Glossary and Vocabulary for Dafangbian Fo Bao'en Jing 大方便佛報恩經

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 468 zhě ca 若默然者
2 416 yán to speak; to say; said 爾時眾伴異口同音而作是言
3 416 yán language; talk; words; utterance; speech 爾時眾伴異口同音而作是言
4 416 yán Kangxi radical 149 爾時眾伴異口同音而作是言
5 416 yán phrase; sentence 爾時眾伴異口同音而作是言
6 416 yán a word; a syllable 爾時眾伴異口同音而作是言
7 416 yán a theory; a doctrine 爾時眾伴異口同音而作是言
8 416 yán to regard as 爾時眾伴異口同音而作是言
9 416 yán to act as 爾時眾伴異口同音而作是言
10 416 yán word; vacana 爾時眾伴異口同音而作是言
11 416 yán speak; vad 爾時眾伴異口同音而作是言
12 394 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 身諸瘡病隨如來手尋得平復
13 394 děi to want to; to need to 身諸瘡病隨如來手尋得平復
14 394 děi must; ought to 身諸瘡病隨如來手尋得平復
15 394 de 身諸瘡病隨如來手尋得平復
16 394 de infix potential marker 身諸瘡病隨如來手尋得平復
17 394 to result in 身諸瘡病隨如來手尋得平復
18 394 to be proper; to fit; to suit 身諸瘡病隨如來手尋得平復
19 394 to be satisfied 身諸瘡病隨如來手尋得平復
20 394 to be finished 身諸瘡病隨如來手尋得平復
21 394 děi satisfying 身諸瘡病隨如來手尋得平復
22 394 to contract 身諸瘡病隨如來手尋得平復
23 394 to hear 身諸瘡病隨如來手尋得平復
24 394 to have; there is 身諸瘡病隨如來手尋得平復
25 394 marks time passed 身諸瘡病隨如來手尋得平復
26 394 obtain; attain; prāpta 身諸瘡病隨如來手尋得平復
27 382 爾時 ěr shí at that time 爾時賊主密遣一人
28 382 爾時 ěr shí at that time; atha khalu 爾時賊主密遣一人
29 379 self 我當設大方便
30 379 [my] dear 我當設大方便
31 379 Wo 我當設大方便
32 379 self; atman; attan 我當設大方便
33 379 ga 我當設大方便
34 358 to go; to 於正法中有一婆羅門子
35 358 to rely on; to depend on 於正法中有一婆羅門子
36 358 Yu 於正法中有一婆羅門子
37 358 a crow 於正法中有一婆羅門子
38 327 wéi to act as; to serve 有五百人共為徒侶
39 327 wéi to change into; to become 有五百人共為徒侶
40 327 wéi to be; is 有五百人共為徒侶
41 327 wéi to do 有五百人共為徒侶
42 327 wèi to support; to help 有五百人共為徒侶
43 327 wéi to govern 有五百人共為徒侶
44 327 wèi to be; bhū 有五百人共為徒侶
45 318 to use; to grasp 以親善故先來告語
46 318 to rely on 以親善故先來告語
47 318 to regard 以親善故先來告語
48 318 to be able to 以親善故先來告語
49 318 to order; to command 以親善故先來告語
50 318 used after a verb 以親善故先來告語
51 318 a reason; a cause 以親善故先來告語
52 318 Israel 以親善故先來告語
53 318 Yi 以親善故先來告語
54 318 use; yogena 以親善故先來告語
55 317 Qi 思惟其義
56 310 infix potential marker 不自為己
57 292 ér Kangxi radical 126 遠捨而去
58 292 ér as if; to seem like 遠捨而去
59 292 néng can; able 遠捨而去
60 292 ér whiskers on the cheeks; sideburns 遠捨而去
61 292 ér to arrive; up to 遠捨而去
62 278 to be near by; to be close to 即前合掌
63 278 at that time 即前合掌
64 278 to be exactly the same as; to be thus 即前合掌
65 278 supposed; so-called 即前合掌
66 278 to arrive at; to ascend 即前合掌
67 265 wáng Wang 號無畏王如來
68 265 wáng a king 號無畏王如來
69 265 wáng Kangxi radical 96 號無畏王如來
70 265 wàng to be king; to rule 號無畏王如來
71 265 wáng a prince; a duke 號無畏王如來
72 265 wáng grand; great 號無畏王如來
73 265 wáng to treat with the ceremony due to a king 號無畏王如來
74 265 wáng a respectufl form of address for a grandfather or grandmother 號無畏王如來
75 265 wáng the head of a group or gang 號無畏王如來
76 265 wáng the biggest or best of a group 號無畏王如來
77 265 wáng king; best of a kind; rāja 號無畏王如來
78 252 shí time; a point or period of time 當知於初夜時當有賊發
79 252 shí a season; a quarter of a year 當知於初夜時當有賊發
80 252 shí one of the 12 two-hour periods of the day 當知於初夜時當有賊發
81 252 shí fashionable 當知於初夜時當有賊發
82 252 shí fate; destiny; luck 當知於初夜時當有賊發
83 252 shí occasion; opportunity; chance 當知於初夜時當有賊發
84 252 shí tense 當知於初夜時當有賊發
85 252 shí particular; special 當知於初夜時當有賊發
86 252 shí to plant; to cultivate 當知於初夜時當有賊發
87 252 shí an era; a dynasty 當知於初夜時當有賊發
88 252 shí time [abstract] 當知於初夜時當有賊發
89 252 shí seasonal 當知於初夜時當有賊發
90 252 shí to wait upon 當知於初夜時當有賊發
91 252 shí hour 當知於初夜時當有賊發
92 252 shí appropriate; proper; timely 當知於初夜時當有賊發
93 252 shí Shi 當知於初夜時當有賊發
94 252 shí a present; currentlt 當知於初夜時當有賊發
95 252 shí time; kāla 當知於初夜時當有賊發
96 252 shí at that time; samaya 當知於初夜時當有賊發
97 241 Kangxi radical 49 爾時婆羅門子聞此語已
98 241 to bring to an end; to stop 爾時婆羅門子聞此語已
99 241 to complete 爾時婆羅門子聞此語已
100 241 to demote; to dismiss 爾時婆羅門子聞此語已
101 241 to recover from an illness 爾時婆羅門子聞此語已
102 241 former; pūrvaka 爾時婆羅門子聞此語已
103 234 jīn today; present; now 今當速發阿耨多羅三藐三菩提心
104 234 jīn Jin 今當速發阿耨多羅三藐三菩提心
105 234 jīn modern 今當速發阿耨多羅三藐三菩提心
106 234 jīn now; adhunā 今當速發阿耨多羅三藐三菩提心
107 219 Buddha; Awakened One
108 219 relating to Buddhism
109 219 a statue or image of a Buddha
110 219 a Buddhist text
111 219 to touch; to stroke
112 219 Buddha
113 219 Buddha; Awakened One
114 216 zhī to go 亦是純善之人
115 216 zhī to arrive; to go 亦是純善之人
116 216 zhī is 亦是純善之人
117 216 zhī to use 亦是純善之人
118 216 zhī Zhi 亦是純善之人
119 209 jiè to quit 應當修施戒多聞
120 209 jiè to warn against 應當修施戒多聞
121 209 jiè to be purified before a religious ceremony 應當修施戒多聞
122 209 jiè vow 應當修施戒多聞
123 209 jiè to instruct; to command 應當修施戒多聞
124 209 jiè to ordain 應當修施戒多聞
125 209 jiè a genre of writing containing maxims 應當修施戒多聞
126 209 jiè to be cautious; to be prudent 應當修施戒多聞
127 209 jiè to prohibit; to proscribe 應當修施戒多聞
128 209 jiè boundary; realm 應當修施戒多聞
129 209 jiè third finger 應當修施戒多聞
130 209 jiè a precept; a vow; sila 應當修施戒多聞
131 209 jiè morality 應當修施戒多聞
132 202 zhōng middle 爾時賊中復有一人
133 202 zhōng medium; medium sized 爾時賊中復有一人
134 202 zhōng China 爾時賊中復有一人
135 202 zhòng to hit the mark 爾時賊中復有一人
136 202 zhōng midday 爾時賊中復有一人
137 202 zhōng inside 爾時賊中復有一人
138 202 zhōng during 爾時賊中復有一人
139 202 zhōng Zhong 爾時賊中復有一人
140 202 zhōng intermediary 爾時賊中復有一人
141 202 zhōng half 爾時賊中復有一人
142 202 zhòng to reach; to attain 爾時賊中復有一人
143 202 zhòng to suffer; to infect 爾時賊中復有一人
144 202 zhòng to obtain 爾時賊中復有一人
145 202 zhòng to pass an exam 爾時賊中復有一人
146 202 zhōng middle 爾時賊中復有一人
147 197 suǒ a few; various; some 天下所重無過於命
148 197 suǒ a place; a location 天下所重無過於命
149 197 suǒ indicates a passive voice 天下所重無過於命
150 197 suǒ an ordinal number 天下所重無過於命
151 197 suǒ meaning 天下所重無過於命
152 197 suǒ garrison 天下所重無過於命
153 197 suǒ place; pradeśa 天下所重無過於命
154 196 如來 rúlái Tathagata 號無畏王如來
155 196 如來 Rúlái Tathagata 號無畏王如來
156 196 如來 rúlái Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One 號無畏王如來
157 194 太子 tàizǐ a crown prince 委付國位夫人太子
158 194 太子 tàizǐ crown prince; kumāra 委付國位夫人太子
159 194 xīn heart [organ] 心生慙愧
160 194 xīn Kangxi radical 61 心生慙愧
161 194 xīn mind; consciousness 心生慙愧
162 194 xīn the center; the core; the middle 心生慙愧
163 194 xīn one of the 28 star constellations 心生慙愧
164 194 xīn heart 心生慙愧
165 194 xīn emotion 心生慙愧
166 194 xīn intention; consideration 心生慙愧
167 194 xīn disposition; temperament 心生慙愧
168 194 xīn citta; thinking; thought; mind; mentality 心生慙愧
169 189 菩薩 púsà bodhisattva 菩薩勤求精進
170 189 菩薩 púsà bodhisattva 菩薩勤求精進
171 189 菩薩 púsà bodhisattva 菩薩勤求精進
172 188 zuò to do 汝密自作方便
173 188 zuò to act as; to serve as 汝密自作方便
174 188 zuò to start 汝密自作方便
175 188 zuò a writing; a work 汝密自作方便
176 188 zuò to dress as; to be disguised as 汝密自作方便
177 188 zuō to create; to make 汝密自作方便
178 188 zuō a workshop 汝密自作方便
179 188 zuō to write; to compose 汝密自作方便
180 188 zuò to rise 汝密自作方便
181 188 zuò to be aroused 汝密自作方便
182 188 zuò activity; action; undertaking 汝密自作方便
183 188 zuò to regard as 汝密自作方便
184 188 zuò action; kāraṇa 汝密自作方便
185 187 Ru River 汝密自作方便
186 187 Ru 汝密自作方便
187 176 one 於正法中有一婆羅門子
188 176 Kangxi radical 1 於正法中有一婆羅門子
189 176 pure; concentrated 於正法中有一婆羅門子
190 176 first 於正法中有一婆羅門子
191 176 the same 於正法中有一婆羅門子
192 176 sole; single 於正法中有一婆羅門子
193 176 a very small amount 於正法中有一婆羅門子
194 176 Yi 於正法中有一婆羅門子
195 176 other 於正法中有一婆羅門子
196 176 to unify 於正法中有一婆羅門子
197 176 accidentally; coincidentally 於正法中有一婆羅門子
198 176 abruptly; suddenly 於正法中有一婆羅門子
199 176 one; eka 於正法中有一婆羅門子
200 176 rén person; people; a human being 有五百人共為徒侶
201 176 rén Kangxi radical 9 有五百人共為徒侶
202 176 rén a kind of person 有五百人共為徒侶
203 176 rén everybody 有五百人共為徒侶
204 176 rén adult 有五百人共為徒侶
205 176 rén somebody; others 有五百人共為徒侶
206 176 rén an upright person 有五百人共為徒侶
207 176 rén person; manuṣya 有五百人共為徒侶
208 166 desire 欲劫行伴
209 166 to desire; to wish 欲劫行伴
210 166 to desire; to intend 欲劫行伴
211 166 lust 欲劫行伴
212 166 desire; intention; wish; kāma 欲劫行伴
213 155 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 當為汝說宿世之事
214 155 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 當為汝說宿世之事
215 155 shuì to persuade 當為汝說宿世之事
216 155 shuō to teach; to recite; to explain 當為汝說宿世之事
217 155 shuō a doctrine; a theory 當為汝說宿世之事
218 155 shuō to claim; to assert 當為汝說宿世之事
219 155 shuō allocution 當為汝說宿世之事
220 155 shuō to criticize; to scold 當為汝說宿世之事
221 155 shuō to indicate; to refer to 當為汝說宿世之事
222 155 shuō speach; vāda 當為汝說宿世之事
223 155 shuō to speak; bhāṣate 當為汝說宿世之事
224 155 shuō to instruct 當為汝說宿世之事
225 152 to go back; to return 爾時賊中復有一人
226 152 to resume; to restart 爾時賊中復有一人
227 152 to do in detail 爾時賊中復有一人
228 152 to restore 爾時賊中復有一人
229 152 to respond; to reply to 爾時賊中復有一人
230 152 Fu; Return 爾時賊中復有一人
231 152 to retaliate; to reciprocate 爾時賊中復有一人
232 152 to avoid forced labor or tax 爾時賊中復有一人
233 152 Fu 爾時賊中復有一人
234 152 doubled; to overlapping; folded 爾時賊中復有一人
235 152 a lined garment with doubled thickness 爾時賊中復有一人
236 148 lìng to make; to cause to be; to lead 勿令伴知
237 148 lìng to issue a command 勿令伴知
238 148 lìng rules of behavior; customs 勿令伴知
239 148 lìng an order; a command; an edict; a decree; a statute 勿令伴知
240 148 lìng a season 勿令伴知
241 148 lìng respected; good reputation 勿令伴知
242 148 lìng good 勿令伴知
243 148 lìng pretentious 勿令伴知
244 148 lìng a transcending state of existence 勿令伴知
245 148 lìng a commander 勿令伴知
246 148 lìng a commanding quality; an impressive character 勿令伴知
247 148 lìng lyrics 勿令伴知
248 148 lìng Ling 勿令伴知
249 148 lìng instruction by a teacher; adhīṣṭa 勿令伴知
250 148 Yi 亦是純善之人
251 145 眾生 zhòngshēng all living things 此婆羅門子為眾生故
252 145 眾生 zhòngshēng living things other than people 此婆羅門子為眾生故
253 145 眾生 zhòngshēng sentient beings 此婆羅門子為眾生故
254 145 眾生 zhòngshēng beings; all living things; all sentient beings 此婆羅門子為眾生故
255 142 wén to hear 爾時婆羅門子聞此語已
256 142 wén Wen 爾時婆羅門子聞此語已
257 142 wén sniff at; to smell 爾時婆羅門子聞此語已
258 142 wén to be widely known 爾時婆羅門子聞此語已
259 142 wén to confirm; to accept 爾時婆羅門子聞此語已
260 142 wén information 爾時婆羅門子聞此語已
261 142 wèn famous; well known 爾時婆羅門子聞此語已
262 142 wén knowledge; learning 爾時婆羅門子聞此語已
263 142 wèn popularity; prestige; reputation 爾時婆羅門子聞此語已
264 142 wén to question 爾時婆羅門子聞此語已
265 142 wén heard; śruta 爾時婆羅門子聞此語已
266 142 wén hearing; śruti 爾時婆羅門子聞此語已
267 139 jiàn to see 見惡眾生
268 139 jiàn opinion; view; understanding 見惡眾生
269 139 jiàn indicates seeing, hearing, meeting, etc 見惡眾生
270 139 jiàn refer to; for details see 見惡眾生
271 139 jiàn to listen to 見惡眾生
272 139 jiàn to meet 見惡眾生
273 139 jiàn to receive (a guest) 見惡眾生
274 139 jiàn let me; kindly 見惡眾生
275 139 jiàn Jian 見惡眾生
276 139 xiàn to appear 見惡眾生
277 139 xiàn to introduce 見惡眾生
278 139 jiàn view; perception; dṛṣṭi; diṭṭhi 見惡眾生
279 139 jiàn seeing; observing; darśana 見惡眾生
280 138 shēn human body; torso 有一比丘身患惡瘡
281 138 shēn Kangxi radical 158 有一比丘身患惡瘡
282 138 shēn self 有一比丘身患惡瘡
283 138 shēn life 有一比丘身患惡瘡
284 138 shēn an object 有一比丘身患惡瘡
285 138 shēn a lifetime 有一比丘身患惡瘡
286 138 shēn moral character 有一比丘身患惡瘡
287 138 shēn status; identity; position 有一比丘身患惡瘡
288 138 shēn pregnancy 有一比丘身患惡瘡
289 138 juān India 有一比丘身患惡瘡
290 138 shēn body; kāya 有一比丘身患惡瘡
291 129 shēng to be born; to give birth 心生慙愧
292 129 shēng to live 心生慙愧
293 129 shēng raw 心生慙愧
294 129 shēng a student 心生慙愧
295 129 shēng life 心生慙愧
296 129 shēng to produce; to give rise 心生慙愧
297 129 shēng alive 心生慙愧
298 129 shēng a lifetime 心生慙愧
299 129 shēng to initiate; to become 心生慙愧
300 129 shēng to grow 心生慙愧
301 129 shēng unfamiliar 心生慙愧
302 129 shēng not experienced 心生慙愧
303 129 shēng hard; stiff; strong 心生慙愧
304 129 shēng having academic or professional knowledge 心生慙愧
305 129 shēng a male role in traditional theatre 心生慙愧
306 129 shēng gender 心生慙愧
307 129 shēng to develop; to grow 心生慙愧
308 129 shēng to set up 心生慙愧
309 129 shēng a prostitute 心生慙愧
310 129 shēng a captive 心生慙愧
311 129 shēng a gentleman 心生慙愧
312 129 shēng Kangxi radical 100 心生慙愧
313 129 shēng unripe 心生慙愧
314 129 shēng nature 心生慙愧
315 129 shēng to inherit; to succeed 心生慙愧
316 129 shēng destiny 心生慙愧
317 129 shēng birth 心生慙愧
318 126 míng fame; renown; reputation 失譯人名在後漢錄
319 126 míng a name; personal name; designation 失譯人名在後漢錄
320 126 míng rank; position 失譯人名在後漢錄
321 126 míng an excuse 失譯人名在後漢錄
322 126 míng life 失譯人名在後漢錄
323 126 míng to name; to call 失譯人名在後漢錄
324 126 míng to express; to describe 失譯人名在後漢錄
325 126 míng to be called; to have the name 失譯人名在後漢錄
326 126 míng to own; to possess 失譯人名在後漢錄
327 126 míng famous; renowned 失譯人名在後漢錄
328 126 míng moral 失譯人名在後漢錄
329 126 míng name; naman 失譯人名在後漢錄
330 126 míng fame; renown; yasas 失譯人名在後漢錄
331 125 如是 rúshì of such a form; evaṃrūpa 菩薩如是親近善友
332 123 néng can; able 云何乃能作是大惡
333 123 néng ability; capacity 云何乃能作是大惡
334 123 néng a mythical bear-like beast 云何乃能作是大惡
335 123 néng energy 云何乃能作是大惡
336 123 néng function; use 云何乃能作是大惡
337 123 néng talent 云何乃能作是大惡
338 123 néng expert at 云何乃能作是大惡
339 123 néng to be in harmony 云何乃能作是大惡
340 123 néng to tend to; to care for 云何乃能作是大惡
341 123 néng to reach; to arrive at 云何乃能作是大惡
342 123 néng to be able; śak 云何乃能作是大惡
343 123 néng skilful; pravīṇa 云何乃能作是大惡
344 123 method; way 隨法不隨人
345 123 France 隨法不隨人
346 123 the law; rules; regulations 隨法不隨人
347 123 the teachings of the Buddha; Dharma 隨法不隨人
348 123 a standard; a norm 隨法不隨人
349 123 an institution 隨法不隨人
350 123 to emulate 隨法不隨人
351 123 magic; a magic trick 隨法不隨人
352 123 punishment 隨法不隨人
353 123 Fa 隨法不隨人
354 123 a precedent 隨法不隨人
355 123 a classification of some kinds of Han texts 隨法不隨人
356 123 relating to a ceremony or rite 隨法不隨人
357 123 Dharma 隨法不隨人
358 123 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 隨法不隨人
359 123 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 隨法不隨人
360 123 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 隨法不隨人
361 123 quality; characteristic 隨法不隨人
362 122 to enter 或易入說
363 122 Kangxi radical 11 或易入說
364 122 radical 或易入說
365 122 income 或易入說
366 122 to conform with 或易入說
367 122 to descend 或易入說
368 122 the entering tone 或易入說
369 122 to pay 或易入說
370 122 to join 或易入說
371 122 entering; praveśa 或易入說
372 122 entered; attained; āpanna 或易入說
373 119 一切 yīqiè temporary 令欲界一切諸天知之
374 119 一切 yīqiè the same 令欲界一切諸天知之
375 116 shòu to suffer; to be subjected to 受無量苦
376 116 shòu to transfer; to confer 受無量苦
377 116 shòu to receive; to accept 受無量苦
378 116 shòu to tolerate 受無量苦
379 116 shòu feelings; sensations 受無量苦
380 111 父母 fùmǔ parents; mother and father 父母
381 111 父母 fùmǔ prefects and county magistrates 父母
382 109 zhī to know 菩薩摩訶薩知恩報恩
383 109 zhī to comprehend 菩薩摩訶薩知恩報恩
384 109 zhī to inform; to tell 菩薩摩訶薩知恩報恩
385 109 zhī to administer 菩薩摩訶薩知恩報恩
386 109 zhī to distinguish; to discern 菩薩摩訶薩知恩報恩
387 109 zhī to be close friends 菩薩摩訶薩知恩報恩
388 109 zhī to feel; to sense; to perceive 菩薩摩訶薩知恩報恩
389 109 zhī to receive; to entertain 菩薩摩訶薩知恩報恩
390 109 zhī knowledge 菩薩摩訶薩知恩報恩
391 109 zhī consciousness; perception 菩薩摩訶薩知恩報恩
392 109 zhī a close friend 菩薩摩訶薩知恩報恩
393 109 zhì wisdom 菩薩摩訶薩知恩報恩
394 109 zhì Zhi 菩薩摩訶薩知恩報恩
395 109 zhī Understanding 菩薩摩訶薩知恩報恩
396 109 zhī know; jña 菩薩摩訶薩知恩報恩
397 109 dialect; language; speech 爾時婆羅門子聞此語已
398 109 to speak; to tell 爾時婆羅門子聞此語已
399 109 verse; writing 爾時婆羅門子聞此語已
400 109 to speak; to tell 爾時婆羅門子聞此語已
401 109 proverbs; common sayings; old expressions 爾時婆羅門子聞此語已
402 109 a signal 爾時婆羅門子聞此語已
403 109 to chirp; to tweet 爾時婆羅門子聞此語已
404 109 words; discourse; vac 爾時婆羅門子聞此語已
405 105 Kangxi radical 71 應適隨宜顯示無方
406 105 to not have; without 應適隨宜顯示無方
407 105 mo 應適隨宜顯示無方
408 105 to not have 應適隨宜顯示無方
409 105 Wu 應適隨宜顯示無方
410 105 mo 應適隨宜顯示無方
411 104 ya 下精進也
412 103 大王 dàwáng king 唯願大王賜我無畏
413 103 大王 dàwáng magnate; person having expert skill in something 唯願大王賜我無畏
414 103 大王 dàwáng great king; mahārāja 唯願大王賜我無畏
415 102 Kangxi radical 132 汝密自作方便
416 102 Zi 汝密自作方便
417 102 a nose 汝密自作方便
418 102 the beginning; the start 汝密自作方便
419 102 origin 汝密自作方便
420 102 to employ; to use 汝密自作方便
421 102 to be 汝密自作方便
422 102 self; soul; ātman 汝密自作方便
423 101 一切眾生 yīqiè zhòngshēng all sentient beings 一切眾生皆捨金銀
424 101 一切眾生 yīqiè zhòngshēng all beings 一切眾生皆捨金銀
425 97 wǎng to go (in a direction) 如來獨往病比丘所
426 97 wǎng in the past 如來獨往病比丘所
427 97 wǎng to turn toward 如來獨往病比丘所
428 97 wǎng to be friends with; to have a social connection with 如來獨往病比丘所
429 97 wǎng to send a gift 如來獨往病比丘所
430 97 wǎng former times 如來獨往病比丘所
431 97 wǎng someone who has passed away 如來獨往病比丘所
432 97 wǎng to go; gam 如來獨往病比丘所
433 96 無量 wúliàng immeasurable; unlimited 受無量苦
434 96 無量 wúliàng immeasurable 受無量苦
435 96 無量 wúliàng immeasurable; aparimāṇa 受無量苦
436 96 無量 wúliàng Atula 受無量苦
437 95 阿難 Ānán Ananda 佛告阿難
438 95 阿難 Ānán Ānanda; Ananda 佛告阿難
439 94 shàng top; a high position 袈裟覆上
440 94 shang top; the position on or above something 袈裟覆上
441 94 shàng to go up; to go forward 袈裟覆上
442 94 shàng shang 袈裟覆上
443 94 shàng previous; last 袈裟覆上
444 94 shàng high; higher 袈裟覆上
445 94 shàng advanced 袈裟覆上
446 94 shàng a monarch; a sovereign 袈裟覆上
447 94 shàng time 袈裟覆上
448 94 shàng to do something; to do something at a set time; to go to 袈裟覆上
449 94 shàng far 袈裟覆上
450 94 shàng big; as big as 袈裟覆上
451 94 shàng abundant; plentiful 袈裟覆上
452 94 shàng to report 袈裟覆上
453 94 shàng to offer 袈裟覆上
454 94 shàng to go on stage 袈裟覆上
455 94 shàng to take office; to assume a post 袈裟覆上
456 94 shàng to install; to erect 袈裟覆上
457 94 shàng to suffer; to sustain 袈裟覆上
458 94 shàng to burn 袈裟覆上
459 94 shàng to remember 袈裟覆上
460 94 shàng to add 袈裟覆上
461 94 shàng to fix; to install; to apply (powder, makeup, etc) 袈裟覆上
462 94 shàng to meet 袈裟覆上
463 94 shàng falling then rising (4th) tone 袈裟覆上
464 94 shang used after a verb indicating a result 袈裟覆上
465 94 shàng a musical note 袈裟覆上
466 94 shàng higher, superior; uttara 袈裟覆上
467 94 big; huge; large 大婆羅門子
468 94 Kangxi radical 37 大婆羅門子
469 94 great; major; important 大婆羅門子
470 94 size 大婆羅門子
471 94 old 大婆羅門子
472 94 oldest; earliest 大婆羅門子
473 94 adult 大婆羅門子
474 94 dài an important person 大婆羅門子
475 94 senior 大婆羅門子
476 94 an element 大婆羅門子
477 94 great; mahā 大婆羅門子
478 93 世尊 shìzūn World-Honored One 世尊
479 93 世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; lokanātha 世尊
480 87 qiān one thousand 釋提桓因與諸眷屬無量百千前後圍遶
481 87 qiān many; numerous; countless 釋提桓因與諸眷屬無量百千前後圍遶
482 87 qiān a cheat; swindler 釋提桓因與諸眷屬無量百千前後圍遶
483 87 qiān Qian 釋提桓因與諸眷屬無量百千前後圍遶
484 85 ēn kindness; grace; graciousness 菩薩摩訶薩知恩報恩
485 85 ēn kind; benevolent 菩薩摩訶薩知恩報恩
486 85 ēn affection 菩薩摩訶薩知恩報恩
487 85 ēn Gratitude 菩薩摩訶薩知恩報恩
488 85 ēn kindness; grace; upakāra 菩薩摩訶薩知恩報恩
489 84 bǎi one hundred 釋提桓因與諸眷屬無量百千前後圍遶
490 84 bǎi many 釋提桓因與諸眷屬無量百千前後圍遶
491 84 bǎi Bai 釋提桓因與諸眷屬無量百千前後圍遶
492 84 bǎi all 釋提桓因與諸眷屬無量百千前後圍遶
493 84 bǎi hundred; śata 釋提桓因與諸眷屬無量百千前後圍遶
494 83 cháng Chang 常當憶念一切眾生
495 83 cháng common; general; ordinary 常當憶念一切眾生
496 83 cháng a principle; a rule 常當憶念一切眾生
497 83 cháng eternal; nitya 常當憶念一切眾生
498 82 大眾 dàzhòng assembly; people; public; masses; audience 隱蔽大眾
499 82 大眾 dàzhòng Volkswagen 隱蔽大眾
500 82 大眾 dàzhòng Assembly 隱蔽大眾

Frequencies of all Words

Top 1066

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 522 shì is; are; am; to be 先與是婆羅門子親善知識
2 522 shì is exactly 先與是婆羅門子親善知識
3 522 shì is suitable; is in contrast 先與是婆羅門子親善知識
4 522 shì this; that; those 先與是婆羅門子親善知識
5 522 shì really; certainly 先與是婆羅門子親善知識
6 522 shì correct; yes; affirmative 先與是婆羅門子親善知識
7 522 shì true 先與是婆羅門子親善知識
8 522 shì is; has; exists 先與是婆羅門子親善知識
9 522 shì used between repetitions of a word 先與是婆羅門子親善知識
10 522 shì a matter; an affair 先與是婆羅門子親善知識
11 522 shì Shi 先與是婆羅門子親善知識
12 522 shì is; bhū 先與是婆羅門子親善知識
13 522 shì this; idam 先與是婆羅門子親善知識
14 468 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 若默然者
15 468 zhě that 若默然者
16 468 zhě nominalizing function word 若默然者
17 468 zhě used to mark a definition 若默然者
18 468 zhě used to mark a pause 若默然者
19 468 zhě topic marker; that; it 若默然者
20 468 zhuó according to 若默然者
21 468 zhě ca 若默然者
22 416 yán to speak; to say; said 爾時眾伴異口同音而作是言
23 416 yán language; talk; words; utterance; speech 爾時眾伴異口同音而作是言
24 416 yán Kangxi radical 149 爾時眾伴異口同音而作是言
25 416 yán a particle with no meaning 爾時眾伴異口同音而作是言
26 416 yán phrase; sentence 爾時眾伴異口同音而作是言
27 416 yán a word; a syllable 爾時眾伴異口同音而作是言
28 416 yán a theory; a doctrine 爾時眾伴異口同音而作是言
29 416 yán to regard as 爾時眾伴異口同音而作是言
30 416 yán to act as 爾時眾伴異口同音而作是言
31 416 yán word; vacana 爾時眾伴異口同音而作是言
32 416 yán speak; vad 爾時眾伴異口同音而作是言
33 394 de potential marker 身諸瘡病隨如來手尋得平復
34 394 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 身諸瘡病隨如來手尋得平復
35 394 děi must; ought to 身諸瘡病隨如來手尋得平復
36 394 děi to want to; to need to 身諸瘡病隨如來手尋得平復
37 394 děi must; ought to 身諸瘡病隨如來手尋得平復
38 394 de 身諸瘡病隨如來手尋得平復
39 394 de infix potential marker 身諸瘡病隨如來手尋得平復
40 394 to result in 身諸瘡病隨如來手尋得平復
41 394 to be proper; to fit; to suit 身諸瘡病隨如來手尋得平復
42 394 to be satisfied 身諸瘡病隨如來手尋得平復
43 394 to be finished 身諸瘡病隨如來手尋得平復
44 394 de result of degree 身諸瘡病隨如來手尋得平復
45 394 de marks completion of an action 身諸瘡病隨如來手尋得平復
46 394 děi satisfying 身諸瘡病隨如來手尋得平復
47 394 to contract 身諸瘡病隨如來手尋得平復
48 394 marks permission or possibility 身諸瘡病隨如來手尋得平復
49 394 expressing frustration 身諸瘡病隨如來手尋得平復
50 394 to hear 身諸瘡病隨如來手尋得平復
51 394 to have; there is 身諸瘡病隨如來手尋得平復
52 394 marks time passed 身諸瘡病隨如來手尋得平復
53 394 obtain; attain; prāpta 身諸瘡病隨如來手尋得平復
54 382 爾時 ěr shí at that time 爾時賊主密遣一人
55 382 爾時 ěr shí at that time; atha khalu 爾時賊主密遣一人
56 379 I; me; my 我當設大方便
57 379 self 我當設大方便
58 379 we; our 我當設大方便
59 379 [my] dear 我當設大方便
60 379 Wo 我當設大方便
61 379 self; atman; attan 我當設大方便
62 379 ga 我當設大方便
63 379 I; aham 我當設大方便
64 366 yǒu is; are; to exist 有佛出世
65 366 yǒu to have; to possess 有佛出世
66 366 yǒu indicates an estimate 有佛出世
67 366 yǒu indicates a large quantity 有佛出世
68 366 yǒu indicates an affirmative response 有佛出世
69 366 yǒu a certain; used before a person, time, or place 有佛出世
70 366 yǒu used to compare two things 有佛出世
71 366 yǒu used in a polite formula before certain verbs 有佛出世
72 366 yǒu used before the names of dynasties 有佛出世
73 366 yǒu a certain thing; what exists 有佛出世
74 366 yǒu multiple of ten and ... 有佛出世
75 366 yǒu abundant 有佛出世
76 366 yǒu purposeful 有佛出世
77 366 yǒu You 有佛出世
78 366 yǒu 1. existence; 2. becoming 有佛出世
79 366 yǒu becoming; bhava 有佛出世
80 358 in; at 於正法中有一婆羅門子
81 358 in; at 於正法中有一婆羅門子
82 358 in; at; to; from 於正法中有一婆羅門子
83 358 to go; to 於正法中有一婆羅門子
84 358 to rely on; to depend on 於正法中有一婆羅門子
85 358 to go to; to arrive at 於正法中有一婆羅門子
86 358 from 於正法中有一婆羅門子
87 358 give 於正法中有一婆羅門子
88 358 oppposing 於正法中有一婆羅門子
89 358 and 於正法中有一婆羅門子
90 358 compared to 於正法中有一婆羅門子
91 358 by 於正法中有一婆羅門子
92 358 and; as well as 於正法中有一婆羅門子
93 358 for 於正法中有一婆羅門子
94 358 Yu 於正法中有一婆羅門子
95 358 a crow 於正法中有一婆羅門子
96 358 whew; wow 於正法中有一婆羅門子
97 358 near to; antike 於正法中有一婆羅門子
98 327 wèi for; to 有五百人共為徒侶
99 327 wèi because of 有五百人共為徒侶
100 327 wéi to act as; to serve 有五百人共為徒侶
101 327 wéi to change into; to become 有五百人共為徒侶
102 327 wéi to be; is 有五百人共為徒侶
103 327 wéi to do 有五百人共為徒侶
104 327 wèi for 有五百人共為徒侶
105 327 wèi because of; for; to 有五百人共為徒侶
106 327 wèi to 有五百人共為徒侶
107 327 wéi in a passive construction 有五百人共為徒侶
108 327 wéi forming a rehetorical question 有五百人共為徒侶
109 327 wéi forming an adverb 有五百人共為徒侶
110 327 wéi to add emphasis 有五百人共為徒侶
111 327 wèi to support; to help 有五百人共為徒侶
112 327 wéi to govern 有五百人共為徒侶
113 327 wèi to be; bhū 有五百人共為徒侶
114 325 purposely; intentionally; deliberately; knowingly 以親善故先來告語
115 325 old; ancient; former; past 以親善故先來告語
116 325 reason; cause; purpose 以親善故先來告語
117 325 to die 以親善故先來告語
118 325 so; therefore; hence 以親善故先來告語
119 325 original 以親善故先來告語
120 325 accident; happening; instance 以親善故先來告語
121 325 a friend; an acquaintance; friendship 以親善故先來告語
122 325 something in the past 以親善故先來告語
123 325 deceased; dead 以親善故先來告語
124 325 still; yet 以親善故先來告語
125 325 therefore; tasmāt 以親善故先來告語
126 318 so as to; in order to 以親善故先來告語
127 318 to use; to regard as 以親善故先來告語
128 318 to use; to grasp 以親善故先來告語
129 318 according to 以親善故先來告語
130 318 because of 以親善故先來告語
131 318 on a certain date 以親善故先來告語
132 318 and; as well as 以親善故先來告語
133 318 to rely on 以親善故先來告語
134 318 to regard 以親善故先來告語
135 318 to be able to 以親善故先來告語
136 318 to order; to command 以親善故先來告語
137 318 further; moreover 以親善故先來告語
138 318 used after a verb 以親善故先來告語
139 318 very 以親善故先來告語
140 318 already 以親善故先來告語
141 318 increasingly 以親善故先來告語
142 318 a reason; a cause 以親善故先來告語
143 318 Israel 以親善故先來告語
144 318 Yi 以親善故先來告語
145 318 use; yogena 以親善故先來告語
146 317 his; hers; its; theirs 思惟其義
147 317 to add emphasis 思惟其義
148 317 used when asking a question in reply to a question 思惟其義
149 317 used when making a request or giving an order 思惟其義
150 317 he; her; it; them 思惟其義
151 317 probably; likely 思惟其義
152 317 will 思惟其義
153 317 may 思惟其義
154 317 if 思惟其義
155 317 or 思惟其義
156 317 Qi 思惟其義
157 317 he; her; it; saḥ; sā; tad 思惟其義
158 310 not; no 不自為己
159 310 expresses that a certain condition cannot be acheived 不自為己
160 310 as a correlative 不自為己
161 310 no (answering a question) 不自為己
162 310 forms a negative adjective from a noun 不自為己
163 310 at the end of a sentence to form a question 不自為己
164 310 to form a yes or no question 不自為己
165 310 infix potential marker 不自為己
166 310 no; na 不自為己
167 292 ér and; as well as; but (not); yet (not) 遠捨而去
168 292 ér Kangxi radical 126 遠捨而去
169 292 ér you 遠捨而去
170 292 ér not only ... but also ....; ... as well as ...; moreover; in addition; furthermore 遠捨而去
171 292 ér right away; then 遠捨而去
172 292 ér but; yet; however; while; nevertheless 遠捨而去
173 292 ér if; in case; in the event that 遠捨而去
174 292 ér therefore; as a result; thus 遠捨而去
175 292 ér how can it be that? 遠捨而去
176 292 ér so as to 遠捨而去
177 292 ér only then 遠捨而去
178 292 ér as if; to seem like 遠捨而去
179 292 néng can; able 遠捨而去
180 292 ér whiskers on the cheeks; sideburns 遠捨而去
181 292 ér me 遠捨而去
182 292 ér to arrive; up to 遠捨而去
183 292 ér possessive 遠捨而去
184 292 ér and; ca 遠捨而去
185 290 ruò to seem; to be like; as 若害此人
186 290 ruò seemingly 若害此人
187 290 ruò if 若害此人
188 290 ruò you 若害此人
189 290 ruò this; that 若害此人
190 290 ruò and; or 若害此人
191 290 ruò as for; pertaining to 若害此人
192 290 pomegranite 若害此人
193 290 ruò to choose 若害此人
194 290 ruò to agree; to accord with; to conform to 若害此人
195 290 ruò thus 若害此人
196 290 ruò pollia 若害此人
197 290 ruò Ruo 若害此人
198 290 ruò only then 若害此人
199 290 ja 若害此人
200 290 jñā 若害此人
201 290 ruò if; yadi 若害此人
202 278 promptly; right away; immediately 即前合掌
203 278 to be near by; to be close to 即前合掌
204 278 at that time 即前合掌
205 278 to be exactly the same as; to be thus 即前合掌
206 278 supposed; so-called 即前合掌
207 278 if; but 即前合掌
208 278 to arrive at; to ascend 即前合掌
209 278 then; following 即前合掌
210 278 so; just so; eva 即前合掌
211 265 wáng Wang 號無畏王如來
212 265 wáng a king 號無畏王如來
213 265 wáng Kangxi radical 96 號無畏王如來
214 265 wàng to be king; to rule 號無畏王如來
215 265 wáng a prince; a duke 號無畏王如來
216 265 wáng grand; great 號無畏王如來
217 265 wáng to treat with the ceremony due to a king 號無畏王如來
218 265 wáng a respectufl form of address for a grandfather or grandmother 號無畏王如來
219 265 wáng the head of a group or gang 號無畏王如來
220 265 wáng the biggest or best of a group 號無畏王如來
221 265 wáng king; best of a kind; rāja 號無畏王如來
222 257 zhū all; many; various 多諸賊難
223 257 zhū Zhu 多諸賊難
224 257 zhū all; members of the class 多諸賊難
225 257 zhū interrogative particle 多諸賊難
226 257 zhū him; her; them; it 多諸賊難
227 257 zhū of; in 多諸賊難
228 257 zhū all; many; sarva 多諸賊難
229 252 shí time; a point or period of time 當知於初夜時當有賊發
230 252 shí a season; a quarter of a year 當知於初夜時當有賊發
231 252 shí one of the 12 two-hour periods of the day 當知於初夜時當有賊發
232 252 shí at that time 當知於初夜時當有賊發
233 252 shí fashionable 當知於初夜時當有賊發
234 252 shí fate; destiny; luck 當知於初夜時當有賊發
235 252 shí occasion; opportunity; chance 當知於初夜時當有賊發
236 252 shí tense 當知於初夜時當有賊發
237 252 shí particular; special 當知於初夜時當有賊發
238 252 shí to plant; to cultivate 當知於初夜時當有賊發
239 252 shí hour (measure word) 當知於初夜時當有賊發
240 252 shí an era; a dynasty 當知於初夜時當有賊發
241 252 shí time [abstract] 當知於初夜時當有賊發
242 252 shí seasonal 當知於初夜時當有賊發
243 252 shí frequently; often 當知於初夜時當有賊發
244 252 shí occasionally; sometimes 當知於初夜時當有賊發
245 252 shí on time 當知於初夜時當有賊發
246 252 shí this; that 當知於初夜時當有賊發
247 252 shí to wait upon 當知於初夜時當有賊發
248 252 shí hour 當知於初夜時當有賊發
249 252 shí appropriate; proper; timely 當知於初夜時當有賊發
250 252 shí Shi 當知於初夜時當有賊發
251 252 shí a present; currentlt 當知於初夜時當有賊發
252 252 shí time; kāla 當知於初夜時當有賊發
253 252 shí at that time; samaya 當知於初夜時當有賊發
254 252 shí then; atha 當知於初夜時當有賊發
255 241 already 爾時婆羅門子聞此語已
256 241 Kangxi radical 49 爾時婆羅門子聞此語已
257 241 from 爾時婆羅門子聞此語已
258 241 to bring to an end; to stop 爾時婆羅門子聞此語已
259 241 final aspectual particle 爾時婆羅門子聞此語已
260 241 afterwards; thereafter 爾時婆羅門子聞此語已
261 241 too; very; excessively 爾時婆羅門子聞此語已
262 241 to complete 爾時婆羅門子聞此語已
263 241 to demote; to dismiss 爾時婆羅門子聞此語已
264 241 to recover from an illness 爾時婆羅門子聞此語已
265 241 certainly 爾時婆羅門子聞此語已
266 241 an interjection of surprise 爾時婆羅門子聞此語已
267 241 this 爾時婆羅門子聞此語已
268 241 former; pūrvaka 爾時婆羅門子聞此語已
269 241 former; pūrvaka 爾時婆羅門子聞此語已
270 234 jīn today; present; now 今當速發阿耨多羅三藐三菩提心
271 234 jīn Jin 今當速發阿耨多羅三藐三菩提心
272 234 jīn modern 今當速發阿耨多羅三藐三菩提心
273 234 jīn now; adhunā 今當速發阿耨多羅三藐三菩提心
274 225 this; these 爾時婆羅門子聞此語已
275 225 in this way 爾時婆羅門子聞此語已
276 225 otherwise; but; however; so 爾時婆羅門子聞此語已
277 225 at this time; now; here 爾時婆羅門子聞此語已
278 225 this; here; etad 爾時婆羅門子聞此語已
279 219 Buddha; Awakened One
280 219 relating to Buddhism
281 219 a statue or image of a Buddha
282 219 a Buddhist text
283 219 to touch; to stroke
284 219 Buddha
285 219 Buddha; Awakened One
286 216 zhī him; her; them; that 亦是純善之人
287 216 zhī used between a modifier and a word to form a word group 亦是純善之人
288 216 zhī to go 亦是純善之人
289 216 zhī this; that 亦是純善之人
290 216 zhī genetive marker 亦是純善之人
291 216 zhī it 亦是純善之人
292 216 zhī in 亦是純善之人
293 216 zhī all 亦是純善之人
294 216 zhī and 亦是純善之人
295 216 zhī however 亦是純善之人
296 216 zhī if 亦是純善之人
297 216 zhī then 亦是純善之人
298 216 zhī to arrive; to go 亦是純善之人
299 216 zhī is 亦是純善之人
300 216 zhī to use 亦是純善之人
301 216 zhī Zhi 亦是純善之人
302 209 jiè to quit 應當修施戒多聞
303 209 jiè to warn against 應當修施戒多聞
304 209 jiè to be purified before a religious ceremony 應當修施戒多聞
305 209 jiè vow 應當修施戒多聞
306 209 jiè to instruct; to command 應當修施戒多聞
307 209 jiè to ordain 應當修施戒多聞
308 209 jiè a genre of writing containing maxims 應當修施戒多聞
309 209 jiè to be cautious; to be prudent 應當修施戒多聞
310 209 jiè to prohibit; to proscribe 應當修施戒多聞
311 209 jiè boundary; realm 應當修施戒多聞
312 209 jiè third finger 應當修施戒多聞
313 209 jiè a precept; a vow; sila 應當修施戒多聞
314 209 jiè morality 應當修施戒多聞
315 202 zhōng middle 爾時賊中復有一人
316 202 zhōng medium; medium sized 爾時賊中復有一人
317 202 zhōng China 爾時賊中復有一人
318 202 zhòng to hit the mark 爾時賊中復有一人
319 202 zhōng in; amongst 爾時賊中復有一人
320 202 zhōng midday 爾時賊中復有一人
321 202 zhōng inside 爾時賊中復有一人
322 202 zhōng during 爾時賊中復有一人
323 202 zhōng Zhong 爾時賊中復有一人
324 202 zhōng intermediary 爾時賊中復有一人
325 202 zhōng half 爾時賊中復有一人
326 202 zhōng just right; suitably 爾時賊中復有一人
327 202 zhōng while 爾時賊中復有一人
328 202 zhòng to reach; to attain 爾時賊中復有一人
329 202 zhòng to suffer; to infect 爾時賊中復有一人
330 202 zhòng to obtain 爾時賊中復有一人
331 202 zhòng to pass an exam 爾時賊中復有一人
332 202 zhōng middle 爾時賊中復有一人
333 197 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 天下所重無過於命
334 197 suǒ an office; an institute 天下所重無過於命
335 197 suǒ introduces a relative clause 天下所重無過於命
336 197 suǒ it 天下所重無過於命
337 197 suǒ if; supposing 天下所重無過於命
338 197 suǒ a few; various; some 天下所重無過於命
339 197 suǒ a place; a location 天下所重無過於命
340 197 suǒ indicates a passive voice 天下所重無過於命
341 197 suǒ that which 天下所重無過於命
342 197 suǒ an ordinal number 天下所重無過於命
343 197 suǒ meaning 天下所重無過於命
344 197 suǒ garrison 天下所重無過於命
345 197 suǒ place; pradeśa 天下所重無過於命
346 197 suǒ that which; yad 天下所重無過於命
347 196 如來 rúlái Tathagata 號無畏王如來
348 196 如來 Rúlái Tathagata 號無畏王如來
349 196 如來 rúlái Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One 號無畏王如來
350 194 太子 tàizǐ a crown prince 委付國位夫人太子
351 194 太子 tàizǐ crown prince; kumāra 委付國位夫人太子
352 194 xīn heart [organ] 心生慙愧
353 194 xīn Kangxi radical 61 心生慙愧
354 194 xīn mind; consciousness 心生慙愧
355 194 xīn the center; the core; the middle 心生慙愧
356 194 xīn one of the 28 star constellations 心生慙愧
357 194 xīn heart 心生慙愧
358 194 xīn emotion 心生慙愧
359 194 xīn intention; consideration 心生慙愧
360 194 xīn disposition; temperament 心生慙愧
361 194 xīn citta; thinking; thought; mind; mentality 心生慙愧
362 189 菩薩 púsà bodhisattva 菩薩勤求精進
363 189 菩薩 púsà bodhisattva 菩薩勤求精進
364 189 菩薩 púsà bodhisattva 菩薩勤求精進
365 188 zuò to do 汝密自作方便
366 188 zuò to act as; to serve as 汝密自作方便
367 188 zuò to start 汝密自作方便
368 188 zuò a writing; a work 汝密自作方便
369 188 zuò to dress as; to be disguised as 汝密自作方便
370 188 zuō to create; to make 汝密自作方便
371 188 zuō a workshop 汝密自作方便
372 188 zuō to write; to compose 汝密自作方便
373 188 zuò to rise 汝密自作方便
374 188 zuò to be aroused 汝密自作方便
375 188 zuò activity; action; undertaking 汝密自作方便
376 188 zuò to regard as 汝密自作方便
377 188 zuò action; kāraṇa 汝密自作方便
378 187 you; thou 汝密自作方便
379 187 Ru River 汝密自作方便
380 187 Ru 汝密自作方便
381 187 you; tvam; bhavat 汝密自作方便
382 187 dāng to be; to act as; to serve as 當知於初夜時當有賊發
383 187 dāng at or in the very same; be apposite 當知於初夜時當有賊發
384 187 dāng dang (sound of a bell) 當知於初夜時當有賊發
385 187 dāng to face 當知於初夜時當有賊發
386 187 dāng to accept; to bear; to support; to inherit 當知於初夜時當有賊發
387 187 dāng to manage; to host 當知於初夜時當有賊發
388 187 dāng should 當知於初夜時當有賊發
389 187 dāng to treat; to regard as 當知於初夜時當有賊發
390 187 dǎng to think 當知於初夜時當有賊發
391 187 dàng suitable; correspond to 當知於初夜時當有賊發
392 187 dǎng to be equal 當知於初夜時當有賊發
393 187 dàng that 當知於初夜時當有賊發
394 187 dāng an end; top 當知於初夜時當有賊發
395 187 dàng clang; jingle 當知於初夜時當有賊發
396 187 dāng to judge 當知於初夜時當有賊發
397 187 dǎng to bear on one's shoulder 當知於初夜時當有賊發
398 187 dàng the same 當知於初夜時當有賊發
399 187 dàng to pawn 當知於初夜時當有賊發
400 187 dàng to fail [an exam] 當知於初夜時當有賊發
401 187 dàng a trap 當知於初夜時當有賊發
402 187 dàng a pawned item 當知於初夜時當有賊發
403 187 dāng will be; bhaviṣyati 當知於初夜時當有賊發
404 176 one 於正法中有一婆羅門子
405 176 Kangxi radical 1 於正法中有一婆羅門子
406 176 as soon as; all at once 於正法中有一婆羅門子
407 176 pure; concentrated 於正法中有一婆羅門子
408 176 whole; all 於正法中有一婆羅門子
409 176 first 於正法中有一婆羅門子
410 176 the same 於正法中有一婆羅門子
411 176 each 於正法中有一婆羅門子
412 176 certain 於正法中有一婆羅門子
413 176 throughout 於正法中有一婆羅門子
414 176 used in between a reduplicated verb 於正法中有一婆羅門子
415 176 sole; single 於正法中有一婆羅門子
416 176 a very small amount 於正法中有一婆羅門子
417 176 Yi 於正法中有一婆羅門子
418 176 other 於正法中有一婆羅門子
419 176 to unify 於正法中有一婆羅門子
420 176 accidentally; coincidentally 於正法中有一婆羅門子
421 176 abruptly; suddenly 於正法中有一婆羅門子
422 176 or 於正法中有一婆羅門子
423 176 one; eka 於正法中有一婆羅門子
424 176 rén person; people; a human being 有五百人共為徒侶
425 176 rén Kangxi radical 9 有五百人共為徒侶
426 176 rén a kind of person 有五百人共為徒侶
427 176 rén everybody 有五百人共為徒侶
428 176 rén adult 有五百人共為徒侶
429 176 rén somebody; others 有五百人共為徒侶
430 176 rén an upright person 有五百人共為徒侶
431 176 rén person; manuṣya 有五百人共為徒侶
432 166 desire 欲劫行伴
433 166 to desire; to wish 欲劫行伴
434 166 almost; nearly; about to occur 欲劫行伴
435 166 to desire; to intend 欲劫行伴
436 166 lust 欲劫行伴
437 166 desire; intention; wish; kāma 欲劫行伴
438 155 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 當為汝說宿世之事
439 155 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 當為汝說宿世之事
440 155 shuì to persuade 當為汝說宿世之事
441 155 shuō to teach; to recite; to explain 當為汝說宿世之事
442 155 shuō a doctrine; a theory 當為汝說宿世之事
443 155 shuō to claim; to assert 當為汝說宿世之事
444 155 shuō allocution 當為汝說宿世之事
445 155 shuō to criticize; to scold 當為汝說宿世之事
446 155 shuō to indicate; to refer to 當為汝說宿世之事
447 155 shuō speach; vāda 當為汝說宿世之事
448 155 shuō to speak; bhāṣate 當為汝說宿世之事
449 155 shuō to instruct 當為汝說宿世之事
450 152 again; more; repeatedly 爾時賊中復有一人
451 152 to go back; to return 爾時賊中復有一人
452 152 to resume; to restart 爾時賊中復有一人
453 152 to do in detail 爾時賊中復有一人
454 152 to restore 爾時賊中復有一人
455 152 to respond; to reply to 爾時賊中復有一人
456 152 after all; and then 爾時賊中復有一人
457 152 even if; although 爾時賊中復有一人
458 152 Fu; Return 爾時賊中復有一人
459 152 to retaliate; to reciprocate 爾時賊中復有一人
460 152 to avoid forced labor or tax 爾時賊中復有一人
461 152 particle without meaing 爾時賊中復有一人
462 152 Fu 爾時賊中復有一人
463 152 repeated; again 爾時賊中復有一人
464 152 doubled; to overlapping; folded 爾時賊中復有一人
465 152 a lined garment with doubled thickness 爾時賊中復有一人
466 152 again; punar 爾時賊中復有一人
467 150 such as; for example; for instance 如一子想
468 150 if 如一子想
469 150 in accordance with 如一子想
470 150 to be appropriate; should; with regard to 如一子想
471 150 this 如一子想
472 150 it is so; it is thus; can be compared with 如一子想
473 150 to go to 如一子想
474 150 to meet 如一子想
475 150 to appear; to seem; to be like 如一子想
476 150 at least as good as 如一子想
477 150 and 如一子想
478 150 or 如一子想
479 150 but 如一子想
480 150 then 如一子想
481 150 naturally 如一子想
482 150 expresses a question or doubt 如一子想
483 150 you 如一子想
484 150 the second lunar month 如一子想
485 150 in; at 如一子想
486 150 Ru 如一子想
487 150 Thus 如一子想
488 150 thus; tathā 如一子想
489 150 like; iva 如一子想
490 150 suchness; tathatā 如一子想
491 148 lìng to make; to cause to be; to lead 勿令伴知
492 148 lìng to issue a command 勿令伴知
493 148 lìng rules of behavior; customs 勿令伴知
494 148 lìng an order; a command; an edict; a decree; a statute 勿令伴知
495 148 lìng a season 勿令伴知
496 148 lìng respected; good reputation 勿令伴知
497 148 lìng good 勿令伴知
498 148 lìng pretentious 勿令伴知
499 148 lìng a transcending state of existence 勿令伴知
500 148 lìng a commander 勿令伴知

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
 1. shì
 2. shì
 1. is; bhū
 2. this; idam
zhě ca
 1. yán
 2. yán
 1. word; vacana
 2. speak; vad
obtain; attain; prāpta
尔时 爾時 ěr shí at that time; atha khalu
 1. self; atman; attan
 2. ga
 3. I; aham
 1. yǒu
 2. yǒu
 1. 1. existence; 2. becoming
 2. becoming; bhava
near to; antike
wèi to be; bhū
therefore; tasmāt

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
阿婆婆地狱 阿婆婆地獄 196 Apapa Hell
阿鼻地狱 阿鼻地獄 196 Avīci Hell
阿鼻狱 阿鼻獄 196 Avīci Hell
阿迦腻吒 阿迦膩吒 97 Akaniṣṭha; Akanistha; Akaniṭṭha
阿罗汉 阿羅漢 196
 1. Arhat
 2. arhat
 3. Arhat
阿罗诃 阿羅訶 196
 1. Arhat
 2. Arhat
阿那律陀 196 Aniruddha
阿难 阿難 196
 1. Ananda
 2. Ānanda; Ananda
阿毘昙 阿毘曇 196 Abhidharma; Abhidhamma
阿若憍陈如 阿若憍陳如 65 Ājñāta-kāuṇḍinya
阿阇世 阿闍世 196 Ajātaśatru; Ajatasutru; Ajātasattu
阿阇世王 阿闍世王 196 Ajātaśatru; Ajatasutru; Ajātasattu
白净 白淨 98 Shuddhodana; Suddhodana
白净王 白淨王 98 Shuddhodana; Suddhodana
白王 98 Shuddhodana; Suddhodana
百劫 98 Baijie
般泥洹 98 Parinirvāṇa
宝积菩萨 寶積菩薩 98 Ratnākara bodhisattva
宝月菩萨 寶月菩薩 98 Ratnachandra Bodhisattva
宝掌菩萨 寶掌菩薩 98 Ratnapāni bodhisattva
跋陀 98 Gunabhadra
跋陀罗 跋陀羅 98 Bhadrika; Bhaddiya
八月 98
 1. August; the Eighth Month
 2. eighth lunar month; kārttika
北方 98 The North
毕陵伽婆蹉 畢陵伽婆蹉 98 Pilindavatsa
宾头卢 賓頭盧 98 Pindola; Tiger Subduing Arhat; Pindolabharadvaja
波罗奈 波羅奈 98 Vārānasī
波罗奈国 波羅奈國 98 Varanasi; Baranasi
波旬 98 Pāpīyāms; Pāpimant
不退转 不退轉 98
 1. never regress or change
 2. avaivartika; non-retrogression
财帛 財帛 99 Head of Stores
长阿含 長阿含 99 Long Discourses; Dīrghāgama
常精进菩萨 常精進菩薩 99 Nityodyukta bodhisattva
常求利 99 Janguli
处处经 處處經 99 Chuchu Jing
大悲者 100 Compassionate One
大功德 100 Laksmi
大涅盘 大涅槃 100 Mahaparinirvana
得大势菩萨 得大勢菩薩 100 Mahasthamaprapta Bodhisattva; Mahāsthāmaprāpta
大爱道 大愛道 100
 1. Maha-prajapti
 2. Maha-prajapti
大安 100
 1. great peace
 2. Ta'an
 3. Da'an
 4. Da'an; Ta'an
 5. Da'an; Ta'an
大宝 大寶 100 mahāratna; a precious jewel
达多 達多 100 Devadatta
大梵天王 100 Mahābrahma Deva Rāja; Brahma
大梵王 100 Mahābrahma Deva Rāja; Brahma
大方便佛報恩经 大方便佛報恩經 100 Dafangbian Fo Bao'en Jing
大光 100 Vistīrṇavatī
大力菩萨 大力菩薩 100 Mahāvikramin bodhisattva
大目揵连 大目揵連 100 Moggallāna; Maudgalyāyana
当归 當歸 100 Angelica sinensis
忉利天宫 忉利天宮 100 The Palace of Trayastrimsa Heaven; Palace of Trāyastriṃśa Heaven
忉利天 100 Trayastrimsa Heaven; Tavatimsa; The Heaven of Thirty-Three Gods
大乘 100
 1. Mahayana
 2. Mahayana Buddhism; Mahāyāna; Mahāyāna Buddhism
 3. Mahayana; Great Vehicle
大武 100 Dawu; Tawu
帝释 帝釋 100 Sakra; Kausika; Lord of Devas
地狱 地獄 100
 1. a hell
 2. hell
 3. Hell; Hell Realms; Naraka
东方 東方 100
 1. Asia; the Orient
 2. the eastern direction
 3. Dongfang
兜率天 100 Tusita Heaven; Tusita gods
兜率陀天 100 Tusita
多陀阿伽度 100 Tathagata
鹅王 鵝王 195 king of geese; haṃsarāja; rājahaṃsa
二月 195
 1. February; the Second Month
 2. second lunar month; vaiśākha
法海 102
 1. Dharma sea
 2. Fa Hai
 3. Fa Hai
法炬 102
 1. Dharma Torch
 2. the torch of Dharma
 3. dharma torch
 4. Fa Ju
法轮 法輪 102
 1. Dharma wheel
 2. Dharma wheel; dharmacakra
 3. Pomnyun
102
 1. Sanskrit
 2. Brahma
 3. India
 4. pure; sacred
 5. Fan
 6. Buddhist
 7. Brahman
梵王 102 Brahma
梵天 102
 1. Heavenly Realm
 2. Brahma
梵志 102 Brahmin; Brahman; brahmacārin
法身 70
 1. Dharma body
 2. Dharma Body
法藏 102
 1. Dharma Treasure
 2. sūtra repository; sūtra hall
 3. Fazang
佛十力 102 the ten powers of the Buddha
佛法 102
 1. Dharma; Dhamma; Buddha-Dhárma; Buddhist doctrine
 2. the power of the Buddha
 3. Buddha's Teaching
 4. Dharma; Buddha-Dhárma
佛号 佛號 102 name of the Buddha
佛母 102
 1. Buddha's mother
 2. a bodhisattva; a consort
 3. Prajñāpāramitā
 4. Dharma
佛世尊 102 Buddha, the world-honoured; bhagavat
佛陀 102
 1. Buddha; the all-enlightened one
 2. Buddha
富楼那弥多罗尼子 富樓那彌多羅尼子 102 Pūrṇamaitrāyaṇīputra
甘露饭王 甘露飯王 103 King Amitodana
宫人 宮人 103
 1. imperial concubine; palace maid
 2. imperial secretary
宫城 宮城 103 Miyagi
观本 觀本 103 Guan Ben
光曜 103 Radiance; Pabhāvatī; Prabhāvatī
观世音菩萨 觀世音菩薩 71 Avalokiteśvara; Avalokitesvara; Guanyin
国风 國風 71 Guofeng; Tunes from the States
104
 1. Han Chinese
 2. Han Dynasty
 3. Milky Way
 4. Later Han Dynasty
 5. a man; a chap
 6. Chinese language
 7. Han River
 8. Chinese; cīna
河池 104 Hechi
黑绳地狱 黑繩地獄 104 Kalasutra Hell
华光如来 華光如來 104 Padmaprabha Tathagata
黄门 黃門 72 Huangmen
黄泉 黃泉 104 Yellow Springs
慧光 104
 1. the light of wisdom
 2. Huiguang
 3. Ekō
 4. Ekō
106
 1. Hebei
 2. to hope
 3. Jizhou
憍陈如 憍陳如 106 Kaundinya
皎然 74 Jiaoran
憍尸迦 106 Sakra; Sakka; Śakra Devānām Indra; Kauśika
憍昙弥 憍曇彌 106 Gautamī; Mahāprajāpatī Gautamī; Mahāpajāpatī Gotamī
迦叶佛 迦葉佛 106 Kasyapa Buddha; Kassapa Buddha
迦旃延 106 Mahakatyayana; Katyayana
罽賓 106 Kashmir
净饭王 淨飯王 106 Shuddhodana; Suddhodana
金刚菩萨 金剛菩薩 106 Vajrasattva
井上 106 Inoue
金沙 74 Jinsha
久保 106 Kubo
崛山 74 Grdhrakuta Mountains; Grdhrakūta; Gijjha-kūta
觉音 覺音 106 Buddhaghoṣa; Buddhaghosa
拘留孙佛 拘留孫佛 106 Krakucchanda Buddha
均提 106 Mahācunda
瞿夷 106 Gautami; Gautamī; Gotami; Gotamī
108
 1. wolf
 2. Lang peoples
 3. Sirius
 4. Lang
 5. wolf; vṛka
雷音 108
 1. thunder
 2. thunder; garjana
 3. Meghasvara
龙王 龍王 108 Dragon King; Naga King
鹿母 108 Mṛgāra-mātṛ
轮迴 輪迴 108
 1. Cycle of Rebirth
 2. rebirth
 3. Saṃsāra; cycle of life and death; Rebirth
罗睺 羅睺 108 Rahu
罗睺罗 羅睺羅 108 Rahula
罗山 羅山 108 Luoshan
卢舍那 盧舍那 108 Rocana Buddha
律藏 108 Collection of Monastic Rules; Vinaya; Vinayapiṭaka; Vinaya Piṭaka
满清 滿清 109 Manchurian Qing
妙法 109
 1. Wondrous Dharma
 2. the wonderful Dharma; the wonderful truth; saddharma; the Dharma; the teachings of the Buddha
妙德 109 Wonderful Virtue
妙音菩萨 妙音菩薩 109 mañjughoṣa; Gentle Voice Bodhisattva
弥勒菩萨 彌勒菩薩 109 Maitreya Bodhisattva
明王 109
 1. vidyaraja; lord of spells; wisdom king
 2. vidyaraja; great mantra
摩诃迦叶 摩訶迦葉 109 Mahākāśyapa; Mahākassapa; kasyapa
摩诃迦旃延 摩訶迦旃延 109 Mahākātyāyana
摩伽陀 109 Magadha
摩伽陀国 摩伽陀國 77
 1. Magadha
 2. Magadha
摩竭提 109 Magadha
摩罗 摩羅 109 Māra
摩耶 109 Maya
摩耶夫人 77
 1. Queen Maya
 2. Queen Maya
目连 目連 109 Moggallāna; Maudgalyāyana
那罗延 那羅延 110 Narayana
难陀 難陀 110 Nanda
内门 內門 110 Neimen
涅槃 110
 1. Nirvana
 2. nirvana
 3. Final Nirvana; Nirvana; Nirvāṇa; Nibbāna
泥洹 110 Nirvāṇa; Nibbāna; Nirvana
槃特 112 Panthaka
毘尼藏 112 Collection of Monastic Rules; Vinaya; Vinayapiṭaka; Vinaya Piṭaka
毗婆尸 112 Vipasyin Buddha
毘婆尸 112 Vipassī; Vipasyin Buddha
毘婆尸佛 112 Vipassī; Vipasyin Buddha
毘沙门 毘沙門 112 Vaisravana; Vessavana; Jambhala
毘舍离 毘舍離 112 Vaisali; Vaissali; Vaishali; Vesālī; City of Vaisali
毘耶离 毘耶離 112 Vesālī; Vaisali; Vaissali; Vaishali; City of Vaisali
婆伽婆 112 Bhagavat; Bhagavan; Blessed One
婆罗门 婆羅門 112
 1. Brahmin;
 2. Brahmin; Brahman
婆沙 112 Abhidharmamahāvibhāṣaśāstra; Apidamo Dapiposha Lun; Vibhāṣā
婆提 112 Bhadrika; Bhaddiya
七宝塔 七寶塔 113 seven pagodas; stupas made of the seven treasures
七众 七眾 113 sevenfold assembly
只桓 祇桓 113 Jetavana
113
 1. Shaanxi
 2. Qin Dynasty
 3. State of Qin
 4. Qin
 5. the Chinese; cīna
耆婆 113 jīvaka
耆阇崛山 耆闍崛山 113 Vulture Peak
瞿昙 瞿曇 113 Gautama; Gotama
人大 82 National Peoples Congress (in China); Great Hall of the People
人乘 114 Human Vehicle
仁贤 仁賢 114 Bhadrika; Bhaddiya
日光菩萨 日光菩薩 114 Suryaprabha Bodhisattva
如来 如來 114
 1. Tathagata
 2. Tathagata
 3. Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One
如是语 如是語 114 Itivuttaka
身口意业 身口意業 115 the Three Karmas; physical, verbal, and mental karma
三藏 115
 1. San Zang
 2. Buddhist Canon
 3. Tripitaka; Tripiṭaka; Tipitaka
刹利 剎利 115 Kṣatriya; Kshatriya; Kashtriya; Ksatriyah
上高 115 Shanggao
上胜 上勝 115 Superior; Majestic
善来 善來 115 Svāgata; sāgata
山上 115 Shanshang
舍利弗 115 Sariputra; Sariputta
声论 聲論 115 Treatise on Sounds
声闻 聲聞 115
 1. sravaka
 2. sravaka; a distinguished disciple of the Buddha
深坑 115 Shenkeng
舍卫城 舍衛城 115 Sravasti; Savatthi
舍卫国 舍衛國 115 Sravasti; Savatthi
十八地狱 十八地獄 115 The Eighteen Hells
十方诸佛 十方諸佛 115 the Buddhas of the Ten Directions
释氏 釋氏 115 Sakya clan
释迦如来 釋迦如來 115 Sakyamuni Buddha
释迦牟尼佛 釋迦牟尼佛 115 Sakyamuni Buddha; Śākyamuni Buddha
释迦牟尼 釋迦牟尼 115
 1. Sakyamuni Buddha
 2. Sakyamuni Buddha; Śākyamuni Buddha
世间解 世間解 83
 1. knower of the world
 2. Knower of the World
世间眼 世間眼 115 Eyes of the World
释迦文 釋迦文 115 Sakyamuni Buddha
释迦文佛 釋迦文佛 115 Sakyamuni Buddha
时婆 時婆 115 jīvaka
释提桓因 釋提桓因 115 Śakra; Sakka; Śakra Devānām Indra; Kauśika
十月 115
 1. October; the Tenth Month
 2. tenth lunar month; pauṣa
师子王 師子王 115 Lion King
师子相 師子相 115 Simdhadhvaja
世尊 115
 1. World-Honored One
 2. World-Honored One; Bhagavat; lokanātha
守门者 守門者 115 guardian diety
四围陀 四圍陀 115 Four Vedas
娑婆世界 115 Saha World; the World of Suffering
太山 116 Taishan
天帝释 天帝釋 116 Sakra; Sakka; Sakra Devānām Indra; Kausika
天宫 天宮 116
 1. Heavenly Palace; Temple in Heaven; Open Palace
 2. celestial palace
 3. Indra's palace
天宝 天寶 116 Tianbao
天人师 天人師 116
 1. teacher of heavenly beings and humans
 2. Teacher of Heavenly and Human Beings; the Buddha
天竺 116 India; Indian subcontinent
提婆达 提婆達 116 Devadatta
提婆达多 提婆達多 116 Devadatta
万言 萬言 119 Wan Yan
王舍城 119 Rajgir; Rajagrha
威神 119 awe-inspiring character of deities; anubhava
文殊师利法王子 文殊師利法王子 87 Dharma Prince Manjusri
文殊师利 文殊師利 119 Mañjuśrī; Manjushri; Manjusri
五趣 119 Five Realms
无尽意菩萨 無盡意菩薩 119 Aksayamati Bodhisattva
无上士 無上士 87
 1. Supreme Sage
 2. unsurpassed one
 3. unsurpassed one
无退 無退 119 avaivartika; non-retrogression
无诸 無諸 119 Wu Zhu
下乘 120 Hinayana; Hīnayāna; Lesser Vehicle
像法 120 Age of Semblance Dharma; Saddharmapratirūpaka; Period of Semblance Dharma
香象 120 Gandhahastī
相如 120 Xiangru
小乘 120 Hinayana
悉达 悉達 120 Siddhartha
修多罗藏 修多羅藏 120 Sutta Piṭaka; sūtrapiṭaka
120
 1. xu
 2. slowly; gently
 3. Xu
 4. Xuzhou
 5. slowly; mandam
宣王 88 King Xuan of Zhou
须弥 須彌 120 Mt Meru; Sumeru
须弥山 須彌山 88
 1. Mount Sumeru
 2. Mount Sumeru; Mount Meru
须弥光 須彌光 120 Meruprabhasa; Sumeru Light Buddha
须菩提 須菩提 120
 1. Subhuti
 2. Subhuti; Subhūti
须阇提 須闍提 120 Sujātā
须陀洹 須陀洹 120 Srotaapanna; Sotapanna; Stream-Enterer
阎浮 閻浮 89
 1. Jampudiva
 2. Jambudvipa; the Terrestrial World
阎浮提 閻浮提 121 Jambudvipa; the Terrestrial World
耶输陀罗 耶輸陀羅 121 Yasodhara
一乘 121 ekayāna; one vehicle
以律 121 Eluid (son of Achim)
应供 應供 121
 1. Offering
 2. Worthy One; arhat
因提 121 Indra
以太 121 Ether-
有子 121 Master You
优波离 優波離 121 Upāli; Upali
有顶 有頂 121 Akanistha
优填 優填 89
 1. Aśoka; Asoka; Ashoka
 2. Ancient India
远闻 遠聞 121 Svaravisruti
越三界菩萨 越三界菩薩 121 Trailokya Vikramin Bodhisattva
月光菩萨 月光菩薩 121 Candraprabha Bodhisattva
悦头檀 悅頭檀 121 Shuddhodana; Suddhodana; śuddhodana
杂阿含 雜阿含 122 Saṃyukta Āgama; Connected Discourses
斋日 齋日 122 the Day of Purification
旃陀罗 旃陀羅 122
 1. Chandala; Untouchable Caste
 2. caṇḍāla; untouchable caste
正遍知 90
 1. correct peerless enlightenment
 2. Truly All-Knowing; Knower of the world; the Buddha
正使 122 Chief Envoy
正应 正應 122 Shōō
知事 122
 1. to understand
 2. Zhishi
 3. Director of Affairs; Karmadana; Vinaya Master; Discipline Master
至大 122 Zhida reign
智人 122 Homo sapiens
中阿含 122 Madhyama Āgama; Madhyama Agama; Madhyamāgama; Middle-length Discourses
中说 中說 122 Zhong Shuo
众僧 眾僧 122 Saṅgha; Sangha; Buddhist monastic community
竹园 竹園 122 Bamboo Grove
转轮圣王 轉輪聖王 90 Chakravarti raja; an emperor in Hindu mythology
自恣 122 pravāraṇā; ceremony of repentance
紫金山 122 Purple Mountain

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 827.

Simplified Traditional Pinyin English
阿鼻 97 avīci
爱乐 愛樂 195 love and joy
爱念 愛念 195 to miss
爱欲 愛欲 195 love and desire; sensuality; kāma
阿罗汉果 阿羅漢果 97
 1. state of full attainment of arhatship
 2. the fruit of arhat cultivation; the fruit of awakening; arhathood
阿罗汉道 阿羅漢道 196 path of an arhat
安禅 安禪 196 to do sitting meditation
安隐 安隱 196
 1. tranquil
 2. Kshama; Kṣama; Kṣema
阿耨多罗三藐三菩提 阿耨多羅三藐三菩提 196 anuttara-samyak-sambodhi; anuttara samyaksaṃbodhi; anuttarasamyaksaṃbodhi; unsurpassed complete perfect enlightenment
阿耨多罗三藐三菩提心 阿耨多羅三藐三菩提心 196 aspiration for unsurpassed complete perfect enlightenment
阿僧只 阿僧祇 196
 1. asamkhya
 2. asamkhyeya
 3. asamkhya; innumerable
阿僧祇劫 196 an asankhyeya kalpa
阿修罗 阿修羅 196
 1. asura
 2. asura
八辈 八輩 98 eight kinds of people
八大地狱 八大地獄 98 eight great hells
八法 98 Noble Eightfold Path; Eightfold Noble Way
八功德水 98 water with eight merits
八解脱 八解脫 98 the eight liberations; astavimoksa
拔苦 98 Relieve suffering
八十种好 八十種好 98 eighty noble qualities
八支 98 Noble Eightfold Path; Eightfold Noble Way
白佛 98 to address the Buddha
白毫 98 urna
白毫相 98 urnalaksana; urnakesa; urnakosa
白四羯磨 98 to confess a matter
百味 98 a hundred flavors; many tastes
八戒 98 eight precepts
半偈 98 half a verse
宝铃 寶鈴 98 a bell decorated with jewels
宝瓶 寶瓶 98 mani vase
报佛 報佛 98 saṃbhogakāya; sambhogakaya; enjoyment body; reward body
薄福 98 little merit
宝华 寶華 98
 1. Treasure Flower
 2. flowers; jeweled flowers
宝髻 寶髻 98 ratnaśikhī
悲念 98 compassion; karuna
悲心 98
 1. Merciful Heart
 2. compassion; a sympathetic mind
本誓 98 pūrvapraṇidhāna; prior vow
本愿 本願 98 prior vow; purvapranidhana
彼岸 98
 1. the other shore
 2. the other shore
遍处 遍處 98 kasina
遍照 98
 1. to illuminate everywhere
 2. shinging everywhere; vairocana
 3. Vairocana
幖帜 幖幟 98 a symbol
必当 必當 98 must
弊恶 弊惡 98 evil
摈出 擯出 98 to expel; to exile
波利 98
 1. complete; all; pari
 2. Pali
波罗提木叉 波羅提木叉 98 rules of conduct for monks; prātimokṣa
般若波罗蜜 般若波羅蜜 98
 1. Prajñāpāramitā; Prajnaparamita; Perfection of Wisdom
 2. Prajñāpāramitā
波头摩 波頭摩 98 padma
波头摩华 波頭摩華 98 padma; lotus flower
不放逸 98
 1. no laxity
 2. vigilance; heedfulness; conscientious
不非时食 不非時食 98 no eating at inappropriate times
不净 不淨 98 Impurity; dirty; filthy
不可思议事 不可思議事 98 unthinkable enterprise
不来 不來 98 not coming
不了义经 不了義經 98 texts that do not explain the meaning
不杀生 不殺生 98 Refrain from killing
不善 98 akuśala; akusala; unvirtuous; unwholesome; inauspicious
不善心 98 an unwholesome mind
不思议 不思議 98
 1. inconceivable
 2. inconceivable
不妄语 不妄語 98
 1. not lying
 2. refrain from lying
不惜身命 98 willingness to give up one's own life
不异 不異 98 not different
不饮酒 不飲酒 98 refrain from consuming intoxicants
不共 98
 1. not shared; distinctive; avenika
 2. meditation performed with water; distinctive; apkṛtsna
不生 98
 1. nonarising; not produced; without origination; anutpada
 2. nonarising; anutpāda
布施 98
 1. generosity
 2. dana; giving; generosity
不贪 不貪 98 non-attachment; alobha
怖畏 98 terrified; saṃtrāsa
财宝无量 財寶無量 99 much wealth
禅定 禪定 99
 1. meditative concentration
 2. meditative concentration; meditation
 3. to meditate
唱导 唱導 99 to teach and lead to people to conversion
常光一寻 常光一尋 99 halo extending one fathom
常生 99 immortality
唱说 唱說 99 to teach the Dharma
常光 99 unceasing radiance; halo
常勤 99 practised; pratipanna
长养 長養 99
 1. to nurture
 2. fortnightly recital of monastic rules and confession; upoṣadha
常住 99
 1. monastery
 2. Permanence
 3. a long-term resident at a monastery
 4. permanence; eternalism; śāśvata; nitya-sthita
禅戒 禪戒 99 Chan precepts
抄劫 99 plunder
成道 99 awakening; to become enlightened; to become a Buddha
成佛 99
 1. Attaining Buddhahood
 2. to become a Buddha
称佛 稱佛 99 to recite the Buddha's name
成就法 99 sadhana; sādhana
成满 成滿 99 to become complete
承事 99 to entrust with duty
瞋心 99
 1. Anger
 2. anger; a heart of anger
持戒 99
 1. to uphold precepts
 2. morality; to uphold precepts
赤莲华 赤蓮華 99 red lotus; padma
持律 99 a maintainer of monastic discipline
癡心 99 a mind of ignorance
臭秽 臭穢 99 foul
杻械 99 handcuffs and shackles
付嘱 付囑 99 to entrust; to empower
初发意菩萨 初發意菩薩 99 bodhisattvas in their initial stage of aspiration
初发心 初發心 99 initial determination
出佛身血 99 to spill the blood of the Buddha
出光明 99 self-lighting
出内财产 出內財產 99 to lend and collect assets
出世间法 出世間法 99 the way of leaving the world; the Noble Eightfold Path
除愈 99 to heal and recover completely
幢幡 99 a hanging banner
床卧 床臥 99 bed; resting place
床座 99 seat; āsana
楚毒 99 something terrible; sudāruṇa
垂慈 99 extended compassion
淳善 99 well disposed towards; sūrata
出世间 出世間 99 transcendental world; lokottara
慈悲心 99 compassion
慈恩 99
 1. Compassion and Kindness
 2. compassion and grace
次复 次復 99 afterwards; then
慈孝 99 Compassion and Filial Piety
此岸 99 this shore; this world; Saṃsāra
次第乞食 99 collecting alms in order
慈心 99 compassion; a compassionate mind
从地踊出 從地踊出 99 leaping out from the earth
大比丘众 大比丘眾 100 a large assembly of great monastics
大慈 100 great great compassion; mahākāruṇika
大慈悲 100 great mercy and great compassion
大慈大悲 100
 1. great compassion and great loving-kindness
 2. great mercy and great compassion
大导师 大導師 100
 1. the great teacher
 2. the great guide
大弟子 100 chief disciple
大黑 100 Mahakala
大菩萨 大菩薩 100
 1. great Bodhisattva
 2. a great bodhisattva
大菩萨摩诃萨 大菩薩摩訶薩 100 great Bodhisattva-Mahasattvas
大身 100 great body; mahakaya
大医王 大醫王 100
 1. Great Lord of healing
 2. Great Healing King
大愿 大願 100 a great vow
大藏 100 Buddhist canon
打掷 打擲 100 to beat; tāḍita
大悲 100 mahākaruṇā; great compassion
大悲心 100 a mind with great compassion
大方便 100 mahopāya; great skillful means; expedient means
逮得己利 100 having attained their own goals
大利 100 great advantage; great benefit
道谛 道諦 100
 1. Path of Truth
 2. The truth of the path leading to the cessation of suffering; the noble truth of the way to extinction of suffering is the noble eightfold path
道果 100 the fruit of the path
忉利诸天 忉利諸天 100 the gods of Paradise (Trâyastrimsas)
道心 100 Mind for the Way
道中 100 on the path
大仙 100 a great sage; maharsi
得道 100 to attain enlightenment
得度 100
 1. to attain salvation
 2. to attain enlightenment
得佛 100 to become a Buddha
得近 100 approached; āsannībhūta
德本 100 virtuous roots; wholesome roots; kuśalamūla
等观 等觀 100 to view all things equally
等身 100 a life-size image
等持 100
 1. holding oneself in equanimity
 2. samādhi; concentrated meditation; mental concentration
地六种震动 地六種震動 100 the great earth shook in six ways
第一义谛 第一義諦 100 absolute truth; supreme truth; paramartha; paramarthasatya
地狱门 地獄門 100 gate of hell
地大 100 earth; earth element
地中 100 secondary buildings on monastery grounds
读诵 讀誦 100 read aloud; recite repeatedly; svādyāya
度众生 度眾生 100 to liberate sentient beings
独存 獨存 100 isolation; kaivalya
对治 對治 100
 1. to remedy
 2. an equal to; an opposite; an antidote
独觉 獨覺 100 Pratyeka-Buddha; Pratyekabuddha
钝根 鈍根 100
 1. dull aptitude
 2. dull ability
多生 100 many births; many rebirths
度生 100 to save beings
度脱 度脫 100 to save; to rescue; to relieve them from the suffering of this world and take them nirvana
恶道 惡道 195
 1. evil path
 2. an evil rebirth; an evil destiny; an unfortunate rebirth; hell
恶世 惡世 195 an evil age
二根 195 two roots
二果 195 Sakṛdāgāmin
二戒 195 two kinds of precepts
二乘 195 the two vehicles
二时 二時 195 the two time periods; morning and evening
二相 195 the two attributes
二心 195 two minds
二障 195 two kinds of obstacles
二种 二種 195 two kinds
而作是念 195 made within himself the following reflection
二十五有 195 twenty-five forms of existence
恶业 惡業 195 unwholesome acts; evil intentions
恶友 惡友 195 a bad friend
发阿耨多罗三藐三菩提心 發阿耨多羅三藐三菩提心 102 aspiration to attain supreme perfect enlightenment
法尔 法爾 102 the nature of phenonema
法海 102
 1. Dharma sea
 2. Fa Hai
 3. Fa Hai
法空 102 inherent emptiness of dharmas; dharmanairātmya
法灭 法滅 102 the extinction of the teachings of the Buddha
发菩提心 發菩提心 102 bodhicittotpāda; initiate the bodhi mind
法入 102 dharmayatana; dharmāyatana; mental objects
法僧 102 a monk who recites mantras
法事 102 a Dharma event
法相 102
 1. Faxiang: A Buddhist Practitioner's Encyclopedia
 2. Dharma Characteristic
 3. notions of dharmas; the essential nature of different phenomena
 4. the essential differences between different teachings
 5. the truth
法眼净 法眼淨 102
 1. Pure Dharma Eye
 2. purity of the dharma eye; to clearly see the truth
法义 法義 102
 1. definition of the Dharma
 2. the teaching of a principle
发愿 發願 102
 1. Make a Vow
 2. Making Vows
 3. to make a vow; praṇidhānaṃ
法界 102
 1. Dharma Realm
 2. a dharma realm; dharmadhatu
 3. tathatā; suchness; inherent nature; true nature; tathata
放大光明 102 diffusion of great light
方便力 102 the power of skillful means
放逸 102
 1. Laxity
 2. heedlessness; carelessness; pleasure-seeking; pramada
梵行 102
 1. brahmacarya; pure practices; religious life
 2. Brahmin; Brahman
梵音 102
 1. Heavenly Sound
 2. the sound of Buddhist chanting
 3. Brahma's voice
 4. the voices of Buddhas and bodhisattvas
法桥 法橋 102 hokkyō
法摄 法攝 102 a means of embracing; a ground for the bonds of fellowship
法味 102
 1. taste of Dharma
 2. the flavor of the Dharma
法喜 102
 1. Dharma joy
 2. Dharma joy
法应 法應 102 Dharmakāya offers all an opportunity
法幢 102 a stone pilar inscribed with scriptures
非非想 102 neither perceiving nor not perceiving
非我 102 selflessness; non-self; anātman; anattā
粪秽 糞穢 102 dirt; excrement and filth
分陀利 102 pundarika
分陀利花 102 pundarika
佛出世 102 for a Buddha to appear in a world
佛弟子 102 a disciple of the Buddha
佛法僧 102
 1. Buddha, Dharma, Sangha
 2. the Buddha, the Dharma, and the Sangha; the Triple Gem; the three treasures of Buddhism
佛国土 佛國土 102
 1. buddhakṣetra; a Buddha land
 2. Buddha's country
佛菩萨 佛菩薩 102 Buddhas and bodhisattvas
佛世 102 the age when the Buddha lived in the world
佛说 佛說 102 buddhavacana; as spoken by the Buddha
佛言 102
 1. the Buddha said
 2. buddhavacana; the teachings of the Buddha
佛语 佛語 102
 1. Buddha Talk
 2. buddhavacana; the words of the Buddha
佛住 102
 1. the Buddha was staying at
 2. Buddha abode
佛宝 佛寶 102 the treasure of the Buddha
佛道 102
 1. Buddhahood
 2. the Buddha Way
 3. Way of the Buddha
 4. Buddhist practice
 5. bodhi; enlightenment
 6. the path leading to enlightenment
佛果 102
 1. Buddhahood
 2. Foguo
佛化 102
 1. conversion through the Buddha's teachings
 2. Fohua
佛灭 佛滅 102 Buddha's Nirvāṇa
佛灭度 佛滅度 102 Buddha's Nirvāṇa
佛身 102
 1. Buddha's Body
 2. buddhakaya; Buddha-body
佛土 102 Buddha land
佛心 102
 1. Buddha’s Mind
 2. mind of Buddha
佛足 102 buddhapāda; Buddha footprints
福报 福報 102 a blessed reward
福德 102
 1. Fortune and Virtue
 2. Merit and Virtue
 3. merit earned; reward; good fortune and good moral conduct
福田 102
 1. field of merit
 2. field of blessing
干陀 乾陀 103 gandha; fragrance
高座 103 a high seat; a pulpit
根力 103 mūlabala; the five sense organs and corresponding consciousnesses
恭敬供养 恭敬供養 103 honored
观众生 觀眾生 103 observing living beings
广长舌相 廣長舌相 103 the sign of a broad and long tongue
广长舌 廣長舌 103 a broad and long tongue
光德 103 radiant attainment; prabhāsaprāptā; avabhāsaprāptāyā
广说 廣說 103 to explain; to teach
归命 歸命 103
 1. to devote one's life
 2. namo; to pay respect to; homage
归俗 歸俗 103 to return to secular life; to leave monastic life
归依佛 歸依佛 103 to take refuge in the Buddha
国名善净 國名善淨 103 that world [will be named] Suvisuddha (i.e. very pure)
果报 果報 103 fruition; the result of karma
好相 104 an auspicious sign
毫相 104 urna
和合僧 104 saṃgha; monastic gathering
黑闇 104 dark with no wisdom; ignorant
恒沙 恆沙 104
 1. sands of the River Ganges
 2. the sand of the River Ganges; as numerous as grains of sand in the River Ganges
恒河沙 恆河沙 104
 1. Sands of the Ganges
 2. grains of sand in the Ganges River; innumerable
 3. the sand of the River Ganges; as numerous as grains of sand in the River Ganges
和上 104 an abbot; a monk
后生 後生 104 later rebirths; subsequent births
华香 華香 104 incense and flowers
化众生 化眾生 104 to transform living beings
化佛 104 a Buddha image
坏色 壞色 104 kasaya; kaṣāya
幻人 104 an illusionist; a conjurer
还俗 還俗 104 to return to secular life; to leave monastic life
欢喜踊跃 歡喜踊躍 104 leaped up with joy
化人 104 a conjured person
化生 104 to be born from transformation; upapadukayoni; opapatikayoni
化缘 化緣 104
 1. the reason of a Buddha's or bodhisattva's coming to the world to teach
 2. the conditions or opportunity for transformation
 3. to collect alms
化作 104 to produce; to conjure
慧根 104 root of wisdom; organ of wisdom
毁辱 毀辱 104 to slander and humiliate
慧光 104
 1. the light of wisdom
 2. Huiguang
 3. Ekō
 4. Ekō
迴向 104 to transfer merit; to dedicate; pariṇāmanā
即从座起 即從座起 106 He rose from his seat
偈赞 偈讚 106 to sing in praise of
迦兰陀 迦蘭陀 106 Karanda; Kalandaka; Kāraṇḍaka; Kāraṇḍa; Kalantaka
迦楼罗 迦樓羅 106 garuda
见大 見大 106 the element of visibility
见其子 見其子 106 to see his own son
见谛 見諦 106 realization of the truth
见法 見法 106
 1. for a Dharma to manifest in the world
 2. to realize the impermanence and nonself of all dharmas
 3. to understand reality
见分 見分 106 vision part
见佛 見佛 106
 1. Seeing the Buddha
 2. to see the Buddha
降魔 106 to subdue Mara; to defeat evil
见者 見者 106 observer; draṣṭṛ
袈裟 106
 1. kasaya
 2. kasaya; kaṣāya
 3. kasaya
加威 106 blessing
戒相 106 different forms of precepts; characteristics of precepts
接足礼 接足禮 106 to prostrate oneself on the ground
戒法 106 the rules of the precepts
结加趺坐 結加趺坐 106 to sit cross-legged
戒名 106 kaimyō; posthumous name
羯磨 106 karma
解脱道 解脫道 106
 1. the path of liberation
 2. the path of liberation; vimuktimārga
净华 淨華 106 Flower of Purity
净衣 淨衣 106 pure clothing
净洁 淨潔 106 pure
净戒 淨戒 106
 1. Pure Precepts
 2. perfect observance
 3. Jing Jie
净妙 淨妙 106 pure and subtle
静室 靜室 106
 1. meditation room
 2. a quiet place
净住 淨住 106 fortnightly recital of monastic rules and confession; upoṣadha
紧那罗 緊那羅 106 kimnara
偈颂 偈頌 106 a gatha; a chant
九部 106 navaṅga; nine parts
九法 106 nine dharmas; navadharma
九品 106 nine grades
伎乐 伎樂 106 music
俱起 106 being brought together
举身投地 舉身投地 106 do prostrations on the ground
卷第二 106 scroll 2
卷第六 106 scroll 6
卷第七 106 scroll 7
卷第三 106 scroll 3
卷第四 106 scroll 4
卷第五 106 scroll 5
卷第一 106 scroll 1
觉道 覺道 106 Path of Awakening
觉观 覺觀 106 awareness and discrimination; coarse awareness and fine perception
具戒 106 full ordination; upasaṃpanna; upasaṃpadā
具足 106
 1. Completeness
 2. complete; accomplished
 3. Purāṇa
具足清净 具足清淨 106 complete and pure
具足戒 106 full ordination; upasaṃpanna; upasaṃpadā
渴爱 渴愛 107 thirsty desire; longing
空有 107
 1. Emptiness and Existence
 2. non-existent and existent; emptiness and having self
口四 107 four unwholesome acts of speech
苦毒 107 pain; suffering
苦海 107
 1. ocean of suffering
 2. sea of suffering; abyss of worldly suffering
愦閙 憒閙 107 clamour
苦痛 107 the sensation of pain
苦行 107
 1. austerity
 2. ascetism; tapas
苦行六年 107 six years practicing ascetism
来世 來世 108 future worlds; the next world; the next life
乐说辩才 樂說辯才 108 joyfully taught the Dharma with eloquence
乐修 樂修 108 joyful cultivation
立大誓愿 立大誓願 108 made great vows
利乐 利樂 108 blessing and joy
利众生 利眾生 108 beneficial to the world
莲华 蓮華 108
 1. Lotus Flower
 2. a lotus flower; padma
 3. white lotus flower; pundarika
了义 了義 108 nītārtha; definitive
了知 108 to understand clearly
利根 108 natural powers of intelligence
离垢 離垢 108
 1. Undefiled
 2. vimalā; stainless; immaculate
礼敬 禮敬 108 namo; to pay respect to; to revere
令众生 令眾生 108 lead sentient beings
利师 利師 108 ṛṣi
六大 108 six elements
留难 留難 108 the difficulty of evil spirits left behind to hinder doing of good deed
六念 108 the six contemplations
六群比丘 108 group of six monastics
六时 六時 108 the six four hour periods of the day
六师 六師 108 the six teachers
六通 108 six supernatural powers
六种震动 六種震動 108 shaken in six different ways
利养 利養 108 gain
利益众生 利益眾生 108 help sentient beings
龙神 龍神 108 dragon spirit
漏尽 漏盡 108 defilements exhausted
乱心 亂心 108 a confused mind; an unsettled mind
轮相 輪相 108 stacked rings; wheel
罗门 羅門 108 Brahman
洛沙 108 laksa; one hundred thousand; innumerable
律仪 律儀 108
 1. Vinaya and Rules
 2. rules and ceremonies
 3. restraint; saṃvara
律仪戒 律儀戒 108 the precepts for proper conduct
马藏 馬藏 109 hidden resembling a horse’s
满愿 滿願 109 fulfill wishes; paripūrṇa-saṃkalpa
曼陀罗华 曼陀羅華 109 mandārava flower; mandāra flower; coral tree flower
面门 面門 109
 1. forehead
 2. mouth
 3. line across the upper lip
妙果 109 wonderful fruit
妙色 109 wonderful form
妙香 109 fine incense
妙行 109 a profound act
妙喜 109 Miaoxi; Dahui Zonggao; Zonggao
妙音 109 a wonderful sound; ghoṣa
灭佛 滅佛 109 persecution of Buddhism
灭尽定 滅盡定 109 the cessation of perception and sensation; nirodhasamāpatti
灭度 滅度 109
 1. to extinguish worries and the sea of grief
 2. Nirvāṇa; Nibbāna; Nirvana
灭后 滅後 109 after the Buddhas's Nirvāṇa
名僧 109 renowned monastic
名身 109 group of names
名曰 109 to be named; to be called
明相 109
 1. early dawn
 2. Aruṇa
命者 109 concept of life; jīva
密行 109
 1. Secret Practice
 2. secret practice; private practice
摩诃般若 摩訶般若 109 great wisdom; mahāprajñā
摩诃曼陀罗华 摩訶曼陀羅華 109 mahāmandārava flower
摩诃萨 摩訶薩 109
 1. mahasattva
 2. mahāsattva; mohasattva; a great being
摩竭 109 makara
摩那埵 109 mānatva; confession; period of penance
摩尼 109 mani; jewel
摩尼宝珠 摩尼寶珠 109 mani jewel
牧牛 109 cowherd
恼害 惱害 110 malicious feeling
那由他 110 a nayuta
能变 能變 110 able to change
能持 110 ability to uphold the precepts
能破 110 refutation
能所 110 ability to transform and transformable
念佛 110
 1. to chant Buddha's name
 2. to recollect the Buddha; to chant the name of the Buddha
念念 110 thought after thought; successive moments of thought
念处 念處 110 smṛtyupasthāna; satipaṭṭhāna; smrtyupasthana; satipatthana; foundation of mindfulness
念言 110 words from memory
尼干 尼乾 110 nirgrantha
尼拘陀 110 Indian banyan; nyagrodha tree
尼师 尼師 110 Bhiksuni; a nun; a bhikṣuṇī; bhikkhunī
牛王 110 king of bulls
牛头栴檀 牛頭栴檀 110 ox-head sandalwood
牛头栴檀香 牛頭栴檀香 110 ox-head sandalwood incense
偏袒右肩 112 bared his right shoulder
品第一 112 Chapter One
平等心 112 an impartial mind
毘尼 112 monastic discipline; vinaya
辟支佛 112 Pratyeka-Buddha; Pratyekabuddha
破僧 112
 1. to disrupt a monastic in meditation
 2. to disrupt the harmony of the monastic community
頗梨 112 crystal
菩萨摩诃萨 菩薩摩訶薩 112 bodhisattva mahāsattva
菩萨行 菩薩行 112 bodhisattva-caryā; bodhisattva-carita; bodhisattva practice; actions of bodhisattvas
菩提树 菩提樹 80
 1. Bodhedrum magazine
 2. Bodhi Tree
 3. bodhi tree
菩提心 112
 1. bodhi mind
 2. bodhicitta; aspiration to enlightenment
普照十方 112 shines over the ten directions
七佛 81 Seven Buddhas; Seven Past Buddhas; Seven Manushi Buddhas / saptatathāgata
七圣财 七聖財 113 seven kinds of spiritual wealth
其土清净 其土清淨 113 his field will be magnificent
讫已 訖已 113 to finish
悭心 慳心 113 a miserly mind
乾闼婆 乾闥婆 113 a gandharva
契经 契經 113 a sutra; a sūtra; a scripture; a discourse
起灭 起滅 113 saṃsāra; life and death
勤苦 113 devoted and suffering
请召 請召 113
 1. invite; attract; akarsani
 2. Akarsani
勤求 113 to diligently seek
勤修 113 cultivated; caritāvin
求法 113 to seek the Dharma
求生 113 seeking rebirth
劝发 勸發 113 encouragement
劝请 勸請 113 to request; to implore
取灭度 取滅度 113 to enter Nirvāṇa; to pass away
去者 113 a goer; gamika
染法 114 kleśa; mental affliction
人非人 114 kijnara; human or non-human being
人见 人見 114 the view of a person; view of a self
任运 任運 114 to accomplish something by letting it occur naturally
人法 114 people and dharmas; people and teachings
人天 114
 1. humans and devas
 2. people and devas; all living things
人王 114 king; nṛpa
人相 114 the notion of a person
人中 114 mānuṣyaka; a multitude of men
肉髻相 114 usnisa; uṣṇīṣa
入般涅槃 114 to enter Parinirvāṇa
汝等 114 you [plural]; yuṣma; yūyam
如法 114 In Accord With
入佛 114 to bring an image of a Buddha
如来佛 如來佛 114 Tathagata Buddha
如梦 如夢 114 like in a dream
入涅槃 114 to enter Nirvāṇa
如是如是 114 Thus Is, Thus Is
如来身 如來身 114 Tathāgata-kāya; Buddha-body
若尔 若爾 114 then; tarhi
如实 如實 114
 1. according to reality
 2. in accordance with fact; truly; yathābhūtam
 3. suchness; inherent nature; true nature; tathata
如是我闻 如是我聞 114 thus I have heard
如实智 如實智 114 knowledge of all things
如意宝珠 如意寶珠 114 mani jewel; cintāmaṇi
如意摩尼 114 mani jewel; cintāmaṇi
三阿僧祇劫 115 the three asankhyeya kalpas; the three kalpas; the three asankya-kalpas
三禅 三禪 115 third dhyāna; third jhāna
三等 115
 1. three equal characteristics
 2. three equals
三毒 115 three poisons; trivisa
三恶 三惡 115
 1. three kinds of malice
 2. the three evil rebirths; the three evil realms
三根 115
 1. the three grade of wholesome roots
 2. the three unwholesome roots
 3. the three roots with no outflows; the three passionless roots
三戒 115
 1. samaya; esoteric precepts
 2. three sets of precepts
三明 115 three insights; trividya
三千大千世界 115 Three Thousandfold World System; trisāhasramahāsāhasralokadhātu; a great chiliocosm; trichiliocosm; the cosmos
三千世界 115 trisāhasramahāsāhasralokadhātu; billion world system; the cosmos
三乘 115
 1. Three Vehicles
 2. three vehicles; triyāna; triyana
三世 115
 1. Three Periods of Time
 2. three time periods; past, present, and future
三十二相 115 the thirty two marks of excellence; the thirty-two characteristic marks
三世佛 115 Buddhas of the three time periods
三世诸佛 三世諸佛 115 the Buddhas of past, present, and future
三无漏根 三無漏根 115 the three roots with no outflows; the three passionless roots
三行 115
 1. the three karmas; three phrase
 2. the three kinds of action
三业 三業 115 three types of karma; three actions
三匝 115 to circumambulate three times
三归 三歸 115 to take refuge in the Triple Gem
三归戒 三歸戒 115 to take refuge in the Triple Gem
三果 115 the third fruit; the fruit of non-returning
三昧 115
 1. samadhi
 2. samādhi; concentrated meditation; mental concentration
三藐三佛陀 115 samyaksaṃbuddha; a perfectly enlightened one
三菩提 115 saṃbodhi; complete enlightenment
三十七品 115 thirty-seven qualities [related to enlightenment]
色界 115
 1. realm of form; rupadhatu
 2. dwelling in the realm of form; rūpāvacara
色身 115
 1. Physical Body
 2. the physical body; rupakaya
僧坊 115 monastic quarters
僧房 115 monastic quarters
僧事 115 monastic affairs; monastic administration
僧物 115 property of the monastic community
僧宝 僧寶 115 the jewel of the monastic community
僧残 僧殘 115 the sin of a monastic
杀戒 殺戒 115 precept against killing
沙门果 沙門果 115 the fruit of śramaṇa practice
沙弥 沙彌 115
 1. sramanera
 2. Sramanera; a novice Buddhist monk
沙弥戒 沙彌戒 115 the novice precepts; Sramanera Precepts
沙弥尼 沙彌尼 115
 1. sramaneri
 2. sramanerika; a novice Buddhist nun
善恶 善惡 115
 1. good and evil
 2. good and evil
善男子 115
 1. good men
 2. a good man; a son of a noble family
善女人 115
 1. good women
 2. a good woman; a daughter of a noble family
善逝 115 Immaculately Departed One; Well-Gone; Sugata
善法 115
 1. a wholesome dharma
 2. a wholesome teaching
善根 115
 1. Wholesome Roots
 2. virtuous roots; wholesome roots; kuśalamūla
上人 115
 1. supreme teacher
 2. shangren; senior monastic
善护 善護 115 protector; tāyin
善巧 115
 1. Skillful
 2. virtuous and clever; skilful
善巧方便 115 skillful and expedient means
善思 115 thoughtfulness; wholesome thinking
善业 善業 115 wholesome acts; good actions
善哉 115
 1. Sadhu
 2. excellent
善知识 善知識 115 Dharma Friends; kalyāṇamitra; kalyāṇamitta; kalyanamitra
少欲 115 few desires
少欲知足 115 content with few desires
烧然 燒然 115 to incinerate
杀生 殺生 115
 1. Killing Lives
 2. to kill
杀心 殺心 115 the intention to kill
舍戒 捨戒 115 to abandon the precepts
摄持 攝持 115
 1. parigraha; to protect; to uphold; to take proper care
 2. grasping; saṃgraha
舍离 捨離 115 to abandon; to give up; to depart; to leave
身受 115 the sense of touch; physical perception
深义 深義 115 deep meaning
神变 神變 115 a divine transformation; a miracle
圣法 聖法 115 the sacred teachings of the Buddha
胜果 勝果 115 the wonderful fruit; the surpassing fruit
生欢喜 生歡喜 115 giving rise to joy
生苦 115 suffering due to birth
生天 115 highest rebirth
胜人 勝人 115 best of men; narottama
生死海 115 the ocean of Saṃsāra
身骨 115 relics
身命 115 body and life
什深 甚深 115 very profound; what is deep
神通力 115 a spiritual power; supernatural powers; a remarkable ability; a magical power
深心 115 determination; resolution; adhyāśaya
神足 115 teleportation; ṛddyabhijṇa
尸波罗蜜 尸波羅蜜 115 sila-paramita; the paramita of proper conduct
时成就 時成就 115 the accomplishment of time
十恶 十惡 115 the ten evils
十二部经 十二部經 115 Twelve Divisions of Sutras; dvādaśaṅga; the twelve divisions of Buddhist literature
示教利喜 115 Inspiration, Teaching, Benefit, and Joy
十力 115 the ten powers of the Buddha; daśabala
世论 世論 115 worldly discussions; hedonistic teachings
施论 施論 115 discourse on generosity
十方 115
 1. The Ten Directions
 2. the ten directions
食时 食時 115
 1. mealtime
 2. forenoon; pūrvāhṇa
实义 實義 115 true meaning; true doctrine
施者 115 giver
十智 115 ten forms of understanding
释种 釋種 115 Śākya-seed; the disciples of Śākyamuni Buddha
释种子 釋種子 115 a disciple of the Buddha; a monk
释子 釋子 115 son of Śākya; a disciple of the Buddha; a monk
十八不共法 115 eighteen distinctive characterisitics; astadasavenikabuddhadharma
十八界 115 eighteen realms
式叉摩尼 115 Siksamana; a novice nun; a female observer of the six commandments; śikṣamāṇā
十二入 115 āyatana; ayatana/ twelve sense bases; twelve sense-media; twelve bases of cognition
十二小劫 115 twelve intermediate kalpas
十方世界 115 the worlds in all ten directions
尸罗 尸羅 115 sila; commitment to not doing harm
十善 115 the ten virtues
食身 115 saṃbhogakāya; sambhogakaya; enjoyment body; reward body
示现 示現 115
 1. Manifestation
 2. to manifest
 3. to manifest; to display
实相 實相 115
 1. reality
 2. dharmata; true appearance; the nature of things; the ultimate essence of things
实语 實語 115 true words
施主 115
 1. benefactor
 2. an alms giver; a donor
师子吼 師子吼 115 lion’s roar
师子座 師子座 115 lion's throne
受戒 115
 1. Take the Precepts
 2. to take precepts
受三自归 受三自歸 115 to accept the three refuges
受五戒 115 to take the Five Precepts
受者 115 recipient
受持 115
 1. uphold
 2. to accept and maintain faith; to uphold
受具 115 to obtain full ordination
说偈言 說偈言 115 uttered the following stanzas
说是偈已 說是偈已 115 after reciting these gathas
说法者 說法者 115 expounder of the Dharma
说戒 說戒 115
 1. explation of the precepts; upoṣadha
 2. half monthly confession
四兵 115 four divisions of troups
四部众 四部眾 115 fourfold assembly
四倒 115 four inverted beliefs; four false beliefs
四谛 四諦 115 the fourfold noble truth; four noble truths
四恶 四惡 115 four evil destinies
四法 115 the four aspects of the Dharma
四摄法 四攝法 115 the four means of embracing
四事供养 四事供養 115 the four offerings
四无所畏 四無所畏 115 four kinds of fearlessness
四向四得 115 four directions and four attainments
四众 四眾 115 the fourfold assembly; the four communities
四果 115 four fruits
死尸 死屍 115 a corpse
四事 115 the four necessities
四天下 115 the four continents
诵经 誦經 115
 1. to chant sutras
 2. to chant sutras
宿命智 115 knowledge of past lives
宿业 宿業 115 past karma
俗谛 俗諦 115 saṃvṛtisatya; conventional truth; relative truth mundane truth
随逐 隨逐 115 to attach and follow
随宜 隨宜 115 acting according to people's needs; acting in accordance with the circumstances
所恭敬 115 honored
所以者何 115 Why is that?
所作已办 所作已辦 115 their work done
所成立 115 thesis; property being proven; sādhyadharma
娑婆 115
 1. Saha
 2. to bear; to endure without complaint; saha
所行 115 actions; practice
檀波罗蜜 檀波羅蜜 116 dana-paramita; the paramita of generosity
贪瞋痴 貪瞋痴 116
 1. greed, hatred, and ignorance
 2. desire, anger, and ignorance
 3. desire, anger, and ignorance; three poisons
歎佛 116 to praise the Buddha
檀越 116 an alms giver; a donor
贪着 貪著 116 attachment to desire
天华 天華 116 divine flowers
天龙 天龍 116 all devas, dragons, and other dieties; the eight kinds of demigods
天眼 116
 1. divine eye
 2. divine sight
天乐 天樂 116 heavenly music
天众 天眾 116 devas
天尊 116 most honoured among devas
天眼通 116
 1. Divine Eye
 2. Heavenly Vision; divine sight
调伏 調伏 116
 1. to subdue
 2. tame; to mediate between physical, verbal, and mental karma and overcome evil
听法 聽法 116 to hear the Dharma; to listen to the teachings of the Buddha
头面礼 頭面禮 116 to prostrate
头面礼佛 頭面禮佛 116 came up to the Lord, saluted his feet with their heads
徒众 徒眾 116 a group of disciples
陀罗尼 陀羅尼 116
 1. Dharani
 2. dharani
陀罗尼门 陀羅尼門 116 dharani-entrance
万法 萬法 119 myriad phenomena; all things
王难 王難 119 persecution of Buddhism
往生 119
 1. to be reborn
 2. a future life
往诣 往詣 119 to go to; upagam
网缦 網縵 119 webbed
妄语 妄語 119 Lying
万行 萬行 119
 1. all methods for salvation
 2. Wan Xing
未曾有 119
 1. Never Before
 2. never before seen; abdhutadharma
未度者 119 people who have not yet transcended
为母说法 為母說法 119 taught Dharma for his mother
微尘数 微塵數 119 as numerous as atoms
未来现在 未來現在 119 the present and the future
微妙色 119 unmatched colors
维那 維那 119
 1. karmadana
 2. weinuo; karmadana; vinaya master; discipline master
围遶 圍遶 119 to circumambulate
闻法 聞法 119 to hear the Dharma; to listen to the teachings of the Buddha
闻经 聞經 119 to hear the Dharma; to listen to the teachings of the Buddha
我法 119
 1. self and dharmas
 2. my teachings
我所 119
 1. my; mama
 2. conception of possession; mamakāra
我有 119 the illusion of the existence of self
我慢 119
 1. conceit; atmamana; ahamkara
 2. visualization as a deity; ahamkara
我身 119 I; myself
我愚 119 the ignorance of self; the illusion of a permanent self
五百阿罗汉 五百阿羅漢 119 five hundred Arhats
五大 119 the five elements
五分法身 119 five attributes of Dharmakāya
五盖 五蓋 119 five hindrances; the five obstructions
无记 無記 119 not explained; indeterminate
五戒 119 the five precepts
无漏心 無漏心 119 mind without outflows
五逆 119 pañca-ānantarya-karma; Five Great Violations; Five Cardinal Sins; the five heinous crimes
无胜 無勝 119 unsurpassed; ajita; vijaya
无生法忍 無生法忍 119
 1. Tolerance of Non-Arising Dharmas
 2. patient acceptance in the truth of no rebirth
无实 無實 119 not ultimately real
五事 119 five dharmas; five categories
五体投地 五體投地 119
 1. throwing all five limbs to the ground
 2. to prostrate oneself on the ground
五通 119 five supernatural powers; pañca-abhijnā
五形 119 five shapes
五欲 五慾 119 the five desires
无云 無雲 119
 1. without clouds
 2. cloudless; without clouds; anabhraka
无障碍 無障礙 119
 1. without obstruction
 2. Asaṅga
五智 119 five kinds of wisdom
五众 五眾 119 five aggregates; five skandhas; five groups of existence; five groups of clinging
无碍道 無礙道 119 uninterupted way; immediate path; ānantaryamārga
无见顶相 無見頂相 119 usnisa; uṣṇīṣa
无量众生 無量眾生 119 innumerable beings
无漏 無漏 119
 1. Untainted
 2. having no passion or delusion; anasrava
无能胜 無能勝 119 aparajita; unsurpassed
无色界 無色界 119 formless realm; arupyadhatu
无上道 無上道 119 supreme path; unsurpassed way
无上菩提 無上菩提 119
 1. Supreme Bodhi
 2. samyaksaṃbodhi; unsurpassed complete perfect enlightenment; supreme bodhi
无始 無始 119 without beginning
无性 無性 119
 1. niḥsvabhāva; no self-nature
 2. Asvabhāva
无学 無學 119
 1. aśaikṣa; asekha; an adept
 2. Muhak
五阴 五陰 119 five aggregates; five skandhas; five groups of existence; five groups of clinging
无余 無餘 119
 1. not excessive
 2. without remainder; niravasesa
现相 現相 120 world of objects
香华 香華 120 incense and flowers
象王 120
 1. keeper of elephants
 2. elephant king; noble elephant
相续 相續 120 causal connection; continuity of cause and effect
险难 險難 120 difficulty
小王 120 minor kings
小劫 120 antarākalpa; intermediate kalpa
邪见 邪見 120 mistaken view; wrong view; perverse view; mithyadrsti
邪婬 120 to commit sexual misconduct
心大欢喜 心大歡喜 120 pleased, exultant, ravished, joyous, filled with cheerfulness and delight
心得自在 120 having attained mastery of their minds
新佛教 120 new Buddhist
信乐 信樂 120 joy of believing
信受 120 to believe and accept
心受 120 mental perception
心作 120 karmic activity of the mind
行乞 120 to beg; to ask for alms
行一 120 equivalence of all forms of practice
行住坐卧 行住坐臥 120
 1. walking, standing, sitting, and lying down
 2. etiquette in the four postures
形寿 形壽 120 lifespan
心所 120 a mental factor; caitta
修得 120 cultivation; parijaya
修善 120 to cultivate goodness
修禅定 修禪定 120 to meditate; to cultivate through meditation
修多罗 修多羅 120 sūtra; sutta
修伽陀 120 Immaculately Departed One; Well-Gone; Sugata
虚空之中 虛空之中 120 inside the great void
须提那 須提那 120 Sudinna
须陀洹果 須陀洹果 120 the fruit of a stream enterer; the fruit of srotaāpanna practice
杨枝 楊枝 121 willow branch
严饰 嚴飾 121 to decorate; adorned
业道 業道 121 karmamarga; karma-marga; path of works
业相 業相 121 karma-lakṣaṇa
业缘 業緣 121
 1. Karmic Condition
 2. karmic conditions; karmic connections
业报 業報 121
 1. karmic retribution
 2. karmic retribution; cause and effect; ripening of actions; karma and results; karmaphala; karmavipāka
夜叉 121 yaksa
业行 業行 121
 1. actions; deeds
 2. kṛtya; ill usage or treatment
业障 業障 121
 1. karmic hindrance
 2. a karmic obstruction
衣钵 衣鉢 121
 1. robe and bowl
 2. robe and bowl; the cassock and alms bowl of a monk
 3. robe and bowl; the cassock and alms bowl of a monk
 4. Sacristan
一尘 一塵 121 a grain of dust; a single particle
一法 121 one dharma; one thing
一佛 121 one Buddha
以何因缘 以何因緣 121 What is the cause?
一偈 121 one gatha; a single gatha
一念 121
 1. one thought
 2. one moment; one instant
 3. one thought
一切种智 一切種智 121 knowledge of all aspects; all embracing wisdom; sarvākārajñatā; sarvakarajnata
一日一夜 121 one day and one night
疑网 疑網 121 a web of doubt
一微尘 一微塵 121 a particle of dust
以要言之 121 in summary; essentially speaking
忆持 憶持 121 to keep in mind; to remember; dhāraṇa
亿劫 億劫 121 a kalpa
义解 義解 121 notes explaining the meaning of words or text
一句 121
 1. a sentence
 2. a single verse; a single word
阴藏相 陰藏相 121 with hidden private parts
婬欲 121 sexual desire
应现 應現 121 for a Buddha or bodhisattva to appear as a living being
应作 應作 121 a manifestation
因论 因論 121 universal rule
音声 音聲 121 sound; noise
一切大众 一切大眾 121 all beings
一切法 121
 1. all dharmas; all things; sarvadharma
 2. all phenomena
一切苦 121 all difficulty
一切声 一切聲 121 every sound
一切智 121
 1. wisdom of all
 2. sarvajñatā; all-knowledge; omniscience
一切众生 一切眾生 121
 1. all sentient beings
 2. all beings
一切诸佛 一切諸佛 121 all Buddhas
意识界 意識界 121 realm of consciousness
医王 醫王 121 king of healers; Medicine King
一一方 121 ekaikasyam disi
右遶 121 moving to the right
有无 有無 121 existent and non-existent; having identity and emptiness
右膝着地 右膝著地 121 placing the right knee on the ground
有相 121 having form
右旋 121 to circumambulate in a clockwise direction
有漏 121 having flow; tainted; affliction; vexation; defilement; āsrava
优婆塞 優婆塞 121
 1. upasaka
 2. upasaka; a male lay Buddhist
优婆夷 優婆夷 121
 1. upasika
 2. upasika; a female lay Buddhist
遊戏 遊戲 121 to be free and at ease
有言 121 speaker; orator; talkative; vaktṛ
有缘 有緣 121
 1. to have a cause, link, or connection
 2. having karmic affinity; having a karmic connection
欲爱 欲愛 121
 1. passionate love
 2. love inspired by desire
欲界 121 realm of desire
愿佛 願佛 121 Buddha of the vow
怨亲 怨親 121
 1. Foes and Kin
 2. hate and affection
愿求 願求 121 aspires
缘事 緣事 121 study of phenomena
缘法 緣法 121 causes and conditions
怨家 121 an enemy
缘觉 緣覺 121
 1. pratyekabuddha
 2. pratyekabuddha
愿力 願力 121
 1. Power of Vow
 2. the power of a vow
浴池 121 a bath; a pool
欲取 121 clinging to feelings of pleasure; kāma-upādāna
豫知 121 giving instruction
在家出家 122 observing monastic discipline without being ordained
在家众 在家眾 122 lay Buddhist community
赞歎 讚歎 122 praise
澡浴 122 to wash
增上心 122
 1. unsurpassed mind
 2. meditative mind
 3. improving the mind
增上 122 additional; increased; superior
占相 122 to tell someone's future
正法住世二十小劫 122 true Dharma will last twenty intermediate kalpas
正见 正見 122
 1. Right View
 2. right understanding; right view
正念 122
 1. Right Mindfulness
 2. right mindfulness
正业 正業 122
 1. Right Action
 2. right action
正语 正語 122
 1. Right Speech
 2. right speech
正觉 正覺 122 sambodhi; perfect enlightenment
正受 122 samāpatti; meditative attainment
遮罪 122 proscribed misconduct
智积 智積 122 accummulation of wisdom; jñānākara
直心 122
 1. Direct
 2. a straightforward mind
知法 122 to understand the Dharma; to know the teachings of the Buddha
知见 知見 122
 1. Understanding
 2. to know by seeing
制戒 122 rules; vinaya
执着 執著 122
 1. attachment
 2. grasping
中品 122 middle rank
众会 眾會 122 an assembly of monastics
众经 眾經 122 myriad of scriptures
众苦 眾苦 122 all suffering
众生世间 眾生世間 122 the world of living beings
众生说 眾生說 122 to explain a sūtra to many people
众生心 眾生心 122 the minds of sentient beings
中有 122 an intermediate existence between death and rebirth
诸比丘 諸比丘 122 monks
诸比丘尼 諸比丘尼 122 nuns
助道 122 auxiliary means; auxiliary aid
诸法 諸法 122 all things; all dharmas
诸佛 諸佛 122 Buddhas; all Buddhas
诸菩萨 諸菩薩 122 bodhisattvas
诸人 諸人 122 people; jana
诸事 諸事 122 all things; everything
住世 122 living in the world
诸天 諸天 122 devas
诸相 諸相 122 all appearances; all characteristics
诸众生 諸眾生 122 all beings
庄校 莊校 122 to decorate
转轮王 轉輪王 122 a wheel turning king; cakravartin
嘱累品 囑累品 122 Entrusting chapter
诸力 諸力 122 powers; bala
着衣持钵 著衣持鉢 122 took his bowl and robe
自生 122 self origination
资生 資生 122 the necessities of life
自在门 自在門 122 Gate of Liberation
自言 122 to admit by oneself
总持 總持 122
 1. to hold to the good, total retention
 2. dharani; total retention
罪報 罪報 122 retribution
最上 122 supreme
最胜 最勝 122
 1. jina; conqueror
 2. supreme; uttara
 3. Uttara
作佛 122 to become a Buddha