Glossary and Vocabulary for Bodhisattvabuddhānusmṛtisamādhi (Dafangdeng Da Ji Jing Pusa Nian Fo Sanmei Fen) 《大方等大集經菩薩念佛三昧分》, Scroll 3

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 75 阿難 Ānán Ānanda / Ananda 尊者阿難
2 45 shí time / a period of time 當震吼時
3 44 zuò to do 咸作是念
4 43 zhōng middle 等正覺在於天人大眾中
5 38 世尊 Shìzūn World-Honored One / Bhagavat / Bhagavān / Buddha 今我世尊
6 38 jiàn to see 不空見菩薩摩訶薩如是思惟
7 37 jīn today / modern / present / current / this / now 今我世尊
8 34 niàn to read aloud 咸作是念
9 33 眾生 zhòngshēng beings / all living things / all sentient beings 其中眾生等受快樂
10 31 děng et cetera / and so on 婆羅門等
11 30 big / great / huge / large / major 化作眾寶大蓮花座
12 30 lìng to make / to cause to be / to lead 為令種種稱歎世尊大慈功行
13 27 néng can / able 非我能作
14 26 爾時 ěr shí at that time 爾時
15 25 神通 shéntōng a spiritual power / supernatural powers / a remarkable ability / a magical power 我今亦應少現神通
16 25 to reach 及諸天
17 24 one 發一大聲遍此三千大千世界
18 24 wén to hear 彼諸眾生聞聲覺悟者
19 22 rén person / people / a human being
20 21 zhòng many / numerous 如是眾寶之所嚴飾
21 21 尊者 zūnzhě senior monk / honored sir 尊者舍利弗
22 20 zhī to know 令諸眾生各相見知
23 19 Buddha / Awakened One 復見諸佛大威王
24 18 三千大千世界 sān qiān dà qiān shìjiè Three Thousandfold World System / trisāhasramahāsāhasralokadhātu / a great chiliocosm / trichiliocosm / the cosmos 令此三千大千世界莊嚴微妙
25 17 zhù to dwell / to live / to reside 不空見菩薩摩訶薩住三昧故
26 16 聲聞 shēngwén Sravaka Realm / Sravaka / Śrāvaka / a distinguished disciple of the Buddha 我諸聲聞大弟子中
27 16 三昧 sānmèi samādhi / concentrated meditation / mental concentration 即入三昧
28 16 to enter 即入三昧
29 16 師子吼 shīzǐ hǒu lion’s roar 復念我昔在世尊前作師子吼
30 15 zuò to sit 而未解釋即從坐起
31 14 莊嚴 zhuāngyán stately / solemn 令此三千大千世界莊嚴微妙
32 14 past / former times 憶念我昔於一時間取此三千大千世界悉內口中
33 14 世界 shìjiè the world / the universe / the cosmos 如是等花皆悉充滿於此世界
34 14 shì matter / thing / item 復現如是莊嚴之事
35 13 大眾 dàzhòng assembly / people / public / masses / audience 等正覺在於天人大眾中
36 13 希有 xīyǒu uncommon 得不思議希有妙樂
37 13 無量 wúliàng immeasurable / unlimited 其花具有無量千葉
38 13 qián front 世尊前受菩提記已
39 13 諸法 zhū fǎ sarvadharma / all things / all dharmas 為彼眾生演說諸法無常
40 13 xiàn to appear / to manifest / to become visible 我今亦應少現神通
41 13 shēng to be born / to give birth 其時眾生乃至無有一念驚懼
42 12 shuǐ water 諸水
43 12 to know / to learn about / to comprehend 如是等花皆悉充滿於此世界
44 11 大德 dàdé most virtuous 大德
45 11 yán to speak / to say / said 即白尊者大目連言
46 11 如來 Rúlái Thus-Come (tathagata) / Tathāgata / Thus Come One 如來
47 11 不空 Bù Kōng Amoghavajra / 不空見菩薩摩訶薩如是思惟
48 11 shā to brake (a vehicle) 無量剎中咸有佛
49 11 菩薩摩訶薩 púsà móhēsà bodhisattva mahāsattva 不空見菩薩摩訶薩如是思惟
50 11 弟子 dìzi disciple / follower / student 我弟子中
51 11 yuē to speak / to say 以偈頌曰
52 11 諸眾生 zhū zhòngshēng all sentient beings 令諸眾生各相見知
53 11 bǎi one hundred 乃至無量億那由他百千水聚
54 10 to assemble / to meet together 乃至無量億那由他百千水聚
55 10 諸天 zhūtiān devas 及諸天
56 10 一時 yīshí a period of time / a while 我念一時輒不自量在世尊前作師子吼
57 10 to arise / to get up 而未解釋即從坐起
58 10 xíng to walk / to move 為令種種稱歎世尊大慈功行
59 10 具足 jùzú complete / full / perfect 具足莊嚴
60 10 to take / to get / to fetch 憶念我昔於一時間取此三千大千世界悉內口中
61 10 guān to look at / to watch / to observe 我今所觀變
62 10 神變 shénbiàn a divine transformation / a miracle 神變品第三
63 10 one hundred million 乃至無量億那由他百千水聚
64 10 大神通 dà shén tōng great supernatural power 不空見菩薩摩訶薩復於定中更現如是大神通事
65 10 chù a place / location / a spot / a point 今我處此大蓮華座
66 9 xīn heart 心轉清淨
67 9 huǒ fire / flame 令此三千大千世界遍虛空中雨熾然火
68 9 大迦葉 Dà Jiāyè Mahakasyapa / Mahākāśyapa / Mahākassapa / kasyapa 尊者大迦葉
69 9 所為 suǒwèi what one does / doings 將無大德之所為乎
70 9 huā Hua 赤真珠樹黃金葉花
71 9 shàng top / a high position 猶如摩伽陀國赤圓銅鉢置於石上
72 9 我身 wǒshēn I / myself 彼彼各謂見我身
73 9 jiè border / boundary 又念我昔身住於此閻浮提界
74 9 不思議 bù sīyì inconceivable 得不思議希有妙樂
75 8 菩薩 púsà bodhisatta 等正覺其於往昔行菩薩時
76 8 大海 dàhǎi sea / ocean 我又一時於此三千大千世界一切大海
77 8 shēn human body / torso 而彼眾生蒙火觸身皆得受斯微妙勝樂
78 8 qiān one thousand 於彼凡有六萬億千家人
79 8 bǎo a jewel / gem / a treasure 如是眾寶之所嚴飾
80 8 猶如 yóurú to be similar to / to appear to be 猶如手掌
81 8 extra / surplus / remainder 亦或是餘諸大菩薩摩訶薩輩具足威光現斯事耳
82 8 chuī to blow /to puff 一以口吹能令破散
83 8 biàn to change / to alter 此大神變誰所致乎
84 7 七寶 qī bǎo the Seven Treasures / the Seven Precious Jewels 凡諸所有皆七寶成
85 7 非我 fēiwǒ selflessness / non-self / anātman / anattā 非我能作
86 7 疑惑 yíhuò to feel uncertain 是中復有何等眾生於諸法中心生疑惑
87 7 佛剎 Fó shā a Buddhist pillar 我曾吞合此佛剎
88 7 tiān day 今此天
89 7 liù six 令此三千大千世界一切大地六種震動
90 7 Māra
91 7 第一 dì yī first 皆得如是第一勝樂
92 7 to cover 寶網羅覆
93 7 毛孔 máokǒng a pore 一切皆納一毛孔中
94 7 無邊 wúbiān without boundaries / limitless / boundless 觀見十方一一佛土無量無邊
95 7 fàn Sanskrit
96 7 leaf / foliage / petal 金多羅樹白銀葉華
97 7 沙門 shāmén a Buddhist monk / a wandering monk / a shramana / a sramana / renunciant / mendicant 沙門
98 7 shān a mountain / a hill / a peak 其有眾生住彼山者
99 7 婆羅門 Póluómén Brahmin / Brahman 婆羅門等
100 7 zūn to honor / to respect 復念我昔在世尊前作師子吼
101 7 lóng dragon 諸龍
102 7 wèn to ask 若來問我隱身時事
103 7 huá Chinese 金多羅樹白銀葉華
104 7 xián salty / briny 咸作是念
105 7 微妙 wēimiào subtle and wonderous 令此三千大千世界莊嚴微妙
106 6 東方 dōngfāng The East / The Orient 猶如東方不動世界
107 6 wàn ten thousand 眾中有一萬三千人遠塵離垢
108 6 思惟 sīwéi to think / to consider / to reflect 不空見菩薩摩訶薩如是思惟
109 6 舍利弗 Shèlìfú Sariputra / Śariputra / Sariputta 尊者舍利弗
110 6 十方 shí fāng the ten directions 觀見十方一一佛土無量無邊
111 6 shù tree 彼等諸樹端嚴可愛
112 6 清淨 qīngjìng peaceful / quiet / tranquil / pure 清淨微妙
113 6 無有 wú yǒu there is not 無有垢濁
114 6 大聲 dàshēng loud 斯大神通豈我諸大聲聞眾中所能作耶
115 6 bèi contemporaries / generation / lifetime 亦或是餘諸大菩薩摩訶薩輩具足威光現斯事耳
116 6 羅睺羅 Luóhóuluó Rahula 彼尊者羅睺羅
117 6 不能 bù néng cannot / must not / should not 終不能知諸法邊際
118 6 shòu to suffer / to be subjected to 一切皆受上妙觸樂
119 5 zuò seat 化作眾寶大蓮花座
120 5 大神 dàshén deity 此大神變誰所致乎
121 5 sǔn to injure 終亦不使損一眾生
122 5 gài a lid / top / cover 處處懸繒綵蓋
123 5 shēng sound 彼諸眾生聞聲覺悟者
124 5 大菩薩 dà púsà a great bodhisattva 亦或是餘諸大菩薩摩訶薩輩具足威光現斯事耳
125 5 happy / glad / cheerful / joyful 一切皆受上妙觸樂
126 5 power / force / strength 三昧力故
127 5 undulations 優波難陀諸龍王所
128 5 meaning / sense 大目連為重明此義
129 5 shū different / special / unusual 此瑞殊常
130 5 成就 chéngjiù accomplishment / success / achievement 我所成就四神足
131 5 chì to burn / to blaze 令此三千大千世界遍虛空中雨熾然火
132 5 zài in / at 在彼然燈佛
133 5 摩訶薩 móhēsà mahāsattva / mohasattva / a great being 亦或是餘諸大菩薩摩訶薩輩具足威光現斯事耳
134 5 如斯 rú sī in this way / so 宣說如斯念佛三昧法門名已
135 5 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 一切多是可愛眾花
136 5 由旬 yóuxún yojana 像輦分明高萬由旬
137 5 míng bright / brilliant 大目連為重明此義
138 5 我見 wǒ jiàn the view of a self 而我見彼諸佛國土亦如觀此娑婆世界
139 5 xiǎng to think 覺往來想
140 5 shuō to say / said / to speak / to talk / speaks 及其說時
141 5 須彌 Xūmí Mt Meru / Sumeru 能以須彌內於口中
142 5 shèng to beat / to win / to conquer 而彼眾生蒙火觸身皆得受斯微妙勝樂
143 5 zhōng end / finish / conclusion 而終弗知所從來處
144 5 蓮花 liánhuā a lotus / a lotus flower 化作眾寶大蓮花座
145 5 chù to touch / to feel 一切皆受上妙觸樂
146 5 等正覺 děng zhèngjué samyaksaṃbodhi / perfect enlightenment 等正覺在於天人大眾中
147 5 miè to destroy / to wipe out / to exterminate 不令滅壞眾生身心
148 5 神力 shénlì spiritual powers / divine powers / spiritual strength 世尊神力難思議
149 5 yǒng to emerge / to well / to rise / to spring
150 5 大威德 Dà Wēi Dé Yamantaka 具足成就無量無邊大威德力
151 5 jué to awake
152 5 中有 zhōngyǒu an intermediate existence between death and rebirth 眾中有一萬三千人遠塵離垢
153 5 shǒu hand 何云手擎
154 5 fāng square / quadrilateral / one side 昔來未見今方覩
155 5 bái white 即白尊者大目連言
156 5 有如 yǒurú to be like / similar to / alike 一切大地咸有如是寶
157 4 qīn relatives 我親從佛聞如是言
158 4 大目連 Dàmùlián Moggallāna / Maudgalyāyana 即白尊者大目連言
159 4 jīn gold 所謂金
160 4 所謂 suǒwèi so-called 所謂金
161 4 zhì to place / to lay out 又念我昔取一袈裟投置地上
162 4 ruì auspicious 今現是瑞
163 4 宣說 xuānshuō to preach / to teach publicly / to teach classics or religious texts 宣說如斯念佛三昧法門名已
164 4 三萬 sān wàn thirty thousand 復有三萬眾生護持禁戒
165 4 xiāng fragrant / savory / appetizing / sweet / scented 令此三千大千世界雨天栴檀細末之香
166 4 為重 wèizhòng to attach most importance to 大目連為重明此義
167 4 仁者 rénzhe compassionate one / benevolent one / a compassionate person 仁者
168 4 dòng to move / to act 所謂動
169 4 sàn to scatter / to break up / to disperse / to adjourn 一以口吹能令破散
170 4 天眼 tiān yǎn divine sight / divyacākṣus 我於向時亦以天眼周遍觀察是變因緣
171 4 遠塵離垢 yuǎn chén lí gòu far removed from dust and defilement 眾中有一萬三千人遠塵離垢
172 4 阿修羅 āxiūluó Asura / Asura Realm 阿修羅
173 4 zhèn to shake / to shock
174 4 to reply / to answer 時大目連答阿難言
175 4 遍滿 biànmǎn to extend / to fill 其香微妙遍滿三千大千世界
176 4 lái to come 昔來未見今方覩
177 4 a reservoir 陂池
178 4 不動 bùdòng Akshobya 猶如東方不動世界
179 4 萬億 wàn yì one trillion 於彼凡有六萬億千家人
180 4 偈頌 jìsòng to chant 以偈頌曰
181 4 wèi Eighth earthly branch 初未覩是大神通
182 4 夜叉 yèchā yaksa / yaksha 夜叉
183 4 疑網 yí wǎng a web of doubt 為諸眾生斷除疑網
184 4 yǎn eye 彼大眾中十千天人於諸法中得清淨眼
185 4 huà to make into / to change into / to transform 便化華聚若須彌山
186 4 富樓那彌多羅尼子 fùlóunàmíduōluónízǐ Pūrṇamaitrāyaṇīputra 此富樓那彌多羅尼子於一切法已到彼岸
187 4 迴轉 huízhuǎn to rotate / to turn round / slalom 是心任我而迴轉
188 4 須彌山 Xūmí Shān Mount Sumeru / Mount Meru 我時於此三千大千世界須彌山王及大鐵圍
189 4 desire 復欲共我較隱其身競師子吼
190 4 外道 wàidào non-Buddhist 時彼外道波梨波闍來至我所
191 4 大地 dàdì earth / mother earth 一切大地咸有如是寶
192 4 gāo high / tall 今此眾中決定知有大乘高行菩薩摩訶薩能作如是大神通事
193 4 tranquil 還本住處默然寂坐耶
194 4 wēi power / might / prestige 亦或是餘諸大菩薩摩訶薩輩具足威光現斯事耳
195 4 to see / to observe / to witness 初未覩是大神通
196 4 善根 shàngēn virtuous roots / wholesome roots / kuśalamūla 或是諸大菩薩摩訶薩輩厚集善根
197 4 guǎng wide / large / vast 作師子吼廣現神通
198 4 便 biàn convenient / handy / easy 我便出定
199 4 tōng to go through / to open 我住如是通
200 4 dìng to decide 不空見菩薩摩訶薩復於定中更現如是大神通事
201 4 qiú to request 及求如來功德者
202 4 應供 yīnggōng Worthy One / the Buddha 應供
203 4 乾闥婆 qiántàpó a gandharva 乾闥婆
204 4 hǒu to roar
205 4 鐵圍 Tiě Wéi Cakravada-parvata / Iron Wall Mountain 我時於此三千大千世界須彌山王及大鐵圍
206 4 觀察 guānchá to observe / to look carefully 我於向時亦以天眼周遍觀察是變因緣
207 4 栴檀 zhāntán sandalwood 令此三千大千世界雨天栴檀細末之香
208 4 guò to cross / to go over / to pass 能過一劫
209 4 虛空 xūkōng empty space 令此三千大千世界遍虛空中雨熾然火
210 4 決定 juédìng to decide 決定自在天尊作
211 4 tool / device / utensil / equipment / instrument 具大威德之所為也
212 3 入定 dìngzhì entered into meditation / settled / composed / collected of mind 而我世尊本處入定
213 3 滿 mǎn full 滿此佛剎學無學
214 3 丈夫 zhàngfu husband 我於彼時建丈夫志
215 3 hair 發一大聲遍此三千大千世界
216 3 liú to flow / to spread / to circulate 諸流等
217 3 富樓那 Fùlóunà Purna / Punna 即便白彼富樓那言
218 3 化作 huàzuò to change into / to turn into / to become 化作眾寶大蓮花座
219 3 如此 rúcǐ in this way / so 如此三千大千世界
220 3 nán difficult / arduous / hard 起難遭想
221 3 神通力 shéntōnglì a spiritual power / supernatural powers / a remarkable ability / a magical power 我但有斯神通力
222 3 zhǒng kind / type 令此三千大千世界一切大地六種震動
223 3 車璩 chēqú mother-of-pearl 車璩
224 3 彌勒菩薩 Mílè Púsà Maitreya Bodhisattva 得非彌勒菩薩
225 3 to leave / to depart / to go away / to part 既不能取乃至不能舉令離地
226 3 hào number 同我世尊釋迦號者皆還本室默然寂坐
227 3 a river / a stream 巨河
228 3 fán ordinary / common 凡諸所有皆七寶成
229 3 可愛 kěài cute / lovely 彼等諸樹端嚴可愛
230 3 nèi inside / interior 憶念我昔於一時間取此三千大千世界悉內口中
231 3 rèn to bear / to undertake 是心任我而迴轉
232 3 口風 kǒufēng the meaning behind the words 我以口風一往吹
233 3 biān side / boundary / edge / margin 如是乃至中涌邊沒
234 3 無相 wúxiāng animitta / signlessness / without an appearance 咸皆安隱無相棖觸
235 3 自在 zìzài at ease / at will / as one likes 我今唯有如斯威力能作如是自在神通
236 3 說法 shuō fǎ a statement / wording 說法第一則富樓那彌多羅尼子其人也
237 3 馬瑙 mǎnǎo carnelian 馬瑙
238 3 難勝 nán shèng very difficult to be overcome 而能遙動忉利天宮難勝大殿
239 3 法眼淨 fǎ yǎn jìng purity of the dharma eye / to clearly see the truth 得法眼淨
240 3 zhēn real / true / genuine 我真具足如是神通
241 3 earth / soil / dirt 亦如西方安樂國土
242 3 máo hair / fur / feathers 而見入我一毛中
243 3 天人 tiānrén a deva / a celestial being / devas and people 等正覺在於天人大眾中
244 3 wèi to call 彼彼各謂見我身
245 3 黑山 Hēishān Montenegro 乃至諸餘黑山之屬
246 3 zhì wisdom / knowledge / understanding 於彼智中我第一
247 3 wǎng to go (in a direction) 我往一時於初夜中以淨天眼過於人眼觀此三千大千世界
248 3 chí a pool / a pond 陂池
249 3 如是說 rú shì shuō Thus Said 我聞世尊常如是說
250 3 大方等大集經菩薩念佛三昧分 Dàfāngděng Dà Jí Jīng púsà niàn Fó sānmèi fēn Bodhisattvabuddhānusmṛtisamādhi /Dafangdeng Da Ji Jing Pusa Nian Fo Sanmei Fen 大方等大集經菩薩念佛三昧分卷第三
251 3 往昔 wǎngxī in the past 等正覺其於往昔行菩薩時
252 3 頗梨 pōlí a kind of crystal 頗梨
253 3 sān three 神變品第三
254 3 alone / independent / single / sole 我等今者皆各蒙此尊者富樓那彌多羅尼子獨住我前為我宣說
255 3 大事 dàshì a major event 或時能作如是大事
256 3 jiā jia 譬若迦耶隣尼天衣
257 3 gōng a palace 又念我昔住梵天宮
258 3 different / other 彼剎眾寶異莊嚴
259 3 蓮華座 liánhuā zuò lotus posture / padmāsana 今我處此大蓮華座
260 3 三千世界 sān qiān shìjiè trisāhasramahāsāhasralokadhātu / a great chiliocosm / trichiliocosm / the cosmos 我念往昔至於東方住彼第三千世界
261 3 那由他 nàyóutā a nayuta 乃至無量億那由他百千水聚
262 3 出聲 chūshēng to let out a noise / to utter 自然出聲
263 3 shēn deep 心深潤澤
264 3 多羅樹 duōluó shù palmyra tree / fan-palm 諸多羅樹八道間錯
265 3 shǔ to count 所見諸方無量無邊不可稱數諸佛
266 3 真珠 zhēnzhū pearl 真珠
267 3 所在 suǒzài place / location 皆不能知我身所在
268 3 miào wonderful / fantastic 一切皆受上妙觸樂
269 3 琉璃 liúlí lapis lazuli / lazurite / a blue gem 琉璃
270 3 to rub 以手摩之開示彼等
271 3 pear 時彼外道波梨波闍來至我所
272 3 jiǎn to deduct / to subtract 若減一劫
273 3 難陀 Nántuó Nanda 又念我昔至彼難陀
274 3 jiàn to build / to construct 建布幢幡皆用雜寶
275 3 yáo distant / remote 而能遙動忉利天宮難勝大殿
276 3 jué to decide / to determine / to judge 我唯有是說法餘功決疑事也
277 3 正法 zhèngfǎ proper law 皆令安住如是正法
278 3 四天下 sìtiānxià the four continents 我即觀此三千大千世界所有一切諸四天下無量眾生疑惑諸法
279 3 初夜 chū yè early evening 我往一時於初夜中以淨天眼過於人眼觀此三千大千世界
280 2 qǐng to ask / to inquire 大梵天王請轉法輪曰
281 2 持戒 chí jiè morality / to uphold precepts 持戒第一則羅云其人也
282 2 can / may / permissible 殊麗莊嚴真可瞻覩
283 2 精勤 jīngqín concentrated diligence 我念自從二十年來精勤修習毘婆舍那
284 2 圍遶 wéirào to circumambulate 復以種種微妙莊嚴周匝圍遶世尊住處
285 2 迦葉 jiāshè Kāśyapa / Kasyapa / Kassapa 方於迦葉生希有心
286 2 special / unique / distinguished 心生殊特大希有
287 2 大目乾連 Dàmùqiánlián Moggallāna / Maudgalyāyana 尊者大目乾連
288 2 yòng to use / to apply 建布幢幡皆用雜寶
289 2 目連 Mùlián Moggallāna / Maudgalyāyana 神通第一則目連其人也
290 2 人非人 rén fēi rén kijnara / human or non-human being 及以人非人等
291 2 不可思議 bù kě sīyì inconceivable / unimaginable / unfathomable 今何因緣忽見如是不可思議希有莊嚴
292 2 shé Buddhist monk 時彼外道波梨波闍來至我所
293 2 轉法輪 zhuǎn fǎlún Turning the Dharma wheel / to transmit Buddhist teaching / dharmacakrapravartana 大梵天王請轉法輪曰
294 2 yán flame / blaze 彼龍如是炎熾巨毒
295 2 北方 běi fāng The North 見彼北方過三萬佛剎有一世界其號伏怨
296 2 隨宜 suíyí acting according to people's needs / acting in accordance with the circumstances 豈彼隨宜凡劣眾生能作如是大師子吼
297 2 自然 zìrán nature 自然出聲
298 2 如是如是 rú shì rú shì Thus Is, Thus Is 如是如是
299 2 所見 suǒjiàn what one seen / all one sees 然我今所見十方
300 2 默然 mòrán silent / speechless 還本住處默然寂坐耶
301 2 本處 běn chù here / this place 而我世尊本處入定
302 2 ěr ear 亦或是餘諸大菩薩摩訶薩輩具足威光現斯事耳
303 2 to coerce / to force / to compel 各皆如本無相漂迫
304 2 憶持 yìchí to keep in mind / to remember / dhāraṇa 汝當憶持
305 2 其中 qízhōng among 羅布其中
306 2 jiā house / home / residence 我即於彼六萬億千家中一一皆現我目連身
307 2 八千 bā qiān eight thousand 高一萬億八千由旬
308 2 to break / to ruin / to destroy 一以口吹能令破散
309 2 to give 廖予安
310 2 大河 dà hé large river 大河
311 2 gōng merit 為令種種稱歎世尊大慈功行
312 2 zhèng proof 尚當證知
313 2 小河 xiǎohé brook 小河
314 2 wáng Wang 復見諸佛大威王
315 2 娑婆世界 Suōpó Shìjiè Saha World / Sahā World / the World of Suffering 而我見彼諸佛國土亦如觀此娑婆世界
316 2 líng a bell 垂諸金鈴
317 2 一世界 yī shìjiè one world 見彼北方過三萬佛剎有一世界其號伏怨
318 2 神變事 shénbiàn shì mystical apparitions 是不思議大神變事
319 2 poison / venom 彼龍如是炎熾巨毒
320 2 菩提 pútí bodhi / enlightenment / awakening 世尊前受菩提記已
321 2 其所 qísuǒ its place / one's appointed place / the place for that 或其所作
322 2 唯有 wěiyǒu only / alone 我今唯有如斯威力能作如是自在神通
323 2 jiǔ old 久種善根
324 2 閻浮提 Yǎn Fú Tí Jambudvipa / Jambu-dvipa / Jambu-dipa / the Terrestrial World 又念我昔身住於此閻浮提界
325 2 變化 biànhuà to change 我雖能為曩之變化
326 2 ān calm / still / quiet / peaceful 聞聲獲安亦復如是
327 2 佛子 Fózi a bodhisattva 并諸佛子大菩薩
328 2 頂上 dǐng shàng on top of/at the summit 彼諸眾生一一頂上悉有寶蓋
329 2 suì to comply with / to follow along 遂作如此諸不思議
330 2 兜率天 Dōushuàitiān Tusita Heaven / Tuṣita / Tushita / Tuṣita-deva / Tuṣita Heaven / Tuṣita gods 我又見彼諸佛剎土有諸菩薩自兜率天降入母胎
331 2 如是語 rúshìyǔ Itivuttaka 我親從佛聞如是語
332 2 common / general / popular / everywhere / universal / extensive 普令安樂
333 2 而今 érjīn now / at the present (time) 而今世尊雖入三昧
334 2 在於 zàiyú in / consist of 等正覺在於天人大眾中
335 2 隨順 suíshùn to follow / to go along with 隨順調柔
336 2 yún cloud 何云手擎
337 2 一佛 yī fó one Buddha 見彼東方過億百千世界有一佛剎猛火洞然
338 2 xuán to hang / to suspend 處處懸繒綵蓋
339 2 震動 zhèndòng to shake 令此三千大千世界一切大地六種震動
340 2 彼岸 bǐ àn the other shore 於一切法已度彼岸
341 2 供養 gòngyǎng to make offerings / to provide offerings / to worship 還持於彼佛剎供養世尊
342 2 chéng to finish / to complete / to accomplish / to succeed 凡諸所有皆七寶成
343 2 cuò mistake / error / blunder / fault 諸多羅樹八道間錯
344 2 安樂 ānlè peaceful and happy / content 普令安樂
345 2 method / way 已為宣說正道法
346 2 文殊師利菩薩 Wénshūshīlì Manjusri Bodhisattva / Mañjuśrī bodhisattva / Manjushri / Manjusri 文殊師利菩薩
347 2 四千 sì qiān four thousand 即有一萬四千眾生皆得安住佛正法中
348 2 不可稱 bù kě chēng inconceivable / unthinkable / unimaginable 所見諸方無量無邊不可稱數諸佛
349 2 繒綵 zēngcǎi colored silk 處處懸繒綵蓋
350 2 一劫 yījié one kalpa 能過一劫
351 2 在世 zài shì to live 復念我昔在世尊前作師子吼
352 2 亦作 yì zuò also written as 我於向時亦作是念
353 2 三千 sān qiān three thousand 眾中有一萬三千人遠塵離垢
354 2 難思議 nán sīyì inconceivable 世尊神力難思議
355 2 大乘 Dàshèng Mahayana Buddhism / Mahāyāna / Mahāyāna Buddhism 今此眾中決定知有大乘高行菩薩摩訶薩能作如是大神通事
356 2 yuàn to blame / to complain 見彼北方過三萬佛剎有一世界其號伏怨
357 2 復現 fùxiàn to reappear / to persist (in memory) 復現如是莊嚴之事
358 2 還本 háiběn to repay capital 還本住處默然寂坐耶
359 2 mēng to deceive / to cheat / to hoodwink / to knock unconscious 而彼眾生蒙火觸身皆得受斯微妙勝樂
360 2 niǎn a hand-cart 像輦分明高萬由旬
361 2 一切法 yīqiē fǎ all dharmas / all things / sarvadharma 此富樓那彌多羅尼子於一切法已到彼岸
362 2 寶蓋 bǎo gài name of Kangxi radical 40 於虛空中有化寶蓋
363 2 jiàng to descend / to fall / to drop 我又見彼諸佛剎土有諸菩薩自兜率天降入母胎
364 2 jié take by force / to coerce 吞噉須彌若經劫
365 2 to consult / to confer 任自諮問
366 2 充滿 chōngmǎn full of / brimming with / very full / permeated 如是等花皆悉充滿於此世界
367 2 shàn virtuous / wholesome / benevolent / well-disposed 令住戒善
368 2 使 shǐ to make / to cause 乃使無有如微塵許
369 2 to conceal / to hide / to ambush 見彼北方過三萬佛剎有一世界其號伏怨
370 2 以為 yǐwéi to believe / to think / to consider / to assume 左手迴轉不以為難
371 2 梵天 Fàntiān Brahma 又念我昔住梵天宮
372 2 其事 qí shì that thing / this thing 其事亦爾
373 2 mother 我又見彼諸佛剎土有諸菩薩自兜率天降入母胎
374 2 禁戒 jìnjiè to take precautions / to guard against 復有三萬眾生護持禁戒
375 2 降伏 xiángfú to subdue / to vanquish / to tame / to pacify 我時降伏
376 2 安住 ānzhù to reside / to dwell 皆令安住如是正法
377 2 道場 dàochǎng place of practice / a Dharma center 悉在菩提樹下坐於道場成等正覺
378 2 tūn to swallow 我曾吞合此佛剎
379 2 彌勒 mílè Maitreya 復彼彌勒
380 2 jìn to the greatest extent / utmost 觀察盡於十方界
381 2 tāi fetus / litter 我又見彼諸佛剎土有諸菩薩自兜率天降入母胎
382 2 zhǐ to point 以一指節取此三千大千世界一切水聚
383 2 天人師 tiānrén shī Teacher of Heavenly and Human Beings / the Buddha 天人師
384 2 zhèng upright / straight 其地平正
385 2 佛國土 Fó guótǔ buddhakṣetra / a Buddha land 而我見彼諸佛國土亦如觀此娑婆世界
386 2 禪定 chándìng Meditative Concentration / meditation 與我諍入諸禪定已
387 2 末香 mò xiāng powdered incense 求索一掬栴檀末香
388 2 覺知 juézhī awareness 大地眾生弗覺知
389 2 學無學 xuéwúxué one who is still studying and one who has completed their study 亦於一切具足神通諸大聲聞及學無學
390 2 liào Liao 廖予安
391 2 gào to tell / to say / said / told 遂告阿難曰
392 2 因緣 yīnyuán Cause and Condition / principal and secondary causes / chain of cause and effect / primary cause / nidāna 今何因緣忽見如是不可思議希有莊嚴
393 2 蓮華 liánhuā a lotus / a lotus flower 我今處此蓮華上
394 2 演說 yǎnshuō to give a speech 為彼眾生演說諸法無常
395 2 xiàng to appear / to seem / to resemble 像輦分明高萬由旬
396 2 very large / huge 彼龍如是炎熾巨毒
397 2 住處 zhùchù residence / dwelling 還本住處默然寂坐耶
398 2 lóu a storied building 時即為彼難勝威佛化作樓觀
399 2 越三界菩薩 Yuè Sān Jiè Púsà Trailokya Vikramin Bodhisattva 越三界菩薩
400 2 解釋 jiěshì to explain / to interpret / to resolve 我當解釋
401 2 摩訶迦葉 Móhē Jiāyè Mahākāśyapa / Mahākassapa / kasyapa 阿難即白尊者摩訶迦葉言
402 2 chì red / scarlet 赤真珠樹黃金葉花
403 2 二十 èrshí twenty 我念自從二十年來精勤修習毘婆舍那
404 2 shāo to burn 以口一吹即令大火熾然遍滿猶如劫燒
405 2 不可 bù kě cannot / should not / must not / forbidden / prohibited 是不可測誰所為
406 2 měng ferocious / fierce / violent 見彼東方過億百千世界有一佛剎猛火洞然
407 2 般涅槃 Bān Nièpán parinirvāṇa / parinirvana 然彼世尊般涅槃已
408 2 yín silver
409 2 wài outside 自外所有如來
410 2 to gather / to collect 乾闥婆等大眾咸集
411 2 卷第三 juǎn dì sān scroll 3 大方等大集經菩薩念佛三昧分卷第三
412 2 zhuǎn to transmit / to convey / to forward (mail) 傾轉不定
413 2 身心 shēnxīn body and mind 不令滅壞眾生身心
414 1 piāo to float / to drift 各皆如本無相漂迫
415 1 dǐng top / peak 住虛空中覆大迦葉頂
416 1 suí to follow 我心隨我行
417 1 明了 míngliǎo to understand clearly / to be clear about 清淨明了
418 1 gēn origin / cause / basis 時彼眾生有聲聞根易可受化
419 1 快樂 kuàilè happy / merry 其中眾生等受快樂
420 1 惡魔 èmó Māra 又亦曾辱惡魔波旬
421 1 左手 zuǒ shǒu left hand 左手迴轉不以為難
422 1 生來 shēnglái from birth / by one's nature 我從生來未甞見覩
423 1 達磨笈多 Dámó Jíduō Dharmagupta 隋天竺三藏達磨笈多譯
424 1 甚微 shénwēi very small / very little / scant / minimal 所出神通甚微妙
425 1 sufficient / enough 足知是事亦聞我聲
426 1 大城 dà chéng great city 有一大城名曰寶門
427 1 八相 bāxiāng eight stages of buddha’s progress 是六各三合十八相
428 1 zhé sides of chariot for weapons 我念一時輒不自量在世尊前作師子吼
429 1 壯士 zhuàngshì hero / fighter / brave strong guy / warrior (in armor) 譬如壯士以右手取一迦梨沙般那
430 1 踊躍 yǒngyuè eager / enthusiastic 踊躍無量
431 1 思念 sīniàn to think of / to long for / to miss 我復思念
432 1 妻子 qīzi wife 及妻子
433 1 shí a rock / a stone 猶如摩伽陀國赤圓銅鉢置於石上
434 1 海德 hǎidé Hyde 又除得海德三昧諸菩薩摩訶薩
435 1 cotton cloth / textiles / linen 建布幢幡皆用雜寶
436 1 此處 cǐ chù this place / here 我昔一時此處入禪
437 1 網羅 wǎngluó a net 寶網羅覆
438 1 lòu to leak / to drip 諸漏有生皆滅除
439 1 瓔珞 yīngluò a jade-like stone ornament / a jade necklace / an ornament / a garland of pearls 常帶瓔珞
440 1 法僧 fǎ sēng a monk who recites mantras 復令六萬眾生信佛法僧
441 1 正道 zhèngdào the right road 已為宣說正道法
442 1 諸佛現前三昧 zhū fó xiàn qián sānmèi samādhi for encountering the Buddhas of the present 又除得諸佛現前三昧菩薩摩訶薩
443 1 zhù a pillar / a post 四柱方整
444 1 to doubt / to disbelieve 今此眾中若有疑者
445 1 怡悅 yíyuè pleasant / happy 觸火眾生怡悅亦爾
446 1 huài bad / spoiled / broken / defective 不令滅壞眾生身心
447 1 調 tiáo to harmonize 隨順調柔
448 1 上座 shàngzuò sthavira / elder 時大目連第一上座威神若是
449 1 微塵 wēichén an atom 乃使無有如微塵許
450 1 chēng to call / to address 為令種種稱歎世尊大慈功行
451 1 to be kind / to be charitable / to be benevolent 廖予慈大德提供新式標點
452 1 微細 wēixì very small 微細水聚
453 1 四天 sìtiān four kinds of heaven 百億四天與鐵圍
454 1 神瑞 shénruì Shenrui reign 是不思議莊嚴神瑞
455 1 世間天 shìjiān tiān world-devas / earthly kings 為諸世間天
456 1 龍王 Lóng Wáng Dragon King / Naga King 優波難陀諸龍王所
457 1 在此 zàicǐ here 唯彼眾生應在此化與神通者
458 1 通達 tōngdá to understand thoroughly / to access 我於說事悉通達
459 1 無害 wúhài harmless 眾生無害
460 1 to take / to receive / to accept 一切皆納一毛孔中
461 1 家人 jiārén family members 於彼凡有六萬億千家人
462 1 chāo to exceed / overtake / to surpass / to pass / to cross 大尊神變獨超世
463 1 天女 Tiānnǚ a devi / a goddess 彼於天女眾中坐
464 1 book / volume
465 1 波旬 bōxún Pāpīyāms / Pāpimant 又亦曾辱惡魔波旬
466 1 明行足 Míng Xíng Zú Perfect in Knowledge and Conduct / the Buddha 明行足
467 1 to lift / to hold up / to raise 既不能取乃至不能舉令離地
468 1 中心 zhōngxīn center 是中復有何等眾生於諸法中心生疑惑
469 1 獨有 dú yǒu to personally own / to possess solely / only / solely / there is only 獨有一人深疑惑
470 1 大千 dà qiān trisāhasramahāsāhasralokadhātu / a great chiliocosm / trichiliocosm / the cosmos 三千大千諸水聚
471 1 黃金 huángjīn gold 赤真珠樹黃金葉花
472 1 三歸 sānguī to take refuge in the Triple Gem 六萬正信受三歸
473 1 to associate with / be near 同類孰能相挍比
474 1 當初 dāngchū at that time / originally 我當初夜說法之時
475 1 羅布 luóbù to display / to spread out / to distribute / old spelling of 盧布|卢布 , ruble 羅布其中
476 1 幢幡 chuángfān a hanging banner 建布幢幡皆用雜寶
477 1 波頭摩 Bōtóumó Padma Hell 波頭摩花
478 1 varied / complex / not simple 建布幢幡皆用雜寶
479 1 shī the practice of selfless giving / dāna 捨施頭
480 1 千億 qiānyì myriads / hundred billion 過於東方千億世界
481 1 bèi to prepare / get ready 隨意所樂令彼眾生備具莊嚴
482 1 chí to grasp / to hold 還持於彼佛剎供養世尊
483 1 jìng to respect /to honor 敬已
484 1 一時間 yī shí jiān for a moment/momentarily 憶念我昔於一時間取此三千大千世界悉內口中
485 1 異常 yìcháng out of the ordinary / abnormal 此瑞異常
486 1 威力 wēilì might / formidable power 我今唯有如斯威力能作如是自在神通
487 1 gān dry 以口一吹皆令乾竭
488 1 Bhiksuni / a nun / a bhikṣuṇī / bhikkhunī 譬若迦耶隣尼天衣
489 1 安詳 ānxiáng serene / composed 然始安詳自三昧起
490 1 wàng to gaze / to look towards 望佛
491 1 child / son 世尊之子
492 1 恬然 tiánrán unperturbed / nonchalant 恬然安樂
493 1 釋迦 Shìjiā Sakyamuni Buddha 同我世尊釋迦號者皆還本室默然寂坐
494 1 到彼岸 dàobǐàn to reach the other shore / to reach Nirvāṇa 此富樓那彌多羅尼子於一切法已到彼岸
495 1 遠離 yuǎnlí to be removed from / to be far away from 遠離麁獷
496 1 之類 zhī lèi and so on / and such 及餘黑山之類
497 1 精進 jīngjìn Diligence / Perseverance / vīrya 雖稱讚我持戒精進
498 1 嚴飾 yánshì to decorate / adorned 如是眾寶之所嚴飾
499 1 請問 qǐngwèn may I ask 須世尊出請問自知
500 1 chuí to hang / to suspend / to droop 垂諸金鈴

Frequencies of all Words

Top 500

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 153 I / me / my 今我世尊
2 80 that / those 及彼一切諸龍
3 75 阿難 Ānán Ānanda / Ananda 尊者阿難
4 72 this / these 今此天
5 67 zhū all / many / various 為諸梵
6 65 如是 rúshì thus / so 不空見菩薩摩訶薩如是思惟
7 53 in / at 如是等花皆悉充滿於此世界
8 45 shí time / a period of time 當震吼時
9 44 zuò to do 咸作是念
10 43 zhōng middle 等正覺在於天人大眾中
11 41 shì is / are / am / to be 咸作是念
12 38 世尊 Shìzūn World-Honored One / Bhagavat / Bhagavān / Buddha 今我世尊
13 38 jiàn to see 不空見菩薩摩訶薩如是思惟
14 37 jīn today / modern / present / current / this / now 今我世尊
15 34 niàn to read aloud 咸作是念
16 33 jiē all / each and every / in all cases 凡諸所有皆七寶成
17 33 眾生 zhòngshēng beings / all living things / all sentient beings 其中眾生等受快樂
18 32 一切 yīqiè all / every / everything 及彼一切諸龍
19 31 so as to / in order to 及以人非人等
20 31 děng et cetera / and so on 婆羅門等
21 30 big / great / huge / large / major 化作眾寶大蓮花座
22 30 lìng to make / to cause to be / to lead 為令種種稱歎世尊大慈功行
23 28 yǒu is / are / to exist 有一大城名曰寶門
24 27 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 琉璃樹者頗梨葉華
25 27 also / too 我今亦應少現神通
26 27 néng can / able 非我能作
27 26 爾時 ěr shí at that time 爾時
28 26 already / afterwards 宣說如斯念佛三昧法門名已
29 25 神通 shéntōng a spiritual power / supernatural powers / a remarkable ability / a magical power 我今亦應少現神通
30 25 to reach 及諸天
31 24 yòu again / also 又念我昔住梵天宮
32 24 one 發一大聲遍此三千大千世界
33 24 wén to hear 彼諸眾生聞聲覺悟者
34 24 ruò to seem / to be like / as 譬若迦耶隣尼天衣
35 23 zhī him / her / them / that 如是眾寶之所嚴飾
36 23 wèi for / to 為諸梵
37 22 rén person / people / a human being
38 21 zhòng many / numerous 如是眾寶之所嚴飾
39 21 尊者 zūnzhě senior monk / honored sir 尊者舍利弗
40 20 again / more / repeatedly 復以種種微妙莊嚴周匝圍遶世尊住處
41 20 not / no 不扣
42 20 zhī to know 令諸眾生各相見知
43 19 Buddha / Awakened One 復見諸佛大威王
44 18 三千大千世界 sān qiān dà qiān shìjiè Three Thousandfold World System / trisāhasramahāsāhasralokadhātu / a great chiliocosm / trichiliocosm / the cosmos 令此三千大千世界莊嚴微妙
45 18 de potential marker 彼此咸得坐於花座
46 17 biàn turn / one time 遍動
47 17 zhù to dwell / to live / to reside 不空見菩薩摩訶薩住三昧故
48 17 his / hers / its / theirs 其地平正
49 16 聲聞 shēngwén Sravaka Realm / Sravaka / Śrāvaka / a distinguished disciple of the Buddha 我諸聲聞大弟子中
50 16 三昧 sānmèi samādhi / concentrated meditation / mental concentration 即入三昧
51 16 to enter 即入三昧
52 16 師子吼 shīzǐ hǒu lion’s roar 復念我昔在世尊前作師子吼
53 16 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 如是眾寶之所嚴飾
54 15 no 寂無變動
55 15 zuò to sit 而未解釋即從坐起
56 15 ér and / as well as / but (not) / yet (not) 而未解釋即從坐起
57 15 dāng to be / to act as / to serve as 當震吼時
58 14 each 令諸眾生各相見知
59 14 莊嚴 zhuāngyán stately / solemn 令此三千大千世界莊嚴微妙
60 14 past / former times 憶念我昔於一時間取此三千大千世界悉內口中
61 14 世界 shìjiè the world / the universe / the cosmos 如是等花皆悉充滿於此世界
62 14 shì matter / thing / item 復現如是莊嚴之事
63 13 大眾 dàzhòng assembly / people / public / masses / audience 等正覺在於天人大眾中
64 13 希有 xīyǒu uncommon 得不思議希有妙樂
65 13 無量 wúliàng immeasurable / unlimited 其花具有無量千葉
66 13 promptly / right away / immediately 而未解釋即從坐起
67 13 qián front 世尊前受菩提記已
68 13 諸法 zhū fǎ sarvadharma / all things / all dharmas 為彼眾生演說諸法無常
69 13 xiàn to appear / to manifest / to become visible 我今亦應少現神通
70 13 shēng to be born / to give birth 其時眾生乃至無有一念驚懼
71 13 乃至 nǎizhì and even 乃至天
72 12 this 而彼眾生蒙火觸身皆得受斯微妙勝樂
73 12 shuǐ water 諸水
74 12 to know / to learn about / to comprehend 如是等花皆悉充滿於此世界
75 11 大德 dàdé most virtuous 大德
76 11 also / too 神通第一則目連其人也
77 11 yán to speak / to say / said 即白尊者大目連言
78 11 如來 Rúlái Thus-Come (tathagata) / Tathāgata / Thus Come One 如來
79 11 不空 Bù Kōng Amoghavajra / 不空見菩薩摩訶薩如是思惟
80 11 shā to brake (a vehicle) 無量剎中咸有佛
81 11 菩薩摩訶薩 púsà móhēsà bodhisattva mahāsattva 不空見菩薩摩訶薩如是思惟
82 11 弟子 dìzi disciple / follower / student 我弟子中
83 11 yuē to speak / to say 以偈頌曰
84 11 諸眾生 zhū zhòngshēng all sentient beings 令諸眾生各相見知
85 11 bǎi one hundred 乃至無量億那由他百千水聚
86 10 to assemble / to meet together 乃至無量億那由他百千水聚
87 10 諸天 zhūtiān devas 及諸天
88 10 一時 yīshí a period of time / a while 我念一時輒不自量在世尊前作師子吼
89 10 to arise / to get up 而未解釋即從坐起
90 10 xíng to walk / to move 為令種種稱歎世尊大慈功行
91 10 such as / for example / for instance 亦如西方安樂國土
92 10 具足 jùzú complete / full / perfect 具足莊嚴
93 10 to take / to get / to fetch 憶念我昔於一時間取此三千大千世界悉內口中
94 10 guān to look at / to watch / to observe 我今所觀變
95 10 chú except / besides 唯除世尊一切知見
96 10 神變 shénbiàn a divine transformation / a miracle 神變品第三
97 10 one hundred million 乃至無量億那由他百千水聚
98 10 大神通 dà shén tōng great supernatural power 不空見菩薩摩訶薩復於定中更現如是大神通事
99 10 chù a place / location / a spot / a point 今我處此大蓮華座
100 10 what / where / which 何因何緣
101 10 naturally / of course / certainly 自外所有如來
102 9 所有 suǒyǒu all 凡諸所有皆七寶成
103 9 xīn heart 心轉清淨
104 9 huǒ fire / flame 令此三千大千世界遍虛空中雨熾然火
105 9 大迦葉 Dà Jiāyè Mahakasyapa / Mahākāśyapa / Mahākassapa / kasyapa 尊者大迦葉
106 9 所為 suǒwèi what one does / doings 將無大德之所為乎
107 9 huā Hua 赤真珠樹黃金葉花
108 9 shàng top / a high position 猶如摩伽陀國赤圓銅鉢置於石上
109 9 我身 wǒshēn I / myself 彼彼各謂見我身
110 9 rán correct / right / certainly 令此三千大千世界遍虛空中雨熾然火
111 9 jiè border / boundary 又念我昔身住於此閻浮提界
112 9 不思議 bù sīyì inconceivable 得不思議希有妙樂
113 8 huò or / either / else 或其所作
114 8 菩薩 púsà bodhisatta 等正覺其於往昔行菩薩時
115 8 大海 dàhǎi sea / ocean 我又一時於此三千大千世界一切大海
116 8 shēn human body / torso 而彼眾生蒙火觸身皆得受斯微妙勝樂
117 8 qiān one thousand 於彼凡有六萬億千家人
118 8 cháng always / ever / often / frequently / constantly 我聞世尊常如是說
119 8 bǎo a jewel / gem / a treasure 如是眾寶之所嚴飾
120 8 猶如 yóurú to be similar to / to appear to be 猶如手掌
121 8 fēi not / non- / un- 得非彌勒菩薩
122 8 extra / surplus / remainder 亦或是餘諸大菩薩摩訶薩輩具足威光現斯事耳
123 8 chuī to blow /to puff 一以口吹能令破散
124 8 biàn to change / to alter 此大神變誰所致乎
125 7 七寶 qī bǎo the Seven Treasures / the Seven Precious Jewels 凡諸所有皆七寶成
126 7 非我 fēiwǒ selflessness / non-self / anātman / anattā 非我能作
127 7 疑惑 yíhuò to feel uncertain 是中復有何等眾生於諸法中心生疑惑
128 7 佛剎 Fó shā a Buddhist pillar 我曾吞合此佛剎
129 7 tiān day 今此天
130 7 céng once / already / former / previously 又亦曾辱惡魔波旬
131 7 ěr thus / so / like that 其事亦爾
132 7 liù six 令此三千大千世界一切大地六種震動
133 7 Māra
134 7 cóng from 而未解釋即從坐起
135 7 wěi yes 我唯生大希有心
136 7 第一 dì yī first 皆得如是第一勝樂
137 7 to cover 寶網羅覆
138 7 毛孔 máokǒng a pore 一切皆納一毛孔中
139 7 無邊 wúbiān without boundaries / limitless / boundless 觀見十方一一佛土無量無邊
140 7 fàn Sanskrit
141 7 leaf / foliage / petal 金多羅樹白銀葉華
142 7 dàn but / yet / however 我今但有如是神力
143 7 沙門 shāmén a Buddhist monk / a wandering monk / a shramana / a sramana / renunciant / mendicant 沙門
144 7 shān a mountain / a hill / a peak 其有眾生住彼山者
145 7 婆羅門 Póluómén Brahmin / Brahman 婆羅門等
146 7 zūn to honor / to respect 復念我昔在世尊前作師子吼
147 7 expresses question or doubt 此大神變誰所致乎
148 7 lóng dragon 諸龍
149 7 wèn to ask 若來問我隱身時事
150 7 huá Chinese 金多羅樹白銀葉華
151 7 xián salty / briny 咸作是念
152 7 微妙 wēimiào subtle and wonderous 令此三千大千世界莊嚴微妙
153 6 東方 dōngfāng The East / The Orient 猶如東方不動世界
154 6 wàn ten thousand 眾中有一萬三千人遠塵離垢
155 6 jiāng will / shall (future tense) 將無大德之所為乎
156 6 思惟 sīwéi to think / to consider / to reflect 不空見菩薩摩訶薩如是思惟
157 6 舍利弗 Shèlìfú Sariputra / Śariputra / Sariputta 尊者舍利弗
158 6 十方 shí fāng the ten directions 觀見十方一一佛土無量無邊
159 6 shù tree 彼等諸樹端嚴可愛
160 6 清淨 qīngjìng peaceful / quiet / tranquil / pure 清淨微妙
161 6 無有 wú yǒu there is not 無有垢濁
162 6 大聲 dàshēng loud 斯大神通豈我諸大聲聞眾中所能作耶
163 6 bèi contemporaries / generation / lifetime 亦或是餘諸大菩薩摩訶薩輩具足威光現斯事耳
164 6 yīng should / ought 我今亦應少現神通
165 6 羅睺羅 Luóhóuluó Rahula 彼尊者羅睺羅
166 6 kǒu measure word for people, pigs, and kitcheware 憶念我昔於一時間取此三千大千世界悉內口中
167 6 不能 bù néng cannot / must not / should not 終不能知諸法邊際
168 6 shòu to suffer / to be subjected to 一切皆受上妙觸樂
169 5 zuò seat 化作眾寶大蓮花座
170 5 大神 dàshén deity 此大神變誰所致乎
171 5 zhì to / until 又念我昔至陽炎世界
172 5 sǔn to injure 終亦不使損一眾生
173 5 gài a lid / top / cover 處處懸繒綵蓋
174 5 shēng sound 彼諸眾生聞聲覺悟者
175 5 不覺 bùjué unconsciously 亦令眾生竟不覺知
176 5 大菩薩 dà púsà a great bodhisattva 亦或是餘諸大菩薩摩訶薩輩具足威光現斯事耳
177 5 happy / glad / cheerful / joyful 一切皆受上妙觸樂
178 5 power / force / strength 三昧力故
179 5 undulations 優波難陀諸龍王所
180 5 meaning / sense 大目連為重明此義
181 5 shū different / special / unusual 此瑞殊常
182 5 成就 chéngjiù accomplishment / success / achievement 我所成就四神足
183 5 chì to burn / to blaze 令此三千大千世界遍虛空中雨熾然火
184 5 purposely / intentionally / deliberately / knowingly 三昧力故
185 5 zài in / at 在彼然燈佛
186 5 摩訶薩 móhēsà mahāsattva / mohasattva / a great being 亦或是餘諸大菩薩摩訶薩輩具足威光現斯事耳
187 5 如斯 rú sī in this way / so 宣說如斯念佛三昧法門名已
188 5 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 一切多是可愛眾花
189 5 由旬 yóuxún yojana 像輦分明高萬由旬
190 5 míng bright / brilliant 大目連為重明此義
191 5 我見 wǒ jiàn the view of a self 而我見彼諸佛國土亦如觀此娑婆世界
192 5 xiǎng to think 覺往來想
193 5 shuō to say / said / to speak / to talk / speaks 及其說時
194 5 須彌 Xūmí Mt Meru / Sumeru 能以須彌內於口中
195 5 shèng to beat / to win / to conquer 而彼眾生蒙火觸身皆得受斯微妙勝樂
196 5 zhōng end / finish / conclusion 而終弗知所從來處
197 5 蓮花 liánhuā a lotus / a lotus flower 化作眾寶大蓮花座
198 5 chù to touch / to feel 一切皆受上妙觸樂
199 5 等正覺 děng zhèngjué samyaksaṃbodhi / perfect enlightenment 等正覺在於天人大眾中
200 5 miè to destroy / to wipe out / to exterminate 不令滅壞眾生身心
201 5 神力 shénlì spiritual powers / divine powers / spiritual strength 世尊神力難思議
202 5 yǒng to emerge / to well / to rise / to spring
203 5 otherwise / but / however 神通第一則目連其人也
204 5 大威德 Dà Wēi Dé Yamantaka 具足成就無量無邊大威德力
205 5 jué to awake
206 5 所以 suǒyǐ therefore / as a result / so 所以者何
207 5 中有 zhōngyǒu an intermediate existence between death and rebirth 眾中有一萬三千人遠塵離垢
208 5 shǒu hand 何云手擎
209 5 fāng square / quadrilateral / one side 昔來未見今方覩
210 5 bái white 即白尊者大目連言
211 5 有如 yǒurú to be like / similar to / alike 一切大地咸有如是寶
212 4 qīn relatives 我親從佛聞如是言
213 4 大目連 Dàmùlián Moggallāna / Maudgalyāyana 即白尊者大目連言
214 4 jīn gold 所謂金
215 4 所謂 suǒwèi so-called 所謂金
216 4 zhì to place / to lay out 又念我昔取一袈裟投置地上
217 4 ruì auspicious 今現是瑞
218 4 宣說 xuānshuō to preach / to teach publicly / to teach classics or religious texts 宣說如斯念佛三昧法門名已
219 4 三萬 sān wàn thirty thousand 復有三萬眾生護持禁戒
220 4 xiāng fragrant / savory / appetizing / sweet / scented 令此三千大千世界雨天栴檀細末之香
221 4 為重 wèizhòng to attach most importance to 大目連為重明此義
222 4 仁者 rénzhe compassionate one / benevolent one / a compassionate person 仁者
223 4 dòng to move / to act 所謂動
224 4 sàn to scatter / to break up / to disperse / to adjourn 一以口吹能令破散
225 4 天眼 tiān yǎn divine sight / divyacākṣus 我於向時亦以天眼周遍觀察是變因緣
226 4 遠塵離垢 yuǎn chén lí gòu far removed from dust and defilement 眾中有一萬三千人遠塵離垢
227 4 阿修羅 āxiūluó Asura / Asura Realm 阿修羅
228 4 zhèn to shake / to shock
229 4 běn measure word for books 即見彼界還復如本
230 4 and 與我諍入諸禪定已
231 4 to reply / to answer 時大目連答阿難言
232 4 suī although / even though 我雖能為曩之變化
233 4 final interogative 還本住處默然寂坐耶
234 4 遍滿 biànmǎn to extend / to fill 其香微妙遍滿三千大千世界
235 4 lái to come 昔來未見今方覩
236 4 a reservoir 陂池
237 4 不動 bùdòng Akshobya 猶如東方不動世界
238 4 萬億 wàn yì one trillion 於彼凡有六萬億千家人
239 4 偈頌 jìsòng to chant 以偈頌曰
240 4 wèi Eighth earthly branch 初未覩是大神通
241 4 夜叉 yèchā yaksa / yaksha 夜叉
242 4 疑網 yí wǎng a web of doubt 為諸眾生斷除疑網
243 4 復有 fùyǒu moreover / once again 復有八十五那由他百千諸天遠塵離垢
244 4 yǎn eye 彼大眾中十千天人於諸法中得清淨眼
245 4 亦復 yìfù also 聞聲獲安亦復如是
246 4 huà to make into / to change into / to transform 便化華聚若須彌山
247 4 hái also / in addition / more 然我世尊還房宴寂
248 4 富樓那彌多羅尼子 fùlóunàmíduōluónízǐ Pūrṇamaitrāyaṇīputra 此富樓那彌多羅尼子於一切法已到彼岸
249 4 迴轉 huízhuǎn to rotate / to turn round / slalom 是心任我而迴轉
250 4 須彌山 Xūmí Shān Mount Sumeru / Mount Meru 我時於此三千大千世界須彌山王及大鐵圍
251 4 desire 復欲共我較隱其身競師子吼
252 4 already / since 既不能取乃至不能舉令離地
253 4 外道 wàidào non-Buddhist 時彼外道波梨波闍來至我所
254 4 xiāng each other / one another / mutually 同類孰能相挍比
255 4 大地 dàdì earth / mother earth 一切大地咸有如是寶
256 4 gāo high / tall 今此眾中決定知有大乘高行菩薩摩訶薩能作如是大神通事
257 4 tranquil 還本住處默然寂坐耶
258 4 wēi power / might / prestige 亦或是餘諸大菩薩摩訶薩輩具足威光現斯事耳
259 4 to see / to observe / to witness 初未覩是大神通
260 4 善根 shàngēn virtuous roots / wholesome roots / kuśalamūla 或是諸大菩薩摩訶薩輩厚集善根
261 4 guǎng wide / large / vast 作師子吼廣現神通
262 4 便 biàn convenient / handy / easy 我便出定
263 4 tōng to go through / to open 我住如是通
264 4 dìng to decide 不空見菩薩摩訶薩復於定中更現如是大神通事
265 4 qiú to request 及求如來功德者
266 4 應供 yīnggōng Worthy One / the Buddha 應供
267 4 乾闥婆 qiántàpó a gandharva 乾闥婆
268 4 hǒu to roar
269 4 鐵圍 Tiě Wéi Cakravada-parvata / Iron Wall Mountain 我時於此三千大千世界須彌山王及大鐵圍
270 4 觀察 guānchá to observe / to look carefully 我於向時亦以天眼周遍觀察是變因緣
271 4 栴檀 zhāntán sandalwood 令此三千大千世界雨天栴檀細末之香
272 4 guò to cross / to go over / to pass 能過一劫
273 4 虛空 xūkōng empty space 令此三千大千世界遍虛空中雨熾然火
274 4 決定 juédìng to decide 決定自在天尊作
275 4 tool / device / utensil / equipment / instrument 具大威德之所為也
276 3 入定 dìngzhì entered into meditation / settled / composed / collected of mind 而我世尊本處入定
277 3 滿 mǎn full 滿此佛剎學無學
278 3 丈夫 zhàngfu husband 我於彼時建丈夫志
279 3 shàng still / yet / to value 世尊尚坐本處住三昧中
280 3 hair 發一大聲遍此三千大千世界
281 3 liú to flow / to spread / to circulate 諸流等
282 3 富樓那 Fùlóunà Purna / Punna 即便白彼富樓那言
283 3 化作 huàzuò to change into / to turn into / to become 化作眾寶大蓮花座
284 3 如此 rúcǐ in this way / so 如此三千大千世界
285 3 nán difficult / arduous / hard 起難遭想
286 3 神通力 shéntōnglì a spiritual power / supernatural powers / a remarkable ability / a magical power 我但有斯神通力
287 3 zhǒng kind / type 令此三千大千世界一切大地六種震動
288 3 車璩 chēqú mother-of-pearl 車璩
289 3 彌勒菩薩 Mílè Púsà Maitreya Bodhisattva 得非彌勒菩薩
290 3 gèng more / even more 不空見菩薩摩訶薩復於定中更現如是大神通事
291 3 to leave / to depart / to go away / to part 既不能取乃至不能舉令離地
292 3 hào number 同我世尊釋迦號者皆還本室默然寂坐
293 3 a river / a stream 巨河
294 3 fán ordinary / common 凡諸所有皆七寶成
295 3 可愛 kěài cute / lovely 彼等諸樹端嚴可愛
296 3 nèi inside / interior 憶念我昔於一時間取此三千大千世界悉內口中
297 3 rèn to bear / to undertake 是心任我而迴轉
298 3 口風 kǒufēng the meaning behind the words 我以口風一往吹
299 3 biān side / boundary / edge / margin 如是乃至中涌邊沒
300 3 種種 zhǒngzhǒng all kinds of 為令種種稱歎世尊大慈功行
301 3 無相 wúxiāng animitta / signlessness / without an appearance 咸皆安隱無相棖觸
302 3 自在 zìzài at ease / at will / as one likes 我今唯有如斯威力能作如是自在神通
303 3 說法 shuō fǎ a statement / wording 說法第一則富樓那彌多羅尼子其人也
304 3 馬瑙 mǎnǎo carnelian 馬瑙
305 3 難勝 nán shèng very difficult to be overcome 而能遙動忉利天宮難勝大殿
306 3 亦或 yìhuò or 亦或是餘諸大菩薩摩訶薩輩具足威光現斯事耳
307 3 過於 guòyú excessively 我之智慧過於彼
308 3 法眼淨 fǎ yǎn jìng purity of the dharma eye / to clearly see the truth 得法眼淨
309 3 zhēn real / true / genuine 我真具足如是神通
310 3 earth / soil / dirt 亦如西方安樂國土
311 3 máo hair / fur / feathers 而見入我一毛中
312 3 天人 tiānrén a deva / a celestial being / devas and people 等正覺在於天人大眾中
313 3 wèi to call 彼彼各謂見我身
314 3 黑山 Hēishān Montenegro 乃至諸餘黑山之屬
315 3 zhì wisdom / knowledge / understanding 於彼智中我第一
316 3 wǎng to go (in a direction) 我往一時於初夜中以淨天眼過於人眼觀此三千大千世界
317 3 chí a pool / a pond 陂池
318 3 如是說 rú shì shuō Thus Said 我聞世尊常如是說
319 3 大方等大集經菩薩念佛三昧分 Dàfāngděng Dà Jí Jīng púsà niàn Fó sānmèi fēn Bodhisattvabuddhānusmṛtisamādhi /Dafangdeng Da Ji Jing Pusa Nian Fo Sanmei Fen 大方等大集經菩薩念佛三昧分卷第三
320 3 往昔 wǎngxī in the past 等正覺其於往昔行菩薩時
321 3 若是 ruòshì if 不當若是
322 3 頗梨 pōlí a kind of crystal 頗梨
323 3 sān three 神變品第三
324 3 nǎi thus / so / therefore / then / only / thereupon 是乃知我身所在
325 3 alone / independent / single / sole 我等今者皆各蒙此尊者富樓那彌多羅尼子獨住我前為我宣說
326 3 大事 dàshì a major event 或時能作如是大事
327 3 jiā jia 譬若迦耶隣尼天衣
328 3 jiān measure word for rooms, houses, luggage, etc 諸多羅樹八道間錯
329 3 gōng a palace 又念我昔住梵天宮
330 3 different / other 彼剎眾寶異莊嚴
331 3 蓮華座 liánhuā zuò lotus posture / padmāsana 今我處此大蓮華座
332 3 三千世界 sān qiān shìjiè trisāhasramahāsāhasralokadhātu / a great chiliocosm / trichiliocosm / the cosmos 我念往昔至於東方住彼第三千世界
333 3 那由他 nàyóutā a nayuta 乃至無量億那由他百千水聚
334 3 出聲 chūshēng to let out a noise / to utter 自然出聲
335 3 shēn deep 心深潤澤
336 3 多羅樹 duōluó shù palmyra tree / fan-palm 諸多羅樹八道間錯
337 3 shǔ to count 所見諸方無量無邊不可稱數諸佛
338 3 真珠 zhēnzhū pearl 真珠
339 3 所在 suǒzài place / location 皆不能知我身所在
340 3 miào wonderful / fantastic 一切皆受上妙觸樂
341 3 琉璃 liúlí lapis lazuli / lazurite / a blue gem 琉璃
342 3 to rub 以手摩之開示彼等
343 3 pear 時彼外道波梨波闍來至我所
344 3 jiǎn to deduct / to subtract 若減一劫
345 3 難陀 Nántuó Nanda 又念我昔至彼難陀
346 3 jiàn to build / to construct 建布幢幡皆用雜寶
347 3 yáo distant / remote 而能遙動忉利天宮難勝大殿
348 3 jué to decide / to determine / to judge 我唯有是說法餘功決疑事也
349 3 正法 zhèngfǎ proper law 皆令安住如是正法
350 3 四天下 sìtiānxià the four continents 我即觀此三千大千世界所有一切諸四天下無量眾生疑惑諸法
351 3 初夜 chū yè early evening 我往一時於初夜中以淨天眼過於人眼觀此三千大千世界
352 2 qǐng to ask / to inquire 大梵天王請轉法輪曰
353 2 持戒 chí jiè morality / to uphold precepts 持戒第一則羅云其人也
354 2 can / may / permissible 殊麗莊嚴真可瞻覩
355 2 精勤 jīngqín concentrated diligence 我念自從二十年來精勤修習毘婆舍那
356 2 圍遶 wéirào to circumambulate 復以種種微妙莊嚴周匝圍遶世尊住處
357 2 即便 jíbiàn even if / even though 即便白彼富樓那言
358 2 迦葉 jiāshè Kāśyapa / Kasyapa / Kassapa 方於迦葉生希有心
359 2 special / unique / distinguished 心生殊特大希有
360 2 非常 fēicháng extraordinarily / very 如是非常大神變
361 2 大目乾連 Dàmùqiánlián Moggallāna / Maudgalyāyana 尊者大目乾連
362 2 yòng to use / to apply 建布幢幡皆用雜寶
363 2 目連 Mùlián Moggallāna / Maudgalyāyana 神通第一則目連其人也
364 2 人非人 rén fēi rén kijnara / human or non-human being 及以人非人等
365 2 不可思議 bù kě sīyì inconceivable / unimaginable / unfathomable 今何因緣忽見如是不可思議希有莊嚴
366 2 shé Buddhist monk 時彼外道波梨波闍來至我所
367 2 轉法輪 zhuǎn fǎlún Turning the Dharma wheel / to transmit Buddhist teaching / dharmacakrapravartana 大梵天王請轉法輪曰
368 2 yán flame / blaze 彼龍如是炎熾巨毒
369 2 北方 běi fāng The North 見彼北方過三萬佛剎有一世界其號伏怨
370 2 隨宜 suíyí acting according to people's needs / acting in accordance with the circumstances 豈彼隨宜凡劣眾生能作如是大師子吼
371 2 自然 zìrán nature 自然出聲
372 2 如是如是 rú shì rú shì Thus Is, Thus Is 如是如是
373 2 所見 suǒjiàn what one seen / all one sees 然我今所見十方
374 2 默然 mòrán silent / speechless 還本住處默然寂坐耶
375 2 本處 běn chù here / this place 而我世尊本處入定
376 2 ěr ear 亦或是餘諸大菩薩摩訶薩輩具足威光現斯事耳
377 2 to coerce / to force / to compel 各皆如本無相漂迫
378 2 憶持 yìchí to keep in mind / to remember / dhāraṇa 汝當憶持
379 2 其中 qízhōng among 羅布其中
380 2 我等 wǒděng we 我等隨順
381 2 jiā house / home / residence 我即於彼六萬億千家中一一皆現我目連身
382 2 八千 bā qiān eight thousand 高一萬億八千由旬
383 2 to break / to ruin / to destroy 一以口吹能令破散
384 2 再三 zài sān over and over again 乃至再三散迦葉上
385 2 to give 廖予安
386 2 大河 dà hé large river 大河
387 2 gōng merit 為令種種稱歎世尊大慈功行
388 2 zhèng proof 尚當證知
389 2 小河 xiǎohé brook 小河
390 2 wáng Wang 復見諸佛大威王
391 2 kuàng moreover / how much the more 況彼菩薩
392 2 娑婆世界 Suōpó Shìjiè Saha World / Sahā World / the World of Suffering 而我見彼諸佛國土亦如觀此娑婆世界
393 2 líng a bell 垂諸金鈴
394 2 一世界 yī shìjiè one world 見彼北方過三萬佛剎有一世界其號伏怨
395 2 神變事 shénbiàn shì mystical apparitions 是不思議大神變事
396 2 poison / venom 彼龍如是炎熾巨毒
397 2 菩提 pútí bodhi / enlightenment / awakening 世尊前受菩提記已
398 2 其所 qísuǒ its place / one's appointed place / the place for that 或其所作
399 2 唯有 wěiyǒu only / alone 我今唯有如斯威力能作如是自在神通
400 2 jiǔ old 久種善根
401 2 閻浮提 Yǎn Fú Tí Jambudvipa / Jambu-dvipa / Jambu-dipa / the Terrestrial World 又念我昔身住於此閻浮提界
402 2 變化 biànhuà to change 我雖能為曩之變化
403 2 ān calm / still / quiet / peaceful 聞聲獲安亦復如是
404 2 佛子 Fózi a bodhisattva 并諸佛子大菩薩
405 2 how can it be that? 斯大神通豈我諸大聲聞眾中所能作耶
406 2 頂上 dǐng shàng on top of/at the summit 彼諸眾生一一頂上悉有寶蓋
407 2 suì to comply with / to follow along 遂作如此諸不思議
408 2 méi not have 如是乃至中涌邊沒
409 2 no 而終弗知所從來處
410 2 兜率天 Dōushuàitiān Tusita Heaven / Tuṣita / Tushita / Tuṣita-deva / Tuṣita Heaven / Tuṣita gods 我又見彼諸佛剎土有諸菩薩自兜率天降入母胎
411 2 如是語 rúshìyǔ Itivuttaka 我親從佛聞如是語
412 2 common / general / popular / everywhere / universal / extensive 普令安樂
413 2 而今 érjīn now / at the present (time) 而今世尊雖入三昧
414 2 在於 zàiyú in / consist of 等正覺在於天人大眾中
415 2 隨順 suíshùn to follow / to go along with 隨順調柔
416 2 yún cloud 何云手擎
417 2 一佛 yī fó one Buddha 見彼東方過億百千世界有一佛剎猛火洞然
418 2 xuán to hang / to suspend 處處懸繒綵蓋
419 2 震動 zhèndòng to shake 令此三千大千世界一切大地六種震動
420 2 彼岸 bǐ àn the other shore 於一切法已度彼岸
421 2 供養 gòngyǎng to make offerings / to provide offerings / to worship 還持於彼佛剎供養世尊
422 2 chéng to finish / to complete / to accomplish / to succeed 凡諸所有皆七寶成
423 2 cuò mistake / error / blunder / fault 諸多羅樹八道間錯
424 2 安樂 ānlè peaceful and happy / content 普令安樂
425 2 method / way 已為宣說正道法
426 2 文殊師利菩薩 Wénshūshīlì Manjusri Bodhisattva / Mañjuśrī bodhisattva / Manjushri / Manjusri 文殊師利菩薩
427 2 四千 sì qiān four thousand 即有一萬四千眾生皆得安住佛正法中
428 2 不可稱 bù kě chēng inconceivable / unthinkable / unimaginable 所見諸方無量無邊不可稱數諸佛
429 2 bìng and / furthermore / also 并諸佛子大菩薩
430 2 繒綵 zēngcǎi colored silk 處處懸繒綵蓋
431 2 一劫 yījié one kalpa 能過一劫
432 2 在世 zài shì to live 復念我昔在世尊前作師子吼
433 2 亦作 yì zuò also written as 我於向時亦作是念
434 2 三千 sān qiān three thousand 眾中有一萬三千人遠塵離垢
435 2 難思議 nán sīyì inconceivable 世尊神力難思議
436 2 大乘 Dàshèng Mahayana Buddhism / Mahāyāna / Mahāyāna Buddhism 今此眾中決定知有大乘高行菩薩摩訶薩能作如是大神通事
437 2 yuàn to blame / to complain 見彼北方過三萬佛剎有一世界其號伏怨
438 2 復現 fùxiàn to reappear / to persist (in memory) 復現如是莊嚴之事
439 2 還本 háiběn to repay capital 還本住處默然寂坐耶
440 2 mēng to deceive / to cheat / to hoodwink / to knock unconscious 而彼眾生蒙火觸身皆得受斯微妙勝樂
441 2 niǎn a hand-cart 像輦分明高萬由旬
442 2 一切法 yīqiē fǎ all dharmas / all things / sarvadharma 此富樓那彌多羅尼子於一切法已到彼岸
443 2 寶蓋 bǎo gài name of Kangxi radical 40 於虛空中有化寶蓋
444 2 jiàng to descend / to fall / to drop 我又見彼諸佛剎土有諸菩薩自兜率天降入母胎
445 2 即令 jílìng even if / even though 以口一吹即令大火熾然遍滿猶如劫燒
446 2 jié take by force / to coerce 吞噉須彌若經劫
447 2 to consult / to confer 任自諮問
448 2 充滿 chōngmǎn full of / brimming with / very full / permeated 如是等花皆悉充滿於此世界
449 2 shàn virtuous / wholesome / benevolent / well-disposed 令住戒善
450 2 使 shǐ to make / to cause 乃使無有如微塵許
451 2 to conceal / to hide / to ambush 見彼北方過三萬佛剎有一世界其號伏怨
452 2 以為 yǐwéi to believe / to think / to consider / to assume 左手迴轉不以為難
453 2 梵天 Fàntiān Brahma 又念我昔住梵天宮
454 2 其事 qí shì that thing / this thing 其事亦爾
455 2 何等 héděng which? / what? / how? / what? 是中復有何等眾生於諸法中心生疑惑
456 2 mother 我又見彼諸佛剎土有諸菩薩自兜率天降入母胎
457 2 禁戒 jìnjiè to take precautions / to guard against 復有三萬眾生護持禁戒
458 2 降伏 xiángfú to subdue / to vanquish / to tame / to pacify 我時降伏
459 2 xiàng towards / to 我於向時亦以天眼周遍觀察是變因緣
460 2 安住 ānzhù to reside / to dwell 皆令安住如是正法
461 2 道場 dàochǎng place of practice / a Dharma center 悉在菩提樹下坐於道場成等正覺
462 2 tūn to swallow 我曾吞合此佛剎
463 2 彌勒 mílè Maitreya 復彼彌勒
464 2 jìn to the greatest extent / utmost 觀察盡於十方界
465 2 tāi fetus / litter 我又見彼諸佛剎土有諸菩薩自兜率天降入母胎
466 2 zhǐ to point 以一指節取此三千大千世界一切水聚
467 2 天人師 tiānrén shī Teacher of Heavenly and Human Beings / the Buddha 天人師
468 2 zhèng upright / straight 其地平正
469 2 佛國土 Fó guótǔ buddhakṣetra / a Buddha land 而我見彼諸佛國土亦如觀此娑婆世界
470 2 禪定 chándìng Meditative Concentration / meditation 與我諍入諸禪定已
471 2 末香 mò xiāng powdered incense 求索一掬栴檀末香
472 2 覺知 juézhī awareness 大地眾生弗覺知
473 2 學無學 xuéwúxué one who is still studying and one who has completed their study 亦於一切具足神通諸大聲聞及學無學
474 2 liào Liao 廖予安
475 2 gào to tell / to say / said / told 遂告阿難曰
476 2 因緣 yīnyuán Cause and Condition / principal and secondary causes / chain of cause and effect / primary cause / nidāna 今何因緣忽見如是不可思議希有莊嚴
477 2 蓮華 liánhuā a lotus / a lotus flower 我今處此蓮華上
478 2 演說 yǎnshuō to give a speech 為彼眾生演說諸法無常
479 2 xiàng to appear / to seem / to resemble 像輦分明高萬由旬
480 2 very large / huge 彼龍如是炎熾巨毒
481 2 住處 zhùchù residence / dwelling 還本住處默然寂坐耶
482 2 míng measure word for people 宣說如斯念佛三昧法門名已
483 2 一一 yīyī one by one / one after another 觀見十方一一佛土無量無邊
484 2 lóu a storied building 時即為彼難勝威佛化作樓觀
485 2 越三界菩薩 Yuè Sān Jiè Púsà Trailokya Vikramin Bodhisattva 越三界菩薩
486 2 解釋 jiěshì to explain / to interpret / to resolve 我當解釋
487 2 摩訶迦葉 Móhē Jiāyè Mahākāśyapa / Mahākassapa / kasyapa 阿難即白尊者摩訶迦葉言
488 2 chì red / scarlet 赤真珠樹黃金葉花
489 2 二十 èrshí twenty 我念自從二十年來精勤修習毘婆舍那
490 2 you / thou 汝當憶持
491 2 shāo to burn 以口一吹即令大火熾然遍滿猶如劫燒
492 2 不可 bù kě cannot / should not / must not / forbidden / prohibited 是不可測誰所為
493 2 měng ferocious / fierce / violent 見彼東方過億百千世界有一佛剎猛火洞然
494 2 般涅槃 Bān Nièpán parinirvāṇa / parinirvana 然彼世尊般涅槃已
495 2 yín silver
496 2 shén what 端正微妙甚可愛
497 2 wài outside 自外所有如來
498 2 chū to go out / to leave 我便出定
499 2 shéi who / whoever 此大神變誰所致乎
500 2 chū at first / at the beginning / initially 初未曾見如是神變

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
self / ātman / attan
阿难 阿難
 1. Ānán
 2. Ānán
 1. Ānanda / Ananda
 2. Ananda
如是 rúshì thus, so
世尊 Shìzūn World-Honored One / Bhagavat / Bhagavān / Buddha
jiàn view / perception / dṛṣṭi / diṭṭhi
 1. niàn
 2. niàn
 1. memory
 2. mindfulness / smṛti
众生 眾生
 1. zhòngshēng
 2. zhòngshēng
 1. beings / all living things / all sentient beings
 2. sentient beings
一切 yīqiè all, everything
an element
 1. yǒu
 2. yǒu
 1. becoming / bhāva
 2. 1. existence; 2. becoming

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
阿难 阿難 Ānán
 1. Ānanda / Ananda
 2. Ananda
安乐国 安樂國 ānlè guó Land of Bliss
般涅槃 Bān Nièpán parinirvāṇa / parinirvana
北方 běi fāng The North
彼得 bǐde Peter
波旬 bōxún Pāpīyāms / Pāpimant
不空 Bù Kōng Amoghavajra /
大迦叶 大迦葉 Dà Jiāyè Mahakasyapa / Mahākāśyapa / Mahākassapa / kasyapa
大铁围山 大鐵圍山 Dà Tiě Wéi Shān Great Iron Ring Mountain / Great Iron Enclosing Mountain
大威德 Dà Wēi Dé Yamantaka
大悲 dàbēi mahākaruṇā / great compassion
大梵天王 dàfàn tiān wáng Mahābrahma Deva Rāja / Brahma
大方等大集经菩萨念佛三昧分 大方等大集經菩薩念佛三昧分 Dàfāngděng Dà Jí Jīng púsà niàn Fó sānmèi fēn Bodhisattvabuddhānusmṛtisamādhi /Dafangdeng Da Ji Jing Pusa Nian Fo Sanmei Fen
达磨笈多 達磨笈多 Dámó Jíduō Dharmagupta
大目连 大目連 Dàmùlián Moggallāna / Maudgalyāyana
大目乾连 大目乾連 Dàmùqiánlián Moggallāna / Maudgalyāyana
忉利 Dāolì Trayastrimsa Heaven / Tavatimsa / The Heaven of Thirty-Three Gods
忉利天宫 忉利天宮 Dāolì Tiān Gōng The Palace of Trayastrimsa Heaven / Palace of Trāyastriṃśa Heaven
大乘 Dàshèng
 1. Mahayana Buddhism / Mahāyāna / Mahāyāna Buddhism
 2. Mahayana / Great Vehicle
东方 東方 dōngfāng The East / The Orient
兜率天 Dōushuàitiān Tusita Heaven / Tuṣita / Tushita / Tuṣita-deva / Tuṣita Heaven / Tuṣita gods
恶魔 惡魔 èmó Māra
fàn
 1. Sanskrit
 2. Brahma
 3. India
 4. brahman
 5. pure / sacred
 6. Fan
 7. Buddhist
梵天 Fàntiān
 1. Brahma
 2. Heavenly Realm
佛世尊 fóshìzūn Buddha, the world-honoured / bhagavat
佛子 Fózi
 1. a bodhisattva
 2. a Buddhist disciple
 3. Child of the Buddha
富楼那 富樓那 Fùlóunà Purna / Punna
富楼那弥多罗尼子 富樓那彌多羅尼子 fùlóunàmíduōluónízǐ Pūrṇamaitrāyaṇīputra
海德 hǎidé Hyde
黑山 Hēishān Montenegro
迦叶 迦葉 jiāyè
 1. Kāśyapa / Kasyapa / Kassapa
 2. Mahākāśyapa / Kāśyapa / Kasyapa / Kassapa
净饭王 淨飯王 Jìng Fàn Wáng Shuddhodana / Suddhodana
liào Liao
龙王 龍王 Lóng Wáng Dragon King / Naga King
罗睺罗 羅睺羅 Luóhóuluó Rahula
罗云 羅雲 Luóyún
 1. Rahula
 2. Rāhula
 3. Luoyun
 4. Rāhula
弥勒 彌勒 mílè
 1. Maitreya
 2. Maitreya
弥勒菩萨 彌勒菩薩 Mílè Púsà Maitreya Bodhisattva
明行足 Míng Xíng Zú
 1. Perfect in Knowledge and Conduct / the Buddha
 2. perfected in wisdom and action
摩诃迦叶 摩訶迦葉 Móhē Jiāyè Mahākāśyapa / Mahākassapa / kasyapa
摩伽陀国 摩伽陀國 Mójiātuó Guó
 1. Magadha
 2. Magadha
目连 目連 Mùlián Moggallāna / Maudgalyāyana
难陀 難陀 Nántuó Nanda
婆罗门 婆羅門 Póluómén Brahmin / Brahman
 1. common / general / popular / everywhere / universal / extensive
 2. Prussia
 3. Pu
七宝 七寶 qī bǎo the Seven Treasures / the Seven Precious Jewels
千叶 千葉 qiānyè Chiba
然灯佛 然燈佛 Rándēng Fó Dipankara Buddha
 1. you / thou
 2. Ru River
 3. Ru
如观 如觀 Rú Guān Ru Guan
如是说 如是說 rú shì shuō Thus Said
如来 如來 Rúlái
 1. Thus-Come (tathagata) / Tathāgata / Thus Come One
 2. Tathagata
如是语 如是語 rúshìyǔ Itivuttaka
三藏 Sān Zàng
 1. Tripitaka
 2. Tripitaka / Tripiṭaka / Tipitaka
 3. Buddhist Canon
善逝 Shàn Shì Immaculately Departed One / Well-Gone / the Buddha
舍利弗 Shèlìfú Sariputra / Śariputra / Sariputta
声闻 聲聞 shēngwén
 1. Sravaka Realm / Sravaka / Śrāvaka / a distinguished disciple of the Buddha
 2. sravaka
神瑞 shénruì Shenrui reign
时众 時眾 shí zhòng present company
释迦 釋迦 Shìjiā Sakyamuni Buddha
释迦如来 釋迦如來 shìjiā rúlái Sakyamuni Buddha
世间解 世間解 Shìjiān Jiě
 1. Knower of the World
 2. knower of the world
世尊 Shìzūn World-Honored One / Bhagavat / Bhagavān / Buddha
Suí Sui Dynasty
娑婆世界 Suōpó Shìjiè Saha World / Sahā World / the World of Suffering
天帝 Tiān Dì Heavenly Emperor / God
天人师 天人師 tiānrén shī
 1. Teacher of Heavenly and Human Beings / the Buddha
 2. teacher of heavenly beings and humans
天竺 Tiānzhú the Indian subcontinent
调御丈夫 調禦丈夫 Tiáo yù zhàngfu
 1. Tamer / the Buddha
 2. Tamer / the Buddha
铁围 鐵圍 Tiě Wéi Cakravada-parvata / Iron Wall Mountain
威神 Wēishén Anubhāva
文殊 Wénshū
 1. Mañjuśrī / Manjushri / Manjusri
 2. Manjusri
文殊师利菩萨 文殊師利菩薩 Wénshūshīlì Manjusri Bodhisattva / Mañjuśrī bodhisattva / Manjushri / Manjusri
无上士 無上士 Wúshàng shì
 1. Unsurpassed One / the Buddha
 2. Supreme Sage
 3. unsurpassed one
西方 xīfāng
 1. the West
 2. west side
 3. the Western [Pureland]
 4. Xifang
 5. West
须弥 須彌 Xūmí Mt Meru / Sumeru
须弥山 須彌山 Xūmí Shān
 1. Mount Sumeru / Mount Meru
 2. Mount Sumeru
阎浮提 閻浮提 Yǎn Fú Tí Jambudvipa / Jambu-dvipa / Jambu-dipa / the Terrestrial World
应供 應供 yīnggōng
 1. Worthy One / the Buddha
 2. Worthy One (arhat)
 3. Offering
越三界菩萨 越三界菩薩 Yuè Sān Jiè Púsà Trailokya Vikramin Bodhisattva
自在天 zìzaitiān
 1. Mahesvara / Mahesvara Deva / Mahissara
 2. Paranirmita-Vasavartin Heaven

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 316.

Simplified Traditional Pinyin English
ān
 1. an
 2. Ease
安乐 安樂 ānlè Stability and Happiness
安详 安詳 ānxiáng serene, peaceful
安隐 ānyǐn tranquil
安住 ānzhù
 1. Settled and at Ease
 2. to settle
 3. Abide
阿僧祇 āsēngzhǐ
 1. asamkhyeya / asaṃkhyeya / ten to the power one hundred and forty
 2. asamkhya
阿修罗 阿修羅 āxiūluó
 1. Asura / Asura Realm
 2. asura
八道 Bā Dào The Noble Eightfold Path / The Eightfold Noble Way
宝盖 寶蓋 bǎogài a canopy / an umbrella
八相 bāxiāng eight stages of buddha’s progress
彼岸 bǐ àn
 1. the other shore
 2. the other shore
biàn everywhere fragrant / paricitra
比丘 bǐqiū
 1. Bhiksu / a monk / bhikṣu / bhikkhu
 2. bhiksu
 1. a bowl / an alms bowl / patra / pātra
 2. an alms bowl / patra / pātra / patta
 3. Alms bowl
波头摩 波頭摩 Bōtóumó padma
不思议 不思議 bù sīyì
 1. inconceivable
 2. inconceivable
不觉 不覺 bùjué non-enlightenment
不信 bùxìn disbelief / lack of faith
禅定 禪定 chándìng
 1. Meditative Concentration / meditation
 2. to meditate
 3. meditative concentration
cháng eternal / nitya
chéng Become
成等正觉 成等正覺 chéng děng zhèngjué attain perfect enlightenment
成就 chéngjiù
 1. to attained / to obtain
 2. to bring to perfection / complete
 3. attainment / accomplishment / siddhi
 4. accomplishment
 5. Achievements
持戒 chí jiè
 1. morality / to uphold precepts
 2. to uphold precepts
chù touch / contact / sparśa
幢幡 chuángfān a hanging banner
 1. Loving-Kindness
 2. Kindness
大慈 dà cí great loving-kindness / great compassion
大菩萨 大菩薩 dà púsà
 1. a great bodhisattva
 2. great Bodhisattva
大千 dà qiān trisāhasramahāsāhasralokadhātu / a great chiliocosm / trichiliocosm / the cosmos
大神通 dà shén tōng great supernatural power
大德 dàdé
 1. most virtuous / bhadanta
 2. Great Virtue / Yaññadatta
dài an element
dào
 1. the path leading to the cessation of suffering
 2. Way
到彼岸 dàobǐàn
 1. to reach the other shore / to reach Nirvāṇa
 2. To the Other Shore
道场 道場 dàochǎng
 1. place of practice / a Dharma center
 2. place of enlightenment / seat of enlightenment / bodhimanda / bodhimaṇḍa
 3. place for spiritual practice
大人 dàren a bodhisattva / a mahasattva
大士 Dàshì a bodhisattva / mahāsattva
大智 dàzhì Mahāmati
大众 大眾 dàzhòng Assembly
等正觉 等正覺 děng zhèngjué samyaksaṃbodhi / perfect enlightenment
di
地上 dì shàng above the ground
dǐng
 1. to point one's head at
 2. usnisa / uṣṇīṣa
dìng
 1. meditative concentration / meditation
 2. Concentration
入定 dìngzhì
 1. entered into meditation / settled / composed / collected of mind
 2. to enter into meditation
弟子 dìzi disciple
Buddhist monk
 1. pāramitā / perfection
 2. to save / to rescue / to liberate / to overcome
 3. ordination rhythm
多罗树 多羅樹 duōluó shù palmyra tree / fan-palm
尔时 爾時 ěr shí at that time
 1. a dharma / a dhárma / a natural law / teachings
 2. a mental object / a phenomenon / dharma / a thought
 3. quality / characteristic
 4. Dharma
法忍 fǎ rěn
 1. Dharma Patience
 2. patience attained through Dharma
法僧 fǎ sēng a monk who recites mantras
法眼净 法眼淨 fǎ yǎn jìng
 1. purity of the dharma eye / to clearly see the truth
 2. Pure Dharma Eye
法门 法門 fǎmén
 1. dharmaparyāya / dharma gate / a way of teaching the Dharma / a Buddhist teaching / a Dharma door
 2. Dharma gate
fàn
 1. brahman
 2. pure / sacred
 3. Buddhist
fán an ordinary person
非常 fēicháng impermanent / transient
非我 fēiwǒ selflessness / non-self / anātman / anattā
分陀利花 fēntuólì huā puṇḍarīka
 1. of Buddhism
 2. a statue or image of a Buddha
 3. a Buddhist text
佛界 fó jiè buddha realm / buddha land / buddha country
佛刹 佛剎 Fó shā
 1. a Buddhist pillar
 2. Buddhakṣetra / a Buddha field / a Buddha land
 3. temple / monastery
佛顶 佛頂 fódǐng usnisa / uṣṇīṣa
佛化 fóhuà conversion through the Buddha's teachings
佛教 fójiào the Buddha teachings
佛神力 fóshén lì power of the Buddha
佛树 佛樹 Fóshù bodhi-maṇḍa
佛土 Fótǔ buddhakṣetra / a Buddha land / land or realm of a Buddha / land of the Buddha's birth
佛土 Fótǔ buddhakṣetra / a Buddha land / land or realm of a Buddha / land of the Buddha's birth
福智 fúzhì
 1. merit and wisdom
 2. Fortune and Wisdom
gài a hindrance / an obstacle / nivāraṇa / nīvaraṇāni
gēn
 1. an organ / a part of the body / an organ of sense
 2. a sense / a faculty
 3. mūla / a root
gèng contacts
gōng merit-creating actions
功德 gōngdé
 1. guṇa / achievements and virtue / merit
 2. puṇya / puñña
 3. merit
恭敬 gōngjìng Respect
供养 供養 gòngyǎng
 1. to make offerings / to provide offerings / to worship
 2. offering
guān
 1. mindfulness / contemplation
 2. insight / vipaśyanā / vipassanā
 3. Observe
观察 觀察 guānchá clear perception
广 guǎng
 1. vaipulya / vast / extended
 2. Extensive
广大 廣大 guǎngdà vaipulya / vast / extended
光明 guāngmíng Brightness
归依 歸依 guīyī to take refuge in the Triple Gem
果报 果報 guǒbào vipāka / the result of karma / indirect effect
Merge
合十 héshí
 1. Joined Palms
 2. to bring the ten fingers or two palms together
弘誓 hóngshì great vows
hòu Deep
huà
 1. to manifest
 2. to collect alms
护持 護持 hùchí Protect and Support
a prediction / a prophecy / vyakarana
 1. the origin of suffering
 2. desire / greed / craving
jiā school / sect / lineage
jiā jia
迦楼罗 迦樓羅 jiālóuluó garuda
jiàn view / perception / dṛṣṭi / diṭṭhi
教化 jiāohuà
 1. transformative teaching / to enlighten
 2. Teach and Transform
袈裟 jiāshā
 1. kasaya / kaṣāya
 2. kasaya
寂定 jìdìng samadhi / samādhi
jiè
 1. precepts / a vow
 2. Precepts / morality
jié gatha / hymn / verse
jié a kalpa / an eon
jiè dhātu / a realm / a field / a domain
解脱 解脫 jiětuō
 1. liberation / emancipation / vimokṣa
 2. liberation
jīng a sutra / a sūtra
jìng Respect
净天 淨天 jìng tiān pure devas
精进 精進 jīngjìn
 1. Diligence / Perseverance / vīrya
 2. Be Diligent
 3. diligence
禁戒 jìnjiè a vow
紧那罗 緊那羅 jǐnnàluó kinnara / kimnara
偈颂 偈頌 jìsòng to chant
a mat for sitting and sleeping on / niṣīdana
to raise an example
jué
 1. bodhi / enlightenment / awakening
 2. Awaken
决定 決定 juédìng fixed / unchanging / constant / determined / niścaya
觉悟 覺悟 juéwù
 1. to become enlightened
 2. Enlightenment
 3. to awake
觉知 覺知 juézhī Awareness
拘物头 拘物頭 jūwùtóu kumuda
具足 jùzú
 1. complete / full / perfect
 2. Completeness
开示 開示 kāishì
 1. to express / to indicate
 2. Teach
kōng
 1. śūnyatā / emptiness / emptiness of inherent existence
 2. Emptiness
空无 空無 kōngwú
 1. śūnyatā / emptiness / emptiness of inherent existence
 2. Emptiness
Sorrow / duḥkha / dukkha / suffering
Joy
transcendence
莲华 蓮華 liánhuā Lotus Flower
莲花 蓮花 liánhuā lotus
莲花座 蓮華座 liánhuā zuò lotus posture / padmāsana
礼敬 禮敬 lǐjìng namo / to pay respect to / to revere
令众生 令眾生 lìng zhòngshēng cause sentient beings
琉璃 liúlí lapis lazuli
lóng nāga / serpent / dragon
lòu outflow / flow / influx / discharge / āsrava
滿 mǎn Full
miào Wonderful
妙香 miào xiāng fine incense
妙庄严 妙莊嚴 miào zhuāng yán Wondrous Adornment
妙乐 妙樂 miàolè sublime joy
miè the cessation of suffering
灭度 滅度 Mièdù to extinguish worries and the sea of grief
míng
 1. wisdom / vidyā
 2. Clear
to rub a monk's head for taking a vow
evil / vice
摩诃萨 摩訶薩 móhēsà
 1. mahāsattva / mohasattva / a great being
 2. mahasattva
all women
难胜 難勝 nán shèng very difficult to be overcome
难思议 難思議 nán sīyì
 1. inconceivable
 2. Inconceivable
那由他 nàyóutā a nayuta
Bhiksuni / a nun / a bhikṣuṇī / bhikkhunī
niàn
 1. memory
 2. mindfulness / smṛti
念佛三昧 niànfó sānmèi samādhi of recollecting the Buddha
毘婆舍那 pípóshènà vipaśyanā / insight meditation
辟支佛 Pìzhī Fó Pratyeka-Buddha / Pratyekabuddha
菩萨 菩薩 púsà
 1. bodhisatta
 2. bodhisattva
菩萨摩诃萨 菩薩摩訶薩 púsà móhēsà bodhisattva mahāsattva
菩萨行 菩薩行 púsà xíng bodhisattva-caryā / bodhisattva-carita / bodhisattva practice / actions of bodhisattvas
菩提 pútí
 1. bodhi / enlightenment / awakening
 2. bodhi
菩提树 菩提樹 Pútí Shù
 1. bodhi tree
 2. Bodhedrum magazine
 3. Bodhi Tree
乾闼婆 乾闥婆 qiántàpó a gandharva
清净 清凈 qīngjìng
 1. pure / cleansed / purified of defiling illusion / viśuddhi
 2. purity
求法 qiú fǎ to seek the Dharma
clinging / grasping /upādāna
人非人 rén fēi rén kijnara / human or non-human being
仁者 rénzhe compassionate one / benevolent one / a compassionate person
Thus
如是如是 rú shì rú shì Thus Is, Thus Is
ruì Auspicious
ruò re
如是 rúshì thus, so
三宝 三寶 Sān Bǎo The Triple Gem / triple gem / three treasures / ratnatraya
三千 sān qiān three thousand-fold
三千大千世界 sān qiān dà qiān shìjiè Three Thousandfold World System / trisāhasramahāsāhasralokadhātu / a great chiliocosm / trichiliocosm / the cosmos
三千界 sān qiān jiè Three Thousandfold World System / trisāhasramahāsāhasralokadhātu / a great chiliocosm / trichiliocosm / the cosmos
三千世界 sān qiān shìjiè trisāhasramahāsāhasralokadhātu / a great chiliocosm / trichiliocosm / the cosmos
三归 三歸 sānguī to take refuge in the Triple Gem
三昧 sānmèi
 1. samādhi / concentrated meditation / mental concentration
 2. samadhi
form / matter
shā
 1. Buddhist monastery or temple
 2. kṣetra / land
沙门 沙門 shāmén
 1. a Buddhist monk / a wandering monk / a shramana / a sramana / renunciant / mendicant
 2. sramana
shàn meditative concentration / dhyāna / jhāna
shàn
 1. kuśala / kusala / virtuous
 2. shan
善根 shàngēn
 1. virtuous roots / wholesome roots / kuśalamūla
 2. Wholesome Roots
上座 shàngzuò sthavira / elder
shě
 1. equanimity
 2. equanimity
 3. Give
shēn body / kāya
神变 神變 shénbiàn a divine transformation / a miracle
神变事 神變事 shénbiàn shì mystical apparitions
shēng birth
圣法 聖法 shèng fǎ the sacred teachings of the Buddha
生欢喜 生歡喜 shēng huānxǐ generating the power of joy
神力 shénlì spiritual powers / divine powers / spiritual strength
什深 甚深 shénshēn very profound / what is deep
神通 shéntōng
 1. a spiritual power / supernatural powers / a remarkable ability / a magical power
 2. supernatural power
神通力 shéntōnglì a spiritual power / supernatural powers / a remarkable ability / a magical power
shì the meaning of a word / relating to the phenomenal world
shī the practice of selfless giving / dāna
shí Real
shì loka / a world
十方 shí fāng
 1. the ten directions
 2. The Ten Directions
世间 世間 shìjiān world
世间天 世間天 shìjiān tiān world-devas / earthly kings
世界 shìjiè
 1. a world
 2. world
示现 示現 shìxiàn
 1. to manifest / to display
 2. Manifestation
 3. to manifest
实相 實相 shíxiàng
 1. dharmatā / true appearance / the nature of things / the ultimate essence of things
 2. reality
师子吼 師子吼 shīzǐ hǒu lion’s roar
shòu feelings / sensations
说法 說法 shuō fǎ
 1. to teach the Dharma / to expound Buddhist teachings / dharma-desana
 2. Expounding the Dharma
四神足 sì shénzú the four kinds of teleportation
四天 sìtiān four kinds of heaven
四天下 sìtiānxià the four continents
思惟 sīwéi
 1. reflection / consideration / cintana
 2. Contemplate
随顺 隨順 suíshùn Follow and Oblige
随宜 隨宜 suíyí acting according to people's needs / acting in accordance with the circumstances
tān
 1. greed / desire / craving / trsnā / taṇhā
 2. Greed / passion / desire / rāga
 1. śarīra / human body
 2. ti / essence
 3. entity / a constituent / an element
天眼 tiān yǎn
 1. divine sight / divyacākṣus
 2. divine eye
天衣 tiān yī the garments of a celestial being / celestial garments
天人 tiānrén Heavenly Beings
tōng a spiritual power / supernatural powers / a remarkable ability / a magical power
通达 通達 tōngdá Thorough Understanding
头陀 頭陀 tóutuó
 1. elimination of defilements through ascetic practice / dhūta
 2. austerities
外道 wàidào
 1. non-Buddhist
 2. Heretics
往诣 往詣 wǎngyì go towards
微尘 微塵 wēichén
 1. an atom
 2. fine dust
微妙 wēimiào subtle, profound
围遶 圍遶 wéirào to circumambulate
self / ātman / attan
我见 我見 wǒ jiàn the view of a self
我身 wǒshēn I / myself
 1. mo
 2. Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression.
无分别 無分別 wú fēn bié Non-Discriminative
无碍 無礙 wú'ài unimpeded / unhindered / unobstructed / unfettered / unhampered
无常 無常 wúcháng
 1. impermanence / anitya / anicca
 2. impermanence
无量 無量 wúliàng immeasurable
无上菩提 無上菩提 wúshàng pútí
 1. samyaksaṃbodhi / unsurpassed complete perfect enlightenment / supreme bodhi
 2. Supreme Bodhi
无相 無相 wúxiāng
 1. animitta / signlessness / without an appearance
 2. Formless
xiǎng notion / perception / cognition / conceptualization / saṃjñā / samjna
xiāng incense
xiāng
 1. lakṣaṇa / countenance / personage / quality / character / disposition
 2. nimitta / a sign / a mark / appearance
 3. a perception / cognition / conceptualization / a notion
降伏 xiángfú to subdue
现身 現身 xiànshēn manifest
现世 現世 xiànshì the present rebirth / the present life
西方 xīfāng the Western [Pureland]
xīn citta / thinking / thought / mind / mentality
信佛 xìn Fó to believe in Buddhism
xíng
 1. mental formations / saṃskāra / sankhara / that which has been put together / volition / volitional formations / conditioned states / habitual actions
 2. practice / carita / caryā / conduct / behavior
 3. to practice
 4. Practice
心观 心觀 xīnguān contemplation on the mind
xiū
 1. bhāvanā / spiritual cultivation
 2. pratipatti / spiritual practice
 3. Cultivation
修习 修习 xiūxí bhāvanā / spiritual cultivation
希有 xīyǒu Rare
学无学 學無學 xuéwúxué one who is still studying and one who has completed their study
虚空 虛空 xūkōng
 1. vast emptiness
 2. Void
严饰 嚴飾 yánshì to decorate / adorned
演说 演說 yǎnshuō to expound
karma / kamma / karmic deeds / actions
doubt / uncertainty / skepticism / vicikitsā / vicikicchā
Buddhism
Righteousness
一佛 yī fó one Buddha
一念 yī niàn
 1. one moment / one instant
 2. one thought
 3. one thought
一切众生 一切眾生 yī qiè zhòng shēng all sentient beings
一世界 yī shìjiè one world
疑网 疑網 yí wǎng a web of doubt
忆持 憶持 yìchí to keep in mind / to remember / dhāraṇa
一劫 yījié
 1. one kalpa
 2. one kalpa
yīn
 1. hetu / causes
 2. Cause
yìng to accept
应供 應供 yīnggōng Worthy One (arhat)
璎珞 瓔珞 yīngluò Jade Necklace
忆念 憶念 yìniàn Mindful
因缘 因緣 yīnyuán
 1. Cause and Condition / principal and secondary causes / chain of cause and effect / primary cause / nidāna
 2. Nidana (expositions of causes) / a story of an occasion in the Buddhha's life
 3. a passage in a sūtra describing the setting
 4. causes and conditions
一切 yīqiè all, everything
一切法 yīqiē fǎ
 1. all dharmas / all things / sarvadharma
 2. all phenomena
一生补处 一生補處 Yīshēng bǔ chù Ekajatipratibuddha / a being that will become a Buddha in this life
一往 yīwǎng one passage / one time
一心 yīxīn
 1. ekacitta / concentrated
 2. ekacitta / having the same mind
 3. yixin / one mind
 4. single-mindedly, wholeheartedly
一音 yīyīn
 1. one sound / the sound of the Buddha
 2. one voice
yòng yong / function / application
yōu you
yǒu
 1. becoming / bhāva
 2. 1. existence; 2. becoming
优钵罗 優鉢羅 yōubōluó utpala / blue lotus
desire / intention / interest / aspiration
yuán
 1. conditions / pratyaya / paccaya
 2. Condition
yuán Perfect
远尘离垢 遠塵離垢 yuǎn chén lí gòu
 1. far removed from dust and defilement
 2. to be far removed from the dust and defilement of the world
koan / kōan / gong'an
障碍 障礙 zhàng'ài hindrance
zhēn True
zhèng realization / adhigama
zhèng Righteous
正道 zhèngdào Right Path
正法 zhèngfǎ
 1. Right Dharma / Saddharma
 2. Age of Right Dharma / The Period of the True Dharma
 3. Righteous Dharma
正觉 正覺 zhèngjué sambodhi / saṃbodhi / enlightenment
正信 zhèngxìn
 1. to have faith
 2. Right Faith
真空 zhēnkōng true emptiness
真实 真實 zhēnshí true reality
zhī Understanding
zhì Wisdom
zhì Aspiration
智慧 zhìhuì
 1. wisdom / prajñā
 2. jñāna / knowledge
 3. wisdom
智慧第一 zhìhuì dìyī Foremost in Wisdom
知见 知見 zhījiàn
 1. to know by seeing
 2. Understanding
众生 眾生 zhòngshēng
 1. beings / all living things / all sentient beings
 2. sentient beings
众生心 眾生心 zhòngshēng xīn the minds of sentient beings
中有 zhōngyǒu an intermediate existence between death and rebirth
zhù to attach / to abide / to dwell
诸法 諸法 zhū fǎ sarvadharma / all things / all dharmas
诸佛现前三昧 諸佛現前三昧 zhū fó xiàn qián sānmèi samādhi for encountering the Buddhas of the present
诸众生 諸眾生 zhū zhòngshēng all sentient beings
转法轮 轉法輪 zhuǎn fǎlún
 1. Turning the Dharma wheel / to transmit Buddhist teaching / dharmacakrapravartana
 2. to turn the Dharma Wheel
庄严 莊嚴 zhuāngyán
 1. to adorn / to perfect
 2. Dignity
 3. solemn, majestic
自我 zìwǒ Oneself
自在 zìzài
 1. Carefree
 2. perfect ease
Contented