Glossary and Vocabulary for Tathāgatagarbhasūtra (Dafang Guangdeng Rulai Zang Jing) 《大方等如來藏經》

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 70 菩薩 púsà bodhisatta 法慧菩薩
2 31 Buddha / Awakened One 一時佛在王舍城耆闍崛山中
3 29 善男子 shàn nánzǐ a good man / a son of a noble family 善男子
4 28 huì intelligent / clever 法慧菩薩
5 25 如來 Rúlái Thus-Come (tathagata) / Tathāgata / Thus Come One 如來眼
6 24 煩惱 fánnǎo worried / vexed / annoyed 貪欲恚癡諸煩惱中
7 22 如來藏 Rúlái Zàng Buddha-nature / Buddha-dhatu / Buddha Principle / Tathāgatagarbha 大方等經名如來藏
8 21 金剛 jīngāng a diamond 金剛慧菩薩
9 20 世尊 Shìzūn World-Honored One / Bhagavat / Bhagavān / Buddha 爾時世尊於栴檀重閣
10 19 眾生 zhòngshēng beings / all living things / all sentient beings 若有眾生聞其名者
11 19 爾時 ěr shí at that time 爾時世尊於栴檀重閣
12 18 jīng to go through / to experience 大方等經名如來藏
13 17 shuō to say / said / to speak / to talk / speaks 願為分別說
14 16 無量 wúliàng immeasurable / unlimited 無量勇
15 15 nèi inside / interior 一切花內皆有化佛
16 15 jiàn to see 虛見菩薩
17 14 譬如 pìrú for examlpe 譬如萎變花
18 14 cáng to hide 首藏菩薩
19 14 lìng to make / to cause to be / to lead 欲令開敷為說經法
20 13 jīn gold 譬如真金墮不淨處
21 13 guāng light 無邊光菩薩
22 12 guān to look at / to watch / to observe 眼觀一切眾生
23 12 zhòng many / numerous 成佛十年與大比丘眾百
24 12 to know / to learn about / to comprehend 皆悉成就
25 11 yuē to speak / to say 以偈頌曰
26 11 huā Hua 一切花內皆有化佛
27 11 kāi to open 色香具足而未開敷
28 11 shēn human body / torso 轉女身菩薩
29 10 一切眾生 yī qiè zhòng shēng all sentient beings 療一切眾生病菩薩
30 10 to reach 及無量神變
31 10 guò to cross / to go over / to pass 若勤精進滅眾過惡
32 10 zhōng middle 一時佛在王舍城耆闍崛山中
33 10 wén to hear 若有眾生聞其名者
34 9 yán to speak / to say / said 白佛言
35 9 one 時有一人巧智方便
36 9 zài in / at 一時佛在王舍城耆闍崛山中
37 9 rén person / people / a human being 千人俱
38 9 xiàng to appear / to seem / to resemble 譬如有人持真金像
39 9 zhēn real / true / genuine 譬如真金墮不淨處
40 9 偈頌 jìsòng to chant 以偈頌曰
41 9 wáng Wang 喜王菩薩
42 9 bǎo a jewel / gem / a treasure
43 9 bǎi one hundred 成佛十年與大比丘眾百
44 9 zhī to know 知諸菩薩大眾所疑
45 9 děng et cetera / and so on 如是等六十恒河沙菩薩摩訶薩
46 8 chéng to finish / to complete / to accomplish / to succeed 悉成
47 8 放光 fàng guāng to produce light using supernatural powers 放光菩薩
48 8 big / great / huge / large / major 大精進力
49 8 說法 shuō fǎ a statement / wording 如來出世廣為說法
50 8 common / general / popular / everywhere / universal / extensive 普為世間
51 8 wěi to wither / to wilt 臾之間皆悉萎變
52 8 to cover 上昇虛空彌覆世界猶如寶帳
53 8 method / way 法慧菩薩
54 8 天眼 tiān yǎn divine sight / divyacākṣus 如天眼之人觀未敷花
55 8 無數 wúshù countless / innumerable 各放無數百千光明
56 8 諸眾生 zhū zhòngshēng all sentient beings 我為諸眾生
57 8 gào to tell / to say / said / told 告金剛慧
58 8 無邊 wúbiān without boundaries / limitless / boundless 無邊勇菩薩
59 7 zhì wisdom / knowledge / understanding
60 7 xiàn to appear / to manifest / to become visible 而現神變
61 7 míng bright / brilliant
62 7 佛眼 Fó yǎn Buddha eye 我已佛眼見
63 7 蓮花 liánhuā a lotus / a lotus flower 一一蓮花放
64 7 shí time / a point or period of time 於時此剎莊嚴殊
65 7 供養 gòngyǎng to make offerings / to provide offerings / to worship 已曾供養百千億那由他諸佛
66 7 guǎng wide / large / vast 如來出世廣為說法
67 7 jìng clean 滅塵勞淨一切智
68 7 fēng bee / wasp / hornet 無數群蜂
69 7 成佛 chéng Fó to become a Buddha 成佛十年與大比丘眾百
70 6 大眾 dàzhòng assembly / people / public / masses / audience 一切大眾歡喜踊躍
71 6 恒河沙 hénghéshā grains of sand in the Ganges River / innumerable 菩薩摩訶薩六十恒河沙
72 6 無上道 wúshàn gdào supreme path / unsurpassed way 速成無上道
73 6 chí to grasp / to hold 譬如有人持真金像
74 6 to apply / to smear 色香具足而未開敷
75 6 honey 譬如淳蜜在巖樹中
76 6 dào way / road / path 上道終不退轉
77 6 biàn to change / to alter 臾之間皆悉萎變
78 6 世間 shìjiān world / the human world 普為世間
79 6 child / son
80 5 tiān day 與無央數天
81 5 pín poor / impoverished 貧愚輕
82 5 wèi Eighth earthly branch 色香具足而未開敷
83 5 歡喜 huānxǐ joyful 歡喜念菩薩
84 5 寶藏 bǎozàng the treasure of Buddha's law 大法寶藏在其身內
85 5 因緣 yīnyuán Cause and Condition / principal and secondary causes / chain of cause and effect / primary cause / nidāna 今何因緣
86 5 方便 fāngbiàn convenient 時有一人巧智方便
87 5 desire 將欲演說故現斯瑞
88 5 miào wonderful / fantastic 無數妙花忽然毀變
89 5 不淨 bù jìng Impurity / dirty / filthy 譬如真金墮不淨處
90 5 不能 bù néng cannot / must not / should not 寶不能言
91 5 化佛 huàfó a Buddha image 一切花內皆有化佛
92 5 qiān one thousand 千人俱
93 5 xíng to walk / to move 信勤方便行
94 5 光明 guāngmíng bright 各放無數百千光明
95 5 chamber / pavilion 月講堂栴檀重閣
96 5 七寶 qī bǎo the Seven Treasures / the Seven Precious Jewels 七寶備眾德
97 5 具足 jùzú complete / full / perfect 色香具足而未開敷
98 5 汝等 rǔ děng you all 汝等出之隨
99 5 yǎn eye 眼觀一切眾生
100 5 liàng a quantity / an amount
101 5 lèi kind / type / class / category 佛觀眾生類
102 5 菩薩摩訶薩 púsà móhēsà bodhisattva mahāsattva 菩薩摩訶薩六十恒河沙
103 5 guǒ a result / a consequence 譬如菴羅果內實不壞
104 5 恒沙 héng shā the sand of the River Ganges / as numerous as grains of sand in the River Ganges 我覩恒沙佛
105 5 shù tree 譬如淳蜜在巖樹中
106 5 miè to destroy / to wipe out / to exterminate 滅眾病菩
107 5 shì a generation 世若不出世
108 5 to leave / to depart / to go away / to part
109 4 chuáng a banner / a penant streamer 幢相菩薩
110 4 disease / sickness / ailment 疾成無上道
111 4 不知 bùzhī do not know 不聞不知耽惑五
112 4 huì dirty / unclean 萎黑臭穢甚
113 4 to be fond of / to like 喜王菩薩
114 4 xìng gender 如我如來性
115 4 sa
116 4 to make an analogy / to use as a simile / to give an example / for example /
117 4 bèi to prepare / get ready 德相備足
118 4 xián salty / briny 怪未曾有咸有疑念
119 4 猶如 yóurú to be similar to / to appear to be 上昇虛空彌覆世界猶如寶帳
120 4 evil / wrong / fraud 裹以弊物令無識者
121 4 譬喻 pìyù simile / rhetorical comparison / analogy 於如來藏經受持讀誦書寫供養乃至一譬喻
122 4 演說 yǎnshuō to give a speech 將欲演說故現斯瑞
123 4 fàng to put / to place 一一蓮花放
124 4 zhǒng kind / type 種之
125 4 kuài kuai 譬如粳糧未離皮糩
126 4 wèi to call 賤謂為可棄
127 4 four 除四菩薩皆已成佛
128 4 néng can / able 悉能轉不退法輪
129 4 shí real / true 內實不毀壞
130 4 shī the practice of selfless giving / dāna 施作佛事
131 4 zhòng heavy 月講堂栴檀重閣
132 4 huài bad / spoiled / broken / defective 真金不壞而莫能知
133 4 shā to brake (a vehicle) 於時此剎莊嚴殊
134 4 yàn to be satiated / to eat one's full 饜意菩
135 4 功德 gōngdé guṇa / achievements and virtue / merit 所獲功德不可計量
136 4 眾人 zhòngrén everyone 眾人言
137 4 xiāng fragrant / savory / appetizing / sweet / scented 香上菩薩
138 4 qún a crowd / a flock / a group 無數群蜂
139 4 zhù to melt / to cast 譬如鑄師鑄真金像
140 4 zuò to sit 正坐三昧
141 4 a herb / an aromatic plant 師子慧菩
142 4 zhuǎn to transmit / to convey / to forward (mail) 悉能轉不退法輪
143 4 顯現 xiǎnxiàn to appear 除去萎花便得顯現
144 4 一切智 yīqiè zhì sarvajñāta / all-knowledge / omniscience 滅塵勞淨一切智
145 4 shǔ to count 與無央數天
146 4 suí to follow 以善方便隨應說法
147 4 明王 Míng Wáng Vidyaraja / Wisdom King 號常放光明王如來
148 4 中有 zhōngyǒu an intermediate existence between death and rebirth 煩惱身中有如來藏
149 4 清淨 qīngjìng peaceful / quiet / tranquil / pure 開化令清淨
150 4 yán precipice / cliff / rockface 譬如淳蜜在巖樹中
151 3 無礙 wú'ài unimpeded / unhindered / unobstructed / unfettered / unhampered 見無礙導師
152 3 觀察 guānchá to observe / to look carefully 如來觀察一切眾生
153 3 大方等如來藏經 dàfāng guǎngděng Rúlái Zàng jīng Tathāgatagarbhasūtra / Dafang Guangdeng Rulai Zang Jing 大方等如來藏經
154 3 yīn sound / noise 大雷音菩薩
155 3 è evil / vice 莫不生惡饜
156 3 qīng light / not heavy 貧愚輕
157 3 五十 wǔshí fifty 至過五十恒沙眾寶臺閣
158 3 chù a place / location / a spot / a point 譬如真金墮不淨處
159 3 精進 jīngjìn Diligence / Perseverance / vīrya 若勤精進滅眾過惡
160 3 結加趺坐 jiéjiā fūzuò to sit cross-legged 相好莊嚴結加趺坐
161 3 知見 zhījiàn to know by seeing 惱開佛知見
162 3 jiàn mean / low / base 賤謂為可棄
163 3 有如 yǒurú to be like / similar to / alike 有如來
164 3 除去 chúqù to eliminate / to remove 除去萎花便得顯現
165 3 在於 zàiyú in / consist of 我在於此
166 3 世界 shìjiè the world / the universe / the cosmos 上昇虛空彌覆世界猶如寶帳
167 3 菩提 pútí bodhi / enlightenment / awakening 不如有人樂喜菩提
168 3 qiē to cut / to mince / to slice / to carve 切眾生有如來藏
169 3 如是觀 rú shì guān Contemplate as Such 如是觀察已
170 3 wèn to ask 所問
171 3 莊嚴 zhuāngyán stately / solemn 於時此剎莊嚴殊
172 3 huái bosom / breast 而懷貴子
173 3 xìn to believe / to trust 若信我所說
174 3 應供 yīnggōng Worthy One / the Buddha 應供
175 3 佛法 fófǎ Dharma / Dhárma / Dhamma / Buddha-Dhárma / Buddhist doctrine 於佛法中諸有所疑
176 3 lái to come 有如來
177 3 power / force / strength 如來知見力無
178 3 作佛事 zuò fó shì do as taught by the Buddha 施作佛事
179 3 chán to wrap / to wind around / to tie / to bind 猶如穢花纏
180 3 shí ten 高十由旬
181 3 hào number 薩及世尊號
182 3 jīn today / modern / present / current / this / now 今何因緣
183 3 速成 sùchéng to take a crash course / to take an intensive course 令速成佛道
184 3 珍寶 zhēnbǎo a treasure 譬如貧家有珍寶藏
185 3 受持 shòuchí to accept and maintain faith / to uphold 汝等善受持
186 3 等正覺 děng zhèngjué samyaksaṃbodhi / perfect enlightenment 等正覺
187 3 shī teacher 師利菩薩
188 3 神變 shénbiàn a divine transformation / a miracle 而現神變
189 3 守護 shǒuhù to guard / to defend 圍繞守護
190 3 Germany 光德王
191 3 無明 wúmíng ignorance / avidyā / avijjā 如來寶藏在無明殼
192 3 to feel with the hand / to touch / to stroke / to grope 開摸出像
193 3 shàn virtuous / wholesome / benevolent / well-disposed 善男
194 3 hēi black 萎黑臭穢甚
195 3 如來身 rúlái shēn Tathāgata-kāya / Buddha-body 如來身
196 3 extensive / full 上昇虛空彌覆世界猶如寶帳
197 3 thing / matter 謂為可棄物
198 3 三昧 sānmèi samādhi / concentrated meditation / mental concentration 正坐三昧
199 3 除滅 chúmiè to eliminate 除滅煩惱故
200 3 開發 kāifā to exploit (a resource) / to open up (for development) / to develop 開發如來藏
201 3 to abandon / to relinquish / to discard / to throw away 賤謂為可棄
202 3 讀誦 dúsòng to read aloud / to recite 受持讀誦書寫供養
203 3 聲聞 shēngwén Sravaka Realm / Sravaka / Śrāvaka / a distinguished disciple of the Buddha 獻一一如來及諸菩薩聲聞大眾
204 3 niàn to read aloud 歡喜念菩薩
205 3 skin / hide / fur / feather 譬如粳糧未離皮糩
206 3 good fortune / happiness / luck 於諸佛所種諸善根福
207 3 書寫 shūxiě to write 受持讀誦書寫供養
208 3 gatha / hymn / verse 以偈
209 3 女人 nǚrén woman / women 譬如女人貧賤醜陋
210 3 便 biàn convenient / handy / easy 除去萎花便得顯現
211 3 毀壞 huǐhuài to damage / to devastate / to vandalize 內實不毀壞
212 3 to see / to observe / to witness 我昔未曾覩
213 3 shòu to suffer / to be subjected to 輪轉生死受諸苦毒
214 3 不變 bùbiàn unchanging / constant 一切眾生如來之藏常住不變
215 3 shèng to beat / to win / to conquer 最勝出世間
216 2 dialect / language / speech 有天眼者語
217 2 stupid / doltish / foolish / ignorant 貧愚輕
218 2 guì expensive / costly / valuable 而懷貴子
219 2 zhèng upright / straight 正坐三昧
220 2 guǒ to bind / to wrap 裹以弊物令無識者
221 2 jīng round-grained nonglutinous rice 譬如粳糧未離皮糩
222 2 為人 wéirén behavior / personal conduct 為人說如來藏經
223 2 shì to show / to reveal 無有示語者
224 2 color 色香具足而未開敷
225 2 泥洹 Níhuán Nirvāṇa / Nibbāna / Nirvana 聚妙寂泥洹
226 2 chuí to beat / to hammer / to pound 以金剛慧搥破煩惱
227 2 善根 shàngēn virtuous roots / wholesome roots / kuśalamūla 於諸佛所種諸善根福
228 2 微妙 wēimiào subtle and wonderous 如來微妙藏
229 2 菴羅 ānluó mango 譬如菴羅果內實不壞
230 2 zuò seat 中施七寶座
231 2 shì matter / thing / item 令辦一切事
232 2 sufficient / enough 德相備足
233 2 gain / advantage / benefit 師利菩薩
234 2 idea 饜意菩
235 2 神通 shéntōng a spiritual power / supernatural powers / a remarkable ability / a magical power 勤行精進修習神通
236 2 shàng top / a high position 上道終不退轉
237 2 千億 qiānyì myriads / hundred billion 已曾供養百千億那由他諸佛
238 2 淤泥 yūní silt / sludge / ooze 煩惱淤泥中
239 2 善女人 shàn nǚrén a good woman / a daughter of a noble family 善男子善女人
240 2 過去 guòqù past / previous/ former 過去久遠無
241 2 gāo high / tall 高十由旬
242 2 biàn to dispute / to debate / to argue / to discuss 具足無礙辯
243 2 yuàn to hope / to wish / to desire 願為分別說
244 2 zōng warp (the vertical threads in weaving) / vertical
245 2 四天下 sìtiānxià the four continents 當為聖王王四天下
246 2 to go to / to arrive / to reach 行詣他國
247 2 聞說 wénshuō to hear told / to hear what was said 諸菩薩等聞說此
248 2 觀世音 Guānshìyīn Avalokitesvara / Avalokiteśvara / Guanyin 觀世音
249 2 zhǔ owner 主既不知見
250 2 qiú to request 若人求菩提
251 2 jié take by force / to coerce 量百千萬劫
252 2 須臾 xūyú a moment 須臾之間皆悉
253 2 千萬 qiānwàn ten million 量百千萬劫
254 2 bìng ailment / sickness / illness / disease 滅眾病菩
255 2 算數 suànshù arithmetic 乃至算數譬喻所不能及
256 2 zhù to dwell / to live / to reside 佛藏安隱住
257 2 qiǎo opportune / coincidental / as it happens / timely 時有一人巧智方便
258 2 earth / soil / dirt 但見焦黑土
259 2 dàng to toss about / to swing / to rock 除蕩既精常為御用
260 2 常作 cháng zuò to constantly do 常作下劣生賤子想
261 2 疑念 yíniàn doubt 怪未曾有咸有疑念
262 2 大樹 dàshù a great tree / a bodhisattva 於地成大樹王
263 2 rustic / low / base / mean 莫自輕鄙
264 2 tāi fetus / litter 降神母胎常放光明
265 2 liáng provisions 譬如粳糧未離皮糩
266 2 阿修羅 āxiūluó Asura / Asura Realm 阿修羅等見光
267 2 諸天 zhūtiān devas 若諸天人見光
268 2 相好 xiānghǎo to be intimate / to be close friends 相好莊嚴結加趺坐
269 2 導師 dǎoshī tutor / teacher / academic advisor 離垢諸導師
270 2 惡業 èyè unwholesome acts / evil intentions 惡業煩惱纏
271 2 塵勞 chénláo the concerns of secular life 滅塵勞淨一切智
272 2 成就 chéngjiù accomplishment / success / achievement 皆悉成就
273 2 無有 wú yǒu there is not 無有示語者
274 2 interest 諸眾生得息清涼
275 2 之間 zhījiān between / among 臾之間皆悉萎變
276 2 yǒng brave / courageous 無量勇
277 2 解脫 jiětuō liberation / emancipation / vimokṣa 專心修學便得解脫成等正覺
278 2 我所 wǒsuǒ conception of possession / mamakāra 若信我所說
279 2 無異 wúyì nothing other than / to differ in no way from / the same as / to amount to 如我無異
280 2 can / may / permissible 賤謂為可棄
281 2 總持 zǒngchí a dhāraṇī / a dharani / a magic charm 總持自在王菩薩
282 2 流轉 liúzhuàn to be on the move / to roam or wander / to circulate / pravṛtti 雖流轉五道
283 2 devoid of content / void / false / empty / vain
284 2 眷屬 juànshǔ family members / family dependents 以為眷屬
285 2 即為 jíwèi to be considered to be / to be defined to be / to be called 即為出之一切禮敬
286 2 正法 zhèngfǎ proper law 普為說正法
287 2 圍繞 wéirǎo to revolve around / to center on / to circumambulate 圍繞守護
288 2 文殊 Wénshū Mañjuśrī / Manjushri / Manjusri 文殊
289 2 普照 pǔzhào to illuminate everything 普照菩薩
290 2 zhào to illuminate / to shine 徹照十方千
291 2 nán male 善男
292 2 隱沒 yǐnmò to vanish gradually / to disappear / to fade out 隱沒不現
293 2 xiàn to offer / to present 獻一一如來及諸菩薩聲聞大眾
294 2 生死 shēngsǐ Saṃsāra / Samsara 長夜流轉生死無量
295 2 jiāo burned / scorched 外雖焦黑內像不變
296 2 xiān first 先除彼蜂乃
297 2 lóng dragon
298 2 我見 wǒ jiàn the view of a self 我見眾生類
299 2 zūn to honor / to respect 尊以偈頌曰
300 2 離垢 lígòu vimalā / stainless / immaculate 離垢幢菩薩
301 2 yuè month 月講堂栴檀重閣
302 2 栴檀 zhāntán sandalwood 月講堂栴檀重閣
303 2 不退轉 bùtuìzhuàn avaivartika / non-retrogression 上道終不退轉
304 2 修行 xiūxíng pratipatti / spiritual practice 受持讀誦如說修行
305 2 huò to reap / to harvest 所獲功德不可計量
306 2 他國 tāguó other countries 行詣他國
307 2 信樂 xìn lè joy of believing 若有菩薩信樂此
308 2 佛性 Fó xìng buddhadhātu / Buddha-nature 滅煩惱顯現佛性
309 2 yòng to use / to apply 以用奉
310 2 名曰 míng yuē to be named / to be called 其名曰
311 2 師子 shīzi a lion 師子慧菩
312 2 群生 qúnshēng all living beings 大悲濟群生
313 2 佛道 Fódào Buddhist practice 令速成佛道
314 2 恭敬 gōngjìng to bow / to revere / to hold in deferential respect 見合掌恭敬
315 2 滅除 mièchú to dispel / to eliminate / to remove 滅除煩
316 2 輪轉生死 lúnzhuǎn shēngsǐ transmigration through life and death 輪轉生死受苦無量
317 2 金寶 jīnbǎo Campbell 此不淨中有真金寶
318 2 上昇 shàngshēng to rise / to go up 上昇虛空彌覆世界猶如寶帳
319 2 最正覺 zuìzhèngjué abhisaṃbuddha / supreme perfect enlightenment 於諸世間為最正覺
320 2 zēng silk fabric 設七寶床敷以天繒
321 2 chún honest / simple / unsophisticated 譬如淳蜜在巖樹中
322 2 覆蔽 fùbì to cover 煩惱之所覆蔽
323 2 合掌 hézhǎng to join palms 見合掌恭敬
324 2 to take / to get / to fetch 取其蜜
325 2 佛世界 fó shìjiè a Buddha realm 佛世界微塵等剎
326 2 不退 bùtuì to not leave / to not go back 悉能轉不退法輪
327 2 wài outside 外雖似無用
328 2 化導 huà dǎo instruct and guide 轉復化導一
329 2 xiǎng to think 常作下劣生賤子想
330 2 清涼 qīngliáng cool / refreshing 彼如來藏清涼無熱
331 2 five 不聞不知耽惑五
332 2 乾闥婆 qiántàpó a gandharva 乾闥婆
333 2 曠野 kuàngyě wilderness 於是金像棄捐曠野
334 2 soil / ground / land 於地成大樹王
335 2 善逝 Shàn Shì Immaculately Departed One / Well-Gone / the Buddha 善逝眼如是
336 2 下劣 xiàliè base / mean / despicable 常作下劣生賤子想
337 2 六十 liùshí sixty 菩薩摩訶薩六十恒河沙
338 2 xiǎn to show / to manifest / to display 如是觀已廣為顯說
339 2 to break / to ruin / to destroy 以金剛慧搥破煩惱
340 2 mēng to deceive / to cheat / to hoodwink / to knock unconscious 親屬悉蒙慶
341 2 造立 zàolì to construct / to build 一佛日日造立過恒河沙七寶臺閣
342 2 受用 shòuyòng to benefit from / convenient to use 意受用
343 2 shēng to be born / to give birth 莫不生惡饜
344 2 惡道 è dào an evil rebirth / an evil destiny / an unfortunate rebirth / hell 皆離惡道生天人中
345 2 one hundred million 億載不思議
346 2 虛空 xūkōng empty space 上昇虛空彌覆世界猶如寶帳
347 2 to doubt / to disbelieve 知諸菩薩大眾所疑
348 2 無能 wúnéng incapable / incompetent 一切無能壞
349 2 眾生說 zhòngshēng shuō to explain a sūtra to many people 而為眾生說
350 2 在身 zàishēn to possess / to be occupied or burdened with (work, a contract, a lawsuit) 大寶在身內
351 2 由旬 yóuxún yojana 高十由旬
352 2 不動 bùdòng Akshobya 結加趺坐儼然不動
353 1 chuī to blow /to puff 微風吹動出微妙音
354 1 不可思議 bù kě sīyì inconceivable / unimaginable / unfathomable 不可思議阿僧祇劫
355 1 夜叉 yèchā yaksa / yaksha 夜叉
356 1 舍利塔 shèlì tǎ a stupa 般泥洹後舍利塔廟亦常放光
357 1 huà painting / picture / drawing 相好畫然顯
358 1 車輪 chēlún a wheel 有千葉蓮華大如車輪
359 1 inside / interior 縱廣四十里
360 1 dǎo to stamp feet 踐蹈咸謂不淨
361 1 huà to make into / to change into / to transform 如佛所化無數蓮花忽然萎變
362 1 zhì matter / material / substance 開摸令質現
363 1 微風 wēifēng breeze / light wind 微風吹動出微妙音
364 1 to fear / be afraid of / to dread 經由險路懼遭劫奪
365 1 不可 bù kě cannot / should not / must not / forbidden / prohibited 所獲功德不可計量
366 1 huàng to to sway / to shake 金色晃曜
367 1 不出 bùchū not transcending 世若不出世
368 1 濟度 jì dù to ferry across 化導濟度無量眾生
369 1 tīng to listen 當聽此正教
370 1 jīng essence 除蕩既精常為御用
371 1 寶樹 bǎoshù a forest of treasues 種種寶樹花果茂盛香
372 1 外觀 wàiguān exterior condition / exterior appearance 愚者自外觀
373 1 三藏 Sān Zàng Tripitaka 東晉天竺三藏佛陀跋陀羅譯
374 1 安隱 ānyǐn stable / quiet / tranquil / undisturbed / serene 佛藏安隱住
375 1 不恭 bùgōng disrespectful 眾覩希有靡不恭敬
376 1 常在 chángzài to be long lasting 常在不變易
377 1 chāo to exceed / overtake / to surpass / to pass / to cross 超三界菩薩
378 1 耆闍崛山 Qíshéjué Shān Gṛdhrakūtaparvata / Grdhrakuta / Gṛdhrakūṭa / Gijjha-kūta / Vulture Peak 一時佛在王舍城耆闍崛山中
379 1 善方便 shàn fāng biàn Expedient Means 以善方便隨應說法
380 1 extravagant / go with fashion 眾覩希有靡不恭敬
381 1 佛智 fózhì Buddha knowledge / Buddha wisdom 為菩薩摩訶薩淨佛智
382 1 a moment 臾之間皆悉萎變
383 1 二十 èrshí twenty 與二十億菩薩
384 1 受苦 shòukǔ to suffer hardship 輪轉生死受苦無量
385 1 chè to pervade / to penetrate 徹照十方千
386 1 奉行 fèngxíng to pursue / to practice 奉行
387 1 我身 wǒshēn I / myself 即我身是
388 1 shū relaxed / calm 一切蓮花同時舒榮
389 1 殊異 shūyì unusual / exceptional 隨座各殊異
390 1 觀眾生 guān zhòngshēng regarding living beings 佛眼觀眾生
391 1 an analogy / a simile / a metaphor / an allegory
392 1 大劫 dà jié Maha-Kalpa 在於一坐經五十大劫
393 1 法藏 fǎzàng Fazang 為開身內如來法藏
394 1 食用 shíyòng to be edible 隨意食用惠及遠近
395 1 如花 rúhuā flowery 如花果中實
396 1 to translate / to interpret 東晉天竺三藏佛陀跋陀羅譯
397 1 zāo to come across / to meet with / to encounter 經由險路懼遭劫奪
398 1 滿月菩薩 mǎnyuè púsà Pūrṇacandra bodhisattva 滿月菩薩
399 1 casing / shell / husk / hull / skin 如來寶藏在無明殼
400 1 結加 jiéjiā to cross [legged] 其諸花內一切化佛結加
401 1 經歷 jīnglì experience 經歷年載
402 1 妙慧 Miàohuì Sumatī / Sumagadhi / Sukhamati / Sukhavati 妙慧菩薩
403 1 鬼神 guǐshén spirits and devils / a demon 天人龍鬼神
404 1 大勢至菩薩 Dàshìzhì Púsà Mahasthamaprapta Bodhisattva / Mahāsthāmaprāpta 大勢至菩薩
405 1 既已 jìyǐ already 眾穢既已除
406 1 辯才 biàncái eloquence 無礙辯才為大施主
407 1 jìng to respect /to honor 眾覩希有靡不恭敬
408 1 觀見 guānjiàn to observe / to see 天眼者觀見
409 1 苦毒 kǔdú pain / suffering 輪轉生死受諸苦毒
410 1 聞持 wén chí to hear and keep in mind 聞持此經者
411 1 to go 去穢現真像
412 1 無上士 Wúshàng shì Unsurpassed One / the Buddha 無上士
413 1 zàn to praise 應讚如世尊
414 1 濟世 jìshì to help mankind 常有濟世明
415 1 jiā house / home / residence 譬如貧家有珍寶藏
416 1 nǎo to be angry / to hate 惱開佛知見
417 1 洗滌 xǐdí to wash / to cleanse 洗滌令清淨
418 1 大神通 dà shén tōng great supernatural power 住大神通力
419 1 護念 hùniàn for a Buddha, bodhisattva, or demigod to protect a Buddhist disciple 護念一切諸菩薩故
420 1 蓮華 liánhuā a lotus / a lotus flower 有千葉蓮華大如車輪
421 1 緊那羅 jǐnnàluó kinnara / kimnara 緊那羅
422 1 佛號 fóhào name of the Buddha 佛號光明王
423 1 lòu crude / coarse 色貌甚庸陋
424 1 十方 shí fāng the ten directions 徹照十方千
425 1 香象 xiāng xiàng Gandhahastī 香象菩薩
426 1 顯出 xiǎnchū to express / to exhibit 顯出如來智
427 1 棄捐 qìjuān to throw away / to discard 於是金像棄捐曠野
428 1 千佛 qiān fó thousand Buddhas 塵等百千佛剎
429 1 德本 déběn virtuous roots / wholesome roots / kuśalamūla 入諸三昧欲殖德本
430 1 文殊師利 Wénshūshīlì Mañjuśrī / Manjushri / Manjusri 文殊師利
431 1 hòu after / later 般泥洹後舍利塔廟亦常放光
432 1 jiè border / boundary 黃金為繩以界八道
433 1 大法 dà fǎ fundamental rules 大法寶藏在其身內
434 1 大冶 dàyě Daye 譬如大冶鑄
435 1 異人 yìrén an extraordinary person 彼無邊光菩薩豈異人乎
436 1 fēn to separate / to divide into parts 及一千分不及一
437 1 道場 dàochǎng place of practice / a Dharma center 不久坐道場
438 1 大智慧 dà zhìhuì great wisdom and knowledge 大智慧
439 1 今日 jīnrì today 神變若今日
440 1 歷時 lìshí to last / to take (time) 歷時節
441 1 轉輪王 zhuǎnlún wáng a wheel turning king 當為轉輪王
442 1 bào to embrace / to hold in arms / to hug 窮年抱愚冥
443 1 jiàn to trample / to tread upon / to walk on 踐蹈咸謂不淨
444 1 佛剎 Fó shā a Buddhist pillar 從無量佛剎
445 1 神化 shénhuà to make divine / apotheosis 而現此神化
446 1 day of the month / a certain day 日藏菩薩
447 1 佛言 Fó yán the Buddha said 佛言
448 1 愚冥 yú míng ignorance and darkness 窮年抱愚冥
449 1 親屬 qīnshǔ family member / kin / kindred 親屬悉蒙慶
450 1 計量 jìliàng to measure / to meter 所獲功德不可計量
451 1 佛身 Fóshēn buddhakaya / Buddha-body 淨佛身如出金像
452 1 qìng to celebrate / to congratulate 親屬悉蒙慶
453 1 三寶 Sān Bǎo The Triple Gem / triple gem / three treasures / ratnatraya 演暢三寶菩薩
454 1 可惡 kěwù repulsive / vile / hateful 可惡饜
455 1 穢物 huìwù filth 裹以弊穢物
456 1 微塵 wēichén an atom 佛世界微塵等剎
457 1 在于 zàiyú in / consist of 如彼淳蜜在于巖樹
458 1 propriety / social custom / manners / courtesy / etiquette 當禮如世尊
459 1 所得 suǒdé what one acquires / one's gains 比善男子善女人所得功德
460 1 信受 xìn shò fèngxíng to believe and accept 彼即信受淨一切智
461 1 號曰 hào yuē to be named / called 號曰常放光明王
462 1 御用 yùyòng for use by the emperor / imperial / in the pay of the ruler 除蕩既精常為御用
463 1 mào countenance / appearance 色貌甚庸陋
464 1 八道 Bā Dào The Noble Eightfold Path / The Eightfold Noble Way 黃金為繩以界八道
465 1 法王 fǎwáng Buddha 是人名法王
466 1 huì anger / rage 貪欲恚癡諸煩惱中
467 1 shè to set up / to establish 設七寶床敷以天繒
468 1 經受 jīngshòu to undergo / to endure / to withstand 於如來藏經受持讀誦書寫供養乃至一譬喻
469 1 kōng empty / void / hollow 空藏菩薩
470 1 甘露法 gānlù fǎ ambrosial Dharma 演說甘露法
471 1 人見 rén jiàn the view of a person 若諸天人見光
472 1 六時 liù shí the six four hour periods of the day 晝夜六時合掌恭敬
473 1 貧賤 pínjiàn poor and lowly 譬如女人貧賤醜陋
474 1 book / volume
475 1 wēi small / tiny 其音普告十佛世界微
476 1 to resemble / to similar to to 外雖似無用
477 1 guài odd / queer / strange / uncanny 怪未曾有咸有疑念
478 1 shèn cautious 慎勿自輕鄙
479 1 命終 mìng zhōng to die / to end a life 人於道忽便命終
480 1 得佛 dé fó to become a Buddha 得佛如我今
481 1 chī confusion / stupidity / naivety / delusion / moha 貪欲恚癡諸煩惱中
482 1 yīng baby / infant 嬰苦亦如是
483 1 大德 dàdé most virtuous 陳伯勳大德提供新式標點
484 1 gōng to present to / to supply / to provide 欲供十方佛
485 1 to ferry 大悲濟群生
486 1 四眾 sì zhòng the fourfold assembly / the four communities 四眾
487 1 wèi to fear / to dread 所畏
488 1 導師菩薩 dǎoshī púsà Susāthavāha bodhisattva 導師菩薩
489 1 zhì to send / to devote / to deliver / to convey 故常致貧苦
490 1 須彌山 Xūmí Shān Mount Sumeru / Mount Meru 須彌山菩薩
491 1 xiǎn dangerous 經由險路懼遭劫奪
492 1 晝夜 zhòuyè day and night 晝夜六時合掌恭敬
493 1 名為 míngwèi to be called 名為如來
494 1 結使 jiéshǐ a fetter 結使塵勞纏
495 1 專心 zhuānxīn to be concentrated / to be engrossed 專心修學便得解脫成等正覺
496 1 生天 shēng tiān highest rebirth 皆離惡道生天人中
497 1 tranquil 聚妙寂泥洹
498 1 禮敬 lǐjìng namo / to pay respect to / to revere 即為出之一切禮敬
499 1 阿僧祇劫 āsēngzhǐ jié an asankhyeya kalpa 不可思議阿僧祇劫
500 1 如實 rúshí tathatā / suchness / inherent nature / true nature / tathata 佛眼如實觀之

Frequencies of all Words

Top 500

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 70 菩薩 púsà bodhisatta 法慧菩薩
2 39 wèi for / to 願為分別說
3 36 zhū all / many / various 已曾供養百千億那由他諸佛
4 33 so as to / in order to 以何因緣
5 31 Buddha / Awakened One 一時佛在王舍城耆闍崛山中
6 29 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 若有眾生聞其名者
7 29 善男子 shàn nánzǐ a good man / a son of a noble family 善男子
8 28 huì intelligent / clever 法慧菩薩
9 27 yǒu is / are / to exist 若有眾生聞其名者
10 25 如來 Rúlái Thus-Come (tathagata) / Tathāgata / Thus Come One 如來眼
11 24 煩惱 fánnǎo worried / vexed / annoyed 貪欲恚癡諸煩惱中
12 24 this / these 於時此剎莊嚴殊
13 23 that / those 坐彼蓮花藏
14 22 如來藏 Rúlái Zàng Buddha-nature / Buddha-dhatu / Buddha Principle / Tathāgatagarbha 大方等經名如來藏
15 22 such as / for example / for instance 有千葉蓮華大如車輪
16 22 ruò to seem / to be like / as 若有眾生聞其名者
17 21 I / me / my 我昔未曾覩
18 21 金剛 jīngāng a diamond 金剛慧菩薩
19 20 世尊 Shìzūn World-Honored One / Bhagavat / Bhagavān / Buddha 爾時世尊於栴檀重閣
20 19 ér and / as well as / but (not) / yet (not) 而現神變
21 19 如是 rúshì thus / so 如是等六十恒河沙菩薩摩訶薩
22 19 眾生 zhòngshēng beings / all living things / all sentient beings 若有眾生聞其名者
23 19 爾時 ěr shí at that time 爾時世尊於栴檀重閣
24 18 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 知諸菩薩大眾所疑
25 18 jīng to go through / to experience 大方等經名如來藏
26 17 in / at 於無
27 17 shuō to say / said / to speak / to talk / speaks 願為分別說
28 16 無量 wúliàng immeasurable / unlimited 無量勇
29 16 jiē all / each and every / in all cases 皆悉成就
30 15 一切 yīqiè all / every / everything 一切花內皆有化佛
31 15 nèi inside / interior 一切花內皆有化佛
32 15 jiàn to see 虛見菩薩
33 14 譬如 pìrú for examlpe 譬如萎變花
34 14 his / hers / its / theirs 若有眾生聞其名者
35 14 already / afterwards 已曾供養百千億那由他諸佛
36 14 cáng to hide 首藏菩薩
37 14 lìng to make / to cause to be / to lead 欲令開敷為說經法
38 14 zhī him / her / them / that 善思念之
39 13 jīn gold 譬如真金墮不淨處
40 13 guāng light 無邊光菩薩
41 13 purposely / intentionally / deliberately / knowingly 佛神力故
42 13 cháng always / ever / often / frequently / constantly 常喜菩薩
43 12 shì is / are / am / to be 不淨處者無量煩惱是
44 12 chú except / besides
45 12 guān to look at / to watch / to observe 眼觀一切眾生
46 12 zhòng many / numerous 成佛十年與大比丘眾百
47 12 to know / to learn about / to comprehend 皆悉成就
48 11 yuē to speak / to say 以偈頌曰
49 11 huā Hua 一切花內皆有化佛
50 11 de potential marker 除去萎花便得顯現
51 11 kāi to open 色香具足而未開敷
52 11 shēn human body / torso 轉女身菩薩
53 10 一切眾生 yī qiè zhòng shēng all sentient beings 療一切眾生病菩薩
54 10 to reach 及無量神變
55 10 guò to cross / to go over / to pass 若勤精進滅眾過惡
56 10 not / no
57 10 zhōng middle 一時佛在王舍城耆闍崛山中
58 10 wén to hear 若有眾生聞其名者
59 9 no 於無
60 9 yán to speak / to say / said 白佛言
61 9 one 時有一人巧智方便
62 9 zài in / at 一時佛在王舍城耆闍崛山中
63 9 rén person / people / a human being 千人俱
64 9 xiàng to appear / to seem / to resemble 譬如有人持真金像
65 9 zhēn real / true / genuine 譬如真金墮不淨處
66 9 偈頌 jìsòng to chant 以偈頌曰
67 9 wáng Wang 喜王菩薩
68 9 bǎo a jewel / gem / a treasure
69 9 bǎi one hundred 成佛十年與大比丘眾百
70 9 zhī to know 知諸菩薩大眾所疑
71 9 děng et cetera / and so on 如是等六十恒河沙菩薩摩訶薩
72 8 chéng to finish / to complete / to accomplish / to succeed 悉成
73 8 放光 fàng guāng to produce light using supernatural powers 放光菩薩
74 8 big / great / huge / large / major 大精進力
75 8 說法 shuō fǎ a statement / wording 如來出世廣為說法
76 8 common / general / popular / everywhere / universal / extensive 普為世間
77 8 wěi to wither / to wilt 臾之間皆悉萎變
78 8 復次 fùcì furthermore / moreover 復次善男子
79 8 to cover 上昇虛空彌覆世界猶如寶帳
80 8 method / way 法慧菩薩
81 8 天眼 tiān yǎn divine sight / divyacākṣus 如天眼之人觀未敷花
82 8 chū to go out / to leave 若佛出
83 8 無數 wúshù countless / innumerable 各放無數百千光明
84 8 諸眾生 zhū zhòngshēng all sentient beings 我為諸眾生
85 8 gào to tell / to say / said / told 告金剛慧
86 8 無邊 wúbiān without boundaries / limitless / boundless 無邊勇菩薩
87 7 zhì wisdom / knowledge / understanding
88 7 xiàn to appear / to manifest / to become visible 而現神變
89 7 míng bright / brilliant
90 7 佛眼 Fó yǎn Buddha eye 我已佛眼見
91 7 蓮花 liánhuā a lotus / a lotus flower 一一蓮花放
92 7 shí time / a point or period of time 於時此剎莊嚴殊
93 7 供養 gòngyǎng to make offerings / to provide offerings / to worship 已曾供養百千億那由他諸佛
94 7 guǎng wide / large / vast 如來出世廣為說法
95 7 jìng clean 滅塵勞淨一切智
96 7 fēng bee / wasp / hornet 無數群蜂
97 7 成佛 chéng Fó to become a Buddha 成佛十年與大比丘眾百
98 6 大眾 dàzhòng assembly / people / public / masses / audience 一切大眾歡喜踊躍
99 6 恒河沙 hénghéshā grains of sand in the Ganges River / innumerable 菩薩摩訶薩六十恒河沙
100 6 無上道 wúshàn gdào supreme path / unsurpassed way 速成無上道
101 6 是故 shìgù therefore / so / consequently 是故諸佛出興于世
102 6 chí to grasp / to hold 譬如有人持真金像
103 6 乃至 nǎizhì and even 乃至無
104 6 to apply / to smear 色香具足而未開敷
105 6 yīng should / ought 以善方便隨應說法
106 6 honey 譬如淳蜜在巖樹中
107 6 dào way / road / path 上道終不退轉
108 6 biàn to change / to alter 臾之間皆悉萎變
109 6 世間 shìjiān world / the human world 普為世間
110 6 child / son
111 5 also / too 亦如彼蜜群蜂守護
112 5 tiān day 與無央數天
113 5 pín poor / impoverished 貧愚輕
114 5 suī although / even though 一切眾生雖在諸趣
115 5 you / thou 恣汝
116 5 each 各放無數百千光明
117 5 wèi Eighth earthly branch 色香具足而未開敷
118 5 歡喜 huānxǐ joyful 歡喜念菩薩
119 5 寶藏 bǎozàng the treasure of Buddha's law 大法寶藏在其身內
120 5 因緣 yīnyuán Cause and Condition / principal and secondary causes / chain of cause and effect / primary cause / nidāna 今何因緣
121 5 方便 fāngbiàn convenient 時有一人巧智方便
122 5 desire 將欲演說故現斯瑞
123 5 miào wonderful / fantastic 無數妙花忽然毀變
124 5 不淨 bù jìng Impurity / dirty / filthy 譬如真金墮不淨處
125 5 already / since 除蕩既精常為御用
126 5 不能 bù néng cannot / must not / should not 寶不能言
127 5 化佛 huàfó a Buddha image 一切花內皆有化佛
128 5 qiān one thousand 千人俱
129 5 xíng to walk / to move 信勤方便行
130 5 光明 guāngmíng bright 各放無數百千光明
131 5 chamber / pavilion 月講堂栴檀重閣
132 5 七寶 qī bǎo the Seven Treasures / the Seven Precious Jewels 七寶備眾德
133 5 具足 jùzú complete / full / perfect 色香具足而未開敷
134 5 汝等 rǔ děng you all 汝等出之隨
135 5 yǎn eye 眼觀一切眾生
136 5 liàng a quantity / an amount
137 5 lèi kind / type / class / category 佛觀眾生類
138 5 菩薩摩訶薩 púsà móhēsà bodhisattva mahāsattva 菩薩摩訶薩六十恒河沙
139 5 guǒ a result / a consequence 譬如菴羅果內實不壞
140 5 dāng to be / to act as / to serve as 當勤淨除斷
141 5 xiāng each other / one another / mutually 幢相菩薩
142 5 tái unit 造過恒河沙七寶臺閣
143 5 恒沙 héng shā the sand of the River Ganges / as numerous as grains of sand in the River Ganges 我覩恒沙佛
144 5 shù tree 譬如淳蜜在巖樹中
145 5 miè to destroy / to wipe out / to exterminate 滅眾病菩
146 5 shì a generation 世若不出世
147 5 to leave / to depart / to go away / to part
148 4 chuáng a banner / a penant streamer 幢相菩薩
149 4 disease / sickness / ailment 疾成無上道
150 4 不知 bùzhī do not know 不聞不知耽惑五
151 4 huì dirty / unclean 萎黑臭穢甚
152 4 to be fond of / to like 喜王菩薩
153 4 do not 真金不壞而莫能知
154 4 xìng gender 如我如來性
155 4 nǎi thus / so / therefore / then / only / thereupon 先除彼蜂乃
156 4 sa
157 4 to make an analogy / to use as a simile / to give an example / for example /
158 4 bèi to prepare / get ready 德相備足
159 4 xián salty / briny 怪未曾有咸有疑念
160 4 猶如 yóurú to be similar to / to appear to be 上昇虛空彌覆世界猶如寶帳
161 4 evil / wrong / fraud 裹以弊物令無識者
162 4 譬喻 pìyù simile / rhetorical comparison / analogy 於如來藏經受持讀誦書寫供養乃至一譬喻
163 4 演說 yǎnshuō to give a speech 將欲演說故現斯瑞
164 4 fàng to put / to place 一一蓮花放
165 4 zhǒng kind / type 種之
166 4 kuài kuai 譬如粳糧未離皮糩
167 4 wèi to call 賤謂為可棄
168 4 four 除四菩薩皆已成佛
169 4 néng can / able 悉能轉不退法輪
170 4 shí real / true 內實不毀壞
171 4 shī the practice of selfless giving / dāna 施作佛事
172 4 zhòng heavy 月講堂栴檀重閣
173 4 huài bad / spoiled / broken / defective 真金不壞而莫能知
174 4 promptly / right away / immediately 即以告眾人
175 4 naturally / of course / certainly 既不自知又無語者
176 4 shā to brake (a vehicle) 於時此剎莊嚴殊
177 4 yàn to be satiated / to eat one's full 饜意菩
178 4 功德 gōngdé guṇa / achievements and virtue / merit 所獲功德不可計量
179 4 眾人 zhòngrén everyone 眾人言
180 4 yòu again / also 又善男子
181 4 xiāng fragrant / savory / appetizing / sweet / scented 香上菩薩
182 4 qún a crowd / a flock / a group 無數群蜂
183 4 míng measure word for people 若有眾生聞其名者
184 4 zhù to melt / to cast 譬如鑄師鑄真金像
185 4 zuò to sit 正坐三昧
186 4 a herb / an aromatic plant 師子慧菩
187 4 céng once / already / former / previously 已曾供養百千億那由他諸佛
188 4 zhuǎn to transmit / to convey / to forward (mail) 悉能轉不退法輪
189 4 qín diligently / industriously 信勤方便行
190 4 顯現 xiǎnxiàn to appear 除去萎花便得顯現
191 4 一切智 yīqiè zhì sarvajñāta / all-knowledge / omniscience 滅塵勞淨一切智
192 4 shǔ to count 與無央數天
193 4 suí to follow 以善方便隨應說法
194 4 明王 Míng Wáng Vidyaraja / Wisdom King 號常放光明王如來
195 4 中有 zhōngyǒu an intermediate existence between death and rebirth 煩惱身中有如來藏
196 4 清淨 qīngjìng peaceful / quiet / tranquil / pure 開化令清淨
197 4 yán precipice / cliff / rockface 譬如淳蜜在巖樹中
198 3 無礙 wú'ài unimpeded / unhindered / unobstructed / unfettered / unhampered 見無礙導師
199 3 現在 xiànzài at present / in the process of 供養過恒河沙現在
200 3 觀察 guānchá to observe / to look carefully 如來觀察一切眾生
201 3 大方等如來藏經 dàfāng guǎngděng Rúlái Zàng jīng Tathāgatagarbhasūtra / Dafang Guangdeng Rulai Zang Jing 大方等如來藏經
202 3 yīn sound / noise 大雷音菩薩
203 3 è evil / vice 莫不生惡饜
204 3 qīng light / not heavy 貧愚輕
205 3 五十 wǔshí fifty 至過五十恒沙眾寶臺閣
206 3 chù a place / location / a spot / a point 譬如真金墮不淨處
207 3 精進 jīngjìn Diligence / Perseverance / vīrya 若勤精進滅眾過惡
208 3 結加趺坐 jiéjiā fūzuò to sit cross-legged 相好莊嚴結加趺坐
209 3 知見 zhījiàn to know by seeing 惱開佛知見
210 3 jiàn mean / low / base 賤謂為可棄
211 3 what / where / which 今何因緣
212 3 有如 yǒurú to be like / similar to / alike 有如來
213 3 除去 chúqù to eliminate / to remove 除去萎花便得顯現
214 3 在於 zàiyú in / consist of 我在於此
215 3 世界 shìjiè the world / the universe / the cosmos 上昇虛空彌覆世界猶如寶帳
216 3 菩提 pútí bodhi / enlightenment / awakening 不如有人樂喜菩提
217 3 qiē to cut / to mince / to slice / to carve 切眾生有如來藏
218 3 如是觀 rú shì guān Contemplate as Such 如是觀察已
219 3 wèn to ask 所問
220 3 莊嚴 zhuāngyán stately / solemn 於時此剎莊嚴殊
221 3 huái bosom / breast 而懷貴子
222 3 xìn to believe / to trust 若信我所說
223 3 應供 yīnggōng Worthy One / the Buddha 應供
224 3 佛法 fófǎ Dharma / Dhárma / Dhamma / Buddha-Dhárma / Buddhist doctrine 於佛法中諸有所疑
225 3 lái to come 有如來
226 3 power / force / strength 如來知見力無
227 3 作佛事 zuò fó shì do as taught by the Buddha 施作佛事
228 3 chán to wrap / to wind around / to tie / to bind 猶如穢花纏
229 3 this 將欲演說故現斯瑞
230 3 shí ten 高十由旬
231 3 hào number 薩及世尊號
232 3 jīn today / modern / present / current / this / now 今何因緣
233 3 速成 sùchéng to take a crash course / to take an intensive course 令速成佛道
234 3 珍寶 zhēnbǎo a treasure 譬如貧家有珍寶藏
235 3 受持 shòuchí to accept and maintain faith / to uphold 汝等善受持
236 3 等正覺 děng zhèngjué samyaksaṃbodhi / perfect enlightenment 等正覺
237 3 shī teacher 師利菩薩
238 3 神變 shénbiàn a divine transformation / a miracle 而現神變
239 3 守護 shǒuhù to guard / to defend 圍繞守護
240 3 Germany 光德王
241 3 無明 wúmíng ignorance / avidyā / avijjā 如來寶藏在無明殼
242 3 to feel with the hand / to touch / to stroke / to grope 開摸出像
243 3 shàn virtuous / wholesome / benevolent / well-disposed 善男
244 3 hēi black 萎黑臭穢甚
245 3 如來身 rúlái shēn Tathāgata-kāya / Buddha-body 如來身
246 3 extensive / full 上昇虛空彌覆世界猶如寶帳
247 3 thing / matter 謂為可棄物
248 3 三昧 sānmèi samādhi / concentrated meditation / mental concentration 正坐三昧
249 3 除滅 chúmiè to eliminate 除滅煩惱故
250 3 開發 kāifā to exploit (a resource) / to open up (for development) / to develop 開發如來藏
251 3 to abandon / to relinquish / to discard / to throw away 賤謂為可棄
252 3 讀誦 dúsòng to read aloud / to recite 受持讀誦書寫供養
253 3 一一 yīyī one by one / one after another 一一蓮花放
254 3 聲聞 shēngwén Sravaka Realm / Sravaka / Śrāvaka / a distinguished disciple of the Buddha 獻一一如來及諸菩薩聲聞大眾
255 3 zuì most / extremely / exceedingly 最勝出世間
256 3 niàn to read aloud 歡喜念菩薩
257 3 skin / hide / fur / feather 譬如粳糧未離皮糩
258 3 good fortune / happiness / luck 於諸佛所種諸善根福
259 3 again / more / repeatedly 轉復化導一
260 3 書寫 shūxiě to write 受持讀誦書寫供養
261 3 rán correct / right / certainly 眾生亦復然
262 3 and 成佛十年與大比丘眾百
263 3 gatha / hymn / verse 以偈
264 3 女人 nǚrén woman / women 譬如女人貧賤醜陋
265 3 便 biàn convenient / handy / easy 除去萎花便得顯現
266 3 毀壞 huǐhuài to damage / to devastate / to vandalize 內實不毀壞
267 3 to see / to observe / to witness 我昔未曾覩
268 3 shòu to suffer / to be subjected to 輪轉生死受諸苦毒
269 3 不變 bùbiàn unchanging / constant 一切眾生如來之藏常住不變
270 3 shèng to beat / to win / to conquer 最勝出世間
271 2 dialect / language / speech 有天眼者語
272 2 stupid / doltish / foolish / ignorant 貧愚輕
273 2 guì expensive / costly / valuable 而懷貴子
274 2 zhèng upright / straight 正坐三昧
275 2 guǒ to bind / to wrap 裹以弊物令無識者
276 2 jīng round-grained nonglutinous rice 譬如粳糧未離皮糩
277 2 為人 wéirén behavior / personal conduct 為人說如來藏經
278 2 shì to show / to reveal 無有示語者
279 2 color 色香具足而未開敷
280 2 泥洹 Níhuán Nirvāṇa / Nibbāna / Nirvana 聚妙寂泥洹
281 2 chuí to beat / to hammer / to pound 以金剛慧搥破煩惱
282 2 善根 shàngēn virtuous roots / wholesome roots / kuśalamūla 於諸佛所種諸善根福
283 2 微妙 wēimiào subtle and wonderous 如來微妙藏
284 2 菴羅 ānluó mango 譬如菴羅果內實不壞
285 2 zuò seat 中施七寶座
286 2 shì matter / thing / item 令辦一切事
287 2 sufficient / enough 德相備足
288 2 gain / advantage / benefit 師利菩薩
289 2 idea 饜意菩
290 2 神通 shéntōng a spiritual power / supernatural powers / a remarkable ability / a magical power 勤行精進修習神通
291 2 shàng top / a high position 上道終不退轉
292 2 千億 qiānyì myriads / hundred billion 已曾供養百千億那由他諸佛
293 2 淤泥 yūní silt / sludge / ooze 煩惱淤泥中
294 2 善女人 shàn nǚrén a good woman / a daughter of a noble family 善男子善女人
295 2 過去 guòqù past / previous/ former 過去久遠無
296 2 gāo high / tall 高十由旬
297 2 biàn to dispute / to debate / to argue / to discuss 具足無礙辯
298 2 yuàn to hope / to wish / to desire 願為分別說
299 2 zōng warp (the vertical threads in weaving) / vertical
300 2 四天下 sìtiānxià the four continents 當為聖王王四天下
301 2 to go to / to arrive / to reach 行詣他國
302 2 聞說 wénshuō to hear told / to hear what was said 諸菩薩等聞說此
303 2 觀世音 Guānshìyīn Avalokitesvara / Avalokiteśvara / Guanyin 觀世音
304 2 zhǔ owner 主既不知見
305 2 qiú to request 若人求菩提
306 2 jié take by force / to coerce 量百千萬劫
307 2 有人 yǒurén a person / anyone / someone 譬如有人持真金像
308 2 須臾 xūyú a moment 須臾之間皆悉
309 2 千萬 qiānwàn ten million 量百千萬劫
310 2 未曾 wèicéng not yet / has not 我昔未曾覩
311 2 bìng ailment / sickness / illness / disease 滅眾病菩
312 2 算數 suànshù arithmetic 乃至算數譬喻所不能及
313 2 zhù to dwell / to live / to reside 佛藏安隱住
314 2 qiǎo opportune / coincidental / as it happens / timely 時有一人巧智方便
315 2 earth / soil / dirt 但見焦黑土
316 2 dàng to toss about / to swing / to rock 除蕩既精常為御用
317 2 常作 cháng zuò to constantly do 常作下劣生賤子想
318 2 疑念 yíniàn doubt 怪未曾有咸有疑念
319 2 大樹 dàshù a great tree / a bodhisattva 於地成大樹王
320 2 rustic / low / base / mean 莫自輕鄙
321 2 tāi fetus / litter 降神母胎常放光明
322 2 liáng provisions 譬如粳糧未離皮糩
323 2 阿修羅 āxiūluó Asura / Asura Realm 阿修羅等見光
324 2 諸天 zhūtiān devas 若諸天人見光
325 2 相好 xiānghǎo to be intimate / to be close friends 相好莊嚴結加趺坐
326 2 不及 bùjí not as good as / inferior to 及一千分不及一
327 2 導師 dǎoshī tutor / teacher / academic advisor 離垢諸導師
328 2 惡業 èyè unwholesome acts / evil intentions 惡業煩惱纏
329 2 塵勞 chénláo the concerns of secular life 滅塵勞淨一切智
330 2 成就 chéngjiù accomplishment / success / achievement 皆悉成就
331 2 無有 wú yǒu there is not 無有示語者
332 2 interest 諸眾生得息清涼
333 2 之間 zhījiān between / among 臾之間皆悉萎變
334 2 yǒng brave / courageous 無量勇
335 2 解脫 jiětuō liberation / emancipation / vimokṣa 專心修學便得解脫成等正覺
336 2 我所 wǒsuǒ conception of possession / mamakāra 若信我所說
337 2 無異 wúyì nothing other than / to differ in no way from / the same as / to amount to 如我無異
338 2 can / may / permissible 賤謂為可棄
339 2 總持 zǒngchí a dhāraṇī / a dharani / a magic charm 總持自在王菩薩
340 2 流轉 liúzhuàn to be on the move / to roam or wander / to circulate / pravṛtti 雖流轉五道
341 2 devoid of content / void / false / empty / vain
342 2 duàn absolutely / decidedly 為斷煩惱故
343 2 亦復 yìfù also 眾生亦復然
344 2 眷屬 juànshǔ family members / family dependents 以為眷屬
345 2 即為 jíwèi to be considered to be / to be defined to be / to be called 即為出之一切禮敬
346 2 正法 zhèngfǎ proper law 普為說正法
347 2 圍繞 wéirǎo to revolve around / to center on / to circumambulate 圍繞守護
348 2 種種 zhǒngzhǒng all kinds of 眾生種種煩惱
349 2 文殊 Wénshū Mañjuśrī / Manjushri / Manjusri 文殊
350 2 普照 pǔzhào to illuminate everything 普照菩薩
351 2 zhào to illuminate / to shine 徹照十方千
352 2 nán male 善男
353 2 隱沒 yǐnmò to vanish gradually / to disappear / to fade out 隱沒不現
354 2 suddenly / abruptly 蓮花忽萎變
355 2 xiàn to offer / to present 獻一一如來及諸菩薩聲聞大眾
356 2 生死 shēngsǐ Saṃsāra / Samsara 長夜流轉生死無量
357 2 jiāo burned / scorched 外雖焦黑內像不變
358 2 xiān first 先除彼蜂乃
359 2 shén what 萎黑臭穢甚
360 2 儼然 yǎnrán like / similarly 結加趺坐儼然不動
361 2 lóng dragon
362 2 我見 wǒ jiàn the view of a self 我見眾生類
363 2 zūn to honor / to respect 尊以偈頌曰
364 2 離垢 lígòu vimalā / stainless / immaculate 離垢幢菩薩
365 2 yuè month 月講堂栴檀重閣
366 2 栴檀 zhāntán sandalwood 月講堂栴檀重閣
367 2 otherwise / but / however 則受菩
368 2 in / at 是故諸佛出興于世
369 2 不退轉 bùtuìzhuàn avaivartika / non-retrogression 上道終不退轉
370 2 修行 xiūxíng pratipatti / spiritual practice 受持讀誦如說修行
371 2 huò to reap / to harvest 所獲功德不可計量
372 2 他國 tāguó other countries 行詣他國
373 2 信樂 xìn lè joy of believing 若有菩薩信樂此
374 2 佛性 Fó xìng buddhadhātu / Buddha-nature 滅煩惱顯現佛性
375 2 yòng to use / to apply 以用奉
376 2 名曰 míng yuē to be named / to be called 其名曰
377 2 chū at first / at the beginning / initially 等正覺初成佛時
378 2 師子 shīzi a lion 師子慧菩
379 2 群生 qúnshēng all living beings 大悲濟群生
380 2 佛道 Fódào Buddhist practice 令速成佛道
381 2 恭敬 gōngjìng to bow / to revere / to hold in deferential respect 見合掌恭敬
382 2 滅除 mièchú to dispel / to eliminate / to remove 滅除煩
383 2 輪轉生死 lúnzhuǎn shēngsǐ transmigration through life and death 輪轉生死受苦無量
384 2 金寶 jīnbǎo Campbell 此不淨中有真金寶
385 2 上昇 shàngshēng to rise / to go up 上昇虛空彌覆世界猶如寶帳
386 2 最正覺 zuìzhèngjué abhisaṃbuddha / supreme perfect enlightenment 於諸世間為最正覺
387 2 zēng silk fabric 設七寶床敷以天繒
388 2 chún honest / simple / unsophisticated 譬如淳蜜在巖樹中
389 2 覆蔽 fùbì to cover 煩惱之所覆蔽
390 2 合掌 hézhǎng to join palms 見合掌恭敬
391 2 to take / to get / to fetch 取其蜜
392 2 dàn but / yet / however 但彼眾生煩惱覆故
393 2 佛世界 fó shìjiè a Buddha realm 佛世界微塵等剎
394 2 不退 bùtuì to not leave / to not go back 悉能轉不退法輪
395 2 wài outside 外雖似無用
396 2 化導 huà dǎo instruct and guide 轉復化導一
397 2 xiǎng to think 常作下劣生賤子想
398 2 清涼 qīngliáng cool / refreshing 彼如來藏清涼無熱
399 2 five 不聞不知耽惑五
400 2 乾闥婆 qiántàpó a gandharva 乾闥婆
401 2 曠野 kuàngyě wilderness 於是金像棄捐曠野
402 2 soil / ground / land 於地成大樹王
403 2 善逝 Shàn Shì Immaculately Departed One / Well-Gone / the Buddha 善逝眼如是
404 2 下劣 xiàliè base / mean / despicable 常作下劣生賤子想
405 2 六十 liùshí sixty 菩薩摩訶薩六十恒河沙
406 2 xiǎn to show / to manifest / to display 如是觀已廣為顯說
407 2 gāng just / barely / exactly 剛慧
408 2 to break / to ruin / to destroy 以金剛慧搥破煩惱
409 2 mēng to deceive / to cheat / to hoodwink / to knock unconscious 親屬悉蒙慶
410 2 造立 zàolì to construct / to build 一佛日日造立過恒河沙七寶臺閣
411 2 受用 shòuyòng to benefit from / convenient to use 意受用
412 2 shēng to be born / to give birth 莫不生惡饜
413 2 惡道 è dào an evil rebirth / an evil destiny / an unfortunate rebirth / hell 皆離惡道生天人中
414 2 one hundred million 億載不思議
415 2 忽然 hūrán suddenly 無數妙花忽然毀變
416 2 虛空 xūkōng empty space 上昇虛空彌覆世界猶如寶帳
417 2 to doubt / to disbelieve 知諸菩薩大眾所疑
418 2 無能 wúnéng incapable / incompetent 一切無能壞
419 2 眾生說 zhòngshēng shuō to explain a sūtra to many people 而為眾生說
420 2 entirely / without exception 千人俱
421 2 在身 zàishēn to possess / to be occupied or burdened with (work, a contract, a lawsuit) 大寶在身內
422 2 由旬 yóuxún yojana 高十由旬
423 2 不動 bùdòng Akshobya 結加趺坐儼然不動
424 2 隨意 suíyì as one wishes 隨意食用惠及遠近
425 1 chuī to blow /to puff 微風吹動出微妙音
426 1 不可思議 bù kě sīyì inconceivable / unimaginable / unfathomable 不可思議阿僧祇劫
427 1 夜叉 yèchā yaksa / yaksha 夜叉
428 1 舍利塔 shèlì tǎ a stupa 般泥洹後舍利塔廟亦常放光
429 1 huà painting / picture / drawing 相好畫然顯
430 1 車輪 chēlún a wheel 有千葉蓮華大如車輪
431 1 inside / interior 縱廣四十里
432 1 dǎo to stamp feet 踐蹈咸謂不淨
433 1 huà to make into / to change into / to transform 如佛所化無數蓮花忽然萎變
434 1 zhì matter / material / substance 開摸令質現
435 1 微風 wēifēng breeze / light wind 微風吹動出微妙音
436 1 於是 yúshì thereupon / as a result / consequently / thus / hence 於是金像棄捐曠野
437 1 to fear / be afraid of / to dread 經由險路懼遭劫奪
438 1 不可 bù kě cannot / should not / must not / forbidden / prohibited 所獲功德不可計量
439 1 huàng to to sway / to shake 金色晃曜
440 1 不出 bùchū not transcending 世若不出世
441 1 濟度 jì dù to ferry across 化導濟度無量眾生
442 1 tīng to listen 當聽此正教
443 1 jīng essence 除蕩既精常為御用
444 1 寶樹 bǎoshù a forest of treasues 種種寶樹花果茂盛香
445 1 certainly / must / will / necessarily 必成大樹王
446 1 外觀 wàiguān exterior condition / exterior appearance 愚者自外觀
447 1 how can it be that? 彼無邊光菩薩豈異人乎
448 1 三藏 Sān Zàng Tripitaka 東晉天竺三藏佛陀跋陀羅譯
449 1 安隱 ānyǐn stable / quiet / tranquil / undisturbed / serene 佛藏安隱住
450 1 不恭 bùgōng disrespectful 眾覩希有靡不恭敬
451 1 常在 chángzài to be long lasting 常在不變易
452 1 chāo to exceed / overtake / to surpass / to pass / to cross 超三界菩薩
453 1 耆闍崛山 Qíshéjué Shān Gṛdhrakūtaparvata / Grdhrakuta / Gṛdhrakūṭa / Gijjha-kūta / Vulture Peak 一時佛在王舍城耆闍崛山中
454 1 善方便 shàn fāng biàn Expedient Means 以善方便隨應說法
455 1 extravagant / go with fashion 眾覩希有靡不恭敬
456 1 佛智 fózhì Buddha knowledge / Buddha wisdom 為菩薩摩訶薩淨佛智
457 1 a moment 臾之間皆悉萎變
458 1 二十 èrshí twenty 與二十億菩薩
459 1 受苦 shòukǔ to suffer hardship 輪轉生死受苦無量
460 1 chè to pervade / to penetrate 徹照十方千
461 1 奉行 fèngxíng to pursue / to practice 奉行
462 1 我身 wǒshēn I / myself 即我身是
463 1 shū relaxed / calm 一切蓮花同時舒榮
464 1 殊異 shūyì unusual / exceptional 隨座各殊異
465 1 觀眾生 guān zhòngshēng regarding living beings 佛眼觀眾生
466 1 an analogy / a simile / a metaphor / an allegory
467 1 大劫 dà jié Maha-Kalpa 在於一坐經五十大劫
468 1 法藏 fǎzàng Fazang 為開身內如來法藏
469 1 食用 shíyòng to be edible 隨意食用惠及遠近
470 1 如花 rúhuā flowery 如花果中實
471 1 to translate / to interpret 東晉天竺三藏佛陀跋陀羅譯
472 1 zāo to come across / to meet with / to encounter 經由險路懼遭劫奪
473 1 滿月菩薩 mǎnyuè púsà Pūrṇacandra bodhisattva 滿月菩薩
474 1 casing / shell / husk / hull / skin 如來寶藏在無明殼
475 1 結加 jiéjiā to cross [legged] 其諸花內一切化佛結加
476 1 經歷 jīnglì experience 經歷年載
477 1 妙慧 Miàohuì Sumatī / Sumagadhi / Sukhamati / Sukhavati 妙慧菩薩
478 1 鬼神 guǐshén spirits and devils / a demon 天人龍鬼神
479 1 大勢至菩薩 Dàshìzhì Púsà Mahasthamaprapta Bodhisattva / Mahāsthāmaprāpta 大勢至菩薩
480 1 既已 jìyǐ already 眾穢既已除
481 1 辯才 biàncái eloquence 無礙辯才為大施主
482 1 jìng to respect /to honor 眾覩希有靡不恭敬
483 1 次第 cìdì one after another 如是次第乃
484 1 觀見 guānjiàn to observe / to see 天眼者觀見
485 1 苦毒 kǔdú pain / suffering 輪轉生死受諸苦毒
486 1 聞持 wén chí to hear and keep in mind 聞持此經者
487 1 to go 去穢現真像
488 1 無上士 Wúshàng shì Unsurpassed One / the Buddha 無上士
489 1 zàn to praise 應讚如世尊
490 1 濟世 jìshì to help mankind 常有濟世明
491 1 jiā house / home / residence 譬如貧家有珍寶藏
492 1 得無 dewú is it or not? 念智成就得無礙
493 1 nǎo to be angry / to hate 惱開佛知見
494 1 洗滌 xǐdí to wash / to cleanse 洗滌令清淨
495 1 大神通 dà shén tōng great supernatural power 住大神通力
496 1 護念 hùniàn for a Buddha, bodhisattva, or demigod to protect a Buddhist disciple 護念一切諸菩薩故
497 1 蓮華 liánhuā a lotus / a lotus flower 有千葉蓮華大如車輪
498 1 緊那羅 jǐnnàluó kinnara / kimnara 緊那羅
499 1 佛號 fóhào name of the Buddha 佛號光明王
500 1 lòu crude / coarse 色貌甚庸陋

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
菩萨 菩薩
 1. púsà
 2. púsà
 3. púsà
 1. bodhisatta
 2. Bodhisattva Realm
 3. bodhisattva
 1. Buddha / Awakened One
 2. of Buddhism
 3. a statue or image of a Buddha
 4. a Buddhist text
 5. Buddha Realm
 6. Buddha
善男子
 1. shàn nánzǐ
 2. shàn nánzǐ
 1. a good man / a son of a noble family
 2. good men
 1. huì
 2. huì
 1. intellect
 2. Wisdom
 1. yǒu
 2. yǒu
 1. becoming / bhāva
 2. 1. existence; 2. becoming
如来 如來
 1. Rúlái
 2. Rúlái
 1. Thus-Come (tathagata) / Tathāgata / Thus Come One
 2. Tathagata
烦恼 煩惱
 1. fánnǎo
 2. fánnǎo
 1. kleśa / kilesa / a mental affliction / defilement
 2. defilement
如来藏 如來藏
 1. Rúlái Zàng
 2. Rúlái Zàng
 3. Rúlái Zàng
 1. Buddha-nature / Buddha-dhatu / Buddha Principle / Tathāgatagarbha
 2. tathatā / suchness / inherent nature / true nature / tathata
 3. Tathagatagarbha
Thus
re

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
般泥洹 Bānníhuán Parinirvāṇa
宝手菩萨 寶手菩薩 Bǎoshǒu Ratnapāṇi / Ratnapāṇi Bodhisattva / Ratnapani
不退转 不退轉 bùtuìzhuàn
 1. avaivartika / non-retrogression
 2. never regress or change
大劫 dà jié Maha-Kalpa
大宝 大寶 dàbǎo mahāratna / a precious jewel
大悲 dàbēi mahākaruṇā / great compassion
大方等如来藏经 大方等如來藏經 dàfāng guǎngděng Rúlái Zàng jīng Tathāgatagarbhasūtra / Dafang Guangdeng Rulai Zang Jing
导师菩萨 導師菩薩 dǎoshī púsà Susāthavāha bodhisattva
大势至 大勢至 Dàshìzhì Mahasthamaprapta Bodhisattva
大勢至菩萨 大勢至菩薩 Dàshìzhì Púsà Mahasthamaprapta Bodhisattva / Mahāsthāmaprāpta
大冶 dàyě Daye
地狱 地獄 dìyù
 1. Hell / Hell Realms / Nāraka
 2. a hell
 3. hell
东晋 東晉 dōng jìn Eastern Jin Dynasty
法轮 法輪 fǎlún
 1. Dharma Wheel / Dharmacakra / Wheel of the Law
 2. Dharma wheel
 3. Pomnyun
法王 fǎwáng
 1. Buddha
 2. Dharmaraja (Thailand)
 3. Dharma King
法藏 fǎzàng
 1. Fazang
 2. sūtra repository / sūtra hall
 3. Dharma Treasure
佛馱跋陀罗 佛馱跋陀羅 Fóduòbátuóluó
 1. Buddhabhadra
 2. Buddhabhadra
佛法 fófǎ
 1. Dharma / Dhárma / Dhamma / Buddha-Dhárma / Buddhist doctrine
 2. the power of the Buddha
 3. Buddha's Teaching
佛号 佛號 fóhào name of the Buddha
观世音 觀世音 Guānshìyīn
 1. Avalokitesvara / Avalokiteśvara / Guanyin
 2. Avalokitesvara
观世音菩萨 觀世音菩薩 Guānshìyīn Púsà Avalokiteśvara / Avalokitesvara / Guanyin
金宝 金寶 jīnbǎo
 1. Campbell
 2. Kampar
满月菩萨 滿月菩薩 mǎnyuè púsà Pūrṇacandra bodhisattva
妙慧 Miàohuì Sumatī / Sumagadhi / Sukhamati / Sukhavati
弥勒菩萨 彌勒菩薩 Mílè Púsà Maitreya Bodhisattva
明王 Míng Wáng Vidyaraja / Wisdom King
泥洹 Níhuán Nirvāṇa / Nibbāna / Nirvana
 1. common / general / popular / everywhere / universal / extensive
 2. Prussia
 3. Pu
菩萨道 菩薩道 Púsà Dào
 1. Bodhisattva Path
 2. Bodhisattva Path
七宝 七寶 qī bǎo the Seven Treasures / the Seven Precious Jewels
千叶 千葉 qiānyè Chiba
耆阇崛山 耆闍崛山 Qíshéjué Shān Gṛdhrakūtaparvata / Grdhrakuta / Gṛdhrakūṭa / Gijjha-kūta / Vulture Peak
 1. you / thou
 2. Ru River
 3. Ru
如来 如來 Rúlái
 1. Thus-Come (tathagata) / Tathāgata / Thus Come One
 2. Tathagata
三界 Sān Jiè
 1. The Three Realms
 2. Three Realms
三藏 Sān Zàng
 1. Tripitaka
 2. Tripitaka / Tripiṭaka / Tipitaka
 3. Buddhist Canon
善逝 Shàn Shì Immaculately Departed One / Well-Gone / the Buddha
声闻 聲聞 shēngwén
 1. Sravaka Realm / Sravaka / Śrāvaka / a distinguished disciple of the Buddha
 2. sravaka
十方佛 Shí Fāng Fó the Buddhas of the Ten Directions
世间解 世間解 Shìjiān Jiě
 1. Knower of the World
 2. knower of the world
世尊 Shìzūn World-Honored One / Bhagavat / Bhagavān / Buddha
天人师 天人師 tiānrén shī
 1. Teacher of Heavenly and Human Beings / the Buddha
 2. teacher of heavenly beings and humans
天竺 Tiānzhú the Indian subcontinent
调御丈夫 調禦丈夫 Tiáo yù zhàngfu
 1. Tamer / the Buddha
 2. Tamer / the Buddha
王舍城 Wángshè Chéng Rājagṛha / Rajgir / Rajagrha / Rājagaha
文殊 Wénshū
 1. Mañjuśrī / Manjushri / Manjusri
 2. Manjusri
文殊师利 文殊師利 Wénshūshīlì Mañjuśrī / Manjushri / Manjusri
五道 Wǔ Dào Five Realms
无上士 無上士 Wúshàng shì
 1. Unsurpassed One / the Buddha
 2. Supreme Sage
 3. unsurpassed one
香象 xiāng xiàng Gandhahastī
修罗 修羅 xiūluó Asura
须弥山 須彌山 Xūmí Shān
 1. Mount Sumeru / Mount Meru
 2. Mount Sumeru
阎罗王 閻羅王 Yán Luó Wáng
 1. Yama / Yamaraja
 2. Yama
应供 應供 yīnggōng
 1. Worthy One / the Buddha
 2. Worthy One (arhat)
 3. Offering
自在王 zìzài wáng īśāna / Isana / Svāmin

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 322.

Simplified Traditional Pinyin English
ā e
菴罗 菴羅 ānluó mango
安隐 ānyǐn tranquil
阿僧祇劫 āsēngzhǐ jié an asankhyeya kalpa
阿修罗 阿修羅 āxiūluó
 1. Asura / Asura Realm
 2. asura
八道 Bā Dào The Noble Eightfold Path / The Eightfold Noble Way
白佛 bái fó to address the Buddha
宝树 寶樹 bǎoshù
 1. a forest of treasues
 2. a kalpa tree
宝藏 寶藏 bǎozàng
 1. the treasure of Buddha's law
 2. Treasure Store
 3. Treasure
不净 不淨 bù jìng Impurity / dirty / filthy
不思议 不思議 bù sīyì
 1. inconceivable
 2. inconceivable
不动 不動 bùdòng acala / niścala / dhruva / unmoved
不觉 不覺 bùjué non-enlightenment
cáng
 1. piṭaka / canon / a collection of scriptures
 2. garba / matrix / embryo
 3. kośa / kosa
 4. ālaya / dwelling / residence
chán to entangle
禅定 禪定 chándìng
 1. Meditative Concentration / meditation
 2. to meditate
 3. meditative concentration
cháng eternal / nitya
常住 chángzhù
 1. a long-term resident at a monastery
 2. permanence / eternalism / śāśvata / nitya-sthita
 3. monastery
 4. Permanence
chén
 1. dust / an object / an object of one of the senses / a defilement / a contanimating object
 2. an atom / aṇu
chéng Become
成道 chéng dào Awakening / to become enlightened / to become a Buddha
成等正觉 成等正覺 chéng děng zhèngjué attain perfect enlightenment
成佛 chéng Fó
 1. to become a Buddha
 2. Attaining Buddhahood
成正觉 成正覺 chéng zhèngjué to become a Buddha
成就 chéngjiù
 1. to attained / to obtain
 2. to bring to perfection / complete
 3. attainment / accomplishment / siddhi
 4. accomplishment
 5. Achievements
尘垢 塵垢 chéngòu
 1. dirt / filth
 2. mental afflictions
 3. secular affairs
 4. a very small particle
尘劳 塵勞 chénláo
 1. the concerns of secular life
 2. affliction
chī confusion / stupidity / naivety / delusion / moha
chuáng a pillar with a Buddhist inscription
出家 chūjiā
 1. leaving home / to become a monk or nun
 2. to renounce
畜生 chùsheng rebirth as an animal
出世 chūshì
 1. to become a monk or num / to leave secular life
 2. to be not of this world
 3. Transcending the World
出世间 出世間 chūshìjiān transcendental world / lokottara
大比丘 dà bìqiū a great monastic / a great bhikṣu
大法 dà fǎ great dharma / elemental dharma
大神通 dà shén tōng great supernatural power
大智慧 dà zhìhuì great wisdom and knowledge
大乘经 大乘經 dàchéng jīng Mahāyāna sutras
大德 dàdé
 1. most virtuous / bhadanta
 2. Great Virtue / Yaññadatta
大方等 dàfāng guǎngděng vaipulya / mahāvaipulya / vast / extended
dài an element
dào
 1. the path leading to the cessation of suffering
 2. Way
道场 道場 dàochǎng
 1. place of practice / a Dharma center
 2. place of enlightenment / seat of enlightenment / bodhimanda / bodhimaṇḍa
 3. place for spiritual practice
导师 導師 dǎoshī
 1. Sārthavāha
 2. 1. guiding teacher, 2. mentor
大树 大樹 dàshù a great tree / a bodhisattva
大众 大眾 dàzhòng Assembly
 1. puṇya / puñña
 2. guṇa
得佛 dé fó to become a Buddha
德本 déběn virtuous roots / wholesome roots / kuśalamūla
等正觉 等正覺 děng zhèngjué samyaksaṃbodhi / perfect enlightenment
di
truth / satya
谛听 諦聽 dì tīng listen carefully
地狱 地獄 dìyù a hell
度脱 度脫 dùtuō to save / to rescue / to relieve them from the suffering of this world and take them nirvana
恶道 惡道 è dào
 1. an evil rebirth / an evil destiny / an unfortunate rebirth / hell
 2. evil path
饿鬼 餓鬼 È Guǐ
 1. ghost / hungry ghost / preta
 2. hungry ghost
尔时 爾時 ěr shí at that time
恶业 惡業 èyè unwholesome acts / evil intentions
 1. a dharma / a dhárma / a natural law / teachings
 2. a mental object / a phenomenon / dharma / a thought
 3. quality / characteristic
 4. Dharma
放大光明 fàng dà guāngmíng diffusion of great light
放光 fàng guāng
 1. to produce light using supernatural powers
 2. to emit light
方便 fāngbiàn
 1. upāya / skillful means / expedient means
 2. Convenience
 3. expedient means
 4. Skillful Means
烦恼 煩惱 fánnǎo
 1. kleśa / kilesa / a mental affliction / defilement
 2. defilement
法藏 fǎzàng sūtra repository / sūtra hall
分别 分別 fēnbié
 1. kalpanā / thought / imagination
 2. vikalpa / discrimination / conception
 3. discrimination
奉行 fèngxíng Uphold
 1. of Buddhism
 2. a statue or image of a Buddha
 3. a Buddhist text
佛观 佛觀 fó guān visualization of the Buddha
佛见 佛見 fó jiàn correct views of Buddhist teachings
佛刹 佛剎 Fó shā
 1. a Buddhist pillar
 2. Buddhakṣetra / a Buddha field / a Buddha land
 3. temple / monastery
佛世界 fó shìjiè a Buddha realm
佛性 Fó xìng buddhadhātu / Buddha-nature
佛眼 Fó yǎn Buddha eye
佛言 Fó yán
 1. the Buddha said
 2. buddhavacana / the teachings of the Buddha
佛道 Fódào
 1. Buddhist practice
 2. bodhi / enlightenment
 3. the path leading to enlightenment
 4. Buddhahood
 5. the Buddha Way
 6. Way of the Buddha
佛法 fófǎ the power of the Buddha
佛身 Fóshēn
 1. buddhakaya / Buddha-body
 2. Buddha's Body
佛神力 fóshén lì power of the Buddha
佛智 fózhì Buddha knowledge / Buddha wisdom
 1. puṇya / merit / blessing / reward
 2. Fortune
甘露法 gānlù fǎ ambrosial Dharma
gēn
 1. an organ / a part of the body / an organ of sense
 2. a sense / a faculty
 3. mūla / a root
gōng to offer in worship
功德 gōngdé
 1. guṇa / achievements and virtue / merit
 2. puṇya / puñña
 3. merit
恭敬 gōngjìng Respect
供养 供養 gòngyǎng
 1. to make offerings / to provide offerings / to worship
 2. offering
guān
 1. mindfulness / contemplation
 2. insight / vipaśyanā / vipassanā
 3. Observe
观察 觀察 guānchá clear perception
广 guàng
 1. vaipulya / vast / extended
 2. Extensive
光明 guāngmíng Brightness
guǒ
 1. direct effect / phala / a consequence
 2. Fruit
过去 過去 guòqu past
国土 國土 guótǔ kṣetra / homeland / land
恒沙 恆沙 héng shā
 1. the sand of the River Ganges / as numerous as grains of sand in the River Ganges
 2. sands of the Ganges
恒河沙 hénghéshā
 1. grains of sand in the Ganges River / innumerable
 2. the sand of the River Ganges / as numerous as grains of sand in the River Ganges
 3. Sands of the Ganges
合掌 hézhǎng
 1. to join palms
 2. to join palms
huā
 1. to manifest
 2. to collect alms
化导 化導 huà dǎo instruct and guide
化佛 huàfó a Buddha image
欢喜 歡喜 huānxǐ joy
huì
 1. intellect
 2. Wisdom
huì Kindness
护念 護念 hùniàn
 1. for a Buddha, bodhisattva, or demigod to protect a Buddhist disciple
 2. Safeguard the Mind
huò kleśa / kilesa / a mental affliction / defilement
gatha / hymn / verse
济度 濟度 jì dù to ferry across
jiā school / sect / lineage
迦楼罗 迦樓羅 jiālóuluó garuda
jiàn view / perception / dṛṣṭi / diṭṭhi
见佛 見佛 jiànfó
 1. to see the Buddha
 2. Seeing the Buddha
讲堂 講堂 jiǎng táng
 1. a lecture hall
 2. lecture hall
坚固 堅固 jiāngù sāla
憍慢 jiāomàn Arrogance
jié a kalpa / an eon
jiè dhātu / a realm / a field / a domain
结加 結加 jiéjiā to cross [legged]
结加趺坐 結加趺坐 jiéjiā fūzuò to sit cross-legged
结使 結使 jiéshǐ a fetter
解脱 解脫 jiětuō
 1. liberation / emancipation / vimokṣa
 2. liberation
皆有佛性 jiēyǒu fóxìng possess the Buddha-nature
jìng Respect
jìng
 1. vyavadāna / purification / cleansing
 2. śuddha / cleansed / clean / pure
 3. viśuddhi / purity
 4. Pure
jīng a sutra / a sūtra
金刚 金剛 jīngāng
 1. vajra
 2. diamond
精进 精進 jīngjìn
 1. Diligence / Perseverance / vīrya
 2. Be Diligent
 3. diligence
精进力 精進力 jīngjìn lì unfailing progress / vīryabala
紧那罗 緊那羅 jǐnnàluó kinnara / kimnara
偈颂 偈頌 jìsòng to chant
a mat for sitting and sleeping on / niṣīdana
juān body / kāya
jué
 1. bodhi / enlightenment / awakening
 2. Awaken
具足 jùzú
 1. complete / full / perfect
 2. Completeness
kōng
 1. śūnyatā / emptiness / emptiness of inherent existence
 2. Emptiness
Sorrow / duḥkha / dukkha / suffering
苦毒 kǔdú pain / suffering
Joy
乐欲 樂欲 lè yù the desire for joy
transcendence
liàng means of knowing / reasoning / pramāṇa
莲华 蓮華 liánhuā Lotus Flower
莲花 蓮花 liánhuā lotus
离垢 離垢 lígòu
 1. vimalā / stainless / immaculate
 2. Undefiled
礼敬 禮敬 lǐjìng namo / to pay respect to / to revere
六时 六時 liù shí the six four hour periods of the day
琉璃 liúlí lapis lazuli
流转 流轉 liúzhuàn
 1. to be on the move / to roam or wander / to circulate / pravṛtti
 2. transmigration
lóng nāga / serpent / dragon
轮转生死 輪轉生死 lúnzhuǎn shēngsǐ transmigration through life and death
滿 mǎn Full
miào Wonderful
miè the cessation of suffering
míng
 1. wisdom / vidyā
 2. Clear
all women
那由他 nàyóutā a nayuta
能持 néng chí ability to uphold the precepts
niàn
 1. memory
 2. mindfulness / smṛti
譬喻 pìyù Avadana (parables) / Apadāna
菩萨 菩薩 púsà
 1. bodhisatta
 2. bodhisattva
菩萨摩诃萨 菩薩摩訶薩 púsà móhēsà bodhisattva mahāsattva
菩提 pútí
 1. bodhi / enlightenment / awakening
 2. bodhi
普照 pǔzhào Universally Shines
千佛 qiān fó thousand Buddhas
乾闼婆 乾闥婆 qiántàpó a gandharva
qín diligence / perseverance / vīrya
勤行 qín xíng diligent practice
清净 清凈 qīngjìng
 1. pure / cleansed / purified of defiling illusion / viśuddhi
 2. purity
求道 qiú dào
 1. to seek the Dharma
 2. Seeking the Way
realm / destination
clinging / grasping /upādāna
群生 qúnshēng all living beings
rǎn tormented / afflicted / distressed / kliṣṭa
染污 rǎnwū tormented / afflicted / distressed / kliṣṭa
饶益 饒益 ráoyì Benefit
人见 人見 rén jiàn the view of a person
人中 rénzhōng mānuṣyaka / a multitude of men
Thus
如是观 如是觀 rú shì guān Contemplate as Such
ruì Auspicious
如来身 如來身 rúlái shēn Tathāgata-kāya / Buddha-body
如来藏 如來藏 Rúlái Zàng
 1. Buddha-nature / Buddha-dhatu / Buddha Principle / Tathāgatagarbha
 2. tathatā / suchness / inherent nature / true nature / tathata
 3. Tathagatagarbha
ruò re
如实 如實 rúshí
 1. tathatā / suchness / inherent nature / true nature / tathata
 2. according to reality
如是 rúshì thus, so
如是我闻 如是我聞 rúshì wǒ wén Thus Have I Heard / Thus I have heard
bodhisattva
三宝 三寶 Sān Bǎo The Triple Gem / triple gem / three treasures / ratnatraya
三昧 sānmèi
 1. samādhi / concentrated meditation / mental concentration
 2. samadhi
form / matter
shā
 1. Buddhist monastery or temple
 2. kṣetra / land
shàn
 1. kuśala / kusala / virtuous
 2. shan
善方便 shàn fāng biàn Expedient Means
善男子 shàn nánzǐ
 1. a good man / a son of a noble family
 2. good men
善女人 shàn nǚrén
 1. a good woman / a daughter of a noble family
 2. good women
善根 shàngēn
 1. virtuous roots / wholesome roots / kuśalamūla
 2. Wholesome Roots
上首 shàngshǒu the presiding elders
善思 shànsī thoughtfulness / wholesome thinking
善哉 shànzāi
 1. excellent
 2. Sadhu
舍利塔 shèlì tǎ a stupa
shèn Cautious
神变 神變 shénbiàn a divine transformation / a miracle
shēng birth
生天 shēng tiān highest rebirth
什深 甚深 shénshēn very profound / what is deep
神通 shéntōng
 1. a spiritual power / supernatural powers / a remarkable ability / a magical power
 2. supernatural power
shí Real
shī master
shì loka / a world
shì the meaning of a word / relating to the phenomenal world
shī the practice of selfless giving / dāna
十方 shí fāng
 1. the ten directions
 2. The Ten Directions
十功德 shí gōngdé ten virtues
十方刹 十方剎 shífāng shā for all senior monks to be abbot
世间 世間 shìjiān world
世界 shìjiè
 1. a world
 2. world
施主 shīzhǔ
 1. an alms giver / a donor
 2. benefactor
shòu feelings / sensations
受持 shòuchí
 1. to accept and maintain faith / to uphold
 2. uphold
受用 shòuyòng Benefit
说法 說法 shuō fǎ
 1. to teach the Dharma / to expound Buddhist teachings / dharma-desana
 2. Expounding the Dharma
说经 說經 shuō jīng to explain a sūtra / to expound the classics
书写 書寫 shūxiě to copy
 1. to appear
 2. pseudo
四众 四眾 sì zhòng the fourfold assembly / the four communities
四天下 sìtiānxià the four continents
思惟 sīwéi
 1. reflection / consideration / cintana
 2. Contemplate
sòng 1. ode; 2. praise
随喜 隨喜 suíxǐ
 1. anumodana / admiration
 2. to rejoice [in the welfare of others]
所得 suǒdé acquire
贪欲 貪慾 tānyù
 1. attachment / passion / desire / raga
 2. Desire
天眼 tiān yǎn
 1. divine sight / divyacākṣus
 2. divine eye
天人 tiānrén Heavenly Beings
陀罗尼 陀羅尼 tuóluóní
 1. a dharani / an incantation
 2. Dharani
wēi subtlety
未曾有 wèi céng yǒu
 1. Abdhutadharma (miracles)
 2. Never Before
微尘 微塵 wēichén
 1. an atom
 2. fine dust
微妙 wēimiào subtle, profound
围绕 圍繞 wéirǎo to surround
闻持 聞持 wén chí to hear and keep in mind
self / ātman / attan
我见 我見 wǒ jiàn the view of a self
我身 wǒshēn I / myself
我所 wǒsuǒ conception of possession / mamakāra
 1. mo
 2. Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression.
无量光 無量光 wú liàng guāng infinite light
无生法忍 無生法忍 wú shēng fǎ rěn
 1. patient belief in the truth of no rebirth / acceptance of non-arising dharmas
 2. Tolerance of Non-Arising Dharmas
五神通 wǔ shéntōng five supernatural powers / pañcabhijñā
无碍 無礙 wú'ài unimpeded / unhindered / unobstructed / unfettered / unhampered
无量 無量 wúliàng immeasurable
无漏 無漏 wúlòu
 1. having no passion or delusion
 2. Untainted
无明 無明 wúmíng
 1. ignorance / avidyā / avijjā
 2. ignorance
无上道 無上道 wúshàn gdào supreme path / unsurpassed way
无数劫 無數劫 wúshǔ jié innumerable kalpas
无余 無餘 wúyú
 1. without remainder / niravaśeṣa
 2. without excess
Joy
to calm oneself
xiǎng notion / perception / cognition / conceptualization / saṃjñā / samjna
xiāng incense
xiāng
 1. lakṣaṇa / countenance / personage / quality / character / disposition
 2. nimitta / a sign / a mark / appearance
 3. a perception / cognition / conceptualization / a notion
降神 xiáng shén subduing the spirits
现在 現在 xiànzài now, present
xìn
 1. faith / confidence
 2. Faith
信乐 信樂 xìn lè joy of believing
信受 xìn shò fèngxíng to believe and accept
xíng
 1. mental formations / saṃskāra / sankhara / that which has been put together / volition / volitional formations / conditioned states / habitual actions
 2. practice / carita / caryā / conduct / behavior
 3. to practice
 4. Practice
行人 xíngrén Practitioner
xiū
 1. bhāvanā / spiritual cultivation
 2. pratipatti / spiritual practice
 3. Cultivation
修习 修习 xiūxí bhāvanā / spiritual cultivation
修行 xiūxíng
 1. pratipatti / spiritual practice
 2. bhāvanā / spiritual cultivation
 3. spiritual cultivation
希有 xīyǒu Rare
虚空 虛空 xūkōng
 1. vast emptiness
 2. Void
严净 嚴淨 yán jìng majestic and pure
严饰 嚴飾 yánshì to decorate / adorned
演说 演說 yǎnshuō to expound
Righteousness
manas / mind / mentation
doubt / uncertainty / skepticism / vicikitsā / vicikicchā
upadhi / bonds / substratum
一佛 yī fó one Buddha
一偈 yī jì one gatha / a single gatha
一切众生 一切眾生 yī qiè zhòng shēng all sentient beings
一由旬 yī yóuxún one yojana
yīng to accept
应供 應供 yīnggōng Worthy One (arhat)
因缘 因緣 yīnyuán
 1. Cause and Condition / principal and secondary causes / chain of cause and effect / primary cause / nidāna
 2. Nidana (expositions of causes) / a story of an occasion in the Buddhha's life
 3. a passage in a sūtra describing the setting
 4. causes and conditions
一切 yīqiè all, everything
一切法 yīqiē fǎ
 1. all dharmas / all things / sarvadharma
 2. all phenomena
一切智 yīqiè zhì
 1. sarvajñāta / all-knowledge / omniscience
 2. wisdom of all
yòng yong / function / application
yǒng Courage
勇猛 yǒngměng ardency
yǒu
 1. becoming / bhāva
 2. 1. existence; 2. becoming
desire / intention / interest / aspiration
愚冥 yú míng ignorance and darkness
yuàn a vow
在家 zàijiā lay person / laity
koan / kōan / gong'an
zhēn True
zhèng Righteous
正教 zhèng jiāo correct teaching
正法 zhèngfǎ
 1. Right Dharma / Saddharma
 2. Age of Right Dharma / The Period of the True Dharma
 3. Righteous Dharma
正觉 正覺 zhèngjué sambodhi / saṃbodhi / enlightenment
zhī Understanding
zhì Wisdom
知见 知見 zhījiàn
 1. to know by seeing
 2. Understanding
众会 眾會 zhònghuì an assembly of monastics
众苦 眾苦 zhòngkǔ all suffering
众生 眾生 zhòngshēng
 1. beings / all living things / all sentient beings
 2. sentient beings
众生见 眾生見 zhòngshēng jiàn the view of a being
众生说 眾生說 zhòngshēng shuō to explain a sūtra to many people
中有 zhōngyǒu an intermediate existence between death and rebirth
zhǔ abbot
zhù to attach / to abide / to dwell on
诸众生 諸眾生 zhū zhòngshēng all sentient beings
庄严 莊嚴 zhuāngyán
 1. to adorn / to perfect
 2. Dignity
 3. solemn, majestic
转轮王 轉輪王 zhuǎnlún wáng a wheel turning king
自在 zìzài
 1. Carefree
 2. perfect ease
总持 總持 zǒngchí
 1. a dhāraṇī / a dharani / a magic charm
 2. to hold to the good, total retention
Contented
最正觉 最正覺 zuìzhèngjué abhisaṃbuddha / supreme perfect enlightenment
尊重 zūnzhòng respect
作佛事 zuò fó shì do as taught by the Buddha