Glossary and Vocabulary for Ratnameghasūtra (Chu Gai Zhang Pusa Suo Wen Jing) 佛說除蓋障菩薩所問經, Scroll 8

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 73 zhě ca 三者
2 52 菩薩 púsà bodhisattva 若有菩薩勤行如是三十二種之相
3 52 菩薩 púsà bodhisattva 若有菩薩勤行如是三十二種之相
4 52 菩薩 púsà bodhisattva 若有菩薩勤行如是三十二種之相
5 45 有情 yǒuqíng having feelings for 而諸有情於無我理不能信解
6 45 有情 yǒuqíng friends with 而諸有情於無我理不能信解
7 45 有情 yǒuqíng having emotional appeal 而諸有情於無我理不能信解
8 45 有情 yǒuqíng sentient being 而諸有情於無我理不能信解
9 45 有情 yǒuqíng sentient beings 而諸有情於無我理不能信解
10 42 to go; to 於過去世無著無礙知見隨轉
11 42 to rely on; to depend on 於過去世無著無礙知見隨轉
12 42 Yu 於過去世無著無礙知見隨轉
13 42 a crow 於過去世無著無礙知見隨轉
14 41 如來 rúlái Tathagata 何等是為如來十八不共法
15 41 如來 Rúlái Tathagata 何等是為如來十八不共法
16 41 如來 rúlái Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One 何等是為如來十八不共法
17 39 wéi to act as; to serve 何等是為如來十八不共法
18 39 wéi to change into; to become 何等是為如來十八不共法
19 39 wéi to be; is 何等是為如來十八不共法
20 39 wéi to do 何等是為如來十八不共法
21 39 wèi to support; to help 何等是為如來十八不共法
22 39 wéi to govern 何等是為如來十八不共法
23 39 wèi to be; bhū 何等是為如來十八不共法
24 38 ér Kangxi radical 126 於諸身業智為先導隨智而轉
25 38 ér as if; to seem like 於諸身業智為先導隨智而轉
26 38 néng can; able 於諸身業智為先導隨智而轉
27 38 ér whiskers on the cheeks; sideburns 於諸身業智為先導隨智而轉
28 38 ér to arrive; up to 於諸身業智為先導隨智而轉
29 36 大悲 dàbēi mahākaruṇā; great compassion 何等是如來大悲
30 33 發起 fāqǐ to originate; to initiate; to start; to give rise to 是故如來為諸有情發起大悲
31 32 method; way 令知畢竟無常之法
32 32 France 令知畢竟無常之法
33 32 the law; rules; regulations 令知畢竟無常之法
34 32 the teachings of the Buddha; Dharma 令知畢竟無常之法
35 32 a standard; a norm 令知畢竟無常之法
36 32 an institution 令知畢竟無常之法
37 32 to emulate 令知畢竟無常之法
38 32 magic; a magic trick 令知畢竟無常之法
39 32 punishment 令知畢竟無常之法
40 32 Fa 令知畢竟無常之法
41 32 a precedent 令知畢竟無常之法
42 32 a classification of some kinds of Han texts 令知畢竟無常之法
43 32 relating to a ceremony or rite 令知畢竟無常之法
44 32 Dharma 令知畢竟無常之法
45 32 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 令知畢竟無常之法
46 32 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 令知畢竟無常之法
47 32 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 令知畢竟無常之法
48 32 quality; characteristic 令知畢竟無常之法
49 32 一切 yīqiè temporary 互相諍訟起貪瞋等一切過失
50 32 一切 yīqiè the same 互相諍訟起貪瞋等一切過失
51 30 zhī to go 乃起如來大悲之心
52 30 zhī to arrive; to go 乃起如來大悲之心
53 30 zhī is 乃起如來大悲之心
54 30 zhī to use 乃起如來大悲之心
55 30 zhī Zhi 乃起如來大悲之心
56 26 děng et cetera; and so on 西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉
57 26 děng to wait 西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉
58 26 děng to be equal 西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉
59 26 děng degree; level 西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉
60 26 děng to compare 西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉
61 26 suǒ a few; various; some 而諸有情著於所礙
62 26 suǒ a place; a location 而諸有情著於所礙
63 26 suǒ indicates a passive voice 而諸有情著於所礙
64 26 suǒ an ordinal number 而諸有情著於所礙
65 26 suǒ meaning 而諸有情著於所礙
66 26 suǒ garrison 而諸有情著於所礙
67 26 suǒ place; pradeśa 而諸有情著於所礙
68 24 infix potential marker 於不真實中計真實想
69 24 一切法 yīqiē fǎ all dharmas; all things; sarvadharma 一切法無有情
70 24 一切法 yīqiē fǎ all phenomena 一切法無有情
71 23 zhōng middle 而諸有情諸行中行
72 23 zhōng medium; medium sized 而諸有情諸行中行
73 23 zhōng China 而諸有情諸行中行
74 23 zhòng to hit the mark 而諸有情諸行中行
75 23 zhōng midday 而諸有情諸行中行
76 23 zhōng inside 而諸有情諸行中行
77 23 zhōng during 而諸有情諸行中行
78 23 zhōng Zhong 而諸有情諸行中行
79 23 zhōng intermediary 而諸有情諸行中行
80 23 zhōng half 而諸有情諸行中行
81 23 zhòng to reach; to attain 而諸有情諸行中行
82 23 zhòng to suffer; to infect 而諸有情諸行中行
83 23 zhòng to obtain 而諸有情諸行中行
84 23 zhòng to pass an exam 而諸有情諸行中行
85 23 zhōng middle 而諸有情諸行中行
86 21 Kangxi radical 71 如來身無懈倦
87 21 to not have; without 如來身無懈倦
88 21 mo 如來身無懈倦
89 21 to not have 如來身無懈倦
90 21 Wu 如來身無懈倦
91 21 mo 如來身無懈倦
92 18 世間 shìjiān world; the human world 世間有情所共集會
93 18 世間 shìjiān world 世間有情所共集會
94 18 世間 shìjiān world; loka 世間有情所共集會
95 18 shí ten 十者
96 18 shí Kangxi radical 24 十者
97 18 shí tenth 十者
98 18 shí complete; perfect 十者
99 18 shí ten; daśa 十者
100 17 lìng to make; to cause to be; to lead 為令彼等入如實道
101 17 lìng to issue a command 為令彼等入如實道
102 17 lìng rules of behavior; customs 為令彼等入如實道
103 17 lìng an order; a command; an edict; a decree; a statute 為令彼等入如實道
104 17 lìng a season 為令彼等入如實道
105 17 lìng respected; good reputation 為令彼等入如實道
106 17 lìng good 為令彼等入如實道
107 17 lìng pretentious 為令彼等入如實道
108 17 lìng a transcending state of existence 為令彼等入如實道
109 17 lìng a commander 為令彼等入如實道
110 17 lìng a commanding quality; an impressive character 為令彼等入如實道
111 17 lìng lyrics 為令彼等入如實道
112 17 lìng Ling 為令彼等入如實道
113 17 lìng instruction by a teacher; adhīṣṭa 為令彼等入如實道
114 16 to know; to learn about; to comprehend 而悉不能得其邊際
115 16 detailed 而悉不能得其邊際
116 16 to elaborate; to expound 而悉不能得其邊際
117 16 to exhaust; to use up 而悉不能得其邊際
118 16 strongly 而悉不能得其邊際
119 16 Xi 而悉不能得其邊際
120 16 all; kṛtsna 而悉不能得其邊際
121 16 xiàng to observe; to assess 勤行三十二種相故
122 16 xiàng appearance; portrait; picture 勤行三十二種相故
123 16 xiàng countenance; personage; character; disposition 勤行三十二種相故
124 16 xiàng to aid; to help 勤行三十二種相故
125 16 xiāng a chancellor; a prime minister; a high minister 勤行三十二種相故
126 16 xiàng a sign; a mark; appearance 勤行三十二種相故
127 16 xiāng alternately; in turn 勤行三十二種相故
128 16 xiāng Xiang 勤行三十二種相故
129 16 xiāng form substance 勤行三十二種相故
130 16 xiāng to express 勤行三十二種相故
131 16 xiàng to choose 勤行三十二種相故
132 16 xiāng Xiang 勤行三十二種相故
133 16 xiāng an ancient musical instrument 勤行三十二種相故
134 16 xiāng the seventh lunar month 勤行三十二種相故
135 16 xiāng to compare 勤行三十二種相故
136 16 xiàng to divine 勤行三十二種相故
137 16 xiàng to administer 勤行三十二種相故
138 16 xiàng helper for a blind person 勤行三十二種相故
139 16 xiāng rhythm [music] 勤行三十二種相故
140 16 xiāng the upper frets of a pipa 勤行三十二種相故
141 16 xiāng coralwood 勤行三十二種相故
142 16 xiàng ministry 勤行三十二種相故
143 16 xiàng to supplement; to enhance 勤行三十二種相故
144 16 xiàng lakṣaṇa; quality; characteristic 勤行三十二種相故
145 16 xiàng a sign; a mark; appearance; nimitta; rūpa 勤行三十二種相故
146 16 xiàng sign; mark; liṅga 勤行三十二種相故
147 16 xiàng a perception; cognition; conceptualization; a notion 勤行三十二種相故
148 16 莊嚴 zhuāngyán stately; solemn 云何是菩薩大法種種莊嚴樓閣布飾妙好
149 16 莊嚴 zhuāngyán Dignity 云何是菩薩大法種種莊嚴樓閣布飾妙好
150 16 莊嚴 zhuāngyán solemn, majestic 云何是菩薩大法種種莊嚴樓閣布飾妙好
151 16 莊嚴 zhuāngyán to adorn; to perfect 云何是菩薩大法種種莊嚴樓閣布飾妙好
152 15 è evil; vice 斷諸惡法具諸善法
153 15 è evil; wicked; bad; foul; malevolent 斷諸惡法具諸善法
154 15 ě queasy; nauseous 斷諸惡法具諸善法
155 15 to hate; to detest 斷諸惡法具諸善法
156 15 è fierce 斷諸惡法具諸善法
157 15 è detestable; offensive; unpleasant 斷諸惡法具諸善法
158 15 to denounce 斷諸惡法具諸善法
159 15 è e 斷諸惡法具諸善法
160 15 è evil 斷諸惡法具諸善法
161 15 cháng Chang 又復常持一切世出世間百千法蘊而悉成就
162 15 cháng common; general; ordinary 又復常持一切世出世間百千法蘊而悉成就
163 15 cháng a principle; a rule 又復常持一切世出世間百千法蘊而悉成就
164 15 cháng eternal; nitya 又復常持一切世出世間百千法蘊而悉成就
165 15 yuè month 即得如月
166 15 yuè moon 即得如月
167 15 yuè Kangxi radical 74 即得如月
168 15 yuè moonlight 即得如月
169 15 yuè monthly 即得如月
170 15 yuè shaped like the moon; crescent shaped 即得如月
171 15 yuè Tokharians 即得如月
172 15 yuè China rose 即得如月
173 15 yuè Yue 即得如月
174 15 yuè moon 即得如月
175 15 yuè month; māsa 即得如月
176 15 Qi 而諸有情生其取著
177 15 zhì wisdom; knowledge; understanding 於諸身業智為先導隨智而轉
178 15 zhì care; prudence 於諸身業智為先導隨智而轉
179 15 zhì Zhi 於諸身業智為先導隨智而轉
180 15 zhì clever 於諸身業智為先導隨智而轉
181 15 zhì Wisdom 於諸身業智為先導隨智而轉
182 15 zhì jnana; knowing 於諸身業智為先導隨智而轉
183 15 善男子 shàn nánzǐ good men 善男子
184 15 善男子 shàn nánzi a good man; a son of a noble family 善男子
185 14 happy; glad; cheerful; joyful 而諸有情生其樂著
186 14 to take joy in; to be happy; to be cheerful 而諸有情生其樂著
187 14 Le 而諸有情生其樂著
188 14 yuè music 而諸有情生其樂著
189 14 yuè a musical instrument 而諸有情生其樂著
190 14 yuè tone [of voice]; expression 而諸有情生其樂著
191 14 yuè a musician 而諸有情生其樂著
192 14 joy; pleasure 而諸有情生其樂著
193 14 yuè the Book of Music 而諸有情生其樂著
194 14 lào Lao 而諸有情生其樂著
195 14 to laugh 而諸有情生其樂著
196 14 Joy 而諸有情生其樂著
197 14 joy, delight; sukhā 而諸有情生其樂著
198 13 shēng to be born; to give birth 而諸有情生其取著
199 13 shēng to live 而諸有情生其取著
200 13 shēng raw 而諸有情生其取著
201 13 shēng a student 而諸有情生其取著
202 13 shēng life 而諸有情生其取著
203 13 shēng to produce; to give rise 而諸有情生其取著
204 13 shēng alive 而諸有情生其取著
205 13 shēng a lifetime 而諸有情生其取著
206 13 shēng to initiate; to become 而諸有情生其取著
207 13 shēng to grow 而諸有情生其取著
208 13 shēng unfamiliar 而諸有情生其取著
209 13 shēng not experienced 而諸有情生其取著
210 13 shēng hard; stiff; strong 而諸有情生其取著
211 13 shēng having academic or professional knowledge 而諸有情生其取著
212 13 shēng a male role in traditional theatre 而諸有情生其取著
213 13 shēng gender 而諸有情生其取著
214 13 shēng to develop; to grow 而諸有情生其取著
215 13 shēng to set up 而諸有情生其取著
216 13 shēng a prostitute 而諸有情生其取著
217 13 shēng a captive 而諸有情生其取著
218 13 shēng a gentleman 而諸有情生其取著
219 13 shēng Kangxi radical 100 而諸有情生其取著
220 13 shēng unripe 而諸有情生其取著
221 13 shēng nature 而諸有情生其取著
222 13 shēng to inherit; to succeed 而諸有情生其取著
223 13 shēng destiny 而諸有情生其取著
224 13 shēng birth 而諸有情生其取著
225 13 清淨 qīngjìng peaceful; quiet; tranquil; pure 菩薩常於如來清淨世界大法會中
226 13 清淨 qīngjìng peaceful; quiet; tranquil 菩薩常於如來清淨世界大法會中
227 13 清淨 qīngjìng concise 菩薩常於如來清淨世界大法會中
228 13 清淨 qīngjìng simple and clear; concise 菩薩常於如來清淨世界大法會中
229 13 清淨 qīngjìng pure and clean 菩薩常於如來清淨世界大法會中
230 13 清淨 qīngjìng purity 菩薩常於如來清淨世界大法會中
231 13 清淨 qīngjìng pure; cleansed; purified of defiling illusion; visuddhi 菩薩常於如來清淨世界大法會中
232 13 fēng wind 如世間風無其邊際
233 13 fēng Kangxi radical 182 如世間風無其邊際
234 13 fēng demeanor; style; appearance 如世間風無其邊際
235 13 fēng prana 如世間風無其邊際
236 13 fēng a scene 如世間風無其邊際
237 13 fēng a custom; a tradition 如世間風無其邊際
238 13 fēng news 如世間風無其邊際
239 13 fēng a disturbance /an incident 如世間風無其邊際
240 13 fēng a fetish 如世間風無其邊際
241 13 fēng a popular folk song 如世間風無其邊際
242 13 fēng an illness; internal wind as the cause of illness 如世間風無其邊際
243 13 fēng Feng 如世間風無其邊際
244 13 fēng to blow away 如世間風無其邊際
245 13 fēng sexual interaction of animals 如世間風無其邊際
246 13 fēng from folklore without a basis 如世間風無其邊際
247 13 fèng fashion; vogue 如世間風無其邊際
248 13 fèng to tacfully admonish 如世間風無其邊際
249 13 fēng weather 如世間風無其邊際
250 13 fēng quick 如世間風無其邊際
251 13 fēng prevailing conditions; general sentiment 如世間風無其邊際
252 13 fēng wind element 如世間風無其邊際
253 13 fēng wind; vayu 如世間風無其邊際
254 12 néng can; able 而能圓滿廣大威光
255 12 néng ability; capacity 而能圓滿廣大威光
256 12 néng a mythical bear-like beast 而能圓滿廣大威光
257 12 néng energy 而能圓滿廣大威光
258 12 néng function; use 而能圓滿廣大威光
259 12 néng talent 而能圓滿廣大威光
260 12 néng expert at 而能圓滿廣大威光
261 12 néng to be in harmony 而能圓滿廣大威光
262 12 néng to tend to; to care for 而能圓滿廣大威光
263 12 néng to reach; to arrive at 而能圓滿廣大威光
264 12 néng to be able; śak 而能圓滿廣大威光
265 11 tool; device; utensil; equipment; instrument 此是大乘之法具諸勝相
266 11 to possess; to have 此是大乘之法具諸勝相
267 11 to prepare 此是大乘之法具諸勝相
268 11 to write; to describe; to state 此是大乘之法具諸勝相
269 11 Ju 此是大乘之法具諸勝相
270 11 talent; ability 此是大乘之法具諸勝相
271 11 a feast; food 此是大乘之法具諸勝相
272 11 to arrange; to provide 此是大乘之法具諸勝相
273 11 furnishings 此是大乘之法具諸勝相
274 11 to understand 此是大乘之法具諸勝相
275 11 a mat for sitting and sleeping on 此是大乘之法具諸勝相
276 10 idea 決定常出正妙法音雨華悅意
277 10 Italy (abbreviation) 決定常出正妙法音雨華悅意
278 10 a wish; a desire; intention 決定常出正妙法音雨華悅意
279 10 mood; feeling 決定常出正妙法音雨華悅意
280 10 will; willpower; determination 決定常出正妙法音雨華悅意
281 10 bearing; spirit 決定常出正妙法音雨華悅意
282 10 to think of; to long for; to miss 決定常出正妙法音雨華悅意
283 10 to anticipate; to expect 決定常出正妙法音雨華悅意
284 10 to doubt; to suspect 決定常出正妙法音雨華悅意
285 10 meaning 決定常出正妙法音雨華悅意
286 10 a suggestion; a hint 決定常出正妙法音雨華悅意
287 10 an understanding; a point of view 決定常出正妙法音雨華悅意
288 10 Yi 決定常出正妙法音雨華悅意
289 10 manas; mind; mentation 決定常出正妙法音雨華悅意
290 10 jiǎn to deduct; to subtract 定無減
291 10 jiǎn to reduce 定無減
292 10 jiǎn to be less than; to be not as good as 定無減
293 10 jiǎn to mitigate; to relieve 定無減
294 10 jiǎn to contribute; to donate 定無減
295 10 jiǎn subtraction 定無減
296 10 jiǎn Jian 定無減
297 10 jiǎn diminish; apakarṣa 定無減
298 10 shèng to beat; to win; to conquer 即是百福勝相
299 10 shèng victory; success 即是百福勝相
300 10 shèng wonderful; supurb; superior 即是百福勝相
301 10 shèng to surpass 即是百福勝相
302 10 shèng triumphant 即是百福勝相
303 10 shèng a scenic view 即是百福勝相
304 10 shèng a woman's hair decoration 即是百福勝相
305 10 shèng Sheng 即是百福勝相
306 10 shèng conquering; victorious; jaya 即是百福勝相
307 10 shèng superior; agra 即是百福勝相
308 10 zhǒng kind; type 勤行三十二種相故
309 10 zhòng to plant; to grow; to cultivate 勤行三十二種相故
310 10 zhǒng kind; type; race; breed; seed; species 勤行三十二種相故
311 10 zhǒng seed; strain 勤行三十二種相故
312 10 zhǒng offspring 勤行三十二種相故
313 10 zhǒng breed 勤行三十二種相故
314 10 zhǒng race 勤行三十二種相故
315 10 zhǒng species 勤行三十二種相故
316 10 zhǒng root; source; origin 勤行三十二種相故
317 10 zhǒng grit; guts 勤行三十二種相故
318 10 ài to love 於可意不可意一切色中不愛不惡
319 10 ài favor; grace; kindness 於可意不可意一切色中不愛不惡
320 10 ài somebody who is loved 於可意不可意一切色中不愛不惡
321 10 ài love; affection 於可意不可意一切色中不愛不惡
322 10 ài to like 於可意不可意一切色中不愛不惡
323 10 ài to sympathize with; to pity 於可意不可意一切色中不愛不惡
324 10 ài to begrudge 於可意不可意一切色中不愛不惡
325 10 ài to do regularly; to have the habit of 於可意不可意一切色中不愛不惡
326 10 ài my dear 於可意不可意一切色中不愛不惡
327 10 ài Ai 於可意不可意一切色中不愛不惡
328 10 ài loved; beloved 於可意不可意一切色中不愛不惡
329 10 ài Love 於可意不可意一切色中不愛不惡
330 10 ài desire; craving; trsna 於可意不可意一切色中不愛不惡
331 9 shí time; a point or period of time 若成時若壞時
332 9 shí a season; a quarter of a year 若成時若壞時
333 9 shí one of the 12 two-hour periods of the day 若成時若壞時
334 9 shí fashionable 若成時若壞時
335 9 shí fate; destiny; luck 若成時若壞時
336 9 shí occasion; opportunity; chance 若成時若壞時
337 9 shí tense 若成時若壞時
338 9 shí particular; special 若成時若壞時
339 9 shí to plant; to cultivate 若成時若壞時
340 9 shí an era; a dynasty 若成時若壞時
341 9 shí time [abstract] 若成時若壞時
342 9 shí seasonal 若成時若壞時
343 9 shí to wait upon 若成時若壞時
344 9 shí hour 若成時若壞時
345 9 shí appropriate; proper; timely 若成時若壞時
346 9 shí Shi 若成時若壞時
347 9 shí a present; currentlt 若成時若壞時
348 9 shí time; kāla 若成時若壞時
349 9 shí at that time; samaya 若成時若壞時
350 9 無礙 wú'ài to do no harm; to not obstruct 於過去世無著無礙知見隨轉
351 9 無礙 wú ài unimpeded; unhindered; unobstructed; unfettered; unhampered 於過去世無著無礙知見隨轉
352 9 無礙 wú'ài unimpeded; unhindered; unobstructed; unfettered; apratihata 於過去世無著無礙知見隨轉
353 9 無礙 wú'ài Wu Ai 於過去世無著無礙知見隨轉
354 9 無礙 wú'ài Wu Ai 於過去世無著無礙知見隨轉
355 9 xián salty; briny 咸使有情淨命自資
356 9 xián Xian 咸使有情淨命自資
357 9 xián salty flavor; pickled 咸使有情淨命自資
358 9 xián sarcastic; mean 咸使有情淨命自資
359 9 xián to be everywhere 咸使有情淨命自資
360 9 xián to be peaceful; to be harmonious 咸使有情淨命自資
361 9 xián xian hexagram 咸使有情淨命自資
362 9 xián Xian 咸使有情淨命自資
363 9 xián full; bharita 咸使有情淨命自資
364 9 to arise; to get up 乃起如來大悲之心
365 9 to rise; to raise 乃起如來大悲之心
366 9 to grow out of; to bring forth; to emerge 乃起如來大悲之心
367 9 to appoint (to an official post); to take up a post 乃起如來大悲之心
368 9 to start 乃起如來大悲之心
369 9 to establish; to build 乃起如來大悲之心
370 9 to draft; to draw up (a plan) 乃起如來大悲之心
371 9 opening sentence; opening verse 乃起如來大悲之心
372 9 to get out of bed 乃起如來大悲之心
373 9 to recover; to heal 乃起如來大悲之心
374 9 to take out; to extract 乃起如來大悲之心
375 9 marks the beginning of an action 乃起如來大悲之心
376 9 marks the sufficiency of an action 乃起如來大悲之心
377 9 to call back from mourning 乃起如來大悲之心
378 9 to take place; to occur 乃起如來大悲之心
379 9 to conjecture 乃起如來大悲之心
380 9 stand up; utthāna 乃起如來大悲之心
381 8 Kangxi radical 132 而諸有情自生染污
382 8 Zi 而諸有情自生染污
383 8 a nose 而諸有情自生染污
384 8 the beginning; the start 而諸有情自生染污
385 8 origin 而諸有情自生染污
386 8 to employ; to use 而諸有情自生染污
387 8 to be 而諸有情自生染污
388 8 self; soul; ātman 而諸有情自生染污
389 8 zháo to catch; to receive; to suffer; to touch; to contact 而諸有情著於所礙
390 8 zhù outstanding 而諸有情著於所礙
391 8 zhuó to contact; to use; to apply; to attach to 而諸有情著於所礙
392 8 zhuó to wear (clothes) 而諸有情著於所礙
393 8 zhe expresses a command 而諸有情著於所礙
394 8 zháo to attach; to grasp 而諸有情著於所礙
395 8 zhāo to add; to put 而諸有情著於所礙
396 8 zhuó a chess move 而諸有情著於所礙
397 8 zhāo a trick; a move; a method 而諸有情著於所礙
398 8 zhāo OK 而諸有情著於所礙
399 8 zháo to fall into [a trap] 而諸有情著於所礙
400 8 zháo to ignite 而諸有情著於所礙
401 8 zháo to fall asleep 而諸有情著於所礙
402 8 zhuó whereabouts; end result 而諸有情著於所礙
403 8 zhù to appear; to manifest 而諸有情著於所礙
404 8 zhù to show 而諸有情著於所礙
405 8 zhù to indicate; to be distinguished by 而諸有情著於所礙
406 8 zhù to write 而諸有情著於所礙
407 8 zhù to record 而諸有情著於所礙
408 8 zhù a document; writings 而諸有情著於所礙
409 8 zhù Zhu 而諸有情著於所礙
410 8 zháo expresses that a continuing process has a result 而諸有情著於所礙
411 8 zhuó to arrive 而諸有情著於所礙
412 8 zhuó to result in 而諸有情著於所礙
413 8 zhuó to command 而諸有情著於所礙
414 8 zhuó a strategy 而諸有情著於所礙
415 8 zhāo to happen; to occur 而諸有情著於所礙
416 8 zhù space between main doorwary and a screen 而諸有情著於所礙
417 8 zhuó somebody attached to a place; a local 而諸有情著於所礙
418 8 zhe attachment to 而諸有情著於所礙
419 8 一切有情 yīqiè yǒuqíng all living beings 是為菩薩不動一切有情善法濟命長養
420 8 一切有情 yīqiè yǒuqíng all sentient beings 是為菩薩不動一切有情善法濟命長養
421 8 chéng to mount; to climb onto 乘最上乘
422 8 chéng to multiply 乘最上乘
423 8 shèng a vehicle; a chariot; a carriage 乘最上乘
424 8 chéng to ride 乘最上乘
425 8 chéng to make use of; to take advantage of; to comply with 乘最上乘
426 8 chéng to prevail 乘最上乘
427 8 chéng to pursue 乘最上乘
428 8 chéng to calculate 乘最上乘
429 8 chéng a four horse team 乘最上乘
430 8 chéng to drive; to control 乘最上乘
431 8 chéng Cheng 乘最上乘
432 8 shèng historical records 乘最上乘
433 8 shèng vehicle; a school of teaching; yana 乘最上乘
434 8 chéng mounted; ārūḍha 乘最上乘
435 8 to reach 及一切樹林枝葉牙莖華果蕊等
436 8 to attain 及一切樹林枝葉牙莖華果蕊等
437 8 to understand 及一切樹林枝葉牙莖華果蕊等
438 8 able to be compared to; to catch up with 及一切樹林枝葉牙莖華果蕊等
439 8 to be involved with; to associate with 及一切樹林枝葉牙莖華果蕊等
440 8 passing of a feudal title from elder to younger brother 及一切樹林枝葉牙莖華果蕊等
441 8 and; ca; api 及一切樹林枝葉牙莖華果蕊等
442 8 最上 zuìshàng supreme 棄捨最上無著妙智殊勝涅槃
443 8 所謂 suǒwèi so-called 所謂一者
444 8 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 如是所說如來大悲之行
445 8 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 如是所說如來大悲之行
446 8 shuì to persuade 如是所說如來大悲之行
447 8 shuō to teach; to recite; to explain 如是所說如來大悲之行
448 8 shuō a doctrine; a theory 如是所說如來大悲之行
449 8 shuō to claim; to assert 如是所說如來大悲之行
450 8 shuō allocution 如是所說如來大悲之行
451 8 shuō to criticize; to scold 如是所說如來大悲之行
452 8 shuō to indicate; to refer to 如是所說如來大悲之行
453 8 shuō speach; vāda 如是所說如來大悲之行
454 8 shuō to speak; bhāṣate 如是所說如來大悲之行
455 8 廣大 guǎngdà vast; extensive 為令彼等愛樂廣大趣求佛智
456 8 廣大 guǎngdà with a wide scope; extensive content 為令彼等愛樂廣大趣求佛智
457 8 廣大 guǎngdà magnanimous; generous 為令彼等愛樂廣大趣求佛智
458 8 廣大 guǎngdà to expand 為令彼等愛樂廣大趣求佛智
459 8 廣大 guǎngdà vaipulya; vast; extended 為令彼等愛樂廣大趣求佛智
460 8 chéng to finish; to complete; to accomplish; to succeed; to perfect 若成時若壞時
461 8 chéng to become; to turn into 若成時若壞時
462 8 chéng to grow up; to ripen; to mature 若成時若壞時
463 8 chéng to set up; to establish; to develop; to form 若成時若壞時
464 8 chéng a full measure of 若成時若壞時
465 8 chéng whole 若成時若壞時
466 8 chéng set; established 若成時若壞時
467 8 chéng to reache a certain degree; to amount to 若成時若壞時
468 8 chéng to reconcile 若成時若壞時
469 8 chéng to resmble; to be similar to 若成時若壞時
470 8 chéng composed of 若成時若壞時
471 8 chéng a result; a harvest; an achievement 若成時若壞時
472 8 chéng capable; able; accomplished 若成時若壞時
473 8 chéng to help somebody achieve something 若成時若壞時
474 8 chéng Cheng 若成時若壞時
475 8 chéng Become 若成時若壞時
476 8 chéng becoming; bhāva 若成時若壞時
477 8 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 利樂有情相應事業得不退轉
478 8 děi to want to; to need to 利樂有情相應事業得不退轉
479 8 děi must; ought to 利樂有情相應事業得不退轉
480 8 de 利樂有情相應事業得不退轉
481 8 de infix potential marker 利樂有情相應事業得不退轉
482 8 to result in 利樂有情相應事業得不退轉
483 8 to be proper; to fit; to suit 利樂有情相應事業得不退轉
484 8 to be satisfied 利樂有情相應事業得不退轉
485 8 to be finished 利樂有情相應事業得不退轉
486 8 děi satisfying 利樂有情相應事業得不退轉
487 8 to contract 利樂有情相應事業得不退轉
488 8 to hear 利樂有情相應事業得不退轉
489 8 to have; there is 利樂有情相應事業得不退轉
490 8 marks time passed 利樂有情相應事業得不退轉
491 8 obtain; attain; prāpta 利樂有情相應事業得不退轉
492 8 具足 jùzú Purāṇa 悉能任持具足
493 8 具足 jùzú Completeness 悉能任持具足
494 8 具足 jùzú complete; accomplished 悉能任持具足
495 8 yuè pleased 決定常出正妙法音雨華悅意
496 8 yuè to please 決定常出正妙法音雨華悅意
497 8 yuè to like; to be fond of 決定常出正妙法音雨華悅意
498 8 yuè to obey 決定常出正妙法音雨華悅意
499 8 yuè Yue 決定常出正妙法音雨華悅意
500 8 yuè pleased; prīti 決定常出正妙法音雨華悅意

Frequencies of all Words

Top 962

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 73 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 三者
2 73 zhě that 三者
3 73 zhě nominalizing function word 三者
4 73 zhě used to mark a definition 三者
5 73 zhě used to mark a pause 三者
6 73 zhě topic marker; that; it 三者
7 73 zhuó according to 三者
8 73 zhě ca 三者
9 61 zhū all; many; various 於諸身業智為先導隨智而轉
10 61 zhū Zhu 於諸身業智為先導隨智而轉
11 61 zhū all; members of the class 於諸身業智為先導隨智而轉
12 61 zhū interrogative particle 於諸身業智為先導隨智而轉
13 61 zhū him; her; them; it 於諸身業智為先導隨智而轉
14 61 zhū of; in 於諸身業智為先導隨智而轉
15 61 zhū all; many; sarva 於諸身業智為先導隨智而轉
16 53 shì is; are; am; to be 何等是為如來十八不共法
17 53 shì is exactly 何等是為如來十八不共法
18 53 shì is suitable; is in contrast 何等是為如來十八不共法
19 53 shì this; that; those 何等是為如來十八不共法
20 53 shì really; certainly 何等是為如來十八不共法
21 53 shì correct; yes; affirmative 何等是為如來十八不共法
22 53 shì true 何等是為如來十八不共法
23 53 shì is; has; exists 何等是為如來十八不共法
24 53 shì used between repetitions of a word 何等是為如來十八不共法
25 53 shì a matter; an affair 何等是為如來十八不共法
26 53 shì Shi 何等是為如來十八不共法
27 53 shì is; bhū 何等是為如來十八不共法
28 53 shì this; idam 何等是為如來十八不共法
29 52 菩薩 púsà bodhisattva 若有菩薩勤行如是三十二種之相
30 52 菩薩 púsà bodhisattva 若有菩薩勤行如是三十二種之相
31 52 菩薩 púsà bodhisattva 若有菩薩勤行如是三十二種之相
32 45 有情 yǒuqíng having feelings for 而諸有情於無我理不能信解
33 45 有情 yǒuqíng friends with 而諸有情於無我理不能信解
34 45 有情 yǒuqíng having emotional appeal 而諸有情於無我理不能信解
35 45 有情 yǒuqíng sentient being 而諸有情於無我理不能信解
36 45 有情 yǒuqíng sentient beings 而諸有情於無我理不能信解
37 42 in; at 於過去世無著無礙知見隨轉
38 42 in; at 於過去世無著無礙知見隨轉
39 42 in; at; to; from 於過去世無著無礙知見隨轉
40 42 to go; to 於過去世無著無礙知見隨轉
41 42 to rely on; to depend on 於過去世無著無礙知見隨轉
42 42 to go to; to arrive at 於過去世無著無礙知見隨轉
43 42 from 於過去世無著無礙知見隨轉
44 42 give 於過去世無著無礙知見隨轉
45 42 oppposing 於過去世無著無礙知見隨轉
46 42 and 於過去世無著無礙知見隨轉
47 42 compared to 於過去世無著無礙知見隨轉
48 42 by 於過去世無著無礙知見隨轉
49 42 and; as well as 於過去世無著無礙知見隨轉
50 42 for 於過去世無著無礙知見隨轉
51 42 Yu 於過去世無著無礙知見隨轉
52 42 a crow 於過去世無著無礙知見隨轉
53 42 whew; wow 於過去世無著無礙知見隨轉
54 42 near to; antike 於過去世無著無礙知見隨轉
55 41 如來 rúlái Tathagata 何等是為如來十八不共法
56 41 如來 Rúlái Tathagata 何等是為如來十八不共法
57 41 如來 rúlái Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One 何等是為如來十八不共法
58 39 wèi for; to 何等是為如來十八不共法
59 39 wèi because of 何等是為如來十八不共法
60 39 wéi to act as; to serve 何等是為如來十八不共法
61 39 wéi to change into; to become 何等是為如來十八不共法
62 39 wéi to be; is 何等是為如來十八不共法
63 39 wéi to do 何等是為如來十八不共法
64 39 wèi for 何等是為如來十八不共法
65 39 wèi because of; for; to 何等是為如來十八不共法
66 39 wèi to 何等是為如來十八不共法
67 39 wéi in a passive construction 何等是為如來十八不共法
68 39 wéi forming a rehetorical question 何等是為如來十八不共法
69 39 wéi forming an adverb 何等是為如來十八不共法
70 39 wéi to add emphasis 何等是為如來十八不共法
71 39 wèi to support; to help 何等是為如來十八不共法
72 39 wéi to govern 何等是為如來十八不共法
73 39 wèi to be; bhū 何等是為如來十八不共法
74 38 ér and; as well as; but (not); yet (not) 於諸身業智為先導隨智而轉
75 38 ér Kangxi radical 126 於諸身業智為先導隨智而轉
76 38 ér you 於諸身業智為先導隨智而轉
77 38 ér not only ... but also ....; ... as well as ...; moreover; in addition; furthermore 於諸身業智為先導隨智而轉
78 38 ér right away; then 於諸身業智為先導隨智而轉
79 38 ér but; yet; however; while; nevertheless 於諸身業智為先導隨智而轉
80 38 ér if; in case; in the event that 於諸身業智為先導隨智而轉
81 38 ér therefore; as a result; thus 於諸身業智為先導隨智而轉
82 38 ér how can it be that? 於諸身業智為先導隨智而轉
83 38 ér so as to 於諸身業智為先導隨智而轉
84 38 ér only then 於諸身業智為先導隨智而轉
85 38 ér as if; to seem like 於諸身業智為先導隨智而轉
86 38 néng can; able 於諸身業智為先導隨智而轉
87 38 ér whiskers on the cheeks; sideburns 於諸身業智為先導隨智而轉
88 38 ér me 於諸身業智為先導隨智而轉
89 38 ér to arrive; up to 於諸身業智為先導隨智而轉
90 38 ér possessive 於諸身業智為先導隨智而轉
91 36 大悲 dàbēi mahākaruṇā; great compassion 何等是如來大悲
92 33 發起 fāqǐ to originate; to initiate; to start; to give rise to 是故如來為諸有情發起大悲
93 33 是故 shìgù therefore; so; consequently 是故如來為諸有情發起大悲
94 32 method; way 令知畢竟無常之法
95 32 France 令知畢竟無常之法
96 32 the law; rules; regulations 令知畢竟無常之法
97 32 the teachings of the Buddha; Dharma 令知畢竟無常之法
98 32 a standard; a norm 令知畢竟無常之法
99 32 an institution 令知畢竟無常之法
100 32 to emulate 令知畢竟無常之法
101 32 magic; a magic trick 令知畢竟無常之法
102 32 punishment 令知畢竟無常之法
103 32 Fa 令知畢竟無常之法
104 32 a precedent 令知畢竟無常之法
105 32 a classification of some kinds of Han texts 令知畢竟無常之法
106 32 relating to a ceremony or rite 令知畢竟無常之法
107 32 Dharma 令知畢竟無常之法
108 32 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 令知畢竟無常之法
109 32 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 令知畢竟無常之法
110 32 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 令知畢竟無常之法
111 32 quality; characteristic 令知畢竟無常之法
112 32 一切 yīqiè all; every; everything 互相諍訟起貪瞋等一切過失
113 32 一切 yīqiè temporary 互相諍訟起貪瞋等一切過失
114 32 一切 yīqiè the same 互相諍訟起貪瞋等一切過失
115 32 一切 yīqiè generally 互相諍訟起貪瞋等一切過失
116 32 一切 yīqiè all, everything 互相諍訟起貪瞋等一切過失
117 32 一切 yīqiè all; sarva 互相諍訟起貪瞋等一切過失
118 30 zhī him; her; them; that 乃起如來大悲之心
119 30 zhī used between a modifier and a word to form a word group 乃起如來大悲之心
120 30 zhī to go 乃起如來大悲之心
121 30 zhī this; that 乃起如來大悲之心
122 30 zhī genetive marker 乃起如來大悲之心
123 30 zhī it 乃起如來大悲之心
124 30 zhī in 乃起如來大悲之心
125 30 zhī all 乃起如來大悲之心
126 30 zhī and 乃起如來大悲之心
127 30 zhī however 乃起如來大悲之心
128 30 zhī if 乃起如來大悲之心
129 30 zhī then 乃起如來大悲之心
130 30 zhī to arrive; to go 乃起如來大悲之心
131 30 zhī is 乃起如來大悲之心
132 30 zhī to use 乃起如來大悲之心
133 30 zhī Zhi 乃起如來大悲之心
134 29 如是 rúshì thus; so 勤行如是三十二種相故
135 29 如是 rúshì thus, so 勤行如是三十二種相故
136 29 如是 rúshì thus; evam 勤行如是三十二種相故
137 29 如是 rúshì thus; evam 勤行如是三十二種相故
138 26 děng et cetera; and so on 西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉
139 26 děng to wait 西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉
140 26 děng degree; kind 西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉
141 26 děng plural 西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉
142 26 děng to be equal 西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉
143 26 děng degree; level 西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉
144 26 děng to compare 西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉
145 26 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 而諸有情著於所礙
146 26 suǒ an office; an institute 而諸有情著於所礙
147 26 suǒ introduces a relative clause 而諸有情著於所礙
148 26 suǒ it 而諸有情著於所礙
149 26 suǒ if; supposing 而諸有情著於所礙
150 26 suǒ a few; various; some 而諸有情著於所礙
151 26 suǒ a place; a location 而諸有情著於所礙
152 26 suǒ indicates a passive voice 而諸有情著於所礙
153 26 suǒ that which 而諸有情著於所礙
154 26 suǒ an ordinal number 而諸有情著於所礙
155 26 suǒ meaning 而諸有情著於所礙
156 26 suǒ garrison 而諸有情著於所礙
157 26 suǒ place; pradeśa 而諸有情著於所礙
158 26 suǒ that which; yad 而諸有情著於所礙
159 25 this; these 此等是為如來十八不共法
160 25 in this way 此等是為如來十八不共法
161 25 otherwise; but; however; so 此等是為如來十八不共法
162 25 at this time; now; here 此等是為如來十八不共法
163 25 this; here; etad 此等是為如來十八不共法
164 24 not; no 於不真實中計真實想
165 24 expresses that a certain condition cannot be acheived 於不真實中計真實想
166 24 as a correlative 於不真實中計真實想
167 24 no (answering a question) 於不真實中計真實想
168 24 forms a negative adjective from a noun 於不真實中計真實想
169 24 at the end of a sentence to form a question 於不真實中計真實想
170 24 to form a yes or no question 於不真實中計真實想
171 24 infix potential marker 於不真實中計真實想
172 24 no; na 於不真實中計真實想
173 24 such as; for example; for instance 如世間風無其邊際
174 24 if 如世間風無其邊際
175 24 in accordance with 如世間風無其邊際
176 24 to be appropriate; should; with regard to 如世間風無其邊際
177 24 this 如世間風無其邊際
178 24 it is so; it is thus; can be compared with 如世間風無其邊際
179 24 to go to 如世間風無其邊際
180 24 to meet 如世間風無其邊際
181 24 to appear; to seem; to be like 如世間風無其邊際
182 24 at least as good as 如世間風無其邊際
183 24 and 如世間風無其邊際
184 24 or 如世間風無其邊際
185 24 but 如世間風無其邊際
186 24 then 如世間風無其邊際
187 24 naturally 如世間風無其邊際
188 24 expresses a question or doubt 如世間風無其邊際
189 24 you 如世間風無其邊際
190 24 the second lunar month 如世間風無其邊際
191 24 in; at 如世間風無其邊際
192 24 Ru 如世間風無其邊際
193 24 Thus 如世間風無其邊際
194 24 thus; tathā 如世間風無其邊際
195 24 like; iva 如世間風無其邊際
196 24 一切法 yīqiē fǎ all dharmas; all things; sarvadharma 一切法無有情
197 24 一切法 yīqiē fǎ all phenomena 一切法無有情
198 23 zhōng middle 而諸有情諸行中行
199 23 zhōng medium; medium sized 而諸有情諸行中行
200 23 zhōng China 而諸有情諸行中行
201 23 zhòng to hit the mark 而諸有情諸行中行
202 23 zhōng in; amongst 而諸有情諸行中行
203 23 zhōng midday 而諸有情諸行中行
204 23 zhōng inside 而諸有情諸行中行
205 23 zhōng during 而諸有情諸行中行
206 23 zhōng Zhong 而諸有情諸行中行
207 23 zhōng intermediary 而諸有情諸行中行
208 23 zhōng half 而諸有情諸行中行
209 23 zhōng just right; suitably 而諸有情諸行中行
210 23 zhōng while 而諸有情諸行中行
211 23 zhòng to reach; to attain 而諸有情諸行中行
212 23 zhòng to suffer; to infect 而諸有情諸行中行
213 23 zhòng to obtain 而諸有情諸行中行
214 23 zhòng to pass an exam 而諸有情諸行中行
215 23 zhōng middle 而諸有情諸行中行
216 21 no 如來身無懈倦
217 21 Kangxi radical 71 如來身無懈倦
218 21 to not have; without 如來身無懈倦
219 21 has not yet 如來身無懈倦
220 21 mo 如來身無懈倦
221 21 do not 如來身無懈倦
222 21 not; -less; un- 如來身無懈倦
223 21 regardless of 如來身無懈倦
224 21 to not have 如來身無懈倦
225 21 um 如來身無懈倦
226 21 Wu 如來身無懈倦
227 21 Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression. 如來身無懈倦
228 21 not; non- 如來身無懈倦
229 21 mo 如來身無懈倦
230 18 世間 shìjiān world; the human world 世間有情所共集會
231 18 世間 shìjiān world 世間有情所共集會
232 18 世間 shìjiān world; loka 世間有情所共集會
233 18 shí ten 十者
234 18 shí Kangxi radical 24 十者
235 18 shí tenth 十者
236 18 shí complete; perfect 十者
237 18 shí ten; daśa 十者
238 17 lìng to make; to cause to be; to lead 為令彼等入如實道
239 17 lìng to issue a command 為令彼等入如實道
240 17 lìng rules of behavior; customs 為令彼等入如實道
241 17 lìng an order; a command; an edict; a decree; a statute 為令彼等入如實道
242 17 lìng a season 為令彼等入如實道
243 17 lìng respected; good reputation 為令彼等入如實道
244 17 lìng good 為令彼等入如實道
245 17 lìng pretentious 為令彼等入如實道
246 17 lìng a transcending state of existence 為令彼等入如實道
247 17 lìng a commander 為令彼等入如實道
248 17 lìng a commanding quality; an impressive character 為令彼等入如實道
249 17 lìng lyrics 為令彼等入如實道
250 17 lìng Ling 為令彼等入如實道
251 17 lìng instruction by a teacher; adhīṣṭa 為令彼等入如實道
252 16 to know; to learn about; to comprehend 而悉不能得其邊際
253 16 all; entire 而悉不能得其邊際
254 16 detailed 而悉不能得其邊際
255 16 to elaborate; to expound 而悉不能得其邊際
256 16 to exhaust; to use up 而悉不能得其邊際
257 16 strongly 而悉不能得其邊際
258 16 Xi 而悉不能得其邊際
259 16 all; kṛtsna 而悉不能得其邊際
260 16 xiāng each other; one another; mutually 勤行三十二種相故
261 16 xiàng to observe; to assess 勤行三十二種相故
262 16 xiàng appearance; portrait; picture 勤行三十二種相故
263 16 xiàng countenance; personage; character; disposition 勤行三十二種相故
264 16 xiàng to aid; to help 勤行三十二種相故
265 16 xiāng a chancellor; a prime minister; a high minister 勤行三十二種相故
266 16 xiàng a sign; a mark; appearance 勤行三十二種相故
267 16 xiāng alternately; in turn 勤行三十二種相故
268 16 xiāng Xiang 勤行三十二種相故
269 16 xiāng form substance 勤行三十二種相故
270 16 xiāng to express 勤行三十二種相故
271 16 xiàng to choose 勤行三十二種相故
272 16 xiāng Xiang 勤行三十二種相故
273 16 xiāng an ancient musical instrument 勤行三十二種相故
274 16 xiāng the seventh lunar month 勤行三十二種相故
275 16 xiāng to compare 勤行三十二種相故
276 16 xiàng to divine 勤行三十二種相故
277 16 xiàng to administer 勤行三十二種相故
278 16 xiàng helper for a blind person 勤行三十二種相故
279 16 xiāng rhythm [music] 勤行三十二種相故
280 16 xiāng the upper frets of a pipa 勤行三十二種相故
281 16 xiāng coralwood 勤行三十二種相故
282 16 xiàng ministry 勤行三十二種相故
283 16 xiàng to supplement; to enhance 勤行三十二種相故
284 16 xiàng lakṣaṇa; quality; characteristic 勤行三十二種相故
285 16 xiàng a sign; a mark; appearance; nimitta; rūpa 勤行三十二種相故
286 16 xiàng sign; mark; liṅga 勤行三十二種相故
287 16 xiàng a perception; cognition; conceptualization; a notion 勤行三十二種相故
288 16 莊嚴 zhuāngyán stately; solemn 云何是菩薩大法種種莊嚴樓閣布飾妙好
289 16 莊嚴 zhuāngyán Dignity 云何是菩薩大法種種莊嚴樓閣布飾妙好
290 16 莊嚴 zhuāngyán solemn, majestic 云何是菩薩大法種種莊嚴樓閣布飾妙好
291 16 莊嚴 zhuāngyán to adorn; to perfect 云何是菩薩大法種種莊嚴樓閣布飾妙好
292 15 è evil; vice 斷諸惡法具諸善法
293 15 è evil; wicked; bad; foul; malevolent 斷諸惡法具諸善法
294 15 ě queasy; nauseous 斷諸惡法具諸善法
295 15 to hate; to detest 斷諸惡法具諸善法
296 15 how? 斷諸惡法具諸善法
297 15 è fierce 斷諸惡法具諸善法
298 15 è detestable; offensive; unpleasant 斷諸惡法具諸善法
299 15 to denounce 斷諸惡法具諸善法
300 15 oh! 斷諸惡法具諸善法
301 15 è e 斷諸惡法具諸善法
302 15 è evil 斷諸惡法具諸善法
303 15 cháng always; ever; often; frequently; constantly 又復常持一切世出世間百千法蘊而悉成就
304 15 cháng Chang 又復常持一切世出世間百千法蘊而悉成就
305 15 cháng long-lasting 又復常持一切世出世間百千法蘊而悉成就
306 15 cháng common; general; ordinary 又復常持一切世出世間百千法蘊而悉成就
307 15 cháng a principle; a rule 又復常持一切世出世間百千法蘊而悉成就
308 15 cháng eternal; nitya 又復常持一切世出世間百千法蘊而悉成就
309 15 yuè month 即得如月
310 15 yuè moon 即得如月
311 15 yuè Kangxi radical 74 即得如月
312 15 yuè moonlight 即得如月
313 15 yuè monthly 即得如月
314 15 yuè shaped like the moon; crescent shaped 即得如月
315 15 yuè Tokharians 即得如月
316 15 yuè China rose 即得如月
317 15 yuè a month 即得如月
318 15 yuè Yue 即得如月
319 15 yuè moon 即得如月
320 15 yuè month; māsa 即得如月
321 15 his; hers; its; theirs 而諸有情生其取著
322 15 to add emphasis 而諸有情生其取著
323 15 used when asking a question in reply to a question 而諸有情生其取著
324 15 used when making a request or giving an order 而諸有情生其取著
325 15 he; her; it; them 而諸有情生其取著
326 15 probably; likely 而諸有情生其取著
327 15 will 而諸有情生其取著
328 15 may 而諸有情生其取著
329 15 if 而諸有情生其取著
330 15 or 而諸有情生其取著
331 15 Qi 而諸有情生其取著
332 15 he; her; it; saḥ; sā; tad 而諸有情生其取著
333 15 zhì wisdom; knowledge; understanding 於諸身業智為先導隨智而轉
334 15 zhì care; prudence 於諸身業智為先導隨智而轉
335 15 zhì Zhi 於諸身業智為先導隨智而轉
336 15 zhì clever 於諸身業智為先導隨智而轉
337 15 zhì Wisdom 於諸身業智為先導隨智而轉
338 15 zhì jnana; knowing 於諸身業智為先導隨智而轉
339 15 善男子 shàn nánzǐ good men 善男子
340 15 善男子 shàn nánzi a good man; a son of a noble family 善男子
341 14 ruò to seem; to be like; as 若有菩薩勤行如是三十二種之相
342 14 ruò seemingly 若有菩薩勤行如是三十二種之相
343 14 ruò if 若有菩薩勤行如是三十二種之相
344 14 ruò you 若有菩薩勤行如是三十二種之相
345 14 ruò this; that 若有菩薩勤行如是三十二種之相
346 14 ruò and; or 若有菩薩勤行如是三十二種之相
347 14 ruò as for; pertaining to 若有菩薩勤行如是三十二種之相
348 14 pomegranite 若有菩薩勤行如是三十二種之相
349 14 ruò to choose 若有菩薩勤行如是三十二種之相
350 14 ruò to agree; to accord with; to conform to 若有菩薩勤行如是三十二種之相
351 14 ruò thus 若有菩薩勤行如是三十二種之相
352 14 ruò pollia 若有菩薩勤行如是三十二種之相
353 14 ruò Ruo 若有菩薩勤行如是三十二種之相
354 14 ruò only then 若有菩薩勤行如是三十二種之相
355 14 ja 若有菩薩勤行如是三十二種之相
356 14 jñā 若有菩薩勤行如是三十二種之相
357 14 ruò if; yadi 若有菩薩勤行如是三十二種之相
358 14 云何 yúnhé why; how 云何是菩薩無量法雲含潤任持廣大法雨
359 14 云何 yúnhé how; katham 云何是菩薩無量法雲含潤任持廣大法雨
360 14 chū to go out; to leave 決定常出正妙法音雨華悅意
361 14 chū measure word for dramas, plays, operas, etc 決定常出正妙法音雨華悅意
362 14 chū to produce; to put forth; to issue; to grow up 決定常出正妙法音雨華悅意
363 14 chū to extend; to spread 決定常出正妙法音雨華悅意
364 14 chū to appear 決定常出正妙法音雨華悅意
365 14 chū to exceed 決定常出正妙法音雨華悅意
366 14 chū to publish; to post 決定常出正妙法音雨華悅意
367 14 chū to take up an official post 決定常出正妙法音雨華悅意
368 14 chū to give birth 決定常出正妙法音雨華悅意
369 14 chū a verb complement 決定常出正妙法音雨華悅意
370 14 chū to occur; to happen 決定常出正妙法音雨華悅意
371 14 chū to divorce 決定常出正妙法音雨華悅意
372 14 chū to chase away 決定常出正妙法音雨華悅意
373 14 chū to escape; to leave 決定常出正妙法音雨華悅意
374 14 chū to give 決定常出正妙法音雨華悅意
375 14 chū to emit 決定常出正妙法音雨華悅意
376 14 chū quoted from 決定常出正妙法音雨華悅意
377 14 chū to go out; to leave 決定常出正妙法音雨華悅意
378 14 亦復 yìfù also 菩薩摩訶薩無邊陀羅尼風輪亦復如是
379 14 happy; glad; cheerful; joyful 而諸有情生其樂著
380 14 to take joy in; to be happy; to be cheerful 而諸有情生其樂著
381 14 Le 而諸有情生其樂著
382 14 yuè music 而諸有情生其樂著
383 14 yuè a musical instrument 而諸有情生其樂著
384 14 yuè tone [of voice]; expression 而諸有情生其樂著
385 14 yuè a musician 而諸有情生其樂著
386 14 joy; pleasure 而諸有情生其樂著
387 14 yuè the Book of Music 而諸有情生其樂著
388 14 lào Lao 而諸有情生其樂著
389 14 to laugh 而諸有情生其樂著
390 14 Joy 而諸有情生其樂著
391 14 joy, delight; sukhā 而諸有情生其樂著
392 13 shēng to be born; to give birth 而諸有情生其取著
393 13 shēng to live 而諸有情生其取著
394 13 shēng raw 而諸有情生其取著
395 13 shēng a student 而諸有情生其取著
396 13 shēng life 而諸有情生其取著
397 13 shēng to produce; to give rise 而諸有情生其取著
398 13 shēng alive 而諸有情生其取著
399 13 shēng a lifetime 而諸有情生其取著
400 13 shēng to initiate; to become 而諸有情生其取著
401 13 shēng to grow 而諸有情生其取著
402 13 shēng unfamiliar 而諸有情生其取著
403 13 shēng not experienced 而諸有情生其取著
404 13 shēng hard; stiff; strong 而諸有情生其取著
405 13 shēng very; extremely 而諸有情生其取著
406 13 shēng having academic or professional knowledge 而諸有情生其取著
407 13 shēng a male role in traditional theatre 而諸有情生其取著
408 13 shēng gender 而諸有情生其取著
409 13 shēng to develop; to grow 而諸有情生其取著
410 13 shēng to set up 而諸有情生其取著
411 13 shēng a prostitute 而諸有情生其取著
412 13 shēng a captive 而諸有情生其取著
413 13 shēng a gentleman 而諸有情生其取著
414 13 shēng Kangxi radical 100 而諸有情生其取著
415 13 shēng unripe 而諸有情生其取著
416 13 shēng nature 而諸有情生其取著
417 13 shēng to inherit; to succeed 而諸有情生其取著
418 13 shēng destiny 而諸有情生其取著
419 13 shēng birth 而諸有情生其取著
420 13 清淨 qīngjìng peaceful; quiet; tranquil; pure 菩薩常於如來清淨世界大法會中
421 13 清淨 qīngjìng peaceful; quiet; tranquil 菩薩常於如來清淨世界大法會中
422 13 清淨 qīngjìng concise 菩薩常於如來清淨世界大法會中
423 13 清淨 qīngjìng simple and clear; concise 菩薩常於如來清淨世界大法會中
424 13 清淨 qīngjìng pure and clean 菩薩常於如來清淨世界大法會中
425 13 清淨 qīngjìng purity 菩薩常於如來清淨世界大法會中
426 13 清淨 qīngjìng pure; cleansed; purified of defiling illusion; visuddhi 菩薩常於如來清淨世界大法會中
427 13 fēng wind 如世間風無其邊際
428 13 fēng Kangxi radical 182 如世間風無其邊際
429 13 fēng demeanor; style; appearance 如世間風無其邊際
430 13 fēng prana 如世間風無其邊際
431 13 fēng a scene 如世間風無其邊際
432 13 fēng a custom; a tradition 如世間風無其邊際
433 13 fēng news 如世間風無其邊際
434 13 fēng a disturbance /an incident 如世間風無其邊際
435 13 fēng a fetish 如世間風無其邊際
436 13 fēng a popular folk song 如世間風無其邊際
437 13 fēng an illness; internal wind as the cause of illness 如世間風無其邊際
438 13 fēng Feng 如世間風無其邊際
439 13 fēng to blow away 如世間風無其邊際
440 13 fēng sexual interaction of animals 如世間風無其邊際
441 13 fēng from folklore without a basis 如世間風無其邊際
442 13 fèng fashion; vogue 如世間風無其邊際
443 13 fèng to tacfully admonish 如世間風無其邊際
444 13 fēng weather 如世間風無其邊際
445 13 fēng quick 如世間風無其邊際
446 13 fēng prevailing conditions; general sentiment 如世間風無其邊際
447 13 fēng wind element 如世間風無其邊際
448 13 fēng wind; vayu 如世間風無其邊際
449 13 that; those 使令斷除彼貪瞋等一切過失
450 13 another; the other 使令斷除彼貪瞋等一切過失
451 13 that; tad 使令斷除彼貪瞋等一切過失
452 12 néng can; able 而能圓滿廣大威光
453 12 néng ability; capacity 而能圓滿廣大威光
454 12 néng a mythical bear-like beast 而能圓滿廣大威光
455 12 néng energy 而能圓滿廣大威光
456 12 néng function; use 而能圓滿廣大威光
457 12 néng may; should; permitted to 而能圓滿廣大威光
458 12 néng talent 而能圓滿廣大威光
459 12 néng expert at 而能圓滿廣大威光
460 12 néng to be in harmony 而能圓滿廣大威光
461 12 néng to tend to; to care for 而能圓滿廣大威光
462 12 néng to reach; to arrive at 而能圓滿廣大威光
463 12 néng as long as; only 而能圓滿廣大威光
464 12 néng even if 而能圓滿廣大威光
465 12 néng but 而能圓滿廣大威光
466 12 néng in this way 而能圓滿廣大威光
467 12 néng to be able; śak 而能圓滿廣大威光
468 12 purposely; intentionally; deliberately; knowingly 勤行三十二種相故
469 12 old; ancient; former; past 勤行三十二種相故
470 12 reason; cause; purpose 勤行三十二種相故
471 12 to die 勤行三十二種相故
472 12 so; therefore; hence 勤行三十二種相故
473 12 original 勤行三十二種相故
474 12 accident; happening; instance 勤行三十二種相故
475 12 a friend; an acquaintance; friendship 勤行三十二種相故
476 12 something in the past 勤行三十二種相故
477 12 deceased; dead 勤行三十二種相故
478 12 still; yet 勤行三十二種相故
479 12 therefore; tasmāt 勤行三十二種相故
480 11 tool; device; utensil; equipment; instrument 此是大乘之法具諸勝相
481 11 to possess; to have 此是大乘之法具諸勝相
482 11 measure word for devices, coffins, dead bodies, etc 此是大乘之法具諸勝相
483 11 to prepare 此是大乘之法具諸勝相
484 11 to write; to describe; to state 此是大乘之法具諸勝相
485 11 Ju 此是大乘之法具諸勝相
486 11 talent; ability 此是大乘之法具諸勝相
487 11 a feast; food 此是大乘之法具諸勝相
488 11 all; entirely; completely; in detail 此是大乘之法具諸勝相
489 11 to arrange; to provide 此是大乘之法具諸勝相
490 11 furnishings 此是大乘之法具諸勝相
491 11 pleased; contentedly 此是大乘之法具諸勝相
492 11 to understand 此是大乘之法具諸勝相
493 11 together; saha 此是大乘之法具諸勝相
494 11 a mat for sitting and sleeping on 此是大乘之法具諸勝相
495 10 idea 決定常出正妙法音雨華悅意
496 10 Italy (abbreviation) 決定常出正妙法音雨華悅意
497 10 a wish; a desire; intention 決定常出正妙法音雨華悅意
498 10 mood; feeling 決定常出正妙法音雨華悅意
499 10 will; willpower; determination 決定常出正妙法音雨華悅意
500 10 bearing; spirit 決定常出正妙法音雨華悅意

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
zhě ca
zhū all; many; sarva
 1. shì
 2. shì
 1. is; bhū
 2. this; idam
菩萨 菩薩
 1. púsà
 2. púsà
 1. bodhisattva
 2. bodhisattva
有情
 1. yǒuqíng
 2. yǒuqíng
 1. sentient being
 2. sentient beings
near to; antike
如来 如來
 1. Rúlái
 2. rúlái
 1. Tathagata
 2. Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One
wèi to be; bhū
大悲 dàbēi mahākaruṇā; great compassion
 1. Dharma
 2. the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma
 3. a dharma; a dhárma; a natural law; teachings
 4. a mental object; a phenomenon; dharma; a thought
 5. quality; characteristic

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
不退转 不退轉 98
 1. never regress or change
 2. avaivartika; non-retrogression
除盖障菩萨所问经 除蓋障菩薩所問經 99 Ratnameghasūtra; Chu Gai Zhang Pusa Suo Wen Jing
除盖障菩萨 除盖障菩薩 99
 1. Sarvanivaranaviskambhin Bodhisattva
 2. Sarvanivaranaviskambhin
赐紫沙门 賜紫沙門 67 Master Ci Zi
大铁围山 大鐵圍山 100 Great Iron Ring Mountain; Great Iron Enclosing Mountain
大威德 100 Yamantaka
大乘 100
 1. Mahayana
 2. Mahayana Buddhism; Mahāyāna; Mahāyāna Buddhism
 3. Mahayana; Great Vehicle
典籍 100 canonical text
帝释 帝釋 100 Sakra; Kausika; Lord of Devas
地狱 地獄 100
 1. a hell
 2. hell
 3. Hell; Hell Realms; Naraka
法成 102
 1. Fa Cheng
 2. Fa Cheng
 3. Chos-grub
法护 法護 102
 1. Dharmarakṣa
 2. Dharmarakṣa
法轮 法輪 102
 1. Dharma wheel
 2. Dharma wheel; dharmacakra
 3. Pomnyun
102
 1. Sanskrit
 2. Brahma
 3. India
 4. pure; sacred
 5. Fan
 6. Buddhist
 7. Brahman
梵王 102 Brahma
法性 102 dharma nature; inherent nature; essence; true nature; dharmata
慧光 104
 1. the light of wisdom
 2. Huiguang
 3. Ekō
 4. Ekō
寂灭 寂滅 106
 1. calmness and extinction; Nirvāṇa; Nibbāna; Nirvana
 2. Upasannaka
轮围山 輪圍山 108 Cakravada-parvata; Iron Wall Mountain
妙法 109
 1. Wondrous Dharma
 2. the wonderful Dharma; the wonderful truth; saddharma; the Dharma; the teachings of the Buddha
妙高山 109 Mount Sumeru; Mount Meru
涅槃 110
 1. Nirvana
 2. nirvana
 3. Final Nirvana; Nirvana; Nirvāṇa; Nibbāna
婆罗门 婆羅門 112
 1. Brahmin;
 2. Brahmin; Brahman
菩萨乘 菩薩乘 112 Bodhisattva Vehicle
普贤 普賢 112 Samantabhadra
如来 如來 114
 1. Tathagata
 2. Tathagata
 3. Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One
三藏 115
 1. San Zang
 2. Buddhist Canon
 3. Tripitaka; Tripiṭaka; Tipitaka
刹帝利 剎帝利 115 Kshatriya; Kashtriya; Ksatriyah
善妙 115
 1. Zenmyō
 2. Shan Miao
声闻 聲聞 115
 1. sravaka
 2. sravaka; a distinguished disciple of the Buddha
声闻乘 聲聞乘 115 Sravaka Vehicle; Sravakayāna
世尊 115
 1. World-Honored One
 2. World-Honored One; Bhagavat; Bhagavān; Buddha
天等 116 Tiandeng
铁围山 鐵圍山 116 Cakravada-parvata; Iron Wall Mountain
无忧 無憂 119
 1. did not worry
 2. Carefree
 3. without sorrow
 4. no sorrow
 5. Aśoka; Asoka; Ashoka
下乘 120 Hinayana; Hīnayāna; Lesser Vehicle
香醉山 120 Gandha-Madana
西天 120 India; Indian continent
雪山 120 Himalayan Mountains
须弥山 須彌山 88
 1. Mount Sumeru
 2. Mount Sumeru; Mount Meru
缘觉乘 緣覺乘 121 Pratyekabuddha Vehicle; Pratyeka-buddha Vehicle
月天子 121 Regent of the Moon
转轮圣王 轉輪聖王 90 Chakravarti raja; an emperor in Hindu mythology

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 171.

Simplified Traditional Pinyin English
爱乐 愛樂 195 love and joy
阿僧祇劫 196 an asankhyeya kalpa
阿修罗 阿修羅 196
 1. asura
 2. asura
八解脱 八解脫 98 the eight liberations; astavimoksa
白佛 98 to address the Buddha
白分 98 first half of the month; śuklapakṣa
宝华 寶華 98
 1. Treasure Flower
 2. flowers; jeweled flowers
不净 不淨 98 Impurity; dirty; filthy
不思议 不思議 98
 1. inconceivable
 2. inconceivable
不生 98
 1. nonarising; anutpāda
 2. nonarising; not produced; not conditioned; anutpada
补特伽罗 補特伽羅 98 pudgala; individual; person
常生 99 immortality
长养 長養 99
 1. to nurture
 2. fortnightly recital of monastic rules and confession; upoṣadha
常住 99
 1. monastery
 2. Permanence
 3. a long-term resident at a monastery
 4. permanence; eternalism; śāśvata; nitya-sthita
初发心 初發心 99 initial determination
出离 出離 99
 1. to leave Samsara; to transcend the mundane world
 2. to leave
 3. renunciation, transcendence
出世间 出世間 99 transcendental world; lokottara
聪利 聰利 99 sharp listening skills; clever
大地狱 大地獄 100 great hell; Avici Hell
大神通 100
 1. great supernatural power
 2. great transcendent wisdom
大悲 100 mahākaruṇā; great compassion
大悲心 100 a mind with great compassion
得清凉 得清涼 100 obtaining cool; śītabhūta
恶趣 惡趣 195 an evil rebirth; an evil destiny; an unfortunate rebirth; hell
法乐 法樂 102
 1. dharma joy
 2. Dharma joy
法要 102
 1. the essentials of a teaching
 2. the essence of a dharma
 3. a Dharma service
法云 法雲 102
 1. dharma cloud; dharmamegha
 2. Fa Yun
法门 法門 102
 1. Dharma gate
 2. dharmaparyāya; dharma gate; a way of teaching the Dharma; a Buddhist teaching; a Dharma door
方广 方廣 102 Vaipulya (profound teachings); vaipulya; vast; extended
法雨 102
 1. Dharma rain
 2. Dharma Rain
讽颂 諷頌 102 gatha; detached verse
分位 102 time and position
佛功德 102 characteristics of Buddhas
佛菩萨 佛菩薩 102 Buddhas and bodhisattvas
佛说 佛說 70 buddhavacana; as spoken by the Buddha
佛言 102
 1. the Buddha said
 2. buddhavacana; the teachings of the Buddha
佛智 102 Buddha knowledge; Buddha wisdom
福智 102
 1. Fortune and Wisdom
 2. merit and wisdom
广照 廣照 103
 1. wide illumination
 2. Guang Zhao
黑分 104 second half of the month; kṛṣṇapakṣa
护世 護世 104 protectors of the world
化生 104 to be born from transformation; upapadukayoni; opapatikayoni
毁法 毀法 104 persecution of Buddhism
慧无减 慧無減 104 wisdom never regresses
慧光 104
 1. the light of wisdom
 2. Huiguang
 3. Ekō
 4. Ekō
劫风 劫風 106 kalpa winds
解脱门 解脫門 106
 1. Gate of Perfect Ease
 2. the doors of deliverance; vimokṣadvāra
解脱知见无减 解脫知見無減 106 understanding of liberation never regresses
积集 積集 106 saṃcaya; collection; gathering; accumulation; heap
境界相 106 world of objects; the external phenomenal world
精进无减 精進無減 106 diligence never regresses
净命 淨命 106 friend; brother; āyuṣman
净信 淨信 106
 1. Pure Faith
 2. prasāda; pure faith
卷第八 106 scroll 8
具戒 106 full ordination; upasaṃpanna; upasaṃpadā
乐苦 樂苦 108 happiness and suffering
乐求 樂求 108 seek pleasure
利乐有情 利樂有情 108
 1. To Bring Benefit and Joy to Sentient Beings
 2. to give joy to sentient beings
莲华 蓮華 108
 1. Lotus Flower
 2. a lotus flower; padma
 3. white lotus flower; pundarika
了知 108 to understand clearly
六通 108 six supernatural powers
利养 利養 108 gain
论义 論義 108 upadeśa; upadesa
曼拏罗 曼拏羅 109 mandala
妙智 109 wonderful Buddha-wisdom
妙音 109 a wonderful sound; ghoṣa
摩诃萨 摩訶薩 109
 1. mahasattva
 2. mahāsattva; mohasattva; a great being
那庾多 110 a nayuta
念无减 念無減 110 recollection never regresses
菩萨摩诃萨 菩薩摩訶薩 112 bodhisattva mahāsattva
乾闼婆 乾闥婆 113 a gandharva
契经 契經 113 a sutra; a sūtra; a scripture; a discourse
勤行 113 diligent practice
取着 取著 113 grasping; attachment
日月光 114 Sun, Moon, and Light
如来身 如來身 114 Tathāgata-kāya; Buddha-body
如实 如實 114
 1. according to reality
 2. tathatā; suchness; inherent nature; true nature; tathata
三明 115 three insights; trividya
三千大千世界 115 Three Thousandfold World System; trisāhasramahāsāhasralokadhātu; a great chiliocosm; trichiliocosm; the cosmos
三十二相 115 the thirty two marks of excellence; the thirty-two characteristic marks
三摩地 115 samadhi; concentrated meditation; mental concentration
善男子 115
 1. good men
 2. a good man; a son of a noble family
善逝 115 Immaculately Departed One; Well-Gone; Sugata
善说 善說 115 well expounded
善法 115
 1. a wholesome dharma
 2. a wholesome teaching
善趣 115 a benevolent rebirth; a benevolent destiny; heaven; a fortunate realm
身业 身業 115 physical karma
身语意 身語意 115 physical actions, speech, and thought
圣法 聖法 115 the sacred teachings of the Buddha
生欢喜 生歡喜 115 giving rise to joy
生灭 生滅 115
 1. arising and ceasing
 2. life and death
声闻缘觉 聲聞緣覺 115 Śrāvakas and Pratyekabuddhas
胜行 勝行 115 distinguished actions
十地 115 Ten Grounds of Bodhisattva Path; Ten Grounds; the ten grounds of the bodhisattva path; daśabhūmi
十法 115 ten rules; perfecting of the ten rules
十力 115 the ten powers of the Buddha; daśabala
失念 115 lose train of thought; wandering mind; loss of memory
十方 115
 1. The Ten Directions
 2. the ten directions
十八不共法 115 eighteen distinctive characterisitics; astadasavenikabuddhadharma
十波罗蜜多 十波羅蜜多 115 ten pāramitās; ten perfections
十二分教 115 dvādaśaṅga; the twelve divisions of Buddhist literature
世间天 世間天 115 world-devas; earthly kings
施设 施設 115 to establish; to set up
四无所畏 四無所畏 115 four kinds of fearlessness
四无碍解 四無礙解 115 the four unhindered powers of understanding
四天下 115 the four continents
随转 隨轉 115 teaching of adaptable philosophy
所行 115 actions; practice
贪爱 貪愛 116
 1. Clinging
 2. passion; desire; rāga
天乐 天樂 116 heavenly music
调伏 調伏 116
 1. to subdue
 2. tame; to mediate between physical, verbal, and mental karma and overcome evil
陀罗尼 陀羅尼 116
 1. Dharani
 2. dharani
陀罗尼门 陀羅尼門 116 dharani-entrance
未来世 未來世 119 times to come; the future
我相 119 the notion of a self
无不定心 無不定心 119 mind always concentrated
无不知舍心 無不知捨心 119 no lack of equanimity
无身 無身 119 no-body
无边世界 無邊世界 119 the unbounded world
无垢 無垢 119
 1. No Impurity
 2. vimalā; nirmala; stainless; immaculate
无染 無染 119 undefiled
无生 無生 119
 1. No-Birth
 2. anutpāda; unproduced; non-arising
无相 無相 119
 1. Formless
 2. animitta; signlessness; without an appearance
无余 無餘 119
 1. not excessive
 2. without remainder; niravasesa
无住 無住 119
 1. non-abiding
 2. non-attachment; non-abiding
希法 120 future dharmas
息苦 120 end of suffering
戏论 戲論 120
 1. mental proliferation
 2. meaningless talk; frivolous discourse; mutual false praise; inflated conceptualization; prapañca; prapanca; papañca
香华 香華 120 incense and flowers
相续 相續 120 causal connection; continuity of cause and effect
想蕴 想蘊 120 perception; cognition; conceptualization; saṃjñā; samjna
懈倦 120 tired
信解 120 adhimoksa; adhimokkha; resolution; determination; zeal
寻伺 尋伺 120 awareness and discrimination; coarse awareness and subtle perception
虚妄分别 虛妄分別 120
 1. a dilusion; a mistaken distinction
 2. a dilusion; a mistaken distinction
业报 業報 121
 1. karmic retribution
 2. karmic retribution; cause and effect; ripening of actions; karma and results; karmaphala; karmavipāka
译经 譯經 121 to translate the scriptures
意业 意業 121 mental karma; actions; deeds
依止 121
 1. to depend and rest upon
 2. to depend upon
一切法 121
 1. all dharmas; all things; sarvadharma
 2. all phenomena
一切法空 121 the emptiness of all dharmas
一切法无来 一切法無來 121 all things have no coming into existence
一切法无性 一切法無性 121 all dharmas are without self-nature
一切法无我 一切法無我 121 all dharmas are absent of self
一切法无相 一切法無相 121 all dharmas have no sign
一切声 一切聲 121 every sound
一切有情 121
 1. all living beings
 2. all sentient beings
遊戏 遊戲 121 to be free and at ease
有性 121 having the nature
欲无减 欲無減 121 zeal never regresses
语业 語業 121 verbal karma
缘事 緣事 121 study of phenomena
缘觉 緣覺 121
 1. pratyekabuddha
 2. pratyekabuddha
缘起 緣起 121
 1. Dependent Origination
 2. dependent origination; conditioned origination; dependent arising
增上 122 additional; increased; superior
正等正觉 正等正覺 122 samyaksaṃbodhi; perfect enlightenment
知见 知見 122
 1. Understanding
 2. to know by seeing
众会 眾會 122 an assembly of monastics
种姓 種姓 122 Buddhist lineage; gotra
种种神通 種種神通 122 many kinds of supernatural powers
诸法 諸法 122 all things; all dharmas
诸菩萨 諸菩薩 122 bodhisattvas
诸如来 諸如來 122 all tathagatas
诸天 諸天 122 devas
诸相 諸相 122 all appearances; all characteristics
庄严具 莊嚴具 122 adornment; ornament
自利利他 122 the perfecting of self for the benefit of others
自性 122
 1. Self-Nature
 2. intrinsic nature; original nature; essential nature; svabhava
 3. primordial matter; nature; prakṛti
总持门 總持門 122 dharani teachings
最胜 最勝 122 jina; conqueror
作意 122 attention; engagement