Glossary and Vocabulary for Gaṇḍavyūhasūtra 大方廣佛華嚴經, Scroll 30

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 53 一切 yīqiè temporary 離一切著
2 53 一切 yīqiè the same 離一切著
3 51 色身 sè shēn Physical Body 以如幻願而現色身
4 51 色身 sè shēn the physical body; rupakaya 以如幻願而現色身
5 44 shēn human body; torso 具淨法身
6 44 shēn Kangxi radical 158 具淨法身
7 44 shēn self 具淨法身
8 44 shēn life 具淨法身
9 44 shēn an object 具淨法身
10 44 shēn a lifetime 具淨法身
11 44 shēn moral character 具淨法身
12 44 shēn status; identity; position 具淨法身
13 44 shēn pregnancy 具淨法身
14 44 juān India 具淨法身
15 44 shēn body; kāya 具淨法身
16 40 xīn heart [organ] 非身心身
17 40 xīn Kangxi radical 61 非身心身
18 40 xīn mind; consciousness 非身心身
19 40 xīn the center; the core; the middle 非身心身
20 40 xīn one of the 28 star constellations 非身心身
21 40 xīn heart 非身心身
22 40 xīn emotion 非身心身
23 40 xīn intention; consideration 非身心身
24 40 xīn disposition; temperament 非身心身
25 40 xīn citta; thinking; thought; mind; mentality 非身心身
26 33 菩薩 púsà bodhisattva 時有守護菩薩法堂羅剎鬼王
27 33 菩薩 púsà bodhisattva 時有守護菩薩法堂羅剎鬼王
28 33 菩薩 púsà bodhisattva 時有守護菩薩法堂羅剎鬼王
29 33 chéng a city; a town 有主城神名曰寶眼
30 33 chéng a city wall 有主城神名曰寶眼
31 33 chéng to fortify 有主城神名曰寶眼
32 33 chéng a fort; a citadel 有主城神名曰寶眼
33 33 chéng city; nagara 有主城神名曰寶眼
34 33 yìng to answer; to respond 汝應善巧守護心城
35 33 yìng to confirm; to verify 汝應善巧守護心城
36 33 yìng to be worthy of; to correspond to; suitable 汝應善巧守護心城
37 33 yìng to accept 汝應善巧守護心城
38 33 yìng to permit; to allow 汝應善巧守護心城
39 33 yìng to echo 汝應善巧守護心城
40 33 yìng to handle; to deal with 汝應善巧守護心城
41 33 yìng Ying 汝應善巧守護心城
42 31 xiàn to appear; to manifest; to become visible 以如幻業而現化身
43 31 xiàn at present 以如幻業而現化身
44 31 xiàn existing at the present time 以如幻業而現化身
45 31 xiàn cash 以如幻業而現化身
46 31 xiàn to manifest; prādur 以如幻業而現化身
47 31 xiàn to manifest; prādur 以如幻業而現化身
48 31 xiàn the present time 以如幻業而現化身
49 30 Qi 觀其狀貌
50 30 wèi to call 謂不貪一切生死境界
51 30 wèi to discuss; to comment on; to speak of; to tell about 謂不貪一切生死境界
52 30 wèi to speak to; to address 謂不貪一切生死境界
53 30 wèi to treat as; to regard as 謂不貪一切生死境界
54 30 wèi introducing a condition situation 謂不貪一切生死境界
55 30 wèi to speak to; to address 謂不貪一切生死境界
56 30 wèi to think 謂不貪一切生死境界
57 30 wèi for; is to be 謂不貪一切生死境界
58 30 wèi to make; to cause 謂不貪一切生死境界
59 30 wèi principle; reason 謂不貪一切生死境界
60 30 wèi Wei 謂不貪一切生死境界
61 29 to go; to 普於十方而化現身
62 29 to rely on; to depend on 普於十方而化現身
63 29 Yu 普於十方而化現身
64 29 a crow 普於十方而化現身
65 29 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 我當云何方便得見此善知識
66 29 děi to want to; to need to 我當云何方便得見此善知識
67 29 děi must; ought to 我當云何方便得見此善知識
68 29 de 我當云何方便得見此善知識
69 29 de infix potential marker 我當云何方便得見此善知識
70 29 to result in 我當云何方便得見此善知識
71 29 to be proper; to fit; to suit 我當云何方便得見此善知識
72 29 to be satisfied 我當云何方便得見此善知識
73 29 to be finished 我當云何方便得見此善知識
74 29 děi satisfying 我當云何方便得見此善知識
75 29 to contract 我當云何方便得見此善知識
76 29 to hear 我當云何方便得見此善知識
77 29 to have; there is 我當云何方便得見此善知識
78 29 marks time passed 我當云何方便得見此善知識
79 29 obtain; attain; prāpta 我當云何方便得見此善知識
80 28 善知識 shànzhīshi Dharma Friends; kalyāṇamitra; kalyāṇamitta; kalyanamitra 我當云何方便得見此善知識
81 28 self 我當云何方便得見此善知識
82 28 [my] dear 我當云何方便得見此善知識
83 28 Wo 我當云何方便得見此善知識
84 28 self; atman; attan 我當云何方便得見此善知識
85 28 ga 我當云何方便得見此善知識
86 27 common; general; popular; everywhere; universal; extensive 普於十方而化現身
87 27 Prussia 普於十方而化現身
88 27 Pu 普於十方而化現身
89 27 equally; impartially; universal; samanta 普於十方而化現身
90 25 wéi to act as; to serve 何等為十
91 25 wéi to change into; to become 何等為十
92 25 wéi to be; is 何等為十
93 25 wéi to do 何等為十
94 25 wèi to support; to help 何等為十
95 25 wéi to govern 何等為十
96 25 wèi to be; bhū 何等為十
97 24 ér Kangxi radical 126 以如幻業而現化身
98 24 ér as if; to seem like 以如幻業而現化身
99 24 néng can; able 以如幻業而現化身
100 24 ér whiskers on the cheeks; sideburns 以如幻業而現化身
101 24 ér to arrive; up to 以如幻業而現化身
102 23 to use; to grasp 以如幻業而現化身
103 23 to rely on 以如幻業而現化身
104 23 to regard 以如幻業而現化身
105 23 to be able to 以如幻業而現化身
106 23 to order; to command 以如幻業而現化身
107 23 used after a verb 以如幻業而現化身
108 23 a reason; a cause 以如幻業而現化身
109 23 Israel 以如幻業而現化身
110 23 Yi 以如幻業而現化身
111 23 use; yogena 以如幻業而現化身
112 23 無量 wúliàng immeasurable; unlimited 無量城神眷屬圍遶
113 23 無量 wúliàng immeasurable 無量城神眷屬圍遶
114 23 無量 wúliàng immeasurable; aparimāṇa 無量城神眷屬圍遶
115 23 無量 wúliàng Atula 無量城神眷屬圍遶
116 20 zhōng middle 於虛空中而現其身
117 20 zhōng medium; medium sized 於虛空中而現其身
118 20 zhōng China 於虛空中而現其身
119 20 zhòng to hit the mark 於虛空中而現其身
120 20 zhōng midday 於虛空中而現其身
121 20 zhōng inside 於虛空中而現其身
122 20 zhōng during 於虛空中而現其身
123 20 zhōng Zhong 於虛空中而現其身
124 20 zhōng intermediary 於虛空中而現其身
125 20 zhōng half 於虛空中而現其身
126 20 zhòng to reach; to attain 於虛空中而現其身
127 20 zhòng to suffer; to infect 於虛空中而現其身
128 20 zhòng to obtain 於虛空中而現其身
129 20 zhòng to pass an exam 於虛空中而現其身
130 20 zhōng middle 於虛空中而現其身
131 19 Kangxi radical 71 住無所住
132 19 to not have; without 住無所住
133 19 mo 住無所住
134 19 to not have 住無所住
135 19 Wu 住無所住
136 19 mo 住無所住
137 18 jiàn to see 我當云何方便得見此善知識
138 18 jiàn opinion; view; understanding 我當云何方便得見此善知識
139 18 jiàn indicates seeing, hearing, meeting, etc 我當云何方便得見此善知識
140 18 jiàn refer to; for details see 我當云何方便得見此善知識
141 18 jiàn to listen to 我當云何方便得見此善知識
142 18 jiàn to meet 我當云何方便得見此善知識
143 18 jiàn to receive (a guest) 我當云何方便得見此善知識
144 18 jiàn let me; kindly 我當云何方便得見此善知識
145 18 jiàn Jian 我當云何方便得見此善知識
146 18 xiàn to appear 我當云何方便得見此善知識
147 18 xiàn to introduce 我當云何方便得見此善知識
148 18 jiàn view; perception; dṛṣṭi; diṭṭhi 我當云何方便得見此善知識
149 18 jiàn seeing; observing; darśana 我當云何方便得見此善知識
150 18 善男子 shàn nánzi good men 善男子
151 18 善男子 shàn nánzi a good man; a son of a noble family 善男子
152 17 suǒ a few; various; some 住無所住
153 17 suǒ a place; a location 住無所住
154 17 suǒ indicates a passive voice 住無所住
155 17 suǒ an ordinal number 住無所住
156 17 suǒ meaning 住無所住
157 17 suǒ garrison 住無所住
158 17 suǒ place; pradeśa 住無所住
159 17 néng can; able 謂普能出生一切如來諸方便海
160 17 néng ability; capacity 謂普能出生一切如來諸方便海
161 17 néng a mythical bear-like beast 謂普能出生一切如來諸方便海
162 17 néng energy 謂普能出生一切如來諸方便海
163 17 néng function; use 謂普能出生一切如來諸方便海
164 17 néng talent 謂普能出生一切如來諸方便海
165 17 néng expert at 謂普能出生一切如來諸方便海
166 17 néng to be in harmony 謂普能出生一切如來諸方便海
167 17 néng to tend to; to care for 謂普能出生一切如來諸方便海
168 17 néng to reach; to arrive at 謂普能出生一切如來諸方便海
169 17 néng to be able; śak 謂普能出生一切如來諸方便海
170 17 néng skilful; pravīṇa 謂普能出生一切如來諸方便海
171 17 zhòng many; numerous 謂集眾善法以覆其上
172 17 zhòng masses; people; multitude; crowd 謂集眾善法以覆其上
173 17 zhòng general; common; public 謂集眾善法以覆其上
174 16 三昧 sānmèi samadhi 菩薩成就十種三昧
175 16 三昧 sānmèi samādhi; concentrated meditation; mental concentration 菩薩成就十種三昧
176 15 如來 rúlái Tathagata 謂普攝一切三世如來諸大願海
177 15 如來 Rúlái Tathagata 謂普攝一切三世如來諸大願海
178 15 如來 rúlái Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One 謂普攝一切三世如來諸大願海
179 15 bǎo a treasure; a valuable item 有主城神名曰寶眼
180 15 bǎo treasured; cherished 有主城神名曰寶眼
181 15 bǎo a jewel; gem 有主城神名曰寶眼
182 15 bǎo precious 有主城神名曰寶眼
183 15 bǎo noble 有主城神名曰寶眼
184 15 bǎo an imperial seal 有主城神名曰寶眼
185 15 bǎo a unit of currency 有主城神名曰寶眼
186 15 bǎo Bao 有主城神名曰寶眼
187 15 bǎo jewel; gem; treasure; ratna 有主城神名曰寶眼
188 15 bǎo jewel; gem; mani 有主城神名曰寶眼
189 14 lìng to make; to cause to be; to lead 令生歡喜
190 14 lìng to issue a command 令生歡喜
191 14 lìng rules of behavior; customs 令生歡喜
192 14 lìng an order; a command; an edict; a decree; a statute 令生歡喜
193 14 lìng a season 令生歡喜
194 14 lìng respected; good reputation 令生歡喜
195 14 lìng good 令生歡喜
196 14 lìng pretentious 令生歡喜
197 14 lìng a transcending state of existence 令生歡喜
198 14 lìng a commander 令生歡喜
199 14 lìng a commanding quality; an impressive character 令生歡喜
200 14 lìng lyrics 令生歡喜
201 14 lìng Ling 令生歡喜
202 14 lìng instruction by a teacher; adhīṣṭa 令生歡喜
203 14 清淨 qīngjìng peaceful; quiet; tranquil; pure 謂恒勤修習增長普賢清淨行願
204 14 清淨 qīngjìng peaceful; quiet; tranquil 謂恒勤修習增長普賢清淨行願
205 14 清淨 qīngjìng concise 謂恒勤修習增長普賢清淨行願
206 14 清淨 qīngjìng simple and clear; concise 謂恒勤修習增長普賢清淨行願
207 14 清淨 qīngjìng pure and clean 謂恒勤修習增長普賢清淨行願
208 14 清淨 qīngjìng purity 謂恒勤修習增長普賢清淨行願
209 14 清淨 qīngjìng pure; cleansed; purified of defiling illusion; visuddhi 謂恒勤修習增長普賢清淨行願
210 14 zhù to dwell; to live; to reside 住無所住
211 14 zhù to stop; to halt 住無所住
212 14 zhù to retain; to remain 住無所住
213 14 zhù to lodge at [temporarily] 住無所住
214 14 zhù verb complement 住無所住
215 14 zhù attaching; abiding; dwelling on 住無所住
216 14 莊嚴 zhuāngyán stately; solemn 種種瓔珞以為莊嚴
217 14 莊嚴 zhuāngyán Dignity 種種瓔珞以為莊嚴
218 14 莊嚴 zhuāngyán solemn, majestic 種種瓔珞以為莊嚴
219 14 莊嚴 zhuāngyán to adorn; to perfect 種種瓔珞以為莊嚴
220 13 tóng like; same; similar 與其同住
221 13 tóng to be the same 與其同住
222 13 tòng an alley; a lane 與其同住
223 13 tóng to do something for somebody 與其同住
224 13 tóng Tong 與其同住
225 13 tóng to meet; to gather together; to join with 與其同住
226 13 tóng to be unified 與其同住
227 13 tóng to approve; to endorse 與其同住
228 13 tóng peace; harmony 與其同住
229 13 tóng an agreement 與其同住
230 13 tóng same; sama 與其同住
231 13 tóng together; saha 與其同住
232 13 to leave; to depart; to go away; to part 離一切著
233 13 a mythical bird 離一切著
234 13 li; one of the eight divinatory trigrams 離一切著
235 13 a band or kerchief worn when a woman left home to be married 離一切著
236 13 chī a dragon with horns not yet grown 離一切著
237 13 a mountain ash 離一切著
238 13 vanilla; a vanilla-like herb 離一切著
239 13 to be scattered; to be separated 離一切著
240 13 to cut off 離一切著
241 13 to violate; to be contrary to 離一切著
242 13 to be distant from 離一切著
243 13 two 離一切著
244 13 to array; to align 離一切著
245 13 to pass through; to experience 離一切著
246 13 transcendence 離一切著
247 13 to avoid; to abstain from; viramaṇa 離一切著
248 13 héng constant; regular 謂恒勤修習增長普賢清淨行願
249 13 héng permanent; lasting; perpetual 謂恒勤修習增長普賢清淨行願
250 13 héng perseverance 謂恒勤修習增長普賢清淨行願
251 13 héng ordinary; common 謂恒勤修習增長普賢清淨行願
252 13 héng Constancy [hexagram] 謂恒勤修習增長普賢清淨行願
253 13 gèng crescent moon 謂恒勤修習增長普賢清淨行願
254 13 gèng to spread; to expand 謂恒勤修習增長普賢清淨行願
255 13 héng Heng 謂恒勤修習增長普賢清淨行願
256 13 héng Eternity 謂恒勤修習增長普賢清淨行願
257 13 héng eternal 謂恒勤修習增長普賢清淨行願
258 13 gèng Ganges 謂恒勤修習增長普賢清淨行願
259 13 十方 shí sāng The Ten Directions 普於十方而化現身
260 13 十方 shí fāng the ten directions 普於十方而化現身
261 13 to enter 入不思議解脫境界普賢行願品
262 13 Kangxi radical 11 入不思議解脫境界普賢行願品
263 13 radical 入不思議解脫境界普賢行願品
264 13 income 入不思議解脫境界普賢行願品
265 13 to conform with 入不思議解脫境界普賢行願品
266 13 to descend 入不思議解脫境界普賢行願品
267 13 the entering tone 入不思議解脫境界普賢行願品
268 13 to pay 入不思議解脫境界普賢行願品
269 13 to join 入不思議解脫境界普賢行願品
270 13 entering; praveśa 入不思議解脫境界普賢行願品
271 13 entered; attained; āpanna 入不思議解脫境界普賢行願品
272 13 光明 guāngmíng bright 放無量色普能顯示眾生心性清淨光明
273 13 光明 guāngmíng glorious; magnificent 放無量色普能顯示眾生心性清淨光明
274 13 光明 guāngmíng light 放無量色普能顯示眾生心性清淨光明
275 13 光明 guāngmíng having hope 放無量色普能顯示眾生心性清淨光明
276 13 光明 guāngmíng unselfish 放無量色普能顯示眾生心性清淨光明
277 13 光明 guāngmíng frank; open and honest 放無量色普能顯示眾生心性清淨光明
278 13 光明 guāngmíng to shine; to illuminate; to reflect 放無量色普能顯示眾生心性清淨光明
279 13 光明 guāngmíng Kōmyō 放無量色普能顯示眾生心性清淨光明
280 13 光明 guāngmíng Brightness 放無量色普能顯示眾生心性清淨光明
281 13 光明 guāngmíng brightness; flame 放無量色普能顯示眾生心性清淨光明
282 13 眾生 zhòngshēng all living things 普攝眾生故
283 13 眾生 zhòngshēng living things other than people 普攝眾生故
284 13 眾生 zhòngshēng sentient beings 普攝眾生故
285 13 眾生 zhòngshēng beings; all living things; all sentient beings 普攝眾生故
286 13 color 放無量色清淨眾寶焰網光明
287 13 form; matter 放無量色清淨眾寶焰網光明
288 13 shǎi dice 放無量色清淨眾寶焰網光明
289 13 Kangxi radical 139 放無量色清淨眾寶焰網光明
290 13 countenance 放無量色清淨眾寶焰網光明
291 13 scene; sight 放無量色清淨眾寶焰網光明
292 13 feminine charm; female beauty 放無量色清淨眾寶焰網光明
293 13 kind; type 放無量色清淨眾寶焰網光明
294 13 quality 放無量色清淨眾寶焰網光明
295 13 to be angry 放無量色清淨眾寶焰網光明
296 13 to seek; to search for 放無量色清淨眾寶焰網光明
297 13 lust; sexual desire 放無量色清淨眾寶焰網光明
298 13 form; rupa 放無量色清淨眾寶焰網光明
299 12 yǎn eye 超諸世間一切眼境
300 12 yǎn eyeball 超諸世間一切眼境
301 12 yǎn sight 超諸世間一切眼境
302 12 yǎn the present moment 超諸世間一切眼境
303 12 yǎn an opening; a small hole 超諸世間一切眼境
304 12 yǎn a trap 超諸世間一切眼境
305 12 yǎn insight 超諸世間一切眼境
306 12 yǎn a salitent point 超諸世間一切眼境
307 12 yǎn a beat with no accent 超諸世間一切眼境
308 12 yǎn to look; to glance 超諸世間一切眼境
309 12 yǎn to see proof 超諸世間一切眼境
310 12 yǎn eye; cakṣus 超諸世間一切眼境
311 12 境界 jìngjiè border area; frontier 入不思議解脫境界普賢行願品
312 12 境界 jìngjiè place; area 入不思議解脫境界普賢行願品
313 12 境界 jìngjiè circumstances; situation 入不思議解脫境界普賢行願品
314 12 境界 jìngjiè field; domain; genre 入不思議解脫境界普賢行願品
315 12 境界 jìngjiè visaya; object; sphere; region; realm of objects; state 入不思議解脫境界普賢行願品
316 12 親近 qīnjìn to get close to 善財童子一心欲往親近佛母摩耶夫人
317 12 親近 qīnjìn a favored minister 善財童子一心欲往親近佛母摩耶夫人
318 12 親近 qīnjìn Be Close To 善財童子一心欲往親近佛母摩耶夫人
319 12 zhī to go 如是之人
320 12 zhī to arrive; to go 如是之人
321 12 zhī is 如是之人
322 12 zhī to use 如是之人
323 12 zhī Zhi 如是之人
324 12 諸佛 zhū fó Buddhas; all Buddhas 即時獲得微細觀察諸佛境界無邊正智
325 12 suí to follow 隨應給施一切眾生
326 12 suí to listen to 隨應給施一切眾生
327 12 suí to submit to; to comply with 隨應給施一切眾生
328 12 suí to be obsequious 隨應給施一切眾生
329 12 suí 17th hexagram 隨應給施一切眾生
330 12 suí let somebody do what they like 隨應給施一切眾生
331 12 suí to resemble; to look like 隨應給施一切眾生
332 11 jìng clean 唯是普賢淨目所見
333 11 jìng no surplus; net 唯是普賢淨目所見
334 11 jìng pure 唯是普賢淨目所見
335 11 jìng tranquil 唯是普賢淨目所見
336 11 jìng cold 唯是普賢淨目所見
337 11 jìng to wash; to clense 唯是普賢淨目所見
338 11 jìng role of hero 唯是普賢淨目所見
339 11 jìng to remove sexual desire 唯是普賢淨目所見
340 11 jìng bright and clean; luminous 唯是普賢淨目所見
341 11 jìng clean; pure 唯是普賢淨目所見
342 11 jìng cleanse 唯是普賢淨目所見
343 11 jìng cleanse 唯是普賢淨目所見
344 11 jìng Pure 唯是普賢淨目所見
345 11 jìng vyavadāna; purification; cleansing 唯是普賢淨目所見
346 11 jìng śuddha; cleansed; clean; pure 唯是普賢淨目所見
347 11 jìng viśuddhi; purity 唯是普賢淨目所見
348 11 huàn a fantasy; an illusion 以如幻業而現化身
349 11 huàn to delude; to decieve 以如幻業而現化身
350 11 huàn to conjuure; to transform by magic 以如幻業而現化身
351 11 huàn illusion; māyā 以如幻業而現化身
352 11 yòu Kangxi radical 29 又得善知識常轉一切如來法輪三昧
353 11 yuàn to hope; to wish; to desire 入不思議解脫境界普賢行願品
354 11 yuàn hope 入不思議解脫境界普賢行願品
355 11 yuàn to be ready; to be willing 入不思議解脫境界普賢行願品
356 11 yuàn to ask for; to solicit 入不思議解脫境界普賢行願品
357 11 yuàn a vow 入不思議解脫境界普賢行願品
358 11 yuàn diligent; attentive 入不思議解脫境界普賢行願品
359 11 yuàn to prefer; to select 入不思議解脫境界普賢行願品
360 11 yuàn to admire 入不思議解脫境界普賢行願品
361 11 yuàn a vow; pranidhana 入不思議解脫境界普賢行願品
362 11 世間 shìjiān world; the human world 此善知識遠離世間
363 11 世間 shìjiān world 此善知識遠離世間
364 11 世間 shìjiān world; loka 此善知識遠離世間
365 11 受生 shòushēng to be reborn 現三世佛受生次第
366 11 受生 shòushēng natural disposition 現三世佛受生次第
367 11 shí time; a point or period of time 善財童子作是念時
368 11 shí a season; a quarter of a year 善財童子作是念時
369 11 shí one of the 12 two-hour periods of the day 善財童子作是念時
370 11 shí fashionable 善財童子作是念時
371 11 shí fate; destiny; luck 善財童子作是念時
372 11 shí occasion; opportunity; chance 善財童子作是念時
373 11 shí tense 善財童子作是念時
374 11 shí particular; special 善財童子作是念時
375 11 shí to plant; to cultivate 善財童子作是念時
376 11 shí an era; a dynasty 善財童子作是念時
377 11 shí time [abstract] 善財童子作是念時
378 11 shí seasonal 善財童子作是念時
379 11 shí to wait upon 善財童子作是念時
380 11 shí hour 善財童子作是念時
381 11 shí appropriate; proper; timely 善財童子作是念時
382 11 shí Shi 善財童子作是念時
383 11 shí a present; currentlt 善財童子作是念時
384 11 shí time; kāla 善財童子作是念時
385 11 shí at that time; samaya 善財童子作是念時
386 10 fàng to put; to place 放無量色清淨眾寶焰網光明
387 10 fàng to release; to free; to liberate 放無量色清淨眾寶焰網光明
388 10 fàng to dismiss 放無量色清淨眾寶焰網光明
389 10 fàng to feed a domesticated animal 放無量色清淨眾寶焰網光明
390 10 fàng to shoot; to light on fire 放無量色清淨眾寶焰網光明
391 10 fàng to expand; to enlarge 放無量色清淨眾寶焰網光明
392 10 fàng to exile 放無量色清淨眾寶焰網光明
393 10 fàng to shelve; to set aside; to abandon 放無量色清淨眾寶焰網光明
394 10 fàng to act arbitrarily; to indulge 放無量色清淨眾寶焰網光明
395 10 fàng to open; to reveal fully 放無量色清淨眾寶焰網光明
396 10 fàng to emit; to send out; to issue 放無量色清淨眾寶焰網光明
397 10 fàng to appoint; to assign; to delegate 放無量色清淨眾寶焰網光明
398 10 fǎng according to 放無量色清淨眾寶焰網光明
399 10 fǎng to arrive at 放無量色清淨眾寶焰網光明
400 10 fǎng to copy; to imitate 放無量色清淨眾寶焰網光明
401 10 fàng dispatched; preṣita 放無量色清淨眾寶焰網光明
402 10 觀察 guānchá to observe; to look carefully 即時獲得微細觀察諸佛境界無邊正智
403 10 觀察 guānchá Surveillence Commissioner 即時獲得微細觀察諸佛境界無邊正智
404 10 觀察 guānchá clear perception 即時獲得微細觀察諸佛境界無邊正智
405 10 觀察 guānchá treflect; pratyavekṣate 即時獲得微細觀察諸佛境界無邊正智
406 10 廣大 guǎngdà vast; extensive 普照無邊廣大佛剎
407 10 廣大 guǎngdà with a wide scope; extensive content 普照無邊廣大佛剎
408 10 廣大 guǎngdà magnanimous; generous 普照無邊廣大佛剎
409 10 廣大 guǎngdà to expand 普照無邊廣大佛剎
410 10 廣大 guǎngdà vaipulya; vast; extended 普照無邊廣大佛剎
411 10 所有 suǒyǒu to belong to 所有諸相皆一相身
412 10 míng bright; luminous; brilliant 謂開引諸佛普智光明
413 10 míng Ming 謂開引諸佛普智光明
414 10 míng Ming Dynasty 謂開引諸佛普智光明
415 10 míng obvious; explicit; clear 謂開引諸佛普智光明
416 10 míng intelligent; clever; perceptive 謂開引諸佛普智光明
417 10 míng to illuminate; to shine 謂開引諸佛普智光明
418 10 míng consecrated 謂開引諸佛普智光明
419 10 míng to understand; to comprehend 謂開引諸佛普智光明
420 10 míng to explain; to clarify 謂開引諸佛普智光明
421 10 míng Souther Ming; Later Ming 謂開引諸佛普智光明
422 10 míng the world; the human world; the world of the living 謂開引諸佛普智光明
423 10 míng eyesight; vision 謂開引諸佛普智光明
424 10 míng a god; a spirit 謂開引諸佛普智光明
425 10 míng fame; renown 謂開引諸佛普智光明
426 10 míng open; public 謂開引諸佛普智光明
427 10 míng clear 謂開引諸佛普智光明
428 10 míng to become proficient 謂開引諸佛普智光明
429 10 míng to be proficient 謂開引諸佛普智光明
430 10 míng virtuous 謂開引諸佛普智光明
431 10 míng open and honest 謂開引諸佛普智光明
432 10 míng clean; neat 謂開引諸佛普智光明
433 10 míng remarkable; outstanding; notable 謂開引諸佛普智光明
434 10 míng next; afterwards 謂開引諸佛普智光明
435 10 míng positive 謂開引諸佛普智光明
436 10 míng Clear 謂開引諸佛普智光明
437 10 míng wisdom; knowledge; vidyā 謂開引諸佛普智光明
438 10 cháng Chang 謂常能禦捍煩惱惡友一切魔軍
439 10 cháng common; general; ordinary 謂常能禦捍煩惱惡友一切魔軍
440 10 cháng a principle; a rule 謂常能禦捍煩惱惡友一切魔軍
441 10 cháng eternal; nitya 謂常能禦捍煩惱惡友一切魔軍
442 10 hǎi the sea; a sea; the ocean 謂普能出生一切如來諸方便海
443 10 hǎi foreign 謂普能出生一切如來諸方便海
444 10 hǎi a large lake 謂普能出生一切如來諸方便海
445 10 hǎi a large mass 謂普能出生一切如來諸方便海
446 10 hǎi having large capacity 謂普能出生一切如來諸方便海
447 10 hǎi Hai 謂普能出生一切如來諸方便海
448 10 hǎi seawater 謂普能出生一切如來諸方便海
449 10 hǎi a field; an area 謂普能出生一切如來諸方便海
450 10 hǎi a large and barron area of land 謂普能出生一切如來諸方便海
451 10 hǎi a large container 謂普能出生一切如來諸方便海
452 10 hǎi sea; sāgara 謂普能出生一切如來諸方便海
453 10 一切如來 yīqiè rúlái all Tathagatas 謂普入一切如來道場
454 10 zuò to do 作如是念
455 10 zuò to act as; to serve as 作如是念
456 10 zuò to start 作如是念
457 10 zuò a writing; a work 作如是念
458 10 zuò to dress as; to be disguised as 作如是念
459 10 zuō to create; to make 作如是念
460 10 zuō a workshop 作如是念
461 10 zuō to write; to compose 作如是念
462 10 zuò to rise 作如是念
463 10 zuò to be aroused 作如是念
464 10 zuò activity; action; undertaking 作如是念
465 10 zuò to regard as 作如是念
466 10 zuò action; kāraṇa 作如是念
467 10 一切眾生 yīqiè zhòngshēng all sentient beings 謂大悲哀愍一切眾生
468 10 一切眾生 yīqiè zhòngshēng all beings 謂大悲哀愍一切眾生
469 10 諸菩薩 zhū púsà bodhisattvas 若諸菩薩具足圓滿此十種法
470 10 mother 願為一切菩薩之母
471 10 Kangxi radical 80 願為一切菩薩之母
472 10 female 願為一切菩薩之母
473 10 female elders; older female relatives 願為一切菩薩之母
474 10 parent; source; origin 願為一切菩薩之母
475 10 all women 願為一切菩薩之母
476 10 to foster; to nurture 願為一切菩薩之母
477 10 a large proportion of currency 願為一切菩薩之母
478 10 investment capital 願為一切菩薩之母
479 10 mother; maternal deity 願為一切菩薩之母
480 10 神變 shénbiàn a divine transformation; a miracle 念念示現普賢神變
481 9 chéng to finish; to complete; to accomplish; to succeed; to perfect 謂以大精進成辨一切助道之法
482 9 chéng to become; to turn into 謂以大精進成辨一切助道之法
483 9 chéng to grow up; to ripen; to mature 謂以大精進成辨一切助道之法
484 9 chéng to set up; to establish; to develop; to form 謂以大精進成辨一切助道之法
485 9 chéng a full measure of 謂以大精進成辨一切助道之法
486 9 chéng whole 謂以大精進成辨一切助道之法
487 9 chéng set; established 謂以大精進成辨一切助道之法
488 9 chéng to reache a certain degree; to amount to 謂以大精進成辨一切助道之法
489 9 chéng to reconcile 謂以大精進成辨一切助道之法
490 9 chéng to resmble; to be similar to 謂以大精進成辨一切助道之法
491 9 chéng composed of 謂以大精進成辨一切助道之法
492 9 chéng a result; a harvest; an achievement 謂以大精進成辨一切助道之法
493 9 chéng capable; able; accomplished 謂以大精進成辨一切助道之法
494 9 chéng to help somebody achieve something 謂以大精進成辨一切助道之法
495 9 chéng Cheng 謂以大精進成辨一切助道之法
496 9 chéng Become 謂以大精進成辨一切助道之法
497 9 chéng becoming; bhāva 謂以大精進成辨一切助道之法
498 9 Kangxi radical 49 經一匝已
499 9 to bring to an end; to stop 經一匝已
500 9 to complete 經一匝已

Frequencies of all Words

Top 913

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 77 purposely; intentionally; deliberately; knowingly 何以故
2 77 old; ancient; former; past 何以故
3 77 reason; cause; purpose 何以故
4 77 to die 何以故
5 77 so; therefore; hence 何以故
6 77 original 何以故
7 77 accident; happening; instance 何以故
8 77 a friend; an acquaintance; friendship 何以故
9 77 something in the past 何以故
10 77 deceased; dead 何以故
11 77 still; yet 何以故
12 77 therefore; tasmāt 何以故
13 53 一切 yīqiè all; every; everything 離一切著
14 53 一切 yīqiè temporary 離一切著
15 53 一切 yīqiè the same 離一切著
16 53 一切 yīqiè generally 離一切著
17 53 一切 yīqiè all, everything 離一切著
18 53 一切 yīqiè all; sarva 離一切著
19 51 色身 sè shēn Physical Body 以如幻願而現色身
20 51 色身 sè shēn the physical body; rupakaya 以如幻願而現色身
21 49 zhū all; many; various 謂普能出生一切如來諸方便海
22 49 zhū Zhu 謂普能出生一切如來諸方便海
23 49 zhū all; members of the class 謂普能出生一切如來諸方便海
24 49 zhū interrogative particle 謂普能出生一切如來諸方便海
25 49 zhū him; her; them; it 謂普能出生一切如來諸方便海
26 49 zhū of; in 謂普能出生一切如來諸方便海
27 49 zhū all; many; sarva 謂普能出生一切如來諸方便海
28 44 shēn human body; torso 具淨法身
29 44 shēn Kangxi radical 158 具淨法身
30 44 shēn measure word for clothes 具淨法身
31 44 shēn self 具淨法身
32 44 shēn life 具淨法身
33 44 shēn an object 具淨法身
34 44 shēn a lifetime 具淨法身
35 44 shēn personally 具淨法身
36 44 shēn moral character 具淨法身
37 44 shēn status; identity; position 具淨法身
38 44 shēn pregnancy 具淨法身
39 44 juān India 具淨法身
40 44 shēn body; kāya 具淨法身
41 40 xīn heart [organ] 非身心身
42 40 xīn Kangxi radical 61 非身心身
43 40 xīn mind; consciousness 非身心身
44 40 xīn the center; the core; the middle 非身心身
45 40 xīn one of the 28 star constellations 非身心身
46 40 xīn heart 非身心身
47 40 xīn emotion 非身心身
48 40 xīn intention; consideration 非身心身
49 40 xīn disposition; temperament 非身心身
50 40 xīn citta; thinking; thought; mind; mentality 非身心身
51 33 菩薩 púsà bodhisattva 時有守護菩薩法堂羅剎鬼王
52 33 菩薩 púsà bodhisattva 時有守護菩薩法堂羅剎鬼王
53 33 菩薩 púsà bodhisattva 時有守護菩薩法堂羅剎鬼王
54 33 chéng a city; a town 有主城神名曰寶眼
55 33 chéng a city wall 有主城神名曰寶眼
56 33 chéng to fortify 有主城神名曰寶眼
57 33 chéng a fort; a citadel 有主城神名曰寶眼
58 33 chéng city; nagara 有主城神名曰寶眼
59 33 yīng should; ought 汝應善巧守護心城
60 33 yìng to answer; to respond 汝應善巧守護心城
61 33 yìng to confirm; to verify 汝應善巧守護心城
62 33 yīng soon; immediately 汝應善巧守護心城
63 33 yìng to be worthy of; to correspond to; suitable 汝應善巧守護心城
64 33 yìng to accept 汝應善巧守護心城
65 33 yīng or; either 汝應善巧守護心城
66 33 yìng to permit; to allow 汝應善巧守護心城
67 33 yìng to echo 汝應善巧守護心城
68 33 yìng to handle; to deal with 汝應善巧守護心城
69 33 yìng Ying 汝應善巧守護心城
70 33 yīng suitable; yukta 汝應善巧守護心城
71 31 xiàn to appear; to manifest; to become visible 以如幻業而現化身
72 31 xiàn then; at that time; while 以如幻業而現化身
73 31 xiàn at present 以如幻業而現化身
74 31 xiàn existing at the present time 以如幻業而現化身
75 31 xiàn cash 以如幻業而現化身
76 31 xiàn to manifest; prādur 以如幻業而現化身
77 31 xiàn to manifest; prādur 以如幻業而現化身
78 31 xiàn the present time 以如幻業而現化身
79 30 his; hers; its; theirs 觀其狀貌
80 30 to add emphasis 觀其狀貌
81 30 used when asking a question in reply to a question 觀其狀貌
82 30 used when making a request or giving an order 觀其狀貌
83 30 he; her; it; them 觀其狀貌
84 30 probably; likely 觀其狀貌
85 30 will 觀其狀貌
86 30 may 觀其狀貌
87 30 if 觀其狀貌
88 30 or 觀其狀貌
89 30 Qi 觀其狀貌
90 30 he; her; it; saḥ; sā; tad 觀其狀貌
91 30 wèi to call 謂不貪一切生死境界
92 30 wèi to discuss; to comment on; to speak of; to tell about 謂不貪一切生死境界
93 30 wèi to speak to; to address 謂不貪一切生死境界
94 30 wèi to treat as; to regard as 謂不貪一切生死境界
95 30 wèi introducing a condition situation 謂不貪一切生死境界
96 30 wèi to speak to; to address 謂不貪一切生死境界
97 30 wèi to think 謂不貪一切生死境界
98 30 wèi for; is to be 謂不貪一切生死境界
99 30 wèi to make; to cause 謂不貪一切生死境界
100 30 wèi and 謂不貪一切生死境界
101 30 wèi principle; reason 謂不貪一切生死境界
102 30 wèi Wei 謂不貪一切生死境界
103 30 wèi which; what; yad 謂不貪一切生死境界
104 30 wèi to say; iti 謂不貪一切生死境界
105 29 in; at 普於十方而化現身
106 29 in; at 普於十方而化現身
107 29 in; at; to; from 普於十方而化現身
108 29 to go; to 普於十方而化現身
109 29 to rely on; to depend on 普於十方而化現身
110 29 to go to; to arrive at 普於十方而化現身
111 29 from 普於十方而化現身
112 29 give 普於十方而化現身
113 29 oppposing 普於十方而化現身
114 29 and 普於十方而化現身
115 29 compared to 普於十方而化現身
116 29 by 普於十方而化現身
117 29 and; as well as 普於十方而化現身
118 29 for 普於十方而化現身
119 29 Yu 普於十方而化現身
120 29 a crow 普於十方而化現身
121 29 whew; wow 普於十方而化現身
122 29 near to; antike 普於十方而化現身
123 29 de potential marker 我當云何方便得見此善知識
124 29 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 我當云何方便得見此善知識
125 29 děi must; ought to 我當云何方便得見此善知識
126 29 děi to want to; to need to 我當云何方便得見此善知識
127 29 děi must; ought to 我當云何方便得見此善知識
128 29 de 我當云何方便得見此善知識
129 29 de infix potential marker 我當云何方便得見此善知識
130 29 to result in 我當云何方便得見此善知識
131 29 to be proper; to fit; to suit 我當云何方便得見此善知識
132 29 to be satisfied 我當云何方便得見此善知識
133 29 to be finished 我當云何方便得見此善知識
134 29 de result of degree 我當云何方便得見此善知識
135 29 de marks completion of an action 我當云何方便得見此善知識
136 29 děi satisfying 我當云何方便得見此善知識
137 29 to contract 我當云何方便得見此善知識
138 29 marks permission or possibility 我當云何方便得見此善知識
139 29 expressing frustration 我當云何方便得見此善知識
140 29 to hear 我當云何方便得見此善知識
141 29 to have; there is 我當云何方便得見此善知識
142 29 marks time passed 我當云何方便得見此善知識
143 29 obtain; attain; prāpta 我當云何方便得見此善知識
144 28 善知識 shànzhīshi Dharma Friends; kalyāṇamitra; kalyāṇamitta; kalyanamitra 我當云何方便得見此善知識
145 28 I; me; my 我當云何方便得見此善知識
146 28 self 我當云何方便得見此善知識
147 28 we; our 我當云何方便得見此善知識
148 28 [my] dear 我當云何方便得見此善知識
149 28 Wo 我當云何方便得見此善知識
150 28 self; atman; attan 我當云何方便得見此善知識
151 28 ga 我當云何方便得見此善知識
152 28 I; aham 我當云何方便得見此善知識
153 27 common; general; popular; everywhere; universal; extensive 普於十方而化現身
154 27 Prussia 普於十方而化現身
155 27 Pu 普於十方而化現身
156 27 equally; impartially; universal; samanta 普於十方而化現身
157 25 wèi for; to 何等為十
158 25 wèi because of 何等為十
159 25 wéi to act as; to serve 何等為十
160 25 wéi to change into; to become 何等為十
161 25 wéi to be; is 何等為十
162 25 wéi to do 何等為十
163 25 wèi for 何等為十
164 25 wèi because of; for; to 何等為十
165 25 wèi to 何等為十
166 25 wéi in a passive construction 何等為十
167 25 wéi forming a rehetorical question 何等為十
168 25 wéi forming an adverb 何等為十
169 25 wéi to add emphasis 何等為十
170 25 wèi to support; to help 何等為十
171 25 wéi to govern 何等為十
172 25 wèi to be; bhū 何等為十
173 24 ér and; as well as; but (not); yet (not) 以如幻業而現化身
174 24 ér Kangxi radical 126 以如幻業而現化身
175 24 ér you 以如幻業而現化身
176 24 ér not only ... but also ....; ... as well as ...; moreover; in addition; furthermore 以如幻業而現化身
177 24 ér right away; then 以如幻業而現化身
178 24 ér but; yet; however; while; nevertheless 以如幻業而現化身
179 24 ér if; in case; in the event that 以如幻業而現化身
180 24 ér therefore; as a result; thus 以如幻業而現化身
181 24 ér how can it be that? 以如幻業而現化身
182 24 ér so as to 以如幻業而現化身
183 24 ér only then 以如幻業而現化身
184 24 ér as if; to seem like 以如幻業而現化身
185 24 néng can; able 以如幻業而現化身
186 24 ér whiskers on the cheeks; sideburns 以如幻業而現化身
187 24 ér me 以如幻業而現化身
188 24 ér to arrive; up to 以如幻業而現化身
189 24 ér possessive 以如幻業而現化身
190 24 ér and; ca 以如幻業而現化身
191 23 so as to; in order to 以如幻業而現化身
192 23 to use; to regard as 以如幻業而現化身
193 23 to use; to grasp 以如幻業而現化身
194 23 according to 以如幻業而現化身
195 23 because of 以如幻業而現化身
196 23 on a certain date 以如幻業而現化身
197 23 and; as well as 以如幻業而現化身
198 23 to rely on 以如幻業而現化身
199 23 to regard 以如幻業而現化身
200 23 to be able to 以如幻業而現化身
201 23 to order; to command 以如幻業而現化身
202 23 further; moreover 以如幻業而現化身
203 23 used after a verb 以如幻業而現化身
204 23 very 以如幻業而現化身
205 23 already 以如幻業而現化身
206 23 increasingly 以如幻業而現化身
207 23 a reason; a cause 以如幻業而現化身
208 23 Israel 以如幻業而現化身
209 23 Yi 以如幻業而現化身
210 23 use; yogena 以如幻業而現化身
211 23 無量 wúliàng immeasurable; unlimited 無量城神眷屬圍遶
212 23 無量 wúliàng immeasurable 無量城神眷屬圍遶
213 23 無量 wúliàng immeasurable; aparimāṇa 無量城神眷屬圍遶
214 23 無量 wúliàng Atula 無量城神眷屬圍遶
215 21 種種 zhǒngzhǒng all kinds of 種種瓔珞以為莊嚴
216 21 如是 rúshì thus; so 作如是念
217 21 如是 rúshì thus, so 作如是念
218 21 如是 rúshì thus; evam 作如是念
219 21 如是 rúshì thus; evam 作如是念
220 20 zhōng middle 於虛空中而現其身
221 20 zhōng medium; medium sized 於虛空中而現其身
222 20 zhōng China 於虛空中而現其身
223 20 zhòng to hit the mark 於虛空中而現其身
224 20 zhōng in; amongst 於虛空中而現其身
225 20 zhōng midday 於虛空中而現其身
226 20 zhōng inside 於虛空中而現其身
227 20 zhōng during 於虛空中而現其身
228 20 zhōng Zhong 於虛空中而現其身
229 20 zhōng intermediary 於虛空中而現其身
230 20 zhōng half 於虛空中而現其身
231 20 zhōng just right; suitably 於虛空中而現其身
232 20 zhōng while 於虛空中而現其身
233 20 zhòng to reach; to attain 於虛空中而現其身
234 20 zhòng to suffer; to infect 於虛空中而現其身
235 20 zhòng to obtain 於虛空中而現其身
236 20 zhòng to pass an exam 於虛空中而現其身
237 20 zhōng middle 於虛空中而現其身
238 19 no 住無所住
239 19 Kangxi radical 71 住無所住
240 19 to not have; without 住無所住
241 19 has not yet 住無所住
242 19 mo 住無所住
243 19 do not 住無所住
244 19 not; -less; un- 住無所住
245 19 regardless of 住無所住
246 19 to not have 住無所住
247 19 um 住無所住
248 19 Wu 住無所住
249 19 Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression. 住無所住
250 19 not; non- 住無所住
251 19 mo 住無所住
252 18 jiàn to see 我當云何方便得見此善知識
253 18 jiàn opinion; view; understanding 我當云何方便得見此善知識
254 18 jiàn indicates seeing, hearing, meeting, etc 我當云何方便得見此善知識
255 18 jiàn refer to; for details see 我當云何方便得見此善知識
256 18 jiàn passive marker 我當云何方便得見此善知識
257 18 jiàn to listen to 我當云何方便得見此善知識
258 18 jiàn to meet 我當云何方便得見此善知識
259 18 jiàn to receive (a guest) 我當云何方便得見此善知識
260 18 jiàn let me; kindly 我當云何方便得見此善知識
261 18 jiàn Jian 我當云何方便得見此善知識
262 18 xiàn to appear 我當云何方便得見此善知識
263 18 xiàn to introduce 我當云何方便得見此善知識
264 18 jiàn view; perception; dṛṣṭi; diṭṭhi 我當云何方便得見此善知識
265 18 jiàn seeing; observing; darśana 我當云何方便得見此善知識
266 18 善男子 shàn nánzi good men 善男子
267 18 善男子 shàn nánzi a good man; a son of a noble family 善男子
268 17 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 住無所住
269 17 suǒ an office; an institute 住無所住
270 17 suǒ introduces a relative clause 住無所住
271 17 suǒ it 住無所住
272 17 suǒ if; supposing 住無所住
273 17 suǒ a few; various; some 住無所住
274 17 suǒ a place; a location 住無所住
275 17 suǒ indicates a passive voice 住無所住
276 17 suǒ that which 住無所住
277 17 suǒ an ordinal number 住無所住
278 17 suǒ meaning 住無所住
279 17 suǒ garrison 住無所住
280 17 suǒ place; pradeśa 住無所住
281 17 suǒ that which; yad 住無所住
282 17 such as; for example; for instance 以如幻業而現化身
283 17 if 以如幻業而現化身
284 17 in accordance with 以如幻業而現化身
285 17 to be appropriate; should; with regard to 以如幻業而現化身
286 17 this 以如幻業而現化身
287 17 it is so; it is thus; can be compared with 以如幻業而現化身
288 17 to go to 以如幻業而現化身
289 17 to meet 以如幻業而現化身
290 17 to appear; to seem; to be like 以如幻業而現化身
291 17 at least as good as 以如幻業而現化身
292 17 and 以如幻業而現化身
293 17 or 以如幻業而現化身
294 17 but 以如幻業而現化身
295 17 then 以如幻業而現化身
296 17 naturally 以如幻業而現化身
297 17 expresses a question or doubt 以如幻業而現化身
298 17 you 以如幻業而現化身
299 17 the second lunar month 以如幻業而現化身
300 17 in; at 以如幻業而現化身
301 17 Ru 以如幻業而現化身
302 17 Thus 以如幻業而現化身
303 17 thus; tathā 以如幻業而現化身
304 17 like; iva 以如幻業而現化身
305 17 suchness; tathatā 以如幻業而現化身
306 17 néng can; able 謂普能出生一切如來諸方便海
307 17 néng ability; capacity 謂普能出生一切如來諸方便海
308 17 néng a mythical bear-like beast 謂普能出生一切如來諸方便海
309 17 néng energy 謂普能出生一切如來諸方便海
310 17 néng function; use 謂普能出生一切如來諸方便海
311 17 néng may; should; permitted to 謂普能出生一切如來諸方便海
312 17 néng talent 謂普能出生一切如來諸方便海
313 17 néng expert at 謂普能出生一切如來諸方便海
314 17 néng to be in harmony 謂普能出生一切如來諸方便海
315 17 néng to tend to; to care for 謂普能出生一切如來諸方便海
316 17 néng to reach; to arrive at 謂普能出生一切如來諸方便海
317 17 néng as long as; only 謂普能出生一切如來諸方便海
318 17 néng even if 謂普能出生一切如來諸方便海
319 17 néng but 謂普能出生一切如來諸方便海
320 17 néng in this way 謂普能出生一切如來諸方便海
321 17 néng to be able; śak 謂普能出生一切如來諸方便海
322 17 néng skilful; pravīṇa 謂普能出生一切如來諸方便海
323 17 zhòng many; numerous 謂集眾善法以覆其上
324 17 zhòng masses; people; multitude; crowd 謂集眾善法以覆其上
325 17 zhòng general; common; public 謂集眾善法以覆其上
326 17 zhòng many; all; sarva 謂集眾善法以覆其上
327 16 jiē all; each and every; in all cases 所有諸相皆一相身
328 16 jiē same; equally 所有諸相皆一相身
329 16 jiē all; sarva 所有諸相皆一相身
330 16 三昧 sānmèi samadhi 菩薩成就十種三昧
331 16 三昧 sānmèi samādhi; concentrated meditation; mental concentration 菩薩成就十種三昧
332 15 如來 rúlái Tathagata 謂普攝一切三世如來諸大願海
333 15 如來 Rúlái Tathagata 謂普攝一切三世如來諸大願海
334 15 如來 rúlái Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One 謂普攝一切三世如來諸大願海
335 15 bǎo a treasure; a valuable item 有主城神名曰寶眼
336 15 bǎo treasured; cherished 有主城神名曰寶眼
337 15 bǎo a jewel; gem 有主城神名曰寶眼
338 15 bǎo precious 有主城神名曰寶眼
339 15 bǎo noble 有主城神名曰寶眼
340 15 bǎo an imperial seal 有主城神名曰寶眼
341 15 bǎo a unit of currency 有主城神名曰寶眼
342 15 bǎo Bao 有主城神名曰寶眼
343 15 bǎo jewel; gem; treasure; ratna 有主城神名曰寶眼
344 15 bǎo jewel; gem; mani 有主城神名曰寶眼
345 14 lìng to make; to cause to be; to lead 令生歡喜
346 14 lìng to issue a command 令生歡喜
347 14 lìng rules of behavior; customs 令生歡喜
348 14 lìng an order; a command; an edict; a decree; a statute 令生歡喜
349 14 lìng a season 令生歡喜
350 14 lìng respected; good reputation 令生歡喜
351 14 lìng good 令生歡喜
352 14 lìng pretentious 令生歡喜
353 14 lìng a transcending state of existence 令生歡喜
354 14 lìng a commander 令生歡喜
355 14 lìng a commanding quality; an impressive character 令生歡喜
356 14 lìng lyrics 令生歡喜
357 14 lìng Ling 令生歡喜
358 14 lìng instruction by a teacher; adhīṣṭa 令生歡喜
359 14 清淨 qīngjìng peaceful; quiet; tranquil; pure 謂恒勤修習增長普賢清淨行願
360 14 清淨 qīngjìng peaceful; quiet; tranquil 謂恒勤修習增長普賢清淨行願
361 14 清淨 qīngjìng concise 謂恒勤修習增長普賢清淨行願
362 14 清淨 qīngjìng simple and clear; concise 謂恒勤修習增長普賢清淨行願
363 14 清淨 qīngjìng pure and clean 謂恒勤修習增長普賢清淨行願
364 14 清淨 qīngjìng purity 謂恒勤修習增長普賢清淨行願
365 14 清淨 qīngjìng pure; cleansed; purified of defiling illusion; visuddhi 謂恒勤修習增長普賢清淨行願
366 14 zhù to dwell; to live; to reside 住無所住
367 14 zhù to stop; to halt 住無所住
368 14 zhù to retain; to remain 住無所住
369 14 zhù to lodge at [temporarily] 住無所住
370 14 zhù firmly; securely 住無所住
371 14 zhù verb complement 住無所住
372 14 zhù attaching; abiding; dwelling on 住無所住
373 14 莊嚴 zhuāngyán stately; solemn 種種瓔珞以為莊嚴
374 14 莊嚴 zhuāngyán Dignity 種種瓔珞以為莊嚴
375 14 莊嚴 zhuāngyán solemn, majestic 種種瓔珞以為莊嚴
376 14 莊嚴 zhuāngyán to adorn; to perfect 種種瓔珞以為莊嚴
377 14 chū to go out; to leave 從道場出
378 14 chū measure word for dramas, plays, operas, etc 從道場出
379 14 chū to produce; to put forth; to issue; to grow up 從道場出
380 14 chū to extend; to spread 從道場出
381 14 chū to appear 從道場出
382 14 chū to exceed 從道場出
383 14 chū to publish; to post 從道場出
384 14 chū to take up an official post 從道場出
385 14 chū to give birth 從道場出
386 14 chū a verb complement 從道場出
387 14 chū to occur; to happen 從道場出
388 14 chū to divorce 從道場出
389 14 chū to chase away 從道場出
390 14 chū to escape; to leave 從道場出
391 14 chū to give 從道場出
392 14 chū to emit 從道場出
393 14 chū quoted from 從道場出
394 14 chū to go out; to leave 從道場出
395 13 tóng like; same; similar 與其同住
396 13 tóng simultaneously; coincide 與其同住
397 13 tóng together 與其同住
398 13 tóng together 與其同住
399 13 tóng to be the same 與其同住
400 13 tòng an alley; a lane 與其同住
401 13 tóng same- 與其同住
402 13 tóng to do something for somebody 與其同住
403 13 tóng Tong 與其同住
404 13 tóng to meet; to gather together; to join with 與其同住
405 13 tóng to be unified 與其同住
406 13 tóng to approve; to endorse 與其同住
407 13 tóng peace; harmony 與其同住
408 13 tóng an agreement 與其同住
409 13 tóng same; sama 與其同住
410 13 tóng together; saha 與其同住
411 13 to leave; to depart; to go away; to part 離一切著
412 13 a mythical bird 離一切著
413 13 li; one of the eight divinatory trigrams 離一切著
414 13 a band or kerchief worn when a woman left home to be married 離一切著
415 13 chī a dragon with horns not yet grown 離一切著
416 13 a mountain ash 離一切著
417 13 vanilla; a vanilla-like herb 離一切著
418 13 to be scattered; to be separated 離一切著
419 13 to cut off 離一切著
420 13 to violate; to be contrary to 離一切著
421 13 to be distant from 離一切著
422 13 two 離一切著
423 13 to array; to align 離一切著
424 13 to pass through; to experience 離一切著
425 13 transcendence 離一切著
426 13 to avoid; to abstain from; viramaṇa 離一切著
427 13 héng constant; regular 謂恒勤修習增長普賢清淨行願
428 13 héng permanent; lasting; perpetual 謂恒勤修習增長普賢清淨行願
429 13 héng perseverance 謂恒勤修習增長普賢清淨行願
430 13 héng ordinary; common 謂恒勤修習增長普賢清淨行願
431 13 héng Constancy [hexagram] 謂恒勤修習增長普賢清淨行願
432 13 gèng crescent moon 謂恒勤修習增長普賢清淨行願
433 13 gèng to spread; to expand 謂恒勤修習增長普賢清淨行願
434 13 héng Heng 謂恒勤修習增長普賢清淨行願
435 13 héng frequently 謂恒勤修習增長普賢清淨行願
436 13 héng Eternity 謂恒勤修習增長普賢清淨行願
437 13 héng eternal 謂恒勤修習增長普賢清淨行願
438 13 gèng Ganges 謂恒勤修習增長普賢清淨行願
439 13 十方 shí sāng The Ten Directions 普於十方而化現身
440 13 十方 shí fāng the ten directions 普於十方而化現身
441 13 to enter 入不思議解脫境界普賢行願品
442 13 Kangxi radical 11 入不思議解脫境界普賢行願品
443 13 radical 入不思議解脫境界普賢行願品
444 13 income 入不思議解脫境界普賢行願品
445 13 to conform with 入不思議解脫境界普賢行願品
446 13 to descend 入不思議解脫境界普賢行願品
447 13 the entering tone 入不思議解脫境界普賢行願品
448 13 to pay 入不思議解脫境界普賢行願品
449 13 to join 入不思議解脫境界普賢行願品
450 13 entering; praveśa 入不思議解脫境界普賢行願品
451 13 entered; attained; āpanna 入不思議解脫境界普賢行願品
452 13 光明 guāngmíng bright 放無量色普能顯示眾生心性清淨光明
453 13 光明 guāngmíng glorious; magnificent 放無量色普能顯示眾生心性清淨光明
454 13 光明 guāngmíng light 放無量色普能顯示眾生心性清淨光明
455 13 光明 guāngmíng having hope 放無量色普能顯示眾生心性清淨光明
456 13 光明 guāngmíng unselfish 放無量色普能顯示眾生心性清淨光明
457 13 光明 guāngmíng frank; open and honest 放無量色普能顯示眾生心性清淨光明
458 13 光明 guāngmíng to shine; to illuminate; to reflect 放無量色普能顯示眾生心性清淨光明
459 13 光明 guāngmíng Kōmyō 放無量色普能顯示眾生心性清淨光明
460 13 光明 guāngmíng Brightness 放無量色普能顯示眾生心性清淨光明
461 13 光明 guāngmíng brightness; flame 放無量色普能顯示眾生心性清淨光明
462 13 眾生 zhòngshēng all living things 普攝眾生故
463 13 眾生 zhòngshēng living things other than people 普攝眾生故
464 13 眾生 zhòngshēng sentient beings 普攝眾生故
465 13 眾生 zhòngshēng beings; all living things; all sentient beings 普攝眾生故
466 13 color 放無量色清淨眾寶焰網光明
467 13 form; matter 放無量色清淨眾寶焰網光明
468 13 shǎi dice 放無量色清淨眾寶焰網光明
469 13 Kangxi radical 139 放無量色清淨眾寶焰網光明
470 13 countenance 放無量色清淨眾寶焰網光明
471 13 scene; sight 放無量色清淨眾寶焰網光明
472 13 feminine charm; female beauty 放無量色清淨眾寶焰網光明
473 13 kind; type 放無量色清淨眾寶焰網光明
474 13 quality 放無量色清淨眾寶焰網光明
475 13 to be angry 放無量色清淨眾寶焰網光明
476 13 to seek; to search for 放無量色清淨眾寶焰網光明
477 13 lust; sexual desire 放無量色清淨眾寶焰網光明
478 13 form; rupa 放無量色清淨眾寶焰網光明
479 12 yǎn eye 超諸世間一切眼境
480 12 yǎn measure word for wells 超諸世間一切眼境
481 12 yǎn eyeball 超諸世間一切眼境
482 12 yǎn sight 超諸世間一切眼境
483 12 yǎn the present moment 超諸世間一切眼境
484 12 yǎn an opening; a small hole 超諸世間一切眼境
485 12 yǎn a trap 超諸世間一切眼境
486 12 yǎn insight 超諸世間一切眼境
487 12 yǎn a salitent point 超諸世間一切眼境
488 12 yǎn a beat with no accent 超諸世間一切眼境
489 12 yǎn to look; to glance 超諸世間一切眼境
490 12 yǎn to see proof 超諸世間一切眼境
491 12 yǎn eye; cakṣus 超諸世間一切眼境
492 12 境界 jìngjiè border area; frontier 入不思議解脫境界普賢行願品
493 12 境界 jìngjiè place; area 入不思議解脫境界普賢行願品
494 12 境界 jìngjiè circumstances; situation 入不思議解脫境界普賢行願品
495 12 境界 jìngjiè field; domain; genre 入不思議解脫境界普賢行願品
496 12 境界 jìngjiè visaya; object; sphere; region; realm of objects; state 入不思議解脫境界普賢行願品
497 12 親近 qīnjìn to get close to 善財童子一心欲往親近佛母摩耶夫人
498 12 親近 qīnjìn a favored minister 善財童子一心欲往親近佛母摩耶夫人
499 12 親近 qīnjìn Be Close To 善財童子一心欲往親近佛母摩耶夫人
500 12 zhī him; her; them; that 如是之人

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
therefore; tasmāt
一切
 1. yīqiè
 2. yīqiè
 1. all, everything
 2. all; sarva
色身
 1. sè shēn
 2. sè shēn
 1. Physical Body
 2. the physical body; rupakaya
zhū all; many; sarva
shēn body; kāya
xīn citta; thinking; thought; mind; mentality
菩萨 菩薩
 1. púsà
 2. púsà
 1. bodhisattva
 2. bodhisattva
chéng city; nagara
yīng suitable; yukta
 1. xiàn
 2. xiàn
 3. xiàn
 1. to manifest; prādur
 2. to manifest; prādur
 3. the present time

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
宝月 寶月 98 Ratnacandra
遍一切处 遍一切處 98 Vairocana
大威德 100 Yamantaka
大宝 大寶 100 mahāratna; a precious jewel
大方广佛华严经 大方廣佛華嚴經 100
 1. Avataṃsakasūtra; Avatamsaka Sutra; Flower Garland Sūtra; Flower Adornment Sutra; Dafang Guang Fo Huayan Jing; Huayan Jing
 2. Gaṇḍavyūhasūtra
大光 100 Vistīrṇavatī
忉利天 100 Trayastrimsa Heaven; Tavatimsa; The Heaven of Thirty-Three Gods
帝释天 帝釋天 68
 1. Sakra Devanam-indra
 2. Sakra; Sakka; Śakra Devānām Indra; Kauśika
兜率天宫 兜率天宮 100 Palace of the Tuṣita Heaven
兜率天 100 Tusita Heaven; Tusita gods
兜率陀天 100 Tusita
法轮 法輪 102
 1. Dharma wheel
 2. Dharma wheel; dharmacakra
 3. Pomnyun
方便门 方便門 102
 1. expedient means
 2. Gate of Skillful Means
 3. gate of skillful means
梵天 102
 1. Heavenly Realm
 2. Brahma
梵天王 102 Brahmā
法身 70
 1. Dharma body
 2. Dharma Body
法性 102 dharma nature; inherent nature; essence; true nature; dharmata
法眼 102
 1. Dharma Eye
 2. dharma eye; dharmacaksus
 3. hōgen
 4. Fayan
 5. Fayan School
佛法 102
 1. Dharma; Dhamma; Buddha-Dhárma; Buddhist doctrine
 2. the power of the Buddha
 3. Buddha's Teaching
 4. Dharma; Buddha-Dhárma
佛母 102
 1. Buddha's mother
 2. a bodhisattva; a consort
 3. Prajñāpāramitā
 4. Dharma
化乐天 化樂天 104 Nirmanarati Heaven; Nirmāṇarati Heaven
迦毘罗城 迦毘羅城 106 Kapilavastu; Kapilavatthu
迦叶 迦葉 106
 1. Kāśyapa; Kasyapa; Kassapa
 2. Mahākāśyapa; Kāśyapa; Kasyapa; Kassapa
罽賓国 罽賓國 106 Kashmir
寂灭 寂滅 106
 1. calmness and extinction; vyupaśama
 2. Upasannaka
净饭王 淨飯王 106 Shuddhodana; Suddhodana
拘留孙 拘留孫 106 Krakucchanda Buddha
拘那含牟尼 106 Kanakamuni Buddha
龙王 龍王 76 Dragon King; Naga King
妙法 109
 1. Wondrous Dharma
 2. the wonderful Dharma; the wonderful truth; saddharma; the Dharma; the teachings of the Buddha
摩耶 109 Maya
摩耶夫人 77
 1. Queen Maya
 2. Queen Maya
魔怨 109 Māra
念常 78 Nian Chang
毘卢遮那 毘盧遮那 80 Vairocana; Mahavairocana; Buddha of supreme enlightenment
菩萨道 菩薩道 112
 1. Bodhisattva Path
 2. Bodhisattva Path
普贤 普賢 112 Samantabhadra
如来 如來 114
 1. Tathagata
 2. Tathagata
 3. Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One
三十三天 115 Heaven of the Thirty-Three Gods; The Heaven of Thirty-Three Gods; Trāyastriṃśa Heaven; Tāvatiṃsa Heaven
三藏 115
 1. San Zang
 2. Buddhist Canon
 3. Tripitaka; Tripiṭaka; Tipitaka
善财童子 善財童子 115 Sudhana
善财 善財 83
 1. Sudhana
 2. Sudhana
世主 115 Lord of the world; Brahmā
释迦牟尼 釋迦牟尼 115
 1. Sakyamuni Buddha
 2. Sakyamuni Buddha; Śākyamuni Buddha
世尊 115
 1. World-Honored One
 2. World-Honored One; Bhagavat; lokanātha
四天王 115 Four Deva Kings; Four Heavenly Kings
四王天 115 Caturmaharajika Heaven; Heaven of the Four Kings
娑竭罗龙王 娑竭羅龍王 115 Sagara-nagaraja
他化自在天 84 Paranirmita-Vasavartin Heaven; paranirmitavaśavartin
他化天 116 Paranirmita-Vasavartin Heaven
天宫 天宮 116 Heavenly Palace; Temple in Heaven; Open Palace
文殊师利菩萨 文殊師利菩薩 119 Manjusri
无退 無退 119 avaivartika; non-retrogression
贤劫 賢劫 120 bhadrakalpa; the present kalpa
悉达 悉達 120 Siddhartha
须弥 須彌 120 Mt Meru; Sumeru
须夜摩天 須夜摩天 120 Yama Heaven; Yamadeva
阎浮提 閻浮提 121 Jambudvipa; the Terrestrial World
夜摩天 121 Yama Heaven; Yamadeva
诸生 諸生 122 Imperial scholar from the Ming Dynasty onwards

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 240.

Simplified Traditional Pinyin English
爱乐 愛樂 195 love and joy
安立 196
 1. to establish; to find a place for; to help settle down; to arrange for
 2. to begin to speak
阿脩罗 阿脩羅 196 asura
般涅槃 98 parinirvana
宝铃 寶鈴 98 a bell decorated with jewels
宝网 寶網 98 a net of jewels net
宝帐 寶帳 98 a canopy decoratd with gems
宝华 寶華 98
 1. Treasure Flower
 2. flowers; jeweled flowers
宝衣 寶衣 98
 1. clothes decorated with gems
 2. cotton; calico; dūṣya
遍照 98
 1. to illuminate everywhere
 2. shinging everywhere; vairocana
 3. Vairocana
般若 98
 1. Prajna Wisdom
 2. prajna
 3. prajna; prajñā; paññā; great wisdom
 4. Prajñā
般若波罗蜜 般若波羅蜜 98
 1. Prajñāpāramitā; Prajnaparamita; Perfection of Wisdom
 2. Prajñāpāramitā
不善 98 akuśala; akusala; unvirtuous; unwholesome; inauspicious
不思议 不思議 98
 1. inconceivable
 2. inconceivable
不退法轮 不退法輪 98 the non-regressing dharma wheel
不生 98
 1. nonarising; anutpāda
 2. nonarising; not produced; not conditioned; anutpada
不贪 不貪 98 non-attachment; alobha
禅定 禪定 99
 1. meditative concentration
 2. meditative concentration; meditation
 3. to meditate
常乐 常樂 99 lasting joy
谄诳 諂誑 99 to cheat; śaṭha
成等正觉 成等正覺 99 attain perfect enlightenment
成就一切智 99 attainment of omniscience
承事 99 to entrust with duty
充遍 99 pervades; sphuṭa
初发心 初發心 99 initial determination
垂众 垂眾 99 chuishi; pointer
大慈 100 great great compassion; mahākāruṇika
大神通 100
 1. great supernatural power
 2. great transcendent wisdom
大愿 大願 100 a great vow
大悲 100 mahākaruṇā; great compassion
大方便 100 mahopāya; great skillful means; expedient means
倒见 倒見 100 a delusion where the opposite of the truth is believed
大自在 100 Īśvara; self-existent; sovereign
得佛 100 to become a Buddha
度世 100 to pass through life
覩见 覩見 100 to observe
恶道 惡道 195
 1. evil path
 2. an evil rebirth; an evil destiny; an unfortunate rebirth; hell
二边 二邊 195 two extremes
恶友 惡友 195 a bad friend
发阿耨多罗三藐三菩提心 發阿耨多羅三藐三菩提心 102 aspiration to attain supreme perfect enlightenment
法空 102 inherent emptiness of dharmas; dharmanairātmya
发菩提心 發菩提心 102 bodhicittotpāda; initiate the bodhi mind
法界 102
 1. Dharma Realm
 2. a dharma realm; dharmadhatu
 3. tathatā; suchness; inherent nature; true nature; tathata
法门 法門 102
 1. Dharma gate
 2. dharmaparyāya; dharma gate; a way of teaching the Dharma; a Buddhist teaching; a Dharma door
放大光明 102 diffusion of great light
放光 102
 1. to emit light
 2. to produce light
放逸 102
 1. Laxity
 2. heedlessness; carelessness; pleasure-seeking; pramada
法堂 102
 1. Fo Guang Shan Founder's Quarters
 2. Dharma Hall
 3. a Dharma hall
非身 102 selflessness; non-self; anātman; anattā
佛功德 102 characteristics of Buddhas
佛国土 佛國土 102
 1. buddhakṣetra; a Buddha land
 2. Buddha's country
佛刹 佛剎 102
 1. Buddhakṣetra; a Buddha field; a Buddha land
 2. a Buddhist pillar
 3. temple; monastery
佛道 70
 1. Buddhahood
 2. the Buddha Way
 3. Way of the Buddha
 4. Buddhist practice
 5. bodhi; enlightenment
 6. the path leading to enlightenment
佛化 102
 1. conversion through the Buddha's teachings
 2. Fohua
福智海 102 Ocean of Merit and Wisdom
福德 102
 1. Fortune and Virtue
 2. Merit and Virtue
 3. merit earned; reward; good fortune and good moral conduct
甘露法雨 103 ambrosial Dharma rain; sweet rain of Dharma
甘露雨 103 the ambrosial truth; the ambrosial rain; sweet Dharma rain
恭敬供养 恭敬供養 103 honored
观法 觀法 103 techniques for insight; vipaśyanā
广大心 廣大心 103 magnanimous
黑闇 104 dark with no wisdom; ignorant
化众生 化眾生 104 to transform living beings
坏相 壞相 104 state of destruction
坏色 壞色 104 kasaya; kaṣāya
化生 104 to be born from transformation; upapadukayoni; opapatikayoni
化现 化現 104 a incarnation
加持 106
 1. to bless
 2. to empower; to confer strength on; to aid
迦楼罗 迦樓羅 106 garuda
见一切佛 見一切佛 106 see all buddhas
见佛 見佛 106
 1. Seeing the Buddha
 2. to see the Buddha
解脱自在 解脫自在 106 Liberated and at Ease
解脱门 解脫門 106
 1. Gate of Perfect Ease
 2. the doors of deliverance; vimokṣadvāra
解脱身 解脫身 106 body of liberation; aggregate of liberation; vimukti-skanda
积集 積集 106 saṃcaya; collection; gathering; accumulation; heap
净修 淨修 106 proper cultivation
净法 淨法 106
 1. pure dharma
 2. the teaching of the Buddha
紧那罗 緊那羅 106 kimnara
极微尘 極微塵 106 atom; particle; paramāṇu
卷第三 106 scroll 3
决定心 決定心 106 the deciding mind
空无 空無 107
 1. Emptiness
 2. śūnyatā; emptiness; emptiness of inherent existence
乐欲 樂欲 108 the desire for joy
莲华 蓮華 108
 1. Lotus Flower
 2. a lotus flower; padma
 3. white lotus flower; pundarika
了知 108 to understand clearly
离垢 離垢 108
 1. Undefiled
 2. vimalā; stainless; immaculate
令众生 令眾生 108 lead sentient beings
六处 六處 108 the six sense organs; sadayatana
罗刹 羅剎 108
 1. raksasa
 2. raksasa
妙色 109 wonderful form
妙香 109 fine incense
妙眼 109 marvelous eye; sunetra
妙音 109 a wonderful sound; ghoṣa
明网 明網 109
 1. web of light; jaliniprabha
 2. Jaliniprabha
名曰 109 to be named; to be called
魔军 魔軍 109 Māra's army
魔女 109 Māra's daughters
摩尼 109 mani; jewel
摩尼宝 摩尼寶 109
 1. Mani Pearl
 2. mani-jewel
 3. mani jewel
纳受 納受 110
 1. to receive; to accept
 2. to accept a prayer
念念 110 thought after thought; successive moments of thought
普光 112
 1. radiating light all around
 2. Pu Guang
普礼 普禮 112 Monastery-Wide Ceremony
普见 普見 112 observe all places
菩萨摩诃萨 菩薩摩訶薩 112 bodhisattva mahāsattva
菩萨身 菩薩身 112 bodhisattva's body
菩萨行 菩薩行 112 bodhisattva-caryā; bodhisattva-carita; bodhisattva practice; actions of bodhisattvas
菩提场 菩提場 112 bodhimanda; place of enlightenment
普现 普現 112 universal manifestation
普贤行 普賢行 112 the practice of Samantabhadra
乾闼婆 乾闥婆 113 a gandharva
清净众 清淨眾 113 the monastic community
勤求 113 to diligently seek
热恼 熱惱 114 distressed; perturbed; troubled
入佛 114 to bring an image of a Buddha
如镜中像 如鏡中像 114 like reflections in a mirror
如梦 如夢 114 like in a dream
如来十力 如來十力 114 the ten powers of the Tathāgata
如实 如實 114
 1. according to reality
 2. in accordance with fact; truly; yathābhūtam
 3. suchness; inherent nature; true nature; tathata
如意珠 114 mani jewel
三千大千世界 115 Three Thousandfold World System; trisāhasramahāsāhasralokadhātu; a great chiliocosm; trichiliocosm; the cosmos
三世 115
 1. Three Periods of Time
 2. past, present, and future
三世佛 115 Buddhas of the three time periods
三昧 115
 1. samadhi
 2. samādhi; concentrated meditation; mental concentration
三昧门 三昧門 115 to be on the bodhisattva path
散善 115 virtuous conduct without methodical structure
萨婆若 薩婆若 115 sarvajña
色界 115
 1. realm of form; rupadhatu
 2. dwelling in the realm of form; rūpāvacara
色身 115
 1. Physical Body
 2. the physical body; rupakaya
色金刚 色金剛 115 rūpavajra
刹海 剎海 115 land and sea
善男子 115
 1. good men
 2. a good man; a son of a noble family
善法 115
 1. a wholesome dharma
 2. a wholesome teaching
善根 115
 1. Wholesome Roots
 2. virtuous roots; wholesome roots; kuśalamūla
善根力 115 power of wholesome roots
上首 115
 1. chief; presiding elders
 2. foremost; pramukha
善巧 115
 1. Skillful
 2. virtuous and clever; skilful
善哉 115
 1. Sadhu
 2. excellent
善知识 善知識 115 Dharma Friends; kalyāṇamitra; kalyāṇamitta; kalyanamitra
神变 神變 115 a divine transformation; a miracle
生欢喜 生歡喜 115 giving rise to joy
生身 115 the physical body of a Buddha
生灭 生滅 115
 1. arising and ceasing
 2. life and death
生死际 生死際 115 the realm of Samsara
神通力 115 a spiritual power; supernatural powers; a remarkable ability; a magical power
摄受 攝受 115
 1. to receive, take in
 2. to protect; to uphold; received and taken care of; kindness
十法 115 ten rules; perfecting of the ten rules
十方 115
 1. The Ten Directions
 2. the ten directions
十方刹 十方剎 115 for all senior monks to be abbot
世界海 115 sea of worlds
示现 示現 115
 1. Manifestation
 2. to manifest
 3. to manifest; to display
实相 實相 115
 1. reality
 2. dharmata; true appearance; the nature of things; the ultimate essence of things
师子座 師子座 115 lion's throne
受持 115
 1. uphold
 2. to accept and maintain faith; to uphold
守护心 守護心 115 a protecting mind
四天下 115 the four continents
所以者何 115 Why is that?
所持 115 adhisthana; empowerment
所行 115 actions; practice
胎藏 116 womb
檀波罗蜜 檀波羅蜜 116 dana-paramita; the paramita of generosity
调伏 調伏 116
 1. to subdue
 2. tame; to mediate between physical, verbal, and mental karma and overcome evil
体性 體性 116 svabhāva; intrinsic nature; original nature; intrinsic existence; essential nature
同法 116
 1. followers of the same teaching
 2. same dharma; same dharma analogy
网光 網光 119
 1. web of light; jaliniprabha
 2. Jaliniprabha
往诣 往詣 119 to go to; upagam
围遶 圍遶 119 to circumambulate
闻法 聞法 119 to hear the Dharma; to listen to the teachings of the Buddha
我身 119 I; myself
无二 無二 119 advaya; nonduality; not two
无分别 無分別 119 Non-Discriminative
无胜 無勝 119 unsurpassed; ajita; vijaya
无所畏 無所畏 119 without any fear
无依 無依 119 without basis; with nothing on which to rely; unreliable
五欲 五慾 119 the five desires
无碍道 無礙道 119 uninterupted way; immediate path; ānantaryamārga
无量众生 無量眾生 119 innumerable beings
无染 無染 119 undefiled
无上觉 無上覺 119 supreme enlightenment
无生 無生 119
 1. No-Birth
 2. anutpāda; unproduced; non-arising
无相 無相 119
 1. Formless
 2. animitta; signlessness; without an appearance
无有性 無有性 119 the state of non-existence
无住 無住 119
 1. non-abiding
 2. non-attachment; non-abiding
下生 120 for a bodhisattva for descend to the human world
现见 現見 120 to immediately see
现生 現生 120 the present life
相续 相續 120 causal connection; continuity of cause and effect
心海 120 The Heart's Ocean
心无厌足 心無厭足 120 the mind is never satisfied
行愿 行願 120
 1. Act on Your Vows
 2. cultivation and vows
信解 120 resolution; determination; zeal
修多罗 修多羅 120 sūtra; sutta
寻伺 尋伺 120 awareness and discrimination; coarse awareness and subtle perception
严净 嚴淨 121 majestic and pure
言语道断 言語道斷 121 beyond words
阎浮檀金 閻浮檀金 121 Jambu river gold
严饰 嚴飾 121 to decorate; adorned
夜叉 121 yaksa
业行 業行 121
 1. actions; deeds
 2. kṛtya; ill usage or treatment
一匝 121 to make a full circle
应现 應現 121 for a Buddha or bodhisattva to appear as a living being
音声 音聲 121 sound; noise
一切处 一切處 121
 1. all places; everywhere
 2. kasina
一切法 121
 1. all dharmas; all things; sarvadharma
 2. all phenomena
一切魔军 一切魔軍 121 all packs of demons
一切如来 一切如來 121 all Tathagatas
一切智 121
 1. wisdom of all
 2. sarvajñatā; all-knowledge; omniscience
一切智智 121 sarvajñāta; sarvajña-jñāta
一切众生 一切眾生 121
 1. all sentient beings
 2. all beings
一切诸佛 一切諸佛 121 all Buddhas
勇猛精进 勇猛精進 121 bold advance
有无 有無 121 existent and non-existent/ having identity and emptiness
遊戏 遊戲 121 to be free and at ease
愿智 願智 121 wisdom resulting from a vow; to vow to obtain all-knowledge
正念 122
 1. Right Mindfulness
 2. right mindfulness
证得 證得 122 realize; prāpti
证入 證入 122 experiential understanding of the truth; to understand reality; to perceive through meditation
正智 122 correct understanding; wisdom
知众 知眾 122 a sense of social gatherings
智光 122
 1. the light of wisdom
 2. Jñānaprabha
执着 執著 122
 1. attachment
 2. grasping
众会 眾會 122 an assembly of monastics
众生界 眾生界 122 the realm of living beings
众生相 眾生相 122
 1. characteristics of sentient beings
 2. the notion of a being
众生心 眾生心 122 the minds of sentient beings
助道 122 auxiliary means; auxiliary aid
住地 122 abode
诸法 諸法 122 all things; all dharmas
诸佛 諸佛 122 Buddhas; all Buddhas
诸菩萨 諸菩薩 122 bodhisattvas
诸如来 諸如來 122 all tathagatas
诸世间 諸世間 122 worlds; all worlds
诸天 諸天 122 devas
诸相 諸相 122 all appearances; all characteristics
诸众生 諸眾生 122 all beings
庄校 莊校 122 to decorate
住持 122
 1. 1. Abbot (male); 2. Abbess (female)
 2. the abbot of a monastery; the director of a monastery
 3. to uphold the Dharma
自心 122 One's Mind
自性 122
 1. Self-Nature
 2. intrinsic nature; original nature; essential nature; svabhava
 3. primordial matter; nature; prakṛti
最胜 最勝 122
 1. jina; conqueror
 2. supreme; uttara
 3. Uttara