Glossary and Vocabulary for Sanjiao Ping Xin Lun 《三教平心論》

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 211 yuē to speak / to say 愈又曰
2 141 Buddha / Awakened One 佛之舍
3 125 wèi to call 謂之道則與佛未始異也
4 96 dào way / road / path 蓋以其道之驗也
5 77 yán to speak / to say / said 佛竟不言之
6 67 one 一至此哉
7 63 rén person / people / a human being 然後知大聖人
8 60 jiāo to teach / to educate / to instruct 教序
9 56 can / may / permissible 而以之比凡骨可
10 54 shuō to say / said / to speak / to talk / speaks 至於張說撰心經之序
11 50 zhī to know 以是知佛骨者
12 47 jiàn to see 然舍利之見乎天下者
13 45 reason / logic / truth 理之可為而後為之
14 43 míng bright / brilliant 者既明且哲
15 40 a man / a male adult 夫不識佛為大聖
16 40 a scholar 蓋愈以儒自負
17 38 to think / consider / to ponder 愈又不思甚哉
18 38 shì a generation 希世之瑞也
19 37 child / son 謂子不信
20 36 shēng to be born / to give birth 生則堯舜死則腐骨
21 36 gài a lid / top / cover 蓋以佛身之舍利
22 35 guān to look at / to watch / to observe 與公卿黎庶聚觀曰
23 35 xīn heart 其欽崇歸向之心
24 33 釋氏 shì shì Śākya clan 釋氏
25 33 è evil / vice 又惡不由其
26 33 shàn virtuous / wholesome / benevolent / well-disposed 各以一善自著者
27 32 shì matter / thing / item 其教有不思議事
28 31 孔子 Kǒngzi Confucius 于文武周公孔子
29 31 big / great / huge / large / major 嘉美以為大而化聖而不可知者
30 30 shū book 知愈光範三書
31 30 lùn to comment / to discuss 論曰
32 30 to press down 抑不
33 29 néng can / able 其能若佛骨之更
34 28 desire 愈之書欲朝廷因己之爵祿
35 28 天下 tiānxià China 則天下無有也
36 27 zuò to do 禪師作行道舍利記
37 26 zài in / at 意在貢諛於朝廷
38 26 zhōng middle 以大悲力從心胸中火湧棺外
39 26 shēn human body / torso 其身死已久
40 26 儒家 Rújiā Rujia / Confucianism / Confucian school 儒家皆以聖稱也
41 25 shí time / a point or period of time 求售於時宰
42 25 gōng public/ common / state-owned 公曰
43 25 guǒ a result / a consequence 善擇術者果如是乎
44 25 to die 其身死已久
45 24 jīn today / modern / present / current / this / now 陽文忠公今之韓愈也
46 23 gōng merit 以前所紀佛氏之極功觀之
47 23 bǎi one hundred 則作善降之百祥
48 23 huò to confuse / to mislead / to baffle 所惑
49 23 不可 bù kě cannot / should not / must not / forbidden / prohibited 不可聞者
50 23 jiè to quit 則以戒稱弟子
51 22 使 shǐ to make / to cause 使力士鎚
52 21 huà to make into / to change into / to transform 如來大師化已千
53 21 可以 kěyǐ can / may / possible / able to 鄙夫可以事君也與哉
54 21 to take / to get / to fetch 力行仁以待取
55 21 佛教 fójiào Buddhism 而其篤信佛教
56 21 儒者 rúzhě Confucian 果儒者乎抑非真儒乎
57 21 中國 zhōngguó China 釋教譯于中國
58 21 如此 rúcǐ in this way / so 待而不求也如此
59 21 nián year 吳孫權赤烏四年
60 20 以為 yǐwéi to believe / to think / to consider / to assume 嘉美以為大而化聖而不可知者
61 20 easy / simple 豈是易惑者乎
62 20 qiān one thousand 如來大師化已千
63 19 tiān day 孰若天魯山
64 19 Emperor Yu 堯舜禹湯皆聖人也
65 19 preface / introduction 三藏法師天息災譯經序號曰三藏聖教序
66 19 apprentice / disciple 則普為義士兇徒建寺剎
67 19 guó a country / a state / a kingdom 抱大節忠於國
68 19 wèi Eighth earthly branch 豈其道亦有未
69 19 xíng to walk / to move 念建義兵以來殞身以行
70 18 jiā house / home / residence 則即其家齋
71 18 yún cloud 以至云即掃室累矣
72 18 三教 sānjiāo the three doctrines / the three religions 三教之興
73 18 to secure / to be safe / to safeguard / to stabilize / to become solid 固非楊子所能及至於易則更
74 18 yuǎn far / distant 帝釋遠矣
75 18 不知 bùzhī do not know 夫不知命無以為君子
76 18 qióng poor / destitute / impoverished 且以窮自亂而祭女鬼
77 18 qiú to request 御服施僧而求薦擢
78 18 mín the people / citizen / subjects 自有生民以
79 18 shèng divine / holy / sacred / ārya 謂佛不足與其聖
80 18 jīng to go through / to experience 經生學士視
81 17 chù a place / location / a spot / a point 處州孔子廟碑之作謂
82 17 xué to study / to learn 學以待問
83 16 to reach 及玄奘法師之譯經也
84 16 huǐ to destroy 夫譽其所可毀
85 16 to make a false accusation / to defame 言之矯誣也甚矣
86 16 zhèng upright / straight 正宜恭儉節用之不暇
87 16 cháng to taste 吾嘗因其遺文考其操履
88 16 shí real / true 實之事
89 16 different / other 謂之道則與佛未始異也
90 16 不能 bù néng cannot / must not / should not 而猶不能免
91 16 zōng school / sect 范蔚宗著西域
92 15 jūn sovereign / monarch / lord / gentleman / ruler 諛其君哉
93 15 èr two 惟房杜二公為然也
94 15 chēng to call / to address 故雖褒稱
95 15 shī teacher 競尊其師
96 15 老子 lǎozǐ Laozi 且謂勝老子
97 15 xié demonic / iniquitous / nefarious / evil 愈何為回邪求福如此乎
98 15 good fortune / happiness / luck 與世為祥為福者耶
99 15 dào to rob / to steal 不殺不盜不婬不妄不飲酒
100 15 ěr ear 皆藝者耳
101 14 thing / matter 頗喧物論
102 14 sān three 知愈光範三書
103 14 idea 竊之意
104 14 miào wonderful / fantastic 妙絕古今
105 14 zhàng to separate 心意識之障道
106 14 to go 貌衰則去之
107 14 zài to carry / to convey / to load / to hold 之紀載僅知數千百年之事而止也
108 14 Shùn Emperor Shun 是舜犬也
109 14 to criticize 故倪寬封禪議曰
110 14 tāng soup 堯舜禹湯皆聖人也
111 13 suì to comply with / to follow along 遂禱二妃以求脫禍
112 13 shǐ beginning / start 而湯始生
113 13 zūn to honor / to respect 競尊其師
114 13 guò to cross / to go over / to pass 良不為過
115 13 hòu after / later 而其惑天下後
116 13 a tutor / a teacher 大能守道抱義如尹傅之
117 13 method / way 則執弟子禮於徑山法針
118 13 儒教 Rú Jiāo the cult of Confucian 非儒教之無驗也
119 13 one hundred million 億也
120 13 xián virtuous / worthy 賢校
121 13 zhì to rule / to govern / to manage / to control 太平極治之時
122 12 chì to scold / to upbraid / to accuse / to reproach 而太宗斥其佞
123 12 Germany 君臣同一德
124 12 shàng top / a high position 儒有席上之珍以待聘
125 12 出於 chūyú to be due to / to arise from / to stem from 之作為出於尋常萬萬也
126 12 之中 zhīzhōng inside 而群聖之中必有大者焉
127 12 hòu thick 觀子厚贈重巽法師序曰
128 12 hàn Han Chinese 由漢以來未之有也
129 12 shí knowledge / understanding 不待識者而後
130 12 shén divine / mysterious / magical / supernatural 然靈骨舍利神應無方
131 12 woman 搖尾乞憐於婦
132 12 qián front 夫前毀而後可以譽
133 11 proper / suitable / appropriate 宜以入宮禁
134 11 zhì to send / to devote / to deliver / to convey 莫之致而致者命
135 11 chéng honesty / sincerity 則頔乃少誠元濟之流亞
136 11 rén a kernel / a pit 力行仁以待取
137 11 xiū to decorate / to embellish 六度萬行罔不齊修
138 11 tóng like / same / similar 腥臊臭穢與草木同腐也
139 11 shòu to suffer / to be subjected to 受身愈趨愈下
140 11 聖人 shèngrén an ancient sage / an ancient saint 堯舜禹湯皆聖人也
141 11 聰明 cōngming clever / intelligent / bright / smart / acute 聰明果
142 11 zhōng end / finish / conclusion 天地之終
143 11 chuán to transmit 謂湯接禹之傳可也
144 11 地獄 dìyù Hell / Hell Realms / Nāraka 及聞作惡受地獄之苦
145 11 所謂 suǒwèi so-called 則世之所謂聖人者
146 10 不足 bùzú insufficient / lacking / deficiency / not enough / inadequate / not worth 謂佛不足與其聖
147 10 shè to set up / to establish 序以設教
148 10 mìng life 相與命玄奘譯經
149 10 shī to lose 患失之
150 10 zhōu Zhou Dynasty 周慞惶怖
151 10 chà to differ 一齊差
152 10 xíng punishment / penalty 則有天刑
153 10 huàn to suffer from a misfortune 患得之
154 10 shě to give 捨莫知適從
155 10 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 古今多
156 10 to associate with / be near 而比凡庶之
157 10 fèng to offer / to present 故以愚人而奉佛
158 10 liǔ willow 伊尹柳下惠
159 10 xiǎo small / tiny / insignificant 果君子乎抑小
160 10 sòng to deliver / to carry / to give 而愈送太學生何堅還道
161 10 jìn to prohibit / to forbid / to restrain 宜以入宮禁
162 10 ancient barbarian tribes 彼伯夷
163 10 wén writing / text 吾嘗因其遺文考其操履
164 10 wén to hear 三七日聞鎗然有聲
165 10 無盡 wújìn endless / inexhaustible 張無盡問大
166 10 sufficient / enough 何足
167 10 wàn ten thousand 萬形皆有弊
168 10 zhǐ to stop / to halt 之紀載僅知數千百年之事而止也
169 9 zhāi to abstain from meat or wine 靜齋學士劉謐撰
170 9 shì a gentleman / a knight 天下之士固有不隕穫於負
171 9 shǔ to count 及其死也不數日而形腐
172 9 wài outside 以大悲力從心胸中火湧棺外
173 9 shì clan / a branch of a lineage 以前所紀佛氏之極功觀之
174 9 後世 hòushì later generations / posterity 乃能傳道於後世哉
175 9 to give 以予觀於
176 9 to walk on / to tread 履者
177 9 yāo goblin / witch / devil / monster / demon 凡假托教門造妖設
178 9 stupid / doltish / foolish / ignorant 生為愚人死為愚鬼
179 9 君子 jūnzi junzi / a nobleman / a person of noble character / a person of virtue / sovereign 夫不知命無以為君子
180 9 太宗 Tàizōng Emperor Taizong of Song 本朝太宗皇帝賜天竺
181 9 zhèng proof 作法證律師塔碑
182 9 diān top / apex 故當時大顛謂愈曰
183 9 luàn chaotic / disorderly 不治而不亂
184 9 zhǐ to point 乃指孔子以為老
185 9 to slander / to comdemn / to reproach 愈詆佛為異端
186 9 fán ordinary / common 而比凡庶之
187 9 不信 bùxìn disbelief / lack of faith 謂子不信
188 9 quǎn dog 是舜犬也
189 9 shì to release / to set free 而梵釋猶為凡夫
190 9 zuì crime / sin / vice 罪之不暇
191 9 propriety / social custom / manners / courtesy / etiquette 則執弟子禮於徑山法針
192 9 bone 枯朽之骨凶穢之餘
193 9 yòng to use / to apply 世用也
194 9 plain / white 士君子素患難行
195 9 不可以 bù kě yǐ may not 則知人有此身不可以常
196 9 堯舜 yáoshùn Emperors Yao and Shun 生則堯舜死則腐骨
197 9 chéng to finish / to complete / to accomplish / to succeed 維碎金體成末舍利
198 9 zhēn real / true / genuine 凡所作為必真見其
199 9 封禪 fēng shàn Feng Shan 封禪之說不出於二帝三王之書
200 9 huò a misfortune / a calamity / a disaster 遂禱二妃以求脫禍
201 9 to join / to combine 糧魄雲合殺人盈
202 9 supreme ruler / emperor 帝賜天竺明教大師法賢譯經序而號曰繼聖
203 9 day of the month / a certain day 三七日聞鎗然有聲
204 9 huì night 杜萊公如晦
205 9 wáng Wang 則當時房杜王魏直言無隱
206 9 hán Korea / South Korea 韓柳俱以文鳴
207 9 zhí to implement / to carry out / to execute a plan 則執弟子禮於徑山法針
208 9 fǎn reverse / opposite / wrong side out or up 反為知道乎
209 9 abundant 則愈與奕等
210 8 ān a Buddhist nunnery / a Buddhist convent 朱晦菴曰
211 8 liè inferior / bad 豈劣於詩書雅頌哉
212 8 biàn to dispute / to debate / to argue / to discuss 辯析疑惑決擇是非
213 8 xìng gender 愈性愎忤
214 8 to enter 宜以入宮禁
215 8 to leave / to depart / to go away / to part 若離前塵有分別性
216 8 shòu old age / long life 壽量無窮快樂自在
217 8 four 吳孫權赤烏四年
218 8 天地 tiān dì heaven and earth / the world 社稷者用其達天地
219 8 to stand 立浮圖
220 8 wèn to ask 詔至問狀
221 8 之後 zhīhòu after / following / later 太平之後
222 8 四海 sìhǎi the four seas 四海在天地間
223 8 舍利 shèlì ashes or relics after cremation 蓋以佛身之舍利
224 8 meaning / sense 義自高
225 8 同一 tóngyī identical / same 君臣同一德
226 8 huáng royal / imperial 真宗皇
227 8 zhōu a state / a province 又秀州精嚴院有一舍利
228 8 sòng to recite / to read aloud / to recite from memory 愈乃誦詠讚美
229 8 輪迴 Lúnhuí Saṃsāra / cycle of life and death / Rebirth 不信輪迴之說
230 8 yín lascivious 不殺不盜不婬不妄不飲酒
231 8 yáng Yang 固非楊子所能及至於易則更
232 8 世間 shìjiān world / the human world 世間有所諸物
233 8 dialect / language / speech 釋氏語實際乃知道者
234 8 guǐ a ghost / spirit of dead 生為愚人死為愚鬼
235 8 beard / mustache 胡僧呪術不能殺傅奕
236 8 韓愈 Hán Yù Han Yu 陽文忠公今之韓愈也
237 8 ài to love 愛其祠旨
238 8 shā to kill / to murder / to slaughter 不殺不盜不婬不妄不飲酒
239 8 殊不知 shūbùzhī little imagined / scarcely realized 殊不知
240 8 róng to hold / to contain 愈之陷事于頔以取容是也
241 8 shì to show / to reveal 示絕陽而通陰
242 8 是非 shìfēi right and wrong 洞屬是非
243 8 lǎo old / aged / elderly / aging 出於老氏之道
244 8 xiān an immortal 方士毛仙翁
245 8 liù six 製六祖賜
246 8 cāo to conduct / to run / to manage 而考其所以操
247 8 to attain / to reach 社稷者用其達天地
248 8 xiào to be filial 飾純孝而清正者
249 8 出家 chūjiā leaving home / to become a monk or nun 何干出家者繁哉
250 8 所能 suǒnéng according to one's capabilities / what somebody is capable of 固非楊子所能及至於易則更
251 8 biàn to distinguish / to recognize 以中丞之辨博
252 7 to store 積三十年
253 7 jìn to enter 會進曰
254 7 dào to arrive 謂由禪定以到
255 7 學佛 xué fó to learn from the Buddha 柳則學佛
256 7 shū different / special / unusual 謂釋迦文殊
257 7 wide / broad 謂愛之博行之宜者也
258 7 to read 其禍出於楊墨其讀
259 7 xiàn constitution / statute / law 蓋謂憲宗為佛
260 7 shēng sound 三七日聞鎗然有聲
261 7 shǎo few 輕名利少緣
262 7 世界 shìjiè the world / the universe / the cosmos 言世界
263 7 不識 bù shí do not recognize [a person] 夫不識佛為大聖
264 7 sòng Song dynasty 宋璟剛介為唐朝第一
265 7 gēng to plow / to till 不為耕
266 7 生死 shēngsǐ Saṃsāra / Samsara 則取其一生死解外膠
267 7 shǒu hand 念手誅千餘人者
268 7 black ink / inkstick 其禍出於楊墨其讀
269 7 其所 qísuǒ its place / one's appointed place / the place for that 而考其所以操
270 7 三乘 sān shèng three vehicles / triyāna / triyana 後之三乘者
271 7 道教 dàojiào Taosim 而道教始於
272 7 to remember / to memorize / to bear in mind 禪師作行道舍利記
273 7 thorn / sting / prick 刺血書佛經數千言
274 7 dài to treat / to entertain / to receive guests 儒有席上之珍以待聘
275 7 zhòng heavy 觀子厚贈重巽法師序曰
276 7 菩薩 púsà bodhisatta 未能顯住菩薩境界正此意也
277 7 為人 wéirén behavior / personal conduct 則愈之為人也
278 7 bàng to slander / to defame / to speak ill of 子之所謗
279 7 biàn to change / to alter 夷幻變現
280 7 之外 zhīwài outside / excluding 若夫四海六合之外
281 7 dàn birth 可以彼知者為誕乎
282 7 wēng an old man 方士毛仙翁
283 7 退 tuì to retreat / to move back 其難進易退也如此
284 7 xìn to believe / to trust 不妄語信
285 7 to flatter 則愈之諛佞不亦甚乎
286 7 在位 zài wèi to rule / to reign 舜禹在位百年
287 7 shí food / food and drink 鬼猶求食
288 7 past / former times 昔宇文士及譽
289 7 bēi a stone tablet 處州孔子廟碑之作謂
290 7 迦葉 jiāshè Kāśyapa / Kasyapa / Kassapa 老子決非迦葉
291 7 mother 則以母亡而
292 7 三教平心論 Sānjiāo Píng Xīn Lùn Sanjiao Ping Xin Lun 三教平心論卷下
293 7 soil / ground / land 其地曰佛陀
294 7 qǐng to ask / to inquire 則請
295 7 miè to destroy / to wipe out / to exterminate 惡積則滅
296 7 alone / independent / single / sole 豈獨釋
297 6 extra / surplus / remainder 枯朽之骨凶穢之餘
298 6 honor / reputation 昔宇文士及譽
299 6 孟子 Mèng Zǐ Mencius / Mengzi 孟子曰
300 6 shāng to injure / to wound / to be injured 此即小人以小惡為無傷之見也
301 6 business / industry 佛言定業
302 6 ān calm / still / quiet / peaceful 裴晉公以身繫天下安
303 6 channel / canal / drain / ditch 張橫渠
304 6 guī to go back / to return 而以肉身西歸
305 6 詩曰 shīyuē a poem goes 詩曰
306 6 tōng to go through / to open 示絕陽而通陰
307 6 to lift / to hold up / to raise 懷忠信以待舉
308 6 huí to go back / to return 弟君子求福不回
309 6 shān a mountain / a hill / a peak 山人范知
310 6 qiè consort / concubine 是妾婦也
311 6 duǎn short 乃掩其長責其短
312 6 常人 chángrén an ordinary person 故常人之於君
313 6 kǒng opening / small hole / orifice 孔墨相為用
314 6 原道 Yuándào Yuandao 原道之作
315 6 qīng light / not heavy 輕名利少緣
316 6 bèi back [of the body] 猶陳相之背
317 6 chén dust / dirt 孟簡結塵外之交
318 6 earth / soil / dirt 世尊握土以示其徒
319 6 xíng appearance 及其死也不數日而形腐
320 6 to see / to observe / to witness 其後覩韓愈別傳乃之跋曰
321 6 quàn to advise / to urge / to exhort / to persuade 勸臣以忠
322 6 十善 shíshàn the ten virtues 教人修十善
323 6 百年 bǎi nián a hundred years / a century 不百年而骨
324 6 學士 xuéshì bachelor degree 靜齋學士劉謐撰
325 6 táng Tang Dynasty 唐世人主如太宗之聰明英武
326 6 無有 wú yǒu there is not 則天下無有也
327 6 wàng to forget / neglect / to miss / to omit 至於如愚坐忘
328 6 bào newspaper 及聞作善受天堂之報
329 6 不以 bùyǐ not because of 不以護生為盛德之事哉
330 6 君臣 jūn chén a ruler and his ministers 君臣同一德
331 6 福利 fúlì welfare / well-being 夷狄之教以求福利也
332 6 yǐn to govern 大能守道抱義如尹傅之
333 6 fàn to commit crime / to violate 頔則屈強犯命有擅取鄧州之逆
334 6 pàn to betray / to rebel / to revolt 不亦叛
335 6 道家 Dào Jiā Daoism / Taoism / Taoist philosophy 道家之教
336 6 佛家 Fójiā the community of Buddhists / Saṅgha 佛家之教
337 6 interest 此即莊子息我以死之見
338 6 shì to look at / to see 起視瓶中五色錯發
339 6 五戒 wǔ jiè the five precepts 佛立五戒
340 6 to be fond of / to like 宜東坡喜稱而樂道之也
341 6 lìng to make / to cause to be / to lead 不令惑眾
342 6 a footprint 迹論之
343 6 qún a crowd / a flock / a group 而群聖之中必有大者焉
344 6 qiān to move / to shift 而冀脫其遷謫
345 6 道者 dàozhě a devotee / a practioner / a follower / a monk 予以為凡為其道者
346 6 fāng square / quadrilateral / one side 然靈骨舍利神應無方
347 6 yuán won / yuan 遺失本妙圓妙明心寶明妙性
348 6 zhōu a continent 四大洲之中各有三千洲
349 6 上人 shàngrén shangren / senior monastic 其送文暢上人序曰
350 6 lái to come
351 6 西 The West 在西川看競渡
352 6 不為 bùwéi to not do 斷斷乎不為事物所惑
353 6 zhǔ owner 唐世人主如太宗之聰明英武
354 6 gāo high / tall 雖其文章高天下
355 6 謗佛 bàng fó persecution of Buddhism 不信佛而謗佛者
356 6 固有 gùyǒu inherent 天下之士固有不隕穫於負
357 6 yàn to examine / to test / to check 蓋以其道之驗也
358 6 to know / to learn about / to comprehend 沙功德皆悉圓滿列子援孔子之言曰
359 6 héng horizontal / transverse 張橫渠
360 6 sēng a monk 僧造像
361 6 guǎng wide / large / vast 廣募戰士
362 5 bìng ailment / sickness / illness / disease
363 5 měi beautiful 若與人意而相應異乎美
364 5 不可得 bù kě dé unobtainable 不可得而斥也
365 5 jìn to the greatest extent / utmost 以為天下之理盡在於是
366 5 residence / dwelling 雖居富貴之
367 5 善惡 shàn è good and evil 豈目前善惡為之哉
368 5 先王 xiānwáng former kings / sage-kings 口不道先王之法言
369 5 to abandon / to relinquish / to discard / to throw away 使人棄華而就實
370 5 不同 bùtóng different / distinct / not the same 為善不同
371 5 因果 yīnguǒ hetuphala / cause and effect 因果之
372 5 wàng absurd / fantastic / presumptuous 不殺不盜不婬不妄不飲酒
373 5 fine / good / beautiful 及于頔之相也
374 5 to hasten / to hurry / to be attracted to 受身愈趨愈下
375 5 出現 chūxiàn to appear 一佛出現
376 5 dìng to decide 甚矣其無定守
377 5 wěi false / fake / forged / bogus 謂佛為下根者設此偽教
378 5 to bear / to carry 天下之士固有不隕穫於負
379 5 禪定 chándìng Meditative Concentration / meditation 謂由禪定以到
380 5 優劣 yōuliè good and bad / merits and drawbacks 有優劣
381 5 jìng to respect /to honor 敬之
382 5 ancestor / forefather 製六祖賜
383 5 不亦 bùyì is that not also? 則愈之諛佞不亦甚乎
384 5 上達 shàngdá to reach the higher authorities 務上達
385 5 chún honest / simple / unsophisticated 以鄧禹內行淳備
386 5 jiàng to descend / to fall / to drop 靈聖之所降集
387 5 suì to break / to smash 維碎金體成末舍利
388 5 一日 yī rì one [whole] day 一日行道一日
389 5 jiǔ nine 從大海峙出於九霄之上
390 5 a room 正以不屋而壇為尊
391 5 affairs / business / matter / activity 不知務道德
392 5 chǐ tooth / teeth 鑿齒謝靈運鮑昭之徒
393 5 譯經 yì jīng to translate the scriptures 玄奘譯經
394 5 to broadcast 而友人劉禹錫得播州
395 5 胡人 húrén foreigner 而後胡人受化也
396 5 shí a rock / a stone 其所與游則謝安石王逸少
397 5 five 五曰不飲
398 5 佛經 Fójīng a Buddhist scripture / Buddhist sutra 刺血書佛經數千言
399 5 to float / to drift / to waft 儒者韓退之嘗病予嗜浮
400 5 an item 眇目僧執
401 5 天乘 Tiān Chéng The Heavenly Vehicle 天乘
402 5 jué to decide / to determine / to judge 決得於天性
403 5 三界 Sān Jiè The Three Realms 如是三界中諸眾生輩有
404 5 xiào to imitate / to mimic 為可傚
405 5 to record 以前所紀佛氏之極功觀之
406 5 lèi to be tired 以至云即掃室累矣
407 5 chén minister / statesman / official 臣雖至愚
408 5 jié take by force / to coerce 從劫至劫經百千
409 5 不出 bùchū not transcending 為不出世之君
410 5 下學 xià xué to learn from people in a lower position than oneself 而無下學
411 5 富貴 fùguì riches and honor 何其急於富貴
412 5 wēi prestige / majesty 王彥威謂
413 5 zhèng government / administration 政四達不悖
414 5 xuán profound / mysterious / subtle 若房梁公玄齡
415 5 行道 xíng dào to practice the Way 一日行道一日
416 5 father 非尼父之失
417 5 xiáng detailed / complete / thorough 詳觀子厚之言
418 5 zhí straight 之清直嚴重
419 5 shí ten 八聖道支十
420 5 人乘 Rén Shèng The Human Vehicle 人乘者
421 5 hài to injure / to harm to 為禍害甚於楊墨之害
422 5 太平 tàipíng peaceful 太平之後
423 5 fēi an imperial concubine 黃陵二妃廟者
424 5 zhōng loyalty / devotion 陽文忠公今之韓愈也
425 5 jìng to contend / to vie / to compete 競尊其師
426 5 shāng commerce / trade 擬之以商書之灝灝
427 5 別傳 biéchuán supplementary biography 言見於退之別傳所紀者如此
428 5 chéng a city / a town 及城守道州
429 5 yán color 顏氏不遷怒不貳過
430 5 mèng a dream 而夢其進讜言如平生也
431 5 日月 rì yuè the sun and moon 並日月者
432 5 shǎng to reward / to grant / to bestow 賞善罰惡如影隨形
433 5 special / unique / distinguished 特口能道此
434 5 生天 shēng tiān highest rebirth 報之所以生天也
435 5 píng flat / level / smooth 藩鎮初平之後
436 5 塵沙 chénshā dust / dust and sand 過去塵沙劫未來塵沙劫
437 5 佛法 fófǎ Dharma / Dhárma / Dhamma / Buddha-Dhárma / Buddhist doctrine 則以佛法師於曇一
438 5 mén door / gate / doorway / gateway 正宜闔門待
439 5 qīn to respect / to admire 其欽崇歸向之心
440 5 成佛 chéng Fó to become a Buddha 釋氏自以為直指人心見性成佛
441 5 xiǎng to enjoy
442 5 shōu to receive / to accept 收朝
443 5 martial / military 於秦皇漢武之世
444 5 zhǒng kind / type 已種無量罪因
445 5 方便 fāngbiàn convenient 正覺超諸方便成十力
446 5 female / feminine 且以窮自亂而祭女鬼
447 5 shì to match 捨莫知適從
448 5 dǎo to pray / to entreat / to beg / to plead 遂禱二妃以求脫禍
449 5 to leave behind 吾嘗因其遺文考其操履
450 5 如來 Rúlái Thus-Come (tathagata) / Tathāgata / Thus Come One 如來大師化已千
451 5 popular / common 何必取其同俗
452 5 大聖 dà shèng a great sage / mahāsiddha / a great adept 然後知大聖人
453 5 不息 bùxī not stopping 行道者旋轉不息
454 5 天竺 Tiānzhú the Indian subcontinent 本朝太宗皇帝賜天竺
455 5 shǐ history 考之唐史
456 5 未能 wèinéng to fail to 未能顯住菩薩境界正此意也
457 5 社稷 shèjì the gods of earth and grain 社稷不屈而壇
458 5 chí to grasp / to hold 持五戒
459 5 four 故肆口所言隨時遷就前不顧
460 5 之上 zhīshàng above 愈之上書以媚之
461 4 zuò a blessing / the throne 明皇問一行以國祚
462 4 jìn nearby 況子頔之陰蓄異志近助朝廷
463 4 kǎo to examine / to test 而考其所以操
464 4 wife 他人妻女也
465 4 無為 wúwèi to let things take their own course 先聖無為之道
466 4 zhēn precious thing / treasure / a rarity 儒有席上之珍以待聘
467 4 jué to awake 覺而後宮生子繹
468 4 zhì sluggish / stagnant 而執滯此
469 4 Tu 惡二塗
470 4 to calculate / to compute / to count 計子嘗誦佛書矣
471 4 智者 zhìzhě a sage / a wise man 智者不惑
472 4 心性 xīnxìng one's nature / temperament 而實不識心性
473 4 biǎo clock / a wrist watch 皆表表然不世出
474 4 之內 zhīnèi inside 家威令行於藩牆之內
475 4 huáng yellow 唐人黃璞論歐陽詹謂
476 4 jìng still / calm 靜齋學士劉謐撰
477 4 jié festival / a special day 公乃擊節
478 4 shēn deep 天子謂其深懷奸謀
479 4 suì age 人生百歲七十稀
480 4 kōng empty / void / hollow 有盤空而翔者
481 4 禮樂 lǐlè rites and music 譚禮樂以陶民
482 4 zǒng general / total / overall / chief 雲層四重天總名欲界
483 4 horse 馬彙
484 4 huài bad / spoiled / broken / defective 群聖之道大壞
485 4 guāng light 知愈光範三書
486 4 四夷 sìyí four barbarians 非若儒者按職方以考驗僅知中國四夷之事
487 4 hào number 號以稱王
488 4 yāo to die prematurely 不仁者必折夭也
489 4 to give an offering in a religious ceremony 不在祀典之神也
490 4 chóng high / dignified / lofty 專為崇穆太后
491 4 to stop / to prevent 則當時房杜王魏直言無隱
492 4 to arise / to get up 起視瓶中五色錯發
493 4 愛憎 ài zēng love and hate 毋以愛憎之心論
494 4 前世 qián shì previous generations 欲知前世因
495 4 bāo to praise / to commend / to honor / to cite 故雖褒稱
496 4 shùn to obey 則其安恬處順
497 4 歐陽 Ōuyáng Ouyang 唐人黃璞論歐陽詹謂
498 4 even / equal / uniform 六度萬行罔不齊修
499 4 nán difficult / arduous / hard 其難進易退也如此
500 4 東坡 dōngpō Dongpo 故東坡

Frequencies of all Words

Top 500

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 829 zhī him / her / them / that 枯朽之骨凶穢之餘
2 398 ér and / as well as / but (not) / yet (not) 而比凡庶之
3 382 also / too 利也
4 233 his / hers / its / theirs 其身死已久
5 226 so as to / in order to 宜以入宮禁
6 211 yuē to speak / to say 愈又曰
7 210 otherwise / but / however 謂之道則與佛未始異也
8 206 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 以是知佛骨者
9 171 not / no 及其死也不數日而形腐
10 170 wèi for / to 與世為祥為福者耶
11 146 in / at 臻於佛者乎
12 141 Buddha / Awakened One 佛之舍
13 130 yǒu is / are / to exist 三七日聞鎗然有聲
14 125 wèi to call 謂之道則與佛未始異也
15 105 expresses question or doubt 其神則漠然烏有乎恍惚
16 98 shì is / are / am / to be 是孔子者儒家之大
17 96 dào way / road / path 蓋以其道之驗也
18 95 more and more / even more 愈又曰
19 89 fēi not / non- / un- 非聖人者無法
20 77 yán to speak / to say / said 佛竟不言之
21 77 this / these 若此行道
22 71 final particle
23 67 zāi exclamatory particle 一至此哉
24 67 one 一至此哉
25 64 no 何其無忌憚
26 63 yòu again / also 愈又曰
27 63 rén person / people / a human being 然後知大聖人
28 60 jiāo to teach / to educate / to instruct 教序
29 58 ruò to seem / to be like / as 若此行道
30 56 can / may / permissible 而以之比凡骨可
31 55 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 以前所紀佛氏之極功觀之
32 54 naturally / of course / certainly 自堯舜禹湯至
33 54 shuō to say / said / to speak / to talk / speaks 至於張說撰心經之序
34 53 nǎi thus / so / therefore / then / only / thereupon 公乃擊節
35 50 zhī to know 以是知佛骨者
36 47 jiàn to see 然舍利之見乎天下者
37 45 reason / logic / truth 理之可為而後為之
38 44 purposely / intentionally / deliberately / knowingly 故雖褒稱
39 44 also / too 豈其道亦有未
40 44 what / where / which 何其無忌憚
41 43 jiē all / each and every / in all cases 堯舜禹湯皆聖人也
42 43 míng bright / brilliant 者既明且哲
43 43 and 與公卿黎庶聚觀曰
44 41 how can it be that?
45 40 a man / a male adult 夫不識佛為大聖
46 40 a scholar 蓋愈以儒自負
47 38 to think / consider / to ponder 愈又不思甚哉
48 38 extremely / very 以前所紀佛氏之極功觀之
49 38 shì a generation 希世之瑞也
50 37 child / son 謂子不信
51 36 shēng to be born / to give birth 生則堯舜死則腐骨
52 36 gài a lid / top / cover 蓋以佛身之舍利
53 36 such as / for example / for instance 唐世人主如太宗之聰明英武
54 35 guān to look at / to watch / to observe 與公卿黎庶聚觀曰
55 35 xīn heart 其欽崇歸向之心
56 34 de potential marker 決得於天性
57 33 釋氏 shì shì Śākya clan 釋氏
58 33 è evil / vice 又惡不由其
59 33 shàn virtuous / wholesome / benevolent / well-disposed 各以一善自著者
60 32 shì matter / thing / item 其教有不思議事
61 31 that / those 彼伯夷
62 31 孔子 Kǒngzi Confucius 于文武周公孔子
63 31 big / great / huge / large / major 嘉美以為大而化聖而不可知者
64 30 shū book 知愈光範三書
65 30 lùn to comment / to discuss 論曰
66 30 to press down 抑不
67 30 yóu also / as if / still 而梵釋猶為凡夫
68 29 néng can / able 其能若佛骨之更
69 29 I 吾嘗因其遺文考其操履
70 28 desire 愈之書欲朝廷因己之爵祿
71 28 天下 tiānxià China 則天下無有也
72 27 zuò to do 禪師作行道舍利記
73 27 rán correct / right / certainly 然靈骨舍利神應無方
74 26 zài in / at 意在貢諛於朝廷
75 26 zhōng middle 以大悲力從心胸中火湧棺外
76 26 shēn human body / torso 其身死已久
77 26 儒家 Rújiā Rujia / Confucianism / Confucian school 儒家皆以聖稱也
78 25 shí time / a point or period of time 求售於時宰
79 25 gōng public/ common / state-owned 公曰
80 25 guǒ a result / a consequence 善擇術者果如是乎
81 25 to die 其身死已久
82 24 shén what 愈又不思甚哉
83 24 zhì to / until 至金陵
84 24 jīn today / modern / present / current / this / now 陽文忠公今之韓愈也
85 24 certainly / must / will / necessarily 而群聖之中必有大者焉
86 23 gōng merit 以前所紀佛氏之極功觀之
87 23 bǎi one hundred 則作善降之百祥
88 23 huò to confuse / to mislead / to baffle 所惑
89 23 不可 bù kě cannot / should not / must not / forbidden / prohibited 不可聞者
90 23 jiè to quit 則以戒稱弟子
91 22 使 shǐ to make / to cause 使力士鎚
92 22 promptly / right away / immediately 則即其家齋
93 21 huà to make into / to change into / to transform 如來大師化已千
94 21 可以 kěyǐ can / may / possible / able to 鄙夫可以事君也與哉
95 21 to take / to get / to fetch 力行仁以待取
96 21 佛教 fójiào Buddhism 而其篤信佛教
97 21 儒者 rúzhě Confucian 果儒者乎抑非真儒乎
98 21 中國 zhōngguó China 釋教譯于中國
99 21 suī although / even though 故雖褒稱
100 21 如此 rúcǐ in this way / so 待而不求也如此
101 21 nián year 吳孫權赤烏四年
102 20 以為 yǐwéi to believe / to think / to consider / to assume 嘉美以為大而化聖而不可知者
103 20 至於 zhìyú as for / as to say / speaking of 至於張說撰心經之序
104 20 easy / simple 豈是易惑者乎
105 20 qiān one thousand 如來大師化已千
106 19 tiān day 孰若天魯山
107 19 Emperor Yu 堯舜禹湯皆聖人也
108 19 preface / introduction 三藏法師天息災譯經序號曰三藏聖教序
109 19 apprentice / disciple 則普為義士兇徒建寺剎
110 19 guó a country / a state / a kingdom 抱大節忠於國
111 19 yīn because 佛則自修因於
112 19 wèi Eighth earthly branch 豈其道亦有未
113 19 xíng to walk / to move 念建義兵以來殞身以行
114 19 qiě moreover / also 者既明且哲
115 18 jiā house / home / residence 則即其家齋
116 18 yún cloud 以至云即掃室累矣
117 18 三教 sānjiāo the three doctrines / the three religions 三教之興
118 18 to secure / to be safe / to safeguard / to stabilize / to become solid 固非楊子所能及至於易則更
119 18 yuǎn far / distant 帝釋遠矣
120 18 already / since 者既明且哲
121 18 wéi only / solely / alone 龍宮之聖藻惟新
122 18 不知 bùzhī do not know 夫不知命無以為君子
123 18 qióng poor / destitute / impoverished 且以窮自亂而祭女鬼
124 18 qiú to request 御服施僧而求薦擢
125 18 mín the people / citizen / subjects 自有生民以
126 18 shèng divine / holy / sacred / ārya 謂佛不足與其聖
127 18 jīng to go through / to experience 經生學士視
128 17 chù a place / location / a spot / a point 處州孔子廟碑之作謂
129 17 xué to study / to learn 學以待問
130 16 to reach 及玄奘法師之譯經也
131 16 huǐ to destroy 夫譽其所可毀
132 16 to make a false accusation / to defame 言之矯誣也甚矣
133 16 zhèng upright / straight 正宜恭儉節用之不暇
134 16 cháng to taste 吾嘗因其遺文考其操履
135 16 shí real / true 實之事
136 16 different / other 謂之道則與佛未始異也
137 16 不能 bù néng cannot / must not / should not 而猶不能免
138 16 zōng school / sect 范蔚宗著西域
139 16 chū to go out / to leave 衛而出之於境
140 15 kuàng moreover / how much the more 況子頔之陰蓄異志近助朝廷
141 15 jūn sovereign / monarch / lord / gentleman / ruler 諛其君哉
142 15 èr two 惟房杜二公為然也
143 15 chēng to call / to address 故雖褒稱
144 15 shī teacher 競尊其師
145 15 老子 lǎozǐ Laozi 且謂勝老子
146 15 xié demonic / iniquitous / nefarious / evil 愈何為回邪求福如此乎
147 15 yóu follow / from / it is for...to 由漢以來未之有也
148 15 good fortune / happiness / luck 與世為祥為福者耶
149 15 dào to rob / to steal 不殺不盜不婬不妄不飲酒
150 15 ěr ear 皆藝者耳
151 14 thing / matter 頗喧物論
152 14 in / at 于文武周公孔子
153 14 sān three 知愈光範三書
154 14 idea 竊之意
155 14 miào wonderful / fantastic 妙絕古今
156 14 zhàng to separate 心意識之障道
157 14 to go 貌衰則去之
158 14 zài to carry / to convey / to load / to hold 之紀載僅知數千百年之事而止也
159 14 Shùn Emperor Shun 是舜犬也
160 14 zhū all / many / various 彼諸賢聖
161 14 to criticize 故倪寬封禪議曰
162 14 tāng soup 堯舜禹湯皆聖人也
163 14 chú except / besides 除是死也
164 13 suì to comply with / to follow along 遂禱二妃以求脫禍
165 13 shǐ beginning / start 而湯始生
166 13 zūn to honor / to respect 競尊其師
167 13 guò to cross / to go over / to pass 良不為過
168 13 hòu after / later 而其惑天下後
169 13 a tutor / a teacher 大能守道抱義如尹傅之
170 13 method / way 則執弟子禮於徑山法針
171 13 儒教 Rú Jiāo the cult of Confucian 非儒教之無驗也
172 13 one hundred million 億也
173 13 所以 suǒyǐ therefore / as a result / so 所以破妄心
174 13 xián virtuous / worthy 賢校
175 13 míng measure word for people 唐太宗名之以聖教
176 13 zhì to rule / to govern / to manage / to control 太平極治之時
177 13 未嘗 wèi cháng not yet once / not yet 古之人未嘗不欲仕也
178 12 chì to scold / to upbraid / to accuse / to reproach 而太宗斥其佞
179 12 Germany 君臣同一德
180 12 shàng top / a high position 儒有席上之珍以待聘
181 12 出於 chūyú to be due to / to arise from / to stem from 之作為出於尋常萬萬也
182 12 之中 zhīzhōng inside 而群聖之中必有大者焉
183 12 xià next 三教平心論卷下
184 12 dāng to be / to act as / to serve as
185 12 hòu thick 觀子厚贈重巽法師序曰
186 12 shàng still / yet / to value 吾儒家不尚此也
187 12 hàn Han Chinese 由漢以來未之有也
188 12 shí knowledge / understanding 不待識者而後
189 12 shén divine / mysterious / magical / supernatural 然靈骨舍利神應無方
190 12 cóng from 以大悲力從心胸中火湧棺外
191 12 woman 搖尾乞憐於婦
192 12 qián front 夫前毀而後可以譽
193 12 由是 yóushì because of 由是觀之
194 11 proper / suitable / appropriate 宜以入宮禁
195 11 zhì to send / to devote / to deliver / to convey 莫之致而致者命
196 11 chéng honesty / sincerity 則頔乃少誠元濟之流亞
197 11 rén a kernel / a pit 力行仁以待取
198 11 xiū to decorate / to embellish 六度萬行罔不齊修
199 11 tóng like / same / similar 腥臊臭穢與草木同腐也
200 11 jiāng will / shall (future tense) 將行其言也則就之
201 11 shòu to suffer / to be subjected to 受身愈趨愈下
202 11 聖人 shèngrén an ancient sage / an ancient saint 堯舜禹湯皆聖人也
203 11 already / afterwards 如來大師化已千
204 11 聰明 cōngming clever / intelligent / bright / smart / acute 聰明果
205 11 zhōng end / finish / conclusion 天地之終
206 11 cháng always / ever / often / frequently / constantly 既非之而又是之愈可謂不常
207 11 chuán to transmit 謂湯接禹之傳可也
208 11 地獄 dìyù Hell / Hell Realms / Nāraka 及聞作惡受地獄之苦
209 11 所謂 suǒwèi so-called 則世之所謂聖人者
210 10 不足 bùzú insufficient / lacking / deficiency / not enough / inadequate / not worth 謂佛不足與其聖
211 10 shè to set up / to establish 序以設教
212 10 mìng life 相與命玄奘譯經
213 10 shī to lose 患失之
214 10 zhōu Zhou Dynasty 周慞惶怖
215 10 chà to differ 一齊差
216 10 xíng punishment / penalty 則有天刑
217 10 huàn to suffer from a misfortune 患得之
218 10 shě to give 捨莫知適從
219 10 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 古今多
220 10 to associate with / be near 而比凡庶之
221 10 fèng to offer / to present 故以愚人而奉佛
222 10 liǔ willow 伊尹柳下惠
223 10 yān where / how 而群聖之中必有大者焉
224 10 xiǎo small / tiny / insignificant 果君子乎抑小
225 10 sòng to deliver / to carry / to give 而愈送太學生何堅還道
226 10 可謂 kěwèi it could even be said 亦可謂之道其所道也
227 10 jìn to prohibit / to forbid / to restrain 宜以入宮禁
228 10 ancient barbarian tribes 彼伯夷
229 10 wén writing / text 吾嘗因其遺文考其操履
230 10 wén to hear 三七日聞鎗然有聲
231 10 無盡 wújìn endless / inexhaustible 張無盡問大
232 10 sufficient / enough 何足
233 10 wàn ten thousand 萬形皆有弊
234 10 zhǐ to stop / to halt 之紀載僅知數千百年之事而止也
235 9 zhāi to abstain from meat or wine 靜齋學士劉謐撰
236 9 shì a gentleman / a knight 天下之士固有不隕穫於負
237 9 shǔ to count 及其死也不數日而形腐
238 9 wài outside 以大悲力從心胸中火湧棺外
239 9 shì clan / a branch of a lineage 以前所紀佛氏之極功觀之
240 9 duàn absolutely / decidedly 斷斷乎不為事物所惑
241 9 豈可 qǐkě how 堯舜禹湯豈可比梵王帝釋
242 9 後世 hòushì later generations / posterity 乃能傳道於後世哉
243 9 to give 以予觀於
244 9 to walk on / to tread 履者
245 9 yāo goblin / witch / devil / monster / demon 凡假托教門造妖設
246 9 不過 bùguò but / however 則天下之理不過
247 9 stupid / doltish / foolish / ignorant 生為愚人死為愚鬼
248 9 君子 jūnzi junzi / a nobleman / a person of noble character / a person of virtue / sovereign 夫不知命無以為君子
249 9 太宗 Tàizōng Emperor Taizong of Song 本朝太宗皇帝賜天竺
250 9 zhèng proof 作法證律師塔碑
251 9 diān top / apex 故當時大顛謂愈曰
252 9 luàn chaotic / disorderly 不治而不亂
253 9 zhǐ to point 乃指孔子以為老
254 9 this 無極而太極斯其所謂道也
255 9 to slander / to comdemn / to reproach 愈詆佛為異端
256 9 fán ordinary / common 而比凡庶之
257 9 不信 bùxìn disbelief / lack of faith 謂子不信
258 9 zhāng a sheet / a leaf 張無盡問大
259 9 quǎn dog 是舜犬也
260 9 shì to release / to set free 而梵釋猶為凡夫
261 9 zuì crime / sin / vice 罪之不暇
262 9 propriety / social custom / manners / courtesy / etiquette 則執弟子禮於徑山法針
263 9 bone 枯朽之骨凶穢之餘
264 9 yòng to use / to apply 世用也
265 9 plain / white 士君子素患難行
266 9 不可以 bù kě yǐ may not 則知人有此身不可以常
267 9 堯舜 yáoshùn Emperors Yao and Shun 生則堯舜死則腐骨
268 9 如是 rúshì thus / so 善擇術者果如是乎
269 9 chéng to finish / to complete / to accomplish / to succeed 維碎金體成末舍利
270 9 self 愈之書欲朝廷因己之爵祿
271 9 而後 érhòu after that / then 理之可為而後為之
272 9 zhēn real / true / genuine 凡所作為必真見其
273 9 封禪 fēng shàn Feng Shan 封禪之說不出於二帝三王之書
274 9 huò a misfortune / a calamity / a disaster 遂禱二妃以求脫禍
275 9 to join / to combine 糧魄雲合殺人盈
276 9 supreme ruler / emperor 帝賜天竺明教大師法賢譯經序而號曰繼聖
277 9 day of the month / a certain day 三七日聞鎗然有聲
278 9 huì night 杜萊公如晦
279 9 wáng Wang 則當時房杜王魏直言無隱
280 9 hán Korea / South Korea 韓柳俱以文鳴
281 9 zhí to implement / to carry out / to execute a plan 則執弟子禮於徑山法針
282 9 fǎn reverse / opposite / wrong side out or up 反為知道乎
283 9 abundant 則愈與奕等
284 8 ān a Buddhist nunnery / a Buddhist convent 朱晦菴曰
285 8 liè inferior / bad 豈劣於詩書雅頌哉
286 8 biàn to dispute / to debate / to argue / to discuss 辯析疑惑決擇是非
287 8 xìng gender 愈性愎忤
288 8 to enter 宜以入宮禁
289 8 to leave / to depart / to go away / to part 若離前塵有分別性
290 8 shòu old age / long life 壽量無窮快樂自在
291 8 豈不 qǐbù how can it be that? 豈不
292 8 four 吳孫權赤烏四年
293 8 天地 tiān dì heaven and earth / the world 社稷者用其達天地
294 8 to stand 立浮圖
295 8 wèn to ask 詔至問狀
296 8 之後 zhīhòu after / following / later 太平之後
297 8 以是 yǐshì for that reason / therefore / for this reason 以是知佛骨者
298 8 四海 sìhǎi the four seas 四海在天地間
299 8 舍利 shèlì ashes or relics after cremation 蓋以佛身之舍利
300 8 meaning / sense 義自高
301 8 同一 tóngyī identical / same 君臣同一德
302 8 huáng royal / imperial 真宗皇
303 8 zhōu a state / a province 又秀州精嚴院有一舍利
304 8 sòng to recite / to read aloud / to recite from memory 愈乃誦詠讚美
305 8 輪迴 Lúnhuí Saṃsāra / cycle of life and death / Rebirth 不信輪迴之說
306 8 yín lascivious 不殺不盜不婬不妄不飲酒
307 8 zhe indicates that an action is continuing 各以一善自著者
308 8 kǒu measure word for people, pigs, and kitcheware 愈乃極口譽之
309 8 yáng Yang 固非楊子所能及至於易則更
310 8 jué absolutely 示絕陽而通陰
311 8 世間 shìjiān world / the human world 世間有所諸物
312 8 dialect / language / speech 釋氏語實際乃知道者
313 8 guǐ a ghost / spirit of dead 生為愚人死為愚鬼
314 8 beard / mustache 胡僧呪術不能殺傅奕
315 8 韓愈 Hán Yù Han Yu 陽文忠公今之韓愈也
316 8 ài to love 愛其祠旨
317 8 shā to kill / to murder / to slaughter 不殺不盜不婬不妄不飲酒
318 8 殊不知 shūbùzhī little imagined / scarcely realized 殊不知
319 8 róng to hold / to contain 愈之陷事于頔以取容是也
320 8 you / thou 彼黃陵豈能福汝耶
321 8 shì to show / to reveal 示絕陽而通陰
322 8 則是 zéshì only 禪定則是下學
323 8 是非 shìfēi right and wrong 洞屬是非
324 8 lǎo old / aged / elderly / aging 出於老氏之道
325 8 běn measure word for books 本同乎墨子之道
326 8 xiān an immortal 方士毛仙翁
327 8 liù six 製六祖賜
328 8 cāo to conduct / to run / to manage 而考其所以操
329 8 xiāng each other / one another / mutually 及于頔之相也
330 8 to attain / to reach 社稷者用其達天地
331 8 xiào to be filial 飾純孝而清正者
332 8 出家 chūjiā leaving home / to become a monk or nun 何干出家者繁哉
333 8 所能 suǒnéng according to one's capabilities / what somebody is capable of 固非楊子所能及至於易則更
334 8 biàn to distinguish / to recognize 以中丞之辨博
335 7 to store 積三十年
336 7 jìn to enter 會進曰
337 7 dào to arrive 謂由禪定以到
338 7 shú which 孰有過於佛哉
339 7 學佛 xué fó to learn from the Buddha 柳則學佛
340 7 何以 héyǐ why 則禮記何以曰
341 7 shū different / special / unusual 謂釋迦文殊
342 7 wide / broad 謂愛之博行之宜者也
343 7 to read 其禍出於楊墨其讀
344 7 xiàn constitution / statute / law 蓋謂憲宗為佛
345 7 shēng sound 三七日聞鎗然有聲
346 7 shǎo few 輕名利少緣
347 7 do not 陣者莫之極也
348 7 世界 shìjiè the world / the universe / the cosmos 言世界
349 7 不識 bù shí do not recognize [a person] 夫不識佛為大聖
350 7 chū at first / at the beginning / initially 藩鎮初平之後
351 7 sòng Song dynasty 宋璟剛介為唐朝第一
352 7 gēng to plow / to till 不為耕
353 7 生死 shēngsǐ Saṃsāra / Samsara 則取其一生死解外膠
354 7 shǒu hand 念手誅千餘人者
355 7 black ink / inkstick 其禍出於楊墨其讀
356 7 其所 qísuǒ its place / one's appointed place / the place for that 而考其所以操
357 7 he / him 他如精進持戒忍辱
358 7 三乘 sān shèng three vehicles / triyāna / triyana 後之三乘者
359 7 again / more / repeatedly 誰復詳審諦察
360 7 道教 dàojiào Taosim 而道教始於
361 7 to remember / to memorize / to bear in mind 禪師作行道舍利記
362 7 thorn / sting / prick 刺血書佛經數千言
363 7 dài to treat / to entertain / to receive guests 儒有席上之珍以待聘
364 7 zhòng heavy 觀子厚贈重巽法師序曰
365 7 菩薩 púsà bodhisatta 未能顯住菩薩境界正此意也
366 7 為人 wéirén behavior / personal conduct 則愈之為人也
367 7 bàng to slander / to defame / to speak ill of 子之所謗
368 7 biàn to change / to alter 夷幻變現
369 7 之外 zhīwài outside / excluding 若夫四海六合之外
370 7 dàn birth 可以彼知者為誕乎
371 7 wēng an old man 方士毛仙翁
372 7 退 tuì to retreat / to move back 其難進易退也如此
373 7 xìn to believe / to trust 不妄語信
374 7 to flatter 則愈之諛佞不亦甚乎
375 7 何為 héwéi what are you doing? 愈何為易
376 7 在位 zài wèi to rule / to reign 舜禹在位百年
377 7 shí food / food and drink 鬼猶求食
378 7 past / former times 昔宇文士及譽
379 7 bēi a stone tablet 處州孔子廟碑之作謂
380 7 迦葉 jiāshè Kāśyapa / Kasyapa / Kassapa 老子決非迦葉
381 7 mother 則以母亡而
382 7 ěr thus / so / like that 爾之所謂佛者
383 7 三教平心論 Sānjiāo Píng Xīn Lùn Sanjiao Ping Xin Lun 三教平心論卷下
384 7 soil / ground / land 其地曰佛陀
385 7 qǐng to ask / to inquire 則請
386 7 不及 bùjí not as good as / inferior to 則堯舜禹湯不及梵王
387 7 miè to destroy / to wipe out / to exterminate 惡積則滅
388 7 alone / independent / single / sole 豈獨釋
389 6 extra / surplus / remainder 枯朽之骨凶穢之餘
390 6 honor / reputation 昔宇文士及譽
391 6 孟子 Mèng Zǐ Mencius / Mengzi 孟子曰
392 6 shāng to injure / to wound / to be injured 此即小人以小惡為無傷之見也
393 6 business / industry 佛言定業
394 6 ān calm / still / quiet / peaceful 裴晉公以身繫天下安
395 6 channel / canal / drain / ditch 張橫渠
396 6 guī to go back / to return 而以肉身西歸
397 6 詩曰 shīyuē a poem goes 詩曰
398 6 tōng to go through / to open 示絕陽而通陰
399 6 to lift / to hold up / to raise 懷忠信以待舉
400 6 huí to go back / to return 弟君子求福不回
401 6 shān a mountain / a hill / a peak 山人范知
402 6 qiè consort / concubine 是妾婦也
403 6 duǎn short 乃掩其長責其短
404 6 常人 chángrén an ordinary person 故常人之於君
405 6 kǒng opening / small hole / orifice 孔墨相為用
406 6 原道 Yuándào Yuandao 原道之作
407 6 qīng light / not heavy 輕名利少緣
408 6 I / me / my 宰我曰
409 6 bèi back [of the body] 猶陳相之背
410 6 chén dust / dirt 孟簡結塵外之交
411 6 earth / soil / dirt 世尊握土以示其徒
412 6 xíng appearance 及其死也不數日而形腐
413 6 to see / to observe / to witness 其後覩韓愈別傳乃之跋曰
414 6 quàn to advise / to urge / to exhort / to persuade 勸臣以忠
415 6 十善 shíshàn the ten virtues 教人修十善
416 6 百年 bǎi nián a hundred years / a century 不百年而骨
417 6 學士 xuéshì bachelor degree 靜齋學士劉謐撰
418 6 táng Tang Dynasty 唐世人主如太宗之聰明英武
419 6 無有 wú yǒu there is not 則天下無有也
420 6 wàng to forget / neglect / to miss / to omit 至於如愚坐忘
421 6 bào newspaper 及聞作善受天堂之報
422 6 不以 bùyǐ not because of 不以護生為盛德之事哉
423 6 君臣 jūn chén a ruler and his ministers 君臣同一德
424 6 福利 fúlì welfare / well-being 夷狄之教以求福利也
425 6 yǐn to govern 大能守道抱義如尹傅之
426 6 fàn to commit crime / to violate 頔則屈強犯命有擅取鄧州之逆
427 6 pàn to betray / to rebel / to revolt 不亦叛
428 6 道家 Dào Jiā Daoism / Taoism / Taoist philosophy 道家之教
429 6 佛家 Fójiā the community of Buddhists / Saṅgha 佛家之教
430 6 interest 此即莊子息我以死之見
431 6 shì to look at / to see 起視瓶中五色錯發
432 6 五戒 wǔ jiè the five precepts 佛立五戒
433 6 to be fond of / to like 宜東坡喜稱而樂道之也
434 6 lìng to make / to cause to be / to lead 不令惑眾
435 6 a footprint 迹論之
436 6 qún a crowd / a flock / a group 而群聖之中必有大者焉
437 6 qiān to move / to shift 而冀脫其遷謫
438 6 道者 dàozhě a devotee / a practioner / a follower / a monk 予以為凡為其道者
439 6 why / how / when / what / where 則悟道者曷嘗累於根塵哉
440 6 fāng square / quadrilateral / one side 然靈骨舍利神應無方
441 6 yuán won / yuan 遺失本妙圓妙明心寶明妙性
442 6 zhōu a continent 四大洲之中各有三千洲
443 6 each 各以一善自著者
444 6 上人 shàngrén shangren / senior monastic 其送文暢上人序曰
445 6 zhǎng director / chief / head / elder 乃掩其長責其短
446 6 méi not have 禹沒四百
447 6 lái to come
448 6 胡為 húwèi why 胡為不諫其奉
449 6 西 The West 在西川看競渡
450 6 不是 bùshi no / is not / not 雖多只是本領不是
451 6 不為 bùwéi to not do 斷斷乎不為事物所惑
452 6 zhǔ owner 唐世人主如太宗之聰明英武
453 6 gāo high / tall 雖其文章高天下
454 6 謗佛 bàng fó persecution of Buddhism 不信佛而謗佛者
455 6 固有 gùyǒu inherent 天下之士固有不隕穫於負
456 6 yàn to examine / to test / to check 蓋以其道之驗也
457 6 to know / to learn about / to comprehend 沙功德皆悉圓滿列子援孔子之言曰
458 6 héng horizontal / transverse 張橫渠
459 6 sēng a monk 僧造像
460 6 guǎng wide / large / vast 廣募戰士
461 5 bìng ailment / sickness / illness / disease
462 5 měi beautiful 若與人意而相應異乎美
463 5 不可得 bù kě dé unobtainable 不可得而斥也
464 5 jìn to the greatest extent / utmost 以為天下之理盡在於是
465 5 residence / dwelling 雖居富貴之
466 5 善惡 shàn è good and evil 豈目前善惡為之哉
467 5 於是 yúshì thereupon / as a result / consequently / thus / hence 於是齋潔懇求至
468 5 expresses affirmation, approval, or consent 忽然為人兮何足控搏
469 5 先王 xiānwáng former kings / sage-kings 口不道先王之法言
470 5 dàn but / yet / however 但能悟入聲聞
471 5 to abandon / to relinquish / to discard / to throw away 使人棄華而就實
472 5 不同 bùtóng different / distinct / not the same 為善不同
473 5 因果 yīnguǒ hetuphala / cause and effect 因果之
474 5 gòng together 莫笑賤貧誇富貴共成
475 5 wàng absurd / fantastic / presumptuous 不殺不盜不婬不妄不飲酒
476 5 fine / good / beautiful 及于頔之相也
477 5 to hasten / to hurry / to be attracted to 受身愈趨愈下
478 5 出現 chūxiàn to appear 一佛出現
479 5 dìng to decide 甚矣其無定守
480 5 wěi false / fake / forged / bogus 謂佛為下根者設此偽教
481 5 to bear / to carry 天下之士固有不隕穫於負
482 5 禪定 chándìng Meditative Concentration / meditation 謂由禪定以到
483 5 優劣 yōuliè good and bad / merits and drawbacks 有優劣
484 5 jìng to respect /to honor 敬之
485 5 是以 shìyǐ therefore / thus / so / hence 是以勉強力行之初
486 5 yīng should / ought 然靈骨舍利神應無方
487 5 ancestor / forefather 製六祖賜
488 5 從而 cóngér thus / thereby 愈之所是從而是之
489 5 不亦 bùyì is that not also? 則愈之諛佞不亦甚乎
490 5 上達 shàngdá to reach the higher authorities 務上達
491 5 chún honest / simple / unsophisticated 以鄧禹內行淳備
492 5 jiàng to descend / to fall / to drop 靈聖之所降集
493 5 suì to break / to smash 維碎金體成末舍利
494 5 一日 yī rì one [whole] day 一日行道一日
495 5 jiǔ nine 從大海峙出於九霄之上
496 5 a room 正以不屋而壇為尊
497 5 affairs / business / matter / activity 不知務道德
498 5 chǐ tooth / teeth 鑿齒謝靈運鮑昭之徒
499 5 譯經 yì jīng to translate the scriptures 玄奘譯經
500 5 to broadcast 而友人劉禹錫得播州

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
koan / kōan / gong'an
 1. Buddha / Awakened One
 2. of Buddhism
 3. a statue or image of a Buddha
 4. a Buddhist text
 5. Buddha Realm
 6. Buddha
 1. yǒu
 2. yǒu
 1. becoming / bhāva
 2. 1. existence; 2. becoming
 1. dào
 2. dào
 1. the path leading to the cessation of suffering
 2. Way
 1. mo
 2. Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression.
rén Human Realm
re
zhī Understanding
jiàn view / perception / dṛṣṭi / diṭṭhi
 1. míng
 2. míng
 1. wisdom / vidyā
 2. Clear

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
安国 安國 Ān Guó
 1. Parthia
 2. Anguo
阿难 阿難 Ānán
 1. Ānanda / Ananda
 2. Ananda
阿阇世王 阿闍世王 Āshéshì Wáng Ajātaśatru / Ajatasutru / Ajātasattu
阿育王 Āyùwáng King Aśoka / Asoka / Ashoka
白居易 Bái Jūyì Bai Juyi
白乐天 白樂天 bái lètiān Bai Letian / Bai Juyi
八苦 bākǔ Eight Kinds of Suffering / the eight distresses
半山 Bànshān Banshan
北史 Běi Shǐ History of the Northern Dynasties
北狄 běidí Northern Di
北斗 běidòu Great Bear / Big Dipper / Peitou
贝叶 貝葉 bèiyè pattra palm leaves
般若经 般若經 Bōrě Jīng Prajnaparamita Sutras
不退转 不退轉 bùtuìzhuàn
 1. avaivartika / non-retrogression
 2. never regress or change
曹溪 cáoqī
 1. Caoqi
 2. Caoqi / Huineng
曾子 céngzǐ Ceng Zi
常州 chángzhōu Changzhou
潮阳 潮陽 cháoyáng Chaoyang
程颢 程顥 Chéng Hào Cheng Hao
成汤 成湯 Chéng Tāng Tang of Shang
程颐 程頤 Chéng Yí Cheng Yi
赤壁赋 赤壁賦 Chì Bì Fù Chi Bi Fu / The Red Cliff
赤烏 赤乌 Chìwū Chiwu reign
垂拱 chuígǒng Chuigong
春秋 chūnqiū
 1. Spring and Autumn Period
 2. a person's age
 3. Chunqiu / Annals of Spring and Autumn
 4. spring and autumn
慈氏 Císhì Maitreya
大秦 Dà Qín the Roman Empire
大唐 Dà Táng Tang Dynasty
大悲 dàbēi mahākaruṇā / great compassion
大东 大東 dàdōng Dadong
大慧禅师 大慧禪師 dàhuì chánshī Chan Master Dahui / Nanyue Huairang
dài Mount Tai
达磨 達磨 Dámó Bodhidharma
道安 Dào Ān Dao An
道德经 道德經 Dào Dé Jīng Daode Jing / Tao Te Ching
道家 Dào Jiā Daoism / Taoism / Taoist philosophy
道教 dàojiào Taosim
道一 dàoyī Daoyi / Mazu Daoyi
大乘 Dàshèng
 1. Mahayana Buddhism / Mahāyāna / Mahāyāna Buddhism
 2. Mahayana / Great Vehicle
大禹 Dàyǔ Yu the Great
大正 Dàzhèng Taishō / Taisho
dèng Deng
邓州 鄧州 dèngzhōu Dengzhou
地神 Dì Shén Earth Goddess / an earth spirit
定王 Dìng Wáng King Ding of Zhou
帝释 帝釋 Dìshì Śakra / Sakka / Śakra Devānām Indra / Kauśika
帝释天 帝釋天 Dìshì Tiān
 1. Śakra / Sakka / Śakra Devānām Indra / Kauśika
 2. Sakra Devanam-indra
地狱 地獄 dìyù
 1. Hell / Hell Realms / Nāraka
 2. a hell
 3. hell
东汉 東漢 Dōng Hàn Eastern Han
东坡 東坡 dōngpō Dongpo
法华经 法華經 Fǎ Huà Jīng Lotus Sutra / Lotus Sūtra
法琳 Fǎ Lín Fa Lin
法众 法眾 fǎ zhòng Fa Zhong
fàn
 1. Sanskrit
 2. Brahma
 3. India
 4. brahman
 5. pure / sacred
 6. Fan
 7. Buddhist
梵王 Fàn Wáng Brahma
梵网经 梵網經 Fàn Wǎng Jīng
 1. the Brahma Net Sūtra / Fanwang Jing
 2. Brahma Net Sutra (Brahmajala Sutra)
方士 Fāngshì a Taoist master / alchemist / necromancer
法身 Fǎshēn
 1. Dharmakaya / Dharmakāya / Dharma Body
 2. Dharma body
法王 fǎwáng
 1. Buddha
 2. Dharmaraja (Thailand)
 3. Dharma King
法贤 法賢 Fǎxián Faxian
法尊 Fǎzūn Fazun
封禅 封禪 fēng shàn Feng Shan
佛法 fófǎ
 1. Dharma / Dhárma / Dhamma / Buddha-Dhárma / Buddhist doctrine
 2. the power of the Buddha
 3. Buddha's Teaching
佛陀 Fótuó Buddha / the all-enlightened one
傅大士 Fù Dàshì Shanhui Fuxi
伏羲氏 fúxīshì Fuxi / Fu Hsi
公孙 公孫 Gōngsūn Gongsun
公子 gōngzǐ son of an official / son of nobility / your son (honorific)
光武 guāngwǔ Guangwu
guǐ tenth heavenly stem / tenth in order
gǔn
 1. Gun
 2. a giant fish
 3. the father of the emperor Yu
hán
 1. Korea / South Korea
 2. State of Han
 3. fence / low wall
 4. Han
hàn
 1. Han Chinese
 2. Han Dynasty
 3. Milky Way
 4. Later Han Dynasty
 5. a man / a chap
 6. Chinese language
 7. Han River
汉明帝 漢明帝 Hàn Míng Dì Emperor Ming of Han
汉书 漢書 Hàn Shū Book of Han / History of the Former Han Dynasty / Han Shu
韩愈 韓愈 Hán Yù Han Yu
函谷关 函谷關 Hángǔ Guān Hangu Pass
汉南 漢南 hànnán Hannan
寒山 Hánshān Hanshan
后汉书 後漢書 Hòu Hàn Shū Book of the Later Han / History of the Later Han / Hou Han Shu
化胡经 化胡經 Huàhú Jīng Huahu Jing / Book of Conversion of the Barbarians
怀远 懷遠 huáiyuǎn Huaiyuan
皇太子 Huáng Tàizǐ Crown Prince
黄陵 黃陵 huánglíng Huangling
华严经 華嚴經 Huáyán Jīng
 1. Avatamsaka Sutra / Avataṃsaka Sūtra / Flower Garland Sutra / Flower Adornment Sutra
 2. Avatamsaka Sutra
护法论 護法論 Hùfǎ Lùn Hufa Lun
湖州 húzhōu Huzhou
 1. Hebei
 2. to hope
 3. Jizhou
江汉 江漢 jiānghàn Jianghan
江西 Jiāngxī Jiangxi
建义 建義 jiànyì Jianyi reign
交大 jiāodà Jiaotong University
迦叶 迦葉 jiāyè
 1. Kāśyapa / Kasyapa / Kassapa
 2. Mahākāśyapa / Kāśyapa / Kasyapa / Kassapa
Jié Emperor Jie
jìn
 1. shanxi
 2. jin [dynasty]
 3. to move forward / to promote / to advance
 4. to raise
 5. Jin [state]
 6. Jin
晋文 晉文 jìn wén Duke Wen of Jin
净土 淨土 Jìng Tǔ
 1. Pure Land
 2. Pure Land
金刚经 金剛經 Jīngāng Jīng
 1. Prajnaparamita Diamond Sutra / Diamond Sutra
 2. The Diamond Sutra
竞渡 競渡 jìngdù rowing competition / boat race / swimming competition (e.g. to cross river or lake)
径山 徑山 jìngshān Jingshan Temple
敬宗 jìngzōng Jingzong
金陵 Jīnlíng
 1. Jinling / Nanjing
 2. Jinling / Nanjing
旧唐书 舊唐書 Jiù Táng Shū Old Book of Tang
鸡足山 雞足山 jīzú Shān Mount Gurupada
瞿耶尼 jùyéní Godānīya
开皇 開皇 Kāi Huáng
 1. Kai Huang reign
 2. Kaihuang
开元 開元 Kāi Yuán Kai Yuan
康僧会 康僧會 Kāng Sēng Huì Kang Seng Hui
康居国 康居國 Kāngjū Kangju
孔子 Kǒngzi Confucius
孔子庙 孔子廟 Kǒngzi miào Confucius Temple
瑯琊 Lángyá
 1. Mount Langya
 2. Langya / Langye / Lang-yeh
老君 lǎojūn Laozi / Lao-tze
楞严 楞嚴 Léng Yán Śūraṅgama Sūtra / Shurangama Sutra
楞严经 楞嚴經 Léng Yán Jīng
 1. Śūraṅgama Sūtra / Shurangama Sutra
 2. Suramgama Sutra
 1. black
 2. Li
 3. Lebanon
 4. Li People
 5. numerous / many
 6. at the time of
 7. State of Li
李德裕 李德裕 Lǐ Déyù Li Deyu
礼记 禮記 Lǐ Jì The Book of Rites / Classic of Rites
李师政 李師政 Lǐ Shī Zhèng Li Shi Zheng
礼言 禮言 Lǐ Yán Li Yan
liáng
 1. a bridge
 2. Liang Dynasty
 3. City of Liang
 4. State of Liang
 5. Liang
 6. a beam / rafters
 7. a fishing sluice
 8. to lose footing
 9. State of Liang
 10. a ridge
 11. later Liang
梁武帝 liáng wǔ dì
 1. Emperor Wu of Liang
 2. Emperor Wu of Liang
连州 連州 liánzhōu Lianzhou
liào Liao
列御寇 列禦寇 liè yùkòu Lie Yukou
列子 Lièzǐ
 1. Liezi
 2. Liezi / Lie Yukou
六波罗蜜 六波羅蜜 Liù Bōluómì Six Pāramitās / Six Perfections
六度 Liù Dù Six Pāramitās / Six Perfections
刘谧 劉謐 Liú Mì Liu Mi
刘禹锡 劉禹錫 Liú Yǔxī Liu Yuxi
柳州 liǔzhōu Liuzhou
龙宫 龍宮 Lóng Gōng Palace of the Dragon King
轮迴 輪迴 Lúnhuí
 1. Saṃsāra / cycle of life and death / Rebirth
 2. Cycle of Rebirth
 3. rebirth
论语 論語 Lúnyǔ The Analects of Confucius
罗睺罗 羅睺羅 Luóhóuluó Rahula
鲁山 魯山 lǔshān Lushan
卢舍那 盧舍那 Lúshènà Locana Buddha
孟轲 孟軻 Mèng Kē Mencius
孟子 Mèng Zǐ
 1. Mencius / Mengzi
 2. Mencius / Mengzi
妙庄严王 妙莊嚴王 miào zhuāngyán wáng King Wonderful Adornment
冥间 冥間 míngjiān the Nether World / Hades
明教 míngjiāo
 1. Manicheanism / Manicheism
 2. a branch of Manicheanism combining influences from Taoism and Buddhism
 3. outstanding advice
明元 míngyuán Emperor Mingyuan of Northern Wei
弥陀 彌陀 Mítuó
 1. Amitābha
 2. Amitabha
墨子 Mò Zǐ Mo Zi
摩诃迦叶 摩訶迦葉 Móhē Jiāyè Mahākāśyapa / Mahākassapa / kasyapa
牟子 Móuzǐ Mouzi
穆王 Mù Wáng King Mu of Zhou
南海 Nán Hǎi
 1. South China Sea
 2. Canton / Guangzhou
 3. Southern Ocean
南史 Nán Shǐ
 1. History of the Southern Dynasties
 2. History of the Southern Dynasties
南阎浮提 南閻浮提 Nán Yǎn Fú Tí Jambudvipa / Jambu-dvipa / Jambu-dipa / the Terrestrial World
南岳 Nán Yuè
 1. Hui Si / Nan Yue Hui Si
 2. Mount Heng
 3. Nanyue
涅槃 Nièpán
 1. Final Nirvana / Nirvana / Nirvāṇa / Nibbāna
 2. Buddhism in Every Step: Nirvana
 3. nirvana
涅槃经 涅槃經 Nièpán Jīng
 1. Nirvana Sutra
 2. Nirvana Sutra
欧阳 歐陽 Ōuyáng Ouyang
péng
 1. Peng
 2. Peng
毘婆沙 pípóshā Vibhāṣa / Abhidharmamahāvibhāṣa / Mahāvibhāṣa / Abhidharmamahāvibhāṣaśāstra / Great Exegesis of Abhidharma
破邪论 破邪論 Pò Xié Lùn Po Xie Lun
 1. Pu River
 2. Pu
 1. common / general / popular / everywhere / universal / extensive
 2. Prussia
 3. Pu
仆射 僕射 Pú Shè Shang Shu Pu She
菩萨藏经 菩薩藏經 Púsà Cáng Jīng Pūrṇaparipṛcchā / Fuluona Hui
耆域 Qí Yù
 1. Qi Yu
 2. Jīvaka
前汉书 前漢書 qián hàn shū Book of Han / History of the Former Han Dynasty
qín
 1. Shaanxi
 2. Qin Dynasty
 3. State of Qin
 4. Qin
秦孝公 qín xiàogōng Duke Xiao of Qin
七月 qīyuè July / the Seventh Month
人乘 Rén Shèng The Human Vehicle
 1. you / thou
 2. Ru River
 3. Ru
儒教 Rú Jiāo the cult of Confucian
儒家 Rújiā Rujia / Confucianism / Confucian school
如来 如來 Rúlái
 1. Thus-Come (tathagata) / Tathāgata / Thus Come One
 2. Tathagata
儒学 儒學 Rúxué Confucianism / Confucian school
儒者 rúzhě Confucian
三界 Sān Jiè
 1. The Three Realms
 2. Three Realms
三明 Sān Míng the Three Insights
三身 Sān Shēn Trikaya
三藏 Sān Zàng
 1. Tripitaka
 2. Tripitaka / Tripiṭaka / Tipitaka
 3. Buddhist Canon
三藏法师 三藏法師 Sān Zàng Fǎshī Venerable Xuanzang / Tripiṭaka
三教平心论 三教平心論 Sānjiāo Píng Xīn Lùn Sanjiao Ping Xin Lun
身毒 Shēndú the Indian subcontinent
生经 生經 Shēng Jīng Sheng Jing / Jātaka Stories
生死轮迴 生死輪迴 Shēngsǐ Lúnhuí Saṃsāra / cycle of life and death
声闻 聲聞 shēngwén
 1. Sravaka Realm / Sravaka / Śrāvaka / a distinguished disciple of the Buddha
 2. sravaka
十力 shí lì the ten powers of the Buddha
释氏 釋氏 shì shì Śākya clan
史载 史載 shǐ zài Shi Zai
释尊 釋尊 Shì Zūn Sakyamuni Buddha
史记 史記 Shǐjì Records of the Historian
释迦 釋迦 Shìjiā Sakyamuni Buddha
释教 釋教 Shìjiāo Buddhism
释迦文 釋迦文 Shìjiāwén Sakyamuni Buddha
世尊 Shìzūn World-Honored One / Bhagavat / Bhagavān / Buddha
首楞严 首楞嚴 Shǒu Léng Yán Śūraṅgama Sūtra / Shurangama Sutra
shǔ
 1. Sichuan
 2. Shu Kingdom
Shùn Emperor Shun
四生 Sì Shēng Four Types of Birth
四洲 Sì Zhōu Four Continents
司马迁 司馬遷 Sīmǎ Qiān Sima Qian
sòng
 1. Song dynasty
 2. Song
 3. Liu Song Dynasty
苏东坡 蘇東坡 Sū Dōngpō Su Dongpo
Suí Sui Dynasty
睢阳 睢陽 suīyáng Suiyang
孙权 孫權 Sūn Quán Sun Quan
太玄 tài xuán Canon of Supreme Mystery
太学 太學 Tài Xué Taixue / Imperial Academy / Grand Academy
泰伯 tàibó Taibo
太仓 太倉 tàicāng Taicang
太极 太極 Tàijí
 1. Absolute / Supreme Ultimate
 2. Taiji
太山 tàishān Taishan
太宗 Tàizōng
 1. Emperor Taizong of Song
 2. Tai Zong
昙始 曇始 Tán Shǐ Tan Shi
唐朝 Táng Cháo Tang Dynasty
唐人 Táng Rén Chinese / expatriate Chinese
唐书 唐書 Táng Shū Old Book of Tang
唐太宗 Táng Tàizōng Emperor Taizong of Tang
唐武宗 Táng Wǔ Zōng Emperor Wuzong of Tang
天乘 Tiān Chéng The Heavenly Vehicle
天道 Tiān Dào Heavenly Realm / Deva Realm
天息灾 天息災 Tiān Xī Zāi Tian Xi Zai
天界 Tiānjiè Heaven / Devaloka
天命 tiānmìng tianming / Mandate of Heaven
天竺 Tiānzhú the Indian subcontinent
通城 tōngchéng Tongcheng
王逸 Wáng Yì Wang Yi
王叔文 wángshūwén Wang Shuwen
Wèi
 1. Wei Dynasty
 2. State of Wei
 3. Cao Wei
 4. tall and big
魏收 Wèi Shōu Wei Shou
维摩 維摩 Wéimó
 1. Vimalakirti
 2. Vimalakirti
文帝 文帝 Wén Dì
 1. Emperor Wen of Han
 2. Emperor Wen of Liu Song
文王 Wén Wáng King Wen of Zhou
文昌 wénchāng Wenchang
文中 wénzhōng Bunchū
 1. Wu
 2. Jiangsu
 3. Wu
 4. Wu dialect
 5. Eastern Wu
 6. to speak loudly
五代史 Wǔ Dài Shǐ History of the Five Dynasties (between Tang and Song)
五经 五經 Wǔ Jīng Five Classics
武宗 Wǔ Zōng
 1. Emperor Zhengde / Wu Zong
 2. Emperor Wuzong of Tang
 1. Fu Xi
 2. Xi
 1. what? / where? / why?
 2. a slave / a servant
 3. Kumo Xi / Xi / Tatabi
 4. Kumo Xi / Xi / Tatabi
 5. Xi
西域 xī yù Western Regions
孝经 孝经 Xiào Jīng
 1. Xiao Jing / Classic of Filial Piety
 2. Classic of Filial Piety / Xiaojing
小雅 Xiǎoyǎ Xiaoya / Smaller Odes
谢安 謝安 Xiè Ān Xie An
谢灵运 謝靈運 xiè líng yùn Xie Lingyun
西方 xīfāng
 1. the West
 2. west side
 3. the Western [Pureland]
 4. Xifang
 5. West
心经 心經 Xīnjīng
 1. The Heart Sutra / The Prajñāpāramitā Heart Sutra
 2. Heart Sutra
心论 心論 xīnlùn Abhidharma hṛdaya śāstra
西戎 Xīróng the Xirong
玄奘 Xuán Zàng Xuanzang / Hsuan-Tsang
学道 學道 xuédào
 1. examiner
 2. Learning the Way
须弥 須彌 Xūmí Mt Meru / Sumeru
须弥山 須彌山 Xūmí Shān
 1. Mount Sumeru / Mount Meru
 2. Mount Sumeru
阎浮 閻浮 Yǎn Fú
 1. Jambudvipa / Jambu-dvipa / Jambu-dipa / the Terrestrial World
 2. Jampudiva
颜回 顏回 Yán Huí Yan Hui
颜鲁公 顏魯公 Yán Lǔgōng Yan Lugong / Yan Zhenqing
颜延之 顏延之 yán yánzhī Yan Yanzhi
阎浮提 閻浮提 yǎnfútí Jambudvīpa / Jambu-dvipa / Jambu-dipa / the Terrestrial World
阳城 陽城 yángchéng Yangcheng
仰山 Yǎngshān
 1. Yangshan
 2. Yangshan Huiji
琰摩 yǎnmó Yama
yáo Yao
药王 藥王 Yào Wáng Bhaisajyaraja / Medicine King
羿 Yi
一乘 yī shèng ekayāna / one vehicle
伊川 yīchuān Yichuan
以太 yǐtài Ether-
伊尹 yīyǐn Yi Yin
永州 yǒngzhōu Yongzhou
幽州 yōuzhōu Youzhou / Fanyang
 1. Emperor Yu
 2. Yu
 3. a legendary worm
庾亮 yǔ liàng Yu Liang
元本 yuán běn Puning Canon
圆觉经 圓覺經 Yuán Jué Jīng
 1. Sutra of Perfect Enlightenment
 2. Sutra of Complete Enlightenment
原道 Yuándào Yuandao
虞世南 yúshìnán Yu Shinan
宇文 yǔwén
 1. Yuwen
 2. Yuwen
湛然 Zhàn Rán Zhanran / Chan-Jan
张商英 張商英 zhāng Shāngyīng Zhang Shangying
zhào
 1. Zhao
 2. Zhao Dynasty
 3. State of Zhao
 4. to rush
 5. to visit
 6. Zhao
 7. to dig
赵简子 趙簡子 Zhào Jiǎnzǐ Zhao Jianzi
昭王 Zhāo Wáng King Zhao of Zhou
贞观 貞觀 Zhēn Guān Zhen Guan Reign / Emperor Taizong of Tang
真宗 Zhēn Zōng Zhao Heng / Emperor Zhenzong of Song
震旦 zhèndàn China
正知 zhèngzhī Zheng Zhi
至德 Zhìdé Zhide reign
中国 中國 zhōngguó
 1. China
 2. Middle Kingdom
中华 中華 Zhōnghuá China
zhòu
 1. daytime
 2. Zhou
 3. Zhou
zhòu Emperor Zhou
周公 Zhōu Gōng Duke Zhou
周书 周書 Zhōu Shū History of Zhou of the Northern Dynasties
周文王 Zhōu Wén Wáng King Wen of Zhou
周武帝 zhōu wǔdì Emperor Wu of Northern Zhou
周易 Zhōuyì The Book of Changes / Yijing / I Ching
庄子 莊子 Zhuāng Zǐ Zhuang Zi
子贡 子貢 Zǐ Gòng Zi Gong
子路 zǐlù Zi Lu
资治通鑑 資治通鑑 zīzhì tōngjiàn Zizhi Tongjian / Comprehensive Mirror in Aid of Governance
宗门 宗門 Zōng Mén
 1. Chan School of Buddhism / Zen
 2. religious school
左传 左傳 Zuǒ Zhuàn Zuo Zhuan

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 576.

Simplified Traditional Pinyin English
ā e
ài
 1. desire / craving / trsnā
 2. Love
ān
 1. a Buddhist nunnery / a Buddhist convent
 2. a thatched cottage
ān
 1. an
 2. Ease
八解脱 八解脫 bā jiětuō the eight liberations / aṣṭavimokṣa / aṭṭavimokkha
八胜处 八勝處 bā shèng chù eight abodes of superiority / eight stations of mastery / eight abhibhāyatana
八圣道支 八聖道支 Bā Shèng Dào zhī The Noble Eightfold Path / The Eightfold Noble Way
八不 bābù eight negations
谤法 謗法 bàng fǎ persecution of Buddhism
谤佛 謗佛 bàng fó persecution of Buddhism
bào indirect effect / judgement / retribution
bēi
 1. compassion / empathy / karuṇā
 2. Kindness
bèi pattra palm leaves
bi
彼岸 bǐ àn
 1. the other shore
 2. the other shore
biàn everywhere fragrant / paricitra
遍十方 biàn shí fāng pervading the ten directions
苾刍 苾蒭 bìchú
 1. a monk / a bhikkhu
 2. a monk / a bhikkhu
波罗蜜 波羅蜜 bōluómì
 1. paramita / pāramitā / perfection
 2. paramita
般若 bōrě
 1. Prajna-wisdom / prajñā / prajna / great wisdom
 2. Prajna Wisdom
 3. prajna
 1. to bestow
 2. to publish
不可得 bù kě dé unobtainable
不善 bù shàn akuśala / akusala / unvirtuous / unwholesome / inauspicious
不思议 不思議 bù sīyì
 1. inconceivable
 2. inconceivable
不妄语 不妄語 bù wàng yǔ
 1. Refrain from lying
 2. not lying
不邪婬 bù xiéyín prohibition of debauchery
不淫 bù yín Refrain from sexual conduct
不饮酒 不飲酒 bù yǐn jiǔ Refrain from consuming intoxicants
不动 不動 bùdòng acala / niścala / dhruva / unmoved
布施 bùshī
 1. dana / giving / the practice of giving / generosity
 2. generosity
不邪淫 bùxiéyín Refrain from sexual misconduct / prohibition against sexual misconduct
不信 bùxìn disbelief / lack of faith
cān
 1. assembly / worship on the four fives
 2. Inquire
参请 參請 cānqǐng to seek instruction
chàn a ritual for confessing sins
chán meditative concentration / dhyāna / jhāna
禅波罗蜜 禪波羅蜜 chán bōluómì dhyana-paramita / the paramita of meditative concentration
禅定 禪定 chándìng
 1. Meditative Concentration / meditation
 2. to meditate
 3. meditative concentration
chàng a bowl shaped copper bell
cháng eternal / nitya
常住 chángzhù
 1. a long-term resident at a monastery
 2. permanence / eternalism / śāśvata / nitya-sthita
 3. monastery
 4. Permanence
忏悔 懺悔 chànhuǐ
 1. repentance / pāpadeśanā
 2. to repent
禅师 禪師 chánshī
 1. Chan Master / Zen Master / Seon Master
 2. Chan master
chén
 1. dust / an object / an object of one of the senses / a defilement / a contanimating object
 2. an atom / aṇu
尘埃 塵埃 chénāi dirt / defilements
chéng yāna / a vehicle / a school of teaching
chéng Sincerity
chéng Become
成道 chéng dào Awakening / to become enlightened / to become a Buddha
成佛 chéng Fó
 1. to become a Buddha
 2. Attaining Buddhahood
成正觉 成正覺 chéng zhèngjué to become a Buddha
尘累 塵累 chénlèi the burden of mental affliction / the karmic burden of defilements
chī confusion / stupidity / naivety / delusion / moha
持戒 chí jiè
 1. morality / to uphold precepts
 2. to uphold precepts
出世间法 出世間法 chū shìjiān fǎ the way of leaving the world / the Noble Eightfold Path
传道 傳道 chuándào Transmission of the Way
出家 chūjiā
 1. leaving home / to become a monk or nun
 2. to renounce
畜生 chùsheng rebirth as an animal
出世 chūshì
 1. to become a monk or num / to leave secular life
 2. to be not of this world
 3. Transcending the World
 1. Loving-Kindness
 2. Kindness
从容 從容 cōngróng Calm and Composed
an element
大慈 dà cí great loving-kindness / great compassion
大千 dà qiān trisāhasramahāsāhasralokadhātu / a great chiliocosm / trichiliocosm / the cosmos
大千世界 dà qiān shìjiè trisāhasramahāsāhasralokadhātu / a great chiliocosm / trichiliocosm / the cosmos
大圣 大聖 dà shèng a great sage / mahāsiddha / a great adept
大愿 dà yuàn
 1. a vow
 2. a great vow
大道 dàdào great way / great Path / great enlightenment
大利 dàlì great advantage / great benefit
dān a meditation mat
dào
 1. the path leading to the cessation of suffering
 2. Way
道果 dào guǒ the fruit of the path
道流 dào liú followers of the way
到彼岸 dàobǐàn
 1. to reach the other shore / to reach Nirvāṇa
 2. To the Other Shore
道人 dàorén
 1. a Buddhist monk
 2. Traveler of the Way
大师 大師 dàshī 1. Venerable Master (when referring to Venerable Master Hsing Yun); 2. Master (for historical Buddhist masters)
大士 Dàshì a bodhisattva / mahāsattva
 1. puṇya / puñña
 2. guṇa
得度 dé dù
 1. to attain salvation
 2. to attain enlightenment
等观 等觀 děng guān to view all things equally
truth / satya
di
颠倒 顛倒 diāndǎo
 1. delusion / error / inversion / reversal / viparyāsa
 2. up-side down
殿堂 diàntáng Shrine
dìng
 1. meditative concentration / meditation
 2. Concentration
入定 dìngzhì
 1. entered into meditation / settled / composed / collected of mind
 2. to enter into meditation
地狱 地獄 dìyù a hell
弟子 dìzi disciple
 1. pāramitā / perfection
 2. to save / to rescue / to liberate / to overcome
 3. ordination rhythm
度众生 度眾生 dù zhòng shēng to liberate sentient beings
堕邪见 墮邪見 duò xié jiàn fall into erroneous views
多劫 duōjié many kalpas / numerous eons
恶道 惡道 è dào
 1. an evil rebirth / an evil destiny / an unfortunate rebirth / hell
 2. evil path
ēn Gratitude
二教 èr jiāo two teachings
二乘 èr shèng the two vehicles
尔时 爾時 ěr shí at that time
二障 èr zhàng two kinds of obstacles
 1. a dharma / a dhárma / a natural law / teachings
 2. a mental object / a phenomenon / dharma / a thought
 3. quality / characteristic
 4. Dharma
法门无量誓愿学 法門無量誓願學 fǎ mén wú liàng shì yuàn xué Teachings are infinite / The teachings are innumerable, I vow to master them all.
法界 fǎjiè
 1. a dharma realm / a dhárma realm / dharmadhatu / dharmadhātu
 2. tathatā / suchness / inherent nature / true nature / tathata
 3. Dharma Realm
法门 法門 fǎmén
 1. dharmaparyāya / dharma gate / a way of teaching the Dharma / a Buddhist teaching / a Dharma door
 2. Dharma gate
fàn
 1. brahman
 2. pure / sacred
 3. Buddhist
fán an ordinary person
凡夫 fánfū an ordinary person / pṛthagjana
放生 Fàng Shēng
 1. to release living creatures / fangsheng
 2. Liberate Lives
方便 fāngbiàn
 1. upāya / skillful means / expedient means
 2. Convenience
 3. expedient means
 4. Skillful Means
烦恼 煩惱 fánnǎo
 1. kleśa / kilesa / a mental affliction / defilement
 2. defilement
凡人 fánrén Ordinary Being
梵行 fànxíng brahmacarya / pure practices / religious life
法师 法師 fǎshī
 1. Dharma Master / Venerable / a Buddhist monk or nun
 2. Venerable
 3. Dharma Teacher
非非想 fēi fēi xiǎng neither perception nor nonperception
非人 fēi rén a non-human
非常 fēicháng impermanent / transient
非我 fēiwǒ selflessness / non-self / anātman / anattā
非有 fēiyǒu does not exist / is not real
分别 分別 fēnbié
 1. kalpanā / thought / imagination
 2. vikalpa / discrimination / conception
 3. discrimination
 1. of Buddhism
 2. a statue or image of a Buddha
 3. a Buddhist text
佛菩萨 佛菩薩 fó púsà Buddhas and bodhisattvas
佛说 佛說 Fó shuō
 1. buddhavacana / the Buddha's teaching
 2. the Buddha's has explained
佛言 Fó yán
 1. the Buddha said
 2. buddhavacana / the teachings of the Buddha
佛道 Fódào
 1. Buddhist practice
 2. bodhi / enlightenment
 3. the path leading to enlightenment
 4. Buddhahood
 5. the Buddha Way
 6. Way of the Buddha
佛法 fófǎ the power of the Buddha
佛骨 fógǔ a Buddha relic
佛化 fóhuà conversion through the Buddha's teachings
佛家 Fójiā
 1. the community of Buddhists / Saṅgha
 2. places of the Buddha and bodhisattvas / temples
佛教 fójiào the Buddha teachings
佛戒 fójiè laws of reality observed by all Buddhas
佛经 佛經 Fójīng a Buddhist scripture / Buddhist sutra
佛老 fólǎo
 1. Buddha and Laozi
 2. Buddhism and Taoism
佛灭 佛滅 fómiè Buddha's Nirvāṇa
佛舍利 fóshèlì Buddha relics
佛身 Fóshēn
 1. buddhakaya / Buddha-body
 2. Buddha's Body
佛书 佛書 fóshū Buddhist texts / scripture
佛心 fóxīn
 1. mind of Buddha
 2. Buddha’s Mind
佛牙 fóyá a Buddha tooth relic
 1. puṇya / merit / blessing / reward
 2. Fortune
福报 福報 fúbào a blessed reward
浮图 浮圖 fútú
 1. Buddha / Buddhist stupa
 2. Buddha
gài a hindrance / an obstacle / nivāraṇa / nīvaraṇāni
割爱 割愛 gēài to relinquish
gēn
 1. an organ / a part of the body / an organ of sense
 2. a sense / a faculty
 3. mūla / a root
根器 gēn qì aptitude
根尘 根塵 gēnchén the six roots and the six dusts
gēng Cultivate
gōng merit-creating actions
gōng to offer in worship
功德 gōngdé
 1. guṇa / achievements and virtue / merit
 2. puṇya / puñña
 3. merit
guān
 1. mindfulness / contemplation
 2. insight / vipaśyanā / vipassanā
 3. Observe
广大 廣大 guǎngdà vaipulya / vast / extended
光明 guāngmíng Brightness
归依 歸依 guīyī to take refuge in the Triple Gem
归真 歸真 guīzhēn to return to Tathata
guǒ
 1. direct effect / phala / a consequence
 2. Fruit
过去 過去 guòqù past
国师 國師 Guóshī kokushi
hǎo Good
浩劫 hàojié disaster, catastrophe
好生 hǎoshēng to be careful / to be diligent
Merge
Harmony
héng
 1. mental formations / saṃskāra / sankhara / that which has been put together / volition / volitional formations / conditioned states / habitual actions
 2. practice / carita / caryā / conduct / behavior
 3. to practice
 4. Practice
héng Eternity
和尚 héshang
 1. an abbot / a monk
 2. Most Venerable
hòu Deep
后世 後世 hòushì later rebirths / subsequent births
护生 護生 hù shēng Protecting Lives
huà
 1. to manifest
 2. to collect alms
化度 huà dù convert and liberate / teach and save
化人 huàrén a conjured person
化身 huàshēn nirmanakaya
huì a religious assembly
huì Kindness
huì
 1. intellect
 2. Wisdom
慧学 慧學 huì xué Training on Wisdom
huò kleśa / kilesa / a mental affliction / defilement
 1. the origin of suffering
 2. desire / greed / craving
a prediction / a prophecy / vyakarana
jiā school / sect / lineage
jiā jia
jià designation / provisional / conventional term
jiàn view / perception / dṛṣṭi / diṭṭhi
见道 見道 jiàn dào
 1. darśanamārga / path of vision
 2. to see the Way
见性 見性 jiàn xìng
 1. to see one's true nature / to realize one's Buddha nature
 2. Seeing One's Nature
见佛 見佛 jiànfó
 1. to see the Buddha
 2. Seeing the Buddha
jiào
 1. bodhi / enlightenment / awakening
 2. Awaken
教化 jiàohuā
 1. transformative teaching / to enlighten
 2. Teach and Transform
袈裟 jiāshā
 1. kasaya / kaṣāya
 2. kasaya
jiè dhātu / a realm / a field / a domain
jié a kalpa / an eon
jiè
 1. precepts / a vow
 2. Precepts / morality
jié a fetter
jiě
 1. understanding
 2. to liberate
劫数 劫數 jiéshǔ
 1. predestined fate
 2. Numerous Kalpas
解脱 解脫 jiětuō
 1. liberation / emancipation / vimokṣa
 2. liberation
jìn diligence / perseverance
jìng Respect
jìng
 1. the object of one of the six senses
 2. viṣaya / sphere / region
jīng contacts
jīng a sutra / a sūtra
jìng Stillness
jìng
 1. vyavadāna / purification / cleansing
 2. śuddha / cleansed / clean / pure
 3. viśuddhi / purity
 4. Pure
敬信 jìng xìn
 1. Respect and Trust
 2. respectful and faithful
经云 經云 jīng yún the sutra says
境界 jìngjiè viṣaya / object / sphere / region / realm of objects / state
精进 精進 jīngjìn
 1. Diligence / Perseverance / vīrya
 2. Be Diligent
 3. diligence
静默 靜默 jìngmò Quiet and Silent
金人 jīnrén golden person / Buddha statue
a mat for sitting and sleeping on / niṣīdana
to raise an example
决定 決定 juédìng fixed / unchanging / constant / determined / niścaya
决择 決擇 juézhái to judge and select
觉知 覺知 juézhī Awareness
居士 jūshì
 1. a lay person / a male lay Buddhist
 2. householder
具足 jùzú
 1. complete / full / perfect
 2. Completeness
开示 開示 kāishì
 1. to express / to indicate
 2. Teach
kōng
 1. śūnyatā / emptiness / emptiness of inherent existence
 2. Emptiness
空大 kōngdà the space element
Sorrow / duḥkha / dukkha / suffering
kuān Broad
广 kuàng
 1. vaipulya / vast / extended
 2. Extensive
苦海 kǔhǎi
 1. sea of suffering / abyss of worldly suffering
 2. ocean of suffering
lán a hermitage
老僧 lǎo sēng an old monk
Joy
transcendence
理观 理觀 lǐ guān the concept of truth
离欲 離欲 lí yù free of desire
liàng means of knowing / reasoning / pramāṇa
两舌 兩舌 liǎng shé double-tongued speech / slander / divisive speech
了义 了義 liǎoyì nītārtha / definitive
令众生 令眾生 lìng zhòngshēng cause sentient beings
灵骨 靈骨 línggǔ
 1. relics
 2. Holy Relics
力士 lìshì one of great strength
六道 liù dào six realms / six realms of existence / six destinies
六根 liù gēn
 1. the six sense organs / sadayatana
 2. Six Faculties
六通 liù tōng six supernatural powers
六十二见 六十二見 liùshíèr jiàn sixty two views
立言 lìyán establish in speech
lóng nāga / serpent / dragon
 1. a censer
 2. 1. incense burner; 2. incense censer
lùn a treatise / a thesis / śastra
罗汉 羅漢 luóhàn
 1. Arhat
 2. arhat
monastic discipline / vinaya
律师 律師 lǜshī vinaya teacher
滿 mǎn Full
měi Beauty
梦幻 夢幻 mènghuàn dream and illusion
miào Wonderful
妙果 miào guǒ wonderful fruit
妙心 miào xīn Wondrous Mind
妙用 miàoyòng skillful use / magical use
miè the cessation of suffering
灭佛 滅佛 mièfó persecution of Buddhism
míng
 1. wisdom / vidyā
 2. Clear
名色 míng sè name and form
明心 míng xīn
 1. an enlightened mind
 2. A Clear Mind
密行 mìxíng
 1. secret practice / private practice
 2. Secret Practice
all women
能持 néng chí ability to uphold the precepts
能仁 néng rén great in lovingkindness
能化 nénghuà a teacher
能行 néngxíng ability to act
Bhiksuni / a nun / a bhikṣuṇī / bhikkhunī
niàn
 1. memory
 2. mindfulness / smṛti
弄猢狲 弄猢猻 nòng hú sūn play with a monkey
普度 pǔdù
 1. to release from suffering
 2. universal salvation
普度众生 普度眾生 pǔdù zhòngshēng to deliver all living creatures from suffering
菩萨 菩薩 púsà
 1. bodhisatta
 2. bodhisattva
菩萨戒 菩薩戒 púsà jiè Bodhisattva Precepts
菩提 pútí
 1. bodhi / enlightenment / awakening
 2. bodhi
菩提树 菩提樹 Pútí Shù
 1. bodhi tree
 2. Bodhedrum magazine
 3. Bodhi Tree
qiān Modest
前世 qián shì former lives
前尘 前塵 qiánchén past impurity
勤苦 qín kǔ devoted and suffering
qīng Clear
清虚 清虛 qīng xū pure emptiness
清净 清凈 qīngjìng
 1. pure / cleansed / purified of defiling illusion / viśuddhi
 2. purity
弃捨 棄捨 qìshě abandoning / giving up / generosity
realm / destination
clinging / grasping /upādāna
quán expedient
ràng Give Way
re
rěn
 1. tolerance / patience
 2. Patience
rén Benevolence
人和 rén hé Interpersonal Harmony
仁者寿 仁者壽 rén zhě shòu Benevolence Brings Longevity
人间 人間 rénjiān human world
忍辱 rěnrǔ
 1. patience / tolerance / ksānti
 2. to tolerate disgrace and insult / to have patience
 3. patience
人身 rénshēn
 1. reborth as a person
 2. the human body
人生 rénshēng
 1. Human Life Magazine
 2. life
人天 réntiān
 1. the six realms / all living things
 2. humans and devas
仁者 rénzhe compassionate one / benevolent one / a compassionate person
róng Tolerance
肉身 ròushēn the physical body
Thus
入佛 rù fó to bring an image of a Buddha
入圣 入聖 rù shèng to become an arhat
如影随形 如影隨形 rú yǐng suí xíng like shadows following the body
ruì Auspicious
如是 rúshì thus, so
儒童 rútóng a young boy
bodhisattva
三毒 sān dú three poisons / trivisa
三千 sān qiān three thousand-fold
三千大千世界 sān qiān dà qiān shìjiè Three Thousandfold World System / trisāhasramahāsāhasralokadhātu / a great chiliocosm / trichiliocosm / the cosmos
三生 sān shēng
 1. three lives / three rebirths
 2. Three Lifetimes
三乘 sān shèng
 1. three vehicles / triyāna / triyana
 2. Three Vehicles
三世 sān shì
 1. past, present, and future
 2. Three Periods of Time
三十二相 sān shí èr xiāng the thirty two marks of excellence / the thirty-two characteristic marks
三武 sān wǔ the three emperors of Wu
三藏圣教 三藏聖教 Sān Zàng shèngjiāo Buddhist canon
三祇 sān zhǐ The Three Asankhyeya Kalpas / The Three Kalpas / The Three Asankya-Kalpas
三昧 sānmèi
 1. samādhi / concentrated meditation / mental concentration
 2. samadhi
form / matter
色身 sè shēn
 1. the physical body / rupakaya
 2. Physical Body
sēng
 1. a monk
 2. saṅgha / saṃgha / Buddhist community
僧尼 sēngní
 1. a Buddhist nun
 2. monks and nuns
shā
 1. Buddhist monastery or temple
 2. kṣetra / land
沙门 沙門 shāmén
 1. a Buddhist monk / a wandering monk / a shramana / a sramana / renunciant / mendicant
 2. sramana
shàn
 1. kuśala / kusala / virtuous
 2. shan
善恶 善惡 shàn è
 1. good and evil
 2. good and evil
善道 shàndào a benevolent rebirth / a benevolent destiny / heaven / a fortunate realm
上人 shàngrén
 1. shangren / senior monastic
 2. supreme teacher
山林 shānlín a forest retreat / a secluded place to practice / araṇya / arañña / aranya
善人 shànrén a wholesome person / a good person
杀生 殺生 shāshēng
 1. to kill
 2. Killing Lives
shè saṃgraha / to hold together / to collect / to combine
shé Buddhist monk
shè
 1. equanimity
 2. equanimity
 3. Give
shè
 1. equanimity
 2. equanimity
 3. Give
舍利 shèlì
 1. ashes or relics after cremation
 2. relic
shēn body / kāya
shēng birth
生天 shēng tiān highest rebirth
圣教 聖教 shèngjiāo sacred teachings
声闻缘觉 聲聞緣覺 shēngwén yuánjué Śrāvakas and Pratyekabuddhas
神明 shénmíng god, deity
神通 shéntōng
 1. a spiritual power / supernatural powers / a remarkable ability / a magical power
 2. supernatural power
神通变化 神通變化 shéntōng biànhuà supernatural powers of transformation
舍身 捨身 shěshēn Relinquishing the Body
shì Buddhism
shī master
shí Real
shí vijñāna / consciousness / life force / mind / cognition
shī the practice of selfless giving / dāna
shì loka / a world
shì the meaning of a word / relating to the phenomenal world
释道 釋道 Shì Dào Buddhism and Taoism
十恶 十惡 shí è the ten evils
十方 shí fāng
 1. the ten directions
 2. The Ten Directions
十号 十號 Shí hào the ten names of the Tathāgata / the ten epithets of the Tathāgata
识心 識心 shí xīn the controlling function of the mind
实际 實際 shíjì
 1. bhūtakoṭi / reality-limit / apex of reality
 2. tathatā / suchness / inherent nature / true nature / tathata
 3. actual
世间 世間 shìjiān world
世间法 世間法 shìjiānfǎ
 1. world law / lokadharma / lokadhamma
 2. Worldly Rules
世界 shìjiè
 1. a world
 2. world
施僧 shīsēng to provide a meal for monastics
十善 shíshàn the ten virtues
施设 施設 shīshè to establish / to set up
世俗 shìsú Secular
誓愿 誓願 shìyuàn a vow
shòu feelings / sensations
授记 授記 shòu jì Vyakarana (prophecies) / a prediction / vyākaraṇa
受戒 shòu jiè
 1. to take precepts
 2. Take the Precepts
受用 shòuyòng Benefit
shù Forgiveness
说欲 說欲 shuō yù explanation of desire
temple / monastery / vihāra
 1. volition / cetanā
 2. Think
 1. to appear
 2. pseudo
vicāra / vicara / sustained application / sustained thinking / selectiveness / subtle discernment / discernment
四弘愿 四弘願 sì hóng yuàn four great vows
四句 sì jù four verses / four phrases
四念处 四念處 sì niàn chù the four bases of mindfulness
四如意分 sì rúyì fēn the four kinds of teleportation
四摄法 四攝法 sì shè fǎ the four means of embracing
四无碍辩 四無礙辯 sì wúàibiàn the four unhindered powers of understanding
四无量心 四無量心 sì wúliàng xīn four immeasurables / four immeasurable minds / four immeasurable states of mind / brahmavihāra-niddesa
四正勤 Sì Zhèng Qín four right efforts / four right exertions
四智 sì zhì the four forms of wisdom
四重 sì zhòng four grave prohibitions
四大 sìdà the four great seeds / the four great elements / mahābhūta
寺刹 寺剎 sìshā temple / monastery
四天下 sìtiānxià the four continents
四夷 sìyí four rules for expulsion from the saṃgha / four pārājikas
sòng 1. ode; 2. praise
所行 suǒxíng actions / practice
a pagoda / a stupa
他心通 tā xīn tōng
 1. mind reading
 2. Mind Reader
tài Prosperous
tān
 1. greed / desire / craving / trsnā / taṇhā
 2. Greed / passion / desire / rāga
tán dana / the practice of giving / generosity
贪欲 貪慾 tānyù
 1. attachment / passion / desire / raga
 2. Desire
 1. śarīra / human body
 2. ti / essence
 3. entity / a constituent / an element
天人 tiānrén Heavenly Beings
天堂 tiāntáng Heaven
天子 tiānzǐ devaputra / the son of a god
tōng a spiritual power / supernatural powers / a remarkable ability / a magical power
通达 通達 tōngdá Thorough Understanding
an evil state of existence
徒众 徒眾 tú zhòng a group of disciples
退 tuì parihāṇi / to regress / to degenerate
托生 託生 tuōshēng to be conceived from Heaven
万法 萬法 wàn fǎ myriad phenomena / all things
妄心 wàngxīn a deluded mind
万行 萬行 wànxíng all methods for salvation
微尘 微塵 wēichén
 1. an atom
 2. fine dust
微妙 wēimiào subtle, profound
问道 問道 wèn dào
 1. Inquire About the Way
 2. ask for the Way
self / ātman / attan
我见 我見 wǒ jiàn the view of a self
 1. mo
 2. Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression.
Enlightenment
五根 wǔ gēn pañcendriya / five sense organs / five senses
无故 無故 wú gù unconditioned
五戒 wǔ jiè the five precepts
五力 wǔ lì pañcabala / the five powers
五乘 wǔ shèng five vehicles
無想 wú xiǎng no notion
五蕴 五蘊 wǔ yùn five aggregates / five skandhas / five groups of existence / five groups of clinging
悟道 wùdào
 1. to awaken to the truth / to awaken to the way
 2. Awaken to the Path
 3. to awaken to the truth
无法 無法 wúfǎ No-Dharma
无间 無間 wújiān
 1. avīci / interminable / incessant
 2. No Distance
无尽 無盡 wújìn endless
无愧 無愧 wúkuì
 1. disregard / lack of propriety / anapatrāpya
 2. With a Clear Conscience
 3. shamelessness
无量 無量 wúliàng immeasurable
悟入 wùrù experiential understanding of the truth / to understand reality / to perceive through meditation
无色 無色 wúsè formless / no form / arūpa
无色界 無色界 wúsè jiè formless realm / realm of nonform
无上觉 無上覺 wúshàng jué supreme enlightenment
无生 無生 wúshēng
 1. anutpāda / unproduced / non-arising
 2. No-Birth
无畏 無畏 wúwèi
 1. non-fear / abhaya
 2. Fearlessness
 3. fearless
无为 無為 wúwèi
 1. unconditioned / asaṃskṛta
 2. Non-Doing
无我 無我 wúwǒ selflessness / non-self / anātman / anattā
无相 無相 wúxiāng
 1. animitta / signlessness / without an appearance
 2. Formless
五眼 wǔyǎn the five eyes / pañcacakṣūs
无余 無餘 wúyú
 1. without remainder / niravaśeṣa
 2. without excess
无住 無住 wúzhù
 1. non-attachment / non-abiding
 2. non-abiding
to calm oneself
latent tendencies / predisposition
Joy
下生 xià shēng for a bodhisattva for descend to the human world
xiān a sage
xián bhadra
现前 現前 xiàn qián to manifest in the present / to present before the eyes
贤圣 賢聖 xián shèng āryapudgala / noble ones
xiāng
 1. lakṣaṇa / countenance / personage / quality / character / disposition
 2. nimitta / a sign / a mark / appearance
 3. a perception / cognition / conceptualization / a notion
xiǎng notion / perception / cognition / conceptualization / saṃjñā / samjna
相应 相應 xiāngyìng
 1. concomitant
 2. response, correspond
现在 現在 xiànzài now, present
xiào Filial Piety
邪见 邪見 xiéjiàn mistaken view / wrong view / perverse view / mithyādṛṣṭi / micchādiṭṭhi
邪婬 xiéyín to commit sexual misconduct
西方 xīfāng the Western [Pureland]
xīn citta / thinking / thought / mind / mentality
xìn
 1. faith / confidence
 2. Faith
信佛 xìn Fó to believe in Buddhism
心念 xīn niàn
 1. mindfulness
 2. Thoughts
心心 xīn xīn the mind and mental conditions
心意识 心意識 xīn yì shí
 1. mind, thought, and perception
 2. mind, thought, and perception
行道 xíng dào
 1. to practice the Way
 2. Practice the Way
幸福 xìngfú Happiness
行者 xíngzhě
 1. practitioner
 2. abbot's attendant
 3. practitioner
宿 xiù from former lives
xiū
 1. bhāvanā / spiritual cultivation
 2. pratipatti / spiritual practice
 3. Cultivation
修禅定 修禪定 xiūchándìng to meditate / to cultivate through meditation
修道 xiūdào
 1. bhāvanāmārga / the path of cultivation
 2. Practitioner
修多罗 修多羅 xiūduōluó sūtra / sutta
修心 xiūxīn
 1. to cultivate one's nature
 2. Cultivating the Mind
修行 xiūxíng
 1. pratipatti / spiritual practice
 2. bhāvanā / spiritual cultivation
 3. spiritual cultivation
xuān to teach / to instruct
xué a learner
学佛 學佛 xué fó to learn from the Buddha
虚空 虛空 xūkōng
 1. vast emptiness
 2. Void
xūn vāsanā / permeation / infusing / perfuming / predispositions / habituations / latent tendencies
虚妄 虛妄 xūwàng not real / illusory
yán a garland / an adornment / avataṃsa
yǎng Nurture
演说 演說 yǎnshuō to expound
karma / kamma / karmic deeds / actions
业受 業受 yèshòu karmic lifespan
upadhi / bonds / substratum
Righteousness
manas / mind / mentation
doubt / uncertainty / skepticism / vicikitsā / vicikicchā
一大事 yī dà shì a great undertaking
一大事因缘 一大事因緣 yī dàshì yīnyuán the causes and conditions of a great event
一佛 yī fó one Buddha
异见 異見 yì jiàn different view
一界 yī jiè one world
译经 譯經 yì jīng to translate the scriptures
一念 yī niàn
 1. one moment / one instant
 2. one thought
 3. one thought
一世界 yī shìjiè one world
一以贯之 一以貫之 yī yǐ guàn zhī Be Consistent
一家 yījiā same family
亿劫 億劫 yìjié a kalpa
yìn an aggregate / a group
yīn
 1. hetu / causes
 2. Cause
yīng to accept
因果 yīnguǒ
 1. hetuphala / cause and effect
 2. cause and effect
因缘 因緣 yīnyuán
 1. Cause and Condition / principal and secondary causes / chain of cause and effect / primary cause / nidāna
 2. Nidana (expositions of causes) / a story of an occasion in the Buddhha's life
 3. a passage in a sūtra describing the setting
 4. causes and conditions
一切 yīqiè all, everything
一行 yīxíng one practice
一中 yīzhōng
 1. a hall of spread tables
 2. a hall with one seat
yǒng Courage
yòng yong / function / application
yǒu
 1. becoming / bhāva
 2. 1. existence; 2. becoming
yōu you
有无 有無 yǒu wú existent and non-existent/ having identity and emptiness
有法 yǒufǎ something that exists
优婆塞 優婆塞 yōupósāi
 1. Upasaka / a male lay Buddhist
 2. upasaka
有情 yǒuqíng
 1. sentient beings
 2. sentient being
有余 有餘 yǒuyú
 1. with remainder / sopadhiśesa
 2. excessive
desire / intention / interest / aspiration
欲界 yù jiè realm of desire
愚冥 yú míng ignorance and darkness
yuán Perfect
yuán
 1. conditions / pratyaya / paccaya
 2. Condition
圆觉 圓覺 yuán jué
 1. complete enlightenment
 2. Perfect Enlightenment
怨家 yuànjiā an enemy
缘觉 緣覺 yuánjué
 1. Pratyekabuddha Realm / Pratyekabuddha
 2. pratyekabuddha
圆满 圓滿 yuánmǎn
 1. perfect / complete / paripūrṇa
 2. Perfection
在天 zài tiān
 1. in heaven
 2. the ruler
在家 zàijiā lay person / laity
zāng
 1. piṭaka / canon / a collection of scriptures
 2. garba / matrix / embryo
 3. kośa / kosa
 4. ālaya / dwelling / residence
造化 zàohua Creation
koan / kōan / gong'an
增上心学 增上心學 zēng shàng xīn xué improving the mind
增上 zēngshàng additional / increased / superior
zhāi
 1. to abstain from meat or wine
 2. a vegetarian diet / vegetarian food
 3. to give alms
 4. to fast
 5. a temple hostel
斋戒 齋戒 zhāijiè
 1. to abstain from eating meat
 2. a precept
 3. Observance of Fasting and Precepts
zhāo a monastic compound
zhe to attach / to grasp
zhēn True
真性 zhēn xìng inherent nature / essence / true nature / dharmatā
zhèng realization / adhigama
zhèng Righteous
正道 zhèngdào Right Path
正法 zhèngfǎ
 1. Right Dharma / Saddharma
 2. Age of Right Dharma / The Period of the True Dharma
 3. Righteous Dharma
证果 證果 zhèngguǒ the rewards of the different stages of attainment
正觉 正覺 zhèngjué sambodhi / saṃbodhi / enlightenment
真际 真際 zhēnjì ultimate truth
真心 zhēnxīn true mind
zhì Wisdom
zhǐ calm abiding / cessation / śamatha
zhì Aspiration
zhī Understanding
智识 智識 zhì shí analytical mind
直指人心 zhí zhǐ rén xīn directly pointing to one's mind
知道 zhīdào Knowing
智慧 zhìhuì
 1. wisdom / prajñā
 2. jñāna / knowledge
 3. wisdom
制戒 zhìjiè rules / vinaya
zhōng Loyalty
中道 zhōng dào
 1. the middle way
 2. Middle Way
种智 種智 zhǒng zhì knowledge of the seed or cause of all phenomena
众生 眾生 zhòngshēng
 1. beings / all living things / all sentient beings
 2. sentient beings
中有 zhōngyǒu an intermediate existence between death and rebirth
zhòu mantra / charm / spell
zhǔ abbot
zhù to attach / to abide / to dwell
诸法 諸法 zhū fǎ sarvadharma / all things / all dharmas
诸众生 諸眾生 zhū zhòngshēng all sentient beings
庄严 莊嚴 zhuāngyán
 1. to adorn / to perfect
 2. Dignity
 3. solemn, majestic
a Buddhist
自我 zìwǒ Oneself
自在 zìzài
 1. Carefree
 2. perfect ease
zōng
 1. school / sect
 2. thesis / conclusion / tenet / siddhānta
Contented
罪報 罪報 zuìbào retribution
罪苦 zuìkǔ suffering caused by one's own wrongdoing
作佛 zuò fó to become a Buddha
作善 zuò shàn to do good deeds
祖师 祖師 zǔshī Patriarch