Glossary and Vocabulary for Gagaṇagañjaparipṛcchā (Da Ji Da Xukongzang Pusa Suo Wen Jing) 《大集大虛空藏菩薩所問經》, Scroll 1

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 65 菩薩 púsà bodhisatta 是諸菩薩所住宮殿
2 65 莊嚴 zhuāngyán stately / solemn 薄伽梵在如來境界寶莊嚴道場
3 62 清淨 qīngjìng peaceful / quiet / tranquil / pure 平等自在善轉無上清淨法輪
4 47 世尊 Shìzūn World-Honored One / Bhagavat / Bhagavān / Buddha 世尊現證一切諸法
5 40 一切法 yīqiē fǎ all dharmas / all things / sarvadharma 所謂一切法離性無性故
6 40 shī the practice of selfless giving / dāna 於諸佛事任運施作無有休息
7 39 虛空 xūkōng empty space 大地焚爇唯有虛空
8 35 有情 yǒuqíng sentient beings 諸天宮殿及諸有情
9 33 big / great / huge / large / major 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空謚大鑑正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉
10 31 wèi to call 謂一切法無所表示故
11 29 huā Hua 月花
12 29 néng can / able 能生廣大善巧念慧
13 25 zhù to dwell / to live / to reside 是諸菩薩所住宮殿
14 24 xīn heart 心善解脫
15 24 如來 Rúlái Thus-Come (tathagata) / Tathāgata / Thus Come One 薄伽梵在如來境界寶莊嚴道場
16 23 bǎo a jewel / gem / a treasure 薄伽梵在如來境界寶莊嚴道場
17 22 Buddha / Awakened One 佛坐其上
18 22 xíng to walk / to move 令如說行故
19 22 method / way 復能通達於無相法
20 21 zhī to know 善知一切諸根彼岸
21 20 to leave / to depart / to go away / to part 所謂一切法離性無性故
22 18 shuō to say / said / to speak / to talk / speaks 說大集會甚深法時
23 17 zhòng many / numerous 善能調伏諸弟子眾
24 17 xìng gender 所謂一切法離性無性故
25 17 虛空藏菩薩 Xūkōng Zàng Púsà Ākāśagarbha Bodhisattva / Akasagarbha Bodhisattva 彼虛空藏菩薩摩訶薩
26 16 平等 píngděng be equal in social status 平等自在善轉無上清淨法輪
27 16 wèn to ask 我今欲問決定之義
28 15 shàn virtuous / wholesome / benevolent / well-disposed 平等自在善轉無上清淨法輪
29 15 yán to speak / to say / said 跪合掌而白佛言
30 15 功德 gōngdé guṇa / achievements and virtue / merit 盡未來世稱讚無量殊勝功德
31 15 jiàn to see 見此奇特勝妙相已
32 15 zhōng middle 中無一色為眼所見
33 14 世界 shìjiè the world / the universe / the cosmos 猶如大莊嚴世界中一寶莊嚴佛土
34 14 lìng to make / to cause to be / to lead 令諸有情悟勝法故
35 12 舍利子 Shèlìzi Śariputra / Sariputta 舍利子承佛威神
36 12 爾時 ěr shí at that time 爾時
37 12 譬如 pìrú for examlpe 譬如虛空無有邊際
38 12 一切有情 yīqiè yǒuqíng all sentient beings 善達一切有情意樂
39 12 樓閣 lóugé a tower / a building / a pavilion 一切大眾處在虛空住寶樓閣
40 12 無有 wú yǒu there is not 於諸佛事任運施作無有休息
41 12 修行 xiūxíng pratipatti / spiritual practice 解已修行
42 12 諸法 zhū fǎ sarvadharma / all things / all dharmas 世尊現證一切諸法
43 11 shēn human body / torso 謂一切法遠離身
44 11 jīn today / modern / present / current / this / now 汝今見此寶樓閣不
45 11 xiàn to appear / to manifest / to become visible 悉皆隱蔽而不復現
46 11 遠離 yuǎnlí to be removed from / to be far away from 謂一切法遠離緣慮故
47 11 děng et cetera / and so on 與如是等上首菩薩摩訶薩俱
48 10 成就 chéngjiù accomplishment / success / achievement 大行等流之所成就
49 10 shí time / a period of time 說大集會甚深法時
50 10 miào wonderful / fantastic 彼中所有妙寶樓閣一切眾會皆住虛空
51 9 布施波羅蜜多 bùshī bōluómìduō dāna-pāramitā / the paramita of generosity 云何菩薩修行布施波羅蜜多猶若虛空
52 9 菩薩摩訶薩 púsà móhēsà bodhisattva mahāsattva 復有菩薩摩訶薩眾
53 9 分別 fēnbié to differentiate / to distinguish 住無礙解超越種種分別戲論
54 9 one 佛號一寶莊嚴如來
55 9 shēng to be born / to give birth 能生廣大善巧念慧
56 9 huì intelligent / clever 能生廣大善巧念慧
57 9 shě to give 於無量劫隨順捨故
58 9 to reach 諸天宮殿及諸有情
59 9 zhì wisdom / knowledge / understanding 入無所有智所行處
60 8 摩訶薩 móhēsà mahāsattva / mohasattva / a great being 彼虛空藏菩薩摩訶薩
61 8 lái to come 來詣此娑訶世界
62 8 善男子 shàn nánzǐ a good man / a son of a noble family 善男子
63 8 chù a place / location / a spot / a point 入無所有智所行處
64 8 佛法 fófǎ Dharma / Dhárma / Dhamma / Buddha-Dhárma / Buddhist doctrine 善說一切甚深佛法
65 8 huò to reap / to harvest 獲無礙智
66 8 wén to hear 聞諸法義如響應故
67 8 解脫 jiětuō liberation / emancipation / vimokṣa 心善解脫
68 8 無量 wúliàng immeasurable / unlimited 盡未來世稱讚無量殊勝功德
69 8 甚深 shénshēn very profound / what is deep 演說無邊甚深法處
70 8 無我 wúwǒ selflessness / non-self / anātman / anattā 謂一切法無我攝受故
71 8 涅槃 Nièpán Final Nirvana / Nirvana / Nirvāṇa / Nibbāna 謂一切法本無涅槃故
72 8 自在 zìzài at ease / at will / as one likes 平等自在善轉無上清淨法輪
73 8 to enter 入無所有智所行處
74 8 desire
75 7 color 時此三千大千世界一切色像
76 7 供養 gòngyǎng to make offerings / to provide offerings / to worship 供養奉事一切如來
77 7 意樂 yìlè joy / happiness 善達一切有情意樂
78 7 無相 wúxiāng animitta / signlessness / without an appearance 復能通達於無相法
79 7 jiā gha / ga 合掌讚佛說伽他曰
80 7 yuàn to hope / to wish / to desire 願見聽許
81 7 菩提 pútí bodhi / enlightenment / awakening 菩提無得輪亦然
82 7 kōng empty / void / hollow 空居乃至有頂
83 7 suō to dance / to frolic 來詣此娑訶世界
84 6 to know / to learn about / to comprehend 形色之類亦悉不現
85 6 白佛 bái fó to address the Buddha 跪合掌而白佛言
86 6 精進 jīngjìn Diligence / Perseverance / vīrya 以精進莊嚴
87 6 智慧 zhìhuì wisdom 以智慧莊嚴
88 6 meaning / sense 聞諸法義如響應故
89 6 道場 dàochǎng place of practice / a Dharma center 薄伽梵在如來境界寶莊嚴道場
90 6 世間 shìjiān world / the human world 一切世間亦如是
91 6 遊戲 yóuxì a game 亦是如來遊戲神通無礙智境
92 6 無邊 wúbiān without boundaries / limitless / boundless 演說無邊甚深法處
93 6 rǎn to be contagious / to catch (illness) 不染一切有情心行
94 6 煩惱 fánnǎo worried / vexed / annoyed 善斷一切煩惱結習
95 6 huàn a fantasy / an illusion 謂一切法性如幻故
96 6 suí to follow 隨汝意往
97 6 光明 guāngmíng bright 此師子座出淨光明
98 6 隨念 suíniàn recollection / contemplation / anusmriti / anussati 云何不捨離佛隨念
99 5 àn dark / obscure 得光無暗清淨者
100 5 guāng light 所有諸光皆不復現
101 5 決定 juédìng to decide 令於諸法得法光明生決定慧
102 5 dào to arrive 善巧方便能到第一清淨彼岸
103 5 寂靜 jìjìng quiet 謂一切法寂靜相故
104 5 三千大千世界 sān qiān dà qiān shìjiè Three Thousandfold World System / trisāhasramahāsāhasralokadhātu / a great chiliocosm / trichiliocosm / the cosmos 時此三千大千世界一切色像
105 5 jìng clean 此師子座出淨光明
106 5 大眾 dàzhòng assembly / people / public / masses / audience 一切大眾處在虛空住寶樓閣
107 5 菩薩行 púsà xíng bodhisattva-caryā / bodhisattva-carita / bodhisattva practice / actions of bodhisattvas 菩薩行施離煩惱暗亦復如是
108 5 to scold loudly / to curse / to abuse / to denounce 來詣此娑訶世界
109 5 積集 jījí saṃcaya / collection / gathering / accumulation / heap 積集廣大福德資糧
110 5 zuò to do 於諸佛事任運施作無有休息
111 5 gào to tell / to say / said / told 佛告舍利子
112 5 Germany 以大福德及大威力而自莊嚴
113 5 神通 shéntōng a spiritual power / supernatural powers / a remarkable ability / a magical power 亦是如來遊戲神通無礙智境
114 5 一切智智 yīqiè zhì zhì sarvajñāta / sarvajña-jñāta 位皆隣近一切智智
115 5 yuán fate / predestined affinity 復以何緣名為一寶莊嚴
116 5 歡喜 huānxǐ joyful 踊躍歡喜歎未曾有
117 5 yìn to stamp / to seal / to mark / to print 云何菩薩以如來印印於真如
118 5 jìn to the greatest extent / utmost 盡未來世稱讚無量殊勝功德
119 5 無垢 wúgòu vimalā / nirmala / stainless / immaculate 遍無垢花
120 5 huá Chinese 勝妙娑闥羅華
121 5 正士 zhèng shì correct scholar / bodhisattva 今此眾中諸來正士
122 5 happy / glad / cheerful / joyful 隨其所樂為現身
123 5 殊勝 shūshèng excellent / distinguished 盡未來世稱讚無量殊勝功德
124 5 zūn to honor / to respect 上法功德妙智尊
125 4 不生 bùshēng nonarising / anutpāda 謂一切法出離相本不生故
126 4 三世 sān shì past, present, and future 謂一切法超過三世故
127 4 gāo high / tall 其量高廣萬踰繕那
128 4 無心 wúxīn no-mind 無觀無心至無得
129 4 境界 jìngjiè viṣaya / object / sphere / region / realm of objects / state 薄伽梵在如來境界寶莊嚴道場
130 4 勝妙 shèngmiào wonderful / beautiful 見此奇特勝妙相已
131 4 different / other 諸菩薩眾所住樓閣無有異也
132 4 shí knowledge / understanding 識故
133 4 無礙智 wúàizhì omniscience 亦是如來遊戲神通無礙智境
134 4 所謂 suǒwèi so-called 所謂一切法離性無性故
135 4 common / general / popular / everywhere / universal / extensive 普現百福莊嚴相
136 4 shòu old age / long life 假使我等住一劫壽
137 4 善巧 shànqiǎo virtuous and clever / skilful 能生廣大善巧念慧
138 4 zài in / at 薄伽梵在如來境界寶莊嚴道場
139 4 攝受 shèshòu parigraha / to protect / to uphold / received and taken care of 謂一切法無我攝受故
140 4 zhuǎn to transmit / to convey / to forward (mail) 平等自在善轉無上清淨法輪
141 4 俱胝 jūzhī koti / one hundred million / a very large number 踊在虛空高八十俱胝多羅樹
142 4 liàng a quantity / an amount 其量高廣萬踰繕那
143 4 本來 běnlái original 謂一切法本來清淨故
144 4 大乘 Dàshèng Mahayana Buddhism / Mahāyāna / Mahāyāna Buddhism 自安安他置大乘
145 4 獲得 huòdé to obtain / to receive / to get 獲得三世無礙智身
146 4 rén person / people / a human being 法無有情壽及人
147 4 shàng top / a high position 佛坐其上
148 4 心行 xīnxíng mental activity 悉知心行無思慮
149 4 迴向 huíxiàng to transfer merit / to dedicate / pariṇāmanā 以施清淨故迴向清淨
150 4 佛言 Fó yán the Buddha said 佛言
151 4 因緣 yīnyuán Cause and Condition / principal and secondary causes / chain of cause and effect / primary cause / nidāna 是何因緣先現此瑞
152 4 capacity / degree / a standard / a measure 知法能度有情故
153 4 自然 zìrán nature 又此道場有師子座自然涌出
154 4 yǎn eye 觀察眼菩薩
155 4 彼岸 bǐ àn the other shore 善知一切諸根彼岸
156 4 idea
157 3 邊際 biānjì bounds 如汝功德邊際叵量
158 3 奉事 fèngshì to attend on 供養奉事一切如來
159 3 niàn to read aloud / to recite 能生廣大善巧念慧
160 3 諸天 zhūtiān devas 諸天宮殿及諸有情
161 3 gài a lid / top / cover 繒蓋
162 3 讚佛 zàn fó to praise the Buddha 合掌讚佛說伽他曰
163 3 依止 yī zhǐ to depend and rest upon 謂一切法無所依止故
164 3 yuē to speak / to say 合掌讚佛說伽他曰
165 3 wàng to gaze / to look towards 不望果報清淨施
166 3 不動 bùdòng Akshobya 謂一切法自相不動故
167 3 超過 chāoguò to surpass / to exceed 謂一切法超過三世故
168 3 huò to confuse / to mislead / to baffle 到於一切法無疑惑故
169 3 佛剎 Fó shā a Buddhist pillar 從諸佛剎而來集會
170 3 大集大虛空藏菩薩所問經 dà jí dà Xūkōng Zàng Púsà suǒ wèn jīng Gagaṇagañjaparipṛcchā / Da Ji Da Xukongzang Pusa Suo Wen Jing 大集大虛空藏菩薩所問經卷第一
171 3 不能 bù néng cannot / must not / should not 盡我壽量不能稱讚真實功德
172 3 聲聞 shēngwén Sravaka Realm / Sravaka / Śrāvaka / a distinguished disciple of the Buddha 唯除此寶莊嚴道場聲聞
173 3 chéng to finish / to complete / to accomplish / to succeed 由此因緣已成辦
174 3 jiě to loosen / to unfasten / to untie 自解解他諸繫惑
175 3 zhǒng kind / type 即時寶莊嚴道場妙寶樓閣六種震動
176 3 無色 wúsè formless / no form / arūpa 是法無色離色相
177 3 憎愛 zēng ài hate and love 於一切有情無憎愛故
178 3 shǎo few 問訊世尊少病少惱
179 3 唯有 wěiyǒu only / alone 大地焚爇唯有虛空
180 3 法印 fǎyìn dharmamudrā / a dharma seal / a mark of the dharma 為諸菩薩說虛空清淨法印
181 3 xiàng to appear / to seem / to resemble 時此三千大千世界一切色像
182 3 interesting 以慧莊嚴於諸趣意樂
183 3 past / former times 昔所未見昔所未聞
184 3 héng constant / regular / persistent 常恒成熟一切有情
185 3 bìng ailment / sickness / illness / disease 息除眾病華
186 3 tiān day 電天菩薩
187 3 無能 wúnéng incapable / incompetent 無能見頂故
188 3 瞻仰 zhānyǎng to look up at 瞻仰於我恭敬
189 3 yàn to dislike / to detest 勸請說法聞法不厭
190 3 顯現 xiǎnxiàn to appear 一切眾會所有色像了然顯現
191 3 bǎi one hundred 普現百福莊嚴相
192 3 míng bright / brilliant 以明莊嚴
193 3 色相 sèxiāng coloration / hue / sex / sex appeal 所現色相皆差別
194 3 大喜 dàxǐ exultation 以大喜莊嚴
195 3 不復 bùfù to not go back 悉皆隱蔽而不復現
196 3 to apprehend / to realize / to become aware 令諸有情悟勝法故
197 3 wàn ten thousand 其量高廣萬踰繕那
198 3 名為 míngwèi to be called 復以何緣名為一寶莊嚴
199 3 dǐng top / peak 空居乃至有頂
200 3 知法 zhīfǎ to understand the Dharma / to know the teachings of the Buddha 知法能度有情故
201 3 福德 fúdé merit earned / reward / good fortune and good moral conduct 以福德莊嚴
202 3 禮拜 lǐbài week 禮拜
203 3 zhēn real / true / genuine 有情如夢性非真
204 3 shèng to beat / to win / to conquer 以勝進加行莊嚴於增上意樂
205 3 wài outside 外清淨故
206 3 huì can / be able to 從諸佛剎而來集會
207 3 八法 Bā Fǎ The Noble Eightfold Path / The Eightfold Noble Way 超越世間毀譽八法
208 3 善能 shànnéng to be good at 善能調伏諸弟子眾
209 3 十方 shí sāng the ten directions 令斯十方諸來菩薩
210 3 cuī to destroy / to break / to injure 摧疑菩薩
211 3 to be fond of / to like 作喜花
212 3 無礙 wú'ài unimpeded / unhindered / unobstructed / unfettered / unhampered 以無礙慧於諸有情平等觀察
213 3 shì to show / to reveal 能示身相微妙色
214 3 照曜 zhàoyào to shine / to illuminate 照曜花
215 3 說法 shuō fǎ a statement / wording 勸請說法聞法不厭
216 3 tān greed / desire / craving / trsnā / taṇhā 於餘資具皆不貪
217 3 rain 散彼世界眾妙花香如雨而下
218 3 宮殿 gōngdiàn palace / palace hall 是諸菩薩所住宮殿
219 3 jué to awake 以覺莊嚴
220 3 jiè to quit
221 3 to go to / to arrive / to reach 來詣此娑訶世界
222 3 自性 zìxìng svabhāva / intrinsic nature / original nature / intrinsic existence / essential nature 謂一切法自性相清淨故
223 3 不可 bù kě cannot / should not / must not / forbidden / prohibited 不可譬喻
224 3 rěn to bear / to endure / to tolerate 得法自在清淨智忍
225 3 猶如 yóurú to be similar to / to appear to be 猶如大莊嚴世界中一寶莊嚴佛土
226 3 超越 chāoyuè to surpass / to exceed / to transcend 住無礙解超越種種分別戲論
227 3 zuò seat 昇於如來師子之座
228 3 師子座 shīzi zuò lion's throne 又此道場有師子座自然涌出
229 3 大慈 dà cí great loving-kindness / great compassion 以大慈莊嚴
230 3 禪定 chándìng Meditative Concentration / meditation 行於禪定解脫到彼岸故
231 3 淨戒 jìngjiè perfect observance 以淨戒莊嚴
232 3 無二 wú èr advaya / nonduality / not two 謂一切法無二相故
233 3 稱讚 chēngzàn to praise / to acclaim / to commend / to compliment 盡未來世稱讚無量殊勝功德
234 2 a door of an inner room 娑闥羅花
235 2 敬禮 jìnglǐ namo / to pay respect to / to take refuge 敬禮甚深無與等
236 2 身心 shēnxīn body and mind 身心清淨無諸垢故
237 2 之中 zhīzhōng inside 三千大千世界之中
238 2 qíng feeling / emotion 法無有情壽及人
239 2 見相 jiàn xiāng perceiving the subject 無見相
240 2 to give / to bestow favors 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空謚大鑑正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉
241 2 實事 shíshì fact / actual thing / practical matter 謂一切法無實事故
242 2 gēn origin / cause / basis 善知一切諸根彼岸
243 2 wáng Wang 名功德王光明
244 2 shí real / true 以平等捨莊嚴於實
245 2 xiǎn to show / to manifest / to display 謂一切法無光顯故
246 2 nèi inside / interior 謂一切法內
247 2 propriety / social custom / manners / courtesy / etiquette 頭面禮足遶佛三匝
248 2 shū different / special / unusual 端嚴殊特具足威儀
249 2 qiú to request 精進求於無上道
250 2 隱蔽 yǐnbì to conceal 悉皆隱蔽而不復現
251 2 to think over / to consider 謂一切法遠離緣慮故
252 2 biàn to change / to alter 變現一切種種相故
253 2 jìng boundary / frontier / boundary 亦是如來遊戲神通無礙智境
254 2 shēng to ascend / to go up 與諸菩薩昇師子座及寶樓閣
255 2 加持 jiāchí adhisthana / adhiṣṭhāna / adhiṭṭhāna / determination / empowerment 而此道場皆是如來之所加持
256 2 ài to love 愛花
257 2 集會 jíhuì to gather / to assemble / to meet 說大集會甚深法時
258 2 十二 shí èr twelve 與十二俱胝菩薩前後圍遶
259 2 bēi sadness / sorrow / grief 悲隨有情身亦然
260 2 apparatus 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空謚大鑑正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉
261 2 special / unique / distinguished 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空謚大鑑正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉
262 2 無所得 wú suǒ dé nothing to be attained 善逝身形無所得
263 2 魔怨 móyuàn Māra 得佛十力壞魔怨故
264 2 residence / dwelling 空居乃至有頂
265 2 dòng to move / to act 如空平等寂無動
266 2 to bend / to flex 摧諸外論無所屈故
267 2 便 biàn convenient / handy / easy 不為魔羅所得便
268 2 dialect / language / speech 以辯才莊嚴於語
269 2 正法 zhèngfǎ proper law 樂於正法能通達
270 2 to connect / to relate 住無繫屬得自在故
271 2 xiǎng to make a sound / to sound 於眾毛孔演法如響故
272 2 思慮 sīlǜ to think something through / to consider carefully 悉知心行無思慮
273 2 guó a country / a state / a kingdom 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空謚大鑑正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉
274 2 一色 yīsè same color / no difference 中無一色為眼所見
275 2 問世 wènshì to be published / to come out 為此等故問世尊
276 2 得佛 dé fó to become a Buddha 得佛十力壞魔怨故
277 2 造作 zàozuò to make / to manufacture 謂一切法無造作相故
278 2 差別 chābié a difference / a distinction 如是殊勝莊嚴樓閣善巧差別
279 2 jié to bond / to tie / to bind 善斷一切煩惱結習
280 2 chán to wrap / to wind around / to tie / to bind 以甘露藥能永除斷有情惑障纏蓋病故
281 2 退 tuì to retreat / to decline / to move back / to withdraw 不生退沒恒進修
282 2 靜慮 jìnglǜ a jhanas / a dhyana / meditative concentration 以靜慮莊嚴
283 2 xiū to decorate / to embellish 已修百億行難思
284 2 無限 wúxiàn unlimited / unbounded / infinite / inexhaustible 清淨無垢無限量
285 2 nán difficult / arduous / hard 無能難問不可測
286 2 zhèng proof 得成正覺證涅槃
287 2 忍辱 rěnrǔ patience / tolerance / ksānti 以忍辱莊嚴
288 2 無行 wúxíng immoral 承佛遊戲無行神通
289 2 不著 bùzháo not suitable / not appropriate 不著於法離分別
290 2 五眼 wǔyǎn the five eyes / pañcacakṣūs 能於五眼得清淨故
291 2 無自性 wúzìxìng niḥsvabhāva / no self-nature 知心如幻無自性
292 2 福德資糧 fúdé zīliáng puṇyasaṃbhāra / merit accumulated 積集廣大福德資糧
293 2 luó Luo 娑闥羅花
294 2 jìn to enter 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空謚大鑑正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉
295 2 xiān first 是何因緣先現此瑞
296 2 利益 lìyì benefit / interest 常樂利益一切有情
297 2 沙門 shāmén a Buddhist monk / a wandering monk / a shramana / a sramana / renunciant / mendicant 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空謚大鑑正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉
298 2 即時 jíshí immediate / prompt / instantaneous 即時頂禮一寶莊嚴如來足已
299 2 雜染 zárǎn an affliction / a defilement 謂一切法性無雜染故
300 2 踰繕那 yúshànnà yojana 其量高廣萬踰繕那
301 2 extra / surplus / remainder 緣覺及餘眾
302 2 演說 yǎnshuō to give a speech 演說無邊甚深法處
303 2 合掌 hézhǎng to join palms 跪合掌而白佛言
304 2 diàn electricity 電天菩薩
305 2 guò to cross / to go over / to pass 東方過此八佛世界微塵數佛土
306 2 智相 zhì xiāng discriminating intellect 無智相
307 2 guǎng wide / large / vast 其量高廣萬踰繕那
308 2 自相 zì xiāng mutual / each other / one another 謂一切法自相不動故
309 2 勇健 yǒngjiàn brave and strong 勇健菩薩
310 2 佛土 Fótǔ buddhakṣetra / a Buddha land / land or realm of a Buddha / land of the Buddha's birth 猶如大莊嚴世界中一寶莊嚴佛土
311 2 無分別 wú fēn bié Non-Discriminative 住平等智無分別
312 2 chù to touch / to feel 大白香照觸花
313 2 xiǎng to think 譬如虛空無有識想
314 2 tīng to listen 願見聽許
315 2 speed 速到大乘一切智智
316 2 無生 wúshēng anutpāda / unproduced / non-arising 有情無生亦無滅
317 2 無疑 wúyí no doubt / undoubtedly 到於一切法無疑惑故
318 2 míng to close eyes 離諸闇瞑故
319 2 真實 zhēnshí true / real / authentic / actual 盡我壽量不能稱讚真實功德
320 2 無性 wúxìng niḥsvabhāva / no self-nature 所謂一切法離性無性故
321 2 to reply / to answer 時大虛空藏菩薩即以伽他而答之曰
322 2 reason / logic / truth 云何菩薩得住甚深佛法理趣
323 2 zhào to illuminate / to shine 大白香照觸花
324 2 威儀 wēiyí majestic presence / awe-inspiring manner 端嚴殊特具足威儀
325 2 眾會 zhònghuì an assembly of monastics 一切眾會所有色像了然顯現
326 2 大悲 dàbēi mahākaruṇā / great compassion 以大悲莊嚴
327 2 表示 biǎoshì to express 謂一切法無所表示故
328 2 sufficient / enough 即時頂禮一寶莊嚴如來足已
329 2 堅固 jiāngù solid / firm / hard / stable / steadfast 堅固不動若迷盧
330 2 jiè border / boundary 界皆如幻
331 2 hair 發諸通
332 2 huài bad / spoiled / broken / defective 得佛十力壞魔怨故
333 2 前後 qiánhòu front and back 與十二俱胝菩薩前後圍遶
334 2 大福 dàfú Dafu 為大福田增長之處
335 2 成熟 chéngshú mature / familiar / skilled / ripe 常恒成熟一切有情
336 2 方便 fāngbiàn convenient 唯願如來少賜方便
337 2 捨離 shělí to abandon / to give up / to depart / to leave 云何不捨離佛隨念
338 2 幻化 huànhuà to be transformed / to metamorphose 皆如幻化遠離能所不希果報
339 2 to arise / to get up 從寶樓閣起住虛空
340 2 jié take by force / to coerce 猶如劫燒火災之後
341 2 cái money / wealth / riches / valuables 不顧身命及以財
342 2 善逝 Shàn Shì Immaculately Departed One / Well-Gone / the Buddha 善逝
343 2 苾芻 bìchú a monk / a bhikkhu 與大苾芻眾六百萬人俱
344 2 guān to look at / to watch / to observe 無觀無心至無得
345 2 隨宜 suíyí acting according to people's needs / acting in accordance with the circumstances 隨宜為說常無間
346 2 出離 chūlí to leave Samsara / to transcend the mundane world 謂一切法出離相本不生故
347 2 zàn to praise 天所讚花
348 2 無得 wú dé Non-Attainment 菩提無得輪亦然
349 2 果報 guǒbào vipāka / the result of karma / indirect effect 不望果報清淨施
350 2 授記 shòu jì Vyakarana (prophecies) / a prediction / vyākaraṇa 不越時授記故
351 2 大集經 Dà Jí Jīng Mahasamghata / Mahāsaṃghāta / Maha Sajnipata Sutra / Mahā-sajnipāta-sūtra / Mahāsannipāta 大集經
352 2 wèi position / location / place 位皆隣近一切智智
353 2 影像 yǐngxiàng an image 謂一切法無影像故
354 2 zǎi to slaughter 謂一切法無主宰故
355 2 淨修 jìng xiū proper cultivation 能淨修行布施波羅蜜多
356 2 變化 biànhuà to change 又如變化人施變化者
357 2 等於 děngyú to equal 普心等於諸有情
358 2 to allow / to permit 彼大莊嚴世界今在何許
359 2 bào newspaper 無心分別不希其報
360 2 無盡 wújìn endless / inexhaustible 法義詞辯無盡說故
361 2 端嚴 duānyán dignified / stately 端嚴殊特具足威儀
362 2 chéng to bear / to carry / to hold 舍利子承佛威神
363 2 shòu to suffer / to be subjected to 昔以曾受世尊化導
364 2 dēng a lamp / a lantern 日燈花
365 2 善說 shàn shuō skillfully expounded 善說一切甚深佛法
366 2 一劫 yījié one kalpa 假使我等住一劫壽
367 2 zuò to sit 是諸大眾各各相見皆坐其中
368 2 聽聞 tīngwén listening and learning 為欲聽聞
369 2 qiān one thousand 百葉千蘂花
370 2 xiāng fragrant / savory / appetizing / sweet / scented 大白香照觸花
371 2 生死 shēngsǐ Saṃsāra / Samsara 示現生死或涅槃
372 2 空中 kōngzhōng in the sky / in the air 即於空中變大寶蓋
373 2 諦聽 dì tīng listen carefully / listen attentively 是故正士諦聽
374 2 師子吼 shīzǐ hǒu lion’s roar 當知此人漸次不久能師子吼
375 2 wèi Eighth earthly branch 昔所未見昔所未聞
376 2 廣大 guǎngdà vast / extensive 積集廣大福德資糧
377 2 恒沙 héng shā the sand of the River Ganges / as numerous as grains of sand in the River Ganges 已於恒沙過去佛所曾問斯義
378 2 to measure / to estimate 無能難問不可測
379 2 照耀 zhàoyào to shine / to illuminate 照耀一切諸佛剎故
380 2 eight 東方過此八佛世界微塵數佛土
381 2 佛世界 fó shìjiè a Buddha realm 遊戲無邊諸佛世界
382 2 戲論 xì lùn meaningless talk / frivolous discourse / mutual false praise / inflated conceptualization / prapañca / prapanca / papañca 住無礙解超越種種分別戲論
383 2 卷第一 juǎn dì yī scroll 1 大集大虛空藏菩薩所問經卷第一
384 2 yuè month
385 2 白言 bái yán to say 白言
386 2 無主 wú zhǔ impermanence 謂一切法無主宰故
387 2 無依 wú yī without basis / with nothing on which to rely / unreliable 謂一切法無依處故
388 2 通達 tōngdá to understand thoroughly / to access 復能通達於無相法
389 2 lóng dragon
390 2 示現 shìxiàn to manifest / to display 示現種種度世間
391 2 gain / advantage / benefit 起居輕利
392 2 to remember / to memorize / to bear in mind 以記心莊嚴
393 2 無礙解 wúàijiě unhindered understanding 住無礙解超越種種分別戲論
394 2 四法 sì fǎ the four aspects of the Dharma 菩薩成就四法
395 2 讚歎 zàntàn to sigh or gasp in admiration / to praise highly 汝能讚歎此寶樓閣功德盡不
396 2 輪圍山 Lún Wéi Shān Cakravada-parvata / Iron Wall Mountain 輪圍山
397 2 辯才 biàncái eloquence 以辯才莊嚴於語
398 2 十力 shí lì the ten powers of the Buddha 得佛十力壞魔怨故
399 2 shǒu hand 常舒手菩薩
400 2 善法 shànfǎ a wholesome thing / a beneficial dharma 以一切善法莊嚴
401 2 mèng a dream 有情如夢性非真
402 1 如理 rú lǐ principle of suchness 云何菩薩如理相應修習佛法至於究竟
403 1 空寂 kōngjì śūnyatā / emptiness / emptiness of inherent existence 知其空寂無自性
404 1 響應 xiǎngyìng to respond / to answer 聞諸法義如響應故
405 1 殑伽 Jìngjiā the Ganges 汝於殑伽河沙佛所已得授記
406 1 蘇迷盧山 Sūmílú shān Mount Sumeru / Mount Meru 蘇迷盧山
407 1 four 云何為四
408 1 威神 Wēishén Anubhāva 舍利子承佛威神
409 1 chí to grasp / to hold 世尊持大力者
410 1 怨敵 yuàndí an enemy 云何菩薩摧伏怨敵超越四魔
411 1 食邑 shíyì a fiefdom 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空謚大鑑正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉
412 1 to pay respects 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空謚大鑑正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉
413 1 請問 qǐngwèn may I ask 故我請問端嚴者
414 1 頂禮 dǐnglǐ to bow in a kneeling position with head touching the ground 即時頂禮一寶莊嚴如來足已
415 1 miù erroneous 無錯謬故
416 1 難思 nán sī hard to believe / incredible 已修百億行難思
417 1 思念 sīniàn to think of / to long for / to miss 善思念之
418 1 常樂 cháng lè lasting joy 常樂利益一切有情
419 1 無常 wúcháng irregular 知身幻化皆無常
420 1 菩提心 pútíxīn bodhicitta / aspiration to enlightenment 志佛菩提心決定
421 1 結使 jiéshǐ a fetter 燒諸結使不復生
422 1 緣起 yuánqǐ dependent origination / conditioned origination / dependent arising 云何菩薩入緣起善巧智
423 1 所行 suǒxíng actions / practice 入無所有智所行處
424 1 book / volume
425 1 fén to burn 大地焚爇唯有虛空
426 1 進修 jìnxiū to advance educational level / to do additional studies 不生退沒恒進修
427 1 to attain / to reach 善達一切有情意樂
428 1 wàng to forget / neglect / to miss / to omit 云何菩薩得陀羅尼無忘法行
429 1 jiǔ old 久已積集一切智智
430 1 有為 yǒuwèi saṃskṛta / conditioned 菩薩遠離有為行施亦復如是
431 1 聞法 wén fǎ to hear the Dharma / to listen to the teachings of the Buddha 勸請說法聞法不厭
432 1 of the sun beginning decline 暎蔽日月釋梵護世
433 1 化導 huà dǎo instruct and guide 昔以曾受世尊化導
434 1 八十 bāshí eighty 踊在虛空高八十俱胝多羅樹
435 1 yuǎn far / distant 智慧滿足遠名利故
436 1 障礙 zhàng'ài barrier / obstruction / hindrance / impediment / obstacle 心如虛空風無有障礙
437 1 毛孔 máokǒng a pore 於眾毛孔演法如響故
438 1 shī teacher 無師證悟一切法故
439 1 六百 liù bǎi six hundred 與大苾芻眾六百萬人俱
440 1 樂於 lèyú to be willing / to take pleasure in 樂於正法能通達
441 1 勝定 shèngdìng equipose / samāhita 以勝定莊嚴於心
442 1 無所畏 wú suǒ wèi without any fear 大師子吼無所畏故
443 1 平等法 píngděng fǎ the truth that all can become a Buddha 令諸有情於平等法
444 1 疑惑 yíhuò to feel uncertain 無疑能斷彼疑惑
445 1 在於 zàiyú in / consist of 在於會中即從座起
446 1 正遍知 Zhèng Biàn Zhī Truly All-Knowing / Knower of the world / the Buddha 正遍知
447 1 間斷 disconnected / interrupted / suspended 不間斷善巧智
448 1 現證 xiàn zhèng immediate realization 世尊現證一切諸法
449 1 相好 xiānghǎo to be intimate / to be close friends 以相好莊嚴於身
450 1 sàn to scatter / to break up / to disperse / to adjourn 散彼世界眾妙花香如雨而下
451 1 甘露 gānlù sweet dew / ambrosia / the nectar of immortality / amṛta 以甘露藥能永除斷有情惑障纏蓋病故
452 1 現身 xiànshēn to show oneself / to appear / (of a deity) to appear in the flesh 隨其所樂為現身
453 1 to consult / to confer 於此法中欲小諮問
454 1 過去佛 guòqù fó past Buddhas 已於恒沙過去佛所曾問斯義
455 1 結縛 jiéfú a mental fetter or bond 已斷一切煩惱結縛
456 1 圍遶 wéirào to circumambulate 與十二俱胝菩薩前後圍遶
457 1 day of the month / a certain day 日燈花
458 1 證菩提 zhèngpútí to become a Buddha 有情既悟證菩提
459 1 世間解 Shìjiān Jiě Knower of the World 世間解
460 1 大興善寺 Dà Xīngshàn Sì Great Xingshan Temple 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空謚大鑑正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉
461 1 藥叉 yàochā yaksa / yaksha 藥叉
462 1 遍照 biànzhào Vairocana 遍照菩薩
463 1 soil / ground / land 一切地居所有宮殿
464 1 離心 líxīn to be at odds with / centrifugal (force) 云何離心
465 1 安安 ānān naturally 自安安他置大乘
466 1 mǐn to pity / to sympathize 即生悲愍世間故
467 1 無上覺 wúshàng jué supreme enlightenment 世諦說成無上覺
468 1 shēn deep 有情聞讚皆深著
469 1 證悟 zhèngwù experiential understanding of the truth / to understand reality / to perceive through meditation 無師證悟一切法故
470 1 chēng to call / to address 名聞三世諸佛稱
471 1 萬人 wàn rén ten thousand people / all the people / everybody 與大苾芻眾六百萬人俱
472 1 如是我聞 rúshì wǒ wén Thus Have I Heard / Thus I have heard 如是我聞
473 1 wéi to disobey / to violate / to defy 善說業果無差違
474 1 所得 suǒdé what one acquires / one's gains 不為魔羅所得便
475 1 教誡 jiāojiè instruction / teaching 以教誡莊嚴
476 1 shè to absorb / to assimilate 菩薩行施普攝有情亦復如是
477 1 休息 xiūxi to rest 於諸佛事任運施作無有休息
478 1 觀察者 guāncházhě an observer 世尊淨觀察者
479 1 三寶 Sān Bǎo The Triple Gem / triple gem / three treasures / ratnatraya 菩薩不斷三寶種迴向行施亦復如是
480 1 shì a generation 而能常施不染世
481 1 等覺 Děngjué Samyak-sambodhi / Absolute enlightenment 如來等覺彼法性相如實而知
482 1 和合 héhé to mix / to blend / to converge / to join / to fuse 因緣和合諸法生
483 1 上首 shàngshǒu the presiding elders 與如是等上首菩薩摩訶薩俱
484 1 shì a posthumous name or title / funerary name 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空謚大鑑正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉
485 1 不可說 bù kě shuō indescribable / unspeakable 不可說得無得相
486 1 百葉 bǎiyè tripe 百葉千蘂花
487 1 to cover 眾寶莊嚴覆如來頂
488 1 power / force / strength 以力莊嚴
489 1 líng mound / hill / mountain 三千界中無能陵屈故
490 1 方便智 fāngbiàn zhì wisdom of skilful means / upāyajñāna 以方便智不捨有情
491 1 真如 zhēnrú tathatā / suchness / inherent nature / true nature / tathata 云何菩薩以如來印印於真如
492 1 灌頂 guàn dǐng abhiseka / abhisecana / anointment / consecration 得佛灌頂
493 1 liù six 即時寶莊嚴道場妙寶樓閣六種震動
494 1 應供 yīnggōng Worthy One / the Buddha 應供
495 1 ruǐ stamen / pistil 百葉千蘂花
496 1 明行足 Míng Xíng Zú Perfect in Knowledge and Conduct / the Buddha 明行足
497 1 ruì auspicious 是何因緣先現此瑞
498 1 二種 èr zhǒng two kinds 智慧二種莊嚴猶若虛空
499 1 佛德 fó dé Buddha virtue 佛德如空不可量
500 1 普照 pǔzhào to illuminate everything 普照三千大千世界

Frequencies of all Words

Top 500

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 114 purposely / intentionally / deliberately / knowingly 所謂一切法離性無性故
2 74 in / at 於諸佛事任運施作無有休息
3 65 so as to / in order to 以何因緣名大莊嚴
4 65 zhū all / many / various 是諸菩薩所住宮殿
5 65 菩薩 púsà bodhisatta 是諸菩薩所住宮殿
6 65 莊嚴 zhuāngyán stately / solemn 薄伽梵在如來境界寶莊嚴道場
7 64 no 中無一色為眼所見
8 62 清淨 qīngjìng peaceful / quiet / tranquil / pure 平等自在善轉無上清淨法輪
9 59 云何 yúnhé why 云何名為虛空清淨法印
10 47 世尊 Shìzūn World-Honored One / Bhagavat / Bhagavān / Buddha 世尊現證一切諸法
11 46 xiāng each other / one another / mutually 無一色相為諸有情眼所覩見
12 40 一切法 yīqiē fǎ all dharmas / all things / sarvadharma 所謂一切法離性無性故
13 40 shī the practice of selfless giving / dāna 於諸佛事任運施作無有休息
14 39 虛空 xūkōng empty space 大地焚爇唯有虛空
15 36 如是 rúshì thus / so 與如是等上首菩薩摩訶薩俱
16 35 有情 yǒuqíng sentient beings 諸天宮殿及諸有情
17 34 this / these 而此道場皆是如來之所加持
18 34 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 而此道場皆是如來之所加持
19 33 big / great / huge / large / major 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空謚大鑑正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉
20 33 wèi for / to 為大福田增長之處
21 31 wèi to call 謂一切法無所表示故
22 30 such as / for example / for instance 悉皆隱蔽如大虛空
23 29 huā Hua 月花
24 29 néng can / able 能生廣大善巧念慧
25 27 一切 yīqiè all / every / everything 世尊現證一切諸法
26 27 not / no 勸請說法聞法不厭
27 26 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 是無礙智者
28 25 zhù to dwell / to live / to reside 是諸菩薩所住宮殿
29 25 I / me / my 盡我壽量不能稱讚真實功德
30 24 xīn heart 心善解脫
31 24 如來 Rúlái Thus-Come (tathagata) / Tathāgata / Thus Come One 薄伽梵在如來境界寶莊嚴道場
32 23 bǎo a jewel / gem / a treasure 薄伽梵在如來境界寶莊嚴道場
33 23 de potential marker 得法自在清淨智忍
34 22 Buddha / Awakened One 佛坐其上
35 22 xíng to walk / to move 令如說行故
36 22 method / way 復能通達於無相法
37 21 zhī to know 善知一切諸根彼岸
38 21 that / those 彼中所有妙寶樓閣一切眾會皆住虛空
39 21 ér and / as well as / but (not) / yet (not) 而此道場皆是如來之所加持
40 20 to leave / to depart / to go away / to part 所謂一切法離性無性故
41 18 shuō to say / said / to speak / to talk / speaks 說大集會甚深法時
42 18 shì is / are / am / to be 而此道場皆是如來之所加持
43 18 already / afterwards 已斷一切煩惱結縛
44 17 zhòng many / numerous 善能調伏諸弟子眾
45 17 xìng gender 所謂一切法離性無性故
46 17 虛空藏菩薩 Xūkōng Zàng Púsà Ākāśagarbha Bodhisattva / Akasagarbha Bodhisattva 彼虛空藏菩薩摩訶薩
47 16 平等 píngděng be equal in social status 平等自在善轉無上清淨法輪
48 16 ruò to seem / to be like / as 若我住世以一劫壽說不能盡
49 16 jiē all / each and every / in all cases 而此道場皆是如來之所加持
50 16 wèn to ask 我今欲問決定之義
51 15 shàn virtuous / wholesome / benevolent / well-disposed 平等自在善轉無上清淨法輪
52 15 yán to speak / to say / said 跪合掌而白佛言
53 15 功德 gōngdé guṇa / achievements and virtue / merit 盡未來世稱讚無量殊勝功德
54 15 jiàn to see 見此奇特勝妙相已
55 15 zhōng middle 中無一色為眼所見
56 14 世界 shìjiè the world / the universe / the cosmos 猶如大莊嚴世界中一寶莊嚴佛土
57 14 lìng to make / to cause to be / to lead 令諸有情悟勝法故
58 14 zhī him / her / them / that 而此道場皆是如來之所加持
59 14 cháng always / ever / often / frequently / constantly 常恒成熟一切有情
60 14 亦復 yìfù also 菩薩無限行施亦復如是
61 13 he / him 合掌讚佛說伽他曰
62 13 and 與大苾芻眾六百萬人俱
63 12 舍利子 Shèlìzi Śariputra / Sariputta 舍利子承佛威神
64 12 爾時 ěr shí at that time 爾時
65 12 譬如 pìrú for examlpe 譬如虛空無有邊際
66 12 一切有情 yīqiè yǒuqíng all sentient beings 善達一切有情意樂
67 12 樓閣 lóugé a tower / a building / a pavilion 一切大眾處在虛空住寶樓閣
68 12 also / too 亦是如來遊戲神通無礙智境
69 12 無有 wú yǒu there is not 於諸佛事任運施作無有休息
70 12 修行 xiūxíng pratipatti / spiritual practice 解已修行
71 12 諸法 zhū fǎ sarvadharma / all things / all dharmas 世尊現證一切諸法
72 11 shēn human body / torso 謂一切法遠離身
73 11 jīn today / modern / present / current / this / now 汝今見此寶樓閣不
74 11 xiàn to appear / to manifest / to become visible 悉皆隱蔽而不復現
75 11 遠離 yuǎnlí to be removed from / to be far away from 謂一切法遠離緣慮故
76 11 děng et cetera / and so on 與如是等上首菩薩摩訶薩俱
77 10 you / thou 汝今見此寶樓閣不
78 10 成就 chéngjiù accomplishment / success / achievement 大行等流之所成就
79 10 shí time / a period of time 說大集會甚深法時
80 10 miào wonderful / fantastic 彼中所有妙寶樓閣一切眾會皆住虛空
81 9 布施波羅蜜多 bùshī bōluómìduō dāna-pāramitā / the paramita of generosity 云何菩薩修行布施波羅蜜多猶若虛空
82 9 yǒu is / are / to exist 一切地居所有宮殿
83 9 naturally / of course / certainly 以大福德及大威力而自莊嚴
84 9 yóu also / as if / still 云何菩薩修行布施波羅蜜多猶若虛空
85 9 菩薩摩訶薩 púsà móhēsà bodhisattva mahāsattva 復有菩薩摩訶薩眾
86 9 分別 fēnbié to differentiate / to distinguish 住無礙解超越種種分別戲論
87 9 one 佛號一寶莊嚴如來
88 9 shēng to be born / to give birth 能生廣大善巧念慧
89 9 huì intelligent / clever 能生廣大善巧念慧
90 9 his / hers / its / theirs 其數無量不可思議
91 9 是故 shìgù therefore / so / consequently 是故名之為大莊嚴
92 9 shě to give 於無量劫隨順捨故
93 9 to reach 諸天宮殿及諸有情
94 9 zhì wisdom / knowledge / understanding 入無所有智所行處
95 8 摩訶薩 móhēsà mahāsattva / mohasattva / a great being 彼虛空藏菩薩摩訶薩
96 8 lái to come 來詣此娑訶世界
97 8 善男子 shàn nánzǐ a good man / a son of a noble family 善男子
98 8 chù a place / location / a spot / a point 入無所有智所行處
99 8 佛法 fófǎ Dharma / Dhárma / Dhamma / Buddha-Dhárma / Buddhist doctrine 善說一切甚深佛法
100 8 huò to reap / to harvest 獲無礙智
101 8 所有 suǒyǒu all 一切眾會所有色像了然顯現
102 8 wén to hear 聞諸法義如響應故
103 8 解脫 jiětuō liberation / emancipation / vimokṣa 心善解脫
104 8 無量 wúliàng immeasurable / unlimited 盡未來世稱讚無量殊勝功德
105 8 甚深 shénshēn very profound / what is deep 演說無邊甚深法處
106 8 無我 wúwǒ selflessness / non-self / anātman / anattā 謂一切法無我攝受故
107 8 涅槃 Nièpán Final Nirvana / Nirvana / Nirvāṇa / Nibbāna 謂一切法本無涅槃故
108 8 自在 zìzài at ease / at will / as one likes 平等自在善轉無上清淨法輪
109 8 to enter 入無所有智所行處
110 8 desire
111 7 color 時此三千大千世界一切色像
112 7 供養 gòngyǎng to make offerings / to provide offerings / to worship 供養奉事一切如來
113 7 cóng from 從諸佛剎而來集會
114 7 意樂 yìlè joy / happiness 善達一切有情意樂
115 7 無相 wúxiāng animitta / signlessness / without an appearance 復能通達於無相法
116 7 jiā gha / ga 合掌讚佛說伽他曰
117 7 entirely / without exception 與大苾芻眾六百萬人俱
118 7 善哉 shànzāi excellent 善哉
119 7 yuàn to hope / to wish / to desire 願見聽許
120 7 菩提 pútí bodhi / enlightenment / awakening 菩提無得輪亦然
121 7 kōng empty / void / hollow 空居乃至有頂
122 7 suō to dance / to frolic 來詣此娑訶世界
123 6 promptly / right away / immediately 即於空中變大寶蓋
124 6 to know / to learn about / to comprehend 形色之類亦悉不現
125 6 duàn absolutely / decidedly 善斷一切煩惱結習
126 6 白佛 bái fó to address the Buddha 跪合掌而白佛言
127 6 míng measure word for people 有世界名大莊嚴
128 6 精進 jīngjìn Diligence / Perseverance / vīrya 以精進莊嚴
129 6 智慧 zhìhuì wisdom 以智慧莊嚴
130 6 meaning / sense 聞諸法義如響應故
131 6 道場 dàochǎng place of practice / a Dharma center 薄伽梵在如來境界寶莊嚴道場
132 6 世間 shìjiān world / the human world 一切世間亦如是
133 6 遊戲 yóuxì a game 亦是如來遊戲神通無礙智境
134 6 無邊 wúbiān without boundaries / limitless / boundless 演說無邊甚深法處
135 6 rǎn to be contagious / to catch (illness) 不染一切有情心行
136 6 煩惱 fánnǎo worried / vexed / annoyed 善斷一切煩惱結習
137 6 huàn a fantasy / an illusion 謂一切法性如幻故
138 6 suí to follow 隨汝意往
139 6 光明 guāngmíng bright 此師子座出淨光明
140 6 隨念 suíniàn recollection / contemplation / anusmriti / anussati 云何不捨離佛隨念
141 6 種種 zhǒngzhǒng all kinds of 住無礙解超越種種分別戲論
142 5 àn dark / obscure 得光無暗清淨者
143 5 wěi yes 唯除此寶莊嚴道場聲聞
144 5 guāng light 所有諸光皆不復現
145 5 決定 juédìng to decide 令於諸法得法光明生決定慧
146 5 dào to arrive 善巧方便能到第一清淨彼岸
147 5 寂靜 jìjìng quiet 謂一切法寂靜相故
148 5 chú except / besides 唯除此寶莊嚴道場聲聞
149 5 三千大千世界 sān qiān dà qiān shìjiè Three Thousandfold World System / trisāhasramahāsāhasralokadhātu / a great chiliocosm / trichiliocosm / the cosmos 時此三千大千世界一切色像
150 5 jìng clean 此師子座出淨光明
151 5 大眾 dàzhòng assembly / people / public / masses / audience 一切大眾處在虛空住寶樓閣
152 5 菩薩行 púsà xíng bodhisattva-caryā / bodhisattva-carita / bodhisattva practice / actions of bodhisattvas 菩薩行施離煩惱暗亦復如是
153 5 to scold loudly / to curse / to abuse / to denounce 來詣此娑訶世界
154 5 biàn turn / one time 遍無垢花
155 5 積集 jījí saṃcaya / collection / gathering / accumulation / heap 積集廣大福德資糧
156 5 what / where / which 是何因緣先現此瑞
157 5 zuò to do 於諸佛事任運施作無有休息
158 5 gào to tell / to say / said / told 佛告舍利子
159 5 Germany 以大福德及大威力而自莊嚴
160 5 神通 shéntōng a spiritual power / supernatural powers / a remarkable ability / a magical power 亦是如來遊戲神通無礙智境
161 5 一切智智 yīqiè zhì zhì sarvajñāta / sarvajña-jñāta 位皆隣近一切智智
162 5 yuán fate / predestined affinity 復以何緣名為一寶莊嚴
163 5 歡喜 huānxǐ joyful 踊躍歡喜歎未曾有
164 5 yóu follow / from / it is for...to 由此因緣已成辦
165 5 yìn to stamp / to seal / to mark / to print 云何菩薩以如來印印於真如
166 5 jìn to the greatest extent / utmost 盡未來世稱讚無量殊勝功德
167 5 無垢 wúgòu vimalā / nirmala / stainless / immaculate 遍無垢花
168 5 huá Chinese 勝妙娑闥羅華
169 5 正士 zhèng shì correct scholar / bodhisattva 今此眾中諸來正士
170 5 happy / glad / cheerful / joyful 隨其所樂為現身
171 5 殊勝 shūshèng excellent / distinguished 盡未來世稱讚無量殊勝功德
172 5 zūn to honor / to respect 上法功德妙智尊
173 4 不生 bùshēng nonarising / anutpāda 謂一切法出離相本不生故
174 4 三世 sān shì past, present, and future 謂一切法超過三世故
175 4 gāo high / tall 其量高廣萬踰繕那
176 4 chū to go out 又此道場有師子座自然涌出
177 4 xià next 散彼世界眾妙花香如雨而下
178 4 無心 wúxīn no-mind 無觀無心至無得
179 4 境界 jìngjiè viṣaya / object / sphere / region / realm of objects / state 薄伽梵在如來境界寶莊嚴道場
180 4 fēi not / non- / un- 虛妄分別非真實
181 4 勝妙 shèngmiào wonderful / beautiful 見此奇特勝妙相已
182 4 different / other 諸菩薩眾所住樓閣無有異也
183 4 shí knowledge / understanding 識故
184 4 each 是諸大眾各各相見皆坐其中
185 4 無礙智 wúàizhì omniscience 亦是如來遊戲神通無礙智境
186 4 所謂 suǒwèi so-called 所謂一切法離性無性故
187 4 common / general / popular / everywhere / universal / extensive 普現百福莊嚴相
188 4 shòu old age / long life 假使我等住一劫壽
189 4 善巧 shànqiǎo virtuous and clever / skilful 能生廣大善巧念慧
190 4 zhe indicates that an action is continuing 有情聞讚皆深著
191 4 zài in / at 薄伽梵在如來境界寶莊嚴道場
192 4 攝受 shèshòu parigraha / to protect / to uphold / received and taken care of 謂一切法無我攝受故
193 4 zhuǎn to transmit / to convey / to forward (mail) 平等自在善轉無上清淨法輪
194 4 俱胝 jūzhī koti / one hundred million / a very large number 踊在虛空高八十俱胝多羅樹
195 4 rán correct / right / certainly 悲隨有情身亦然
196 4 liàng a quantity / an amount 其量高廣萬踰繕那
197 4 běn measure word for books 謂一切法出離相本不生故
198 4 本來 běnlái original 謂一切法本來清淨故
199 4 大乘 Dàshèng Mahayana Buddhism / Mahāyāna / Mahāyāna Buddhism 自安安他置大乘
200 4 獲得 huòdé to obtain / to receive / to get 獲得三世無礙智身
201 4 rén person / people / a human being 法無有情壽及人
202 4 shàng top / a high position 佛坐其上
203 4 心行 xīnxíng mental activity 悉知心行無思慮
204 4 迴向 huíxiàng to transfer merit / to dedicate / pariṇāmanā 以施清淨故迴向清淨
205 4 佛言 Fó yán the Buddha said 佛言
206 4 因緣 yīnyuán Cause and Condition / principal and secondary causes / chain of cause and effect / primary cause / nidāna 是何因緣先現此瑞
207 4 capacity / degree / a standard / a measure 知法能度有情故
208 4 céng once / already / former / previously 昔以曾受世尊化導
209 4 自然 zìrán nature 又此道場有師子座自然涌出
210 4 yǎn eye 觀察眼菩薩
211 4 究竟 jiūjìng after all / actually / in the end 平等究竟心為心
212 4 彼岸 bǐ àn the other shore 善知一切諸根彼岸
213 4 this / such 令斯十方諸來菩薩
214 4 idea
215 4 zhì to / until 至此娑訶世界寶莊嚴道場
216 3 邊際 biānjì bounds 如汝功德邊際叵量
217 3 奉事 fèngshì to attend on 供養奉事一切如來
218 3 niàn to read aloud / to recite 能生廣大善巧念慧
219 3 悉皆 xījiē all 悉皆隱蔽而不復現
220 3 諸天 zhūtiān devas 諸天宮殿及諸有情
221 3 gài a lid / top / cover 繒蓋
222 3 讚佛 zàn fó to praise the Buddha 合掌讚佛說伽他曰
223 3 依止 yī zhǐ to depend and rest upon 謂一切法無所依止故
224 3 yuē to speak / to say 合掌讚佛說伽他曰
225 3 wàng to gaze / to look towards 不望果報清淨施
226 3 不動 bùdòng Akshobya 謂一切法自相不動故
227 3 dāng to be / to act as / to serve as 當知此人漸次不久能師子吼
228 3 超過 chāoguò to surpass / to exceed 謂一切法超過三世故
229 3 huò to confuse / to mislead / to baffle 到於一切法無疑惑故
230 3 佛剎 Fó shā a Buddhist pillar 從諸佛剎而來集會
231 3 乃至 nǎizhì and even 空居乃至有頂
232 3 大集大虛空藏菩薩所問經 dà jí dà Xūkōng Zàng Púsà suǒ wèn jīng Gagaṇagañjaparipṛcchā / Da Ji Da Xukongzang Pusa Suo Wen Jing 大集大虛空藏菩薩所問經卷第一
233 3 不能 bù néng cannot / must not / should not 盡我壽量不能稱讚真實功德
234 3 méi not have 從彼國沒忽然不現
235 3 聲聞 shēngwén Sravaka Realm / Sravaka / Śrāvaka / a distinguished disciple of the Buddha 唯除此寶莊嚴道場聲聞
236 3 chéng to finish / to complete / to accomplish / to succeed 由此因緣已成辦
237 3 jiě to loosen / to unfasten / to untie 自解解他諸繫惑
238 3 zhǒng kind / type 即時寶莊嚴道場妙寶樓閣六種震動
239 3 得無 dewú is it or not? 不可說得無得相
240 3 無色 wúsè formless / no form / arūpa 是法無色離色相
241 3 憎愛 zēng ài hate and love 於一切有情無憎愛故
242 3 shǎo few 問訊世尊少病少惱
243 3 唯有 wěiyǒu only / alone 大地焚爇唯有虛空
244 3 le completion of an action 了彼有情實非有
245 3 法印 fǎyìn dharmamudrā / a dharma seal / a mark of the dharma 為諸菩薩說虛空清淨法印
246 3 xiàng to appear / to seem / to resemble 時此三千大千世界一切色像
247 3 interesting 以慧莊嚴於諸趣意樂
248 3 past / former times 昔所未見昔所未聞
249 3 yòu again / also 又此道場有師子座自然涌出
250 3 héng constant / regular / persistent 常恒成熟一切有情
251 3 bìng ailment / sickness / illness / disease 息除眾病華
252 3 tiān day 電天菩薩
253 3 無能 wúnéng incapable / incompetent 無能見頂故
254 3 瞻仰 zhānyǎng to look up at 瞻仰於我恭敬
255 3 於是 yúshì thereupon / as a result / consequently / thus / hence 於是大虛空藏菩薩
256 3 yàn to dislike / to detest 勸請說法聞法不厭
257 3 顯現 xiǎnxiàn to appear 一切眾會所有色像了然顯現
258 3 bǎi one hundred 普現百福莊嚴相
259 3 míng bright / brilliant 以明莊嚴
260 3 色相 sèxiāng coloration / hue / sex / sex appeal 所現色相皆差別
261 3 大喜 dàxǐ exultation 以大喜莊嚴
262 3 不復 bùfù to not go back 悉皆隱蔽而不復現
263 3 to apprehend / to realize / to become aware 令諸有情悟勝法故
264 3 wàn ten thousand 其量高廣萬踰繕那
265 3 名為 míngwèi to be called 復以何緣名為一寶莊嚴
266 3 dǐng top / peak 空居乃至有頂
267 3 知法 zhīfǎ to understand the Dharma / to know the teachings of the Buddha 知法能度有情故
268 3 福德 fúdé merit earned / reward / good fortune and good moral conduct 以福德莊嚴
269 3 禮拜 lǐbài week 禮拜
270 3 gòng together 大眾普共觀佛身
271 3 zhēn real / true / genuine 有情如夢性非真
272 3 shèng to beat / to win / to conquer 以勝進加行莊嚴於增上意樂
273 3 wài outside 外清淨故
274 3 huì can / be able to 從諸佛剎而來集會
275 3 again / more / repeatedly 復能通達於無相法
276 3 八法 Bā Fǎ The Noble Eightfold Path / The Eightfold Noble Way 超越世間毀譽八法
277 3 善能 shànnéng to be good at 善能調伏諸弟子眾
278 3 十方 shí sāng the ten directions 令斯十方諸來菩薩
279 3 cuī to destroy / to break / to injure 摧疑菩薩
280 3 to be fond of / to like 作喜花
281 3 無礙 wú'ài unimpeded / unhindered / unobstructed / unfettered / unhampered 以無礙慧於諸有情平等觀察
282 3 shì to show / to reveal 能示身相微妙色
283 3 照曜 zhàoyào to shine / to illuminate 照曜花
284 3 說法 shuō fǎ a statement / wording 勸請說法聞法不厭
285 3 tān greed / desire / craving / trsnā / taṇhā 於餘資具皆不貪
286 3 rain 散彼世界眾妙花香如雨而下
287 3 宮殿 gōngdiàn palace / palace hall 是諸菩薩所住宮殿
288 3 jué to awake 以覺莊嚴
289 3 jiè to quit
290 3 to go to / to arrive / to reach 來詣此娑訶世界
291 3 自性 zìxìng svabhāva / intrinsic nature / original nature / intrinsic existence / essential nature 謂一切法自性相清淨故
292 3 不可 bù kě cannot / should not / must not / forbidden / prohibited 不可譬喻
293 3 rěn to bear / to endure / to tolerate 得法自在清淨智忍
294 3 猶如 yóurú to be similar to / to appear to be 猶如大莊嚴世界中一寶莊嚴佛土
295 3 超越 chāoyuè to surpass / to exceed / to transcend 住無礙解超越種種分別戲論
296 3 zuò seat 昇於如來師子之座
297 3 師子座 shīzi zuò lion's throne 又此道場有師子座自然涌出
298 3 大慈 dà cí great loving-kindness / great compassion 以大慈莊嚴
299 3 禪定 chándìng Meditative Concentration / meditation 行於禪定解脫到彼岸故
300 3 淨戒 jìngjiè perfect observance 以淨戒莊嚴
301 3 無二 wú èr advaya / nonduality / not two 謂一切法無二相故
302 3 稱讚 chēngzàn to praise / to acclaim / to commend / to compliment 盡未來世稱讚無量殊勝功德
303 2 a door of an inner room 娑闥羅花
304 2 敬禮 jìnglǐ namo / to pay respect to / to take refuge 敬禮甚深無與等
305 2 身心 shēnxīn body and mind 身心清淨無諸垢故
306 2 之中 zhīzhōng inside 三千大千世界之中
307 2 qíng feeling / emotion 法無有情壽及人
308 2 見相 jiàn xiāng perceiving the subject 無見相
309 2 yīn because 因清淨施
310 2 to give / to bestow favors 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空謚大鑑正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉
311 2 實事 shíshì fact / actual thing / practical matter 謂一切法無實事故
312 2 qǐng unit of area equal to 100 mu or 6.6667 hectacres 此諸菩薩於剎那頃
313 2 gēn origin / cause / basis 善知一切諸根彼岸
314 2 wáng Wang 名功德王光明
315 2 shí real / true 以平等捨莊嚴於實
316 2 xiǎn to show / to manifest / to display 謂一切法無光顯故
317 2 nèi inside / interior 謂一切法內
318 2 propriety / social custom / manners / courtesy / etiquette 頭面禮足遶佛三匝
319 2 shū different / special / unusual 端嚴殊特具足威儀
320 2 qiú to request 精進求於無上道
321 2 隱蔽 yǐnbì to conceal 悉皆隱蔽而不復現
322 2 to think over / to consider 謂一切法遠離緣慮故
323 2 biàn to change / to alter 變現一切種種相故
324 2 jìng boundary / frontier / boundary 亦是如來遊戲神通無礙智境
325 2 shēng to ascend / to go up 與諸菩薩昇師子座及寶樓閣
326 2 加持 jiāchí adhisthana / adhiṣṭhāna / adhiṭṭhāna / determination / empowerment 而此道場皆是如來之所加持
327 2 ài to love 愛花
328 2 集會 jíhuì to gather / to assemble / to meet 說大集會甚深法時
329 2 十二 shí èr twelve 與十二俱胝菩薩前後圍遶
330 2 bēi sadness / sorrow / grief 悲隨有情身亦然
331 2 apparatus 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空謚大鑑正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉
332 2 不斷 bùduàn unceasing / uninterrupted 不斷佛種諸賢士
333 2 special / unique / distinguished 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空謚大鑑正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉
334 2 無所得 wú suǒ dé nothing to be attained 善逝身形無所得
335 2 魔怨 móyuàn Māra 得佛十力壞魔怨故
336 2 residence / dwelling 空居乃至有頂
337 2 dòng to move / to act 如空平等寂無動
338 2 to bend / to flex 摧諸外論無所屈故
339 2 便 biàn convenient / handy / easy 不為魔羅所得便
340 2 dialect / language / speech 以辯才莊嚴於語
341 2 正法 zhèngfǎ proper law 樂於正法能通達
342 2 to connect / to relate 住無繫屬得自在故
343 2 xiǎng to make a sound / to sound 於眾毛孔演法如響故
344 2 思慮 sīlǜ to think something through / to consider carefully 悉知心行無思慮
345 2 guó a country / a state / a kingdom 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空謚大鑑正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉
346 2 一色 yīsè same color / no difference 中無一色為眼所見
347 2 問世 wènshì to be published / to come out 為此等故問世尊
348 2 得佛 dé fó to become a Buddha 得佛十力壞魔怨故
349 2 造作 zàozuò to make / to manufacture 謂一切法無造作相故
350 2 差別 chābié a difference / a distinction 如是殊勝莊嚴樓閣善巧差別
351 2 jié to bond / to tie / to bind 善斷一切煩惱結習
352 2 chán to wrap / to wind around / to tie / to bind 以甘露藥能永除斷有情惑障纏蓋病故
353 2 退 tuì to retreat / to decline / to move back / to withdraw 不生退沒恒進修
354 2 靜慮 jìnglǜ a jhanas / a dhyana / meditative concentration 以靜慮莊嚴
355 2 xiū to decorate / to embellish 已修百億行難思
356 2 無限 wúxiàn unlimited / unbounded / infinite / inexhaustible 清淨無垢無限量
357 2 nán difficult / arduous / hard 無能難問不可測
358 2 zhèng proof 得成正覺證涅槃
359 2 yīng should / ought 菩薩摩訶薩應以無相修行如是布施波羅蜜多
360 2 忍辱 rěnrǔ patience / tolerance / ksānti 以忍辱莊嚴
361 2 無行 wúxíng immoral 承佛遊戲無行神通
362 2 不著 bùzháo not suitable / not appropriate 不著於法離分別
363 2 五眼 wǔyǎn the five eyes / pañcacakṣūs 能於五眼得清淨故
364 2 無自性 wúzìxìng niḥsvabhāva / no self-nature 知心如幻無自性
365 2 福德資糧 fúdé zīliáng puṇyasaṃbhāra / merit accumulated 積集廣大福德資糧
366 2 luó Luo 娑闥羅花
367 2 一道 yīdào together 謂一切法入一道相故
368 2 我等 wǒděng we 假使我等住一劫壽
369 2 jìn to enter 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空謚大鑑正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉
370 2 xiān first 是何因緣先現此瑞
371 2 利益 lìyì benefit / interest 常樂利益一切有情
372 2 沙門 shāmén a Buddhist monk / a wandering monk / a shramana / a sramana / renunciant / mendicant 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空謚大鑑正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉
373 2 即時 jíshí immediate / prompt / instantaneous 即時頂禮一寶莊嚴如來足已
374 2 雜染 zárǎn an affliction / a defilement 謂一切法性無雜染故
375 2 踰繕那 yúshànnà yojana 其量高廣萬踰繕那
376 2 extra / surplus / remainder 緣覺及餘眾
377 2 演說 yǎnshuō to give a speech 演說無邊甚深法處
378 2 合掌 hézhǎng to join palms 跪合掌而白佛言
379 2 diàn electricity 電天菩薩
380 2 guò to cross / to go over / to pass 東方過此八佛世界微塵數佛土
381 2 智相 zhì xiāng discriminating intellect 無智相
382 2 guǎng wide / large / vast 其量高廣萬踰繕那
383 2 自相 zì xiāng mutual / each other / one another 謂一切法自相不動故
384 2 勇健 yǒngjiàn brave and strong 勇健菩薩
385 2 佛土 Fótǔ buddhakṣetra / a Buddha land / land or realm of a Buddha / land of the Buddha's birth 猶如大莊嚴世界中一寶莊嚴佛土
386 2 無分別 wú fēn bié Non-Discriminative 住平等智無分別
387 2 chù to touch / to feel 大白香照觸花
388 2 xiǎng to think 譬如虛空無有識想
389 2 tīng to listen 願見聽許
390 2 speed 速到大乘一切智智
391 2 無生 wúshēng anutpāda / unproduced / non-arising 有情無生亦無滅
392 2 無疑 wúyí no doubt / undoubtedly 到於一切法無疑惑故
393 2 míng to close eyes 離諸闇瞑故
394 2 真實 zhēnshí true / real / authentic / actual 盡我壽量不能稱讚真實功德
395 2 無性 wúxìng niḥsvabhāva / no self-nature 所謂一切法離性無性故
396 2 to reply / to answer 時大虛空藏菩薩即以伽他而答之曰
397 2 reason / logic / truth 云何菩薩得住甚深佛法理趣
398 2 zhào to illuminate / to shine 大白香照觸花
399 2 威儀 wēiyí majestic presence / awe-inspiring manner 端嚴殊特具足威儀
400 2 眾會 zhònghuì an assembly of monastics 一切眾會所有色像了然顯現
401 2 大悲 dàbēi mahākaruṇā / great compassion 以大悲莊嚴
402 2 表示 biǎoshì to express 謂一切法無所表示故
403 2 sufficient / enough 即時頂禮一寶莊嚴如來足已
404 2 堅固 jiāngù solid / firm / hard / stable / steadfast 堅固不動若迷盧
405 2 jiè border / boundary 界皆如幻
406 2 hair 發諸通
407 2 huài bad / spoiled / broken / defective 得佛十力壞魔怨故
408 2 前後 qiánhòu front and back 與十二俱胝菩薩前後圍遶
409 2 何以 héyǐ why 何以故
410 2 大福 dàfú Dafu 為大福田增長之處
411 2 成熟 chéngshú mature / familiar / skilled / ripe 常恒成熟一切有情
412 2 互相 hùxiāng each other / mutually 互相謂言
413 2 方便 fāngbiàn convenient 唯願如來少賜方便
414 2 捨離 shělí to abandon / to give up / to depart / to leave 云何不捨離佛隨念
415 2 幻化 huànhuà to be transformed / to metamorphose 皆如幻化遠離能所不希果報
416 2 to arise / to get up 從寶樓閣起住虛空
417 2 jié take by force / to coerce 猶如劫燒火災之後
418 2 cái money / wealth / riches / valuables 不顧身命及以財
419 2 善逝 Shàn Shì Immaculately Departed One / Well-Gone / the Buddha 善逝
420 2 苾芻 bìchú a monk / a bhikkhu 與大苾芻眾六百萬人俱
421 2 guān to look at / to watch / to observe 無觀無心至無得
422 2 隨宜 suíyí acting according to people's needs / acting in accordance with the circumstances 隨宜為說常無間
423 2 出離 chūlí to leave Samsara / to transcend the mundane world 謂一切法出離相本不生故
424 2 zàn to praise 天所讚花
425 2 無得 wú dé Non-Attainment 菩提無得輪亦然
426 2 果報 guǒbào vipāka / the result of karma / indirect effect 不望果報清淨施
427 2 復次 fùcì furthermore / moreover 復次
428 2 授記 shòu jì Vyakarana (prophecies) / a prediction / vyākaraṇa 不越時授記故
429 2 大集經 Dà Jí Jīng Mahasamghata / Mahāsaṃghāta / Maha Sajnipata Sutra / Mahā-sajnipāta-sūtra / Mahāsannipāta 大集經
430 2 wèi position / location / place 位皆隣近一切智智
431 2 影像 yǐngxiàng an image 謂一切法無影像故
432 2 zǎi to slaughter 謂一切法無主宰故
433 2 淨修 jìng xiū proper cultivation 能淨修行布施波羅蜜多
434 2 變化 biànhuà to change 又如變化人施變化者
435 2 等於 děngyú to equal 普心等於諸有情
436 2 to allow / to permit 彼大莊嚴世界今在何許
437 2 bào newspaper 無心分別不希其報
438 2 無盡 wújìn endless / inexhaustible 法義詞辯無盡說故
439 2 端嚴 duānyán dignified / stately 端嚴殊特具足威儀
440 2 chéng to bear / to carry / to hold 舍利子承佛威神
441 2 shòu to suffer / to be subjected to 昔以曾受世尊化導
442 2 dēng a lamp / a lantern 日燈花
443 2 善說 shàn shuō skillfully expounded 善說一切甚深佛法
444 2 一劫 yījié one kalpa 假使我等住一劫壽
445 2 zuò to sit 是諸大眾各各相見皆坐其中
446 2 bié do not / must not 謂一切法遠離別異故
447 2 聽聞 tīngwén listening and learning 為欲聽聞
448 2 qiān one thousand 百葉千蘂花
449 2 xiāng fragrant / savory / appetizing / sweet / scented 大白香照觸花
450 2 生死 shēngsǐ Saṃsāra / Samsara 示現生死或涅槃
451 2 空中 kōngzhōng in the sky / in the air 即於空中變大寶蓋
452 2 諦聽 dì tīng listen carefully / listen attentively 是故正士諦聽
453 2 師子吼 shīzǐ hǒu lion’s roar 當知此人漸次不久能師子吼
454 2 wèi Eighth earthly branch 昔所未見昔所未聞
455 2 廣大 guǎngdà vast / extensive 積集廣大福德資糧
456 2 恒沙 héng shā the sand of the River Ganges / as numerous as grains of sand in the River Ganges 已於恒沙過去佛所曾問斯義
457 2 to measure / to estimate 無能難問不可測
458 2 照耀 zhàoyào to shine / to illuminate 照耀一切諸佛剎故
459 2 eight 東方過此八佛世界微塵數佛土
460 2 佛世界 fó shìjiè a Buddha realm 遊戲無邊諸佛世界
461 2 戲論 xì lùn meaningless talk / frivolous discourse / mutual false praise / inflated conceptualization / prapañca / prapanca / papañca 住無礙解超越種種分別戲論
462 2 卷第一 juǎn dì yī scroll 1 大集大虛空藏菩薩所問經卷第一
463 2 yuè month
464 2 白言 bái yán to say 白言
465 2 無主 wú zhǔ impermanence 謂一切法無主宰故
466 2 無依 wú yī without basis / with nothing on which to rely / unreliable 謂一切法無依處故
467 2 通達 tōngdá to understand thoroughly / to access 復能通達於無相法
468 2 lóng dragon
469 2 already / since 既斷分別離中邊
470 2 示現 shìxiàn to manifest / to display 示現種種度世間
471 2 gain / advantage / benefit 起居輕利
472 2 to remember / to memorize / to bear in mind 以記心莊嚴
473 2 周遍 zhōubiàn everywhere 周遍三千大千世界
474 2 無礙解 wúàijiě unhindered understanding 住無礙解超越種種分別戲論
475 2 suī although / even though 雖知語性如空響
476 2 四法 sì fǎ the four aspects of the Dharma 菩薩成就四法
477 2 rare / infrequent / precious 無心分別不希其報
478 2 讚歎 zàntàn to sigh or gasp in admiration / to praise highly 汝能讚歎此寶樓閣功德盡不
479 2 輪圍山 Lún Wéi Shān Cakravada-parvata / Iron Wall Mountain 輪圍山
480 2 辯才 biàncái eloquence 以辯才莊嚴於語
481 2 十力 shí lì the ten powers of the Buddha 得佛十力壞魔怨故
482 2 shǒu hand 常舒手菩薩
483 2 善法 shànfǎ a wholesome thing / a beneficial dharma 以一切善法莊嚴
484 2 mèng a dream 有情如夢性非真
485 1 如理 rú lǐ principle of suchness 云何菩薩如理相應修習佛法至於究竟
486 1 空寂 kōngjì śūnyatā / emptiness / emptiness of inherent existence 知其空寂無自性
487 1 響應 xiǎngyìng to respond / to answer 聞諸法義如響應故
488 1 殑伽 Jìngjiā the Ganges 汝於殑伽河沙佛所已得授記
489 1 由於 yóuyú due to / as a result of / because of / owing to 由於所施不生貪
490 1 蘇迷盧山 Sūmílú shān Mount Sumeru / Mount Meru 蘇迷盧山
491 1 four 云何為四
492 1 威神 Wēishén Anubhāva 舍利子承佛威神
493 1 chí to grasp / to hold 世尊持大力者
494 1 怨敵 yuàndí an enemy 云何菩薩摧伏怨敵超越四魔
495 1 I 吾當為汝分別解說菩薩摩訶薩所獲功德
496 1 無法 wúfǎ unable / incapable 無法相
497 1 食邑 shíyì a fiefdom 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空謚大鑑正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉
498 1 to pay respects 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空謚大鑑正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉
499 1 請問 qǐngwèn may I ask 故我請問端嚴者
500 1 頂禮 dǐnglǐ to bow in a kneeling position with head touching the ground 即時頂禮一寶莊嚴如來足已

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
菩萨 菩薩
 1. púsà
 2. púsà
 3. púsà
 1. bodhisatta
 2. Bodhisattva Realm
 3. bodhisattva
庄严 莊嚴
 1. zhuāngyán
 2. zhuāngyán
 3. zhuāngyán
 1. to adorn / to perfect
 2. Dignity
 3. solemn, majestic
 1. mo
 2. Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression.
清净 清凈
 1. qīngjìng
 2. qīngjìng
 1. pure / cleansed / purified of defiling illusion / viśuddhi
 2. purity
世尊 Shìzūn World-Honored One / Bhagavat / Bhagavān / Buddha
 1. xiàng
 2. xiàng
 3. xiàng
 1. lakṣaṇa / countenance / personage / quality / character / disposition
 2. nimitta / a sign / a mark / appearance
 3. a perception / cognition / conceptualization / a notion
一切法
 1. yīqiē fǎ
 2. yīqiē fǎ
 1. all dharmas / all things / sarvadharma
 2. all phenomena
shī the practice of selfless giving / dāna
虚空 虛空
 1. xūkōng
 2. xūkōng
 1. vast emptiness
 2. Void
如是 rúshì thus, so

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
阿赖耶 阿賴耶 Ālàiyē Ālaya Consciousness / Store-house Consciousness
薄伽梵 Báojiāfàn Bhagavat / Bhagavān / Bhagwan / Bhagawan
宝手 寶手 Bǎoshǒu Ratnapāṇi / Ratnapāṇi Bodhisattva / Ratnapani
遍照 biànzhào Vairocana
不空 Bù Kōng Amoghavajra /
大集大虚空藏菩萨所问经 大集大虛空藏菩薩所問經 dà jí dà Xūkōng Zàng Púsà suǒ wèn jīng Gagaṇagañjaparipṛcchā / Da Ji Da Xukongzang Pusa Suo Wen Jing
大集经 大集經 Dà Jí Jīng
 1. Mahasamghata / Mahāsaṃghāta / Maha Sajnipata Sutra / Mahā-sajnipāta-sūtra / Mahāsannipāta
 2. Great Collection Sutra
大兴善寺 大興善寺 Dà Xīngshàn Sì Great Xingshan Temple
大宝 大寶 dàbǎo mahāratna / a precious jewel
大悲 dàbēi mahākaruṇā / great compassion
大悲者 dàbēizhě Compassionate One
大乘 Dàshèng
 1. Mahayana Buddhism / Mahāyāna / Mahāyāna Buddhism
 2. Mahayana / Great Vehicle
等觉 等覺 Děngjué
 1. Samyak-sambodhi / Absolute enlightenment
 2. Perfect Enlightenment
东方 東方 dōngfāng The East / The Orient
法王 Fǎ Wáng
 1. Buddha
 2. Dharmaraja (Thailand)
 3. Dharma King
法光 Fǎguāng Faguang
法轮 法輪 fǎlún
 1. Dharma Wheel / Dharmacakra / Wheel of the Law
 2. Dharma wheel
fàn
 1. Sanskrit
 2. Brahma
 3. India
 4. brahman
 5. pure / sacred
 6. Fan
 7. Buddhist
法身 Fǎshēn
 1. Dharmakaya / Dharmakāya / Dharma Body
 2. Dharma body
法性 fǎxìng dharma nature / inherent nature / essence / true nature / dharmata / dharmatā
法藏 fǎzàng
 1. Fazang
 2. sūtra repository / sūtra hall
 3. Dharma Treasure
佛法 fófǎ
 1. Dharma / Dhárma / Dhamma / Buddha-Dhárma / Buddhist doctrine
 2. the power of the Buddha
 3. Buddha's Teaching
佛号 佛號 Fóhào one of the many names of Buddha
广智 廣智 guǎngzhì Guangzhi
惠施 huìshī Hui Shi
殑伽 Jìngjiā the Ganges
轮围山 輪圍山 Lún Wéi Shān Cakravada-parvata / Iron Wall Mountain
明行足 Míng Xíng Zú
 1. Perfect in Knowledge and Conduct / the Buddha
 2. perfected in wisdom and action
魔怨 móyuàn Māra
涅槃 Nièpán
 1. Final Nirvana / Nirvana / Nirvāṇa / Nibbāna
 2. Buddhism in Every Step: Nirvana
 3. nirvana
婆罗门 婆羅門 Póluómén Brahmin / Brahman
 1. common / general / popular / everywhere / universal / extensive
 2. Prussia
 3. Pu
 1. you / thou
 2. Ru River
 3. Ru
如来 如來 Rúlái
 1. Thus-Come (tathagata) / Tathāgata / Thus Come One
 2. Tathagata
三界 Sān Jiè
 1. The Three Realms
 2. Three Realms
三明 Sān Míng the Three Insights
三藏 Sān Zàng
 1. Tripitaka
 2. Tripitaka / Tripiṭaka / Tipitaka
 3. Buddhist Canon
僧伽 sēngqié
 1. Saṅgha / Saṃgha / Sangha / Buddhist monastic community
 2. sangha
善逝 Shàn Shì Immaculately Departed One / Well-Gone / the Buddha
舍利子 Shèlìzi Śariputra / Sariputta
声闻 聲聞 shēngwén
 1. Sravaka Realm / Sravaka / Śrāvaka / a distinguished disciple of the Buddha
 2. sravaka
释梵 釋梵 Shì Fàn Sakra and Brahma / Śakra and Brahmā
十力 shí lì the ten powers of the Buddha
释迦牟尼佛 釋迦牟尼佛 Shìjiāmóuní Sakyamuni Buddha / Śākyamuni Buddha
释迦牟尼 釋迦牟尼 Shìjiāmóuní Sakyamuni Buddha / Śākyamuni Buddha
世间解 世間解 Shìjiān Jiě
 1. Knower of the World
 2. knower of the world
世尊 Shìzūn World-Honored One / Bhagavat / Bhagavān / Buddha
受者 shòu zhě The Recipient
四魔 sì mó the four kinds of evil
司空 Sīkōng
 1. Minster of Land and Water
 2. Sikong
苏迷卢山 蘇迷盧山 Sūmílú shān Mount Sumeru / Mount Meru
天人师 天人師 tiānrén shī
 1. Teacher of Heavenly and Human Beings / the Buddha
 2. teacher of heavenly beings and humans
调御丈夫 調禦丈夫 Tiáo yù zhàngfu
 1. Tamer / the Buddha
 2. Tamer / the Buddha
威神 Wēishén Anubhāva
无上士 無上士 Wúshàng shì
 1. Unsurpassed One / the Buddha
 2. Supreme Sage
 3. unsurpassed one
无退 無退 wútuì avaivartika / non-retrogression
无性 無性 wúxìng
 1. niḥsvabhāva / no self-nature
 2. Asvabhāva
无自性 無自性 wúzìxìng niḥsvabhāva / no self-nature
虚空藏 虛空藏 Xūkōng Zàng Ākāśagarbha Bodhisattva / Akasagarbha Bodhisattva
虚空藏菩萨 虛空藏菩薩 Xūkōng Zàng Púsà Ākāśagarbha Bodhisattva / Akasagarbha Bodhisattva
虚空住 虛空住 xūkōngzhù Ākāśapratiṣṭhita
夜摩 Yèmó Yama
应供 應供 yīnggōng
 1. Worthy One / the Buddha
 2. Worthy One (arhat)
 3. Offering
正遍知 Zhèng Biàn Zhī
 1. Truly All-Knowing / Knower of the world / the Buddha
 2. correct peerless enlightenment

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 449.

Simplified Traditional Pinyin English
ài
 1. desire / craving / trsnā
 2. Love
爱乐 愛樂 ài lè love and joy
安乐行 安樂行 ān lè xíng
 1. Practice of Stability and Happiness
 2. pleasant practices
 3. peaceful practices
安乐 安樂 ānlè Stability and Happiness
阿耨多罗三藐三菩提 阿耨多羅三藐三菩提 ānòuduōluó sānmiǎo sānpútí anuttara-samyak-sambodhi / anuttara samyaksaṃbodhi / anuttarasamyaksaṃbodhi / unsurpassed complete perfect enlightenment
八法 Bā Fǎ The Noble Eightfold Path / The Eightfold Noble Way
白佛 bái fó to address the Buddha
拔济 拔濟 bájì to save / to rescue
bào indirect effect / judgement / retribution
宝藏 寶藏 bǎozàng
 1. the treasure of Buddha's law
 2. Treasure Store
 3. Treasure
bēi
 1. compassion / empathy / karuṇā
 2. Kindness
彼岸 bǐ àn
 1. the other shore
 2. the other shore
biàn everywhere fragrant / paricitra
边见 邊見 biānjiàn extreme views / antagrāhadṛṣṭi
苾刍 苾蒭 bìchú
 1. a monk / a bhikkhu
 2. a monk / a bhikkhu
般若波罗蜜多 般若波羅蜜多 bōrěbōluómìduō prajnaparamita / prajñāpāramitā / perfection of the highest form of wisdom
不可说 不可說 bù kě shuō inexplicable
不思议界 不思議界 bù sīyì jiè acintyadhātu / the realm beyond thought and words
不生 bùshēng
 1. nonarising / anutpāda
 2. nonarising / anutpāda
布施 bùshī
 1. dana / giving / the practice of giving / generosity
 2. generosity
布施波罗蜜多 布施波羅蜜多 bùshī bōluómìduō dāna-pāramitā / the paramita of generosity
差别 差別 chābié discrimination
chán to entangle
chán meditative concentration / dhyāna / jhāna
刹那 剎那 chànà
 1. kṣaṇa / an instant
 2. ksana
禅定 禪定 chándìng
 1. Meditative Concentration / meditation
 2. to meditate
 3. meditative concentration
cháng eternal / nitya
常乐 常樂 cháng lè lasting joy
chéng Become
成正觉 成正覺 chéng zhèngjué to become a Buddha
成就 chéngjiù
 1. to attained / to obtain
 2. to bring to perfection / complete
 3. attainment / accomplishment / siddhi
 4. accomplishment
 5. Achievements
chī transcendence
chù touch / contact / sparśa
幢幡 chuángfān a hanging banner
出离 出離 chūlí
 1. to leave Samsara / to transcend the mundane world
 2. renunciation, transcendence
丛林 叢林 cónglín
 1. Buddhist monastery
 2. monastery
an element
大慈 dà cí great loving-kindness / great compassion
大法 dà fǎ great dharma / elemental dharma
大菩提心 dà pútí xīn great bodhi
大无畏 大無畏 dà wú wèi great fearlessness
大医王 大醫王 dà yī wáng
 1. Great Lord of healing
 2. Great Healing King
道法 dào fǎ the method to attain nirvāṇa
道中 dào zhōng on the path
到彼岸 dàobǐàn
 1. to reach the other shore / to reach Nirvāṇa
 2. To the Other Shore
道场 道場 dàochǎng
 1. place of practice / a Dharma center
 2. place of enlightenment / seat of enlightenment / bodhimanda / bodhimaṇḍa
 3. place for spiritual practice
导师 導師 dǎoshī
 1. Sārthavāha
 2. 1. guiding teacher, 2. mentor
大摄受 大攝受 dàshèshòu great all-embracing receiver
大行 dàxíng extensive cultivation
大众 大眾 dàzhòng Assembly
 1. puṇya / puñña
 2. guṇa
得佛 dé fó to become a Buddha
等持 děngchí
 1. samādhi / concentrated meditation / mental concentration
 2. holding oneself in equanimity
等流 děngliú outflow / niṣyanda
等至 děngzhì samāpatti / meditative attainment
di
谛听 諦聽 dì tīng listen carefully
dǐng
 1. to point one's head at
 2. usnisa / uṣṇīṣa
顶礼 頂禮 dǐnglǐ
 1. to bow in a kneeling position with head touching the ground
 2. Prostration
弟子 dìzi disciple
 1. pāramitā / perfection
 2. to save / to rescue / to liberate / to overcome
 3. ordination rhythm
度世 dù shì to pass through life
覩见 覩見 dǔjiàn to see
多闻 多聞 Duō Wén learned / one who has heard much
多罗树 多羅樹 duōluó shù palmyra tree / fan-palm
尔时 爾時 ěr shí at that time
二种 二種 èr zhǒng two kinds
 1. a dharma / a dhárma / a natural law / teachings
 2. a mental object / a phenomenon / dharma / a thought
 3. quality / characteristic
 4. Dharma
法相 fǎ xiāng
 1. notions of dharmas / the essential nature of different phenomena
 2. the essential differences between different teachings
 3. the truth
 4. Faxiang: A Buddhist Practitioner's Encyclopedia
 5. Dharma Characteristic
法行 fǎ xíng to practice the Dharma
法要 fǎ yào
 1. the essentials of a teaching
 2. the essence of a dharma
 3. a Dharma service
发意 發意 fā yì to make a vow to acheive supreme enlightenment / to act with bodhicitta
法处 法處 fǎchù dharmayatana / dharmāyatana / mental objects
法界 fǎjiè
 1. a dharma realm / a dhárma realm / dharmadhatu / dharmadhātu
 2. tathatā / suchness / inherent nature / true nature / tathata
 3. Dharma Realm
法门 法門 fǎmén
 1. dharmaparyāya / dharma gate / a way of teaching the Dharma / a Buddhist teaching / a Dharma door
 2. Dharma gate
fàn
 1. brahman
 2. pure / sacred
 3. Buddhist
方便 fāngbiàn
 1. upāya / skillful means / expedient means
 2. Convenience
 3. expedient means
 4. Skillful Means
方便智 fāngbiàn zhì wisdom of skilful means / upāyajñāna
烦恼 煩惱 fánnǎo
 1. kleśa / kilesa / a mental affliction / defilement
 2. defilement
烦恼习 煩惱習 fánnǎoxí latent tendencies / predisposition
法义 法義 fǎyì
 1. the teaching of a principle
 2. meaning of the Dharma
法印 fǎyìn
 1. dharmamudrā / a dharma seal / a mark of the dharma
 2. hōin
 3. Dharma Seal
法藏 fǎzàng sūtra repository / sūtra hall
非有 fēiyǒu does not exist / is not real
分别 分別 fēnbié
 1. kalpanā / thought / imagination
 2. vikalpa / discrimination / conception
 3. discrimination
 1. of Buddhism
 2. a statue or image of a Buddha
 3. a Buddhist text
佛德 fó dé Buddha virtue
佛境界 fó jìngjiè sphere of buddhas
佛刹 佛剎 Fó shā
 1. a Buddhist pillar
 2. Buddhakṣetra / a Buddha field / a Buddha land
 3. temple / monastery
佛世 fó shì the age when the Buddha lived in the world
佛世界 fó shìjiè a Buddha realm
佛说 佛說 Fó shuō
 1. buddhavacana / the Buddha's teaching
 2. the Buddha's has explained
佛言 Fó yán
 1. the Buddha said
 2. buddhavacana / the teachings of the Buddha
佛法 fófǎ the power of the Buddha
佛教 Fójiào the Buddha teaches
佛事 fóshì a Buddha ceremony / a Buddhist ritual
佛土 Fótǔ buddhakṣetra / a Buddha land / land or realm of a Buddha / land of the Buddha's birth
佛土 Fótǔ buddhakṣetra / a Buddha land / land or realm of a Buddha / land of the Buddha's birth
佛种 Fózhǒng
 1. the causes and conditions for becoming a Buddha
 2. the seed of Buddhahood
 1. puṇya / merit / blessing / reward
 2. Fortune
to bind / to tie
福德 fúdé
 1. merit earned / reward / good fortune and good moral conduct
 2. Fortune and Virtue
 3. Merit and Virtue
福德资粮 福德資糧 fúdé zīliáng puṇyasaṃbhāra / merit accumulated
gài a hindrance / an obstacle / nivāraṇa / nīvaraṇāni
甘露门 甘露門 gān lù mén The Nectar Gate of Dharma
甘露 gānlù
 1. sweet dew / ambrosia / the nectar of immortality / amṛta
 2. Nectar
 3. Nectar
 4. nectar
gēn
 1. an organ / a part of the body / an organ of sense
 2. a sense / a faculty
 3. mūla / a root
功德海 gōng dé hǎi Ocean of Merits
功德 gōngdé
 1. guṇa / achievements and virtue / merit
 2. puṇya / puñña
 3. merit
恭敬 gōngjìng Respect
供养 供養 gòngyǎng
 1. to make offerings / to provide offerings / to worship
 2. offering
guān
 1. mindfulness / contemplation
 2. insight / vipaśyanā / vipassanā
 3. Observe
灌顶 灌頂 guàn dǐng
 1. abhiseka / abhisecana / anointment / consecration
 2. consecration
 3. Anointment
观佛 觀佛 guān fó to contemplate on the Buddha
观察 觀察 guānchá clear perception
广 guàng
 1. vaipulya / vast / extended
 2. Extensive
广大 廣大 guǎngdà vaipulya / vast / extended
光明 guāngmíng Brightness
果报 果報 guǒbào vipāka / the result of karma / indirect effect
过去 過去 guòqù past
过去佛 過去佛 guòqù fó past Buddhas
河沙 hé shā the sand of the River Ganges / as numerous as grains of sand in the River Ganges
和合 héhé Harmony
héng Eternity
恒沙 恆沙 héng shā
 1. the sand of the River Ganges / as numerous as grains of sand in the River Ganges
 2. sands of the Ganges
合掌 hézhǎng
 1. to join palms
 2. to join palms
护世 護世 hù shì protectors of the world / the four deva kings
化导 化導 huà dǎo instruct and guide
幻化 huànhuà
 1. to be transformed / to metamorphose
 2. to be illusory
欢喜 歡喜 huānxǐ joy
huì
 1. intellect
 2. Wisdom
huì a religious assembly
huì Kindness
迴向 huíxiàng to transfer merit / to dedicate / pariṇāmanā
huò kleśa / kilesa / a mental affliction / defilement
a prediction / a prophecy / vyakarana
jiā
 1. gha / ga
 2. gha / ga
加持 jiāchí
 1. adhisthana / adhiṣṭhāna / adhiṭṭhāna / determination / empowerment
 2. to bless
jiàn view / perception / dṛṣṭi / diṭṭhi
见相 見相 jiàn xiāng perceiving the subject
见一切佛 見一切佛 jiàn yīqiē fó behold the buddhas
坚固 堅固 jiāngù sāla
教诫 教誡 jiāojiè instruction / teaching
加行 jiāxíng
 1. prayoga / preparation
 2. Special Effort Applied Toward Practices
jiè dhātu / a realm / a field / a domain
jié a kalpa / an eon
jiě
 1. understanding
 2. to liberate
jié a fetter
jiè
 1. precepts / a vow
 2. Precepts / morality
结缚 結縛 jiéfú a mental fetter or bond
结使 結使 jiéshǐ a fetter
解脱 解脫 jiětuō
 1. liberation / emancipation / vimokṣa
 2. liberation
解脱知见 解脫知見 jiětuō zhī jiàn knowledge and experience of liberation
积集 積集 jījí saṃcaya / collection / gathering / accumulation / heap
寂静 寂靜 jìjìng tranquility
妓乐 妓樂 jìlè music
jìn diligence / perseverance
jìng
 1. the object of one of the six senses
 2. viṣaya / sphere / region
jìng
 1. vyavadāna / purification / cleansing
 2. śuddha / cleansed / clean / pure
 3. viśuddhi / purity
 4. Pure
净修 淨修 jìng xiū proper cultivation
金刚 金剛 jīngāng
 1. vajra
 2. diamond
经法 經法 jīngfǎ canonical teachings
净戒 淨戒 jìngjiè
 1. perfect observance
 2. Pure Precepts
境界 jìngjiè viṣaya / object / sphere / region / realm of objects / state
精进 精進 jīngjìn
 1. Diligence / Perseverance / vīrya
 2. Be Diligent
 3. diligence
敬礼 敬禮 jìnglǐ namo / to pay respect to / to take refuge
静虑 靜慮 jìnglǜ
 1. a jhanas / a dhyana / meditative concentration
 2. Quiet Contemplation
句义 句義 jù yì the meaning of a word / the meaning of a sentence
jué
 1. bodhi / enlightenment / awakening
 2. Awaken
决定 決定 juédìng fixed / unchanging / constant / determined / niścaya
俱胝 jūzhī koti / one hundred million / a very large number
具足 jùzú
 1. complete / full / perfect
 2. Completeness
开示 開示 kāishì
 1. to express / to indicate
 2. Teach
kōng
 1. śūnyatā / emptiness / emptiness of inherent existence
 2. Emptiness
空寂 kōngjì śūnyatā / emptiness / emptiness of inherent existence
Sorrow / duḥkha / dukkha / suffering
Joy
乐欲 樂欲 lè yù the desire for joy
离欲 離欲 lí yù free of desire
liàng means of knowing / reasoning / pramāṇa
礼拜 禮拜 lǐbài Prostrate
利益 lìyì benefit
lóng nāga / serpent / dragon
lùn a treatise / a thesis / śastra
lún the cycle of rebirth
miào
 1. subtle / mysterious / profound / abstruse / beyond conception
 2. Wonderful
妙觉 妙覺 miào jué self-enlightenment to enlighten others / wonderous awakening
妙理 miào lǐ a suble principle / a wonderous principle
妙心 miào xīn Wondrous Mind
妙智 miào zhì wonderful Buddha-wisdom
miè the cessation of suffering
míng
 1. wisdom / vidyā
 2. Clear
evil / vice
摩诃萨 摩訶薩 móhēsà
 1. mahāsattva / mohasattva / a great being
 2. mahasattva
魔境 mójìng Mara's realm
魔罗 魔羅 Móluó Mara / the Devil / a devil / a demon
难思 難思 nán sī hard to believe / incredible
那庾多 nàyǔduō a nayuta
能持 néng chí ability to uphold the precepts
能所 néngsuǒ ability to transform and transformable
Bhiksuni / a nun / a bhikṣuṇī / bhikkhunī
niàn
 1. memory
 2. mindfulness / smṛti
平等 píngděng
 1. equal / without partiality
 2. equality
平等法 píngděng fǎ the truth that all can become a Buddha
平等观 平等觀 píngděng guān
 1. contemplation of equality / contemplation on provisional truth
 2. Mind of Equality
譬喻 pìyù Avadana (parables) / Apadāna
辟支佛 Pìzhī Fó Pratyeka-Buddha / Pratyekabuddha
菩萨 菩薩 púsà
 1. bodhisatta
 2. bodhisattva
菩萨摩诃萨 菩薩摩訶薩 púsà móhēsà bodhisattva mahāsattva
菩萨行 菩薩行 púsà xíng bodhisattva-caryā / bodhisattva-carita / bodhisattva practice / actions of bodhisattvas
菩提 pútí
 1. bodhi / enlightenment / awakening
 2. bodhi
菩提心 pútíxīn
 1. bodhicitta / aspiration to enlightenment
 2. bodhi mind
普照 pǔzhào Universally Shines
乾闼婆 乾闥婆 qiántàpó a gandharva
清净 清凈 qīngjìng
 1. pure / cleansed / purified of defiling illusion / viśuddhi
 2. purity
求法 qiú fǎ to seek the Dharma
realm / destination
clinging / grasping /upādāna
劝请 勸請 quànqǐng to request / to implore
rǎn tormented / afflicted / distressed / kliṣṭa
re
rěn
 1. tolerance / patience
 2. Patience
任运 任運 rèn yùn to accomplish something by letting it occur naturally
忍辱 rěnrǔ
 1. patience / tolerance / ksānti
 2. to tolerate disgrace and insult / to have patience
 3. patience
日月光 rì yuè guāng Sun, Moon, and Light
róng Tolerance
Thus
如理 rú lǐ principle of suchness
ruì Auspicious
如如 rúrú
 1. tathatā / suchness / inherent nature / true nature / tathata
 2. Thusness
如实 如實 rúshí
 1. tathatā / suchness / inherent nature / true nature / tathata
 2. according to reality
如是 rúshì thus, so
如是我闻 如是我聞 rúshì wǒ wén Thus Have I Heard / Thus I have heard
三宝 三寶 Sān Bǎo The Triple Gem / triple gem / three treasures / ratnatraya
三千 sān qiān three thousand-fold
三千大千世界 sān qiān dà qiān shìjiè Three Thousandfold World System / trisāhasramahāsāhasralokadhātu / a great chiliocosm / trichiliocosm / the cosmos
三千界 sān qiān jiè Three Thousandfold World System / trisāhasramahāsāhasralokadhātu / a great chiliocosm / trichiliocosm / the cosmos
三千世界 sān qiān shìjiè trisāhasramahāsāhasralokadhātu / a great chiliocosm / trichiliocosm / the cosmos
三世 sān shì
 1. past, present, and future
 2. Three Periods of Time
三匝 sān zā to circumambulate three times
三摩钵底 三摩鉢底 sānmóbōdǐ samāpatti / meditative attainment
三摩地 sānmódì Samadhi / samādhi / concentrated meditation / mental concentration
form / matter
sēng
 1. a monk
 2. saṅgha / saṃgha / Buddhist community
沙门 沙門 shāmén
 1. a Buddhist monk / a wandering monk / a shramana / a sramana / renunciant / mendicant
 2. sramana
shàn
 1. kuśala / kusala / virtuous
 2. shan
善男子 shàn nánzǐ
 1. a good man / a son of a noble family
 2. good men
善女人 shàn nǚrén
 1. a good woman / a daughter of a noble family
 2. good women
善说 善說 shàn shuō skillfully expounded
善法 shànfǎ
 1. a wholesome thing / a beneficial dharma
 2. a wholesome teaching
善根 shàngēn
 1. virtuous roots / wholesome roots / kuśalamūla
 2. Wholesome Roots
上首 shàngshǒu the presiding elders
善巧 shànqiǎo
 1. virtuous and clever / skilful
 2. Skillful
善巧方便 shànqiǎo fāngbiàn upāyakauśalya / skillful and expedient means
善哉 shànzāi
 1. excellent
 2. Sadhu
shě
 1. equanimity
 2. equanimity
 3. Give
shè saṃgraha / to hold together / to collect / to combine
舍离 捨離 shělí to abandon / to give up / to depart / to leave
shēn body / kāya
神境 shén jìng teleportation / supernormal powers
深义 深義 shēn yì profound meaning
shēng birth
胜定 勝定 shèngdìng equipose / samāhita
胜法 勝法 shèngfǎ surpassing dharmas
身命 shēnmìng body and life
什深 甚深 shénshēn very profound / what is deep
神通 shéntōng
 1. a spiritual power / supernatural powers / a remarkable ability / a magical power
 2. supernatural power
神足 shénzú teleportation / ṛddyabhijṇa
摄受 攝受 shèshòu
 1. parigraha / to protect / to uphold / received and taken care of
 2. to receive, take in
shī master
shī the practice of selfless giving / dāna
shì loka / a world
shí Real
shì the meaning of a word / relating to the phenomenal world
shí vijñāna / consciousness / life force / mind / cognition
十方 shí sāng
 1. the ten directions
 2. The Ten Directions
世谛 世諦 shìdì saṃvṛtisatya / conventional truth / relative truth mundane truth
世间 世間 shìjiān world
世界 shìjiè
 1. a world
 2. world
尸罗 尸羅 shīluó śīla / sīla / commitment to not doing harm
施舍 施捨 shīshě to give in charity / to give alms
示现 示現 shìxiàn
 1. to manifest / to display
 2. Manifestation
 3. to manifest
师子吼 師子吼 shīzǐ hǒu lion’s roar
师子座 師子座 shīzi zuò lion's throne
shòu feelings / sensations
授记 授記 shòu jì Vyakarana (prophecies) / a prediction / vyākaraṇa
水中月 shuǐ zhōng yuè
 1. the moon reflected in the water
 2. moon in the water
说法 說法 shuō fǎ
 1. to teach the Dharma / to expound Buddhist teachings / dharma-desana
 2. Expounding the Dharma
殊胜 殊勝 shūshèng extraordinary
四法 sì fǎ the four aspects of the Dharma
隨念 suíniàn recollection / contemplation / anusmriti / anussati
随顺 隨順 suíshùn Follow and Oblige
随宜 隨宜 suíyí acting according to people's needs / acting in accordance with the circumstances
所得 suǒdé acquire
所行 suǒxíng actions / practice
tān
 1. greed / desire / craving / trsnā / taṇhā
 2. Greed / passion / desire / rāga
 1. śarīra / human body
 2. ti / essence
 3. entity / a constituent / an element
tián a state for cultivation of meritorius deeds
调伏 調伏 tiáofú
 1. tame / to mediate between physical, verbal, and mental karma and overcome evil
 2. to subdue
听闻 聽聞 tīngwén listening and learning
tōng a spiritual power / supernatural powers / a remarkable ability / a magical power
通达 通達 tōngdá Thorough Understanding
退 tuì parihāṇi / to regress / to degenerate
陀罗尼 陀羅尼 tuóluóní
 1. a dharani / an incantation
 2. Dharani
涂香 塗香 túxiāng to annoint
未曾有 wèi céng yǒu
 1. Abdhutadharma (miracles)
 2. Never Before
微尘数 微塵數 wēichénshǔ as numerous as atoms
未来世 未來世 wèiláishì times to come / the future
微妙 wēimiào subtle, profound
微妙色 wēimiào sè matchless colors
围遶 圍遶 wéirào to circumambulate
威仪 威儀 wēiyí Conduct
闻法 聞法 wén fǎ to hear the Dharma / to listen to the teachings of the Buddha
问讯 問訊 wènxùn
 1. to join palms as a greeting
 2. half bow
self / ātman / attan
我见 我見 wǒ jiàn the view of a self
我慢 wǒmàn conceit / ātmamāna
Enlightenment
 1. mo
 2. Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression.
无得 無得 wú dé Non-Attainment
无二 無二 wú èr advaya / nonduality / not two
无分别 無分別 wú fēn bié Non-Discriminative
无生法忍 無生法忍 wú shēng fǎ rěn
 1. patient belief in the truth of no rebirth / acceptance of non-arising dharmas
 2. Tolerance of Non-Arising Dharmas
无所得 無所得 wú suǒ dé nothing to be attained
无所畏 無所畏 wú suǒ wèi without any fear
无所有 無所有 Wú Suǒyǒu nothingness
无依 無依 wú yī without basis / with nothing on which to rely / unreliable
无缘 無緣 wú yuán lack of connection
无主 無主 wú zhǔ impermanence
无碍 無礙 wú'ài unimpeded / unhindered / unobstructed / unfettered / unhampered
无碍解 無礙解 wúàijiě unhindered understanding
无碍智 無礙智 wúàizhì omniscience
无常 無常 wúcháng
 1. impermanence / anitya / anicca
 2. impermanence
无法 無法 wúfǎ No-Dharma
无垢 無垢 wúgòu
 1. vimalā / nirmala / stainless / immaculate
 2. No Impurity
无间 無間 wújiān
 1. avīci / interminable / incessant
 2. No Distance
无尽 無盡 wújìn endless
无量 無量 wúliàng immeasurable
无量劫 無量劫 wúliàng jié innumerable kalpas / uncountable eons
无明 無明 wúmíng
 1. ignorance / avidyā / avijjā
 2. ignorance
无色 無色 wúsè formless / no form / arūpa
无上道 無上道 wúshàn gdào supreme path / unsurpassed way
无上觉 無上覺 wúshàng jué supreme enlightenment
无身 無身 wúshēn no-body
无生 無生 wúshēng
 1. anutpāda / unproduced / non-arising
 2. No-Birth
无畏 無畏 wúwèi
 1. non-fear / abhaya
 2. Fearlessness
 3. fearless
无我 無我 wúwǒ selflessness / non-self / anātman / anattā
无相 無相 wúxiāng
 1. animitta / signlessness / without an appearance
 2. Formless
无心 無心 wúxīn
 1. no-mind
 2. No-Mind
无行 無行 wúxíng Non-Action
五眼 wǔyǎn the five eyes / pañcacakṣūs
无住 無住 wúzhù
 1. non-attachment / non-abiding
 2. non-abiding
to calm oneself
latent tendencies / predisposition
Joy
戏论 戲論 xì lùn
 1. meaningless talk / frivolous discourse / mutual false praise / inflated conceptualization / prapañca / prapanca / papañca
 2. mental proliferation
现证 現證 xiàn zhèng immediate realization
xiǎng notion / perception / cognition / conceptualization / saṃjñā / samjna
xiāng
 1. lakṣaṇa / countenance / personage / quality / character / disposition
 2. nimitta / a sign / a mark / appearance
 3. a perception / cognition / conceptualization / a notion
xiāng incense
相应 相應 xiāngyìng
 1. concomitant
 2. response, correspond
现身 現身 xiànshēn manifest
现在 現在 xiànzài now, present
xīn citta / thinking / thought / mind / mentality
信乐 信樂 xìn lè joy of believing
xíng
 1. mental formations / saṃskāra / sankhara / that which has been put together / volition / volitional formations / conditioned states / habitual actions
 2. practice / carita / caryā / conduct / behavior
 3. to practice
 4. Practice
性相 xìngxiāng inherent attributes
信解 xìnjiě adhimokṣa / adhimoksa / adhimokkha / resolution / determination / zeal
心行 xīnxíng mental activity
xiū
 1. bhāvanā / spiritual cultivation
 2. pratipatti / spiritual practice
 3. Cultivation
修习 修习 xiūxí bhāvanā / spiritual cultivation
修行 xiūxíng
 1. pratipatti / spiritual practice
 2. bhāvanā / spiritual cultivation
 3. spiritual cultivation
喜悦 喜悅 xǐyuè Joy
虚空 虛空 xūkōng
 1. vast emptiness
 2. Void
虚妄分别 虛妄分別 xūwàng fēnbié
 1. a dilusion / a mistaken distinction
 2. a dilusion / a mistaken distinction
言说 言說 yán shuō
 1. to teach through speaking
 2. to speak and then discuss
演说 演說 yǎnshuō to expound
业果 業果 yèguǒ karmic retribution / cause and effect / fruit of actions / karma and results / karmaphala
upadhi / bonds / substratum
Righteousness
manas / mind / mentation
doubt / uncertainty / skepticism / vicikitsā / vicikicchā
一念 yī niàn
 1. one moment / one instant
 2. one thought
 3. one thought
依止 yī zhǐ to depend and rest upon
一劫 yījié
 1. one kalpa
 2. one kalpa
意乐 意樂 yìlè joy / happiness
一面 yīmiàn one side, simultaneously
yīn
 1. hetu / causes
 2. Cause
yīng to accept
应供 應供 yīnggōng Worthy One (arhat)
音声 音聲 yīnshēng sound
因缘 因緣 yīnyuán
 1. Cause and Condition / principal and secondary causes / chain of cause and effect / primary cause / nidāna
 2. Nidana (expositions of causes) / a story of an occasion in the Buddhha's life
 3. a passage in a sūtra describing the setting
 4. causes and conditions
一切 yīqiè all, everything
一切法 yīqiē fǎ
 1. all dharmas / all things / sarvadharma
 2. all phenomena
一切有情 yīqiè yǒuqíng
 1. all sentient beings
 2. all living beings
一切智 yīqiè zhì
 1. sarvajñāta / all-knowledge / omniscience
 2. wisdom of all
一切智智 yīqiè zhì zhì sarvajñāta / sarvajña-jñāta
一心 yīxīn
 1. ekacitta / concentrated
 2. ekacitta / having the same mind
 3. yixin / one mind
 4. single-mindedly, wholeheartedly
yǒng Courage
yǒu
 1. becoming / bhāva
 2. 1. existence; 2. becoming
有情 yǒuqíng
 1. sentient beings
 2. sentient being
有为 有為 yǒuwèi saṃskṛta / conditioned
desire / intention / interest / aspiration
yuàn a vow
yuán
 1. conditions / pratyaya / paccaya
 2. Condition
怨敌 怨敵 yuàndí an enemy
缘觉 緣覺 yuánjué
 1. Pratyekabuddha Realm / Pratyekabuddha
 2. pratyekabuddha
圆满 圓滿 yuánmǎn
 1. perfect / complete / paripūrṇa
 2. Perfection
缘起 緣起 yuánqǐ
 1. dependent origination / conditioned origination / dependent arising
 2. Dependent Origination
yùn aggregate / skandha
踰缮那 踰繕那 yúshànnà yojana
赞佛 讚佛 zàn fó to praise the Buddha
杂染 雜染 zárǎn
 1. an affliction / a defilement
 2. Polluted
koan / kōan / gong'an
憎爱 憎愛 zēng ài hate and love
增上 zēngshàng additional / increased / superior
增长 增長 zēngzhǎng
 1. fortnightly recital of monastic rules and confession / upoṣadha
 2. to increase, grow
障碍 障礙 zhàng'ài hindrance
zhēn True
真法 zhēn fǎ true dharma / absolute dharma
zhèng realization / adhigama
正法 Zhèng Fǎ
 1. Right Dharma / Saddharma
 2. Age of Right Dharma / The Period of the True Dharma
 3. Righteous Dharma
正士 zhèng shì correct scholar / bodhisattva
证菩提 證菩提 zhèngpútí to become a Buddha
证入 證入 zhèngrù
 1. experiential understanding of the truth / to understand reality / to perceive through meditation
 2. experiential understanding of the truth / to understand reality / to perceive through meditation
证悟 證悟 zhèngwù
 1. experiential understanding of the truth / to understand reality / to perceive through meditation
 2. Attainment
 3. to awaken [to the Truth]
真如 zhēnrú
 1. tathatā / suchness / inherent nature / true nature / tathata
 2. True Thusness
真实 真實 zhēnshí true reality
zhì Wisdom
zhì Aspiration
zhī Understanding
智相 zhì xiāng discriminating intellect
知法 zhīfǎ to understand the Dharma / to know the teachings of the Buddha
智慧 zhìhuì
 1. wisdom / prajñā
 2. jñāna / knowledge
 3. wisdom
知见 知見 zhījiàn
 1. to know by seeing
 2. Understanding
众会 眾會 zhònghuì an assembly of monastics
中有 zhōngyǒu an intermediate existence between death and rebirth
zhù to attach / to abide / to dwell
诸法 諸法 zhū fǎ sarvadharma / all things / all dharmas
住世 zhù shì abide in the world
庄严 莊嚴 zhuāngyán
 1. to adorn / to perfect
 2. Dignity
 3. solemn, majestic
zhuó to attach / to grasp
自相 zì xiāng individual characteristics
资粮 資糧 zīliáng
 1. saṃbhāra / something accumulated
 2. provision
自性 zìxìng
 1. svabhāva / intrinsic nature / original nature / intrinsic existence / essential nature
 2. Self-Nature
自在 zìzài
 1. Carefree
 2. perfect ease
总持 總持 zǒngchí
 1. a dhāraṇī / a dharani / a magic charm
 2. to hold to the good, total retention
Contented
作佛事 zuò fó shì do as taught by the Buddha