Glossary and Vocabulary for Śraddhābāladhānāavatāramudrāsūtra (Xin Li Ru Yin Famen Jing) 信力入印法門經

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 1083 xīn heart [organ] 聞阿僧祇令入不疲倦心大海勝說法聲
2 1083 xīn Kangxi radical 61 聞阿僧祇令入不疲倦心大海勝說法聲
3 1083 xīn mind; consciousness 聞阿僧祇令入不疲倦心大海勝說法聲
4 1083 xīn the center; the core; the middle 聞阿僧祇令入不疲倦心大海勝說法聲
5 1083 xīn one of the 28 star constellations 聞阿僧祇令入不疲倦心大海勝說法聲
6 1083 xīn heart 聞阿僧祇令入不疲倦心大海勝說法聲
7 1083 xīn emotion 聞阿僧祇令入不疲倦心大海勝說法聲
8 1083 xīn intention; consideration 聞阿僧祇令入不疲倦心大海勝說法聲
9 1083 xīn disposition; temperament 聞阿僧祇令入不疲倦心大海勝說法聲
10 1083 xīn citta; thinking; thought; mind; mentality 聞阿僧祇令入不疲倦心大海勝說法聲
11 718 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 以得不共法相應故
12 718 děi to want to; to need to 以得不共法相應故
13 718 děi must; ought to 以得不共法相應故
14 718 de 以得不共法相應故
15 718 de infix potential marker 以得不共法相應故
16 718 to result in 以得不共法相應故
17 718 to be proper; to fit; to suit 以得不共法相應故
18 718 to be satisfied 以得不共法相應故
19 718 to be finished 以得不共法相應故
20 718 děi satisfying 以得不共法相應故
21 718 to contract 以得不共法相應故
22 718 to hear 以得不共法相應故
23 718 to have; there is 以得不共法相應故
24 718 marks time passed 以得不共法相應故
25 718 obtain; attain; prāpta 以得不共法相應故
26 660 shēng to be born; to give birth 能生能長
27 660 shēng to live 能生能長
28 660 shēng raw 能生能長
29 660 shēng a student 能生能長
30 660 shēng life 能生能長
31 660 shēng to produce; to give rise 能生能長
32 660 shēng alive 能生能長
33 660 shēng a lifetime 能生能長
34 660 shēng to initiate; to become 能生能長
35 660 shēng to grow 能生能長
36 660 shēng unfamiliar 能生能長
37 660 shēng not experienced 能生能長
38 660 shēng hard; stiff; strong 能生能長
39 660 shēng having academic or professional knowledge 能生能長
40 660 shēng a male role in traditional theatre 能生能長
41 660 shēng gender 能生能長
42 660 shēng to develop; to grow 能生能長
43 660 shēng to set up 能生能長
44 660 shēng a prostitute 能生能長
45 660 shēng a captive 能生能長
46 660 shēng a gentleman 能生能長
47 660 shēng Kangxi radical 100 能生能長
48 660 shēng unripe 能生能長
49 660 shēng nature 能生能長
50 660 shēng to inherit; to succeed 能生能長
51 660 shēng destiny 能生能長
52 660 shēng birth 能生能長
53 632 zhù to dwell; to live; to reside 住不思議解脫三昧
54 632 zhù to stop; to halt 住不思議解脫三昧
55 632 zhù to retain; to remain 住不思議解脫三昧
56 632 zhù to lodge at [temporarily] 住不思議解脫三昧
57 632 zhù verb complement 住不思議解脫三昧
58 632 zhù attaching; abiding; dwelling on 住不思議解脫三昧
59 515 如是 rúshì of such a form; evaṃrūpa 而自然如是
60 488 wèi to call 一謂菩薩生如是心
61 488 wèi to discuss; to comment on; to speak of; to tell about 一謂菩薩生如是心
62 488 wèi to speak to; to address 一謂菩薩生如是心
63 488 wèi to treat as; to regard as 一謂菩薩生如是心
64 488 wèi introducing a condition situation 一謂菩薩生如是心
65 488 wèi to speak to; to address 一謂菩薩生如是心
66 488 wèi to think 一謂菩薩生如是心
67 488 wèi for; is to be 一謂菩薩生如是心
68 488 wèi to make; to cause 一謂菩薩生如是心
69 488 wèi principle; reason 一謂菩薩生如是心
70 488 wèi Wei 一謂菩薩生如是心
71 482 lìng to make; to cause to be; to lead 如是種種異異令入菩薩行大海
72 482 lìng to issue a command 如是種種異異令入菩薩行大海
73 482 lìng rules of behavior; customs 如是種種異異令入菩薩行大海
74 482 lìng an order; a command; an edict; a decree; a statute 如是種種異異令入菩薩行大海
75 482 lìng a season 如是種種異異令入菩薩行大海
76 482 lìng respected; good reputation 如是種種異異令入菩薩行大海
77 482 lìng good 如是種種異異令入菩薩行大海
78 482 lìng pretentious 如是種種異異令入菩薩行大海
79 482 lìng a transcending state of existence 如是種種異異令入菩薩行大海
80 482 lìng a commander 如是種種異異令入菩薩行大海
81 482 lìng a commanding quality; an impressive character 如是種種異異令入菩薩行大海
82 482 lìng lyrics 如是種種異異令入菩薩行大海
83 482 lìng Ling 如是種種異異令入菩薩行大海
84 482 lìng instruction by a teacher; adhīṣṭa 如是種種異異令入菩薩行大海
85 462 安隱 ānnyǐn tranquil 如是種種異異得安隱大海
86 462 安隱 ānnyǐn Kshama; Kṣama; Kṣema 如是種種異異得安隱大海
87 416 菩薩 púsà bodhisattva 如有天人菩薩
88 416 菩薩 púsà bodhisattva 如有天人菩薩
89 416 菩薩 púsà bodhisattva 如有天人菩薩
90 412 wéi to act as; to serve 為眾生說
91 412 wéi to change into; to become 為眾生說
92 412 wéi to be; is 為眾生說
93 412 wéi to do 為眾生說
94 412 wèi to support; to help 為眾生說
95 412 wéi to govern 為眾生說
96 412 wèi to be; bhū 為眾生說
97 406 Kangxi radical 71 念念示現無障
98 406 to not have; without 念念示現無障
99 406 mo 念念示現無障
100 406 to not have 念念示現無障
101 406 Wu 念念示現無障
102 406 mo 念念示現無障
103 395 a human or animal body 所謂智慧體即煩惱體
104 395 form; style 所謂智慧體即煩惱體
105 395 a substance 所謂智慧體即煩惱體
106 395 a system 所謂智慧體即煩惱體
107 395 a font 所謂智慧體即煩惱體
108 395 grammatical aspect (of a verb) 所謂智慧體即煩惱體
109 395 to experience; to realize 所謂智慧體即煩惱體
110 395 ti 所謂智慧體即煩惱體
111 395 limbs of a human or animal body 所謂智慧體即煩惱體
112 395 to put oneself in another's shoes 所謂智慧體即煩惱體
113 395 a genre of writing 所謂智慧體即煩惱體
114 395 body; śarīra 所謂智慧體即煩惱體
115 395 śarīra; human body 所謂智慧體即煩惱體
116 395 ti; essence 所謂智慧體即煩惱體
117 395 entity; a constituent; an element 所謂智慧體即煩惱體
118 355 zhì wisdom; knowledge; understanding 云何諸佛如來自然智
119 355 zhì care; prudence 云何諸佛如來自然智
120 355 zhì Zhi 云何諸佛如來自然智
121 355 zhì clever 云何諸佛如來自然智
122 355 zhì Wisdom 云何諸佛如來自然智
123 355 zhì jnana; knowing 云何諸佛如來自然智
124 335 other; another; some other 若令他書寫
125 335 other 若令他書寫
126 335 tha 若令他書寫
127 335 ṭha 若令他書寫
128 335 other; anya 若令他書寫
129 332 self 我為一切生盲眾生
130 332 [my] dear 我為一切生盲眾生
131 332 Wo 我為一切生盲眾生
132 332 self; atman; attan 我為一切生盲眾生
133 332 ga 我為一切生盲眾生
134 331 to arise; to get up 女人起微瞋心貌相變異
135 331 to rise; to raise 女人起微瞋心貌相變異
136 331 to grow out of; to bring forth; to emerge 女人起微瞋心貌相變異
137 331 to appoint (to an official post); to take up a post 女人起微瞋心貌相變異
138 331 to start 女人起微瞋心貌相變異
139 331 to establish; to build 女人起微瞋心貌相變異
140 331 to draft; to draw up (a plan) 女人起微瞋心貌相變異
141 331 opening sentence; opening verse 女人起微瞋心貌相變異
142 331 to get out of bed 女人起微瞋心貌相變異
143 331 to recover; to heal 女人起微瞋心貌相變異
144 331 to take out; to extract 女人起微瞋心貌相變異
145 331 marks the beginning of an action 女人起微瞋心貌相變異
146 331 marks the sufficiency of an action 女人起微瞋心貌相變異
147 331 to call back from mourning 女人起微瞋心貌相變異
148 331 to take place; to occur 女人起微瞋心貌相變異
149 331 to conjecture 女人起微瞋心貌相變異
150 331 stand up; utthāna 女人起微瞋心貌相變異
151 331 arising; utpāda 女人起微瞋心貌相變異
152 328 文殊師利 wénshūshīlì Mañjuśrī; Manjushri; Manjusri 文殊師利
153 322 Kangxi radical 49 信已書寫
154 322 to bring to an end; to stop 信已書寫
155 322 to complete 信已書寫
156 322 to demote; to dismiss 信已書寫
157 322 to recover from an illness 信已書寫
158 322 former; pūrvaka 信已書寫
159 319 different; other 依諸眾生異異善根異異修行
160 319 to distinguish; to separate; to discriminate 依諸眾生異異善根異異修行
161 319 different; other; hetero-; unusual; strange; surprising 依諸眾生異異善根異異修行
162 319 unfamiliar; foreign 依諸眾生異異善根異異修行
163 319 unusual; strange; surprising 依諸眾生異異善根異異修行
164 319 to marvel; to wonder 依諸眾生異異善根異異修行
165 319 distinction; viśeṣa 依諸眾生異異善根異異修行
166 317 有言 yǒuyán speaker; orator; talkative; vaktṛ 有言布施者
167 316 安慰 ānwèi to comfort; to console 起安慰心
168 316 安慰 ānwèi to feel pleased 起安慰心
169 313 zhě ca 隨諸眾生有所須者
170 306 如來 rúlái Tathagata 云何諸佛如來自然智
171 306 如來 Rúlái Tathagata 云何諸佛如來自然智
172 306 如來 rúlái Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One 云何諸佛如來自然智
173 287 zhī to go 往到諸佛如來之所
174 287 zhī to arrive; to go 往到諸佛如來之所
175 287 zhī is 往到諸佛如來之所
176 287 zhī to use 往到諸佛如來之所
177 287 zhī Zhi 往到諸佛如來之所
178 261 阿僧祇 āsēngzhǐ asamkhya 阿僧祇百千萬億那由他微塵數世界
179 261 阿僧祇 āsēngzhǐ asamkhyeya 阿僧祇百千萬億那由他微塵數世界
180 261 阿僧祇 āsēngzhǐ asamkhya; innumerable 阿僧祇百千萬億那由他微塵數世界
181 259 差別 chābié a difference; a distinction 有阿僧祇種種說法異異差別
182 259 差別 chābié discrimination 有阿僧祇種種說法異異差別
183 259 差別 chābié discrimination; pariccheda 有阿僧祇種種說法異異差別
184 259 差別 chābié distinction 有阿僧祇種種說法異異差別
185 242 一切 yīqiè temporary 一切世界
186 242 一切 yīqiè the same 一切世界
187 237 大海 dàhǎi sea; ocean 譬如十方各過五十世界微塵數世界微塵大海
188 237 大海 dàhǎi a large bowl or glass 譬如十方各過五十世界微塵數世界微塵大海
189 237 大海 dàhǎi ocean; sāgara; mahāsamudrā 譬如十方各過五十世界微塵數世界微塵大海
190 226 諸佛 zhū fó Buddhas; all Buddhas 云何諸佛如來自然智
191 217 to use; to grasp 以得不共法相應故
192 217 to rely on 以得不共法相應故
193 217 to regard 以得不共法相應故
194 217 to be able to 以得不共法相應故
195 217 to order; to command 以得不共法相應故
196 217 used after a verb 以得不共法相應故
197 217 a reason; a cause 以得不共法相應故
198 217 Israel 以得不共法相應故
199 217 Yi 以得不共法相應故
200 217 use; yogena 以得不共法相應故
201 203 世界 shìjiè the world; the universe; the cosmos 譬如十方各過五十世界微塵數世界微塵大海
202 203 世界 shìjiè the earth 譬如十方各過五十世界微塵數世界微塵大海
203 203 世界 shìjiè a domain; a realm 譬如十方各過五十世界微塵數世界微塵大海
204 203 世界 shìjiè the human world 譬如十方各過五十世界微塵數世界微塵大海
205 203 世界 shìjiè the conditions in the world 譬如十方各過五十世界微塵數世界微塵大海
206 203 世界 shìjiè world 譬如十方各過五十世界微塵數世界微塵大海
207 203 世界 shìjiè a world; lokadhatu 譬如十方各過五十世界微塵數世界微塵大海
208 201 chù a place; location; a spot; a point 譬如有人到離惡刺諸藥草處
209 201 chǔ to reside; to live; to dwell 譬如有人到離惡刺諸藥草處
210 201 chù an office; a department; a bureau 譬如有人到離惡刺諸藥草處
211 201 chù a part; an aspect 譬如有人到離惡刺諸藥草處
212 201 chǔ to be in; to be in a position of 譬如有人到離惡刺諸藥草處
213 201 chǔ to get along with 譬如有人到離惡刺諸藥草處
214 201 chǔ to deal with; to manage 譬如有人到離惡刺諸藥草處
215 201 chǔ to punish; to sentence 譬如有人到離惡刺諸藥草處
216 201 chǔ to stop; to pause 譬如有人到離惡刺諸藥草處
217 201 chǔ to be associated with 譬如有人到離惡刺諸藥草處
218 201 chǔ to situate; to fix a place for 譬如有人到離惡刺諸藥草處
219 201 chǔ to occupy; to control 譬如有人到離惡刺諸藥草處
220 201 chù circumstances; situation 譬如有人到離惡刺諸藥草處
221 201 chù an occasion; a time 譬如有人到離惡刺諸藥草處
222 201 chù position; sthāna 譬如有人到離惡刺諸藥草處
223 189 néng can; able 能生能長
224 189 néng ability; capacity 能生能長
225 189 néng a mythical bear-like beast 能生能長
226 189 néng energy 能生能長
227 189 néng function; use 能生能長
228 189 néng talent 能生能長
229 189 néng expert at 能生能長
230 189 néng to be in harmony 能生能長
231 189 néng to tend to; to care for 能生能長
232 189 néng to reach; to arrive at 能生能長
233 189 néng to be able; śak 能生能長
234 189 néng skilful; pravīṇa 能生能長
235 173 清淨 qīngjìng peaceful; quiet; tranquil; pure 云何諸佛如來不可思議智清淨佛國土
236 173 清淨 qīngjìng peaceful; quiet; tranquil 云何諸佛如來不可思議智清淨佛國土
237 173 清淨 qīngjìng concise 云何諸佛如來不可思議智清淨佛國土
238 173 清淨 qīngjìng simple and clear; concise 云何諸佛如來不可思議智清淨佛國土
239 173 清淨 qīngjìng pure and clean 云何諸佛如來不可思議智清淨佛國土
240 173 清淨 qīngjìng purity 云何諸佛如來不可思議智清淨佛國土
241 173 清淨 qīngjìng pure; cleansed; purified of defiling illusion; visuddhi 云何諸佛如來不可思議智清淨佛國土
242 172 所謂 suǒwèi so-called 所謂諸佛如來
243 164 jiàn to see 於一時見
244 164 jiàn opinion; view; understanding 於一時見
245 164 jiàn indicates seeing, hearing, meeting, etc 於一時見
246 164 jiàn refer to; for details see 於一時見
247 164 jiàn to listen to 於一時見
248 164 jiàn to meet 於一時見
249 164 jiàn to receive (a guest) 於一時見
250 164 jiàn let me; kindly 於一時見
251 164 jiàn Jian 於一時見
252 164 xiàn to appear 於一時見
253 164 xiàn to introduce 於一時見
254 164 jiàn view; perception; dṛṣṭi; diṭṭhi 於一時見
255 164 jiàn seeing; observing; darśana 於一時見
256 158 to go; to 於念念間
257 158 to rely on; to depend on 於念念間
258 158 Yu 於念念間
259 158 a crow 於念念間
260 153 infix potential marker 聞阿僧祇令入不疲倦心大海勝說法聲
261 149 ér Kangxi radical 126 而諸佛如來
262 149 ér as if; to seem like 而諸佛如來
263 149 néng can; able 而諸佛如來
264 149 ér whiskers on the cheeks; sideburns 而諸佛如來
265 149 ér to arrive; up to 而諸佛如來
266 149 to enter 入一切世界海
267 149 Kangxi radical 11 入一切世界海
268 149 radical 入一切世界海
269 149 income 入一切世界海
270 149 to conform with 入一切世界海
271 149 to descend 入一切世界海
272 149 the entering tone 入一切世界海
273 149 to pay 入一切世界海
274 149 to join 入一切世界海
275 149 entering; praveśa 入一切世界海
276 149 entered; attained; āpanna 入一切世界海
277 140 眾生 zhòngshēng all living things 一切世界微塵數眾生
278 140 眾生 zhòngshēng living things other than people 一切世界微塵數眾生
279 140 眾生 zhòngshēng sentient beings 一切世界微塵數眾生
280 140 眾生 zhòngshēng beings; all living things; all sentient beings 一切世界微塵數眾生
281 135 摩訶薩 móhēsà mahasattva 若諸菩薩摩訶薩等
282 135 摩訶薩 móhēsà mahāsattva; mohasattva; a great being 若諸菩薩摩訶薩等
283 129 chū rudimentary; elementary 有五種法則能清淨初歡喜地
284 129 chū original 有五種法則能清淨初歡喜地
285 129 chū foremost, first; prathama 有五種法則能清淨初歡喜地
286 129 five 五波羅蜜所起功德
287 129 fifth musical note 五波羅蜜所起功德
288 129 Wu 五波羅蜜所起功德
289 129 the five elements 五波羅蜜所起功德
290 129 five; pañca 五波羅蜜所起功德
291 127 大無畏 dà wú wèi utterly fearless 得大無畏安隱之處
292 127 大無畏 dà wú wèi great fearlessness 得大無畏安隱之處
293 126 歡喜地 huānxǐ dì Ground of Joy 有五種法則能清淨初歡喜地
294 126 歡喜地 huānxǐ dì the ground of joy 有五種法則能清淨初歡喜地
295 126 五法 wǔfǎ five dharmas; five categories 是名五法
296 118 無有 wú yǒu there is not 無有邊際
297 118 無有 wú yǒu non-existence 無有邊際
298 113 不異 bù yì not different 以不異法有菩薩故
299 112 微塵數 wēichénshǔ as numerous as atoms 譬如十方各過五十世界微塵數世界微塵大海
300 110 種種 zhǒng zhǒng all kinds of 一切種種異異伎術
301 110 種種 zhǒng zhǒng various forms 一切種種異異伎術
302 109 method; way 一切悉得聞彼彼法
303 109 France 一切悉得聞彼彼法
304 109 the law; rules; regulations 一切悉得聞彼彼法
305 109 the teachings of the Buddha; Dharma 一切悉得聞彼彼法
306 109 a standard; a norm 一切悉得聞彼彼法
307 109 an institution 一切悉得聞彼彼法
308 109 to emulate 一切悉得聞彼彼法
309 109 magic; a magic trick 一切悉得聞彼彼法
310 109 punishment 一切悉得聞彼彼法
311 109 Fa 一切悉得聞彼彼法
312 109 a precedent 一切悉得聞彼彼法
313 109 a classification of some kinds of Han texts 一切悉得聞彼彼法
314 109 relating to a ceremony or rite 一切悉得聞彼彼法
315 109 Dharma 一切悉得聞彼彼法
316 109 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 一切悉得聞彼彼法
317 109 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 一切悉得聞彼彼法
318 109 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 一切悉得聞彼彼法
319 109 quality; characteristic 一切悉得聞彼彼法
320 103 一切法 yīqiē fǎ all dharmas; all things; sarvadharma 一切法成就
321 103 一切法 yīqiē fǎ all phenomena 一切法成就
322 102 to be near by; to be close to 即於如是大眾中見高千由旬
323 102 at that time 即於如是大眾中見高千由旬
324 102 to be exactly the same as; to be thus 即於如是大眾中見高千由旬
325 102 supposed; so-called 即於如是大眾中見高千由旬
326 102 to arrive at; to ascend 即於如是大眾中見高千由旬
327 101 color 令彼眾生得見如來真金之色
328 101 form; matter 令彼眾生得見如來真金之色
329 101 shǎi dice 令彼眾生得見如來真金之色
330 101 Kangxi radical 139 令彼眾生得見如來真金之色
331 101 countenance 令彼眾生得見如來真金之色
332 101 scene; sight 令彼眾生得見如來真金之色
333 101 feminine charm; female beauty 令彼眾生得見如來真金之色
334 101 kind; type 令彼眾生得見如來真金之色
335 101 quality 令彼眾生得見如來真金之色
336 101 to be angry 令彼眾生得見如來真金之色
337 101 to seek; to search for 令彼眾生得見如來真金之色
338 101 lust; sexual desire 令彼眾生得見如來真金之色
339 101 form; rupa 令彼眾生得見如來真金之色
340 100 one 諸佛如來一毛孔相
341 100 Kangxi radical 1 諸佛如來一毛孔相
342 100 pure; concentrated 諸佛如來一毛孔相
343 100 first 諸佛如來一毛孔相
344 100 the same 諸佛如來一毛孔相
345 100 sole; single 諸佛如來一毛孔相
346 100 a very small amount 諸佛如來一毛孔相
347 100 Yi 諸佛如來一毛孔相
348 100 other 諸佛如來一毛孔相
349 100 to unify 諸佛如來一毛孔相
350 100 accidentally; coincidentally 諸佛如來一毛孔相
351 100 abruptly; suddenly 諸佛如來一毛孔相
352 100 one; eka 諸佛如來一毛孔相
353 97 如意 rúyì satisfactory 譬如如意寶王
354 97 如意 rúyì a sceptre; ruyi 譬如如意寶王
355 97 如意 rúyì ruyi 譬如如意寶王
356 97 如意 rúyì As You Wish 譬如如意寶王
357 97 如意 rúyì as one wishes 譬如如意寶王
358 97 如意 rúyì pleasing; at will 譬如如意寶王
359 96 寶王 bǎo wáng King of Treasures 譬如如意寶王
360 96 寶王 bǎo wáng stately; majestic 譬如如意寶王
361 94 yìng to answer; to respond 以得不共法相應故
362 94 yìng to confirm; to verify 以得不共法相應故
363 94 yìng to be worthy of; to correspond to; suitable 以得不共法相應故
364 94 yìng to accept 以得不共法相應故
365 94 yìng to permit; to allow 以得不共法相應故
366 94 yìng to echo 以得不共法相應故
367 94 yìng to handle; to deal with 以得不共法相應故
368 94 yìng Ying 以得不共法相應故
369 90 míng fame; renown; reputation 是名略說諸佛如來無障礙智
370 90 míng a name; personal name; designation 是名略說諸佛如來無障礙智
371 90 míng rank; position 是名略說諸佛如來無障礙智
372 90 míng an excuse 是名略說諸佛如來無障礙智
373 90 míng life 是名略說諸佛如來無障礙智
374 90 míng to name; to call 是名略說諸佛如來無障礙智
375 90 míng to express; to describe 是名略說諸佛如來無障礙智
376 90 míng to be called; to have the name 是名略說諸佛如來無障礙智
377 90 míng to own; to possess 是名略說諸佛如來無障礙智
378 90 míng famous; renowned 是名略說諸佛如來無障礙智
379 90 míng moral 是名略說諸佛如來無障礙智
380 90 míng name; naman 是名略說諸佛如來無障礙智
381 90 míng fame; renown; yasas 是名略說諸佛如來無障礙智
382 88 諸菩薩 zhū púsà bodhisattvas 若諸菩薩摩訶薩等
383 88 shèng to beat; to win; to conquer 聞阿僧祇波羅蜜大海勝說法聲
384 88 shèng victory; success 聞阿僧祇波羅蜜大海勝說法聲
385 88 shèng wonderful; supurb; superior 聞阿僧祇波羅蜜大海勝說法聲
386 88 shèng to surpass 聞阿僧祇波羅蜜大海勝說法聲
387 88 shèng triumphant 聞阿僧祇波羅蜜大海勝說法聲
388 88 shèng a scenic view 聞阿僧祇波羅蜜大海勝說法聲
389 88 shèng a woman's hair decoration 聞阿僧祇波羅蜜大海勝說法聲
390 88 shèng Sheng 聞阿僧祇波羅蜜大海勝說法聲
391 88 shèng conquering; victorious; jaya 聞阿僧祇波羅蜜大海勝說法聲
392 88 shèng superior; agra 聞阿僧祇波羅蜜大海勝說法聲
393 86 一一 yīyī one or two 一一世界
394 86 一一 yīyī a few 一一世界
395 85 xíng to walk 如是種種異異令入隨順眾生心行大海
396 85 xíng capable; competent 如是種種異異令入隨順眾生心行大海
397 85 háng profession 如是種種異異令入隨順眾生心行大海
398 85 xíng Kangxi radical 144 如是種種異異令入隨順眾生心行大海
399 85 xíng to travel 如是種種異異令入隨順眾生心行大海
400 85 xìng actions; conduct 如是種種異異令入隨順眾生心行大海
401 85 xíng to do; to act; to practice 如是種種異異令入隨順眾生心行大海
402 85 xíng all right; OK; okay 如是種種異異令入隨順眾生心行大海
403 85 háng horizontal line 如是種種異異令入隨順眾生心行大海
404 85 héng virtuous deeds 如是種種異異令入隨順眾生心行大海
405 85 hàng a line of trees 如是種種異異令入隨順眾生心行大海
406 85 hàng bold; steadfast 如是種種異異令入隨順眾生心行大海
407 85 xíng to move 如是種種異異令入隨順眾生心行大海
408 85 xíng to put into effect; to implement 如是種種異異令入隨順眾生心行大海
409 85 xíng travel 如是種種異異令入隨順眾生心行大海
410 85 xíng to circulate 如是種種異異令入隨順眾生心行大海
411 85 xíng running script; running script 如是種種異異令入隨順眾生心行大海
412 85 xíng temporary 如是種種異異令入隨順眾生心行大海
413 85 háng rank; order 如是種種異異令入隨順眾生心行大海
414 85 háng a business; a shop 如是種種異異令入隨順眾生心行大海
415 85 xíng to depart; to leave 如是種種異異令入隨順眾生心行大海
416 85 xíng to experience 如是種種異異令入隨順眾生心行大海
417 85 xíng path; way 如是種種異異令入隨順眾生心行大海
418 85 xíng xing; ballad 如是種種異異令入隨順眾生心行大海
419 85 xíng Xing 如是種種異異令入隨順眾生心行大海
420 85 xíng Practice 如是種種異異令入隨順眾生心行大海
421 85 xìng mental formations; samskara; sankhara; volition; habitual actions 如是種種異異令入隨順眾生心行大海
422 85 xíng practice; carita; carya; conduct; behavior 如是種種異異令入隨順眾生心行大海
423 82 障礙 zhàng'ài barrier; obstruction; hindrance; impediment; obstacle 無有障礙
424 82 障礙 zhàngài to obstruct; to hinder 無有障礙
425 82 障礙 zhàngài a handicap 無有障礙
426 82 障礙 zhàngài hindrance 無有障礙
427 82 to depend on; to lean on 依諸眾生異異善根異異修行
428 82 to comply with; to follow 依諸眾生異異善根異異修行
429 82 to help 依諸眾生異異善根異異修行
430 82 flourishing 依諸眾生異異善根異異修行
431 82 lovable 依諸眾生異異善根異異修行
432 82 bonds; substratum; upadhi 依諸眾生異異善根異異修行
433 82 refuge; śaraṇa 依諸眾生異異善根異異修行
434 82 reliance; pratiśaraṇa 依諸眾生異異善根異異修行
435 80 èr two 二倍轉高
436 80 èr Kangxi radical 7 二倍轉高
437 80 èr second 二倍轉高
438 80 èr twice; double; di- 二倍轉高
439 80 èr more than one kind 二倍轉高
440 80 èr two; dvā; dvi 二倍轉高
441 80 èr both; dvaya 二倍轉高
442 77 fēi Kangxi radical 175 非前後見
443 77 fēi wrong; bad; untruthful 非前後見
444 77 fēi different 非前後見
445 77 fēi to not be; to not have 非前後見
446 77 fēi to violate; to be contrary to 非前後見
447 77 fēi Africa 非前後見
448 77 fēi to slander 非前後見
449 77 fěi to avoid 非前後見
450 77 fēi must 非前後見
451 77 fēi an error 非前後見
452 77 fēi a problem; a question 非前後見
453 77 fēi evil 非前後見
454 76 示現 shìxiàn Manifestation 念念示現無障
455 76 示現 shìxiàn to manifest 念念示現無障
456 76 示現 shìxiàn to manifest; to display 念念示現無障
457 76 異說 yì shuō a different opinion; a dissident view; an absurd remark 有阿僧祇異異說法異異差別
458 74 jiè to quit 我已得住忍辱戒故
459 74 jiè to warn against 我已得住忍辱戒故
460 74 jiè to be purified before a religious ceremony 我已得住忍辱戒故
461 74 jiè vow 我已得住忍辱戒故
462 74 jiè to instruct; to command 我已得住忍辱戒故
463 74 jiè to ordain 我已得住忍辱戒故
464 74 jiè a genre of writing containing maxims 我已得住忍辱戒故
465 74 jiè to be cautious; to be prudent 我已得住忍辱戒故
466 74 jiè to prohibit; to proscribe 我已得住忍辱戒故
467 74 jiè boundary; realm 我已得住忍辱戒故
468 74 jiè third finger 我已得住忍辱戒故
469 74 jiè a precept; a vow; sila 我已得住忍辱戒故
470 74 jiè morality 我已得住忍辱戒故
471 73 住持 zhùchí 1. Abbot (male); 2. Abbess (female) 住持一切種子草木諸樹林等
472 73 住持 zhùchí the abbot of a monastery; the director of a monastery 住持一切種子草木諸樹林等
473 73 住持 zhùchí to uphold the Dharma 住持一切種子草木諸樹林等
474 71 to leave; to depart; to go away; to part 無分別離分別
475 71 a mythical bird 無分別離分別
476 71 li; one of the eight divinatory trigrams 無分別離分別
477 71 a band or kerchief worn when a woman left home to be married 無分別離分別
478 71 chī a dragon with horns not yet grown 無分別離分別
479 71 a mountain ash 無分別離分別
480 71 vanilla; a vanilla-like herb 無分別離分別
481 71 to be scattered; to be separated 無分別離分別
482 71 to cut off 無分別離分別
483 71 to violate; to be contrary to 無分別離分別
484 71 to be distant from 無分別離分別
485 71 two 無分別離分別
486 71 to array; to align 無分別離分別
487 71 to pass through; to experience 無分別離分別
488 71 transcendence 無分別離分別
489 71 to avoid; to abstain from; viramaṇa 無分別離分別
490 70 four 四謂菩薩生如是心
491 70 note a musical scale 四謂菩薩生如是心
492 70 fourth 四謂菩薩生如是心
493 70 Si 四謂菩薩生如是心
494 70 four; catur 四謂菩薩生如是心
495 67 a criteria; a norm; a standard; a rule; a law 則下中上有為諸行
496 67 a grade; a level 則下中上有為諸行
497 67 an example; a model 則下中上有為諸行
498 67 a weighing device 則下中上有為諸行
499 67 to grade; to rank 則下中上有為諸行
500 67 to copy; to imitate; to follow 則下中上有為諸行

Frequencies of all Words

Top 877

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 1329 purposely; intentionally; deliberately; knowingly 何以故
2 1329 old; ancient; former; past 何以故
3 1329 reason; cause; purpose 何以故
4 1329 to die 何以故
5 1329 so; therefore; hence 何以故
6 1329 original 何以故
7 1329 accident; happening; instance 何以故
8 1329 a friend; an acquaintance; friendship 何以故
9 1329 something in the past 何以故
10 1329 deceased; dead 何以故
11 1329 still; yet 何以故
12 1329 therefore; tasmāt 何以故
13 1083 xīn heart [organ] 聞阿僧祇令入不疲倦心大海勝說法聲
14 1083 xīn Kangxi radical 61 聞阿僧祇令入不疲倦心大海勝說法聲
15 1083 xīn mind; consciousness 聞阿僧祇令入不疲倦心大海勝說法聲
16 1083 xīn the center; the core; the middle 聞阿僧祇令入不疲倦心大海勝說法聲
17 1083 xīn one of the 28 star constellations 聞阿僧祇令入不疲倦心大海勝說法聲
18 1083 xīn heart 聞阿僧祇令入不疲倦心大海勝說法聲
19 1083 xīn emotion 聞阿僧祇令入不疲倦心大海勝說法聲
20 1083 xīn intention; consideration 聞阿僧祇令入不疲倦心大海勝說法聲
21 1083 xīn disposition; temperament 聞阿僧祇令入不疲倦心大海勝說法聲
22 1083 xīn citta; thinking; thought; mind; mentality 聞阿僧祇令入不疲倦心大海勝說法聲
23 718 de potential marker 以得不共法相應故
24 718 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 以得不共法相應故
25 718 děi must; ought to 以得不共法相應故
26 718 děi to want to; to need to 以得不共法相應故
27 718 děi must; ought to 以得不共法相應故
28 718 de 以得不共法相應故
29 718 de infix potential marker 以得不共法相應故
30 718 to result in 以得不共法相應故
31 718 to be proper; to fit; to suit 以得不共法相應故
32 718 to be satisfied 以得不共法相應故
33 718 to be finished 以得不共法相應故
34 718 de result of degree 以得不共法相應故
35 718 de marks completion of an action 以得不共法相應故
36 718 děi satisfying 以得不共法相應故
37 718 to contract 以得不共法相應故
38 718 marks permission or possibility 以得不共法相應故
39 718 expressing frustration 以得不共法相應故
40 718 to hear 以得不共法相應故
41 718 to have; there is 以得不共法相應故
42 718 marks time passed 以得不共法相應故
43 718 obtain; attain; prāpta 以得不共法相應故
44 660 shēng to be born; to give birth 能生能長
45 660 shēng to live 能生能長
46 660 shēng raw 能生能長
47 660 shēng a student 能生能長
48 660 shēng life 能生能長
49 660 shēng to produce; to give rise 能生能長
50 660 shēng alive 能生能長
51 660 shēng a lifetime 能生能長
52 660 shēng to initiate; to become 能生能長
53 660 shēng to grow 能生能長
54 660 shēng unfamiliar 能生能長
55 660 shēng not experienced 能生能長
56 660 shēng hard; stiff; strong 能生能長
57 660 shēng very; extremely 能生能長
58 660 shēng having academic or professional knowledge 能生能長
59 660 shēng a male role in traditional theatre 能生能長
60 660 shēng gender 能生能長
61 660 shēng to develop; to grow 能生能長
62 660 shēng to set up 能生能長
63 660 shēng a prostitute 能生能長
64 660 shēng a captive 能生能長
65 660 shēng a gentleman 能生能長
66 660 shēng Kangxi radical 100 能生能長
67 660 shēng unripe 能生能長
68 660 shēng nature 能生能長
69 660 shēng to inherit; to succeed 能生能長
70 660 shēng destiny 能生能長
71 660 shēng birth 能生能長
72 632 zhù to dwell; to live; to reside 住不思議解脫三昧
73 632 zhù to stop; to halt 住不思議解脫三昧
74 632 zhù to retain; to remain 住不思議解脫三昧
75 632 zhù to lodge at [temporarily] 住不思議解脫三昧
76 632 zhù firmly; securely 住不思議解脫三昧
77 632 zhù verb complement 住不思議解脫三昧
78 632 zhù attaching; abiding; dwelling on 住不思議解脫三昧
79 515 如是 rúshì thus; so 而自然如是
80 515 如是 rúshì thus, so 而自然如是
81 515 如是 rúshì thus; evam 而自然如是
82 515 如是 rúshì of such a form; evaṃrūpa 而自然如是
83 488 wèi to call 一謂菩薩生如是心
84 488 wèi to discuss; to comment on; to speak of; to tell about 一謂菩薩生如是心
85 488 wèi to speak to; to address 一謂菩薩生如是心
86 488 wèi to treat as; to regard as 一謂菩薩生如是心
87 488 wèi introducing a condition situation 一謂菩薩生如是心
88 488 wèi to speak to; to address 一謂菩薩生如是心
89 488 wèi to think 一謂菩薩生如是心
90 488 wèi for; is to be 一謂菩薩生如是心
91 488 wèi to make; to cause 一謂菩薩生如是心
92 488 wèi and 一謂菩薩生如是心
93 488 wèi principle; reason 一謂菩薩生如是心
94 488 wèi Wei 一謂菩薩生如是心
95 488 wèi which; what; yad 一謂菩薩生如是心
96 488 wèi to say; iti 一謂菩薩生如是心
97 482 lìng to make; to cause to be; to lead 如是種種異異令入菩薩行大海
98 482 lìng to issue a command 如是種種異異令入菩薩行大海
99 482 lìng rules of behavior; customs 如是種種異異令入菩薩行大海
100 482 lìng an order; a command; an edict; a decree; a statute 如是種種異異令入菩薩行大海
101 482 lìng a season 如是種種異異令入菩薩行大海
102 482 lìng respected; good reputation 如是種種異異令入菩薩行大海
103 482 lìng good 如是種種異異令入菩薩行大海
104 482 lìng pretentious 如是種種異異令入菩薩行大海
105 482 lìng a transcending state of existence 如是種種異異令入菩薩行大海
106 482 lìng a commander 如是種種異異令入菩薩行大海
107 482 lìng a commanding quality; an impressive character 如是種種異異令入菩薩行大海
108 482 lìng lyrics 如是種種異異令入菩薩行大海
109 482 lìng Ling 如是種種異異令入菩薩行大海
110 482 lìng instruction by a teacher; adhīṣṭa 如是種種異異令入菩薩行大海
111 462 安隱 ānnyǐn tranquil 如是種種異異得安隱大海
112 462 安隱 ānnyǐn Kshama; Kṣama; Kṣema 如是種種異異得安隱大海
113 416 菩薩 púsà bodhisattva 如有天人菩薩
114 416 菩薩 púsà bodhisattva 如有天人菩薩
115 416 菩薩 púsà bodhisattva 如有天人菩薩
116 412 wèi for; to 為眾生說
117 412 wèi because of 為眾生說
118 412 wéi to act as; to serve 為眾生說
119 412 wéi to change into; to become 為眾生說
120 412 wéi to be; is 為眾生說
121 412 wéi to do 為眾生說
122 412 wèi for 為眾生說
123 412 wèi because of; for; to 為眾生說
124 412 wèi to 為眾生說
125 412 wéi in a passive construction 為眾生說
126 412 wéi forming a rehetorical question 為眾生說
127 412 wéi forming an adverb 為眾生說
128 412 wéi to add emphasis 為眾生說
129 412 wèi to support; to help 為眾生說
130 412 wéi to govern 為眾生說
131 412 wèi to be; bhū 為眾生說
132 406 no 念念示現無障
133 406 Kangxi radical 71 念念示現無障
134 406 to not have; without 念念示現無障
135 406 has not yet 念念示現無障
136 406 mo 念念示現無障
137 406 do not 念念示現無障
138 406 not; -less; un- 念念示現無障
139 406 regardless of 念念示現無障
140 406 to not have 念念示現無障
141 406 um 念念示現無障
142 406 Wu 念念示現無障
143 406 Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression. 念念示現無障
144 406 not; non- 念念示現無障
145 406 mo 念念示現無障
146 395 a human or animal body 所謂智慧體即煩惱體
147 395 form; style 所謂智慧體即煩惱體
148 395 a substance 所謂智慧體即煩惱體
149 395 a system 所謂智慧體即煩惱體
150 395 a font 所謂智慧體即煩惱體
151 395 grammatical aspect (of a verb) 所謂智慧體即煩惱體
152 395 to experience; to realize 所謂智慧體即煩惱體
153 395 ti 所謂智慧體即煩惱體
154 395 limbs of a human or animal body 所謂智慧體即煩惱體
155 395 to put oneself in another's shoes 所謂智慧體即煩惱體
156 395 a genre of writing 所謂智慧體即煩惱體
157 395 body; śarīra 所謂智慧體即煩惱體
158 395 śarīra; human body 所謂智慧體即煩惱體
159 395 ti; essence 所謂智慧體即煩惱體
160 395 entity; a constituent; an element 所謂智慧體即煩惱體
161 387 yǒu is; are; to exist 或有經夾
162 387 yǒu to have; to possess 或有經夾
163 387 yǒu indicates an estimate 或有經夾
164 387 yǒu indicates a large quantity 或有經夾
165 387 yǒu indicates an affirmative response 或有經夾
166 387 yǒu a certain; used before a person, time, or place 或有經夾
167 387 yǒu used to compare two things 或有經夾
168 387 yǒu used in a polite formula before certain verbs 或有經夾
169 387 yǒu used before the names of dynasties 或有經夾
170 387 yǒu a certain thing; what exists 或有經夾
171 387 yǒu multiple of ten and ... 或有經夾
172 387 yǒu abundant 或有經夾
173 387 yǒu purposeful 或有經夾
174 387 yǒu You 或有經夾
175 387 yǒu 1. existence; 2. becoming 或有經夾
176 387 yǒu becoming; bhava 或有經夾
177 355 zhì wisdom; knowledge; understanding 云何諸佛如來自然智
178 355 zhì care; prudence 云何諸佛如來自然智
179 355 zhì Zhi 云何諸佛如來自然智
180 355 zhì clever 云何諸佛如來自然智
181 355 zhì Wisdom 云何諸佛如來自然智
182 355 zhì jnana; knowing 云何諸佛如來自然智
183 335 he; him 若令他書寫
184 335 another aspect 若令他書寫
185 335 other; another; some other 若令他書寫
186 335 everybody 若令他書寫
187 335 other 若令他書寫
188 335 tuō other; another; some other 若令他書寫
189 335 tha 若令他書寫
190 335 ṭha 若令他書寫
191 335 other; anya 若令他書寫
192 332 I; me; my 我為一切生盲眾生
193 332 self 我為一切生盲眾生
194 332 we; our 我為一切生盲眾生
195 332 [my] dear 我為一切生盲眾生
196 332 Wo 我為一切生盲眾生
197 332 self; atman; attan 我為一切生盲眾生
198 332 ga 我為一切生盲眾生
199 332 I; aham 我為一切生盲眾生
200 331 to arise; to get up 女人起微瞋心貌相變異
201 331 case; instance; batch; group 女人起微瞋心貌相變異
202 331 to rise; to raise 女人起微瞋心貌相變異
203 331 to grow out of; to bring forth; to emerge 女人起微瞋心貌相變異
204 331 to appoint (to an official post); to take up a post 女人起微瞋心貌相變異
205 331 to start 女人起微瞋心貌相變異
206 331 to establish; to build 女人起微瞋心貌相變異
207 331 to draft; to draw up (a plan) 女人起微瞋心貌相變異
208 331 opening sentence; opening verse 女人起微瞋心貌相變異
209 331 to get out of bed 女人起微瞋心貌相變異
210 331 to recover; to heal 女人起微瞋心貌相變異
211 331 to take out; to extract 女人起微瞋心貌相變異
212 331 marks the beginning of an action 女人起微瞋心貌相變異
213 331 marks the sufficiency of an action 女人起微瞋心貌相變異
214 331 to call back from mourning 女人起微瞋心貌相變異
215 331 to take place; to occur 女人起微瞋心貌相變異
216 331 from 女人起微瞋心貌相變異
217 331 to conjecture 女人起微瞋心貌相變異
218 331 stand up; utthāna 女人起微瞋心貌相變異
219 331 arising; utpāda 女人起微瞋心貌相變異
220 328 文殊師利 wénshūshīlì Mañjuśrī; Manjushri; Manjusri 文殊師利
221 322 already 信已書寫
222 322 Kangxi radical 49 信已書寫
223 322 from 信已書寫
224 322 to bring to an end; to stop 信已書寫
225 322 final aspectual particle 信已書寫
226 322 afterwards; thereafter 信已書寫
227 322 too; very; excessively 信已書寫
228 322 to complete 信已書寫
229 322 to demote; to dismiss 信已書寫
230 322 to recover from an illness 信已書寫
231 322 certainly 信已書寫
232 322 an interjection of surprise 信已書寫
233 322 this 信已書寫
234 322 former; pūrvaka 信已書寫
235 322 former; pūrvaka 信已書寫
236 319 different; other 依諸眾生異異善根異異修行
237 319 to distinguish; to separate; to discriminate 依諸眾生異異善根異異修行
238 319 different; other; hetero-; unusual; strange; surprising 依諸眾生異異善根異異修行
239 319 unfamiliar; foreign 依諸眾生異異善根異異修行
240 319 unusual; strange; surprising 依諸眾生異異善根異異修行
241 319 to marvel; to wonder 依諸眾生異異善根異異修行
242 319 another; other 依諸眾生異異善根異異修行
243 319 distinction; viśeṣa 依諸眾生異異善根異異修行
244 317 有言 yǒuyán speaker; orator; talkative; vaktṛ 有言布施者
245 316 安慰 ānwèi to comfort; to console 起安慰心
246 316 安慰 ānwèi to feel pleased 起安慰心
247 313 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 隨諸眾生有所須者
248 313 zhě that 隨諸眾生有所須者
249 313 zhě nominalizing function word 隨諸眾生有所須者
250 313 zhě used to mark a definition 隨諸眾生有所須者
251 313 zhě used to mark a pause 隨諸眾生有所須者
252 313 zhě topic marker; that; it 隨諸眾生有所須者
253 313 zhuó according to 隨諸眾生有所須者
254 313 zhě ca 隨諸眾生有所須者
255 306 如來 rúlái Tathagata 云何諸佛如來自然智
256 306 如來 Rúlái Tathagata 云何諸佛如來自然智
257 306 如來 rúlái Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One 云何諸佛如來自然智
258 287 zhī him; her; them; that 往到諸佛如來之所
259 287 zhī used between a modifier and a word to form a word group 往到諸佛如來之所
260 287 zhī to go 往到諸佛如來之所
261 287 zhī this; that 往到諸佛如來之所
262 287 zhī genetive marker 往到諸佛如來之所
263 287 zhī it 往到諸佛如來之所
264 287 zhī in 往到諸佛如來之所
265 287 zhī all 往到諸佛如來之所
266 287 zhī and 往到諸佛如來之所
267 287 zhī however 往到諸佛如來之所
268 287 zhī if 往到諸佛如來之所
269 287 zhī then 往到諸佛如來之所
270 287 zhī to arrive; to go 往到諸佛如來之所
271 287 zhī is 往到諸佛如來之所
272 287 zhī to use 往到諸佛如來之所
273 287 zhī Zhi 往到諸佛如來之所
274 261 阿僧祇 āsēngzhǐ asamkhya 阿僧祇百千萬億那由他微塵數世界
275 261 阿僧祇 āsēngzhǐ asamkhyeya 阿僧祇百千萬億那由他微塵數世界
276 261 阿僧祇 āsēngzhǐ asamkhya; innumerable 阿僧祇百千萬億那由他微塵數世界
277 259 差別 chābié a difference; a distinction 有阿僧祇種種說法異異差別
278 259 差別 chābié discrimination 有阿僧祇種種說法異異差別
279 259 差別 chābié discrimination; pariccheda 有阿僧祇種種說法異異差別
280 259 差別 chābié distinction 有阿僧祇種種說法異異差別
281 242 一切 yīqiè all; every; everything 一切世界
282 242 一切 yīqiè temporary 一切世界
283 242 一切 yīqiè the same 一切世界
284 242 一切 yīqiè generally 一切世界
285 242 一切 yīqiè all, everything 一切世界
286 242 一切 yīqiè all; sarva 一切世界
287 237 大海 dàhǎi sea; ocean 譬如十方各過五十世界微塵數世界微塵大海
288 237 大海 dàhǎi a large bowl or glass 譬如十方各過五十世界微塵數世界微塵大海
289 237 大海 dàhǎi ocean; sāgara; mahāsamudrā 譬如十方各過五十世界微塵數世界微塵大海
290 226 諸佛 zhū fó Buddhas; all Buddhas 云何諸佛如來自然智
291 217 so as to; in order to 以得不共法相應故
292 217 to use; to regard as 以得不共法相應故
293 217 to use; to grasp 以得不共法相應故
294 217 according to 以得不共法相應故
295 217 because of 以得不共法相應故
296 217 on a certain date 以得不共法相應故
297 217 and; as well as 以得不共法相應故
298 217 to rely on 以得不共法相應故
299 217 to regard 以得不共法相應故
300 217 to be able to 以得不共法相應故
301 217 to order; to command 以得不共法相應故
302 217 further; moreover 以得不共法相應故
303 217 used after a verb 以得不共法相應故
304 217 very 以得不共法相應故
305 217 already 以得不共法相應故
306 217 increasingly 以得不共法相應故
307 217 a reason; a cause 以得不共法相應故
308 217 Israel 以得不共法相應故
309 217 Yi 以得不共法相應故
310 217 use; yogena 以得不共法相應故
311 203 世界 shìjiè the world; the universe; the cosmos 譬如十方各過五十世界微塵數世界微塵大海
312 203 世界 shìjiè the earth 譬如十方各過五十世界微塵數世界微塵大海
313 203 世界 shìjiè a domain; a realm 譬如十方各過五十世界微塵數世界微塵大海
314 203 世界 shìjiè the human world 譬如十方各過五十世界微塵數世界微塵大海
315 203 世界 shìjiè the conditions in the world 譬如十方各過五十世界微塵數世界微塵大海
316 203 世界 shìjiè world 譬如十方各過五十世界微塵數世界微塵大海
317 203 世界 shìjiè a world; lokadhatu 譬如十方各過五十世界微塵數世界微塵大海
318 201 chù a place; location; a spot; a point 譬如有人到離惡刺諸藥草處
319 201 chǔ to reside; to live; to dwell 譬如有人到離惡刺諸藥草處
320 201 chù location 譬如有人到離惡刺諸藥草處
321 201 chù an office; a department; a bureau 譬如有人到離惡刺諸藥草處
322 201 chù a part; an aspect 譬如有人到離惡刺諸藥草處
323 201 chǔ to be in; to be in a position of 譬如有人到離惡刺諸藥草處
324 201 chǔ to get along with 譬如有人到離惡刺諸藥草處
325 201 chǔ to deal with; to manage 譬如有人到離惡刺諸藥草處
326 201 chǔ to punish; to sentence 譬如有人到離惡刺諸藥草處
327 201 chǔ to stop; to pause 譬如有人到離惡刺諸藥草處
328 201 chǔ to be associated with 譬如有人到離惡刺諸藥草處
329 201 chǔ to situate; to fix a place for 譬如有人到離惡刺諸藥草處
330 201 chǔ to occupy; to control 譬如有人到離惡刺諸藥草處
331 201 chù circumstances; situation 譬如有人到離惡刺諸藥草處
332 201 chù an occasion; a time 譬如有人到離惡刺諸藥草處
333 201 chù position; sthāna 譬如有人到離惡刺諸藥草處
334 199 zhū all; many; various 諸伎術現
335 199 zhū Zhu 諸伎術現
336 199 zhū all; members of the class 諸伎術現
337 199 zhū interrogative particle 諸伎術現
338 199 zhū him; her; them; it 諸伎術現
339 199 zhū of; in 諸伎術現
340 199 zhū all; many; sarva 諸伎術現
341 189 néng can; able 能生能長
342 189 néng ability; capacity 能生能長
343 189 néng a mythical bear-like beast 能生能長
344 189 néng energy 能生能長
345 189 néng function; use 能生能長
346 189 néng may; should; permitted to 能生能長
347 189 néng talent 能生能長
348 189 néng expert at 能生能長
349 189 néng to be in harmony 能生能長
350 189 néng to tend to; to care for 能生能長
351 189 néng to reach; to arrive at 能生能長
352 189 néng as long as; only 能生能長
353 189 néng even if 能生能長
354 189 néng but 能生能長
355 189 néng in this way 能生能長
356 189 néng to be able; śak 能生能長
357 189 néng skilful; pravīṇa 能生能長
358 175 that; those 彼一切種事
359 175 another; the other 彼一切種事
360 175 that; tad 彼一切種事
361 173 清淨 qīngjìng peaceful; quiet; tranquil; pure 云何諸佛如來不可思議智清淨佛國土
362 173 清淨 qīngjìng peaceful; quiet; tranquil 云何諸佛如來不可思議智清淨佛國土
363 173 清淨 qīngjìng concise 云何諸佛如來不可思議智清淨佛國土
364 173 清淨 qīngjìng simple and clear; concise 云何諸佛如來不可思議智清淨佛國土
365 173 清淨 qīngjìng pure and clean 云何諸佛如來不可思議智清淨佛國土
366 173 清淨 qīngjìng purity 云何諸佛如來不可思議智清淨佛國土
367 173 清淨 qīngjìng pure; cleansed; purified of defiling illusion; visuddhi 云何諸佛如來不可思議智清淨佛國土
368 172 所謂 suǒwèi so-called 所謂諸佛如來
369 164 jiàn to see 於一時見
370 164 jiàn opinion; view; understanding 於一時見
371 164 jiàn indicates seeing, hearing, meeting, etc 於一時見
372 164 jiàn refer to; for details see 於一時見
373 164 jiàn passive marker 於一時見
374 164 jiàn to listen to 於一時見
375 164 jiàn to meet 於一時見
376 164 jiàn to receive (a guest) 於一時見
377 164 jiàn let me; kindly 於一時見
378 164 jiàn Jian 於一時見
379 164 xiàn to appear 於一時見
380 164 xiàn to introduce 於一時見
381 164 jiàn view; perception; dṛṣṭi; diṭṭhi 於一時見
382 164 jiàn seeing; observing; darśana 於一時見
383 158 in; at 於念念間
384 158 in; at 於念念間
385 158 in; at; to; from 於念念間
386 158 to go; to 於念念間
387 158 to rely on; to depend on 於念念間
388 158 to go to; to arrive at 於念念間
389 158 from 於念念間
390 158 give 於念念間
391 158 oppposing 於念念間
392 158 and 於念念間
393 158 compared to 於念念間
394 158 by 於念念間
395 158 and; as well as 於念念間
396 158 for 於念念間
397 158 Yu 於念念間
398 158 a crow 於念念間
399 158 whew; wow 於念念間
400 158 near to; antike 於念念間
401 157 ruò to seem; to be like; as 若世間業出世間業
402 157 ruò seemingly 若世間業出世間業
403 157 ruò if 若世間業出世間業
404 157 ruò you 若世間業出世間業
405 157 ruò this; that 若世間業出世間業
406 157 ruò and; or 若世間業出世間業
407 157 ruò as for; pertaining to 若世間業出世間業
408 157 pomegranite 若世間業出世間業
409 157 ruò to choose 若世間業出世間業
410 157 ruò to agree; to accord with; to conform to 若世間業出世間業
411 157 ruò thus 若世間業出世間業
412 157 ruò pollia 若世間業出世間業
413 157 ruò Ruo 若世間業出世間業
414 157 ruò only then 若世間業出世間業
415 157 ja 若世間業出世間業
416 157 jñā 若世間業出世間業
417 157 ruò if; yadi 若世間業出世間業
418 153 not; no 聞阿僧祇令入不疲倦心大海勝說法聲
419 153 expresses that a certain condition cannot be acheived 聞阿僧祇令入不疲倦心大海勝說法聲
420 153 as a correlative 聞阿僧祇令入不疲倦心大海勝說法聲
421 153 no (answering a question) 聞阿僧祇令入不疲倦心大海勝說法聲
422 153 forms a negative adjective from a noun 聞阿僧祇令入不疲倦心大海勝說法聲
423 153 at the end of a sentence to form a question 聞阿僧祇令入不疲倦心大海勝說法聲
424 153 to form a yes or no question 聞阿僧祇令入不疲倦心大海勝說法聲
425 153 infix potential marker 聞阿僧祇令入不疲倦心大海勝說法聲
426 153 no; na 聞阿僧祇令入不疲倦心大海勝說法聲
427 149 ér and; as well as; but (not); yet (not) 而諸佛如來
428 149 ér Kangxi radical 126 而諸佛如來
429 149 ér you 而諸佛如來
430 149 ér not only ... but also ....; ... as well as ...; moreover; in addition; furthermore 而諸佛如來
431 149 ér right away; then 而諸佛如來
432 149 ér but; yet; however; while; nevertheless 而諸佛如來
433 149 ér if; in case; in the event that 而諸佛如來
434 149 ér therefore; as a result; thus 而諸佛如來
435 149 ér how can it be that? 而諸佛如來
436 149 ér so as to 而諸佛如來
437 149 ér only then 而諸佛如來
438 149 ér as if; to seem like 而諸佛如來
439 149 néng can; able 而諸佛如來
440 149 ér whiskers on the cheeks; sideburns 而諸佛如來
441 149 ér me 而諸佛如來
442 149 ér to arrive; up to 而諸佛如來
443 149 ér possessive 而諸佛如來
444 149 ér and; ca 而諸佛如來
445 149 to enter 入一切世界海
446 149 Kangxi radical 11 入一切世界海
447 149 radical 入一切世界海
448 149 income 入一切世界海
449 149 to conform with 入一切世界海
450 149 to descend 入一切世界海
451 149 the entering tone 入一切世界海
452 149 to pay 入一切世界海
453 149 to join 入一切世界海
454 149 entering; praveśa 入一切世界海
455 149 entered; attained; āpanna 入一切世界海
456 140 眾生 zhòngshēng all living things 一切世界微塵數眾生
457 140 眾生 zhòngshēng living things other than people 一切世界微塵數眾生
458 140 眾生 zhòngshēng sentient beings 一切世界微塵數眾生
459 140 眾生 zhòngshēng beings; all living things; all sentient beings 一切世界微塵數眾生
460 135 摩訶薩 móhēsà mahasattva 若諸菩薩摩訶薩等
461 135 摩訶薩 móhēsà mahāsattva; mohasattva; a great being 若諸菩薩摩訶薩等
462 129 this; these 非此世界差別
463 129 in this way 非此世界差別
464 129 otherwise; but; however; so 非此世界差別
465 129 at this time; now; here 非此世界差別
466 129 this; here; etad 非此世界差別
467 129 shì is; are; am; to be 是名略說諸佛如來無障礙智
468 129 shì is exactly 是名略說諸佛如來無障礙智
469 129 shì is suitable; is in contrast 是名略說諸佛如來無障礙智
470 129 shì this; that; those 是名略說諸佛如來無障礙智
471 129 shì really; certainly 是名略說諸佛如來無障礙智
472 129 shì correct; yes; affirmative 是名略說諸佛如來無障礙智
473 129 shì true 是名略說諸佛如來無障礙智
474 129 shì is; has; exists 是名略說諸佛如來無障礙智
475 129 shì used between repetitions of a word 是名略說諸佛如來無障礙智
476 129 shì a matter; an affair 是名略說諸佛如來無障礙智
477 129 shì Shi 是名略說諸佛如來無障礙智
478 129 shì is; bhū 是名略說諸佛如來無障礙智
479 129 shì this; idam 是名略說諸佛如來無障礙智
480 129 chū at first; at the beginning; initially 有五種法則能清淨初歡喜地
481 129 chū used to prefix numbers 有五種法則能清淨初歡喜地
482 129 chū used as a prefix incidating the first time or part of something 有五種法則能清淨初歡喜地
483 129 chū just now 有五種法則能清淨初歡喜地
484 129 chū thereupon 有五種法則能清淨初歡喜地
485 129 chū an intensifying adverb 有五種法則能清淨初歡喜地
486 129 chū rudimentary; elementary 有五種法則能清淨初歡喜地
487 129 chū original 有五種法則能清淨初歡喜地
488 129 chū foremost, first; prathama 有五種法則能清淨初歡喜地
489 129 five 五波羅蜜所起功德
490 129 fifth musical note 五波羅蜜所起功德
491 129 Wu 五波羅蜜所起功德
492 129 the five elements 五波羅蜜所起功德
493 129 five; pañca 五波羅蜜所起功德
494 127 大無畏 dà wú wèi utterly fearless 得大無畏安隱之處
495 127 大無畏 dà wú wèi great fearlessness 得大無畏安隱之處
496 126 歡喜地 huānxǐ dì Ground of Joy 有五種法則能清淨初歡喜地
497 126 歡喜地 huānxǐ dì the ground of joy 有五種法則能清淨初歡喜地
498 126 五法 wǔfǎ five dharmas; five categories 是名五法
499 118 無有 wú yǒu there is not 無有邊際
500 118 無有 wú yǒu non-existence 無有邊際

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
therefore; tasmāt
xīn citta; thinking; thought; mind; mentality
obtain; attain; prāpta
shēng birth
zhù attaching; abiding; dwelling on
如是
 1. rúshì
 2. rúshì
 3. rúshì
 1. thus, so
 2. thus; evam
 3. of such a form; evaṃrūpa
 1. wèi
 2. wèi
 1. which; what; yad
 2. to say; iti
lìng instruction by a teacher; adhīṣṭa
安隐 安隱
 1. ānnyǐn
 2. ānnyǐn
 1. tranquil
 2. Kshama; Kṣama; Kṣema
菩萨 菩薩
 1. púsà
 2. púsà
 1. bodhisattva
 2. bodhisattva

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
阿鼻地狱 阿鼻地獄 196 Avīci Hell
阿罗汉 阿羅漢 196
 1. Arhat
 2. arhat
 3. Arhat
阿那含 65
 1. 1 anāgāmin; 2.non-returner
 2. Anagāmin; Anagami; Non-Returner
阿难 阿難 196
 1. Ananda
 2. Ānanda; Ananda
跋提 98 Bhadrika; Bhaddiya
不休息 不休息 98 never resting; anikṣiptadhura
不退转 不退轉 98
 1. never regress or change
 2. avaivartika; non-retrogression
池上 99 Chihshang; Chihshang
畜生道 99 Animal Realm
大功德 100 Laksmi
大叫唤 大叫喚 100 Maharaurava Hell
大涅盘 大涅槃 100 Mahaparinirvana
大安 100
 1. great peace
 2. Ta'an
 3. Da'an
 4. Da'an; Ta'an
 5. Da'an; Ta'an
大梵天王 100 Mahābrahma Deva Rāja; Brahma
大目揵连 大目揵連 100 Moggallāna; Maudgalyāyana
大乘 100
 1. Mahayana
 2. Mahayana Buddhism; Mahāyāna; Mahāyāna Buddhism
 3. Mahayana; Great Vehicle
大须弥 大須彌 100 Mahameru; Great Sumeru Buddha
帝释 帝釋 100 Sakra; Kausika; Lord of Devas
地狱 地獄 100
 1. a hell
 2. hell
 3. Hell; Hell Realms; Naraka
东方 東方 100
 1. Asia; the Orient
 2. the eastern direction
 3. Dongfang
兜率天 100 Tusita Heaven; Tusita gods
兜率陀天 100 Tusita
多罗 多羅 100 Tara
饿鬼道 餓鬼道 195 Hungry Ghost Realm
法轮 法輪 102
 1. Dharma wheel
 2. Dharma wheel; dharmacakra
 3. Pomnyun
梵天 102
 1. Heavenly Realm
 2. Brahma
法身 70
 1. Dharma body
 2. Dharma Body
佛法 102
 1. Dharma; Dhamma; Buddha-Dhárma; Buddhist doctrine
 2. the power of the Buddha
 3. Buddha's Teaching
 4. Dharma; Buddha-Dhárma
过得 過得 103 How are you getting by?; How's life?; contraction of 過得去|过得去, can get by; tolerably well
护一切 護一切 104 Visvabhu; Viśvabhū
寂灭 寂滅 106
 1. calmness and extinction; vyupaśama
 2. Upasannaka
妙法 109
 1. Wondrous Dharma
 2. the wonderful Dharma; the wonderful truth; saddharma; the Dharma; the teachings of the Buddha
明体 明體 109 Mincho; Ming font
摩诃卢 摩訶盧 109 Mahāroṣaṇa
魔怨 109 Māra
能忍 110 able to endure; sahā
涅槃 110
 1. Nirvana
 2. nirvana
 3. Final Nirvana; Nirvana; Nirvāṇa; Nibbāna
尼乾子 尼乾子 110 Nirgrantha Jñātaputra; Nigaṇṭha Nātaputta
婆伽婆 112 Bhagavat; Bhagavan; Blessed One
普门 普門 80
 1. Universal Gate
 2. Universal Gate; Samantamukha
普贤 普賢 112 Samantabhadra
普贤菩萨 普賢菩薩 112 Samantabhadra Bodhisattva
七宝塔 七寶塔 113 seven pagodas; stupas made of the seven treasures
如来 如來 114
 1. Tathagata
 2. Tathagata
 3. Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One
身口意业 身口意業 115 the Three Karmas; physical, verbal, and mental karma
三藏 115
 1. San Zang
 2. Buddhist Canon
 3. Tripitaka; Tripiṭaka; Tipitaka
善寂 115 Shan Ji
善来 善來 115 Svāgata; sāgata
舍利弗 115 Sariputra; Sariputta
声闻 聲聞 115
 1. sravaka
 2. sravaka; a distinguished disciple of the Buddha
声闻乘 聲聞乘 115 Sravaka Vehicle; Sravakayāna
胜庄 勝莊 115 Seungjang
释提桓因 釋提桓因 115 Śakra; Sakka; Śakra Devānām Indra; Kauśika
师子王 師子王 115 Lion King
世尊 115
 1. World-Honored One
 2. World-Honored One; Bhagavat; lokanātha
四王 115 Four Deva Kings; Four Heavenly Kings
斯陀含 115 Sakrdagamin; Sakridagami; Sakadagami; Once-Returner
昙摩流支 曇摩流支 116 Bodhiruci; Dharmaruci
天帝释 天帝釋 116 Sakra; Sakka; Sakra Devānām Indra; Kausika
天竺 116 India; Indian subcontinent
文殊师利法王子 文殊師利法王子 87 Dharma Prince Manjusri
文殊师利 文殊師利 119 Mañjuśrī; Manjushri; Manjusri
文殊师利菩萨 文殊師利菩薩 119 Manjusri
无贪 無貪 119 non-attachment; alobha
无诸 無諸 119 Wu Zhu
小乘 120 Hinayana
信力入印法门经 信力入印法門經 120 Śraddhābāladhānāavatāramudrāsūtra; Xin Li Ru Yin Famen Jing
须弥山 須彌山 88
 1. Mount Sumeru
 2. Mount Sumeru; Mount Meru
须陀洹 須陀洹 120 Srotaapanna; Sotapanna; Stream-Enterer
阎浮提 閻浮提 121 Jambudvipa; the Terrestrial World
元魏 121 Northern Wei Dynasty; Wei of the Northern Dynasties
正遍知 90
 1. correct peerless enlightenment
 2. Truly All-Knowing; Knower of the world; the Buddha
证圣 證聖 90 Zheng Sheng reign
中平 122 Zhongping
转轮圣王 轉輪聖王 90 Chakravarti raja; an emperor in Hindu mythology
自在王 122 īśāna; Isana; Svāmin

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 396.

Simplified Traditional Pinyin English
爱语 愛語 195
 1. loving words
 2. kind words
阿兰若 阿蘭若 196
 1. Aranya
 2. a forest retreat; a secluded place to practice; araṇya; arañña; aranya
安隐 安隱 196
 1. tranquil
 2. Kshama; Kṣama; Kṣema
阿耨多罗三藐三菩提 阿耨多羅三藐三菩提 196 anuttara-samyak-sambodhi; anuttara samyaksaṃbodhi; anuttarasamyaksaṃbodhi; unsurpassed complete perfect enlightenment
阿僧只 阿僧祇 196
 1. asamkhya
 2. asamkhyeya
 3. asamkhya; innumerable
阿僧祇劫 196 an asankhyeya kalpa
阿修罗 阿修羅 196
 1. asura
 2. asura
八十种好 八十種好 98 eighty noble qualities
白法 98
 1. wholesome things; pure dharmas
 2. to explain a method
白佛 98 to address the Buddha
白毫相 98 urnalaksana; urnakesa; urnakosa
百味 98 a hundred flavors; many tastes
白月 98 first half of the month; śuklapakṣa
拔济 拔濟 98 to save; to rescue
谤法 謗法 98
 1. slander the Dharma
 2. persecution of Buddhism
谤佛 謗佛 98 persecution of Buddhism
宝铃 寶鈴 98 a bell decorated with jewels
宝网 寶網 98 a net of jewels net
宝幢 寶幢 98
 1. a Buddhist ensign or banner
 2. Ratnaketu
本愿力 本願力 98
 1. Power of the Original Vow
 2. the power of a vow
彼岸 98
 1. the other shore
 2. the other shore
般若门 般若門 98
 1. Prajna Gate
 2. door of prajna
 3. Prajna Gate
般若 98
 1. Prajna Wisdom
 2. prajna
 3. prajna; prajñā; paññā; great wisdom
 4. Prajñā
般若力 98
 1. the power of wisdom
 2. Prajnabala
般若波罗蜜 般若波羅蜜 98
 1. Prajñāpāramitā; Prajnaparamita; Perfection of Wisdom
 2. Prajñāpāramitā
波头摩华 波頭摩華 98 padma; lotus flower
不常 98 not permanent
不放逸 98
 1. no laxity
 2. vigilance; heedfulness; conscientious
不害 98 non-harm
不可坏 不可壞 98 cannot be diverted; asaṃhārya
不空 98
 1. unerring; amogha
 2. Amoghavajra
不善 98 akuśala; akusala; unvirtuous; unwholesome; inauspicious
不善根 98 akuśalamūla; akusalamūla; unwholesome roots
不生不灭 不生不滅 98 neither arises nor extinguishes
不思议 不思議 98
 1. inconceivable
 2. inconceivable
不退法轮 不退法輪 98 the non-regressing dharma wheel
不退智 98 never regressing wisdom
不异 不異 98 not different
不造作 98 ungrateful; akataññu
不共 98
 1. not shared; distinctive; avenika
 2. meditation performed with water; distinctive; apkṛtsna
不了义 不了義 98 neyārtha; implicit; provisional; conventional
不生 98
 1. nonarising; not produced; without origination; anutpada
 2. nonarising; anutpāda
布施 98
 1. generosity
 2. dana; giving; generosity
怖畏 98 terrified; saṃtrāsa
禅波罗蜜 禪波羅蜜 99 dhyana-paramita; the paramita of meditative concentration
刹那 剎那 99
 1. ksana
 2. kṣaṇa; an instant
禅定 禪定 99
 1. meditative concentration
 2. meditative concentration; meditation
 3. to meditate
谄曲 諂曲 99 to flatter; fawning and flattery
羼提波罗蜜 羼提波羅蜜 99 ksanti-paramita; the paramita of tolerance; the paramita of forbearance
瞋恨 99 to be angry; to hate
瞋心 99
 1. Anger
 2. anger; a heart of anger
持戒 99
 1. to uphold precepts
 2. morality; to uphold precepts
出世法 99 World-Transcending Teachings
出世间法 出世間法 99 the way of leaving the world; the Noble Eightfold Path
初中后 初中後 99 the three divisions of a day
初地 99 the first ground
出世间 出世間 99 transcendental world; lokottara
此岸 99 this shore; this world; Saṃsāra
慈心 99 compassion; a compassionate mind
大慈 100 great great compassion; mahākāruṇika
大慈大悲 100
 1. great compassion and great loving-kindness
 2. great mercy and great compassion
大莲华 大蓮華 100 great white lotus
大菩提 100 great enlightenment; supreme bodhi
大愿 大願 100 a great vow
大悲 100 mahākaruṇā; great compassion
大悲心 100 a mind with great compassion
道谛 道諦 100
 1. Path of Truth
 2. The truth of the path leading to the cessation of suffering; the noble truth of the way to extinction of suffering is the noble eightfold path
到彼岸 100
 1. To the Other Shore
 2. to reach the other shore; to reach Nirvāṇa
得佛 100 to become a Buddha
灯明 燈明 100 a lamp held before the Buddha
等心 100 a non-discriminating mind
谛法 諦法 100 right effort
定根 100 faculty of meditatative concentration
入定 100
 1. to enter into meditation
 2. entered into meditation; settled; composed; collected of mind
东方世界 東方世界 100 Eastern Pure Land
断见 斷見 100
 1. Nihilism
 2. view that life ends with death
对治 對治 100
 1. to remedy
 2. an equal to; an opposite; an antidote
恶道 惡道 195
 1. evil path
 2. an evil rebirth; an evil destiny; an unfortunate rebirth; hell
法教 102
 1. Buddhism; Buddhadharma; the teaching of the Dharma
 2. teaching
法乐 法樂 102
 1. Dharma joy
 2. dharma joy
法难 法難 102 persecution of Buddhism
发菩提心 發菩提心 102 bodhicittotpāda; initiate the bodhi mind
法如是 102
 1. thus is the Dharma
 2. Dharma as Such
法体 法體 102 essence of all things; spiritual body
法相 102
 1. Faxiang: A Buddhist Practitioner's Encyclopedia
 2. Dharma Characteristic
 3. notions of dharmas; the essential nature of different phenomena
 4. the essential differences between different teachings
 5. the truth
法行 102 to practice the Dharma
法殿 102 Dharma hall
法界 102
 1. Dharma Realm
 2. a dharma realm; dharmadhatu
 3. tathatā; suchness; inherent nature; true nature; tathata
法门 法門 102
 1. Dharma gate
 2. dharmaparyāya; dharma gate; a way of teaching the Dharma; a Buddhist teaching; a Dharma door
法明门 法明門 102 a teaching which throws light on everything
方便智 102 wisdom of skilful means; upāyajñāna
法智 102
 1. understanding of the Dharma
 2. Gautama Dharmaprajña
法住 102 dharma abode
非道 102 heterodox views
非量 102 mistaken understanding
非有 102 does not exist; is not real
分陀利 102 pundarika
佛国土 佛國土 102
 1. buddhakṣetra; a Buddha land
 2. Buddha's country
佛菩萨 佛菩薩 102 Buddhas and bodhisattvas
佛乘 102 Buddha vehicle; buddhayāna
佛世界 102 a Buddha realm
佛说 佛說 102 buddhavacana; as spoken by the Buddha
佛地 102 Buddha stage; Buddha ground; buddha-bhūmi
佛土 102 Buddha land
福田 102
 1. field of merit
 2. field of blessing
高千由旬 103 a thousand yoganas in height
根本般若 103 fundamental prajna
观心 觀心 103
 1. Observe the Mind
 2. to contemplate the mind
广说 廣說 103 to explain; to teach
观智 觀智 103 wisdom from contemplation
归命 歸命 103
 1. to devote one's life
 2. namo; to pay respect to; homage
归依佛 歸依佛 103 to take refuge in the Buddha
果报 果報 103 fruition; the result of karma
黑闇 104 dark with no wisdom; ignorant
恒河沙 恆河沙 104
 1. Sands of the Ganges
 2. grains of sand in the Ganges River; innumerable
 3. the sand of the River Ganges; as numerous as grains of sand in the River Ganges
护世 護世 104 protectors of the world
华鬘 華鬘 104 hair tied with flowers; wreath; necklace of flowers
华香 華香 104 incense and flowers
化众生 化眾生 104 to transform living beings
欢喜地 歡喜地 104
 1. Ground of Joy
 2. the ground of joy
慧根 104 root of wisdom; organ of wisdom
迴向 104 to transfer merit; to dedicate; pariṇāmanā
集谛 集諦 106 the truth of the cause of suffering; the noble truth of the cause of suffering
伽楼罗 伽樓羅 106 garuda
迦楼罗 迦樓羅 106 garuda
见大 見大 106 the element of visibility
见道 見道 106
 1. to see the Way
 2. darśanamārga; path of vision
见佛 見佛 106
 1. Seeing the Buddha
 2. to see the Buddha
戒行 106 to abide by precepts
金翅鸟 金翅鳥 106
 1. suparna bird; suparni bird
 2. a garuda
经夹 經夾 106 fanjia
精进力 精進力 106 unfailing progress; vīryabala
紧那罗 緊那羅 106 kimnara
卷第二 106 scroll 2
卷第三 106 scroll 3
卷第四 106 scroll 4
卷第五 106 scroll 5
卷第一 106 scroll 1
觉观 覺觀 106 awareness and discrimination; coarse awareness and fine perception
觉分 覺分 106 aid to enlightenment; branch of enlightenment; aspect of enlightenment; bodhyaṅga; bojjyaṅga
拘物头华 拘物頭華 106 kumuda flower
具足 106
 1. Completeness
 2. complete; accomplished
 3. Purāṇa
口业 口業 107
 1. Verbal Karma
 2. verbal karma
苦谛 苦諦 107 the truth of suffering; the noble truth of the existence of suffering
苦行 107
 1. austerity
 2. ascetism; tapas
乐说 樂說 108 the joy of teaching the Dharma
乐说辩才 樂說辯才 108 joyfully taught the Dharma with eloquence
莲华 蓮華 108
 1. Lotus Flower
 2. a lotus flower; padma
 3. white lotus flower; pundarika
了义 了義 108 nītārtha; definitive
令众生 令眾生 108 lead sentient beings
利养 利養 108 gain
论义 論義 108 upadeśa; upadesa
曼殊沙华 曼殊沙華 109 mañjūṣaka flower
曼陀罗华 曼陀羅華 109 mandārava flower; mandāra flower; coral tree flower
妙香 109 fine incense
灭谛 滅諦 109 the truth of the cessation of suffering; the noble truth of the extinction of suffering
灭法 滅法 109 unconditioned dharma
摩诃曼殊沙华 摩訶曼殊沙華 109 mahāmañjūṣaka flower
摩诃曼陀罗华 摩訶曼陀羅華 109 mahāmandārava flower
摩诃萨 摩訶薩 109
 1. mahasattva
 2. mahāsattva; mohasattva; a great being
摩尼 109 mani; jewel
摩尼宝 摩尼寶 109
 1. Mani Pearl
 2. mani-jewel
 3. mani jewel
摩尼宝珠 摩尼寶珠 109 mani jewel
那由他 110 a nayuta
念念 110 thought after thought; successive moments of thought
念力 110
 1. Power of the Mind
 2. the power of mindfulness
毘梨耶波罗蜜 毘梨耶波羅蜜 112 virya-paramita; the paramita of diligence
平等心 112 an impartial mind
辟支佛 112 Pratyeka-Buddha; Pratyekabuddha
辟支佛乘 112 Pratyekabuddha vehicle
辟支佛地 112 stage of pratyekabuddha; pratyekabuddhabhūmi
婆师 婆師 112 vārṣika
普光 112
 1. radiating light all around
 2. Pu Guang
菩萨心 菩薩心 112
 1. Bodhi Mind
 2. a bodhisattva's mind
 3. bodhisattva's mind
菩萨行者 菩薩行者 112 a bodhisattva practitioner
普见 普見 112 observe all places
菩萨摩诃萨 菩薩摩訶薩 112 bodhisattva mahāsattva
菩萨位 菩薩位 112 bodhisattvahood
菩萨行 菩薩行 112 bodhisattva-caryā; bodhisattva-carita; bodhisattva practice; actions of bodhisattvas
菩提心 112
 1. bodhi mind
 2. bodhicitta; aspiration to enlightenment
普现 普現 112 universal manifestation
乾闼婆 乾闥婆 113 a gandharva
求法 113 to seek the Dharma
人非人 114 kijnara; human or non-human being
人法 114 people and dharmas; people and teachings
人天 114
 1. humans and devas
 2. people and devas; all living things
人中 114 mānuṣyaka; a multitude of men
日月光 114 Sun, Moon, and Light
柔软心 柔軟心 114 gentle and soft mind
肉髻 114 usnisa
如法 114 In Accord With
如是如是 114 Thus Is, Thus Is
入心 114 to enter the mind or heart
入众 入眾 114 To Enter the Assembly
如来身 如來身 114 Tathāgata-kāya; Buddha-body
如实 如實 114
 1. according to reality
 2. in accordance with fact; truly; yathābhūtam
 3. suchness; inherent nature; true nature; tathata
如是我闻 如是我聞 114 thus I have heard
如实修行 如實修行 114 to cultivate according to thusness
如实知 如實知 114
 1. to understand things as they really are
 2. understanding of thusness
如意宝珠 如意寶珠 114 mani jewel; cintāmaṇi
如意摩尼 114 mani jewel; cintāmaṇi
三千世界 115 trisāhasramahāsāhasralokadhātu; billion world system; the cosmos
三世 115
 1. Three Periods of Time
 2. three time periods; past, present, and future
三十二相 115 the thirty two marks of excellence; the thirty-two characteristic marks
三世诸佛 三世諸佛 115 the Buddhas of past, present, and future
散乱心 散亂心 115 a confused mind; an unsettled mind
三昧 115
 1. samadhi
 2. samādhi; concentrated meditation; mental concentration
三摩 115 samādhi; concentrated meditation; mental concentration
色界 115
 1. realm of form; rupadhatu
 2. dwelling in the realm of form; rūpāvacara
色身 115
 1. Physical Body
 2. the physical body; rupakaya
僧正 115 sōjō
色贪 色貪 115 rūparāga; craving for existence in the rūpadhātu
善男子 115
 1. good men
 2. a good man; a son of a noble family
善女人 115
 1. good women
 2. a good woman; a daughter of a noble family
善道 115 a benevolent rebirth; a benevolent destiny; heaven; a fortunate realm
善法 115
 1. a wholesome dharma
 2. a wholesome teaching
善根 115
 1. Wholesome Roots
 2. virtuous roots; wholesome roots; kuśalamūla
上首 115
 1. chief; presiding elders
 2. foremost; pramukha
善护 善護 115 protector; tāyin
善业 善業 115 wholesome acts; good actions
善知识 善知識 115 Dharma Friends; kalyāṇamitra; kalyāṇamitta; kalyanamitra
奢摩他 115 śamatha; medatative concentration
深法 115 a profound truth
身业 身業 115 physical karma
圣法 聖法 115 the sacred teachings of the Buddha
生欢喜 生歡喜 115 giving rise to joy
生苦 115 suffering due to birth
生天 115 highest rebirth
胜愿 勝願 115 spureme vow
圣种 聖種 115
 1. holy seed; monastic community
 2. proper teaching
圣道 聖道 115
 1. the sacred way; spiritual path
 2. The Noble Eightfold Path; Eightfold Noble Way
生佛 115
 1. a Buddha living in the world
 2. sentient beings and the Buddha
胜解 勝解 115 resolution; determination; adhimokṣa; adhimoksa
生灭 生滅 115
 1. arising and ceasing
 2. life and death
胜者 勝者 115 victor; jina
神通力 115 a spiritual power; supernatural powers; a remarkable ability; a magical power
摄受 攝受 115
 1. to receive, take in
 2. to protect; to uphold; received and taken care of; kindness
舍心 捨心 115 equanimity; the mind of renunciation
尸波罗蜜 尸波羅蜜 115 sila-paramita; the paramita of proper conduct
十恶业道 十惡業道 115 ten unwholesome behaviors
十方 115
 1. The Ten Directions
 2. the ten directions
十善业道 十善業道 115 ten wholesome kinds of practice
实法 實法 115 true teachings
十方世界 115 the worlds in all ten directions
世界海 115 sea of worlds
示现 示現 115
 1. Manifestation
 2. to manifest
 3. to manifest; to display
师子座 師子座 115 lion's throne
授记 授記 115 Vyakarana (prophecies); a prediction; vyākaraṇa
受记 受記 115
 1. a prediction; vyakarana
 2. to receive a prediction
受持 115
 1. uphold
 2. to accept and maintain faith; to uphold
受持读诵 受持讀誦 115 receive and recite
首楞严 首楞嚴 115
 1. śūraṅgama; heroic; resolute
 2. Śūraṅgama sūtra; Surangama Sutra
说法者 說法者 115 expounder of the Dharma
四摄法 四攝法 115 the four means of embracing
四圣谛 四聖諦 115 the fourfold noble truth; four noble truths
四种姓 四種姓 115 four castes
四天下 115 the four continents
随一 隨一 115 mostly; most of the time
所行 115 actions; practice
塔庙 塔廟 116 stūpas; pagodas
檀波罗蜜 檀波羅蜜 116 dana-paramita; the paramita of generosity
贪瞋痴 貪瞋痴 116
 1. greed, hatred, and ignorance
 2. desire, anger, and ignorance
 3. desire, anger, and ignorance; three poisons
天龙 天龍 116 all devas, dragons, and other dieties; the eight kinds of demigods
调伏 調伏 116
 1. to subdue
 2. tame; to mediate between physical, verbal, and mental karma and overcome evil
头陀 頭陀 116
 1. austerities
 2. qualities of purification; dhutaguṇa
陀罗尼 陀羅尼 116
 1. Dharani
 2. dharani
陀罗尼门 陀羅尼門 116 dharani-entrance
涂香 塗香 116 to annoint
王难 王難 119 persecution of Buddhism
忘念 119 lose concentraion; lose train of thought; wandering mind; loss of memory
往诣 往詣 119 to go to; upagam
妄语 妄語 119 Lying
未生善 119 good that has not yet been produced
微尘数 微塵數 119 as numerous as atoms
未来际 未來際 119 the limit of the future
未来现在 未來現在 119 the present and the future
闻法 聞法 119 to hear the Dharma; to listen to the teachings of the Buddha
无二 無二 119 advaya; nonduality; not two
无分别 無分別 119
 1. Non-Discriminative
 2. without false conceptualization
无生法忍 無生法忍 119
 1. Tolerance of Non-Arising Dharmas
 2. patient acceptance in the truth of no rebirth
无实 無實 119 not ultimately real
无所畏 無所畏 119 without any fear
无依 無依 119 without basis; with nothing on which to rely; unreliable
无障碍 無障礙 119
 1. without obstruction
 2. Asaṅga
五种法 五種法 119 five types of homa ritual
无边世界 無邊世界 119 the unbounded world; infinite worlds
无瞋 無瞋 119 non-aggression; non-hatred; imperturbability
无癡 無癡 119 without delusion
五法 119 five dharmas; five categories
无垢 無垢 119
 1. No Impurity
 2. vimalā; nirmala; stainless; immaculate
无见顶相 無見頂相 119 usnisa; uṣṇīṣa
无量光明 無量光明 119 boundless light
无量无边功德 無量無邊功德 119 immeasurable, boundless merit
无量众生 無量眾生 119 innumerable beings
无漏 無漏 119
 1. Untainted
 2. having no passion or delusion; anasrava
无明缘行 無明緣行 119 from ignorance, volition arises
无色 無色 119 formless; no form; arupa
无色贪 無色貪 119 ārūpyarāga; ārūparāga
无体 無體 119 without essence
无为法 無為法 119 an unconditioned dhárma; asaṃskṛta-dhárma
无相 無相 119
 1. Formless
 2. animitta; signlessness; without an appearance
无住 無住 119
 1. non-abiding
 2. non-attachment; non-abiding
现见 現見 120 to immediately see
现证 現證 120 immediate realization
香华 香華 120 incense and flowers
小戒 120 Hīnayāna precepts
邪见 邪見 120 mistaken view; wrong view; perverse view; mithyadrsti
心法 120 mental objects
信根 120 faith; the root of faith
心解脱 心解脫 120
 1. liberation of mind
 2. to liberate the mind
信行 120
 1. faith and practice
 2. Xinxing
信力 120 the power of faith; śraddhābala
心行 120 mental activity
修善 120 to cultivate goodness
学佛 學佛 120 to learn from the Buddha
夜叉 121 yaksa
业果 業果 121 karmic retribution; cause and effect; fruit of actions; karma and results; karmaphala
一法 121 one dharma; one thing
异见 異見 121 different view
已生善 121 good that has already been produced
一食 121 one meal
疑网 疑網 121 a web of doubt
意业 意業 121 mental karma; actions; deeds
一匝 121 to make a full circle
依止 121
 1. to depend and rest upon
 2. to depend upon
异法 異法 121 a counter example
一劫 121
 1. one kalpa
 2. one kalpa
一句 121
 1. a sentence
 2. a single verse; a single word
应化 應化 121
 1. manifestation in response
 2. nirmita
应作 應作 121 a manifestation
音声 音聲 121 sound; noise
一切法 121
 1. all dharmas; all things; sarvadharma
 2. all phenomena
一切法空 121 the emptiness of all dharmas
一切法无我 一切法無我 121 all dharmas are absent of self
一切法无相 一切法無相 121 all dharmas have no sign
一切入 121 kasina
一切如来 一切如來 121 all Tathagatas
一切智智 121 sarvajñāta; sarvajña-jñāta
一切众生 一切眾生 121
 1. all sentient beings
 2. all beings
一切诸佛 一切諸佛 121 all Buddhas
有为无为 有為無為 121 conditioned and unconditioned
有无 有無 121 existent and non-existent; having identity and emptiness
右膝着地 右膝著地 121 placing the right knee on the ground
优钵罗华 優鉢羅華 121 utpala; blue lotus
有漏 121 having flow; tainted; affliction; vexation; defilement; āsrava
优婆塞 優婆塞 121
 1. upasaka
 2. upasaka; a male lay Buddhist
有为法 有為法 121
 1. Conditioned Dharmas
 2. saṃskṛta; conditioned
有言 121 speaker; orator; talkative; vaktṛ
有缘 有緣 121
 1. to have a cause, link, or connection
 2. having karmic affinity; having a karmic connection
欲界 121 realm of desire
欲贪 欲貪 121 kāmarāga; sensual craving
欲心 121 a lustful heart
赞歎 讚歎 122 praise
增上心 122
 1. unsurpassed mind
 2. meditative mind
 3. improving the mind
增上 122 additional; increased; superior
正见 正見 122
 1. Right View
 2. right understanding; right view
正念 122
 1. Right Mindfulness
 2. right mindfulness
正业 正業 122
 1. Right Action
 2. right action
正语 正語 122
 1. Right Speech
 2. right speech
正解 122 sambodhi; saṃbodhi; enlightenment
正觉 正覺 122 sambodhi; perfect enlightenment
正信 122
 1. Right Faith
 2. proper belief
直心 122
 1. Direct
 2. a straightforward mind
智行 122 wisdom and cultivation; wisdom and practice
执着 執著 122
 1. attachment
 2. grasping
中道 122
 1. Middle Way
 2. the middle way
众华 眾華 122 pollen; puṣpareṇu
众生说 眾生說 122 to explain a sūtra to many people
众生心 眾生心 122 the minds of sentient beings
中有 122 an intermediate existence between death and rebirth
住地 122 abode
诸法 諸法 122 all things; all dharmas
诸佛 諸佛 122 Buddhas; all Buddhas
诸见 諸見 122 views; all views
诸菩萨 諸菩薩 122 bodhisattvas
诸如来 諸如來 122 all tathagatas
住世 122 living in the world
诸事 諸事 122 all things; everything
住实法 住實法 122 arrive at true teachings
诸世间 諸世間 122 worlds; all worlds
诸天 諸天 122 devas
诸相 諸相 122 all appearances; all characteristics
住心 122 abiding in thoughts; abode of the mind
诸众生 諸眾生 122 all beings
转于法轮 轉於法輪 122 move forward the Dharma wheel
住持 122
 1. 1. Abbot (male); 2. Abbess (female)
 2. the abbot of a monastery; the director of a monastery
 3. to uphold the Dharma
诸力 諸力 122 powers; bala
斫迦罗 斫迦羅 122 cakra; wheel
住相 122 abiding; sthiti
资生 資生 122 the necessities of life
自心 122 One's Mind
自赞毁他 自讚毀他 122 praising slander of others
最上 122 supreme
最胜 最勝 122
 1. jina; conqueror
 2. supreme; uttara
 3. Uttara
罪业 罪業 122 sin; karma
作佛 122 to become a Buddha