Glossary and Vocabulary for The Sūtra on the Mahāyāna Practice of the Six Perfections 大乘理趣六波羅蜜多經, Scroll 7

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 51 精進 jīngjìn to be diligent 此三善業皆因精進方得發生
2 51 精進 jīngjìn to be enterprising; to be forward looking 此三善業皆因精進方得發生
3 51 精進 jīngjìn Be Diligent 此三善業皆因精進方得發生
4 51 精進 jīngjìn diligence 此三善業皆因精進方得發生
5 51 精進 jīngjìn diligence; perseverance; vīrya 此三善業皆因精進方得發生
6 48 zhī to go 汝今諦聽善思念之
7 48 zhī to arrive; to go 汝今諦聽善思念之
8 48 zhī is 汝今諦聽善思念之
9 48 zhī to use 汝今諦聽善思念之
10 48 zhī Zhi 汝今諦聽善思念之
11 43 如是 rúshì of such a form; evaṃrūpa 如是種種精進行法
12 42 to go; to 於三業中
13 42 to rely on; to depend on 於三業中
14 42 Yu 於三業中
15 42 a crow 於三業中
16 38 Kangxi radical 71 於生死中無疲倦故
17 38 to not have; without 於生死中無疲倦故
18 38 mo 於生死中無疲倦故
19 38 to not have 於生死中無疲倦故
20 38 Wu 於生死中無疲倦故
21 38 mo 於生死中無疲倦故
22 35 rén person; people; a human being 懈怠之人亦復如是
23 35 rén Kangxi radical 9 懈怠之人亦復如是
24 35 rén a kind of person 懈怠之人亦復如是
25 35 rén everybody 懈怠之人亦復如是
26 35 rén adult 懈怠之人亦復如是
27 35 rén somebody; others 懈怠之人亦復如是
28 35 rén an upright person 懈怠之人亦復如是
29 35 rén person; manuṣya 懈怠之人亦復如是
30 34 止息 zhǐ xī to stop and rest 止息菩提心是退轉
31 34 發起 fāqǐ to originate; to initiate; to start; to give rise to 所謂發起菩提心是精進
32 31 ér Kangxi radical 126 合掌恭敬而白佛言
33 31 ér as if; to seem like 合掌恭敬而白佛言
34 31 néng can; able 合掌恭敬而白佛言
35 31 ér whiskers on the cheeks; sideburns 合掌恭敬而白佛言
36 31 ér to arrive; up to 合掌恭敬而白佛言
37 31 suǒ a few; various; some 云何止息所
38 31 suǒ a place; a location 云何止息所
39 31 suǒ indicates a passive voice 云何止息所
40 31 suǒ an ordinal number 云何止息所
41 31 suǒ meaning 云何止息所
42 31 suǒ garrison 云何止息所
43 31 suǒ place; pradeśa 云何止息所
44 30 néng can; able 皆精進力而能成就
45 30 néng ability; capacity 皆精進力而能成就
46 30 néng a mythical bear-like beast 皆精進力而能成就
47 30 néng energy 皆精進力而能成就
48 30 néng function; use 皆精進力而能成就
49 30 néng talent 皆精進力而能成就
50 30 néng expert at 皆精進力而能成就
51 30 néng to be in harmony 皆精進力而能成就
52 30 néng to tend to; to care for 皆精進力而能成就
53 30 néng to reach; to arrive at 皆精進力而能成就
54 30 néng to be able; śak 皆精進力而能成就
55 30 néng skilful; pravīṇa 皆精進力而能成就
56 28 wéi to act as; to serve 吾當為汝分別解說
57 28 wéi to change into; to become 吾當為汝分別解說
58 28 wéi to be; is 吾當為汝分別解說
59 28 wéi to do 吾當為汝分別解說
60 28 wèi to support; to help 吾當為汝分別解說
61 28 wéi to govern 吾當為汝分別解說
62 28 wèi to be; bhū 吾當為汝分別解說
63 26 菩薩摩訶薩 púsà móhēsà bodhisattva mahāsattva 菩薩摩訶薩應云何住
64 26 功德 gōngdé achievements and virtue 日夜精勤增長功德
65 26 功德 gōngdé merit 日夜精勤增長功德
66 26 功德 gōngdé quality; guṇa 日夜精勤增長功德
67 26 功德 gōngdé merit; puṇya 日夜精勤增長功德
68 24 infix potential marker 輕心不施故
69 22 duō over; indicates a number greater than the number preceding it 精進波羅蜜多品第八
70 22 duó many; much 精進波羅蜜多品第八
71 22 duō more 精進波羅蜜多品第八
72 22 duō excessive 精進波羅蜜多品第八
73 22 duō abundant 精進波羅蜜多品第八
74 22 duō to multiply; to acrue 精進波羅蜜多品第八
75 22 duō Duo 精進波羅蜜多品第八
76 22 duō ta 精進波羅蜜多品第八
77 20 zhě ca 三者精勤勇銳
78 20 智慧 zhìhuì wisdom 智慧相應故
79 20 智慧 zhìhuì wisdom 智慧相應故
80 20 智慧 zhìhuì knowledge; jñāna 智慧相應故
81 20 智慧 zhìhuì wisdom; prajñā 智慧相應故
82 19 精進波羅蜜 jīngjìn bōluómì virya-paramita; the paramita of diligence 精進波羅蜜多品第八
83 19 zhōng middle 於三業中
84 19 zhōng medium; medium sized 於三業中
85 19 zhōng China 於三業中
86 19 zhòng to hit the mark 於三業中
87 19 zhōng midday 於三業中
88 19 zhōng inside 於三業中
89 19 zhōng during 於三業中
90 19 zhōng Zhong 於三業中
91 19 zhōng intermediary 於三業中
92 19 zhōng half 於三業中
93 19 zhòng to reach; to attain 於三業中
94 19 zhòng to suffer; to infect 於三業中
95 19 zhòng to obtain 於三業中
96 19 zhòng to pass an exam 於三業中
97 19 zhōng middle 於三業中
98 18 圓滿 yuánmǎn satisfactory 云何圓滿精進波羅蜜多
99 18 圓滿 yuánmǎn Perfection 云何圓滿精進波羅蜜多
100 18 圓滿 yuánmǎn perfect; complete; paripūrṇa 云何圓滿精進波羅蜜多
101 17 xiū to decorate; to embellish 所謂修餘五種波羅蜜多
102 17 xiū to study; to cultivate 所謂修餘五種波羅蜜多
103 17 xiū to repair 所謂修餘五種波羅蜜多
104 17 xiū long; slender 所謂修餘五種波羅蜜多
105 17 xiū to write; to compile 所謂修餘五種波羅蜜多
106 17 xiū to build; to construct; to shape 所謂修餘五種波羅蜜多
107 17 xiū to practice 所謂修餘五種波羅蜜多
108 17 xiū to cut 所謂修餘五種波羅蜜多
109 17 xiū virtuous; wholesome 所謂修餘五種波羅蜜多
110 17 xiū a virtuous person 所謂修餘五種波羅蜜多
111 17 xiū Xiu 所謂修餘五種波羅蜜多
112 17 xiū to unknot 所謂修餘五種波羅蜜多
113 17 xiū to prepare; to put in order 所謂修餘五種波羅蜜多
114 17 xiū excellent 所謂修餘五種波羅蜜多
115 17 xiū to perform [a ceremony] 所謂修餘五種波羅蜜多
116 17 xiū Cultivation 所謂修餘五種波羅蜜多
117 17 xiū bhāvanā / spiritual cultivation 所謂修餘五種波羅蜜多
118 17 xiū pratipanna; spiritual practice 所謂修餘五種波羅蜜多
119 16 所有 suǒyǒu to belong to 於三界中所有福智尊貴自在
120 15 一切 yīqiè temporary 一切悉捨故
121 15 一切 yīqiè the same 一切悉捨故
122 15 懈怠 xièdài lazy 懈怠懶惰故
123 15 懈怠 xièdài arrogant 懈怠懶惰故
124 15 懈怠 xièdài laziness 懈怠懶惰故
125 15 懈怠 xièdài kausidya; laziness 懈怠懶惰故
126 15 眾生 zhòngshēng all living things 菩薩摩訶薩廣度眾生出生死海而無度相
127 15 眾生 zhòngshēng living things other than people 菩薩摩訶薩廣度眾生出生死海而無度相
128 15 眾生 zhòngshēng sentient beings 菩薩摩訶薩廣度眾生出生死海而無度相
129 15 眾生 zhòngshēng beings; all living things; all sentient beings 菩薩摩訶薩廣度眾生出生死海而無度相
130 15 xīn heart [organ] 有二種心
131 15 xīn Kangxi radical 61 有二種心
132 15 xīn mind; consciousness 有二種心
133 15 xīn the center; the core; the middle 有二種心
134 15 xīn one of the 28 star constellations 有二種心
135 15 xīn heart 有二種心
136 15 xīn emotion 有二種心
137 15 xīn intention; consideration 有二種心
138 15 xīn disposition; temperament 有二種心
139 15 xīn citta; thinking; thought; mind; mentality 有二種心
140 14 to use; to grasp 以有所聞故
141 14 to rely on 以有所聞故
142 14 to regard 以有所聞故
143 14 to be able to 以有所聞故
144 14 to order; to command 以有所聞故
145 14 used after a verb 以有所聞故
146 14 a reason; a cause 以有所聞故
147 14 Israel 以有所聞故
148 14 Yi 以有所聞故
149 14 use; yogena 以有所聞故
150 14 如來 rúlái Tathagata 比於如來一毛功德
151 14 如來 Rúlái Tathagata 比於如來一毛功德
152 14 如來 rúlái Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One 比於如來一毛功德
153 14 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 此三善業皆因精進方得發生
154 14 děi to want to; to need to 此三善業皆因精進方得發生
155 14 děi must; ought to 此三善業皆因精進方得發生
156 14 de 此三善業皆因精進方得發生
157 14 de infix potential marker 此三善業皆因精進方得發生
158 14 to result in 此三善業皆因精進方得發生
159 14 to be proper; to fit; to suit 此三善業皆因精進方得發生
160 14 to be satisfied 此三善業皆因精進方得發生
161 14 to be finished 此三善業皆因精進方得發生
162 14 děi satisfying 此三善業皆因精進方得發生
163 14 to contract 此三善業皆因精進方得發生
164 14 to hear 此三善業皆因精進方得發生
165 14 to have; there is 此三善業皆因精進方得發生
166 14 marks time passed 此三善業皆因精進方得發生
167 14 obtain; attain; prāpta 此三善業皆因精進方得發生
168 14 無量 wúliàng immeasurable; unlimited 於是山中寶珠無量
169 14 無量 wúliàng immeasurable 於是山中寶珠無量
170 14 無量 wúliàng immeasurable; aparimāṇa 於是山中寶珠無量
171 14 無量 wúliàng Atula 於是山中寶珠無量
172 13 慈氏 císhì Maitreya 佛告慈氏
173 13 qín attendance 勤習五根故
174 13 qín duty; work 勤習五根故
175 13 qín Qin 勤習五根故
176 13 qín to force to do physical labor 勤習五根故
177 13 qín to help out recover from a disaster 勤習五根故
178 13 qín labor 勤習五根故
179 13 qín sincere 勤習五根故
180 13 qín diligence; perseverance; virya 勤習五根故
181 13 zuò to do 作已辦故
182 13 zuò to act as; to serve as 作已辦故
183 13 zuò to start 作已辦故
184 13 zuò a writing; a work 作已辦故
185 13 zuò to dress as; to be disguised as 作已辦故
186 13 zuō to create; to make 作已辦故
187 13 zuō a workshop 作已辦故
188 13 zuō to write; to compose 作已辦故
189 13 zuò to rise 作已辦故
190 13 zuò to be aroused 作已辦故
191 13 zuò activity; action; undertaking 作已辦故
192 13 zuò to regard as 作已辦故
193 13 zuò action; kāraṇa 作已辦故
194 12 one 不獲一寶裸露而歸
195 12 Kangxi radical 1 不獲一寶裸露而歸
196 12 pure; concentrated 不獲一寶裸露而歸
197 12 first 不獲一寶裸露而歸
198 12 the same 不獲一寶裸露而歸
199 12 sole; single 不獲一寶裸露而歸
200 12 a very small amount 不獲一寶裸露而歸
201 12 Yi 不獲一寶裸露而歸
202 12 other 不獲一寶裸露而歸
203 12 to unify 不獲一寶裸露而歸
204 12 accidentally; coincidentally 不獲一寶裸露而歸
205 12 abruptly; suddenly 不獲一寶裸露而歸
206 12 one; eka 不獲一寶裸露而歸
207 12 Qi 堅固其心
208 12 有情 yǒuqíng having feelings for 於諸有情起大悲故
209 12 有情 yǒuqíng friends with 於諸有情起大悲故
210 12 有情 yǒuqíng having emotional appeal 於諸有情起大悲故
211 12 有情 yǒuqíng sentient being 於諸有情起大悲故
212 12 有情 yǒuqíng sentient beings 於諸有情起大悲故
213 11 菩提 pútí bodhi; enlightenment 乃至無上正等菩提
214 11 菩提 pútí bodhi 乃至無上正等菩提
215 11 菩提 pútí bodhi; enlightenment; awakening 乃至無上正等菩提
216 11 菩薩 púsà bodhisattva 修行菩薩六波羅蜜菩提資糧
217 11 菩薩 púsà bodhisattva 修行菩薩六波羅蜜菩提資糧
218 11 菩薩 púsà bodhisattva 修行菩薩六波羅蜜菩提資糧
219 11 yuàn to hope; to wish; to desire 唯願世尊分別廣說
220 11 yuàn hope 唯願世尊分別廣說
221 11 yuàn to be ready; to be willing 唯願世尊分別廣說
222 11 yuàn to ask for; to solicit 唯願世尊分別廣說
223 11 yuàn a vow 唯願世尊分別廣說
224 11 yuàn diligent; attentive 唯願世尊分別廣說
225 11 yuàn to prefer; to select 唯願世尊分別廣說
226 11 yuàn to admire 唯願世尊分別廣說
227 11 yuàn a vow; pranidhana 唯願世尊分別廣說
228 11 chéng to finish; to complete; to accomplish; to succeed; to perfect 皆精進力之所成辦
229 11 chéng to become; to turn into 皆精進力之所成辦
230 11 chéng to grow up; to ripen; to mature 皆精進力之所成辦
231 11 chéng to set up; to establish; to develop; to form 皆精進力之所成辦
232 11 chéng a full measure of 皆精進力之所成辦
233 11 chéng whole 皆精進力之所成辦
234 11 chéng set; established 皆精進力之所成辦
235 11 chéng to reache a certain degree; to amount to 皆精進力之所成辦
236 11 chéng to reconcile 皆精進力之所成辦
237 11 chéng to resmble; to be similar to 皆精進力之所成辦
238 11 chéng composed of 皆精進力之所成辦
239 11 chéng a result; a harvest; an achievement 皆精進力之所成辦
240 11 chéng capable; able; accomplished 皆精進力之所成辦
241 11 chéng to help somebody achieve something 皆精進力之所成辦
242 11 chéng Cheng 皆精進力之所成辦
243 11 chéng Become 皆精進力之所成辦
244 11 chéng becoming; bhāva 皆精進力之所成辦
245 11 zhǒng kind; type 所謂修餘五種波羅蜜多
246 11 zhòng to plant; to grow; to cultivate 所謂修餘五種波羅蜜多
247 11 zhǒng kind; type; race; breed; seed; species 所謂修餘五種波羅蜜多
248 11 zhǒng seed; strain 所謂修餘五種波羅蜜多
249 11 zhǒng offspring 所謂修餘五種波羅蜜多
250 11 zhǒng breed 所謂修餘五種波羅蜜多
251 11 zhǒng race 所謂修餘五種波羅蜜多
252 11 zhǒng species 所謂修餘五種波羅蜜多
253 11 zhǒng root; source; origin 所謂修餘五種波羅蜜多
254 11 zhǒng grit; guts 所謂修餘五種波羅蜜多
255 11 zhǒng seed; bīja 所謂修餘五種波羅蜜多
256 11 zhì Kangxi radical 133 不能得至無上菩提
257 11 zhì to arrive 不能得至無上菩提
258 11 zhì approach; upagama 不能得至無上菩提
259 11 生死 shēngsǐ life and death; life or death 於生死中無疲倦故
260 11 生死 shēngsǐ to continue regardess of living or dying 於生死中無疲倦故
261 11 生死 shēngsǐ Saṃsāra; Samsara 於生死中無疲倦故
262 11 Buddha; Awakened One 佛告慈氏
263 11 relating to Buddhism 佛告慈氏
264 11 a statue or image of a Buddha 佛告慈氏
265 11 a Buddhist text 佛告慈氏
266 11 to touch; to stroke 佛告慈氏
267 11 Buddha 佛告慈氏
268 11 Buddha; Awakened One 佛告慈氏
269 10 一切眾生 yīqiè zhòngshēng all sentient beings 攝取一切眾生故
270 10 一切眾生 yīqiè zhòngshēng all beings 攝取一切眾生故
271 10 波羅蜜多 bōluómìduō paramita; perfection 薄伽梵說是安忍波羅蜜多已
272 10 shēng to be born; to give birth 所謂未生不善能令不生
273 10 shēng to live 所謂未生不善能令不生
274 10 shēng raw 所謂未生不善能令不生
275 10 shēng a student 所謂未生不善能令不生
276 10 shēng life 所謂未生不善能令不生
277 10 shēng to produce; to give rise 所謂未生不善能令不生
278 10 shēng alive 所謂未生不善能令不生
279 10 shēng a lifetime 所謂未生不善能令不生
280 10 shēng to initiate; to become 所謂未生不善能令不生
281 10 shēng to grow 所謂未生不善能令不生
282 10 shēng unfamiliar 所謂未生不善能令不生
283 10 shēng not experienced 所謂未生不善能令不生
284 10 shēng hard; stiff; strong 所謂未生不善能令不生
285 10 shēng having academic or professional knowledge 所謂未生不善能令不生
286 10 shēng a male role in traditional theatre 所謂未生不善能令不生
287 10 shēng gender 所謂未生不善能令不生
288 10 shēng to develop; to grow 所謂未生不善能令不生
289 10 shēng to set up 所謂未生不善能令不生
290 10 shēng a prostitute 所謂未生不善能令不生
291 10 shēng a captive 所謂未生不善能令不生
292 10 shēng a gentleman 所謂未生不善能令不生
293 10 shēng Kangxi radical 100 所謂未生不善能令不生
294 10 shēng unripe 所謂未生不善能令不生
295 10 shēng nature 所謂未生不善能令不生
296 10 shēng to inherit; to succeed 所謂未生不善能令不生
297 10 shēng destiny 所謂未生不善能令不生
298 10 shēng birth 所謂未生不善能令不生
299 9 shě to give 捨一切眾生故
300 9 shě to give up; to abandon 捨一切眾生故
301 9 shě a house; a home; an abode 捨一切眾生故
302 9 shè my 捨一切眾生故
303 9 shě equanimity 捨一切眾生故
304 9 shè my house 捨一切眾生故
305 9 shě to to shoot; to fire; to launch 捨一切眾生故
306 9 shè to leave 捨一切眾生故
307 9 shě She 捨一切眾生故
308 9 shè disciple 捨一切眾生故
309 9 shè a barn; a pen 捨一切眾生故
310 9 shè to reside 捨一切眾生故
311 9 shè to stop; to halt; to cease 捨一切眾生故
312 9 shè to find a place for; to arrange 捨一切眾生故
313 9 shě Give 捨一切眾生故
314 9 shě abandoning; prahāṇa 捨一切眾生故
315 9 shě house; gṛha 捨一切眾生故
316 9 shě equanimity; upeksa 捨一切眾生故
317 9 lìng to make; to cause to be; to lead 所謂未生不善能令不生
318 9 lìng to issue a command 所謂未生不善能令不生
319 9 lìng rules of behavior; customs 所謂未生不善能令不生
320 9 lìng an order; a command; an edict; a decree; a statute 所謂未生不善能令不生
321 9 lìng a season 所謂未生不善能令不生
322 9 lìng respected; good reputation 所謂未生不善能令不生
323 9 lìng good 所謂未生不善能令不生
324 9 lìng pretentious 所謂未生不善能令不生
325 9 lìng a transcending state of existence 所謂未生不善能令不生
326 9 lìng a commander 所謂未生不善能令不生
327 9 lìng a commanding quality; an impressive character 所謂未生不善能令不生
328 9 lìng lyrics 所謂未生不善能令不生
329 9 lìng Ling 所謂未生不善能令不生
330 9 lìng instruction by a teacher; adhīṣṭa 所謂未生不善能令不生
331 9 譬如 pìrú for examlpe 譬如有人手足俱無
332 9 譬如 pìrú better than; surpassing 譬如有人手足俱無
333 9 譬如 pìrú example; dṛṣṭānta 譬如有人手足俱無
334 9 tool; device; utensil; equipment; instrument 神足不具故
335 9 to possess; to have 神足不具故
336 9 to prepare 神足不具故
337 9 to write; to describe; to state 神足不具故
338 9 Ju 神足不具故
339 9 talent; ability 神足不具故
340 9 a feast; food 神足不具故
341 9 to arrange; to provide 神足不具故
342 9 furnishings 神足不具故
343 9 to understand 神足不具故
344 9 a mat for sitting and sleeping on 神足不具故
345 9 yóu Kangxi radical 102 皆由智力而能圓滿精進波羅蜜多
346 9 yóu to follow along 皆由智力而能圓滿精進波羅蜜多
347 9 yóu cause; reason 皆由智力而能圓滿精進波羅蜜多
348 9 yóu You 皆由智力而能圓滿精進波羅蜜多
349 9 self 我於過去如前劫數
350 9 [my] dear 我於過去如前劫數
351 9 Wo 我於過去如前劫數
352 9 self; atman; attan 我於過去如前劫數
353 9 ga 我於過去如前劫數
354 9 Yi 於己家務悉亦棄捨
355 8 speed 已起不善速令除滅
356 8 quick; fast 已起不善速令除滅
357 8 urgent 已起不善速令除滅
358 8 to recruit 已起不善速令除滅
359 8 to urge; to invite 已起不善速令除滅
360 8 quick; śīghra 已起不善速令除滅
361 8 děng et cetera; and so on 乃至無上正等菩提
362 8 děng to wait 乃至無上正等菩提
363 8 děng to be equal 乃至無上正等菩提
364 8 děng degree; level 乃至無上正等菩提
365 8 děng to compare 乃至無上正等菩提
366 8 děng same; equal; sama 乃至無上正等菩提
367 8 shàng top; a high position 如上劫中勤行精進
368 8 shang top; the position on or above something 如上劫中勤行精進
369 8 shàng to go up; to go forward 如上劫中勤行精進
370 8 shàng shang 如上劫中勤行精進
371 8 shàng previous; last 如上劫中勤行精進
372 8 shàng high; higher 如上劫中勤行精進
373 8 shàng advanced 如上劫中勤行精進
374 8 shàng a monarch; a sovereign 如上劫中勤行精進
375 8 shàng time 如上劫中勤行精進
376 8 shàng to do something; to do something at a set time; to go to 如上劫中勤行精進
377 8 shàng far 如上劫中勤行精進
378 8 shàng big; as big as 如上劫中勤行精進
379 8 shàng abundant; plentiful 如上劫中勤行精進
380 8 shàng to report 如上劫中勤行精進
381 8 shàng to offer 如上劫中勤行精進
382 8 shàng to go on stage 如上劫中勤行精進
383 8 shàng to take office; to assume a post 如上劫中勤行精進
384 8 shàng to install; to erect 如上劫中勤行精進
385 8 shàng to suffer; to sustain 如上劫中勤行精進
386 8 shàng to burn 如上劫中勤行精進
387 8 shàng to remember 如上劫中勤行精進
388 8 shàng to add 如上劫中勤行精進
389 8 shàng to fix; to install; to apply (powder, makeup, etc) 如上劫中勤行精進
390 8 shàng to meet 如上劫中勤行精進
391 8 shàng falling then rising (4th) tone 如上劫中勤行精進
392 8 shang used after a verb indicating a result 如上劫中勤行精進
393 8 shàng a musical note 如上劫中勤行精進
394 8 shàng higher, superior; uttara 如上劫中勤行精進
395 8 無有 wú yǒu there is not 窮未來際無有休息
396 8 無有 wú yǒu non-existence 窮未來際無有休息
397 8 guān to look at; to watch; to observe 觀蘊如幻故
398 8 guàn Taoist monastery; monastery 觀蘊如幻故
399 8 guān to display; to show; to make visible 觀蘊如幻故
400 8 guān Guan 觀蘊如幻故
401 8 guān appearance; looks 觀蘊如幻故
402 8 guān a sight; a view; a vista 觀蘊如幻故
403 8 guān a concept; a viewpoint; a perspective 觀蘊如幻故
404 8 guān to appreciate; to enjoy; to admire 觀蘊如幻故
405 8 guàn an announcement 觀蘊如幻故
406 8 guàn a high tower; a watchtower 觀蘊如幻故
407 8 guān Surview 觀蘊如幻故
408 8 guān Observe 觀蘊如幻故
409 8 guàn insight; vipasyana; vipassana 觀蘊如幻故
410 8 guān mindfulness; contemplation; smrti 觀蘊如幻故
411 8 guān recollection; anusmrti 觀蘊如幻故
412 8 guān viewing; avaloka 觀蘊如幻故
413 8 Kangxi radical 49 薄伽梵說是安忍波羅蜜多已
414 8 to bring to an end; to stop 薄伽梵說是安忍波羅蜜多已
415 8 to complete 薄伽梵說是安忍波羅蜜多已
416 8 to demote; to dismiss 薄伽梵說是安忍波羅蜜多已
417 8 to recover from an illness 薄伽梵說是安忍波羅蜜多已
418 8 former; pūrvaka 薄伽梵說是安忍波羅蜜多已
419 8 to go back; to return 復更思惟過去諸佛行菩薩行
420 8 to resume; to restart 復更思惟過去諸佛行菩薩行
421 8 to do in detail 復更思惟過去諸佛行菩薩行
422 8 to restore 復更思惟過去諸佛行菩薩行
423 8 to respond; to reply to 復更思惟過去諸佛行菩薩行
424 8 Fu; Return 復更思惟過去諸佛行菩薩行
425 8 to retaliate; to reciprocate 復更思惟過去諸佛行菩薩行
426 8 to avoid forced labor or tax 復更思惟過去諸佛行菩薩行
427 8 Fu 復更思惟過去諸佛行菩薩行
428 8 doubled; to overlapping; folded 復更思惟過去諸佛行菩薩行
429 8 a lined garment with doubled thickness 復更思惟過去諸佛行菩薩行
430 8 gào to tell; to say; said; told 爾時薄伽梵告慈氏菩薩摩訶薩言
431 8 gào to request 爾時薄伽梵告慈氏菩薩摩訶薩言
432 8 gào to report; to inform 爾時薄伽梵告慈氏菩薩摩訶薩言
433 8 gào to announce; to disclose; to raise a lawsuit 爾時薄伽梵告慈氏菩薩摩訶薩言
434 8 gào to accuse; to sue 爾時薄伽梵告慈氏菩薩摩訶薩言
435 8 gào to reach 爾時薄伽梵告慈氏菩薩摩訶薩言
436 8 gào an announcement 爾時薄伽梵告慈氏菩薩摩訶薩言
437 8 gào a party 爾時薄伽梵告慈氏菩薩摩訶薩言
438 8 gào a vacation 爾時薄伽梵告慈氏菩薩摩訶薩言
439 8 gào Gao 爾時薄伽梵告慈氏菩薩摩訶薩言
440 8 gào to tell; jalp 爾時薄伽梵告慈氏菩薩摩訶薩言
441 8 qiān one thousand 經百千劫除去一粒
442 8 qiān many; numerous; countless 經百千劫除去一粒
443 8 qiān a cheat; swindler 經百千劫除去一粒
444 8 qiān Qian 經百千劫除去一粒
445 8 wén to hear 不聞正法故
446 8 wén Wen 不聞正法故
447 8 wén sniff at; to smell 不聞正法故
448 8 wén to be widely known 不聞正法故
449 8 wén to confirm; to accept 不聞正法故
450 8 wén information 不聞正法故
451 8 wèn famous; well known 不聞正法故
452 8 wén knowledge; learning 不聞正法故
453 8 wèn popularity; prestige; reputation 不聞正法故
454 8 wén to question 不聞正法故
455 8 wén heard; śruta 不聞正法故
456 8 wén hearing; śruti 不聞正法故
457 8 to know; to learn about; to comprehend 一切悉捨故
458 8 detailed 一切悉捨故
459 8 to elaborate; to expound 一切悉捨故
460 8 to exhaust; to use up 一切悉捨故
461 8 strongly 一切悉捨故
462 8 Xi 一切悉捨故
463 8 all; kṛtsna 一切悉捨故
464 8 fāng square; quadrilateral; one side 此三善業皆因精進方得發生
465 8 fāng Fang 此三善業皆因精進方得發生
466 8 fāng Kangxi radical 70 此三善業皆因精進方得發生
467 8 fāng square shaped 此三善業皆因精進方得發生
468 8 fāng prescription 此三善業皆因精進方得發生
469 8 fāng power; involution; abbreviation for a square meter or cubic meter 此三善業皆因精進方得發生
470 8 fāng local 此三善業皆因精進方得發生
471 8 fāng a way; a method 此三善業皆因精進方得發生
472 8 fāng a direction; a side; a position 此三善業皆因精進方得發生
473 8 fāng an area; a region 此三善業皆因精進方得發生
474 8 fāng a party; a side 此三善業皆因精進方得發生
475 8 fāng a principle; a formula 此三善業皆因精進方得發生
476 8 fāng honest; upright; proper 此三善業皆因精進方得發生
477 8 fāng magic 此三善業皆因精進方得發生
478 8 fāng earth 此三善業皆因精進方得發生
479 8 fāng earthly; mundane 此三善業皆因精進方得發生
480 8 fāng a scope; an aspect 此三善業皆因精進方得發生
481 8 fāng side-by-side; parallel 此三善業皆因精進方得發生
482 8 fāng agreeable; equable 此三善業皆因精進方得發生
483 8 fāng equal; equivalent 此三善業皆因精進方得發生
484 8 fāng to compare 此三善業皆因精進方得發生
485 8 fāng a wooden tablet for writing 此三善業皆因精進方得發生
486 8 fāng a convention; a common practice 此三善業皆因精進方得發生
487 8 fāng a law; a standard 此三善業皆因精進方得發生
488 8 fāng to own; to possess 此三善業皆因精進方得發生
489 8 fāng to disobey; to violate 此三善業皆因精進方得發生
490 8 fāng to slander; to defame 此三善業皆因精進方得發生
491 8 páng beside 此三善業皆因精進方得發生
492 8 fāng direction; diś 此三善業皆因精進方得發生
493 8 成就 chéngjiù accomplishment; success; achievement 皆精進力而能成就
494 8 成就 chéngjiù to succeed; to help someone succeed; to achieve 皆精進力而能成就
495 8 成就 chéngjiù accomplishment 皆精進力而能成就
496 8 成就 chéngjiù Achievements 皆精進力而能成就
497 8 成就 chéngjiù to attained; to obtain 皆精進力而能成就
498 8 成就 chéngjiù to bring to perfection; complete 皆精進力而能成就
499 8 成就 chéngjiù attainment; accomplishment; siddhi 皆精進力而能成就
500 8 bǎi one hundred 四面高下各百由旬

Frequencies of all Words

Top 977

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 75 云何 yúnhé why; how 菩薩摩訶薩應云何住
2 75 云何 yúnhé how; katham 菩薩摩訶薩應云何住
3 67 purposely; intentionally; deliberately; knowingly 於諸有情起大悲故
4 67 old; ancient; former; past 於諸有情起大悲故
5 67 reason; cause; purpose 於諸有情起大悲故
6 67 to die 於諸有情起大悲故
7 67 so; therefore; hence 於諸有情起大悲故
8 67 original 於諸有情起大悲故
9 67 accident; happening; instance 於諸有情起大悲故
10 67 a friend; an acquaintance; friendship 於諸有情起大悲故
11 67 something in the past 於諸有情起大悲故
12 67 deceased; dead 於諸有情起大悲故
13 67 still; yet 於諸有情起大悲故
14 67 therefore; tasmāt 於諸有情起大悲故
15 51 精進 jīngjìn to be diligent 此三善業皆因精進方得發生
16 51 精進 jīngjìn to be enterprising; to be forward looking 此三善業皆因精進方得發生
17 51 精進 jīngjìn Be Diligent 此三善業皆因精進方得發生
18 51 精進 jīngjìn diligence 此三善業皆因精進方得發生
19 51 精進 jīngjìn diligence; perseverance; vīrya 此三善業皆因精進方得發生
20 48 zhī him; her; them; that 汝今諦聽善思念之
21 48 zhī used between a modifier and a word to form a word group 汝今諦聽善思念之
22 48 zhī to go 汝今諦聽善思念之
23 48 zhī this; that 汝今諦聽善思念之
24 48 zhī genetive marker 汝今諦聽善思念之
25 48 zhī it 汝今諦聽善思念之
26 48 zhī in 汝今諦聽善思念之
27 48 zhī all 汝今諦聽善思念之
28 48 zhī and 汝今諦聽善思念之
29 48 zhī however 汝今諦聽善思念之
30 48 zhī if 汝今諦聽善思念之
31 48 zhī then 汝今諦聽善思念之
32 48 zhī to arrive; to go 汝今諦聽善思念之
33 48 zhī is 汝今諦聽善思念之
34 48 zhī to use 汝今諦聽善思念之
35 48 zhī Zhi 汝今諦聽善思念之
36 43 如是 rúshì thus; so 如是種種精進行法
37 43 如是 rúshì thus, so 如是種種精進行法
38 43 如是 rúshì thus; evam 如是種種精進行法
39 43 如是 rúshì of such a form; evaṃrūpa 如是種種精進行法
40 42 in; at 於三業中
41 42 in; at 於三業中
42 42 in; at; to; from 於三業中
43 42 to go; to 於三業中
44 42 to rely on; to depend on 於三業中
45 42 to go to; to arrive at 於三業中
46 42 from 於三業中
47 42 give 於三業中
48 42 oppposing 於三業中
49 42 and 於三業中
50 42 compared to 於三業中
51 42 by 於三業中
52 42 and; as well as 於三業中
53 42 for 於三業中
54 42 Yu 於三業中
55 42 a crow 於三業中
56 42 whew; wow 於三業中
57 42 near to; antike 於三業中
58 38 no 於生死中無疲倦故
59 38 Kangxi radical 71 於生死中無疲倦故
60 38 to not have; without 於生死中無疲倦故
61 38 has not yet 於生死中無疲倦故
62 38 mo 於生死中無疲倦故
63 38 do not 於生死中無疲倦故
64 38 not; -less; un- 於生死中無疲倦故
65 38 regardless of 於生死中無疲倦故
66 38 to not have 於生死中無疲倦故
67 38 um 於生死中無疲倦故
68 38 Wu 於生死中無疲倦故
69 38 Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression. 於生死中無疲倦故
70 38 not; non- 於生死中無疲倦故
71 38 mo 於生死中無疲倦故
72 35 rén person; people; a human being 懈怠之人亦復如是
73 35 rén Kangxi radical 9 懈怠之人亦復如是
74 35 rén a kind of person 懈怠之人亦復如是
75 35 rén everybody 懈怠之人亦復如是
76 35 rén adult 懈怠之人亦復如是
77 35 rén somebody; others 懈怠之人亦復如是
78 35 rén an upright person 懈怠之人亦復如是
79 35 rén person; manuṣya 懈怠之人亦復如是
80 34 such as; for example; for instance 觀蘊如幻故
81 34 if 觀蘊如幻故
82 34 in accordance with 觀蘊如幻故
83 34 to be appropriate; should; with regard to 觀蘊如幻故
84 34 this 觀蘊如幻故
85 34 it is so; it is thus; can be compared with 觀蘊如幻故
86 34 to go to 觀蘊如幻故
87 34 to meet 觀蘊如幻故
88 34 to appear; to seem; to be like 觀蘊如幻故
89 34 at least as good as 觀蘊如幻故
90 34 and 觀蘊如幻故
91 34 or 觀蘊如幻故
92 34 but 觀蘊如幻故
93 34 then 觀蘊如幻故
94 34 naturally 觀蘊如幻故
95 34 expresses a question or doubt 觀蘊如幻故
96 34 you 觀蘊如幻故
97 34 the second lunar month 觀蘊如幻故
98 34 in; at 觀蘊如幻故
99 34 Ru 觀蘊如幻故
100 34 Thus 觀蘊如幻故
101 34 thus; tathā 觀蘊如幻故
102 34 like; iva 觀蘊如幻故
103 34 suchness; tathatā 觀蘊如幻故
104 34 止息 zhǐ xī to stop and rest 止息菩提心是退轉
105 34 發起 fāqǐ to originate; to initiate; to start; to give rise to 所謂發起菩提心是精進
106 31 ér and; as well as; but (not); yet (not) 合掌恭敬而白佛言
107 31 ér Kangxi radical 126 合掌恭敬而白佛言
108 31 ér you 合掌恭敬而白佛言
109 31 ér not only ... but also ....; ... as well as ...; moreover; in addition; furthermore 合掌恭敬而白佛言
110 31 ér right away; then 合掌恭敬而白佛言
111 31 ér but; yet; however; while; nevertheless 合掌恭敬而白佛言
112 31 ér if; in case; in the event that 合掌恭敬而白佛言
113 31 ér therefore; as a result; thus 合掌恭敬而白佛言
114 31 ér how can it be that? 合掌恭敬而白佛言
115 31 ér so as to 合掌恭敬而白佛言
116 31 ér only then 合掌恭敬而白佛言
117 31 ér as if; to seem like 合掌恭敬而白佛言
118 31 néng can; able 合掌恭敬而白佛言
119 31 ér whiskers on the cheeks; sideburns 合掌恭敬而白佛言
120 31 ér me 合掌恭敬而白佛言
121 31 ér to arrive; up to 合掌恭敬而白佛言
122 31 ér possessive 合掌恭敬而白佛言
123 31 ér and; ca 合掌恭敬而白佛言
124 31 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 云何止息所
125 31 suǒ an office; an institute 云何止息所
126 31 suǒ introduces a relative clause 云何止息所
127 31 suǒ it 云何止息所
128 31 suǒ if; supposing 云何止息所
129 31 suǒ a few; various; some 云何止息所
130 31 suǒ a place; a location 云何止息所
131 31 suǒ indicates a passive voice 云何止息所
132 31 suǒ that which 云何止息所
133 31 suǒ an ordinal number 云何止息所
134 31 suǒ meaning 云何止息所
135 31 suǒ garrison 云何止息所
136 31 suǒ place; pradeśa 云何止息所
137 31 suǒ that which; yad 云何止息所
138 30 néng can; able 皆精進力而能成就
139 30 néng ability; capacity 皆精進力而能成就
140 30 néng a mythical bear-like beast 皆精進力而能成就
141 30 néng energy 皆精進力而能成就
142 30 néng function; use 皆精進力而能成就
143 30 néng may; should; permitted to 皆精進力而能成就
144 30 néng talent 皆精進力而能成就
145 30 néng expert at 皆精進力而能成就
146 30 néng to be in harmony 皆精進力而能成就
147 30 néng to tend to; to care for 皆精進力而能成就
148 30 néng to reach; to arrive at 皆精進力而能成就
149 30 néng as long as; only 皆精進力而能成就
150 30 néng even if 皆精進力而能成就
151 30 néng but 皆精進力而能成就
152 30 néng in this way 皆精進力而能成就
153 30 néng to be able; śak 皆精進力而能成就
154 30 néng skilful; pravīṇa 皆精進力而能成就
155 28 wèi for; to 吾當為汝分別解說
156 28 wèi because of 吾當為汝分別解說
157 28 wéi to act as; to serve 吾當為汝分別解說
158 28 wéi to change into; to become 吾當為汝分別解說
159 28 wéi to be; is 吾當為汝分別解說
160 28 wéi to do 吾當為汝分別解說
161 28 wèi for 吾當為汝分別解說
162 28 wèi because of; for; to 吾當為汝分別解說
163 28 wèi to 吾當為汝分別解說
164 28 wéi in a passive construction 吾當為汝分別解說
165 28 wéi forming a rehetorical question 吾當為汝分別解說
166 28 wéi forming an adverb 吾當為汝分別解說
167 28 wéi to add emphasis 吾當為汝分別解說
168 28 wèi to support; to help 吾當為汝分別解說
169 28 wéi to govern 吾當為汝分別解說
170 28 wèi to be; bhū 吾當為汝分別解說
171 26 菩薩摩訶薩 púsà móhēsà bodhisattva mahāsattva 菩薩摩訶薩應云何住
172 26 功德 gōngdé achievements and virtue 日夜精勤增長功德
173 26 功德 gōngdé merit 日夜精勤增長功德
174 26 功德 gōngdé quality; guṇa 日夜精勤增長功德
175 26 功德 gōngdé merit; puṇya 日夜精勤增長功德
176 24 not; no 輕心不施故
177 24 expresses that a certain condition cannot be acheived 輕心不施故
178 24 as a correlative 輕心不施故
179 24 no (answering a question) 輕心不施故
180 24 forms a negative adjective from a noun 輕心不施故
181 24 at the end of a sentence to form a question 輕心不施故
182 24 to form a yes or no question 輕心不施故
183 24 infix potential marker 輕心不施故
184 24 no; na 輕心不施故
185 24 jiē all; each and every; in all cases 皆精進力而能成就
186 24 jiē same; equally 皆精進力而能成就
187 24 jiē all; sarva 皆精進力而能成就
188 23 this; these 此三善業皆因精進方得發生
189 23 in this way 此三善業皆因精進方得發生
190 23 otherwise; but; however; so 此三善業皆因精進方得發生
191 23 at this time; now; here 此三善業皆因精進方得發生
192 23 this; here; etad 此三善業皆因精進方得發生
193 22 duō over; indicates a number greater than the number preceding it 精進波羅蜜多品第八
194 22 duó many; much 精進波羅蜜多品第八
195 22 duō more 精進波羅蜜多品第八
196 22 duō an unspecified extent 精進波羅蜜多品第八
197 22 duō used in exclamations 精進波羅蜜多品第八
198 22 duō excessive 精進波羅蜜多品第八
199 22 duō to what extent 精進波羅蜜多品第八
200 22 duō abundant 精進波羅蜜多品第八
201 22 duō to multiply; to acrue 精進波羅蜜多品第八
202 22 duō mostly 精進波羅蜜多品第八
203 22 duō simply; merely 精進波羅蜜多品第八
204 22 duō frequently 精進波羅蜜多品第八
205 22 duō very 精進波羅蜜多品第八
206 22 duō Duo 精進波羅蜜多品第八
207 22 duō ta 精進波羅蜜多品第八
208 22 duō many; bahu 精進波羅蜜多品第八
209 20 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 三者精勤勇銳
210 20 zhě that 三者精勤勇銳
211 20 zhě nominalizing function word 三者精勤勇銳
212 20 zhě used to mark a definition 三者精勤勇銳
213 20 zhě used to mark a pause 三者精勤勇銳
214 20 zhě topic marker; that; it 三者精勤勇銳
215 20 zhuó according to 三者精勤勇銳
216 20 zhě ca 三者精勤勇銳
217 20 智慧 zhìhuì wisdom 智慧相應故
218 20 智慧 zhìhuì wisdom 智慧相應故
219 20 智慧 zhìhuì knowledge; jñāna 智慧相應故
220 20 智慧 zhìhuì wisdom; prajñā 智慧相應故
221 19 精進波羅蜜 jīngjìn bōluómì virya-paramita; the paramita of diligence 精進波羅蜜多品第八
222 19 yǒu is; are; to exist 有二種心
223 19 yǒu to have; to possess 有二種心
224 19 yǒu indicates an estimate 有二種心
225 19 yǒu indicates a large quantity 有二種心
226 19 yǒu indicates an affirmative response 有二種心
227 19 yǒu a certain; used before a person, time, or place 有二種心
228 19 yǒu used to compare two things 有二種心
229 19 yǒu used in a polite formula before certain verbs 有二種心
230 19 yǒu used before the names of dynasties 有二種心
231 19 yǒu a certain thing; what exists 有二種心
232 19 yǒu multiple of ten and ... 有二種心
233 19 yǒu abundant 有二種心
234 19 yǒu purposeful 有二種心
235 19 yǒu You 有二種心
236 19 yǒu 1. existence; 2. becoming 有二種心
237 19 yǒu becoming; bhava 有二種心
238 19 zhōng middle 於三業中
239 19 zhōng medium; medium sized 於三業中
240 19 zhōng China 於三業中
241 19 zhòng to hit the mark 於三業中
242 19 zhōng in; amongst 於三業中
243 19 zhōng midday 於三業中
244 19 zhōng inside 於三業中
245 19 zhōng during 於三業中
246 19 zhōng Zhong 於三業中
247 19 zhōng intermediary 於三業中
248 19 zhōng half 於三業中
249 19 zhōng just right; suitably 於三業中
250 19 zhōng while 於三業中
251 19 zhòng to reach; to attain 於三業中
252 19 zhòng to suffer; to infect 於三業中
253 19 zhòng to obtain 於三業中
254 19 zhòng to pass an exam 於三業中
255 19 zhōng middle 於三業中
256 18 圓滿 yuánmǎn satisfactory 云何圓滿精進波羅蜜多
257 18 圓滿 yuánmǎn Perfection 云何圓滿精進波羅蜜多
258 18 圓滿 yuánmǎn perfect; complete; paripūrṇa 云何圓滿精進波羅蜜多
259 18 shì is; are; am; to be 薄伽梵說是安忍波羅蜜多已
260 18 shì is exactly 薄伽梵說是安忍波羅蜜多已
261 18 shì is suitable; is in contrast 薄伽梵說是安忍波羅蜜多已
262 18 shì this; that; those 薄伽梵說是安忍波羅蜜多已
263 18 shì really; certainly 薄伽梵說是安忍波羅蜜多已
264 18 shì correct; yes; affirmative 薄伽梵說是安忍波羅蜜多已
265 18 shì true 薄伽梵說是安忍波羅蜜多已
266 18 shì is; has; exists 薄伽梵說是安忍波羅蜜多已
267 18 shì used between repetitions of a word 薄伽梵說是安忍波羅蜜多已
268 18 shì a matter; an affair 薄伽梵說是安忍波羅蜜多已
269 18 shì Shi 薄伽梵說是安忍波羅蜜多已
270 18 shì is; bhū 薄伽梵說是安忍波羅蜜多已
271 18 shì this; idam 薄伽梵說是安忍波羅蜜多已
272 17 xiū to decorate; to embellish 所謂修餘五種波羅蜜多
273 17 xiū to study; to cultivate 所謂修餘五種波羅蜜多
274 17 xiū to repair 所謂修餘五種波羅蜜多
275 17 xiū long; slender 所謂修餘五種波羅蜜多
276 17 xiū to write; to compile 所謂修餘五種波羅蜜多
277 17 xiū to build; to construct; to shape 所謂修餘五種波羅蜜多
278 17 xiū to practice 所謂修餘五種波羅蜜多
279 17 xiū to cut 所謂修餘五種波羅蜜多
280 17 xiū virtuous; wholesome 所謂修餘五種波羅蜜多
281 17 xiū a virtuous person 所謂修餘五種波羅蜜多
282 17 xiū Xiu 所謂修餘五種波羅蜜多
283 17 xiū to unknot 所謂修餘五種波羅蜜多
284 17 xiū to prepare; to put in order 所謂修餘五種波羅蜜多
285 17 xiū excellent 所謂修餘五種波羅蜜多
286 17 xiū to perform [a ceremony] 所謂修餘五種波羅蜜多
287 17 xiū Cultivation 所謂修餘五種波羅蜜多
288 17 xiū bhāvanā / spiritual cultivation 所謂修餘五種波羅蜜多
289 17 xiū pratipanna; spiritual practice 所謂修餘五種波羅蜜多
290 16 復次 fùcì furthermore; moreover 復次
291 16 復次 fùcì furthermore; moreover 復次
292 16 所有 suǒyǒu all 於三界中所有福智尊貴自在
293 16 所有 suǒyǒu to belong to 於三界中所有福智尊貴自在
294 16 所有 suǒyǒu all; sarva 於三界中所有福智尊貴自在
295 15 一切 yīqiè all; every; everything 一切悉捨故
296 15 一切 yīqiè temporary 一切悉捨故
297 15 一切 yīqiè the same 一切悉捨故
298 15 一切 yīqiè generally 一切悉捨故
299 15 一切 yīqiè all, everything 一切悉捨故
300 15 一切 yīqiè all; sarva 一切悉捨故
301 15 懈怠 xièdài lazy 懈怠懶惰故
302 15 懈怠 xièdài arrogant 懈怠懶惰故
303 15 懈怠 xièdài laziness 懈怠懶惰故
304 15 懈怠 xièdài kausidya; laziness 懈怠懶惰故
305 15 眾生 zhòngshēng all living things 菩薩摩訶薩廣度眾生出生死海而無度相
306 15 眾生 zhòngshēng living things other than people 菩薩摩訶薩廣度眾生出生死海而無度相
307 15 眾生 zhòngshēng sentient beings 菩薩摩訶薩廣度眾生出生死海而無度相
308 15 眾生 zhòngshēng beings; all living things; all sentient beings 菩薩摩訶薩廣度眾生出生死海而無度相
309 15 ruò to seem; to be like; as 若無此四
310 15 ruò seemingly 若無此四
311 15 ruò if 若無此四
312 15 ruò you 若無此四
313 15 ruò this; that 若無此四
314 15 ruò and; or 若無此四
315 15 ruò as for; pertaining to 若無此四
316 15 pomegranite 若無此四
317 15 ruò to choose 若無此四
318 15 ruò to agree; to accord with; to conform to 若無此四
319 15 ruò thus 若無此四
320 15 ruò pollia 若無此四
321 15 ruò Ruo 若無此四
322 15 ruò only then 若無此四
323 15 ja 若無此四
324 15 jñā 若無此四
325 15 ruò if; yadi 若無此四
326 15 xīn heart [organ] 有二種心
327 15 xīn Kangxi radical 61 有二種心
328 15 xīn mind; consciousness 有二種心
329 15 xīn the center; the core; the middle 有二種心
330 15 xīn one of the 28 star constellations 有二種心
331 15 xīn heart 有二種心
332 15 xīn emotion 有二種心
333 15 xīn intention; consideration 有二種心
334 15 xīn disposition; temperament 有二種心
335 15 xīn citta; thinking; thought; mind; mentality 有二種心
336 14 so as to; in order to 以有所聞故
337 14 to use; to regard as 以有所聞故
338 14 to use; to grasp 以有所聞故
339 14 according to 以有所聞故
340 14 because of 以有所聞故
341 14 on a certain date 以有所聞故
342 14 and; as well as 以有所聞故
343 14 to rely on 以有所聞故
344 14 to regard 以有所聞故
345 14 to be able to 以有所聞故
346 14 to order; to command 以有所聞故
347 14 further; moreover 以有所聞故
348 14 used after a verb 以有所聞故
349 14 very 以有所聞故
350 14 already 以有所聞故
351 14 increasingly 以有所聞故
352 14 a reason; a cause 以有所聞故
353 14 Israel 以有所聞故
354 14 Yi 以有所聞故
355 14 use; yogena 以有所聞故
356 14 如來 rúlái Tathagata 比於如來一毛功德
357 14 如來 Rúlái Tathagata 比於如來一毛功德
358 14 如來 rúlái Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One 比於如來一毛功德
359 14 de potential marker 此三善業皆因精進方得發生
360 14 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 此三善業皆因精進方得發生
361 14 děi must; ought to 此三善業皆因精進方得發生
362 14 děi to want to; to need to 此三善業皆因精進方得發生
363 14 děi must; ought to 此三善業皆因精進方得發生
364 14 de 此三善業皆因精進方得發生
365 14 de infix potential marker 此三善業皆因精進方得發生
366 14 to result in 此三善業皆因精進方得發生
367 14 to be proper; to fit; to suit 此三善業皆因精進方得發生
368 14 to be satisfied 此三善業皆因精進方得發生
369 14 to be finished 此三善業皆因精進方得發生
370 14 de result of degree 此三善業皆因精進方得發生
371 14 de marks completion of an action 此三善業皆因精進方得發生
372 14 děi satisfying 此三善業皆因精進方得發生
373 14 to contract 此三善業皆因精進方得發生
374 14 marks permission or possibility 此三善業皆因精進方得發生
375 14 expressing frustration 此三善業皆因精進方得發生
376 14 to hear 此三善業皆因精進方得發生
377 14 to have; there is 此三善業皆因精進方得發生
378 14 marks time passed 此三善業皆因精進方得發生
379 14 obtain; attain; prāpta 此三善業皆因精進方得發生
380 14 無量 wúliàng immeasurable; unlimited 於是山中寶珠無量
381 14 無量 wúliàng immeasurable 於是山中寶珠無量
382 14 無量 wúliàng immeasurable; aparimāṇa 於是山中寶珠無量
383 14 無量 wúliàng Atula 於是山中寶珠無量
384 13 zhū all; many; various 於諸有情起大悲故
385 13 zhū Zhu 於諸有情起大悲故
386 13 zhū all; members of the class 於諸有情起大悲故
387 13 zhū interrogative particle 於諸有情起大悲故
388 13 zhū him; her; them; it 於諸有情起大悲故
389 13 zhū of; in 於諸有情起大悲故
390 13 zhū all; many; sarva 於諸有情起大悲故
391 13 慈氏 císhì Maitreya 佛告慈氏
392 13 qín diligently; industriously 勤習五根故
393 13 qín attendance 勤習五根故
394 13 qín duty; work 勤習五根故
395 13 qín freqently; often 勤習五根故
396 13 qín Qin 勤習五根故
397 13 qín to force to do physical labor 勤習五根故
398 13 qín to help out recover from a disaster 勤習五根故
399 13 qín labor 勤習五根故
400 13 qín sincere 勤習五根故
401 13 qín diligence; perseverance; virya 勤習五根故
402 13 zuò to do 作已辦故
403 13 zuò to act as; to serve as 作已辦故
404 13 zuò to start 作已辦故
405 13 zuò a writing; a work 作已辦故
406 13 zuò to dress as; to be disguised as 作已辦故
407 13 zuō to create; to make 作已辦故
408 13 zuō a workshop 作已辦故
409 13 zuō to write; to compose 作已辦故
410 13 zuò to rise 作已辦故
411 13 zuò to be aroused 作已辦故
412 13 zuò activity; action; undertaking 作已辦故
413 13 zuò to regard as 作已辦故
414 13 zuò action; kāraṇa 作已辦故
415 12 one 不獲一寶裸露而歸
416 12 Kangxi radical 1 不獲一寶裸露而歸
417 12 as soon as; all at once 不獲一寶裸露而歸
418 12 pure; concentrated 不獲一寶裸露而歸
419 12 whole; all 不獲一寶裸露而歸
420 12 first 不獲一寶裸露而歸
421 12 the same 不獲一寶裸露而歸
422 12 each 不獲一寶裸露而歸
423 12 certain 不獲一寶裸露而歸
424 12 throughout 不獲一寶裸露而歸
425 12 used in between a reduplicated verb 不獲一寶裸露而歸
426 12 sole; single 不獲一寶裸露而歸
427 12 a very small amount 不獲一寶裸露而歸
428 12 Yi 不獲一寶裸露而歸
429 12 other 不獲一寶裸露而歸
430 12 to unify 不獲一寶裸露而歸
431 12 accidentally; coincidentally 不獲一寶裸露而歸
432 12 abruptly; suddenly 不獲一寶裸露而歸
433 12 or 不獲一寶裸露而歸
434 12 one; eka 不獲一寶裸露而歸
435 12 his; hers; its; theirs 堅固其心
436 12 to add emphasis 堅固其心
437 12 used when asking a question in reply to a question 堅固其心
438 12 used when making a request or giving an order 堅固其心
439 12 he; her; it; them 堅固其心
440 12 probably; likely 堅固其心
441 12 will 堅固其心
442 12 may 堅固其心
443 12 if 堅固其心
444 12 or 堅固其心
445 12 Qi 堅固其心
446 12 he; her; it; saḥ; sā; tad 堅固其心
447 12 有情 yǒuqíng having feelings for 於諸有情起大悲故
448 12 有情 yǒuqíng friends with 於諸有情起大悲故
449 12 有情 yǒuqíng having emotional appeal 於諸有情起大悲故
450 12 有情 yǒuqíng sentient being 於諸有情起大悲故
451 12 有情 yǒuqíng sentient beings 於諸有情起大悲故
452 12 that; those 但利益彼無念己身
453 12 another; the other 但利益彼無念己身
454 12 that; tad 但利益彼無念己身
455 11 菩提 pútí bodhi; enlightenment 乃至無上正等菩提
456 11 菩提 pútí bodhi 乃至無上正等菩提
457 11 菩提 pútí bodhi; enlightenment; awakening 乃至無上正等菩提
458 11 菩薩 púsà bodhisattva 修行菩薩六波羅蜜菩提資糧
459 11 菩薩 púsà bodhisattva 修行菩薩六波羅蜜菩提資糧
460 11 菩薩 púsà bodhisattva 修行菩薩六波羅蜜菩提資糧
461 11 yuàn to hope; to wish; to desire 唯願世尊分別廣說
462 11 yuàn hope 唯願世尊分別廣說
463 11 yuàn to be ready; to be willing 唯願世尊分別廣說
464 11 yuàn to ask for; to solicit 唯願世尊分別廣說
465 11 yuàn a vow 唯願世尊分別廣說
466 11 yuàn diligent; attentive 唯願世尊分別廣說
467 11 yuàn to prefer; to select 唯願世尊分別廣說
468 11 yuàn to admire 唯願世尊分別廣說
469 11 yuàn a vow; pranidhana 唯願世尊分別廣說
470 11 亦復 yìfù also 懈怠之人亦復如是
471 11 chéng to finish; to complete; to accomplish; to succeed; to perfect 皆精進力之所成辦
472 11 chéng one tenth 皆精進力之所成辦
473 11 chéng to become; to turn into 皆精進力之所成辦
474 11 chéng to grow up; to ripen; to mature 皆精進力之所成辦
475 11 chéng to set up; to establish; to develop; to form 皆精進力之所成辦
476 11 chéng a full measure of 皆精進力之所成辦
477 11 chéng whole 皆精進力之所成辦
478 11 chéng set; established 皆精進力之所成辦
479 11 chéng to reache a certain degree; to amount to 皆精進力之所成辦
480 11 chéng to reconcile 皆精進力之所成辦
481 11 chéng alright; OK 皆精進力之所成辦
482 11 chéng an area of ten square miles 皆精進力之所成辦
483 11 chéng to resmble; to be similar to 皆精進力之所成辦
484 11 chéng composed of 皆精進力之所成辦
485 11 chéng a result; a harvest; an achievement 皆精進力之所成辦
486 11 chéng capable; able; accomplished 皆精進力之所成辦
487 11 chéng to help somebody achieve something 皆精進力之所成辦
488 11 chéng Cheng 皆精進力之所成辦
489 11 chéng Become 皆精進力之所成辦
490 11 chéng becoming; bhāva 皆精進力之所成辦
491 11 zhǒng kind; type 所謂修餘五種波羅蜜多
492 11 zhòng to plant; to grow; to cultivate 所謂修餘五種波羅蜜多
493 11 zhǒng kind; type 所謂修餘五種波羅蜜多
494 11 zhǒng kind; type; race; breed; seed; species 所謂修餘五種波羅蜜多
495 11 zhǒng seed; strain 所謂修餘五種波羅蜜多
496 11 zhǒng offspring 所謂修餘五種波羅蜜多
497 11 zhǒng breed 所謂修餘五種波羅蜜多
498 11 zhǒng race 所謂修餘五種波羅蜜多
499 11 zhǒng species 所謂修餘五種波羅蜜多
500 11 zhǒng root; source; origin 所謂修餘五種波羅蜜多

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
云何 yúnhé how; katham
therefore; tasmāt
精进 精進
 1. jīngjìn
 2. jīngjìn
 3. jīngjìn
 1. Be Diligent
 2. diligence
 3. diligence; perseverance; vīrya
如是
 1. rúshì
 2. rúshì
 3. rúshì
 1. thus, so
 2. thus; evam
 3. of such a form; evaṃrūpa
near to; antike
 1. Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression.
 2. not; non-
 3. mo
rén person; manuṣya
 1. Thus
 2. thus; tathā
 3. like; iva
 4. suchness; tathatā
ér and; ca
 1. suǒ
 2. suǒ
 1. place; pradeśa
 2. that which; yad

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
阿鼻地狱 阿鼻地獄 196 Avīci Hell
阿迦腻吒 阿迦膩吒 97 Akaniṣṭha; Akanistha; Akaniṭṭha
薄伽梵 98 Bhagavat; Bhagavān; Bhagwan; Bhagawan
宝明 寶明 98 Ratnaprabhasa
北拘卢洲 北拘盧洲 98 Uttarakuru
不退转 不退轉 98
 1. never regress or change
 2. avaivartika; non-retrogression
慈氏 99 Maitreya
慈氏菩萨 慈氏菩薩 99 Maitreya
大劫 100 Maha-Kalpa
大涅盘 大涅槃 100 Mahaparinirvana
大铁围山 大鐵圍山 100 Great Iron Ring Mountain; Great Iron Enclosing Mountain
大乘理趣六波罗蜜多经 大乘理趣六波羅蜜多經 68
 1. Sutra on the Mahayana Practice of the Six Perfections
 2. The sūtra on the Mahāyāna Practice of the Six Perfections
地狱 地獄 100
 1. a hell
 2. hell
 3. Hell; Hell Realms; Naraka
东胜身洲 東勝身洲 100 Purva-videha; Purvavideha; Pubbavideha
东方 東方 100
 1. Asia; the Orient
 2. the eastern direction
 3. Dongfang
102
 1. Sanskrit
 2. Brahma
 3. India
 4. pure; sacred
 5. Fan
 6. Buddhist
 7. Brahman
法身 70
 1. Dharma body
 2. Dharma Body
法王 102
 1. King of the Law; Dharma King
 2. Dharmaraja (Thailand)
 3. Dharma King
 4. Dharmaraja; Dharma King
广南 廣南 103 Guangnan
罽賓国 罽賓國 106 Kashmir
妙法 109
 1. Wondrous Dharma
 2. the wonderful Dharma; the wonderful truth; saddharma; the Dharma; the teachings of the Buddha
妙高山 109 Mount Sumeru; Mount Meru
魔怨 109 Māra
涅槃 110
 1. Nirvana
 2. nirvana
 3. Final Nirvana; Nirvana; Nirvāṇa; Nibbāna
如来 如來 114
 1. Tathagata
 2. Tathagata
 3. Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One
身口意业 身口意業 115 the Three Karmas; physical, verbal, and mental karma
三藏 115
 1. San Zang
 2. Buddhist Canon
 3. Tripitaka; Tripiṭaka; Tipitaka
舍利弗 115 Sariputra; Sariputta
声闻 聲聞 115
 1. sravaka
 2. sravaka; a distinguished disciple of the Buddha
释梵 釋梵 115 Sakra and Brahma; Śakra and Brahmā
世尊 115
 1. World-Honored One
 2. World-Honored One; Bhagavat; lokanātha
四洲 115 Four Continents
天命 116 tianming; Mandate of Heaven
五趣 119 Five Realms
无喻 無喻 119 without compare; anopama; anupama
无诸 無諸 119 Wu Zhu
西牛货洲 西牛貨洲 120 Apara-godaniya; Aparagodana; Aparagodaniya
西北方 120 northwest; northwestern
至大 122 Zhida reign
智人 122 Homo sapiens
中说 中說 122 Zhong Shuo
总持自在 總持自在 122 Dharanisvara

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 227.

Simplified Traditional Pinyin English
爱乐 愛樂 195 love and joy
爱语 愛語 195
 1. loving words
 2. kind words
爱念 愛念 195 to miss
安隐 安隱 196
 1. tranquil
 2. Kshama; Kṣama; Kṣema
阿耨多罗三藐三菩提 阿耨多羅三藐三菩提 196 anuttara-samyak-sambodhi; anuttara samyaksaṃbodhi; anuttarasamyaksaṃbodhi; unsurpassed complete perfect enlightenment
安忍 196
 1. Patience
 2. to bear adversity with calmness
 3. Abiding Patience
 4. tolerance
阿僧祇劫 196 an asankhyeya kalpa
八大 98 eight great
八正 98 Noble Eightfold Path; Eightfold Noble Way
白佛 98 to address the Buddha
白月 98 first half of the month; śuklapakṣa
拔济 拔濟 98 to save; to rescue
报身 報身 98 sambhogakaya; enjoyment body; reward body
彼岸 98
 1. the other shore
 2. the other shore
遍十方 98 pervading all directions
遍满 遍滿 98 to fill; paripūrṇa
波罗蜜多 波羅蜜多 98 paramita; perfection
般若 98
 1. Prajna Wisdom
 2. prajna
 3. prajna; prajñā; paññā; great wisdom
 4. Prajñā
般若波罗蜜多 般若波羅蜜多 98 prajnaparamita; prajñāpāramitā; perfection of the highest form of wisdom
不净 不淨 98 Impurity; dirty; filthy
不善 98 akuśala; akusala; unvirtuous; unwholesome; inauspicious
不惜身命 98 willingness to give up one's own life
不生 98
 1. nonarising; not produced; without origination; anutpada
 2. nonarising; anutpāda
布施 98
 1. generosity
 2. dana; giving; generosity
布施波罗蜜多 布施波羅蜜多 98 dāna-pāramitā; the paramita of generosity
不思议力 不思議力 98 unimaginable power
禅波罗蜜 禪波羅蜜 99 dhyana-paramita; the paramita of meditative concentration
刹那 剎那 99
 1. ksana
 2. kṣaṇa; an instant
禅定 禪定 99
 1. meditative concentration
 2. meditative concentration; meditation
 3. to meditate
尘数 塵數 99 as numerous as dust particles
成佛 99
 1. Attaining Buddhahood
 2. to become a Buddha
成正觉 成正覺 99 to become a Buddha
持戒 99
 1. to uphold precepts
 2. morality; to uphold precepts
船筏 99 a raft
初地 99 the first ground
出世间 出世間 99 transcendental world; lokottara
次复 次復 99 afterwards; then
慈心 99 compassion; a compassionate mind
大般涅槃 100 mahāparinirvāṇa
大慈大悲 100
 1. great compassion and great loving-kindness
 2. great mercy and great compassion
大菩提 100 great enlightenment; supreme bodhi
大悲 100 mahākaruṇā; great compassion
地水火风 地水火風 100 Earth, Water, Fire and Wind
谛观 諦觀 100
 1. to observe closely
 2. Chegwan
东方世界 東方世界 100 Eastern Pure Land
独觉 獨覺 100 Pratyeka-Buddha; Pratyekabuddha
度生 100 to save beings
二乘 195 the two vehicles
二心 195 two minds
二种 二種 195 two kinds
而作是念 195 made within himself the following reflection
发阿耨多罗三藐三菩提心 發阿耨多羅三藐三菩提心 102 aspiration to attain supreme perfect enlightenment
法难 法難 102 persecution of Buddhism
发菩提心 發菩提心 102 bodhicittotpāda; initiate the bodhi mind
法界 102
 1. Dharma Realm
 2. a dharma realm; dharmadhatu
 3. tathatā; suchness; inherent nature; true nature; tathata
梵行 102
 1. brahmacarya; pure practices; religious life
 2. Brahmin; Brahman
梵音 102
 1. Heavenly Sound
 2. the sound of Buddhist chanting
 3. Brahma's voice
 4. the voices of Buddhas and bodhisattvas
非情 102 non-sentient object
粪秽 糞穢 102 dirt; excrement and filth
佛如来 佛如來 102 Buddha Tathāgatas
佛语 佛語 102
 1. Buddha Talk
 2. buddhavacana; the words of the Buddha
佛顶 佛頂 102 Buddha crown; usnisa
佛果 102
 1. Buddhahood
 2. Foguo
佛舍利 102 Buddha relics
佛身 102
 1. Buddha's Body
 2. buddhakaya; Buddha-body
福德 102
 1. Fortune and Virtue
 2. Merit and Virtue
 3. merit earned; reward; good fortune and good moral conduct
福智 102
 1. Fortune and Wisdom
 2. merit and wisdom
根境 103 the field of a sense organ; the objects of the sense organs
根尘 根塵 103 the six roots and the six dusts
功德无量 功德無量 103 boundless merit
广说 廣說 103 to explain; to teach
果位 103 stage of reward; stage of attainment
毫相 104 urna
护世 護世 104 protectors of the world
欢喜踊跃 歡喜踊躍 104 leaped up with joy
化现 化現 104 a incarnation
迴向 104 to transfer merit; to dedicate; pariṇāmanā
火宅 104
 1. burning house
 2. the parable of the burning house
即从座起 即從座起 106 He rose from his seat
见者 見者 106 observer; draṣṭṛ
积集 積集 106 saṃcaya; collection; gathering; accumulation; heap
净戒 淨戒 106
 1. Pure Precepts
 2. perfect observance
 3. Jing Jie
精进波罗蜜 精進波羅蜜 106 virya-paramita; the paramita of diligence
精进力 精進力 106 unfailing progress; vīryabala
静虑 靜慮 106
 1. Quiet Contemplation
 2. dhyana; calm contemplation
卷第七 106 scroll 7
觉支 覺支 106 aid to enlightenment; branch of enlightenment; aspect of enlightenment; bodhyaṅga; bojjyanga
具足 106
 1. Completeness
 2. complete; accomplished
 3. Purāṇa
苦行 107
 1. austerity
 2. ascetism; tapas
来生 來生 108 later rebirths; subsequent births
乐修 樂修 108 joyful cultivation
利乐有情 利樂有情 108
 1. To Bring Benefit and Joy to Sentient Beings
 2. to give joy to sentient beings
量等 108 the body of the Tathāgata is equal to all conditions and unconditioned phenomena
六波罗蜜 六波羅蜜 108 six pāramitas; six perfections
利行 108
 1. Beneficial Deeds
 2. altruism
 3. altruism
密云弥布 密雲彌布 109 a dense cloud spreads
灭谛 滅諦 109 the truth of the cessation of suffering; the noble truth of the extinction of suffering
灭智 滅智 109 understanding of the extinction of suffering; understanding of the third of the four noble truths
摩诃萨 摩訶薩 109
 1. mahasattva
 2. mahāsattva; mohasattva; a great being
难作能作 難作能作 110 does what is difficult to do
那庾多 110 nayuta; a huge number
能行 110 ability to act
念住 110 a foundation of mindfulness
念处 念處 110 smṛtyupasthāna; satipaṭṭhāna; smrtyupasthana; satipatthana; foundation of mindfulness
偏袒右肩 112 bared his right shoulder
辟支佛 112 Pratyeka-Buddha; Pratyekabuddha
菩萨摩诃萨 菩薩摩訶薩 112 bodhisattva mahāsattva
菩萨行 菩薩行 112 bodhisattva-caryā; bodhisattva-carita; bodhisattva practice; actions of bodhisattvas
菩提树 菩提樹 80
 1. Bodhedrum magazine
 2. Bodhi Tree
 3. bodhi tree
菩提心 112
 1. bodhi mind
 2. bodhicitta; aspiration to enlightenment
七觉 七覺 113 seven factors of enlightenment; seven aids to enlightenment; seven branches of enlightenment; seven aspects of enlightenment; seven bodhyaṅga
勤行 113 diligent practice
勤修 113 cultivated; caritāvin
人天 114
 1. humans and devas
 2. people and devas; all living things
肉髻 114 usnisa
如法 114 In Accord With
汝今谛听 汝今諦聽 114 pay attention closely
如梦 如夢 114 like in a dream
如如 114
 1. Thusness
 2. tathatā; suchness; inherent nature; true nature
三阿僧企耶 115 the three Asankhyeya kalpas; the three Kalpas; the three Asankya-kalpas
三解脱门 三解脫門 115 the three doors of deliverance; the three gates of liberation
三千大千世界 115 Three Thousandfold World System; trisāhasramahāsāhasralokadhātu; a great chiliocosm; trichiliocosm; the cosmos
三乘 115
 1. Three Vehicles
 2. three vehicles; triyāna; triyana
三涂 三塗 115
 1. the three evil rebirths; the three evil realms
 2. the three evil states of existence
三无数劫 三無數劫 115 the three Asankhyeya kalpas; the three Kalpas; the three Asankya-kalpas
三业 三業 115 three types of karma; three actions
三摩地 115 samadhi; concentrated meditation; mental concentration
色界 115
 1. realm of form; rupadhatu
 2. dwelling in the realm of form; rūpāvacara
善男子 115
 1. good men
 2. a good man; a son of a noble family
善女人 115
 1. good women
 2. a good woman; a daughter of a noble family
善神 115 benevolent spirits
善说 善說 115 well expounded
山王 115 the highest peak
善法 115
 1. a wholesome dharma
 2. a wholesome teaching
善根 115
 1. Wholesome Roots
 2. virtuous roots; wholesome roots; kuśalamūla
善思 115 thoughtfulness; wholesome thinking
善业 善業 115 wholesome acts; good actions
奢摩他 115 śamatha; medatative concentration
身坏命终 身壞命終 115 the break-up of the body, after death
深义 深義 115 deep meaning
胜果 勝果 115 the wonderful fruit; the surpassing fruit
胜行 勝行 115 distinguished actions
胜义空 勝義空 115 transcendental emptiness; unsurpassed emptiness
身命 115 body and life
什深 甚深 115 very profound; what is deep
神足 115 teleportation; ṛddyabhijṇa
摄受 攝受 115
 1. to receive, take in
 2. to protect; to uphold; received and taken care of; kindness
十地 115 Ten Grounds of Bodhisattva Path; Ten Grounds; the ten grounds of the bodhisattva path; daśabhūmi
十善业 十善業 115 ten wholesome kinds of karma
实智 實智 115
 1. knowledge of reality
 2. true wisdom
十善 115 the ten virtues
受记 受記 115
 1. a prediction; vyakarana
 2. to receive a prediction
四摄 四攝 115 Four Means of Embracing; the four means of embracing
俗谛 俗諦 115 saṃvṛtisatya; conventional truth; relative truth mundane truth
窣堵波 115 a stupa
所以者何 115 Why is that?
所行 115 actions; practice
塔庙 塔廟 116 stūpas; pagodas
檀波罗蜜 檀波羅蜜 116 dana-paramita; the paramita of generosity
贪恚癡 貪恚癡 116 desire, anger, and ignorance
调伏 調伏 116
 1. to subdue
 2. tame; to mediate between physical, verbal, and mental karma and overcome evil
退转 退轉 116 parihāṇi; to regress; to degenerate
往诣 往詣 119 to go to; upagam
未曾有 119
 1. Never Before
 2. never before seen; abdhutadharma
未度者 119 people who have not yet transcended
为鬼所着 為鬼所著 119 seized by a ghost
为器 為器 119 a fit vessel [to receive the teachings]
为欲满足六波罗蜜 為欲滿足六波羅蜜 119 I exerted myself to fulfil the six Perfections
未来际 未來際 119 the limit of the future
我空 119 empty of a permanent ego; empty of self
五根 119 pañcendriya; five sense organs; five senses
五力 119 pañcabala; the five powers
无生法忍 無生法忍 119
 1. Tolerance of Non-Arising Dharmas
 2. patient acceptance in the truth of no rebirth
五通 119 five supernatural powers; pañca-abhijnā
无量劫 無量劫 119 innumerable kalpas; uncountable eons
无念 無念 119
 1. No Thought
 2. free from thought
 3. no thought
 4. tathatā
无上菩提 無上菩提 119
 1. Supreme Bodhi
 2. samyaksaṃbodhi; unsurpassed complete perfect enlightenment; supreme bodhi
无上智 無上智 119 unsurpassed wisdom
无生 無生 119
 1. No-Birth
 2. anutpāda; unproduced; non-arising
无数劫 無數劫 119 innumerable kalpas
无相 無相 119
 1. Formless
 2. animitta; signlessness; without an appearance
无学 無學 119
 1. aśaikṣa; asekha; an adept
 2. Muhak
现生 現生 120 the present life
相分 120 an idea; a form
险难 險難 120 difficulty
邪见 邪見 120 mistaken view; wrong view; perverse view; mithyadrsti
懈倦 120 tired
心不退转 心不退轉 120 my mind did not swerve from its aim
行愿 行願 120
 1. Act on Your Vows
 2. cultivation and vows
行住坐卧 行住坐臥 120
 1. walking, standing, sitting, and lying down
 2. etiquette in the four postures
行法 120 cultivation method
形寿 形壽 120 lifespan
修证 修證 120 cultivation and realization
学无学 學無學 120 one who is still studying and one who has completed their study
言教 121 ability to understand etymology and usage of words; nirukti
厌离 厭離 121 to give up in disgust
一大劫 121 one great kalpa
意业 意業 121 mental karma; actions; deeds
一劫 121
 1. one kalpa
 2. one kalpa
一切声 一切聲 121 every sound
一切有情 121
 1. all living beings
 2. all sentient beings
一切众生 一切眾生 121
 1. all sentient beings
 2. all beings
一切诸佛 一切諸佛 121 all Buddhas
一生补处 一生補處 121 ekajatipratibuddha; a being that will become a Buddha in this life
勇猛精进 勇猛精進 121 bold advance
右膝着地 右膝著地 121 placing the right knee on the ground
有相 121 having form
右旋 121 to circumambulate in a clockwise direction
有漏 121 having flow; tainted; affliction; vexation; defilement; āsrava
怨亲平等 怨親平等 121
 1. to treat friend and foe alike
 2. hate and affection are equal
圆满具足 圓滿具足 121 round ritual area; mandala
缘生 緣生 121 dependent origination; conditioned origination; dependent arising
踰缮那 踰繕那 121 yojana
正断 正斷 122 letting go
正观 正觀 122 right observation
正见 正見 122
 1. Right View
 2. right understanding; right view
智慧第一 122 Foremost in Wisdom
种智 種智 122 knowledge of the seed or cause of all phenomena
种种神通 種種神通 122 many kinds of supernatural powers
诸佛 諸佛 122 Buddhas; all Buddhas
诸菩萨 諸菩薩 122 bodhisattvas
诸世间 諸世間 122 worlds; all worlds
诸天 諸天 122 devas
诸相 諸相 122 all appearances; all characteristics
诸众生 諸眾生 122 all beings
最上乘 122 the supreme vehicle
最胜 最勝 122
 1. jina; conqueror
 2. supreme; uttara
 3. Uttara