Glossary and Vocabulary for Vajragarbharatnarājatantra sūtra (Zuishang Dasheng Jingang Da Jiao Bao Wang Jing) 最上大乘金剛大教寶王經

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 87 金剛 jīngāng a diamond 於彼佛處已曾求學金剛大乘及諸法要
2 87 金剛 jīngāng King Kong 於彼佛處已曾求學金剛大乘及諸法要
3 87 金剛 jīngāng a hard object 於彼佛處已曾求學金剛大乘及諸法要
4 87 金剛 jīngāng gorilla 於彼佛處已曾求學金剛大乘及諸法要
5 87 金剛 jīngāng diamond 於彼佛處已曾求學金剛大乘及諸法要
6 87 金剛 jīngāng vajra 於彼佛處已曾求學金剛大乘及諸法要
7 86 to go; to 大王汝於往昔過去無量阿僧祇大劫之前
8 86 to rely on; to depend on 大王汝於往昔過去無量阿僧祇大劫之前
9 86 Yu 大王汝於往昔過去無量阿僧祇大劫之前
10 86 a crow 大王汝於往昔過去無量阿僧祇大劫之前
11 74 to reach 於彼佛處已曾求學金剛大乘及諸法要
12 74 to attain 於彼佛處已曾求學金剛大乘及諸法要
13 74 to understand 於彼佛處已曾求學金剛大乘及諸法要
14 74 able to be compared to; to catch up with 於彼佛處已曾求學金剛大乘及諸法要
15 74 to be involved with; to associate with 於彼佛處已曾求學金剛大乘及諸法要
16 74 passing of a feudal title from elder to younger brother 於彼佛處已曾求學金剛大乘及諸法要
17 74 and; ca; api 於彼佛處已曾求學金剛大乘及諸法要
18 61 to go back; to return 復告印捺囉部帝大王言
19 61 to resume; to restart 復告印捺囉部帝大王言
20 61 to do in detail 復告印捺囉部帝大王言
21 61 to restore 復告印捺囉部帝大王言
22 61 to respond; to reply to 復告印捺囉部帝大王言
23 61 Fu; Return 復告印捺囉部帝大王言
24 61 to retaliate; to reciprocate 復告印捺囉部帝大王言
25 61 to avoid forced labor or tax 復告印捺囉部帝大王言
26 61 Fu 復告印捺囉部帝大王言
27 61 doubled; to overlapping; folded 復告印捺囉部帝大王言
28 61 a lined garment with doubled thickness 復告印捺囉部帝大王言
29 61 菩薩 púsà bodhisattva 菩薩足
30 61 菩薩 púsà bodhisattva 菩薩足
31 61 菩薩 púsà bodhisattva 菩薩足
32 60 děng et cetera; and so on 諸根境界等種種之法
33 60 děng to wait 諸根境界等種種之法
34 60 děng to be equal 諸根境界等種種之法
35 60 děng degree; level 諸根境界等種種之法
36 60 děng to compare 諸根境界等種種之法
37 60 děng same; equal; sama 諸根境界等種種之法
38 59 大乘 dàshèng Mahayana 於彼佛處已曾求學金剛大乘及諸法要
39 59 大乘 dàshèng Mahayana Buddhism; Mahāyāna; Mahāyāna Buddhism 於彼佛處已曾求學金剛大乘及諸法要
40 59 大乘 dàshèng Mahayana; Great Vehicle 於彼佛處已曾求學金剛大乘及諸法要
41 57 suǒ a few; various; some 汝今於此娑訶世界我釋迦牟尼佛所
42 57 suǒ a place; a location 汝今於此娑訶世界我釋迦牟尼佛所
43 57 suǒ indicates a passive voice 汝今於此娑訶世界我釋迦牟尼佛所
44 57 suǒ an ordinal number 汝今於此娑訶世界我釋迦牟尼佛所
45 57 suǒ meaning 汝今於此娑訶世界我釋迦牟尼佛所
46 57 suǒ garrison 汝今於此娑訶世界我釋迦牟尼佛所
47 57 suǒ place; pradeśa 汝今於此娑訶世界我釋迦牟尼佛所
48 51 yán to speak; to say; said 復告印捺囉部帝大王言
49 51 yán language; talk; words; utterance; speech 復告印捺囉部帝大王言
50 51 yán Kangxi radical 149 復告印捺囉部帝大王言
51 51 yán phrase; sentence 復告印捺囉部帝大王言
52 51 yán a word; a syllable 復告印捺囉部帝大王言
53 51 yán a theory; a doctrine 復告印捺囉部帝大王言
54 51 yán to regard as 復告印捺囉部帝大王言
55 51 yán to act as 復告印捺囉部帝大王言
56 51 yán word; vacana 復告印捺囉部帝大王言
57 51 yán speak; vad 復告印捺囉部帝大王言
58 47 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 爾時印捺囉部帝得聞法故
59 47 děi to want to; to need to 爾時印捺囉部帝得聞法故
60 47 děi must; ought to 爾時印捺囉部帝得聞法故
61 47 de 爾時印捺囉部帝得聞法故
62 47 de infix potential marker 爾時印捺囉部帝得聞法故
63 47 to result in 爾時印捺囉部帝得聞法故
64 47 to be proper; to fit; to suit 爾時印捺囉部帝得聞法故
65 47 to be satisfied 爾時印捺囉部帝得聞法故
66 47 to be finished 爾時印捺囉部帝得聞法故
67 47 děi satisfying 爾時印捺囉部帝得聞法故
68 47 to contract 爾時印捺囉部帝得聞法故
69 47 to hear 爾時印捺囉部帝得聞法故
70 47 to have; there is 爾時印捺囉部帝得聞法故
71 47 marks time passed 爾時印捺囉部帝得聞法故
72 47 obtain; attain; prāpta 爾時印捺囉部帝得聞法故
73 47 Kangxi radical 49 已曾為王號精進授
74 47 to bring to an end; to stop 已曾為王號精進授
75 47 to complete 已曾為王號精進授
76 47 to demote; to dismiss 已曾為王號精進授
77 47 to recover from an illness 已曾為王號精進授
78 47 former; pūrvaka 已曾為王號精進授
79 47 wáng Wang 已曾為王號精進授
80 47 wáng a king 已曾為王號精進授
81 47 wáng Kangxi radical 96 已曾為王號精進授
82 47 wàng to be king; to rule 已曾為王號精進授
83 47 wáng a prince; a duke 已曾為王號精進授
84 47 wáng grand; great 已曾為王號精進授
85 47 wáng to treat with the ceremony due to a king 已曾為王號精進授
86 47 wáng a respectufl form of address for a grandfather or grandmother 已曾為王號精進授
87 47 wáng the head of a group or gang 已曾為王號精進授
88 47 wáng the biggest or best of a group 已曾為王號精進授
89 47 wáng king; best of a kind; rāja 已曾為王號精進授
90 46 zhòng many; numerous 是時與諸學眾
91 46 zhòng masses; people; multitude; crowd 是時與諸學眾
92 46 zhòng general; common; public 是時與諸學眾
93 41 wéi to act as; to serve 已曾為王號精進授
94 41 wéi to change into; to become 已曾為王號精進授
95 41 wéi to be; is 已曾為王號精進授
96 41 wéi to do 已曾為王號精進授
97 41 wèi to support; to help 已曾為王號精進授
98 41 wéi to govern 已曾為王號精進授
99 41 wèi to be; bhū 已曾為王號精進授
100 37 zhī to go 日清淨光明如來之時
101 37 zhī to arrive; to go 日清淨光明如來之時
102 37 zhī is 日清淨光明如來之時
103 37 zhī to use 日清淨光明如來之時
104 37 zhī Zhi 日清淨光明如來之時
105 36 to be near by; to be close to 即復合掌白世尊言
106 36 at that time 即復合掌白世尊言
107 36 to be exactly the same as; to be thus 即復合掌白世尊言
108 36 supposed; so-called 即復合掌白世尊言
109 36 to arrive at; to ascend 即復合掌白世尊言
110 35 xué to study; to learn 是時與諸學眾
111 35 xué to imitate 是時與諸學眾
112 35 xué a school; an academy 是時與諸學眾
113 35 xué to understand 是時與諸學眾
114 35 xué learning; acquired knowledge 是時與諸學眾
115 35 xué learned 是時與諸學眾
116 35 xué a learner 是時與諸學眾
117 35 xué student; learning; śikṣā 是時與諸學眾
118 34 爾時 ěr shí at that time 爾時世尊
119 34 爾時 ěr shí at that time; atha khalu 爾時世尊
120 34 shí time; a point or period of time 是時與諸學眾
121 34 shí a season; a quarter of a year 是時與諸學眾
122 34 shí one of the 12 two-hour periods of the day 是時與諸學眾
123 34 shí fashionable 是時與諸學眾
124 34 shí fate; destiny; luck 是時與諸學眾
125 34 shí occasion; opportunity; chance 是時與諸學眾
126 34 shí tense 是時與諸學眾
127 34 shí particular; special 是時與諸學眾
128 34 shí to plant; to cultivate 是時與諸學眾
129 34 shí an era; a dynasty 是時與諸學眾
130 34 shí time [abstract] 是時與諸學眾
131 34 shí seasonal 是時與諸學眾
132 34 shí to wait upon 是時與諸學眾
133 34 shí hour 是時與諸學眾
134 34 shí appropriate; proper; timely 是時與諸學眾
135 34 shí Shi 是時與諸學眾
136 34 shí a present; currentlt 是時與諸學眾
137 34 shí time; kāla 是時與諸學眾
138 34 shí at that time; samaya 是時與諸學眾
139 33 世尊 shìzūn World-Honored One 爾時世尊
140 33 世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; lokanātha 爾時世尊
141 33 金剛手菩薩 jīngāng shǒu púsà Vajrapani Bodhisattva 顧視左邊告金剛手菩薩言
142 33 method; way 日清淨光明如來法中
143 33 France 日清淨光明如來法中
144 33 the law; rules; regulations 日清淨光明如來法中
145 33 the teachings of the Buddha; Dharma 日清淨光明如來法中
146 33 a standard; a norm 日清淨光明如來法中
147 33 an institution 日清淨光明如來法中
148 33 to emulate 日清淨光明如來法中
149 33 magic; a magic trick 日清淨光明如來法中
150 33 punishment 日清淨光明如來法中
151 33 Fa 日清淨光明如來法中
152 33 a precedent 日清淨光明如來法中
153 33 a classification of some kinds of Han texts 日清淨光明如來法中
154 33 relating to a ceremony or rite 日清淨光明如來法中
155 33 Dharma 日清淨光明如來法中
156 33 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 日清淨光明如來法中
157 33 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 日清淨光明如來法中
158 33 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 日清淨光明如來法中
159 33 quality; characteristic 日清淨光明如來法中
160 32 Yi 亦來王宮為欲聽聞金剛大乘及諸妙法又有東印度摩羅嚩國法光大王
161 31 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 爾時世尊說是語已
162 31 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 爾時世尊說是語已
163 31 shuì to persuade 爾時世尊說是語已
164 31 shuō to teach; to recite; to explain 爾時世尊說是語已
165 31 shuō a doctrine; a theory 爾時世尊說是語已
166 31 shuō to claim; to assert 爾時世尊說是語已
167 31 shuō allocution 爾時世尊說是語已
168 31 shuō to criticize; to scold 爾時世尊說是語已
169 31 shuō to indicate; to refer to 爾時世尊說是語已
170 31 shuō speach; vāda 爾時世尊說是語已
171 31 shuō to speak; bhāṣate 爾時世尊說是語已
172 31 shuō to instruct 爾時世尊說是語已
173 30 一切 yīqiè temporary 一切
174 30 一切 yīqiè the same 一切
175 29 wén to hear 部帝聞此語已
176 29 wén Wen 部帝聞此語已
177 29 wén sniff at; to smell 部帝聞此語已
178 29 wén to be widely known 部帝聞此語已
179 29 wén to confirm; to accept 部帝聞此語已
180 29 wén information 部帝聞此語已
181 29 wèn famous; well known 部帝聞此語已
182 29 wén knowledge; learning 部帝聞此語已
183 29 wèn popularity; prestige; reputation 部帝聞此語已
184 29 wén to question 部帝聞此語已
185 29 wén heard; śruta 部帝聞此語已
186 29 wén hearing; śruti 部帝聞此語已
187 28 self 汝今於此娑訶世界我釋迦牟尼佛所
188 28 [my] dear 汝今於此娑訶世界我釋迦牟尼佛所
189 28 Wo 汝今於此娑訶世界我釋迦牟尼佛所
190 28 self; atman; attan 汝今於此娑訶世界我釋迦牟尼佛所
191 28 ga 汝今於此娑訶世界我釋迦牟尼佛所
192 27 míng fame; renown; reputation 當云何名云何受持
193 27 míng a name; personal name; designation 當云何名云何受持
194 27 míng rank; position 當云何名云何受持
195 27 míng an excuse 當云何名云何受持
196 27 míng life 當云何名云何受持
197 27 míng to name; to call 當云何名云何受持
198 27 míng to express; to describe 當云何名云何受持
199 27 míng to be called; to have the name 當云何名云何受持
200 27 míng to own; to possess 當云何名云何受持
201 27 míng famous; renowned 當云何名云何受持
202 27 míng moral 當云何名云何受持
203 27 míng name; naman 當云何名云何受持
204 27 míng fame; renown; yasas 當云何名云何受持
205 26 阿闍梨 āshélí acarya; a religious teacher 國中復有金剛阿闍梨
206 26 zuò to do 寶及殊妙衣作大供養
207 26 zuò to act as; to serve as 寶及殊妙衣作大供養
208 26 zuò to start 寶及殊妙衣作大供養
209 26 zuò a writing; a work 寶及殊妙衣作大供養
210 26 zuò to dress as; to be disguised as 寶及殊妙衣作大供養
211 26 zuō to create; to make 寶及殊妙衣作大供養
212 26 zuō a workshop 寶及殊妙衣作大供養
213 26 zuō to write; to compose 寶及殊妙衣作大供養
214 26 zuò to rise 寶及殊妙衣作大供養
215 26 zuò to be aroused 寶及殊妙衣作大供養
216 26 zuò activity; action; undertaking 寶及殊妙衣作大供養
217 26 zuò to regard as 寶及殊妙衣作大供養
218 26 zuò action; kāraṇa 寶及殊妙衣作大供養
219 25 gào to tell; to say; said; told 復告印捺囉部帝大王言
220 25 gào to request 復告印捺囉部帝大王言
221 25 gào to report; to inform 復告印捺囉部帝大王言
222 25 gào to announce; to disclose; to raise a lawsuit 復告印捺囉部帝大王言
223 25 gào to accuse; to sue 復告印捺囉部帝大王言
224 25 gào to reach 復告印捺囉部帝大王言
225 25 gào an announcement 復告印捺囉部帝大王言
226 25 gào a party 復告印捺囉部帝大王言
227 25 gào a vacation 復告印捺囉部帝大王言
228 25 gào Gao 復告印捺囉部帝大王言
229 25 gào to tell; jalp 復告印捺囉部帝大王言
230 25 Buddha; Awakened One 於彼佛處已曾求學金剛大乘及諸法要
231 25 relating to Buddhism 於彼佛處已曾求學金剛大乘及諸法要
232 25 a statue or image of a Buddha 於彼佛處已曾求學金剛大乘及諸法要
233 25 a Buddhist text 於彼佛處已曾求學金剛大乘及諸法要
234 25 to touch; to stroke 於彼佛處已曾求學金剛大乘及諸法要
235 25 Buddha 於彼佛處已曾求學金剛大乘及諸法要
236 25 Buddha; Awakened One 於彼佛處已曾求學金剛大乘及諸法要
237 24 zhě ca 今者世尊釋迦牟尼將入涅槃
238 24 菩薩摩訶薩 púsà móhēsà bodhisattva mahāsattva 云何名為菩薩摩訶薩
239 24 ér Kangxi radical 126 合掌當心而白佛言
240 24 ér as if; to seem like 合掌當心而白佛言
241 24 néng can; able 合掌當心而白佛言
242 24 ér whiskers on the cheeks; sideburns 合掌當心而白佛言
243 24 ér to arrive; up to 合掌當心而白佛言
244 24 to give 是時與諸學眾
245 24 to accompany 是時與諸學眾
246 24 to particate in 是時與諸學眾
247 24 of the same kind 是時與諸學眾
248 24 to help 是時與諸學眾
249 24 for 是時與諸學眾
250 22 zhōng middle 日清淨光明如來法中
251 22 zhōng medium; medium sized 日清淨光明如來法中
252 22 zhōng China 日清淨光明如來法中
253 22 zhòng to hit the mark 日清淨光明如來法中
254 22 zhōng midday 日清淨光明如來法中
255 22 zhōng inside 日清淨光明如來法中
256 22 zhōng during 日清淨光明如來法中
257 22 zhōng Zhong 日清淨光明如來法中
258 22 zhōng intermediary 日清淨光明如來法中
259 22 zhōng half 日清淨光明如來法中
260 22 zhòng to reach; to attain 日清淨光明如來法中
261 22 zhòng to suffer; to infect 日清淨光明如來法中
262 22 zhòng to obtain 日清淨光明如來法中
263 22 zhòng to pass an exam 日清淨光明如來法中
264 22 zhōng middle 日清淨光明如來法中
265 22 yòu Kangxi radical 29 又復求學如是金剛大乘
266 21 big; huge; large 佛言若有樂行大慈大悲大喜大捨
267 21 Kangxi radical 37 佛言若有樂行大慈大悲大喜大捨
268 21 great; major; important 佛言若有樂行大慈大悲大喜大捨
269 21 size 佛言若有樂行大慈大悲大喜大捨
270 21 old 佛言若有樂行大慈大悲大喜大捨
271 21 oldest; earliest 佛言若有樂行大慈大悲大喜大捨
272 21 adult 佛言若有樂行大慈大悲大喜大捨
273 21 dài an important person 佛言若有樂行大慈大悲大喜大捨
274 21 senior 佛言若有樂行大慈大悲大喜大捨
275 21 an element 佛言若有樂行大慈大悲大喜大捨
276 21 great; mahā 佛言若有樂行大慈大悲大喜大捨
277 21 不見 bújiàn to not see 何以故謂不見內空不見外空
278 21 不見 bújiàn to not meet 何以故謂不見內空不見外空
279 21 不見 bújiàn to disappear 何以故謂不見內空不見外空
280 20 供養 gòngyǎng to provide for one's elders; to support one's parents 尊敬供養還歸曼誐羅補囕大城
281 20 供養 gòngyǎng to make offerings; to provide offerings; to worship 尊敬供養還歸曼誐羅補囕大城
282 20 供養 gòngyǎng offering 尊敬供養還歸曼誐羅補囕大城
283 20 供養 gòngyǎng to make offerings; to worship; to honor 尊敬供養還歸曼誐羅補囕大城
284 20 zhǒng kind; type 又復演說八種成就之法
285 20 zhòng to plant; to grow; to cultivate 又復演說八種成就之法
286 20 zhǒng kind; type; race; breed; seed; species 又復演說八種成就之法
287 20 zhǒng seed; strain 又復演說八種成就之法
288 20 zhǒng offspring 又復演說八種成就之法
289 20 zhǒng breed 又復演說八種成就之法
290 20 zhǒng race 又復演說八種成就之法
291 20 zhǒng species 又復演說八種成就之法
292 20 zhǒng root; source; origin 又復演說八種成就之法
293 20 zhǒng grit; guts 又復演說八種成就之法
294 20 zhǒng seed; bīja 又復演說八種成就之法
295 20 to know; to learn about; to comprehend 皆悉證得無生法忍
296 20 detailed 皆悉證得無生法忍
297 20 to elaborate; to expound 皆悉證得無生法忍
298 20 to exhaust; to use up 皆悉證得無生法忍
299 20 strongly 皆悉證得無生法忍
300 20 Xi 皆悉證得無生法忍
301 20 all; kṛtsna 皆悉證得無生法忍
302 20 néng can; able 何由能除一切煩惱證於寂滅得不退轉
303 20 néng ability; capacity 何由能除一切煩惱證於寂滅得不退轉
304 20 néng a mythical bear-like beast 何由能除一切煩惱證於寂滅得不退轉
305 20 néng energy 何由能除一切煩惱證於寂滅得不退轉
306 20 néng function; use 何由能除一切煩惱證於寂滅得不退轉
307 20 néng talent 何由能除一切煩惱證於寂滅得不退轉
308 20 néng expert at 何由能除一切煩惱證於寂滅得不退轉
309 20 néng to be in harmony 何由能除一切煩惱證於寂滅得不退轉
310 20 néng to tend to; to care for 何由能除一切煩惱證於寂滅得不退轉
311 20 néng to reach; to arrive at 何由能除一切煩惱證於寂滅得不退轉
312 20 néng to be able; śak 何由能除一切煩惱證於寂滅得不退轉
313 19 弟子 dìzi disciple; follower; student 今亦復說弟子承事金剛阿闍梨軌則
314 19 弟子 dìzi youngster 今亦復說弟子承事金剛阿闍梨軌則
315 19 弟子 dìzi prostitute 今亦復說弟子承事金剛阿闍梨軌則
316 19 弟子 dìzi believer 今亦復說弟子承事金剛阿闍梨軌則
317 19 弟子 dìzi disciple 今亦復說弟子承事金剛阿闍梨軌則
318 19 弟子 dìzi disciple; śiṣya; śrāvaka 今亦復說弟子承事金剛阿闍梨軌則
319 19 yìn to stamp; to seal; to mark; to print 復告印捺囉部帝大王言
320 19 yìn India 復告印捺囉部帝大王言
321 19 yìn a mudra; a hand gesture 復告印捺囉部帝大王言
322 19 yìn a seal; a stamp 復告印捺囉部帝大王言
323 19 yìn to tally 復告印捺囉部帝大王言
324 19 yìn a vestige; a trace 復告印捺囉部帝大王言
325 19 yìn Yin 復告印捺囉部帝大王言
326 19 yìn to leave a track or trace 復告印捺囉部帝大王言
327 19 yìn mudra 復告印捺囉部帝大王言
328 19 無生法忍 wú shēng fǎ rěn patient acceptance in the truth of no rebirth 方便令解使獲無生法忍
329 19 無生法忍 wú shēng fǎ rěn Tolerance of Non-Arising Dharmas 方便令解使獲無生法忍
330 19 to use; to grasp 人民各以香華奉獻供養
331 19 to rely on 人民各以香華奉獻供養
332 19 to regard 人民各以香華奉獻供養
333 19 to be able to 人民各以香華奉獻供養
334 19 to order; to command 人民各以香華奉獻供養
335 19 used after a verb 人民各以香華奉獻供養
336 19 a reason; a cause 人民各以香華奉獻供養
337 19 Israel 人民各以香華奉獻供養
338 19 Yi 人民各以香華奉獻供養
339 19 use; yogena 人民各以香華奉獻供養
340 18 灌頂 guàn dǐng consecration 汝等今可與我同至佛所求受灌頂
341 18 灌頂 guàn dǐng Anointment 汝等今可與我同至佛所求受灌頂
342 18 灌頂 guàn dǐng abhiseka; abhisecana; anointment; consecration 汝等今可與我同至佛所求受灌頂
343 18 灌頂 Guàn Dǐng Guanding 汝等今可與我同至佛所求受灌頂
344 18 婆羅門 póluómén Brahmin; 是時復有眾多沙門婆羅門剎帝利毘舍首陀等
345 18 婆羅門 póluómén Brahmin; Brahman 是時復有眾多沙門婆羅門剎帝利毘舍首陀等
346 18 演說 yǎnshuō to give a speech 我今當承如來教勅而為演說印捺囉部帝聞是語已
347 18 演說 yǎnshuō a speech 我今當承如來教勅而為演說印捺囉部帝聞是語已
348 18 演說 yǎnshuō to expound 我今當承如來教勅而為演說印捺囉部帝聞是語已
349 18 演說 yǎnshuō to expound; nirdeśa 我今當承如來教勅而為演說印捺囉部帝聞是語已
350 18 摩訶薩 móhēsà mahasattva 時金剛手菩薩摩訶薩
351 18 摩訶薩 móhēsà mahāsattva; mohasattva; a great being 時金剛手菩薩摩訶薩
352 18 jīn today; present; now 汝今於此娑訶世界我釋迦牟尼佛所
353 18 jīn Jin 汝今於此娑訶世界我釋迦牟尼佛所
354 18 jīn modern 汝今於此娑訶世界我釋迦牟尼佛所
355 18 jīn now; adhunā 汝今於此娑訶世界我釋迦牟尼佛所
356 18 三摩地 sānmódì samadhi; concentrated meditation; mental concentration 即如從佛所聞金剛大乘祕密相應三摩地三摩鉢底
357 16 Ru River 大王汝於往昔過去無量阿僧祇大劫之前
358 16 Ru 大王汝於往昔過去無量阿僧祇大劫之前
359 16 shòu to teach 已曾為王號精進授
360 16 shòu to award; to give 已曾為王號精進授
361 16 shòu to appoint 已曾為王號精進授
362 16 shòu to present; prayam 已曾為王號精進授
363 15 to enter 我等樂入金剛大乘
364 15 Kangxi radical 11 我等樂入金剛大乘
365 15 radical 我等樂入金剛大乘
366 15 income 我等樂入金剛大乘
367 15 to conform with 我等樂入金剛大乘
368 15 to descend 我等樂入金剛大乘
369 15 the entering tone 我等樂入金剛大乘
370 15 to pay 我等樂入金剛大乘
371 15 to join 我等樂入金剛大乘
372 15 entering; praveśa 我等樂入金剛大乘
373 15 entered; attained; āpanna 我等樂入金剛大乘
374 15 jìn to the greatest extent; utmost 欲令王等證無生忍盡涅槃界
375 15 jìn perfect; flawless 欲令王等證無生忍盡涅槃界
376 15 jìn to give priority to; to do one's utmost 欲令王等證無生忍盡涅槃界
377 15 jìn to vanish 欲令王等證無生忍盡涅槃界
378 15 jìn to use up; to exhaust; to end; to finish; to the utmost; to be finished 欲令王等證無生忍盡涅槃界
379 15 jìn to die 欲令王等證無生忍盡涅槃界
380 15 jìn exhaustion; kṣaya 欲令王等證無生忍盡涅槃界
381 15 大王 dàwáng king 復告印捺囉部帝大王言
382 15 大王 dàwáng magnate; person having expert skill in something 復告印捺囉部帝大王言
383 15 大王 dàwáng great king; mahārāja 復告印捺囉部帝大王言
384 15 fēi Kangxi radical 175 知非常非無常
385 15 fēi wrong; bad; untruthful 知非常非無常
386 15 fēi different 知非常非無常
387 15 fēi to not be; to not have 知非常非無常
388 15 fēi to violate; to be contrary to 知非常非無常
389 15 fēi Africa 知非常非無常
390 15 fēi to slander 知非常非無常
391 15 fěi to avoid 知非常非無常
392 15 fēi must 知非常非無常
393 15 fēi an error 知非常非無常
394 15 fēi a problem; a question 知非常非無常
395 15 fēi evil 知非常非無常
396 15 lái to come 亦來王宮為欲聽聞金剛大乘及諸妙法又有東印度摩羅嚩國法光大王
397 15 lái please 亦來王宮為欲聽聞金剛大乘及諸妙法又有東印度摩羅嚩國法光大王
398 15 lái used to substitute for another verb 亦來王宮為欲聽聞金剛大乘及諸妙法又有東印度摩羅嚩國法光大王
399 15 lái used between two word groups to express purpose and effect 亦來王宮為欲聽聞金剛大乘及諸妙法又有東印度摩羅嚩國法光大王
400 15 lái wheat 亦來王宮為欲聽聞金剛大乘及諸妙法又有東印度摩羅嚩國法光大王
401 15 lái next; future 亦來王宮為欲聽聞金剛大乘及諸妙法又有東印度摩羅嚩國法光大王
402 15 lái a simple complement of direction 亦來王宮為欲聽聞金剛大乘及諸妙法又有東印度摩羅嚩國法光大王
403 15 lái to occur; to arise 亦來王宮為欲聽聞金剛大乘及諸妙法又有東印度摩羅嚩國法光大王
404 15 lái to earn 亦來王宮為欲聽聞金剛大乘及諸妙法又有東印度摩羅嚩國法光大王
405 15 lái to come; āgata 亦來王宮為欲聽聞金剛大乘及諸妙法又有東印度摩羅嚩國法光大王
406 15 lìng to make; to cause to be; to lead 方便令解使獲無生法忍
407 15 lìng to issue a command 方便令解使獲無生法忍
408 15 lìng rules of behavior; customs 方便令解使獲無生法忍
409 15 lìng an order; a command; an edict; a decree; a statute 方便令解使獲無生法忍
410 15 lìng a season 方便令解使獲無生法忍
411 15 lìng respected; good reputation 方便令解使獲無生法忍
412 15 lìng good 方便令解使獲無生法忍
413 15 lìng pretentious 方便令解使獲無生法忍
414 15 lìng a transcending state of existence 方便令解使獲無生法忍
415 15 lìng a commander 方便令解使獲無生法忍
416 15 lìng a commanding quality; an impressive character 方便令解使獲無生法忍
417 15 lìng lyrics 方便令解使獲無生法忍
418 15 lìng Ling 方便令解使獲無生法忍
419 15 lìng instruction by a teacher; adhīṣṭa 方便令解使獲無生法忍
420 15 清淨 qīngjìng peaceful; quiet; tranquil; pure 日清淨光明如來法中
421 15 清淨 qīngjìng peaceful; quiet; tranquil 日清淨光明如來法中
422 15 清淨 qīngjìng concise 日清淨光明如來法中
423 15 清淨 qīngjìng simple and clear; concise 日清淨光明如來法中
424 15 清淨 qīngjìng pure and clean 日清淨光明如來法中
425 15 清淨 qīngjìng purity 日清淨光明如來法中
426 15 清淨 qīngjìng pure; cleansed; purified of defiling illusion; visuddhi 日清淨光明如來法中
427 15 涅槃界 nièpán jiè nirvāṇa-dhātu; the realm of Nirvāṇa 欲令王等證無生忍盡涅槃界
428 14 捺囉部帝 nàluóbùdì Indrabodhi 復告印捺囉部帝大王言
429 14 sporadic; scattered 又有剎帝利邪輸嚩哩摩儞嚩嚩哩摩等
430 14 又有剎帝利邪輸嚩哩摩儞嚩嚩哩摩等
431 14 諸法 zhū fǎ all things; all dharmas 於彼佛處已曾求學金剛大乘及諸法要
432 14 shī teacher 我等本師金剛手菩薩摩訶薩
433 14 shī multitude 我等本師金剛手菩薩摩訶薩
434 14 shī a host; a leader 我等本師金剛手菩薩摩訶薩
435 14 shī an expert 我等本師金剛手菩薩摩訶薩
436 14 shī an example; a model 我等本師金剛手菩薩摩訶薩
437 14 shī master 我等本師金剛手菩薩摩訶薩
438 14 shī a capital city; a well protected place 我等本師金剛手菩薩摩訶薩
439 14 shī Shi 我等本師金剛手菩薩摩訶薩
440 14 shī to imitate 我等本師金剛手菩薩摩訶薩
441 14 shī troops 我等本師金剛手菩薩摩訶薩
442 14 shī shi 我等本師金剛手菩薩摩訶薩
443 14 shī an army division 我等本師金剛手菩薩摩訶薩
444 14 shī the 7th hexagram 我等本師金剛手菩薩摩訶薩
445 14 shī a lion 我等本師金剛手菩薩摩訶薩
446 14 shī spiritual guide; teacher; ācārya 我等本師金剛手菩薩摩訶薩
447 14 Kangxi radical 71 無變異空本性空
448 14 to not have; without 無變異空本性空
449 14 mo 無變異空本性空
450 14 to not have 無變異空本性空
451 14 Wu 無變異空本性空
452 14 mo 無變異空本性空
453 14 方便 fāngbiàn convenient 方便令解使獲無生法忍
454 14 方便 fāngbiàn to to the toilet 方便令解使獲無生法忍
455 14 方便 fāngbiàn to have money to lend 方便令解使獲無生法忍
456 14 方便 fāngbiàn to make something convenient for others 方便令解使獲無生法忍
457 14 方便 fāngbiàn to do somebody a favor 方便令解使獲無生法忍
458 14 方便 fāngbiàn appropriate 方便令解使獲無生法忍
459 14 方便 fāngbiàn Convenience 方便令解使獲無生法忍
460 14 方便 fāngbiàn expedient means 方便令解使獲無生法忍
461 14 方便 fāngbiàn Skillful Means 方便令解使獲無生法忍
462 14 方便 fāngbiàn upāya; skillful means; expedient means 方便令解使獲無生法忍
463 14 secret; hidden; confidential 名曰善密及穌哩野嚩哩摩
464 14 retired 名曰善密及穌哩野嚩哩摩
465 14 stable; calm 名曰善密及穌哩野嚩哩摩
466 14 close; thick; dense 名曰善密及穌哩野嚩哩摩
467 14 intimate 名曰善密及穌哩野嚩哩摩
468 14 slight; subtle 名曰善密及穌哩野嚩哩摩
469 14 a secret 名曰善密及穌哩野嚩哩摩
470 14 Mi 名曰善密及穌哩野嚩哩摩
471 14 secret; esoteric; guhya 名曰善密及穌哩野嚩哩摩
472 14 汝等 rǔ děng you [plural]; yuṣma; yūyam 汝等當知今彼處
473 14 xíng to walk 菩薩摩訶薩行
474 14 xíng capable; competent 菩薩摩訶薩行
475 14 háng profession 菩薩摩訶薩行
476 14 xíng Kangxi radical 144 菩薩摩訶薩行
477 14 xíng to travel 菩薩摩訶薩行
478 14 xìng actions; conduct 菩薩摩訶薩行
479 14 xíng to do; to act; to practice 菩薩摩訶薩行
480 14 xíng all right; OK; okay 菩薩摩訶薩行
481 14 háng horizontal line 菩薩摩訶薩行
482 14 héng virtuous deeds 菩薩摩訶薩行
483 14 hàng a line of trees 菩薩摩訶薩行
484 14 hàng bold; steadfast 菩薩摩訶薩行
485 14 xíng to move 菩薩摩訶薩行
486 14 xíng to put into effect; to implement 菩薩摩訶薩行
487 14 xíng travel 菩薩摩訶薩行
488 14 xíng to circulate 菩薩摩訶薩行
489 14 xíng running script; running script 菩薩摩訶薩行
490 14 xíng temporary 菩薩摩訶薩行
491 14 háng rank; order 菩薩摩訶薩行
492 14 háng a business; a shop 菩薩摩訶薩行
493 14 xíng to depart; to leave 菩薩摩訶薩行
494 14 xíng to experience 菩薩摩訶薩行
495 14 xíng path; way 菩薩摩訶薩行
496 14 xíng xing; ballad 菩薩摩訶薩行
497 14 xíng Xing 菩薩摩訶薩行
498 14 xíng Practice 菩薩摩訶薩行
499 14 xìng mental formations; samskara; sankhara; volition; habitual actions 菩薩摩訶薩行
500 14 xíng practice; carita; carya; conduct; behavior 菩薩摩訶薩行

Frequencies of all Words

Top 924

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 87 金剛 jīngāng a diamond 於彼佛處已曾求學金剛大乘及諸法要
2 87 金剛 jīngāng King Kong 於彼佛處已曾求學金剛大乘及諸法要
3 87 金剛 jīngāng a hard object 於彼佛處已曾求學金剛大乘及諸法要
4 87 金剛 jīngāng gorilla 於彼佛處已曾求學金剛大乘及諸法要
5 87 金剛 jīngāng diamond 於彼佛處已曾求學金剛大乘及諸法要
6 87 金剛 jīngāng vajra 於彼佛處已曾求學金剛大乘及諸法要
7 86 in; at 大王汝於往昔過去無量阿僧祇大劫之前
8 86 in; at 大王汝於往昔過去無量阿僧祇大劫之前
9 86 in; at; to; from 大王汝於往昔過去無量阿僧祇大劫之前
10 86 to go; to 大王汝於往昔過去無量阿僧祇大劫之前
11 86 to rely on; to depend on 大王汝於往昔過去無量阿僧祇大劫之前
12 86 to go to; to arrive at 大王汝於往昔過去無量阿僧祇大劫之前
13 86 from 大王汝於往昔過去無量阿僧祇大劫之前
14 86 give 大王汝於往昔過去無量阿僧祇大劫之前
15 86 oppposing 大王汝於往昔過去無量阿僧祇大劫之前
16 86 and 大王汝於往昔過去無量阿僧祇大劫之前
17 86 compared to 大王汝於往昔過去無量阿僧祇大劫之前
18 86 by 大王汝於往昔過去無量阿僧祇大劫之前
19 86 and; as well as 大王汝於往昔過去無量阿僧祇大劫之前
20 86 for 大王汝於往昔過去無量阿僧祇大劫之前
21 86 Yu 大王汝於往昔過去無量阿僧祇大劫之前
22 86 a crow 大王汝於往昔過去無量阿僧祇大劫之前
23 86 whew; wow 大王汝於往昔過去無量阿僧祇大劫之前
24 86 near to; antike 大王汝於往昔過去無量阿僧祇大劫之前
25 74 to reach 於彼佛處已曾求學金剛大乘及諸法要
26 74 and 於彼佛處已曾求學金剛大乘及諸法要
27 74 coming to; when 於彼佛處已曾求學金剛大乘及諸法要
28 74 to attain 於彼佛處已曾求學金剛大乘及諸法要
29 74 to understand 於彼佛處已曾求學金剛大乘及諸法要
30 74 able to be compared to; to catch up with 於彼佛處已曾求學金剛大乘及諸法要
31 74 to be involved with; to associate with 於彼佛處已曾求學金剛大乘及諸法要
32 74 passing of a feudal title from elder to younger brother 於彼佛處已曾求學金剛大乘及諸法要
33 74 and; ca; api 於彼佛處已曾求學金剛大乘及諸法要
34 68 that; those 於彼佛處已曾求學金剛大乘及諸法要
35 68 another; the other 於彼佛處已曾求學金剛大乘及諸法要
36 68 that; tad 於彼佛處已曾求學金剛大乘及諸法要
37 61 again; more; repeatedly 復告印捺囉部帝大王言
38 61 to go back; to return 復告印捺囉部帝大王言
39 61 to resume; to restart 復告印捺囉部帝大王言
40 61 to do in detail 復告印捺囉部帝大王言
41 61 to restore 復告印捺囉部帝大王言
42 61 to respond; to reply to 復告印捺囉部帝大王言
43 61 after all; and then 復告印捺囉部帝大王言
44 61 even if; although 復告印捺囉部帝大王言
45 61 Fu; Return 復告印捺囉部帝大王言
46 61 to retaliate; to reciprocate 復告印捺囉部帝大王言
47 61 to avoid forced labor or tax 復告印捺囉部帝大王言
48 61 particle without meaing 復告印捺囉部帝大王言
49 61 Fu 復告印捺囉部帝大王言
50 61 repeated; again 復告印捺囉部帝大王言
51 61 doubled; to overlapping; folded 復告印捺囉部帝大王言
52 61 a lined garment with doubled thickness 復告印捺囉部帝大王言
53 61 again; punar 復告印捺囉部帝大王言
54 61 菩薩 púsà bodhisattva 菩薩足
55 61 菩薩 púsà bodhisattva 菩薩足
56 61 菩薩 púsà bodhisattva 菩薩足
57 60 děng et cetera; and so on 諸根境界等種種之法
58 60 děng to wait 諸根境界等種種之法
59 60 děng degree; kind 諸根境界等種種之法
60 60 děng plural 諸根境界等種種之法
61 60 děng to be equal 諸根境界等種種之法
62 60 děng degree; level 諸根境界等種種之法
63 60 děng to compare 諸根境界等種種之法
64 60 děng same; equal; sama 諸根境界等種種之法
65 59 大乘 dàshèng Mahayana 於彼佛處已曾求學金剛大乘及諸法要
66 59 大乘 dàshèng Mahayana Buddhism; Mahāyāna; Mahāyāna Buddhism 於彼佛處已曾求學金剛大乘及諸法要
67 59 大乘 dàshèng Mahayana; Great Vehicle 於彼佛處已曾求學金剛大乘及諸法要
68 57 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 汝今於此娑訶世界我釋迦牟尼佛所
69 57 suǒ an office; an institute 汝今於此娑訶世界我釋迦牟尼佛所
70 57 suǒ introduces a relative clause 汝今於此娑訶世界我釋迦牟尼佛所
71 57 suǒ it 汝今於此娑訶世界我釋迦牟尼佛所
72 57 suǒ if; supposing 汝今於此娑訶世界我釋迦牟尼佛所
73 57 suǒ a few; various; some 汝今於此娑訶世界我釋迦牟尼佛所
74 57 suǒ a place; a location 汝今於此娑訶世界我釋迦牟尼佛所
75 57 suǒ indicates a passive voice 汝今於此娑訶世界我釋迦牟尼佛所
76 57 suǒ that which 汝今於此娑訶世界我釋迦牟尼佛所
77 57 suǒ an ordinal number 汝今於此娑訶世界我釋迦牟尼佛所
78 57 suǒ meaning 汝今於此娑訶世界我釋迦牟尼佛所
79 57 suǒ garrison 汝今於此娑訶世界我釋迦牟尼佛所
80 57 suǒ place; pradeśa 汝今於此娑訶世界我釋迦牟尼佛所
81 57 suǒ that which; yad 汝今於此娑訶世界我釋迦牟尼佛所
82 56 zhū all; many; various 是時與諸學眾
83 56 zhū Zhu 是時與諸學眾
84 56 zhū all; members of the class 是時與諸學眾
85 56 zhū interrogative particle 是時與諸學眾
86 56 zhū him; her; them; it 是時與諸學眾
87 56 zhū of; in 是時與諸學眾
88 56 zhū all; many; sarva 是時與諸學眾
89 55 yǒu is; are; to exist 佛言若有樂行大慈大悲大喜大捨
90 55 yǒu to have; to possess 佛言若有樂行大慈大悲大喜大捨
91 55 yǒu indicates an estimate 佛言若有樂行大慈大悲大喜大捨
92 55 yǒu indicates a large quantity 佛言若有樂行大慈大悲大喜大捨
93 55 yǒu indicates an affirmative response 佛言若有樂行大慈大悲大喜大捨
94 55 yǒu a certain; used before a person, time, or place 佛言若有樂行大慈大悲大喜大捨
95 55 yǒu used to compare two things 佛言若有樂行大慈大悲大喜大捨
96 55 yǒu used in a polite formula before certain verbs 佛言若有樂行大慈大悲大喜大捨
97 55 yǒu used before the names of dynasties 佛言若有樂行大慈大悲大喜大捨
98 55 yǒu a certain thing; what exists 佛言若有樂行大慈大悲大喜大捨
99 55 yǒu multiple of ten and ... 佛言若有樂行大慈大悲大喜大捨
100 55 yǒu abundant 佛言若有樂行大慈大悲大喜大捨
101 55 yǒu purposeful 佛言若有樂行大慈大悲大喜大捨
102 55 yǒu You 佛言若有樂行大慈大悲大喜大捨
103 55 yǒu 1. existence; 2. becoming 佛言若有樂行大慈大悲大喜大捨
104 55 yǒu becoming; bhava 佛言若有樂行大慈大悲大喜大捨
105 52 shì is; are; am; to be 是時與諸學眾
106 52 shì is exactly 是時與諸學眾
107 52 shì is suitable; is in contrast 是時與諸學眾
108 52 shì this; that; those 是時與諸學眾
109 52 shì really; certainly 是時與諸學眾
110 52 shì correct; yes; affirmative 是時與諸學眾
111 52 shì true 是時與諸學眾
112 52 shì is; has; exists 是時與諸學眾
113 52 shì used between repetitions of a word 是時與諸學眾
114 52 shì a matter; an affair 是時與諸學眾
115 52 shì Shi 是時與諸學眾
116 52 shì is; bhū 是時與諸學眾
117 52 shì this; idam 是時與諸學眾
118 51 yán to speak; to say; said 復告印捺囉部帝大王言
119 51 yán language; talk; words; utterance; speech 復告印捺囉部帝大王言
120 51 yán Kangxi radical 149 復告印捺囉部帝大王言
121 51 yán a particle with no meaning 復告印捺囉部帝大王言
122 51 yán phrase; sentence 復告印捺囉部帝大王言
123 51 yán a word; a syllable 復告印捺囉部帝大王言
124 51 yán a theory; a doctrine 復告印捺囉部帝大王言
125 51 yán to regard as 復告印捺囉部帝大王言
126 51 yán to act as 復告印捺囉部帝大王言
127 51 yán word; vacana 復告印捺囉部帝大王言
128 51 yán speak; vad 復告印捺囉部帝大王言
129 47 de potential marker 爾時印捺囉部帝得聞法故
130 47 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 爾時印捺囉部帝得聞法故
131 47 děi must; ought to 爾時印捺囉部帝得聞法故
132 47 děi to want to; to need to 爾時印捺囉部帝得聞法故
133 47 děi must; ought to 爾時印捺囉部帝得聞法故
134 47 de 爾時印捺囉部帝得聞法故
135 47 de infix potential marker 爾時印捺囉部帝得聞法故
136 47 to result in 爾時印捺囉部帝得聞法故
137 47 to be proper; to fit; to suit 爾時印捺囉部帝得聞法故
138 47 to be satisfied 爾時印捺囉部帝得聞法故
139 47 to be finished 爾時印捺囉部帝得聞法故
140 47 de result of degree 爾時印捺囉部帝得聞法故
141 47 de marks completion of an action 爾時印捺囉部帝得聞法故
142 47 děi satisfying 爾時印捺囉部帝得聞法故
143 47 to contract 爾時印捺囉部帝得聞法故
144 47 marks permission or possibility 爾時印捺囉部帝得聞法故
145 47 expressing frustration 爾時印捺囉部帝得聞法故
146 47 to hear 爾時印捺囉部帝得聞法故
147 47 to have; there is 爾時印捺囉部帝得聞法故
148 47 marks time passed 爾時印捺囉部帝得聞法故
149 47 obtain; attain; prāpta 爾時印捺囉部帝得聞法故
150 47 already 已曾為王號精進授
151 47 Kangxi radical 49 已曾為王號精進授
152 47 from 已曾為王號精進授
153 47 to bring to an end; to stop 已曾為王號精進授
154 47 final aspectual particle 已曾為王號精進授
155 47 afterwards; thereafter 已曾為王號精進授
156 47 too; very; excessively 已曾為王號精進授
157 47 to complete 已曾為王號精進授
158 47 to demote; to dismiss 已曾為王號精進授
159 47 to recover from an illness 已曾為王號精進授
160 47 certainly 已曾為王號精進授
161 47 an interjection of surprise 已曾為王號精進授
162 47 this 已曾為王號精進授
163 47 former; pūrvaka 已曾為王號精進授
164 47 former; pūrvaka 已曾為王號精進授
165 47 wáng Wang 已曾為王號精進授
166 47 wáng a king 已曾為王號精進授
167 47 wáng Kangxi radical 96 已曾為王號精進授
168 47 wàng to be king; to rule 已曾為王號精進授
169 47 wáng a prince; a duke 已曾為王號精進授
170 47 wáng grand; great 已曾為王號精進授
171 47 wáng to treat with the ceremony due to a king 已曾為王號精進授
172 47 wáng a respectufl form of address for a grandfather or grandmother 已曾為王號精進授
173 47 wáng the head of a group or gang 已曾為王號精進授
174 47 wáng the biggest or best of a group 已曾為王號精進授
175 47 wáng king; best of a kind; rāja 已曾為王號精進授
176 46 zhòng many; numerous 是時與諸學眾
177 46 zhòng masses; people; multitude; crowd 是時與諸學眾
178 46 zhòng general; common; public 是時與諸學眾
179 46 zhòng many; all; sarva 是時與諸學眾
180 41 wèi for; to 已曾為王號精進授
181 41 wèi because of 已曾為王號精進授
182 41 wéi to act as; to serve 已曾為王號精進授
183 41 wéi to change into; to become 已曾為王號精進授
184 41 wéi to be; is 已曾為王號精進授
185 41 wéi to do 已曾為王號精進授
186 41 wèi for 已曾為王號精進授
187 41 wèi because of; for; to 已曾為王號精進授
188 41 wèi to 已曾為王號精進授
189 41 wéi in a passive construction 已曾為王號精進授
190 41 wéi forming a rehetorical question 已曾為王號精進授
191 41 wéi forming an adverb 已曾為王號精進授
192 41 wéi to add emphasis 已曾為王號精進授
193 41 wèi to support; to help 已曾為王號精進授
194 41 wéi to govern 已曾為王號精進授
195 41 wèi to be; bhū 已曾為王號精進授
196 37 zhī him; her; them; that 日清淨光明如來之時
197 37 zhī used between a modifier and a word to form a word group 日清淨光明如來之時
198 37 zhī to go 日清淨光明如來之時
199 37 zhī this; that 日清淨光明如來之時
200 37 zhī genetive marker 日清淨光明如來之時
201 37 zhī it 日清淨光明如來之時
202 37 zhī in 日清淨光明如來之時
203 37 zhī all 日清淨光明如來之時
204 37 zhī and 日清淨光明如來之時
205 37 zhī however 日清淨光明如來之時
206 37 zhī if 日清淨光明如來之時
207 37 zhī then 日清淨光明如來之時
208 37 zhī to arrive; to go 日清淨光明如來之時
209 37 zhī is 日清淨光明如來之時
210 37 zhī to use 日清淨光明如來之時
211 37 zhī Zhi 日清淨光明如來之時
212 37 如是 rúshì thus; so 又復求學如是金剛大乘
213 37 如是 rúshì thus, so 又復求學如是金剛大乘
214 37 如是 rúshì thus; evam 又復求學如是金剛大乘
215 37 如是 rúshì thus; evam 又復求學如是金剛大乘
216 36 promptly; right away; immediately 即復合掌白世尊言
217 36 to be near by; to be close to 即復合掌白世尊言
218 36 at that time 即復合掌白世尊言
219 36 to be exactly the same as; to be thus 即復合掌白世尊言
220 36 supposed; so-called 即復合掌白世尊言
221 36 if; but 即復合掌白世尊言
222 36 to arrive at; to ascend 即復合掌白世尊言
223 36 then; following 即復合掌白世尊言
224 36 so; just so; eva 即復合掌白世尊言
225 35 xué to study; to learn 是時與諸學眾
226 35 xué a discipline; a branch of study 是時與諸學眾
227 35 xué to imitate 是時與諸學眾
228 35 xué a school; an academy 是時與諸學眾
229 35 xué to understand 是時與諸學眾
230 35 xué learning; acquired knowledge 是時與諸學眾
231 35 xué a doctrine 是時與諸學眾
232 35 xué learned 是時與諸學眾
233 35 xué a learner 是時與諸學眾
234 35 xué student; learning; śikṣā 是時與諸學眾
235 34 爾時 ěr shí at that time 爾時世尊
236 34 爾時 ěr shí at that time; atha khalu 爾時世尊
237 34 shí time; a point or period of time 是時與諸學眾
238 34 shí a season; a quarter of a year 是時與諸學眾
239 34 shí one of the 12 two-hour periods of the day 是時與諸學眾
240 34 shí at that time 是時與諸學眾
241 34 shí fashionable 是時與諸學眾
242 34 shí fate; destiny; luck 是時與諸學眾
243 34 shí occasion; opportunity; chance 是時與諸學眾
244 34 shí tense 是時與諸學眾
245 34 shí particular; special 是時與諸學眾
246 34 shí to plant; to cultivate 是時與諸學眾
247 34 shí hour (measure word) 是時與諸學眾
248 34 shí an era; a dynasty 是時與諸學眾
249 34 shí time [abstract] 是時與諸學眾
250 34 shí seasonal 是時與諸學眾
251 34 shí frequently; often 是時與諸學眾
252 34 shí occasionally; sometimes 是時與諸學眾
253 34 shí on time 是時與諸學眾
254 34 shí this; that 是時與諸學眾
255 34 shí to wait upon 是時與諸學眾
256 34 shí hour 是時與諸學眾
257 34 shí appropriate; proper; timely 是時與諸學眾
258 34 shí Shi 是時與諸學眾
259 34 shí a present; currentlt 是時與諸學眾
260 34 shí time; kāla 是時與諸學眾
261 34 shí at that time; samaya 是時與諸學眾
262 34 shí then; atha 是時與諸學眾
263 33 世尊 shìzūn World-Honored One 爾時世尊
264 33 世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; lokanātha 爾時世尊
265 33 金剛手菩薩 jīngāng shǒu púsà Vajrapani Bodhisattva 顧視左邊告金剛手菩薩言
266 33 method; way 日清淨光明如來法中
267 33 France 日清淨光明如來法中
268 33 the law; rules; regulations 日清淨光明如來法中
269 33 the teachings of the Buddha; Dharma 日清淨光明如來法中
270 33 a standard; a norm 日清淨光明如來法中
271 33 an institution 日清淨光明如來法中
272 33 to emulate 日清淨光明如來法中
273 33 magic; a magic trick 日清淨光明如來法中
274 33 punishment 日清淨光明如來法中
275 33 Fa 日清淨光明如來法中
276 33 a precedent 日清淨光明如來法中
277 33 a classification of some kinds of Han texts 日清淨光明如來法中
278 33 relating to a ceremony or rite 日清淨光明如來法中
279 33 Dharma 日清淨光明如來法中
280 33 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 日清淨光明如來法中
281 33 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 日清淨光明如來法中
282 33 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 日清淨光明如來法中
283 33 quality; characteristic 日清淨光明如來法中
284 32 also; too 亦來王宮為欲聽聞金剛大乘及諸妙法又有東印度摩羅嚩國法光大王
285 32 but 亦來王宮為欲聽聞金剛大乘及諸妙法又有東印度摩羅嚩國法光大王
286 32 this; he; she 亦來王宮為欲聽聞金剛大乘及諸妙法又有東印度摩羅嚩國法光大王
287 32 although; even though 亦來王宮為欲聽聞金剛大乘及諸妙法又有東印度摩羅嚩國法光大王
288 32 already 亦來王宮為欲聽聞金剛大乘及諸妙法又有東印度摩羅嚩國法光大王
289 32 particle with no meaning 亦來王宮為欲聽聞金剛大乘及諸妙法又有東印度摩羅嚩國法光大王
290 32 Yi 亦來王宮為欲聽聞金剛大乘及諸妙法又有東印度摩羅嚩國法光大王
291 31 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 爾時世尊說是語已
292 31 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 爾時世尊說是語已
293 31 shuì to persuade 爾時世尊說是語已
294 31 shuō to teach; to recite; to explain 爾時世尊說是語已
295 31 shuō a doctrine; a theory 爾時世尊說是語已
296 31 shuō to claim; to assert 爾時世尊說是語已
297 31 shuō allocution 爾時世尊說是語已
298 31 shuō to criticize; to scold 爾時世尊說是語已
299 31 shuō to indicate; to refer to 爾時世尊說是語已
300 31 shuō speach; vāda 爾時世尊說是語已
301 31 shuō to speak; bhāṣate 爾時世尊說是語已
302 31 shuō to instruct 爾時世尊說是語已
303 30 一切 yīqiè all; every; everything 一切
304 30 一切 yīqiè temporary 一切
305 30 一切 yīqiè the same 一切
306 30 一切 yīqiè generally 一切
307 30 一切 yīqiè all, everything 一切
308 30 一切 yīqiè all; sarva 一切
309 29 wén to hear 部帝聞此語已
310 29 wén Wen 部帝聞此語已
311 29 wén sniff at; to smell 部帝聞此語已
312 29 wén to be widely known 部帝聞此語已
313 29 wén to confirm; to accept 部帝聞此語已
314 29 wén information 部帝聞此語已
315 29 wèn famous; well known 部帝聞此語已
316 29 wén knowledge; learning 部帝聞此語已
317 29 wèn popularity; prestige; reputation 部帝聞此語已
318 29 wén to question 部帝聞此語已
319 29 wén heard; śruta 部帝聞此語已
320 29 wén hearing; śruti 部帝聞此語已
321 29 種種 zhǒngzhǒng all kinds of 諸根境界等種種之法
322 28 jiē all; each and every; in all cases 皆悉證得無生法忍
323 28 jiē same; equally 皆悉證得無生法忍
324 28 jiē all; sarva 皆悉證得無生法忍
325 28 I; me; my 汝今於此娑訶世界我釋迦牟尼佛所
326 28 self 汝今於此娑訶世界我釋迦牟尼佛所
327 28 we; our 汝今於此娑訶世界我釋迦牟尼佛所
328 28 [my] dear 汝今於此娑訶世界我釋迦牟尼佛所
329 28 Wo 汝今於此娑訶世界我釋迦牟尼佛所
330 28 self; atman; attan 汝今於此娑訶世界我釋迦牟尼佛所
331 28 ga 汝今於此娑訶世界我釋迦牟尼佛所
332 28 I; aham 汝今於此娑訶世界我釋迦牟尼佛所
333 27 míng measure word for people 當云何名云何受持
334 27 míng fame; renown; reputation 當云何名云何受持
335 27 míng a name; personal name; designation 當云何名云何受持
336 27 míng rank; position 當云何名云何受持
337 27 míng an excuse 當云何名云何受持
338 27 míng life 當云何名云何受持
339 27 míng to name; to call 當云何名云何受持
340 27 míng to express; to describe 當云何名云何受持
341 27 míng to be called; to have the name 當云何名云何受持
342 27 míng to own; to possess 當云何名云何受持
343 27 míng famous; renowned 當云何名云何受持
344 27 míng moral 當云何名云何受持
345 27 míng name; naman 當云何名云何受持
346 27 míng fame; renown; yasas 當云何名云何受持
347 26 阿闍梨 āshélí acarya; a religious teacher 國中復有金剛阿闍梨
348 26 zuò to do 寶及殊妙衣作大供養
349 26 zuò to act as; to serve as 寶及殊妙衣作大供養
350 26 zuò to start 寶及殊妙衣作大供養
351 26 zuò a writing; a work 寶及殊妙衣作大供養
352 26 zuò to dress as; to be disguised as 寶及殊妙衣作大供養
353 26 zuō to create; to make 寶及殊妙衣作大供養
354 26 zuō a workshop 寶及殊妙衣作大供養
355 26 zuō to write; to compose 寶及殊妙衣作大供養
356 26 zuò to rise 寶及殊妙衣作大供養
357 26 zuò to be aroused 寶及殊妙衣作大供養
358 26 zuò activity; action; undertaking 寶及殊妙衣作大供養
359 26 zuò to regard as 寶及殊妙衣作大供養
360 26 zuò action; kāraṇa 寶及殊妙衣作大供養
361 25 ruò to seem; to be like; as 佛言若有樂行大慈大悲大喜大捨
362 25 ruò seemingly 佛言若有樂行大慈大悲大喜大捨
363 25 ruò if 佛言若有樂行大慈大悲大喜大捨
364 25 ruò you 佛言若有樂行大慈大悲大喜大捨
365 25 ruò this; that 佛言若有樂行大慈大悲大喜大捨
366 25 ruò and; or 佛言若有樂行大慈大悲大喜大捨
367 25 ruò as for; pertaining to 佛言若有樂行大慈大悲大喜大捨
368 25 pomegranite 佛言若有樂行大慈大悲大喜大捨
369 25 ruò to choose 佛言若有樂行大慈大悲大喜大捨
370 25 ruò to agree; to accord with; to conform to 佛言若有樂行大慈大悲大喜大捨
371 25 ruò thus 佛言若有樂行大慈大悲大喜大捨
372 25 ruò pollia 佛言若有樂行大慈大悲大喜大捨
373 25 ruò Ruo 佛言若有樂行大慈大悲大喜大捨
374 25 ruò only then 佛言若有樂行大慈大悲大喜大捨
375 25 ja 佛言若有樂行大慈大悲大喜大捨
376 25 jñā 佛言若有樂行大慈大悲大喜大捨
377 25 ruò if; yadi 佛言若有樂行大慈大悲大喜大捨
378 25 gào to tell; to say; said; told 復告印捺囉部帝大王言
379 25 gào to request 復告印捺囉部帝大王言
380 25 gào to report; to inform 復告印捺囉部帝大王言
381 25 gào to announce; to disclose; to raise a lawsuit 復告印捺囉部帝大王言
382 25 gào to accuse; to sue 復告印捺囉部帝大王言
383 25 gào to reach 復告印捺囉部帝大王言
384 25 gào an announcement 復告印捺囉部帝大王言
385 25 gào a party 復告印捺囉部帝大王言
386 25 gào a vacation 復告印捺囉部帝大王言
387 25 gào Gao 復告印捺囉部帝大王言
388 25 gào to tell; jalp 復告印捺囉部帝大王言
389 25 Buddha; Awakened One 於彼佛處已曾求學金剛大乘及諸法要
390 25 relating to Buddhism 於彼佛處已曾求學金剛大乘及諸法要
391 25 a statue or image of a Buddha 於彼佛處已曾求學金剛大乘及諸法要
392 25 a Buddhist text 於彼佛處已曾求學金剛大乘及諸法要
393 25 to touch; to stroke 於彼佛處已曾求學金剛大乘及諸法要
394 25 Buddha 於彼佛處已曾求學金剛大乘及諸法要
395 25 Buddha; Awakened One 於彼佛處已曾求學金剛大乘及諸法要
396 24 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 今者世尊釋迦牟尼將入涅槃
397 24 zhě that 今者世尊釋迦牟尼將入涅槃
398 24 zhě nominalizing function word 今者世尊釋迦牟尼將入涅槃
399 24 zhě used to mark a definition 今者世尊釋迦牟尼將入涅槃
400 24 zhě used to mark a pause 今者世尊釋迦牟尼將入涅槃
401 24 zhě topic marker; that; it 今者世尊釋迦牟尼將入涅槃
402 24 zhuó according to 今者世尊釋迦牟尼將入涅槃
403 24 zhě ca 今者世尊釋迦牟尼將入涅槃
404 24 such as; for example; for instance 照如恒沙佛剎上至梵世
405 24 if 照如恒沙佛剎上至梵世
406 24 in accordance with 照如恒沙佛剎上至梵世
407 24 to be appropriate; should; with regard to 照如恒沙佛剎上至梵世
408 24 this 照如恒沙佛剎上至梵世
409 24 it is so; it is thus; can be compared with 照如恒沙佛剎上至梵世
410 24 to go to 照如恒沙佛剎上至梵世
411 24 to meet 照如恒沙佛剎上至梵世
412 24 to appear; to seem; to be like 照如恒沙佛剎上至梵世
413 24 at least as good as 照如恒沙佛剎上至梵世
414 24 and 照如恒沙佛剎上至梵世
415 24 or 照如恒沙佛剎上至梵世
416 24 but 照如恒沙佛剎上至梵世
417 24 then 照如恒沙佛剎上至梵世
418 24 naturally 照如恒沙佛剎上至梵世
419 24 expresses a question or doubt 照如恒沙佛剎上至梵世
420 24 you 照如恒沙佛剎上至梵世
421 24 the second lunar month 照如恒沙佛剎上至梵世
422 24 in; at 照如恒沙佛剎上至梵世
423 24 Ru 照如恒沙佛剎上至梵世
424 24 Thus 照如恒沙佛剎上至梵世
425 24 thus; tathā 照如恒沙佛剎上至梵世
426 24 like; iva 照如恒沙佛剎上至梵世
427 24 suchness; tathatā 照如恒沙佛剎上至梵世
428 24 菩薩摩訶薩 púsà móhēsà bodhisattva mahāsattva 云何名為菩薩摩訶薩
429 24 ér and; as well as; but (not); yet (not) 合掌當心而白佛言
430 24 ér Kangxi radical 126 合掌當心而白佛言
431 24 ér you 合掌當心而白佛言
432 24 ér not only ... but also ....; ... as well as ...; moreover; in addition; furthermore 合掌當心而白佛言
433 24 ér right away; then 合掌當心而白佛言
434 24 ér but; yet; however; while; nevertheless 合掌當心而白佛言
435 24 ér if; in case; in the event that 合掌當心而白佛言
436 24 ér therefore; as a result; thus 合掌當心而白佛言
437 24 ér how can it be that? 合掌當心而白佛言
438 24 ér so as to 合掌當心而白佛言
439 24 ér only then 合掌當心而白佛言
440 24 ér as if; to seem like 合掌當心而白佛言
441 24 néng can; able 合掌當心而白佛言
442 24 ér whiskers on the cheeks; sideburns 合掌當心而白佛言
443 24 ér me 合掌當心而白佛言
444 24 ér to arrive; up to 合掌當心而白佛言
445 24 ér possessive 合掌當心而白佛言
446 24 ér and; ca 合掌當心而白佛言
447 24 and 是時與諸學眾
448 24 to give 是時與諸學眾
449 24 together with 是時與諸學眾
450 24 interrogative particle 是時與諸學眾
451 24 to accompany 是時與諸學眾
452 24 to particate in 是時與諸學眾
453 24 of the same kind 是時與諸學眾
454 24 to help 是時與諸學眾
455 24 for 是時與諸學眾
456 24 and; ca 是時與諸學眾
457 22 云何 yúnhé why; how 云何名為菩薩摩訶薩
458 22 云何 yúnhé how; katham 云何名為菩薩摩訶薩
459 22 zhōng middle 日清淨光明如來法中
460 22 zhōng medium; medium sized 日清淨光明如來法中
461 22 zhōng China 日清淨光明如來法中
462 22 zhòng to hit the mark 日清淨光明如來法中
463 22 zhōng in; amongst 日清淨光明如來法中
464 22 zhōng midday 日清淨光明如來法中
465 22 zhōng inside 日清淨光明如來法中
466 22 zhōng during 日清淨光明如來法中
467 22 zhōng Zhong 日清淨光明如來法中
468 22 zhōng intermediary 日清淨光明如來法中
469 22 zhōng half 日清淨光明如來法中
470 22 zhōng just right; suitably 日清淨光明如來法中
471 22 zhōng while 日清淨光明如來法中
472 22 zhòng to reach; to attain 日清淨光明如來法中
473 22 zhòng to suffer; to infect 日清淨光明如來法中
474 22 zhòng to obtain 日清淨光明如來法中
475 22 zhòng to pass an exam 日清淨光明如來法中
476 22 zhōng middle 日清淨光明如來法中
477 22 this; these 汝今於此娑訶世界我釋迦牟尼佛所
478 22 in this way 汝今於此娑訶世界我釋迦牟尼佛所
479 22 otherwise; but; however; so 汝今於此娑訶世界我釋迦牟尼佛所
480 22 at this time; now; here 汝今於此娑訶世界我釋迦牟尼佛所
481 22 this; here; etad 汝今於此娑訶世界我釋迦牟尼佛所
482 22 yòu again; also 又復求學如是金剛大乘
483 22 yòu expresses the existence of simultaneous conditions 又復求學如是金剛大乘
484 22 yòu Kangxi radical 29 又復求學如是金剛大乘
485 22 yòu and 又復求學如是金剛大乘
486 22 yòu furthermore 又復求學如是金剛大乘
487 22 yòu in addition 又復求學如是金剛大乘
488 22 yòu but 又復求學如是金剛大乘
489 22 yòu again; also; moreover; punar 又復求學如是金剛大乘
490 21 huò or; either; else 各各證悟或得三摩地三摩鉢底
491 21 huò maybe; perhaps; might; possibly 各各證悟或得三摩地三摩鉢底
492 21 huò some; someone 各各證悟或得三摩地三摩鉢底
493 21 míngnián suddenly 各各證悟或得三摩地三摩鉢底
494 21 huò or; vā 各各證悟或得三摩地三摩鉢底
495 21 big; huge; large 佛言若有樂行大慈大悲大喜大捨
496 21 Kangxi radical 37 佛言若有樂行大慈大悲大喜大捨
497 21 great; major; important 佛言若有樂行大慈大悲大喜大捨
498 21 size 佛言若有樂行大慈大悲大喜大捨
499 21 old 佛言若有樂行大慈大悲大喜大捨
500 21 greatly; very 佛言若有樂行大慈大悲大喜大捨

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
金刚 金剛
 1. jīngāng
 2. jīngāng
 1. diamond
 2. vajra
near to; antike
and; ca; api
that; tad
again; punar
菩萨 菩薩
 1. púsà
 2. púsà
 1. bodhisattva
 2. bodhisattva
děng same; equal; sama
大乘
 1. dàshèng
 2. dàshèng
 1. Mahayana Buddhism; Mahāyāna; Mahāyāna Buddhism
 2. Mahayana; Great Vehicle
 1. suǒ
 2. suǒ
 1. place; pradeśa
 2. that which; yad
zhū all; many; sarva

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
阿难 阿難 196
 1. Ananda
 2. Ānanda; Ananda
菴罗树园 菴羅樹園 196 Āmrapāli-ārāma
薄伽梵 98 Bhagavat; Bhagavān; Bhagwan; Bhagawan
北印度 98 North India
波斯匿王 66 King Prasenajit; Pasenadi
不空成就 98 Amoghasiddhi
不退转 不退轉 98
 1. never regress or change
 2. avaivartika; non-retrogression
传教大师 傳教大師 99 Dengyō Daishi
除盖障菩萨 除盖障菩薩 99
 1. Sarvanivaranaviskambhin Bodhisattva
 2. Sarvanivaranaviskambhin
慈氏菩萨 慈氏菩薩 67 Maitreya
大迦叶 大迦葉 100 Mahakasyapa; Mahākāśyapa; Mahākassapa; kasyapa
大劫 100 Maha-Kalpa
大目乾连 大目乾連 100 Moggallāna; Maudgalyāyana
大乘 100
 1. Mahayana
 2. Mahayana Buddhism; Mahāyāna; Mahāyāna Buddhism
 3. Mahayana; Great Vehicle
地狱 地獄 100
 1. a hell
 2. hell
 3. Hell; Hell Realms; Naraka
地藏菩萨摩诃萨 地藏菩薩摩訶薩 100 Ksitigarbha Bodhisattva
多罗 多羅 100 Tara
法成 102
 1. Fa Cheng
 2. Fa Cheng
 3. Chos-grub
法密 102 Dharmagupta
法天 102 Dharmadeva; Fatian
102
 1. Sanskrit
 2. Brahma
 3. India
 4. pure; sacred
 5. Fan
 6. Buddhist
 7. Brahman
梵世 102 Brahma World; brahmaloka
吠舍 102 Vaishya
佛法 102
 1. Dharma; Dhamma; Buddha-Dhárma; Buddhist doctrine
 2. the power of the Buddha
 3. Buddha's Teaching
 4. Dharma; Buddha-Dhárma
佛世尊 102 Buddha, the world-honoured; bhagavat
光明如来 光明如來 103 Rasmiprabhasa Tathagata
广严城 廣嚴城 71 Vesālī; Vaisali; Vaissali; Vaishali; City of Vaisali
观自在菩萨 觀自在菩薩 103 Avalokitesvara bodhisattva
火天 104 Agni
劫宾那 劫賓那 106 Kapphiṇa
寂灭 寂滅 106
 1. calmness and extinction; vyupaśama
 2. Upasannaka
金刚乘 金剛乘 106 Vajrayāna; Tantric Buddhism; Esoteric Buddhism
金刚手 金剛手 74 Vajrapāṇi; Vajrapani Bodhisattva
金刚手菩萨 金剛手菩薩 106 Vajrapani Bodhisattva
金刚智 金剛智 106
 1. Vajra Wisdom
 2. Vajrabodhi
俱尸那 106 Kuśinagara; Kusināra; Kushinagar; Kusinagar; Kusinara
拘尸那城 106
 1. Kuśinagara; Kusināra; Kushinagar; Kusinagar; Kusinara
 2. Kuśinagara; Kusināra; Kushinagar; Kusinagar; Kusinara
轮迴 輪迴 108
 1. Cycle of Rebirth
 2. rebirth
 3. Saṃsāra; cycle of life and death; Rebirth
妙法 109
 1. Wondrous Dharma
 2. the wonderful Dharma; the wonderful truth; saddharma; the Dharma; the teachings of the Buddha
妙吉祥菩萨 妙吉祥菩薩 109 Mañjuśrī bodhisattva
摩伽陀国 摩伽陀國 77
 1. Magadha
 2. Magadha
摩罗 摩羅 109 Māra
摩呬捺啰 摩呬捺囉 109 Mahidhara
捺啰部帝 捺囉部帝 110 Indrabodhi
那提迦叶 那提迦葉 110 Nadī-kāśyapa
涅槃 110
 1. Nirvana
 2. nirvana
 3. Final Nirvana; Nirvana; Nirvāṇa; Nibbāna
毘舍 112 Vaiśya
婆罗门 婆羅門 112
 1. Brahmin;
 2. Brahmin; Brahman
普门 普門 80
 1. Universal Gate
 2. Universal Gate; Samantamukha
普贤菩萨 普賢菩薩 112 Samantabhadra Bodhisattva
如是说 如是說 114 Thus Said
如来 如來 114
 1. Tathagata
 2. Tathagata
 3. Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One
身口意业 身口意業 115 the Three Karmas; physical, verbal, and mental karma
三藏 115
 1. San Zang
 2. Buddhist Canon
 3. Tripitaka; Tripiṭaka; Tipitaka
刹帝利 剎帝利 115 Kshatriya; Kashtriya; Ksatriyah
舍利弗 115 Sariputra; Sariputta
声闻 聲聞 115
 1. sravaka
 2. sravaka; a distinguished disciple of the Buddha
声闻乘 聲聞乘 115 Sravaka Vehicle; Sravakayāna
舍卫国 舍衛國 115 Sravasti; Savatthi
释迦牟尼 釋迦牟尼 115
 1. Sakyamuni Buddha
 2. Sakyamuni Buddha; Śākyamuni Buddha
释迦牟尼佛 釋迦牟尼佛 115 Sakyamuni Buddha; Śākyamuni Buddha
世间解 世間解 83
 1. knower of the world
 2. Knower of the World
师子威德 師子威德 115 Simhaveda
世尊 115
 1. World-Honored One
 2. World-Honored One; Bhagavat; lokanātha
娑罗 娑羅 115 sala tree; sal tree; shala tree
天人师 天人師 116
 1. teacher of heavenly beings and humans
 2. Teacher of Heavenly and Human Beings; the Buddha
五境 119 the objects of the five senses
无上士 無上士 87
 1. Supreme Sage
 2. unsurpassed one
 3. unsurpassed one
无性 無性 119
 1. niḥsvabhāva; no self-nature
 2. Asvabhāva
西印度 120
 1. West Indies (i.e. the Caribbean)
 2. West India
西天 120 India; Indian continent
修罗 修羅 120 Asura
虚空藏菩萨 虛空藏菩薩 120 Akasagarbha Bodhisattva
印度 121 India
应供 應供 121
 1. Offering
 2. Worthy One; arhat
优波梨 優波梨 121 Upali
优楼频螺迦叶 優樓頻螺迦葉 121 Uruvilvā-kāśyapa
缘觉乘 緣覺乘 121 Pratyekabuddha Vehicle; Pratyeka-buddha Vehicle
正遍知 90
 1. correct peerless enlightenment
 2. Truly All-Knowing; Knower of the world; the Buddha
正等觉 正等覺 122 Complete Enlightenment; Absolute Universal Englightened Awareness
最上大乘金刚大教宝王经 最上大乘金剛大教寶王經 122 Vajragarbharatnarājatantra sūtra; Zuishang Dasheng Jingang Da Jiao Bao Wang Jing
尊那 122 Cunda
坐佛 122 a seated Buddha

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 224.

Simplified Traditional Pinyin English
阿僧只 阿僧祇 196
 1. asamkhya
 2. asamkhyeya
 3. asamkhya; innumerable
阿闍梨 阿闍梨 196 acarya; a religious teacher
阿苏啰 阿蘇囉 196 asura
八大 98 eight great
八法 98 Noble Eightfold Path; Eightfold Noble Way
白法 98
 1. wholesome things; pure dharmas
 2. to explain a method
白佛 98 to address the Buddha
宝部 寶部 98 jewel division
宝瓶 寶瓶 98 mani vase
宝车 寶車 98 jewelled cart
薄福 98 little merit
彼岸 98
 1. the other shore
 2. the other shore
苾刍 苾蒭 98
 1. a monk; a bhikkhu
 2. a monk; a bhikkhu
苾刍众 苾芻眾 98 community of monastics; sangha
必当 必當 98 must
般若波罗蜜 般若波羅蜜 98
 1. Prajñāpāramitā; Prajnaparamita; Perfection of Wisdom
 2. Prajñāpāramitā
补特伽罗 補特伽羅 98 pudgala; individual; person
刹那 剎那 99
 1. ksana
 2. kṣaṇa; an instant
禅定 禪定 99
 1. meditative concentration
 2. meditative concentration; meditation
 3. to meditate
成就法 99 sadhana; sādhana
承事 99 to entrust with duty
持戒 99
 1. to uphold precepts
 2. morality; to uphold precepts
持诵 持誦 99 to chant; to recite
出离 出離 99
 1. to leave; to transcend the mundane world
 2. renunciation, transcendence
幢幡 99 a hanging banner
床座 99 seat; āsana
大慈 100 great great compassion; mahākāruṇika
大慈大悲 100
 1. great compassion and great loving-kindness
 2. great mercy and great compassion
大忿怒 100 Great Wrathful One
大菩萨 大菩薩 100
 1. great Bodhisattva
 2. a great bodhisattva
大菩萨摩诃萨 大菩薩摩訶薩 100 great Bodhisattva-Mahasattvas
大菩提心 100 great bodhi
大悲心 100 a mind with great compassion
大空 100 the great void
大利 100 great advantage; great benefit
得佛 100 to become a Buddha
度脱 度脫 100 to save; to rescue; to relieve them from the suffering of this world and take them nirvana
恶趣 惡趣 195 an evil rebirth; an evil destiny; an unfortunate rebirth; hell
阏伽 閼伽 195 scented water; argha
誐噜拏 誐嚕拏 195 garuda
恶念 惡念 195 evil intentions
二教 195 two teachings
二乘 195 the two vehicles
二相 195 the two attributes
二谛 二諦 195 the two truths
法难 法難 102 persecution of Buddhism
发菩提心 發菩提心 102 bodhicittotpāda; initiate the bodhi mind
法入 102 dharmayatana; dharmāyatana; mental objects
法要 102
 1. the essentials of a teaching
 2. the essence of a dharma
 3. a Dharma service
放大光明 102 diffusion of great light
放光 102
 1. to emit light
 2. to produce light
方广 方廣 102 Vaipulya (profound teachings); vaipulya; vast; extended
法住 102 dharma abode
非生非灭 非生非滅 102 neither produced nor extinguished
佛刹 佛剎 102
 1. Buddhakṣetra; a Buddha field; a Buddha land
 2. a Buddhist pillar
 3. temple; monastery
佛乘 102 Buddha vehicle; buddhayāna
佛世 102 the age when the Buddha lived in the world
佛世界 102 a Buddha realm
佛言 102
 1. the Buddha said
 2. buddhavacana; the teachings of the Buddha
干闼婆城 乾闥婆城 103 city of the gandharvas
根境 103 the field of a sense organ; the objects of the sense organs
根机 根機 103 fundamental ability
恭敬供养 恭敬供養 103 honored
灌顶 灌頂 103
 1. consecration
 2. Anointment
 3. abhiseka; abhisecana; anointment; consecration
 4. Guanding
观想 觀想 103
 1. contemplation
 2. Visualize
 3. to contemplate; to visualize
归命 歸命 103
 1. to devote one's life
 2. namo; to pay respect to; homage
果报 果報 103 fruition; the result of karma
恒沙 恆沙 104
 1. sands of the River Ganges
 2. the sand of the River Ganges; as numerous as grains of sand in the River Ganges
恒河沙 恆河沙 104
 1. Sands of the Ganges
 2. grains of sand in the Ganges River; innumerable
 3. the sand of the River Ganges; as numerous as grains of sand in the River Ganges
欢喜踊跃 歡喜踊躍 104 leaped up with joy
毁法 毀法 104 persecution of Buddhism
护摩 護摩 104 homa
火坛 火壇 104 altar for fire rituals; agnicaya
即从座起 即從座起 106 He rose from his seat
吉祥草 106 Auspicious Grass
加被 106 blessing
加持 106
 1. to bless
 2. to empower; to confer strength on; to aid
伽罗 伽羅 106 a kind of wood used for incense
结界 結界 106
 1. Restricted Area
 2. boundary; temple boundary; sīmā
羯磨部 106 karma division
金光明 106 golden light
金刚部 金剛部 106 vajra group; vajra division; vajrakula
金刚杵 金剛杵 106 vajra; thunderbolt
金刚三昧 金剛三昧 106 vajrasamādhi
伎乐 伎樂 106 music
空空 107 the emptiness of emptiness; the delusion of emptiness
空有 107
 1. non-existent and existent; emptiness and having self
 2. Emptiness and Existence
空无 空無 107
 1. Emptiness
 2. śūnyatā; emptiness; emptiness of inherent existence
乐法 樂法 108 joy in the Dharma
乐求 樂求 108 seek pleasure
莲华部 蓮華部 108 lotus division
了知 108 to understand clearly
离苦 離苦 108 to transcend suffering
六入 108 the six sense objects
轮王 輪王 108 wheel turning king
啰怛曩 囉怛曩 108 ratna; jewel
曼拏罗 曼拏羅 109 mandala
妙香 109 fine incense
妙音 109 a wonderful sound; ghoṣa
密教 109 esoteric teachings; esoteric Buddhism
名曰 109 to be named; to be called
密语 密語 109 mantra
末法 109 Age of Declining Dharma; Declining Dharma; The Period of Declining of Dharma
摩诃萨 摩訶薩 109
 1. mahasattva
 2. mahāsattva; mohasattva; a great being
内外空 內外空 110 inside and outside are empty; intrinsically empty
内空 內空 110 empty within
涅槃界 110 nirvāṇa-dhātu; the realm of Nirvāṇa
尼陀那 110 causes and conditions; principal and secondary causes; chain of cause and effect; primary cause; nidāna
偏袒右肩 112 bared his right shoulder
菩萨摩诃萨 菩薩摩訶薩 112 bodhisattva mahāsattva
菩萨行 菩薩行 112 bodhisattva-caryā; bodhisattva-carita; bodhisattva practice; actions of bodhisattvas
菩提心 112
 1. bodhi mind
 2. bodhicitta; aspiration to enlightenment
请召 請召 113
 1. invite; attract; akarsani
 2. Akarsani
入般涅槃 114 to enter Parinirvāṇa
汝等 114 you [plural]; yuṣma; yūyam
如法 114 In Accord With
如镜中像 如鏡中像 114 like reflections in a mirror
如梦 如夢 114 like in a dream
入灭 入滅 114
 1. to enter into nirvana
 2. to enter Nirvāṇa; to pass away
入涅槃 114 to enter Nirvāṇa
入三摩地 114 Enter Into Samadhi
如来部 如來部 114 Tathagata division
如实 如實 114
 1. according to reality
 2. in accordance with fact; truly; yathābhūtam
 3. suchness; inherent nature; true nature; tathata
如是我闻 如是我聞 114 thus I have heard
三明 115 three insights; trividya
三匝 115 to circumambulate three times
伞盖 傘蓋 115 canopy; chattra
三昧 115
 1. samadhi
 2. samādhi; concentrated meditation; mental concentration
三摩钵底 三摩鉢底 115 samāpatti; meditative attainment
三摩地 115 samadhi; concentrated meditation; mental concentration
善男子 115
 1. good men
 2. a good man; a son of a noble family
善逝 115 Immaculately Departed One; Well-Gone; Sugata
善哉 115
 1. Sadhu
 2. excellent
刹土 剎土 115 kṣetra; homeland; country; land
阇梨 闍梨 115 acarya; teacher
胜处 勝處 115 abode of superiority; station of mastery; abhibhāyatana
生忍 115 Ordinary Patience
圣种 聖種 115
 1. holy seed; monastic community
 2. proper teaching
生灭 生滅 115
 1. arising and ceasing
 2. life and death
胜义 勝義 115 beyond description; surpassing worldy ideas; superlative; inscrutable
胜义空 勝義空 115 transcendental emptiness; unsurpassed emptiness
什深 甚深 115 very profound; what is deep
深心 115 determination; resolution; adhyāśaya
摄受 攝受 115
 1. to receive, take in
 2. to protect; to uphold; received and taken care of; kindness
十二因缘 十二因緣 115 the twelve nidanas; the twelve nidānas; the twelve causes and conditions
十方 115
 1. The Ten Directions
 2. the ten directions
十八空 115 eighteen kinds of emptiness; eighteen aspects of emptiness
师子之座 師子之座 115 throne
师子座 師子座 115 lion's throne
世尊从于口中放大光明 世尊從於口中放大光明 115 the World-Honored One radiated a great light from his mouth
寿量 壽量 115 Lifespan
受持 115
 1. uphold
 2. to accept and maintain faith; to uphold
首陀 115 sudra; shudra; slave class
水上泡 115 bubble on the water
水中月 115
 1. moon in the water
 2. the moon reflected in the water
四兵 115 four divisions of troups
四兵众 四兵眾 115 four divisions of troups
四法 115 the four aspects of the Dharma
四界 115 four dharma realms
四无量心 四無量心 115 four immeasurables; four immeasurable minds; four immeasurable states of mind; brahmavihāra-niddesa
俗谛 俗諦 115 saṃvṛtisatya; conventional truth; relative truth mundane truth
随喜 隨喜 115
 1. to rejoice [in the welfare of others]
 2. anumodana; admiration
所持 115 adhisthana; empowerment
娑诃 娑訶 115 saha
所行 115 actions; practice
唐捐 116 in vain
头面礼 頭面禮 116 to prostrate
外空 119 emptiness external to the body
往诣 往詣 119 to go to; upagam
万劫 萬劫 119 ten thousand kalpas
闻法 聞法 119 to hear the Dharma; to listen to the teachings of the Buddha
我所 119
 1. my; mama
 2. conception of possession; mamakāra
我有 119 the illusion of the existence of self
无二 無二 119 advaya; nonduality; not two
无分别 無分別 119 Non-Discriminative
无生法忍 無生法忍 119
 1. patient acceptance in the truth of no rebirth
 2. Tolerance of Non-Arising Dharmas
无所有 無所有 119 nothingness
五蕴 五蘊 119 five aggregates; five skandhas; five groups of existence; five groups of clinging
无边世界 無邊世界 119 the unbounded world
无垢 無垢 119
 1. No Impurity
 2. vimalā; nirmala; stainless; immaculate
无量劫 無量劫 119 innumerable kalpas; uncountable eons
无能胜 無能勝 119 aparajita; unsurpassed
无生 無生 119
 1. No-Birth
 2. anutpāda; unproduced; non-arising
无生忍 無生忍 119
 1. Non-Arising Tolerance
 2. patient belief in the truth of no rebirth
无为空 無為空 119 emptiness of the unconditioned
香华 香華 120 incense and flowers
相应法 相應法 120 corresponding dharma; mental factor
显密 顯密 120 exoteric and esoteric
信受 120 to believe and accept
行解 120
 1. Practice and Understanding
 2. control of the mind and mental factors
 3. practice and understanding
性相 120 inherent attributes
夜叉 121 yaksa
译经 譯經 121 to translate the scriptures
音声 音聲 121 sound; noise
一切大众 一切大眾 121 all beings
一切法 121
 1. all dharmas; all things; sarvadharma
 2. all phenomena
一切法空 121 the emptiness of all dharmas
一切入 121 kasina
一切如来 一切如來 121 all Tathagatas
一切智 121
 1. wisdom of all
 2. sarvajñatā; all-knowledge; omniscience
一切众生 一切眾生 121
 1. all sentient beings
 2. all beings
一切诸佛 一切諸佛 121 all Buddhas
一刹那 一剎那 121
 1. one ksana
 2. one kṣaṇa; one instant
右绕 右繞 121 to circumambulate in a clockwise direction
有无 有無 121 existent and non-existent/ having identity and emptiness
右膝着地 右膝著地 121 placing the right knee on the ground
有为空 有為空 121 emptiness of the conditioned; the emptiness of all conditioned phenomena
缘觉 緣覺 121
 1. pratyekabuddha
 2. pratyekabuddha
缘生 緣生 121 dependent origination; conditioned origination; dependent arising
赞歎 讚歎 122 praise
真谛 真諦 122
 1. truth
 2. paramartha; paramārtha; paramārthasatya; absolute truth; supreme truth
 3. Paramartha; Paramartha; Paramārtha; Paramartha
证得 證得 122 realize; prāpti
证悟 證悟 122
 1. Attainment
 2. to awaken [to the Truth]
 3. experiential understanding of the truth; to understand reality; to perceive through meditation
执持 執持 122 to hold firmly; grasp; dharana
众会 眾會 122 an assembly of monastics
诸法 諸法 122 all things; all dharmas
诸佛 諸佛 122 Buddhas; all Buddhas
诸菩萨 諸菩薩 122 bodhisattvas
诸人 諸人 122 people; jana
专修 專修 122 focused cultivation
自相空 122 emptiness of essence
自心 122 One's Mind
字轮 字輪 122 wheel of characters
自性空 122
 1. The Intrinsically Empty Nature
 2. emptiness of self-nature
 3. svabhāva-śūnya; empty intrinsic nature