Glossary and Vocabulary for Dasheng Bensheng Xin Di Guan Jing 大乘本生心地觀經, Scroll 7

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 77 wéi to act as; to serve 為諸菩薩廣說法要而作是言
2 77 wéi to change into; to become 為諸菩薩廣說法要而作是言
3 77 wéi to be; is 為諸菩薩廣說法要而作是言
4 77 wéi to do 為諸菩薩廣說法要而作是言
5 77 wèi to support; to help 為諸菩薩廣說法要而作是言
6 77 wéi to govern 為諸菩薩廣說法要而作是言
7 77 wèi to be; bhū 為諸菩薩廣說法要而作是言
8 69 善男子 shàn nánzi good men 善男子
9 69 善男子 shàn nánzi a good man; a son of a noble family 善男子
10 63 菩薩 púsà bodhisattva 菩薩或時止婬女家
11 63 菩薩 púsà bodhisattva 菩薩或時止婬女家
12 63 菩薩 púsà bodhisattva 菩薩或時止婬女家
13 56 清淨 qīngjìng peaceful; quiet; tranquil; pure 三輪清淨是檀那
14 56 清淨 qīngjìng peaceful; quiet; tranquil 三輪清淨是檀那
15 56 清淨 qīngjìng concise 三輪清淨是檀那
16 56 清淨 qīngjìng simple and clear; concise 三輪清淨是檀那
17 56 清淨 qīngjìng pure and clean 三輪清淨是檀那
18 56 清淨 qīngjìng purity 三輪清淨是檀那
19 56 清淨 qīngjìng pure; cleansed; purified of defiling illusion; visuddhi 三輪清淨是檀那
20 45 zhě ca 親近屠者示教利喜
21 41 zhù to dwell; to live; to reside 慇懃稱讚住阿蘭若修菩薩行
22 41 zhù to stop; to halt 慇懃稱讚住阿蘭若修菩薩行
23 41 zhù to retain; to remain 慇懃稱讚住阿蘭若修菩薩行
24 41 zhù to lodge at [temporarily] 慇懃稱讚住阿蘭若修菩薩行
25 41 zhù verb complement 慇懃稱讚住阿蘭若修菩薩行
26 41 zhù attaching; abiding; dwelling on 慇懃稱讚住阿蘭若修菩薩行
27 39 出家 chūjiā to become ordained as a monk or nun 二者出家
28 39 出家 chūjiā to renounce 二者出家
29 39 出家 chūjiā leaving home; to become a monk or nun 二者出家
30 38 to go; to 而不稱讚住於餘處修菩薩行
31 38 to rely on; to depend on 而不稱讚住於餘處修菩薩行
32 38 Yu 而不稱讚住於餘處修菩薩行
33 38 a crow 而不稱讚住於餘處修菩薩行
34 37 néng can; able 能得圓滿檀波羅蜜
35 37 néng ability; capacity 能得圓滿檀波羅蜜
36 37 néng a mythical bear-like beast 能得圓滿檀波羅蜜
37 37 néng energy 能得圓滿檀波羅蜜
38 37 néng function; use 能得圓滿檀波羅蜜
39 37 néng talent 能得圓滿檀波羅蜜
40 37 néng expert at 能得圓滿檀波羅蜜
41 37 néng to be in harmony 能得圓滿檀波羅蜜
42 37 néng to tend to; to care for 能得圓滿檀波羅蜜
43 37 néng to reach; to arrive at 能得圓滿檀波羅蜜
44 37 néng to be able; śak 能得圓滿檀波羅蜜
45 37 néng skilful; pravīṇa 能得圓滿檀波羅蜜
46 36 如是 rúshì of such a form; evaṃrūpa 如是行門汝應觀察
47 35 阿蘭若 ālánruò Aranya 慇懃稱讚住阿蘭若修菩薩行
48 35 阿蘭若 ālánruò a forest retreat; a secluded place to practice; araṇya; arañña; aranya 慇懃稱讚住阿蘭若修菩薩行
49 35 eight 波羅蜜多品第八
50 35 Kangxi radical 12 波羅蜜多品第八
51 35 eighth 波羅蜜多品第八
52 35 all around; all sides 波羅蜜多品第八
53 35 eight; aṣṭa 波羅蜜多品第八
54 32 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 然我等類親於佛前得聞深法無有疑惑
55 32 děi to want to; to need to 然我等類親於佛前得聞深法無有疑惑
56 32 děi must; ought to 然我等類親於佛前得聞深法無有疑惑
57 32 de 然我等類親於佛前得聞深法無有疑惑
58 32 de infix potential marker 然我等類親於佛前得聞深法無有疑惑
59 32 to result in 然我等類親於佛前得聞深法無有疑惑
60 32 to be proper; to fit; to suit 然我等類親於佛前得聞深法無有疑惑
61 32 to be satisfied 然我等類親於佛前得聞深法無有疑惑
62 32 to be finished 然我等類親於佛前得聞深法無有疑惑
63 32 děi satisfying 然我等類親於佛前得聞深法無有疑惑
64 32 to contract 然我等類親於佛前得聞深法無有疑惑
65 32 to hear 然我等類親於佛前得聞深法無有疑惑
66 32 to have; there is 然我等類親於佛前得聞深法無有疑惑
67 32 marks time passed 然我等類親於佛前得聞深法無有疑惑
68 32 obtain; attain; prāpta 然我等類親於佛前得聞深法無有疑惑
69 31 to be near by; to be close to 即得名為檀波羅蜜
70 31 at that time 即得名為檀波羅蜜
71 31 to be exactly the same as; to be thus 即得名為檀波羅蜜
72 31 supposed; so-called 即得名為檀波羅蜜
73 31 to arrive at; to ascend 即得名為檀波羅蜜
74 30 得名 démíng to become famous 即得名為檀波羅蜜
75 30 得名 démíng to be named 即得名為檀波羅蜜
76 28 波羅蜜 bōluómì jack fruit 省用功力得圓八萬四千波羅蜜行
77 28 波羅蜜 bōluómì paramita 省用功力得圓八萬四千波羅蜜行
78 28 波羅蜜 bōluómì paramita; pāramitā; perfection 省用功力得圓八萬四千波羅蜜行
79 26 method; way 已得無漏真實之法
80 26 France 已得無漏真實之法
81 26 the law; rules; regulations 已得無漏真實之法
82 26 the teachings of the Buddha; Dharma 已得無漏真實之法
83 26 a standard; a norm 已得無漏真實之法
84 26 an institution 已得無漏真實之法
85 26 to emulate 已得無漏真實之法
86 26 magic; a magic trick 已得無漏真實之法
87 26 punishment 已得無漏真實之法
88 26 Fa 已得無漏真實之法
89 26 a precedent 已得無漏真實之法
90 26 a classification of some kinds of Han texts 已得無漏真實之法
91 26 relating to a ceremony or rite 已得無漏真實之法
92 26 Dharma 已得無漏真實之法
93 26 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 已得無漏真實之法
94 26 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 已得無漏真實之法
95 26 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 已得無漏真實之法
96 26 quality; characteristic 已得無漏真實之法
97 22 sān three 上根三品皆住蘭若
98 22 sān third 上根三品皆住蘭若
99 22 sān more than two 上根三品皆住蘭若
100 22 sān very few 上根三品皆住蘭若
101 22 sān San 上根三品皆住蘭若
102 22 sān three; tri 上根三品皆住蘭若
103 22 sān sa 上根三品皆住蘭若
104 22 sān three kinds; trividha 上根三品皆住蘭若
105 21 four 如是四種無有差別
106 21 note a musical scale 如是四種無有差別
107 21 fourth 如是四種無有差別
108 21 Si 如是四種無有差別
109 21 four; catur 如是四種無有差別
110 21 一切 yīqiè temporary 一切時中未嘗懈怠
111 21 一切 yīqiè the same 一切時中未嘗懈怠
112 21 zhǒng kind; type 自然易滿三種波羅蜜多
113 21 zhòng to plant; to grow; to cultivate 自然易滿三種波羅蜜多
114 21 zhǒng kind; type; race; breed; seed; species 自然易滿三種波羅蜜多
115 21 zhǒng seed; strain 自然易滿三種波羅蜜多
116 21 zhǒng offspring 自然易滿三種波羅蜜多
117 21 zhǒng breed 自然易滿三種波羅蜜多
118 21 zhǒng race 自然易滿三種波羅蜜多
119 21 zhǒng species 自然易滿三種波羅蜜多
120 21 zhǒng root; source; origin 自然易滿三種波羅蜜多
121 21 zhǒng grit; guts 自然易滿三種波羅蜜多
122 21 zhǒng seed; bīja 自然易滿三種波羅蜜多
123 20 眾生 zhòngshēng all living things 無數方便饒益眾生
124 20 眾生 zhòngshēng living things other than people 無數方便饒益眾生
125 20 眾生 zhòngshēng sentient beings 無數方便饒益眾生
126 20 眾生 zhòngshēng beings; all living things; all sentient beings 無數方便饒益眾生
127 20 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 為說妙法令入佛道
128 20 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 為說妙法令入佛道
129 20 shuì to persuade 為說妙法令入佛道
130 20 shuō to teach; to recite; to explain 為說妙法令入佛道
131 20 shuō a doctrine; a theory 為說妙法令入佛道
132 20 shuō to claim; to assert 為說妙法令入佛道
133 20 shuō allocution 為說妙法令入佛道
134 20 shuō to criticize; to scold 為說妙法令入佛道
135 20 shuō to indicate; to refer to 為說妙法令入佛道
136 20 shuō speach; vāda 為說妙法令入佛道
137 20 shuō to speak; bhāṣate 為說妙法令入佛道
138 20 shuō to instruct 為說妙法令入佛道
139 20 二者 èrzhě the two; both 二者出家
140 20 二者 èr zhě second; secondly; the second is 二者出家
141 20 lìng to make; to cause to be; to lead 為說妙法令入佛道
142 20 lìng to issue a command 為說妙法令入佛道
143 20 lìng rules of behavior; customs 為說妙法令入佛道
144 20 lìng an order; a command; an edict; a decree; a statute 為說妙法令入佛道
145 20 lìng a season 為說妙法令入佛道
146 20 lìng respected; good reputation 為說妙法令入佛道
147 20 lìng good 為說妙法令入佛道
148 20 lìng pretentious 為說妙法令入佛道
149 20 lìng a transcending state of existence 為說妙法令入佛道
150 20 lìng a commander 為說妙法令入佛道
151 20 lìng a commanding quality; an impressive character 為說妙法令入佛道
152 20 lìng lyrics 為說妙法令入佛道
153 20 lìng Ling 為說妙法令入佛道
154 20 lìng instruction by a teacher; adhīṣṭa 為說妙法令入佛道
155 20 一者 yī zhě first; firstly; the first is 一者在家
156 19 成就 chéngjiù accomplishment; success; achievement 是名出家菩薩成就布施波羅蜜多
157 19 成就 chéngjiù to succeed; to help someone succeed; to achieve 是名出家菩薩成就布施波羅蜜多
158 19 成就 chéngjiù accomplishment 是名出家菩薩成就布施波羅蜜多
159 19 成就 chéngjiù Achievements 是名出家菩薩成就布施波羅蜜多
160 19 成就 chéngjiù to attained; to obtain 是名出家菩薩成就布施波羅蜜多
161 19 成就 chéngjiù to bring to perfection; complete 是名出家菩薩成就布施波羅蜜多
162 19 成就 chéngjiù attainment; accomplishment; siddhi 是名出家菩薩成就布施波羅蜜多
163 19 zhèng proof 速證阿耨多羅三藐三菩提
164 19 zhèng to prove; to demonstrate; to confirm; to give evidence 速證阿耨多羅三藐三菩提
165 19 zhèng to advise against 速證阿耨多羅三藐三菩提
166 19 zhèng certificate 速證阿耨多羅三藐三菩提
167 19 zhèng an illness 速證阿耨多羅三藐三菩提
168 19 zhèng to accuse 速證阿耨多羅三藐三菩提
169 19 zhèng realization; adhigama 速證阿耨多羅三藐三菩提
170 19 zhèng obtaining; prāpti 速證阿耨多羅三藐三菩提
171 18 三昧 sānmèi samadhi 能滅瞋恚得慈心三昧
172 18 三昧 sānmèi samādhi; concentrated meditation; mental concentration 能滅瞋恚得慈心三昧
173 18 infix potential marker 而不稱讚住於餘處修菩薩行
174 18 xīn heart [organ] 令發無上菩提心故
175 18 xīn Kangxi radical 61 令發無上菩提心故
176 18 xīn mind; consciousness 令發無上菩提心故
177 18 xīn the center; the core; the middle 令發無上菩提心故
178 18 xīn one of the 28 star constellations 令發無上菩提心故
179 18 xīn heart 令發無上菩提心故
180 18 xīn emotion 令發無上菩提心故
181 18 xīn intention; consideration 令發無上菩提心故
182 18 xīn disposition; temperament 令發無上菩提心故
183 18 xīn citta; thinking; thought; mind; mentality 令發無上菩提心故
184 18 suǒ a few; various; some 世尊今日為新發意所說妙法而不如是
185 18 suǒ a place; a location 世尊今日為新發意所說妙法而不如是
186 18 suǒ indicates a passive voice 世尊今日為新發意所說妙法而不如是
187 18 suǒ an ordinal number 世尊今日為新發意所說妙法而不如是
188 18 suǒ meaning 世尊今日為新發意所說妙法而不如是
189 18 suǒ garrison 世尊今日為新發意所說妙法而不如是
190 18 suǒ place; pradeśa 世尊今日為新發意所說妙法而不如是
191 17 to use; to grasp 先以少分施於眾生
192 17 to rely on 先以少分施於眾生
193 17 to regard 先以少分施於眾生
194 17 to be able to 先以少分施於眾生
195 17 to order; to command 先以少分施於眾生
196 17 used after a verb 先以少分施於眾生
197 17 a reason; a cause 先以少分施於眾生
198 17 Israel 先以少分施於眾生
199 17 Yi 先以少分施於眾生
200 17 use; yogena 先以少分施於眾生
201 17 děng et cetera; and so on 中下二根諸菩薩等
202 17 děng to wait 中下二根諸菩薩等
203 17 děng to be equal 中下二根諸菩薩等
204 17 děng degree; level 中下二根諸菩薩等
205 17 děng to compare 中下二根諸菩薩等
206 17 děng same; equal; sama 中下二根諸菩薩等
207 16 xiū to decorate; to embellish 慇懃稱讚住阿蘭若修菩薩行
208 16 xiū to study; to cultivate 慇懃稱讚住阿蘭若修菩薩行
209 16 xiū to repair 慇懃稱讚住阿蘭若修菩薩行
210 16 xiū long; slender 慇懃稱讚住阿蘭若修菩薩行
211 16 xiū to write; to compile 慇懃稱讚住阿蘭若修菩薩行
212 16 xiū to build; to construct; to shape 慇懃稱讚住阿蘭若修菩薩行
213 16 xiū to practice 慇懃稱讚住阿蘭若修菩薩行
214 16 xiū to cut 慇懃稱讚住阿蘭若修菩薩行
215 16 xiū virtuous; wholesome 慇懃稱讚住阿蘭若修菩薩行
216 16 xiū a virtuous person 慇懃稱讚住阿蘭若修菩薩行
217 16 xiū Xiu 慇懃稱讚住阿蘭若修菩薩行
218 16 xiū to unknot 慇懃稱讚住阿蘭若修菩薩行
219 16 xiū to prepare; to put in order 慇懃稱讚住阿蘭若修菩薩行
220 16 xiū excellent 慇懃稱讚住阿蘭若修菩薩行
221 16 xiū to perform [a ceremony] 慇懃稱讚住阿蘭若修菩薩行
222 16 xiū Cultivation 慇懃稱讚住阿蘭若修菩薩行
223 16 xiū bhāvanā / spiritual cultivation 慇懃稱讚住阿蘭若修菩薩行
224 16 xiū pratipanna; spiritual practice 慇懃稱讚住阿蘭若修菩薩行
225 16 波羅蜜多 bōluómìduō paramita; perfection 波羅蜜多品第八
226 16 Kangxi radical 71 令菩薩行無復退轉
227 16 to not have; without 令菩薩行無復退轉
228 16 mo 令菩薩行無復退轉
229 16 to not have 令菩薩行無復退轉
230 16 Wu 令菩薩行無復退轉
231 16 mo 令菩薩行無復退轉
232 16 wàn ten thousand 省用功力得圓八萬四千波羅蜜行
233 16 wàn many; myriad; innumerable 省用功力得圓八萬四千波羅蜜行
234 16 wàn Wan 省用功力得圓八萬四千波羅蜜行
235 16 Mo 省用功力得圓八萬四千波羅蜜行
236 16 wàn scorpion dance 省用功力得圓八萬四千波羅蜜行
237 16 wàn ten thousand; myriad; ayuta 省用功力得圓八萬四千波羅蜜行
238 16 四者 sì zhě fourth; the fourth is 四者隨順如來教行
239 16 親近 qīnjìn to get close to 親近屠者示教利喜
240 16 親近 qīnjìn a favored minister 親近屠者示教利喜
241 16 親近 qīnjìn Be Close To 親近屠者示教利喜
242 16 親近 qīnjìn worship; bhajana 親近屠者示教利喜
243 16 yìng to answer; to respond 應病與藥悉令除差
244 16 yìng to confirm; to verify 應病與藥悉令除差
245 16 yìng to be worthy of; to correspond to; suitable 應病與藥悉令除差
246 16 yìng to accept 應病與藥悉令除差
247 16 yìng to permit; to allow 應病與藥悉令除差
248 16 yìng to echo 應病與藥悉令除差
249 16 yìng to handle; to deal with 應病與藥悉令除差
250 16 yìng Ying 應病與藥悉令除差
251 15 duàn to judge 入諸解脫永斷邊見
252 15 duàn to severe; to break 入諸解脫永斷邊見
253 15 duàn to stop 入諸解脫永斷邊見
254 15 duàn to quit; to give up 入諸解脫永斷邊見
255 15 duàn to intercept 入諸解脫永斷邊見
256 15 duàn to divide 入諸解脫永斷邊見
257 15 duàn to isolate 入諸解脫永斷邊見
258 15 善巧方便 shànqiǎo fāngbiàn skillful and expedient means 說如是法及以無數善巧方便
259 14 qiú to request 為未來世求佛道者
260 14 qiú to seek; to look for 為未來世求佛道者
261 14 qiú to implore 為未來世求佛道者
262 14 qiú to aspire to 為未來世求佛道者
263 14 qiú to be avaricious; to be greedy; to covet 為未來世求佛道者
264 14 qiú to attract 為未來世求佛道者
265 14 qiú to bribe 為未來世求佛道者
266 14 qiú Qiu 為未來世求佛道者
267 14 qiú to demand 為未來世求佛道者
268 14 qiú to end 為未來世求佛道者
269 14 qiú to seek; kāṅkṣ 為未來世求佛道者
270 14 四千 sì qiān four thousand 省用功力得圓八萬四千波羅蜜行
271 14 míng fame; renown; reputation 是名出家菩薩成就布施波羅蜜多
272 14 míng a name; personal name; designation 是名出家菩薩成就布施波羅蜜多
273 14 míng rank; position 是名出家菩薩成就布施波羅蜜多
274 14 míng an excuse 是名出家菩薩成就布施波羅蜜多
275 14 míng life 是名出家菩薩成就布施波羅蜜多
276 14 míng to name; to call 是名出家菩薩成就布施波羅蜜多
277 14 míng to express; to describe 是名出家菩薩成就布施波羅蜜多
278 14 míng to be called; to have the name 是名出家菩薩成就布施波羅蜜多
279 14 míng to own; to possess 是名出家菩薩成就布施波羅蜜多
280 14 míng famous; renowned 是名出家菩薩成就布施波羅蜜多
281 14 míng moral 是名出家菩薩成就布施波羅蜜多
282 14 míng name; naman 是名出家菩薩成就布施波羅蜜多
283 14 míng fame; renown; yasas 是名出家菩薩成就布施波羅蜜多
284 13 菩提 pútí bodhi; enlightenment 發阿耨多羅三藐三菩提心求菩提道
285 13 菩提 pútí bodhi 發阿耨多羅三藐三菩提心求菩提道
286 13 菩提 pútí bodhi; enlightenment; awakening 發阿耨多羅三藐三菩提心求菩提道
287 13 四法 sì fǎ the four aspects of the Dharma 如是四法
288 13 神通 shéntōng a remarkable ability; a magical power 現於神通化彼眾生令得正智
289 13 神通 shéntōng to know intuitively 現於神通化彼眾生令得正智
290 13 神通 shéntōng supernatural power 現於神通化彼眾生令得正智
291 13 神通 shéntōng a spiritual power; a supernatural power 現於神通化彼眾生令得正智
292 13 修習 xiūxí to practice; to cultivate 出家菩薩修習佛道
293 13 修習 xiūxí bhāvanā; spiritual cultivation 出家菩薩修習佛道
294 13 chù a place; location; a spot; a point 而不稱讚住於餘處修菩薩行
295 13 chǔ to reside; to live; to dwell 而不稱讚住於餘處修菩薩行
296 13 chù an office; a department; a bureau 而不稱讚住於餘處修菩薩行
297 13 chù a part; an aspect 而不稱讚住於餘處修菩薩行
298 13 chǔ to be in; to be in a position of 而不稱讚住於餘處修菩薩行
299 13 chǔ to get along with 而不稱讚住於餘處修菩薩行
300 13 chǔ to deal with; to manage 而不稱讚住於餘處修菩薩行
301 13 chǔ to punish; to sentence 而不稱讚住於餘處修菩薩行
302 13 chǔ to stop; to pause 而不稱讚住於餘處修菩薩行
303 13 chǔ to be associated with 而不稱讚住於餘處修菩薩行
304 13 chǔ to situate; to fix a place for 而不稱讚住於餘處修菩薩行
305 13 chǔ to occupy; to control 而不稱讚住於餘處修菩薩行
306 13 chù circumstances; situation 而不稱讚住於餘處修菩薩行
307 13 chù an occasion; a time 而不稱讚住於餘處修菩薩行
308 13 chù position; sthāna 而不稱讚住於餘處修菩薩行
309 13 to go back; to return 令菩薩行無復退轉
310 13 to resume; to restart 令菩薩行無復退轉
311 13 to do in detail 令菩薩行無復退轉
312 13 to restore 令菩薩行無復退轉
313 13 to respond; to reply to 令菩薩行無復退轉
314 13 Fu; Return 令菩薩行無復退轉
315 13 to retaliate; to reciprocate 令菩薩行無復退轉
316 13 to avoid forced labor or tax 令菩薩行無復退轉
317 13 Fu 令菩薩行無復退轉
318 13 doubled; to overlapping; folded 令菩薩行無復退轉
319 13 a lined garment with doubled thickness 令菩薩行無復退轉
320 13 真實 zhēnshí true; real; authentic; actual 已得無漏真實之法
321 13 真實 zhēnshí true reality 已得無漏真實之法
322 12 多聞 duō wén learned 一者多聞總持不忘
323 12 多聞 duō wén one who has studied widely 一者多聞總持不忘
324 12 多聞 duō wén Vaisravana; Vessavana; Jambhala 一者多聞總持不忘
325 12 智慧 zhìhuì wisdom 智慧能問真佛乘
326 12 智慧 zhìhuì wisdom 智慧能問真佛乘
327 12 智慧 zhìhuì knowledge; jñāna 智慧能問真佛乘
328 12 智慧 zhìhuì wisdom; prajñā 智慧能問真佛乘
329 11 to enter 入於聚落所乞之食
330 11 Kangxi radical 11 入於聚落所乞之食
331 11 radical 入於聚落所乞之食
332 11 income 入於聚落所乞之食
333 11 to conform with 入於聚落所乞之食
334 11 to descend 入於聚落所乞之食
335 11 the entering tone 入於聚落所乞之食
336 11 to pay 入於聚落所乞之食
337 11 to join 入於聚落所乞之食
338 11 entering; praveśa 入於聚落所乞之食
339 11 entered; attained; āpanna 入於聚落所乞之食
340 11 guān to look at; to watch; to observe 如是如是觀妙理故
341 11 guàn Taoist monastery; monastery 如是如是觀妙理故
342 11 guān to display; to show; to make visible 如是如是觀妙理故
343 11 guān Guan 如是如是觀妙理故
344 11 guān appearance; looks 如是如是觀妙理故
345 11 guān a sight; a view; a vista 如是如是觀妙理故
346 11 guān a concept; a viewpoint; a perspective 如是如是觀妙理故
347 11 guān to appreciate; to enjoy; to admire 如是如是觀妙理故
348 11 guàn an announcement 如是如是觀妙理故
349 11 guàn a high tower; a watchtower 如是如是觀妙理故
350 11 guān Surview 如是如是觀妙理故
351 11 guān Observe 如是如是觀妙理故
352 11 guàn insight; vipasyana; vipassana 如是如是觀妙理故
353 11 guān mindfulness; contemplation; smrti 如是如是觀妙理故
354 11 guān recollection; anusmrti 如是如是觀妙理故
355 11 guān viewing; avaloka 如是如是觀妙理故
356 11 zhōng middle 中下二根諸菩薩等
357 11 zhōng medium; medium sized 中下二根諸菩薩等
358 11 zhōng China 中下二根諸菩薩等
359 11 zhòng to hit the mark 中下二根諸菩薩等
360 11 zhōng midday 中下二根諸菩薩等
361 11 zhōng inside 中下二根諸菩薩等
362 11 zhōng during 中下二根諸菩薩等
363 11 zhōng Zhong 中下二根諸菩薩等
364 11 zhōng intermediary 中下二根諸菩薩等
365 11 zhōng half 中下二根諸菩薩等
366 11 zhòng to reach; to attain 中下二根諸菩薩等
367 11 zhòng to suffer; to infect 中下二根諸菩薩等
368 11 zhòng to obtain 中下二根諸菩薩等
369 11 zhòng to pass an exam 中下二根諸菩薩等
370 11 zhōng middle 中下二根諸菩薩等
371 11 佛子 fózi Child of the Buddha 若有佛子未得真智住於蘭若
372 11 佛子 fózi progeny of a Buddha; a bodhisattva 若有佛子未得真智住於蘭若
373 11 佛子 fózi a Buddhist disciple 若有佛子未得真智住於蘭若
374 11 佛子 fózi a compassionate and wise person 若有佛子未得真智住於蘭若
375 11 佛子 fózi all sentient beings 若有佛子未得真智住於蘭若
376 11 cháng Chang 翹敬宗仰常無休息
377 11 cháng common; general; ordinary 翹敬宗仰常無休息
378 11 cháng a principle; a rule 翹敬宗仰常無休息
379 11 cháng eternal; nitya 翹敬宗仰常無休息
380 11 因緣 yīnyuán chance 以是因緣諸佛子等
381 11 因緣 yīnyuán destiny 以是因緣諸佛子等
382 11 因緣 yīnyuán according to this 以是因緣諸佛子等
383 11 因緣 yīnyuán causes and conditions 以是因緣諸佛子等
384 11 因緣 yīnyuán cause and conditions; principal and secondary causes; hetupratyaya 以是因緣諸佛子等
385 11 因緣 yīnyuán Nidana (expositions of causes); a story of an occasion in the Buddhha's life 以是因緣諸佛子等
386 11 因緣 yīnyuán a passage in a sūtra describing the setting 以是因緣諸佛子等
387 11 莊嚴 zhuāngyán stately; solemn 無邊莊嚴功德身
388 11 莊嚴 zhuāngyán Dignity 無邊莊嚴功德身
389 11 莊嚴 zhuāngyán solemn, majestic 無邊莊嚴功德身
390 11 莊嚴 zhuāngyán to adorn; to perfect 無邊莊嚴功德身
391 10 汝等 rǔ děng you [plural]; yuṣma; yūyam 汝等咸當一心修學
392 10 有情 yǒuqíng having feelings for 無間精進利益有情
393 10 有情 yǒuqíng friends with 無間精進利益有情
394 10 有情 yǒuqíng having emotional appeal 無間精進利益有情
395 10 有情 yǒuqíng sentient being 無間精進利益有情
396 10 有情 yǒuqíng sentient beings 無間精進利益有情
397 10 菩薩行 púsà xíng bodhisattva-caryā; bodhisattva-carita; bodhisattva practice; actions of bodhisattvas 慇懃稱讚住阿蘭若修菩薩行
398 10 世尊 shìzūn World-Honored One 世尊
399 10 世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; lokanātha 世尊
400 10 èr two 有二菩薩
401 10 èr Kangxi radical 7 有二菩薩
402 10 èr second 有二菩薩
403 10 èr twice; double; di- 有二菩薩
404 10 èr more than one kind 有二菩薩
405 10 èr two; dvā; dvi 有二菩薩
406 10 èr both; dvaya 有二菩薩
407 10 rén person; people; a human being 若為一人說一句法
408 10 rén Kangxi radical 9 若為一人說一句法
409 10 rén a kind of person 若為一人說一句法
410 10 rén everybody 若為一人說一句法
411 10 rén adult 若為一人說一句法
412 10 rén somebody; others 若為一人說一句法
413 10 rén an upright person 若為一人說一句法
414 10 rén person; manuṣya 若為一人說一句法
415 10 yuàn to hope; to wish; to desire 唯願如來
416 10 yuàn hope 唯願如來
417 10 yuàn to be ready; to be willing 唯願如來
418 10 yuàn to ask for; to solicit 唯願如來
419 10 yuàn a vow 唯願如來
420 10 yuàn diligent; attentive 唯願如來
421 10 yuàn to prefer; to select 唯願如來
422 10 yuàn to admire 唯願如來
423 10 yuàn a vow; pranidhana 唯願如來
424 9 蘭若 lánrè Aranya 上根三品皆住蘭若
425 9 蘭若 lánrè a forest retreat; a secluded place to practice; aranya 上根三品皆住蘭若
426 9 蘭若 lánrè temple; monastery 上根三品皆住蘭若
427 9 capacity; degree; a standard; a measure 亦得名修三種度
428 9 duó to estimate; to calculate 亦得名修三種度
429 9 to pass; to transit; to cross; to ferry over; to go beyond 亦得名修三種度
430 9 to save; to rescue; to liberate; to overcome 亦得名修三種度
431 9 musical or poetic rhythm 亦得名修三種度
432 9 conduct; bearing 亦得名修三種度
433 9 to spend time; to pass time 亦得名修三種度
434 9 pāramitā; perfection 亦得名修三種度
435 9 ordination 亦得名修三種度
436 9 liberate; ferry; mokṣa 亦得名修三種度
437 9 zhì wisdom; knowledge; understanding 常能修習方便勝智波羅蜜多
438 9 zhì care; prudence 常能修習方便勝智波羅蜜多
439 9 zhì Zhi 常能修習方便勝智波羅蜜多
440 9 zhì clever 常能修習方便勝智波羅蜜多
441 9 zhì Wisdom 常能修習方便勝智波羅蜜多
442 9 zhì jnana; knowing 常能修習方便勝智波羅蜜多
443 9 shēn human body; torso 無邊莊嚴功德身
444 9 shēn Kangxi radical 158 無邊莊嚴功德身
445 9 shēn self 無邊莊嚴功德身
446 9 shēn life 無邊莊嚴功德身
447 9 shēn an object 無邊莊嚴功德身
448 9 shēn a lifetime 無邊莊嚴功德身
449 9 shēn moral character 無邊莊嚴功德身
450 9 shēn status; identity; position 無邊莊嚴功德身
451 9 shēn pregnancy 無邊莊嚴功德身
452 9 juān India 無邊莊嚴功德身
453 9 shēn body; kāya 無邊莊嚴功德身
454 9 shēng to be born; to give birth 心生渴仰恒無厭足
455 9 shēng to live 心生渴仰恒無厭足
456 9 shēng raw 心生渴仰恒無厭足
457 9 shēng a student 心生渴仰恒無厭足
458 9 shēng life 心生渴仰恒無厭足
459 9 shēng to produce; to give rise 心生渴仰恒無厭足
460 9 shēng alive 心生渴仰恒無厭足
461 9 shēng a lifetime 心生渴仰恒無厭足
462 9 shēng to initiate; to become 心生渴仰恒無厭足
463 9 shēng to grow 心生渴仰恒無厭足
464 9 shēng unfamiliar 心生渴仰恒無厭足
465 9 shēng not experienced 心生渴仰恒無厭足
466 9 shēng hard; stiff; strong 心生渴仰恒無厭足
467 9 shēng having academic or professional knowledge 心生渴仰恒無厭足
468 9 shēng a male role in traditional theatre 心生渴仰恒無厭足
469 9 shēng gender 心生渴仰恒無厭足
470 9 shēng to develop; to grow 心生渴仰恒無厭足
471 9 shēng to set up 心生渴仰恒無厭足
472 9 shēng a prostitute 心生渴仰恒無厭足
473 9 shēng a captive 心生渴仰恒無厭足
474 9 shēng a gentleman 心生渴仰恒無厭足
475 9 shēng Kangxi radical 100 心生渴仰恒無厭足
476 9 shēng unripe 心生渴仰恒無厭足
477 9 shēng nature 心生渴仰恒無厭足
478 9 shēng to inherit; to succeed 心生渴仰恒無厭足
479 9 shēng destiny 心生渴仰恒無厭足
480 9 shēng birth 心生渴仰恒無厭足
481 9 qiān one thousand 分別演說二千一百波羅蜜多
482 9 qiān many; numerous; countless 分別演說二千一百波羅蜜多
483 9 qiān a cheat; swindler 分別演說二千一百波羅蜜多
484 9 qiān Qian 分別演說二千一百波羅蜜多
485 9 speed 速證阿耨多羅三藐三菩提
486 9 quick; fast 速證阿耨多羅三藐三菩提
487 9 urgent 速證阿耨多羅三藐三菩提
488 9 to recruit 速證阿耨多羅三藐三菩提
489 9 to urge; to invite 速證阿耨多羅三藐三菩提
490 9 quick; śīghra 速證阿耨多羅三藐三菩提
491 9 自身 zìshēn oneself; ātmabhāva 以自身命供養三寶
492 9 shī to give; to grant 先以少分施於眾生
493 9 shī to act; to do; to execute; to carry out 先以少分施於眾生
494 9 shī to deploy; to set up 先以少分施於眾生
495 9 shī to relate to 先以少分施於眾生
496 9 shī to move slowly 先以少分施於眾生
497 9 shī to exert 先以少分施於眾生
498 9 shī to apply; to spread 先以少分施於眾生
499 9 shī Shi 先以少分施於眾生
500 9 shī the practice of selfless giving; dāna 先以少分施於眾生

Frequencies of all Words

Top 801

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 77 wèi for; to 為諸菩薩廣說法要而作是言
2 77 wèi because of 為諸菩薩廣說法要而作是言
3 77 wéi to act as; to serve 為諸菩薩廣說法要而作是言
4 77 wéi to change into; to become 為諸菩薩廣說法要而作是言
5 77 wéi to be; is 為諸菩薩廣說法要而作是言
6 77 wéi to do 為諸菩薩廣說法要而作是言
7 77 wèi for 為諸菩薩廣說法要而作是言
8 77 wèi because of; for; to 為諸菩薩廣說法要而作是言
9 77 wèi to 為諸菩薩廣說法要而作是言
10 77 wéi in a passive construction 為諸菩薩廣說法要而作是言
11 77 wéi forming a rehetorical question 為諸菩薩廣說法要而作是言
12 77 wéi forming an adverb 為諸菩薩廣說法要而作是言
13 77 wéi to add emphasis 為諸菩薩廣說法要而作是言
14 77 wèi to support; to help 為諸菩薩廣說法要而作是言
15 77 wéi to govern 為諸菩薩廣說法要而作是言
16 77 wèi to be; bhū 為諸菩薩廣說法要而作是言
17 69 善男子 shàn nánzi good men 善男子
18 69 善男子 shàn nánzi a good man; a son of a noble family 善男子
19 63 菩薩 púsà bodhisattva 菩薩或時止婬女家
20 63 菩薩 púsà bodhisattva 菩薩或時止婬女家
21 63 菩薩 púsà bodhisattva 菩薩或時止婬女家
22 56 清淨 qīngjìng peaceful; quiet; tranquil; pure 三輪清淨是檀那
23 56 清淨 qīngjìng peaceful; quiet; tranquil 三輪清淨是檀那
24 56 清淨 qīngjìng concise 三輪清淨是檀那
25 56 清淨 qīngjìng simple and clear; concise 三輪清淨是檀那
26 56 清淨 qīngjìng pure and clean 三輪清淨是檀那
27 56 清淨 qīngjìng purity 三輪清淨是檀那
28 56 清淨 qīngjìng pure; cleansed; purified of defiling illusion; visuddhi 三輪清淨是檀那
29 45 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 親近屠者示教利喜
30 45 zhě that 親近屠者示教利喜
31 45 zhě nominalizing function word 親近屠者示教利喜
32 45 zhě used to mark a definition 親近屠者示教利喜
33 45 zhě used to mark a pause 親近屠者示教利喜
34 45 zhě topic marker; that; it 親近屠者示教利喜
35 45 zhuó according to 親近屠者示教利喜
36 45 zhě ca 親近屠者示教利喜
37 41 zhù to dwell; to live; to reside 慇懃稱讚住阿蘭若修菩薩行
38 41 zhù to stop; to halt 慇懃稱讚住阿蘭若修菩薩行
39 41 zhù to retain; to remain 慇懃稱讚住阿蘭若修菩薩行
40 41 zhù to lodge at [temporarily] 慇懃稱讚住阿蘭若修菩薩行
41 41 zhù firmly; securely 慇懃稱讚住阿蘭若修菩薩行
42 41 zhù verb complement 慇懃稱讚住阿蘭若修菩薩行
43 41 zhù attaching; abiding; dwelling on 慇懃稱讚住阿蘭若修菩薩行
44 39 出家 chūjiā to become ordained as a monk or nun 二者出家
45 39 出家 chūjiā to renounce 二者出家
46 39 出家 chūjiā leaving home; to become a monk or nun 二者出家
47 38 in; at 而不稱讚住於餘處修菩薩行
48 38 in; at 而不稱讚住於餘處修菩薩行
49 38 in; at; to; from 而不稱讚住於餘處修菩薩行
50 38 to go; to 而不稱讚住於餘處修菩薩行
51 38 to rely on; to depend on 而不稱讚住於餘處修菩薩行
52 38 to go to; to arrive at 而不稱讚住於餘處修菩薩行
53 38 from 而不稱讚住於餘處修菩薩行
54 38 give 而不稱讚住於餘處修菩薩行
55 38 oppposing 而不稱讚住於餘處修菩薩行
56 38 and 而不稱讚住於餘處修菩薩行
57 38 compared to 而不稱讚住於餘處修菩薩行
58 38 by 而不稱讚住於餘處修菩薩行
59 38 and; as well as 而不稱讚住於餘處修菩薩行
60 38 for 而不稱讚住於餘處修菩薩行
61 38 Yu 而不稱讚住於餘處修菩薩行
62 38 a crow 而不稱讚住於餘處修菩薩行
63 38 whew; wow 而不稱讚住於餘處修菩薩行
64 38 near to; antike 而不稱讚住於餘處修菩薩行
65 37 néng can; able 能得圓滿檀波羅蜜
66 37 néng ability; capacity 能得圓滿檀波羅蜜
67 37 néng a mythical bear-like beast 能得圓滿檀波羅蜜
68 37 néng energy 能得圓滿檀波羅蜜
69 37 néng function; use 能得圓滿檀波羅蜜
70 37 néng may; should; permitted to 能得圓滿檀波羅蜜
71 37 néng talent 能得圓滿檀波羅蜜
72 37 néng expert at 能得圓滿檀波羅蜜
73 37 néng to be in harmony 能得圓滿檀波羅蜜
74 37 néng to tend to; to care for 能得圓滿檀波羅蜜
75 37 néng to reach; to arrive at 能得圓滿檀波羅蜜
76 37 néng as long as; only 能得圓滿檀波羅蜜
77 37 néng even if 能得圓滿檀波羅蜜
78 37 néng but 能得圓滿檀波羅蜜
79 37 néng in this way 能得圓滿檀波羅蜜
80 37 néng to be able; śak 能得圓滿檀波羅蜜
81 37 néng skilful; pravīṇa 能得圓滿檀波羅蜜
82 36 如是 rúshì thus; so 如是行門汝應觀察
83 36 如是 rúshì thus, so 如是行門汝應觀察
84 36 如是 rúshì thus; evam 如是行門汝應觀察
85 36 如是 rúshì of such a form; evaṃrūpa 如是行門汝應觀察
86 35 阿蘭若 ālánruò Aranya 慇懃稱讚住阿蘭若修菩薩行
87 35 阿蘭若 ālánruò a forest retreat; a secluded place to practice; araṇya; arañña; aranya 慇懃稱讚住阿蘭若修菩薩行
88 35 eight 波羅蜜多品第八
89 35 Kangxi radical 12 波羅蜜多品第八
90 35 eighth 波羅蜜多品第八
91 35 all around; all sides 波羅蜜多品第八
92 35 eight; aṣṭa 波羅蜜多品第八
93 32 de potential marker 然我等類親於佛前得聞深法無有疑惑
94 32 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 然我等類親於佛前得聞深法無有疑惑
95 32 děi must; ought to 然我等類親於佛前得聞深法無有疑惑
96 32 děi to want to; to need to 然我等類親於佛前得聞深法無有疑惑
97 32 děi must; ought to 然我等類親於佛前得聞深法無有疑惑
98 32 de 然我等類親於佛前得聞深法無有疑惑
99 32 de infix potential marker 然我等類親於佛前得聞深法無有疑惑
100 32 to result in 然我等類親於佛前得聞深法無有疑惑
101 32 to be proper; to fit; to suit 然我等類親於佛前得聞深法無有疑惑
102 32 to be satisfied 然我等類親於佛前得聞深法無有疑惑
103 32 to be finished 然我等類親於佛前得聞深法無有疑惑
104 32 de result of degree 然我等類親於佛前得聞深法無有疑惑
105 32 de marks completion of an action 然我等類親於佛前得聞深法無有疑惑
106 32 děi satisfying 然我等類親於佛前得聞深法無有疑惑
107 32 to contract 然我等類親於佛前得聞深法無有疑惑
108 32 marks permission or possibility 然我等類親於佛前得聞深法無有疑惑
109 32 expressing frustration 然我等類親於佛前得聞深法無有疑惑
110 32 to hear 然我等類親於佛前得聞深法無有疑惑
111 32 to have; there is 然我等類親於佛前得聞深法無有疑惑
112 32 marks time passed 然我等類親於佛前得聞深法無有疑惑
113 32 obtain; attain; prāpta 然我等類親於佛前得聞深法無有疑惑
114 31 promptly; right away; immediately 即得名為檀波羅蜜
115 31 to be near by; to be close to 即得名為檀波羅蜜
116 31 at that time 即得名為檀波羅蜜
117 31 to be exactly the same as; to be thus 即得名為檀波羅蜜
118 31 supposed; so-called 即得名為檀波羅蜜
119 31 if; but 即得名為檀波羅蜜
120 31 to arrive at; to ascend 即得名為檀波羅蜜
121 31 then; following 即得名為檀波羅蜜
122 31 so; just so; eva 即得名為檀波羅蜜
123 30 得名 démíng to become famous 即得名為檀波羅蜜
124 30 得名 démíng to be named 即得名為檀波羅蜜
125 28 波羅蜜 bōluómì jack fruit 省用功力得圓八萬四千波羅蜜行
126 28 波羅蜜 bōluómì paramita 省用功力得圓八萬四千波羅蜜行
127 28 波羅蜜 bōluómì paramita; pāramitā; perfection 省用功力得圓八萬四千波羅蜜行
128 28 復次 fùcì furthermore; moreover 復次
129 28 復次 fùcì furthermore; moreover 復次
130 27 yǒu is; are; to exist 有二菩薩
131 27 yǒu to have; to possess 有二菩薩
132 27 yǒu indicates an estimate 有二菩薩
133 27 yǒu indicates a large quantity 有二菩薩
134 27 yǒu indicates an affirmative response 有二菩薩
135 27 yǒu a certain; used before a person, time, or place 有二菩薩
136 27 yǒu used to compare two things 有二菩薩
137 27 yǒu used in a polite formula before certain verbs 有二菩薩
138 27 yǒu used before the names of dynasties 有二菩薩
139 27 yǒu a certain thing; what exists 有二菩薩
140 27 yǒu multiple of ten and ... 有二菩薩
141 27 yǒu abundant 有二菩薩
142 27 yǒu purposeful 有二菩薩
143 27 yǒu You 有二菩薩
144 27 yǒu 1. existence; 2. becoming 有二菩薩
145 27 yǒu becoming; bhava 有二菩薩
146 26 method; way 已得無漏真實之法
147 26 France 已得無漏真實之法
148 26 the law; rules; regulations 已得無漏真實之法
149 26 the teachings of the Buddha; Dharma 已得無漏真實之法
150 26 a standard; a norm 已得無漏真實之法
151 26 an institution 已得無漏真實之法
152 26 to emulate 已得無漏真實之法
153 26 magic; a magic trick 已得無漏真實之法
154 26 punishment 已得無漏真實之法
155 26 Fa 已得無漏真實之法
156 26 a precedent 已得無漏真實之法
157 26 a classification of some kinds of Han texts 已得無漏真實之法
158 26 relating to a ceremony or rite 已得無漏真實之法
159 26 Dharma 已得無漏真實之法
160 26 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 已得無漏真實之法
161 26 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 已得無漏真實之法
162 26 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 已得無漏真實之法
163 26 quality; characteristic 已得無漏真實之法
164 25 shì is; are; am; to be 為諸菩薩廣說法要而作是言
165 25 shì is exactly 為諸菩薩廣說法要而作是言
166 25 shì is suitable; is in contrast 為諸菩薩廣說法要而作是言
167 25 shì this; that; those 為諸菩薩廣說法要而作是言
168 25 shì really; certainly 為諸菩薩廣說法要而作是言
169 25 shì correct; yes; affirmative 為諸菩薩廣說法要而作是言
170 25 shì true 為諸菩薩廣說法要而作是言
171 25 shì is; has; exists 為諸菩薩廣說法要而作是言
172 25 shì used between repetitions of a word 為諸菩薩廣說法要而作是言
173 25 shì a matter; an affair 為諸菩薩廣說法要而作是言
174 25 shì Shi 為諸菩薩廣說法要而作是言
175 25 shì is; bhū 為諸菩薩廣說法要而作是言
176 25 shì this; idam 為諸菩薩廣說法要而作是言
177 22 sān three 上根三品皆住蘭若
178 22 sān third 上根三品皆住蘭若
179 22 sān more than two 上根三品皆住蘭若
180 22 sān very few 上根三品皆住蘭若
181 22 sān repeatedly 上根三品皆住蘭若
182 22 sān San 上根三品皆住蘭若
183 22 sān three; tri 上根三品皆住蘭若
184 22 sān sa 上根三品皆住蘭若
185 22 sān three kinds; trividha 上根三品皆住蘭若
186 21 four 如是四種無有差別
187 21 note a musical scale 如是四種無有差別
188 21 fourth 如是四種無有差別
189 21 Si 如是四種無有差別
190 21 four; catur 如是四種無有差別
191 21 一切 yīqiè all; every; everything 一切時中未嘗懈怠
192 21 一切 yīqiè temporary 一切時中未嘗懈怠
193 21 一切 yīqiè the same 一切時中未嘗懈怠
194 21 一切 yīqiè generally 一切時中未嘗懈怠
195 21 一切 yīqiè all, everything 一切時中未嘗懈怠
196 21 一切 yīqiè all; sarva 一切時中未嘗懈怠
197 21 zhǒng kind; type 自然易滿三種波羅蜜多
198 21 zhòng to plant; to grow; to cultivate 自然易滿三種波羅蜜多
199 21 zhǒng kind; type 自然易滿三種波羅蜜多
200 21 zhǒng kind; type; race; breed; seed; species 自然易滿三種波羅蜜多
201 21 zhǒng seed; strain 自然易滿三種波羅蜜多
202 21 zhǒng offspring 自然易滿三種波羅蜜多
203 21 zhǒng breed 自然易滿三種波羅蜜多
204 21 zhǒng race 自然易滿三種波羅蜜多
205 21 zhǒng species 自然易滿三種波羅蜜多
206 21 zhǒng root; source; origin 自然易滿三種波羅蜜多
207 21 zhǒng grit; guts 自然易滿三種波羅蜜多
208 21 zhǒng seed; bīja 自然易滿三種波羅蜜多
209 21 ruò to seem; to be like; as 若有佛子未得真智住於蘭若
210 21 ruò seemingly 若有佛子未得真智住於蘭若
211 21 ruò if 若有佛子未得真智住於蘭若
212 21 ruò you 若有佛子未得真智住於蘭若
213 21 ruò this; that 若有佛子未得真智住於蘭若
214 21 ruò and; or 若有佛子未得真智住於蘭若
215 21 ruò as for; pertaining to 若有佛子未得真智住於蘭若
216 21 pomegranite 若有佛子未得真智住於蘭若
217 21 ruò to choose 若有佛子未得真智住於蘭若
218 21 ruò to agree; to accord with; to conform to 若有佛子未得真智住於蘭若
219 21 ruò thus 若有佛子未得真智住於蘭若
220 21 ruò pollia 若有佛子未得真智住於蘭若
221 21 ruò Ruo 若有佛子未得真智住於蘭若
222 21 ruò only then 若有佛子未得真智住於蘭若
223 21 ja 若有佛子未得真智住於蘭若
224 21 jñā 若有佛子未得真智住於蘭若
225 21 ruò if; yadi 若有佛子未得真智住於蘭若
226 20 眾生 zhòngshēng all living things 無數方便饒益眾生
227 20 眾生 zhòngshēng living things other than people 無數方便饒益眾生
228 20 眾生 zhòngshēng sentient beings 無數方便饒益眾生
229 20 眾生 zhòngshēng beings; all living things; all sentient beings 無數方便饒益眾生
230 20 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 為說妙法令入佛道
231 20 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 為說妙法令入佛道
232 20 shuì to persuade 為說妙法令入佛道
233 20 shuō to teach; to recite; to explain 為說妙法令入佛道
234 20 shuō a doctrine; a theory 為說妙法令入佛道
235 20 shuō to claim; to assert 為說妙法令入佛道
236 20 shuō allocution 為說妙法令入佛道
237 20 shuō to criticize; to scold 為說妙法令入佛道
238 20 shuō to indicate; to refer to 為說妙法令入佛道
239 20 shuō speach; vāda 為說妙法令入佛道
240 20 shuō to speak; bhāṣate 為說妙法令入佛道
241 20 shuō to instruct 為說妙法令入佛道
242 20 二者 èrzhě the two; both 二者出家
243 20 二者 èr zhě second; secondly; the second is 二者出家
244 20 lìng to make; to cause to be; to lead 為說妙法令入佛道
245 20 lìng to issue a command 為說妙法令入佛道
246 20 lìng rules of behavior; customs 為說妙法令入佛道
247 20 lìng an order; a command; an edict; a decree; a statute 為說妙法令入佛道
248 20 lìng a season 為說妙法令入佛道
249 20 lìng respected; good reputation 為說妙法令入佛道
250 20 lìng good 為說妙法令入佛道
251 20 lìng pretentious 為說妙法令入佛道
252 20 lìng a transcending state of existence 為說妙法令入佛道
253 20 lìng a commander 為說妙法令入佛道
254 20 lìng a commanding quality; an impressive character 為說妙法令入佛道
255 20 lìng lyrics 為說妙法令入佛道
256 20 lìng Ling 為說妙法令入佛道
257 20 lìng instruction by a teacher; adhīṣṭa 為說妙法令入佛道
258 20 一者 yī zhě first; firstly; the first is 一者在家
259 19 成就 chéngjiù accomplishment; success; achievement 是名出家菩薩成就布施波羅蜜多
260 19 成就 chéngjiù to succeed; to help someone succeed; to achieve 是名出家菩薩成就布施波羅蜜多
261 19 成就 chéngjiù accomplishment 是名出家菩薩成就布施波羅蜜多
262 19 成就 chéngjiù Achievements 是名出家菩薩成就布施波羅蜜多
263 19 成就 chéngjiù to attained; to obtain 是名出家菩薩成就布施波羅蜜多
264 19 成就 chéngjiù to bring to perfection; complete 是名出家菩薩成就布施波羅蜜多
265 19 成就 chéngjiù attainment; accomplishment; siddhi 是名出家菩薩成就布施波羅蜜多
266 19 zhèng proof 速證阿耨多羅三藐三菩提
267 19 zhèng to prove; to demonstrate; to confirm; to give evidence 速證阿耨多羅三藐三菩提
268 19 zhèng to advise against 速證阿耨多羅三藐三菩提
269 19 zhèng certificate 速證阿耨多羅三藐三菩提
270 19 zhèng an illness 速證阿耨多羅三藐三菩提
271 19 zhèng to accuse 速證阿耨多羅三藐三菩提
272 19 zhèng realization; adhigama 速證阿耨多羅三藐三菩提
273 19 zhèng obtaining; prāpti 速證阿耨多羅三藐三菩提
274 18 三昧 sānmèi samadhi 能滅瞋恚得慈心三昧
275 18 三昧 sānmèi samādhi; concentrated meditation; mental concentration 能滅瞋恚得慈心三昧
276 18 purposely; intentionally; deliberately; knowingly 令發無上菩提心故
277 18 old; ancient; former; past 令發無上菩提心故
278 18 reason; cause; purpose 令發無上菩提心故
279 18 to die 令發無上菩提心故
280 18 so; therefore; hence 令發無上菩提心故
281 18 original 令發無上菩提心故
282 18 accident; happening; instance 令發無上菩提心故
283 18 a friend; an acquaintance; friendship 令發無上菩提心故
284 18 something in the past 令發無上菩提心故
285 18 deceased; dead 令發無上菩提心故
286 18 still; yet 令發無上菩提心故
287 18 therefore; tasmāt 令發無上菩提心故
288 18 not; no 而不稱讚住於餘處修菩薩行
289 18 expresses that a certain condition cannot be acheived 而不稱讚住於餘處修菩薩行
290 18 as a correlative 而不稱讚住於餘處修菩薩行
291 18 no (answering a question) 而不稱讚住於餘處修菩薩行
292 18 forms a negative adjective from a noun 而不稱讚住於餘處修菩薩行
293 18 at the end of a sentence to form a question 而不稱讚住於餘處修菩薩行
294 18 to form a yes or no question 而不稱讚住於餘處修菩薩行
295 18 infix potential marker 而不稱讚住於餘處修菩薩行
296 18 no; na 而不稱讚住於餘處修菩薩行
297 18 xīn heart [organ] 令發無上菩提心故
298 18 xīn Kangxi radical 61 令發無上菩提心故
299 18 xīn mind; consciousness 令發無上菩提心故
300 18 xīn the center; the core; the middle 令發無上菩提心故
301 18 xīn one of the 28 star constellations 令發無上菩提心故
302 18 xīn heart 令發無上菩提心故
303 18 xīn emotion 令發無上菩提心故
304 18 xīn intention; consideration 令發無上菩提心故
305 18 xīn disposition; temperament 令發無上菩提心故
306 18 xīn citta; thinking; thought; mind; mentality 令發無上菩提心故
307 18 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 世尊今日為新發意所說妙法而不如是
308 18 suǒ an office; an institute 世尊今日為新發意所說妙法而不如是
309 18 suǒ introduces a relative clause 世尊今日為新發意所說妙法而不如是
310 18 suǒ it 世尊今日為新發意所說妙法而不如是
311 18 suǒ if; supposing 世尊今日為新發意所說妙法而不如是
312 18 suǒ a few; various; some 世尊今日為新發意所說妙法而不如是
313 18 suǒ a place; a location 世尊今日為新發意所說妙法而不如是
314 18 suǒ indicates a passive voice 世尊今日為新發意所說妙法而不如是
315 18 suǒ that which 世尊今日為新發意所說妙法而不如是
316 18 suǒ an ordinal number 世尊今日為新發意所說妙法而不如是
317 18 suǒ meaning 世尊今日為新發意所說妙法而不如是
318 18 suǒ garrison 世尊今日為新發意所說妙法而不如是
319 18 suǒ place; pradeśa 世尊今日為新發意所說妙法而不如是
320 18 suǒ that which; yad 世尊今日為新發意所說妙法而不如是
321 18 云何 yúnhé why; how 菩薩云何修諸功德
322 18 云何 yúnhé how; katham 菩薩云何修諸功德
323 17 so as to; in order to 先以少分施於眾生
324 17 to use; to regard as 先以少分施於眾生
325 17 to use; to grasp 先以少分施於眾生
326 17 according to 先以少分施於眾生
327 17 because of 先以少分施於眾生
328 17 on a certain date 先以少分施於眾生
329 17 and; as well as 先以少分施於眾生
330 17 to rely on 先以少分施於眾生
331 17 to regard 先以少分施於眾生
332 17 to be able to 先以少分施於眾生
333 17 to order; to command 先以少分施於眾生
334 17 further; moreover 先以少分施於眾生
335 17 used after a verb 先以少分施於眾生
336 17 very 先以少分施於眾生
337 17 already 先以少分施於眾生
338 17 increasingly 先以少分施於眾生
339 17 a reason; a cause 先以少分施於眾生
340 17 Israel 先以少分施於眾生
341 17 Yi 先以少分施於眾生
342 17 use; yogena 先以少分施於眾生
343 17 děng et cetera; and so on 中下二根諸菩薩等
344 17 děng to wait 中下二根諸菩薩等
345 17 děng degree; kind 中下二根諸菩薩等
346 17 děng plural 中下二根諸菩薩等
347 17 děng to be equal 中下二根諸菩薩等
348 17 děng degree; level 中下二根諸菩薩等
349 17 děng to compare 中下二根諸菩薩等
350 17 děng same; equal; sama 中下二根諸菩薩等
351 16 xiū to decorate; to embellish 慇懃稱讚住阿蘭若修菩薩行
352 16 xiū to study; to cultivate 慇懃稱讚住阿蘭若修菩薩行
353 16 xiū to repair 慇懃稱讚住阿蘭若修菩薩行
354 16 xiū long; slender 慇懃稱讚住阿蘭若修菩薩行
355 16 xiū to write; to compile 慇懃稱讚住阿蘭若修菩薩行
356 16 xiū to build; to construct; to shape 慇懃稱讚住阿蘭若修菩薩行
357 16 xiū to practice 慇懃稱讚住阿蘭若修菩薩行
358 16 xiū to cut 慇懃稱讚住阿蘭若修菩薩行
359 16 xiū virtuous; wholesome 慇懃稱讚住阿蘭若修菩薩行
360 16 xiū a virtuous person 慇懃稱讚住阿蘭若修菩薩行
361 16 xiū Xiu 慇懃稱讚住阿蘭若修菩薩行
362 16 xiū to unknot 慇懃稱讚住阿蘭若修菩薩行
363 16 xiū to prepare; to put in order 慇懃稱讚住阿蘭若修菩薩行
364 16 xiū excellent 慇懃稱讚住阿蘭若修菩薩行
365 16 xiū to perform [a ceremony] 慇懃稱讚住阿蘭若修菩薩行
366 16 xiū Cultivation 慇懃稱讚住阿蘭若修菩薩行
367 16 xiū bhāvanā / spiritual cultivation 慇懃稱讚住阿蘭若修菩薩行
368 16 xiū pratipanna; spiritual practice 慇懃稱讚住阿蘭若修菩薩行
369 16 波羅蜜多 bōluómìduō paramita; perfection 波羅蜜多品第八
370 16 no 令菩薩行無復退轉
371 16 Kangxi radical 71 令菩薩行無復退轉
372 16 to not have; without 令菩薩行無復退轉
373 16 has not yet 令菩薩行無復退轉
374 16 mo 令菩薩行無復退轉
375 16 do not 令菩薩行無復退轉
376 16 not; -less; un- 令菩薩行無復退轉
377 16 regardless of 令菩薩行無復退轉
378 16 to not have 令菩薩行無復退轉
379 16 um 令菩薩行無復退轉
380 16 Wu 令菩薩行無復退轉
381 16 Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression. 令菩薩行無復退轉
382 16 not; non- 令菩薩行無復退轉
383 16 mo 令菩薩行無復退轉
384 16 wàn ten thousand 省用功力得圓八萬四千波羅蜜行
385 16 wàn absolutely 省用功力得圓八萬四千波羅蜜行
386 16 wàn many; myriad; innumerable 省用功力得圓八萬四千波羅蜜行
387 16 wàn Wan 省用功力得圓八萬四千波羅蜜行
388 16 Mo 省用功力得圓八萬四千波羅蜜行
389 16 wàn scorpion dance 省用功力得圓八萬四千波羅蜜行
390 16 wàn ten thousand; myriad; ayuta 省用功力得圓八萬四千波羅蜜行
391 16 四者 sì zhě fourth; the fourth is 四者隨順如來教行
392 16 親近 qīnjìn to get close to 親近屠者示教利喜
393 16 親近 qīnjìn a favored minister 親近屠者示教利喜
394 16 親近 qīnjìn Be Close To 親近屠者示教利喜
395 16 親近 qīnjìn worship; bhajana 親近屠者示教利喜
396 16 yīng should; ought 應病與藥悉令除差
397 16 yìng to answer; to respond 應病與藥悉令除差
398 16 yìng to confirm; to verify 應病與藥悉令除差
399 16 yīng soon; immediately 應病與藥悉令除差
400 16 yìng to be worthy of; to correspond to; suitable 應病與藥悉令除差
401 16 yìng to accept 應病與藥悉令除差
402 16 yīng or; either 應病與藥悉令除差
403 16 yìng to permit; to allow 應病與藥悉令除差
404 16 yìng to echo 應病與藥悉令除差
405 16 yìng to handle; to deal with 應病與藥悉令除差
406 16 yìng Ying 應病與藥悉令除差
407 16 yīng suitable; yukta 應病與藥悉令除差
408 15 duàn absolutely; decidedly 入諸解脫永斷邊見
409 15 duàn to judge 入諸解脫永斷邊見
410 15 duàn to severe; to break 入諸解脫永斷邊見
411 15 duàn to stop 入諸解脫永斷邊見
412 15 duàn to quit; to give up 入諸解脫永斷邊見
413 15 duàn to intercept 入諸解脫永斷邊見
414 15 duàn to divide 入諸解脫永斷邊見
415 15 duàn to isolate 入諸解脫永斷邊見
416 15 duàn cutting off; uccheda 入諸解脫永斷邊見
417 15 善巧方便 shànqiǎo fāngbiàn skillful and expedient means 說如是法及以無數善巧方便
418 14 qiú to request 為未來世求佛道者
419 14 qiú to seek; to look for 為未來世求佛道者
420 14 qiú to implore 為未來世求佛道者
421 14 qiú to aspire to 為未來世求佛道者
422 14 qiú to be avaricious; to be greedy; to covet 為未來世求佛道者
423 14 qiú to attract 為未來世求佛道者
424 14 qiú to bribe 為未來世求佛道者
425 14 qiú Qiu 為未來世求佛道者
426 14 qiú to demand 為未來世求佛道者
427 14 qiú to end 為未來世求佛道者
428 14 qiú to seek; kāṅkṣ 為未來世求佛道者
429 14 四千 sì qiān four thousand 省用功力得圓八萬四千波羅蜜行
430 14 míng measure word for people 是名出家菩薩成就布施波羅蜜多
431 14 míng fame; renown; reputation 是名出家菩薩成就布施波羅蜜多
432 14 míng a name; personal name; designation 是名出家菩薩成就布施波羅蜜多
433 14 míng rank; position 是名出家菩薩成就布施波羅蜜多
434 14 míng an excuse 是名出家菩薩成就布施波羅蜜多
435 14 míng life 是名出家菩薩成就布施波羅蜜多
436 14 míng to name; to call 是名出家菩薩成就布施波羅蜜多
437 14 míng to express; to describe 是名出家菩薩成就布施波羅蜜多
438 14 míng to be called; to have the name 是名出家菩薩成就布施波羅蜜多
439 14 míng to own; to possess 是名出家菩薩成就布施波羅蜜多
440 14 míng famous; renowned 是名出家菩薩成就布施波羅蜜多
441 14 míng moral 是名出家菩薩成就布施波羅蜜多
442 14 míng name; naman 是名出家菩薩成就布施波羅蜜多
443 14 míng fame; renown; yasas 是名出家菩薩成就布施波羅蜜多
444 13 菩提 pútí bodhi; enlightenment 發阿耨多羅三藐三菩提心求菩提道
445 13 菩提 pútí bodhi 發阿耨多羅三藐三菩提心求菩提道
446 13 菩提 pútí bodhi; enlightenment; awakening 發阿耨多羅三藐三菩提心求菩提道
447 13 四法 sì fǎ the four aspects of the Dharma 如是四法
448 13 神通 shéntōng a remarkable ability; a magical power 現於神通化彼眾生令得正智
449 13 神通 shéntōng to know intuitively 現於神通化彼眾生令得正智
450 13 神通 shéntōng supernatural power 現於神通化彼眾生令得正智
451 13 神通 shéntōng a spiritual power; a supernatural power 現於神通化彼眾生令得正智
452 13 dāng to be; to act as; to serve as 要當親近諸佛菩薩
453 13 dāng at or in the very same; be apposite 要當親近諸佛菩薩
454 13 dāng dang (sound of a bell) 要當親近諸佛菩薩
455 13 dāng to face 要當親近諸佛菩薩
456 13 dāng to accept; to bear; to support; to inherit 要當親近諸佛菩薩
457 13 dāng to manage; to host 要當親近諸佛菩薩
458 13 dāng should 要當親近諸佛菩薩
459 13 dāng to treat; to regard as 要當親近諸佛菩薩
460 13 dǎng to think 要當親近諸佛菩薩
461 13 dàng suitable; correspond to 要當親近諸佛菩薩
462 13 dǎng to be equal 要當親近諸佛菩薩
463 13 dàng that 要當親近諸佛菩薩
464 13 dāng an end; top 要當親近諸佛菩薩
465 13 dàng clang; jingle 要當親近諸佛菩薩
466 13 dāng to judge 要當親近諸佛菩薩
467 13 dǎng to bear on one's shoulder 要當親近諸佛菩薩
468 13 dàng the same 要當親近諸佛菩薩
469 13 dàng to pawn 要當親近諸佛菩薩
470 13 dàng to fail [an exam] 要當親近諸佛菩薩
471 13 dàng a trap 要當親近諸佛菩薩
472 13 dàng a pawned item 要當親近諸佛菩薩
473 13 dāng will be; bhaviṣyati 要當親近諸佛菩薩
474 13 修習 xiūxí to practice; to cultivate 出家菩薩修習佛道
475 13 修習 xiūxí bhāvanā; spiritual cultivation 出家菩薩修習佛道
476 13 chù a place; location; a spot; a point 而不稱讚住於餘處修菩薩行
477 13 chǔ to reside; to live; to dwell 而不稱讚住於餘處修菩薩行
478 13 chù location 而不稱讚住於餘處修菩薩行
479 13 chù an office; a department; a bureau 而不稱讚住於餘處修菩薩行
480 13 chù a part; an aspect 而不稱讚住於餘處修菩薩行
481 13 chǔ to be in; to be in a position of 而不稱讚住於餘處修菩薩行
482 13 chǔ to get along with 而不稱讚住於餘處修菩薩行
483 13 chǔ to deal with; to manage 而不稱讚住於餘處修菩薩行
484 13 chǔ to punish; to sentence 而不稱讚住於餘處修菩薩行
485 13 chǔ to stop; to pause 而不稱讚住於餘處修菩薩行
486 13 chǔ to be associated with 而不稱讚住於餘處修菩薩行
487 13 chǔ to situate; to fix a place for 而不稱讚住於餘處修菩薩行
488 13 chǔ to occupy; to control 而不稱讚住於餘處修菩薩行
489 13 chù circumstances; situation 而不稱讚住於餘處修菩薩行
490 13 chù an occasion; a time 而不稱讚住於餘處修菩薩行
491 13 chù position; sthāna 而不稱讚住於餘處修菩薩行
492 13 jiē all; each and every; in all cases 皆得親近
493 13 jiē same; equally 皆得親近
494 13 jiē all; sarva 皆得親近
495 13 again; more; repeatedly 令菩薩行無復退轉
496 13 to go back; to return 令菩薩行無復退轉
497 13 to resume; to restart 令菩薩行無復退轉
498 13 to do in detail 令菩薩行無復退轉
499 13 to restore 令菩薩行無復退轉
500 13 to respond; to reply to 令菩薩行無復退轉

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
wèi to be; bhū
善男子
 1. shàn nánzi
 2. shàn nánzi
 1. good men
 2. a good man; a son of a noble family
菩萨 菩薩
 1. púsà
 2. púsà
 1. bodhisattva
 2. bodhisattva
清净 清凈
 1. qīngjìng
 2. qīngjìng
 1. purity
 2. pure; cleansed; purified of defiling illusion; visuddhi
zhě ca
zhù attaching; abiding; dwelling on
出家
 1. chūjiā
 2. chūjiā
 1. to renounce
 2. leaving home; to become a monk or nun
near to; antike
 1. néng
 2. néng
 1. to be able; śak
 2. skilful; pravīṇa
如是
 1. rúshì
 2. rúshì
 3. rúshì
 1. thus, so
 2. thus; evam
 3. of such a form; evaṃrūpa

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
不二门 不二門 66
 1. Non-Duality Gate
 2. the Gate of Non-Duality
 3. Non-duality gate
不退转 不退轉 98
 1. never regress or change
 2. avaivartika; non-retrogression
慈氏 99 Maitreya
大劫 100 Maha-Kalpa
大宝 大寶 100 mahāratna; a precious jewel
忉利天 100 Trayastrimsa Heaven; Tavatimsa; The Heaven of Thirty-Three Gods
大乘 100
 1. Mahayana
 2. Mahayana Buddhism; Mahāyāna; Mahāyāna Buddhism
 3. Mahayana; Great Vehicle
大乘本生心地观经 大乘本生心地觀經 100 Mayayana Sutra on Contemplation of the Mind-Ground of Essential Nature; Dasheng Bensheng Xin Di Guan Jing
地狱 地獄 100
 1. a hell
 2. hell
 3. Hell; Hell Realms; Naraka
法王子 102
 1. Dharma Prince
 2. Dharma Prince; Mañjuśrī
法轮 法輪 102
 1. Dharma wheel
 2. Dharma wheel; dharmacakra
 3. Pomnyun
法身 70
 1. Dharma body
 2. Dharma Body
法王 102
 1. King of the Law; Dharma King
 2. Dharmaraja (Thailand)
 3. Dharma King
 4. Dharmaraja; Dharma King
佛法 102
 1. Dharma; Dhamma; Buddha-Dhárma; Buddhist doctrine
 2. the power of the Buddha
 3. Buddha's Teaching
 4. Dharma; Buddha-Dhárma
罽賓国 罽賓國 106 Kashmir
金刚座 金剛座 106 vajrasana; diamond throne
敬宗 106 Jingzong
灵鹫山 靈鷲山 108
 1. Vulture Peak
 2. Ling Jiou Mountain
 3. Vulture Peak
六趣 108 six realms; six realms of existence; six destinies
六欲天 108 Six Heavens of the Desire Realm
轮迴 輪迴 108
 1. Cycle of Rebirth
 2. rebirth
 3. Saṃsāra; cycle of life and death; Rebirth
妙法 109
 1. Wondrous Dharma
 2. the wonderful Dharma; the wonderful truth; saddharma; the Dharma; the teachings of the Buddha
弥勒菩萨 彌勒菩薩 109 Maitreya Bodhisattva
涅槃 110
 1. Nirvana
 2. nirvana
 3. Final Nirvana; Nirvana; Nirvāṇa; Nibbāna
婆罗门 婆羅門 112
 1. Brahmin;
 2. Brahmin; Brahman
如来 如來 114
 1. Tathagata
 2. Tathagata
 3. Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One
三藏 115
 1. San Zang
 2. Buddhist Canon
 3. Tripitaka; Tripiṭaka; Tipitaka
十行 115 the ten activities
世尊 115
 1. World-Honored One
 2. World-Honored One; Bhagavat; lokanātha
天宫 天宮 116
 1. Heavenly Palace; Temple in Heaven; Open Palace
 2. celestial palace
 3. Indra's palace
天等 116 Tiandeng
天人师 天人師 116
 1. teacher of heavenly beings and humans
 2. Teacher of Heavenly and Human Beings; the Buddha
五境 119 the objects of the five senses
真智 122 Zhen Zhi
智慧门 智慧門 122 Gate of Wisdom

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 299.

Simplified Traditional Pinyin English
爱乐 愛樂 195 love and joy
爱语 愛語 195
 1. loving words
 2. kind words
阿兰若 阿蘭若 196
 1. Aranya
 2. a forest retreat; a secluded place to practice; araṇya; arañña; aranya
安隐 安隱 196
 1. tranquil
 2. Kshama; Kṣama; Kṣema
阿耨多罗三藐三菩提 阿耨多羅三藐三菩提 196 anuttara-samyak-sambodhi; anuttara samyaksaṃbodhi; anuttarasamyaksaṃbodhi; unsurpassed complete perfect enlightenment
阿耨多罗三藐三菩提心 阿耨多羅三藐三菩提心 196 aspiration for unsurpassed complete perfect enlightenment
阿闍梨 阿闍梨 196 acarya; a religious teacher
阿苏罗 阿蘇羅 196 asura
白佛 98 to address the Buddha
半偈 98 half a verse
悲愿 悲願 98
 1. Compassionate Vow
 2. the great compassionate vow
边见 邊見 98 extreme views; antagrahadrsti
波罗蜜多 波羅蜜多 98 paramita; perfection
般若 98
 1. Prajna Wisdom
 2. prajna
 3. prajna; prajñā; paññā; great wisdom
 4. Prajñā
般若波罗蜜 般若波羅蜜 98
 1. Prajñāpāramitā; Prajnaparamita; Perfection of Wisdom
 2. Prajñāpāramitā
不放逸 98
 1. no laxity
 2. vigilance; heedfulness; conscientious
不退地 98 the ground of non-regression
不惜身命 98 willingness to give up one's own life
不共 98
 1. not shared; distinctive; avenika
 2. meditation performed with water; distinctive; apkṛtsna
布施 98
 1. generosity
 2. dana; giving; generosity
布施波罗蜜多 布施波羅蜜多 98 dāna-pāramitā; the paramita of generosity
不贪 不貪 98 non-attachment; alobha
财施 財施 99 donations of money or material wealth
禅定波罗蜜 禪定波羅蜜 99 dhyana-paramita; the paramita of meditative concentration
常乐 常樂 99 lasting joy
谄诳 諂誑 99 to cheat; śaṭha
成佛 99
 1. Attaining Buddhahood
 2. to become a Buddha
成就般若波罗蜜 成就般若波羅蜜 99 go forth into perfection of wisdom
成就一切智 99 attainment of omniscience
持戒 99
 1. to uphold precepts
 2. morality; to uphold precepts
持戒波罗蜜 持戒波羅蜜 99 sila-paramita; the paramita of proper conduct
出世法 99 World-Transcending Teachings
慈悲观 慈悲觀 99 contemplation of loving-kindness and compassion
慈心 99 compassion; a compassionate mind
大慈 100 great great compassion; mahākāruṇika
大菩提 100 great enlightenment; supreme bodhi
大菩提心 100 great bodhi
大悲 100 mahākaruṇā; great compassion
大悲心 100 a mind with great compassion
大乘经 大乘經 100 Mahāyāna sutras
得大神通 100 endowed with great transcendent wisdom
得道 100 to attain enlightenment
断常 斷常 100 annihilationism and eternalism
断见 斷見 100
 1. Nihilism
 2. view that life ends with death
二根 195 two roots
二利 195 dual benefits
二三 195 six non-Buddhist philosophers
二障 195 two kinds of obstacles
二执 二執 195 two attachments
二种 二種 195 two kinds
二谛 二諦 195 the two truths
恶业 惡業 195 unwholesome acts; evil intentions
发阿耨多罗三藐三菩提心 發阿耨多羅三藐三菩提心 102 aspiration to attain supreme perfect enlightenment
法眼净 法眼淨 102
 1. Pure Dharma Eye
 2. purity of the dharma eye; to clearly see the truth
法要 102
 1. the essentials of a teaching
 2. the essence of a dharma
 3. a Dharma service
法界 102
 1. Dharma Realm
 2. a dharma realm; dharmadhatu
 3. tathatā; suchness; inherent nature; true nature; tathata
法门 法門 102
 1. Dharma gate
 2. dharmaparyāya; dharma gate; a way of teaching the Dharma; a Buddhist teaching; a Dharma door
方便力 102 the power of skillful means
方便善巧 102 skillful means; expedient means; skillful and expedient means
烦恼障 煩惱障 102 the obstacle created by afflictions
非有 102 does not exist; is not real
佛菩萨 佛菩薩 102 Buddhas and bodhisattvas
佛语 佛語 102
 1. Buddha Talk
 2. buddhavacana; the words of the Buddha
佛道 102
 1. Buddhahood
 2. the Buddha Way
 3. Way of the Buddha
 4. Buddhist practice
 5. bodhi; enlightenment
 6. the path leading to enlightenment
佛果 102
 1. Buddhahood
 2. Foguo
佛智 102 Buddha knowledge; Buddha wisdom
福德 102
 1. Fortune and Virtue
 2. Merit and Virtue
 3. merit earned; reward; good fortune and good moral conduct
福智 102
 1. Fortune and Wisdom
 2. merit and wisdom
广说 廣說 103 to explain; to teach
恒河沙 恆河沙 104
 1. Sands of the Ganges
 2. grains of sand in the Ganges River; innumerable
 3. the sand of the River Ganges; as numerous as grains of sand in the River Ganges
和上 104 an abbot; a monk
后五 後五 104 following five hundred years
化导 化導 104 instruct and guide
化众生 化眾生 104 to transform living beings
欢喜地 歡喜地 104
 1. Ground of Joy
 2. the ground of joy
毁辱 毀辱 104 to slander and humiliate
迴向 104 to transfer merit; to dedicate; pariṇāmanā
教网 教網 106 the net of the teaching
教行 106
 1. teaching and practice
 2. teaching and practice; instruction and conduct
净智 淨智 106 Pure Wisdom
金刚定 金剛定 106 vajrasamādhi
净持 淨持 106 a young boy
净戒 淨戒 106
 1. Pure Precepts
 2. perfect observance
 3. Jing Jie
精进波罗蜜 精進波羅蜜 106 virya-paramita; the paramita of diligence
净信 淨信 106
 1. Pure Faith
 2. pure faith; prasāda
净心 淨心 106
 1. Purify the Mind
 2. a purified mind
九品 106 nine grades
句义 句義 106 the meaning of a word; the meaning of a sentence
卷第七 106 scroll 7
具足 106
 1. Completeness
 2. complete; accomplished
 3. Purāṇa
堪能 107 ability to undertake
空寂 107 śūnyatā; emptiness; emptiness of inherent existence
空闲处 空閑處 107 araṇya; secluded place
空性 107
 1. Empty Nature
 2. empty nature; śūnyatā
苦行 107
 1. austerity
 2. ascetism; tapas
兰若 蘭若 108
 1. Aranya
 2. a forest retreat; a secluded place to practice; aranya
 3. temple; monastery
历劫 歷劫 108 to pass through a kalpa
利乐 利樂 108 blessing and joy
离生 離生 108 to leave the cycle of rebirth
利他行 108 Deeds to Benefit Others
利众生 利眾生 108 beneficial to the world
了知 108 to understand clearly
令众生 令眾生 108 lead sentient beings
利生 108 to benefit living beings
六神通 108 the six supernatural powers
六十二见 六十二見 108 sixty two views
利行 108
 1. Beneficial Deeds
 2. altruism
 3. altruism
利养 利養 108 gain
龙华 龍華 76
 1. Dragon-flower
 2. the three dragon-flow assemblies
漏尽 漏盡 108 defilements exhausted
妙理 109
 1. a suble principle; a wonderous principle
 2. Miaoli
妙行 109 a profound act
妙智 109 wonderful Buddha-wisdom
摩诃萨 摩訶薩 109
 1. mahasattva
 2. mahāsattva; mohasattva; a great being
能行 110 ability to act
菩提路 112
 1. Bodhi Road
 2. the Bodhi Path
菩萨摩诃萨 菩薩摩訶薩 112 bodhisattva mahāsattva
菩萨三聚戒 菩薩三聚戒 112 the three categories of bodhisattva precepts
菩萨行 菩薩行 112 bodhisattva-caryā; bodhisattva-carita; bodhisattva practice; actions of bodhisattvas
菩提树 菩提樹 80
 1. Bodhedrum magazine
 2. Bodhi Tree
 3. bodhi tree
菩提心 112
 1. bodhi mind
 2. bodhicitta; aspiration to enlightenment
清净心 清淨心 113 pure mind
勤修 113 cultivated; caritāvin
求道 113
 1. Seeking the Way
 2. to seek the Dharma
求法 113 to seek the Dharma
求佛智慧 113 to seek the Buddha's wisdom
群有 113 everything that exists
群生 113 all living beings
忍辱波罗蜜 忍辱波羅蜜 114 ksanti-paramita; the paramita of tolerance; the paramita of forbearance
人天 114
 1. humans and devas
 2. people and devas; all living things
汝等 114 you [plural]; yuṣma; yūyam
入佛 114 to bring an image of a Buddha
入圣 入聖 114 to become an arhat
如是如是 114 Thus Is, Thus Is
如实 如實 114
 1. according to reality
 2. in accordance with fact; truly; yathābhūtam
 3. suchness; inherent nature; true nature; tathata
三根 115
 1. the three grade of wholesome roots
 2. the three unwholesome roots
 3. the three roots with no outflows; the three passionless roots
三解脱门 三解脫門 115 the three doors of deliverance; the three gates of liberation
三轮 三輪 115 the three cycles
三明 115 three insights; trividya
三僧祇 115 the three Asankhyeya kalpas; the three Kalpas; the three Asankya-kalpas
三世 115
 1. Three Periods of Time
 2. three time periods; past, present, and future
散乱心 散亂心 115 a confused mind; an unsettled mind
三昧 115
 1. samadhi
 2. samādhi; concentrated meditation; mental concentration
三昧门 三昧門 115 to be on the bodhisattva path
三摩地 115 samadhi; concentrated meditation; mental concentration
色声香味触 色聲香味觸 115 form, sound, taste, touch, smell, and tangibles
善恶 善惡 115
 1. good and evil
 2. good and evil
善男子 115
 1. good men
 2. a good man; a son of a noble family
善女人 115
 1. good women
 2. a good woman; a daughter of a noble family
善法 115
 1. a wholesome dharma
 2. a wholesome teaching
上根 115 a person of superior capacity
善根 115
 1. Wholesome Roots
 2. virtuous roots; wholesome roots; kuśalamūla
善巧 115
 1. Skillful
 2. virtuous and clever; skilful
善巧方便 115 skillful and expedient means
善哉 115
 1. Sadhu
 2. excellent
善知识 善知識 115 Dharma Friends; kalyāṇamitra; kalyāṇamitta; kalyanamitra
深法 115 a profound truth
神境 115 teleportation; supernormal powers
深妙 115 profound; deep and subtle
身业 身業 115 physical karma
生欢喜 生歡喜 115 giving rise to joy
圣道 聖道 115
 1. the sacred way; spiritual path
 2. The Noble Eightfold Path; Eightfold Noble Way
胜法 勝法 115 surpassing dharmas
生灭 生滅 115
 1. arising and ceasing
 2. life and death
生死海 115 the ocean of Saṃsāra
身命 115 body and life
什深 甚深 115 very profound; what is deep
摄受 攝受 115
 1. to receive, take in
 2. to protect; to uphold; received and taken care of; kindness
十地 115 Ten Grounds of Bodhisattva Path; Ten Grounds; the ten grounds of the bodhisattva path; daśabhūmi
十二处 十二處 115 ayatana; twelve sense bases; twelve sense-media; twelve bases of cognition
十二头陀 十二頭陀 115 twelve ascetic practices
十二因缘 十二因緣 115 the twelve nidanas; the twelve nidānas; the twelve causes and conditions
示教利喜 115 Inspiration, Teaching, Benefit, and Joy
十方 115
 1. The Ten Directions
 2. the ten directions
十信 115 the ten grades of faith
十八界 115 eighteen realms
十方世界 115 the worlds in all ten directions
说偈言 說偈言 115 uttered the following stanzas
四德 115 the four virtues
四恶道 四惡道 115 four evil destinies
四法 115 the four aspects of the Dharma
四弘愿 四弘願 115 four great vows
四魔军 四魔軍 115 the four armies of Mara
四众 四眾 115 the fourfold assembly; the four communities
宿因 115 karma of past lives
俗谛 俗諦 115 saṃvṛtisatya; conventional truth; relative truth mundane truth
随烦恼 隨煩惱 115 secondary afflictions; subsequent effects of mental afflictions; upakleśa
随缘 隨緣 115
 1. Follow Conditions
 2. to accord with conditions
 3. to act in accordance with causes and conditions
随宜 隨宜 115 acting according to people's needs; acting in accordance with the circumstances
所以者何 115 Why is that?
所知障 115
 1. cognitive hindrance
 2. cognitive obstructions
宿住 115 former abidings; past lives
檀波罗蜜 檀波羅蜜 116 dana-paramita; the paramita of generosity
贪爱 貪愛 116
 1. Clinging
 2. passion; desire; rāga
檀那 116
 1. Dana
 2. dana; the practice of giving; generosity
他心智 116 understanding of the minds of other beings
天耳 116 celestial ear; divine ear; divyaśrotra
天龙八部 天龍八部 116 eight kinds of demigods
天眼 116
 1. divine eye
 2. divine sight
调伏 調伏 116
 1. to subdue
 2. tame; to mediate between physical, verbal, and mental karma and overcome evil
同法 116
 1. followers of the same teaching
 2. same dharma; same dharma analogy
头陀 頭陀 116
 1. austerities
 2. qualities of purification; dhutaguṇa
退转 退轉 116 parihāṇi; to regress; to degenerate
陀罗尼 陀羅尼 116
 1. Dharani
 2. dharani
陀罗尼门 陀羅尼門 116 dharani-entrance
妄心 119 a deluded mind
未来际 未來際 119 the limit of the future
未来现在 未來現在 119 the present and the future
未来世 未來世 119 times to come; the future
闻持 聞持 119 to hear and keep in mind
闻法 聞法 119 to hear the Dharma; to listen to the teachings of the Buddha
我所见 我所見 119 the view of possession
我身 119 I; myself
无分别 無分別 119
 1. Non-Discriminative
 2. without false conceptualization
无漏智 無漏智 119
 1. Untainted Wisdom
 2. wisdom with no outflows; wisdom with no depravity
五明 119 five sciences; mastery of the five sciences; five kinds of wisdom
悟无生忍 悟無生忍 119 Awaken to Non-Arising Tolerance
五欲 五慾 119 the five desires
五欲境 119 objects of the five desires
五蕴 五蘊 119 five aggregates; five skandhas; five groups of existence; five groups of clinging
无垢 無垢 119
 1. No Impurity
 2. vimalā; nirmala; stainless; immaculate
无量众生 無量眾生 119 innumerable beings
无漏 無漏 119
 1. Untainted
 2. having no passion or delusion; anasrava
无上道 無上道 119 supreme path; unsurpassed way
无上菩提 無上菩提 119
 1. Supreme Bodhi
 2. samyaksaṃbodhi; unsurpassed complete perfect enlightenment; supreme bodhi
无上智 無上智 119 unsurpassed wisdom
无始 無始 119 without beginning
无数佛 無數佛 119 innumerable Buddhas
现见 現見 120 to immediately see
相应法 相應法 120 corresponding dharma; mental factor
邪法 120 false teachings
邪见 邪見 120 mistaken view; wrong view; perverse view; mithyadrsti
新发心 新發心 120 to make a vow to acheive supreme enlightenment; to act with bodhicitta
新发意 新發意 120 newly set forth [in the vehicle]
新发意菩萨 新發意菩薩 120 a bodhisattva who is only just beginning
心净 心淨 120 A Pure Mind
心所法 120 a mental factor; a mental state; a mental event
行门 行門 120
 1. teaching in practice
 2. Buddhist practice
心行 120 mental activity
学处 學處 120 training; training in conduct; rules of conduct; śikṣāpada; sikkhāpada; siksapada
厌离 厭離 121 to give up in disgust
要门 要門 121 essential way; sacred tradition
一佛 121 one Buddha
以何因缘 以何因緣 121 What is the cause?
一念 121
 1. one thought
 2. one moment; one instant
 3. one thought
一乘法 121 the teaching of the One Vehicle
意业 意業 121 mental karma; actions; deeds
一句 121
 1. a sentence
 2. a single verse; a single word
意乐 意樂 121
 1. joy; happiness
 2. mental disposition; āśaya
应供养 應供養 121 worthy of worship
应观 應觀 121 may observe
应现 應現 121 for a Buddha or bodhisattva to appear as a living being
应作 應作 121 a manifestation
一切法 121
 1. all dharmas; all things; sarvadharma
 2. all phenomena
一切有情 121
 1. all living beings
 2. all sentient beings
一切智 121
 1. wisdom of all
 2. sarvajñatā; all-knowledge; omniscience
一切众生 一切眾生 121
 1. all sentient beings
 2. all beings
有无 有無 121 existent and non-existent; having identity and emptiness
遊戏 遊戲 121 to be free and at ease
有缘 有緣 121
 1. to have a cause, link, or connection
 2. having karmic affinity; having a karmic connection
语业 語業 121 verbal karma
远尘离垢 遠塵離垢 121
 1. to be far removed from the dust and defilement of the world
 2. far removed from dust and defilement
怨亲 怨親 121
 1. Foes and Kin
 2. hate and affection
怨亲平等 怨親平等 121
 1. to treat friend and foe alike
 2. hate and affection are equal
愿行 願行 121 cultivation and vows
在家出家 122 observing monastic discipline without being ordained
憎爱 憎愛 122 hate and love
照见 照見 122 to look down upon
真法 122 true dharma; absolute dharma
真性 122 inherent nature; essence; true nature
真佛 122 real body; saṃbhogakāya
正念 122
 1. Right Mindfulness
 2. right mindfulness
正性 122 divine nature
证得 證得 122 realize; prāpti
正勤 122
 1. effort; right effort
 2. right effort
正智 122 correct understanding; wisdom
真如 122
 1. True Thusness
 2. suchness; true nature; tathata
真如佛性 122 true Thusness of buddha-nature
知众 知眾 122 a sense of social gatherings
中道 122
 1. Middle Way
 2. the middle way
种智 種智 122 knowledge of the seed or cause of all phenomena
众苦 眾苦 122 all suffering
众生说 眾生說 122 to explain a sūtra to many people
众生心 眾生心 122 the minds of sentient beings
住持三宝 住持三寶 122 maintained Triple Gem
诸法 諸法 122 all things; all dharmas
诸佛 諸佛 122 Buddhas; all Buddhas
诸菩萨 諸菩薩 122 bodhisattvas
诸人 諸人 122 people; jana
住世 122 living in the world
诸众生 諸眾生 122 all beings
专念 專念 122 to concentrate; to fix attention [on an object]
自利利他 122 the perfecting of self for the benefit of others
自心 122 One's Mind
自赞毁他 自讚毀他 122 praising slander of others
总持 總持 122
 1. to hold to the good, total retention
 2. dharani; total retention
总持门 總持門 122 dharani teachings
最上 122 supreme
作佛 122 to become a Buddha