Glossary and Vocabulary for Bodhisattvagocaropāyaviṣayavikurvāṇanirdeśa (Dasazhenigan Zi Suo Shuo Jing) 大薩遮尼乾子所說經

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 809 zhě ca 應見帝釋身而受化者
2 515 zhī to know 不可和合知
3 515 zhī to comprehend 不可和合知
4 515 zhī to inform; to tell 不可和合知
5 515 zhī to administer 不可和合知
6 515 zhī to distinguish; to discern 不可和合知
7 515 zhī to be close friends 不可和合知
8 515 zhī to feel; to sense; to perceive 不可和合知
9 515 zhī to receive; to entertain 不可和合知
10 515 zhī knowledge 不可和合知
11 515 zhī consciousness; perception 不可和合知
12 515 zhī a close friend 不可和合知
13 515 zhì wisdom 不可和合知
14 515 zhì Zhi 不可和合知
15 515 zhī Understanding 不可和合知
16 515 zhī know; jña 不可和合知
17 497 wáng Wang 佛名實慧幢王
18 497 wáng a king 佛名實慧幢王
19 497 wáng Kangxi radical 96 佛名實慧幢王
20 497 wàng to be king; to rule 佛名實慧幢王
21 497 wáng a prince; a duke 佛名實慧幢王
22 497 wáng grand; great 佛名實慧幢王
23 497 wáng to treat with the ceremony due to a king 佛名實慧幢王
24 497 wáng a respectufl form of address for a grandfather or grandmother 佛名實慧幢王
25 497 wáng the head of a group or gang 佛名實慧幢王
26 497 wáng the biggest or best of a group 佛名實慧幢王
27 497 wáng king; best of a kind; rāja 佛名實慧幢王
28 438 infix potential marker 不說三乘教化之法
29 423 一切 yīqiè temporary 薩遮善男子現如是等一切種種無量身相
30 423 一切 yīqiè the same 薩遮善男子現如是等一切種種無量身相
31 418 瞿曇 qútán Gautama; Gotama 沙門瞿曇畢竟成就四無所畏
32 416 大王 dàwáng king 設大莊嚴顯大王力
33 416 大王 dàwáng magnate; person having expert skill in something 設大莊嚴顯大王力
34 416 大王 dàwáng great king; mahārāja 設大莊嚴顯大王力
35 394 néng can; able 彼能出如來
36 394 néng ability; capacity 彼能出如來
37 394 néng a mythical bear-like beast 彼能出如來
38 394 néng energy 彼能出如來
39 394 néng function; use 彼能出如來
40 394 néng talent 彼能出如來
41 394 néng expert at 彼能出如來
42 394 néng to be in harmony 彼能出如來
43 394 néng to tend to; to care for 彼能出如來
44 394 néng to reach; to arrive at 彼能出如來
45 394 néng to be able; śak 彼能出如來
46 384 沙門 shāmén the Shramana movement; wandering ascetic; monk 沙門瞿曇畢竟成就四無所畏
47 384 沙門 shāmén sramana 沙門瞿曇畢竟成就四無所畏
48 384 沙門 shāmén a Buddhist monk; a wandering ascetic; a shramana; a sramana; renunciant; mendicant 沙門瞿曇畢竟成就四無所畏
49 383 to go; to 於第一義中
50 383 to rely on; to depend on 於第一義中
51 383 Yu 於第一義中
52 383 a crow 於第一義中
53 373 xīn heart [organ] 不可以心知
54 373 xīn Kangxi radical 61 不可以心知
55 373 xīn mind; consciousness 不可以心知
56 373 xīn the center; the core; the middle 不可以心知
57 373 xīn one of the 28 star constellations 不可以心知
58 373 xīn heart 不可以心知
59 373 xīn emotion 不可以心知
60 373 xīn intention; consideration 不可以心知
61 373 xīn disposition; temperament 不可以心知
62 373 xīn citta; thinking; thought; mind; mentality 不可以心知
63 322 míng fame; renown; reputation 佛名何等
64 322 míng a name; personal name; designation 佛名何等
65 322 míng rank; position 佛名何等
66 322 míng an excuse 佛名何等
67 322 míng life 佛名何等
68 322 míng to name; to call 佛名何等
69 322 míng to express; to describe 佛名何等
70 322 míng to be called; to have the name 佛名何等
71 322 míng to own; to possess 佛名何等
72 322 míng famous; renowned 佛名何等
73 322 míng moral 佛名何等
74 322 míng name; naman 佛名何等
75 322 míng fame; renown; yasas 佛名何等
76 316 眾生 zhòngshēng all living things 教化幾所眾生發阿耨多羅三藐三菩提心
77 316 眾生 zhòngshēng living things other than people 教化幾所眾生發阿耨多羅三藐三菩提心
78 316 眾生 zhòngshēng sentient beings 教化幾所眾生發阿耨多羅三藐三菩提心
79 316 眾生 zhòngshēng beings; all living things; all sentient beings 教化幾所眾生發阿耨多羅三藐三菩提心
80 300 Kangxi radical 71 無表
81 300 to not have; without 無表
82 300 mo 無表
83 300 to not have 無表
84 300 Wu 無表
85 300 mo 無表
86 298 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 是故不可以身得菩提
87 298 děi to want to; to need to 是故不可以身得菩提
88 298 děi must; ought to 是故不可以身得菩提
89 298 de 是故不可以身得菩提
90 298 de infix potential marker 是故不可以身得菩提
91 298 to result in 是故不可以身得菩提
92 298 to be proper; to fit; to suit 是故不可以身得菩提
93 298 to be satisfied 是故不可以身得菩提
94 298 to be finished 是故不可以身得菩提
95 298 děi satisfying 是故不可以身得菩提
96 298 to contract 是故不可以身得菩提
97 298 to hear 是故不可以身得菩提
98 298 to have; there is 是故不可以身得菩提
99 298 marks time passed 是故不可以身得菩提
100 298 obtain; attain; prāpta 是故不可以身得菩提
101 286 yán to speak; to say; said 爾時慧命大目揵連白佛言
102 286 yán language; talk; words; utterance; speech 爾時慧命大目揵連白佛言
103 286 yán Kangxi radical 149 爾時慧命大目揵連白佛言
104 286 yán phrase; sentence 爾時慧命大目揵連白佛言
105 286 yán a word; a syllable 爾時慧命大目揵連白佛言
106 286 yán a theory; a doctrine 爾時慧命大目揵連白佛言
107 286 yán to regard as 爾時慧命大目揵連白佛言
108 286 yán to act as 爾時慧命大目揵連白佛言
109 286 yán speech; vāc 爾時慧命大目揵連白佛言
110 286 yán speak; vad 爾時慧命大目揵連白佛言
111 281 如來 rúlái Tathagata 如來世尊
112 281 如來 Rúlái Tathagata 如來世尊
113 281 如來 rúlái Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One 如來世尊
114 279 method; way 如須彌山微塵數等眾生住外道法中
115 279 France 如須彌山微塵數等眾生住外道法中
116 279 the law; rules; regulations 如須彌山微塵數等眾生住外道法中
117 279 the teachings of the Buddha; Dharma 如須彌山微塵數等眾生住外道法中
118 279 a standard; a norm 如須彌山微塵數等眾生住外道法中
119 279 an institution 如須彌山微塵數等眾生住外道法中
120 279 to emulate 如須彌山微塵數等眾生住外道法中
121 279 magic; a magic trick 如須彌山微塵數等眾生住外道法中
122 279 punishment 如須彌山微塵數等眾生住外道法中
123 279 Fa 如須彌山微塵數等眾生住外道法中
124 279 a precedent 如須彌山微塵數等眾生住外道法中
125 279 a classification of some kinds of Han texts 如須彌山微塵數等眾生住外道法中
126 279 relating to a ceremony or rite 如須彌山微塵數等眾生住外道法中
127 279 Dharma 如須彌山微塵數等眾生住外道法中
128 279 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 如須彌山微塵數等眾生住外道法中
129 279 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 如須彌山微塵數等眾生住外道法中
130 279 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 如須彌山微塵數等眾生住外道法中
131 279 quality; characteristic 如須彌山微塵數等眾生住外道法中
132 275 wéi to act as; to serve 為彼時會所集大眾
133 275 wéi to change into; to become 為彼時會所集大眾
134 275 wéi to be; is 為彼時會所集大眾
135 275 wéi to do 為彼時會所集大眾
136 275 wèi to support; to help 為彼時會所集大眾
137 275 wéi to govern 為彼時會所集大眾
138 273 jiàn to see 應見帝釋身而受化者
139 273 jiàn opinion; view; understanding 應見帝釋身而受化者
140 273 jiàn indicates seeing, hearing, meeting, etc 應見帝釋身而受化者
141 273 jiàn refer to; for details see 應見帝釋身而受化者
142 273 jiàn to appear 應見帝釋身而受化者
143 273 jiàn to meet 應見帝釋身而受化者
144 273 jiàn to receive (a guest) 應見帝釋身而受化者
145 273 jiàn let me; kindly 應見帝釋身而受化者
146 273 jiàn Jian 應見帝釋身而受化者
147 273 xiàn to appear 應見帝釋身而受化者
148 273 xiàn to introduce 應見帝釋身而受化者
149 273 jiàn view; perception; dṛṣṭi; diṭṭhi 應見帝釋身而受化者
150 266 xíng to walk 薩遮善男子行外道法
151 266 xíng capable; competent 薩遮善男子行外道法
152 266 háng profession 薩遮善男子行外道法
153 266 xíng Kangxi radical 144 薩遮善男子行外道法
154 266 xíng to travel 薩遮善男子行外道法
155 266 xìng actions; conduct 薩遮善男子行外道法
156 266 xíng to do; to act; to practice 薩遮善男子行外道法
157 266 xíng all right; OK; okay 薩遮善男子行外道法
158 266 háng horizontal line 薩遮善男子行外道法
159 266 héng virtuous deeds 薩遮善男子行外道法
160 266 hàng a line of trees 薩遮善男子行外道法
161 266 hàng bold; steadfast 薩遮善男子行外道法
162 266 xíng to move 薩遮善男子行外道法
163 266 xíng to put into effect; to implement 薩遮善男子行外道法
164 266 xíng travel 薩遮善男子行外道法
165 266 xíng to circulate 薩遮善男子行外道法
166 266 xíng running script; running script 薩遮善男子行外道法
167 266 xíng temporary 薩遮善男子行外道法
168 266 háng rank; order 薩遮善男子行外道法
169 266 háng a business; a shop 薩遮善男子行外道法
170 266 xíng to depart; to leave 薩遮善男子行外道法
171 266 xíng to experience 薩遮善男子行外道法
172 266 xíng path; way 薩遮善男子行外道法
173 266 xíng xing; ballad 薩遮善男子行外道法
174 266 xíng Xing 薩遮善男子行外道法
175 266 xíng Practice 薩遮善男子行外道法
176 266 xìng mental formations; samskara; sankhara; volition; habitual actions 薩遮善男子行外道法
177 266 xíng practice; carita; carya; conduct; behavior 薩遮善男子行外道法
178 252 zhōng middle 如須彌山微塵數等眾生住外道法中
179 252 zhōng medium; medium sized 如須彌山微塵數等眾生住外道法中
180 252 zhōng China 如須彌山微塵數等眾生住外道法中
181 252 zhòng to hit the mark 如須彌山微塵數等眾生住外道法中
182 252 zhōng midday 如須彌山微塵數等眾生住外道法中
183 252 zhōng inside 如須彌山微塵數等眾生住外道法中
184 252 zhōng during 如須彌山微塵數等眾生住外道法中
185 252 zhōng Zhong 如須彌山微塵數等眾生住外道法中
186 252 zhōng intermediary 如須彌山微塵數等眾生住外道法中
187 252 zhōng half 如須彌山微塵數等眾生住外道法中
188 252 zhòng to reach; to attain 如須彌山微塵數等眾生住外道法中
189 252 zhòng to suffer; to infect 如須彌山微塵數等眾生住外道法中
190 252 zhòng to obtain 如須彌山微塵數等眾生住外道法中
191 252 zhòng to pass an exam 如須彌山微塵數等眾生住外道法中
192 252 zhōng middle 如須彌山微塵數等眾生住外道法中
193 238 shēng to be born; to give birth 彼實慧幢王如來生在婆羅門家
194 238 shēng to live 彼實慧幢王如來生在婆羅門家
195 238 shēng raw 彼實慧幢王如來生在婆羅門家
196 238 shēng a student 彼實慧幢王如來生在婆羅門家
197 238 shēng life 彼實慧幢王如來生在婆羅門家
198 238 shēng to produce; to give rise 彼實慧幢王如來生在婆羅門家
199 238 shēng alive 彼實慧幢王如來生在婆羅門家
200 238 shēng a lifetime 彼實慧幢王如來生在婆羅門家
201 238 shēng to initiate; to become 彼實慧幢王如來生在婆羅門家
202 238 shēng to grow 彼實慧幢王如來生在婆羅門家
203 238 shēng unfamiliar 彼實慧幢王如來生在婆羅門家
204 238 shēng not experienced 彼實慧幢王如來生在婆羅門家
205 238 shēng hard; stiff; strong 彼實慧幢王如來生在婆羅門家
206 238 shēng having academic or professional knowledge 彼實慧幢王如來生在婆羅門家
207 238 shēng a male role in traditional theatre 彼實慧幢王如來生在婆羅門家
208 238 shēng gender 彼實慧幢王如來生在婆羅門家
209 238 shēng to develop; to grow 彼實慧幢王如來生在婆羅門家
210 238 shēng to set up 彼實慧幢王如來生在婆羅門家
211 238 shēng a prostitute 彼實慧幢王如來生在婆羅門家
212 238 shēng a captive 彼實慧幢王如來生在婆羅門家
213 238 shēng a gentleman 彼實慧幢王如來生在婆羅門家
214 238 shēng Kangxi radical 100 彼實慧幢王如來生在婆羅門家
215 238 shēng unripe 彼實慧幢王如來生在婆羅門家
216 238 shēng nature 彼實慧幢王如來生在婆羅門家
217 238 shēng to inherit; to succeed 彼實慧幢王如來生在婆羅門家
218 238 shēng destiny 彼實慧幢王如來生在婆羅門家
219 238 shēng birth 彼實慧幢王如來生在婆羅門家
220 233 suǒ a few; various; some 教化幾所眾生發阿耨多羅三藐三菩提心
221 233 suǒ a place; a location 教化幾所眾生發阿耨多羅三藐三菩提心
222 233 suǒ indicates a passive voice 教化幾所眾生發阿耨多羅三藐三菩提心
223 233 suǒ an ordinal number 教化幾所眾生發阿耨多羅三藐三菩提心
224 233 suǒ meaning 教化幾所眾生發阿耨多羅三藐三菩提心
225 233 suǒ garrison 教化幾所眾生發阿耨多羅三藐三菩提心
226 233 suǒ place; pradeśa 教化幾所眾生發阿耨多羅三藐三菩提心
227 232 yìng to answer; to respond 應見帝釋身而受化者
228 232 yìng to confirm; to verify 應見帝釋身而受化者
229 232 yìng to be worthy of; to correspond to; suitable 應見帝釋身而受化者
230 232 yìng to accept 應見帝釋身而受化者
231 232 yìng to permit; to allow 應見帝釋身而受化者
232 232 yìng to echo 應見帝釋身而受化者
233 232 yìng to handle; to deal with 應見帝釋身而受化者
234 232 yìng Ying 應見帝釋身而受化者
235 230 菩薩 púsà bodhisattva 無量無邊菩薩發阿耨多羅三藐三菩提心
236 230 菩薩 púsà bodhisattva 無量無邊菩薩發阿耨多羅三藐三菩提心
237 230 菩薩 púsà bodhisattva 無量無邊菩薩發阿耨多羅三藐三菩提心
238 214 fēi Kangxi radical 175 菩提者非色法
239 214 fēi wrong; bad; untruthful 菩提者非色法
240 214 fēi different 菩提者非色法
241 214 fēi to not be; to not have 菩提者非色法
242 214 fēi to violate; to be contrary to 菩提者非色法
243 214 fēi Africa 菩提者非色法
244 214 fēi to slander 菩提者非色法
245 214 fěi to avoid 菩提者非色法
246 214 fēi must 菩提者非色法
247 214 fēi an error 菩提者非色法
248 214 fēi a problem; a question 菩提者非色法
249 214 fēi evil 菩提者非色法
250 208 ér Kangxi radical 126 應見帝釋身而受化者
251 208 ér as if; to seem like 應見帝釋身而受化者
252 208 néng can; able 應見帝釋身而受化者
253 208 ér whiskers on the cheeks; sideburns 應見帝釋身而受化者
254 208 ér to arrive; up to 應見帝釋身而受化者
255 188 zhī to go 說法品第十之二
256 188 zhī to arrive; to go 說法品第十之二
257 188 zhī is 說法品第十之二
258 188 zhī to use 說法品第十之二
259 188 zhī Zhi 說法品第十之二
260 174 shēn human body; torso 應見帝釋身而受化者
261 174 shēn Kangxi radical 158 應見帝釋身而受化者
262 174 shēn self 應見帝釋身而受化者
263 174 shēn life 應見帝釋身而受化者
264 174 shēn an object 應見帝釋身而受化者
265 174 shēn a lifetime 應見帝釋身而受化者
266 174 shēn moral character 應見帝釋身而受化者
267 174 shēn status; identity; position 應見帝釋身而受化者
268 174 shēn pregnancy 應見帝釋身而受化者
269 174 juān India 應見帝釋身而受化者
270 174 shēn body; kaya 應見帝釋身而受化者
271 173 cháng Chang 日夜常然普照世界
272 173 cháng common; general; ordinary 日夜常然普照世界
273 173 cháng a principle; a rule 日夜常然普照世界
274 173 cháng eternal; nitya 日夜常然普照世界
275 170 to leave; to depart; to go away; to part 菩提者離一切數
276 170 a mythical bird 菩提者離一切數
277 170 li; one of the eight divinatory trigrams 菩提者離一切數
278 170 a band or kerchief worn when a woman left home to be married 菩提者離一切數
279 170 chī a dragon with horns not yet grown 菩提者離一切數
280 170 a mountain ash 菩提者離一切數
281 170 vanilla; a vanilla-like herb 菩提者離一切數
282 170 to be scattered; to be separated 菩提者離一切數
283 170 to cut off 菩提者離一切數
284 170 to violate; to be contrary to 菩提者離一切數
285 170 to be distant from 菩提者離一切數
286 170 two 菩提者離一切數
287 170 to array; to align 菩提者離一切數
288 170 to pass through; to experience 菩提者離一切數
289 170 transcendence 菩提者離一切數
290 170 xiàng to observe; to assess 此薩遮尼乾子現此外道相
291 170 xiàng appearance; portrait; picture 此薩遮尼乾子現此外道相
292 170 xiàng countenance; personage; character; disposition 此薩遮尼乾子現此外道相
293 170 xiàng to aid; to help 此薩遮尼乾子現此外道相
294 170 xiāng a chancellor; a prime minister; a high minister 此薩遮尼乾子現此外道相
295 170 xiàng a sign; a mark; appearance 此薩遮尼乾子現此外道相
296 170 xiāng alternately; in turn 此薩遮尼乾子現此外道相
297 170 xiāng Xiang 此薩遮尼乾子現此外道相
298 170 xiāng form substance 此薩遮尼乾子現此外道相
299 170 xiāng to express 此薩遮尼乾子現此外道相
300 170 xiàng to choose 此薩遮尼乾子現此外道相
301 170 xiāng Xiang 此薩遮尼乾子現此外道相
302 170 xiāng an ancient musical instrument 此薩遮尼乾子現此外道相
303 170 xiāng the seventh lunar month 此薩遮尼乾子現此外道相
304 170 xiāng to compare 此薩遮尼乾子現此外道相
305 170 xiàng to divine 此薩遮尼乾子現此外道相
306 170 xiàng to administer 此薩遮尼乾子現此外道相
307 170 xiàng helper for a blind person 此薩遮尼乾子現此外道相
308 170 xiāng rhythm [music] 此薩遮尼乾子現此外道相
309 170 xiāng the upper frets of a pipa 此薩遮尼乾子現此外道相
310 170 xiāng coralwood 此薩遮尼乾子現此外道相
311 170 xiàng ministry 此薩遮尼乾子現此外道相
312 170 xiàng to supplement; to enhance 此薩遮尼乾子現此外道相
313 170 xiàng lakṣaṇa; quality; characteristic 此薩遮尼乾子現此外道相
314 170 xiàng a sign; a mark; appearance; nimitta; rūpa 此薩遮尼乾子現此外道相
315 170 xiàng sign; mark; liṅga 此薩遮尼乾子現此外道相
316 170 xiàng a perception; cognition; conceptualization; a notion 此薩遮尼乾子現此外道相
317 164 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 我今說其少分
318 164 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 我今說其少分
319 164 shuì to persuade 我今說其少分
320 164 shuō to teach; to recite; to explain 我今說其少分
321 164 shuō a doctrine; a theory 我今說其少分
322 164 shuō to claim; to assert 我今說其少分
323 164 shuō allocution 我今說其少分
324 164 shuō to criticize; to scold 我今說其少分
325 164 shuō to indicate; to refer to 我今說其少分
326 164 shuō speach; vāda 我今說其少分
327 164 shuō to speak; bhāṣate 我今說其少分
328 162 to use; to grasp 薩遮善男子以種種形
329 162 to rely on 薩遮善男子以種種形
330 162 to regard 薩遮善男子以種種形
331 162 to be able to 薩遮善男子以種種形
332 162 to order; to command 薩遮善男子以種種形
333 162 used after a verb 薩遮善男子以種種形
334 162 a reason; a cause 薩遮善男子以種種形
335 162 Israel 薩遮善男子以種種形
336 162 Yi 薩遮善男子以種種形
337 162 use; yogena 薩遮善男子以種種形
338 162 功德 gōngdé achievements and virtue 聞說彼佛國土勝妙功德莊嚴
339 162 功德 gōngdé merit 聞說彼佛國土勝妙功德莊嚴
340 162 功德 gōngdé merit 聞說彼佛國土勝妙功德莊嚴
341 162 功德 gōngdé puṇya; puñña 聞說彼佛國土勝妙功德莊嚴
342 160 self 汝今問我此事
343 160 [my] dear 汝今問我此事
344 160 Wo 汝今問我此事
345 160 self; atman; attan 汝今問我此事
346 160 ga 汝今問我此事
347 158 大師 dàshī great master; grand master 大師
348 158 大師 dàshī 1. Venerable Master (when referring to Venerable Master Hsing Yun); 2. Master (for historical Buddhist masters) 大師
349 158 大師 dàshī venerable master 大師
350 156 zuò to do 云何迦葉而作是言
351 156 zuò to act as; to serve as 云何迦葉而作是言
352 156 zuò to start 云何迦葉而作是言
353 156 zuò a writing; a work 云何迦葉而作是言
354 156 zuò to dress as; to be disguised as 云何迦葉而作是言
355 156 zuō to create; to make 云何迦葉而作是言
356 156 zuō a workshop 云何迦葉而作是言
357 156 zuō to write; to compose 云何迦葉而作是言
358 156 zuò to rise 云何迦葉而作是言
359 156 zuò to be aroused 云何迦葉而作是言
360 156 zuò activity; action; undertaking 云何迦葉而作是言
361 156 zuò to regard as 云何迦葉而作是言
362 156 zuò action; kāraṇa 云何迦葉而作是言
363 139 諸眾生 zhū zhòngshēng all beings 汝今所言無量無邊諸眾生等
364 134 答言 dá yán to reply 薩遮答言
365 132 děng et cetera; and so on 如須彌山微塵數等眾生住外道法中
366 132 děng to wait 如須彌山微塵數等眾生住外道法中
367 132 děng to be equal 如須彌山微塵數等眾生住外道法中
368 132 děng degree; level 如須彌山微塵數等眾生住外道法中
369 132 děng to compare 如須彌山微塵數等眾生住外道法中
370 131 to arise; to get up 不起不示
371 131 to rise; to raise 不起不示
372 131 to grow out of; to bring forth; to emerge 不起不示
373 131 to appoint (to an official post); to take up a post 不起不示
374 131 to start 不起不示
375 131 to establish; to build 不起不示
376 131 to draft; to draw up (a plan) 不起不示
377 131 opening sentence; opening verse 不起不示
378 131 to get out of bed 不起不示
379 131 to recover; to heal 不起不示
380 131 to take out; to extract 不起不示
381 131 marks the beginning of an action 不起不示
382 131 marks the sufficiency of an action 不起不示
383 131 to call back from mourning 不起不示
384 131 to take place; to occur 不起不示
385 131 to conjecture 不起不示
386 131 stand up; utthāna 不起不示
387 124 big; huge; large 七百千萬大毘琉璃摩尼寶珠
388 124 Kangxi radical 37 七百千萬大毘琉璃摩尼寶珠
389 124 great; major; important 七百千萬大毘琉璃摩尼寶珠
390 124 size 七百千萬大毘琉璃摩尼寶珠
391 124 old 七百千萬大毘琉璃摩尼寶珠
392 124 oldest; earliest 七百千萬大毘琉璃摩尼寶珠
393 124 adult 七百千萬大毘琉璃摩尼寶珠
394 124 dài an important person 七百千萬大毘琉璃摩尼寶珠
395 124 senior 七百千萬大毘琉璃摩尼寶珠
396 124 an element 七百千萬大毘琉璃摩尼寶珠
397 124 great; mahā 七百千萬大毘琉璃摩尼寶珠
398 124 guò to cross; to go over; to pass 過是聲聞數等身
399 124 guò to surpass; to exceed 過是聲聞數等身
400 124 guò to experience; to pass time 過是聲聞數等身
401 124 guò to go 過是聲聞數等身
402 124 guò a mistake 過是聲聞數等身
403 124 guō Guo 過是聲聞數等身
404 124 guò to die 過是聲聞數等身
405 124 guò to shift 過是聲聞數等身
406 124 guò to endure 過是聲聞數等身
407 124 guò to pay a visit; to call on 過是聲聞數等身
408 124 guò gone by, past; atīta 過是聲聞數等身
409 123 shí time; a point or period of time 於幾所時
410 123 shí a season; a quarter of a year 於幾所時
411 123 shí one of the 12 two-hour periods of the day 於幾所時
412 123 shí fashionable 於幾所時
413 123 shí fate; destiny; luck 於幾所時
414 123 shí occasion; opportunity; chance 於幾所時
415 123 shí tense 於幾所時
416 123 shí particular; special 於幾所時
417 123 shí to plant; to cultivate 於幾所時
418 123 shí an era; a dynasty 於幾所時
419 123 shí time [abstract] 於幾所時
420 123 shí seasonal 於幾所時
421 123 shí to wait upon 於幾所時
422 123 shí hour 於幾所時
423 123 shí appropriate; proper; timely 於幾所時
424 123 shí Shi 於幾所時
425 123 shí a present; currentlt 於幾所時
426 123 shí time; kāla 於幾所時
427 123 shí at that time; samaya 於幾所時
428 121 zhē to cover up; to hide; to conceal 此薩遮尼乾子現此外道相
429 121 zhē an umbrella 此薩遮尼乾子現此外道相
430 121 zhē to shield; to protect; to obstruct 此薩遮尼乾子現此外道相
431 121 zhē to distinguish between 此薩遮尼乾子現此外道相
432 121 zhē to entrust 此薩遮尼乾子現此外道相
433 121 zhě to avoid 此薩遮尼乾子現此外道相
434 121 zhě to cover a fault 此薩遮尼乾子現此外道相
435 121 zhē ca 此薩遮尼乾子現此外道相
436 121 無有 wú yǒu there is not 無有諸怨刺
437 118 Yi 心亦不可見
438 116 成就 chéngjiù accomplishment; success; achievement 具足成就無量無邊諸功德聚
439 116 成就 chéngjiù to succeed; to help someone succeed; to achieve 具足成就無量無邊諸功德聚
440 116 成就 chéngjiù accomplishment 具足成就無量無邊諸功德聚
441 116 成就 chéngjiù Achievements 具足成就無量無邊諸功德聚
442 116 成就 chéngjiù to attained; to obtain 具足成就無量無邊諸功德聚
443 116 成就 chéngjiù to bring to perfection; complete 具足成就無量無邊諸功德聚
444 116 成就 chéngjiù attainment; accomplishment; siddhi 具足成就無量無邊諸功德聚
445 111 Sa 此薩遮尼乾子現此外道相
446 111 sa; sat 此薩遮尼乾子現此外道相
447 111 to depend on; to lean on 無依離一切依
448 111 to comply with; to follow 無依離一切依
449 111 to help 無依離一切依
450 111 flourishing 無依離一切依
451 111 lovable 無依離一切依
452 111 upadhi / bonds; substratum 無依離一切依
453 109 rén person; people; a human being 辟支佛人
454 109 rén Kangxi radical 9 辟支佛人
455 109 rén a kind of person 辟支佛人
456 109 rén everybody 辟支佛人
457 109 rén adult 辟支佛人
458 109 rén somebody; others 辟支佛人
459 109 rén an upright person 辟支佛人
460 109 rén person; manuṣya; puruṣa; pudgala 辟支佛人
461 108 chù a place; location; a spot; a point 彼處如來生
462 108 chǔ to reside; to live; to dwell 彼處如來生
463 108 chù an office; a department; a bureau 彼處如來生
464 108 chù a part; an aspect 彼處如來生
465 108 chǔ to be in; to be in a position of 彼處如來生
466 108 chǔ to get along with 彼處如來生
467 108 chǔ to deal with; to manage 彼處如來生
468 108 chǔ to punish; to sentence 彼處如來生
469 108 chǔ to stop; to pause 彼處如來生
470 108 chǔ to be associated with 彼處如來生
471 108 chǔ to situate; to fix a place for 彼處如來生
472 108 chǔ to occupy; to control 彼處如來生
473 108 chù circumstances; situation 彼處如來生
474 108 chù an occasion; a time 彼處如來生
475 107 自在 zìzài at ease; at will; as one likes 作轉輪王王閻浮提而得自在
476 107 自在 zìzài Carefree 作轉輪王王閻浮提而得自在
477 107 自在 zìzài perfect ease 作轉輪王王閻浮提而得自在
478 107 自在 zìzài Isvara 作轉輪王王閻浮提而得自在
479 107 自在 zìzài self mastery; vaśitā 作轉輪王王閻浮提而得自在
480 106 shòu to suffer; to be subjected to 應見帝釋身而受化者
481 106 shòu to transfer; to confer 應見帝釋身而受化者
482 106 shòu to receive; to accept 應見帝釋身而受化者
483 106 shòu to tolerate 應見帝釋身而受化者
484 106 shòu feelings; sensations 應見帝釋身而受化者
485 103 lìng to make; to cause to be; to lead 教化令發阿耨多羅三藐三菩提心
486 103 lìng to issue a command 教化令發阿耨多羅三藐三菩提心
487 103 lìng rules of behavior; customs 教化令發阿耨多羅三藐三菩提心
488 103 lìng an order; a command; an edict; a decree; a statute 教化令發阿耨多羅三藐三菩提心
489 103 lìng a season 教化令發阿耨多羅三藐三菩提心
490 103 lìng respected; good reputation 教化令發阿耨多羅三藐三菩提心
491 103 lìng good 教化令發阿耨多羅三藐三菩提心
492 103 lìng pretentious 教化令發阿耨多羅三藐三菩提心
493 103 lìng a transcending state of existence 教化令發阿耨多羅三藐三菩提心
494 103 lìng a commander 教化令發阿耨多羅三藐三菩提心
495 103 lìng a commanding quality; an impressive character 教化令發阿耨多羅三藐三菩提心
496 103 lìng lyrics 教化令發阿耨多羅三藐三菩提心
497 103 lìng Ling 教化令發阿耨多羅三藐三菩提心
498 103 lìng instruction by a teacher; adhīṣṭa 教化令發阿耨多羅三藐三菩提心
499 102 Kangxi radical 49 汝已供養無量諸佛
500 102 to bring to an end; to stop 汝已供養無量諸佛

Frequencies of all Words

Top 1007

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 809 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 應見帝釋身而受化者
2 809 zhě that 應見帝釋身而受化者
3 809 zhě nominalizing function word 應見帝釋身而受化者
4 809 zhě used to mark a definition 應見帝釋身而受化者
5 809 zhě used to mark a pause 應見帝釋身而受化者
6 809 zhě topic marker; that; it 應見帝釋身而受化者
7 809 zhuó according to 應見帝釋身而受化者
8 809 zhě ca 應見帝釋身而受化者
9 709 purposely; intentionally; deliberately; knowingly 何以故
10 709 old; ancient; former; past 何以故
11 709 reason; cause; purpose 何以故
12 709 to die 何以故
13 709 so; therefore; hence 何以故
14 709 original 何以故
15 709 accident; happening; instance 何以故
16 709 a friend; an acquaintance; friendship 何以故
17 709 something in the past 何以故
18 709 deceased; dead 何以故
19 709 still; yet 何以故
20 709 therefore; tasmāt 何以故
21 579 zhū all; many; various 具足成就無量無邊諸功德聚
22 579 zhū Zhu 具足成就無量無邊諸功德聚
23 579 zhū all; members of the class 具足成就無量無邊諸功德聚
24 579 zhū interrogative particle 具足成就無量無邊諸功德聚
25 579 zhū him; her; them; it 具足成就無量無邊諸功德聚
26 579 zhū of; in 具足成就無量無邊諸功德聚
27 579 zhū all; many; sarva 具足成就無量無邊諸功德聚
28 515 zhī to know 不可和合知
29 515 zhī to comprehend 不可和合知
30 515 zhī to inform; to tell 不可和合知
31 515 zhī to administer 不可和合知
32 515 zhī to distinguish; to discern 不可和合知
33 515 zhī to be close friends 不可和合知
34 515 zhī to feel; to sense; to perceive 不可和合知
35 515 zhī to receive; to entertain 不可和合知
36 515 zhī knowledge 不可和合知
37 515 zhī consciousness; perception 不可和合知
38 515 zhī a close friend 不可和合知
39 515 zhì wisdom 不可和合知
40 515 zhì Zhi 不可和合知
41 515 zhī Understanding 不可和合知
42 515 zhī know; jña 不可和合知
43 497 wáng Wang 佛名實慧幢王
44 497 wáng a king 佛名實慧幢王
45 497 wáng Kangxi radical 96 佛名實慧幢王
46 497 wàng to be king; to rule 佛名實慧幢王
47 497 wáng a prince; a duke 佛名實慧幢王
48 497 wáng grand; great 佛名實慧幢王
49 497 wáng to treat with the ceremony due to a king 佛名實慧幢王
50 497 wáng a respectufl form of address for a grandfather or grandmother 佛名實慧幢王
51 497 wáng the head of a group or gang 佛名實慧幢王
52 497 wáng the biggest or best of a group 佛名實慧幢王
53 497 wáng king; best of a kind; rāja 佛名實慧幢王
54 438 not; no 不說三乘教化之法
55 438 expresses that a certain condition cannot be acheived 不說三乘教化之法
56 438 as a correlative 不說三乘教化之法
57 438 no (answering a question) 不說三乘教化之法
58 438 forms a negative adjective from a noun 不說三乘教化之法
59 438 at the end of a sentence to form a question 不說三乘教化之法
60 438 to form a yes or no question 不說三乘教化之法
61 438 infix potential marker 不說三乘教化之法
62 438 no; na 不說三乘教化之法
63 423 一切 yīqiè all; every; everything 薩遮善男子現如是等一切種種無量身相
64 423 一切 yīqiè temporary 薩遮善男子現如是等一切種種無量身相
65 423 一切 yīqiè the same 薩遮善男子現如是等一切種種無量身相
66 423 一切 yīqiè generally 薩遮善男子現如是等一切種種無量身相
67 423 一切 yīqiè all, everything 薩遮善男子現如是等一切種種無量身相
68 423 一切 yīqiè all; sarva 薩遮善男子現如是等一切種種無量身相
69 418 瞿曇 qútán Gautama; Gotama 沙門瞿曇畢竟成就四無所畏
70 416 大王 dàwáng king 設大莊嚴顯大王力
71 416 大王 dàwáng magnate; person having expert skill in something 設大莊嚴顯大王力
72 416 大王 dàwáng great king; mahārāja 設大莊嚴顯大王力
73 414 shì is; are; am; to be 過是聲聞數等身
74 414 shì is exactly 過是聲聞數等身
75 414 shì is suitable; is in contrast 過是聲聞數等身
76 414 shì this; that; those 過是聲聞數等身
77 414 shì really; certainly 過是聲聞數等身
78 414 shì correct; yes; affirmative 過是聲聞數等身
79 414 shì true 過是聲聞數等身
80 414 shì is; has; exists 過是聲聞數等身
81 414 shì used between repetitions of a word 過是聲聞數等身
82 414 shì a matter; an affair 過是聲聞數等身
83 414 shì Shi 過是聲聞數等身
84 414 shì is; bhū 過是聲聞數等身
85 414 shì this; idam 過是聲聞數等身
86 394 néng can; able 彼能出如來
87 394 néng ability; capacity 彼能出如來
88 394 néng a mythical bear-like beast 彼能出如來
89 394 néng energy 彼能出如來
90 394 néng function; use 彼能出如來
91 394 néng may; should; permitted to 彼能出如來
92 394 néng talent 彼能出如來
93 394 néng expert at 彼能出如來
94 394 néng to be in harmony 彼能出如來
95 394 néng to tend to; to care for 彼能出如來
96 394 néng to reach; to arrive at 彼能出如來
97 394 néng as long as; only 彼能出如來
98 394 néng even if 彼能出如來
99 394 néng but 彼能出如來
100 394 néng in this way 彼能出如來
101 394 néng to be able; śak 彼能出如來
102 393 that; those 彼不可以身證
103 393 another; the other 彼不可以身證
104 393 that; tad 彼不可以身證
105 384 沙門 shāmén the Shramana movement; wandering ascetic; monk 沙門瞿曇畢竟成就四無所畏
106 384 沙門 shāmén sramana 沙門瞿曇畢竟成就四無所畏
107 384 沙門 shāmén a Buddhist monk; a wandering ascetic; a shramana; a sramana; renunciant; mendicant 沙門瞿曇畢竟成就四無所畏
108 383 in; at 於第一義中
109 383 in; at 於第一義中
110 383 in; at; to; from 於第一義中
111 383 to go; to 於第一義中
112 383 to rely on; to depend on 於第一義中
113 383 to go to; to arrive at 於第一義中
114 383 from 於第一義中
115 383 give 於第一義中
116 383 oppposing 於第一義中
117 383 and 於第一義中
118 383 compared to 於第一義中
119 383 by 於第一義中
120 383 and; as well as 於第一義中
121 383 for 於第一義中
122 383 Yu 於第一義中
123 383 a crow 於第一義中
124 383 whew; wow 於第一義中
125 383 near to; antike 於第一義中
126 373 xīn heart [organ] 不可以心知
127 373 xīn Kangxi radical 61 不可以心知
128 373 xīn mind; consciousness 不可以心知
129 373 xīn the center; the core; the middle 不可以心知
130 373 xīn one of the 28 star constellations 不可以心知
131 373 xīn heart 不可以心知
132 373 xīn emotion 不可以心知
133 373 xīn intention; consideration 不可以心知
134 373 xīn disposition; temperament 不可以心知
135 373 xīn citta; thinking; thought; mind; mentality 不可以心知
136 322 míng measure word for people 佛名何等
137 322 míng fame; renown; reputation 佛名何等
138 322 míng a name; personal name; designation 佛名何等
139 322 míng rank; position 佛名何等
140 322 míng an excuse 佛名何等
141 322 míng life 佛名何等
142 322 míng to name; to call 佛名何等
143 322 míng to express; to describe 佛名何等
144 322 míng to be called; to have the name 佛名何等
145 322 míng to own; to possess 佛名何等
146 322 míng famous; renowned 佛名何等
147 322 míng moral 佛名何等
148 322 míng name; naman 佛名何等
149 322 míng fame; renown; yasas 佛名何等
150 321 如是 rúshì thus; so 薩遮善男子現如是等一切種種無量身相
151 321 如是 rúshì thus, so 薩遮善男子現如是等一切種種無量身相
152 319 dāng to be; to act as; to serve as 皆當往生彼佛國土
153 319 dāng at or in the very same; be apposite 皆當往生彼佛國土
154 319 dāng dang (sound of a bell) 皆當往生彼佛國土
155 319 dāng to face 皆當往生彼佛國土
156 319 dāng to accept; to bear; to support; to inherit 皆當往生彼佛國土
157 319 dāng to manage; to host 皆當往生彼佛國土
158 319 dāng should 皆當往生彼佛國土
159 319 dāng to treat; to regard as 皆當往生彼佛國土
160 319 dǎng to think 皆當往生彼佛國土
161 319 dàng suitable; correspond to 皆當往生彼佛國土
162 319 dǎng to be equal 皆當往生彼佛國土
163 319 dàng that 皆當往生彼佛國土
164 319 dāng an end; top 皆當往生彼佛國土
165 319 dàng clang; jingle 皆當往生彼佛國土
166 319 dāng to judge 皆當往生彼佛國土
167 319 dǎng to bear on one's shoulder 皆當往生彼佛國土
168 319 dàng the same 皆當往生彼佛國土
169 319 dàng to pawn 皆當往生彼佛國土
170 319 dàng to fail [an exam] 皆當往生彼佛國土
171 319 dàng a trap 皆當往生彼佛國土
172 319 dàng a pawned item 皆當往生彼佛國土
173 316 眾生 zhòngshēng all living things 教化幾所眾生發阿耨多羅三藐三菩提心
174 316 眾生 zhòngshēng living things other than people 教化幾所眾生發阿耨多羅三藐三菩提心
175 316 眾生 zhòngshēng sentient beings 教化幾所眾生發阿耨多羅三藐三菩提心
176 316 眾生 zhòngshēng beings; all living things; all sentient beings 教化幾所眾生發阿耨多羅三藐三菩提心
177 300 no 無表
178 300 Kangxi radical 71 無表
179 300 to not have; without 無表
180 300 has not yet 無表
181 300 mo 無表
182 300 do not 無表
183 300 not; -less; un- 無表
184 300 regardless of 無表
185 300 to not have 無表
186 300 um 無表
187 300 Wu 無表
188 300 Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression. 無表
189 300 not; non- 無表
190 300 mo 無表
191 298 de potential marker 是故不可以身得菩提
192 298 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 是故不可以身得菩提
193 298 děi must; ought to 是故不可以身得菩提
194 298 děi to want to; to need to 是故不可以身得菩提
195 298 děi must; ought to 是故不可以身得菩提
196 298 de 是故不可以身得菩提
197 298 de infix potential marker 是故不可以身得菩提
198 298 to result in 是故不可以身得菩提
199 298 to be proper; to fit; to suit 是故不可以身得菩提
200 298 to be satisfied 是故不可以身得菩提
201 298 to be finished 是故不可以身得菩提
202 298 de result of degree 是故不可以身得菩提
203 298 de marks completion of an action 是故不可以身得菩提
204 298 děi satisfying 是故不可以身得菩提
205 298 to contract 是故不可以身得菩提
206 298 marks permission or possibility 是故不可以身得菩提
207 298 expressing frustration 是故不可以身得菩提
208 298 to hear 是故不可以身得菩提
209 298 to have; there is 是故不可以身得菩提
210 298 marks time passed 是故不可以身得菩提
211 298 obtain; attain; prāpta 是故不可以身得菩提
212 286 yán to speak; to say; said 爾時慧命大目揵連白佛言
213 286 yán language; talk; words; utterance; speech 爾時慧命大目揵連白佛言
214 286 yán Kangxi radical 149 爾時慧命大目揵連白佛言
215 286 yán a particle with no meaning 爾時慧命大目揵連白佛言
216 286 yán phrase; sentence 爾時慧命大目揵連白佛言
217 286 yán a word; a syllable 爾時慧命大目揵連白佛言
218 286 yán a theory; a doctrine 爾時慧命大目揵連白佛言
219 286 yán to regard as 爾時慧命大目揵連白佛言
220 286 yán to act as 爾時慧命大目揵連白佛言
221 286 yán speech; vāc 爾時慧命大目揵連白佛言
222 286 yán speak; vad 爾時慧命大目揵連白佛言
223 281 如來 rúlái Tathagata 如來世尊
224 281 如來 Rúlái Tathagata 如來世尊
225 281 如來 rúlái Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One 如來世尊
226 279 method; way 如須彌山微塵數等眾生住外道法中
227 279 France 如須彌山微塵數等眾生住外道法中
228 279 the law; rules; regulations 如須彌山微塵數等眾生住外道法中
229 279 the teachings of the Buddha; Dharma 如須彌山微塵數等眾生住外道法中
230 279 a standard; a norm 如須彌山微塵數等眾生住外道法中
231 279 an institution 如須彌山微塵數等眾生住外道法中
232 279 to emulate 如須彌山微塵數等眾生住外道法中
233 279 magic; a magic trick 如須彌山微塵數等眾生住外道法中
234 279 punishment 如須彌山微塵數等眾生住外道法中
235 279 Fa 如須彌山微塵數等眾生住外道法中
236 279 a precedent 如須彌山微塵數等眾生住外道法中
237 279 a classification of some kinds of Han texts 如須彌山微塵數等眾生住外道法中
238 279 relating to a ceremony or rite 如須彌山微塵數等眾生住外道法中
239 279 Dharma 如須彌山微塵數等眾生住外道法中
240 279 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 如須彌山微塵數等眾生住外道法中
241 279 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 如須彌山微塵數等眾生住外道法中
242 279 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 如須彌山微塵數等眾生住外道法中
243 279 quality; characteristic 如須彌山微塵數等眾生住外道法中
244 275 wèi for; to 為彼時會所集大眾
245 275 wèi because of 為彼時會所集大眾
246 275 wéi to act as; to serve 為彼時會所集大眾
247 275 wéi to change into; to become 為彼時會所集大眾
248 275 wéi to be; is 為彼時會所集大眾
249 275 wéi to do 為彼時會所集大眾
250 275 wèi for 為彼時會所集大眾
251 275 wèi because of; for; to 為彼時會所集大眾
252 275 wèi to 為彼時會所集大眾
253 275 wéi in a passive construction 為彼時會所集大眾
254 275 wéi forming a rehetorical question 為彼時會所集大眾
255 275 wéi forming an adverb 為彼時會所集大眾
256 275 wéi to add emphasis 為彼時會所集大眾
257 275 wèi to support; to help 為彼時會所集大眾
258 275 wéi to govern 為彼時會所集大眾
259 273 jiàn to see 應見帝釋身而受化者
260 273 jiàn opinion; view; understanding 應見帝釋身而受化者
261 273 jiàn indicates seeing, hearing, meeting, etc 應見帝釋身而受化者
262 273 jiàn refer to; for details see 應見帝釋身而受化者
263 273 jiàn to appear 應見帝釋身而受化者
264 273 jiàn passive marker 應見帝釋身而受化者
265 273 jiàn to meet 應見帝釋身而受化者
266 273 jiàn to receive (a guest) 應見帝釋身而受化者
267 273 jiàn let me; kindly 應見帝釋身而受化者
268 273 jiàn Jian 應見帝釋身而受化者
269 273 xiàn to appear 應見帝釋身而受化者
270 273 xiàn to introduce 應見帝釋身而受化者
271 273 jiàn view; perception; dṛṣṭi; diṭṭhi 應見帝釋身而受化者
272 266 xíng to walk 薩遮善男子行外道法
273 266 xíng capable; competent 薩遮善男子行外道法
274 266 háng profession 薩遮善男子行外道法
275 266 háng line; row 薩遮善男子行外道法
276 266 xíng Kangxi radical 144 薩遮善男子行外道法
277 266 xíng to travel 薩遮善男子行外道法
278 266 xìng actions; conduct 薩遮善男子行外道法
279 266 xíng to do; to act; to practice 薩遮善男子行外道法
280 266 xíng all right; OK; okay 薩遮善男子行外道法
281 266 háng horizontal line 薩遮善男子行外道法
282 266 héng virtuous deeds 薩遮善男子行外道法
283 266 hàng a line of trees 薩遮善男子行外道法
284 266 hàng bold; steadfast 薩遮善男子行外道法
285 266 xíng to move 薩遮善男子行外道法
286 266 xíng to put into effect; to implement 薩遮善男子行外道法
287 266 xíng travel 薩遮善男子行外道法
288 266 xíng to circulate 薩遮善男子行外道法
289 266 xíng running script; running script 薩遮善男子行外道法
290 266 xíng temporary 薩遮善男子行外道法
291 266 xíng soon 薩遮善男子行外道法
292 266 háng rank; order 薩遮善男子行外道法
293 266 háng a business; a shop 薩遮善男子行外道法
294 266 xíng to depart; to leave 薩遮善男子行外道法
295 266 xíng to experience 薩遮善男子行外道法
296 266 xíng path; way 薩遮善男子行外道法
297 266 xíng xing; ballad 薩遮善男子行外道法
298 266 xíng a round [of drinks] 薩遮善男子行外道法
299 266 xíng Xing 薩遮善男子行外道法
300 266 xíng moreover; also 薩遮善男子行外道法
301 266 xíng Practice 薩遮善男子行外道法
302 266 xìng mental formations; samskara; sankhara; volition; habitual actions 薩遮善男子行外道法
303 266 xíng practice; carita; carya; conduct; behavior 薩遮善男子行外道法
304 258 yǒu is; are; to exist 我若有見
305 258 yǒu to have; to possess 我若有見
306 258 yǒu indicates an estimate 我若有見
307 258 yǒu indicates a large quantity 我若有見
308 258 yǒu indicates an affirmative response 我若有見
309 258 yǒu a certain; used before a person, time, or place 我若有見
310 258 yǒu used to compare two things 我若有見
311 258 yǒu used in a polite formula before certain verbs 我若有見
312 258 yǒu used before the names of dynasties 我若有見
313 258 yǒu a certain thing; what exists 我若有見
314 258 yǒu multiple of ten and ... 我若有見
315 258 yǒu abundant 我若有見
316 258 yǒu purposeful 我若有見
317 258 yǒu You 我若有見
318 258 yǒu 1. existence; 2. becoming 我若有見
319 258 yǒu becoming; bhava 我若有見
320 252 zhōng middle 如須彌山微塵數等眾生住外道法中
321 252 zhōng medium; medium sized 如須彌山微塵數等眾生住外道法中
322 252 zhōng China 如須彌山微塵數等眾生住外道法中
323 252 zhòng to hit the mark 如須彌山微塵數等眾生住外道法中
324 252 zhōng in; amongst 如須彌山微塵數等眾生住外道法中
325 252 zhōng midday 如須彌山微塵數等眾生住外道法中
326 252 zhōng inside 如須彌山微塵數等眾生住外道法中
327 252 zhōng during 如須彌山微塵數等眾生住外道法中
328 252 zhōng Zhong 如須彌山微塵數等眾生住外道法中
329 252 zhōng intermediary 如須彌山微塵數等眾生住外道法中
330 252 zhōng half 如須彌山微塵數等眾生住外道法中
331 252 zhōng just right; suitably 如須彌山微塵數等眾生住外道法中
332 252 zhōng while 如須彌山微塵數等眾生住外道法中
333 252 zhòng to reach; to attain 如須彌山微塵數等眾生住外道法中
334 252 zhòng to suffer; to infect 如須彌山微塵數等眾生住外道法中
335 252 zhòng to obtain 如須彌山微塵數等眾生住外道法中
336 252 zhòng to pass an exam 如須彌山微塵數等眾生住外道法中
337 252 zhōng middle 如須彌山微塵數等眾生住外道法中
338 250 such as; for example; for instance 如須彌山微塵數等眾生住外道法中
339 250 if 如須彌山微塵數等眾生住外道法中
340 250 in accordance with 如須彌山微塵數等眾生住外道法中
341 250 to be appropriate; should; with regard to 如須彌山微塵數等眾生住外道法中
342 250 this 如須彌山微塵數等眾生住外道法中
343 250 it is so; it is thus; can be compared with 如須彌山微塵數等眾生住外道法中
344 250 to go to 如須彌山微塵數等眾生住外道法中
345 250 to meet 如須彌山微塵數等眾生住外道法中
346 250 to appear; to seem; to be like 如須彌山微塵數等眾生住外道法中
347 250 at least as good as 如須彌山微塵數等眾生住外道法中
348 250 and 如須彌山微塵數等眾生住外道法中
349 250 or 如須彌山微塵數等眾生住外道法中
350 250 but 如須彌山微塵數等眾生住外道法中
351 250 then 如須彌山微塵數等眾生住外道法中
352 250 naturally 如須彌山微塵數等眾生住外道法中
353 250 expresses a question or doubt 如須彌山微塵數等眾生住外道法中
354 250 you 如須彌山微塵數等眾生住外道法中
355 250 the second lunar month 如須彌山微塵數等眾生住外道法中
356 250 in; at 如須彌山微塵數等眾生住外道法中
357 250 Ru 如須彌山微塵數等眾生住外道法中
358 250 Thus 如須彌山微塵數等眾生住外道法中
359 250 thus; tathā 如須彌山微塵數等眾生住外道法中
360 250 like; iva 如須彌山微塵數等眾生住外道法中
361 238 shēng to be born; to give birth 彼實慧幢王如來生在婆羅門家
362 238 shēng to live 彼實慧幢王如來生在婆羅門家
363 238 shēng raw 彼實慧幢王如來生在婆羅門家
364 238 shēng a student 彼實慧幢王如來生在婆羅門家
365 238 shēng life 彼實慧幢王如來生在婆羅門家
366 238 shēng to produce; to give rise 彼實慧幢王如來生在婆羅門家
367 238 shēng alive 彼實慧幢王如來生在婆羅門家
368 238 shēng a lifetime 彼實慧幢王如來生在婆羅門家
369 238 shēng to initiate; to become 彼實慧幢王如來生在婆羅門家
370 238 shēng to grow 彼實慧幢王如來生在婆羅門家
371 238 shēng unfamiliar 彼實慧幢王如來生在婆羅門家
372 238 shēng not experienced 彼實慧幢王如來生在婆羅門家
373 238 shēng hard; stiff; strong 彼實慧幢王如來生在婆羅門家
374 238 shēng very; extremely 彼實慧幢王如來生在婆羅門家
375 238 shēng having academic or professional knowledge 彼實慧幢王如來生在婆羅門家
376 238 shēng a male role in traditional theatre 彼實慧幢王如來生在婆羅門家
377 238 shēng gender 彼實慧幢王如來生在婆羅門家
378 238 shēng to develop; to grow 彼實慧幢王如來生在婆羅門家
379 238 shēng to set up 彼實慧幢王如來生在婆羅門家
380 238 shēng a prostitute 彼實慧幢王如來生在婆羅門家
381 238 shēng a captive 彼實慧幢王如來生在婆羅門家
382 238 shēng a gentleman 彼實慧幢王如來生在婆羅門家
383 238 shēng Kangxi radical 100 彼實慧幢王如來生在婆羅門家
384 238 shēng unripe 彼實慧幢王如來生在婆羅門家
385 238 shēng nature 彼實慧幢王如來生在婆羅門家
386 238 shēng to inherit; to succeed 彼實慧幢王如來生在婆羅門家
387 238 shēng destiny 彼實慧幢王如來生在婆羅門家
388 238 shēng birth 彼實慧幢王如來生在婆羅門家
389 233 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 教化幾所眾生發阿耨多羅三藐三菩提心
390 233 suǒ an office; an institute 教化幾所眾生發阿耨多羅三藐三菩提心
391 233 suǒ introduces a relative clause 教化幾所眾生發阿耨多羅三藐三菩提心
392 233 suǒ it 教化幾所眾生發阿耨多羅三藐三菩提心
393 233 suǒ if; supposing 教化幾所眾生發阿耨多羅三藐三菩提心
394 233 suǒ a few; various; some 教化幾所眾生發阿耨多羅三藐三菩提心
395 233 suǒ a place; a location 教化幾所眾生發阿耨多羅三藐三菩提心
396 233 suǒ indicates a passive voice 教化幾所眾生發阿耨多羅三藐三菩提心
397 233 suǒ that which 教化幾所眾生發阿耨多羅三藐三菩提心
398 233 suǒ an ordinal number 教化幾所眾生發阿耨多羅三藐三菩提心
399 233 suǒ meaning 教化幾所眾生發阿耨多羅三藐三菩提心
400 233 suǒ garrison 教化幾所眾生發阿耨多羅三藐三菩提心
401 233 suǒ place; pradeśa 教化幾所眾生發阿耨多羅三藐三菩提心
402 233 suǒ that which; yad 教化幾所眾生發阿耨多羅三藐三菩提心
403 232 yīng should; ought 應見帝釋身而受化者
404 232 yìng to answer; to respond 應見帝釋身而受化者
405 232 yìng to confirm; to verify 應見帝釋身而受化者
406 232 yīng soon; immediately 應見帝釋身而受化者
407 232 yìng to be worthy of; to correspond to; suitable 應見帝釋身而受化者
408 232 yìng to accept 應見帝釋身而受化者
409 232 yīng or; either 應見帝釋身而受化者
410 232 yìng to permit; to allow 應見帝釋身而受化者
411 232 yìng to echo 應見帝釋身而受化者
412 232 yìng to handle; to deal with 應見帝釋身而受化者
413 232 yìng Ying 應見帝釋身而受化者
414 232 yīng suitable; yukta 應見帝釋身而受化者
415 230 菩薩 púsà bodhisattva 無量無邊菩薩發阿耨多羅三藐三菩提心
416 230 菩薩 púsà bodhisattva 無量無邊菩薩發阿耨多羅三藐三菩提心
417 230 菩薩 púsà bodhisattva 無量無邊菩薩發阿耨多羅三藐三菩提心
418 214 fēi not; non-; un- 菩提者非色法
419 214 fēi Kangxi radical 175 菩提者非色法
420 214 fēi wrong; bad; untruthful 菩提者非色法
421 214 fēi different 菩提者非色法
422 214 fēi to not be; to not have 菩提者非色法
423 214 fēi to violate; to be contrary to 菩提者非色法
424 214 fēi Africa 菩提者非色法
425 214 fēi to slander 菩提者非色法
426 214 fěi to avoid 菩提者非色法
427 214 fēi must 菩提者非色法
428 214 fēi an error 菩提者非色法
429 214 fēi a problem; a question 菩提者非色法
430 214 fēi evil 菩提者非色法
431 214 fēi besides; except; unless 菩提者非色法
432 208 ér and; as well as; but (not); yet (not) 應見帝釋身而受化者
433 208 ér Kangxi radical 126 應見帝釋身而受化者
434 208 ér you 應見帝釋身而受化者
435 208 ér not only ... but also ....; ... as well as ...; moreover; in addition; furthermore 應見帝釋身而受化者
436 208 ér right away; then 應見帝釋身而受化者
437 208 ér but; yet; however; while; nevertheless 應見帝釋身而受化者
438 208 ér if; in case; in the event that 應見帝釋身而受化者
439 208 ér therefore; as a result; thus 應見帝釋身而受化者
440 208 ér how can it be that? 應見帝釋身而受化者
441 208 ér so as to 應見帝釋身而受化者
442 208 ér only then 應見帝釋身而受化者
443 208 ér as if; to seem like 應見帝釋身而受化者
444 208 néng can; able 應見帝釋身而受化者
445 208 ér whiskers on the cheeks; sideburns 應見帝釋身而受化者
446 208 ér me 應見帝釋身而受化者
447 208 ér to arrive; up to 應見帝釋身而受化者
448 208 ér possessive 應見帝釋身而受化者
449 205 ruò to seem; to be like; as 我若有見
450 205 ruò seemingly 我若有見
451 205 ruò if 我若有見
452 205 ruò you 我若有見
453 205 ruò this; that 我若有見
454 205 ruò and; or 我若有見
455 205 ruò as for; pertaining to 我若有見
456 205 pomegranite 我若有見
457 205 ruò to choose 我若有見
458 205 ruò to agree; to accord with; to conform to 我若有見
459 205 ruò thus 我若有見
460 205 ruò pollia 我若有見
461 205 ruò Ruo 我若有見
462 205 ruò only then 我若有見
463 205 ja 我若有見
464 205 jñā 我若有見
465 188 zhī him; her; them; that 說法品第十之二
466 188 zhī used between a modifier and a word to form a word group 說法品第十之二
467 188 zhī to go 說法品第十之二
468 188 zhī this; that 說法品第十之二
469 188 zhī genetive marker 說法品第十之二
470 188 zhī it 說法品第十之二
471 188 zhī in 說法品第十之二
472 188 zhī all 說法品第十之二
473 188 zhī and 說法品第十之二
474 188 zhī however 說法品第十之二
475 188 zhī if 說法品第十之二
476 188 zhī then 說法品第十之二
477 188 zhī to arrive; to go 說法品第十之二
478 188 zhī is 說法品第十之二
479 188 zhī to use 說法品第十之二
480 188 zhī Zhi 說法品第十之二
481 185 this; these 此薩遮尼乾子現此外道相
482 185 in this way 此薩遮尼乾子現此外道相
483 185 otherwise; but; however; so 此薩遮尼乾子現此外道相
484 185 at this time; now; here 此薩遮尼乾子現此外道相
485 185 this; here; etad 此薩遮尼乾子現此外道相
486 174 shēn human body; torso 應見帝釋身而受化者
487 174 shēn Kangxi radical 158 應見帝釋身而受化者
488 174 shēn measure word for clothes 應見帝釋身而受化者
489 174 shēn self 應見帝釋身而受化者
490 174 shēn life 應見帝釋身而受化者
491 174 shēn an object 應見帝釋身而受化者
492 174 shēn a lifetime 應見帝釋身而受化者
493 174 shēn personally 應見帝釋身而受化者
494 174 shēn moral character 應見帝釋身而受化者
495 174 shēn status; identity; position 應見帝釋身而受化者
496 174 shēn pregnancy 應見帝釋身而受化者
497 174 juān India 應見帝釋身而受化者
498 174 shēn body; kaya 應見帝釋身而受化者
499 173 cháng always; ever; often; frequently; constantly 日夜常然普照世界
500 173 cháng Chang 日夜常然普照世界

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
zhě ca
therefore; tasmāt
zhū all; many; sarva
 1. zhī
 2. zhī
 1. Understanding
 2. know; jña
wáng king; best of a kind; rāja
no; na
一切
 1. yīqiè
 2. yīqiè
 1. all, everything
 2. all; sarva
瞿昙 瞿曇 qútán Gautama; Gotama
大王 dàwáng great king; mahārāja
 1. shì
 2. shì
 1. is; bhū
 2. this; idam

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
阿迦尼吒天 196 Akanistha Heaven
安慧 196
 1. firm minded
 2. Sthiramati
 3. Sthiramati
阿难 阿難 196
 1. Ananda
 2. Ānanda; Ananda
阿阇世王 阿闍世王 196 Ajātaśatru; Ajatasutru; Ajātasattu
阿输迦 阿輸迦 97 Aśoka; Asoka; Ashoka
八圣道 八聖道 98 Noble Eightfold Path; Eightfold Noble Way
八分 98
 1. Bafen
 2. Han style clerical script
 3. successful completion of an activity
白净王 白淨王 98 Shuddhodana; Suddhodana
八美 98 Bamay
宝藏菩萨 寶藏菩薩 98 Treasure Store Bodhisattva
宝云 寶雲 66 Bao Yun
薄拘罗 薄拘羅 98 Bakkula
宝月菩萨 寶月菩薩 98 Ratnachandra Bodhisattva
跋提 98 Bhadrika; Bhaddiya
北方 98 The North
北欝单越 北欝單越 98 Uttarakuru
本际 本際 98 bhūtakoṭi; reality-limit
波罗捺 波羅捺 98 Vārānasī
波斯匿王 66 King Prasenajit; Pasenadi
波吒罗 波吒羅 98 Pāṭaliputra; Pāṭaliputta; Pāṭaligāma
不休息 不休息 98 never resting; anikṣiptadhura
不退转 不退轉 98
 1. never regress or change
 2. avaivartika; non-retrogression
长广 長廣 99 Changguang
常精进 常精進 99 Nityodyukta
阐陀迦 闡陀迦 99 Channa; Chandaka
纯陀 純陀 99 Cunda
大慧菩萨 大慧菩薩 100 Mahāmati Bodhisattva
大劫 100 Maha-Kalpa
大威德 100 Yamantaka
大宝 大寶 100 mahāratna; a precious jewel
大丰 大豐 100 Dafeng
大慧 100
 1. mahāprajñā; great wisdom
 2. Mahāmati
 3. Dahui Zonggao; Zonggao
代王 100 Prince of Dai
大目揵连 大目揵連 100 Moggallāna; Maudgalyāyana
大日 100 Vairocana; Mahavairocana; Buddha of supreme enlightenment
大萨遮尼乾子所说经 大薩遮尼乾子所說經 100 Bodhisattvagocaropāyaviṣayavikurvāṇanirdeśa; Dasazhenigan Zi Suo Shuo Jing
大乘 100
 1. Mahayana
 2. Mahayana Buddhism; Mahāyāna; Mahāyāna Buddhism
 3. Mahayana; Great Vehicle
大勢至菩萨 大勢至菩薩 100 Mahāsthāma; Mahāsthāmaprāpta
大须弥 大須彌 100 Mahameru; Great Sumeru Buddha
德藏菩萨 德藏菩薩 100 Store of Virtue Bodhisattva
地天 100 Prthivi; Earth Deva
帝释 帝釋 100 Sakra; Kausika; Lord of Devas
第一身 100 Dharmakaya; Dharmakāya; Dharma Body
第一乘 100 Mahāyāna; Mahayana; the Great Vehicle
地狱 地獄 100
 1. a hell
 2. hell
 3. Hell; Hell Realms; Naraka
东方 東方 100
 1. Asia; the Orient
 2. the eastern direction
 3. Dongfang
多罗 多羅 100 Tara
夺命 奪命 100 Māra
鹅王 鵝王 195 king of geese; haṃsarāja; rājahaṃsa
恶物 惡物 195 Evil One; Pāpīyāms; Pāpimant
法海 102
 1. Dharma sea
 2. Fa Hai
 3. Fa Hai
法王子 102
 1. Dharma Prince; Mañjuśrī
 2. Dharma Prince
法常 102 Damei Fachang
法轮 法輪 102
 1. Dharma wheel
 2. Dharma wheel; dharmacakra
 3. Pomnyun
102
 1. Sanskrit
 2. Brahma
 3. India
 4. pure; sacred
 5. Fan
 6. Buddhist
 7. Brahman
梵王 102 Brahma
烦恼浊 煩惱濁 102 affliction degeneration; kleshakashaya
梵世 102 Brahma World; brahmaloka
梵天 70
 1. Heavenly Realm
 2. Brahma
梵天王 70 Brahmā
梵众 梵眾 102 brahmakāyika; brahmapariṣadya; the Heaven of the Followers of Brahma
法身 70
 1. Dharma body
 2. Dharma Body
法王 102
 1. King of the Law; Dharma King
 2. Dharmaraja (Thailand)
 3. Dharma King
 4. Dharmaraja; Dharma King
法性 102 dharma nature; inherent nature; essence; true nature; dharmata
法性身 102 Dharmakaya; Dharmakāya; Dharma Body
法眼 102
 1. Dharma Eye
 2. dharma eye; dharmacaksus
 3. hōgen
 4. Fayan
 5. Fayan School
奋迅王 奮迅王 102 Vikurvāṇarājaparipṛcchā; Fen Xun Wang
佛十力 70 the ten powers of the Buddha
佛法 102
 1. Dharma; Dhamma; Buddha-Dhárma; Buddhist doctrine
 2. the power of the Buddha
 3. Buddha's Teaching
 4. Dharma; Buddha-Dhárma
佛果菩提 102 great enlightenment; supreme bodhi
佛世尊 102 Buddha, the world-honoured; bhagavat
富楼那弥多罗尼子 富樓那彌多羅尼子 102 Pūrṇamaitrāyaṇīputra
覆障 102 Rāhula
宫人 宮人 103
 1. imperial concubine; palace maid
 2. imperial secretary
功德天 103 Laksmi
光曜 103 Radiance; Pabhāvatī; Prabhāvatī
观世自在菩萨 觀世自在菩薩 103 Avalokitesvara Bodhisattva
河池 104 Hechi
护一切 護一切 104 Visvabhu; Viśvabhū
坏劫 壞劫 104 Kalpa of Destruction
华林 華林 104 Hualinbu
欢喜世界 歡喜世界 104 Abhirati
慧力 72
 1. power of wisdom
 2. Huili
迦陵伽 106 Kaliṅga
憍萨罗国 憍薩羅國 106 Kośala; Kosala; Kausala
憍尸迦 106 Sakra; Sakka; Śakra Devānām Indra; Kauśika
迦叶 迦葉 106
 1. Kāśyapa; Kasyapa; Kassapa
 2. Mahākāśyapa; Kāśyapa; Kasyapa; Kassapa
伽耶迦叶 伽耶迦葉 106 Gayā-kāśyapa
劫浊 劫濁 106 Kalpa Degeneration; Kalpakashaya; period of degeneration
寂灭 寂滅 106
 1. calmness and extinction; Nirvāṇa; Nibbāna; Nirvana
 2. Upasannaka
净琉璃 淨琉璃 106 Realm of Pure Crystal
净满 淨滿 106 Vairocana
净行 淨行 106
 1. purifying practice
 2. Brahmin; Brahman
崛多 106 Upagupta
觉如 覺如 106 Kakunyo
瞿夷 106 Gautami; Gautamī; Gotami; Gotamī
龙王 龍王 76 Dragon King; Naga King
楼陀 樓陀 108 Rudra
76 Kunlun (Karakorum) mountain range
轮迴 輪迴 76
 1. Cycle of Rebirth
 2. rebirth
 3. Saṃsāra; cycle of life and death; Rebirth
罗堕 羅墮 108 Kanakabharadraja
罗睺罗 羅睺羅 108 Rahula
满月菩萨 滿月菩薩 109 Pūrṇacandra bodhisattva
妙法 109
 1. Wondrous Dharma
 2. the wonderful Dharma; the wonderful truth; saddharma; the Dharma; the teachings of the Buddha
弥勒菩萨 彌勒菩薩 109 Maitreya Bodhisattva
命浊 命濁 109 life-span degeneration; ayukashaya; degenerated human lifespan
魔道 109 Mara's Realm
摩诃迦叶 摩訶迦葉 109 Mahākāśyapa; Mahākassapa; kasyapa
摩诃波阇波提 摩訶波闍波提 109 Mahapajapati Gotami; Mahaprajapati
摩诃迦栴延 摩訶迦栴延 109 Mahakatyayana; Katyayana
摩诃劫宾那 摩訶劫賓那 109 Mahākapphiṇa
摩诃拘絺罗 摩訶拘絺羅 109 Mahakausthila
摩诃卢 摩訶盧 109 Mahāroṣaṇa
摩罗 摩羅 109 Māra
摩耶 109 Maya
魔怨 109 Māra
目连 目連 109 Moggallāna; Maudgalyāyana
那罗延 那羅延 110 Narayana
那罗延力 那羅延力 110 Nārāyaṇabalin
南阎浮提 南閻浮提 110 Jambudvipa; the Terrestrial World
难陀 難陀 110 Nanda
那提迦叶 那提迦葉 110 Nadī-kāśyapa
能忍 110 able to endure; sahā
涅槃 110
 1. Nirvana
 2. nirvana
 3. Final Nirvana; Nirvana; Nirvāṇa; Nibbāna
尼乾子 尼乾子 110 Nirgrantha Jñātaputra; Nigaṇṭha Nātaputta
毘卢遮那佛 毘盧遮那佛 112 Vairocana Buddha
婆伽婆 112 Bhagavat; Bhagavan; Bhagwan; Bhagawan
婆罗门 婆羅門 112
 1. Brahmin;
 2. Brahmin; Brahman
菩萨道 菩薩道 112
 1. Bodhisattva Path
 2. Bodhisattva Path
菩提留支 112 Bodhiruci
清凉池 清涼池 113 Lake Anavatapta
瞿昙 瞿曇 113 Gautama; Gotama
瞿昙弥 瞿曇彌 113 Gautami; Gautamī; Gotami
人大 82 National Peoples Congress (in China); Great Hall of the People
如是说 如是說 114 Thus Said
如来 如來 114
 1. Tathagata
 2. Tathagata
 3. Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One
三十三天 115 Heaven of the Thirty-Three Gods; The Heaven of Thirty-Three Gods; Trāyastriṃśa Heaven; Tāvatiṃsa Heaven
身口意业 身口意業 115 the Three Karmas; physical, verbal, and mental karma
三藏 115
 1. San Zang
 2. Buddhist Canon
 3. Tripitaka; Tripiṭaka; Tipitaka
僧佉 115 Samkhya
刹利 剎利 115 Kṣatriya; Kshatriya; Kashtriya; Ksatriyah
善月 83 Shan Yue
善财 善財 83
 1. Sudhana
 2. Sudhana
上清 115 Shangqing; Supreme Clarity
上胜 上勝 115 Superior; Majestic
善观 善觀 115 Sudrsa; Sudassa
善来 善來 115 Svāgata; sāgata
舍利弗 115 Sariputra; Sariputta
生死相续 生死相續 115 Saṃsāra; cycle of life and death
声闻 聲聞 115
 1. sravaka
 2. sravaka; a distinguished disciple of the Buddha
声闻乘 聲聞乘 115 Sravaka Vehicle; Śrāvakayāna; The Śrāvaka Vehicle
释梵 釋梵 115 Sakra and Brahma; Śakra and Brahmā
十方诸佛 十方諸佛 115 the Buddhas of the Ten Directions
时众 時眾 115 present company
识处 識處 115 Limitless Consciousness
释迦 釋迦 115 Sakyamuni
释提桓因 釋提桓因 115 Śakra; Sakka; Śakra Devānām Indra; Kauśika
师子王 師子王 115 Lion King
世尊 115
 1. World-Honored One
 2. World-Honored One; Bhagavat; Bhagavān; Buddha
受者 115 The Recipient
四魔 115 the four kinds of evil
四天王 115 Four Deva Kings; Four Heavenly Kings
四围陀 四圍陀 115 Four Vedas
娑罗树 娑羅樹 115 sala tree; sal tree; shala tree; śāla
太极 太極 116
 1. Supreme Ultimate
 2. too extreme
 3. Heaven; World of the Immortals
 4. Taiji
天帝释 天帝釋 116 Sakra; Sakka; Sakra Devānām Indra; Kausika
天宫 天宮 116 Heavenly Palace; Temple in Heaven; Open Palace
天圣 天聖 116 Tian Sheng; reign of Emperor Renzong of Song
天人师 天人師 116
 1. teacher of heavenly beings and humans
 2. Teacher of Heavenly and Human Beings; the Buddha
天竺 116 the Indian subcontinent
陀罗 陀羅 116 Tārā
王夫人 119 Lady Wang
王能 119 Wang Neng
王舍 119 Rājagṛha; Rajgir; Rajagrha; Rājagaha
王著 119 Wang Zhu
文殊 87
 1. Manjusri
 2. Manjusri
文殊师利法王子 文殊師利法王子 87 Dharma Prince Manjusri
文殊师利 文殊師利 119 Mañjuśrī; Manjushri; Manjusri
无垢眼 無垢眼 119 Vimalanetra
无边识处 無邊識處 87 Vijnananantyayatana Heaven; Heaven of Limitless Consciousness
无尽慧菩萨 無盡慧菩薩 119 Aksayamati Bodhisattva
无贪 無貪 119 non-attachment; alobha
无退 無退 119 avaivartika; non-retrogression
无障碍 無障礙 119 Asaṅga
无诸 無諸 119 Wu Zhu
贤劫 賢劫 120 bhadrakalpa; the present kalpa
像法 120 Age of Semblance Dharma; Saddharmapratirūpaka; Period of Semblance Dharma
香象 120 Gandhahastī
相如 120 Xiangru
小乘 120 Hinayana
西方 120
 1. the West
 2. west side
 3. the Western [Pureland]
 4. Xifang
 5. West
喜根 120 Saumanasya; Prīti; Joy
修慧 120
 1. Wisdom from Practice; wisdom acquired by cultivation
 2. Xiuhui
 3. Xiuhui
宣王 88 King Xuan of Zhou
须弥 須彌 120 Mt Meru; Sumeru
须弥山 須彌山 88
 1. Mount Sumeru
 2. Mount Sumeru; Mount Meru
须弥光 須彌光 120 Meruprabhasa; Sumeru Light Buddha
须菩提 須菩提 120
 1. Subhuti
 2. Subhuti; Subhūti
阎浮 閻浮 89
 1. Jampudiva
 2. Jambudvipa; the Terrestrial World
阎浮提 閻浮提 121 Jambudvipa; the Terrestrial World
阎罗 閻羅 121 Yama; Yamaraja
耶输陀罗 耶輸陀羅 121 Yasodhara
一乘 121 ekayāna; one vehicle
因陀罗 因陀羅 121 Indra
有顶 有頂 121 Akanistha
元魏 89 Northern Wei Dynasty; Wei of the Northern Dynasties
缘觉乘 緣覺乘 121 Pratyekabuddha Vehicle; Pratyeka-buddha Vehicle
湛然 122 Zhanran; Chan-Jan
真法性 122 inherent nature; essence; true nature; dharmatā
正遍知 90
 1. correct peerless enlightenment
 2. Truly All-Knowing; Knower of the world; the Buddha
正法轮 正法輪 122 Wheel of the True Dharma
镇国 鎮國 122 Zhenguo
知礼 知禮 90 Zhi Li
智人 90 Homo sapiens
中观 中觀 90
 1. Madhyamaka
 2. Madhyamaka
中说 中說 122 Zhong Shuo
众僧 眾僧 122 Saṅgha; Sangha; Buddhist monastic community
转轮圣王 轉輪聖王 90 Chakravarti raja; an emperor in Hindu mythology
诸生 諸生 122 Imperial scholar from the Ming Dynasty onwards
自恣 122 pravāraṇā; ceremony of repentance
自在比丘 90 Zi Zai

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 997.

Simplified Traditional Pinyin English
爱结 愛結 195 bond of desire
爱乐 愛樂 195 love and joy
爱语 愛語 195
 1. loving words
 2. kind words
爱念 愛念 195 to miss
爱欲 愛欲 195 love and desire; sensuality; kāma
安慧 196
 1. firm minded
 2. Sthiramati
 3. Sthiramati
闇心 195 a dark mind
阿耨多罗三藐三菩提 阿耨多羅三藐三菩提 196 anuttara-samyak-sambodhi; anuttara samyaksaṃbodhi; anuttarasamyaksaṃbodhi; unsurpassed complete perfect enlightenment
阿耨多罗三藐三菩提心 阿耨多羅三藐三菩提心 196 aspiration for unsurpassed complete perfect enlightenment
安坐 196 steady meditation
阿僧只 阿僧祇 196
 1. asamkhya
 2. asamkhyeya
 3. asamkhya; innumerable
阿提目多伽 196 adhimukti; attention
阿修罗 阿修羅 196
 1. asura
 2. asura
阿脩罗 阿脩羅 196 asura
阿修罗王 阿修羅王 196 king of the asuras
阿修罗心 阿修羅心 196 the mind of an asura
八大 98 eight great
八道 98 Noble Eightfold Path; Eightfold Noble Way
八法 98 Noble Eightfold Path; Eightfold Noble Way
八解脱 八解脫 98 the eight liberations; astavimoksa
八圣 八聖 98 eight stages of sainthood
八圣道分 八聖道分 98 Noble Eightfold Path; Eightfold Noble Way
八十种好 八十種好 98 eighty noble qualities
八正道 98 Noble Eightfold Path; Eightfold Noble Way
八正道分 98 Noble Eightfold Path
白法 98
 1. wholesome things; pure dharmas
 2. to explain a method
白佛 98 to address the Buddha
白毫 98 urna
百味 98 a hundred flavors; many tastes
八戒 98 eight precepts
谤法 謗法 98 persecution of Buddhism
宝铃 寶鈴 98 a bell decorated with jewels
薄福 98 little merit
宝树 寶樹 98
 1. jeweled trees; forest of treasues
 2. a kalpa tree
宝衣 寶衣 98
 1. clothes decorated with gems
 2. cotton; calico; dūṣya
八十种妙好 八十種妙好 98 eighty noble qualities
悲心 98
 1. Merciful Heart
 2. a sympathetic mind
本不生 98 originally having a state of no birth; non-arising; adyanutpada
本极 本極 98 from origin to completion
彼岸 98
 1. the other shore
 2. the other shore
遍十方 98 pervading all directions
遍处 遍處 98 kasina
遍满 遍滿 98 to fill; paripūrṇa
遍照 98
 1. to illuminate everywhere
 2. shinging everywhere; vairocana
 3. Vairocana
弊恶 弊惡 98 evil
鼻根 98 organ of smell
病苦 98 sickness; suffering due to sickness
般若 98
 1. Prajna Wisdom
 2. prajna
 3. prajna; prajñā; paññā; great wisdom
 4. Prajñā
般若波罗蜜 般若波羅蜜 98
 1. Prajñāpāramitā; Prajnaparamita; Perfection of Wisdom
 2. Prajñāpāramitā
波头摩 波頭摩 98 padma
钵头摩 鉢頭摩 98 padma
钵头摩华 鉢頭摩華 98 padma
补处 補處 98 occupies a vacated place
不放逸 98
 1. no laxity
 2. vigilance; heedfulness; conscientious
不净 不淨 98 Impurity; dirty; filthy
不净观 不淨觀 98 contemplation of impurity
不可称数 不可稱數 98 pass calculation and measure
不空 98
 1. unerring; amogha
 2. Amoghavajra
不苦不乐受 不苦不樂受 98 sensation of freedom from pleasure and pain; sensation of indifference to pleasure and pain
不杀生 不殺生 98 Refrain from killing
不善 98 akuśala; akusala; unvirtuous; unwholesome; inauspicious
不善根 98 akuśalamūla; akusalamūla; unwholesome roots
不善心 98 an unwholesome mind
不生不灭 不生不滅 98 neither arises nor extinguishes
不思议 不思議 98
 1. inconceivable
 2. inconceivable
不增不减 不增不減 98 neither increases nor decreases
不共 98
 1. not shared; distinctive; avenika
 2. meditation performed with water; distinctive; apkṛtsna
不了义 不了義 98 neyārtha; provisional; conventional
不生 98
 1. nonarising; anutpāda
 2. nonarising; not produced; not conditioned; anutpada
布施 98
 1. generosity
 2. dana; giving; generosity
不贪 不貪 98 non-attachment; alobha
怖畏 98 terrified; saṃtrāsa
财施 財施 99 donations of money or material wealth
禅波罗蜜 禪波羅蜜 99 dhyana-paramita; the paramita of meditative concentration
禅定 禪定 99
 1. meditative concentration
 2. meditative concentration; meditation
 3. to meditate
常乐 常樂 99 lasting joy
常生 99 immortality
唱说 唱說 99 to teach the Dharma
常勤 99 practised; pratipanna
长养 長養 99
 1. to nurture
 2. fortnightly recital of monastic rules and confession; upoṣadha
常住 99
 1. monastery
 2. Permanence
 3. a long-term resident at a monastery
 4. permanence; eternalism; śāśvata; nitya-sthita
谄曲 諂曲 99 to flatter; fawning and flattery
羼提波罗蜜 羼提波羅蜜 99 ksanti-paramita; the paramita of tolerance; the paramita of forbearance
禅悅 禪悅 99 Chan delight; meditative joy
禅坐 禪坐 99
 1. sitting meditation
 2. to meditate
瞋恨 99 to be angry; to hate
成道 99 awakening; to become enlightened; to become a Buddha
成等正觉 成等正覺 99 attain perfect enlightenment
成佛 99
 1. Attaining Buddhahood
 2. to become a Buddha
成菩提 99 to become a Buddha; to become enlightened
成正觉 成正覺 99 to become a Buddha
成就一切智 99 attainment of omniscience
瞋心 99
 1. anger; a heart of anger
 2. Anger
持戒 99
 1. to uphold precepts
 2. morality; to uphold precepts
持戒波罗蜜 持戒波羅蜜 99 sila-paramita; the paramita of proper conduct
癡心 99 a mind of ignorance
稠林 99 a dense forest
初禅 初禪 99 first dhyāna; first jhana
初发心 初發心 99 initial determination
出世间法 出世間法 99 the way of leaving the world; the Noble Eightfold Path
初心 99
 1. the initial mind
 2. to make a vow to acheive supreme enlightenment; to act with bodhicitta
幢幡 99 a hanging banner
出离 出離 99
 1. to leave Samsara; to transcend the mundane world
 2. to leave
 3. renunciation, transcendence
出世间 出世間 99 transcendental world; lokottara
慈悲人 99 A Compassionate One
慈悲喜舍 慈悲喜捨 99
 1. loving kindness, compassion, joy, and equanimity
 2. Loving Kindness, Compassion, Joy, and Equanimity
慈悲心 99 compassion
慈心 99 compassion; a compassionate mind
大比丘众 大比丘眾 100 a large assembly of great monastics
大慈 100 great great compassion; mahākāruṇika
大慈悲 100 great mercy and great compassion
大慈大悲 100
 1. great compassion and great loving-kindness
 2. great mercy and great compassion
大地狱 大地獄 100 great hell; Avici Hell
大黑 100 Mahakala
大乐 大樂 100 great bliss; mahāsukha
大菩提 100 great enlightenment; supreme bodhi
大菩提心 100 great bodhi
大沙门 大沙門 100 great monastic
大神通 100
 1. great supernatural power
 2. great transcendent wisdom
大愿 大願 100 a great vow
大丈夫相 100 the thirty two marks of excellence; the thirty-two characteristic marks
大智慧 100 great wisdom and knowledge
大悲 100 mahākaruṇā; great compassion
大悲心 100 a mind with great compassion
大方便 100 mahopāya; great skillful means; expedient means
大方广 大方廣 100 vaipulya; mahāvaipulya; vast; extended
大慧 100
 1. mahāprajñā; great wisdom
 2. Mahāmati
 3. Dahui Zonggao; Zonggao
大利 100 great advantage; great benefit
道法 100
 1. the method to attain nirvāṇa
 2. Dao Fa
道中 100 on the path
到彼岸 100
 1. To the Other Shore
 2. to reach the other shore; to reach Nirvāṇa
道场树 道場樹 100 bodhi tree; pippala; sacred fig tree
道树 道樹 100 bodhi tree; pippala; sacred fig tree
道智 100 knowledge of the path; mārgajñatā; margajnata
大塔 100
 1. great stupa
 2. Mahabodhi temple
 3. daitō
大仙 100 a great sage; maharsi
得大神通 100 endowed with great transcendent wisdom
得道 100 to attain enlightenment
得正见 得正見 100 holds to right view
等慈 100 Universal Compassion
灯明 燈明 100 a lamp held before the Buddha
等身 100 a life-size image
等心 100 a non-discriminating mind
得清凉 得清涼 100 obtaining cool; śītabhūta
第二禅 第二禪 100 second dhyāna
地水火风 地水火風 100 Earth, Water, Fire and Wind
第一义谛 第一義諦 100 absolute truth; supreme truth; paramartha; paramarthasatya
地轮 地輪 100 earth wheel
定力 100
 1. Meditative Concentration
 2. ability for meditative concentration
入定 100
 1. to enter into meditation
 2. entered into meditation; settled; composed; collected of mind
第三禅 第三禪 100 the third dhyāna
谛受 諦受 100 right livelihood
第四禅 第四禪 100 the fourth dhyana
第一义 第一義 100
 1. Ultimate Truth
 2. paramārtha; paramārthasatya; absolute truth; supreme truth
地中 100 secondary buildings on monastery grounds
度众生 度眾生 100 to liberate sentient beings
断见 斷見 100 Nihilism
对治 對治 100
 1. to remedy
 2. an equal to; an opposite; an antidote
覩见 覩見 100 to observe
钝根 鈍根 100
 1. dull aptitude
 2. dull ability
多宝 多寶 100 Prabhutaratna
堕恶道 墮惡道 100 to suffer an evil rebirth
多罗树 多羅樹 100 palmyra tree; fan-palm
多摩罗 多摩羅 100 Cinnamomum tamala; Indian bay leaf
独尊 獨尊 100 the uniquely honored one
恶报 惡報 195 retribution for wrongdoing
恶道 惡道 195
 1. evil path
 2. an evil rebirth; an evil destiny; an unfortunate rebirth; hell
恶趣 惡趣 195 an evil rebirth; an evil destiny; an unfortunate rebirth; hell
恶知识 惡知識 195 a bad friend; an evil companion
恶果 惡果 195 evil consequence; retribution (in Buddhism)
恶念 惡念 195 evil intentions
二边 二邊 195 two extremes
二禅 二禪 195
 1. the second dhyana
 2. second dhyāna; second jhāna
二法 195
 1. two dharmas; two kinds of dharma
 2. dichotomy
二乘 195 the two vehicles
二相 195 the two attributes
二心 195 two minds
二行 195 two kinds of spiritual practice
二种 二種 195 two kinds
二众 二眾 195 two groups
恶业 惡業 195 unwholesome acts; evil intentions
发阿耨多罗三藐三菩提心 發阿耨多羅三藐三菩提心 102 aspiration to attain supreme perfect enlightenment
法海 102
 1. Dharma sea
 2. Fa Hai
 3. Fa Hai
法教 102
 1. Buddhism; Buddhadharma; the teaching of the Dharma
 2. teaching
法念处 法念處 102
 1. Mindfulness of Dharma
 2. mindfulness of dharmas
发菩提心 發菩提心 102 bodhicittotpāda; initiate the bodhi mind
法施 102 a Dhárma gift; Dhárma offering; dharmadana
法物 102 Dharma objects
法相 102
 1. Faxiang: A Buddhist Practitioner's Encyclopedia
 2. Dharma Characteristic
 3. notions of dharmas; the essential nature of different phenomena
 4. the essential differences between different teachings
 5. the truth
法行 102 to practice the Dharma
法灯 法燈 102 a Dharma lamp
法鼓 102 a dharma drum; dharmadundubhi; dharmabheri
法界 102
 1. Dharma Realm
 2. a dharma realm; dharmadhatu
 3. tathatā; suchness; inherent nature; true nature; tathata
法门 法門 102
 1. Dharma gate
 2. dharmaparyāya; dharma gate; a way of teaching the Dharma; a Buddhist teaching; a Dharma door
法名 102 Dharma name
犯戒 102
 1. Violation of Precepts
 2. to break the precepts
放大光明 102 diffusion of great light
放光 102
 1. to emit light
 2. to produce light
方便力 102 the power of skillful means
方便智 102 wisdom of skilful means; upāyajñāna
放逸 102
 1. Laxity
 2. heedlessness; carelessness; pleasure-seeking; pramada
烦恼习 煩惱習 102 latent tendencies; predisposition
梵声 梵聲 102 the voices of Buddhas and bodhisattvas
梵行 102
 1. brahmacarya; pure practices; religious life
 2. Brahmin; Brahman
梵音 102
 1. Brahma's voice
 2. the voices of Buddhas and bodhisattvas
 3. Heavenly Sound
 4. the sound of Buddhist chanting
法器 102
 1. Dharma instrument
 2. a Dharma instrument
法堂 102
 1. Fo Guang Shan Founder's Quarters
 2. Dharma Hall
 3. a Dharma hall
法想 102 thoughts of the Dharma
法印 102
 1. hōin
 2. Dharma Seal
 3. dharmamudrā; a dharma seal; a mark of the dharma
法应 法應 102 Dharmakāya offers all an opportunity
法缘 法緣 102
 1. Dharma Affinity
 2. causes and conditions that accord with the Buddhadharma
 3. conditions leading to dharmas
 4. affinity with the Buddhadharma
非非想 102 neither perceiving nor not perceiving
非有 102 does not exist; is not real
分别心 分別心 102 discriminating thought
风界 風界 102 wind; wind element; wind realm
分陀利 102 pundarika
分陀利花 102 pundarika
佛法僧 70
 1. Buddha, Dharma, Sangha
 2. the Buddha, the Dharma, and the Sangha; the Triple Gem; the three treasures of Buddhism
佛功德 102 characteristics of Buddhas
佛国土 佛國土 102
 1. buddhakṣetra; a Buddha land
 2. Buddha's country
佛慧 102 Buddha's wisdom
佛境界 102 realm of buddhas
佛如来 佛如來 102 Buddha Tathāgatas
佛乘 102 Buddha vehicle; buddhayāna
佛世界 102 a Buddha realm
佛说 佛說 70 buddhavacana; as spoken by the Buddha
佛言 102
 1. the Buddha said
 2. buddhavacana; the teachings of the Buddha
佛眼 70 Buddha eye
佛道 70
 1. Buddhahood
 2. the Buddha Way
 3. Way of the Buddha
 4. Buddhist practice
 5. bodhi; enlightenment
 6. the path leading to enlightenment
佛国 佛國 70
 1. Buddha Land
 2. a Buddha land
 3. country of the Buddha's birth
佛化 102
 1. conversion through the Buddha's teachings
 2. Fohua
佛灭度 佛滅度 102 Buddha's Nirvāṇa
佛舍利 102 Buddha relics
佛身 70
 1. Buddha's Body
 2. buddhakaya; Buddha-body
佛土 102 buddhakṣetra; a Buddha land; land or realm of a Buddha; land of the Buddha's birth
佛心 102
 1. Buddha’s Mind
 2. mind of Buddha
佛智 102 Buddha knowledge; Buddha wisdom
佛足 102 buddhapāda; Buddha footprints
福德因缘 福德因緣 102 Blessing, Virtue, and the Right Causes and Conditions
父母恩 102 Kindness of Parents
覆世界 102 worlds turned upside-down
福报 福報 102 a blessed reward
福德 102
 1. Fortune and Virtue
 2. Merit and Virtue
 3. merit earned; reward; good fortune and good moral conduct
福田 102
 1. field of merit
 2. field of blessing
福行 102 actions that product merit
甘露门 甘露門 103 The Nectar Gate of Dharma
甘露法 103 ambrosial Dharma
甘露法雨 103 ambrosial Dharma rain; sweet rain of Dharma
功德无量 功德無量 103 boundless merit
功德聚 103 stupa
贡高 貢高 103 proud; arrogant; conceited
功力 103 diligence
罣碍 罣礙 103
 1. affliction
 2. Hindrance
 3. a hindrance; an impediment
灌顶 灌頂 103
 1. consecration
 2. Anointment
 3. abhiseka; abhisecana; anointment; consecration
 4. Guanding
观佛 觀佛 103 to contemplate on the Buddha
观空 觀空 103
 1. to view all things as empty
 2. Observing Emptiness
 3. Guan Kong
观身不净 觀身不淨 103 contemplate the impurities of the body
观受是苦 觀受是苦 103 contemplate the suffering of feelings
观心 觀心 103
 1. Observe the Mind
 2. to contemplate the mind
观法无我 觀法無我 103 contemplate the non-selfhood of phenomena
观心无常 觀心無常 103 contemplate the impermanence of the mind
观众生 觀眾生 103 observing living beings
观法 觀法 103 techniques for insight; vipaśyanā
广解 廣解 103 vaipulya; vast; extended
广说 廣說 103 to explain; to teach
光相 103
 1. halo; nimbus
 2. Aruṇavatī
归命 歸命 103
 1. to devote one's life
 2. namo; to pay respect to; homage
果报 果報 103 vipāka; the result of karma; indirect effect
毫相 104 urna
黑闇 104 dark with no wisdom; ignorant
恒沙 恆沙 104
 1. the sand of the River Ganges; as numerous as grains of sand in the River Ganges
 2. sands of the River Ganges
恒河沙 恆河沙 104
 1. the sand of the River Ganges; as numerous as grains of sand in the River Ganges
 2. Sands of the Ganges
 3. grains of sand in the Ganges River; innumerable
后际 後際 104 a later time
后身 後身 104 last body; next body; last rebirth
护国 護國 104 Protecting the Country
护世 護世 104 protectors of the world
化度 104 convert and liberate; teach and save
华鬘 華鬘 104 hair tied with flowers; wreath; necklace of flowers
华香 華香 104 incense and flowers
化众生 化眾生 104 to transform living beings
坏色 壞色 104 kasaya; kaṣāya
还俗 還俗 104 to return to secular life; to leave monastic life
欢喜踊跃 歡喜踊躍 104 leaped up with joy
化生 104 to be born from transformation; upapadukayoni; opapatikayoni
化作 104 to produce; to conjure
慧根 104 root of wisdom; organ of wisdom
慧解脱 慧解脫 104 one who is liberated through wisdom; prajñāvimukta
毁辱 毀辱 104 to slander and humiliate
慧命 104
 1. wisdom-life
 2. friend; brother
迴向 104 to transfer merit; to dedicate; pariṇāmanā
毁呰 毀呰 104 to denigrate
火界 104 fire; realm of fire; element of fire
迦陵频伽鸟 迦陵頻伽鳥 106 kalavinka bird; kalaviṅka
迦楼罗 迦樓羅 106 garuda
迦楼罗心 迦樓羅心 106 the mind of a garuda
迦罗 迦羅 106
 1. kala; a very short unit of time
 2. kala; a very small particle
见大 見大 106 the element of visibility
见相 見相 106 perceiving the subject
见一切佛 見一切佛 106 see all buddhas
见法 見法 106
 1. for a Dharma to manifest in the world
 2. to realize the impermanence and nonself of all dharmas
 3. to understand reality
见佛 見佛 106
 1. Seeing the Buddha
 2. to see the Buddha
降魔 106 to subdue Mara; to defeat evil
袈裟 106
 1. kasaya
 2. kasaya; kaṣāya
 3. kasaya
戒品 106 body of morality; aggregate of morality; śīla-skandha
戒取 106 attachment to heterodox teachings
戒众 戒眾 106 body of morality; aggregate of morality; śīla-skandha
结缚 結縛 106 a mental fetter or bond
劫火 106 kalpa fire
结跏趺坐 結跏趺坐 106 sitting with crossed legs; to sit in the full lotus position
结加趺坐 結加趺坐 106 to sit cross-legged
劫烧 劫燒 106 kalpa fire
结使 結使 106 a fetter
解脱门 解脫門 106
 1. Gate of Perfect Ease
 2. the doors of deliverance; vimokṣadvāra
解脱知见 解脫知見 106 knowledge and experience of liberation
妓乐 妓樂 106 music
尽十方界 盡十方界 106 everywhere
净财 淨財 106 purity of finance
净地 淨地 106 a pure location
净观 淨觀 106 pure contemplation
净眼 淨眼 106
 1. pure eyes
 2. Vimalanetra
金刚杵 金剛杵 106 vajra; thunderbolt
净法 淨法 106
 1. pure dharma
 2. the teaching of the Buddha
净戒 淨戒 106
 1. Pure Precepts
 2. perfect observance
 3. Jing Jie
精进波罗蜜 精進波羅蜜 106 virya-paramita; the paramita of diligence
精进力 精進力 106 unfailing progress; vīryabala
净妙 淨妙 106 pure and subtle
净命 淨命 106 friend; brother; āyuṣman
净心 淨心 106
 1. Purify the Mind
 2. a purified mind
紧那罗 緊那羅 106 kimnara
尽智 盡智 106 understanding of the eradiction of afflictions; kṣayajñāna
偈颂 偈頌 106 a gatha; a chant
九次第定 106 nine graduated concentrations
伎乐 伎樂 106 music
集智 106 understanding of the arising of cause and effect; understanding of the second of the four noble truths
卷第八 106 scroll 8
卷第二 106 scroll 2
卷第九 106 scroll 9
卷第六 106 scroll 6
卷第七 106 scroll 7
卷第三 106 scroll 3
卷第十 106 scroll 10
卷第四 106 scroll 4
卷第五 106 scroll 5
卷第一 106 scroll 1
觉观 覺觀 106 awareness and discrimination; coarse awareness and fine perception
觉分 覺分 106 aid to enlightenment; branch of enlightenment; aspect of enlightenment; bodhyaṅga; bojjyaṅga
觉者 覺者 106 awakened one
俱利 106 Kareri
聚沫 106 foam; phena
具足清净 具足清淨 106 complete and pure
堪忍 107 to bear; to endure without complaint
客尘 客塵 107 external taint
空空 107 the emptiness of emptiness; the delusion of emptiness
空三昧 107 the samādhi of emptiness
空处 空處 107 ākāśānantyāyatana; akasanantyayatana; sphere of infinite space; abode of infinite space
空无 空無 107
 1. Emptiness
 2. śūnyatā; emptiness; emptiness of inherent existence
口业 口業 107
 1. Verbal Karma
 2. verbal karma
苦果 107
 1. suffering as a karmic result
 2. Effects of Suffering
苦受 107 the sensation of pain
苦业 苦業 107 karma of suffering
愦閙 憒閙 107 clamour
苦际 苦際 107 limit of suffering
苦行 107
 1. austerity
 2. ascetism; tapas
苦乐 苦樂 107 joy and pain
来世 來世 108 future worlds; the next world; the next life
乐法 樂法 108 joy in the Dharma
乐根 樂根 108 organs of pleasure
乐说 樂說 108 the joy of teaching the Dharma
乐说辩才 樂說辯才 108 joyfully taught the Dharma with eloquence
乐欲 樂欲 108 the desire for joy
乐受 樂受 108 sensation of pleasure; perception of pleasure
离杀 離殺 108 refrains from taking life
离生 離生 108 to leave the cycle of rebirth
离生喜乐 離生喜樂 108 rapture and pleasure born from withdrawal
离欲 離欲 108 free of desire
利众生 利眾生 108 beneficial to the world
两足尊 兩足尊 108
 1. Honored One Among Two-Legged Beings
 2. supreme among two-legged creatures
了义 了義 108 nītārtha; definitive
了知 108 to understand clearly
利根 108 natural powers of intelligence
离垢 離垢 108
 1. Undefiled
 2. vimalā; stainless; immaculate
令众生 令眾生 108 lead sentient beings
六道 108 six realms; six realms of existence; six destinies
留难 留難 108 the difficulty of evil spirits left behind to hinder doing of good deed
六通 108 six supernatural powers
六种震动 六種震動 108 shaken in six different ways
利养 利養 108 gain
利益众生 利益眾生 108 help sentient beings
漏尽通 漏盡通 108 destruction of all affliction
乱心 亂心 108 a confused mind; an unsettled mind
轮宝 輪寶 108 cakra-ratna; wheel treasures
轮王 輪王 108 wheel turning king
轮相 輪相 108 stacked rings; wheel
罗刹 羅剎 108
 1. raksasa
 2. raksasa
律仪 律儀 108
 1. Vinaya and Rules
 2. rules and ceremonies
 3. restraint; saṃvara
马宝 馬寶 109 the treasure of horses; aśvaratna
面门 面門 109
 1. forehead
 2. mouth
 3. line across the upper lip
妙色 109 wonderful form
妙香 109 fine incense
妙行 109 a profound act
妙庄严 妙莊嚴 109 Wondrous Adornment
妙乐 妙樂 109
 1. sublime joy
 2. Miaole
妙声鸟 妙聲鳥 109 kalavinka bird; kalaviṅka
妙音 109 a wonderful sound; ghoṣa
灭法 滅法 109 unconditioned dharma
灭尽定 滅盡定 109 the cessation of perception and sensation; nirodhasamāpatti
灭度 滅度 109
 1. to extinguish worries and the sea of grief
 2. Nirvāṇa; Nibbāna; Nirvana
密语 密語 109 mantra
摩诃萨 摩訶薩 109
 1. mahasattva
 2. mahāsattva; mohasattva; a great being
魔界 109 Mara's realm
魔境界 109 Mara's realm
摩那婆 109 māṇava; a youth
摩尼 109 mani; jewel
摩尼宝 摩尼寶 109
 1. Mani Pearl
 2. mani-jewel
 3. mani jewel
摩尼宝珠 摩尼寶珠 109 mani jewel
摩尼珠 109
 1. Mani Pearl
 2. mani jewel; a wish fulfilling jewel
那罗 那羅 110
 1. nara; man
 2. naṭa; actor; dancer
男根 110 male organ
难思议 難思議 110
 1. inconceivable
 2. Inconceivable
难信 難信 110 hard to believe
恼害 惱害 110 malicious feeling
那由他 110 a nayuta
内法 內法 110 the Buddhadharma; the Dharma
能变 能變 110 able to change
能持 110 ability to uphold the precepts
能信 110 able to believe
能化 110 a teacher
能破 110 refutation
能行 110 ability to act
念法 110
 1. to recollect or chant the Dharma; dharmānusmṛti
 2. Way of Contemplation
念念 110 thought after thought; successive moments of thought
念清净 念清淨 110 Pure Mind
念处 念處 110 smṛtyupasthāna; satipaṭṭhāna; smrtyupasthana; satipatthana; foundation of mindfulness
念力 110
 1. Power of the Mind
 2. the power of mindfulness
尼拘律树 尼拘律樹 110 Indian banyan; nyagrodha tree
泥犁 110 hell; niraya
牛王 110 king of bulls
女根 110 female sex-organ
偏袒右肩 112 bared his right shoulder
毘梨耶波罗蜜 毘梨耶波羅蜜 112 virya-paramita; the paramita of diligence
品第一 112 Chapter One
平等法 112 the truth that all can become a Buddha
平等心 112 an impartial mind
毘婆舍那 112 vipasyana; insight meditation
辟支佛 112 Pratyeka-Buddha; Pratyekabuddha
辟支佛乘 112 Pratyekabuddha vehicle
頗梨 112 crystal
婆师 婆師 112 vārṣika
菩萨心 菩薩心 112
 1. Bodhi Mind
 2. a bodhisattva's mind
 3. bodhisattva's mind
菩提门 菩提門 112 Bodhi Gate
菩萨大悲 菩薩大悲 112 great compassion of bodhisattvas
菩萨摩诃萨 菩薩摩訶薩 112 bodhisattva mahāsattva
菩萨行 菩薩行 112 bodhisattva-caryā; bodhisattva-carita; bodhisattva practice; actions of bodhisattvas
菩提树 菩提樹 80
 1. Bodhedrum magazine
 2. Bodhi Tree
 3. bodhi tree
菩提分法 112 aid to enlightenment; branch of enlightenment; aspect of enlightenment; bodhyaṅga; bojjyaṅga
菩提心 112
 1. bodhi mind
 2. bodhicitta; aspiration to enlightenment
普现 普現 112 universal manifestation
七法 113 seven dharmas; seven teachings
器世间 器世間 113 the material world; the world of living beings; bhajanaloka
讫已 訖已 113 to finish
七支 113 seven branches
悭心 慳心 113 a miserly mind
乾闼婆 乾闥婆 113 a gandharva
七觉 七覺 113 seven factors of enlightenment; seven aids to enlightenment; seven branches of enlightenment; seven aspects of enlightenment; seven bodhyaṅga
七觉分 七覺分 113 seven factors of enlightenment; seven aids to enlightenment; seven branches of enlightenment; seven aspects of enlightenment; seven bodhyaṅga
清净心 清淨心 113 pure mind
清净国土 清淨國土 113 pure land
清净慧 清淨慧 113
 1. pure wisdom; visuddhamati
 2. Visuddhamati
轻慢 輕慢 113 to belittle others
耆婆耆婆 113 kalavinka
求道 113
 1. Seeking the Way
 2. to seek the Dharma
去来现 去來現 113 past, present, and future
群生 113 all living beings
染法 114 kleśa; mental affliction
染心 114 afflicted mind; kliṣṭa-citta
绕佛 繞佛 114 to circumambulate the Buddha
忍波罗蜜 忍波羅蜜 114 ksanti-paramita; the paramita of tolerance; the paramita of forbearance
人非人 114 kijnara; human or non-human being
人见 人見 114 the view of a person; view of a self
人空 114 empty of a permanent ego
人师 人師 114 a teacher of humans
忍辱波罗蜜 忍辱波羅蜜 114 ksanti-paramita; the paramita of tolerance; the paramita of forbearance
人王 114 king; nṛpa
忍行 114
 1. cultivation of forbearance
 2. Khemaṁkara
人中 114 mānuṣyaka; a multitude of men
人众 人眾 114 many people; crowds of people
柔软心 柔軟心 114 gentle and soft mind
入般涅槃 114 to enter Parinirvāṇa
汝等 114 you [plural]; yuṣma; yūyam
如法 114 In Accord With
入法界 114 to enter in the dharma realm; to perceive the dharma realm through meditation
入佛 114 to bring an image of a Buddha
如镜中像 如鏡中像 114 like reflections in a mirror
如梦 如夢 114 like in a dream
入灭 入滅 114
 1. to enter into nirvana
 2. to enter Nirvāṇa; to pass away
入涅槃 114 to enter Nirvāṇa
如是观 如是觀 114 Contemplate as Such
如是如是 114 Thus Is, Thus Is
如来禅 如來禪 114
 1. Rulai Chan
 2. Tathāgata-dhyāna
如来出世间 如來出世間 114 Tathagata has appeared in the world
如来身 如來身 114 Tathāgata-kāya; Buddha-body
如来十力 如來十力 114 the ten powers of the Tathāgata
如来藏 如來藏 82
 1. Tathagatagarbha
 2. Buddha-nature; Buddha-dhatu; Buddha Principle; Tathāgatagarbha
 3. tathatā; suchness; inherent nature; true nature; tathata
如实 如實 114
 1. according to reality
 2. tathatā; suchness; inherent nature; true nature; tathata
如是我闻 如是我聞 114 thus I have heard
如实修行 如實修行 114 to cultivate according to thusness
如实智 如實智 114 knowledge of all things
如实知 如實知 114
 1. to understand things as they really are
 2. understanding of thusness
入胎 114 Entry into the womb; to be conceived from Heaven
如意宝珠 如意寶珠 114 mani jewel; cintāmaṇi
如意摩尼 114 mani jewel; cintāmaṇi
如意通 114 teleportation; ṛddy-abhijña
三禅 三禪 115 third dhyāna; third jhāna
三毒 115 three poisons; trivisa
三法 115 the three aspects of the Dharma
三火 115 three fires
三明 115 three insights; trividya
三千 115 three thousand-fold
三千大千世界 115 Three Thousandfold World System; trisāhasramahāsāhasralokadhātu; a great chiliocosm; trichiliocosm; the cosmos
三乘 115
 1. Three Vehicles
 2. three vehicles; triyāna; triyana
三世 115
 1. Three Periods of Time
 2. past, present, and future
三十二大丈夫相 115 thirty two marks of excellence
三十二相 115 the thirty two marks of excellence; the thirty-two characteristic marks
三行 115
 1. the three karmas; three set phrase
 2. the three kinds of action
三业 三業 115 three types of karma; three actions
三匝 115 to circumambulate three times
伞盖 傘蓋 115 canopy; chattra
散华 散華 115 scatters flowers
散乱心 散亂心 115 a confused mind; an unsettled mind
三昧 115
 1. samadhi
 2. samādhi; concentrated meditation; mental concentration
三摩 115 samādhi; concentrated meditation; mental concentration
三摩拔提 115 samāpatti; meditative attainment
三十七品 115 thirty-seven qualities [related to enlightenment]
三心 115 three minds
色界 115 realm of form; rupadhatu
色身 115
 1. Physical Body
 2. the physical body; rupakaya
色法 115 rupadharma; physical objects the phenomenal world
僧物 115 property of the monastic community
僧众 僧眾 115 the monastic community; the sangha
善报 善報 115 wholesome retribution
善恶 善惡 115
 1. good and evil
 2. good and evil
善方便 115 Expedient Means
善男子 115
 1. good men
 2. a good man; a son of a noble family
善女人 115
 1. good women
 2. a good woman; a daughter of a noble family
善逝 115 Immaculately Departed One; Well-Gone; Sugata
善说 善說 115 well expounded
山王 115 the highest peak
善因 115 Wholesome Cause
善道 115 a benevolent rebirth; a benevolent destiny; heaven; a fortunate realm
善法 115
 1. a wholesome dharma
 2. a wholesome teaching
上根 115 a person of superior capacity
善根 115
 1. Wholesome Roots
 2. virtuous roots; wholesome roots; kuśalamūla
上首 115
 1. chief; presiding elders
 2. foremost; pramukha
善果 115
 1. Virtuous Outcomes
 2. a virtuous reward
善净 善淨 115 well purified; suvisuddha
善巧 115
 1. Skillful
 2. virtuous and clever; skilful
善思 115 thoughtfulness; wholesome thinking
善业 善業 115 wholesome acts; good actions
善哉 115
 1. Sadhu
 2. excellent
善知识 善知識 115 Dharma Friends; kalyāṇamitra; kalyāṇamitta; kalyanamitra
少欲 115 few desires
杀生 殺生 115
 1. Killing Lives
 2. to kill
杀心 殺心 115 the intention to kill
舌根 115 organ of taste; tongue
摄持 攝持 115 parigraha; to protect; to uphold; to take proper care
摄护 攝護 115 parigraha; to protect
舍家 捨家 115 to become a monk or nun
舍离 捨離 115 to abandon; to give up; to depart; to leave
舍摩他 115 tranquil meditation; samatha
奢摩他 115 śamatha; medatative concentration
舍摩陀 115 tranquil meditation; samatha
身根 115 sense of touch
身念处 身念處 115 mindfulness of the body
身受 115 the sense of touch; physical perception
身业 身業 115 physical karma
身证 身證 115 bodily witness; one who has bodily testimony; kāyasākṣin
胜处 勝處 115 abode of superiority; station of mastery; abhibhāyatana
生法 115 sentient beings and dharmas
生欢喜 生歡喜 115 giving rise to joy
生苦 115 suffering due to birth
生忍 115 Ordinary Patience
生天 115 highest rebirth
圣种 聖種 115
 1. holy seed; monastic community
 2. proper teaching
圣道 聖道 115
 1. the sacred way; spiritual path
 2. The Noble Eightfold Path; Eightfold Noble Way
胜法 勝法 115 surpassing dharmas
圣教 聖教 115 sacred teachings
生灭 生滅 115
 1. arising and ceasing
 2. life and death
生死际 生死際 115 the realm of Samsara
生死海 115 the ocean of Saṃsāra
声闻缘觉 聲聞緣覺 115 Śrāvakas and Pratyekabuddhas
胜行 勝行 115 distinguished actions
胜者 勝者 115 victor; jina
身命 115 body and life
什深 甚深 115 very profound; what is deep
神通力 115 a spiritual power; supernatural powers; a remarkable ability; a magical power
深心 115 determination; resolution; adhyāśaya
舌相 115 the sign of a broad and long tongue
摄心 攝心 115 to concentrate
舍心 捨心 115 equanimity; the mind of renunciation
尸波罗蜜 尸波羅蜜 115 sila-paramita; the paramita of proper conduct
十恶 十惡 115 the ten evils
十二因缘 十二因緣 115 the twelve nidanas; the twelve nidānas; the twelve causes and conditions
十法 115 ten rules; perfecting of the ten rules
十力 115 the ten powers of the Buddha; daśabala
十方 115
 1. The Ten Directions
 2. the ten directions
十善道 115 ten wholesome kinds of practice
十善业道 十善業道 115 ten wholesome kinds of practice
实义 實義 115 true meaning; true doctrine
释种 釋種 115 Śākya-seed; the disciples of Śākyamuni Buddha
十八不共法 115 eighteen distinctive characterisitics; astadasavenikabuddhadharma
世谛 世諦 115 worldly truth; conventional truth; relative truth; mundane truth
实法 實法 115 true teachings
世间天 世間天 115 world-devas; earthly kings
世间智 世間智 115 worldly knowledge; secular understanding
世间法 世間法 115
 1. Worldly Rules
 2. world law; lokadharma; lokadhamma
世间敬 世間敬 115 lokābhilāṣī
十六子 115 sixteen sons
十善 115 the ten virtues
示现 示現 115
 1. Manifestation
 2. to manifest
 3. to manifest; to display
实相 實相 115
 1. reality
 2. dharmata; true appearance; the nature of things; the ultimate essence of things
实语 實語 115 true words
施主 115
 1. benefactor
 2. an alms giver; a donor
师子吼 師子吼 115 lion’s roar
师子座 師子座 115 lion's throne
受法 115 to receive the Dharma
授记 授記 115 Vyakarana (prophecies); a prediction; vyākaraṇa
受念处 受念處 115 mindfulness of sensations
受想 115 sensation and perception
受持 115
 1. uphold
 2. to accept and maintain faith; to uphold
授记品 授記品 115 Chapter on Bestowing a Prophesy
水界 115 water; water realm; water element
水上泡 115 bubble on the water
水中月 115
 1. moon in the water
 2. the moon reflected in the water
说经 說經 115 to explain a sūtra; to expound the classics
说偈言 說偈言 115 uttered the following stanzas
说戒 說戒 115
 1. explation of the precepts; upoṣadha
 2. half monthly confession
四兵 115 four divisions of troups
四部兵 115 four divisions of troups
四禅 四禪 115
 1. the four meditations; the four dhyānas; the four jhānas
 2. fourth dhyāna; fourth jhāna
四谛 四諦 115 the fourfold noble truth; four noble truths
四颠倒 四顛倒 115 four inverted beliefs; four false beliefs
四法 115 the four aspects of the Dharma
四念处 四念處 115
 1. the four bases of mindfulness
 2. The Four Bases of Mindfulness
四如意分 115 the four kinds of teleportation
四如意足 115 the four kinds of teleportation
四生 115 four types of birth
四维 四維 115
 1. the four half points of the compass
 2. four social bonds
四无所畏 四無所畏 115 four kinds of fearlessness
四无碍 四無礙 115 the four unhindered powers of understanding
四无碍智 四無礙智 115 the four unhindered powers of understanding
四无量 四無量 115 four immeasurables; four immeasurable minds; four immeasurable states of mind; brahmavihāra-niddesa
四无量心 四無量心 115 four immeasurables; four immeasurable minds; four immeasurable states of mind; brahmavihāra-niddesa
四正勤 115 four right efforts; four right exertions
四众 四眾 115 the fourfold assembly; the four communities
四天下 115 the four continents
四无畏 四無畏 115 four kinds of fearlessness
随逐 隨逐 115 to attach and follow
随类 隨類 115 according to type
随喜 隨喜 115
 1. to rejoice [in the welfare of others]
 2. anumodana; admiration
随宜 隨宜 115 acting according to people's needs; acting in accordance with the circumstances
随转 隨轉 115 teaching of adaptable philosophy
宿命通 115 knowledge of past lives
宿命智 115 knowledge of past lives
所持 115 adhisthana; empowerment
所行 115 actions; practice
他心通 116
 1. Mind Reader
 2. mind reading
塔庙 塔廟 116 stūpas; pagodas
檀波罗蜜 檀波羅蜜 116 dana-paramita; the paramita of generosity
贪瞋痴 貪瞋痴 116
 1. greed, hatred, and ignorance
 2. desire, anger, and ignorance
 3. desire, anger, and ignorance; three poisons
贪缚 貪縛 116 bonds of greed
贪着 貪著 116 attachment to desire
剃除 116 to severe
天耳 116 celestial ear; divine ear; divyaśrotra
天耳通 116
 1. Divine Hearing
 2. heavenly hearing
天龙八部 天龍八部 116 eight kinds of demigods
天眼 116
 1. divine eye
 2. divine sight
天众 天眾 116 devas
天尊 116 most honoured among devas
天眼通 116
 1. Divine Eye
 2. Heavenly Vision; divine sight
调伏 調伏 116
 1. to subdue
 2. tame; to mediate between physical, verbal, and mental karma and overcome evil
体空 體空 116 the emptiness of substance
听法 聽法 116 to hear the Dharma; to listen to the teachings of the Buddha
体性 體性 116 svabhāva; intrinsic nature; original nature; intrinsic existence; essential nature
头陀 頭陀 116
 1. austerities
 2. elimination of defilements through ascetic practice; dhutanga
徒众 徒眾 116 a group of disciples
退失 116 parihāṇi; to regress; to degenerate
退转 退轉 116 parihāṇi; to regress; to degenerate
陀罗尼 陀羅尼 116
 1. Dharani
 2. dharani
陀罗尼门 陀羅尼門 116 dharani-entrance
涂香 塗香 116 to annoint
外法 119
 1. outside teachings
 2. external objects [dharmas]
万字 萬字 119 swastika
往生 119
 1. to be reborn
 2. a future life
往诣 往詣 119 to go to; upagam
网缦 網縵 119 webbed
妄语 妄語 119 Lying
未曾有 119
 1. Never Before
 2. Abdhutadharma (miracles)
未生恶 未生惡 119 evil that has not yet been produced
未生善 119 good that has not yet been produced
微尘数 微塵數 119 as numerous as atoms
未来际 未來際 119 the limit of the future
未来世 未來世 119 times to come; the future
围遶 圍遶 119 to circumambulate
闻法 聞法 119 to hear the Dharma; to listen to the teachings of the Buddha
我法 119
 1. self and dharmas
 2. my teachings
我见 我見 119 the view of a self
我所 119
 1. my; mama
 2. conception of possession; mamakāra
我有 119 the illusion of the existence of self
我倒 119 the delusion of self
我慢 119
 1. conceit; atmamana; ahamkara
 2. visualization as a deity; ahamkara
我身 119 I; myself
无不定心 無不定心 119 mind always concentrated
无等者 無等者 119 unsurpassed one; apratipudgala
无分别 無分別 119 Non-Discriminative
五盖 五蓋 119 five hindrances; the five obstructions
五根 119 pañcendriya; five sense organs; five senses
无罣碍 無罣礙 119 unimpeded; unhindered; unobstructed; unfettered; unhampered
五戒 119 the five precepts
五力 119 pañcabala; the five powers
无漏智 無漏智 119
 1. wisdom with no outflows; wisdom with no depravity
 2. Untainted Wisdom
五逆 119 pañca-ānantarya-karma; Five Great Violations; Five Cardinal Sins; the five heinous crimes
无求 無求 119 No Desires
无胜 無勝 119 unsurpassed; ajita; vijaya
无生法忍 無生法忍 119
 1. patient acceptance in the truth of no rebirth
 2. Tolerance of Non-Arising Dharmas
无生性 無生性 119 non-nature of dependent arising
无所罣碍 無所罣礙 119 unimpeded; unhindered; unobstructed; unfettered; unhampered
无所有处 無所有處 119 the third sphere in the formless realm; sphere of nothingness; ākiñcanyāyatana
无所有 無所有 119 nothingness
五通 119 five supernatural powers; pañca-abhijnā
無想 119 no notion
无依 無依 119 without basis; with nothing on which to rely; unreliable
五欲 五慾 119 the five desires
五欲境 119 objects of the five desires
无诤 無諍 119
 1. No Disputes
 2. non-contention; nirdvandva
无碍智 無礙智 119 omniscience
无边世界 無邊世界 119 the unbounded world
无怖畏 無怖畏 119 without fear; free from danger; nirbhaya
无惭 無慚 119 shamelessness; āhrīkya
无瞋 無瞋 119 non-aggression; non-hatred; imperturbability
五法 119 five dharmas; five categories
无垢 無垢 119
 1. No Impurity
 2. vimalā; nirmala; stainless; immaculate
无量劫 無量劫 119 innumerable kalpas; uncountable eons
无量无边功德 無量無邊功德 119 immeasurable, boundless merit
无量亿劫 無量億劫 119 countless kalpas
无量众生 無量眾生 119 innumerable beings
无漏 無漏 119
 1. Untainted
 2. having no passion or delusion; anasrava
无漏法 無漏法 119 uncontaninated dharmas
无漏界 無漏界 119 the undefiled realm; anāsravadhātu
见漏 見漏 119 dṛṣṭyāsrava; contaminant of views
无明漏 無明漏 119 avidyāsrava; contaminant of ignorance
无能胜 無能勝 119 aparajita; unsurpassed
无染 無染 119 undefiled
无色 無色 119 formless; no form; arupa
无色界 無色界 119 formless realm; arupyadhatu
无上道 無上道 119 supreme path; unsurpassed way
无上菩提 無上菩提 119
 1. Supreme Bodhi
 2. samyaksaṃbodhi; unsurpassed complete perfect enlightenment; supreme bodhi
无上智 無上智 119 unsurpassed wisdom
无上尊 無上尊 119 without superior; peerless; exalted one
无生 無生 119
 1. No-Birth
 2. anutpāda; unproduced; non-arising
无生忍 無生忍 119
 1. patient belief in the truth of no rebirth
 2. Non-Arising Tolerance
无生智 無生智 119
 1. Non-Arising Wisdom
 2. knowledge extended to the higher realms
无数劫 無數劫 119 innumerable kalpas
无为法 無為法 119 an unconditioned dhárma; asaṃskṛta-dhárma
无相 無相 119
 1. Formless
 2. animitta; signlessness; without an appearance
无心 無心 119
 1. no-mind
 2. unintentional
 3. No-Mind
无学 無學 119
 1. aśaikṣa; asekha; an adept
 2. Muhak
五阴 五陰 119 five aggregates; five skandhas; five groups of existence; five groups of clinging
无余 無餘 119
 1. not excessive
 2. without remainder; niravasesa
无愿三昧 無願三昧 119 samādhi of no desire
无住 無住 119
 1. non-abiding
 2. non-attachment; non-abiding
戏论 戲論 120
 1. mental proliferation
 2. meaningless talk; frivolous discourse; mutual false praise; inflated conceptualization; prapañca; prapanca; papañca
现见 現見 120 to immediately see
现相 現相 120 world of objects
象宝 象寶 120 the treasure of elephants; hastiratna
香华 香華 120 incense and flowers
香水海 120
 1. The Perfume Ocean
 2. Ocean of Fragrant Water
相分 120 an idea; a form
象王 120
 1. keeper of elephants
 2. elephant king; noble elephant
相续 相續 120 causal connection; continuity of cause and effect
相应法 相應法 120 corresponding dharma; mental factor
小王 120 minor kings
小劫 120 antarākalpa; intermediate kalpa
邪定 120 destined to be evil
邪定聚 120 destined to be evil
邪法 120 false teachings
邪见 邪見 120 mistaken view; wrong view; perverse view; mithyadrsti
邪命 120 heterodox practices
邪行 120
 1. heretical ways
 2. sexual misconduct
邪婬 120 to commit sexual misconduct
心大欢喜 心大歡喜 120 pleased, exultant, ravished, joyous, filled with cheerfulness and delight
心得自在 120 having attained mastery of their minds
心法 120 mental objects
信根 120 faith; the root of faith
心净 心淨 120 A Pure Mind
信乐 信樂 120 joy of believing
心念处 心念處 120 mindfulness of mental states
信施 120 trust in charity
信受 120 to believe and accept
信受奉行 120 to receive and practice
心水 120 the mind as the surface of the water
信行 120
 1. faith and practice
 2. Xinxing
心缘 心緣 120 cognition of the environment
行禅 行禪 120
 1. Practice Chan
 2. to practice Chan
行佛 120 Practice the Buddha's Way
行苦 120 suffering as a consequence of action
行菩萨道 行菩薩道 120 practice the bodhisattva path
性起 120 arising from nature
行住坐卧 行住坐臥 120
 1. walking, standing, sitting, and lying down
 2. etiquette in the four postures
行法 120 cultivation method
性空 120 inherently empty; empty in nature
信解 120 adhimoksa; adhimokkha; resolution; determination; zeal
信力 120 the power of faith; śraddhābala
心所 120 a mental factor; caitta
心行 120 mental activity
心业 心業 120 the mental karma
雄猛 120 a brave or eminent man; a hero; vīra
修禅 修禪 120 to meditate; to cultivate through meditation
修善 120 to cultivate goodness
修禅定 修禪定 120 to meditate; to cultivate through meditation
修道者 120 spiritual practitioners
修多罗 修多羅 120 sūtra; sutta
修慧 120
 1. Wisdom from Practice; wisdom acquired by cultivation
 2. Xiuhui
 3. Xiuhui
修伽陀 120 Immaculately Departed One; Well-Gone; Sugata
修心 120
 1. Cultivating the Mind
 2. to cultivate one's mind
修行禅波罗蜜 修行禪波羅蜜 120 cultivate the paramita of meditative concentration
学无学 學無學 120 one who is still studying and one who has completed their study
虚空界 虛空界 120 visible space
虚空等 虛空等 120 the same as empty space
虚妄分别 虛妄分別 120
 1. a dilusion; a mistaken distinction
 2. a dilusion; a mistaken distinction
眼根 121 the faculty of sight
眼清净 眼清淨 121 eye is pure
阎浮檀金 閻浮檀金 121 Jambu river gold
阳焰 陽焰 121 a mirage; a particle of light; marīci
厌离 厭離 121 to give up in disgust
严饰 嚴飾 121 to decorate; adorned
业处 業處 121 karmasthana; an object of meditation
业道 業道 121 karmamarga; karma-marga; path of works
业力 業力 121
 1. karmic effect
 2. the power of karma
业缘 業緣 121
 1. Karmic Condition
 2. karmic conditions; karmic connections
业报 業報 121
 1. karmic retribution
 2. karmic retribution; cause and effect; ripening of actions; karma and results; karmaphala; karmavipāka
夜叉 121 yaksa
业烦恼 業煩惱 121 karmic affliction
业果 業果 121 karmic retribution; cause and effect; fruit of actions; karma and results; karmaphala
业因 業因 121 karmic conditions
业障 業障 121
 1. karmic hindrance
 2. a karmic obstruction
一法 121 one dharma; one thing
异见 異見 121 different view
一念 121
 1. one thought
 2. one moment; one instant
 3. one thought
一切种智 一切種智 121 knowledge of all aspects; all embracing wisdom; sarvākārajñatā; sarvakarajnata
已生恶 已生惡 121 evils that have already been produced
已生善 121 good that has already been produced
疑网 疑網 121 a web of doubt
一心不乱 一心不亂 121
 1. Mind
 2. state of undisturbed single-mindedness
异学 異學 121 study of non-Buddhist worldviews
意业 意業 121 mental karma; actions; deeds
一智 121 knowledge of all aspects; all embracing wisdom; sarvākārajñatā; sarvakarajnata
依止 121
 1. to depend and rest upon
 2. to depend upon
意根 121 the mind sense
疑悔 121
 1. doubt and regret
 2. to lose hope; to despair
一劫 121
 1. one kalpa
 2. one kalpa
一句 121
 1. a sentence
 2. a single verse; a single word
婬欲 121 sexual desire
因缘生 因緣生 121 produced from causes and conditions
应机 應機 121 Opportunities
应化身 應化身 121 nirmita; nirmānakaya
应作 應作 121 a manifestation
音声 音聲 121 sound; noise
一切处 一切處 121
 1. all places; everywhere
 2. kasina
一切大众 一切大眾 121 all beings
一切法 121
 1. all dharmas; all things; sarvadharma
 2. all phenomena
一切皆成 121 all will attain [Buddhahood]
一切苦 121 all difficulty
一切如来 一切如來 121 all Tathagatas
一切声 一切聲 121 every sound
一切智 121
 1. wisdom of all
 2. sarvajñatā; all-knowledge; omniscience
一切智智 121 sarvajñāta; sarvajña-jñāta
一切智慧 121 sarvajñāta; all-knowledge; omniscience
一切众生 一切眾生 121
 1. all sentient beings
 2. all beings
一切诸佛 一切諸佛 121 all Buddhas
一切经 一切經 121 all scriptures
一生补处 一生補處 121 ekajatipratibuddha; a being that will become a Buddha in this life
一音 121
 1. one sound; the sound of the Buddha
 2. one voice
依正 121 two kinds of retribution; direct and conditional retribution
勇猛精进 勇猛精進 121 bold advance
有无 有無 121 existent and non-existent/ having identity and emptiness
右旋 121 to circumambulate in a clockwise direction
优钵罗华 優鉢羅華 121 utpala; blue lotus
有对 有對 121 hindrance
有法 121 something that exists
游化 遊化 121 to travel and teach
有漏 121 having flow; tainted; affliction; vexation; defilement; āsrava
优婆塞 優婆塞 121
 1. upasaka
 2. upasaka; a male lay Buddhist
优婆夷 優婆夷 121
 1. upasika
 2. upasika; a female lay Buddhist
有为法 有為法 121
 1. Conditioned Dharmas
 2. saṃskṛta; conditioned
有缘 有緣 121
 1. having karmic affinity; having a karmic connection
 2. to have a cause, link, or connection
欲法 121 with desire
欲界 121 realm of desire
欲乐 欲樂 121 the joy of the five desires
愿佛 願佛 121 Buddha of the vow
怨亲 怨親 121
 1. hate and affection
 2. Foes and Kin
圆实 圓實 121 perfect suchness
愿行 願行 121 cultivation and vows
怨敌 怨敵 121 an enemy
怨家 121 an enemy
缘觉 緣覺 121
 1. pratyekabuddha
 2. pratyekabuddha
缘生 緣生 121 dependent origination; conditioned origination; dependent arising
欲火 121
 1. the fire of desire
 2. lust
欲漏 121 kāmāsrava; sense desire; desire for sensuality
欲取 121 clinging to feelings of pleasure; kāma-upādāna
欲心 121 a lustful heart
赞歎 讚歎 122 praise
憎爱 憎愛 122 hate and love
缯盖 繒蓋 122 silk canopy
增上 122 additional; increased; superior
增上果 122 adhipatiphala; predominant fruition
瞻蔔 122 campaka
真谛 真諦 122
 1. truth
 2. paramartha; paramārtha; paramārthasatya; absolute truth; supreme truth
 3. Paramartha; Paramartha; Paramārtha; Paramartha
正观 正觀 122 right observation
正见 正見 122
 1. Right View
 2. right understanding; right view
正教 122
 1. correct teaching
 2. orthodox religion
 3. Islam
 4. political teaching
 5. Eastern Orthodox Church
正精进 正精進 122 right effort
正念 122
 1. Right Mindfulness
 2. right mindfulness
正思惟 122 right intention; right thought
正业 正業 122
 1. Right Action
 2. right action
正语 正語 122
 1. Right Speech
 2. right speech
正觉 正覺 122 sambodhi; perfect enlightenment
正受 122 samāpatti; meditative attainment
正说 正說 122 proper teaching
正信 122
 1. Right Faith
 2. proper belief
正行 122 right action
正智 122 correct understanding; wisdom
正直心 122 a true heart
真如 122
 1. True Thusness
 2. suchness; true nature; tathata
知根 122 organs of perception
智海 122 Ocean of Wisdom
知世间 知世間 122 one who knows the world
直心 122
 1. a straightforward mind
 2. Direct
知行 122 Understanding and Practice
知众 知眾 122 a sense of social gatherings
执持 執持 122 to hold firmly; grasp; dharana
知法 122 to understand the Dharma; to know the teachings of the Buddha
智慧力 122 power of wisdom
知见 知見 122
 1. Understanding
 2. to know by seeing
智行 122 wisdom and cultivation; wisdom and practice
智障 122 a cognitive obstruction
执着 執著 122
 1. attachment
 2. grasping
中道 122
 1. Middle Way
 2. the middle way
中根 122 medium capacity of each of the six organs of sense
中品 122 middle rank
中善 122 admirable in the middle
种善根 種善根 122 to plant wholesome roots
众圣 眾聖 122 all sages
种智 種智 122 knowledge of the seed or cause of all phenomena
重担 重擔 122 a heavy load
众会 眾會 122 an assembly of monastics
众生见 眾生見 122 the view of a being
众生界 眾生界 122 the realm of living beings
众生说 眾生說 122 to explain a sūtra to many people
众生心 眾生心 122 the minds of sentient beings
众生浊 眾生濁 122 sentient being degeneration; sattvakashaya
种性 種性 122 lineage; gotra
种姓 種姓 122 Buddhist lineage; gotra
中有 122 an intermediate existence between death and rebirth
种种神通 種種神通 122 many kinds of supernatural powers
助道 122 auxiliary means; auxiliary aid
诸法 諸法 122 all things; all dharmas
诸法之王 諸法之王 122 master of all laws
诸佛 諸佛 122 Buddhas; all Buddhas
诸见 諸見 122 views; all views
诸漏已尽 諸漏已盡 122 outflows already exhausted
诸菩萨 諸菩薩 122 bodhisattvas
诸人 諸人 122 people; jana
诸如来 諸如來 122 all tathagatas
住世 122 living in the world
诸事 諸事 122 all things; everything
诸世间 諸世間 122 worlds; all worlds
诸天 諸天 122 devas
诸仙 諸仙 122 group of sages
诸相 諸相 122 all appearances; all characteristics
住心 122 abiding in thoughts; abode of the mind
诸缘 諸緣 122 karmic conditions
诸众生 諸眾生 122 all beings
转法轮 轉法輪 122
 1. to turn the Dharma Wheel
 2. Turning the Dharma wheel; to transmit Buddhist teaching; dharmacakrapravartana
转轮王 轉輪王 122 a wheel turning king; cakravartin
住持 122
 1. 1. Abbot (male); 2. Abbess (female)
 2. the abbot of a monastery; the director of a monastery
 3. to uphold the Dharma
诸处 諸處 122 everywhere; sarvatra
资生 資生 122 the necessities of life
自心 122 One's Mind
自力 122 one's own power
自性 122
 1. Self-Nature
 2. intrinsic nature; original nature; essential nature; svabhava
 3. primordial matter; nature; prakṛti
自言 122 to admit by oneself
自在心 122 the mind of Īśvara
自证 自證 122 self-attained
罪福 122 offense and merit
最胜 最勝 122 jina; conqueror
作善 122 to do good deeds
作根 122 an organ of action; karmendriya