Glossary and Vocabulary for Bodhisattvabuddhānusmṛtisamādhi (Dafangdeng Da Ji Jing Pusa Nian Fo Sanmei Fen) 大方等大集經菩薩念佛三昧分, Scroll 5

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 71 具足 jùzú Purāṇa 諸如來是具足一切功德聲
2 71 具足 jùzú Completeness 諸如來是具足一切功德聲
3 71 具足 jùzú complete; accomplished 諸如來是具足一切功德聲
4 65 第一 dì yī first 第一微妙無可比
5 65 第一 dì yī foremost; first 第一微妙無可比
6 65 第一 dì yī first; prathama 第一微妙無可比
7 65 第一 dì yī foremost; parama 第一微妙無可比
8 58 阿難 Ānán Ananda 不空見菩薩摩訶薩復告尊者阿難言
9 58 阿難 Ānán Ānanda; Ananda 不空見菩薩摩訶薩復告尊者阿難言
10 53 世尊 shìzūn World-Honored One 世尊是大梵聲
11 53 世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; Bhagavān; Buddha 世尊是大梵聲
12 51 shēng sound 世尊是大梵聲
13 51 shēng sheng 世尊是大梵聲
14 51 shēng voice 世尊是大梵聲
15 51 shēng music 世尊是大梵聲
16 51 shēng language 世尊是大梵聲
17 51 shēng fame; reputation; honor 世尊是大梵聲
18 51 shēng a message 世尊是大梵聲
19 51 shēng a consonant 世尊是大梵聲
20 51 shēng a tone 世尊是大梵聲
21 51 shēng to announce 世尊是大梵聲
22 42 諸佛 zhū fó Buddhas; all Buddhas 諸佛
23 41 néng can; able 若欲一音遍滿一佛世界即能遍滿
24 41 néng ability; capacity 若欲一音遍滿一佛世界即能遍滿
25 41 néng a mythical bear-like beast 若欲一音遍滿一佛世界即能遍滿
26 41 néng energy 若欲一音遍滿一佛世界即能遍滿
27 41 néng function; use 若欲一音遍滿一佛世界即能遍滿
28 41 néng talent 若欲一音遍滿一佛世界即能遍滿
29 41 néng expert at 若欲一音遍滿一佛世界即能遍滿
30 41 néng to be in harmony 若欲一音遍滿一佛世界即能遍滿
31 41 néng to tend to; to care for 若欲一音遍滿一佛世界即能遍滿
32 41 néng to reach; to arrive at 若欲一音遍滿一佛世界即能遍滿
33 41 néng to be able; śak 若欲一音遍滿一佛世界即能遍滿
34 37 一切 yīqiè temporary 諸如來是具足一切功德聲
35 37 一切 yīqiè the same 諸如來是具足一切功德聲
36 37 尊者 zūnzhě senior monk; honored one 不空見菩薩摩訶薩復告尊者阿難言
37 37 彼岸 bǐ àn the other shore 至一切證知第一彼岸故
38 37 彼岸 bǐ àn the other shore 至一切證知第一彼岸故
39 33 Kangxi radical 49 救護世間無窮已
40 33 to bring to an end; to stop 救護世間無窮已
41 33 to complete 救護世間無窮已
42 33 to demote; to dismiss 救護世間無窮已
43 33 to recover from an illness 救護世間無窮已
44 33 former; pūrvaka 救護世間無窮已
45 31 Kangxi radical 71 諸如來是無譏訶聲
46 31 to not have; without 諸如來是無譏訶聲
47 31 mo 諸如來是無譏訶聲
48 31 to not have 諸如來是無譏訶聲
49 31 Wu 諸如來是無譏訶聲
50 31 mo 諸如來是無譏訶聲
51 30 辯才 biàncái eloquence 具足最上第一不思議辯才故
52 30 辯才 biàncái eloquence; pratibhāna 具足最上第一不思議辯才故
53 30 辯才 biàncái Sarasvati 具足最上第一不思議辯才故
54 29 如來 rúlái Tathagata 如來是圓滿聲
55 29 如來 Rúlái Tathagata 如來是圓滿聲
56 29 如來 rúlái Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One 如來是圓滿聲
57 28 wéi to act as; to serve 今者世尊獨為我轉如斯法輪
58 28 wéi to change into; to become 今者世尊獨為我轉如斯法輪
59 28 wéi to be; is 今者世尊獨為我轉如斯法輪
60 28 wéi to do 今者世尊獨為我轉如斯法輪
61 28 wèi to support; to help 今者世尊獨為我轉如斯法輪
62 28 wéi to govern 今者世尊獨為我轉如斯法輪
63 25 最上 zuìshàng supreme 諸如來是最上妙好聲
64 25 Yi 其義亦爾
65 23 功德 gōngdé achievements and virtue 諸如來是具足一切功德聲
66 23 功德 gōngdé merit 諸如來是具足一切功德聲
67 23 功德 gōngdé merit 諸如來是具足一切功德聲
68 23 功德 gōngdé puṇya; puñña 諸如來是具足一切功德聲
69 21 zhě ca 令彼眾生諸有得聞如來聲者咸作是念
70 21 Qi 其義亦爾
71 21 dào to arrive 已到第一神通彼岸故
72 21 dào to go 已到第一神通彼岸故
73 21 dào careful 已到第一神通彼岸故
74 21 dào Dao 已到第一神通彼岸故
75 21 dào approach; upagati 已到第一神通彼岸故
76 20 眾生 zhòngshēng all living things 令彼眾生諸有得聞如來聲者咸作是念
77 20 眾生 zhòngshēng living things other than people 令彼眾生諸有得聞如來聲者咸作是念
78 20 眾生 zhòngshēng sentient beings 令彼眾生諸有得聞如來聲者咸作是念
79 20 眾生 zhòngshēng beings; all living things; all sentient beings 令彼眾生諸有得聞如來聲者咸作是念
80 20 世間 shìjiān world; the human world 饒益世間
81 20 世間 shìjiān world 饒益世間
82 19 to go back; to return 不空見菩薩摩訶薩復告尊者阿難言
83 19 to resume; to restart 不空見菩薩摩訶薩復告尊者阿難言
84 19 to do in detail 不空見菩薩摩訶薩復告尊者阿難言
85 19 to restore 不空見菩薩摩訶薩復告尊者阿難言
86 19 to respond; to reply to 不空見菩薩摩訶薩復告尊者阿難言
87 19 Fu; Return 不空見菩薩摩訶薩復告尊者阿難言
88 19 to retaliate; to reciprocate 不空見菩薩摩訶薩復告尊者阿難言
89 19 to avoid forced labor or tax 不空見菩薩摩訶薩復告尊者阿難言
90 19 Fu 不空見菩薩摩訶薩復告尊者阿難言
91 19 doubled; to overlapping; folded 不空見菩薩摩訶薩復告尊者阿難言
92 19 a lined garment with doubled thickness 不空見菩薩摩訶薩復告尊者阿難言
93 19 zhì Kangxi radical 133 等正覺清淨聲輪凡所至處
94 19 zhì to arrive 等正覺清淨聲輪凡所至處
95 19 諸如來 zhū rúlái all tathagatas 諸如來是可證聲
96 17 infix potential marker 諸如來是不怯弱聲
97 16 zuò to do 令彼眾生諸有得聞如來聲者咸作是念
98 16 zuò to act as; to serve as 令彼眾生諸有得聞如來聲者咸作是念
99 16 zuò to start 令彼眾生諸有得聞如來聲者咸作是念
100 16 zuò a writing; a work 令彼眾生諸有得聞如來聲者咸作是念
101 16 zuò to dress as; to be disguised as 令彼眾生諸有得聞如來聲者咸作是念
102 16 zuō to create; to make 令彼眾生諸有得聞如來聲者咸作是念
103 16 zuō a workshop 令彼眾生諸有得聞如來聲者咸作是念
104 16 zuō to write; to compose 令彼眾生諸有得聞如來聲者咸作是念
105 16 zuò to rise 令彼眾生諸有得聞如來聲者咸作是念
106 16 zuò to be aroused 令彼眾生諸有得聞如來聲者咸作是念
107 16 zuò activity; action; undertaking 令彼眾生諸有得聞如來聲者咸作是念
108 16 zuò to regard as 令彼眾生諸有得聞如來聲者咸作是念
109 16 zuò action; kāraṇa 令彼眾生諸有得聞如來聲者咸作是念
110 16 rén person; people; a human being 若人
111 16 rén Kangxi radical 9 若人
112 16 rén a kind of person 若人
113 16 rén everybody 若人
114 16 rén adult 若人
115 16 rén somebody; others 若人
116 16 rén an upright person 若人
117 16 rén person; manuṣya; puruṣa; pudgala 若人
118 16 yán to speak; to say; said 不空見菩薩摩訶薩復告尊者阿難言
119 16 yán language; talk; words; utterance; speech 不空見菩薩摩訶薩復告尊者阿難言
120 16 yán Kangxi radical 149 不空見菩薩摩訶薩復告尊者阿難言
121 16 yán phrase; sentence 不空見菩薩摩訶薩復告尊者阿難言
122 16 yán a word; a syllable 不空見菩薩摩訶薩復告尊者阿難言
123 16 yán a theory; a doctrine 不空見菩薩摩訶薩復告尊者阿難言
124 16 yán to regard as 不空見菩薩摩訶薩復告尊者阿難言
125 16 yán to act as 不空見菩薩摩訶薩復告尊者阿難言
126 16 yán speech; vāc 不空見菩薩摩訶薩復告尊者阿難言
127 16 yán speak; vad 不空見菩薩摩訶薩復告尊者阿難言
128 16 zhī to know 乃至無量無邊阿僧祇不可數知世界
129 16 zhī to comprehend 乃至無量無邊阿僧祇不可數知世界
130 16 zhī to inform; to tell 乃至無量無邊阿僧祇不可數知世界
131 16 zhī to administer 乃至無量無邊阿僧祇不可數知世界
132 16 zhī to distinguish; to discern 乃至無量無邊阿僧祇不可數知世界
133 16 zhī to be close friends 乃至無量無邊阿僧祇不可數知世界
134 16 zhī to feel; to sense; to perceive 乃至無量無邊阿僧祇不可數知世界
135 16 zhī to receive; to entertain 乃至無量無邊阿僧祇不可數知世界
136 16 zhī knowledge 乃至無量無邊阿僧祇不可數知世界
137 16 zhī consciousness; perception 乃至無量無邊阿僧祇不可數知世界
138 16 zhī a close friend 乃至無量無邊阿僧祇不可數知世界
139 16 zhì wisdom 乃至無量無邊阿僧祇不可數知世界
140 16 zhì Zhi 乃至無量無邊阿僧祇不可數知世界
141 16 zhī Understanding 乃至無量無邊阿僧祇不可數知世界
142 16 zhī know; jña 乃至無量無邊阿僧祇不可數知世界
143 16 big; huge; large 是大龍王聲
144 16 Kangxi radical 37 是大龍王聲
145 16 great; major; important 是大龍王聲
146 16 size 是大龍王聲
147 16 old 是大龍王聲
148 16 oldest; earliest 是大龍王聲
149 16 adult 是大龍王聲
150 16 dài an important person 是大龍王聲
151 16 senior 是大龍王聲
152 16 an element 是大龍王聲
153 16 great; mahā 是大龍王聲
154 16 to reach 及與五
155 16 to attain 及與五
156 16 to understand 及與五
157 16 able to be compared to; to catch up with 及與五
158 16 to be involved with; to associate with 及與五
159 16 passing of a feudal title from elder to younger brother 及與五
160 16 and; ca; api 及與五
161 16 to assemble; to meet together 令一切眾生諸戒行聚
162 16 to store up; to collect; to amass 令一切眾生諸戒行聚
163 16 to levy; to impose [a tax] 令一切眾生諸戒行聚
164 16 a village 令一切眾生諸戒行聚
165 16 a crowd 令一切眾生諸戒行聚
166 16 savings 令一切眾生諸戒行聚
167 15 一切眾生 yīqiè zhòngshēng all sentient beings 而能為彼一切眾生
168 15 一切眾生 yīqiè zhòngshēng all beings 而能為彼一切眾生
169 15 摩訶薩 móhēsà mahasattva 不空見菩薩摩訶薩復告尊者阿難言
170 15 摩訶薩 móhēsà mahāsattva; mohasattva; a great being 不空見菩薩摩訶薩復告尊者阿難言
171 15 利益 lìyì benefit; interest 如是利益
172 15 利益 lìyì benefit 如是利益
173 15 利益 lìyì benefit; upakara 如是利益
174 15 不空見菩薩 bù kōng jiàn púsà Amoghadarsana Bodhisattva 不空見菩薩摩訶薩復告尊者阿難言
175 14 不思議 bù sīyì inconceivable 不思議聲
176 14 不思議 bù sīyì inconceivable 不思議聲
177 13 meaning; sense 其義亦爾
178 13 justice; right action; righteousness 其義亦爾
179 13 artificial; man-made; fake 其義亦爾
180 13 chivalry; generosity 其義亦爾
181 13 just; righteous 其義亦爾
182 13 adopted 其義亦爾
183 13 a relationship 其義亦爾
184 13 volunteer 其義亦爾
185 13 something suitable 其義亦爾
186 13 a martyr 其義亦爾
187 13 a law 其義亦爾
188 13 Yi 其義亦爾
189 13 Righteousness 其義亦爾
190 13 děng et cetera; and so on 是大雷聲等
191 13 děng to wait 是大雷聲等
192 13 děng to be equal 是大雷聲等
193 13 děng degree; level 是大雷聲等
194 13 děng to compare 是大雷聲等
195 13 to use; to grasp 以偈頌曰
196 13 to rely on 以偈頌曰
197 13 to regard 以偈頌曰
198 13 to be able to 以偈頌曰
199 13 to order; to command 以偈頌曰
200 13 used after a verb 以偈頌曰
201 13 a reason; a cause 以偈頌曰
202 13 Israel 以偈頌曰
203 13 Yi 以偈頌曰
204 13 use; yogena 以偈頌曰
205 12 self 今者世尊獨為我轉如斯法輪
206 12 [my] dear 今者世尊獨為我轉如斯法輪
207 12 Wo 今者世尊獨為我轉如斯法輪
208 12 self; atman; attan 今者世尊獨為我轉如斯法輪
209 12 ga 今者世尊獨為我轉如斯法輪
210 12 zhòng many; numerous 猶如秋月處眾星
211 12 zhòng masses; people; multitude; crowd 猶如秋月處眾星
212 12 zhòng general; common; public 猶如秋月處眾星
213 11 有無 yǒu wú existent and non-existent/ having identity and emptiness 與欲色界中復有無量諸天子等
214 11 to split; to tear 彼諸眾生斯念喜
215 11 to depart; to leave 彼諸眾生斯念喜
216 11 Si 彼諸眾生斯念喜
217 11 liàng a quantity; an amount 與欲色界中復有無量諸天子等
218 11 liáng to measure 與欲色界中復有無量諸天子等
219 11 liàng capacity 與欲色界中復有無量諸天子等
220 11 liáng to consider 與欲色界中復有無量諸天子等
221 11 liàng a measuring tool 與欲色界中復有無量諸天子等
222 11 liàng to estimate 與欲色界中復有無量諸天子等
223 11 liáng means of knowing; reasoning; pramāṇa 與欲色界中復有無量諸天子等
224 11 lìng to make; to cause to be; to lead 令彼眾生諸有得聞如來聲者咸作是念
225 11 lìng to issue a command 令彼眾生諸有得聞如來聲者咸作是念
226 11 lìng rules of behavior; customs 令彼眾生諸有得聞如來聲者咸作是念
227 11 lìng an order; a command; an edict; a decree; a statute 令彼眾生諸有得聞如來聲者咸作是念
228 11 lìng a season 令彼眾生諸有得聞如來聲者咸作是念
229 11 lìng respected; good reputation 令彼眾生諸有得聞如來聲者咸作是念
230 11 lìng good 令彼眾生諸有得聞如來聲者咸作是念
231 11 lìng pretentious 令彼眾生諸有得聞如來聲者咸作是念
232 11 lìng a transcending state of existence 令彼眾生諸有得聞如來聲者咸作是念
233 11 lìng a commander 令彼眾生諸有得聞如來聲者咸作是念
234 11 lìng a commanding quality; an impressive character 令彼眾生諸有得聞如來聲者咸作是念
235 11 lìng lyrics 令彼眾生諸有得聞如來聲者咸作是念
236 11 lìng Ling 令彼眾生諸有得聞如來聲者咸作是念
237 11 lìng instruction by a teacher; adhīṣṭa 令彼眾生諸有得聞如來聲者咸作是念
238 11 to go; to 其聲遍聞於三界
239 11 to rely on; to depend on 其聲遍聞於三界
240 11 Yu 其聲遍聞於三界
241 11 a crow 其聲遍聞於三界
242 11 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 彼諸佛說亦無盡
243 11 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 彼諸佛說亦無盡
244 11 shuì to persuade 彼諸佛說亦無盡
245 11 shuō to teach; to recite; to explain 彼諸佛說亦無盡
246 11 shuō a doctrine; a theory 彼諸佛說亦無盡
247 11 shuō to claim; to assert 彼諸佛說亦無盡
248 11 shuō allocution 彼諸佛說亦無盡
249 11 shuō to criticize; to scold 彼諸佛說亦無盡
250 11 shuō to indicate; to refer to 彼諸佛說亦無盡
251 11 shuō speach; vāda 彼諸佛說亦無盡
252 11 shuō to speak; bhāṣate 彼諸佛說亦無盡
253 11 爾時 ěr shí at that time 爾時
254 11 爾時 ěr shí at that time; atha khalu 爾時
255 11 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 令彼眾生諸有得聞如來聲者咸作是念
256 11 děi to want to; to need to 令彼眾生諸有得聞如來聲者咸作是念
257 11 děi must; ought to 令彼眾生諸有得聞如來聲者咸作是念
258 11 de 令彼眾生諸有得聞如來聲者咸作是念
259 11 de infix potential marker 令彼眾生諸有得聞如來聲者咸作是念
260 11 to result in 令彼眾生諸有得聞如來聲者咸作是念
261 11 to be proper; to fit; to suit 令彼眾生諸有得聞如來聲者咸作是念
262 11 to be satisfied 令彼眾生諸有得聞如來聲者咸作是念
263 11 to be finished 令彼眾生諸有得聞如來聲者咸作是念
264 11 děi satisfying 令彼眾生諸有得聞如來聲者咸作是念
265 11 to contract 令彼眾生諸有得聞如來聲者咸作是念
266 11 to hear 令彼眾生諸有得聞如來聲者咸作是念
267 11 to have; there is 令彼眾生諸有得聞如來聲者咸作是念
268 11 marks time passed 令彼眾生諸有得聞如來聲者咸作是念
269 11 obtain; attain; prāpta 令彼眾生諸有得聞如來聲者咸作是念
270 10 清淨 qīngjìng peaceful; quiet; tranquil; pure 等正覺清淨聲輪凡所至處
271 10 清淨 qīngjìng peaceful; quiet; tranquil 等正覺清淨聲輪凡所至處
272 10 清淨 qīngjìng concise 等正覺清淨聲輪凡所至處
273 10 清淨 qīngjìng simple and clear; concise 等正覺清淨聲輪凡所至處
274 10 清淨 qīngjìng pure and clean 等正覺清淨聲輪凡所至處
275 10 清淨 qīngjìng purity 等正覺清淨聲輪凡所至處
276 10 清淨 qīngjìng pure; cleansed; purified of defiling illusion; visuddhi 等正覺清淨聲輪凡所至處
277 10 shí time; a point or period of time 等正覺出音聲時
278 10 shí a season; a quarter of a year 等正覺出音聲時
279 10 shí one of the 12 two-hour periods of the day 等正覺出音聲時
280 10 shí fashionable 等正覺出音聲時
281 10 shí fate; destiny; luck 等正覺出音聲時
282 10 shí occasion; opportunity; chance 等正覺出音聲時
283 10 shí tense 等正覺出音聲時
284 10 shí particular; special 等正覺出音聲時
285 10 shí to plant; to cultivate 等正覺出音聲時
286 10 shí an era; a dynasty 等正覺出音聲時
287 10 shí time [abstract] 等正覺出音聲時
288 10 shí seasonal 等正覺出音聲時
289 10 shí to wait upon 等正覺出音聲時
290 10 shí hour 等正覺出音聲時
291 10 shí appropriate; proper; timely 等正覺出音聲時
292 10 shí Shi 等正覺出音聲時
293 10 shí a present; currentlt 等正覺出音聲時
294 10 shí time; kāla 等正覺出音聲時
295 10 shí at that time; samaya 等正覺出音聲時
296 10 不可 bù kě cannot; should not; must not; forbidden; prohibited 諸如來是不可壞清聲
297 10 不可 bù kě improbable 諸如來是不可壞清聲
298 10 jīn today; present; now 今者世尊獨為我轉如斯法輪
299 10 jīn Jin 今者世尊獨為我轉如斯法輪
300 10 jīn modern 今者世尊獨為我轉如斯法輪
301 10 jīn now; adhunā 今者世尊獨為我轉如斯法輪
302 10 suǒ a few; various; some 等正覺清淨聲輪凡所至處
303 10 suǒ a place; a location 等正覺清淨聲輪凡所至處
304 10 suǒ indicates a passive voice 等正覺清淨聲輪凡所至處
305 10 suǒ an ordinal number 等正覺清淨聲輪凡所至處
306 10 suǒ meaning 等正覺清淨聲輪凡所至處
307 10 suǒ garrison 等正覺清淨聲輪凡所至處
308 10 suǒ place; pradeśa 等正覺清淨聲輪凡所至處
309 10 等正覺 děng zhèngjué samyaksaṃbodhi; perfect enlightenment 等正覺出音聲時
310 10 biān side; boundary; edge; margin 生生弗能得其邊
311 10 biān frontier; border 生生弗能得其邊
312 10 biān end; extremity; limit 生生弗能得其邊
313 10 biān to be near; to approach 生生弗能得其邊
314 10 biān a party; a side 生生弗能得其邊
315 9 諸眾生 zhū zhòngshēng all beings 譬如日輪為閻浮提諸眾生輩有眼目者作大利益
316 9 應供 yīnggōng Offering 應供
317 9 應供 yīnggōng Worthy One; arhat 應供
318 9 無邊 wúbiān without boundaries; limitless; boundless 是無邊聲
319 9 無邊 wúbiān boundless; ananta 是無邊聲
320 9 無有 wú yǒu there is not 解脫深句無有比
321 9 解脫 jiětuō to liberate; to free 解脫深句無有比
322 9 解脫 jiětuō liberation 解脫深句無有比
323 9 解脫 jiětuō liberation; emancipation; vimokṣa 解脫深句無有比
324 9 譬如 pìrú for examlpe 譬如日輪為閻浮提諸眾生輩有眼目者作大利益
325 9 譬如 pìrú better than; surpassing 譬如日輪為閻浮提諸眾生輩有眼目者作大利益
326 9 chù a place; location; a spot; a point 等正覺清淨聲輪凡所至處
327 9 chǔ to reside; to live; to dwell 等正覺清淨聲輪凡所至處
328 9 chù an office; a department; a bureau 等正覺清淨聲輪凡所至處
329 9 chù a part; an aspect 等正覺清淨聲輪凡所至處
330 9 chǔ to be in; to be in a position of 等正覺清淨聲輪凡所至處
331 9 chǔ to get along with 等正覺清淨聲輪凡所至處
332 9 chǔ to deal with; to manage 等正覺清淨聲輪凡所至處
333 9 chǔ to punish; to sentence 等正覺清淨聲輪凡所至處
334 9 chǔ to stop; to pause 等正覺清淨聲輪凡所至處
335 9 chǔ to be associated with 等正覺清淨聲輪凡所至處
336 9 chǔ to situate; to fix a place for 等正覺清淨聲輪凡所至處
337 9 chǔ to occupy; to control 等正覺清淨聲輪凡所至處
338 9 chù circumstances; situation 等正覺清淨聲輪凡所至處
339 9 chù an occasion; a time 等正覺清淨聲輪凡所至處
340 9 出世 chūshì to be born; to come into being 如來出世有無量辯才
341 9 出世 chūshì Transcending the World 如來出世有無量辯才
342 9 出世 chūshì to become a monk or num; to leave secular life 如來出世有無量辯才
343 9 出世 chūshì to appear in this world 如來出世有無量辯才
344 9 出世 chūshì transcendental 如來出世有無量辯才
345 9 xíng to walk 假彼行住諸眾生
346 9 xíng capable; competent 假彼行住諸眾生
347 9 háng profession 假彼行住諸眾生
348 9 xíng Kangxi radical 144 假彼行住諸眾生
349 9 xíng to travel 假彼行住諸眾生
350 9 xìng actions; conduct 假彼行住諸眾生
351 9 xíng to do; to act; to practice 假彼行住諸眾生
352 9 xíng all right; OK; okay 假彼行住諸眾生
353 9 háng horizontal line 假彼行住諸眾生
354 9 héng virtuous deeds 假彼行住諸眾生
355 9 hàng a line of trees 假彼行住諸眾生
356 9 hàng bold; steadfast 假彼行住諸眾生
357 9 xíng to move 假彼行住諸眾生
358 9 xíng to put into effect; to implement 假彼行住諸眾生
359 9 xíng travel 假彼行住諸眾生
360 9 xíng to circulate 假彼行住諸眾生
361 9 xíng running script; running script 假彼行住諸眾生
362 9 xíng temporary 假彼行住諸眾生
363 9 háng rank; order 假彼行住諸眾生
364 9 háng a business; a shop 假彼行住諸眾生
365 9 xíng to depart; to leave 假彼行住諸眾生
366 9 xíng to experience 假彼行住諸眾生
367 9 xíng path; way 假彼行住諸眾生
368 9 xíng xing; ballad 假彼行住諸眾生
369 9 xíng Xing 假彼行住諸眾生
370 9 xíng Practice 假彼行住諸眾生
371 9 xìng mental formations; samskara; sankhara; volition; habitual actions 假彼行住諸眾生
372 9 xíng practice; carita; carya; conduct; behavior 假彼行住諸眾生
373 8 nán difficult; arduous; hard 難入
374 8 nán to put someone in a difficult position; to have difficulty 難入
375 8 nán hardly possible; unable 難入
376 8 nàn disaster; calamity 難入
377 8 nàn enemy; foe 難入
378 8 nán bad; unpleasant 難入
379 8 nàn to blame; to rebuke 難入
380 8 nàn to object to; to argue against 難入
381 8 nàn to reject; to repudiate 難入
382 8 nán inopportune; aksana 難入
383 8 神通 shéntōng a remarkable ability; a magical power 至諸神通第一彼岸故
384 8 神通 shéntōng to know intuitively 至諸神通第一彼岸故
385 8 神通 shéntōng supernatural power 至諸神通第一彼岸故
386 8 神通 shéntōng a spiritual power; a supernatural power 至諸神通第一彼岸故
387 8 to be fond of; to like 聖不望報生物喜
388 8 happy; delightful; joyful 聖不望報生物喜
389 8 suitable 聖不望報生物喜
390 8 relating to marriage 聖不望報生物喜
391 8 shining; splendid 聖不望報生物喜
392 8 Xi 聖不望報生物喜
393 8 easy 聖不望報生物喜
394 8 to be pregnant 聖不望報生物喜
395 8 joy; happiness; delight 聖不望報生物喜
396 8 Joy 聖不望報生物喜
397 8 joy; priti 聖不望報生物喜
398 8 shēng to be born; to give birth 若人但能生喜心
399 8 shēng to live 若人但能生喜心
400 8 shēng raw 若人但能生喜心
401 8 shēng a student 若人但能生喜心
402 8 shēng life 若人但能生喜心
403 8 shēng to produce; to give rise 若人但能生喜心
404 8 shēng alive 若人但能生喜心
405 8 shēng a lifetime 若人但能生喜心
406 8 shēng to initiate; to become 若人但能生喜心
407 8 shēng to grow 若人但能生喜心
408 8 shēng unfamiliar 若人但能生喜心
409 8 shēng not experienced 若人但能生喜心
410 8 shēng hard; stiff; strong 若人但能生喜心
411 8 shēng having academic or professional knowledge 若人但能生喜心
412 8 shēng a male role in traditional theatre 若人但能生喜心
413 8 shēng gender 若人但能生喜心
414 8 shēng to develop; to grow 若人但能生喜心
415 8 shēng to set up 若人但能生喜心
416 8 shēng a prostitute 若人但能生喜心
417 8 shēng a captive 若人但能生喜心
418 8 shēng a gentleman 若人但能生喜心
419 8 shēng Kangxi radical 100 若人但能生喜心
420 8 shēng unripe 若人但能生喜心
421 8 shēng nature 若人但能生喜心
422 8 shēng to inherit; to succeed 若人但能生喜心
423 8 shēng destiny 若人但能生喜心
424 8 shēng birth 若人但能生喜心
425 8 tiān day 咸以天妙栴檀末香
426 8 tiān heaven 咸以天妙栴檀末香
427 8 tiān nature 咸以天妙栴檀末香
428 8 tiān sky 咸以天妙栴檀末香
429 8 tiān weather 咸以天妙栴檀末香
430 8 tiān father; husband 咸以天妙栴檀末香
431 8 tiān a necessity 咸以天妙栴檀末香
432 8 tiān season 咸以天妙栴檀末香
433 8 tiān destiny 咸以天妙栴檀末香
434 8 tiān very high; sky high [prices] 咸以天妙栴檀末香
435 8 tiān a deva; a god 咸以天妙栴檀末香
436 8 tiān Heavenly Realm 咸以天妙栴檀末香
437 8 所有 suǒyǒu to belong to 世尊所有戒聚
438 8 無礙 wú'ài to do no harm; to not obstruct 是無礙聲
439 8 無礙 wú ài unimpeded; unhindered; unobstructed; unfettered; unhampered 是無礙聲
440 8 無礙 wú'ài unimpeded; unhindered; unobstructed; unfettered; apratihata 是無礙聲
441 8 無礙 wú'ài Wu Ai 是無礙聲
442 8 無礙 wú'ài Wu Ai 是無礙聲
443 8 míng bright; luminous; brilliant 不空見菩薩摩訶薩為重明此義
444 8 míng Ming 不空見菩薩摩訶薩為重明此義
445 8 míng Ming Dynasty 不空見菩薩摩訶薩為重明此義
446 8 míng obvious; explicit; clear 不空見菩薩摩訶薩為重明此義
447 8 míng intelligent; clever; perceptive 不空見菩薩摩訶薩為重明此義
448 8 míng to illuminate; to shine 不空見菩薩摩訶薩為重明此義
449 8 míng consecrated 不空見菩薩摩訶薩為重明此義
450 8 míng to understand; to comprehend 不空見菩薩摩訶薩為重明此義
451 8 míng to explain; to clarify 不空見菩薩摩訶薩為重明此義
452 8 míng Souther Ming; Later Ming 不空見菩薩摩訶薩為重明此義
453 8 míng the world; the human world; the world of the living 不空見菩薩摩訶薩為重明此義
454 8 míng eyesight; vision 不空見菩薩摩訶薩為重明此義
455 8 míng a god; a spirit 不空見菩薩摩訶薩為重明此義
456 8 míng fame; renown 不空見菩薩摩訶薩為重明此義
457 8 míng open; public 不空見菩薩摩訶薩為重明此義
458 8 míng clear 不空見菩薩摩訶薩為重明此義
459 8 míng to become proficient 不空見菩薩摩訶薩為重明此義
460 8 míng to be proficient 不空見菩薩摩訶薩為重明此義
461 8 míng virtuous 不空見菩薩摩訶薩為重明此義
462 8 míng open and honest 不空見菩薩摩訶薩為重明此義
463 8 míng clean; neat 不空見菩薩摩訶薩為重明此義
464 8 míng remarkable; outstanding; notable 不空見菩薩摩訶薩為重明此義
465 8 míng next; afterwards 不空見菩薩摩訶薩為重明此義
466 8 míng positive 不空見菩薩摩訶薩為重明此義
467 8 míng Clear 不空見菩薩摩訶薩為重明此義
468 8 míng wisdom; knowledge; vidya 不空見菩薩摩訶薩為重明此義
469 8 戒行 jièxíng to abide by precepts 令一切眾生諸戒行聚
470 8 guò to cross; to go over; to pass 百千億數復過前
471 8 guò to surpass; to exceed 百千億數復過前
472 8 guò to experience; to pass time 百千億數復過前
473 8 guò to go 百千億數復過前
474 8 guò a mistake 百千億數復過前
475 8 guō Guo 百千億數復過前
476 8 guò to die 百千億數復過前
477 8 guò to shift 百千億數復過前
478 8 guò to endure 百千億數復過前
479 8 guò to pay a visit; to call on 百千億數復過前
480 8 guò gone by, past; atīta 百千億數復過前
481 8 zhǒng kind; type 復能生長諸種苗稼
482 8 zhòng to plant; to grow; to cultivate 復能生長諸種苗稼
483 8 zhǒng kind; type; race; breed; seed; species 復能生長諸種苗稼
484 8 zhǒng seed; strain 復能生長諸種苗稼
485 8 zhǒng offspring 復能生長諸種苗稼
486 8 zhǒng breed 復能生長諸種苗稼
487 8 zhǒng race 復能生長諸種苗稼
488 8 zhǒng species 復能生長諸種苗稼
489 8 zhǒng root; source; origin 復能生長諸種苗稼
490 8 zhǒng grit; guts 復能生長諸種苗稼
491 8 sufficient; enough 如是足尊廣納音
492 8 Kangxi radical 157 如是足尊廣納音
493 8 foot 如是足尊廣納音
494 8 to attain; to suffice; to be qualified 如是足尊廣納音
495 8 to satisfy 如是足尊廣納音
496 8 leg 如是足尊廣納音
497 8 football 如是足尊廣納音
498 8 sound of footsteps; patter 如是足尊廣納音
499 8 permitted 如是足尊廣納音
500 8 to amount to; worthy 如是足尊廣納音

Frequencies of all Words

Top 866

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 114 purposely; intentionally; deliberately; knowingly 為當得故
2 114 old; ancient; former; past 為當得故
3 114 reason; cause; purpose 為當得故
4 114 to die 為當得故
5 114 so; therefore; hence 為當得故
6 114 original 為當得故
7 114 accident; happening; instance 為當得故
8 114 a friend; an acquaintance; friendship 為當得故
9 114 something in the past 為當得故
10 114 deceased; dead 為當得故
11 114 still; yet 為當得故
12 71 具足 jùzú Purāṇa 諸如來是具足一切功德聲
13 71 具足 jùzú Completeness 諸如來是具足一切功德聲
14 71 具足 jùzú complete; accomplished 諸如來是具足一切功德聲
15 65 第一 dì yī first 第一微妙無可比
16 65 第一 dì yī foremost; first 第一微妙無可比
17 65 第一 dì yī first; prathama 第一微妙無可比
18 65 第一 dì yī foremost; parama 第一微妙無可比
19 58 阿難 Ānán Ananda 不空見菩薩摩訶薩復告尊者阿難言
20 58 阿難 Ānán Ānanda; Ananda 不空見菩薩摩訶薩復告尊者阿難言
21 53 世尊 shìzūn World-Honored One 世尊是大梵聲
22 53 世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; Bhagavān; Buddha 世尊是大梵聲
23 53 shì is; are; am; to be 世尊是大梵聲
24 53 shì is exactly 世尊是大梵聲
25 53 shì is suitable; is in contrast 世尊是大梵聲
26 53 shì this; that; those 世尊是大梵聲
27 53 shì really; certainly 世尊是大梵聲
28 53 shì correct; yes; affirmative 世尊是大梵聲
29 53 shì true 世尊是大梵聲
30 53 shì is; has; exists 世尊是大梵聲
31 53 shì used between repetitions of a word 世尊是大梵聲
32 53 shì a matter; an affair 世尊是大梵聲
33 53 shì Shi 世尊是大梵聲
34 53 shì is; bhū 世尊是大梵聲
35 53 shì this; idam 世尊是大梵聲
36 51 shēng sound 世尊是大梵聲
37 51 shēng a measure word for sound (times) 世尊是大梵聲
38 51 shēng sheng 世尊是大梵聲
39 51 shēng voice 世尊是大梵聲
40 51 shēng music 世尊是大梵聲
41 51 shēng language 世尊是大梵聲
42 51 shēng fame; reputation; honor 世尊是大梵聲
43 51 shēng a message 世尊是大梵聲
44 51 shēng an utterance 世尊是大梵聲
45 51 shēng a consonant 世尊是大梵聲
46 51 shēng a tone 世尊是大梵聲
47 51 shēng to announce 世尊是大梵聲
48 42 諸佛 zhū fó Buddhas; all Buddhas 諸佛
49 41 néng can; able 若欲一音遍滿一佛世界即能遍滿
50 41 néng ability; capacity 若欲一音遍滿一佛世界即能遍滿
51 41 néng a mythical bear-like beast 若欲一音遍滿一佛世界即能遍滿
52 41 néng energy 若欲一音遍滿一佛世界即能遍滿
53 41 néng function; use 若欲一音遍滿一佛世界即能遍滿
54 41 néng may; should; permitted to 若欲一音遍滿一佛世界即能遍滿
55 41 néng talent 若欲一音遍滿一佛世界即能遍滿
56 41 néng expert at 若欲一音遍滿一佛世界即能遍滿
57 41 néng to be in harmony 若欲一音遍滿一佛世界即能遍滿
58 41 néng to tend to; to care for 若欲一音遍滿一佛世界即能遍滿
59 41 néng to reach; to arrive at 若欲一音遍滿一佛世界即能遍滿
60 41 néng as long as; only 若欲一音遍滿一佛世界即能遍滿
61 41 néng even if 若欲一音遍滿一佛世界即能遍滿
62 41 néng but 若欲一音遍滿一佛世界即能遍滿
63 41 néng in this way 若欲一音遍滿一佛世界即能遍滿
64 41 néng to be able; śak 若欲一音遍滿一佛世界即能遍滿
65 37 一切 yīqiè all; every; everything 諸如來是具足一切功德聲
66 37 一切 yīqiè temporary 諸如來是具足一切功德聲
67 37 一切 yīqiè the same 諸如來是具足一切功德聲
68 37 一切 yīqiè generally 諸如來是具足一切功德聲
69 37 一切 yīqiè all, everything 諸如來是具足一切功德聲
70 37 一切 yīqiè all; sarva 諸如來是具足一切功德聲
71 37 尊者 zūnzhě senior monk; honored one 不空見菩薩摩訶薩復告尊者阿難言
72 37 彼岸 bǐ àn the other shore 至一切證知第一彼岸故
73 37 彼岸 bǐ àn the other shore 至一切證知第一彼岸故
74 37 zhū all; many; various 皆悉充滿彼諸世界
75 37 zhū Zhu 皆悉充滿彼諸世界
76 37 zhū all; members of the class 皆悉充滿彼諸世界
77 37 zhū interrogative particle 皆悉充滿彼諸世界
78 37 zhū him; her; them; it 皆悉充滿彼諸世界
79 37 zhū of; in 皆悉充滿彼諸世界
80 37 zhū all; many; sarva 皆悉充滿彼諸世界
81 36 ruò to seem; to be like; as 若欲一音遍滿一佛世界即能遍滿
82 36 ruò seemingly 若欲一音遍滿一佛世界即能遍滿
83 36 ruò if 若欲一音遍滿一佛世界即能遍滿
84 36 ruò you 若欲一音遍滿一佛世界即能遍滿
85 36 ruò this; that 若欲一音遍滿一佛世界即能遍滿
86 36 ruò and; or 若欲一音遍滿一佛世界即能遍滿
87 36 ruò as for; pertaining to 若欲一音遍滿一佛世界即能遍滿
88 36 pomegranite 若欲一音遍滿一佛世界即能遍滿
89 36 ruò to choose 若欲一音遍滿一佛世界即能遍滿
90 36 ruò to agree; to accord with; to conform to 若欲一音遍滿一佛世界即能遍滿
91 36 ruò thus 若欲一音遍滿一佛世界即能遍滿
92 36 ruò pollia 若欲一音遍滿一佛世界即能遍滿
93 36 ruò Ruo 若欲一音遍滿一佛世界即能遍滿
94 36 ruò only then 若欲一音遍滿一佛世界即能遍滿
95 36 ja 若欲一音遍滿一佛世界即能遍滿
96 36 jñā 若欲一音遍滿一佛世界即能遍滿
97 33 already 救護世間無窮已
98 33 Kangxi radical 49 救護世間無窮已
99 33 from 救護世間無窮已
100 33 to bring to an end; to stop 救護世間無窮已
101 33 final aspectual particle 救護世間無窮已
102 33 afterwards; thereafter 救護世間無窮已
103 33 too; very; excessively 救護世間無窮已
104 33 to complete 救護世間無窮已
105 33 to demote; to dismiss 救護世間無窮已
106 33 to recover from an illness 救護世間無窮已
107 33 certainly 救護世間無窮已
108 33 an interjection of surprise 救護世間無窮已
109 33 this 救護世間無窮已
110 33 former; pūrvaka 救護世間無窮已
111 33 former; pūrvaka 救護世間無窮已
112 32 such as; for example; for instance 亦如迦陵頻伽音
113 32 if 亦如迦陵頻伽音
114 32 in accordance with 亦如迦陵頻伽音
115 32 to be appropriate; should; with regard to 亦如迦陵頻伽音
116 32 this 亦如迦陵頻伽音
117 32 it is so; it is thus; can be compared with 亦如迦陵頻伽音
118 32 to go to 亦如迦陵頻伽音
119 32 to meet 亦如迦陵頻伽音
120 32 to appear; to seem; to be like 亦如迦陵頻伽音
121 32 at least as good as 亦如迦陵頻伽音
122 32 and 亦如迦陵頻伽音
123 32 or 亦如迦陵頻伽音
124 32 but 亦如迦陵頻伽音
125 32 then 亦如迦陵頻伽音
126 32 naturally 亦如迦陵頻伽音
127 32 expresses a question or doubt 亦如迦陵頻伽音
128 32 you 亦如迦陵頻伽音
129 32 the second lunar month 亦如迦陵頻伽音
130 32 in; at 亦如迦陵頻伽音
131 32 Ru 亦如迦陵頻伽音
132 32 Thus 亦如迦陵頻伽音
133 32 thus; tathā 亦如迦陵頻伽音
134 32 like; iva 亦如迦陵頻伽音
135 32 如是 rúshì thus; so 世尊還出如是無量無邊阿僧祇不可數不可知殊異聲音
136 32 如是 rúshì thus, so 世尊還出如是無量無邊阿僧祇不可數不可知殊異聲音
137 31 no 諸如來是無譏訶聲
138 31 Kangxi radical 71 諸如來是無譏訶聲
139 31 to not have; without 諸如來是無譏訶聲
140 31 has not yet 諸如來是無譏訶聲
141 31 mo 諸如來是無譏訶聲
142 31 do not 諸如來是無譏訶聲
143 31 not; -less; un- 諸如來是無譏訶聲
144 31 regardless of 諸如來是無譏訶聲
145 31 to not have 諸如來是無譏訶聲
146 31 um 諸如來是無譏訶聲
147 31 Wu 諸如來是無譏訶聲
148 31 Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression. 諸如來是無譏訶聲
149 31 not; non- 諸如來是無譏訶聲
150 31 mo 諸如來是無譏訶聲
151 30 辯才 biàncái eloquence 具足最上第一不思議辯才故
152 30 辯才 biàncái eloquence; pratibhāna 具足最上第一不思議辯才故
153 30 辯才 biàncái Sarasvati 具足最上第一不思議辯才故
154 29 that; those 皆悉充滿彼諸世界
155 29 another; the other 皆悉充滿彼諸世界
156 29 that; tad 皆悉充滿彼諸世界
157 29 如來 rúlái Tathagata 如來是圓滿聲
158 29 如來 Rúlái Tathagata 如來是圓滿聲
159 29 如來 rúlái Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One 如來是圓滿聲
160 28 wèi for; to 今者世尊獨為我轉如斯法輪
161 28 wèi because of 今者世尊獨為我轉如斯法輪
162 28 wéi to act as; to serve 今者世尊獨為我轉如斯法輪
163 28 wéi to change into; to become 今者世尊獨為我轉如斯法輪
164 28 wéi to be; is 今者世尊獨為我轉如斯法輪
165 28 wéi to do 今者世尊獨為我轉如斯法輪
166 28 wèi for 今者世尊獨為我轉如斯法輪
167 28 wèi because of; for; to 今者世尊獨為我轉如斯法輪
168 28 wèi to 今者世尊獨為我轉如斯法輪
169 28 wéi in a passive construction 今者世尊獨為我轉如斯法輪
170 28 wéi forming a rehetorical question 今者世尊獨為我轉如斯法輪
171 28 wéi forming an adverb 今者世尊獨為我轉如斯法輪
172 28 wéi to add emphasis 今者世尊獨為我轉如斯法輪
173 28 wèi to support; to help 今者世尊獨為我轉如斯法輪
174 28 wéi to govern 今者世尊獨為我轉如斯法輪
175 25 最上 zuìshàng supreme 諸如來是最上妙好聲
176 25 also; too 其義亦爾
177 25 but 其義亦爾
178 25 this; he; she 其義亦爾
179 25 although; even though 其義亦爾
180 25 already 其義亦爾
181 25 particle with no meaning 其義亦爾
182 25 Yi 其義亦爾
183 23 功德 gōngdé achievements and virtue 諸如來是具足一切功德聲
184 23 功德 gōngdé merit 諸如來是具足一切功德聲
185 23 功德 gōngdé merit 諸如來是具足一切功德聲
186 23 功德 gōngdé puṇya; puñña 諸如來是具足一切功德聲
187 21 jiē all; each and every; in all cases 皆悉充滿彼諸世界
188 21 jiē same; equally 皆悉充滿彼諸世界
189 21 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 令彼眾生諸有得聞如來聲者咸作是念
190 21 zhě that 令彼眾生諸有得聞如來聲者咸作是念
191 21 zhě nominalizing function word 令彼眾生諸有得聞如來聲者咸作是念
192 21 zhě used to mark a definition 令彼眾生諸有得聞如來聲者咸作是念
193 21 zhě used to mark a pause 令彼眾生諸有得聞如來聲者咸作是念
194 21 zhě topic marker; that; it 令彼眾生諸有得聞如來聲者咸作是念
195 21 zhuó according to 令彼眾生諸有得聞如來聲者咸作是念
196 21 zhě ca 令彼眾生諸有得聞如來聲者咸作是念
197 21 his; hers; its; theirs 其義亦爾
198 21 to add emphasis 其義亦爾
199 21 used when asking a question in reply to a question 其義亦爾
200 21 used when making a request or giving an order 其義亦爾
201 21 he; her; it; them 其義亦爾
202 21 probably; likely 其義亦爾
203 21 will 其義亦爾
204 21 may 其義亦爾
205 21 if 其義亦爾
206 21 or 其義亦爾
207 21 Qi 其義亦爾
208 21 he; her; it; saḥ; sā; tad 其義亦爾
209 21 dào to arrive 已到第一神通彼岸故
210 21 dào arrive; receive 已到第一神通彼岸故
211 21 dào to go 已到第一神通彼岸故
212 21 dào careful 已到第一神通彼岸故
213 21 dào Dao 已到第一神通彼岸故
214 21 dào approach; upagati 已到第一神通彼岸故
215 20 眾生 zhòngshēng all living things 令彼眾生諸有得聞如來聲者咸作是念
216 20 眾生 zhòngshēng living things other than people 令彼眾生諸有得聞如來聲者咸作是念
217 20 眾生 zhòngshēng sentient beings 令彼眾生諸有得聞如來聲者咸作是念
218 20 眾生 zhòngshēng beings; all living things; all sentient beings 令彼眾生諸有得聞如來聲者咸作是念
219 20 世間 shìjiān world; the human world 饒益世間
220 20 世間 shìjiān world 饒益世間
221 19 again; more; repeatedly 不空見菩薩摩訶薩復告尊者阿難言
222 19 to go back; to return 不空見菩薩摩訶薩復告尊者阿難言
223 19 to resume; to restart 不空見菩薩摩訶薩復告尊者阿難言
224 19 to do in detail 不空見菩薩摩訶薩復告尊者阿難言
225 19 to restore 不空見菩薩摩訶薩復告尊者阿難言
226 19 to respond; to reply to 不空見菩薩摩訶薩復告尊者阿難言
227 19 after all; and then 不空見菩薩摩訶薩復告尊者阿難言
228 19 even if; although 不空見菩薩摩訶薩復告尊者阿難言
229 19 Fu; Return 不空見菩薩摩訶薩復告尊者阿難言
230 19 to retaliate; to reciprocate 不空見菩薩摩訶薩復告尊者阿難言
231 19 to avoid forced labor or tax 不空見菩薩摩訶薩復告尊者阿難言
232 19 particle without meaing 不空見菩薩摩訶薩復告尊者阿難言
233 19 Fu 不空見菩薩摩訶薩復告尊者阿難言
234 19 repeated; again 不空見菩薩摩訶薩復告尊者阿難言
235 19 doubled; to overlapping; folded 不空見菩薩摩訶薩復告尊者阿難言
236 19 a lined garment with doubled thickness 不空見菩薩摩訶薩復告尊者阿難言
237 19 again; punar 不空見菩薩摩訶薩復告尊者阿難言
238 19 zhì to; until 等正覺清淨聲輪凡所至處
239 19 zhì Kangxi radical 133 等正覺清淨聲輪凡所至處
240 19 zhì extremely; very; most 等正覺清淨聲輪凡所至處
241 19 zhì to arrive 等正覺清淨聲輪凡所至處
242 19 諸如來 zhū rúlái all tathagatas 諸如來是可證聲
243 17 not; no 諸如來是不怯弱聲
244 17 expresses that a certain condition cannot be acheived 諸如來是不怯弱聲
245 17 as a correlative 諸如來是不怯弱聲
246 17 no (answering a question) 諸如來是不怯弱聲
247 17 forms a negative adjective from a noun 諸如來是不怯弱聲
248 17 at the end of a sentence to form a question 諸如來是不怯弱聲
249 17 to form a yes or no question 諸如來是不怯弱聲
250 17 infix potential marker 諸如來是不怯弱聲
251 17 no; na 諸如來是不怯弱聲
252 17 yǒu is; are; to exist 令彼眾生諸有得聞如來聲者咸作是念
253 17 yǒu to have; to possess 令彼眾生諸有得聞如來聲者咸作是念
254 17 yǒu indicates an estimate 令彼眾生諸有得聞如來聲者咸作是念
255 17 yǒu indicates a large quantity 令彼眾生諸有得聞如來聲者咸作是念
256 17 yǒu indicates an affirmative response 令彼眾生諸有得聞如來聲者咸作是念
257 17 yǒu a certain; used before a person, time, or place 令彼眾生諸有得聞如來聲者咸作是念
258 17 yǒu used to compare two things 令彼眾生諸有得聞如來聲者咸作是念
259 17 yǒu used in a polite formula before certain verbs 令彼眾生諸有得聞如來聲者咸作是念
260 17 yǒu used before the names of dynasties 令彼眾生諸有得聞如來聲者咸作是念
261 17 yǒu a certain thing; what exists 令彼眾生諸有得聞如來聲者咸作是念
262 17 yǒu multiple of ten and ... 令彼眾生諸有得聞如來聲者咸作是念
263 17 yǒu abundant 令彼眾生諸有得聞如來聲者咸作是念
264 17 yǒu purposeful 令彼眾生諸有得聞如來聲者咸作是念
265 17 yǒu You 令彼眾生諸有得聞如來聲者咸作是念
266 17 yǒu 1. existence; 2. becoming 令彼眾生諸有得聞如來聲者咸作是念
267 17 yǒu becoming; bhava 令彼眾生諸有得聞如來聲者咸作是念
268 16 zuò to do 令彼眾生諸有得聞如來聲者咸作是念
269 16 zuò to act as; to serve as 令彼眾生諸有得聞如來聲者咸作是念
270 16 zuò to start 令彼眾生諸有得聞如來聲者咸作是念
271 16 zuò a writing; a work 令彼眾生諸有得聞如來聲者咸作是念
272 16 zuò to dress as; to be disguised as 令彼眾生諸有得聞如來聲者咸作是念
273 16 zuō to create; to make 令彼眾生諸有得聞如來聲者咸作是念
274 16 zuō a workshop 令彼眾生諸有得聞如來聲者咸作是念
275 16 zuō to write; to compose 令彼眾生諸有得聞如來聲者咸作是念
276 16 zuò to rise 令彼眾生諸有得聞如來聲者咸作是念
277 16 zuò to be aroused 令彼眾生諸有得聞如來聲者咸作是念
278 16 zuò activity; action; undertaking 令彼眾生諸有得聞如來聲者咸作是念
279 16 zuò to regard as 令彼眾生諸有得聞如來聲者咸作是念
280 16 zuò action; kāraṇa 令彼眾生諸有得聞如來聲者咸作是念
281 16 rén person; people; a human being 若人
282 16 rén Kangxi radical 9 若人
283 16 rén a kind of person 若人
284 16 rén everybody 若人
285 16 rén adult 若人
286 16 rén somebody; others 若人
287 16 rén an upright person 若人
288 16 rén person; manuṣya; puruṣa; pudgala 若人
289 16 yán to speak; to say; said 不空見菩薩摩訶薩復告尊者阿難言
290 16 yán language; talk; words; utterance; speech 不空見菩薩摩訶薩復告尊者阿難言
291 16 yán Kangxi radical 149 不空見菩薩摩訶薩復告尊者阿難言
292 16 yán a particle with no meaning 不空見菩薩摩訶薩復告尊者阿難言
293 16 yán phrase; sentence 不空見菩薩摩訶薩復告尊者阿難言
294 16 yán a word; a syllable 不空見菩薩摩訶薩復告尊者阿難言
295 16 yán a theory; a doctrine 不空見菩薩摩訶薩復告尊者阿難言
296 16 yán to regard as 不空見菩薩摩訶薩復告尊者阿難言
297 16 yán to act as 不空見菩薩摩訶薩復告尊者阿難言
298 16 yán speech; vāc 不空見菩薩摩訶薩復告尊者阿難言
299 16 yán speak; vad 不空見菩薩摩訶薩復告尊者阿難言
300 16 zhī to know 乃至無量無邊阿僧祇不可數知世界
301 16 zhī to comprehend 乃至無量無邊阿僧祇不可數知世界
302 16 zhī to inform; to tell 乃至無量無邊阿僧祇不可數知世界
303 16 zhī to administer 乃至無量無邊阿僧祇不可數知世界
304 16 zhī to distinguish; to discern 乃至無量無邊阿僧祇不可數知世界
305 16 zhī to be close friends 乃至無量無邊阿僧祇不可數知世界
306 16 zhī to feel; to sense; to perceive 乃至無量無邊阿僧祇不可數知世界
307 16 zhī to receive; to entertain 乃至無量無邊阿僧祇不可數知世界
308 16 zhī knowledge 乃至無量無邊阿僧祇不可數知世界
309 16 zhī consciousness; perception 乃至無量無邊阿僧祇不可數知世界
310 16 zhī a close friend 乃至無量無邊阿僧祇不可數知世界
311 16 zhì wisdom 乃至無量無邊阿僧祇不可數知世界
312 16 zhì Zhi 乃至無量無邊阿僧祇不可數知世界
313 16 zhī Understanding 乃至無量無邊阿僧祇不可數知世界
314 16 zhī know; jña 乃至無量無邊阿僧祇不可數知世界
315 16 big; huge; large 是大龍王聲
316 16 Kangxi radical 37 是大龍王聲
317 16 great; major; important 是大龍王聲
318 16 size 是大龍王聲
319 16 old 是大龍王聲
320 16 greatly; very 是大龍王聲
321 16 oldest; earliest 是大龍王聲
322 16 adult 是大龍王聲
323 16 tài greatest; grand 是大龍王聲
324 16 dài an important person 是大龍王聲
325 16 senior 是大龍王聲
326 16 approximately 是大龍王聲
327 16 tài greatest; grand 是大龍王聲
328 16 an element 是大龍王聲
329 16 great; mahā 是大龍王聲
330 16 to reach 及與五
331 16 and 及與五
332 16 coming to; when 及與五
333 16 to attain 及與五
334 16 to understand 及與五
335 16 able to be compared to; to catch up with 及與五
336 16 to be involved with; to associate with 及與五
337 16 passing of a feudal title from elder to younger brother 及與五
338 16 and; ca; api 及與五
339 16 to assemble; to meet together 令一切眾生諸戒行聚
340 16 to store up; to collect; to amass 令一切眾生諸戒行聚
341 16 to levy; to impose [a tax] 令一切眾生諸戒行聚
342 16 a village 令一切眾生諸戒行聚
343 16 a crowd 令一切眾生諸戒行聚
344 16 savings 令一切眾生諸戒行聚
345 15 一切眾生 yīqiè zhòngshēng all sentient beings 而能為彼一切眾生
346 15 一切眾生 yīqiè zhòngshēng all beings 而能為彼一切眾生
347 15 this; these 不空見菩薩摩訶薩為重明此義
348 15 in this way 不空見菩薩摩訶薩為重明此義
349 15 otherwise; but; however; so 不空見菩薩摩訶薩為重明此義
350 15 at this time; now; here 不空見菩薩摩訶薩為重明此義
351 15 this; here; etad 不空見菩薩摩訶薩為重明此義
352 15 摩訶薩 móhēsà mahasattva 不空見菩薩摩訶薩復告尊者阿難言
353 15 摩訶薩 móhēsà mahāsattva; mohasattva; a great being 不空見菩薩摩訶薩復告尊者阿難言
354 15 利益 lìyì benefit; interest 如是利益
355 15 利益 lìyì benefit 如是利益
356 15 利益 lìyì benefit; upakara 如是利益
357 15 不空見菩薩 bù kōng jiàn púsà Amoghadarsana Bodhisattva 不空見菩薩摩訶薩復告尊者阿難言
358 14 不思議 bù sīyì inconceivable 不思議聲
359 14 不思議 bù sīyì inconceivable 不思議聲
360 13 乃至 nǎizhì and even 乃至百千世界
361 13 乃至 nǎizhì as much as; yavat 乃至百千世界
362 13 meaning; sense 其義亦爾
363 13 justice; right action; righteousness 其義亦爾
364 13 artificial; man-made; fake 其義亦爾
365 13 chivalry; generosity 其義亦爾
366 13 just; righteous 其義亦爾
367 13 adopted 其義亦爾
368 13 a relationship 其義亦爾
369 13 volunteer 其義亦爾
370 13 something suitable 其義亦爾
371 13 a martyr 其義亦爾
372 13 a law 其義亦爾
373 13 Yi 其義亦爾
374 13 Righteousness 其義亦爾
375 13 děng et cetera; and so on 是大雷聲等
376 13 děng to wait 是大雷聲等
377 13 děng degree; kind 是大雷聲等
378 13 děng plural 是大雷聲等
379 13 děng to be equal 是大雷聲等
380 13 děng degree; level 是大雷聲等
381 13 děng to compare 是大雷聲等
382 13 so as to; in order to 以偈頌曰
383 13 to use; to regard as 以偈頌曰
384 13 to use; to grasp 以偈頌曰
385 13 according to 以偈頌曰
386 13 because of 以偈頌曰
387 13 on a certain date 以偈頌曰
388 13 and; as well as 以偈頌曰
389 13 to rely on 以偈頌曰
390 13 to regard 以偈頌曰
391 13 to be able to 以偈頌曰
392 13 to order; to command 以偈頌曰
393 13 further; moreover 以偈頌曰
394 13 used after a verb 以偈頌曰
395 13 very 以偈頌曰
396 13 already 以偈頌曰
397 13 increasingly 以偈頌曰
398 13 a reason; a cause 以偈頌曰
399 13 Israel 以偈頌曰
400 13 Yi 以偈頌曰
401 13 use; yogena 以偈頌曰
402 12 I; me; my 今者世尊獨為我轉如斯法輪
403 12 self 今者世尊獨為我轉如斯法輪
404 12 we; our 今者世尊獨為我轉如斯法輪
405 12 [my] dear 今者世尊獨為我轉如斯法輪
406 12 Wo 今者世尊獨為我轉如斯法輪
407 12 self; atman; attan 今者世尊獨為我轉如斯法輪
408 12 ga 今者世尊獨為我轉如斯法輪
409 12 I; aham 今者世尊獨為我轉如斯法輪
410 12 zhòng many; numerous 猶如秋月處眾星
411 12 zhòng masses; people; multitude; crowd 猶如秋月處眾星
412 12 zhòng general; common; public 猶如秋月處眾星
413 12 zhòng many; all; sarva 猶如秋月處眾星
414 11 有無 yǒu wú existent and non-existent/ having identity and emptiness 與欲色界中復有無量諸天子等
415 11 this 彼諸眾生斯念喜
416 11 to split; to tear 彼諸眾生斯念喜
417 11 thus; such 彼諸眾生斯念喜
418 11 to depart; to leave 彼諸眾生斯念喜
419 11 otherwise; but; however 彼諸眾生斯念喜
420 11 possessive particle 彼諸眾生斯念喜
421 11 question particle 彼諸眾生斯念喜
422 11 sigh 彼諸眾生斯念喜
423 11 is; are 彼諸眾生斯念喜
424 11 all; every 彼諸眾生斯念喜
425 11 Si 彼諸眾生斯念喜
426 11 liàng a quantity; an amount 與欲色界中復有無量諸天子等
427 11 liáng to measure 與欲色界中復有無量諸天子等
428 11 liàng capacity 與欲色界中復有無量諸天子等
429 11 liáng to consider 與欲色界中復有無量諸天子等
430 11 liàng a measuring tool 與欲色界中復有無量諸天子等
431 11 liàng to estimate 與欲色界中復有無量諸天子等
432 11 liáng means of knowing; reasoning; pramāṇa 與欲色界中復有無量諸天子等
433 11 lìng to make; to cause to be; to lead 令彼眾生諸有得聞如來聲者咸作是念
434 11 lìng to issue a command 令彼眾生諸有得聞如來聲者咸作是念
435 11 lìng rules of behavior; customs 令彼眾生諸有得聞如來聲者咸作是念
436 11 lìng an order; a command; an edict; a decree; a statute 令彼眾生諸有得聞如來聲者咸作是念
437 11 lìng a season 令彼眾生諸有得聞如來聲者咸作是念
438 11 lìng respected; good reputation 令彼眾生諸有得聞如來聲者咸作是念
439 11 lìng good 令彼眾生諸有得聞如來聲者咸作是念
440 11 lìng pretentious 令彼眾生諸有得聞如來聲者咸作是念
441 11 lìng a transcending state of existence 令彼眾生諸有得聞如來聲者咸作是念
442 11 lìng a commander 令彼眾生諸有得聞如來聲者咸作是念
443 11 lìng a commanding quality; an impressive character 令彼眾生諸有得聞如來聲者咸作是念
444 11 lìng lyrics 令彼眾生諸有得聞如來聲者咸作是念
445 11 lìng Ling 令彼眾生諸有得聞如來聲者咸作是念
446 11 lìng instruction by a teacher; adhīṣṭa 令彼眾生諸有得聞如來聲者咸作是念
447 11 in; at 其聲遍聞於三界
448 11 in; at 其聲遍聞於三界
449 11 in; at; to; from 其聲遍聞於三界
450 11 to go; to 其聲遍聞於三界
451 11 to rely on; to depend on 其聲遍聞於三界
452 11 to go to; to arrive at 其聲遍聞於三界
453 11 from 其聲遍聞於三界
454 11 give 其聲遍聞於三界
455 11 oppposing 其聲遍聞於三界
456 11 and 其聲遍聞於三界
457 11 compared to 其聲遍聞於三界
458 11 by 其聲遍聞於三界
459 11 and; as well as 其聲遍聞於三界
460 11 for 其聲遍聞於三界
461 11 Yu 其聲遍聞於三界
462 11 a crow 其聲遍聞於三界
463 11 whew; wow 其聲遍聞於三界
464 11 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 彼諸佛說亦無盡
465 11 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 彼諸佛說亦無盡
466 11 shuì to persuade 彼諸佛說亦無盡
467 11 shuō to teach; to recite; to explain 彼諸佛說亦無盡
468 11 shuō a doctrine; a theory 彼諸佛說亦無盡
469 11 shuō to claim; to assert 彼諸佛說亦無盡
470 11 shuō allocution 彼諸佛說亦無盡
471 11 shuō to criticize; to scold 彼諸佛說亦無盡
472 11 shuō to indicate; to refer to 彼諸佛說亦無盡
473 11 shuō speach; vāda 彼諸佛說亦無盡
474 11 shuō to speak; bhāṣate 彼諸佛說亦無盡
475 11 爾時 ěr shí at that time 爾時
476 11 爾時 ěr shí at that time; atha khalu 爾時
477 11 de potential marker 令彼眾生諸有得聞如來聲者咸作是念
478 11 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 令彼眾生諸有得聞如來聲者咸作是念
479 11 děi must; ought to 令彼眾生諸有得聞如來聲者咸作是念
480 11 děi to want to; to need to 令彼眾生諸有得聞如來聲者咸作是念
481 11 děi must; ought to 令彼眾生諸有得聞如來聲者咸作是念
482 11 de 令彼眾生諸有得聞如來聲者咸作是念
483 11 de infix potential marker 令彼眾生諸有得聞如來聲者咸作是念
484 11 to result in 令彼眾生諸有得聞如來聲者咸作是念
485 11 to be proper; to fit; to suit 令彼眾生諸有得聞如來聲者咸作是念
486 11 to be satisfied 令彼眾生諸有得聞如來聲者咸作是念
487 11 to be finished 令彼眾生諸有得聞如來聲者咸作是念
488 11 de result of degree 令彼眾生諸有得聞如來聲者咸作是念
489 11 de marks completion of an action 令彼眾生諸有得聞如來聲者咸作是念
490 11 děi satisfying 令彼眾生諸有得聞如來聲者咸作是念
491 11 to contract 令彼眾生諸有得聞如來聲者咸作是念
492 11 marks permission or possibility 令彼眾生諸有得聞如來聲者咸作是念
493 11 expressing frustration 令彼眾生諸有得聞如來聲者咸作是念
494 11 to hear 令彼眾生諸有得聞如來聲者咸作是念
495 11 to have; there is 令彼眾生諸有得聞如來聲者咸作是念
496 11 marks time passed 令彼眾生諸有得聞如來聲者咸作是念
497 11 obtain; attain; prāpta 令彼眾生諸有得聞如來聲者咸作是念
498 10 清淨 qīngjìng peaceful; quiet; tranquil; pure 等正覺清淨聲輪凡所至處
499 10 清淨 qīngjìng peaceful; quiet; tranquil 等正覺清淨聲輪凡所至處
500 10 清淨 qīngjìng concise 等正覺清淨聲輪凡所至處

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
具足
 1. jùzú
 2. jùzú
 3. jùzú
 1. Purāṇa
 2. Completeness
 3. complete; accomplished
第一
 1. dì yī
 2. dì yī
 1. first; prathama
 2. foremost; parama
阿难 阿難
 1. Ānán
 2. Ānán
 1. Ananda
 2. Ānanda; Ananda
世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; Bhagavān; Buddha
 1. shì
 2. shì
 1. is; bhū
 2. this; idam
诸佛 諸佛 zhū fó Buddhas; all Buddhas
néng to be able; śak
一切
 1. yīqiè
 2. yīqiè
 1. all, everything
 2. all; sarva
彼岸
 1. bǐ àn
 2. bǐ àn
 1. the other shore
 2. the other shore
zhū all; many; sarva

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
阿难 阿難 196
 1. Ananda
 2. Ānanda; Ananda
百劫 98 Baijie
跋提 98 Bhadrika; Bhaddiya
不空见菩萨 不空見菩薩 98 Amoghadarsana Bodhisattva
大威德 100 Yamantaka
大梵 100 Mahabrahma; Brahma
大梵天王 100 Mahābrahma Deva Rāja; Brahma
大方等大集经菩萨念佛三昧分 大方等大集經菩薩念佛三昧分 100 Bodhisattvabuddhānusmṛtisamādhi /Dafangdeng Da Ji Jing Pusa Nian Fo Sanmei Fen
达磨笈多 達磨笈多 68 Dharmagupta
忉利 100 Trayastrimsa Heaven; Tavatimsa; The Heaven of Thirty-Three Gods
帝释 帝釋 100 Sakra; Kausika; Lord of Devas
第一身 100 Dharmakaya; Dharmakāya; Dharma Body
兜率陀天 100 Tusita
法光 102 Faguang
法轮 法輪 102
 1. Dharma wheel
 2. Dharma wheel; dharmacakra
 3. Pomnyun
102
 1. Sanskrit
 2. Brahma
 3. India
 4. pure; sacred
 5. Fan
 6. Buddhist
 7. Brahman
梵天 70
 1. Heavenly Realm
 2. Brahma
法王 102
 1. King of the Law; Dharma King
 2. Dharmaraja (Thailand)
 3. Dharma King
 4. Dharmaraja; Dharma King
佛音 102 Buddhaghoṣa; Buddhaghosa
化乐天 化樂天 104 Nirmanarati Heaven; Nirmāṇarati Heaven
108 Liao
龙王 龍王 76 Dragon King; Naga King
那罗延 那羅延 110 Narayana
毘舍 112 Vaiśya
婆罗门 婆羅門 112
 1. Brahmin;
 2. Brahmin; Brahman
日天子 114 Surya; Aditya
如是说 如是說 114 Thus Said
如来 如來 114
 1. Tathagata
 2. Tathagata
 3. Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One
三十三天 115 Heaven of the Thirty-Three Gods; The Heaven of Thirty-Three Gods; Trāyastriṃśa Heaven; Tāvatiṃsa Heaven
三藏 115
 1. San Zang
 2. Buddhist Canon
 3. Tripitaka; Tripiṭaka; Tipitaka
师子王 師子王 115 Lion King
世尊 115
 1. World-Honored One
 2. World-Honored One; Bhagavat; Bhagavān; Buddha
四天王 115 Four Deva Kings; Four Heavenly Kings
83 Sui Dynasty
娑婆世界主 115 Mahabrahma; Brahma
他化自在天 84 Paranirmita-Vasavartin Heaven; paranirmitavaśavartin
天宫 天宮 116 Heavenly Palace; Temple in Heaven; Open Palace
天人师 天人師 116
 1. teacher of heavenly beings and humans
 2. Teacher of Heavenly and Human Beings; the Buddha
天竺 116 the Indian subcontinent
天主 116
 1. Mahesvara
 2. Śakra
 3. Śaṃkarasvāmin
 4. Sakra; Sakka; Śakra Devānām Indra; Kauśika
铁围 鐵圍 116 Cakravada-parvata; Iron Wall Mountain
威神 119 awe-inspiring character of deities; anubhava
无诤三昧 無諍三昧 119 Samādhi of Non-contention
无贪 無貪 119 non-attachment; alobha
无障碍 無障礙 119 Asaṅga
虚空住 虛空住 120 Ākāśapratiṣṭhita
须弥 須彌 120 Mt Meru; Sumeru
须弥山 須彌山 88
 1. Mount Sumeru
 2. Mount Sumeru; Mount Meru
须夜摩天 須夜摩天 120 Yama Heaven; Yamadeva
阎浮 閻浮 89
 1. Jampudiva
 2. Jambudvipa; the Terrestrial World
阎浮提 閻浮提 121 Jambudvipa; the Terrestrial World
应供 應供 121
 1. Offering
 2. Worthy One; arhat
月天子 121 Regent of the Moon
湛然 122 Zhanran; Chan-Jan
智证 智證 122
 1. realization through wisdom
 2. Zhi Zheng
 3. Chishō
至大 90 Zhida reign
质多罗 質多羅 122
 1. multi-colored; citra
 2. Spica
 3. Citra

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 196.

Simplified Traditional Pinyin English
爱乐 愛樂 195 love and joy
安禅 安禪 196 to do sitting meditation
阿耨多罗三藐三菩提 阿耨多羅三藐三菩提 196 anuttara-samyak-sambodhi; anuttara samyaksaṃbodhi; anuttarasamyaksaṃbodhi; unsurpassed complete perfect enlightenment
阿僧只 阿僧祇 196
 1. asamkhya
 2. asamkhyeya
 3. asamkhya; innumerable
阿修罗 阿修羅 196
 1. asura
 2. asura
彼岸 98
 1. the other shore
 2. the other shore
遍满 遍滿 98 to fill; paripūrṇa
必当 必當 98 must
波利 98
 1. complete; all; pari
 2. Pali
波利质多 波利質多 98 parijata tree; coral tree
波利质多树 波利質多樹 98 parijata tree; coral tree
不空 98
 1. unerring; amogha
 2. Amoghavajra
不思议 不思議 98
 1. inconceivable
 2. inconceivable
禅定 禪定 99
 1. meditative concentration
 2. meditative concentration; meditation
 3. to meditate
常乐 常樂 99 lasting joy
长时 長時 99 eon; kalpa
常住 99
 1. monastery
 2. Permanence
 3. a long-term resident at a monastery
 4. permanence; eternalism; śāśvata; nitya-sthita
称佛 稱佛 99 to recite the Buddha's name
成佛 99
 1. Attaining Buddhahood
 2. to become a Buddha
诚谛 誠諦 99 truth; bhūta
成满 成滿 99 to become complete
出胎 99 for a Buddha to be reborn
大慈 100 great great compassion; mahākāruṇika
大医王 大醫王 100
 1. Great Lord of healing
 2. Great Healing King
大悲 100 mahākaruṇā; great compassion
大利 100 great advantage; great benefit
到彼岸 100
 1. to reach the other shore; to reach Nirvāṇa
 2. To the Other Shore
大人相 100 marks of excellence of a great man
大我 100 the collective; the whole; the greater self
大雄 100
 1. Great Hero Monthly
 2. great hero; mahavira
等正觉 等正覺 100 samyaksaṃbodhi; perfect enlightenment
定慧 100
 1. Concentration and Wisdom
 2. meditative wisdom
定身 100 body of meditation
入定 100
 1. to enter into meditation
 2. entered into meditation; settled; composed; collected of mind
度众生 度眾生 100 to liberate sentient beings
覩见 覩見 100 to observe
恶道 惡道 195
 1. evil path
 2. an evil rebirth; an evil destiny; an unfortunate rebirth; hell
发阿耨多罗三藐三菩提心 發阿耨多羅三藐三菩提心 102 aspiration to attain supreme perfect enlightenment
法门 法門 102
 1. Dharma gate
 2. dharmaparyāya; dharma gate; a way of teaching the Dharma; a Buddhist teaching; a Dharma door
放大光明 102 diffusion of great light
放逸 102
 1. Laxity
 2. heedlessness; carelessness; pleasure-seeking; pramada
法水 102
 1. Dharma is like water
 2. Dharma Water
非有 102 does not exist; is not real
佛出世 102 for a Buddha to appear in a world
佛神力 102 the Buddha's spiritual power
佛世界 102 a Buddha realm
甘露门 甘露門 103 The Nectar Gate of Dharma
根力 103 mūlabala; the five sense organs and corresponding consciousnesses
观法 觀法 103 techniques for insight; vipaśyanā
果报 果報 103 vipāka; the result of karma; indirect effect
恒沙 恆沙 104
 1. the sand of the River Ganges; as numerous as grains of sand in the River Ganges
 2. sands of the River Ganges
恒河沙 104
 1. grains of sand in the Ganges River; innumerable
 2. the sand of the River Ganges; as numerous as grains of sand in the River Ganges
 3. Sands of the Ganges
弘誓愿 弘誓願 104 great vows
欢喜踊跃 歡喜踊躍 104 leaped up with joy
慧身 104 body of wisdom
济度 濟度 106 to ferry across
迦陵频伽 迦陵頻伽 106 kalavinka
见法 見法 106
 1. for a Dharma to manifest in the world
 2. to realize the impermanence and nonself of all dharmas
 3. to understand reality
教证 教證 106 textual confirmation
戒身 106 body of morality
解脱知见 解脫知見 106 knowledge and experience of liberation
解脱知见身 解脫知見身 106 body of knowledge and experience of liberation
解脱身 解脫身 106 body of liberation; aggregate of liberation; vimukti-skanda
戒行 106 to abide by precepts
净居天 淨居天 106 suddhavasa; pure abodes
净戒 淨戒 106
 1. Pure Precepts
 2. perfect observance
 3. Jing Jie
静室 靜室 106
 1. meditation room
 2. a quiet place
偈颂 偈頌 106 a gatha; a chant
卷第五 106 scroll 5
觉道 覺道 106 Path of Awakening
口业 口業 107
 1. Verbal Karma
 2. verbal karma
旷劫 曠劫 107
 1. a past kalpa
 2. since ancient times
乐法 樂法 108 joy in the Dharma
莲花座 蓮華座 108 lotus posture; padmāsana
了知 108 to understand clearly
离过 離過 108 eliminating faults; vāntadoṣa
礼敬 禮敬 108 namo; to pay respect to; to revere
令众生 令眾生 108 lead sentient beings
六种震动 六種震動 108 shaken in six different ways
利益众生 利益眾生 108 help sentient beings
妙色 109 wonderful form
妙行 109 a profound act
妙音 109 a wonderful sound; ghoṣa
摩诃萨 摩訶薩 109
 1. mahasattva
 2. mahāsattva; mohasattva; a great being
难思 難思 110 hard to believe; incredible
难思议 難思議 110
 1. inconceivable
 2. Inconceivable
那由他 110 a nayuta
能持 110 ability to uphold the precepts
能破 110 refutation
念佛三昧 110 samādhi of recollecting the Buddha
牛王 110 king of bulls
毘婆舍那 112 vipasyana; insight meditation
秋月 113 Autumn Moon
群生 113 all living beings
取着 取著 113 grasping; attachment
人见 人見 114 the view of a person; view of a self
人中尊 114 the Honored One among humans
人中 114 mānuṣyaka; a multitude of men
汝等 114 you [plural]; yuṣma; yūyam
如法 114 In Accord With
如实智 如實智 114 knowledge of all things
入胎 114 Entry into the womb; to be conceived from Heaven
三千 115 three thousand-fold
三千大千世界 115 Three Thousandfold World System; trisāhasramahāsāhasralokadhātu; a great chiliocosm; trichiliocosm; the cosmos
三十二大人相 115 thirty two marks of excellence
三昧 115
 1. samadhi
 2. samādhi; concentrated meditation; mental concentration
三摩 115 samādhi; concentrated meditation; mental concentration
色界 115 realm of form; rupadhatu
善恶 善惡 115
 1. good and evil
 2. good and evil
善说 善說 115 well expounded
善学 善學 115
 1. well trained
 2. Shan Xue
善根 115
 1. Wholesome Roots
 2. virtuous roots; wholesome roots; kuśalamūla
善利 115 great benefit
善思 115 thoughtfulness; wholesome thinking
善哉 115
 1. Sadhu
 2. excellent
舍家 捨家 115 to become a monk or nun
舍离 捨離 115 to abandon; to give up; to depart; to leave
奢摩他 115 śamatha; medatative concentration
身业 身業 115 physical karma
神变 神變 115 a divine transformation; a miracle
圣法 聖法 115 the sacred teachings of the Buddha
生欢喜 生歡喜 115 giving rise to joy
胜解 勝解 115 adhimokṣa; adhimoksa; adhimokkha; resolution; determination; zeal
圣智 聖智 115 Buddha wisdom
深心 115 determination; resolution; adhyāśaya
十方 115
 1. The Ten Directions
 2. the ten directions
世间智 世間智 115 worldly knowledge; secular understanding
实语 實語 115 true words
四无畏 四無畏 115 four kinds of fearlessness
随宜 隨宜 115 acting according to people's needs; acting in accordance with the circumstances
所以者何 115 Why is that?
所行 115 actions; practice
歎佛 116 to praise the Buddha
天华 天華 116 divine flowers
调伏 調伏 116
 1. to subdue
 2. tame; to mediate between physical, verbal, and mental karma and overcome evil
王都 119 capital; rāja-dhānī
我慢 119
 1. conceit; atmamana; ahamkara
 2. visualization as a deity; ahamkara
無想 119 no notion
无依 無依 119 without basis; with nothing on which to rely; unreliable
无瞋 無瞋 119 non-aggression; non-hatred; imperturbability
无垢 無垢 119
 1. No Impurity
 2. vimalā; nirmala; stainless; immaculate
无量劫 無量劫 119 innumerable kalpas; uncountable eons
无色 無色 119 formless; no form; arupa
无余 無餘 119
 1. not excessive
 2. without remainder; niravasesa
相分 120 an idea; a form
象王 120
 1. elephant king; noble elephant
 2. keeper of elephants
相续 相續 120 causal connection; continuity of cause and effect
信根 120 faith; the root of faith
心心 120 the mind and mental conditions
心意识 心意識 120
 1. mind, thought, and perception
 2. mind, thought, and perception
虚空界 虛空界 120 visible space
要行 121 essential conduct
夜叉 121 yaksa
一佛 121 one Buddha
一念 121
 1. one thought
 2. one moment; one instant
 3. one thought
意业 意業 121 mental karma; actions; deeds
一劫 121
 1. one kalpa
 2. one kalpa
应供养 應供養 121 worthy of worship
音声 音聲 121 sound; noise
一切法 121
 1. all dharmas; all things; sarvadharma
 2. all phenomena
一切法自在 121 sarvadharmeśvara
一切智 121
 1. wisdom of all
 2. sarvajñatā; all-knowledge; omniscience
一切众生 一切眾生 121
 1. all sentient beings
 2. all beings
一切诸佛 一切諸佛 121 all Buddhas
一音 121
 1. one sound; the sound of the Buddha
 2. one voice
有无 有無 121 existent and non-existent/ having identity and emptiness
优婆塞 優婆塞 121
 1. upasaka
 2. upasaka; a male lay Buddhist
优昙 優曇 121
 1. udumbara
 2. Youtan
优昙华 優曇華 121 udumbara flower
欲界 121 realm of desire
欲乐 欲樂 121 the joy of the five desires
与欲 與欲 121 with desire; with consent
圆音 圓音 121 perfect voice
真语 真語 122 true words
正觉 正覺 122 sambodhi; perfect enlightenment
证智 證智 122 experiential knowledge; realization; adhigamavābodha
止观 止觀 122
 1. Cessation and Contemplation
 2. calming and contemplating
 3. calming and insight; calming and contemplation; śamatha and vipaśyanā
智证 智證 122
 1. realization through wisdom
 2. Zhi Zheng
 3. Chishō
质多罗 質多羅 122
 1. multi-colored; citra
 2. Spica
 3. Citra
智光 122
 1. the light of wisdom
 2. Jñānaprabha
知见 知見 122
 1. Understanding
 2. to know by seeing
众生见 眾生見 122 the view of a being
中有 122 an intermediate existence between death and rebirth
诸比丘尼 諸比丘尼 122 nuns
诸法 諸法 122 all things; all dharmas
诸佛 諸佛 122 Buddhas; all Buddhas
诸菩萨 諸菩薩 122 bodhisattvas
诸人 諸人 122 people; jana
诸如来 諸如來 122 all tathagatas
诸世间 諸世間 122 worlds; all worlds
诸天 諸天 122 devas
诸相 諸相 122 all appearances; all characteristics
诸众生 諸眾生 122 all beings
庄严具 莊嚴具 122 adornment; ornament
自证 自證 122 self-attained
最胜 最勝 122 jina; conqueror