Glossary and Vocabulary for Chan Mi Yao Fa Jing 《禪祕要法經》

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 645 jiàn to see 云何忽然見此
2 402 guān to look at / to watch / to observe 爾時復當自觀己身及以他身
3 369 shēn human body / torso 爾時復當自觀己身及以他身
4 266 shí time / a point or period of time 作是觀時
5 252 xiǎng to think 既無念想
6 248 滿 mǎn full 已上使水滿中
7 228 zhōng middle 水中生樹如七寶
8 215 Buddha / Awakened One 佛告阿難
9 210 one 一菓
10 188 rén person / people / a human being 還為一白骨人
11 180 bone 骨末如粉
12 155 爾時 ěr shí at that time 爾時復當自觀己身及以他身
13 138 xīn heart 身使心不散
14 130 huǒ fire / flame 飢火所
15 127 chéng to finish / to complete / to accomplish / to succeed / to perfect 若復見身盡成琉璃
16 127 method / way 是敗壞法不久磨滅
17 125 zuò to do 作是觀時
18 123 阿難 Ānán Ānanda / Ananda 佛告阿難
19 123 shuō to say / said / to speak / to talk / speaks 恒說苦空無常無我等法
20 122 soil / ground / land 尋自見身膿血諸肉皆段段壞聚在前地
21 118 gào to tell / to say / said / told 佛告阿難
22 110 shuǐ water 見琉璃下有金色水
23 106 shì matter / thing / item 見此事已
24 105 shàng top / a high position 上有四菓
25 104 xíng to walk / to move 定入定如人持明火珠行
26 103 qián front 如前以身食諸餓鬼
27 101 jīn today / modern / present / current / this / now 我今
28 100 lìng to make / to cause to be / to lead 令飲乳
29 100 color 與水色同
30 99 big / great / huge / large / major 大無量無邊
31 98 行者 xíngzhě practitioner 來至行者前
32 97 to arise / to get up 顛倒起
33 96 jiāo to teach / to educate / to instruct 復當更教觀眾多餓鬼
34 96 由旬 yóuxún yojana 鬼其形長大數十由旬
35 93 guāng light 自然光
36 92 猶如 yóurú to be similar to / to appear to be 尋見前地猶如琉
37 88 to enter 入己心
38 84 èr two 二上二下
39 84 shēng to be born / to give birth 從諸苦生
40 84 bái white 爾時自見己身白如珂雪
41 81 four 見諸餓鬼繞身四
42 79 shù tree 眾生及以諸樹泓然都盡
43 77 使 shǐ to make / to cause 身使心不散
44 76 諦觀 dìguān to observe closely 復還繫念諦觀己身
45 71 sān three 其餘三菓尚有光明
46 70 nèi inside / interior 我前見身內池中忽然有樹
47 70 to reach 爾時復當自觀己身及以他身
48 69 不淨 bù jìng Impurity / dirty / filthy 自觀己身是不淨聚
49 67 比丘 bǐqiū Bhiksu / a monk / bhikṣu / bhikkhu 四部弟子比丘
50 66 chóng an invertebrate / a worm 諸蟲唼食
51 65 xiàng to appear / to seem / to resemble 無有色性及與色像
52 64 wén to hear 聞此聲已
53 64 chù a place / location / a spot / a point 忽見身內心處有猛火
54 62 to know / to learn about / to comprehend 皆悉具足
55 60 bǎi one hundred 其色光明如和合百
56 60 shǔ to count 勝前數
57 59 zhòng many / numerous 及諸餓鬼眾惡醜形
58 58 繫念 xìniàn to be concerned about 復還繫念諦觀己身
59 58 shí ten 鬼其形長大數十由旬
60 58 five 身自然離五種惡
61 55 tóu head 頭如太山
62 54 yán to speak / to say / said 若言我是水
63 53 xiū to decorate / to embellish 行者坐時修諸三
64 52 廣大 guǎngdà vast / extensive 漸漸廣大
65 52 dǐng top / peak 從頂堅強至乎脚足
66 52 世尊 Shìzūn World-Honored One / Bhagavat / Bhagavān / Buddha 大師世尊現前為說
67 52 zhù to dwell / to live / to reside 住於阿那含果
68 51 遍滿 biànmǎn to extend / to fill 漸漸廣大遍滿三千大千世界
69 51 suí to follow 風火水等各隨毛
70 50 míng bright / brilliant 極令明
71 50 lái to come 餓鬼來在我邊
72 50 dìng to decide 出定之時
73 49 fēng wind 火中生風
74 48 kōng empty / void / hollow 演說苦空
75 47 desire
76 47 chí to grasp / to hold 汝今好受持是真實水大微妙境界
77 47 歡喜 huānxǐ joyful 歡喜奉行
78 47 zài in / at 餓鬼來在我邊
79 47 miè to destroy / to wipe out / to exterminate 眾火盡滅
80 45 白骨 báigǔ bones of the dead 還為一白骨人
81 44 自然 zìrán nature 爾時空中有自然聲
82 44 niàn to read aloud 念諸餓鬼
83 43 jiā jia 如來初為迦絺羅難陀說不淨門
84 43 bitterness / bitter flavor 從諸苦生
85 43 如此 rúcǐ in this way / so 如此妙菓
86 42 無我 wúwǒ selflessness / non-self / anātman / anattā 實無我所
87 42 四大 sìdà the four great seeds / the four great elements / mahābhūta 四大無主
88 42 hēi black 其骨盡黑
89 41 qiān one thousand 與千二百五十比丘俱
90 41 三界 Sān Jiè The Three Realms 三界之
91 40 jié festival / a special day 教通徹四支諸節
92 40 琉璃 liúlí lapis lazuli / lazurite / a blue gem 見琉璃下有金色水
93 38 lóng dragon 惡獸諸龍蛇等
94 38 jìn to the greatest extent / utmost 及與池水泓然都盡
95 38 shèn cautious 慎勿
96 38 思惟 sīwéi to think / to consider / to reflect 太子內自思惟
97 37 毛孔 máokǒng a pore 一切毛孔
98 37 děng et cetera / and so on 後秦弘始年鳩摩羅什等
99 37 金剛 jīngāng a diamond 燒金剛盡
100 37 xiàng figure / image / appearance 象負其子送與太子
101 36 閻浮提 yǎnfútí Jambudvīpa / Jambu-dvipa / Jambu-dipa / the Terrestrial World 見閻浮提須彌山及大
102 36 idea 得失意
103 35 to lift / to hold up / to raise 舉足下足如五百乘
104 35 luó Luo 羅三藐三菩提
105 35 to resemble / to similar to to 似金色雲亦如寶蓋
106 34 無常 wúcháng irregular 無常無我
107 34 xiàn to appear / to manifest / to become visible
108 34 zhī to know 知此比丘不盡諸漏
109 33 yuàn to hope / to wish / to desire 當發誓願
110 33 nóng pus 以鬼罪故乳變成膿
111 33 境界 jìngjiè viṣaya / object / sphere / region / realm of objects / state 汝今好受持是真實水大微妙境界
112 33 sufficient / enough 舉足下足如五百乘
113 33 shān a mountain / a hill / a peak 明顯可觀如七寶山
114 33 wài outside 令外眾生見已禪定三昧安隱
115 33 shī to lose 忘失
116 32 jīng to go through / to experience 經二十五反
117 32 sàn to scatter / to break up / to disperse / to adjourn 身使心不散
118 31 héng constant / regular / persistent 恒說苦空無常無我等法
119 31 liù six 名第二十六正
120 30 夜叉 yèchā yaksa / yaksha 諸夜叉
121 30 guǎng wide / large / vast 廣為未
122 30 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 復當更教觀眾多餓鬼
123 29 jiǎo foot 從頂堅強至乎脚足
124 29 三千大千世界 sān qiān dà qiān shìjiè Three Thousandfold World System / trisāhasramahāsāhasralokadhātu / a great chiliocosm / trichiliocosm / the cosmos 漸漸廣大遍滿三千大千世界
125 29 shí food / food and drink 逼叫喚求食
126 29 duò to fall / to sink 亦不墮地
127 29 jīn gold 猶如金
128 29 難陀 Nántuó Nanda 如來初為迦絺羅難陀說不淨門
129 29 眾生 zhòngshēng beings / all living things / all sentient beings 眾生及以諸樹泓然都盡
130 28 chī fibers of hemp 如來初為迦絺羅難陀說不淨門
131 28 dialect / language / speech 聞此語已
132 28 無有 wú yǒu there is not 泡無有暫停
133 28 seven 復七七四十九遍諦觀心識
134 28 skin / hide / fur / feather 唯身皮在
135 28 tool / device / utensil / equipment / instrument 不可具說
136 27 wàng to forget / neglect / to miss / to omit 忘失
137 27 奉行 fèngxíng to pursue / to practice 歡喜奉行
138 27 弟子 dìzi disciple / follower / student 四部弟子比丘
139 27 dòng to move / to act 風大動者當須無
140 26 yǒng to leap / to jump 即於佛前踊身空中
141 26 zhǒng kind / type 身自然離五種惡
142 26 liú to flow / to spread / to circulate 前蓮華上七寶色光流
143 26 空無 kōngwú śūnyatā / emptiness / emptiness of inherent existence 演說苦空無常無我清
144 26 zuò to sit 行者坐時修諸三
145 26 因緣 yīnyuán Cause and Condition / principal and secondary causes / chain of cause and effect / primary cause / nidāna 識為因緣
146 25 chuáng bed 見滿一床
147 25 huá Chinese 或見身下如七寶華
148 25 不可 bù kě cannot / should not / must not / forbidden / prohibited 不可具說
149 25 hòu after / later 不受後
150 24 guǒ fruit 上有四菓
151 24 yuán fate / predestined affinity 無明緣行
152 24 shì a generation 過去無央數世
153 24 shòu to suffer / to be subjected to 如此等觀不須豫受
154 24 jìng clean 淨之法
155 24 太子 tàizǐ a crown prince 王有太子
156 24 shāo to burn 燒前池上一切蓮華
157 23 to vomit / to throw up 吐毒欲害
158 23 to assemble / to meet together 自觀己身是不淨聚
159 23 chì red / scarlet 眼赤如火
160 23 jiǔ nine 汝好持此第二十九水大觀
161 23 zuì crime / sin / vice 以宿罪故不得乳飲
162 23 shí real / true 實無我所
163 23 三昧 sānmèi samādhi / concentrated meditation / mental concentration 光三昧
164 23 can / may / permissible 其味甘美無物可譬
165 23 happy / glad / cheerful / joyful 樂觸因緣生於諸受
166 23 child / son 爾時慈心視鬼如子
167 23 無量 wúliàng immeasurable / unlimited 爾時復見無量餓鬼
168 23 懺悔 chànhuǐ to confess / to repent 應當至心懺悔清淨
169 23 光明 guāngmíng bright 其餘三菓尚有光明
170 22 身心 shēnxīn body and mind 身心恬
171 22 è evil / vice 及諸餓鬼眾惡醜形
172 22 身體 shēntǐ human body / health 如前完具身體平復
173 22 虛空 xūkōng empty space 或有諸佛飛騰虛空
174 22 優婆夷 yōupóyí Upasika / a female lay Buddhist 優婆夷作此觀者
175 22 入定 dìngzhì entered into meditation / settled / composed / collected of mind 出定入定恒見此事
176 22 poison / venom 吐毒欲害
177 22 如來 Rúlái Thus-Come (tathagata) / Tathāgata / Thus Come One 名大光明如來
178 22 優婆塞 yōupósāi Upasaka / a male lay Buddhist 優婆塞
179 22 眾多 zhòngduō numerous 復見眾多餓鬼至此池上
180 21 觀法 guānfǎ techniques for insight / vipaśyanā 地大觀法亦如上說
181 21 不能 bù néng cannot / must not / should not 不能為
182 21 中有 zhōngyǒu an intermediate existence between death and rebirth 見黑地中有四黑
183 21 上下 shàngxià to go up and down 復見諸龍尋樹上下
184 21 應當 yīngdāng should / ought to 汝今應當生大慈心
185 21 分明 fēnmíng clear 見佛色身了了分明
186 21 biàn to change / to alter 十八變
187 21 不見 bújiàn to not see 出定入定恒不見身
188 21 風大 fēng dà wind / wind element / wind realm 復當更教風大觀法
189 21 border / boundar / juncture 修何法得離苦際
190 20 huài bad / spoiled / broken / defective 尋自見身膿血諸肉皆段段壞聚在前地
191 20 shǒu hand
192 20 fēn to separate / to divide into parts 破七分
193 20 具足 jùzú complete / full / perfect 枝葉具足
194 20 一由旬 yī yóuxún one yojana 滿一由旬已
195 20 shì room / bedroom 汝今能造七重闇室極令深
196 20 cáng to hide 宜當密藏勿
197 20 fáng a room 從毛孔出滿一房內
198 19 慈心 cíxīn compassion / a compassionate mind 當起慈心以身施
199 19 xún to search / to look for / to seek 尋自見身膿血諸肉皆段段壞聚在前地
200 19 yǎn eye 眼赤如火
201 19 地大 dìdà earth / earth element 當更教諦觀地大
202 19 頂上 dǐng shàng on top of/at the summit 頂上水出
203 19 easy / simple 當教易觀
204 19 比丘尼 bǐqiūní Bhiksuni / a nun / a bhikṣuṇī / bhikkhunī 比丘尼
205 19 pāng to swell 復令膖脹
206 19 右手 yòu shǒu right hand 自以右手摩觸此身
207 19 yàn flame / blaze 爾時復當見水上紫焰起
208 19 我身 wǒshēn I / myself 我身他身從
209 19 餓鬼 È Guǐ ghost / hungry ghost / preta 餓鬼來在我邊
210 19 qiú to request 逼叫喚求食
211 19 jiě to loosen / to unfasten / to untie 八解
212 18 佛說 Fó shuō buddhavacana / the Buddha's teaching 聞佛說法九無礙道中
213 18 好受 hǎoshòu feeling better / to be more at ease 汝今好受持是真實水大微妙境界
214 18 duān to carry 樹端有菓
215 18 五百 wǔ bǎi five hundred 舉足下足如五百乘
216 18 interest 從數息有
217 18 nán south 南踊北沒
218 18 yòu right / right-hand 護世諸天在右
219 18 zhàng to swell / to inflate / to expand 復令膖脹
220 18 化佛 huàfó a Buddha image 內身外滿中化佛
221 18 見佛 jiànfó to see the Buddha 當自然見佛
222 18 相次 xiàng cì one after another 菓葉相次
223 18 蓮華 liánhuā a lotus / a lotus flower 燒前池上一切蓮華
224 17 day of the month / a certain day 焰猶如日映
225 17 頗梨 pōlí a kind of crystal 頗梨精色
226 17 gas / vapour / fumes
227 17 顛倒 diāndǎo delusion / error / inversion / reversal / viparyāsa 顛倒起
228 17 huàn to suffer from a misfortune 厭患
229 17 阿羅漢 Āluóhàn Arhat 得阿羅漢道
230 17 guǐ a ghost / spirit of dead
231 17 yún cloud 似金色雲亦如寶蓋
232 17 dào way / road / path 亦名得須陀洹道
233 17 分別 fēnbié to differentiate / to distinguish 中自然分別
234 17 zhǐ to point 見一指
235 17 rain 悲泣雨淚
236 17 zhēn real / true / genuine 若覺水溫乃是真觀
237 17 navel / belly button 觀臍四邊火焰俱起
238 16 世間 shìjiān world / the human world 不樂世間
239 16 相向 xiāngxiàng to face one another / face-to-face 列相向
240 16 chéng a city / a town 爾時太子出城遊戲
241 16 clothes / dress / garment 整衣服
242 16 to break / to split / to smash 破骨出髓持與
243 16 shé snake
244 16 xuě snow 爾時自見己身白如珂雪
245 16 xìng gender 無有色性及與色像
246 16 安隱 ānyǐn stable / quiet / tranquil / undisturbed / serene 靜安隱快樂
247 16 to go 四面風來吹去萎華變成琉璃
248 16 to leave / to depart / to go away / to part 身自然離五種惡
249 16 ròu meat / muscle 尋自見身膿血諸肉皆段段壞聚在前地
250 16 chán Chan / Zen 住深禪
251 16 chǐ tooth / teeth 齒是我耶
252 16 fàng to put / to place 釋迦牟尼佛放
253 16 tíng a courtyard 見此微風滿一庭內
254 16 未來世 wèiláishì times to come / the future 於未來世若得成佛
255 16 to connect / to relate 心無繫礙安隱快樂
256 16 無明 wúmíng ignorance / avidyā / avijjā 無明緣行
257 16 一切眾生 yī qiè zhòng shēng all sentient beings 來一切眾生敷演廣說
258 16 chéng to fill 盛水
259 16 金色 jīnsè gold 見琉璃下有金色水
260 16 諸法 zhū fǎ sarvadharma / all things / all dharmas 如是諸法
261 16 水大 shuǐjiè water / water element 次教觀水大
262 16 明淨 míngjìng bright and clean / luminous 胸骨漸漸明淨如頗梨鏡
263 15 nuǎn warm 其水溫暖
264 15 secret / hidden / confidential 宜當密藏勿
265 15 truth / satya 復當更教諦
266 15 làn rotten / spoiled / decayed 不久爛潰
267 15 shí knowledge / understanding 自觀心識是敗壞法
268 15 zhèng upright / straight 自見己身與地正
269 15 心意 xīnyì meaning 心意恬怕
270 15 hǎo good 有好音聲
271 15 fàn to commit crime / to violate 威儀不犯
272 15 thing / matter 石壁四天下中一切所有見堅鞕物
273 15 to die 心裂而死
274 15 wáng Wang 復見大海水中摩尼珠王
275 15 諸天 zhūtiān devas 帝釋諸天恭敬禮拜竝言
276 14 東方 dōngfāng The East / The Orient 東方者成色陰性
277 14 liǎng two 億億千萬眾多弟子若一若兩
278 14 四部 sì bù four part classification scheme 四部弟子比丘
279 14 nose 或有從鼻
280 14 清淨 qīngjìng peaceful / quiet / tranquil / pure 往宿世善根業因緣故遇善知識清淨法行
281 14 ān calm / still / quiet / peaceful 持熱銅丸安眼眶中
282 14 nán difficult / arduous / hard 身如琉璃剛強難壞
283 14 賢聖 xián shèng āryapudgala / noble ones 其餘微細賢聖法
284 14 zhǎo claw 若見一爪
285 14 yàn to dislike / to detest 厭患
286 14 ěr ear 耳眼隨意出入
287 14 pán a tray 惡鬼及鳩槃荼諸惡鬼等集在我心
288 14 一心 yīxīn wholeheartedly 但當一心勤行精進
289 14 an inferior kind of jade 爾時自見己身白如珂雪
290 14 廣說 guǎngshuō to explain / to teach 來一切眾生敷演廣說
291 14 白佛 bái fó to address the Buddha 白佛
292 14 yǐn to drink 以宿罪故不得乳飲
293 14 xiān first 願先度我
294 14 當作 dàngzuò to treat as / to regard as 復當作一
295 14 火大 huǒ dà fire / element of fire 使此水大與火大合
296 14 長者 zhǎngzhě the elderly 時彼國中有一長者名日月音
297 14 娑婆世界 Suōpó Shìjiè Saha World / Sahā World / the World of Suffering 見真金像滿娑婆世界
298 14 hot 或噉熱鐵丸
299 14 eight 八解
300 14 解脫 jiětuō liberation / emancipation / vimokṣa 為說甚深灌頂甘露淨解脫行
301 14 gain / advantage / benefit
302 13 qīng green 復更觀身如青微
303 13 ài to love 受緣愛
304 13 放逸 fàngyì heedlessness / carelessness / pleasure-seeking / unruliness 身口放逸行放逸行
305 13 yìng to shine 焰猶如日映
306 13 節節 jié jié piece by piece / step by step / little by little 節節相
307 13 shēn deep 住深禪
308 13 shēng sound 車聲
309 13 yào a pharmaceutical / medication / medicine / a drug / a remedy 設以此藥灌此男子經
310 13 one hundred million 三十三億念生法九百九十轉
311 13 快樂 kuàilè happy / merry 和悅柔軟快樂無比
312 13 to attain / to reach 爾時世尊告阿祇達言
313 13 rào to entwine 見諸餓鬼繞身四
314 13 可愛 kěài cute / lovely 明顯可愛
315 13 zhū pearl
316 13 羅剎 luóchà a demon / rākṣasa 狀如羅剎
317 13 生死 shēngsǐ Saṃsāra / Samsara 我畏生死亦
318 13 tān greed / desire / craving / trsnā / taṇhā 貪婬多者
319 13 tóng like / same / similar 與水色同
320 13 to join / to combine 合修多羅
321 13 jiè border / boundary 界微妙難勝
322 13 空中 kōngzhōng in the sky / in the air / on air [radio broadcasting] 爾時空中有自然聲
323 13 內外 nèiwài inside and outside 內外俱淨
324 12 室內 shìnèi indoor 漸漸廣大滿一室內
325 12 五色 wǔ sè the five primary colors 五色如五色光
326 12 明了 míngliǎo to understand clearly / to be clear about 中明了如是
327 12 驚怖 jīngbù to surprise 心生驚怖
328 12 坐禪 zuòchán to practice sitting meditation / to meditate 實不坐禪
329 12 zhǔ to lean on 以頭拄脊骨
330 12 yǐng an image / a reflection 如琉璃影
331 12 微妙 wēimiào subtle and wonderous 界微妙難勝
332 12 měng ferocious / fierce / violent 忽見身內心處有猛火
333 12 無數 wúshù countless / innumerable 無數天子僉然俱下
334 12 to cover 上入覆摩尼珠光上
335 12 jià vacation 是假偽觀
336 12 四方 sì fāng all sides 四方自
337 12 觀見 guānjiàn to observe / to see 爾時行者觀見三界受苦眾生
338 12 xiǎo small / tiny / insignificant 大復現小
339 12 大地 dàdì earth / mother earth 爾時自然見此大地漸漸
340 12 禪定 chándìng Meditative Concentration / meditation 令外眾生見已禪定三昧安隱
341 12 dàn to eat 或噉熱鐵丸
342 12 máo hair / fur / feathers
343 12 zuǒ left 提桓因在左
344 12 了了 lele to realize clearly / to settle a matter / to get it over with 海水悉皆了了
345 12 néng can / able 唯阿羅漢能廣分別
346 12 諦聽 dì tīng listen carefully / listen attentively 諦聽善思
347 12 xiǎn to show / to manifest / to display 其光明顯
348 12 膿血 nóngxuè pus 尋自見身膿血諸肉皆段段壞聚在前地
349 12 shǔ to belong to / be subordinate to 屬諸因緣
350 12 zhuó turbid / muddy 唯願天尊為未來世濁惡眾
351 11 xué to study / to learn 若有欲學
352 11 miàn side / surface 至面骨漸漸明淨
353 11 shè to absorb / to assimilate 復教攝
354 11 不淨觀 bù jìng guān The contemplation of impurity 得不淨觀乃至頂法
355 11 to happen upon / to meet with by chance 往宿世善根業因緣故遇善知識清淨法行
356 11 female / feminine 丘尼猶如婬女
357 11 yāo waist 次當更教觀腰已上水
358 11 觀空 guān kōng to view all things as empty 爾時復當如上觀空
359 11 zhí straight 直圓滿
360 11 大指 dàzhǐ first (index) finger / big toe 汝今應當諦觀脚大指節
361 11 脊骨 jǐgǔ backbone 即入脊骨大節中
362 11 fāng square / quadrilateral / one side 諸方亦二
363 11 tiě iron 或噉熱鐵丸
364 11 to allow / to permit 唯願太子聽許此事
365 11 wǎng to go (in a direction) 自見己身沒於水中往
366 11 breast / nipples 以慈心故血變成乳
367 11 三千 sān qiān three thousand 漸漸廣大遍滿三千大
368 11 zhī to support 教通徹四支諸節
369 11 jiù to save / to rescue 勤修精進如救頭然
370 11 shí a rock / a stone 手執白羊角龜甲白石打金剛山
371 11 to take / to get / to fetch 取菓食之
372 11 luò to fall / to drop 漸萎落
373 11 zhuǎn to transmit / to convey / to forward (mail) 三十三億念生法九百九十轉
374 11 十八 shíbā eighteen 十八變
375 11 dāo knife / a blade 刀山劍樹受苦眾生
376 11 灌頂 guàn dǐng abhiseka / abhisecana / anointment / consecration 為說甚深灌頂甘露淨解脫行
377 11 varied / complex / not simple 風復雜火
378 11 心想 xīn xiǎng thoughts of the mind / thought 我今心想
379 11 zhí to implement / to carry out / to execute a plan 執利劍走入巷陌殺害眾生
380 11 精進 jīngjìn Diligence / Perseverance / vīrya 但當一心勤行精進
381 11 不久 bùjiǔ not long / soon 是敗壞法不久磨滅
382 11 甚深 shénshēn very profound / what is deep 為說甚深灌頂甘露淨解脫行
383 11 Tu 塗於地
384 10 薄皮 Báopí Licchavi / Lecchavi 唯薄皮
385 10 周匝 zhōuzā to go around / to go through 周匝遍
386 10 流出 liúchū to flow out 流出眾光照
387 10 彌滿 mímǎn to be full 彌滿四大
388 10 a human or animal body 噆食其體
389 10 píng a bottle
390 10 xuè blood 以慈心故血變成乳
391 10 之中 zhīzhōng inside 之中尊榮豪貴
392 10 以為 yǐwéi to believe / to think / to consider / to assume 世間樂事無以為譬
393 10 四維 sì wéi the four half points of the compass 四維
394 10 虛妄 xūwàng not real / illusory 慎勿虛妄於多眾
395 10 chī confusion / stupidity / naivety / delusion / moha 依癡愛生
396 10 金剛山 Jīngāng Shān Cakravada-parvata / Iron Wall Mountain 有金剛山從下方地出
397 10 kuān kuan 次觀臗骨
398 10 西北方 xīběi fāng northwest / northwestern 南西北方亦復如是
399 10 suì age 八千歲中噉熱鐵丸
400 10 明顯 míngxiǎn clear / distinct / obvious 明顯可觀如七寶山
401 10 Bhiksuni / a nun / a bhikṣuṇī / bhikkhunī
402 10 火光 huǒguāng firelight / flame 若見臍上有火光起
403 10 tián quiet / calm / tranquil / peaceful 身心恬
404 10 to breathe / to inhale 吸飲諸水
405 10 自在 zìzài at ease / at will / as one likes 孔如意自在
406 10 power / force / strength 如困病人求無常力
407 10 zhì wisdom / knowledge / understanding
408 9 禪祕要法經 Chán mì yào fǎ jīng Chan Mi Yao Fa Jing 禪祕要法經卷下
409 9 chuī to blow /to puff 四面風來吹去萎華變成琉璃
410 9 內心 nèixīn inner heart 忽見身內心處有猛火
411 9 微塵 wēichén an atom 自觀己身如前還散猶如微塵
412 9 zhàn war / fighting / battle 身體戰掉
413 9 眼中 yǎnzhōng in one's eyes 見水從眼中
414 9 相好 xiānghǎo to be intimate / to be close friends 微細妙相好
415 9 chù to touch / to feel 自以右手摩觸此身
416 9 zhōng end / finish / conclusion 終不可差
417 9 甘露 gānlù sweet dew / ambrosia / the nectar of immortality / amṛta 是大甘露
418 9 毒蛇 dú shé a venomous snake 然有水灑毒蛇身
419 9 force / compel / force 逼叫喚求食
420 9 下方 xiàfāng beneath / underneath / underside 從下方金剛際乃至
421 9 慚愧 cánkuì repentance / conscience / shame 於小罪中應生慇重慚愧懺悔
422 9 xíng appearance 及諸餓鬼眾惡醜形
423 9 chòu to smell / to stink / to emit a foul odor 墮落臭旃陀羅
424 9 guò to cross / to go over / to pass 在摩尼珠中滿足十過
425 9 過去 guòqù past / previous/ former 過去無央數世
426 9 尊者 zūnzhě senior monk / honored sir 爾時尊者摩訶迦葉
427 9 to associate with / be near 又復世尊與諸比
428 9 中一 zhōng yī seventh grade 以慈心故身毛孔中一切乳出
429 9 解脫道 jiětuō dào the path of liberation / vimuktimārga 龍華初會最先聞法悟解脫道
430 9 jiǔ old 不願久處
431 9 wěi to wither / to wilt 一切萎
432 9 結使 jiéshǐ a fetter 結使枝條及使根
433 9 huáng yellow 青膿黃膿
434 9 敗壞 bàihuài to ruin / to corrupt / to undermine 是敗壞法不久磨滅
435 9 功德 gōngdé guṇa / achievements and virtue / merit 如是功德莊嚴色身
436 9 自言 zìyán to admit 利養故自言坐禪
437 9 to make an analogy / to use as a simile / to give an example / for example / 其味甘美無物可譬
438 9 guàn to pour in 已醍醐灌之
439 9 難提 Nántí Nandi 禪難提比丘說數息法
440 9 世界 shìjiè the world / the universe / the cosmos 千世界
441 9 leaf / foliage / petal 令其心樹一切華葉漸
442 9 huàn a fantasy / an illusion 猶如電幻
443 9 愚癡 yúchī ignorance / stupidity 凡夫愚癡
444 9 諸眾生 zhū zhòngshēng all sentient beings 諸眾生爭取食之
445 9 tóng copper 或飲融銅
446 9 第二十 dì èrshí twentieth 名第二十六正
447 9 九十 jiǔshí ninety 九十日
448 9 觀佛 guān fó to contemplate on the Buddha 當教觀佛
449 9 所見 suǒjiàn what one seen / all one sees 汝所見者
450 9 to go round / to encircle
451 9 梵行 fànxíng brahmacarya / pure practices / religious life 梵行已立
452 9 佛滅度 fómièdù Buddha's Nirvāṇa 佛滅度後
453 9 chí a pool / a pond 地如池眾乳盈滿
454 9 zéi thief 賊之所追逐
455 8 huà to make into / to change into / to transform 化為金雲
456 8 摩尼珠 móní zhū mani jewel / a wish fulfilling jewel 在摩尼珠中滿足十過
457 8 qiē to cut / to mince / to slice / to carve 以慈心故身毛孔中一切乳出
458 8 我所 wǒsuǒ conception of possession / mamakāra 我所求者
459 8 tuō to take off
460 8 頂禮 dǐnglǐ to bow in a kneeling position with head touching the ground 頂禮摩訶迦葉
461 8 應時 yìngshí timely 應時即得斯陀含道
462 8 shě to give 如前失捨
463 8 jǐng neck / throat 次觀像頸
464 8 白淨 Bái Jìng Shuddhodana / Suddhodana 身肌白淨無量
465 8 唯有 wěiyǒu only / alone 唯有一子
466 8 jiān hard / strong / firm 堅發甚深阿耨多羅三藐三菩提心
467 8 六大 liù dà six elements 觀六大如鳥高翔身無所寄
468 8 摩訶 móhē great 爾時尊者摩訶賓頭盧
469 8 西 The West 西沒
470 8 涅槃 Nièpán Final Nirvana / Nirvana / Nirvāṇa / Nibbāna 求涅槃道
471 8 kāi to open 心脈悉開風大入心是故
472 8 chì imperial decree 勅諸同學皆使清
473 8 豁然 huōrán wide and open / a flash of understanding 豁然意解
474 8 bǎo a jewel / gem / a treasure 如十寶
475 8 héng horizontal / transverse 惑著眾生橫言是
476 8 無主 wú zhǔ impermanence 四大無主
477 8 capacity / degree / a standard / a measure 度人周訖
478 8 jìng mirror 自見己身如頗梨鏡表裏映徹
479 8 to stand 梵行已立
480 8 凡夫 fánfū an ordinary person / pṛthagjana 凡夫愚癡
481 8 二百五 èrbǎi wǔ idiot / stupid person / a dope 與千二百五十比丘俱
482 8 父母 fùmǔ parents / mother and father 惱父母
483 8 極大 jídà enormous 爾時心意極大安
484 8 演說 yǎnshuō to give a speech 演說苦空
485 8 微細 wēixì very small 極為微細
486 8 biān side / boundary / edge / margin 餓鬼來在我邊
487 8 七寶 qī bǎo the Seven Treasures / the Seven Precious Jewels 水中生樹如七寶
488 8 chè to pervade / to penetrate 自見己身如頗梨鏡表裏映徹
489 8 聲聞 shēngwén Sravaka Realm / Sravaka / Śrāvaka / a distinguished disciple of the Buddha 雖是多佛及諸聲聞
490 8 wèn to ask 問是事
491 8 宛轉 wǎnzhuǎn to pass through many places 是諸化佛迴旋宛轉入琉
492 8 tiān day 終生阿那含天
493 8 yín lascivious 貪婬多者
494 8 有無 yǒu wú existent and non-existent/ having identity and emptiness 世間何處有無
495 8 至心 zhìxīn sincerity 復當至心覆尋前觀
496 8 大節 dàjié major festival / important matter / major principle / high moral character 繫念在腰中脊骨大節上
497 7 說法 shuō fǎ a statement / wording 我說法
498 7 jīng essence 頗梨精色
499 7 端坐 duānzuò to sit in a posture for meditation 端坐正受
500 7 未來 wèilái future 亦為未來貪婬眾生說

Frequencies of all Words

Top 500

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 645 jiàn to see 云何忽然見此
2 516 this / these 云何忽然見此
3 437 already / afterwards 見此事已
4 402 guān to look at / to watch / to observe 爾時復當自觀己身及以他身
5 379 such as / for example / for instance 頭如太山
6 372 zhū all / many / various 見諸餓鬼繞身四
7 369 shēn human body / torso 爾時復當自觀己身及以他身
8 329 again / more / repeatedly 爾時復當自觀己身及以他身
9 306 dāng to be / to act as / to serve as 爾時復當自觀己身及以他身
10 266 shí time / a point or period of time 作是觀時
11 259 shì is / are / am / to be 見是事
12 252 xiǎng to think 既無念想
13 248 滿 mǎn full 已上使水滿中
14 236 yǒu is / are / to exist 若有我者
15 228 zhōng middle 水中生樹如七寶
16 215 Buddha / Awakened One 佛告阿難
17 210 one 一菓
18 207 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 若有我者
19 205 in / at 於長安逍遙園譯
20 205 cóng from 我身他身從
21 188 rén person / people / a human being 還為一白骨人
22 181 I / me / my 若有我者
23 180 bone 骨末如粉
24 157 chū to go out / to leave 從毛孔出
25 155 爾時 ěr shí at that time 爾時復當自觀己身及以他身
26 148 wèi for / to 飲時至口變化為膿
27 140 naturally / of course / certainly 爾時復當自觀己身及以他身
28 138 xīn heart 身使心不散
29 135 de potential marker 餓鬼得已
30 134 gèng more / even more 復當更教觀眾多餓鬼
31 134 also / too 自觀身空亦無眾想
32 130 huǒ fire / flame 飢火所
33 127 ruò to seem / to be like / as 若有我者
34 127 chéng to finish / to complete / to accomplish / to succeed / to perfect 若復見身盡成琉璃
35 127 method / way 是敗壞法不久磨滅
36 125 zuò to do 作是觀時
37 125 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 實無我所
38 123 阿難 Ānán Ānanda / Ananda 佛告阿難
39 123 shuō to say / said / to speak / to talk / speaks 恒說苦空無常無我等法
40 122 soil / ground / land 尋自見身膿血諸肉皆段段壞聚在前地
41 121 jiē all / each and every / in all cases 尋自見身膿血諸肉皆段段壞聚在前地
42 119 no 自觀己身無高大想
43 118 gào to tell / to say / said / told 佛告阿難
44 114 not / no 身使心不散
45 110 shuǐ water 見琉璃下有金色水
46 106 his / hers / its / theirs 其身長
47 106 shì matter / thing / item 見此事已
48 105 shàng top / a high position 上有四菓
49 104 xíng to walk / to move 定入定如人持明火珠行
50 103 qián front 如前以身食諸餓鬼
51 101 一切 yīqiè all / every / everything 燒前池上一切蓮華
52 101 míng measure word for people 名第二十六正
53 101 jīn today / modern / present / current / this / now 我今
54 100 lìng to make / to cause to be / to lead 令飲乳
55 100 color 與水色同
56 99 big / great / huge / large / major 大無量無邊
57 98 行者 xíngzhě practitioner 來至行者前
58 97 to arise / to get up 顛倒起
59 96 zhì to / until 來至行者前
60 96 如是 rúshì thus / so 如是諸法
61 96 jiāo to teach / to educate / to instruct 復當更教觀眾多餓鬼
62 96 由旬 yóuxún yojana 鬼其形長大數十由旬
63 95 you / thou 汝今好受持是真實水大微妙境界
64 93 guāng light 自然光
65 92 so as to / in order to 爾時復當自觀己身及以他身
66 92 猶如 yóurú to be similar to / to appear to be 尋見前地猶如琉
67 90 漸漸 jiànjiàn gradually 漸漸廣大
68 89 huò or / either / else 或有從鼻
69 88 to enter 入己心
70 86 zhī him / her / them / that 諸眾生爭取食之
71 84 èr two 二上二下
72 84 shēng to be born / to give birth 從諸苦生
73 84 bái white 爾時自見己身白如珂雪
74 81 four 見諸餓鬼繞身四
75 79 shù tree 眾生及以諸樹泓然都盡
76 77 使 shǐ to make / to cause 身使心不散
77 76 諦觀 dìguān to observe closely 復還繫念諦觀己身
78 75 self 爾時復當自觀己身及以他身
79 73 乃至 nǎizhì and even 下至腹乃至
80 73 xiāng each other / one another / mutually 作是相時
81 71 sān three 其餘三菓尚有光明
82 70 nèi inside / interior 我前見身內池中忽然有樹
83 70 to reach 爾時復當自觀己身及以他身
84 70 purposely / intentionally / deliberately / knowingly 以慈心故血變成乳
85 69 不淨 bù jìng Impurity / dirty / filthy 自觀己身是不淨聚
86 67 比丘 bǐqiū Bhiksu / a monk / bhikṣu / bhikkhu 四部弟子比丘
87 66 chóng an invertebrate / a worm 諸蟲唼食
88 65 xiàng to appear / to seem / to resemble 無有色性及與色像
89 64 wén to hear 聞此聲已
90 64 chù a place / location / a spot / a point 忽見身內心處有猛火
91 62 to know / to learn about / to comprehend 皆悉具足
92 60 bǎi one hundred 其色光明如和合百
93 60 shǔ to count 勝前數
94 59 zhòng many / numerous 及諸餓鬼眾惡醜形
95 58 繫念 xìniàn to be concerned about 復還繫念諦觀己身
96 58 promptly / right away / immediately 爾時行者即以
97 58 shí ten 鬼其形長大數十由旬
98 58 five 身自然離五種惡
99 57 ér and / as well as / but (not) / yet (not) 眼見而不可具說
100 56 a time 次教觀水大
101 55 一一 yīyī one by one / one after another 一一毒
102 55 tóu head 頭如太山
103 54 and 及與池水泓然都盡
104 54 yán to speak / to say / said 若言我是水
105 54 hái also / in addition / more 復還繫念諦觀己身
106 53 xiū to decorate / to embellish 行者坐時修諸三
107 52 廣大 guǎngdà vast / extensive 漸漸廣大
108 52 dǐng top / peak 從頂堅強至乎脚足
109 52 世尊 Shìzūn World-Honored One / Bhagavat / Bhagavān / Buddha 大師世尊現前為說
110 52 zhù to dwell / to live / to reside 住於阿那含果
111 51 遍滿 biànmǎn to extend / to fill 漸漸廣大遍滿三千大千世界
112 51 xiàng towards / to 亦名向斯陀含
113 51 suí to follow 風火水等各隨毛
114 50 míng bright / brilliant 極令明
115 50 lái to come 餓鬼來在我邊
116 50 dìng to decide 出定之時
117 49 fēng wind 火中生風
118 48 kōng empty / void / hollow 演說苦空
119 47 desire
120 47 chí to grasp / to hold 汝今好受持是真實水大微妙境界
121 47 xià next 禪祕要法經卷下
122 47 歡喜 huānxǐ joyful 歡喜奉行
123 47 zài in / at 餓鬼來在我邊
124 47 miè to destroy / to wipe out / to exterminate 眾火盡滅
125 45 白骨 báigǔ bones of the dead 還為一白骨人
126 44 自然 zìrán nature 爾時空中有自然聲
127 44 niàn to read aloud 念諸餓鬼
128 43 jiā jia 如來初為迦絺羅難陀說不淨門
129 43 wěi yes 唯身皮在
130 43 bitterness / bitter flavor 從諸苦生
131 43 如此 rúcǐ in this way / so 如此妙菓
132 42 無我 wúwǒ selflessness / non-self / anātman / anattā 實無我所
133 42 四大 sìdà the four great seeds / the four great elements / mahābhūta 四大無主
134 42 hēi black 其骨盡黑
135 41 復有 fùyǒu moreover / once again 忽然之頃復有火起
136 41 each 風火水等各隨毛
137 41 qiān one thousand 與千二百五十比丘俱
138 41 三界 Sān Jiè The Three Realms 三界之
139 40 jié festival / a special day 教通徹四支諸節
140 40 琉璃 liúlí lapis lazuli / lazurite / a blue gem 見琉璃下有金色水
141 38 lóng dragon 惡獸諸龍蛇等
142 38 jìn to the greatest extent / utmost 及與池水泓然都盡
143 38 shèn cautious 慎勿
144 38 思惟 sīwéi to think / to consider / to reflect 太子內自思惟
145 38 extremely / very 極令明
146 37 jiàn gradually / drop by drop 亦漸入空三昧門
147 37 毛孔 máokǒng a pore 一切毛孔
148 37 jiān measure word for rooms, houses, luggage, etc 於其中間所有微細一
149 37 děng et cetera / and so on 後秦弘始年鳩摩羅什等
150 37 金剛 jīngāng a diamond 燒金剛盡
151 37 xiàng figure / image / appearance 象負其子送與太子
152 36 閻浮提 yǎnfútí Jambudvīpa / Jambu-dvipa / Jambu-dipa / the Terrestrial World 見閻浮提須彌山及大
153 36 idea 得失意
154 35 to lift / to hold up / to raise 舉足下足如五百乘
155 35 luó Luo 羅三藐三菩提
156 35 to resemble / to similar to to 似金色雲亦如寶蓋
157 34 無常 wúcháng irregular 無常無我
158 34 xiàn to appear / to manifest / to become visible
159 34 zhī to know 知此比丘不盡諸漏
160 33 yuàn to hope / to wish / to desire 當發誓願
161 33 nóng pus 以鬼罪故乳變成膿
162 33 境界 jìngjiè viṣaya / object / sphere / region / realm of objects / state 汝今好受持是真實水大微妙境界
163 33 sufficient / enough 舉足下足如五百乘
164 33 shān a mountain / a hill / a peak 明顯可觀如七寶山
165 33 wài outside 令外眾生見已禪定三昧安隱
166 33 shī to lose 忘失
167 32 jīng to go through / to experience 經二十五反
168 32 sàn to scatter / to break up / to disperse / to adjourn 身使心不散
169 31 héng constant / regular / persistent 恒說苦空無常無我等法
170 31 liù six 名第二十六正
171 31 final interogative
172 30 夜叉 yèchā yaksa / yaksha 諸夜叉
173 30 guǎng wide / large / vast 廣為未
174 30 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 復當更教觀眾多餓鬼
175 29 jiǎo foot 從頂堅強至乎脚足
176 29 三千大千世界 sān qiān dà qiān shìjiè Three Thousandfold World System / trisāhasramahāsāhasralokadhātu / a great chiliocosm / trichiliocosm / the cosmos 漸漸廣大遍滿三千大千世界
177 29 shí food / food and drink 逼叫喚求食
178 29 duò to fall / to sink 亦不墮地
179 29 jīn gold 猶如金
180 29 qǐng unit of area equal to 100 mu or 6.6667 hectacres 忽然之頃復有火起
181 29 難陀 Nántuó Nanda 如來初為迦絺羅難陀說不淨門
182 29 眾生 zhòngshēng beings / all living things / all sentient beings 眾生及以諸樹泓然都盡
183 28 chī fibers of hemp 如來初為迦絺羅難陀說不淨門
184 28 dialect / language / speech 聞此語已
185 28 無有 wú yǒu there is not 泡無有暫停
186 28 cháng always / ever / often / frequently / constantly 演說苦空無常無我清
187 28 seven 復七七四十九遍諦觀心識
188 28 rán correct / right / certainly 及與池水泓然都盡
189 28 skin / hide / fur / feather 唯身皮在
190 28 tool / device / utensil / equipment / instrument 不可具說
191 28 already / since 既見此事
192 27 亦復 yìfù also 水亦復然
193 27 wàng to forget / neglect / to miss / to omit 忘失
194 27 奉行 fèngxíng to pursue / to practice 歡喜奉行
195 27 ā prefix to names of people 練諸煩惱成阿那
196 27 弟子 dìzi disciple / follower / student 四部弟子比丘
197 27 dòng to move / to act 風大動者當須無
198 26 yǒng to leap / to jump 即於佛前踊身空中
199 26 zhǒng kind / type 身自然離五種惡
200 26 liú to flow / to spread / to circulate 前蓮華上七寶色光流
201 26 空無 kōngwú śūnyatā / emptiness / emptiness of inherent existence 演說苦空無常無我清
202 26 zuò to sit 行者坐時修諸三
203 26 因緣 yīnyuán Cause and Condition / principal and secondary causes / chain of cause and effect / primary cause / nidāna 識為因緣
204 26 méi not have 自見己身沒於水中往
205 26 do not 宜當密藏勿
206 25 云何 yúnhé why 云何忽然見此
207 25 yīn because
208 25 chuáng bed 見滿一床
209 25 huá Chinese 或見身下如七寶華
210 25 不可 bù kě cannot / should not / must not / forbidden / prohibited 不可具說
211 25 hòu after / later 不受後
212 24 jìng actually / in the end 名第十六四大觀竟
213 24 guǒ fruit 上有四菓
214 24 yuán fate / predestined affinity 無明緣行
215 24 shì a generation 過去無央數世
216 24 what / where / which 何起
217 24 shòu to suffer / to be subjected to 如此等觀不須豫受
218 24 jìng clean 淨之法
219 24 太子 tàizǐ a crown prince 王有太子
220 24 shāo to burn 燒前池上一切蓮華
221 23 to vomit / to throw up 吐毒欲害
222 23 to assemble / to meet together 自觀己身是不淨聚
223 23 chì red / scarlet 眼赤如火
224 23 jiǔ nine 汝好持此第二十九水大觀
225 23 zuì crime / sin / vice 以宿罪故不得乳飲
226 23 shí real / true 實無我所
227 23 三昧 sānmèi samādhi / concentrated meditation / mental concentration 光三昧
228 23 can / may / permissible 其味甘美無物可譬
229 23 happy / glad / cheerful / joyful 樂觸因緣生於諸受
230 23 child / son 爾時慈心視鬼如子
231 23 kǒu measure word for people, pigs, and kitcheware 飲時至口變化為膿
232 23 無量 wúliàng immeasurable / unlimited 爾時復見無量餓鬼
233 23 懺悔 chànhuǐ to confess / to repent 應當至心懺悔清淨
234 23 光明 guāngmíng bright 其餘三菓尚有光明
235 22 身心 shēnxīn body and mind 身心恬
236 22 he / him 爾時復當自觀己身及以他身
237 22 è evil / vice 及諸餓鬼眾惡醜形
238 22 身體 shēntǐ human body / health 如前完具身體平復
239 22 虛空 xūkōng empty space 或有諸佛飛騰虛空
240 22 優婆夷 yōupóyí Upasika / a female lay Buddhist 優婆夷作此觀者
241 22 入定 dìngzhì entered into meditation / settled / composed / collected of mind 出定入定恒見此事
242 22 poison / venom 吐毒欲害
243 22 如來 Rúlái Thus-Come (tathagata) / Tathāgata / Thus Come One 名大光明如來
244 22 優婆塞 yōupósāi Upasaka / a male lay Buddhist 優婆塞
245 22 眾多 zhòngduō numerous 復見眾多餓鬼至此池上
246 21 觀法 guānfǎ techniques for insight / vipaśyanā 地大觀法亦如上說
247 21 不能 bù néng cannot / must not / should not 不能為
248 21 中有 zhōngyǒu an intermediate existence between death and rebirth 見黑地中有四黑
249 21 上下 shàngxià to go up and down 復見諸龍尋樹上下
250 21 應當 yīngdāng should / ought to 汝今應當生大慈心
251 21 分明 fēnmíng clear 見佛色身了了分明
252 21 biàn to change / to alter 十八變
253 21 不見 bújiàn to not see 出定入定恒不見身
254 21 風大 fēng dà wind / wind element / wind realm 復當更教風大觀法
255 21 border / boundar / juncture 修何法得離苦際
256 20 huài bad / spoiled / broken / defective 尋自見身膿血諸肉皆段段壞聚在前地
257 20 shǒu hand
258 20 fēn to separate / to divide into parts 破七分
259 20 具足 jùzú complete / full / perfect 枝葉具足
260 20 一由旬 yī yóuxún one yojana 滿一由旬已
261 20 shì room / bedroom 汝今能造七重闇室極令深
262 20 do not 莫令入臂
263 20 cáng to hide 宜當密藏勿
264 20 fáng a room 從毛孔出滿一房內
265 19 慈心 cíxīn compassion / a compassionate mind 當起慈心以身施
266 19 xún to search / to look for / to seek 尋自見身膿血諸肉皆段段壞聚在前地
267 19 yǎn eye 眼赤如火
268 19 地大 dìdà earth / earth element 當更教諦觀地大
269 19 頂上 dǐng shàng on top of/at the summit 頂上水出
270 19 easy / simple 當教易觀
271 19 比丘尼 bǐqiūní Bhiksuni / a nun / a bhikṣuṇī / bhikkhunī 比丘尼
272 19 pāng to swell 復令膖脹
273 19 右手 yòu shǒu right hand 自以右手摩觸此身
274 19 yàn flame / blaze 爾時復當見水上紫焰起
275 19 我身 wǒshēn I / myself 我身他身從
276 19 餓鬼 È Guǐ ghost / hungry ghost / preta 餓鬼來在我邊
277 19 qiú to request 逼叫喚求食
278 19 jiě to loosen / to unfasten / to untie 八解
279 19 that / those 時彼比丘
280 18 佛說 Fó shuō buddhavacana / the Buddha's teaching 聞佛說法九無礙道中
281 18 好受 hǎoshòu feeling better / to be more at ease 汝今好受持是真實水大微妙境界
282 18 duān to carry 樹端有菓
283 18 五百 wǔ bǎi five hundred 舉足下足如五百乘
284 18 interest 從數息有
285 18 nán south 南踊北沒
286 18 yòu right / right-hand 護世諸天在右
287 18 zhàng to swell / to inflate / to expand 復令膖脹
288 18 化佛 huàfó a Buddha image 內身外滿中化佛
289 18 見佛 jiànfó to see the Buddha 當自然見佛
290 18 dàn but / yet / however 但當一心勤行精進
291 18 相次 xiàng cì one after another 菓葉相次
292 18 蓮華 liánhuā a lotus / a lotus flower 燒前池上一切蓮華
293 18 yīng should / ought
294 17 day of the month / a certain day 焰猶如日映
295 17 頗梨 pōlí a kind of crystal 頗梨精色
296 17 gas / vapour / fumes
297 17 顛倒 diāndǎo delusion / error / inversion / reversal / viparyāsa 顛倒起
298 17 huàn to suffer from a misfortune 厭患
299 17 阿羅漢 Āluóhàn Arhat 得阿羅漢道
300 17 guǐ a ghost / spirit of dead
301 17 entirely / without exception 觀臍四邊火焰俱起
302 17 yún cloud 似金色雲亦如寶蓋
303 17 dào way / road / path 亦名得須陀洹道
304 17 分別 fēnbié to differentiate / to distinguish 中自然分別
305 17 zhǐ to point 見一指
306 17 rain 悲泣雨淚
307 17 zhēn real / true / genuine 若覺水溫乃是真觀
308 17 navel / belly button 觀臍四邊火焰俱起
309 16 世間 shìjiān world / the human world 不樂世間
310 16 相向 xiāngxiàng to face one another / face-to-face 列相向
311 16 suī although / even though 雖復為膿
312 16 chéng a city / a town 爾時太子出城遊戲
313 16 clothes / dress / garment 整衣服
314 16 to break / to split / to smash 破骨出髓持與
315 16 shé snake
316 16 xuě snow 爾時自見己身白如珂雪
317 16 xìng gender 無有色性及與色像
318 16 安隱 ānyǐn stable / quiet / tranquil / undisturbed / serene 靜安隱快樂
319 16 to go 四面風來吹去萎華變成琉璃
320 16 to leave / to depart / to go away / to part 身自然離五種惡
321 16 ròu meat / muscle 尋自見身膿血諸肉皆段段壞聚在前地
322 16 chán Chan / Zen 住深禪
323 16 chǐ tooth / teeth 齒是我耶
324 16 fàng to put / to place 釋迦牟尼佛放
325 16 tíng a courtyard 見此微風滿一庭內
326 16 未來世 wèiláishì times to come / the future 於未來世若得成佛
327 16 to connect / to relate 心無繫礙安隱快樂
328 16 無明 wúmíng ignorance / avidyā / avijjā 無明緣行
329 16 一切眾生 yī qiè zhòng shēng all sentient beings 來一切眾生敷演廣說
330 16 chéng to fill 盛水
331 16 金色 jīnsè gold 見琉璃下有金色水
332 16 諸法 zhū fǎ sarvadharma / all things / all dharmas 如是諸法
333 16 水大 shuǐjiè water / water element 次教觀水大
334 16 明淨 míngjìng bright and clean / luminous 胸骨漸漸明淨如頗梨鏡
335 16 然後 ránhòu after / after that / afterwards 然後遍
336 15 nuǎn warm 其水溫暖
337 15 secret / hidden / confidential 宜當密藏勿
338 15 ěr thus / so / like that 身心寂爾安住無礙
339 15 truth / satya 復當更教諦
340 15 làn rotten / spoiled / decayed 不久爛潰
341 15 shí knowledge / understanding 自觀心識是敗壞法
342 15 zhèng upright / straight 自見己身與地正
343 15 心意 xīnyì meaning 心意恬怕
344 15 hǎo good 有好音聲
345 15 fàn to commit crime / to violate 威儀不犯
346 15 thing / matter 石壁四天下中一切所有見堅鞕物
347 15 to die 心裂而死
348 15 wáng Wang 復見大海水中摩尼珠王
349 15 biàn turn / one time 復七七四十九遍諦觀心識
350 15 zhǐ only / just 祇達多
351 15 諸天 zhūtiān devas 帝釋諸天恭敬禮拜竝言
352 14 東方 dōngfāng The East / The Orient 東方者成色陰性
353 14 liǎng two 億億千萬眾多弟子若一若兩
354 14 四部 sì bù four part classification scheme 四部弟子比丘
355 14 nose 或有從鼻
356 14 清淨 qīngjìng peaceful / quiet / tranquil / pure 往宿世善根業因緣故遇善知識清淨法行
357 14 ān calm / still / quiet / peaceful 持熱銅丸安眼眶中
358 14 nán difficult / arduous / hard 身如琉璃剛強難壞
359 14 賢聖 xián shèng āryapudgala / noble ones 其餘微細賢聖法
360 14 zhǎo claw 若見一爪
361 14 yàn to dislike / to detest 厭患
362 14 ěr ear 耳眼隨意出入
363 14 pán a tray 惡鬼及鳩槃荼諸惡鬼等集在我心
364 14 一心 yīxīn wholeheartedly 但當一心勤行精進
365 14 an inferior kind of jade 爾時自見己身白如珂雪
366 14 廣說 guǎngshuō to explain / to teach 來一切眾生敷演廣說
367 14 白佛 bái fó to address the Buddha 白佛
368 14 nǎi thus / so / therefore / then / only / thereupon 汝乃當得此斯陀含道
369 14 yǐn to drink 以宿罪故不得乳飲
370 14 xiān first 願先度我
371 14 當作 dàngzuò to treat as / to regard as 復當作一
372 14 火大 huǒ dà fire / element of fire 使此水大與火大合
373 14 長者 zhǎngzhě the elderly 時彼國中有一長者名日月音
374 14 娑婆世界 Suōpó Shìjiè Saha World / Sahā World / the World of Suffering 見真金像滿娑婆世界
375 14 hot 或噉熱鐵丸
376 14 eight 八解
377 14 解脫 jiětuō liberation / emancipation / vimokṣa 為說甚深灌頂甘露淨解脫行
378 14 gain / advantage / benefit
379 14 dōu all 及與池水泓然都盡
380 13 gāng just / barely / exactly
381 13 qīng green 復更觀身如青微
382 13 ài to love 受緣愛
383 13 放逸 fàngyì heedlessness / carelessness / pleasure-seeking / unruliness 身口放逸行放逸行
384 13 bèi -fold / times (multiplier)
385 13 yìng to shine 焰猶如日映
386 13 節節 jié jié piece by piece / step by step / little by little 節節相
387 13 shēn deep 住深禪
388 13 shēng sound 車聲
389 13 yào a pharmaceutical / medication / medicine / a drug / a remedy 設以此藥灌此男子經
390 13 one hundred million 三十三億念生法九百九十轉
391 13 快樂 kuàilè happy / merry 和悅柔軟快樂無比
392 13 to attain / to reach 爾時世尊告阿祇達言
393 13 rào to entwine 見諸餓鬼繞身四
394 13 可愛 kěài cute / lovely 明顯可愛
395 13 zhū pearl
396 13 羅剎 luóchà a demon / rākṣasa 狀如羅剎
397 13 生死 shēngsǐ Saṃsāra / Samsara 我畏生死亦
398 13 tān greed / desire / craving / trsnā / taṇhā 貪婬多者
399 13 tóng like / same / similar 與水色同
400 13 to join / to combine 合修多羅
401 13 不得 bùdé must not / may not / not be allowed / cannot 以宿罪故不得乳飲
402 13 fēi not / non- / un- 是處非處力乃至漏盡力
403 13 jiè border / boundary 界微妙難勝
404 13 空中 kōngzhōng in the sky / in the air / on air [radio broadcasting] 爾時空中有自然聲
405 13 內外 nèiwài inside and outside 內外俱淨
406 12 室內 shìnèi indoor 漸漸廣大滿一室內
407 12 zhe indicates that an action is continuing 所著袈裟如木頭幡自然變白
408 12 五色 wǔ sè the five primary colors 五色如五色光
409 12 忽然 hūrán suddenly 云何忽然見此
410 12 明了 míngliǎo to understand clearly / to be clear about 中明了如是
411 12 驚怖 jīngbù to surprise 心生驚怖
412 12 坐禪 zuòchán to practice sitting meditation / to meditate 實不坐禪
413 12 zhǔ to lean on 以頭拄脊骨
414 12 必定 bìdìng certainly 必定當成斯陀含果
415 12 yǐng an image / a reflection 如琉璃影
416 12 微妙 wēimiào subtle and wonderous 界微妙難勝
417 12 měng ferocious / fierce / violent 忽見身內心處有猛火
418 12 無數 wúshù countless / innumerable 無數天子僉然俱下
419 12 to cover 上入覆摩尼珠光上
420 12 jià vacation 是假偽觀
421 12 四方 sì fāng all sides 四方自
422 12 觀見 guānjiàn to observe / to see 爾時行者觀見三界受苦眾生
423 12 xiǎo small / tiny / insignificant 大復現小
424 12 大地 dàdì earth / mother earth 爾時自然見此大地漸漸
425 12 禪定 chándìng Meditative Concentration / meditation 令外眾生見已禪定三昧安隱
426 12 dàn to eat 或噉熱鐵丸
427 12 máo hair / fur / feathers
428 12 zuǒ left 提桓因在左
429 12 了了 lele to realize clearly / to settle a matter / to get it over with 海水悉皆了了
430 12 néng can / able 唯阿羅漢能廣分別
431 12 諦聽 dì tīng listen carefully / listen attentively 諦聽善思
432 12 xiǎn to show / to manifest / to display 其光明顯
433 12 膿血 nóngxuè pus 尋自見身膿血諸肉皆段段壞聚在前地
434 12 shǔ to belong to / be subordinate to 屬諸因緣
435 12 zhuó turbid / muddy 唯願天尊為未來世濁惡眾
436 11 xué to study / to learn 若有欲學
437 11 miàn side / surface 至面骨漸漸明淨
438 11 shè to absorb / to assimilate 復教攝
439 11 不淨觀 bù jìng guān The contemplation of impurity 得不淨觀乃至頂法
440 11 to happen upon / to meet with by chance 往宿世善根業因緣故遇善知識清淨法行
441 11 female / feminine 丘尼猶如婬女
442 11 yāo waist 次當更教觀腰已上水
443 11 觀空 guān kōng to view all things as empty 爾時復當如上觀空
444 11 zhí straight 直圓滿
445 11 大指 dàzhǐ first (index) finger / big toe 汝今應當諦觀脚大指節
446 11 yóu follow / from / it is for...to 滿四由
447 11 脊骨 jǐgǔ backbone 即入脊骨大節中
448 11 種種 zhǒngzhǒng all kinds of 如此種種無量境界
449 11 fāng square / quadrilateral / one side 諸方亦二
450 11 tiě iron 或噉熱鐵丸
451 11 to allow / to permit 唯願太子聽許此事
452 11 wǎng to go (in a direction) 自見己身沒於水中往
453 11 breast / nipples 以慈心故血變成乳
454 11 三千 sān qiān three thousand 漸漸廣大遍滿三千大
455 11 zhī to support 教通徹四支諸節
456 11 jiù to save / to rescue 勤修精進如救頭然
457 11 shí a rock / a stone 手執白羊角龜甲白石打金剛山
458 11 to take / to get / to fetch 取菓食之
459 11 luò to fall / to drop 漸萎落
460 11 所有 suǒyǒu all 觀汝宿世所有
461 11 zhuǎn to transmit / to convey / to forward (mail) 三十三億念生法九百九十轉
462 11 十八 shíbā eighteen 十八變
463 11 何處 héchǔ where 當何處求覓良醫
464 11 shén what 甚可
465 11 dāo knife / a blade 刀山劍樹受苦眾生
466 11 灌頂 guàn dǐng abhiseka / abhisecana / anointment / consecration 為說甚深灌頂甘露淨解脫行
467 11 varied / complex / not simple 風復雜火
468 11 心想 xīn xiǎng thoughts of the mind / thought 我今心想
469 11 zhí to implement / to carry out / to execute a plan 執利劍走入巷陌殺害眾生
470 11 精進 jīngjìn Diligence / Perseverance / vīrya 但當一心勤行精進
471 11 不久 bùjiǔ not long / soon 是敗壞法不久磨滅
472 11 甚深 shénshēn very profound / what is deep 為說甚深灌頂甘露淨解脫行
473 11 Tu 塗於地
474 10 chū at first / at the beginning / initially 如來初為迦絺羅難陀說不淨門
475 10 薄皮 Báopí Licchavi / Lecchavi 唯薄皮
476 10 周匝 zhōuzā to go around / to go through 周匝遍
477 10 流出 liúchū to flow out 流出眾光照
478 10 彌滿 mímǎn to be full 彌滿四大
479 10 a human or animal body 噆食其體
480 10 píng a bottle
481 10 xuè blood 以慈心故血變成乳
482 10 之中 zhīzhōng inside 之中尊榮豪貴
483 10 以為 yǐwéi to believe / to think / to consider / to assume 世間樂事無以為譬
484 10 四維 sì wéi the four half points of the compass 四維
485 10 gòng together 十八不共
486 10 虛妄 xūwàng not real / illusory 慎勿虛妄於多眾
487 10 chī confusion / stupidity / naivety / delusion / moha 依癡愛生
488 10 金剛山 Jīngāng Shān Cakravada-parvata / Iron Wall Mountain 有金剛山從下方地出
489 10 kuān kuan 次觀臗骨
490 10 西北方 xīběi fāng northwest / northwestern 南西北方亦復如是
491 10 suì age 八千歲中噉熱鐵丸
492 10 明顯 míngxiǎn clear / distinct / obvious 明顯可觀如七寶山
493 10 Bhiksuni / a nun / a bhikṣuṇī / bhikkhunī
494 10 火光 huǒguāng firelight / flame 若見臍上有火光起
495 10 tián quiet / calm / tranquil / peaceful 身心恬
496 10 to breathe / to inhale 吸飲諸水
497 10 悉皆 xījiē all 若見自身悉皆是
498 10 自在 zìzài at ease / at will / as one likes 孔如意自在
499 10 chú except / besides 除我身外
500 10 power / force / strength 如困病人求無常力

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
jiàn view / perception / dṛṣṭi / diṭṭhi
 1. guān
 2. guàn
 3. guān
 1. mindfulness / contemplation
 2. insight / vipaśyanā / vipassanā
 3. Observe
Thus
shēn body / kāya
xiǎng notion / perception / cognition / conceptualization / saṃjñā / samjna
滿 mǎn Full
 1. yǒu
 2. yǒu
 1. becoming / bhāva
 2. 1. existence; 2. becoming
 1. Buddha / Awakened One
 2. of Buddhism
 3. a statue or image of a Buddha
 4. a Buddhist text
 5. Buddha Realm
 6. Buddha
rén Human Realm
self / ātman / attan

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
自恣 zì zì pravāraṇā / ceremony of repentance
阿鼻地狱 阿鼻地獄 Ābí Dìyù Avīci Hell
阿罗汉 阿羅漢 Āluóhàn
 1. Arhat
 2. arhat
阿那含 Anàhán
 1. Anāgāmin / Anagami / Non-Returner
 2. 1 anāgāmin; 2.non-returner
阿难 阿難 Ānán
 1. Ānanda / Ananda
 2. Ananda
阿毘昙 阿毘曇 Āpítán Abhidharma / Abhidhamma
八圣道 八聖道 Bā Shèng Dào Noble Eightfold Path / Eightfold Noble Way
白帝 Bái dì White Heavenly Emperor
白净 白淨 Bái Jìng Shuddhodana / Suddhodana
白羊 báiyáng Aries
般涅槃 Bān Nièpán parinirvāṇa / parinirvana
宝云 寶雲 Bǎo Yún Bao Yun
宝光 寶光 bǎoguāng Ratnaprabha / Jewel Light
薄皮 Báopí Licchavi / Lecchavi
北方 běi fāng The North
本际 本際 běnjì bhūtakoṭi / reality-limit
遍照 biànzhào Vairocana
宾头卢 賓頭盧 Bīntóulú Pindola / Piṇḍola / The Tiger Subduing Arhat / Pindolabharadvaja
波罗奈 波羅奈 bōluónài Vārānasī
波罗奈国 波羅奈國 Bōluónài Guó Varanasi / Vārāṇasī / Bārāṇasī
波旬 bōxún Pāpīyāms / Pāpimant
不净观 不淨觀 bù jìng guān The contemplation of impurity
禅秘要法经 禪祕要法經 Chán mì yào fǎ jīng Chan Mi Yao Fa Jing
长安 長安 Cháng'ān
 1. Chang'an
 2. Chang'an
 3. Chang'an reign
 4. Chang'an
城中 chéngzhōng Chengzhong
池上 chíshàng Chihshang / Chihshang
大涅盘 大涅槃 Dà Nièpán Mahaparinirvana Sutra
大悲 dàbēi mahākaruṇā / great compassion
达多 達多 dáduō
 1. Devadatta
 2. Devadatta
大观 大觀 dàguān Daguan
大和 Dàhé
 1. Yamato
 2. Dahe
大明 dàmíng
 1. the sun
 2. the moon
 3. Da Ming
 4. Da Ming reign
 5. Ming dynasty
大目揵连 大目揵連 Dàmùqiánlián Moggallāna / Maudgalyāyana
忉利天 Dāolìtiān Trāyastriṃśa Heaven / Tavatimsa / The Heaven of Thirty-Three Gods
定安 dìngān Ding'an
帝释 帝釋 Dìshì Śakra / Sakka / Śakra Devānām Indra / Kauśika
地狱 地獄 dìyù
 1. Hell / Hell Realms / Nāraka
 2. a hell
 3. hell
东方 東方 dōngfāng The East / The Orient
兜率 Dōushuài Tuṣita / Tushita / Tuṣita Heaven
兜率天 Dōushuàitiān Tusita Heaven / Tuṣita / Tushita / Tuṣita-deva / Tuṣita Heaven / Tuṣita gods
兜率陀天 Dōushuàituó tiān Tuṣita / Tushita / Tuṣita-deva / Tuṣita Heaven / Tuṣita gods
多罗 多羅 Duōluó Tara
鹅王 鵝王 é wáng king of geese / haṃsarāja / rājahaṃsa
法轮 法輪 fǎlún
 1. Dharma Wheel / Dharmacakra / Wheel of the Law
 2. Dharma wheel
 3. Pomnyun
梵王 Fàn Wáng Brahma
方正 fāngzhèng
 1. upright / straightforward / righteous
 2. Fangzheng
 3. Fangzheng
梵摩 Fànmó Brahma
梵世 Fànshì Brahma World / brahmaloka
梵天 Fàntiān
 1. Brahma
 2. Heavenly Realm
法身 Fǎshēn
 1. Dharmakaya / Dharmakāya / Dharma Body
 2. Dharma body
法王 fǎwáng
 1. Buddha
 2. Dharmaraja (Thailand)
 3. Dharma King
佛七 Fó qī Amitabha Chanting Retreat
佛法 fófǎ
 1. Dharma / Dhárma / Dhamma / Buddha-Dhárma / Buddhist doctrine
 2. the power of the Buddha
 3. Buddha's Teaching
佛世尊 fóshìzūn Buddha, the world-honoured / bhagavat
浮陀 fútuó Buddha
甘露净 甘露淨 Gānlùjìng Amitodana
光化 guānghuà Guanghua
广平 廣平 guǎngpíng Guangping
光涌 guāngyǒng Guangyong
河中 hézhōng Hezhong
弘始 Hóng Shǐ Hong Shi
后秦 後秦 Hòu Qín Later Qin
慧通 Huì Tōng Hui Tong
迦兰陀竹园 迦蘭陀竹園 Jiālántuó Zhú Yuán Karanda Bamboo Garden / Karanda Venuvana
见浊 見濁 jiànzhuó View Degeneration / Drishtikashaya / degenerating views / period of degenerating views
皎然 Jiǎorán Jiaoran
迦叶 迦葉 jiāshè
 1. Kāśyapa / Kasyapa / Kassapa
 2. Mahākāśyapa / Kāśyapa / Kasyapa / Kassapa
迦旃 jiāzhān Kakuda Kātyāyana
迦栴延 jiāzhānyán Kātyāyana
迦栴延子 jiāzhānyánzǐ Kātyāyana
寂灭 寂滅 jìmiè
 1. calmness and extinction / Nirvāṇa / Nibbāna / Nirvana
 2. Upasannaka
净琉璃 淨琉璃 Jìng Liúlí the Realm of Pure Crystal / the Land of Pure Crystal
金刚山 金剛山 Jīngāng Shān Cakravada-parvata / Iron Wall Mountain
精气 精氣 jīngqì essential qi / spirit
井上 jǐngshàng Inoue
金华 金華 jīnhuà Jinhua
鸠摩罗什 鳩摩羅什 Jiūmóluóshí Kumarajiva / Kumārajīva
拘楼孙 拘樓孫 jūlóusūn Krakucchanda
瞿耶尼 jùyéní Godānīya
六波罗蜜 六波羅蜜 Liù Bōluómì Six Pāramitās / Six Perfections
龙王 龍王 Lóng Wáng Dragon King / Naga King
龙口 龍口 lóngkǒu Longkou
罗文 羅文 luówén Roman Tam
妙法 miào fǎ
 1. the wonderful Dharma / the wonderful truth / saddharma / the Dharma / the teachings of the Buddha
 2. Wondrous Dharma
弥勒 彌勒 mílè
 1. Maitreya
 2. Maitreya
明清 Míng Qīng Ming and Qing dynasties
明行足 Míng Xíng Zú
 1. Perfect in Knowledge and Conduct / the Buddha
 2. perfected in wisdom and action
摩诃迦叶 摩訶迦葉 Móhē Jiāyè Mahākāśyapa / Mahākassapa / kasyapa
难提 難提 Nántí Nandi
难陀 難陀 Nántuó Nanda
涅槃 Nièpán
 1. Final Nirvana / Nirvana / Nirvāṇa / Nibbāna
 2. Buddhism in Every Step: Nirvana
 3. nirvana
凝然 níngrán Gyōnen
毘婆尸 Pípóshī Vipaśyin / Vipassī / Vipasyin Buddha
毘沙门天 毘沙門天 Píshāmén Tiān Vaisravana / Vessavana / Jambhala
皮山 píshān Pishan
毘舍 Píshè Vaiśya
毘陀论 毘陀論 pítuó lùn Veda
婆提 pótí Bhadrika / Bhaddiya
 1. common / general / popular / everywhere / universal / extensive
 2. Prussia
 3. Pu
七宝 七寶 qī bǎo the Seven Treasures / the Seven Precious Jewels
千叶 千葉 qiānyè Chiba
只树给孤独园 祇樹給孤獨園 Qíshùgěi gūdú yuán Anāthapiṇḍada’s park at Jetavana
七月 qīyuè July / the Seventh Month
 1. you / thou
 2. Ru River
 3. Ru
如来 如來 Rúlái
 1. Thus-Come (tathagata) / Tathāgata / Thus Come One
 2. Tathagata
三恶道 三惡道 Sān è Dào
 1. Three Lower Realms / Three Hell Realms
 2. Three Lower Realms
三界 Sān Jiè
 1. The Three Realms
 2. Three Realms
三明 Sān Míng the Three Insights
三身 Sān Shēn Trikaya
三藏 Sān Zàng
 1. Tripitaka
 2. Tripitaka / Tripiṭaka / Tipitaka
 3. Buddhist Canon
善逝 Shàn Shì Immaculately Departed One / Well-Gone / the Buddha
山上 shānshàng Shanshang
善胜 善勝 shànshèng Skilled in Victory / Uttara
舍利弗 Shèlìfú Sariputra / Śariputra / Sariputta
声闻 聲聞 shēngwén
 1. Sravaka Realm / Sravaka / Śrāvaka / a distinguished disciple of the Buddha
 2. sravaka
舍卫国 舍衛國 Shèwèi Guó Śrāvastī / Sravasti / Savatthi
十八地狱 十八地獄 Shí Bā Dì Yù The Eighteen Hells
释梵 釋梵 Shì Fàn Sakra and Brahma / Śakra and Brahmā
十力 shí lì the ten powers of the Buddha
十一切入 shí yīqiē rù Ten Kasinas
释迦 釋迦 Shìjiā Sakyamuni Buddha
释迦牟尼 釋迦牟尼 Shìjiāmóuní Sakyamuni Buddha / Śākyamuni Buddha
释迦牟尼佛 釋迦牟尼佛 Shìjiāmóuní Sakyamuni Buddha / Śākyamuni Buddha
世间解 世間解 Shìjiān Jiě
 1. Knower of the World
 2. knower of the world
尸弃 尸棄 Shīqì Sikhin / Śikhin
释提桓因 釋提桓因 Shìtíhuányīn Śakra / Sakka / Śakra Devānām Indra / Kauśika
世尊 Shìzūn World-Honored One / Bhagavat / Bhagavān / Buddha
四明 Sì Míng Si Ming
四生 Sì Shēng Four Types of Birth
四无所畏 四無所畏 sì wú suǒ wèi Four Fearlessnesses
四分 sìfēn four divisions of cognition
斯陀含 Sītuóhán Sakṛdāgāmin / Sakridagami / Sakadagami / Sakrdagamin / Once-Returner
娑婆世界 Suōpó Shìjiè Saha World / Sahā World / the World of Suffering
太山 tàishān Taishan
天宫 天宮 Tiān Gōng Heavenly Palace / Temple in Heaven / Open Palace
天人师 天人師 tiānrén shī
 1. Teacher of Heavenly and Human Beings / the Buddha
 2. teacher of heavenly beings and humans
调御丈夫 調禦丈夫 Tiáo yù zhàngfu
 1. Tamer / the Buddha
 2. Tamer / the Buddha
铁围 鐵圍 Tiě Wéi Cakravada-parvata / Iron Wall Mountain
铁围山 鐵圍山 Tiě Wéi Shān Cakravada-parvata / Iron Wall Mountain
王舍 wángshè Rājagṛha / Rajgir / Rajagrha / Rājagaha
王舍城 Wángshè Chéng Rājagṛha / Rajgir / Rajagrha / Rājagaha
无想天 無想天 Wú Xiǎng Tiān Asamjnisattvah Heaven / The Heaven without Thought
无忧 無憂 wú yōu
 1. No Suffering / Aśoka / Asoka / Ashoka
 2. Carefree
 3. without sorrow
无诤三昧 無諍三昧 wú zhèng sānmèi Samādhi of Non-contention
五浊 五濁 wǔ zhuó the five periods of impurity
无上士 無上士 Wúshàng shì
 1. Unsurpassed One / the Buddha
 2. Supreme Sage
 3. unsurpassed one
无性 無性 wúxìng
 1. niḥsvabhāva / no self-nature
 2. Asvabhāva
无障碍 無障礙 wúzhàngài Asaṅga
像法 Xiàng Fǎ Age of Semblance Dharma / Saddharmapratirūpaka / Period of Semblance Dharma
西北方 xīběi fāng northwest / northwestern
悉达 悉達 Xīdá Siddhartha
西方 xīfāng
 1. the West
 2. west side
 3. the Western [Pureland]
 4. Xifang
 5. West
学道 學道 xuédào
 1. examiner
 2. Learning the Way
雪山 xuěshān The Himalayas
须弥 須彌 Xūmí Mt Meru / Sumeru
须弥山 須彌山 Xūmí Shān
 1. Mount Sumeru / Mount Meru
 2. Mount Sumeru
须陀洹 須陀洹 Xūtuóhuán Srotaāpanna / Sotapanna / Stream-Enterer
阎浮 閻浮 Yǎn Fú
 1. Jambudvipa / Jambu-dvipa / Jambu-dipa / the Terrestrial World
 2. Jampudiva
阎浮提 閻浮提 yǎnfútí Jambudvīpa / Jambu-dvipa / Jambu-dipa / the Terrestrial World
焰摩天 yànmó tiān Yamadevaloka
应供 應供 yīnggōng
 1. Worthy One / the Buddha
 2. Worthy One (arhat)
 3. Offering
阅头檀 閱頭檀 yuètóután Shuddhodana / Suddhodana / śuddhodana
增长天 增長天 zēngzhǎng tiān Virudhaka / Virūḍhaka / Deva King of the South
旃陀罗 旃陀羅 Zhāntuóluó Chandala / caṇḍāla
正遍知 Zhèng Biàn Zhī
 1. Truly All-Knowing / Knower of the world / the Buddha
 2. correct peerless enlightenment
執金刚 執金剛 Zhí Jīngāng Vajrapāṇi / Vajrapani
只陀林 祇陀林 zhǐtuólín Jetavana
zhòu
 1. daytime
 2. Zhou
 3. Zhou
竹园 竹園 Zhú Yuán Bamboo Grove
转轮圣王 轉輪聖王 Zhuànlún Shèng Wáng Chakravarti raja / an emperor in Hindu mythology
紫金山 zǐjīn shān Purple Mountain
坐佛 zuò Fó a seated Buddha

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 869.

Simplified Traditional Pinyin English
ā e
阿鼻 abí avīci
ài
 1. desire / craving / trsnā
 2. Love
爱念 愛念 àiniàn to miss
爱欲 愛欲 àiyù love and desire / sensuality / kāma
阿练若 阿練若 āliànruò a forest retreat / a secluded place to practice / araṇya / arañña / aranya
阿罗汉果 阿羅漢果 aluóhàn guǒ
 1. the fruit of arhat cultivation / the fruit of awakening
 2. state of full attainment of arhatship
ān
 1. an
 2. Ease
阿那含果 anàhán guǒ
 1. the fruit of Anāgāmin / the fruit of a non-returning
 2. realization of non-returner
安乐 安樂 ānlè Stability and Happiness
阿耨多罗三藐三菩提心 阿耨多羅三藐三菩提心 ānòuduōluó sānmiǎo sānpútí xīn aspiration for unsurpassed complete perfect enlightenment
安心 ānxīn to settle the mind
安隐 ānyǐn tranquil
安住 ānzhù
 1. Settled and at Ease
 2. to settle
 3. Abide
安坐 ānzuò steady meditation
八部 bā bù eight kinds of demigods
八解脱 八解脫 bā jiětuō the eight liberations / aṣṭavimokṣa / aṭṭavimokkha
拔苦 bá kǔ Relieve suffering
八难 八難 Bā Nán The Eight Difficulties
八圣道分 八聖道分 Bā Shèng Dào Fèn The Noble Eightfold Path / The Eightfold Noble Way
八十种好 八十種好 bā shí zhǒng hǎo eighty noble qualities
八正道 Bā Zhèng Dào Path / The Noble Eightfold Path / The Eightfold Noble Way
八不 bābù eight negations
白佛 bái fó to address the Buddha
白毫 bái háo urna
白衣 báiyī lay people / the laity
败种 敗種 bàizhǒng seeds of defeat
bào indirect effect / judgement / retribution
宝盖 寶蓋 bǎo gài a canopy / an umbrella
宝瓶 寶瓶 bǎo píng mani vase
宝华 寶華 bǎohuà
 1. flowers / jewelled flowers
 2. Treasure Flower
宝珠 寶珠 bǎozhū Jewel
八十随形好 八十隨形好 bāshí suí xíng hǎo eighty noble qualities
bèi pattra palm leaves
bēi
 1. compassion / empathy / karuṇā
 2. Kindness
bi
biàn everywhere fragrant / paricitra
病苦 bìngkǔ sickness / suffering due to sickness
比丘 bǐqiū
 1. Bhiksu / a monk / bhikṣu / bhikkhu
 2. bhiksu
比丘众 比丘眾 bìqiū zhòng Saṅgha / Sangha / Buddhist monastic community
比丘尼 bǐqiūní
 1. Bhiksuni / a nun / a bhikṣuṇī / bhikkhunī
 2. bhiksuni
 1. a bowl / an alms bowl / patra / pātra
 2. an alms bowl / patra / pātra / patta
 3. Alms bowl
波罗蜜 波羅蜜 bōluómì
 1. paramita / pāramitā / perfection
 2. paramita
 1. to bestow
 2. to publish
不放逸 bù fàngyì
 1. vigilance / heedfulness / conscientious
 2. no laxity
不净 不淨 bù jìng Impurity / dirty / filthy
不可得 bù kě dé unobtainable
不可说 不可說 bù kě shuō inexplicable
不妄语 不妄語 bù wàng yǔ
 1. Refrain from lying
 2. not lying
不邪婬 bù xiéyín prohibition of debauchery
不动 不動 bùdòng acala / niścala / dhruva / unmoved
不觉 不覺 bùjué non-enlightenment
不生 bùshēng
 1. nonarising / anutpāda
 2. nonarising / anutpāda
布施 bùshī
 1. dana / giving / the practice of giving / generosity
 2. generosity
不住 bùzhù not dwelling
cán hri / hrī / hiri / self-respect / conscientiousness / dignity
惭愧 慚愧 cánkuì
 1. Shamefulness
 2. humility
chán to entangle
chàn a ritual for confessing sins
chán meditative concentration / dhyāna / jhāna
刹那 剎那 chànà
 1. kṣaṇa / an instant
 2. ksana
禅定 禪定 chándìng
 1. Meditative Concentration / meditation
 2. to meditate
 3. meditative concentration
缠缚 chánfú
 1. to bind / to bond
 2. to bind
cháng eternal / nitya
chàng a bowl shaped copper bell
常乐 常樂 cháng lè lasting joy
常坐 cháng zuò constantly sitting in meditation
忏悔 懺悔 chànhuǐ
 1. repentance / pāpadeśanā
 2. to repent
chén
 1. dust / an object / an object of one of the senses / a defilement / a contanimating object
 2. an atom / aṇu
chēn
 1. aversion / hatred / hostility / anger / dveṣa / dosa
 2. malice / vyāpāda
chéng yāna / a vehicle / a school of teaching
chéng Become
成佛 chéng Fó
 1. to become a Buddha
 2. Attaining Buddhahood
成就 chéngjiù
 1. to attained / to obtain
 2. to bring to perfection / complete
 3. attainment / accomplishment / siddhi
 4. accomplishment
 5. Achievements
瞋恚 chēnhuì
 1. wrath / dveṣa / dosa
 2. Anger
沈没 沈沒 chénméi to sink
chī confusion / stupidity / naivety / delusion / moha
持戒 chí jiè
 1. morality / to uphold precepts
 2. to uphold precepts
驰走 馳走 chí zǒu to run away
持明 chímíng dhāraṇī
chù touch / contact / sparśa
出家 chūjiā
 1. leaving home / to become a monk or nun
 2. to renounce
畜生 chùsheng rebirth as an animal
出世 chūshì
 1. to become a monk or num / to leave secular life
 2. to be not of this world
 3. Transcending the World
 1. Loving-Kindness
 2. Kindness
慈悲 cíbēi
 1. compassion / loving-kindness / benevolence / mettā / metta
 2. Compassion
 3. loving-kindness and compassion
 4. Have compassion
慈心 cíxīn compassion / a compassionate mind
an element
大比丘 dà bìqiū a great monastic / a great bhikṣu
大慈 dà cí great loving-kindness / great compassion
大慈悲 dà cí bēi great mercy and great compassion
大慈大悲 dà cí dà bēi
 1. great mercy and great compassion
 2. great compassion and great loving-kindness
大地狱 大地獄 Dà Dìyù a great hell / Avici Hell
大法 dà fǎ great dharma / elemental dharma
大光明云 大光明雲 dà guāngmíng yún clouds of great light
大千 dà qiān trisāhasramahāsāhasralokadhātu / a great chiliocosm / trichiliocosm / the cosmos
大千世界 dà qiān shìjiè trisāhasramahāsāhasralokadhātu / a great chiliocosm / trichiliocosm / the cosmos
大身 dà shēn great body / mahakaya / mahākāya
大性 dà xìng great nature
大德 dàdé
 1. most virtuous / bhadanta
 2. Great Virtue / Yaññadatta
大国 大國 dàguó a major country
大空 dàkōng the great void
dān a meditation mat
dǎo delusion / error / inversion / reversal / viparyāsa
dào
 1. the path leading to the cessation of suffering
 2. Way
道果 dào guǒ the fruit of the path
道力 dàolì spiritual strength / spiritual power
道者 dàozhě a devotee / a practioner / a follower / a monk
大人相 dàren xiāng thirty two marks of excellence
大师 大師 dàshī 1. Venerable Master (when referring to Venerable Master Hsing Yun); 2. Master (for historical Buddhist masters)
大树 大樹 dàshù a great tree / a bodhisattva
大仙 dàxiān a great sage / a saint
大众 大眾 dàzhòng Assembly
de di
 1. puṇya / puñña
 2. guṇa
得道 dé dào to attain enlightenment
得度 dé dù
 1. to attain salvation
 2. to attain enlightenment
等观 等觀 děng guān to view all things equally
truth / satya
地上 dì shàng above the ground
地水火风 地水火風 dì shuǐ huǒ fēng Earth, Water, Fire and Wind
谛听 諦聽 dì tīng listen carefully
颠倒 顛倒 diāndǎo
 1. delusion / error / inversion / reversal / viparyāsa
 2. up-side down
地大 dìdà earth / earth element
谛观 諦觀 dìguān to observe closely
dìng
 1. meditative concentration / meditation
 2. Concentration
dǐng
 1. to point one's head at
 2. usnisa / uṣṇīṣa
顶髻 頂髻 dǐngjì usnisa / uṣṇīṣa
定力 dìnglì
 1. ability for meditative concentration
 2. Meditative Concentration
顶礼 頂禮 dǐnglǐ
 1. to bow in a kneeling position with head touching the ground
 2. Prostration
入定 dìngzhì
 1. entered into meditation / settled / composed / collected of mind
 2. to enter into meditation
地狱 地獄 dìyù a hell
地中 dìzhōng secondary buildings on monastery grounds
弟子 dìzi disciple
动心 動心 dòngxīn
 1. to move the heart / to be moved
 2. to shake the will
兜婆 dōupó stupa
 1. pāramitā / perfection
 2. to save / to rescue / to liberate / to overcome
 3. ordination rhythm
度众生 度眾生 dù zhòng shēng to liberate sentient beings
端坐 duānzuò to sit in a posture for meditation
钝根 鈍根 dùngēn
 1. dull ability
 2. dull aptitude
多劫 duōjié many kalpas / numerous eons
度生 dùshēng to save beings
恶报 惡報 è bào retribution for wrongdoing
恶道 惡道 è dào
 1. an evil rebirth / an evil destiny / an unfortunate rebirth / hell
 2. evil path
饿鬼 餓鬼 È Guǐ
 1. ghost / hungry ghost / preta
 2. hungry ghost
恶趣 惡趣 è qù an evil rebirth / an evil destiny / an unfortunate rebirth / hell
恶世 惡世 è shì an evil age
恶鬼 惡鬼 èguǐ a hungry ghost
恩爱 恩愛 ēn ài affection
二观 二觀 èr guān two universal bases of meditation
尔时 爾時 ěr shí at that time
二相 èr xiāng the two attributes
二种 二種 èr zhǒng two kinds
二身 èrshēn two bodies
恶业 惡業 èyè unwholesome acts / evil intentions
 1. a dharma / a dhárma / a natural law / teachings
 2. a mental object / a phenomenon / dharma / a thought
 3. quality / characteristic
 4. Dharma
法空 fǎ kōng inherent emptiness of dharmas / dharmanairātmya
法相 fǎ xiāng
 1. notions of dharmas / the essential nature of different phenomena
 2. the essential differences between different teachings
 3. the truth
 4. Faxiang: A Buddhist Practitioner's Encyclopedia
 5. Dharma Characteristic
法行 fǎ xíng to practice the Dharma
法眼净 法眼淨 fǎ yǎn jìng
 1. purity of the dharma eye / to clearly see the truth
 2. Pure Dharma Eye
法要 fǎ yào
 1. the essentials of a teaching
 2. the essence of a dharma
 3. a Dharma service
法门 法門 fǎmén
 1. dharmaparyāya / dharma gate / a way of teaching the Dharma / a Buddhist teaching / a Dharma door
 2. Dharma gate
fán an ordinary person
犯戒 fàn jiè
 1. to break the precepts
 2. Violation of Precepts
凡夫 fánfū an ordinary person / pṛthagjana
放大光明 fàng dà guāngmíng diffusion of great light
放光 fàng guāng
 1. to produce light using supernatural powers
 2. to emit light
方便 fāngbiàn
 1. upāya / skillful means / expedient means
 2. Convenience
 3. expedient means
 4. Skillful Means
放逸 fàngyì
 1. heedlessness / carelessness / pleasure-seeking / unruliness
 2. Laxity
烦恼 煩惱 fánnǎo
 1. kleśa / kilesa / a mental affliction / defilement
 2. defilement
烦恼障 煩惱障 fánnǎo zhàng the obstacle created by afflictions
梵行 fànxíng brahmacarya / pure practices / religious life
梵音 fànyīn
 1. the sound of Buddhist chanting
 2. Brahma's voice
 3. the voices of Buddhas and bodhisattvas
 4. Heavenly Sound
犯重 fànzhòng a serious offense
法水 fǎshuǐ
 1. Dharma is like water
 2. Dharma Water
法幢 fǎzhuàng a stone cylinder inscribed with scriptures
法子 fǎzi
 1. a Buddhist disciple
 2. Dharma lineage
飞行 飛行 fēixíng travel through the air with supernatural powers / to fly
分别 分別 fēnbié
 1. kalpanā / thought / imagination
 2. vikalpa / discrimination / conception
 3. discrimination
风大 風大 fēng dà wind / wind element / wind realm
奉行 fèngxíng Uphold
分齐 分齊 fēnqí difference
 1. of Buddhism
 2. a statue or image of a Buddha
 3. a Buddhist text
佛出世 fó chū shì for a Buddha to appear in a world
佛光 Fó guāng
 1. the glory of the Buddha
 2. Buddha' halo
佛力 fó lì the power of the Buddha / blessings of the Buddha
佛如来 佛如來 fó rúlái Buddha-Tathāgatas
佛世 fó shì the age when the Buddha lived in the world
佛说 佛說 Fó shuō
 1. buddhavacana / the Buddha's teaching
 2. the Buddha's has explained
佛言 Fó yán
 1. the Buddha said
 2. buddhavacana / the teachings of the Buddha
佛语 佛語 fó yǔ
 1. buddhavacana / the words of the Buddha
 2. Buddha Talk
佛住 fó zhù Buddha abode
佛道 Fódào
 1. Buddhist practice
 2. bodhi / enlightenment
 3. the path leading to enlightenment
 4. Buddhahood
 5. the Buddha Way
 6. Way of the Buddha
佛顶 佛頂 fódǐng usnisa / uṣṇīṣa
佛法 fófǎ the power of the Buddha
佛法味 fófǎ wèi the flavor of the Dharma
佛教 fójiào the Buddha teachings
佛灭 佛滅 fómiè Buddha's Nirvāṇa
佛灭度 佛滅度 fómièdù Buddha's Nirvāṇa
佛身 Fóshēn
 1. buddhakaya / Buddha-body
 2. Buddha's Body
佛像 fóxiàng
 1. Buddha Statues / a figure or statue of a Buddha
 2. images worshipped by Buddhists
佛足 fózú buddhapāda / Buddha footprints
 1. puṇya / merit / blessing / reward
 2. Fortune
to bind / to tie
伏藏 fú cáng to bury in order to hide
敷具 fūjù a mat for sitting on / niṣīdana
敷演 fūyǎn to elaborate (on a theme) / to expound (the meaning of the classics)
缚着 縛著 fúzhe to bind
gài a hindrance / an obstacle / nivāraṇa / nīvaraṇāni
甘露灌顶 甘露灌頂 gān lù guàn dǐng Blessings by the Nectar
甘露 gānlù
 1. sweet dew / ambrosia / the nectar of immortality / amṛta
 2. Nectar
 3. Nectar
 4. nectar
甘露法 gānlù fǎ ambrosial Dharma
干闼婆城 乾闥婆城 gàntàpó chéng city of the gandharvas
gēn
 1. an organ / a part of the body / an organ of sense
 2. a sense / a faculty
 3. mūla / a root
根本 gēnběn
 1. mūla / root
 2. Basis
gèng contacts
根力 gēnlì mūlabala / the five sense organs and corresponding consciousnesses
gōng merit-creating actions
gōng to offer in worship
共相 gòng xiāng common phase
功德 gōngdé
 1. guṇa / achievements and virtue / merit
 2. puṇya / puñña
 3. merit
贡高 貢高 gònggāo proud / arrogant / conceited
恭敬 gōngjìng Respect
供养 供養 gòngyǎng
 1. to make offerings / to provide offerings / to worship
 2. offering
guān
 1. mindfulness / contemplation
 2. insight / vipaśyanā / vipassanā
 3. Observe
灌顶 灌頂 guàn dǐng
 1. abhiseka / abhisecana / anointment / consecration
 2. consecration
 3. Anointment
观佛 觀佛 guān fó to contemplate on the Buddha
观空 觀空 guān kōng
 1. to view all things as empty
 2. Observing Emptiness
观门 觀門 guān mén the gate of contemplation
观身不净 觀身不淨 guān shēn bù jìng Contemplate the impurities of the body
观心 觀心 guān xīn
 1. to contemplate the mind
 2. Observe the Mind
观法 觀法 guānfǎ techniques for insight / vipaśyanā
广 guǎng
 1. vaipulya / vast / extended
 2. Extensive
广大 廣大 guǎngdà vaipulya / vast / extended
光明 guāngmíng Brightness
广说 廣說 guǎngshuō to explain / to teach
光相 guāngxiāng halo / nimbus
guǒ
 1. direct effect / phala / a consequence
 2. Fruit
过去 過去 guòqù past
过去佛 過去佛 guòqù fó past Buddhas
过去七佛 過去七佛 Guòqu Qī Fó Seven Buddhas / Seven Past Buddhas / Seven Manushi Buddhas / saptatathāgata
hàng
 1. mental formations / saṃskāra / sankhara / that which has been put together / volition / volitional formations / conditioned states / habitual actions
 2. practice / carita / caryā / conduct / behavior
 3. to practice
 4. Practice
hǎo Good
毫相 háoxiāng urna
Merge
Harmony
和合 héhé Harmony
黑闇 hēi àn dark with no wisdom / ignorant
héng Eternity
横生 橫生 héngshēng animal [realm[] / [rebirth as an] animal
和上 héshàng an abbot / a monk
合掌 hézhǎng
 1. to join palms
 2. to join palms
弘誓愿 弘誓願 hóng shìyuàn great vows
hòu Deep
后五 後五 hòu wǔ following five hundred years
后世 後世 hòushì later rebirths / subsequent births
护世 護世 hù shì protectors of the world / the four deva kings
huà
 1. to manifest
 2. to collect alms
化佛 huàfó a Buddha image
幻化 huànhuà
 1. to be transformed / to metamorphose
 2. to be illusory
幻惑 huànhuò
 1. illusory
 2. to delude
欢喜 歡喜 huānxǐ joy
化人 huàrén a conjured person
huì
 1. intellect
 2. Wisdom
慧日 huì rì to have illuminating wisdom like the Buddha
huò kleśa / kilesa / a mental affliction / defilement
火大 huǒ dà fire / element of fire
 1. the origin of suffering
 2. desire / greed / craving
gatha / hymn / verse
a prediction / a prophecy / vyakarana
jiā jia
jià designation / provisional / conventional term
jiā school / sect / lineage
jiā
 1. gha / ga
 2. gha / ga
假观 假觀 jià guān contemplation on provisional truth
加趺坐 jiāfū zuò sit with crossed legs / sit in the lotus position
跏趺坐 jiāfū zuò to sit in the lotus position
假名 jiàmíng designation / provisional term / conventional term
jiàn view / perception / dṛṣṭi / diṭṭhi
见大 見大 jiàn dà the element of visibility
见地 見地 jiàndì stage of insight / darśanabhūmi
见法 見法 jiànfǎ
 1. for a Dharma to manifest in the world
 2. to realize the impermanence and nonself of all dharmas
 3. to understand reality
见佛 見佛 jiànfó
 1. to see the Buddha
 2. Seeing the Buddha
坚固 堅固 jiāngù sāla
jiào
 1. bodhi / enlightenment / awakening
 2. Awaken
教行 jiāo xíng teaching and practice / instruction and conduct
教化 jiāohuà
 1. transformative teaching / to enlighten
 2. Teach and Transform
憍慢 jiāomàn Arrogance
教授 jiàoshòu Professor
教授师 教授師 jiàoshòu shī precpt instructor
袈裟 jiāshā
 1. kasaya / kaṣāya
 2. kasaya
嫉妬 jídù Jealousy
jiè
 1. precepts / a vow
 2. Precepts / morality
jiě
 1. understanding
 2. to liberate
jié a kalpa / an eon
jié a fetter
jiè dhātu / a realm / a field / a domain
皆大欢喜 皆大歡喜 jiē dà huānxǐ
 1. A Win-Win for All
 2. Happily ever after
结加趺坐 結加趺坐 jiéjiā fūzuò to sit cross-legged
结使 結使 jiéshǐ a fetter
解脱 解脫 jiětuō
 1. liberation / emancipation / vimokṣa
 2. liberation
解脱道 解脫道 jiětuō dào
 1. the path of liberation / vimuktimārga
 2. the path of liberation
解脱知见 解脫知見 jiětuō zhī jiàn knowledge and experience of liberation
解脱身 解脫身 jiětuōshēn body of liberation / aggregate of liberation / vimukti-skanda
寂静 寂靜 jìjìng tranquility
积聚 積聚 jījù accumulation
jìn diligence / perseverance
净人 淨人 jìn grén a server
jīng a sutra / a sūtra
jìng Stillness
jìng
 1. the object of one of the six senses
 2. viṣaya / sphere / region
jìng
 1. vyavadāna / purification / cleansing
 2. śuddha / cleansed / clean / pure
 3. viśuddhi / purity
 4. Pure
净地 淨地 jìng dì a pure location
净观 淨觀 jìng guān pure contemplation
境界相 jìng jiè xiāng world of objects
金刚 金剛 jīngāng
 1. vajra
 2. diamond
净持 淨持 jìngchí a young boy
境界 jìngjiè viṣaya / object / sphere / region / realm of objects / state
精进 精進 jīngjìn
 1. Diligence / Perseverance / vīrya
 2. Be Diligent
 3. diligence
敬礼 敬禮 jìnglǐ namo / to pay respect to / to take refuge
经行 經行 jīngxíng walking meditation
禁戒 jìnjiè a vow
金人 jīnrén golden person / Buddha statue
金山 jīnshān golden mountain
九无碍道 九無礙道 jiǔ wú ài dào nine unobstructed paths
极微 極微 jíwēi atom / particle / paramāṇu
a mat for sitting and sleeping on / niṣīdana
to raise an example
俱空 jū kōng both self and all things are empty
觉道 覺道 jué dào Path of Awakening
决定 決定 juédìng fixed / unchanging / constant / determined / niścaya
具足 jùzú
 1. complete / full / perfect
 2. Completeness
具足戒 jùzújiè full ordination / upasaṃpanna / upasaṃpadā
开悟 開悟 kāiwù
 1. to become enlightened / to have an awakening
 2. enlightenment / bodhi
 3. to awaken
堪忍 kānrěn to bear / to endure without complaint
kōng
 1. śūnyatā / emptiness / emptiness of inherent existence
 2. Emptiness
空法 kōng fǎ to regard all things as empty
空见 空見 kōng jiàn
 1. view of emptiness
 2. View of Emptiness
空三昧 kōng sānmèi the samādhi of emptiness
空有 kōng yǒu
 1. non-existent and existent / emptiness and having self
 2. Emptiness and Existence
空寂 kōngjì śūnyatā / emptiness / emptiness of inherent existence
空无 空無 kōngwú
 1. śūnyatā / emptiness / emptiness of inherent existence
 2. Emptiness
空闲处 空閑處 kōngxiánchù araṇya / secluded place
口四 kǒusì four unwholesome acts of speech
Sorrow / duḥkha / dukkha / suffering
kuài a religious assembly
kuì shame / decorum / propriety
愦閙 憒閙 kuìnào clamour
苦行 kǔxíng
 1. to practice ascetism
 2. austerity
来生 來生 lái shēng later rebirths / subsequent births
来世 來世 lái shì future worlds / the next world / the next life
lán a hermitage
老死 lǎo sǐ Aging and death / old age and death
Joy
乐欲 樂欲 lè yù the desire for joy
transcendence
礼佛 禮佛 lǐ fó
 1. to worship the Buddha
 2. to prostrate to the Buddha
liàng means of knowing / reasoning / pramāṇa
莲华 蓮華 liánhuā Lotus Flower
礼拜 禮拜 lǐbài Prostrate
利根 lìgēn natural powers of intelligence
离苦 離苦 líkǔ to transcend suffering
六大 liù dà six elements
六根 liù gēn
 1. the six sense organs / sadayatana
 2. Six Faculties
六入 liù rù the six sense organs / sadayatana
六时 六時 liù shí the six four hour periods of the day
六通 liù tōng six supernatural powers
琉璃 liúlí lapis lazuli
利养 利養 lìyǎng gain
利益 lìyì benefit
lóng nāga / serpent / dragon
龙华 龍華 Lóng Huà
 1. the three dragon-flow assemblies
 2. Dragon-flower
龙神 龍神 lóng shén dragon spirit
龙象 龍象 lóng xiàng dragon and elephant
lòu outflow / flow / influx / discharge / āsrava
 1. a censer
 2. 1. incense burner; 2. incense censer
乱心 亂心 luàn xīn a confused mind / an unsettled mind
lún the cycle of rebirth
罗刹 羅剎 luóchà
 1. a demon / rākṣasa
 2. raksasa
罗汉 羅漢 Luóhàn
 1. Arhat
 2. arhat
màn
 1. māna / pride / arrogance / conceit
 2. conceit / abhimāna
滿 mǎn Full
曼殊沙华 曼殊沙華 mànshūshā huà mañjūṣaka flower
梦幻泡影 夢幻泡影 mènghuàn pàoyǐng
 1. as illusory as a dream or bubbles and shadows
 2. dream, illusion, bubble and shadow
面门 面門 miànmén
 1. forehead
 2. mouth
 3. line across the upper lip
miào Wonderful
妙音 miàoyīn a wonderful sound / ghoṣa
miè the cessation of suffering
灭谛 滅諦 miè dì the truth of the cessation of suffering / the noble truth of the extinction of suffering
灭度 滅度 mièdù to extinguish worries and the sea of grief
灭罪 滅罪 mièzuì erase karma from sins
迷惑 míhuo Confusion
míng
 1. wisdom / vidyā
 2. Clear
名色 míng sè name and form
evil / vice
to rub a monk's head for taking a vow
摩诃曼陀罗华 摩訶曼陀羅華 móhēmàntuóluó huà mahāmandārava flower
摩尼 móní mani / jewel / gem
摩尼珠 móní zhū
 1. mani jewel / a wish fulfilling jewel
 2. Mani Pearl
牟尼 móuní a saint / a sage / a seer / muni
all women
难胜 難勝 nán shèng very difficult to be overcome
doubt / uncertainty / skepticism / vicikitsā / vicikicchā
Bhiksuni / a nun / a bhikṣuṇī / bhikkhunī
niàn
 1. memory
 2. mindfulness / smṛti
念佛 niàn Fó
 1. to recollect the Buddha / to chant the name of the Buddha
 2. to chant Buddha's name
念念 niàn niàn thought after thought / successive moments of thought
念住 niàn zhù a foundation of mindfulness
念处 念處 niànchù smṛtyupasthāna / satipaṭṭhāna / smrtyupasthana / satipatthana / foundation of mindfulness
念言 niànyán words from memory
尼师坛 尼師壇 níshītán a mat for sitting on / niṣīdana
牛头 牛頭 niú tóu attendants in hell
毘尼 píní monastic discipline / vinaya
毘舍阇鬼 毘舍闍鬼 píshèshé guǐ piśāca / pisaca
破戒 pòjiè to break a precept
婆罗 婆羅 póluó
 1. pāla / warden / keeper / guardian
 2. bāla / power
普度 pǔdù
 1. to release from suffering
 2. universal salvation
普见 普見 pǔjiàn observe everywhere
菩萨 菩薩 púsà
 1. bodhisatta
 2. bodhisattva
普现 普現 pǔxiàn universal manifestation
普照 pǔzhào Universally Shines
七佛 Qī Fó Seven Buddhas / Seven Past Buddhas / Seven Manushi Buddhas / saptatathāgata
七支 qī zhī seven branches
前世 qián shì former lives
乾闼婆 乾闥婆 qiántàpó a gandharva
七觉 七覺 qījué seven factors of enlightenment / seven aids to enlightenment / seven branches of enlightenment / seven aspects of enlightenment / seven bodhyaṅga
七觉意 七覺意 qījuéyì seven factors of enlightenment / seven aids to enlightenment / seven branches of enlightenment / seven aspects of enlightenment / seven bodhyaṅga
qín diligence / perseverance / vīrya
勤苦 qín kǔ devoted and suffering
勤行 qín xíng diligent practice
qīng Clear
qíng sentience / cognition
清净 清凈 qīngjìng
 1. pure / cleansed / purified of defiling illusion / viśuddhi
 2. purity
乞食 qǐshí Begging for Food
realm / destination
clinging / grasping /upādāna
去来现 去來現 qù lái xiàn past, present, and future
劝请 勸請 quànqǐng to request / to implore
取灭度 取滅度 qǔmièdù to enter Nirvāṇa / to pass away
群生 qúnshēng all living beings
rǎn tormented / afflicted / distressed / kliṣṭa
绕佛 繞佛 rào fó to circumambulate the Buddha
热病 熱病 rè bìng jaundice / kāmalā
rěn
 1. tolerance / patience
 2. Patience
热恼 熱惱 rènǎo distressed / perturbed / troubled
人间 人間 rénjiān human world
忍辱 rěnrǔ
 1. patience / tolerance / ksānti
 2. to tolerate disgrace and insult / to have patience
 3. patience
人身 rénshēn
 1. reborth as a person
 2. the human body
人天 réntiān
 1. the six realms / all living things
 2. humans and devas
人中 rénzhōng mānuṣyaka / a multitude of men
日月星 rì yuè xīng sun, moon and star
róng Blend
肉髻 ròujì usnisa / ushnisha
Thus
如法 rú fǎ In Accord With
入空 rù kōng to have an experiential understanding of the truth
入灭 入滅 rù miè
 1. to enter Nirvāṇa / to pass away
 2. to enter into nirvana
如是观 如是觀 rú shì guān Contemplate as Such
ruò re
如是 rúshì thus, so
如实 如實 rúshí
 1. tathatā / suchness / inherent nature / true nature / tathata
 2. according to reality
如是我闻 如是我聞 rúshì wǒ wén Thus Have I Heard / Thus I have heard
入心 rùxīn to enter the mind or heart
如意 rúyì
 1. As You Wish
 2. as one wishes
如意宝珠 如意寶珠 rúyì bǎozhū mani jewel / cintāmaṇi
如意珠 rúyì zhū mani jewel
三宝 三寶 sān bǎo The Triple Gem / triple gem / three treasures / ratnatraya
三恶 三惡 sān è
 1. three kinds of malice
 2. the three evil rebirths / the three evil realms
三恶趣 三惡趣 sān è qù the three evil rebirths / the three evil realms
三界外 sān jiè wài outside the three dharma realms
三空 sān kōng three kinds of emptiness
三千 sān qiān three thousand-fold
三千大千世界 sān qiān dà qiān shìjiè Three Thousandfold World System / trisāhasramahāsāhasralokadhātu / a great chiliocosm / trichiliocosm / the cosmos
三乘 sān shèng
 1. three vehicles / triyāna / triyana
 2. Three Vehicles
三世 sān shì
 1. past, present, and future
 2. Three Periods of Time
三十二相 sān shí èr xiāng the thirty two marks of excellence / the thirty-two characteristic marks
三世佛 Sān Shì Fó the Three Buddhas Sakyamuni, the Medicine Buddha, and Amitabha
三十七道品 Sān Shí Qī Dào Pǐn bodhipakkhiyadhamma
三涂 三塗 sān tú
 1. the three evil rebirths / the three evil realms
 2. the three evil states of existence
三匝 sān zā to circumambulate three times
三观 三觀 sānguān sanguan / threefold contemplation / three insights
散华 散華 sànhuà scatters flowers
散乱 散亂 sànluàn distraction
三昧 sānmèi
 1. samādhi / concentrated meditation / mental concentration
 2. samadhi
三昧门 三昧門 sānmèimén to be on the bodhisattva path
三藐三菩提 sānmiǎosānpútí samyaksaṃbodhi / perfect enlightenment
色身 sè shēn
 1. the physical body / rupakaya
 2. Physical Body
色声 色聲 sè shēng the visible and the audible
色受想行识 色受想行識 sè shòu xiǎng xíng shí five aggregates / five skandhas / five dharmas
色阴 色陰 sè yīn the aggregate of form / rūpaskandha
色光 sèguāng a halo
sēng
 1. a monk
 2. saṅgha / saṃgha / Buddhist community
僧残 僧殘 sēngcán the sin of a monastic
僧伽梨 sēngjiālì sanghati
色相 sèxiāng
 1. material appearance
 2. physical manifestation
shǎi form / matter
沙门 沙門 shāmén
 1. a Buddhist monk / a wandering monk / a shramana / a sramana / renunciant / mendicant
 2. sramana
沙门果 沙門果 shāmén guǒ the fruit of śramaṇa practice
沙弥 沙彌 shāmí
 1. Sramanera / śrāmaṇera / a novice Buddhist monk
 2. sramanera
沙弥尼 沙彌尼 shāmíní
 1. Sramanerika / a novice Buddhist nun
 2. sramaneri
shàn
 1. kuśala / kusala / virtuous
 2. shan
善男子 shàn nánzǐ
 1. a good man / a son of a noble family
 2. good men
善根 shàngēn
 1. virtuous roots / wholesome roots / kuśalamūla
 2. Wholesome Roots
善人 shànrén a wholesome person / a good person
善思 shànsī thoughtfulness / wholesome thinking
善哉 shànzāi
 1. excellent
 2. Sadhu
善知识 善知識 shànzhīshi Dharma Friends / kalyāṇamitra / kalyāṇamitta / kalyanamitra
烧香 燒香 shāo xiāng
 1. to burn incense
 2. to burn incense
烧然 燒然 shāorán to burn
杀生 殺生 shāshēng
 1. to kill
 2. Killing Lives
shè saṃgraha / to hold together / to collect / to combine
shě
 1. equanimity
 2. equanimity
 3. Give
摄持 攝持 shèchí parigraha / to protect / to uphold / to take proper care
舍利 shèlì
 1. ashes or relics after cremation
 2. relic
shēn body / kāya
shèn Cautious
身等 shēn děng equal in body
身根 shēn gēn sense of touch
身空 shēn kōng inside and outside are empty / intrinsically
shēng birth
绳床 繩床 shéng chuáng sitting mat / pīṭha
圣法 聖法 shèng fǎ the sacred teachings of the Buddha
生法 shēng fǎ sentient beings and dharmas
生欢喜 生歡喜 shēng huānxǐ generating the power of joy
生苦 shēng kǔ suffering due to birth
生身 shēng shēn the physical body of a Buddha
生天 shēng tiān highest rebirth
圣行 聖行 shèng xíng sacred practice
圣种 聖種 shèng zhǒng
 1. holy seed / monastic community
 2. proper teaching
圣道 聖道 shèngdào the sacred way / spiritual path
生佛 shēngfó
 1. a Buddha living in the world
 2. sentient beings and the Buddha
生灭 生滅 shēngmiè
 1. saṃsāra / life and death
 2. arising and ceasing
生死海 shēngsǐhǎi the ocean of Saṃsāra
什深 甚深 shénshēn very profound / what is deep
神通 shéntōng
 1. a spiritual power / supernatural powers / a remarkable ability / a magical power
 2. supernatural power
深信 shēnxìn determination / resolution / adhyāśaya
深心 shēnxīn determination / resolution / adhyāśaya
舍身 捨身 shěshēn Relinquishing the Body
摄心 攝心 shèxīn to concentrate
shī master
shí vijñāna / consciousness / life force / mind / cognition
shì loka / a world
shì meaning / phenomena
shí Real
shì Buddhism
shī the practice of selfless giving / dāna
十二因缘 十二因緣 shí èr yīnyuán the twelve nidanas / the twelve nidānas / the twelve causes and conditions
食肉 shí ròu to eat meat / meat permitted for eating
十善业 十善業 shí shàn yè ten wholesome kinds of practice
十身 shí shēn ten bodies / ten aspects of Buddhakaya
识阴 識陰 shí yīn consciousness aggregate / vijñānaskandha / viññāṇakhandha
十八不共法 shíbā bù gòng fǎ āveṇika-buddha-dharma
世法 shìfǎ ordinary dharmas
师父 師父 shīfu
 1. venerable
 2. Master
世间 世間 shìjiān world
世界 shìjiè
 1. a world
 2. world
示现 示現 shìxiàn
 1. to manifest / to display
 2. Manifestation
 3. to manifest
实相 實相 shíxiàng
 1. dharmatā / true appearance / the nature of things / the ultimate essence of things
 2. reality
誓愿 誓願 shìyuàn a vow
侍者 shìzhě an acolyte
师子吼 師子吼 shīzǐ hǒu lion’s roar
shòu feelings / sensations
受法 shòu fǎ to receive the precept
受戒 shòu jiè
 1. to take precepts
 2. Take the Precepts
受想 shòu xiǎng sensation and perception
受持 shòuchí
 1. to accept and maintain faith / to uphold
 2. uphold
受苦无穷 受苦無窮 shòukǔ wúqióng suffer endlessly
受用 shòuyòng Benefit
数息观 數息觀 shǔ xī guān The contemplation of counting the breath
水上泡 shuǐ shàng pào bubble on the water
水大 shuǐjiè water / water element
睡眠 shuìmián torpor / drowsiness / middha
说法 說法 shuō fǎ
 1. to teach the Dharma / to expound Buddhist teachings / dharma-desana
 2. Expounding the Dharma
vicāra / vicara / sustained application / sustained thinking / selectiveness / subtle discernment / discernment
 1. to appear
 2. pseudo
 1. volition / cetanā
 2. Think
四禅 四禪 sì chán
 1. the four meditations / the four dhyānas / the four jhānas
 2. fourth dhyāna / fourth jhāna
四谛 四諦 sì dì the fourfold noble truth / four noble truths
四毒蛇 sì dú shé four poisonous snakes
四法 sì fǎ the four aspects of the Dharma
四念处 四念處 sì niàn chù the four bases of mindfulness
四如意足 sì rúyì zú the four kinds of teleportation
四维 四維 sì wéi the four half points of the compass
四无量 四無量 sì wúliàng four immeasurables / four immeasurable minds / four immeasurable states of mind / brahmavihāra-niddesa
四真谛 四真諦 sì zhēn dì the fourfold noble truth / four noble truths
四正勤 Sì Zhèng Qín four right efforts / four right exertions
四众 四眾 sì zhòng the fourfold assembly / the four communities
四大 sìdà the four great seeds / the four great elements / mahābhūta
四果 sìguǒ four fruits
死尸 死屍 sǐshī a corpse
四天下 sìtiānxià the four continents
斯陀含果 sītuóhán guǒ the fruit of a Sakṛdāgāmin
思惟 sīwéi
 1. reflection / consideration / cintana
 2. Contemplate
宿 from former lives
宿世 sù shì former lives
随逐 隨逐 suí zhú to attach and follow
随顺 隨順 suíshùn Follow and Oblige
宿命 sùmìng
 1. a past life
 2. Destiny
 3. predestination
 4. Past Lives
所持 suǒchí adhisthana / adhiṣṭhāna / adhiṭṭhāna / determination
娑婆 suōpó
 1. to bear / to endure without complaint
 2. Saha
所行 suǒxíng actions / practice
tān
 1. greed / desire / craving / trsnā / taṇhā
 2. Greed / passion / desire / rāga
歎佛 tàn fó to praise the Buddha
弹指 彈指 tán zhǐ to snap the fingers
贪爱 貪愛 tānài
 1. passion / desire / rāga
 2. Clinging
檀那 tánnà
 1. dana / the practice of giving / generosity
 2. Dana
贪欲 貪慾 tānyù
 1. attachment / passion / desire / raga
 2. Desire
 1. śarīra / human body
 2. ti / essence
 3. entity / a constituent / an element
天华 天華 tiān huà divine flowers
天龙八部 天龍八部 tiān lóng bā bù eight kinds of demigods
天龙鬼神 天龍鬼神 tiān lóng guǐ shén devas, nagas, ghosts, and spirits
天尊 tiān zūn most honoured among devas
天人 tiānrén Heavenly Beings
天子 tiānzǐ devaputra / the son of a god
调伏 調伏 tiáofú
 1. tame / to mediate between physical, verbal, and mental karma and overcome evil
 2. to subdue
醍醐 tíhú clarified butter
tōng a spiritual power / supernatural powers / a remarkable ability / a magical power
tóng a pillar with a Buddhist inscription
通利 tōng lì sharp intelligence
通达 通達 tōngdá Thorough Understanding
偷兰遮 偷蘭遮 tōulánzhē great transgression / serious misdeed / sthūlātyaya
偷婆 tōupó stupa
头陀 頭陀 tóutuó
 1. elimination of defilements through ascetic practice / dhutaṅga
 2. austerities
an evil state of existence
涂身 塗身 tú shēn to apply makeup
退 tuì parihāṇi / to regress / to degenerate
突吉罗 突吉羅 tūjíluó wrongdoing / misdeed / minor misdeed / duṣkṛta / dukkaṭa
外境 wàijìng external world of objects
万字 萬字 wàn zì swastika
妄见 妄見 wàngjiàn a delusion
妄想 wàngxiǎng
 1. fanciful thinking / deluded thoughts / fantasies / vikalpa
 2. delusive thoughts
妄語 妄語 wàngyǔ Lying
wēi subtlety
微尘 微塵 wēichén
 1. an atom
 2. fine dust
未来世 未來世 wèiláishì times to come / the future
微妙 wēimiào subtle, profound
围绕 圍繞 wéirǎo to surround
威仪 威儀 wēiyí Conduct
闻法 聞法 wén fǎ to hear the Dharma / to listen to the teachings of the Buddha
self / ātman / attan
我见 我見 wǒ jiàn the view of a self
我所见 我所見 wǒ suǒ jiàn the view of possession
我法 wǒfǎ self and dharmas
我身 wǒshēn I / myself
我所 wǒsuǒ conception of possession / mamakāra
我有 wǒyǒu the illusion of the existence of self
我语 我語 wǒyǔ ātmavāda / notions of a self
 1. mo
 2. Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression.
Enlightenment
无常苦空 無常苦空 wú cháng kǔ kōng Impermanence
无得 無得 wú dé Non-Attainment
五分法身 wǔ fēn fǎshēn five attributes of Dharmakāya
五根 wǔ gēn pañcendriya / five sense organs / five senses
无罣碍 無罣礙 wú guà'ài unimpeded / unhindered / unobstructed / unfettered / unhampered
五观 五觀 wǔ guān The Five Contemplations
无阂 無閡 wú hé unimpeded / unhindered / unobstructed / unfettered / unhampered
五力 wǔ lì pañcabala / the five powers
五神通 wǔ shéntōng five supernatural powers / pañcabhijñā
五受阴 五受陰 wǔ shòu yīn five aggregates of attachment
无所得 無所得 wú suǒ dé nothing to be attained
无所有 無所有 Wú Suǒyǒu nothingness
五体投地 五體投地 wǔ tǐ tóu dì
 1. to prostrate oneself on the ground
 2. throwing all five limbs to the ground
无依 無依 wú yī without basis / with nothing on which to rely / unreliable
五欲 五慾 wǔ yù the five desires
五众 五眾 wǔ zhòng five aggregates / five skandhas / five groups of existence / five groups of clinging
无主 無主 wú zhǔ impermanence
无碍 無礙 wú'ài unimpeded / unhindered / unobstructed / unfettered / unhampered
无碍解 無礙解 wúàijiě unhindered understanding
无惭 無慚 wúcán shamelessness / āhrīkya
无常 無常 wúcháng
 1. impermanence / anitya / anicca
 2. impermanence
无瞋 無瞋 wúchēn non-aggression / non-hatred / imperturbability
无法 無法 wúfǎ No-Dharma
五分 wǔfēn
 1. five parts
 2. five part teaching
无量 無量 wúliàng immeasurable
无漏 無漏 wúlòu
 1. having no passion or delusion
 2. Untainted
无明 無明 wúmíng
 1. ignorance / avidyā / avijjā
 2. ignorance
无念 無念 wúniàn
 1. no thought
 2. tathatā
 3. No Thought
 4. free from thought
无色 無色 wúsè formless / no form / arūpa
无色界 無色界 wúsè jiè formless realm / realm of nonform
无身 無身 wúshēn no-body
无生 無生 wúshēng
 1. anutpāda / unproduced / non-arising
 2. No-Birth
无数劫 無數劫 wúshǔ jié innumerable kalpas
无为 無為 wúwèi
 1. unconditioned / asaṃskṛta
 2. Non-Doing
无我 無我 wúwǒ selflessness / non-self / anātman / anattā
无相 無相 wúxiāng
 1. animitta / signlessness / without an appearance
 2. Formless
无学 無學 wúxué aśaikṣa / asekha / an adept
五阴 五陰 wǔyīn five aggregates / five skandhas / five groups of existence / five groups of clinging
无余 無餘 wúyú
 1. without remainder / niravaśeṣa
 2. without excess
无缘 無緣 wúyuán lack of connection
无愿三昧 無願三昧 wúyuàn sānmèi samādhi of no desire
无住 無住 wúzhù
 1. non-attachment / non-abiding
 2. non-abiding
无作三昧 無作三昧 wúzuò sānmèi samādhi of no desire
Joy
to calm oneself
latent tendencies / predisposition
Cherish
下生 xià shēng for a bodhisattva for descend to the human world
xiān a sage
xián bhadra
现前 現前 xiàn qián to manifest in the present / to present before the eyes
现前地 現前地 xiàn qián dì the ground of manifesting prajna-wisdom
贤圣 賢聖 xián shèng āryapudgala / noble ones
xiāng incense
xiāng
 1. lakṣaṇa / countenance / personage / quality / character / disposition
 2. nimitta / a sign / a mark / appearance
 3. a perception / cognition / conceptualization / a notion
xiǎng notion / perception / cognition / conceptualization / saṃjñā / samjna
香华 香華 xiāng huà incense and flowers
相轮 相輪 xiāng lún stacked rings / wheel
降伏 xiángfú to subdue
象王 xiàngwáng elephant king
相续 相續 xiāngxù causal connection / continuity of cause and effect / saṃtati
相应 相應 xiāngying
 1. concomitant
 2. response, correspond
相应心 相應心 xiāngyīng xīn a mind associated with mental afflictions
仙人 xiānrén a sage
现在 現在 xiànzài now, present
懈怠 xièdài
 1. slackness / laziness
 2. laziness
邪见 邪見 xiéjiàn mistaken view / wrong view / perverse view / mithyādṛṣṭi / micchādiṭṭhi
邪命 xiémìng heterodox practices
邪婬 xiéyín to commit sexual misconduct
西方 xīfāng the Western [Pureland]
xīn citta / thinking / thought / mind / mentality
心海 xīn hǎi The Heart's Ocean
心开意解 心開意解 xīn kāi yì jiě All Queries Resolved and Knots Untangled
心灭 心滅 xīn miè cessation of the deluded mind
心念 xīn niàn
 1. mindfulness
 2. Thoughts
心所 xīn suǒ a mental factor
心想 xīn xiǎng thoughts of the mind / thought
心心 xīn xīn the mind and mental conditions
行住坐卧 行住坐臥 xíng zhù zuò wò walking, standing, sitting, and lying down
性空 xìngkōng inherently empty / empty in nature
行人 xíngrén Practitioner
性相 xìngxiāng inherent attributes
行者 xíngzhě
 1. practitioner
 2. abbot's attendant
 3. practitioner
心行 xīnxíng mental activity
xiū
 1. bhāvanā / spiritual cultivation
 2. pratipatti / spiritual practice
 3. Cultivation
修禅 修禪 xiū chán to meditate / to cultivate through meditation
修禅定 修禪定 xiūchándìng to meditate / to cultivate through meditation
修多罗 修多羅 xiūduōluó sūtra / sutta
修习 修习 xiūxí bhāvanā / spiritual cultivation
修行 xiūxíng
 1. pratipatti / spiritual practice
 2. bhāvanā / spiritual cultivation
 3. spiritual cultivation
希有 xīyǒu Rare
xuān to teach / to instruct
xué a learner
虚空 虛空 xūkōng
 1. vast emptiness
 2. Void
xún vitarka / vitarkah / vitakka / conception / gross detection / examination / application of thought
须陀洹果 須陀洹果 xūtuónuán guǒ the fruit of a stream enterer / the fruit of srotaāpanna practice
虚妄 虛妄 xūwàng not real / illusory
yán a garland / an adornment / avataṃsa
眼根 yǎn gēn the faculty of sight
杨枝 楊枝 yáng zhī willow branch
厌离 厭離 yànlí to give up in disgust
演说 演說 yǎnshuō to expound
karma / kamma / karmic deeds / actions
业缘 業緣 yè yuán
 1. karmic conditions / karmic connections
 2. Karmic Condition
业报 業報 yèbào
 1. karmic retribution / cause and effect / ripening of actions / karma and results / karmaphala / karmavipāka
 2. karmic retribution
业受 業受 yèshòu karmic lifespan
业行 業行 yèxíng kṛtya / ill usage or treatment
业因 業因 yèyīn karmic conditions
manas / mind / mentation
upadhi / bonds / substratum
Righteousness
一成 yī chéng for one person to become enlightened
一大劫 yī dà jié one great kalpa
一佛 yī fó one Buddha
一偈 yī jì one gatha / a single gatha
意解 yì jiě liberation of thought
一门 一門 yī mén
 1. one gate
 2. one gate
一念 yī niàn
 1. one moment / one instant
 2. one thought
 3. one thought
一切众生 一切眾生 yī qiè zhòng shēng all sentient beings
一由旬 yī yóuxún one yojana
依止 yī zhǐ to depend and rest upon
衣钵 衣缽 yībō
 1. robe and bowl / the cassock and alms bowl of a monk
 2. robe and bowl
一劫 yījié
 1. one kalpa
 2. one kalpa
一面 yīmiàn one side, simultaneously
一明 yīmíng a dhāraṇī / a dharani / a mantra / an incantation
yīn
 1. hetu / causes
 2. Cause
婬欲 yín yù sexual desire
因缘生 因緣生 yīn yuán shēng produced from causes and conditions
yīng to accept
应观 應觀 yīng guān should observe
应供 應供 yīnggōng Worthy One (arhat)
因果 yīnguǒ
 1. hetuphala / cause and effect
 2. cause and effect
应作 應作 yīngzuò a manifestation
忆念 憶念 yìniàn Mindful
音声 音聲 yīnshēng sound
因缘 因緣 yīnyuán
 1. Cause and Condition / principal and secondary causes / chain of cause and effect / primary cause / nidāna
 2. Nidana (expositions of causes) / a story of an occasion in the Buddhha's life
 3. a passage in a sūtra describing the setting
 4. causes and conditions
一切 yīqiè all, everything
一切苦 yīqiē kŭ all suffering
一切诸佛 一切諸佛 yīqiè zhū fó all Buddhas
一生补处 一生補處 Yīshēng bǔ chù Ekajatipratibuddha / a being that will become a Buddha in this life
一心 yīxīn
 1. ekacitta / concentrated
 2. ekacitta / having the same mind
 3. yixin / one mind
 4. single-mindedly, wholeheartedly
yòng yong / function / application
yǒu
 1. becoming / bhāva
 2. 1. existence; 2. becoming
yōu you
有无 有無 yǒu wú existent and non-existent/ having identity and emptiness
右旋 yòu xuán to circumambulate in a clockwise direction
有谛 有諦 yǒudì saṃvṛtisatya / conventional truth / relative truth mundane truth
游化 遊化 yóuhuà to travel and teach
优婆塞 優婆塞 yōupósāi
 1. Upasaka / a male lay Buddhist
 2. upasaka
优婆夷 優婆夷 yōupóyí
 1. Upasika / a female lay Buddhist
 2. upasika
遊戏 遊戲 yóuxì to be free and at ease
遊行 yóuxíng
 1. wandering / travelling
 2. to wander, travel
有余 有餘 yǒuyú
 1. with remainder / sopadhiśesa
 2. excessive
有缘 有緣 yǒuyuán
 1. having karmic affinity / having a karmic connection
 2. to have a cause, link, or connection
desire / intention / interest / aspiration
yuàn a vow
yuán
 1. conditions / pratyaya / paccaya
 2. Condition
远尘离垢 遠塵離垢 yuǎn chén lí gòu
 1. far removed from dust and defilement
 2. to be far removed from the dust and defilement of the world
愿佛 願佛 yuàn fó Buddha of the vow
圆光 圓光 yuánguāng halo
圆满 圓滿 yuánmǎn
 1. perfect / complete / paripūrṇa
 2. Perfection
缘生 緣生 yuánshēng dependent origination / conditioned origination / dependent arising
愚痴 愚癡 yúchī
 1. The Poison of Ignorance
 2. Ignorance
愚夫 yúfū a fool / a simpleton / bāla
踰阇那 踰闍那 yúshénà yojana
余习 餘習 yúxí latent tendencies / predisposition
杂秽 雜穢 zá huì vulgar
zàng
 1. piṭaka / canon / a collection of scriptures
 2. garba / matrix / embryo
 3. kośa / kosa
 4. ālaya / dwelling / residence
澡罐 zǎoguàn tub
koan / kōan / gong'an
增上慢 zēngshàngmàn conceit / abhimāna
增长 增長 zēngzhǎng
 1. fortnightly recital of monastic rules and confession / upoṣadha
 2. to increase, grow
障碍 障礙 zhàng'ài hindrance
长老 長老 zhǎnglǎo
 1. an elder monastic
 2. Elder
长者子 長者子 zhǎngzhě zǐ the son of an elder
zhēn True
真佛 zhēnfó real body / saṃbhogakāya
zhèng realization / adhigama
zhēng Righteous
正观 正觀 zhèng guān right observation
正念 zhèng niàn
 1. Right Mindfulness
 2. Right Mindfulness
正法 zhèngfǎ
 1. Right Dharma / Saddharma
 2. Age of Right Dharma / The Period of the True Dharma
 3. Righteous Dharma
正受 zhèngshòu samāpatti / meditative attainment
真如 zhēnrú
 1. tathatā / suchness / inherent nature / true nature / tathata
 2. True Thusness
真实 真實 zhēnshí true reality
zhī Understanding
zhǐ calm abiding / cessation / śamatha
zhì Wisdom
止静 止靜 zhǐ jìng Calm and Quiet
知法 zhīfǎ to understand the Dharma / to know the teachings of the Buddha
智慧 zhìhuì
 1. wisdom / prajñā
 2. jñāna / knowledge
 3. wisdom
众苦 眾苦 zhòngkǔ all suffering
中流 zhōngliú Middle Stream Monthly
众生 眾生 zhòngshēng
 1. beings / all living things / all sentient beings
 2. sentient beings
众生见 眾生見 zhòngshēng jiàn the view of a being
众生说 眾生說 zhòngshēng shuō to explain a sūtra to many people
中有 zhōngyǒu an intermediate existence between death and rebirth
种子 種子 zhǒngzi
 1. bīja / seed / karmic seed
 2. seed
zhòu mantra / charm / spell
zhǔ abbot
zhù to attach / to abide / to dwell on
诸法 諸法 zhū fǎ sarvadharma / all things / all dharmas
住世 zhù shì abide in the world
住心 zhù xīn abiding in thoughts / abode of the mind
诸众生 諸眾生 zhū zhòngshēng all sentient beings
转法轮 轉法輪 zhuǎn fǎlún
 1. Turning the Dharma wheel / to transmit Buddhist teaching / dharmacakrapravartana
 2. to turn the Dharma Wheel
庄严 莊嚴 zhuāngyán
 1. to adorn / to perfect
 2. Dignity
 3. solemn, majestic
zhuó to attach / to grasp
浊世 濁世 zhuó shì the world in chaos
诸相 諸相 zhūxiāng all appearances
自心 zì xīn One's Mind
紫金 zǐjīn polished rose gold
自觉 自覺 zìjué
 1. Self-Awakening
 2. self-awareness
自言 zìyán to admit
自在 zìzài
 1. Carefree
 2. perfect ease
Contented
罪報 罪報 zuìbào retribution
罪业 罪業 zuìyè sin / karma
作佛 zuò fó to become a Buddha
坐禅 坐禪 zuòchán to practice sitting meditation / to meditate