Glossary and Vocabulary for Ākāśagarbhasūtra (Xukong Zang Pusa Jing) 虛空藏菩薩經

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 111 to go; to 時彼菩薩見於他方無量無邊阿僧祇數諸大菩薩
2 111 to rely on; to depend on 時彼菩薩見於他方無量無邊阿僧祇數諸大菩薩
3 111 Yu 時彼菩薩見於他方無量無邊阿僧祇數諸大菩薩
4 111 a crow 時彼菩薩見於他方無量無邊阿僧祇數諸大菩薩
5 91 善男子 shàn nánzǐ good men 善男子
6 91 善男子 shàn nánzi a good man; a son of a noble family 善男子
7 85 摩訶薩 móhēsà mahasattva 時虛空藏菩薩摩訶薩聞佛語已歡喜踊躍
8 85 摩訶薩 móhēsà mahāsattva; mohasattva; a great being 時虛空藏菩薩摩訶薩聞佛語已歡喜踊躍
9 84 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 已從彼佛聞深妙法得諸禪定
10 84 děi to want to; to need to 已從彼佛聞深妙法得諸禪定
11 84 děi must; ought to 已從彼佛聞深妙法得諸禪定
12 84 de 已從彼佛聞深妙法得諸禪定
13 84 de infix potential marker 已從彼佛聞深妙法得諸禪定
14 84 to result in 已從彼佛聞深妙法得諸禪定
15 84 to be proper; to fit; to suit 已從彼佛聞深妙法得諸禪定
16 84 to be satisfied 已從彼佛聞深妙法得諸禪定
17 84 to be finished 已從彼佛聞深妙法得諸禪定
18 84 děi satisfying 已從彼佛聞深妙法得諸禪定
19 84 to contract 已從彼佛聞深妙法得諸禪定
20 84 to hear 已從彼佛聞深妙法得諸禪定
21 84 to have; there is 已從彼佛聞深妙法得諸禪定
22 84 marks time passed 已從彼佛聞深妙法得諸禪定
23 84 obtain; attain; prāpta 已從彼佛聞深妙法得諸禪定
24 81 虛空藏菩薩 xūkōngzàng púsà Akasagarbha Bodhisattva 時勝華敷藏佛告虛空藏菩薩言
25 75 fǎn reverse; opposite; wrong side out or up 薄履反
26 75 fǎn to rebel; to oppose 薄履反
27 75 fǎn to go back; to return 薄履反
28 75 fǎn to combat; to rebel 薄履反
29 75 fǎn the fanqie phonetic system 薄履反
30 75 fǎn a counter-revolutionary 薄履反
31 75 fǎn to flip; to turn over 薄履反
32 75 fǎn to take back; to give back 薄履反
33 75 fǎn to reason by analogy 薄履反
34 75 fǎn to introspect 薄履反
35 75 fān to reverse a verdict 薄履反
36 75 fǎn opposed; viruddha 薄履反
37 70 wéi to act as; to serve 爾時世尊欲為大眾說四辯才三明梵行住破惡業障陀羅尼經
38 70 wéi to change into; to become 爾時世尊欲為大眾說四辯才三明梵行住破惡業障陀羅尼經
39 70 wéi to be; is 爾時世尊欲為大眾說四辯才三明梵行住破惡業障陀羅尼經
40 70 wéi to do 爾時世尊欲為大眾說四辯才三明梵行住破惡業障陀羅尼經
41 70 wèi to support; to help 爾時世尊欲為大眾說四辯才三明梵行住破惡業障陀羅尼經
42 70 wéi to govern 爾時世尊欲為大眾說四辯才三明梵行住破惡業障陀羅尼經
43 68 zhī to go 依牟尼仙所住之處
44 68 zhī to arrive; to go 依牟尼仙所住之處
45 68 zhī is 依牟尼仙所住之處
46 68 zhī to use 依牟尼仙所住之處
47 68 zhī Zhi 依牟尼仙所住之處
48 65 zhě ca 今者在於佉羅底翅山
49 61 to reach 為諸菩薩及以聲聞諸來大眾欲說四辯才三明梵行住破惡業障陀羅尼經故
50 61 to attain 為諸菩薩及以聲聞諸來大眾欲說四辯才三明梵行住破惡業障陀羅尼經故
51 61 to understand 為諸菩薩及以聲聞諸來大眾欲說四辯才三明梵行住破惡業障陀羅尼經故
52 61 able to be compared to; to catch up with 為諸菩薩及以聲聞諸來大眾欲說四辯才三明梵行住破惡業障陀羅尼經故
53 61 to be involved with; to associate with 為諸菩薩及以聲聞諸來大眾欲說四辯才三明梵行住破惡業障陀羅尼經故
54 61 passing of a feudal title from elder to younger brother 為諸菩薩及以聲聞諸來大眾欲說四辯才三明梵行住破惡業障陀羅尼經故
55 61 and; ca; api 為諸菩薩及以聲聞諸來大眾欲說四辯才三明梵行住破惡業障陀羅尼經故
56 61 ér Kangxi radical 126 胡跪合掌而白佛言
57 61 ér as if; to seem like 胡跪合掌而白佛言
58 61 néng can; able 胡跪合掌而白佛言
59 61 ér whiskers on the cheeks; sideburns 胡跪合掌而白佛言
60 61 ér to arrive; up to 胡跪合掌而白佛言
61 61 眾生 zhòngshēng all living things 其中眾生成就五濁
62 61 眾生 zhòngshēng living things other than people 其中眾生成就五濁
63 61 眾生 zhòngshēng sentient beings 其中眾生成就五濁
64 61 眾生 zhòngshēng beings; all living things; all sentient beings 其中眾生成就五濁
65 58 suǒ a few; various; some 依牟尼仙所住之處
66 58 suǒ a place; a location 依牟尼仙所住之處
67 58 suǒ indicates a passive voice 依牟尼仙所住之處
68 58 suǒ an ordinal number 依牟尼仙所住之處
69 58 suǒ meaning 依牟尼仙所住之處
70 58 suǒ garrison 依牟尼仙所住之處
71 58 suǒ place; pradeśa 依牟尼仙所住之處
72 54 菩薩 púsà bodhisattva 時彼菩薩見於他方無量無邊阿僧祇數諸大菩薩
73 54 菩薩 púsà bodhisattva 時彼菩薩見於他方無量無邊阿僧祇數諸大菩薩
74 54 菩薩 púsà bodhisatta 時彼菩薩見於他方無量無邊阿僧祇數諸大菩薩
75 51 to use; to grasp 為諸菩薩及以聲聞諸來大眾欲說四辯才三明梵行住破惡業障陀羅尼經故
76 51 to rely on 為諸菩薩及以聲聞諸來大眾欲說四辯才三明梵行住破惡業障陀羅尼經故
77 51 to regard 為諸菩薩及以聲聞諸來大眾欲說四辯才三明梵行住破惡業障陀羅尼經故
78 51 to be able to 為諸菩薩及以聲聞諸來大眾欲說四辯才三明梵行住破惡業障陀羅尼經故
79 51 to order; to command 為諸菩薩及以聲聞諸來大眾欲說四辯才三明梵行住破惡業障陀羅尼經故
80 51 used after a verb 為諸菩薩及以聲聞諸來大眾欲說四辯才三明梵行住破惡業障陀羅尼經故
81 51 a reason; a cause 為諸菩薩及以聲聞諸來大眾欲說四辯才三明梵行住破惡業障陀羅尼經故
82 51 Israel 為諸菩薩及以聲聞諸來大眾欲說四辯才三明梵行住破惡業障陀羅尼經故
83 51 Yi 為諸菩薩及以聲聞諸來大眾欲說四辯才三明梵行住破惡業障陀羅尼經故
84 51 use; yogena 為諸菩薩及以聲聞諸來大眾欲說四辯才三明梵行住破惡業障陀羅尼經故
85 50 fàn to commit a crime; to violate 若有眾生犯根本罪應墮惡趣
86 50 fàn to attack; to invade 若有眾生犯根本罪應墮惡趣
87 50 fàn to transgress 若有眾生犯根本罪應墮惡趣
88 50 fàn conjunction of a star 若有眾生犯根本罪應墮惡趣
89 50 fàn to conquer 若有眾生犯根本罪應墮惡趣
90 50 fàn to occur 若有眾生犯根本罪應墮惡趣
91 50 fàn to face danger 若有眾生犯根本罪應墮惡趣
92 50 fàn to fall 若有眾生犯根本罪應墮惡趣
93 50 fàn a criminal 若有眾生犯根本罪應墮惡趣
94 44 Qi 其諸菩薩見此光已
95 43 desire 爾時世尊欲為大眾說四辯才三明梵行住破惡業障陀羅尼經
96 43 to desire; to wish 爾時世尊欲為大眾說四辯才三明梵行住破惡業障陀羅尼經
97 43 to desire; to intend 爾時世尊欲為大眾說四辯才三明梵行住破惡業障陀羅尼經
98 43 lust 爾時世尊欲為大眾說四辯才三明梵行住破惡業障陀羅尼經
99 43 desire; intention; wish; kāma 爾時世尊欲為大眾說四辯才三明梵行住破惡業障陀羅尼經
100 42 xiàn to appear; to manifest; to become visible 爾時西方有如意寶珠光現
101 42 xiàn at present 爾時西方有如意寶珠光現
102 42 xiàn existing at the present time 爾時西方有如意寶珠光現
103 42 xiàn cash 爾時西方有如意寶珠光現
104 42 infix potential marker 住不共法不隨他信
105 41 míng fame; renown; reputation 名一切香集依
106 41 míng a name; personal name; designation 名一切香集依
107 41 míng rank; position 名一切香集依
108 41 míng an excuse 名一切香集依
109 41 míng life 名一切香集依
110 41 míng to name; to call 名一切香集依
111 41 míng to express; to describe 名一切香集依
112 41 míng to be called; to have the name 名一切香集依
113 41 míng to own; to possess 名一切香集依
114 41 míng famous; renowned 名一切香集依
115 41 míng moral 名一切香集依
116 41 míng name; naman 名一切香集依
117 41 míng fame; renown; yasas 名一切香集依
118 40 lìng to make; to cause to be; to lead 為令法流不斷絕故
119 40 lìng to issue a command 為令法流不斷絕故
120 40 lìng rules of behavior; customs 為令法流不斷絕故
121 40 lìng an order; a command; an edict; a decree; a statute 為令法流不斷絕故
122 40 lìng a season 為令法流不斷絕故
123 40 lìng respected; good reputation 為令法流不斷絕故
124 40 lìng good 為令法流不斷絕故
125 40 lìng pretentious 為令法流不斷絕故
126 40 lìng a transcending state of existence 為令法流不斷絕故
127 40 lìng a commander 為令法流不斷絕故
128 40 lìng a commanding quality; an impressive character 為令法流不斷絕故
129 40 lìng lyrics 為令法流不斷絕故
130 40 lìng Ling 為令法流不斷絕故
131 40 lìng instruction by a teacher; adhīṣṭa 為令法流不斷絕故
132 38 jiàn to see 時彼菩薩見於他方無量無邊阿僧祇數諸大菩薩
133 38 jiàn opinion; view; understanding 時彼菩薩見於他方無量無邊阿僧祇數諸大菩薩
134 38 jiàn indicates seeing, hearing, meeting, etc 時彼菩薩見於他方無量無邊阿僧祇數諸大菩薩
135 38 jiàn refer to; for details see 時彼菩薩見於他方無量無邊阿僧祇數諸大菩薩
136 38 jiàn to appear 時彼菩薩見於他方無量無邊阿僧祇數諸大菩薩
137 38 jiàn to meet 時彼菩薩見於他方無量無邊阿僧祇數諸大菩薩
138 38 jiàn to receive (a guest) 時彼菩薩見於他方無量無邊阿僧祇數諸大菩薩
139 38 jiàn let me; kindly 時彼菩薩見於他方無量無邊阿僧祇數諸大菩薩
140 38 jiàn Jian 時彼菩薩見於他方無量無邊阿僧祇數諸大菩薩
141 38 xiàn to appear 時彼菩薩見於他方無量無邊阿僧祇數諸大菩薩
142 38 xiàn to introduce 時彼菩薩見於他方無量無邊阿僧祇數諸大菩薩
143 38 jiàn view; perception; dṛṣṭi; diṭṭhi 時彼菩薩見於他方無量無邊阿僧祇數諸大菩薩
144 38 Kangxi radical 71 無復餘色唯見虛空
145 38 to not have; without 無復餘色唯見虛空
146 38 mo 無復餘色唯見虛空
147 38 to not have 無復餘色唯見虛空
148 38 Wu 無復餘色唯見虛空
149 38 mo 無復餘色唯見虛空
150 37 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 爾時世尊欲為大眾說四辯才三明梵行住破惡業障陀羅尼經
151 37 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 爾時世尊欲為大眾說四辯才三明梵行住破惡業障陀羅尼經
152 37 shuì to persuade 爾時世尊欲為大眾說四辯才三明梵行住破惡業障陀羅尼經
153 37 shuō to teach; to recite; to explain 爾時世尊欲為大眾說四辯才三明梵行住破惡業障陀羅尼經
154 37 shuō a doctrine; a theory 爾時世尊欲為大眾說四辯才三明梵行住破惡業障陀羅尼經
155 37 shuō to claim; to assert 爾時世尊欲為大眾說四辯才三明梵行住破惡業障陀羅尼經
156 37 shuō allocution 爾時世尊欲為大眾說四辯才三明梵行住破惡業障陀羅尼經
157 37 shuō to criticize; to scold 爾時世尊欲為大眾說四辯才三明梵行住破惡業障陀羅尼經
158 37 shuō to indicate; to refer to 爾時世尊欲為大眾說四辯才三明梵行住破惡業障陀羅尼經
159 37 shuō speach; vāda 爾時世尊欲為大眾說四辯才三明梵行住破惡業障陀羅尼經
160 37 shuō to speak; bhāṣate 爾時世尊欲為大眾說四辯才三明梵行住破惡業障陀羅尼經
161 35 根本 gēnběn fundamental; basic 若有眾生犯根本罪應墮惡趣
162 35 根本 gēnběn a foundation; a basis 若有眾生犯根本罪應墮惡趣
163 35 根本 gēnběn root 若有眾生犯根本罪應墮惡趣
164 35 根本 gēnběn capital 若有眾生犯根本罪應墮惡趣
165 35 根本 gēnběn Basis 若有眾生犯根本罪應墮惡趣
166 35 根本 gēnběn mūla; root 若有眾生犯根本罪應墮惡趣
167 33 yìng to answer; to respond
168 33 yìng to confirm; to verify
169 33 yìng to be worthy of; to correspond to; suitable
170 33 yìng to accept
171 33 yìng to permit; to allow
172 33 yìng to echo
173 33 yìng to handle; to deal with
174 33 yìng Ying
175 33 shí time; a point or period of time 時彼菩薩見於他方無量無邊阿僧祇數諸大菩薩
176 33 shí a season; a quarter of a year 時彼菩薩見於他方無量無邊阿僧祇數諸大菩薩
177 33 shí one of the 12 two-hour periods of the day 時彼菩薩見於他方無量無邊阿僧祇數諸大菩薩
178 33 shí fashionable 時彼菩薩見於他方無量無邊阿僧祇數諸大菩薩
179 33 shí fate; destiny; luck 時彼菩薩見於他方無量無邊阿僧祇數諸大菩薩
180 33 shí occasion; opportunity; chance 時彼菩薩見於他方無量無邊阿僧祇數諸大菩薩
181 33 shí tense 時彼菩薩見於他方無量無邊阿僧祇數諸大菩薩
182 33 shí particular; special 時彼菩薩見於他方無量無邊阿僧祇數諸大菩薩
183 33 shí to plant; to cultivate 時彼菩薩見於他方無量無邊阿僧祇數諸大菩薩
184 33 shí an era; a dynasty 時彼菩薩見於他方無量無邊阿僧祇數諸大菩薩
185 33 shí time [abstract] 時彼菩薩見於他方無量無邊阿僧祇數諸大菩薩
186 33 shí seasonal 時彼菩薩見於他方無量無邊阿僧祇數諸大菩薩
187 33 shí to wait upon 時彼菩薩見於他方無量無邊阿僧祇數諸大菩薩
188 33 shí hour 時彼菩薩見於他方無量無邊阿僧祇數諸大菩薩
189 33 shí appropriate; proper; timely 時彼菩薩見於他方無量無邊阿僧祇數諸大菩薩
190 33 shí Shi 時彼菩薩見於他方無量無邊阿僧祇數諸大菩薩
191 33 shí a present; currentlt 時彼菩薩見於他方無量無邊阿僧祇數諸大菩薩
192 33 shí time; kāla 時彼菩薩見於他方無量無邊阿僧祇數諸大菩薩
193 33 shí at that time; samaya 時彼菩薩見於他方無量無邊阿僧祇數諸大菩薩
194 32 yòu Kangxi radical 29 又復遙見東方世界有大光明
195 32 初發心 chū fāxīn initial determination 初發心菩薩摩訶薩
196 32 xiàng to appear; to seem; to resemble 一切大眾見聞覺知如本色像
197 32 xiàng image; portrait; statue 一切大眾見聞覺知如本色像
198 32 xiàng appearance 一切大眾見聞覺知如本色像
199 32 xiàng for example 一切大眾見聞覺知如本色像
200 32 xiàng likeness; pratirūpa 一切大眾見聞覺知如本色像
201 31 chù a place; location; a spot; a point 依牟尼仙所住之處
202 31 chǔ to reside; to live; to dwell 依牟尼仙所住之處
203 31 chù an office; a department; a bureau 依牟尼仙所住之處
204 31 chù a part; an aspect 依牟尼仙所住之處
205 31 chǔ to be in; to be in a position of 依牟尼仙所住之處
206 31 chǔ to get along with 依牟尼仙所住之處
207 31 chǔ to deal with; to manage 依牟尼仙所住之處
208 31 chǔ to punish; to sentence 依牟尼仙所住之處
209 31 chǔ to stop; to pause 依牟尼仙所住之處
210 31 chǔ to be associated with 依牟尼仙所住之處
211 31 chǔ to situate; to fix a place for 依牟尼仙所住之處
212 31 chǔ to occupy; to control 依牟尼仙所住之處
213 31 chù circumstances; situation 依牟尼仙所住之處
214 31 chù an occasion; a time 依牟尼仙所住之處
215 30 zuì crime; offense; sin; vice 除滅此等諸眾生罪
216 30 zuì fault; error 除滅此等諸眾生罪
217 30 zuì hardship; suffering 除滅此等諸眾生罪
218 30 zuì to blame; to accuse 除滅此等諸眾生罪
219 30 zuì punishment 除滅此等諸眾生罪
220 30 yán to speak; to say; said 胡跪合掌而白佛言
221 30 yán language; talk; words; utterance; speech 胡跪合掌而白佛言
222 30 yán Kangxi radical 149 胡跪合掌而白佛言
223 30 yán phrase; sentence 胡跪合掌而白佛言
224 30 yán a word; a syllable 胡跪合掌而白佛言
225 30 yán a theory; a doctrine 胡跪合掌而白佛言
226 30 yán to regard as 胡跪合掌而白佛言
227 30 yán to act as 胡跪合掌而白佛言
228 30 yán speech; vāc 胡跪合掌而白佛言
229 30 yán speak; vad 胡跪合掌而白佛言
230 30 一切 yīqiè temporary 名一切香集依
231 30 一切 yīqiè the same 名一切香集依
232 29 to know; to learn about; to comprehend 如此大士悉雲集故
233 29 detailed 如此大士悉雲集故
234 29 to elaborate; to expound 如此大士悉雲集故
235 29 to exhaust; to use up 如此大士悉雲集故
236 29 strongly 如此大士悉雲集故
237 29 Xi 如此大士悉雲集故
238 29 all; kṛtsna 如此大士悉雲集故
239 28 Kangxi radical 49 已從彼佛聞深妙法得諸禪定
240 28 to bring to an end; to stop 已從彼佛聞深妙法得諸禪定
241 28 to complete 已從彼佛聞深妙法得諸禪定
242 28 to demote; to dismiss 已從彼佛聞深妙法得諸禪定
243 28 to recover from an illness 已從彼佛聞深妙法得諸禪定
244 28 former; pūrvaka 已從彼佛聞深妙法得諸禪定
245 28 force 三昧力示現
246 28 Kangxi radical 19 三昧力示現
247 28 to exert oneself; to make an effort 三昧力示現
248 28 to force 三昧力示現
249 28 labor; forced labor 三昧力示現
250 28 physical strength 三昧力示現
251 28 power 三昧力示現
252 28 Li 三昧力示現
253 28 ability; capability 三昧力示現
254 28 influence 三昧力示現
255 28 strength; power; bala 三昧力示現
256 28 rén person; people; a human being 今會有此人
257 28 rén Kangxi radical 9 今會有此人
258 28 rén a kind of person 今會有此人
259 28 rén everybody 今會有此人
260 28 rén adult 今會有此人
261 28 rén somebody; others 今會有此人
262 28 rén an upright person 今會有此人
263 28 rén person; manuṣya; puruṣa; pudgala 今會有此人
264 28 爾時 ěr shí at that time 爾時世尊欲為大眾說四辯才三明梵行住破惡業障陀羅尼經
265 28 爾時 ěr shí at that time; atha khalu 爾時世尊欲為大眾說四辯才三明梵行住破惡業障陀羅尼經
266 27 世尊 shìzūn World-Honored One 爾時世尊欲為大眾說四辯才三明梵行住破惡業障陀羅尼經
267 27 世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; Bhagavān; Buddha 爾時世尊欲為大眾說四辯才三明梵行住破惡業障陀羅尼經
268 27 néng can; able 修慧能推求
269 27 néng ability; capacity 修慧能推求
270 27 néng a mythical bear-like beast 修慧能推求
271 27 néng energy 修慧能推求
272 27 néng function; use 修慧能推求
273 27 néng talent 修慧能推求
274 27 néng expert at 修慧能推求
275 27 néng to be in harmony 修慧能推求
276 27 néng to tend to; to care for 修慧能推求
277 27 néng to reach; to arrive at 修慧能推求
278 27 néng to be able; śak 修慧能推求
279 25 大乘 dàshèng Mahayana 宣暢大乘六波羅蜜諸地行法
280 25 大乘 dàshèng Mahayana Buddhism; Mahāyāna; Mahāyāna Buddhism 宣暢大乘六波羅蜜諸地行法
281 25 大乘 dàshèng Mahayana; Great Vehicle 宣暢大乘六波羅蜜諸地行法
282 24 suí to follow 住不共法不隨他信
283 24 suí to listen to 住不共法不隨他信
284 24 suí to submit to; to comply with 住不共法不隨他信
285 24 suí to be obsequious 住不共法不隨他信
286 24 suí 17th hexagram 住不共法不隨他信
287 24 suí let somebody do what they like 住不共法不隨他信
288 24 suí to resemble; to look like 住不共法不隨他信
289 23 不能 bù néng cannot; must not; should not 不能思量一須陀洹解脫行處
290 23 Yi 彼佛國土亦具五濁
291 23 shēn human body; torso 身昇虛空往詣東方
292 23 shēn Kangxi radical 158 身昇虛空往詣東方
293 23 shēn self 身昇虛空往詣東方
294 23 shēn life 身昇虛空往詣東方
295 23 shēn an object 身昇虛空往詣東方
296 23 shēn a lifetime 身昇虛空往詣東方
297 23 shēn moral character 身昇虛空往詣東方
298 23 shēn status; identity; position 身昇虛空往詣東方
299 23 shēn pregnancy 身昇虛空往詣東方
300 23 juān India 身昇虛空往詣東方
301 23 shēn body; kaya 身昇虛空往詣東方
302 23 děng et cetera; and so on 與此世界等無有異
303 23 děng to wait 與此世界等無有異
304 23 děng to be equal 與此世界等無有異
305 23 děng degree; level 與此世界等無有異
306 23 děng to compare 與此世界等無有異
307 23 xíng appearance 於其夢中現種種形
308 23 xíng adjective 於其夢中現種種形
309 23 xíng shape; form 於其夢中現種種形
310 23 xíng terrain 於其夢中現種種形
311 23 xíng circumstances; situation 於其夢中現種種形
312 23 xíng to form; to become 於其夢中現種種形
313 23 xíng to appear; to manifest 於其夢中現種種形
314 23 xíng to contrast; to compare 於其夢中現種種形
315 23 xíng to describe 於其夢中現種種形
316 23 xíng an entity 於其夢中現種種形
317 23 xíng formal 於其夢中現種種形
318 23 xíng punishment 於其夢中現種種形
319 23 xíng form; appearance; saṃsthāna 於其夢中現種種形
320 22 xīn heart [organ] 見此相已驚怖迷悶其心擾亂
321 22 xīn Kangxi radical 61 見此相已驚怖迷悶其心擾亂
322 22 xīn mind; consciousness 見此相已驚怖迷悶其心擾亂
323 22 xīn the center; the core; the middle 見此相已驚怖迷悶其心擾亂
324 22 xīn one of the 28 star constellations 見此相已驚怖迷悶其心擾亂
325 22 xīn heart 見此相已驚怖迷悶其心擾亂
326 22 xīn emotion 見此相已驚怖迷悶其心擾亂
327 22 xīn intention; consideration 見此相已驚怖迷悶其心擾亂
328 22 xīn disposition; temperament 見此相已驚怖迷悶其心擾亂
329 22 xīn citta; thinking; thought; mind; mentality 見此相已驚怖迷悶其心擾亂
330 22 一切眾生 yīqiè zhòngshēng all sentient beings 一切眾生無上福田
331 22 一切眾生 yīqiè zhòngshēng all beings 一切眾生無上福田
332 22 善根 shàngēn Wholesome Roots 善根之地
333 22 善根 shàngēn virtuous roots; wholesome roots; kuśalamūla 善根之地
334 21 to leave; to depart; to go away; to part 欲離於二見
335 21 a mythical bird 欲離於二見
336 21 li; one of the eight divinatory trigrams 欲離於二見
337 21 a band or kerchief worn when a woman left home to be married 欲離於二見
338 21 chī a dragon with horns not yet grown 欲離於二見
339 21 a mountain ash 欲離於二見
340 21 vanilla; a vanilla-like herb 欲離於二見
341 21 to be scattered; to be separated 欲離於二見
342 21 to cut off 欲離於二見
343 21 to violate; to be contrary to 欲離於二見
344 21 to be distant from 欲離於二見
345 21 two 欲離於二見
346 21 to array; to align 欲離於二見
347 21 to pass through; to experience 欲離於二見
348 21 transcendence 欲離於二見
349 21 to go back; to return 復與無量無邊阿僧祇恒河沙數菩薩摩訶薩俱
350 21 to resume; to restart 復與無量無邊阿僧祇恒河沙數菩薩摩訶薩俱
351 21 to do in detail 復與無量無邊阿僧祇恒河沙數菩薩摩訶薩俱
352 21 to restore 復與無量無邊阿僧祇恒河沙數菩薩摩訶薩俱
353 21 to respond; to reply to 復與無量無邊阿僧祇恒河沙數菩薩摩訶薩俱
354 21 Fu; Return 復與無量無邊阿僧祇恒河沙數菩薩摩訶薩俱
355 21 to retaliate; to reciprocate 復與無量無邊阿僧祇恒河沙數菩薩摩訶薩俱
356 21 to avoid forced labor or tax 復與無量無邊阿僧祇恒河沙數菩薩摩訶薩俱
357 21 Fu 復與無量無邊阿僧祇恒河沙數菩薩摩訶薩俱
358 21 doubled; to overlapping; folded 復與無量無邊阿僧祇恒河沙數菩薩摩訶薩俱
359 21 a lined garment with doubled thickness 復與無量無邊阿僧祇恒河沙數菩薩摩訶薩俱
360 21 happy; glad; cheerful; joyful 於諸善根深生欣樂
361 21 to take joy in; to be happy; to be cheerful 於諸善根深生欣樂
362 21 Le 於諸善根深生欣樂
363 21 yuè music 於諸善根深生欣樂
364 21 yuè a musical instrument 於諸善根深生欣樂
365 21 yuè tone [of voice]; expression 於諸善根深生欣樂
366 21 yuè a musician 於諸善根深生欣樂
367 21 joy; pleasure 於諸善根深生欣樂
368 21 yuè the Book of Music 於諸善根深生欣樂
369 21 lào Lao 於諸善根深生欣樂
370 21 to laugh 於諸善根深生欣樂
371 21 Joy 於諸善根深生欣樂
372 21 joy, delight; sukhā 於諸善根深生欣樂
373 21 jiā ka 迦吒富單那
374 21 jiā ka 迦吒富單那
375 20 Kangxi radical 132 時會大眾各不自見亦不見他
376 20 Zi 時會大眾各不自見亦不見他
377 20 a nose 時會大眾各不自見亦不見他
378 20 the beginning; the start 時會大眾各不自見亦不見他
379 20 origin 時會大眾各不自見亦不見他
380 20 to employ; to use 時會大眾各不自見亦不見他
381 20 to be 時會大眾各不自見亦不見他
382 20 self; soul; ātman 時會大眾各不自見亦不見他
383 20 旃陀羅 zhāntuóluó Chandala; caṇḍāla [untouchable caste] 未來惡世初發心菩薩造作諸雜旃陀羅行
384 20 extra; surplus; remainder 無復餘色唯見虛空
385 20 to remain 無復餘色唯見虛空
386 20 the time after an event 無復餘色唯見虛空
387 20 the others; the rest 無復餘色唯見虛空
388 20 additional; complementary 無復餘色唯見虛空
389 20 jīn today; present; now 彼佛今正為諸大眾轉妙法輪
390 20 jīn Jin 彼佛今正為諸大眾轉妙法輪
391 20 jīn modern 彼佛今正為諸大眾轉妙法輪
392 20 jīn now; adhunā 彼佛今正為諸大眾轉妙法輪
393 19 方便 fāngbiàn convenient 善於方便具無礙辯
394 19 方便 fāngbiàn to to the toilet 善於方便具無礙辯
395 19 方便 fāngbiàn to have money to lend 善於方便具無礙辯
396 19 方便 fāngbiàn to make something convenient for others 善於方便具無礙辯
397 19 方便 fāngbiàn to do somebody a favor 善於方便具無礙辯
398 19 方便 fāngbiàn appropriate 善於方便具無礙辯
399 19 方便 fāngbiàn Convenience 善於方便具無礙辯
400 19 方便 fāngbiàn expedient means 善於方便具無礙辯
401 19 方便 fāngbiàn Skillful Means 善於方便具無礙辯
402 19 方便 fāngbiàn upāya; skillful means; expedient means 善於方便具無礙辯
403 19 三昧 sānmèi samadhi 位登十住得首楞嚴三昧及一生補處者
404 19 三昧 sānmèi samādhi; concentrated meditation; mental concentration 位登十住得首楞嚴三昧及一生補處者
405 19 人天 réntiān humans and devas 蔽於一切人天八部
406 19 人天 réntiān people and devas; all living things 蔽於一切人天八部
407 19 è evil; vice 并為彼國諸惡眾生說破惡業障陀羅尼
408 19 è evil; wicked; bad; foul; malevolent 并為彼國諸惡眾生說破惡業障陀羅尼
409 19 ě queasy; nauseous 并為彼國諸惡眾生說破惡業障陀羅尼
410 19 to hate; to detest 并為彼國諸惡眾生說破惡業障陀羅尼
411 19 è fierce 并為彼國諸惡眾生說破惡業障陀羅尼
412 19 è detestable; offensive; unpleasant 并為彼國諸惡眾生說破惡業障陀羅尼
413 19 to denounce 并為彼國諸惡眾生說破惡業障陀羅尼
414 19 è e 并為彼國諸惡眾生說破惡業障陀羅尼
415 19 è evil 并為彼國諸惡眾生說破惡業障陀羅尼
416 19 無量 wúliàng immeasurable; unlimited 與無量大比丘眾
417 19 無量 wúliàng immeasurable; unlimited; aparimāṇa 與無量大比丘眾
418 19 無量 wúliàng immeasurable 與無量大比丘眾
419 19 無量 wúliàng Atula 與無量大比丘眾
420 19 yuàn to hope; to wish; to desire 唯願為我具解說之
421 19 yuàn hope 唯願為我具解說之
422 19 yuàn to be ready; to be willing 唯願為我具解說之
423 19 yuàn to ask for; to solicit 唯願為我具解說之
424 19 yuàn a vow 唯願為我具解說之
425 19 yuàn diligent; attentive 唯願為我具解說之
426 19 yuàn to prefer; to select 唯願為我具解說之
427 19 yuàn to admire 唯願為我具解說之
428 19 yuàn a vow; pranidhana 唯願為我具解說之
429 18 zuò to do 而作此言
430 18 zuò to act as; to serve as 而作此言
431 18 zuò to start 而作此言
432 18 zuò a writing; a work 而作此言
433 18 zuò to dress as; to be disguised as 而作此言
434 18 zuō to create; to make 而作此言
435 18 zuō a workshop 而作此言
436 18 zuō to write; to compose 而作此言
437 18 zuò to rise 而作此言
438 18 zuò to be aroused 而作此言
439 18 zuò activity; action; undertaking 而作此言
440 18 zuò to regard as 而作此言
441 18 zuò action; kāraṇa 而作此言
442 18 shēng to be born; to give birth 於佛法生疑
443 18 shēng to live 於佛法生疑
444 18 shēng raw 於佛法生疑
445 18 shēng a student 於佛法生疑
446 18 shēng life 於佛法生疑
447 18 shēng to produce; to give rise 於佛法生疑
448 18 shēng alive 於佛法生疑
449 18 shēng a lifetime 於佛法生疑
450 18 shēng to initiate; to become 於佛法生疑
451 18 shēng to grow 於佛法生疑
452 18 shēng unfamiliar 於佛法生疑
453 18 shēng not experienced 於佛法生疑
454 18 shēng hard; stiff; strong 於佛法生疑
455 18 shēng having academic or professional knowledge 於佛法生疑
456 18 shēng a male role in traditional theatre 於佛法生疑
457 18 shēng gender 於佛法生疑
458 18 shēng to develop; to grow 於佛法生疑
459 18 shēng to set up 於佛法生疑
460 18 shēng a prostitute 於佛法生疑
461 18 shēng a captive 於佛法生疑
462 18 shēng a gentleman 於佛法生疑
463 18 shēng Kangxi radical 100 於佛法生疑
464 18 shēng unripe 於佛法生疑
465 18 shēng nature 於佛法生疑
466 18 shēng to inherit; to succeed 於佛法生疑
467 18 shēng destiny 於佛法生疑
468 18 shēng birth 於佛法生疑
469 18 wén to hear 已從彼佛聞深妙法得諸禪定
470 18 wén Wen 已從彼佛聞深妙法得諸禪定
471 18 wén sniff at; to smell 已從彼佛聞深妙法得諸禪定
472 18 wén to be widely known 已從彼佛聞深妙法得諸禪定
473 18 wén to confirm; to accept 已從彼佛聞深妙法得諸禪定
474 18 wén information 已從彼佛聞深妙法得諸禪定
475 18 wèn famous; well known 已從彼佛聞深妙法得諸禪定
476 18 wén knowledge; learning 已從彼佛聞深妙法得諸禪定
477 18 wèn popularity; prestige; reputation 已從彼佛聞深妙法得諸禪定
478 18 wén to question 已從彼佛聞深妙法得諸禪定
479 18 wén hearing; śruti 已從彼佛聞深妙法得諸禪定
480 18 剎利 shālì Kṣatriya; Kshatriya; Kashtriya; Ksatriyah 或現剎利像
481 18 zhù to dwell; to live; to reside 依牟尼仙所住之處
482 18 zhù to stop; to halt 依牟尼仙所住之處
483 18 zhù to retain; to remain 依牟尼仙所住之處
484 18 zhù to lodge at [temporarily] 依牟尼仙所住之處
485 18 zhù verb complement 依牟尼仙所住之處
486 18 zhù attaching; abiding; dwelling on 依牟尼仙所住之處
487 18 Buddha; Awakened One 彼國有佛
488 18 relating to Buddhism 彼國有佛
489 18 a statue or image of a Buddha 彼國有佛
490 18 a Buddhist text 彼國有佛
491 18 to touch; to stroke 彼國有佛
492 18 Buddha 彼國有佛
493 18 Buddha; Awakened One 彼國有佛
494 17 xiān first 先圍遶恭敬
495 17 xiān early; prior; former 先圍遶恭敬
496 17 xiān to go forward; to advance 先圍遶恭敬
497 17 xiān to attach importance to; to value 先圍遶恭敬
498 17 xiān to start 先圍遶恭敬
499 17 xiān ancestors; forebears 先圍遶恭敬
500 17 xiān before; in front 先圍遶恭敬

Frequencies of all Words

Top 898

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 111 in; at 時彼菩薩見於他方無量無邊阿僧祇數諸大菩薩
2 111 in; at 時彼菩薩見於他方無量無邊阿僧祇數諸大菩薩
3 111 in; at; to; from 時彼菩薩見於他方無量無邊阿僧祇數諸大菩薩
4 111 to go; to 時彼菩薩見於他方無量無邊阿僧祇數諸大菩薩
5 111 to rely on; to depend on 時彼菩薩見於他方無量無邊阿僧祇數諸大菩薩
6 111 to go to; to arrive at 時彼菩薩見於他方無量無邊阿僧祇數諸大菩薩
7 111 from 時彼菩薩見於他方無量無邊阿僧祇數諸大菩薩
8 111 give 時彼菩薩見於他方無量無邊阿僧祇數諸大菩薩
9 111 oppposing 時彼菩薩見於他方無量無邊阿僧祇數諸大菩薩
10 111 and 時彼菩薩見於他方無量無邊阿僧祇數諸大菩薩
11 111 compared to 時彼菩薩見於他方無量無邊阿僧祇數諸大菩薩
12 111 by 時彼菩薩見於他方無量無邊阿僧祇數諸大菩薩
13 111 and; as well as 時彼菩薩見於他方無量無邊阿僧祇數諸大菩薩
14 111 for 時彼菩薩見於他方無量無邊阿僧祇數諸大菩薩
15 111 Yu 時彼菩薩見於他方無量無邊阿僧祇數諸大菩薩
16 111 a crow 時彼菩薩見於他方無量無邊阿僧祇數諸大菩薩
17 111 whew; wow 時彼菩薩見於他方無量無邊阿僧祇數諸大菩薩
18 91 善男子 shàn nánzǐ good men 善男子
19 91 善男子 shàn nánzi a good man; a son of a noble family 善男子
20 89 shì is; are; am; to be 亦復不知是誰神力
21 89 shì is exactly 亦復不知是誰神力
22 89 shì is suitable; is in contrast 亦復不知是誰神力
23 89 shì this; that; those 亦復不知是誰神力
24 89 shì really; certainly 亦復不知是誰神力
25 89 shì correct; yes; affirmative 亦復不知是誰神力
26 89 shì true 亦復不知是誰神力
27 89 shì is; has; exists 亦復不知是誰神力
28 89 shì used between repetitions of a word 亦復不知是誰神力
29 89 shì a matter; an affair 亦復不知是誰神力
30 89 shì Shi 亦復不知是誰神力
31 89 shì is; bhū 亦復不知是誰神力
32 89 shì this; idam 亦復不知是誰神力
33 85 摩訶薩 móhēsà mahasattva 時虛空藏菩薩摩訶薩聞佛語已歡喜踊躍
34 85 摩訶薩 móhēsà mahāsattva; mohasattva; a great being 時虛空藏菩薩摩訶薩聞佛語已歡喜踊躍
35 84 de potential marker 已從彼佛聞深妙法得諸禪定
36 84 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 已從彼佛聞深妙法得諸禪定
37 84 děi must; ought to 已從彼佛聞深妙法得諸禪定
38 84 děi to want to; to need to 已從彼佛聞深妙法得諸禪定
39 84 děi must; ought to 已從彼佛聞深妙法得諸禪定
40 84 de 已從彼佛聞深妙法得諸禪定
41 84 de infix potential marker 已從彼佛聞深妙法得諸禪定
42 84 to result in 已從彼佛聞深妙法得諸禪定
43 84 to be proper; to fit; to suit 已從彼佛聞深妙法得諸禪定
44 84 to be satisfied 已從彼佛聞深妙法得諸禪定
45 84 to be finished 已從彼佛聞深妙法得諸禪定
46 84 de result of degree 已從彼佛聞深妙法得諸禪定
47 84 de marks completion of an action 已從彼佛聞深妙法得諸禪定
48 84 děi satisfying 已從彼佛聞深妙法得諸禪定
49 84 to contract 已從彼佛聞深妙法得諸禪定
50 84 marks permission or possibility 已從彼佛聞深妙法得諸禪定
51 84 expressing frustration 已從彼佛聞深妙法得諸禪定
52 84 to hear 已從彼佛聞深妙法得諸禪定
53 84 to have; there is 已從彼佛聞深妙法得諸禪定
54 84 marks time passed 已從彼佛聞深妙法得諸禪定
55 84 obtain; attain; prāpta 已從彼佛聞深妙法得諸禪定
56 81 虛空藏菩薩 xūkōngzàng púsà Akasagarbha Bodhisattva 時勝華敷藏佛告虛空藏菩薩言
57 75 fǎn reverse; opposite; wrong side out or up 薄履反
58 75 fǎn instead; anti- 薄履反
59 75 fǎn to rebel; to oppose 薄履反
60 75 fǎn to go back; to return 薄履反
61 75 fǎn to combat; to rebel 薄履反
62 75 fǎn the fanqie phonetic system 薄履反
63 75 fǎn on the contrary 薄履反
64 75 fǎn a counter-revolutionary 薄履反
65 75 fǎn to flip; to turn over 薄履反
66 75 fǎn to take back; to give back 薄履反
67 75 fǎn to reason by analogy 薄履反
68 75 fǎn to introspect 薄履反
69 75 fān to reverse a verdict 薄履反
70 75 fǎn opposed; viruddha 薄履反
71 70 wèi for; to 爾時世尊欲為大眾說四辯才三明梵行住破惡業障陀羅尼經
72 70 wèi because of 爾時世尊欲為大眾說四辯才三明梵行住破惡業障陀羅尼經
73 70 wéi to act as; to serve 爾時世尊欲為大眾說四辯才三明梵行住破惡業障陀羅尼經
74 70 wéi to change into; to become 爾時世尊欲為大眾說四辯才三明梵行住破惡業障陀羅尼經
75 70 wéi to be; is 爾時世尊欲為大眾說四辯才三明梵行住破惡業障陀羅尼經
76 70 wéi to do 爾時世尊欲為大眾說四辯才三明梵行住破惡業障陀羅尼經
77 70 wèi for 爾時世尊欲為大眾說四辯才三明梵行住破惡業障陀羅尼經
78 70 wèi because of; for; to 爾時世尊欲為大眾說四辯才三明梵行住破惡業障陀羅尼經
79 70 wèi to 爾時世尊欲為大眾說四辯才三明梵行住破惡業障陀羅尼經
80 70 wéi in a passive construction 爾時世尊欲為大眾說四辯才三明梵行住破惡業障陀羅尼經
81 70 wéi forming a rehetorical question 爾時世尊欲為大眾說四辯才三明梵行住破惡業障陀羅尼經
82 70 wéi forming an adverb 爾時世尊欲為大眾說四辯才三明梵行住破惡業障陀羅尼經
83 70 wéi to add emphasis 爾時世尊欲為大眾說四辯才三明梵行住破惡業障陀羅尼經
84 70 wèi to support; to help 爾時世尊欲為大眾說四辯才三明梵行住破惡業障陀羅尼經
85 70 wéi to govern 爾時世尊欲為大眾說四辯才三明梵行住破惡業障陀羅尼經
86 70 huò or; either; else 或從乞藥或願除愈
87 70 huò maybe; perhaps; might; possibly 或從乞藥或願除愈
88 70 huò some; someone 或從乞藥或願除愈
89 70 míngnián suddenly 或從乞藥或願除愈
90 70 huò or; vā 或從乞藥或願除愈
91 69 zhū all; many; various 彼佛今正為諸大眾轉妙法輪
92 69 zhū Zhu 彼佛今正為諸大眾轉妙法輪
93 69 zhū all; members of the class 彼佛今正為諸大眾轉妙法輪
94 69 zhū interrogative particle 彼佛今正為諸大眾轉妙法輪
95 69 zhū him; her; them; it 彼佛今正為諸大眾轉妙法輪
96 69 zhū of; in 彼佛今正為諸大眾轉妙法輪
97 69 zhū all; many; sarva 彼佛今正為諸大眾轉妙法輪
98 68 zhī him; her; them; that 依牟尼仙所住之處
99 68 zhī used between a modifier and a word to form a word group 依牟尼仙所住之處
100 68 zhī to go 依牟尼仙所住之處
101 68 zhī this; that 依牟尼仙所住之處
102 68 zhī genetive marker 依牟尼仙所住之處
103 68 zhī it 依牟尼仙所住之處
104 68 zhī in 依牟尼仙所住之處
105 68 zhī all 依牟尼仙所住之處
106 68 zhī and 依牟尼仙所住之處
107 68 zhī however 依牟尼仙所住之處
108 68 zhī if 依牟尼仙所住之處
109 68 zhī then 依牟尼仙所住之處
110 68 zhī to arrive; to go 依牟尼仙所住之處
111 68 zhī is 依牟尼仙所住之處
112 68 zhī to use 依牟尼仙所住之處
113 68 zhī Zhi 依牟尼仙所住之處
114 65 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 今者在於佉羅底翅山
115 65 zhě that 今者在於佉羅底翅山
116 65 zhě nominalizing function word 今者在於佉羅底翅山
117 65 zhě used to mark a definition 今者在於佉羅底翅山
118 65 zhě used to mark a pause 今者在於佉羅底翅山
119 65 zhě topic marker; that; it 今者在於佉羅底翅山
120 65 zhuó according to 今者在於佉羅底翅山
121 65 zhě ca 今者在於佉羅底翅山
122 62 yǒu is; are; to exist 有一佛剎
123 62 yǒu to have; to possess 有一佛剎
124 62 yǒu indicates an estimate 有一佛剎
125 62 yǒu indicates a large quantity 有一佛剎
126 62 yǒu indicates an affirmative response 有一佛剎
127 62 yǒu a certain; used before a person, time, or place 有一佛剎
128 62 yǒu used to compare two things 有一佛剎
129 62 yǒu used in a polite formula before certain verbs 有一佛剎
130 62 yǒu used before the names of dynasties 有一佛剎
131 62 yǒu a certain thing; what exists 有一佛剎
132 62 yǒu multiple of ten and ... 有一佛剎
133 62 yǒu abundant 有一佛剎
134 62 yǒu purposeful 有一佛剎
135 62 yǒu You 有一佛剎
136 62 yǒu 1. existence; 2. becoming 有一佛剎
137 62 yǒu becoming; bhava 有一佛剎
138 61 to reach 為諸菩薩及以聲聞諸來大眾欲說四辯才三明梵行住破惡業障陀羅尼經故
139 61 and 為諸菩薩及以聲聞諸來大眾欲說四辯才三明梵行住破惡業障陀羅尼經故
140 61 coming to; when 為諸菩薩及以聲聞諸來大眾欲說四辯才三明梵行住破惡業障陀羅尼經故
141 61 to attain 為諸菩薩及以聲聞諸來大眾欲說四辯才三明梵行住破惡業障陀羅尼經故
142 61 to understand 為諸菩薩及以聲聞諸來大眾欲說四辯才三明梵行住破惡業障陀羅尼經故
143 61 able to be compared to; to catch up with 為諸菩薩及以聲聞諸來大眾欲說四辯才三明梵行住破惡業障陀羅尼經故
144 61 to be involved with; to associate with 為諸菩薩及以聲聞諸來大眾欲說四辯才三明梵行住破惡業障陀羅尼經故
145 61 passing of a feudal title from elder to younger brother 為諸菩薩及以聲聞諸來大眾欲說四辯才三明梵行住破惡業障陀羅尼經故
146 61 and; ca; api 為諸菩薩及以聲聞諸來大眾欲說四辯才三明梵行住破惡業障陀羅尼經故
147 61 ér and; as well as; but (not); yet (not) 胡跪合掌而白佛言
148 61 ér Kangxi radical 126 胡跪合掌而白佛言
149 61 ér you 胡跪合掌而白佛言
150 61 ér not only ... but also ....; ... as well as ...; moreover; in addition; furthermore 胡跪合掌而白佛言
151 61 ér right away; then 胡跪合掌而白佛言
152 61 ér but; yet; however; while; nevertheless 胡跪合掌而白佛言
153 61 ér if; in case; in the event that 胡跪合掌而白佛言
154 61 ér therefore; as a result; thus 胡跪合掌而白佛言
155 61 ér how can it be that? 胡跪合掌而白佛言
156 61 ér so as to 胡跪合掌而白佛言
157 61 ér only then 胡跪合掌而白佛言
158 61 ér as if; to seem like 胡跪合掌而白佛言
159 61 néng can; able 胡跪合掌而白佛言
160 61 ér whiskers on the cheeks; sideburns 胡跪合掌而白佛言
161 61 ér me 胡跪合掌而白佛言
162 61 ér to arrive; up to 胡跪合掌而白佛言
163 61 ér possessive 胡跪合掌而白佛言
164 61 眾生 zhòngshēng all living things 其中眾生成就五濁
165 61 眾生 zhòngshēng living things other than people 其中眾生成就五濁
166 61 眾生 zhòngshēng sentient beings 其中眾生成就五濁
167 61 眾生 zhòngshēng beings; all living things; all sentient beings 其中眾生成就五濁
168 58 that; those 彼國有佛
169 58 another; the other 彼國有佛
170 58 that; tad 彼國有佛
171 58 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 依牟尼仙所住之處
172 58 suǒ an office; an institute 依牟尼仙所住之處
173 58 suǒ introduces a relative clause 依牟尼仙所住之處
174 58 suǒ it 依牟尼仙所住之處
175 58 suǒ if; supposing 依牟尼仙所住之處
176 58 suǒ a few; various; some 依牟尼仙所住之處
177 58 suǒ a place; a location 依牟尼仙所住之處
178 58 suǒ indicates a passive voice 依牟尼仙所住之處
179 58 suǒ that which 依牟尼仙所住之處
180 58 suǒ an ordinal number 依牟尼仙所住之處
181 58 suǒ meaning 依牟尼仙所住之處
182 58 suǒ garrison 依牟尼仙所住之處
183 58 suǒ place; pradeśa 依牟尼仙所住之處
184 58 suǒ that which; yad 依牟尼仙所住之處
185 56 ruò to seem; to be like; as 生善根牙猶若春澤
186 56 ruò seemingly 生善根牙猶若春澤
187 56 ruò if 生善根牙猶若春澤
188 56 ruò you 生善根牙猶若春澤
189 56 ruò this; that 生善根牙猶若春澤
190 56 ruò and; or 生善根牙猶若春澤
191 56 ruò as for; pertaining to 生善根牙猶若春澤
192 56 pomegranite 生善根牙猶若春澤
193 56 ruò to choose 生善根牙猶若春澤
194 56 ruò to agree; to accord with; to conform to 生善根牙猶若春澤
195 56 ruò thus 生善根牙猶若春澤
196 56 ruò pollia 生善根牙猶若春澤
197 56 ruò Ruo 生善根牙猶若春澤
198 56 ruò only then 生善根牙猶若春澤
199 56 ja 生善根牙猶若春澤
200 56 jñā 生善根牙猶若春澤
201 55 this; these 東方去此過八十恒河沙世界
202 55 in this way 東方去此過八十恒河沙世界
203 55 otherwise; but; however; so 東方去此過八十恒河沙世界
204 55 at this time; now; here 東方去此過八十恒河沙世界
205 55 this; here; etad 東方去此過八十恒河沙世界
206 54 菩薩 púsà bodhisattva 時彼菩薩見於他方無量無邊阿僧祇數諸大菩薩
207 54 菩薩 púsà bodhisattva 時彼菩薩見於他方無量無邊阿僧祇數諸大菩薩
208 54 菩薩 púsà bodhisatta 時彼菩薩見於他方無量無邊阿僧祇數諸大菩薩
209 51 so as to; in order to 為諸菩薩及以聲聞諸來大眾欲說四辯才三明梵行住破惡業障陀羅尼經故
210 51 to use; to regard as 為諸菩薩及以聲聞諸來大眾欲說四辯才三明梵行住破惡業障陀羅尼經故
211 51 to use; to grasp 為諸菩薩及以聲聞諸來大眾欲說四辯才三明梵行住破惡業障陀羅尼經故
212 51 according to 為諸菩薩及以聲聞諸來大眾欲說四辯才三明梵行住破惡業障陀羅尼經故
213 51 because of 為諸菩薩及以聲聞諸來大眾欲說四辯才三明梵行住破惡業障陀羅尼經故
214 51 on a certain date 為諸菩薩及以聲聞諸來大眾欲說四辯才三明梵行住破惡業障陀羅尼經故
215 51 and; as well as 為諸菩薩及以聲聞諸來大眾欲說四辯才三明梵行住破惡業障陀羅尼經故
216 51 to rely on 為諸菩薩及以聲聞諸來大眾欲說四辯才三明梵行住破惡業障陀羅尼經故
217 51 to regard 為諸菩薩及以聲聞諸來大眾欲說四辯才三明梵行住破惡業障陀羅尼經故
218 51 to be able to 為諸菩薩及以聲聞諸來大眾欲說四辯才三明梵行住破惡業障陀羅尼經故
219 51 to order; to command 為諸菩薩及以聲聞諸來大眾欲說四辯才三明梵行住破惡業障陀羅尼經故
220 51 further; moreover 為諸菩薩及以聲聞諸來大眾欲說四辯才三明梵行住破惡業障陀羅尼經故
221 51 used after a verb 為諸菩薩及以聲聞諸來大眾欲說四辯才三明梵行住破惡業障陀羅尼經故
222 51 very 為諸菩薩及以聲聞諸來大眾欲說四辯才三明梵行住破惡業障陀羅尼經故
223 51 already 為諸菩薩及以聲聞諸來大眾欲說四辯才三明梵行住破惡業障陀羅尼經故
224 51 increasingly 為諸菩薩及以聲聞諸來大眾欲說四辯才三明梵行住破惡業障陀羅尼經故
225 51 a reason; a cause 為諸菩薩及以聲聞諸來大眾欲說四辯才三明梵行住破惡業障陀羅尼經故
226 51 Israel 為諸菩薩及以聲聞諸來大眾欲說四辯才三明梵行住破惡業障陀羅尼經故
227 51 Yi 為諸菩薩及以聲聞諸來大眾欲說四辯才三明梵行住破惡業障陀羅尼經故
228 51 use; yogena 為諸菩薩及以聲聞諸來大眾欲說四辯才三明梵行住破惡業障陀羅尼經故
229 50 fàn to commit a crime; to violate 若有眾生犯根本罪應墮惡趣
230 50 fàn to attack; to invade 若有眾生犯根本罪應墮惡趣
231 50 fàn to transgress 若有眾生犯根本罪應墮惡趣
232 50 fàn conjunction of a star 若有眾生犯根本罪應墮惡趣
233 50 fàn to conquer 若有眾生犯根本罪應墮惡趣
234 50 fàn to occur 若有眾生犯根本罪應墮惡趣
235 50 fàn to face danger 若有眾生犯根本罪應墮惡趣
236 50 fàn to fall 若有眾生犯根本罪應墮惡趣
237 50 fàn to be worth; to deserve 若有眾生犯根本罪應墮惡趣
238 50 fàn a criminal 若有眾生犯根本罪應墮惡趣
239 46 jiē all; each and every; in all cases 皆從他方異佛剎來
240 46 jiē same; equally 皆從他方異佛剎來
241 44 his; hers; its; theirs 其諸菩薩見此光已
242 44 to add emphasis 其諸菩薩見此光已
243 44 used when asking a question in reply to a question 其諸菩薩見此光已
244 44 used when making a request or giving an order 其諸菩薩見此光已
245 44 he; her; it; them 其諸菩薩見此光已
246 44 probably; likely 其諸菩薩見此光已
247 44 will 其諸菩薩見此光已
248 44 may 其諸菩薩見此光已
249 44 if 其諸菩薩見此光已
250 44 or 其諸菩薩見此光已
251 44 Qi 其諸菩薩見此光已
252 44 he; her; it; saḥ; sā; tad 其諸菩薩見此光已
253 43 desire 爾時世尊欲為大眾說四辯才三明梵行住破惡業障陀羅尼經
254 43 to desire; to wish 爾時世尊欲為大眾說四辯才三明梵行住破惡業障陀羅尼經
255 43 almost; nearly; about to occur 爾時世尊欲為大眾說四辯才三明梵行住破惡業障陀羅尼經
256 43 to desire; to intend 爾時世尊欲為大眾說四辯才三明梵行住破惡業障陀羅尼經
257 43 lust 爾時世尊欲為大眾說四辯才三明梵行住破惡業障陀羅尼經
258 43 desire; intention; wish; kāma 爾時世尊欲為大眾說四辯才三明梵行住破惡業障陀羅尼經
259 42 xiàn to appear; to manifest; to become visible 爾時西方有如意寶珠光現
260 42 xiàn then; at that time; while 爾時西方有如意寶珠光現
261 42 xiàn at present 爾時西方有如意寶珠光現
262 42 xiàn existing at the present time 爾時西方有如意寶珠光現
263 42 xiàn cash 爾時西方有如意寶珠光現
264 42 not; no 住不共法不隨他信
265 42 expresses that a certain condition cannot be acheived 住不共法不隨他信
266 42 as a correlative 住不共法不隨他信
267 42 no (answering a question) 住不共法不隨他信
268 42 forms a negative adjective from a noun 住不共法不隨他信
269 42 at the end of a sentence to form a question 住不共法不隨他信
270 42 to form a yes or no question 住不共法不隨他信
271 42 infix potential marker 住不共法不隨他信
272 42 no; na 住不共法不隨他信
273 41 míng measure word for people 名一切香集依
274 41 míng fame; renown; reputation 名一切香集依
275 41 míng a name; personal name; designation 名一切香集依
276 41 míng rank; position 名一切香集依
277 41 míng an excuse 名一切香集依
278 41 míng life 名一切香集依
279 41 míng to name; to call 名一切香集依
280 41 míng to express; to describe 名一切香集依
281 41 míng to be called; to have the name 名一切香集依
282 41 míng to own; to possess 名一切香集依
283 41 míng famous; renowned 名一切香集依
284 41 míng moral 名一切香集依
285 41 míng name; naman 名一切香集依
286 41 míng fame; renown; yasas 名一切香集依
287 40 lìng to make; to cause to be; to lead 為令法流不斷絕故
288 40 lìng to issue a command 為令法流不斷絕故
289 40 lìng rules of behavior; customs 為令法流不斷絕故
290 40 lìng an order; a command; an edict; a decree; a statute 為令法流不斷絕故
291 40 lìng a season 為令法流不斷絕故
292 40 lìng respected; good reputation 為令法流不斷絕故
293 40 lìng good 為令法流不斷絕故
294 40 lìng pretentious 為令法流不斷絕故
295 40 lìng a transcending state of existence 為令法流不斷絕故
296 40 lìng a commander 為令法流不斷絕故
297 40 lìng a commanding quality; an impressive character 為令法流不斷絕故
298 40 lìng lyrics 為令法流不斷絕故
299 40 lìng Ling 為令法流不斷絕故
300 40 lìng instruction by a teacher; adhīṣṭa 為令法流不斷絕故
301 38 jiàn to see 時彼菩薩見於他方無量無邊阿僧祇數諸大菩薩
302 38 jiàn opinion; view; understanding 時彼菩薩見於他方無量無邊阿僧祇數諸大菩薩
303 38 jiàn indicates seeing, hearing, meeting, etc 時彼菩薩見於他方無量無邊阿僧祇數諸大菩薩
304 38 jiàn refer to; for details see 時彼菩薩見於他方無量無邊阿僧祇數諸大菩薩
305 38 jiàn to appear 時彼菩薩見於他方無量無邊阿僧祇數諸大菩薩
306 38 jiàn passive marker 時彼菩薩見於他方無量無邊阿僧祇數諸大菩薩
307 38 jiàn to meet 時彼菩薩見於他方無量無邊阿僧祇數諸大菩薩
308 38 jiàn to receive (a guest) 時彼菩薩見於他方無量無邊阿僧祇數諸大菩薩
309 38 jiàn let me; kindly 時彼菩薩見於他方無量無邊阿僧祇數諸大菩薩
310 38 jiàn Jian 時彼菩薩見於他方無量無邊阿僧祇數諸大菩薩
311 38 xiàn to appear 時彼菩薩見於他方無量無邊阿僧祇數諸大菩薩
312 38 xiàn to introduce 時彼菩薩見於他方無量無邊阿僧祇數諸大菩薩
313 38 jiàn view; perception; dṛṣṭi; diṭṭhi 時彼菩薩見於他方無量無邊阿僧祇數諸大菩薩
314 38 no 無復餘色唯見虛空
315 38 Kangxi radical 71 無復餘色唯見虛空
316 38 to not have; without 無復餘色唯見虛空
317 38 has not yet 無復餘色唯見虛空
318 38 mo 無復餘色唯見虛空
319 38 do not 無復餘色唯見虛空
320 38 not; -less; un- 無復餘色唯見虛空
321 38 regardless of 無復餘色唯見虛空
322 38 to not have 無復餘色唯見虛空
323 38 um 無復餘色唯見虛空
324 38 Wu 無復餘色唯見虛空
325 38 Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression. 無復餘色唯見虛空
326 38 not; non- 無復餘色唯見虛空
327 38 mo 無復餘色唯見虛空
328 37 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 爾時世尊欲為大眾說四辯才三明梵行住破惡業障陀羅尼經
329 37 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 爾時世尊欲為大眾說四辯才三明梵行住破惡業障陀羅尼經
330 37 shuì to persuade 爾時世尊欲為大眾說四辯才三明梵行住破惡業障陀羅尼經
331 37 shuō to teach; to recite; to explain 爾時世尊欲為大眾說四辯才三明梵行住破惡業障陀羅尼經
332 37 shuō a doctrine; a theory 爾時世尊欲為大眾說四辯才三明梵行住破惡業障陀羅尼經
333 37 shuō to claim; to assert 爾時世尊欲為大眾說四辯才三明梵行住破惡業障陀羅尼經
334 37 shuō allocution 爾時世尊欲為大眾說四辯才三明梵行住破惡業障陀羅尼經
335 37 shuō to criticize; to scold 爾時世尊欲為大眾說四辯才三明梵行住破惡業障陀羅尼經
336 37 shuō to indicate; to refer to 爾時世尊欲為大眾說四辯才三明梵行住破惡業障陀羅尼經
337 37 shuō speach; vāda 爾時世尊欲為大眾說四辯才三明梵行住破惡業障陀羅尼經
338 37 shuō to speak; bhāṣate 爾時世尊欲為大眾說四辯才三明梵行住破惡業障陀羅尼經
339 35 根本 gēnběn fundamental; basic 若有眾生犯根本罪應墮惡趣
340 35 根本 gēnběn a foundation; a basis 若有眾生犯根本罪應墮惡趣
341 35 根本 gēnběn root 若有眾生犯根本罪應墮惡趣
342 35 根本 gēnběn thoroughly 若有眾生犯根本罪應墮惡趣
343 35 根本 gēnběn capital 若有眾生犯根本罪應墮惡趣
344 35 根本 gēnběn Basis 若有眾生犯根本罪應墮惡趣
345 35 根本 gēnběn mūla; root 若有眾生犯根本罪應墮惡趣
346 33 yīng should; ought
347 33 yìng to answer; to respond
348 33 yìng to confirm; to verify
349 33 yīng soon; immediately
350 33 yìng to be worthy of; to correspond to; suitable
351 33 yìng to accept
352 33 yīng or; either
353 33 yìng to permit; to allow
354 33 yìng to echo
355 33 yìng to handle; to deal with
356 33 yìng Ying
357 33 yīng suitable; yukta
358 33 shí time; a point or period of time 時彼菩薩見於他方無量無邊阿僧祇數諸大菩薩
359 33 shí a season; a quarter of a year 時彼菩薩見於他方無量無邊阿僧祇數諸大菩薩
360 33 shí one of the 12 two-hour periods of the day 時彼菩薩見於他方無量無邊阿僧祇數諸大菩薩
361 33 shí at that time 時彼菩薩見於他方無量無邊阿僧祇數諸大菩薩
362 33 shí fashionable 時彼菩薩見於他方無量無邊阿僧祇數諸大菩薩
363 33 shí fate; destiny; luck 時彼菩薩見於他方無量無邊阿僧祇數諸大菩薩
364 33 shí occasion; opportunity; chance 時彼菩薩見於他方無量無邊阿僧祇數諸大菩薩
365 33 shí tense 時彼菩薩見於他方無量無邊阿僧祇數諸大菩薩
366 33 shí particular; special 時彼菩薩見於他方無量無邊阿僧祇數諸大菩薩
367 33 shí to plant; to cultivate 時彼菩薩見於他方無量無邊阿僧祇數諸大菩薩
368 33 shí hour (measure word) 時彼菩薩見於他方無量無邊阿僧祇數諸大菩薩
369 33 shí an era; a dynasty 時彼菩薩見於他方無量無邊阿僧祇數諸大菩薩
370 33 shí time [abstract] 時彼菩薩見於他方無量無邊阿僧祇數諸大菩薩
371 33 shí seasonal 時彼菩薩見於他方無量無邊阿僧祇數諸大菩薩
372 33 shí frequently; often 時彼菩薩見於他方無量無邊阿僧祇數諸大菩薩
373 33 shí occasionally; sometimes 時彼菩薩見於他方無量無邊阿僧祇數諸大菩薩
374 33 shí on time 時彼菩薩見於他方無量無邊阿僧祇數諸大菩薩
375 33 shí this; that 時彼菩薩見於他方無量無邊阿僧祇數諸大菩薩
376 33 shí to wait upon 時彼菩薩見於他方無量無邊阿僧祇數諸大菩薩
377 33 shí hour 時彼菩薩見於他方無量無邊阿僧祇數諸大菩薩
378 33 shí appropriate; proper; timely 時彼菩薩見於他方無量無邊阿僧祇數諸大菩薩
379 33 shí Shi 時彼菩薩見於他方無量無邊阿僧祇數諸大菩薩
380 33 shí a present; currentlt 時彼菩薩見於他方無量無邊阿僧祇數諸大菩薩
381 33 shí time; kāla 時彼菩薩見於他方無量無邊阿僧祇數諸大菩薩
382 33 shí at that time; samaya 時彼菩薩見於他方無量無邊阿僧祇數諸大菩薩
383 32 yòu again; also 又復遙見東方世界有大光明
384 32 yòu expresses the existence of simultaneous conditions 又復遙見東方世界有大光明
385 32 yòu Kangxi radical 29 又復遙見東方世界有大光明
386 32 yòu and 又復遙見東方世界有大光明
387 32 yòu furthermore 又復遙見東方世界有大光明
388 32 yòu in addition 又復遙見東方世界有大光明
389 32 yòu but 又復遙見東方世界有大光明
390 32 yòu again; also; punar 又復遙見東方世界有大光明
391 32 初發心 chū fāxīn initial determination 初發心菩薩摩訶薩
392 32 xiàng to appear; to seem; to resemble 一切大眾見聞覺知如本色像
393 32 xiàng image; portrait; statue 一切大眾見聞覺知如本色像
394 32 xiàng appearance 一切大眾見聞覺知如本色像
395 32 xiàng for example 一切大眾見聞覺知如本色像
396 32 xiàng likeness; pratirūpa 一切大眾見聞覺知如本色像
397 31 chù a place; location; a spot; a point 依牟尼仙所住之處
398 31 chǔ to reside; to live; to dwell 依牟尼仙所住之處
399 31 chù location 依牟尼仙所住之處
400 31 chù an office; a department; a bureau 依牟尼仙所住之處
401 31 chù a part; an aspect 依牟尼仙所住之處
402 31 chǔ to be in; to be in a position of 依牟尼仙所住之處
403 31 chǔ to get along with 依牟尼仙所住之處
404 31 chǔ to deal with; to manage 依牟尼仙所住之處
405 31 chǔ to punish; to sentence 依牟尼仙所住之處
406 31 chǔ to stop; to pause 依牟尼仙所住之處
407 31 chǔ to be associated with 依牟尼仙所住之處
408 31 chǔ to situate; to fix a place for 依牟尼仙所住之處
409 31 chǔ to occupy; to control 依牟尼仙所住之處
410 31 chù circumstances; situation 依牟尼仙所住之處
411 31 chù an occasion; a time 依牟尼仙所住之處
412 30 zuì crime; offense; sin; vice 除滅此等諸眾生罪
413 30 zuì fault; error 除滅此等諸眾生罪
414 30 zuì hardship; suffering 除滅此等諸眾生罪
415 30 zuì to blame; to accuse 除滅此等諸眾生罪
416 30 zuì punishment 除滅此等諸眾生罪
417 30 yán to speak; to say; said 胡跪合掌而白佛言
418 30 yán language; talk; words; utterance; speech 胡跪合掌而白佛言
419 30 yán Kangxi radical 149 胡跪合掌而白佛言
420 30 yán a particle with no meaning 胡跪合掌而白佛言
421 30 yán phrase; sentence 胡跪合掌而白佛言
422 30 yán a word; a syllable 胡跪合掌而白佛言
423 30 yán a theory; a doctrine 胡跪合掌而白佛言
424 30 yán to regard as 胡跪合掌而白佛言
425 30 yán to act as 胡跪合掌而白佛言
426 30 yán speech; vāc 胡跪合掌而白佛言
427 30 yán speak; vad 胡跪合掌而白佛言
428 30 一切 yīqiè all; every; everything 名一切香集依
429 30 一切 yīqiè temporary 名一切香集依
430 30 一切 yīqiè the same 名一切香集依
431 30 一切 yīqiè generally 名一切香集依
432 30 一切 yīqiè all, everything 名一切香集依
433 30 一切 yīqiè all; sarva 名一切香集依
434 29 purposely; intentionally; deliberately; knowingly 為令法流不斷絕故
435 29 old; ancient; former; past 為令法流不斷絕故
436 29 reason; cause; purpose 為令法流不斷絕故
437 29 to die 為令法流不斷絕故
438 29 so; therefore; hence 為令法流不斷絕故
439 29 original 為令法流不斷絕故
440 29 accident; happening; instance 為令法流不斷絕故
441 29 a friend; an acquaintance; friendship 為令法流不斷絕故
442 29 something in the past 為令法流不斷絕故
443 29 deceased; dead 為令法流不斷絕故
444 29 still; yet 為令法流不斷絕故
445 29 to know; to learn about; to comprehend 如此大士悉雲集故
446 29 all; entire 如此大士悉雲集故
447 29 detailed 如此大士悉雲集故
448 29 to elaborate; to expound 如此大士悉雲集故
449 29 to exhaust; to use up 如此大士悉雲集故
450 29 strongly 如此大士悉雲集故
451 29 Xi 如此大士悉雲集故
452 29 all; kṛtsna 如此大士悉雲集故
453 28 already 已從彼佛聞深妙法得諸禪定
454 28 Kangxi radical 49 已從彼佛聞深妙法得諸禪定
455 28 from 已從彼佛聞深妙法得諸禪定
456 28 to bring to an end; to stop 已從彼佛聞深妙法得諸禪定
457 28 final aspectual particle 已從彼佛聞深妙法得諸禪定
458 28 afterwards; thereafter 已從彼佛聞深妙法得諸禪定
459 28 too; very; excessively 已從彼佛聞深妙法得諸禪定
460 28 to complete 已從彼佛聞深妙法得諸禪定
461 28 to demote; to dismiss 已從彼佛聞深妙法得諸禪定
462 28 to recover from an illness 已從彼佛聞深妙法得諸禪定
463 28 certainly 已從彼佛聞深妙法得諸禪定
464 28 an interjection of surprise 已從彼佛聞深妙法得諸禪定
465 28 this 已從彼佛聞深妙法得諸禪定
466 28 former; pūrvaka 已從彼佛聞深妙法得諸禪定
467 28 former; pūrvaka 已從彼佛聞深妙法得諸禪定
468 28 force 三昧力示現
469 28 Kangxi radical 19 三昧力示現
470 28 to exert oneself; to make an effort 三昧力示現
471 28 to force 三昧力示現
472 28 resolutely; strenuously 三昧力示現
473 28 labor; forced labor 三昧力示現
474 28 physical strength 三昧力示現
475 28 power 三昧力示現
476 28 Li 三昧力示現
477 28 ability; capability 三昧力示現
478 28 influence 三昧力示現
479 28 strength; power; bala 三昧力示現
480 28 rén person; people; a human being 今會有此人
481 28 rén Kangxi radical 9 今會有此人
482 28 rén a kind of person 今會有此人
483 28 rén everybody 今會有此人
484 28 rén adult 今會有此人
485 28 rén somebody; others 今會有此人
486 28 rén an upright person 今會有此人
487 28 rén person; manuṣya; puruṣa; pudgala 今會有此人
488 28 爾時 ěr shí at that time 爾時世尊欲為大眾說四辯才三明梵行住破惡業障陀羅尼經
489 28 爾時 ěr shí at that time; atha khalu 爾時世尊欲為大眾說四辯才三明梵行住破惡業障陀羅尼經
490 27 如是 rúshì thus; so 隨所視方皆悉如是
491 27 如是 rúshì thus, so 隨所視方皆悉如是
492 27 世尊 shìzūn World-Honored One 爾時世尊欲為大眾說四辯才三明梵行住破惡業障陀羅尼經
493 27 世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; Bhagavān; Buddha 爾時世尊欲為大眾說四辯才三明梵行住破惡業障陀羅尼經
494 27 種種 zhǒngzhǒng all kinds of 平治道路種種莊嚴
495 27 néng can; able 修慧能推求
496 27 néng ability; capacity 修慧能推求
497 27 néng a mythical bear-like beast 修慧能推求
498 27 néng energy 修慧能推求
499 27 néng function; use 修慧能推求
500 27 néng may; should; permitted to 修慧能推求

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
善男子
 1. shàn nánzǐ
 2. shàn nánzi
 1. good men
 2. a good man; a son of a noble family
 1. shì
 2. shì
 1. is; bhū
 2. this; idam
摩诃萨 摩訶薩
 1. móhēsà
 2. móhēsà
 1. mahasattva
 2. mahāsattva; mohasattva; a great being
obtain; attain; prāpta
虚空藏菩萨 虛空藏菩薩 xūkōngzàng púsà Akasagarbha Bodhisattva
fǎn opposed; viruddha
huò or; vā
zhū all; many; sarva
zhě ca
 1. yǒu
 2. yǒu
 1. 1. existence; 2. becoming
 2. becoming; bhava

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
阿罗汉 阿羅漢 196
 1. Arhat
 2. arhat
 3. Arhat
阿那含 65
 1. 1 anāgāmin; 2.non-returner
 2. Anagāmin; Anagami; Non-Returner
阿难 阿難 196
 1. Ananda
 2. Ānanda; Ananda
阿若 196 Ājñāta
阿输迦 阿輸迦 97 Aśoka; Asoka; Ashoka
八圣道 八聖道 98 Noble Eightfold Path; Eightfold Noble Way
宝洲 寶洲 98 Simhala; Siṃhala
不退转 不退轉 98
 1. never regress or change
 2. avaivartika; non-retrogression
成就佛 67 Susiddhikara Buddha
大宝 大寶 100 mahāratna; a precious jewel
大梵王 100 Mahābrahma Deva Rāja; Brahma
大光 100 Vistīrṇavatī
大乘 100
 1. Mahayana
 2. Mahayana Buddhism; Mahāyāna; Mahāyāna Buddhism
 3. Mahayana; Great Vehicle
大自在天 100 Mahesvara; Mahesvara Deva; Mahissara
帝释 帝釋 100 Sakra; Kausika; Lord of Devas
地狱 地獄 100
 1. a hell
 2. hell
 3. Hell; Hell Realms; Naraka
东方 東方 100 The East; The Orient
兜率陀天 100 Tusita
多罗 多羅 100 Tara
法海 102
 1. Dharma sea
 2. Fa Hai
 3. Fa Hai
102
 1. Sanskrit
 2. Brahma
 3. India
 4. pure; sacred
 5. Fan
 6. Buddhist
 7. Brahman
梵天 70
 1. Heavenly Realm
 2. Brahma
佛法 102
 1. Dharma; Dhamma; Buddha-Dhárma; Buddhist doctrine
 2. the power of the Buddha
 3. Buddha's Teaching
 4. Dharma; Buddha-Dhárma
佛陀耶舍 102 Buddhayaśas
覆障 102 Rāhula
光明遍照 103 Vairocana
护一切 護一切 104 Visvabhu; Viśvabhū
罽賓 106 Kashmir
楞伽 楞伽 108 Lankavatara
108
 1. black
 2. Li
 3. Lebanon
 4. Li People
 5. numerous; many
 6. at the time of
 7. State of Li
轮迴 輪迴 76
 1. Cycle of Rebirth
 2. rebirth
 3. Saṃsāra; cycle of life and death; Rebirth
妙法 109
 1. Wondrous Dharma
 2. the wonderful Dharma; the wonderful truth; saddharma; the Dharma; the teachings of the Buddha
弥勒菩萨 彌勒菩薩 109 Maitreya Bodhisattva
摩诃衍 摩訶衍 77
 1. Mahayana
 2. Mahāyāna; Mahayana; the Great Vehicle
 3. Mahayana [monk]
毘楼 毘樓 112 Vidhūra
毘楼博叉 毘樓博叉 112 Virupaksa
毘沙门 毘沙門 112 Vaisravana; Vessavana; Jambhala
毘舍 112 Vaiśya
婆罗门 婆羅門 112
 1. Brahmin;
 2. Brahmin; Brahman
劝学 勸學 81 On Learning
如来 如來 114
 1. Tathagata
 2. Tathagata
 3. Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One
身口意业 身口意業 115 the Three Karmas; physical, verbal, and mental karma
三藏 115
 1. San Zang
 2. Buddhist Canon
 3. Tripitaka; Tripiṭaka; Tipitaka
刹利 剎利 115 Kṣatriya; Kshatriya; Kashtriya; Ksatriyah
身毒 115 the Indian subcontinent
声闻 聲聞 115
 1. sravaka
 2. sravaka; a distinguished disciple of the Buddha
声闻乘 聲聞乘 115 Sravaka Vehicle; Śrāvakayāna; The Śrāvaka Vehicle
声闻身 聲聞身 115 sravaka-kaya
十方诸佛 十方諸佛 115 the Buddhas of the Ten Directions
十住 115
 1. ten abodes
 2. the ten Stages in bodhisattva wisdom
释迦 釋迦 115 Sakyamuni
释迦牟尼 釋迦牟尼 115
 1. Sakyamuni Buddha
 2. Sakyamuni Buddha; Śākyamuni Buddha
释迦牟尼佛 釋迦牟尼佛 115 Sakyamuni Buddha; Śākyamuni Buddha
世间解 世間解 83
 1. knower of the world
 2. Knower of the World
释提桓因 釋提桓因 115 Śakra; Sakka; Śakra Devānām Indra; Kauśika
世尊 115
 1. World-Honored One
 2. World-Honored One; Bhagavat; Bhagavān; Buddha
首楞严 首楞嚴 115 Śūraṅgama Sūtra; Shurangama Sutra
四天王 115 Four Deva Kings; Four Heavenly Kings
斯陀含 115 Sakrdagamin; Sakridagami; Sakadagami; Once-Returner
娑婆世界 115 Saha World; the World of Suffering
台中 臺中 84 Taizhong; Taichung
天人师 天人師 116
 1. teacher of heavenly beings and humans
 2. Teacher of Heavenly and Human Beings; the Buddha
天主 116
 1. Mahesvara
 2. Śakra
 3. Śaṃkarasvāmin
 4. Sakra; Sakka; Śakra Devānām Indra; Kauśika
提头赖吒 提頭賴吒 116 Dhrtarastra; Dhṛtarāṣṭra; Dhataraṭṭha; Deva King of the East
王臣 119 Wang Chen
威神 119 awe-inspiring character of deities; anubhava
119
 1. Wu
 2. Jiangsu
 3. Wu
 4. Wu dialect
 5. Eastern Wu
 6. to speak loudly
五浊 五濁 119 the five periods of impurity
无上士 無上士 87
 1. Supreme Sage
 2. unsurpassed one
 3. unsurpassed one
无诸 無諸 119 Wu Zhu
相如 120 Xiangru
西方 120
 1. the West
 2. west side
 3. the Western [Pureland]
 4. Xifang
 5. West
修慧 120
 1. Wisdom from Practice; wisdom acquired by cultivation
 2. Xiuhui
 3. Xiuhui
虚空慧 虛空慧 120 Gaganamati
虚空藏 虛空藏 120 Akasagarbha Bodhisattva
虚空藏菩萨经 虛空藏菩薩經 88 Ākāśagarbhasūtra (Xukong Zang Pusa Jing)
虚空藏菩萨 虛空藏菩薩 120 Akasagarbha Bodhisattva
须弥山 須彌山 88
 1. Mount Sumeru
 2. Mount Sumeru; Mount Meru
须陀洹 須陀洹 120 Srotaapanna; Sotapanna; Stream-Enterer
阎浮提 閻浮提 121 Jambudvipa; the Terrestrial World
焰摩天 121 Yamadevaloka
姚秦 姚秦 89 Later Qin
药王菩萨 藥王菩薩 89 Bhaisajyaraja Bodhisattva; Medicine King Bodhisattva
缘觉乘 緣覺乘 121 Pratyekabuddha Vehicle; Pratyeka-buddha Vehicle
余善 餘善 121 Yu Shan
旃陀罗 旃陀羅 122 Chandala; caṇḍāla [untouchable caste]
正遍知 90
 1. correct peerless enlightenment
 2. Truly All-Knowing; Knower of the world; the Buddha
直道 90 Straight Road; Jiuyuan to Yunyang Road
執金刚 執金剛 122 Vajrapani
至顺 至順 90 Zhishun reign
众贤 眾賢 122 Saṅghabhadra
转轮圣王 轉輪聖王 90 Chakravarti raja; an emperor in Hindu mythology
自贡 自貢 122 Zigong
自在天 122
 1. Mahesvara; Mahesvara Deva; Mahissara
 2. Paranirmita-Vasavartin Heaven

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 337.

Simplified Traditional Pinyin English
阿鞞跋致 196 avaivartika; non-retrogression
爱别离 愛別離 195 being apart from those we love
阿练若 阿練若 196 a forest retreat; a secluded place to practice; araṇya; arañña; aranya
安立 196
 1. to establish; to find a place for; to help settle down; to arrange for
 2. to begin to speak
阿耨多罗三藐三菩提 阿耨多羅三藐三菩提 196 anuttara-samyak-sambodhi; anuttara samyaksaṃbodhi; anuttarasamyaksaṃbodhi; unsurpassed complete perfect enlightenment
阿耨多罗三藐三菩提心 阿耨多羅三藐三菩提心 196 aspiration for unsurpassed complete perfect enlightenment
阿僧只 阿僧祇 196
 1. asamkhya
 2. asamkhyeya
 3. asamkhya; innumerable
阿僧祇劫 196 an asankhyeya kalpa
阿修罗 阿修羅 196
 1. asura
 2. asura
八难 八難 98 eight difficulties
白佛 98 to address the Buddha
拔济 拔濟 98 to save; to rescue
般涅槃 98 parinirvana
宝网 寶網 98 a net of jewels net
宝幢 寶幢 98
 1. a Buddhist ensign or banner
 2. Ratnaketu
宝衣 寶衣 98
 1. clothes decorated with gems
 2. cotton; calico; dūṣya
遍满 遍滿 98 to fill; paripūrṇa
波利质多 波利質多 98 parijata tree; coral tree
波罗提木叉 波羅提木叉 98 rules of conduct for monks; prātimokṣa
波罗夷 波羅夷 98 pārājika; rules for expulsion from the saṃgha
般若 98
 1. Prajna Wisdom
 2. prajna
 3. prajna; prajñā; paññā; great wisdom
 4. Prajñā
般若波罗蜜 般若波羅蜜 98
 1. Prajñāpāramitā; Prajnaparamita; Perfection of Wisdom
 2. Prajñāpāramitā
补处 補處 98 occupies a vacated place
不堕恶趣 不墮惡趣 98 will not descend into an evil rebirth
不净 不淨 98 Impurity; dirty; filthy
不善 98 akuśala; akusala; unvirtuous; unwholesome; inauspicious
不共 98
 1. not shared; distinctive; avenika
 2. meditation performed with water; distinctive; apkṛtsna
不生 98
 1. nonarising; anutpāda
 2. nonarising; not produced; not conditioned; anutpada
布施 98
 1. generosity
 2. dana; giving; generosity
怖畏 98 terrified; saṃtrāsa
刹那 剎那 99
 1. ksana
 2. kṣaṇa; an instant
禅定 禪定 99
 1. meditative concentration
 2. meditative concentration; meditation
 3. to meditate
常勤 99 practised; pratipanna
长养 長養 99
 1. to nurture
 2. fortnightly recital of monastic rules and confession; upoṣadha
常住 99
 1. monastery
 2. Permanence
 3. a long-term resident at a monastery
 4. permanence; eternalism; śāśvata; nitya-sthita
谄曲 諂曲 99 to flatter; fawning and flattery
持戒 99
 1. to uphold precepts
 2. morality; to uphold precepts
持名 99
 1. to rely on the name
 2. Yasodhara
除断 除斷 99 removing; abstaining; chedana
初发心 初發心 99 initial determination
出佛身血 99 to spill the blood of the Buddha
除愈 99 to heal and recover completely
慈悲心 99 compassion
慈心 99 compassion; a compassionate mind
从地踊出 從地踊出 99 leaping out from the earth
大比丘众 大比丘眾 100 a large assembly of great monastics
大慈悲 100 great mercy and great compassion
大慈大悲 100
 1. great compassion and great loving-kindness
 2. great mercy and great compassion
大导师 大導師 100
 1. the great teacher
 2. the great guide
大菩萨 大菩薩 100
 1. great Bodhisattva
 2. a great bodhisattva
大神通 100
 1. great supernatural power
 2. great transcendent wisdom
大智慧 100 great wisdom and knowledge
大悲 100 mahākaruṇā; great compassion
大乘经 大乘經 100 Mahāyāna sutras
等身 100 a life-size image
地水火风 地水火風 100 Earth, Water, Fire and Wind
第一义谛 第一義諦 100 absolute truth; supreme truth; paramartha; paramarthasatya
第一义空 第一義空 100 transcendental emptiness; unsurpassed emptiness
东方世界 東方世界 100 Eastern Pure Land
兜婆 100 stupa
对治 對治 100
 1. to remedy
 2. an equal to; an opposite; an antidote
多伽罗 多伽羅 100 a kind of wood for incense
度生 100 to save beings
恶见 惡見 195 mithyadrishti; an evil view; a heterodox view
恶趣 惡趣 195 an evil rebirth; an evil destiny; an unfortunate rebirth; hell
恶世 惡世 195 an evil age
恶果 惡果 195 evil consequence; retribution (in Buddhism)
二见 二見 195 two views
恶业 惡業 195 unwholesome acts; evil intentions
发阿耨多罗三藐三菩提心 發阿耨多羅三藐三菩提心 102 aspiration to attain supreme perfect enlightenment
法海 102
 1. Dharma sea
 2. Fa Hai
 3. Fa Hai
发菩提心 發菩提心 102 bodhicittotpāda; initiate the bodhi mind
发露 發露 102 to reveal; to manifest
方便慧 102 skill in means and wisdom
方便说法 方便說法 102 expedient means
方便智 102 wisdom of skilful means; upāyajñāna
放逸 102
 1. Laxity
 2. heedlessness; carelessness; pleasure-seeking; pramada
烦恼障 煩惱障 102 the obstacle created by afflictions
烦恼习 煩惱習 102 latent tendencies; predisposition
梵行 102
 1. brahmacarya; pure practices; religious life
 2. Brahmin; Brahman
犯重 102 a serious offense
法器 102
 1. Dharma instrument
 2. a Dharma instrument
法幢 102 a stone pilar inscribed with scriptures
风界 風界 102 wind; wind element; wind realm
佛法僧 70
 1. Buddha, Dharma, Sangha
 2. the Buddha, the Dharma, and the Sangha; the Triple Gem; the three treasures of Buddhism
佛功德 102 characteristics of Buddhas
佛国土 佛國土 102
 1. buddhakṣetra; a Buddha land
 2. Buddha's country
佛如来 佛如來 102 Buddha Tathāgatas
佛刹 佛剎 102
 1. Buddhakṣetra; a Buddha field; a Buddha land
 2. a Buddhist pillar
 3. temple; monastery
佛说 佛說 70 buddhavacana; as spoken by the Buddha
佛言 102
 1. the Buddha said
 2. buddhavacana; the teachings of the Buddha
佛语 佛語 102
 1. Buddha Talk
 2. buddhavacana; the words of the Buddha
佛住 102
 1. Buddha abode
 2. the Buddha was staying at
佛国 佛國 70
 1. Buddha Land
 2. a Buddha land
 3. country of the Buddha's birth
佛智 102 Buddha knowledge; Buddha wisdom
佛足 102 buddhapāda; Buddha footprints
富单那 富單那 102 putana
福德 102
 1. Fortune and Virtue
 2. Merit and Virtue
 3. merit earned; reward; good fortune and good moral conduct
福田 102
 1. field of merit
 2. field of blessing
功德海 103
 1. Ocean of Merits
 2. Ocean of Merit; yon tan rgya mtsho; guṇasāgara
供养于佛 供養於佛 103 gave offerings to the Buddha
灌顶 灌頂 103
 1. consecration
 2. Anointment
 3. abhiseka; abhisecana; anointment; consecration
 4. Guanding
光相 103
 1. halo; nimbus
 2. Aruṇavatī
归命 歸命 103
 1. to devote one's life
 2. namo; to pay respect to; homage
果报 果報 103 vipāka; the result of karma; indirect effect
和合僧 104 saṃgha; monastic gathering
恒沙 恆沙 104
 1. the sand of the River Ganges; as numerous as grains of sand in the River Ganges
 2. sands of the River Ganges
恒河沙 104
 1. grains of sand in the Ganges River; innumerable
 2. the sand of the River Ganges; as numerous as grains of sand in the River Ganges
 3. Sands of the Ganges
护身 護身 104 protection of the body
化度 104 convert and liberate; teach and save
华鬘 華鬘 104 hair tied with flowers; wreath; necklace of flowers
华香 華香 104 incense and flowers
还俗 還俗 104 to return to secular life; to leave monastic life
欢喜地 歡喜地 104
 1. Ground of Joy
 2. the ground of joy
欢喜踊跃 歡喜踊躍 104 leaped up with joy
毁辱 毀辱 104 to slander and humiliate
迴向 104 to transfer merit; to dedicate; pariṇāmanā
火界 104 fire; realm of fire; element of fire
即从座起 即從座起 106 He rose from his seat
迦楼罗 迦樓羅 106 garuda
迦罗 迦羅 106
 1. kala; a very short unit of time
 2. kala; a very small particle
见佛 見佛 106
 1. Seeing the Buddha
 2. to see the Buddha
袈裟 106
 1. kasaya
 2. kasaya; kaṣāya
 3. kasaya
接足礼 接足禮 106 to prostrate oneself on the ground
结加趺坐 結加趺坐 106 to sit cross-legged
结使 結使 106 a fetter
净天 淨天 106 pure devas
惊疑怖畏 驚疑怖畏 106 is startled, feels anxiety, and gets frightened
净国 淨國 106 pure land
精进力 精進力 106 unfailing progress; vīryabala
紧那罗 緊那羅 106 kimnara
极微 極微 106 atom; particle; paramāṇu
伎乐 伎樂 106 music
俱致 106 koti; one hundred million; a very large number
堪能 107 ability to undertake
客尘 客塵 107 external taint
空法 107 to regard all things as empty
空处 空處 107 ākāśānantyāyatana; akasanantyayatana; sphere of infinite space; abode of infinite space
空寂 107 śūnyatā; emptiness; emptiness of inherent existence
乐欲 樂欲 108 the desire for joy
离生 離生 108 to leave the cycle of rebirth
离欲 離欲 108 free of desire
莲华 蓮華 108
 1. Lotus Flower
 2. a lotus flower; padma
 3. white lotus flower; pundarika
六波罗蜜 六波羅蜜 108 six pāramitas; six perfections
六入 108 the six sense objects
利养 利養 108 gain
离欲地 離欲地 108 stage of freedom from desire; vītarāgabhūmi
露地 108 dewy ground; the outdoors
罗婆 羅婆 108 an instant; lava
律仪 律儀 108
 1. Vinaya and Rules
 2. rules and ceremonies
 3. restraint; saṃvara
满愿 滿願 109 fulfill wishes; paripūrṇa-saṃkalpa
祕藏 109 to conceal a secret; treasury of the profound mysteries
妙色 109 wonderful form
妙庄严 妙莊嚴 109 Wondrous Adornment
明相 109
 1. early dawn
 2. Aruṇa
摩诃萨 摩訶薩 109
 1. mahasattva
 2. mahāsattva; mohasattva; a great being
摩尼 109 mani; jewel
牟尼 109 a saint; a sage; a seer; muni
那由他 110 a nayuta
能行 110 ability to act
牛头栴檀 牛頭栴檀 110 ox-head sandalwood
偏袒右肩 112 bared his right shoulder
毘舍遮 112 pisaca
辟支佛 112 Pratyeka-Buddha; Pratyekabuddha
辟支佛乘 112 Pratyekabuddha vehicle
頗梨 112 crystal
菩提路 112
 1. Bodhi Road
 2. the Bodhi Path
菩萨摩诃萨 菩薩摩訶薩 112 bodhisattva mahāsattva
菩提心 112
 1. bodhi mind
 2. bodhicitta; aspiration to enlightenment
乾闼婆 乾闥婆 113 a gandharva
人非人 114 kijnara; human or non-human being
热恼 熱惱 114 distressed; perturbed; troubled
人天 114
 1. humans and devas
 2. people and devas; all living things
日月星 114 sun, moon and star
入般涅槃 114 to enter Parinirvāṇa
汝等 114 you [plural]; yuṣma; yūyam
入佛 114 to bring an image of a Buddha
如是我闻 如是我聞 114 thus I have heard
如意宝珠 如意寶珠 114 mani jewel; cintāmaṇi
如意摩尼 114 mani jewel; cintāmaṇi
萨埵 薩埵 115
 1. sentient being; being, existence; essence, nature, life; sense, consciousness
 2. sentient beings
三明 115 three insights; trividya
三世诸佛 三世諸佛 115 the Buddhas of past, present, and future
三受 115 three sensations; three vedanās
伞盖 傘蓋 115 canopy; chattra
三苦 115 three kinds of suffering
散乱心 散亂心 115 a confused mind; an unsettled mind
三昧 115
 1. samadhi
 2. samādhi; concentrated meditation; mental concentration
三涂 三塗 115
 1. the three evil states of existence
 2. the three evil rebirths; the three evil realms
色阴 色陰 115 the aggregate of form; rūpaskandha
僧物 115 property of the monastic community
善恶 善惡 115
 1. good and evil
 2. good and evil
善方便 115 Expedient Means
善男子 115
 1. good men
 2. a good man; a son of a noble family
善女人 115
 1. good women
 2. a good woman; a daughter of a noble family
善逝 115 Immaculately Departed One; Well-Gone; Sugata
善法 115
 1. a wholesome dharma
 2. a wholesome teaching
善根 115
 1. Wholesome Roots
 2. virtuous roots; wholesome roots; kuśalamūla
善巧 115
 1. Skillful
 2. virtuous and clever; skilful
善巧方便 115 skillful and expedient means
善业 善業 115 wholesome acts; good actions
善哉 115
 1. Sadhu
 2. excellent
善知识 善知識 115 Dharma Friends; kalyāṇamitra; kalyāṇamitta; kalyanamitra
烧然 燒然 115 to incinerate
杀生 殺生 115
 1. Killing Lives
 2. to kill
刹土 剎土 115 kṣetra; homeland; country; land
舍离 捨離 115 to abandon; to give up; to depart; to leave
深法 115 a profound truth
深妙 115 profound; deep and subtle
神变 神變 115 a divine transformation; a miracle
生欢喜 生歡喜 115 giving rise to joy
生忍 115 Ordinary Patience
生天 115 highest rebirth
生灭 生滅 115
 1. arising and ceasing
 2. life and death
什深 甚深 115 very profound; what is deep
神识 神識 115 soul
沈水香 115 aguru
神通力 115 a spiritual power; supernatural powers; a remarkable ability; a magical power
深心 115 determination; resolution; adhyāśaya
十地 115 Ten Grounds of Bodhisattva Path; Ten Grounds; the ten grounds of the bodhisattva path; daśabhūmi
十恶 十惡 115 the ten evils
十恶业道 十惡業道 115 ten unwholesome behaviors
十方 115
 1. The Ten Directions
 2. the ten directions
十八不共法 115 eighteen distinctive characterisitics; astadasavenikabuddhadharma
十方世界 115 the worlds in all ten directions
示现 示現 115
 1. Manifestation
 2. to manifest
 3. to manifest; to display
受持 115
 1. uphold
 2. to accept and maintain faith; to uphold
受持读诵 受持讀誦 115 receive and recite
水界 115 water; water realm; water element
说经 說經 115 to explain a sūtra; to expound the classics
说偈言 說偈言 115 uttered the following stanzas
四辩 四辯 115 the four unhindered powers of understanding
四梵行 115 the four brahmaviharas
四念处 四念處 115
 1. the four bases of mindfulness
 2. The Four Bases of Mindfulness
四圣谛 四聖諦 115 the fourfold noble truth; four noble truths
四众 四眾 115 the fourfold assembly; the four communities
诵经 誦經 115
 1. to chant sutras
 2. to chant sutras
宿业 宿業 115 past karma
俗谛 俗諦 115 saṃvṛtisatya; conventional truth; relative truth mundane truth
所以者何 115 Why is that?
娑婆 115
 1. Saha
 2. to bear; to endure without complaint; saha
所行 115 actions; practice
剃除 116 to severe
天乐 天樂 116 heavenly music
头面礼 頭面禮 116 to prostrate
陀罗尼 陀羅尼 116
 1. Dharani
 2. dharani
陀罗尼经 陀羅尼經 116 dharani sutra
涂香 塗香 116 to annoint
往生 119
 1. to be reborn
 2. a future life
往诣 往詣 119 to go to; upagam
妄想心 119 a confused mind; an unsettled mind
妄语 妄語 119 Lying
未曾有 119
 1. Never Before
 2. Abdhutadharma (miracles)
未曾有法 119 dharmas that have not yet come to pass
为欲满足六波罗蜜 為欲滿足六波羅蜜 119 I exerted myself to fulfil the six Perfections
未来世 未來世 119 times to come; the future
围遶 圍遶 119 to circumambulate
闻法 聞法 119 to hear the Dharma; to listen to the teachings of the Buddha
我见 我見 119 the view of a self
我所 119
 1. my; mama
 2. conception of possession; mamakāra
我我所 119 conception of possession; mamakāra
五根 119 pañcendriya; five sense organs; five senses
五逆罪 119 pañca-ānantarya-karma; the Five Great Violations; Five Cardinal Sins; the five heinous crimes
无生法忍 無生法忍 119
 1. patient acceptance in the truth of no rebirth
 2. Tolerance of Non-Arising Dharmas
五体投地 五體投地 119
 1. throwing all five limbs to the ground
 2. to prostrate oneself on the ground
五通 119 five supernatural powers; pañca-abhijnā
五无间罪 五無間罪 119 Avici Hell; offenses deserving Fivefold Relentless Retribution
无依 無依 119 without basis; with nothing on which to rely; unreliable
无惭 無慚 119 shamelessness; āhrīkya
无瞋 無瞋 119 non-aggression; non-hatred; imperturbability
无量劫 無量劫 119 innumerable kalpas; uncountable eons
无量众生 無量眾生 119 innumerable beings
无上道 無上道 119 supreme path; unsurpassed way
无上菩提 無上菩提 119
 1. Supreme Bodhi
 2. samyaksaṃbodhi; unsurpassed complete perfect enlightenment; supreme bodhi
无上尊 無上尊 119 without superior; peerless; exalted one
无生 無生 119
 1. No-Birth
 2. anutpāda; unproduced; non-arising
无余 無餘 119
 1. not excessive
 2. without remainder; niravasesa
戏论 戲論 120
 1. mental proliferation
 2. meaningless talk; frivolous discourse; mutual false praise; inflated conceptualization; prapañca; prapanca; papañca
现生 現生 120 the present life
邪见 邪見 120 mistaken view; wrong view; perverse view; mithyadrsti
信受 120 to believe and accept
心数法 心數法 120 a mental factor
行住坐卧 行住坐臥 120
 1. walking, standing, sitting, and lying down
 2. etiquette in the four postures
行法 120 cultivation method
心所 120 a mental factor; caitta
修善 120 to cultivate goodness
修禅定 修禪定 120 to meditate; to cultivate through meditation
修多罗 修多羅 120 sūtra; sutta
修慧 120
 1. Wisdom from Practice; wisdom acquired by cultivation
 2. Xiuhui
 3. Xiuhui
眼识 眼識 121 visual perception; cakṣurvijñāna; cakkhuviññāṇa
夜叉 121 yaksa
一佛 121 one Buddha
以何因缘 以何因緣 121 What is the cause?
一切种智 一切種智 121 knowledge of all aspects; all embracing wisdom; sarvākārajñatā; sarvakarajnata
疑网 疑網 121 a web of doubt
忆持 憶持 121 to keep in mind; to remember; dhāraṇa
因缘生 因緣生 121 produced from causes and conditions
应供养 應供養 121 worthy of worship
应观 應觀 121 may observe
应现 應現 121 for a Buddha or bodhisattva to appear as a living being
一切大众 一切大眾 121 all beings
一切法 121
 1. all dharmas; all things; sarvadharma
 2. all phenomena
一切众生 一切眾生 121
 1. all sentient beings
 2. all beings
一切诸佛 一切諸佛 121 all Buddhas
一生补处 一生補處 121 ekajatipratibuddha; a being that will become a Buddha in this life
勇猛精进 勇猛精進 121 bold advance
欲乐 欲樂 121 the joy of the five desires
怨家 121 an enemy
缘觉 緣覺 121
 1. pratyekabuddha
 2. pratyekabuddha
缘生 緣生 121 dependent origination; conditioned origination; dependent arising
踰阇那 踰闍那 121 yojana
在家出家 122 observing monastic discipline without being ordained
赞歎 讚歎 122 praise
真谛 真諦 122
 1. truth
 2. paramartha; paramārtha; paramārthasatya / absolute truth; supreme truth
 3. Paramartha; Paramartha; Paramārtha; Paramartha
正见 正見 122
 1. Right View
 2. right understanding; right view
正业 正業 122
 1. Right Action
 2. right action
正信 122
 1. Right Faith
 2. proper belief
知众 知眾 122 a sense of social gatherings
众会 眾會 122 an assembly of monastics
众生说 眾生說 122 to explain a sūtra to many people
众生心 眾生心 122 the minds of sentient beings
种姓 種姓 122 Buddhist lineage; gotra
中有 122 an intermediate existence between death and rebirth
住地 122 abode
诸法 諸法 122 all things; all dharmas
诸佛 諸佛 122 Buddhas; all Buddhas
诸见 諸見 122 views; all views
诸菩萨 諸菩薩 122 bodhisattvas
诸人 諸人 122 people; jana
诸天 諸天 122 devas
诸缘 諸緣 122 karmic conditions
诸众生 諸眾生 122 all beings
自性 122
 1. Self-Nature
 2. intrinsic nature; original nature; essential nature; svabhava
 3. primordial matter; nature; prakṛti
自言 122 to admit by oneself
总持 總持 122
 1. to hold to the good, total retention
 2. dharani; total retention
作佛 122 to become a Buddha
作佛事 122 do as taught by the Buddha