Glossary and Vocabulary for Protection of the Ruler of the State Dharani Sutra (Shouhu Guo Jie Zhu Tuoluoni Jing) 守護國界主陀羅尼經, Scroll 4

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 87 to go; to 為我宣說諸佛如來於諸眾生
2 87 to rely on; to depend on 為我宣說諸佛如來於諸眾生
3 87 Yu 為我宣說諸佛如來於諸眾生
4 87 a crow 為我宣說諸佛如來於諸眾生
5 75 Kangxi radical 71 常恒不斷無
6 75 to not have; without 常恒不斷無
7 75 mo 常恒不斷無
8 75 to not have 常恒不斷無
9 75 Wu 常恒不斷無
10 75 mo 常恒不斷無
11 62 如來 rúlái Tathagata 入如來大悲不思議品第四
12 62 如來 Rúlái Tathagata 入如來大悲不思議品第四
13 62 如來 rúlái Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One 入如來大悲不思議品第四
14 46 suǒ a few; various; some 以何為緣為何所住
15 46 suǒ a place; a location 以何為緣為何所住
16 46 suǒ indicates a passive voice 以何為緣為何所住
17 46 suǒ an ordinal number 以何為緣為何所住
18 46 suǒ meaning 以何為緣為何所住
19 46 suǒ garrison 以何為緣為何所住
20 46 suǒ place; pradeśa 以何為緣為何所住
21 41 菩提 pútí bodhi; enlightenment 何如來得於菩提
22 41 菩提 pútí bodhi 何如來得於菩提
23 41 菩提 pútí bodhi; enlightenment; awakening 何如來得於菩提
24 39 大悲 dàbēi mahākaruṇā; great compassion 入如來大悲不思議品第四
25 34 不可 bù kě cannot; should not; must not; forbidden; prohibited 不可宣示
26 34 不可 bù kě improbable 不可宣示
27 31 無有 wú yǒu there is not 如來大悲無量無邊無有窮盡
28 29 眾生 zhòngshēng all living things 緣眾生而起大悲
29 29 眾生 zhòngshēng living things other than people 緣眾生而起大悲
30 29 眾生 zhòngshēng sentient beings 緣眾生而起大悲
31 29 眾生 zhòngshēng beings; all living things; all sentient beings 緣眾生而起大悲
32 26 wéi to act as; to serve 為我宣說諸佛如來於諸眾生
33 26 wéi to change into; to become 為我宣說諸佛如來於諸眾生
34 26 wéi to be; is 為我宣說諸佛如來於諸眾生
35 26 wéi to do 為我宣說諸佛如來於諸眾生
36 26 wèi to support; to help 為我宣說諸佛如來於諸眾生
37 26 wéi to govern 為我宣說諸佛如來於諸眾生
38 26 to be near by; to be close to 如來了知眾生住處即無住處窮無住際
39 26 at that time 如來了知眾生住處即無住處窮無住際
40 26 to be exactly the same as; to be thus 如來了知眾生住處即無住處窮無住際
41 26 supposed; so-called 如來了知眾生住處即無住處窮無住際
42 26 to arrive at; to ascend 如來了知眾生住處即無住處窮無住際
43 25 zhī to go 諦聽諦聽善思念之
44 25 zhī to arrive; to go 諦聽諦聽善思念之
45 25 zhī is 諦聽諦聽善思念之
46 25 zhī to use 諦聽諦聽善思念之
47 25 zhī Zhi 諦聽諦聽善思念之
48 25 zhèng proof 證事業
49 25 zhèng to prove; to demonstrate; to confirm; to give evidence 證事業
50 25 zhèng to advise against 證事業
51 25 zhèng certificate 證事業
52 25 zhèng an illness 證事業
53 25 zhèng to accuse 證事業
54 25 zhèng realization; adhigama 證事業
55 25 善男子 shàn nánzǐ good men 善男子一切如來
56 25 善男子 shàn nánzi a good man; a son of a noble family 善男子一切如來
57 23 infix potential marker 時不轉
58 23 清淨 qīngjìng peaceful; quiet; tranquil; pure 菩提本性清淨光明
59 23 清淨 qīngjìng peaceful; quiet; tranquil 菩提本性清淨光明
60 23 清淨 qīngjìng concise 菩提本性清淨光明
61 23 清淨 qīngjìng simple and clear; concise 菩提本性清淨光明
62 23 清淨 qīngjìng pure and clean 菩提本性清淨光明
63 23 清淨 qīngjìng purity 菩提本性清淨光明
64 23 清淨 qīngjìng pure; cleansed; purified of defiling illusion; visuddhi 菩提本性清淨光明
65 23 zhī to know 眾生不知欲令其知
66 23 zhī to comprehend 眾生不知欲令其知
67 23 zhī to inform; to tell 眾生不知欲令其知
68 23 zhī to administer 眾生不知欲令其知
69 23 zhī to distinguish; to discern 眾生不知欲令其知
70 23 zhī to be close friends 眾生不知欲令其知
71 23 zhī to feel; to sense; to perceive 眾生不知欲令其知
72 23 zhī to receive; to entertain 眾生不知欲令其知
73 23 zhī knowledge 眾生不知欲令其知
74 23 zhī consciousness; perception 眾生不知欲令其知
75 23 zhī a close friend 眾生不知欲令其知
76 23 zhì wisdom 眾生不知欲令其知
77 23 zhì Zhi 眾生不知欲令其知
78 23 zhī Understanding 眾生不知欲令其知
79 23 zhī know; jña 眾生不知欲令其知
80 23 Yi 我空我所亦空
81 22 yóu Kangxi radical 102 由眼空故不行色境
82 22 yóu to follow along 由眼空故不行色境
83 22 yóu cause; reason 由眼空故不行色境
84 22 yóu You 由眼空故不行色境
85 22 一切 yīqiè temporary 何以故一切諸法性如是故
86 22 一切 yīqiè the same 何以故一切諸法性如是故
87 22 chù a place; location; a spot; a point 由無住處
88 22 chǔ to reside; to live; to dwell 由無住處
89 22 chù an office; a department; a bureau 由無住處
90 22 chù a part; an aspect 由無住處
91 22 chǔ to be in; to be in a position of 由無住處
92 22 chǔ to get along with 由無住處
93 22 chǔ to deal with; to manage 由無住處
94 22 chǔ to punish; to sentence 由無住處
95 22 chǔ to stop; to pause 由無住處
96 22 chǔ to be associated with 由無住處
97 22 chǔ to situate; to fix a place for 由無住處
98 22 chǔ to occupy; to control 由無住處
99 22 chù circumstances; situation 由無住處
100 22 chù an occasion; a time 由無住處
101 22 諸眾生 zhū zhòngshēng all beings 為我宣說諸佛如來於諸眾生
102 21 zhě ca 言寂靜者
103 21 xiàng to observe; to assess 相以何為因
104 21 xiàng appearance; portrait; picture 相以何為因
105 21 xiàng countenance; personage; character; disposition 相以何為因
106 21 xiàng to aid; to help 相以何為因
107 21 xiāng a chancellor; a prime minister; a high minister 相以何為因
108 21 xiàng a sign; a mark; appearance 相以何為因
109 21 xiāng alternately; in turn 相以何為因
110 21 xiāng Xiang 相以何為因
111 21 xiāng form substance 相以何為因
112 21 xiāng to express 相以何為因
113 21 xiàng to choose 相以何為因
114 21 xiāng Xiang 相以何為因
115 21 xiāng an ancient musical instrument 相以何為因
116 21 xiāng the seventh lunar month 相以何為因
117 21 xiāng to compare 相以何為因
118 21 xiàng to divine 相以何為因
119 21 xiàng to administer 相以何為因
120 21 xiàng helper for a blind person 相以何為因
121 21 xiāng rhythm [music] 相以何為因
122 21 xiāng the upper frets of a pipa 相以何為因
123 21 xiāng coralwood 相以何為因
124 21 xiàng ministry 相以何為因
125 21 xiàng to supplement; to enhance 相以何為因
126 21 xiàng lakṣaṇa; quality; characteristic 相以何為因
127 21 xiàng a sign; a mark; appearance; nimitta; rūpa 相以何為因
128 21 xiàng sign; mark; liṅga 相以何為因
129 21 xiàng a perception; cognition; conceptualization; a notion 相以何為因
130 20 不可得 bù kě dé cannot be obtained 所謂眼識不可得故
131 20 不可得 bù kě dé unobtainable 所謂眼識不可得故
132 20 不可得 bù kě dé unattainable 所謂眼識不可得故
133 20 míng fame; renown; reputation 耳識於聲不分別故名無觀察
134 20 míng a name; personal name; designation 耳識於聲不分別故名無觀察
135 20 míng rank; position 耳識於聲不分別故名無觀察
136 20 míng an excuse 耳識於聲不分別故名無觀察
137 20 míng life 耳識於聲不分別故名無觀察
138 20 míng to name; to call 耳識於聲不分別故名無觀察
139 20 míng to express; to describe 耳識於聲不分別故名無觀察
140 20 míng to be called; to have the name 耳識於聲不分別故名無觀察
141 20 míng to own; to possess 耳識於聲不分別故名無觀察
142 20 míng famous; renowned 耳識於聲不分別故名無觀察
143 20 míng moral 耳識於聲不分別故名無觀察
144 20 míng name; naman 耳識於聲不分別故名無觀察
145 20 míng fame; renown; yasas 耳識於聲不分別故名無觀察
146 19 shí knowledge; understanding 識於色無分別故
147 19 shí to know; to be familiar with 識於色無分別故
148 19 zhì to record 識於色無分別故
149 19 shí thought; cognition 識於色無分別故
150 19 shí to understand 識於色無分別故
151 19 shí experience; common sense 識於色無分別故
152 19 shí a good friend 識於色無分別故
153 19 zhì to remember; to memorize 識於色無分別故
154 19 zhì a label; a mark 識於色無分別故
155 19 zhì an inscription 識於色無分別故
156 19 shí vijnana; consciousness; mind; cognition 識於色無分別故
157 19 zhōng middle 何以故一切法中無有語言
158 19 zhōng medium; medium sized 何以故一切法中無有語言
159 19 zhōng China 何以故一切法中無有語言
160 19 zhòng to hit the mark 何以故一切法中無有語言
161 19 zhōng midday 何以故一切法中無有語言
162 19 zhōng inside 何以故一切法中無有語言
163 19 zhōng during 何以故一切法中無有語言
164 19 zhōng Zhong 何以故一切法中無有語言
165 19 zhōng intermediary 何以故一切法中無有語言
166 19 zhōng half 何以故一切法中無有語言
167 19 zhòng to reach; to attain 何以故一切法中無有語言
168 19 zhòng to suffer; to infect 何以故一切法中無有語言
169 19 zhòng to obtain 何以故一切法中無有語言
170 19 zhòng to pass an exam 何以故一切法中無有語言
171 19 zhōng middle 何以故一切法中無有語言
172 19 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 及說如來一切智智現
173 19 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 及說如來一切智智現
174 19 shuì to persuade 及說如來一切智智現
175 19 shuō to teach; to recite; to explain 及說如來一切智智現
176 19 shuō a doctrine; a theory 及說如來一切智智現
177 19 shuō to claim; to assert 及說如來一切智智現
178 19 shuō allocution 及說如來一切智智現
179 19 shuō to criticize; to scold 及說如來一切智智現
180 19 shuō to indicate; to refer to 及說如來一切智智現
181 19 shuō speach; vāda 及說如來一切智智現
182 19 shuō to speak; bhāṣate 及說如來一切智智現
183 19 yán to speak; to say; said 而白佛言世尊
184 19 yán language; talk; words; utterance; speech 而白佛言世尊
185 19 yán Kangxi radical 149 而白佛言世尊
186 19 yán phrase; sentence 而白佛言世尊
187 19 yán a word; a syllable 而白佛言世尊
188 19 yán a theory; a doctrine 而白佛言世尊
189 19 yán to regard as 而白佛言世尊
190 19 yán to act as 而白佛言世尊
191 19 yán speech; vāc 而白佛言世尊
192 19 yán speak; vad 而白佛言世尊
193 19 無相 wúxiāng Formless 云何無相
194 19 無相 wúxiāng animitta; signlessness; without an appearance 云何無相
195 19 to use; to grasp 以何為
196 19 to rely on 以何為
197 19 to regard 以何為
198 19 to be able to 以何為
199 19 to order; to command 以何為
200 19 used after a verb 以何為
201 19 a reason; a cause 以何為
202 19 Israel 以何為
203 19 Yi 以何為
204 19 use; yogena 以何為
205 19 名為 míngwèi to be called 性如是故名為寂靜
206 19 kōng empty; void; hollow 何以故眼空
207 19 kòng free time 何以故眼空
208 19 kòng to empty; to clean out 何以故眼空
209 19 kōng the sky; the air 何以故眼空
210 19 kōng in vain; for nothing 何以故眼空
211 19 kòng vacant; unoccupied 何以故眼空
212 19 kòng empty space 何以故眼空
213 19 kōng without substance 何以故眼空
214 19 kōng to not have 何以故眼空
215 19 kòng opportunity; chance 何以故眼空
216 19 kōng vast and high 何以故眼空
217 19 kōng impractical; ficticious 何以故眼空
218 19 kòng blank 何以故眼空
219 19 kòng expansive 何以故眼空
220 19 kòng lacking 何以故眼空
221 19 kōng plain; nothing else 何以故眼空
222 19 kōng Emptiness 何以故眼空
223 19 kōng sunyata; emptiness; emptiness of inherent existence 何以故眼空
224 19 ér Kangxi radical 126 而白佛言世尊
225 19 ér as if; to seem like 而白佛言世尊
226 19 néng can; able 而白佛言世尊
227 19 ér whiskers on the cheeks; sideburns 而白佛言世尊
228 19 ér to arrive; up to 而白佛言世尊
229 18 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 得大菩提
230 18 děi to want to; to need to 得大菩提
231 18 děi must; ought to 得大菩提
232 18 de 得大菩提
233 18 de infix potential marker 得大菩提
234 18 to result in 得大菩提
235 18 to be proper; to fit; to suit 得大菩提
236 18 to be satisfied 得大菩提
237 18 to be finished 得大菩提
238 18 děi satisfying 得大菩提
239 18 to contract 得大菩提
240 18 to hear 得大菩提
241 18 to have; there is 得大菩提
242 18 marks time passed 得大菩提
243 18 obtain; attain; prāpta 得大菩提
244 17 method; way 意識於法不分別故名無觀察
245 17 France 意識於法不分別故名無觀察
246 17 the law; rules; regulations 意識於法不分別故名無觀察
247 17 the teachings of the Buddha; Dharma 意識於法不分別故名無觀察
248 17 a standard; a norm 意識於法不分別故名無觀察
249 17 an institution 意識於法不分別故名無觀察
250 17 to emulate 意識於法不分別故名無觀察
251 17 magic; a magic trick 意識於法不分別故名無觀察
252 17 punishment 意識於法不分別故名無觀察
253 17 Fa 意識於法不分別故名無觀察
254 17 a precedent 意識於法不分別故名無觀察
255 17 a classification of some kinds of Han texts 意識於法不分別故名無觀察
256 17 relating to a ceremony or rite 意識於法不分別故名無觀察
257 17 Dharma 意識於法不分別故名無觀察
258 17 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 意識於法不分別故名無觀察
259 17 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 意識於法不分別故名無觀察
260 17 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 意識於法不分別故名無觀察
261 17 quality; characteristic 意識於法不分別故名無觀察
262 17 一切法 yīqiē fǎ all dharmas; all things; sarvadharma 以一切法無彼
263 17 一切法 yīqiē fǎ all phenomena 以一切法無彼
264 16 Buddha; Awakened One 爾時佛告文殊師利童子言
265 16 relating to Buddhism 爾時佛告文殊師利童子言
266 16 a statue or image of a Buddha 爾時佛告文殊師利童子言
267 16 a Buddhist text 爾時佛告文殊師利童子言
268 16 to touch; to stroke 爾時佛告文殊師利童子言
269 16 Buddha 爾時佛告文殊師利童子言
270 16 Buddha; Awakened One 爾時佛告文殊師利童子言
271 16 desire 為欲令其如實覺悟
272 16 to desire; to wish 為欲令其如實覺悟
273 16 to desire; to intend 為欲令其如實覺悟
274 16 lust 為欲令其如實覺悟
275 16 desire; intention; wish; kāma 為欲令其如實覺悟
276 16 to take; to get; to fetch 凡夫不知無取無
277 16 to obtain 凡夫不知無取無
278 16 to choose; to select 凡夫不知無取無
279 16 to catch; to seize; to capture 凡夫不知無取無
280 16 to accept; to receive 凡夫不知無取無
281 16 to seek 凡夫不知無取無
282 16 to take a bride 凡夫不知無取無
283 16 Qu 凡夫不知無取無
284 16 clinging; grasping; upādāna 凡夫不知無取無
285 16 self 為我宣說諸佛如來於諸眾生
286 16 [my] dear 為我宣說諸佛如來於諸眾生
287 16 Wo 為我宣說諸佛如來於諸眾生
288 16 self; atman; attan 為我宣說諸佛如來於諸眾生
289 16 ga 為我宣說諸佛如來於諸眾生
290 16 meaning; sense 義佛得菩提
291 16 justice; right action; righteousness 義佛得菩提
292 16 artificial; man-made; fake 義佛得菩提
293 16 chivalry; generosity 義佛得菩提
294 16 just; righteous 義佛得菩提
295 16 adopted 義佛得菩提
296 16 a relationship 義佛得菩提
297 16 volunteer 義佛得菩提
298 16 something suitable 義佛得菩提
299 16 a martyr 義佛得菩提
300 16 a law 義佛得菩提
301 16 Yi 義佛得菩提
302 16 Righteousness 義佛得菩提
303 15 zhuǎn to transmit; to convey; to forward (mail) 時不轉
304 15 zhuàn to revolve; to turn; to circle about; to walk about 時不轉
305 15 zhuǎn to transmit; to convey; to forward (mail); to transfer; to shift; to turn 時不轉
306 15 zhuǎn to turn; to rotate 時不轉
307 15 zhuǎi to use many literary allusions 時不轉
308 15 zhuǎn to transfer 時不轉
309 15 zhuǎn to move forward; pravartana 時不轉
310 15 lìng to make; to cause to be; to lead 為欲令其如實覺悟
311 15 lìng to issue a command 為欲令其如實覺悟
312 15 lìng rules of behavior; customs 為欲令其如實覺悟
313 15 lìng an order; a command; an edict; a decree; a statute 為欲令其如實覺悟
314 15 lìng a season 為欲令其如實覺悟
315 15 lìng respected; good reputation 為欲令其如實覺悟
316 15 lìng good 為欲令其如實覺悟
317 15 lìng pretentious 為欲令其如實覺悟
318 15 lìng a transcending state of existence 為欲令其如實覺悟
319 15 lìng a commander 為欲令其如實覺悟
320 15 lìng a commanding quality; an impressive character 為欲令其如實覺悟
321 15 lìng lyrics 為欲令其如實覺悟
322 15 lìng Ling 為欲令其如實覺悟
323 15 lìng instruction by a teacher; adhīṣṭa 為欲令其如實覺悟
324 15 děng et cetera; and so on 無等無不等
325 15 děng to wait 無等無不等
326 15 děng to be equal 無等無不等
327 15 děng degree; level 無等無不等
328 15 děng to compare 無等無不等
329 15 huài bad; spoiled; broken; defective 菩提不可壞無所證跡
330 15 huài to go bad; to break 菩提不可壞無所證跡
331 15 huài to defeat 菩提不可壞無所證跡
332 15 huài sinister; evil 菩提不可壞無所證跡
333 15 huài to decline; to wane 菩提不可壞無所證跡
334 15 huài to wreck; to break; to destroy 菩提不可壞無所證跡
335 15 huài breaking; bheda 菩提不可壞無所證跡
336 15 觀察 guānchá to observe; to look carefully 菩提無相亦無觀察
337 15 觀察 guānchá Surveillence Commissioner 菩提無相亦無觀察
338 15 觀察 guānchá clear perception 菩提無相亦無觀察
339 14 to go back; to return 實中若一若二若復多法俱不可得
340 14 to resume; to restart 實中若一若二若復多法俱不可得
341 14 to do in detail 實中若一若二若復多法俱不可得
342 14 to restore 實中若一若二若復多法俱不可得
343 14 to respond; to reply to 實中若一若二若復多法俱不可得
344 14 Fu; Return 實中若一若二若復多法俱不可得
345 14 to retaliate; to reciprocate 實中若一若二若復多法俱不可得
346 14 to avoid forced labor or tax 實中若一若二若復多法俱不可得
347 14 Fu 實中若一若二若復多法俱不可得
348 14 doubled; to overlapping; folded 實中若一若二若復多法俱不可得
349 14 a lined garment with doubled thickness 實中若一若二若復多法俱不可得
350 14 shí time; a point or period of time 時不轉
351 14 shí a season; a quarter of a year 時不轉
352 14 shí one of the 12 two-hour periods of the day 時不轉
353 14 shí fashionable 時不轉
354 14 shí fate; destiny; luck 時不轉
355 14 shí occasion; opportunity; chance 時不轉
356 14 shí tense 時不轉
357 14 shí particular; special 時不轉
358 14 shí to plant; to cultivate 時不轉
359 14 shí an era; a dynasty 時不轉
360 14 shí time [abstract] 時不轉
361 14 shí seasonal 時不轉
362 14 shí to wait upon 時不轉
363 14 shí hour 時不轉
364 14 shí appropriate; proper; timely 時不轉
365 14 shí Shi 時不轉
366 14 shí a present; currentlt 時不轉
367 14 shí time; kāla 時不轉
368 14 shí at that time; samaya 時不轉
369 14 寂靜 jìjìng quiet 菩提寂靜親近寂靜
370 14 寂靜 jìjìng tranquility 菩提寂靜親近寂靜
371 14 寂靜 jìjìng a peaceful state of mind 菩提寂靜親近寂靜
372 14 寂靜 jìjìng Nirvana 菩提寂靜親近寂靜
373 14 隨轉 suízhuǎn teaching of adaptable philosophy 大悲隨轉
374 14 Qi 為欲令其如實覺悟
375 13 Kangxi radical 49 已於無量阿僧祇劫
376 13 to bring to an end; to stop 已於無量阿僧祇劫
377 13 to complete 已於無量阿僧祇劫
378 13 to demote; to dismiss 已於無量阿僧祇劫
379 13 to recover from an illness 已於無量阿僧祇劫
380 13 former; pūrvaka 已於無量阿僧祇劫
381 13 jiàn to see 如是如實知見無等不等
382 13 jiàn opinion; view; understanding 如是如實知見無等不等
383 13 jiàn indicates seeing, hearing, meeting, etc 如是如實知見無等不等
384 13 jiàn refer to; for details see 如是如實知見無等不等
385 13 jiàn to appear 如是如實知見無等不等
386 13 jiàn to meet 如是如實知見無等不等
387 13 jiàn to receive (a guest) 如是如實知見無等不等
388 13 jiàn let me; kindly 如是如實知見無等不等
389 13 jiàn Jian 如是如實知見無等不等
390 13 xiàn to appear 如是如實知見無等不等
391 13 xiàn to introduce 如是如實知見無等不等
392 13 jiàn view; perception; dṛṣṭi; diṭṭhi 如是如實知見無等不等
393 13 不知 bùzhī do not know 一切眾生不覺不知無有根本
394 13 平等 píngděng be equal in social status 而身見妄想及與菩提平等
395 13 平等 píngděng equal 而身見妄想及與菩提平等
396 13 平等 píngděng equal; without partiality 而身見妄想及與菩提平等
397 13 平等 píngděng equality 而身見妄想及與菩提平等
398 13 無依 wú yī without basis; with nothing on which to rely; unreliable 可取云何無依處
399 12 one 吾當為汝分別解說諸佛如來大悲海門一
400 12 Kangxi radical 1 吾當為汝分別解說諸佛如來大悲海門一
401 12 pure; concentrated 吾當為汝分別解說諸佛如來大悲海門一
402 12 first 吾當為汝分別解說諸佛如來大悲海門一
403 12 the same 吾當為汝分別解說諸佛如來大悲海門一
404 12 sole; single 吾當為汝分別解說諸佛如來大悲海門一
405 12 a very small amount 吾當為汝分別解說諸佛如來大悲海門一
406 12 Yi 吾當為汝分別解說諸佛如來大悲海門一
407 12 other 吾當為汝分別解說諸佛如來大悲海門一
408 12 to unify 吾當為汝分別解說諸佛如來大悲海門一
409 12 accidentally; coincidentally 吾當為汝分別解說諸佛如來大悲海門一
410 12 abruptly; suddenly 吾當為汝分別解說諸佛如來大悲海門一
411 12 one; eka 吾當為汝分別解說諸佛如來大悲海門一
412 12 住處 zhùchù residence; dwelling 本無有住處
413 12 住處 zhùchù dwelling place; sthana 本無有住處
414 12 to depend on; to lean on 依於此
415 12 to comply with; to follow 依於此
416 12 to help 依於此
417 12 flourishing 依於此
418 12 lovable 依於此
419 12 upadhi / bonds; substratum 依於此
420 12 諸法 zhū fǎ all things; all dharmas 何以故一切諸法性如是故
421 12 無垢 wúgòu No Impurity 菩提清淨無垢無有處所
422 12 無垢 wúgòu vimalā; nirmala; stainless; immaculate 菩提清淨無垢無有處所
423 12 shēng to be born; to give birth 生無滅
424 12 shēng to live 生無滅
425 12 shēng raw 生無滅
426 12 shēng a student 生無滅
427 12 shēng life 生無滅
428 12 shēng to produce; to give rise 生無滅
429 12 shēng alive 生無滅
430 12 shēng a lifetime 生無滅
431 12 shēng to initiate; to become 生無滅
432 12 shēng to grow 生無滅
433 12 shēng unfamiliar 生無滅
434 12 shēng not experienced 生無滅
435 12 shēng hard; stiff; strong 生無滅
436 12 shēng having academic or professional knowledge 生無滅
437 12 shēng a male role in traditional theatre 生無滅
438 12 shēng gender 生無滅
439 12 shēng to develop; to grow 生無滅
440 12 shēng to set up 生無滅
441 12 shēng a prostitute 生無滅
442 12 shēng a captive 生無滅
443 12 shēng a gentleman 生無滅
444 12 shēng Kangxi radical 100 生無滅
445 12 shēng unripe 生無滅
446 12 shēng nature 生無滅
447 12 shēng to inherit; to succeed 生無滅
448 12 shēng destiny 生無滅
449 12 shēng birth 生無滅
450 12 zhù to dwell; to live; to reside 以何為緣為何所住
451 12 zhù to stop; to halt 以何為緣為何所住
452 12 zhù to retain; to remain 以何為緣為何所住
453 12 zhù to lodge at [temporarily] 以何為緣為何所住
454 12 zhù verb complement 以何為緣為何所住
455 12 zhù attaching; abiding; dwelling on 以何為緣為何所住
456 11 yùn to bring together; to collect; to accumulate 如是諸蘊及界處等
457 11 yùn to contain 如是諸蘊及界處等
458 11 yùn profundity 如是諸蘊及界處等
459 11 yùn withered grass 如是諸蘊及界處等
460 11 yùn aggregate; skandha 如是諸蘊及界處等
461 11 jué to awake 為欲令其如實知覺
462 11 jiào sleep 為欲令其如實知覺
463 11 jué to realize 為欲令其如實知覺
464 11 jué to know; to understand; to sense; to perceive 為欲令其如實知覺
465 11 jué to enlighten; to inspire 為欲令其如實知覺
466 11 jué perception; feeling 為欲令其如實知覺
467 11 jué a person with foresight 為欲令其如實知覺
468 11 jué Awaken 為欲令其如實知覺
469 11 jué bodhi; enlightenment; awakening 為欲令其如實知覺
470 11 無生 wúshēng No-Birth 無生無滅亦無住故
471 11 無生 wúshēng anutpāda; unproduced; non-arising 無生無滅亦無住故
472 11 to arise; to get up 於諸眾生起大悲心亦復如是
473 11 to rise; to raise 於諸眾生起大悲心亦復如是
474 11 to grow out of; to bring forth; to emerge 於諸眾生起大悲心亦復如是
475 11 to appoint (to an official post); to take up a post 於諸眾生起大悲心亦復如是
476 11 to start 於諸眾生起大悲心亦復如是
477 11 to establish; to build 於諸眾生起大悲心亦復如是
478 11 to draft; to draw up (a plan) 於諸眾生起大悲心亦復如是
479 11 opening sentence; opening verse 於諸眾生起大悲心亦復如是
480 11 to get out of bed 於諸眾生起大悲心亦復如是
481 11 to recover; to heal 於諸眾生起大悲心亦復如是
482 11 to take out; to extract 於諸眾生起大悲心亦復如是
483 11 marks the beginning of an action 於諸眾生起大悲心亦復如是
484 11 marks the sufficiency of an action 於諸眾生起大悲心亦復如是
485 11 to call back from mourning 於諸眾生起大悲心亦復如是
486 11 to take place; to occur 於諸眾生起大悲心亦復如是
487 11 to conjecture 於諸眾生起大悲心亦復如是
488 11 stand up; utthāna 於諸眾生起大悲心亦復如是
489 10 to enter 入如來大悲不思議品第四
490 10 Kangxi radical 11 入如來大悲不思議品第四
491 10 radical 入如來大悲不思議品第四
492 10 income 入如來大悲不思議品第四
493 10 to conform with 入如來大悲不思議品第四
494 10 to descend 入如來大悲不思議品第四
495 10 the entering tone 入如來大悲不思議品第四
496 10 to pay 入如來大悲不思議品第四
497 10 to join 入如來大悲不思議品第四
498 10 entering; praveśa 入如來大悲不思議品第四
499 10 to reach 及說如來一切智智現
500 10 to attain 及說如來一切智智現

Frequencies of all Words

Top 898

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 105 purposely; intentionally; deliberately; knowingly 何以故如來大悲
2 105 old; ancient; former; past 何以故如來大悲
3 105 reason; cause; purpose 何以故如來大悲
4 105 to die 何以故如來大悲
5 105 so; therefore; hence 何以故如來大悲
6 105 original 何以故如來大悲
7 105 accident; happening; instance 何以故如來大悲
8 105 a friend; an acquaintance; friendship 何以故如來大悲
9 105 something in the past 何以故如來大悲
10 105 deceased; dead 何以故如來大悲
11 105 still; yet 何以故如來大悲
12 87 in; at 為我宣說諸佛如來於諸眾生
13 87 in; at 為我宣說諸佛如來於諸眾生
14 87 in; at; to; from 為我宣說諸佛如來於諸眾生
15 87 to go; to 為我宣說諸佛如來於諸眾生
16 87 to rely on; to depend on 為我宣說諸佛如來於諸眾生
17 87 to go to; to arrive at 為我宣說諸佛如來於諸眾生
18 87 from 為我宣說諸佛如來於諸眾生
19 87 give 為我宣說諸佛如來於諸眾生
20 87 oppposing 為我宣說諸佛如來於諸眾生
21 87 and 為我宣說諸佛如來於諸眾生
22 87 compared to 為我宣說諸佛如來於諸眾生
23 87 by 為我宣說諸佛如來於諸眾生
24 87 and; as well as 為我宣說諸佛如來於諸眾生
25 87 for 為我宣說諸佛如來於諸眾生
26 87 Yu 為我宣說諸佛如來於諸眾生
27 87 a crow 為我宣說諸佛如來於諸眾生
28 87 whew; wow 為我宣說諸佛如來於諸眾生
29 75 no 常恒不斷無
30 75 Kangxi radical 71 常恒不斷無
31 75 to not have; without 常恒不斷無
32 75 has not yet 常恒不斷無
33 75 mo 常恒不斷無
34 75 do not 常恒不斷無
35 75 not; -less; un- 常恒不斷無
36 75 regardless of 常恒不斷無
37 75 to not have 常恒不斷無
38 75 um 常恒不斷無
39 75 Wu 常恒不斷無
40 75 Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression. 常恒不斷無
41 75 not; non- 常恒不斷無
42 75 mo 常恒不斷無
43 62 如來 rúlái Tathagata 入如來大悲不思議品第四
44 62 如來 Rúlái Tathagata 入如來大悲不思議品第四
45 62 如來 rúlái Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One 入如來大悲不思議品第四
46 48 such as; for example; for instance 唯願如
47 48 if 唯願如
48 48 in accordance with 唯願如
49 48 to be appropriate; should; with regard to 唯願如
50 48 this 唯願如
51 48 it is so; it is thus; can be compared with 唯願如
52 48 to go to 唯願如
53 48 to meet 唯願如
54 48 to appear; to seem; to be like 唯願如
55 48 at least as good as 唯願如
56 48 and 唯願如
57 48 or 唯願如
58 48 but 唯願如
59 48 then 唯願如
60 48 naturally 唯願如
61 48 expresses a question or doubt 唯願如
62 48 you 唯願如
63 48 the second lunar month 唯願如
64 48 in; at 唯願如
65 48 Ru 唯願如
66 48 Thus 唯願如
67 48 thus; tathā 唯願如
68 48 like; iva 唯願如
69 46 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 以何為緣為何所住
70 46 suǒ an office; an institute 以何為緣為何所住
71 46 suǒ introduces a relative clause 以何為緣為何所住
72 46 suǒ it 以何為緣為何所住
73 46 suǒ if; supposing 以何為緣為何所住
74 46 suǒ a few; various; some 以何為緣為何所住
75 46 suǒ a place; a location 以何為緣為何所住
76 46 suǒ indicates a passive voice 以何為緣為何所住
77 46 suǒ that which 以何為緣為何所住
78 46 suǒ an ordinal number 以何為緣為何所住
79 46 suǒ meaning 以何為緣為何所住
80 46 suǒ garrison 以何為緣為何所住
81 46 suǒ place; pradeśa 以何為緣為何所住
82 46 suǒ that which; yad 以何為緣為何所住
83 44 如是 rúshì thus; so 善能諮問如是深義
84 44 如是 rúshì thus, so 善能諮問如是深義
85 41 菩提 pútí bodhi; enlightenment 何如來得於菩提
86 41 菩提 pútí bodhi 何如來得於菩提
87 41 菩提 pútí bodhi; enlightenment; awakening 何如來得於菩提
88 40 shì is; are; am; to be 是語言所能宣說
89 40 shì is exactly 是語言所能宣說
90 40 shì is suitable; is in contrast 是語言所能宣說
91 40 shì this; that; those 是語言所能宣說
92 40 shì really; certainly 是語言所能宣說
93 40 shì correct; yes; affirmative 是語言所能宣說
94 40 shì true 是語言所能宣說
95 40 shì is; has; exists 是語言所能宣說
96 40 shì used between repetitions of a word 是語言所能宣說
97 40 shì a matter; an affair 是語言所能宣說
98 40 shì Shi 是語言所能宣說
99 40 shì is; bhū 是語言所能宣說
100 40 shì this; idam 是語言所能宣說
101 39 大悲 dàbēi mahākaruṇā; great compassion 入如來大悲不思議品第四
102 34 不可 bù kě cannot; should not; must not; forbidden; prohibited 不可宣示
103 34 不可 bù kě improbable 不可宣示
104 34 this; these 依於此
105 34 in this way 依於此
106 34 otherwise; but; however; so 依於此
107 34 at this time; now; here 依於此
108 34 this; here; etad 依於此
109 32 ruò to seem; to be like; as 若身若心若理非
110 32 ruò seemingly 若身若心若理非
111 32 ruò if 若身若心若理非
112 32 ruò you 若身若心若理非
113 32 ruò this; that 若身若心若理非
114 32 ruò and; or 若身若心若理非
115 32 ruò as for; pertaining to 若身若心若理非
116 32 pomegranite 若身若心若理非
117 32 ruò to choose 若身若心若理非
118 32 ruò to agree; to accord with; to conform to 若身若心若理非
119 32 ruò thus 若身若心若理非
120 32 ruò pollia 若身若心若理非
121 32 ruò Ruo 若身若心若理非
122 32 ruò only then 若身若心若理非
123 32 ja 若身若心若理非
124 32 jñā 若身若心若理非
125 31 無有 wú yǒu there is not 如來大悲無量無邊無有窮盡
126 29 眾生 zhòngshēng all living things 緣眾生而起大悲
127 29 眾生 zhòngshēng living things other than people 緣眾生而起大悲
128 29 眾生 zhòngshēng sentient beings 緣眾生而起大悲
129 29 眾生 zhòngshēng beings; all living things; all sentient beings 緣眾生而起大悲
130 26 wèi for; to 為我宣說諸佛如來於諸眾生
131 26 wèi because of 為我宣說諸佛如來於諸眾生
132 26 wéi to act as; to serve 為我宣說諸佛如來於諸眾生
133 26 wéi to change into; to become 為我宣說諸佛如來於諸眾生
134 26 wéi to be; is 為我宣說諸佛如來於諸眾生
135 26 wéi to do 為我宣說諸佛如來於諸眾生
136 26 wèi for 為我宣說諸佛如來於諸眾生
137 26 wèi because of; for; to 為我宣說諸佛如來於諸眾生
138 26 wèi to 為我宣說諸佛如來於諸眾生
139 26 wéi in a passive construction 為我宣說諸佛如來於諸眾生
140 26 wéi forming a rehetorical question 為我宣說諸佛如來於諸眾生
141 26 wéi forming an adverb 為我宣說諸佛如來於諸眾生
142 26 wéi to add emphasis 為我宣說諸佛如來於諸眾生
143 26 wèi to support; to help 為我宣說諸佛如來於諸眾生
144 26 wéi to govern 為我宣說諸佛如來於諸眾生
145 26 promptly; right away; immediately 如來了知眾生住處即無住處窮無住際
146 26 to be near by; to be close to 如來了知眾生住處即無住處窮無住際
147 26 at that time 如來了知眾生住處即無住處窮無住際
148 26 to be exactly the same as; to be thus 如來了知眾生住處即無住處窮無住際
149 26 supposed; so-called 如來了知眾生住處即無住處窮無住際
150 26 if; but 如來了知眾生住處即無住處窮無住際
151 26 to arrive at; to ascend 如來了知眾生住處即無住處窮無住際
152 26 then; following 如來了知眾生住處即無住處窮無住際
153 26 so; just so; eva 如來了知眾生住處即無住處窮無住際
154 26 是故 shìgù therefore; so; consequently 是故如來普
155 25 zhī him; her; them; that 諦聽諦聽善思念之
156 25 zhī used between a modifier and a word to form a word group 諦聽諦聽善思念之
157 25 zhī to go 諦聽諦聽善思念之
158 25 zhī this; that 諦聽諦聽善思念之
159 25 zhī genetive marker 諦聽諦聽善思念之
160 25 zhī it 諦聽諦聽善思念之
161 25 zhī in 諦聽諦聽善思念之
162 25 zhī all 諦聽諦聽善思念之
163 25 zhī and 諦聽諦聽善思念之
164 25 zhī however 諦聽諦聽善思念之
165 25 zhī if 諦聽諦聽善思念之
166 25 zhī then 諦聽諦聽善思念之
167 25 zhī to arrive; to go 諦聽諦聽善思念之
168 25 zhī is 諦聽諦聽善思念之
169 25 zhī to use 諦聽諦聽善思念之
170 25 zhī Zhi 諦聽諦聽善思念之
171 25 zhèng proof 證事業
172 25 zhèng to prove; to demonstrate; to confirm; to give evidence 證事業
173 25 zhèng to advise against 證事業
174 25 zhèng certificate 證事業
175 25 zhèng an illness 證事業
176 25 zhèng to accuse 證事業
177 25 zhèng realization; adhigama 證事業
178 25 善男子 shàn nánzǐ good men 善男子一切如來
179 25 善男子 shàn nánzi a good man; a son of a noble family 善男子一切如來
180 24 云何 yúnhé why 云何根本云何住處
181 23 即是 jíshì namely; exactly 即是於內
182 23 即是 jíshì such as; in this way 即是於內
183 23 即是 jíshì thus; in this way; tathā 即是於內
184 23 not; no 時不轉
185 23 expresses that a certain condition cannot be acheived 時不轉
186 23 as a correlative 時不轉
187 23 no (answering a question) 時不轉
188 23 forms a negative adjective from a noun 時不轉
189 23 at the end of a sentence to form a question 時不轉
190 23 to form a yes or no question 時不轉
191 23 infix potential marker 時不轉
192 23 no; na 時不轉
193 23 清淨 qīngjìng peaceful; quiet; tranquil; pure 菩提本性清淨光明
194 23 清淨 qīngjìng peaceful; quiet; tranquil 菩提本性清淨光明
195 23 清淨 qīngjìng concise 菩提本性清淨光明
196 23 清淨 qīngjìng simple and clear; concise 菩提本性清淨光明
197 23 清淨 qīngjìng pure and clean 菩提本性清淨光明
198 23 清淨 qīngjìng purity 菩提本性清淨光明
199 23 清淨 qīngjìng pure; cleansed; purified of defiling illusion; visuddhi 菩提本性清淨光明
200 23 zhī to know 眾生不知欲令其知
201 23 zhī to comprehend 眾生不知欲令其知
202 23 zhī to inform; to tell 眾生不知欲令其知
203 23 zhī to administer 眾生不知欲令其知
204 23 zhī to distinguish; to discern 眾生不知欲令其知
205 23 zhī to be close friends 眾生不知欲令其知
206 23 zhī to feel; to sense; to perceive 眾生不知欲令其知
207 23 zhī to receive; to entertain 眾生不知欲令其知
208 23 zhī knowledge 眾生不知欲令其知
209 23 zhī consciousness; perception 眾生不知欲令其知
210 23 zhī a close friend 眾生不知欲令其知
211 23 zhì wisdom 眾生不知欲令其知
212 23 zhì Zhi 眾生不知欲令其知
213 23 zhī Understanding 眾生不知欲令其知
214 23 zhī know; jña 眾生不知欲令其知
215 23 also; too 我空我所亦空
216 23 but 我空我所亦空
217 23 this; he; she 我空我所亦空
218 23 although; even though 我空我所亦空
219 23 already 我空我所亦空
220 23 particle with no meaning 我空我所亦空
221 23 Yi 我空我所亦空
222 22 yóu follow; from; it is for...to 由眼空故不行色境
223 22 yóu Kangxi radical 102 由眼空故不行色境
224 22 yóu to follow along 由眼空故不行色境
225 22 yóu cause; reason 由眼空故不行色境
226 22 yóu by somebody; up to somebody 由眼空故不行色境
227 22 yóu from a starting point 由眼空故不行色境
228 22 yóu You 由眼空故不行色境
229 22 一切 yīqiè all; every; everything 何以故一切諸法性如是故
230 22 一切 yīqiè temporary 何以故一切諸法性如是故
231 22 一切 yīqiè the same 何以故一切諸法性如是故
232 22 一切 yīqiè generally 何以故一切諸法性如是故
233 22 一切 yīqiè all, everything 何以故一切諸法性如是故
234 22 一切 yīqiè all; sarva 何以故一切諸法性如是故
235 22 chù a place; location; a spot; a point 由無住處
236 22 chǔ to reside; to live; to dwell 由無住處
237 22 chù location 由無住處
238 22 chù an office; a department; a bureau 由無住處
239 22 chù a part; an aspect 由無住處
240 22 chǔ to be in; to be in a position of 由無住處
241 22 chǔ to get along with 由無住處
242 22 chǔ to deal with; to manage 由無住處
243 22 chǔ to punish; to sentence 由無住處
244 22 chǔ to stop; to pause 由無住處
245 22 chǔ to be associated with 由無住處
246 22 chǔ to situate; to fix a place for 由無住處
247 22 chǔ to occupy; to control 由無住處
248 22 chù circumstances; situation 由無住處
249 22 chù an occasion; a time 由無住處
250 22 諸眾生 zhū zhòngshēng all beings 為我宣說諸佛如來於諸眾生
251 21 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 言寂靜者
252 21 zhě that 言寂靜者
253 21 zhě nominalizing function word 言寂靜者
254 21 zhě used to mark a definition 言寂靜者
255 21 zhě used to mark a pause 言寂靜者
256 21 zhě topic marker; that; it 言寂靜者
257 21 zhuó according to 言寂靜者
258 21 zhě ca 言寂靜者
259 21 xiāng each other; one another; mutually 相以何為因
260 21 xiàng to observe; to assess 相以何為因
261 21 xiàng appearance; portrait; picture 相以何為因
262 21 xiàng countenance; personage; character; disposition 相以何為因
263 21 xiàng to aid; to help 相以何為因
264 21 xiāng a chancellor; a prime minister; a high minister 相以何為因
265 21 xiàng a sign; a mark; appearance 相以何為因
266 21 xiāng alternately; in turn 相以何為因
267 21 xiāng Xiang 相以何為因
268 21 xiāng form substance 相以何為因
269 21 xiāng to express 相以何為因
270 21 xiàng to choose 相以何為因
271 21 xiāng Xiang 相以何為因
272 21 xiāng an ancient musical instrument 相以何為因
273 21 xiāng the seventh lunar month 相以何為因
274 21 xiāng to compare 相以何為因
275 21 xiàng to divine 相以何為因
276 21 xiàng to administer 相以何為因
277 21 xiàng helper for a blind person 相以何為因
278 21 xiāng rhythm [music] 相以何為因
279 21 xiāng the upper frets of a pipa 相以何為因
280 21 xiāng coralwood 相以何為因
281 21 xiàng ministry 相以何為因
282 21 xiàng to supplement; to enhance 相以何為因
283 21 xiàng lakṣaṇa; quality; characteristic 相以何為因
284 21 xiàng a sign; a mark; appearance; nimitta; rūpa 相以何為因
285 21 xiàng sign; mark; liṅga 相以何為因
286 21 xiàng a perception; cognition; conceptualization; a notion 相以何為因
287 20 不可得 bù kě dé cannot be obtained 所謂眼識不可得故
288 20 不可得 bù kě dé unobtainable 所謂眼識不可得故
289 20 不可得 bù kě dé unattainable 所謂眼識不可得故
290 20 míng measure word for people 耳識於聲不分別故名無觀察
291 20 míng fame; renown; reputation 耳識於聲不分別故名無觀察
292 20 míng a name; personal name; designation 耳識於聲不分別故名無觀察
293 20 míng rank; position 耳識於聲不分別故名無觀察
294 20 míng an excuse 耳識於聲不分別故名無觀察
295 20 míng life 耳識於聲不分別故名無觀察
296 20 míng to name; to call 耳識於聲不分別故名無觀察
297 20 míng to express; to describe 耳識於聲不分別故名無觀察
298 20 míng to be called; to have the name 耳識於聲不分別故名無觀察
299 20 míng to own; to possess 耳識於聲不分別故名無觀察
300 20 míng famous; renowned 耳識於聲不分別故名無觀察
301 20 míng moral 耳識於聲不分別故名無觀察
302 20 míng name; naman 耳識於聲不分別故名無觀察
303 20 míng fame; renown; yasas 耳識於聲不分別故名無觀察
304 19 shí knowledge; understanding 識於色無分別故
305 19 shí to know; to be familiar with 識於色無分別故
306 19 zhì to record 識於色無分別故
307 19 shí thought; cognition 識於色無分別故
308 19 shí to understand 識於色無分別故
309 19 shí experience; common sense 識於色無分別故
310 19 shí a good friend 識於色無分別故
311 19 zhì to remember; to memorize 識於色無分別故
312 19 zhì a label; a mark 識於色無分別故
313 19 zhì an inscription 識於色無分別故
314 19 zhì just now 識於色無分別故
315 19 shí vijnana; consciousness; mind; cognition 識於色無分別故
316 19 zhōng middle 何以故一切法中無有語言
317 19 zhōng medium; medium sized 何以故一切法中無有語言
318 19 zhōng China 何以故一切法中無有語言
319 19 zhòng to hit the mark 何以故一切法中無有語言
320 19 zhōng in; amongst 何以故一切法中無有語言
321 19 zhōng midday 何以故一切法中無有語言
322 19 zhōng inside 何以故一切法中無有語言
323 19 zhōng during 何以故一切法中無有語言
324 19 zhōng Zhong 何以故一切法中無有語言
325 19 zhōng intermediary 何以故一切法中無有語言
326 19 zhōng half 何以故一切法中無有語言
327 19 zhōng just right; suitably 何以故一切法中無有語言
328 19 zhōng while 何以故一切法中無有語言
329 19 zhòng to reach; to attain 何以故一切法中無有語言
330 19 zhòng to suffer; to infect 何以故一切法中無有語言
331 19 zhòng to obtain 何以故一切法中無有語言
332 19 zhòng to pass an exam 何以故一切法中無有語言
333 19 zhōng middle 何以故一切法中無有語言
334 19 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 及說如來一切智智現
335 19 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 及說如來一切智智現
336 19 shuì to persuade 及說如來一切智智現
337 19 shuō to teach; to recite; to explain 及說如來一切智智現
338 19 shuō a doctrine; a theory 及說如來一切智智現
339 19 shuō to claim; to assert 及說如來一切智智現
340 19 shuō allocution 及說如來一切智智現
341 19 shuō to criticize; to scold 及說如來一切智智現
342 19 shuō to indicate; to refer to 及說如來一切智智現
343 19 shuō speach; vāda 及說如來一切智智現
344 19 shuō to speak; bhāṣate 及說如來一切智智現
345 19 yán to speak; to say; said 而白佛言世尊
346 19 yán language; talk; words; utterance; speech 而白佛言世尊
347 19 yán Kangxi radical 149 而白佛言世尊
348 19 yán a particle with no meaning 而白佛言世尊
349 19 yán phrase; sentence 而白佛言世尊
350 19 yán a word; a syllable 而白佛言世尊
351 19 yán a theory; a doctrine 而白佛言世尊
352 19 yán to regard as 而白佛言世尊
353 19 yán to act as 而白佛言世尊
354 19 yán speech; vāc 而白佛言世尊
355 19 yán speak; vad 而白佛言世尊
356 19 無相 wúxiāng Formless 云何無相
357 19 無相 wúxiāng animitta; signlessness; without an appearance 云何無相
358 19 so as to; in order to 以何為
359 19 to use; to regard as 以何為
360 19 to use; to grasp 以何為
361 19 according to 以何為
362 19 because of 以何為
363 19 on a certain date 以何為
364 19 and; as well as 以何為
365 19 to rely on 以何為
366 19 to regard 以何為
367 19 to be able to 以何為
368 19 to order; to command 以何為
369 19 further; moreover 以何為
370 19 used after a verb 以何為
371 19 very 以何為
372 19 already 以何為
373 19 increasingly 以何為
374 19 a reason; a cause 以何為
375 19 Israel 以何為
376 19 Yi 以何為
377 19 use; yogena 以何為
378 19 名為 míngwèi to be called 性如是故名為寂靜
379 19 kōng empty; void; hollow 何以故眼空
380 19 kòng free time 何以故眼空
381 19 kòng to empty; to clean out 何以故眼空
382 19 kōng the sky; the air 何以故眼空
383 19 kōng in vain; for nothing 何以故眼空
384 19 kòng vacant; unoccupied 何以故眼空
385 19 kòng empty space 何以故眼空
386 19 kōng without substance 何以故眼空
387 19 kōng to not have 何以故眼空
388 19 kòng opportunity; chance 何以故眼空
389 19 kōng vast and high 何以故眼空
390 19 kōng impractical; ficticious 何以故眼空
391 19 kòng blank 何以故眼空
392 19 kòng expansive 何以故眼空
393 19 kòng lacking 何以故眼空
394 19 kōng plain; nothing else 何以故眼空
395 19 kōng Emptiness 何以故眼空
396 19 kōng sunyata; emptiness; emptiness of inherent existence 何以故眼空
397 19 ér and; as well as; but (not); yet (not) 而白佛言世尊
398 19 ér Kangxi radical 126 而白佛言世尊
399 19 ér you 而白佛言世尊
400 19 ér not only ... but also ....; ... as well as ...; moreover; in addition; furthermore 而白佛言世尊
401 19 ér right away; then 而白佛言世尊
402 19 ér but; yet; however; while; nevertheless 而白佛言世尊
403 19 ér if; in case; in the event that 而白佛言世尊
404 19 ér therefore; as a result; thus 而白佛言世尊
405 19 ér how can it be that? 而白佛言世尊
406 19 ér so as to 而白佛言世尊
407 19 ér only then 而白佛言世尊
408 19 ér as if; to seem like 而白佛言世尊
409 19 néng can; able 而白佛言世尊
410 19 ér whiskers on the cheeks; sideburns 而白佛言世尊
411 19 ér me 而白佛言世尊
412 19 ér to arrive; up to 而白佛言世尊
413 19 ér possessive 而白佛言世尊
414 18 de potential marker 得大菩提
415 18 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 得大菩提
416 18 děi must; ought to 得大菩提
417 18 děi to want to; to need to 得大菩提
418 18 děi must; ought to 得大菩提
419 18 de 得大菩提
420 18 de infix potential marker 得大菩提
421 18 to result in 得大菩提
422 18 to be proper; to fit; to suit 得大菩提
423 18 to be satisfied 得大菩提
424 18 to be finished 得大菩提
425 18 de result of degree 得大菩提
426 18 de marks completion of an action 得大菩提
427 18 děi satisfying 得大菩提
428 18 to contract 得大菩提
429 18 marks permission or possibility 得大菩提
430 18 expressing frustration 得大菩提
431 18 to hear 得大菩提
432 18 to have; there is 得大菩提
433 18 marks time passed 得大菩提
434 18 obtain; attain; prāpta 得大菩提
435 18 that; those 以一切法無彼
436 18 another; the other 以一切法無彼
437 18 that; tad 以一切法無彼
438 17 yǒu is; are; to exist 世尊如來大悲為有幾種
439 17 yǒu to have; to possess 世尊如來大悲為有幾種
440 17 yǒu indicates an estimate 世尊如來大悲為有幾種
441 17 yǒu indicates a large quantity 世尊如來大悲為有幾種
442 17 yǒu indicates an affirmative response 世尊如來大悲為有幾種
443 17 yǒu a certain; used before a person, time, or place 世尊如來大悲為有幾種
444 17 yǒu used to compare two things 世尊如來大悲為有幾種
445 17 yǒu used in a polite formula before certain verbs 世尊如來大悲為有幾種
446 17 yǒu used before the names of dynasties 世尊如來大悲為有幾種
447 17 yǒu a certain thing; what exists 世尊如來大悲為有幾種
448 17 yǒu multiple of ten and ... 世尊如來大悲為有幾種
449 17 yǒu abundant 世尊如來大悲為有幾種
450 17 yǒu purposeful 世尊如來大悲為有幾種
451 17 yǒu You 世尊如來大悲為有幾種
452 17 yǒu 1. existence; 2. becoming 世尊如來大悲為有幾種
453 17 yǒu becoming; bhava 世尊如來大悲為有幾種
454 17 method; way 意識於法不分別故名無觀察
455 17 France 意識於法不分別故名無觀察
456 17 the law; rules; regulations 意識於法不分別故名無觀察
457 17 the teachings of the Buddha; Dharma 意識於法不分別故名無觀察
458 17 a standard; a norm 意識於法不分別故名無觀察
459 17 an institution 意識於法不分別故名無觀察
460 17 to emulate 意識於法不分別故名無觀察
461 17 magic; a magic trick 意識於法不分別故名無觀察
462 17 punishment 意識於法不分別故名無觀察
463 17 Fa 意識於法不分別故名無觀察
464 17 a precedent 意識於法不分別故名無觀察
465 17 a classification of some kinds of Han texts 意識於法不分別故名無觀察
466 17 relating to a ceremony or rite 意識於法不分別故名無觀察
467 17 Dharma 意識於法不分別故名無觀察
468 17 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 意識於法不分別故名無觀察
469 17 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 意識於法不分別故名無觀察
470 17 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 意識於法不分別故名無觀察
471 17 quality; characteristic 意識於法不分別故名無觀察
472 17 jiē all; each and every; in all cases 皆悉護
473 17 jiē same; equally 皆悉護
474 17 一切法 yīqiē fǎ all dharmas; all things; sarvadharma 以一切法無彼
475 17 一切法 yīqiē fǎ all phenomena 以一切法無彼
476 16 Buddha; Awakened One 爾時佛告文殊師利童子言
477 16 relating to Buddhism 爾時佛告文殊師利童子言
478 16 a statue or image of a Buddha 爾時佛告文殊師利童子言
479 16 a Buddhist text 爾時佛告文殊師利童子言
480 16 to touch; to stroke 爾時佛告文殊師利童子言
481 16 Buddha 爾時佛告文殊師利童子言
482 16 Buddha; Awakened One 爾時佛告文殊師利童子言
483 16 desire 為欲令其如實覺悟
484 16 to desire; to wish 為欲令其如實覺悟
485 16 almost; nearly; about to occur 為欲令其如實覺悟
486 16 to desire; to intend 為欲令其如實覺悟
487 16 lust 為欲令其如實覺悟
488 16 desire; intention; wish; kāma 為欲令其如實覺悟
489 16 to take; to get; to fetch 凡夫不知無取無
490 16 to obtain 凡夫不知無取無
491 16 to choose; to select 凡夫不知無取無
492 16 to catch; to seize; to capture 凡夫不知無取無
493 16 to accept; to receive 凡夫不知無取無
494 16 to seek 凡夫不知無取無
495 16 to take a bride 凡夫不知無取無
496 16 placed after a verb to mark an action 凡夫不知無取無
497 16 Qu 凡夫不知無取無
498 16 clinging; grasping; upādāna 凡夫不知無取無
499 16 I; me; my 為我宣說諸佛如來於諸眾生
500 16 self 為我宣說諸佛如來於諸眾生

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
 1. Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression.
 2. not; non-
 3. mo
如来 如來
 1. Rúlái
 2. rúlái
 1. Tathagata
 2. Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One
 1. Thus
 2. thus; tathā
 3. like; iva
 1. suǒ
 2. suǒ
 1. place; pradeśa
 2. that which; yad
如是 rúshì thus, so
菩提
 1. pútí
 2. pútí
 1. bodhi
 2. bodhi; enlightenment; awakening
 1. shì
 2. shì
 1. is; bhū
 2. this; idam
大悲 dàbēi mahākaruṇā; great compassion
this; here; etad
 1. ja
 2. jñā

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
阿罗诃 阿羅訶 196
 1. Arhat
 2. Arhat
百劫 98 Baijie
波罗奈 波羅奈 98 Vārānasī
不退转 不退轉 98
 1. never regress or change
 2. avaivartika; non-retrogression
大唐 100 Tang Dynasty
大梵天王 100 Mahābrahma Deva Rāja; Brahma
大乘 100
 1. Mahayana
 2. Mahayana Buddhism; Mahāyāna; Mahāyāna Buddhism
 3. Mahayana; Great Vehicle
地狱 地獄 100
 1. a hell
 2. hell
 3. Hell; Hell Realms; Naraka
多陀阿伽度 100 Tathagata
法轮 法輪 102
 1. Dharma wheel
 2. Dharma wheel; dharmacakra
 3. Pomnyun
102
 1. Sanskrit
 2. Brahma
 3. India
 4. pure; sacred
 5. Fan
 6. Buddhist
 7. Brahman
梵王 102 Brahma
法性 102 dharma nature; inherent nature; essence; true nature; dharmata
非想非非想天 102 Heaven of Neither Thought nor Non-Thought
佛世尊 102 Buddha, the world-honoured; bhagavat
海门 海門 72 Haimen
恒河 恆河 104
 1. Ganges River
 2. Ganges River
 3. Ganges River
憍陈如 憍陳如 106 Kaundinya
迦叶 迦葉 106
 1. Kāśyapa; Kasyapa; Kassapa
 2. Mahākāśyapa; Kāśyapa; Kasyapa; Kassapa
罽賓国 罽賓國 106 Kashmir
寂灭 寂滅 106
 1. calmness and extinction; Nirvāṇa; Nibbāna; Nirvana
 2. Upasannaka
拘留孙佛 拘留孫佛 106 Krakucchanda Buddha
拘那含牟尼 106 Kanakamuni Buddha
来义 來義 108 Laiyi
妙法 109
 1. Wondrous Dharma
 2. the wonderful Dharma; the wonderful truth; saddharma; the Dharma; the teachings of the Buddha
涅槃 110
 1. Nirvana
 2. nirvana
 3. Final Nirvana; Nirvana; Nirvāṇa; Nibbāna
婆罗门 婆羅門 112
 1. Brahmin;
 2. Brahmin; Brahman
如是说 如是說 114 Thus Said
如来 如來 114
 1. Tathagata
 2. Tathagata
 3. Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One
三藏 115
 1. San Zang
 2. Buddhist Canon
 3. Tripitaka; Tripiṭaka; Tipitaka
声闻 聲聞 115
 1. sravaka
 2. sravaka; a distinguished disciple of the Buddha
世尊 115
 1. World-Honored One
 2. World-Honored One; Bhagavat; Bhagavān; Buddha
守护国界主陀罗尼经 守護國界主陀羅尼經 115 Protection of the Ruler of the State Dharani Sutra; Shouhu Guo Jie Zhu Tuoluoni Jing
天人师 天人師 116
 1. teacher of heavenly beings and humans
 2. Teacher of Heavenly and Human Beings; the Buddha
文殊师利 文殊師利 119 Mañjuśrī; Manjushri; Manjusri
无余涅盘 無餘涅槃 119 Anupadhiśeṣanirvāṇa; Nirupadhiśeṣanirvāṇa; Nirvāṇa without Remainder
无性 無性 119
 1. niḥsvabhāva; no self-nature
 2. Asvabhāva
无诸 無諸 119 Wu Zhu
像法 120 Age of Semblance Dharma; Saddharmapratirūpaka; Period of Semblance Dharma
有若 121 You Ruo
正等觉 正等覺 122 Complete Enlightenment; Absolute Universal Englightened Awareness
正知 122 Zheng Zhi

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 215.

Simplified Traditional Pinyin English
阿耨多罗 阿耨多羅 196 anuttara; unsurpassed; supreme
阿耨多罗三藐三菩提 阿耨多羅三藐三菩提 196 anuttara-samyak-sambodhi; anuttara samyaksaṃbodhi; anuttarasamyaksaṃbodhi; unsurpassed complete perfect enlightenment
阿耨多罗三藐三菩提心 阿耨多羅三藐三菩提心 196 aspiration for unsurpassed complete perfect enlightenment
阿僧祇劫 196 an asankhyeya kalpa
白佛 98 to address the Buddha
悲心 98
 1. a sympathetic mind
 2. Merciful Heart
彼岸 98
 1. the other shore
 2. the other shore
遍满 遍滿 98 to fill; paripūrṇa
般若 98
 1. Prajna Wisdom
 2. prajna
 3. prajna; prajñā; paññā; great wisdom
 4. Prajñā
不生不灭 不生不滅 98 neither arises nor extinguishes
不思议 不思議 98
 1. inconceivable
 2. inconceivable
不生 98
 1. nonarising; anutpāda
 2. nonarising; not produced; not conditioned; anutpada
不思议品 不思議品 98 Inconceivable [chapter]
怖畏 98 terrified; saṃtrāsa
常住 99
 1. monastery
 2. Permanence
 3. a long-term resident at a monastery
 4. permanence; eternalism; śāśvata; nitya-sthita
成等正觉 成等正覺 99 attain perfect enlightenment
成佛 99
 1. Attaining Buddhahood
 2. to become a Buddha
幢幡 99 a hanging banner
此岸 99 this shore; this world; Saṃsāra
慈心 99 compassion; a compassionate mind
大慈悲 100 great mercy and great compassion
大地狱 大地獄 100 great hell; Avici Hell
大菩提 100 great enlightenment; supreme bodhi
大悲 100 mahākaruṇā; great compassion
大悲心 100 a mind with great compassion
等正觉 等正覺 100 samyaksaṃbodhi; perfect enlightenment
第一义谛 第一義諦 100 absolute truth; supreme truth; paramartha; paramarthasatya
第一义 第一義 100
 1. Ultimate Truth
 2. paramārtha; paramārthasatya; absolute truth; supreme truth
度众生 度眾生 100 to liberate sentient beings
度脱 度脫 100 to save; to rescue; to relieve them from the suffering of this world and take them nirvana
二乘 195 the two vehicles
二相 195 the two attributes
耳识 耳識 196 auditory consciousness; śrotravijñāna
发阿耨多罗三藐三菩提心 發阿耨多羅三藐三菩提心 102 aspiration to attain supreme perfect enlightenment
发菩提心 發菩提心 102 bodhicittotpāda; initiate the bodhi mind
法忍 102
 1. Dharma Patience
 2. patience attained through Dharma
 3. patience attained through Dharma
法界 102
 1. Dharma Realm
 2. a dharma realm; dharmadhatu
 3. tathatā; suchness; inherent nature; true nature; tathata
法境 102 dharmayatana; dharmāyatana; mental objects
法门 法門 102
 1. Dharma gate
 2. dharmaparyāya; dharma gate; a way of teaching the Dharma; a Buddhist teaching; a Dharma door
法名 102 Dharma name
法器 102
 1. Dharma instrument
 2. a Dharma instrument
法水 102
 1. Dharma is like water
 2. Dharma Water
风界 風界 102 wind; wind element; wind realm
佛国土 佛國土 102
 1. buddhakṣetra; a Buddha land
 2. Buddha's country
佛刹 佛剎 102
 1. Buddhakṣetra; a Buddha field; a Buddha land
 2. a Buddhist pillar
 3. temple; monastery
佛灭度 佛滅度 102 Buddha's Nirvāṇa
佛智 102 Buddha knowledge; Buddha wisdom
佛足 102 buddhapāda; Buddha footprints
甘露门 甘露門 103 The Nectar Gate of Dharma
供养于佛 供養於佛 103 gave offerings to the Buddha
灌顶 灌頂 103
 1. consecration
 2. Anointment
 3. abhiseka; abhisecana; anointment; consecration
 4. Guanding
河沙 104 the sand of the River Ganges; as numerous as grains of sand in the River Ganges
恒沙 恆沙 104
 1. the sand of the River Ganges; as numerous as grains of sand in the River Ganges
 2. sands of the River Ganges
恒河沙 104
 1. grains of sand in the Ganges River; innumerable
 2. the sand of the River Ganges; as numerous as grains of sand in the River Ganges
 3. Sands of the Ganges
后际 後際 104 a later time
化众生 化眾生 104 to transform living beings
化人 104 a conjured person
即从座起 即從座起 106 He rose from his seat
见法 見法 106
 1. for a Dharma to manifest in the world
 2. to realize the impermanence and nonself of all dharmas
 3. to understand reality
戒禁取 106 clinging to superstitious rites
积集 積集 106 saṃcaya; collection; gathering; accumulation; heap
净智 淨智 106 Pure Wisdom
净妙 淨妙 106 pure and subtle
尽智 盡智 106 understanding of the eradiction of afflictions; kṣayajñāna
卷第四 106 scroll 4
渴爱 渴愛 107 thirsty desire; longing
客尘 客塵 107 external taint
空门 空門 107
 1. Gate of Emptiness
 2. the teaching that everything is emptiness
苦行 107
 1. austerity
 2. ascetism; tapas
了义 了義 108 nītārtha; definitive
了知 108 to understand clearly
令众生 令眾生 108 lead sentient beings
妙香 109 fine incense
魔军 魔軍 109 Māra's army
牟尼室利 109 Muniśrī
难思 難思 110 hard to believe; incredible
能行 110 ability to act
偏袒右肩 112 bared his right shoulder
菩提无相 菩提無相 112 enlightenment has no appearance
劝请 勸請 113 to request; to implore
任运 任運 114 to accomplish something by letting it occur naturally
人天 114
 1. humans and devas
 2. people and devas; all living things
入涅槃 114 to enter Nirvāṇa
如来身 如來身 114 Tathāgata-kāya; Buddha-body
如如 114
 1. Thusness
 2. tathatā; suchness; inherent nature; true nature; tathata
如实 如實 114
 1. according to reality
 2. tathatā; suchness; inherent nature; true nature; tathata
如实智 如實智 114 knowledge of all things
如实知 如實知 114
 1. to understand things as they really are
 2. understanding of thusness
三轮 三輪 115 the three cycles
三千大千世界 115 Three Thousandfold World System; trisāhasramahāsāhasralokadhātu; a great chiliocosm; trichiliocosm; the cosmos
三相 115 the three marks of existence; trilakṣaṇa; tilakkhaṇa
三业 三業 115 three types of karma; three actions
三佛陀 115 enlightened one
伞盖 傘蓋 115 canopy; chattra
三际 三際 115 past, present, and future
三昧 115
 1. samadhi
 2. samādhi; concentrated meditation; mental concentration
三藐三菩提 115 samyaksaṃbodhi; perfect enlightenment
三菩提 115 saṃbodhi; complete enlightenment
色界 115 realm of form; rupadhatu
色境 115 the visible realm
色蕴 色蘊 115 the aggregate of form; rūpaskandha
善方便 115 Expedient Means
善男子 115
 1. good men
 2. a good man; a son of a noble family
善逝 115 Immaculately Departed One; Well-Gone; Sugata
善法 115
 1. a wholesome dharma
 2. a wholesome teaching
善根 115
 1. Wholesome Roots
 2. virtuous roots; wholesome roots; kuśalamūla
善利 115 great benefit
善思 115 thoughtfulness; wholesome thinking
善哉 115
 1. Sadhu
 2. excellent
舍家 捨家 115 to become a monk or nun
深法 115 a profound truth
身识 身識 115 body consciousness; consciousness of touch; kāyavijñāna
深义 深義 115 deep meaning
胜义谛 勝義諦 115 paramārtha; paramārthasatya; absolute truth; supreme truth
生灭 生滅 115
 1. arising and ceasing
 2. life and death
声闻缘觉 聲聞緣覺 115 Śrāvakas and Pratyekabuddhas
胜义 勝義 115 beyond description; surpassing worldy ideas; superlative; inscrutable
身见 身見 115 views of a self
什深 甚深 115 very profound; what is deep
神通力 115 a spiritual power; supernatural powers; a remarkable ability; a magical power
摄受 攝受 115
 1. to receive, take in
 2. parigraha; to protect; to uphold; received and taken care of
十方 115
 1. The Ten Directions
 2. the ten directions
识心 識心 115 the controlling function of the mind
世谛 世諦 115 worldly truth; conventional truth; relative truth; mundane truth
示现 示現 115
 1. Manifestation
 2. to manifest
 3. to manifest; to display
实性 實性 115
 1. true nature
 2. actual nature
师子吼 師子吼 115 lion’s roar
授记 授記 115 Vyakarana (prophecies); a prediction; vyākaraṇa
受想 115 sensation and perception
受持读诵 受持讀誦 115 receive and recite
说偈言 說偈言 115 uttered the following stanzas
四禅 四禪 115
 1. the four meditations; the four dhyānas; the four jhānas
 2. fourth dhyāna; fourth jhāna
四烦恼 四煩惱 115 four mental afflictions; four klesas
四漏 115 the four outflows; the four āsravas
随一 隨一 115 mostly; most of the time
随眠 隨眠 115 a predisposition to unwholesome mental states; anuśaya; anusaya
随转 隨轉 115 teaching of adaptable philosophy
所行 115 actions; practice
贪着 貪著 116 attachment to desire
天眼 116
 1. divine eye
 2. divine sight
调伏 調伏 116
 1. to subdue
 2. tame; to mediate between physical, verbal, and mental karma and overcome evil
体空 體空 116 the emptiness of substance
体性 體性 116 svabhāva; intrinsic nature; original nature; intrinsic existence; essential nature
往生 119
 1. to be reborn
 2. a future life
唯愿世尊转于法轮 唯願世尊轉於法輪 119 May the Lord move forward the wheel of the law!
闻法 聞法 119 to hear the Dharma; to listen to the teachings of the Buddha
我见 我見 119 the view of a self
我空 119 empty of a permanent ego; empty of self
我所 119
 1. my; mama
 2. conception of possession; mamakāra
无二 無二 119 advaya; nonduality; not two
无分别 無分別 119 Non-Discriminative
五聚 119 five aggregates; five skandhas; five groups of existence; five groups of clinging
无依 無依 119 without basis; with nothing on which to rely; unreliable
五欲 五慾 119 the five desires
无垢 無垢 119
 1. No Impurity
 2. vimalā; nirmala; stainless; immaculate
无量劫 無量劫 119 innumerable kalpas; uncountable eons
无量众生 無量眾生 119 innumerable beings
无漏 無漏 119
 1. Untainted
 2. having no passion or delusion; anasrava
无明漏 無明漏 119 avidyāsrava; contaminant of ignorance
无色 無色 119 formless; no form; arupa
无身 無身 119 no-body
无生 無生 119
 1. No-Birth
 2. anutpāda; unproduced; non-arising
无为法 無為法 119 an unconditioned dhárma; asaṃskṛta-dhárma
无相 無相 119
 1. Formless
 2. animitta; signlessness; without an appearance
无相三昧 無相三昧 119 samādhi of no appearance
无住 無住 119
 1. non-abiding
 2. non-attachment; non-abiding
现相 現相 120 world of objects
现证 現證 120 immediate realization
相续 相續 120 causal connection; continuity of cause and effect
邪见 邪見 120 mistaken view; wrong view; perverse view; mithyadrsti
心所法 120 a mental factor; a mental state; a mental event
心意识 心意識 120
 1. mind, thought, and perception
 2. mind, thought, and perception
性相 120 inherent attributes
行蕴 行蘊 120 the aggregate of volition
眼识 眼識 121 visual perception; cakṣurvijñāna; cakkhuviññāṇa
一法 121 one dharma; one thing
一偈 121 one gatha; a single gatha
一劫 121
 1. one kalpa
 2. one kalpa
亿劫 億劫 121 a kalpa
一句 121
 1. a sentence
 2. a single verse; a single word
因缘生 因緣生 121 produced from causes and conditions
音声 音聲 121 sound; noise
一切法 121
 1. all dharmas; all things; sarvadharma
 2. all phenomena
一切法空 121 the emptiness of all dharmas
一切如来 一切如來 121 all Tathagatas
一切智智 121 sarvajñāta; sarvajña-jñāta
一切众生 一切眾生 121
 1. all sentient beings
 2. all beings
意识界 意識界 121 realm of consciousness
有无 有無 121 existent and non-existent/ having identity and emptiness
有漏 121 having flow; tainted; affliction; vexation; defilement; āsrava
有为法 有為法 121
 1. Conditioned Dharmas
 2. saṃskṛta; conditioned
遊戏 遊戲 121 to be free and at ease
愿佛 願佛 121 Buddha of the vow
欲漏 121 kāmāsrava; sense desire; desire for sensuality
真谛 真諦 122
 1. truth
 2. paramartha; paramārtha; paramārthasatya / absolute truth; supreme truth
 3. Paramartha; Paramartha; Paramārtha; Paramartha
真如 122
 1. True Thusness
 2. suchness; true nature; tathata
知众 知眾 122 a sense of social gatherings
知见 知見 122
 1. Understanding
 2. to know by seeing
执着 執著 122
 1. attachment
 2. grasping
种善根 種善根 122 to plant wholesome roots
众会 眾會 122 an assembly of monastics
诸比丘 諸比丘 122 monks
诸法 諸法 122 all things; all dharmas
诸佛 諸佛 122 Buddhas; all Buddhas
住世 122 living in the world
诸天 諸天 122 devas
诸相 諸相 122 all appearances; all characteristics
住心 122 abiding in thoughts; abode of the mind
诸众生 諸眾生 122 all beings
转法轮 轉法輪 122
 1. to turn the Dharma Wheel
 2. Turning the Dharma wheel; to transmit Buddhist teaching; dharmacakrapravartana
转于法轮 轉於法輪 122 move forward the Dharma wheel
资生 資生 122 the necessities of life
最胜 最勝 122 jina; conqueror
尊胜 尊勝 122 superlative; vijayī
作佛事 122 do as taught by the Buddha