Glossary and Vocabulary for Sutra on the Praise on the Good Qualities of the Buddhas (Fo Shuo Chengyang Zhu Fo Gongde Jing) 佛說稱揚諸佛功德經

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 161 Qi 其數幾何
2 110 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 族姓女其有得聞寶海如來名號者
3 110 děi to want to; to need to 族姓女其有得聞寶海如來名號者
4 110 děi must; ought to 族姓女其有得聞寶海如來名號者
5 110 de 族姓女其有得聞寶海如來名號者
6 110 de infix potential marker 族姓女其有得聞寶海如來名號者
7 110 to result in 族姓女其有得聞寶海如來名號者
8 110 to be proper; to fit; to suit 族姓女其有得聞寶海如來名號者
9 110 to be satisfied 族姓女其有得聞寶海如來名號者
10 110 to be finished 族姓女其有得聞寶海如來名號者
11 110 děi satisfying 族姓女其有得聞寶海如來名號者
12 110 to contract 族姓女其有得聞寶海如來名號者
13 110 to hear 族姓女其有得聞寶海如來名號者
14 110 to have; there is 族姓女其有得聞寶海如來名號者
15 110 marks time passed 族姓女其有得聞寶海如來名號者
16 110 obtain; attain; prāpta 族姓女其有得聞寶海如來名號者
17 100 zhě ca 族姓女其有得聞寶海如來名號者
18 98 capacity; degree; a standard; a measure 度人無量
19 98 duó to estimate; to calculate 度人無量
20 98 to pass; to transit; to cross; to ferry over; to go beyond 度人無量
21 98 to save; to rescue; to liberate; to overcome 度人無量
22 98 musical or poetic rhythm 度人無量
23 98 conduct; bearing 度人無量
24 98 to spend time; to pass time 度人無量
25 98 pāramitā; perfection 度人無量
26 98 ordination 度人無量
27 98 liberate; ferry; mokṣa 度人無量
28 96 如來 rúlái Tathagata 名曰寶海如來
29 96 如來 Rúlái Tathagata 名曰寶海如來
30 96 如來 rúlái Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One 名曰寶海如來
31 88 rén person; people; a human being 度人無量
32 88 rén Kangxi radical 9 度人無量
33 88 rén a kind of person 度人無量
34 88 rén everybody 度人無量
35 88 rén adult 度人無量
36 88 rén somebody; others 度人無量
37 88 rén an upright person 度人無量
38 88 rén person; manuṣya 度人無量
39 87 世界 shìjiè the world; the universe; the cosmos 有世界名曰天神
40 87 世界 shìjiè the earth 有世界名曰天神
41 87 世界 shìjiè a domain; a realm 有世界名曰天神
42 87 世界 shìjiè the human world 有世界名曰天神
43 87 世界 shìjiè the conditions in the world 有世界名曰天神
44 87 世界 shìjiè world 有世界名曰天神
45 87 世界 shìjiè a world; lokadhatu 有世界名曰天神
46 80 Buddha; Awakened One 一時佛在羅閱祇靈鷲山中
47 80 relating to Buddhism 一時佛在羅閱祇靈鷲山中
48 80 a statue or image of a Buddha 一時佛在羅閱祇靈鷲山中
49 80 a Buddhist text 一時佛在羅閱祇靈鷲山中
50 80 to touch; to stroke 一時佛在羅閱祇靈鷲山中
51 80 Buddha 一時佛在羅閱祇靈鷲山中
52 80 Buddha; Awakened One 一時佛在羅閱祇靈鷲山中
53 79 舍利弗 shèlìfú Sariputra; Sariputta 爾時耆年舍利弗便從座起
54 74 wén to hear 聞如是
55 74 wén Wen 聞如是
56 74 wén sniff at; to smell 聞如是
57 74 wén to be widely known 聞如是
58 74 wén to confirm; to accept 聞如是
59 74 wén information 聞如是
60 74 wèn famous; well known 聞如是
61 74 wén knowledge; learning 聞如是
62 74 wèn popularity; prestige; reputation 聞如是
63 74 wén to question 聞如是
64 74 wén heard; śruta 聞如是
65 74 wén hearing; śruti 聞如是
66 71 zhī to go 疾成無上正真之道
67 71 zhī to arrive; to go 疾成無上正真之道
68 71 zhī is 疾成無上正真之道
69 71 zhī to use 疾成無上正真之道
70 71 zhī Zhi 疾成無上正真之道
71 70 無量 wúliàng immeasurable; unlimited 度人無量
72 70 無量 wúliàng immeasurable 度人無量
73 70 無量 wúliàng immeasurable; aparimāṇa 度人無量
74 70 無量 wúliàng Atula 度人無量
75 69 míng fame; renown; reputation 其有得聞寶光明如來名者
76 69 míng a name; personal name; designation 其有得聞寶光明如來名者
77 69 míng rank; position 其有得聞寶光明如來名者
78 69 míng an excuse 其有得聞寶光明如來名者
79 69 míng life 其有得聞寶光明如來名者
80 69 míng to name; to call 其有得聞寶光明如來名者
81 69 míng to express; to describe 其有得聞寶光明如來名者
82 69 míng to be called; to have the name 其有得聞寶光明如來名者
83 69 míng to own; to possess 其有得聞寶光明如來名者
84 69 míng famous; renowned 其有得聞寶光明如來名者
85 69 míng moral 其有得聞寶光明如來名者
86 69 míng name; naman 其有得聞寶光明如來名者
87 69 míng fame; renown; yasas 其有得聞寶光明如來名者
88 66 號曰 hào yuē to be named; called 號曰眾祐
89 58 至真 zhìzhēn most-true-one; arhat 至真
90 58 等正覺 děng zhèngjué samyaksaṃbodhi; perfect enlightenment 等正覺
91 57 東方 dōngfāng Asia; the Orient 東方去此千萬億諸佛剎土
92 57 東方 dōngfāng the eastern direction 東方去此千萬億諸佛剎土
93 57 東方 dōngfāng Dongfang 東方去此千萬億諸佛剎土
94 53 to defend; to resist 道法御
95 53 imperial 道法御
96 53 to drive a chariot 道法御
97 53 charioteer 道法御
98 53 to govern; to administer 道法御
99 53 to attend 道法御
100 53 to offer 道法御
101 53 to prevent; to block 道法御
102 53 an attendant; a servant 道法御
103 53 Yu 道法御
104 53 to welcome; to greet 道法御
105 53 to transport; vah 道法御
106 53 世間解 Shìjiān Jiě knower of the world 世間解
107 53 世間解 shìjiān jiě Knower of the World 世間解
108 53 眾祐 zhòngyòu bhagavat; blessed one 號曰眾祐
109 53 天人師 tiānrén shī teacher of heavenly beings and humans 天人師
110 53 天人師 tiānrén shī Teacher of Heavenly and Human Beings; the Buddha 天人師
111 53 國有 guóyǒu nationalized; public; state-owned 其國有佛
112 53 國有 guó yǒu land has 其國有佛
113 53 善逝 shàn shì Immaculately Departed One; Well-Gone; Sugata 善逝
114 53 道法 dào fǎ the method to attain nirvāṇa 道法御
115 53 道法 dào fǎ Dao Fa 道法御
116 53 明行成為 míng xíng chéngwéi consummate in knowledge and conduct 明行成為
117 53 無上士 Wúshàng shì Supreme Sage 無上士
118 53 無上士 Wúshàng shì unsurpassed one 無上士
119 53 無上士 wúshàng shì unsurpassed one 無上士
120 51 信樂 xìn lè joy of believing 歡喜信樂
121 50 chí to grasp; to hold 持諷誦者作禮之德
122 50 chí to resist; to oppose 持諷誦者作禮之德
123 50 chí to uphold 持諷誦者作禮之德
124 50 chí to sustain; to keep; to uphold 持諷誦者作禮之德
125 50 chí to administer; to manage 持諷誦者作禮之德
126 50 chí to control 持諷誦者作禮之德
127 50 chí to be cautious 持諷誦者作禮之德
128 50 chí to remember 持諷誦者作禮之德
129 50 chí to assist 持諷誦者作禮之德
130 50 chí with; using 持諷誦者作禮之德
131 50 chí dhara 持諷誦者作禮之德
132 47 to go 東方去此千萬億諸佛剎土
133 47 to remove; to wipe off; to eliminate 東方去此千萬億諸佛剎土
134 47 to be distant 東方去此千萬億諸佛剎土
135 47 to leave 東方去此千萬億諸佛剎土
136 47 to play a part 東方去此千萬億諸佛剎土
137 47 to abandon; to give up 東方去此千萬億諸佛剎土
138 47 to die 東方去此千萬億諸佛剎土
139 47 previous; past 東方去此千萬億諸佛剎土
140 47 to send out; to issue; to drive away 東方去此千萬億諸佛剎土
141 47 falling tone 東方去此千萬億諸佛剎土
142 47 to lose 東方去此千萬億諸佛剎土
143 47 Qu 東方去此千萬億諸佛剎土
144 47 go; gati 東方去此千萬億諸佛剎土
145 46 to go; to 於三塗中悉得解脫
146 46 to rely on; to depend on 於三塗中悉得解脫
147 46 Yu 於三塗中悉得解脫
148 46 a crow 於三塗中悉得解脫
149 40 諷誦 fěngsòng to recite 執持諷誦
150 40 諷誦 fěngsòng to recite; svādhyāyati 執持諷誦
151 40 to split; to tear 我亦當能毀壞斯等無上道心
152 40 to depart; to leave 我亦當能毀壞斯等無上道心
153 40 Si 我亦當能毀壞斯等無上道心
154 39 功德 gōngdé achievements and virtue 所得功德寧多不乎
155 39 功德 gōngdé merit 所得功德寧多不乎
156 39 功德 gōngdé quality; guṇa 所得功德寧多不乎
157 39 功德 gōngdé merit; puṇya 所得功德寧多不乎
158 39 hào number 號寶光明如來
159 39 háo to yell; to howl 號寶光明如來
160 39 hào a name 號寶光明如來
161 39 hào an art name; an alias; an alternative name 號寶光明如來
162 39 hào a mark; a signal; a sign 號寶光明如來
163 39 hào a size 號寶光明如來
164 39 hào a date; a day of the month 號寶光明如來
165 39 hào to make a mark 號寶光明如來
166 39 hào to examine a pulse 號寶光明如來
167 39 hào an order; a command 號寶光明如來
168 39 hào a store; a shop; a busienss 號寶光明如來
169 39 hào a kind; a type 號寶光明如來
170 39 hào a horn; a trumpet 號寶光明如來
171 39 hào a bugle call 號寶光明如來
172 39 hào to beckon; to call 號寶光明如來
173 39 hào to command; to order 號寶光明如來
174 39 hào to assert 號寶光明如來
175 39 hào to address 號寶光明如來
176 39 háo to sob; to cry 號寶光明如來
177 39 hào named; nāma 號寶光明如來
178 38 名曰 míng yuē to be named; to be called 有世界名曰天神
179 36 佛剎 fó shā Buddhakṣetra; a Buddha field; a Buddha land 若使三千大千佛剎滿中七寶
180 36 佛剎 fó shā a Buddhist pillar 若使三千大千佛剎滿中七寶
181 36 佛剎 fó shā temple; monastery 若使三千大千佛剎滿中七寶
182 36 zhōng middle 一時佛在羅閱祇靈鷲山中
183 36 zhōng medium; medium sized 一時佛在羅閱祇靈鷲山中
184 36 zhōng China 一時佛在羅閱祇靈鷲山中
185 36 zhòng to hit the mark 一時佛在羅閱祇靈鷲山中
186 36 zhōng midday 一時佛在羅閱祇靈鷲山中
187 36 zhōng inside 一時佛在羅閱祇靈鷲山中
188 36 zhōng during 一時佛在羅閱祇靈鷲山中
189 36 zhōng Zhong 一時佛在羅閱祇靈鷲山中
190 36 zhōng intermediary 一時佛在羅閱祇靈鷲山中
191 36 zhōng half 一時佛在羅閱祇靈鷲山中
192 36 zhòng to reach; to attain 一時佛在羅閱祇靈鷲山中
193 36 zhòng to suffer; to infect 一時佛在羅閱祇靈鷲山中
194 36 zhòng to obtain 一時佛在羅閱祇靈鷲山中
195 36 zhòng to pass an exam 一時佛在羅閱祇靈鷲山中
196 36 zhōng middle 一時佛在羅閱祇靈鷲山中
197 30 ér Kangxi radical 126 五體投地而為作禮
198 30 ér as if; to seem like 五體投地而為作禮
199 30 néng can; able 五體投地而為作禮
200 30 ér whiskers on the cheeks; sideburns 五體投地而為作禮
201 30 ér to arrive; up to 五體投地而為作禮
202 29 wéi to act as; to serve 吾當為汝具分別說
203 29 wéi to change into; to become 吾當為汝具分別說
204 29 wéi to be; is 吾當為汝具分別說
205 29 wéi to do 吾當為汝具分別說
206 29 wèi to support; to help 吾當為汝具分別說
207 29 wéi to govern 吾當為汝具分別說
208 29 wèi to be; bhū 吾當為汝具分別說
209 28 self 我終不能毀壞其人無上道心
210 28 [my] dear 我終不能毀壞其人無上道心
211 28 Wo 我終不能毀壞其人無上道心
212 28 self; atman; attan 我終不能毀壞其人無上道心
213 28 ga 我終不能毀壞其人無上道心
214 28 歡喜 huānxǐ joyful 歡喜信樂
215 28 歡喜 huānxǐ to like 歡喜信樂
216 28 歡喜 huānxǐ joy 歡喜信樂
217 28 歡喜 huānxǐ joy; prīti 歡喜信樂
218 28 歡喜 huānxǐ Ānanda; Ananda 歡喜信樂
219 28 歡喜 huānxǐ Nandi 歡喜信樂
220 28 yán to speak; to say; said 前白佛言
221 28 yán language; talk; words; utterance; speech 前白佛言
222 28 yán Kangxi radical 149 前白佛言
223 28 yán phrase; sentence 前白佛言
224 28 yán a word; a syllable 前白佛言
225 28 yán a theory; a doctrine 前白佛言
226 28 yán to regard as 前白佛言
227 28 yán to act as 前白佛言
228 28 yán word; vacana 前白佛言
229 28 yán speak; vad 前白佛言
230 27 bǎo a treasure; a valuable item 名曰寶海如來
231 27 bǎo treasured; cherished 名曰寶海如來
232 27 bǎo a jewel; gem 名曰寶海如來
233 27 bǎo precious 名曰寶海如來
234 27 bǎo noble 名曰寶海如來
235 27 bǎo an imperial seal 名曰寶海如來
236 27 bǎo a unit of currency 名曰寶海如來
237 27 bǎo Bao 名曰寶海如來
238 27 bǎo jewel; gem; treasure; ratna 名曰寶海如來
239 27 bǎo jewel; gem; mani 名曰寶海如來
240 26 zhòng many; numerous 有世界名曰一切眾德光明
241 26 zhòng masses; people; multitude; crowd 有世界名曰一切眾德光明
242 26 zhòng general; common; public 有世界名曰一切眾德光明
243 26 děng et cetera; and so on 我亦當能毀壞斯等無上道心
244 26 děng to wait 我亦當能毀壞斯等無上道心
245 26 děng to be equal 我亦當能毀壞斯等無上道心
246 26 děng degree; level 我亦當能毀壞斯等無上道心
247 26 děng to compare 我亦當能毀壞斯等無上道心
248 26 děng same; equal; sama 我亦當能毀壞斯等無上道心
249 26 zuì crime; offense; sin; vice 却六十劫生死之罪
250 26 zuì fault; error 却六十劫生死之罪
251 26 zuì hardship; suffering 却六十劫生死之罪
252 26 zuì to blame; to accuse 却六十劫生死之罪
253 26 zuì punishment 却六十劫生死之罪
254 26 zuì transgression; āpatti 却六十劫生死之罪
255 26 zuì sin; agha 却六十劫生死之罪
256 25 諸佛 zhū fó Buddhas; all Buddhas 今日現在諸佛
257 24 big; huge; large 斯人則為造大惡行
258 24 Kangxi radical 37 斯人則為造大惡行
259 24 great; major; important 斯人則為造大惡行
260 24 size 斯人則為造大惡行
261 24 old 斯人則為造大惡行
262 24 oldest; earliest 斯人則為造大惡行
263 24 adult 斯人則為造大惡行
264 24 dài an important person 斯人則為造大惡行
265 24 senior 斯人則為造大惡行
266 24 an element 斯人則為造大惡行
267 24 great; mahā 斯人則為造大惡行
268 23 zuò to do 而作是語
269 23 zuò to act as; to serve as 而作是語
270 23 zuò to start 而作是語
271 23 zuò a writing; a work 而作是語
272 23 zuò to dress as; to be disguised as 而作是語
273 23 zuō to create; to make 而作是語
274 23 zuō a workshop 而作是語
275 23 zuō to write; to compose 而作是語
276 23 zuò to rise 而作是語
277 23 zuò to be aroused 而作是語
278 23 zuò activity; action; undertaking 而作是語
279 23 zuò to regard as 而作是語
280 23 zuò action; kāraṇa 而作是語
281 20 niàn to read aloud 持諷誦念
282 20 niàn to remember; to expect 持諷誦念
283 20 niàn to miss 持諷誦念
284 20 niàn to consider 持諷誦念
285 20 niàn to recite; to chant 持諷誦念
286 20 niàn to show affection for 持諷誦念
287 20 niàn a thought; an idea 持諷誦念
288 20 niàn twenty 持諷誦念
289 20 niàn memory 持諷誦念
290 20 niàn an instant 持諷誦念
291 20 niàn Nian 持諷誦念
292 20 niàn mindfulness; smrti 持諷誦念
293 20 niàn a thought; citta 持諷誦念
294 20 如來名號 rúlái mínghào Epithets of the Buddha 族姓女其有得聞寶海如來名號者
295 20 jié to coerce; to threaten; to menace 却六十劫生死之罪
296 20 jié take by force; to plunder 却六十劫生死之罪
297 20 jié a disaster; catastrophe 却六十劫生死之罪
298 20 jié a strategy in weiqi 却六十劫生死之罪
299 20 jié a kalpa; an eon 却六十劫生死之罪
300 20 zūn to honor; to respect 斯尊法輪隨次分布丘聚國邑
301 20 zūn a zun; an ancient wine vessel 斯尊法輪隨次分布丘聚國邑
302 20 zūn a wine cup 斯尊法輪隨次分布丘聚國邑
303 20 zūn respected; honorable; noble; senior 斯尊法輪隨次分布丘聚國邑
304 20 zūn supreme; high 斯尊法輪隨次分布丘聚國邑
305 20 zūn grave; solemn; dignified 斯尊法輪隨次分布丘聚國邑
306 20 zūn bhagavat; holy one 斯尊法輪隨次分布丘聚國邑
307 20 zūn lord; patron; natha 斯尊法輪隨次分布丘聚國邑
308 20 zūn superior; śreṣṭha 斯尊法輪隨次分布丘聚國邑
309 18 method; way 十方諸佛為諸眾生廣說法時
310 18 France 十方諸佛為諸眾生廣說法時
311 18 the law; rules; regulations 十方諸佛為諸眾生廣說法時
312 18 the teachings of the Buddha; Dharma 十方諸佛為諸眾生廣說法時
313 18 a standard; a norm 十方諸佛為諸眾生廣說法時
314 18 an institution 十方諸佛為諸眾生廣說法時
315 18 to emulate 十方諸佛為諸眾生廣說法時
316 18 magic; a magic trick 十方諸佛為諸眾生廣說法時
317 18 punishment 十方諸佛為諸眾生廣說法時
318 18 Fa 十方諸佛為諸眾生廣說法時
319 18 a precedent 十方諸佛為諸眾生廣說法時
320 18 a classification of some kinds of Han texts 十方諸佛為諸眾生廣說法時
321 18 relating to a ceremony or rite 十方諸佛為諸眾生廣說法時
322 18 Dharma 十方諸佛為諸眾生廣說法時
323 18 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 十方諸佛為諸眾生廣說法時
324 18 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 十方諸佛為諸眾生廣說法時
325 18 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 十方諸佛為諸眾生廣說法時
326 18 quality; characteristic 十方諸佛為諸眾生廣說法時
327 18 眾生 zhòngshēng all living things 亦復有眾生
328 18 眾生 zhòngshēng living things other than people 亦復有眾生
329 18 眾生 zhòngshēng sentient beings 亦復有眾生
330 18 眾生 zhòngshēng beings; all living things; all sentient beings 亦復有眾生
331 18 生死 shēngsǐ life and death; life or death 却六十劫生死之罪
332 18 生死 shēngsǐ to continue regardess of living or dying 却六十劫生死之罪
333 18 生死 shēngsǐ Saṃsāra; Samsara 却六十劫生死之罪
334 18 què to go back; to decline; to retreat 却六十劫生死之罪
335 18 què to reject; to decline 却六十劫生死之罪
336 18 què to pardon 却六十劫生死之罪
337 18 què driving away; niṣkāsana 却六十劫生死之罪
338 17 甚多 shén duō extremely many 甚多
339 17 甚多 shén duō numerous; bahutaram 甚多
340 17 jīn today; present; now 今說法者
341 17 jīn Jin 今說法者
342 17 jīn modern 今說法者
343 17 jīn now; adhunā 今說法者
344 17 不退轉 bùtuìzhuàn never regress or change 皆當得立不退轉地
345 17 不退轉 bù tuì zhuàn avaivartika; non-retrogression 皆當得立不退轉地
346 16 suǒ a few; various; some 所問甚快
347 16 suǒ a place; a location 所問甚快
348 16 suǒ indicates a passive voice 所問甚快
349 16 suǒ an ordinal number 所問甚快
350 16 suǒ meaning 所問甚快
351 16 suǒ garrison 所問甚快
352 16 suǒ place; pradeśa 所問甚快
353 16 infix potential marker 所得功德寧多不乎
354 16 滿 mǎn full 若使三千大千佛剎滿中七寶
355 16 滿 mǎn to be satisfied 若使三千大千佛剎滿中七寶
356 16 滿 mǎn to fill 若使三千大千佛剎滿中七寶
357 16 滿 mǎn conceited 若使三千大千佛剎滿中七寶
358 16 滿 mǎn to reach (a time); to expire 若使三千大千佛剎滿中七寶
359 16 滿 mǎn whole; entire 若使三千大千佛剎滿中七寶
360 16 滿 mǎn Manchu 若使三千大千佛剎滿中七寶
361 16 滿 mǎn Man 若使三千大千佛剎滿中七寶
362 16 滿 mǎn Full 若使三千大千佛剎滿中七寶
363 16 滿 mǎn to fulfill; to satisfy; paripurna 若使三千大千佛剎滿中七寶
364 15 Kangxi radical 132 阿閦如來自當觀視擁護其人
365 15 Zi 阿閦如來自當觀視擁護其人
366 15 a nose 阿閦如來自當觀視擁護其人
367 15 the beginning; the start 阿閦如來自當觀視擁護其人
368 15 origin 阿閦如來自當觀視擁護其人
369 15 to employ; to use 阿閦如來自當觀視擁護其人
370 15 to be 阿閦如來自當觀視擁護其人
371 15 self; soul; ātman 阿閦如來自當觀視擁護其人
372 15 guò to cross; to go over; to pass 十萬億倍過出布施功德者上
373 15 guò to surpass; to exceed 十萬億倍過出布施功德者上
374 15 guò to experience; to pass time 十萬億倍過出布施功德者上
375 15 guò to go 十萬億倍過出布施功德者上
376 15 guò a mistake 十萬億倍過出布施功德者上
377 15 guō Guo 十萬億倍過出布施功德者上
378 15 guò to die 十萬億倍過出布施功德者上
379 15 guò to shift 十萬億倍過出布施功德者上
380 15 guò to endure 十萬億倍過出布施功德者上
381 15 guò to pay a visit; to call on 十萬億倍過出布施功德者上
382 15 guò gone by, past; atīta 十萬億倍過出布施功德者上
383 15 duō over; indicates a number greater than the number preceding it 多所饒益普利一切
384 15 duó many; much 多所饒益普利一切
385 15 duō more 多所饒益普利一切
386 15 duō excessive 多所饒益普利一切
387 15 duō abundant 多所饒益普利一切
388 15 duō to multiply; to acrue 多所饒益普利一切
389 15 duō Duo 多所饒益普利一切
390 15 duō ta 多所饒益普利一切
391 15 一切 yīqiè temporary 多所饒益普利一切
392 15 一切 yīqiè the same 多所饒益普利一切
393 15 guāng light 及得如來淨光之音
394 15 guāng brilliant; bright; shining 及得如來淨光之音
395 15 guāng to shine 及得如來淨光之音
396 15 guāng to bare; to go naked 及得如來淨光之音
397 15 guāng bare; naked 及得如來淨光之音
398 15 guāng glory; honor 及得如來淨光之音
399 15 guāng scenery 及得如來淨光之音
400 15 guāng smooth 及得如來淨光之音
401 15 guāng sheen; luster; gloss 及得如來淨光之音
402 15 guāng time; a moment 及得如來淨光之音
403 15 guāng grace; favor 及得如來淨光之音
404 15 guāng Guang 及得如來淨光之音
405 15 guāng to manifest 及得如來淨光之音
406 15 guāng light; radiance; prabha; tejas 及得如來淨光之音
407 15 guāng a ray of light; rasmi 及得如來淨光之音
408 15 jīng to go through; to experience 有誹謗經者
409 15 jīng a sutra; a scripture 有誹謗經者
410 15 jīng warp 有誹謗經者
411 15 jīng longitude 有誹謗經者
412 15 jīng to administer; to engage in business; to run; to operate; to manage 有誹謗經者
413 15 jīng a woman's period 有誹謗經者
414 15 jīng to bear; to endure 有誹謗經者
415 15 jīng to hang; to die by hanging 有誹謗經者
416 15 jīng classics 有誹謗經者
417 15 jīng to be frugal; to save 有誹謗經者
418 15 jīng a classic; a scripture; canon 有誹謗經者
419 15 jīng a standard; a norm 有誹謗經者
420 15 jīng a section of a Confucian work 有誹謗經者
421 15 jīng to measure 有誹謗經者
422 15 jīng human pulse 有誹謗經者
423 15 jīng menstruation; a woman's period 有誹謗經者
424 15 jīng sutra; discourse 有誹謗經者
425 14 shí time; a point or period of time 時舍利弗發是問已
426 14 shí a season; a quarter of a year 時舍利弗發是問已
427 14 shí one of the 12 two-hour periods of the day 時舍利弗發是問已
428 14 shí fashionable 時舍利弗發是問已
429 14 shí fate; destiny; luck 時舍利弗發是問已
430 14 shí occasion; opportunity; chance 時舍利弗發是問已
431 14 shí tense 時舍利弗發是問已
432 14 shí particular; special 時舍利弗發是問已
433 14 shí to plant; to cultivate 時舍利弗發是問已
434 14 shí an era; a dynasty 時舍利弗發是問已
435 14 shí time [abstract] 時舍利弗發是問已
436 14 shí seasonal 時舍利弗發是問已
437 14 shí to wait upon 時舍利弗發是問已
438 14 shí hour 時舍利弗發是問已
439 14 shí appropriate; proper; timely 時舍利弗發是問已
440 14 shí Shi 時舍利弗發是問已
441 14 shí a present; currentlt 時舍利弗發是問已
442 14 shí time; kāla 時舍利弗發是問已
443 14 shí at that time; samaya 時舍利弗發是問已
444 13 néng can; able 我亦當能毀壞斯等無上道心
445 13 néng ability; capacity 我亦當能毀壞斯等無上道心
446 13 néng a mythical bear-like beast 我亦當能毀壞斯等無上道心
447 13 néng energy 我亦當能毀壞斯等無上道心
448 13 néng function; use 我亦當能毀壞斯等無上道心
449 13 néng talent 我亦當能毀壞斯等無上道心
450 13 néng expert at 我亦當能毀壞斯等無上道心
451 13 néng to be in harmony 我亦當能毀壞斯等無上道心
452 13 néng to tend to; to care for 我亦當能毀壞斯等無上道心
453 13 néng to reach; to arrive at 我亦當能毀壞斯等無上道心
454 13 néng to be able; śak 我亦當能毀壞斯等無上道心
455 13 néng skilful; pravīṇa 我亦當能毀壞斯等無上道心
456 13 布施 bùshī generosity 持用布施滿百歲中
457 13 布施 bùshī dana; giving; generosity 持用布施滿百歲中
458 13 chéng to finish; to complete; to accomplish; to succeed; to perfect 疾成無上正真之道
459 13 chéng to become; to turn into 疾成無上正真之道
460 13 chéng to grow up; to ripen; to mature 疾成無上正真之道
461 13 chéng to set up; to establish; to develop; to form 疾成無上正真之道
462 13 chéng a full measure of 疾成無上正真之道
463 13 chéng whole 疾成無上正真之道
464 13 chéng set; established 疾成無上正真之道
465 13 chéng to reache a certain degree; to amount to 疾成無上正真之道
466 13 chéng to reconcile 疾成無上正真之道
467 13 chéng to resmble; to be similar to 疾成無上正真之道
468 13 chéng composed of 疾成無上正真之道
469 13 chéng a result; a harvest; an achievement 疾成無上正真之道
470 13 chéng capable; able; accomplished 疾成無上正真之道
471 13 chéng to help somebody achieve something 疾成無上正真之道
472 13 chéng Cheng 疾成無上正真之道
473 13 chéng Become 疾成無上正真之道
474 13 chéng becoming; bhāva 疾成無上正真之道
475 13 現在 xiànzài existing at the present moment; pratyutpanna 今日現在諸佛
476 13 使 shǐ to make; to cause 若使三千大千佛剎滿中七寶
477 13 使 shǐ to make use of for labor 若使三千大千佛剎滿中七寶
478 13 使 shǐ to indulge 若使三千大千佛剎滿中七寶
479 13 使 shǐ an emissary; an envoy; ambassador; commissioner 若使三千大千佛剎滿中七寶
480 13 使 shǐ to be sent on a diplomatic mission 若使三千大千佛剎滿中七寶
481 13 使 shǐ to dispatch 若使三千大千佛剎滿中七寶
482 13 使 shǐ to use 若使三千大千佛剎滿中七寶
483 13 使 shǐ to be able to 若使三千大千佛剎滿中七寶
484 13 使 shǐ messenger; dūta 若使三千大千佛剎滿中七寶
485 12 yuè month 號月音如來
486 12 yuè moon 號月音如來
487 12 yuè Kangxi radical 74 號月音如來
488 12 yuè moonlight 號月音如來
489 12 yuè monthly 號月音如來
490 12 yuè shaped like the moon; crescent shaped 號月音如來
491 12 yuè Tokharians 號月音如來
492 12 yuè China rose 號月音如來
493 12 yuè Yue 號月音如來
494 12 yuè moon 號月音如來
495 12 yuè month; māsa 號月音如來
496 12 lóng dragon 龍及閱叉
497 12 lóng Kangxi radical 212 龍及閱叉
498 12 lóng the seven lunar lodgings in the eastern sky 龍及閱叉
499 12 lóng weakened; frail 龍及閱叉
500 12 lóng a tall horse 龍及閱叉

Frequencies of all Words

Top 850

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 161 his; hers; its; theirs 其數幾何
2 161 to add emphasis 其數幾何
3 161 used when asking a question in reply to a question 其數幾何
4 161 used when making a request or giving an order 其數幾何
5 161 he; her; it; them 其數幾何
6 161 probably; likely 其數幾何
7 161 will 其數幾何
8 161 may 其數幾何
9 161 if 其數幾何
10 161 or 其數幾何
11 161 Qi 其數幾何
12 161 he; her; it; saḥ; sā; tad 其數幾何
13 128 yǒu is; are; to exist 有世界名曰天神
14 128 yǒu to have; to possess 有世界名曰天神
15 128 yǒu indicates an estimate 有世界名曰天神
16 128 yǒu indicates a large quantity 有世界名曰天神
17 128 yǒu indicates an affirmative response 有世界名曰天神
18 128 yǒu a certain; used before a person, time, or place 有世界名曰天神
19 128 yǒu used to compare two things 有世界名曰天神
20 128 yǒu used in a polite formula before certain verbs 有世界名曰天神
21 128 yǒu used before the names of dynasties 有世界名曰天神
22 128 yǒu a certain thing; what exists 有世界名曰天神
23 128 yǒu multiple of ten and ... 有世界名曰天神
24 128 yǒu abundant 有世界名曰天神
25 128 yǒu purposeful 有世界名曰天神
26 128 yǒu You 有世界名曰天神
27 128 yǒu 1. existence; 2. becoming 有世界名曰天神
28 128 yǒu becoming; bhava 有世界名曰天神
29 110 de potential marker 族姓女其有得聞寶海如來名號者
30 110 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 族姓女其有得聞寶海如來名號者
31 110 děi must; ought to 族姓女其有得聞寶海如來名號者
32 110 děi to want to; to need to 族姓女其有得聞寶海如來名號者
33 110 děi must; ought to 族姓女其有得聞寶海如來名號者
34 110 de 族姓女其有得聞寶海如來名號者
35 110 de infix potential marker 族姓女其有得聞寶海如來名號者
36 110 to result in 族姓女其有得聞寶海如來名號者
37 110 to be proper; to fit; to suit 族姓女其有得聞寶海如來名號者
38 110 to be satisfied 族姓女其有得聞寶海如來名號者
39 110 to be finished 族姓女其有得聞寶海如來名號者
40 110 de result of degree 族姓女其有得聞寶海如來名號者
41 110 de marks completion of an action 族姓女其有得聞寶海如來名號者
42 110 děi satisfying 族姓女其有得聞寶海如來名號者
43 110 to contract 族姓女其有得聞寶海如來名號者
44 110 marks permission or possibility 族姓女其有得聞寶海如來名號者
45 110 expressing frustration 族姓女其有得聞寶海如來名號者
46 110 to hear 族姓女其有得聞寶海如來名號者
47 110 to have; there is 族姓女其有得聞寶海如來名號者
48 110 marks time passed 族姓女其有得聞寶海如來名號者
49 110 obtain; attain; prāpta 族姓女其有得聞寶海如來名號者
50 100 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 族姓女其有得聞寶海如來名號者
51 100 zhě that 族姓女其有得聞寶海如來名號者
52 100 zhě nominalizing function word 族姓女其有得聞寶海如來名號者
53 100 zhě used to mark a definition 族姓女其有得聞寶海如來名號者
54 100 zhě used to mark a pause 族姓女其有得聞寶海如來名號者
55 100 zhě topic marker; that; it 族姓女其有得聞寶海如來名號者
56 100 zhuó according to 族姓女其有得聞寶海如來名號者
57 100 zhě ca 族姓女其有得聞寶海如來名號者
58 98 capacity; degree; a standard; a measure 度人無量
59 98 duó to estimate; to calculate 度人無量
60 98 to pass; to transit; to cross; to ferry over; to go beyond 度人無量
61 98 amount 度人無量
62 98 to save; to rescue; to liberate; to overcome 度人無量
63 98 musical or poetic rhythm 度人無量
64 98 conduct; bearing 度人無量
65 98 a time 度人無量
66 98 to spend time; to pass time 度人無量
67 98 kilowatt-hour 度人無量
68 98 degree 度人無量
69 98 pāramitā; perfection 度人無量
70 98 ordination 度人無量
71 98 liberate; ferry; mokṣa 度人無量
72 96 如來 rúlái Tathagata 名曰寶海如來
73 96 如來 Rúlái Tathagata 名曰寶海如來
74 96 如來 rúlái Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One 名曰寶海如來
75 95 this; these 東方去此千萬億諸佛剎土
76 95 in this way 東方去此千萬億諸佛剎土
77 95 otherwise; but; however; so 東方去此千萬億諸佛剎土
78 95 at this time; now; here 東方去此千萬億諸佛剎土
79 95 this; here; etad 東方去此千萬億諸佛剎土
80 88 rén person; people; a human being 度人無量
81 88 rén Kangxi radical 9 度人無量
82 88 rén a kind of person 度人無量
83 88 rén everybody 度人無量
84 88 rén adult 度人無量
85 88 rén somebody; others 度人無量
86 88 rén an upright person 度人無量
87 88 rén person; manuṣya 度人無量
88 87 世界 shìjiè the world; the universe; the cosmos 有世界名曰天神
89 87 世界 shìjiè the earth 有世界名曰天神
90 87 世界 shìjiè a domain; a realm 有世界名曰天神
91 87 世界 shìjiè the human world 有世界名曰天神
92 87 世界 shìjiè the conditions in the world 有世界名曰天神
93 87 世界 shìjiè world 有世界名曰天神
94 87 世界 shìjiè a world; lokadhatu 有世界名曰天神
95 80 Buddha; Awakened One 一時佛在羅閱祇靈鷲山中
96 80 relating to Buddhism 一時佛在羅閱祇靈鷲山中
97 80 a statue or image of a Buddha 一時佛在羅閱祇靈鷲山中
98 80 a Buddhist text 一時佛在羅閱祇靈鷲山中
99 80 to touch; to stroke 一時佛在羅閱祇靈鷲山中
100 80 Buddha 一時佛在羅閱祇靈鷲山中
101 80 Buddha; Awakened One 一時佛在羅閱祇靈鷲山中
102 79 舍利弗 shèlìfú Sariputra; Sariputta 爾時耆年舍利弗便從座起
103 74 wén to hear 聞如是
104 74 wén Wen 聞如是
105 74 wén sniff at; to smell 聞如是
106 74 wén to be widely known 聞如是
107 74 wén to confirm; to accept 聞如是
108 74 wén information 聞如是
109 74 wèn famous; well known 聞如是
110 74 wén knowledge; learning 聞如是
111 74 wèn popularity; prestige; reputation 聞如是
112 74 wén to question 聞如是
113 74 wén heard; śruta 聞如是
114 74 wén hearing; śruti 聞如是
115 71 zhī him; her; them; that 疾成無上正真之道
116 71 zhī used between a modifier and a word to form a word group 疾成無上正真之道
117 71 zhī to go 疾成無上正真之道
118 71 zhī this; that 疾成無上正真之道
119 71 zhī genetive marker 疾成無上正真之道
120 71 zhī it 疾成無上正真之道
121 71 zhī in 疾成無上正真之道
122 71 zhī all 疾成無上正真之道
123 71 zhī and 疾成無上正真之道
124 71 zhī however 疾成無上正真之道
125 71 zhī if 疾成無上正真之道
126 71 zhī then 疾成無上正真之道
127 71 zhī to arrive; to go 疾成無上正真之道
128 71 zhī is 疾成無上正真之道
129 71 zhī to use 疾成無上正真之道
130 71 zhī Zhi 疾成無上正真之道
131 70 無量 wúliàng immeasurable; unlimited 度人無量
132 70 無量 wúliàng immeasurable 度人無量
133 70 無量 wúliàng immeasurable; aparimāṇa 度人無量
134 70 無量 wúliàng Atula 度人無量
135 69 míng measure word for people 其有得聞寶光明如來名者
136 69 míng fame; renown; reputation 其有得聞寶光明如來名者
137 69 míng a name; personal name; designation 其有得聞寶光明如來名者
138 69 míng rank; position 其有得聞寶光明如來名者
139 69 míng an excuse 其有得聞寶光明如來名者
140 69 míng life 其有得聞寶光明如來名者
141 69 míng to name; to call 其有得聞寶光明如來名者
142 69 míng to express; to describe 其有得聞寶光明如來名者
143 69 míng to be called; to have the name 其有得聞寶光明如來名者
144 69 míng to own; to possess 其有得聞寶光明如來名者
145 69 míng famous; renowned 其有得聞寶光明如來名者
146 69 míng moral 其有得聞寶光明如來名者
147 69 míng name; naman 其有得聞寶光明如來名者
148 69 míng fame; renown; yasas 其有得聞寶光明如來名者
149 66 號曰 hào yuē to be named; called 號曰眾祐
150 61 dāng to be; to act as; to serve as 吾當為汝具分別說
151 61 dāng at or in the very same; be apposite 吾當為汝具分別說
152 61 dāng dang (sound of a bell) 吾當為汝具分別說
153 61 dāng to face 吾當為汝具分別說
154 61 dāng to accept; to bear; to support; to inherit 吾當為汝具分別說
155 61 dāng to manage; to host 吾當為汝具分別說
156 61 dāng should 吾當為汝具分別說
157 61 dāng to treat; to regard as 吾當為汝具分別說
158 61 dǎng to think 吾當為汝具分別說
159 61 dàng suitable; correspond to 吾當為汝具分別說
160 61 dǎng to be equal 吾當為汝具分別說
161 61 dàng that 吾當為汝具分別說
162 61 dāng an end; top 吾當為汝具分別說
163 61 dàng clang; jingle 吾當為汝具分別說
164 61 dāng to judge 吾當為汝具分別說
165 61 dǎng to bear on one's shoulder 吾當為汝具分別說
166 61 dàng the same 吾當為汝具分別說
167 61 dàng to pawn 吾當為汝具分別說
168 61 dàng to fail [an exam] 吾當為汝具分別說
169 61 dàng a trap 吾當為汝具分別說
170 61 dàng a pawned item 吾當為汝具分別說
171 61 dāng will be; bhaviṣyati 吾當為汝具分別說
172 58 至真 zhìzhēn most-true-one; arhat 至真
173 58 等正覺 děng zhèngjué samyaksaṃbodhi; perfect enlightenment 等正覺
174 57 東方 dōngfāng Asia; the Orient 東方去此千萬億諸佛剎土
175 57 東方 dōngfāng the eastern direction 東方去此千萬億諸佛剎土
176 57 東方 dōngfāng Dongfang 東方去此千萬億諸佛剎土
177 53 to defend; to resist 道法御
178 53 imperial 道法御
179 53 to drive a chariot 道法御
180 53 charioteer 道法御
181 53 to govern; to administer 道法御
182 53 to attend 道法御
183 53 to offer 道法御
184 53 to prevent; to block 道法御
185 53 an attendant; a servant 道法御
186 53 Yu 道法御
187 53 to welcome; to greet 道法御
188 53 to transport; vah 道法御
189 53 世間解 Shìjiān Jiě knower of the world 世間解
190 53 世間解 shìjiān jiě Knower of the World 世間解
191 53 眾祐 zhòngyòu bhagavat; blessed one 號曰眾祐
192 53 天人師 tiānrén shī teacher of heavenly beings and humans 天人師
193 53 天人師 tiānrén shī Teacher of Heavenly and Human Beings; the Buddha 天人師
194 53 國有 guóyǒu nationalized; public; state-owned 其國有佛
195 53 國有 guó yǒu land has 其國有佛
196 53 善逝 shàn shì Immaculately Departed One; Well-Gone; Sugata 善逝
197 53 道法 dào fǎ the method to attain nirvāṇa 道法御
198 53 道法 dào fǎ Dao Fa 道法御
199 53 明行成為 míng xíng chéngwéi consummate in knowledge and conduct 明行成為
200 53 無上士 Wúshàng shì Supreme Sage 無上士
201 53 無上士 Wúshàng shì unsurpassed one 無上士
202 53 無上士 wúshàng shì unsurpassed one 無上士
203 52 復次 fùcì furthermore; moreover 復次
204 52 復次 fùcì furthermore; moreover 復次
205 51 信樂 xìn lè joy of believing 歡喜信樂
206 50 chí to grasp; to hold 持諷誦者作禮之德
207 50 chí to resist; to oppose 持諷誦者作禮之德
208 50 chí to uphold 持諷誦者作禮之德
209 50 chí to sustain; to keep; to uphold 持諷誦者作禮之德
210 50 chí to administer; to manage 持諷誦者作禮之德
211 50 chí to control 持諷誦者作禮之德
212 50 chí to be cautious 持諷誦者作禮之德
213 50 chí to remember 持諷誦者作禮之德
214 50 chí to assist 持諷誦者作禮之德
215 50 chí with; using 持諷誦者作禮之德
216 50 chí dhara 持諷誦者作禮之德
217 47 to go 東方去此千萬億諸佛剎土
218 47 to remove; to wipe off; to eliminate 東方去此千萬億諸佛剎土
219 47 to be distant 東方去此千萬億諸佛剎土
220 47 to leave 東方去此千萬億諸佛剎土
221 47 to play a part 東方去此千萬億諸佛剎土
222 47 to abandon; to give up 東方去此千萬億諸佛剎土
223 47 to die 東方去此千萬億諸佛剎土
224 47 previous; past 東方去此千萬億諸佛剎土
225 47 to send out; to issue; to drive away 東方去此千萬億諸佛剎土
226 47 expresses a tendency 東方去此千萬億諸佛剎土
227 47 falling tone 東方去此千萬億諸佛剎土
228 47 to lose 東方去此千萬億諸佛剎土
229 47 Qu 東方去此千萬億諸佛剎土
230 47 go; gati 東方去此千萬億諸佛剎土
231 46 in; at 於三塗中悉得解脫
232 46 in; at 於三塗中悉得解脫
233 46 in; at; to; from 於三塗中悉得解脫
234 46 to go; to 於三塗中悉得解脫
235 46 to rely on; to depend on 於三塗中悉得解脫
236 46 to go to; to arrive at 於三塗中悉得解脫
237 46 from 於三塗中悉得解脫
238 46 give 於三塗中悉得解脫
239 46 oppposing 於三塗中悉得解脫
240 46 and 於三塗中悉得解脫
241 46 compared to 於三塗中悉得解脫
242 46 by 於三塗中悉得解脫
243 46 and; as well as 於三塗中悉得解脫
244 46 for 於三塗中悉得解脫
245 46 Yu 於三塗中悉得解脫
246 46 a crow 於三塗中悉得解脫
247 46 whew; wow 於三塗中悉得解脫
248 46 near to; antike 於三塗中悉得解脫
249 44 ruò to seem; to be like; as 若族姓子
250 44 ruò seemingly 若族姓子
251 44 ruò if 若族姓子
252 44 ruò you 若族姓子
253 44 ruò this; that 若族姓子
254 44 ruò and; or 若族姓子
255 44 ruò as for; pertaining to 若族姓子
256 44 pomegranite 若族姓子
257 44 ruò to choose 若族姓子
258 44 ruò to agree; to accord with; to conform to 若族姓子
259 44 ruò thus 若族姓子
260 44 ruò pollia 若族姓子
261 44 ruò Ruo 若族姓子
262 44 ruò only then 若族姓子
263 44 ja 若族姓子
264 44 jñā 若族姓子
265 44 ruò if; yadi 若族姓子
266 40 諷誦 fěngsòng to recite 執持諷誦
267 40 諷誦 fěngsòng to recite; svādhyāyati 執持諷誦
268 40 this 我亦當能毀壞斯等無上道心
269 40 to split; to tear 我亦當能毀壞斯等無上道心
270 40 thus; such 我亦當能毀壞斯等無上道心
271 40 to depart; to leave 我亦當能毀壞斯等無上道心
272 40 otherwise; but; however 我亦當能毀壞斯等無上道心
273 40 possessive particle 我亦當能毀壞斯等無上道心
274 40 question particle 我亦當能毀壞斯等無上道心
275 40 sigh 我亦當能毀壞斯等無上道心
276 40 is; are 我亦當能毀壞斯等無上道心
277 40 all; every 我亦當能毀壞斯等無上道心
278 40 Si 我亦當能毀壞斯等無上道心
279 40 this; etad 我亦當能毀壞斯等無上道心
280 39 功德 gōngdé achievements and virtue 所得功德寧多不乎
281 39 功德 gōngdé merit 所得功德寧多不乎
282 39 功德 gōngdé quality; guṇa 所得功德寧多不乎
283 39 功德 gōngdé merit; puṇya 所得功德寧多不乎
284 39 hào number 號寶光明如來
285 39 hào a unit 號寶光明如來
286 39 háo to yell; to howl 號寶光明如來
287 39 hào a name 號寶光明如來
288 39 hào an art name; an alias; an alternative name 號寶光明如來
289 39 hào a mark; a signal; a sign 號寶光明如來
290 39 hào a size 號寶光明如來
291 39 hào a date; a day of the month 號寶光明如來
292 39 hào to make a mark 號寶光明如來
293 39 hào to examine a pulse 號寶光明如來
294 39 hào an order; a command 號寶光明如來
295 39 hào a store; a shop; a busienss 號寶光明如來
296 39 hào a kind; a type 號寶光明如來
297 39 hào a unit 號寶光明如來
298 39 hào a horn; a trumpet 號寶光明如來
299 39 hào a bugle call 號寶光明如來
300 39 hào to beckon; to call 號寶光明如來
301 39 hào to command; to order 號寶光明如來
302 39 hào to assert 號寶光明如來
303 39 hào to address 號寶光明如來
304 39 háo to sob; to cry 號寶光明如來
305 39 hào named; nāma 號寶光明如來
306 38 名曰 míng yuē to be named; to be called 有世界名曰天神
307 36 佛剎 fó shā Buddhakṣetra; a Buddha field; a Buddha land 若使三千大千佛剎滿中七寶
308 36 佛剎 fó shā a Buddhist pillar 若使三千大千佛剎滿中七寶
309 36 佛剎 fó shā temple; monastery 若使三千大千佛剎滿中七寶
310 36 zhōng middle 一時佛在羅閱祇靈鷲山中
311 36 zhōng medium; medium sized 一時佛在羅閱祇靈鷲山中
312 36 zhōng China 一時佛在羅閱祇靈鷲山中
313 36 zhòng to hit the mark 一時佛在羅閱祇靈鷲山中
314 36 zhōng in; amongst 一時佛在羅閱祇靈鷲山中
315 36 zhōng midday 一時佛在羅閱祇靈鷲山中
316 36 zhōng inside 一時佛在羅閱祇靈鷲山中
317 36 zhōng during 一時佛在羅閱祇靈鷲山中
318 36 zhōng Zhong 一時佛在羅閱祇靈鷲山中
319 36 zhōng intermediary 一時佛在羅閱祇靈鷲山中
320 36 zhōng half 一時佛在羅閱祇靈鷲山中
321 36 zhōng just right; suitably 一時佛在羅閱祇靈鷲山中
322 36 zhōng while 一時佛在羅閱祇靈鷲山中
323 36 zhòng to reach; to attain 一時佛在羅閱祇靈鷲山中
324 36 zhòng to suffer; to infect 一時佛在羅閱祇靈鷲山中
325 36 zhòng to obtain 一時佛在羅閱祇靈鷲山中
326 36 zhòng to pass an exam 一時佛在羅閱祇靈鷲山中
327 36 zhōng middle 一時佛在羅閱祇靈鷲山中
328 30 ér and; as well as; but (not); yet (not) 五體投地而為作禮
329 30 ér Kangxi radical 126 五體投地而為作禮
330 30 ér you 五體投地而為作禮
331 30 ér not only ... but also ....; ... as well as ...; moreover; in addition; furthermore 五體投地而為作禮
332 30 ér right away; then 五體投地而為作禮
333 30 ér but; yet; however; while; nevertheless 五體投地而為作禮
334 30 ér if; in case; in the event that 五體投地而為作禮
335 30 ér therefore; as a result; thus 五體投地而為作禮
336 30 ér how can it be that? 五體投地而為作禮
337 30 ér so as to 五體投地而為作禮
338 30 ér only then 五體投地而為作禮
339 30 ér as if; to seem like 五體投地而為作禮
340 30 néng can; able 五體投地而為作禮
341 30 ér whiskers on the cheeks; sideburns 五體投地而為作禮
342 30 ér me 五體投地而為作禮
343 30 ér to arrive; up to 五體投地而為作禮
344 30 ér possessive 五體投地而為作禮
345 30 ér and; ca 五體投地而為作禮
346 29 wèi for; to 吾當為汝具分別說
347 29 wèi because of 吾當為汝具分別說
348 29 wéi to act as; to serve 吾當為汝具分別說
349 29 wéi to change into; to become 吾當為汝具分別說
350 29 wéi to be; is 吾當為汝具分別說
351 29 wéi to do 吾當為汝具分別說
352 29 wèi for 吾當為汝具分別說
353 29 wèi because of; for; to 吾當為汝具分別說
354 29 wèi to 吾當為汝具分別說
355 29 wéi in a passive construction 吾當為汝具分別說
356 29 wéi forming a rehetorical question 吾當為汝具分別說
357 29 wéi forming an adverb 吾當為汝具分別說
358 29 wéi to add emphasis 吾當為汝具分別說
359 29 wèi to support; to help 吾當為汝具分別說
360 29 wéi to govern 吾當為汝具分別說
361 29 wèi to be; bhū 吾當為汝具分別說
362 28 I; me; my 我終不能毀壞其人無上道心
363 28 self 我終不能毀壞其人無上道心
364 28 we; our 我終不能毀壞其人無上道心
365 28 [my] dear 我終不能毀壞其人無上道心
366 28 Wo 我終不能毀壞其人無上道心
367 28 self; atman; attan 我終不能毀壞其人無上道心
368 28 ga 我終不能毀壞其人無上道心
369 28 I; aham 我終不能毀壞其人無上道心
370 28 歡喜 huānxǐ joyful 歡喜信樂
371 28 歡喜 huānxǐ to like 歡喜信樂
372 28 歡喜 huānxǐ joy 歡喜信樂
373 28 歡喜 huānxǐ joy; prīti 歡喜信樂
374 28 歡喜 huānxǐ Ānanda; Ananda 歡喜信樂
375 28 歡喜 huānxǐ Nandi 歡喜信樂
376 28 yán to speak; to say; said 前白佛言
377 28 yán language; talk; words; utterance; speech 前白佛言
378 28 yán Kangxi radical 149 前白佛言
379 28 yán a particle with no meaning 前白佛言
380 28 yán phrase; sentence 前白佛言
381 28 yán a word; a syllable 前白佛言
382 28 yán a theory; a doctrine 前白佛言
383 28 yán to regard as 前白佛言
384 28 yán to act as 前白佛言
385 28 yán word; vacana 前白佛言
386 28 yán speak; vad 前白佛言
387 27 bǎo a treasure; a valuable item 名曰寶海如來
388 27 bǎo treasured; cherished 名曰寶海如來
389 27 bǎo a jewel; gem 名曰寶海如來
390 27 bǎo precious 名曰寶海如來
391 27 bǎo noble 名曰寶海如來
392 27 bǎo an imperial seal 名曰寶海如來
393 27 bǎo a unit of currency 名曰寶海如來
394 27 bǎo Bao 名曰寶海如來
395 27 bǎo jewel; gem; treasure; ratna 名曰寶海如來
396 27 bǎo jewel; gem; mani 名曰寶海如來
397 26 zhòng many; numerous 有世界名曰一切眾德光明
398 26 zhòng masses; people; multitude; crowd 有世界名曰一切眾德光明
399 26 zhòng general; common; public 有世界名曰一切眾德光明
400 26 zhòng many; all; sarva 有世界名曰一切眾德光明
401 26 děng et cetera; and so on 我亦當能毀壞斯等無上道心
402 26 děng to wait 我亦當能毀壞斯等無上道心
403 26 děng degree; kind 我亦當能毀壞斯等無上道心
404 26 děng plural 我亦當能毀壞斯等無上道心
405 26 děng to be equal 我亦當能毀壞斯等無上道心
406 26 děng degree; level 我亦當能毀壞斯等無上道心
407 26 děng to compare 我亦當能毀壞斯等無上道心
408 26 děng same; equal; sama 我亦當能毀壞斯等無上道心
409 26 zuì crime; offense; sin; vice 却六十劫生死之罪
410 26 zuì fault; error 却六十劫生死之罪
411 26 zuì hardship; suffering 却六十劫生死之罪
412 26 zuì to blame; to accuse 却六十劫生死之罪
413 26 zuì punishment 却六十劫生死之罪
414 26 zuì transgression; āpatti 却六十劫生死之罪
415 26 zuì sin; agha 却六十劫生死之罪
416 25 諸佛 zhū fó Buddhas; all Buddhas 今日現在諸佛
417 24 big; huge; large 斯人則為造大惡行
418 24 Kangxi radical 37 斯人則為造大惡行
419 24 great; major; important 斯人則為造大惡行
420 24 size 斯人則為造大惡行
421 24 old 斯人則為造大惡行
422 24 greatly; very 斯人則為造大惡行
423 24 oldest; earliest 斯人則為造大惡行
424 24 adult 斯人則為造大惡行
425 24 tài greatest; grand 斯人則為造大惡行
426 24 dài an important person 斯人則為造大惡行
427 24 senior 斯人則為造大惡行
428 24 approximately 斯人則為造大惡行
429 24 tài greatest; grand 斯人則為造大惡行
430 24 an element 斯人則為造大惡行
431 24 great; mahā 斯人則為造大惡行
432 23 zuò to do 而作是語
433 23 zuò to act as; to serve as 而作是語
434 23 zuò to start 而作是語
435 23 zuò a writing; a work 而作是語
436 23 zuò to dress as; to be disguised as 而作是語
437 23 zuō to create; to make 而作是語
438 23 zuō a workshop 而作是語
439 23 zuō to write; to compose 而作是語
440 23 zuò to rise 而作是語
441 23 zuò to be aroused 而作是語
442 23 zuò activity; action; undertaking 而作是語
443 23 zuò to regard as 而作是語
444 23 zuò action; kāraṇa 而作是語
445 20 shì is; are; am; to be 時舍利弗發是問已
446 20 shì is exactly 時舍利弗發是問已
447 20 shì is suitable; is in contrast 時舍利弗發是問已
448 20 shì this; that; those 時舍利弗發是問已
449 20 shì really; certainly 時舍利弗發是問已
450 20 shì correct; yes; affirmative 時舍利弗發是問已
451 20 shì true 時舍利弗發是問已
452 20 shì is; has; exists 時舍利弗發是問已
453 20 shì used between repetitions of a word 時舍利弗發是問已
454 20 shì a matter; an affair 時舍利弗發是問已
455 20 shì Shi 時舍利弗發是問已
456 20 shì is; bhū 時舍利弗發是問已
457 20 shì this; idam 時舍利弗發是問已
458 20 niàn to read aloud 持諷誦念
459 20 niàn to remember; to expect 持諷誦念
460 20 niàn to miss 持諷誦念
461 20 niàn to consider 持諷誦念
462 20 niàn to recite; to chant 持諷誦念
463 20 niàn to show affection for 持諷誦念
464 20 niàn a thought; an idea 持諷誦念
465 20 niàn twenty 持諷誦念
466 20 niàn memory 持諷誦念
467 20 niàn an instant 持諷誦念
468 20 niàn Nian 持諷誦念
469 20 niàn mindfulness; smrti 持諷誦念
470 20 niàn a thought; citta 持諷誦念
471 20 如來名號 rúlái mínghào Epithets of the Buddha 族姓女其有得聞寶海如來名號者
472 20 jié to coerce; to threaten; to menace 却六十劫生死之罪
473 20 jié take by force; to plunder 却六十劫生死之罪
474 20 jié a disaster; catastrophe 却六十劫生死之罪
475 20 jié a strategy in weiqi 却六十劫生死之罪
476 20 jié a kalpa; an eon 却六十劫生死之罪
477 20 zūn to honor; to respect 斯尊法輪隨次分布丘聚國邑
478 20 zūn measure word for cannons and statues 斯尊法輪隨次分布丘聚國邑
479 20 zūn a zun; an ancient wine vessel 斯尊法輪隨次分布丘聚國邑
480 20 zūn a wine cup 斯尊法輪隨次分布丘聚國邑
481 20 zūn respected; honorable; noble; senior 斯尊法輪隨次分布丘聚國邑
482 20 zūn supreme; high 斯尊法輪隨次分布丘聚國邑
483 20 zūn grave; solemn; dignified 斯尊法輪隨次分布丘聚國邑
484 20 zūn your [honorable] 斯尊法輪隨次分布丘聚國邑
485 20 zūn bhagavat; holy one 斯尊法輪隨次分布丘聚國邑
486 20 zūn lord; patron; natha 斯尊法輪隨次分布丘聚國邑
487 20 zūn superior; śreṣṭha 斯尊法輪隨次分布丘聚國邑
488 19 zhū all; many; various 當廣宣傳此諸經法
489 19 zhū Zhu 當廣宣傳此諸經法
490 19 zhū all; members of the class 當廣宣傳此諸經法
491 19 zhū interrogative particle 當廣宣傳此諸經法
492 19 zhū him; her; them; it 當廣宣傳此諸經法
493 19 zhū of; in 當廣宣傳此諸經法
494 19 zhū all; many; sarva 當廣宣傳此諸經法
495 18 method; way 十方諸佛為諸眾生廣說法時
496 18 France 十方諸佛為諸眾生廣說法時
497 18 the law; rules; regulations 十方諸佛為諸眾生廣說法時
498 18 the teachings of the Buddha; Dharma 十方諸佛為諸眾生廣說法時
499 18 a standard; a norm 十方諸佛為諸眾生廣說法時
500 18 an institution 十方諸佛為諸眾生廣說法時

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
he; her; it; saḥ; sā; tad
 1. yǒu
 2. yǒu
 1. 1. existence; 2. becoming
 2. becoming; bhava
obtain; attain; prāpta
zhě ca
 1. pāramitā; perfection
 2. ordination
 3. liberate; ferry; mokṣa
如来 如來
 1. Rúlái
 2. rúlái
 1. Tathagata
 2. Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One
this; here; etad
rén person; manuṣya
世界
 1. shìjiè
 2. shìjiè
 1. world
 2. a world; lokadhatu
 1. Buddha
 2. Buddha; Awakened One

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
阿鼻狱 阿鼻獄 196 Avīci Hell
阿閦佛 196 Akṣobhya; Aksobhya Buddha
阿閦如来 阿閦如來 196 Aksobhya Tathagata
白净 白淨 98 Shuddhodana; Suddhodana
般泥洹 98 Parinirvāṇa
宝光 寶光 98 Ratnaprabha; Jewel Light
北方 98 The North
波旬 98 Pāpīyāms; Pāpimant
不退转 不退轉 98
 1. never regress or change
 2. avaivartika; non-retrogression
常灭 常滅 99 Nityaparinirvrta
大功德 100 Laksmi
大安 100
 1. great peace
 2. Ta'an
 3. Da'an
 4. Da'an; Ta'an
 5. Da'an; Ta'an
大丰 大豐 100 Dafeng
大光 100 Vistīrṇavatī
大乘 100
 1. Mahayana
 2. Mahayana Buddhism; Mahāyāna; Mahāyāna Buddhism
 3. Mahayana; Great Vehicle
德光 100
 1. Punyarasmi
 2. Gunaprabha
地狱 地獄 100
 1. a hell
 2. hell
 3. Hell; Hell Realms; Naraka
东方 東方 100
 1. Asia; the Orient
 2. the eastern direction
 3. Dongfang
法轮 法輪 102
 1. Dharma wheel
 2. Dharma wheel; dharmacakra
 3. Pomnyun
102
 1. Sanskrit
 2. Brahma
 3. India
 4. pure; sacred
 5. Fan
 6. Buddhist
 7. Brahman
佛说称扬诸佛功德经 佛說稱揚諸佛功德經 102 Sutra on the Praise on the Good Qualities of the Buddhas; Fo Shuo Chengyang Zhu Fo Gongde Jing)
光明如来 光明如來 103 Rasmiprabhasa Tathagata
罽賓 106 Kashmir
吉迦夜 106 Kinkara; Kekaya
净意 淨意 106 Śuddhamati
觉世 覺世 106 Awakening the World Periodical
灵鹫山 靈鷲山 108
 1. Vulture Peak
 2. Ling Jiou Mountain
 3. Vulture Peak
罗阅只 羅閱祇 108 Rājagṛha; Rajgir; Rajagrha; Rājagaha
满众愿 滿眾願 109 Fulfiller of Many Wishes; Sarvasaparipuraka
妙法 109
 1. Wondrous Dharma
 2. the wonderful Dharma; the wonderful truth; saddharma; the Dharma; the teachings of the Buddha
妙乐世界 妙樂世界 109 Abhirati; the Eastern Buddhafield
魔波旬 109 Māra-Pāpīyāms; Pāpīyāms; Pāpimant
菩萨道 菩薩道 112
 1. Bodhisattva Path
 2. Bodhisattva Path
如来 如來 114
 1. Tathagata
 2. Tathagata
 3. Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One
三藏 115
 1. San Zang
 2. Buddhist Canon
 3. Tripitaka; Tripiṭaka; Tipitaka
舍利弗 115 Sariputra; Sariputta
声闻 聲聞 115
 1. sravaka
 2. sravaka; a distinguished disciple of the Buddha
十方诸佛 十方諸佛 115 the Buddhas of the Ten Directions
世间解 世間解 83
 1. knower of the world
 2. Knower of the World
世尊 115
 1. World-Honored One
 2. World-Honored One; Bhagavat; lokanātha
天人师 天人師 116
 1. teacher of heavenly beings and humans
 2. Teacher of Heavenly and Human Beings; the Buddha
天竺 116 India; Indian subcontinent
威神 119 awe-inspiring character of deities; anubhava
五浊 五濁 119 the five periods of impurity
无上士 無上士 87
 1. Supreme Sage
 2. unsurpassed one
 3. unsurpassed one
须弥 須彌 120 Mt Meru; Sumeru
须弥山 須彌山 88
 1. Mount Sumeru
 2. Mount Sumeru; Mount Meru
药王 藥王 89 Bhaisajyaraja; Medicine King
元魏 121 Northern Wei Dynasty; Wei of the Northern Dynasties
自恣 122 pravāraṇā; ceremony of repentance
自在王 122 īśāna; Isana; Svāmin

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 151.

Simplified Traditional Pinyin English
阿鼻 97 avīci
安隐 安隱 196
 1. tranquil
 2. Kshama; Kṣama; Kṣema
八难 八難 98 eight difficulties
白佛 98 to address the Buddha
宝幢 寶幢 98
 1. a Buddhist ensign or banner
 2. Ratnaketu
必当 必當 98 must
弊恶 弊惡 98 evil
布施 98
 1. generosity
 2. dana; giving; generosity
长寿天 長壽天 99 devas of long life
成道 99 awakening; to become enlightened; to become a Buddha
成佛 99
 1. Attaining Buddhahood
 2. to become a Buddha
成正觉 成正覺 99 to become a Buddha
成满 成滿 99 to become complete
幢幡 99 a hanging banner
次复 次復 99 afterwards; then
大比丘众千二百五十人俱 大比丘眾千二百五十人俱 100 an assembly of one thousand, two hundred and fifty senior monks
大慈 100 great great compassion; mahākāruṇika
大千 100 trisāhasramahāsāhasralokadhātu; a great chiliocosm; trichiliocosm; the cosmos
大千世界 100 trisāhasramahāsāhasralokadhātu; a great chiliocosm; trichiliocosm; the cosmos
道法 100
 1. the method to attain nirvāṇa
 2. Dao Fa
道果 100 the fruit of the path
道心 100 Mind for the Way
得度 100
 1. to attain salvation
 2. to attain enlightenment
德本 100 virtuous roots; wholesome roots; kuśalamūla
灯明 燈明 100 a lamp held before the Buddha
等正觉 等正覺 100 samyaksaṃbodhi; perfect enlightenment
度众 度眾 100 Deliver Sentient Beings
堕恶道 墮惡道 100 to suffer an evil rebirth
度生 100 to save beings
度脱 度脫 100 to save; to rescue; to relieve them from the suffering of this world and take them nirvana
二道 195 the two paths
法乐 法樂 102
 1. Dharma joy
 2. dharma joy
发愿 發願 102
 1. Make a Vow
 2. Making Vows
 3. to make a vow; praṇidhānaṃ
法雨 102
 1. Dharma rain
 2. Dharma Rain
佛国土 佛國土 102
 1. buddhakṣetra; a Buddha land
 2. Buddha's country
佛刹 佛剎 102
 1. Buddhakṣetra; a Buddha field; a Buddha land
 2. a Buddhist pillar
 3. temple; monastery
佛言 102
 1. the Buddha said
 2. buddhavacana; the teachings of the Buddha
佛国 佛國 102
 1. Buddha Land
 2. a Buddha land
 3. country of the Buddha's birth
佛土 102 Buddha land
福田 102
 1. field of merit
 2. field of blessing
共会 共會 103
 1. occuring together
 2. regularly done
功德聚 103 stupa
光明世界 103 A Bright World
广说 廣說 103 to explain; to teach
归命 歸命 103
 1. to devote one's life
 2. namo; to pay respect to; homage
恒沙 恆沙 104
 1. sands of the River Ganges
 2. the sand of the River Ganges; as numerous as grains of sand in the River Ganges
弘誓 104 great vows
后生 後生 104 later rebirths; subsequent births
欢喜踊跃 歡喜踊躍 104 leaped up with joy
戒香 106
 1. fragrance of precepts
 2. the fragrance of discipline
戒行 106 to abide by precepts
金光明 106 golden light
敬信 106
 1. Respect and Trust
 2. respectful and faithful
经法 經法 106 canonical teachings
净觉 淨覺 106
 1. pure enlightenment; pure intent
 2. Jingjue
净心 淨心 106
 1. Purify the Mind
 2. a purified mind
净住 淨住 106 fortnightly recital of monastic rules and confession; upoṣadha
救一切 106 saviour of all beings
具足 106
 1. Completeness
 2. complete; accomplished
 3. Purāṇa
乐欲 樂欲 108 the desire for joy
妙香 109 fine incense
妙乐 妙樂 109
 1. sublime joy
 2. Miaole
灭度 滅度 109
 1. to extinguish worries and the sea of grief
 2. Nirvāṇa; Nibbāna; Nirvana
明行成为 明行成為 109 consummate in knowledge and conduct
名曰 109 to be named; to be called
摩尼 109 mani; jewel
能立 110 a proposition; sādhana
泥犁 110 hell; niraya
偏袒右肩 112 bared his right shoulder
普礼 普禮 112 Monastery-Wide Ceremony
普度 112
 1. universal salvation
 2. to release all from suffering
 3. Pu Du
千佛 113 thousand Buddhas
七觉 七覺 113 seven factors of enlightenment; seven aids to enlightenment; seven branches of enlightenment; seven aspects of enlightenment; seven bodhyaṅga
七觉意 七覺意 113 seven factors of enlightenment; seven aids to enlightenment; seven branches of enlightenment; seven aspects of enlightenment; seven bodhyaṅga
清净心 清淨心 113 pure mind
劝发 勸發 113 encouragement
取灭度 取滅度 113 to enter Nirvāṇa; to pass away
热恼 熱惱 114 distressed; perturbed; troubled
人中 114 mānuṣyaka; a multitude of men
日月光 114 Sun, Moon, and Light
汝今谛听 汝今諦聽 114 pay attention closely
如梦 如夢 114 like in a dream
如来名号 如來名號 114 Epithets of the Buddha
如来十力 如來十力 114 the ten powers of the Tathāgata
三达 三達 115 three insights; trividya
三千 115 three thousand-fold
三千世界 115 trisāhasramahāsāhasralokadhātu; billion world system; the cosmos
三乘 115
 1. Three Vehicles
 2. three vehicles; triyāna; triyana
三涂 三塗 115
 1. the three evil rebirths; the three evil realms
 2. the three evil states of existence
善逝 115 Immaculately Departed One; Well-Gone; Sugata
刹土 剎土 115 kṣetra; homeland; country; land
生天 115 highest rebirth
十方 115
 1. The Ten Directions
 2. the ten directions
受持 115
 1. uphold
 2. to accept and maintain faith; to uphold
水中月 115
 1. moon in the water
 2. the moon reflected in the water
说法者 說法者 115 expounder of the Dharma
四谛 四諦 115 the fourfold noble truth; four noble truths
四句 115 four verses; four phrases
诵念 誦念 115 recite repeatedly; svādyāya
所以者何 115 Why is that?
天中天 116 god of the gods
退转 退轉 116 parihāṇi; to regress; to degenerate
往生 119
 1. to be reborn
 2. a future life
万劫 萬劫 119 ten thousand kalpas
未曾有 119
 1. Never Before
 2. never before seen; abdhutadharma
围遶 圍遶 119 to circumambulate
我所 119
 1. my; mama
 2. conception of possession; mamakāra
我癡 119 self delusion
无阂 無閡 119 unimpeded; unhindered; unobstructed; unfettered; unhampered
五体投地 五體投地 119
 1. throwing all five limbs to the ground
 2. to prostrate oneself on the ground
无垢光 無垢光 119 vimalaprabha; pure light
无量众生 無量眾生 119 innumerable beings
无上道 無上道 119 supreme path; unsurpassed way
无上正真道 無上正真道 119 unexcelled complete enlightenment
无数劫 無數劫 119 innumerable kalpas
信乐 信樂 120 joy of believing
信行 120
 1. faith and practice
 2. Xinxing
信解 120 resolution; determination; adhimukti
严净 嚴淨 121 majestic and pure
一偈 121 one gatha; a single gatha
一切种智 一切種智 121 knowledge of all aspects; all embracing wisdom; sarvākārajñatā; sarvakarajnata
一劫 121
 1. one kalpa
 2. one kalpa
音声 音聲 121 sound; noise
一切智 121
 1. wisdom of all
 2. sarvajñatā; all-knowledge; omniscience
一切众生 一切眾生 121
 1. all sentient beings
 2. all beings
一切诸佛 一切諸佛 121 all Buddhas
有何因缘 有何因緣 121 What are the causes and conditions?
右膝着地 右膝著地 121 placing the right knee on the ground
有言 121 speaker; orator; talkative; vaktṛ
缘觉 緣覺 121
 1. pratyekabuddha
 2. pratyekabuddha
阅叉 閱叉 121 yaksa
赞歎 讚歎 122 praise
正觉 正覺 122 sambodhi; perfect enlightenment
执持 執持 122 to hold firmly; grasp; dharana
至真 122 most-true-one; arhat
众华 眾華 122 pollen; puṣpareṇu
众苦 眾苦 122 all suffering
种姓 種姓 122 Buddhist lineage; gotra
众祐 眾祐 122 bhagavat; blessed one
诸法 諸法 122 all things; all dharmas
诸佛 諸佛 122 Buddhas; all Buddhas
诸菩萨 諸菩薩 122 bodhisattvas
诸如来 諸如來 122 all tathagatas
住世 122 living in the world
诸世间 諸世間 122 worlds; all worlds
诸众生 諸眾生 122 all beings
转轮王 轉輪王 122 a wheel turning king; cakravartin
罪報 罪報 122 retribution
最上 122 supreme
最正觉 最正覺 122 abhisaṃbuddha; supreme perfect enlightenment
作佛 122 to become a Buddha