Glossary and Vocabulary for Mahāyānopadeśa (Bao Nu Suo Wen Jing) 寶女所問經

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 668 zhī to go 今所可謂如來至真三十有二大人之相
2 668 zhī to arrive; to go 今所可謂如來至真三十有二大人之相
3 668 zhī is 今所可謂如來至真三十有二大人之相
4 668 zhī to use 今所可謂如來至真三十有二大人之相
5 668 zhī Zhi 今所可謂如來至真三十有二大人之相
6 422 suǒ a few; various; some 今所可謂如來至真三十有二大人之相
7 422 suǒ a place; a location 今所可謂如來至真三十有二大人之相
8 422 suǒ indicates a passive voice 今所可謂如來至真三十有二大人之相
9 422 suǒ an ordinal number 今所可謂如來至真三十有二大人之相
10 422 suǒ meaning 今所可謂如來至真三十有二大人之相
11 422 suǒ garrison 今所可謂如來至真三十有二大人之相
12 422 suǒ place; pradeśa 今所可謂如來至真三十有二大人之相
13 419 wéi to act as; to serve 乃往古世為諸正覺
14 419 wéi to change into; to become 乃往古世為諸正覺
15 419 wéi to be; is 乃往古世為諸正覺
16 419 wéi to do 乃往古世為諸正覺
17 419 wèi to support; to help 乃往古世為諸正覺
18 419 wéi to govern 乃往古世為諸正覺
19 419 wèi to be; bhū 乃往古世為諸正覺
20 412 Kangxi radical 71 乃往古世則說經義救護眾生令無患故
21 412 to not have; without 乃往古世則說經義救護眾生令無患故
22 412 mo 乃往古世則說經義救護眾生令無患故
23 412 to not have 乃往古世則說經義救護眾生令無患故
24 412 Wu 乃往古世則說經義救護眾生令無患故
25 412 mo 乃往古世則說經義救護眾生令無患故
26 370 a criteria; a norm; a standard; a rule; a law 乃往古世則說經義救護眾生令無患故
27 370 a grade; a level 乃往古世則說經義救護眾生令無患故
28 370 an example; a model 乃往古世則說經義救護眾生令無患故
29 370 a weighing device 乃往古世則說經義救護眾生令無患故
30 370 to grade; to rank 乃往古世則說經義救護眾生令無患故
31 370 to copy; to imitate; to follow 乃往古世則說經義救護眾生令無患故
32 370 to do 乃往古世則說經義救護眾生令無患故
33 370 koan; kōan; gong'an 乃往古世則說經義救護眾生令無患故
34 324 zhě ca 如來手足而有法輪大人相者
35 313 ér Kangxi radical 126 而致逮得三十有二大人之相遍布在體
36 313 ér as if; to seem like 而致逮得三十有二大人之相遍布在體
37 313 néng can; able 而致逮得三十有二大人之相遍布在體
38 313 ér whiskers on the cheeks; sideburns 而致逮得三十有二大人之相遍布在體
39 313 ér to arrive; up to 而致逮得三十有二大人之相遍布在體
40 304 method; way 乃往古世心念念集法品藏故
41 304 France 乃往古世心念念集法品藏故
42 304 the law; rules; regulations 乃往古世心念念集法品藏故
43 304 the teachings of the Buddha; Dharma 乃往古世心念念集法品藏故
44 304 a standard; a norm 乃往古世心念念集法品藏故
45 304 an institution 乃往古世心念念集法品藏故
46 304 to emulate 乃往古世心念念集法品藏故
47 304 magic; a magic trick 乃往古世心念念集法品藏故
48 304 punishment 乃往古世心念念集法品藏故
49 304 Fa 乃往古世心念念集法品藏故
50 304 a precedent 乃往古世心念念集法品藏故
51 304 a classification of some kinds of Han texts 乃往古世心念念集法品藏故
52 304 relating to a ceremony or rite 乃往古世心念念集法品藏故
53 304 Dharma 乃往古世心念念集法品藏故
54 304 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 乃往古世心念念集法品藏故
55 304 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 乃往古世心念念集法品藏故
56 304 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 乃往古世心念念集法品藏故
57 304 quality; characteristic 乃往古世心念念集法品藏故
58 269 to go; to 如來至真常於胸前自然卍字大人相者
59 269 to rely on; to depend on 如來至真常於胸前自然卍字大人相者
60 269 Yu 如來至真常於胸前自然卍字大人相者
61 269 a crow 如來至真常於胸前自然卍字大人相者
62 221 Yi 謂無有眼亦無眼行
63 220 infix potential marker 二萬五千菩薩得不起法忍
64 197 Qi 如來之身其陰馬藏大人相者
65 196 如來 rúlái Tathagata 今所可謂如來至真三十有二大人之相
66 196 如來 Rúlái Tathagata 今所可謂如來至真三十有二大人之相
67 196 如來 rúlái Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One 今所可謂如來至真三十有二大人之相
68 194 xíng to walk 前世宿命行何功德
69 194 xíng capable; competent 前世宿命行何功德
70 194 háng profession 前世宿命行何功德
71 194 xíng Kangxi radical 144 前世宿命行何功德
72 194 xíng to travel 前世宿命行何功德
73 194 xìng actions; conduct 前世宿命行何功德
74 194 xíng to do; to act; to practice 前世宿命行何功德
75 194 xíng all right; OK; okay 前世宿命行何功德
76 194 háng horizontal line 前世宿命行何功德
77 194 héng virtuous deeds 前世宿命行何功德
78 194 hàng a line of trees 前世宿命行何功德
79 194 hàng bold; steadfast 前世宿命行何功德
80 194 xíng to move 前世宿命行何功德
81 194 xíng to put into effect; to implement 前世宿命行何功德
82 194 xíng travel 前世宿命行何功德
83 194 xíng to circulate 前世宿命行何功德
84 194 xíng running script; running script 前世宿命行何功德
85 194 xíng temporary 前世宿命行何功德
86 194 háng rank; order 前世宿命行何功德
87 194 háng a business; a shop 前世宿命行何功德
88 194 xíng to depart; to leave 前世宿命行何功德
89 194 xíng to experience 前世宿命行何功德
90 194 xíng path; way 前世宿命行何功德
91 194 xíng xing; ballad 前世宿命行何功德
92 194 xíng Xing 前世宿命行何功德
93 194 xíng Practice 前世宿命行何功德
94 194 xìng mental formations; samskara; sankhara; volition; habitual actions 前世宿命行何功德
95 194 xíng practice; carita; carya; conduct; behavior 前世宿命行何功德
96 189 xīn heart [organ] 乃往古世善自護己身口心故
97 189 xīn Kangxi radical 61 乃往古世善自護己身口心故
98 189 xīn mind; consciousness 乃往古世善自護己身口心故
99 189 xīn the center; the core; the middle 乃往古世善自護己身口心故
100 189 xīn one of the 28 star constellations 乃往古世善自護己身口心故
101 189 xīn heart 乃往古世善自護己身口心故
102 189 xīn emotion 乃往古世善自護己身口心故
103 189 xīn intention; consideration 乃往古世善自護己身口心故
104 189 xīn disposition; temperament 乃往古世善自護己身口心故
105 189 xīn citta; thinking; thought; mind; mentality 乃往古世善自護己身口心故
106 169 一切 yīqiè temporary 如來乃講往古去世一切德本諸佛正典
107 169 一切 yīqiè the same 如來乃講往古去世一切德本諸佛正典
108 154 to use; to grasp 乃往古世而以惠施
109 154 to rely on 乃往古世而以惠施
110 154 to regard 乃往古世而以惠施
111 154 to be able to 乃往古世而以惠施
112 154 to order; to command 乃往古世而以惠施
113 154 used after a verb 乃往古世而以惠施
114 154 a reason; a cause 乃往古世而以惠施
115 154 Israel 乃往古世而以惠施
116 154 Yi 乃往古世而以惠施
117 154 use; yogena 乃往古世而以惠施
118 143 to split; to tear 佛說於斯如來十力
119 143 to depart; to leave 佛說於斯如來十力
120 143 Si 佛說於斯如來十力
121 126 寶女 bǎo nǚ a noble woman 於是寶女問世尊曰
122 122 無有 wú yǒu there is not 如來牙齒無有間疏大人相者
123 122 無有 wú yǒu non-existence 如來牙齒無有間疏大人相者
124 122 friendship 誼律行乎
125 122 appropriate; suitable 誼律行乎
126 116 菩薩 púsà bodhisattva 若有菩薩逮得聞此如來往古所殖德本諸佛所講
127 116 菩薩 púsà bodhisattva 若有菩薩逮得聞此如來往古所殖德本諸佛所講
128 116 菩薩 púsà bodhisattva 若有菩薩逮得聞此如來往古所殖德本諸佛所講
129 110 諸佛 zhū fó Buddhas; all Buddhas 而分別說諸佛之法
130 108 hair 皆發無上正真道意
131 108 to send out; to issue; to emit; to radiate 皆發無上正真道意
132 108 to hand over; to deliver; to offer 皆發無上正真道意
133 108 to express; to show; to be manifest 皆發無上正真道意
134 108 to start out; to set off 皆發無上正真道意
135 108 to open 皆發無上正真道意
136 108 to requisition 皆發無上正真道意
137 108 to occur 皆發無上正真道意
138 108 to declare; to proclaim; to utter 皆發無上正真道意
139 108 to express; to give vent 皆發無上正真道意
140 108 to excavate 皆發無上正真道意
141 108 to develop; to cultivate; to grow; to bloom; to flower 皆發無上正真道意
142 108 to get rich 皆發無上正真道意
143 108 to rise; to expand; to inflate; to swell 皆發無上正真道意
144 108 to sell 皆發無上正真道意
145 108 to shoot with a bow 皆發無上正真道意
146 108 to rise in revolt 皆發無上正真道意
147 108 to propose; to put forward; to suggest; to initiate 皆發無上正真道意
148 108 to enlighten; to inspire 皆發無上正真道意
149 108 to publicize; to make known; to show off; to spread 皆發無上正真道意
150 108 to ignite; to set on fire 皆發無上正真道意
151 108 to sing; to play 皆發無上正真道意
152 108 to feel; to sense 皆發無上正真道意
153 108 to act; to do 皆發無上正真道意
154 108 grass and moss 皆發無上正真道意
155 108 Fa 皆發無上正真道意
156 108 to issue; to emit; utpāda 皆發無上正真道意
157 104 huì intelligent; clever 一心住慧
158 104 huì mental ability; intellect 一心住慧
159 104 huì wisdom; understanding 一心住慧
160 104 huì Wisdom 一心住慧
161 104 huì wisdom; prajna 一心住慧
162 104 huì intellect; mati 一心住慧
163 104 shùn to obey 其諍訟者化令相順故
164 104 shùn to be in the same direction; favorable 其諍訟者化令相順故
165 104 shùn to surrender and pay allegiance to 其諍訟者化令相順故
166 104 shùn to follow 其諍訟者化令相順故
167 104 shùn to be agreeable 其諍訟者化令相順故
168 104 shùn to arrange; to put in order 其諍訟者化令相順故
169 104 shùn in passing 其諍訟者化令相順故
170 104 shùn reconciling; harmonious 其諍訟者化令相順故
171 104 shùn smooth; agreeable 其諍訟者化令相順故
172 102 zhī to know 女欲知之吾往世時
173 102 zhī to comprehend 女欲知之吾往世時
174 102 zhī to inform; to tell 女欲知之吾往世時
175 102 zhī to administer 女欲知之吾往世時
176 102 zhī to distinguish; to discern 女欲知之吾往世時
177 102 zhī to be close friends 女欲知之吾往世時
178 102 zhī to feel; to sense; to perceive 女欲知之吾往世時
179 102 zhī to receive; to entertain 女欲知之吾往世時
180 102 zhī knowledge 女欲知之吾往世時
181 102 zhī consciousness; perception 女欲知之吾往世時
182 102 zhī a close friend 女欲知之吾往世時
183 102 zhì wisdom 女欲知之吾往世時
184 102 zhì Zhi 女欲知之吾往世時
185 102 zhī Understanding 女欲知之吾往世時
186 102 zhī know; jña 女欲知之吾往世時
187 88 néng can; able 乃能致此三十有二大人之相
188 88 néng ability; capacity 乃能致此三十有二大人之相
189 88 néng a mythical bear-like beast 乃能致此三十有二大人之相
190 88 néng energy 乃能致此三十有二大人之相
191 88 néng function; use 乃能致此三十有二大人之相
192 88 néng talent 乃能致此三十有二大人之相
193 88 néng expert at 乃能致此三十有二大人之相
194 88 néng to be in harmony 乃能致此三十有二大人之相
195 88 néng to tend to; to care for 乃能致此三十有二大人之相
196 88 néng to reach; to arrive at 乃能致此三十有二大人之相
197 88 néng to be able; śak 乃能致此三十有二大人之相
198 88 néng skilful; pravīṇa 乃能致此三十有二大人之相
199 85 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 而分別說諸佛之法
200 85 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 而分別說諸佛之法
201 85 shuì to persuade 而分別說諸佛之法
202 85 shuō to teach; to recite; to explain 而分別說諸佛之法
203 85 shuō a doctrine; a theory 而分別說諸佛之法
204 85 shuō to claim; to assert 而分別說諸佛之法
205 85 shuō allocution 而分別說諸佛之法
206 85 shuō to criticize; to scold 而分別說諸佛之法
207 85 shuō to indicate; to refer to 而分別說諸佛之法
208 85 shuō speach; vāda 而分別說諸佛之法
209 85 shuō to speak; bhāṣate 而分別說諸佛之法
210 85 shuō to instruct 而分別說諸佛之法
211 84 liǎo to know; to understand 曉了無願
212 84 liǎo to understand; to know 曉了無願
213 84 liào to look afar from a high place 曉了無願
214 84 liǎo to complete 曉了無願
215 84 liǎo clever; intelligent 曉了無願
216 84 liǎo to know; jñāta 曉了無願
217 82 行法 xíngfǎ cultivation method 菩薩所行遵修經典為行法乎
218 77 xīng to flourish; to be popular 乃往古世興設若干種種施故
219 77 xìng interest 乃往古世興設若干種種施故
220 77 xīng to spring up; to get up 乃往古世興設若干種種施故
221 77 xīng to move 乃往古世興設若干種種施故
222 77 xīng to generate interest 乃往古世興設若干種種施故
223 77 xīng to promote 乃往古世興設若干種種施故
224 77 xīng to start; to begin 乃往古世興設若干種種施故
225 77 xīng to permit; to allow 乃往古世興設若干種種施故
226 77 xīng Xing 乃往古世興設若干種種施故
227 77 xīng prosperous 乃往古世興設若干種種施故
228 77 xìng to be happy 乃往古世興設若干種種施故
229 77 xìng to like 乃往古世興設若干種種施故
230 77 xìng to make an analogy 乃往古世興設若干種種施故
231 77 xìng affective image 乃往古世興設若干種種施故
232 77 xīng prosperity; utpāda 乃往古世興設若干種種施故
233 77 to know; to learn about; to comprehend 則具佛法悉能普備
234 77 detailed 則具佛法悉能普備
235 77 to elaborate; to expound 則具佛法悉能普備
236 77 to exhaust; to use up 則具佛法悉能普備
237 77 strongly 則具佛法悉能普備
238 77 Xi 則具佛法悉能普備
239 77 all; kṛtsna 則具佛法悉能普備
240 75 眾生 zhòngshēng all living things 乃往古世則說經義救護眾生令無患故
241 75 眾生 zhòngshēng living things other than people 乃往古世則說經義救護眾生令無患故
242 75 眾生 zhòngshēng sentient beings 乃往古世則說經義救護眾生令無患故
243 75 眾生 zhòngshēng beings; all living things; all sentient beings 乃往古世則說經義救護眾生令無患故
244 73 zhòng many; numerous 吾往古世行無量德合集眾行
245 73 zhòng masses; people; multitude; crowd 吾往古世行無量德合集眾行
246 73 zhòng general; common; public 吾往古世行無量德合集眾行
247 73 desire 女欲知之吾往世時
248 73 to desire; to wish 女欲知之吾往世時
249 73 to desire; to intend 女欲知之吾往世時
250 73 lust 女欲知之吾往世時
251 73 desire; intention; wish; kāma 女欲知之吾往世時
252 72 chéng to mount; to climb onto 隨大信樂乘
253 72 chéng to multiply 隨大信樂乘
254 72 shèng a vehicle; a chariot; a carriage 隨大信樂乘
255 72 chéng to ride 隨大信樂乘
256 72 chéng to make use of; to take advantage of; to comply with 隨大信樂乘
257 72 chéng to prevail 隨大信樂乘
258 72 chéng to pursue 隨大信樂乘
259 72 chéng to calculate 隨大信樂乘
260 72 chéng a four horse team 隨大信樂乘
261 72 chéng to drive; to control 隨大信樂乘
262 72 chéng Cheng 隨大信樂乘
263 72 shèng historical records 隨大信樂乘
264 72 shèng vehicle; a school of teaching; yana 隨大信樂乘
265 72 chéng mounted; ārūḍha 隨大信樂乘
266 68 分別 fēnbié to differentiate; to distinguish 而分別說諸佛之法
267 68 分別 fēnbié to leave; to part; to separate 而分別說諸佛之法
268 68 分別 fēnbié difference 而分別說諸佛之法
269 68 分別 fēnbié discrimination 而分別說諸佛之法
270 68 分別 fēnbié thought; imagination; kalpanā 而分別說諸佛之法
271 68 分別 fēnbié vikalpa; discrimination; conception 而分別說諸佛之法
272 65 Buddha; Awakened One 佛告寶女
273 65 relating to Buddhism 佛告寶女
274 65 a statue or image of a Buddha 佛告寶女
275 65 a Buddhist text 佛告寶女
276 65 to touch; to stroke 佛告寶女
277 65 Buddha 佛告寶女
278 65 Buddha; Awakened One 佛告寶女
279 64 shēn human body; torso 如來之身其陰馬藏大人相者
280 64 shēn Kangxi radical 158 如來之身其陰馬藏大人相者
281 64 shēn self 如來之身其陰馬藏大人相者
282 64 shēn life 如來之身其陰馬藏大人相者
283 64 shēn an object 如來之身其陰馬藏大人相者
284 64 shēn a lifetime 如來之身其陰馬藏大人相者
285 64 shēn moral character 如來之身其陰馬藏大人相者
286 64 shēn status; identity; position 如來之身其陰馬藏大人相者
287 64 shēn pregnancy 如來之身其陰馬藏大人相者
288 64 juān India 如來之身其陰馬藏大人相者
289 64 shēn body; kāya 如來之身其陰馬藏大人相者
290 64 具足 jùzú Completeness 如來肢體具足成就大人相者
291 64 具足 jùzú complete; accomplished 如來肢體具足成就大人相者
292 64 具足 jùzú Purāṇa 如來肢體具足成就大人相者
293 64 xiǎo xiao 曉了無願
294 64 xiǎo dawn 曉了無願
295 64 xiǎo to know 曉了無願
296 64 xiǎo to tell 曉了無願
297 64 xiǎo in the early morning 曉了無願
298 64 xiǎo shinging; prabhāta 曉了無願
299 62 xiū to decorate; to embellish 乃往古世廣修淨業修行備故
300 62 xiū to study; to cultivate 乃往古世廣修淨業修行備故
301 62 xiū to repair 乃往古世廣修淨業修行備故
302 62 xiū long; slender 乃往古世廣修淨業修行備故
303 62 xiū to write; to compile 乃往古世廣修淨業修行備故
304 62 xiū to build; to construct; to shape 乃往古世廣修淨業修行備故
305 62 xiū to practice 乃往古世廣修淨業修行備故
306 62 xiū to cut 乃往古世廣修淨業修行備故
307 62 xiū virtuous; wholesome 乃往古世廣修淨業修行備故
308 62 xiū a virtuous person 乃往古世廣修淨業修行備故
309 62 xiū Xiu 乃往古世廣修淨業修行備故
310 62 xiū to unknot 乃往古世廣修淨業修行備故
311 62 xiū to prepare; to put in order 乃往古世廣修淨業修行備故
312 62 xiū excellent 乃往古世廣修淨業修行備故
313 62 xiū to perform [a ceremony] 乃往古世廣修淨業修行備故
314 62 xiū Cultivation 乃往古世廣修淨業修行備故
315 62 xiū bhāvanā / spiritual cultivation 乃往古世廣修淨業修行備故
316 62 xiū pratipanna; spiritual practice 乃往古世廣修淨業修行備故
317 61 諸法 zhū fǎ all things; all dharmas 諸法若住若無所住
318 60 不共 bùgòng not shared; distinctive; avenika 十八不共諸佛之法
319 60 不共 bùgòng meditation performed with water; distinctive; apkṛtsna 十八不共諸佛之法
320 60 děng et cetera; and so on 乃往古世志性等仁於眾生故
321 60 děng to wait 乃往古世志性等仁於眾生故
322 60 děng to be equal 乃往古世志性等仁於眾生故
323 60 děng degree; level 乃往古世志性等仁於眾生故
324 60 děng to compare 乃往古世志性等仁於眾生故
325 60 děng same; equal; sama 乃往古世志性等仁於眾生故
326 59 to go; to 如來由是逮得三十有二大人之相遍布于體
327 59 to rely on; to depend on 如來由是逮得三十有二大人之相遍布于體
328 59 Yu 如來由是逮得三十有二大人之相遍布于體
329 59 a crow 如來由是逮得三十有二大人之相遍布于體
330 56 yuē to speak; to say 於是寶女問世尊曰
331 56 yuē Kangxi radical 73 於是寶女問世尊曰
332 56 yuē to be called 於是寶女問世尊曰
333 56 yuē said; ukta 於是寶女問世尊曰
334 56 to see; to observe; to witness 所覩無損則為行法
335 56 see; darśana 所覩無損則為行法
336 56 Kangxi radical 49 於是寶女說此頌已不退轉印時
337 56 to bring to an end; to stop 於是寶女說此頌已不退轉印時
338 56 to complete 於是寶女說此頌已不退轉印時
339 56 to demote; to dismiss 於是寶女說此頌已不退轉印時
340 56 to recover from an illness 於是寶女說此頌已不退轉印時
341 56 former; pūrvaka 於是寶女說此頌已不退轉印時
342 55 cháng Chang 如來至真常於胸前自然卍字大人相者
343 55 cháng common; general; ordinary 如來至真常於胸前自然卍字大人相者
344 55 cháng a principle; a rule 如來至真常於胸前自然卍字大人相者
345 55 cháng eternal; nitya 如來至真常於胸前自然卍字大人相者
346 55 Germany 吾往古世行無量德合集眾行
347 55 virtue; morality; ethics; character 吾往古世行無量德合集眾行
348 55 kindness; favor 吾往古世行無量德合集眾行
349 55 conduct; behavior 吾往古世行無量德合集眾行
350 55 to be grateful 吾往古世行無量德合集眾行
351 55 heart; intention 吾往古世行無量德合集眾行
352 55 De 吾往古世行無量德合集眾行
353 55 potency; natural power 吾往古世行無量德合集眾行
354 55 wholesome; good 吾往古世行無量德合集眾行
355 55 Virtue 吾往古世行無量德合集眾行
356 55 merit; puṇya; puñña 吾往古世行無量德合集眾行
357 55 guṇa 吾往古世行無量德合集眾行
358 54 dài to arrest; to catch; to seize 而致逮得三十有二大人之相遍布在體
359 54 dài to arrive; to reach 而致逮得三十有二大人之相遍布在體
360 54 dài to be equal 而致逮得三十有二大人之相遍布在體
361 54 dài to seize an opportunity 而致逮得三十有二大人之相遍布在體
362 54 dignified; elegant 而致逮得三十有二大人之相遍布在體
363 54 dài reach; prāpta 而致逮得三十有二大人之相遍布在體
364 53 dào way; road; path 五陰道如之
365 53 dào principle; a moral; morality 五陰道如之
366 53 dào Tao; the Way 五陰道如之
367 53 dào to say; to speak; to talk 五陰道如之
368 53 dào to think 五陰道如之
369 53 dào circuit; a province 五陰道如之
370 53 dào a course; a channel 五陰道如之
371 53 dào a method; a way of doing something 五陰道如之
372 53 dào a doctrine 五陰道如之
373 53 dào Taoism; Daoism 五陰道如之
374 53 dào a skill 五陰道如之
375 53 dào a sect 五陰道如之
376 53 dào a line 五陰道如之
377 53 dào Way 五陰道如之
378 53 dào way; path; marga 五陰道如之
379 53 to enter 入于大哀則為行法
380 53 Kangxi radical 11 入于大哀則為行法
381 53 radical 入于大哀則為行法
382 53 income 入于大哀則為行法
383 53 to conform with 入于大哀則為行法
384 53 to descend 入于大哀則為行法
385 53 the entering tone 入于大哀則為行法
386 53 to pay 入于大哀則為行法
387 53 to join 入于大哀則為行法
388 53 entering; praveśa 入于大哀則為行法
389 53 entered; attained; āpanna 入于大哀則為行法
390 53 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 而致逮得三十有二大人之相遍布在體
391 53 děi to want to; to need to 而致逮得三十有二大人之相遍布在體
392 53 děi must; ought to 而致逮得三十有二大人之相遍布在體
393 53 de 而致逮得三十有二大人之相遍布在體
394 53 de infix potential marker 而致逮得三十有二大人之相遍布在體
395 53 to result in 而致逮得三十有二大人之相遍布在體
396 53 to be proper; to fit; to suit 而致逮得三十有二大人之相遍布在體
397 53 to be satisfied 而致逮得三十有二大人之相遍布在體
398 53 to be finished 而致逮得三十有二大人之相遍布在體
399 53 děi satisfying 而致逮得三十有二大人之相遍布在體
400 53 to contract 而致逮得三十有二大人之相遍布在體
401 53 to hear 而致逮得三十有二大人之相遍布在體
402 53 to have; there is 而致逮得三十有二大人之相遍布在體
403 53 marks time passed 而致逮得三十有二大人之相遍布在體
404 53 obtain; attain; prāpta 而致逮得三十有二大人之相遍布在體
405 53 force
406 53 Kangxi radical 19
407 53 to exert oneself; to make an effort
408 53 to force
409 53 labor; forced labor
410 53 physical strength
411 53 power
412 53 Li
413 53 ability; capability
414 53 influence
415 53 strength; power; bala
416 52 至誠 zhìchéng sincere 乃往古世所言至誠護口之過故
417 52 lìng to make; to cause to be; to lead 乃往古世則說經義救護眾生令無患故
418 52 lìng to issue a command 乃往古世則說經義救護眾生令無患故
419 52 lìng rules of behavior; customs 乃往古世則說經義救護眾生令無患故
420 52 lìng an order; a command; an edict; a decree; a statute 乃往古世則說經義救護眾生令無患故
421 52 lìng a season 乃往古世則說經義救護眾生令無患故
422 52 lìng respected; good reputation 乃往古世則說經義救護眾生令無患故
423 52 lìng good 乃往古世則說經義救護眾生令無患故
424 52 lìng pretentious 乃往古世則說經義救護眾生令無患故
425 52 lìng a transcending state of existence 乃往古世則說經義救護眾生令無患故
426 52 lìng a commander 乃往古世則說經義救護眾生令無患故
427 52 lìng a commanding quality; an impressive character 乃往古世則說經義救護眾生令無患故
428 52 lìng lyrics 乃往古世則說經義救護眾生令無患故
429 52 lìng Ling 乃往古世則說經義救護眾生令無患故
430 52 lìng instruction by a teacher; adhīṣṭa 乃往古世則說經義救護眾生令無患故
431 52 bǎo a treasure; a valuable item 不用具足千金之寶
432 52 bǎo treasured; cherished 不用具足千金之寶
433 52 bǎo a jewel; gem 不用具足千金之寶
434 52 bǎo precious 不用具足千金之寶
435 52 bǎo noble 不用具足千金之寶
436 52 bǎo an imperial seal 不用具足千金之寶
437 52 bǎo a unit of currency 不用具足千金之寶
438 52 bǎo Bao 不用具足千金之寶
439 52 bǎo jewel; gem; treasure; ratna 不用具足千金之寶
440 52 bǎo jewel; gem; mani 不用具足千金之寶
441 52 to leave; to depart; to go away; to part 乃往古世離於集會眾閙之故
442 52 a mythical bird 乃往古世離於集會眾閙之故
443 52 li; one of the eight divinatory trigrams 乃往古世離於集會眾閙之故
444 52 a band or kerchief worn when a woman left home to be married 乃往古世離於集會眾閙之故
445 52 chī a dragon with horns not yet grown 乃往古世離於集會眾閙之故
446 52 a mountain ash 乃往古世離於集會眾閙之故
447 52 vanilla; a vanilla-like herb 乃往古世離於集會眾閙之故
448 52 to be scattered; to be separated 乃往古世離於集會眾閙之故
449 52 to cut off 乃往古世離於集會眾閙之故
450 52 to violate; to be contrary to 乃往古世離於集會眾閙之故
451 52 to be distant from 乃往古世離於集會眾閙之故
452 52 two 乃往古世離於集會眾閙之故
453 52 to array; to align 乃往古世離於集會眾閙之故
454 52 to pass through; to experience 乃往古世離於集會眾閙之故
455 52 transcendence 乃往古世離於集會眾閙之故
456 52 to avoid; to abstain from; viramaṇa 乃往古世離於集會眾閙之故
457 52 nǎi to be 乃往古世堅固勸助而不退轉
458 52 shì matter; thing; item 瞋恚之事以為名聞
459 52 shì to serve 瞋恚之事以為名聞
460 52 shì a government post 瞋恚之事以為名聞
461 52 shì duty; post; work 瞋恚之事以為名聞
462 52 shì occupation 瞋恚之事以為名聞
463 52 shì cause; undertaking; enterprise; achievment 瞋恚之事以為名聞
464 52 shì an accident 瞋恚之事以為名聞
465 52 shì to attend 瞋恚之事以為名聞
466 52 shì an allusion 瞋恚之事以為名聞
467 52 shì a condition; a state; a situation 瞋恚之事以為名聞
468 52 shì to engage in 瞋恚之事以為名聞
469 52 shì to enslave 瞋恚之事以為名聞
470 52 shì to pursue 瞋恚之事以為名聞
471 52 shì to administer 瞋恚之事以為名聞
472 52 shì to appoint 瞋恚之事以為名聞
473 52 shì thing; phenomena 瞋恚之事以為名聞
474 52 shì actions; karma 瞋恚之事以為名聞
475 50 yán to speak; to say; said 乃往古世所言至誠護口之過故
476 50 yán language; talk; words; utterance; speech 乃往古世所言至誠護口之過故
477 50 yán Kangxi radical 149 乃往古世所言至誠護口之過故
478 50 yán phrase; sentence 乃往古世所言至誠護口之過故
479 50 yán a word; a syllable 乃往古世所言至誠護口之過故
480 50 yán a theory; a doctrine 乃往古世所言至誠護口之過故
481 50 yán to regard as 乃往古世所言至誠護口之過故
482 50 yán to act as 乃往古世所言至誠護口之過故
483 50 yán word; vacana 乃往古世所言至誠護口之過故
484 50 yán speak; vad 乃往古世所言至誠護口之過故
485 48 fēi Kangxi radical 175 非色無想行
486 48 fēi wrong; bad; untruthful 非色無想行
487 48 fēi different 非色無想行
488 48 fēi to not be; to not have 非色無想行
489 48 fēi to violate; to be contrary to 非色無想行
490 48 fēi Africa 非色無想行
491 48 fēi to slander 非色無想行
492 48 fěi to avoid 非色無想行
493 48 fēi must 非色無想行
494 48 fēi an error 非色無想行
495 48 fēi a problem; a question 非色無想行
496 48 fēi evil 非色無想行
497 48 zhì a sign; a mark; a flag; a banner 乃往古世無麁暴志
498 48 zhì to write down; to record 乃往古世無麁暴志
499 48 zhì Zhi 乃往古世無麁暴志
500 48 zhì a written record; a treatise 乃往古世無麁暴志

Frequencies of all Words

Top 1060

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 668 zhī him; her; them; that 今所可謂如來至真三十有二大人之相
2 668 zhī used between a modifier and a word to form a word group 今所可謂如來至真三十有二大人之相
3 668 zhī to go 今所可謂如來至真三十有二大人之相
4 668 zhī this; that 今所可謂如來至真三十有二大人之相
5 668 zhī genetive marker 今所可謂如來至真三十有二大人之相
6 668 zhī it 今所可謂如來至真三十有二大人之相
7 668 zhī in 今所可謂如來至真三十有二大人之相
8 668 zhī all 今所可謂如來至真三十有二大人之相
9 668 zhī and 今所可謂如來至真三十有二大人之相
10 668 zhī however 今所可謂如來至真三十有二大人之相
11 668 zhī if 今所可謂如來至真三十有二大人之相
12 668 zhī then 今所可謂如來至真三十有二大人之相
13 668 zhī to arrive; to go 今所可謂如來至真三十有二大人之相
14 668 zhī is 今所可謂如來至真三十有二大人之相
15 668 zhī to use 今所可謂如來至真三十有二大人之相
16 668 zhī Zhi 今所可謂如來至真三十有二大人之相
17 422 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 今所可謂如來至真三十有二大人之相
18 422 suǒ an office; an institute 今所可謂如來至真三十有二大人之相
19 422 suǒ introduces a relative clause 今所可謂如來至真三十有二大人之相
20 422 suǒ it 今所可謂如來至真三十有二大人之相
21 422 suǒ if; supposing 今所可謂如來至真三十有二大人之相
22 422 suǒ a few; various; some 今所可謂如來至真三十有二大人之相
23 422 suǒ a place; a location 今所可謂如來至真三十有二大人之相
24 422 suǒ indicates a passive voice 今所可謂如來至真三十有二大人之相
25 422 suǒ that which 今所可謂如來至真三十有二大人之相
26 422 suǒ an ordinal number 今所可謂如來至真三十有二大人之相
27 422 suǒ meaning 今所可謂如來至真三十有二大人之相
28 422 suǒ garrison 今所可謂如來至真三十有二大人之相
29 422 suǒ place; pradeśa 今所可謂如來至真三十有二大人之相
30 422 suǒ that which; yad 今所可謂如來至真三十有二大人之相
31 419 wèi for; to 乃往古世為諸正覺
32 419 wèi because of 乃往古世為諸正覺
33 419 wéi to act as; to serve 乃往古世為諸正覺
34 419 wéi to change into; to become 乃往古世為諸正覺
35 419 wéi to be; is 乃往古世為諸正覺
36 419 wéi to do 乃往古世為諸正覺
37 419 wèi for 乃往古世為諸正覺
38 419 wèi because of; for; to 乃往古世為諸正覺
39 419 wèi to 乃往古世為諸正覺
40 419 wéi in a passive construction 乃往古世為諸正覺
41 419 wéi forming a rehetorical question 乃往古世為諸正覺
42 419 wéi forming an adverb 乃往古世為諸正覺
43 419 wéi to add emphasis 乃往古世為諸正覺
44 419 wèi to support; to help 乃往古世為諸正覺
45 419 wéi to govern 乃往古世為諸正覺
46 419 wèi to be; bhū 乃往古世為諸正覺
47 412 no 乃往古世則說經義救護眾生令無患故
48 412 Kangxi radical 71 乃往古世則說經義救護眾生令無患故
49 412 to not have; without 乃往古世則說經義救護眾生令無患故
50 412 has not yet 乃往古世則說經義救護眾生令無患故
51 412 mo 乃往古世則說經義救護眾生令無患故
52 412 do not 乃往古世則說經義救護眾生令無患故
53 412 not; -less; un- 乃往古世則說經義救護眾生令無患故
54 412 regardless of 乃往古世則說經義救護眾生令無患故
55 412 to not have 乃往古世則說經義救護眾生令無患故
56 412 um 乃往古世則說經義救護眾生令無患故
57 412 Wu 乃往古世則說經義救護眾生令無患故
58 412 Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression. 乃往古世則說經義救護眾生令無患故
59 412 not; non- 乃往古世則說經義救護眾生令無患故
60 412 mo 乃往古世則說經義救護眾生令無患故
61 370 otherwise; but; however 乃往古世則說經義救護眾生令無患故
62 370 then 乃往古世則說經義救護眾生令無患故
63 370 measure word for short sections of text 乃往古世則說經義救護眾生令無患故
64 370 a criteria; a norm; a standard; a rule; a law 乃往古世則說經義救護眾生令無患故
65 370 a grade; a level 乃往古世則說經義救護眾生令無患故
66 370 an example; a model 乃往古世則說經義救護眾生令無患故
67 370 a weighing device 乃往古世則說經義救護眾生令無患故
68 370 to grade; to rank 乃往古世則說經義救護眾生令無患故
69 370 to copy; to imitate; to follow 乃往古世則說經義救護眾生令無患故
70 370 to do 乃往古世則說經義救護眾生令無患故
71 370 only 乃往古世則說經義救護眾生令無患故
72 370 immediately 乃往古世則說經義救護眾生令無患故
73 370 then; moreover; atha 乃往古世則說經義救護眾生令無患故
74 370 koan; kōan; gong'an 乃往古世則說經義救護眾生令無患故
75 324 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 如來手足而有法輪大人相者
76 324 zhě that 如來手足而有法輪大人相者
77 324 zhě nominalizing function word 如來手足而有法輪大人相者
78 324 zhě used to mark a definition 如來手足而有法輪大人相者
79 324 zhě used to mark a pause 如來手足而有法輪大人相者
80 324 zhě topic marker; that; it 如來手足而有法輪大人相者
81 324 zhuó according to 如來手足而有法輪大人相者
82 324 zhě ca 如來手足而有法輪大人相者
83 313 ér and; as well as; but (not); yet (not) 而致逮得三十有二大人之相遍布在體
84 313 ér Kangxi radical 126 而致逮得三十有二大人之相遍布在體
85 313 ér you 而致逮得三十有二大人之相遍布在體
86 313 ér not only ... but also ....; ... as well as ...; moreover; in addition; furthermore 而致逮得三十有二大人之相遍布在體
87 313 ér right away; then 而致逮得三十有二大人之相遍布在體
88 313 ér but; yet; however; while; nevertheless 而致逮得三十有二大人之相遍布在體
89 313 ér if; in case; in the event that 而致逮得三十有二大人之相遍布在體
90 313 ér therefore; as a result; thus 而致逮得三十有二大人之相遍布在體
91 313 ér how can it be that? 而致逮得三十有二大人之相遍布在體
92 313 ér so as to 而致逮得三十有二大人之相遍布在體
93 313 ér only then 而致逮得三十有二大人之相遍布在體
94 313 ér as if; to seem like 而致逮得三十有二大人之相遍布在體
95 313 néng can; able 而致逮得三十有二大人之相遍布在體
96 313 ér whiskers on the cheeks; sideburns 而致逮得三十有二大人之相遍布在體
97 313 ér me 而致逮得三十有二大人之相遍布在體
98 313 ér to arrive; up to 而致逮得三十有二大人之相遍布在體
99 313 ér possessive 而致逮得三十有二大人之相遍布在體
100 313 ér and; ca 而致逮得三十有二大人之相遍布在體
101 304 method; way 乃往古世心念念集法品藏故
102 304 France 乃往古世心念念集法品藏故
103 304 the law; rules; regulations 乃往古世心念念集法品藏故
104 304 the teachings of the Buddha; Dharma 乃往古世心念念集法品藏故
105 304 a standard; a norm 乃往古世心念念集法品藏故
106 304 an institution 乃往古世心念念集法品藏故
107 304 to emulate 乃往古世心念念集法品藏故
108 304 magic; a magic trick 乃往古世心念念集法品藏故
109 304 punishment 乃往古世心念念集法品藏故
110 304 Fa 乃往古世心念念集法品藏故
111 304 a precedent 乃往古世心念念集法品藏故
112 304 a classification of some kinds of Han texts 乃往古世心念念集法品藏故
113 304 relating to a ceremony or rite 乃往古世心念念集法品藏故
114 304 Dharma 乃往古世心念念集法品藏故
115 304 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 乃往古世心念念集法品藏故
116 304 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 乃往古世心念念集法品藏故
117 304 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 乃往古世心念念集法品藏故
118 304 quality; characteristic 乃往古世心念念集法品藏故
119 269 in; at 如來至真常於胸前自然卍字大人相者
120 269 in; at 如來至真常於胸前自然卍字大人相者
121 269 in; at; to; from 如來至真常於胸前自然卍字大人相者
122 269 to go; to 如來至真常於胸前自然卍字大人相者
123 269 to rely on; to depend on 如來至真常於胸前自然卍字大人相者
124 269 to go to; to arrive at 如來至真常於胸前自然卍字大人相者
125 269 from 如來至真常於胸前自然卍字大人相者
126 269 give 如來至真常於胸前自然卍字大人相者
127 269 oppposing 如來至真常於胸前自然卍字大人相者
128 269 and 如來至真常於胸前自然卍字大人相者
129 269 compared to 如來至真常於胸前自然卍字大人相者
130 269 by 如來至真常於胸前自然卍字大人相者
131 269 and; as well as 如來至真常於胸前自然卍字大人相者
132 269 for 如來至真常於胸前自然卍字大人相者
133 269 Yu 如來至真常於胸前自然卍字大人相者
134 269 a crow 如來至真常於胸前自然卍字大人相者
135 269 whew; wow 如來至真常於胸前自然卍字大人相者
136 269 near to; antike 如來至真常於胸前自然卍字大人相者
137 221 also; too 謂無有眼亦無眼行
138 221 but 謂無有眼亦無眼行
139 221 this; he; she 謂無有眼亦無眼行
140 221 although; even though 謂無有眼亦無眼行
141 221 already 謂無有眼亦無眼行
142 221 particle with no meaning 謂無有眼亦無眼行
143 221 Yi 謂無有眼亦無眼行
144 220 not; no 二萬五千菩薩得不起法忍
145 220 expresses that a certain condition cannot be acheived 二萬五千菩薩得不起法忍
146 220 as a correlative 二萬五千菩薩得不起法忍
147 220 no (answering a question) 二萬五千菩薩得不起法忍
148 220 forms a negative adjective from a noun 二萬五千菩薩得不起法忍
149 220 at the end of a sentence to form a question 二萬五千菩薩得不起法忍
150 220 to form a yes or no question 二萬五千菩薩得不起法忍
151 220 infix potential marker 二萬五千菩薩得不起法忍
152 220 no; na 二萬五千菩薩得不起法忍
153 200 purposely; intentionally; deliberately; knowingly 未曾覆蔽他人功故
154 200 old; ancient; former; past 未曾覆蔽他人功故
155 200 reason; cause; purpose 未曾覆蔽他人功故
156 200 to die 未曾覆蔽他人功故
157 200 so; therefore; hence 未曾覆蔽他人功故
158 200 original 未曾覆蔽他人功故
159 200 accident; happening; instance 未曾覆蔽他人功故
160 200 a friend; an acquaintance; friendship 未曾覆蔽他人功故
161 200 something in the past 未曾覆蔽他人功故
162 200 deceased; dead 未曾覆蔽他人功故
163 200 still; yet 未曾覆蔽他人功故
164 200 therefore; tasmāt 未曾覆蔽他人功故
165 197 his; hers; its; theirs 如來之身其陰馬藏大人相者
166 197 to add emphasis 如來之身其陰馬藏大人相者
167 197 used when asking a question in reply to a question 如來之身其陰馬藏大人相者
168 197 used when making a request or giving an order 如來之身其陰馬藏大人相者
169 197 he; her; it; them 如來之身其陰馬藏大人相者
170 197 probably; likely 如來之身其陰馬藏大人相者
171 197 will 如來之身其陰馬藏大人相者
172 197 may 如來之身其陰馬藏大人相者
173 197 if 如來之身其陰馬藏大人相者
174 197 or 如來之身其陰馬藏大人相者
175 197 Qi 如來之身其陰馬藏大人相者
176 197 he; her; it; saḥ; sā; tad 如來之身其陰馬藏大人相者
177 196 如來 rúlái Tathagata 今所可謂如來至真三十有二大人之相
178 196 如來 Rúlái Tathagata 今所可謂如來至真三十有二大人之相
179 196 如來 rúlái Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One 今所可謂如來至真三十有二大人之相
180 194 xíng to walk 前世宿命行何功德
181 194 xíng capable; competent 前世宿命行何功德
182 194 háng profession 前世宿命行何功德
183 194 háng line; row 前世宿命行何功德
184 194 xíng Kangxi radical 144 前世宿命行何功德
185 194 xíng to travel 前世宿命行何功德
186 194 xìng actions; conduct 前世宿命行何功德
187 194 xíng to do; to act; to practice 前世宿命行何功德
188 194 xíng all right; OK; okay 前世宿命行何功德
189 194 háng horizontal line 前世宿命行何功德
190 194 héng virtuous deeds 前世宿命行何功德
191 194 hàng a line of trees 前世宿命行何功德
192 194 hàng bold; steadfast 前世宿命行何功德
193 194 xíng to move 前世宿命行何功德
194 194 xíng to put into effect; to implement 前世宿命行何功德
195 194 xíng travel 前世宿命行何功德
196 194 xíng to circulate 前世宿命行何功德
197 194 xíng running script; running script 前世宿命行何功德
198 194 xíng temporary 前世宿命行何功德
199 194 xíng soon 前世宿命行何功德
200 194 háng rank; order 前世宿命行何功德
201 194 háng a business; a shop 前世宿命行何功德
202 194 xíng to depart; to leave 前世宿命行何功德
203 194 xíng to experience 前世宿命行何功德
204 194 xíng path; way 前世宿命行何功德
205 194 xíng xing; ballad 前世宿命行何功德
206 194 xíng a round [of drinks] 前世宿命行何功德
207 194 xíng Xing 前世宿命行何功德
208 194 xíng moreover; also 前世宿命行何功德
209 194 xíng Practice 前世宿命行何功德
210 194 xìng mental formations; samskara; sankhara; volition; habitual actions 前世宿命行何功德
211 194 xíng practice; carita; carya; conduct; behavior 前世宿命行何功德
212 189 xīn heart [organ] 乃往古世善自護己身口心故
213 189 xīn Kangxi radical 61 乃往古世善自護己身口心故
214 189 xīn mind; consciousness 乃往古世善自護己身口心故
215 189 xīn the center; the core; the middle 乃往古世善自護己身口心故
216 189 xīn one of the 28 star constellations 乃往古世善自護己身口心故
217 189 xīn heart 乃往古世善自護己身口心故
218 189 xīn emotion 乃往古世善自護己身口心故
219 189 xīn intention; consideration 乃往古世善自護己身口心故
220 189 xīn disposition; temperament 乃往古世善自護己身口心故
221 189 xīn citta; thinking; thought; mind; mentality 乃往古世善自護己身口心故
222 183 zhū all; many; various 供諸乏故
223 183 zhū Zhu 供諸乏故
224 183 zhū all; members of the class 供諸乏故
225 183 zhū interrogative particle 供諸乏故
226 183 zhū him; her; them; it 供諸乏故
227 183 zhū of; in 供諸乏故
228 183 zhū all; many; sarva 供諸乏故
229 169 一切 yīqiè all; every; everything 如來乃講往古去世一切德本諸佛正典
230 169 一切 yīqiè temporary 如來乃講往古去世一切德本諸佛正典
231 169 一切 yīqiè the same 如來乃講往古去世一切德本諸佛正典
232 169 一切 yīqiè generally 如來乃講往古去世一切德本諸佛正典
233 169 一切 yīqiè all, everything 如來乃講往古去世一切德本諸佛正典
234 169 一切 yīqiè all; sarva 如來乃講往古去世一切德本諸佛正典
235 154 so as to; in order to 乃往古世而以惠施
236 154 to use; to regard as 乃往古世而以惠施
237 154 to use; to grasp 乃往古世而以惠施
238 154 according to 乃往古世而以惠施
239 154 because of 乃往古世而以惠施
240 154 on a certain date 乃往古世而以惠施
241 154 and; as well as 乃往古世而以惠施
242 154 to rely on 乃往古世而以惠施
243 154 to regard 乃往古世而以惠施
244 154 to be able to 乃往古世而以惠施
245 154 to order; to command 乃往古世而以惠施
246 154 further; moreover 乃往古世而以惠施
247 154 used after a verb 乃往古世而以惠施
248 154 very 乃往古世而以惠施
249 154 already 乃往古世而以惠施
250 154 increasingly 乃往古世而以惠施
251 154 a reason; a cause 乃往古世而以惠施
252 154 Israel 乃往古世而以惠施
253 154 Yi 乃往古世而以惠施
254 154 use; yogena 乃往古世而以惠施
255 143 this 佛說於斯如來十力
256 143 to split; to tear 佛說於斯如來十力
257 143 thus; such 佛說於斯如來十力
258 143 to depart; to leave 佛說於斯如來十力
259 143 otherwise; but; however 佛說於斯如來十力
260 143 possessive particle 佛說於斯如來十力
261 143 question particle 佛說於斯如來十力
262 143 sigh 佛說於斯如來十力
263 143 is; are 佛說於斯如來十力
264 143 all; every 佛說於斯如來十力
265 143 Si 佛說於斯如來十力
266 143 this; etad 佛說於斯如來十力
267 134 shì is; are; am; to be 是則行法
268 134 shì is exactly 是則行法
269 134 shì is suitable; is in contrast 是則行法
270 134 shì this; that; those 是則行法
271 134 shì really; certainly 是則行法
272 134 shì correct; yes; affirmative 是則行法
273 134 shì true 是則行法
274 134 shì is; has; exists 是則行法
275 134 shì used between repetitions of a word 是則行法
276 134 shì a matter; an affair 是則行法
277 134 shì Shi 是則行法
278 134 shì is; bhū 是則行法
279 134 shì this; idam 是則行法
280 126 寶女 bǎo nǚ a noble woman 於是寶女問世尊曰
281 122 無有 wú yǒu there is not 如來牙齒無有間疏大人相者
282 122 無有 wú yǒu non-existence 如來牙齒無有間疏大人相者
283 122 friendship 誼律行乎
284 122 appropriate; suitable 誼律行乎
285 122 ruò to seem; to be like; as 若有菩薩逮得聞此如來往古所殖德本諸佛所講
286 122 ruò seemingly 若有菩薩逮得聞此如來往古所殖德本諸佛所講
287 122 ruò if 若有菩薩逮得聞此如來往古所殖德本諸佛所講
288 122 ruò you 若有菩薩逮得聞此如來往古所殖德本諸佛所講
289 122 ruò this; that 若有菩薩逮得聞此如來往古所殖德本諸佛所講
290 122 ruò and; or 若有菩薩逮得聞此如來往古所殖德本諸佛所講
291 122 ruò as for; pertaining to 若有菩薩逮得聞此如來往古所殖德本諸佛所講
292 122 pomegranite 若有菩薩逮得聞此如來往古所殖德本諸佛所講
293 122 ruò to choose 若有菩薩逮得聞此如來往古所殖德本諸佛所講
294 122 ruò to agree; to accord with; to conform to 若有菩薩逮得聞此如來往古所殖德本諸佛所講
295 122 ruò thus 若有菩薩逮得聞此如來往古所殖德本諸佛所講
296 122 ruò pollia 若有菩薩逮得聞此如來往古所殖德本諸佛所講
297 122 ruò Ruo 若有菩薩逮得聞此如來往古所殖德本諸佛所講
298 122 ruò only then 若有菩薩逮得聞此如來往古所殖德本諸佛所講
299 122 ja 若有菩薩逮得聞此如來往古所殖德本諸佛所講
300 122 jñā 若有菩薩逮得聞此如來往古所殖德本諸佛所講
301 122 ruò if; yadi 若有菩薩逮得聞此如來往古所殖德本諸佛所講
302 116 菩薩 púsà bodhisattva 若有菩薩逮得聞此如來往古所殖德本諸佛所講
303 116 菩薩 púsà bodhisattva 若有菩薩逮得聞此如來往古所殖德本諸佛所講
304 116 菩薩 púsà bodhisattva 若有菩薩逮得聞此如來往古所殖德本諸佛所講
305 110 諸佛 zhū fó Buddhas; all Buddhas 而分別說諸佛之法
306 108 hair 皆發無上正真道意
307 108 to send out; to issue; to emit; to radiate 皆發無上正真道意
308 108 round 皆發無上正真道意
309 108 to hand over; to deliver; to offer 皆發無上正真道意
310 108 to express; to show; to be manifest 皆發無上正真道意
311 108 to start out; to set off 皆發無上正真道意
312 108 to open 皆發無上正真道意
313 108 to requisition 皆發無上正真道意
314 108 to occur 皆發無上正真道意
315 108 to declare; to proclaim; to utter 皆發無上正真道意
316 108 to express; to give vent 皆發無上正真道意
317 108 to excavate 皆發無上正真道意
318 108 to develop; to cultivate; to grow; to bloom; to flower 皆發無上正真道意
319 108 to get rich 皆發無上正真道意
320 108 to rise; to expand; to inflate; to swell 皆發無上正真道意
321 108 to sell 皆發無上正真道意
322 108 to shoot with a bow 皆發無上正真道意
323 108 to rise in revolt 皆發無上正真道意
324 108 to propose; to put forward; to suggest; to initiate 皆發無上正真道意
325 108 to enlighten; to inspire 皆發無上正真道意
326 108 to publicize; to make known; to show off; to spread 皆發無上正真道意
327 108 to ignite; to set on fire 皆發無上正真道意
328 108 to sing; to play 皆發無上正真道意
329 108 to feel; to sense 皆發無上正真道意
330 108 to act; to do 皆發無上正真道意
331 108 grass and moss 皆發無上正真道意
332 108 Fa 皆發無上正真道意
333 108 to issue; to emit; utpāda 皆發無上正真道意
334 107 such as; for example; for instance 腸如鹿大人相者
335 107 if 腸如鹿大人相者
336 107 in accordance with 腸如鹿大人相者
337 107 to be appropriate; should; with regard to 腸如鹿大人相者
338 107 this 腸如鹿大人相者
339 107 it is so; it is thus; can be compared with 腸如鹿大人相者
340 107 to go to 腸如鹿大人相者
341 107 to meet 腸如鹿大人相者
342 107 to appear; to seem; to be like 腸如鹿大人相者
343 107 at least as good as 腸如鹿大人相者
344 107 and 腸如鹿大人相者
345 107 or 腸如鹿大人相者
346 107 but 腸如鹿大人相者
347 107 then 腸如鹿大人相者
348 107 naturally 腸如鹿大人相者
349 107 expresses a question or doubt 腸如鹿大人相者
350 107 you 腸如鹿大人相者
351 107 the second lunar month 腸如鹿大人相者
352 107 in; at 腸如鹿大人相者
353 107 Ru 腸如鹿大人相者
354 107 Thus 腸如鹿大人相者
355 107 thus; tathā 腸如鹿大人相者
356 107 like; iva 腸如鹿大人相者
357 107 suchness; tathatā 腸如鹿大人相者
358 104 huì intelligent; clever 一心住慧
359 104 huì mental ability; intellect 一心住慧
360 104 huì wisdom; understanding 一心住慧
361 104 huì Wisdom 一心住慧
362 104 huì wisdom; prajna 一心住慧
363 104 huì intellect; mati 一心住慧
364 104 shùn to obey 其諍訟者化令相順故
365 104 shùn to be in the same direction; favorable 其諍訟者化令相順故
366 104 shùn to surrender and pay allegiance to 其諍訟者化令相順故
367 104 shùn to follow 其諍訟者化令相順故
368 104 shùn to be agreeable 其諍訟者化令相順故
369 104 shùn to arrange; to put in order 其諍訟者化令相順故
370 104 shùn in passing 其諍訟者化令相順故
371 104 shùn reconciling; harmonious 其諍訟者化令相順故
372 104 shùn smooth; agreeable 其諍訟者化令相順故
373 104 shùn in order 其諍訟者化令相順故
374 102 zhī to know 女欲知之吾往世時
375 102 zhī to comprehend 女欲知之吾往世時
376 102 zhī to inform; to tell 女欲知之吾往世時
377 102 zhī to administer 女欲知之吾往世時
378 102 zhī to distinguish; to discern 女欲知之吾往世時
379 102 zhī to be close friends 女欲知之吾往世時
380 102 zhī to feel; to sense; to perceive 女欲知之吾往世時
381 102 zhī to receive; to entertain 女欲知之吾往世時
382 102 zhī knowledge 女欲知之吾往世時
383 102 zhī consciousness; perception 女欲知之吾往世時
384 102 zhī a close friend 女欲知之吾往世時
385 102 zhì wisdom 女欲知之吾往世時
386 102 zhì Zhi 女欲知之吾往世時
387 102 zhī Understanding 女欲知之吾往世時
388 102 zhī know; jña 女欲知之吾往世時
389 95 yǒu is; are; to exist 今所可謂如來至真三十有二大人之相
390 95 yǒu to have; to possess 今所可謂如來至真三十有二大人之相
391 95 yǒu indicates an estimate 今所可謂如來至真三十有二大人之相
392 95 yǒu indicates a large quantity 今所可謂如來至真三十有二大人之相
393 95 yǒu indicates an affirmative response 今所可謂如來至真三十有二大人之相
394 95 yǒu a certain; used before a person, time, or place 今所可謂如來至真三十有二大人之相
395 95 yǒu used to compare two things 今所可謂如來至真三十有二大人之相
396 95 yǒu used in a polite formula before certain verbs 今所可謂如來至真三十有二大人之相
397 95 yǒu used before the names of dynasties 今所可謂如來至真三十有二大人之相
398 95 yǒu a certain thing; what exists 今所可謂如來至真三十有二大人之相
399 95 yǒu multiple of ten and ... 今所可謂如來至真三十有二大人之相
400 95 yǒu abundant 今所可謂如來至真三十有二大人之相
401 95 yǒu purposeful 今所可謂如來至真三十有二大人之相
402 95 yǒu You 今所可謂如來至真三十有二大人之相
403 95 yǒu 1. existence; 2. becoming 今所可謂如來至真三十有二大人之相
404 95 yǒu becoming; bhava 今所可謂如來至真三十有二大人之相
405 88 néng can; able 乃能致此三十有二大人之相
406 88 néng ability; capacity 乃能致此三十有二大人之相
407 88 néng a mythical bear-like beast 乃能致此三十有二大人之相
408 88 néng energy 乃能致此三十有二大人之相
409 88 néng function; use 乃能致此三十有二大人之相
410 88 néng may; should; permitted to 乃能致此三十有二大人之相
411 88 néng talent 乃能致此三十有二大人之相
412 88 néng expert at 乃能致此三十有二大人之相
413 88 néng to be in harmony 乃能致此三十有二大人之相
414 88 néng to tend to; to care for 乃能致此三十有二大人之相
415 88 néng to reach; to arrive at 乃能致此三十有二大人之相
416 88 néng as long as; only 乃能致此三十有二大人之相
417 88 néng even if 乃能致此三十有二大人之相
418 88 néng but 乃能致此三十有二大人之相
419 88 néng in this way 乃能致此三十有二大人之相
420 88 néng to be able; śak 乃能致此三十有二大人之相
421 88 néng skilful; pravīṇa 乃能致此三十有二大人之相
422 85 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 而分別說諸佛之法
423 85 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 而分別說諸佛之法
424 85 shuì to persuade 而分別說諸佛之法
425 85 shuō to teach; to recite; to explain 而分別說諸佛之法
426 85 shuō a doctrine; a theory 而分別說諸佛之法
427 85 shuō to claim; to assert 而分別說諸佛之法
428 85 shuō allocution 而分別說諸佛之法
429 85 shuō to criticize; to scold 而分別說諸佛之法
430 85 shuō to indicate; to refer to 而分別說諸佛之法
431 85 shuō speach; vāda 而分別說諸佛之法
432 85 shuō to speak; bhāṣate 而分別說諸佛之法
433 85 shuō to instruct 而分別說諸佛之法
434 84 le completion of an action 曉了無願
435 84 liǎo to know; to understand 曉了無願
436 84 liǎo to understand; to know 曉了無願
437 84 liào to look afar from a high place 曉了無願
438 84 le modal particle 曉了無願
439 84 le particle used in certain fixed expressions 曉了無願
440 84 liǎo to complete 曉了無願
441 84 liǎo completely 曉了無願
442 84 liǎo clever; intelligent 曉了無願
443 84 liǎo to know; jñāta 曉了無願
444 82 行法 xíngfǎ cultivation method 菩薩所行遵修經典為行法乎
445 77 xīng to flourish; to be popular 乃往古世興設若干種種施故
446 77 xìng interest 乃往古世興設若干種種施故
447 77 xīng to spring up; to get up 乃往古世興設若干種種施故
448 77 xīng to move 乃往古世興設若干種種施故
449 77 xīng to generate interest 乃往古世興設若干種種施故
450 77 xīng to promote 乃往古世興設若干種種施故
451 77 xīng to start; to begin 乃往古世興設若干種種施故
452 77 xīng to permit; to allow 乃往古世興設若干種種施故
453 77 xīng perhaps; maybe 乃往古世興設若干種種施故
454 77 xīng Xing 乃往古世興設若干種種施故
455 77 xīng prosperous 乃往古世興設若干種種施故
456 77 xìng to be happy 乃往古世興設若干種種施故
457 77 xìng to like 乃往古世興設若干種種施故
458 77 xìng to make an analogy 乃往古世興設若干種種施故
459 77 xìng affective image 乃往古世興設若干種種施故
460 77 xīng prosperity; utpāda 乃往古世興設若干種種施故
461 77 to know; to learn about; to comprehend 則具佛法悉能普備
462 77 all; entire 則具佛法悉能普備
463 77 detailed 則具佛法悉能普備
464 77 to elaborate; to expound 則具佛法悉能普備
465 77 to exhaust; to use up 則具佛法悉能普備
466 77 strongly 則具佛法悉能普備
467 77 Xi 則具佛法悉能普備
468 77 all; kṛtsna 則具佛法悉能普備
469 75 眾生 zhòngshēng all living things 乃往古世則說經義救護眾生令無患故
470 75 眾生 zhòngshēng living things other than people 乃往古世則說經義救護眾生令無患故
471 75 眾生 zhòngshēng sentient beings 乃往古世則說經義救護眾生令無患故
472 75 眾生 zhòngshēng beings; all living things; all sentient beings 乃往古世則說經義救護眾生令無患故
473 73 zhòng many; numerous 吾往古世行無量德合集眾行
474 73 zhòng masses; people; multitude; crowd 吾往古世行無量德合集眾行
475 73 zhòng general; common; public 吾往古世行無量德合集眾行
476 73 zhòng many; all; sarva 吾往古世行無量德合集眾行
477 73 desire 女欲知之吾往世時
478 73 to desire; to wish 女欲知之吾往世時
479 73 almost; nearly; about to occur 女欲知之吾往世時
480 73 to desire; to intend 女欲知之吾往世時
481 73 lust 女欲知之吾往世時
482 73 desire; intention; wish; kāma 女欲知之吾往世時
483 72 chéng to mount; to climb onto 隨大信樂乘
484 72 chéng to multiply 隨大信樂乘
485 72 shèng measure word for chariots 隨大信樂乘
486 72 shèng a vehicle; a chariot; a carriage 隨大信樂乘
487 72 chéng to ride 隨大信樂乘
488 72 chéng to make use of; to take advantage of; to comply with 隨大信樂乘
489 72 chéng to prevail 隨大信樂乘
490 72 chéng to pursue 隨大信樂乘
491 72 chéng to calculate 隨大信樂乘
492 72 chéng a four horse team 隨大信樂乘
493 72 chéng to drive; to control 隨大信樂乘
494 72 chéng Cheng 隨大信樂乘
495 72 shèng historical records 隨大信樂乘
496 72 shèng vehicle; a school of teaching; yana 隨大信樂乘
497 72 chéng mounted; ārūḍha 隨大信樂乘
498 71 this; these 乃能致此三十有二大人之相
499 71 in this way 乃能致此三十有二大人之相
500 71 otherwise; but; however; so 乃能致此三十有二大人之相

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
 1. suǒ
 2. suǒ
 1. place; pradeśa
 2. that which; yad
wèi to be; bhū
 1. Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression.
 2. not; non-
 3. mo
 1. then; moreover; atha
 2. koan; kōan; gong'an
zhě ca
ér and; ca
 1. Dharma
 2. the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma
 3. a dharma; a dhárma; a natural law; teachings
 4. a mental object; a phenomenon; dharma; a thought
 5. quality; characteristic
near to; antike
no; na
therefore; tasmāt

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
阿难 阿難 196
 1. Ananda
 2. Ānanda; Ananda
安平 196 Anping
八圣道 八聖道 98 Noble Eightfold Path; Eightfold Noble Way
宝女所问经 寶女所問經 98 Mahāyānopadeśa; Bao Nu Suo Wen Jing
宝光 寶光 98 Ratnaprabha; Jewel Light
宝净 寶淨 98 Ratnaviśuddhā
悲者 98 Karunya
本际 本際 98 bhūtakoṭi; reality-limit
本寂 98 Benji
不退转 不退轉 98
 1. never regress or change
 2. avaivartika; non-retrogression
常平 67 Changping
纯淑 純淑 99 Gautama
大光 100 Vistīrṇavatī
当归 當歸 100 Angelica sinensis
道慧 100 Shi Daohui; Dao Hui
道教 100 Taosim
道行 100
 1. Practicing the Way
 2. conduct in accordance with the Buddhist path
 3. Đạo Hạnh
 4. Dao Xing
 5. Dao Xing
大乘 100
 1. Mahayana
 2. Mahayana Buddhism; Mahāyāna; Mahāyāna Buddhism
 3. Mahayana; Great Vehicle
德慧 100 Guṇamati
典籍 100 canonical text
帝释 帝釋 100 Sakra; Kausika; Lord of Devas
兜术天 兜術天 100 Tusita
法立 102 Fa Li
法轮 法輪 102
 1. Dharma wheel
 2. Dharma wheel; dharmacakra
 3. Pomnyun
102
 1. Sanskrit
 2. Brahma
 3. India
 4. pure; sacred
 5. Fan
 6. Buddhist
 7. Brahman
梵王 102 Brahma
梵天 102
 1. Heavenly Realm
 2. Brahma
梵志 102 Brahmin; Brahman; brahmacārin
法身 70
 1. Dharma body
 2. Dharma Body
法王 102
 1. King of the Law; Dharma King
 2. Dharmaraja (Thailand)
 3. Dharma King
 4. Dharmaraja; Dharma King
分别经 分別經 102 Fenbie Jing
佛法 102
 1. Dharma; Dhamma; Buddha-Dhárma; Buddhist doctrine
 2. the power of the Buddha
 3. Buddha's Teaching
 4. Dharma; Buddha-Dhárma
钩锁力士 鉤鎖力士 103 Narayana deva
光曜 103 Radiance; Pabhāvatī; Prabhāvatī
恒安 104 Heng An
弘道 104
 1. Hongdao
 2. Propagation of the Way
怀则 懷則 104 Huxi Huaize
怀来 懷來 104 Huailai
慧安 104 Hui An
慧智 104 Hui Zhi
慧聪 慧聰 104 Hyechong; Esō
慧达 慧達 104 Huida
慧力 72
 1. power of wisdom
 2. Huili
106
 1. Hebei
 2. to hope
 3. Jizhou
寂灭 寂滅 106
 1. calmness and extinction; vyupaśama
 2. Upasannaka
金刚总持 金剛總持 106 Vajradhara
雷音 108
 1. thunder
 2. thunder; garjana
 3. Meghasvara
108
 1. black
 2. Li
 3. Lebanon
 4. Li People
 5. numerous; many
 6. at the time of
 7. State of Li
律令 108 Ritsuryō
明辩 明辯 109 Bhavyaviveka; Bhavya
魔怨 109 Māra
能忍 110 able to endure; sahā
泥洹 110 Nirvāṇa; Nibbāna; Nirvana
普门 普門 80
 1. Universal Gate
 2. Universal Gate; Samantamukha
普安 112 Puan
菩萨道 菩薩道 112
 1. Bodhisattva Path
 2. Bodhisattva Path
仁和 114 Renhe
仁贤 仁賢 114 Bhadrika; Bhaddiya
如观 如觀 114 Ru Guan
如来 如來 114
 1. Tathagata
 2. Tathagata
 3. Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One
三藏 115
 1. San Zang
 2. Buddhist Canon
 3. Tripitaka; Tripiṭaka; Tipitaka
善慧 115 Shan Hui
舍利弗 115 Sariputra; Sariputta
圣明 聖明 115
 1. enlightened sage; brilliant master
 2. King Song Myong
 3. King Song Myong
声闻 聲聞 115
 1. sravaka
 2. sravaka; a distinguished disciple of the Buddha
声闻乘 聲聞乘 115 Sravaka Vehicle; Sravakayāna
释梵 釋梵 115 Sakra and Brahma; Śakra and Brahmā
十方佛 115 the Buddhas of the Ten Directions
十方诸佛 十方諸佛 115 the Buddhas of the Ten Directions
世间解 世間解 83
 1. knower of the world
 2. Knower of the World
世尊 115
 1. World-Honored One
 2. World-Honored One; Bhagavat; lokanātha
顺平 順平 115 Shunping
数人 數人 115 Sarvāstivāda
四大天王 115 Four Deva Kings; Four Heavenly Kings
四天王 115 Four Deva Kings; Four Heavenly Kings
四王 115 Four Deva Kings; Four Heavenly Kings
思惟经 思惟經 115 Sutra on Contemplation
天帝 116 Heavenly Emperor; God
天帝释 天帝釋 116 Sakra; Sakka; Sakra Devānām Indra; Kausika
天人师 天人師 116
 1. teacher of heavenly beings and humans
 2. Teacher of Heavenly and Human Beings; the Buddha
威神 119 awe-inspiring character of deities; anubhava
无上士 無上士 87
 1. Supreme Sage
 2. unsurpassed one
 3. unsurpassed one
无退 無退 119 avaivartika; non-retrogression
无诸 無諸 119 Wu Zhu
西晋 西晉 120 Western Jin Dynasty
下乘 120 Hinayana; Hīnayāna; Lesser Vehicle
像法 120 Age of Semblance Dharma; Saddharmapratirūpaka; Period of Semblance Dharma
相如 120 Xiangru
小乘 120 Hinayana
悉达 悉達 120 Siddhartha
兴业 興業 120 Xingye
须菩提 須菩提 120
 1. Subhuti
 2. Subhuti; Subhūti
雅安 121 Ya'an
阎浮提 閻浮提 121 Jambudvipa; the Terrestrial World
应顺 應順 121 Yingshun
有若 121 You Ruo
有了 121 I've got a solution!; to have a bun in the oven
缘觉乘 緣覺乘 121 Pratyekabuddha Vehicle; Pratyeka-buddha Vehicle
悦众 悅眾 121
 1. Apprentice (yuezhong, lit. “please all”)
 2. karmadana
 3. Director of Affairs; Karmadana; Vinaya Master; Discipline Master
正使 122 Chief Envoy
至大 122 Zhida reign
至德 122 Zhide reign
周至 122 Zhouzhi
竺法护 竺法護 122 Dharmaraksa
转轮圣王 轉輪聖王 90 Chakravarti raja; an emperor in Hindu mythology
自恣 122 pravāraṇā; ceremony of repentance

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 477.

Simplified Traditional Pinyin English
爱乐 愛樂 195 love and joy
爱欲 愛欲 195 love and desire; sensuality; kāma
安隐 安隱 196
 1. tranquil
 2. Kshama; Kṣama; Kṣema
阿须轮 阿須輪 196 asura
阿须伦 阿須倫 196 asura
八路 98 Noble Eightfold Path; Eightfold Noble Way
八难 八難 98 eight difficulties
八正 98 Noble Eightfold Path; Eightfold Noble Way
白佛 98 to address the Buddha
白毫 98 urna
宝女 寶女 98 a noble woman
背舍 背捨 98 to turn the back on and abandon; to liberate; to emancipate; vimokṣa
本愿 本願 98 prior vow; purvapranidhana
本则 本則 98 main kōan; main case; benze
彼岸 98
 1. the other shore
 2. the other shore
必当 必當 98 must
不放逸 98
 1. no laxity
 2. vigilance; heedfulness; conscientious
不可称 不可稱 98 unequalled
不可思 98 inconceivable; unthinkable; unimaginable
不空 98
 1. unerring; amogha
 2. Amoghavajra
不轻 不輕 98 never disparage
不善 98 akuśala; akusala; unvirtuous; unwholesome; inauspicious
不惜身命 98 willingness to give up one's own life
不共 98
 1. not shared; distinctive; avenika
 2. meditation performed with water; distinctive; apkṛtsna
不生 98
 1. nonarising; not produced; without origination; anutpada
 2. nonarising; anutpāda
布施 98
 1. generosity
 2. dana; giving; generosity
不贪 不貪 98 non-attachment; alobha
禅度无极 禪度無極 99 dhyana-paramita; the paramita of meditative concentration
禅定 禪定 99
 1. meditative concentration
 2. meditative concentration; meditation
 3. to meditate
瞋恨 99 to be angry; to hate
尘数 塵數 99 as numerous as dust particles
成佛 99
 1. Attaining Buddhahood
 2. to become a Buddha
成正觉 成正覺 99 to become a Buddha
诚谛 誠諦 99 truth; bhūta
持戒 99
 1. to uphold precepts
 2. morality; to uphold precepts
幢盖 幢蓋 99 banners and canopies
床卧 床臥 99 bed; resting place
慈心 99 compassion; a compassionate mind
大比丘 100 a great monastic; a great bhikṣu
大慈 100 great great compassion; mahākāruṇika
大导师 大導師 100
 1. the great teacher
 2. the great guide
大悲 100 mahākaruṇā; great compassion
道法 100
 1. the method to attain nirvāṇa
 2. Dao Fa
道品 100
 1. Stages of the Way
 2. monastic grade
道心 100 Mind for the Way
道意 100 intention to attain enlightenment
道场树 道場樹 100 bodhi tree; pippala; sacred fig tree
倒见 倒見 100 a delusion where the opposite of the truth is believed
道行 100
 1. Practicing the Way
 2. conduct in accordance with the Buddhist path
 3. Đạo Hạnh
 4. Dao Xing
 5. Dao Xing
大人相 100 marks of excellence of a great man
大仙 100 a great sage; maharsi
得度 100
 1. to attain salvation
 2. to attain enlightenment
得佛 100 to become a Buddha
德本 100 virtuous roots; wholesome roots; kuśalamūla
等观 等觀 100 to view all things equally
等心 100 a non-discriminating mind
等正觉 等正覺 100 samyaksaṃbodhi; perfect enlightenment
定品 100 body of meditation; aggregate of meditation; samādhi-skandha
定意 100 samādhi; concentrated meditation; mental concentration
谛受 諦受 100 right livelihood
度世 100 to pass through life
度无极 度無極 100 paramita; perfection
度众 度眾 100 Deliver Sentient Beings
度众生 度眾生 100 to liberate sentient beings
覩见 覩見 100 to observe
度脱 度脫 100 to save; to rescue; to relieve them from the suffering of this world and take them nirvana
独尊 獨尊 100 the uniquely honored one
恶趣 惡趣 195 an evil rebirth; an evil destiny; an unfortunate rebirth; hell
恶友 惡友 195 a bad friend
法布施 102 the gift of teaching the Dharma
法教 102
 1. Buddhism; Buddhadharma; the teaching of the Dharma
 2. teaching
法乐 法樂 102
 1. Dharma joy
 2. dharma joy
发遣 發遣 102 to dispatch to a location; to expell
法忍 102
 1. Dharma Patience
 2. patience attained through Dharma
 3. patience attained through Dharma
法事 102 a Dharma event
法施 102 a Dhárma gift; Dhárma offering; dharmadana
法行 102 to practice the Dharma
法要 102
 1. the essentials of a teaching
 2. the essence of a dharma
 3. a Dharma service
发意 發意 102 to make a vow to acheive supreme enlightenment; to act with bodhicitta
法处 法處 102 mental objects
法会 法會 102 a Dharma service; an assembly; dharma-saṃgīti
法界 102
 1. Dharma Realm
 2. a dharma realm; dharmadhatu
 3. tathatā; suchness; inherent nature; true nature; tathata
法门 法門 102
 1. Dharma gate
 2. dharmaparyāya; dharma gate; a way of teaching the Dharma; a Buddhist teaching; a Dharma door
法名 102 Dharma name
犯戒 102
 1. Violation of Precepts
 2. to break the precepts
放逸 102
 1. Laxity
 2. heedlessness; carelessness; pleasure-seeking; pramada
梵声 梵聲 102 the voices of Buddhas and bodhisattvas
梵行 102
 1. brahmacarya; pure practices; religious life
 2. Brahmin; Brahman
法器 102
 1. Dharma instrument
 2. a Dharma instrument
 3. fit to receive the teachings
法如 102 dharma nature
法印 102
 1. Dharma Seal
 2. dharmamudrā; a dharma seal; a mark of the dharma
 3. hōin
法主 102
 1. someone who presides over a Dharma service
 2. Dharma-lord
非身 102 selflessness; non-self; anātman; anattā
非有 102 does not exist; is not real
佛德 102 Buddha virtue
佛慧 102 Buddha's wisdom
佛界 102 buddha realm; buddha land; buddha country
佛说 佛說 102 buddhavacana; as spoken by the Buddha
佛言 102
 1. the Buddha said
 2. buddhavacana; the teachings of the Buddha
佛语 佛語 102
 1. Buddha Talk
 2. buddhavacana; the words of the Buddha
佛道 102
 1. Buddhahood
 2. the Buddha Way
 3. Way of the Buddha
 4. Buddhist practice
 5. bodhi; enlightenment
 6. the path leading to enlightenment
佛国 佛國 102
 1. Buddha Land
 2. a Buddha land
 3. country of the Buddha's birth
佛戒 102 Buddha precepts
佛身 102
 1. Buddha's Body
 2. buddhakaya; Buddha-body
佛树 佛樹 102 bodhi tree
佛土 102 Buddha land
佛印 102
 1. Buddha-seal; Buddha mudra
 2. a small statue of a Buddha
 3. Chan Master Foyin
福报 福報 102 a blessed reward
福德 102
 1. Fortune and Virtue
 2. Merit and Virtue
 3. merit earned; reward; good fortune and good moral conduct
高座 103 a high seat; a pulpit
根力 103 mūlabala; the five sense organs and corresponding consciousnesses
贡高 貢高 103 proud; arrogant; conceited
观行 觀行 103 contemplation and action
观众生 觀眾生 103 observing living beings
广长舌 廣長舌 103 a broad and long tongue
广说 廣說 103 to explain; to teach
归命 歸命 103
 1. to devote one's life
 2. namo; to pay respect to; homage
恒沙 恆沙 104
 1. sands of the River Ganges
 2. the sand of the River Ganges; as numerous as grains of sand in the River Ganges
弘法 104
 1. Dharma Propagation
 2. to propagate Buddhist teachings; to promote the Dharma
坏相 壞相 104 state of destruction
欢喜踊跃 歡喜踊躍 104 leaped up with joy
化人 104 a conjured person
慧品 104 body of wisdom; aggregate of wisdom; prajñā-skandha
毁辱 毀辱 104 to slander and humiliate
毁呰 毀呰 104 to denigrate
护者 護者 104 protector; demon; rākṣasa
偈赞 偈讚 106 to sing in praise of
迦留罗 迦留羅 106 garuda
见处 見處 106 dwelling in wrong views
见法 見法 106
 1. for a Dharma to manifest in the world
 2. to realize the impermanence and nonself of all dharmas
 3. to understand reality
见佛 見佛 106
 1. Seeing the Buddha
 2. to see the Buddha
江河沙 106 the sand of the River Ganges; as numerous as grains of sand in the River Ganges
教诫 教誡 106 instruction; teaching
寂定 106 samadhi
戒度无极 戒度無極 106 sila-paramita; the paramita of proper conduct
戒品 106 body of morality; aggregate of morality; śīla-skandha
解空 106 to understand emptiness
解脱门 解脫門 106
 1. Gate of Perfect Ease
 2. the doors of deliverance; vimokṣadvāra
戒行 106 to abide by precepts
净修 淨修 106 proper cultivation
经法 經法 106 canonical teachings
净法 淨法 106
 1. pure dharma
 2. the teaching of the Buddha
净业 淨業 106
 1. Pure Karma
 2. pure karma; good karma
偈颂 偈頌 106 a gatha; a chant
伎乐 伎樂 106 music
卷第二 106 scroll 2
卷第三 106 scroll 3
卷第四 106 scroll 4
卷第一 106 scroll 1
觉树 覺樹 106 bodhi tree; pippala; sacred fig tree
觉意 覺意 106 bodhyanga
觉者 覺者 106 awakened one
具足 106
 1. Completeness
 2. complete; accomplished
 3. Purāṇa
具足清净 具足清淨 106 complete and pure
空行 107 practicce according to emptiness
空净 空淨 107 śūnyatā; emptiness; emptiness of inherent existence
空无 空無 107
 1. Emptiness
 2. śūnyatā; emptiness; emptiness of inherent existence
苦谛 苦諦 107 the truth of suffering; the noble truth of the existence of suffering
苦尽谛 苦盡諦 107 the noble truth of the extinction of suffering
苦习 苦習 107 the [noble truth of the] origination of suffering
苦行 107
 1. austerity
 2. ascetism; tapas
苦乐 苦樂 107 joy and pain
来世 來世 108 future worlds; the next world; the next life
乐欲 樂欲 108 the desire for joy
历劫 歷劫 108 to pass through a kalpa
莲华 蓮華 108
 1. Lotus Flower
 2. a lotus flower; padma
 3. white lotus flower; pundarika
了别 了別 108 to distinguish; to discern
了义 了義 108 nītārtha; definitive
了知 108 to understand clearly
离垢 離垢 108
 1. Undefiled
 2. vimalā; stainless; immaculate
令众生 令眾生 108 lead sentient beings
六念 108 the six contemplations
六入 108 the six sense objects
六行 108
 1. practice of the six pāramitās
 2. six ascetic practices
六十二见 六十二見 108 sixty two views
利养 利養 108 gain
漏尽 漏盡 108 defilements exhausted
乱心 亂心 108 a confused mind; an unsettled mind
律者 108 vinaya teacher
马藏 馬藏 109 hidden resembling a horse’s
萌类 萌類 109 sentient beings
灭定 滅定 109 the cessation of perception and sensation
灭度 滅度 109
 1. to extinguish worries and the sea of grief
 2. Nirvāṇa; Nibbāna; Nirvana
明行成为 明行成為 109 consummate in knowledge and conduct
名曰 109 to be named; to be called
魔界 109 Mara's realm
魔事 109 Māra's deeds; hindrances
恼患 惱患 110 difficulties
内法 內法 110 the Buddhadharma; the Dharma
能持 110 ability to uphold the precepts
能仁 110 great in lovingkindness
念法 110
 1. Way of Contemplation
 2. to recollect or chant the Dharma; dharmānusmṛti
念佛 110
 1. to chant Buddha's name
 2. to recollect the Buddha; to chant the name of the Buddha
念清净 念清淨 110 Pure Mind
念言 110 words from memory
平等法 112 the truth that all can become a Buddha
普礼 普禮 112 Monastery-Wide Ceremony
普雨天华 普雨天華 112 it rained flowers from the sky
普见 普見 112 observe all places
菩萨行 菩薩行 112 bodhisattva-caryā; bodhisattva-carita; bodhisattva practice; actions of bodhisattvas
菩萨大士 菩薩大士 112 bodhisattva-mahāsattva
普现 普現 112 universal manifestation
七财 七財 113 seven kinds of spiritual wealth
七觉 七覺 113 seven factors of enlightenment; seven aids to enlightenment; seven branches of enlightenment; seven aspects of enlightenment; seven bodhyaṅga
七觉意 七覺意 113 seven factors of enlightenment; seven aids to enlightenment; seven branches of enlightenment; seven aspects of enlightenment; seven bodhyaṅga
勤苦 113 devoted and suffering
清净心 清淨心 113 pure mind
清信女 113 Upasika; a female lay Buddhist
清信士 113 male lay person; upāsaka
求法 113 to seek the Dharma
取结 取結 113 the bond of grasping
去来今 去來今 113 past, present, and future
去来现 去來現 113 past, present, and future
权方便 權方便 113 upāya; skill in means
权慧 權慧 113 contingent wisdom; skill in means
权宜 權宜 113 skill in means
取灭度 取滅度 113 to enter Nirvāṇa; to pass away
群生 113 all living beings
热恼 熱惱 114 distressed; perturbed; troubled
人众 人眾 114 many people; crowds of people
人中 114 mānuṣyaka; a multitude of men
肉髻 114 usnisa
汝等 114 you [plural]; yuṣma; yūyam
如法 114 In Accord With
入圣 入聖 114 to become an arhat
如是观 如是觀 114 Contemplate as Such
如是如是 114 Thus Is, Thus Is
入众 入眾 114 To Enter the Assembly
入道 114
 1. to enter the Way
 2. to become a monastic
 3. to begin practicing Buddhism
如来身 如來身 114 Tathāgata-kāya; Buddha-body
如来十力 如來十力 114 the ten powers of the Tathāgata
如实 如實 114
 1. according to reality
 2. in accordance with fact; truly; yathābhūtam
 3. suchness; inherent nature; true nature; tathata
三达 三達 115 three insights; trividya
三道 115
 1. three paths
 2. three realms
三法 115
 1. three dharmas
 2. three aspects of the Dharma
三垢 115 three defilements
三千大千世界 115 Three Thousandfold World System; trisāhasramahāsāhasralokadhātu; a great chiliocosm; trichiliocosm; the cosmos
三千世界 115 trisāhasramahāsāhasralokadhātu; billion world system; the cosmos
三世 115
 1. Three Periods of Time
 2. three time periods; past, present, and future
三十二相 115 the thirty two marks of excellence; the thirty-two characteristic marks
三脱门 三脫門 115 the three doors of deliverance; the three gates of liberation
三观 三觀 115 sanguan; threefold contemplation; three insights
三昧 115
 1. samadhi
 2. samādhi; concentrated meditation; mental concentration
色声 色聲 115 the visible and the audible
色想 115 form-perceptions
善恶 善惡 115
 1. good and evil
 2. good and evil
善分 115 good morals; kuśala-pakṣa
善逝 115 Immaculately Departed One; Well-Gone; Sugata
善说 善說 115 well expounded
善学 善學 115
 1. well trained
 2. Shan Xue
善法 115
 1. a wholesome dharma
 2. a wholesome teaching
善利 115 great benefit
善权 善權 115 upāyakauśalya; kauśalya; skill in means
善权方便 善權方便 115 upāya-kauśalya; skill in means
善思 115 thoughtfulness; wholesome thinking
善业 善業 115 wholesome acts; good actions
善友教 115 instructed by a spiritual teacher
善哉 115
 1. Sadhu
 2. excellent
摄一切法 攝一切法 115 embraces all dharmas
摄护 攝護 115 parigraha; to protect
舍家 捨家 115 to become a monk or nun
舍离 捨離 115 to abandon; to give up; to depart; to leave
深法 115 a profound truth
身空 115 inside and outside are empty; intrinsically
深妙 115 profound; deep and subtle
圣谛 聖諦 115 noble truth; absolute truth; supreme truth
生相 115 attribute of arising
圣道 聖道 115
 1. the sacred way; spiritual path
 2. The Noble Eightfold Path; Eightfold Noble Way
圣教 聖教 115 sacred teachings
声闻缘觉 聲聞緣覺 115 Śrāvakas and Pratyekabuddhas
圣智 聖智 115 Buddha wisdom
圣众 聖眾 115 holy ones
身入 115 the sense of touch
神识 神識 115 soul
神足 115 teleportation; ṛddyabhijṇa
摄受 攝受 115
 1. to receive, take in
 2. to protect; to uphold; received and taken care of; kindness
十二因缘 十二因緣 115 the twelve nidanas; the twelve nidānas; the twelve causes and conditions
十力 115 the ten powers of the Buddha; daśabala
十方 115
 1. The Ten Directions
 2. the ten directions
施无畏 施無畏 115
 1. abhayandada; bestower of fearlessness
 2. The Giver of Fearlessness
 3. bestowal of fearlessness
十八不共法 115 eighteen distinctive characterisitics; astadasavenikabuddhadharma
事度 115 saved from an evil rebirth through good deeds
十方世界 115 the worlds in all ten directions
十善 115 the ten virtues
施设 施設 115 to establish; to set up
示现 示現 115
 1. Manifestation
 2. to manifest
 3. to manifest; to display
师子吼 師子吼 115 lion’s roar
受法 115 to receive the Dharma
受别 受別 115 a prophecy
受持 115
 1. uphold
 2. to accept and maintain faith; to uphold
受决 受決 115 a prophecy
说经 說經 115 to explain a sūtra; to expound the classics
说戒 說戒 115
 1. explation of the precepts; upoṣadha
 2. half monthly confession
四倒 115 four inverted beliefs; four false beliefs
四谛 四諦 115 the fourfold noble truth; four noble truths
四梵行 115 the four brahmaviharas
四句 115 four verses; four phrases
死魔 115 the evil of death; Māra of death
四神足 115 the four kinds of teleportation
四无所畏 四無所畏 115 four kinds of fearlessness
四意断 四意斷 115 four right efforts; four right exertions
四意止 115 four bases of mindfulness
四事 115 the four necessities
四无畏 四無畏 115 four kinds of fearlessness
所以者何 115 Why is that?
所行 115 actions; practice
贪爱 貪愛 116
 1. Clinging
 2. passion; desire; rāga
天华 天華 116 divine flowers
天龙 天龍 116 all devas, dragons, and other dieties; the eight kinds of demigods
天眼 116
 1. divine eye
 2. divine sight
天中天 116 god of the gods
通慧 116
 1. supernatural powers and wisdom
 2. Tong Hui
通力 116 a spiritual power; supernatural powers; a remarkable ability; a magical power
外法 119
 1. external objects [dharmas]
 2. outside teachings
卍字 119 a swastika
未曾有 119
 1. Never Before
 2. never before seen; abdhutadharma
闻法 聞法 119 to hear the Dharma; to listen to the teachings of the Buddha
闻经 聞經 119 to hear the Dharma; to listen to the teachings of the Buddha
我所 119
 1. my; mama
 2. conception of possession; mamakāra
我有 119 the illusion of the existence of self
我身 119 I; myself
无瞋恚 無瞋恚 119 free from anger
无二 無二 119 advaya; nonduality; not two
五根 119 pañcendriya; five sense organs; five senses
无罣碍 無罣礙 119 unimpeded; unhindered; unobstructed; unfettered; unhampered
无恐惧 無恐懼 119 without fear; free from danger; nirbhaya
五力 119 pañcabala; the five powers
无漏心 無漏心 119 mind without outflows
无求 無求 119 No Desires
无身 無身 119 no-body
无实 無實 119 not ultimately real
无寿 無壽 119 no life
无所得 無所得 119 nothing to be attained
无所罣碍 無所罣礙 119 unimpeded; unhindered; unobstructed; unfettered; unhampered
无所畏 無所畏 119 without any fear
无所有 無所有 119 nothingness
無想 119 no notion
无诤 無諍 119
 1. No Disputes
 2. non-contention; araṇā
无碍智 無礙智 119 omniscience
无瞋 無瞋 119 non-aggression; non-hatred; imperturbability
无垢 無垢 119
 1. No Impurity
 2. vimalā; nirmala; stainless; immaculate
无尽藏 無盡藏 119
 1. Boundless Treasure
 2. inexhaustible storehouse
 3. an inexhaustible treasury
无量众生 無量眾生 119 innumerable beings
无漏 無漏 119
 1. Untainted
 2. having no passion or delusion; anasrava
无漏道 無漏道 119 the undefiled way; anāsravamārga
无漏法 無漏法 119 uncontaninated dharmas
无念 無念 119
 1. No Thought
 2. free from thought
 3. no thought
 4. tathatā
无色 無色 119 formless; no form; arupa
无上道 無上道 119 supreme path; unsurpassed way
无上正真道 無上正真道 119 unexcelled complete enlightenment
无生 無生 119
 1. No-Birth
 2. anutpāda; unproduced; non-arising
无数劫 無數劫 119 innumerable kalpas
无数诸佛 無數諸佛 119 innumerable Buddhas
无相 無相 119
 1. Formless
 2. animitta; signlessness; without an appearance
无学 無學 119
 1. aśaikṣa; asekha; an adept
 2. Muhak
五眼 119 the five eyes; pañcacakṣūs
五阴 五陰 119 five aggregates; five skandhas; five groups of existence; five groups of clinging
无余 無餘 119
 1. not excessive
 2. without remainder; niravasesa
习谛 習諦 120 the noble truth of the cause of suffering
闲居 閑居 120 a place to rest
像观 像觀 120 visualization of an image
显识 顯識 120 alaya consciousness
贤者 賢者 120 a wise man; a worthy person
小王 120 minor kings
邪见 邪見 120 mistaken view; wrong view; perverse view; mithyadrsti
邪行 120
 1. heretical ways
 2. sexual misconduct
信乐 信樂 120 joy of believing
信忍 120 firm belief
心心 120 the mind and mental conditions
心意识 心意識 120
 1. mind, thought, and perception
 2. mind, thought, and perception
行菩萨道 行菩薩道 120 practice the bodhisattva path
行相 120 to conceptualize about phenomena
行一 120 equivalence of all forms of practice
心根 120 the innermost depths of one's heart; manas (the mind)
行法 120 cultivation method
信解 120 resolution; determination; adhimukti
心所 120 a mental factor; caitta
心行 120 mental activity
修禅定 修禪定 120 to meditate; to cultivate through meditation
修法 120 a ritual
虚空界 虛空界 120 visible space
严净 嚴淨 121 majestic and pure
言教 121 ability to understand etymology and usage of words; nirukti
严饰 嚴飾 121 to decorate; adorned
要行 121 essential conduct
业报 業報 121
 1. karmic retribution
 2. karmic retribution; cause and effect; ripening of actions; karma and results; karmaphala; karmavipāka
业行 業行 121
 1. actions; deeds
 2. kṛtya; ill usage or treatment
一法 121 one dharma; one thing
异见 異見 121 different view
一心念 121 focus the mind on; samanvāharati
异学 異學 121 study of non-Buddhist worldviews
亿劫 億劫 121 a kalpa
一句 121
 1. a sentence
 2. a single verse; a single word
意乐 意樂 121
 1. joy; happiness
 2. mental disposition; āśaya
阴魔 陰魔 121 evil that works through the five skandas
应法 應法 121 in harmony with the Dharma
婬怒癡 121 desire, anger, and ignorance
音声 音聲 121 sound; noise
一品 121 a chapter
一切法 121
 1. all dharmas; all things; sarvadharma
 2. all phenomena
一切苦 121 all difficulty
一切声 一切聲 121 every sound
一切智 121
 1. wisdom of all
 2. sarvajñatā; all-knowledge; omniscience
一切智慧 121 sarvajñāta; all-knowledge; omniscience
一切众生 一切眾生 121
 1. all sentient beings
 2. all beings
一切诸佛 一切諸佛 121 all Buddhas
一切经 一切經 121 all scriptures
一一毛生 121 ekaika-romata
有为无为 有為無為 121 conditioned and unconditioned
有无 有無 121 existent and non-existent; having identity and emptiness
有想 121 having apperception
右旋 121 to circumambulate in a clockwise direction
有法 121 something that exists
有漏 121 having flow; tainted; affliction; vexation; defilement; āsrava
有性 121
 1. having the nature
 2. existence
有言 121 speaker; orator; talkative; vaktṛ
欲法 121 with desire
欲界 121 realm of desire
欲乐 欲樂 121 the joy of the five desires
愿行 願行 121 cultivation and vows
怨敌 怨敵 121 an enemy
缘觉 緣覺 121
 1. pratyekabuddha
 2. pratyekabuddha
缘起 緣起 121
 1. Dependent Origination
 2. dependent origination; conditioned origination; dependent arising
缘一觉 緣一覺 121 Pratyekabuddha
欲心 121 a lustful heart
杂秽 雜穢 122 vulgar
造业 造業 122 Creating Karma
真谛 真諦 122
 1. truth
 2. paramartha; paramārtha; paramārthasatya; absolute truth; supreme truth
 3. Paramartha; Paramartha; Paramārtha; Paramartha
正观 正觀 122 right observation
正见 正見 122
 1. Right View
 2. right understanding; right view
正士 122 correct scholar; bodhisattva
正觉 正覺 122 sambodhi; perfect enlightenment
正受 122 samāpatti; meditative attainment
正智 122 correct understanding; wisdom
真陀罗 真陀羅 122 kimnara
知节 知節 122 a sense of moderation
直心 122
 1. Direct
 2. a straightforward mind
知众 知眾 122 a sense of social gatherings
执持 執持 122 to hold firmly; grasp; dharana
知见 知見 122
 1. Understanding
 2. to know by seeing
智心 122 a wise mind
至真 122 most-true-one; arhat
中劫 122 intermediate kalpa
重担 重擔 122 a heavy load
众华 眾華 122 pollen; puṣpareṇu
众会 眾會 122 an assembly of monastics
众经 眾經 122 myriad of scriptures
众生见 眾生見 122 the view of a being
众生界 眾生界 122 the realm of living beings
众生心 眾生心 122 the minds of sentient beings
中有 122 an intermediate existence between death and rebirth
众祐 眾祐 122 bhagavat; blessed one
助道 122 auxiliary means; auxiliary aid
诸法 諸法 122 all things; all dharmas
诸佛 諸佛 122 Buddhas; all Buddhas
诸见 諸見 122 views; all views
诸菩萨 諸菩薩 122 bodhisattvas
诸人 諸人 122 people; jana
诸如来 諸如來 122 all tathagatas
诸天 諸天 122 devas
诸天人民 諸天人民 122 Gods and men
诸相 諸相 122 all appearances; all characteristics
诸众生 諸眾生 122 all beings
转法轮 轉法輪 122
 1. to turn the Dharma Wheel
 2. Turning the Dharma wheel; to transmit Buddhist teaching; dharmacakrapravartana
专精 專精 122 single-mindedly and diligently
专修 專修 122 focused cultivation
专志 專志 122 focus the mind on; samanvāharati
转轮王 轉輪王 122 a wheel turning king; cakravartin
转轮圣帝 轉輪聖帝 122 a wheel turning king
嘱累品 囑累品 122 Entrusting chapter
诸力 諸力 122 powers; bala
紫磨金 122 polished rose gold
总持 總持 122
 1. to hold to the good, total retention
 2. dharani; total retention
罪福 122 offense and merit
最上 122 supreme
最胜 最勝 122
 1. jina; conqueror
 2. supreme; uttara
 3. Uttara
罪业 罪業 122 sin; karma