Glossary and Vocabulary for Guanyin Yi Shu 《觀音義疏》

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 118 míng bright / brilliant 是明意機也
2 117 yún cloud 有人解云
3 107 one 一取二捨三不取不捨
4 102 èr two 釋此為二
5 98 sān three 意機約三毒為三章
6 85 nán difficult / arduous / hard 之難
7 81 zhōng middle 若此菩薩於生身中全未除別惑
8 79 rén person / people / a human being 多欲人有欲蟲男蟲淚出而
9 78 yán to speak / to say / said 又言
10 77 chēng to call / to address 起伏相違稱之
11 75 machine 是明意機也
12 74 guǐ a ghost / spirit of dead 有欲鬼嬈動其
13 73 néng can / able 所以能感
14 71 guān to look at / to watch / to observe 觀解者
15 68 菩薩 púsà bodhisatta 菩薩以瞋乖慈障道事重
16 67 huǒ fire / flame 禮拜是身業機亦應脫水火等
17 65 to reply / to answer
18 63 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 三毒多者不
19 62 shēn human body / torso 禍延其身
20 61 慈悲 cíbēi compassion / loving-kindness / benevolence / mettā / metta 觀觀三毒慈悲機感例可知
21 61 to enter 聖人自行化他無不從此三門而入
22 61 shuō to say / said / to speak / to talk / speaks 隋天台智者大師說
23 58 to arise / to get up 一念瞋起障百法明
24 57 Buddha / Awakened One 佛菩提智之所能
25 56 jīn today / modern / present / current / this / now 今明
26 56 děng et cetera / and so on 禮拜是身業機亦應脫水火等
27 53 wèn to ask
28 52 jiàn to see 瞋恚多者今世人不喜見
29 51 眾生 zhòngshēng beings / all living things / all sentient beings 第二從若有眾生多於婬欲去
30 51 shuǐ water 如渴馬護水如射師子母
31 48 wén writing / text 初貼文二觀解
32 48 jiě to loosen / to unfasten / to untie 初貼文二觀解
33 48 jiù to save / to rescue 十番明救三毒
34 47 觀音 Guānyīn Guanyin Bodhisattva / Avalokiteśvara / Avalokitesvara / Guanyin 知其是過故不求觀音
35 47 female / feminine 女蟲吐血而紅赤
36 46 三昧 sānmèi samādhi / concentrated meditation / mental concentration 力無畏三昧解脫無上菩提
37 46 four 如是四
38 45 idea 是明意機也
39 45 yuán won / yuan 次此應明別圓兩
40 45 shēng to be born / to give birth 心令生倒惑
41 41 meaning / sense 此義出中陰經也
42 41 zuò to do 今作
43 40 shàng top / a high position 七番例上可解
44 40 xīn heart 心令生倒惑
45 39 nán male 一求男二求女
46 38 fēng wind 風輪持水如雲居其下
47 37 biǎo clock / a wrist watch 今借世間男女以表法門
48 37 method / way 一念瞋起障百法明
49 37 xiū to decorate / to embellish 次明修因論男女者
50 36 煩惱 fánnǎo worried / vexed / annoyed 離煩惱須智慧
51 35 jìn to the greatest extent / utmost 又癡如虛空不可盡
52 35 wáng Wang 滿幢城滿足王
53 35 mén door / gate / doorway / gateway
54 35 zhǒng kind / type 兩種
55 34 dāo knife / a blade 刀杖枷鎖表地種也
56 33 lùn to comment / to discuss 三番是伏惑論離
57 33 desire 多欲人有欲蟲男蟲淚出而
58 33 big / great / huge / large / major 大集云
59 33 to leave / to depart / to go away / to part 離即是明其應三也
60 32 huì intelligent / clever 慧不離煩惱
61 32 zhòng heavy 菩薩以瞋乖慈障道事重
62 32 power / force / strength 無明力大佛智能斷
63 32 lìng to make / to cause to be / to lead 能念觀音菩薩有力令多得離
64 32 business / industry 三德業
65 31 shí time / a period of time
66 31 shì to release / to set free 釋此為二
67 31 解脫 jiětuō liberation / emancipation / vimokṣa 力無畏三昧解脫無上菩提
68 31 chí to grasp / to hold 一勸持
69 30 無盡 wújìn endless / inexhaustible 名無盡者
70 30 chéng to finish / to complete / to accomplish / to succeed 非唯惑不可斷慧還成惑
71 30 bitterness / bitter flavor 一明有苦
72 29 法門 fǎmén dharmaparyāya / dharma gate / a way of teaching the Dharma / a Buddhist teaching / a Dharma door 說離欲際法門
73 29 qiú to request 知其是過故不求觀音
74 29 can / may / permissible 此則有惑可斷有智能斷
75 29 qián front 例前亦
76 29 shǎo few 少者念觀音梵行之
77 29 wén to hear 惡賤二乘不喜聞其名
78 28 kōng empty / void / hollow 槃空迦毘羅城空
79 28 不可 bù kě cannot / should not / must not / forbidden / prohibited 非唯惑不可斷慧還成惑
80 27 earth / soil / dirt 若妙覺法身應實報土
81 26 男女 nán nǚ male and female 此舉男女為言端爾
82 26 zài in / at 無明大力之惑尚在
83 26 liǎng two 此兩即是明機
84 26 xiǎn to show / to manifest / to display 智與福合彌相扶顯福則財位
85 26 shí real / true 實殊引物論等
86 26 tool / device / utensil / equipment / instrument 不具記
87 26 huà to make into / to change into / to transform 聖人自行化他無不從此三門而入
88 25 five 故大品五
89 25 shì matter / thing / item 菩薩以瞋乖慈障道事重
90 25 shí knowledge / understanding 識為媒嫁生出無量煩惱之子孫
91 25 shàn virtuous / wholesome / benevolent / well-disposed 今取善欲之心名
92 24 果報 guǒbào vipāka / the result of karma / indirect effect 果報求男女者如阿含中
93 24 niàn to read aloud / to recite 少者念觀音梵行之
94 24 to take / to get / to fetch 今取善欲之心名
95 24 滿 mǎn full 欲滿此三法門
96 24 reason / logic / truth 不達此理名癡
97 23 名為 míngwèi to be called 眾生名為少欲瞋癡
98 23 shòu to suffer / to be subjected to 為舍那佛受化之
99 23 zhèng upright / straight 初正
100 23 bǎo a jewel / gem / a treasure 手執此寶
101 23 child / son 男若是無子則絕嗣
102 23 hair 其見聞者發
103 22 huò to confuse / to mislead / to baffle 心令生倒惑
104 22 Germany
105 22 to reach 淨住及禪經明
106 22 tóng like / same / similar 未斷別惑菩薩亦同有此三毒
107 22 xíng to walk / to move 於正殿行王法
108 22 zhù to dwell / to live / to reside 住貪欲際即是實際
109 22 方便 fāngbiàn convenient 方便命婆羅門五熱
110 22 yòng to use / to apply
111 22 yuàn to hope / to wish / to desire 常念觀音即得滿願一
112 22 一心 yīxīn wholeheartedly 念一心為女
113 21 yuē approximately 意機約三毒為三章
114 21 三毒 sān dú three poisons / trivisa 意機約三毒為三章
115 21 to be kind / to be charitable / to be benevolent 菩薩以瞋乖慈障道事重
116 21 to lift / to hold up / to raise 此舉多欲相也
117 21 guǒ a result / a consequence 百初果不如一二果乃至無學
118 21 è evil / vice 惡賤二乘不喜聞其名
119 21 惡業 èyè unwholesome acts / evil intentions 次明修因惡業火者
120 21 二乘 èr shèng the two vehicles 二乘欲樂涅
121 21 chù a place / location / a spot / a point 言語道斷心行處滅
122 21 shī to lose 又婦有七失
123 20 jiè border / boundary 今但順逆兩意約界
124 20 dào way / road / path 菩薩以瞋乖慈障道事重
125 20 seven 七番是斷
126 20 tuō to take off 多人皆脫羅剎之難
127 20 tōng to go through / to open 通菩薩
128 20 shì to show / to reveal 若示為佛身亦示佛心佛口
129 20 中道 zhōng dào the middle way 中道非取非捨
130 20 不能 bù néng cannot / must not / should not 惡性妬不能事公姑貪食無子拙
131 20 dìng to decide 二乘定多慧少
132 20 yuán fate / predestined affinity 此即四悉檀意赴緣
133 19 to go 第二從若有眾生多於婬欲去
134 19 zhòng many / numerous 如海吞眾流猶自
135 19 tiē to stick / to paste / to keep close to / to fit snugly / to subsidize 初貼文二觀解
136 19 如此 rúcǐ in this way / so 三毒過患如此
137 19 quàn to advise / to urge / to exhort / to persuade 是勸受持也
138 19 十法界 Shí Fǎjiè Ten Dharma Realms 十法界身則為具足
139 19 zǒng general / total / overall / chief 二總答
140 18 capacity / degree / a standard / a measure 智度菩薩母
141 18 soil / ground / land 陽地陰沈動為男女
142 18 bǎi one hundred 一念瞋起障百法明
143 18 wèi Eighth earthly branch 二乘未斷此三毒
144 18 jià vacation 出觀男女生得入假
145 18 chēn to glare at in anger 一念瞋起障百法明
146 18 color 今此正念不以色念不以非色念
147 18 說法 shuō fǎ a statement / wording 說法是答口業
148 18 tiān day 界已上乃至欲天皆有無子之苦
149 18 happy / glad / cheerful / joyful 貪人天之樂
150 17 xiàn to appear / to manifest / to become visible 任運成就譬如明鏡隨對即現一
151 17 zéi thief 賊無過瞋恚
152 17 shí ten 十番明救三毒
153 17 一時 yīshí a period of time / a while 三結成一時稱名福不可盡
154 17 zhì wisdom / knowledge / understanding 佛菩提智之所能
155 17 miè to destroy / to wipe out / to exterminate 非滅離也
156 16 二十五 èrshíwǔ twenty five 不復畏二十五有也
157 16 qiān one thousand 見舍那菩薩與百千圍繞處胎說法
158 16 miǎn to spare 害逃脫可免
159 16 無明 wúmíng ignorance / avidyā / avijjā 無明重數甚多
160 16 zhàng a cane / a walking stick / a staff 刀杖枷鎖表地種也
161 16 因緣 yīnyuán Cause and Condition / principal and secondary causes / chain of cause and effect / primary cause / nidāna 治癡用因緣
162 16 xiǎo small / tiny / insignificant 者若娑婆眾生身形醜惡矬短卑小
163 16 hǎi the sea / a sea / the ocean 如海吞眾流猶自
164 15 to break / to ruin / to destroy 智慧破煩惱者
165 15 無量 wúliàng immeasurable / unlimited 識為媒嫁生出無量煩惱之子孫
166 15 shí food / food and drink 牛若食者即得醍
167 15 guǎng wide / large / vast 不擇禽獸不避高牆廣塹
168 15 jié to bond / to tie / to bind 次結意機
169 15 liàng a quantity / an amount 二格量
170 15 智慧 zhìhuì wisdom 離煩惱須智慧
171 15 zhǔ owner 梵即色天主名
172 15 lái to come 無來
173 15 一界 yī jiè one world 然菩薩一界或權或實
174 15 xiān first 能使先
175 15 fāng square / quadrilateral / one side
176 14 different / other 同入如實際實際正等無異
177 14 biāo an indication / a sympton 獨標女人求男耶
178 14 jīng to go through / to experience 云何對面違經耶
179 14 interesting 音明了眾生根之所趣
180 14 hài to injure / to harm to 燒害貧窮孤露
181 14 觀世音 Guānshìyīn Avalokitesvara / Avalokiteśvara / Guanyin 智因緣名觀世音
182 14 extra / surplus / remainder 違戒垢謗法餘殃
183 14 hòu after / later 佛答前問先總後別
184 14 jiè to quit 違戒垢謗法餘殃
185 14 wàn ten thousand 即有八萬四千宛然具足
186 14 nǎo to be angry / to hate 惱故
187 14 fēn to separate / to divide into parts 此等諸地已分入地位
188 13 zhī to know 知其是過故不求觀音
189 13 三觀 sānguān sanguan / threefold contemplation / three insights 三觀解
190 13 good fortune / happiness / luck 若但智而無福則位卑而財
191 13 zāo to come across / to meet with / to encounter 遭苦
192 13 具足 jùzú complete / full / perfect 即有八萬四千宛然具足
193 13 華嚴 Huáyán Avataṃsaka Sūtra / Flower Garland Sutra / Flower Adornment Sutra 華嚴云
194 13 gǎn to feel / to perceive / to touch / to affect 所以能感
195 13 定慧 dìng huì meditative wisdom 故知無定慧
196 13 shèng divine / holy / sacred / ārya 今明聖力甚大無所不與
197 13 zhī to support 就支林
198 13 zhǐ to stop / to halt 止瞋三途之
199 13 zhèng proof 無得無證即是捨門
200 13 法身 Fǎshēn Dharmakaya / Dharmakāya / Dharma Body 法即法性真如法身
201 13 míng dark 禮拜之功冥資不失
202 13 to attain / to reach 體達煩惱性無所有
203 13 莊嚴 zhuāngyán stately / solemn 險難國寶莊嚴城
204 12 三界 Sān Jiè The Three Realms 慈悲扶餘習入三界名女
205 12 供養 gòngyǎng to make offerings / to provide offerings / to worship 如供養
206 12 duò to fall / to sink 則墮無因之過
207 12 yǐn to lead / to guide 二引事證
208 12 大經 Dà Jīng The Mahāpirvāṇa Sūtra / The Nirvāṇa Sūtra 如大經云
209 12 實相 shíxiàng dharmatā / true appearance / the nature of things / the ultimate essence of things 實相
210 12 eight 即有八萬四千宛然具足
211 12 善財 Shàncái Sudhana 善財
212 12 liù six 六猶可忍無子最劇
213 12 hēi black 黑風者
214 12 chuán to transmit 應驗傳有人姓鬲
215 12 xìng gender 體達煩惱性無所有
216 12 cái money / wealth / riches / valuables 若但智而無福則位卑而財
217 12 guó a country / a state / a kingdom 如術婆伽禍延其國
218 12 bào newspaper 若習近貪欲是報熟
219 12 便 biàn convenient / handy / easy 故言便生福德智慧之
220 12 羅剎 luóchà a demon / rākṣasa 多人皆脫羅剎之難
221 12 to go / to visit / to attend 常念觀音隨機應赴即得永離
222 11 經云 jīng yún the sutra says 故無行經云
223 11 問答 wèndá question and answer 次問答如文
224 11 qiǎn shallow 如供毀路人罪福淺
225 11 precedent / example 若例
226 11 guò to cross / to go over / to pass 知其是過故不求觀音
227 11 怨賊 yuànzéi someone that is hated as an evil doer 怨賊覓寶輸寶即畢
228 11 letter / symbol / character 字有去來今
229 11 to die 斷惑在生死利物名女
230 11 爾時 ěr shí at that time 爾時轉乳名酪
231 11 suí to follow 任運成就譬如明鏡隨對即現一
232 11 to doubt / to disbelieve 生疑
233 11 kāi to open 開三毒
234 11 地獄 dìyù Hell / Hell Realms / Nāraka 地獄
235 11 功德 gōngdé guṇa / achievements and virtue / merit 劫功德
236 11 increase / benefit 雨益人間者
237 11 變易 biànyì change 即變易三毒相
238 11 故知 gùzhī a close friend over many years 故知無定慧
239 11 to know / to learn about / to comprehend 悉是散心慧法狂男子也
240 11 shāo to burn 燒害貧窮孤露
241 11 聖人 shèngrén an ancient sage / an ancient saint 聖人自行化他無不從此三門而入
242 10 zhuǎn to transmit / to convey / to forward (mail) 舍那佛轉一實諦無量四諦等法輪
243 10 chī confusion / stupidity / naivety / delusion / moha 不達此理名癡
244 10 使 shǐ to make / to cause 兒無福慧觀音亦能使
245 10 luó Luo 界頂魔醯首羅也
246 10 自有 zìyǒu to possess / to own / to have 自有禮拜不蒙願滿
247 10 chuī to blow /to puff 舊云風無色吹黑沙故爾
248 10 自在 zìzài at ease / at will / as one likes 此云他化自在
249 10 聲聞 shēngwén Sravaka Realm / Sravaka / Śrāvaka / a distinguished disciple of the Buddha 次明聲聞男女者
250 10 chéng to mount / to climb onto 初三乘人
251 10 wèi to call 今謂經文說離何意言非
252 10 shǒu hand 執我手得詣諸佛剎
253 10 yīn sound / noise 音但能交會父母智慧端正兒之宿植
254 10 無盡意 Wújì Yì Aksayamati Bodhisattva 無盡意重法故施
255 10 諸法 zhū fǎ sarvadharma / all things / all dharmas 一切諸法非男非
256 10 huài bad / spoiled / broken / defective 見我嚬伸得壞散外道法門
257 10 譬如 pìrú for examlpe 譬如一身有
258 10 生死 shēngsǐ Saṃsāra / Samsara 厭生死名瞋
259 10 chuán boat / ship / watercraft 夢見兩人乘船喚入
260 10 四句 sì jù four verses / four phrases 絕四句無能無所念性
261 9 虛空 xūkōng empty space 又癡如虛空不可盡
262 9 利益 lìyì benefit / interest 利益
263 9 六度 Liù Dù Six Pāramitās / Six Perfections 次明六度菩薩
264 9 wèi to fear / to dread 論福畏墮無因
265 9 般若 bōrě Prajna-wisdom / prajñā / prajna / great wisdom 般若如大火炎四邊不可取
266 9 yuàn to blame / to complain 趣向正路如為怨逐
267 9 發心 fàxīn to make a vow to acheive supreme enlightenment / to act with bodhicitta 發心畢竟二不別
268 9 lóng dragon 龍有四種
269 9 liú to flow / to spread / to circulate 如海吞眾流猶自
270 9 入空 rù kōng to have an experiential understanding of the truth 成論入空平等
271 9 gain / advantage / benefit 我是貪欲尸利瞋恚尸利邪見尸利
272 9 通教 tōng jiào common teachings / tongjiao 從二乘通教等
273 9 hurried / worried 有乘急戒
274 9 無緣 wú yuán lack of connection 無緣慈
275 9 to join / to combine 智與福合彌相扶顯福則財位
276 9 shāng commerce / trade 此乃通途商略
277 9 女人 nǚrén woman / women 女人
278 9 shēng sound 如為牛羊彈琴不如作蚊虻之聲
279 9 權實 quán shí the expedient and the ultimately true 又表權實實不可說
280 9 法界 fǎjiè a dharma realm / a dhárma realm / dharmadhatu / dharmadhātu 今遍法界起應例前
281 9 to connect / to relate 繫名繫礙檢是封檢
282 9 shī teacher 肇師但出三不出天龍
283 9 ài to love 不憎不愛
284 9 淨名 jìngmíng Vimalakirti 淨名云
285 9 shǔ to count 無明重數甚多
286 9 shī the practice of selfless giving / dāna 次第經營方施此應
287 9 三諦 sān dì three truths 三諦一心
288 9 residence / dwelling 百行智居其首
289 9 shě to give 貪求佛法於恒沙劫未曾暫捨
290 9 四眾 sì zhòng the fourfold assembly / the four communities 二四眾
291 9 qīng light / not heavy 夫之所棄並婦所輕旁
292 9 quán authority / power 然菩薩一界或權或實
293 9 common / general / popular / everywhere / universal / extensive 雖普現色身
294 9 bēi sadness / sorrow / grief 悲含覆一切為女
295 9 mēng to deceive / to cheat / to hoodwink / to knock unconscious 自有禮拜不蒙願滿
296 8 piāo to float / to drift 水漂沈浮小緩於火
297 8 ài to obstruct / to hinder / to block / to deter 我語得無礙妙音三昧
298 8 jìng to respect /to honor 正則招寵愛相則招於祿敬
299 8 gāo high / tall 不擇禽獸不避高牆廣塹
300 8 xiàng to appear / to seem / to resemble 如鏡中像不可見而見
301 8 to cover 悲含覆一切為女
302 8 法性 fǎxìng dharma nature / inherent nature / essence / true nature / dharmata / dharmatā 法性
303 8 端正 duānzhèng upright 人端正七德之初
304 8 zhēn real / true / genuine 即得入真
305 8 不可說 bù kě shuō indescribable / unspeakable 遍求一切不可說佛法
306 8 成就 chéngjiù accomplishment / success / achievement 任運成就譬如明鏡隨對即現一
307 8 shēn deep 深也
308 8 大品 dàpǐn Pancavimsati Sahasrika Prajnaparamita Sutra 故大品五
309 8 不同 bùtóng different / distinct / not the same 機不同深淺有異
310 8 佛法 fófǎ Dharma / Dhárma / Dhamma / Buddha-Dhárma / Buddhist doctrine 貪求佛法於恒沙劫未曾暫捨
311 8 分別 fēnbié to differentiate / to distinguish 觀慧分別為男
312 8 涅槃 Nièpán Final Nirvana / Nirvana / Nirvāṇa / Nibbāna 涅槃云
313 8 to bind / to tie 慧方便縛無方便慧縛
314 8 pàn to judge 地人見文廣判為
315 8 xíng appearance 或言其形破
316 8 瓔珞 yīngluò a jade-like stone ornament / a jade necklace / an ornament / a garland of pearls 瓔珞明四禪皆有王
317 8 圓教 yuán jiāo perfect teaching / complete teaching 次圓教以無
318 8 sàn to scatter / to break up / to disperse / to adjourn 見我嚬伸得壞散外道法門
319 8 thing / matter 慈悲法應受生死化物
320 8 grandmother 如術婆伽禍延其國
321 8 mǐn to pity / to sympathize 愍眾生故或作順
322 8 yóu to swim 盡意白佛言云何遊娑婆下前
323 8 如來 Rúlái Thus-Come (tathagata) / Tathāgata / Thus Come One 如乞人等彼難勝如來故言等也
324 8 shì a generation 世有福慧者託生也
325 8 佛身 Fóshēn buddhakaya / Buddha-body 若示為佛身亦示佛心佛口
326 7 釋論 shì lùn Treatise on the Perfection of Great Wisdom / Dazhidu Lun / Mahāprajñāpāramitaśastra / Māhaprajñāparamitopadeśa 釋論云
327 7 妙音 miàoyīn a wonderful sound / ghoṣa 我語得無礙妙音三昧
328 7 遭難 zāonán to run into misfortune 此中前持名而遭難
329 7 zhì to rule / to govern / to manage / to control 而苦治之
330 7 為難 wéinán to make things difficult for 化物為難故不作
331 7 tān greed / desire / craving / trsnā / taṇhā
332 7 節節 jié jié piece by piece / step by step / little by little 亦節節興廢
333 7 yīn cloudy / overcast 陽地陰沈動為男女
334 7 qǐng to ask / to inquire 依請觀音者
335 7 jiǎn to check 或是推檢
336 7 大力 dàlì energetic / vigorous 無明大力之惑尚在
337 7 小乘 Xiǎoshèng Hinayana / Hīnayāna 小乘三藏緣諦
338 7 jiàn arrow 煩惱六塵三毒等皆名刀箭
339 7 須彌 Xūmí Mt Meru / Sumeru 在須彌南金剛
340 7 shāng to injure / to wound / to be injured 此分文傷義
341 7 禮拜 lǐbài week 行同禮拜故不重論
342 7 不如 bùrú not equal to / not as good as 若不如此即墮二乘生死兩邊之過
343 7 gēn origin / cause / basis 淨於三毒根成佛道無疑
344 7 dialect / language / speech 我語得無礙妙音三昧
345 7 光明 guāngmíng bright 共我宿者得解脫光明三昧
346 7 五戒 wǔ jiè the five precepts 修五戒事論
347 7 人天 réntiān the six realms / all living things 貪人天之樂
348 7 shén divine / mysterious / magical / supernatural 天龍神鬼等
349 7 squares 二格量
350 7 mìng life 方便命婆羅門五熱
351 7 dǐng top / peak 聲聞五停心煖頂等入二涅槃此因多
352 7 應驗 yīngyàn to come true / to come about as predicted / to be fulfilled 應驗傳有人姓鬲
353 7 畜生 chùsheng animals / domestic animals 將此意廣歷餓鬼畜生修羅人天
354 7 to fly 若習近貪欲是報熟
355 7 行人 xíngrén pedestrian 侵害行人喻
356 7 jiù old / ancient 舊但三意今持名號多
357 7 speed 何由速出殷勤求法
358 7 mother 如渴馬護水如射師子母
359 7 suǒ lock / padlock 鉗鎖不復見處
360 6 乃是 nǎishì nevertheless 乃是慈扶餘習故得更生
361 6 以為 yǐwéi to believe / to think / to consider / to assume 或有人以為第六天
362 6 lüè plan / strategy 略上義極廣前故
363 6 第二 dì èr second 第二從若有眾生多於婬欲去
364 6 to happen upon / to meet with by chance 又法智遇野火
365 6 xiǎn dangerous 險難國寶莊嚴城
366 6 xiū to cultivate / to repair 阿脩羅千頭二千手
367 6 to be terrified / to be afraid / to be frightened 風風加以黑怖之甚也
368 6 二十四 èrshísì 24 / twenty-four 用二十四
369 6 事證 shìzhèng evidence 二引事證
370 6 歎德 tàndé verses on virtues 此亦非歎德之
371 6 云云 yúnyún and so on / so and so / many and confused 思之云云
372 6 a human or animal body 體達煩惱性無所有
373 6 彼岸 bǐ àn the other shore 涅槃彼岸何
374 6 見佛 jiànfó to see the Buddha 從二乘通教所有定慧不能破無明見佛性雖
375 6 tóu head 阿脩羅千頭二千手
376 6 jié take by force / to coerce 劫功德
377 6 十界 Shí Jiè The Ten Realms 束為十界身
378 6 所生 suǒshēng parents (father and mother) 者為煩惱所生
379 6 三業 sān yè Three Types of Karma / the three karmas / three actions 眾生三業顯機為境法身靈智冥應
380 6 kān adequately capable of / worthy of 如此之應非餘界所堪也
381 6 xūn to smoke / to cure 誓力熏諸眾生未曾捨離
382 6 words / speech / expression / phrase / dialog 歸命之辭
383 6 可解 kějiě soluble 七番例上可解
384 6 jìng clean 淨於三毒根成佛道無疑
385 6 interest 聖人亦息化歸真權實不二
386 6 八部 bā bù name of Kangxi radical 12 執金剛為八部末
387 6 應有 yīng yǒu proper / deserved 婬恚亦應有鬼
388 6 tàn to sigh 結歎求
389 6 shè to absorb / to assimilate 宜我者得攝一切眾生三昧
390 6 商人 shāngrén merchant / businessman 堪為商人之
391 6 zhí to implement / to carry out / to execute a plan 執我手得詣諸佛剎
392 6 huǎn slow / sluggish / gradual 若穢土中生有戒乘俱緩
393 6 yún cloud 二興雲致
394 6 zhuó turbid / muddy 利濁重根鈍濁重
395 6 shèng to beat / to win / to conquer 乃至為梵王說勝慧
396 6 jiāo to teach / to educate / to instruct 稟教之徒皆有見思煩惱之人
397 6 大千 dà qiān trisāhasramahāsāhasralokadhātu / a great chiliocosm / trichiliocosm / the cosmos 大千界主
398 6 福德 fúdé merit earned / reward / good fortune and good moral conduct 故言便生福德智慧之
399 6 night
400 6 fán ordinary / common
401 6 修善 xiū shàn to cultivate goodness 隨有改惡修善之處
402 6 無漏 wúlòu having no passion or delusion 女無生出無漏之力
403 6 sǔn to injure 於法身智慧無所損減淨名云
404 6 shā sand / gravel / pebbles 舊云風無色吹黑沙故爾
405 6 to pull up / to pull out / to select / to promote 拔之
406 6 四悉檀 sì xītán Four Modes of Teaching / the four methods of teaching / four siddhantas 此即四悉檀意赴緣
407 6 現身 xiànshēn to show oneself / to appear / (of a deity) to appear in the flesh 現身是答身業
408 6 chán Chan / Zen 淨住及禪經明
409 6 不捨 bùshě reluctant to part with / unwilling to let go of 一取二捨三不取不捨
410 6 alone / independent / single / sole 獨標女人求男耶
411 6 五陰 wǔyīn five aggregates / five skandhas / five groups of existence / five groups of clinging 必具五陰
412 6 十善 shíshàn the ten virtues 十善例可知
413 6 truth 小乘三藏緣諦
414 6 even / equal / uniform 從五戒十善齊第六天已來皆無禪定
415 6 通達 tōngdá to understand thoroughly / to access 通達空假中三諦之法不可盡
416 6 to go through / to experience / to take place 歷五味五時現
417 6 zhāng a chapter / a section 意機約三毒為三章
418 6 別教 bié jiào separate teachings 次明別教十信菩薩
419 6 proper / suitable / appropriate 宜我者得攝一切眾生三昧
420 6 第六 dì liù sixth 從五戒十善齊第六天已來皆無禪定
421 6 guāng light 日月為之失光
422 6 假設 jiǎshè hypothesis / conjecture 此假設之辭也
423 6 一切法 yīqiē fǎ all dharmas / all things / sarvadharma 一切法空無所有
424 6 故云 gùyún that's why it is called... 故云菩薩
425 6 觀音義疏 Guānyīn Yì Shū Guanyin Yi Shu 觀音義疏卷下
426 6 不二 bú èr advaya / nonduality / not two 即表定慧不二而二
427 5 無罪 wúzuì innocent / not guilty 一標有罪無罪
428 5 正觀 zhèng guān right observation 正觀剛決為男
429 5 真佛 zhēnfó real body / saṃbhogakāya 何不以真佛為眾生說法
430 5 千萬億 qiānwàn yì a trillion 量而言百千萬億者
431 5 zhào to illuminate / to shine 無所畏者照其事理既明不生
432 5 fèng to offer / to present 若欲歸崇宜奉
433 5 有罪 yǒuzuì guilty 一標有罪無罪
434 5 救護 jiùhù to save and protect 明慈力廣被救護平等
435 5 國土 guótǔ territory / country 有文云以種種形遊諸國土
436 5 lèi kind / type / class / category 亦類明鏡
437 5 正念 zhèng niàn Right Mindfulness 經稱常念即是正念
438 5 大自在 dàzìzài Īśvara / self-existent / sovereign 大自在即色
439 5 yín lascivious 婬恚亦應有鬼
440 5 四諦 sì dì the fourfold noble truth / four noble truths 為聲聞說四諦
441 5 huá Chinese 華則著身
442 5 xún to search / to look for / to seek 若尋此
443 5 quán perfect 若此菩薩於生身中全未除別惑
444 5 shǐ beginning / start 二乘之人始自於此得見佛性
445 5 apprentice / disciple 唐者言徒
446 5 chún pure 純諸菩薩皆求佛道更無異身
447 5 稱為 chēngwèi to be called / to call by a name / to name 二土同稱為法性云何異
448 5 釋疑 shì yí explanation of doubts 宿植德本是釋疑
449 5 jìn shanxi 晉世謝
450 5 to protect / to guard 如渴馬護水如射師子母
451 5 níng Nanjing 故言寧起
452 5 帝釋 Dìshì Śakra / Sakka / Śakra Devānām Indra / Kauśika 為帝釋說無常
453 5 dùn blunt / obtuse 生彼皆鈍
454 5 chuí to hang / to suspend / to droop 若蒙垂應五停心男女生
455 5 mèi to conceal
456 5 dàn to eat 使汝不如輸子與我噉
457 5 tāi fetus / litter 六根清淨名為處胎
458 5 to ride an animal or bicycle 騎白牛八臂三眼是諸天將
459 5 xié demonic / iniquitous / nefarious / evil 與上相違是瞋少相愚癡多者邪
460 5 不思議 bù sīyì inconceivable 三不失三輪不思議化也
461 5 法施 fǎ shī a Dhárma gift / Dhárma offering / the gift of teaching the Dharma 法施者
462 5 菩提 pútí bodhi / enlightenment / awakening 佛菩提智之所能
463 5 醍醐 tíhú ghee 既非醍醐未名得度
464 5 devoid of content / void / false / empty / vain 此解乃是虛談
465 5 諸天 zhūtiān devas 騎白牛八臂三眼是諸天將
466 5 shān a mountain / a hill / a peak 大刀山四面火聚
467 5 dòu to tease / tempt / to allure / to arouse / to stir 觀音雖不作念逗機
468 5 猶如 yóurú to be similar to / to appear to be 定則不能懷於中道之子猶如石女
469 5 枷鎖 jiāsuǒ stocks and chain / fetters 枷鎖節身不慮失命
470 5 退 tuì to retreat / to decline / to move back / to withdraw 進失甘露退不成酒
471 5 作佛 zuò fó to become a Buddha 菩薩化地獄多作佛身
472 5 jìng boundary / frontier / boundary 眾生三業顯機為境法身靈智冥應
473 5 不生 bùshēng nonarising / anutpāda 不生表智慧決斷斷於煩惱
474 5 前後 qiánhòu front and back 亦無前後
475 5 多種 duōzhǒng many kinds of / diverse / multi- 佛身多種
476 5 chéng a city / a town 險難國寶莊嚴城
477 5 huǐ to destroy 撥無因果謗毀大乘
478 5 àn bank / shore / beach / coast 送達岸
479 5 三不 sānbù the three no's (abbreviated catchphrase) 一取二捨三不取不捨
480 5 不受 bùshòu to not accept 非但不受生死亦不受涅槃
481 5 娑婆 suōpó to bear / to endure without complaint 盡意白佛言云何遊娑婆下前
482 5 平等 píngděng be equal in social status 成論入空平等
483 5 to bare / to be open / to be exposed 燒害貧窮孤露
484 5 阿含 Āhán Āgama / the divisions of the Sūtra Piṭaka 果報求男女者如阿含中
485 5 無生 wúshēng anutpāda / unproduced / non-arising 無生無滅
486 5 to remember / to memorize / to bear in mind 弟子灌頂記
487 5 人中 rénzhōng mānuṣyaka / a multitude of men 人中焚燒現見故
488 5 qiē to cut / to mince / to slice / to carve
489 5 shè to set up / to establish 若有設
490 5 Māra 即是魔主也
491 5 pǐn product / goods / thing 此豈非逆順欲法門導利群品耶
492 5 二明 èr míng the two sciences / two kinds of wisdom / mastery of the two sciences 二明梵身者
493 5 chóng an invertebrate / a worm 多欲人有欲蟲男蟲淚出而
494 5 to associate with / be near 乃是以下比高法應優劣爾
495 5 一明 yīmíng a dhāraṇī / a dharani / a mantra / an incantation 一明有苦
496 5 苦惱 kǔnǎo distress / vexation 即是受諸苦惱也
497 5 身業 shēn yè physical karma 明身業為機亦為三
498 5 ér son 音但能交會父母智慧端正兒之宿植
499 5 豈非 qǐfēi wouldn't it be ... ? 豈非瞋相
500 5 extensive / full 智與福合彌相扶顯福則財位

Frequencies of all Words

Top 500

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 240 wèi for / to 釋此為二
2 228 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 通稱毒者
3 227 shì is / are / am / to be 是明意機也
4 225 also / too 是明意機也
5 195 this / these 釋此為二
6 174 promptly / right away / immediately 此兩即是明機
7 169 zhī him / her / them / that 之如毒
8 159 yǒu is / are / to exist 第二從若有眾生多於婬欲去
9 146 purposely / intentionally / deliberately / knowingly 知其是過故不求觀音
10 142 ruò to seem / to be like / as 第二從若有眾生多於婬欲去
11 133 míng measure word for people 但名有單複
12 127 not / no 三毒多者不
13 118 míng bright / brilliant 是明意機也
14 118 no 無過
15 117 yún cloud 有人解云
16 115 so as to / in order to 此則以多況少爾
17 111 also / too 婬恚亦應有鬼
18 107 yīng should / ought 離即是明其應三也
19 107 one 一取二捨三不取不捨
20 103 such as / for example / for instance 之如毒
21 102 de potential marker 多於婬欲念即得離
22 102 èr two 釋此為二
23 98 sān three 意機約三毒為三章
24 89 in / at 淨於三毒根成佛道無疑
25 85 nán difficult / arduous / hard 之難
26 81 zhōng middle 若此菩薩於生身中全未除別惑
27 79 rén person / people / a human being 多欲人有欲蟲男蟲淚出而
28 78 a time 次結意機
29 78 yán to speak / to say / said 又言
30 77 chēng to call / to address 起伏相違稱之
31 75 machine 是明意機也
32 74 jiē all / each and every / in all cases 佛性未了了者皆是癡相
33 74 huò or / either / else 如是四句或次第
34 74 guǐ a ghost / spirit of dead 有欲鬼嬈動其
35 73 néng can / able 所以能感
36 71 guān to look at / to watch / to observe 觀解者
37 69 zhū all / many / various 畫諸見
38 68 菩薩 púsà bodhisatta 菩薩以瞋乖慈障道事重
39 67 huǒ fire / flame 禮拜是身業機亦應脫水火等
40 65 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 絕四句無能無所念性
41 65 to reply / to answer
42 63 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 三毒多者不
43 62 shēn human body / torso 禍延其身
44 61 慈悲 cíbēi compassion / loving-kindness / benevolence / mettā / metta 觀觀三毒慈悲機感例可知
45 61 to enter 聖人自行化他無不從此三門而入
46 61 shuō to say / said / to speak / to talk / speaks 隋天台智者大師說
47 60 ér and / as well as / but (not) / yet (not) 多欲人有欲蟲男蟲淚出而
48 58 to arise / to get up 一念瞋起障百法明
49 57 fēi not / non- / un- 非滅離也
50 57 Buddha / Awakened One 佛菩提智之所能
51 56 jīn today / modern / present / current / this / now 今明
52 56 děng et cetera / and so on 禮拜是身業機亦應脫水火等
53 55 bié do not / must not 若如所難必須別
54 53 yòu again / also 又言
55 53 his / hers / its / theirs 離即是明其應三也
56 53 wèn to ask
57 52 jiàn to see 瞋恚多者今世人不喜見
58 51 眾生 zhòngshēng beings / all living things / all sentient beings 第二從若有眾生多於婬欲去
59 51 shuǐ water 如渴馬護水如射師子母
60 50 what / where / which
61 48 wén writing / text 初貼文二觀解
62 48 jiě to loosen / to unfasten / to untie 初貼文二觀解
63 48 jiù to save / to rescue 十番明救三毒
64 48 一切 yīqiè all / every / everything 瞋一切魔鬼得便
65 47 otherwise / but / however 此則以多況少爾
66 47 觀音 Guānyīn Guanyin Bodhisattva / Avalokiteśvara / Avalokitesvara / Guanyin 知其是過故不求觀音
67 47 female / feminine 女蟲吐血而紅赤
68 46 三昧 sānmèi samādhi / concentrated meditation / mental concentration 力無畏三昧解脫無上菩提
69 46 four 如是四
70 45 idea 是明意機也
71 45 yuán won / yuan 次此應明別圓兩
72 45 shēng to be born / to give birth 心令生倒惑
73 41 meaning / sense 此義出中陰經也
74 41 zuò to do 今作
75 40 shàng top / a high position 七番例上可解
76 40 xīn heart 心令生倒惑
77 39 nán male 一求男二求女
78 38 fēng wind 風輪持水如雲居其下
79 38 xiāng each other / one another / mutually 況少相
80 37 biǎo clock / a wrist watch 今借世間男女以表法門
81 37 method / way 一念瞋起障百法明
82 37 xiū to decorate / to embellish 次明修因論男女者
83 36 煩惱 fánnǎo worried / vexed / annoyed 離煩惱須智慧
84 35 cóng from 第二從若有眾生多於婬欲去
85 35 jìn to the greatest extent / utmost 又癡如虛空不可盡
86 35 wáng Wang 滿幢城滿足王
87 35 mén door / gate / doorway / gateway
88 35 zhǒng kind / type 兩種
89 35 I / me / my 我是貪欲尸利瞋恚尸利邪見尸利
90 34 dāo knife / a blade 刀杖枷鎖表地種也
91 33 lùn to comment / to discuss 三番是伏惑論離
92 33 desire 多欲人有欲蟲男蟲淚出而
93 33 final interogative 云何對面違經耶
94 33 yīn because 論福畏墮無因
95 33 duàn absolutely / decidedly 七番是斷
96 33 big / great / huge / large / major 大集云
97 33 to leave / to depart / to go away / to part 離即是明其應三也
98 32 huì intelligent / clever 慧不離煩惱
99 32 zhòng heavy 菩薩以瞋乖慈障道事重
100 32 power / force / strength 無明力大佛智能斷
101 32 lìng to make / to cause to be / to lead 能念觀音菩薩有力令多得離
102 32 business / industry 三德業
103 31 ěr thus / so / like that 此則以多況少爾
104 31 shí time / a period of time
105 31 dàn but / yet / however 但名有單複
106 31 shì to release / to set free 釋此為二
107 31 běn measure word for books 一切善法欲為其本
108 31 解脫 jiětuō liberation / emancipation / vimokṣa 力無畏三昧解脫無上菩提
109 31 chí to grasp / to hold 一勸持
110 30 無盡 wújìn endless / inexhaustible 名無盡者
111 30 chéng to finish / to complete / to accomplish / to succeed 非唯惑不可斷慧還成惑
112 30 bitterness / bitter flavor 一明有苦
113 29 法門 fǎmén dharmaparyāya / dharma gate / a way of teaching the Dharma / a Buddhist teaching / a Dharma door 說離欲際法門
114 29 qiú to request 知其是過故不求觀音
115 29 can / may / permissible 此則有惑可斷有智能斷
116 29 chū at first / at the beginning / initially 初貼文二觀解
117 29 qián front 例前亦
118 29 shǎo few 少者念觀音梵行之
119 29 wén to hear 惡賤二乘不喜聞其名
120 29 chū to go out / to leave 多欲人有欲蟲男蟲淚出而
121 28 kōng empty / void / hollow 槃空迦毘羅城空
122 28 不可 bù kě cannot / should not / must not / forbidden / prohibited 非唯惑不可斷慧還成惑
123 28 and 與上相違是瞋少相愚癡多者邪
124 27 earth / soil / dirt 若妙覺法身應實報土
125 26 男女 nán nǚ male and female 此舉男女為言端爾
126 26 zài in / at 無明大力之惑尚在
127 26 already / since 無子既苦
128 26 liǎng two 此兩即是明機
129 26 xiǎn to show / to manifest / to display 智與福合彌相扶顯福則財位
130 26 shí real / true 實殊引物論等
131 26 tool / device / utensil / equipment / instrument 不具記
132 26 suī although / even though 雖復二分
133 26 huà to make into / to change into / to transform 聖人自行化他無不從此三門而入
134 25 five 故大品五
135 25 shì matter / thing / item 菩薩以瞋乖慈障道事重
136 25 shí knowledge / understanding 識為媒嫁生出無量煩惱之子孫
137 25 biàn turn / one time 遍求一切不可說佛法
138 25 shàn virtuous / wholesome / benevolent / well-disposed 今取善欲之心名
139 24 果報 guǒbào vipāka / the result of karma / indirect effect 果報求男女者如阿含中
140 24 niàn to read aloud / to recite 少者念觀音梵行之
141 24 to take / to get / to fetch 今取善欲之心名
142 24 滿 mǎn full 欲滿此三法門
143 24 reason / logic / truth 不達此理名癡
144 23 名為 míngwèi to be called 眾生名為少欲瞋癡
145 23 shòu to suffer / to be subjected to 為舍那佛受化之
146 23 zhèng upright / straight 初正
147 23 bǎo a jewel / gem / a treasure 手執此寶
148 23 child / son 男若是無子則絕嗣
149 23 hair 其見聞者發
150 23 yóu follow / from / it is for...to 由心
151 22 huò to confuse / to mislead / to baffle 心令生倒惑
152 22 Germany
153 22 to reach 淨住及禪經明
154 22 如是 rúshì thus / so 如是四
155 22 tóng like / same / similar 未斷別惑菩薩亦同有此三毒
156 22 xíng to walk / to move 於正殿行王法
157 22 zhù to dwell / to live / to reside 住貪欲際即是實際
158 22 方便 fāngbiàn convenient 方便命婆羅門五熱
159 22 yòng to use / to apply
160 22 yuàn to hope / to wish / to desire 常念觀音即得滿願一
161 22 一心 yīxīn wholeheartedly 念一心為女
162 21 yuē approximately 意機約三毒為三章
163 21 三毒 sān dú three poisons / trivisa 意機約三毒為三章
164 21 to be kind / to be charitable / to be benevolent 菩薩以瞋乖慈障道事重
165 21 to lift / to hold up / to raise 此舉多欲相也
166 21 guǒ a result / a consequence 百初果不如一二果乃至無學
167 21 è evil / vice 惡賤二乘不喜聞其名
168 21 already / afterwards 若生身中已侵別惑
169 21 惡業 èyè unwholesome acts / evil intentions 次明修因惡業火者
170 21 二乘 èr shèng the two vehicles 二乘欲樂涅
171 21 chù a place / location / a spot / a point 言語道斷心行處滅
172 21 shī to lose 又婦有七失
173 20 jiè border / boundary 今但順逆兩意約界
174 20 dào way / road / path 菩薩以瞋乖慈障道事重
175 20 zhì to / until 至老死如虛空不可盡
176 20 seven 七番是斷
177 20 tuō to take off 多人皆脫羅剎之難
178 20 dāng to be / to act as / to serve as 當知是人有丈夫相
179 20 jiù right away 次就
180 20 tōng to go through / to open 通菩薩
181 20 shì to show / to reveal 若示為佛身亦示佛心佛口
182 20 中道 zhōng dào the middle way 中道非取非捨
183 20 不能 bù néng cannot / must not / should not 惡性妬不能事公姑貪食無子拙
184 20 dìng to decide 二乘定多慧少
185 20 yuán fate / predestined affinity 此即四悉檀意赴緣
186 19 to go 第二從若有眾生多於婬欲去
187 19 zhòng many / numerous 如海吞眾流猶自
188 19 乃至 nǎizhì and even 界已上乃至欲天皆有無子之苦
189 19 tiē to stick / to paste / to keep close to / to fit snugly / to subsidize 初貼文二觀解
190 19 如此 rúcǐ in this way / so 三毒過患如此
191 19 quàn to advise / to urge / to exhort / to persuade 是勸受持也
192 19 十法界 Shí Fǎjiè Ten Dharma Realms 十法界身則為具足
193 19 zǒng general / total / overall / chief 二總答
194 18 capacity / degree / a standard / a measure 智度菩薩母
195 18 soil / ground / land 陽地陰沈動為男女
196 18 xià next 觀音義疏卷下
197 18 bǎi one hundred 一念瞋起障百法明
198 18 次第 cìdì one after another 如是四句或次第
199 18 wèi Eighth earthly branch 二乘未斷此三毒
200 18 jià vacation 出觀男女生得入假
201 18 kǒu measure word for people, pigs, and kitcheware 若示為佛身亦示佛心佛口
202 18 chēn to glare at in anger 一念瞋起障百法明
203 18 gèng more / even more 更何處覓智慧
204 18 color 今此正念不以色念不以非色念
205 18 說法 shuō fǎ a statement / wording 說法是答口業
206 18 tiān day 界已上乃至欲天皆有無子之苦
207 18 happy / glad / cheerful / joyful 貪人天之樂
208 17 xiàn to appear / to manifest / to become visible 任運成就譬如明鏡隨對即現一
209 17 zéi thief 賊無過瞋恚
210 17 shí ten 十番明救三毒
211 17 一時 yīshí a period of time / a while 三結成一時稱名福不可盡
212 17 zhì wisdom / knowledge / understanding 佛菩提智之所能
213 17 miè to destroy / to wipe out / to exterminate 非滅離也
214 16 二十五 èrshíwǔ twenty five 不復畏二十五有也
215 16 qiān one thousand 見舍那菩薩與百千圍繞處胎說法
216 16 miǎn to spare 害逃脫可免
217 16 無明 wúmíng ignorance / avidyā / avijjā 無明重數甚多
218 16 zhàng a cane / a walking stick / a staff 刀杖枷鎖表地種也
219 16 因緣 yīnyuán Cause and Condition / principal and secondary causes / chain of cause and effect / primary cause / nidāna 治癡用因緣
220 16 xiǎo small / tiny / insignificant 者若娑婆眾生身形醜惡矬短卑小
221 16 hǎi the sea / a sea / the ocean 如海吞眾流猶自
222 16 fān to take turns / a turn / a time 十番明救三毒
223 15 to break / to ruin / to destroy 智慧破煩惱者
224 15 無量 wúliàng immeasurable / unlimited 識為媒嫁生出無量煩惱之子孫
225 15 shí food / food and drink 牛若食者即得醍
226 15 guǎng wide / large / vast 不擇禽獸不避高牆廣塹
227 15 jié to bond / to tie / to bind 次結意機
228 15 liàng a quantity / an amount 二格量
229 15 智慧 zhìhuì wisdom 離煩惱須智慧
230 15 zhǔ owner 梵即色天主名
231 15 lái to come 無來
232 15 一界 yī jiè one world 然菩薩一界或權或實
233 15 xiān first 能使先
234 15 fāng square / quadrilateral / one side
235 14 different / other 同入如實際實際正等無異
236 14 云何 yúnhé why 云何對面違經耶
237 14 biāo an indication / a sympton 獨標女人求男耶
238 14 jīng to go through / to experience 云何對面違經耶
239 14 entirely / without exception 有子則父母俱欣
240 14 interesting 音明了眾生根之所趣
241 14 hài to injure / to harm to 燒害貧窮孤露
242 14 觀世音 Guānshìyīn Avalokitesvara / Avalokiteśvara / Guanyin 智因緣名觀世音
243 14 extra / surplus / remainder 違戒垢謗法餘殃
244 14 hòu after / later 佛答前問先總後別
245 14 jiè to quit 違戒垢謗法餘殃
246 14 所以 suǒyǐ therefore / as a result / so 所以能感
247 14 wàn ten thousand 即有八萬四千宛然具足
248 14 nǎo to be angry / to hate 惱故
249 14 hái also / in addition / more 非唯惑不可斷慧還成惑
250 14 fēn to separate / to divide into parts 此等諸地已分入地位
251 13 zhī to know 知其是過故不求觀音
252 13 三觀 sānguān sanguan / threefold contemplation / three insights 三觀解
253 13 good fortune / happiness / luck 若但智而無福則位卑而財
254 13 zāo to come across / to meet with / to encounter 遭苦
255 13 具足 jùzú complete / full / perfect 即有八萬四千宛然具足
256 13 華嚴 Huáyán Avataṃsaka Sūtra / Flower Garland Sutra / Flower Adornment Sutra 華嚴云
257 13 gǎn to feel / to perceive / to touch / to affect 所以能感
258 13 定慧 dìng huì meditative wisdom 故知無定慧
259 13 shèng divine / holy / sacred / ārya 今明聖力甚大無所不與
260 13 zhī to support 就支林
261 13 zhǐ to stop / to halt 止瞋三途之
262 13 zhèng proof 無得無證即是捨門
263 13 法身 Fǎshēn Dharmakaya / Dharmakāya / Dharma Body 法即法性真如法身
264 13 míng dark 禮拜之功冥資不失
265 13 to attain / to reach 體達煩惱性無所有
266 13 莊嚴 zhuāngyán stately / solemn 險難國寶莊嚴城
267 12 necessary / must 離煩惱須智慧
268 12 三界 Sān Jiè The Three Realms 慈悲扶餘習入三界名女
269 12 chú except / besides 欲除此三煩
270 12 供養 gòngyǎng to make offerings / to provide offerings / to worship 如供養
271 12 duò to fall / to sink 則墮無因之過
272 12 yǐn to lead / to guide 二引事證
273 12 大經 Dà Jīng The Mahāpirvāṇa Sūtra / The Nirvāṇa Sūtra 如大經云
274 12 實相 shíxiàng dharmatā / true appearance / the nature of things / the ultimate essence of things 實相
275 12 eight 即有八萬四千宛然具足
276 12 善財 Shàncái Sudhana 善財
277 12 liù six 六猶可忍無子最劇
278 12 hēi black 黑風者
279 12 chuán to transmit 應驗傳有人姓鬲
280 12 gòng together
281 12 again / more / repeatedly 雖復二分
282 12 xìng gender 體達煩惱性無所有
283 12 cái money / wealth / riches / valuables 若但智而無福則位卑而財
284 12 guó a country / a state / a kingdom 如術婆伽禍延其國
285 12 bào newspaper 若習近貪欲是報熟
286 12 便 biàn convenient / handy / easy 故言便生福德智慧之
287 12 羅剎 luóchà a demon / rākṣasa 多人皆脫羅剎之難
288 12 有人 yǒurén a person / anyone / someone 有人解云
289 12 to go / to visit / to attend 常念觀音隨機應赴即得永離
290 11 復次 fùcì furthermore / moreover 復次
291 11 cháng always / ever / often / frequently / constantly 經稱常念即是正念
292 11 經云 jīng yún the sutra says 故無行經云
293 11 問答 wèndá question and answer 次問答如文
294 11 qiǎn shallow 如供毀路人罪福淺
295 11 bèi by 慈悲被物物荷
296 11 precedent / example 若例
297 11 guò to cross / to go over / to pass 知其是過故不求觀音
298 11 怨賊 yuànzéi someone that is hated as an evil doer 怨賊覓寶輸寶即畢
299 11 letter / symbol / character 字有去來今
300 11 to die 斷惑在生死利物名女
301 11 爾時 ěr shí at that time 爾時轉乳名酪
302 11 suí to follow 任運成就譬如明鏡隨對即現一
303 11 to doubt / to disbelieve 生疑
304 11 kāi to open 開三毒
305 11 地獄 dìyù Hell / Hell Realms / Nāraka 地獄
306 11 不得 bùdé must not / may not / not be allowed / cannot 若不得此五戒男女
307 11 功德 gōngdé guṇa / achievements and virtue / merit 劫功德
308 11 increase / benefit 雨益人間者
309 11 變易 biànyì change 即變易三毒相
310 11 nǎi thus / so / therefore / then / only / thereupon
311 11 故知 gùzhī a close friend over many years 故知無定慧
312 11 to know / to learn about / to comprehend 悉是散心慧法狂男子也
313 11 shāo to burn 燒害貧窮孤露
314 11 聖人 shèngrén an ancient sage / an ancient saint 聖人自行化他無不從此三門而入
315 10 that / those 此無因而不與彼
316 10 certainly / must / will / necessarily 必具五陰
317 10 zhuǎn to transmit / to convey / to forward (mail) 舍那佛轉一實諦無量四諦等法輪
318 10 chī confusion / stupidity / naivety / delusion / moha 不達此理名癡
319 10 suddenly / abruptly 那忽脫耶
320 10 使 shǐ to make / to cause 兒無福慧觀音亦能使
321 10 luó Luo 界頂魔醯首羅也
322 10 自有 zìyǒu to possess / to own / to have 自有禮拜不蒙願滿
323 10 chuī to blow /to puff 舊云風無色吹黑沙故爾
324 10 自在 zìzài at ease / at will / as one likes 此云他化自在
325 10 聲聞 shēngwén Sravaka Realm / Sravaka / Śrāvaka / a distinguished disciple of the Buddha 次明聲聞男女者
326 10 種種 zhǒngzhǒng all kinds of 種種應
327 10 chéng to mount / to climb onto 初三乘人
328 10 wèi to call 今謂經文說離何意言非
329 10 shǒu hand 執我手得詣諸佛剎
330 10 yīn sound / noise 音但能交會父母智慧端正兒之宿植
331 10 無盡意 Wújì Yì Aksayamati Bodhisattva 無盡意重法故施
332 10 諸法 zhū fǎ sarvadharma / all things / all dharmas 一切諸法非男非
333 10 復有 fùyǒu moreover / once again 若復有鈍根於法華不悟
334 10 huài bad / spoiled / broken / defective 見我嚬伸得壞散外道法門
335 10 譬如 pìrú for examlpe 譬如一身有
336 10 生死 shēngsǐ Saṃsāra / Samsara 厭生死名瞋
337 10 chuán boat / ship / watercraft 夢見兩人乘船喚入
338 10 duàn paragraph / section / segment 不取分段三毒相
339 10 四句 sì jù four verses / four phrases 絕四句無能無所念性
340 9 虛空 xūkōng empty space 又癡如虛空不可盡
341 9 jiāng will / shall (future tense) 騎白牛八臂三眼是諸天將
342 9 利益 lìyì benefit / interest 利益
343 9 六度 Liù Dù Six Pāramitās / Six Perfections 次明六度菩薩
344 9 wèi to fear / to dread 論福畏墮無因
345 9 般若 bōrě Prajna-wisdom / prajñā / prajna / great wisdom 般若如大火炎四邊不可取
346 9 yuàn to blame / to complain 趣向正路如為怨逐
347 9 發心 fàxīn to make a vow to acheive supreme enlightenment / to act with bodhicitta 發心畢竟二不別
348 9 lóng dragon 龍有四種
349 9 liú to flow / to spread / to circulate 如海吞眾流猶自
350 9 入空 rù kōng to have an experiential understanding of the truth 成論入空平等
351 9 gain / advantage / benefit 我是貪欲尸利瞋恚尸利邪見尸利
352 9 通教 tōng jiào common teachings / tongjiao 從二乘通教等
353 9 hurried / worried 有乘急戒
354 9 無緣 wú yuán lack of connection 無緣慈
355 9 naturally / of course / certainly 此語自具二法門何
356 9 to join / to combine 智與福合彌相扶顯福則財位
357 9 shāng commerce / trade 此乃通途商略
358 9 女人 nǚrén woman / women 女人
359 9 shēng sound 如為牛羊彈琴不如作蚊虻之聲
360 9 權實 quán shí the expedient and the ultimately true 又表權實實不可說
361 9 he / him 聖人自行化他無不從此三門而入
362 9 法界 fǎjiè a dharma realm / a dhárma realm / dharmadhatu / dharmadhātu 今遍法界起應例前
363 9 to connect / to relate 繫名繫礙檢是封檢
364 9 shī teacher 肇師但出三不出天龍
365 9 ài to love 不憎不愛
366 9 淨名 jìngmíng Vimalakirti 淨名云
367 9 shǔ to count 無明重數甚多
368 9 rán correct / right / certainly 何但理然今文亦爾
369 9 shī the practice of selfless giving / dāna 次第經營方施此應
370 9 三諦 sān dì three truths 三諦一心
371 9 residence / dwelling 百行智居其首
372 9 shě to give 貪求佛法於恒沙劫未曾暫捨
373 9 四眾 sì zhòng the fourfold assembly / the four communities 二四眾
374 9 qīng light / not heavy 夫之所棄並婦所輕旁
375 9 quán authority / power 然菩薩一界或權或實
376 9 common / general / popular / everywhere / universal / extensive 雖普現色身
377 9 bēi sadness / sorrow / grief 悲含覆一切為女
378 9 mēng to deceive / to cheat / to hoodwink / to knock unconscious 自有禮拜不蒙願滿
379 8 piāo to float / to drift 水漂沈浮小緩於火
380 8 ài to obstruct / to hinder / to block / to deter 我語得無礙妙音三昧
381 8 jìng to respect /to honor 正則招寵愛相則招於祿敬
382 8 that 那忽脫耶
383 8 yóu also / as if / still 六猶可忍無子最劇
384 8 gāo high / tall 不擇禽獸不避高牆廣塹
385 8 according to 依請觀音者
386 8 xiàng to appear / to seem / to resemble 如鏡中像不可見而見
387 8 to cover 悲含覆一切為女
388 8 法性 fǎxìng dharma nature / inherent nature / essence / true nature / dharmata / dharmatā 法性
389 8 xiàng towards / to 此方亦不一向是慢也
390 8 端正 duānzhèng upright 人端正七德之初
391 8 zhēn real / true / genuine 即得入真
392 8 shàng still / yet / to value 無明大力之惑尚在
393 8 不可說 bù kě shuō indescribable / unspeakable 遍求一切不可說佛法
394 8 成就 chéngjiù accomplishment / success / achievement 任運成就譬如明鏡隨對即現一
395 8 shēn deep 深也
396 8 大品 dàpǐn Pancavimsati Sahasrika Prajnaparamita Sutra 故大品五
397 8 不同 bùtóng different / distinct / not the same 機不同深淺有異
398 8 佛法 fófǎ Dharma / Dhárma / Dhamma / Buddha-Dhárma / Buddhist doctrine 貪求佛法於恒沙劫未曾暫捨
399 8 分別 fēnbié to differentiate / to distinguish 觀慧分別為男
400 8 涅槃 Nièpán Final Nirvana / Nirvana / Nirvāṇa / Nibbāna 涅槃云
401 8 to bind / to tie 慧方便縛無方便慧縛
402 8 pàn to judge 地人見文廣判為
403 8 xíng appearance 或言其形破
404 8 瓔珞 yīngluò a jade-like stone ornament / a jade necklace / an ornament / a garland of pearls 瓔珞明四禪皆有王
405 8 圓教 yuán jiāo perfect teaching / complete teaching 次圓教以無
406 8 sàn to scatter / to break up / to disperse / to adjourn 見我嚬伸得壞散外道法門
407 8 thing / matter 慈悲法應受生死化物
408 8 grandmother 如術婆伽禍延其國
409 8 mǐn to pity / to sympathize 愍眾生故或作順
410 8 yóu to swim 盡意白佛言云何遊娑婆下前
411 8 如來 Rúlái Thus-Come (tathagata) / Tathāgata / Thus Come One 如乞人等彼難勝如來故言等也
412 8 shì a generation 世有福慧者託生也
413 8 佛身 Fóshēn buddhakaya / Buddha-body 若示為佛身亦示佛心佛口
414 7 釋論 shì lùn Treatise on the Perfection of Great Wisdom / Dazhidu Lun / Mahāprajñāpāramitaśastra / Māhaprajñāparamitopadeśa 釋論云
415 7 妙音 miàoyīn a wonderful sound / ghoṣa 我語得無礙妙音三昧
416 7 jìng actually / in the end 此義已竟
417 7 遭難 zāonán to run into misfortune 此中前持名而遭難
418 7 each 章各
419 7 zhì to rule / to govern / to manage / to control 而苦治之
420 7 為難 wéinán to make things difficult for 化物為難故不作
421 7 tān greed / desire / craving / trsnā / taṇhā
422 7 節節 jié jié piece by piece / step by step / little by little 亦節節興廢
423 7 何況 hékuàng much less / let alone 何況佛法而無此耶
424 7 是故 shìgù therefore / so / consequently 第三從是故眾生
425 7 yīn cloudy / overcast 陽地陰沈動為男女
426 7 qǐng to ask / to inquire 依請觀音者
427 7 jiǎn to check 或是推檢
428 7 大力 dàlì energetic / vigorous 無明大力之惑尚在
429 7 小乘 Xiǎoshèng Hinayana / Hīnayāna 小乘三藏緣諦
430 7 jiàn arrow 煩惱六塵三毒等皆名刀箭
431 7 須彌 Xūmí Mt Meru / Sumeru 在須彌南金剛
432 7 shāng to injure / to wound / to be injured 此分文傷義
433 7 禮拜 lǐbài week 行同禮拜故不重論
434 7 不如 bùrú not equal to / not as good as 若不如此即墮二乘生死兩邊之過
435 7 gēn origin / cause / basis 淨於三毒根成佛道無疑
436 7 dialect / language / speech 我語得無礙妙音三昧
437 7 光明 guāngmíng bright 共我宿者得解脫光明三昧
438 7 五戒 wǔ jiè the five precepts 修五戒事論
439 7 人天 réntiān the six realms / all living things 貪人天之樂
440 7 shén divine / mysterious / magical / supernatural 天龍神鬼等
441 7 squares 二格量
442 7 mìng life 方便命婆羅門五熱
443 7 多少 duōshǎo number / amount / how much / how many 復次約說法多少者
444 7 dǐng top / peak 聲聞五停心煖頂等入二涅槃此因多
445 7 應驗 yīngyàn to come true / to come about as predicted / to be fulfilled 應驗傳有人姓鬲
446 7 畜生 chùsheng animals / domestic animals 將此意廣歷餓鬼畜生修羅人天
447 7 to fly 若習近貪欲是報熟
448 7 yǒng perpetually / eternally / forever 常念觀音隨機應赴即得永離
449 7 行人 xíngrén pedestrian 侵害行人喻
450 7 jiù old / ancient 舊但三意今持名號多
451 7 speed 何由速出殷勤求法
452 7 mother 如渴馬護水如射師子母
453 7 suǒ lock / padlock 鉗鎖不復見處
454 6 乃是 nǎishì nevertheless 乃是慈扶餘習故得更生
455 6 以為 yǐwéi to believe / to think / to consider / to assume 或有人以為第六天
456 6 lüè plan / strategy 略上義極廣前故
457 6 jué absolutely 絕四句無能無所念性
458 6 第二 dì èr second 第二從若有眾生多於婬欲去
459 6 to happen upon / to meet with by chance 又法智遇野火
460 6 duì to / toward 任運成就譬如明鏡隨對即現一
461 6 xiǎn dangerous 險難國寶莊嚴城
462 6 xiū to cultivate / to repair 阿脩羅千頭二千手
463 6 to be terrified / to be afraid / to be frightened 風風加以黑怖之甚也
464 6 二十四 èrshísì 24 / twenty-four 用二十四
465 6 事證 shìzhèng evidence 二引事證
466 6 歎德 tàndé verses on virtues 此亦非歎德之
467 6 云云 yúnyún and so on / so and so / many and confused 思之云云
468 6 a human or animal body 體達煩惱性無所有
469 6 彼岸 bǐ àn the other shore 涅槃彼岸何
470 6 見佛 jiànfó to see the Buddha 從二乘通教所有定慧不能破無明見佛性雖
471 6 tóu head 阿脩羅千頭二千手
472 6 jié take by force / to coerce 劫功德
473 6 十界 Shí Jiè The Ten Realms 束為十界身
474 6 所生 suǒshēng parents (father and mother) 者為煩惱所生
475 6 三業 sān yè Three Types of Karma / the three karmas / three actions 眾生三業顯機為境法身靈智冥應
476 6 jiān measure word for rooms, houses, luggage, etc 眾寶間珠共為嚴飾也
477 6 kān adequately capable of / worthy of 如此之應非餘界所堪也
478 6 xūn to smoke / to cure 誓力熏諸眾生未曾捨離
479 6 words / speech / expression / phrase / dialog 歸命之辭
480 6 可解 kějiě soluble 七番例上可解
481 6 jìng clean 淨於三毒根成佛道無疑
482 6 interest 聖人亦息化歸真權實不二
483 6 八部 bā bù name of Kangxi radical 12 執金剛為八部末
484 6 應有 yīng yǒu proper / deserved 婬恚亦應有鬼
485 6 how can it be that? 但念豈得離耶
486 6 tàn to sigh 結歎求
487 6 shè to absorb / to assimilate 宜我者得攝一切眾生三昧
488 6 商人 shāngrén merchant / businessman 堪為商人之
489 6 zhí to implement / to carry out / to execute a plan 執我手得詣諸佛剎
490 6 huǎn slow / sluggish / gradual 若穢土中生有戒乘俱緩
491 6 yún cloud 二興雲致
492 6 zhuó turbid / muddy 利濁重根鈍濁重
493 6 shèng to beat / to win / to conquer 乃至為梵王說勝慧
494 6 jiāo to teach / to educate / to instruct 稟教之徒皆有見思煩惱之人
495 6 大千 dà qiān trisāhasramahāsāhasralokadhātu / a great chiliocosm / trichiliocosm / the cosmos 大千界主
496 6 福德 fúdé merit earned / reward / good fortune and good moral conduct 故言便生福德智慧之
497 6 night
498 6 fán ordinary / common
499 6 修善 xiū shàn to cultivate goodness 隨有改惡修善之處
500 6 無漏 wúlòu having no passion or delusion 女無生出無漏之力

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
 1. yǒu
 2. yǒu
 1. becoming / bhāva
 2. 1. existence; 2. becoming
re
 1. míng
 2. míng
 1. wisdom / vidyā
 2. Clear
 1. mo
 2. Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression.
yìng to accept
Thus
rén Human Realm
 1. guān
 2. guàn
 3. guān
 1. mindfulness / contemplation
 2. insight / vipaśyanā / vipassanā
 3. Observe
菩萨 菩薩
 1. púsà
 2. púsà
 3. púsà
 1. bodhisatta
 2. Bodhisattva Realm
 3. bodhisattva
shēn body / kāya

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
阿迦尼吒 ajiānízhà Akaniṣṭha / Akanistha / Akaniṭṭha
安和 ānhé Sotthi / Svāstika
褒姒 bāosì Baosi
跋提 bátí Bhadrika / Bhaddiya
北方 běi fāng The North
遍入 biànrù kasina
不空 Bù Kōng Amoghavajra /
成王 Chéng Wáng King Cheng of Zhou
畜生道 Chùsheng Dào Animal Realm
大集经 大集經 Dà Jí Jīng
 1. Mahasamghata / Mahāsaṃghāta / Maha Sajnipata Sutra / Mahā-sajnipāta-sūtra / Mahāsannipāta
 2. Great Collection Sutra
大经 大經 Dà Jīng The Mahāpirvāṇa Sūtra / The Nirvāṇa Sūtra
大论 大論 dà lùn Treatise on the Perfection of Great Wisdom / Dazhidu Lun / Mahāprajñāpāramitaśastra / Māhaprajñāparamitopadeśa
大涅盘 大涅槃 Dà Nièpán Mahaparinirvana Sutra
大威德 Dà Wēi Dé Yamantaka
大悲 dàbēi mahākaruṇā / great compassion
大二 dàèr second-year university student
忉利 Dāolì Trayastrimsa Heaven / Tavatimsa / The Heaven of Thirty-Three Gods
大品 dàpǐn Pancavimsati Sahasrika Prajnaparamita Sutra
大乘 Dàshèng
 1. Mahayana Buddhism / Mahāyāna / Mahāyāna Buddhism
 2. Mahayana / Great Vehicle
等觉 等覺 Děngjué
 1. Samyak-sambodhi / Absolute enlightenment
 2. Perfect Enlightenment
地狱道 地獄道 Dì Yù Dào Hell / Hell Realm
帝释 帝釋 Dìshì Śakra / Sakka / Śakra Devānām Indra / Kauśika
地狱 地獄 dìyù
 1. Hell / Hell Realms / Nāraka
 2. a hell
 3. hell
地狱界 地獄界 Dìyù Jiè The Hell Realm
东方 東方 dōngfāng The East / The Orient
多罗 多羅 Duōluó Tara
夺命 奪命 duómìng Māra
饿鬼道 餓鬼道 È Guǐ Dào Hungry Ghost Realm
法华 法華 Fǎ Huà
 1. The Lotus Sutra
 2. Dharma Flower
法佛 fǎfó Dharmakaya / Dharmakāya / Dharma Body
法轮 法輪 fǎlún
 1. Dharma Wheel / Dharmacakra / Wheel of the Law
 2. Dharma wheel
fàn
 1. Sanskrit
 2. Brahma
 3. India
 4. brahman
 5. pure / sacred
 6. Fan
 7. Buddhist
梵王 Fàn Wáng Brahma
梵身 Fànshēn brahmakāyika / brahmapariṣadya / the Heaven of the Followers of Brahma
梵语 梵語 Fànyǔ Sanskrit
法身 Fǎshēn
 1. Dharmakaya / Dharmakāya / Dharma Body
 2. Dharma body
法性 fǎxìng dharma nature / inherent nature / essence / true nature / dharmata / dharmatā
佛法 fófǎ
 1. Dharma / Dhárma / Dhamma / Buddha-Dhárma / Buddhist doctrine
 2. the power of the Buddha
 3. Buddha's Teaching
佛号 佛號 Fóhào one of the many names of Buddha
富楼那 富樓那 Fùlóunà Purna / Punna
扶南 Fúnán Kingdom of Funan
扶馀 扶餘 fúyú Buyeo
广州 廣州 Guǎngzhōu Guangzhou
观世音 觀世音 Guānshìyīn
 1. Avalokitesvara / Avalokiteśvara / Guanyin
 2. Avalokitesvara
观世音菩萨 觀世音菩薩 Guānshìyīn Púsà Avalokiteśvara / Avalokitesvara / Guanyin
观音 觀音 Guānyīn
 1. Guanyin Bodhisattva / Avalokiteśvara / Avalokitesvara / Guanyin
 2. Avalokitesvara
观音菩萨 觀音菩薩 Guānyīn Púsà Guanyin Bodhisattva / Avalokitesvara Bodhisattva / The Bodhisattva of Compassion
观音义疏 觀音義疏 Guānyīn Yì Shū Guanyin Yi Shu
鬼道 guǐ dào Hungry Ghost Realm
海云 海雲 hǎi yún Hai Yun
海门 海門 Hǎimén Haimen
华文 華文 Huá wén Chinese language / Chinese script
华严 華嚴 Huáyán Avataṃsaka Sūtra / Flower Garland Sutra / Flower Adornment Sutra
慧观 慧觀 Huì Guān Hui Guan
慧义 慧義 Huì Yì Hui Yi
慧照 Huì Zhào Hui Zhao
慧达 慧達 Huìdá Huida
 1. Hebei
 2. to hope
 3. Jizhou
jiāng
 1. a large river
 2. Yangtze River
 3. Jiang
 4. Jiangsu
 5. Jiang
迦毘罗 迦毘羅 jiāpíluó Kapilavastu / Kapilavatthu
迦毘罗城 迦毘羅城 Jiāpíluó chéng Kapilavastu / Kapilavatthu
寂灭 寂滅 jìmiè
 1. calmness and extinction / Nirvāṇa / Nibbāna / Nirvana
 2. Upasannaka
jìn
 1. shanxi
 2. jin [dynasty]
 3. to move forward / to promote / to advance
 4. to raise
 5. Jin [state]
 6. Jin
今文经学 今文經學 jīn wén jīngxué New Text Confucianism
净居天 淨居天 Jìng Jū Tiān suddhavasa / śuddhāvāsa / Pure Abodes / Pure Dwelling Heavens
净土 淨土 Jìng Tǔ
 1. Pure Land
 2. Pure Land
金刚藏 金剛藏 jīngāng zàng Vajragarbha
净名 淨名 jìngmíng Vimalakirti
精气 精氣 jīngqì essential qi / spirit
净行 淨行 jìngxíng
 1. Brahmin / Brahman
 2. purifying practice
巨浪 jùlàng Julang
 1. black
 2. Li
 3. Lebanon
 4. Li People
 5. numerous / many
六波罗蜜 六波羅蜜 Liù Bōluómì Six Pāramitās / Six Perfections
六度 Liù Dù Six Pāramitās / Six Perfections
lǒng Gansu
龙王 龍王 Lóng Wáng Dragon King / Naga King
隆安 lóngān Long'an
 1. Shandong
 2. Lu
 3. foolish / stupid / rash / vulgar
 4. the State of Lu
洛阳 洛陽 Luòyáng Luoyang
鹿野苑 Lùyěyuàn
 1. Mṛgadāva / Deer Park
 2. Deer Park
孟津 Mèngjīn Mengjin
南岸 nánàn Nanan
涅槃 Nièpán
 1. Final Nirvana / Nirvana / Nirvāṇa / Nibbāna
 2. Buddhism in Every Step: Nirvana
 3. nirvana
彭城 Péng Chéng Pengcheng / City of Peng
毘卢 毘盧 pílú Vairocana
毘舍离 毘舍離 Píshèlí Vaisali / Vaissali / Vaishali / Vesālī / City of Vaisali
婆罗门 婆羅門 Póluómén Brahmin / Brahman
 1. common / general / popular / everywhere / universal / extensive
 2. Prussia
 3. Pu
普门 普門 Pǔ Mén
 1. Universal Gate / Samantamukha
 2. Universal Gate
普门品 普門品 pǔménpǐn
 1. Universal Gate Sutra
 2. Universal Gate Chapter
普贤 普賢 Pǔxián Samantabhadra
七宝 七寶 qī bǎo the Seven Treasures / the Seven Precious Jewels
qiāng
 1. Qiang [people]
 2. Qiang
青州 Qīngzhōu
 1. Qingzhou
 2. Qingzhou
耆阇崛山 耆闍崛山 Qíshéjué Shān Gṛdhrakūtaparvata / Grdhrakuta / Gṛdhrakūṭa / Gijjha-kūta / Vulture Peak
人乘 Rén Shèng The Human Vehicle
仁王 Rén Wáng
 1. Vajrapani Bodhisattva
 2. the Buddha
仁王经 仁王經 Rén Wáng Jīng Renwang Jing / Scripture for Humane Kings
 1. you / thou
 2. Ru River
 3. Ru
如来 如來 Rúlái
 1. Thus-Come (tathagata) / Tathāgata / Thus Come One
 2. Tathagata
三恶道 三惡道 Sān è Dào
 1. Three Lower Realms / Three Hell Realms
 2. Three Lower Realms
三界 Sān Jiè
 1. The Three Realms
 2. Three Realms
三轮 三輪 Sān Lún the Three Cycles
三明 Sān Míng the Three Insights
三身 Sān Shēn Trikaya
三藏 Sān Zàng
 1. Tripitaka
 2. Tripitaka / Tripiṭaka / Tipitaka
 3. Buddhist Canon
三台 sāntái Santai
三义 三義 sānyì
 1. Sanyi
 2. Sanyi
色究竟 Sè Jiūjìng Akaniṣṭha / Akanistha / Akaniṭṭha
僧护 僧護 Sēnghù Senghu
沙国 沙國 shāguó Saudi Arabia
善财 善財 Shàncái
 1. Sudhana
 2. Sudhana
山上 shānshàng Shanshang
山阳 山陽 Shānyáng Shanyang
胜鬘经 勝鬘經 Shèng Mán Jīng Srimala Sutra / Śrīmālādevī Siṃhanāda Sūtra / Sutra on the Lion’s Roar of Srimala
声闻 聲聞 shēngwén
 1. Sravaka Realm / Sravaka / Śrāvaka / a distinguished disciple of the Buddha
 2. sravaka
声闻身 聲聞身 shēngwénshēn sravaka-kaya
十法界 Shí Fǎjiè Ten Dharma Realms
十界 Shí Jiè The Ten Realms
十力 shí lì the ten powers of the Buddha
释论 釋論 shì lùn Treatise on the Perfection of Great Wisdom / Dazhidu Lun / Mahāprajñāpāramitaśastra / Māhaprajñāparamitopadeśa
十信 shí xìn the ten grades of bodhisattva faith
十一切处 十一切處 shí yīqiē rù Ten Kasinas
时众 時眾 shí zhòng present company
十住 shí zhù
 1. ten abodes
 2. daśabhūmi / the ten Stages in bodhisattva wisdom
十住经 十住經 Shí Zhù Jīng Daśabhūmikasūtra / Shi Zhu Jing
释迦 釋迦 Shìjiā Sakyamuni Buddha
尸弃 尸棄 Shīqì Sikhin / Śikhin
师子国 師子國 Shīziguó Simhala / Siṃhala
世尊 Shìzūn World-Honored One / Bhagavat / Bhagavān / Buddha
受者 shòu zhě The Recipient
shǔ
 1. Sichuan
 2. Shu Kingdom
四明 Sì Míng Si Ming
四王 Sì Wáng Four Deva Kings / Four Heavenly Kings
四月 sìyuè April / the Fourth Month
sòng
 1. Song dynasty
 2. Song
 3. Liu Song Dynasty
Suí Sui Dynasty
娑婆世界 Suōpó Shìjiè Saha World / Sahā World / the World of Suffering
太元 Tàiyuán Taiyuan reign
天帝 Tiān Dì Heavenly Emperor / God
天宫 天宮 Tiān Gōng Heavenly Palace / Temple in Heaven / Open Palace
天主 Tiān Zhǔ
 1. Śakra / Sakka / Śakra Devānām Indra / Kauśika
 2. Mahesvara
 3. Śakra
 4. Śaṃkarasvāmin
天等 tiānděng Tiandeng
天台智者 Tiāntái zhìzhě Zhi Yi / Chih-i
廷尉 Tíngwèi Tingwei / Commandant of Justice
提婆 típó
 1. Āryadeva / Deva
 2. Devadatta
 3. Kanadeva
陀罗 陀羅 tuóluó Tārā
威神 Wēishén Anubhāva
文殊 Wénshū
 1. Mañjuśrī / Manjushri / Manjusri
 2. Manjusri
文中 wénzhōng Bunchū
无余涅盘 無餘涅槃 Wú Yú Nièpán Anupadhiśeṣanirvāṇa / Nirupadhiśeṣanirvāṇa / Nirvāṇa without Remainder
五浊 五濁 wǔ zhuó the five periods of impurity
无尽意 無盡意 Wújì Yì Aksayamati Bodhisattva
吴兴 吳興 Wúxīng Wuxing
咸海 鹹海 Xián Hǎi Aral Sea
香象 xiāng xiàng Gandhahastī
小乘 Xiǎoshèng Hinayana / Hīnayāna
西方 xīfāng
 1. the West
 2. west side
 3. the Western [Pureland]
 4. Xifang
 5. West
修慧 xiūhuì
 1. Wisdom from Practice / wisdom acquired by cultivation
 2. Xiuhui
 3. Xiuhui
修罗 修羅 xiūluó Asura
雪山 xuěshān The Himalayas
须弥 須彌 Xūmí Mt Meru / Sumeru
阎浮提 閻浮提 Yǎn Fú Tí Jambudvipa / Jambu-dvipa / Jambu-dipa / the Terrestrial World
姚苌 姚萇 Yáo Cháng Yao Chang
璎珞经 瓔珞經 Yīngluò Jīng Yingluo Sūtra
因陀罗 因陀羅 Yīntuóluó Indra
元康 Yuán Kāng Yuan Kang
月氏 Yuè Zhì Yuezhi / Rouzhi / Tokhara / Tokharian
云居 雲居 yúnjū
 1. Yunju
 2. Yunju
张畅 張暢 zhāng chàng Zhang Chang
张仪 張儀 zhāng yí Zhang Yi
旃陀罗 旃陀羅 Zhāntuóluó Chandala / caṇḍāla
真宗 Zhēn Zōng Zhao Heng / Emperor Zhenzong of Song
遮那 zhēnà Vairocana
執金刚 執金剛 Zhí Jīngāng Vajrapāṇi / Vajrapani
执金刚神 執金剛神 zhíjīngāngshén Vajradhara
中阴经 中陰經 zhōng yīn jīng Antarābhava / Zhong Yin Jing
中国 中國 zhōngguó
 1. China
 2. Middle Kingdom
zhú
 1. Zhu
 2. India
 3. bamboo
道生 Zhú Dàoshēng Zhu Daosheng / Daosheng
自在天 zìzaitiān
 1. Mahesvara / Mahesvara Deva / Mahissara
 2. Paranirmita-Vasavartin Heaven

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 805.

Simplified Traditional Pinyin English
ā e
阿鼻 abí avīci
阿含 Āhán
 1. a traditional teaching / a traditional doctrine
 2. a Buddhist sūtra
ài
 1. desire / craving / trsnā
 2. Love
爱见 愛見 ài jiàn attachment to meeting with people
爱欲 愛欲 àiyù love and desire / sensuality / kāma
ān
 1. an
 2. Ease
安乐行 安樂行 ān lè xíng
 1. Practice of Stability and Happiness
 2. pleasant practices
 3. peaceful practices
安乐 安樂 ānlè Stability and Happiness
安立 ānlì
 1. to establish / to find a place for / to help settle down / to arrange for
 2. to begin to speak
安隐 ānyǐn tranquil
安住 ānzhù
 1. Settled and at Ease
 2. to settle
 3. Abide
阿僧祇 āsēngzhǐ
 1. asamkhyeya / asaṃkhyeya / ten to the power one hundred and forty
 2. asamkhya
八部 bā bù eight kinds of demigods
拔苦 bá kǔ Relieve suffering
八难 八難 Bā Nán The Eight Difficulties
八胜处 八勝處 bā shèng chù eight abodes of superiority / eight stations of mastery / eight abhibhāyatana
八万四千法门 八萬四千法門 bā wàn sì qiān fǎ mén eighty-four thousand methods of practice
白佛 bái fó to address the Buddha
bǎn board struck for sounding events in a temple
谤法 謗法 bàng fǎ persecution of Buddhism
bào indirect effect / judgement / retribution
报佛 報佛 bàofó saṃbhogakāya / sambhogakaya / enjoyment body / reward body
报身 報身 bàoshēn saṃbhogakāya / sambhogakaya / enjoyment body / reward body
宝藏 寶藏 bǎozàng
 1. the treasure of Buddha's law
 2. Treasure Store
 3. Treasure
宝珠 寶珠 bǎozhū Jewel
bèi pattra palm leaves
bēi
 1. compassion / empathy / karuṇā
 2. Kindness
悲门 悲門 bēi mén gate of compassion
本末究竟等 běn mò jiū jìng děng Complete from Beginning to End
本起 běnqǐ jātaka / a jātaka story
本事 běnshì Itivrttaka / stories of the disciples’ previous lives
bi
彼岸 bǐ àn
 1. the other shore
 2. the other shore
biàn everywhere fragrant / paricitra
便有余土 便有餘土 biàn yǒu yú tǔ temporary realm
变易 變易 biànyì
 1. change
 2. to change
别教 別教 bié jiào separate teachings
比丘 bǐqiū
 1. Bhiksu / a monk / bhikṣu / bhikkhu
 2. bhiksu
拨无因果 撥無因果 bō wú yīn guǒ to deny the rule of causes and effect
波罗蜜 波羅蜜 bōluómì
 1. paramita / pāramitā / perfection
 2. paramita
般若 bōrě
 1. Prajna-wisdom / prajñā / prajna / great wisdom
 2. Prajna Wisdom
 3. prajna
补处 補處 bǔ chù occupies a vacated place
不二 bú èr
 1. advaya / nonduality / not two
 2. Non-Duality
不可得 bù kě dé unobtainable
不可说 不可說 bù kě shuō inexplicable
不善 bù shàn akuśala / akusala / unvirtuous / unwholesome / inauspicious
不思议 不思議 bù sīyì
 1. inconceivable
 2. inconceivable
不妄语 不妄語 bù wàng yǔ
 1. Refrain from lying
 2. not lying
不饮酒 不飲酒 bù yǐn jiǔ Refrain from consuming intoxicants
不增不减 不增不減 bù zēng bù jiǎn neither increases nor decreases
不生 bùshēng
 1. nonarising / anutpāda
 2. nonarising / anutpāda
不信 bùxìn disbelief / lack of faith
不住 bùzhù not dwelling
差别 差別 chābié discrimination
chán meditative concentration / dhyāna / jhāna
chàn a ritual for confessing sins
禅定 禪定 chándìng
 1. Meditative Concentration / meditation
 2. to meditate
 3. meditative concentration
chàng a bowl shaped copper bell
cháng eternal / nitya
常住 chángzhù
 1. a long-term resident at a monastery
 2. permanence / eternalism / śāśvata / nitya-sthita
 3. monastery
 4. Permanence
羼提 chàntí ksānti / tolerance
chēn
 1. aversion / hatred / hostility / anger / dveṣa / dosa
 2. malice / vyāpāda
chéng Sincerity
chéng Become
成道 chéng dào Awakening / to become enlightened / to become a Buddha
成等正觉 成等正覺 chéng děng zhèngjué attain perfect enlightenment
成佛 chéng Fó
 1. to become a Buddha
 2. Attaining Buddhahood
成就 chéngjiù
 1. to attained / to obtain
 2. to bring to perfection / complete
 3. attainment / accomplishment / siddhi
 4. accomplishment
 5. Achievements
瞋恚 chēnhuì
 1. wrath / dveṣa / dosa
 2. Anger
尘劳 塵勞 chénláo
 1. the concerns of secular life
 2. affliction
chī confusion / stupidity / naivety / delusion / moha
持戒 chí jiè
 1. morality / to uphold precepts
 2. to uphold precepts
稠林 chóu lín a dense forest
chù touch / contact / sparśa
初禅 初禪 chū chán first dhyāna / first jhāna
初发心 初發心 chū fāxīn initial determination
出世法 chū shì fǎ World-Transcending Teachings
初心 chū xīn
 1. to make a vow to acheive supreme enlightenment / to act with bodhicitta
 2. the initial mind
初地 chūdì the first ground
出胎 chūtāi for a Buddha to be reborn
 1. Loving-Kindness
 2. Kindness
慈悲 cíbēi
 1. compassion / loving-kindness / benevolence / mettā / metta
 2. Compassion
 3. loving-kindness and compassion
 4. Have compassion
慈心 cíxīn compassion / a compassionate mind
大慈 dà cí great loving-kindness / great compassion
大慈悲 dà cí bēi great mercy and great compassion
大慈大悲 dà cí dà bēi
 1. great mercy and great compassion
 2. great compassion and great loving-kindness
大千 dà qiān trisāhasramahāsāhasralokadhātu / a great chiliocosm / trichiliocosm / the cosmos
大千世界 dà qiān shìjiè trisāhasramahāsāhasralokadhātu / a great chiliocosm / trichiliocosm / the cosmos
大身 dà shēn great body / mahakaya / mahākāya
大小乘 dà xiǎo chéng
 1. Mahāyāna and Theravāda
 2. Greater or Lesser Vehicles
大道 dàdào great way / great Path / great enlightenment
大机 大機 dàjī great capacity
大教 dàjiāo great teaching / Buddhadharma
dàn Simplicity
dǎo delusion / error / inversion / reversal / viparyāsa
dào
 1. the path leading to the cessation of suffering
 2. Way
道风 道風 dào fēng the truth of the way is like the wind
道心 dào xīn Mind for the Way
道场 道場 dàochǎng
 1. place of practice / a Dharma center
 2. place of enlightenment / seat of enlightenment / bodhimanda / bodhimaṇḍa
 3. place for spiritual practice
导师 導師 dǎoshī
 1. Sārthavāha
 2. 1. guiding teacher, 2. mentor
大人 Dàren a bodhisattva / a mahasattva
大师 大師 dàshī 1. Venerable Master (when referring to Venerable Master Hsing Yun); 2. Master (for historical Buddhist masters)
大树 大樹 dàshù a great tree / a bodhisattva
大智 dàzhì Mahāmati
大众 大眾 dàzhòng Assembly
大自在 dàzìzài Īśvara / self-existent / sovereign
 1. puṇya / puñña
 2. guṇa
得道 dé dào to attain enlightenment
得度 dé dù
 1. to attain salvation
 2. to attain enlightenment
德本 déběn virtuous roots / wholesome roots / kuśalamūla
等持 děngchí
 1. samādhi / concentrated meditation / mental concentration
 2. holding oneself in equanimity
登地 dēngdì bhumyakramana
di
truth
地水火风 地水火風 dì shuǐ huǒ fēng Earth, Water, Fire and Wind
第一义谛 第一諦義 dì yī yì dì
 1. supreme truth
 2. paramārtha / paramārthasatya / absolute truth / supreme truth
颠倒 顛倒 diāndǎo
 1. delusion / error / inversion / reversal / viparyāsa
 2. up-side down
地大 dìdà earth / earth element
dìng
 1. meditative concentration / meditation
 2. Concentration
dǐng
 1. to point one's head at
 2. usnisa / uṣṇīṣa
定慧 dìng huì
 1. meditative wisdom
 2. Concentration and Wisdom
顶髻 頂髻 dǐngjì usnisa / uṣṇīṣa
第一义 第一義 dìyī yì
 1. paramārtha / paramārthasatya / absolute truth / supreme truth
 2. Ultimate Truth
地狱 地獄 dìyù a hell
弟子 dìzi disciple
 1. pāramitā / perfection
 2. to save / to rescue / to liberate / to overcome
 3. ordination rhythm
断见 斷見 duàn jiàn Nihilism
顿教 頓教 dùn jiāo sudden teachings / dunjiao
钝根 鈍根 dùngēn
 1. dull ability
 2. dull aptitude
度脱 度脫 dùtuō to save / to rescue / to relieve them from the suffering of this world and take them nirvana
恶道 惡道 è dào
 1. an evil rebirth / an evil destiny / an unfortunate rebirth / hell
 2. evil path
饿鬼 餓鬼 È Guǐ
 1. ghost / hungry ghost / preta
 2. hungry ghost
恶鬼 惡鬼 èguǐ a hungry ghost
ēn Gratitude
恩爱 恩愛 ēn ài affection
二边 二邊 èr biān two extremes
二禅 二禪 èr chán
 1. second dhyāna / second jhāna
 2. the second dhyana
二法 èr fǎ
 1. two dharmas / two kinds of dharma
 2. dichotomy
二观 二觀 èr guān two universal bases of meditation
二明 èr míng the two sciences / two kinds of wisdom / mastery of the two sciences
二乘 èr shèng the two vehicles
尔时 爾時 ěr shí at that time
二相 èr xiāng the two attributes
二心 èr xīn two minds
二修 èr xiū two kinds of cultivation
二种 二種 èr zhǒng two kinds
二谛 二諦 èrdì the two truths
二果 èrguǒ Sakṛdāgāmin
二身 èrshēn two bodies
二义 二義 èryì the two meanings / the two explanations / two teachings
二智 èrzhì two kinds of knowledge / two kinds of wisdom
恶业 惡業 èyè unwholesome acts / evil intentions
 1. a dharma / a dhárma / a natural law / teachings
 2. a mental object / a phenomenon / dharma / a thought
 3. quality / characteristic
 4. Dharma
法爱 法愛 fǎ ài love of the Dharma
法化 fǎ huà conversion through teaching of the Dharma
法门无量 法門無量 fǎ mén wú liàng Boundless Dharma Gate
发菩提心 發菩提心 fā pú tí xīn bodhicittopāda / initiate the bodhi mind
法施 fǎ shī a Dhárma gift / Dhárma offering / the gift of teaching the Dharma
法界 fǎjiè
 1. a dharma realm / a dhárma realm / dharmadhatu / dharmadhātu
 2. tathatā / suchness / inherent nature / true nature / tathata
 3. Dharma Realm
法力 fǎlì the power of the Dharma
法门 法門 fǎmén
 1. dharmaparyāya / dharma gate / a way of teaching the Dharma / a Buddhist teaching / a Dharma door
 2. Dharma gate
法名 fǎmíng Dharma name
fàn
 1. brahman
 2. pure / sacred
 3. Buddhist
fán an ordinary person
返本还源 返本還源 fǎn běn huán yuán to return to the origin
凡圣同居土 凡聖同居土 fán shèng tóng jū tǔ a realm where the ordinary and the divine dwell together
凡夫 fánfū an ordinary person / pṛthagjana
方便 fāngbiàn
 1. upāya / skillful means / expedient means
 2. Convenience
 3. expedient means
 4. Skillful Means
方便慧 fāngbiàn huì wisdom and skill in means
方便智 fāngbiàn zhì wisdom of skilful means / upāyajñāna
方等 fāngděng vaipulya / vaidalya / vast / extended
烦恼 煩惱 fánnǎo
 1. kleśa / kilesa / a mental affliction / defilement
 2. defilement
梵行 fànxíng brahmacarya / pure practices / religious life
翻译 翻譯 fānyì 1. Translator (for written); 2. Interpreter (for oral)
法师 法師 fǎshī
 1. Dharma Master / Venerable / a Buddhist monk or nun
 2. Venerable
 3. Dharma Teacher
法堂 fǎtáng
 1. a Dharma hall
 2. Fo Guang Shan Founder's Quarters
 3. Dharma Hall
发心 發心 fàxīn
 1. to make a vow to acheive supreme enlightenment / to act with bodhicitta
 2. Resolve
 3. to resolve
法应 法應 fǎyīng Dharmakāya offers all an opportunity
法智 fǎzhì understanding of the Dharma
非人 fēi rén a non-human
非常 fēicháng impermanent / transient
非有 fēiyǒu does not exist / is not real
分别 分別 fēnbié
 1. kalpanā / thought / imagination
 2. vikalpa / discrimination / conception
 3. discrimination
 1. of Buddhism
 2. a statue or image of a Buddha
 3. a Buddhist text
佛国土 佛國土 Fó guótǔ
 1. buddhakṣetra / a Buddha land
 2. Buddha's country
佛见 佛見 fó jiàn correct views of Buddhist teachings
佛界 fó jiè buddha realm / buddha land / buddha country
佛菩萨 佛菩薩 fó púsà Buddhas and bodhisattvas
佛如来 佛如來 fó rúlái Buddha-Tathāgatas
佛刹 佛剎 Fó shā
 1. a Buddhist pillar
 2. Buddhakṣetra / a Buddha field / a Buddha land
 3. temple / monastery
佛性 Fó xìng buddhadhātu / Buddha-nature
佛眼 Fó yǎn Buddha eye
佛道 Fódào
 1. Buddhist practice
 2. bodhi / enlightenment
 3. the path leading to enlightenment
 4. Buddhahood
 5. the Buddha Way
 6. Way of the Buddha
佛法 fófǎ the power of the Buddha
佛戒 fójiè laws of reality observed by all Buddhas
佛身 Fóshēn
 1. buddhakaya / Buddha-body
 2. Buddha's Body
佛事 fóshì a Buddha ceremony / a Buddhist ritual
佛心 fóxīn
 1. mind of Buddha
 2. Buddha’s Mind
佛智 fózhì Buddha knowledge / Buddha wisdom
 1. puṇya / merit / blessing / reward
 2. Fortune
to bind / to tie
伏藏 fú cáng to bury in order to hide
福德 fúdé
 1. merit earned / reward / good fortune and good moral conduct
 2. Fortune and Virtue
 3. Merit and Virtue
福慧 fúhuì
 1. Wisdom and Fortune
 2. Merit and Wisdom
福田 fútián
 1. domain for practices leading to enlightenment
 2. field of merit
敷演 fūyǎn to elaborate (on a theme) / to expound (the meaning of the classics)
福业 福業 fúyè virtuous actions
gài a hindrance / an obstacle / nivāraṇa / nīvaraṇāni
甘露 gānlù
 1. sweet dew / ambrosia / the nectar of immortality / amṛta
 2. Nectar
 3. Nectar
 4. nectar
感应 感應 gǎnyìng
 1. sympathetic resonance
 2. divine connection
 3. Response
gēn
 1. an organ / a part of the body / an organ of sense
 2. a sense / a faculty
 3. mūla / a root
gèng contacts
根性 gēnxìng the basis of strength
gōng merit-creating actions
gōng to offer in worship
共修 gòng xiū Dharma service
功德 gōngdé
 1. guṇa / achievements and virtue / merit
 2. puṇya / puñña
 3. merit
供养 供養 gòngyǎng
 1. to make offerings / to provide offerings / to worship
 2. offering
故经云 故經云 gù jīng yún therefore, the sutra says
guàn
 1. mindfulness / contemplation
 2. insight / vipaśyanā / vipassanā
 3. Observe
灌顶 灌頂 guàn dǐng
 1. abhiseka / abhisecana / anointment / consecration
 2. consecration
 3. Anointment
观空 觀空 guān kōng
 1. to view all things as empty
 2. Observing Emptiness
观行 觀行 guān xíng contemplation and action
观法 觀法 guānfǎ techniques for insight / vipaśyanā
广 guǎng
 1. vaipulya / vast / extended
 2. Extensive
广大 廣大 guǎngdà vaipulya / vast / extended
光明 guāngmíng Brightness
观智 觀智 guānzhì wisdom from contemplation
归命 歸命 guīmìng
 1. namo / to pay respect to / to take refuge
 2. to devote one's life
归真 歸真 guīzhēn to return to Tathata
guǒ
 1. direct effect / phala / a consequence
 2. Fruit
果报 果報 guǒbào vipāka / the result of karma / indirect effect
过去 過去 guòqù past
国土 國土 guótǔ kṣetra / homeland / land
骨身 gǔshēn relics
háng
 1. mental formations / saṃskāra / sankhara / that which has been put together / volition / volitional formations / conditioned states / habitual actions
 2. practice / carita / caryā / conduct / behavior
 3. to practice
 4. Practice
Merge
héng Eternity
恒沙 恆沙 héng shā
 1. the sand of the River Ganges / as numerous as grains of sand in the River Ganges
 2. sands of the Ganges
合掌 hézhǎng
 1. to join palms
 2. to join palms
弘经 弘經 hóngjīng to promote a sutra
huà to collect alms
化度 huà dù convert and liberate / teach and save
化佛 huàfó a Buddha image
huán varnish tree / goldenrain tree
幻化 huànhuà
 1. to be transformed / to metamorphose
 2. to be illusory
欢喜 歡喜 huānxǐ joy
欢喜地 歡喜地 huānxǐ dì
 1. the ground of joy
 2. Ground of Joy
化生 huàshēng to be born from transformation / upapaduka/ upapatika
护持 護持 hùchí Protect and Support
huì a religious assembly
huì
 1. intellect
 2. Wisdom
秽国 穢國 huì guó impure land
秽土 穢土 huì tǔ impure land
慧命 huìmìng
 1. friend / brother
 2. wisdom-life
回向 huíxiàng Dedication / to transfer merit / to dedicate / pariṇāmanā
huò kleśa / kilesa / a mental affliction / defilement
火宅 huǒ zhái
 1. the parable of the burning house
 2. burning house
火法 huǒfǎ a burnt offering / homa
护者 護者 hùzhě a demon / rākṣasa
usnisa / uṣṇīṣa
 1. the origin of suffering
 2. desire / greed / craving
a prediction / a prophecy / vyakarana
jià designation / provisional / conventional term
加护 加護 jiā hù to help protect
迦楼罗 迦樓羅 jiālóuluó garuda
迦罗 迦羅 jiāluó kala / kāla
假名 jiàmíng designation / provisional term / conventional term
jiàn view / perception / dṛṣṭi / diṭṭhi
见处 見處 jiànchù dwelling in wrong views
见法 見法 jiànfǎ
 1. for a Dharma to manifest in the world
 2. to realize the impermanence and nonself of all dharmas
 3. to understand reality
见佛 見佛 jiànfó
 1. to see the Buddha
 2. Seeing the Buddha
见思 見思 jiànsī
 1. mistaken views and thought
 2. misleading views
教化 jiāohuà
 1. transformative teaching / to enlighten
 2. Teach and Transform
jiè
 1. precepts / a vow
 2. Precepts / morality
jié a fetter
jiě
 1. understanding
 2. to liberate
jiè dhātu / a realm / a field / a domain
jié a kalpa / an eon
戒定慧 jiè dìng huì
 1. morality, wisdom, and meditation / the three studies / the three trainings / triśikṣā
 2. morality, meditative concentration, wisdom
羯磨 jiémó karma
解脱 解脫 jiětuō
 1. liberation / emancipation / vimokṣa
 2. liberation
寂静 寂靜 jìjìng tranquility
jìn diligence / perseverance
金刚身 金剛身 jīn gāng shēn the diamond body
金光明 jīn guāng míng golden light
jìng Respect
jīng a sutra / a sūtra
jìng
 1. vyavadāna / purification / cleansing
 2. śuddha / cleansed / clean / pure
 3. viśuddhi / purity
 4. Pure
jìng Stillness
jìng
 1. the object of one of the six senses
 2. viṣaya / sphere / region
经家 經家 jīng jiā one who collects the sutras
经教 經教 jīng jiāo teaching of the sūtras
经云 經云 jīng yún the sutra says
境智 jìng zhì objective world and subjective mind
金刚 金剛 jīngāng
 1. vajra
 2. diamond
金刚心 金剛心 jīngāngxīn
 1. vajropamasamādhi
 2. Diamond heart
境界 jìngjiè viṣaya / object / sphere / region / realm of objects / state
精进 精進 jīngjìn
 1. Diligence / Perseverance / vīrya
 2. Be Diligent
 3. diligence
经论 經論 jīnglùn sutras and shastras / scriptures and commentaries
精舍 jīngshè
 1. vihāra / hermitage
 2. vihara
净住 淨住 jìngzhù fortnightly recital of monastic rules and confession / upoṣadha
禁戒 jìnjiè a vow
紧那罗 緊那羅 jǐnnàluó kinnara / kimnara
尽智 盡智 jìnzhì understanding of the eradiction of afflictions / kṣayajñāna
a mat for sitting and sleeping on / niṣīdana
Contented
to raise an example
pada
jué
 1. bodhi / enlightenment / awakening
 2. Awaken
觉观 覺觀 jué guān awareness and discrimination / coarse awareness and fine perception
决定 決定 juédìng fixed / unchanging / constant / determined / niścaya
居士 jūshì
 1. a lay person / a male lay Buddhist
 2. householder
具足 jùzú
 1. complete / full / perfect
 2. Completeness
kòng
 1. śūnyatā / emptiness / emptiness of inherent existence
 2. Emptiness
空空 kōng kōng the emptiness of emptiness / the delusion of emptiness
空门 空門 kōng mén
 1. the teaching that everything is emptiness
 2. Gate of Emptiness
空理 kōnglǐ principle of śūnya / principle of emptiness
空无 空無 kōngwú
 1. śūnyatā / emptiness / emptiness of inherent existence
 2. Emptiness
口业 口業 kǒu yè
 1. verbal karma
 2. Verbal Karma
Sorrow / duḥkha / dukkha / suffering
苦行 kǔxíng
 1. to practice ascetism
 2. austerity
老死 lǎo sǐ Aging and death / old age and death
Joy
乐求 樂求 lè qiú seek bliss
transcendence
利物 lì wù to benefit sentient beings
离欲 離欲 lí yù free of desire
利众生 利眾生 lì zhòngshēng benefit of the world
liàng means of knowing / reasoning / pramāṇa
莲华 蓮華 liánhuā Lotus Flower
料简 料簡 liào jiǎn to expound / to explain / to comment upon
礼拜 禮拜 lǐbài Prostrate
利根 lìgēn natural powers of intelligence
理实 理實 lǐshí truth
六尘 六塵 Liù Chén six sense objects / Six Dusts
六根 liù gēn
 1. the six sense organs / sadayatana
 2. Six Faculties
六根清净 六根清淨 liù gēn qīng jìng Purity of the Six Senses
流通 liútōng
 1. transmission of Buddhist teachings
 2. to transmit and spread
利益 lìyì benefit
lóng nāga / serpent / dragon
lún the cycle of rebirth
lùn a treatise / a thesis / śastra
轮王 輪王 lúnwáng wheel turning king
罗刹 羅剎 luóchà
 1. a demon / rākṣasa
 2. raksasa
罗汉 羅漢 luóhàn
 1. Arhat
 2. arhat
罗刹女 羅剎女 luóshānǚ female ogre / demoness / rākṣasī
滿 mǎn Full
màn
 1. māna / pride / arrogance / conceit
 2. conceit / abhimāna
měi Beauty
门人 門人 mén rén
 1. disciple
 2. a hanger-on
mián torpor / drowsiness / middha
妙觉 妙覺 miào jué self-enlightenment to enlighten others / wonderous awakening
妙庄严 妙莊嚴 miào zhuāng yán Wondrous Adornment
妙音 miàoyīn a wonderful sound / ghoṣa
miè the cessation of suffering
灭后 滅後 mièhòu after the Buddhas's Nirvāṇa
迷惑 míhuo Confusion
míng
 1. wisdom / vidyā
 2. Clear
evil / vice
to rub a monk's head for taking a vow
魔界 mójiè Mara's realm
摩尼 móní mani / jewel / gem
魔事 móshì Māra's deeds / hindrances
难胜 難勝 nán shèng very difficult to be overcome
南无 南無 nánmó
 1. namo / to pay respect to / to take refuge
 2. Blessed Be
内空 內空 nèikōng empty within
能变 能變 néng biàn able to change
能破 néngpò refutation
Bhiksuni / a nun / a bhikṣuṇī / bhikkhunī
逆顺 逆順 nì shùn resisting and complying / disobeying and obeying
niàn
 1. memory
 2. mindfulness / smṛti
念佛 niàn Fó
 1. to recollect the Buddha / to chant the name of the Buddha
 2. to chant Buddha's name
念念 niàn niàn thought after thought / successive moments of thought
念佛三昧 niànfó sānmèi samādhi of recollecting the Buddha
niè saṃgraha / to hold together / to collect / to combine
pǐn chapter / varga
平等 píngděng
 1. equal / without partiality
 2. equality
譬喻 pìyù Avadana (parables) / Apadāna
婆罗 婆羅 póluó
 1. pāla / warden / keeper / guardian
 2. bāla / power
婆陀 pótuó avadāna / apadāna
普法 pǔ fǎ to promote knowledge of laws / rights awareness
普门示现 普門示現 pǔ mén shì xiàn Manifestation of the Universal Gate
菩萨心 菩薩心 pú sà xīn
 1. Bodhi Mind
 2. a bodhisattva's mind
菩萨 菩薩 púsà
 1. bodhisatta
 2. bodhisattva
菩萨界 菩薩界 Púsà Jiè The Realm of Bodhisattvas
菩萨僧 菩薩僧 púsà sēng
 1. bodhisatta
 2. monastics belonging to a Mahayana school
菩萨身 菩薩身 púsà shēn bodhisattva's body
菩萨行 菩薩行 púsà xíng bodhisattva-caryā / bodhisattva-carita / bodhisattva practice / actions of bodhisattvas
菩提 pútí
 1. bodhi / enlightenment / awakening
 2. bodhi
菩提心 pútíxīn
 1. bodhicitta / aspiration to enlightenment
 2. bodhi mind
普眼 pǔyǎn all-seeing vision
乾闼婆 乾闥婆 qiántàpó a gandharva
qié
 1. gha / ga
 2. gha / ga
qìng Clear
清净 清凈 qīngjìng
 1. pure / cleansed / purified of defiling illusion / viśuddhi
 2. purity
请益 請益 qǐngyì Request Teachings
亲近 親近 qīnjìn Be Close To
勤求 qínqiú to diligently seek
求法 qiú fǎ to seek the Dharma
realm / destination
clinging / grasping /upādāna
quán expedient
权实 權實 quán shí the expedient and the ultimately true
取分 qǔfēn vision part
rǎn tormented / afflicted / distressed / kliṣṭa
ràng Give Way
rěn
 1. tolerance / patience
 2. Patience
rén Benevolence
人非人 rén fēi rén kijnara / human or non-human being
人见 人見 rén jiàn the view of a person
任运 任運 rèn yùn to accomplish something by letting it occur naturally
人间 人間 rénjiān human world
忍辱 rěnrǔ
 1. patience / tolerance / ksānti
 2. to tolerate disgrace and insult / to have patience
 3. patience
人身 rénshēn
 1. reborth as a person
 2. the human body
人生 rénshēng
 1. Human Life Magazine
 2. life
人天 réntiān
 1. the six realms / all living things
 2. humans and devas
人中 rénzhōng mānuṣyaka / a multitude of men
róng Tolerance
Thus
如法 rú fǎ In Accord With
入法界 rù fǎjiè to enter in the dharma realm / to perceive the dharma realm through meditation
入空 rù kōng to have an experiential understanding of the truth
入灭 入滅 rù miè
 1. to enter Nirvāṇa / to pass away
 2. to enter into nirvana
如是观 如是觀 rú shì guān Contemplate as Such
如来身 如來身 rúlái shēn Tathāgata-kāya / Buddha-body
ruò re
如实 如實 rúshí
 1. tathatā / suchness / inherent nature / true nature / tathata
 2. according to reality
如是 rúshì thus, so
如意珠 rúyì zhū mani jewel
bodhisattva
萨埵 薩埵 sàduǒ
 1. sentient being / being, existence / essence, nature, life / sense, consciousness
 2. sentient beings
三禅 三禪 sān chán third dhyāna / third jhāna
三从 三從 sān cóng Three Obediences
三德 sān dé the three virtues of the Buddha
三谛 三諦 sān dì three truths
三毒 sān dú three poisons / trivisa
三恶 三惡 sān è
 1. three kinds of malice
 2. the three evil rebirths / the three evil realms
三法 sān fǎ the three aspects of the Dharma
三慧 sān huì Three Kinds of Wisdom / the three ways of acquiring wisdom
三结 三結 sān jié the three fetters
三界外 sān jiè wài outside the three dharma realms
三门 三門 sān mén Three Gates / temple gate / temple
三千 sān qiān three thousand-fold
三千大千世界 sān qiān dà qiān shìjiè Three Thousandfold World System / trisāhasramahāsāhasralokadhātu / a great chiliocosm / trichiliocosm / the cosmos
三生 sān shēng
 1. three lives / three rebirths
 2. Three Lifetimes
三乘 sān shèng
 1. three vehicles / triyāna / triyana
 2. Three Vehicles
三十二相 sān shí èr xiāng the thirty two marks of excellence / the thirty-two characteristic marks
三途 sān tú Three Lower Realms / the three evil rebirths / the three evil realms
三相 sān xiàng the three marks of existence / trilakṣaṇa / tilakkhaṇa
三业 三業 sān yè Three Types of Karma / the three karmas / three actions
三观 三觀 sānguān sanguan / threefold contemplation / three insights
三果 sānguǒ the third fruit / the fruit of non-returning
三昧 sānmèi
 1. samādhi / concentrated meditation / mental concentration
 2. samadhi
三十三身 sānshísānshēn the thirty three manifestations of Avalokiteśvara
三心 sānxīn three minds
散心 sànxīn a distracted mind
form / matter
色界 sè jiè realm of form
色身 sè shēn
 1. the physical body / rupakaya
 2. Physical Body
色受想行识 色受想行識 sè shòu xiǎng xíng shí five aggregates / five skandhas / five dharmas
色阴 色陰 sè yīn the aggregate of form / rūpaskandha
sēng
 1. a monk
 2. saṅgha / saṃgha / Buddhist community
色天 sètiān realm of form
沙门 沙門 shāmén
 1. a Buddhist monk / a wandering monk / a shramana / a sramana / renunciant / mendicant
 2. sramana
shàn
 1. kuśala / kusala / virtuous
 2. shan
shàn a meditation mat
善恶 善惡 shàn è
 1. good and evil
 2. good and evil
善因 shàn yīn Wholesome Cause
善法 shànfǎ
 1. a wholesome thing / a beneficial dharma
 2. a wholesome teaching
善根 shàngēn
 1. virtuous roots / wholesome roots / kuśalamūla
 2. Wholesome Roots
善巧方便 shànqiǎo fāngbiàn upāyakauśalya / skillful and expedient means
善权方便 善權方便 shànquán fāngbiàn upāya-kauśalya / skill in means
善业 善業 shànyè wholesome acts / good actions
善缘 善緣 shànyuán
 1. good fate / good karma
 2. a fate connected with Buddhism
 3. Good Affinity
shě
 1. equanimity
 2. equanimity
 3. Give
shě
 1. equanimity
 2. equanimity
 3. Give
舍离 捨離 shělí to abandon / to give up / to depart / to leave
shēn body / kāya
身业 身業 shēn yè physical karma
舍那 shènà
 1. śāṇa / a robe / a garment
 2. insight / vipaśyanā / vipassanā
shèng yāna / a vehicle / a school of teaching
shēng birth
生变 生變 shēng biàn to change / to transform
胜处 勝處 shèng chù abode of superiority / station of mastery / abhibhāyatana
生忍 shēng rěn Ordinary Patience
胜三修 勝三修 shèng sān xiū three kinds of bodhisattva cultivation / three superior kinds of cultivation
生身 shēng shēn the physical body of a Buddha
生天 shēng tiān highest rebirth
圣身 聖身 shèngshēn ārya / a faithful man
声闻缘觉 聲聞緣覺 shēngwén yuánjué Śrāvakas and Pratyekabuddhas
圣心 聖心 shèngxīn holy mind / Buddha mind
神力 shénlì spiritual powers / divine powers / spiritual strength
身命 shēnmìng body and life
神通力 shéntōnglì a spiritual power / supernatural powers / a remarkable ability / a magical power
shì the meaning of a word / relating to the phenomenal world
shī the practice of selfless giving / dāna
shí Real
shì Buddhism
shì loka / a world
shī master
十恶 十惡 shí è the ten evils
十二因缘 十二因緣 shí èr yīnyuán the twelve nidanas / the twelve nidānas / the twelve causes and conditions
十方 shí fāng
 1. the ten directions
 2. The Ten Directions
十号 十號 Shí hào the ten names of the Tathāgata / the ten epithets of the Tathāgata
十身 shí shēn ten bodies / ten aspects of Buddhakaya
释疑 釋疑 shì yí explanation of doubts
施者 shī zhě The Giver
实智 實智 shí zhì
 1. knowledge of reality
 2. true wisdom
实际 實際 shíjì
 1. bhūtakoṭi / reality-limit / apex of reality
 2. tathatā / suchness / inherent nature / true nature / tathata
 3. actual
世间 世間 shìjiān world
世界 shìjiè
 1. a world
 2. world
十善 shíshàn the ten virtues
示现 示現 shìxiàn
 1. to manifest / to display
 2. Manifestation
 3. to manifest
实相 實相 shíxiàng
 1. dharmatā / true appearance / the nature of things / the ultimate essence of things
 2. reality
誓愿 誓願 shìyuàn a vow
shòu feelings / sensations
受记 受記 shòu jì
 1. a prediction / vyakarana
 2. to receive a prediction
受戒 shòu jiè
 1. to take precepts
 2. Take the Precepts
受想 shòu xiǎng sensation and perception
受持 shòuchí
 1. to accept and maintain faith / to uphold
 2. uphold
束缚 束縛 shùfù fetter
说法 說法 shuō fǎ
 1. to teach the Dharma / to expound Buddhist teachings / dharma-desana
 2. Expounding the Dharma
书写 書寫 shūxiě to copy
 1. to appear
 2. pseudo
 1. volition / cetanā
 2. Think
四禅 四禪 sì chán
 1. the four meditations / the four dhyānas / the four jhānas
 2. fourth dhyāna / fourth jhāna
四倒 sì dǎo four inverted beliefs / four false beliefs
四大种 四大種 sì dàzhǒng the four great seeds / the four great elements
四谛 四諦 sì dì the fourfold noble truth / four noble truths
四句 sì jù four verses / four phrases
四摄 四攝 sì shè Four Means of Embracing / the four means of embracing
四悉檀 sì xītán Four Modes of Teaching / the four methods of teaching / four siddhantas
四众 四眾 sì zhòng the fourfold assembly / the four communities
四住 sì zhù four abodes
四大 sìdà the four great seeds / the four great elements / mahābhūta
四佛 sìfó four Buddhas
四果 sìguǒ four fruits
思慧 sīhuì Wisdom from Thinking / wisdom acquired by reflection
四天下 sìtiānxià the four continents
思惟 sīwéi
 1. reflection / consideration / cintana
 2. Contemplate
诵经 誦經 sòngjīng
 1. to chant sutras
 2. to chant sutras
宿 from former lives
俗谛 俗諦 súdì saṃvṛtisatya / conventional truth / relative truth mundane truth
随类 隨類 suílèi according to type
所知 suǒ zhī 1. cognitive objects; 2. the knowable
所持 suǒchí adhisthana / adhiṣṭhāna / adhiṭṭhāna / determination
所得 suǒdé acquire
娑婆 suōpó
 1. to bear / to endure without complaint
 2. Saha
a pagoda / a stupa
tài an element
tán dana / the practice of giving / generosity
tān
 1. greed / desire / craving / trsnā / taṇhā
 2. Greed / passion / desire / rāga
贪爱 貪愛 tānài
 1. passion / desire / rāga
 2. Clinging
歎德 tàndé verses on virtues
唐捐 táng juān in vain
贪欲 貪慾 tānyù
 1. attachment / passion / desire / raga
 2. Desire
 1. śarīra / human body
 2. ti / essence
 3. entity / a constituent / an element
tián a state for cultivation of meritorius deeds
天龙 天龍 tiān lóng all devas, dragons, and other dieties / the eight kinds of demigods
天龙八部 天龍八部 tiān lóng bā bù eight kinds of demigods
天台五时 天台五時 tiāntái wǔshí five periods as classified by Tiantai / Tiantai wushi
调伏 調伏 tiáofú
 1. tame / to mediate between physical, verbal, and mental karma and overcome evil
 2. to subdue
醍醐 tíhú clarified butter
听法 聽法 tīng fǎ to hear the Dharma / to listen to the teachings of the Buddha
tóng a pillar with a Buddhist inscription
tōng a spiritual power / supernatural powers / a remarkable ability / a magical power
通教 tōng jiào common teachings / tongjiao
同居 tóng jū dwell together
通论 通論 tōng lùn a detailed explanation
通达 通達 tōngdá Thorough Understanding
徒众 徒眾 tú zhòng a group of disciples
退 tuì parihāṇi / to regress / to degenerate
退失 tuìshī parihāṇi / to regress / to degenerate
陀罗尼 陀羅尼 tuóluóní
 1. a dharani / an incantation
 2. Dharani
托生 託生 tuōshēng to be conceived from Heaven
外道 wàidào
 1. non-Buddhist
 2. Heretics
王难 王難 wáng nán persecution of Buddhism
万行 萬行 wànxíng all methods for salvation
微尘 微塵 wēichén
 1. an atom
 2. fine dust
微妙 wēimiào subtle, profound
围绕 圍繞 wéirǎo to surround
闻法 聞法 wén fǎ to hear the Dharma / to listen to the teachings of the Buddha
问答 問答 wèndá encounter dialog
self / ātman / attan
我见 我見 wǒ jiàn the view of a self
我身 wǒshēn I / myself
 1. mo
 2. Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression.
Enlightenment
无得 無得 wú dé Non-Attainment
无二 無二 wú èr advaya / nonduality / not two
无分别 無分別 wú fēn bié Non-Discriminative
五分法身 wǔ fēn fǎshēn five attributes of Dharmakāya
五戒 wǔ jiè the five precepts
五明 wǔ míng five sciences / mastery of the five sciences / five kinds of wisdom
无所畏 無所畏 wú suǒ wèi without any fear
无所有 無所有 Wú Suǒyǒu nothingness
无依 無依 wú yī without basis / with nothing on which to rely / unreliable
无缘 無緣 wú yuán lack of connection
无作戒 無作戒 wú zuò jiè intangible influence of precepts
无碍 無礙 wú'ài unimpeded / unhindered / unobstructed / unfettered / unhampered
无常 無常 wúcháng
 1. impermanence / anitya / anicca
 2. impermanence
五尘 五塵 wǔchén objects of the five senses
无法 無法 wúfǎ No-Dharma
无间 無間 wújiān
 1. avīci / interminable / incessant
 2. No Distance
无尽 無盡 wújìn endless
无量 無量 wúliàng immeasurable
无漏 無漏 wúlòu
 1. having no passion or delusion
 2. Untainted
无明 無明 wúmíng
 1. ignorance / avidyā / avijjā
 2. ignorance
无念 無念 wúniàn
 1. no thought
 2. tathatā
 3. No Thought
 4. free from thought
五品 wǔpǐn five grades
无色 無色 wúsè formless / no form / arūpa
无上菩提 無上菩提 wúshàng pútí
 1. samyaksaṃbodhi / unsurpassed complete perfect enlightenment / supreme bodhi
 2. Supreme Bodhi
无生 無生 wúshēng
 1. anutpāda / unproduced / non-arising
 2. No-Birth
无生智 無生智 wúshēngzhì
 1. knowledge extended to the higher realms
 2. Non-Arising Wisdom
五受 wǔshòu five sensations
五味 wǔwèi five stages of making ghee
无畏 無畏 wúwèi
 1. non-fear / abhaya
 2. Fearlessness
 3. fearless
无为 無為 wúwèi
 1. unconditioned / asaṃskṛta
 2. Non-Doing
无相 無相 wúxiāng
 1. animitta / signlessness / without an appearance
 2. Formless
无心 無心 wúxīn
 1. no-mind
 2. No-Mind
无行 無行 wúxíng Non-Action
无学 無學 wúxué
 1. aśaikṣa / asekha / an adept
 2. aśaikṣa / asekha / an adept
五阴 五陰 wǔyīn five aggregates / five skandhas / five groups of existence / five groups of clinging
无着 無著 wúzhāo unattached
无住 無住 wúzhù
 1. non-attachment / non-abiding
 2. non-abiding
to calm oneself
latent tendencies / predisposition
Joy
戏论 戲論 xì lùn
 1. meaningless talk / frivolous discourse / mutual false praise / inflated conceptualization / prapañca / prapanca / papañca
 2. mental proliferation
xián bhadra
献供 獻供 xiàn gòng Offering
现见 現見 xiàn jiàn to see directly
现身说法 現身說法 xiàn shēn shuōfa to teach the Dharma from personal experience
xiāng incense
xiǎng notion / perception / cognition / conceptualization / saṃjñā / samjna
xiāng
 1. lakṣaṇa / countenance / personage / quality / character / disposition
 2. nimitta / a sign / a mark / appearance
 3. a perception / cognition / conceptualization / a notion
降神 xiáng shén subduing the spirits
相对 相對 xiāngduì relative
相续 相續 xiāngxù causal connection / continuity of cause and effect / saṃtati
相应 相應 xiāngyìng
 1. concomitant
 2. response, correspond
现身 現身 xiànshēn manifest
现在 現在 xiànzài now, present
xiào Filial Piety
小王 xiǎo wáng minor kings
邪见 邪見 xiéjiàn mistaken view / wrong view / perverse view / mithyādṛṣṭi / micchādiṭṭhi
西方 xīfāng the Western [Pureland]
xīn citta / thinking / thought / mind / mentality
xìn
 1. faith / confidence
 2. Faith
信受 xìn shò fèngxíng to believe and accept
心数 心數 xīn shù a mental factor
心想 xīn xiǎng thoughts of the mind / thought
行菩萨道 行菩薩道 xíng pú sà dào practice the bodhisattva path
行解 xíngjiě
 1. control of the mind and mental factors
 2. practice and understanding
 3. Practice and Understanding
行人 xíngrén Practitioner
形寿 形壽 xíngshòu lifespan
性相 xìngxiāng inherent attributes
心王 xīnwáng the controlling function of the mind
心行 xīnxíng mental activity
xiū
 1. bhāvanā / spiritual cultivation
 2. pratipatti / spiritual practice
 3. Cultivation
修禅 修禪 xiū chán to meditate / to cultivate through meditation
修福 xiū fú to cultivate merit / to do good deeds / to accumulate merit for future wealth
修善 xiū shàn to cultivate goodness
修道 xiūdào
 1. bhāvanāmārga / the path of cultivation
 2. Practitioner
修法 xiūfǎ a ritual
修慧 xiūhuì Wisdom from Practice / wisdom acquired by cultivation
修习 修习 xiūxí bhāvanā / spiritual cultivation
修行 xiūxíng
 1. pratipatti / spiritual practice
 2. bhāvanā / spiritual cultivation
 3. spiritual cultivation
xué a learner
虚空 虛空 xūkōng
 1. vast emptiness
 2. Void
xún vitarka / vitarkah / vitakka / conception / gross detection / examination / application of thought
xūn vāsanā / permeation / infusing / perfuming / predispositions / habituations / latent tendencies
虚妄 虛妄 xūwàng not real / illusory
严净 嚴淨 yán jìng majestic and pure
言说 言說 yán shuō
 1. to teach through speaking
 2. to speak and then discuss
言语道断 言語道斷 yán yǔ dào duàn beyond words
yǎng Nurture
严饰 嚴飾 yánshì to decorate / adorned
karma / kamma / karmic deeds / actions
业力 業力 yè lì
 1. the power of karma
 2. karmic effect
doubt / uncertainty / skepticism / vicikitsā / vicikicchā
manas / mind / mentation
Righteousness
upadhi / bonds / substratum
意地 yì dì stage of intellectual consciousness
一佛 yī fó one Buddha
一界 yī jiè one world
一念 yī niàn
 1. one moment / one instant
 2. one thought
 3. one thought
一切众生 一切眾生 yī qiè zhòng shēng all sentient beings
意生 yì shēng arising from thoughts
意生身 yì shēng shēn manomayakāya
一实谛 一實諦 yī shí dì suchness / inherent nature / true nature / bhūtatathatā / tathatā / tathata
意业 意業 yì yè mental karma / actions / deeds
一缘 一緣 yī yuán one fate / shared destiny
忆持 憶持 yìchí to keep in mind / to remember / dhāraṇa
一地 yīdì one ground
一法 yīfǎ one dharma / one thing
一明 yīmíng a dhāraṇī / a dharani / a mantra / an incantation
yīn
 1. hetu / causes
 2. Cause
婬欲 yín yù sexual desire
因缘生 因緣生 yīn yuán shēng produced from causes and conditions
yīng to accept
应法 應法 yīng fǎ in harmony with the Dharma
应机 應機 yìng jī Opportunities
应化 應化 yīnghuà
 1. nirmita
 2. manifestation in response
璎珞 瓔珞 yīngluò Jade Necklace
应身 應身 yīngshēn
 1. nirmāṇakāya / nirmanakaya / body of transformations / transformation body / emanation body
 2. saṃbhogakāya / sambhogakaya / enjoyment body / reward body
因果 yīnguǒ
 1. hetuphala / cause and effect
 2. cause and effect
音声 音聲 yīnshēng sound
因时 因時 yīnshí the circumstances of time
因缘 因緣 yīnyuán
 1. Cause and Condition / principal and secondary causes / chain of cause and effect / primary cause / nidāna
 2. Nidana (expositions of causes) / a story of an occasion in the Buddhha's life
 3. a passage in a sūtra describing the setting
 4. causes and conditions
因缘果报 因緣果報 yīnyuán guǒbào
 1. the law of karma
 2. Causes, Conditions, and Effects
一品 yīpǐn a chapter
一切 yīqiè all, everything
一切法 yīqiē fǎ
 1. all dharmas / all things / sarvadharma
 2. all phenomena
一切处 一切處 yīqiē rù kasina
一切智 yīqiè zhì
 1. sarvajñāta / all-knowledge / omniscience
 2. wisdom of all
一生 yīshēng all one's life
一实 一實 yīshí suchness / inherent nature / true nature / bhūtatathatā / tathatā / tathata
一往 yīwǎng one passage / one time
一向 yìxiàng one direction
一心 yīxīn
 1. ekacitta / concentrated
 2. ekacitta / having the same mind
 3. yixin / one mind
 4. single-mindedly, wholeheartedly
意言 yìyán mental discussion
yǒng Courage
yòng yong / function / application
用大 yòng dà great in function
yǒu
 1. becoming / bhāva
 2. 1. existence; 2. becoming
yōu you
有无 有無 yǒu wú existent and non-existent/ having identity and emptiness
有漏 yǒulòu having flow / pain / affliction / vexation / defilement / bhavāsrava / āsrava
有为 有為 yǒuwèi saṃskṛta / conditioned
遊戏 遊戲 yóuxì to be free and at ease
有余 有餘 yǒuyú
 1. with remainder / sopadhiśesa
 2. excessive
有缘 有緣 yǒuyuán
 1. having karmic affinity / having a karmic connection
 2. to have a cause, link, or connection
desire / intention / interest / aspiration
欲法 yù fǎ with desire
欲界 yù jiè realm of desire
欲乐 欲樂 yù lè the joy of the five desires
yuán
 1. conditions / pratyaya / paccaya
 2. Condition
yuán Perfect
yuàn a vow
圆教 圓教 yuán jiāo perfect teaching / complete teaching
缘理 緣理 yuán lǐ study of principles
愿行 願行 yuàn xíng cultivation and vows
缘觉 緣覺 yuánjué
 1. Pratyekabuddha Realm / Pratyekabuddha
 2. pratyekabuddha
圆满 圓滿 yuánmǎn
 1. perfect / complete / paripūrṇa
 2. Perfection
愚痴 愚癡 yúchī
 1. The Poison of Ignorance
 2. Ignorance
云天 雲天 yún tiān Cloud in the Sky
云遊 雲遊 yúnyóu to travel freely
zāng
 1. piṭaka / canon / a collection of scriptures
 2. garba / matrix / embryo
 3. kośa / kosa
 4. ālaya / dwelling / residence
造业 造業 zào yè Creating Karma
koan / kōan / gong'an
增长 增長 zēngzhǎng
 1. fortnightly recital of monastic rules and confession / upoṣadha
 2. to increase, grow
zhēn True
真身 zhēn shēn true body
真谛 真諦 zhēndì
 1. paramartha / paramārtha / paramārthasatya / absolute truth / supreme truth
 2. truth
真佛 zhēnfó real body / saṃbhogakāya
zhèng Righteous
zhèng realization / adhigama
正观 正觀 zhèng guān right observation
正见 正見 zhèng jiàn
 1. Right Understanding / Right View
 2. Right View
正命 zhèng mìng
 1. Right Livelihood
 2. right livelihood
正念 zhèng niàn
 1. Right Mindfulness
 2. Right Mindfulness
正道 zhèngdào Right Path
正殿 zhèngdiàn main hall
正法 zhèngfǎ
 1. Right Dharma / Saddharma
 2. Age of Right Dharma / The Period of the True Dharma
 3. Righteous Dharma
证果 證果 zhèngguǒ the rewards of the different stages of attainment
正智 zhèngzhì correct understanding / wisdom
真如 zhēnrú
 1. tathatā / suchness / inherent nature / true nature / tathata
 2. True Thusness
zhǐ calm abiding / cessation / śamatha
zhì Understanding
zhì Wisdom
zhì Aspiration
zhì vijñāna / consciousness / life force / mind / cognition
知法 zhīfǎ to understand the Dharma / to know the teachings of the Buddha
智慧 zhìhuì
 1. wisdom / prajñā
 2. jñāna / knowledge
 3. wisdom
知见 知見 zhījiàn
 1. to know by seeing
 2. Understanding
中道 zhōng dào
 1. the middle way
 2. Middle Way
种智 種智 zhǒng zhì knowledge of the seed or cause of all phenomena
众生 眾生 zhòngshēng
 1. beings / all living things / all sentient beings
 2. sentient beings
众生说 眾生說 zhòngshēng shuō to explain a sūtra to many people
中阴 中陰 zhōngyīn an intermediate existence between death and rebirth
中有 zhōngyǒu an intermediate existence between death and rebirth
种子 種子 zhǒngzi
 1. bīja / seed / karmic seed
 2. seed
zhòu mantra / charm / spell
zhǔ abbot
zhù to attach / to abide / to dwell
zhù to attach / to grasp
诸法 諸法 zhū fǎ sarvadharma / all things / all dharmas
诸众生 諸眾生 zhū zhòngshēng all sentient beings
庄校 莊校 zhuāngjiào to decorate
庄严 莊嚴 zhuāngyán
 1. to adorn / to perfect
 2. Dignity
 3. solemn, majestic
转轮王 轉輪王 zhuǎnlún wáng a wheel turning king
转生 轉生 zhuǎnshēng reincarnation / transmigration
自相 zì xiāng individual characteristics
自在 zìzài
 1. Carefree
 2. perfect ease
zōng
 1. school / sect
 2. thesis / conclusion / tenet / siddhānta
罪報 罪報 zuìbào retribution
罪福 zuìfú offense and merit
罪苦 zuìkǔ suffering caused by one's own wrongdoing
罪业 罪業 zuìyè sin / karma
作佛 zuò fó to become a Buddha
作佛事 zuò fó shì do as taught by the Buddha
作意 zuò yì attention / engagement