Glossary and Vocabulary for Bodhisattvabuddhānusmṛtisamādhi (Dafangdeng Da Ji Jing Pusa Nian Fo Sanmei Fen) 《大方等大集經菩薩念佛三昧分》, Scroll 9

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 83 jiàn to see 當彼如是見一切法無有去來
2 68 三昧 sānmèi samādhi / concentrated meditation / mental concentration 不久便能得是三昧
3 57 不空 Bù Kōng Amoghavajra / 不空見
4 56 néng can / able 彼既能作如是觀已
5 34 Buddha / Awakened One 時彼善觀作王比丘既從彼佛聞教誨已
6 28 世尊 Shìzūn World-Honored One / Bhagavat / Bhagavān / Buddha 世尊所同時出家
7 27 shí time / a period of time 時彼善觀作王比丘既從彼佛聞教誨已
8 27 具足 jùzú complete / full / perfect 善女人等即是具足菩薩乘者
9 25 to reach 及以意欲一心迴向
10 23 wáng Wang 時彼善觀作王比丘既從彼佛聞教誨已
11 23 zhòng many / numerous 眾具
12 22 一切法 yīqiē fǎ all dharmas / all things / sarvadharma 當彼如是見一切法無有去來
13 21 善根 shàngēn virtuous roots / wholesome roots / kuśalamūla 當知非彼不能廣種勝妙善根諸眾生輩而得聽聞
14 21 如來 Rúlái Thus-Come (tathagata) / Tathāgata / Thus Come One 今彼蓮華上如來是也
15 20 zuò to do 時彼善觀作王比丘既從彼佛聞教誨已
16 20 zhèng proof 未幾即便證此三昧也
17 20 wén to hear 時彼善觀作王比丘既從彼佛聞教誨已
18 20 無量 wúliàng immeasurable / unlimited 乃至亦非於無量億百千那由他
19 19 菩薩 púsà bodhisatta 善女人輩但得耳聞此菩薩念佛三昧門者
20 19 zhī to know 當知彼時善觀作王捨四天下
21 18 功德 gōngdé guṇa / achievements and virtue / merit 我於今者慇懃鄭重為汝宣說此三昧門所作功德甚深廣大
22 18 yán to speak / to say / said 不空見菩薩白佛言
23 18 xíng to walk / to move 住慚愧行
24 18 阿耨多羅三藐三菩提 ānòuduōluó sānmiǎo sānpútí anuttara-samyak-sambodhi / anuttara samyaksaṃbodhi / anuttarasamyaksaṃbodhi / unsurpassed complete perfect enlightenment 然後得成阿耨多羅三藐三菩提
25 18 one hundred million 彼善觀作王比丘即於爾時過六十億百千那由他劫已
26 17 shēng to be born / to give birth 咸具自在有生盡
27 17 rén person / people / a human being 所謂常慚於人
28 17 菩薩摩訶薩 púsà móhēsà bodhisattva mahāsattva 假使無量無邊恒河沙菩薩摩訶薩復經無量無邊過恒河沙劫數修行布施
29 16 zhù to dwell / to live / to reside 亦愧自身住於一切不善法中
30 16 jīn today / modern / present / current / this / now 汝今於此猶有疑心
31 16 shuō to say / said / to speak / to talk / speaks 說諸法義無有窮盡
32 15 děng et cetera / and so on 善女人等即是具足菩薩乘者
33 15 善男子 shàn nánzǐ a good man / a son of a noble family 若有諸善男子
34 15 sān three
35 15 那由他 nàyóutā a nayuta 彼善觀作王比丘即於爾時過六十億百千那由他劫已
36 15 善女人 shàn nǚrén a good woman / a daughter of a noble family 善女人但能耳聞此三昧者
37 15 bǎi one hundred 彼善觀作王比丘即於爾時過六十億百千那由他劫已
38 15 爾時 ěr shí at that time 彼善觀作王比丘即於爾時過六十億百千那由他劫已
39 14 諸法 zhū fǎ sarvadharma / all things / all dharmas 說諸法義無有窮盡
40 14 zhǒng kind / type 當知非彼不能廣種勝妙善根諸眾生輩而得聽聞
41 13 隨喜 suíxǐ anumodana / admiration 是以聞此三昧即生隨喜
42 13 成就 chéngjiù accomplishment / success / achievement 成就慚愧
43 13 jìn to the greatest extent / utmost 唯除一切諸漏盡者
44 12 qiān one thousand 彼善觀作王比丘即於爾時過六十億百千那由他劫已
45 12 比丘 bǐqiū Bhiksu / a monk / bhikṣu / bhikkhu 時彼善觀作王比丘既從彼佛聞教誨已
46 12 無有 wú yǒu there is not 當彼如是見一切法無有去來
47 12 method / way 亦愧自身住於一切不善法中
48 12 猶如 yóurú to be similar to / to appear to be 彼當如是見一切法猶如夢想
49 11 to enter 皆入大海同一醎味
50 11 desire 及以意欲一心迴向
51 11 眾生 zhòngshēng beings / all living things / all sentient beings 憐愍眾生故為說
52 11 guǎng wide / large / vast 更廣思惟不令忘失
53 10 shì matter / thing / item 亦能通達現在事
54 10 zhōng middle 亦愧自身住於一切不善法中
55 10 can / may / permissible 是功德聚而可校量耶
56 10 供養 gòngyǎng to make offerings / to provide offerings / to worship 供養功德大眾生
57 9 qiú to request 念求善事
58 9 諸眾生 zhū zhòngshēng all sentient beings 當知非彼不能廣種勝妙善根諸眾生輩而得聽聞
59 9 niàn to read aloud / to recite 念求善事
60 9 shèng to beat / to win / to conquer 以此三昧有不思議勝功能故
61 9 世界 shìjiè the world / the universe / the cosmos 然後將此沙之一塵過恒河沙世界
62 9 lái to come 五諸如來所種諸善根也
63 9 聲聞 shēngwén Sravaka Realm / Sravaka / Śrāvaka / a distinguished disciple of the Buddha 九十九億聲聞眾
64 9 善觀 Shànguān Sudrsa / Sudassa 時彼善觀作王比丘既從彼佛聞教誨已
65 9 huò to reap / to harvest 厚集功德而獲聞此寶三昧王名字少分
66 9 shǔ to count 百千億數大蓮花
67 9 速成 sùchéng to take a crash course / to take an intensive course 自然速成阿耨多羅三藐三菩提
68 9 tool / device / utensil / equipment / instrument 眾具
69 9 lìng to make / to cause to be / to lead 住諸善法又令滿足
70 9 不可 bù kě cannot / should not / must not / forbidden / prohibited 彼當如是見一切法不可成就
71 9 念佛三昧 niànfó sānmèi samādhi of recollecting the Buddha 善女人輩但得耳聞此菩薩念佛三昧門者
72 8 無邊 wúbiān without boundaries / limitless / boundless 必定當得無量無邊過阿僧祇不可思議大功德聚
73 8 guān to look at / to watch / to observe 汝亦不應更作他觀
74 8 世間 shìjiān world / the human world 開示興顯能廣利益諸世間者
75 8 bèi contemporaries / generation / lifetime 當知非彼不能廣種勝妙善根諸眾生輩而得聽聞
76 8 guò to cross / to go over / to pass 彼善觀作王比丘即於爾時過六十億百千那由他劫已
77 8 big / great / huge / large / major 必定當得無量無邊過阿僧祇不可思議大功德聚
78 8 dìng to decide 便爾請問微妙定
79 7 yāng a female mandarin duck 與彼八萬四千億那由他臣民大眾於彼鴦耆佛
80 7 shòu to suffer / to be subjected to 啟口請佛受其供
81 7 to know / to learn about / to comprehend 彼當如是觀一切法皆悉平等
82 7 speed 當念速淨此三昧
83 7 shǎo few 厚集功德而獲聞此寶三昧王名字少分
84 7 xīn heart 王覩世尊心寂靜
85 7 yuàn to hope / to wish / to desire 唯願哀愍照此時
86 7 a person of over sixty 與彼八萬四千億那由他臣民大眾於彼鴦耆佛
87 7 寶山 Bǎoshān Baoshan 號曰寶山莊嚴如來
88 7 等正覺 děng zhèngjué samyaksaṃbodhi / perfect enlightenment 等正覺本行菩薩求菩提時
89 7 莊嚴 zhuāngyán stately / solemn 具足莊嚴名無畏
90 7 三法 sān fǎ the three aspects of the Dharma 若諸菩薩摩訶薩具足三法即能入此念佛三昧
91 7 chéng to finish / to complete / to accomplish / to succeed 然後得成阿耨多羅三藐三菩提
92 7 滿 mǎn full 能具足滿忍波羅蜜已
93 6 lòu to leak / to drip 唯除一切諸漏盡者
94 6 power / force / strength 彼藥力故
95 6 十方 shí fāng the ten directions 十方同說如斯法
96 6 gōng to present to / to supply / to provide 啟口請佛受其供
97 6 mén door / gate / doorway / gateway 善女人輩但得耳聞此菩薩念佛三昧門者
98 6 慚愧 cánkuì repentance / conscience / shame 云何慚愧
99 6 miào wonderful / fantastic 若欲圓滿諸妙相
100 6 自然 zìrán nature 當知彼輩依其次第自然證成阿耨多羅三藐三菩提
101 6 善說 shàn shuō skillfully expounded 善說時
102 6 修行 xiūxíng pratipatti / spiritual practice 亦即能作如是修行
103 6 恒河沙 hénghéshā grains of sand in the Ganges River / innumerable 假使無量無邊恒河沙菩薩摩訶薩復經無量無邊過恒河沙劫數修行布施
104 6 to be kind / to be charitable / to be benevolent 起一念慈被一切
105 6 三十 sān shí thirty 三十
106 6 nán difficult / arduous / hard 炎赫烗熾甚難當
107 6 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 其中多有被毒害
108 5 xiū to decorate / to embellish 不修
109 5 zàn to praise 讚誦
110 5 所得 suǒdé what one acquires / one's gains 我若說是所得功德不可思議
111 5 功德聚 gōngdé jù stupa 必定當得無量無邊過阿僧祇不可思議大功德聚
112 5 different / other 彼當如是見一切法無有異
113 5 to arise / to get up 起一念慈被一切
114 5 名字 míngzi full name 厚集功德而獲聞此寶三昧王名字少分
115 5 不久 bùjiǔ not long / soon 不久便能得是三昧
116 5 shàn virtuous / wholesome / benevolent / well-disposed 住於二法善思惟
117 5 one 若復有一菩薩摩訶薩能聽受斯念佛三昧
118 5 不見 bújiàn to not see 不見一法增
119 5 正說 zhèngshuō proper teaching 彼多聞從正說起故
120 5 guāng light 以彼山威光皆同一色
121 5 修習 xiūxí to practice / to cultivate 常應修習諸正勤
122 5 fēn to separate / to divide into parts 厚集功德而獲聞此寶三昧王名字少分
123 5 微妙 wēimiào subtle and wonderous 今宜具辦微妙供
124 5 蓮花 liánhuā a lotus / a lotus flower 百千億數大蓮花
125 5 liàng a quantity / an amount 不可稱量
126 5 happy / glad / cheerful / joyful 又於爾時善觀作王捨四天下一切樂具
127 5 阿僧祇 āsēngzhǐ asamkhyeya / asaṃkhyeya / ten to the power one hundred and forty 乃至亦非於無量阿僧祇及過無量阿僧祇爾許諸如來所種諸善根
128 5 shàng top / a high position 今彼蓮華上如來是也
129 5 tóng like / same / similar 若諸眾生至其所者即同其色
130 5 不能 bù néng cannot / must not / should not 當知非彼不能廣種勝妙善根諸眾生輩而得聽聞
131 5 便 biàn convenient / handy / easy 不久便能得是三昧
132 4 sòng to recite / to read aloud / to recite from memory 讚誦
133 4 capacity / degree / a standard / a measure 已度諸有
134 4 臣民 chénmín subject 與彼八萬四千億那由他臣民大眾於彼鴦耆佛
135 4 xīng to flourish / to be popular 開示興顯能廣利益諸世間者
136 4 bitterness / bitter flavor 愚癡眾生苦煎迫
137 4 hòu after / later 若滅度後
138 4 chì to burn / to blaze 炎赫烗熾甚難當
139 4 tān greed / desire / craving / trsnā / taṇhā 孰云智者生貪樂
140 4 shì to release / to set free 我為汝釋令得除斷
141 4 耳聞 ěrwén to hear 善女人但能耳聞此三昧者
142 4 大菩提 dà pútí great enlightenment / supreme bodhi 然後證彼大菩提
143 4 神通 shéntōng a spiritual power / supernatural powers / a remarkable ability / a magical power 神通品之餘
144 4 通達 tōngdá to understand thoroughly / to access 亦能通達現在事
145 4 甚深 shénshēn very profound / what is deep 我於今者慇懃鄭重為汝宣說此三昧門所作功德甚深廣大
146 4 受持 shòuchí to accept and maintain faith / to uphold 受持
147 4 soil / ground / land 唯有上座舍利弗及彼不退轉地諸菩薩摩訶薩輩應少髣髴耳
148 4 思惟 sīwéi to think / to consider / to reflect 更廣思惟不令忘失
149 4 布施 bùshī dana / giving / the practice of giving / generosity 假使無量無邊恒河沙菩薩摩訶薩復經無量無邊過恒河沙劫數修行布施
150 4 shēn human body / torso 身荷重擔
151 4 不可思議 bù kě sīyì inconceivable / unimaginable / unfathomable 不可思議
152 4 清淨 qīngjìng peaceful / quiet / tranquil / pure 種性清淨
153 4 meaning / sense 說諸法義無有窮盡
154 4 菩提 pútí bodhi / enlightenment / awakening 常念菩提奉諸佛
155 4 shě to give 當知彼時善觀作王捨四天下
156 4 chéng a city / a town 彼城東北有園林
157 4 二者 èrzhě the two / both 二者
158 4 一切眾生 yī qiè zhòng shēng all sentient beings 一切眾生皆愛樂
159 4 三千大千世界 sān qiān dà qiān shìjiè Three Thousandfold World System / trisāhasramahāsāhasralokadhātu / a great chiliocosm / trichiliocosm / the cosmos 如此三千大千世界其間所有諸恒河沙
160 4 chēn aversion / hatred / hostility / anger / dveṣa / dosa 具足不瞋善根
161 4 大眾 dàzhòng assembly / people / public / masses / audience 與彼八萬四千億那由他臣民大眾於彼鴦耆佛
162 4 一心 yīxīn wholeheartedly 及以意欲一心迴向
163 4 shēn deep 佛為眾生發深厭
164 4 bǎo a jewel / gem / a treasure 厚集功德而獲聞此寶三昧王名字少分
165 4 gào to tell / to say / said / told 眾事既嚴王親告
166 4 一者 yī zhě first / firstly / the first is 一者
167 3 不善 bù shàn akuśala / akusala / unvirtuous / unwholesome / inauspicious 亦愧自身住於一切不善法中
168 3 color 若諸眾生至其所者即同其色
169 3 大德 dàdé most virtuous 大德世尊
170 3 wèi to call 精勤修道者非謂異人
171 3 jīng to go through / to experience 假使無量無邊恒河沙菩薩摩訶薩復經無量無邊過恒河沙劫數修行布施
172 3 如是觀 rú shì guān Contemplate as Such 彼當如是觀一切法皆悉平等
173 3 to allow / to permit 乃至亦非於無量阿僧祇及過無量阿僧祇爾許諸如來所種諸善根
174 3 大神通 dà shén tōng great supernatural power 諸天覩斯大神通
175 3 智人 Zhìrén Homo sapiens 菩薩智人通達此
176 3 往昔 wǎngxī in the past 我念往昔無量劫
177 3 大海 dàhǎi sea / ocean 皆入大海同一醎味
178 3 yào a pharmaceutical / medication / medicine / a drug / a remedy 譬如有藥名曰真正
179 3 出家 chūjiā leaving home / to become a monk or nun 世尊所同時出家
180 3 解脫 jiětuō liberation / emancipation / vimokṣa 若解脫
181 3 譬如 pìrú for examlpe 譬如有藥名曰真正
182 3 chī confusion / stupidity / naivety / delusion / moha 具足不癡善根
183 3 大方等大集經菩薩念佛三昧分 Dàfāngděng Dà Jí Jīng púsà niàn Fó sānmèi fēn Bodhisattvabuddhānusmṛtisamādhi /Dafangdeng Da Ji Jing Pusa Nian Fo Sanmei Fen 大方等大集經菩薩念佛三昧分卷第九
184 3 ěr ear 善女人耳暫聞此寶三昧名
185 3 不善根 bù shàngēn akuśalamūla / akusalamūla / unwholesome roots 自然攝彼貪不善根
186 3 四天下 sìtiānxià the four continents 當知彼時善觀作王捨四天下
187 3 顯示 xiǎnshì to show / to illustrate / to display 爾時彼佛於靜夜中顯示如是神通事已
188 3 to fly 不習
189 3 由旬 yóuxún yojana 大者高十三由旬
190 3 qián front 所得功德望前布施不可喻比
191 3 to break / to ruin / to destroy 破腦
192 3 zhì to place / to lay out 若人取彼諸恒河沙聚置一處
193 3 未來 wèilái future 未來悉明了
194 3 不思議 bù sīyì inconceivable 以此三昧有不思議勝功能故
195 3 extra / surplus / remainder 神通品之餘
196 3 真實 zhēnshí true / real / authentic / actual 讚說如來真實功德
197 3 歡喜 huānxǐ joyful 深心歡喜觸斯定
198 3 idea 及以意欲一心迴向
199 3 xiàn to appear / to manifest / to become visible 大功德聚廣現神
200 3 jiāo to teach / to educate / to instruct 頂受尊教於佛所
201 3 不可稱 bù kě chēng inconceivable / unthinkable / unimaginable 不可稱量
202 3 遠離 yuǎnlí to be removed from / to be far away from 遠離不善
203 3 威力 wēilì might / formidable power 彼等以此三昧名聲威力皆當得成阿耨多羅三藐三菩提
204 3 諸行無常 zhū xíng wú cháng All conditioned phenomena are impermanent 諸行無常亦實苦
205 3 非一 fēi yī not unified / not the same 亦非一如來所種諸善根也
206 3 hair 為發眾生諸善本
207 3 gāo high / tall 法相平等無高卑
208 3 妙法 miào fǎ the wonderful Dharma / the wonderful truth / saddharma / the Dharma / the teachings of the Buddha 具大慈悲演妙法
209 3 eight 與彼八萬四千億那由他臣民大眾於彼鴦耆佛
210 3 sufficient / enough 頭面頂禮世尊足
211 3 to think / consider / to ponder 三昧善思如慈母
212 3 如是說 rú shì shuō Thus Said 鴦耆世尊如是說
213 3 名聲 míngshēng reputation 彼等以此三昧名聲威力皆當得成阿耨多羅三藐三菩提
214 3 xiān first 要先淨修此三昧
215 3 威德 wēidé powerful benevolent rule / majestic virtue 彼等皆以三昧名聲威德力故
216 3 miè to destroy / to wipe out / to exterminate 為滅一切不善法故
217 3 白佛 bái fó to address the Buddha 不空見菩薩白佛言
218 3 chù to touch / to feel 深心歡喜觸斯定
219 3 過去 guòqù past / previous/ former 過去
220 3 jiè border / boundary 比丘觀法界時
221 3 聽受 tīngshòu to listen 若復有一菩薩摩訶薩能聽受斯念佛三昧
222 3 無我 wúwǒ selflessness / non-self / anātman / anattā 復說無我極羸劣
223 3 poison / venom 假彼陣中有為毒箭
224 3 měng ferocious / fierce / violent 諸行焚燒如猛火
225 3 八十 bāshí eighty 正法住世滿八十億那由他百千年
226 3 chéng honesty / sincerity 善女人誠言時
227 3 four
228 3 shā sand / gravel / pebbles 然後於彼大沙聚中取一一沙末為微塵
229 3 jié take by force / to coerce 彼善觀作王比丘即於爾時過六十億百千那由他劫已
230 3 chéng to fill 善女人以上爾所諸世界盛滿七寶及餘眾具持用供養一切眾生
231 3 jìng clean 當念速淨此三昧
232 3 wàn ten thousand 與彼八萬四千億那由他臣民大眾於彼鴦耆佛
233 3 to leave / to depart / to go away / to part 永離貧窮
234 3 fāng square / quadrilateral / one side 方得聞斯勝三昧
235 3 分別 fēnbié to differentiate / to distinguish 為多人眾分別解釋也
236 3 住世 zhù shì abide in the world 等正覺現住世者
237 3 jiǎn to deduct / to subtract 不見一法減
238 3 to assemble / to meet together 願我從今讚歎諸佛所獲福聚
239 3 to see / to observe / to witness 王覩世尊心寂靜
240 3 四千 sì qiān four thousand 與彼八萬四千億那由他臣民大眾於彼鴦耆佛
241 3 如實知 rúshízhī understanding of thusness 觀一切行無常如實知
242 2 如此 rúcǐ in this way / so 彼輩皆求如此三昧
243 2 專精 zhuān jīng single-mindedly and diligently 專精攝心住於正觀
244 2 rich / wealthy 唯除漏盡正位諸富伽羅
245 2 勝妙 shèngmiào wonderful / beautiful 當知非彼不能廣種勝妙善根諸眾生輩而得聽聞
246 2 如法 rú fǎ In Accord With 如法修行
247 2 liù six 眾生身以量足長六拘盧舍
248 2 不可量 bù kě liàng uncountable / immeasurable 設諸供事不可量
249 2 不及 bù jí not as good as / inferior to 猶不及說妙定門
250 2 huài bad / spoiled / broken / defective 可破可壞
251 2 世間天 shìjiān tiān world-devas / earthly kings 又彼菩薩以於一切世間天人諸眾生所無有瞋恚
252 2 jiào to collate / to scratch 不可計挍
253 2 優劣 yōuliè good and bad / merits and drawbacks 彼當如是見一切法本無優劣
254 2 to gather / to collect 厚集功德而獲聞此寶三昧王名字少分
255 2 七寶 qī bǎo the Seven Treasures / the Seven Precious Jewels 善女人以上爾所諸世界盛滿七寶及餘眾具持用供養一切眾生
256 2 yàn to dislike / to detest 佛為眾生發深厭
257 2 方便 fāngbiàn convenient 具足方便善
258 2 jūn army / military 若以其藥用塗軍鼓
259 2 差別 chābié a difference / a distinction 彼當如是見一切法無有差別
260 2 罣礙 guà ài a hindrance / an impediment 諸異論門無有罣礙
261 2 zhèng upright / straight 善女人能得正言及善說者
262 2 tiān day 天中勝天能放光
263 2 ān calm / still / quiet / peaceful 夢寤常安
264 2 五欲 wǔ yù the five desires 五欲
265 2 yān smoke / soot 令彼三千大千世界盡皆煙出
266 2 to take / to get / to fetch 若人取彼諸恒河沙聚置一處
267 2 開示 kāishì to express / to indicate 開示興顯能廣利益諸世間者
268 2 正法 zhèngfǎ proper law 悉共圍繞正法王
269 2 zūn to honor / to respect 此四天下可重尊
270 2 天人 tiānrén a deva / a celestial being / devas and people 一切世間天人眾生見者讚美
271 2 gēn origin / cause / basis 身口清淨諸根調
272 2 正觀 zhèng guān right observation 專精攝心住於正觀
273 2 幻化 huànhuà to be transformed / to metamorphose 彼當如是見一切法猶如幻化
274 2 迴向 huíxiàng to transfer merit / to dedicate / pariṇāmanā 及以意欲一心迴向
275 2 常行 chángxíng to perpetually practice / a permanent norm 常行慚愧
276 2 佛言 Fó yán the Buddha said 佛言
277 2 bàn to do / to manage / to handle / to go about / to run / to deal with 今宜具辦微妙供
278 2 勤求 qínqiú to diligently seek 勤求精進
279 2 fàng to put / to place 乃至一切放捨莫著
280 2 zuò to sit
281 2 學人 xuérén a scholar 皆是學人
282 2 jiǔ old 證三昧王豈能久
283 2 to cover 起大慈心遍覆一切眾生界已
284 2 increase / benefit 成就具足大利益故
285 2 zhōng end / finish / conclusion 善女人輩終非薄福
286 2 fán ordinary / common 凡所言說人皆信行
287 2 liào Liao 廖予安
288 2 利益 lìyì benefit / interest 開示興顯能廣利益諸世間者
289 2 堅牢 jiānláo strong / firm 終是破壞不堅牢
290 2 自在 zìzài at ease / at will / as one likes 咸具自在有生盡
291 2 以上 yǐshàng more than / above / over / the above-mentioned 善女人以上爾所諸世界盛滿七寶及餘眾具持用供養一切眾生
292 2 Germany 悉由大海德力弘故
293 2 liú to flow / to spread / to circulate 陂池及以諸流
294 2 證菩提 zhèngpútí to become a Buddha 三昧威力證菩提
295 2 several 菩薩摩訶薩具足幾法當能入斯念佛三昧耶
296 2 之一 zhīyī one of 菩薩念佛三昧分說修習三昧品第十四之一
297 2 good fortune / happiness / luck 願我從今讚歎諸佛所獲福聚
298 2 máo hair / fur / feathers 其地柔軟猶如羊毳毛
299 2 dāo knife / a blade 刀矟所傷
300 2 不為 bùwéi to not do 不為他轉
301 2 鏡像 jìngxiàng a mirror (for web sites) 彼當如是見一切法猶如鏡像
302 2 所謂 suǒwèi so-called 所謂常慚於人
303 2 hóng liberal / great 悉由大海德力弘故
304 2 a drum 若以其藥用塗軍鼓
305 2 卷第九 juǎn dì jiǔ scroll 9 大方等大集經菩薩念佛三昧分卷第九
306 2 陽焰 yángyàn a mirage 彼當如是見一切法猶如陽焰
307 2 蓮華 liánhuā a lotus / a lotus flower 今彼蓮華上如來是也
308 2 大地 dàdì earth / mother earth 遍滿大地
309 2 今日 jīnrì today 受我今日微末飯
310 2 suì age 經八萬四千億那由他百千歲轉正法輪已
311 2 深法 shēn fǎ a profound truth 入佛境界深法門
312 2 shān a mountain / a hill / a peak 以彼山威光皆同一色
313 2 tuō to take off 投棄五欲如脫履
314 2 快樂 kuàilè happy / merry 彼聲聞眾身心快樂亦復如是
315 2 to associate with / be near 所得功德望前布施不可喻比
316 2 大慈悲 dà cí bēi great mercy and great compassion 具大慈悲演妙法
317 2 正位 zhèng wèi place of awakening 唯除漏盡正位諸富伽羅
318 2 說法 shuō fǎ a statement / wording 其所說法初
319 2 精勤 jīngqín concentrated diligence 精勤修道者非謂異人
320 2 mēng to deceive / to cheat / to hoodwink / to knock unconscious 王蒙彼佛誠實言
321 2 所見 suǒjiàn what one seen / all one sees 於彼所見無不知
322 2 sàng to lose / to die 彼當如是見一切法無得無喪
323 2 六十 liùshí sixty 彼善觀作王比丘即於爾時過六十億百千那由他劫已
324 2 qǐng to ask / to inquire 啟口請佛受其供
325 2 法界 fǎjiè a dharma realm / a dhárma realm / dharmadhatu / dharmadhātu 深入法界
326 2 大利 dàlì great advantage / great benefit 成就具足大利益故
327 2 應當 yīngdāng should / ought to 汝諸比丘應當觀此三千大千世界滿中煙出
328 2 薄福 báofú little merit 善女人輩終非薄福
329 2 諸天 zhūtiān devas 諸天覩斯大神通
330 2 阿羅漢 Āluóhàn Arhat 兼彼億眾阿羅漢
331 2 to calculate / to compute / to count 不可計挍
332 2 多聞 Duō Wén learned / one who has heard much 以彼三種由多聞生也
333 2 zēng to increase / to add to / to augment 不見一法增
334 2 教誡 jiāojiè instruction / teaching 我今教誡於汝輩
335 2 行苦 xíng kǔ suffering as a consequence of action 觀一切行苦如實知
336 2 to read 披讀
337 2 èr two 亦非二
338 2 明了 míngliǎo to understand clearly / to be clear about 未來悉明了
339 2 伽羅 jiāluó a kind of wood for incense 唯除漏盡正位諸富伽羅
340 2 tán sandalwood / Indian sandalwood 若諸菩薩唯修檀
341 2 廣大 guǎngdà vast / extensive 我於今者慇懃鄭重為汝宣說此三昧門所作功德甚深廣大
342 2 眾生見 zhòngshēng jiàn the view of a being 眾生見者莫不尊敬
343 2 huǒ fire / flame 諸行焚燒如猛火
344 2 亦即 yì jí namely / that is 亦即能作如是修行
345 2 請問 qǐngwèn may I ask 便爾請問微妙定
346 2 shì a generation 世尊出興於世
347 2 shēng sound 如彼聲影與幻化
348 2 一法 yīfǎ one dharma / one thing 不見一法增
349 2 最上 zuìshàng supreme 得不思議最上樂
350 2 辯才 biàncái eloquence 即能成就無礙辯才
351 2 huā Hua 汝不空見知諸花
352 2 zhòng heavy 世尊為重明此義
353 2 shě to give 勤念奢摩毘婆舍
354 2 三昧門 sānmèimén to be on the bodhisattva path 我於今者慇懃鄭重為汝宣說此三昧門所作功德甚深廣大
355 2 xiǎn to show / to manifest / to display 開示興顯能廣利益諸世間者
356 2 二十 èrshí twenty 二十
357 2 尊敬 zūnjìng to respect / to revere 常生歡喜尊敬心
358 2 歸依 guīyī to take refuge in the Triple Gem 一切世間所歸依
359 2 不退轉 bùtuìzhuàn avaivartika / non-retrogression 唯有上座舍利弗及彼不退轉地諸菩薩摩訶薩輩應少髣髴耳
360 2 般涅槃 Bān Nièpán parinirvāṇa / parinirvana 然後於彼無餘涅槃而般涅槃
361 2 法門 fǎmén dharmaparyāya / dharma gate / a way of teaching the Dharma / a Buddhist teaching / a Dharma door 何況彼能善說於此菩薩念佛三昧法門所獲功德聚也
362 2 liè inferior / bad 復說無我極羸劣
363 2 wèi Eighth earthly branch 所作未辦
364 2 現前 xiàn qián to manifest in the present / to present before the eyes 意念現前人瞻仰
365 2 威儀 wēiyí majestic presence / awe-inspiring manner 具足勝妙諸威儀
366 2 少善根 shǎo shàngēn few good roots / little virtue 種少善根也
367 2 圍繞 wéirǎo to revolve around / to center on / to circumambulate 悉共圍繞正法王
368 2 shāo to burn 火不能燒
369 2 zhèn wave / spate / burst / spell / short period of time 於鬪陣時以椎擊打
370 2 to give 廖予安
371 2 難思議 nán sīyì inconceivable 諸佛智慧難思議
372 2 大河 dà hé large river 譬如一切大河
373 2 five 五諸如來所種諸善根也
374 2 到彼岸 dàobǐàn to reach the other shore / to reach Nirvāṇa 未到彼岸
375 2 to doubt / to disbelieve 於是經典無復疑
376 2 hòu thick 厚集功德而獲聞此寶三昧王名字少分
377 2 讀誦 dúsòng to read aloud / to recite 而能讀誦
378 2 平等 píngděng be equal in social status 彼當如是觀一切法皆悉平等
379 2 勝負 shèngfù victory or defeat / the outcome of a battle 彼當如是見一切法無有勝負
380 2 宣說 xuānshuō to preach / to teach publicly / to teach classics or religious texts 我於今者慇懃鄭重為汝宣說此三昧門所作功德甚深廣大
381 2 mèng a dream 知一切法同睡夢
382 2 算數 suànshù arithmetic 不可算數
383 2 chán Chan / Zen 當自證此微妙禪
384 2 發誓 fāshì to vow / to pledge / to swear 常發誓願
385 2 shī the practice of selfless giving / dāna 而彼菩薩摩訶薩以能住彼不貪善根故而常行施
386 2 a reservoir 陂池及以諸流
387 2 千億 qiānyì myriads / hundred billion 遂作無量千億光
388 2 智慧 zhìhuì wisdom 成就微妙甚深智慧
389 2 身證 shēn zhèng bodily witness / one who has bodily testimony / kāyasākṣin 唯除漏盡身證之人
390 2 yán stern / serious / strict / severe / austere 嚴備寶駕自出城
391 2 huà to make into / to change into / to transform 各出化諸如來形
392 2 dialect / language / speech 若能信受如來語
393 2 zhuǎn to transmit / to convey / to forward (mail) 不為他轉
394 2 名曰 míng yuē to be named / to be called 譬如有藥名曰真正
395 2 wàng to gaze / to look towards 所得功德望前布施不可喻比
396 2 稱量 chēngliàng to weigh 不可算數難稱量
397 2 寶王 bǎo wáng King of Treasures 善女人等聞此三昧寶王名字發起三種隨喜之心
398 2 觀法 guānfǎ techniques for insight / vipaśyanā 比丘觀法界時
399 2 同一 tóngyī identical / same 以彼山威光皆同一色
400 2 chí a pool / a pond 陂池及以諸流
401 2 disease / sickness / ailment 速疾成就阿耨多羅三藐三菩提
402 2 pǐn product / goods / thing 神通品之餘
403 1 xián salty / briny 咸具自在有生盡
404 1 教誨 jiāohuì to instruct / to teach 時彼善觀作王比丘既從彼佛聞教誨已
405 1 智者 zhìzhě a sage / a wise man 孰云智者生貪樂
406 1 塗香 túxiāng to annoint 塗香
407 1 無上士 Wúshàng shì Unsurpassed One / the Buddha 無上士
408 1 世間人 shìjiān rén mankind 假使彼世間人頗能少知世界數不
409 1 寶幢 bǎochuáng A Buddhist ensign or banner 寶幢
410 1 然燈 rándēng Dipankara 然燈
411 1 種性 zhǒngxìng lineage / gotra 種性清淨
412 1 chǐ a shame / a sense of shame 知已惡現生恥心
413 1 fèng to offer / to present 常念菩提奉諸佛
414 1 草木 cǎo mù vegetation 猶如草木及以石壁
415 1 to wear 披讀
416 1 dēng to rise / to mount / to board / to climb 三昧威力登正覺
417 1 píng flat / level / smooth 皆即平復
418 1 調伏 tiáofú tame / to mediate between physical, verbal, and mental karma and overcome evil 得大自在調伏一切
419 1 clothes / clothing 眾生觸著如天妙衣
420 1 轉輪王 zhuǎnlún wáng a wheel turning king 彼善觀作轉輪王
421 1 慇懃 yīnqín hardworking / industrious 我於今者慇懃鄭重為汝宣說此三昧門所作功德甚深廣大
422 1 大聲 dàshēng loud 發大聲言
423 1 調御丈夫 Tiáo yù zhàngfu Tamer / the Buddha 調御丈夫
424 1 to cut / to divide / to partition 割截手足
425 1 to take / to receive / to accept 世尊許納故默然
426 1 夢想 mèngxiǎng dream 彼當如是見一切法猶如夢想
427 1 北海 Běi Hǎi Bohai Sea 北海駿速亦然
428 1 見一切佛 jiàn yīqiē fó behold the buddhas 若欲盡見一切佛
429 1 普照十方 pǔzhào shí fāng illuminating the ten directions 普照十方諸佛土
430 1 身心 shēnxīn body and mind 彼聲聞眾身心快樂亦復如是
431 1 千年 qiānnián millennium 正法住世滿八十億那由他百千年
432 1 to rub 勤念奢摩毘婆舍
433 1 深入 shēnrù to penetrate deeply / thorough 深入法界
434 1 無得 wú dé Non-Attainment 彼當如是見一切法無得無喪
435 1 虛空 xūkōng empty space 見一切法如虛空
436 1 剃除 tì chú to cut off 剃除鬚髮
437 1 頂禮 dǐnglǐ to bow in a kneeling position with head touching the ground 頭面頂禮世尊足
438 1 婆伽婆 Pójiāpó Bhagavat / Bhagavan / Bhagwan / Bhagawan 婆伽婆
439 1 jiā house / home / residence 及求轉生清淨家
440 1 wǎng to go (in a direction) 其或能往到山所
441 1 guǒ a result / a consequence 復能速成無上道果
442 1 shē extravagant / wasteful 勤念奢摩毘婆舍
443 1 法輪 fǎlún Dharma Wheel / Dharmacakra / Wheel of the Law 經八萬四千億那由他百千歲轉正法輪已
444 1 九十九 jiǔshíjiǔ 99 九十九億聲聞眾
445 1 恭敬 gōngjìng to bow / to revere / to hold in deferential respect 住於慚愧及恭敬
446 1 廣博 guǎngbó extensive 其地廣博盡四海邊
447 1 疑網 yí wǎng a web of doubt 善住諸法度諸疑網
448 1 zhēn real / true / genuine 虛妄不真
449 1 zhuàng form / appearance / shape 其色光澤狀忉利天黃白之石
450 1 虛妄 xūwàng not real / illusory 虛妄不真
451 1 zhì to rule / to govern / to manage / to control 能治眾生諸煩惱病
452 1 真正 zhēnzhèng real / true / genuine 譬如有藥名曰真正
453 1 數量 shùliàng quantity 等正覺邊際數量難可得知
454 1 chù a place / location / a spot / a point 若人取彼諸恒河沙聚置一處
455 1 往詣 wǎngyì go towards 王便往詣彼佛所
456 1 舍利弗 Shèlìfú Sariputra / Śariputra / Sariputta 唯有上座舍利弗及彼不退轉地諸菩薩摩訶薩輩應少髣髴耳
457 1 攝心 shèxīn to concentrate 專精攝心住於正觀
458 1 臥具 wòjù bedding 臥具種種眾物
459 1 不復 bùfù to not go back 彼證菩提不復疑
460 1 圓滿 yuánmǎn satisfactory 若欲圓滿諸妙相
461 1 安隱 ānyǐn stable / quiet / tranquil / undisturbed / serene 安隱無患
462 1 無量劫 wúliàng jié innumerable kalpas / uncountable eons 我念往昔無量劫
463 1 實際 shíjì reality / in practice 若聞實際不驚疑
464 1 長夜 chángyè long dark night 長夜修習奢摩他毘婆舍那
465 1 鄭重 zhèngzhòng serious 我於今者慇懃鄭重為汝宣說此三昧門所作功德甚深廣大
466 1 飲食 yǐn shí food and drink 常足飲食
467 1 佛身 Fóshēn buddhakaya / Buddha-body 其佛身量滿一由旬
468 1 to adhere / to capture / to restrain 眾生身以量足長六拘盧舍
469 1 huì anger / rage 不恚
470 1 日輪 rìlún the Sun 無邊淨光若日輪
471 1 微塵 wēichén an atom 然後於彼大沙聚中取一一沙末為微塵
472 1 財寶 cái bǎo money and valuables 財寶具足
473 1 wèi taste / flavor 皆入大海同一醎味
474 1 充滿 chōngmǎn full of / brimming with / very full / permeated 諸聲聞眾皆悉充滿
475 1 如今 rújīn nowadays / now 如今現在所有十方無量無邊諸如來
476 1 羼提波羅蜜 chàntí bōluómì ksanti-paramita / the paramita of tolerance / the paramita of forbearance 羼提波羅蜜
477 1 chuí to beat / to hammer / to pound 撾捶
478 1 jià vacation 假彼陣中有為毒箭
479 1 寂然 jìrán silent / quiet 諸法寂然無勝負
480 1 dǎi to arrest / to catch / to seize 如是見者逮三昧
481 1 頂受 dǐngshòu to respectfully receive 頂受尊教於佛所
482 1 梵行 fànxíng brahmacarya / pure practices / religious life 具足清白梵行之相
483 1 依止 yī zhǐ to depend and rest upon 不可依止
484 1 無上道 wúshàn gdào supreme path / unsurpassed way 復能速成無上道果
485 1 悲心 bēixīn a sympathetic mind 觀彼一切興悲心
486 1 天人師 tiānrén shī Teacher of Heavenly and Human Beings / the Buddha 天人師
487 1 不生 bùshēng nonarising / anutpāda 彼當如是見一切法本來不生
488 1 一由旬 yī yóuxún one yojana 其佛身量滿一由旬
489 1 忿恨 fènhèn to hate 忿恨之心故
490 1 檀波羅蜜 tán bōluómì dana-paramita / the paramita of generosity 具足成就檀波羅蜜
491 1 chuáng bed 其蓮花床
492 1 一念 yī niàn one moment / one instant 起一念慈被一切
493 1 瞬息之間 shùn xī zhī jiān in the wink of an eye / in a flash 瞬息之間便到彼岸
494 1 xiǎo small / tiny / insignificant 小者猶高六由旬
495 1 教師 jiàoshī teacher / teachers 於教師所聽受法已
496 1 慈母 címǔ a loving mother 三昧善思如慈母
497 1 to be fond of / to like / to enjoy / to be happy / to feel pleased 微妙鮮明人憙樂
498 1 精進 jīngjìn Diligence / Perseverance / vīrya 勤求精進
499 1 不受 bùshòu to not accept 不受
500 1 yǒng to leap / to jump 歡喜踊悅遍身

Frequencies of all Words

Top 500

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 124 that / those 時彼善觀作王比丘既從彼佛聞教誨已
2 83 jiàn to see 當彼如是見一切法無有去來
3 75 zhū all / many / various 住諸善法又令滿足
4 68 三昧 sānmèi samādhi / concentrated meditation / mental concentration 不久便能得是三昧
5 57 不空 Bù Kōng Amoghavajra / 不空見
6 56 néng can / able 彼既能作如是觀已
7 54 this / these 而彼善觀作王比丘得此三昧已
8 53 如是 rúshì thus / so 如是
9 50 ruò to seem / to be like / as 若有諸善男子
10 47 dāng to be / to act as / to serve as 當彼如是見一切法無有去來
11 39 in / at 所謂常慚於人
12 37 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 無所虧犯
13 35 一切 yīqiè all / every / everything 亦愧自身住於一切不善法中
14 34 also / too 亦愧自身住於一切不善法中
15 34 wèi for / to 為滅一切不善法故
16 34 Buddha / Awakened One 時彼善觀作王比丘既從彼佛聞教誨已
17 32 de potential marker 不久便能得是三昧
18 28 purposely / intentionally / deliberately / knowingly 為滅一切不善法故
19 28 世尊 Shìzūn World-Honored One / Bhagavat / Bhagavān / Buddha 世尊所同時出家
20 27 shí time / a period of time 時彼善觀作王比丘既從彼佛聞教誨已
21 27 具足 jùzú complete / full / perfect 善女人等即是具足菩薩乘者
22 25 to reach 及以意欲一心迴向
23 24 not / no 更廣思惟不令忘失
24 23 shì is / are / am / to be 不久便能得是三昧
25 23 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 我於今者慇懃鄭重為汝宣說此三昧門所作功德甚深廣大
26 23 wáng Wang 時彼善觀作王比丘既從彼佛聞教誨已
27 23 zhòng many / numerous 眾具
28 22 jiē all / each and every / in all cases 彼當如是觀一切法皆悉平等
29 22 一切法 yīqiē fǎ all dharmas / all things / sarvadharma 當彼如是見一切法無有去來
30 22 I / me / my 我為汝釋令得除斷
31 22 already / afterwards 時彼善觀作王比丘既從彼佛聞教誨已
32 22 so as to / in order to 及以意欲一心迴向
33 22 promptly / right away / immediately 即能成就無礙辯才
34 21 善根 shàngēn virtuous roots / wholesome roots / kuśalamūla 當知非彼不能廣種勝妙善根諸眾生輩而得聽聞
35 21 如來 Rúlái Thus-Come (tathagata) / Tathāgata / Thus Come One 今彼蓮華上如來是也
36 20 zuò to do 時彼善觀作王比丘既從彼佛聞教誨已
37 20 zhèng proof 未幾即便證此三昧也
38 20 wén to hear 時彼善觀作王比丘既從彼佛聞教誨已
39 20 no 無所虧犯
40 20 also / too 今彼蓮華上如來是也
41 20 無量 wúliàng immeasurable / unlimited 乃至亦非於無量億百千那由他
42 19 his / hers / its / theirs 若以其藥用塗軍鼓
43 19 again / more / repeatedly 皆即平復
44 19 菩薩 púsà bodhisatta 善女人輩但得耳聞此菩薩念佛三昧門者
45 19 zhī to know 當知彼時善觀作王捨四天下
46 18 功德 gōngdé guṇa / achievements and virtue / merit 我於今者慇懃鄭重為汝宣說此三昧門所作功德甚深廣大
47 18 yán to speak / to say / said 不空見菩薩白佛言
48 18 xíng to walk / to move 住慚愧行
49 18 阿耨多羅三藐三菩提 ānòuduōluó sānmiǎo sānpútí anuttara-samyak-sambodhi / anuttara samyaksaṃbodhi / anuttarasamyaksaṃbodhi / unsurpassed complete perfect enlightenment 然後得成阿耨多羅三藐三菩提
50 18 one hundred million 彼善觀作王比丘即於爾時過六十億百千那由他劫已
51 17 shēng to be born / to give birth 咸具自在有生盡
52 17 rén person / people / a human being 所謂常慚於人
53 17 yǒu is / are / to exist 汝今於此猶有疑心
54 17 菩薩摩訶薩 púsà móhēsà bodhisattva mahāsattva 假使無量無邊恒河沙菩薩摩訶薩復經無量無邊過恒河沙劫數修行布施
55 16 zhù to dwell / to live / to reside 亦愧自身住於一切不善法中
56 16 jīn today / modern / present / current / this / now 汝今於此猶有疑心
57 16 you / thou 汝今於此猶有疑心
58 16 shuō to say / said / to speak / to talk / speaks 說諸法義無有窮盡
59 16 yīng should / ought 汝亦不應更作他觀
60 15 ér and / as well as / but (not) / yet (not) 而彼善觀作王比丘得此三昧已
61 15 děng et cetera / and so on 善女人等即是具足菩薩乘者
62 15 善男子 shàn nánzǐ a good man / a son of a noble family 若有諸善男子
63 15 sān three
64 15 那由他 nàyóutā a nayuta 彼善觀作王比丘即於爾時過六十億百千那由他劫已
65 15 善女人 shàn nǚrén a good woman / a daughter of a noble family 善女人但能耳聞此三昧者
66 15 bǎi one hundred 彼善觀作王比丘即於爾時過六十億百千那由他劫已
67 15 爾時 ěr shí at that time 彼善觀作王比丘即於爾時過六十億百千那由他劫已
68 14 諸法 zhū fǎ sarvadharma / all things / all dharmas 說諸法義無有窮盡
69 14 fēi not / non- / un- 精勤修道者非謂異人
70 14 zhǒng kind / type 當知非彼不能廣種勝妙善根諸眾生輩而得聽聞
71 14 cháng always / ever / often / frequently / constantly 所謂常慚於人
72 13 隨喜 suíxǐ anumodana / admiration 是以聞此三昧即生隨喜
73 13 復次 fùcì furthermore / moreover 復次
74 13 成就 chéngjiù accomplishment / success / achievement 成就慚愧
75 13 such as / for example / for instance 十方同說如斯法
76 13 jìn to the greatest extent / utmost 唯除一切諸漏盡者
77 12 qiān one thousand 彼善觀作王比丘即於爾時過六十億百千那由他劫已
78 12 比丘 bǐqiū Bhiksu / a monk / bhikṣu / bhikkhu 時彼善觀作王比丘既從彼佛聞教誨已
79 12 無有 wú yǒu there is not 當彼如是見一切法無有去來
80 12 this / such 若復有一菩薩摩訶薩能聽受斯念佛三昧
81 12 method / way 亦愧自身住於一切不善法中
82 12 míng measure word for people 善女人耳暫聞此寶三昧名
83 12 猶如 yóurú to be similar to / to appear to be 彼當如是見一切法猶如夢想
84 11 to enter 皆入大海同一醎味
85 11 desire 及以意欲一心迴向
86 11 眾生 zhòngshēng beings / all living things / all sentient beings 憐愍眾生故為說
87 11 guǎng wide / large / vast 更廣思惟不令忘失
88 10 shì matter / thing / item 亦能通達現在事
89 10 zhōng middle 亦愧自身住於一切不善法中
90 10 huò or / either / else 或復求轉妙法輪
91 10 can / may / permissible 是功德聚而可校量耶
92 10 供養 gòngyǎng to make offerings / to provide offerings / to worship 供養功德大眾生
93 9 qiú to request 念求善事
94 9 諸眾生 zhū zhòngshēng all sentient beings 當知非彼不能廣種勝妙善根諸眾生輩而得聽聞
95 9 niàn to read aloud / to recite 念求善事
96 9 shèng to beat / to win / to conquer 以此三昧有不思議勝功能故
97 9 世界 shìjiè the world / the universe / the cosmos 然後將此沙之一塵過恒河沙世界
98 9 lái to come 五諸如來所種諸善根也
99 9 聲聞 shēngwén Sravaka Realm / Sravaka / Śrāvaka / a distinguished disciple of the Buddha 九十九億聲聞眾
100 9 善觀 Shànguān Sudrsa / Sudassa 時彼善觀作王比丘既從彼佛聞教誨已
101 9 huò to reap / to harvest 厚集功德而獲聞此寶三昧王名字少分
102 9 shǔ to count 百千億數大蓮花
103 9 速成 sùchéng to take a crash course / to take an intensive course 自然速成阿耨多羅三藐三菩提
104 9 tool / device / utensil / equipment / instrument 眾具
105 9 lìng to make / to cause to be / to lead 住諸善法又令滿足
106 9 不可 bù kě cannot / should not / must not / forbidden / prohibited 彼當如是見一切法不可成就
107 9 念佛三昧 niànfó sānmèi samādhi of recollecting the Buddha 善女人輩但得耳聞此菩薩念佛三昧門者
108 8 無邊 wúbiān without boundaries / limitless / boundless 必定當得無量無邊過阿僧祇不可思議大功德聚
109 8 guān to look at / to watch / to observe 汝亦不應更作他觀
110 8 乃至 nǎizhì and even 乃至為他解說義理
111 8 xiāng each other / one another / mutually 於彼不作差別相
112 8 世間 shìjiān world / the human world 開示興顯能廣利益諸世間者
113 8 chū to go out 嚴備寶駕自出城
114 8 bèi contemporaries / generation / lifetime 當知非彼不能廣種勝妙善根諸眾生輩而得聽聞
115 8 rán correct / right / certainly 然彼諸善男子
116 8 guò to cross / to go over / to pass 彼善觀作王比丘即於爾時過六十億百千那由他劫已
117 8 big / great / huge / large / major 必定當得無量無邊過阿僧祇不可思議大功德聚
118 8 諸如 zhūrú such as 五諸如來所種諸善根也
119 8 dìng to decide 便爾請問微妙定
120 8 yòu again / also 住諸善法又令滿足
121 7 zhī him / her / them / that 神通品之餘
122 7 yāng a female mandarin duck 與彼八萬四千億那由他臣民大眾於彼鴦耆佛
123 7 復有 fùyǒu moreover / once again 若復有一菩薩摩訶薩能聽受斯念佛三昧
124 7 shòu to suffer / to be subjected to 啟口請佛受其供
125 7 to know / to learn about / to comprehend 彼當如是觀一切法皆悉平等
126 7 何等 héděng which? / what? / how? / what? 當住何等勝法已
127 7 and 與彼八萬四千億那由他臣民大眾於彼鴦耆佛
128 7 speed 當念速淨此三昧
129 7 shǎo few 厚集功德而獲聞此寶三昧王名字少分
130 7 xīn heart 王覩世尊心寂靜
131 7 yuàn to hope / to wish / to desire 唯願哀愍照此時
132 7 wěi yes 唯除一切諸漏盡者
133 7 a person of over sixty 與彼八萬四千億那由他臣民大眾於彼鴦耆佛
134 7 寶山 Bǎoshān Baoshan 號曰寶山莊嚴如來
135 7 等正覺 děng zhèngjué samyaksaṃbodhi / perfect enlightenment 等正覺本行菩薩求菩提時
136 7 莊嚴 zhuāngyán stately / solemn 具足莊嚴名無畏
137 7 三法 sān fǎ the three aspects of the Dharma 若諸菩薩摩訶薩具足三法即能入此念佛三昧
138 7 chéng to finish / to complete / to accomplish / to succeed 然後得成阿耨多羅三藐三菩提
139 7 滿 mǎn full 能具足滿忍波羅蜜已
140 6 he / him 汝亦不應更作他觀
141 6 lòu to leak / to drip 唯除一切諸漏盡者
142 6 power / force / strength 彼藥力故
143 6 十方 shí fāng the ten directions 十方同說如斯法
144 6 cóng from 時彼善觀作王比丘既從彼佛聞教誨已
145 6 gōng to present to / to supply / to provide 啟口請佛受其供
146 6 mén door / gate / doorway / gateway 善女人輩但得耳聞此菩薩念佛三昧門者
147 6 慚愧 cánkuì repentance / conscience / shame 云何慚愧
148 6 然後 ránhòu after / after that / afterwards 然後得成阿耨多羅三藐三菩提
149 6 miào wonderful / fantastic 若欲圓滿諸妙相
150 6 自然 zìrán nature 當知彼輩依其次第自然證成阿耨多羅三藐三菩提
151 6 善說 shàn shuō skillfully expounded 善說時
152 6 dàn but / yet / however 善女人但能耳聞此三昧者
153 6 naturally / of course / certainly 嚴備寶駕自出城
154 6 修行 xiūxíng pratipatti / spiritual practice 亦即能作如是修行
155 6 ěr thus / so / like that 乃至亦非於無量阿僧祇及過無量阿僧祇爾許諸如來所種諸善根
156 6 何以 héyǐ why 何以故
157 6 恒河沙 hénghéshā grains of sand in the Ganges River / innumerable 假使無量無邊恒河沙菩薩摩訶薩復經無量無邊過恒河沙劫數修行布施
158 6 to be kind / to be charitable / to be benevolent 起一念慈被一切
159 6 三十 sān shí thirty 三十
160 6 nán difficult / arduous / hard 炎赫烗熾甚難當
161 6 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 其中多有被毒害
162 5 xiū to decorate / to embellish 不修
163 5 zàn to praise 讚誦
164 5 所得 suǒdé what one acquires / one's gains 我若說是所得功德不可思議
165 5 功德聚 gōngdé jù stupa 必定當得無量無邊過阿僧祇不可思議大功德聚
166 5 different / other 彼當如是見一切法無有異
167 5 to arise / to get up 起一念慈被一切
168 5 名字 míngzi full name 厚集功德而獲聞此寶三昧王名字少分
169 5 不久 bùjiǔ not long / soon 不久便能得是三昧
170 5 shàn virtuous / wholesome / benevolent / well-disposed 住於二法善思惟
171 5 one 若復有一菩薩摩訶薩能聽受斯念佛三昧
172 5 chú except / besides 我為汝釋令得除斷
173 5 不見 bújiàn to not see 不見一法增
174 5 正說 zhèngshuō proper teaching 彼多聞從正說起故
175 5 guāng light 以彼山威光皆同一色
176 5 修習 xiūxí to practice / to cultivate 常應修習諸正勤
177 5 fēn to separate / to divide into parts 厚集功德而獲聞此寶三昧王名字少分
178 5 微妙 wēimiào subtle and wonderous 今宜具辦微妙供
179 5 蓮花 liánhuā a lotus / a lotus flower 百千億數大蓮花
180 5 liàng a quantity / an amount 不可稱量
181 5 already / since 時彼善觀作王比丘既從彼佛聞教誨已
182 5 happy / glad / cheerful / joyful 又於爾時善觀作王捨四天下一切樂具
183 5 阿僧祇 āsēngzhǐ asamkhyeya / asaṃkhyeya / ten to the power one hundred and forty 乃至亦非於無量阿僧祇及過無量阿僧祇爾許諸如來所種諸善根
184 5 現在 xiànzài at present / in the process of 亦能通達現在事
185 5 shàng top / a high position 今彼蓮華上如來是也
186 5 tóng like / same / similar 若諸眾生至其所者即同其色
187 5 不能 bù néng cannot / must not / should not 當知非彼不能廣種勝妙善根諸眾生輩而得聽聞
188 5 便 biàn convenient / handy / easy 不久便能得是三昧
189 4 sòng to recite / to read aloud / to recite from memory 讚誦
190 4 capacity / degree / a standard / a measure 已度諸有
191 4 臣民 chénmín subject 與彼八萬四千億那由他臣民大眾於彼鴦耆佛
192 4 xīng to flourish / to be popular 開示興顯能廣利益諸世間者
193 4 bitterness / bitter flavor 愚癡眾生苦煎迫
194 4 hòu after / later 若滅度後
195 4 chì to burn / to blaze 炎赫烗熾甚難當
196 4 tān greed / desire / craving / trsnā / taṇhā 孰云智者生貪樂
197 4 shì to release / to set free 我為汝釋令得除斷
198 4 耳聞 ěrwén to hear 善女人但能耳聞此三昧者
199 4 大菩提 dà pútí great enlightenment / supreme bodhi 然後證彼大菩提
200 4 神通 shéntōng a spiritual power / supernatural powers / a remarkable ability / a magical power 神通品之餘
201 4 通達 tōngdá to understand thoroughly / to access 亦能通達現在事
202 4 甚深 shénshēn very profound / what is deep 我於今者慇懃鄭重為汝宣說此三昧門所作功德甚深廣大
203 4 受持 shòuchí to accept and maintain faith / to uphold 受持
204 4 soil / ground / land 唯有上座舍利弗及彼不退轉地諸菩薩摩訶薩輩應少髣髴耳
205 4 所有 suǒyǒu all 如今現在所有十方無量無邊諸如來
206 4 以此 yǐcǐ hence 彼等以此三昧名聲威力皆當得成阿耨多羅三藐三菩提
207 4 思惟 sīwéi to think / to consider / to reflect 更廣思惟不令忘失
208 4 布施 bùshī dana / giving / the practice of giving / generosity 假使無量無邊恒河沙菩薩摩訶薩復經無量無邊過恒河沙劫數修行布施
209 4 shēn human body / torso 身荷重擔
210 4 不可思議 bù kě sīyì inconceivable / unimaginable / unfathomable 不可思議
211 4 gèng more / even more 更廣思惟不令忘失
212 4 清淨 qīngjìng peaceful / quiet / tranquil / pure 種性清淨
213 4 meaning / sense 說諸法義無有窮盡
214 4 菩提 pútí bodhi / enlightenment / awakening 常念菩提奉諸佛
215 4 shě to give 當知彼時善觀作王捨四天下
216 4 chéng a city / a town 彼城東北有園林
217 4 二者 èrzhě the two / both 二者
218 4 一切眾生 yī qiè zhòng shēng all sentient beings 一切眾生皆愛樂
219 4 三千大千世界 sān qiān dà qiān shìjiè Three Thousandfold World System / trisāhasramahāsāhasralokadhātu / a great chiliocosm / trichiliocosm / the cosmos 如此三千大千世界其間所有諸恒河沙
220 4 chēn aversion / hatred / hostility / anger / dveṣa / dosa 具足不瞋善根
221 4 大眾 dàzhòng assembly / people / public / masses / audience 與彼八萬四千億那由他臣民大眾於彼鴦耆佛
222 4 final interogative 彼等常證此三昧王耶
223 4 一心 yīxīn wholeheartedly 及以意欲一心迴向
224 4 yóu follow / from / it is for...to 悉由大海德力弘故
225 4 shēn deep 佛為眾生發深厭
226 4 bǎo a jewel / gem / a treasure 厚集功德而獲聞此寶三昧王名字少分
227 4 gào to tell / to say / said / told 眾事既嚴王親告
228 4 一者 yī zhě first / firstly / the first is 一者
229 3 不善 bù shàn akuśala / akusala / unvirtuous / unwholesome / inauspicious 亦愧自身住於一切不善法中
230 3 color 若諸眾生至其所者即同其色
231 3 大德 dàdé most virtuous 大德世尊
232 3 wèi to call 精勤修道者非謂異人
233 3 jīng to go through / to experience 假使無量無邊恒河沙菩薩摩訶薩復經無量無邊過恒河沙劫數修行布施
234 3 如是觀 rú shì guān Contemplate as Such 彼當如是觀一切法皆悉平等
235 3 to allow / to permit 乃至亦非於無量阿僧祇及過無量阿僧祇爾許諸如來所種諸善根
236 3 大神通 dà shén tōng great supernatural power 諸天覩斯大神通
237 3 智人 Zhìrén Homo sapiens 菩薩智人通達此
238 3 往昔 wǎngxī in the past 我念往昔無量劫
239 3 大海 dàhǎi sea / ocean 皆入大海同一醎味
240 3 yào a pharmaceutical / medication / medicine / a drug / a remedy 譬如有藥名曰真正
241 3 出家 chūjiā leaving home / to become a monk or nun 世尊所同時出家
242 3 解脫 jiětuō liberation / emancipation / vimokṣa 若解脫
243 3 譬如 pìrú for examlpe 譬如有藥名曰真正
244 3 chī confusion / stupidity / naivety / delusion / moha 具足不癡善根
245 3 大方等大集經菩薩念佛三昧分 Dàfāngděng Dà Jí Jīng púsà niàn Fó sānmèi fēn Bodhisattvabuddhānusmṛtisamādhi /Dafangdeng Da Ji Jing Pusa Nian Fo Sanmei Fen 大方等大集經菩薩念佛三昧分卷第九
246 3 ěr ear 善女人耳暫聞此寶三昧名
247 3 不善根 bù shàngēn akuśalamūla / akusalamūla / unwholesome roots 自然攝彼貪不善根
248 3 四天下 sìtiānxià the four continents 當知彼時善觀作王捨四天下
249 3 顯示 xiǎnshì to show / to illustrate / to display 爾時彼佛於靜夜中顯示如是神通事已
250 3 to fly 不習
251 3 由旬 yóuxún yojana 大者高十三由旬
252 3 qián front 所得功德望前布施不可喻比
253 3 to break / to ruin / to destroy 破腦
254 3 zhì to place / to lay out 若人取彼諸恒河沙聚置一處
255 3 zàn temporarily 善女人耳暫聞此寶三昧名
256 3 未來 wèilái future 未來悉明了
257 3 不思議 bù sīyì inconceivable 以此三昧有不思議勝功能故
258 3 有所 yǒusuǒ somewhat / to some extent 當有所作
259 3 extra / surplus / remainder 神通品之餘
260 3 真實 zhēnshí true / real / authentic / actual 讚說如來真實功德
261 3 zuì most / extremely / exceedingly 最妙
262 3 歡喜 huānxǐ joyful 深心歡喜觸斯定
263 3 idea 及以意欲一心迴向
264 3 xiàn to appear / to manifest / to become visible 大功德聚廣現神
265 3 jiāo to teach / to educate / to instruct 頂受尊教於佛所
266 3 不可稱 bù kě chēng inconceivable / unthinkable / unimaginable 不可稱量
267 3 遠離 yuǎnlí to be removed from / to be far away from 遠離不善
268 3 威力 wēilì might / formidable power 彼等以此三昧名聲威力皆當得成阿耨多羅三藐三菩提
269 3 諸行無常 zhū xíng wú cháng All conditioned phenomena are impermanent 諸行無常亦實苦
270 3 非一 fēi yī not unified / not the same 亦非一如來所種諸善根也
271 3 hair 為發眾生諸善本
272 3 gāo high / tall 法相平等無高卑
273 3 yóu also / as if / still 汝今於此猶有疑心
274 3 zhì to / until 若諸眾生至其所者即同其色
275 3 certainly / must / will / necessarily 彼必大集功德聚
276 3 妙法 miào fǎ the wonderful Dharma / the wonderful truth / saddharma / the Dharma / the teachings of the Buddha 具大慈悲演妙法
277 3 eight 與彼八萬四千億那由他臣民大眾於彼鴦耆佛
278 3 sufficient / enough 頭面頂禮世尊足
279 3 to think / consider / to ponder 三昧善思如慈母
280 3 如是說 rú shì shuō Thus Said 鴦耆世尊如是說
281 3 名聲 míngshēng reputation 彼等以此三昧名聲威力皆當得成阿耨多羅三藐三菩提
282 3 xiān first 要先淨修此三昧
283 3 威德 wēidé powerful benevolent rule / majestic virtue 彼等皆以三昧名聲威德力故
284 3 miè to destroy / to wipe out / to exterminate 為滅一切不善法故
285 3 chū at first / at the beginning / initially
286 3 白佛 bái fó to address the Buddha 不空見菩薩白佛言
287 3 chù to touch / to feel 深心歡喜觸斯定
288 3 過去 guòqù past / previous/ former 過去
289 3 何況 hékuàng much less / let alone 何況當能書寫
290 3 jiè border / boundary 比丘觀法界時
291 3 假使 jiǎshǐ if 假使無量無邊恒河沙菩薩摩訶薩復經無量無邊過恒河沙劫數修行布施
292 3 聽受 tīngshòu to listen 若復有一菩薩摩訶薩能聽受斯念佛三昧
293 3 běn measure word for books 彼當如是見一切法本無優劣
294 3 無我 wúwǒ selflessness / non-self / anātman / anattā 復說無我極羸劣
295 3 poison / venom 假彼陣中有為毒箭
296 3 měng ferocious / fierce / violent 諸行焚燒如猛火
297 3 八十 bāshí eighty 正法住世滿八十億那由他百千年
298 3 chéng honesty / sincerity 善女人誠言時
299 3 four
300 3 shā sand / gravel / pebbles 然後於彼大沙聚中取一一沙末為微塵
301 3 jié take by force / to coerce 彼善觀作王比丘即於爾時過六十億百千那由他劫已
302 3 chéng to fill 善女人以上爾所諸世界盛滿七寶及餘眾具持用供養一切眾生
303 3 jìng clean 當念速淨此三昧
304 3 wàn ten thousand 與彼八萬四千億那由他臣民大眾於彼鴦耆佛
305 3 nǎi thus / so / therefore / then / only / thereupon 乃得聞此勝三昧
306 3 suī although / even though 所獲功德雖言多
307 3 to leave / to depart / to go away / to part 永離貧窮
308 3 fāng square / quadrilateral / one side 方得聞斯勝三昧
309 3 分別 fēnbié to differentiate / to distinguish 為多人眾分別解釋也
310 3 云何 yúnhé why 云何慚愧
311 3 le completion of an action 於一切法了了分明
312 3 住世 zhù shì abide in the world 等正覺現住世者
313 3 jiǎn to deduct / to subtract 不見一法減
314 3 to assemble / to meet together 願我從今讚歎諸佛所獲福聚
315 3 to see / to observe / to witness 王覩世尊心寂靜
316 3 四千 sì qiān four thousand 與彼八萬四千億那由他臣民大眾於彼鴦耆佛
317 3 如實知 rúshízhī understanding of thusness 觀一切行無常如實知
318 3 slightly / rather / quite 假使彼世間人頗能少知世界數不
319 2 如此 rúcǐ in this way / so 彼輩皆求如此三昧
320 2 專精 zhuān jīng single-mindedly and diligently 專精攝心住於正觀
321 2 rich / wealthy 唯除漏盡正位諸富伽羅
322 2 勝妙 shèngmiào wonderful / beautiful 當知非彼不能廣種勝妙善根諸眾生輩而得聽聞
323 2 如法 rú fǎ In Accord With 如法修行
324 2 liù six 眾生身以量足長六拘盧舍
325 2 不可量 bù kě liàng uncountable / immeasurable 設諸供事不可量
326 2 duàn absolutely / decidedly 我為汝釋令得除斷
327 2 不及 bù jí not as good as / inferior to 猶不及說妙定門
328 2 huài bad / spoiled / broken / defective 可破可壞
329 2 世間天 shìjiān tiān world-devas / earthly kings 又彼菩薩以於一切世間天人諸眾生所無有瞋恚
330 2 jiào to collate / to scratch 不可計挍
331 2 優劣 yōuliè good and bad / merits and drawbacks 彼當如是見一切法本無優劣
332 2 to gather / to collect 厚集功德而獲聞此寶三昧王名字少分
333 2 七寶 qī bǎo the Seven Treasures / the Seven Precious Jewels 善女人以上爾所諸世界盛滿七寶及餘眾具持用供養一切眾生
334 2 yàn to dislike / to detest 佛為眾生發深厭
335 2 方便 fāngbiàn convenient 具足方便善
336 2 jūn army / military 若以其藥用塗軍鼓
337 2 差別 chābié a difference / a distinction 彼當如是見一切法無有差別
338 2 zhe indicates that an action is continuing 乃至一切放捨莫著
339 2 罣礙 guà ài a hindrance / an impediment 諸異論門無有罣礙
340 2 zhèng upright / straight 善女人能得正言及善說者
341 2 tiān day 天中勝天能放光
342 2 一一 yīyī one by one / one after another 彼一一光出無量
343 2 ān calm / still / quiet / peaceful 夢寤常安
344 2 五欲 wǔ yù the five desires 五欲
345 2 種種 zhǒngzhǒng all kinds of 臥具種種眾物
346 2 yān smoke / soot 令彼三千大千世界盡皆煙出
347 2 to take / to get / to fetch 若人取彼諸恒河沙聚置一處
348 2 開示 kāishì to express / to indicate 開示興顯能廣利益諸世間者
349 2 正法 zhèngfǎ proper law 悉共圍繞正法王
350 2 zūn to honor / to respect 此四天下可重尊
351 2 天人 tiānrén a deva / a celestial being / devas and people 一切世間天人眾生見者讚美
352 2 biàn turn / one time 起大慈心遍覆一切眾生界已
353 2 gēn origin / cause / basis 身口清淨諸根調
354 2 正觀 zhèng guān right observation 專精攝心住於正觀
355 2 幻化 huànhuà to be transformed / to metamorphose 彼當如是見一切法猶如幻化
356 2 迴向 huíxiàng to transfer merit / to dedicate / pariṇāmanā 及以意欲一心迴向
357 2 常行 chángxíng to perpetually practice / a permanent norm 常行慚愧
358 2 佛言 Fó yán the Buddha said 佛言
359 2 bàn to do / to manage / to handle / to go about / to run / to deal with 今宜具辦微妙供
360 2 勤求 qínqiú to diligently seek 勤求精進
361 2 bèi by 其中多有被毒害
362 2 fàng to put / to place 乃至一切放捨莫著
363 2 zuò to sit
364 2 學人 xuérén a scholar 皆是學人
365 2 jiǔ old 證三昧王豈能久
366 2 to cover 起大慈心遍覆一切眾生界已
367 2 increase / benefit 成就具足大利益故
368 2 zhōng end / finish / conclusion 善女人輩終非薄福
369 2 kǒu measure word for people, pigs, and kitcheware 身口清淨諸根調
370 2 fán ordinary / common 凡所言說人皆信行
371 2 是故 shìgù therefore / so / consequently 是故
372 2 liào Liao 廖予安
373 2 利益 lìyì benefit / interest 開示興顯能廣利益諸世間者
374 2 堅牢 jiānláo strong / firm 終是破壞不堅牢
375 2 自在 zìzài at ease / at will / as one likes 咸具自在有生盡
376 2 以上 yǐshàng more than / above / over / the above-mentioned 善女人以上爾所諸世界盛滿七寶及餘眾具持用供養一切眾生
377 2 Germany 悉由大海德力弘故
378 2 liú to flow / to spread / to circulate 陂池及以諸流
379 2 證菩提 zhèngpútí to become a Buddha 三昧威力證菩提
380 2 several 菩薩摩訶薩具足幾法當能入斯念佛三昧耶
381 2 之一 zhīyī one of 菩薩念佛三昧分說修習三昧品第十四之一
382 2 good fortune / happiness / luck 願我從今讚歎諸佛所獲福聚
383 2 máo hair / fur / feathers 其地柔軟猶如羊毳毛
384 2 dāo knife / a blade 刀矟所傷
385 2 不為 bùwéi to not do 不為他轉
386 2 鏡像 jìngxiàng a mirror (for web sites) 彼當如是見一切法猶如鏡像
387 2 所謂 suǒwèi so-called 所謂常慚於人
388 2 hóng liberal / great 悉由大海德力弘故
389 2 a drum 若以其藥用塗軍鼓
390 2 卷第九 juǎn dì jiǔ scroll 9 大方等大集經菩薩念佛三昧分卷第九
391 2 陽焰 yángyàn a mirage 彼當如是見一切法猶如陽焰
392 2 蓮華 liánhuā a lotus / a lotus flower 今彼蓮華上如來是也
393 2 大地 dàdì earth / mother earth 遍滿大地
394 2 shéi who / whoever 爾時彼王其誰是
395 2 無不 wúbù not lacking 於彼所見無不知
396 2 今日 jīnrì today 受我今日微末飯
397 2 suì age 經八萬四千億那由他百千歲轉正法輪已
398 2 深法 shēn fǎ a profound truth 入佛境界深法門
399 2 shān a mountain / a hill / a peak 以彼山威光皆同一色
400 2 tuō to take off 投棄五欲如脫履
401 2 過於 guòyú excessively 過於無邊恒沙劫
402 2 快樂 kuàilè happy / merry 彼聲聞眾身心快樂亦復如是
403 2 未幾 wèijǐ before long / soon 未幾即便證此三昧也
404 2 bié do not / must not 即同其色難別知
405 2 to associate with / be near 所得功德望前布施不可喻比
406 2 大慈悲 dà cí bēi great mercy and great compassion 具大慈悲演妙法
407 2 正位 zhèng wèi place of awakening 唯除漏盡正位諸富伽羅
408 2 說法 shuō fǎ a statement / wording 其所說法初
409 2 精勤 jīngqín concentrated diligence 精勤修道者非謂異人
410 2 mēng to deceive / to cheat / to hoodwink / to knock unconscious 王蒙彼佛誠實言
411 2 所見 suǒjiàn what one seen / all one sees 於彼所見無不知
412 2 sàng to lose / to die 彼當如是見一切法無得無喪
413 2 六十 liùshí sixty 彼善觀作王比丘即於爾時過六十億百千那由他劫已
414 2 qǐng to ask / to inquire 啟口請佛受其供
415 2 法界 fǎjiè a dharma realm / a dhárma realm / dharmadhatu / dharmadhātu 深入法界
416 2 xià next 香花自然而雨下
417 2 以是 yǐshì for that reason / therefore / for this reason 以是因緣
418 2 大利 dàlì great advantage / great benefit 成就具足大利益故
419 2 應當 yīngdāng should / ought to 汝諸比丘應當觀此三千大千世界滿中煙出
420 2 薄福 báofú little merit 善女人輩終非薄福
421 2 諸天 zhūtiān devas 諸天覩斯大神通
422 2 阿羅漢 Āluóhàn Arhat 兼彼億眾阿羅漢
423 2 to calculate / to compute / to count 不可計挍
424 2 多聞 Duō Wén learned / one who has heard much 以彼三種由多聞生也
425 2 zēng to increase / to add to / to augment 不見一法增
426 2 教誡 jiāojiè instruction / teaching 我今教誡於汝輩
427 2 行苦 xíng kǔ suffering as a consequence of action 觀一切行苦如實知
428 2 to read 披讀
429 2 èr two 亦非二
430 2 明了 míngliǎo to understand clearly / to be clear about 未來悉明了
431 2 伽羅 jiāluó a kind of wood for incense 唯除漏盡正位諸富伽羅
432 2 tán sandalwood / Indian sandalwood 若諸菩薩唯修檀
433 2 廣大 guǎngdà vast / extensive 我於今者慇懃鄭重為汝宣說此三昧門所作功德甚深廣大
434 2 眾生見 zhòngshēng jiàn the view of a being 眾生見者莫不尊敬
435 2 huǒ fire / flame 諸行焚燒如猛火
436 2 亦即 yì jí namely / that is 亦即能作如是修行
437 2 請問 qǐngwèn may I ask 便爾請問微妙定
438 2 shì a generation 世尊出興於世
439 2 each 各出化諸如來形
440 2 shēng sound 如彼聲影與幻化
441 2 一法 yīfǎ one dharma / one thing 不見一法增
442 2 最上 zuìshàng supreme 得不思議最上樂
443 2 辯才 biàncái eloquence 即能成就無礙辯才
444 2 huā Hua 汝不空見知諸花
445 2 zhòng heavy 世尊為重明此義
446 2 shě to give 勤念奢摩毘婆舍
447 2 三昧門 sānmèimén to be on the bodhisattva path 我於今者慇懃鄭重為汝宣說此三昧門所作功德甚深廣大
448 2 xiǎn to show / to manifest / to display 開示興顯能廣利益諸世間者
449 2 二十 èrshí twenty 二十
450 2 尊敬 zūnjìng to respect / to revere 常生歡喜尊敬心
451 2 otherwise / but / however 不久則能成就三昧
452 2 歸依 guīyī to take refuge in the Triple Gem 一切世間所歸依
453 2 不退轉 bùtuìzhuàn avaivartika / non-retrogression 唯有上座舍利弗及彼不退轉地諸菩薩摩訶薩輩應少髣髴耳
454 2 般涅槃 Bān Nièpán parinirvāṇa / parinirvana 然後於彼無餘涅槃而般涅槃
455 2 法門 fǎmén dharmaparyāya / dharma gate / a way of teaching the Dharma / a Buddhist teaching / a Dharma door 何況彼能善說於此菩薩念佛三昧法門所獲功德聚也
456 2 liè inferior / bad 復說無我極羸劣
457 2 wèi Eighth earthly branch 所作未辦
458 2 現前 xiàn qián to manifest in the present / to present before the eyes 意念現前人瞻仰
459 2 威儀 wēiyí majestic presence / awe-inspiring manner 具足勝妙諸威儀
460 2 少善根 shǎo shàngēn few good roots / little virtue 種少善根也
461 2 圍繞 wéirǎo to revolve around / to center on / to circumambulate 悉共圍繞正法王
462 2 shāo to burn 火不能燒
463 2 zhèn wave / spate / burst / spell / short period of time 於鬪陣時以椎擊打
464 2 to give 廖予安
465 2 難思議 nán sīyì inconceivable 諸佛智慧難思議
466 2 大河 dà hé large river 譬如一切大河
467 2 five 五諸如來所種諸善根也
468 2 到彼岸 dàobǐàn to reach the other shore / to reach Nirvāṇa 未到彼岸
469 2 to doubt / to disbelieve 於是經典無復疑
470 2 yǒng perpetually / eternally / forever 永離貧窮
471 2 hòu thick 厚集功德而獲聞此寶三昧王名字少分
472 2 讀誦 dúsòng to read aloud / to recite 而能讀誦
473 2 平等 píngděng be equal in social status 彼當如是觀一切法皆悉平等
474 2 勝負 shèngfù victory or defeat / the outcome of a battle 彼當如是見一切法無有勝負
475 2 宣說 xuānshuō to preach / to teach publicly / to teach classics or religious texts 我於今者慇懃鄭重為汝宣說此三昧門所作功德甚深廣大
476 2 mèng a dream 知一切法同睡夢
477 2 算數 suànshù arithmetic 不可算數
478 2 chán Chan / Zen 當自證此微妙禪
479 2 亦復 yìfù also 亦復不能廣分別釋
480 2 jiù right away 亦速成就阿耨多羅三藐三菩提
481 2 發誓 fāshì to vow / to pledge / to swear 常發誓願
482 2 shī the practice of selfless giving / dāna 而彼菩薩摩訶薩以能住彼不貪善根故而常行施
483 2 a reservoir 陂池及以諸流
484 2 千億 qiānyì myriads / hundred billion 遂作無量千億光
485 2 智慧 zhìhuì wisdom 成就微妙甚深智慧
486 2 於是 yúshì thereupon / as a result / consequently / thus / hence 於是經典無復疑
487 2 身證 shēn zhèng bodily witness / one who has bodily testimony / kāyasākṣin 唯除漏盡身證之人
488 2 yán stern / serious / strict / severe / austere 嚴備寶駕自出城
489 2 huà to make into / to change into / to transform 各出化諸如來形
490 2 dialect / language / speech 若能信受如來語
491 2 zhuǎn to transmit / to convey / to forward (mail) 不為他轉
492 2 名曰 míng yuē to be named / to be called 譬如有藥名曰真正
493 2 wàng to gaze / to look towards 所得功德望前布施不可喻比
494 2 稱量 chēngliàng to weigh 不可算數難稱量
495 2 寶王 bǎo wáng King of Treasures 善女人等聞此三昧寶王名字發起三種隨喜之心
496 2 觀法 guānfǎ techniques for insight / vipaśyanā 比丘觀法界時
497 2 必定 bìdìng certainly 諸佛法門必定當得
498 2 同一 tóngyī identical / same 以彼山威光皆同一色
499 2 chí a pool / a pond 陂池及以諸流
500 2 次第 cìdì one after another 善女人皆當次第成就阿耨多羅三藐三菩提

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
jiàn view / perception / dṛṣṭi / diṭṭhi
三昧
 1. sānmèi
 2. sānmèi
 1. samādhi / concentrated meditation / mental concentration
 2. samadhi
不空 Bù Kōng Amoghavajra /
如是 rúshì thus, so
re
一切 yīqiè all, everything
 1. Buddha / Awakened One
 2. of Buddhism
 3. a statue or image of a Buddha
 4. a Buddhist text
 5. Buddha Realm
 6. Buddha
世尊 Shìzūn World-Honored One / Bhagavat / Bhagavān / Buddha
具足
 1. jùzú
 2. jùzú
 3. jùzú
 1. complete / full / perfect
 2. Purāṇa
 3. Completeness
一切法
 1. yīqiē fǎ
 2. yīqiē fǎ
 1. all dharmas / all things / sarvadharma
 2. all phenomena

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
阿罗汉 阿羅漢 Āluóhàn
 1. Arhat
 2. arhat
阿难 阿難 Ānán
 1. Ānanda / Ananda
 2. Ananda
般涅槃 Bān Nièpán parinirvāṇa / parinirvana
北海 Běi Hǎi Bohai Sea
不空 Bù Kōng Amoghavajra /
不退转 不退轉 bùtuìzhuàn
 1. avaivartika / non-retrogression
 2. never regress or change
羼提波罗蜜 羼提波羅蜜 chàntí bōluómì ksanti-paramita / the paramita of tolerance / the paramita of forbearance
大威德 Dà Wēi Dé Yamantaka
大方等大集经菩萨念佛三昧分 大方等大集經菩薩念佛三昧分 Dàfāngděng Dà Jí Jīng púsà niàn Fó sānmèi fēn Bodhisattvabuddhānusmṛtisamādhi /Dafangdeng Da Ji Jing Pusa Nian Fo Sanmei Fen
达磨笈多 達磨笈多 Dámó Jíduō Dharmagupta
忉利天 Dāolìtiān Trāyastriṃśa Heaven / Tavatimsa / The Heaven of Thirty-Three Gods
东海 東海 Dōng Hǎi
 1. East China Sea
 2. Donghae
恶魔 惡魔 èmó Māra
法轮 法輪 fǎlún
 1. Dharma Wheel / Dharmacakra / Wheel of the Law
 2. Dharma wheel
佛法 fófǎ
 1. Dharma / Dhárma / Dhamma / Buddha-Dhárma / Buddhist doctrine
 2. the power of the Buddha
 3. Buddha's Teaching
佛世尊 fóshìzūn Buddha, the world-honoured / bhagavat
金刚密迹 金剛密迹 Jīngāng Mì Jì Guhyapati
liào Liao
六波罗蜜 六波羅蜜 Liù Bōluómì Six Pāramitās / Six Perfections
妙法 miào fǎ
 1. the wonderful Dharma / the wonderful truth / saddharma / the Dharma / the teachings of the Buddha
 2. Wondrous Dharma
明行足 Míng Xíng Zú
 1. Perfect in Knowledge and Conduct / the Buddha
 2. perfected in wisdom and action
婆伽婆 Pójiāpó Bhagavat / Bhagavan / Bhagwan / Bhagawan
菩萨乘 菩薩乘 Púsàshèng The Bodhisattva Vehicle
七宝 七寶 qī bǎo the Seven Treasures / the Seven Precious Jewels
忍波罗蜜 忍波羅蜜 rěn bōluómì ksanti-paramita / the paramita of tolerance / the paramita of forbearance
 1. you / thou
 2. Ru River
 3. Ru
如是说 如是說 rú shì shuō Thus Said
如来 如來 Rúlái
 1. Thus-Come (tathagata) / Tathāgata / Thus Come One
 2. Tathagata
三藏 Sān Zàng
 1. Tripitaka
 2. Tripitaka / Tripiṭaka / Tipitaka
 3. Buddhist Canon
善逝 Shàn Shì Immaculately Departed One / Well-Gone / the Buddha
善观 善觀 Shànguān Sudrsa / Sudassa
舍利弗 Shèlìfú Sariputra / Śariputra / Sariputta
声闻 聲聞 shēngwén
 1. Sravaka Realm / Sravaka / Śrāvaka / a distinguished disciple of the Buddha
 2. sravaka
世间解 世間解 Shìjiān Jiě
 1. Knower of the World
 2. knower of the world
世尊 Shìzūn World-Honored One / Bhagavat / Bhagavān / Buddha
Suí Sui Dynasty
他化自在天 Tā Huà Zìzai Tiān Paranirmita-Vasavartin Heaven
天人师 天人師 tiānrén shī
 1. Teacher of Heavenly and Human Beings / the Buddha
 2. teacher of heavenly beings and humans
天竺 Tiānzhú the Indian subcontinent
调御丈夫 調禦丈夫 Tiáo yù zhàngfu
 1. Tamer / the Buddha
 2. Tamer / the Buddha
无余涅盘 無餘涅槃 Wú Yú Nièpán Anupadhiśeṣanirvāṇa / Nirupadhiśeṣanirvāṇa / Nirvāṇa without Remainder
无上士 無上士 Wúshàng shì
 1. Unsurpassed One / the Buddha
 2. Supreme Sage
 3. unsurpassed one
像法 Xiàng Fǎ Age of Semblance Dharma / Saddharmapratirūpaka / Period of Semblance Dharma
香象 xiāng xiàng Gandhahastī
须弥 須彌 Xūmí Mt Meru / Sumeru
须弥山 須彌山 Xūmí Shān
 1. Mount Sumeru / Mount Meru
 2. Mount Sumeru
应供 應供 yīnggōng
 1. Worthy One / the Buddha
 2. Worthy One (arhat)
 3. Offering
湛然 Zhàn Rán Zhanran / Chan-Jan
智人 Zhìrén Homo sapiens

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 381.

Simplified Traditional Pinyin English
ā e
爱乐 愛樂 ài lè love and joy
ān
 1. an
 2. Ease
安乐 安樂 ānlè Stability and Happiness
阿耨多罗三藐三菩提 阿耨多羅三藐三菩提 ānòuduōluó sānmiǎo sānpútí anuttara-samyak-sambodhi / anuttara samyaksaṃbodhi / anuttarasamyaksaṃbodhi / unsurpassed complete perfect enlightenment
安隐 ānyǐn tranquil
阿僧祇 āsēngzhǐ
 1. asamkhyeya / asaṃkhyeya / ten to the power one hundred and forty
 2. asamkhya
阿僧祇劫 āsēngzhǐ jié an asankhyeya kalpa
白佛 bái fó to address the Buddha
bào indirect effect / judgement / retribution
宝王 寶王 bǎo wáng stately / majestic
宝幢 寶幢 bǎochuáng A Buddhist ensign or banner
薄福 báofú little merit
悲心 bēixīn
 1. a sympathetic mind
 2. Merciful Heart
彼岸 bǐ àn
 1. the other shore
 2. the other shore
biàn everywhere fragrant / paricitra
遍知 biànzhī
 1. to know / to understand / parijñā
 2. to be omniscient / to be all knowing
比丘 bǐqiū
 1. Bhiksu / a monk / bhikṣu / bhikkhu
 2. bhiksu
不害 bù hài non-harm
不善 bù shàn akuśala / akusala / unvirtuous / unwholesome / inauspicious
不善根 bù shàngēn akuśalamūla / akusalamūla / unwholesome roots
不思议 不思議 bù sīyì
 1. inconceivable
 2. inconceivable
不思议界 不思議界 bù sīyì jiè acintyadhātu / the realm beyond thought and words
不生 bùshēng
 1. nonarising / anutpāda
 2. nonarising / anutpāda
布施 bùshī
 1. dana / giving / the practice of giving / generosity
 2. generosity
cán hri / hrī / hiri / self-respect / conscientiousness / dignity
惭愧 慚愧 cánkuì
 1. Shamefulness
 2. humility
差别 差別 chābié discrimination
cháng eternal / nitya
常生 cháng shēng eternal life
常行 chángxíng constantly walking in meditation
常住 chángzhù
 1. a long-term resident at a monastery
 2. permanence / eternalism / śāśvata / nitya-sthita
 3. monastery
 4. Permanence
chén
 1. dust / an object / an object of one of the senses / a defilement / a contanimating object
 2. an atom / aṇu
chēn
 1. aversion / hatred / hostility / anger / dveṣa / dosa
 2. malice / vyāpāda
chéng Become
chéng Sincerity
成佛 chéng Fó
 1. to become a Buddha
 2. Attaining Buddhahood
成就 chéngjiù
 1. to attained / to obtain
 2. to bring to perfection / complete
 3. attainment / accomplishment / siddhi
 4. accomplishment
 5. Achievements
瞋恚 chēnhuì
 1. wrath / dveṣa / dosa
 2. Anger
chī confusion / stupidity / naivety / delusion / moha
chù touch / contact / sparśa
出家 chūjiā
 1. leaving home / to become a monk or nun
 2. to renounce
 1. Loving-Kindness
 2. Kindness
慈悲 cíbēi
 1. compassion / loving-kindness / benevolence / mettā / metta
 2. Compassion
 3. loving-kindness and compassion
 4. Have compassion
an element
大慈 dà cí great loving-kindness / great compassion
大慈悲 dà cí bēi great mercy and great compassion
大菩萨 大菩薩 dà púsà
 1. a great bodhisattva
 2. great Bodhisattva
大菩提 dà pútí great enlightenment / supreme bodhi
大神通 dà shén tōng great supernatural power
大德 dàdé
 1. most virtuous / bhadanta
 2. Great Virtue / Yaññadatta
大利 dàlì great advantage / great benefit
到彼岸 dàobǐàn
 1. to reach the other shore / to reach Nirvāṇa
 2. To the Other Shore
大师 大師 dàshī 1. Venerable Master (when referring to Venerable Master Hsing Yun); 2. Master (for historical Buddhist masters)
大仙 dàxiān a great sage / a saint
大众 大眾 dàzhòng Assembly
大自在 dàzìzài Īśvara / self-existent / sovereign
 1. puṇya / puñña
 2. guṇa
等正觉 等正覺 děng zhèngjué samyaksaṃbodhi / perfect enlightenment
di
dìng
 1. meditative concentration / meditation
 2. Concentration
顶礼 頂禮 dǐnglǐ
 1. to bow in a kneeling position with head touching the ground
 2. Prostration
顶受 頂受 dǐngshòu to respectfully receive
第四禅 第四禪 dìsì chán the fourth dhyana
 1. pāramitā / perfection
 2. to save / to rescue / to liberate / to overcome
 3. ordination rhythm
多闻 多聞 Duō Wén learned / one who has heard much
恶道 惡道 è dào
 1. an evil rebirth / an evil destiny / an unfortunate rebirth / hell
 2. evil path
二法 èr fǎ
 1. two dharmas / two kinds of dharma
 2. dichotomy
尔时 爾時 ěr shí at that time
 1. a dharma / a dhárma / a natural law / teachings
 2. a mental object / a phenomenon / dharma / a thought
 3. quality / characteristic
 4. Dharma
法相 fǎ xiāng
 1. notions of dharmas / the essential nature of different phenomena
 2. the essential differences between different teachings
 3. the truth
 4. Faxiang: A Buddhist Practitioner's Encyclopedia
 5. Dharma Characteristic
法界 fǎjiè
 1. a dharma realm / a dhárma realm / dharmadhatu / dharmadhātu
 2. tathatā / suchness / inherent nature / true nature / tathata
 3. Dharma Realm
法门 法門 fǎmén
 1. dharmaparyāya / dharma gate / a way of teaching the Dharma / a Buddhist teaching / a Dharma door
 2. Dharma gate
fán an ordinary person
放光 fàng guāng
 1. to produce light using supernatural powers
 2. to emit light
方便 fāngbiàn
 1. upāya / skillful means / expedient means
 2. Convenience
 3. expedient means
 4. Skillful Means
烦恼 煩惱 fánnǎo
 1. kleśa / kilesa / a mental affliction / defilement
 2. defilement
梵行 fànxíng brahmacarya / pure practices / religious life
发心 發心 fàxīn
 1. to make a vow to acheive supreme enlightenment / to act with bodhicitta
 2. Resolve
 3. to resolve
法住 fǎzhù dharma abode
分别 分別 fēnbié
 1. kalpanā / thought / imagination
 2. vikalpa / discrimination / conception
 3. discrimination
 1. of Buddhism
 2. a statue or image of a Buddha
 3. a Buddhist text
佛言 Fó yán
 1. the Buddha said
 2. buddhavacana / the teachings of the Buddha
佛法 fófǎ the power of the Buddha
佛灭度 佛滅度 fómièdù Buddha's Nirvāṇa
佛舍利 fóshèlì Buddha relics
佛身 Fóshēn
 1. buddhakaya / Buddha-body
 2. Buddha's Body
佛土 Fótǔ buddhakṣetra / a Buddha land / land or realm of a Buddha / land of the Buddha's birth
佛智 fózhì Buddha knowledge / Buddha wisdom
 1. puṇya / merit / blessing / reward
 2. Fortune
福德 fúdé
 1. merit earned / reward / good fortune and good moral conduct
 2. Fortune and Virtue
 3. Merit and Virtue
gēn
 1. an organ / a part of the body / an organ of sense
 2. a sense / a faculty
 3. mūla / a root
gèng contacts
gōng to offer in worship
gōng merit-creating actions
功德 gōngdé
 1. guṇa / achievements and virtue / merit
 2. puṇya / puñña
 3. merit
功德聚 gōngdé jù stupa
恭敬 gōngjìng Respect
供养 供養 gòngyǎng
 1. to make offerings / to provide offerings / to worship
 2. offering
罣碍 罣礙 guà ài
 1. a hindrance / an impediment
 2. affliction
 3. Hindrance
guān
 1. mindfulness / contemplation
 2. insight / vipaśyanā / vipassanā
 3. Observe
观法 觀法 guānfǎ techniques for insight / vipaśyanā
广 guàng
 1. vaipulya / vast / extended
 2. Extensive
广博 廣博 guǎngbó vaipulya / vast / extended
广大 廣大 guǎngdà vaipulya / vast / extended
归依 歸依 guīyī to take refuge in the Triple Gem
guǒ
 1. direct effect / phala / a consequence
 2. Fruit
过去 過去 guòqù past
hǎo Good
héng Eternity
恒沙 恆沙 héng shā
 1. the sand of the River Ganges / as numerous as grains of sand in the River Ganges
 2. sands of the Ganges
恒河沙 hénghéshā
 1. grains of sand in the Ganges River / innumerable
 2. the sand of the River Ganges / as numerous as grains of sand in the River Ganges
 3. Sands of the Ganges
hòu Deep
huà to collect alms
幻化 huànhuà
 1. to be transformed / to metamorphose
 2. to be illusory
欢喜 歡喜 huānxǐ joy
huì
 1. intellect
 2. Wisdom
迴向 huíxiàng to transfer merit / to dedicate / pariṇāmanā
gatha / hymn / verse
 1. the origin of suffering
 2. desire / greed / craving
jiā school / sect / lineage
jià designation / provisional / conventional term
伽罗 伽羅 jiāluó a kind of wood for incense
jiàn view / perception / dṛṣṭi / diṭṭhi
见一切佛 見一切佛 jiàn yīqiē fó behold the buddhas
见佛 見佛 jiànfó
 1. to see the Buddha
 2. Seeing the Buddha
教化 jiāohuà
 1. transformative teaching / to enlighten
 2. Teach and Transform
教诫 教誡 jiāojiè instruction / teaching
教师 教師 jiàoshī 1. Instructor (of a specific class); 2. Faculty (of a school)
袈裟 jiāshā
 1. kasaya / kaṣāya
 2. kasaya
jié a kalpa / an eon
jiè
 1. precepts / a vow
 2. Precepts / morality
jiè dhātu / a realm / a field / a domain
劫数 劫數 jiéshǔ
 1. predestined fate
 2. Numerous Kalpas
解脱 解脫 jiětuō
 1. liberation / emancipation / vimokṣa
 2. liberation
解脱知见 解脫知見 jiětuō zhī jiàn knowledge and experience of liberation
寂静 寂靜 jìjìng tranquility
jīng a sutra / a sūtra
jìng
 1. vyavadāna / purification / cleansing
 2. śuddha / cleansed / clean / pure
 3. viśuddhi / purity
 4. Pure
jìng Stillness
jìng Respect
净修 淨修 jìng xiū proper cultivation
经典 經典 jīngdiǎn the collection of sutras / the sūtrapiṭaka
境界 jìngjiè viṣaya / object / sphere / region / realm of objects / state
精进 精進 jīngjìn
 1. Diligence / Perseverance / vīrya
 2. Be Diligent
 3. diligence
偈颂 偈頌 jìsòng to chant
a mat for sitting and sleeping on / niṣīdana
juān body / kāya
觉观 覺觀 jué guān awareness and discrimination / coarse awareness and fine perception
具足 jùzú
 1. complete / full / perfect
 2. Completeness
开示 開示 kāishì
 1. to express / to indicate
 2. Teach
空无 空無 kōngwú
 1. śūnyatā / emptiness / emptiness of inherent existence
 2. Emptiness
Sorrow / duḥkha / dukkha / suffering
旷劫 曠劫 kuàngjié
 1. a past kalpa
 2. since ancient times
kuì shame / decorum / propriety
Joy
transcendence
liàng means of knowing / reasoning / pramāṇa
莲华 蓮華 liánhuā Lotus Flower
莲花 蓮花 liánhuā lotus
利益 lìyì benefit
lòu outflow / flow / influx / discharge / āsrava
lún the cycle of rebirth
lùn a treatise / a thesis / śastra
滿 mǎn Full
miào Wonderful
妙香 miào xiāng fine incense
妙乐 妙樂 miàolè sublime joy
miè the cessation of suffering
灭度 滅度 Mièdù to extinguish worries and the sea of grief
míng
 1. wisdom / vidyā
 2. Clear
to rub a monk's head for taking a vow
摩诃萨 摩訶薩 móhēsà
 1. mahāsattva / mohasattva / a great being
 2. mahasattva
难思议 難思議 nán sīyì
 1. inconceivable
 2. Inconceivable
那由他 nàyóutā a nayuta
能信 néng xìn able to believe
doubt / uncertainty / skepticism / vicikitsā / vicikicchā
niàn
 1. memory
 2. mindfulness / smṛti
念佛三昧 niànfó sānmèi samādhi of recollecting the Buddha
pǐn chapter / varga
平等 píngděng
 1. equal / without partiality
 2. equality
毘婆舍那 pípóshènà vipaśyanā / insight meditation
譬喻 pìyù Avadana (parables) / Apadāna
菩萨 菩薩 púsà
 1. bodhisatta
 2. bodhisattva
菩萨摩诃萨 菩薩摩訶薩 púsà móhēsà bodhisattva mahāsattva
菩提 pútí
 1. bodhi / enlightenment / awakening
 2. bodhi
qín diligence / perseverance / vīrya
清净 清凈 qīngjìng
 1. pure / cleansed / purified of defiling illusion / viśuddhi
 2. purity
勤求 qínqiú to diligently seek
clinging / grasping /upādāna
Thus
如法 rú fǎ In Accord With
入佛 rù fó to bring an image of a Buddha
入涅槃 rù nièpán to enter Nirvāṇa
如是观 如是觀 rú shì guān Contemplate as Such
ruò re
如如 rúrú
 1. tathatā / suchness / inherent nature / true nature / tathata
 2. Thusness
如是 rúshì thus, so
如实知 如實知 rúshízhī
 1. understanding of thusness
 2. to understand things as they really are
三法 sān fǎ the three aspects of the Dharma
三解脱门 三解脫門 sān jiětuōmén the three doors of deliverance / the three gates of liberation
三千大千世界 sān qiān dà qiān shìjiè Three Thousandfold World System / trisāhasramahāsāhasralokadhātu / a great chiliocosm / trichiliocosm / the cosmos
三世 sān shì
 1. past, present, and future
 2. Three Periods of Time
三昧 sānmèi
 1. samādhi / concentrated meditation / mental concentration
 2. samadhi
三昧门 三昧門 sānmèimén to be on the bodhisattva path
僧祇 sēngzhǐ asamkhyeya / asaṃkhyeya / ten to the power one hundred and forty
shǎi form / matter
shàn meditative concentration / dhyāna / jhāna
shàn
 1. kuśala / kusala / virtuous
 2. shan
善男子 shàn nánzǐ
 1. a good man / a son of a noble family
 2. good men
善女人 shàn nǚrén
 1. a good woman / a daughter of a noble family
 2. good women
善说 善說 shàn shuō skillfully expounded
善本 shànběn virtuous roots / wholesome roots / kuśalamūla
善法 shànfǎ
 1. a wholesome thing / a beneficial dharma
 2. a wholesome teaching
善根 shàngēn
 1. virtuous roots / wholesome roots / kuśalamūla
 2. Wholesome Roots
上座 shàngzuò sthavira / elder
少善根 shǎo shàngēn few good roots / little virtue
shè
 1. equanimity
 2. equanimity
 3. Give
shè saṃgraha / to hold together / to collect / to combine
shè
 1. equanimity
 2. equanimity
 3. Give
奢摩他 shēmótā śamatha / medatative concentration
深法 shēn fǎ a profound truth
身证 身證 shēn zhèng bodily witness / one who has bodily testimony / kāyasākṣin
神变 神變 shénbiàn a divine transformation / a miracle
shēng birth
圣僧 聖僧 shèng sēng noble community / community of noble ones / āryasaṃgha / aryasamgha
胜定 勝定 shèngdìng equipose / samāhita
胜法 勝法 shèngfǎ surpassing dharmas
生灭 生滅 shēngmiè
 1. saṃsāra / life and death
 2. arising and ceasing
什深 甚深 shénshēn very profound / what is deep
神通 shéntōng
 1. a spiritual power / supernatural powers / a remarkable ability / a magical power
 2. supernatural power
深心 shēnxīn determination / resolution / adhyāśaya
摄心 攝心 shèxīn to concentrate
shì Buddhism
shī master
shì the meaning of a word / relating to the phenomenal world
shī the practice of selfless giving / dāna
shì loka / a world
shí Real
尸波罗蜜 尸波羅蜜 shī bōluómì sila-paramita / the paramita of proper conduct
十方 shí fāng
 1. the ten directions
 2. The Ten Directions
实际 實際 shíjì
 1. bhūtakoṭi / reality-limit / apex of reality
 2. tathatā / suchness / inherent nature / true nature / tathata
 3. actual
世间 世間 shìjiān world
世间天 世間天 shìjiān tiān world-devas / earthly kings
世界 shìjiè
 1. a world
 2. world
示现 示現 shìxiàn
 1. to manifest / to display
 2. Manifestation
 3. to manifest
誓愿 誓願 shìyuàn a vow
侍者 shìzhě an acolyte
shòu feelings / sensations
受持 shòuchí
 1. to accept and maintain faith / to uphold
 2. uphold
说法 說法 shuō fǎ
 1. to teach the Dharma / to expound Buddhist teachings / dharma-desana
 2. Expounding the Dharma
书写 書寫 shūxiě to copy
 1. volition / cetanā
 2. Think
四天下 sìtiānxià the four continents
思惟 sīwéi
 1. reflection / consideration / cintana
 2. Contemplate
随喜 隨喜 suíxǐ
 1. anumodana / admiration
 2. to rejoice [in the welfare of others]
所得 suǒdé acquire
tān
 1. greed / desire / craving / trsnā / taṇhā
 2. Greed / passion / desire / rāga
tán dana / the practice of giving / generosity
檀波罗蜜 檀波羅蜜 tán bōluómì dana-paramita / the paramita of generosity
剃除 tì chú to cut off
天人 tiānrén Heavenly Beings
天神 tiānshén a god / a deity / devatā
调伏 調伏 tiáofú
 1. tame / to mediate between physical, verbal, and mental karma and overcome evil
 2. to subdue
听闻 聽聞 tīngwén listening and learning
通达 通達 tōngdá Thorough Understanding
an evil state of existence
涂香 塗香 túxiāng to annoint
往诣 往詣 wǎngyì go towards
微尘 微塵 wēichén
 1. an atom
 2. fine dust
微妙 wēimiào subtle, profound
围绕 圍繞 wéirǎo to surround
威仪 威儀 wēiyí Conduct
问难 問難 wèn nán Interrogation
self / ātman / attan
 1. mo
 2. Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression.
无得 無得 wú dé Non-Attainment
无所畏 無所畏 wú suǒ wèi without any fear
五欲 五慾 wǔ yù the five desires
无诤 無諍 wú zhèng
 1. non-contention
 2. No Disputes
无碍 無礙 wú'ài unimpeded / unhindered / unobstructed / unfettered / unhampered
无常 無常 wúcháng
 1. impermanence / anitya / anicca
 2. impermanence
无量 無量 wúliàng immeasurable
无量劫 無量劫 wúliàng jié innumerable kalpas / uncountable eons
无上道 無上道 wúshàn gdào supreme path / unsurpassed way
无生 無生 wúshēng
 1. anutpāda / unproduced / non-arising
 2. No-Birth
无畏 無畏 wúwèi
 1. non-fear / abhaya
 2. Fearlessness
 3. fearless
无我 無我 wúwǒ selflessness / non-self / anātman / anattā
latent tendencies / predisposition
下生 xià shēng for a bodhisattva for descend to the human world
现前 現前 xiàn qián to manifest in the present / to present before the eyes
现生 現生 xiàn shēng the present life
xiǎng notion / perception / cognition / conceptualization / saṃjñā / samjna
xiāng
 1. lakṣaṇa / countenance / personage / quality / character / disposition
 2. nimitta / a sign / a mark / appearance
 3. a perception / cognition / conceptualization / a notion
xiāng incense
现在 現在 xiànzài now, present
懈倦 xièjuàn tired
xīn citta / thinking / thought / mind / mentality
xíng
 1. mental formations / saṃskāra / sankhara / that which has been put together / volition / volitional formations / conditioned states / habitual actions
 2. practice / carita / caryā / conduct / behavior
 3. to practice
 4. Practice
行苦 xíng kǔ suffering as a consequence of action
行愿 行願 xíng yuàn
 1. cultivation and vows
 2. Act on Your Vows
信行 xìnxíng faith and practice
喜舍 xǐshè
 1. to give in charity / to give alms
 2. Equanimity
 3. joyful giving
xiū
 1. bhāvanā / spiritual cultivation
 2. pratipatti / spiritual practice
 3. Cultivation
修道 xiūdào
 1. bhāvanāmārga / the path of cultivation
 2. Practitioner
修道者 xiūdào zhě spiritual practitioners
修习 修习 xiūxí bhāvanā / spiritual cultivation
修行 xiūxíng
 1. pratipatti / spiritual practice
 2. bhāvanā / spiritual cultivation
 3. spiritual cultivation
希有 xīyǒu Rare
学人 學人 xuérén student of the Way
虚空 虛空 xūkōng
 1. vast emptiness
 2. Void
虚妄 虛妄 xūwàng not real / illusory
yán a garland / an adornment / avataṃsa
言说 言說 yán shuō
 1. to teach through speaking
 2. to speak and then discuss
演说 演說 yǎnshuō to expound
upadhi / bonds / substratum
Righteousness
manas / mind / mentation
一佛 yī fó one Buddha
异见 異見 yì jiàn different view
一念 yī niàn
 1. one moment / one instant
 2. one thought
 3. one thought
一切众生 一切眾生 yī qiè zhòng shēng all sentient beings
疑网 疑網 yí wǎng a web of doubt
一微尘 一微塵 yī wéi chén a particle of dust
一由旬 yī yóuxún one yojana
依止 yī zhǐ to depend and rest upon
一法 yīfǎ one dharma / one thing
义理 義理 yìlǐ Doctrine
yīn
 1. hetu / causes
 2. Cause
因缘生 因緣生 yīn yuán shēng produced from causes and conditions
yīng to accept
应供 應供 yīnggōng Worthy One (arhat)
因缘 因緣 yīnyuán
 1. Cause and Condition / principal and secondary causes / chain of cause and effect / primary cause / nidāna
 2. Nidana (expositions of causes) / a story of an occasion in the Buddhha's life
 3. a passage in a sūtra describing the setting
 4. causes and conditions
一切 yīqiè all, everything
一切法 yīqiē fǎ
 1. all dharmas / all things / sarvadharma
 2. all phenomena
一味 yīwèi
 1. one flavor [of dharma]
 2. one taste
一心 yīxīn
 1. ekacitta / concentrated
 2. ekacitta / having the same mind
 3. yixin / one mind
 4. single-mindedly, wholeheartedly
一音 yīyīn
 1. one sound / the sound of the Buddha
 2. one voice
yǒu
 1. becoming / bhāva
 2. 1. existence; 2. becoming
desire / intention / interest / aspiration
yuán Origin
yuàn a vow
圆满 圓滿 yuánmǎn
 1. perfect / complete / paripūrṇa
 2. Perfection
愚痴 愚癡 yúchī
 1. The Poison of Ignorance
 2. Ignorance
koan / kōan / gong'an
增减 增減 zēngjiǎn increase or decrease
zhe to attach / to grasp
zhēn True
zhèng Righteous
zhèng realization / adhigama
正观 正觀 zhèng guān right observation
正位 zhèng wèi place of awakening
正法 zhèngfǎ
 1. Right Dharma / Saddharma
 2. Age of Right Dharma / The Period of the True Dharma
 3. Righteous Dharma
证法 證法 zhèngfǎ realization of the Dhama / practice of the Dharma / adhigamadharma
正觉 正覺 zhèngjué samadhi
证菩提 證菩提 zhèngpútí to become a Buddha
正勤 zhèngqín Effort / Right Effort
正说 正說 zhèngshuō proper teaching
真实 真實 zhēnshí true reality
zhī Understanding
智慧 zhìhuì
 1. wisdom / prajñā
 2. jñāna / knowledge
 3. wisdom
智慧第一 zhìhuì dìyī Foremost in Wisdom
众生 眾生 zhòngshēng
 1. beings / all living things / all sentient beings
 2. sentient beings
众生见 眾生見 zhòngshēng jiàn the view of a being
众生说 眾生說 zhòngshēng shuō to explain a sūtra to many people
种性 種性 zhǒngxìng lineage / gotra
中有 zhōngyǒu an intermediate existence between death and rebirth
周旋 zhōuxuán the world of the Buddha
zhù to attach / to abide / to dwell
诸法 諸法 zhū fǎ sarvadharma / all things / all dharmas
住世 zhù shì abide in the world
诸行无常 諸行無常 zhū xíng wú cháng All conditioned phenomena are impermanent
诸众生 諸眾生 zhū zhòngshēng all sentient beings
专精 專精 zhuān jīng single-mindedly and diligently
庄严 莊嚴 zhuāngyán
 1. to adorn / to perfect
 2. Dignity
 3. solemn, majestic
转轮王 轉輪王 zhuǎnlún wáng a wheel turning king
转生 轉生 zhuǎnshēng reincarnation / transmigration
诸法无我 諸法無我 zhūfǎwúwǒ All phenomena are without an independent self / the insubstantiality of dharmas / dharmanairātmya
自在 zìzài
 1. Carefree
 2. perfect ease
Contented
尊敬 zūnjìng Respectful