Glossary and Vocabulary for Fo Shuo Chusheng Putixin Jing 《佛說出生菩提心經》

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 53 děng et cetera / and so on 諸眾生等若為能得此利益求
2 53 婆羅門 Póluómén Brahmin / Brahman 爾時王舍大城有婆羅門姓大迦葉
3 47 shuō to say / said / to speak / to talk / speaks 羅門具說夢已
4 45 眾生 zhòngshēng beings / all living things / all sentient beings 眾生欲作者
5 42 desire 爾時世尊欲重宣此義
6 34 發菩提心 fā pú tí xīn bodhicittopāda / initiate the bodhi mind 須發菩提心
7 33 yán to speak / to say / said 爾時世尊告迦葉婆羅門言
8 30 to reach 及見佛形
9 29 爾時 ěr shí at that time 爾時王舍大城有婆羅門姓大迦葉
10 28 jīng to go through / to experience 亦不為說如是經
11 28 菩提 pútí bodhi / enlightenment / awakening 菩提道
12 25 xíng to walk / to move 當欲行梵行
13 25 rén person / people / a human being 與大比丘眾百千人俱
14 23 wén to hear
15 23 zuò to do 作是念已生大歡喜未曾見有
16 22 世尊 Shìzūn World-Honored One / Bhagavat / Bhagavān / Buddha 爾時世尊告迦葉婆羅門言
17 22 迦葉 jiāshè Kāśyapa / Kasyapa / Kassapa 爾時迦葉婆羅門
18 22 miè to destroy / to wipe out / to exterminate 欲滅諸顛倒
19 21 lìng to make / to cause to be / to lead 令住信心及持戒
20 21 Māra 降伏魔眾證大菩提
21 20 Buddha / Awakened One 迦蘭陀竹園往到佛所
22 19 修多羅 xiūduōluó sūtra / sutta 復為解釋如是修多羅義
23 18 big / great / huge / large / major 大隋北印度三藏闍那崛多譯
24 16 shèng to beat / to win / to conquer 微妙最勝七寶所成
25 15 chéng to mount / to climb onto 乘於乘而有差別
26 15 shí time / a period of time 時迦葉婆羅門復白
27 14 zhù to dwell / to live / to reside 到已頂禮佛足却住
28 14 sān three 及以三有等
29 14 zhōng middle 中夢見閻浮提內有大蓮華
30 13 經典 jīngdiǎn a classic / a scripture / a canonical text 亦不為說如是經典
31 13 gatha / hymn / verse 而說偈言
32 12 差別 chābié a difference / a distinction 此彼無差別
33 12 meaning / sense 爾時世尊欲重宣此義
34 12 néng can / able 諸眾生等若為能得此利益求
35 12 彼岸 bǐ àn the other shore 有從此岸至於彼岸
36 11 無有 wú yǒu there is not 諸法無有我
37 11 to know / to learn about / to comprehend 皆悉造寺求福故
38 11 解脫 jiětuō liberation / emancipation / vimokṣa 於解脫中無有退也
39 11 shēng to be born / to give birth 生大歡喜踊躍無量皆受快樂
40 10 zhòng many / numerous 與大比丘眾百千人俱
41 10 因緣 yīnyuán Cause and Condition / principal and secondary causes / chain of cause and effect / primary cause / nidāna 因緣
42 10 白佛 bái fó to address the Buddha 復白佛言
43 10 hòu after / later 初中後最上
44 10 màn slow 無常常住慢
45 10 shì matter / thing / item 念所夢事心喜生疑
46 10 dào way / road / path
47 10 zhī to know 聰明善巧知諸事相
48 9 hair 如是發菩
49 9 利益 lìyì benefit / interest 諸眾生等若為能得此利益求
50 9 比丘 bǐqiū Bhiksu / a monk / bhikṣu / bhikkhu 比丘住蘭若
51 9 to be kind / to be charitable / to be benevolent 以慈身業
52 9 idea 於汝意
53 9 jiàn to see 於蓮華內見有月輪
54 9 善男子 shàn nánzǐ a good man / a son of a noble family 汝善男子
55 9 xīn heart 念所夢事心喜生疑
56 9 至於 zhìyú as for / as to say / speaking of 有從此岸至於彼岸
57 9 shàn virtuous / wholesome / benevolent / well-disposed 有四種善夢得於勝法
58 8 名為 míngwèi to be called 是則名為聲聞菩提
59 8 聲聞 shēngwén Sravaka Realm / Sravaka / Śrāvaka / a distinguished disciple of the Buddha 聲聞菩提
60 8 jiāo to teach / to educate / to instruct 而不教他發菩提心
61 8 菩薩 púsà bodhisatta 菩薩摩訶
62 8 to assemble / to meet together 發菩提心者應攝幾許福聚
63 8 gào to tell / to say / said / told 爾時世尊告迦葉婆羅門言
64 7 所謂 suǒwèi so-called 所謂十方來集
65 7 qiú to request 諸眾生等若為能得此利益求
66 7 to break / to ruin / to destroy 破魔眾會
67 7 jīn today / modern / present / current / this / now 我今應往詣彼沙門瞿曇問此夢相
68 7 十六 shíliù sixteen 不及道心十六分
69 7 xiàn to appear / to manifest / to become visible 於先現此未曾有相
70 7 善女人 shàn nǚrén a good woman / a daughter of a noble family 若善男子善女人發阿
71 7 諸法 zhū fǎ sarvadharma / all things / all dharmas 諸法無有我
72 7 道心 dào xīn Mind for the Way 不及道心十六分
73 6 xuān to declare / to announce 爾時世尊欲重宣此義
74 6 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 當思所多思
75 6 不及 bù jí not as good as / inferior to 不及道心十六分
76 6 mén door / gate / doorway / gateway
77 6 method / way
78 6 夢見 mèngjiàn to dream / to see in a dream 中夢見閻浮提內有大蓮華
79 6 fēn to separate / to divide into parts 不及道心十六分
80 6 zhòng heavy 爾時世尊欲重宣此義
81 6 受持 shòuchí to accept and maintain faith / to uphold 不自受持亦
82 6 最上 zuìshàng supreme 初中後最上
83 6 shēn human body / torso 諸相具足莊嚴身
84 6 眾會 zhònghuì an assembly of monastics 破魔眾會
85 6 供養 gòngyǎng to make offerings / to provide offerings / to worship 當欲供養佛
86 6 to grind 伽磨伽魔那
87 6 未來世 wèiláishì times to come / the future 彼於未來世
88 6 來者 láizhě future things 若有來者及不來者亦不恭
89 6 shàng top / a high position 欲觸上菩提
90 5 未來 wèilái future 恐迷未來人
91 5 niàn to read aloud / to recite 念所夢事心喜生疑
92 5 shǒu hand 後世到其手
93 5 惡行 è xíng evil conduct / wicked conduct 若惡行者
94 5 shǔ to count 過去數億佛
95 5 阿耨多羅三藐三菩提 ānòuduōluó sānmiǎo sānpútí anuttara-samyak-sambodhi / anuttara samyaksaṃbodhi / anuttarasamyaksaṃbodhi / unsurpassed complete perfect enlightenment 阿耨多羅三藐三菩提
96 5 精進 jīngjìn Diligence / Perseverance / vīrya 欲攝諸精進
97 5 智慧 zhìhuì wisdom 如此智慧者
98 5 four 有四種善夢得於勝法
99 5 婆羅 póluó pāla / warden / keeper / guardian 大婆羅
100 5 zhì wisdom / knowledge / understanding 為眾求勝智
101 5 梵行 fànxíng brahmacarya / pure practices / religious life 當欲行梵行
102 5 大德 dàdé most virtuous 大德
103 5 大菩提 dà pútí great enlightenment / supreme bodhi 降伏魔眾證大菩提
104 5 恐怖 kǒngbù to feat / to be afraid / to be scared 欺誑大恐怖
105 5 諸眾生 zhū zhòngshēng all sentient beings 諸眾生等若為能得此利益求
106 5 capacity / degree / a standard / a measure 以草為筏倚之而度
107 5 自發 zìfā spontaneous / from itself 若善男子善女人自發菩提心
108 5 導師 dǎoshī tutor / teacher / academic advisor 故名佛導師
109 5 辟支佛 Pìzhī Fó Pratyeka-Buddha / Pratyekabuddha 辟支佛菩提
110 5 chuán boat / ship / watercraft 若以皮船倚之而度
111 5 當作 dàngzuò to treat as / to regard as 當作兩足尊
112 5 mèng a dream 念所夢事心喜生疑
113 5 duō to tremble / to shiver 伏哆
114 5 xiān first 於先現此未曾有相
115 5 菩提心 pútíxīn bodhicitta / aspiration to enlightenment 若善男子善女人自發菩提心
116 5 俱致 jūzhì koti / one hundred million / a very large number 百俱致
117 4 蓮華 liánhuā a lotus / a lotus flower 中夢見閻浮提內有大蓮華
118 4 zhèng proof 降伏魔眾證大菩提
119 4 tiān day 天行
120 4 to rely on / to depend on 以草為筏倚之而度
121 4 現前 xiàn qián to manifest in the present / to present before the eyes 此經當現前
122 4 good fortune / happiness / luck 發菩提心者應攝幾許福聚
123 4 梵志 fànzhì Brahmin / Brahman 梵志當聞已
124 4 increase / benefit 應當獲得大利益
125 4 偈頌 jìsòng to chant 偈頌向迦葉婆羅門說如是言
126 4 happy / glad / cheerful / joyful 是人樂菩提
127 4 無量 wúliàng immeasurable / unlimited 復與無量阿僧祇
128 4 大利 dàlì great advantage / great benefit 應當獲得大利益
129 4 伽羅 jiāluó a kind of wood for incense 亦有親近是富伽羅
130 4 grandmother 爾時佛告婆
131 4 force / compel / force 彼等諸苦事不逼其身亦不逼
132 4 智者 zhìzhě a sage / a wise man 智者常生樂法心
133 4 布施 bùshī dana / giving / the practice of giving / generosity 布施
134 4 我慢 wǒmàn conceit / ātmamāna 欲滅於我慢
135 4 rich / wealthy 亦有親近是富伽羅
136 4 zūn to honor / to respect 時世尊欲重宣此義
137 4 lái to come 所有諸如來
138 4 如此 rúcǐ in this way / so 如此解脫自利利他
139 4 gain / advantage / benefit 謂一切智者是其利也
140 4 大福 dàfú Dafu 如彼最上大福聚
141 4 佛言 Fó yán the Buddha said 佛言
142 4 zhǒng kind / type 有四種善夢得於勝法
143 4 guò to cross / to go over / to pass 夜既過已
144 4 jiè to quit 破戒令住戒
145 4 歡喜 huānxǐ joyful 生大歡喜踊躍無量皆受快樂
146 4 功德 gōngdé guṇa / achievements and virtue / merit 如是等功德
147 4 安樂 ānlè peaceful and happy / content 為多人安樂故
148 4 佛剎 Fó shā a Buddhist pillar 若此佛剎諸眾生
149 4 zhuǎn to transmit / to convey / to forward (mail) 轉妙法輪摧諸外
150 4 不能 bù néng cannot / must not / should not 聞已不能於此法中不生堅固樂欲
151 4 one 佛說出生菩提心經一卷
152 4 jiā gha / ga 伽魔
153 4 tool / device / utensil / equipment / instrument 羅門具說夢已
154 4 聞已 wén yǐ after hearing / upon hearing 梵志當聞已
155 3 wèn to ask 我今應往詣彼沙門瞿曇問此夢相
156 3 diǎn canon / classic / scripture
157 3 根本 gēnběn fundamental / basic 諸智之根本
158 3 to doubt / to disbelieve 念所夢事心喜生疑
159 3 諸天 zhūtiān devas 憐愍世間利益安樂諸天
160 3 顛倒 diāndǎo delusion / error / inversion / reversal / viparyāsa 欲滅諸顛倒
161 3 rěn to bear / to endure / to tolerate 行忍為眾生
162 3 to enter 大船乘之入河
163 3 guǒ a result / a consequence 何業獲此果
164 3 dào to arrive 迦蘭陀竹園往到佛所
165 3 過去 guòqù past / previous/ former 過去數億佛
166 3 世間 shìjiān world / the human world 世間無能轉
167 3 如是如是 rú shì rú shì Thus Is, Thus Is 如是如是
168 3 後世 hòushì later generations / posterity 後世到其手
169 3 bǎi one hundred 與大比丘眾百千人俱
170 3 to conceal / to hide / to ambush 伏哆
171 3 此岸 cǐàn this shore / this world / Saṃsāra 倚草筏從於此岸至於彼岸
172 3 蘭若 lánrè a forest retreat / a secluded place to practice / araṇya / arañña / aranya 欲滅蘭若慢
173 3 墮落 duòluò to degenerate / to become depraved 一切諸魔各各從彼本座顛倒墮落
174 3 果報 guǒbào vipāka / the result of karma / indirect effect 果報如是知
175 3 隨喜 suíxǐ anumodana / admiration 而於彼所不生隨喜
176 3 三千大千世界 sān qiān dà qiān shìjiè Three Thousandfold World System / trisāhasramahāsāhasralokadhātu / a great chiliocosm / trichiliocosm / the cosmos 明遍照三千大千世界
177 3 to be fond of / to like 念所夢事心喜生疑
178 3 xué to study / to learn 當學彼所行
179 3 zài in / at 一時婆伽婆在王舍城迦蘭陀竹
180 3 nèi inside / interior 中夢見閻浮提內有大蓮華
181 3 作者 zuòzhě author / writer / composer 眾生欲作者
182 3 親近 qīnjìn to get close to 亦有親近是富伽羅
183 3 所行 suǒxíng actions / practice 智慧所行者
184 3 方便 fāngbiàn convenient 常勤方便
185 3 三菩提 sānpútí saṃbodhi / complete enlightenment 三菩提乘有差別
186 3 聖行 shèng xíng sacred practice 於中何者名為聖行
187 3 ài to love 欲滅有及愛
188 3 廣大 guǎngdà vast / extensive 如鐵圍山高廣大
189 3 miǎo young 阿耨多羅三藐
190 3 bào newspaper 爾時世尊復以偈頌報彼迦葉婆羅門言
191 3 àn bank / shore / beach / coast 有從此岸至於彼岸
192 3 gài a lid / top / cover 或見繖蓋
193 3 多羅 Duōluó Tara 耨多羅三藐三菩提
194 3 yuàn to hope / to wish / to desire 慈愍願為說
195 3 luó logic 邏彌邏
196 3 lèi tears 悲泣而雨淚
197 3 chéng to bear / to carry / to hold 承事供養所須
198 3 power / force / strength 因自心力故
199 3 guǎng wide / large / vast 不自受持亦不廣為他人解說
200 3 cáng to hide 當作祕密藏
201 3 zào to make / to build / to manufacture 皆悉造寺求福故
202 3 阿耨多羅 ānòuduōluó unsurpassed / supreme 阿耨多羅三藐
203 3 沙門 shāmén a Buddhist monk / a wandering monk / a shramana / a sramana / renunciant / mendicant 此有沙門瞿曇
204 3 road / path / way 如王路
205 3 tóng like / same / similar 等次第行於彼路同至一城
206 3 月輪 yuèlún the disk of the moon 於蓮華內見有月輪
207 3 勝法 shèngfǎ surpassing dharmas 有四種善夢得於勝法
208 3 憐愍 liánmǐn to pity / to sympathize 憐愍世間利益安樂諸天
209 3 羅門 luómén Brahman 羅門具說夢已
210 3 輿 a cart / sedan chair / a carriage 有象輿者
211 3 不為 bùwéi to not do 亦不為說如是經典
212 3 business / industry 我先作何業
213 3 實有 shí yǒu Absolute Reality 然彼諸乘實有差別
214 2 睡眠 shuìmián sleeping / slumber 於睡眠
215 2 恭敬 gōngjìng to bow / to revere / to hold in deferential respect 亦不恭敬亦不隨喜
216 2 night 夜既過已
217 2 wèi Eighth earthly branch 昔所未
218 2 身業 shēn yè physical karma 以慈身業
219 2 寂滅 jìmiè calmness and extinction / Nirvāṇa / Nibbāna / Nirvana 解脫忍寂滅
220 2 分別 fēnbié to differentiate / to distinguish 未曾有分別
221 2 tīng to listen 婆羅門善聽
222 2 第二 dì èr second 第二人者若
223 2 禪定 chándìng Meditative Concentration / meditation 常入諸禪定
224 2 摩訶衍 Móhēyǎn Mahāyāna / Mahayana / the Great Vehicle 得至摩訶衍
225 2 cuī to destroy / to break / to injure 轉妙法輪摧諸外
226 2 qiè ratton box / suitcase / case 篋藏聲聞說
227 2 to defend / to resist 念當必作調御人
228 2 Suí Sui Dynasty 大隋北印度三藏闍那崛多譯
229 2 shī the practice of selfless giving / dāna 皆悉遍施諸七寶
230 2 無上 wúshàng supreme / unexcelled 若聞如是無上無邊
231 2 自在 zìzài at ease / at will / as one likes 自在四天下
232 2 黑暗 hēiàn dark 破滅諸黑暗
233 2 此處 cǐ chù this place / here 此處之所說
234 2 眾生見 zhòngshēng jiàn the view of a being 此四天下所有眾生見斯
235 2 dòng to move / to act
236 2 sǎn an umbrella / a parasol 或見繖蓋
237 2 jué to awake 及說獨一覺
238 2 佛說 Fó shuō buddhavacana / the Buddha's teaching 如夢所見而向佛說
239 2 一面 yīmiàn one side 一面
240 2 當時 dāngshí then / at that time / while 當時作懺悔
241 2 和合 héhé to mix / to blend / to converge / to join / to fuse 若有利和合
242 2 無邊 wúbiān without boundaries / limitless / boundless 若聞如是無上無邊
243 2 cǎo grass / straw / herbs 以草為筏倚之而度
244 2 阿含 Āhán Āgama / the divisions of the Sūtra Piṭaka 阿含
245 2 悲泣 bēiqì to weep with grief 悲泣而雨淚
246 2 skin / hide / fur / feather 若以皮船倚之而度
247 2 to think / consider / to ponder 當思所多思
248 2 示現 shìxiàn to manifest / to display 示現引接道
249 2 修行 xiūxíng pratipatti / spiritual practice 若諸菩薩摩訶薩如念修行
250 2 chà to differ 解脫於解脫無有差
251 2 無常 wúcháng irregular 無常常住慢
252 2 fǎn reverse / opposite / wrong side out or up 蜎蠅反
253 2 shī teacher 為商主導師
254 2 陀羅尼 tuóluóní a dharani / an incantation 時世尊即說陀羅尼曰
255 2 善說 shàn shuō skillfully expounded 此經中善說
256 2 未曾有 wèi céng yǒu Abdhutadharma (miracles) 於先現此未曾有相
257 2 chí to grasp / to hold 已持此經典
258 2 guāng light
259 2 liù six 我從他聞六年
260 2 我見 wǒ jiàn the view of a self 我見彼眾生
261 2 王舍城 Wángshè Chéng Rājagṛha / Rajgir / Rajagrha / Rājagaha 一時婆伽婆在王舍城迦蘭陀竹
262 2 yuē to speak / to say 以偈頌曰
263 2 qiān one thousand 與大比丘眾百千人俱
264 2 兩足尊 liǎng zú zūn Honored One Among Two-Legged Beings 當作兩足尊
265 2 涅槃 Nièpán Final Nirvana / Nirvana / Nirvāṇa / Nibbāna 欲說寂涅槃
266 2 è evil / vice 及諸惡法者
267 2 jiē to join 不來親近承受接事
268 2 shèng divine / holy / sacred / ārya
269 2 chā a fork / a prong 伊迦叉邏那喻
270 2 應當 yīngdāng should / ought to 應當獲得大利益
271 2 妙法 miào fǎ the wonderful Dharma / the wonderful truth / saddharma / the Dharma / the teachings of the Buddha 轉妙法輪摧諸外
272 2 自利 zìlì self-interest 為自利勤劬
273 2 past / former times 昔所未
274 2 yáo to shake
275 2 眷屬 juànshǔ family members / family dependents 俱致數魔眾眷屬
276 2 佛說出生菩提心經 Fó shuō chūshēng pútíxīn jīng Fo Shuo Chusheng Putixin Jing 佛說出生菩提心經一卷
277 2 皮囊 pínáng leather bag 以皮囊
278 2 成就 chéngjiù accomplishment / success / achievement 成就自利益
279 2 一切法 yīqiē fǎ all dharmas / all things / sarvadharma 攝受一切法
280 2 降伏 xiángfú to subdue / to vanquish / to tame / to pacify 降伏魔眾證大菩提
281 2 第三 dì sān third 第三人者
282 2 往詣 wǎngyì go towards 我今應往詣彼沙門瞿曇問此夢相
283 2 不生 bùshēng nonarising / anutpāda 而於彼所不生隨喜
284 2 grieved / saddened 怛怛羅伏哆
285 2 流轉 liúzhuàn to be on the move / to roam or wander / to circulate / pravṛtti 生死諸流轉
286 2 充滿 chōngmǎn full of / brimming with / very full / permeated 東方無量世界慈行充滿
287 2 varied / complex / not simple
288 2 qiǎo opportune / coincidental / as it happens / timely 一切巧利益
289 2 魔宮 mógōng Mara's palace 諸魔宮殿
290 2 to adjoin / to border 毘唎磨
291 2 大乘 Dàshèng Mahayana Buddhism / Mahāyāna / Mahāyāna Buddhism 常樂大乘法
292 2 shì a generation 為世作利益
293 2 女人 nǚrén woman / women 若有諸女人
294 2 信心 xìnxīn confidence 令住信心及持戒
295 2 說法 shuō fǎ a statement / wording 及為彼說法
296 2 三界 Sān Jiè The Three Realms 三界未現者
297 2 障礙 zhàng'ài barrier / obstruction / hindrance / impediment / obstacle 作諸障礙
298 2 時世 shíshì era / epoch / period / age 時世尊欲重宣此義
299 2 shāng commerce / trade 若欲作商主
300 2 口業 kǒu yè verbal karma 以慈口業
301 2 持戒 chí jiè morality / to uphold precepts 及以持戒慢
302 2 chéng to finish / to complete / to accomplish / to succeed 微妙最勝七寶所成
303 2 破戒 pòjiè to break a precept 破戒令住戒
304 2 得名 démíng to become famous 得名為緣覺
305 2 bitterness / bitter flavor 說諸苦無常
306 2 滅度 mièdù to extinguish worries and the sea of grief 於先滅度者
307 2 chù a place / location / a spot / a point 因彼因緣隨所在處
308 2 七寶 qī bǎo the Seven Treasures / the Seven Precious Jewels 微妙最勝七寶所成
309 2 can / may / permissible 可得也
310 2 四天下 sìtiānxià the four continents 此四天下所有眾生見斯
311 2 a pagoda / a stupa 復造諸塔如須彌
312 2 shè to absorb / to assimilate 欲攝諸精進
313 2 jiā jia 爾時迦
314 2 zhàng a cane / a walking stick / a staff
315 2 光明 guāngmíng bright 大光明普照一切
316 2 sàn to scatter / to break up / to disperse / to adjourn 惡心意悉散
317 2 無畏 wúwèi non-fear / abhaya 菩薩無畏者
318 2 意業 yì yè mental karma / actions / deeds 以慈意業
319 2 譬如 pìrú for examlpe 譬如恒河
320 2 攝受 shèshòu parigraha / to protect / to uphold / received and taken care of 欲攝受他故
321 2 勤求 qínqiú to diligently seek 魔勤求方便欲滅此經
322 2 聲聞乘 Shēngwénshèng The Sravaka Vehicle / Śrāvakayāna / The Śrāvaka Vehicle 聲聞乘
323 2 水火 shuǐ huǒ water and fire 若水火刀
324 2 不思議 bù sīyì inconceivable 故名不思議
325 2 xìn to believe / to trust 不信教令信
326 2 míng bright / brilliant 明遍照三千大千世界
327 2 瞿曇 Qútán Gautama / Gotama 此有沙門瞿曇
328 2 應當學 yīngdāngxué wrongdoing / misdeed / minor misdeed / duṣkṛta / dukkaṭa 勝者應當學
329 2 raft 以草為筏倚之而度
330 2 勇猛 yǒngměng ardency 勇猛是最勝
331 2 一切智 yīqiè zhì sarvajñāta / all-knowledge / omniscience 謂一切智者是其利也
332 2 eight 八萬有四千
333 2 調 tiáo to harmonize 念當必作調御人
334 2 乞食 qǐshí to beg for food 乞食等諸慢
335 2 tuō to take off 復脫多眾生
336 1 大城 dà chéng great city 爾時王舍大城有婆羅門姓大迦葉
337 1 donkey 有驢輿者
338 1 wǎng net 及斷貪愛網
339 1 shoulder / upper arm 若頭若髆常擔戴
340 1 閉塞 bìsè hard to get to / out of the way / inaccessible 閉塞諸惡道
341 1 隱沒 yǐnmò to vanish gradually / to disappear / to fade out 一切諸魔隱沒
342 1 yào glorious 於後常顯曜
343 1 邊際 biānjì bounds 當至彼邊際
344 1 大菩薩 dà púsà a great bodhisattva 不可說大菩薩眾
345 1 chāo paper money 鈔義及文字
346 1 在此 zàicǐ here 在此修多羅
347 1 微妙 wēimiào subtle and wonderous 微妙最勝七寶所成
348 1 common / general / popular / everywhere / universal / extensive 普說修多羅
349 1 快樂 kuàilè happy / merry 生大歡喜踊躍無量皆受快樂
350 1 數數 shǔshù to count / to reckon 數數當安慰
351 1 讚歎 zàntàn to sigh or gasp in admiration / to praise highly 為諸智人之所讚歎
352 1 恒河沙 hénghéshā grains of sand in the Ganges River / innumerable 若諸佛剎恒河沙
353 1 miào wonderful / fantastic 能以妙善語
354 1 第一 dì yī first 如第一人
355 1 頂禮 dǐnglǐ to bow in a kneeling position with head touching the ground 到已頂禮佛足却住
356 1 生歡喜 shēng huānxǐ generating the power of joy 教化生歡喜
357 1 無分別 wú fēn bié Non-Discriminative 我意無分別
358 1 無明 wúmíng ignorance / avidyā / avijjā 欲滅於無明
359 1 心行 xīnxíng mental activity 已知彼心行
360 1 inside / interior 或復夢裏見月輪
361 1 nián year 我從他聞六年
362 1 中阿含 Zhōng Āhán Madhyama Āgama / Madhyama Agama / Madhyamāgama / Middle-length Discourses 中阿含
363 1 四攝 sì shè Four Means of Embracing / the four means of embracing 當以四攝而攝取之
364 1 tóu head 若頭若髆常擔戴
365 1 男子 nánzǐ a man 男子善女人慈行力故
366 1 提心 tíxīn worry 提心者有退轉不
367 1 欲樂 yù lè the joy of the five desires 欲樂佛菩提
368 1 問世 wènshì to be published / to come out 故我問世尊
369 1 汝等 rǔ děng you all 汝等受持
370 1 上下 shàngxià up and down / top and bottom 入南西北方四維上下
371 1 zhú bamboo 一時婆伽婆在王舍城迦蘭陀竹
372 1 luò Luo 洛中反
373 1 讀誦 dúsòng to read aloud / to recite 讀誦
374 1 等於 děngyú to equal 彼等於後世
375 1 能行 néngxíng ability to act 能行大布施
376 1 希有 xīyǒu uncommon 希有世尊
377 1 jìng to respect /to honor
378 1 名曰 míng yuē to be named / to be called 名曰
379 1 chù to touch / to feel 欲觸上菩提
380 1 cóng crowded together / thickset 叢聚坐戰慄
381 1 獨一無二 dú yī wú èr unique and unmatched / unrivalled 獨一無二
382 1 qiān stingy / miserly 慳悋令布施
383 1 to make an analogy / to use as a simile / to give an example / for example /
384 1 piāo to float / to drift 水火不漂然
385 1 rain 悲泣而雨淚
386 1 is exactly 伊迦叉邏那喻
387 1 千葉 qiānyè Chiba 其華千葉
388 1 須彌 Xūmí Mt Meru / Sumeru 復造諸塔如須彌
389 1 見佛 jiànfó to see the Buddha 及見佛形
390 1 qián front 今現在我前
391 1 qīn relatives 亦不親
392 1 問言 wèn yán to ask 佛復問言
393 1 標點 biāodiǎn punctuation / a punctuation mark 黃金愛大德提供新式標點
394 1 阿毘曇 Āpítán Abhidharma / Abhidhamma 亦作阿毘曇
395 1 阿耨多羅三藐三菩提心 ānòuduōluó sānmiǎo sānpútí xīn aspiration for unsurpassed complete perfect enlightenment 自發阿耨多羅三藐三菩提心
396 1 wèi to call 謂一切智者是其利也
397 1 深廣 shēnguǎng deep and wide / vast / profound (influence etc) 菩提深廣大
398 1 a river / a stream 大船乘之入河
399 1 佛乘 fó chéng Buddha vehicle / buddhayāna 為求佛乘故
400 1 shǎo few 是故少分說
401 1 發心 fàxīn to make a vow to acheive supreme enlightenment / to act with bodhicitta 發心者能得
402 1 智人 Zhìrén Homo sapiens 為諸智人之所讚歎
403 1 dài to put on / to wear 若頭若髆常擔戴
404 1 堅固 jiāngù solid / firm / hard / stable / steadfast 聞已不能於此法中不生堅固樂欲
405 1 大修 dàxiū overhaul 此大修多羅
406 1 願力 yuànlì the power of a vow 願力如是果
407 1 fàng to put / to place
408 1 一時 yīshí a period of time / a while 一時婆伽婆在王舍城迦蘭陀竹
409 1 gāo high / tall 如鐵圍山高廣大
410 1 十四 shí sì fourteen 十四
411 1 to exhale slowly / to hiss 哆噓
412 1 失利 shīlì to lose / to suffer defeat 常為多人作苦惱事令失利益
413 1 思惟 sīwéi to think / to consider / to reflect 未曾善思惟
414 1 a herb / an aromatic plant 如是發菩
415 1 苦惱 kǔnǎo distress / vexation 常為多人作苦惱事令失利益
416 1 所在 suǒzài place / location 因彼因緣隨所在處
417 1 樂修 lè xiū joyful cultivation 自樂修行
418 1 遍照 biànzhào Vairocana 明遍照三千大千世界
419 1 南西 nánxī Nancy 入南西北方四維上下
420 1 善巧 shànqiǎo virtuous and clever / skilful 聰明善巧知諸事相
421 1 Bhiksuni / a nun / a bhikṣuṇī / bhikkhunī
422 1 一切苦 yīqiē kŭ all suffering 此因緣故能滅一切苦
423 1 lóng grand / intense / prosperous
424 1 作意 zuò yì attention / engagement 作意惡行故
425 1 鐵圍山 Tiě Wéi Shān Cakravada-parvata / Iron Wall Mountain 如鐵圍山高廣大
426 1 長阿含 Cháng Āhán Long Discources / Dīrghāgama 長阿含
427 1 夜叉 yèchā yaksa / yaksha 夜叉諸鬼等
428 1 牢固 láogù firm / secure 牢固常精進
429 1 魔王 mówáng a devil king / an evil person 降伏諸魔王
430 1 使 shǐ to make / to cause 及色使我慢
431 1 到彼岸 dàobǐàn to reach the other shore / to reach Nirvāṇa 最勝到彼岸
432 1 糞掃衣 fènsǎo yī monastic robes 愛糞掃衣慢
433 1 承受 chéngshòu to bear / to support / to inherit 不來親近承受接事
434 1 四千 sì qiān four thousand 八萬有四千
435 1 huá Chinese 其華千葉
436 1 to curse / to revile 言說呪詛毒
437 1 無比 wúbǐ incomparable / unparalleled 此無比類況有上
438 1 大導師 dà dǎo shī the great teacher 今問大導師
439 1 xìng family name / surname 爾時王舍大城有婆羅門姓大迦葉
440 1 慈愍 címǐn to sympathize compassionately 慈愍願為說
441 1 來集 lái jí to assemble 所謂十方來集
442 1 huó alive / living 依於比丘活
443 1 xiū to decorate / to embellish 勸他令修亦令他住
444 1 言說 yán shuō to teach through speaking 言說呪詛毒
445 1 欲界 yù jiè realm of desire 欲界及色界
446 1 temple / monastery / vihāra 皆悉造寺求福故
447 1 zuò to sit 叢聚坐戰慄
448 1 常樂 cháng lè lasting joy 常樂大乘法
449 1 yuán garden / orchard
450 1 jìn nearby 近如是富伽羅
451 1 dāo knife / a blade 若水火刀
452 1 慈悲喜捨 cí bēi xǐ shě loving kindness, compassion, joy, and equanimity 乃至慈悲喜捨
453 1 正覺 zhèngjué samadhi 正覺說此言
454 1 to bewitch / to charm / to infatuate 恐迷未來人
455 1 無我 wúwǒ selflessness / non-self / anātman / anattā 亦說無我法
456 1 十七 shíqī seventeen 十七
457 1 不成 bùchéng unsuccessful 自成不成他
458 1 wáng Wang 如王路
459 1 簡擇 jiǎnzhái to select 簡擇諸法已
460 1 zēng to increase / to add to / to augment 增一
461 1 作惡 zuòè to do evil 常懷作惡心
462 1 安慰 ānwèi to comfort / to console 數數當安慰
463 1 wài outside 轉妙法輪摧諸外
464 1 來世 lái shì future worlds / the next world / the next life 此等當來世
465 1 chéng a city / a town 等次第行於彼路同至一城
466 1 愛語 ài yǔ kind words 愛語
467 1 常隨 cháng suí a regular personal attendant 晝夜常隨順
468 1 mother 此是諸經母
469 1 jìng clean 一食以為淨
470 1 傷害 shānghài to injure / to harm 不能有傷害
471 1 bái white 時迦葉婆羅門復白
472 1 shēn deep 我樂深菩提
473 1 十五 shíwǔ fifteen 十五
474 1 bìng ailment / sickness / illness / disease 無病命我慢
475 1 教令 jiāolìng to drill / to train 不信教令信
476 1 教化 jiāohuà transformative teaching / to enlighten 教化生歡喜
477 1 亦作 yì zuò also written as 亦作阿毘曇
478 1 船舫 chuánfǎng boat / vessel / ship 復勅長子安置守護如此船舫
479 1 轉法輪 zhuǎn fǎlún Turning the Dharma wheel / to transmit Buddhist teaching / dharmacakrapravartana 欲得轉法輪
480 1 大迦葉 Dà Jiāyè Mahakasyapa / Mahākāśyapa / Mahākassapa / kasyapa 爾時王舍大城有婆羅門姓大迦葉
481 1 時婆 shípó Jīvaka 時婆
482 1 extensive / full 邏彌邏
483 1 zhī to support 支佛菩提
484 1 大經 Dà Jīng The Mahāpirvāṇa Sūtra / The Nirvāṇa Sūtra 說此大經典
485 1 leaf / foliage / petal 葉婆羅門睡覺已
486 1 轉輪王 zhuǎnlún wáng a wheel turning king 若作轉輪王
487 1 nòu hoe 耨多羅三藐三菩提
488 1 佛世 fó shì the age when the Buddha lived in the world 現在諸佛世
489 1 dialect / language / speech 能以妙善語
490 1 xiān an immortal 諸仙中福田
491 1 睡夢中 shuìmèng zhōng fast asleep / dreaming 於其睡夢中
492 1 已知 yǐzhī known 已知彼心行
493 1 獲得 huòdé to obtain / to receive / to get 應當獲得大利益
494 1 有利 yǒulì advantageous / favorable 若有利和合
495 1 音聲 yīnshēng sound 未來諸音聲
496 1 最先 zuìxiān the first / the earliest 於後最先得
497 1 慈悲 cíbēi compassion / loving-kindness / benevolence / mettā / metta 慈悲和合者
498 1 苦事 kǔshì hard job / arduous task 彼等諸苦事不逼其身亦不逼
499 1 解說 jiěshuō to explain / to comment 不自受持亦不廣為他人解說
500 1 to walk on / to tread 履婆伽磨

Frequencies of all Words

Top 500

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 84 this / these 此四天下所有眾生見斯
2 75 yǒu is / are / to exist 爾時王舍大城有婆羅門姓大迦葉
3 72 ruò to seem / to be like / as 若有睡夢見蓮華
4 62 that / those 彼月輪內又見丈夫
5 60 in / at 於睡眠
6 57 zhū all / many / various 轉妙法輪摧諸外
7 53 děng et cetera / and so on 諸眾生等若為能得此利益求
8 53 婆羅門 Póluómén Brahmin / Brahman 爾時王舍大城有婆羅門姓大迦葉
9 47 shuō to say / said / to speak / to talk / speaks 羅門具說夢已
10 45 眾生 zhòngshēng beings / all living things / all sentient beings 眾生欲作者
11 45 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 光者
12 44 wèi for / to 為諸智人之所讚歎
13 42 desire 爾時世尊欲重宣此義
14 34 如是 rúshì thus / so 復作如是念
15 34 發菩提心 fā pú tí xīn bodhicittopāda / initiate the bodhi mind 須發菩提心
16 33 de potential marker 有四種善夢得於勝法
17 33 not / no 提心者有退轉不
18 33 yán to speak / to say / said 爾時世尊告迦葉婆羅門言
19 30 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 微妙最勝七寶所成
20 30 to reach 及見佛形
21 30 necessary / must 須發菩提心
22 29 爾時 ěr shí at that time 爾時王舍大城有婆羅門姓大迦葉
23 28 jīng to go through / to experience 亦不為說如是經
24 28 菩提 pútí bodhi / enlightenment / awakening 菩提道
25 27 dāng to be / to act as / to serve as 念當必作調御人
26 27 again / more / repeatedly 復與無量阿僧祇
27 27 purposely / intentionally / deliberately / knowingly 皆悉造寺求福故
28 26 ér and / as well as / but (not) / yet (not) 如夢所見而向佛說
29 26 shì is / are / am / to be 作是念已生大歡喜未曾見有
30 25 xíng to walk / to move 當欲行梵行
31 25 rén person / people / a human being 與大比丘眾百千人俱
32 24 I / me / my 如我夢見
33 24 so as to / in order to 及以夢見於繖蓋
34 23 wén to hear
35 23 zuò to do 作是念已生大歡喜未曾見有
36 22 世尊 Shìzūn World-Honored One / Bhagavat / Bhagavān / Buddha 爾時世尊告迦葉婆羅門言
37 22 迦葉 jiāshè Kāśyapa / Kasyapa / Kassapa 爾時迦葉婆羅門
38 22 miè to destroy / to wipe out / to exterminate 欲滅諸顛倒
39 21 lìng to make / to cause to be / to lead 令住信心及持戒
40 21 Māra 降伏魔眾證大菩提
41 20 Buddha / Awakened One 迦蘭陀竹園往到佛所
42 19 already / afterwards 葉婆羅門睡覺已
43 19 修多羅 xiūduōluó sūtra / sutta 復為解釋如是修多羅義
44 18 big / great / huge / large / major 大隋北印度三藏闍那崛多譯
45 17 zhī him / her / them / that 為諸智人之所讚歎
46 17 he / him 我從他聞六年
47 16 such as / for example / for instance 如我夢見
48 16 shèng to beat / to win / to conquer 微妙最勝七寶所成
49 16 also / too 亦不為說如是經典
50 15 chéng to mount / to climb onto 乘於乘而有差別
51 15 shí time / a period of time 時迦葉婆羅門復白
52 15 一切 yīqiè all / every / everything 大光明普照一切
53 14 zhù to dwell / to live / to reside 到已頂禮佛足却住
54 14 sān three 及以三有等
55 14 zhōng middle 中夢見閻浮提內有大蓮華
56 13 經典 jīngdiǎn a classic / a scripture / a canonical text 亦不為說如是經典
57 13 gatha / hymn / verse 而說偈言
58 12 差別 chābié a difference / a distinction 此彼無差別
59 12 meaning / sense 爾時世尊欲重宣此義
60 12 néng can / able 諸眾生等若為能得此利益求
61 12 彼岸 bǐ àn the other shore 有從此岸至於彼岸
62 12 what / where / which 此何
63 11 jiē all / each and every / in all cases 生大歡喜踊躍無量皆受快樂
64 11 無有 wú yǒu there is not 諸法無有我
65 11 to know / to learn about / to comprehend 皆悉造寺求福故
66 11 解脫 jiětuō liberation / emancipation / vimokṣa 於解脫中無有退也
67 11 cháng always / ever / often / frequently / constantly 若頭若髆常擔戴
68 11 shēng to be born / to give birth 生大歡喜踊躍無量皆受快樂
69 10 zhòng many / numerous 與大比丘眾百千人俱
70 10 因緣 yīnyuán Cause and Condition / principal and secondary causes / chain of cause and effect / primary cause / nidāna 因緣
71 10 白佛 bái fó to address the Buddha 復白佛言
72 10 hòu after / later 初中後最上
73 10 míng measure word for people 名阿耨多羅三藐三菩提也
74 10 màn slow 無常常住慢
75 10 是故 shìgù therefore / so / consequently 是故得聞此諸法
76 10 yīng should / ought 我今應往詣彼沙門瞿曇問此夢相
77 10 shì matter / thing / item 念所夢事心喜生疑
78 10 dào way / road / path
79 10 zhī to know 聰明善巧知諸事相
80 10 his / hers / its / theirs 其華千葉
81 9 hair 如是發菩
82 9 利益 lìyì benefit / interest 諸眾生等若為能得此利益求
83 9 zhì to / until 等次第行於彼路同至一城
84 9 zuì most / extremely / exceedingly 微妙最勝七寶所成
85 9 比丘 bǐqiū Bhiksu / a monk / bhikṣu / bhikkhu 比丘住蘭若
86 9 to be kind / to be charitable / to be benevolent 以慈身業
87 9 idea 於汝意
88 9 jiàn to see 於蓮華內見有月輪
89 9 善男子 shàn nánzǐ a good man / a son of a noble family 汝善男子
90 9 xīn heart 念所夢事心喜生疑
91 9 至於 zhìyú as for / as to say / speaking of 有從此岸至於彼岸
92 9 shàn virtuous / wholesome / benevolent / well-disposed 有四種善夢得於勝法
93 8 名為 míngwèi to be called 是則名為聲聞菩提
94 8 多人 duōrén Multi-user [software] 為多人利益
95 8 聲聞 shēngwén Sravaka Realm / Sravaka / Śrāvaka / a distinguished disciple of the Buddha 聲聞菩提
96 8 jiāo to teach / to educate / to instruct 而不教他發菩提心
97 8 何者 hézhě why 何者是大利
98 8 菩薩 púsà bodhisatta 菩薩摩訶
99 8 to assemble / to meet together 發菩提心者應攝幾許福聚
100 8 gào to tell / to say / said / told 爾時世尊告迦葉婆羅門言
101 7 所謂 suǒwèi so-called 所謂十方來集
102 7 qiú to request 諸眾生等若為能得此利益求
103 7 to break / to ruin / to destroy 破魔眾會
104 7 jīn today / modern / present / current / this / now 我今應往詣彼沙門瞿曇問此夢相
105 7 十六 shíliù sixteen 不及道心十六分
106 7 xiàn to appear / to manifest / to become visible 於先現此未曾有相
107 7 善女人 shàn nǚrén a good woman / a daughter of a noble family 若善男子善女人發阿
108 7 諸法 zhū fǎ sarvadharma / all things / all dharmas 諸法無有我
109 7 道心 dào xīn Mind for the Way 不及道心十六分
110 6 xuān to declare / to announce 爾時世尊欲重宣此義
111 6 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 當思所多思
112 6 不及 bù jí not as good as / inferior to 不及道心十六分
113 6 mén door / gate / doorway / gateway
114 6 所有 suǒyǒu all 此四天下所有眾生見斯
115 6 you / thou 汝善男子
116 6 also / too 謂一切智者是其利也
117 6 method / way
118 6 夢見 mèngjiàn to dream / to see in a dream 中夢見閻浮提內有大蓮華
119 6 fēn to separate / to divide into parts 不及道心十六分
120 6 zhòng heavy 爾時世尊欲重宣此義
121 6 受持 shòuchí to accept and maintain faith / to uphold 不自受持亦
122 6 最上 zuìshàng supreme 初中後最上
123 6 shēn human body / torso 諸相具足莊嚴身
124 6 眾會 zhònghuì an assembly of monastics 破魔眾會
125 6 供養 gòngyǎng to make offerings / to provide offerings / to worship 當欲供養佛
126 6 to grind 伽磨伽魔那
127 6 未來世 wèiláishì times to come / the future 彼於未來世
128 6 來者 láizhě future things 若有來者及不來者亦不恭
129 6 cóng from 我從他聞六年
130 6 naturally / of course / certainly 應自慶幸我遇勝
131 6 shàng top / a high position 欲觸上菩提
132 5 未來 wèilái future 恐迷未來人
133 5 niàn to read aloud / to recite 念所夢事心喜生疑
134 5 shǒu hand 後世到其手
135 5 惡行 è xíng evil conduct / wicked conduct 若惡行者
136 5 shǔ to count 過去數億佛
137 5 阿耨多羅三藐三菩提 ānòuduōluó sānmiǎo sānpútí anuttara-samyak-sambodhi / anuttara samyaksaṃbodhi / anuttarasamyaksaṃbodhi / unsurpassed complete perfect enlightenment 阿耨多羅三藐三菩提
138 5 精進 jīngjìn Diligence / Perseverance / vīrya 欲攝諸精進
139 5 智慧 zhìhuì wisdom 如此智慧者
140 5 four 有四種善夢得於勝法
141 5 婆羅 póluó pāla / warden / keeper / guardian 大婆羅
142 5 zhì wisdom / knowledge / understanding 為眾求勝智
143 5 梵行 fànxíng brahmacarya / pure practices / religious life 當欲行梵行
144 5 大德 dàdé most virtuous 大德
145 5 大菩提 dà pútí great enlightenment / supreme bodhi 降伏魔眾證大菩提
146 5 恐怖 kǒngbù to feat / to be afraid / to be scared 欺誑大恐怖
147 5 諸眾生 zhū zhòngshēng all sentient beings 諸眾生等若為能得此利益求
148 5 capacity / degree / a standard / a measure 以草為筏倚之而度
149 5 自發 zìfā spontaneous / from itself 若善男子善女人自發菩提心
150 5 導師 dǎoshī tutor / teacher / academic advisor 故名佛導師
151 5 辟支佛 Pìzhī Fó Pratyeka-Buddha / Pratyekabuddha 辟支佛菩提
152 5 chuán boat / ship / watercraft 若以皮船倚之而度
153 5 當作 dàngzuò to treat as / to regard as 當作兩足尊
154 5 mèng a dream 念所夢事心喜生疑
155 5 以此 yǐcǐ hence 以此因緣心得解脫
156 5 duō to tremble / to shiver 伏哆
157 5 xiān first 於先現此未曾有相
158 5 菩提心 pútíxīn bodhicitta / aspiration to enlightenment 若善男子善女人自發菩提心
159 5 云何 yúnhé why 云何
160 5 俱致 jūzhì koti / one hundred million / a very large number 百俱致
161 4 蓮華 liánhuā a lotus / a lotus flower 中夢見閻浮提內有大蓮華
162 4 zhèng proof 降伏魔眾證大菩提
163 4 tiān day 天行
164 4 to rely on / to depend on 以草為筏倚之而度
165 4 現前 xiàn qián to manifest in the present / to present before the eyes 此經當現前
166 4 good fortune / happiness / luck 發菩提心者應攝幾許福聚
167 4 梵志 fànzhì Brahmin / Brahman 梵志當聞已
168 4 increase / benefit 應當獲得大利益
169 4 何等 héděng which? / what? / how? / what? 何等為四
170 4 偈頌 jìsòng to chant 偈頌向迦葉婆羅門說如是言
171 4 happy / glad / cheerful / joyful 是人樂菩提
172 4 無量 wúliàng immeasurable / unlimited 復與無量阿僧祇
173 4 大利 dàlì great advantage / great benefit 應當獲得大利益
174 4 伽羅 jiāluó a kind of wood for incense 亦有親近是富伽羅
175 4 grandmother 爾時佛告婆
176 4 force / compel / force 彼等諸苦事不逼其身亦不逼
177 4 智者 zhìzhě a sage / a wise man 智者常生樂法心
178 4 布施 bùshī dana / giving / the practice of giving / generosity 布施
179 4 我慢 wǒmàn conceit / ātmamāna 欲滅於我慢
180 4 rich / wealthy 亦有親近是富伽羅
181 4 that 謩大那
182 4 zūn to honor / to respect 時世尊欲重宣此義
183 4 no 無病命我慢
184 4 lái to come 所有諸如來
185 4 如此 rúcǐ in this way / so 如此解脫自利利他
186 4 huò or / either / else 或見繖蓋
187 4 promptly / right away / immediately 爾時世尊即以
188 4 xiāng each other / one another / mutually 於先現此未曾有相
189 4 gain / advantage / benefit 謂一切智者是其利也
190 4 大福 dàfú Dafu 如彼最上大福聚
191 4 according to
192 4 佛言 Fó yán the Buddha said 佛言
193 4 zhǒng kind / type 有四種善夢得於勝法
194 4 guò to cross / to go over / to pass 夜既過已
195 4 jiè to quit 破戒令住戒
196 4 歡喜 huānxǐ joyful 生大歡喜踊躍無量皆受快樂
197 4 and 與大比丘眾百千人俱
198 4 rán correct / right / certainly 然彼諸乘實有差別
199 4 功德 gōngdé guṇa / achievements and virtue / merit 如是等功德
200 4 安樂 ānlè peaceful and happy / content 為多人安樂故
201 4 佛剎 Fó shā a Buddhist pillar 若此佛剎諸眾生
202 4 zhuǎn to transmit / to convey / to forward (mail) 轉妙法輪摧諸外
203 4 yóu follow / from / it is for...to 斯由阿彌陀
204 4 不能 bù néng cannot / must not / should not 聞已不能於此法中不生堅固樂欲
205 4 one 佛說出生菩提心經一卷
206 4 jiā gha / ga 伽魔
207 4 tool / device / utensil / equipment / instrument 羅門具說夢已
208 4 聞已 wén yǐ after hearing / upon hearing 梵志當聞已
209 3 wèn to ask 我今應往詣彼沙門瞿曇問此夢相
210 3 diǎn canon / classic / scripture
211 3 根本 gēnběn fundamental / basic 諸智之根本
212 3 to doubt / to disbelieve 念所夢事心喜生疑
213 3 諸天 zhūtiān devas 憐愍世間利益安樂諸天
214 3 this / such 此四天下所有眾生見斯
215 3 顛倒 diāndǎo delusion / error / inversion / reversal / viparyāsa 欲滅諸顛倒
216 3 rěn to bear / to endure / to tolerate 行忍為眾生
217 3 to enter 大船乘之入河
218 3 guǒ a result / a consequence 何業獲此果
219 3 dào to arrive 迦蘭陀竹園往到佛所
220 3 過去 guòqù past / previous/ former 過去數億佛
221 3 乃至 nǎizhì and even 乃至我所說
222 3 世間 shìjiān world / the human world 世間無能轉
223 3 如是如是 rú shì rú shì Thus Is, Thus Is 如是如是
224 3 後世 hòushì later generations / posterity 後世到其手
225 3 bǎi one hundred 與大比丘眾百千人俱
226 3 to conceal / to hide / to ambush 伏哆
227 3 此岸 cǐàn this shore / this world / Saṃsāra 倚草筏從於此岸至於彼岸
228 3 蘭若 lánrè a forest retreat / a secluded place to practice / araṇya / arañña / aranya 欲滅蘭若慢
229 3 墮落 duòluò to degenerate / to become depraved 一切諸魔各各從彼本座顛倒墮落
230 3 果報 guǒbào vipāka / the result of karma / indirect effect 果報如是知
231 3 隨喜 suíxǐ anumodana / admiration 而於彼所不生隨喜
232 3 三千大千世界 sān qiān dà qiān shìjiè Three Thousandfold World System / trisāhasramahāsāhasralokadhātu / a great chiliocosm / trichiliocosm / the cosmos 明遍照三千大千世界
233 3 duàn absolutely / decidedly 及斷貪愛網
234 3 to be fond of / to like 念所夢事心喜生疑
235 3 所以 suǒyǐ therefore / as a result / so 所以者何
236 3 qín diligently / industriously 為自利勤劬
237 3 xué to study / to learn 當學彼所行
238 3 zài in / at 一時婆伽婆在王舍城迦蘭陀竹
239 3 nèi inside / interior 中夢見閻浮提內有大蓮華
240 3 作者 zuòzhě author / writer / composer 眾生欲作者
241 3 親近 qīnjìn to get close to 亦有親近是富伽羅
242 3 所行 suǒxíng actions / practice 智慧所行者
243 3 方便 fāngbiàn convenient 常勤方便
244 3 三菩提 sānpútí saṃbodhi / complete enlightenment 三菩提乘有差別
245 3 聖行 shèng xíng sacred practice 於中何者名為聖行
246 3 ài to love 欲滅有及愛
247 3 廣大 guǎngdà vast / extensive 如鐵圍山高廣大
248 3 miǎo young 阿耨多羅三藐
249 3 bào newspaper 爾時世尊復以偈頌報彼迦葉婆羅門言
250 3 從此 cóngcǐ from now on / since then / henceforth 有從此岸至於彼岸
251 3 àn bank / shore / beach / coast 有從此岸至於彼岸
252 3 gài a lid / top / cover 或見繖蓋
253 3 bié do not / must not 事別
254 3 多羅 Duōluó Tara 耨多羅三藐三菩提
255 3 yuàn to hope / to wish / to desire 慈愍願為說
256 3 luó logic 邏彌邏
257 3 ā prefix to names of people 若善男子善女人發阿
258 3 lèi tears 悲泣而雨淚
259 3 chéng to bear / to carry / to hold 承事供養所須
260 3 power / force / strength 因自心力故
261 3 guǎng wide / large / vast 不自受持亦不廣為他人解說
262 3 cáng to hide 當作祕密藏
263 3 zào to make / to build / to manufacture 皆悉造寺求福故
264 3 以是 yǐshì for that reason / therefore / for this reason 以是因緣
265 3 xiàng towards / to 如夢所見而向佛說
266 3 阿耨多羅 ānòuduōluó unsurpassed / supreme 阿耨多羅三藐
267 3 沙門 shāmén a Buddhist monk / a wandering monk / a shramana / a sramana / renunciant / mendicant 此有沙門瞿曇
268 3 already / since 夜既過已
269 3 road / path / way 如王路
270 3 tóng like / same / similar 等次第行於彼路同至一城
271 3 月輪 yuèlún the disk of the moon 於蓮華內見有月輪
272 3 勝法 shèngfǎ surpassing dharmas 有四種善夢得於勝法
273 3 憐愍 liánmǐn to pity / to sympathize 憐愍世間利益安樂諸天
274 3 羅門 luómén Brahman 羅門具說夢已
275 3 輿 a cart / sedan chair / a carriage 有象輿者
276 3 不為 bùwéi to not do 亦不為說如是經典
277 3 business / industry 我先作何業
278 3 實有 shí yǒu Absolute Reality 然彼諸乘實有差別
279 2 睡眠 shuìmián sleeping / slumber 於睡眠
280 2 恭敬 gōngjìng to bow / to revere / to hold in deferential respect 亦不恭敬亦不隨喜
281 2 night 夜既過已
282 2 wèi Eighth earthly branch 昔所未
283 2 身業 shēn yè physical karma 以慈身業
284 2 寂滅 jìmiè calmness and extinction / Nirvāṇa / Nibbāna / Nirvana 解脫忍寂滅
285 2 分別 fēnbié to differentiate / to distinguish 未曾有分別
286 2 tīng to listen 婆羅門善聽
287 2 第二 dì èr second 第二人者若
288 2 chū to go out 泣淚已行出
289 2 禪定 chándìng Meditative Concentration / meditation 常入諸禪定
290 2 摩訶衍 Móhēyǎn Mahāyāna / Mahayana / the Great Vehicle 得至摩訶衍
291 2 亦復 yìfù also 亦復教他
292 2 cuī to destroy / to break / to injure 轉妙法輪摧諸外
293 2 qiè ratton box / suitcase / case 篋藏聲聞說
294 2 lún a round / a turn 轉妙法輪摧諸外
295 2 to defend / to resist 念當必作調御人
296 2 Suí Sui Dynasty 大隋北印度三藏闍那崛多譯
297 2 shī the practice of selfless giving / dāna 皆悉遍施諸七寶
298 2 無上 wúshàng supreme / unexcelled 若聞如是無上無邊
299 2 自在 zìzài at ease / at will / as one likes 自在四天下
300 2 黑暗 hēiàn dark 破滅諸黑暗
301 2 此處 cǐ chù this place / here 此處之所說
302 2 眾生見 zhòngshēng jiàn the view of a being 此四天下所有眾生見斯
303 2 dòng to move / to act
304 2 sǎn an umbrella / a parasol 或見繖蓋
305 2 jué to awake 及說獨一覺
306 2 佛說 Fó shuō buddhavacana / the Buddha's teaching 如夢所見而向佛說
307 2 一面 yīmiàn one side 一面
308 2 當時 dāngshí then / at that time / while 當時作懺悔
309 2 和合 héhé to mix / to blend / to converge / to join / to fuse 若有利和合
310 2 luó an exclamatory final particle 毘達囉魔
311 2 無邊 wúbiān without boundaries / limitless / boundless 若聞如是無上無邊
312 2 cǎo grass / straw / herbs 以草為筏倚之而度
313 2 阿含 Āhán Āgama / the divisions of the Sūtra Piṭaka 阿含
314 2 悲泣 bēiqì to weep with grief 悲泣而雨淚
315 2 skin / hide / fur / feather 若以皮船倚之而度
316 2 to think / consider / to ponder 當思所多思
317 2 示現 shìxiàn to manifest / to display 示現引接道
318 2 修行 xiūxíng pratipatti / spiritual practice 若諸菩薩摩訶薩如念修行
319 2 chà to differ 解脫於解脫無有差
320 2 無常 wúcháng irregular 無常常住慢
321 2 fǎn reverse / opposite / wrong side out or up 蜎蠅反
322 2 shī teacher 為商主導師
323 2 陀羅尼 tuóluóní a dharani / an incantation 時世尊即說陀羅尼曰
324 2 善說 shàn shuō skillfully expounded 此經中善說
325 2 未曾有 wèi céng yǒu Abdhutadharma (miracles) 於先現此未曾有相
326 2 chí to grasp / to hold 已持此經典
327 2 guāng light
328 2 liù six 我從他聞六年
329 2 我見 wǒ jiàn the view of a self 我見彼眾生
330 2 王舍城 Wángshè Chéng Rājagṛha / Rajgir / Rajagrha / Rājagaha 一時婆伽婆在王舍城迦蘭陀竹
331 2 yuē to speak / to say 以偈頌曰
332 2 qiān one thousand 與大比丘眾百千人俱
333 2 兩足尊 liǎng zú zūn Honored One Among Two-Legged Beings 當作兩足尊
334 2 涅槃 Nièpán Final Nirvana / Nirvana / Nirvāṇa / Nibbāna 欲說寂涅槃
335 2 è evil / vice 及諸惡法者
336 2 未曾 wèicéng not yet / has not 作是念已生大歡喜未曾見有
337 2 jiē to join 不來親近承受接事
338 2 shèng divine / holy / sacred / ārya
339 2 kǒu measure word for people, pigs, and kitcheware 不作口惡行
340 2 chā a fork / a prong 伊迦叉邏那喻
341 2 應當 yīngdāng should / ought to 應當獲得大利益
342 2 妙法 miào fǎ the wonderful Dharma / the wonderful truth / saddharma / the Dharma / the teachings of the Buddha 轉妙法輪摧諸外
343 2 自利 zìlì self-interest 為自利勤劬
344 2 past / former times 昔所未
345 2 yáo to shake
346 2 眷屬 juànshǔ family members / family dependents 俱致數魔眾眷屬
347 2 佛說出生菩提心經 Fó shuō chūshēng pútíxīn jīng Fo Shuo Chusheng Putixin Jing 佛說出生菩提心經一卷
348 2 皮囊 pínáng leather bag 以皮囊
349 2 成就 chéngjiù accomplishment / success / achievement 成就自利益
350 2 一切法 yīqiē fǎ all dharmas / all things / sarvadharma 攝受一切法
351 2 降伏 xiángfú to subdue / to vanquish / to tame / to pacify 降伏魔眾證大菩提
352 2 each 一切諸魔各各從彼本座顛倒墮落
353 2 第三 dì sān third 第三人者
354 2 往詣 wǎngyì go towards 我今應往詣彼沙門瞿曇問此夢相
355 2 不生 bùshēng nonarising / anutpāda 而於彼所不生隨喜
356 2 grieved / saddened 怛怛羅伏哆
357 2 流轉 liúzhuàn to be on the move / to roam or wander / to circulate / pravṛtti 生死諸流轉
358 2 充滿 chōngmǎn full of / brimming with / very full / permeated 東方無量世界慈行充滿
359 2 varied / complex / not simple
360 2 qiǎo opportune / coincidental / as it happens / timely 一切巧利益
361 2 ěr thus / so / like that
362 2 現在 xiànzài at present / in the process of 今現在我前
363 2 魔宮 mógōng Mara's palace 諸魔宮殿
364 2 to adjoin / to border 毘唎磨
365 2 復次 fùcì furthermore / moreover 復次何者是辟
366 2 大乘 Dàshèng Mahayana Buddhism / Mahāyāna / Mahāyāna Buddhism 常樂大乘法
367 2 shì a generation 為世作利益
368 2 女人 nǚrén woman / women 若有諸女人
369 2 信心 xìnxīn confidence 令住信心及持戒
370 2 說法 shuō fǎ a statement / wording 及為彼說法
371 2 三界 Sān Jiè The Three Realms 三界未現者
372 2 障礙 zhàng'ài barrier / obstruction / hindrance / impediment / obstacle 作諸障礙
373 2 時世 shíshì era / epoch / period / age 時世尊欲重宣此義
374 2 shāng commerce / trade 若欲作商主
375 2 口業 kǒu yè verbal karma 以慈口業
376 2 持戒 chí jiè morality / to uphold precepts 及以持戒慢
377 2 chéng to finish / to complete / to accomplish / to succeed 微妙最勝七寶所成
378 2 破戒 pòjiè to break a precept 破戒令住戒
379 2 得名 démíng to become famous 得名為緣覺
380 2 bitterness / bitter flavor 說諸苦無常
381 2 滅度 mièdù to extinguish worries and the sea of grief 於先滅度者
382 2 chù a place / location / a spot / a point 因彼因緣隨所在處
383 2 七寶 qī bǎo the Seven Treasures / the Seven Precious Jewels 微妙最勝七寶所成
384 2 can / may / permissible 可得也
385 2 四天下 sìtiānxià the four continents 此四天下所有眾生見斯
386 2 biàn turn / one time 皆悉遍施諸七寶
387 2 a pagoda / a stupa 復造諸塔如須彌
388 2 種種 zhǒngzhǒng all kinds of 種種大布施
389 2 shè to absorb / to assimilate 欲攝諸精進
390 2 jiā jia 爾時迦
391 2 zhàng a cane / a walking stick / a staff
392 2 光明 guāngmíng bright 大光明普照一切
393 2 sàn to scatter / to break up / to disperse / to adjourn 惡心意悉散
394 2 無畏 wúwèi non-fear / abhaya 菩薩無畏者
395 2 意業 yì yè mental karma / actions / deeds 以慈意業
396 2 譬如 pìrú for examlpe 譬如恒河
397 2 攝受 shèshòu parigraha / to protect / to uphold / received and taken care of 欲攝受他故
398 2 勤求 qínqiú to diligently seek 魔勤求方便欲滅此經
399 2 聲聞乘 Shēngwénshèng The Sravaka Vehicle / Śrāvakayāna / The Śrāvaka Vehicle 聲聞乘
400 2 水火 shuǐ huǒ water and fire 若水火刀
401 2 不思議 bù sīyì inconceivable 故名不思議
402 2 xìn to believe / to trust 不信教令信
403 2 míng bright / brilliant 明遍照三千大千世界
404 2 yīn because 因自心力故
405 2 瞿曇 Qútán Gautama / Gotama 此有沙門瞿曇
406 2 應當學 yīngdāngxué wrongdoing / misdeed / minor misdeed / duṣkṛta / dukkaṭa 勝者應當學
407 2 raft 以草為筏倚之而度
408 2 勇猛 yǒngměng ardency 勇猛是最勝
409 2 一切智 yīqiè zhì sarvajñāta / all-knowledge / omniscience 謂一切智者是其利也
410 2 eight 八萬有四千
411 2 調 tiáo to harmonize 念當必作調御人
412 2 乞食 qǐshí to beg for food 乞食等諸慢
413 2 tuō to take off 復脫多眾生
414 1 大城 dà chéng great city 爾時王舍大城有婆羅門姓大迦葉
415 1 donkey 有驢輿者
416 1 céng once / already / former / previously 已曾作供養
417 1 wǎng net 及斷貪愛網
418 1 shoulder / upper arm 若頭若髆常擔戴
419 1 閉塞 bìsè hard to get to / out of the way / inaccessible 閉塞諸惡道
420 1 隱沒 yǐnmò to vanish gradually / to disappear / to fade out 一切諸魔隱沒
421 1 yào glorious 於後常顯曜
422 1 邊際 biānjì bounds 當至彼邊際
423 1 大菩薩 dà púsà a great bodhisattva 不可說大菩薩眾
424 1 gèng more / even more 於上更無有勝
425 1 chāo paper money 鈔義及文字
426 1 在此 zàicǐ here 在此修多羅
427 1 微妙 wēimiào subtle and wonderous 微妙最勝七寶所成
428 1 common / general / popular / everywhere / universal / extensive 普說修多羅
429 1 快樂 kuàilè happy / merry 生大歡喜踊躍無量皆受快樂
430 1 數數 shǔshù to count / to reckon 數數當安慰
431 1 讚歎 zàntàn to sigh or gasp in admiration / to praise highly 為諸智人之所讚歎
432 1 恒河沙 hénghéshā grains of sand in the Ganges River / innumerable 若諸佛剎恒河沙
433 1 miào wonderful / fantastic 能以妙善語
434 1 第一 dì yī first 如第一人
435 1 頂禮 dǐnglǐ to bow in a kneeling position with head touching the ground 到已頂禮佛足却住
436 1 生歡喜 shēng huānxǐ generating the power of joy 教化生歡喜
437 1 無分別 wú fēn bié Non-Discriminative 我意無分別
438 1 無明 wúmíng ignorance / avidyā / avijjā 欲滅於無明
439 1 心行 xīnxíng mental activity 已知彼心行
440 1 inside / interior 或復夢裏見月輪
441 1 nián year 我從他聞六年
442 1 中阿含 Zhōng Āhán Madhyama Āgama / Madhyama Agama / Madhyamāgama / Middle-length Discourses 中阿含
443 1 四攝 sì shè Four Means of Embracing / the four means of embracing 當以四攝而攝取之
444 1 tóu head 若頭若髆常擔戴
445 1 男子 nánzǐ a man 男子善女人慈行力故
446 1 提心 tíxīn worry 提心者有退轉不
447 1 欲樂 yù lè the joy of the five desires 欲樂佛菩提
448 1 問世 wènshì to be published / to come out 故我問世尊
449 1 汝等 rǔ děng you all 汝等受持
450 1 上下 shàngxià up and down / top and bottom 入南西北方四維上下
451 1 zhú bamboo 一時婆伽婆在王舍城迦蘭陀竹
452 1 luò Luo 洛中反
453 1 讀誦 dúsòng to read aloud / to recite 讀誦
454 1 等於 děngyú to equal 彼等於後世
455 1 能行 néngxíng ability to act 能行大布施
456 1 希有 xīyǒu uncommon 希有世尊
457 1 jìng to respect /to honor
458 1 名曰 míng yuē to be named / to be called 名曰
459 1 chù to touch / to feel 欲觸上菩提
460 1 cóng crowded together / thickset 叢聚坐戰慄
461 1 獨一無二 dú yī wú èr unique and unmatched / unrivalled 獨一無二
462 1 qiān stingy / miserly 慳悋令布施
463 1 to make an analogy / to use as a simile / to give an example / for example /
464 1 piāo to float / to drift 水火不漂然
465 1 rain 悲泣而雨淚
466 1 is exactly 伊迦叉邏那喻
467 1 千葉 qiānyè Chiba 其華千葉
468 1 須彌 Xūmí Mt Meru / Sumeru 復造諸塔如須彌
469 1 見佛 jiànfó to see the Buddha 及見佛形
470 1 qián front 今現在我前
471 1 qīn relatives 亦不親
472 1 問言 wèn yán to ask 佛復問言
473 1 標點 biāodiǎn punctuation / a punctuation mark 黃金愛大德提供新式標點
474 1 阿毘曇 Āpítán Abhidharma / Abhidhamma 亦作阿毘曇
475 1 阿耨多羅三藐三菩提心 ānòuduōluó sānmiǎo sānpútí xīn aspiration for unsurpassed complete perfect enlightenment 自發阿耨多羅三藐三菩提心
476 1 wèi to call 謂一切智者是其利也
477 1 深廣 shēnguǎng deep and wide / vast / profound (influence etc) 菩提深廣大
478 1 a river / a stream 大船乘之入河
479 1 佛乘 fó chéng Buddha vehicle / buddhayāna 為求佛乘故
480 1 shǎo few 是故少分說
481 1 發心 fàxīn to make a vow to acheive supreme enlightenment / to act with bodhicitta 發心者能得
482 1 智人 Zhìrén Homo sapiens 為諸智人之所讚歎
483 1 dài to put on / to wear 若頭若髆常擔戴
484 1 堅固 jiāngù solid / firm / hard / stable / steadfast 聞已不能於此法中不生堅固樂欲
485 1 大修 dàxiū overhaul 此大修多羅
486 1 願力 yuànlì the power of a vow 願力如是果
487 1 fàng to put / to place
488 1 一時 yīshí a period of time / a while 一時婆伽婆在王舍城迦蘭陀竹
489 1 gāo high / tall 如鐵圍山高廣大
490 1 十四 shí sì fourteen 十四
491 1 to exhale slowly / to hiss 哆噓
492 1 失利 shīlì to lose / to suffer defeat 常為多人作苦惱事令失利益
493 1 思惟 sīwéi to think / to consider / to reflect 未曾善思惟
494 1 a herb / an aromatic plant 如是發菩
495 1 苦惱 kǔnǎo distress / vexation 常為多人作苦惱事令失利益
496 1 所在 suǒzài place / location 因彼因緣隨所在處
497 1 樂修 lè xiū joyful cultivation 自樂修行
498 1 遍照 biànzhào Vairocana 明遍照三千大千世界
499 1 南西 nánxī Nancy 入南西北方四維上下
500 1 善巧 shànqiǎo virtuous and clever / skilful 聰明善巧知諸事相

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
 1. yǒu
 2. yǒu
 1. becoming / bhāva
 2. 1. existence; 2. becoming
re
婆罗门 婆羅門 Póluómén Brahmin / Brahman
众生 眾生
 1. zhòngshēng
 2. zhòngshēng
 1. beings / all living things / all sentient beings
 2. sentient beings
desire / intention / interest / aspiration
如是 rúshì thus, so
发菩提心 發菩提心 fā pú tí xīn bodhicittopāda / initiate the bodhi mind
尔时 爾時 ěr shí at that time
jīng a sutra / a sūtra
菩提
 1. pútí
 2. pútí
 1. bodhi / enlightenment / awakening
 2. bodhi

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
阿弥陀 阿彌陀 Āmítuó Amitabha / Amithaba
阿毘昙 阿毘曇 Āpítán Abhidharma / Abhidhamma
般涅槃 Bān Nièpán parinirvāṇa / parinirvana
北方 Běi Fāng The North
遍照 biànzhào Vairocana
波罗 波羅 Bōluó Baltic
波旬 bōxún Pāpīyāms / Pāpimant
长阿含 長阿含 Cháng Āhán Long Discources / Dīrghāgama
常精进 常精進 Chángjīngjìn Nityodyukta
出生菩提心经 出生菩提心經 chūshēng pútíxīn jīng Chusheng Putixin Jing
大迦叶 大迦葉 Dà Jiāyè Mahakasyapa / Mahākāśyapa / Mahākassapa / kasyapa
大经 大經 Dà Jīng The Mahāpirvāṇa Sūtra / The Nirvāṇa Sūtra
大乘 Dàshèng
 1. Mahayana Buddhism / Mahāyāna / Mahāyāna Buddhism
 2. Mahayana / Great Vehicle
东方 東方 dōngfāng The East / The Orient
多罗 多羅 Duōluó Tara
法轮 法輪 fǎlún
 1. Dharma Wheel / Dharmacakra / Wheel of the Law
 2. Dharma wheel
梵天王 Fàntiān Wáng Brahmā
梵志 fànzhì Brahmin / Brahman
佛说出生菩提心经 佛說出生菩提心經 Fó shuō chūshēng pútíxīn jīng Fo Shuo Chusheng Putixin Jing
佛法 fófǎ
 1. Dharma / Dhárma / Dhamma / Buddha-Dhárma / Buddhist doctrine
 2. the power of the Buddha
 3. Buddha's Teaching
佛世尊 fóshìzūn Buddha, the world-honoured / bhagavat
佛子 Fózi
 1. a bodhisattva
 2. a Buddhist disciple
 3. Child of the Buddha
恒河 恆河 hénghé
 1. Ganges River
 2. Ganges River
 3. Ganges River
迦兰陀竹园 迦蘭陀竹園 Jiālántuó Zhú Yuán Karanda Bamboo Garden / Karanda Venuvana
迦叶 迦葉 jiāshè
 1. Kāśyapa / Kasyapa / Kassapa
 2. Mahākāśyapa / Kāśyapa / Kasyapa / Kassapa
寂灭 寂滅 jìmiè
 1. calmness and extinction / Nirvāṇa / Nibbāna / Nirvana
 2. Upasannaka
luò
 1. Luo
 2. Luo River
妙法 miào fǎ
 1. the wonderful Dharma / the wonderful truth / saddharma / the Dharma / the teachings of the Buddha
 2. Wondrous Dharma
摩诃衍 摩訶衍 Móhēyǎn
 1. Mahāyāna / Mahayana / the Great Vehicle
 2. Mahayana
魔天 mótiān Māra
南西 nánxī Nancy
涅槃 Nièpán
 1. Final Nirvana / Nirvana / Nirvāṇa / Nibbāna
 2. Buddhism in Every Step: Nirvana
 3. nirvana
婆伽婆 Pójiāpó Bhagavat / Bhagavan / Bhagwan / Bhagawan
婆罗门 婆羅門 Póluómén Brahmin / Brahman
 1. common / general / popular / everywhere / universal / extensive
 2. Prussia
 3. Pu
七宝 七寶 qī bǎo the Seven Treasures / the Seven Precious Jewels
千叶 千葉 qiānyè Chiba
瞿昙 瞿曇 Qútán Gautama / Gotama
 1. you / thou
 2. Ru River
 3. Ru
如来 如來 Rúlái
 1. Thus-Come (tathagata) / Tathāgata / Thus Come One
 2. Tathagata
三界 Sān Jiè
 1. The Three Realms
 2. Three Realms
三藏 Sān Zàng
 1. Tripitaka
 2. Tripitaka / Tripiṭaka / Tipitaka
 3. Buddhist Canon
阇那崛多 闍那崛多 Shénàjuéduō Jñānagupta / Jnanagupta
声闻 聲聞 shēngwén
 1. Sravaka Realm / Sravaka / Śrāvaka / a distinguished disciple of the Buddha
 2. sravaka
声闻乘 聲聞乘 Shēngwénshèng The Sravaka Vehicle / Śrāvakayāna / The Śrāvaka Vehicle
时婆 時婆 shípó Jīvaka
世尊 Shìzūn World-Honored One / Bhagavat / Bhagavān / Buddha
受者 shòu zhě The Recipient
Suí Sui Dynasty
铁围山 鐵圍山 Tiě Wéi Shān Cakravada-parvata / Iron Wall Mountain
王舍 wángshè Rājagṛha / Rajgir / Rajagrha / Rājagaha
王舍城 Wángshè Chéng Rājagṛha / Rajgir / Rajagrha / Rājagaha
须弥 須彌 Xūmí Mt Meru / Sumeru
阎浮提 閻浮提 Yǎn Fú Tí Jambudvipa / Jambu-dvipa / Jambu-dipa / the Terrestrial World
印度 yìndù India
智人 Zhìrén Homo sapiens
中阿含 Zhōng Āhán Madhyama Āgama / Madhyama Agama / Madhyamāgama / Middle-length Discourses

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 348.

Simplified Traditional Pinyin English
ā e
阿含 Āhán
 1. a traditional teaching / a traditional doctrine
 2. a Buddhist sūtra
ài
 1. desire / craving / trsnā
 2. Love
爱乐 愛樂 ài lè love and joy
爱语 愛語 ài yǔ
 1. kind words
 2. loving words
阿罗汉果 阿羅漢果 aluóhàn guǒ
 1. the fruit of arhat cultivation / the fruit of awakening
 2. state of full attainment of arhatship
安乐 安樂 ānlè Stability and Happiness
阿耨多罗 阿耨多羅 ānòuduōluó unsurpassed / supreme
阿耨多罗三藐三菩提 阿耨多羅三藐三菩提 ānòuduōluó sānmiǎo sānpútí anuttara-samyak-sambodhi / anuttara samyaksaṃbodhi / anuttarasamyaksaṃbodhi / unsurpassed complete perfect enlightenment
阿耨多罗三藐三菩提心 阿耨多羅三藐三菩提心 ānòuduōluó sānmiǎo sānpútí xīn aspiration for unsurpassed complete perfect enlightenment
阿僧祇 āsēngzhǐ
 1. asamkhyeya / asaṃkhyeya / ten to the power one hundred and forty
 2. asamkhya
阿修罗 阿修羅 āxiūluó
 1. Asura / Asura Realm
 2. asura
白佛 bái fó to address the Buddha
bào indirect effect / judgement / retribution
bēi
 1. compassion / empathy / karuṇā
 2. Kindness
彼岸 bǐ àn
 1. the other shore
 2. the other shore
biàn everywhere fragrant / paricitra
比丘 bǐqiū
 1. Bhiksu / a monk / bhikṣu / bhikkhu
 2. bhiksu
不害 bù hài non-harm
不可说 不可說 bù kě shuō inexplicable
不思议 不思議 bù sīyì
 1. inconceivable
 2. inconceivable
不生 bùshēng
 1. nonarising / anutpāda
 2. nonarising / anutpāda
布施 bùshī
 1. dana / giving / the practice of giving / generosity
 2. generosity
不信 bùxìn disbelief / lack of faith
cáng
 1. piṭaka / canon / a collection of scriptures
 2. garba / matrix / embryo
 3. kośa / kosa
 4. ālaya / dwelling / residence
差别 差別 chābié discrimination
chán meditative concentration / dhyāna / jhāna
禅定 禪定 chándìng
 1. Meditative Concentration / meditation
 2. to meditate
 3. meditative concentration
cháng eternal / nitya
常乐 常樂 cháng lè lasting joy
常生 cháng shēng eternal life
常住 chángzhù
 1. a long-term resident at a monastery
 2. permanence / eternalism / śāśvata / nitya-sthita
 3. monastery
 4. Permanence
忏悔 懺悔 chànhuǐ
 1. repentance / pāpadeśanā
 2. to repent
chéng Become
chéng yāna / a vehicle / a school of teaching
成就 chéngjiù
 1. to attained / to obtain
 2. to bring to perfection / complete
 3. attainment / accomplishment / siddhi
 4. accomplishment
 5. Achievements
chī transcendence
持戒 chí jiè
 1. morality / to uphold precepts
 2. to uphold precepts
chù touch / contact / sparśa
 1. Loving-Kindness
 2. Kindness
慈悲喜舍 慈悲喜捨 cí bēi xǐ shě
 1. loving kindness, compassion, joy, and equanimity
 2. Loving Kindness, Compassion, Joy, and Equanimity
此岸 cǐàn this shore / this world / Saṃsāra
慈悲 cíbēi
 1. compassion / loving-kindness / benevolence / mettā / metta
 2. Compassion
 3. loving-kindness and compassion
 4. Have compassion
an element
大比丘 dà bìqiū a great monastic / a great bhikṣu
大导师 大導師 dà dǎo shī the great teacher
大菩萨 大菩薩 dà púsà
 1. a great bodhisattva
 2. great Bodhisattva
大菩提 dà pútí great enlightenment / supreme bodhi
大道 dàdào great way / great Path / great enlightenment
大德 Dàdé
 1. most virtuous / bhadanta
 2. Great Virtue / Yaññadatta
大利 dàlì great advantage / great benefit
dào
 1. the path leading to the cessation of suffering
 2. Way
道心 dào xīn Mind for the Way
到彼岸 dàobǐàn
 1. to reach the other shore / to reach Nirvāṇa
 2. To the Other Shore
导师 導師 dǎoshī
 1. Sārthavāha
 2. 1. guiding teacher, 2. mentor
得道 dé dào to attain enlightenment
颠倒 顛倒 diāndǎo
 1. delusion / error / inversion / reversal / viparyāsa
 2. up-side down
顶礼 頂禮 dǐnglǐ
 1. to bow in a kneeling position with head touching the ground
 2. Prostration
 1. pāramitā / perfection
 2. to save / to rescue / to liberate / to overcome
 3. ordination rhythm
多闻 多聞 Duō Wén learned / one who has heard much
恶道 惡道 è dào
 1. an evil rebirth / an evil destiny / an unfortunate rebirth / hell
 2. evil path
尔时 爾時 ěr shí at that time
 1. a dharma / a dhárma / a natural law / teachings
 2. a mental object / a phenomenon / dharma / a thought
 3. quality / characteristic
 4. Dharma
发阿耨多罗三藐三菩提心 發阿耨多羅三藐三菩提心 fā anòuduōluósānmiǎosānpútíxīn aspire t o supreme perfect enlightenment
发菩提心 發菩提心 fā pú tí xīn bodhicittopāda / initiate the bodhi mind
法行 fǎ xíng to practice the Dharma
fán an ordinary person
方便 fāngbiàn
 1. upāya / skillful means / expedient means
 2. Convenience
 3. expedient means
 4. Skillful Means
放逸 fàngyì
 1. heedlessness / carelessness / pleasure-seeking / unruliness
 2. Laxity
梵行 fànxíng brahmacarya / pure practices / religious life
发心 發心 fàxīn
 1. to make a vow to acheive supreme enlightenment / to act with bodhicitta
 2. Resolve
 3. to resolve
分别 分別 fēnbié
 1. kalpanā / thought / imagination
 2. vikalpa / discrimination / conception
 3. discrimination
奉行 fèngxíng Uphold
粪扫衣 糞掃衣 fènsǎo yī monastic robes
 1. of Buddhism
 2. a statue or image of a Buddha
 3. a Buddhist text
佛乘 fó chéng Buddha vehicle / buddhayāna
佛刹 佛剎 Fó shā
 1. a Buddhist pillar
 2. Buddhakṣetra / a Buddha field / a Buddha land
 3. temple / monastery
佛世 fó shì the age when the Buddha lived in the world
佛说 佛說 Fó shuō
 1. buddhavacana / the Buddha's teaching
 2. the Buddha's has explained
佛言 Fó yán
 1. the Buddha said
 2. buddhavacana / the teachings of the Buddha
佛法 fófǎ the power of the Buddha
佛足 fózú buddhapāda / Buddha footprints
 1. puṇya / merit / blessing / reward
 2. Fortune
福德 fúdé
 1. merit earned / reward / good fortune and good moral conduct
 2. Fortune and Virtue
 3. Merit and Virtue
福田 fútián
 1. domain for practices leading to enlightenment
 2. field of merit
gài a hindrance / an obstacle / nivāraṇa / nīvaraṇāni
根本 gēnběn
 1. mūla / root
 2. Basis
gèng contacts
功德 gōngdé
 1. guṇa / achievements and virtue / merit
 2. puṇya / puñña
 3. merit
贡高 貢高 gònggāo proud / arrogant / conceited
恭敬 gōngjìng Respect
供养 供養 gòngyǎng
 1. to make offerings / to provide offerings / to worship
 2. offering
广 guàng
 1. vaipulya / vast / extended
 2. Extensive
广大 廣大 guǎngdà vaipulya / vast / extended
光明 guāngmíng Brightness
广说 廣說 guǎngshuō to explain / to teach
guǒ
 1. direct effect / phala / a consequence
 2. Fruit
果报 果報 guǒbào vipāka / the result of karma / indirect effect
过去 過去 guòqù past
和合 héhé Harmony
恒沙 恆沙 héng shā
 1. the sand of the River Ganges / as numerous as grains of sand in the River Ganges
 2. sands of the Ganges
恒河沙 hénghéshā
 1. grains of sand in the Ganges River / innumerable
 2. the sand of the River Ganges / as numerous as grains of sand in the River Ganges
 3. Sands of the Ganges
后世 後世 hòushì later rebirths / subsequent births
欢喜 歡喜 huānxǐ joy
护持 護持 hùchí Protect and Support
gatha / hymn / verse
 1. the origin of suffering
 2. desire / greed / craving
a prediction / a prophecy / vyakarana
jiā
 1. gha / ga
 2. gha / ga
jiā jia
迦兰陀 迦蘭陀 Jiālántuó Karanda / Kalandaka / Kāraṇḍaka / Kāraṇḍa / Kalantaka
伽罗 伽羅 jiāluó a kind of wood for incense
jiàn view / perception / dṛṣṭi / diṭṭhi
见佛 見佛 jiànfó
 1. to see the Buddha
 2. Seeing the Buddha
坚固 堅固 jiāngù sāla
简择 簡擇 jiǎnzhái to select
教行 jiāo xíng teaching and practice / instruction and conduct
教化 jiāohuà
 1. transformative teaching / to enlighten
 2. Teach and Transform
jiě
 1. understanding
 2. to liberate
jiè
 1. precepts / a vow
 2. Precepts / morality
jié a kalpa / an eon
解脱 解脫 jiětuō
 1. liberation / emancipation / vimokṣa
 2. liberation
寂静 寂靜 jìjìng tranquility
jìng Respect
jīng a sutra / a sūtra
jìng
 1. vyavadāna / purification / cleansing
 2. śuddha / cleansed / clean / pure
 3. viśuddhi / purity
 4. Pure
经典 經典 jīngdiǎn the collection of sutras / the sūtrapiṭaka
经法 經法 jīngfǎ canonical teachings
精进 精進 jīngjìn
 1. Diligence / Perseverance / vīrya
 2. Be Diligent
 3. diligence
偈颂 偈頌 jìsòng to chant
a mat for sitting and sleeping on / niṣīdana
pada
jué
 1. bodhi / enlightenment / awakening
 2. Awaken
俱致 jūzhì koti / one hundred million / a very large number
具足 jùzú
 1. complete / full / perfect
 2. Completeness
kōng
 1. śūnyatā / emptiness / emptiness of inherent existence
 2. Emptiness
口业 口業 kǒu yè
 1. verbal karma
 2. Verbal Karma
Sorrow / duḥkha / dukkha / suffering
苦集 kǔjí coming together / collection / multitude
苦行 kǔxíng
 1. to practice ascetism
 2. austerity
来世 來世 lái shì future worlds / the next world / the next life
兰若 蘭若 lánrè
 1. a forest retreat / a secluded place to practice / araṇya / arañña / aranya
 2. temple / monastery
 3. Aranya
Joy
乐法 樂法 lè fǎ joy in the Dharma
乐修 樂修 lè xiū joyful cultivation
乐欲 樂欲 lè yù the desire for joy
利众生 利眾生 lì zhòngshēng benefit of the world
liàng means of knowing / reasoning / pramāṇa
两足尊 兩足尊 liǎng zú zūn
 1. Honored One Among Two-Legged Beings
 2. supreme among two-legged creatures
莲华 蓮華 liánhuā Lotus Flower
流转 流轉 liúzhuàn
 1. to be on the move / to roam or wander / to circulate / pravṛtti
 2. transmigration
利益 lìyì benefit
利益众生 利益眾生 lìyì zhòngshēng benefits sentient beings
lóng nāga / serpent / dragon
lún the cycle of rebirth
罗门 羅門 luómén Brahman
màn
 1. māna / pride / arrogance / conceit
 2. conceit / abhimāna
滿 mǎn Full
梦相 夢相 mèng xiàng a sign in a dream
miào
 1. subtle / mysterious / profound / abstruse / beyond conception
 2. Wonderful
miè the cessation of suffering
灭度 滅度 mièdù to extinguish worries and the sea of grief
míng
 1. wisdom / vidyā
 2. Clear
evil / vice
魔军 魔軍 mó jūn Māra's army
魔子 mózǐ sons of Mara
能行 néngxíng ability to act
Bhiksuni / a nun / a bhikṣuṇī / bhikkhunī
niàn
 1. memory
 2. mindfulness / smṛti
念住 niàn zhù a foundation of mindfulness
平等 píngděng
 1. equal / without partiality
 2. equality
毘尼 píní monastic discipline / vinaya
辟支 Pìzhī Pratyeka-Buddha / Pratyekabuddha
辟支佛 Pìzhī Fó Pratyeka-Buddha / Pratyekabuddha
破戒 pòjiè to break a precept
婆罗 婆羅 póluó
 1. pāla / warden / keeper / guardian
 2. bāla / power
普遍 pǔbiàn universal
菩萨 菩薩 púsà
 1. bodhisatta
 2. bodhisattva
菩萨摩诃萨 菩薩摩訶薩 púsà móhēsà bodhisattva mahāsattva
菩提 pútí
 1. bodhi / enlightenment / awakening
 2. bodhi
菩提心 pútíxīn
 1. bodhicitta / aspiration to enlightenment
 2. bodhi mind
普照 pǔzhào Universally Shines
qín diligence / perseverance / vīrya
亲近 親近 qīnjìn Be Close To
勤求 qínqiú to diligently seek
乞食 qǐshí Begging for Food
clinging / grasping /upādāna
re
rěn
 1. tolerance / patience
 2. Patience
人非人 rén fēi rén kijnara / human or non-human being
忍辱 rěnrǔ
 1. patience / tolerance / ksānti
 2. to tolerate disgrace and insult / to have patience
 3. patience
Thus
如是如是 rú shì rú shì Thus Is, Thus Is
如是 rúshì thus, so
如是我闻 如是我聞 rúshì wǒ wén Thus Have I Heard / Thus I have heard
bodhisattva
三千大千世界 sān qiān dà qiān shìjiè Three Thousandfold World System / trisāhasramahāsāhasralokadhātu / a great chiliocosm / trichiliocosm / the cosmos
三藐三菩提 sānmiǎosānpútí samyaksaṃbodhi / perfect enlightenment
三摩 sānmó samādhi / concentrated meditation / mental concentration
三菩提 sānpútí saṃbodhi / complete enlightenment
form / matter
色界 sè jiè realm of form
沙门 沙門 shāmén
 1. a Buddhist monk / a wandering monk / a shramana / a sramana / renunciant / mendicant
 2. sramana
shàn
 1. kuśala / kusala / virtuous
 2. shan
善处 善處 shàn chù a happy state
善男子 shàn nánzǐ
 1. a good man / a son of a noble family
 2. good men
善女人 shàn nǚrén
 1. a good woman / a daughter of a noble family
 2. good women
善说 善說 shàn shuō skillfully expounded
善利 shànlì great benefit
善巧 shànqiǎo
 1. virtuous and clever / skilful
 2. Skillful
善业 善業 shànyè wholesome acts / good actions
善哉 shànzāi
 1. excellent
 2. Sadhu
shè saṃgraha / to hold together / to collect / to combine
shě
 1. equanimity
 2. equanimity
 3. Give
shēn body / kāya
身业 身業 shēn yè physical karma
shēng birth
生欢喜 生歡喜 shēng huānxǐ generating the power of joy
圣行 聖行 shèng xíng sacred practice
胜法 勝法 shèngfǎ surpassing dharmas
神通 shéntōng
 1. a spiritual power / supernatural powers / a remarkable ability / a magical power
 2. supernatural power
摄取 攝取 shèqǔ to receive
摄受 攝受 shèshòu
 1. parigraha / to protect / to uphold / received and taken care of
 2. to receive, take in
shī the practice of selfless giving / dāna
shī master
shì the meaning of a word / relating to the phenomenal world
shì loka / a world
十方 shí sāng
 1. the ten directions
 2. The Ten Directions
实有 實有 shí yǒu in reality there is
世间 世間 shìjiān world
世界 shìjiè
 1. a world
 2. world
示现 示現 shìxiàn
 1. to manifest / to display
 2. Manifestation
 3. to manifest
shòu feelings / sensations
受记 受記 shòu jì
 1. a prediction / vyakarana
 2. to receive a prediction
受持 shòuchí
 1. to accept and maintain faith / to uphold
 2. uphold
睡眠 shuìmián torpor / drowsiness / middha
说法 說法 shuō fǎ
 1. to teach the Dharma / to expound Buddhist teachings / dharma-desana
 2. Expounding the Dharma
temple / monastery / vihāra
 1. volition / cetanā
 2. Think
四摄 四攝 sì shè Four Means of Embracing / the four means of embracing
四维 四維 sì wéi the four half points of the compass
四无量 四無量 sì wúliàng four immeasurables / four immeasurable minds / four immeasurable states of mind / brahmavihāra-niddesa
四天下 sìtiānxià the four continents
思惟 sīwéi
 1. reflection / consideration / cintana
 2. Contemplate
随顺 隨順 suíshùn Follow and Oblige
随喜 隨喜 suíxǐ
 1. anumodana / admiration
 2. to rejoice [in the welfare of others]
所行 suǒxíng actions / practice
a pagoda / a stupa
tán dana / the practice of giving / generosity
贪爱 貪愛 tānài
 1. passion / desire / rāga
 2. Clinging
天人 tiānrén Heavenly Beings
同事 tóngshì fellowship
退 tuì parihāṇi / to regress / to degenerate
退转 退轉 tuìzhuàn parihāṇi / to regress / to degenerate
陀罗尼 陀羅尼 tuóluóní
 1. a dharani / an incantation
 2. Dharani
往诣 往詣 wǎngyì go towards
未曾有 wèi céng yǒu
 1. Abdhutadharma (miracles)
 2. Never Before
未来世 未來世 wèiláishì times to come / the future
微妙 wēimiào subtle, profound
围绕 圍繞 wéirǎo to surround
self / ātman / attan
我见 我見 wǒ jiàn the view of a self
我慢 wǒmàn conceit / ātmamāna
 1. mo
 2. Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression.
无分别 無分別 wú fēn bié Non-Discriminative
无碍 無礙 wú'ài unimpeded / unhindered / unobstructed / unfettered / unhampered
无常 無常 wúcháng
 1. impermanence / anitya / anicca
 2. impermanence
无垢 無垢 wúgòu
 1. vimalā / nirmala / stainless / immaculate
 2. No Impurity
无量 無量 wúliàng immeasurable
无明 無明 wúmíng
 1. ignorance / avidyā / avijjā
 2. ignorance
无色 無色 wúsè formless / no form / arūpa
无上道 無上道 wúshàn gdào supreme path / unsurpassed way
无畏 無畏 wúwèi
 1. non-fear / abhaya
 2. Fearlessness
 3. fearless
无我 無我 wúwǒ selflessness / non-self / anātman / anattā
无相 無相 wúxiāng
 1. animitta / signlessness / without an appearance
 2. Formless
Joy
xiān a sage
现前 現前 xiàn qián to manifest in the present / to present before the eyes
xiāng
 1. lakṣaṇa / countenance / personage / quality / character / disposition
 2. nimitta / a sign / a mark / appearance
 3. a perception / cognition / conceptualization / a notion
降伏 xiángfú to subdue
现在 現在 xiànzài now, present
xìn
 1. faith / confidence
 2. Faith
xīn citta / thinking / thought / mind / mentality
心作 xīn zuò karmic activity of the mind
xíng
 1. mental formations / saṃskāra / sankhara / that which has been put together / volition / volitional formations / conditioned states / habitual actions
 2. practice / carita / caryā / conduct / behavior
 3. to practice
 4. Practice
行苦 xíng kǔ suffering as a consequence of action
信心 xìnxīn Faith
心行 xīnxíng mental activity
xiū
 1. bhāvanā / spiritual cultivation
 2. pratipatti / spiritual practice
 3. Cultivation
修多罗 修多羅 xiūduōluó sūtra / sutta
修行 xiūxíng
 1. pratipatti / spiritual practice
 2. bhāvanā / spiritual cultivation
 3. spiritual cultivation
希有 xīyǒu Rare
xué a learner
言说 言說 yán shuō
 1. to teach through speaking
 2. to speak and then discuss
karma / kamma / karmic deeds / actions
manas / mind / mentation
Righteousness
upadhi / bonds / substratum
doubt / uncertainty / skepticism / vicikitsā / vicikicchā
一切众生 一切眾生 yī qiè zhòng shēng all sentient beings
一食 yī shí one meal
意业 意業 yì yè mental karma / actions / deeds
一面 yīmiàn one side, simultaneously
yīn
 1. hetu / causes
 2. Cause
yīng to accept
应当学 應當學 yīngdāngxué wrongdoing / misdeed / minor misdeed / duṣkṛta / dukkaṭa
音声 音聲 yīnshēng sound
因缘 因緣 yīnyuán
 1. Cause and Condition / principal and secondary causes / chain of cause and effect / primary cause / nidāna
 2. Nidana (expositions of causes) / a story of an occasion in the Buddhha's life
 3. a passage in a sūtra describing the setting
 4. causes and conditions
一切 yīqiè all, everything
一切法 yīqiē fǎ
 1. all dharmas / all things / sarvadharma
 2. all phenomena
一切苦 yīqiē kŭ all suffering
一切智 yīqiè zhì
 1. sarvajñāta / all-knowledge / omniscience
 2. wisdom of all
勇猛 yǒngměng ardency
yǒu
 1. becoming / bhāva
 2. 1. existence; 2. becoming
有为 有為 yǒuwèi saṃskṛta / conditioned
desire / intention / interest / aspiration
欲界 yù jiè realm of desire
欲乐 欲樂 yù lè the joy of the five desires
yuàn a vow
缘觉 緣覺 yuánjué
 1. Pratyekabuddha Realm / Pratyekabuddha
 2. pratyekabuddha
愿力 願力 yuànlì
 1. the power of a vow
 2. Power of Vow
koan / kōan / gong'an
障碍 障礙 zhàng'ài hindrance
zhèng realization / adhigama
正觉 正覺 zhèngjué samadhi
zhī Understanding
zhì Wisdom
执持 執持 zhíchí to hold firmly
智慧 zhìhuì
 1. wisdom / prajñā
 2. jñāna / knowledge
 3. wisdom
众会 眾會 zhònghuì an assembly of monastics
众生 眾生 zhòngshēng
 1. beings / all living things / all sentient beings
 2. sentient beings
众生见 眾生見 zhòngshēng jiàn the view of a being
众生说 眾生說 zhòngshēng shuō to explain a sūtra to many people
种性 種性 zhǒngxìng lineage / gotra
种姓 種姓 zhǒngxìng lineage / gotra
zhòu mantra / charm / spell
zhǔ abbot
zhù to attach / to abide / to dwell
诸法 諸法 zhū fǎ sarvadharma / all things / all dharmas
诸众生 諸眾生 zhū zhòngshēng all sentient beings
转法轮 轉法輪 zhuǎn fǎlún
 1. Turning the Dharma wheel / to transmit Buddhist teaching / dharmacakrapravartana
 2. to turn the Dharma Wheel
庄严 莊嚴 zhuāngyán
 1. to adorn / to perfect
 2. Dignity
 3. solemn, majestic
转轮王 轉輪王 zhuǎnlún wáng a wheel turning king
诸相 諸相 zhūxiāng all appearances
自利利他 zì lì lì tā the perfecting of self for the benefit of others
自心 zì xīn One's Mind
自在 zìzài
 1. Carefree
 2. perfect ease
作意 zuò yì attention / engagement