Glossary and Vocabulary for Avataṃsakasūtra (Flower Garland Sūtra) 大方廣佛華嚴經, Scroll 41

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 103 to enter 於彼諸世界中入此三昧
2 103 Kangxi radical 11 於彼諸世界中入此三昧
3 103 radical 於彼諸世界中入此三昧
4 103 income 於彼諸世界中入此三昧
5 103 to conform with 於彼諸世界中入此三昧
6 103 to descend 於彼諸世界中入此三昧
7 103 the entering tone 於彼諸世界中入此三昧
8 103 to pay 於彼諸世界中入此三昧
9 103 to join 於彼諸世界中入此三昧
10 103 entering; praveśa 於彼諸世界中入此三昧
11 103 entered; attained; āpanna 於彼諸世界中入此三昧
12 71 不可說 bù kě shuō indescribable; unspeakable 或不可說劫入
13 71 不可說 bù kě shuō inexplicable 或不可說劫入
14 69 shēn human body; torso 此菩薩摩訶薩知諸佛身數等眾生
15 69 shēn Kangxi radical 158 此菩薩摩訶薩知諸佛身數等眾生
16 69 shēn self 此菩薩摩訶薩知諸佛身數等眾生
17 69 shēn life 此菩薩摩訶薩知諸佛身數等眾生
18 69 shēn an object 此菩薩摩訶薩知諸佛身數等眾生
19 69 shēn a lifetime 此菩薩摩訶薩知諸佛身數等眾生
20 69 shēn moral character 此菩薩摩訶薩知諸佛身數等眾生
21 69 shēn status; identity; position 此菩薩摩訶薩知諸佛身數等眾生
22 69 shēn pregnancy 此菩薩摩訶薩知諸佛身數等眾生
23 69 juān India 此菩薩摩訶薩知諸佛身數等眾生
24 69 shēn body; kāya 此菩薩摩訶薩知諸佛身數等眾生
25 66 Yi 晝亦不生
26 59 jiàn to see 見無量佛過阿僧祇世界微塵數
27 59 jiàn opinion; view; understanding 見無量佛過阿僧祇世界微塵數
28 59 jiàn indicates seeing, hearing, meeting, etc 見無量佛過阿僧祇世界微塵數
29 59 jiàn refer to; for details see 見無量佛過阿僧祇世界微塵數
30 59 jiàn to listen to 見無量佛過阿僧祇世界微塵數
31 59 jiàn to meet 見無量佛過阿僧祇世界微塵數
32 59 jiàn to receive (a guest) 見無量佛過阿僧祇世界微塵數
33 59 jiàn let me; kindly 見無量佛過阿僧祇世界微塵數
34 59 jiàn Jian 見無量佛過阿僧祇世界微塵數
35 59 xiàn to appear 見無量佛過阿僧祇世界微塵數
36 59 xiàn to introduce 見無量佛過阿僧祇世界微塵數
37 59 jiàn view; perception; dṛṣṭi; diṭṭhi 見無量佛過阿僧祇世界微塵數
38 59 jiàn seeing; observing; darśana 見無量佛過阿僧祇世界微塵數
39 54 zhě ca 三者訓辭無失
40 48 jié to coerce; to threaten; to menace 或百千劫入
41 48 jié take by force; to plunder 或百千劫入
42 48 jié a disaster; catastrophe 或百千劫入
43 48 jié a strategy in weiqi 或百千劫入
44 48 jié a kalpa; an eon 或百千劫入
45 45 見佛 jiànfó Seeing the Buddha 菩薩摩訶薩見佛無量光色
46 45 見佛 jiànfó to see the Buddha 菩薩摩訶薩見佛無量光色
47 43 wéi to act as; to serve 云何為菩薩摩訶薩次第遍往諸佛國土神通三昧
48 43 wéi to change into; to become 云何為菩薩摩訶薩次第遍往諸佛國土神通三昧
49 43 wéi to be; is 云何為菩薩摩訶薩次第遍往諸佛國土神通三昧
50 43 wéi to do 云何為菩薩摩訶薩次第遍往諸佛國土神通三昧
51 43 wèi to support; to help 云何為菩薩摩訶薩次第遍往諸佛國土神通三昧
52 43 wéi to govern 云何為菩薩摩訶薩次第遍往諸佛國土神通三昧
53 43 wèi to be; bhū 云何為菩薩摩訶薩次第遍往諸佛國土神通三昧
54 43 to go; to 於彼諸世界中入此三昧
55 43 to rely on; to depend on 於彼諸世界中入此三昧
56 43 Yu 於彼諸世界中入此三昧
57 43 a crow 於彼諸世界中入此三昧
58 41 佛剎 fó shā Buddhakṣetra; a Buddha field; a Buddha land 以一切種種蓋大如阿僧祇佛剎而作供養
59 41 佛剎 fó shā a Buddhist pillar 以一切種種蓋大如阿僧祇佛剎而作供養
60 41 佛剎 fó shā temple; monastery 以一切種種蓋大如阿僧祇佛剎而作供養
61 41 néng can; able 能以神力普皆攝取而作供養
62 41 néng ability; capacity 能以神力普皆攝取而作供養
63 41 néng a mythical bear-like beast 能以神力普皆攝取而作供養
64 41 néng energy 能以神力普皆攝取而作供養
65 41 néng function; use 能以神力普皆攝取而作供養
66 41 néng talent 能以神力普皆攝取而作供養
67 41 néng expert at 能以神力普皆攝取而作供養
68 41 néng to be in harmony 能以神力普皆攝取而作供養
69 41 néng to tend to; to care for 能以神力普皆攝取而作供養
70 41 néng to reach; to arrive at 能以神力普皆攝取而作供養
71 41 néng to be able; śak 能以神力普皆攝取而作供養
72 41 néng skilful; pravīṇa 能以神力普皆攝取而作供養
73 39 菩薩摩訶薩 púsà móhēsà bodhisattva mahāsattva 云何為菩薩摩訶薩次第遍往諸佛國土神通三昧
74 39 佛子 fózi Child of the Buddha 佛子
75 39 佛子 fózi progeny of a Buddha; a bodhisattva 佛子
76 39 佛子 fózi a Buddhist disciple 佛子
77 39 佛子 fózi a compassionate and wise person 佛子
78 39 佛子 fózi all sentient beings 佛子
79 38 一切 yīqiè temporary 以一切種種妙香而作供養
80 38 一切 yīqiè the same 以一切種種妙香而作供養
81 36 liàng a quantity; an amount 亦見眾會其量大小等閻浮提
82 36 liáng to measure 亦見眾會其量大小等閻浮提
83 36 liàng capacity 亦見眾會其量大小等閻浮提
84 36 liáng to consider 亦見眾會其量大小等閻浮提
85 36 liàng a measuring tool 亦見眾會其量大小等閻浮提
86 36 liàng to estimate 亦見眾會其量大小等閻浮提
87 36 liáng means of knowing; reasoning; pramāṇa 亦見眾會其量大小等閻浮提
88 35 shí ten 於如來所受十種不可思議灌頂法
89 35 shí Kangxi radical 24 於如來所受十種不可思議灌頂法
90 35 shí tenth 於如來所受十種不可思議灌頂法
91 35 shí complete; perfect 於如來所受十種不可思議灌頂法
92 35 shí ten; daśa 於如來所受十種不可思議灌頂法
93 35 zhī to know 此菩薩摩訶薩知諸佛身數等眾生
94 35 zhī to comprehend 此菩薩摩訶薩知諸佛身數等眾生
95 35 zhī to inform; to tell 此菩薩摩訶薩知諸佛身數等眾生
96 35 zhī to administer 此菩薩摩訶薩知諸佛身數等眾生
97 35 zhī to distinguish; to discern 此菩薩摩訶薩知諸佛身數等眾生
98 35 zhī to be close friends 此菩薩摩訶薩知諸佛身數等眾生
99 35 zhī to feel; to sense; to perceive 此菩薩摩訶薩知諸佛身數等眾生
100 35 zhī to receive; to entertain 此菩薩摩訶薩知諸佛身數等眾生
101 35 zhī knowledge 此菩薩摩訶薩知諸佛身數等眾生
102 35 zhī consciousness; perception 此菩薩摩訶薩知諸佛身數等眾生
103 35 zhī a close friend 此菩薩摩訶薩知諸佛身數等眾生
104 35 zhì wisdom 此菩薩摩訶薩知諸佛身數等眾生
105 35 zhì Zhi 此菩薩摩訶薩知諸佛身數等眾生
106 35 zhī Understanding 此菩薩摩訶薩知諸佛身數等眾生
107 35 zhī know; jña 此菩薩摩訶薩知諸佛身數等眾生
108 34 微塵數 wēichénshǔ as numerous as atoms 復過爾所世界微塵數世界
109 33 眾會 zhònghuì an assembly of monastics 而以此法開曉一切道場眾會
110 32 to use; to grasp 雖離此分別而以神通方便從三昧起
111 32 to rely on 雖離此分別而以神通方便從三昧起
112 32 to regard 雖離此分別而以神通方便從三昧起
113 32 to be able to 雖離此分別而以神通方便從三昧起
114 32 to order; to command 雖離此分別而以神通方便從三昧起
115 32 used after a verb 雖離此分別而以神通方便從三昧起
116 32 a reason; a cause 雖離此分別而以神通方便從三昧起
117 32 Israel 雖離此分別而以神通方便從三昧起
118 32 Yi 雖離此分別而以神通方便從三昧起
119 32 use; yogena 雖離此分別而以神通方便從三昧起
120 31 種種 zhǒng zhǒng all kinds of 種種不同
121 31 種種 zhǒng zhǒng various forms 種種不同
122 27 三昧 sānmèi samadhi 云何為菩薩摩訶薩次第遍往諸佛國土神通三昧
123 27 三昧 sānmèi samādhi; concentrated meditation; mental concentration 云何為菩薩摩訶薩次第遍往諸佛國土神通三昧
124 27 諸佛 zhū fó Buddhas; all Buddhas 云何為菩薩摩訶薩次第遍往諸佛國土神通三昧
125 26 清淨 qīngjìng peaceful; quiet; tranquil; pure 云何為菩薩摩訶薩清淨深心行三昧
126 26 清淨 qīngjìng peaceful; quiet; tranquil 云何為菩薩摩訶薩清淨深心行三昧
127 26 清淨 qīngjìng concise 云何為菩薩摩訶薩清淨深心行三昧
128 26 清淨 qīngjìng simple and clear; concise 云何為菩薩摩訶薩清淨深心行三昧
129 26 清淨 qīngjìng pure and clean 云何為菩薩摩訶薩清淨深心行三昧
130 26 清淨 qīngjìng purity 云何為菩薩摩訶薩清淨深心行三昧
131 26 清淨 qīngjìng pure; cleansed; purified of defiling illusion; visuddhi 云何為菩薩摩訶薩清淨深心行三昧
132 26 suǒ a few; various; some 復過爾所世界微塵數世界
133 26 suǒ a place; a location 復過爾所世界微塵數世界
134 26 suǒ indicates a passive voice 復過爾所世界微塵數世界
135 26 suǒ an ordinal number 復過爾所世界微塵數世界
136 26 suǒ meaning 復過爾所世界微塵數世界
137 26 suǒ garrison 復過爾所世界微塵數世界
138 26 suǒ place; pradeśa 復過爾所世界微塵數世界
139 24 zhù to dwell; to live; to reside 彼菩薩摩訶薩住此三昧
140 24 zhù to stop; to halt 彼菩薩摩訶薩住此三昧
141 24 zhù to retain; to remain 彼菩薩摩訶薩住此三昧
142 24 zhù to lodge at [temporarily] 彼菩薩摩訶薩住此三昧
143 24 zhù verb complement 彼菩薩摩訶薩住此三昧
144 24 zhù attaching; abiding; dwelling on 彼菩薩摩訶薩住此三昧
145 24 infix potential marker 不作二
146 24 如是 rúshì of such a form; evaṃrūpa 明見爾所無數世界亦復如是
147 24 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 譬如有人從睡得寤
148 24 děi to want to; to need to 譬如有人從睡得寤
149 24 děi must; ought to 譬如有人從睡得寤
150 24 de 譬如有人從睡得寤
151 24 de infix potential marker 譬如有人從睡得寤
152 24 to result in 譬如有人從睡得寤
153 24 to be proper; to fit; to suit 譬如有人從睡得寤
154 24 to be satisfied 譬如有人從睡得寤
155 24 to be finished 譬如有人從睡得寤
156 24 děi satisfying 譬如有人從睡得寤
157 24 to contract 譬如有人從睡得寤
158 24 to hear 譬如有人從睡得寤
159 24 to have; there is 譬如有人從睡得寤
160 24 marks time passed 譬如有人從睡得寤
161 24 obtain; attain; prāpta 譬如有人從睡得寤
162 23 zhì wisdom; knowledge; understanding 是為菩薩摩訶薩第三次第遍往諸佛國土神通大三昧善巧智
163 23 zhì care; prudence 是為菩薩摩訶薩第三次第遍往諸佛國土神通大三昧善巧智
164 23 zhì Zhi 是為菩薩摩訶薩第三次第遍往諸佛國土神通大三昧善巧智
165 23 zhì clever 是為菩薩摩訶薩第三次第遍往諸佛國土神通大三昧善巧智
166 23 zhì Wisdom 是為菩薩摩訶薩第三次第遍往諸佛國土神通大三昧善巧智
167 23 zhì jnana; knowing 是為菩薩摩訶薩第三次第遍往諸佛國土神通大三昧善巧智
168 23 世界 shìjiè the world; the universe; the cosmos 此菩薩摩訶薩過於東方無數世界
169 23 世界 shìjiè the earth 此菩薩摩訶薩過於東方無數世界
170 23 世界 shìjiè a domain; a realm 此菩薩摩訶薩過於東方無數世界
171 23 世界 shìjiè the human world 此菩薩摩訶薩過於東方無數世界
172 23 世界 shìjiè the conditions in the world 此菩薩摩訶薩過於東方無數世界
173 23 世界 shìjiè world 此菩薩摩訶薩過於東方無數世界
174 23 世界 shìjiè a world; lokadhatu 此菩薩摩訶薩過於東方無數世界
175 23 ér Kangxi radical 126 雖離此分別而以神通方便從三昧起
176 23 ér as if; to seem like 雖離此分別而以神通方便從三昧起
177 23 néng can; able 雖離此分別而以神通方便從三昧起
178 23 ér whiskers on the cheeks; sideburns 雖離此分別而以神通方便從三昧起
179 23 ér to arrive; up to 雖離此分別而以神通方便從三昧起
180 23 method; way 若法
181 23 France 若法
182 23 the law; rules; regulations 若法
183 23 the teachings of the Buddha; Dharma 若法
184 23 a standard; a norm 若法
185 23 an institution 若法
186 23 to emulate 若法
187 23 magic; a magic trick 若法
188 23 punishment 若法
189 23 Fa 若法
190 23 a precedent 若法
191 23 a classification of some kinds of Han texts 若法
192 23 relating to a ceremony or rite 若法
193 23 Dharma 若法
194 23 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 若法
195 23 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 若法
196 23 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 若法
197 23 quality; characteristic 若法
198 23 zuò to do 不作二
199 23 zuò to act as; to serve as 不作二
200 23 zuò to start 不作二
201 23 zuò a writing; a work 不作二
202 23 zuò to dress as; to be disguised as 不作二
203 23 zuō to create; to make 不作二
204 23 zuō a workshop 不作二
205 23 zuō to write; to compose 不作二
206 23 zuò to rise 不作二
207 23 zuò to be aroused 不作二
208 23 zuò activity; action; undertaking 不作二
209 23 zuò to regard as 不作二
210 23 zuò action; kāraṇa 不作二
211 22 zhōng middle 於彼諸世界中入此三昧
212 22 zhōng medium; medium sized 於彼諸世界中入此三昧
213 22 zhōng China 於彼諸世界中入此三昧
214 22 zhòng to hit the mark 於彼諸世界中入此三昧
215 22 zhōng midday 於彼諸世界中入此三昧
216 22 zhōng inside 於彼諸世界中入此三昧
217 22 zhōng during 於彼諸世界中入此三昧
218 22 zhōng Zhong 於彼諸世界中入此三昧
219 22 zhōng intermediary 於彼諸世界中入此三昧
220 22 zhōng half 於彼諸世界中入此三昧
221 22 zhòng to reach; to attain 於彼諸世界中入此三昧
222 22 zhòng to suffer; to infect 於彼諸世界中入此三昧
223 22 zhòng to obtain 於彼諸世界中入此三昧
224 22 zhòng to pass an exam 於彼諸世界中入此三昧
225 22 zhōng middle 於彼諸世界中入此三昧
226 21 眾生 zhòngshēng all living things 此菩薩摩訶薩知諸佛身數等眾生
227 21 眾生 zhòngshēng living things other than people 此菩薩摩訶薩知諸佛身數等眾生
228 21 眾生 zhòngshēng sentient beings 此菩薩摩訶薩知諸佛身數等眾生
229 21 眾生 zhòngshēng beings; all living things; all sentient beings 此菩薩摩訶薩知諸佛身數等眾生
230 20 善巧 shànqiǎo Skillful 是為菩薩摩訶薩第三次第遍往諸佛國土神通大三昧善巧智
231 20 善巧 shànqiǎo virtuous and clever; skilful 是為菩薩摩訶薩第三次第遍往諸佛國土神通大三昧善巧智
232 20 common; general; popular; everywhere; universal; extensive 不作普
233 20 Prussia 不作普
234 20 Pu 不作普
235 20 equally; impartially; universal; samanta 不作普
236 20 bǎi one hundred 或百千年入
237 20 bǎi many 或百千年入
238 20 bǎi Bai 或百千年入
239 20 bǎi all 或百千年入
240 20 bǎi hundred; śata 或百千年入
241 20 Kangxi radical 132 水想自滅
242 20 Zi 水想自滅
243 20 a nose 水想自滅
244 20 the beginning; the start 水想自滅
245 20 origin 水想自滅
246 20 to employ; to use 水想自滅
247 20 to be 水想自滅
248 20 self; soul; ātman 水想自滅
249 19 lìng to make; to cause to be; to lead 令無邊眾生普得清淨
250 19 lìng to issue a command 令無邊眾生普得清淨
251 19 lìng rules of behavior; customs 令無邊眾生普得清淨
252 19 lìng an order; a command; an edict; a decree; a statute 令無邊眾生普得清淨
253 19 lìng a season 令無邊眾生普得清淨
254 19 lìng respected; good reputation 令無邊眾生普得清淨
255 19 lìng good 令無邊眾生普得清淨
256 19 lìng pretentious 令無邊眾生普得清淨
257 19 lìng a transcending state of existence 令無邊眾生普得清淨
258 19 lìng a commander 令無邊眾生普得清淨
259 19 lìng a commanding quality; an impressive character 令無邊眾生普得清淨
260 19 lìng lyrics 令無邊眾生普得清淨
261 19 lìng Ling 令無邊眾生普得清淨
262 19 lìng instruction by a teacher; adhīṣṭa 令無邊眾生普得清淨
263 17 qiān one thousand 或百千那由他億年入
264 17 qiān many; numerous; countless 或百千那由他億年入
265 17 qiān a cheat; swindler 或百千那由他億年入
266 17 qiān Qian 或百千那由他億年入
267 17 zhǒng kind; type 長諸佛種
268 17 zhòng to plant; to grow; to cultivate 長諸佛種
269 17 zhǒng kind; type; race; breed; seed; species 長諸佛種
270 17 zhǒng seed; strain 長諸佛種
271 17 zhǒng offspring 長諸佛種
272 17 zhǒng breed 長諸佛種
273 17 zhǒng race 長諸佛種
274 17 zhǒng species 長諸佛種
275 17 zhǒng root; source; origin 長諸佛種
276 17 zhǒng grit; guts 長諸佛種
277 17 zhǒng seed; bīja 長諸佛種
278 17 令眾生 lìng zhòngshēng lead sentient beings 能令眾生得十種圓滿
279 17 a criteria; a norm; a standard; a rule; a law 近之則無
280 17 a grade; a level 近之則無
281 17 an example; a model 近之則無
282 17 a weighing device 近之則無
283 17 to grade; to rank 近之則無
284 17 to copy; to imitate; to follow 近之則無
285 17 to do 近之則無
286 17 koan; kōan; gong'an 近之則無
287 17 圓滿 yuánmǎn satisfactory 彼諸如來修圓滿行
288 17 圓滿 yuánmǎn Perfection 彼諸如來修圓滿行
289 17 圓滿 yuánmǎn perfect; complete; paripūrṇa 彼諸如來修圓滿行
290 17 無量 wúliàng immeasurable; unlimited 見無量佛過阿僧祇世界微塵數
291 17 無量 wúliàng immeasurable 見無量佛過阿僧祇世界微塵數
292 17 無量 wúliàng immeasurable; aparimāṇa 見無量佛過阿僧祇世界微塵數
293 17 無量 wúliàng Atula 見無量佛過阿僧祇世界微塵數
294 16 過去 guòqù past; previous; former 云何為菩薩摩訶薩知過去莊嚴藏三昧
295 16 過去 guòqu to go over; to pass by 云何為菩薩摩訶薩知過去莊嚴藏三昧
296 16 過去 guòqu to die 云何為菩薩摩訶薩知過去莊嚴藏三昧
297 16 過去 guòqu already past 云何為菩薩摩訶薩知過去莊嚴藏三昧
298 16 過去 guòqu to go forward 云何為菩薩摩訶薩知過去莊嚴藏三昧
299 16 過去 guòqu to turn one's back 云何為菩薩摩訶薩知過去莊嚴藏三昧
300 16 過去 guòqù past 云何為菩薩摩訶薩知過去莊嚴藏三昧
301 16 過去 guòqù past; previous; former 云何為菩薩摩訶薩知過去莊嚴藏三昧
302 16 Buddha; Awakened One 見無量佛過阿僧祇世界微塵數
303 16 relating to Buddhism 見無量佛過阿僧祇世界微塵數
304 16 a statue or image of a Buddha 見無量佛過阿僧祇世界微塵數
305 16 a Buddhist text 見無量佛過阿僧祇世界微塵數
306 16 to touch; to stroke 見無量佛過阿僧祇世界微塵數
307 16 Buddha 見無量佛過阿僧祇世界微塵數
308 16 Buddha; Awakened One 見無量佛過阿僧祇世界微塵數
309 16 Kangxi radical 71 或無等劫入
310 16 to not have; without 或無等劫入
311 16 mo 或無等劫入
312 16 to not have 或無等劫入
313 16 Wu 或無等劫入
314 16 mo 或無等劫入
315 15 充滿 chōngmǎn full of; brimming with; very full; permeated 亦見眾會充滿百千億那由他佛剎
316 15 諸如來 zhū rúlái all tathagatas 於彼一一諸如來所
317 15 大千世界 dà qiān shìjiè trisāhasramahāsāhasralokadhātu; a great chiliocosm; trichiliocosm; the cosmos 入大千世界微塵數劫
318 15 míng fame; renown; reputation 日出名晝
319 15 míng a name; personal name; designation 日出名晝
320 15 míng rank; position 日出名晝
321 15 míng an excuse 日出名晝
322 15 míng life 日出名晝
323 15 míng to name; to call 日出名晝
324 15 míng to express; to describe 日出名晝
325 15 míng to be called; to have the name 日出名晝
326 15 míng to own; to possess 日出名晝
327 15 míng famous; renowned 日出名晝
328 15 míng moral 日出名晝
329 15 míng name; naman 日出名晝
330 15 míng fame; renown; yasas 日出名晝
331 14 chí to grasp; to hold 亦持
332 14 chí to resist; to oppose 亦持
333 14 chí to uphold 亦持
334 14 chí to sustain; to keep; to uphold 亦持
335 14 chí to administer; to manage 亦持
336 14 chí to control 亦持
337 14 chí to be cautious 亦持
338 14 chí to remember 亦持
339 14 chí to assist 亦持
340 14 chí with; using 亦持
341 14 chí dhara 亦持
342 14 供養 gòngyǎng to provide for one's elders; to support one's parents 以一切種種妙香而作供養
343 14 供養 gòngyǎng to make offerings; to provide offerings; to worship 以一切種種妙香而作供養
344 14 供養 gòngyǎng offering 以一切種種妙香而作供養
345 14 供養 gòngyǎng to make offerings; to worship; to honor 以一切種種妙香而作供養
346 13 xīn heart [organ] 心無染著
347 13 xīn Kangxi radical 61 心無染著
348 13 xīn mind; consciousness 心無染著
349 13 xīn the center; the core; the middle 心無染著
350 13 xīn one of the 28 star constellations 心無染著
351 13 xīn heart 心無染著
352 13 xīn emotion 心無染著
353 13 xīn intention; consideration 心無染著
354 13 xīn disposition; temperament 心無染著
355 13 xīn citta; thinking; thought; mind; mentality 心無染著
356 13 不空 bù kōng unerring; amogha 令諸眾生得十種不空
357 13 不空 bù kōng Amoghavajra 令諸眾生得十種不空
358 13 Qi 其心復入十種持門
359 12 tóng like; same; similar 三者同住不空
360 12 tóng to be the same 三者同住不空
361 12 tòng an alley; a lane 三者同住不空
362 12 tóng to do something for somebody 三者同住不空
363 12 tóng Tong 三者同住不空
364 12 tóng to meet; to gather together; to join with 三者同住不空
365 12 tóng to be unified 三者同住不空
366 12 tóng to approve; to endorse 三者同住不空
367 12 tóng peace; harmony 三者同住不空
368 12 tóng an agreement 三者同住不空
369 12 tóng same; sama 三者同住不空
370 12 tóng together; saha 三者同住不空
371 12 shí time; a point or period of time 或夜中分時入
372 12 shí a season; a quarter of a year 或夜中分時入
373 12 shí one of the 12 two-hour periods of the day 或夜中分時入
374 12 shí fashionable 或夜中分時入
375 12 shí fate; destiny; luck 或夜中分時入
376 12 shí occasion; opportunity; chance 或夜中分時入
377 12 shí tense 或夜中分時入
378 12 shí particular; special 或夜中分時入
379 12 shí to plant; to cultivate 或夜中分時入
380 12 shí an era; a dynasty 或夜中分時入
381 12 shí time [abstract] 或夜中分時入
382 12 shí seasonal 或夜中分時入
383 12 shí to wait upon 或夜中分時入
384 12 shí hour 或夜中分時入
385 12 shí appropriate; proper; timely 或夜中分時入
386 12 shí Shi 或夜中分時入
387 12 shí a present; currentlt 或夜中分時入
388 12 shí time; kāla 或夜中分時入
389 12 shí at that time; samaya 或夜中分時入
390 12 xiàng to observe; to assess 如是之相皆無所得
391 12 xiàng appearance; portrait; picture 如是之相皆無所得
392 12 xiàng countenance; personage; character; disposition 如是之相皆無所得
393 12 xiàng to aid; to help 如是之相皆無所得
394 12 xiāng a chancellor; a prime minister; a high minister 如是之相皆無所得
395 12 xiàng a sign; a mark; appearance 如是之相皆無所得
396 12 xiāng alternately; in turn 如是之相皆無所得
397 12 xiāng Xiang 如是之相皆無所得
398 12 xiāng form substance 如是之相皆無所得
399 12 xiāng to express 如是之相皆無所得
400 12 xiàng to choose 如是之相皆無所得
401 12 xiāng Xiang 如是之相皆無所得
402 12 xiāng an ancient musical instrument 如是之相皆無所得
403 12 xiāng the seventh lunar month 如是之相皆無所得
404 12 xiāng to compare 如是之相皆無所得
405 12 xiàng to divine 如是之相皆無所得
406 12 xiàng to administer 如是之相皆無所得
407 12 xiàng helper for a blind person 如是之相皆無所得
408 12 xiāng rhythm [music] 如是之相皆無所得
409 12 xiāng the upper frets of a pipa 如是之相皆無所得
410 12 xiāng coralwood 如是之相皆無所得
411 12 xiàng ministry 如是之相皆無所得
412 12 xiàng to supplement; to enhance 如是之相皆無所得
413 12 xiàng lakṣaṇa; quality; characteristic 如是之相皆無所得
414 12 xiàng a sign; a mark; appearance; nimitta; rūpa 如是之相皆無所得
415 12 xiàng sign; mark; liṅga 如是之相皆無所得
416 12 xiàng a perception; cognition; conceptualization; a notion 如是之相皆無所得
417 11 無邊 wúbiān without boundaries; limitless; boundless 或無邊劫入
418 11 無邊 wúbiān boundless; ananta 或無邊劫入
419 11 děng et cetera; and so on 或無等劫入
420 11 děng to wait 或無等劫入
421 11 děng to be equal 或無等劫入
422 11 děng degree; level 或無等劫入
423 11 děng to compare 或無等劫入
424 11 děng same; equal; sama 或無等劫入
425 11 作佛事 zuò fó shì do as taught by the Buddha 以音聲作佛事
426 11 speed 成就十種速疾法
427 11 quick; fast 成就十種速疾法
428 11 urgent 成就十種速疾法
429 11 to recruit 成就十種速疾法
430 11 to urge; to invite 成就十種速疾法
431 11 quick; śīghra 成就十種速疾法
432 11 莊嚴 zhuāngyán stately; solemn 以一切種種莊嚴具莊嚴經行處而作供養
433 11 莊嚴 zhuāngyán Dignity 以一切種種莊嚴具莊嚴經行處而作供養
434 11 莊嚴 zhuāngyán solemn, majestic 以一切種種莊嚴具莊嚴經行處而作供養
435 11 莊嚴 zhuāngyán to adorn; to perfect 以一切種種莊嚴具莊嚴經行處而作供養
436 10 平等 píngděng be equal in social status 讚佛平等
437 10 平等 píngděng equal 讚佛平等
438 10 平等 píngděng equality 讚佛平等
439 10 平等 píngděng equal; without partiality 讚佛平等
440 10 了知 liǎozhī to understand clearly 平等了知三輪清淨
441 10 zhī to go 十定品第二十七之二
442 10 zhī to arrive; to go 十定品第二十七之二
443 10 zhī is 十定品第二十七之二
444 10 zhī to use 十定品第二十七之二
445 10 zhī Zhi 十定品第二十七之二
446 10 color 菩薩摩訶薩見佛無量光色
447 10 form; matter 菩薩摩訶薩見佛無量光色
448 10 shǎi dice 菩薩摩訶薩見佛無量光色
449 10 Kangxi radical 139 菩薩摩訶薩見佛無量光色
450 10 countenance 菩薩摩訶薩見佛無量光色
451 10 scene; sight 菩薩摩訶薩見佛無量光色
452 10 feminine charm; female beauty 菩薩摩訶薩見佛無量光色
453 10 kind; type 菩薩摩訶薩見佛無量光色
454 10 quality 菩薩摩訶薩見佛無量光色
455 10 to be angry 菩薩摩訶薩見佛無量光色
456 10 to seek; to search for 菩薩摩訶薩見佛無量光色
457 10 lust; sexual desire 菩薩摩訶薩見佛無量光色
458 10 form; rupa 菩薩摩訶薩見佛無量光色
459 10 那由他 nàyóutā a nayuta 或百千那由他億年入
460 9 xíng to walk 云何為菩薩摩訶薩清淨深心行三昧
461 9 xíng capable; competent 云何為菩薩摩訶薩清淨深心行三昧
462 9 háng profession 云何為菩薩摩訶薩清淨深心行三昧
463 9 xíng Kangxi radical 144 云何為菩薩摩訶薩清淨深心行三昧
464 9 xíng to travel 云何為菩薩摩訶薩清淨深心行三昧
465 9 xìng actions; conduct 云何為菩薩摩訶薩清淨深心行三昧
466 9 xíng to do; to act; to practice 云何為菩薩摩訶薩清淨深心行三昧
467 9 xíng all right; OK; okay 云何為菩薩摩訶薩清淨深心行三昧
468 9 háng horizontal line 云何為菩薩摩訶薩清淨深心行三昧
469 9 héng virtuous deeds 云何為菩薩摩訶薩清淨深心行三昧
470 9 hàng a line of trees 云何為菩薩摩訶薩清淨深心行三昧
471 9 hàng bold; steadfast 云何為菩薩摩訶薩清淨深心行三昧
472 9 xíng to move 云何為菩薩摩訶薩清淨深心行三昧
473 9 xíng to put into effect; to implement 云何為菩薩摩訶薩清淨深心行三昧
474 9 xíng travel 云何為菩薩摩訶薩清淨深心行三昧
475 9 xíng to circulate 云何為菩薩摩訶薩清淨深心行三昧
476 9 xíng running script; running script 云何為菩薩摩訶薩清淨深心行三昧
477 9 xíng temporary 云何為菩薩摩訶薩清淨深心行三昧
478 9 háng rank; order 云何為菩薩摩訶薩清淨深心行三昧
479 9 háng a business; a shop 云何為菩薩摩訶薩清淨深心行三昧
480 9 xíng to depart; to leave 云何為菩薩摩訶薩清淨深心行三昧
481 9 xíng to experience 云何為菩薩摩訶薩清淨深心行三昧
482 9 xíng path; way 云何為菩薩摩訶薩清淨深心行三昧
483 9 xíng xing; ballad 云何為菩薩摩訶薩清淨深心行三昧
484 9 xíng Xing 云何為菩薩摩訶薩清淨深心行三昧
485 9 xíng Practice 云何為菩薩摩訶薩清淨深心行三昧
486 9 xìng mental formations; samskara; sankhara; volition; habitual actions 云何為菩薩摩訶薩清淨深心行三昧
487 9 xíng practice; carita; carya; conduct; behavior 云何為菩薩摩訶薩清淨深心行三昧
488 9 to arise; to get up 雖離此分別而以神通方便從三昧起
489 9 to rise; to raise 雖離此分別而以神通方便從三昧起
490 9 to grow out of; to bring forth; to emerge 雖離此分別而以神通方便從三昧起
491 9 to appoint (to an official post); to take up a post 雖離此分別而以神通方便從三昧起
492 9 to start 雖離此分別而以神通方便從三昧起
493 9 to establish; to build 雖離此分別而以神通方便從三昧起
494 9 to draft; to draw up (a plan) 雖離此分別而以神通方便從三昧起
495 9 opening sentence; opening verse 雖離此分別而以神通方便從三昧起
496 9 to get out of bed 雖離此分別而以神通方便從三昧起
497 9 to recover; to heal 雖離此分別而以神通方便從三昧起
498 9 to take out; to extract 雖離此分別而以神通方便從三昧起
499 9 marks the beginning of an action 雖離此分別而以神通方便從三昧起
500 9 marks the sufficiency of an action 雖離此分別而以神通方便從三昧起

Frequencies of all Words

Top 825

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 103 to enter 於彼諸世界中入此三昧
2 103 Kangxi radical 11 於彼諸世界中入此三昧
3 103 radical 於彼諸世界中入此三昧
4 103 income 於彼諸世界中入此三昧
5 103 to conform with 於彼諸世界中入此三昧
6 103 to descend 於彼諸世界中入此三昧
7 103 the entering tone 於彼諸世界中入此三昧
8 103 to pay 於彼諸世界中入此三昧
9 103 to join 於彼諸世界中入此三昧
10 103 entering; praveśa 於彼諸世界中入此三昧
11 103 entered; attained; āpanna 於彼諸世界中入此三昧
12 76 huò or; either; else 或剎那入
13 76 huò maybe; perhaps; might; possibly 或剎那入
14 76 huò some; someone 或剎那入
15 76 míngnián suddenly 或剎那入
16 76 huò or; vā 或剎那入
17 71 不可說 bù kě shuō indescribable; unspeakable 或不可說劫入
18 71 不可說 bù kě shuō inexplicable 或不可說劫入
19 69 shēn human body; torso 此菩薩摩訶薩知諸佛身數等眾生
20 69 shēn Kangxi radical 158 此菩薩摩訶薩知諸佛身數等眾生
21 69 shēn measure word for clothes 此菩薩摩訶薩知諸佛身數等眾生
22 69 shēn self 此菩薩摩訶薩知諸佛身數等眾生
23 69 shēn life 此菩薩摩訶薩知諸佛身數等眾生
24 69 shēn an object 此菩薩摩訶薩知諸佛身數等眾生
25 69 shēn a lifetime 此菩薩摩訶薩知諸佛身數等眾生
26 69 shēn personally 此菩薩摩訶薩知諸佛身數等眾生
27 69 shēn moral character 此菩薩摩訶薩知諸佛身數等眾生
28 69 shēn status; identity; position 此菩薩摩訶薩知諸佛身數等眾生
29 69 shēn pregnancy 此菩薩摩訶薩知諸佛身數等眾生
30 69 juān India 此菩薩摩訶薩知諸佛身數等眾生
31 69 shēn body; kāya 此菩薩摩訶薩知諸佛身數等眾生
32 66 also; too 晝亦不生
33 66 but 晝亦不生
34 66 this; he; she 晝亦不生
35 66 although; even though 晝亦不生
36 66 already 晝亦不生
37 66 particle with no meaning 晝亦不生
38 66 Yi 晝亦不生
39 59 jiàn to see 見無量佛過阿僧祇世界微塵數
40 59 jiàn opinion; view; understanding 見無量佛過阿僧祇世界微塵數
41 59 jiàn indicates seeing, hearing, meeting, etc 見無量佛過阿僧祇世界微塵數
42 59 jiàn refer to; for details see 見無量佛過阿僧祇世界微塵數
43 59 jiàn passive marker 見無量佛過阿僧祇世界微塵數
44 59 jiàn to listen to 見無量佛過阿僧祇世界微塵數
45 59 jiàn to meet 見無量佛過阿僧祇世界微塵數
46 59 jiàn to receive (a guest) 見無量佛過阿僧祇世界微塵數
47 59 jiàn let me; kindly 見無量佛過阿僧祇世界微塵數
48 59 jiàn Jian 見無量佛過阿僧祇世界微塵數
49 59 xiàn to appear 見無量佛過阿僧祇世界微塵數
50 59 xiàn to introduce 見無量佛過阿僧祇世界微塵數
51 59 jiàn view; perception; dṛṣṭi; diṭṭhi 見無量佛過阿僧祇世界微塵數
52 59 jiàn seeing; observing; darśana 見無量佛過阿僧祇世界微塵數
53 57 purposely; intentionally; deliberately; knowingly 此菩薩摩訶薩得如是無邊次第智故
54 57 old; ancient; former; past 此菩薩摩訶薩得如是無邊次第智故
55 57 reason; cause; purpose 此菩薩摩訶薩得如是無邊次第智故
56 57 to die 此菩薩摩訶薩得如是無邊次第智故
57 57 so; therefore; hence 此菩薩摩訶薩得如是無邊次第智故
58 57 original 此菩薩摩訶薩得如是無邊次第智故
59 57 accident; happening; instance 此菩薩摩訶薩得如是無邊次第智故
60 57 a friend; an acquaintance; friendship 此菩薩摩訶薩得如是無邊次第智故
61 57 something in the past 此菩薩摩訶薩得如是無邊次第智故
62 57 deceased; dead 此菩薩摩訶薩得如是無邊次第智故
63 57 still; yet 此菩薩摩訶薩得如是無邊次第智故
64 57 therefore; tasmāt 此菩薩摩訶薩得如是無邊次第智故
65 54 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 三者訓辭無失
66 54 zhě that 三者訓辭無失
67 54 zhě nominalizing function word 三者訓辭無失
68 54 zhě used to mark a definition 三者訓辭無失
69 54 zhě used to mark a pause 三者訓辭無失
70 54 zhě topic marker; that; it 三者訓辭無失
71 54 zhuó according to 三者訓辭無失
72 54 zhě ca 三者訓辭無失
73 48 jié to coerce; to threaten; to menace 或百千劫入
74 48 jié take by force; to plunder 或百千劫入
75 48 jié a disaster; catastrophe 或百千劫入
76 48 jié a strategy in weiqi 或百千劫入
77 48 jié a kalpa; an eon 或百千劫入
78 45 見佛 jiànfó Seeing the Buddha 菩薩摩訶薩見佛無量光色
79 45 見佛 jiànfó to see the Buddha 菩薩摩訶薩見佛無量光色
80 43 wèi for; to 云何為菩薩摩訶薩次第遍往諸佛國土神通三昧
81 43 wèi because of 云何為菩薩摩訶薩次第遍往諸佛國土神通三昧
82 43 wéi to act as; to serve 云何為菩薩摩訶薩次第遍往諸佛國土神通三昧
83 43 wéi to change into; to become 云何為菩薩摩訶薩次第遍往諸佛國土神通三昧
84 43 wéi to be; is 云何為菩薩摩訶薩次第遍往諸佛國土神通三昧
85 43 wéi to do 云何為菩薩摩訶薩次第遍往諸佛國土神通三昧
86 43 wèi for 云何為菩薩摩訶薩次第遍往諸佛國土神通三昧
87 43 wèi because of; for; to 云何為菩薩摩訶薩次第遍往諸佛國土神通三昧
88 43 wèi to 云何為菩薩摩訶薩次第遍往諸佛國土神通三昧
89 43 wéi in a passive construction 云何為菩薩摩訶薩次第遍往諸佛國土神通三昧
90 43 wéi forming a rehetorical question 云何為菩薩摩訶薩次第遍往諸佛國土神通三昧
91 43 wéi forming an adverb 云何為菩薩摩訶薩次第遍往諸佛國土神通三昧
92 43 wéi to add emphasis 云何為菩薩摩訶薩次第遍往諸佛國土神通三昧
93 43 wèi to support; to help 云何為菩薩摩訶薩次第遍往諸佛國土神通三昧
94 43 wéi to govern 云何為菩薩摩訶薩次第遍往諸佛國土神通三昧
95 43 wèi to be; bhū 云何為菩薩摩訶薩次第遍往諸佛國土神通三昧
96 43 in; at 於彼諸世界中入此三昧
97 43 in; at 於彼諸世界中入此三昧
98 43 in; at; to; from 於彼諸世界中入此三昧
99 43 to go; to 於彼諸世界中入此三昧
100 43 to rely on; to depend on 於彼諸世界中入此三昧
101 43 to go to; to arrive at 於彼諸世界中入此三昧
102 43 from 於彼諸世界中入此三昧
103 43 give 於彼諸世界中入此三昧
104 43 oppposing 於彼諸世界中入此三昧
105 43 and 於彼諸世界中入此三昧
106 43 compared to 於彼諸世界中入此三昧
107 43 by 於彼諸世界中入此三昧
108 43 and; as well as 於彼諸世界中入此三昧
109 43 for 於彼諸世界中入此三昧
110 43 Yu 於彼諸世界中入此三昧
111 43 a crow 於彼諸世界中入此三昧
112 43 whew; wow 於彼諸世界中入此三昧
113 43 near to; antike 於彼諸世界中入此三昧
114 41 佛剎 fó shā Buddhakṣetra; a Buddha field; a Buddha land 以一切種種蓋大如阿僧祇佛剎而作供養
115 41 佛剎 fó shā a Buddhist pillar 以一切種種蓋大如阿僧祇佛剎而作供養
116 41 佛剎 fó shā temple; monastery 以一切種種蓋大如阿僧祇佛剎而作供養
117 41 néng can; able 能以神力普皆攝取而作供養
118 41 néng ability; capacity 能以神力普皆攝取而作供養
119 41 néng a mythical bear-like beast 能以神力普皆攝取而作供養
120 41 néng energy 能以神力普皆攝取而作供養
121 41 néng function; use 能以神力普皆攝取而作供養
122 41 néng may; should; permitted to 能以神力普皆攝取而作供養
123 41 néng talent 能以神力普皆攝取而作供養
124 41 néng expert at 能以神力普皆攝取而作供養
125 41 néng to be in harmony 能以神力普皆攝取而作供養
126 41 néng to tend to; to care for 能以神力普皆攝取而作供養
127 41 néng to reach; to arrive at 能以神力普皆攝取而作供養
128 41 néng as long as; only 能以神力普皆攝取而作供養
129 41 néng even if 能以神力普皆攝取而作供養
130 41 néng but 能以神力普皆攝取而作供養
131 41 néng in this way 能以神力普皆攝取而作供養
132 41 néng to be able; śak 能以神力普皆攝取而作供養
133 41 néng skilful; pravīṇa 能以神力普皆攝取而作供養
134 39 菩薩摩訶薩 púsà móhēsà bodhisattva mahāsattva 云何為菩薩摩訶薩次第遍往諸佛國土神通三昧
135 39 佛子 fózi Child of the Buddha 佛子
136 39 佛子 fózi progeny of a Buddha; a bodhisattva 佛子
137 39 佛子 fózi a Buddhist disciple 佛子
138 39 佛子 fózi a compassionate and wise person 佛子
139 39 佛子 fózi all sentient beings 佛子
140 38 一切 yīqiè all; every; everything 以一切種種妙香而作供養
141 38 一切 yīqiè temporary 以一切種種妙香而作供養
142 38 一切 yīqiè the same 以一切種種妙香而作供養
143 38 一切 yīqiè generally 以一切種種妙香而作供養
144 38 一切 yīqiè all, everything 以一切種種妙香而作供養
145 38 一切 yīqiè all; sarva 以一切種種妙香而作供養
146 36 liàng a quantity; an amount 亦見眾會其量大小等閻浮提
147 36 liáng to measure 亦見眾會其量大小等閻浮提
148 36 liàng capacity 亦見眾會其量大小等閻浮提
149 36 liáng to consider 亦見眾會其量大小等閻浮提
150 36 liàng a measuring tool 亦見眾會其量大小等閻浮提
151 36 liàng to estimate 亦見眾會其量大小等閻浮提
152 36 liáng means of knowing; reasoning; pramāṇa 亦見眾會其量大小等閻浮提
153 35 shí ten 於如來所受十種不可思議灌頂法
154 35 shí Kangxi radical 24 於如來所受十種不可思議灌頂法
155 35 shí tenth 於如來所受十種不可思議灌頂法
156 35 shí complete; perfect 於如來所受十種不可思議灌頂法
157 35 shí ten; daśa 於如來所受十種不可思議灌頂法
158 35 zhī to know 此菩薩摩訶薩知諸佛身數等眾生
159 35 zhī to comprehend 此菩薩摩訶薩知諸佛身數等眾生
160 35 zhī to inform; to tell 此菩薩摩訶薩知諸佛身數等眾生
161 35 zhī to administer 此菩薩摩訶薩知諸佛身數等眾生
162 35 zhī to distinguish; to discern 此菩薩摩訶薩知諸佛身數等眾生
163 35 zhī to be close friends 此菩薩摩訶薩知諸佛身數等眾生
164 35 zhī to feel; to sense; to perceive 此菩薩摩訶薩知諸佛身數等眾生
165 35 zhī to receive; to entertain 此菩薩摩訶薩知諸佛身數等眾生
166 35 zhī knowledge 此菩薩摩訶薩知諸佛身數等眾生
167 35 zhī consciousness; perception 此菩薩摩訶薩知諸佛身數等眾生
168 35 zhī a close friend 此菩薩摩訶薩知諸佛身數等眾生
169 35 zhì wisdom 此菩薩摩訶薩知諸佛身數等眾生
170 35 zhì Zhi 此菩薩摩訶薩知諸佛身數等眾生
171 35 zhī Understanding 此菩薩摩訶薩知諸佛身數等眾生
172 35 zhī know; jña 此菩薩摩訶薩知諸佛身數等眾生
173 34 微塵數 wēichénshǔ as numerous as atoms 復過爾所世界微塵數世界
174 33 眾會 zhònghuì an assembly of monastics 而以此法開曉一切道場眾會
175 33 this; these 此菩薩摩訶薩過於東方無數世界
176 33 in this way 此菩薩摩訶薩過於東方無數世界
177 33 otherwise; but; however; so 此菩薩摩訶薩過於東方無數世界
178 33 at this time; now; here 此菩薩摩訶薩過於東方無數世界
179 33 this; here; etad 此菩薩摩訶薩過於東方無數世界
180 32 so as to; in order to 雖離此分別而以神通方便從三昧起
181 32 to use; to regard as 雖離此分別而以神通方便從三昧起
182 32 to use; to grasp 雖離此分別而以神通方便從三昧起
183 32 according to 雖離此分別而以神通方便從三昧起
184 32 because of 雖離此分別而以神通方便從三昧起
185 32 on a certain date 雖離此分別而以神通方便從三昧起
186 32 and; as well as 雖離此分別而以神通方便從三昧起
187 32 to rely on 雖離此分別而以神通方便從三昧起
188 32 to regard 雖離此分別而以神通方便從三昧起
189 32 to be able to 雖離此分別而以神通方便從三昧起
190 32 to order; to command 雖離此分別而以神通方便從三昧起
191 32 further; moreover 雖離此分別而以神通方便從三昧起
192 32 used after a verb 雖離此分別而以神通方便從三昧起
193 32 very 雖離此分別而以神通方便從三昧起
194 32 already 雖離此分別而以神通方便從三昧起
195 32 increasingly 雖離此分別而以神通方便從三昧起
196 32 a reason; a cause 雖離此分別而以神通方便從三昧起
197 32 Israel 雖離此分別而以神通方便從三昧起
198 32 Yi 雖離此分別而以神通方便從三昧起
199 32 use; yogena 雖離此分別而以神通方便從三昧起
200 31 種種 zhǒng zhǒng all kinds of 種種不同
201 31 種種 zhǒng zhǒng various forms 種種不同
202 29 zhū all; many; various 於彼諸世界中入此三昧
203 29 zhū Zhu 於彼諸世界中入此三昧
204 29 zhū all; members of the class 於彼諸世界中入此三昧
205 29 zhū interrogative particle 於彼諸世界中入此三昧
206 29 zhū him; her; them; it 於彼諸世界中入此三昧
207 29 zhū of; in 於彼諸世界中入此三昧
208 29 zhū all; many; sarva 於彼諸世界中入此三昧
209 27 三昧 sānmèi samadhi 云何為菩薩摩訶薩次第遍往諸佛國土神通三昧
210 27 三昧 sānmèi samādhi; concentrated meditation; mental concentration 云何為菩薩摩訶薩次第遍往諸佛國土神通三昧
211 27 諸佛 zhū fó Buddhas; all Buddhas 云何為菩薩摩訶薩次第遍往諸佛國土神通三昧
212 26 清淨 qīngjìng peaceful; quiet; tranquil; pure 云何為菩薩摩訶薩清淨深心行三昧
213 26 清淨 qīngjìng peaceful; quiet; tranquil 云何為菩薩摩訶薩清淨深心行三昧
214 26 清淨 qīngjìng concise 云何為菩薩摩訶薩清淨深心行三昧
215 26 清淨 qīngjìng simple and clear; concise 云何為菩薩摩訶薩清淨深心行三昧
216 26 清淨 qīngjìng pure and clean 云何為菩薩摩訶薩清淨深心行三昧
217 26 清淨 qīngjìng purity 云何為菩薩摩訶薩清淨深心行三昧
218 26 清淨 qīngjìng pure; cleansed; purified of defiling illusion; visuddhi 云何為菩薩摩訶薩清淨深心行三昧
219 26 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 復過爾所世界微塵數世界
220 26 suǒ an office; an institute 復過爾所世界微塵數世界
221 26 suǒ introduces a relative clause 復過爾所世界微塵數世界
222 26 suǒ it 復過爾所世界微塵數世界
223 26 suǒ if; supposing 復過爾所世界微塵數世界
224 26 suǒ a few; various; some 復過爾所世界微塵數世界
225 26 suǒ a place; a location 復過爾所世界微塵數世界
226 26 suǒ indicates a passive voice 復過爾所世界微塵數世界
227 26 suǒ that which 復過爾所世界微塵數世界
228 26 suǒ an ordinal number 復過爾所世界微塵數世界
229 26 suǒ meaning 復過爾所世界微塵數世界
230 26 suǒ garrison 復過爾所世界微塵數世界
231 26 suǒ place; pradeśa 復過爾所世界微塵數世界
232 26 suǒ that which; yad 復過爾所世界微塵數世界
233 24 zhù to dwell; to live; to reside 彼菩薩摩訶薩住此三昧
234 24 zhù to stop; to halt 彼菩薩摩訶薩住此三昧
235 24 zhù to retain; to remain 彼菩薩摩訶薩住此三昧
236 24 zhù to lodge at [temporarily] 彼菩薩摩訶薩住此三昧
237 24 zhù firmly; securely 彼菩薩摩訶薩住此三昧
238 24 zhù verb complement 彼菩薩摩訶薩住此三昧
239 24 zhù attaching; abiding; dwelling on 彼菩薩摩訶薩住此三昧
240 24 次第 cìdì one after another 云何為菩薩摩訶薩次第遍往諸佛國土神通三昧
241 24 次第 cìdì order; sequence 云何為菩薩摩訶薩次第遍往諸佛國土神通三昧
242 24 次第 cìdì order; one after another; anukrama 云何為菩薩摩訶薩次第遍往諸佛國土神通三昧
243 24 次第 cìdì begging from one house to the next 云何為菩薩摩訶薩次第遍往諸佛國土神通三昧
244 24 not; no 不作二
245 24 expresses that a certain condition cannot be acheived 不作二
246 24 as a correlative 不作二
247 24 no (answering a question) 不作二
248 24 forms a negative adjective from a noun 不作二
249 24 at the end of a sentence to form a question 不作二
250 24 to form a yes or no question 不作二
251 24 infix potential marker 不作二
252 24 no; na 不作二
253 24 如是 rúshì thus; so 明見爾所無數世界亦復如是
254 24 如是 rúshì thus, so 明見爾所無數世界亦復如是
255 24 如是 rúshì thus; evam 明見爾所無數世界亦復如是
256 24 如是 rúshì of such a form; evaṃrūpa 明見爾所無數世界亦復如是
257 24 de potential marker 譬如有人從睡得寤
258 24 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 譬如有人從睡得寤
259 24 děi must; ought to 譬如有人從睡得寤
260 24 děi to want to; to need to 譬如有人從睡得寤
261 24 děi must; ought to 譬如有人從睡得寤
262 24 de 譬如有人從睡得寤
263 24 de infix potential marker 譬如有人從睡得寤
264 24 to result in 譬如有人從睡得寤
265 24 to be proper; to fit; to suit 譬如有人從睡得寤
266 24 to be satisfied 譬如有人從睡得寤
267 24 to be finished 譬如有人從睡得寤
268 24 de result of degree 譬如有人從睡得寤
269 24 de marks completion of an action 譬如有人從睡得寤
270 24 děi satisfying 譬如有人從睡得寤
271 24 to contract 譬如有人從睡得寤
272 24 marks permission or possibility 譬如有人從睡得寤
273 24 expressing frustration 譬如有人從睡得寤
274 24 to hear 譬如有人從睡得寤
275 24 to have; there is 譬如有人從睡得寤
276 24 marks time passed 譬如有人從睡得寤
277 24 obtain; attain; prāpta 譬如有人從睡得寤
278 23 zhì wisdom; knowledge; understanding 是為菩薩摩訶薩第三次第遍往諸佛國土神通大三昧善巧智
279 23 zhì care; prudence 是為菩薩摩訶薩第三次第遍往諸佛國土神通大三昧善巧智
280 23 zhì Zhi 是為菩薩摩訶薩第三次第遍往諸佛國土神通大三昧善巧智
281 23 zhì clever 是為菩薩摩訶薩第三次第遍往諸佛國土神通大三昧善巧智
282 23 zhì Wisdom 是為菩薩摩訶薩第三次第遍往諸佛國土神通大三昧善巧智
283 23 zhì jnana; knowing 是為菩薩摩訶薩第三次第遍往諸佛國土神通大三昧善巧智
284 23 世界 shìjiè the world; the universe; the cosmos 此菩薩摩訶薩過於東方無數世界
285 23 世界 shìjiè the earth 此菩薩摩訶薩過於東方無數世界
286 23 世界 shìjiè a domain; a realm 此菩薩摩訶薩過於東方無數世界
287 23 世界 shìjiè the human world 此菩薩摩訶薩過於東方無數世界
288 23 世界 shìjiè the conditions in the world 此菩薩摩訶薩過於東方無數世界
289 23 世界 shìjiè world 此菩薩摩訶薩過於東方無數世界
290 23 世界 shìjiè a world; lokadhatu 此菩薩摩訶薩過於東方無數世界
291 23 ér and; as well as; but (not); yet (not) 雖離此分別而以神通方便從三昧起
292 23 ér Kangxi radical 126 雖離此分別而以神通方便從三昧起
293 23 ér you 雖離此分別而以神通方便從三昧起
294 23 ér not only ... but also ....; ... as well as ...; moreover; in addition; furthermore 雖離此分別而以神通方便從三昧起
295 23 ér right away; then 雖離此分別而以神通方便從三昧起
296 23 ér but; yet; however; while; nevertheless 雖離此分別而以神通方便從三昧起
297 23 ér if; in case; in the event that 雖離此分別而以神通方便從三昧起
298 23 ér therefore; as a result; thus 雖離此分別而以神通方便從三昧起
299 23 ér how can it be that? 雖離此分別而以神通方便從三昧起
300 23 ér so as to 雖離此分別而以神通方便從三昧起
301 23 ér only then 雖離此分別而以神通方便從三昧起
302 23 ér as if; to seem like 雖離此分別而以神通方便從三昧起
303 23 néng can; able 雖離此分別而以神通方便從三昧起
304 23 ér whiskers on the cheeks; sideburns 雖離此分別而以神通方便從三昧起
305 23 ér me 雖離此分別而以神通方便從三昧起
306 23 ér to arrive; up to 雖離此分別而以神通方便從三昧起
307 23 ér possessive 雖離此分別而以神通方便從三昧起
308 23 ér and; ca 雖離此分別而以神通方便從三昧起
309 23 method; way 若法
310 23 France 若法
311 23 the law; rules; regulations 若法
312 23 the teachings of the Buddha; Dharma 若法
313 23 a standard; a norm 若法
314 23 an institution 若法
315 23 to emulate 若法
316 23 magic; a magic trick 若法
317 23 punishment 若法
318 23 Fa 若法
319 23 a precedent 若法
320 23 a classification of some kinds of Han texts 若法
321 23 relating to a ceremony or rite 若法
322 23 Dharma 若法
323 23 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 若法
324 23 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 若法
325 23 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 若法
326 23 quality; characteristic 若法
327 23 zuò to do 不作二
328 23 zuò to act as; to serve as 不作二
329 23 zuò to start 不作二
330 23 zuò a writing; a work 不作二
331 23 zuò to dress as; to be disguised as 不作二
332 23 zuō to create; to make 不作二
333 23 zuō a workshop 不作二
334 23 zuō to write; to compose 不作二
335 23 zuò to rise 不作二
336 23 zuò to be aroused 不作二
337 23 zuò activity; action; undertaking 不作二
338 23 zuò to regard as 不作二
339 23 zuò action; kāraṇa 不作二
340 22 zhōng middle 於彼諸世界中入此三昧
341 22 zhōng medium; medium sized 於彼諸世界中入此三昧
342 22 zhōng China 於彼諸世界中入此三昧
343 22 zhòng to hit the mark 於彼諸世界中入此三昧
344 22 zhōng in; amongst 於彼諸世界中入此三昧
345 22 zhōng midday 於彼諸世界中入此三昧
346 22 zhōng inside 於彼諸世界中入此三昧
347 22 zhōng during 於彼諸世界中入此三昧
348 22 zhōng Zhong 於彼諸世界中入此三昧
349 22 zhōng intermediary 於彼諸世界中入此三昧
350 22 zhōng half 於彼諸世界中入此三昧
351 22 zhōng just right; suitably 於彼諸世界中入此三昧
352 22 zhōng while 於彼諸世界中入此三昧
353 22 zhòng to reach; to attain 於彼諸世界中入此三昧
354 22 zhòng to suffer; to infect 於彼諸世界中入此三昧
355 22 zhòng to obtain 於彼諸世界中入此三昧
356 22 zhòng to pass an exam 於彼諸世界中入此三昧
357 22 zhōng middle 於彼諸世界中入此三昧
358 21 眾生 zhòngshēng all living things 此菩薩摩訶薩知諸佛身數等眾生
359 21 眾生 zhòngshēng living things other than people 此菩薩摩訶薩知諸佛身數等眾生
360 21 眾生 zhòngshēng sentient beings 此菩薩摩訶薩知諸佛身數等眾生
361 21 眾生 zhòngshēng beings; all living things; all sentient beings 此菩薩摩訶薩知諸佛身數等眾生
362 20 善巧 shànqiǎo Skillful 是為菩薩摩訶薩第三次第遍往諸佛國土神通大三昧善巧智
363 20 善巧 shànqiǎo virtuous and clever; skilful 是為菩薩摩訶薩第三次第遍往諸佛國土神通大三昧善巧智
364 20 common; general; popular; everywhere; universal; extensive 不作普
365 20 Prussia 不作普
366 20 Pu 不作普
367 20 equally; impartially; universal; samanta 不作普
368 20 bǎi one hundred 或百千年入
369 20 bǎi many 或百千年入
370 20 bǎi Bai 或百千年入
371 20 bǎi all 或百千年入
372 20 bǎi hundred; śata 或百千年入
373 20 naturally; of course; certainly 水想自滅
374 20 from; since 水想自滅
375 20 self; oneself; itself 水想自滅
376 20 Kangxi radical 132 水想自滅
377 20 Zi 水想自滅
378 20 a nose 水想自滅
379 20 the beginning; the start 水想自滅
380 20 origin 水想自滅
381 20 originally 水想自滅
382 20 still; to remain 水想自滅
383 20 in person; personally 水想自滅
384 20 in addition; besides 水想自滅
385 20 if; even if 水想自滅
386 20 but 水想自滅
387 20 because 水想自滅
388 20 to employ; to use 水想自滅
389 20 to be 水想自滅
390 20 own; one's own; oneself 水想自滅
391 20 self; soul; ātman 水想自滅
392 19 lìng to make; to cause to be; to lead 令無邊眾生普得清淨
393 19 lìng to issue a command 令無邊眾生普得清淨
394 19 lìng rules of behavior; customs 令無邊眾生普得清淨
395 19 lìng an order; a command; an edict; a decree; a statute 令無邊眾生普得清淨
396 19 lìng a season 令無邊眾生普得清淨
397 19 lìng respected; good reputation 令無邊眾生普得清淨
398 19 lìng good 令無邊眾生普得清淨
399 19 lìng pretentious 令無邊眾生普得清淨
400 19 lìng a transcending state of existence 令無邊眾生普得清淨
401 19 lìng a commander 令無邊眾生普得清淨
402 19 lìng a commanding quality; an impressive character 令無邊眾生普得清淨
403 19 lìng lyrics 令無邊眾生普得清淨
404 19 lìng Ling 令無邊眾生普得清淨
405 19 lìng instruction by a teacher; adhīṣṭa 令無邊眾生普得清淨
406 17 qiān one thousand 或百千那由他億年入
407 17 qiān many; numerous; countless 或百千那由他億年入
408 17 qiān very 或百千那由他億年入
409 17 qiān a cheat; swindler 或百千那由他億年入
410 17 qiān Qian 或百千那由他億年入
411 17 zhǒng kind; type 長諸佛種
412 17 zhòng to plant; to grow; to cultivate 長諸佛種
413 17 zhǒng kind; type 長諸佛種
414 17 zhǒng kind; type; race; breed; seed; species 長諸佛種
415 17 zhǒng seed; strain 長諸佛種
416 17 zhǒng offspring 長諸佛種
417 17 zhǒng breed 長諸佛種
418 17 zhǒng race 長諸佛種
419 17 zhǒng species 長諸佛種
420 17 zhǒng root; source; origin 長諸佛種
421 17 zhǒng grit; guts 長諸佛種
422 17 zhǒng seed; bīja 長諸佛種
423 17 令眾生 lìng zhòngshēng lead sentient beings 能令眾生得十種圓滿
424 17 otherwise; but; however 近之則無
425 17 then 近之則無
426 17 measure word for short sections of text 近之則無
427 17 a criteria; a norm; a standard; a rule; a law 近之則無
428 17 a grade; a level 近之則無
429 17 an example; a model 近之則無
430 17 a weighing device 近之則無
431 17 to grade; to rank 近之則無
432 17 to copy; to imitate; to follow 近之則無
433 17 to do 近之則無
434 17 only 近之則無
435 17 immediately 近之則無
436 17 then; moreover; atha 近之則無
437 17 koan; kōan; gong'an 近之則無
438 17 圓滿 yuánmǎn satisfactory 彼諸如來修圓滿行
439 17 圓滿 yuánmǎn Perfection 彼諸如來修圓滿行
440 17 圓滿 yuánmǎn perfect; complete; paripūrṇa 彼諸如來修圓滿行
441 17 無量 wúliàng immeasurable; unlimited 見無量佛過阿僧祇世界微塵數
442 17 無量 wúliàng immeasurable 見無量佛過阿僧祇世界微塵數
443 17 無量 wúliàng immeasurable; aparimāṇa 見無量佛過阿僧祇世界微塵數
444 17 無量 wúliàng Atula 見無量佛過阿僧祇世界微塵數
445 16 過去 guòqù past; previous; former 云何為菩薩摩訶薩知過去莊嚴藏三昧
446 16 過去 guòqu to go over; to pass by 云何為菩薩摩訶薩知過去莊嚴藏三昧
447 16 過去 guòqu to die 云何為菩薩摩訶薩知過去莊嚴藏三昧
448 16 過去 guòqu already past 云何為菩薩摩訶薩知過去莊嚴藏三昧
449 16 過去 guòqu to go forward 云何為菩薩摩訶薩知過去莊嚴藏三昧
450 16 過去 guòqu to turn one's back 云何為菩薩摩訶薩知過去莊嚴藏三昧
451 16 過去 guòqù past 云何為菩薩摩訶薩知過去莊嚴藏三昧
452 16 過去 guòqù past; previous; former 云何為菩薩摩訶薩知過去莊嚴藏三昧
453 16 shì is; are; am; to be 是為菩薩摩訶薩第三次第遍往諸佛國土神通大三昧善巧智
454 16 shì is exactly 是為菩薩摩訶薩第三次第遍往諸佛國土神通大三昧善巧智
455 16 shì is suitable; is in contrast 是為菩薩摩訶薩第三次第遍往諸佛國土神通大三昧善巧智
456 16 shì this; that; those 是為菩薩摩訶薩第三次第遍往諸佛國土神通大三昧善巧智
457 16 shì really; certainly 是為菩薩摩訶薩第三次第遍往諸佛國土神通大三昧善巧智
458 16 shì correct; yes; affirmative 是為菩薩摩訶薩第三次第遍往諸佛國土神通大三昧善巧智
459 16 shì true 是為菩薩摩訶薩第三次第遍往諸佛國土神通大三昧善巧智
460 16 shì is; has; exists 是為菩薩摩訶薩第三次第遍往諸佛國土神通大三昧善巧智
461 16 shì used between repetitions of a word 是為菩薩摩訶薩第三次第遍往諸佛國土神通大三昧善巧智
462 16 shì a matter; an affair 是為菩薩摩訶薩第三次第遍往諸佛國土神通大三昧善巧智
463 16 shì Shi 是為菩薩摩訶薩第三次第遍往諸佛國土神通大三昧善巧智
464 16 shì is; bhū 是為菩薩摩訶薩第三次第遍往諸佛國土神通大三昧善巧智
465 16 shì this; idam 是為菩薩摩訶薩第三次第遍往諸佛國土神通大三昧善巧智
466 16 Buddha; Awakened One 見無量佛過阿僧祇世界微塵數
467 16 relating to Buddhism 見無量佛過阿僧祇世界微塵數
468 16 a statue or image of a Buddha 見無量佛過阿僧祇世界微塵數
469 16 a Buddhist text 見無量佛過阿僧祇世界微塵數
470 16 to touch; to stroke 見無量佛過阿僧祇世界微塵數
471 16 Buddha 見無量佛過阿僧祇世界微塵數
472 16 Buddha; Awakened One 見無量佛過阿僧祇世界微塵數
473 16 no 或無等劫入
474 16 Kangxi radical 71 或無等劫入
475 16 to not have; without 或無等劫入
476 16 has not yet 或無等劫入
477 16 mo 或無等劫入
478 16 do not 或無等劫入
479 16 not; -less; un- 或無等劫入
480 16 regardless of 或無等劫入
481 16 to not have 或無等劫入
482 16 um 或無等劫入
483 16 Wu 或無等劫入
484 16 Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression. 或無等劫入
485 16 not; non- 或無等劫入
486 16 mo 或無等劫入
487 15 充滿 chōngmǎn full of; brimming with; very full; permeated 亦見眾會充滿百千億那由他佛剎
488 15 諸如來 zhū rúlái all tathagatas 於彼一一諸如來所
489 15 大千世界 dà qiān shìjiè trisāhasramahāsāhasralokadhātu; a great chiliocosm; trichiliocosm; the cosmos 入大千世界微塵數劫
490 15 míng measure word for people 日出名晝
491 15 míng fame; renown; reputation 日出名晝
492 15 míng a name; personal name; designation 日出名晝
493 15 míng rank; position 日出名晝
494 15 míng an excuse 日出名晝
495 15 míng life 日出名晝
496 15 míng to name; to call 日出名晝
497 15 míng to express; to describe 日出名晝
498 15 míng to be called; to have the name 日出名晝
499 15 míng to own; to possess 日出名晝
500 15 míng famous; renowned 日出名晝

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
 1. entering; praveśa
 2. entered; attained; āpanna
huò or; vā
不可说 不可說 bù kě shuō inexplicable
shēn body; kāya
 1. jiàn
 2. jiàn
 1. view; perception; dṛṣṭi; diṭṭhi
 2. seeing; observing; darśana
therefore; tasmāt
zhě ca
jié a kalpa; an eon
见佛 見佛
 1. jiànfó
 2. jiànfó
 1. Seeing the Buddha
 2. to see the Buddha
wèi to be; bhū

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
百劫 98 Baijie
北方 98 The North
不休息 不休息 98 never resting; anikṣiptadhura
大方广佛华严经 大方廣佛華嚴經 100
 1. Avataṃsakasūtra; Avatamsaka Sutra; Flower Garland sūtra; Flower Adornment Sutra; Dafang Guang Fo Huayan Jing; Huayan Jing
 2. Gaṇḍavyūhasūtra
帝释 帝釋 100 Sakra; Kausika; Lord of Devas
东方 東方 100
 1. Asia; the Orient
 2. the eastern direction
 3. Dongfang
法光 102 Faguang
法轮 法輪 102
 1. Dharma wheel
 2. Dharma wheel; dharmacakra
 3. Pomnyun
梵天王 102 Brahmā
法身 70
 1. Dharma body
 2. Dharma Body
法王 102
 1. King of the Law; Dharma King
 2. Dharmaraja (Thailand)
 3. Dharma King
 4. Dharmaraja; Dharma King
法藏 102
 1. Dharma Treasure
 2. sūtra repository; sūtra hall
 3. Fazang
非浊 非濁 102 Fei Zhuo
佛法 102
 1. Dharma; Dhamma; Buddha-Dhárma; Buddhist doctrine
 2. the power of the Buddha
 3. Buddha's Teaching
 4. Dharma; Buddha-Dhárma
龙王 龍王 108 Dragon King; Naga King
妙法 109
 1. Wondrous Dharma
 2. the wonderful Dharma; the wonderful truth; saddharma; the Dharma; the teachings of the Buddha
涅槃 110
 1. Nirvana
 2. nirvana
 3. Final Nirvana; Nirvana; Nirvāṇa; Nibbāna
日天子 114 Surya; Aditya
如来 如來 114
 1. Tathagata
 2. Tathagata
 3. Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One
三十三天 115 Heaven of the Thirty-Three Gods; The Heaven of Thirty-Three Gods; Trāyastriṃśa Heaven; Tāvatiṃsa Heaven
三藏 115
 1. San Zang
 2. Buddhist Canon
 3. Tripitaka; Tripiṭaka; Tipitaka
善观 善觀 115 Sudrsa; Sudassa
实叉难陀 實叉難陀 115 Śiksānanda; Siksananda
释天王 釋天王 115 Sakra, King of Devas
阎浮提 閻浮提 121 Jambudvipa; the Terrestrial World
一切自在 121 Visvabhu; Viśvabhū
于阗国 于闐國 121 Yutian
正等觉 正等覺 122 Complete Enlightenment; Absolute Universal Englightened Awareness
智慧门 智慧門 122 Gate of Wisdom
智藏 122 Xitang Zhizang; Zhizang
中说 中說 122 Zhong Shuo

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 181.

Simplified Traditional Pinyin English
阿僧只 阿僧祇 196
 1. asamkhya
 2. asamkhyeya
 3. asamkhya; innumerable
阿脩罗 阿脩羅 196 asura
白分 98 first half of the month; śuklapakṣa
般涅槃 98 parinirvana
彼岸 98
 1. the other shore
 2. the other shore
变现 變現 98 to conjure
不可称 不可稱 98 unequalled
不可思 98 inconceivable; unthinkable; unimaginable
不空 98
 1. unerring; amogha
 2. Amoghavajra
不增不减 不增不減 98 neither increases nor decreases
不生 98
 1. nonarising; not produced; without origination; anutpada
 2. nonarising; anutpāda
刹那 剎那 99
 1. ksana
 2. kṣaṇa; an instant
承事 99 to entrust with duty
村营 村營 99 village; grāma
大慈 100 great great compassion; mahākāruṇika
大千界 100 a system of one thousand worlds
大千世界 100 trisāhasramahāsāhasralokadhātu; a great chiliocosm; trichiliocosm; the cosmos
大愿 大願 100 a great vow
大悲 100 mahākaruṇā; great compassion
得佛 100 to become a Buddha
第一义谛 第一義諦 100 absolute truth; supreme truth; paramartha; paramarthasatya
顶髻 頂髻 100 usnisa; uṣṇīṣa
东方世界 東方世界 100 Eastern Pure Land
度脱 度脫 100 to save; to rescue; to relieve them from the suffering of this world and take them nirvana
恶趣 惡趣 195 an evil rebirth; an evil destiny; an unfortunate rebirth; hell
二行 195 two kinds of spiritual practice
发菩提心 發菩提心 102 bodhicittotpāda; initiate the bodhi mind
法界 102
 1. Dharma Realm
 2. a dharma realm; dharmadhatu
 3. tathatā; suchness; inherent nature; true nature; tathata
放大光明 102 diffusion of great light
方便善巧 102 skillful means; expedient means; skillful and expedient means
方便智 102 wisdom of skilful means; upāyajñāna
法印 102
 1. Dharma Seal
 2. dharmamudrā; a dharma seal; a mark of the dharma
 3. hōin
法雨 102
 1. Dharma rain
 2. Dharma Rain
非有 102 does not exist; is not real
佛刹 佛剎 102
 1. Buddhakṣetra; a Buddha field; a Buddha land
 2. a Buddhist pillar
 3. temple; monastery
佛神力 102 the Buddha's spiritual power
佛世界 102 a Buddha realm
佛语 佛語 102
 1. Buddha Talk
 2. buddhavacana; the words of the Buddha
佛道 102
 1. Buddhahood
 2. the Buddha Way
 3. Way of the Buddha
 4. Buddhist practice
 5. bodhi; enlightenment
 6. the path leading to enlightenment
佛身 102
 1. Buddha's Body
 2. buddhakaya; Buddha-body
佛智 102 Buddha knowledge; Buddha wisdom
恭敬供养 恭敬供養 103 honored
灌顶 灌頂 103
 1. consecration
 2. Anointment
 3. abhiseka; abhisecana; anointment; consecration
 4. Guanding
化作 104 to produce; to conjure
护念 護念 104
 1. Safeguard the Mind
 2. for a Buddha, bodhisattva, or demigod to protect a Buddhist disciple
 3. focus the mind on; samanvāharati
迦楼罗 迦樓羅 106 garuda
见大 見大 106 the element of visibility
见佛闻法 見佛聞法 106 to see a Buddha and hear the teachings of the Dharma
见佛 見佛 106
 1. Seeing the Buddha
 2. to see the Buddha
净法 淨法 106
 1. pure dharma
 2. the teaching of the Buddha
紧那罗 緊那羅 106 kimnara
救脱 救脫 106 salvation
卷第四 106 scroll 4
俱卢舍 俱盧舍 106 krośa
具足 106
 1. Completeness
 2. complete; accomplished
 3. Purāṇa
乐说 樂說 108 the joy of teaching the Dharma
量等 108 the body of the Tathāgata is equal to all conditions and unconditioned phenomena
了别 了別 108 to distinguish; to discern
了知 108 to understand clearly
礼敬 禮敬 108 namo; to pay respect to; to revere
令众生 令眾生 108 lead sentient beings
利益众生 利益眾生 108 help sentient beings
妙香 109 fine incense
妙庄严 妙莊嚴 109 Wondrous Adornment
明藏 109
 1. brilliant garbha
 2. Ming Canon
魔军 魔軍 109 Māra's army
摩尼宝 摩尼寶 109
 1. Mani Pearl
 2. mani-jewel
 3. mani jewel
那由他 110 a nayuta
菩萨摩诃萨 菩薩摩訶薩 112 bodhisattva mahāsattva
菩萨行 菩薩行 112 bodhisattva-caryā; bodhisattva-carita; bodhisattva practice; actions of bodhisattvas
普眼 112 all-seeing vision
千佛 113 thousand Buddhas
乾闼婆 乾闥婆 113 a gandharva
清净国土 清淨國土 113 pure land
清净众 清淨眾 113 the monastic community
勤求 113 to diligently seek
趣入 113 enter into; comprehended; avatīrṇa
劝请 勸請 113 to request; to implore
染净 染淨 114 impure and pure dharmas
人见 人見 114 the view of a person; view of a self
入般涅槃 114 to enter Parinirvāṇa
入佛 114 to bring an image of a Buddha
如来身 如來身 114 Tathāgata-kāya; Buddha-body
入胎 114 Entry into the womb; to be conceived from Heaven
三轮 三輪 115 the three cycles
三千大千世界 115 Three Thousandfold World System; trisāhasramahāsāhasralokadhātu; a great chiliocosm; trichiliocosm; the cosmos
三世 115
 1. Three Periods of Time
 2. three time periods; past, present, and future
三昧 115
 1. samadhi
 2. samādhi; concentrated meditation; mental concentration
善根 115
 1. Wholesome Roots
 2. virtuous roots; wholesome roots; kuśalamūla
善巧 115
 1. Skillful
 2. virtuous and clever; skilful
善巧方便 115 skillful and expedient means
身受 115 the sense of touch; physical perception
身业 身業 115 physical karma
神变 神變 115 a divine transformation; a miracle
生欢喜 生歡喜 115 giving rise to joy
胜愿 勝願 115 spureme vow
胜解 勝解 115 resolution; determination; adhimokṣa; adhimoksa
什深 甚深 115 very profound; what is deep
神通变化 神通變化 115 spritual powers of transformation
深心 115 determination; resolution; adhyāśaya
神足 115 teleportation; ṛddyabhijṇa
十定品 115 ten types of concentration [chapter]
十法 115 ten rules; perfecting of the ten rules
十力 115 the ten powers of the Buddha; daśabala
失念 115 lose train of thought; wandering mind; loss of memory
十方 115
 1. The Ten Directions
 2. the ten directions
示现 示現 115
 1. Manifestation
 2. to manifest
 3. to manifest; to display
师子吼 師子吼 115 lion’s roar
授记 授記 115 Vyakarana (prophecies); a prediction; vyākaraṇa
受持 115
 1. uphold
 2. to accept and maintain faith; to uphold
水想 115 contemplation of water
四天下 115 the four continents
所行 115 actions; practice
调伏 調伏 116
 1. to subdue
 2. tame; to mediate between physical, verbal, and mental karma and overcome evil
体性 體性 116 svabhāva; intrinsic nature; original nature; intrinsic existence; essential nature
陀罗尼 陀羅尼 116
 1. Dharani
 2. dharani
托生 託生 116 to be conceived from Heaven
微尘数 微塵數 119 as numerous as atoms
围遶 圍遶 119 to circumambulate
无二 無二 119 advaya; nonduality; not two
无量光 無量光 119
 1. infinite light
 2. infinite light; apramāṇābha
无所得 無所得 119 nothing to be attained
无诤 無諍 119
 1. No Disputes
 2. non-contention; araṇā
无碍解 無礙解 119 unhindered understanding
无边世界 無邊世界 119 the unbounded world; infinite worlds
无量光明 無量光明 119 boundless light
无量劫 無量劫 119 innumerable kalpas; uncountable eons
无量义 無量義 119
 1. the meaning of all things
 2. the Mahāyāna canon
无染 無染 119 undefiled
无上智 無上智 119 unsurpassed wisdom
无数佛 無數佛 119 innumerable Buddhas
无数劫 無數劫 119 innumerable kalpas
无体 無體 119 without essence
无相 無相 119
 1. Formless
 2. animitta; signlessness; without an appearance
无异想 無異想 119 thoughts never partial
无余 無餘 119
 1. not excessive
 2. without remainder; niravasesa
无住 無住 119
 1. non-abiding
 2. non-attachment; non-abiding
现见 現見 120 to immediately see
现相 現相 120 world of objects
相续 相續 120 causal connection; continuity of cause and effect
心灭 心滅 120 cessation of the deluded mind
阳焰 陽焰 121 a mirage; a particle of light; marīci
业报 業報 121
 1. karmic retribution
 2. karmic retribution; cause and effect; ripening of actions; karma and results; karmaphala; karmavipāka
夜叉 121 yaksa
一念 121
 1. one thought
 2. one moment; one instant
 3. one thought
一由旬 121 one yojana
忆持 憶持 121 to keep in mind; to remember; dhāraṇa
一劫 121
 1. one kalpa
 2. one kalpa
亿劫 億劫 121 a kalpa
音声 音聲 121 sound; noise
一切法 121
 1. all dharmas; all things; sarvadharma
 2. all phenomena
一切如来 一切如來 121 all Tathagatas
一切智 121
 1. wisdom of all
 2. sarvajñatā; all-knowledge; omniscience
一切众生 一切眾生 121
 1. all sentient beings
 2. all beings
一切诸佛 一切諸佛 121 all Buddhas
有相 121 having form
遊戏 遊戲 121 to be free and at ease
圆光一寻 圓光一尋 121 halo extending one fathom
缘起 緣起 121
 1. Dependent Origination
 2. dependent origination; conditioned origination; dependent arising
赞佛 讚佛 122 to praise the Buddha
正念 122
 1. Right Mindfulness
 2. right mindfulness
真如 122
 1. True Thusness
 2. suchness; true nature; tathata
智光 122
 1. the light of wisdom
 2. Jñānaprabha
执着 執著 122
 1. attachment
 2. grasping
众会 眾會 122 an assembly of monastics
众生心 眾生心 122 the minds of sentient beings
种种神通 種種神通 122 many kinds of supernatural powers
诸法 諸法 122 all things; all dharmas
诸佛 諸佛 122 Buddhas; all Buddhas
诸人 諸人 122 people; jana
诸如来 諸如來 122 all tathagatas
诸世间 諸世間 122 worlds; all worlds
诸天 諸天 122 devas
诸天王 諸天王 122 lord of devas; devendra
诸众生 諸眾生 122 all beings
转于法轮 轉於法輪 122 move forward the Dharma wheel
庄严具 莊嚴具 122 adornment; ornament
诸力 諸力 122 powers; bala
自性 122
 1. Self-Nature
 2. intrinsic nature; original nature; essential nature; svabhava
 3. primordial matter; nature; prakṛti
最胜 最勝 122
 1. jina; conqueror
 2. supreme; uttara
 3. Uttara
作佛事 122 do as taught by the Buddha