Glossary and Vocabulary for Da Zong Di Xuan Wenben Lun 《大宗地玄文本論》

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 422 zhōng middle 於中大王告常信
2 361 zhuǎn to transmit / to convey / to forward (mail) 轉作三寶之大海
3 333 wèi position / location / place 安住法界山王位
4 307 gatha / hymn / verse 偈曰
5 277 shuō to say / said / to speak / to talk / speaks 如是已說校量過患呵責誹謗現示罪業大決
6 225 one 一分以為生長具
7 221 zhǒng kind / type 六種大利益
8 197 mén door / gate / doorway / gateway 第一廣分大海門中
9 197 big / great / huge / large / major 現示本因決定證成除疑生信大決擇分
10 180 yuē to speak / to say 偈曰
11 161 sān three 三者物自在
12 143 liàng a quantity / an amount 至十日量無休息
13 133 method / way 有攝無量宗本法
14 130 lùn to comment / to discuss 如宜汝造作論教
15 125 hǎi the sea / a sea / the ocean 世尊滿足行因海
16 121 shí ten 至十日量無休息
17 119 名為 míngwèi to be called 云何名為宗本法
18 112 五十一 wǔshíyī 51 五十一位一一各各生
19 112 soil / ground / land 如是已說解脫山王根本地地無礙自在大決
20 108 無量 wúliàng immeasurable / unlimited 無量無邊不說劫
21 99 shǔ to count 其數幾有可知不
22 98 zuò to do 時常信作如是念
23 95 meaning / sense 今此偈中為明何義
24 94 èr two 云何為二
25 88 決擇分 jué zhái fēn ability in judgement and selection 現示本因決定證成除疑生信大決擇分
26 87 biàn to change / to alter 數變皆悉通
27 83 cáng to hide 寶金輪藏此大王
28 81 pǐn product / goods / thing 成就功德品
29 80 道路 dàolù a road / a path 山王道路中
30 79 shàng top / a high position 名曰上味常
31 78 一者 yī zhě first / firstly / the first is 一者時自在
32 78 děng et cetera / and so on 金銀等寶亦無盡
33 78 zēng to increase / to add to / to augment 能破闇更增
34 77 five
35 74 wáng Wang 國名金水其王名
36 74 qián front 如前所說三十二法
37 74 二者 èrzhě the two / both 二者處自
38 74 具足 jùzú complete / full / perfect 具足百自在
39 73 廣大 guǎngdà vast / extensive 誹謗其廣大
40 72 yán to speak / to say / said 爾時世尊告我言
41 65 wèi to call 謂三十四法大海
42 65 山王 shān wáng the highest peak 安住法界山王位
43 65 fēn to separate / to divide into parts 擇分
44 64 圓滿 yuánmǎn satisfactory 我若成覺道圓滿
45 62 to leave / to depart / to go away / to part 不離守護令無傷
46 62 大海 dàhǎi sea / ocean 法門大海雖無量
47 62 shè to absorb / to assimilate 皆攝無餘持何得
48 61 功德 gōngdé guṇa / achievements and virtue / merit 無非法而功德藏
49 60 大宗地玄文本論 Dà Zōng Dì Xuán Wénběn Lùn Da Zong Di Xuan Wenben Lun 大宗地玄文本論卷第二十
50 60 建立 jiànlì to create / to build 建立海王名
51 60 shēng to be born / to give birth 現示本因決定證成除疑生信大決擇分
52 59 jīn today / modern / present / current / this / now 今何方便能護持
53 58 tool / device / utensil / equipment / instrument 具作一切惡業障
54 58 four 第三十四
55 58 無有 wú yǒu there is not 去去無有出離期
56 58 to reach 我身并及汝等身
57 57 chù a place / location / a spot / a point 除自資具供德處
58 56 guǒ a result / a consequence 謂能所障果
59 55 chén dust / dirt 遍不思議塵剎中
60 55 金剛 jīngāng a diamond 造作一金剛佛像
61 54 hòu after / later 作如是事已訖後
62 54 現示 xiànshì explicit / manifest 現示本因決定證成除疑生信大決擇分
63 52 zhàng to separate 具作一切惡業障
64 51 xíng to walk / to move 隨世尊行菩薩行
65 51 自在 zìzài at ease / at will / as one likes 神通自在故
66 51 shí time / a point or period of time 恒一切時不自在
67 50 lèi kind / type / class / category 有三十億奴婢類
68 48 廣說 guǎngshuō to explain / to teach 若廣說論若略說
69 47 決定 juédìng to decide 現示本因決定證成除疑生信大決擇分
70 47 修多羅 xiūduōluó sūtra / sutta 宣說百億修多羅
71 46 extra / surplus / remainder 餘諸馬皆隨禮拜
72 45 法門 fǎmén dharmaparyāya / dharma gate / a way of teaching the Dharma / a Buddhist teaching / a Dharma door 法門海無量無邊
73 44 zǒng general / total / overall / chief 而總言略說如是
74 44 suí to follow 隨世尊修菩薩行
75 44 to know / to learn about / to comprehend 馬馬皆悉作禮拜
76 43 摩訶 móhē great 摩訶空塵海藏王道路大決擇分第三
77 43 one hundred million 有三十億奴婢類
78 43 Germany 除自資具供德處
79 42 seven 第三十七
80 41 zhǔ owner 一主生二伴
81 41 無邊 wúbiān without boundaries / limitless / boundless 無量無邊不說劫
82 40 shì matter / thing / item 作如是事已訖後
83 40 xīng to flourish / to be popular 我滅度後興正法
84 40 a human or animal body 投體懺悔發慚愧
85 40 míng bright / brilliant 此論火光明
86 40 bǎi one hundred 經一日食百兩金
87 39 數量 shùliàng quantity 如是數量神
88 39 néng can / able 今何方便能護持
89 38 road / path / way 摩訶空塵海藏王道路大決擇分第三
90 38 如是說 rú shì shuō Thus Said 作如是說
91 38 總有 zǒngyǒu inevitably there will be 總有六十億佛像
92 37 五十 wǔshí fifty 福田分五十兩金
93 36 liù six 六種大利益
94 36 guǎng wide / large / vast 普利益廣略眾生
95 36 無常 wúcháng irregular 唯是常滅非無常量
96 36 無盡 wújìn endless / inexhaustible 金銀等寶亦無盡
97 34 一時 yīshí a period of time / a while 一時世尊王家奴
98 34 zhòng heavy 得重蛇身受大苦
99 34 zhì to rule / to govern / to manage / to control 障治證果對量
100 33 kōng empty / void / hollow 無其閑閑空過時
101 33 第一 dì yī first 最上第一大白馬
102 32 因緣 yīnyuán Cause and Condition / principal and secondary causes / chain of cause and effect / primary cause / nidāna 次生中瞋因緣故
103 32 過患 guòhuàn suffering and hardship 如是已說校量過患呵責誹謗現示罪業大決
104 31 無礙 wú'ài unimpeded / unhindered / unobstructed / unfettered / unhampered 十者無礙自在
105 30 zhù to dwell / to live / to reside 汝我同住一處中
106 30 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 蘊高山王品類修多
107 30 二十 èrshí twenty 有二十無為
108 29 to stand 立化馬
109 29 差別 chābié a difference / a distinction 平等平等無差別
110 29 xīn heart 都無所憂怪之心
111 29 四者 sì zhě fourth / the fourth is 四者周遍自在
112 29 自然 zìrán nature 非勸策自然成就
113 28 一種 yī zhǒng one kind of / one type of 一種金剛位中
114 28 to take / to get / to fetch 有人取此藥
115 28 desire 我人有思心欲修
116 28 二種 èr zhǒng two kinds 二種
117 27 諸法 zhū fǎ sarvadharma / all things / all dharmas 是名說攝諸法藏
118 27 十方世界 shífāng shìjiè the worlds in all ten directions 有十方世界
119 27 shèng to beat / to win / to conquer 轉勝近其處
120 27 shí real / true 無實信心故
121 27 名字 míngzi full name 從過去立名字故
122 27 應觀 yīng guān should observe 應觀其法海
123 26 根本 gēnběn fundamental / basic 如是已說解脫山王根本地地無礙自在大決
124 26 其次 qícì secondary 如其次第亦上亦下
125 26 xìn to believe / to trust 現示本因決定證成除疑生信大決擇分
126 26 miè to destroy / to wipe out / to exterminate 燒滅煩惱糞
127 26 several 其數幾有可知不
128 26 非空 fēikōng nonempty (set) 五者空空俱非空無為
129 26 龍王 Lóng Wáng Dragon King / Naga King 如是已說大龍王重重廣海無盡大藏大決擇
130 26 所謂 suǒwèi so-called 所謂十空十有無為各差
131 25 chá to examine / to inquire / to inspect 如法應觀察
132 25 qiān one thousand 有三種千變
133 25 無為 wúwèi to let things take their own course 有二十無為
134 25 zhái to pick (fruit, etc) 擇分
135 25 出生 chūshēng to be born 出生無量般若日
136 24 十方 shí fāng the ten directions 各率十方界
137 24 無餘 wúyú without remainder / niravaśeṣa 皆通該攝無餘持
138 24 rén person / people / a human being 人聞其音大悲慨
139 24 shēn human body / torso 我身并及汝等身
140 24 zhì wisdom / knowledge / understanding 我以三達智
141 24 zào to make / to build / to manufacture 馬鳴菩薩造
142 24 眾生 zhòngshēng beings / all living things / all sentient beings 普利益廣略眾生
143 23 tóng like / same / similar 汝我同住一處中
144 23 yòng to use / to apply 不承用飲食
145 23 五者 wǔ zhě fifth / the fifth is 五者大小自在
146 23 Buddha / Awakened One 見三世諸佛
147 23 世尊 Shìzūn World-Honored One / Bhagavat / Bhagavān / Buddha 隨世尊修菩薩行
148 23 huài bad / spoiled / broken / defective 作微塵散壞
149 22 三寶 sān bǎo The Triple Gem / triple gem / three treasures / ratnatraya 轉作三寶之大海
150 22 通達 tōngdá to understand thoroughly / to access 通達一切法
151 22 中有 zhōngyǒu an intermediate existence between death and rebirth 空之塵數三十三法海故如偈阿說本王中有
152 22 bǎo a jewel / gem / a treasure 寶金輪藏此大王
153 22 horse 有六十億大白馬
154 21 五百 wǔ bǎi five hundred 轉轉經過五百生
155 21 inside / interior 深里出興地藏大龍王道路大決擇分
156 21 品類 pǐnlèi a category / a kind 因緣品類雖無量
157 21 窮盡 qióngjìn to end / to exhaust 即得無窮盡
158 20 三藏 Sān Zàng Tripitaka 真諦三藏譯
159 20 不可思議 bù kě sīyì inconceivable / unimaginable / unfathomable 此鳥聲不可思議
160 20 本地 běndì local 摩訶本地具足品藏非患道路大決擇分
161 20 jué to decide / to determine / to judge 如是已說校量過患呵責誹謗現示罪業大決
162 20 bàn partner / companion / comrade 一主生二伴
163 20 varied / complex / not simple 種種雜毒虫
164 20 to translate / to interpret 真諦三藏譯
165 20 如如 rúrú tathatā / suchness / inherent nature / true nature / tathata 亦復如如是
166 20 shěn to examine / to investigate / to analyze to judge 應審思擇
167 20 book / volume
168 20 different / other 空生異空無有窮盡
169 20 合一 héyī to unite 然不可合一
170 20 shī corpse 尸梵諾母原主天王大決擇
171 20 形相 xíngxiāng appearance / features 形相如何
172 20 真諦 zhēndì paramartha / paramārtha / paramārthasatya / absolute truth / supreme truth 真諦三藏譯
173 20 馬鳴菩薩 Mǎ Míng púsà Aśvaghoṣa / Asvaghosa 馬鳴菩薩造
174 19 héng constant / regular / persistent 常恒不離無傷護
175 19 to arise / to get up 二者始今起德智
176 19 自性 zìxìng svabhāva / intrinsic nature / original nature / intrinsic existence / essential nature 圓滿自性本有一切種有決定常住無破非空
177 19 造作 zàozuò to make / to manufacture 造作善業易穢報
178 19 增長 zēngzhǎng to increase / to grow 轉轉增長故
179 19 xìng gender 謂空塵本王性德圓滿
180 19 無窮 wúqióng endless / inexhaustible 重重無窮亂轉無窮
181 19 shēn deep 深里出興地藏大龍王道路大決擇分
182 18 capacity / degree / a standard / a measure 若度大海水
183 18 虛空 xūkōng empty space 亦飛騰虛空
184 18 五事 wǔ shì five dharmas / five categories 信五事已經
185 18 to enter 不入毒虫等
186 18 觀察 guānchá to observe / to look carefully 觀察其限界
187 18 ài to obstruct / to hinder / to block / to deter 離礙及有實
188 18 以為 yǐwéi to believe / to think / to consider / to assume 一分以為生長具
189 18 eight 八者甚深自在
190 18 倍數 bèishù multiple 如次倍數轉
191 17 微塵 wēichén an atom 作微塵散壞
192 17 zhī to know 不能知邊際
193 17 jīng to go through / to experience 經一日食百兩金
194 17 不能 bù néng cannot / must not / should not 不能寶禁故
195 17 shī to lose 是自在具足圓滿無闕失轉
196 17 無二 wú èr advaya / nonduality / not two 如是已說摩訶無二山王最勝高頂一地大決
197 17 jiàn to see 名曰長嚴雜色見
198 16 安立 ānlì to establish / to find a place for / to help settle down / to arrange for 該攝安立無餘說
199 16 grandmother 處唵婆尸尼
200 16 jiǔ nine 第三十九
201 16 決擇 juézhái to judge and select 次當說摩訶空塵海藏王道路大決擇
202 16 常住 chángzhù a long-term resident at a monastery 然常住離造作空無為
203 16 jiè border / boundary 各率十方界
204 15 xuán profound / mysterious / subtle 此玄文本論
205 15 lüè plan / strategy 普利益廣略眾生
206 15 甚深 shénshēn very profound / what is deep 善根甚深人
207 15 fāng square / quadrilateral / one side 則便依師學術方
208 15 huà to make into / to change into / to transform 立化馬
209 15 chāo to exceed / overtake / to surpass / to pass / to cross 有二重重超
210 15 名曰 míng yuē to be named / to be called 名曰雅音聲覺悟
211 15 jìn to the greatest extent / utmost 總別無盡故
212 15 chí to grasp / to hold 皆通該攝無餘持
213 15 行者 xíngzhě practitioner 是故諸行者
214 15 信心 xìnxīn confidence 無實信心故
215 15 上下 shàngxià to go up and down 此中具上下
216 15 顯示 xiǎnshì to show / to illustrate / to display 者顯示中中主者門
217 15 空無 kōngwú śūnyatā / emptiness / emptiness of inherent existence 十空無為一一各各生
218 15 軌則 guǐzé rule / regulation / rules and regulations 大金剛軌則
219 15 to think / consider / to ponder 我人有思心欲修
220 15 wàn ten thousand 術力變作萬白馬
221 15 reason / logic / truth 二者所證理
222 14 有為 yǒuwèi saṃskṛta / conditioned 無為法主生二有為
223 14 fàn Sanskrit 聞諸佛梵響
224 14 contrary / opposite / backwards / upside down 如宜從我化無逆
225 14 to break / to split / to smash 破闇常明了
226 14 解脫 jiětuō liberation / emancipation / vimokṣa 大力解脫者
227 14 因果 yīnguǒ hetuphala / cause and effect 四者因果一味門
228 14 shǐ beginning / start 謂本始體相
229 14 alone / independent / single / sole 如是已說獨地獨天一種廣大無二山王大決
230 14 前後 qiánhòu front and back 無前後一時
231 14 繫縛 xìfú a fetter / a bond 出離繫縛地清白解脫道路大決擇分
232 14 zhēn real / true / genuine 五十一種真金位中皆悉具足
233 14 宣說 xuānshuō to preach / to teach publicly / to teach classics or religious texts 宣說百億修多羅
234 14 luó Luo 羅中
235 14 interesting 理詮趣周遍圓滿
236 14 huàn to suffer from a misfortune 摩訶本地具足品藏非患道路大決擇分
237 14 無為法 wúwèi fǎ an unconditioned dhárma / asaṃskṛta-dhárma 如是二十種無為法
238 14 day of the month / a certain day
239 14 xiū to decorate / to embellish 隨世尊修菩薩行
240 14 jiā gha / ga 尾有舍伽必
241 13 文本 wénběn text 此玄文本論
242 13 power / force / strength 術力變作萬白馬
243 13 光明 guāngmíng bright 以光明勢力
244 13 tōng to go through / to open 皆通該攝無餘持
245 13 一千 yī qiān one thousand 各上增一千
246 13 luàn chaotic / disorderly 病苦所逼飢寒亂
247 13 chéng to finish / to complete / to accomplish / to succeed / to perfect 現示本因決定證成除疑生信大決擇分
248 13 王道 wángdào the Way of the King / statecraft / benevolent rule 摩訶空塵海藏王道路大決擇分第三
249 13 an analogy / a simile / a metaphor / an allegory 喻本性王無住本處
250 13 nuò to promise 尸梵諾母原主天王大決擇
251 13 huǒ fire / flame 譬如盛火聚
252 12 xiǎo small / tiny / insignificant 化馬責小咎皆殺
253 12 ěr ear 有作方便耳
254 12 xiàn to appear / to manifest / to become visible 次當說校量功德讚歎信行現
255 12 作用 zuòyòng to play a role 皆悉各各有三種自在作用故
256 12 言說 yán shuō to teach through speaking 一者一切言說決定常住無破
257 12 地藏 Dìzàng Ksitigarbha / Kṣitigarbha 摩訶衍地藏無上極說
258 12 tuó steep bank 陀尸梵迦諾本王本地大決擇
259 12 máo hair / fur / feathers 一毛
260 12 十五 shíwǔ fifteen 十五
261 12 fēng wind 則出四種風
262 12 眷屬 juànshǔ family members / family dependents 同一眷屬不相離
263 12 安住 ānzhù to reside / to dwell 安住法界山王位
264 12 quán to explain / to expound / to comment on 覺悟文下詮
265 11 譬如 pìrú for examlpe 譬如盛火聚
266 11 dìng to decide 定一不移轉
267 11 lìng to make / to cause to be / to lead 不離守護令無傷
268 11 虛假 xūjiǎ false / fake 不共稱故云何名為五種無常虛假轉法
269 11 二百 èr bǎi two hundred 一萬二百數
270 11 dào way / road / path 無餘別道故
271 11 唯有 wěiyǒu only / alone 唯有自在故
272 11 shuǐ water 若度大海水
273 11 precedent / example 例前應了知
274 11 guāng light 者一切今光決定常住無破非空無為
275 11 zhū pearl 譬如有妙珠
276 11 mìng life 其命極長遠
277 11 cún to exist / to survive 如說本存眷屬
278 11 歸依 guīyī to take refuge [in the Triple Gem] 如是已說歸依德處因緣大決擇分
279 11 letter / symbol / character 此論中一字
280 10 color 色如玻瓈珠
281 10 不可 bù kě cannot / should not / must not / forbidden / prohibited 然不可合一
282 10 jīn gold 經一日食百兩金
283 10 dào to arrive 到大涅槃岸
284 10 wén to hear 人聞其音大悲慨
285 10 無所有 Wú Suǒyǒu nothingness 四者破影無所有
286 10 爾時 ěr shí at that time 爾時彼奴受諸馬
287 10 guò to cross / to go over / to pass
288 10 微塵數 wēichénshǔ as numerous as atoms 如是已說一切虛空一切微塵數量高王大決
289 10 ministry / department 荷擔此論部
290 10 qiē to cut / to mince / to slice / to carve 切無名決定常住無破非空無為
291 10 中一 zhōng yī seventh grade 此論中一字
292 10 本性 běnxìng inherent nature 四者出常無常二事不攝自體本性
293 10 有無 yǒu wú existent and non-existent/ having identity and emptiness 六者有無自在
294 10 sufficient / enough 足性相本末之四法故
295 10 què a watchtower / a guard tower 是自在具足圓滿無闕失轉
296 10 如法 rú fǎ In Accord With 如法應觀察
297 10 煩惱 fánnǎo worried / vexed / annoyed 謂禁煩惱軍
298 10 莊嚴 zhuāngyán stately / solemn 莊嚴一覺海
299 10 gāo high / tall 如是已說摩訶無二山王最勝高頂一地大決
300 9 不動 bùdòng Akshobya 不動壞故
301 9 shēn one of the eight trigrams
302 9 jiā jia 陀尸梵迦諾本王本地大決擇
303 9 wéi proud
304 9 了知 liǎozhī to understand clearly 例前應了知
305 9 zhōng end / finish / conclusion 終不見珍寶
306 9 三事 sānshì three things 中亦皆各各有此三事
307 9 child / son 唯願世尊為迷子
308 9 xuān \N
309 9 pèi to blend 配例應了
310 9 rate / frequency / proportion / ratio 各率十方界
311 9 第二十 dì èrshí twentieth 大決擇分第二十九
312 9 守身 shǒushēn to keep oneself pure / to preserve one's integrity / to remain chaste 一者守身離礙
313 9 分明 fēnmíng clear 轉轉令分明
314 9 大力 dàlì energetic / vigorous 大力解脫者
315 9 如來地 rúláidì state of a Tathāgata 五十如來地各差別故
316 9 譬喻 pìyù simile / rhetorical comparison / analogy 大地微塵譬喻大海履
317 9 chēng to call / to address 一一一切一切離雜有無一稱一量法藏門海
318 9 六十 liùshí sixty 有六十億大白馬
319 9 殊勝 shūshèng excellent / distinguished 其國中有殊勝鳥
320 9 shí knowledge / understanding 十種識知心
321 9 dòng to move / to act 七者寂動自在
322 9 to attain / to reach 雅闇都無所覺達
323 9 zhèng proof 現示本因決定證成除疑生信大決擇分
324 9 平等 píngděng be equal in social status 平等平等無差別
325 8 to agree / to get along well with somebody 各數量契當
326 8 gǎn to feel / to perceive / to touch / to affect 須臾飢渴感長樂
327 8 一定 yīdìng certain 獨地非亂一定一定道路大決擇分第十
328 8 中間 zhōngjiān in between 七七日中間
329 8 空空 kōng kōng the emptiness of emptiness / the delusion of emptiness 增空空有有
330 8 to resemble / to similar to to 有似而取多
331 8 塵數 chén shǔ as numerous as dust particles 塵數眷屬神
332 8 dǐng top / peak 懸圓生樹頂
333 8 gào to tell / to say / said / told 於中大王告常信
334 8 niàn to read aloud 時常信作如是念
335 8 biān side / boundary / edge / margin 邊邊轉一會
336 8 héng horizontal / transverse 謂橫轉竪轉
337 8 shì to release / to set free 造作一百釋明論
338 8 第三 dì sān third 第三生中亦人身
339 8 chún pure 一種功德純純無雜大圓滿地道路大決
340 8 àn to shut a door 雅闇都無所覺達
341 8 area / district / region / ward 一者一區轉
342 8 jué gems mounted together
343 8 jiā to add 如其次第加
344 8 business / industry 生滅二障業用
345 8 yuǎn far / distant 能破遠眾生
346 8 大覺 dà jué supreme bodhi / enlightenment 具足莊嚴一大覺
347 8 can / may / permissible 成應可了
348 8 jué to awake 雅闇都無所覺達
349 8 超過 chāoguò to surpass / to exceed 者次第亂轉超過門
350 8 第三十 dìsānshí thirtieth 第三十九
351 8 轉去 zhuǎnqù to return / to go back 無超次第漸漸轉去
352 7 無量劫 wúliàng jié innumerable kalpas / uncountable eons 我於往昔無量劫
353 7 一有 yīyǒu as soon as there is 一空一有轉
354 7 本末 běnmò the trunk of and its branches 有性相本末
355 7 眾多 zhòngduō numerous 我身唯一馬眾多
356 7 shǎo few 常住功德其數微少
357 7 二千 èr qiān two thousand 二千七日中
358 7 地大 dìdà earth / earth element 如是已說摩訶寶輪王廣大圓滿無上地地大
359 7 qióng poor / destitute / impoverished 不可思議不能窮了
360 7 轉轉 zhuǎnzhuǎn to stroll 轉轉經過五百生
361 7 一切法 yīqiē fǎ all dharmas / all things / sarvadharma 通達一切法
362 7 lóng dragon 譬如居井龍
363 7 十法 shí fǎ ten rules / perfecting of the ten rules 各有十法故
364 7 shān a mountain / a hill / a peak
365 7 法界 fǎjiè a dharma realm / a dhárma realm / dharmadhatu / dharmadhātu 安住法界山王位
366 7 無窮盡 wúqióngjìn inexhaustible 無窮盡亦無分界
367 7 yào to look at twice
368 7 修行 xiūxíng pratipatti / spiritual practice 出家學道懃修行
369 7 本位 běnwèi standard / one's own department or unit 二者本一之本位地門
370 7 摩訶衍 Móhēyǎn Mahāyāna / Mahayana / the Great Vehicle 摩訶衍海修多羅中
371 7 end / final stage / latter part 末四種事中
372 7 假有 jiǎ yǒu Nominal Existence 六者顯示假有無
373 7 障礙 zhàng'ài barrier / obstruction / hindrance / impediment / obstacle 皆無所障礙
374 7 該攝 gāishè complete assimilation 皆通該攝無餘持
375 7 便 biàn convenient / handy / easy 今何方便能護持
376 7 to scold loudly / to curse / to abuse / to denounce 七者阿羅婆訶尼
377 7 第二 dì èr second 第二生中皆悉人
378 7 zhǐ to stop / to halt 隨其住止處
379 7 to stop 常信作是念已訖
380 7 文殊師利 Wénshūshīlì Mañjuśrī / Manjushri / Manjusri 復次文殊師利
381 7 gēn origin / cause / basis 一一根五塵一一塵一切諸法亦復如是功德
382 7 大地 dàdì earth / mother earth 大地微塵譬喻大海履
383 7 無上 wúshàng supreme / unexcelled 如是已說摩訶寶輪王廣大圓滿無上地地大
384 7 hair 發大聲作如是唱
385 7 wèi Eighth earthly branch 我今未滿福智海
386 7 è evil / vice 此諸馬惡馳難禁
387 7 ān calm / still / quiet / peaceful 因名為安
388 7 誹謗 fěibàng to slander 如是已說校量過患呵責誹謗現示罪業大決
389 7 wéi to disobey / to violate / to defy 如一違無有
390 7 轉門 zhuǎnmén revolving door / turnstile 第一轉門者
391 7 zhòng many / numerous 不入邪魔眾
392 7 sàn to scatter / to break up / to disperse / to adjourn 作微塵散壞
393 7 miào wonderful / fantastic 比如有妙華
394 7 第五 dì wǔ fifth 乃至第五百
395 7 清白 qīngbái pure 其眼根清白
396 6 世間 shìjiān world / the human world 世間藏地本王海中
397 6 義理 yìlǐ a doctrine / doctrinism / an argument within a paper 雖不知義理
398 6 成立 chénglì to establish / to set up 一萬二百數成立而
399 6 本體 běntǐ the thing in itself / noumenon 如是已說現示本體安立門
400 6 zhào to illuminate / to shine 樂常明決定增長無苦無妄自然照達一切法
401 6 法海 Fǎ hǎi Dharma sea 應觀其法海
402 6 Bhiksuni / a nun / a bhikṣuṇī / bhikkhunī 處唵婆尸尼
403 6 zōng school / sect 有攝無量宗本法
404 6 種子 zhǒngzi seed 甚深種子修多
405 6 qǐng to ask / to inquire 我亦重疑更作請
406 6 聰明 cōngming clever / intelligent / bright / smart / acute 大聰明能了
407 6 大利 dàlì great advantage / great benefit 六種大利益
408 6 guī to go back / to return 壞得體歸空
409 6 yuán source / origin 著其舌之原
410 6 種別 zhǒngbié a kind / a category 如是十種別相之位
411 6 無障礙 wúzhàngài Asaṅga 一者重重該攝無障礙門
412 6 各別 gèbié distinct / different 各別一轉不可合一
413 6 to carry 頭有婆多提
414 6 大方 dàfang generous / magnanimous 初行出生一大方界量下眷
415 6 覺者 juézhě awakened one 第二轉覺者
416 6 住心 zhù xīn abiding in thoughts / abode of the mind 住心應觀察
417 6 truth / satya 三者諦度毘梨耶
418 6 大道 dàdào main street 解脫山王大道路大決擇分第三十三
419 6 residence / dwelling 居學位中未究竟
420 6 無明 wúmíng ignorance / avidyā / avijjā 消除無邊無明闇
421 6 化身 huàshēn emanation body / incarnation / reincarnation / embodiment / personification / avatar 無礙自在化身大
422 6 不同 bùtóng different / distinct / not the same 增減不同耳
423 6 無數 wúshù countless / innumerable 德眾多無數
424 6 huì intelligent / clever 般若慧現前
425 6 始終 shǐzhōng from beginning to end 始終
426 6 極地 jídì polar region 乃至以最極地而為其
427 6 性相 xìngxiāng inherent attributes 為欲現示性相本
428 6 yǐng an image / a reflection 二者大虛空影空無
429 6 海會 hǎi huì assembly of monastics 一者上地安立廣大海會門
430 6 相位 xiāngwèi phase 大總相位總有幾數
431 6 wèn to ask 問所以者何
432 6 變化 biànhuà to change 出興變化宣說信地
433 6 七十五 qīshíwǔ 75 七十五種位
434 6 解脫道 jiětuō dào the path of liberation / vimuktimārga 出離繫縛地清白解脫道路大決擇分
435 6 增減 zēngjiǎn to increase or decrease 生滅及增減
436 6 依止 yī zhǐ to depend and rest upon 位所依止本
437 6 轉位 zhuǎnwèi to transpose 若轉位中
438 6 十一 shíyī eleven 十一種位
439 6 不待 bù dài not need 不待他自然
440 6 天王 tiānwáng a deva king / an emperor / a god / a lokapala / a heavenly king / a guardian of the directions 尸梵諾母原主天王大決擇
441 6 本生 běnshēng Jataka / stories of the Buddha’s previous lives / jātaka 一者本生本生障
442 6 法體 fǎ tǐ essence of all things 所言宗本法體者
443 6 本本 běnběn notebook computer (diminutive) / laptop 為欲現示本本無
444 6 不可稱 bù kě chēng inconceivable / unthinkable / unimaginable 如是已說大不可思議重重不可稱量阿說本
445 6 jiǎn to deduct / to subtract 二者損減過患果
446 6 校量 xiàoliàng to compare / to measure 如是已說校量過患呵責誹謗現示罪業大決
447 6 大藏 dàzàng Buddhist canon 如是已說大龍王重重廣海無盡大藏大決擇
448 6 同一 tóngyī identical / same 同一眷屬不相離
449 6 金輪 jīn lún kancana-mandala / cakra-ratna 寶金輪藏此大王
450 6 法數 fǎ shǔ enumerations of dharmas 漸漸增法數
451 6 一中 yīzhōng a hall of spread tables 謂本上一中
452 6 心地 xīn dì mind / mental ground 不可思議心地品論修多羅中
453 6 現前 xiàn qián to manifest in the present / to present before the eyes 般若慧現前
454 6 比如 bǐrú for example / for instance / such as 比如有妙華
455 6 increase / benefit 六種大利益
456 6 興化 xīnghuà Xinghua 依此佛身出興化
457 6 shì to show / to reveal 示利益大決擇分
458 6 隨順 suíshùn to follow / to go along with 隨順普施與
459 6 一百 yībǎi one hundred 造作一百釋明論
460 5 gain / advantage / benefit 殊師利
461 5 第四 dì sì fourth / the fourth is 第四生中亦得人
462 5 此道 cǐdào such matters / things like this / this line of work / this pursuit / this hobby / this endeavor 今此道路以之為量有別法門
463 5 tiān day 如是已說獨地獨天一種廣大無二山王大決
464 5 分界 fēnjiè to divide into parts or categories 無窮盡亦無分界
465 5 出水 chūshuǐ to discharge water 出水
466 5 liú to leave something / to retain / to stay / to remain / to keep / to preserve 者留伽度
467 5 三大 sān dà the three greatnesses / triple significance 出生三大方界量上眷屬海
468 5 róng to blend / to merge / to harmonize 對利融上下
469 5 zài in / at
470 5 五位 wǔ wèi five people 漸轉等五位
471 5 成就 chéngjiù accomplishment / success / achievement 常信所願悉成就
472 5 玻瓈 bōlí glass 名曰頂玻瓈
473 5 遠離 yuǎnlí to be removed from / to be far away from 遠離貧窮苦
474 5 jìn to prohibit / to forbid / to restrain 此諸馬惡馳難禁
475 5 轉行 zhuǎnxíng to change profession 甚深甚深周遍周遍廣大轉行
476 5 菩薩 púsà bodhisatta 比如有菩薩
477 5 不出 bùchū not transcending 移轉亦不出入
478 5 唯一 wéiyī only / sole 我身唯一馬眾多
479 5 yún cloud
480 5 不可說 bù kě shuō indescribable / unspeakable 中不可說無量品
481 5 happy / glad / cheerful / joyful 名曰大安樂
482 5 nán difficult / arduous / hard 難哉難哉無傷畜
483 5 法藏 fǎzàng sūtra repository / sūtra hall 如是無量法藏海
484 5 shù straight vertical character stroke 謂橫轉竪轉
485 5 shǔ to belong to / be subordinate to 隨世尊發願繫屬
486 5 其所 qísuǒ its place / one's appointed place / the place for that 以五事治五事隨其所應一究竟故建立遍
487 5 利益 lìyì benefit / interest 普利益廣略眾生
488 5 名次 míngcì position in a ranking of names 其名次第同前所說
489 5 發起 fāqǐ to originate / to initiate / to start / to give rise to 因名為發起殊勝大悲光
490 5 方便 fāngbiàn convenient 有作方便目
491 5 to walk on / to tread 大地微塵譬喻大海履
492 5 xué to study / to learn 雖未得見學
493 5 to assemble / to meet together 譬如盛火聚
494 5 所生 suǒshēng parents (father and mother) 所生
495 5 明了 míngliǎo to understand clearly / to be clear about 破闇常明了
496 5 非一 fēi yī not unified / not the same 以前後轉非一時故
497 5 jiāo to teach / to educate / to instruct 如宜汝造作論教
498 5 四法 sì fǎ the four aspects of the Dharma 如是四法皆有為量
499 5 to gather / to collect 故大摩尼寶藏陀羅尼修集修多羅中作如是
500 5 世界 shìjiè the world / the universe / the cosmos 同世界共住

Frequencies of all Words

Top 500

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 599 purposely / intentionally / deliberately / knowingly 從過去立名字故
2 422 zhōng middle 於中大王告常信
3 361 zhuǎn to transmit / to convey / to forward (mail) 轉作三寶之大海
4 361 such as / for example / for instance 如宜汝等諸畜生
5 333 wèi position / location / place 安住法界山王位
6 307 gatha / hymn / verse 偈曰
7 306 yǒu is / are / to exist 有三十億奴婢類
8 277 shuō to say / said / to speak / to talk / speaks 如是已說校量過患呵責誹謗現示罪業大決
9 244 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 所言宗本法體者
10 238 each 各率十方界
11 225 one 一分以為生長具
12 221 zhǒng kind / type 六種大利益
13 212 如是 rúshì thus / so 如是已說校量過患呵責誹謗現示罪業大決
14 197 mén door / gate / doorway / gateway 第一廣分大海門中
15 197 big / great / huge / large / major 現示本因決定證成除疑生信大決擇分
16 188 wèi for / to 除其為資具黃金
17 180 yuē to speak / to say 偈曰
18 176 no 不離守護令無傷
19 171 běn measure word for books 現示本因決定證成除疑生信大決擇分
20 169 云何 yúnhé why 其相云何
21 165 his / hers / its / theirs 其相云何
22 161 sān three 三者物自在
23 154 also / too 金銀等寶亦無盡
24 151 xiāng each other / one another / mutually 其相云何
25 146 this / these 寶金輪藏此大王
26 143 liàng a quantity / an amount 至十日量無休息
27 140 shì is / are / am / to be 常信作是念已訖
28 135 a time 次當說現示本因決定證成除疑生信
29 133 method / way 有攝無量宗本法
30 130 lùn to comment / to discuss 如宜汝造作論教
31 125 hǎi the sea / a sea / the ocean 世尊滿足行因海
32 121 shí ten 至十日量無休息
33 119 名為 míngwèi to be called 云何名為宗本法
34 119 一切 yīqiè all / every / everything 具作一切惡業障
35 113 entirely / without exception 已說最極廣大俱行山王無盡海海
36 113 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 都無所憂怪之心
37 112 五十一 wǔshíyī 51 五十一位一一各各生
38 112 soil / ground / land 如是已說解脫山王根本地地無礙自在大決
39 108 無量 wúliàng immeasurable / unlimited 無量無邊不說劫
40 103 jiē all / each and every / in all cases 馬馬皆悉作禮拜
41 99 shǔ to count 其數幾有可知不
42 98 zuò to do 時常信作如是念
43 96 dāng to be / to act as / to serve as 次當說現示本因決定證成除疑生信
44 95 meaning / sense 今此偈中為明何義
45 94 zhī him / her / them / that 都無所憂怪之心
46 94 èr two 云何為二
47 91 fēi not / non- / un- 非請感周遍相應
48 90 so as to / in order to 以蛇身詣世尊所
49 89 already / afterwards 如是已說校量過患呵責誹謗現示罪業大決
50 88 決擇分 jué zhái fēn ability in judgement and selection 現示本因決定證成除疑生信大決擇分
51 87 biàn to change / to alter 數變皆悉通
52 87 otherwise / but / however 則便依師學術方
53 84 一一 yīyī one by one / one after another 一一覺分明
54 83 cáng to hide 寶金輪藏此大王
55 81 pǐn product / goods / thing 成就功德品
56 80 道路 dàolù a road / a path 山王道路中
57 79 shàng top / a high position 名曰上味常
58 78 一者 yī zhě first / firstly / the first is 一者時自在
59 78 děng et cetera / and so on 金銀等寶亦無盡
60 78 zēng to increase / to add to / to augment 能破闇更增
61 77 not / no 不離守護令無傷
62 77 five
63 77 zhū all / many / various 爾時彼奴受諸馬
64 74 wáng Wang 國名金水其王名
65 74 qián front 如前所說三十二法
66 74 二者 èrzhě the two / both 二者處自
67 74 具足 jùzú complete / full / perfect 具足百自在
68 73 廣大 guǎngdà vast / extensive 誹謗其廣大
69 72 yán to speak / to say / said 爾時世尊告我言
70 67 míng measure word for people 國名金水其王名
71 65 wèi to call 謂三十四法大海
72 65 山王 shān wáng the highest peak 安住法界山王位
73 65 yīng should / ought 隨應悉現前
74 65 fēn to separate / to divide into parts 擇分
75 64 圓滿 yuánmǎn satisfactory 我若成覺道圓滿
76 62 to leave / to depart / to go away / to part 不離守護令無傷
77 62 大海 dàhǎi sea / ocean 法門大海雖無量
78 62 what / where / which 皆攝無餘持何得
79 62 shè to absorb / to assimilate 皆攝無餘持何得
80 61 功德 gōngdé guṇa / achievements and virtue / merit 無非法而功德藏
81 61 乃至 nǎizhì and even 乃至于死滅
82 60 大宗地玄文本論 Dà Zōng Dì Xuán Wénběn Lùn Da Zong Di Xuan Wenben Lun 大宗地玄文本論卷第二十
83 60 建立 jiànlì to create / to build 建立海王名
84 60 shēng to be born / to give birth 現示本因決定證成除疑生信大決擇分
85 59 jīn today / modern / present / current / this / now 今何方便能護持
86 58 tool / device / utensil / equipment / instrument 具作一切惡業障
87 58 four 第三十四
88 58 無有 wú yǒu there is not 去去無有出離期
89 58 to reach 我身并及汝等身
90 58 ruò to seem / to be like / as 若此生中不作善
91 57 chù a place / location / a spot / a point 除自資具供德處
92 56 guǒ a result / a consequence 謂能所障果
93 55 chén dust / dirt 遍不思議塵剎中
94 55 yīn because 現示本因決定證成除疑生信大決擇分
95 55 金剛 jīngāng a diamond 造作一金剛佛像
96 54 hòu after / later 作如是事已訖後
97 54 現示 xiànshì explicit / manifest 現示本因決定證成除疑生信大決擇分
98 53 bié do not / must not 無餘別道故
99 53 chū to go out / to leave 出興七寶藏
100 52 zhàng to separate 具作一切惡業障
101 51 xíng to walk / to move 隨世尊行菩薩行
102 51 自在 zìzài at ease / at will / as one likes 神通自在故
103 51 shí time / a point or period of time 恒一切時不自在
104 50 lèi kind / type / class / category 有三十億奴婢類
105 48 廣說 guǎngshuō to explain / to teach 若廣說論若略說
106 47 決定 juédìng to decide 現示本因決定證成除疑生信大決擇分
107 47 修多羅 xiūduōluó sūtra / sutta 宣說百億修多羅
108 46 extra / surplus / remainder 餘諸馬皆隨禮拜
109 45 according to 則便依師學術方
110 45 法門 fǎmén dharmaparyāya / dharma gate / a way of teaching the Dharma / a Buddhist teaching / a Dharma door 法門海無量無邊
111 44 zǒng general / total / overall / chief 而總言略說如是
112 44 suí to follow 隨世尊修菩薩行
113 44 to know / to learn about / to comprehend 馬馬皆悉作禮拜
114 43 摩訶 móhē great 摩訶空塵海藏王道路大決擇分第三
115 43 one hundred million 有三十億奴婢類
116 43 cháng always / ever / often / frequently / constantly 有最下奴名常信
117 43 Germany 除自資具供德處
118 42 seven 第三十七
119 41 xià next 有最下奴名常信
120 41 zhǔ owner 一主生二伴
121 41 無邊 wúbiān without boundaries / limitless / boundless 無量無邊不說劫
122 40 shì matter / thing / item 作如是事已訖後
123 40 xīng to flourish / to be popular 我滅度後興正法
124 40 a human or animal body 投體懺悔發慚愧
125 40 ér and / as well as / but (not) / yet (not) 而總言略說如是
126 40 míng bright / brilliant 此論火光明
127 40 bǎi one hundred 經一日食百兩金
128 40 jiù right away 就解脫山王大道路分中則有三轉
129 39 數量 shùliàng quantity 如是數量神
130 39 néng can / able 今何方便能護持
131 38 road / path / way 摩訶空塵海藏王道路大決擇分第三
132 38 如是說 rú shì shuō Thus Said 作如是說
133 38 總有 zǒngyǒu inevitably there will be 總有六十億佛像
134 37 wěi yes 唯願世尊為迷子
135 37 五十 wǔshí fifty 福田分五十兩金
136 37 used to indicate order 乃至第百自在自在
137 36 liù six 六種大利益
138 36 guǎng wide / large / vast 普利益廣略眾生
139 36 無常 wúcháng irregular 唯是常滅非無常量
140 36 無盡 wújìn endless / inexhaustible 金銀等寶亦無盡
141 35 次第 cìdì one after another 者次第亂轉超過門
142 34 一時 yīshí a period of time / a while 一時世尊王家奴
143 34 that / those 爾時彼奴受諸馬
144 34 zhòng heavy 得重蛇身受大苦
145 34 zhì to rule / to govern / to manage / to control 障治證果對量
146 33 de potential marker 得重蛇身受大苦
147 33 kōng empty / void / hollow 無其閑閑空過時
148 33 第一 dì yī first 最上第一大白馬
149 32 因緣 yīnyuán Cause and Condition / principal and secondary causes / chain of cause and effect / primary cause / nidāna 次生中瞋因緣故
150 32 biàn turn / one time 遍不思議塵剎中
151 32 過患 guòhuàn suffering and hardship 如是已說校量過患呵責誹謗現示罪業大決
152 32 naturally / of course / certainly 除自資具供德處
153 31 無礙 wú'ài unimpeded / unhindered / unobstructed / unfettered / unhampered 十者無礙自在
154 30 chū at first / at the beginning / initially 以信為初經五十位
155 30 zhù to dwell / to live / to reside 汝我同住一處中
156 30 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 蘊高山王品類修多
157 30 二十 èrshí twenty 有二十無為
158 29 to stand 立化馬
159 29 差別 chābié a difference / a distinction 平等平等無差別
160 29 xīn heart 都無所憂怪之心
161 29 究竟 jiūjìng after all / actually / in the end 居學位中未究竟
162 29 四者 sì zhě fourth / the fourth is 四者周遍自在
163 29 自然 zìrán nature 非勸策自然成就
164 28 一種 yī zhǒng one kind of / one type of 一種金剛位中
165 28 to take / to get / to fetch 有人取此藥
166 28 desire 我人有思心欲修
167 28 二種 èr zhǒng two kinds 二種
168 28 duì to / toward 障治證果對量
169 27 I / me / my 我於往昔無量劫
170 27 諸法 zhū fǎ sarvadharma / all things / all dharmas 是名說攝諸法藏
171 27 十方世界 shífāng shìjiè the worlds in all ten directions 有十方世界
172 27 shèng to beat / to win / to conquer 轉勝近其處
173 27 shí real / true 無實信心故
174 27 名字 míngzi full name 從過去立名字故
175 27 應觀 yīng guān should observe 應觀其法海
176 27 duàn absolutely / decidedly 斷煩惱故
177 27 漸漸 jiànjiàn gradually 我亦漸漸修因行
178 26 根本 gēnběn fundamental / basic 如是已說解脫山王根本地地無礙自在大決
179 26 jiàn gradually / drop by drop 等數量漸轉
180 26 其次 qícì secondary 如其次第亦上亦下
181 26 xìn to believe / to trust 現示本因決定證成除疑生信大決擇分
182 26 miè to destroy / to wipe out / to exterminate 燒滅煩惱糞
183 26 several 其數幾有可知不
184 26 非空 fēikōng nonempty (set) 五者空空俱非空無為
185 26 龍王 Lóng Wáng Dragon King / Naga King 如是已說大龍王重重廣海無盡大藏大決擇
186 26 周遍 zhōubiàn everywhere 非請感周遍相應
187 26 諸位 zhūwèi everyone / Ladies and Gentlemen 攝後諸位各二十種無為法故
188 26 所謂 suǒwèi so-called 所謂十空十有無為各差
189 25 chá to examine / to inquire / to inspect 如法應觀察
190 25 qiān one thousand 有三種千變
191 25 無為 wúwèi to let things take their own course 有二十無為
192 25 zhái to pick (fruit, etc) 擇分
193 25 出生 chūshēng to be born 出生無量般若日
194 24 十方 shí fāng the ten directions 各率十方界
195 24 無餘 wúyú without remainder / niravaśeṣa 皆通該攝無餘持
196 24 rén person / people / a human being 人聞其音大悲慨
197 24 shēn human body / torso 我身并及汝等身
198 24 亦復 yìfù also 亦復如如是
199 24 zhì wisdom / knowledge / understanding 我以三達智
200 24 zào to make / to build / to manufacture 馬鳴菩薩造
201 24 in / at 我於往昔無量劫
202 24 extremely / very 雖有極遠處
203 24 眾生 zhòngshēng beings / all living things / all sentient beings 普利益廣略眾生
204 23 tóng like / same / similar 汝我同住一處中
205 23 and 與雅音聲覺悟鳥
206 23 yòng to use / to apply 不承用飲食
207 23 le completion of an action 光明漸漸了
208 23 五者 wǔ zhě fifth / the fifth is 五者大小自在
209 23 Buddha / Awakened One 見三世諸佛
210 23 世尊 Shìzūn World-Honored One / Bhagavat / Bhagavān / Buddha 隨世尊修菩薩行
211 23 huài bad / spoiled / broken / defective 作微塵散壞
212 22 三寶 sān bǎo The Triple Gem / triple gem / three treasures / ratnatraya 轉作三寶之大海
213 22 通達 tōngdá to understand thoroughly / to access 通達一切法
214 22 中有 zhōngyǒu an intermediate existence between death and rebirth 空之塵數三十三法海故如偈阿說本王中有
215 22 bǎo a jewel / gem / a treasure 寶金輪藏此大王
216 22 horse 有六十億大白馬
217 22 suī although / even though 法門大海雖無量
218 21 final interogative 何耶
219 21 五百 wǔ bǎi five hundred 轉轉經過五百生
220 21 inside / interior 深里出興地藏大龍王道路大決擇分
221 21 品類 pǐnlèi a category / a kind 因緣品類雖無量
222 21 bèi -fold / times (multiplier) 增倍倍數轉
223 21 窮盡 qióngjìn to end / to exhaust 即得無窮盡
224 20 三藏 Sān Zàng Tripitaka 真諦三藏譯
225 20 不可思議 bù kě sīyì inconceivable / unimaginable / unfathomable 此鳥聲不可思議
226 20 本地 běndì local 摩訶本地具足品藏非患道路大決擇分
227 20 jué to decide / to determine / to judge 如是已說校量過患呵責誹謗現示罪業大決
228 20 bàn partner / companion / comrade 一主生二伴
229 20 varied / complex / not simple 種種雜毒虫
230 20 to translate / to interpret 真諦三藏譯
231 20 如如 rúrú tathatā / suchness / inherent nature / true nature / tathata 亦復如如是
232 20 shěn to examine / to investigate / to analyze to judge 應審思擇
233 20 book / volume
234 20 different / other 空生異空無有窮盡
235 20 合一 héyī to unite 然不可合一
236 20 shī corpse 尸梵諾母原主天王大決擇
237 20 形相 xíngxiāng appearance / features 形相如何
238 20 真諦 zhēndì paramartha / paramārtha / paramārthasatya / absolute truth / supreme truth 真諦三藏譯
239 20 馬鳴菩薩 Mǎ Míng púsà Aśvaghoṣa / Asvaghosa 馬鳴菩薩造
240 19 héng constant / regular / persistent 常恒不離無傷護
241 19 to arise / to get up 二者始今起德智
242 19 自性 zìxìng svabhāva / intrinsic nature / original nature / intrinsic existence / essential nature 圓滿自性本有一切種有決定常住無破非空
243 19 造作 zàozuò to make / to manufacture 造作善業易穢報
244 19 是故 shìgù therefore / so / consequently 是故諸行者
245 19 增長 zēngzhǎng to increase / to grow 轉轉增長故
246 19 xìng gender 謂空塵本王性德圓滿
247 19 無窮 wúqióng endless / inexhaustible 重重無窮亂轉無窮
248 19 bìng and / furthermore / also 我身并及汝等身
249 19 shēn deep 深里出興地藏大龍王道路大決擇分
250 19 ā prefix to names of people 如是已說大不可思議重重不可稱量阿說本
251 18 capacity / degree / a standard / a measure 若度大海水
252 18 虛空 xūkōng empty space 亦飛騰虛空
253 18 五事 wǔ shì five dharmas / five categories 信五事已經
254 18 to enter 不入毒虫等
255 18 如何 rúhé how / what way / what 形相如何
256 18 觀察 guānchá to observe / to look carefully 觀察其限界
257 18 lún a round / a turn 名曰寶輪上
258 18 ài to obstruct / to hinder / to block / to deter 離礙及有實
259 18 以為 yǐwéi to believe / to think / to consider / to assume 一分以為生長具
260 18 eight 八者甚深自在
261 18 倍數 bèishù multiple 如次倍數轉
262 17 微塵 wēichén an atom 作微塵散壞
263 17 重重 chóngchóng one after another 如是已說大不可思議重重不可稱量阿說本
264 17 zuì most / extremely / exceedingly 有最下奴名常信
265 17 zhī to know 不能知邊際
266 17 ěr thus / so / like that 位亦爾
267 17 種種 zhǒngzhǒng all kinds of 種種雜毒虫
268 17 jīng to go through / to experience 經一日食百兩金
269 17 不能 bù néng cannot / must not / should not 不能寶禁故
270 17 shī to lose 是自在具足圓滿無闕失轉
271 17 無二 wú èr advaya / nonduality / not two 如是已說摩訶無二山王最勝高頂一地大決
272 17 jiàn to see 名曰長嚴雜色見
273 16 安立 ānlì to establish / to find a place for / to help settle down / to arrange for 該攝安立無餘說
274 16 grandmother 處唵婆尸尼
275 16 jiǔ nine 第三十九
276 16 決擇 juézhái to judge and select 次當說摩訶空塵海藏王道路大決擇
277 16 常住 chángzhù a long-term resident at a monastery 然常住離造作空無為
278 16 jiè border / boundary 各率十方界
279 15 xuán profound / mysterious / subtle 此玄文本論
280 15 lüè plan / strategy 普利益廣略眾生
281 15 甚深 shénshēn very profound / what is deep 善根甚深人
282 15 fāng square / quadrilateral / one side 則便依師學術方
283 15 huà to make into / to change into / to transform 立化馬
284 15 chāo to exceed / overtake / to surpass / to pass / to cross 有二重重超
285 15 名曰 míng yuē to be named / to be called 名曰雅音聲覺悟
286 15 jìn to the greatest extent / utmost 總別無盡故
287 15 chí to grasp / to hold 皆通該攝無餘持
288 15 行者 xíngzhě practitioner 是故諸行者
289 15 信心 xìnxīn confidence 無實信心故
290 15 上下 shàngxià to go up and down 此中具上下
291 15 顯示 xiǎnshì to show / to illustrate / to display 者顯示中中主者門
292 15 空無 kōngwú śūnyatā / emptiness / emptiness of inherent existence 十空無為一一各各生
293 15 軌則 guǐzé rule / regulation / rules and regulations 大金剛軌則
294 15 就此 jiùcǐ and thus / thereupon 就此本王體中
295 15 to think / consider / to ponder 我人有思心欲修
296 15 jué absolutely 六者離言絕
297 15 wàn ten thousand 術力變作萬白馬
298 15 reason / logic / truth 二者所證理
299 14 有為 yǒuwèi saṃskṛta / conditioned 無為法主生二有為
300 14 fàn Sanskrit 聞諸佛梵響
301 14 contrary / opposite / backwards / upside down 如宜從我化無逆
302 14 to break / to split / to smash 破闇常明了
303 14 解脫 jiětuō liberation / emancipation / vimokṣa 大力解脫者
304 14 因果 yīnguǒ hetuphala / cause and effect 四者因果一味門
305 14 shǐ beginning / start 謂本始體相
306 14 alone / independent / single / sole 如是已說獨地獨天一種廣大無二山王大決
307 14 前後 qiánhòu front and back 無前後一時
308 14 繫縛 xìfú a fetter / a bond 出離繫縛地清白解脫道路大決擇分
309 14 zhēn real / true / genuine 五十一種真金位中皆悉具足
310 14 宣說 xuānshuō to preach / to teach publicly / to teach classics or religious texts 宣說百億修多羅
311 14 luó Luo 羅中
312 14 interesting 理詮趣周遍圓滿
313 14 huàn to suffer from a misfortune 摩訶本地具足品藏非患道路大決擇分
314 14 無為法 wúwèi fǎ an unconditioned dhárma / asaṃskṛta-dhárma 如是二十種無為法
315 14 day of the month / a certain day
316 14 xiū to decorate / to embellish 隨世尊修菩薩行
317 14 jiā gha / ga 尾有舍伽必
318 13 certainly / must / will / necessarily 必當具足一切別位
319 13 文本 wénběn text 此玄文本論
320 13 power / force / strength 術力變作萬白馬
321 13 以此 yǐcǐ hence 以此因緣故
322 13 光明 guāngmíng bright 以光明勢力
323 13 tōng to go through / to open 皆通該攝無餘持
324 13 gèng more / even more 諸馬更皆伏從化
325 13 一千 yī qiān one thousand 各上增一千
326 13 luàn chaotic / disorderly 病苦所逼飢寒亂
327 13 yān where / how 應廣通達焉
328 13 zhì to / until 至十日量無休息
329 13 chéng to finish / to complete / to accomplish / to succeed / to perfect 現示本因決定證成除疑生信大決擇分
330 13 王道 wángdào the Way of the King / statecraft / benevolent rule 摩訶空塵海藏王道路大決擇分第三
331 13 an analogy / a simile / a metaphor / an allegory 喻本性王無住本處
332 13 nuò to promise 尸梵諾母原主天王大決擇
333 13 huǒ fire / flame 譬如盛火聚
334 12 xiàng towards / to 向世尊作如是白
335 12 xiǎo small / tiny / insignificant 化馬責小咎皆殺
336 12 ěr ear 有作方便耳
337 12 xiàn to appear / to manifest / to become visible 次當說校量功德讚歎信行現
338 12 作用 zuòyòng to play a role 皆悉各各有三種自在作用故
339 12 言說 yán shuō to teach through speaking 一者一切言說決定常住無破
340 12 地藏 Dìzàng Ksitigarbha / Kṣitigarbha 摩訶衍地藏無上極說
341 12 tuó steep bank 陀尸梵迦諾本王本地大決擇
342 12 máo hair / fur / feathers 一毛
343 12 十五 shíwǔ fifteen 十五
344 12 fēng wind 則出四種風
345 12 眷屬 juànshǔ family members / family dependents 同一眷屬不相離
346 12 安住 ānzhù to reside / to dwell 安住法界山王位
347 12 quán to explain / to expound / to comment on 覺悟文下詮
348 11 譬如 pìrú for examlpe 譬如盛火聚
349 11 dìng to decide 定一不移轉
350 11 lìng to make / to cause to be / to lead 不離守護令無傷
351 11 jiān simultaneously 無礙兼一全
352 11 虛假 xūjiǎ false / fake 不共稱故云何名為五種無常虛假轉法
353 11 二百 èr bǎi two hundred 一萬二百數
354 11 chú except / besides 除其為資具黃金
355 11 dào way / road / path 無餘別道故
356 11 唯有 wěiyǒu only / alone 唯有自在故
357 11 shuǐ water 若度大海水
358 11 precedent / example 例前應了知
359 11 guāng light 者一切今光決定常住無破非空無為
360 11 zhū pearl 譬如有妙珠
361 11 mìng life 其命極長遠
362 11 cún to exist / to survive 如說本存眷屬
363 11 歸依 guīyī to take refuge [in the Triple Gem] 如是已說歸依德處因緣大決擇分
364 11 letter / symbol / character 此論中一字
365 10 color 色如玻瓈珠
366 10 不可 bù kě cannot / should not / must not / forbidden / prohibited 然不可合一
367 10 jīn gold 經一日食百兩金
368 10 dào to arrive 到大涅槃岸
369 10 wén to hear 人聞其音大悲慨
370 10 無所有 Wú Suǒyǒu nothingness 四者破影無所有
371 10 爾時 ěr shí at that time 爾時彼奴受諸馬
372 10 guò to cross / to go over / to pass
373 10 微塵數 wēichénshǔ as numerous as atoms 如是已說一切虛空一切微塵數量高王大決
374 10 cóng from 此諸馬皆從我化
375 10 ministry / department 荷擔此論部
376 10 qiē to cut / to mince / to slice / to carve 切無名決定常住無破非空無為
377 10 中一 zhōng yī seventh grade 此論中一字
378 10 本性 běnxìng inherent nature 四者出常無常二事不攝自體本性
379 10 有無 yǒu wú existent and non-existent/ having identity and emptiness 六者有無自在
380 10 sufficient / enough 足性相本末之四法故
381 10 què a watchtower / a guard tower 是自在具足圓滿無闕失轉
382 10 如法 rú fǎ In Accord With 如法應觀察
383 10 gòng together 同世界共住
384 10 he / him 取自相生非他相故
385 10 煩惱 fánnǎo worried / vexed / annoyed 謂禁煩惱軍
386 10 rán correct / right / certainly 然常住離造作空無為
387 10 莊嚴 zhuāngyán stately / solemn 莊嚴一覺海
388 10 gāo high / tall 如是已說摩訶無二山王最勝高頂一地大決
389 9 不動 bùdòng Akshobya 不動壞故
390 9 shēn one of the eight trigrams
391 9 zhǎng director / chief / head / elder 名曰長嚴雜色見
392 9 jiā jia 陀尸梵迦諾本王本地大決擇
393 9 wéi proud
394 9 了知 liǎozhī to understand clearly 例前應了知
395 9 zhōng end / finish / conclusion 終不見珍寶
396 9 三事 sānshì three things 中亦皆各各有此三事
397 9 child / son 唯願世尊為迷子
398 9 xuān \N
399 9 pèi to blend 配例應了
400 9 rate / frequency / proportion / ratio 各率十方界
401 9 第二十 dì èrshí twentieth 大決擇分第二十九
402 9 守身 shǒushēn to keep oneself pure / to preserve one's integrity / to remain chaste 一者守身離礙
403 9 分明 fēnmíng clear 轉轉令分明
404 9 大力 dàlì energetic / vigorous 大力解脫者
405 9 如來地 rúláidì state of a Tathāgata 五十如來地各差別故
406 9 譬喻 pìyù simile / rhetorical comparison / analogy 大地微塵譬喻大海履
407 9 chēng to call / to address 一一一切一切離雜有無一稱一量法藏門海
408 9 六十 liùshí sixty 有六十億大白馬
409 9 殊勝 shūshèng excellent / distinguished 其國中有殊勝鳥
410 9 自家 zìjiā self / own 安住自家中
411 9 shí knowledge / understanding 十種識知心
412 9 dòng to move / to act 七者寂動自在
413 9 一味 yīwèi with single-mindedness 四者因果一味門
414 9 to attain / to reach 雅闇都無所覺達
415 9 所以 suǒyǐ therefore / as a result / so 問所以者何
416 9 zhèng proof 現示本因決定證成除疑生信大決擇分
417 9 平等 píngděng be equal in social status 平等平等無差別
418 8 to agree / to get along well with somebody 各數量契當
419 8 gǎn to feel / to perceive / to touch / to affect 須臾飢渴感長樂
420 8 一定 yīdìng certain 獨地非亂一定一定道路大決擇分第十
421 8 中間 zhōngjiān in between 七七日中間
422 8 空空 kōng kōng the emptiness of emptiness / the delusion of emptiness 增空空有有
423 8 to resemble / to similar to to 有似而取多
424 8 塵數 chén shǔ as numerous as dust particles 塵數眷屬神
425 8 dǐng top / peak 懸圓生樹頂
426 8 gào to tell / to say / said / told 於中大王告常信
427 8 niàn to read aloud 時常信作如是念
428 8 biān side / boundary / edge / margin 邊邊轉一會
429 8 héng horizontal / transverse 謂橫轉竪轉
430 8 shì to release / to set free 造作一百釋明論
431 8 第三 dì sān third 第三生中亦人身
432 8 chún pure 一種功德純純無雜大圓滿地道路大決
433 8 àn to shut a door 雅闇都無所覺達
434 8 area / district / region / ward 一者一區轉
435 8 jué gems mounted together
436 8 jiā to add 如其次第加
437 8 business / industry 生滅二障業用
438 8 yuǎn far / distant 能破遠眾生
439 8 大覺 dà jué supreme bodhi / enlightenment 具足莊嚴一大覺
440 8 can / may / permissible 成應可了
441 8 jué to awake 雅闇都無所覺達
442 8 超過 chāoguò to surpass / to exceed 者次第亂轉超過門
443 8 第三十 dìsānshí thirtieth 第三十九
444 8 轉去 zhuǎnqù to return / to go back 無超次第漸漸轉去
445 7 無量劫 wúliàng jié innumerable kalpas / uncountable eons 我於往昔無量劫
446 7 一有 yīyǒu as soon as there is 一空一有轉
447 7 本末 běnmò the trunk of and its branches 有性相本末
448 7 眾多 zhòngduō numerous 我身唯一馬眾多
449 7 shǎo few 常住功德其數微少
450 7 二千 èr qiān two thousand 二千七日中
451 7 地大 dìdà earth / earth element 如是已說摩訶寶輪王廣大圓滿無上地地大
452 7 qióng poor / destitute / impoverished 不可思議不能窮了
453 7 轉轉 zhuǎnzhuǎn to stroll 轉轉經過五百生
454 7 一切法 yīqiē fǎ all dharmas / all things / sarvadharma 通達一切法
455 7 lóng dragon 譬如居井龍
456 7 十法 shí fǎ ten rules / perfecting of the ten rules 各有十法故
457 7 shān a mountain / a hill / a peak
458 7 法界 fǎjiè a dharma realm / a dhárma realm / dharmadhatu / dharmadhātu 安住法界山王位
459 7 無窮盡 wúqióngjìn inexhaustible 無窮盡亦無分界
460 7 yào to look at twice
461 7 修行 xiūxíng pratipatti / spiritual practice 出家學道懃修行
462 7 本位 běnwèi standard / one's own department or unit 二者本一之本位地門
463 7 摩訶衍 Móhēyǎn Mahāyāna / Mahayana / the Great Vehicle 摩訶衍海修多羅中
464 7 end / final stage / latter part 末四種事中
465 7 假有 jiǎ yǒu Nominal Existence 六者顯示假有無
466 7 障礙 zhàng'ài barrier / obstruction / hindrance / impediment / obstacle 皆無所障礙
467 7 該攝 gāishè complete assimilation 皆通該攝無餘持
468 7 便 biàn convenient / handy / easy 今何方便能護持
469 7 to scold loudly / to curse / to abuse / to denounce 七者阿羅婆訶尼
470 7 第二 dì èr second 第二生中皆悉人
471 7 zhǐ to stop / to halt 隨其住止處
472 7 to stop 常信作是念已訖
473 7 文殊師利 Wénshūshīlì Mañjuśrī / Manjushri / Manjusri 復次文殊師利
474 7 gēn origin / cause / basis 一一根五塵一一塵一切諸法亦復如是功德
475 7 you / thou 汝受此六十億馬
476 7 大地 dàdì earth / mother earth 大地微塵譬喻大海履
477 7 無上 wúshàng supreme / unexcelled 如是已說摩訶寶輪王廣大圓滿無上地地大
478 7 所有 suǒyǒu all 所有諸眾生
479 7 hair 發大聲作如是唱
480 7 wèi Eighth earthly branch 我今未滿福智海
481 7 è evil / vice 此諸馬惡馳難禁
482 7 ān calm / still / quiet / peaceful 因名為安
483 7 誹謗 fěibàng to slander 如是已說校量過患呵責誹謗現示罪業大決
484 7 wéi to disobey / to violate / to defy 如一違無有
485 7 漸次 jiàncì gradually / one by one 漸次及盡餘
486 7 轉門 zhuǎnmén revolving door / turnstile 第一轉門者
487 7 zhòng many / numerous 不入邪魔眾
488 7 sàn to scatter / to break up / to disperse / to adjourn 作微塵散壞
489 7 miào wonderful / fantastic 比如有妙華
490 7 第五 dì wǔ fifth 乃至第五百
491 7 清白 qīngbái pure 其眼根清白
492 6 世間 shìjiān world / the human world 世間藏地本王海中
493 6 義理 yìlǐ a doctrine / doctrinism / an argument within a paper 雖不知義理
494 6 成立 chénglì to establish / to set up 一萬二百數成立而
495 6 本體 běntǐ the thing in itself / noumenon 如是已說現示本體安立門
496 6 zhào to illuminate / to shine 樂常明決定增長無苦無妄自然照達一切法
497 6 necessary / must 有人須小具
498 6 法海 Fǎ hǎi Dharma sea 應觀其法海
499 6 Bhiksuni / a nun / a bhikṣuṇī / bhikkhunī 處唵婆尸尼
500 6 zōng school / sect 有攝無量宗本法

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
Thus
gatha / hymn / verse
 1. yǒu
 2. yǒu
 1. becoming / bhāva
 2. 1. existence; 2. becoming
如是 rúshì thus, so
an element
 1. mo
 2. Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression.
 1. xiàng
 2. xiàng
 3. xiàng
 1. lakṣaṇa / countenance / personage / quality / character / disposition
 2. nimitta / a sign / a mark / appearance
 3. a perception / cognition / conceptualization / a notion
liáng means of knowing / reasoning / pramāṇa
 1. the teachings of the Buddha / Dharma / Dhárma
 2. a dharma / a dhárma / a natural law / teachings
 3. a mental object / a phenomenon / dharma / a thought
 4. quality / characteristic
 5. Dharma
lùn a treatise / a thesis / śastra

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
阿罗汉 阿羅漢 Āluóhàn
 1. Arhat
 2. arhat
阿那含 Anàhán
 1. Anāgāmin / Anagami / Non-Returner
 2. 1 anāgāmin; 2.non-returner
长乐 長樂 Chánglè Changle
常平 Chángpíng Changping
常山 chángshān Changshan
常熟 chángshú Changshu
从化 從化 cónghuà Conghua
大论 大論 dà lùn Treatise on the Perfection of Great Wisdom / Dazhidu Lun / Mahāprajñāpāramitaśastra / Māhaprajñāparamitopadeśa
大涅盘 大涅槃 Dà Nièpán Mahaparinirvana Sutra
大宗地玄文本论 大宗地玄文本論 Dà Zōng Dì Xuán Wénběn Lùn Da Zong Di Xuan Wenben Lun
大安 dà'ān
 1. great peace
 2. Ta'an
 3. Da'an
 4. Da'an / Ta'an
 5. Da'an / Ta'an
大宝 大寶 dàbǎo mahāratna / a precious jewel
大悲 dàbēi mahākaruṇā / great compassion
大明 dàmíng
 1. the sun
 2. the moon
 3. Da Ming
 4. Da Ming reign
 5. Ming dynasty
达摩 達摩 Dámó Bodhidharma
道一 dàoyī Daoyi / Mazu Daoyi
大乘 Dàshèng
 1. Mahayana Buddhism / Mahāyāna / Mahāyāna Buddhism
 2. Mahayana / Great Vehicle
定安 dìngān Ding'an
地藏 Dìzàng Ksitigarbha / Kṣitigarbha
法海 Fǎ hǎi
 1. Dharma sea
 2. Fa Hai
 3. Fa Hai
法轮 法輪 fǎlún
 1. Dharma Wheel / Dharmacakra / Wheel of the Law
 2. Dharma wheel
 3. Pomnyun
fàn
 1. Sanskrit
 2. Brahma
 3. India
 4. brahman
 5. pure / sacred
 6. Fan
 7. Buddhist
法身 Fǎshēn
 1. Dharmakaya / Dharmakāya / Dharma Body
 2. Dharma body
佛法 fófǎ
 1. Dharma / Dhárma / Dhamma / Buddha-Dhárma / Buddhist doctrine
 2. the power of the Buddha
 3. Buddha's Teaching
佛陀 Fótuó Buddha / the all-enlightened one
佛子 Fózi
 1. a bodhisattva
 2. a Buddhist disciple
 3. Child of the Buddha
覆障 fùzhàng Rāhula
广德 廣德 guǎngdé Guangde
hàn
 1. Han Chinese
 2. Han Dynasty
 3. Milky Way
 4. Later Han Dynasty
 5. a man / a chap
 6. Chinese language
 7. Han River
极量 極量 jíliàng Pāramiti
金刚山 金剛山 Jīngāng Shān Cakravada-parvata / Iron Wall Mountain
净满 淨滿 jìngmǎn Vairocana
金水 jīnshuǐ Jinshui
空生 kōng shēng one who expounded emptiness / Subhuti
龙王 龍王 Lóng Wáng Dragon King / Naga King
罗文 羅文 luówén Roman Tam
马鸣 馬鳴 Mǎ Míng Aśvaghoṣa / Asvaghosa
马鸣菩萨 馬鳴菩薩 Mǎ Míng púsà Aśvaghoṣa / Asvaghosa
妙法 miào fǎ
 1. the wonderful Dharma / the wonderful truth / saddharma / the Dharma / the teachings of the Buddha
 2. Wondrous Dharma
明论 明論 míng lùn Veda
明水 míngshuǐ Mingshui
摩诃衍 摩訶衍 Móhēyǎn
 1. Mahāyāna / Mahayana / the Great Vehicle
 2. Mahayana [monk]
 3. Mahayana
摩罗 摩羅 móluó Māra
涅槃 Nièpán
 1. Final Nirvana / Nirvana / Nirvāṇa / Nibbāna
 2. Buddhism in Every Step: Nirvana
 3. nirvana
尼罗 尼羅 Níluó The Nile
 1. common / general / popular / everywhere / universal / extensive
 2. Prussia
 3. Pu
七宝 七寶 qī bǎo the Seven Treasures / the Seven Precious Jewels
青蛇 qīng shé Qing She / Green Snake
 1. you / thou
 2. Ru River
 3. Ru
如是说 如是說 rú shì shuō Thus Said
三界 Sān Jiè
 1. The Three Realms
 2. Three Realms
三藏 Sān Zàng
 1. Tripitaka
 2. Tripitaka / Tripiṭaka / Tipitaka
 3. Buddhist Canon
三义 三義 sānyì
 1. Sanyi
 2. Sanyi
释迦 釋迦 Shìjiā Sakyamuni Buddha
世尊 Shìzūn World-Honored One / Bhagavat / Bhagavān / Buddha
说文 說文 Shuō Wén Shuo Wen Jie Zi
四生 Sì Shēng Four Types of Birth
斯陀含 Sītuóhán Sakṛdāgāmin / Sakridagami / Sakadagami / Sakrdagamin / Once-Returner
陀罗 陀羅 tuóluó Tārā
王觉 王覺 wáng jué Wang Jue
文殊师利 文殊師利 Wénshūshīlì Mañjuśrī / Manjushri / Manjusri
无性 無性 wúxìng
 1. niḥsvabhāva / no self-nature
 2. Asvabhāva
无障碍 無障礙 wúzhàngài Asaṅga
兴化 興化 xīnghuà Xinghua
学道 學道 xuédào
 1. examiner
 2. Learning the Way
雪山 xuěshān The Himalayas
须陀洹 須陀洹 Xūtuóhuán Srotaāpanna / Sotapanna / Stream-Enterer
应顺 應順 yīngshùn Yingshun
一行三昧 yīxíng sānmèi Ekavyuda-Samadi / Samadi of Specific Mode
智论 智論 zhì lùn Treatise on the Perfection of Great Wisdom / Dazhidu Lun / Mahāprajñāpāramitaśastra / Māhaprajñāparamitopadeśa
至大 Zhìdà Zhida reign
中行 zhōng háng Bank of China
中说 中說 zhōng shuō Zhong Shuo
重兴 重興 zhòngxīng Zhongxing
宗门 宗門 Zōng Mén
 1. Chan School of Buddhism / Zen
 2. religious school

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 601.

Simplified Traditional Pinyin English
ā e
爱乐 愛樂 ài lè love and joy
ǎn Om
ān
 1. an
 2. Ease
安乐 安樂 ānlè Stability and Happiness
安立 ānlì
 1. to establish / to find a place for / to help settle down / to arrange for
 2. to begin to speak
安住 ānzhù
 1. Settled and at Ease
 2. to settle
 3. Abide
阿僧祇劫 āsēngzhǐ jié an asankhyeya kalpa
八识 八識 bā shí Eight Kinds of Consciousness / eight kinds of conciousness
白佛 bái fó to address the Buddha
bào indirect effect / judgement / retribution
宝王 寶王 bǎo wáng stately / majestic
宝藏 寶藏 bǎozàng
 1. the treasure of Buddha's law
 2. Treasure Store
 3. Treasure
bēi
 1. compassion / empathy / karuṇā
 2. Kindness
本生 běnshēng Jataka / stories of the Buddha’s previous lives / jātaka
本体 本體 běntǐ intrinsic nature
biàn everywhere fragrant / paricitra
变相 變相 biànxiāng
 1. a sutra illustration
 2. Illustration
变易 變易 biànyì
 1. change
 2. to change
病苦 bìngkǔ sickness / suffering due to sickness
般若 bōrě
 1. Prajna-wisdom / prajñā / prajna / great wisdom
 2. Prajna Wisdom
 3. prajna
 1. to bestow
 2. to publish
不可说 不可說 bù kě shuō inexplicable
不生不灭 不生不滅 bù shēng bù miè neither arises nor extinguishes
不思议 不思議 bù sīyì
 1. inconceivable
 2. inconceivable
不增不减 不增不減 bù zēng bù jiǎn neither increases nor decreases
不动 不動 bùdòng acala / niścala / dhruva / unmoved
不动地 不動地 bùdòng dì the ground of attaining calm
不觉 不覺 bùjué non-enlightenment
不信 bùxìn disbelief / lack of faith
不自在 bùzìzài not in perfect ease
惭愧 慚愧 cánkuì
 1. Shamefulness
 2. humility
差别 差別 chābié discrimination
刹那 剎那 chànà
 1. kṣaṇa / an instant
 2. ksana
禅定 禪定 chándìng
 1. Meditative Concentration / meditation
 2. to meditate
 3. meditative concentration
cháng eternal / nitya
chàng a bowl shaped copper bell
常德 cháng dé the virtue of permanence
常乐 常樂 cháng lè lasting joy
常行 chángxíng constantly walking in meditation
长养 長養 chángyǎng
 1. fortnightly recital of monastic rules and confession / upoṣadha
 2. to nurture
常住 chángzhù
 1. a long-term resident at a monastery
 2. permanence / eternalism / śāśvata / nitya-sthita
 3. monastery
 4. Permanence
忏悔 懺悔 chànhuǐ
 1. repentance / pāpadeśanā
 2. to repent
chén
 1. dust / an object / an object of one of the senses / a defilement / a contanimating object
 2. an atom / aṇu
chēn
 1. aversion / hatred / hostility / anger / dveṣa / dosa
 2. malice / vyāpāda
尘数 塵數 chén shǔ as numerous as dust particles
chéng Become
成道 chéng dào Awakening / to become enlightened / to become a Buddha
成就 chéngjiù
 1. to attained / to obtain
 2. to bring to perfection / complete
 3. attainment / accomplishment / siddhi
 4. accomplishment
 5. Achievements
chī confusion / stupidity / naivety / delusion / moha
驰走 馳走 chí zǒu to run away
出家 chūjiā
 1. leaving home / to become a monk or nun
 2. to renounce
出家人 chūjiā rén a monk / a nun
出离 出離 chūlí
 1. to leave Samsara / to transcend the mundane world
 2. renunciation, transcendence
畜生 chùsheng rebirth as an animal
出世 chūshì
 1. to become a monk or num / to leave secular life
 2. to be not of this world
 3. Transcending the World
除疑 chúyí to eliminate doubt
处中 處中 chùzhōng to abide in the media that transcends existence and non-existence / madyama
慈悲 cíbēi
 1. compassion / loving-kindness / benevolence / mettā / metta
 2. Compassion
 3. loving-kindness and compassion
 4. Have compassion
an element
大慈悲 dà cí bēi great mercy and great compassion
大法 dà fǎ great dharma / elemental dharma
大觉 大覺 dà jué supreme bodhi / enlightenment
大菩萨 大菩薩 dà púsà
 1. a great bodhisattva
 2. great Bodhisattva
大神通 dà shén tōng great supernatural power
大圣 大聖 dà shèng a great sage / mahāsiddha / a great adept
大性 dà xìng great nature
大愿 dà yuàn
 1. a vow
 2. a great vow
大种 大種 dà zhǒng the four great seeds / the four great elements / mahābhūta
大道 dàdào great way / great Path / great enlightenment
大空 dàkōng the great void
大利 dàlì great advantage / great benefit
dào
 1. the path leading to the cessation of suffering
 2. Way
道法 dào fǎ the method to attain nirvāṇa
道分 dào fēn destiny to become a Buddha
道品 dào pǐn
 1. monastic grade
 2. Stages of the Way
道人 dàorén
 1. a Buddhist monk
 2. Traveler of the Way
导师 導師 dǎoshī
 1. Sārthavāha
 2. 1. guiding teacher, 2. mentor
道行 dàoxíng
 1. virtuous deeds
 2. Practicing the Way
大士 dàshì a bodhisattva / mahāsattva
大王 dàwáng great king / mahārāja
大藏 dàzàng Buddhist canon
大智 dàzhì Mahāmati
大众 大眾 dàzhòng Assembly
 1. puṇya / puñña
 2. guṇa
de di
等身 děng shēn a life-size image
truth / satya
谛听 諦聽 dì tīng listen carefully
地大 dìdà earth / earth element
dǐng
 1. to point one's head at
 2. usnisa / uṣṇīṣa
dìng
 1. meditative concentration / meditation
 2. Concentration
顶礼 頂禮 dǐnglǐ
 1. to bow in a kneeling position with head touching the ground
 2. Prostration
地中 dìzhōng secondary buildings on monastery grounds
 1. pāramitā / perfection
 2. to save / to rescue / to liberate / to overcome
 3. ordination rhythm
对治 對治 duì zhì
 1. an equal to / an opposite / an antidote
 2. to remedy
对法 對法 duìfǎ
 1. corresponding law / the Abhidharma
 2. comparing dharmas
钝根 鈍根 dùngēn
 1. dull ability
 2. dull aptitude
多生 duō shēng many births / many rebirths
度生 dùshēng to save beings
恶道 惡道 è dào
 1. an evil rebirth / an evil destiny / an unfortunate rebirth / hell
 2. evil path
ēn Gratitude
二法 èr fǎ
 1. two dharmas / two kinds of dharma
 2. dichotomy
二乘 èr shèng the two vehicles
尔时 爾時 ěr shí at that time
二行 èr xíng two kinds of spiritual practice
二障 èr zhàng two kinds of obstacles
二种 二種 èr zhǒng two kinds
二种性 二種性 èr zhǒngxìng two kinds of nature
二果 èrguǒ Sakṛdāgāmin
二门 二門 èrmén two gates / two teachings
二三 èrsān six non-Buddhist philosophers
二义 二義 èryì the two meanings / the two explanations / two teachings
二智 èrzhì two kinds of knowledge / two kinds of wisdom
恶业 惡業 èyè unwholesome acts / evil intentions
 1. a dharma / a dhárma / a natural law / teachings
 2. a mental object / a phenomenon / dharma / a thought
 3. quality / characteristic
 4. Dharma
发大心 發大心 fā dà xīn generate great mind
法海 Fǎ hǎi Dharma sea
法如是 fǎ rú shì
 1. thus is the Dharma
 2. Dharma as Such
法数 法數 fǎ shǔ enumerations of dharmas
法体 法體 fǎ tǐ essence of all things
发愿 發願 fā yuàn
 1. to make a vow / praṇidhānaṃ
 2. Make a Vow
 3. Making Vows
法宝 法寶 fǎbǎo
 1. the Buddha's teaching
 2. a Buddhist monk's apparel, staff etc
 3. Dharma treasure
法界 fǎjiè
 1. a dharma realm / a dhárma realm / dharmadhatu / dharmadhātu
 2. tathatā / suchness / inherent nature / true nature / tathata
 3. Dharma Realm
法门 法門 fǎmén
 1. dharmaparyāya / dharma gate / a way of teaching the Dharma / a Buddhist teaching / a Dharma door
 2. Dharma gate
法名 fǎmíng Dharma name
fàn
 1. brahman
 2. pure / sacred
 3. Buddhist
fán an ordinary person
方便 fāngbiàn
 1. upāya / skillful means / expedient means
 2. Convenience
 3. expedient means
 4. Skillful Means
方便善巧 fāngbiàn shàn qiǎo skillful means / expedient means / skillful and expedient means
方等 fāngděng vaipulya / vaidalya / vast / extended
烦恼 煩惱 fánnǎo
 1. kleśa / kilesa / a mental affliction / defilement
 2. defilement
发心 發心 fàxīn
 1. to make a vow to acheive supreme enlightenment / to act with bodhicitta
 2. Resolve
 3. to resolve
法雨 fǎyǔ
 1. Dharma rain
 2. Dharma Rain
非生非灭 非生非滅 fēi shēng fēi miè neither produced nor destroyed
非常 fēicháng impermanent / transient
非空 fēikōng not empty
非量 fēiliàng mistaken understanding
非身 fēishēn selflessness / non-self / anātman / anattā
非有 fēiyǒu does not exist / is not real
分别 分別 fēnbié
 1. kalpanā / thought / imagination
 2. vikalpa / discrimination / conception
 3. discrimination
 1. of Buddhism
 2. a statue or image of a Buddha
 3. a Buddhist text
佛宝 佛寶 fóbǎo the treasure of the Buddha
佛地 fódì Buddha stage / Buddha ground / buddha-bhūmi
佛法 fófǎ the power of the Buddha
佛身 Fóshēn
 1. buddhakaya / Buddha-body
 2. Buddha's Body
佛像 fóxiàng
 1. Buddha Statues / a figure or statue of a Buddha
 2. images worshipped by Buddhists
 1. puṇya / merit / blessing / reward
 2. Fortune
福智海 fú zhì hǎi Ocean of Merit and Wisdom
福德 fúdé
 1. merit earned / reward / good fortune and good moral conduct
 2. Fortune and Virtue
 3. Merit and Virtue
福田 fútián
 1. domain for practices leading to enlightenment
 2. field of merit
该摄 該攝 gāishè complete assimilation
gēn
 1. an organ / a part of the body / an organ of sense
 2. a sense / a faculty
 3. mūla / a root
根本 gēnběn
 1. mūla / root
 2. Basis
gèng contacts
gōng to offer in worship
gōng merit-creating actions
功德海 gōng dé hǎi Ocean of Merits
功德 gōngdé
 1. guṇa / achievements and virtue / merit
 2. puṇya / puñña
 3. merit
共业 共業 gòngyè
 1. collective karma / consequences that all must suffer
 2. Collective Karma
功用 gōngyòng an action
guān
 1. mindfulness / contemplation
 2. insight / vipaśyanā / vipassanā
 3. Observe
灌顶 灌頂 guàn dǐng
 1. abhiseka / abhisecana / anointment / consecration
 2. consecration
 3. Anointment
观察 觀察 guānchá clear perception
广 guǎng
 1. vaipulya / vast / extended
 2. Extensive
广大 廣大 guǎngdà vaipulya / vast / extended
广大心 廣大心 guǎngdà xīn magnanimous
光明 guāngmíng Brightness
广说 廣說 guǎngshuō to explain / to teach
归依 歸依 guīyī to take refuge [in the Triple Gem]
guǒ
 1. direct effect / phala / a consequence
 2. Fruit
果位 guǒ wèi stage of reward / stage of attainment
过去 過去 guòqù past
海会 海會 hǎi huì
 1. assembly of monastics
 2. assembly of saints
 3. cemetery
海会众 海會眾 hǎi huì zhòng Great Assembly
hàng
 1. mental formations / saṃskāra / sankhara / that which has been put together / volition / volitional formations / conditioned states / habitual actions
 2. practice / carita / caryā / conduct / behavior
 3. to practice
 4. Practice
Merge
Harmony
和南 hé nán
 1. Join Palms
 2. a salutation, to pay one's respects to
héng Eternity
恒沙 恆沙 héng shā
 1. the sand of the River Ganges / as numerous as grains of sand in the River Ganges
 2. sands of the Ganges
合掌 hézhǎng
 1. to join palms
 2. to join palms
后际 後際 hòu jì a later time
后世 後世 hòushì later rebirths / subsequent births
护身 護身 hù shēn protection of the body
huà
 1. to manifest
 2. to collect alms
幻化 huànhuà
 1. to be transformed / to metamorphose
 2. to be illusory
欢喜 歡喜 huānxǐ joy
欢喜地 歡喜地 huānxǐ dì
 1. the ground of joy
 2. Ground of Joy
化身 huàshēn nirmanakaya
化生 huàshēng to be born from transformation / upapaduka/ upapatika
护持 護持 hùchí Protect and Support
huì
 1. intellect
 2. Wisdom
迴向 huíxiàng to transfer merit / to dedicate / pariṇāmanā
huò kleśa / kilesa / a mental affliction / defilement
 1. the origin of suffering
 2. desire / greed / craving
gatha / hymn / verse
吉祥地 jí xiáng dì Auspicious Land
jiā school / sect / lineage
jiā
 1. gha / ga
 2. gha / ga
jiā jia
假有 jiǎ yǒu Nominal Existence
jiàn view / perception / dṛṣṭi / diṭṭhi
坚固 堅固 jiāngù sāla
jiào
 1. bodhi / enlightenment / awakening
 2. Awaken
教法 jiàofǎ
 1. scriptural dharma / āgamadharma
 2. Teaching
教化 jiāohuà
 1. transformative teaching / to enlighten
 2. Teach and Transform
jiě
 1. understanding
 2. to liberate
jié a kalpa / an eon
jiè dhātu / a realm / a field / a domain
结缚 結縛 jiéfú a mental fetter or bond
解空 jiěkōng to understand emptiness
解脱 解脫 jiětuō
 1. liberation / emancipation / vimokṣa
 2. liberation
解脱道 解脫道 jiětuō dào
 1. the path of liberation / vimuktimārga
 2. the path of liberation
积集 積集 jījí saṃcaya / collection / gathering / accumulation / heap
寂静 寂靜 jìjìng tranquility
jìn diligence / perseverance
金刚身 金剛身 jīn gāng shēn the diamond body
金轮 金輪 jīn lún kancana-mandala / cakra-ratna
金地 jīndì Buddhist temple
jìng Stillness
jìng Respect
jìng
 1. vyavadāna / purification / cleansing
 2. śuddha / cleansed / clean / pure
 3. viśuddhi / purity
 4. Pure
jīng a sutra / a sūtra
jìng
 1. the object of one of the six senses
 2. viṣaya / sphere / region
金刚 金剛 jīngāng
 1. vajra
 2. diamond
金刚三昧 金剛三昧 jīngāng sānmèi vajrasamādhi
金刚心 金剛心 jīngāngxīn
 1. vajropamasamādhi
 2. Diamond heart
净法 淨法 jìngfǎ
 1. pure dharma
 2. the teaching of the Buddha
精进 精進 jīngjìn
 1. Diligence / Perseverance / vīrya
 2. Be Diligent
 3. diligence
经论 經論 jīnglùn sutras and shastras / scriptures and commentaries
金身 jīnshēn golden body
to raise an example
a mat for sitting and sleeping on / niṣīdana
觉道 覺道 jué dào Path of Awakening
决择分 決擇分 jué zhái fēn ability in judgement and selection
决定 決定 juédìng fixed / unchanging / constant / determined / niścaya
觉分 覺分 juéfēn aid to enlightenment / branch of enlightenment / aspect of enlightenment / bodhyaṅga / bojjyaṅga
觉悟 覺悟 juéwù
 1. to become enlightened
 2. Enlightenment
 3. to awake
决择 決擇 juézhái to judge and select
觉者 覺者 juézhě awakened one
觉知 覺知 juézhī Awareness
具足 jùzú
 1. complete / full / perfect
 2. Completeness
开示 開示 kāishì
 1. to express / to indicate
 2. Teach
kōng
 1. śūnyatā / emptiness / emptiness of inherent existence
 2. Emptiness
空法 kōng fǎ to regard all things as empty
空空 kōng kōng the emptiness of emptiness / the delusion of emptiness
空有 kōng yǒu
 1. non-existent and existent / emptiness and having self
 2. Emptiness and Existence
空寂 kōngjì śūnyatā / emptiness / emptiness of inherent existence
空理 kōnglǐ principle of śūnya / principle of emptiness
空无 空無 kōngwú
 1. śūnyatā / emptiness / emptiness of inherent existence
 2. Emptiness
Sorrow / duḥkha / dukkha / suffering
kuài a religious assembly
Joy
了别 了別 lebié to distinguish / to discern
transcendence
liàng means of knowing / reasoning / pramāṇa
量等 liàng děng the body of the Tathāgata is equal to all conditions and unconditioned phenomena
莲花 蓮花 liánhuā lotus
莲华 蓮華 liánhuā Lotus Flower
礼拜 禮拜 lǐbài Prostrate
礼敬 禮敬 lǐjìng namo / to pay respect to / to revere
离苦 離苦 líkǔ to transcend suffering
利生 lìshēng to help all living beings
利他 lìtā
 1. to help others / to be altruistic / parārtha
 2. Benefiting Others
流通 liútōng
 1. transmission of Buddhist teachings
 2. to transmit and spread
流转 流轉 liúzhuàn
 1. to be on the move / to roam or wander / to circulate / pravṛtti
 2. transmigration
利益 lìyì benefit
lóng nāga / serpent / dragon
lún the cycle of rebirth
lùn a treatise / a thesis / śastra
轮宝 輪寶 lún bǎo cakra-ratna / wheel treasures
轮王 輪王 lúnwáng wheel turning king
论义 論義 lùnyì upadeśa / upadesa
罗汉 羅漢 Luóhàn
 1. Arhat
 2. arhat
罗婆 羅婆 luópó an instant / lava
滿 mǎn Full
màn
 1. māna / pride / arrogance / conceit
 2. conceit / abhimāna
miào Wonderful
妙觉 妙覺 miào jué self-enlightenment to enlighten others / wonderous awakening
妙理 miào lǐ a suble principle / a wonderous principle
妙香 miào xiāng fine incense
妙庄严 妙莊嚴 miào zhuāng yán Wondrous Adornment
miè the cessation of suffering
灭度 滅度 mièdù to extinguish worries and the sea of grief
míng
 1. wisdom / vidyā
 2. Clear
明白 míngbai Understanding
to rub a monk's head for taking a vow
摩尼宝 摩尼寶 mòní bǎo
 1. mani jewel
 2. Mani Pearl
 3. mani-jewel
all women
能持 néng chí ability to uphold the precepts
能破 néngpò refutation
能所 néngsuǒ ability to transform and transformable
Bhiksuni / a nun / a bhikṣuṇī / bhikkhunī
doubt / uncertainty / skepticism / vicikitsā / vicikicchā
逆顺 逆順 nì shùn resisting and complying / disobeying and obeying
niàn
 1. memory
 2. mindfulness / smṛti
毘梨耶 pílíyē to be diligent / to be absorbed and desirous to do better
pǐn chapter / varga
平等 píngděng
 1. equal / without partiality
 2. equality
譬喻 pìyù Avadana (parables) / Apadāna
婆罗 婆羅 póluó
 1. pāla / warden / keeper / guardian
 2. bāla / power
菩萨 菩薩 púsà
 1. bodhisatta
 2. bodhisattva
菩萨行 菩薩行 púsà xíng bodhisattva-caryā / bodhisattva-carita / bodhisattva practice / actions of bodhisattvas
菩萨大士 菩薩大士 púsàdàshì bodhisattva-mahāsattva
七七日 qī qī rì forty-nine days
qín diligence / perseverance / vīrya
qīng Clear
清净 清凈 qīngjìng
 1. pure / cleansed / purified of defiling illusion / viśuddhi
 2. purity
亲近 親近 qīnjìn Be Close To
realm / destination
clinging / grasping /upādāna
rǎn tormented / afflicted / distressed / kliṣṭa
染净 染淨 rǎnjìng impure and pure dharmas
忍辱 rěnrǔ
 1. patience / tolerance / ksānti
 2. to tolerate disgrace and insult / to have patience
 3. patience
人身 rénshēn
 1. reborth as a person
 2. the human body
róng Blend
Thus
如法 rú fǎ In Accord With
如理 rú lǐ principle of suchness
如是如是 rú shì rú shì Thus Is, Thus Is
如来藏 如來藏 Rúlái Zàng
 1. Buddha-nature / Buddha-dhatu / Buddha Principle / Tathāgatagarbha
 2. tathatā / suchness / inherent nature / true nature / tathata
 3. Tathagatagarbha
如来地 如來地 rúláidì state of a Tathāgata
ruò re
如如 rúrú
 1. tathatā / suchness / inherent nature / true nature / tathata
 2. Thusness
如是 rúshì thus, so
如意宝 如意寶 rúyì bǎo mani jewel
bodhisattva
三宝 三寶 sān bǎo The Triple Gem / triple gem / three treasures / ratnatraya
三大 sān dà the three greatnesses / triple significance
三德 sān dé the three virtues of the Buddha
三法 sān fǎ the three aspects of the Dharma
三门 三門 sān mén Three Gates / temple gate / temple
三千 sān qiān three thousand-fold
三千大千世界 sān qiān dà qiān shìjiè Three Thousandfold World System / trisāhasramahāsāhasralokadhātu / a great chiliocosm / trichiliocosm / the cosmos
三乘 sān shèng
 1. three vehicles / triyāna / triyana
 2. Three Vehicles
三世 sān shì
 1. past, present, and future
 2. Three Periods of Time
三转 三轉 sān zhuǎn Three Turnings Dharma Wheel
散乱 散亂 sànluàn distraction
sēng
 1. a monk
 2. saṅgha / saṃgha / Buddhist community
僧宝 僧寶 sēngbǎo the jewel of the monastic community
僧众 僧眾 sēngzhòng the monastic community / the sangha
shā
 1. Buddhist monastery or temple
 2. kṣetra / land
shǎi form / matter
shàn
 1. kuśala / kusala / virtuous
 2. shan
善男子 shàn nánzǐ
 1. a good man / a son of a noble family
 2. good men
山王 shān wáng the highest peak
善根 shàngēn
 1. virtuous roots / wholesome roots / kuśalamūla
 2. Wholesome Roots
善巧 shànqiǎo
 1. virtuous and clever / skilful
 2. Skillful
善思 shànsī thoughtfulness / wholesome thinking
善业 善業 shànyè wholesome acts / good actions
善哉 shànzāi
 1. excellent
 2. Sadhu
shè saṃgraha / to hold together / to collect / to combine
shě
 1. equanimity
 2. equanimity
 3. Give
摄持 攝持 shèchí parigraha / to protect / to uphold / to take proper care
舍离 捨離 shělí to abandon / to give up / to depart / to leave
奢摩陀 shēmótuó tranquil meditation / samatha
shēn body / kāya
身受 shēn shòu the sense of touch / physical perception
shēng birth
生灭 生滅 shēngmiè
 1. saṃsāra / life and death
 2. arising and ceasing
生长 生長 shēngzhǎng growth
什深 甚深 shénshēn very profound / what is deep
神通 shéntōng
 1. a spiritual power / supernatural powers / a remarkable ability / a magical power
 2. supernatural power
神通力 shéntōnglì a spiritual power / supernatural powers / a remarkable ability / a magical power
shī master
shì Buddhism
shì meaning / phenomena
shí Real
shí vijñāna / consciousness / life force / mind / cognition
shì loka / a world
十地 shí dì Ten Grounds of Bodhisattva Path / Ten Grounds / the ten grounds of the bodhisattva path / daśabhūmi
十法 shí fǎ ten rules / perfecting of the ten rules
十方 shí fāng
 1. the ten directions
 2. The Ten Directions
十门 十門 shí mén ten gates
十种因 十種因 shí zhǒng yīn ten kinds of cause
十方世界 shífāng shìjiè the worlds in all ten directions
世间 世間 shìjiān world
世界 shìjiè
 1. a world
 2. world
尸罗 尸羅 shīluó śīla / sīla / commitment to not doing harm
实相 實相 shíxiàng
 1. dharmatā / true appearance / the nature of things / the ultimate essence of things
 2. reality
实性 實性 shíxìng true nature / tathatā
十一位 shíyī wèi eleven stages
誓愿 誓願 shìyuàn a vow
shòu feelings / sensations
受持 shòuchí
 1. to accept and maintain faith / to uphold
 2. uphold
数法 數法 shù fǎ enumerating dharmas
水中月 shuǐ zhōng yuè
 1. the moon reflected in the water
 2. moon in the water
说法 說法 shuō fǎ
 1. to teach the Dharma / to expound Buddhist teachings / dharma-desana
 2. Expounding the Dharma
殊胜 殊勝 shūshèng extraordinary
 1. to appear
 2. pseudo
 1. volition / cetanā
 2. Think
四法 sì fǎ the four aspects of the Dharma
四角 Sì Jiǎo the four corners (of a rectangle) / the eaves that the four corners of a building
死苦 sǐ kǔ death
四门 四門 sì mén the four schools of thought / four classifications of teaching
四事 sìshì the four necessities
随分 隨分 suí fēn
 1. according to the part assigned / according to lot
 2. according to ability
 3. according to (one's) allotment
随一 隨一 suí yī mostly / most of the time
随顺 隨順 suíshùn Follow and Oblige
随转 隨轉 suízhuǎn teaching of adaptable philosophy
所得 suǒdé acquire
他力 tālì the power of another
 1. śarīra / human body
 2. ti / essence
 3. entity / a constituent / an element
体相用 體相用 tǐ xiàng yòng
 1. Essence, Attribute, Influence
 2. essence, form, and function
tián a state for cultivation of meritorius deeds
天鼓 tiāngǔ deva drum
体性 體性 tǐxìng svabhāva / intrinsic nature / original nature / intrinsic existence / essential nature
tōng a spiritual power / supernatural powers / a remarkable ability / a magical power
同分 tóng fēn same class
通达 通達 tōngdá Thorough Understanding
同品 tóngpǐn
 1. same kind
 2. similar instance / sapakṣa
退 tuì parihāṇi / to regress / to degenerate
陀罗尼 陀羅尼 tuóluóní
 1. a dharani / an incantation
 2. Dharani
万法 萬法 wàn fǎ myriad phenomena / all things
往诣 往詣 wǎngyì go towards
wēi subtlety
未曾有 wèi céng yǒu
 1. Abdhutadharma (miracles)
 2. Never Before
未曾有法 wèi céng yǒu fǎ dharmas that have not yet come to pass
微尘 微塵 wēichén
 1. an atom
 2. fine dust
微尘数 微塵數 wēichénshǔ as numerous as atoms
微妙 wēimiào subtle, profound
围绕 圍繞 wéirǎo to surround
self / ātman / attan
我身 wǒshēn I / myself
 1. mo
 2. Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression.
无二 無二 wú èr advaya / nonduality / not two
五根 wǔ gēn pañcendriya / five sense organs / five senses
无故 無故 wú gù unconditioned
无明烦恼 無明煩惱 wú míng fán nǎo Ignorance
五事 wǔ shì five dharmas / five categories
无所有 無所有 Wú Suǒyǒu nothingness
五位 wǔ wèi pañcamārga / five paths
无诤 無諍 wú zhèng
 1. non-contention
 2. No Disputes
无碍 無礙 wú'ài unimpeded / unhindered / unobstructed / unfettered / unhampered
无碍解 無礙解 wúàijiě unhindered understanding
无常 無常 wúcháng
 1. impermanence / anitya / anicca
 2. impermanence
五尘 五塵 wǔchén objects of the five senses
五法 wǔfǎ five dharmas / five categories
无尽 無盡 wújìn endless
无尽藏 無盡藏 wújìn cáng
 1. an inexhaustible treasury
 2. Boundless Treasure
 3. inexhaustible storehouse
无量 無量 wúliàng immeasurable
无量劫 無量劫 wúliàng jié innumerable kalpas / uncountable eons
无明 無明 wúmíng
 1. ignorance / avidyā / avijjā
 2. ignorance
无体 無體 wútǐ without essence
无为 無為 wúwèi
 1. unconditioned / asaṃskṛta
 2. Non-Doing
无为法 無為法 wúwèi fǎ an unconditioned dhárma / asaṃskṛta-dhárma
无我 無我 wúwǒ selflessness / non-self / anātman / anattā
无相 無相 wúxiāng
 1. animitta / signlessness / without an appearance
 2. Formless
无余 無餘 wúyú
 1. without remainder / niravaśeṣa
 2. without excess
无着 無著 wúzhāo unattached
无住 無住 wúzhù
 1. non-attachment / non-abiding
 2. non-abiding
to calm oneself
Joy
latent tendencies / predisposition
现前 現前 xiàn qián to manifest in the present / to present before the eyes
xiāng incense
xiāng
 1. lakṣaṇa / countenance / personage / quality / character / disposition
 2. nimitta / a sign / a mark / appearance
 3. a perception / cognition / conceptualization / a notion
相对 相對 xiāngduì relative
相续 相續 xiāngxù causal connection / continuity of cause and effect / saṃtati
相应 相應 xiāngying
 1. concomitant
 2. response, correspond
现示 現示 xiànshì explicit / manifest
懈怠 xièdài
 1. slackness / laziness
 2. laziness
邪魔 xiémó an evil spirit
系缚 繫縛 xìfú tied to
xīn citta / thinking / thought / mind / mentality
xìn
 1. faith / confidence
 2. Faith
心地 xīn dì
 1. mind / mental ground
 2. Mind Ground
心念 xīn niàn
 1. mindfulness
 2. Thoughts
信受奉行 xìn shòu fèngxíng to receive and practice
行道 xíng dào
 1. to practice the Way
 2. Practice the Way
行门 行門 xíngmén
 1. Buddhist practice
 2. teaching in practice
性相 xìngxiāng inherent attributes
行者 xíngzhě
 1. practitioner
 2. abbot's attendant
 3. practitioner
信心 xìnxīn Faith
信行 xìnxíng faith and practice
xiū
 1. bhāvanā / spiritual cultivation
 2. pratipatti / spiritual practice
 3. Cultivation
修道 xiūdào
 1. bhāvanāmārga / the path of cultivation
 2. Practitioner
修多罗 修多羅 xiūduōluó sūtra / sutta
修习 修习 xiūxí bhāvanā / spiritual cultivation
修行 xiūxíng
 1. pratipatti / spiritual practice
 2. bhāvanā / spiritual cultivation
 3. spiritual cultivation
xué a learner
虚空 虛空 xūkōng
 1. vast emptiness
 2. Void
虚空界 虛空界 xūkōng jiè visible space
xūn vāsanā / permeation / infusing / perfuming / predispositions / habituations / latent tendencies
虚妄 虛妄 xūwàng not real / illusory
yán a garland / an adornment / avataṃsa
眼根 yǎn gēn the faculty of sight
言说 言說 yán shuō
 1. to teach through speaking
 2. to speak and then discuss
karma / kamma / karmic deeds / actions
业相 業相 yè xiāng karma-lakṣaṇa
业行 業行 yèxíng kṛtya / ill usage or treatment
manas / mind / mentation
upadhi / bonds / substratum
Righteousness
一佛 yī fó one Buddha
一会 一會 yī huì one assembly / one meeting
一界 yī jiè one world
一觉 一覺 yī jué one realization
一门 一門 yī mén
 1. one gate
 2. one gate
一切众生 一切眾生 yī qiè zhòng shēng all sentient beings
意趣 yì qù direction of the will
一异 一異 yī yì one and many
依止 yī zhǐ to depend and rest upon
一地 yīdì one ground
一法 yīfǎ one dharma / one thing
一句 yījù
 1. a phrase / one sentence
 2. a sentence
一类 一類 yīlèi the supreme way / the path leading to enlightenment
义理 義理 yìlǐ Doctrine
一路 yīlù all along the way
一面 yīmiàn one side, simultaneously
一明 yīmíng a dhāraṇī / a dharani / a mantra / an incantation
yīn
 1. hetu / causes
 2. Cause
yīng to accept
应法 應法 yīng fǎ in harmony with the Dharma
应观 應觀 yīng guān should observe
应身 應身 yīngshēn
 1. nirmāṇakāya / nirmanakaya / body of transformations / transformation body / emanation body
 2. saṃbhogakāya / sambhogakaya / enjoyment body / reward body
因果 yīnguǒ
 1. hetuphala / cause and effect
 2. cause and effect
应作 應作 yīngzuò a manifestation
忆念 憶念 yìniàn Mindful
因明 yīnmíng Buddhist logic / hetuvidyā
音声 音聲 yīnshēng sound
因位 yīnwèi causative stage / causative position
因缘 因緣 yīnyuán
 1. Cause and Condition / principal and secondary causes / chain of cause and effect / primary cause / nidāna
 2. Nidana (expositions of causes) / a story of an occasion in the Buddhha's life
 3. a passage in a sūtra describing the setting
 4. causes and conditions
一品 yīpǐn a chapter
一切 yīqiè all, everything
一切法 yīqiē fǎ
 1. all dharmas / all things / sarvadharma
 2. all phenomena
一切处 一切處 yīqiē rù kasina
一生 yīshēng all one's life
一体 一體 yītǐ single substance
一味 yīwèi
 1. one flavor [of dharma]
 2. one taste
一向 yìxiàng one direction
一心 yīxīn
 1. ekacitta / concentrated
 2. ekacitta / having the same mind
 3. yixin / one mind
 4. single-mindedly, wholeheartedly
一行 yīxíng one practice
依正 yīz hèng two kinds of retribution / direct and conditional retribution
一中 yīzhōng
 1. a hall of spread tables
 2. a hall with one seat
yòng yong / function / application
yǒu
 1. becoming / bhāva
 2. 1. existence; 2. becoming
有无 有無 yǒu wú existent and non-existent/ having identity and emptiness
有为 有為 yǒuwèi saṃskṛta / conditioned
有为法 有為法 yǒuwèifǎ
 1. saṃskṛta / conditioned
 2. Conditioned Dharmas
遊行 yóuxíng
 1. wandering / travelling
 2. to wander, travel
有性 yǒuxìng having the nature
desire / intention / interest / aspiration
yuàn a vow
yuán Perfect
yuán
 1. conditions / pratyaya / paccaya
 2. Condition
远行 遠行 yuǎn xíng proceeding afar
圆满 圓滿 yuánmǎn
 1. perfect / complete / paripūrṇa
 2. Perfection
愿心 願心 yuànxīn Vow
愚痴 愚癡 yúchī
 1. The Poison of Ignorance
 2. Ignorance
yùn aggregate / skandha
zàng
 1. piṭaka / canon / a collection of scriptures
 2. garba / matrix / embryo
 3. kośa / kosa
 4. ālaya / dwelling / residence
koan / kōan / gong'an
增减 增減 zēngjiǎn increase or decrease
增长 增長 zēngzhǎng
 1. fortnightly recital of monastic rules and confession / upoṣadha
 2. to increase, grow
障碍 障礙 zhàng'ài hindrance
zhēn True
真谛 真諦 zhēndì
 1. paramartha / paramārtha / paramārthasatya / absolute truth / supreme truth
 2. truth
zhèng realization / adhigama
正法 zhèngfǎ
 1. Right Dharma / Saddharma
 2. Age of Right Dharma / The Period of the True Dharma
 3. Righteous Dharma
证果 證果 zhèngguǒ the rewards of the different stages of attainment
证入 證入 zhèngrù
 1. experiential understanding of the truth / to understand reality / to perceive through meditation
 2. experiential understanding of the truth / to understand reality / to perceive through meditation
证智 證智 zhèngzhì experiential knowledge / realization / adhigamavābodha
真实 真實 zhēnshí true reality
真妄 zhēnwàng true and false / real and imaginary
zhī Understanding
zhì Wisdom
zhǐ calm abiding / cessation / śamatha
止持 zhǐchí
 1. proscriptive observance
 2. Observance
智慧 zhìhuì
 1. wisdom / prajñā
 2. jñāna / knowledge
 3. wisdom
执受 執受 zhíshòu ideas grasped
中道 zhōng dào
 1. the middle way
 2. Middle Way
种地 種地 zhòngdì lineage stage
中品 zhōngpǐn middle rank
众生 眾生 zhòngshēng
 1. beings / all living things / all sentient beings
 2. sentient beings
中有 zhōngyǒu an intermediate existence between death and rebirth
种子 種子 zhǒngzi
 1. bīja / seed / karmic seed
 2. seed
zhòu mantra / dhāraṇī
zhòu mantra / charm / spell
zhǔ abbot
zhù to attach / to abide / to dwell on
诸法 諸法 zhū fǎ sarvadharma / all things / all dharmas
主法 zhǔ fǎ Presiding Master
住心 zhù xīn abiding in thoughts / abode of the mind
诸众生 諸眾生 zhū zhòngshēng all sentient beings
庄严 莊嚴 zhuāngyán
 1. to adorn / to perfect
 2. Dignity
 3. solemn, majestic
转向 轉向 zhuǎnxiàng to transfer merit / to dedicate / pariṇāmanā
住持 zhùchí
 1. the abbot of a monastery / the director of a monastery
 2. to uphold the Dharma
 3. 1. Abbot (male); 2. Abbess (female)
zhuó to attach / to grasp
自相 zì xiāng individual characteristics
自摄 自攝 zìshè to act for oneself
自性 zìxìng
 1. svabhāva / intrinsic nature / original nature / intrinsic existence / essential nature
 2. Self-Nature
自在 zìzài
 1. Carefree
 2. perfect ease
zōng
 1. school / sect
 2. thesis / conclusion / tenet / siddhānta
总持 總持 zǒngchí
 1. a dhāraṇī / a dharani / a magic charm
 2. to hold to the good, total retention
Contented
罪业 罪業 zuìyè sin / karma
尊重 zūnzhòng respect
作佛 zuò fó to become a Buddha
作善 zuò shàn to do good deeds