從旦至食時
346 2 信樂 xìn lè joy of believing 信樂受持
347 2 bié do not / must not 如是亦不分別
348 2 xiàng towards / to 合掌向佛
349 2 yǐng an image / a reflection 譬如影不作是念
350 2 zhōu a continent 無洲眾生
351 2 稱讚 chēngzàn to praise / to acclaim / to commend 有稱讚者
352 2 ài to obstruct / to hinder / to block / to deter 而無所礙
353 2 方便 fāngbiàn convenient 不得如是方便之力
354 2 六百 liù bǎi six hundred 六百比丘從座而起
355 2 shě to give 無舍眾生
356 2 光明 guāngmíng bright 為作光明
357 2 得無 dewú is it or not? 何況得無生者
358 2 為難 wéinán to make things difficult for 不足為難
359 2 章句 zhāng jù words / sentences and phrases 當令章句分明
360 2 yīn because 所因去我近
361 2 善法 shànfǎ a wholesome thing / a beneficial dharma 集無量善法
362 2 fēng wind 色如風
363 2 甚多 shén duō extremely many 甚多
364 2 道者 dàozhě a court official 是能隨學阿閦佛為菩薩時所行道者
365 2 chú except / besides 唯除如來所行
366 2 to carve / to engrave 乃至一漏刻頃
367 2 佛教 fójiào Buddhism 佛教藏
368 2 所謂 suǒwèi so-called 所謂若聲聞地
369 2 食時 shíshí mealtime 若從旦至食時
370 2 無形 wúxíng formless / invisible 色無形無處
371 2 須彌山 Xūmí Shān Mount Sumeru / Mount Meru 色如須彌山莊嚴
372 2 wěi yes 唯除如來所行
373 2 不知 bùzhī do not know 法不知法
374 2 稱量 chēngliàng to weigh 若欲稱量般若波羅蜜
375 2 偏袒 piāntǎn to bare one shoulder 偏袒右肩
376 2 fēi not / non- / un- 非知者
377 1 fàn Sanskrit 一切法梵相慈相
378 1 音聲 yīnshēng sound 一切音聲無邊
379 1 zhōng end / finish / conclusion 是菩薩終不墮三惡道
380 1 比丘尼 bǐqiūní Bhiksuni / a nun / a bhikṣuṇī / bhikkhunī 比丘尼
381 1 xiàn to appear / to manifest / to become visible 皆不復現
382 1 hot 一切法無熱
383 1 border / boundar / juncture 而不證實際
384 1 jiā house / home / residence 常得出家
385 1 得出 dechū to obtain (results) / to arrive at (a conclusion) 常得出家
386 1 以此 yǐcǐ hence 即以此華
387 1 賢聖 xián shèng āryapudgala / noble ones 賢聖畢竟清淨
388 1 無得 wú dé Non-Attainment 無得阿耨多羅三藐三菩提者
389 1 according to 當為作依
390 1 常生 cháng shēng eternal life 常生好處
391 1 一切法無相 yīqiē fǎ wúxiāng signlessness of all things 一切法無相
392 1 安樂 ānlè peaceful and happy / content 安樂利益諸世間故
393 1 梵眾天 Fàn Zhòng Tiān Brahma-parisadya Heaven / brahmakāyika / brahmapariṣadya / the Heaven of the Followers of Brahma 梵眾天
394 1 無趣 wúqù dull / vapid / colorless 無趣眾生
395 1 無所得 wú suǒ dé nothing to be attained 樂無所得行
396 1 好處 hǎochu benefit / advantage 常生好處
397 1 迦樓羅 jiālóuluó garuda 迦樓羅
398 1 naturally / of course / certainly 不能自安
399 1 假名 jiàmíng pseudonym 一切法但假名字
400 1 幻師 huànshī an illusionist / a conjurer 幻師去我近
401 1 佛法無邊 fófǎwúbiān the teachings of the Buddha are boundless 佛法無邊
402 1 後秦 Hòu Qín Later Qin 後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯
403 1 guǎng wide / large / vast 無廣天
404 1 fēn to separate / to divide into parts 百千萬億分不及一
405 1 kǒu measure word for people, pigs, and kitcheware 從口而出
406 1 壽命 shòumìng life span / life expectancy 壽命亦等
407 1 所聞 suǒwén what one hears 汝所聞受持
408 1 devoid of content / void / false / empty / vain 是善根不虛
409 1 標點 biāodiǎn punctuation / a punctuation mark 佛教電腦資訊庫功德會提供新式標點
410 1 心所 xīn suǒ a mental factor 諸心所行無邊
411 1 憂愁 yōuchóu to be worried 是時惡魔憂愁
412 1 lüè plan / strategy 今但略說
413 1 to grasp or hold with both hands 花悉滿掬
414 1 菩薩摩訶薩 púsà móhēsà bodhisattva mahāsattva 及諸菩薩摩訶薩
415 1 第一 dì yī first 最為第一
416 1 有限 yǒuxiàn limited / finite 我不說有般若波羅蜜有限有量
417 1 涅槃 Nièpán Final Nirvana / Nirvana / Nirvāṇa / Nibbāna 一切法如涅槃
418 1 尸羅波羅蜜 shīluó bōluómì sila-paramita / the paramita of proper conduct 尸羅波羅蜜
419 1 彼岸 bǐ àn the other shore 若菩薩欲到一切法彼岸
420 1 喪父 sàngfù to be orphaned of one's father 譬如新喪父母
421 1 摩睺羅伽 móhóuluójiā mohoraja 摩睺羅伽
422 1 檀波羅蜜 tán bōluómì dana-paramita / the paramita of generosity 則具足檀波羅蜜
423 1 一一 yīyī one by one / one after another 一一化作爾所惡魔
424 1 色相 sèxiāng coloration / hue 色相無邊
425 1 nǎi thus / so / therefore / then / only / thereupon 爾乃為難
426 1 光音天 Wúliàng Guāng Tiān Abhasvara Heaven / The Heaven of Radiant Sound 光音天
427 1 不可思議 bù kě sīyì inconceivable / unimaginable / unfathomable 一切法不可思議
428 1 again / more / repeatedly 無復煩惱
429 1 大梵天 Dà Fàntiān Mahabrahma / Mahābrahmā / Brahmā 大梵天
430 1 淨天 jìng tiān pure devas 淨天
431 1 contrary / opposite / backwards / upside down 不謗不逆
432 1 兜術天 Dōushùtiān Tuṣita / Tushita / Tuṣita-deva / Tuṣita Heaven / Tuṣita gods 兜術天上行般若波羅蜜易故
433 1 huì anger / rage 無過無恚
434 1 相比 xiāngbǐ to be compared to 善根福德不可相比
435 1 通利 tōng lì sharp intelligence 悉令通利
436 1 有如 yǒurú to be like / similar to / alike 有如是等無量因緣故
437 1 香象 xiāng xiàng Gandhahastī 如香象菩薩
438 1 佛學 Fóxué Buddhism / Buddhist philosophy 諸佛學是般若波羅蜜
439 1 chì red / scarlet 青黃赤白無量色光
440 1 zhì wisdom / knowledge / understanding 諸佛薩婆若智
441 1 我等 wǒděng we 我等皆當行是上行
442 1 安慰 ānwèi to comfort / to console 請問安慰
443 1 隨事 suíshì according to [his] post 隨事能作
444 1 所見 suǒjiàn what one seen / all one sees 為如來所見
445 1 青黃 qīnghuáng greenish yellow / sallow (of complexion) 青黃赤白無量色光
446 1 皆大歡喜 jiē dà huānxǐ to everyone's delight and satisfaction 皆大歡喜
447 1 那由他 nàyóutā a nayuta 千萬億那由他劫
448 1 法藏 fǎzàng sūtra repository / sūtra hall 是諸佛無盡法藏
449 1 道場 dàochǎng place of practice / a Dharma center 菩薩坐道場時
450 1 二十六 èrshíliù 26 / twenty-six 摩訶般若波羅蜜隨知品第二十六
451 1 分明 fēnmíng clear 當令章句分明
452 1 hái also / in addition / more 還遶身三匝
453 1 神力 shénlì spiritual powers / divine powers / spiritual strength 佛攝神力
454 1 卷第九 juǎn dì jiǔ scroll 9 小品般若波羅蜜經卷第九
455 1 第九 dì jiǔ ninth 小品般若經卷第九
456 1 星宿劫 xīngxiù jié Naksatra kalpa / the future kalpa 當於星宿劫得成佛
457 1 xìn to believe / to trust 若有信般若波羅蜜
458 1 善念 shàn niàn Virtuous Thoughts 善念在心
459 1 作對 zuòduì to be hostile towards 不與眼作對
460 1 shè to absorb / to assimilate 佛攝神力
461 1 工匠 gōngjiàng an artisan / a smith 譬如工匠
462 1 to remember / to memorize / to bear in mind 必得阿耨多羅三藐三菩提記
463 1 guāng light 光天
464 1 通達 tōngdá to understand thoroughly / to access 一切法通達相
465 1 作惡 zuòè to do evil 皆作惡魔
466 1 梵天 Fàntiān Brahma 上至梵天
467 1 資訊 zīxùn information 佛教電腦資訊庫功德會提供新式標點
468 1 xiū to decorate / to embellish 當修般若波羅蜜
469 1 堅牢 jiānláo strong / firm 不堅牢故
470 1 shēn human body / torso 還遶身三匝
471 1 滿 mǎn full 花悉滿掬
472 1 虛假 xūjiǎ false / fake 一切法虛假為用
473 1 五色 wǔ sè the five primary colors 其世界常雨五色好華
474 1 優婆夷 yōupóyí Upasika / a female lay Buddhist 優婆夷
475 1 無能 wúnéng incapable / incompetent 無能得便
476 1 電腦 diànnǎo computer 佛教電腦資訊庫功德會提供新式標點
477 1 心得 xīndé experience or skill gained through study or work 心得自在
478 1 to translate / to interpret 後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯
479 1 xīn new / fresh / modern 譬如新喪父母
480 1 諸如 zhūrú such as 是諸如來
481 1 曼陀羅華 màntuóluó huà mandārava flower / mandāra flower / coral tree flower 以天曼陀羅華
482 1 少淨天 Shǎo Jìng Tiān Parittasubha Heaven / The Heaven of Limited Purity 少淨天
483 1 證法 zhèngfǎ realization of the Dhama / practice of the Dharma / adhigamadharma 所證法亦不可得
484 1 jiāo to teach / to educate / to instruct 教三千大千世界眾生
485 1 同等 tóngděng equal / same rank 悉皆同等
486 1 無量淨天 Wúliàng Jìng Tiān Apramanasubha Heaven / The Heaven of Infinite Purity 無量淨天
487 1 經卷 jīngjuǎn volumes of classics / volumes of scriptures / ancient scrolls 小品般若經卷第九
488 1 兜率天 Dōushuàitiān Tusita Heaven / Tuṣita / Tushita / Tuṣita-deva / Tuṣita Heaven / Tuṣita gods 若於兜率天上命終
489 1 梵輔天 Fàn Fǔ Tiān Brahma-Purohita Heaven / The Heaven of the Ministers of Brahma 梵輔天
490 1 機關 jīguān organization 於機關木人
491 1 教化 jiāohuà transformative teaching / to enlighten 此則是我所用教化
492 1 zhòng many / numerous 諸菩薩眾
493 1 善男子 shàn nánzǐ a good man / a son of a noble family 善男子
494 1 行菩薩道 xíng pú sà dào practice the bodhisattva path 行菩薩道
495 1 羼提波羅蜜 chàntí bōluómì ksanti-paramita / the paramita of tolerance / the paramita of forbearance 羼提波羅蜜
496 1 happy / glad / cheerful / joyful 樂無所得行
497 1 常法 chángfǎ fixed laws / convention / normal practice / conventional treatment 諸佛常法
498 1 four 成就是四功德
499 1 dào to arrive 若菩薩欲到一切法彼岸
500 1 無言 wúyán to remain silent / to have nothing to say 一切法無言說

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
般若波罗蜜 般若波羅蜜
 1. Bōrěbōluómì
 2. Bōrěbōluómì
 1. Prajñāpāramitā / Prajnaparamita / Perfection of Wisdom
 2. Prajñāpāramitā
如是 rúshì thus, so
菩萨 菩薩
 1. púsà
 2. púsà
 3. púsà
 1. bodhisatta
 2. Bodhisattva Realm
 3. bodhisattva
 1. xìng
 2. xíng
 3. xíng
 4. xíng
 1. mental formations / saṃskāra / sankhara / that which has been put together / volition / volitional formations / conditioned states / habitual actions
 2. practice / carita / caryā / conduct / behavior
 3. to practice
 4. Practice
zhī Understanding
须菩提 須菩提
 1. xūpútí
 2. xūpútí
 1. Subhuti / Subhūti
 2. Subhuti
re
 1. Buddha / Awakened One
 2. of Buddhism
 3. a statue or image of a Buddha
 4. a Buddhist text
 5. Buddha Realm
 6. Buddha
Thus
阿难 阿難
 1. Ānán
 2. Ānán
 1. Ānanda / Ananda
 2. Ananda

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
阿閦佛 Āchù Fó Akṣobhya / Aksobhya Buddha
阿閦如来 阿閦如來 Āchù Rúlái Aksobhya Buddha
阿罗汉 阿羅漢 Āluóhàn
 1. Arhat
 2. arhat
阿难 阿難 Ānán
 1. Ānanda / Ananda
 2. Ananda
百劫 bǎijié Baijie
遍净天 遍淨天 Biàn Jìng Tiān Subhakrtsna Heaven / The Heaven of Pervasive Purity
遍照 biànzhào Vairocana
不退转 不退轉 bùtuìzhuàn
 1. avaivartika / non-retrogression
 2. never regress or change
羼提波罗蜜 羼提波羅蜜 chàntí bōluómì ksanti-paramita / the paramita of tolerance / the paramita of forbearance
大梵天 Dà Fàntiān Mahabrahma / Mahābrahmā / Brahmā
忉利 Dāolì Trayastrimsa Heaven / Tavatimsa / The Heaven of Thirty-Three Gods
兜率天 Dōushuàitiān Tusita Heaven / Tuṣita / Tushita / Tuṣita-deva / Tuṣita Heaven / Tuṣita gods
兜术天 兜術天 Dōushùtiān Tuṣita / Tushita / Tuṣita-deva / Tuṣita Heaven / Tuṣita gods
恶魔 惡魔 èmó Māra
fàn
 1. Sanskrit
 2. Brahma
 3. India
 4. brahman
 5. pure / sacred
 6. Fan
 7. Buddhist
梵辅天 梵輔天 Fàn Fǔ Tiān Brahma-Purohita Heaven / The Heaven of the Ministers of Brahma
梵众天 梵眾天 Fàn Zhòng Tiān Brahma-parisadya Heaven / brahmakāyika / brahmapariṣadya / the Heaven of the Followers of Brahma
梵世 Fànshì Brahma World / brahmaloka
梵天 Fàntiān
 1. Brahma
 2. Heavenly Realm
梵天王 Fàntiān Wáng Brahmā
佛法 fófǎ
 1. Dharma / Dhárma / Dhamma / Buddha-Dhárma / Buddhist doctrine
 2. the power of the Buddha
 3. Buddha's Teaching
佛学 佛學 Fóxué
 1. Buddhism / Buddhist philosophy
 2. study from the Buddha
 3. Buddhology
福生天 Fú Shēng Tiān Punyaprasava Heaven / The Heaven Produced by Virtue
广果天 廣果天 Guǎng Guǒ Tiān Brhatphala Heaven / The Heaven of Bountiful Fruits
龟茲国 龜茲國 Guīcí Guó Kezil / Kizil / Kuqa / Kucha
后秦 後秦 Hòu Qín Later Qin
憍尸迦 Jiāoshījiā Śakra / Sakka / Śakra Devānām Indra / Kauśika
寂灭 寂滅 jìmiè
 1. calmness and extinction / Nirvāṇa / Nibbāna / Nirvana
 2. Upasannaka
六波罗蜜 六波羅蜜 Liù Bōluómì Six Pāramitās / Six Perfections
妙见 妙見 Miàojiàn Sudrsa / Sudassa
涅槃 Nièpán
 1. Final Nirvana / Nirvana / Nirvāṇa / Nibbāna
 2. Buddhism in Every Step: Nirvana
 3. nirvana
 1. common / general / popular / everywhere / universal / extensive
 2. Prussia
 3. Pu
 1. you / thou
 2. Ru River
 3. Ru
如是说 如是說 rú shì shuō Thus Said
如来 如來 Rúlái
 1. Thus-Come (tathagata) / Tathāgata / Thus Come One
 2. Tathagata
三恶道 三惡道 Sān è Dào
 1. Three Lower Realms / Three Hell Realms
 2. Three Lower Realms
三藏鸠摩罗什 三藏鳩摩羅什 Sān Zàng Jiūmóluóshí Kumārajīva
善见天 善見天 Shàn Jiàn Tiān Sudarsana Heaven / The Heaven of Skillful Vision
少光天 Shǎo Guāng Tiān Parittabha Heaven / The Heaven of Limited Radiance
少净天 少淨天 Shǎo Jìng Tiān Parittasubha Heaven / The Heaven of Limited Purity
声闻 聲聞 shēngwén
 1. Sravaka Realm / Sravaka / Śrāvaka / a distinguished disciple of the Buddha
 2. sravaka
十方诸佛 十方諸佛 Shí Fāng zhū Fó the Buddhas of the Ten Directions
释提桓因 釋提桓因 Shìtíhuányīn Śakra / Sakka / Śakra Devānām Indra / Kauśika
世尊 Shìzūn World-Honored One / Bhagavat / Bhagavān / Buddha
受者 shòu zhě The Recipient
无热天 無熱天 Wú Rè Tiān Atapa Heaven / The Heaven without Heat
光音天 Wúliàng Guāng Tiān Abhasvara Heaven / The Heaven of Radiant Sound
无量光天 無量光天 Wúliàng Guāng Tiān Apramanabha Heaven / The Heaven of Infinite Radiance
无量净天 無量淨天 Wúliàng Jìng Tiān Apramanasubha Heaven / The Heaven of Infinite Purity
无贪 無貪 wútān non-attachment / alobha
无小天 無小天 wúxiǎotiān Akaniṣṭha / Akanistha / Akaniṭṭha
香象 xiāng xiàng Gandhahastī
小品般若 Xiǎo Pǐn Bōrě Aṣṭasāhasrikā Prajñāpāramitā / The Perfection of Wisdom in Eight Thousand Lines
小品般若波罗蜜经 小品般若波羅蜜經 Xiǎo Pǐn Bōrěbōluómì Jīng Xiaopin Boreboluomi Jing / The Perfection of Wisdom in Eight Thousand Lines
小乘 Xiǎoshèng Hinayana / Hīnayāna
须弥山 須彌山 Xūmí Shān
 1. Mount Sumeru / Mount Meru
 2. Mount Sumeru
须菩提 須菩提 xūpútí
 1. Subhuti / Subhūti
 2. Subhuti
自在天 zìzaitiān
 1. Mahesvara / Mahesvara Deva / Mahissara
 2. Paranirmita-Vasavartin Heaven

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 278.

Simplified Traditional Pinyin English
ài
 1. desire / craving / trsnā
 2. Love
ān
 1. an
 2. Ease
安乐 安樂 ānlè Stability and Happiness
阿耨多罗三藐三菩提 阿耨多羅三藐三菩提 ānòuduōluó sānmiǎo sānpútí anuttara-samyak-sambodhi / anuttara samyaksaṃbodhi / anuttarasamyaksaṃbodhi / unsurpassed complete perfect enlightenment
阿毘跋致 āpíbázhì avivaha / irreversible
阿毘跋致菩萨 阿毘跋致菩薩 āpíbázhì púsà irreversible bodhisattva
阿僧只 阿僧祇 āsēngzhǐ asamkhya
阿修罗 阿修羅 āxiūluó
 1. Asura / Asura Realm
 2. asura
白佛 bái fó to address the Buddha
彼岸 bǐ àn
 1. the other shore
 2. the other shore
比丘 bǐqiū
 1. Bhiksu / a monk / bhikṣu / bhikkhu
 2. bhiksu
比丘众 比丘眾 bìqiū zhòng Saṅgha / Sangha / Buddhist monastic community
比丘尼 bǐqiūní
 1. Bhiksuni / a nun / a bhikṣuṇī / bhikkhunī
 2. bhiksuni
波罗蜜 波羅蜜 bōluómì
 1. paramita / pāramitā / perfection
 2. paramita
般若波罗蜜 般若波羅蜜 Bōrěbōluómì Prajñāpāramitā / Prajnaparamita / Perfection of Wisdom
不可得 bù kě dé unobtainable
不善 bù shàn akuśala / akusala / unvirtuous / unwholesome / inauspicious
不生 bùshēng
 1. nonarising / anutpāda
 2. nonarising / anutpāda
布施 bùshī
 1. dana / giving / the practice of giving / generosity
 2. generosity
禅波罗蜜 禪波羅蜜 chán bōluómì dhyana-paramita / the paramita of meditative concentration
cháng eternal / nitya
常乐 常樂 cháng lè lasting joy
常生 cháng shēng eternal life
chéng Become
成佛 chéng Fó
 1. to become a Buddha
 2. Attaining Buddhahood
成就 chéngjiù
 1. to attained / to obtain
 2. to bring to perfection / complete
 3. attainment / accomplishment / siddhi
 4. accomplishment
 5. Achievements
持戒 chí jiè
 1. morality / to uphold precepts
 2. to uphold precepts
 1. Loving-Kindness
 2. Kindness
慈心 cíxīn compassion / a compassionate mind
an element
dào
 1. the path leading to the cessation of suffering
 2. Way
道场 道場 dàochǎng
 1. place of practice / a Dharma center
 2. place of enlightenment / seat of enlightenment / bodhimanda / bodhimaṇḍa
 3. place for spiritual practice
道者 dàozhě a devotee / a practioner / a follower / a monk
大师 大師 dàshī 1. Venerable Master (when referring to Venerable Master Hsing Yun); 2. Master (for historical Buddhist masters)
de di
得佛 dé fó to become a Buddha
地中 dìzhōng secondary buildings on monastery grounds
弟子 dìzi disciple
 1. pāramitā / perfection
 2. to save / to rescue / to liberate / to overcome
 3. ordination rhythm
度众生 度眾生 dù zhòng shēng to liberate sentient beings
二边 二邊 èr biān two extremes
二法 èr fǎ
 1. two dharmas / two kinds of dharma
 2. dichotomy
尔时 爾時 ěr shí at that time
 1. a dharma / a dhárma / a natural law / teachings
 2. a mental object / a phenomenon / dharma / a thought
 3. quality / characteristic
 4. Dharma
发阿耨多罗三藐三菩提心 發阿耨多羅三藐三菩提心 fā anòuduōluósānmiǎosānpútíxīn aspire t o supreme perfect enlightenment
fàn
 1. brahman
 2. pure / sacred
 3. Buddhist
方便 fāngbiàn
 1. upāya / skillful means / expedient means
 2. Convenience
 3. expedient means
 4. Skillful Means
方便力 fāngbiàn lì the power of skillful means
烦恼 煩惱 fánnǎo
 1. kleśa / kilesa / a mental affliction / defilement
 2. defilement
梵行 fànxíng brahmacarya / pure practices / religious life
发心 發心 fàxīn
 1. to make a vow to acheive supreme enlightenment / to act with bodhicitta
 2. Resolve
 3. to resolve
分别 分別 fēnbié
 1. kalpanā / thought / imagination
 2. vikalpa / discrimination / conception
 3. discrimination
 1. of Buddhism
 2. a statue or image of a Buddha
 3. a Buddhist text
佛慧 fó huì Buddha's wisdom
佛世界 fó shìjiè a Buddha realm
佛说 佛說 Fó shuō
 1. buddhavacana / the Buddha's teaching
 2. the Buddha's has explained
佛地 fódì Buddha stage / Buddha ground / buddha-bhūmi
佛法 fófǎ the power of the Buddha
佛法无边 佛法無邊 fófǎwúbiān the teachings of the Buddha are boundless
佛教 fójiào the Buddha teachings
佛神力 fóshén lì power of the Buddha
佛学 佛學 Fóxué study from the Buddha
 1. puṇya / merit / blessing / reward
 2. Fortune
福德 fúdé
 1. merit earned / reward / good fortune and good moral conduct
 2. Fortune and Virtue
 3. Merit and Virtue
gài a hindrance / an obstacle / nivāraṇa / nīvaraṇāni
gèng contacts
功德 gōngdé
 1. guṇa / achievements and virtue / merit
 2. puṇya / puñña
 3. merit
恭敬 gōngjìng Respect
供养 供養 gòngyǎng
 1. to make offerings / to provide offerings / to worship
 2. offering
guān
 1. mindfulness / contemplation
 2. insight / vipaśyanā / vipassanā
 3. Observe
广 guǎng
 1. vaipulya / vast / extended
 2. Extensive
光明 guāngmíng Brightness
过去 過去 guòqù past
hàng
 1. mental formations / saṃskāra / sankhara / that which has been put together / volition / volitional formations / conditioned states / habitual actions
 2. practice / carita / caryā / conduct / behavior
 3. to practice
 4. Practice
hǎo Good
和合 héhé Harmony
恒河沙 hénghéshā
 1. grains of sand in the Ganges River / innumerable
 2. the sand of the River Ganges / as numerous as grains of sand in the River Ganges
 3. Sands of the Ganges
合掌 hézhǎng
 1. to join palms
 2. to join palms
幻人 huànrén an illusionist / a conjurer
幻师 幻師 huànshī an illusionist / a conjurer
化人 huàrén a conjured person
 1. the origin of suffering
 2. desire / greed / craving
a prediction / a prophecy / vyakarana
jiā school / sect / lineage
迦楼罗 迦樓羅 jiālóuluó garuda
假名 jiàmíng designation / provisional term / conventional term
jiàn view / perception / dṛṣṭi / diṭṭhi
坚固 堅固 jiāngù sāla
jiào
 1. bodhi / enlightenment / awakening
 2. Awaken
教化 jiāohuà
 1. transformative teaching / to enlighten
 2. Teach and Transform
jiě
 1. understanding
 2. to liberate
jié a kalpa / an eon
皆大欢喜 皆大歡喜 jiē dà huānxǐ
 1. A Win-Win for All
 2. Happily ever after
净天 淨天 jìng tiān pure devas
敬礼 敬禮 jìnglǐ namo / to pay respect to / to take refuge
紧那罗 緊那羅 jǐnnàluó kinnara / kimnara
具足 jùzú
 1. complete / full / perfect
 2. Completeness
kōng
 1. śūnyatā / emptiness / emptiness of inherent existence
 2. Emptiness
空无 空無 kōngwú
 1. śūnyatā / emptiness / emptiness of inherent existence
 2. Emptiness
kuài a religious assembly
来生 來生 lái shēng later rebirths / subsequent births
Joy
transcendence
liàng means of knowing / reasoning / pramāṇa
利益 lìyì benefit
lóng nāga / serpent / dragon
lòu outflow / flow / influx / discharge / āsrava
滿 mǎn Full
miào Wonderful
miè the cessation of suffering
evil / vice
摩诃般若 摩訶般若 móhē bōrě great wisdom / mahāprajñā
all women
那由他 nàyóutā a nayuta
能信 néng xìn able to believe
能行 néngxíng ability to act
doubt / uncertainty / skepticism / vicikitsā / vicikicchā
niàn
 1. memory
 2. mindfulness / smṛti
毘梨耶波罗蜜 毘梨耶波羅蜜 pílíyē bōluómì virya-paramita / the paramita of diligence
譬喻 pìyù Avadana (parables) / Apadāna
辟支佛 Pìzhī Fó Pratyeka-Buddha / Pratyekabuddha
辟支佛地 pìzhīfódì stage of pratyekabuddha / pratyekabuddhabhūmi
菩萨 菩薩 púsà
 1. bodhisatta
 2. bodhisattva
菩萨摩诃萨 菩薩摩訶薩 púsà móhēsà bodhisattva mahāsattva
菩萨行 菩薩行 púsà xíng bodhisattva-caryā / bodhisattva-carita / bodhisattva practice / actions of bodhisattvas
菩提 pútí
 1. bodhi / enlightenment / awakening
 2. bodhi
乾闼婆 乾闥婆 qiántàpó a gandharva
清净 清凈 qīngjìng
 1. pure / cleansed / purified of defiling illusion / viśuddhi
 2. purity
realm / destination
rǎn tormented / afflicted / distressed / kliṣṭa
饶益 饒益 ráoyì Benefit
人非人 rén fēi rén kijnara / human or non-human being
人间 人間 rénjiān human world
人中 rénzhōng mānuṣyaka / a multitude of men
Thus
如是观 如是觀 rú shì guān Contemplate as Such
ruò re
如如 rúrú
 1. tathatā / suchness / inherent nature / true nature / tathata
 2. Thusness
如是 rúshì thus, so
入心 rùxīn to enter the mind or heart
三千大千世界 sān qiān dà qiān shìjiè Three Thousandfold World System / trisāhasramahāsāhasralokadhātu / a great chiliocosm / trichiliocosm / the cosmos
三千世界 sān qiān shìjiè trisāhasramahāsāhasralokadhātu / a great chiliocosm / trichiliocosm / the cosmos
三匝 sān zā to circumambulate three times
散花 sànhuā scatters flowers
三昧 sānmèi
 1. samādhi / concentrated meditation / mental concentration
 2. samadhi
萨婆若 薩婆若 sàpóruò sarvajña
色心 sè xīn form and the formless
色光 sèguāng a halo
sēng
 1. a monk
 2. saṅgha / saṃgha / Buddhist community
色相 sèxiāng
 1. material appearance
 2. physical manifestation
shǎi form / matter
shàn
 1. kuśala / kusala / virtuous
 2. shan
善男子 shàn nánzǐ
 1. a good man / a son of a noble family
 2. good men
善念 shàn niàn Virtuous Thoughts
善法 shànfǎ
 1. a wholesome thing / a beneficial dharma
 2. a wholesome teaching
善根 shàngēn
 1. virtuous roots / wholesome roots / kuśalamūla
 2. Wholesome Roots
shě
 1. equanimity
 2. equanimity
 3. Give
shě
 1. equanimity
 2. equanimity
 3. Give
shè saṃgraha / to hold together / to collect / to combine
shēn body / kāya
shèn Cautious
深法 shēn fǎ a profound truth
shēng birth
神力 shénlì spiritual powers / divine powers / spiritual strength
什深 甚深 shénshēn very profound / what is deep
shí vijñāna / consciousness / life force / mind / cognition
shì meaning / phenomena
十二因缘 十二因緣 shí èr yīnyuán the twelve nidanas / the twelve nidānas / the twelve causes and conditions
十方 shí fāng
 1. the ten directions
 2. The Ten Directions
示教利喜 shì jiào lì xǐ Inspiration, Teaching, Benefit, and Joy
识心 識心 shí xīn the controlling function of the mind
世间 世間 shìjiān world
世间天 世間天 shìjiān tiān world-devas / earthly kings
世界 shìjiè
 1. a world
 2. world
尸罗波罗蜜 尸羅波羅蜜 shīluó bōluómì sila-paramita / the paramita of proper conduct
实相 實相 shíxiàng
 1. dharmatā / true appearance / the nature of things / the ultimate essence of things
 2. reality
师子吼 師子吼 shīzǐ hǒu lion’s roar
shòu feelings / sensations
受持 shòuchí
 1. to accept and maintain faith / to uphold
 2. uphold
数法 數法 shù fǎ enumerating dharmas
说法 說法 shuō fǎ
 1. to teach the Dharma / to expound Buddhist teachings / dharma-desana
 2. Expounding the Dharma
书写 書寫 shūxiě to copy
四众 四眾 sì zhòng the fourfold assembly / the four communities
思惟 sīwéi
 1. reflection / consideration / cintana
 2. Contemplate
所得 suǒdé acquire
所行 suǒxíng actions / practice
檀波罗蜜 檀波羅蜜 tán bōluómì dana-paramita / the paramita of generosity
弹指 彈指 tán zhǐ to snap the fingers
通利 tōng lì sharp intelligence
通达 通達 tōngdá Thorough Understanding
退 tuì parihāṇi / to regress / to degenerate
退转 退轉 tuìzhuàn parihāṇi / to regress / to degenerate
万劫 萬劫 wànjié ten thousand kalpas
围绕 圍繞 wéirǎo to surround
self / ātman / attan
我所 wǒsuǒ conception of possession / mamakāra
 1. mo
 2. Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression.
无得 無得 wú dé Non-Attainment
无分别 無分別 wú fēn bié Non-Discriminative
无故 無故 wú gù unconditioned
无生法忍 無生法忍 wú shēng fǎ rěn
 1. patient belief in the truth of no rebirth / acceptance of non-arising dharmas
 2. Tolerance of Non-Arising Dharmas
无所得 無所得 wú suǒ dé nothing to be attained
无所畏 無所畏 wú suǒ wèi without any fear
无所有 無所有 Wú Suǒyǒu nothingness
无依 無依 wú yī without basis / with nothing on which to rely / unreliable
无碍 無礙 wú'ài unimpeded / unhindered / unobstructed / unfettered / unhampered
无边世界 無邊世界 wúbiān shìjiè the unbounded world
无法 無法 wúfǎ No-Dharma
无尽 無盡 wújìn endless
无量 無量 wúliàng immeasurable
无明 無明 wúmíng
 1. ignorance / avidyā / avijjā
 2. ignorance
无生 無生 wúshēng
 1. anutpāda / unproduced / non-arising
 2. No-Birth
无相 無相 wúxiāng
 1. animitta / signlessness / without an appearance
 2. Formless
无住 無住 wúzhù
 1. non-attachment / non-abiding
 2. non-abiding
贤圣 賢聖 xián shèng āryapudgala / noble ones
xiāng
 1. lakṣaṇa / countenance / personage / quality / character / disposition
 2. nimitta / a sign / a mark / appearance
 3. a perception / cognition / conceptualization / a notion
xiǎng notion / perception / cognition / conceptualization / saṃjñā / samjna
现在 現在 xiànzài now, present
xīn citta / thinking / thought / mind / mentality
xìn
 1. faith / confidence
 2. Faith
信乐 信樂 xìn lè joy of believing
心所 xīn suǒ a mental factor
心心 xīn xīn the mind and mental conditions
行菩萨道 行菩薩道 xíng pú sà dào practice the bodhisattva path
星宿劫 xīngxiù jié Naksatra kalpa / the future kalpa
行者 xíngzhě
 1. practitioner
 2. abbot's attendant
 3. practitioner
信解 xìnjiě adhimokṣa / adhimoksa / adhimokkha / resolution / determination / zeal
xiū
 1. bhāvanā / spiritual cultivation
 2. pratipatti / spiritual practice
 3. Cultivation
修善 xiū shàn to cultivate goodness
修习 修习 xiūxí bhāvanā / spiritual cultivation
修行 xiūxíng
 1. pratipatti / spiritual practice
 2. bhāvanā / spiritual cultivation
 3. spiritual cultivation
喜悦 喜悅 xǐyuè Joy
xué a learner
虚空 虛空 xūkōng
 1. vast emptiness
 2. Void
言说 言說 yán shuō
 1. to teach through speaking
 2. to speak and then discuss
严饰 嚴飾 yánshì to decorate / adorned
upadhi / bonds / substratum
Righteousness
一切众生 一切眾生 yī qiè zhòng shēng all sentient beings
依止 yī zhǐ to depend and rest upon
疑悔 yíhuǐ
 1. doubt and regret
 2. to lose hope / to despair
一劫 yījié
 1. one kalpa
 2. one kalpa
一句 yījù
 1. a phrase / one sentence
 2. a sentence
yīn
 1. hetu / causes
 2. Cause
因缘生 因緣生 yīn yuán shēng produced from causes and conditions
yīng to accept
音声 音聲 yīnshēng sound
因缘 因緣 yīnyuán
 1. Cause and Condition / principal and secondary causes / chain of cause and effect / primary cause / nidāna
 2. Nidana (expositions of causes) / a story of an occasion in the Buddhha's life
 3. a passage in a sūtra describing the setting
 4. causes and conditions
一切 yīqiè all, everything
一切法 yīqiē fǎ
 1. all dharmas / all things / sarvadharma
 2. all phenomena
一切法无相 一切法無相 yīqiē fǎ wúxiāng signlessness of all things
一切诸佛 一切諸佛 yīqiè zhū fó all Buddhas
yòng yong / function / application
yǒu
 1. becoming / bhāva
 2. 1. existence; 2. becoming
有法 yǒufǎ something that exists
优婆塞 優婆塞 yōupósāi
 1. Upasaka / a male lay Buddhist
 2. upasaka
优婆夷 優婆夷 yōupóyí
 1. Upasika / a female lay Buddhist
 2. upasika
desire / intention / interest / aspiration
欲界 yù jiè realm of desire
zàng
 1. piṭaka / canon / a collection of scriptures
 2. garba / matrix / embryo
 3. kośa / kosa
 4. ālaya / dwelling / residence
koan / kōan / gong'an
zhēng Righteous
zhèng realization / adhigama
证法 證法 zhèngfǎ realization of the Dhama / practice of the Dharma / adhigamadharma
zhī Understanding
zhì Wisdom
zhǐ calm abiding / cessation / śamatha
知见 知見 zhījiàn
 1. to know by seeing
 2. Understanding
众生 眾生 zhòngshēng
 1. beings / all living things / all sentient beings
 2. sentient beings
zhǔ abbot
zhù to attach / to abide / to dwell on
诸法 諸法 zhū fǎ sarvadharma / all things / all dharmas
庄严 莊嚴 zhuāngyán
 1. to adorn / to perfect
 2. Dignity
 3. solemn, majestic
嘱累 囑累 zhǔlèi to entrust somebody to carry a burden
zhuó to attach / to grasp
自性 zìxìng
 1. svabhāva / intrinsic nature / original nature / intrinsic existence / essential nature
 2. Self-Nature
自在 zìzài
 1. Carefree
 2. perfect ease
Contented