Glossary and Vocabulary for Fenbie Gongde Lun 《分別功德論》

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 312 yuē to speak / to say 告柰女曰
2 244 比丘 bǐqiū Bhiksu / a monk / bhikṣu / bhikkhu 所以稱難陀比丘端政第一者
3 212 Buddha / Awakened One 佛將諸弟
4 184 shí time / a period of time 時難陀在外經行
5 175 wáng Wang 一王者種
6 163 rén person / people / a human being 所以稱婆陀比丘解人疑滯者
7 151 one 或有一藥治眾病
8 138 desire 欲設微供即行請佛
9 119 yán to speak / to say / said 以是言之
10 110 zhōng middle 猶如來八音中
11 104 第一 dì yī first 所以稱難陀比丘端政第一者
12 102 jiàn to see 其有見
13 98 zhī to know 佛知其意
14 97 chēng to call / to address 所以稱難陀比丘端政第一者
15 94 阿難 Ānán Ānanda / Ananda 阿難有二十
16 93 便 biàn convenient / handy / easy 形形相感便失不淨
17 91 zài in / at 比丘三十年在凡夫地中
18 91 lái to come 女聞佛來心中欣悅
19 87 niàn to read aloud / to recite 念已
20 81 jīn today / modern / present / current / this / now 今當嚴辦供具
21 80 ěr ear 以其生時耳上自然有此華
22 78 shuō to say / said / to speak / to talk / speaks 所謂略說者也
23 76 tiān day 所以稱天須菩提著好衣第一者
24 75 method / way 所以稱斯尼比丘能廣說法者
25 72 néng can / able 所以稱斯尼比丘能廣說法者
26 66 èr two 度二弟子
27 65 shí food / food and drink 食福自然未曾匱乏
28 64 can / may / permissible 道人屋舍床榻座席如何可止
29 63 shàng top / a high position 五百世中常上生
30 62 yún cloud 亦云諸根寂靜者
31 61 xíng to walk / to move 欲設微供即行請佛
32 61 zuò to do 作是言已
33 59 wén to hear 女聞佛來心中欣悅
34 58 jìn to the greatest extent / utmost 汝家財寶盡當在此兒手中消滅
35 57 shēn human body / torso 夫為道者皆當約身守節
36 57 dào way / road / path 道不必遍行眾行
37 57 xīn heart 不淨之溢豈由心哉
38 57 shēng to be born / to give birth 勿生
39 54 wèi to call 或謂天神
40 54 zhòng many / numerous 道不必遍行眾行
41 53 big / great / huge / large / major 我今欲大布施
42 53 idea 佛知其意
43 52 答曰 dá yuē to reply 答曰
44 52 wèn to ask 怪而問佛
45 49 four 及四燈油事事嚴飾皆備具足
46 49 世尊 Shìzūn World-Honored One / Bhagavat / Bhagavān / Buddha 道侍從世尊
47 49 shī the practice of selfless giving / dāna 猶施造八萬
48 48 past / former times 乃昔毘婆尸如來出世時
49 48 zhèng upright / straight 雖用多箭正
50 48 xiān first 漏為先
51 47 如來 Rúlái Thus-Come (tathagata) / Tathāgata / Thus Come One 自捨如來
52 47 shì matter / thing / item 事外道梵志
53 46 使 shǐ to make / to cause 要使一人至於道迹
54 46 to enter 執琉璃鉢入城乞食
55 46 shòu to suffer / to be subjected to 時佛在舍衛精舍受波斯匿王請
56 45 female / feminine 子至毘舍離柰女精舍
57 44 zuò to sit
58 43 mìng life 佛命善來
59 41 涅槃 Nièpán Final Nirvana / Nirvana / Nirvāṇa / Nibbāna 從生至涅槃未曾有乏
60 41 jiā house / home / residence 下生王者家
61 41 child / son 子至毘舍離柰女精舍
62 40 good fortune / happiness / luck 食福自然未曾匱乏
63 39 jiè to quit 喻戒不具足
64 39 jīng to go through / to experience 是以乃經三十年方取道證
65 39 迦葉 jiāshè Kāśyapa / Kasyapa / Kassapa 度迦葉兄弟
66 38 xiàn to appear / to manifest / to become visible 佛以善權故現腳
67 38 五百 wǔ bǎi five hundred 五百弟子
68 38 jiě to loosen / to unfasten / to untie 所以稱婆陀比丘解人疑滯者
69 38 shí ten 如來將千二百五十
70 38 sān three 三人
71 37 hòu after / later 難陀却後七日當得羅漢
72 37 seven 身子有七
73 37 day of the month / a certain day 難陀却後七日當得羅漢
74 37 zhǒng kind / type 一王者種
75 37 不可 bù kě cannot / should not / must not / forbidden / prohibited 有不可親近
76 36 chù a place / location / a spot / a point 隨其所寤處以為宗
77 36 梵志 fànzhì Brahmin / Brahman 事外道梵志
78 36 弟子 dìzi disciple / follower / student 餘諸弟子無能及者
79 36 an analogy / a simile / a metaphor / an allegory 其喻亦爾
80 36 soil / ground / land 墮地便言
81 34 長者 zhǎngzhě the elderly 一長者種
82 33 qǐng to ask / to inquire 欲設微供即行請佛
83 33 chéng to finish / to complete / to accomplish / to succeed 藥相從而成
84 33 jié to bond / to tie / to bind 聞者結除徑至無為
85 33 yuàn to hope / to wish / to desire 即發誓願
86 33 故稱 gùchēng an old term / an obsolete word 故稱端政第一
87 32 思惟 sīwéi to think / to consider / to reflect 心自思惟
88 32 nán difficult / arduous / hard
89 32 capacity / degree / a standard / a measure 當得羅漢還度父母
90 32 說法 shuō fǎ a statement / wording 廣為人說法分別
91 32 gào to tell / to say / said / told 告柰女曰
92 32 lìng to make / to cause to be / to lead 友勸令作後世資
93 31 dialect / language / speech 時阿難語曰
94 30 power / force / strength
95 30 to die 許之以死
96 30 shì a generation 五百世中常上生
97 30 guān to look at / to watch / to observe 佛觀其根應
98 30 ér son 母兒耳
99 29 羅漢 Luóhàn Arhat 難陀却後七日當得羅漢
100 29 nián year 比丘三十年在凡夫地中
101 29 沙門 shāmén a Buddhist monk / a wandering monk / a shramana / a sramana / renunciant / mendicant 沙門
102 29 出家 chūjiā leaving home / to become a monk or nun 真淨王勸五百釋種子出家學
103 29 羅云 Luóyún Rahula 弟子中唯有此比丘及羅云能行安般第一
104 29 shī teacher
105 29 to reach 餘諸弟子無能及者
106 28 父母 fùmǔ parents / mother and father 父母諸家皆大驚懼
107 28 a man / a male adult 夫為道者皆當約身守節
108 28 five 目連有五
109 28 clothes / clothing 所以稱天須菩提著好衣第一者
110 28 wàn ten thousand 三世諸佛皆共八萬四千以為行法
111 28 qián front 言乃遺前蹤
112 28 eight 三世諸佛皆共八萬四千以為行法
113 28 乞食 qǐshí to beg for food 執琉璃鉢入城乞食
114 27 míng bright / brilliant 明當還歸
115 27 shì to release / to set free 釋以知所念
116 27 shě to give 自捨如來
117 27 to go 此比丘儻捨屋去
118 27 a bowl / an alms bowl / patra / pātra 執琉璃鉢入城乞食
119 27 jiāo to teach / to educate / to instruct 來設教若干
120 26 to attain / to reach 女不達
121 26 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 雖用多箭正
122 26 因緣 yīnyuán Cause and Condition / principal and secondary causes / chain of cause and effect / primary cause / nidāna 以是因緣
123 26 lòu to leak / to drip 漏為先
124 26 to arise / to get up 隨病所起
125 25 wǎng to go (in a direction) 即往
126 25 interest 息長亦知
127 25 è evil / vice 麁衣惡食
128 25 meaning / sense 一教統百義
129 25 xíng appearance 形形相感便失不淨
130 25 tīng to listen 王即聽之
131 25 xiàng figure / image / appearance 即選八萬牙象被鉀鼻劍
132 25 問曰 wèn yuē to ask 復重問曰
133 25 shā to kill / to murder / to slaughter 之王抂殺無辜
134 25 qiú to request 後求無上正真道
135 24 shèng to beat / to win / to conquer 踊躍不能自勝
136 24 shù tree 匿王請令坐禪在一樹下
137 24 shàn virtuous / wholesome / benevolent / well-disposed 喻此比丘善誨要慧
138 24 sufficient / enough 接足為禮以手摩
139 24 zhǐ to stop / to halt 道人屋舍床榻座席如何可止
140 24 qiān one thousand 即請梵志數千
141 24 to stop 共彈琴作倡戲訖
142 23 神足 shénzú teleportation / ṛddyabhijṇa 佛即以神足化此花
143 23 mother 母情不
144 23 眾生 zhòngshēng beings / all living things / all sentient beings 眾生得
145 23 to lift / to hold up / to raise 即以耳上華舉
146 23 to take / to get / to fetch 法不應取金
147 23 shuǐ water 水漸欲深
148 23 luó Luo
149 23 shǒu hand 接足為禮以手摩
150 23 different / other 度脫一切如佛無異
151 23 生天 shēng tiān highest rebirth 死應生天
152 22 huà to make into / to change into / to transform 化應聲天
153 22 道人 dàorén a Buddhist monk 道人屋舍床榻座席如何可止
154 22 bái white 阿難白
155 22 不能 bù néng cannot / must not / should not 踊躍不能自勝
156 22 tóu head 舉頭視曰
157 22 to rub 接足為禮以手摩
158 22 kōng empty / void / hollow 見此空鉢不
159 22 shī to lose 失譯人名附後漢錄
160 22 liù six 身丈六紫磨金色
161 22 xiǎng to think 雖覩美姿寂無情想
162 21 guò to cross / to go over / to pass 無能過者
163 21 guó a country / a state / a kingdom 汝至師子渚國興
164 21 to gather / to collect 父集賈人訪其價直
165 21 lóng dragon
166 21 bān sort / kind / class 所以稱般咃比丘能隱形不現者
167 21 yào to want / to wish for 要使一人至於道迹
168 21 bǎi one hundred 一響統百教
169 20 dìng to decide 意便得定
170 20 děng et cetera / and so on 比丘尼等
171 20 shì to match 且當還家適我本意
172 20 供養 gòngyǎng to make offerings / to provide offerings / to worship 所在適處供養無乏
173 20 miào wonderful / fantastic 足履金薄妙屣
174 20 to associate with / be near 此比
175 20 bìng ailment / sickness / illness / disease 病有多少
176 20 shǔ to count 即請梵志數千
177 19 suí to follow 隨其所寤處以為宗
178 19 hǎo good 所以稱天須菩提著好衣第一者
179 19 chí to grasp / to hold 所借王物恐人持去
180 19 jīn gold 曜金鏤履屣
181 19 tuō tuo 所以稱般咃比丘能隱形不現者
182 19 聖王 shèng wáng a sage-king 作聖王者
183 19 shí knowledge / understanding 是以宿識不除
184 19 to calculate / to compute / to count 若計常起
185 18 shè to set up / to establish 欲設微供即行請佛
186 18 眾僧 zhòngsēng Saṅgha / Sangha / Buddhist monastic community 善覺比丘常為眾僧使至天上
187 18 thing / matter 所借王物恐人持去
188 18 無有 wú yǒu there is not 尸婆羅手珠無有限量
189 18 婆羅 póluó pāla / warden / keeper / guardian 所以稱尸婆羅比丘福德第一者
190 18 sēng a monk 常以苦切之言誡勅諸尼僧
191 18 yǎn eye 從眼從耳
192 18 shǎo few 婆羅門等少小博學
193 18 suì to comply with / to follow along 如是不止遂成華聚
194 18 心念 xīn niàn mindfulness 阿難心念
195 18 duò to fall / to sink 墮地便言
196 18 to reply / to answer
197 17 四諦 sì dì the fourfold noble truth / four noble truths 思惟四諦
198 17 佛言 Fó yán the Buddha said 佛言
199 17 to fly 直自口慣習耳
200 17 guī to go back / to return 明當還歸
201 17 chén minister / statesman / official
202 17 bào newspaper 一音報萬億
203 17 fán ordinary / common
204 17 letter / symbol / character 願世尊賜小兒字
205 17 jūn sovereign / monarch / lord / gentleman / ruler 君且住一宿
206 17 滿 mǎn full 體滿則盈
207 17 lùn to comment / to discuss 所以稱拘摩羅迦葉能雜種論者
208 17 yuán fate / predestined affinity 緣此愛情誨約切教
209 17 road / path / way 中路復念
210 17 yōu excellent / superior 所以稱優波先比丘具足眾行第一者
211 17 分別 fēnbié to differentiate / to distinguish 廣為人說法分別
212 16 jiǔ old 以久
213 16 以為 yǐwéi to believe / to think / to consider / to assume 三世諸佛皆共八萬四千以為行法
214 16 to adhere / to capture / to restrain 不拘形服也
215 16 shì to look at / to see 舉頭視曰
216 16 bitterness / bitter flavor 常以苦切之言誡勅諸尼僧
217 16 rain 雨種種甘饍飲食
218 16 zhí to implement / to carry out / to execute a plan 執琉璃鉢入城乞食
219 16 wèi Eighth earthly branch 未寤
220 16 shī corpse 所以稱尸婆羅比丘福德第一者
221 16 安般 ānbān mindfulness of breathing / ānāpāna / ānāpānasmṛti / ānāpānasati / anapanasati 所以稱摩訶迦延那比丘安般第一者
222 16 yòng to use / to apply 雖用多箭正
223 16 zūn to honor / to respect 佛雖德尊
224 16 biàn to change / to alter 其變如是
225 16 to fear / be afraid of / to dread 父母諸家皆大驚懼
226 15 to think / consider / to ponder 少思漿飲
227 15 nèi inside / interior 屋內不見
228 15 坐禪 zuòchán to practice sitting meditation / to meditate 中坐禪時
229 15 wài outside 外見難陀經行
230 15 qiǎn to send / to dispatch 佛即遣一比丘呼此罵
231 15 xún to search / to look for / to seek 尋往詣佛問其所以
232 15 之中 zhīzhōng inside 七世之中無
233 15 huàn to suffer from a misfortune 諸天世人以是為患
234 15 reason / logic / truth 深思此理
235 15 to be kind / to be charitable / to be benevolent 今當入慈三昧以
236 15 propriety / social custom / manners / courtesy / etiquette 接足為禮以手摩
237 15 father 父集賈人訪其價直
238 15 huá Chinese 即華名也
239 15 分別功德論 fēnbié gōngdé lùn Fenbie Gongde Lun 分別功德論卷第五
240 15 a footprint 要使一人至於道迹
241 14 chì imperial decree 時佛約勅
242 14 xiǎo small / tiny / insignificant 婆羅門等少小博學
243 14 zào to make / to build / to manufacture 猶施造八萬
244 14 名曰 míng yuē to be named / to be called 我聞有白淨王子名曰悉達
245 14 cáng to hide 復勅藏吏出諸珍寶
246 14 to ferry 濟渡一切
247 14 to see / to observe / to witness 雖覩美姿寂無情想
248 14 得道 dé dào to attain enlightenment 好衣得道
249 14 諸天 zhūtiān devas 諸天世人以是為患
250 14 自然 zìrán nature 食福自然未曾匱乏
251 14 fēn to separate / to divide into parts 分半國相給
252 14 tool / device / utensil / equipment / instrument 辦具餚膳
253 14 to leave / to depart / to go away / to part 復不可離此相
254 14 cǎo grass / straw / herbs 草蓐為床
255 13 to record / to copy 失譯人名附後漢錄
256 13 qíng feeling / emotion 母情不
257 13 gain / advantage / benefit 吉無不利
258 13 zhòng heavy 重思安般
259 13 extra / surplus / remainder 餘諸弟子無能及者
260 13 máo hair / fur / feathers
261 13 biàn to dispute / to debate / to argue / to discuss 不審分別枯樹是何辯中耶
262 13 tóng like / same / similar 並同本經
263 13 三昧 sānmèi samādhi / concentrated meditation / mental concentration 今當入慈三昧以
264 13 念佛 niàn Fó to recollect the Buddha / to chant the name of the Buddha 欲令弟子具知念佛
265 13 miàn side / surface 所以稱面王比丘著弊惡衣無所羞恥者
266 13 qīng minister / high officer 卿來何晚
267 13 huì intelligent / clever 喻此比丘善誨要慧
268 13 jiǔ nine 便從九
269 13 bàn half 正至半道
270 13 shě to give 舍雕文刻鏤
271 13 to carry
272 13 所謂 suǒwèi so-called 所謂略說者也
273 13 xìn to believe / to trust 信邪倒見
274 13 甘露 gānlù sweet dew / ambrosia / the nectar of immortality / amṛta 即降甘露
275 13 四千 sì qiān four thousand 三世諸佛皆共八萬四千以為行法
276 13 四部 sì bù four part classification scheme 普教授四部弟子
277 13 休息 xiūxi to rest 休息者
278 13 younger brother 佛將諸弟
279 13 interesting 欲分別五陰所趣深
280 13 zhǔ owner 恒計非我身無常主
281 13 guì expensive / costly / valuable 吾生豪貴
282 12 蓮華 liánhuā a lotus / a lotus flower 猶如蓮華不著泥水
283 12 suǒ to search / to inquire 人來索眼
284 12 fāng square / quadrilateral / one side 是以乃經三十年方取道證
285 12 婆羅門 Póluómén Brahmin / Brahman 婆羅門等少小博學
286 12 jìn nearby 有可親近
287 12 四辯 sì biàn the four unhindered powers of understanding 名仁四辯第一
288 12 shēn deep 長者懼怖深惟疑惑
289 12 zhì to rule / to govern / to manage / to control 或有一藥治眾病
290 12 清淨 qīngjìng peaceful / quiet / tranquil / pure 三日清淨天
291 12 shòu to teach 普教授四部弟子
292 12 不可思議 bù kě sīyì inconceivable / unimaginable / unfathomable 如來神德不可思議
293 12 一法 yīfǎ one dharma / one thing 一法身
294 12 dāo knife / a blade 復用刀腹
295 12 fǎn reverse / opposite / wrong side out or up 與三人等於前往反經行
296 12 gōng a palace 足辭退還宮
297 12 gǎn to feel / to perceive / to touch / to affect 形形相感便失不淨
298 12 不見 bújiàn to not see 屋內不見
299 12 wàng to forget / neglect / to miss / to omit 寂默忘
300 12 happy / glad / cheerful / joyful 故稱樂禪第一也
301 12 shī corpse 天文陀羅花散於故屍
302 12 qiū Confucius 丘德行充足於內
303 12 jīng essence 雖復心精
304 12 zhí straight 父集賈人訪其價直
305 12 zhēn real / true / genuine 謂四諦如有八正真妙
306 12 如此 rúcǐ in this way / so 如此形貌
307 12 shén divine / mysterious / magical / supernatural 如來神德不可思議
308 12 女人 nǚrén woman / women 夫女人者多諸
309 12 心中 xīnzhōng in mind 女聞佛來心中欣悅
310 12 二十 èrshí twenty 阿難有二十
311 12 zhī to support 來者可得僧竭支
312 12 唯有 wěiyǒu only / alone 弟子中唯有此比丘及羅云能行安般第一
313 12 sàn to scatter / to break up / to disperse / to adjourn 五百弟子各棄馳散
314 12 to leave behind 言乃遺前蹤
315 12 左右 zuǒyòu approximately 得為比丘侍佛左右
316 12 福田 fútián domain for practices leading to enlightenment 福田良美
317 11 cún to exist / to survive 存為
318 11 tuō to take off 即脫天冠著地
319 11 不如 bùrú not equal to / not as good as 不如婆拘羅壽百六十者
320 11 見佛 jiànfó to see the Buddha 此長者見佛喜悅
321 11 jìn to enter 但當前進
322 11 Germany 佛雖德尊
323 11 to apprehend / to realize / to become aware 所悟之方
324 11 歡喜 huānxǐ joyful 歡喜
325 11 地獄 dìyù Hell / Hell Realms / Nāraka 已犯戒盡當墮地獄
326 11 十一 shíyī eleven 此比丘相雖十一
327 11 mián to sleep 佛見其眠
328 11 xué to study / to learn 真淨王勸五百釋種子出家學
329 11 三藏 Sān Zàng Tripitaka 外國今現三藏者
330 11 yuē approximately 時佛約勅
331 11 zhuǎn to transmit / to convey / to forward (mail) 隨意轉施
332 11 grandmother 是故字尸婆
333 11 jiā jia 所以稱難陀迦比丘教授第一者
334 11 huò to reap / to harvest 今獲其報
335 11 身子 shēnzi body / pregnancy 身子有七
336 11 目連 Mùlián Moggallāna / Maudgalyāyana 目連有五
337 11 福德 fúdé merit earned / reward / good fortune and good moral conduct 所以稱尸婆羅比丘福德第一者
338 11 xīng to flourish / to be popular 汝至師子渚國興
339 10 residence / dwelling 居富無量
340 10 三十 sān shí thirty 難陀有三十相
341 10 虛空 xūkōng empty space 便飛騰虛空
342 10 jié take by force / to coerce 祇劫時
343 10 chóng an invertebrate / a worm 眾生可以一手執蟲
344 10 woman 即與婦抱兒至尼揵所
345 10 fàn to commit crime / to violate 不犯四過
346 10 fēi to fly 便飛騰虛空
347 10 諸法 zhū fǎ sarvadharma / all things / all dharmas 諸法空無也
348 10 quàn to advise / to urge / to exhort / to persuade 真淨王勸五百釋種子出家學
349 10 jiā to add 加諸杖
350 10 shè to shoot [an arrow] / to launch [ a rocket] / to fire [a missile] 以一發箭射於彼
351 10 zhǒng mound / burial mound / senior 視宮宅猶似塚墓
352 10 lín neighbor / adjacent 今稱拘隣為第一者
353 10 比丘尼 bǐqiūní Bhiksuni / a nun / a bhikṣuṇī / bhikkhunī 所以善誨比丘尼者
354 10 yǐn to lead / to guide 即引兵而趣
355 10 zuò seat 即呼使下來與座
356 10 xìng family name / surname 姓也
357 10 優波離 Yōubōlí Upāli / Upali 所以稱優波離持律第一者
358 10 精舍 jīngshè vihāra / hermitage 子至毘舍離柰女精舍
359 10 to insult / to accuse / to blame / to curse / to scold 比丘法應罵耶
360 10 外道 wàidào non-Buddhist 事外道梵志
361 10 無常 wúcháng irregular 以無常對之
362 10 shǐ beginning / start 佛始成道
363 10 háo brave / heroic / chivalrous / bold / audacious 吾生豪貴
364 10 chéng a city / a town 執琉璃鉢入城乞食
365 10 中有 zhōngyǒu an intermediate existence between death and rebirth 中有兩須菩提
366 10 huì can / be able to 時歲節會
367 10 zhì wisdom / knowledge / understanding 以鐵鍱腹畏智溢出
368 10 a person of over sixty 所以稱朋耆奢比丘能造偈頌者
369 10 diǎn canon / classic / scripture 亦名世典
370 10 xiū to decorate / to embellish 時有長者居明貞修
371 10 to go to / to arrive / to reach 詣佛所辭退而還
372 10 to join / to combine 合入大海共為一水
373 10 十二 shí èr twelve 十二頭
374 10 shěn to examine / to investigate / to analyze to judge 審吉凶
375 10 佛語 fó yǔ buddhavacana / the words of the Buddha 佛語阿
376 10 shí real / true 其女實對
377 10 leaf / foliage / petal 葉佛時名鬼為尸婆羅
378 10 dòng to move / to act 見飯粒動皆謂是蟲
379 10 coarse / rough 麁衣惡食
380 10 even / equal / uniform 人頭齊
381 10 zhōng end / finish / conclusion 雖廣演慧終成一階
382 10 菩薩 púsà bodhisatta 菩薩共在山上遊行
383 10 天眼 tiān yǎn divine sight / divyacākṣus 阿那律所以稱天眼第一者
384 10 gōng merit 志白王索止雨功報
385 10 大士 Dàshì the Buddha / mahāpurusa 大士法以惠
386 10 shì to test / to try / to experiment 自可保試
387 9 將來 jiānglái the future 使將來世世值佛
388 9 skill / ability / talent 各盡妙技
389 9 tān greed / desire / craving / trsnā / taṇhā 三十六物無一可貪也
390 9 to lack 所渴乏
391 9 undulations 所以稱優波先比丘具足眾行第一者
392 9 clothes / dress / garment 況當著五納服耶
393 9 上座 shàngzuò sthavira / elder 舍羅時上座君頭未得神通
394 9 瞻視 zhānshì to look at / to observe the appearance 有人瞻視汝
395 9 to bare / to be open / to be exposed 常擇言徐語思而後露
396 9 mén door / gate / doorway / gateway 時童迦葉往至其門
397 9 何所 hésuǒ where / what place 若息出時不知去至何所
398 9 gōng to present to / to supply / to provide 欲設微供即行請佛
399 9 默然 mòrán silent / speechless 默然可之
400 9 bèi to prepare / get ready 及四燈油事事嚴飾皆備具足
401 9 liáng good / virtuous / respectable 福田良美
402 9 kǒng fearful / apprehensive 所借王物恐人持去
403 9 jué to awake 覺之曰
404 9 bǎo a jewel / gem / a treasure 此比丘為賈客入海採寶
405 9 gatha / hymn / verse 上偈中已
406 9 words / speech / expression / phrase / dialog 其辭不改
407 9 péng friend 所以稱朋耆奢比丘能造偈頌者
408 9 increase / benefit 著好衣時益道心
409 9 九十 jiǔshí ninety 九十
410 9 zhì to create / to make / to manufacture 佛制比丘有三衣
411 9 to doubt / to disbelieve 疑有欲想
412 9 popular / common 然國俗
413 9 zēng to increase / to add to / to augment 增一阿
414 9 shū different / special / unusual 之殊格然易見
415 9 宿 to lodge / to stay overnight 君且住一宿
416 9 滅盡定 miè jìn dìng the cessation of perception and sensation / nirodhasamāpatti 見在善法講堂入滅盡定
417 9 to stand 他羅婆摩比丘勸率施立齋講者
418 9 釋種 shì zhǒng Śākya-seed / the disciples of Śākyamuni Buddha 真淨王勸五百釋種子出家學
419 9 yǐn to drink 少思漿飲
420 9 世間 shìjiān world / the human world 世間
421 9 a statute / a law / a regulation 那律慚愧剋心自誓
422 9 chóu a chip / a tally / a token 君頭波歎所以稱行籌第一者
423 9 sòng to recite / to read aloud / to recite from memory 佛教使誦掃
424 9 小兒 xiǎo ér a son / a small boy 夫小兒生
425 9 不復 bùfù to not go back 謂死神滅不復受生
426 8 one hundred million 價二十億
427 8 國王 guówáng king / monarch 國王名曰波紲
428 8 yǎng to raise / to bring up (children, animals) / to give birth 隨時瞻養
429 8 智慧 zhìhuì wisdom 欲知身子智慧多少者
430 8 世界 shìjiè the world / the universe / the cosmos 阿那律即觀世界盡來
431 8 精進 jīngjìn Diligence / Perseverance / vīrya 精進不久
432 8 huài bad / spoiled / broken / defective 舍羅者亦名壞盡
433 8 yǎn to perform / to put on 雖廣演慧終成一階
434 8 zhuān to monopolize / to take sole possession 此比丘專以略說為主
435 8 prison 墮無擇地獄中
436 8 jiù to save / to rescue 誰能為救
437 8 fàn Sanskrit
438 8 hair 即解髮布泥
439 8 liǎng two 中有兩須菩提
440 8 梵天 Fàntiān Brahma 婆羅門名曰梵天
441 8 辟支佛 Pìzhī Fó Pratyeka-Buddha / Pratyekabuddha 應得辟支佛
442 8 jiǎo foot 佛以善權故現腳
443 8 正使 zhèngshǐ Chief Envoy 正使欲來
444 8 天冠 tiān guān deva crown 天冠相
445 8 héng constant / regular / persistent 恒計非我身無常主
446 8 disease / sickness / ailment 利根捷疾
447 8 大法 dà fǎ fundamental rules 大法大法一處
448 8 a room 宮殿屋
449 8 ài to love 於己小者愛之如弟
450 8 聲聞 shēngwén Sravaka Realm / Sravaka / Śrāvaka / a distinguished disciple of the Buddha 將護諸聲聞
451 8 duān to carry 所以稱難陀比丘端政第一者
452 8 在此 zàicǐ here 汝家財寶盡當在此兒手中消滅
453 8 善覺 shànjué Well-Awakened / Buddhija 善覺比丘常為眾僧使至天上
454 8 難陀 Nántuó Nanda 所以稱難陀比丘端政第一者
455 8 zhèng proof 是以乃經三十年方取道證
456 8 fàng to put / to place 今當放雹殺此沙門
457 8 chòu to smell / to stink / to emit a foul odor 即與臭穢惡食
458 8 yào a pharmaceutical / medication / medicine / a drug / a remedy 或有一藥治眾病
459 8 摩竭 mójié makara 欲詣摩竭中路相
460 8 horse 馬口
461 8 真淨王 Zhēn Jìng Wáng Shuddhodana / Suddhodana 真淨王勸五百釋種子出家學
462 8 to strike / to hit / to beat 即興惡意打羅云頭
463 8 miè to destroy / to wipe out / to exterminate 謂死神滅不復受生
464 8 二事 èr shì two things 以是二事故
465 8 huǒ fire / flame 身出水火
466 8 降伏 xiángfú to subdue / to vanquish / to tame / to pacify 降伏外道
467 8 hair 便發惡言曰
468 8 jié festival / a special day 時歲節會
469 8 人中 rénzhōng mānuṣyaka / a multitude of men 天下人中形容姿貌頗有勝我
470 8 zhù to dwell / to live / to reside 君且住一宿
471 8 qián to carry 今當抱兒至尼揵子
472 8 yán to prolong / to delay / to postpone 所以稱摩訶迦延那比丘安般第一者
473 8 不知 bùzhī do not know 不知所從來
474 8 佛法 fófǎ Dharma / Dhárma / Dhamma / Buddha-Dhárma / Buddhist doctrine 顯佛法
475 7 婆拘羅 pójūluó Bakkula 所以稱婆拘羅壽命極長者
476 7 善來 shànlái Svāgata / Sāgata 佛命善來
477 7 二百五 èrbǎi wǔ idiot / stupid person / a dope 如來將千二百五十
478 7 賈客 jiǎkè merchant 此比丘為賈客入海採寶
479 7 hǎi the sea / a sea / the ocean 此比丘為賈客入海採寶
480 7 不淨 bù jìng Impurity / dirty / filthy 形形相感便失不淨
481 7 shēn to moan / to groan 二名摩呻提利
482 7 xiōng elder brother 兄應紹繼
483 7 gēn origin / cause / basis 亦云諸根寂靜者
484 7 guǐ a ghost / spirit of dead 呼是羅剎鬼
485 7 zuì crime / sin / vice 罪不應死
486 7 huàn to call 佛喚羅云來
487 7 持戒 chí jiè morality / to uphold precepts 所以稱羅云持戒不毀者
488 7 to abandon / to relinquish / to discard / to throw away 半棄
489 7 迦旃延 Jiāzhānyán Mahakatyayana: Foremost in Debating the Dharma / Katyayana 迦旃延所以稱善分別義者
490 7 即時 jíshí immediate / prompt / instantaneous 即時心開漏盡結解
491 7 所在 suǒzài place / location 所在適處供養無乏
492 7 命終 mìng zhōng to die / to end a life 出沸血命終墮阿鼻也
493 7 hài to injure / to harm to 心中惶怖懼其為害
494 7 學道 xuédào examiner 出家學道
495 7 chà to differ 日欲差中
496 7 四事 sìshì the four necessities 四事供
497 7 退 tuì to retreat / to decline / to move back / to withdraw 猶象逐健兒進之與退
498 7 wěi to delegate / to commission 今者委厄
499 7 to assemble / to meet together 如是不止遂成華聚
500 7 妄語 wàngyǔ to tell lies / to talk nonsense 無妄語耶

Frequencies of all Words

Top 500

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 465 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 所以稱難陀比丘端政第一者
2 327 wèi for / to 接足為禮以手摩
3 312 yuē to speak / to say 告柰女曰
4 283 this / these 此比丘專以略說為主
5 281 yǒu is / are / to exist 各有相
6 276 also / too 心不變易也
7 255 not / no 女不達
8 248 zhī him / her / them / that 不淨之溢豈由心哉
9 244 比丘 bǐqiū Bhiksu / a monk / bhikṣu / bhikkhu 所以稱難陀比丘端政第一者
10 242 so as to / in order to 接足為禮以手摩
11 229 promptly / right away / immediately 欲設微供即行請佛
12 212 Buddha / Awakened One 佛將諸弟
13 197 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 隨其所寤處以為宗
14 184 shí time / a period of time 時難陀在外經行
15 175 wáng Wang 一王者種
16 171 purposely / intentionally / deliberately / knowingly
17 163 rén person / people / a human being 所以稱婆陀比丘解人疑滯者
18 162 I / me / my 且當還家適我本意
19 161 his / hers / its / theirs 其有見
20 159 shì is / are / am / to be 本是多情
21 158 again / more / repeatedly 復還看之
22 151 one 或有一藥治眾病
23 150 de potential marker 難陀却後七日當得羅漢
24 140 zhū all / many / various 諸比丘各
25 138 desire 欲設微供即行請佛
26 137 zhì to / until 子至毘舍離柰女精舍
27 122 dāng to be / to act as / to serve as 難陀却後七日當得羅漢
28 119 yán to speak / to say / said 以是言之
29 118 huò or / either / else 或有一藥治眾病
30 118 no 三十六物無一可貪也
31 113 所以 suǒyǐ therefore / as a result / so 所以稱難陀比丘端政第一者
32 111 also / too 亦云諸根寂靜者
33 110 zhōng middle 猶如來八音中
34 107 naturally / of course / certainly 自捨如來
35 107 ruò to seem / to be like / as 若計常起
36 107 in / at
37 105 final interogative 況當著五納服耶
38 104 第一 dì yī first 所以稱難陀比丘端政第一者
39 102 jiàn to see 其有見
40 98 zhī to know 佛知其意
41 97 chēng to call / to address 所以稱難陀比丘端政第一者
42 95 you / thou 汝家財寶盡當在此兒手中消滅
43 94 阿難 Ānán Ānanda / Ananda 阿難有二十
44 93 便 biàn convenient / handy / easy 形形相感便失不淨
45 91 zài in / at 比丘三十年在凡夫地中
46 91 lái to come 女聞佛來心中欣悅
47 87 niàn to read aloud / to recite 念已
48 85 ér and / as well as / but (not) / yet (not) 或因一行而長眾行
49 84 and 即與婦抱兒至尼揵所
50 81 jīn today / modern / present / current / this / now 今當嚴辦供具
51 80 ěr ear 以其生時耳上自然有此華
52 78 shuō to say / said / to speak / to talk / speaks 所謂略說者也
53 77 cóng from 眾行悉從
54 76 tiān day 所以稱天須菩提著好衣第一者
55 75 hái also / in addition / more 佛還本國時
56 75 method / way 所以稱斯尼比丘能廣說法者
57 72 néng can / able 所以稱斯尼比丘能廣說法者
58 68 already / afterwards 念已
59 67 以是 yǐshì for that reason / therefore / for this reason 以是言之
60 67 jiē all / each and every / in all cases 三世諸佛皆共八萬四千以為行法
61 66 èr two 度二弟子
62 65 shí food / food and drink 食福自然未曾匱乏
63 64 can / may / permissible 道人屋舍床榻座席如何可止
64 63 shàng top / a high position 五百世中常上生
65 62 yún cloud 亦云諸根寂靜者
66 61 xíng to walk / to move 欲設微供即行請佛
67 61 zuò to do 作是言已
68 60 nǎi thus / so / therefore / then / only / thereupon 是以乃經三十年方取道證
69 59 such as / for example / for instance 是故如
70 59 wén to hear 女聞佛來心中欣悅
71 58 jìn to the greatest extent / utmost 汝家財寶盡當在此兒手中消滅
72 57 shēn human body / torso 夫為道者皆當約身守節
73 57 dào way / road / path 道不必遍行眾行
74 57 xīn heart 不淨之溢豈由心哉
75 57 shēng to be born / to give birth 勿生
76 54 míng measure word for people 失譯人名附後漢錄
77 54 wèi to call 或謂天神
78 54 zhòng many / numerous 道不必遍行眾行
79 54 何以 héyǐ why 何以言無福耶
80 53 big / great / huge / large / major 我今欲大布施
81 53 idea 佛知其意
82 52 答曰 dá yuē to reply 答曰
83 52 wèn to ask 怪而問佛
84 51 what / where / which 卿來何晚
85 50 xiāng each other / one another / mutually 各有相
86 49 four 及四燈油事事嚴飾皆備具足
87 49 rán correct / right / certainly 之殊格然易見
88 49 世尊 Shìzūn World-Honored One / Bhagavat / Bhagavān / Buddha 道侍從世尊
89 49 chū to go out 手把無價摩尼珠出
90 49 each 諸比丘各
91 49 shī the practice of selfless giving / dāna 猶施造八萬
92 48 suī although / even though 雖覩美姿寂無情想
93 48 past / former times 乃昔毘婆尸如來出世時
94 48 zhèng upright / straight 雖用多箭正
95 48 xiān first 漏為先
96 47 如來 Rúlái Thus-Come (tathagata) / Tathāgata / Thus Come One 自捨如來
97 47 shì matter / thing / item 事外道梵志
98 46 使 shǐ to make / to cause 要使一人至於道迹
99 46 to enter 執琉璃鉢入城乞食
100 46 shòu to suffer / to be subjected to 時佛在舍衛精舍受波斯匿王請
101 45 female / feminine 子至毘舍離柰女精舍
102 45 cháng always / ever / often / frequently / constantly 不專常名
103 44 zuò to sit
104 43 如是 rúshì thus / so 其變如是
105 43 mìng life 佛命善來
106 42 yòu again / also 長深宮又不學問
107 42 běn measure word for books 錄其本績
108 41 涅槃 Nièpán Final Nirvana / Nirvana / Nirvāṇa / Nibbāna 從生至涅槃未曾有乏
109 41 zuì most / extremely / exceedingly 故言教授後學最為第一也
110 41 jiā house / home / residence 下生王者家
111 41 child / son 子至毘舍離柰女精舍
112 40 zhe indicates that an action is continuing 所以稱天須菩提著好衣第一者
113 40 good fortune / happiness / luck 食福自然未曾匱乏
114 39 jiè to quit 喻戒不具足
115 39 jīng to go through / to experience 是以乃經三十年方取道證
116 39 迦葉 jiāshè Kāśyapa / Kasyapa / Kassapa 度迦葉兄弟
117 38 xiàn to appear / to manifest / to become visible 佛以善權故現腳
118 38 五百 wǔ bǎi five hundred 五百弟子
119 38 xià next 當王此閻浮提及三天下
120 38 jiě to loosen / to unfasten / to untie 所以稱婆陀比丘解人疑滯者
121 38 shí ten 如來將千二百五十
122 38 sān three 三人
123 37 hòu after / later 難陀却後七日當得羅漢
124 37 yóu follow / from / it is for...to 不淨之溢豈由心哉
125 37 yīng should / ought 對藥應之
126 37 seven 身子有七
127 37 day of the month / a certain day 難陀却後七日當得羅漢
128 37 zhǒng kind / type 一王者種
129 37 不可 bù kě cannot / should not / must not / forbidden / prohibited 有不可親近
130 36 chù a place / location / a spot / a point 隨其所寤處以為宗
131 36 梵志 fànzhì Brahmin / Brahman 事外道梵志
132 36 弟子 dìzi disciple / follower / student 餘諸弟子無能及者
133 36 an analogy / a simile / a metaphor / an allegory 其喻亦爾
134 36 soil / ground / land 墮地便言
135 35 fēi not / non- / un- 我非鬼
136 35 yóu also / as if / still 猶六度相統
137 34 xiàng towards / to 如向所說
138 34 長者 zhǎngzhě the elderly 一長者種
139 33 qǐng to ask / to inquire 欲設微供即行請佛
140 33 chéng to finish / to complete / to accomplish / to succeed 藥相從而成
141 33 jié to bond / to tie / to bind 聞者結除徑至無為
142 33 yuàn to hope / to wish / to desire 即發誓願
143 33 是以 shìyǐ therefore / thus / so / hence 是以設
144 33 故稱 gùchēng an old term / an obsolete word 故稱端政第一
145 33 dàn but / yet / however 但住
146 32 思惟 sīwéi to think / to consider / to reflect 心自思惟
147 32 nán difficult / arduous / hard
148 32 capacity / degree / a standard / a measure 當得羅漢還度父母
149 32 說法 shuō fǎ a statement / wording 廣為人說法分別
150 32 gào to tell / to say / said / told 告柰女曰
151 32 lìng to make / to cause to be / to lead 友勸令作後世資
152 31 dialect / language / speech 時阿難語曰
153 30 power / force / strength
154 30 to die 許之以死
155 30 shì a generation 五百世中常上生
156 30 guān to look at / to watch / to observe 佛觀其根應
157 30 ér son 母兒耳
158 29 羅漢 Luóhàn Arhat 難陀却後七日當得羅漢
159 29 nián year 比丘三十年在凡夫地中
160 29 沙門 shāmén a Buddhist monk / a wandering monk / a shramana / a sramana / renunciant / mendicant 沙門
161 29 出家 chūjiā leaving home / to become a monk or nun 真淨王勸五百釋種子出家學
162 29 羅云 Luóyún Rahula 弟子中唯有此比丘及羅云能行安般第一
163 29 shī teacher
164 29 to reach 餘諸弟子無能及者
165 28 父母 fùmǔ parents / mother and father 父母諸家皆大驚懼
166 28 a man / a male adult 夫為道者皆當約身守節
167 28 不得 bùdé must not / may not / not be allowed / cannot 皆當磨滅不得久停
168 28 jiāng will / shall (future tense) 佛將諸弟
169 28 ěr thus / so / like that 其喻亦爾
170 28 five 目連有五
171 28 clothes / clothing 所以稱天須菩提著好衣第一者
172 28 wàn ten thousand 三世諸佛皆共八萬四千以為行法
173 28 qián front 言乃遺前蹤
174 28 eight 三世諸佛皆共八萬四千以為行法
175 28 otherwise / but / however 體滿則盈
176 28 乞食 qǐshí to beg for food 執琉璃鉢入城乞食
177 27 míng bright / brilliant 明當還歸
178 27 shì to release / to set free 釋以知所念
179 27 shě to give 自捨如來
180 27 to go 此比丘儻捨屋去
181 27 a bowl / an alms bowl / patra / pātra 執琉璃鉢入城乞食
182 27 jiāo to teach / to educate / to instruct 來設教若干
183 26 to attain / to reach 女不達
184 26 a time 法不得越次
185 26 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 雖用多箭正
186 26 因緣 yīnyuán Cause and Condition / principal and secondary causes / chain of cause and effect / primary cause / nidāna 以是因緣
187 26 that / those 以一發箭射於彼
188 26 kǒu measure word for people, pigs, and kitcheware 此比丘常慎口
189 26 lòu to leak / to drip 漏為先
190 26 to arise / to get up 隨病所起
191 25 wǎng to go (in a direction) 即往
192 25 interest 息長亦知
193 25 è evil / vice 麁衣惡食
194 25 meaning / sense 一教統百義
195 25 xíng appearance 形形相感便失不淨
196 25 tīng to listen 王即聽之
197 25 xiàng figure / image / appearance 即選八萬牙象被鉀鼻劍
198 25 問曰 wèn yuē to ask 復重問曰
199 25 shā to kill / to murder / to slaughter 之王抂殺無辜
200 25 qiú to request 後求無上正真道
201 25 gòng together 三世諸佛皆共八萬四千以為行法
202 24 shèng to beat / to win / to conquer 踊躍不能自勝
203 24 shù tree 匿王請令坐禪在一樹下
204 24 shàn virtuous / wholesome / benevolent / well-disposed 喻此比丘善誨要慧
205 24 云何 yúnhé why 云何廣說
206 24 certainly / must / will / necessarily 往必決疑
207 24 sufficient / enough 接足為禮以手摩
208 24 necessary / must 天須菩
209 24 ā prefix to names of people 佛語阿
210 24 zhǐ to stop / to halt 道人屋舍床榻座席如何可止
211 24 qiān one thousand 即請梵志數千
212 24 to stop 共彈琴作倡戲訖
213 23 神足 shénzú teleportation / ṛddyabhijṇa 佛即以神足化此花
214 23 mother 母情不
215 23 眾生 zhòngshēng beings / all living things / all sentient beings 眾生得
216 23 to lift / to hold up / to raise 即以耳上華舉
217 23 to take / to get / to fetch 法不應取金
218 23 shuǐ water 水漸欲深
219 23 luó Luo
220 23 shǒu hand 接足為禮以手摩
221 23 different / other 度脫一切如佛無異
222 23 生天 shēng tiān highest rebirth 死應生天
223 22 huà to make into / to change into / to transform 化應聲天
224 22 道人 dàorén a Buddhist monk 道人屋舍床榻座席如何可止
225 22 bái white 阿難白
226 22 不能 bù néng cannot / must not / should not 踊躍不能自勝
227 22 tóu head 舉頭視曰
228 22 to rub 接足為禮以手摩
229 22 kōng empty / void / hollow 見此空鉢不
230 22 shī to lose 失譯人名附後漢錄
231 22 liù six 身丈六紫磨金色
232 22 xiǎng to think 雖覩美姿寂無情想
233 21 guò to cross / to go over / to pass 無能過者
234 21 duàn absolutely / decidedly 不以斷
235 21 guó a country / a state / a kingdom 汝至師子渚國興
236 21 to gather / to collect 父集賈人訪其價直
237 21 lóng dragon
238 21 bān sort / kind / class 所以稱般咃比丘能隱形不現者
239 21 kuàng moreover / how much the more 況當著五納服耶
240 21 yào to want / to wish for 要使一人至於道迹
241 21 bǎi one hundred 一響統百教
242 20 dìng to decide 意便得定
243 20 gèng more / even more 直更染此白
244 20 děng et cetera / and so on 比丘尼等
245 20 shì to match 且當還家適我本意
246 20 供養 gòngyǎng to make offerings / to provide offerings / to worship 所在適處供養無乏
247 20 miào wonderful / fantastic 足履金薄妙屣
248 20 to associate with / be near 此比
249 20 bìng ailment / sickness / illness / disease 病有多少
250 20 shǔ to count 即請梵志數千
251 19 suí to follow 隨其所寤處以為宗
252 19 hǎo good 所以稱天須菩提著好衣第一者
253 19 chí to grasp / to hold 所借王物恐人持去
254 19 jīn gold 曜金鏤履屣
255 19 tuō tuo 所以稱般咃比丘能隱形不現者
256 19 聖王 shèng wáng a sage-king 作聖王者
257 19 shí knowledge / understanding 是以宿識不除
258 19 to calculate / to compute / to count 若計常起
259 18 shè to set up / to establish 欲設微供即行請佛
260 18 眾僧 zhòngsēng Saṅgha / Sangha / Buddhist monastic community 善覺比丘常為眾僧使至天上
261 18 chú except / besides 聞者結除徑至無為
262 18 thing / matter 所借王物恐人持去
263 18 無有 wú yǒu there is not 尸婆羅手珠無有限量
264 18 婆羅 póluó pāla / warden / keeper / guardian 所以稱尸婆羅比丘福德第一者
265 18 sēng a monk 常以苦切之言誡勅諸尼僧
266 18 yǎn eye 從眼從耳
267 18 shǎo few 婆羅門等少小博學
268 18 suì to comply with / to follow along 如是不止遂成華聚
269 18 心念 xīn niàn mindfulness 阿難心念
270 18 duò to fall / to sink 墮地便言
271 18 to reply / to answer
272 17 四諦 sì dì the fourfold noble truth / four noble truths 思惟四諦
273 17 佛言 Fó yán the Buddha said 佛言
274 17 to fly 直自口慣習耳
275 17 guī to go back / to return 明當還歸
276 17 chén minister / statesman / official
277 17 bào newspaper 一音報萬億
278 17 fán ordinary / common
279 17 letter / symbol / character 願世尊賜小兒字
280 17 jūn sovereign / monarch / lord / gentleman / ruler 君且住一宿
281 17 滿 mǎn full 體滿則盈
282 17 lùn to comment / to discuss 所以稱拘摩羅迦葉能雜種論者
283 17 yuán fate / predestined affinity 緣此愛情誨約切教
284 17 road / path / way 中路復念
285 17 yōu excellent / superior 所以稱優波先比丘具足眾行第一者
286 17 分別 fēnbié to differentiate / to distinguish 廣為人說法分別
287 16 wéi only / solely / alone 長者懼怖深惟疑惑
288 16 jiǔ old 以久
289 16 以為 yǐwéi to believe / to think / to consider / to assume 三世諸佛皆共八萬四千以為行法
290 16 to adhere / to capture / to restrain 不拘形服也
291 16 shì to look at / to see 舉頭視曰
292 16 bitterness / bitter flavor 常以苦切之言誡勅諸尼僧
293 16 rain 雨種種甘饍飲食
294 16 zhí to implement / to carry out / to execute a plan 執琉璃鉢入城乞食
295 16 wèi Eighth earthly branch 未寤
296 16 shī corpse 所以稱尸婆羅比丘福德第一者
297 16 zhǎng director / chief / head / elder 或因一行而長眾行
298 16 安般 ānbān mindfulness of breathing / ānāpāna / ānāpānasmṛti / ānāpānasati / anapanasati 所以稱摩訶迦延那比丘安般第一者
299 16 yòng to use / to apply 雖用多箭正
300 16 zūn to honor / to respect 佛雖德尊
301 16 biàn to change / to alter 其變如是
302 16 to fear / be afraid of / to dread 父母諸家皆大驚懼
303 15 to think / consider / to ponder 少思漿飲
304 15 shàng still / yet / to value 尚不
305 15 nèi inside / interior 屋內不見
306 15 坐禪 zuòchán to practice sitting meditation / to meditate 中坐禪時
307 15 wài outside 外見難陀經行
308 15 qiǎn to send / to dispatch 佛即遣一比丘呼此罵
309 15 xún to search / to look for / to seek 尋往詣佛問其所以
310 15 之中 zhīzhōng inside 七世之中無
311 15 huàn to suffer from a misfortune 諸天世人以是為患
312 15 reason / logic / truth 深思此理
313 15 to be kind / to be charitable / to be benevolent 今當入慈三昧以
314 15 already / since
315 15 jiān measure word for rooms, houses, luggage, etc
316 15 expresses question or doubt 何況汝盲無目人乎
317 15 shéi who / whoever 師名為誰
318 15 propriety / social custom / manners / courtesy / etiquette 接足為禮以手摩
319 15 father 父集賈人訪其價直
320 15 huá Chinese 即華名也
321 15 分別功德論 fēnbié gōngdé lùn Fenbie Gongde Lun 分別功德論卷第五
322 15 a footprint 要使一人至於道迹
323 14 chì imperial decree 時佛約勅
324 14 xiǎo small / tiny / insignificant 婆羅門等少小博學
325 14 zào to make / to build / to manufacture 猶施造八萬
326 14 名曰 míng yuē to be named / to be called 我聞有白淨王子名曰悉達
327 14 cáng to hide 復勅藏吏出諸珍寶
328 14 to ferry 濟渡一切
329 14 to see / to observe / to witness 雖覩美姿寂無情想
330 14 得道 dé dào to attain enlightenment 好衣得道
331 14 諸天 zhūtiān devas 諸天世人以是為患
332 14 自然 zìrán nature 食福自然未曾匱乏
333 14 fēn to separate / to divide into parts 分半國相給
334 14 tool / device / utensil / equipment / instrument 辦具餚膳
335 14 to leave / to depart / to go away / to part 復不可離此相
336 14 cǎo grass / straw / herbs 草蓐為床
337 13 to record / to copy 失譯人名附後漢錄
338 13 qíng feeling / emotion 母情不
339 13 gain / advantage / benefit 吉無不利
340 13 zhòng heavy 重思安般
341 13 extra / surplus / remainder 餘諸弟子無能及者
342 13 máo hair / fur / feathers
343 13 biàn to dispute / to debate / to argue / to discuss 不審分別枯樹是何辯中耶
344 13 tóng like / same / similar 並同本經
345 13 三昧 sānmèi samādhi / concentrated meditation / mental concentration 今當入慈三昧以
346 13 念佛 niàn Fó to recollect the Buddha / to chant the name of the Buddha 欲令弟子具知念佛
347 13 miàn side / surface 所以稱面王比丘著弊惡衣無所羞恥者
348 13 qīng minister / high officer 卿來何晚
349 13 huì intelligent / clever 喻此比丘善誨要慧
350 13 dōu all 都不用餘衣
351 13 jiǔ nine 便從九
352 13 bàn half 正至半道
353 13 shě to give 舍雕文刻鏤
354 13 to carry
355 13 所謂 suǒwèi so-called 所謂略說者也
356 13 xìn to believe / to trust 信邪倒見
357 13 yīn because 或因一行而長眾行
358 13 甘露 gānlù sweet dew / ambrosia / the nectar of immortality / amṛta 即降甘露
359 13 四千 sì qiān four thousand 三世諸佛皆共八萬四千以為行法
360 13 四部 sì bù four part classification scheme 普教授四部弟子
361 13 that 須摩那比丘所以善誨比丘尼僧者
362 13 休息 xiūxi to rest 休息者
363 13 younger brother 佛將諸弟
364 13 duì to / toward 對藥應之
365 13 interesting 欲分別五陰所趣深
366 13 zhǔ owner 恒計非我身無常主
367 13 self 己身足
368 13 guì expensive / costly / valuable 吾生豪貴
369 12 蓮華 liánhuā a lotus / a lotus flower 猶如蓮華不著泥水
370 12 有人 yǒurén a person / anyone / someone 有人挽出
371 12 suǒ to search / to inquire 人來索眼
372 12 fāng square / quadrilateral / one side 是以乃經三十年方取道證
373 12 婆羅門 Póluómén Brahmin / Brahman 婆羅門等少小博學
374 12 jìn nearby 有可親近
375 12 四辯 sì biàn the four unhindered powers of understanding 名仁四辯第一
376 12 I 吾生豪貴
377 12 shēn deep 長者懼怖深惟疑惑
378 12 zhì to rule / to govern / to manage / to control 或有一藥治眾病
379 12 清淨 qīngjìng peaceful / quiet / tranquil / pure 三日清淨天
380 12 shòu to teach 普教授四部弟子
381 12 不可思議 bù kě sīyì inconceivable / unimaginable / unfathomable 如來神德不可思議
382 12 一法 yīfǎ one dharma / one thing 一法身
383 12 dāo knife / a blade 復用刀腹
384 12 fǎn reverse / opposite / wrong side out or up 與三人等於前往反經行
385 12 gōng a palace 足辭退還宮
386 12 gǎn to feel / to perceive / to touch / to affect 形形相感便失不淨
387 12 不見 bújiàn to not see 屋內不見
388 12 wàng to forget / neglect / to miss / to omit 寂默忘
389 12 何者 hézhě why 何者
390 12 happy / glad / cheerful / joyful 故稱樂禪第一也
391 12 entirely / without exception
392 12 shī corpse 天文陀羅花散於故屍
393 12 qiū Confucius 丘德行充足於內
394 12 jīng essence 雖復心精
395 12 zhí straight 父集賈人訪其價直
396 12 zhēn real / true / genuine 謂四諦如有八正真妙
397 12 如此 rúcǐ in this way / so 如此形貌
398 12 shén divine / mysterious / magical / supernatural 如來神德不可思議
399 12 女人 nǚrén woman / women 夫女人者多諸
400 12 心中 xīnzhōng in mind 女聞佛來心中欣悅
401 12 二十 èrshí twenty 阿難有二十
402 12 zhī to support 來者可得僧竭支
403 12 是故 shìgù therefore / so / consequently 是故如
404 12 唯有 wěiyǒu only / alone 弟子中唯有此比丘及羅云能行安般第一
405 12 sàn to scatter / to break up / to disperse / to adjourn 五百弟子各棄馳散
406 12 to leave behind 言乃遺前蹤
407 12 左右 zuǒyòu approximately 得為比丘侍佛左右
408 12 福田 fútián domain for practices leading to enlightenment 福田良美
409 11 cún to exist / to survive 存為
410 11 tuō to take off 即脫天冠著地
411 11 不如 bùrú not equal to / not as good as 不如婆拘羅壽百六十者
412 11 見佛 jiànfó to see the Buddha 此長者見佛喜悅
413 11 jìn to enter 但當前進
414 11 Germany 佛雖德尊
415 11 to apprehend / to realize / to become aware 所悟之方
416 11 bié do not / must not 別形質中有識無識皆悉別
417 11 歡喜 huānxǐ joyful 歡喜
418 11 地獄 dìyù Hell / Hell Realms / Nāraka 已犯戒盡當墮地獄
419 11 十一 shíyī eleven 此比丘相雖十一
420 11 mián to sleep 佛見其眠
421 11 未曾 wèicéng not yet / has not 食福自然未曾匱乏
422 11 xué to study / to learn 真淨王勸五百釋種子出家學
423 11 三藏 Sān Zàng Tripitaka 外國今現三藏者
424 11 yuē approximately 時佛約勅
425 11 zhuǎn to transmit / to convey / to forward (mail) 隨意轉施
426 11 extremely / very 極闇也
427 11 grandmother 是故字尸婆
428 11 céng once / already / former / previously 此比丘曾為
429 11 how can it be that? 不淨之溢豈由心哉
430 11 qiě moreover / also 且當還家適我本意
431 11 jiā jia 所以稱難陀迦比丘教授第一者
432 11 huò to reap / to harvest 今獲其報
433 11 身子 shēnzi body / pregnancy 身子有七
434 11 目連 Mùlián Moggallāna / Maudgalyāyana 目連有五
435 11 福德 fúdé merit earned / reward / good fortune and good moral conduct 所以稱尸婆羅比丘福德第一者
436 11 xīng to flourish / to be popular 汝至師子渚國興
437 10 used to indicate order 故稱福德第
438 10 residence / dwelling 居富無量
439 10 三十 sān shí thirty 難陀有三十相
440 10 虛空 xūkōng empty space 便飛騰虛空
441 10 jié take by force / to coerce 祇劫時
442 10 chóng an invertebrate / a worm 眾生可以一手執蟲
443 10 woman 即與婦抱兒至尼揵所
444 10 fàn to commit crime / to violate 不犯四過
445 10 fēi to fly 便飛騰虛空
446 10 諸法 zhū fǎ sarvadharma / all things / all dharmas 諸法空無也
447 10 quàn to advise / to urge / to exhort / to persuade 真淨王勸五百釋種子出家學
448 10 jiā to add 加諸杖
449 10 shè to shoot [an arrow] / to launch [ a rocket] / to fire [a missile] 以一發箭射於彼
450 10 zhǒng mound / burial mound / senior 視宮宅猶似塚墓
451 10 lín neighbor / adjacent 今稱拘隣為第一者
452 10 比丘尼 bǐqiūní Bhiksuni / a nun / a bhikṣuṇī / bhikkhunī 所以善誨比丘尼者
453 10 yǐn to lead / to guide 即引兵而趣
454 10 zuò seat 即呼使下來與座
455 10 xìng family name / surname 姓也
456 10 優波離 Yōubōlí Upāli / Upali 所以稱優波離持律第一者
457 10 精舍 jīngshè vihāra / hermitage 子至毘舍離柰女精舍
458 10 to insult / to accuse / to blame / to curse / to scold 比丘法應罵耶
459 10 外道 wàidào non-Buddhist 事外道梵志
460 10 無常 wúcháng irregular 以無常對之
461 10 shǐ beginning / start 佛始成道
462 10 què but / yet / however / while / nevertheless 難陀却後七日當得羅漢
463 10 háo brave / heroic / chivalrous / bold / audacious 吾生豪貴
464 10 chéng a city / a town 執琉璃鉢入城乞食
465 10 中有 zhōngyǒu an intermediate existence between death and rebirth 中有兩須菩提
466 10 huì can / be able to 時歲節會
467 10 zhì wisdom / knowledge / understanding 以鐵鍱腹畏智溢出
468 10 a person of over sixty 所以稱朋耆奢比丘能造偈頌者
469 10 diǎn canon / classic / scripture 亦名世典
470 10 xiū to decorate / to embellish 時有長者居明貞修
471 10 to go to / to arrive / to reach 詣佛所辭退而還
472 10 to join / to combine 合入大海共為一水
473 10 十二 shí èr twelve 十二頭
474 10 shěn to examine / to investigate / to analyze to judge 審吉凶
475 10 佛語 fó yǔ buddhavacana / the words of the Buddha 佛語阿
476 10 shí real / true 其女實對
477 10 leaf / foliage / petal 葉佛時名鬼為尸婆羅
478 10 dòng to move / to act 見飯粒動皆謂是蟲
479 10 this / such 所以稱斯尼比丘能廣說法者
480 10 coarse / rough 麁衣惡食
481 10 even / equal / uniform 人頭齊
482 10 zhōng end / finish / conclusion 雖廣演慧終成一階
483 10 菩薩 púsà bodhisatta 菩薩共在山上遊行
484 10 天眼 tiān yǎn divine sight / divyacākṣus 阿那律所以稱天眼第一者
485 10 gōng merit 志白王索止雨功報
486 10 大士 Dàshì the Buddha / mahāpurusa 大士法以惠
487 10 shì to test / to try / to experiment 自可保試
488 9 he / him 無他增減
489 9 將來 jiānglái the future 使將來世世值佛
490 9 skill / ability / talent 各盡妙技
491 9 tān greed / desire / craving / trsnā / taṇhā 三十六物無一可貪也
492 9 to lack 所渴乏
493 9 undulations 所以稱優波先比丘具足眾行第一者
494 9 clothes / dress / garment 況當著五納服耶
495 9 乃至 nǎizhì and even 繁衍乃至無數
496 9 上座 shàngzuò sthavira / elder 舍羅時上座君頭未得神通
497 9 瞻視 zhānshì to look at / to observe the appearance 有人瞻視汝
498 9 to bare / to be open / to be exposed 常擇言徐語思而後露
499 9 mén door / gate / doorway / gateway 時童迦葉往至其門
500 9 何所 hésuǒ where / what place 若息出時不知去至何所

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
 1. yǒu
 2. yǒu
 1. becoming / bhāva
 2. 1. existence; 2. becoming
比丘
 1. bǐqiū
 2. bǐqiū
 1. Bhiksu / a monk / bhikṣu / bhikkhu
 2. bhiksu
 1. Buddha / Awakened One
 2. of Buddhism
 3. a statue or image of a Buddha
 4. a Buddhist text
 5. Buddha Realm
 6. Buddha
rén Human Realm
self / ātman / attan
desire / intention / interest / aspiration
 1. mo
 2. Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression.
re
jiàn view / perception / dṛṣṭi / diṭṭhi
zhī Understanding

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
自恣 zì zì pravāraṇā / ceremony of repentance
阿鋡 Āhán Agama / The divisions of the Sutra Pitaka
阿罗汉 阿羅漢 Āluóhàn
 1. Arhat
 2. arhat
阿那含 Anàhán
 1. Anāgāmin / Anagami / Non-Returner
 2. 1 anāgāmin; 2.non-returner
阿那律 Ānàlǜ Aniruddha
阿难 阿難 Ānán
 1. Ānanda / Ananda
 2. Ananda
阿毘昙 阿毘曇 Āpítán Abhidharma / Abhidhamma
阿若 āruò Ājñāta
阿阇世王 阿闍世王 Āshéshì Wáng Ajātaśatru / Ajatasutru / Ajātasattu
阿育王 Āyùwáng King Aśoka / Asoka / Ashoka
白净王 白淨王 Bái Jìng Wáng Shuddhodana / Suddhodana
白王 Bái Wáng Shuddhodana / Suddhodana
般涅槃 Bān Nièpán parinirvāṇa / parinirvana
Bīn Bin
宾头卢 賓頭盧 Bīntóulú Pindola / Piṇḍola / The Tiger Subduing Arhat / Pindolabharadvaja
博多 bóduō Hakata
波罗奈 波羅奈 bōluónài Vārānasī
波斯 Bōsī Persia
波斯匿王 Bōsīnì Wáng King Prasenajit / Pasenadi
波旬 bōxún Pāpīyāms / Pāpimant
不净观 不淨觀 bù jìng guān The contemplation of impurity
成华 成華 chénghuà Chenghua
城中 chéngzhōng Chengzhong
持国 持國 Chí Guó Dhrtarastra / Dhṛtarāṣṭra / Dhataraṭṭha / Deva King of the East
春秋 chūnqiū
 1. Spring and Autumn Period
 2. a person's age
 3. Chunqiu / Annals of Spring and Autumn
 4. spring and autumn
大迦叶 大迦葉 Dà Jiāyè Mahakasyapa / Mahākāśyapa / Mahākassapa / kasyapa
大慧 dàhuì
 1. Mahāmati
 2. mahāprajñā / great wisdom
 3. Dahui Zonggao / Zonggao
丹藏 dān zàng Khitan Canon
道家 Dào Jiā Daoism / Taoism / Taoist philosophy
大品 dàpǐn Pancavimsati Sahasrika Prajnaparamita Sutra
大乘 Dàshèng
 1. Mahayana Buddhism / Mahāyāna / Mahāyāna Buddhism
 2. Mahayana / Great Vehicle
谛念 諦念 dì niàn Right Intention / Right Thought
定光佛 Dìngguāng Fó Dipankara Buddha
帝释 帝釋 Dìshì Śakra / Sakka / Śakra Devānām Indra / Kauśika
地狱 地獄 dìyù
 1. Hell / Hell Realms / Nāraka
 2. a hell
 3. hell
东山 東山 dōngshān Dongshan
兜率 Dōushuài Tuṣita / Tushita / Tuṣita Heaven
度母 Dù Mǔ Tara
多罗 多羅 Duōluó Tara
法轮 法輪 fǎlún
 1. Dharma Wheel / Dharmacakra / Wheel of the Law
 2. Dharma wheel
fàn
 1. Sanskrit
 2. Brahma
 3. India
 4. brahman
 5. pure / sacred
 6. Fan
 7. Buddhist
梵王 Fàn Wáng Brahma
梵摩 Fànmó Brahma
梵天 Fàntiān
 1. Brahma
 2. Heavenly Realm
梵天王 Fàntiān Wáng Brahmā
梵志 fànzhì Brahmin / Brahman
法身 Fǎshēn
 1. Dharmakaya / Dharmakāya / Dharma Body
 2. Dharma body
分别功德论 分別功德論 fēnbié gōngdé lùn Fenbie Gongde Lun
佛法 fófǎ
 1. Dharma / Dhárma / Dhamma / Buddha-Dhárma / Buddhist doctrine
 2. the power of the Buddha
 3. Buddha's Teaching
宫人 宮人 gōng rén
 1. imperial concubine / palace maid
 2. imperial secretary
hàn
 1. Han Chinese
 2. Han Dynasty
 3. Milky Way
 4. Later Han Dynasty
 5. a man
 6. Chinese language
 7. Han River
恒水 恆水 Héng Shuǐ Ganges River
后汉 後漢 Hòu Hàn
 1. Later Han
 2. Later Han
huán Huan river
 1. Hebei
 2. to hope
 3. Jizhou
迦利 Jiālì Karli / Karla Caves
jiāng
 1. a large river
 2. Yangtze River
 3. Jiang
 4. Jiangsu
 5. Jiang
迦毘罗卫 迦毘羅衛 Jiāpíluówèi Kapilavastu / Kapilavatthu
迦尸 迦屍 Jiāshī Kasi / Kashi / Kāśī
迦叶 迦葉 jiāyè
 1. Kāśyapa / Kasyapa / Kassapa
 2. Mahākāśyapa / Kāśyapa / Kasyapa / Kassapa
迦叶佛 迦葉佛 Jiāyè Fó Kāśyapa Buddha / Kasyapa Buddha / Kassapa Buddha
迦旃 jiāzhān Kakuda Kātyāyana
迦旃延 Jiāzhānyán Mahakatyayana: Foremost in Debating the Dharma / Katyayana
迦旃延子 Jiāzhānyán zǐ Katyāyanīputra
净居天 淨居天 Jìng Jū Tiān suddhavasa / śuddhāvāsa / Pure Abodes / Pure Dwelling Heavens
金刚力士 金剛力士 Jīngāng Lìshì Vajrapāṇi / Vajrapani
精气 精氣 jīngqì essential qi / spirit
拘絺罗 拘絺羅 Jūchīluó Kauṣṭhila / Mahākauṣṭhila / koṭṭhita / Mahākoṭṭhita
拘律 jūlǜ Kolita
拘律陀 jūlǜtuó Kolita
开福 開福 kāifú Kaifu
开元录 開元錄 Kāiyuán Lù Catalogue of the Kaiyuan Era on Buddhism
六度 Liù Dù Six Pāramitās / Six Perfections
龙王 龍王 Lóng Wáng Dragon King / Naga King
罗阅城 羅閱城 Luóyuè Chéng Rājagṛha / Rajgir / Rajagrha / Rājagaha
罗云 羅雲 Luóyún
 1. Rahula
 2. Rāhula
 3. Luoyun
 4. Rāhula
鹿野苑 Lùyěyuàn
 1. Mṛgadāva / Deer Park
 2. Deer Park
律藏 Lǜ Zàng Collection of Monastic Rules / Vinaya / Vinayapiṭaka / Vinaya Piṭaka
妙法 miào fǎ
 1. the wonderful Dharma / the wonderful truth / saddharma / the Dharma / the teachings of the Buddha
 2. Wondrous Dharma
妙慧 Miàohuì Sumatī / Sumagadhi / Sukhamati / Sukhavati
弥勒 彌勒 Mílè
 1. Maitreya
 2. Maitreya
摩罗 摩羅 móluó Māra
莫言 mòyán Mo Yan
目揵连 目揵連 Mùjiānlián Moggallāna / Maudgalyāyana
目连 目連 Mùlián Moggallāna / Maudgalyāyana
难提 難提 Nántí Nandi
难陀 難陀 Nántuó Nanda
涅槃 Nièpán
 1. Final Nirvana / Nirvana / Nirvāṇa / Nibbāna
 2. Buddhism in Every Step: Nirvana
 3. nirvana
频婆娑罗王 頻婆娑羅王 Pínpósuōluó Wáng King Bimbisāra
毘婆尸 Pípóshī Vipaśyin / Vipassī / Vipasyin Buddha
毘舍离 毘舍離 Píshèlí Vaisali / Vaissali / Vaishali / Vesālī / City of Vaisali
毘昙 毗曇 Pítán
 1. Abhidharma / Abhidhamma Pitaka
 2. Abhidharma / Abhidhamma
婆伽婆 Pójiāpó Bhagavat / Bhagavan / Bhagwan / Bhagawan
婆拘罗 婆拘羅 pójūluó Bakkula
婆罗门 婆羅門 Póluómén Brahmin / Brahman
 1. common / general / popular / everywhere / universal / extensive
 2. Prussia
 3. Pu
菩萨藏 菩薩藏 púsà zàng Mahāyāna canon
七宝 七寶 qī bǎo the Seven Treasures / the Seven Precious Jewels
耆域 Qí Yù
 1. Qi Yu
 2. Jīvaka
千叶 千葉 qiānyè Chiba
只桓 祇桓 qíhuán Jetavana
祇洹 Qíhuán Jetavana
耆婆 qípó Jīvaka
只树 祇樹 Qíshù Jetavana / Prince Jetta's Grove
只树给孤独园 祇樹給孤獨園 Qíshùgěi gūdú yuán Anāthapiṇḍada’s park at Jetavana
只园 祇園 Qíyuán Jetavana Grove
祇园精舍 祇園精舍 Qíyuánjīngshè Jetavana / Jetta Grove / Jetta Grove Vihara
瞿昙 瞿曇 Qútán Gautama / Gotama
 1. you / thou
 2. Ru River
 3. Ru
如来 如來 Rúlái
 1. Thus-Come (tathagata) / Tathāgata / Thus Come One
 2. Tathagata
三道 sān dào the three paths
三恶道 三惡道 Sān è Dào
 1. Three Lower Realms / Three Hell Realms
 2. Three Lower Realms
三界 Sān Jiè
 1. The Three Realms
 2. Three Realms
三聚 sān jù the three paths
三明 Sān Míng the Three Insights
三十三天 Sān Shí Sān Tiān Heaven of the Thirty-Three Gods / The Heaven of Thirty-Three Gods / Trāyastriṃśa Heaven / Tāvatiṃsa Heaven
三藏 Sān Zàng
 1. Tripitaka
 2. Tripitaka / Tripiṭaka / Tipitaka
 3. Buddhist Canon
三尊 sān zūn the three honored ones
萨婆多 薩婆多 Sàpóduō Sarvāstivāda
色界十八天 Sè Jiè Shí Bā Tiān The Eighteen Heavens of the Form Realm
刹帝利 剎帝利 Shādìlì Kshatriya / Kashtriya / Ksatriyah
上思 shàngsī Shangsi
善观 善觀 Shànguān Sudrsa / Sudassa
善觉 善覺 shànjué Well-Awakened / Buddhija
善来 善來 shànlái Svāgata / Sāgata
山上 shānshàng Shanshang
善胜 善勝 shànshèng Skilled in Victory / Uttara
善施 shànshī Sudatta
舍利弗 Shèlìfú Sariputra / Śariputra / Sariputta
声闻 聲聞 shēngwén
 1. Sravaka Realm / Sravaka / Śrāvaka / a distinguished disciple of the Buddha
 2. sravaka
舍卫 舍衛 Shèwèi Sravasti / Śrāvastī / Savatthi
舍卫城 舍衛城 shèwèi Chéng Sravasti / Savatthi
十八地狱 十八地獄 Shí Bā Dì Yù The Eighteen Hells
十力 shí lì the ten powers of the Buddha
释迦文 釋迦文 Shìjiāwén Sakyamuni Buddha
释迦文佛 釋迦文佛 Shìjiāwén Fó Sakyamuni Buddha
师宗 師宗 shīzōng Shizong
世尊 Shìzūn World-Honored One / Bhagavat / Bhagavān / Buddha
受者 shòu zhě The Recipient
书经 書經 Shū Jīng Book of History
数人 數人 shǔrén Sarvāstivāda
四天王 Sì Tiānwáng Four Deva Kings / Four Heavenly Kings
四无所畏 四無所畏 sì wú suǒ wèi Four Fearlessnesses
死神 sǐshén death deity
斯陀含 Sītuóhán Sakṛdāgāmin / Sakridagami / Sakadagami / Sakrdagamin / Once-Returner
四月 sìyuè April / the Fourth Month
天帝 Tiān Dì Heavenly Emperor / God
天帝释 天帝釋 Tiān Dì Shì Śakra / Sakka / Śakra Devānām Indra / Kauśika
天圣 天聖 Tiān Shèng Tian Sheng / reign of Emperor Renzong of Song
天复 天復 tiānfù Tianfu
天竺 Tiānzhú the Indian subcontinent
陀罗 陀羅 tuóluó Tārā
五道 Wǔ Dào Five Realms
五浊 五濁 wǔ zhuó the five periods of impurity
光音天 Wúliàng Guāng Tiān Abhasvara Heaven / The Heaven of Radiant Sound
夏坐 xià zuò Varsa / Varsā / Vassa / Rains Retreat / Summer Retreat
香象 xiāng xiàng Gandhahastī
小乘 Xiǎoshèng Hinayana / Hīnayāna
悉达 悉達 Xīdá Siddhartha
 1. Xu
 2. slowly / gently
 3. Xu
 4. Xuzhou
须达 須達 Xūdá Sudatta
须达长者 須達長者 Xūdá Zhǎngzhě Elder Sudatta
学道 學道 xuédào
 1. examiner
 2. Learning the Way
雪山 xuěshān The Himalayas
须弥 須彌 Xūmí Mt Meru / Sumeru
须弥山 須彌山 Xūmí Shān
 1. Mount Sumeru / Mount Meru
 2. Mount Sumeru
须菩提 須菩提 xūpútí
 1. Subhuti / Subhūti
 2. Subhuti
须陀洹 須陀洹 Xūtuóhuán Srotaāpanna / Sotapanna / Stream-Enterer
阎浮 閻浮 Yǎn Fú
 1. Jambudvipa / Jambu-dvipa / Jambu-dipa / the Terrestrial World
 2. Jampudiva
阎浮提 閻浮提 Yǎn Fú Tí Jambudvipa / Jambu-dvipa / Jambu-dipa / the Terrestrial World
阎罗王 閻羅王 Yán Luó Wáng
 1. Yama / Yamaraja
 2. Yama
鸯掘魔 鴦掘魔 Yāngjuémó Aṅgulimālīya / Aṅgulimāla / Angulimala
耶舍 yéshè Narendrayaśas
以律 yǐlǜ Eluid (son of Achim)
优波离 優波離 Yōubōlí Upāli / Upali
祐录 祐錄 yòulù Collection of Records Concerning the Chinese Buddhist Canon / Compilation of Notices on the Translation of the Tripiṭaka / Chu San Zang Ji Ji
优陀夷 優陀夷 Yōutuóyí Udāyin
越三界 Yuè Sān Jiè Trailokya Vikramin
欲界六天 Yùjiè Liù Tiān Six Heavens of the Desire Realm
雨山 yǔshān Yushan
杂藏 雜藏 Zá Zàng Connected Discourses / Saṃyukta Āgama / Samyukta Agama
增一阿含 zēng yī ahán Ekottara Āgama
真净王 真淨王 Zhēn Jìng Wáng Shuddhodana / Suddhodana
正使 zhèngshǐ Chief Envoy
只陀 祇陀 zhǐtuó Jeta / Jetṛ
众僧 眾僧 zhòngsēng Saṅgha / Sangha / Buddhist monastic community
zhòu
 1. daytime
 2. Zhou
 3. Zhou
道生 Zhú Dàoshēng Zhu Daosheng / Daosheng
竺法护 竺法護 Zhú Fǎ Hù Dharmarakṣa
住劫 zhù jié The kalpa of abiding
转轮圣王 轉輪聖王 Zhuànlún Shèng Wáng Chakravarti raja / an emperor in Hindu mythology
紫金山 zǐjīn shān Purple Mountain

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 804.

Simplified Traditional Pinyin English
ā e
阿鼻 abí avīci
ài
 1. desire / craving / trsnā
 2. Love
爱乐 愛樂 ài lè love and joy
爱欲 愛欲 àiyù love and desire / sensuality / kāma
阿练若 阿練若 āliànruò a forest retreat / a secluded place to practice / araṇya / arañña / aranya
阿罗汉果 阿羅漢果 aluóhàn guǒ
 1. the fruit of arhat cultivation / the fruit of awakening
 2. state of full attainment of arhatship
ān
 1. an
 2. Ease
安般 ānbān mindfulness of breathing / ānāpāna / ānāpānasmṛti / ānāpānasati / anapanasati
安隐 ānyǐn tranquil
阿僧只 阿僧祇 āsēngzhǐ asamkhya
阿僧祇劫 āsēngzhǐ jié an asankhyeya kalpa
阿须轮 阿須輪 āxūlún asura
八辈 八輩 bā bèi eight kinds of people
八部 bā bù eight kinds of demigods
八大 bā dà eight great hells
八法 Bā Fǎ The Noble Eightfold Path / The Eightfold Noble Way
八关斋 八關齋 bā guān zhāi the eight precepts
八十种好 八十種好 bā shí zhǒng hǎo eighty noble qualities
八正 Bā Zhèng The Noble Eightfold Path / The Eightfold Noble Way
八正道 Bā Zhèng Dào Path / The Noble Eightfold Path / The Eightfold Noble Way
白佛 bái fó to address the Buddha
百味 bǎi wèi a hundred flavors / many tastes
白衣 báiyī lay people / the laity
bào indirect effect / judgement / retribution
报恩 報恩 bào'ēn repaying others' kindness
薄福 báofú little merit
报应 報應 bàoyīng karmic retribution
宝藏 寶藏 bǎozàng
 1. the treasure of Buddha's law
 2. Treasure Store
 3. Treasure
宝珠 寶珠 bǎozhū Jewel
八智 bāzhì eight kinds of knowledge
bēi
 1. compassion / empathy / karuṇā
 2. Kindness
本心 běnxīn original mind
biàn everywhere fragrant / paricitra
变相 變相 biànxiāng
 1. a sutra illustration
 2. Illustration
变易 變易 biànyì
 1. change
 2. to change
表相 biǎoxiàng an externally expressed characteristic
比丘 bǐqiū
 1. Bhiksu / a monk / bhikṣu / bhikkhu
 2. bhiksu
比丘尼 bǐqiūní
 1. Bhiksuni / a nun / a bhikṣuṇī / bhikkhunī
 2. bhiksuni
比丘尼僧 bìqiūní sēng bhikṣuni monastic
 1. a bowl / an alms bowl / patra / pātra
 2. an alms bowl / patra / pātra / patta
 3. Alms bowl
不二 bú èr
 1. advaya / nonduality / not two
 2. Non-Duality
不害 bù hài non-harm
不净 不淨 bù jìng Impurity / dirty / filthy
不可说 不可說 bù kě shuō inexplicable
不善 bù shàn akuśala / akusala / unvirtuous / unwholesome / inauspicious
不妄语 不妄語 bù wàng yǔ
 1. Refrain from lying
 2. not lying
不觉 不覺 bùjué non-enlightenment
不生 bùshēng
 1. nonarising / anutpāda
 2. nonarising / anutpāda
布施 bùshī
 1. dana / giving / the practice of giving / generosity
 2. generosity
不信 bùxìn disbelief / lack of faith
财施 財施 cái shī donations of money or material wealth
cán hri / hrī / hiri / self-respect / conscientiousness / dignity
cáng
 1. piṭaka / canon / a collection of scriptures
 2. garba / matrix / embryo
 3. kośa / kosa
 4. ālaya / dwelling / residence
惭愧 慚愧 cánkuì
 1. Shamefulness
 2. humility
chán meditative concentration / dhyāna / jhāna
禅定 禪定 chándìng
 1. Meditative Concentration / meditation
 2. to meditate
 3. meditative concentration
cháng eternal / nitya
chàng a bowl shaped copper bell
长行 長行 cháng háng Sutra (discourses) / a sutra
常乐 常樂 cháng lè lasting joy
常行乞食 cháng xíng qǐshí only eating what is given as alms
常坐 cháng zuò constantly sitting in meditation
禅观 禪觀 chánguān
 1. contemplative meditation
 2. Chan Contemplation
常行 chángxíng constantly walking in meditation
忏悔 懺悔 chànhuǐ
 1. repentance / pāpadeśanā
 2. to repent
羼提 chàntí ksānti / tolerance
禅提 禪提 chántí icchantika / an incorrigible
chén
 1. dust / an object / an object of one of the senses / a defilement / a contanimating object
 2. an atom / aṇu
chēn
 1. aversion / hatred / hostility / anger / dveṣa / dosa
 2. malice / vyāpāda
尘数 塵數 chén shǔ as numerous as dust particles
chéng yāna / a vehicle / a school of teaching
chéng Sincerity
chéng Become
成道 chéng dào Awakening / to become enlightened / to become a Buddha
成佛 chéng Fó
 1. to become a Buddha
 2. Attaining Buddhahood
成就 chéngjiù
 1. to attained / to obtain
 2. to bring to perfection / complete
 3. attainment / accomplishment / siddhi
 4. accomplishment
 5. Achievements
尘垢 塵垢 chéngòu
 1. dirt / filth
 2. mental afflictions
 3. secular affairs
 4. a very small particle
瞋恚 chēnhuì
 1. wrath / dveṣa / dosa
 2. Anger
chī confusion / stupidity / naivety / delusion / moha
持戒 chí jiè
 1. morality / to uphold precepts
 2. to uphold precepts
持律 chí lǜ a maintainer of monastic discipline
chù touch / contact / sparśa
chuáng a pillar with a Buddhist inscription
出家 chūjiā
 1. leaving home / to become a monk or nun
 2. to renounce
出世 chūshì
 1. to become a monk or num / to leave secular life
 2. to be not of this world
 3. Transcending the World
出世间 出世間 chūshìjiān transcendental world / lokottara
处中 處中 chùzhōng to abide in the media that transcends existence and non-existence / madyama
 1. Loving-Kindness
 2. Kindness
慈心 cíxīn compassion / a compassionate mind
an element
大慈 dà cí great loving-kindness / great compassion
大法 dà fǎ great dharma / elemental dharma
大千 dà qiān trisāhasramahāsāhasralokadhātu / a great chiliocosm / trichiliocosm / the cosmos
大千世界 dà qiān shìjiè trisāhasramahāsāhasralokadhātu / a great chiliocosm / trichiliocosm / the cosmos
大沙门 大沙門 dà shāmén great monastic
大圣 大聖 dà shèng a great sage / mahāsiddha / a great adept
达嚫 達嚫 dáchèn dana / the practice of giving / generosity
大道 dàdào great way / great Path / great enlightenment
大德 dàdé
 1. most virtuous / bhadanta
 2. Great Virtue / Yaññadatta
大慧 dàhuì mahāprajñā / great wisdom
当分 當分 dāng fēn according to position
dào
 1. the path leading to the cessation of suffering
 2. Way
dǎo delusion / error / inversion / reversal / viparyāsa
道法 dào fǎ the method to attain nirvāṇa
道心 dào xīn Mind for the Way
道中 dào zhōng on the path
倒见 倒見 dǎojiàn a delusion where the opposite of the truth is believed
道人 dàorén
 1. a Buddhist monk
 2. Traveler of the Way
导师 導師 dǎoshī
 1. Sārthavāha
 2. 1. guiding teacher, 2. mentor
导首 導首 dǎoshǒu leader / spiritual guide / nāyaka
道俗 dàosú layperson
道行 dàoxíng
 1. virtuous deeds
 2. Practicing the Way
大乘戒 Dàshèng jiè the Mahayana precepts
大士 Dàshì a bodhisattva / mahāsattva
大树 大樹 dàshù a great tree / a bodhisattva
大王 dàwáng great king / mahārāja
大众 大眾 dàzhòng Assembly
 1. puṇya / puñña
 2. guṇa
得道 dé dào to attain enlightenment
得度 dé dù
 1. to attain salvation
 2. to attain enlightenment
得佛 dé fó to become a Buddha
等智 děngzhì secular knowledge
di
truth
地肥 dì féi earth cake
地大 dìdà earth / earth element
谛观 諦觀 dìguān to observe closely
dìng
 1. meditative concentration / meditation
 2. Concentration
dǐng
 1. to point one's head at
 2. usnisa / uṣṇīṣa
定意 dìngyì samādhi / concentrated meditation / mental concentration
入定 dìngzhì
 1. entered into meditation / settled / composed / collected of mind
 2. to enter into meditation
地狱 地獄 dìyù a hell
地中 dìzhōng secondary buildings on monastery grounds
弟子 dìzi disciple
抖擞 抖擻 dǒusǒu
 1. elimination of defilements through ascetic practice / dhūta
 2. to shake off
Sincere
 1. pāramitā / perfection
 2. to save / to rescue / to liberate / to overcome
 3. ordination rhythm
度无极 度無極 dù wú jí paramita / perfection
度众 度眾 dù zhòng Deliver Sentient Beings
端坐 duānzuò to sit in a posture for meditation
钝根 鈍根 dùngēn
 1. dull ability
 2. dull aptitude
多闻 多聞 Duō Wén learned / one who has heard much
度脱 度脫 dùtuō to save / to rescue / to relieve them from the suffering of this world and take them nirvana
饿鬼 餓鬼 È Guǐ
 1. ghost / hungry ghost / preta
 2. hungry ghost
恶鬼 惡鬼 èguǐ a hungry ghost
ēn Gratitude
二部僧 èr bù sēng two monastic assemblies / monks and nuns
二乘 èr shèng the two vehicles
尔时 爾時 ěr shí at that time
二种 二種 èr zhǒng two kinds
二三 èrsān six non-Buddhist philosophers
 1. a dharma / a dhárma / a natural law / teachings
 2. a mental object / a phenomenon / dharma / a thought
 3. quality / characteristic
 4. Dharma
法供养 法供養 fǎ gōngyǎng serving the Dharma / dharmapūjā
法空 fǎ kōng inherent emptiness of dharmas / dharmanairātmya
发遣 發遣 fā qiǎn to dispatch to a location / to expell
法施 fǎ shī a Dhárma gift / Dhárma offering / the gift of teaching the Dharma
法眼净 法眼淨 fǎ yǎn jìng
 1. purity of the dharma eye / to clearly see the truth
 2. Pure Dharma Eye
法宝 法寶 fǎbǎo
 1. the Buddha's teaching
 2. a Buddhist monk's apparel, staff etc
 3. Dharma treasure
法服 fǎfú Buddhist robes
fàn
 1. brahman
 2. pure / sacred
 3. Buddhist
fán an ordinary person
犯戒 fàn jiè
 1. to break the precepts
 2. Violation of Precepts
凡夫 fánfū an ordinary person / pṛthagjana
方便 fāngbiàn
 1. upāya / skillful means / expedient means
 2. Convenience
 3. expedient means
 4. Skillful Means
方等 fāngděng vaipulya / vaidalya / vast / extended
放逸 fàngyì
 1. heedlessness / carelessness / pleasure-seeking / unruliness
 2. Laxity
方圆 方圓 fāngyuán Know Your Place
凡人 fánrén Ordinary Being
法师 法師 fǎshī
 1. Dharma Master / Venerable / a Buddhist monk or nun
 2. Venerable
 3. Dharma Teacher
法喜 法喜 fǎxǐ
 1. Dharma joy / prītijanana
 2. Dharma joy
法义 法義 fǎyì
 1. the teaching of a principle
 2. meaning of the Dharma
法音 fǎyīn the sound of the Dharma
法应 法應 fǎyīng Dharmakāya offers all an opportunity
非人 fēi rén a non-human
非常 fēicháng impermanent / transient
非身 fēishēn selflessness / non-self / anātman / anattā
非我 fēiwǒ selflessness / non-self / anātman / anattā
非有 fēiyǒu does not exist / is not real
分别 分別 fēnbié
 1. kalpanā / thought / imagination
 2. vikalpa / discrimination / conception
 3. discrimination
奉法 fèng fǎ to act with reverence for the Dharma
奉行 fèngxíng Uphold
 1. of Buddhism
 2. a statue or image of a Buddha
 3. a Buddhist text
佛见 佛見 fó jiàn correct views of Buddhist teachings
佛菩萨 佛菩薩 fó púsà Buddhas and bodhisattvas
佛世 fó shì the age when the Buddha lived in the world
佛说 佛說 Fó shuō
 1. buddhavacana / the Buddha's teaching
 2. the Buddha's has explained
佛图 佛圖 fó tú stupa
佛言 Fó yán
 1. the Buddha said
 2. buddhavacana / the teachings of the Buddha
佛语 佛語 fó yǔ
 1. buddhavacana / the words of the Buddha
 2. Buddha Talk
佛缘 佛緣 Fó yuán
 1. Buddhist affinities
 2. Buddha Connection
佛道 Fódào
 1. Buddhist practice
 2. bodhi / enlightenment
 3. the path leading to enlightenment
 4. Buddhahood
 5. the Buddha Way
 6. Way of the Buddha
佛法 fófǎ the power of the Buddha
佛教 fójiào the Buddha teachings
佛身 Fóshēn
 1. buddhakaya / Buddha-body
 2. Buddha's Body
佛印 fóyìn
 1. Buddha-seal / Buddha mudra
 2. a small statue of a Buddha
佛足 fózú buddhapāda / Buddha footprints
to bind / to tie
 1. puṇya / merit / blessing / reward
 2. Fortune
伏藏 fú cáng to bury in order to hide
福报 福報 fúbào a blessed reward
福德 fúdé
 1. merit earned / reward / good fortune and good moral conduct
 2. Fortune and Virtue
 3. Merit and Virtue
福田 fútián
 1. domain for practices leading to enlightenment
 2. field of merit
敷演 fūyǎn to elaborate (on a theme) / to expound (the meaning of the classics)
缚着 縛著 fúzhe to bind
复重 復重 fùzhòng repeatedly
甘露 gānlù
 1. sweet dew / ambrosia / the nectar of immortality / amṛta
 2. Nectar
 3. Nectar
 4. nectar
高座 gāo zuò a high seat / a pulpit
gēn
 1. an organ / a part of the body / an organ of sense
 2. a sense / a faculty
 3. mūla / a root
根本 gēnběn
 1. mūla / root
 2. Basis
gèng contacts
gōng merit-creating actions
gōng to offer in worship
共相 gòng xiāng common phase
功德 gōngdé
 1. guṇa / achievements and virtue / merit
 2. puṇya / puñña
 3. merit
贡高 貢高 gònggāo proud / arrogant / conceited
供养 供養 gòngyǎng
 1. to make offerings / to provide offerings / to worship
 2. offering
故经云 故經云 gù jīng yún therefore, the sutra says
guān
 1. mindfulness / contemplation
 2. insight / vipaśyanā / vipassanā
 3. Observe
观佛 觀佛 guān fó to contemplate on the Buddha
观心 觀心 guān xīn
 1. to contemplate the mind
 2. Observe the Mind
广 guǎng
 1. vaipulya / vast / extended
 2. Extensive
光明 guāngmíng Brightness
广说 廣說 guǎngshuō to explain / to teach
光相 guāngxiāng halo / nimbus
归宗 歸宗 guī zōng stupa
guǒ
 1. direct effect / phala / a consequence
 2. Fruit
果报 果報 guǒbào vipāka / the result of karma / indirect effect
过去 過去 guòqù past
过去七佛 過去七佛 Guòqu Qī Fó Seven Buddhas / Seven Past Buddhas / Seven Manushi Buddhas / saptatathāgata
hǎo Good
a hindrance / an obstacle / nivāraṇa / nīvaraṇāni
Harmony
Merge
和合 héhé Harmony
héng Eternity
何似 hésì Comparison to what?
hòu Deep
后世 後世 hòushì later rebirths / subsequent births
厚重 hòuzhòng Deep and Heavy
狐狼 hú láng foxes and wolves
huà to collect alms
华香 華香 huà xiāng incense and flowers
坏败 壞敗 huài bài to destroy
huán varnish tree / goldenrain tree
幻化 huànhuà
 1. to be transformed / to metamorphose
 2. to be illusory
幻惑 huànhuò
 1. illusory
 2. to delude
欢喜 歡喜 huānxǐ joy
护持 護持 hùchí Protect and Support
huì
 1. intellect
 2. Wisdom
huì a religious assembly
huì Kindness
慧眼 Huì yǎn
 1. wisdom eyes
 2. Wisdom Eye
huò kleśa / kilesa / a mental affliction / defilement
a prediction / a prophecy / vyakarana
 1. the origin of suffering
 2. desire / greed / craving
gatha / hymn / verse
济度 濟度 jì dù to ferry across
偈赞 偈讚 jì zàn to sing in praise of
jiā jia
jià designation / provisional / conventional term
jiā school / sect / lineage
jiā
 1. gha / ga
 2. gha / ga
jiàn view / perception / dṛṣṭi / diṭṭhi
见道 見道 jiàn dào
 1. darśanamārga / path of vision
 2. to see the Way
见地 見地 jiàn dì insight
见法 見法 jiànfǎ
 1. for a Dharma to manifest in the world
 2. to realize the impermanence and nonself of all dharmas
 3. to understand reality
见佛 見佛 jiànfó
 1. to see the Buddha
 2. Seeing the Buddha
讲堂 講堂 jiǎng táng
 1. a lecture hall
 2. lecture hall
江河沙 jiānghé shā the sand of the River Ganges / as numerous as grains of sand in the River Ganges
教化 jiāohuà
 1. transformative teaching / to enlighten
 2. Teach and Transform
教诫 教誡 jiāojiè instruction / teaching
教授 jiàoshòu Professor
袈裟 jiāshā
 1. kasaya / kaṣāya
 2. kasaya
jié a fetter
jiè
 1. precepts / a vow
 2. Precepts / morality
jiě
 1. understanding
 2. to liberate
jié a kalpa / an eon
jiè dhātu / a realm / a field / a domain
戒律 jiè lǜ
 1. śīla and vinaya / precepts and rules
 2. Precepts
结跏趺坐 結跏趺坐 jiéjiā fūzuò sitting with crossed legs / to sit in the full lotus position
结加趺坐 結加趺坐 jiéjiā fūzuò to sit cross-legged
解空 jiěkōng to understand emptiness
结使 結使 jiéshǐ a fetter
解脱 解脫 jiětuō
 1. liberation / emancipation / vimokṣa
 2. liberation
寂静 寂靜 jìjìng tranquility
jìn diligence / perseverance
jìng Respect
jìng
 1. vyavadāna / purification / cleansing
 2. śuddha / cleansed / clean / pure
 3. viśuddhi / purity
 4. Pure
jìng Stillness
jīng a sutra / a sūtra
经本 經本 jīng běn Sutra
净观 淨觀 jìng guān pure contemplation
金刚 金剛 jīngāng
 1. vajra
 2. diamond
金刚杵 金剛杵 jīngāng chǔ vajra pestle
经法 經法 jīngfǎ canonical teachings
精进 精進 jīngjìn
 1. Diligence / Perseverance / vīrya
 2. Be Diligent
 3. diligence
净居 淨居 jìngjū suddhavasa / Śuddhāvāsa / pure abode
精舍 jīngshè
 1. vihāra / hermitage
 2. vihara
经行 經行 jīngxíng walking meditation
静坐 靜坐 jìngzuò to meditate in a sitting position
金山 jīnshān golden mountain
近住 jìnzhù fortnightly recital of monastic rules and confession / upoṣadha
偈颂 偈頌 jìsòng to chant
九结 九結 jiǔ jié nine bonds
吉祥 jíxiáng auspicious blessings
pada
a mat for sitting and sleeping on / niṣīdana
to raise an example
俱解脱 俱解脫 jù jiě tuō simultaneous liberation
juān body / kāya
jué
 1. bodhi / enlightenment / awakening
 2. Awaken
具戒 jùjiè full ordination / upasaṃpanna / upasaṃpadā
居士 jūshì
 1. a lay person / a male lay Buddhist
 2. householder
具足 jùzú
 1. complete / full / perfect
 2. Completeness
渴仰 kě yǎng to look up to reverently
kōng
 1. śūnyatā / emptiness / emptiness of inherent existence
 2. Emptiness
空法 kōng fǎ to regard all things as empty
空无 空無 kōngwú
 1. śūnyatā / emptiness / emptiness of inherent existence
 2. Emptiness
Sorrow / duḥkha / dukkha / suffering
苦出要谛 苦出要諦 kǔ chū yào dì the noble truth of the way to extinction of suffering is the noble eightfold path
苦谛 苦諦 kǔ dì the truth of suffering / the noble truth of the existence of suffering
苦尽谛 苦盡諦 kǔ jìn dì the noble truth of the extinction of suffering
kuān Broad
kuì shame / decorum / propriety
愦閙 憒閙 kuìnào clamour
苦行 kǔxíng
 1. to practice ascetism
 2. austerity
来迎 來迎 lái yíng coming to greet
赖耶 賴耶 làiyé alaya
赖吒 賴吒 làizhà rāṣṭrapāla / protector of a kingdom / king
Joy
transcendence
礼佛 禮佛 lǐ fó
 1. to worship the Buddha
 2. to prostrate to the Buddha
历劫 歷劫 lì jié to pass through a kalpa
离生 離生 lí shēng to leave the cycle of rebirth
lián Lotus
liàng means of knowing / reasoning / pramāṇa
莲华 蓮華 liánhuā Lotus Flower
莲花 蓮花 liánhuā lotus
礼拜 禮拜 lǐbài Prostrate
利根 lìgēn natural powers of intelligence
力士 lìshì one of great strength
六度无极 六度無極 Liù Dù Wú Jí Six Paramitas / Six Perfections
六根 liù gēn
 1. the six sense organs / sadayatana
 2. Six Faculties
六情 liù qíng the six sense organs / sadayatana
六群 liù qún group of six monastics
六群比丘 liù qún bìqiū group of six monastics
六师 六師 liù shī the six teachers
琉璃 liúlí lapis lazuli
流转 流轉 liúzhuàn
 1. to be on the move / to roam or wander / to circulate / pravṛtti
 2. transmigration
lóng nāga / serpent / dragon
lòu outflow / flow / influx / discharge / āsrava
lùn a treatise / a thesis / śastra
lún the cycle of rebirth
轮王 輪王 lúnwáng wheel turning king
罗刹 羅剎 luóchà
 1. a demon / rākṣasa
 2. raksasa
罗汉 羅漢 Luóhàn
 1. Arhat
 2. arhat
罗婆 羅婆 luópó an instant / lava
monastic discipline / vinaya
律仪 律儀 lǜ yí
 1. rules and ceremonies
 2. Vinaya and Rules
滿 mǎn Full
měi Beauty
祕藏 mì cáng to conceal a secret / treasury of the profound mysteries
mián torpor / drowsiness / middha
miào Wonderful
妙音 miàoyīn a wonderful sound / ghoṣa
miè the cessation of suffering
灭尽定 滅盡定 miè jìn dìng the cessation of perception and sensation / nirodhasamāpatti
灭尽三昧 滅盡三昧 miè jìn sānmèi the cessation of perception and sensation / nirodhasamāpatti
灭度 滅度 mièdù to extinguish worries and the sea of grief
密迹 密跡 mìjì secret tracks
míng
 1. wisdom / vidyā
 2. Clear
名色 míng sè name and form
evil / vice
to rub a monk's head for taking a vow
摩竭 mójié makara
摩尼珠 móní zhū
 1. mani jewel / a wish fulfilling jewel
 2. Mani Pearl
难胜 難勝 nán shèng very difficult to be overcome
南无 南無 nánmó
 1. namo / to pay respect to / to take refuge
 2. Blessed Be
内外空 內外空 nèi wài kōng inside and outside are empty / intrinsically empty
内空 內空 nèikōng empty within
能变 能變 néng biàn able to change
能持 néng chí ability to uphold the precepts
能仁 néng rén great in lovingkindness
能化 nénghuà a teacher
能所 néngsuǒ ability to transform and transformable
能行 néngxíng ability to act
Bhiksuni / a nun / a bhikṣuṇī / bhikkhunī
niàn
 1. memory
 2. mindfulness / smṛti
念法 niàn fǎ
 1. to recollect or chant the Dharma / dharmānusmṛti
 2. Way of Contemplation
念佛 niàn Fó
 1. to recollect the Buddha / to chant the name of the Buddha
 2. to chant Buddha's name
念言 niànyán words from memory
尼拘类 尼拘類 níjūlèi Indian banyan / nyagrodha tree
pǐn chapter / varga
平等 píngděng
 1. equal / without partiality
 2. equality
毘尼 píní monastic discipline / vinaya
譬喻 pìyù Avadana (parables) / Apadāna
辟支佛 Pìzhī Fó Pratyeka-Buddha / Pratyekabuddha
婆罗 婆羅 póluó
 1. pāla / warden / keeper / guardian
 2. bāla / power
婆陀 pótuó avadāna / apadāna
普请 普請 pǔqǐng
 1. communal labor
 2. Universally Inviting
菩萨 菩薩 púsà
 1. bodhisatta
 2. bodhisattva
菩萨身 菩薩身 púsà shēn bodhisattva's body
菩萨行 菩薩行 púsà xíng bodhisattva-caryā / bodhisattva-carita / bodhisattva practice / actions of bodhisattvas
七佛 Qī Fó Seven Buddhas / Seven Past Buddhas / Seven Manushi Buddhas / saptatathāgata
起行 qǐ xíng to start out
qiān Modest
前世 qián shì former lives
契经 契經 qìjīng a sutra / a sūtra / a scripture / a discourse
qín diligence / perseverance / vīrya
勤苦 qín kǔ devoted and suffering
qīng Clear
清净 清凈 qīngjìng
 1. pure / cleansed / purified of defiling illusion / viśuddhi
 2. purity
清信士 qīngxìnshì male lay person / upāsaka
亲近 親近 qīnjìn Be Close To
弃捨 棄捨 qìshě abandoning / giving up / generosity
乞食 qǐshí Begging for Food
求道 qiú dào
 1. to seek the Dharma
 2. Seeking the Way
clinging / grasping /upādāna
realm / destination
劝请 勸請 quànqǐng to request / to implore
取灭度 取滅度 qǔmièdù to enter Nirvāṇa / to pass away
rǎn tormented / afflicted / distressed / kliṣṭa
ràng Give Way
rěn
 1. tolerance / patience
 2. Patience
rén Benevolence
人见 人見 rén jiàn the view of a person
人相 rén xiāng the notion of a person
人间 人間 rénjiān human world
人身 rénshēn
 1. reborth as a person
 2. the human body
人生 rénshēng
 1. Human Life Magazine
 2. life
人天 réntiān
 1. the six realms / all living things
 2. humans and devas
仁者 rénzhe compassionate one / benevolent one / a compassionate person
人中 rénzhōng mānuṣyaka / a multitude of men
róng Blend
róng Tolerance
肉身 ròushēn the physical body
Thus
入寂 rù jì to enter into Nirvāṇa
ruì Auspicious
如来身 如來身 rúlái shēn Tathāgata-kāya / Buddha-body
ruò re
如是 rúshì thus, so
入胎 rùtāi Entry into the womb / to be conceived from Heaven
bodhisattva
sāi
 1. volition / cetanā
 2. Think
三宝 三寶 Sān Bǎo The Triple Gem / triple gem / three treasures / ratnatraya
三毒 sān dú three poisons / trivisa
三恶 三惡 sān è
 1. three kinds of malice
 2. the three evil rebirths / the three evil realms
三恶趣 三惡趣 sān è qù the three evil rebirths / the three evil realms
三法 sān fǎ the three aspects of the Dharma
三迦叶 三迦葉 sān jiāyè the three Kāsyapa brothers
三千 sān qiān three thousand-fold
三三昧 sān sānmèi three samādhis
三乘 sān shèng
 1. three vehicles / triyāna / triyana
 2. Three Vehicles
三时 三時 Sān Shí
 1. The Three Ages of the Dharma / Three Ages of Buddhism
 2. the past, present, and future
 3. the three periods of the day or night
 4. Three Periods of Time
三世 sān shì
 1. past, present, and future
 2. Three Periods of Time
三十二相 sān shí èr xiāng the thirty two marks of excellence / the thirty-two characteristic marks
三天 sān tiān three devas
三涂 三塗 sān tú
 1. the three evil rebirths / the three evil realms
 2. the three evil states of existence
三脱门 三脫門 sān tuōmén the three doors of deliverance / the three gates of liberation
三相 sān xiàng the three marks of existence / trilakṣaṇa / tilakkhaṇa
三业 三業 sān yè Three Types of Karma / the three karmas / three actions
三衣 sān yī the three robes of monk
三灾 三災 sān zāi Three Calamities
三转 三轉 sān zhuǎn Three Turnings Dharma Wheel
三转法轮 三轉法輪 sān zhuǎn fǎ lún
 1. Three Turnings of the Dharma Wheel
 2. Three Turnings of Dharma Wheel
三福 sānfú three bases of merit
散华 散華 sànhuà scatters flowers
三昧 sānmèi
 1. samādhi / concentrated meditation / mental concentration
 2. samadhi
三行 sānxíng
 1. the three karmas / three set phrase
 2. the three kinds of action
萨云然 薩云然 sàyúnrán sarvajña
form / matter
色界 sè jiè realm of form
sēng
 1. a monk
 2. saṅgha / saṃgha / Buddhist community
僧伽梨 sēngjiālì sanghati
僧伽蓝 僧伽藍 sēngqiēlán sangharama / samgharama / samghārama / temple / monastery
shā
 1. Buddhist monastery or temple
 2. kṣetra / land
沙门 沙門 shāmén
 1. a Buddhist monk / a wandering monk / a shramana / a sramana / renunciant / mendicant
 2. sramana
沙门果 沙門果 shāmén guǒ the fruit of śramaṇa practice
沙弥 沙彌 shāmí
 1. Sramanera / śrāmaṇera / a novice Buddhist monk
 2. sramanera
shàn
 1. kuśala / kusala / virtuous
 2. shan
善处 善處 shàn chù a happy state
善恶 善惡 shàn è
 1. good and evil
 2. good and evil
善念 shàn niàn Virtuous Thoughts
善法 shànfǎ
 1. a wholesome thing / a beneficial dharma
 2. a wholesome teaching
上座 shàngzuò sthavira / elder
善权 善權 shànquán upāyakauśalya / kauśalya / skill in means
善友 shànyǒu a Dharma friend / kalyāṇamitra / kalyāṇamitta / kalyanamitra
善哉 shànzāi
 1. excellent
 2. Sadhu
善知识 善知識 shànzhīshi Dharma Friends / kalyāṇamitra / kalyāṇamitta / kalyanamitra
烧香 燒香 shāo xiāng
 1. to burn incense
 2. to burn incense
杀生 殺生 shāshēng
 1. to kill
 2. Killing Lives
shě
 1. equanimity
 2. equanimity
 3. Give
shě
 1. equanimity
 2. equanimity
 3. Give
摄御 攝御 shè yù to drive
摄伏 攝伏 shèfú grahaṇa / to seize / to hold
舍利 shèlì
 1. ashes or relics after cremation
 2. relic
舍离 捨離 shělí to abandon / to give up / to depart / to leave
shèn Cautious
身空 shēn kōng inside and outside are empty / intrinsically
深妙 shēn miào profound / deep and subtle
身识 身識 shēn shí body consciousness / consciousness of touch / kāyavijñāna
深义 深義 shēn yì profound meaning
神变 神變 shénbiàn a divine transformation / a miracle
shēng birth
生天 shēng tiān highest rebirth
生长 生長 shēngzhǎng growth
圣众 聖眾 shèngzhòng holy ones
神力 shénlì spiritual powers / divine powers / spiritual strength
身入 shēnrù the sense of touch
什深 甚深 shénshēn very profound / what is deep
神通 shéntōng
 1. a spiritual power / supernatural powers / a remarkable ability / a magical power
 2. supernatural power
神足 shénzú teleportation / ṛddyabhijṇa
shì the meaning of a word / relating to the phenomenal world
shì Buddhism
shì loka / a world
shí Real
shí vijñāna / consciousness / life force / mind / cognition
shī master
shī the practice of selfless giving / dāna
十二因缘 十二因緣 shí èr yīnyuán the twelve nidanas / the twelve nidānas / the twelve causes and conditions
十戒 shí jiè ten 0recepts
十念 shí niàn to chant ten times
食肉 shí ròu to eat meat / meat permitted for eating
实有 實有 shí yǒu in reality there is
施者 shī zhě The Giver
释种 釋種 shì zhǒng Śākya-seed / the disciples of Śākyamuni Buddha
是诸佛教 是諸佛教 shì zhū fójiāo this is the teaching of all Buddhas
释子 釋子 shì zǐ sons of Śākyamuni / disciples of the Buddha
十二部 shíèrbù Twelve Divisions of Sutras
师父 師父 shīfu
 1. venerable
 2. Master
世间 世間 shìjiān world
世界 shìjiè
 1. a world
 2. world
十善 shíshàn the ten virtues
施食 shīshí
 1. to give food
 2. Food Bestowal
世俗 shìsú Secular
侍者 shìzhě an acolyte
师子座 師子座 shīzi zuò lion's throne
shòu feelings / sensations
受法 shòu fǎ to receive the precept
受戒 shòu jiè
 1. to take precepts
 2. Take the Precepts
守戒 shǒujiè wrongdoing / misdeed / minor misdeed / duṣkṛta / dukkaṭa
首陀 shǒutuó sudra / shudra / slave class
睡眠 shuìmián torpor / drowsiness / middha
说法 說法 shuō fǎ
 1. to teach the Dharma / to expound Buddhist teachings / dharma-desana
 2. Expounding the Dharma
说经 說經 shuō jīng to explain a sūtra / to expound the classics
说教 說教 shuōjiāo to preach
 1. to appear
 2. pseudo
四辩 四辯 sì biàn the four unhindered powers of understanding
四等 sì děng four immeasurables / four immeasurable minds / four immeasurable states of mind / brahmavihāra-niddesa
四谛 四諦 sì dì the fourfold noble truth / four noble truths
四法 sì fǎ the four aspects of the Dharma
四双八辈 四雙八輩 sì shuāng bā bèi four pairs in eight classes
四大 sìdà the four great seeds / the four great elements / mahābhūta
四果 sìguǒ four fruits
四事 sìshì the four necessities
死尸 死屍 sǐshī a corpse
四天 sìtiān four kinds of heaven
四天下 sìtiānxià the four continents
思惟 sīwéi
 1. reflection / consideration / cintana
 2. Contemplate
sòng 1. ode; 2. praise
宿 from former lives
宿世 sù shì former lives
宿缘 宿緣 sù yuán
 1. causation from a previous life
 2. Past Conditions
所知 suǒ zhī 1. cognitive objects; 2. the knowable
所得 suǒdé acquire
所行 suǒxíng actions / practice
塔庙 塔廟 tǎmiào stūpas / pagodas
tán dana / the practice of giving / generosity
tān
 1. greed / desire / craving / trsnā / taṇhā
 2. Greed / passion / desire / rāga
弹指 彈指 tán zhǐ to snap the fingers
昙摩 曇摩 tánmó dharma
檀越 tányuè an alms giver / a donor
 1. śarīra / human body
 2. ti / essence
 3. entity / a constituent / an element
天耳 tiān ěr celestial ear / divine ear / divyaśrotra
天冠 tiān guān deva crown
天眼 tiān yǎn
 1. divine sight / divyacākṣus
 2. divine eye
天人 tiānrén Heavenly Beings
天神 tiānshén a god / a deity / devatā
听法 聽法 tīng fǎ to hear the Dharma / to listen to the teachings of the Buddha
提舍 tíshè to ferry by teaching
tōng a spiritual power / supernatural powers / a remarkable ability / a magical power
偷婆 tōupó stupa
头陀 頭陀 tóutuó
 1. elimination of defilements through ascetic practice / dhūta
 2. austerities
an evil state of existence
徒众 徒眾 tú zhòng a group of disciples
退 tuì parihāṇi / to regress / to degenerate
退转 退轉 tuìzhuàn parihāṇi / to regress / to degenerate
外道 wàidào
 1. non-Buddhist
 2. Heretics
外空 wàikōng emptiness external to the body
往生 wǎng shēng
 1. a future life
 2. to be reborn
往诣 往詣 wǎngyì go towards
妄語 妄語 wàngyǔ Lying
万行 萬行 wànxíng all methods for salvation
wéi subtlety
未曾有 wèi céng yǒu
 1. Abdhutadharma (miracles)
 2. Never Before
微妙 wēimiào subtle, profound
围遶 圍遶 wéirào to circumambulate
威仪 威儀 wēiyí Conduct
问道 問道 wèn dào
 1. Inquire About the Way
 2. ask for the Way
闻法 聞法 wén fǎ to hear the Dharma / to listen to the teachings of the Buddha
文句 wén jù textual explanation / exegisis
问讯 問訊 wènxùn
 1. to join palms as a greeting
 2. half bow
self / ātman / attan
我是佛 wǒ shì fó I am a buddha
我身 wǒshēn I / myself
 1. mo
 2. Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression.
Enlightenment
五百罗汉 五百羅漢 Wǔ bǎi Luóhàn Five Hundred Arhats
无常苦空 無常苦空 wú cháng kǔ kōng Impermanence
无二 無二 wú èr advaya / nonduality / not two
无分别 無分別 wú fēn bié Non-Discriminative
无阂 無閡 wú hé unimpeded / unhindered / unobstructed / unfettered / unhampered
无悔 無悔 wú huǐ No Regrets
五戒 wǔ jiè the five precepts
五事 wǔ shì five dharmas / five categories
无所有 無所有 Wú Suǒyǒu nothingness
五通 wǔ tōng five supernatural powers / pañca-abhijnā
無想 wú xiǎng no notion
五欲 五慾 wǔ yù the five desires
五欲 五慾 wǔ yù the five desires
无主 無主 wú zhǔ impermanence
无碍 無礙 wú'ài unimpeded / unhindered / unobstructed / unfettered / unhampered
无比法 無比法 wúbìfǎ incomparable truth
无常 無常 wúcháng
 1. impermanence / anitya / anicca
 2. impermanence
无法 無法 wúfǎ No-Dharma
五法 wǔfǎ five dharmas / five categories
无量 無量 wúliàng immeasurable
无漏 無漏 wúlòu
 1. having no passion or delusion
 2. Untainted
无漏法 無漏法 wúlòu fǎ uncontaninated dharmas
无明 無明 wúmíng
 1. ignorance / avidyā / avijjā
 2. ignorance
无念 無念 wúniàn
 1. no thought
 2. tathatā
 3. No Thought
 4. free from thought
无情 無情 wúqíng
 1. relating to non-sentient beings
 2. Insentient
无色界 無色界 wúsè jiè formless realm / realm of nonform
无身 無身 wúshēn no-body
无畏 無畏 wúwèi
 1. non-fear / abhaya
 2. Fearlessness
 3. fearless
无为 無為 wúwèi
 1. unconditioned / asaṃskṛta
 2. Non-Doing
无相 無相 wúxiāng
 1. animitta / signlessness / without an appearance
 2. Formless
无心 無心 wúxīn
 1. no-mind
 2. No-Mind
五阴 五陰 wǔyīn five aggregates / five skandhas / five groups of existence / five groups of clinging
无着 無著 wúzhāo unattached
Joy
to calm oneself
latent tendencies / predisposition
习谛 習諦 xí dì the noble truth of the cause of suffering
下生 xià shēng for a bodhisattva for descend to the human world
闲居 閑居 xián jū a place to rest
贤圣 賢聖 xián shèng āryapudgala / noble ones
xiāng incense
xiǎng notion / perception / cognition / conceptualization / saṃjñā / samjna
xiāng
 1. lakṣaṇa / countenance / personage / quality / character / disposition
 2. nimitta / a sign / a mark / appearance
 3. a perception / cognition / conceptualization / a notion
降伏 xiángfú to subdue
相应 相應 xiāngyìng
 1. concomitant
 2. response, correspond
仙人 xiānrén a sage
现身 現身 xiànshēn manifest
现世 現世 xiànshì the present rebirth / the present life
现在 現在 xiànzài now, present
小乘戒 xiǎochéng jiè Hīnayāna precepts
邪见 邪見 xiéjiàn mistaken view / wrong view / perverse view / mithyādṛṣṭi / micchādiṭṭhi
xīn citta / thinking / thought / mind / mentality
xìn
 1. faith / confidence
 2. Faith
心解脱 心解脫 xīn jiětuō
 1. to liberate the mind
 2. liberation of mind
心念 xīn niàn
 1. mindfulness
 2. Thoughts
信施 xìn shī trust in charity
心所 xīn suǒ a mental factor
xìng
 1. mental formations / saṃskāra / sankhara / that which has been put together / volition / volitional formations / conditioned states / habitual actions
 2. practice / carita / caryā / conduct / behavior
 3. to practice
 4. Practice
行禅 行禪 xíng chán
 1. Practice Chan
 2. to practice Chan
行道 xíng dào
 1. to practice the Way
 2. Practice the Way
行乞 xíng qǐ to beg / to ask for alms
行法 xíngfǎ cultivation method
行人 xíngrén Practitioner
行者 xíngzhě
 1. practitioner
 2. abbot's attendant
 3. practitioner
信解 xìnjiě adhimokṣa / adhimoksa / adhimokkha / resolution / determination / zeal
xiū
 1. bhāvanā / spiritual cultivation
 2. pratipatti / spiritual practice
 3. Cultivation
修行 xiūxíng
 1. pratipatti / spiritual practice
 2. bhāvanā / spiritual cultivation
 3. spiritual cultivation
息心 xīxīn a wandering monk / śramaṇa
喜悦 喜悅 xǐyuè Joy
xué a learner
虚空 虛空 xūkōng
 1. vast emptiness
 2. Void
xún vitarka / vitarkah / vitakka / conception / gross detection / examination / application of thought
虚妄 虛妄 xūwàng not real / illusory
yán a garland / an adornment / avataṃsa
眼根 yǎn gēn the faculty of sight
言说 言說 yán shuō
 1. to teach through speaking
 2. to speak and then discuss
yǎng Nurture
言教 yánjiāo ability to understand etymology and usage of words / nirukti
严饰 嚴飾 yánshì to decorate / adorned
演说 演說 yǎnshuō to expound
karma / kamma / karmic deeds / actions
upadhi / bonds / substratum
Righteousness
manas / mind / mentation
doubt / uncertainty / skepticism / vicikitsā / vicikicchā
一佛 yī fó one Buddha
一偈 yī jì one gatha / a single gatha
一觉 一覺 yī jué one realization
一切众生 一切眾生 yī qiè zhòng shēng all sentient beings
意趣 yì qù direction of the will
一食 yī shí one meal
异学 異學 yì xué study of non-Buddhist worldviews
一谛 一諦 yīdì one truth / suchness / inherent nature / true nature / bhūtatathatā / tathatā / tathata
一法 yīfǎ one dharma / one thing
义理 義理 yìlǐ Doctrine
yīn
 1. hetu / causes
 2. Cause
因缘生 因緣生 yīn yuán shēng produced from causes and conditions
yīng to accept
应作 應作 yīngzuò a manifestation
印可 yìnkě to confirm
音声 音聲 yīnshēng sound
因缘 因緣 yīnyuán
 1. Cause and Condition / principal and secondary causes / chain of cause and effect / primary cause / nidāna
 2. Nidana (expositions of causes) / a story of an occasion in the Buddhha's life
 3. a passage in a sūtra describing the setting
 4. causes and conditions
一切 yīqiè all, everything
一生 yīshēng all one's life
一味 yīwèi
 1. one flavor [of dharma]
 2. one taste
一心 yīxīn
 1. ekacitta / concentrated
 2. ekacitta / having the same mind
 3. yixin / one mind
 4. single-mindedly, wholeheartedly
一行 yīxíng one practice
一音 yīyīn
 1. one sound / the sound of the Buddha
 2. one voice
yòng yong / function / application
勇猛 yǒngměng ardency
勇猛精进 勇猛精進 yǒngměngjīngjìn bold advance
yōu you
yǒu
 1. becoming / bhāva
 2. 1. existence; 2. becoming
右迴 yòu huí to circumambulate in a clockwise direction
有无 有無 yǒu wú existent and non-existent/ having identity and emptiness
优多罗 優多羅 yōuduōluó uttara / upper / superior
有法 yǒufǎ something that exists
有漏 yǒulòu having flow / pain / affliction / vexation / defilement / bhavāsrava / āsrava
有情 yǒuqíng
 1. sentient beings
 2. sentient being
有为 有為 yǒuwèi saṃskṛta / conditioned
遊戏 遊戲 yóuxì to be free and at ease
遊行 yóuxíng
 1. wandering / travelling
 2. to wander, travel
由延 yóuyán yojana
有余 有餘 yǒuyú
 1. with remainder / sopadhiśesa
 2. excessive
desire / intention / interest / aspiration
欲法 yù fǎ with desire
欲界 yù jiè realm of desire
yuàn a vow
yuán
 1. conditions / pratyaya / paccaya
 2. Condition
yuán Origin
远行 遠行 yuǎn xíng proceeding afar
怨家 yuànjiā an enemy
浴池 yùchí a bath / a pool
欲取 yùqǔ clinging to feelings of pleasure / kāma-upādāna
欲贪 欲貪 yùtān kāmarāga / sensual craving
欲心 yùxīn a lustful heart
在天 zài tiān
 1. in heaven
 2. the ruler
在家 zàijiā lay person / laity
koan / kōan / gong'an
增减 增減 zēngjiǎn increase or decrease
增上 zēngshàng additional / increased / superior
zhāi
 1. to abstain from meat or wine
 2. a vegetarian diet / vegetarian food
 3. to give alms
 4. to fast
 5. a temple hostel
占相 zhàn xiāng to read someone's signs
长老 長老 zhǎnglǎo
 1. an elder monastic
 2. Elder
长者子 長者子 zhǎngzhě zǐ the son of an elder
zhe to attach / to grasp
zhēn True
真法 zhēn fǎ true dharma / absolute dharma
真谛 真諦 zhēndì
 1. paramartha / paramārtha / paramārthasatya / absolute truth / supreme truth
 2. truth
zhèng Righteous
zhèng realization / adhigama
正见 正見 zhèng jiàn
 1. Right Understanding / Right View
 2. Right View
正殿 zhèngdiàn main hall
正法 zhèngfǎ
 1. Right Dharma / Saddharma
 2. Age of Right Dharma / The Period of the True Dharma
 3. Righteous Dharma
正觉 正覺 zhèngjué samadhi
真净 真淨 zhēnjìng true and pure teaching
真实 真實 zhēnshí true reality
zhì Aspiration
zhī Understanding
zhì Wisdom
zhǐ calm abiding / cessation / śamatha
止观 止觀 Zhǐ Guān
 1. calming and insight / calming and contemplation / śamatha and vipaśyanā
 2. Cessation and Contemplation
 3. calming and contemplating
智慧 zhìhuì
 1. wisdom / prajñā
 2. jñāna / knowledge
 3. wisdom
智慧第一 zhìhuì dìyī Foremost in Wisdom
至真 zhìzhēn most-true-one / arhat
知足 zhīzú Contentment
众经 眾經 zhòngjīng myriad of scriptures
中流 zhōngliú Middle Stream Monthly
众生 眾生 zhòngshēng
 1. beings / all living things / all sentient beings
 2. sentient beings
种姓 種姓 zhǒngxìng lineage / gotra
中有 zhōngyǒu an intermediate existence between death and rebirth
zhòu mantra / charm / spell
周旋 zhōuxuán the world of the Buddha
zhù to attach / to abide / to dwell
zhǔ abbot
诸法 諸法 zhū fǎ sarvadharma / all things / all dharmas
专精 專精 zhuān jīng single-mindedly and diligently
庄严 莊嚴 zhuāngyán
 1. to adorn / to perfect
 2. Dignity
 3. solemn, majestic
转轮王 轉輪王 zhuǎnlún wáng a wheel turning king
诸恶莫作 諸惡莫作 zhūè mò zuò do nothing that is unwholesome
嘱累 囑累 zhǔlèi to entrust somebody to carry a burden
自净其意 自淨其意 zì jìng qí yì purify the mind
资生 資生 zī shēng the necessities of life
自心 zì xīn One's Mind
自觉 自覺 zìjué
 1. Self-Awakening
 2. self-awareness
紫磨金 zǐmójīn polished rose gold
自我 zìwǒ Oneself
自在 zìzài
 1. Carefree
 2. perfect ease
zōng
 1. school / sect
 2. thesis / conclusion / tenet / siddhānta
总持 總持 zǒngchí
 1. a dhāraṇī / a dharani / a magic charm
 2. to hold to the good, total retention
Contented
尊重 zūnzhòng respect
作善 zuò shàn to do good deeds
坐禅 坐禪 zuòchán to practice sitting meditation / to meditate
坐具 zuòjù
 1. a mat for sitting on
 2. Sitting Mat