Glossary and Vocabulary for Avataṃsakasūtra (Flower Garland Sūtra) 大方廣佛華嚴經, Scroll 18

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 67 zhě ca 大名稱者善能演
2 53 wéi to act as; to serve 隨所應化常為說法
3 53 wéi to change into; to become 隨所應化常為說法
4 53 wéi to be; is 隨所應化常為說法
5 53 wéi to do 隨所應化常為說法
6 53 wèi to support; to help 隨所應化常為說法
7 53 wéi to govern 隨所應化常為說法
8 51 néng can; able 能令此法當得圓滿
9 51 néng ability; capacity 能令此法當得圓滿
10 51 néng a mythical bear-like beast 能令此法當得圓滿
11 51 néng energy 能令此法當得圓滿
12 51 néng function; use 能令此法當得圓滿
13 51 néng talent 能令此法當得圓滿
14 51 néng expert at 能令此法當得圓滿
15 51 néng to be in harmony 能令此法當得圓滿
16 51 néng to tend to; to care for 能令此法當得圓滿
17 51 néng to reach; to arrive at 能令此法當得圓滿
18 51 néng to be able; śak 能令此法當得圓滿
19 50 一切 yīqiè temporary 一切大行皆得清淨
20 50 一切 yīqiè the same 一切大行皆得清淨
21 45 菩薩 púsà bodhisattva 精進慧菩薩白法慧菩薩言
22 45 菩薩 púsà bodhisattva 精進慧菩薩白法慧菩薩言
23 45 菩薩 púsà bodhisatta 精進慧菩薩白法慧菩薩言
24 44 lìng to make; to cause to be; to lead 令諸如來皆生歡喜
25 44 lìng to issue a command 令諸如來皆生歡喜
26 44 lìng rules of behavior; customs 令諸如來皆生歡喜
27 44 lìng an order; a command; an edict; a decree; a statute 令諸如來皆生歡喜
28 44 lìng a season 令諸如來皆生歡喜
29 44 lìng respected; good reputation 令諸如來皆生歡喜
30 44 lìng good 令諸如來皆生歡喜
31 44 lìng pretentious 令諸如來皆生歡喜
32 44 lìng a transcending state of existence 令諸如來皆生歡喜
33 44 lìng a commander 令諸如來皆生歡喜
34 44 lìng a commanding quality; an impressive character 令諸如來皆生歡喜
35 44 lìng lyrics 令諸如來皆生歡喜
36 44 lìng Ling 令諸如來皆生歡喜
37 44 lìng instruction by a teacher; adhīṣṭa 令諸如來皆生歡喜
38 44 suǒ a few; various; some 入諸菩薩所住之處
39 44 suǒ a place; a location 入諸菩薩所住之處
40 44 suǒ indicates a passive voice 入諸菩薩所住之處
41 44 suǒ an ordinal number 入諸菩薩所住之處
42 44 suǒ meaning 入諸菩薩所住之處
43 44 suǒ garrison 入諸菩薩所住之處
44 44 suǒ place; pradeśa 入諸菩薩所住之處
45 42 to go; to 彼諸菩薩於佛教中云何修習
46 42 to rely on; to depend on 彼諸菩薩於佛教中云何修習
47 42 Yu 彼諸菩薩於佛教中云何修習
48 42 a crow 彼諸菩薩於佛教中云何修習
49 41 method; way 捨諸世間法
50 41 France 捨諸世間法
51 41 the law; rules; regulations 捨諸世間法
52 41 the teachings of the Buddha; Dharma 捨諸世間法
53 41 a standard; a norm 捨諸世間法
54 41 an institution 捨諸世間法
55 41 to emulate 捨諸世間法
56 41 magic; a magic trick 捨諸世間法
57 41 punishment 捨諸世間法
58 41 Fa 捨諸世間法
59 41 a precedent 捨諸世間法
60 41 a classification of some kinds of Han texts 捨諸世間法
61 41 relating to a ceremony or rite 捨諸世間法
62 41 Dharma 捨諸世間法
63 41 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 捨諸世間法
64 41 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 捨諸世間法
65 41 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 捨諸世間法
66 41 quality; characteristic 捨諸世間法
67 37 xīn heart [organ] 菩薩摩訶薩初發求一切智心
68 37 xīn Kangxi radical 61 菩薩摩訶薩初發求一切智心
69 37 xīn mind; consciousness 菩薩摩訶薩初發求一切智心
70 37 xīn the center; the core; the middle 菩薩摩訶薩初發求一切智心
71 37 xīn one of the 28 star constellations 菩薩摩訶薩初發求一切智心
72 37 xīn heart 菩薩摩訶薩初發求一切智心
73 37 xīn emotion 菩薩摩訶薩初發求一切智心
74 37 xīn intention; consideration 菩薩摩訶薩初發求一切智心
75 37 xīn disposition; temperament 菩薩摩訶薩初發求一切智心
76 37 xīn citta; thinking; thought; mind; mentality 菩薩摩訶薩初發求一切智心
77 34 Qi 隨其心樂而取佛土
78 34 shí ten 菩薩摩訶薩住十種法
79 34 shí Kangxi radical 24 菩薩摩訶薩住十種法
80 34 shí tenth 菩薩摩訶薩住十種法
81 34 shí complete; perfect 菩薩摩訶薩住十種法
82 34 shí ten; daśa 菩薩摩訶薩住十種法
83 34 佛子 Fózi Child of the Buddha 佛子
84 34 佛子 fózi progeny of a Buddha; a bodhisattva 佛子
85 34 佛子 fózi a Buddhist disciple 佛子
86 34 佛子 fózi a compassionate and wise person 佛子
87 34 佛子 fózi all sentient beings 佛子
88 33 suí to follow 隨所應化常為說法
89 33 suí to listen to 隨所應化常為說法
90 33 suí to submit to; to comply with 隨所應化常為說法
91 33 suí to be obsequious 隨所應化常為說法
92 33 suí 17th hexagram 隨所應化常為說法
93 33 suí let somebody do what they like 隨所應化常為說法
94 33 suí to resemble; to look like 隨所應化常為說法
95 32 Kangxi radical 71 而心無依無所著
96 32 to not have; without 而心無依無所著
97 32 mo 而心無依無所著
98 32 to not have 而心無依無所著
99 32 Wu 而心無依無所著
100 32 mo 而心無依無所著
101 31 to use; to grasp 彼諸菩薩以何方便
102 31 to rely on 彼諸菩薩以何方便
103 31 to regard 彼諸菩薩以何方便
104 31 to be able to 彼諸菩薩以何方便
105 31 to order; to command 彼諸菩薩以何方便
106 31 used after a verb 彼諸菩薩以何方便
107 31 a reason; a cause 彼諸菩薩以何方便
108 31 Israel 彼諸菩薩以何方便
109 31 Yi 彼諸菩薩以何方便
110 31 use; yogena 彼諸菩薩以何方便
111 30 成就 chéngjiù accomplishment; success; achievement 成就如是無量功德
112 30 成就 chéngjiù to succeed; to help someone succeed; to achieve 成就如是無量功德
113 30 成就 chéngjiù accomplishment 成就如是無量功德
114 30 成就 chéngjiù Achievements 成就如是無量功德
115 30 成就 chéngjiù to attained; to obtain 成就如是無量功德
116 30 成就 chéngjiù to bring to perfection; complete 成就如是無量功德
117 30 成就 chéngjiù attainment; accomplishment; siddhi 成就如是無量功德
118 30 to know; to learn about; to comprehend 所有大願悉使滿足
119 30 detailed 所有大願悉使滿足
120 30 to elaborate; to expound 所有大願悉使滿足
121 30 to exhaust; to use up 所有大願悉使滿足
122 30 strongly 所有大願悉使滿足
123 30 Xi 所有大願悉使滿足
124 29 ér Kangxi radical 126 而恒不捨波羅蜜行
125 29 ér as if; to seem like 而恒不捨波羅蜜行
126 29 néng can; able 而恒不捨波羅蜜行
127 29 ér whiskers on the cheeks; sideburns 而恒不捨波羅蜜行
128 29 ér to arrive; up to 而恒不捨波羅蜜行
129 28 force 善知一切諸佛如來力
130 28 Kangxi radical 19 善知一切諸佛如來力
131 28 to exert oneself; to make an effort 善知一切諸佛如來力
132 28 to force 善知一切諸佛如來力
133 28 labor; forced labor 善知一切諸佛如來力
134 28 physical strength 善知一切諸佛如來力
135 28 power 善知一切諸佛如來力
136 28 Li 善知一切諸佛如來力
137 28 ability; capability 善知一切諸佛如來力
138 28 influence 善知一切諸佛如來力
139 28 strength; power; bala 善知一切諸佛如來力
140 27 zhī to know 善知一切諸佛如來力
141 27 zhī to comprehend 善知一切諸佛如來力
142 27 zhī to inform; to tell 善知一切諸佛如來力
143 27 zhī to administer 善知一切諸佛如來力
144 27 zhī to distinguish; to discern 善知一切諸佛如來力
145 27 zhī to be close friends 善知一切諸佛如來力
146 27 zhī to feel; to sense; to perceive 善知一切諸佛如來力
147 27 zhī to receive; to entertain 善知一切諸佛如來力
148 27 zhī knowledge 善知一切諸佛如來力
149 27 zhī consciousness; perception 善知一切諸佛如來力
150 27 zhī a close friend 善知一切諸佛如來力
151 27 zhì wisdom 善知一切諸佛如來力
152 27 zhì Zhi 善知一切諸佛如來力
153 27 zhī Understanding 善知一切諸佛如來力
154 27 zhī know; jña 善知一切諸佛如來力
155 26 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 一切大行皆得清淨
156 26 děi to want to; to need to 一切大行皆得清淨
157 26 děi must; ought to 一切大行皆得清淨
158 26 de 一切大行皆得清淨
159 26 de infix potential marker 一切大行皆得清淨
160 26 to result in 一切大行皆得清淨
161 26 to be proper; to fit; to suit 一切大行皆得清淨
162 26 to be satisfied 一切大行皆得清淨
163 26 to be finished 一切大行皆得清淨
164 26 děi satisfying 一切大行皆得清淨
165 26 to contract 一切大行皆得清淨
166 26 to hear 一切大行皆得清淨
167 26 to have; there is 一切大行皆得清淨
168 26 marks time passed 一切大行皆得清淨
169 26 obtain; attain; prāpta 一切大行皆得清淨
170 25 to enter 入菩薩正位
171 25 Kangxi radical 11 入菩薩正位
172 25 radical 入菩薩正位
173 25 income 入菩薩正位
174 25 to conform with 入菩薩正位
175 25 to descend 入菩薩正位
176 25 the entering tone 入菩薩正位
177 25 to pay 入菩薩正位
178 25 to join 入菩薩正位
179 25 entering; praveśa 入菩薩正位
180 25 莊嚴 zhuāngyán stately; solemn 具大莊嚴
181 25 莊嚴 zhuāngyán Dignity 具大莊嚴
182 25 莊嚴 zhuāngyán solemn, majestic 具大莊嚴
183 25 莊嚴 zhuāngyán to adorn; to perfect 具大莊嚴
184 25 眾生 zhòngshēng all living things 所念眾生咸令得度
185 25 眾生 zhòngshēng living things other than people 所念眾生咸令得度
186 25 眾生 zhòngshēng sentient beings 所念眾生咸令得度
187 25 眾生 zhòngshēng beings; all living things; all sentient beings 所念眾生咸令得度
188 25 zhǒng kind; type 紹三寶種使不斷絕
189 25 zhòng to plant; to grow; to cultivate 紹三寶種使不斷絕
190 25 zhǒng kind; type; race; breed; seed; species 紹三寶種使不斷絕
191 25 zhǒng seed; strain 紹三寶種使不斷絕
192 25 zhǒng offspring 紹三寶種使不斷絕
193 25 zhǒng breed 紹三寶種使不斷絕
194 25 zhǒng race 紹三寶種使不斷絕
195 25 zhǒng species 紹三寶種使不斷絕
196 25 zhǒng root; source; origin 紹三寶種使不斷絕
197 25 zhǒng grit; guts 紹三寶種使不斷絕
198 23 zhù to dwell; to live; to reside 入諸菩薩所住之處
199 23 zhù to stop; to halt 入諸菩薩所住之處
200 23 zhù to retain; to remain 入諸菩薩所住之處
201 23 zhù to lodge at [temporarily] 入諸菩薩所住之處
202 23 zhù verb complement 入諸菩薩所住之處
203 23 zhù attaching; abiding; dwelling on 入諸菩薩所住之處
204 21 xíng to walk 而恒不捨波羅蜜行
205 21 xíng capable; competent 而恒不捨波羅蜜行
206 21 háng profession 而恒不捨波羅蜜行
207 21 xíng Kangxi radical 144 而恒不捨波羅蜜行
208 21 xíng to travel 而恒不捨波羅蜜行
209 21 xìng actions; conduct 而恒不捨波羅蜜行
210 21 xíng to do; to act; to practice 而恒不捨波羅蜜行
211 21 xíng all right; OK; okay 而恒不捨波羅蜜行
212 21 háng horizontal line 而恒不捨波羅蜜行
213 21 héng virtuous deeds 而恒不捨波羅蜜行
214 21 hàng a line of trees 而恒不捨波羅蜜行
215 21 hàng bold; steadfast 而恒不捨波羅蜜行
216 21 xíng to move 而恒不捨波羅蜜行
217 21 xíng to put into effect; to implement 而恒不捨波羅蜜行
218 21 xíng travel 而恒不捨波羅蜜行
219 21 xíng to circulate 而恒不捨波羅蜜行
220 21 xíng running script; running script 而恒不捨波羅蜜行
221 21 xíng temporary 而恒不捨波羅蜜行
222 21 háng rank; order 而恒不捨波羅蜜行
223 21 háng a business; a shop 而恒不捨波羅蜜行
224 21 xíng to depart; to leave 而恒不捨波羅蜜行
225 21 xíng to experience 而恒不捨波羅蜜行
226 21 xíng path; way 而恒不捨波羅蜜行
227 21 xíng xing; ballad 而恒不捨波羅蜜行
228 21 xíng Xing 而恒不捨波羅蜜行
229 21 xíng Practice 而恒不捨波羅蜜行
230 21 xìng mental formations; samskara; sankhara; volition; habitual actions 而恒不捨波羅蜜行
231 21 xíng practice; carita; carya; conduct; behavior 而恒不捨波羅蜜行
232 21 zhī to go 決定至於無上菩提究竟之處
233 21 zhī to arrive; to go 決定至於無上菩提究竟之處
234 21 zhī is 決定至於無上菩提究竟之處
235 21 zhī to use 決定至於無上菩提究竟之處
236 21 zhī Zhi 決定至於無上菩提究竟之處
237 21 yuàn to hope; to wish; to desire 願垂哀愍
238 21 yuàn hope 願垂哀愍
239 21 yuàn to be ready; to be willing 願垂哀愍
240 21 yuàn to ask for; to solicit 願垂哀愍
241 21 yuàn a vow 願垂哀愍
242 21 yuàn diligent; attentive 願垂哀愍
243 21 yuàn to prefer; to select 願垂哀愍
244 21 yuàn to admire 願垂哀愍
245 21 yuàn a vow; pranidhana 願垂哀愍
246 19 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 精進慧菩薩欲重宣其義而說頌言
247 19 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 精進慧菩薩欲重宣其義而說頌言
248 19 shuì to persuade 精進慧菩薩欲重宣其義而說頌言
249 19 shuō to teach; to recite; to explain 精進慧菩薩欲重宣其義而說頌言
250 19 shuō a doctrine; a theory 精進慧菩薩欲重宣其義而說頌言
251 19 shuō to claim; to assert 精進慧菩薩欲重宣其義而說頌言
252 19 shuō allocution 精進慧菩薩欲重宣其義而說頌言
253 19 shuō to criticize; to scold 精進慧菩薩欲重宣其義而說頌言
254 19 shuō to indicate; to refer to 精進慧菩薩欲重宣其義而說頌言
255 19 shuō speach; vāda 精進慧菩薩欲重宣其義而說頌言
256 19 shuō to speak; bhāṣate 精進慧菩薩欲重宣其義而說頌言
257 19 如來 rúlái Tathagata 善知一切諸佛如來力
258 19 如來 Rúlái Tathagata 善知一切諸佛如來力
259 19 如來 rúlái Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One 善知一切諸佛如來力
260 19 清淨 qīngjìng peaceful; quiet; tranquil; pure 一切大行皆得清淨
261 19 清淨 qīngjìng peaceful; quiet; tranquil 一切大行皆得清淨
262 19 清淨 qīngjìng concise 一切大行皆得清淨
263 19 清淨 qīngjìng simple and clear; concise 一切大行皆得清淨
264 19 清淨 qīngjìng pure and clean 一切大行皆得清淨
265 19 清淨 qīngjìng purity 一切大行皆得清淨
266 19 清淨 qīngjìng pure; cleansed; purified of defiling illusion; visuddhi 一切大行皆得清淨
267 17 說法 shuō fǎ a statement; wording 隨所應化常為說法
268 17 說法 shuō fǎ a opinion; view; understanding 隨所應化常為說法
269 17 說法 shuō fǎ words from the heart 隨所應化常為說法
270 17 說法 shuō fǎ Expounding the Dharma 隨所應化常為說法
271 17 說法 shuō fǎ to teach the Dharma; to expound Buddhist teachings; dharma-desana 隨所應化常為說法
272 16 無有 wú yǒu there is not 攝持正法無有窮盡
273 16 tool; device; utensil; equipment; instrument 具大莊嚴
274 16 to possess; to have 具大莊嚴
275 16 to prepare 具大莊嚴
276 16 to write; to describe; to state 具大莊嚴
277 16 Ju 具大莊嚴
278 16 talent; ability 具大莊嚴
279 16 a feast; food 具大莊嚴
280 16 a mat for sitting and sleeping on; niṣīdana 具大莊嚴
281 16 to arrange; to provide 具大莊嚴
282 16 furnishings 具大莊嚴
283 16 to understand 具大莊嚴
284 16 波羅蜜 bōluómì jack fruit 而恒不捨波羅蜜行
285 16 波羅蜜 bōluómì paramita 而恒不捨波羅蜜行
286 16 波羅蜜 bōluómì paramita; pāramitā; perfection 而恒不捨波羅蜜行
287 16 zhì wisdom; knowledge; understanding 證得如來最勝智
288 16 zhì care; prudence 證得如來最勝智
289 16 zhì Zhi 證得如來最勝智
290 16 zhì clever 證得如來最勝智
291 16 zhì Wisdom 證得如來最勝智
292 16 zhì jnana; knowing 證得如來最勝智
293 16 諸菩薩 zhū púsà bodhisattvas 彼諸菩薩於佛教中云何修習
294 15 智慧 zhìhuì wisdom 成就福德智慧乘
295 15 智慧 zhìhuì wisdom 成就福德智慧乘
296 15 智慧 zhìhuì jñāna; knowledge 成就福德智慧乘
297 15 智慧 zhìhuì wisdom; prajñā 成就福德智慧乘
298 15 mén door; gate; doorway; gateway 入無諍門
299 15 mén phylum; division 入無諍門
300 15 mén sect; school 入無諍門
301 15 mén Kangxi radical 169 入無諍門
302 15 mén a door-like object 入無諍門
303 15 mén an opening 入無諍門
304 15 mén an access point; a border entrance 入無諍門
305 15 mén a household; a clan 入無諍門
306 15 mén a kind; a category 入無諍門
307 15 mén to guard a gate 入無諍門
308 15 mén Men 入無諍門
309 15 mén a turning point 入無諍門
310 15 mén a method 入無諍門
311 15 mén a sense organ 入無諍門
312 15 mén door; gate; dvara 入無諍門
313 15 jìng clean 淨治一切大智境界
314 15 jìng no surplus; net 淨治一切大智境界
315 15 jìng pure 淨治一切大智境界
316 15 jìng tranquil 淨治一切大智境界
317 15 jìng cold 淨治一切大智境界
318 15 jìng to wash; to clense 淨治一切大智境界
319 15 jìng role of hero 淨治一切大智境界
320 15 jìng to remove sexual desire 淨治一切大智境界
321 15 jìng bright and clean; luminous 淨治一切大智境界
322 15 jìng clean; pure 淨治一切大智境界
323 15 jìng cleanse 淨治一切大智境界
324 15 jìng cleanse 淨治一切大智境界
325 15 jìng Pure 淨治一切大智境界
326 15 jìng vyavadāna; purification; cleansing 淨治一切大智境界
327 15 jìng śuddha; cleansed; clean; pure 淨治一切大智境界
328 15 jìng viśuddhi; purity 淨治一切大智境界
329 14 to reach 及諸相好身
330 14 to attain 及諸相好身
331 14 to understand 及諸相好身
332 14 able to be compared to; to catch up with 及諸相好身
333 14 to be involved with; to associate with 及諸相好身
334 14 passing of a feudal title from elder to younger brother 及諸相好身
335 14 and; ca; api 及諸相好身
336 14 zuò to do 所作堅固不唐捐
337 14 zuò to act as; to serve as 所作堅固不唐捐
338 14 zuò to start 所作堅固不唐捐
339 14 zuò a writing; a work 所作堅固不唐捐
340 14 zuò to dress as; to be disguised as 所作堅固不唐捐
341 14 zuō to create; to make 所作堅固不唐捐
342 14 zuō a workshop 所作堅固不唐捐
343 14 zuō to write; to compose 所作堅固不唐捐
344 14 zuò to rise 所作堅固不唐捐
345 14 zuò to be aroused 所作堅固不唐捐
346 14 zuò activity; action; undertaking 所作堅固不唐捐
347 14 zuò to regard as 所作堅固不唐捐
348 14 zuò action; kāraṇa 所作堅固不唐捐
349 14 xiū to decorate; to embellish 正等覺百千阿僧祇劫修菩薩行時所集法藏
350 14 xiū to study; to cultivate 正等覺百千阿僧祇劫修菩薩行時所集法藏
351 14 xiū to repair 正等覺百千阿僧祇劫修菩薩行時所集法藏
352 14 xiū long; slender 正等覺百千阿僧祇劫修菩薩行時所集法藏
353 14 xiū to write; to compile 正等覺百千阿僧祇劫修菩薩行時所集法藏
354 14 xiū to build; to construct; to shape 正等覺百千阿僧祇劫修菩薩行時所集法藏
355 14 xiū to practice 正等覺百千阿僧祇劫修菩薩行時所集法藏
356 14 xiū to cut 正等覺百千阿僧祇劫修菩薩行時所集法藏
357 14 xiū virtuous; wholesome 正等覺百千阿僧祇劫修菩薩行時所集法藏
358 14 xiū a virtuous person 正等覺百千阿僧祇劫修菩薩行時所集法藏
359 14 xiū Xiu 正等覺百千阿僧祇劫修菩薩行時所集法藏
360 14 xiū to unknot 正等覺百千阿僧祇劫修菩薩行時所集法藏
361 14 xiū to prepare; to put in order 正等覺百千阿僧祇劫修菩薩行時所集法藏
362 14 xiū excellent 正等覺百千阿僧祇劫修菩薩行時所集法藏
363 14 xiū to perform [a ceremony] 正等覺百千阿僧祇劫修菩薩行時所集法藏
364 14 xiū Cultivation 正等覺百千阿僧祇劫修菩薩行時所集法藏
365 14 xiū bhāvanā / spiritual cultivation 正等覺百千阿僧祇劫修菩薩行時所集法藏
366 14 xiū pratipanna; spiritual practice 正等覺百千阿僧祇劫修菩薩行時所集法藏
367 13 廣大 guǎngdà vast; extensive 獲諸菩薩廣大之藏
368 13 廣大 guǎngdà with a wide scope; extensive content 獲諸菩薩廣大之藏
369 13 廣大 guǎngdà magnanimous; generous 獲諸菩薩廣大之藏
370 13 廣大 guǎngdà to expand 獲諸菩薩廣大之藏
371 13 廣大 guǎngdà vaipulya; vast; extended 獲諸菩薩廣大之藏
372 13 yìng to answer; to respond 隨時如應說法
373 13 yìng to confirm; to verify 隨時如應說法
374 13 yìng to be worthy of; to correspond to; suitable 隨時如應說法
375 13 yìng to accept 隨時如應說法
376 13 yìng to permit; to allow 隨時如應說法
377 13 yìng to echo 隨時如應說法
378 13 yìng to handle; to deal with 隨時如應說法
379 13 yìng Ying 隨時如應說法
380 13 歡喜 huānxǐ joyful 令諸如來悉歡喜
381 13 歡喜 huānxǐ to like 令諸如來悉歡喜
382 13 歡喜 huānxǐ joy 令諸如來悉歡喜
383 13 歡喜 huānxǐ Nandi 令諸如來悉歡喜
384 13 歡喜 huānxǐ Ānanda; Ananda 令諸如來悉歡喜
385 13 zhòng many; numerous 降伏眾魔及外道
386 13 zhòng masses; people; multitude; crowd 降伏眾魔及外道
387 13 zhòng general; common; public 降伏眾魔及外道
388 13 soil; ground; land 成就一切菩薩諸地
389 13 floor 成就一切菩薩諸地
390 13 the earth 成就一切菩薩諸地
391 13 fields 成就一切菩薩諸地
392 13 a place 成就一切菩薩諸地
393 13 a situation; a position 成就一切菩薩諸地
394 13 background 成就一切菩薩諸地
395 13 terrain 成就一切菩薩諸地
396 13 a territory; a region 成就一切菩薩諸地
397 13 used after a distance measure 成就一切菩薩諸地
398 13 coming from the same clan 成就一切菩薩諸地
399 13 earth; prthivi 成就一切菩薩諸地
400 13 stage; ground; level; bhumi 成就一切菩薩諸地
401 13 安住 ānzhù to reside; to dwell 安住不放逸
402 13 安住 ānzhù Settled and at Ease 安住不放逸
403 13 安住 ānzhù to settle 安住不放逸
404 13 安住 ānzhù Abide 安住不放逸
405 13 安住 ānzhù standing firm; supratiṣṭhita 安住不放逸
406 13 cháng Chang 隨所應化常為說法
407 13 cháng common; general; ordinary 隨所應化常為說法
408 13 cháng a principle; a rule 隨所應化常為說法
409 13 cháng eternal; nitya 隨所應化常為說法
410 13 所行 suǒxíng actions; practice 一切智智所行境界
411 13 諸佛 zhū fó Buddhas; all Buddhas 現在諸佛攝受
412 12 自在 zìzài at ease; at will; as one likes 自在示現故
413 12 自在 zìzài Carefree 自在示現故
414 12 自在 zìzài perfect ease 自在示現故
415 12 自在 zìzài Isvara 自在示現故
416 12 自在 zìzài self mastery; vaśitā 自在示現故
417 12 a criteria; a norm; a standard; a rule; a law 是則名為住不放逸
418 12 a grade; a level 是則名為住不放逸
419 12 an example; a model 是則名為住不放逸
420 12 a weighing device 是則名為住不放逸
421 12 to grade; to rank 是則名為住不放逸
422 12 to copy; to imitate; to follow 是則名為住不放逸
423 12 to do 是則名為住不放逸
424 12 koan; kōan; gong'an 是則名為住不放逸
425 12 jìn to the greatest extent; utmost 盡未來劫
426 12 jìn perfect; flawless 盡未來劫
427 12 jìn to give priority to; to do one's utmost 盡未來劫
428 12 jìn to vanish 盡未來劫
429 12 jìn to use up; to exhaust; to end; to finish; to the utmost; to be finished 盡未來劫
430 12 jìn to die 盡未來劫
431 12 平等 píngděng be equal in social status 疾與如來功德平等
432 12 平等 píngděng equal 疾與如來功德平等
433 12 平等 píngděng equal; without partiality 疾與如來功德平等
434 12 平等 píngděng equality 疾與如來功德平等
435 11 無量 wúliàng immeasurable; unlimited 成就如是無量功德
436 11 無量 wúliàng immeasurable; unlimited; aparimāṇa 成就如是無量功德
437 11 無量 wúliàng immeasurable 成就如是無量功德
438 11 無量 wúliàng Atula 成就如是無量功德
439 11 qín attendance 堅固勤修轉增勝
440 11 qín duty; work 堅固勤修轉增勝
441 11 qín Qin 堅固勤修轉增勝
442 11 qín to force to do physical labor 堅固勤修轉增勝
443 11 qín to help out recover from a disaster 堅固勤修轉增勝
444 11 qín labor 堅固勤修轉增勝
445 11 qín sincere 堅固勤修轉增勝
446 11 qín diligence; perseverance; virya 堅固勤修轉增勝
447 11 菩薩摩訶薩 púsà móhēsà bodhisattva mahāsattva 菩薩摩訶薩初發求一切智心
448 11 精進 jīngjìn to be diligent 精進慧菩薩白法慧菩薩言
449 11 精進 jīngjìn to be enterprising; to be forward looking 精進慧菩薩白法慧菩薩言
450 11 精進 jīngjìn Be Diligent 精進慧菩薩白法慧菩薩言
451 11 精進 jīngjìn diligence 精進慧菩薩白法慧菩薩言
452 11 精進 jīngjìn diligence; perseverance; vīrya 精進慧菩薩白法慧菩薩言
453 11 無邊 wúbiān without boundaries; limitless; boundless 深入無邊廣大行
454 11 無邊 wúbiān boundless; ananta 深入無邊廣大行
455 11 shí time; a point or period of time 正等覺百千阿僧祇劫修菩薩行時所集法藏
456 11 shí a season; a quarter of a year 正等覺百千阿僧祇劫修菩薩行時所集法藏
457 11 shí one of the 12 two-hour periods of the day 正等覺百千阿僧祇劫修菩薩行時所集法藏
458 11 shí fashionable 正等覺百千阿僧祇劫修菩薩行時所集法藏
459 11 shí fate; destiny; luck 正等覺百千阿僧祇劫修菩薩行時所集法藏
460 11 shí occasion; opportunity; chance 正等覺百千阿僧祇劫修菩薩行時所集法藏
461 11 shí tense 正等覺百千阿僧祇劫修菩薩行時所集法藏
462 11 shí particular; special 正等覺百千阿僧祇劫修菩薩行時所集法藏
463 11 shí to plant; to cultivate 正等覺百千阿僧祇劫修菩薩行時所集法藏
464 11 shí an era; a dynasty 正等覺百千阿僧祇劫修菩薩行時所集法藏
465 11 shí time [abstract] 正等覺百千阿僧祇劫修菩薩行時所集法藏
466 11 shí seasonal 正等覺百千阿僧祇劫修菩薩行時所集法藏
467 11 shí to wait upon 正等覺百千阿僧祇劫修菩薩行時所集法藏
468 11 shí hour 正等覺百千阿僧祇劫修菩薩行時所集法藏
469 11 shí appropriate; proper; timely 正等覺百千阿僧祇劫修菩薩行時所集法藏
470 11 shí Shi 正等覺百千阿僧祇劫修菩薩行時所集法藏
471 11 shí a present; currentlt 正等覺百千阿僧祇劫修菩薩行時所集法藏
472 11 shí time; kāla 正等覺百千阿僧祇劫修菩薩行時所集法藏
473 11 shí at that time; samaya 正等覺百千阿僧祇劫修菩薩行時所集法藏
474 11 Kangxi radical 49 已得解脫
475 11 to bring to an end; to stop 已得解脫
476 11 to complete 已得解脫
477 11 to demote; to dismiss 已得解脫
478 11 to recover from an illness 已得解脫
479 11 former; pūrvaka 已得解脫
480 11 zhōng middle 彼諸菩薩於佛教中云何修習
481 11 zhōng medium; medium sized 彼諸菩薩於佛教中云何修習
482 11 zhōng China 彼諸菩薩於佛教中云何修習
483 11 zhòng to hit the mark 彼諸菩薩於佛教中云何修習
484 11 zhōng midday 彼諸菩薩於佛教中云何修習
485 11 zhōng inside 彼諸菩薩於佛教中云何修習
486 11 zhōng during 彼諸菩薩於佛教中云何修習
487 11 zhōng Zhong 彼諸菩薩於佛教中云何修習
488 11 zhōng intermediary 彼諸菩薩於佛教中云何修習
489 11 zhōng half 彼諸菩薩於佛教中云何修習
490 11 zhòng to reach; to attain 彼諸菩薩於佛教中云何修習
491 11 zhòng to suffer; to infect 彼諸菩薩於佛教中云何修習
492 11 zhòng to obtain 彼諸菩薩於佛教中云何修習
493 11 zhòng to pass an exam 彼諸菩薩於佛教中云何修習
494 11 zhōng middle 彼諸菩薩於佛教中云何修習
495 11 無盡藏 wújìn cáng an inexhaustible treasury 即得十種無盡藏
496 11 無盡藏 wújìn cáng Boundless Treasure 即得十種無盡藏
497 11 無盡藏 wújìn cáng inexhaustible storehouse 即得十種無盡藏
498 11 zháo to catch; to receive; to suffer; to touch; to contact 而心無依無所著
499 11 zhù outstanding 而心無依無所著
500 11 zhuó to contact; to use; to apply; to attach to 而心無依無所著

Frequencies of all Words

Top 922

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 67 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 大名稱者善能演
2 67 zhě that 大名稱者善能演
3 67 zhě nominalizing function word 大名稱者善能演
4 67 zhě used to mark a definition 大名稱者善能演
5 67 zhě used to mark a pause 大名稱者善能演
6 67 zhě topic marker; that; it 大名稱者善能演
7 67 zhuó according to 大名稱者善能演
8 67 zhě ca 大名稱者善能演
9 61 zhū all; many; various 此諸大會
10 61 zhū Zhu 此諸大會
11 61 zhū all; members of the class 此諸大會
12 61 zhū interrogative particle 此諸大會
13 61 zhū him; her; them; it 此諸大會
14 61 zhū of; in 此諸大會
15 61 zhū all; many; sarva 此諸大會
16 53 wèi for; to 隨所應化常為說法
17 53 wèi because of 隨所應化常為說法
18 53 wéi to act as; to serve 隨所應化常為說法
19 53 wéi to change into; to become 隨所應化常為說法
20 53 wéi to be; is 隨所應化常為說法
21 53 wéi to do 隨所應化常為說法
22 53 wèi for 隨所應化常為說法
23 53 wèi because of; for; to 隨所應化常為說法
24 53 wèi to 隨所應化常為說法
25 53 wéi in a passive construction 隨所應化常為說法
26 53 wéi forming a rehetorical question 隨所應化常為說法
27 53 wéi forming an adverb 隨所應化常為說法
28 53 wéi to add emphasis 隨所應化常為說法
29 53 wèi to support; to help 隨所應化常為說法
30 53 wéi to govern 隨所應化常為說法
31 51 néng can; able 能令此法當得圓滿
32 51 néng ability; capacity 能令此法當得圓滿
33 51 néng a mythical bear-like beast 能令此法當得圓滿
34 51 néng energy 能令此法當得圓滿
35 51 néng function; use 能令此法當得圓滿
36 51 néng may; should; permitted to 能令此法當得圓滿
37 51 néng talent 能令此法當得圓滿
38 51 néng expert at 能令此法當得圓滿
39 51 néng to be in harmony 能令此法當得圓滿
40 51 néng to tend to; to care for 能令此法當得圓滿
41 51 néng to reach; to arrive at 能令此法當得圓滿
42 51 néng as long as; only 能令此法當得圓滿
43 51 néng even if 能令此法當得圓滿
44 51 néng but 能令此法當得圓滿
45 51 néng in this way 能令此法當得圓滿
46 51 néng to be able; śak 能令此法當得圓滿
47 50 purposely; intentionally; deliberately; knowingly 何以故
48 50 old; ancient; former; past 何以故
49 50 reason; cause; purpose 何以故
50 50 to die 何以故
51 50 so; therefore; hence 何以故
52 50 original 何以故
53 50 accident; happening; instance 何以故
54 50 a friend; an acquaintance; friendship 何以故
55 50 something in the past 何以故
56 50 deceased; dead 何以故
57 50 still; yet 何以故
58 50 一切 yīqiè all; every; everything 一切大行皆得清淨
59 50 一切 yīqiè temporary 一切大行皆得清淨
60 50 一切 yīqiè the same 一切大行皆得清淨
61 50 一切 yīqiè generally 一切大行皆得清淨
62 50 一切 yīqiè all, everything 一切大行皆得清淨
63 50 一切 yīqiè all; sarva 一切大行皆得清淨
64 45 菩薩 púsà bodhisattva 精進慧菩薩白法慧菩薩言
65 45 菩薩 púsà bodhisattva 精進慧菩薩白法慧菩薩言
66 45 菩薩 púsà bodhisatta 精進慧菩薩白法慧菩薩言
67 44 lìng to make; to cause to be; to lead 令諸如來皆生歡喜
68 44 lìng to issue a command 令諸如來皆生歡喜
69 44 lìng rules of behavior; customs 令諸如來皆生歡喜
70 44 lìng an order; a command; an edict; a decree; a statute 令諸如來皆生歡喜
71 44 lìng a season 令諸如來皆生歡喜
72 44 lìng respected; good reputation 令諸如來皆生歡喜
73 44 lìng good 令諸如來皆生歡喜
74 44 lìng pretentious 令諸如來皆生歡喜
75 44 lìng a transcending state of existence 令諸如來皆生歡喜
76 44 lìng a commander 令諸如來皆生歡喜
77 44 lìng a commanding quality; an impressive character 令諸如來皆生歡喜
78 44 lìng lyrics 令諸如來皆生歡喜
79 44 lìng Ling 令諸如來皆生歡喜
80 44 lìng instruction by a teacher; adhīṣṭa 令諸如來皆生歡喜
81 44 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 入諸菩薩所住之處
82 44 suǒ an office; an institute 入諸菩薩所住之處
83 44 suǒ introduces a relative clause 入諸菩薩所住之處
84 44 suǒ it 入諸菩薩所住之處
85 44 suǒ if; supposing 入諸菩薩所住之處
86 44 suǒ a few; various; some 入諸菩薩所住之處
87 44 suǒ a place; a location 入諸菩薩所住之處
88 44 suǒ indicates a passive voice 入諸菩薩所住之處
89 44 suǒ that which 入諸菩薩所住之處
90 44 suǒ an ordinal number 入諸菩薩所住之處
91 44 suǒ meaning 入諸菩薩所住之處
92 44 suǒ garrison 入諸菩薩所住之處
93 44 suǒ place; pradeśa 入諸菩薩所住之處
94 44 suǒ that which; yad 入諸菩薩所住之處
95 42 in; at 彼諸菩薩於佛教中云何修習
96 42 in; at 彼諸菩薩於佛教中云何修習
97 42 in; at; to; from 彼諸菩薩於佛教中云何修習
98 42 to go; to 彼諸菩薩於佛教中云何修習
99 42 to rely on; to depend on 彼諸菩薩於佛教中云何修習
100 42 to go to; to arrive at 彼諸菩薩於佛教中云何修習
101 42 from 彼諸菩薩於佛教中云何修習
102 42 give 彼諸菩薩於佛教中云何修習
103 42 oppposing 彼諸菩薩於佛教中云何修習
104 42 and 彼諸菩薩於佛教中云何修習
105 42 compared to 彼諸菩薩於佛教中云何修習
106 42 by 彼諸菩薩於佛教中云何修習
107 42 and; as well as 彼諸菩薩於佛教中云何修習
108 42 for 彼諸菩薩於佛教中云何修習
109 42 Yu 彼諸菩薩於佛教中云何修習
110 42 a crow 彼諸菩薩於佛教中云何修習
111 42 whew; wow 彼諸菩薩於佛教中云何修習
112 41 method; way 捨諸世間法
113 41 France 捨諸世間法
114 41 the law; rules; regulations 捨諸世間法
115 41 the teachings of the Buddha; Dharma 捨諸世間法
116 41 a standard; a norm 捨諸世間法
117 41 an institution 捨諸世間法
118 41 to emulate 捨諸世間法
119 41 magic; a magic trick 捨諸世間法
120 41 punishment 捨諸世間法
121 41 Fa 捨諸世間法
122 41 a precedent 捨諸世間法
123 41 a classification of some kinds of Han texts 捨諸世間法
124 41 relating to a ceremony or rite 捨諸世間法
125 41 Dharma 捨諸世間法
126 41 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 捨諸世間法
127 41 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 捨諸世間法
128 41 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 捨諸世間法
129 41 quality; characteristic 捨諸世間法
130 37 xīn heart [organ] 菩薩摩訶薩初發求一切智心
131 37 xīn Kangxi radical 61 菩薩摩訶薩初發求一切智心
132 37 xīn mind; consciousness 菩薩摩訶薩初發求一切智心
133 37 xīn the center; the core; the middle 菩薩摩訶薩初發求一切智心
134 37 xīn one of the 28 star constellations 菩薩摩訶薩初發求一切智心
135 37 xīn heart 菩薩摩訶薩初發求一切智心
136 37 xīn emotion 菩薩摩訶薩初發求一切智心
137 37 xīn intention; consideration 菩薩摩訶薩初發求一切智心
138 37 xīn disposition; temperament 菩薩摩訶薩初發求一切智心
139 37 xīn citta; thinking; thought; mind; mentality 菩薩摩訶薩初發求一切智心
140 34 his; hers; its; theirs 隨其心樂而取佛土
141 34 to add emphasis 隨其心樂而取佛土
142 34 used when asking a question in reply to a question 隨其心樂而取佛土
143 34 used when making a request or giving an order 隨其心樂而取佛土
144 34 he; her; it; them 隨其心樂而取佛土
145 34 probably; likely 隨其心樂而取佛土
146 34 will 隨其心樂而取佛土
147 34 may 隨其心樂而取佛土
148 34 if 隨其心樂而取佛土
149 34 or 隨其心樂而取佛土
150 34 Qi 隨其心樂而取佛土
151 34 he; her; it; saḥ; sā; tad 隨其心樂而取佛土
152 34 shí ten 菩薩摩訶薩住十種法
153 34 shí Kangxi radical 24 菩薩摩訶薩住十種法
154 34 shí tenth 菩薩摩訶薩住十種法
155 34 shí complete; perfect 菩薩摩訶薩住十種法
156 34 shí ten; daśa 菩薩摩訶薩住十種法
157 34 佛子 Fózi Child of the Buddha 佛子
158 34 佛子 fózi progeny of a Buddha; a bodhisattva 佛子
159 34 佛子 fózi a Buddhist disciple 佛子
160 34 佛子 fózi a compassionate and wise person 佛子
161 34 佛子 fózi all sentient beings 佛子
162 33 suí to follow 隨所應化常為說法
163 33 suí to listen to 隨所應化常為說法
164 33 suí to submit to; to comply with 隨所應化常為說法
165 33 suí with; to accompany 隨所應化常為說法
166 33 suí in due course; subsequently; then 隨所應化常為說法
167 33 suí to the extent that 隨所應化常為說法
168 33 suí to be obsequious 隨所應化常為說法
169 33 suí everywhere 隨所應化常為說法
170 33 suí 17th hexagram 隨所應化常為說法
171 33 suí in passing 隨所應化常為說法
172 33 suí let somebody do what they like 隨所應化常為說法
173 33 suí to resemble; to look like 隨所應化常為說法
174 32 no 而心無依無所著
175 32 Kangxi radical 71 而心無依無所著
176 32 to not have; without 而心無依無所著
177 32 has not yet 而心無依無所著
178 32 mo 而心無依無所著
179 32 do not 而心無依無所著
180 32 not; -less; un- 而心無依無所著
181 32 regardless of 而心無依無所著
182 32 to not have 而心無依無所著
183 32 um 而心無依無所著
184 32 Wu 而心無依無所著
185 32 Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression. 而心無依無所著
186 32 not; non- 而心無依無所著
187 32 mo 而心無依無所著
188 31 so as to; in order to 彼諸菩薩以何方便
189 31 to use; to regard as 彼諸菩薩以何方便
190 31 to use; to grasp 彼諸菩薩以何方便
191 31 according to 彼諸菩薩以何方便
192 31 because of 彼諸菩薩以何方便
193 31 on a certain date 彼諸菩薩以何方便
194 31 and; as well as 彼諸菩薩以何方便
195 31 to rely on 彼諸菩薩以何方便
196 31 to regard 彼諸菩薩以何方便
197 31 to be able to 彼諸菩薩以何方便
198 31 to order; to command 彼諸菩薩以何方便
199 31 further; moreover 彼諸菩薩以何方便
200 31 used after a verb 彼諸菩薩以何方便
201 31 very 彼諸菩薩以何方便
202 31 already 彼諸菩薩以何方便
203 31 increasingly 彼諸菩薩以何方便
204 31 a reason; a cause 彼諸菩薩以何方便
205 31 Israel 彼諸菩薩以何方便
206 31 Yi 彼諸菩薩以何方便
207 31 use; yogena 彼諸菩薩以何方便
208 30 成就 chéngjiù accomplishment; success; achievement 成就如是無量功德
209 30 成就 chéngjiù to succeed; to help someone succeed; to achieve 成就如是無量功德
210 30 成就 chéngjiù accomplishment 成就如是無量功德
211 30 成就 chéngjiù Achievements 成就如是無量功德
212 30 成就 chéngjiù to attained; to obtain 成就如是無量功德
213 30 成就 chéngjiù to bring to perfection; complete 成就如是無量功德
214 30 成就 chéngjiù attainment; accomplishment; siddhi 成就如是無量功德
215 30 jiē all; each and every; in all cases 令諸如來皆生歡喜
216 30 jiē same; equally 令諸如來皆生歡喜
217 30 to know; to learn about; to comprehend 所有大願悉使滿足
218 30 all; entire 所有大願悉使滿足
219 30 detailed 所有大願悉使滿足
220 30 to elaborate; to expound 所有大願悉使滿足
221 30 to exhaust; to use up 所有大願悉使滿足
222 30 strongly 所有大願悉使滿足
223 30 Xi 所有大願悉使滿足
224 29 ér and; as well as; but (not); yet (not) 而恒不捨波羅蜜行
225 29 ér Kangxi radical 126 而恒不捨波羅蜜行
226 29 ér you 而恒不捨波羅蜜行
227 29 ér not only ... but also ....; ... as well as ...; moreover; in addition; furthermore 而恒不捨波羅蜜行
228 29 ér right away; then 而恒不捨波羅蜜行
229 29 ér but; yet; however; while; nevertheless 而恒不捨波羅蜜行
230 29 ér if; in case; in the event that 而恒不捨波羅蜜行
231 29 ér therefore; as a result; thus 而恒不捨波羅蜜行
232 29 ér how can it be that? 而恒不捨波羅蜜行
233 29 ér so as to 而恒不捨波羅蜜行
234 29 ér only then 而恒不捨波羅蜜行
235 29 ér as if; to seem like 而恒不捨波羅蜜行
236 29 néng can; able 而恒不捨波羅蜜行
237 29 ér whiskers on the cheeks; sideburns 而恒不捨波羅蜜行
238 29 ér me 而恒不捨波羅蜜行
239 29 ér to arrive; up to 而恒不捨波羅蜜行
240 29 ér possessive 而恒不捨波羅蜜行
241 28 force 善知一切諸佛如來力
242 28 Kangxi radical 19 善知一切諸佛如來力
243 28 to exert oneself; to make an effort 善知一切諸佛如來力
244 28 to force 善知一切諸佛如來力
245 28 resolutely; strenuously 善知一切諸佛如來力
246 28 labor; forced labor 善知一切諸佛如來力
247 28 physical strength 善知一切諸佛如來力
248 28 power 善知一切諸佛如來力
249 28 Li 善知一切諸佛如來力
250 28 ability; capability 善知一切諸佛如來力
251 28 influence 善知一切諸佛如來力
252 28 strength; power; bala 善知一切諸佛如來力
253 27 zhī to know 善知一切諸佛如來力
254 27 zhī to comprehend 善知一切諸佛如來力
255 27 zhī to inform; to tell 善知一切諸佛如來力
256 27 zhī to administer 善知一切諸佛如來力
257 27 zhī to distinguish; to discern 善知一切諸佛如來力
258 27 zhī to be close friends 善知一切諸佛如來力
259 27 zhī to feel; to sense; to perceive 善知一切諸佛如來力
260 27 zhī to receive; to entertain 善知一切諸佛如來力
261 27 zhī knowledge 善知一切諸佛如來力
262 27 zhī consciousness; perception 善知一切諸佛如來力
263 27 zhī a close friend 善知一切諸佛如來力
264 27 zhì wisdom 善知一切諸佛如來力
265 27 zhì Zhi 善知一切諸佛如來力
266 27 zhī Understanding 善知一切諸佛如來力
267 27 zhī know; jña 善知一切諸佛如來力
268 26 de potential marker 一切大行皆得清淨
269 26 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 一切大行皆得清淨
270 26 děi must; ought to 一切大行皆得清淨
271 26 děi to want to; to need to 一切大行皆得清淨
272 26 děi must; ought to 一切大行皆得清淨
273 26 de 一切大行皆得清淨
274 26 de infix potential marker 一切大行皆得清淨
275 26 to result in 一切大行皆得清淨
276 26 to be proper; to fit; to suit 一切大行皆得清淨
277 26 to be satisfied 一切大行皆得清淨
278 26 to be finished 一切大行皆得清淨
279 26 de result of degree 一切大行皆得清淨
280 26 de marks completion of an action 一切大行皆得清淨
281 26 děi satisfying 一切大行皆得清淨
282 26 to contract 一切大行皆得清淨
283 26 marks permission or possibility 一切大行皆得清淨
284 26 expressing frustration 一切大行皆得清淨
285 26 to hear 一切大行皆得清淨
286 26 to have; there is 一切大行皆得清淨
287 26 marks time passed 一切大行皆得清淨
288 26 obtain; attain; prāpta 一切大行皆得清淨
289 25 to enter 入菩薩正位
290 25 Kangxi radical 11 入菩薩正位
291 25 radical 入菩薩正位
292 25 income 入菩薩正位
293 25 to conform with 入菩薩正位
294 25 to descend 入菩薩正位
295 25 the entering tone 入菩薩正位
296 25 to pay 入菩薩正位
297 25 to join 入菩薩正位
298 25 entering; praveśa 入菩薩正位
299 25 莊嚴 zhuāngyán stately; solemn 具大莊嚴
300 25 莊嚴 zhuāngyán Dignity 具大莊嚴
301 25 莊嚴 zhuāngyán solemn, majestic 具大莊嚴
302 25 莊嚴 zhuāngyán to adorn; to perfect 具大莊嚴
303 25 眾生 zhòngshēng all living things 所念眾生咸令得度
304 25 眾生 zhòngshēng living things other than people 所念眾生咸令得度
305 25 眾生 zhòngshēng sentient beings 所念眾生咸令得度
306 25 眾生 zhòngshēng beings; all living things; all sentient beings 所念眾生咸令得度
307 25 zhǒng kind; type 紹三寶種使不斷絕
308 25 zhòng to plant; to grow; to cultivate 紹三寶種使不斷絕
309 25 zhǒng kind; type 紹三寶種使不斷絕
310 25 zhǒng kind; type; race; breed; seed; species 紹三寶種使不斷絕
311 25 zhǒng seed; strain 紹三寶種使不斷絕
312 25 zhǒng offspring 紹三寶種使不斷絕
313 25 zhǒng breed 紹三寶種使不斷絕
314 25 zhǒng race 紹三寶種使不斷絕
315 25 zhǒng species 紹三寶種使不斷絕
316 25 zhǒng root; source; origin 紹三寶種使不斷絕
317 25 zhǒng grit; guts 紹三寶種使不斷絕
318 23 zhù to dwell; to live; to reside 入諸菩薩所住之處
319 23 zhù to stop; to halt 入諸菩薩所住之處
320 23 zhù to retain; to remain 入諸菩薩所住之處
321 23 zhù to lodge at [temporarily] 入諸菩薩所住之處
322 23 zhù firmly; securely 入諸菩薩所住之處
323 23 zhù verb complement 入諸菩薩所住之處
324 23 zhù attaching; abiding; dwelling on 入諸菩薩所住之處
325 22 shì is; are; am; to be 能作是問
326 22 shì is exactly 能作是問
327 22 shì is suitable; is in contrast 能作是問
328 22 shì this; that; those 能作是問
329 22 shì really; certainly 能作是問
330 22 shì correct; yes; affirmative 能作是問
331 22 shì true 能作是問
332 22 shì is; has; exists 能作是問
333 22 shì used between repetitions of a word 能作是問
334 22 shì a matter; an affair 能作是問
335 22 shì Shi 能作是問
336 22 shì is; bhū 能作是問
337 22 shì this; idam 能作是問
338 21 xíng to walk 而恒不捨波羅蜜行
339 21 xíng capable; competent 而恒不捨波羅蜜行
340 21 háng profession 而恒不捨波羅蜜行
341 21 háng line; row 而恒不捨波羅蜜行
342 21 xíng Kangxi radical 144 而恒不捨波羅蜜行
343 21 xíng to travel 而恒不捨波羅蜜行
344 21 xìng actions; conduct 而恒不捨波羅蜜行
345 21 xíng to do; to act; to practice 而恒不捨波羅蜜行
346 21 xíng all right; OK; okay 而恒不捨波羅蜜行
347 21 háng horizontal line 而恒不捨波羅蜜行
348 21 héng virtuous deeds 而恒不捨波羅蜜行
349 21 hàng a line of trees 而恒不捨波羅蜜行
350 21 hàng bold; steadfast 而恒不捨波羅蜜行
351 21 xíng to move 而恒不捨波羅蜜行
352 21 xíng to put into effect; to implement 而恒不捨波羅蜜行
353 21 xíng travel 而恒不捨波羅蜜行
354 21 xíng to circulate 而恒不捨波羅蜜行
355 21 xíng running script; running script 而恒不捨波羅蜜行
356 21 xíng temporary 而恒不捨波羅蜜行
357 21 xíng soon 而恒不捨波羅蜜行
358 21 háng rank; order 而恒不捨波羅蜜行
359 21 háng a business; a shop 而恒不捨波羅蜜行
360 21 xíng to depart; to leave 而恒不捨波羅蜜行
361 21 xíng to experience 而恒不捨波羅蜜行
362 21 xíng path; way 而恒不捨波羅蜜行
363 21 xíng xing; ballad 而恒不捨波羅蜜行
364 21 xíng a round [of drinks] 而恒不捨波羅蜜行
365 21 xíng Xing 而恒不捨波羅蜜行
366 21 xíng moreover; also 而恒不捨波羅蜜行
367 21 xíng Practice 而恒不捨波羅蜜行
368 21 xìng mental formations; samskara; sankhara; volition; habitual actions 而恒不捨波羅蜜行
369 21 xíng practice; carita; carya; conduct; behavior 而恒不捨波羅蜜行
370 21 zhī him; her; them; that 決定至於無上菩提究竟之處
371 21 zhī used between a modifier and a word to form a word group 決定至於無上菩提究竟之處
372 21 zhī to go 決定至於無上菩提究竟之處
373 21 zhī this; that 決定至於無上菩提究竟之處
374 21 zhī genetive marker 決定至於無上菩提究竟之處
375 21 zhī it 決定至於無上菩提究竟之處
376 21 zhī in 決定至於無上菩提究竟之處
377 21 zhī all 決定至於無上菩提究竟之處
378 21 zhī and 決定至於無上菩提究竟之處
379 21 zhī however 決定至於無上菩提究竟之處
380 21 zhī if 決定至於無上菩提究竟之處
381 21 zhī then 決定至於無上菩提究竟之處
382 21 zhī to arrive; to go 決定至於無上菩提究竟之處
383 21 zhī is 決定至於無上菩提究竟之處
384 21 zhī to use 決定至於無上菩提究竟之處
385 21 zhī Zhi 決定至於無上菩提究竟之處
386 21 yuàn to hope; to wish; to desire 願垂哀愍
387 21 yuàn hope 願垂哀愍
388 21 yuàn to be ready; to be willing 願垂哀愍
389 21 yuàn to ask for; to solicit 願垂哀愍
390 21 yuàn a vow 願垂哀愍
391 21 yuàn diligent; attentive 願垂哀愍
392 21 yuàn to prefer; to select 願垂哀愍
393 21 yuàn to admire 願垂哀愍
394 21 yuàn a vow; pranidhana 願垂哀愍
395 20 如是 rúshì thus; so 成就如是無量功德
396 20 如是 rúshì thus, so 成就如是無量功德
397 19 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 精進慧菩薩欲重宣其義而說頌言
398 19 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 精進慧菩薩欲重宣其義而說頌言
399 19 shuì to persuade 精進慧菩薩欲重宣其義而說頌言
400 19 shuō to teach; to recite; to explain 精進慧菩薩欲重宣其義而說頌言
401 19 shuō a doctrine; a theory 精進慧菩薩欲重宣其義而說頌言
402 19 shuō to claim; to assert 精進慧菩薩欲重宣其義而說頌言
403 19 shuō allocution 精進慧菩薩欲重宣其義而說頌言
404 19 shuō to criticize; to scold 精進慧菩薩欲重宣其義而說頌言
405 19 shuō to indicate; to refer to 精進慧菩薩欲重宣其義而說頌言
406 19 shuō speach; vāda 精進慧菩薩欲重宣其義而說頌言
407 19 shuō to speak; bhāṣate 精進慧菩薩欲重宣其義而說頌言
408 19 如來 rúlái Tathagata 善知一切諸佛如來力
409 19 如來 Rúlái Tathagata 善知一切諸佛如來力
410 19 如來 rúlái Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One 善知一切諸佛如來力
411 19 清淨 qīngjìng peaceful; quiet; tranquil; pure 一切大行皆得清淨
412 19 清淨 qīngjìng peaceful; quiet; tranquil 一切大行皆得清淨
413 19 清淨 qīngjìng concise 一切大行皆得清淨
414 19 清淨 qīngjìng simple and clear; concise 一切大行皆得清淨
415 19 清淨 qīngjìng pure and clean 一切大行皆得清淨
416 19 清淨 qīngjìng purity 一切大行皆得清淨
417 19 清淨 qīngjìng pure; cleansed; purified of defiling illusion; visuddhi 一切大行皆得清淨
418 17 說法 shuō fǎ a statement; wording 隨所應化常為說法
419 17 說法 shuō fǎ a opinion; view; understanding 隨所應化常為說法
420 17 說法 shuō fǎ words from the heart 隨所應化常為說法
421 17 說法 shuō fǎ Expounding the Dharma 隨所應化常為說法
422 17 說法 shuō fǎ to teach the Dharma; to expound Buddhist teachings; dharma-desana 隨所應化常為說法
423 16 無有 wú yǒu there is not 攝持正法無有窮盡
424 16 tool; device; utensil; equipment; instrument 具大莊嚴
425 16 to possess; to have 具大莊嚴
426 16 measure word for devices, coffins, dead bodies, etc 具大莊嚴
427 16 to prepare 具大莊嚴
428 16 to write; to describe; to state 具大莊嚴
429 16 Ju 具大莊嚴
430 16 talent; ability 具大莊嚴
431 16 a feast; food 具大莊嚴
432 16 all; entirely; completely; in detail 具大莊嚴
433 16 a mat for sitting and sleeping on; niṣīdana 具大莊嚴
434 16 to arrange; to provide 具大莊嚴
435 16 furnishings 具大莊嚴
436 16 pleased; contentedly 具大莊嚴
437 16 to understand 具大莊嚴
438 16 together; saha 具大莊嚴
439 16 波羅蜜 bōluómì jack fruit 而恒不捨波羅蜜行
440 16 波羅蜜 bōluómì paramita 而恒不捨波羅蜜行
441 16 波羅蜜 bōluómì paramita; pāramitā; perfection 而恒不捨波羅蜜行
442 16 zhì wisdom; knowledge; understanding 證得如來最勝智
443 16 zhì care; prudence 證得如來最勝智
444 16 zhì Zhi 證得如來最勝智
445 16 zhì clever 證得如來最勝智
446 16 zhì Wisdom 證得如來最勝智
447 16 zhì jnana; knowing 證得如來最勝智
448 16 諸菩薩 zhū púsà bodhisattvas 彼諸菩薩於佛教中云何修習
449 16 ruò to seem; to be like; as 若有菩薩初發心
450 16 ruò seemingly 若有菩薩初發心
451 16 ruò if 若有菩薩初發心
452 16 ruò you 若有菩薩初發心
453 16 ruò this; that 若有菩薩初發心
454 16 ruò and; or 若有菩薩初發心
455 16 ruò as for; pertaining to 若有菩薩初發心
456 16 pomegranite 若有菩薩初發心
457 16 ruò to choose 若有菩薩初發心
458 16 ruò to agree; to accord with; to conform to 若有菩薩初發心
459 16 ruò thus 若有菩薩初發心
460 16 ruò pollia 若有菩薩初發心
461 16 ruò Ruo 若有菩薩初發心
462 16 ruò only then 若有菩薩初發心
463 16 ja 若有菩薩初發心
464 16 jñā 若有菩薩初發心
465 15 智慧 zhìhuì wisdom 成就福德智慧乘
466 15 智慧 zhìhuì wisdom 成就福德智慧乘
467 15 智慧 zhìhuì jñāna; knowledge 成就福德智慧乘
468 15 智慧 zhìhuì wisdom; prajñā 成就福德智慧乘
469 15 mén door; gate; doorway; gateway 入無諍門
470 15 mén phylum; division 入無諍門
471 15 mén sect; school 入無諍門
472 15 mén Kangxi radical 169 入無諍門
473 15 mén measure word for lessons, subjects, large guns, etc 入無諍門
474 15 mén a door-like object 入無諍門
475 15 mén an opening 入無諍門
476 15 mén an access point; a border entrance 入無諍門
477 15 mén a household; a clan 入無諍門
478 15 mén a kind; a category 入無諍門
479 15 mén to guard a gate 入無諍門
480 15 mén Men 入無諍門
481 15 mén a turning point 入無諍門
482 15 mén a method 入無諍門
483 15 mén a sense organ 入無諍門
484 15 mén door; gate; dvara 入無諍門
485 15 jìng clean 淨治一切大智境界
486 15 jìng no surplus; net 淨治一切大智境界
487 15 jìng only 淨治一切大智境界
488 15 jìng pure 淨治一切大智境界
489 15 jìng tranquil 淨治一切大智境界
490 15 jìng cold 淨治一切大智境界
491 15 jìng to wash; to clense 淨治一切大智境界
492 15 jìng role of hero 淨治一切大智境界
493 15 jìng completely 淨治一切大智境界
494 15 jìng to remove sexual desire 淨治一切大智境界
495 15 jìng bright and clean; luminous 淨治一切大智境界
496 15 jìng clean; pure 淨治一切大智境界
497 15 jìng cleanse 淨治一切大智境界
498 15 jìng cleanse 淨治一切大智境界
499 15 jìng Pure 淨治一切大智境界
500 15 jìng vyavadāna; purification; cleansing 淨治一切大智境界

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
zhě ca
zhū all; many; sarva
néng to be able; śak
一切
 1. yīqiè
 2. yīqiè
 1. all, everything
 2. all; sarva
菩萨 菩薩
 1. púsà
 2. púsà
 1. bodhisattva
 2. bodhisatta
lìng instruction by a teacher; adhīṣṭa
 1. suǒ
 2. suǒ
 1. place; pradeśa
 2. that which; yad
 1. Dharma
 2. the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma
 3. a dharma; a dhárma; a natural law; teachings
 4. a mental object; a phenomenon; dharma; a thought
 5. quality; characteristic
xīn citta; thinking; thought; mind; mentality
he; her; it; saḥ; sā; tad

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
白净 白淨 98 Shuddhodana; Suddhodana
不退转 不退轉 98
 1. never regress or change
 2. avaivartika; non-retrogression
大庄严菩萨 大莊嚴菩薩 100 Great Adornment Bodhisattva
大方广佛华严经 大方廣佛華嚴經 100
 1. Avataṃsakasūtra; Avatamsaka Sutra; Flower Garland Sūtra; Flower Adornment Sutra; Dafang Guang Fo Huayan Jing; Huayan Jing
 2. Gaṇḍavyūhasūtra
大乘 100
 1. Mahayana
 2. Mahayana Buddhism; Mahāyāna; Mahāyāna Buddhism
 3. Mahayana; Great Vehicle
梵王 102 Brahma
法王 102
 1. King of the Law; Dharma King
 2. Dharmaraja (Thailand)
 3. Dharma King
 4. Dharmaraja; Dharma King
法藏 102
 1. sūtra repository; sūtra hall
 2. Dharma Treasure
 3. Fazang
佛法 102
 1. Dharma; Dhamma; Buddha-Dhárma; Buddhist doctrine
 2. the power of the Buddha
 3. Buddha's Teaching
 4. Dharma; Buddha-Dhárma
恒安 72 Heng An
慧力 72
 1. power of wisdom
 2. Huili
坚慧 堅慧 106 Sthiramati
净行 淨行 106
 1. purifying practice
 2. Brahmin; Brahman
龙王 龍王 76 Dragon King; Naga King
妙法 109
 1. Wondrous Dharma
 2. the wonderful Dharma; the wonderful truth; saddharma; the Dharma; the teachings of the Buddha
妙慧 77 Sumatī; Sumagadhi; Sukhamati; Sukhavati
魔怨 109 Māra
能忍 110 able to endure; sahā
涅槃 78
 1. Buddhism in Every Step: Nirvana
 2. nirvana
 3. Final Nirvana; Nirvana; Nirvāṇa; Nibbāna
普门 普門 80
 1. Universal Gate
 2. Universal Gate; Samantamukha
如来 如來 114
 1. Tathagata
 2. Tathagata
 3. Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One
三藏 115
 1. San Zang
 2. Buddhist Canon
 3. Tripitaka; Tripiṭaka; Tipitaka
善观 善觀 115 Sudrsa; Sudassa
实叉难陀 實叉難陀 83 Śiksānanda; Siksananda
十方诸佛 十方諸佛 115 the Buddhas of the Ten Directions
田中 116
 1. Tienchung
 2. Tanaka
威神 119 awe-inspiring character of deities; anubhava
无边行 無邊行 119 Anantacritra
无贪 無貪 119 non-attachment; alobha
无退 無退 119 avaivartika; non-retrogression
无障碍 無障礙 119 Asaṅga
120
 1. xu
 2. slowly; gently
 3. Xu
 4. Xuzhou
于阗国 于闐國 121 Yutian
正等觉 正等覺 122 Complete Enlightenment; Absolute Universal Englightened Awareness
智慧轮 智慧輪 90 Prajnacakra
中说 中說 122 Zhong Shuo

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 249.

Simplified Traditional Pinyin English
阿耨多罗三藐三菩提 阿耨多羅三藐三菩提 196 anuttara-samyak-sambodhi; anuttara samyaksaṃbodhi; anuttarasamyaksaṃbodhi; unsurpassed complete perfect enlightenment
阿僧祇劫 196 an asankhyeya kalpa
阿闍梨 阿闍梨 196 acarya; a religious teacher
阿脩罗 阿脩羅 196 asura
白法 98
 1. wholesome things; pure dharmas
 2. to explain a method
必当 必當 98 must
般若波罗蜜 般若波羅蜜 98
 1. Prajñāpāramitā; Prajnaparamita; Perfection of Wisdom
 2. Prajñāpāramitā
不放逸 98
 1. no laxity
 2. vigilance; heedfulness; conscientious
不净 不淨 98 Impurity; dirty; filthy
不善 98 akuśala; akusala; unvirtuous; unwholesome; inauspicious
不惜身命 98 willingness to give up one's own life
不共 98
 1. not shared; distinctive; avenika
 2. meditation performed with water; distinctive; apkṛtsna
不生 98
 1. nonarising; anutpāda
 2. nonarising; not produced; not conditioned; anutpada
不贪 不貪 98 non-attachment; alobha
禅波罗蜜 禪波羅蜜 99 dhyana-paramita; the paramita of meditative concentration
禅定 禪定 99
 1. meditative concentration
 2. meditative concentration; meditation
 3. to meditate
常乐 常樂 99 lasting joy
常生 99 immortality
常勤 99 practised; pratipanna
谄诳 諂誑 99 to cheat; śaṭha
成道 99 awakening; to become enlightened; to become a Buddha
成正觉 成正覺 99 to become a Buddha
成满 成滿 99 to become complete
持戒 99
 1. to uphold precepts
 2. morality; to uphold precepts
初发心 初發心 99 initial determination
出世法 99 World-Transcending Teachings
大慈 100 great great compassion; mahākāruṇika
大慈悲 100 great mercy and great compassion
大菩萨 大菩薩 100
 1. great Bodhisattva
 2. a great bodhisattva
大神通 100
 1. great supernatural power
 2. great transcendent wisdom
大愿 大願 100 a great vow
大智慧 100 great wisdom and knowledge
大悲 100 mahākaruṇā; great compassion
得度 100
 1. to attain salvation
 2. to attain enlightenment
得佛 100 to become a Buddha
地中 100 secondary buildings on monastery grounds
度众生 度眾生 100 to liberate sentient beings
堕恶道 墮惡道 100 to suffer an evil rebirth
度脱 度脫 100 to save; to rescue; to relieve them from the suffering of this world and take them nirvana
恶道 惡道 195
 1. evil path
 2. an evil rebirth; an evil destiny; an unfortunate rebirth; hell
恶趣 惡趣 195 an evil rebirth; an evil destiny; an unfortunate rebirth; hell
二乘 195 the two vehicles
二行 195 two kinds of spiritual practice
发菩提心 發菩提心 102 bodhicittotpāda; initiate the bodhi mind
法界 102
 1. Dharma Realm
 2. a dharma realm; dharmadhatu
 3. tathatā; suchness; inherent nature; true nature; tathata
法门 法門 102
 1. Dharma gate
 2. dharmaparyāya; dharma gate; a way of teaching the Dharma; a Buddhist teaching; a Dharma door
放光 102
 1. to emit light
 2. to produce light
方便智 102 wisdom of skilful means; upāyajñāna
放逸 102
 1. Laxity
 2. heedlessness; carelessness; pleasure-seeking; pramada
法印 102
 1. hōin
 2. Dharma Seal
 3. dharmamudrā; a dharma seal; a mark of the dharma
法藏 102
 1. sūtra repository; sūtra hall
 2. Dharma Treasure
 3. Fazang
佛法无边 佛法無邊 102 the teachings of the Buddha are boundless
佛功德 102 characteristics of Buddhas
佛国土 佛國土 102
 1. buddhakṣetra; a Buddha land
 2. Buddha's country
佛刹 佛剎 102
 1. Buddhakṣetra; a Buddha field; a Buddha land
 2. a Buddhist pillar
 3. temple; monastery
佛神力 102 the Buddha's spiritual power
佛地 102 Buddha stage; Buddha ground; buddha-bhūmi
佛土 102 buddhakṣetra; a Buddha land; land or realm of a Buddha; land of the Buddha's birth
福德 102
 1. Fortune and Virtue
 2. Merit and Virtue
 3. merit earned; reward; good fortune and good moral conduct
福智 102
 1. merit and wisdom
 2. Fortune and Wisdom
观法 觀法 103 techniques for insight; vipaśyanā
果报 果報 103 vipāka; the result of karma; indirect effect
还灭 還滅 104 ceasing; cessation; nivṛtti
迴向 104 to transfer merit; to dedicate; pariṇāmanā
护念 護念 104
 1. Safeguard the Mind
 2. for a Buddha, bodhisattva, or demigod to protect a Buddhist disciple
加持 106
 1. to bless
 2. to empower; to confer strength on; to aid
迦楼罗 迦樓羅 106 garuda
净智 淨智 106 Pure Wisdom
金刚定 金剛定 106 vajrasamādhi
净方 淨方 106 pure land
精进波罗蜜 精進波羅蜜 106 virya-paramita; the paramita of diligence
精进力 精進力 106 unfailing progress; vīryabala
净业 淨業 106
 1. pure karma; good karma
 2. Pure Karma
紧那罗 緊那羅 106 kimnara
卷第十八 106 scroll 18
具足清净 具足清淨 106 complete and pure
空寂 107 śūnyatā; emptiness; emptiness of inherent existence
乐求 樂求 108 seek pleasure
乐说 樂說 108 the joy of teaching the Dharma
乐修 樂修 108 joyful cultivation
离生 離生 108 to leave the cycle of rebirth
离欲 離欲 108 free of desire
莲华 蓮華 108
 1. Lotus Flower
 2. a lotus flower; padma
 3. white lotus flower; pundarika
了知 108 to understand clearly
令众生 令眾生 108 lead sentient beings
六和敬 108
 1. six reverent points of harmony
 2. Six Points of Reverent Harmony
六通 108 six supernatural powers
利养 利養 108 gain
明法品 109 clear method [chapter]
明网 明網 109
 1. web of light; jaliniprabha
 2. Jaliniprabha
魔军 魔軍 109 Māra's army
摩诃萨 摩訶薩 109
 1. mahasattva
 2. mahāsattva; mohasattva; a great being
能持 110 ability to uphold the precepts
逆顺 逆順 110 resisting and complying; disobeying and obeying
念念 110 thought after thought; successive moments of thought
毘钵舍那 毘鉢舍那 112 insight; vipaśyanā; vipassanā
普见 普見 112 observe all places
菩萨摩诃萨 菩薩摩訶薩 112 bodhisattva mahāsattva
菩萨地 菩薩地 112 stage of bodhisattva; bodhisattvabhūmi
菩萨行 菩薩行 112 bodhisattva-caryā; bodhisattva-carita; bodhisattva practice; actions of bodhisattvas
菩提心 112
 1. bodhi mind
 2. bodhicitta; aspiration to enlightenment
普现 普現 112 universal manifestation
普贤行 普賢行 112 the practice of Samantabhadra
乾闼婆 乾闥婆 113 a gandharva
清净心 清淨心 113 pure mind
群生 113 all living beings
忍波罗蜜 忍波羅蜜 114 ksanti-paramita; the paramita of tolerance; the paramita of forbearance
人王 114 king; nṛpa
柔和忍辱 114 gentle forbearance
入法界 114 to enter in the dharma realm; to perceive the dharma realm through meditation
入佛 114 to bring an image of a Buddha
如理 114 principle of suchness
如来地 如來地 114 state of a Tathāgata
如实 如實 114
 1. according to reality
 2. tathatā; suchness; inherent nature; true nature; tathata
三毒 115 three poisons; trivisa
三明 115 three insights; trividya
三千大千世界 115 Three Thousandfold World System; trisāhasramahāsāhasralokadhātu; a great chiliocosm; trichiliocosm; the cosmos
三世 115
 1. Three Periods of Time
 2. past, present, and future
三世佛 115 Buddhas of the three time periods
三世诸佛 三世諸佛 115 the Buddhas of past, present, and future
三业 三業 115 three types of karma; three actions
三苦 115 three kinds of suffering
三昧 115
 1. samadhi
 2. samādhi; concentrated meditation; mental concentration
三昧门 三昧門 115 to be on the bodhisattva path
三摩钵底 三摩鉢底 115 samāpatti; meditative attainment
色界 115 realm of form; rupadhatu
善见 善見 115 good for seeing; beautiful
山王 115 the highest peak
善法 115
 1. a wholesome dharma
 2. a wholesome teaching
善根 115
 1. Wholesome Roots
 2. virtuous roots; wholesome roots; kuśalamūla
善根力 115 power of wholesome roots
善巧 115
 1. Skillful
 2. virtuous and clever; skilful
善思 115 thoughtfulness; wholesome thinking
善业 善業 115 wholesome acts; good actions
善友 115
 1. a Dharma friend; kalyāṇamitra; kalyāṇamitta; kalyanamitra
 2. Sabbamitta; Sarvamitra
善哉 115
 1. Sadhu
 2. excellent
善知识 善知識 115 Dharma Friends; kalyāṇamitra; kalyāṇamitta; kalyanamitra
摄持 攝持 115 parigraha; to protect; to uphold; to take proper care
深法 115 a profound truth
生欢喜 生歡喜 115 giving rise to joy
胜愿 勝願 115 spureme vow
胜法 勝法 115 surpassing dharmas
什深 甚深 115 very profound; what is deep
神通力 115 a spiritual power; supernatural powers; a remarkable ability; a magical power
深心 115 determination; resolution; adhyāśaya
摄受 攝受 115
 1. to receive, take in
 2. parigraha; to protect; to uphold; received and taken care of
尸波罗蜜 尸波羅蜜 115 sila-paramita; the paramita of proper conduct
十法 115 ten rules; perfecting of the ten rules
十力 115 the ten powers of the Buddha; daśabala
十方 115
 1. The Ten Directions
 2. the ten directions
十无尽藏 十無盡藏 115 Ten Inexhaustible Treasure Stores
示现 示現 115
 1. Manifestation
 2. to manifest
 3. to manifest; to display
实相 實相 115
 1. reality
 2. dharmata; true appearance; the nature of things; the ultimate essence of things
师子吼 師子吼 115 lion’s roar
师子之座 師子之座 115 throne
受持 115
 1. uphold
 2. to accept and maintain faith; to uphold
四无所畏 四無所畏 115 four kinds of fearlessness
随类 隨類 115 according to type
随喜 隨喜 115
 1. to rejoice [in the welfare of others]
 2. anumodana; admiration
所以者何 115 Why is that?
所行 115 actions; practice
檀波罗蜜 檀波羅蜜 116 dana-paramita; the paramita of generosity
唐捐 116 in vain
贪着 貪著 116 attachment to desire
调伏 調伏 116
 1. to subdue
 2. tame; to mediate between physical, verbal, and mental karma and overcome evil
体性 體性 116 svabhāva; intrinsic nature; original nature; intrinsic existence; essential nature
退屈 116 to yield; to retreat; to regress
退转 退轉 116 parihāṇi; to regress; to degenerate
陀罗尼 陀羅尼 116
 1. Dharani
 2. dharani
往生 119
 1. to be reborn
 2. a future life
闻法 聞法 119 to hear the Dharma; to listen to the teachings of the Buddha
我慢 119
 1. conceit; atmamana; ahamkara
 2. visualization as a deity; ahamkara
无师智 無師智 119 Untaught Wisdom
无所畏 無所畏 119 without any fear
无依 無依 119 without basis; with nothing on which to rely; unreliable
五欲 五慾 119 the five desires
无诤 無諍 119
 1. No Disputes
 2. non-contention; nirdvandva
无边世界 無邊世界 119 the unbounded world
无尽藏 無盡藏 119
 1. an inexhaustible treasury
 2. Boundless Treasure
 3. inexhaustible storehouse
无量劫 無量劫 119 innumerable kalpas; uncountable eons
无量众生 無量眾生 119 innumerable beings
无能胜 無能勝 119 aparajita; unsurpassed
无染 無染 119 undefiled
无色界 無色界 119 formless realm; arupyadhatu
无上菩提 無上菩提 119
 1. Supreme Bodhi
 2. samyaksaṃbodhi; unsurpassed complete perfect enlightenment; supreme bodhi
无生忍 無生忍 119
 1. patient belief in the truth of no rebirth
 2. Non-Arising Tolerance
无相 無相 119
 1. Formless
 2. animitta; signlessness; without an appearance
无余 無餘 119
 1. not excessive
 2. without remainder; niravasesa
现生 現生 120 the present life
象王 120
 1. elephant king; noble elephant
 2. keeper of elephants
相续 相續 120 causal connection; continuity of cause and effect
懈倦 120 tired
行菩萨道 行菩薩道 120 practice the bodhisattva path
行入 120 entrance by practice
信解 120 adhimoksa; adhimokkha; resolution; determination; zeal
心行 120 mental activity
修善根 120 cultivate capacity for goodness
言说 言說 121
 1. to teach through speaking
 2. to speak and then discuss
厌离 厭離 121 to give up in disgust
夜叉 121 yaksa
一念 121
 1. one thought
 2. one moment; one instant
 3. one thought
一切种智 一切種智 121 knowledge of all aspects; all embracing wisdom; sarvākārajñatā; sarvakarajnata
意业 意業 121 mental karma; actions; deeds
义利 義利 121 a beneficial meaning
应化 應化 121
 1. manifestation in response
 2. nirmita
音声 音聲 121 sound; noise
一切法 121
 1. all dharmas; all things; sarvadharma
 2. all phenomena
一切苦 121 all difficulty
一切如来 一切如來 121 all Tathagatas
一切智 121
 1. wisdom of all
 2. sarvajñatā; all-knowledge; omniscience
一切智智 121 sarvajñāta; sarvajña-jñāta
一切众生 一切眾生 121
 1. all sentient beings
 2. all beings
一切诸佛 一切諸佛 121 all Buddhas
一三昧 121 single-minded samādhi
一音 121
 1. one sound; the sound of the Buddha
 2. one voice
永不退转 永不退轉 121 Never Regress
有海 121 sea of existence
欲界 121 realm of desire
欲乐 欲樂 121 the joy of the five desires
愿力 願力 121
 1. the power of a vow
 2. Power of Vow
缘起 緣起 121
 1. Dependent Origination
 2. dependent origination; conditioned origination; dependent arising
赞歎 讚歎 122 praise
杂染 雜染 122
 1. an affliction; a defilement
 2. Polluted
正教 122
 1. correct teaching
 2. orthodox religion
 3. Islam
 4. political teaching
 5. Eastern Orthodox Church
正念 122
 1. Right Mindfulness
 2. right mindfulness
正思惟 122 right intention; right thought
知众 知眾 122 a sense of social gatherings
知法 122 to understand the Dharma; to know the teachings of the Buddha
智光 122
 1. the light of wisdom
 2. Jñānaprabha
智慧力 122 power of wisdom
众会 眾會 122 an assembly of monastics
众生见 眾生見 122 the view of a being
众生心 眾生心 122 the minds of sentient beings
助道 122 auxiliary means; auxiliary aid
住地 122 abode
诸法 諸法 122 all things; all dharmas
诸法实相 諸法實相 122 the actual nature of dharmas
诸佛 諸佛 122 Buddhas; all Buddhas
诸菩萨 諸菩薩 122 bodhisattvas
诸如来 諸如來 122 all tathagatas
住世 122 living in the world
住实法 住實法 122 arrive at true teachings
诸世间 諸世間 122 worlds; all worlds
诸天 諸天 122 devas
诸相 諸相 122 all appearances; all characteristics
诸众生 諸眾生 122 all beings
自心 122 One's Mind
总持 總持 122
 1. dharani; total retention
 2. to hold to the good, total retention
最胜 最勝 122 jina; conqueror