Glossary and Vocabulary for Sukhāvatīvyūhasūtra (Wuliang Qingjing Pingdeng Jue Jing) 無量清淨平等覺經

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 358 zhě ca 身不作惡者
2 343 Buddha; Awakened One 佛告阿逸菩薩等
3 343 relating to Buddhism 佛告阿逸菩薩等
4 343 a statue or image of a Buddha 佛告阿逸菩薩等
5 343 a Buddhist text 佛告阿逸菩薩等
6 343 to touch; to stroke 佛告阿逸菩薩等
7 343 Buddha 佛告阿逸菩薩等
8 343 Buddha; Awakened One 佛告阿逸菩薩等
9 257 Qi 降化其心令持五善
10 252 zhī to go 得其福德度世長壽泥洹之道
11 252 zhī to arrive; to go 得其福德度世長壽泥洹之道
12 252 zhī is 得其福德度世長壽泥洹之道
13 252 zhī to use 得其福德度世長壽泥洹之道
14 252 zhī Zhi 得其福德度世長壽泥洹之道
15 243 清淨 qīngjìng peaceful; quiet; tranquil; pure 齋戒清淨一日一夜者
16 243 清淨 qīngjìng peaceful; quiet; tranquil 齋戒清淨一日一夜者
17 243 清淨 qīngjìng concise 齋戒清淨一日一夜者
18 243 清淨 qīngjìng simple and clear; concise 齋戒清淨一日一夜者
19 243 清淨 qīngjìng pure and clean 齋戒清淨一日一夜者
20 243 清淨 qīngjìng purity 齋戒清淨一日一夜者
21 243 清淨 qīngjìng pure; cleansed; purified of defiling illusion; visuddhi 齋戒清淨一日一夜者
22 234 無量 wúliàng immeasurable; unlimited 勝於無量清淨佛國作善百歲
23 234 無量 wúliàng immeasurable; unlimited; aparimāṇa 勝於無量清淨佛國作善百歲
24 234 無量 wúliàng immeasurable 勝於無量清淨佛國作善百歲
25 234 無量 wúliàng Atula 勝於無量清淨佛國作善百歲
26 208 to go back; to return 當相還復
27 208 to resume; to restart 當相還復
28 208 to do in detail 當相還復
29 208 to restore 當相還復
30 208 to respond; to reply to 當相還復
31 208 Fu; Return 當相還復
32 208 to retaliate; to reciprocate 當相還復
33 208 to avoid forced labor or tax 當相還復
34 208 Fu 當相還復
35 208 doubled; to overlapping; folded 當相還復
36 208 a lined garment with doubled thickness 當相還復
37 198 zhōng middle 八方上下無央數佛國中
38 198 zhōng medium; medium sized 八方上下無央數佛國中
39 198 zhōng China 八方上下無央數佛國中
40 198 zhòng to hit the mark 八方上下無央數佛國中
41 198 zhōng midday 八方上下無央數佛國中
42 198 zhōng inside 八方上下無央數佛國中
43 198 zhōng during 八方上下無央數佛國中
44 198 zhōng Zhong 八方上下無央數佛國中
45 198 zhōng intermediary 八方上下無央數佛國中
46 198 zhōng half 八方上下無央數佛國中
47 198 zhòng to reach; to attain 八方上下無央數佛國中
48 198 zhòng to suffer; to infect 八方上下無央數佛國中
49 198 zhòng to obtain 八方上下無央數佛國中
50 198 zhòng to pass an exam 八方上下無央數佛國中
51 198 zhōng middle 八方上下無央數佛國中
52 190 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 得其福德度世長壽泥洹之道
53 190 děi to want to; to need to 得其福德度世長壽泥洹之道
54 190 děi must; ought to 得其福德度世長壽泥洹之道
55 190 de 得其福德度世長壽泥洹之道
56 190 de infix potential marker 得其福德度世長壽泥洹之道
57 190 to result in 得其福德度世長壽泥洹之道
58 190 to be proper; to fit; to suit 得其福德度世長壽泥洹之道
59 190 to be satisfied 得其福德度世長壽泥洹之道
60 190 to be finished 得其福德度世長壽泥洹之道
61 190 děi satisfying 得其福德度世長壽泥洹之道
62 190 to contract 得其福德度世長壽泥洹之道
63 190 to hear 得其福德度世長壽泥洹之道
64 190 to have; there is 得其福德度世長壽泥洹之道
65 190 marks time passed 得其福德度世長壽泥洹之道
66 190 obtain; attain; prāpta 得其福德度世長壽泥洹之道
67 181 a criteria; a norm; a standard; a rule; a law 則君率化為善教令臣下
68 181 a grade; a level 則君率化為善教令臣下
69 181 an example; a model 則君率化為善教令臣下
70 181 a weighing device 則君率化為善教令臣下
71 181 to grade; to rank 則君率化為善教令臣下
72 181 to copy; to imitate; to follow 則君率化為善教令臣下
73 181 to do 則君率化為善教令臣下
74 181 koan; kōan; gong'an 則君率化為善教令臣下
75 180 自然 zìrán nature 諸天人民皆自然作善
76 180 自然 zìrán natural 諸天人民皆自然作善
77 175 Kangxi radical 71 八方上下無央數佛國中
78 175 to not have; without 八方上下無央數佛國中
79 175 mo 八方上下無央數佛國中
80 175 to not have 八方上下無央數佛國中
81 175 Wu 八方上下無央數佛國中
82 175 mo 八方上下無央數佛國中
83 173 huá Chinese 名無上華
84 173 huá illustrious; splendid 名無上華
85 173 huā a flower 名無上華
86 173 huā to flower 名無上華
87 173 huá China 名無上華
88 173 huá empty; flowery 名無上華
89 173 huá brilliance; luster 名無上華
90 173 huá elegance; beauty 名無上華
91 173 huā a flower 名無上華
92 173 huá extravagant; wasteful; flashy 名無上華
93 173 huá makeup; face powder 名無上華
94 173 huá flourishing 名無上華
95 173 huá a corona 名無上華
96 173 huá years; time 名無上華
97 173 huá your 名無上華
98 173 huá essence; best part 名無上華
99 173 huá grey 名無上華
100 173 huà Hua 名無上華
101 173 huá literary talent 名無上華
102 173 huá literary talent 名無上華
103 173 huá an article; a document 名無上華
104 171 desire 蜎飛蠕動之類欲為眾惡
105 171 to desire; to wish 蜎飛蠕動之類欲為眾惡
106 171 to desire; to intend 蜎飛蠕動之類欲為眾惡
107 171 lust 蜎飛蠕動之類欲為眾惡
108 171 desire; intention; wish; kāma 蜎飛蠕動之類欲為眾惡
109 159 wéi to act as; to serve 是為大德善
110 159 wéi to change into; to become 是為大德善
111 159 wéi to be; is 是為大德善
112 159 wéi to do 是為大德善
113 159 wèi to support; to help 是為大德善
114 159 wéi to govern 是為大德善
115 159 wèi to be; bhū 是為大德善
116 152 諸菩薩 zhū púsà bodhisattvas 令悉見無量清淨佛及諸菩薩
117 146 佛國 Fóguó Buddha Land 八方上下無央數佛國中
118 146 佛國 fóguó a Buddha land 八方上下無央數佛國中
119 146 佛國 fó guó country of the Buddha's birth 八方上下無央數佛國中
120 145 ya 隨心思想不能得也
121 135 中有 zhōngyǒu an intermediate existence between death and rebirth 中有不良之人
122 135 infix potential marker 身不作惡者
123 134 self 今我於是世間為佛
124 134 [my] dear 今我於是世間為佛
125 134 Wo 今我於是世間為佛
126 134 self; atman; attan 今我於是世間為佛
127 134 ga 今我於是世間為佛
128 131 suǒ a few; various; some 無所恃怙
129 131 suǒ a place; a location 無所恃怙
130 131 suǒ indicates a passive voice 無所恃怙
131 131 suǒ an ordinal number 無所恃怙
132 131 suǒ meaning 無所恃怙
133 131 suǒ garrison 無所恃怙
134 131 suǒ place; pradeśa 無所恃怙
135 103 shǔ to count 八方上下無央數佛國中
136 103 shù a number; an amount 八方上下無央數佛國中
137 103 shù mathenatics 八方上下無央數佛國中
138 103 shù an ancient calculating method 八方上下無央數佛國中
139 103 shù several; a few 八方上下無央數佛國中
140 103 shǔ to allow; to permit 八方上下無央數佛國中
141 103 shǔ to be equal; to compare to 八方上下無央數佛國中
142 103 shù numerology; divination by numbers 八方上下無央數佛國中
143 103 shù a skill; an art 八方上下無央數佛國中
144 103 shù luck; fate 八方上下無央數佛國中
145 103 shù a rule 八方上下無央數佛國中
146 103 shù legal system 八方上下無央數佛國中
147 103 shǔ to criticize; to enumerate shortcomings 八方上下無央數佛國中
148 103 fine; detailed; dense 八方上下無央數佛國中
149 103 prayer beads 八方上下無央數佛國中
150 103 shǔ number; saṃkhyā 八方上下無央數佛國中
151 101 rén person; people; a human being 孤獨人
152 101 rén Kangxi radical 9 孤獨人
153 101 rén a kind of person 孤獨人
154 101 rén everybody 孤獨人
155 101 rén adult 孤獨人
156 101 rén somebody; others 孤獨人
157 101 rén an upright person 孤獨人
158 101 rén person; manuṣya; puruṣa; pudgala 孤獨人
159 100 無有 wú yǒu there is not 都為八方上下最無有比
160 99 shí time; a point or period of time 或時家中內外
161 99 shí a season; a quarter of a year 或時家中內外
162 99 shí one of the 12 two-hour periods of the day 或時家中內外
163 99 shí fashionable 或時家中內外
164 99 shí fate; destiny; luck 或時家中內外
165 99 shí occasion; opportunity; chance 或時家中內外
166 99 shí tense 或時家中內外
167 99 shí particular; special 或時家中內外
168 99 shí to plant; to cultivate 或時家中內外
169 99 shí an era; a dynasty 或時家中內外
170 99 shí time [abstract] 或時家中內外
171 99 shí seasonal 或時家中內外
172 99 shí to wait upon 或時家中內外
173 99 shí hour 或時家中內外
174 99 shí appropriate; proper; timely 或時家中內外
175 99 shí Shi 或時家中內外
176 99 shí a present; currentlt 或時家中內外
177 99 shí time; kāla 或時家中內外
178 99 shí at that time; samaya 或時家中內外
179 99 阿羅漢 āluóhàn Arhat 阿羅漢所居國土
180 99 阿羅漢 Āluóhàn arhat 阿羅漢所居國土
181 99 阿羅漢 Āluóhàn Arhat 阿羅漢所居國土
182 98 Kangxi radical 132 人能自於其中一心制意
183 98 Zi 人能自於其中一心制意
184 98 a nose 人能自於其中一心制意
185 98 the beginning; the start 人能自於其中一心制意
186 98 origin 人能自於其中一心制意
187 98 to employ; to use 人能自於其中一心制意
188 98 to be 人能自於其中一心制意
189 98 self; soul; ātman 人能自於其中一心制意
190 93 to know; to learn about; to comprehend 世人不可悉道
191 93 detailed 世人不可悉道
192 93 to elaborate; to expound 世人不可悉道
193 93 to exhaust; to use up 世人不可悉道
194 93 strongly 世人不可悉道
195 93 Xi 世人不可悉道
196 93 all; kṛtsna 世人不可悉道
197 91 shàn virtuous; wholesome; benevolent; well-disposed 是為大德善
198 91 shàn happy 是為大德善
199 91 shàn good 是為大德善
200 91 shàn kind-hearted 是為大德善
201 91 shàn to be skilled at something 是為大德善
202 91 shàn familiar 是為大德善
203 91 shàn to repair 是為大德善
204 91 shàn to admire 是為大德善
205 91 shàn to praise 是為大德善
206 91 shàn Shan 是為大德善
207 91 shàn kusala; virtuous 是為大德善
208 89 to go; to 於五惡
209 89 to rely on; to depend on 於五惡
210 89 Yu 於五惡
211 89 a crow 於五惡
212 88 to reach 當復何及
213 88 to attain 當復何及
214 88 to understand 當復何及
215 88 able to be compared to; to catch up with 當復何及
216 88 to be involved with; to associate with 當復何及
217 88 passing of a feudal title from elder to younger brother 當復何及
218 88 and; ca; api 當復何及
219 88 lìng to make; to cause to be; to lead 教語人民令絕五惡
220 88 lìng to issue a command 教語人民令絕五惡
221 88 lìng rules of behavior; customs 教語人民令絕五惡
222 88 lìng an order; a command; an edict; a decree; a statute 教語人民令絕五惡
223 88 lìng a season 教語人民令絕五惡
224 88 lìng respected; good reputation 教語人民令絕五惡
225 88 lìng good 教語人民令絕五惡
226 88 lìng pretentious 教語人民令絕五惡
227 88 lìng a transcending state of existence 教語人民令絕五惡
228 88 lìng a commander 教語人民令絕五惡
229 88 lìng a commanding quality; an impressive character 教語人民令絕五惡
230 88 lìng lyrics 教語人民令絕五惡
231 88 lìng Ling 教語人民令絕五惡
232 88 lìng instruction by a teacher; adhīṣṭa 教語人民令絕五惡
233 87 菩薩 púsà bodhisattva 佛告阿逸菩薩等
234 87 菩薩 púsà bodhisattva 佛告阿逸菩薩等
235 87 菩薩 púsà bodhisattva 佛告阿逸菩薩等
236 86 Yi 亦不可教令作善
237 86 zuò to do 獨作諸善
238 86 zuò to act as; to serve as 獨作諸善
239 86 zuò to start 獨作諸善
240 86 zuò a writing; a work 獨作諸善
241 86 zuò to dress as; to be disguised as 獨作諸善
242 86 zuō to create; to make 獨作諸善
243 86 zuō a workshop 獨作諸善
244 86 zuō to write; to compose 獨作諸善
245 86 zuò to rise 獨作諸善
246 86 zuò to be aroused 獨作諸善
247 86 zuò activity; action; undertaking 獨作諸善
248 86 zuò to regard as 獨作諸善
249 86 zuò action; kāraṇa 獨作諸善
250 85 dào way; road; path 得其福德度世長壽泥洹之道
251 85 dào principle; a moral; morality 得其福德度世長壽泥洹之道
252 85 dào Tao; the Way 得其福德度世長壽泥洹之道
253 85 dào to say; to speak; to talk 得其福德度世長壽泥洹之道
254 85 dào to think 得其福德度世長壽泥洹之道
255 85 dào circuit; a province 得其福德度世長壽泥洹之道
256 85 dào a course; a channel 得其福德度世長壽泥洹之道
257 85 dào a method; a way of doing something 得其福德度世長壽泥洹之道
258 85 dào a doctrine 得其福德度世長壽泥洹之道
259 85 dào Taoism; Daoism 得其福德度世長壽泥洹之道
260 85 dào a skill 得其福德度世長壽泥洹之道
261 85 dào a sect 得其福德度世長壽泥洹之道
262 85 dào a line 得其福德度世長壽泥洹之道
263 85 dào Way 得其福德度世長壽泥洹之道
264 85 dào way; path; marga 得其福德度世長壽泥洹之道
265 82 佛言 fó yán the Buddha said 佛言
266 82 佛言 fó yán buddhavacana; the teachings of the Buddha 佛言
267 81 yāng center 八方上下無央數佛國中
268 81 yāng to beg 八方上下無央數佛國中
269 81 yāng to conclude; to run out 八方上下無央數佛國中
270 81 yāng middle 八方上下無央數佛國中
271 78 zài in; at 或在樂處
272 78 zài to exist; to be living 或在樂處
273 78 zài to consist of 或在樂處
274 78 zài to be at a post 或在樂處
275 78 zài in; bhū 或在樂處
276 76 to go 令去五痛
277 76 to remove; to wipe off; to eliminate 令去五痛
278 76 to be distant 令去五痛
279 76 to leave 令去五痛
280 76 to play a part 令去五痛
281 76 to abandon; to give up 令去五痛
282 76 to die 令去五痛
283 76 previous; past 令去五痛
284 76 to send out; to issue; to drive away 令去五痛
285 76 falling tone 令去五痛
286 76 to lose 令去五痛
287 76 Qu 令去五痛
288 76 go; gati 令去五痛
289 76 光明 guāngmíng bright 名無極光明
290 76 光明 guāngmíng glorious; magnificent 名無極光明
291 76 光明 guāngmíng light 名無極光明
292 76 光明 guāngmíng having hope 名無極光明
293 76 光明 guāngmíng unselfish 名無極光明
294 76 光明 guāngmíng frank; open and honest 名無極光明
295 76 光明 guāngmíng to shine; to illuminate; to reflect 名無極光明
296 76 光明 guāngmíng Kōmyō 名無極光明
297 76 光明 guāngmíng Brightness 名無極光明
298 76 光明 guāngmíng brightness; flame 名無極光明
299 74 作佛 zuò fó to become a Buddha 五燒之中作佛為最劇
300 73 è evil; vice 不大為惡
301 73 è evil; wicked; bad; foul; malevolent 不大為惡
302 73 ě queasy; nauseous 不大為惡
303 73 to hate; to detest 不大為惡
304 73 è fierce 不大為惡
305 73 è detestable; offensive; unpleasant 不大為惡
306 73 to denounce 不大為惡
307 73 è e 不大為惡
308 73 è evil 不大為惡
309 70 諸佛 zhū fó Buddhas; all Buddhas 諸佛國中諸天人
310 70 idea 人能自於其中一心制意
311 70 Italy (abbreviation) 人能自於其中一心制意
312 70 a wish; a desire; intention 人能自於其中一心制意
313 70 mood; feeling 人能自於其中一心制意
314 70 will; willpower; determination 人能自於其中一心制意
315 70 bearing; spirit 人能自於其中一心制意
316 70 to think of; to long for; to miss 人能自於其中一心制意
317 70 to anticipate; to expect 人能自於其中一心制意
318 70 to doubt; to suspect 人能自於其中一心制意
319 70 meaning 人能自於其中一心制意
320 70 a suggestion; a hint 人能自於其中一心制意
321 70 an understanding; a point of view 人能自於其中一心制意
322 70 Yi 人能自於其中一心制意
323 70 manas; mind; mentation 人能自於其中一心制意
324 67 jīng to go through; to experience 得佛經語熟思惟之
325 67 jīng a sutra; a scripture 得佛經語熟思惟之
326 67 jīng warp 得佛經語熟思惟之
327 67 jīng longitude 得佛經語熟思惟之
328 67 jīng to administer; to engage in business; to run; to operate; to manage 得佛經語熟思惟之
329 67 jīng a woman's period 得佛經語熟思惟之
330 67 jīng to bear; to endure 得佛經語熟思惟之
331 67 jīng to hang; to die by hanging 得佛經語熟思惟之
332 67 jīng classics 得佛經語熟思惟之
333 67 jīng to be frugal; to save 得佛經語熟思惟之
334 67 jīng a classic; a scripture; canon 得佛經語熟思惟之
335 67 jīng a standard; a norm 得佛經語熟思惟之
336 67 jīng a section of a Confucian work 得佛經語熟思惟之
337 67 jīng to measure 得佛經語熟思惟之
338 67 jīng human pulse 得佛經語熟思惟之
339 67 jīng menstruation; a woman's period 得佛經語熟思惟之
340 67 jīng sutra; discourse 得佛經語熟思惟之
341 67 xiàng to observe; to assess 轉相剋賊
342 67 xiàng appearance; portrait; picture 轉相剋賊
343 67 xiàng countenance; personage; character; disposition 轉相剋賊
344 67 xiàng to aid; to help 轉相剋賊
345 67 xiāng a chancellor; a prime minister; a high minister 轉相剋賊
346 67 xiàng a sign; a mark; appearance 轉相剋賊
347 67 xiāng alternately; in turn 轉相剋賊
348 67 xiāng Xiang 轉相剋賊
349 67 xiāng form substance 轉相剋賊
350 67 xiāng to express 轉相剋賊
351 67 xiàng to choose 轉相剋賊
352 67 xiāng Xiang 轉相剋賊
353 67 xiāng an ancient musical instrument 轉相剋賊
354 67 xiāng the seventh lunar month 轉相剋賊
355 67 xiāng to compare 轉相剋賊
356 67 xiàng to divine 轉相剋賊
357 67 xiàng to administer 轉相剋賊
358 67 xiàng helper for a blind person 轉相剋賊
359 67 xiāng rhythm [music] 轉相剋賊
360 67 xiāng the upper frets of a pipa 轉相剋賊
361 67 xiāng coralwood 轉相剋賊
362 67 xiàng ministry 轉相剋賊
363 67 xiàng to supplement; to enhance 轉相剋賊
364 67 xiàng lakṣaṇa; quality; characteristic 轉相剋賊
365 67 xiàng a sign; a mark; appearance; nimitta; rūpa 轉相剋賊
366 67 xiàng sign; mark; liṅga 轉相剋賊
367 67 xiàng a perception; cognition; conceptualization; a notion 轉相剋賊
368 65 shí mixed; miscellaneous 甚違道理
369 65 shí a group of ten sections in the Shijing 甚違道理
370 65 shí Shi 甚違道理
371 65 shí tenfold 甚違道理
372 65 shí one hundred percent 甚違道理
373 65 shí ten 甚違道理
374 63 虛空 xūkōng empty space 莫不持天上華香來下於虛空中
375 63 虛空 xūkōng the sky; space 莫不持天上華香來下於虛空中
376 63 虛空 xūkōng vast emptiness 莫不持天上華香來下於虛空中
377 63 虛空 xūkōng Void 莫不持天上華香來下於虛空中
378 63 虛空 xūkōng the sky; gagana 莫不持天上華香來下於虛空中
379 63 虛空 xūkōng space; ākāśa 莫不持天上華香來下於虛空中
380 63 上下 shàngxià to go up and down 都為八方上下最無有比
381 63 上下 shàngxià to increase and decrease 都為八方上下最無有比
382 63 上下 shàngxià face-to-face 都為八方上下最無有比
383 63 上下 shàngxià approximately 都為八方上下最無有比
384 63 上下 shàngxià top and bottom 都為八方上下最無有比
385 63 上下 shàngxià a bailiff 都為八方上下最無有比
386 63 上下 shàngxià to ask about a taboo name 都為八方上下最無有比
387 63 yán to speak; to say; said 痛不可言
388 63 yán language; talk; words; utterance; speech 痛不可言
389 63 yán Kangxi radical 149 痛不可言
390 63 yán phrase; sentence 痛不可言
391 63 yán a word; a syllable 痛不可言
392 63 yán a theory; a doctrine 痛不可言
393 63 yán to regard as 痛不可言
394 63 yán to act as 痛不可言
395 63 yán speech; vāc 痛不可言
396 63 yán speak; vad 痛不可言
397 60 míng bright; luminous; brilliant 從明入明
398 60 míng Ming 從明入明
399 60 míng Ming Dynasty 從明入明
400 60 míng obvious; explicit; clear 從明入明
401 60 míng intelligent; clever; perceptive 從明入明
402 60 míng to illuminate; to shine 從明入明
403 60 míng consecrated 從明入明
404 60 míng to understand; to comprehend 從明入明
405 60 míng to explain; to clarify 從明入明
406 60 míng Souther Ming; Later Ming 從明入明
407 60 míng the world; the human world; the world of the living 從明入明
408 60 míng eyesight; vision 從明入明
409 60 míng a god; a spirit 從明入明
410 60 míng fame; renown 從明入明
411 60 míng open; public 從明入明
412 60 míng clear 從明入明
413 60 míng to become proficient 從明入明
414 60 míng to be proficient 從明入明
415 60 míng virtuous 從明入明
416 60 míng open and honest 從明入明
417 60 míng clean; neat 從明入明
418 60 míng remarkable; outstanding; notable 從明入明
419 60 míng next; afterwards 從明入明
420 60 míng positive 從明入明
421 60 míng Clear 從明入明
422 60 míng wisdom; knowledge; vidya 從明入明
423 60 gòng to share 鄉黨市里愚民轉共從事
424 60 gòng Communist 鄉黨市里愚民轉共從事
425 60 gòng to connect; to join; to combine 鄉黨市里愚民轉共從事
426 60 gòng to include 鄉黨市里愚民轉共從事
427 60 gòng same; in common 鄉黨市里愚民轉共從事
428 60 gǒng to cup one fist in the other hand 鄉黨市里愚民轉共從事
429 60 gǒng to surround; to circle 鄉黨市里愚民轉共從事
430 60 gōng to provide 鄉黨市里愚民轉共從事
431 60 gōng respectfully 鄉黨市里愚民轉共從事
432 60 gōng Gong 鄉黨市里愚民轉共從事
433 59 zhào to illuminate; to shine 日月照識
434 59 zhào to photograph 日月照識
435 59 zhào to reflect 日月照識
436 59 zhào a photograph; an image 日月照識
437 59 zhào to take care of; to look after 日月照識
438 59 zhào to contrast; to compare 日月照識
439 59 zhào a permit; a license 日月照識
440 59 zhào to understand 日月照識
441 59 zhào to inform; to notify 日月照識
442 59 zhào a ray of light 日月照識
443 59 zhào to inspect 日月照識
444 59 zhào sunlight 日月照識
445 59 zhào shine; jval 日月照識
446 59 zhòng many; numerous 蜎飛蠕動之類欲為眾惡
447 59 zhòng masses; people; multitude; crowd 蜎飛蠕動之類欲為眾惡
448 59 zhòng general; common; public 蜎飛蠕動之類欲為眾惡
449 59 shù tree 浴池上亦有七寶樹重行
450 59 shù to plant 浴池上亦有七寶樹重行
451 59 shù to establish 浴池上亦有七寶樹重行
452 59 shù a door screen 浴池上亦有七寶樹重行
453 59 shù a door screen 浴池上亦有七寶樹重行
454 59 shù tree; vṛkṣa 浴池上亦有七寶樹重行
455 58 諸天 zhū tiān devas 諸天
456 58 七寶 qī bǎo seven treasures; great wealth 國土七寶已
457 58 七寶 qī bǎo seven treasures; saptaratna 國土七寶已
458 58 七寶 qī bǎo seven cakravartin treasures 國土七寶已
459 57 ka 各欲快意
460 57 one 是為一大惡
461 57 Kangxi radical 1 是為一大惡
462 57 pure; concentrated 是為一大惡
463 57 first 是為一大惡
464 57 the same 是為一大惡
465 57 sole; single 是為一大惡
466 57 a very small amount 是為一大惡
467 57 Yi 是為一大惡
468 57 other 是為一大惡
469 57 to unify 是為一大惡
470 57 accidentally; coincidentally 是為一大惡
471 57 abruptly; suddenly 是為一大惡
472 57 one; eka 是為一大惡
473 56 八方 bā fāng the eight points of the compass; all directions 都為八方上下最無有比
474 56 八方 bā fāng eight directions; aṣṭadiś 都為八方上下最無有比
475 56 人民 rénmín the people 教語人民令絕五惡
476 56 人民 rénmín common people 教語人民令絕五惡
477 56 人民 rénmín people; janā 教語人民令絕五惡
478 55 xīn heart [organ] 若曹於是世能自制心正意
479 55 xīn Kangxi radical 61 若曹於是世能自制心正意
480 55 xīn mind; consciousness 若曹於是世能自制心正意
481 55 xīn the center; the core; the middle 若曹於是世能自制心正意
482 55 xīn one of the 28 star constellations 若曹於是世能自制心正意
483 55 xīn heart 若曹於是世能自制心正意
484 55 xīn emotion 若曹於是世能自制心正意
485 55 xīn intention; consideration 若曹於是世能自制心正意
486 55 xīn disposition; temperament 若曹於是世能自制心正意
487 55 xīn citta; thinking; thought; mind; mentality 若曹於是世能自制心正意
488 53 不可 bù kě cannot; should not; must not; forbidden; prohibited 痛不可言
489 53 不可 bù kě improbable 痛不可言
490 53 zhuǎn to transmit; to convey; to forward (mail) 轉相剋賊
491 53 zhuàn to revolve; to turn; to circle about; to walk about 轉相剋賊
492 53 zhuǎn to transmit; to convey; to forward (mail); to transfer; to shift; to turn 轉相剋賊
493 53 zhuǎn to turn; to rotate 轉相剋賊
494 53 zhuǎi to use many literary allusions 轉相剋賊
495 53 zhuǎn to transfer 轉相剋賊
496 53 zhuǎn to move forward; pravartana 轉相剋賊
497 52 bǎi one hundred 勝於無量清淨佛國作善百歲
498 52 bǎi many 勝於無量清淨佛國作善百歲
499 52 bǎi Bai 勝於無量清淨佛國作善百歲
500 52 bǎi all 勝於無量清淨佛國作善百歲

Frequencies of all Words

Top 1073

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 358 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 身不作惡者
2 358 zhě that 身不作惡者
3 358 zhě nominalizing function word 身不作惡者
4 358 zhě used to mark a definition 身不作惡者
5 358 zhě used to mark a pause 身不作惡者
6 358 zhě topic marker; that; it 身不作惡者
7 358 zhuó according to 身不作惡者
8 358 zhě ca 身不作惡者
9 343 Buddha; Awakened One 佛告阿逸菩薩等
10 343 relating to Buddhism 佛告阿逸菩薩等
11 343 a statue or image of a Buddha 佛告阿逸菩薩等
12 343 a Buddhist text 佛告阿逸菩薩等
13 343 to touch; to stroke 佛告阿逸菩薩等
14 343 Buddha 佛告阿逸菩薩等
15 343 Buddha; Awakened One 佛告阿逸菩薩等
16 303 jiē all; each and every; in all cases 諸天人民皆自然作善
17 303 jiē same; equally 諸天人民皆自然作善
18 303 jiē all; sarva 諸天人民皆自然作善
19 257 his; hers; its; theirs 降化其心令持五善
20 257 to add emphasis 降化其心令持五善
21 257 used when asking a question in reply to a question 降化其心令持五善
22 257 used when making a request or giving an order 降化其心令持五善
23 257 he; her; it; them 降化其心令持五善
24 257 probably; likely 降化其心令持五善
25 257 will 降化其心令持五善
26 257 may 降化其心令持五善
27 257 if 降化其心令持五善
28 257 or 降化其心令持五善
29 257 Qi 降化其心令持五善
30 257 he; her; it; saḥ; sā; tad 降化其心令持五善
31 252 zhī him; her; them; that 得其福德度世長壽泥洹之道
32 252 zhī used between a modifier and a word to form a word group 得其福德度世長壽泥洹之道
33 252 zhī to go 得其福德度世長壽泥洹之道
34 252 zhī this; that 得其福德度世長壽泥洹之道
35 252 zhī genetive marker 得其福德度世長壽泥洹之道
36 252 zhī it 得其福德度世長壽泥洹之道
37 252 zhī in 得其福德度世長壽泥洹之道
38 252 zhī all 得其福德度世長壽泥洹之道
39 252 zhī and 得其福德度世長壽泥洹之道
40 252 zhī however 得其福德度世長壽泥洹之道
41 252 zhī if 得其福德度世長壽泥洹之道
42 252 zhī then 得其福德度世長壽泥洹之道
43 252 zhī to arrive; to go 得其福德度世長壽泥洹之道
44 252 zhī is 得其福德度世長壽泥洹之道
45 252 zhī to use 得其福德度世長壽泥洹之道
46 252 zhī Zhi 得其福德度世長壽泥洹之道
47 243 清淨 qīngjìng peaceful; quiet; tranquil; pure 齋戒清淨一日一夜者
48 243 清淨 qīngjìng peaceful; quiet; tranquil 齋戒清淨一日一夜者
49 243 清淨 qīngjìng concise 齋戒清淨一日一夜者
50 243 清淨 qīngjìng simple and clear; concise 齋戒清淨一日一夜者
51 243 清淨 qīngjìng pure and clean 齋戒清淨一日一夜者
52 243 清淨 qīngjìng purity 齋戒清淨一日一夜者
53 243 清淨 qīngjìng pure; cleansed; purified of defiling illusion; visuddhi 齋戒清淨一日一夜者
54 234 無量 wúliàng immeasurable; unlimited 勝於無量清淨佛國作善百歲
55 234 無量 wúliàng immeasurable; unlimited; aparimāṇa 勝於無量清淨佛國作善百歲
56 234 無量 wúliàng immeasurable 勝於無量清淨佛國作善百歲
57 234 無量 wúliàng Atula 勝於無量清淨佛國作善百歲
58 208 again; more; repeatedly 當相還復
59 208 to go back; to return 當相還復
60 208 to resume; to restart 當相還復
61 208 to do in detail 當相還復
62 208 to restore 當相還復
63 208 to respond; to reply to 當相還復
64 208 after all; and then 當相還復
65 208 even if; although 當相還復
66 208 Fu; Return 當相還復
67 208 to retaliate; to reciprocate 當相還復
68 208 to avoid forced labor or tax 當相還復
69 208 particle without meaing 當相還復
70 208 Fu 當相還復
71 208 repeated; again 當相還復
72 208 doubled; to overlapping; folded 當相還復
73 208 a lined garment with doubled thickness 當相還復
74 208 again; punar 當相還復
75 198 zhōng middle 八方上下無央數佛國中
76 198 zhōng medium; medium sized 八方上下無央數佛國中
77 198 zhōng China 八方上下無央數佛國中
78 198 zhòng to hit the mark 八方上下無央數佛國中
79 198 zhōng in; amongst 八方上下無央數佛國中
80 198 zhōng midday 八方上下無央數佛國中
81 198 zhōng inside 八方上下無央數佛國中
82 198 zhōng during 八方上下無央數佛國中
83 198 zhōng Zhong 八方上下無央數佛國中
84 198 zhōng intermediary 八方上下無央數佛國中
85 198 zhōng half 八方上下無央數佛國中
86 198 zhōng just right; suitably 八方上下無央數佛國中
87 198 zhōng while 八方上下無央數佛國中
88 198 zhòng to reach; to attain 八方上下無央數佛國中
89 198 zhòng to suffer; to infect 八方上下無央數佛國中
90 198 zhòng to obtain 八方上下無央數佛國中
91 198 zhòng to pass an exam 八方上下無央數佛國中
92 198 zhōng middle 八方上下無央數佛國中
93 190 de potential marker 得其福德度世長壽泥洹之道
94 190 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 得其福德度世長壽泥洹之道
95 190 děi must; ought to 得其福德度世長壽泥洹之道
96 190 děi to want to; to need to 得其福德度世長壽泥洹之道
97 190 děi must; ought to 得其福德度世長壽泥洹之道
98 190 de 得其福德度世長壽泥洹之道
99 190 de infix potential marker 得其福德度世長壽泥洹之道
100 190 to result in 得其福德度世長壽泥洹之道
101 190 to be proper; to fit; to suit 得其福德度世長壽泥洹之道
102 190 to be satisfied 得其福德度世長壽泥洹之道
103 190 to be finished 得其福德度世長壽泥洹之道
104 190 de result of degree 得其福德度世長壽泥洹之道
105 190 de marks completion of an action 得其福德度世長壽泥洹之道
106 190 děi satisfying 得其福德度世長壽泥洹之道
107 190 to contract 得其福德度世長壽泥洹之道
108 190 marks permission or possibility 得其福德度世長壽泥洹之道
109 190 expressing frustration 得其福德度世長壽泥洹之道
110 190 to hear 得其福德度世長壽泥洹之道
111 190 to have; there is 得其福德度世長壽泥洹之道
112 190 marks time passed 得其福德度世長壽泥洹之道
113 190 obtain; attain; prāpta 得其福德度世長壽泥洹之道
114 181 otherwise; but; however 則君率化為善教令臣下
115 181 then 則君率化為善教令臣下
116 181 measure word for short sections of text 則君率化為善教令臣下
117 181 a criteria; a norm; a standard; a rule; a law 則君率化為善教令臣下
118 181 a grade; a level 則君率化為善教令臣下
119 181 an example; a model 則君率化為善教令臣下
120 181 a weighing device 則君率化為善教令臣下
121 181 to grade; to rank 則君率化為善教令臣下
122 181 to copy; to imitate; to follow 則君率化為善教令臣下
123 181 to do 則君率化為善教令臣下
124 181 only 則君率化為善教令臣下
125 181 immediately 則君率化為善教令臣下
126 181 then; moreover; atha 則君率化為善教令臣下
127 181 koan; kōan; gong'an 則君率化為善教令臣下
128 181 yǒu is; are; to exist 故有貧窮
129 181 yǒu to have; to possess 故有貧窮
130 181 yǒu indicates an estimate 故有貧窮
131 181 yǒu indicates a large quantity 故有貧窮
132 181 yǒu indicates an affirmative response 故有貧窮
133 181 yǒu a certain; used before a person, time, or place 故有貧窮
134 181 yǒu used to compare two things 故有貧窮
135 181 yǒu used in a polite formula before certain verbs 故有貧窮
136 181 yǒu used before the names of dynasties 故有貧窮
137 181 yǒu a certain thing; what exists 故有貧窮
138 181 yǒu multiple of ten and ... 故有貧窮
139 181 yǒu abundant 故有貧窮
140 181 yǒu purposeful 故有貧窮
141 181 yǒu You 故有貧窮
142 181 yǒu 1. existence; 2. becoming 故有貧窮
143 181 yǒu becoming; bhava 故有貧窮
144 180 自然 zìrán nature 諸天人民皆自然作善
145 180 自然 zìrán natural 諸天人民皆自然作善
146 180 自然 zìrán of course; certainly; naturally 諸天人民皆自然作善
147 175 no 八方上下無央數佛國中
148 175 Kangxi radical 71 八方上下無央數佛國中
149 175 to not have; without 八方上下無央數佛國中
150 175 has not yet 八方上下無央數佛國中
151 175 mo 八方上下無央數佛國中
152 175 do not 八方上下無央數佛國中
153 175 not; -less; un- 八方上下無央數佛國中
154 175 regardless of 八方上下無央數佛國中
155 175 to not have 八方上下無央數佛國中
156 175 um 八方上下無央數佛國中
157 175 Wu 八方上下無央數佛國中
158 175 Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression. 八方上下無央數佛國中
159 175 not; non- 八方上下無央數佛國中
160 175 mo 八方上下無央數佛國中
161 173 huá Chinese 名無上華
162 173 huá illustrious; splendid 名無上華
163 173 huā a flower 名無上華
164 173 huā to flower 名無上華
165 173 huá China 名無上華
166 173 huá empty; flowery 名無上華
167 173 huá brilliance; luster 名無上華
168 173 huá elegance; beauty 名無上華
169 173 huā a flower 名無上華
170 173 huá extravagant; wasteful; flashy 名無上華
171 173 huá makeup; face powder 名無上華
172 173 huá flourishing 名無上華
173 173 huá a corona 名無上華
174 173 huá years; time 名無上華
175 173 huá your 名無上華
176 173 huá essence; best part 名無上華
177 173 huá grey 名無上華
178 173 huà Hua 名無上華
179 173 huá literary talent 名無上華
180 173 huá literary talent 名無上華
181 173 huá an article; a document 名無上華
182 171 desire 蜎飛蠕動之類欲為眾惡
183 171 to desire; to wish 蜎飛蠕動之類欲為眾惡
184 171 almost; nearly; about to occur 蜎飛蠕動之類欲為眾惡
185 171 to desire; to intend 蜎飛蠕動之類欲為眾惡
186 171 lust 蜎飛蠕動之類欲為眾惡
187 171 desire; intention; wish; kāma 蜎飛蠕動之類欲為眾惡
188 159 wèi for; to 是為大德善
189 159 wèi because of 是為大德善
190 159 wéi to act as; to serve 是為大德善
191 159 wéi to change into; to become 是為大德善
192 159 wéi to be; is 是為大德善
193 159 wéi to do 是為大德善
194 159 wèi for 是為大德善
195 159 wèi because of; for; to 是為大德善
196 159 wèi to 是為大德善
197 159 wéi in a passive construction 是為大德善
198 159 wéi forming a rehetorical question 是為大德善
199 159 wéi forming an adverb 是為大德善
200 159 wéi to add emphasis 是為大德善
201 159 wèi to support; to help 是為大德善
202 159 wéi to govern 是為大德善
203 159 wèi to be; bhū 是為大德善
204 152 諸菩薩 zhū púsà bodhisattvas 令悉見無量清淨佛及諸菩薩
205 146 佛國 Fóguó Buddha Land 八方上下無央數佛國中
206 146 佛國 fóguó a Buddha land 八方上下無央數佛國中
207 146 佛國 fó guó country of the Buddha's birth 八方上下無央數佛國中
208 145 also; too 隨心思想不能得也
209 145 a final modal particle indicating certainy or decision 隨心思想不能得也
210 145 either 隨心思想不能得也
211 145 even 隨心思想不能得也
212 145 used to soften the tone 隨心思想不能得也
213 145 used for emphasis 隨心思想不能得也
214 145 used to mark contrast 隨心思想不能得也
215 145 used to mark compromise 隨心思想不能得也
216 145 ya 隨心思想不能得也
217 135 中有 zhōngyǒu an intermediate existence between death and rebirth 中有不良之人
218 135 not; no 身不作惡者
219 135 expresses that a certain condition cannot be acheived 身不作惡者
220 135 as a correlative 身不作惡者
221 135 no (answering a question) 身不作惡者
222 135 forms a negative adjective from a noun 身不作惡者
223 135 at the end of a sentence to form a question 身不作惡者
224 135 to form a yes or no question 身不作惡者
225 135 infix potential marker 身不作惡者
226 135 no; na 身不作惡者
227 134 I; me; my 今我於是世間為佛
228 134 self 今我於是世間為佛
229 134 we; our 今我於是世間為佛
230 134 [my] dear 今我於是世間為佛
231 134 Wo 今我於是世間為佛
232 134 self; atman; attan 今我於是世間為佛
233 134 ga 今我於是世間為佛
234 134 I; aham 今我於是世間為佛
235 131 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 無所恃怙
236 131 suǒ an office; an institute 無所恃怙
237 131 suǒ introduces a relative clause 無所恃怙
238 131 suǒ it 無所恃怙
239 131 suǒ if; supposing 無所恃怙
240 131 suǒ a few; various; some 無所恃怙
241 131 suǒ a place; a location 無所恃怙
242 131 suǒ indicates a passive voice 無所恃怙
243 131 suǒ that which 無所恃怙
244 131 suǒ an ordinal number 無所恃怙
245 131 suǒ meaning 無所恃怙
246 131 suǒ garrison 無所恃怙
247 131 suǒ place; pradeśa 無所恃怙
248 131 suǒ that which; yad 無所恃怙
249 131 dāng to be; to act as; to serve as 當往趣向
250 131 dāng at or in the very same; be apposite 當往趣向
251 131 dāng dang (sound of a bell) 當往趣向
252 131 dāng to face 當往趣向
253 131 dāng to accept; to bear; to support; to inherit 當往趣向
254 131 dāng to manage; to host 當往趣向
255 131 dāng should 當往趣向
256 131 dāng to treat; to regard as 當往趣向
257 131 dǎng to think 當往趣向
258 131 dàng suitable; correspond to 當往趣向
259 131 dǎng to be equal 當往趣向
260 131 dàng that 當往趣向
261 131 dāng an end; top 當往趣向
262 131 dàng clang; jingle 當往趣向
263 131 dāng to judge 當往趣向
264 131 dǎng to bear on one's shoulder 當往趣向
265 131 dàng the same 當往趣向
266 131 dàng to pawn 當往趣向
267 131 dàng to fail [an exam] 當往趣向
268 131 dàng a trap 當往趣向
269 131 dàng a pawned item 當往趣向
270 131 dāng will be; bhaviṣyati 當往趣向
271 108 zhū all; many; various 獨作諸善
272 108 zhū Zhu 獨作諸善
273 108 zhū all; members of the class 獨作諸善
274 108 zhū interrogative particle 獨作諸善
275 108 zhū him; her; them; it 獨作諸善
276 108 zhū of; in 獨作諸善
277 108 zhū all; many; sarva 獨作諸善
278 103 shǔ to count 八方上下無央數佛國中
279 103 shù a number; an amount 八方上下無央數佛國中
280 103 shuò frequently; repeatedly 八方上下無央數佛國中
281 103 shù mathenatics 八方上下無央數佛國中
282 103 shù an ancient calculating method 八方上下無央數佛國中
283 103 shù several; a few 八方上下無央數佛國中
284 103 shǔ to allow; to permit 八方上下無央數佛國中
285 103 shǔ to be equal; to compare to 八方上下無央數佛國中
286 103 shù numerology; divination by numbers 八方上下無央數佛國中
287 103 shù a skill; an art 八方上下無央數佛國中
288 103 shù luck; fate 八方上下無央數佛國中
289 103 shù a rule 八方上下無央數佛國中
290 103 shù legal system 八方上下無央數佛國中
291 103 shǔ to criticize; to enumerate shortcomings 八方上下無央數佛國中
292 103 shǔ outstanding 八方上下無央數佛國中
293 103 fine; detailed; dense 八方上下無央數佛國中
294 103 prayer beads 八方上下無央數佛國中
295 103 shǔ number; saṃkhyā 八方上下無央數佛國中
296 101 rén person; people; a human being 孤獨人
297 101 rén Kangxi radical 9 孤獨人
298 101 rén a kind of person 孤獨人
299 101 rén everybody 孤獨人
300 101 rén adult 孤獨人
301 101 rén somebody; others 孤獨人
302 101 rén an upright person 孤獨人
303 101 rén person; manuṣya; puruṣa; pudgala 孤獨人
304 100 無有 wú yǒu there is not 都為八方上下最無有比
305 99 shí time; a point or period of time 或時家中內外
306 99 shí a season; a quarter of a year 或時家中內外
307 99 shí one of the 12 two-hour periods of the day 或時家中內外
308 99 shí at that time 或時家中內外
309 99 shí fashionable 或時家中內外
310 99 shí fate; destiny; luck 或時家中內外
311 99 shí occasion; opportunity; chance 或時家中內外
312 99 shí tense 或時家中內外
313 99 shí particular; special 或時家中內外
314 99 shí to plant; to cultivate 或時家中內外
315 99 shí hour (measure word) 或時家中內外
316 99 shí an era; a dynasty 或時家中內外
317 99 shí time [abstract] 或時家中內外
318 99 shí seasonal 或時家中內外
319 99 shí frequently; often 或時家中內外
320 99 shí occasionally; sometimes 或時家中內外
321 99 shí on time 或時家中內外
322 99 shí this; that 或時家中內外
323 99 shí to wait upon 或時家中內外
324 99 shí hour 或時家中內外
325 99 shí appropriate; proper; timely 或時家中內外
326 99 shí Shi 或時家中內外
327 99 shí a present; currentlt 或時家中內外
328 99 shí time; kāla 或時家中內外
329 99 shí at that time; samaya 或時家中內外
330 99 shí then; atha 或時家中內外
331 99 阿羅漢 āluóhàn Arhat 阿羅漢所居國土
332 99 阿羅漢 Āluóhàn arhat 阿羅漢所居國土
333 99 阿羅漢 Āluóhàn Arhat 阿羅漢所居國土
334 98 naturally; of course; certainly 人能自於其中一心制意
335 98 from; since 人能自於其中一心制意
336 98 self; oneself; itself 人能自於其中一心制意
337 98 Kangxi radical 132 人能自於其中一心制意
338 98 Zi 人能自於其中一心制意
339 98 a nose 人能自於其中一心制意
340 98 the beginning; the start 人能自於其中一心制意
341 98 origin 人能自於其中一心制意
342 98 originally 人能自於其中一心制意
343 98 still; to remain 人能自於其中一心制意
344 98 in person; personally 人能自於其中一心制意
345 98 in addition; besides 人能自於其中一心制意
346 98 if; even if 人能自於其中一心制意
347 98 but 人能自於其中一心制意
348 98 because 人能自於其中一心制意
349 98 to employ; to use 人能自於其中一心制意
350 98 to be 人能自於其中一心制意
351 98 own; one's own; oneself 人能自於其中一心制意
352 98 self; soul; ātman 人能自於其中一心制意
353 93 to know; to learn about; to comprehend 世人不可悉道
354 93 all; entire 世人不可悉道
355 93 detailed 世人不可悉道
356 93 to elaborate; to expound 世人不可悉道
357 93 to exhaust; to use up 世人不可悉道
358 93 strongly 世人不可悉道
359 93 Xi 世人不可悉道
360 93 all; kṛtsna 世人不可悉道
361 91 shàn virtuous; wholesome; benevolent; well-disposed 是為大德善
362 91 shàn happy 是為大德善
363 91 shàn good 是為大德善
364 91 shàn kind-hearted 是為大德善
365 91 shàn to be skilled at something 是為大德善
366 91 shàn familiar 是為大德善
367 91 shàn to repair 是為大德善
368 91 shàn to admire 是為大德善
369 91 shàn to praise 是為大德善
370 91 shàn numerous; frequent; easy 是為大德善
371 91 shàn Shan 是為大德善
372 91 shàn kusala; virtuous 是為大德善
373 89 in; at 於五惡
374 89 in; at 於五惡
375 89 in; at; to; from 於五惡
376 89 to go; to 於五惡
377 89 to rely on; to depend on 於五惡
378 89 to go to; to arrive at 於五惡
379 89 from 於五惡
380 89 give 於五惡
381 89 oppposing 於五惡
382 89 and 於五惡
383 89 compared to 於五惡
384 89 by 於五惡
385 89 and; as well as 於五惡
386 89 for 於五惡
387 89 Yu 於五惡
388 89 a crow 於五惡
389 89 whew; wow 於五惡
390 89 near to; antike 於五惡
391 88 to reach 當復何及
392 88 and 當復何及
393 88 coming to; when 當復何及
394 88 to attain 當復何及
395 88 to understand 當復何及
396 88 able to be compared to; to catch up with 當復何及
397 88 to be involved with; to associate with 當復何及
398 88 passing of a feudal title from elder to younger brother 當復何及
399 88 and; ca; api 當復何及
400 88 lìng to make; to cause to be; to lead 教語人民令絕五惡
401 88 lìng to issue a command 教語人民令絕五惡
402 88 lìng rules of behavior; customs 教語人民令絕五惡
403 88 lìng an order; a command; an edict; a decree; a statute 教語人民令絕五惡
404 88 lìng a season 教語人民令絕五惡
405 88 lìng respected; good reputation 教語人民令絕五惡
406 88 lìng good 教語人民令絕五惡
407 88 lìng pretentious 教語人民令絕五惡
408 88 lìng a transcending state of existence 教語人民令絕五惡
409 88 lìng a commander 教語人民令絕五惡
410 88 lìng a commanding quality; an impressive character 教語人民令絕五惡
411 88 lìng lyrics 教語人民令絕五惡
412 88 lìng Ling 教語人民令絕五惡
413 88 lìng instruction by a teacher; adhīṣṭa 教語人民令絕五惡
414 87 菩薩 púsà bodhisattva 佛告阿逸菩薩等
415 87 菩薩 púsà bodhisattva 佛告阿逸菩薩等
416 87 菩薩 púsà bodhisattva 佛告阿逸菩薩等
417 87 ruò to seem; to be like; as 若曹於是世能自制心正意
418 87 ruò seemingly 若曹於是世能自制心正意
419 87 ruò if 若曹於是世能自制心正意
420 87 ruò you 若曹於是世能自制心正意
421 87 ruò this; that 若曹於是世能自制心正意
422 87 ruò and; or 若曹於是世能自制心正意
423 87 ruò as for; pertaining to 若曹於是世能自制心正意
424 87 pomegranite 若曹於是世能自制心正意
425 87 ruò to choose 若曹於是世能自制心正意
426 87 ruò to agree; to accord with; to conform to 若曹於是世能自制心正意
427 87 ruò thus 若曹於是世能自制心正意
428 87 ruò pollia 若曹於是世能自制心正意
429 87 ruò Ruo 若曹於是世能自制心正意
430 87 ruò only then 若曹於是世能自制心正意
431 87 ja 若曹於是世能自制心正意
432 87 jñā 若曹於是世能自制心正意
433 87 ruò if; yadi 若曹於是世能自制心正意
434 86 also; too 亦不可教令作善
435 86 but 亦不可教令作善
436 86 this; he; she 亦不可教令作善
437 86 although; even though 亦不可教令作善
438 86 already 亦不可教令作善
439 86 particle with no meaning 亦不可教令作善
440 86 Yi 亦不可教令作善
441 86 zuò to do 獨作諸善
442 86 zuò to act as; to serve as 獨作諸善
443 86 zuò to start 獨作諸善
444 86 zuò a writing; a work 獨作諸善
445 86 zuò to dress as; to be disguised as 獨作諸善
446 86 zuō to create; to make 獨作諸善
447 86 zuō a workshop 獨作諸善
448 86 zuō to write; to compose 獨作諸善
449 86 zuò to rise 獨作諸善
450 86 zuò to be aroused 獨作諸善
451 86 zuò activity; action; undertaking 獨作諸善
452 86 zuò to regard as 獨作諸善
453 86 zuò action; kāraṇa 獨作諸善
454 86 shì is; are; am; to be 是為大德善
455 86 shì is exactly 是為大德善
456 86 shì is suitable; is in contrast 是為大德善
457 86 shì this; that; those 是為大德善
458 86 shì really; certainly 是為大德善
459 86 shì correct; yes; affirmative 是為大德善
460 86 shì true 是為大德善
461 86 shì is; has; exists 是為大德善
462 86 shì used between repetitions of a word 是為大德善
463 86 shì a matter; an affair 是為大德善
464 86 shì Shi 是為大德善
465 86 shì is; bhū 是為大德善
466 86 shì this; idam 是為大德善
467 85 dào way; road; path 得其福德度世長壽泥洹之道
468 85 dào principle; a moral; morality 得其福德度世長壽泥洹之道
469 85 dào Tao; the Way 得其福德度世長壽泥洹之道
470 85 dào measure word for long things 得其福德度世長壽泥洹之道
471 85 dào to say; to speak; to talk 得其福德度世長壽泥洹之道
472 85 dào to think 得其福德度世長壽泥洹之道
473 85 dào times 得其福德度世長壽泥洹之道
474 85 dào circuit; a province 得其福德度世長壽泥洹之道
475 85 dào a course; a channel 得其福德度世長壽泥洹之道
476 85 dào a method; a way of doing something 得其福德度世長壽泥洹之道
477 85 dào measure word for doors and walls 得其福德度世長壽泥洹之道
478 85 dào measure word for courses of a meal 得其福德度世長壽泥洹之道
479 85 dào a centimeter 得其福德度世長壽泥洹之道
480 85 dào a doctrine 得其福德度世長壽泥洹之道
481 85 dào Taoism; Daoism 得其福德度世長壽泥洹之道
482 85 dào a skill 得其福德度世長壽泥洹之道
483 85 dào a sect 得其福德度世長壽泥洹之道
484 85 dào a line 得其福德度世長壽泥洹之道
485 85 dào Way 得其福德度世長壽泥洹之道
486 85 dào way; path; marga 得其福德度世長壽泥洹之道
487 82 佛言 fó yán the Buddha said 佛言
488 82 佛言 fó yán buddhavacana; the teachings of the Buddha 佛言
489 81 yāng center 八方上下無央數佛國中
490 81 yāng to beg 八方上下無央數佛國中
491 81 yāng to conclude; to run out 八方上下無央數佛國中
492 81 yāng middle 八方上下無央數佛國中
493 78 zài in; at 或在樂處
494 78 zài at 或在樂處
495 78 zài when; indicates that someone or something is in the process of doing something 或在樂處
496 78 zài to exist; to be living 或在樂處
497 78 zài to consist of 或在樂處
498 78 zài to be at a post 或在樂處
499 78 zài in; bhū 或在樂處
500 76 such as; for example; for instance 所語如語

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
zhě ca
 1. Buddha
 2. Buddha; Awakened One
jiē all; sarva
he; her; it; saḥ; sā; tad
清净 清凈
 1. qīngjìng
 2. qīngjìng
 1. purity
 2. pure; cleansed; purified of defiling illusion; visuddhi
无量 無量
 1. wúliàng
 2. wúliàng
 3. wúliàng
 1. immeasurable; unlimited; aparimāṇa
 2. immeasurable
 3. Atula
again; punar
zhōng middle
obtain; attain; prāpta
 1. then; moreover; atha
 2. koan; kōan; gong'an

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
爱经 愛經 195 Kama Sutra
阿罗汉 阿羅漢 196
 1. Arhat
 2. arhat
 3. Arhat
阿那含 65
 1. 1 anāgāmin; 2.non-returner
 2. Anagāmin; Anagami; Non-Returner
阿难 阿難 196
 1. Ananda
 2. Ānanda; Ananda
安吉 196 Anji
安乐国 安樂國 196 Land of Bliss
阿阇世王 阿闍世王 196 Ajātaśatru; Ajatasutru; Ajātasattu
阿惟越致 196 avaivartika; non-retrogression
阿逸 196 Ajita
八菩萨 八菩薩 98 the Eight Great Bodhisattvas
百劫 98 Baijie
般泥洹 98 Parinirvāṇa
宝藏菩萨 寶藏菩薩 98 Treasure Store Bodhisattva
宝光 寶光 98 Ratnaprabha; Jewel Light
北方 98 The North
本际 本際 98 bhūtakoṭi; reality-limit
遍净天 遍淨天 98
 1. Visnu
 2. Subhakrtsna Heaven; The Heaven of Pervasive Purity
不退转 不退轉 98
 1. never regress or change
 2. avaivartika; non-retrogression
大迦叶 大迦葉 100 Mahakasyapa; Mahākāśyapa; Mahākassapa; kasyapa
大经 大經 100 The Mahāpirvāṇa Sūtra; The Nirvāṇa Sūtra
大安 100
 1. great peace
 2. Ta'an
 3. Da'an
 4. Da'an; Ta'an
 5. Da'an; Ta'an
大目揵连 大目揵連 100 Moggallāna; Maudgalyāyana
当归 當歸 100 Angelica sinensis
忉利天 100 Trayastrimsa Heaven; Tavatimsa; The Heaven of Thirty-Three Gods
大乘 100
 1. Mahayana
 2. Mahayana Buddhism; Mahāyāna; Mahāyāna Buddhism
 3. Mahayana; Great Vehicle
定安 100 Ding'an
帝释 帝釋 100 Sakra; Kausika; Lord of Devas
地狱 地獄 100
 1. a hell
 2. hell
 3. Hell; Hell Realms; Naraka
东方 東方 100
 1. Asia; the Orient
 2. the eastern direction
 3. Dongfang
兜率天 100 Tusita Heaven; Tusita gods
阿弥陀佛 阿彌陀佛 196
 1. Amitabha Buddha
 2. Amitabha Buddha
 3. Amitabha Buddha; Amitābha Buddha
恩施 196 Enshi
102
 1. Sanskrit
 2. Brahma
 3. India
 4. pure; sacred
 5. Fan
 6. Buddhist
 7. Brahman
梵天 70
 1. Heavenly Realm
 2. Brahma
法意 102 Fayi
佛法 102
 1. Dharma; Dhamma; Buddha-Dhárma; Buddhist doctrine
 2. the power of the Buddha
 3. Buddha's Teaching
 4. Dharma; Buddha-Dhárma
光曜 103 Radiance; Pabhāvatī; Prabhāvatī
恒水 恆水 72 Ganges River
后汉 後漢 72
 1. Later Han
 2. Later Han
迦叶 迦葉 106
 1. Kāśyapa; Kasyapa; Kassapa
 2. Mahākāśyapa; Kāśyapa; Kasyapa; Kassapa
迦叶佛 迦葉佛 106 Kasyapa Buddha; Kassapa Buddha
迦旃延 106 Mahakatyayana; Katyayana
金藏 106 Jin Canon; Zhao Cheng Jin Canon
金华 金華 106 Jinhua
108 Liao
灵鹫山 靈鷲山 76
 1. Vulture Peak
 2. Ling Jiou Mountain
 3. Gṛdhrakūtaparvata; Grdhrakuta; Gṛdhrakūṭa; Gijjha-kūta; Vulture Peak
108
 1. Shandong
 2. Lu
 3. foolish; stupid; rash; vulgar
 4. the State of Lu
弥勒 彌勒 109
 1. Maitreya [Bodhisattva]
 2. Maitreya
 3. Maitreya [Bodhisattva]
明山 109 Mingshan
摩诃目揵连 摩訶目揵連 109 Moggallāna; Maudgalyāyana
念常 78 Nian Chang
泥洹 110 Nirvāṇa; Nibbāna; Nirvana
泥曰 110 Nirvana; Nibbāna
菩萨道 菩薩道 112
 1. Bodhisattva Path
 2. Bodhisattva Path
千叶 千葉 113 Chiba
仁贤 仁賢 114 Bhadrika; Bhaddiya
如来 如來 114
 1. Tathagata
 2. Tathagata
 3. Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One
三藏 115
 1. San Zang
 2. Buddhist Canon
 3. Tripitaka; Tripiṭaka; Tipitaka
刹利 剎利 115 Kṣatriya; Kshatriya; Kashtriya; Ksatriyah
上时迦叶 上時迦葉 115 Uruvilvā-kāśyapa
善来 善來 115 Svāgata; sāgata
舍利弗 115 Sariputra; Sariputta
声闻 聲聞 115
 1. sravaka
 2. sravaka; a distinguished disciple of the Buddha
释迦文佛 釋迦文佛 115 Sakyamuni Buddha
十月 115
 1. October; the Tenth Month
 2. tenth lunar month; pauṣa
世尊 115
 1. World-Honored One
 2. World-Honored One; Bhagavat; Bhagavān; Buddha
顺义 順義 115 Shunyi
四天王 115 Four Deva Kings; Four Heavenly Kings
四王天 115 Caturmaharajika Heaven; Heaven of the Four Kings
斯陀含 115 Sakrdagamin; Sakridagami; Sakadagami; Once-Returner
宿豫 115 Suyu
天帝释 天帝釋 116 Sakra; Sakka; Sakra Devānām Indra; Kausika
王舍国 王舍國 119 Rājagṛha; Rajgir; Rajagrha; Rājagaha
威神 119 awe-inspiring character of deities; anubhava
无忧 無憂 119
 1. did not worry
 2. Carefree
 3. without sorrow
 4. no sorrow
 5. Aśoka; Asoka; Ashoka
无量清净平等觉经 無量清淨平等覺經 119 Sukhāvatīvyūhasūtra (Wuliang Qingjing Pingdeng Jue Jing)
五月 119 May; the Fifth Month
无诸 無諸 119 Wu Zhu
贤善 賢善 120 Bhadrika; Bhaddiya
西方 120
 1. the West
 2. west side
 3. the Western [Pureland]
 4. Xifang
 5. West
120
 1. xu
 2. slowly; gently
 3. Xu
 4. Xuzhou
 5. slowly; mandam
须阿提 須阿提 120 Sukhāvatī
须弥 須彌 120 Mt Meru; Sumeru
须弥山 須彌山 88
 1. Mount Sumeru
 2. Mount Sumeru; Mount Meru
须摩提 須摩提 120
 1. Sukhāvatī; Sukhavati; Western Pure Land
 2. Sumati
 3. Sumati
须陀洹 須陀洹 120 Srotaapanna; Sotapanna; Stream-Enterer
阎浮利 閻浮利 121 Jambudvīpa
远闻 遠聞 121 Svaravisruti
月氏 89 Yuezhi; Rouzhi; Tokhara; Tokharian
长吏 長吏 122 Senior Functionary; Chief Official
正生 122 Zhengsheng
至大 90 Zhida reign
支娄迦谶 支婁迦讖 122 Lokakṣema; Lokaksema
中说 中說 122 Zhong Shuo
中都 90 Zhongdu; Dadu; Khanbaliq; Beijing
中共 90 Chinese Communist Party
诸生 諸生 122 Imperial scholar from the Ming Dynasty onwards
自恣 122 pravāraṇā; ceremony of repentance

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 242.

Simplified Traditional Pinyin English
爱乐 愛樂 195 love and joy
爱欲 愛欲 195 love and desire; sensuality; kāma
阿罗汉道 阿羅漢道 196 path of an arhat
阿那含道 196 anāgāmin path
阿须伦 阿須倫 196 asura
八十种好 八十種好 98 eighty noble qualities
百八 98 one hundred and eight
白佛 98 to address the Buddha
百味 98 a hundred flavors; many tastes
宝楼观 寶樓觀 98 visualization of jewelled towers
宝积 寶積 98 ratnakūṭa; baoji
宝树 寶樹 98
 1. jeweled trees; forest of treasues
 2. a kalpa tree
倍复 倍復 98 many times more than
本续 本續 98 tantra
本愿 本願 98 prior vow; purvapranidhana
弊恶 弊惡 98 evil
别知 別知 98 distinguish
比丘众 比丘眾 98 Saṅgha; Sangha; Buddhist monastic community
比丘僧 98 monastic community
不净 不淨 98 Impurity; dirty; filthy
布施 98
 1. generosity
 2. dana; giving; generosity
不贪 不貪 98 non-attachment; alobha
禅一心 禪一心 99 to meditate wholeheartedly
常奉行是二十四愿 常奉行是二十四願 99 consistently practiced these twenty-four vows
瞋怒 99
 1. aversion; hatred; dveṣa
 2. to stare at in a rage
持戒 99
 1. to uphold precepts
 2. morality; to uphold precepts
持斋 持齋 99 to keep a fast
慈孝 99 Compassion and Filial Piety
慈心 99 compassion; a compassionate mind
大弟子 100 chief disciple
大莲华 大蓮華 100 great white lotus
大妙音 100 loud wonderful voice
大利 100 great advantage; great benefit
道法 100
 1. the method to attain nirvāṇa
 2. Dao Fa
道意 100 intention to attain enlightenment
道智 100 knowledge of the path; mārgajñatā; margajnata
大斋 大齋 100 great vegetarian feast
得道 100 to attain enlightenment
得度 100
 1. to attain salvation
 2. to attain enlightenment
得佛 100 to become a Buddha
得是愿乃作佛 得是願乃作佛 100 only after this vow is attained will I become a Buddha
等正觉 等正覺 100 samyaksaṃbodhi; perfect enlightenment
地大 100 earth; earth element
度世 100 to pass through life
度脱 度脫 100 to save; to rescue; to relieve them from the suffering of this world and take them nirvana
独尊 獨尊 100 the uniquely honored one
恶道 惡道 195
 1. evil path
 2. an evil rebirth; an evil destiny; an unfortunate rebirth; hell
二十四愿 二十四願 195 twenty-four vows
法如是 102
 1. thus is the Dharma
 2. Dharma as Such
发意 發意 102 to make a vow to acheive supreme enlightenment; to act with bodhicitta
发愿 發願 102
 1. Make a Vow
 2. Making Vows
 3. to make a vow; praṇidhānaṃ
梵经 梵經 102 Brahma Sutra
放光 102
 1. to emit light
 2. to produce light
非有 102 does not exist; is not real
佛功德 102 characteristics of Buddhas
佛国土 佛國土 102
 1. buddhakṣetra; a Buddha land
 2. Buddha's country
佛见 佛見 102 correct views of Buddhist teachings
佛世 102 the age when the Buddha lived in the world
佛说 佛說 70 buddhavacana; as spoken by the Buddha
佛言 102
 1. the Buddha said
 2. buddhavacana; the teachings of the Buddha
佛语 佛語 102
 1. Buddha Talk
 2. buddhavacana; the words of the Buddha
佛住 102
 1. the Buddha was staying at
 2. Buddha abode
佛道 70
 1. Buddhahood
 2. the Buddha Way
 3. Way of the Buddha
 4. Buddhist practice
 5. bodhi; enlightenment
 6. the path leading to enlightenment
佛国 佛國 70
 1. Buddha Land
 2. a Buddha land
 3. country of the Buddha's birth
佛智 102 Buddha knowledge; Buddha wisdom
佛足 102 buddhapāda; Buddha footprints
福德 102
 1. Fortune and Virtue
 2. Merit and Virtue
 3. merit earned; reward; good fortune and good moral conduct
观经 觀經 103
 1. discernment sutras
 2. Contemplation Sutra
光明胜于日月 光明勝於日月 103 radiance surpassing the sun and moon
广说 廣說 103 to explain; to teach
归命 歸命 103
 1. to devote one's life
 2. namo; to pay respect to; homage
过去佛 過去佛 103 past Buddhas
果证 果證 103 realized attainment
好相 104 an auspicious sign
恒沙 恆沙 104
 1. sands of the River Ganges
 2. the sand of the River Ganges; as numerous as grains of sand in the River Ganges
华香 華香 104 incense and flowers
欢喜踊跃 歡喜踊躍 104 leaped up with joy
化生 104 to be born from transformation; upapadukayoni; opapatikayoni
化作 104 to produce; to conjure
即从座起 即從座起 106 He rose from his seat
迦罗越 迦羅越 106 kulapati; head of a family; householder
见佛 見佛 106
 1. Seeing the Buddha
 2. to see the Buddha
讲经 講經 106
 1. to teach sutras
 2. Expounding the Dharma
 3. to teach the sutras
袈裟 106
 1. kasaya
 2. kasaya; kaṣāya
 3. kasaya
劫波 106
 1. a kalpa; an eon
 2. a ritual; kalpa
经戒 經戒 106 sutras and precepts
经法 經法 106 canonical teachings
净洁 淨潔 106 pure
精进力 精進力 106 unfailing progress; vīryabala
伎乐 伎樂 106 music
卷第二 106 scroll 2
卷第三 106 scroll 3
卷第四 106 scroll 4
卷第一 106 scroll 1
苦毒 107 pain; suffering
苦痛 107 the sensation of pain
苦乐 苦樂 107 joy and pain
来生 來生 108 later rebirths; subsequent births
莲华 蓮華 108
 1. Lotus Flower
 2. a lotus flower; padma
 3. white lotus flower; pundarika
礼敬 禮敬 108 namo; to pay respect to; to revere
六波罗蜜 六波羅蜜 108 six pāramitas; six perfections
满愿 滿願 109 fulfill wishes; paripūrṇa-saṃkalpa
盲冥 109 blind and in darkness
名曰 109 to be named; to be called
莫有恶心 莫有惡心 109 a mind without evil
摩尼 109 mani; jewel
摩尼珠 109
 1. Mani Pearl
 2. mani jewel; a wish fulfilling jewel
难思议 難思議 110
 1. Inconceivable
 2. inconceivable
能信 110 able to believe
能行 110 ability to act
念佛 110
 1. to chant Buddha's name
 2. to recollect the Buddha; to chant the name of the Buddha
念言 110 words from memory
泥犁 110 hell; niraya
辟支佛 112 Pratyeka-Buddha; Pratyekabuddha
讫已 訖已 113 to finish
千佛 113 thousand Buddhas
前世为恶 前世為惡 113 were evil in past lives
勤苦 113 devoted and suffering
清净国土 清淨國土 113 pure land
清信女 113 Upasika; a female lay Buddhist
清信士 113 male lay person; upāsaka
求道 113
 1. Seeking the Way
 2. to seek the Dharma
去来现 去來現 113 past, present, and future
去毒 113 remove poison
人中 114 mānuṣyaka; a multitude of men
日月光 114 Sun, Moon, and Light
如法 114 In Accord With
如梦 如夢 114 like in a dream
如是如是 114 Thus Is, Thus Is
乳养 乳養 114 to nourish and nurture
三大 115 the three greatnesses; triple significance
三十二相 115 the thirty two marks of excellence; the thirty-two characteristic marks
三匝 115 to circumambulate three times
三辈 三輩 115 the three grade of wholesome roots
散华 散華 115 scatters flowers
三昧 115
 1. samadhi
 2. samādhi; concentrated meditation; mental concentration
三藐三佛陀 115 samyaksaṃbuddha; a perfectly enlightened one
三痛 115 three sensations; three vedanās
僧众 僧眾 115 the monastic community; the sangha
色天 115 realm of form
善恶 善惡 115
 1. good and evil
 2. good and evil
善男子 115
 1. good men
 2. a good man; a son of a noble family
善念 115 Virtuous Thoughts
善女人 115
 1. good women
 2. a good woman; a daughter of a noble family
善道 115 a benevolent rebirth; a benevolent destiny; heaven; a fortunate realm
善法 115
 1. a wholesome dharma
 2. a wholesome teaching
善哉 115
 1. Sadhu
 2. excellent
杀生 殺生 115
 1. Killing Lives
 2. to kill
刹土 剎土 115 kṣetra; homeland; country; land
胜者 勝者 115 victor; jina
身命 115 body and life
什深 甚深 115 very profound; what is deep
神足 115 teleportation; ṛddyabhijṇa
十方 115
 1. The Ten Directions
 2. the ten directions
十亿劫宿命 十億劫宿命 115 former lives in the past billion kalpas
寿命无有能计 壽命無有能計 115 a lifespan that cannot be calculated
说经 說經 115 to explain a sūtra; to expound the classics
四恶 四惡 115 four evil destinies
四佛 115 four Buddhas
四天下 115 the four continents
诵经 誦經 115
 1. to chant sutras
 2. to chant sutras
随逐 隨逐 115 to attach and follow
随意所作 隨意所作 115 perform all you have to do
所以者何 115 Why is that?
所行 115 actions; practice
歎佛 116 to praise the Buddha
贪爱 貪愛 116
 1. Clinging
 2. passion; desire; rāga
昙摩 曇摩 116 dharma
天眼 116
 1. divine eye
 2. divine sight
天中天 116 god of the gods /devātideva
调伏 調伏 116
 1. to subdue
 2. tame; to mediate between physical, verbal, and mental karma and overcome evil
通利 116 sharp intelligence
往生 119
 1. to be reborn
 2. a future life
妄语 妄語 119 Lying
万劫 萬劫 119 ten thousand kalpas
未曾有 119
 1. Never Before
 2. Abdhutadharma (miracles)
闻法 聞法 119 to hear the Dharma; to listen to the teachings of the Buddha
闻经 聞經 119 to hear the Dharma; to listen to the teachings of the Buddha
我身 119 I; myself
我语 我語 119 atmavada; notions of a self
五大 119 the five elements
无得 無得 119 Non-Attainment
无垢 無垢 119
 1. No Impurity
 2. vimalā; nirmala; stainless; immaculate
无量光明 無量光明 119 boundless light
无上正真道 無上正真道 119 unexcelled complete enlightenment
无数佛 無數佛 119 innumerable Buddhas
无数佛国 無數佛國 119 countless Buddha lands
无数劫 無數劫 119 innumerable kalpas
无数诸佛 無數諸佛 119 innumerable Buddhas
香华 香華 120 incense and flowers
象王 120
 1. keeper of elephants
 2. elephant king; noble elephant
相续 相續 120 causal connection; continuity of cause and effect
贤者 賢者 120 a wise man; a worthy person
懈倦 120 tired
信受 120 to believe and accept
心所 120 a mental factor; caitta
修善 120 to cultivate goodness
学佛 學佛 120 to learn from the Buddha
严净 嚴淨 121 majestic and pure
严饰 嚴飾 121 to decorate; adorned
一法 121 one dharma; one thing
一佛 121 one Buddha
一日一夜 121 one day and one night
一异 一異 121 one and many
一智 121 knowledge of all aspects; all embracing wisdom; sarvākārajñatā; sarvakarajnata
亿劫 億劫 121 a kalpa
一劫 121
 1. one kalpa
 2. one kalpa
音声 音聲 121 sound; noise
一音 121
 1. one voice
 2. one sound; the sound of the Buddha
有无 有無 121 existent and non-existent/ having identity and emptiness
优婆塞 優婆塞 121
 1. upasaka
 2. upasaka; a male lay Buddhist
优婆夷 優婆夷 121
 1. upasika
 2. upasika; a female lay Buddhist
优昙 優曇 121
 1. udumbara
 2. Youtan
遊戏 遊戲 121 to be free and at ease
愿佛 願佛 121 Buddha of the vow
怨家 121 an enemy
缘一觉 緣一覺 121 Pratyekabuddha
浴池 121 a bath; a pool
豫知 121 giving instruction
赞歎 讚歎 122 praise
长者子 長者子 122 the son of an elder
正觉 正覺 122 sambodhi; perfect enlightenment
正行 122 right action
正意 122 wholesome thought; thought without evil
知见 知見 122
 1. Understanding
 2. to know by seeing
至真 122 most-true-one; arhat
众会 眾會 122 an assembly of monastics
中有 122 an intermediate existence between death and rebirth
诸比丘 諸比丘 122 monks
诸佛 諸佛 122 Buddhas; all Buddhas
诸菩萨 諸菩薩 122 bodhisattvas
诸事 諸事 122 all things; everything
诸天 諸天 122 devas
诸天人民 諸天人民 122 Gods and men
专精 專精 122 single-mindedly and diligently
自度 122 self-salvation
紫磨金 122 polished rose gold
自言 122 to admit by oneself
最胜 最勝 122 jina; conqueror
最正觉 最正覺 122 abhisaṃbuddha; supreme perfect enlightenment
作佛 122 to become a Buddha
作善 122 to do good deeds