Glossary and Vocabulary for Precious Box (Dafangguang Bao Qie Jing) 大方廣寶篋經

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 289 文殊師利 wénshūshīlì Mañjuśrī; Manjushri; Manjusri 爾時文殊師利童子
2 199 yán to speak; to say; said 於文殊師利前五體投地作如是言
3 199 yán language; talk; words; utterance; speech 於文殊師利前五體投地作如是言
4 199 yán Kangxi radical 149 於文殊師利前五體投地作如是言
5 199 yán phrase; sentence 於文殊師利前五體投地作如是言
6 199 yán a word; a syllable 於文殊師利前五體投地作如是言
7 199 yán a theory; a doctrine 於文殊師利前五體投地作如是言
8 199 yán to regard as 於文殊師利前五體投地作如是言
9 199 yán to act as 於文殊師利前五體投地作如是言
10 199 yán word; vacana 於文殊師利前五體投地作如是言
11 199 yán speak; vad 於文殊師利前五體投地作如是言
12 171 self 我時即語文殊師利
13 171 [my] dear 我時即語文殊師利
14 171 Wo 我時即語文殊師利
15 171 self; atman; attan 我時即語文殊師利
16 171 ga 我時即語文殊師利
17 146 infix potential marker 我等不修念處
18 142 zhě ca 餘諸外道未信解者
19 139 菩薩 púsà bodhisattva 菩薩有二法
20 139 菩薩 púsà bodhisattva 菩薩有二法
21 139 菩薩 púsà bodhisattva 菩薩有二法
22 137 to go; to 八千外道發於無上正真道心
23 137 to rely on; to depend on 八千外道發於無上正真道心
24 137 Yu 八千外道發於無上正真道心
25 137 a crow 八千外道發於無上正真道心
26 123 Kangxi radical 71 無葉華果名為解脫
27 123 to not have; without 無葉華果名為解脫
28 123 mo 無葉華果名為解脫
29 123 to not have 無葉華果名為解脫
30 123 Wu 無葉華果名為解脫
31 123 mo 無葉華果名為解脫
32 113 method; way 不可聽者名之為法
33 113 France 不可聽者名之為法
34 113 the law; rules; regulations 不可聽者名之為法
35 113 the teachings of the Buddha; Dharma 不可聽者名之為法
36 113 a standard; a norm 不可聽者名之為法
37 113 an institution 不可聽者名之為法
38 113 to emulate 不可聽者名之為法
39 113 magic; a magic trick 不可聽者名之為法
40 113 punishment 不可聽者名之為法
41 113 Fa 不可聽者名之為法
42 113 a precedent 不可聽者名之為法
43 113 a classification of some kinds of Han texts 不可聽者名之為法
44 113 relating to a ceremony or rite 不可聽者名之為法
45 113 Dharma 不可聽者名之為法
46 113 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 不可聽者名之為法
47 113 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 不可聽者名之為法
48 113 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 不可聽者名之為法
49 113 quality; characteristic 不可聽者名之為法
50 112 須菩提 xūpútí Subhuti 爾時舍利弗復語須菩提
51 112 須菩提 xūpútí Subhuti; Subhūti 爾時舍利弗復語須菩提
52 110 suǒ a few; various; some 爾時文殊師利童子所可化作五百徒眾
53 110 suǒ a place; a location 爾時文殊師利童子所可化作五百徒眾
54 110 suǒ indicates a passive voice 爾時文殊師利童子所可化作五百徒眾
55 110 suǒ an ordinal number 爾時文殊師利童子所可化作五百徒眾
56 110 suǒ meaning 爾時文殊師利童子所可化作五百徒眾
57 110 suǒ garrison 爾時文殊師利童子所可化作五百徒眾
58 110 suǒ place; pradeśa 爾時文殊師利童子所可化作五百徒眾
59 103 shí time; a point or period of time 時諸大眾亦皆禮佛
60 103 shí a season; a quarter of a year 時諸大眾亦皆禮佛
61 103 shí one of the 12 two-hour periods of the day 時諸大眾亦皆禮佛
62 103 shí fashionable 時諸大眾亦皆禮佛
63 103 shí fate; destiny; luck 時諸大眾亦皆禮佛
64 103 shí occasion; opportunity; chance 時諸大眾亦皆禮佛
65 103 shí tense 時諸大眾亦皆禮佛
66 103 shí particular; special 時諸大眾亦皆禮佛
67 103 shí to plant; to cultivate 時諸大眾亦皆禮佛
68 103 shí an era; a dynasty 時諸大眾亦皆禮佛
69 103 shí time [abstract] 時諸大眾亦皆禮佛
70 103 shí seasonal 時諸大眾亦皆禮佛
71 103 shí to wait upon 時諸大眾亦皆禮佛
72 103 shí hour 時諸大眾亦皆禮佛
73 103 shí appropriate; proper; timely 時諸大眾亦皆禮佛
74 103 shí Shi 時諸大眾亦皆禮佛
75 103 shí a present; currentlt 時諸大眾亦皆禮佛
76 103 shí time; kāla 時諸大眾亦皆禮佛
77 103 shí at that time; samaya 時諸大眾亦皆禮佛
78 102 世尊 shìzūn World-Honored One 恭敬圍繞詣世尊所
79 102 世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; lokanātha 恭敬圍繞詣世尊所
80 94 大德 dàdé most virtuous 大德富樓那
81 94 大德 dàdé Dade reign 大德富樓那
82 94 大德 dàdé a major festival 大德富樓那
83 94 大德 dàdé most virtuous; bhadanta 大德富樓那
84 94 大德 dàdé Great Virtue; Yaññadatta 大德富樓那
85 92 míng fame; renown; reputation 不可聽者名之為法
86 92 míng a name; personal name; designation 不可聽者名之為法
87 92 míng rank; position 不可聽者名之為法
88 92 míng an excuse 不可聽者名之為法
89 92 míng life 不可聽者名之為法
90 92 míng to name; to call 不可聽者名之為法
91 92 míng to express; to describe 不可聽者名之為法
92 92 míng to be called; to have the name 不可聽者名之為法
93 92 míng to own; to possess 不可聽者名之為法
94 92 míng famous; renowned 不可聽者名之為法
95 92 míng moral 不可聽者名之為法
96 92 míng name; naman 不可聽者名之為法
97 92 míng fame; renown; yasas 不可聽者名之為法
98 88 wéi to act as; to serve 不可聽者名之為法
99 88 wéi to change into; to become 不可聽者名之為法
100 88 wéi to be; is 不可聽者名之為法
101 88 wéi to do 不可聽者名之為法
102 88 wèi to support; to help 不可聽者名之為法
103 88 wéi to govern 不可聽者名之為法
104 88 wèi to be; bhū 不可聽者名之為法
105 88 ér Kangxi radical 126 亦皆效彼五體投地而作是言
106 88 ér as if; to seem like 亦皆效彼五體投地而作是言
107 88 néng can; able 亦皆效彼五體投地而作是言
108 88 ér whiskers on the cheeks; sideburns 亦皆效彼五體投地而作是言
109 88 ér to arrive; up to 亦皆效彼五體投地而作是言
110 86 一切 yīqiè temporary 一切諸法究竟道故
111 86 一切 yīqiè the same 一切諸法究竟道故
112 84 zhī to go 不可聽者名之為法
113 84 zhī to arrive; to go 不可聽者名之為法
114 84 zhī is 不可聽者名之為法
115 84 zhī to use 不可聽者名之為法
116 84 zhī Zhi 不可聽者名之為法
117 80 zhōng middle 外道眾中漸次開示如是正法
118 80 zhōng medium; medium sized 外道眾中漸次開示如是正法
119 80 zhōng China 外道眾中漸次開示如是正法
120 80 zhòng to hit the mark 外道眾中漸次開示如是正法
121 80 zhōng midday 外道眾中漸次開示如是正法
122 80 zhōng inside 外道眾中漸次開示如是正法
123 80 zhōng during 外道眾中漸次開示如是正法
124 80 zhōng Zhong 外道眾中漸次開示如是正法
125 80 zhōng intermediary 外道眾中漸次開示如是正法
126 80 zhōng half 外道眾中漸次開示如是正法
127 80 zhòng to reach; to attain 外道眾中漸次開示如是正法
128 80 zhòng to suffer; to infect 外道眾中漸次開示如是正法
129 80 zhòng to obtain 外道眾中漸次開示如是正法
130 80 zhòng to pass an exam 外道眾中漸次開示如是正法
131 80 zhōng middle 外道眾中漸次開示如是正法
132 77 jiàn to see 見五百摩納作如是語
133 77 jiàn opinion; view; understanding 見五百摩納作如是語
134 77 jiàn indicates seeing, hearing, meeting, etc 見五百摩納作如是語
135 77 jiàn refer to; for details see 見五百摩納作如是語
136 77 jiàn to listen to 見五百摩納作如是語
137 77 jiàn to meet 見五百摩納作如是語
138 77 jiàn to receive (a guest) 見五百摩納作如是語
139 77 jiàn let me; kindly 見五百摩納作如是語
140 77 jiàn Jian 見五百摩納作如是語
141 77 xiàn to appear 見五百摩納作如是語
142 77 xiàn to introduce 見五百摩納作如是語
143 77 jiàn view; perception; dṛṣṭi; diṭṭhi 見五百摩納作如是語
144 77 Ru River 汝可以此供養於佛
145 77 Ru 汝可以此供養於佛
146 75 to use; to grasp 爾時釋提桓因以曼陀羅華各與諸人
147 75 to rely on 爾時釋提桓因以曼陀羅華各與諸人
148 75 to regard 爾時釋提桓因以曼陀羅華各與諸人
149 75 to be able to 爾時釋提桓因以曼陀羅華各與諸人
150 75 to order; to command 爾時釋提桓因以曼陀羅華各與諸人
151 75 used after a verb 爾時釋提桓因以曼陀羅華各與諸人
152 75 a reason; a cause 爾時釋提桓因以曼陀羅華各與諸人
153 75 Israel 爾時釋提桓因以曼陀羅華各與諸人
154 75 Yi 爾時釋提桓因以曼陀羅華各與諸人
155 75 use; yogena 爾時釋提桓因以曼陀羅華各與諸人
156 70 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 說是法時
157 70 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 說是法時
158 70 shuì to persuade 說是法時
159 70 shuō to teach; to recite; to explain 說是法時
160 70 shuō a doctrine; a theory 說是法時
161 70 shuō to claim; to assert 說是法時
162 70 shuō allocution 說是法時
163 70 shuō to criticize; to scold 說是法時
164 70 shuō to indicate; to refer to 說是法時
165 70 shuō speach; vāda 說是法時
166 70 shuō to speak; bhāṣate 說是法時
167 70 shuō to instruct 說是法時
168 69 big; huge; large 所謂無明緣行乃至憂悲大苦聚集
169 69 Kangxi radical 37 所謂無明緣行乃至憂悲大苦聚集
170 69 great; major; important 所謂無明緣行乃至憂悲大苦聚集
171 69 size 所謂無明緣行乃至憂悲大苦聚集
172 69 old 所謂無明緣行乃至憂悲大苦聚集
173 69 oldest; earliest 所謂無明緣行乃至憂悲大苦聚集
174 69 adult 所謂無明緣行乃至憂悲大苦聚集
175 69 dài an important person 所謂無明緣行乃至憂悲大苦聚集
176 69 senior 所謂無明緣行乃至憂悲大苦聚集
177 69 an element 所謂無明緣行乃至憂悲大苦聚集
178 69 great; mahā 所謂無明緣行乃至憂悲大苦聚集
179 67 佛法 fófǎ Dharma; Dhamma; Buddha-Dhárma; Buddhist doctrine 甘露法者是名佛法
180 67 佛法 fófǎ the power of the Buddha 甘露法者是名佛法
181 67 佛法 fófǎ Buddha's Teaching 甘露法者是名佛法
182 67 佛法 fófǎ Dharma; Buddha-Dhárma 甘露法者是名佛法
183 66 Buddha; Awakened One 如佛所說
184 66 relating to Buddhism 如佛所說
185 66 a statue or image of a Buddha 如佛所說
186 66 a Buddhist text 如佛所說
187 66 to touch; to stroke 如佛所說
188 66 Buddha 如佛所說
189 66 Buddha; Awakened One 如佛所說
190 63 Kangxi radical 49 到已頂禮佛足
191 63 to bring to an end; to stop 到已頂禮佛足
192 63 to complete 到已頂禮佛足
193 63 to demote; to dismiss 到已頂禮佛足
194 63 to recover from an illness 到已頂禮佛足
195 63 former; pūrvaka 到已頂禮佛足
196 58 莊嚴 zhuāngyán stately; solemn 以雜蓮華而莊嚴之
197 58 莊嚴 zhuāngyán Dignity 以雜蓮華而莊嚴之
198 58 莊嚴 zhuāngyán solemn, majestic 以雜蓮華而莊嚴之
199 58 莊嚴 zhuāngyán to adorn; to perfect 以雜蓮華而莊嚴之
200 58 zuò to do 於文殊師利前五體投地作如是言
201 58 zuò to act as; to serve as 於文殊師利前五體投地作如是言
202 58 zuò to start 於文殊師利前五體投地作如是言
203 58 zuò a writing; a work 於文殊師利前五體投地作如是言
204 58 zuò to dress as; to be disguised as 於文殊師利前五體投地作如是言
205 58 zuō to create; to make 於文殊師利前五體投地作如是言
206 58 zuō a workshop 於文殊師利前五體投地作如是言
207 58 zuō to write; to compose 於文殊師利前五體投地作如是言
208 58 zuò to rise 於文殊師利前五體投地作如是言
209 58 zuò to be aroused 於文殊師利前五體投地作如是言
210 58 zuò activity; action; undertaking 於文殊師利前五體投地作如是言
211 58 zuò to regard as 於文殊師利前五體投地作如是言
212 58 zuò action; kāraṇa 於文殊師利前五體投地作如是言
213 58 無有 wú yǒu there is not 是法界中無有功德
214 58 無有 wú yǒu non-existence 是法界中無有功德
215 54 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 令五百外道遠離塵垢得法眼淨
216 54 děi to want to; to need to 令五百外道遠離塵垢得法眼淨
217 54 děi must; ought to 令五百外道遠離塵垢得法眼淨
218 54 de 令五百外道遠離塵垢得法眼淨
219 54 de infix potential marker 令五百外道遠離塵垢得法眼淨
220 54 to result in 令五百外道遠離塵垢得法眼淨
221 54 to be proper; to fit; to suit 令五百外道遠離塵垢得法眼淨
222 54 to be satisfied 令五百外道遠離塵垢得法眼淨
223 54 to be finished 令五百外道遠離塵垢得法眼淨
224 54 děi satisfying 令五百外道遠離塵垢得法眼淨
225 54 to contract 令五百外道遠離塵垢得法眼淨
226 54 to hear 令五百外道遠離塵垢得法眼淨
227 54 to have; there is 令五百外道遠離塵垢得法眼淨
228 54 marks time passed 令五百外道遠離塵垢得法眼淨
229 54 obtain; attain; prāpta 令五百外道遠離塵垢得法眼淨
230 54 zhù to dwell; to live; to reside 却住一面
231 54 zhù to stop; to halt 却住一面
232 54 zhù to retain; to remain 却住一面
233 54 zhù to lodge at [temporarily] 却住一面
234 54 zhù verb complement 却住一面
235 54 zhù attaching; abiding; dwelling on 却住一面
236 53 zhì wisdom; knowledge; understanding 譬如有人愚癡無智欲求索酥
237 53 zhì care; prudence 譬如有人愚癡無智欲求索酥
238 53 zhì Zhi 譬如有人愚癡無智欲求索酥
239 53 zhì clever 譬如有人愚癡無智欲求索酥
240 53 zhì Wisdom 譬如有人愚癡無智欲求索酥
241 53 zhì jnana; knowing 譬如有人愚癡無智欲求索酥
242 49 zhī to know 我等不為知苦
243 49 zhī to comprehend 我等不為知苦
244 49 zhī to inform; to tell 我等不為知苦
245 49 zhī to administer 我等不為知苦
246 49 zhī to distinguish; to discern 我等不為知苦
247 49 zhī to be close friends 我等不為知苦
248 49 zhī to feel; to sense; to perceive 我等不為知苦
249 49 zhī to receive; to entertain 我等不為知苦
250 49 zhī knowledge 我等不為知苦
251 49 zhī consciousness; perception 我等不為知苦
252 49 zhī a close friend 我等不為知苦
253 49 zhì wisdom 我等不為知苦
254 49 zhì Zhi 我等不為知苦
255 49 zhī Understanding 我等不為知苦
256 49 zhī know; jña 我等不為知苦
257 48 to reach 不見此岸及彼岸故
258 48 to attain 不見此岸及彼岸故
259 48 to understand 不見此岸及彼岸故
260 48 able to be compared to; to catch up with 不見此岸及彼岸故
261 48 to be involved with; to associate with 不見此岸及彼岸故
262 48 passing of a feudal title from elder to younger brother 不見此岸及彼岸故
263 48 and; ca; api 不見此岸及彼岸故
264 47 wén to hear 我從文殊師利童子聞相違法
265 47 wén Wen 我從文殊師利童子聞相違法
266 47 wén sniff at; to smell 我從文殊師利童子聞相違法
267 47 wén to be widely known 我從文殊師利童子聞相違法
268 47 wén to confirm; to accept 我從文殊師利童子聞相違法
269 47 wén information 我從文殊師利童子聞相違法
270 47 wèn famous; well known 我從文殊師利童子聞相違法
271 47 wén knowledge; learning 我從文殊師利童子聞相違法
272 47 wèn popularity; prestige; reputation 我從文殊師利童子聞相違法
273 47 wén to question 我從文殊師利童子聞相違法
274 47 wén heard; śruta 我從文殊師利童子聞相違法
275 47 wén hearing; śruti 我從文殊師利童子聞相違法
276 47 a device; a tool; a utensil; an implement 取純好乳盛著器中
277 47 an organ 取純好乳盛著器中
278 47 tolerance 取純好乳盛著器中
279 47 talent; ability 取純好乳盛著器中
280 47 to attach importance to 取純好乳盛著器中
281 47 a container; a vessel 取純好乳盛著器中
282 47 Qi 取純好乳盛著器中
283 47 to apply; to implement 取純好乳盛著器中
284 47 capacity 取純好乳盛著器中
285 47 vessel; bhājana 取純好乳盛著器中
286 47 爾時 ěr shí at that time 爾時文殊師利童子
287 47 爾時 ěr shí at that time; atha khalu 爾時文殊師利童子
288 46 文殊 Wénshū Manjusri 文殊神力
289 46 文殊 wénshū Manjusri 文殊神力
290 45 jīn today; present; now 我等今來不為見佛
291 45 jīn Jin 我等今來不為見佛
292 45 jīn modern 我等今來不為見佛
293 45 jīn now; adhunā 我等今來不為見佛
294 45 to give 爾時釋提桓因以曼陀羅華各與諸人
295 45 to accompany 爾時釋提桓因以曼陀羅華各與諸人
296 45 to particate in 爾時釋提桓因以曼陀羅華各與諸人
297 45 of the same kind 爾時釋提桓因以曼陀羅華各與諸人
298 45 to help 爾時釋提桓因以曼陀羅華各與諸人
299 45 for 爾時釋提桓因以曼陀羅華各與諸人
300 44 不為 bùwéi to not do 我等今來不為見佛
301 44 不為 bùwèi to not take the place of 我等今來不為見佛
302 44 fēi Kangxi radical 175 一切諸法離處非處故
303 44 fēi wrong; bad; untruthful 一切諸法離處非處故
304 44 fēi different 一切諸法離處非處故
305 44 fēi to not be; to not have 一切諸法離處非處故
306 44 fēi to violate; to be contrary to 一切諸法離處非處故
307 44 fēi Africa 一切諸法離處非處故
308 44 fēi to slander 一切諸法離處非處故
309 44 fěi to avoid 一切諸法離處非處故
310 44 fēi must 一切諸法離處非處故
311 44 fēi an error 一切諸法離處非處故
312 44 fēi a problem; a question 一切諸法離處非處故
313 44 fēi evil 一切諸法離處非處故
314 43 yòu Kangxi radical 29 又無道無德
315 43 hair 八千外道發於無上正真道心
316 43 to send out; to issue; to emit; to radiate 八千外道發於無上正真道心
317 43 to hand over; to deliver; to offer 八千外道發於無上正真道心
318 43 to express; to show; to be manifest 八千外道發於無上正真道心
319 43 to start out; to set off 八千外道發於無上正真道心
320 43 to open 八千外道發於無上正真道心
321 43 to requisition 八千外道發於無上正真道心
322 43 to occur 八千外道發於無上正真道心
323 43 to declare; to proclaim; to utter 八千外道發於無上正真道心
324 43 to express; to give vent 八千外道發於無上正真道心
325 43 to excavate 八千外道發於無上正真道心
326 43 to develop; to cultivate; to grow; to bloom; to flower 八千外道發於無上正真道心
327 43 to get rich 八千外道發於無上正真道心
328 43 to rise; to expand; to inflate; to swell 八千外道發於無上正真道心
329 43 to sell 八千外道發於無上正真道心
330 43 to shoot with a bow 八千外道發於無上正真道心
331 43 to rise in revolt 八千外道發於無上正真道心
332 43 to propose; to put forward; to suggest; to initiate 八千外道發於無上正真道心
333 43 to enlighten; to inspire 八千外道發於無上正真道心
334 43 to publicize; to make known; to show off; to spread 八千外道發於無上正真道心
335 43 to ignite; to set on fire 八千外道發於無上正真道心
336 43 to sing; to play 八千外道發於無上正真道心
337 43 to feel; to sense 八千外道發於無上正真道心
338 43 to act; to do 八千外道發於無上正真道心
339 43 grass and moss 八千外道發於無上正真道心
340 43 Fa 八千外道發於無上正真道心
341 43 to issue; to emit; utpāda 八千外道發於無上正真道心
342 41 to go back; to return 復見鐵網籠遮於上
343 41 to resume; to restart 復見鐵網籠遮於上
344 41 to do in detail 復見鐵網籠遮於上
345 41 to restore 復見鐵網籠遮於上
346 41 to respond; to reply to 復見鐵網籠遮於上
347 41 Fu; Return 復見鐵網籠遮於上
348 41 to retaliate; to reciprocate 復見鐵網籠遮於上
349 41 to avoid forced labor or tax 復見鐵網籠遮於上
350 41 Fu 復見鐵網籠遮於上
351 41 doubled; to overlapping; folded 復見鐵網籠遮於上
352 41 a lined garment with doubled thickness 復見鐵網籠遮於上
353 40 xiàng to observe; to assess 我等永斷於食相故
354 40 xiàng appearance; portrait; picture 我等永斷於食相故
355 40 xiàng countenance; personage; character; disposition 我等永斷於食相故
356 40 xiàng to aid; to help 我等永斷於食相故
357 40 xiāng a chancellor; a prime minister; a high minister 我等永斷於食相故
358 40 xiàng a sign; a mark; appearance 我等永斷於食相故
359 40 xiāng alternately; in turn 我等永斷於食相故
360 40 xiāng Xiang 我等永斷於食相故
361 40 xiāng form substance 我等永斷於食相故
362 40 xiāng to express 我等永斷於食相故
363 40 xiàng to choose 我等永斷於食相故
364 40 xiāng Xiang 我等永斷於食相故
365 40 xiāng an ancient musical instrument 我等永斷於食相故
366 40 xiāng the seventh lunar month 我等永斷於食相故
367 40 xiāng to compare 我等永斷於食相故
368 40 xiàng to divine 我等永斷於食相故
369 40 xiàng to administer 我等永斷於食相故
370 40 xiàng helper for a blind person 我等永斷於食相故
371 40 xiāng rhythm [music] 我等永斷於食相故
372 40 xiāng the upper frets of a pipa 我等永斷於食相故
373 40 xiāng coralwood 我等永斷於食相故
374 40 xiàng ministry 我等永斷於食相故
375 40 xiàng to supplement; to enhance 我等永斷於食相故
376 40 xiàng lakṣaṇa; quality; characteristic 我等永斷於食相故
377 40 xiàng a sign; a mark; appearance; nimitta; rūpa 我等永斷於食相故
378 40 xiàng sign; mark; liṅga 我等永斷於食相故
379 40 xiàng a perception; cognition; conceptualization; a notion 我等永斷於食相故
380 39 lìng to make; to cause to be; to lead 令五百外道遠離塵垢得法眼淨
381 39 lìng to issue a command 令五百外道遠離塵垢得法眼淨
382 39 lìng rules of behavior; customs 令五百外道遠離塵垢得法眼淨
383 39 lìng an order; a command; an edict; a decree; a statute 令五百外道遠離塵垢得法眼淨
384 39 lìng a season 令五百外道遠離塵垢得法眼淨
385 39 lìng respected; good reputation 令五百外道遠離塵垢得法眼淨
386 39 lìng good 令五百外道遠離塵垢得法眼淨
387 39 lìng pretentious 令五百外道遠離塵垢得法眼淨
388 39 lìng a transcending state of existence 令五百外道遠離塵垢得法眼淨
389 39 lìng a commander 令五百外道遠離塵垢得法眼淨
390 39 lìng a commanding quality; an impressive character 令五百外道遠離塵垢得法眼淨
391 39 lìng lyrics 令五百外道遠離塵垢得法眼淨
392 39 lìng Ling 令五百外道遠離塵垢得法眼淨
393 39 lìng instruction by a teacher; adhīṣṭa 令五百外道遠離塵垢得法眼淨
394 38 force 以文殊師利力所持故
395 38 Kangxi radical 19 以文殊師利力所持故
396 38 to exert oneself; to make an effort 以文殊師利力所持故
397 38 to force 以文殊師利力所持故
398 38 labor; forced labor 以文殊師利力所持故
399 38 physical strength 以文殊師利力所持故
400 38 power 以文殊師利力所持故
401 38 Li 以文殊師利力所持故
402 38 ability; capability 以文殊師利力所持故
403 38 influence 以文殊師利力所持故
404 38 strength; power; bala 以文殊師利力所持故
405 38 答言 dá yán to reply 尼乾答言
406 37 cóng to follow 從坐起去
407 37 cóng to comply; to submit; to defer 從坐起去
408 37 cóng to participate in something 從坐起去
409 37 cóng to use a certain method or principle 從坐起去
410 37 cóng something secondary 從坐起去
411 37 cóng remote relatives 從坐起去
412 37 cóng secondary 從坐起去
413 37 cóng to go on; to advance 從坐起去
414 37 cōng at ease; informal 從坐起去
415 37 zòng a follower; a supporter 從坐起去
416 37 zòng to release 從坐起去
417 37 zòng perpendicular; longitudinal 從坐起去
418 37 wèn to ask 我時即問彼諸比丘
419 37 wèn to inquire after 我時即問彼諸比丘
420 37 wèn to interrogate 我時即問彼諸比丘
421 37 wèn to hold responsible 我時即問彼諸比丘
422 37 wèn to request something 我時即問彼諸比丘
423 37 wèn to rebuke 我時即問彼諸比丘
424 37 wèn to send an official mission bearing gifts 我時即問彼諸比丘
425 37 wèn news 我時即問彼諸比丘
426 37 wèn to propose marriage 我時即問彼諸比丘
427 37 wén to inform 我時即問彼諸比丘
428 37 wèn to research 我時即問彼諸比丘
429 37 wèn Wen 我時即問彼諸比丘
430 37 wèn a question 我時即問彼諸比丘
431 37 wèn ask; prccha 我時即問彼諸比丘
432 37 děng et cetera; and so on 諸入是諸人等
433 37 děng to wait 諸入是諸人等
434 37 děng to be equal 諸入是諸人等
435 37 děng degree; level 諸入是諸人等
436 37 děng to compare 諸入是諸人等
437 37 děng same; equal; sama 諸入是諸人等
438 37 rén person; people; a human being 猶如彼取恒河水人
439 37 rén Kangxi radical 9 猶如彼取恒河水人
440 37 rén a kind of person 猶如彼取恒河水人
441 37 rén everybody 猶如彼取恒河水人
442 37 rén adult 猶如彼取恒河水人
443 37 rén somebody; others 猶如彼取恒河水人
444 37 rén an upright person 猶如彼取恒河水人
445 37 rén person; manuṣya 猶如彼取恒河水人
446 36 Yi 亦皆效彼五體投地而作是言
447 36 jìng clean 是猶能淨報所施恩
448 36 jìng no surplus; net 是猶能淨報所施恩
449 36 jìng pure 是猶能淨報所施恩
450 36 jìng tranquil 是猶能淨報所施恩
451 36 jìng cold 是猶能淨報所施恩
452 36 jìng to wash; to clense 是猶能淨報所施恩
453 36 jìng role of hero 是猶能淨報所施恩
454 36 jìng to remove sexual desire 是猶能淨報所施恩
455 36 jìng bright and clean; luminous 是猶能淨報所施恩
456 36 jìng clean; pure 是猶能淨報所施恩
457 36 jìng cleanse 是猶能淨報所施恩
458 36 jìng cleanse 是猶能淨報所施恩
459 36 jìng Pure 是猶能淨報所施恩
460 36 jìng vyavadāna; purification; cleansing 是猶能淨報所施恩
461 36 jìng śuddha; cleansed; clean; pure 是猶能淨報所施恩
462 36 jìng viśuddhi; purity 是猶能淨報所施恩
463 35 dialect; language; speech 我時即語文殊師利
464 35 to speak; to tell 我時即語文殊師利
465 35 verse; writing 我時即語文殊師利
466 35 to speak; to tell 我時即語文殊師利
467 35 proverbs; common sayings; old expressions 我時即語文殊師利
468 35 a signal 我時即語文殊師利
469 35 to chirp; to tweet 我時即語文殊師利
470 35 words; discourse; vac 我時即語文殊師利
471 33 名為 míngwèi to be called 如來者名為法身
472 33 解脫 jiětuō to liberate; to free 無葉華果名為解脫
473 33 解脫 jiětuō liberation 無葉華果名為解脫
474 33 解脫 jiětuō liberation; emancipation; vimokṣa 無葉華果名為解脫
475 33 xīn heart [organ] 八千外道發於無上正真道心
476 33 xīn Kangxi radical 61 八千外道發於無上正真道心
477 33 xīn mind; consciousness 八千外道發於無上正真道心
478 33 xīn the center; the core; the middle 八千外道發於無上正真道心
479 33 xīn one of the 28 star constellations 八千外道發於無上正真道心
480 33 xīn heart 八千外道發於無上正真道心
481 33 xīn emotion 八千外道發於無上正真道心
482 33 xīn intention; consideration 八千外道發於無上正真道心
483 33 xīn disposition; temperament 八千外道發於無上正真道心
484 33 xīn citta; thinking; thought; mind; mentality 八千外道發於無上正真道心
485 32 xíng to walk 無記行故
486 32 xíng capable; competent 無記行故
487 32 háng profession 無記行故
488 32 xíng Kangxi radical 144 無記行故
489 32 xíng to travel 無記行故
490 32 xìng actions; conduct 無記行故
491 32 xíng to do; to act; to practice 無記行故
492 32 xíng all right; OK; okay 無記行故
493 32 háng horizontal line 無記行故
494 32 héng virtuous deeds 無記行故
495 32 hàng a line of trees 無記行故
496 32 hàng bold; steadfast 無記行故
497 32 xíng to move 無記行故
498 32 xíng to put into effect; to implement 無記行故
499 32 xíng travel 無記行故
500 32 xíng to circulate 無記行故

Frequencies of all Words

Top 1015

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 328 shì is; are; am; to be 亦皆效彼五體投地而作是言
2 328 shì is exactly 亦皆效彼五體投地而作是言
3 328 shì is suitable; is in contrast 亦皆效彼五體投地而作是言
4 328 shì this; that; those 亦皆效彼五體投地而作是言
5 328 shì really; certainly 亦皆效彼五體投地而作是言
6 328 shì correct; yes; affirmative 亦皆效彼五體投地而作是言
7 328 shì true 亦皆效彼五體投地而作是言
8 328 shì is; has; exists 亦皆效彼五體投地而作是言
9 328 shì used between repetitions of a word 亦皆效彼五體投地而作是言
10 328 shì a matter; an affair 亦皆效彼五體投地而作是言
11 328 shì Shi 亦皆效彼五體投地而作是言
12 328 shì is; bhū 亦皆效彼五體投地而作是言
13 328 shì this; idam 亦皆效彼五體投地而作是言
14 289 文殊師利 wénshūshīlì Mañjuśrī; Manjushri; Manjusri 爾時文殊師利童子
15 226 purposely; intentionally; deliberately; knowingly 以文殊師利力所持故
16 226 old; ancient; former; past 以文殊師利力所持故
17 226 reason; cause; purpose 以文殊師利力所持故
18 226 to die 以文殊師利力所持故
19 226 so; therefore; hence 以文殊師利力所持故
20 226 original 以文殊師利力所持故
21 226 accident; happening; instance 以文殊師利力所持故
22 226 a friend; an acquaintance; friendship 以文殊師利力所持故
23 226 something in the past 以文殊師利力所持故
24 226 deceased; dead 以文殊師利力所持故
25 226 still; yet 以文殊師利力所持故
26 226 therefore; tasmāt 以文殊師利力所持故
27 199 yán to speak; to say; said 於文殊師利前五體投地作如是言
28 199 yán language; talk; words; utterance; speech 於文殊師利前五體投地作如是言
29 199 yán Kangxi radical 149 於文殊師利前五體投地作如是言
30 199 yán a particle with no meaning 於文殊師利前五體投地作如是言
31 199 yán phrase; sentence 於文殊師利前五體投地作如是言
32 199 yán a word; a syllable 於文殊師利前五體投地作如是言
33 199 yán a theory; a doctrine 於文殊師利前五體投地作如是言
34 199 yán to regard as 於文殊師利前五體投地作如是言
35 199 yán to act as 於文殊師利前五體投地作如是言
36 199 yán word; vacana 於文殊師利前五體投地作如是言
37 199 yán speak; vad 於文殊師利前五體投地作如是言
38 171 I; me; my 我時即語文殊師利
39 171 self 我時即語文殊師利
40 171 we; our 我時即語文殊師利
41 171 [my] dear 我時即語文殊師利
42 171 Wo 我時即語文殊師利
43 171 self; atman; attan 我時即語文殊師利
44 171 ga 我時即語文殊師利
45 171 I; aham 我時即語文殊師利
46 146 not; no 我等不修念處
47 146 expresses that a certain condition cannot be acheived 我等不修念處
48 146 as a correlative 我等不修念處
49 146 no (answering a question) 我等不修念處
50 146 forms a negative adjective from a noun 我等不修念處
51 146 at the end of a sentence to form a question 我等不修念處
52 146 to form a yes or no question 我等不修念處
53 146 infix potential marker 我等不修念處
54 146 no; na 我等不修念處
55 142 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 餘諸外道未信解者
56 142 zhě that 餘諸外道未信解者
57 142 zhě nominalizing function word 餘諸外道未信解者
58 142 zhě used to mark a definition 餘諸外道未信解者
59 142 zhě used to mark a pause 餘諸外道未信解者
60 142 zhě topic marker; that; it 餘諸外道未信解者
61 142 zhuó according to 餘諸外道未信解者
62 142 zhě ca 餘諸外道未信解者
63 139 菩薩 púsà bodhisattva 菩薩有二法
64 139 菩薩 púsà bodhisattva 菩薩有二法
65 139 菩薩 púsà bodhisattva 菩薩有二法
66 137 in; at 八千外道發於無上正真道心
67 137 in; at 八千外道發於無上正真道心
68 137 in; at; to; from 八千外道發於無上正真道心
69 137 to go; to 八千外道發於無上正真道心
70 137 to rely on; to depend on 八千外道發於無上正真道心
71 137 to go to; to arrive at 八千外道發於無上正真道心
72 137 from 八千外道發於無上正真道心
73 137 give 八千外道發於無上正真道心
74 137 oppposing 八千外道發於無上正真道心
75 137 and 八千外道發於無上正真道心
76 137 compared to 八千外道發於無上正真道心
77 137 by 八千外道發於無上正真道心
78 137 and; as well as 八千外道發於無上正真道心
79 137 for 八千外道發於無上正真道心
80 137 Yu 八千外道發於無上正真道心
81 137 a crow 八千外道發於無上正真道心
82 137 whew; wow 八千外道發於無上正真道心
83 137 near to; antike 八千外道發於無上正真道心
84 123 no 無葉華果名為解脫
85 123 Kangxi radical 71 無葉華果名為解脫
86 123 to not have; without 無葉華果名為解脫
87 123 has not yet 無葉華果名為解脫
88 123 mo 無葉華果名為解脫
89 123 do not 無葉華果名為解脫
90 123 not; -less; un- 無葉華果名為解脫
91 123 regardless of 無葉華果名為解脫
92 123 to not have 無葉華果名為解脫
93 123 um 無葉華果名為解脫
94 123 Wu 無葉華果名為解脫
95 123 Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression. 無葉華果名為解脫
96 123 not; non- 無葉華果名為解脫
97 123 mo 無葉華果名為解脫
98 122 如是 rúshì thus; so 外道眾中漸次開示如是正法
99 122 如是 rúshì thus, so 外道眾中漸次開示如是正法
100 122 如是 rúshì thus; evam 外道眾中漸次開示如是正法
101 122 如是 rúshì thus; evam 外道眾中漸次開示如是正法
102 117 yǒu is; are; to exist 不見有二故
103 117 yǒu to have; to possess 不見有二故
104 117 yǒu indicates an estimate 不見有二故
105 117 yǒu indicates a large quantity 不見有二故
106 117 yǒu indicates an affirmative response 不見有二故
107 117 yǒu a certain; used before a person, time, or place 不見有二故
108 117 yǒu used to compare two things 不見有二故
109 117 yǒu used in a polite formula before certain verbs 不見有二故
110 117 yǒu used before the names of dynasties 不見有二故
111 117 yǒu a certain thing; what exists 不見有二故
112 117 yǒu multiple of ten and ... 不見有二故
113 117 yǒu abundant 不見有二故
114 117 yǒu purposeful 不見有二故
115 117 yǒu You 不見有二故
116 117 yǒu 1. existence; 2. becoming 不見有二故
117 117 yǒu becoming; bhava 不見有二故
118 114 ruò to seem; to be like; as 若已住二便有相違
119 114 ruò seemingly 若已住二便有相違
120 114 ruò if 若已住二便有相違
121 114 ruò you 若已住二便有相違
122 114 ruò this; that 若已住二便有相違
123 114 ruò and; or 若已住二便有相違
124 114 ruò as for; pertaining to 若已住二便有相違
125 114 pomegranite 若已住二便有相違
126 114 ruò to choose 若已住二便有相違
127 114 ruò to agree; to accord with; to conform to 若已住二便有相違
128 114 ruò thus 若已住二便有相違
129 114 ruò pollia 若已住二便有相違
130 114 ruò Ruo 若已住二便有相違
131 114 ruò only then 若已住二便有相違
132 114 ja 若已住二便有相違
133 114 jñā 若已住二便有相違
134 114 ruò if; yadi 若已住二便有相違
135 113 method; way 不可聽者名之為法
136 113 France 不可聽者名之為法
137 113 the law; rules; regulations 不可聽者名之為法
138 113 the teachings of the Buddha; Dharma 不可聽者名之為法
139 113 a standard; a norm 不可聽者名之為法
140 113 an institution 不可聽者名之為法
141 113 to emulate 不可聽者名之為法
142 113 magic; a magic trick 不可聽者名之為法
143 113 punishment 不可聽者名之為法
144 113 Fa 不可聽者名之為法
145 113 a precedent 不可聽者名之為法
146 113 a classification of some kinds of Han texts 不可聽者名之為法
147 113 relating to a ceremony or rite 不可聽者名之為法
148 113 Dharma 不可聽者名之為法
149 113 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 不可聽者名之為法
150 113 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 不可聽者名之為法
151 113 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 不可聽者名之為法
152 113 quality; characteristic 不可聽者名之為法
153 112 須菩提 xūpútí Subhuti 爾時舍利弗復語須菩提
154 112 須菩提 xūpútí Subhuti; Subhūti 爾時舍利弗復語須菩提
155 110 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 爾時文殊師利童子所可化作五百徒眾
156 110 suǒ an office; an institute 爾時文殊師利童子所可化作五百徒眾
157 110 suǒ introduces a relative clause 爾時文殊師利童子所可化作五百徒眾
158 110 suǒ it 爾時文殊師利童子所可化作五百徒眾
159 110 suǒ if; supposing 爾時文殊師利童子所可化作五百徒眾
160 110 suǒ a few; various; some 爾時文殊師利童子所可化作五百徒眾
161 110 suǒ a place; a location 爾時文殊師利童子所可化作五百徒眾
162 110 suǒ indicates a passive voice 爾時文殊師利童子所可化作五百徒眾
163 110 suǒ that which 爾時文殊師利童子所可化作五百徒眾
164 110 suǒ an ordinal number 爾時文殊師利童子所可化作五百徒眾
165 110 suǒ meaning 爾時文殊師利童子所可化作五百徒眾
166 110 suǒ garrison 爾時文殊師利童子所可化作五百徒眾
167 110 suǒ place; pradeśa 爾時文殊師利童子所可化作五百徒眾
168 110 suǒ that which; yad 爾時文殊師利童子所可化作五百徒眾
169 103 shí time; a point or period of time 時諸大眾亦皆禮佛
170 103 shí a season; a quarter of a year 時諸大眾亦皆禮佛
171 103 shí one of the 12 two-hour periods of the day 時諸大眾亦皆禮佛
172 103 shí at that time 時諸大眾亦皆禮佛
173 103 shí fashionable 時諸大眾亦皆禮佛
174 103 shí fate; destiny; luck 時諸大眾亦皆禮佛
175 103 shí occasion; opportunity; chance 時諸大眾亦皆禮佛
176 103 shí tense 時諸大眾亦皆禮佛
177 103 shí particular; special 時諸大眾亦皆禮佛
178 103 shí to plant; to cultivate 時諸大眾亦皆禮佛
179 103 shí hour (measure word) 時諸大眾亦皆禮佛
180 103 shí an era; a dynasty 時諸大眾亦皆禮佛
181 103 shí time [abstract] 時諸大眾亦皆禮佛
182 103 shí seasonal 時諸大眾亦皆禮佛
183 103 shí frequently; often 時諸大眾亦皆禮佛
184 103 shí occasionally; sometimes 時諸大眾亦皆禮佛
185 103 shí on time 時諸大眾亦皆禮佛
186 103 shí this; that 時諸大眾亦皆禮佛
187 103 shí to wait upon 時諸大眾亦皆禮佛
188 103 shí hour 時諸大眾亦皆禮佛
189 103 shí appropriate; proper; timely 時諸大眾亦皆禮佛
190 103 shí Shi 時諸大眾亦皆禮佛
191 103 shí a present; currentlt 時諸大眾亦皆禮佛
192 103 shí time; kāla 時諸大眾亦皆禮佛
193 103 shí at that time; samaya 時諸大眾亦皆禮佛
194 103 shí then; atha 時諸大眾亦皆禮佛
195 102 世尊 shìzūn World-Honored One 恭敬圍繞詣世尊所
196 102 世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; lokanātha 恭敬圍繞詣世尊所
197 96 zhū all; many; various 餘諸外道未信解者
198 96 zhū Zhu 餘諸外道未信解者
199 96 zhū all; members of the class 餘諸外道未信解者
200 96 zhū interrogative particle 餘諸外道未信解者
201 96 zhū him; her; them; it 餘諸外道未信解者
202 96 zhū of; in 餘諸外道未信解者
203 96 zhū all; many; sarva 餘諸外道未信解者
204 94 大德 dàdé most virtuous 大德富樓那
205 94 大德 dàdé Dade reign 大德富樓那
206 94 大德 dàdé a major festival 大德富樓那
207 94 大德 dàdé most virtuous; bhadanta 大德富樓那
208 94 大德 dàdé Great Virtue; Yaññadatta 大德富樓那
209 92 míng measure word for people 不可聽者名之為法
210 92 míng fame; renown; reputation 不可聽者名之為法
211 92 míng a name; personal name; designation 不可聽者名之為法
212 92 míng rank; position 不可聽者名之為法
213 92 míng an excuse 不可聽者名之為法
214 92 míng life 不可聽者名之為法
215 92 míng to name; to call 不可聽者名之為法
216 92 míng to express; to describe 不可聽者名之為法
217 92 míng to be called; to have the name 不可聽者名之為法
218 92 míng to own; to possess 不可聽者名之為法
219 92 míng famous; renowned 不可聽者名之為法
220 92 míng moral 不可聽者名之為法
221 92 míng name; naman 不可聽者名之為法
222 92 míng fame; renown; yasas 不可聽者名之為法
223 91 such as; for example; for instance 如佛所說
224 91 if 如佛所說
225 91 in accordance with 如佛所說
226 91 to be appropriate; should; with regard to 如佛所說
227 91 this 如佛所說
228 91 it is so; it is thus; can be compared with 如佛所說
229 91 to go to 如佛所說
230 91 to meet 如佛所說
231 91 to appear; to seem; to be like 如佛所說
232 91 at least as good as 如佛所說
233 91 and 如佛所說
234 91 or 如佛所說
235 91 but 如佛所說
236 91 then 如佛所說
237 91 naturally 如佛所說
238 91 expresses a question or doubt 如佛所說
239 91 you 如佛所說
240 91 the second lunar month 如佛所說
241 91 in; at 如佛所說
242 91 Ru 如佛所說
243 91 Thus 如佛所說
244 91 thus; tathā 如佛所說
245 91 like; iva 如佛所說
246 91 suchness; tathatā 如佛所說
247 88 wèi for; to 不可聽者名之為法
248 88 wèi because of 不可聽者名之為法
249 88 wéi to act as; to serve 不可聽者名之為法
250 88 wéi to change into; to become 不可聽者名之為法
251 88 wéi to be; is 不可聽者名之為法
252 88 wéi to do 不可聽者名之為法
253 88 wèi for 不可聽者名之為法
254 88 wèi because of; for; to 不可聽者名之為法
255 88 wèi to 不可聽者名之為法
256 88 wéi in a passive construction 不可聽者名之為法
257 88 wéi forming a rehetorical question 不可聽者名之為法
258 88 wéi forming an adverb 不可聽者名之為法
259 88 wéi to add emphasis 不可聽者名之為法
260 88 wèi to support; to help 不可聽者名之為法
261 88 wéi to govern 不可聽者名之為法
262 88 wèi to be; bhū 不可聽者名之為法
263 88 ér and; as well as; but (not); yet (not) 亦皆效彼五體投地而作是言
264 88 ér Kangxi radical 126 亦皆效彼五體投地而作是言
265 88 ér you 亦皆效彼五體投地而作是言
266 88 ér not only ... but also ....; ... as well as ...; moreover; in addition; furthermore 亦皆效彼五體投地而作是言
267 88 ér right away; then 亦皆效彼五體投地而作是言
268 88 ér but; yet; however; while; nevertheless 亦皆效彼五體投地而作是言
269 88 ér if; in case; in the event that 亦皆效彼五體投地而作是言
270 88 ér therefore; as a result; thus 亦皆效彼五體投地而作是言
271 88 ér how can it be that? 亦皆效彼五體投地而作是言
272 88 ér so as to 亦皆效彼五體投地而作是言
273 88 ér only then 亦皆效彼五體投地而作是言
274 88 ér as if; to seem like 亦皆效彼五體投地而作是言
275 88 néng can; able 亦皆效彼五體投地而作是言
276 88 ér whiskers on the cheeks; sideburns 亦皆效彼五體投地而作是言
277 88 ér me 亦皆效彼五體投地而作是言
278 88 ér to arrive; up to 亦皆效彼五體投地而作是言
279 88 ér possessive 亦皆效彼五體投地而作是言
280 88 ér and; ca 亦皆效彼五體投地而作是言
281 86 一切 yīqiè all; every; everything 一切諸法究竟道故
282 86 一切 yīqiè temporary 一切諸法究竟道故
283 86 一切 yīqiè the same 一切諸法究竟道故
284 86 一切 yīqiè generally 一切諸法究竟道故
285 86 一切 yīqiè all, everything 一切諸法究竟道故
286 86 一切 yīqiè all; sarva 一切諸法究竟道故
287 84 zhī him; her; them; that 不可聽者名之為法
288 84 zhī used between a modifier and a word to form a word group 不可聽者名之為法
289 84 zhī to go 不可聽者名之為法
290 84 zhī this; that 不可聽者名之為法
291 84 zhī genetive marker 不可聽者名之為法
292 84 zhī it 不可聽者名之為法
293 84 zhī in 不可聽者名之為法
294 84 zhī all 不可聽者名之為法
295 84 zhī and 不可聽者名之為法
296 84 zhī however 不可聽者名之為法
297 84 zhī if 不可聽者名之為法
298 84 zhī then 不可聽者名之為法
299 84 zhī to arrive; to go 不可聽者名之為法
300 84 zhī is 不可聽者名之為法
301 84 zhī to use 不可聽者名之為法
302 84 zhī Zhi 不可聽者名之為法
303 80 zhōng middle 外道眾中漸次開示如是正法
304 80 zhōng medium; medium sized 外道眾中漸次開示如是正法
305 80 zhōng China 外道眾中漸次開示如是正法
306 80 zhòng to hit the mark 外道眾中漸次開示如是正法
307 80 zhōng in; amongst 外道眾中漸次開示如是正法
308 80 zhōng midday 外道眾中漸次開示如是正法
309 80 zhōng inside 外道眾中漸次開示如是正法
310 80 zhōng during 外道眾中漸次開示如是正法
311 80 zhōng Zhong 外道眾中漸次開示如是正法
312 80 zhōng intermediary 外道眾中漸次開示如是正法
313 80 zhōng half 外道眾中漸次開示如是正法
314 80 zhōng just right; suitably 外道眾中漸次開示如是正法
315 80 zhōng while 外道眾中漸次開示如是正法
316 80 zhòng to reach; to attain 外道眾中漸次開示如是正法
317 80 zhòng to suffer; to infect 外道眾中漸次開示如是正法
318 80 zhòng to obtain 外道眾中漸次開示如是正法
319 80 zhòng to pass an exam 外道眾中漸次開示如是正法
320 80 zhōng middle 外道眾中漸次開示如是正法
321 77 jiàn to see 見五百摩納作如是語
322 77 jiàn opinion; view; understanding 見五百摩納作如是語
323 77 jiàn indicates seeing, hearing, meeting, etc 見五百摩納作如是語
324 77 jiàn refer to; for details see 見五百摩納作如是語
325 77 jiàn passive marker 見五百摩納作如是語
326 77 jiàn to listen to 見五百摩納作如是語
327 77 jiàn to meet 見五百摩納作如是語
328 77 jiàn to receive (a guest) 見五百摩納作如是語
329 77 jiàn let me; kindly 見五百摩納作如是語
330 77 jiàn Jian 見五百摩納作如是語
331 77 xiàn to appear 見五百摩納作如是語
332 77 xiàn to introduce 見五百摩納作如是語
333 77 jiàn view; perception; dṛṣṭi; diṭṭhi 見五百摩納作如是語
334 77 you; thou 汝可以此供養於佛
335 77 Ru River 汝可以此供養於佛
336 77 Ru 汝可以此供養於佛
337 77 you; tvam; bhavat 汝可以此供養於佛
338 75 so as to; in order to 爾時釋提桓因以曼陀羅華各與諸人
339 75 to use; to regard as 爾時釋提桓因以曼陀羅華各與諸人
340 75 to use; to grasp 爾時釋提桓因以曼陀羅華各與諸人
341 75 according to 爾時釋提桓因以曼陀羅華各與諸人
342 75 because of 爾時釋提桓因以曼陀羅華各與諸人
343 75 on a certain date 爾時釋提桓因以曼陀羅華各與諸人
344 75 and; as well as 爾時釋提桓因以曼陀羅華各與諸人
345 75 to rely on 爾時釋提桓因以曼陀羅華各與諸人
346 75 to regard 爾時釋提桓因以曼陀羅華各與諸人
347 75 to be able to 爾時釋提桓因以曼陀羅華各與諸人
348 75 to order; to command 爾時釋提桓因以曼陀羅華各與諸人
349 75 further; moreover 爾時釋提桓因以曼陀羅華各與諸人
350 75 used after a verb 爾時釋提桓因以曼陀羅華各與諸人
351 75 very 爾時釋提桓因以曼陀羅華各與諸人
352 75 already 爾時釋提桓因以曼陀羅華各與諸人
353 75 increasingly 爾時釋提桓因以曼陀羅華各與諸人
354 75 a reason; a cause 爾時釋提桓因以曼陀羅華各與諸人
355 75 Israel 爾時釋提桓因以曼陀羅華各與諸人
356 75 Yi 爾時釋提桓因以曼陀羅華各與諸人
357 75 use; yogena 爾時釋提桓因以曼陀羅華各與諸人
358 70 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 說是法時
359 70 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 說是法時
360 70 shuì to persuade 說是法時
361 70 shuō to teach; to recite; to explain 說是法時
362 70 shuō a doctrine; a theory 說是法時
363 70 shuō to claim; to assert 說是法時
364 70 shuō allocution 說是法時
365 70 shuō to criticize; to scold 說是法時
366 70 shuō to indicate; to refer to 說是法時
367 70 shuō speach; vāda 說是法時
368 70 shuō to speak; bhāṣate 說是法時
369 70 shuō to instruct 說是法時
370 69 big; huge; large 所謂無明緣行乃至憂悲大苦聚集
371 69 Kangxi radical 37 所謂無明緣行乃至憂悲大苦聚集
372 69 great; major; important 所謂無明緣行乃至憂悲大苦聚集
373 69 size 所謂無明緣行乃至憂悲大苦聚集
374 69 old 所謂無明緣行乃至憂悲大苦聚集
375 69 greatly; very 所謂無明緣行乃至憂悲大苦聚集
376 69 oldest; earliest 所謂無明緣行乃至憂悲大苦聚集
377 69 adult 所謂無明緣行乃至憂悲大苦聚集
378 69 tài greatest; grand 所謂無明緣行乃至憂悲大苦聚集
379 69 dài an important person 所謂無明緣行乃至憂悲大苦聚集
380 69 senior 所謂無明緣行乃至憂悲大苦聚集
381 69 approximately 所謂無明緣行乃至憂悲大苦聚集
382 69 tài greatest; grand 所謂無明緣行乃至憂悲大苦聚集
383 69 an element 所謂無明緣行乃至憂悲大苦聚集
384 69 great; mahā 所謂無明緣行乃至憂悲大苦聚集
385 67 佛法 fófǎ Dharma; Dhamma; Buddha-Dhárma; Buddhist doctrine 甘露法者是名佛法
386 67 佛法 fófǎ the power of the Buddha 甘露法者是名佛法
387 67 佛法 fófǎ Buddha's Teaching 甘露法者是名佛法
388 67 佛法 fófǎ Dharma; Buddha-Dhárma 甘露法者是名佛法
389 66 Buddha; Awakened One 如佛所說
390 66 relating to Buddhism 如佛所說
391 66 a statue or image of a Buddha 如佛所說
392 66 a Buddhist text 如佛所說
393 66 to touch; to stroke 如佛所說
394 66 Buddha 如佛所說
395 66 Buddha; Awakened One 如佛所說
396 65 何以 héyǐ why 何以故
397 65 何以 héyǐ how 何以故
398 65 何以 héyǐ how is that? 何以故
399 63 already 到已頂禮佛足
400 63 Kangxi radical 49 到已頂禮佛足
401 63 from 到已頂禮佛足
402 63 to bring to an end; to stop 到已頂禮佛足
403 63 final aspectual particle 到已頂禮佛足
404 63 afterwards; thereafter 到已頂禮佛足
405 63 too; very; excessively 到已頂禮佛足
406 63 to complete 到已頂禮佛足
407 63 to demote; to dismiss 到已頂禮佛足
408 63 to recover from an illness 到已頂禮佛足
409 63 certainly 到已頂禮佛足
410 63 an interjection of surprise 到已頂禮佛足
411 63 this 到已頂禮佛足
412 63 former; pūrvaka 到已頂禮佛足
413 63 former; pūrvaka 到已頂禮佛足
414 58 莊嚴 zhuāngyán stately; solemn 以雜蓮華而莊嚴之
415 58 莊嚴 zhuāngyán Dignity 以雜蓮華而莊嚴之
416 58 莊嚴 zhuāngyán solemn, majestic 以雜蓮華而莊嚴之
417 58 莊嚴 zhuāngyán to adorn; to perfect 以雜蓮華而莊嚴之
418 58 zuò to do 於文殊師利前五體投地作如是言
419 58 zuò to act as; to serve as 於文殊師利前五體投地作如是言
420 58 zuò to start 於文殊師利前五體投地作如是言
421 58 zuò a writing; a work 於文殊師利前五體投地作如是言
422 58 zuò to dress as; to be disguised as 於文殊師利前五體投地作如是言
423 58 zuō to create; to make 於文殊師利前五體投地作如是言
424 58 zuō a workshop 於文殊師利前五體投地作如是言
425 58 zuō to write; to compose 於文殊師利前五體投地作如是言
426 58 zuò to rise 於文殊師利前五體投地作如是言
427 58 zuò to be aroused 於文殊師利前五體投地作如是言
428 58 zuò activity; action; undertaking 於文殊師利前五體投地作如是言
429 58 zuò to regard as 於文殊師利前五體投地作如是言
430 58 zuò action; kāraṇa 於文殊師利前五體投地作如是言
431 58 無有 wú yǒu there is not 是法界中無有功德
432 58 無有 wú yǒu non-existence 是法界中無有功德
433 55 我等 wǒděng we 我等今來不為見佛
434 55 我等 wǒděng we; vayam 我等今來不為見佛
435 54 de potential marker 令五百外道遠離塵垢得法眼淨
436 54 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 令五百外道遠離塵垢得法眼淨
437 54 děi must; ought to 令五百外道遠離塵垢得法眼淨
438 54 děi to want to; to need to 令五百外道遠離塵垢得法眼淨
439 54 děi must; ought to 令五百外道遠離塵垢得法眼淨
440 54 de 令五百外道遠離塵垢得法眼淨
441 54 de infix potential marker 令五百外道遠離塵垢得法眼淨
442 54 to result in 令五百外道遠離塵垢得法眼淨
443 54 to be proper; to fit; to suit 令五百外道遠離塵垢得法眼淨
444 54 to be satisfied 令五百外道遠離塵垢得法眼淨
445 54 to be finished 令五百外道遠離塵垢得法眼淨
446 54 de result of degree 令五百外道遠離塵垢得法眼淨
447 54 de marks completion of an action 令五百外道遠離塵垢得法眼淨
448 54 děi satisfying 令五百外道遠離塵垢得法眼淨
449 54 to contract 令五百外道遠離塵垢得法眼淨
450 54 marks permission or possibility 令五百外道遠離塵垢得法眼淨
451 54 expressing frustration 令五百外道遠離塵垢得法眼淨
452 54 to hear 令五百外道遠離塵垢得法眼淨
453 54 to have; there is 令五百外道遠離塵垢得法眼淨
454 54 marks time passed 令五百外道遠離塵垢得法眼淨
455 54 obtain; attain; prāpta 令五百外道遠離塵垢得法眼淨
456 54 zhù to dwell; to live; to reside 却住一面
457 54 zhù to stop; to halt 却住一面
458 54 zhù to retain; to remain 却住一面
459 54 zhù to lodge at [temporarily] 却住一面
460 54 zhù firmly; securely 却住一面
461 54 zhù verb complement 却住一面
462 54 zhù attaching; abiding; dwelling on 却住一面
463 53 zhì wisdom; knowledge; understanding 譬如有人愚癡無智欲求索酥
464 53 zhì care; prudence 譬如有人愚癡無智欲求索酥
465 53 zhì Zhi 譬如有人愚癡無智欲求索酥
466 53 zhì clever 譬如有人愚癡無智欲求索酥
467 53 zhì Wisdom 譬如有人愚癡無智欲求索酥
468 53 zhì jnana; knowing 譬如有人愚癡無智欲求索酥
469 50 that; those 亦皆效彼五體投地而作是言
470 50 another; the other 亦皆效彼五體投地而作是言
471 50 that; tad 亦皆效彼五體投地而作是言
472 49 zhī to know 我等不為知苦
473 49 zhī to comprehend 我等不為知苦
474 49 zhī to inform; to tell 我等不為知苦
475 49 zhī to administer 我等不為知苦
476 49 zhī to distinguish; to discern 我等不為知苦
477 49 zhī to be close friends 我等不為知苦
478 49 zhī to feel; to sense; to perceive 我等不為知苦
479 49 zhī to receive; to entertain 我等不為知苦
480 49 zhī knowledge 我等不為知苦
481 49 zhī consciousness; perception 我等不為知苦
482 49 zhī a close friend 我等不為知苦
483 49 zhì wisdom 我等不為知苦
484 49 zhì Zhi 我等不為知苦
485 49 zhī Understanding 我等不為知苦
486 49 zhī know; jña 我等不為知苦
487 48 to reach 不見此岸及彼岸故
488 48 and 不見此岸及彼岸故
489 48 coming to; when 不見此岸及彼岸故
490 48 to attain 不見此岸及彼岸故
491 48 to understand 不見此岸及彼岸故
492 48 able to be compared to; to catch up with 不見此岸及彼岸故
493 48 to be involved with; to associate with 不見此岸及彼岸故
494 48 passing of a feudal title from elder to younger brother 不見此岸及彼岸故
495 48 and; ca; api 不見此岸及彼岸故
496 47 wén to hear 我從文殊師利童子聞相違法
497 47 wén Wen 我從文殊師利童子聞相違法
498 47 wén sniff at; to smell 我從文殊師利童子聞相違法
499 47 wén to be widely known 我從文殊師利童子聞相違法
500 47 wén to confirm; to accept 我從文殊師利童子聞相違法

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
 1. shì
 2. shì
 1. is; bhū
 2. this; idam
文殊师利 文殊師利 wénshūshīlì Mañjuśrī; Manjushri; Manjusri
therefore; tasmāt
 1. yán
 2. yán
 1. word; vacana
 2. speak; vad
 1. self; atman; attan
 2. ga
 3. I; aham
no; na
zhě ca
菩萨 菩薩
 1. púsà
 2. púsà
 1. bodhisattva
 2. bodhisattva
near to; antike
 1. Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression.
 2. not; non-
 3. mo

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
阿罗汉 阿羅漢 196
 1. Arhat
 2. arhat
 3. Arhat
阿难 阿難 196
 1. Ananda
 2. Ānanda; Ananda
阿那婆达多 阿那婆達多 196 Anavatapta
白净 白淨 98 Shuddhodana; Suddhodana
宝相佛 寶相佛 66 Maharatnaketu Buddha; Jewelled Appearance Buddha
波斯匿王 66 King Prasenajit; Pasenadi
波旬 98 Pāpīyāms; Pāpimant
不退转 不退轉 98
 1. never regress or change
 2. avaivartika; non-retrogression
常灭 常滅 99 Nityaparinirvrta
畜生道 99 Animal Realm
大通 100 Da Tong reign
大方广宝箧经 大方廣寶篋經 100 Precious Box; Dafangguang Bao Qie Jing
大光 100 Vistīrṇavatī
大乘 100
 1. Mahayana
 2. Mahayana Buddhism; Mahāyāna; Mahāyāna Buddhism
 3. Mahayana; Great Vehicle
帝释 帝釋 100 Sakra; Kausika; Lord of Devas
地狱 地獄 100
 1. a hell
 2. hell
 3. Hell; Hell Realms; Naraka
东方 東方 100
 1. Asia; the Orient
 2. the eastern direction
 3. Dongfang
多利 100 Dolly
二水 195 Erhshui
法华 法華 70
 1. Dharma Flower
 2. The Lotus Sutra
102
 1. Sanskrit
 2. Brahma
 3. India
 4. pure; sacred
 5. Fan
 6. Buddhist
 7. Brahman
梵身 102 brahmakāyika; brahmapariṣadya; the Heaven of the Followers of Brahma
梵世 102 Brahma World; brahmaloka
法身 70
 1. Dharma body
 2. Dharma Body
法王 102
 1. King of the Law; Dharma King
 2. Dharmaraja (Thailand)
 3. Dharma King
 4. Dharmaraja; Dharma King
法性 102 dharma nature; inherent nature; essence; true nature; dharmata
佛护 佛護 102 Buddhapalita
佛法 102
 1. Dharma; Dhamma; Buddha-Dhárma; Buddhist doctrine
 2. the power of the Buddha
 3. Buddha's Teaching
 4. Dharma; Buddha-Dhárma
佛号 佛號 102 name of the Buddha
佛世尊 102 Buddha, the world-honoured; bhagavat
佛音 102 Buddhaghoṣa; Buddhaghosa
富楼那 富樓那 102 Purna; Punna
富楼那弥多罗尼子 富樓那彌多羅尼子 102 Pūrṇamaitrāyaṇīputra
给孤 給孤 103 Anāthapiṇḍada
给事 給事 103 official (imperial) position
光明遍照 103 Vairocana
恒河 恆河 104
 1. Ganges River
 2. Ganges River
 3. Ganges River
慧观 慧觀 104
 1. Hyegwan
 2. Hui Guan
慧光 104
 1. the light of wisdom
 2. Huiguang
 3. Ekō
 4. Ekō
迦利 74 Karli; Karla Caves
迦叶 迦葉 106
 1. Kāśyapa; Kasyapa; Kassapa
 2. Mahākāśyapa; Kāśyapa; Kasyapa; Kassapa
迦尸 迦屍 106 Kasi; Kashi; Kāśī
净意 淨意 106 Śuddhamati
开城 開城 107 Kaesong city; Gaeseong city
楞伽 楞伽 108 Lankavatara
龙王 龍王 76 Dragon King; Naga King
妙法 109
 1. Wondrous Dharma
 2. the wonderful Dharma; the wonderful truth; saddharma; the Dharma; the teachings of the Buddha
弥勒佛 彌勒佛 77
 1. Maitreya Buddha
 2. Maitreya
魔波旬 109 Māra-Pāpīyāms; Pāpīyāms; Pāpimant
摩诃迦叶 摩訶迦葉 109 Mahākāśyapa; Mahākassapa; kasyapa
摩伽陀国 摩伽陀國 77
 1. Magadha
 2. Magadha
涅槃 110
 1. Nirvana
 2. nirvana
 3. Final Nirvana; Nirvana; Nirvāṇa; Nibbāna
尼乾子 尼乾子 110 Nirgrantha Jñātaputra; Nigaṇṭha Nātaputta
尼揵 110 Nirgrantha
毘舍离 毘舍離 112 Vaisali; Vaissali; Vaishali; Vesālī; City of Vaisali
婆罗门 婆羅門 112
 1. Brahmin;
 2. Brahmin; Brahman
瞿昙 瞿曇 113 Gautama; Gotama
如是说 如是說 114 Thus Said
如来 如來 114
 1. Tathagata
 2. Tathagata
 3. Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One
如是语 如是語 114 Itivuttaka
三十三天 115 Heaven of the Thirty-Three Gods; The Heaven of Thirty-Three Gods; Trāyastriṃśa Heaven; Tāvatiṃsa Heaven
三月 115
 1. March; the Third Month
 2. three months
 3. third lunar month; jyeṣṭa
善导 善導 83 Shan Dao
善来 善來 115 Svāgata; sāgata
善妙 115
 1. Zenmyō
 2. Shan Miao
沙陀 115 Shatuo
舍利弗 115 Sariputra; Sariputta
声闻 聲聞 115
 1. sravaka
 2. sravaka; a distinguished disciple of the Buddha
舍卫 舍衛 115 Sravasti; Savatthi
舍卫城 舍衛城 115 Sravasti; Savatthi
舍卫大城 舍衛大城 115 Sravasti; Savatthi
舍卫国 舍衛國 115 Sravasti; Savatthi
释梵 釋梵 115 Sakra and Brahma; Śakra and Brahmā
释迦牟尼 釋迦牟尼 115
 1. Sakyamuni Buddha
 2. Sakyamuni Buddha; Śākyamuni Buddha
释提桓因 釋提桓因 115 Śakra; Sakka; Śakra Devānām Indra; Kauśika
师子兽王 師子獸王 115 Lion King
师子王 師子王 115 Lion King
师子相 師子相 115 Simdhadhvaja
世尊 115
 1. World-Honored One
 2. World-Honored One; Bhagavat; lokanātha
115
 1. Song dynasty
 2. Song
 3. Liu Song Dynasty
娑罗树 娑羅樹 115 sala tree; sal tree; shala tree; śāla
娑婆世界 115 Saha World; the World of Suffering
他化自在天 84 Paranirmita-Vasavartin Heaven; paranirmitavaśavartin
天竺三藏求那跋陀罗 天竺三藏求那跋陀羅 84 Guṇabhadra; Gunabhadra
威神 119 awe-inspiring character of deities; anubhava
文殊 87
 1. Manjusri
 2. Manjusri
文殊师利 文殊師利 119 Mañjuśrī; Manjushri; Manjusri
无德 無德 87 Shan Zhao; Fenyang Wude
无忧 無憂 119
 1. did not worry
 2. Carefree
 3. without sorrow
 4. no sorrow
 5. Aśoka; Asoka; Ashoka
光音天 119 Abhasvara Heaven; The Heaven of Radiant Sound
无退 無退 119 avaivartika; non-retrogression
无诸 無諸 119 Wu Zhu
下乘 120 Hinayana; Hīnayāna; Lesser Vehicle
夏坐 120 Varsa; Vassa; Rains Retreat; Summer Retreat
相如 120 Xiangru
西方 120
 1. the West
 2. west side
 3. the Western [Pureland]
 4. Xifang
 5. West
修慧 120
 1. Wisdom from Practice; wisdom acquired by cultivation
 2. Xiuhui
 3. Xiuhui
修罗 修羅 120 Asura
雪山 120 Himalayan Mountains
须弥山 須彌山 88
 1. Mount Sumeru
 2. Mount Sumeru; Mount Meru
须菩提 須菩提 120
 1. Subhuti
 2. Subhuti; Subhūti
阎浮 閻浮 89
 1. Jampudiva
 2. Jambudvipa; the Terrestrial World
阎浮提 閻浮提 121 Jambudvipa; the Terrestrial World
应断 應斷 121 Krakucchanda
应供 應供 121
 1. Offering
 2. Worthy One; arhat
智人 90 Homo sapiens
只陀林 祇陀林 122
 1. Jetavana
 2. Jetavana
中观 中觀 90
 1. Madhyamaka
 2. Madhyamaka
中说 中說 122 Zhong Shuo
中宁 中寧 122 Zhongning
众僧 眾僧 122 Saṅgha; Sangha; Buddhist monastic community
诸生 諸生 122 Imperial scholar from the Ming Dynasty onwards
自恣 122 pravāraṇā; ceremony of repentance
自在天 122
 1. Mahesvara; Mahesvara Deva; Mahissara
 2. Paranirmita-Vasavartin Heaven

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 460.

Simplified Traditional Pinyin English
爱乐 愛樂 195 love and joy
爱着 愛著 195 attachment to desire
菴罗 菴羅 196 mango
阿耨多罗三藐三菩提 阿耨多羅三藐三菩提 196 anuttara-samyak-sambodhi; anuttara samyaksaṃbodhi; anuttarasamyaksaṃbodhi; unsurpassed complete perfect enlightenment
阿僧只 阿僧祇 196
 1. asamkhya
 2. asamkhyeya
 3. asamkhya; innumerable
阿僧祇劫 196 an asankhyeya kalpa
白佛 98 to address the Buddha
谤法 謗法 98 persecution of Buddhism
谤佛 謗佛 98 persecution of Buddhism
宝箧 寶篋 98 precious box; ratna-karaṇḍaka
倍复 倍復 98 many times more than
彼岸 98
 1. the other shore
 2. the other shore
遍照 98
 1. to illuminate everywhere
 2. shinging everywhere; vairocana
 3. Vairocana
比丘僧 98 monastic community
波利质多 波利質多 98 parijata tree; coral tree
般若 98
 1. Prajna Wisdom
 2. prajna
 3. prajna; prajñā; paññā; great wisdom
 4. Prajñā
般若波罗蜜 般若波羅蜜 98
 1. Prajñāpāramitā; Prajnaparamita; Perfection of Wisdom
 2. Prajñāpāramitā
不放逸 98
 1. no laxity
 2. vigilance; heedfulness; conscientious
不净 不淨 98 Impurity; dirty; filthy
不善 98 akuśala; akusala; unvirtuous; unwholesome; inauspicious
不退地 98 the ground of non-regression
不惜身命 98 willingness to give up one's own life
不共 98
 1. not shared; distinctive; avenika
 2. meditation performed with water; distinctive; apkṛtsna
不生 98
 1. nonarising; anutpāda
 2. nonarising; not produced; not conditioned; anutpada
不贪 不貪 98 non-attachment; alobha
怖畏 98 terrified; saṃtrāsa
禅定 禪定 99
 1. meditative concentration
 2. meditative concentration; meditation
 3. to meditate
常乐我净 常樂我淨 99 Eternity, Bliss, Self, and Purity
常住 99
 1. monastery
 2. Permanence
 3. a long-term resident at a monastery
 4. permanence; eternalism; śāśvata; nitya-sthita
谄曲 諂曲 99 to flatter; fawning and flattery
成佛 99
 1. Attaining Buddhahood
 2. to become a Buddha
成菩提 99 to become a Buddha; to become enlightened
成满 成滿 99 to become complete
除断 除斷 99 removing; abstaining; chedana
初发心 初發心 99 initial determination
出光明 99 self-lighting
初善 99 admirable in the beginning
出世间 出世間 99 transcendental world; lokottara
此岸 99 this shore; this world; Saṃsāra
次第乞食 99 collecting alms in order
慈心 99 compassion; a compassionate mind
麁恶 麁惡 99 disgusting
大比丘 100 a great monastic; a great bhikṣu
大慈 100 great great compassion; mahākāruṇika
大慈悲 100 great mercy and great compassion
大慈大悲 100
 1. great compassion and great loving-kindness
 2. great mercy and great compassion
大千 100 trisāhasramahāsāhasralokadhātu; a great chiliocosm; trichiliocosm; the cosmos
大神通 100
 1. great supernatural power
 2. great transcendent wisdom
大医王 大醫王 100
 1. Great Lord of healing
 2. Great Healing King
大悲 100 mahākaruṇā; great compassion
大悲心 100 a mind with great compassion
大方便 100 mahopāya; great skillful means; expedient means
大利 100 great advantage; great benefit
大誓庄严 大誓莊嚴 100 great vows
等心 100 a non-discriminating mind
等正觉 等正覺 100 samyaksaṃbodhi; perfect enlightenment
等持 100
 1. holding oneself in equanimity
 2. samādhi; concentrated meditation; mental concentration
等智 100 secular knowledge
第一义 第一義 100
 1. Ultimate Truth
 2. paramārtha; paramārthasatya; absolute truth; supreme truth
第一义空 第一義空 100 transcendental emptiness; unsurpassed emptiness
地中 100 secondary buildings on monastery grounds
读诵 讀誦 100 read aloud; recite repeatedly; svādyāya
断见 斷見 100
 1. Nihilism
 2. view that life ends with death
多罗树 多羅樹 100 palmyra tree; fan-palm
恶道 惡道 195
 1. evil path
 2. an evil rebirth; an evil destiny; an unfortunate rebirth; hell
恶世 惡世 195 an evil age
恶知识 惡知識 195 a bad friend; an evil companion
二边 二邊 195 two extremes
二法 195
 1. two dharmas; two kinds of dharma
 2. dichotomy
二鸟 二鳥 195 two birds
二行 195 two kinds of spiritual practice
二种 二種 195 two kinds
恶业 惡業 195 unwholesome acts; evil intentions
发阿耨多罗三藐三菩提心 發阿耨多羅三藐三菩提心 102 aspiration to attain supreme perfect enlightenment
法教 102
 1. Buddhism; Buddhadharma; the teaching of the Dharma
 2. teaching
发菩提心 發菩提心 102 bodhicittotpāda; initiate the bodhi mind
法入 102 dharmayatana; dharmāyatana; mental objects
法眼净 法眼淨 102
 1. purity of the dharma eye; to clearly see the truth
 2. Pure Dharma Eye
法用 102 the essence of a dharma
筏喻 102 the raft simile
法界 102
 1. Dharma Realm
 2. a dharma realm; dharmadhatu
 3. tathatā; suchness; inherent nature; true nature; tathata
法门 法門 102
 1. Dharma gate
 2. dharmaparyāya; dharma gate; a way of teaching the Dharma; a Buddhist teaching; a Dharma door
法名 102 Dharma name
放大光明 102 diffusion of great light
放光 102
 1. to emit light
 2. to produce light
方便智 102 wisdom of skilful means; upāyajñāna
放逸 102
 1. Laxity
 2. heedlessness; carelessness; pleasure-seeking; pramada
梵行 102
 1. brahmacarya; pure practices; religious life
 2. Brahmin; Brahman
梵音 102
 1. Brahma's voice
 2. the voices of Buddhas and bodhisattvas
 3. Heavenly Sound
 4. the sound of Buddhist chanting
法器 102
 1. Dharma instrument
 2. a Dharma instrument
法应 法應 102 Dharmakāya offers all an opportunity
非道 102 heterodox views
非身 102 selflessness; non-self; anātman; anattā
非我 102 selflessness; non-self; anātman; anattā
非有 102 does not exist; is not real
佛出世 102 for a Buddha to appear in a world
佛神力 102 the Buddha's spiritual power
佛说 佛說 70 buddhavacana; as spoken by the Buddha
佛言 102
 1. the Buddha said
 2. buddhavacana; the teachings of the Buddha
佛语 佛語 102
 1. Buddha Talk
 2. buddhavacana; the words of the Buddha
佛身 70
 1. Buddha's Body
 2. buddhakaya; Buddha-body
佛土 102 Buddha land
佛智 102 Buddha knowledge; Buddha wisdom
佛足 102 buddhapāda; Buddha footprints
福德 102
 1. Fortune and Virtue
 2. Merit and Virtue
 3. merit earned; reward; good fortune and good moral conduct
福田 102
 1. field of merit
 2. field of blessing
甘露法 103 ambrosial Dharma
供佛 103 to make offerings to the Buddha
贡高 貢高 103 proud; arrogant; conceited
恭敬供养 恭敬供養 103 honored
供养于佛 供養於佛 103 gave offerings to the Buddha
灌顶 灌頂 103
 1. consecration
 2. Anointment
 3. abhiseka; abhisecana; anointment; consecration
 4. Guanding
观佛 觀佛 103 to contemplate on the Buddha
观想 觀想 103
 1. contemplation
 2. Visualize
 3. to contemplate; to visualize
观法 觀法 103 techniques for insight; vipaśyanā
广说 廣說 103 to explain; to teach
光相 103
 1. halo; nimbus
 2. Aruṇavatī
果报 果報 103 fruition; the result of karma
恒沙 恆沙 104
 1. sands of the River Ganges
 2. the sand of the River Ganges; as numerous as grains of sand in the River Ganges
恒河沙 恆河沙 104
 1. Sands of the Ganges
 2. grains of sand in the Ganges River; innumerable
 3. the sand of the River Ganges; as numerous as grains of sand in the River Ganges
后生 後生 104 later rebirths; subsequent births
后五 後五 104 following five hundred years
护世 護世 104 protectors of the world
化度 104 convert and liberate; teach and save
华香 華香 104 incense and flowers
化众生 化眾生 104 to transform living beings
幻惑 104
 1. illusory
 2. to delude
欢喜踊跃 歡喜踊躍 104 leaped up with joy
化作 104 to produce; to conjure
慧根 104 root of wisdom; organ of wisdom
慧光 104
 1. the light of wisdom
 2. Huiguang
 3. Ekō
 4. Ekō
迴向 104 to transfer merit; to dedicate; pariṇāmanā
火界 104 fire; realm of fire; element of fire
偈赞 偈讚 106 to sing in praise of
迦陵频伽 迦陵頻伽 106 kalavinka
迦陵频伽鸟 迦陵頻伽鳥 106 kalavinka bird; kalaviṅka
见大 見大 106 the element of visibility
见道 見道 106
 1. to see the Way
 2. darśanamārga; path of vision
见相 見相 106 perceiving the subject
楗槌 106 a gong
见法 見法 106
 1. for a Dharma to manifest in the world
 2. to realize the impermanence and nonself of all dharmas
 3. to understand reality
见佛 見佛 106
 1. Seeing the Buddha
 2. to see the Buddha
寂定 106 samadhi
戒法 106 the rules of the precepts
界分 106 a region; a realm
结缚 結縛 106 a mental fetter or bond
劫火 106 kalpa fire
界内 界內 106 within a region; within the confines
结使 結使 106 a fetter
解脱味 解脫味 106 the flavor of liberation
金翅鸟 金翅鳥 106 a garuda
净人 淨人 106 a server
净戒 淨戒 106
 1. Pure Precepts
 2. perfect observance
 3. Jing Jie
精进力 精進力 106 unfailing progress; vīryabala
净信 淨信 106
 1. Pure Faith
 2. pure faith; prasāda
伎乐 伎樂 106 music
集智 106 understanding of the arising of cause and effect; understanding of the second of the four noble truths
俱利 106 Kareri
堪忍 107 to bear; to endure without complaint
客尘 客塵 107 external taint
空法 107 to regard all things as empty
空三昧 107 the samādhi of emptiness
空行 107 practicce according to emptiness
空无 空無 107
 1. Emptiness
 2. śūnyatā; emptiness; emptiness of inherent existence
空性 107
 1. Empty Nature
 2. empty nature; śūnyatā
乐说 樂說 108 the joy of teaching the Dharma
离念 離念 108 transcends conception
利众生 利眾生 108 beneficial to the world
莲华 蓮華 108
 1. Lotus Flower
 2. a lotus flower; padma
 3. white lotus flower; pundarika
了知 108 to understand clearly
礼敬 禮敬 108 namo; to pay respect to; to revere
离苦 離苦 108 to transcend suffering
六入 108 the six sense objects
六种震动 六種震動 108 shaken in six different ways
利养 利養 108 gain
利益众生 利益眾生 108 help sentient beings
乱心 亂心 108 a confused mind; an unsettled mind
轮宝 輪寶 108 cakra-ratna; wheel treasures
曼陀罗华 曼陀羅華 109 mandārava flower; mandāra flower; coral tree flower
面门 面門 109
 1. forehead
 2. mouth
 3. line across the upper lip
妙音 109 a wonderful sound; ghoṣa
灭度 滅度 109
 1. to extinguish worries and the sea of grief
 2. Nirvāṇa; Nibbāna; Nirvana
名曰 109 to be named; to be called
摩纳 摩納 109 māṇava; a youth
摩尼宝珠 摩尼寶珠 109 mani jewel
牟尼 109 a saint; a sage; a seer; muni
南无佛 南無佛 110
 1. Homage to the Buddha
 2. namo buddha
难思 難思 110 hard to believe; incredible
纳受 納受 110
 1. to receive; to accept
 2. to accept a prayer
能破 110 refutation
念处 念處 110 smṛtyupasthāna; satipaṭṭhāna; smrtyupasthana; satipatthana; foundation of mindfulness
念言 110 words from memory
尼干 尼乾 110 nirgrantha
尼干陀 尼乾陀 110 nirgrantha
偏袒右肩 112 bared his right shoulder
平等心 112 an impartial mind
毘尼 112 monastic discipline; vinaya
毘陀罗 毘陀羅 112 vetāla; vetāḍa
辟支佛 112 Pratyeka-Buddha; Pratyekabuddha
菩萨大悲 菩薩大悲 112 great compassion of bodhisattvas
菩萨摩诃萨 菩薩摩訶薩 112 bodhisattva mahāsattva
菩萨僧 菩薩僧 112
 1. bodhisattva
 2. monastics belonging to a Mahayana school
菩萨行 菩薩行 112 bodhisattva-caryā; bodhisattva-carita; bodhisattva practice; actions of bodhisattvas
菩提心 112
 1. bodhi mind
 2. bodhicitta; aspiration to enlightenment
乾闼婆 乾闥婆 113 a gandharva
请法 請法 113 Request Teachings
取果 113 a producing seed; producing fruit
染心 114 afflicted mind; kliṣṭa-citta
热病 熱病 114 jaundice; kāmalā
人天 114
 1. humans and devas
 2. people and devas; all living things
人中 114 mānuṣyaka; a multitude of men
人众 人眾 114 many people; crowds of people
日月光 114 Sun, Moon, and Light
汝等 114 you [plural]; yuṣma; yūyam
如法 114 In Accord With
入法界 114 to enter in the dharma realm; to perceive the dharma realm through meditation
如来佛 如來佛 114 Tathagata Buddha
如梦 如夢 114 like in a dream
入涅槃 114 to enter Nirvāṇa
如是观 如是觀 114 Contemplate as Such
如是如是 114 Thus Is, Thus Is
如来出现 如來出現 114 the Tathagata appears
如如 114
 1. Thusness
 2. tathatā; suchness; inherent nature; true nature
如实 如實 114
 1. according to reality
 2. in accordance with fact; truly; yathābhūtam
 3. suchness; inherent nature; true nature; tathata
如是我闻 如是我聞 114 thus I have heard
如实知 如實知 114
 1. to understand things as they really are
 2. understanding of thusness
如意珠 114 mani jewel
三垢 115 three defilements
三解脱 三解脫 115 the three doors of deliverance; the three gates of liberation
三明 115 three insights; trividya
三千 115 three thousand-fold
三千大千世界 115 Three Thousandfold World System; trisāhasramahāsāhasralokadhātu; a great chiliocosm; trichiliocosm; the cosmos
三千世界 115 trisāhasramahāsāhasralokadhātu; billion world system; the cosmos
三乘 115
 1. Three Vehicles
 2. three vehicles; triyāna; triyana
三世 115
 1. Three Periods of Time
 2. past, present, and future
三十二相 115 the thirty two marks of excellence; the thirty-two characteristic marks
三相 115 the three marks of existence; trilakṣaṇa; tilakkhaṇa
三匝 115 to circumambulate three times
三昧 115
 1. samadhi
 2. samādhi; concentrated meditation; mental concentration
三昧门 三昧門 115 to be on the bodhisattva path
色界 115 realm of form; rupadhatu
色声 色聲 115 the visible and the audible
僧众 僧眾 115 the monastic community; the sangha
善方便 115 Expedient Means
善男子 115
 1. good men
 2. a good man; a son of a noble family
善女人 115
 1. good women
 2. a good woman; a daughter of a noble family
善说 善說 115 well expounded
善道 115 a benevolent rebirth; a benevolent destiny; heaven; a fortunate realm
善法 115
 1. a wholesome dharma
 2. a wholesome teaching
善根 115
 1. Wholesome Roots
 2. virtuous roots; wholesome roots; kuśalamūla
善护 善護 115 protector; tāyin
善净 善淨 115 well purified; suvisuddha
善巧方便 115 skillful and expedient means
善哉 115
 1. Sadhu
 2. excellent
善知识 善知識 115 Dharma Friends; kalyāṇamitra; kalyāṇamitta; kalyanamitra
少欲 115 few desires
舍离 捨離 115 to abandon; to give up; to depart; to leave
深法 115 a profound truth
神变 神變 115 a divine transformation; a miracle
圣谛 聖諦 115 noble truth; absolute truth; supreme truth
生法 115 sentient beings and dharmas
生忍 115 Ordinary Patience
圣僧 聖僧 115 noble community; community of noble ones; āryasaṃgha; aryasamgha
生天 115 highest rebirth
胜定 勝定 115 equipose; samāhita
生灭 生滅 115
 1. arising and ceasing
 2. life and death
生灭相 生滅相 115 the characteristics of saṃsāra
生起 115 cause; arising
声闻缘觉 聲聞緣覺 115 Śrāvakas and Pratyekabuddhas
圣智 聖智 115 Buddha wisdom
身见 身見 115 views of a self
神通变化 神通變化 115 spritual powers of transformation
神通力 115 a spiritual power; supernatural powers; a remarkable ability; a magical power
神足 115 teleportation; ṛddyabhijṇa
十方 115
 1. The Ten Directions
 2. the ten directions
食时 食時 115
 1. mealtime
 2. forenoon; pūrvāhṇa
实有 實有 115 absolute reality; substantial unchanging existence; something truly existing
时众 時眾 115 present company
世谛 世諦 115 worldly truth; conventional truth; relative truth; mundane truth
实法 實法 115 true teachings
十方世界 115 the worlds in all ten directions
世间相违 世間相違 115 contradicting common sense
施食 115
 1. Food Bestowal
 2. to give food
示现 示現 115
 1. Manifestation
 2. to manifest
 3. to manifest; to display
师子吼 師子吼 115 lion’s roar
师子座 師子座 115 lion's throne
授记 授記 115 Vyakarana (prophecies); a prediction; vyākaraṇa
受记 受記 115
 1. a prediction; vyakarana
 2. to receive a prediction
受戒 115
 1. Take the Precepts
 2. to take precepts
受持 115
 1. uphold
 2. to accept and maintain faith; to uphold
水界 115 water; water realm; water element
说偈言 說偈言 115 uttered the following stanzas
说戒 說戒 115
 1. explation of the precepts; upoṣadha
 2. half monthly confession
四兵 115 four divisions of troups
四禅 四禪 115
 1. the four meditations; the four dhyānas; the four jhānas
 2. fourth dhyāna; fourth jhāna
四谛 四諦 115 the fourfold noble truth; four noble truths
四摄 四攝 115 Four Means of Embracing; the four means of embracing
四摄法 四攝法 115 the four means of embracing
随喜 隨喜 115
 1. to rejoice [in the welfare of others]
 2. anumodana; admiration
随宜 隨宜 115 acting according to people's needs; acting in accordance with the circumstances
所持 115 adhisthana; empowerment
所行 115 actions; practice
檀波罗蜜 檀波羅蜜 116 dana-paramita; the paramita of generosity
贪瞋痴 貪瞋痴 116
 1. greed, hatred, and ignorance
 2. desire, anger, and ignorance
 3. desire, anger, and ignorance; three poisons
贪着 貪著 116 attachment to desire
天众 天眾 116 devas
调伏 調伏 116
 1. to subdue
 2. tame; to mediate between physical, verbal, and mental karma and overcome evil
调伏法 調伏法 116 abhicaraka
听法 聽法 116 to hear the Dharma; to listen to the teachings of the Buddha
体性 體性 116 svabhāva; intrinsic nature; original nature; intrinsic existence; essential nature
同法 116
 1. followers of the same teaching
 2. same dharma; same dharma analogy
头陀 頭陀 116
 1. austerities
 2. qualities of purification; dhutaguṇa
涂身 塗身 116 to annoint
徒众 徒眾 116 a group of disciples
退转 退轉 116 parihāṇi; to regress; to degenerate
往诣 往詣 119 to go to; upagam
妄想分别 妄想分別 119 fanciful thinking; deluded thoughts; fantasies; vikalpa
未曾有 119
 1. Never Before
 2. Abdhutadharma (miracles)
未来际 未來際 119 the limit of the future
围遶 圍遶 119 to circumambulate
味着 味著 119 attachment to the taste of food
闻法 聞法 119 to hear the Dharma; to listen to the teachings of the Buddha
我法 119
 1. self and dharmas
 2. my teachings
我所 119
 1. my; mama
 2. conception of possession; mamakāra
我我所 119 conception of possession; mamakāra
我慢 119
 1. conceit; atmamana; ahamkara
 2. visualization as a deity; ahamkara
无二 無二 119 advaya; nonduality; not two
无分别 無分別 119 Non-Discriminative
五盖 五蓋 119 five hindrances; the five obstructions
五根 119 pañcendriya; five sense organs; five senses
无记 無記 119 not explained; indeterminate
无见者 無見者 119 no observer
无门 無門 119 Non-Existing Gate
无明灭则行灭 無明滅則行滅 119 From the suppression of ignorance results the suppression of conceptions
无身 無身 119 no-body
无生法忍 無生法忍 119
 1. patient acceptance in the truth of no rebirth
 2. Tolerance of Non-Arising Dharmas
无所畏 無所畏 119 without any fear
五体投地 五體投地 119
 1. throwing all five limbs to the ground
 2. to prostrate oneself on the ground
五通 119 five supernatural powers; pañca-abhijnā
无妄想 無妄想 119 freedom from deluded thought
無想 119 no notion
无诤 無諍 119
 1. No Disputes
 2. non-contention; nirdvandva
无边世界 無邊世界 119 the unbounded world
无怖畏 無怖畏 119 without fear; free from danger; nirbhaya
无垢 無垢 119
 1. No Impurity
 2. vimalā; nirmala; stainless; immaculate
无量众生 無量眾生 119 innumerable beings
无明灭 無明滅 119 ignorance is extinguished
无明缘行 無明緣行 119 from ignorance, volition arises
无染 無染 119 undefiled
无上道 無上道 119 supreme path; unsurpassed way
无上正真道 無上正真道 119 unexcelled complete enlightenment
无生 無生 119
 1. No-Birth
 2. anutpāda; unproduced; non-arising
无生忍 無生忍 119
 1. Non-Arising Tolerance
 2. patient belief in the truth of no rebirth
无数诸佛 無數諸佛 119 innumerable Buddhas
无相 無相 119
 1. Formless
 2. animitta; signlessness; without an appearance
无相三昧 無相三昧 119 samādhi of no appearance
无心 無心 119
 1. no-mind
 2. unintentional
 3. No-Mind
无学 無學 119
 1. aśaikṣa; asekha; an adept
 2. Muhak
五阴 五陰 119 five aggregates; five skandhas; five groups of existence; five groups of clinging
无余 無餘 119
 1. not excessive
 2. without remainder; niravasesa
无愿三昧 無願三昧 119 samādhi of no desire
无住 無住 119
 1. non-abiding
 2. non-attachment; non-abiding
戏论 戲論 120
 1. mental proliferation
 2. meaningless talk; frivolous discourse; mutual false praise; inflated conceptualization; prapañca; prapanca; papañca
现相 現相 120 world of objects
现法 現法 120 for a Dharma to manifest in the world
相应法 相應法 120 corresponding dharma; mental factor
邪法 120 false teachings
邪见 邪見 120 mistaken view; wrong view; perverse view; mithyadrsti
心解脱 心解脫 120
 1. liberation of mind
 2. to liberate the mind
心净 心淨 120 A Pure Mind
心意识 心意識 120
 1. mind, thought, and perception
 2. mind, thought, and perception
行菩萨道 行菩薩道 120 practice the bodhisattva path
性相 120 inherent attributes
信解 120 resolution; determination; zeal
修禅 修禪 120 to meditate; to cultivate through meditation
修慧 120
 1. Wisdom from Practice; wisdom acquired by cultivation
 2. Xiuhui
 3. Xiuhui
虚空界 虛空界 120 visible space
眼识界 眼識界 121 visual consciousness element
言依 121 dependence on words
严饰 嚴飾 121 to decorate; adorned
业相 業相 121 karma-lakṣaṇa
夜叉 121 yaksa
业行 業行 121
 1. actions; deeds
 2. kṛtya; ill usage or treatment
一法 121 one dharma; one thing
以何因缘 以何因緣 121 What is the cause?
一念 121
 1. one thought
 2. one moment; one instant
 3. one thought
一由旬 121 one yojana
一谛 一諦 121 one truth; suchness; inherent nature; true nature; bhūtatathatā; tathatā; tathata
一劫 121
 1. one kalpa
 2. one kalpa
阴入 陰入 121 aggregates and sense fields
印可 121 to confirm
音声 音聲 121 sound; noise
因缘相 因緣相 121 not having a nature of its own
一切处 一切處 121
 1. all places; everywhere
 2. kasina
一切法 121
 1. all dharmas; all things; sarvadharma
 2. all phenomena
一切声 一切聲 121 every sound
一切智 121
 1. wisdom of all
 2. sarvajñatā; all-knowledge; omniscience
一切智慧 121 sarvajñāta; all-knowledge; omniscience
一切众生 一切眾生 121
 1. all sentient beings
 2. all beings
一实 一實 121 suchness; inherent nature; true nature; bhūtatathatā; tathatā; tathata
右绕 右繞 121 to circumambulate in a clockwise direction
有无 有無 121 existent and non-existent/ having identity and emptiness
右膝着地 右膝著地 121 placing the right knee on the ground
有法 121 something that exists
优昙 優曇 121
 1. udumbara
 2. Youtan
欲法 121 with desire
欲界 121 realm of desire
欲乐 欲樂 121 the joy of the five desires
欲染 121 the poluting influence of desire
缘觉 緣覺 121
 1. pratyekabuddha
 2. pratyekabuddha
缘起 緣起 121
 1. Dependent Origination
 2. dependent origination; conditioned origination; dependent arising
欲贪 欲貪 121 kāmarāga; sensual craving
在家出家 122 observing monastic discipline without being ordained
赞歎 讚歎 122 praise
增上慢 122 conceit; abhimāna
真谛 真諦 122
 1. truth
 2. paramartha; paramārtha; paramārthasatya; absolute truth; supreme truth
 3. Paramartha; Paramartha; Paramārtha; Paramartha
正断 正斷 122 letting go
正见 正見 122
 1. Right View
 2. right understanding; right view
正念 122
 1. Right Mindfulness
 2. right mindfulness
正趣 122 correct path
正思惟 122 right intention; right thought
证果 證果 122 the rewards of the different stages of attainment
正行 122 right action
知苦断集 知苦斷集 122 realize suffering and stop accumulation
知众 知眾 122 a sense of social gatherings
执持 執持 122 to hold firmly; grasp; dharana
知法 122 to understand the Dharma; to know the teachings of the Buddha
智光 122
 1. the light of wisdom
 2. Jñānaprabha
智慧第一 122 Foremost in Wisdom
执着 執著 122
 1. attachment
 2. grasping
中劫 122 intermediate kalpa
中善 122 admirable in the middle
众生界 眾生界 122 the realm of living beings
种性 種性 122 lineage; gotra
中有 122 an intermediate existence between death and rebirth
诸比丘 諸比丘 122 monks
诸法 諸法 122 all things; all dharmas
诸法无我 諸法無我 122 all phenomena are without an independent self; the insubstantiality of dharmas; dharmanairātmya
诸佛 諸佛 122 Buddhas; all Buddhas
诸见 諸見 122 views; all views
诸漏已尽 諸漏已盡 122 outflows already exhausted
诸菩萨 諸菩薩 122 bodhisattvas
诸人 諸人 122 people; jana
诸如来 諸如來 122 all tathagatas
住世 122 living in the world
诸世间 諸世間 122 worlds; all worlds
诸天 諸天 122 devas
诸相 諸相 122 all appearances; all characteristics
住心 122 abiding in thoughts; abode of the mind
诸缘 諸緣 122 karmic conditions
诸众生 諸眾生 122 all beings
转轮王 轉輪王 122 a wheel turning king; cakravartin
诸力 諸力 122 powers; bala
住着 住著 122 to cling; to attach; to dwell
自心 122 One's Mind
自力 122 one's own power
最胜 最勝 122
 1. jina; conqueror
 2. supreme; uttara
 3. Uttara
最正觉 最正覺 122 abhisaṃbuddha; supreme perfect enlightenment
作佛 122 to become a Buddha
作佛事 122 do as taught by the Buddha