Glossary and Vocabulary for Fo Shuo Yiqie Fa Gao Wang Jing 佛說一切法高王經

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 131 舍利弗 shèlìfú Sariputra; Sariputta 爾時慧命舍利弗從座而起
2 77 世尊 shìzūn World-Honored One 爾時世尊月十五日於布薩時在露地坐
3 77 世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; Bhagavān; Buddha 爾時世尊月十五日於布薩時在露地坐
4 64 rén person; people; a human being 與大比丘眾一千二百五十人俱
5 64 rén Kangxi radical 9 與大比丘眾一千二百五十人俱
6 64 rén a kind of person 與大比丘眾一千二百五十人俱
7 64 rén everybody 與大比丘眾一千二百五十人俱
8 64 rén adult 與大比丘眾一千二百五十人俱
9 64 rén somebody; others 與大比丘眾一千二百五十人俱
10 64 rén an upright person 與大比丘眾一千二百五十人俱
11 64 rén person; manuṣya; puruṣa; pudgala 與大比丘眾一千二百五十人俱
12 60 zhě ca 應作者作所作已辦
13 58 眾生 zhòngshēng all living things 而此三千大千世界海中眾生
14 58 眾生 zhòngshēng living things other than people 而此三千大千世界海中眾生
15 58 眾生 zhòngshēng sentient beings 而此三千大千世界海中眾生
16 58 眾生 zhòngshēng beings; all living things; all sentient beings 而此三千大千世界海中眾生
17 50 Kangxi radical 49 應作者作所作已辦
18 50 to bring to an end; to stop 應作者作所作已辦
19 50 to complete 應作者作所作已辦
20 50 to demote; to dismiss 應作者作所作已辦
21 50 to recover from an illness 應作者作所作已辦
22 50 former; pūrvaka 應作者作所作已辦
23 49 比丘 bǐqiū bhiksu; a Buddhist monk 比丘
24 49 比丘 bǐqiū bhiksu 比丘
25 49 比丘 bǐqiū bhiksu; a monk; bhikkhu 比丘
26 48 infix potential marker 彼富伽羅為入僧不
27 43 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 善得心解脫
28 43 děi to want to; to need to 善得心解脫
29 43 děi must; ought to 善得心解脫
30 43 de 善得心解脫
31 43 de infix potential marker 善得心解脫
32 43 to result in 善得心解脫
33 43 to be proper; to fit; to suit 善得心解脫
34 43 to be satisfied 善得心解脫
35 43 to be finished 善得心解脫
36 43 děi satisfying 善得心解脫
37 43 to contract 善得心解脫
38 43 to hear 善得心解脫
39 43 to have; there is 善得心解脫
40 43 marks time passed 善得心解脫
41 43 obtain; attain; prāpta 善得心解脫
42 43 to go back; to return 彼時復有一異
43 43 to resume; to restart 彼時復有一異
44 43 to do in detail 彼時復有一異
45 43 to restore 彼時復有一異
46 43 to respond; to reply to 彼時復有一異
47 43 Fu; Return 彼時復有一異
48 43 to retaliate; to reciprocate 彼時復有一異
49 43 to avoid forced labor or tax 彼時復有一異
50 43 Fu 彼時復有一異
51 43 doubled; to overlapping; folded 彼時復有一異
52 43 a lined garment with doubled thickness 彼時復有一異
53 42 zhī to go 比丘眾之所圍遶供養恭敬
54 42 zhī to arrive; to go 比丘眾之所圍遶供養恭敬
55 42 zhī is 比丘眾之所圍遶供養恭敬
56 42 zhī to use 比丘眾之所圍遶供養恭敬
57 42 zhī Zhi 比丘眾之所圍遶供養恭敬
58 41 zhù to dwell; to live; to reside 若住
59 41 zhù to stop; to halt 若住
60 41 zhù to retain; to remain 若住
61 41 zhù to lodge at [temporarily] 若住
62 41 zhù verb complement 若住
63 41 zhù attaching; abiding; dwelling on 若住
64 40 yán to speak; to say; said 如來即答彼比丘言
65 40 yán language; talk; words; utterance; speech 如來即答彼比丘言
66 40 yán Kangxi radical 149 如來即答彼比丘言
67 40 yán phrase; sentence 如來即答彼比丘言
68 40 yán a word; a syllable 如來即答彼比丘言
69 40 yán a theory; a doctrine 如來即答彼比丘言
70 40 yán to regard as 如來即答彼比丘言
71 40 yán to act as 如來即答彼比丘言
72 40 yán speech; vāc 如來即答彼比丘言
73 40 yán speak; vad 如來即答彼比丘言
74 39 sēng a Buddhist monk 我於僧中云何而食
75 39 sēng a person with dark skin 我於僧中云何而食
76 39 sēng Seng 我於僧中云何而食
77 39 sēng Sangha; monastic community 我於僧中云何而食
78 37 lìng to make; to cause to be; to lead 願說令得知
79 37 lìng to issue a command 願說令得知
80 37 lìng rules of behavior; customs 願說令得知
81 37 lìng an order; a command; an edict; a decree; a statute 願說令得知
82 37 lìng a season 願說令得知
83 37 lìng respected; good reputation 願說令得知
84 37 lìng good 願說令得知
85 37 lìng pretentious 願說令得知
86 37 lìng a transcending state of existence 願說令得知
87 37 lìng a commander 願說令得知
88 37 lìng a commanding quality; an impressive character 願說令得知
89 37 lìng lyrics 願說令得知
90 37 lìng Ling 願說令得知
91 37 lìng instruction by a teacher; adhīṣṭa 願說令得知
92 36 suǒ a few; various; some 應作者作所作已辦
93 36 suǒ a place; a location 應作者作所作已辦
94 36 suǒ indicates a passive voice 應作者作所作已辦
95 36 suǒ an ordinal number 應作者作所作已辦
96 36 suǒ meaning 應作者作所作已辦
97 36 suǒ garrison 應作者作所作已辦
98 36 suǒ place; pradeśa 應作者作所作已辦
99 34 děng et cetera; and so on 優樓頻騾迦葉等
100 34 děng to wait 優樓頻騾迦葉等
101 34 děng to be equal 優樓頻騾迦葉等
102 34 děng degree; level 優樓頻騾迦葉等
103 34 děng to compare 優樓頻騾迦葉等
104 33 to go; to 爾時世尊月十五日於布薩時在露地坐
105 33 to rely on; to depend on 爾時世尊月十五日於布薩時在露地坐
106 33 Yu 爾時世尊月十五日於布薩時在露地坐
107 33 a crow 爾時世尊月十五日於布薩時在露地坐
108 33 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 唯願為我說
109 33 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 唯願為我說
110 33 shuì to persuade 唯願為我說
111 33 shuō to teach; to recite; to explain 唯願為我說
112 33 shuō a doctrine; a theory 唯願為我說
113 33 shuō to claim; to assert 唯願為我說
114 33 shuō allocution 唯願為我說
115 33 shuō to criticize; to scold 唯願為我說
116 33 shuō to indicate; to refer to 唯願為我說
117 33 shuō speach; vāda 唯願為我說
118 33 shuō to speak; bhāṣate 唯願為我說
119 33 Buddha; Awakened One 到佛所
120 33 relating to Buddhism 到佛所
121 33 a statue or image of a Buddha 到佛所
122 33 a Buddhist text 到佛所
123 33 to touch; to stroke 到佛所
124 33 Buddha 到佛所
125 33 Buddha; Awakened One 到佛所
126 32 zhōng middle 我於僧中云何而食
127 32 zhōng medium; medium sized 我於僧中云何而食
128 32 zhōng China 我於僧中云何而食
129 32 zhòng to hit the mark 我於僧中云何而食
130 32 zhōng midday 我於僧中云何而食
131 32 zhōng inside 我於僧中云何而食
132 32 zhōng during 我於僧中云何而食
133 32 zhōng Zhong 我於僧中云何而食
134 32 zhōng intermediary 我於僧中云何而食
135 32 zhōng half 我於僧中云何而食
136 32 zhòng to reach; to attain 我於僧中云何而食
137 32 zhòng to suffer; to infect 我於僧中云何而食
138 32 zhòng to obtain 我於僧中云何而食
139 32 zhòng to pass an exam 我於僧中云何而食
140 32 zhōng middle 我於僧中云何而食
141 30 shēng to be born; to give birth 光明已皆生驚怖
142 30 shēng to live 光明已皆生驚怖
143 30 shēng raw 光明已皆生驚怖
144 30 shēng a student 光明已皆生驚怖
145 30 shēng life 光明已皆生驚怖
146 30 shēng to produce; to give rise 光明已皆生驚怖
147 30 shēng alive 光明已皆生驚怖
148 30 shēng a lifetime 光明已皆生驚怖
149 30 shēng to initiate; to become 光明已皆生驚怖
150 30 shēng to grow 光明已皆生驚怖
151 30 shēng unfamiliar 光明已皆生驚怖
152 30 shēng not experienced 光明已皆生驚怖
153 30 shēng hard; stiff; strong 光明已皆生驚怖
154 30 shēng having academic or professional knowledge 光明已皆生驚怖
155 30 shēng a male role in traditional theatre 光明已皆生驚怖
156 30 shēng gender 光明已皆生驚怖
157 30 shēng to develop; to grow 光明已皆生驚怖
158 30 shēng to set up 光明已皆生驚怖
159 30 shēng a prostitute 光明已皆生驚怖
160 30 shēng a captive 光明已皆生驚怖
161 30 shēng a gentleman 光明已皆生驚怖
162 30 shēng Kangxi radical 100 光明已皆生驚怖
163 30 shēng unripe 光明已皆生驚怖
164 30 shēng nature 光明已皆生驚怖
165 30 shēng to inherit; to succeed 光明已皆生驚怖
166 30 shēng destiny 光明已皆生驚怖
167 30 shēng birth 光明已皆生驚怖
168 29 wéi to act as; to serve 唯願為我說
169 29 wéi to change into; to become 唯願為我說
170 29 wéi to be; is 唯願為我說
171 29 wéi to do 唯願為我說
172 29 wèi to support; to help 唯願為我說
173 29 wéi to govern 唯願為我說
174 28 néng can; able 彼人能消施
175 28 néng ability; capacity 彼人能消施
176 28 néng a mythical bear-like beast 彼人能消施
177 28 néng energy 彼人能消施
178 28 néng function; use 彼人能消施
179 28 néng talent 彼人能消施
180 28 néng expert at 彼人能消施
181 28 néng to be in harmony 彼人能消施
182 28 néng to tend to; to care for 彼人能消施
183 28 néng to reach; to arrive at 彼人能消施
184 28 néng to be able; śak 彼人能消施
185 28 Qi 其名曰
186 28 gain; advantage; benefit 僧利相
187 28 profit 僧利相
188 28 sharp 僧利相
189 28 to benefit; to serve 僧利相
190 28 Li 僧利相
191 28 to be useful 僧利相
192 28 smooth; without a hitch 僧利相
193 28 benefit; hita 僧利相
194 28 一切 yīqiè temporary 解脫一切心得自在
195 28 一切 yīqiè the same 解脫一切心得自在
196 27 菩薩 púsà bodhisattva 菩薩何功德
197 27 菩薩 púsà bodhisattva 菩薩何功德
198 27 菩薩 púsà bodhisatta 菩薩何功德
199 27 慧命 huìmìng wisdom-life 爾時慧命舍利弗從座而起
200 27 慧命 huìmìng friend; brother 爾時慧命舍利弗從座而起
201 27 good fortune; happiness; luck 欲作無量福
202 27 Fujian 欲作無量福
203 27 wine and meat used in ceremonial offerings 欲作無量福
204 27 Fortune 欲作無量福
205 27 merit; blessing; punya 欲作無量福
206 27 one 一名
207 27 Kangxi radical 1 一名
208 27 pure; concentrated 一名
209 27 first 一名
210 27 the same 一名
211 27 sole; single 一名
212 27 a very small amount 一名
213 27 Yi 一名
214 27 other 一名
215 27 to unify 一名
216 27 accidentally; coincidentally 一名
217 27 abruptly; suddenly 一名
218 27 one; eka 一名
219 26 佛言 fó yán the Buddha said 佛言
220 26 佛言 fó yán buddhavacana; the teachings of the Buddha 佛言
221 26 如來 rúlái Tathagata 如來即答彼比丘言
222 26 如來 Rúlái Tathagata 如來即答彼比丘言
223 26 如來 rúlái Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One 如來即答彼比丘言
224 26 一切眾生 yīqiè zhòngshēng all sentient beings 日常食一切眾生所施飲食摶如須彌
225 26 一切眾生 yīqiè zhòngshēng all beings 日常食一切眾生所施飲食摶如須彌
226 26 sān three 為三
227 26 sān third 為三
228 26 sān more than two 為三
229 26 sān very few 為三
230 26 sān San 為三
231 26 sān three; tri 為三
232 26 sān sa 為三
233 25 zhī to know 比丘當知
234 25 zhī to comprehend 比丘當知
235 25 zhī to inform; to tell 比丘當知
236 25 zhī to administer 比丘當知
237 25 zhī to distinguish; to discern 比丘當知
238 25 zhī to be close friends 比丘當知
239 25 zhī to feel; to sense; to perceive 比丘當知
240 25 zhī to receive; to entertain 比丘當知
241 25 zhī knowledge 比丘當知
242 25 zhī consciousness; perception 比丘當知
243 25 zhī a close friend 比丘當知
244 25 zhì wisdom 比丘當知
245 25 zhì Zhi 比丘當知
246 25 zhī Understanding 比丘當知
247 25 zhī know; jña 比丘當知
248 25 xíng to walk 若有比丘行大乘
249 25 xíng capable; competent 若有比丘行大乘
250 25 háng profession 若有比丘行大乘
251 25 xíng Kangxi radical 144 若有比丘行大乘
252 25 xíng to travel 若有比丘行大乘
253 25 xìng actions; conduct 若有比丘行大乘
254 25 xíng to do; to act; to practice 若有比丘行大乘
255 25 xíng all right; OK; okay 若有比丘行大乘
256 25 háng horizontal line 若有比丘行大乘
257 25 héng virtuous deeds 若有比丘行大乘
258 25 hàng a line of trees 若有比丘行大乘
259 25 hàng bold; steadfast 若有比丘行大乘
260 25 xíng to move 若有比丘行大乘
261 25 xíng to put into effect; to implement 若有比丘行大乘
262 25 xíng travel 若有比丘行大乘
263 25 xíng to circulate 若有比丘行大乘
264 25 xíng running script; running script 若有比丘行大乘
265 25 xíng temporary 若有比丘行大乘
266 25 háng rank; order 若有比丘行大乘
267 25 háng a business; a shop 若有比丘行大乘
268 25 xíng to depart; to leave 若有比丘行大乘
269 25 xíng to experience 若有比丘行大乘
270 25 xíng path; way 若有比丘行大乘
271 25 xíng xing; ballad 若有比丘行大乘
272 25 xíng Xing 若有比丘行大乘
273 25 xíng Practice 若有比丘行大乘
274 25 xìng mental formations; samskara; sankhara; volition; habitual actions 若有比丘行大乘
275 25 xíng practice; carita; carya; conduct; behavior 若有比丘行大乘
276 24 shī to give; to grant 既食食已云何消施
277 24 shī to act; to do; to execute; to carry out 既食食已云何消施
278 24 shī to deploy; to set up 既食食已云何消施
279 24 shī to relate to 既食食已云何消施
280 24 shī to move slowly 既食食已云何消施
281 24 shī to exert 既食食已云何消施
282 24 shī to apply; to spread 既食食已云何消施
283 24 shī Shi 既食食已云何消施
284 24 shī the practice of selfless giving; dāna 既食食已云何消施
285 24 to use; to grasp 彼異比丘即以偈頌問如
286 24 to rely on 彼異比丘即以偈頌問如
287 24 to regard 彼異比丘即以偈頌問如
288 24 to be able to 彼異比丘即以偈頌問如
289 24 to order; to command 彼異比丘即以偈頌問如
290 24 used after a verb 彼異比丘即以偈頌問如
291 24 a reason; a cause 彼異比丘即以偈頌問如
292 24 Israel 彼異比丘即以偈頌問如
293 24 Yi 彼異比丘即以偈頌問如
294 24 use; yogena 彼異比丘即以偈頌問如
295 23 shèng to beat; to win; to conquer 無上勝福田
296 23 shèng victory; success 無上勝福田
297 23 shèng wonderful; supurb; superior 無上勝福田
298 23 shèng to surpass 無上勝福田
299 23 shèng triumphant 無上勝福田
300 23 shèng a scenic view 無上勝福田
301 23 shèng a woman's hair decoration 無上勝福田
302 23 shèng Sheng 無上勝福田
303 23 shèng conquering; victorious; jaya 無上勝福田
304 23 shèng superior; agra 無上勝福田
305 23 Ru River 我今為汝廣說眾僧
306 23 Ru 我今為汝廣說眾僧
307 23 self 我新出家朝日受戒
308 23 [my] dear 我新出家朝日受戒
309 23 Wo 我新出家朝日受戒
310 23 self; atman; attan 我新出家朝日受戒
311 23 ga 我新出家朝日受戒
312 22 desire 我今欲答彼比丘問
313 22 to desire; to wish 我今欲答彼比丘問
314 22 to desire; to intend 我今欲答彼比丘問
315 22 lust 我今欲答彼比丘問
316 22 desire; intention; wish; kāma 我今欲答彼比丘問
317 21 閻浮提 yǎnfútí Jambudvipa; the Terrestrial World 其袈裟廣長之量如閻浮提
318 21 rich; wealthy 八富伽羅
319 21 property 八富伽羅
320 21 abundant; ample 八富伽羅
321 21 auspicious 八富伽羅
322 21 sturdy 八富伽羅
323 21 Fu 八富伽羅
324 21 wealthy; āḍhya 八富伽羅
325 21 shù tree 樹處處遍有
326 21 shù to plant 樹處處遍有
327 21 shù to establish 樹處處遍有
328 21 shù a door screen 樹處處遍有
329 21 shù a door screen 樹處處遍有
330 21 duō over; indicates a number greater than the number preceding it 多千天子覩佛光明
331 21 duó many; much 多千天子覩佛光明
332 21 duō more 多千天子覩佛光明
333 21 duō excessive 多千天子覩佛光明
334 21 duō abundant 多千天子覩佛光明
335 21 duō to multiply; to acrue 多千天子覩佛光明
336 21 duō Duo 多千天子覩佛光明
337 21 duō ta 多千天子覩佛光明
338 21 無上 wúshàng supreme ; unexcelled 無上
339 21 zuò to do 應作者作所作已辦
340 21 zuò to act as; to serve as 應作者作所作已辦
341 21 zuò to start 應作者作所作已辦
342 21 zuò a writing; a work 應作者作所作已辦
343 21 zuò to dress as; to be disguised as 應作者作所作已辦
344 21 zuō to create; to make 應作者作所作已辦
345 21 zuō a workshop 應作者作所作已辦
346 21 zuō to write; to compose 應作者作所作已辦
347 21 zuò to rise 應作者作所作已辦
348 21 zuò to be aroused 應作者作所作已辦
349 21 zuò activity; action; undertaking 應作者作所作已辦
350 21 zuò to regard as 應作者作所作已辦
351 21 zuò action; kāraṇa 應作者作所作已辦
352 21 爾時 ěr shí at that time 爾時世尊月十五日於布薩時在露地坐
353 21 爾時 ěr shí at that time; atha khalu 爾時世尊月十五日於布薩時在露地坐
354 21 jīn today; present; now 我今為汝廣說眾僧
355 21 jīn Jin 我今為汝廣說眾僧
356 21 jīn modern 我今為汝廣說眾僧
357 21 jīn now; adhunā 我今為汝廣說眾僧
358 20 chù a place; location; a spot; a point 乃至非想非非想處
359 20 chǔ to reside; to live; to dwell 乃至非想非非想處
360 20 chù an office; a department; a bureau 乃至非想非非想處
361 20 chù a part; an aspect 乃至非想非非想處
362 20 chǔ to be in; to be in a position of 乃至非想非非想處
363 20 chǔ to get along with 乃至非想非非想處
364 20 chǔ to deal with; to manage 乃至非想非非想處
365 20 chǔ to punish; to sentence 乃至非想非非想處
366 20 chǔ to stop; to pause 乃至非想非非想處
367 20 chǔ to be associated with 乃至非想非非想處
368 20 chǔ to situate; to fix a place for 乃至非想非非想處
369 20 chǔ to occupy; to control 乃至非想非非想處
370 20 chù circumstances; situation 乃至非想非非想處
371 20 chù an occasion; a time 乃至非想非非想處
372 20 福德 fúdé Fortune and Virtue 彼人福德不可譬
373 20 福德 fúdé Merit and Virtue 彼人福德不可譬
374 20 福德 fúdé merit earned; reward; good fortune and good moral conduct 彼人福德不可譬
375 20 無量 wúliàng immeasurable; unlimited 無量
376 20 無量 wúliàng immeasurable; unlimited; aparimāṇa 無量
377 20 無量 wúliàng immeasurable 無量
378 20 無量 wúliàng Atula 無量
379 19 to give 與大比丘眾一千二百五十人俱
380 19 to accompany 與大比丘眾一千二百五十人俱
381 19 to particate in 與大比丘眾一千二百五十人俱
382 19 of the same kind 與大比丘眾一千二百五十人俱
383 19 to help 與大比丘眾一千二百五十人俱
384 19 for 與大比丘眾一千二百五十人俱
385 19 xīn heart [organ] 諸有結善得正智心
386 19 xīn Kangxi radical 61 諸有結善得正智心
387 19 xīn mind; consciousness 諸有結善得正智心
388 19 xīn the center; the core; the middle 諸有結善得正智心
389 19 xīn one of the 28 star constellations 諸有結善得正智心
390 19 xīn heart 諸有結善得正智心
391 19 xīn emotion 諸有結善得正智心
392 19 xīn intention; consideration 諸有結善得正智心
393 19 xīn disposition; temperament 諸有結善得正智心
394 19 xīn citta; thinking; thought; mind; mentality 諸有結善得正智心
395 19 meaning; sense 一切法義王經
396 19 justice; right action; righteousness 一切法義王經
397 19 artificial; man-made; fake 一切法義王經
398 19 chivalry; generosity 一切法義王經
399 19 just; righteous 一切法義王經
400 19 adopted 一切法義王經
401 19 a relationship 一切法義王經
402 19 volunteer 一切法義王經
403 19 something suitable 一切法義王經
404 19 a martyr 一切法義王經
405 19 a law 一切法義王經
406 19 Yi 一切法義王經
407 19 Righteousness 一切法義王經
408 19 伽羅 jiāluó a kind of wood used for incense 八富伽羅
409 18 shí food; food and drink 我於僧中云何而食
410 18 shí Kangxi radical 184 我於僧中云何而食
411 18 shí to eat 我於僧中云何而食
412 18 to feed 我於僧中云何而食
413 18 shí meal; cooked cereals 我於僧中云何而食
414 18 to raise; to nourish 我於僧中云何而食
415 18 shí to receive; to accept 我於僧中云何而食
416 18 shí to receive an official salary 我於僧中云何而食
417 18 shí an eclipse 我於僧中云何而食
418 18 shí food; bhakṣa 我於僧中云何而食
419 18 所有 suǒyǒu to belong to 所有三千大千世界眾生安樂
420 18 wèn to ask 彼異比丘即以偈頌問如
421 18 wèn to inquire after 彼異比丘即以偈頌問如
422 18 wèn to interrogate 彼異比丘即以偈頌問如
423 18 wèn to hold responsible 彼異比丘即以偈頌問如
424 18 wèn to request something 彼異比丘即以偈頌問如
425 18 wèn to rebuke 彼異比丘即以偈頌問如
426 18 wèn to send an official mission bearing gifts 彼異比丘即以偈頌問如
427 18 wèn news 彼異比丘即以偈頌問如
428 18 wèn to propose marriage 彼異比丘即以偈頌問如
429 18 wén to inform 彼異比丘即以偈頌問如
430 18 wèn to research 彼異比丘即以偈頌問如
431 18 wèn Wen 彼異比丘即以偈頌問如
432 18 wèn a question 彼異比丘即以偈頌問如
433 18 wèn ask; prccha 彼異比丘即以偈頌問如
434 18 xiāo to vanish; to die out; to eliminate 僧中食已云何可消
435 18 xiāo to melt; to dissolve 僧中食已云何可消
436 18 xiāo to consume; to use up; to spend 僧中食已云何可消
437 18 xiāo to lessen; to diminish; to decline 僧中食已云何可消
438 18 xiāo to disperse 僧中食已云何可消
439 18 xiāo to be necessary; must; need to 僧中食已云何可消
440 18 xiāo to cancel; to eliminate 僧中食已云何可消
441 18 xiāo to accept; to enjoy 僧中食已云何可消
442 18 xiāo to be worth a certain amount 僧中食已云何可消
443 18 xiāo to pass time; to while the time away 僧中食已云何可消
444 18 xiāo can be restrained 僧中食已云何可消
445 18 xiāo news 僧中食已云何可消
446 17 to carry on the shoulder 又善男子信何義故
447 17 what 又善男子信何義故
448 17 He 又善男子信何義故
449 17 qiān one thousand 多千天子覩佛光明
450 17 qiān many; numerous; countless 多千天子覩佛光明
451 17 qiān a cheat; swindler 多千天子覩佛光明
452 17 供養 gòngyǎng to provide for one's elders; to support one's parents 比丘眾之所圍遶供養恭敬
453 17 供養 gòngyǎng to make offerings; to provide offerings; to worship 比丘眾之所圍遶供養恭敬
454 17 供養 gòngyǎng offering 比丘眾之所圍遶供養恭敬
455 17 供養 gòngyǎng to make offerings; to worship;pūjana 比丘眾之所圍遶供養恭敬
456 17 business; industry 作眾僧業
457 17 activity; actions 作眾僧業
458 17 order; sequence 作眾僧業
459 17 to continue 作眾僧業
460 17 to start; to create 作眾僧業
461 17 karma 作眾僧業
462 17 hereditary trade; legacy 作眾僧業
463 17 a course of study; training 作眾僧業
464 17 a cause; an undertaking; an enterprise; an achievment; a pursuit 作眾僧業
465 17 an estate; a property 作眾僧業
466 17 an achievement 作眾僧業
467 17 to engage in 作眾僧業
468 17 Ye 作眾僧業
469 17 a horizontal board 作眾僧業
470 17 an occupation 作眾僧業
471 17 a kind of musical instrument 作眾僧業
472 17 a book 作眾僧業
473 17 karma; kamma; karmic deeds; actions 作眾僧業
474 17 shí time; a point or period of time 爾時世尊月十五日於布薩時在露地坐
475 17 shí a season; a quarter of a year 爾時世尊月十五日於布薩時在露地坐
476 17 shí one of the 12 two-hour periods of the day 爾時世尊月十五日於布薩時在露地坐
477 17 shí fashionable 爾時世尊月十五日於布薩時在露地坐
478 17 shí fate; destiny; luck 爾時世尊月十五日於布薩時在露地坐
479 17 shí occasion; opportunity; chance 爾時世尊月十五日於布薩時在露地坐
480 17 shí tense 爾時世尊月十五日於布薩時在露地坐
481 17 shí particular; special 爾時世尊月十五日於布薩時在露地坐
482 17 shí to plant; to cultivate 爾時世尊月十五日於布薩時在露地坐
483 17 shí an era; a dynasty 爾時世尊月十五日於布薩時在露地坐
484 17 shí time [abstract] 爾時世尊月十五日於布薩時在露地坐
485 17 shí seasonal 爾時世尊月十五日於布薩時在露地坐
486 17 shí to wait upon 爾時世尊月十五日於布薩時在露地坐
487 17 shí hour 爾時世尊月十五日於布薩時在露地坐
488 17 shí appropriate; proper; timely 爾時世尊月十五日於布薩時在露地坐
489 17 shí Shi 爾時世尊月十五日於布薩時在露地坐
490 17 shí a present; currentlt 爾時世尊月十五日於布薩時在露地坐
491 17 shí time; kāla 爾時世尊月十五日於布薩時在露地坐
492 17 shí at that time; samaya 爾時世尊月十五日於布薩時在露地坐
493 17 fēi Kangxi radical 175 非作
494 17 fēi wrong; bad; untruthful 非作
495 17 fēi different 非作
496 17 fēi to not be; to not have 非作
497 17 fēi to violate; to be contrary to 非作
498 17 fēi Africa 非作
499 17 fēi to slander 非作
500 17 fěi to avoid 非作

Frequencies of all Words

Top 976

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 131 舍利弗 shèlìfú Sariputra; Sariputta 爾時慧命舍利弗從座而起
2 128 ruò to seem; to be like; as 若比丘成就三法
3 128 ruò seemingly 若比丘成就三法
4 128 ruò if 若比丘成就三法
5 128 ruò you 若比丘成就三法
6 128 ruò this; that 若比丘成就三法
7 128 ruò and; or 若比丘成就三法
8 128 ruò as for; pertaining to 若比丘成就三法
9 128 pomegranite 若比丘成就三法
10 128 ruò to choose 若比丘成就三法
11 128 ruò to agree; to accord with; to conform to 若比丘成就三法
12 128 ruò thus 若比丘成就三法
13 128 ruò pollia 若比丘成就三法
14 128 ruò Ruo 若比丘成就三法
15 128 ruò only then 若比丘成就三法
16 128 ja 若比丘成就三法
17 128 jñā 若比丘成就三法
18 128 that; those 彼時復有一異
19 128 another; the other 彼時復有一異
20 128 that; tad 彼時復有一異
21 80 this; these 比丘成就此三法者
22 80 in this way 比丘成就此三法者
23 80 otherwise; but; however; so 比丘成就此三法者
24 80 at this time; now; here 比丘成就此三法者
25 80 this; here; etad 比丘成就此三法者
26 77 世尊 shìzūn World-Honored One 爾時世尊月十五日於布薩時在露地坐
27 77 世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; Bhagavān; Buddha 爾時世尊月十五日於布薩時在露地坐
28 76 如是 rúshì thus; so 如是問已
29 76 如是 rúshì thus, so 如是問已
30 64 rén person; people; a human being 與大比丘眾一千二百五十人俱
31 64 rén Kangxi radical 9 與大比丘眾一千二百五十人俱
32 64 rén a kind of person 與大比丘眾一千二百五十人俱
33 64 rén everybody 與大比丘眾一千二百五十人俱
34 64 rén adult 與大比丘眾一千二百五十人俱
35 64 rén somebody; others 與大比丘眾一千二百五十人俱
36 64 rén an upright person 與大比丘眾一千二百五十人俱
37 64 rén person; manuṣya; puruṣa; pudgala 與大比丘眾一千二百五十人俱
38 60 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 應作者作所作已辦
39 60 zhě that 應作者作所作已辦
40 60 zhě nominalizing function word 應作者作所作已辦
41 60 zhě used to mark a definition 應作者作所作已辦
42 60 zhě used to mark a pause 應作者作所作已辦
43 60 zhě topic marker; that; it 應作者作所作已辦
44 60 zhuó according to 應作者作所作已辦
45 60 zhě ca 應作者作所作已辦
46 58 眾生 zhòngshēng all living things 而此三千大千世界海中眾生
47 58 眾生 zhòngshēng living things other than people 而此三千大千世界海中眾生
48 58 眾生 zhòngshēng sentient beings 而此三千大千世界海中眾生
49 58 眾生 zhòngshēng beings; all living things; all sentient beings 而此三千大千世界海中眾生
50 50 already 應作者作所作已辦
51 50 Kangxi radical 49 應作者作所作已辦
52 50 from 應作者作所作已辦
53 50 to bring to an end; to stop 應作者作所作已辦
54 50 final aspectual particle 應作者作所作已辦
55 50 afterwards; thereafter 應作者作所作已辦
56 50 too; very; excessively 應作者作所作已辦
57 50 to complete 應作者作所作已辦
58 50 to demote; to dismiss 應作者作所作已辦
59 50 to recover from an illness 應作者作所作已辦
60 50 certainly 應作者作所作已辦
61 50 an interjection of surprise 應作者作所作已辦
62 50 this 應作者作所作已辦
63 50 former; pūrvaka 應作者作所作已辦
64 50 former; pūrvaka 應作者作所作已辦
65 49 比丘 bǐqiū bhiksu; a Buddhist monk 比丘
66 49 比丘 bǐqiū bhiksu 比丘
67 49 比丘 bǐqiū bhiksu; a monk; bhikkhu 比丘
68 48 not; no 彼富伽羅為入僧不
69 48 expresses that a certain condition cannot be acheived 彼富伽羅為入僧不
70 48 as a correlative 彼富伽羅為入僧不
71 48 no (answering a question) 彼富伽羅為入僧不
72 48 forms a negative adjective from a noun 彼富伽羅為入僧不
73 48 at the end of a sentence to form a question 彼富伽羅為入僧不
74 48 to form a yes or no question 彼富伽羅為入僧不
75 48 infix potential marker 彼富伽羅為入僧不
76 48 no; na 彼富伽羅為入僧不
77 47 yǒu is; are; to exist 諸有結善得正智心
78 47 yǒu to have; to possess 諸有結善得正智心
79 47 yǒu indicates an estimate 諸有結善得正智心
80 47 yǒu indicates a large quantity 諸有結善得正智心
81 47 yǒu indicates an affirmative response 諸有結善得正智心
82 47 yǒu a certain; used before a person, time, or place 諸有結善得正智心
83 47 yǒu used to compare two things 諸有結善得正智心
84 47 yǒu used in a polite formula before certain verbs 諸有結善得正智心
85 47 yǒu used before the names of dynasties 諸有結善得正智心
86 47 yǒu a certain thing; what exists 諸有結善得正智心
87 47 yǒu multiple of ten and ... 諸有結善得正智心
88 47 yǒu abundant 諸有結善得正智心
89 47 yǒu purposeful 諸有結善得正智心
90 47 yǒu You 諸有結善得正智心
91 47 yǒu 1. existence; 2. becoming 諸有結善得正智心
92 47 yǒu becoming; bhava 諸有結善得正智心
93 43 de potential marker 善得心解脫
94 43 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 善得心解脫
95 43 děi must; ought to 善得心解脫
96 43 děi to want to; to need to 善得心解脫
97 43 děi must; ought to 善得心解脫
98 43 de 善得心解脫
99 43 de infix potential marker 善得心解脫
100 43 to result in 善得心解脫
101 43 to be proper; to fit; to suit 善得心解脫
102 43 to be satisfied 善得心解脫
103 43 to be finished 善得心解脫
104 43 de result of degree 善得心解脫
105 43 de marks completion of an action 善得心解脫
106 43 děi satisfying 善得心解脫
107 43 to contract 善得心解脫
108 43 marks permission or possibility 善得心解脫
109 43 expressing frustration 善得心解脫
110 43 to hear 善得心解脫
111 43 to have; there is 善得心解脫
112 43 marks time passed 善得心解脫
113 43 obtain; attain; prāpta 善得心解脫
114 43 again; more; repeatedly 彼時復有一異
115 43 to go back; to return 彼時復有一異
116 43 to resume; to restart 彼時復有一異
117 43 to do in detail 彼時復有一異
118 43 to restore 彼時復有一異
119 43 to respond; to reply to 彼時復有一異
120 43 after all; and then 彼時復有一異
121 43 even if; although 彼時復有一異
122 43 Fu; Return 彼時復有一異
123 43 to retaliate; to reciprocate 彼時復有一異
124 43 to avoid forced labor or tax 彼時復有一異
125 43 particle without meaing 彼時復有一異
126 43 Fu 彼時復有一異
127 43 repeated; again 彼時復有一異
128 43 doubled; to overlapping; folded 彼時復有一異
129 43 a lined garment with doubled thickness 彼時復有一異
130 43 again; punar 彼時復有一異
131 42 zhī him; her; them; that 比丘眾之所圍遶供養恭敬
132 42 zhī used between a modifier and a word to form a word group 比丘眾之所圍遶供養恭敬
133 42 zhī to go 比丘眾之所圍遶供養恭敬
134 42 zhī this; that 比丘眾之所圍遶供養恭敬
135 42 zhī genetive marker 比丘眾之所圍遶供養恭敬
136 42 zhī it 比丘眾之所圍遶供養恭敬
137 42 zhī in 比丘眾之所圍遶供養恭敬
138 42 zhī all 比丘眾之所圍遶供養恭敬
139 42 zhī and 比丘眾之所圍遶供養恭敬
140 42 zhī however 比丘眾之所圍遶供養恭敬
141 42 zhī if 比丘眾之所圍遶供養恭敬
142 42 zhī then 比丘眾之所圍遶供養恭敬
143 42 zhī to arrive; to go 比丘眾之所圍遶供養恭敬
144 42 zhī is 比丘眾之所圍遶供養恭敬
145 42 zhī to use 比丘眾之所圍遶供養恭敬
146 42 zhī Zhi 比丘眾之所圍遶供養恭敬
147 41 zhù to dwell; to live; to reside 若住
148 41 zhù to stop; to halt 若住
149 41 zhù to retain; to remain 若住
150 41 zhù to lodge at [temporarily] 若住
151 41 zhù firmly; securely 若住
152 41 zhù verb complement 若住
153 41 zhù attaching; abiding; dwelling on 若住
154 40 yán to speak; to say; said 如來即答彼比丘言
155 40 yán language; talk; words; utterance; speech 如來即答彼比丘言
156 40 yán Kangxi radical 149 如來即答彼比丘言
157 40 yán a particle with no meaning 如來即答彼比丘言
158 40 yán phrase; sentence 如來即答彼比丘言
159 40 yán a word; a syllable 如來即答彼比丘言
160 40 yán a theory; a doctrine 如來即答彼比丘言
161 40 yán to regard as 如來即答彼比丘言
162 40 yán to act as 如來即答彼比丘言
163 40 yán speech; vāc 如來即答彼比丘言
164 40 yán speak; vad 如來即答彼比丘言
165 39 sēng a Buddhist monk 我於僧中云何而食
166 39 sēng a person with dark skin 我於僧中云何而食
167 39 sēng Seng 我於僧中云何而食
168 39 sēng Sangha; monastic community 我於僧中云何而食
169 37 lìng to make; to cause to be; to lead 願說令得知
170 37 lìng to issue a command 願說令得知
171 37 lìng rules of behavior; customs 願說令得知
172 37 lìng an order; a command; an edict; a decree; a statute 願說令得知
173 37 lìng a season 願說令得知
174 37 lìng respected; good reputation 願說令得知
175 37 lìng good 願說令得知
176 37 lìng pretentious 願說令得知
177 37 lìng a transcending state of existence 願說令得知
178 37 lìng a commander 願說令得知
179 37 lìng a commanding quality; an impressive character 願說令得知
180 37 lìng lyrics 願說令得知
181 37 lìng Ling 願說令得知
182 37 lìng instruction by a teacher; adhīṣṭa 願說令得知
183 36 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 應作者作所作已辦
184 36 suǒ an office; an institute 應作者作所作已辦
185 36 suǒ introduces a relative clause 應作者作所作已辦
186 36 suǒ it 應作者作所作已辦
187 36 suǒ if; supposing 應作者作所作已辦
188 36 suǒ a few; various; some 應作者作所作已辦
189 36 suǒ a place; a location 應作者作所作已辦
190 36 suǒ indicates a passive voice 應作者作所作已辦
191 36 suǒ that which 應作者作所作已辦
192 36 suǒ an ordinal number 應作者作所作已辦
193 36 suǒ meaning 應作者作所作已辦
194 36 suǒ garrison 應作者作所作已辦
195 36 suǒ place; pradeśa 應作者作所作已辦
196 36 suǒ that which; yad 應作者作所作已辦
197 34 děng et cetera; and so on 優樓頻騾迦葉等
198 34 děng to wait 優樓頻騾迦葉等
199 34 děng degree; kind 優樓頻騾迦葉等
200 34 děng plural 優樓頻騾迦葉等
201 34 děng to be equal 優樓頻騾迦葉等
202 34 děng degree; level 優樓頻騾迦葉等
203 34 děng to compare 優樓頻騾迦葉等
204 33 in; at 爾時世尊月十五日於布薩時在露地坐
205 33 in; at 爾時世尊月十五日於布薩時在露地坐
206 33 in; at; to; from 爾時世尊月十五日於布薩時在露地坐
207 33 to go; to 爾時世尊月十五日於布薩時在露地坐
208 33 to rely on; to depend on 爾時世尊月十五日於布薩時在露地坐
209 33 to go to; to arrive at 爾時世尊月十五日於布薩時在露地坐
210 33 from 爾時世尊月十五日於布薩時在露地坐
211 33 give 爾時世尊月十五日於布薩時在露地坐
212 33 oppposing 爾時世尊月十五日於布薩時在露地坐
213 33 and 爾時世尊月十五日於布薩時在露地坐
214 33 compared to 爾時世尊月十五日於布薩時在露地坐
215 33 by 爾時世尊月十五日於布薩時在露地坐
216 33 and; as well as 爾時世尊月十五日於布薩時在露地坐
217 33 for 爾時世尊月十五日於布薩時在露地坐
218 33 Yu 爾時世尊月十五日於布薩時在露地坐
219 33 a crow 爾時世尊月十五日於布薩時在露地坐
220 33 whew; wow 爾時世尊月十五日於布薩時在露地坐
221 33 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 唯願為我說
222 33 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 唯願為我說
223 33 shuì to persuade 唯願為我說
224 33 shuō to teach; to recite; to explain 唯願為我說
225 33 shuō a doctrine; a theory 唯願為我說
226 33 shuō to claim; to assert 唯願為我說
227 33 shuō allocution 唯願為我說
228 33 shuō to criticize; to scold 唯願為我說
229 33 shuō to indicate; to refer to 唯願為我說
230 33 shuō speach; vāda 唯願為我說
231 33 shuō to speak; bhāṣate 唯願為我說
232 33 Buddha; Awakened One 到佛所
233 33 relating to Buddhism 到佛所
234 33 a statue or image of a Buddha 到佛所
235 33 a Buddhist text 到佛所
236 33 to touch; to stroke 到佛所
237 33 Buddha 到佛所
238 33 Buddha; Awakened One 到佛所
239 32 zhōng middle 我於僧中云何而食
240 32 zhōng medium; medium sized 我於僧中云何而食
241 32 zhōng China 我於僧中云何而食
242 32 zhòng to hit the mark 我於僧中云何而食
243 32 zhōng in; amongst 我於僧中云何而食
244 32 zhōng midday 我於僧中云何而食
245 32 zhōng inside 我於僧中云何而食
246 32 zhōng during 我於僧中云何而食
247 32 zhōng Zhong 我於僧中云何而食
248 32 zhōng intermediary 我於僧中云何而食
249 32 zhōng half 我於僧中云何而食
250 32 zhōng just right; suitably 我於僧中云何而食
251 32 zhōng while 我於僧中云何而食
252 32 zhòng to reach; to attain 我於僧中云何而食
253 32 zhòng to suffer; to infect 我於僧中云何而食
254 32 zhòng to obtain 我於僧中云何而食
255 32 zhòng to pass an exam 我於僧中云何而食
256 32 zhōng middle 我於僧中云何而食
257 32 purposely; intentionally; deliberately; knowingly 又善男子信何義故
258 32 old; ancient; former; past 又善男子信何義故
259 32 reason; cause; purpose 又善男子信何義故
260 32 to die 又善男子信何義故
261 32 so; therefore; hence 又善男子信何義故
262 32 original 又善男子信何義故
263 32 accident; happening; instance 又善男子信何義故
264 32 a friend; an acquaintance; friendship 又善男子信何義故
265 32 something in the past 又善男子信何義故
266 32 deceased; dead 又善男子信何義故
267 32 still; yet 又善男子信何義故
268 30 shēng to be born; to give birth 光明已皆生驚怖
269 30 shēng to live 光明已皆生驚怖
270 30 shēng raw 光明已皆生驚怖
271 30 shēng a student 光明已皆生驚怖
272 30 shēng life 光明已皆生驚怖
273 30 shēng to produce; to give rise 光明已皆生驚怖
274 30 shēng alive 光明已皆生驚怖
275 30 shēng a lifetime 光明已皆生驚怖
276 30 shēng to initiate; to become 光明已皆生驚怖
277 30 shēng to grow 光明已皆生驚怖
278 30 shēng unfamiliar 光明已皆生驚怖
279 30 shēng not experienced 光明已皆生驚怖
280 30 shēng hard; stiff; strong 光明已皆生驚怖
281 30 shēng very; extremely 光明已皆生驚怖
282 30 shēng having academic or professional knowledge 光明已皆生驚怖
283 30 shēng a male role in traditional theatre 光明已皆生驚怖
284 30 shēng gender 光明已皆生驚怖
285 30 shēng to develop; to grow 光明已皆生驚怖
286 30 shēng to set up 光明已皆生驚怖
287 30 shēng a prostitute 光明已皆生驚怖
288 30 shēng a captive 光明已皆生驚怖
289 30 shēng a gentleman 光明已皆生驚怖
290 30 shēng Kangxi radical 100 光明已皆生驚怖
291 30 shēng unripe 光明已皆生驚怖
292 30 shēng nature 光明已皆生驚怖
293 30 shēng to inherit; to succeed 光明已皆生驚怖
294 30 shēng destiny 光明已皆生驚怖
295 30 shēng birth 光明已皆生驚怖
296 29 云何 yúnhé why 我於僧中云何而食
297 29 wèi for; to 唯願為我說
298 29 wèi because of 唯願為我說
299 29 wéi to act as; to serve 唯願為我說
300 29 wéi to change into; to become 唯願為我說
301 29 wéi to be; is 唯願為我說
302 29 wéi to do 唯願為我說
303 29 wèi for 唯願為我說
304 29 wèi because of; for; to 唯願為我說
305 29 wèi to 唯願為我說
306 29 wéi in a passive construction 唯願為我說
307 29 wéi forming a rehetorical question 唯願為我說
308 29 wéi forming an adverb 唯願為我說
309 29 wéi to add emphasis 唯願為我說
310 29 wèi to support; to help 唯願為我說
311 29 wéi to govern 唯願為我說
312 28 néng can; able 彼人能消施
313 28 néng ability; capacity 彼人能消施
314 28 néng a mythical bear-like beast 彼人能消施
315 28 néng energy 彼人能消施
316 28 néng function; use 彼人能消施
317 28 néng may; should; permitted to 彼人能消施
318 28 néng talent 彼人能消施
319 28 néng expert at 彼人能消施
320 28 néng to be in harmony 彼人能消施
321 28 néng to tend to; to care for 彼人能消施
322 28 néng to reach; to arrive at 彼人能消施
323 28 néng as long as; only 彼人能消施
324 28 néng even if 彼人能消施
325 28 néng but 彼人能消施
326 28 néng in this way 彼人能消施
327 28 néng to be able; śak 彼人能消施
328 28 his; hers; its; theirs 其名曰
329 28 to add emphasis 其名曰
330 28 used when asking a question in reply to a question 其名曰
331 28 used when making a request or giving an order 其名曰
332 28 he; her; it; them 其名曰
333 28 probably; likely 其名曰
334 28 will 其名曰
335 28 may 其名曰
336 28 if 其名曰
337 28 or 其名曰
338 28 Qi 其名曰
339 28 he; her; it; saḥ; sā; tad 其名曰
340 28 gain; advantage; benefit 僧利相
341 28 profit 僧利相
342 28 sharp 僧利相
343 28 to benefit; to serve 僧利相
344 28 Li 僧利相
345 28 to be useful 僧利相
346 28 smooth; without a hitch 僧利相
347 28 benefit; hita 僧利相
348 28 有人 yǒurén a person; anyone; someone 有人迷
349 28 一切 yīqiè all; every; everything 解脫一切心得自在
350 28 一切 yīqiè temporary 解脫一切心得自在
351 28 一切 yīqiè the same 解脫一切心得自在
352 28 一切 yīqiè generally 解脫一切心得自在
353 28 一切 yīqiè all, everything 解脫一切心得自在
354 28 一切 yīqiè all; sarva 解脫一切心得自在
355 27 such as; for example; for instance 彼異比丘即以偈頌問如
356 27 if 彼異比丘即以偈頌問如
357 27 in accordance with 彼異比丘即以偈頌問如
358 27 to be appropriate; should; with regard to 彼異比丘即以偈頌問如
359 27 this 彼異比丘即以偈頌問如
360 27 it is so; it is thus; can be compared with 彼異比丘即以偈頌問如
361 27 to go to 彼異比丘即以偈頌問如
362 27 to meet 彼異比丘即以偈頌問如
363 27 to appear; to seem; to be like 彼異比丘即以偈頌問如
364 27 at least as good as 彼異比丘即以偈頌問如
365 27 and 彼異比丘即以偈頌問如
366 27 or 彼異比丘即以偈頌問如
367 27 but 彼異比丘即以偈頌問如
368 27 then 彼異比丘即以偈頌問如
369 27 naturally 彼異比丘即以偈頌問如
370 27 expresses a question or doubt 彼異比丘即以偈頌問如
371 27 you 彼異比丘即以偈頌問如
372 27 the second lunar month 彼異比丘即以偈頌問如
373 27 in; at 彼異比丘即以偈頌問如
374 27 Ru 彼異比丘即以偈頌問如
375 27 Thus 彼異比丘即以偈頌問如
376 27 thus; tathā 彼異比丘即以偈頌問如
377 27 like; iva 彼異比丘即以偈頌問如
378 27 菩薩 púsà bodhisattva 菩薩何功德
379 27 菩薩 púsà bodhisattva 菩薩何功德
380 27 菩薩 púsà bodhisatta 菩薩何功德
381 27 慧命 huìmìng wisdom-life 爾時慧命舍利弗從座而起
382 27 慧命 huìmìng friend; brother 爾時慧命舍利弗從座而起
383 27 shì is; are; am; to be 是編髮梵志
384 27 shì is exactly 是編髮梵志
385 27 shì is suitable; is in contrast 是編髮梵志
386 27 shì this; that; those 是編髮梵志
387 27 shì really; certainly 是編髮梵志
388 27 shì correct; yes; affirmative 是編髮梵志
389 27 shì true 是編髮梵志
390 27 shì is; has; exists 是編髮梵志
391 27 shì used between repetitions of a word 是編髮梵志
392 27 shì a matter; an affair 是編髮梵志
393 27 shì Shi 是編髮梵志
394 27 shì is; bhū 是編髮梵志
395 27 shì this; idam 是編髮梵志
396 27 good fortune; happiness; luck 欲作無量福
397 27 Fujian 欲作無量福
398 27 wine and meat used in ceremonial offerings 欲作無量福
399 27 Fortune 欲作無量福
400 27 merit; blessing; punya 欲作無量福
401 27 one 一名
402 27 Kangxi radical 1 一名
403 27 as soon as; all at once 一名
404 27 pure; concentrated 一名
405 27 whole; all 一名
406 27 first 一名
407 27 the same 一名
408 27 each 一名
409 27 certain 一名
410 27 throughout 一名
411 27 used in between a reduplicated verb 一名
412 27 sole; single 一名
413 27 a very small amount 一名
414 27 Yi 一名
415 27 other 一名
416 27 to unify 一名
417 27 accidentally; coincidentally 一名
418 27 abruptly; suddenly 一名
419 27 or 一名
420 27 one; eka 一名
421 26 佛言 fó yán the Buddha said 佛言
422 26 佛言 fó yán buddhavacana; the teachings of the Buddha 佛言
423 26 如來 rúlái Tathagata 如來即答彼比丘言
424 26 如來 Rúlái Tathagata 如來即答彼比丘言
425 26 如來 rúlái Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One 如來即答彼比丘言
426 26 一切眾生 yīqiè zhòngshēng all sentient beings 日常食一切眾生所施飲食摶如須彌
427 26 一切眾生 yīqiè zhòngshēng all beings 日常食一切眾生所施飲食摶如須彌
428 26 sān three 為三
429 26 sān third 為三
430 26 sān more than two 為三
431 26 sān very few 為三
432 26 sān repeatedly 為三
433 26 sān San 為三
434 26 sān three; tri 為三
435 26 sān sa 為三
436 25 zhī to know 比丘當知
437 25 zhī to comprehend 比丘當知
438 25 zhī to inform; to tell 比丘當知
439 25 zhī to administer 比丘當知
440 25 zhī to distinguish; to discern 比丘當知
441 25 zhī to be close friends 比丘當知
442 25 zhī to feel; to sense; to perceive 比丘當知
443 25 zhī to receive; to entertain 比丘當知
444 25 zhī knowledge 比丘當知
445 25 zhī consciousness; perception 比丘當知
446 25 zhī a close friend 比丘當知
447 25 zhì wisdom 比丘當知
448 25 zhì Zhi 比丘當知
449 25 zhī Understanding 比丘當知
450 25 zhī know; jña 比丘當知
451 25 xíng to walk 若有比丘行大乘
452 25 xíng capable; competent 若有比丘行大乘
453 25 háng profession 若有比丘行大乘
454 25 háng line; row 若有比丘行大乘
455 25 xíng Kangxi radical 144 若有比丘行大乘
456 25 xíng to travel 若有比丘行大乘
457 25 xìng actions; conduct 若有比丘行大乘
458 25 xíng to do; to act; to practice 若有比丘行大乘
459 25 xíng all right; OK; okay 若有比丘行大乘
460 25 háng horizontal line 若有比丘行大乘
461 25 héng virtuous deeds 若有比丘行大乘
462 25 hàng a line of trees 若有比丘行大乘
463 25 hàng bold; steadfast 若有比丘行大乘
464 25 xíng to move 若有比丘行大乘
465 25 xíng to put into effect; to implement 若有比丘行大乘
466 25 xíng travel 若有比丘行大乘
467 25 xíng to circulate 若有比丘行大乘
468 25 xíng running script; running script 若有比丘行大乘
469 25 xíng temporary 若有比丘行大乘
470 25 xíng soon 若有比丘行大乘
471 25 háng rank; order 若有比丘行大乘
472 25 háng a business; a shop 若有比丘行大乘
473 25 xíng to depart; to leave 若有比丘行大乘
474 25 xíng to experience 若有比丘行大乘
475 25 xíng path; way 若有比丘行大乘
476 25 xíng xing; ballad 若有比丘行大乘
477 25 xíng a round [of drinks] 若有比丘行大乘
478 25 xíng Xing 若有比丘行大乘
479 25 xíng moreover; also 若有比丘行大乘
480 25 xíng Practice 若有比丘行大乘
481 25 xìng mental formations; samskara; sankhara; volition; habitual actions 若有比丘行大乘
482 25 xíng practice; carita; carya; conduct; behavior 若有比丘行大乘
483 24 shī to give; to grant 既食食已云何消施
484 24 shī to act; to do; to execute; to carry out 既食食已云何消施
485 24 shī to deploy; to set up 既食食已云何消施
486 24 shī to relate to 既食食已云何消施
487 24 shī to move slowly 既食食已云何消施
488 24 shī to exert 既食食已云何消施
489 24 shī to apply; to spread 既食食已云何消施
490 24 shī Shi 既食食已云何消施
491 24 shī the practice of selfless giving; dāna 既食食已云何消施
492 24 jiē all; each and every; in all cases 河石壁皆悉不現
493 24 jiē same; equally 河石壁皆悉不現
494 24 so as to; in order to 彼異比丘即以偈頌問如
495 24 to use; to regard as 彼異比丘即以偈頌問如
496 24 to use; to grasp 彼異比丘即以偈頌問如
497 24 according to 彼異比丘即以偈頌問如
498 24 because of 彼異比丘即以偈頌問如
499 24 on a certain date 彼異比丘即以偈頌問如
500 24 and; as well as 彼異比丘即以偈頌問如

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
舍利弗 shèlìfú Sariputra; Sariputta
 1. ja
 2. jñā
that; tad
this; here; etad
世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; Bhagavān; Buddha
如是 rúshì thus, so
rén person; manuṣya; puruṣa; pudgala
zhě ca
众生 眾生
 1. zhòngshēng
 2. zhòngshēng
 1. sentient beings
 2. beings; all living things; all sentient beings
 1. former; pūrvaka
 2. former; pūrvaka

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
阿迦尼 196 Akanistha
阿罗汉 阿羅漢 196
 1. Arhat
 2. arhat
 3. Arhat
阿那婆达多 阿那婆達多 196 Anavatapta
阿那婆达多龙王 阿那婆達多龍王 196 Anavatapta
阿耨 阿耨 196 Anavatapta
八圣道 八聖道 98 Noble Eightfold Path; Eightfold Noble Way
八分 98
 1. Bafen
 2. Han style clerical script
 3. successful completion of an activity
百劫 98 Baijie
北海 98
 1. Bohai Sea
 2. Bei Hai
 3. the remote north
 4. North Sea [Europe]
 5. Beihai [Beijing]
北欝单越 北欝單越 98 Uttarakuru
渤海 66 Bohai Sea
波旬 98 Pāpīyāms; Pāpimant
大宝 大寶 100 mahāratna; a precious jewel
达多 達多 100 Devadatta
大梵 100 Mahabrahma; Brahma
丹本 100 Khitan Canon
大乘 100
 1. Mahayana
 2. Mahayana Buddhism; Mahāyāna; Mahāyāna Buddhism
 3. Mahayana; Great Vehicle
地天 100 Prthivi; Earth Deva
东弗婆提 東弗婆提 100 Pūrvavideha
东海 東海 100
 1. East China Sea
 2. Donghae
 3. Donghai [commandery]
兜率 100 Tusita
兜率天 100 Tusita Heaven; Tusita gods
多罗 多羅 100 Tara
法轮 法輪 102
 1. Dharma wheel
 2. Dharma wheel; dharmacakra
 3. Pomnyun
102
 1. Sanskrit
 2. Brahma
 3. India
 4. pure; sacred
 5. Fan
 6. Buddhist
 7. Brahman
梵身 102 brahmakāyika; brahmapariṣadya; the Heaven of the Followers of Brahma
梵志 102 Brahmin; Brahman; brahmacārin
梵众 梵眾 102 brahmakāyika; brahmapariṣadya; the Heaven of the Followers of Brahma
佛说一切法高王经 佛說一切法高王經 102 Fo Shuo Yiqie Fa Gao Wang Jing
佛法 102
 1. Dharma; Dhamma; Buddha-Dhárma; Buddhist doctrine
 2. the power of the Buddha
 3. Buddha's Teaching
 4. Dharma; Buddha-Dhárma
104
 1. Han Chinese
 2. Han Dynasty
 3. Milky Way
 4. Later Han Dynasty
 5. a man; a chap
 6. Chinese language
 7. Han River
 8. Chinese; cīna
化乐天 化樂天 104 Nirmanarati Heaven; Nirmāṇarati Heaven
迦叶 迦葉 106
 1. Kāśyapa; Kasyapa; Kassapa
 2. Mahākāśyapa; Kāśyapa; Kasyapa; Kassapa
殑伽 106 the Ganges
金沙 74 Jinsha
六月 108
 1. June; the Sixth Month
 2. sixth lunar month; bhādra
龙宫 龍宮 76 Palace of the Dragon King
龙王 龍王 76 Dragon King; Naga King
龙女 龍女 108 Dragon Daughter
魔波旬 109 Māra-Pāpīyāms; Pāpīyāms; Pāpimant
摩罗 摩羅 109 Māra
南海 110
 1. South China Sea
 2. Nanhai
 3. southern waters; Southern Ocean
 4. Nanhai [lake]
 5. Nanhai [district and county]
尼罗 尼羅 110 The Nile
婆伽婆 112 Bhagavat; Bhagavan; Bhagwan; Bhagawan
婆罗门 婆羅門 112
 1. Brahmin;
 2. Brahmin; Brahman
强伽 強伽 113 Ganges River
瞿昙般若流支 瞿曇般若流支 81 Gautama Prajñāruci
瞿昙流支 瞿曇流支 81 Gautama Prajñāruci
如是说 如是說 114 Thus Said
如来 如來 114
 1. Tathagata
 2. Tathagata
 3. Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One
三十三天 115 Heaven of the Thirty-Three Gods; The Heaven of Thirty-Three Gods; Trāyastriṃśa Heaven; Tāvatiṃsa Heaven
刹利 剎利 115 Kṣatriya; Kshatriya; Kashtriya; Ksatriyah
善现 善現 115 Sudṛśa; Sudrsa; Sudassā
少净天 少淨天 115 Parittasubha Heaven; The Heaven of Limited Purity
沙田 115 Sha Tin
舍利弗 115 Sariputra; Sariputta
声闻 聲聞 115
 1. sravaka
 2. sravaka; a distinguished disciple of the Buddha
释提桓因 釋提桓因 115 Śakra; Sakka; Śakra Devānām Indra; Kauśika
世尊 115
 1. World-Honored One
 2. World-Honored One; Bhagavat; Bhagavān; Buddha
四大王天 115 Caturmaharajika Heaven; Heaven of the Four Kings
四天王天 115 Caturmaharajika Heaven; Heaven of the Four Kings
娑罗 娑羅 115 sala tree; sal tree; shala tree
他化自在天 84 Paranirmita-Vasavartin Heaven; paranirmitavaśavartin
天宝 天寶 116 Tianbao
王舍城 119 Rajgir; Rajagrha
无余涅盘 無餘涅槃 119 Anupadhiśeṣanirvāṇa; Nirupadhiśeṣanirvāṇa; Nirvāṇa without Remainder
无量光天 無量光天 119 Apramanabha Heaven; The Heaven of Infinite Radiance
无障碍 無障礙 119 Asaṅga
无诸 無諸 119 Wu Zhu
西海 88 Yellow Sea
西瞿耶尼 120 Aparagodānīya
兴和 興和 120 Xinghe
修罗 修羅 120 Asura
须弥 須彌 120 Mt Meru; Sumeru
阎浮提 閻浮提 121 Jambudvipa; the Terrestrial World
炎摩 121 Yama
炎摩天 121 Yama Heaven; Yamadeva
夜摩 121 Yama
一切法高王经 一切法高王經 121 Yiqie Fa Gao Wang Jing
元魏 89 Northern Wei Dynasty; Wei of the Northern Dynasties
中说 中說 122 Zhong Shuo
众僧 眾僧 122 Saṅgha; Sangha; Buddhist monastic community
转轮圣王 轉輪聖王 90 Chakravarti raja; an emperor in Hindu mythology
资福 資福 122 Zifu

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 234.

Simplified Traditional Pinyin English
爱语 愛語 195
 1. loving words
 2. kind words
阿罗汉果 阿羅漢果 97
 1. state of full attainment of arhatship
 2. the fruit of arhat cultivation; the fruit of awakening
阿那含果 97
 1. the fruit of Anāgāmin; the fruit of a non-returning
 2. realization of non-returner
阿耨多罗 阿耨多羅 196 anuttara; unsurpassed; supreme
阿耨多罗三藐三菩提 阿耨多羅三藐三菩提 196 anuttara-samyak-sambodhi; anuttara samyaksaṃbodhi; anuttarasamyaksaṃbodhi; unsurpassed complete perfect enlightenment
阿耨多罗三藐三菩提心 阿耨多羅三藐三菩提心 196 aspiration for unsurpassed complete perfect enlightenment
阿僧只 阿僧祇 196
 1. asamkhya
 2. asamkhyeya
 3. asamkhya; innumerable
阿僧祇劫 196 an asankhyeya kalpa
阿修罗 阿修羅 196
 1. asura
 2. asura
八圣道分 八聖道分 98 Noble Eightfold Path; Eightfold Noble Way
白佛 98 to address the Buddha
宝网 寶網 98 a net of jewels net
悲心 98
 1. a sympathetic mind
 2. Merciful Heart
彼岸 98
 1. the other shore
 2. the other shore
遍净 遍淨 98 all-encompassing purity
遍满 遍滿 98 to fill; paripūrṇa
遍照 98
 1. to illuminate everywhere
 2. shinging everywhere; vairocana
 3. Vairocana
比丘众 比丘眾 98 Saṅgha; Sangha; Buddhist monastic community
布萨 布薩 98
 1. Posadha
 2. fortnightly recital of monastic rules and confession; upoṣadha
不生 98
 1. nonarising; anutpāda
 2. nonarising; not produced; not conditioned; anutpada
布施 98
 1. generosity
 2. dana; giving; generosity
怖畏 98 terrified; saṃtrāsa
常勤 99 practised; pratipanna
成佛 99
 1. Attaining Buddhahood
 2. to become a Buddha
成就一切智 99 attainment of omniscience
充遍 99 pervades; sphuṭa
初发心 初發心 99 initial determination
幢幡 99 a hanging banner
床座 99 seat; āsana
次复 次復 99 afterwards; then
大阿罗汉 大阿羅漢 100 great Arhat
大比丘众 大比丘眾 100 a large assembly of great monastics
大千 100 trisāhasramahāsāhasralokadhātu; a great chiliocosm; trichiliocosm; the cosmos
大神通 100
 1. great supernatural power
 2. great transcendent wisdom
逮得己利 100 having attained their goals
大利 100 great advantage; great benefit
得佛 100 to become a Buddha
恶道 惡道 195
 1. evil path
 2. an evil rebirth; an evil destiny; an unfortunate rebirth; hell
二果 195 Sakṛdāgāmin
发菩提心 發菩提心 102 bodhicittotpāda; initiate the bodhi mind
法忍 102
 1. Dharma Patience
 2. patience attained through Dharma
 3. patience attained through Dharma
法行 102 to practice the Dharma
法门 法門 102
 1. Dharma gate
 2. dharmaparyāya; dharma gate; a way of teaching the Dharma; a Buddhist teaching; a Dharma door
烦恼魔 煩惱魔 102 Māra of afflictions; Māra the tempter; an evil that harms one's mind
非非想 102 neither perceiving nor not perceiving
佛如来 佛如來 102 Buddha Tathāgatas
佛言 102
 1. the Buddha said
 2. buddhavacana; the teachings of the Buddha
佛住 102
 1. Buddha abode
 2. the Buddha was staying at
佛道 70
 1. Buddhahood
 2. the Buddha Way
 3. Way of the Buddha
 4. Buddhist practice
 5. bodhi; enlightenment
 6. the path leading to enlightenment
佛智 102 Buddha knowledge; Buddha wisdom
福德 102
 1. Fortune and Virtue
 2. Merit and Virtue
 3. merit earned; reward; good fortune and good moral conduct
敷具 102 a mat for sitting on; niṣīdana
福田 102
 1. field of merit
 2. field of blessing
功德聚 103 stupa
观佛 觀佛 103 to contemplate on the Buddha
广果 廣果 103 without fruit
广说 廣說 103 to explain; to teach
过去佛 過去佛 103 past Buddhas
毫相 104 urna
河沙 104 the sand of the River Ganges; as numerous as grains of sand in the River Ganges
化乐 化樂 104 to find pleasure in creating
化生 104 to be born from transformation; upapadukayoni; opapatikayoni
慧解脱 慧解脫 104 one who is liberated through wisdom; prajñāvimukta
慧命 104
 1. wisdom-life
 2. friend; brother
迦兰陀 迦蘭陀 106 Karanda; Kalandaka; Kāraṇḍaka; Kāraṇḍa; Kalantaka
迦楼罗 迦樓羅 106 garuda
迦罗 迦羅 106
 1. kala; a very short unit of time
 2. kala; a very small particle
伽罗 伽羅 106 a kind of wood used for incense
袈裟 106
 1. kasaya
 2. kasaya; kaṣāya
 3. kasaya
净天 淨天 106 pure devas
紧那罗 緊那羅 106 kimnara
偈颂 偈頌 106 a gatha; a chant
偈言 106 a verse; a gatha
觉道 覺道 106 Path of Awakening
空行 107 practicce according to emptiness
乐欲 樂欲 108 the desire for joy
露地坐 108 staying outdoors
面门 面門 109
 1. forehead
 2. mouth
 3. line across the upper lip
名僧 109 renowned monastic
魔军 魔軍 109 Māra's army
摩诃萨 摩訶薩 109
 1. mahasattva
 2. mahāsattva; mohasattva; a great being
摩伽罗鱼 摩伽羅魚 109 makara fish
那由他 110 a nayuta
能信 110 able to believe
能破 110 refutation
辟支 112 Pratyeka-Buddha; Pratyekabuddha
辟支佛 112 Pratyeka-Buddha; Pratyekabuddha
菩萨摩诃萨 菩薩摩訶薩 112 bodhisattva mahāsattva
菩萨行 菩薩行 112 bodhisattva-caryā; bodhisattva-carita; bodhisattva practice; actions of bodhisattvas
菩提心 112
 1. bodhi mind
 2. bodhicitta; aspiration to enlightenment
七菩提分 113 seven factors of enlightenment; seven aids to enlightenment; seven branches of enlightenment; seven aspects of enlightenment; seven bodhyaṅga
乾闼婆 乾闥婆 113 a gandharva
且止 113 obstruct
人非人 114 kijnara; human or non-human being
人中 114 mānuṣyaka; a multitude of men
入佛 114 to bring an image of a Buddha
入涅槃 114 to enter Nirvāṇa
如是如是 114 Thus Is, Thus Is
入众 入眾 114 To Enter the Assembly
如是我闻 如是我聞 114 thus I have heard
三法 115 the three aspects of the Dharma
三解脱门 三解脫門 115 the three doors of deliverance; the three gates of liberation
三千 115 three thousand-fold
三千大千世界 115 Three Thousandfold World System; trisāhasramahāsāhasralokadhātu; a great chiliocosm; trichiliocosm; the cosmos
三千世界 115 trisāhasramahāsāhasralokadhātu; billion world system; the cosmos
三匝 115 to circumambulate three times
三果 115 the third fruit; the fruit of non-returning
三昧 115
 1. samadhi
 2. samādhi; concentrated meditation; mental concentration
三藐三菩提 115 samyaksaṃbodhi; perfect enlightenment
三菩提 115 saṃbodhi; complete enlightenment
萨婆若 薩婆若 115 sarvajña
色声 色聲 115 the visible and the audible
色处 色處 115 the visible realm
色有 115 material existence
沙门果 沙門果 115 the fruit of śramaṇa practice
善见 善見 115 good for seeing; beautiful
善男子 115
 1. good men
 2. a good man; a son of a noble family
善女人 115
 1. good women
 2. a good woman; a daughter of a noble family
善逝 115 Immaculately Departed One; Well-Gone; Sugata
善利 115 great benefit
善思 115 thoughtfulness; wholesome thinking
善哉 115
 1. Sadhu
 2. excellent
舍家 捨家 115 to become a monk or nun
舍离 捨離 115 to abandon; to give up; to depart; to leave
生法 115 sentient beings and dharmas
圣道 聖道 115
 1. the sacred way; spiritual path
 2. The Noble Eightfold Path; Eightfold Noble Way
胜法 勝法 115 surpassing dharmas
胜义 勝義 115 beyond description; surpassing worldy ideas; superlative; inscrutable
十方 115
 1. The Ten Directions
 2. the ten directions
十善业 十善業 115 ten wholesome kinds of practice
十善业道 十善業道 115 ten wholesome kinds of practice
施者 115 The Giver
十方世界 115 the worlds in all ten directions
世间天 世間天 115 world-devas; earthly kings
师子吼 師子吼 115 lion’s roar
师子之座 師子之座 115 throne
师子座 師子座 115 lion's throne
受记 受記 115
 1. a prediction; vyakarana
 2. to receive a prediction
受戒 115
 1. Take the Precepts
 2. to take precepts
受持 115
 1. uphold
 2. to accept and maintain faith; to uphold
顺忍 順忍 115 obedient patience
说偈言 說偈言 115 uttered the following stanzas
四念处 四念處 115
 1. the four bases of mindfulness
 2. The Four Bases of Mindfulness
四如意足 115 the four kinds of teleportation
四摄法 四攝法 115 the four means of embracing
四维 四維 115
 1. the four half points of the compass
 2. four social bonds
四无量 四無量 115 four immeasurables; four immeasurable minds; four immeasurable states of mind; brahmavihāra-niddesa
四行 115 four practices
四正勤 115 four right efforts; four right exertions
四众 四眾 115 the fourfold assembly; the four communities
四果 115 four fruits
四天 115 four kinds of heaven
四天下 115 the four continents
斯陀含果 115 the fruit of a Sakṛdāgāmin
娑婆 115
 1. Saha
 2. to bear; to endure without complaint; saha
所行 115 actions; practice
天乐 天樂 116 heavenly music
天众 天眾 116 devas
天中天 116 god of the gods /devātideva
头面礼 頭面禮 116 to prostrate
退堕 退墮 116 parihāṇi; to regress; to degenerate
往诣 往詣 119 to go to; upagam
未曾有法 119 dharmas that have not yet come to pass
未来世 未來世 119 times to come; the future
围遶 圍遶 119 to circumambulate
闻法 聞法 119 to hear the Dharma; to listen to the teachings of the Buddha
我所 119
 1. my; mama
 2. conception of possession; mamakāra
我语 我語 119 atmavada; notions of a self
无复烦恼 無復煩惱 119 without any more defilements
五戒 119 the five precepts
五力 119 pañcabala; the five powers
无量净 無量淨 119 boundless purity
无胜 無勝 119 unsurpassed; ajita; vijaya
无生法忍 無生法忍 119
 1. patient acceptance in the truth of no rebirth
 2. Tolerance of Non-Arising Dharmas
無想 119 no notion
无边世界 無邊世界 119 the unbounded world
无量众生 無量眾生 119 innumerable beings
无色 無色 119 formless; no form; arupa
无上道 無上道 119 supreme path; unsurpassed way
无相 無相 119
 1. Formless
 2. animitta; signlessness; without an appearance
戏论 戲論 120
 1. mental proliferation
 2. meaningless talk; frivolous discourse; mutual false praise; inflated conceptualization; prapañca; prapanca; papañca
相续 相續 120 causal connection; continuity of cause and effect
心得自在 120 having attained mastery of their minds
心解脱 心解脫 120
 1. to liberate the mind
 2. liberation of mind
信解 120 adhimoksa; adhimokkha; resolution; determination; zeal
心行 120 mental activity
信行 120
 1. faith and practice
 2. Xinxing
修多罗 修多羅 120 sūtra; sutta
修行人 120 practitioner
须陀洹果 須陀洹果 120 the fruit of a stream enterer; the fruit of srotaāpanna practice
夜叉 121 yaksa
以何因缘 以何因緣 121 What is the cause?
一异 一異 121 one and many
一劫 121
 1. one kalpa
 2. one kalpa
亿劫 億劫 121 a kalpa
阴魔 陰魔 121 evil that works through the five skandas
应作 應作 121 a manifestation
一切法 121
 1. all dharmas; all things; sarvadharma
 2. all phenomena
一切法空 121 the emptiness of all dharmas
一切苦 121 all difficulty
一切声 一切聲 121 every sound
一切智 121
 1. wisdom of all
 2. sarvajñatā; all-knowledge; omniscience
一切智智 121 sarvajñāta; sarvajña-jñāta
一切众生 一切眾生 121
 1. all sentient beings
 2. all beings
一一方 121 ekaikasyam disi
右绕 右繞 121 to circumambulate in a clockwise direction
有无 有無 121 existent and non-existent/ having identity and emptiness
优婆塞 優婆塞 121
 1. upasaka
 2. upasaka; a male lay Buddhist
优婆夷 優婆夷 121
 1. upasika
 2. upasika; a female lay Buddhist
欲法 121 with desire
欲界 121 realm of desire
欲乐 欲樂 121 the joy of the five desires
缘觉 緣覺 121
 1. pratyekabuddha
 2. pratyekabuddha
欲取 121 clinging to feelings of pleasure; kāma-upādāna
增上 122 additional; increased; superior
正念 122
 1. Right Mindfulness
 2. right mindfulness
正觉 正覺 122 sambodhi; perfect enlightenment
正信 122
 1. Right Faith
 2. proper belief
正智 122 correct understanding; wisdom
知法 122 to understand the Dharma; to know the teachings of the Buddha
中食 122 midday meal
重担 重擔 122 a heavy load
众生说 眾生說 122 to explain a sūtra to many people
众生心 眾生心 122 the minds of sentient beings
种姓 種姓 122 Buddhist lineage; gotra
中有 122 an intermediate existence between death and rebirth
诸佛 諸佛 122 Buddhas; all Buddhas
诸漏已尽 諸漏已盡 122 outflows already exhausted
诸人 諸人 122 people; jana
诸天 諸天 122 devas
诸众生 諸眾生 122 all beings
住持 122
 1. 1. Abbot (male); 2. Abbess (female)
 2. the abbot of a monastery; the director of a monastery
 3. to uphold the Dharma
资生 資生 122 the necessities of life
作善 122 to do good deeds