Glossary and Vocabulary for Mahākaruṇāpuṇḍarīkasūtra (Dabei Jing) 大悲經

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 496 to go; to 時彼群賊即於曠野執持刀杖打諸商人
2 496 to rely on; to depend on 時彼群賊即於曠野執持刀杖打諸商人
3 496 Yu 時彼群賊即於曠野執持刀杖打諸商人
4 496 a crow 時彼群賊即於曠野執持刀杖打諸商人
5 479 阿難 Ānán Ananda 阿難
6 479 阿難 Ānán Ānanda; Ananda 阿難
7 469 self 我以是義欲令明了故說譬喻
8 469 [my] dear 我以是義欲令明了故說譬喻
9 469 Wo 我以是義欲令明了故說譬喻
10 469 self; atman; attan 我以是義欲令明了故說譬喻
11 469 ga 我以是義欲令明了故說譬喻
12 385 zhě ca 是諸商人方執刀仗共買寶者而共鬪戰
13 321 suǒ a few; various; some 如我解佛所說義
14 321 suǒ a place; a location 如我解佛所說義
15 321 suǒ indicates a passive voice 如我解佛所說義
16 321 suǒ an ordinal number 如我解佛所說義
17 321 suǒ meaning 如我解佛所說義
18 321 suǒ garrison 如我解佛所說義
19 321 suǒ place; pradeśa 如我解佛所說義
20 306 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 彼得聞已
21 306 děi to want to; to need to 彼得聞已
22 306 děi must; ought to 彼得聞已
23 306 de 彼得聞已
24 306 de infix potential marker 彼得聞已
25 306 to result in 彼得聞已
26 306 to be proper; to fit; to suit 彼得聞已
27 306 to be satisfied 彼得聞已
28 306 to be finished 彼得聞已
29 306 děi satisfying 彼得聞已
30 306 to contract 彼得聞已
31 306 to hear 彼得聞已
32 306 to have; there is 彼得聞已
33 306 marks time passed 彼得聞已
34 306 obtain; attain; prāpta 彼得聞已
35 259 Ru River 汝與我價
36 259 Ru 汝與我價
37 253 infix potential marker 以不聞故即便退失己之善根
38 240 zuò to do 作諸罪業
39 240 zuò to act as; to serve as 作諸罪業
40 240 zuò to start 作諸罪業
41 240 zuò a writing; a work 作諸罪業
42 240 zuò to dress as; to be disguised as 作諸罪業
43 240 zuō to create; to make 作諸罪業
44 240 zuō a workshop 作諸罪業
45 240 zuō to write; to compose 作諸罪業
46 240 zuò to rise 作諸罪業
47 240 zuò to be aroused 作諸罪業
48 240 zuò activity; action; undertaking 作諸罪業
49 240 zuò to regard as 作諸罪業
50 240 zuò action; kāraṇa 作諸罪業
51 218 wéi to act as; to serve 是人則為如來怨讐
52 218 wéi to change into; to become 是人則為如來怨讐
53 218 wéi to be; is 是人則為如來怨讐
54 218 wéi to do 是人則為如來怨讐
55 218 wèi to support; to help 是人則為如來怨讐
56 218 wéi to govern 是人則為如來怨讐
57 213 Kangxi radical 49 若有比丘受持如是諸法門已
58 213 to bring to an end; to stop 若有比丘受持如是諸法門已
59 213 to complete 若有比丘受持如是諸法門已
60 213 to demote; to dismiss 若有比丘受持如是諸法門已
61 213 to recover from an illness 若有比丘受持如是諸法門已
62 201 Buddha; Awakened One 為欲違反佛正法眼
63 201 relating to Buddhism 為欲違反佛正法眼
64 201 a statue or image of a Buddha 為欲違反佛正法眼
65 201 a Buddhist text 為欲違反佛正法眼
66 201 to touch; to stroke 為欲違反佛正法眼
67 201 Buddha 為欲違反佛正法眼
68 201 Buddha; Awakened One 為欲違反佛正法眼
69 170 to use; to grasp 以不聞故即便退失己之善根
70 170 to rely on 以不聞故即便退失己之善根
71 170 to regard 以不聞故即便退失己之善根
72 170 to be able to 以不聞故即便退失己之善根
73 170 to order; to command 以不聞故即便退失己之善根
74 170 used after a verb 以不聞故即便退失己之善根
75 170 a reason; a cause 以不聞故即便退失己之善根
76 170 Israel 以不聞故即便退失己之善根
77 170 Yi 以不聞故即便退失己之善根
78 170 use; yogena 以不聞故即便退失己之善根
79 159 如來 rúlái Tathagata 是人則為如來怨讐
80 159 如來 Rúlái Tathagata 是人則為如來怨讐
81 159 如來 rúlái Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One 是人則為如來怨讐
82 148 děng et cetera; and so on 善女人等
83 148 děng to wait 善女人等
84 148 děng to be equal 善女人等
85 148 děng degree; level 善女人等
86 148 děng to compare 善女人等
87 148 世尊 shìzūn World-Honored One 世尊
88 148 世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; Bhagavān; Buddha 世尊
89 141 yán to speak; to say; said 喚諸群賊而告之言
90 141 yán language; talk; words; utterance; speech 喚諸群賊而告之言
91 141 yán Kangxi radical 149 喚諸群賊而告之言
92 141 yán phrase; sentence 喚諸群賊而告之言
93 141 yán a word; a syllable 喚諸群賊而告之言
94 141 yán a theory; a doctrine 喚諸群賊而告之言
95 141 yán to regard as 喚諸群賊而告之言
96 141 yán to act as 喚諸群賊而告之言
97 141 yán speech; vāc 喚諸群賊而告之言
98 141 yán speak; vad 喚諸群賊而告之言
99 140 ér Kangxi radical 126 喚諸群賊而告之言
100 140 ér as if; to seem like 喚諸群賊而告之言
101 140 néng can; able 喚諸群賊而告之言
102 140 ér whiskers on the cheeks; sideburns 喚諸群賊而告之言
103 140 ér to arrive; up to 喚諸群賊而告之言
104 133 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 不為說故彼不得聞
105 133 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 不為說故彼不得聞
106 133 shuì to persuade 不為說故彼不得聞
107 133 shuō to teach; to recite; to explain 不為說故彼不得聞
108 133 shuō a doctrine; a theory 不為說故彼不得聞
109 133 shuō to claim; to assert 不為說故彼不得聞
110 133 shuō allocution 不為說故彼不得聞
111 133 shuō to criticize; to scold 不為說故彼不得聞
112 133 shuō to indicate; to refer to 不為說故彼不得聞
113 133 shuō speach; vāda 不為說故彼不得聞
114 133 shuō to speak; bhāṣate 不為說故彼不得聞
115 131 一切 yīqiè temporary 是等一切
116 131 一切 yīqiè the same 是等一切
117 129 lìng to make; to cause to be; to lead 我以是義欲令明了故說譬喻
118 129 lìng to issue a command 我以是義欲令明了故說譬喻
119 129 lìng rules of behavior; customs 我以是義欲令明了故說譬喻
120 129 lìng an order; a command; an edict; a decree; a statute 我以是義欲令明了故說譬喻
121 129 lìng a season 我以是義欲令明了故說譬喻
122 129 lìng respected; good reputation 我以是義欲令明了故說譬喻
123 129 lìng good 我以是義欲令明了故說譬喻
124 129 lìng pretentious 我以是義欲令明了故說譬喻
125 129 lìng a transcending state of existence 我以是義欲令明了故說譬喻
126 129 lìng a commander 我以是義欲令明了故說譬喻
127 129 lìng a commanding quality; an impressive character 我以是義欲令明了故說譬喻
128 129 lìng lyrics 我以是義欲令明了故說譬喻
129 129 lìng Ling 我以是義欲令明了故說譬喻
130 129 lìng instruction by a teacher; adhīṣṭa 我以是義欲令明了故說譬喻
131 125 眾生 zhòngshēng all living things 及餘三千大千世界所有眾生
132 125 眾生 zhòngshēng living things other than people 及餘三千大千世界所有眾生
133 125 眾生 zhòngshēng sentient beings 及餘三千大千世界所有眾生
134 125 眾生 zhòngshēng beings; all living things; all sentient beings 及餘三千大千世界所有眾生
135 124 shí time; a point or period of time 時彼群賊即於曠野執持刀杖打諸商人
136 124 shí a season; a quarter of a year 時彼群賊即於曠野執持刀杖打諸商人
137 124 shí one of the 12 two-hour periods of the day 時彼群賊即於曠野執持刀杖打諸商人
138 124 shí fashionable 時彼群賊即於曠野執持刀杖打諸商人
139 124 shí fate; destiny; luck 時彼群賊即於曠野執持刀杖打諸商人
140 124 shí occasion; opportunity; chance 時彼群賊即於曠野執持刀杖打諸商人
141 124 shí tense 時彼群賊即於曠野執持刀杖打諸商人
142 124 shí particular; special 時彼群賊即於曠野執持刀杖打諸商人
143 124 shí to plant; to cultivate 時彼群賊即於曠野執持刀杖打諸商人
144 124 shí an era; a dynasty 時彼群賊即於曠野執持刀杖打諸商人
145 124 shí time [abstract] 時彼群賊即於曠野執持刀杖打諸商人
146 124 shí seasonal 時彼群賊即於曠野執持刀杖打諸商人
147 124 shí to wait upon 時彼群賊即於曠野執持刀杖打諸商人
148 124 shí hour 時彼群賊即於曠野執持刀杖打諸商人
149 124 shí appropriate; proper; timely 時彼群賊即於曠野執持刀杖打諸商人
150 124 shí Shi 時彼群賊即於曠野執持刀杖打諸商人
151 124 shí a present; currentlt 時彼群賊即於曠野執持刀杖打諸商人
152 124 shí time; kāla 時彼群賊即於曠野執持刀杖打諸商人
153 124 shí at that time; samaya 時彼群賊即於曠野執持刀杖打諸商人
154 121 Kangxi radical 71 無信樂欲求其過失
155 121 to not have; without 無信樂欲求其過失
156 121 mo 無信樂欲求其過失
157 121 to not have 無信樂欲求其過失
158 121 Wu 無信樂欲求其過失
159 121 mo 無信樂欲求其過失
160 117 涅槃 Nièpán Buddhism in Every Step: Nirvana 深信樂欲求涅槃者
161 117 涅槃 Nièpán nirvana 深信樂欲求涅槃者
162 117 涅槃 nièpán Final Nirvana; Nirvana; Nirvāṇa; Nibbāna 深信樂欲求涅槃者
163 114 method; way 勿令彼諸愚癡人等聞此法已生增上過
164 114 France 勿令彼諸愚癡人等聞此法已生增上過
165 114 the law; rules; regulations 勿令彼諸愚癡人等聞此法已生增上過
166 114 the teachings of the Buddha; Dharma 勿令彼諸愚癡人等聞此法已生增上過
167 114 a standard; a norm 勿令彼諸愚癡人等聞此法已生增上過
168 114 an institution 勿令彼諸愚癡人等聞此法已生增上過
169 114 to emulate 勿令彼諸愚癡人等聞此法已生增上過
170 114 magic; a magic trick 勿令彼諸愚癡人等聞此法已生增上過
171 114 punishment 勿令彼諸愚癡人等聞此法已生增上過
172 114 Fa 勿令彼諸愚癡人等聞此法已生增上過
173 114 a precedent 勿令彼諸愚癡人等聞此法已生增上過
174 114 a classification of some kinds of Han texts 勿令彼諸愚癡人等聞此法已生增上過
175 114 relating to a ceremony or rite 勿令彼諸愚癡人等聞此法已生增上過
176 114 Dharma 勿令彼諸愚癡人等聞此法已生增上過
177 114 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 勿令彼諸愚癡人等聞此法已生增上過
178 114 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 勿令彼諸愚癡人等聞此法已生增上過
179 114 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 勿令彼諸愚癡人等聞此法已生增上過
180 114 quality; characteristic 勿令彼諸愚癡人等聞此法已生增上過
181 109 zhī to go 以不聞故即便退失己之善根
182 109 zhī to arrive; to go 以不聞故即便退失己之善根
183 109 zhī is 以不聞故即便退失己之善根
184 109 zhī to use 以不聞故即便退失己之善根
185 109 zhī Zhi 以不聞故即便退失己之善根
186 107 rén person; people; a human being 是人則為如來怨讐
187 107 rén Kangxi radical 9 是人則為如來怨讐
188 107 rén a kind of person 是人則為如來怨讐
189 107 rén everybody 是人則為如來怨讐
190 107 rén adult 是人則為如來怨讐
191 107 rén somebody; others 是人則為如來怨讐
192 107 rén an upright person 是人則為如來怨讐
193 107 rén person; manuṣya; puruṣa; pudgala 是人則為如來怨讐
194 105 Yi 復有商人亦持諸寶從遠方來
195 104 shēng to be born; to give birth 是人便生誹謗
196 104 shēng to live 是人便生誹謗
197 104 shēng raw 是人便生誹謗
198 104 shēng a student 是人便生誹謗
199 104 shēng life 是人便生誹謗
200 104 shēng to produce; to give rise 是人便生誹謗
201 104 shēng alive 是人便生誹謗
202 104 shēng a lifetime 是人便生誹謗
203 104 shēng to initiate; to become 是人便生誹謗
204 104 shēng to grow 是人便生誹謗
205 104 shēng unfamiliar 是人便生誹謗
206 104 shēng not experienced 是人便生誹謗
207 104 shēng hard; stiff; strong 是人便生誹謗
208 104 shēng having academic or professional knowledge 是人便生誹謗
209 104 shēng a male role in traditional theatre 是人便生誹謗
210 104 shēng gender 是人便生誹謗
211 104 shēng to develop; to grow 是人便生誹謗
212 104 shēng to set up 是人便生誹謗
213 104 shēng a prostitute 是人便生誹謗
214 104 shēng a captive 是人便生誹謗
215 104 shēng a gentleman 是人便生誹謗
216 104 shēng Kangxi radical 100 是人便生誹謗
217 104 shēng unripe 是人便生誹謗
218 104 shēng nature 是人便生誹謗
219 104 shēng to inherit; to succeed 是人便生誹謗
220 104 shēng destiny 是人便生誹謗
221 104 shēng birth 是人便生誹謗
222 103 to reach 所有地界及眾生界何者為多
223 103 to attain 所有地界及眾生界何者為多
224 103 to understand 所有地界及眾生界何者為多
225 103 able to be compared to; to catch up with 所有地界及眾生界何者為多
226 103 to be involved with; to associate with 所有地界及眾生界何者為多
227 103 passing of a feudal title from elder to younger brother 所有地界及眾生界何者為多
228 103 and; ca; api 所有地界及眾生界何者為多
229 101 Mo 莫作異觀
230 100 梵天 Fàntiān Heavenly Realm 百億梵天乃至阿迦貳吒天
231 100 梵天 fàntiān Brahma 百億梵天乃至阿迦貳吒天
232 94 供養 gòngyǎng to provide for one's elders; to support one's parents 供養爾數諸辟支佛飲食
233 94 供養 gòngyǎng to make offerings; to provide offerings; to worship 供養爾數諸辟支佛飲食
234 94 供養 gòngyǎng offering 供養爾數諸辟支佛飲食
235 94 供養 gòngyǎng to make offerings; to worship;pūjana 供養爾數諸辟支佛飲食
236 94 諸佛 zhū fó Buddhas; all Buddhas 諸佛如來但以威儀福德善根
237 90 善根 shàngēn Wholesome Roots 殖善根品第十三
238 90 善根 shàngēn virtuous roots; wholesome roots; kuśalamūla 殖善根品第十三
239 90 to go back; to return 世尊復告阿難
240 90 to resume; to restart 世尊復告阿難
241 90 to do in detail 世尊復告阿難
242 90 to restore 世尊復告阿難
243 90 to respond; to reply to 世尊復告阿難
244 90 Fu; Return 世尊復告阿難
245 90 to retaliate; to reciprocate 世尊復告阿難
246 90 to avoid forced labor or tax 世尊復告阿難
247 90 Fu 世尊復告阿難
248 90 doubled; to overlapping; folded 世尊復告阿難
249 90 a lined garment with doubled thickness 世尊復告阿難
250 86 xīn heart [organ] 勤心為說
251 86 xīn Kangxi radical 61 勤心為說
252 86 xīn mind; consciousness 勤心為說
253 86 xīn the center; the core; the middle 勤心為說
254 86 xīn one of the 28 star constellations 勤心為說
255 86 xīn heart 勤心為說
256 86 xīn emotion 勤心為說
257 86 xīn intention; consideration 勤心為說
258 86 xīn disposition; temperament 勤心為說
259 86 xīn citta; thinking; thought; mind; mentality 勤心為說
260 86 爾時 ěr shí at that time 爾時
261 86 爾時 ěr shí at that time; atha khalu 爾時
262 85 Qi 奪其眾寶
263 85 zhōng middle 猶如商人多齎寶貨至大曠野嶮難路中
264 85 zhōng medium; medium sized 猶如商人多齎寶貨至大曠野嶮難路中
265 85 zhōng China 猶如商人多齎寶貨至大曠野嶮難路中
266 85 zhòng to hit the mark 猶如商人多齎寶貨至大曠野嶮難路中
267 85 zhōng midday 猶如商人多齎寶貨至大曠野嶮難路中
268 85 zhōng inside 猶如商人多齎寶貨至大曠野嶮難路中
269 85 zhōng during 猶如商人多齎寶貨至大曠野嶮難路中
270 85 zhōng Zhong 猶如商人多齎寶貨至大曠野嶮難路中
271 85 zhōng intermediary 猶如商人多齎寶貨至大曠野嶮難路中
272 85 zhōng half 猶如商人多齎寶貨至大曠野嶮難路中
273 85 zhòng to reach; to attain 猶如商人多齎寶貨至大曠野嶮難路中
274 85 zhòng to suffer; to infect 猶如商人多齎寶貨至大曠野嶮難路中
275 85 zhòng to obtain 猶如商人多齎寶貨至大曠野嶮難路中
276 85 zhòng to pass an exam 猶如商人多齎寶貨至大曠野嶮難路中
277 85 zhōng middle 猶如商人多齎寶貨至大曠野嶮難路中
278 81 世間 shìjiān world; the human world 如是布施世間有漏是生死法
279 81 世間 shìjiān world 如是布施世間有漏是生死法
280 81 néng can; able 俱能廣生無量阿僧祇大功德聚
281 81 néng ability; capacity 俱能廣生無量阿僧祇大功德聚
282 81 néng a mythical bear-like beast 俱能廣生無量阿僧祇大功德聚
283 81 néng energy 俱能廣生無量阿僧祇大功德聚
284 81 néng function; use 俱能廣生無量阿僧祇大功德聚
285 81 néng talent 俱能廣生無量阿僧祇大功德聚
286 81 néng expert at 俱能廣生無量阿僧祇大功德聚
287 81 néng to be in harmony 俱能廣生無量阿僧祇大功德聚
288 81 néng to tend to; to care for 俱能廣生無量阿僧祇大功德聚
289 81 néng to reach; to arrive at 俱能廣生無量阿僧祇大功德聚
290 81 néng to be able; śak 俱能廣生無量阿僧祇大功德聚
291 80 zhù to dwell; to live; to reside 亦從過去盡未來際於中住壽不可得知
292 80 zhù to stop; to halt 亦從過去盡未來際於中住壽不可得知
293 80 zhù to retain; to remain 亦從過去盡未來際於中住壽不可得知
294 80 zhù to lodge at [temporarily] 亦從過去盡未來際於中住壽不可得知
295 80 zhù verb complement 亦從過去盡未來際於中住壽不可得知
296 80 zhù attaching; abiding; dwelling on 亦從過去盡未來際於中住壽不可得知
297 79 xíng to walk 修殊勝行而般涅槃
298 79 xíng capable; competent 修殊勝行而般涅槃
299 79 háng profession 修殊勝行而般涅槃
300 79 xíng Kangxi radical 144 修殊勝行而般涅槃
301 79 xíng to travel 修殊勝行而般涅槃
302 79 xìng actions; conduct 修殊勝行而般涅槃
303 79 xíng to do; to act; to practice 修殊勝行而般涅槃
304 79 xíng all right; OK; okay 修殊勝行而般涅槃
305 79 háng horizontal line 修殊勝行而般涅槃
306 79 héng virtuous deeds 修殊勝行而般涅槃
307 79 hàng a line of trees 修殊勝行而般涅槃
308 79 hàng bold; steadfast 修殊勝行而般涅槃
309 79 xíng to move 修殊勝行而般涅槃
310 79 xíng to put into effect; to implement 修殊勝行而般涅槃
311 79 xíng travel 修殊勝行而般涅槃
312 79 xíng to circulate 修殊勝行而般涅槃
313 79 xíng running script; running script 修殊勝行而般涅槃
314 79 xíng temporary 修殊勝行而般涅槃
315 79 háng rank; order 修殊勝行而般涅槃
316 79 háng a business; a shop 修殊勝行而般涅槃
317 79 xíng to depart; to leave 修殊勝行而般涅槃
318 79 xíng to experience 修殊勝行而般涅槃
319 79 xíng path; way 修殊勝行而般涅槃
320 79 xíng xing; ballad 修殊勝行而般涅槃
321 79 xíng Xing 修殊勝行而般涅槃
322 79 xíng Practice 修殊勝行而般涅槃
323 79 xìng mental formations; samskara; sankhara; volition; habitual actions 修殊勝行而般涅槃
324 79 xíng practice; carita; carya; conduct; behavior 修殊勝行而般涅槃
325 78 無量 wúliàng immeasurable; unlimited 俱能廣生無量阿僧祇大功德聚
326 78 無量 wúliàng immeasurable; unlimited; aparimāṇa 俱能廣生無量阿僧祇大功德聚
327 78 無量 wúliàng immeasurable 俱能廣生無量阿僧祇大功德聚
328 78 無量 wúliàng Atula 俱能廣生無量阿僧祇大功德聚
329 77 one 一羅婆
330 77 Kangxi radical 1 一羅婆
331 77 pure; concentrated 一羅婆
332 77 first 一羅婆
333 77 the same 一羅婆
334 77 sole; single 一羅婆
335 77 a very small amount 一羅婆
336 77 Yi 一羅婆
337 77 other 一羅婆
338 77 to unify 一羅婆
339 77 accidentally; coincidentally 一羅婆
340 77 abruptly; suddenly 一羅婆
341 77 one; eka 一羅婆
342 77 jìn to the greatest extent; utmost 彼諸緣覺假使壽命從過去際盡未來際
343 77 jìn perfect; flawless 彼諸緣覺假使壽命從過去際盡未來際
344 77 jìn to give priority to; to do one's utmost 彼諸緣覺假使壽命從過去際盡未來際
345 77 jìn to vanish 彼諸緣覺假使壽命從過去際盡未來際
346 77 jìn to use up; to exhaust; to end; to finish; to the utmost; to be finished 彼諸緣覺假使壽命從過去際盡未來際
347 77 jìn to die 彼諸緣覺假使壽命從過去際盡未來際
348 76 jīn today; present; now 我今以實告汝
349 76 jīn Jin 我今以實告汝
350 76 jīn modern 我今以實告汝
351 76 jīn now; adhunā 我今以實告汝
352 75 ya 不也
353 73 wén to hear 不為說故彼不得聞
354 73 wén Wen 不為說故彼不得聞
355 73 wén sniff at; to smell 不為說故彼不得聞
356 73 wén to be widely known 不為說故彼不得聞
357 73 wén to confirm; to accept 不為說故彼不得聞
358 73 wén information 不為說故彼不得聞
359 73 wèn famous; well known 不為說故彼不得聞
360 73 wén knowledge; learning 不為說故彼不得聞
361 73 wèn popularity; prestige; reputation 不為說故彼不得聞
362 73 wén to question 不為說故彼不得聞
363 73 wén hearing; śruti 不為說故彼不得聞
364 73 duō over; indicates a number greater than the number preceding it 猶如商人多齎寶貨至大曠野嶮難路中
365 73 duó many; much 猶如商人多齎寶貨至大曠野嶮難路中
366 73 duō more 猶如商人多齎寶貨至大曠野嶮難路中
367 73 duō excessive 猶如商人多齎寶貨至大曠野嶮難路中
368 73 duō abundant 猶如商人多齎寶貨至大曠野嶮難路中
369 73 duō to multiply; to acrue 猶如商人多齎寶貨至大曠野嶮難路中
370 73 duō Duo 猶如商人多齎寶貨至大曠野嶮難路中
371 73 duō ta 猶如商人多齎寶貨至大曠野嶮難路中
372 69 yìng to answer; to respond 是諸人等應為法器
373 69 yìng to confirm; to verify 是諸人等應為法器
374 69 yìng to be worthy of; to correspond to; suitable 是諸人等應為法器
375 69 yìng to accept 是諸人等應為法器
376 69 yìng to permit; to allow 是諸人等應為法器
377 69 yìng to echo 是諸人等應為法器
378 69 yìng to handle; to deal with 是諸人等應為法器
379 69 yìng Ying 是諸人等應為法器
380 69 羅睺羅 luóhóuluó Rahula 羅睺羅品第四
381 69 zhī to know 是諸地土邊際不可知
382 69 zhī to comprehend 是諸地土邊際不可知
383 69 zhī to inform; to tell 是諸地土邊際不可知
384 69 zhī to administer 是諸地土邊際不可知
385 69 zhī to distinguish; to discern 是諸地土邊際不可知
386 69 zhī to be close friends 是諸地土邊際不可知
387 69 zhī to feel; to sense; to perceive 是諸地土邊際不可知
388 69 zhī to receive; to entertain 是諸地土邊際不可知
389 69 zhī knowledge 是諸地土邊際不可知
390 69 zhī consciousness; perception 是諸地土邊際不可知
391 69 zhī a close friend 是諸地土邊際不可知
392 69 zhì wisdom 是諸地土邊際不可知
393 69 zhì Zhi 是諸地土邊際不可知
394 69 zhī Understanding 是諸地土邊際不可知
395 69 zhī know; jña 是諸地土邊際不可知
396 66 所有 suǒyǒu to belong to 所有地界及眾生界何者為多
397 65 big; huge; large 俱能廣生無量阿僧祇大功德聚
398 65 Kangxi radical 37 俱能廣生無量阿僧祇大功德聚
399 65 great; major; important 俱能廣生無量阿僧祇大功德聚
400 65 size 俱能廣生無量阿僧祇大功德聚
401 65 old 俱能廣生無量阿僧祇大功德聚
402 65 oldest; earliest 俱能廣生無量阿僧祇大功德聚
403 65 adult 俱能廣生無量阿僧祇大功德聚
404 65 dài an important person 俱能廣生無量阿僧祇大功德聚
405 65 senior 俱能廣生無量阿僧祇大功德聚
406 65 an element 俱能廣生無量阿僧祇大功德聚
407 65 great; mahā 俱能廣生無量阿僧祇大功德聚
408 63 正法 zhèngfǎ proper law 為欲違反佛正法眼
409 63 正法 zhèngfǎ to execute a criminal 為欲違反佛正法眼
410 63 正法 zhèngfǎ Righteous Dharma 為欲違反佛正法眼
411 63 正法 zhèngfǎ Right Dharma; Saddharma 為欲違反佛正法眼
412 63 正法 zhèngfǎ Age of Right Dharma; The Period of the True Dharma 為欲違反佛正法眼
413 62 bǎi one hundred 百千億那由他倍不及長者見佛
414 62 bǎi many 百千億那由他倍不及長者見佛
415 62 bǎi Bai 百千億那由他倍不及長者見佛
416 62 bǎi all 百千億那由他倍不及長者見佛
417 62 bǎi hundred; sata 百千億那由他倍不及長者見佛
418 62 諸眾生 zhū zhòngshēng all beings 所有一切諸眾生界於一剎那
419 62 修行 xiūxíng to cultivate; to practice 若於辟支佛所修行布施所得福德
420 62 修行 xiūxíng spiritual cultivation 若於辟支佛所修行布施所得福德
421 62 修行 xiūxíng pratipatti; spiritual practice 若於辟支佛所修行布施所得福德
422 62 修行 xiūxíng bhāvanā; spiritual cultivation 若於辟支佛所修行布施所得福德
423 61 desire 我以是義欲令明了故說譬喻
424 61 to desire; to wish 我以是義欲令明了故說譬喻
425 61 to desire; to intend 我以是義欲令明了故說譬喻
426 61 lust 我以是義欲令明了故說譬喻
427 61 desire; intention; wish; kāma 我以是義欲令明了故說譬喻
428 61 zhǔ owner 過去之世有大商主為採寶故
429 61 zhǔ principal; main; primary 過去之世有大商主為採寶故
430 61 zhǔ master 過去之世有大商主為採寶故
431 61 zhǔ host 過去之世有大商主為採寶故
432 61 zhǔ to manage; to lead 過去之世有大商主為採寶故
433 61 zhǔ to decide; to advocate 過去之世有大商主為採寶故
434 61 zhǔ to have an opinion; to hold a particular view 過去之世有大商主為採寶故
435 61 zhǔ to signify; to indicate 過去之世有大商主為採寶故
436 61 zhǔ oneself 過去之世有大商主為採寶故
437 61 zhǔ a person; a party 過去之世有大商主為採寶故
438 61 zhǔ God; the Lord 過去之世有大商主為採寶故
439 61 zhǔ lord; ruler; chief 過去之世有大商主為採寶故
440 61 zhǔ an ancestral tablet 過去之世有大商主為採寶故
441 61 zhǔ princess 過去之世有大商主為採寶故
442 61 zhǔ chairperson 過去之世有大商主為採寶故
443 61 zhǔ fundamental 過去之世有大商主為採寶故
444 61 zhǔ Zhu 過去之世有大商主為採寶故
445 61 zhù to pour 過去之世有大商主為採寶故
446 61 zhǔ host; svamin 過去之世有大商主為採寶故
447 61 zhǔ abbot 過去之世有大商主為採寶故
448 59 功德 gōngdé achievements and virtue 何況如來所有無量諸善功德
449 59 功德 gōngdé merit 何況如來所有無量諸善功德
450 59 功德 gōngdé merit 何況如來所有無量諸善功德
451 59 功德 gōngdé puṇya; puñña 何況如來所有無量諸善功德
452 58 hòu after; later 若辟支佛般涅槃後起七寶塔
453 58 hòu empress; queen 若辟支佛般涅槃後起七寶塔
454 58 hòu sovereign 若辟支佛般涅槃後起七寶塔
455 58 hòu the god of the earth 若辟支佛般涅槃後起七寶塔
456 58 hòu late; later 若辟支佛般涅槃後起七寶塔
457 58 hòu offspring; descendents 若辟支佛般涅槃後起七寶塔
458 58 hòu to fall behind; to lag 若辟支佛般涅槃後起七寶塔
459 58 hòu behind; back 若辟支佛般涅槃後起七寶塔
460 58 hòu mother of the designated heir; mother of the crown prince 若辟支佛般涅槃後起七寶塔
461 58 hòu Hou 若辟支佛般涅槃後起七寶塔
462 58 hòu after; behind 若辟支佛般涅槃後起七寶塔
463 58 hòu following 若辟支佛般涅槃後起七寶塔
464 58 hòu to be delayed 若辟支佛般涅槃後起七寶塔
465 58 hòu to abandon; to discard 若辟支佛般涅槃後起七寶塔
466 58 hòu feudal lords 若辟支佛般涅槃後起七寶塔
467 58 hòu Hou 若辟支佛般涅槃後起七寶塔
468 58 hòu woman of high rank; female deity; mahiṣī 若辟支佛般涅槃後起七寶塔
469 58 長者 zhǎngzhě the elderly 然彼一人為大長者
470 58 長者 zhǎngzhě an elder 然彼一人為大長者
471 58 長者 zhǎngzhě a dignitary; a distinguished person; a senior 然彼一人為大長者
472 57 shāng commerce; trade 過去之世有大商主為採寶故
473 57 shāng Shang Dynasty 過去之世有大商主為採寶故
474 57 shāng to consult; to discuss 過去之世有大商主為採寶故
475 57 shāng a merchant; a dealer 過去之世有大商主為採寶故
476 57 shāng a merchant; a businessman 過去之世有大商主為採寶故
477 57 shāng a quotient 過去之世有大商主為採寶故
478 57 shāng to use a number as a quotient 過去之世有大商主為採寶故
479 57 shāng shang 過去之世有大商主為採寶故
480 57 shāng Shang 過去之世有大商主為採寶故
481 57 shāng merchant; vaṇij 過去之世有大商主為採寶故
482 57 shāng merchant; śaṇ 過去之世有大商主為採寶故
483 56 比丘 bǐqiū bhiksu; a Buddhist monk 若有比丘受持如是諸法門已
484 56 比丘 bǐqiū bhiksu 若有比丘受持如是諸法門已
485 56 比丘 bǐqiū bhiksu; a monk; bhikkhu 若有比丘受持如是諸法門已
486 54 xiū to decorate; to embellish 修殊勝行而般涅槃
487 54 xiū to study; to cultivate 修殊勝行而般涅槃
488 54 xiū to repair 修殊勝行而般涅槃
489 54 xiū long; slender 修殊勝行而般涅槃
490 54 xiū to write; to compile 修殊勝行而般涅槃
491 54 xiū to build; to construct; to shape 修殊勝行而般涅槃
492 54 xiū to practice 修殊勝行而般涅槃
493 54 xiū to cut 修殊勝行而般涅槃
494 54 xiū virtuous; wholesome 修殊勝行而般涅槃
495 54 xiū a virtuous person 修殊勝行而般涅槃
496 54 xiū Xiu 修殊勝行而般涅槃
497 54 xiū to unknot 修殊勝行而般涅槃
498 54 xiū to prepare; to put in order 修殊勝行而般涅槃
499 54 xiū excellent 修殊勝行而般涅槃
500 54 xiū to perform [a ceremony] 修殊勝行而般涅槃

Frequencies of all Words

Top 960

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 496 in; at 時彼群賊即於曠野執持刀杖打諸商人
2 496 in; at 時彼群賊即於曠野執持刀杖打諸商人
3 496 in; at; to; from 時彼群賊即於曠野執持刀杖打諸商人
4 496 to go; to 時彼群賊即於曠野執持刀杖打諸商人
5 496 to rely on; to depend on 時彼群賊即於曠野執持刀杖打諸商人
6 496 to go to; to arrive at 時彼群賊即於曠野執持刀杖打諸商人
7 496 from 時彼群賊即於曠野執持刀杖打諸商人
8 496 give 時彼群賊即於曠野執持刀杖打諸商人
9 496 oppposing 時彼群賊即於曠野執持刀杖打諸商人
10 496 and 時彼群賊即於曠野執持刀杖打諸商人
11 496 compared to 時彼群賊即於曠野執持刀杖打諸商人
12 496 by 時彼群賊即於曠野執持刀杖打諸商人
13 496 and; as well as 時彼群賊即於曠野執持刀杖打諸商人
14 496 for 時彼群賊即於曠野執持刀杖打諸商人
15 496 Yu 時彼群賊即於曠野執持刀杖打諸商人
16 496 a crow 時彼群賊即於曠野執持刀杖打諸商人
17 496 whew; wow 時彼群賊即於曠野執持刀杖打諸商人
18 479 阿難 Ānán Ananda 阿難
19 479 阿難 Ānán Ānanda; Ananda 阿難
20 469 I; me; my 我以是義欲令明了故說譬喻
21 469 self 我以是義欲令明了故說譬喻
22 469 we; our 我以是義欲令明了故說譬喻
23 469 [my] dear 我以是義欲令明了故說譬喻
24 469 Wo 我以是義欲令明了故說譬喻
25 469 self; atman; attan 我以是義欲令明了故說譬喻
26 469 ga 我以是義欲令明了故說譬喻
27 469 I; aham 我以是義欲令明了故說譬喻
28 385 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 是諸商人方執刀仗共買寶者而共鬪戰
29 385 zhě that 是諸商人方執刀仗共買寶者而共鬪戰
30 385 zhě nominalizing function word 是諸商人方執刀仗共買寶者而共鬪戰
31 385 zhě used to mark a definition 是諸商人方執刀仗共買寶者而共鬪戰
32 385 zhě used to mark a pause 是諸商人方執刀仗共買寶者而共鬪戰
33 385 zhě topic marker; that; it 是諸商人方執刀仗共買寶者而共鬪戰
34 385 zhuó according to 是諸商人方執刀仗共買寶者而共鬪戰
35 385 zhě ca 是諸商人方執刀仗共買寶者而共鬪戰
36 339 shì is; are; am; to be 是人則為如來怨讐
37 339 shì is exactly 是人則為如來怨讐
38 339 shì is suitable; is in contrast 是人則為如來怨讐
39 339 shì this; that; those 是人則為如來怨讐
40 339 shì really; certainly 是人則為如來怨讐
41 339 shì correct; yes; affirmative 是人則為如來怨讐
42 339 shì true 是人則為如來怨讐
43 339 shì is; has; exists 是人則為如來怨讐
44 339 shì used between repetitions of a word 是人則為如來怨讐
45 339 shì a matter; an affair 是人則為如來怨讐
46 339 shì Shi 是人則為如來怨讐
47 339 shì is; bhū 是人則為如來怨讐
48 339 shì this; idam 是人則為如來怨讐
49 324 that; those 不為說故彼不得聞
50 324 another; the other 不為說故彼不得聞
51 321 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 如我解佛所說義
52 321 suǒ an office; an institute 如我解佛所說義
53 321 suǒ introduces a relative clause 如我解佛所說義
54 321 suǒ it 如我解佛所說義
55 321 suǒ if; supposing 如我解佛所說義
56 321 suǒ a few; various; some 如我解佛所說義
57 321 suǒ a place; a location 如我解佛所說義
58 321 suǒ indicates a passive voice 如我解佛所說義
59 321 suǒ that which 如我解佛所說義
60 321 suǒ an ordinal number 如我解佛所說義
61 321 suǒ meaning 如我解佛所說義
62 321 suǒ garrison 如我解佛所說義
63 321 suǒ place; pradeśa 如我解佛所說義
64 321 suǒ that which; yad 如我解佛所說義
65 306 de potential marker 彼得聞已
66 306 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 彼得聞已
67 306 děi must; ought to 彼得聞已
68 306 děi to want to; to need to 彼得聞已
69 306 děi must; ought to 彼得聞已
70 306 de 彼得聞已
71 306 de infix potential marker 彼得聞已
72 306 to result in 彼得聞已
73 306 to be proper; to fit; to suit 彼得聞已
74 306 to be satisfied 彼得聞已
75 306 to be finished 彼得聞已
76 306 de result of degree 彼得聞已
77 306 de marks completion of an action 彼得聞已
78 306 děi satisfying 彼得聞已
79 306 to contract 彼得聞已
80 306 marks permission or possibility 彼得聞已
81 306 expressing frustration 彼得聞已
82 306 to hear 彼得聞已
83 306 to have; there is 彼得聞已
84 306 marks time passed 彼得聞已
85 306 obtain; attain; prāpta 彼得聞已
86 300 如是 rúshì thus; so 若有比丘受持如是諸法門已
87 300 如是 rúshì thus, so 若有比丘受持如是諸法門已
88 296 zhū all; many; various 有諸清信善男子
89 296 zhū Zhu 有諸清信善男子
90 296 zhū all; members of the class 有諸清信善男子
91 296 zhū interrogative particle 有諸清信善男子
92 296 zhū him; her; them; it 有諸清信善男子
93 296 zhū of; in 有諸清信善男子
94 296 zhū all; many; sarva 有諸清信善男子
95 292 yǒu is; are; to exist 若有比丘受持如是諸法門已
96 292 yǒu to have; to possess 若有比丘受持如是諸法門已
97 292 yǒu indicates an estimate 若有比丘受持如是諸法門已
98 292 yǒu indicates a large quantity 若有比丘受持如是諸法門已
99 292 yǒu indicates an affirmative response 若有比丘受持如是諸法門已
100 292 yǒu a certain; used before a person, time, or place 若有比丘受持如是諸法門已
101 292 yǒu used to compare two things 若有比丘受持如是諸法門已
102 292 yǒu used in a polite formula before certain verbs 若有比丘受持如是諸法門已
103 292 yǒu used before the names of dynasties 若有比丘受持如是諸法門已
104 292 yǒu a certain thing; what exists 若有比丘受持如是諸法門已
105 292 yǒu multiple of ten and ... 若有比丘受持如是諸法門已
106 292 yǒu abundant 若有比丘受持如是諸法門已
107 292 yǒu purposeful 若有比丘受持如是諸法門已
108 292 yǒu You 若有比丘受持如是諸法門已
109 292 yǒu 1. existence; 2. becoming 若有比丘受持如是諸法門已
110 292 yǒu becoming; bhava 若有比丘受持如是諸法門已
111 259 you; thou 汝與我價
112 259 Ru River 汝與我價
113 259 Ru 汝與我價
114 259 you; sir; tva; bhavat 汝與我價
115 258 purposely; intentionally; deliberately; knowingly 樂聞法故有來聽者
116 258 old; ancient; former; past 樂聞法故有來聽者
117 258 reason; cause; purpose 樂聞法故有來聽者
118 258 to die 樂聞法故有來聽者
119 258 so; therefore; hence 樂聞法故有來聽者
120 258 original 樂聞法故有來聽者
121 258 accident; happening; instance 樂聞法故有來聽者
122 258 a friend; an acquaintance; friendship 樂聞法故有來聽者
123 258 something in the past 樂聞法故有來聽者
124 258 deceased; dead 樂聞法故有來聽者
125 258 still; yet 樂聞法故有來聽者
126 253 not; no 以不聞故即便退失己之善根
127 253 expresses that a certain condition cannot be acheived 以不聞故即便退失己之善根
128 253 as a correlative 以不聞故即便退失己之善根
129 253 no (answering a question) 以不聞故即便退失己之善根
130 253 forms a negative adjective from a noun 以不聞故即便退失己之善根
131 253 at the end of a sentence to form a question 以不聞故即便退失己之善根
132 253 to form a yes or no question 以不聞故即便退失己之善根
133 253 infix potential marker 以不聞故即便退失己之善根
134 253 no; na 以不聞故即便退失己之善根
135 250 ruò to seem; to be like; as 若有比丘受持如是諸法門已
136 250 ruò seemingly 若有比丘受持如是諸法門已
137 250 ruò if 若有比丘受持如是諸法門已
138 250 ruò you 若有比丘受持如是諸法門已
139 250 ruò this; that 若有比丘受持如是諸法門已
140 250 ruò and; or 若有比丘受持如是諸法門已
141 250 ruò as for; pertaining to 若有比丘受持如是諸法門已
142 250 pomegranite 若有比丘受持如是諸法門已
143 250 ruò to choose 若有比丘受持如是諸法門已
144 250 ruò to agree; to accord with; to conform to 若有比丘受持如是諸法門已
145 250 ruò thus 若有比丘受持如是諸法門已
146 250 ruò pollia 若有比丘受持如是諸法門已
147 250 ruò Ruo 若有比丘受持如是諸法門已
148 250 ruò only then 若有比丘受持如是諸法門已
149 250 ja 若有比丘受持如是諸法門已
150 250 jñā 若有比丘受持如是諸法門已
151 240 zuò to do 作諸罪業
152 240 zuò to act as; to serve as 作諸罪業
153 240 zuò to start 作諸罪業
154 240 zuò a writing; a work 作諸罪業
155 240 zuò to dress as; to be disguised as 作諸罪業
156 240 zuō to create; to make 作諸罪業
157 240 zuō a workshop 作諸罪業
158 240 zuō to write; to compose 作諸罪業
159 240 zuò to rise 作諸罪業
160 240 zuò to be aroused 作諸罪業
161 240 zuò activity; action; undertaking 作諸罪業
162 240 zuò to regard as 作諸罪業
163 240 zuò action; kāraṇa 作諸罪業
164 218 wèi for; to 是人則為如來怨讐
165 218 wèi because of 是人則為如來怨讐
166 218 wéi to act as; to serve 是人則為如來怨讐
167 218 wéi to change into; to become 是人則為如來怨讐
168 218 wéi to be; is 是人則為如來怨讐
169 218 wéi to do 是人則為如來怨讐
170 218 wèi for 是人則為如來怨讐
171 218 wèi because of; for; to 是人則為如來怨讐
172 218 wèi to 是人則為如來怨讐
173 218 wéi in a passive construction 是人則為如來怨讐
174 218 wéi forming a rehetorical question 是人則為如來怨讐
175 218 wéi forming an adverb 是人則為如來怨讐
176 218 wéi to add emphasis 是人則為如來怨讐
177 218 wèi to support; to help 是人則為如來怨讐
178 218 wéi to govern 是人則為如來怨讐
179 213 already 若有比丘受持如是諸法門已
180 213 Kangxi radical 49 若有比丘受持如是諸法門已
181 213 from 若有比丘受持如是諸法門已
182 213 to bring to an end; to stop 若有比丘受持如是諸法門已
183 213 final aspectual particle 若有比丘受持如是諸法門已
184 213 afterwards; thereafter 若有比丘受持如是諸法門已
185 213 too; very; excessively 若有比丘受持如是諸法門已
186 213 to complete 若有比丘受持如是諸法門已
187 213 to demote; to dismiss 若有比丘受持如是諸法門已
188 213 to recover from an illness 若有比丘受持如是諸法門已
189 213 certainly 若有比丘受持如是諸法門已
190 213 an interjection of surprise 若有比丘受持如是諸法門已
191 213 this 若有比丘受持如是諸法門已
192 213 former; pūrvaka 若有比丘受持如是諸法門已
193 201 Buddha; Awakened One 為欲違反佛正法眼
194 201 relating to Buddhism 為欲違反佛正法眼
195 201 a statue or image of a Buddha 為欲違反佛正法眼
196 201 a Buddhist text 為欲違反佛正法眼
197 201 to touch; to stroke 為欲違反佛正法眼
198 201 Buddha 為欲違反佛正法眼
199 201 Buddha; Awakened One 為欲違反佛正法眼
200 182 dāng to be; to act as; to serve as 我以此寶當賣與汝
201 182 dāng at or in the very same; be apposite 我以此寶當賣與汝
202 182 dāng dang (sound of a bell) 我以此寶當賣與汝
203 182 dāng to face 我以此寶當賣與汝
204 182 dāng to accept; to bear; to support; to inherit 我以此寶當賣與汝
205 182 dāng to manage; to host 我以此寶當賣與汝
206 182 dāng should 我以此寶當賣與汝
207 182 dāng to treat; to regard as 我以此寶當賣與汝
208 182 dǎng to think 我以此寶當賣與汝
209 182 dàng suitable; correspond to 我以此寶當賣與汝
210 182 dǎng to be equal 我以此寶當賣與汝
211 182 dàng that 我以此寶當賣與汝
212 182 dāng an end; top 我以此寶當賣與汝
213 182 dàng clang; jingle 我以此寶當賣與汝
214 182 dāng to judge 我以此寶當賣與汝
215 182 dǎng to bear on one's shoulder 我以此寶當賣與汝
216 182 dàng the same 我以此寶當賣與汝
217 182 dàng to pawn 我以此寶當賣與汝
218 182 dàng to fail [an exam] 我以此寶當賣與汝
219 182 dàng a trap 我以此寶當賣與汝
220 182 dàng a pawned item 我以此寶當賣與汝
221 170 so as to; in order to 以不聞故即便退失己之善根
222 170 to use; to regard as 以不聞故即便退失己之善根
223 170 to use; to grasp 以不聞故即便退失己之善根
224 170 according to 以不聞故即便退失己之善根
225 170 because of 以不聞故即便退失己之善根
226 170 on a certain date 以不聞故即便退失己之善根
227 170 and; as well as 以不聞故即便退失己之善根
228 170 to rely on 以不聞故即便退失己之善根
229 170 to regard 以不聞故即便退失己之善根
230 170 to be able to 以不聞故即便退失己之善根
231 170 to order; to command 以不聞故即便退失己之善根
232 170 further; moreover 以不聞故即便退失己之善根
233 170 used after a verb 以不聞故即便退失己之善根
234 170 very 以不聞故即便退失己之善根
235 170 already 以不聞故即便退失己之善根
236 170 increasingly 以不聞故即便退失己之善根
237 170 a reason; a cause 以不聞故即便退失己之善根
238 170 Israel 以不聞故即便退失己之善根
239 170 Yi 以不聞故即便退失己之善根
240 170 use; yogena 以不聞故即便退失己之善根
241 159 如來 rúlái Tathagata 是人則為如來怨讐
242 159 如來 Rúlái Tathagata 是人則為如來怨讐
243 159 如來 rúlái Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One 是人則為如來怨讐
244 148 děng et cetera; and so on 善女人等
245 148 děng to wait 善女人等
246 148 děng degree; kind 善女人等
247 148 děng plural 善女人等
248 148 děng to be equal 善女人等
249 148 děng degree; level 善女人等
250 148 děng to compare 善女人等
251 148 世尊 shìzūn World-Honored One 世尊
252 148 世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; Bhagavān; Buddha 世尊
253 141 yán to speak; to say; said 喚諸群賊而告之言
254 141 yán language; talk; words; utterance; speech 喚諸群賊而告之言
255 141 yán Kangxi radical 149 喚諸群賊而告之言
256 141 yán a particle with no meaning 喚諸群賊而告之言
257 141 yán phrase; sentence 喚諸群賊而告之言
258 141 yán a word; a syllable 喚諸群賊而告之言
259 141 yán a theory; a doctrine 喚諸群賊而告之言
260 141 yán to regard as 喚諸群賊而告之言
261 141 yán to act as 喚諸群賊而告之言
262 141 yán speech; vāc 喚諸群賊而告之言
263 141 yán speak; vad 喚諸群賊而告之言
264 140 ér and; as well as; but (not); yet (not) 喚諸群賊而告之言
265 140 ér Kangxi radical 126 喚諸群賊而告之言
266 140 ér you 喚諸群賊而告之言
267 140 ér not only ... but also ....; ... as well as ...; moreover; in addition; furthermore 喚諸群賊而告之言
268 140 ér right away; then 喚諸群賊而告之言
269 140 ér but; yet; however; while; nevertheless 喚諸群賊而告之言
270 140 ér if; in case; in the event that 喚諸群賊而告之言
271 140 ér therefore; as a result; thus 喚諸群賊而告之言
272 140 ér how can it be that? 喚諸群賊而告之言
273 140 ér so as to 喚諸群賊而告之言
274 140 ér only then 喚諸群賊而告之言
275 140 ér as if; to seem like 喚諸群賊而告之言
276 140 néng can; able 喚諸群賊而告之言
277 140 ér whiskers on the cheeks; sideburns 喚諸群賊而告之言
278 140 ér me 喚諸群賊而告之言
279 140 ér to arrive; up to 喚諸群賊而告之言
280 140 ér possessive 喚諸群賊而告之言
281 133 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 不為說故彼不得聞
282 133 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 不為說故彼不得聞
283 133 shuì to persuade 不為說故彼不得聞
284 133 shuō to teach; to recite; to explain 不為說故彼不得聞
285 133 shuō a doctrine; a theory 不為說故彼不得聞
286 133 shuō to claim; to assert 不為說故彼不得聞
287 133 shuō allocution 不為說故彼不得聞
288 133 shuō to criticize; to scold 不為說故彼不得聞
289 133 shuō to indicate; to refer to 不為說故彼不得聞
290 133 shuō speach; vāda 不為說故彼不得聞
291 133 shuō to speak; bhāṣate 不為說故彼不得聞
292 131 一切 yīqiè all; every; everything 是等一切
293 131 一切 yīqiè temporary 是等一切
294 131 一切 yīqiè the same 是等一切
295 131 一切 yīqiè generally 是等一切
296 131 一切 yīqiè all, everything 是等一切
297 131 一切 yīqiè all; sarva 是等一切
298 129 lìng to make; to cause to be; to lead 我以是義欲令明了故說譬喻
299 129 lìng to issue a command 我以是義欲令明了故說譬喻
300 129 lìng rules of behavior; customs 我以是義欲令明了故說譬喻
301 129 lìng an order; a command; an edict; a decree; a statute 我以是義欲令明了故說譬喻
302 129 lìng a season 我以是義欲令明了故說譬喻
303 129 lìng respected; good reputation 我以是義欲令明了故說譬喻
304 129 lìng good 我以是義欲令明了故說譬喻
305 129 lìng pretentious 我以是義欲令明了故說譬喻
306 129 lìng a transcending state of existence 我以是義欲令明了故說譬喻
307 129 lìng a commander 我以是義欲令明了故說譬喻
308 129 lìng a commanding quality; an impressive character 我以是義欲令明了故說譬喻
309 129 lìng lyrics 我以是義欲令明了故說譬喻
310 129 lìng Ling 我以是義欲令明了故說譬喻
311 129 lìng instruction by a teacher; adhīṣṭa 我以是義欲令明了故說譬喻
312 128 this; these 我此寶貨希有難得
313 128 in this way 我此寶貨希有難得
314 128 otherwise; but; however; so 我此寶貨希有難得
315 128 at this time; now; here 我此寶貨希有難得
316 128 this; here; etad 我此寶貨希有難得
317 125 眾生 zhòngshēng all living things 及餘三千大千世界所有眾生
318 125 眾生 zhòngshēng living things other than people 及餘三千大千世界所有眾生
319 125 眾生 zhòngshēng sentient beings 及餘三千大千世界所有眾生
320 125 眾生 zhòngshēng beings; all living things; all sentient beings 及餘三千大千世界所有眾生
321 124 shí time; a point or period of time 時彼群賊即於曠野執持刀杖打諸商人
322 124 shí a season; a quarter of a year 時彼群賊即於曠野執持刀杖打諸商人
323 124 shí one of the 12 two-hour periods of the day 時彼群賊即於曠野執持刀杖打諸商人
324 124 shí at that time 時彼群賊即於曠野執持刀杖打諸商人
325 124 shí fashionable 時彼群賊即於曠野執持刀杖打諸商人
326 124 shí fate; destiny; luck 時彼群賊即於曠野執持刀杖打諸商人
327 124 shí occasion; opportunity; chance 時彼群賊即於曠野執持刀杖打諸商人
328 124 shí tense 時彼群賊即於曠野執持刀杖打諸商人
329 124 shí particular; special 時彼群賊即於曠野執持刀杖打諸商人
330 124 shí to plant; to cultivate 時彼群賊即於曠野執持刀杖打諸商人
331 124 shí hour (measure word) 時彼群賊即於曠野執持刀杖打諸商人
332 124 shí an era; a dynasty 時彼群賊即於曠野執持刀杖打諸商人
333 124 shí time [abstract] 時彼群賊即於曠野執持刀杖打諸商人
334 124 shí seasonal 時彼群賊即於曠野執持刀杖打諸商人
335 124 shí frequently; often 時彼群賊即於曠野執持刀杖打諸商人
336 124 shí occasionally; sometimes 時彼群賊即於曠野執持刀杖打諸商人
337 124 shí on time 時彼群賊即於曠野執持刀杖打諸商人
338 124 shí this; that 時彼群賊即於曠野執持刀杖打諸商人
339 124 shí to wait upon 時彼群賊即於曠野執持刀杖打諸商人
340 124 shí hour 時彼群賊即於曠野執持刀杖打諸商人
341 124 shí appropriate; proper; timely 時彼群賊即於曠野執持刀杖打諸商人
342 124 shí Shi 時彼群賊即於曠野執持刀杖打諸商人
343 124 shí a present; currentlt 時彼群賊即於曠野執持刀杖打諸商人
344 124 shí time; kāla 時彼群賊即於曠野執持刀杖打諸商人
345 124 shí at that time; samaya 時彼群賊即於曠野執持刀杖打諸商人
346 121 no 無信樂欲求其過失
347 121 Kangxi radical 71 無信樂欲求其過失
348 121 to not have; without 無信樂欲求其過失
349 121 has not yet 無信樂欲求其過失
350 121 mo 無信樂欲求其過失
351 121 do not 無信樂欲求其過失
352 121 not; -less; un- 無信樂欲求其過失
353 121 regardless of 無信樂欲求其過失
354 121 to not have 無信樂欲求其過失
355 121 um 無信樂欲求其過失
356 121 Wu 無信樂欲求其過失
357 121 Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression. 無信樂欲求其過失
358 121 not; non- 無信樂欲求其過失
359 121 mo 無信樂欲求其過失
360 117 涅槃 Nièpán Buddhism in Every Step: Nirvana 深信樂欲求涅槃者
361 117 涅槃 Nièpán nirvana 深信樂欲求涅槃者
362 117 涅槃 nièpán Final Nirvana; Nirvana; Nirvāṇa; Nibbāna 深信樂欲求涅槃者
363 114 method; way 勿令彼諸愚癡人等聞此法已生增上過
364 114 France 勿令彼諸愚癡人等聞此法已生增上過
365 114 the law; rules; regulations 勿令彼諸愚癡人等聞此法已生增上過
366 114 the teachings of the Buddha; Dharma 勿令彼諸愚癡人等聞此法已生增上過
367 114 a standard; a norm 勿令彼諸愚癡人等聞此法已生增上過
368 114 an institution 勿令彼諸愚癡人等聞此法已生增上過
369 114 to emulate 勿令彼諸愚癡人等聞此法已生增上過
370 114 magic; a magic trick 勿令彼諸愚癡人等聞此法已生增上過
371 114 punishment 勿令彼諸愚癡人等聞此法已生增上過
372 114 Fa 勿令彼諸愚癡人等聞此法已生增上過
373 114 a precedent 勿令彼諸愚癡人等聞此法已生增上過
374 114 a classification of some kinds of Han texts 勿令彼諸愚癡人等聞此法已生增上過
375 114 relating to a ceremony or rite 勿令彼諸愚癡人等聞此法已生增上過
376 114 Dharma 勿令彼諸愚癡人等聞此法已生增上過
377 114 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 勿令彼諸愚癡人等聞此法已生增上過
378 114 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 勿令彼諸愚癡人等聞此法已生增上過
379 114 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 勿令彼諸愚癡人等聞此法已生增上過
380 114 quality; characteristic 勿令彼諸愚癡人等聞此法已生增上過
381 109 zhī him; her; them; that 以不聞故即便退失己之善根
382 109 zhī used between a modifier and a word to form a word group 以不聞故即便退失己之善根
383 109 zhī to go 以不聞故即便退失己之善根
384 109 zhī this; that 以不聞故即便退失己之善根
385 109 zhī genetive marker 以不聞故即便退失己之善根
386 109 zhī it 以不聞故即便退失己之善根
387 109 zhī in 以不聞故即便退失己之善根
388 109 zhī all 以不聞故即便退失己之善根
389 109 zhī and 以不聞故即便退失己之善根
390 109 zhī however 以不聞故即便退失己之善根
391 109 zhī if 以不聞故即便退失己之善根
392 109 zhī then 以不聞故即便退失己之善根
393 109 zhī to arrive; to go 以不聞故即便退失己之善根
394 109 zhī is 以不聞故即便退失己之善根
395 109 zhī to use 以不聞故即便退失己之善根
396 109 zhī Zhi 以不聞故即便退失己之善根
397 107 rén person; people; a human being 是人則為如來怨讐
398 107 rén Kangxi radical 9 是人則為如來怨讐
399 107 rén a kind of person 是人則為如來怨讐
400 107 rén everybody 是人則為如來怨讐
401 107 rén adult 是人則為如來怨讐
402 107 rén somebody; others 是人則為如來怨讐
403 107 rén an upright person 是人則為如來怨讐
404 107 rén person; manuṣya; puruṣa; pudgala 是人則為如來怨讐
405 105 also; too 復有商人亦持諸寶從遠方來
406 105 but 復有商人亦持諸寶從遠方來
407 105 this; he; she 復有商人亦持諸寶從遠方來
408 105 although; even though 復有商人亦持諸寶從遠方來
409 105 already 復有商人亦持諸寶從遠方來
410 105 particle with no meaning 復有商人亦持諸寶從遠方來
411 105 Yi 復有商人亦持諸寶從遠方來
412 104 shēng to be born; to give birth 是人便生誹謗
413 104 shēng to live 是人便生誹謗
414 104 shēng raw 是人便生誹謗
415 104 shēng a student 是人便生誹謗
416 104 shēng life 是人便生誹謗
417 104 shēng to produce; to give rise 是人便生誹謗
418 104 shēng alive 是人便生誹謗
419 104 shēng a lifetime 是人便生誹謗
420 104 shēng to initiate; to become 是人便生誹謗
421 104 shēng to grow 是人便生誹謗
422 104 shēng unfamiliar 是人便生誹謗
423 104 shēng not experienced 是人便生誹謗
424 104 shēng hard; stiff; strong 是人便生誹謗
425 104 shēng very; extremely 是人便生誹謗
426 104 shēng having academic or professional knowledge 是人便生誹謗
427 104 shēng a male role in traditional theatre 是人便生誹謗
428 104 shēng gender 是人便生誹謗
429 104 shēng to develop; to grow 是人便生誹謗
430 104 shēng to set up 是人便生誹謗
431 104 shēng a prostitute 是人便生誹謗
432 104 shēng a captive 是人便生誹謗
433 104 shēng a gentleman 是人便生誹謗
434 104 shēng Kangxi radical 100 是人便生誹謗
435 104 shēng unripe 是人便生誹謗
436 104 shēng nature 是人便生誹謗
437 104 shēng to inherit; to succeed 是人便生誹謗
438 104 shēng destiny 是人便生誹謗
439 104 shēng birth 是人便生誹謗
440 103 to reach 所有地界及眾生界何者為多
441 103 and 所有地界及眾生界何者為多
442 103 coming to; when 所有地界及眾生界何者為多
443 103 to attain 所有地界及眾生界何者為多
444 103 to understand 所有地界及眾生界何者為多
445 103 able to be compared to; to catch up with 所有地界及眾生界何者為多
446 103 to be involved with; to associate with 所有地界及眾生界何者為多
447 103 passing of a feudal title from elder to younger brother 所有地界及眾生界何者為多
448 103 and; ca; api 所有地界及眾生界何者為多
449 101 do not 莫作異觀
450 101 Mo 莫作異觀
451 101 there is none; neither 莫作異觀
452 101 cannot; unable to 莫作異觀
453 100 梵天 Fàntiān Heavenly Realm 百億梵天乃至阿迦貳吒天
454 100 梵天 fàntiān Brahma 百億梵天乃至阿迦貳吒天
455 95 乃至 nǎizhì and even 乃至無量無邊諸世界中所有地土
456 95 乃至 nǎizhì as much as; yavat 乃至無量無邊諸世界中所有地土
457 94 供養 gòngyǎng to provide for one's elders; to support one's parents 供養爾數諸辟支佛飲食
458 94 供養 gòngyǎng to make offerings; to provide offerings; to worship 供養爾數諸辟支佛飲食
459 94 供養 gòngyǎng offering 供養爾數諸辟支佛飲食
460 94 供養 gòngyǎng to make offerings; to worship;pūjana 供養爾數諸辟支佛飲食
461 94 諸佛 zhū fó Buddhas; all Buddhas 諸佛如來但以威儀福德善根
462 90 善根 shàngēn Wholesome Roots 殖善根品第十三
463 90 善根 shàngēn virtuous roots; wholesome roots; kuśalamūla 殖善根品第十三
464 90 again; more; repeatedly 世尊復告阿難
465 90 to go back; to return 世尊復告阿難
466 90 to resume; to restart 世尊復告阿難
467 90 to do in detail 世尊復告阿難
468 90 to restore 世尊復告阿難
469 90 to respond; to reply to 世尊復告阿難
470 90 after all; and then 世尊復告阿難
471 90 even if; although 世尊復告阿難
472 90 Fu; Return 世尊復告阿難
473 90 to retaliate; to reciprocate 世尊復告阿難
474 90 to avoid forced labor or tax 世尊復告阿難
475 90 particle without meaing 世尊復告阿難
476 90 Fu 世尊復告阿難
477 90 repeated; again 世尊復告阿難
478 90 doubled; to overlapping; folded 世尊復告阿難
479 90 a lined garment with doubled thickness 世尊復告阿難
480 86 xīn heart [organ] 勤心為說
481 86 xīn Kangxi radical 61 勤心為說
482 86 xīn mind; consciousness 勤心為說
483 86 xīn the center; the core; the middle 勤心為說
484 86 xīn one of the 28 star constellations 勤心為說
485 86 xīn heart 勤心為說
486 86 xīn emotion 勤心為說
487 86 xīn intention; consideration 勤心為說
488 86 xīn disposition; temperament 勤心為說
489 86 xīn citta; thinking; thought; mind; mentality 勤心為說
490 86 爾時 ěr shí at that time 爾時
491 86 爾時 ěr shí at that time; atha khalu 爾時
492 85 his; hers; its; theirs 奪其眾寶
493 85 to add emphasis 奪其眾寶
494 85 used when asking a question in reply to a question 奪其眾寶
495 85 used when making a request or giving an order 奪其眾寶
496 85 he; her; it; them 奪其眾寶
497 85 probably; likely 奪其眾寶
498 85 will 奪其眾寶
499 85 may 奪其眾寶
500 85 if 奪其眾寶

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
阿难 阿難
 1. Ānán
 2. Ānán
 1. Ananda
 2. Ānanda; Ananda
 1. self; atman; attan
 2. ga
 3. I; aham
zhě ca
 1. shì
 2. shì
 1. is; bhū
 2. this; idam
 1. suǒ
 2. suǒ
 1. place; pradeśa
 2. that which; yad
obtain; attain; prāpta
如是 rúshì thus, so
zhū all; many; sarva
 1. yǒu
 2. yǒu
 1. 1. existence; 2. becoming
 2. becoming; bhava
you; sir; tva; bhavat

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
阿鼻地狱 阿鼻地獄 196 Avīci Hell
阿浮陀达磨 阿浮陀達磨 196 Abdhutadharma
阿迦贰吒 阿迦貳吒 196 Akanistha
阿利罗跋提 阿利羅跋提 196 Ajitavati
阿罗汉 阿羅漢 196
 1. Arhat
 2. arhat
 3. Arhat
阿那含 65
 1. 1 anāgāmin; 2.non-returner
 2. Anagāmin; Anagami; Non-Returner
阿难 阿難 196
 1. Ananda
 2. Ānanda; Ananda
菴罗树园 菴羅樹園 196 Āmrapāli-ārāma
阿阇世王 阿闍世王 196 Ajātaśatru; Ajatasutru; Ajātasattu
阿输迦 阿輸迦 97 Aśoka; Asoka; Ashoka
八圣道 八聖道 98 Noble Eightfold Path; Eightfold Noble Way
百劫 98 Baijie
跋提 98 Bhadrika; Bhaddiya
北方 98 The North
北天竺 98 Northern India
本际 本際 98 bhūtakoṭi; reality-limit
波罗捺 波羅捺 98 Vārānasī
波旬 98 Pāpīyāms; Pāpimant
不退转 不退轉 98
 1. never regress or change
 2. avaivartika; non-retrogression
畜生道 99 Animal Realm
大梵天 100 Mahabrahma; Mahābrahmā; Brahmā
大迦叶 大迦葉 100 Mahakasyapa; Mahākāśyapa; Mahākassapa; kasyapa
大涅盘 大涅槃 100 Mahaparinirvana
大铁围山 大鐵圍山 100 Great Iron Ring Mountain; Great Iron Enclosing Mountain
大宝 大寶 100 mahāratna; a precious jewel
大悲经 大悲經 100 Mahā-karuṇā-puṇḍarīka
大梵 100 Mahabrahma; Brahma
大梵天王 100 Mahābrahma Deva Rāja; Brahma
大梵王 100 Mahābrahma Deva Rāja; Brahma
大光 100 Vistīrṇavatī
大慧 100
 1. Mahāmati
 2. mahāprajñā; great wisdom
 3. Dahui Zonggao; Zonggao
大坑 100 Tai Hang
大林 100 Dalin; Talin
大目连 大目連 100 Moggallāna; Maudgalyāyana
大日 100 Vairocana; Mahavairocana; Buddha of supreme enlightenment
大乘 100
 1. Mahayana
 2. Mahayana Buddhism; Mahāyāna; Mahāyāna Buddhism
 3. Mahayana; Great Vehicle
帝释 帝釋 100 Sakra; Kausika; Lord of Devas
地狱 地獄 100
 1. a hell
 2. hell
 3. Hell; Hell Realms; Naraka
兜率天 100 Tusita Heaven; Tusita gods
兜率陀天 100 Tusita
多罗 多羅 100 Tara
夺命 奪命 100 Māra
法安 102 Fa An
法轮 法輪 102
 1. Dharma wheel
 2. Dharma wheel; dharmacakra
 3. Pomnyun
102
 1. Sanskrit
 2. Brahma
 3. India
 4. pure; sacred
 5. Fan
 6. Buddhist
 7. brahman
梵网经 梵網經 70
 1. Brahma Net Sutra (Brahmajala Sutra)
 2. the Brahma Net Sūtra; Fanwang Jing
烦恼浊 煩惱濁 102 affliction degeneration; kleshakashaya
梵天 70
 1. Heavenly Realm
 2. Brahma
梵天王 70 Brahmā
梵众 梵眾 70 brahmakāyika; brahmapariṣadya; the Heaven of the Followers of Brahma
法王 102
 1. King of the Law; Dharma King
 2. Dharmaraja (Thailand)
 3. Dharma King
 4. Dharmaraja; Dharma King
法眼 102
 1. Dharma Eye
 2. dharma eye; dharmacaksus
 3. hōgen
 4. Fayan
 5. Fayan School
法藏 102
 1. sūtra repository; sūtra hall
 2. Dharma Treasure
 3. Fazang
佛法 102
 1. Dharma; Dhamma; Buddha-Dhárma; Buddhist doctrine
 2. the power of the Buddha
 3. Buddha's Teaching
 4. Dharma; Buddha-Dhárma
佛号 佛號 102 name of the Buddha
佛世尊 102 Buddha, the world-honoured; bhagavat
佛音 102 Buddhaghoṣa; Buddhaghosa
弗沙佛 102 Puṣya Buddha
覆障 102 Rāhula
高齐 高齊 71 Northern Qi Dynasty; Qi of the Northern Dynasties
给孤独长者 給孤独長者 71
 1. Anāthapiṇḍada
 2. Anāthapiṇḍada
恒河 恆河 104
 1. Ganges River
 2. Ganges River
 3. Ganges River
护世四天王 護世四天王 104 Four Deva Kings; Four Heavenly Kings
化乐天 化樂天 104 Nirmanarati Heaven; Nirmāṇarati Heaven
慧光 104
 1. the light of wisdom
 2. Huiguang
 3. Ekō
 4. Ekō
慧力 72
 1. power of wisdom
 2. Huili
伽耶城 106 Bodh Gaya
憍尸迦 106 Sakra; Sakka; Śakra Devānām Indra; Kauśika
迦毘罗城 迦毘羅城 74 Kapilavastu; Kapilavatthu
迦叶 迦葉 106
 1. Kāśyapa; Kasyapa; Kassapa
 2. Mahākāśyapa; Kāśyapa; Kasyapa; Kassapa
迦叶佛 迦葉佛 106 Kasyapa Buddha; Kassapa Buddha
伽耶山 106 Gayā
罽賓 106 Kashmir
劫浊 劫濁 106 Kalpa Degeneration; Kalpakashaya; period of degeneration
给孤独园 給孤獨園 106 Anathapindada’s park; Anathapimdasya arama
寂灭 寂滅 106
 1. calmness and extinction; Nirvāṇa; Nibbāna; Nirvana
 2. Upasannaka
金宝 金寶 106
 1. Campbell
 2. Kampar
金华 金華 106 Jinhua
拘留孙 拘留孫 106 Krakucchanda Buddha
拘留孙佛 拘留孫佛 106 Krakucchanda Buddha
拘那含 106 Kanakamuni
拘那含牟尼 106 Kanakamuni Buddha
拘睒弥国 拘睒彌國 106 Kausambi; Kaushambi; Kosambi
瞿师罗 瞿師羅 106 Kuśinagara; Kusināra; Kushinagar; Kusinagar; Kusinara
拘尸那城 74
 1. Kuśinagara; Kusināra; Kushinagar; Kusinagar; Kusinara
 2. Kuśinagara; Kusināra; Kushinagar; Kusinagar; Kusinara
瞿陀尼 106 Godānīya
开宝 開寶 107 Kaibao Reign of Emperor Taizu of Song
乐安 樂安 76 Le'an
108 Liao
离车子 離車子 76 Licchavi; Lecchavi
令和 108 Reiwa, Japanese era name, corresponding to the reign
轮迴 輪迴 76
 1. Cycle of Rebirth
 2. rebirth
 3. Saṃsāra; cycle of life and death; Rebirth
罗睺罗 羅睺羅 108 Rahula
鹿野苑 76
 1. Deer Park
 2. Mṛgadāva; Deer Park
妙法 109
 1. Wondrous Dharma
 2. the wonderful Dharma; the wonderful truth; saddharma; the Dharma; the teachings of the Buddha
弥勒 彌勒 109
 1. Maitreya [Bodhisattva]
 2. Maitreya
 3. Maitreya [Bodhisattva]
弥勒佛 彌勒佛 77
 1. Maitreya
 2. Maitreya Buddha
弥勒菩萨 彌勒菩薩 109 Maitreya Bodhisattva
命浊 命濁 109 life-span degeneration; ayukashaya; degenerated human lifespan
魔波旬 109 Māra-Pāpīyāms; Pāpīyāms; Pāpimant
摩诃迦叶 摩訶迦葉 109 Mahākāśyapa; Mahākassapa; kasyapa
摩伽陀国 摩伽陀國 77
 1. Magadha
 2. Magadha
摩醯首罗 摩醯首羅 109 Maheshvara
目连 目連 109 Moggallāna; Maudgalyāyana
那连提耶舍 那連提耶舍 110 Narendrayaśas
能忍 110 able to endure; sahā
涅槃 78
 1. Buddhism in Every Step: Nirvana
 2. nirvana
 3. Final Nirvana; Nirvana; Nirvāṇa; Nibbāna
毘富罗山 毘富羅山 112 Mount Vaipulya
毘婆尸 112 Vipassī; Vipasyin Buddha
毘舍浮 112 Visvabhu Buddha
毘舍离 毘舍離 112 Vaisali; Vaissali; Vaishali; Vesālī; City of Vaisali
毘提希 112 Vaidehī
婆伽婆 112 Bhagavat; Bhagavan; Bhagwan; Bhagawan
婆罗门 婆羅門 112
 1. Brahmin;
 2. Brahmin; Brahman
婆提 112 Bhadrika; Bhaddiya
菩萨道 菩薩道 112
 1. Bodhisattva Path
 2. Bodhisattva Path
菩萨乘 菩薩乘 112 Bodhisattva Vehicle
菩萨藏 菩薩藏 112 Mahāyāna canon
七宝塔 七寶塔 113 seven pagodas; stupas made of the seven treasures
千叶 千葉 113 Chiba
耆阇崛山 耆闍崛山 113 Gṛdhrakūtaparvata; Grdhrakuta; Gṛdhrakūṭa; Gijjha-kūta; Vulture Peak
只树给孤独园 祇樹給孤獨園 81 Anāthapiṇḍada’s park at Jetavana
瞿昙 瞿曇 113 Gautama; Gotama
然灯佛 然燈佛 82 Dipankara Buddha
日种 日種 114 Sūryavaṃśa
如是说 如是說 114 Thus Said
如来 如來 114
 1. Tathagata
 2. Tathagata
 3. Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One
如是语 如是語 114 Itivuttaka
三十三天 115 Heaven of the Thirty-Three Gods; The Heaven of Thirty-Three Gods; Trāyastriṃśa Heaven; Tāvatiṃsa Heaven
三藏 115
 1. San Zang
 2. Buddhist Canon
 3. Tripitaka; Tripiṭaka; Tipitaka
刹利 剎利 115 Kṣatriya; Kshatriya; Kashtriya; Ksatriyah
善慧 83 Shan Hui
善眼 115 Sunetta
沙陀 115 Shatuo
声闻 聲聞 115
 1. sravaka
 2. sravaka; a distinguished disciple of the Buddha
声闻乘 聲聞乘 115 Sravaka Vehicle; Śrāvakayāna; The Śrāvaka Vehicle
声闻藏 聲聞藏 115 Hīnayāna canon
舍卫国 舍衛國 115 Sravasti; Savatthi
释梵 釋梵 115 Sakra and Brahma; Śakra and Brahmā
释天王 釋天王 115 Sakra, King of Devas
释迦 釋迦 115 Sakyamuni
释迦牟尼 釋迦牟尼 115
 1. Sakyamuni Buddha
 2. Sakyamuni Buddha; Śākyamuni Buddha
释迦牟尼佛 釋迦牟尼佛 115 Sakyamuni Buddha; Śākyamuni Buddha
时婆 時婆 115 jīvaka
尸弃 尸棄 83 Sikhin; Śikhin
释提桓因 釋提桓因 115 Śakra; Sakka; Śakra Devānām Indra; Kauśika
师子王 師子王 115 Lion King
世尊 115
 1. World-Honored One
 2. World-Honored One; Bhagavat; Bhagavān; Buddha
四天王 115 Four Deva Kings; Four Heavenly Kings
四天王天 115 Caturmaharajika Heaven; Heaven of the Four Kings
斯陀含 115 Sakrdagamin; Sakridagami; Sakadagami; Once-Returner
娑罗 娑羅 115 sala tree; sal tree; shala tree
娑婆世界主 115 Mahabrahma; Brahma
他化自在天 84 Paranirmita-Vasavartin Heaven; paranirmitavaśavartin
天帝释 天帝釋 116 Sakra; Sakka; Sakra Devānām Indra; Kausika
天人师 天人師 116
 1. teacher of heavenly beings and humans
 2. Teacher of Heavenly and Human Beings; the Buddha
田中 116
 1. Tienchung
 2. Tanaka
天竺 116 the Indian subcontinent
铁围 鐵圍 116 Cakravada-parvata; Iron Wall Mountain
铁围山 鐵圍山 116 Cakravada-parvata; Iron Wall Mountain
提知迦 116 Dhītika; Dhṛṭaka
同师 同師 116 Tongshi
王舍城 119 Rajgir; Rajagrha
威神 119 awe-inspiring character of deities; anubhava
无忧 無憂 119
 1. did not worry
 2. Carefree
 3. without sorrow
 4. no sorrow
 5. Aśoka; Asoka; Ashoka
无余涅盘 無餘涅槃 119 Anupadhiśeṣanirvāṇa; Nirupadhiśeṣanirvāṇa; Nirvāṇa without Remainder
无上丈夫 無上丈夫 119 Supreme One; Unexcelled One
无障碍 無障礙 119 Asaṅga
无诸 無諸 119 Wu Zhu
无自性 無自性 119 niḥsvabhāva; no self-nature
贤劫 賢劫 120 bhadrakalpa; the present kalpa
香山 88 Fragrant Hills Park
仙人住处 仙人住處 120 āśramapada
西方 120
 1. the West
 2. west side
 3. the Western [Pureland]
 4. Xifang
 5. West
悉陀 120 Siddhārtha
修慧 120
 1. Wisdom from Practice; wisdom acquired by cultivation
 2. Xiuhui
 3. Xiuhui
雪山 120 The Himalayas
须弥山 須彌山 88
 1. Mount Sumeru
 2. Mount Sumeru; Mount Meru
须陀洹 須陀洹 120 Srotaapanna; Sotapanna; Stream-Enterer
须夜摩天 須夜摩天 120 Yama Heaven; Yamadeva
阎浮提 閻浮提 121 Jambudvipa; the Terrestrial World
鸯伽 鴦伽 121 Aṅga; Yāng​jiā
夜摩天 121 Yama Heaven; Yamadeva
应供 應供 121
 1. Offering
 2. Worthy One; arhat
应顺 應順 121 Yingshun
缘觉乘 緣覺乘 121 Pratyekabuddha Vehicle; Pratyeka-buddha Vehicle
余善 餘善 121 Yu Shan
正遍知 90
 1. correct peerless enlightenment
 2. Truly All-Knowing; Knower of the world; the Buddha
正应 正應 122 Shōō
至大 90 Zhida reign
只陀林 祇陀林 122 Jetavana
众僧 眾僧 122 Saṅgha; Sangha; Buddhist monastic community
122
 1. daytime
 2. Zhou
 3. Zhou
转轮圣王 轉輪聖王 90 Chakravarti raja; an emperor in Hindu mythology
诸城 諸城 122 Zhucheng
自在主 122 Indriyeshvara

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 643.

Simplified Traditional Pinyin English
阿鼻 97 avīci
阿波陀那 196 avadāna; apadāna
爱别离 愛別離 195 being apart from those we love
爱别离苦 愛別離苦 195 suffering due to separation from loved ones
爱果 愛果 195 the fruit of desire
爱结 愛結 195 bond of desire
爱乐 愛樂 195 love and joy
爱语 愛語 195
 1. loving words
 2. kind words
爱缘取 愛緣取 195 from craving as a requisite condition comes clinging
阿兰若 阿蘭若 196
 1. Aranya
 2. a forest retreat; a secluded place to practice; araṇya; arañña; aranya
阿罗汉果 阿羅漢果 97
 1. the fruit of arhat cultivation; the fruit of awakening
 2. state of full attainment of arhatship
阿罗汉道 阿羅漢道 196 path of an arhat
阿那含果 97
 1. the fruit of Anāgāmin; the fruit of a non-returning
 2. realization of non-returner
阿耨多罗三藐三菩提 阿耨多羅三藐三菩提 196 anuttara-samyak-sambodhi; anuttara samyaksaṃbodhi; anuttarasamyaksaṃbodhi; unsurpassed complete perfect enlightenment
阿毘跋致 196 avivaha; irreversible
阿僧只 阿僧祇 196
 1. asamkhya
 2. asamkhyeya
 3. asamkhya; innumerable
阿僧祇劫 196 an asankhyeya kalpa
阿修罗 阿修羅 196
 1. asura
 2. asura
阿修罗王 阿修羅王 196 king of the asuras
八解脱 八解脫 98 the eight liberations; astavimoksa
八难 八難 98 eight difficulties
八圣道分 八聖道分 98 Noble Eightfold Path; Eightfold Noble Way
白佛 98 to address the Buddha
般涅槃 98 parinirvana
宝城 寶城 98 city full of precious things
宝乘 寶乘 98 jewelled vehicle
宝幢 寶幢 98
 1. a Buddhist ensign or banner
 2. Ratnaketu
悲心 98
 1. a sympathetic mind
 2. Merciful Heart
本誓 98 pūrvapraṇidhāna; prior vow
本愿 本願 98 prior vow; purvapranidhana
本愿力 本願力 98
 1. the power of a vow
 2. Power of the Original Vow
彼岸 98
 1. the other shore
 2. the other shore
遍满 遍滿 98 to fill; paripūrṇa
变易 變易 98
 1. change
 2. to change
必当 必當 98 must
病苦 98 sickness; suffering due to sickness
比丘众 比丘眾 98 Saṅgha; Sangha; Buddhist monastic community
比丘僧 98 monastic community
波罗提木叉 波羅提木叉 98 rules of conduct for monks; prātimokṣa
般若波罗蜜 般若波羅蜜 98
 1. Prajñāpāramitā; Prajnaparamita; Perfection of Wisdom
 2. Prajñāpāramitā
波头摩 波頭摩 98 padma
补处 補處 98 occupies a vacated place
不放逸 98
 1. no laxity
 2. vigilance; heedfulness; conscientious
不净 不淨 98 Impurity; dirty; filthy
不善 98 akuśala; akusala; unvirtuous; unwholesome; inauspicious
不思议 不思議 98
 1. inconceivable
 2. inconceivable
不妄语 不妄語 98
 1. Refrain from lying
 2. not lying
不共 98
 1. not shared; distinctive; avenika
 2. meditation performed with water; distinctive; apkṛtsna
不如法 98 counterto moral principles
布萨 布薩 98
 1. fortnightly recital of monastic rules and confession; upoṣadha
 2. Posadha
不生 98
 1. nonarising; anutpāda
 2. nonarising; not produced; not conditioned; anutpada
布施 98
 1. generosity
 2. dana; giving; generosity
不贪欲 不貪欲 98 non-attachment; alobha
怖畏 98 terrified; saṃtrāsa
禅波罗蜜 禪波羅蜜 99 dhyana-paramita; the paramita of meditative concentration
刹那 剎那 99
 1. ksana
 2. kṣaṇa; an instant
禅定 禪定 99
 1. meditative concentration
 2. meditative concentration; meditation
 3. to meditate
常乐 常樂 99 lasting joy
谄曲 諂曲 99 to flatter; fawning and flattery
羼提 99 ksānti; tolerance
羼提波罗蜜 羼提波羅蜜 99 ksanti-paramita; the paramita of tolerance; the paramita of forbearance
成等正觉 成等正覺 99 attain perfect enlightenment
成佛 99
 1. Attaining Buddhahood
 2. to become a Buddha
称佛 稱佛 99 to recite the Buddha's name
成菩提 99 to become a Buddha; to become enlightened
成正觉 成正覺 99 to become a Buddha
瞋怒 99
 1. aversion; hatred; dveṣa
 2. to stare at in a rage
持戒 99
 1. to uphold precepts
 2. morality; to uphold precepts
臭秽 臭穢 99 foul
愁恼 愁惱 99 affliction
付嘱 付囑 99 to entrust to
触缘受 觸緣受 99 from contact as a requisite condition comes feeling
幢幡 99 a hanging banner
床座 99 seat; āsana
楚毒 99 something terrible; sudāruṇa
出离 出離 99
 1. to leave Samsara; to transcend the mundane world
 2. to leave
 3. renunciation, transcendence
慈悲喜舍 慈悲喜捨 99
 1. loving kindness, compassion, joy, and equanimity
 2. Loving Kindness, Compassion, Joy, and Equanimity
次复 次復 99 afterwards; then
慈孝 99 Compassion and Filial Piety
慈心 99 compassion; a compassionate mind
大慈 100 great great compassion; mahākāruṇika
大慈悲 100 great mercy and great compassion
大导师 大導師 100
 1. the great teacher
 2. the great guide
大地狱 大地獄 100 great hell; Avici Hell
大黑 100 Mahakala
大菩萨 大菩薩 100
 1. great Bodhisattva
 2. a great bodhisattva
大千 100 trisāhasramahāsāhasralokadhātu; a great chiliocosm; trichiliocosm; the cosmos
大身 100 great body; mahakaya
大神通 100
 1. great supernatural power
 2. great transcendent wisdom
大智慧 100 great wisdom and knowledge
大悲 100 mahākaruṇā; great compassion
大悲心 100 a mind with great compassion
大利 100 great advantage; great benefit
到彼岸 100
 1. to reach the other shore; to reach Nirvāṇa
 2. To the Other Shore
大摄受 大攝受 100 great all-embracing receiver
大树 大樹 100 a great tree; a bodhisattva
大自在 100 Īśvara; self-existent; sovereign
得大神通 100 endowed with great transcendent wisdom
得大自在 100 attaining great freedom
得道 100 to attain enlightenment
得度 100
 1. to attain salvation
 2. to attain enlightenment
灯明 燈明 100 a lamp held before the Buddha
等心 100 a non-discriminating mind
定慧 100
 1. Concentration and Wisdom
 2. meditative wisdom
定力 100
 1. Meditative Concentration
 2. ability for meditative concentration
钝根 鈍根 100
 1. dull ability
 2. dull aptitude
多宝 多寶 100 Prabhutaratna
堕恶道 墮惡道 100 to suffer an evil rebirth
度生 100 to save beings
度脱 度脫 100 to save; to rescue; to relieve them from the suffering of this world and take them nirvana
恶道 惡道 195
 1. evil path
 2. an evil rebirth; an evil destiny; an unfortunate rebirth; hell
恶见 惡見 195 mithyadrishti; an evil view; a heterodox view
恶知识 惡知識 195 a bad friend; an evil companion
二种 二種 195 two kinds
而作是念 195 made within himself the following reflection
二业 二業 195 two kinds of karma
恶业 惡業 195 unwholesome acts; evil intentions
法化 102 conversion through teaching of the Dharma
法灭 法滅 102 the extinction of the teachings of the Buddha
法僧 102 a monk who recites mantras
法施 102 a Dhárma gift; Dhárma offering; dharmadana
法眼净 法眼淨 102
 1. purity of the dharma eye; to clearly see the truth
 2. Pure Dharma Eye
法鼓 102 a dharma drum; dharmadundubhi; dharmabheri
法界 102
 1. Dharma Realm
 2. a dharma realm; dharmadhatu
 3. tathatā; suchness; inherent nature; true nature; tathata
法门 法門 102
 1. Dharma gate
 2. dharmaparyāya; dharma gate; a way of teaching the Dharma; a Buddhist teaching; a Dharma door
放逸 102
 1. Laxity
 2. heedlessness; carelessness; pleasure-seeking; pramada
梵刹 梵剎 102 temple; monastery
梵行 102
 1. brahmacarya; pure practices; religious life
 2. Brahmin; Brahman
凡愚 102 common and ignorant
法器 102
 1. Dharma instrument
 2. a Dharma instrument
法雨 102
 1. Dharma rain
 2. Dharma Rain
法藏 102
 1. sūtra repository; sūtra hall
 2. Dharma Treasure
 3. Fazang
法住 102 dharma abode
法幢 102 a stone pilar inscribed with scriptures
非我 102 selflessness; non-self; anātman; anattā
芬陀利 102
 1. Pundarika
 2. pundarika
佛出世 102 for a Buddha to appear in a world
佛弟子 102 a disciple of the Buddha
佛功德 102 characteristics of Buddhas
佛国土 佛國土 70
 1. Buddha's country
 2. buddhakṣetra; a Buddha land
佛见 佛見 102 correct views of Buddhist teachings
佛境界 102 realm of buddhas
佛力 102 the power of the Buddha; blessings of the Buddha
佛如来 佛如來 102 Buddha Tathāgatas
佛神力 102 the Buddha's spiritual power
佛世 102 the age when the Buddha lived in the world
佛说 佛說 70 buddhavacana; as spoken by the Buddha
佛眼 70 Buddha eye
佛言 102
 1. the Buddha said
 2. buddhavacana; the teachings of the Buddha
佛语 佛語 102
 1. buddhavacana; the words of the Buddha
 2. Buddha Talk
佛道 70
 1. bodhi; enlightenment
 2. the path leading to enlightenment
 3. Buddhahood
 4. the Buddha Way
 5. Way of the Buddha
 6. Buddhist practice
佛地 102 Buddha stage; Buddha ground; buddha-bhūmi
佛戒 102 laws of reality observed by all Buddhas
佛灭 佛滅 102 Buddha's Nirvāṇa
佛事 102 a Buddha ceremony; a Buddhist ritual
佛田 102 buddha field
佛土 102 buddhakṣetra; a Buddha land; land or realm of a Buddha; land of the Buddha's birth
佛眼观 佛眼觀 70 observe them through the Buddha eye
佛智 102 Buddha knowledge; Buddha wisdom
福德因缘 福德因緣 102 Blessing, Virtue, and the Right Causes and Conditions
福报 福報 102 a blessed reward
福德 102
 1. Fortune and Virtue
 2. Merit and Virtue
 3. merit earned; reward; good fortune and good moral conduct
福德不可思量 102 immeasurable merit
敷具 102 a mat for sitting on; niṣīdana
福田 102
 1. field of merit
 2. field of blessing
根力 103 mūlabala; the five sense organs and corresponding consciousnesses
功德无量 功德無量 103 boundless merit
供众 供眾 103 Offering for the Assembly
功德聚 103 stupa
共法 103 totality of truth
灌顶 灌頂 103
 1. consecration
 2. Anointment
 3. abhiseka; abhisecana; anointment; consecration
 4. Guanding
广说 廣說 103 to explain; to teach
果报 果報 103 vipāka; the result of karma; indirect effect
过去佛 過去佛 103 past Buddhas
黑闇 104 dark with no wisdom; ignorant
恒河沙 104
 1. grains of sand in the Ganges River; innumerable
 2. the sand of the River Ganges; as numerous as grains of sand in the River Ganges
 3. Sands of the Ganges
后际 後際 104 a later time
后生 後生 104 later rebirths; subsequent births
护世 護世 104 protectors of the world
化度 104 convert and liberate; teach and save
华鬘 華鬘 104 hair tied with flowers; wreath; necklace of flowers
华香 華香 104 incense and flowers
还灭 還滅 104 ceasing; cessation; nivṛtti
欢喜踊跃 歡喜踊躍 104 leaped up with joy
化作 104 to produce; to conjure
慧光 104
 1. the light of wisdom
 2. Huiguang
 3. Ekō
 4. Ekō
慧炬 104
 1. wisdom torch
 2. Wisdom Torch
慧命 104
 1. wisdom-life
 2. friend; brother
迴向 104 to transfer merit; to dedicate; pariṇāmanā
毁呰 毀呰 104 to denigrate
护者 護者 104 protector; demon; rākṣasa
偈赞 偈讚 106 to sing in praise of
加持 106
 1. to bless
 2. to empower; to confer strength on; to aid
迦楼罗 迦樓羅 106 garuda
迦罗 迦羅 106
 1. kala; a very short unit of time
 2. kala; a very small particle
见大 見大 106 the element of visibility
见佛 見佛 106
 1. to see the Buddha
 2. Seeing the Buddha
降魔 106 to subdue Mara; to defeat evil
见浊 見濁 106 view degeneration; drishtikashaya
教诫 教誡 106 instruction; teaching
袈裟 106
 1. kasaya
 2. kasaya; kaṣāya
 3. kasaya
伽陀 106 gatha; verse
寂定 106 samadhi
戒定慧 106
 1. morality, meditative concentration, wisdom
 2. morality, wisdom, and meditation; the three studies; the three trainings; triśikṣā
解脱自在 解脫自在 106 Liberated and at Ease
劫火 106 kalpa fire
羯磨 106 karma
结使 結使 106 a fetter
解脱知见 解脫知見 106 knowledge and experience of liberation
积集 積集 106 saṃcaya; collection; gathering; accumulation; heap
净居天 淨居天 106 suddhavasa; pure abodes
敬信 106
 1. Respect and Trust
 2. respectful and faithful
净修 淨修 106 proper cultivation
净持 淨持 106 a young boy
净戒 淨戒 106
 1. perfect observance
 2. Pure Precepts
精舍 106
 1. vihara
 2. vihara; hermitage
净信 淨信 106
 1. Pure Faith
 2. prasāda; pure faith
净心 淨心 106
 1. a purified mind
 2. Purify the Mind
紧那罗 緊那羅 106 kimnara
救一切 106 saviour of all beings
偈言 106 a verse; a gatha
伎乐 伎樂 106 music
句义 句義 106 the meaning of a word; the meaning of a sentence
卷第二 106 scroll 2
卷第三 106 scroll 3
卷第四 106 scroll 4
卷第五 106 scroll 5
卷第一 106 scroll 1
具足神通 106 possessing supernatural powers; ṣaḍabhijña
具足戒 106 full ordination; upasaṃpanna; upasaṃpadā
开显 開顯 107 open up and reveal
堪能 107 ability to undertake
堪忍 107 to bear; to endure without complaint
渴爱 渴愛 107 thirsty desire; longing
口业 口業 107
 1. Verbal Karma
 2. verbal karma
愦閙 憒閙 107 clamour
苦痛 107 the sensation of pain
苦行 107
 1. austerity
 2. to practice ascetism
苦乐 苦樂 107 joy and pain
来生 來生 108 later rebirths; subsequent births
来世 來世 108 future worlds; the next world; the next life
老苦 108 Old Age; suffering due to old age
乐法 樂法 108 joy in the Dharma
乐求 樂求 108 seek pleasure
乐修 樂修 108 joyful cultivation
乐欲 樂欲 108 the desire for joy
离欲 離欲 108 free of desire
两足尊 兩足尊 108
 1. Honored One Among Two-Legged Beings
 2. supreme among two-legged creatures
莲华 蓮華 108
 1. Lotus Flower
 2. a lotus flower; padma
 3. white lotus flower; pundarika
离垢 離垢 108
 1. Undefiled
 2. vimalā; stainless; immaculate
礼敬 禮敬 108 namo; to pay respect to; to revere
离苦 離苦 108 to transcend suffering
令众生 令眾生 108 lead sentient beings
六处 六處 108 the six sense organs; sadayatana
六入缘触 六入緣觸 108 from the six senses proceeds contact
六通 108 six supernatural powers
六种震动 六種震動 108 shaken in six different ways
利行 108
 1. Beneficial Deeds
 2. altruism
 3. altruism
利养 利養 108 gain
利益心 108
 1. hita-citta
 2. Hitadhyasayin
露地 108 dewy ground; the outdoors
轮王 輪王 108 wheel turning king
罗刹 羅剎 108
 1. raksasa
 2. raksasa
罗门 羅門 108 Brahman
罗婆 羅婆 108 an instant; lava
律仪 律儀 108
 1. rules and ceremonies
 2. Vinaya and Rules
灭法 滅法 109 unconditioned dharma
灭度 滅度 109
 1. to extinguish worries and the sea of grief
 2. Nirvāṇa; Nibbāna; Nirvana
灭后 滅後 109 after the Buddhas's Nirvāṇa
名色缘六入 名色緣六入 109 from name and form the six senses
摩得勒伽 109 mātṛkā; matrix; systematized lists
摩多罗迦 摩多羅迦 109 mātṛkā; matrix; systematized lists
摩诃萨 摩訶薩 109
 1. mahasattva
 2. mahāsattva; mohasattva; a great being
摩迦 109
 1. malika; mālikā
 2. Mojia
摩竭 109 makara
摩竭鱼 摩竭魚 109 makara fish
摩尼 109 mani; jewel
魔子 109 sons of Mara
南无佛 南無佛 110
 1. Homage to the Buddha
 2. namo buddha
难胜 難勝 110 very difficult to overcome
恼害 惱害 110 malicious feeling
那由他 110 a nayuta
内法 內法 110 the Buddhadharma; the Dharma
能持 110 ability to uphold the precepts
能信 110 able to believe
能破 110 refutation
念佛 110
 1. to chant Buddha's name
 2. to recollect the Buddha; to chant the name of the Buddha
念处 念處 110 smṛtyupasthāna; satipaṭṭhāna; smrtyupasthana; satipatthana; foundation of mindfulness
念言 110 words from memory
涅槃寂静 涅槃寂靜 78 Nirvana is perfect tranquility
涅槃界 110 nirvāṇa-dhātu; the realm of Nirvāṇa
尼拘陀 110 Indian banyan; nyagrodha tree
尼陀那 110 causes and conditions; principal and secondary causes; chain of cause and effect; primary cause; nidāna
偏袒右肩 112 bared his right shoulder
毘梨耶波罗蜜 毘梨耶波羅蜜 112 virya-paramita; the paramita of diligence
品第一 112 Chapter One
平等心 112 an impartial mind
毘尼 112 monastic discipline; vinaya
辟支佛 112 Pratyeka-Buddha; Pratyekabuddha
辟支佛乘 112 Pratyekabuddha vehicle
辟支佛地 112 stage of pratyekabuddha; pratyekabuddhabhūmi
頗梨 112 crystal
普光 112
 1. radiating light all around
 2. Pu Guang
菩萨行者 菩薩行者 112 a bodhisattva practitioner
菩提种子 菩提種子 112 bodhi seeds
菩萨大悲 菩薩大悲 112 great compassion of bodhisattvas
菩萨摩诃萨 菩薩摩訶薩 112 bodhisattva mahāsattva
菩萨行 菩薩行 112 bodhisattva-caryā; bodhisattva-carita; bodhisattva practice; actions of bodhisattvas
菩提树 菩提樹 80
 1. Bodhedrum magazine
 2. Bodhi Tree
 3. bodhi tree
菩提心 112
 1. bodhi mind
 2. bodhicitta; aspiration to enlightenment
普现 普現 112 universal manifestation
七菩提分 113 seven factors of enlightenment; seven aids to enlightenment; seven branches of enlightenment; seven aspects of enlightenment; seven bodhyaṅga
千佛 113 thousand Buddhas
乾闼婆 乾闥婆 113 a gandharva
七觉 七覺 113 seven factors of enlightenment; seven aids to enlightenment; seven branches of enlightenment; seven aspects of enlightenment; seven bodhyaṅga
七觉分 七覺分 113 seven factors of enlightenment; seven aids to enlightenment; seven branches of enlightenment; seven aspects of enlightenment; seven bodhyaṅga
清净心 清淨心 113 pure mind
勤求 113 to diligently seek
起尸 起屍 113 vetāla; vetāḍa
求法 113 to seek the Dharma
取缘有 取緣有 113 From clinging/sustenance as a requisite condition comes becoming.
劝请 勸請 113 to request; to implore
取着 取著 113 grasping; attachment
热病 熱病 114 jaundice; kāmalā
人非人 114 kijnara; human or non-human being
热恼 熱惱 114 distressed; perturbed; troubled
人法 114 people and dharmas; people and teachings
人天 114
 1. humans and devas
 2. people and devas; all living things
人中 114 mānuṣyaka; a multitude of men
人众 人眾 114 many people; crowds of people
入般涅槃 114 to enter Parinirvāṇa
汝等 114 you [plural]; yuṣma; yūyam
如法 114 In Accord With
如梦 如夢 114 like in a dream
入涅槃 114 to enter Nirvāṇa
如是观 如是觀 114 Contemplate as Such
如是如是 114 Thus Is, Thus Is
入众 入眾 114 To Enter the Assembly
如来身 如來身 114 Tathāgata-kāya; Buddha-body
如来十力 如來十力 114 the ten powers of the Tathāgata
如是我闻 如是我聞 114 thus I have heard
如实修行 如實修行 114 to cultivate according to thusness
三恶趣 三惡趣 115 the three evil rebirths; the three evil realms
三法 115 the three aspects of the Dharma
三明 115 three insights; trividya
三千 115 three thousand-fold
三千大千世界 115 Three Thousandfold World System; trisāhasramahāsāhasralokadhātu; a great chiliocosm; trichiliocosm; the cosmos
三乘 115
 1. three vehicles; triyāna; triyana
 2. Three Vehicles
三匝 115 to circumambulate three times
三转 三轉 115 Three Turnings Dharma Wheel
三昧 115
 1. samadhi
 2. samādhi; concentrated meditation; mental concentration
三藐三菩提 115 samyaksaṃbodhi; perfect enlightenment
三摩 115 samādhi; concentrated meditation; mental concentration
僧伽蓝 僧伽藍 115 sangharama; samgharama; samghārama; temple; monastery
善报 善報 115 wholesome retribution
善男子 115
 1. good men
 2. a good man; a son of a noble family
善女人 115
 1. good women
 2. a good woman; a daughter of a noble family
善逝 115 Immaculately Departed One; Well-Gone; Sugata
善说 善說 115 well expounded
山王 115 the highest peak
善道 115 a benevolent rebirth; a benevolent destiny; heaven; a fortunate realm
善法 115
 1. a wholesome dharma
 2. a wholesome teaching
善根 115
 1. Wholesome Roots
 2. virtuous roots; wholesome roots; kuśalamūla
善根力 115 power of wholesome roots
上人 115
 1. shangren; senior monastic
 2. supreme teacher
商人心 115 the mind of a merchant
上首 115
 1. chief; presiding elders
 2. foremost; pramukha
善巧 115
 1. Skillful
 2. virtuous and clever; skilful
善巧方便 115 skillful and expedient means
善思 115 thoughtfulness; wholesome thinking
善业 善業 115 wholesome acts; good actions
善友 115
 1. a Dharma friend; kalyāṇamitra; kalyāṇamitta; kalyanamitra
 2. Sabbamitta; Sarvamitra
善友教 115 instructed by a spiritual teacher
善哉 115
 1. Sadhu
 2. excellent
善知识 善知識 115 Dharma Friends; kalyāṇamitra; kalyāṇamitta; kalyanamitra
少善根 115 few good roots; little virtue
少欲知足 115 content with few desires
烧炙 燒炙 115 to burn
杀生 殺生 115
 1. Killing Lives
 2. to kill
刹土 剎土 115 kṣetra; homeland; country; land
杀心 殺心 115 the intention to kill
摄护 攝護 115 parigraha; to protect
舍家 捨家 115 to become a monk or nun
舍离 捨離 115 to abandon; to give up; to depart; to leave
身等 115 equal in body
身坏命终 身壞命終 115 the break-up of the body, after death
身业 身業 115 physical karma
深义 深義 115 deep meaning
圣法 聖法 115 the sacred teachings of the Buddha
生法 115 sentient beings and dharmas
生欢喜 生歡喜 115 giving rise to joy
生苦 115 suffering due to birth
圣种 聖種 115
 1. holy seed; monastic community
 2. proper teaching
圣道 聖道 115
 1. the sacred way; spiritual path
 2. The Noble Eightfold Path; Eightfold Noble Way
胜法 勝法 115 surpassing dharmas
生灭 生滅 115
 1. arising and ceasing
 2. life and death
生死海 115 the ocean of Saṃsāra
胜行 勝行 115 distinguished actions
圣智 聖智 115 Buddha wisdom
身见 身見 115 views of a self
身命 115 body and life
什深 甚深 115 very profound; what is deep
神通变化 神通變化 115 spritual powers of transformation
神通力 115 a spiritual power; supernatural powers; a remarkable ability; a magical power
深心 115 determination; resolution; adhyāśaya
摄受 攝受 115
 1. to receive, take in
 2. parigraha; to protect; to uphold; received and taken care of
摄心 攝心 115 to concentrate
尸波罗蜜 尸波羅蜜 115 sila-paramita; the paramita of proper conduct
十恶业道 十惡業道 115 ten unwholesome behaviors
示教利喜 115 Inspiration, Teaching, Benefit, and Joy
十力 115 the ten powers of the Buddha; daśabala
十方 115
 1. The Ten Directions
 2. the ten directions
识缘名色 識緣名色 115 from consciousness as a requisite condition comes name-and-form
施者 115 The Giver
实智 實智 115
 1. knowledge of reality
 2. true wisdom
释种 釋種 115 Śākya-seed; the disciples of Śākyamuni Buddha
十八不共法 115 eighteen distinctive characterisitics; astadasavenikabuddhadharma
尸罗 尸羅 115 sila; commitment to not doing harm
施僧 115 to provide a meal for monastics
施无畏者 施無畏者 115 abhayandada
示现 示現 115
 1. Manifestation
 2. to manifest
 3. to manifest; to display
实语 實語 115 true words
施主 115
 1. benefactor
 2. an alms giver; a donor
师子吼 師子吼 115 lion’s roar
师子座 師子座 115 lion's throne
受法 115 to receive the Dharma
授记 授記 115 Vyakarana (prophecies); a prediction; vyākaraṇa
受缘爱 受緣愛 115 from feeling as a requisite condition comes craving
受持 115
 1. uphold
 2. to accept and maintain faith; to uphold
受持四句 受持四句 115 accept and uphold a four line gatha [from this sutra]
授与 授與 115 to award; to confer
说偈言 說偈言 115 uttered the following stanzas
死苦 115 death
四如意足 115 the four kinds of teleportation
四摄 四攝 115 Four Means of Embracing; the four means of embracing
四摄法 四攝法 115 the four means of embracing
四摄事 四攝事 115 the four means of embracing
四神足 115 the four kinds of teleportation
四无所畏 四無所畏 115 four kinds of fearlessness
四正勤 115 four right efforts; four right exertions
四众 四眾 115 the fourfold assembly; the four communities
死尸 死屍 115 a corpse
四天下 115 the four continents
斯陀含果 115 the fruit of a Sakṛdāgāmin
随顺解脱 隨順解脫 115 rules of conduct for monks; prātimokṣa
随宜 隨宜 115 acting according to people's needs; acting in accordance with the circumstances
所以者何 115 Why is that?
所藏 115 the thing stored
娑罗双树 娑羅雙樹 115 twin sala trees
所行 115 actions; practice
塔庙 塔廟 116 stūpas; pagodas
檀波罗蜜 檀波羅蜜 116 dana-paramita; the paramita of generosity
贪瞋痴 貪瞋痴 116
 1. greed, hatred, and ignorance
 2. desire, anger, and ignorance
 3. desire, anger, and ignorance; three poisons
贪着 貪著 116 attachment to desire
天眼 116
 1. divine eye
 2. divine sight
天幢 116 a banner; ketu
调伏 調伏 116
 1. to subdue
 2. tame; to mediate between physical, verbal, and mental karma and overcome evil
听法 聽法 116 to hear the Dharma; to listen to the teachings of the Buddha
提舍 116
 1. to ferry by teaching
 2. Tiṣya; Tissa
童真 116 having the simplicity of a child; kumārabhūta
头面礼 頭面禮 116 to prostrate
头陀 頭陀 116
 1. austerities
 2. elimination of defilements through ascetic practice; dhutanga
退失 116 parihāṇi; to regress; to degenerate
涂香 塗香 116 to annoint
外道六师 外道六師 119 the six teachers
妄念 119
 1. false thoughts; deluded thoughts
 2. Delusive Thoughts
忘念 119 lose concentraion; lose train of thought; wandering mind; loss of memory
往诣 往詣 119 to go to; upagam
王都 119 capital; rāja-dhānī
网缦 網縵 119 webbed
妄语 妄語 119 Lying
未曾有 119
 1. Never Before
 2. Abdhutadharma (miracles)
未曾有法 119 dharmas that have not yet come to pass
未度者 119 people who have not yet transcended
未来际 未來際 119 the limit of the future
未来世 未來世 119 times to come; the future
围遶 圍遶 119 to circumambulate
闻法 聞法 119 to hear the Dharma; to listen to the teachings of the Buddha
我法 119
 1. self and dharmas
 2. my teachings
我见 我見 119 the view of a self
我所 119
 1. my; mama
 2. conception of possession; mamakāra
我有 119 the illusion of the existence of self
我爱 我愛 119 self-love
我德 119 the virtue of self
我身 119 I; myself
五比丘 119 five monastics
五根 119 pañcendriya; five sense organs; five senses
五力 119 pañcabala; the five powers
无量光 無量光 119
 1. infinite light
 2. infinite light; apramāṇābha
无生法忍 無生法忍 119
 1. patient acceptance in the truth of no rebirth
 2. Tolerance of Non-Arising Dharmas
无所畏 無所畏 119 without any fear
无所有 無所有 119 nothingness
五通 119 five supernatural powers; pañca-abhijnā
無想 119 no notion
无依 無依 119 without basis; with nothing on which to rely; unreliable
五欲 五慾 119 the five desires
无诤 無諍 119
 1. No Disputes
 2. non-contention; nirdvandva
五百年 119 five hundred years
无怖畏 無怖畏 119 without fear; free from danger; nirbhaya
无瞋 無瞋 119 non-aggression; non-hatred; imperturbability
无垢 無垢 119
 1. No Impurity
 2. vimalā; nirmala; stainless; immaculate
无垢光 無垢光 119 vimalaprabha; pure light
无间业 無間業 119 unremitting karma
无量劫 無量劫 119 innumerable kalpas; uncountable eons
无量寿 無量壽 119
 1. infinite life
 2. amitayus; boundless age; infinite life
无量亿劫 無量億劫 119 countless kalpas
无漏 無漏 119
 1. Untainted
 2. having no passion or delusion; anasrava
无明灭 無明滅 119 ignorance is extinguished
无明缘行 無明緣行 119 from ignorance, volition arises
无上道 無上道 119 supreme path; unsurpassed way
无上菩提 無上菩提 119
 1. Supreme Bodhi
 2. samyaksaṃbodhi; unsurpassed complete perfect enlightenment; supreme bodhi
无生 無生 119
 1. No-Birth
 2. anutpāda; unproduced; non-arising
无为法 無為法 119 an unconditioned dhárma; asaṃskṛta-dhárma
无相 無相 119
 1. Formless
 2. animitta; signlessness; without an appearance
无学 無學 119
 1. aśaikṣa; asekha; an adept
 2. Muhak
五阴 五陰 119 five aggregates; five skandhas; five groups of existence; five groups of clinging
无余 無餘 119
 1. not excessive
 2. without remainder; niravasesa
戏论 戲論 120
 1. meaningless talk; frivolous discourse; mutual false praise; inflated conceptualization; prapañca; prapanca; papañca
 2. mental proliferation
香华 香華 120 incense and flowers
相续 相續 120 causal connection; continuity of cause and effect
显正 顯正 120 to be upright in character
邪见 邪見 120 mistaken view; wrong view; perverse view; mithyadrsti
邪行 120
 1. heretical ways
 2. sexual misconduct
邪婬 120 to commit sexual misconduct
心解脱 心解脫 120
 1. to liberate the mind
 2. liberation of mind
信乐 信樂 120 joy of believing
信受 120 to believe and accept
心无罣碍 心無罣碍 120
 1. An Untroubled Mind
 2. An Untroubled Mind
心意识 心意識 120
 1. mind, thought, and perception
 2. mind, thought, and perception
行苦 120 suffering as a consequence of action
行一 120 equivalence of all forms of practice
行缘识 行緣識 120 from volition, consciousness arises
行法 120 cultivation method
信解 120 adhimoksa; adhimokkha; resolution; determination; zeal
修善 120 to cultivate goodness
修善根 120 cultivate capacity for goodness
修禅定 修禪定 120 to meditate; to cultivate through meditation
修多罗 修多羅 120 sūtra; sutta
修慧 120
 1. Wisdom from Practice; wisdom acquired by cultivation
 2. Xiuhui
 3. Xiuhui
修伽陀 120 Immaculately Departed One; Well-Gone; Sugata
修心 120
 1. Cultivating the Mind
 2. to cultivate one's mind
须陀洹果 須陀洹果 120 the fruit of a stream enterer; the fruit of srotaāpanna practice
言说 言說 121
 1. to teach through speaking
 2. to speak and then discuss
养育者 養育者 121 nourishment
业道 業道 121 karmamarga; karma-marga; path of karma; coarse of acts; way of work; activity
业力 業力 121
 1. karmic effect
 2. the power of karma
业报 業報 121
 1. karmic retribution
 2. karmic retribution; cause and effect; ripening of actions; karma and results; karmaphala; karmavipāka
夜叉 121 yaksa
业行 業行 121
 1. actions; deeds
 2. kṛtya; ill usage or treatment
业因 業因 121 karmic conditions
一佛 121 one Buddha
一念 121
 1. one moment; one instant
 2. one thought
 3. one thought
一切种智 一切種智 121 knowledge of all aspects; all embracing wisdom; sarvākārajñatā; sarvakarajnata
意许 意許 121 an implicit viewpoint
意业 意業 121 mental karma; actions; deeds
衣钵 衣鉢 121
 1. robe and bowl
 2. robe and bowl; the cassock and alms bowl of a monk
 3. robe and bowl; the cassock and alms bowl of a monk
 4. Sacristan
亿劫 億劫 121 a kalpa
一劫 121
 1. one kalpa
 2. one kalpa
婬欲 121 sexual desire
因缘生 因緣生 121 produced from causes and conditions
应作 應作 121 a manifestation
音声 音聲 121 sound; noise
一切大众 一切大眾 121 all beings
一切法 121
 1. all dharmas; all things; sarvadharma
 2. all phenomena
一切法无我 一切法無我 121 all dharmas are absent of self
一切苦 121 all difficulty
一切声 一切聲 121 every sound
一切众生 一切眾生 121
 1. all sentient beings
 2. all beings
一切诸佛 一切諸佛 121 all Buddhas
一刹那 一剎那 121
 1. one kṣaṇa; one instant
 2. one ksana
医王 醫王 121 king of healers; Medicine King
右绕 右繞 121 to circumambulate in a clockwise direction
有无 有無 121 existent and non-existent/ having identity and emptiness
有缘生 有緣生 121 From becoming as a requisite condition comes birth.
有法 121 something that exists
有漏 121 having flow; pain; affliction; vexation; defilement; bhavāsrava; āsrava
优婆塞 優婆塞 121
 1. upasaka
 2. upasaka; a male lay Buddhist
优婆夷 優婆夷 121
 1. upasika
 2. upasika; a female lay Buddhist
优陀那 優陀那 121 udāna; inspired thought
憂陀那 憂陀那 121 udāna; inspired thought
有为法 有為法 121
 1. saṃskṛta; conditioned
 2. Conditioned Dharmas
遊戏 遊戲 121 to be free and at ease
有缘 有緣 121
 1. having karmic affinity; having a karmic connection
 2. to have a cause, link, or connection
远尘离垢 遠塵離垢 121
 1. far removed from dust and defilement
 2. to be far removed from the dust and defilement of the world
怨亲 怨親 121
 1. hate and affection
 2. Foes and Kin
怨家 121 an enemy
缘觉 緣覺 121
 1. pratyekabuddha
 2. pratyekabuddha
愿力 願力 121
 1. the power of a vow
 2. Power of Vow
在家 122
 1. lay person; laity
 2. at home
赞歎 讚歎 122 praise
造业 造業 122 Creating Karma
增上 122 additional; increased; superior
瞻波 122
 1. campaka
 2. Campa
长者子 長者子 122 the son of an elder
真语 真語 122 true words
正见 正見 122
 1. Right View
 2. right understanding; right view
正念 122
 1. Right Mindfulness
 2. right mindfulness
正思惟 122 right intention; right thought
正业 正業 122
 1. Right Action
 2. right action
正觉 正覺 122 sambodhi; perfect enlightenment
正信 122
 1. Right Faith
 2. proper belief
正智 122 correct understanding; wisdom
止观 止觀 90
 1. Cessation and Contemplation
 2. calming and contemplating
 3. calming and insight; calming and contemplation; śamatha and vipaśyanā
执持 執持 122 to hold firmly; grasp; dharana
知法 122 to understand the Dharma; to know the teachings of the Buddha
知见 知見 122
 1. to know by seeing
 2. Understanding
祇夜 122 geya; geyya; mixed verses and prose
中劫 122 intermediate kalpa
种善根 種善根 122 to plant wholesome roots
重担 重擔 122 a heavy load
众苦 眾苦 122 all suffering
众生见 眾生見 122 the view of a being
众生界 眾生界 122 the realm of living beings
众生浊 眾生濁 122 sentient being degeneration; sattvakashaya
种姓 種姓 122 Buddhist lineage; gotra
中有 122 an intermediate existence between death and rebirth
种种神通 種種神通 122 many kinds of supernatural powers
诸比丘 諸比丘 122 monks
助道 122 auxiliary means; auxiliary aid
诸法 諸法 122 all things; all dharmas
诸法无我 諸法無我 122 All phenomena are without an independent self; the insubstantiality of dharmas; dharmanairātmya
诸佛 諸佛 122 Buddhas; all Buddhas
诸见 諸見 122 views; all views
诸菩萨 諸菩薩 122 bodhisattvas
诸人 諸人 122 people; jana
诸如来 諸如來 122 all tathagatas
诸事 諸事 122 all things; everything
住世 122 living in the world
诸世间 諸世間 122 worlds; all worlds
诸天 諸天 122 devas
诸天王 諸天王 122 lord of devas; devendra
诸仙 諸仙 122 group of sages
诸行无常 諸行無常 122 All conditioned phenomena are impermanent
诸缘 諸緣 122 karmic conditions
诸众生 諸眾生 122 all beings
转轮王 轉輪王 122 a wheel turning king; cakravartin
住持 122
 1. 1. Abbot (male); 2. Abbess (female)
 2. the abbot of a monastery; the director of a monastery
 3. to uphold the Dharma
诸处 諸處 122 everywhere; sarvatra
资生 資生 122 the necessities of life
最胜 最勝 122 jina; conqueror
罪业 罪業 122 sin; karma
作佛事 122 do as taught by the Buddha
作善 122 to do good deeds