Glossary and Vocabulary for Vinayavastu (Genben Shuo Yiqie You Bu Pi Nai Ye Chujia Shi) 《根本說一切有部毘奈耶出家事》

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 271 shí time / a point or period of time 時諸商主
2 247 yuē to speak / to say
3 213 苾芻 bìchú a monk / a bhikkhu 于時僧護苾芻觀是大海
4 202 zuò to do 又作
5 198 出家 chūjiā leaving home / to become a monk or nun 與出家近圓
6 157 yán to speak / to say / said 於中有言
7 149 便 biàn convenient / handy / easy 乃至五更便即睡著
8 144 jīn today / modern / present / current / this / now 我今現
9 130 gào to tell / to say / said / told 告言
10 126 rén person / people / a human being 顧都無一人
11 122 jiàn to see 四方求覓竟未能見
12 111 děng et cetera / and so on 爾時商主等還至海岸已
13 105 shuō to say / said / to speak / to talk / speaks 如佛所說
14 102 chù a place / location / a spot / a point 是時僧護詣苾芻處白言
15 101 wáng Wang 四者妙高山王
16 101 niàn to read aloud 是念
17 99 qiú to request 四處既求不見
18 98 shī teacher 來詣師所
19 98 Buddha / Awakened One 如佛所說
20 97 lái to come 從何來
21 87 one 顧都無一人
22 85 bottom / base / end 五者知波羅底木
23 85 zhōng middle 於中見寺嚴麗
24 83 shā sand / gravel / pebbles 時鄔波底沙告俱
25 83 bào newspaper 報曰
26 82 desire 欲至食時遂相鬪打
27 80 爾時 ěr shí at that time 爾時商主等還至海岸已
28 79 wǎng to go (in a direction) 即往至
29 78 child / son 子俱白
30 78 shì matter / thing / item 有五種事
31 78 to reach 蹲踞及邪念
32 74 method / way
33 71 shòu to suffer / to be subjected to 受諸劇苦
34 71 lìng to make / to cause to be / to lead 時彼苾芻令憩
35 71 capacity / degree / a standard / a measure 今度汝出家
36 69 shēng to be born / to give birth 皆生疲
37 65 wèn to ask 苾芻問
38 65 undulations 波佛教中出家求寂
39 65 to go 運載物去
40 65 世尊 Shìzūn World-Honored One / Bhagavat / Bhagavān / Buddha 如世尊說
41 63 Wu 鄔波
42 62 zhù to dwell / to live / to reside 我不可住
43 62 zhī to know 護當知
44 61 zài in / at 在海艱辛
45 60 wén to hear 聞是語已
46 59 弟子 dìzi disciple / follower / student 有五百弟子
47 59 答曰 dá yuē to reply 答曰
48 58 jiā house / home / residence 暫待我等將諸財物付與家內
49 55 shèng to beat / to win / to conquer 五者常為諸佛及聲聞眾諸勝上人之
50 55 yuàn to hope / to wish / to desire 願與我等說其法要
51 52 shàng top / a high position 爾時僧護在沙磧上睡
52 51 five 有五種事
53 51 luó Luo 我等亦願證阿羅
54 51 白言 bái yán to say 是時僧護詣苾芻處白言
55 49 bái white 白鵝等鳥
56 48 mother 報其母曰
57 48 zhòng many / numerous 於彼池中亦有眾鳥
58 47 zhǒng kind / type 有五種事
59 46 jiā gha / ga
60 46 can / may / permissible 難可却追尋
61 45 hòu after / later 後當共食
62 45 婆羅門 Póluómén Brahmin / Brahman 亦是婆羅門
63 44 business / industry 何因業
64 44 to go to / to arrive / to reach 是時僧護詣苾芻處白言
65 43 近圓 jìn yuán full ordination / upasaṃpanna / upasaṃpadā 與出家近圓
66 43 xué to study / to learn 我應頌彼所學伽他
67 43 chéng a city / a town 在室羅筏城逝多林給孤獨園
68 42 duō over / indicates a number greater than the number preceding it
69 41 汝等 rǔ děng you all 汝等不應與彼言談
70 41 shàn virtuous / wholesome / benevolent / well-disposed 善聽
71 41 néng can / able 汝等能有如是增上信心
72 41 father 殺父准斯犯逆
73 41 僧護 Sēnghù Senghu 于時僧護苾芻觀是大海
74 40 tranquil 彼佛所有求寂
75 40 yuán fate / predestined affinity 緣作苾芻
76 40 qián front 前去
77 39 dialect / language / speech 作是語已
78 38 俱哩多 jūlǐduō Kolita 時俱哩多等復作是念
79 38 big / great / huge / large / major 當招大
80 37 jiāo to teach / to educate / to instruct 世尊為彼依教
81 37 zhèng proof 時諸仙眾證第三果
82 36 guǒ a result / a consequence 有如果
83 36 mìng life 於此命
84 35 suì to comply with / to follow along 欲至食時遂相鬪打
85 35 xíng to walk / to move 即漸次行
86 35 shēn human body / torso 身正念
87 35 太子 tàizǐ a crown prince 由如太子
88 35 長者 zhǎngzhě the elderly 由彼業故得於大富長者
89 34 zuì crime / sin / vice 罪即消薄
90 34 èr two 於此賢劫中人壽二萬歲時
91 34 sān three 三者大海
92 34 答言 dá yán to reply 答言
93 34 wèi Eighth earthly branch 彼眠未足
94 33 xīn heart 僧護聞是語已其心不悅
95 33 xiān first 我先已知
96 32 huò to reap / to harvest 必獲斯苦
97 32 僧伽 sēngqié Saṅgha / Saṃgha / Sangha / Buddhist monastic community 待僧伽食
98 32 tóng like / same / similar 爾時僧護見同梵行
99 32 于時 yú shí when at that time 于時僧護苾芻觀是大海
100 31 白佛 bái fó to address the Buddha 具壽僧護白佛言
101 31 佛言 Fó yán the Buddha said 佛言
102 31 shí food / food and drink 噉食
103 30 to know / to learn about / to comprehend 咸悉睡著
104 30 zuò to sit 次第而坐
105 30 zéi thief 此中有賊
106 30 聖者 shèngzhě a holy one / a saint / worthy one 我棄聖者
107 30 梵行 fànxíng brahmacarya / pure practices / religious life 爾時僧護見同梵行
108 30 guó a country / a nation 便將貨物詣往外國興易取利
109 29 nán difficult / arduous / hard 大海嶮難由故得
110 29 tool / device / utensil / equipment / instrument 一者具相象王
111 29 廣說 guǎngshuō to explain / to teach 如餘廣說
112 29 extra / surplus / remainder 如餘廣說
113 29 suí to follow 我今相隨將至佛所
114 28 shì room / bedroom 於一空室安置僧護
115 27 shā to kill / to murder / to slaughter 遂於此時拔劍殺母橫屍於地
116 27 lùn to comment / to discuss 非論借臼以擣油麻
117 27 to reply / to answer 僧護以具如上事答
118 26 成就 chéngjiù accomplishment / success / achievement 而成就
119 26 proper / suitable / appropriate 宜應迴覓
120 26 xián salty / briny 咸悉睡著
121 25 happy / glad / cheerful / joyful 此等苾芻甚大安樂
122 25 day of the month / a certain day 日炙便覺
123 25 具壽 jùshòu friend / brother / āyuṣman 諸具壽
124 24 zhǔ owner 爾時商主等還至海岸已
125 24 yǐng an image / a reflection 揭陀主影勝大王得見真諦
126 24 shì a generation 有佛出現於世
127 23 chí to grasp / to hold 各自持鉢至食堂中
128 23 nián year
129 23 jiā jia 汝於迦攝
130 23 to enter 將入寺中
131 23 raft 在室羅筏城逝多林給孤獨園
132 23 female / feminine 時諸天女便作是念
133 23 four 起立四
134 22 jiě to loosen / to unfasten / to untie 於三藏教悉皆具解
135 22 一者 yī zhě first / firstly / the first is 一者具相象王
136 22 a bowl / an alms bowl / patra / pātra 各自持鉢至食堂中
137 22 外道 wàidào non-Buddhist 時有外道詣
138 22 仙人 xiānrén an immortal / a celestial being 仙人見僧護來
139 22 zūn to honor / to respect 尊告諸苾芻曰
140 21 問曰 wèn yuē to ask 諸苾芻問曰
141 21 五百 wǔ bǎi five hundred 有五百
142 21 xiū to decorate / to embellish 勤修於學處
143 21 to allow / to permit
144 21 異時 yìshí past time 後於異時
145 21 jīng to go through / to experience 雨乃經七日
146 21 sòng to praise / to laud / to acclaim 我應頌彼所學伽他
147 21 guǎng wide / large / vast 廣如餘說
148 21 父母 fùmǔ parents / mother and father 又見過去龍時父母在彼龍宮
149 21 鄔波馱耶 wūbōduòyé upādhyāya / a preceptor 鄔波馱耶
150 21 二者 èrzhě the two / both 二者轉輪聖王
151 20 seven 雨乃經七日
152 20 jìn to the greatest extent / utmost
153 20 fàn to commit crime / to violate 無有缺犯
154 20 lín a wood / a forest / a grove 在仙人墮處施鹿林中
155 20 guī to go back / to return 四遠男女悉皆歸信
156 20 bitterness / bitter flavor 受諸劇苦
157 20 wife 爾時長者告其妻曰
158 19 lóng dragon 其化龍苾芻
159 19 dào way / road / path 其外道至十四日
160 19 to stand 城門邊立
161 19 to rub 五者善明摩窒哩迦藏
162 19 bìng ailment / sickness / illness / disease 瘂聾水病
163 18 四者 sì zhě fourth / the fourth is 四者妙高山王
164 18 gēn origin / cause / basis 諸根寂靜
165 18 大臣 dàchén chancellor / minister 大臣依命
166 18 童子 tóngzǐ boy 爾時此兒與諸童子相隨而往
167 18 沙門 shāmén a Buddhist monk / a wandering monk / a shramana / a sramana / renunciant / mendicant 此沙門釋子
168 18 xiōng elder brother 此是我兄及以
169 17 to take / to get / to fetch 于時求寂取師主鉢
170 17 thing / matter 運載物去
171 17 王舍城 Wángshè Chéng Rājagṛha / Rajgir / Rajagrha / Rājagaha 佛在王舍城羯蘭鐸迦池竹林園
172 17 默然 mòrán silent / speechless 默然而
173 17 逝多林 shìduōlín Jetavana 在室羅筏城逝多林給孤獨園
174 17 soil / ground / land 地臥澡浴身
175 17 名為 míngwèi to be called 是名為
176 16 sufficient / enough 觀不厭足
177 16 to die 離生死
178 16 sòng to recite / to read aloud / to recite from memory 此誦我經
179 16 五者 wǔ zhě fifth / the fifth is 五者如來應正等覺
180 16 滿 mǎn full 出家未滿十夏
181 16 zhì to create / to make / to manufacture 我被諸仙制
182 16 duò to fall / to sink 當墮大地獄
183 16 tīng to listen 善聽
184 16 hair 便發是言
185 16 chén minister / statesman / official 其臣
186 16 xiān an immortal 告諸仙曰
187 16 無有 wú yǒu there is not 無有人蹤但
188 16 gain / advantage / benefit 汝應可觀斯利
189 16 xíng appearance 露形與長髮
190 16 jiǔ old 生已未久
191 15 shān coral 爾時有教師名曰珊逝移
192 15 qīn relatives 我自親見
193 15 zhōng end / finish / conclusion
194 15 猶如 yóurú to be similar to / to appear to be 猶如鴈王亦如鷹隼
195 15 shuǐ water 兩手水已流
196 15 jié take by force / to coerce 商人來去皆被劫物
197 15 不能 bù néng cannot / must not / should not 不能增長法眼
198 15 zhà shout in a rage / roar / bellow 摩吒羅婆羅門夫妻俱亡
199 15 zuò seat 床座榻席氈褥
200 15 shì to pass away / die 爾時有教師名曰珊逝移
201 15 殊勝 shūshèng excellent / distinguished 然無所獲殊勝
202 15 智慧 zhìhuì wisdom 者智慧成就
203 15 有如 yǒurú to be like / similar to / alike 有如斯事
204 15 yāng center 名曰央伽
205 15 不見 bújiàn to not see 不見僧護
206 14 教師 jiàoshī teacher / teachers 我親教師有大威德而得
207 14 míng bright / brilliant 既至明已
208 14 大王 dàwáng king 白大王曰
209 14 to move / to shift / to remove 爾時有教師名曰珊逝移
210 14 fāng square / quadrilateral / one side 諸方客侶皆來此寺
211 14 食時 shíshí mealtime 若至食時
212 14 qǐng to ask / to inquire 便即默然而受其請
213 14 聚落 jùluò a settlement / a dwelling place / a town / a village 時有聚落五百餘人來詣
214 14 huǒ fire / flame 其寺火起
215 14 阿羅漢果 aluóhàn guǒ the fruit of arhat cultivation / the fruit of awakening 遂乃獲得阿羅漢果
216 14 chéng to bear / to carry / to hold 承我神通而往佛所
217 14 蓮華 liánhuā a lotus / a lotus flower 號大蓮華
218 14 釋子 shì zǐ sons of Śākyamuni / disciples of the Buddha 此沙門釋子
219 14 頂禮 dǐnglǐ to bow in a kneeling position with head touching the ground 恭敬頂禮
220 13 to strike / to hit / to beat
221 13 yuǎn far / distant 釋子從外遠來
222 13 依止 yī zhǐ to depend and rest upon 依止而住
223 13 名曰 míng yuē to be named / to be called 爾時有教師名曰珊逝移
224 13 shě to give 此商主等捨我而去
225 13 yǎng to raise / to bring up (children, animals) / to give birth
226 13 wàn ten thousand 于時有八萬天眾俱時同
227 13 nèi inside / interior 暫待我等將諸財物付與家內
228 13 人間 rénjiān the human world / the world 復觀人間及傍生趣并
229 13 有情 yǒuqíng sentient beings 又復別見有情
230 13 賢首 xiánshǒu Sage Chief 賢首
231 13 horse 世尊即令馬勝苾芻往彼
232 13 temple / monastery / vihāra 於中見寺嚴麗
233 13 guān to look at / to watch / to observe 于時僧護苾芻觀是大海
234 13 zhì wisdom / knowledge / understanding 是故智
235 12 shǎo few 且待少時
236 12 a slave / a servant 家有一奴
237 12 飲食 yǐn shí food and drink 有妙飲食
238 12 idea 意想將是所造浴室
239 12 命終 mìng zhōng to die / to end a life 受已命終
240 12 a mile 五者磨窒哩迦
241 12 bǎi one hundred 時佛世尊正與無量百千大眾圍遶
242 12 yòng to use / to apply 各用此檛更互相
243 12 bìn to exclude / expel / reject 擯我出遂於他處
244 12 給孤獨園 Jǐgūdú Yuán Anāthapiṇḍada’s park / Anathapimdasya arama 在室羅筏城逝多林給孤獨園
245 12 jūn army / military 軍苾芻遊行人間
246 12 果報 guǒbào vipāka / the result of karma / indirect effect 廣說乃至果報還須自受
247 12 根本說一切有部毘奈耶出家事 Gēnběn Shuō Yīqiè Yǒu Bù pí nài yé chūjiā shì Vinayavastu / Genben Shuo Yiqie You Bu Pi Nai Ye Chujia Shi 根本說一切有部毘奈耶出家事
248 12 chí a pool / a pond 於彼池中亦有眾鳥
249 12 過去 guòqù past / previous/ former 乃往過去
250 12 xià summer 夏月衣
251 12 諸天 zhūtiān devas 時諸天女便作是念
252 12 tiān day 時值天
253 12 遊行 yóuxíng to march / to parade / to demonstrate 軍苾芻遊行人間
254 12 舍利子 Shèlìzi Śariputra / Sariputta 舍利子今在何處
255 12 wèi to call 各相謂曰
256 12 智者 zhìzhě a sage / a wise man 是故智者應求出家
257 12 power / force / strength 其妻以自身力及託諸親
258 12 guò to cross / to go over / to pass
259 12 zhèng upright / straight 時佛世尊正與無量百千大眾圍遶
260 12 chéng to finish / to complete / to accomplish / to succeed / to perfect 成苾芻性
261 12 tuó steep bank
262 12 聲聞 shēngwén Sravaka Realm / Sravaka / Śrāvaka / a distinguished disciple of the Buddha 佛所而作聲聞
263 11 xiǎo small / tiny / insignificant 此小童兒
264 11 多聞 Duō Wén learned / one who has heard much 佛說多聞有五種益
265 11 kōng empty / void / hollow
266 11 zhuō to clutch / to grab 捉我衣角
267 11 五法 wǔfǎ five dharmas / five categories 五法
268 11 往詣 wǎngyì go towards 便往詣彼
269 11 guest / visitor 于時有客苾芻
270 11 使 shǐ to make / to cause 馳使報王
271 11 liù six 具六種
272 11 rén a kernel / a pit 仁有智慧
273 11 fàn Sanskrit 應為帝釋諸天梵等之所供養
274 11 qíng feeling / emotion / mood 情樂彼法
275 11 shì to attend on 我今須為看侍鄔
276 11 shì to show / to reveal 示誨
277 11 得出 dechū to obtain (results) / to arrive at (a conclusion) 復得出家證阿羅漢果
278 11 告子 Gào Zǐ Gao Zi 母告子言
279 11 不問 bù wèn to pay no attention to / to disregard / to ignore / to let go unpunished / to let off 若不問者
280 11 shǒu hand 瓶鉢在手
281 10 to connect / to relate 此等有情總以繩繫
282 10 to leave / to depart / to go away / to part 離三
283 10 鹿 deer 在仙人墮處施鹿林中
284 10 interest 知彼苾芻嗔息定已
285 10 miè to destroy / to wipe out / to exterminate 應須滅擯
286 10 無後 wúhòu to lack male offspring 將無後世論至那
287 10 說法 shuō fǎ a statement / wording 姊妹遣我說法
288 10 mèng a dream 獲大吉夢
289 10 kàn to see / to look 看金與土等無
290 10 clothes / clothing 僧伽胝衣自然
291 10 舍利 shèlì ashes or relics after cremation 鵡舍利
292 10 供養 gòngyǎng to make offerings / to provide offerings / to worship 既出家後受人供養
293 10 hào number 號迦攝波
294 10 得勝 deshèng to triumph over an opponent 與其言論悉皆得勝
295 10 to arise / to get up 其寺火起
296 10 歡喜 huānxǐ joyful 歡喜
297 10 road / path / way 路疲乏
298 10 受用 shòuyòng to benefit from / convenient to use 令彼僧伽寒熱受用
299 10 chēn to glare at in anger 遂生瞋罵
300 10 zào to make / to build / to manufacture 欲造鉢時
301 10 eight 于時有八萬天眾俱時同
302 10 我所 wǒsuǒ conception of possession / mamakāra 我所生母
303 10 to bind / to tie 汝被一切煩惱所縛
304 9 jìng clean 昔與寺家曾作淨
305 9 尊者 zūnzhě senior monk / honored sir 如尊者等
306 9 gōng to present to / to supply / to provide 並皆臭壞不堪充供
307 9 sēng a monk
308 9 huài bad / spoiled / broken / defective 並皆臭壞不堪充供
309 9 jìn nearby 時具壽近
310 9 善根 shàngēn virtuous roots / wholesome roots / kuśalamūla 多種善根
311 9 cūn village 有那羅村中婆
312 9 to abandon / to relinquish / to discard / to throw away 我棄聖者
313 9 修行 xiūxíng pratipatti / spiritual practice 依教修行研求
314 9 to stop 護食訖
315 9 非法 fēifǎ illegal 不令非法
316 9 如是說 rú shì shuō Thus Said 作如是說
317 9 zhé sides of chariot for weapons 輒將棄擲
318 9 mèi younger sister 即携其妹共至
319 9 大德 dàdé most virtuous 大德僧
320 9 具足 jùzú complete / full / perfect 威儀具足
321 9 乞食 qǐshí to beg for food 汝應往彼乞食自供
322 9 威德 wēidé powerful benevolent rule / majestic virtue 我無威德
323 9 退 tuì to retreat / to move back 退坐一面
324 9 qiān one thousand 僧護苾芻與彼千人同
325 9 fán ordinary / common 凡諸有情
326 9 shī the practice of selfless giving / dāna 在仙人墮處施鹿林中
327 9 zhì to rule / to govern / to manage / to control
328 9 different / other 後於異
329 9 younger brother
330 9 propriety / social custom / manners / courtesy / etiquette 時僧護等俱禮
331 9 不知 bùzhī do not know 不知所在
332 9 xìn to believe / to trust 眾生難信
333 9 善說 shàn shuō skillfully expounded 善說善說
334 9 shòu to teach 芻便與出家并授近圓
335 9 to doubt / to disbelieve 時諸苾芻咸皆有疑
336 9 shāo to burn
337 9 shè to absorb / to assimilate 汝於迦攝
338 9 聞已 wén yǐ after hearing / upon hearing 諸仙聞已共相謂曰
339 9 菩薩 púsà bodhisatta 爾時菩薩年二十九
340 9 speed 我應速去
341 9 威儀 wēiyí majestic presence / awe-inspiring manner 威儀具足
342 9 a family clan 族姓數有千人
343 9 dài to treat / to entertain / to receive guests 待僧伽食
344 9 神通 shéntōng a spiritual power / supernatural powers / a remarkable ability / a magical power 為用我等神通
345 8 to protect / to guard 護食訖
346 8 迦攝波佛 jiāshèbō fó Kāśyapa Buddha / Kasyapa Buddha / Kassapa Buddha 我於迦攝波佛所而為聲聞
347 8 gōng a palace
348 8 羅門 luómén Brahman 羅門
349 8 good fortune / happiness / luck 斯福力而生此天
350 8 阿難陀 Ānántuó Ananda / Ānanda 告阿難陀
351 8 二師 èr shī two kinds of teachers 此不應白二師
352 8 三月 sānyuè March / the Third Month 三月坐雨安居已
353 8 xìng gender 是不苾芻性
354 8 過失 guòshī defect / fault 有諸過失
355 8 clothes / dress / garment 一者持外道服
356 8 法眼 fǎyǎn Fayan School 不能增長法眼
357 8 huà to make into / to change into / to transform 其化龍苾芻
358 8 大師 dàshī venerable master / great master / master 大師世尊
359 8 dàn birth 娶妻未久便誕一
360 8 to bear / to carry 亦能代我償諸債負
361 8 chì imperial decree 王勅大臣
362 8 chéng to mount / to climb onto
363 8 a statute / a law / a regulation 於我法律
364 8 fragrant 時諸苾
365 8 當作 dàngzuò to treat as / to regard as 彼於前身當作何業
366 8 大眾 dàzhòng assembly / people / public / masses / audience 間大眾欲食
367 8 商人 shāngrén merchant / businessman 其五百商人尚由未
368 8 shēng sound 同聲唱言
369 8 to remember / to memorize / to bear in mind 其二弟子即便錄記
370 8 meaning / sense
371 8 地獄 dìyù Hell / Hell Realms / Nāraka 令我於此別受地獄且受輕苦
372 8 zhí straight 物以酬其直
373 8 district / county 勝者賜其村邑
374 8 biān side / boundary / edge / margin 時求寂即詣彼邊白
375 8 chú hay / fodder 芻又復有疑
376 8 提供 tígōng to supply / to provide 伽耶山基金會提供
377 8 mén door / gate / doorway / gateway 母自當門安床而臥
378 8 è evil / vice 然我愛子為性甚惡
379 8 煩惱 fánnǎo worried / vexed / annoyed 如其精進煩惱頓斷
380 8 huì can / be able to 期會耶
381 8 第一 dì yī first 智慧最為第一
382 8 如斯 rú sī in this way / so 受如斯苦
383 8 xiàng figure / image / appearance 裝束象車
384 8 調伏 tiáofú tame / to mediate between physical, verbal, and mental karma and overcome evil 調伏濟度
385 8 to break / to split / to smash 便故打鐺破
386 8 Germany 以慇重心捨諸俗網求大功德
387 8 shí ten 出家未滿十夏
388 8 啼泣 tíqì to weep aloud 見舊父母悲惱啼泣
389 8 問言 wèn yán to ask 彼客苾芻問言
390 7 梵志 fànzhì Brahmin / Brahman / brahmacārin 并有無量百千梵志婆羅門居士等
391 7 easy / simple 便將貨物詣往外國興易取利
392 7 to apprehend / to realize / to become aware 無師自悟
393 7 長大 zhǎngdà to grow up 於彼家生乃至長大
394 7 浴室 yùshì bathroom 當造浴室
395 7 不如 bùrú not equal to / not as good as 法不如我
396 7 我國 wǒ guó my country / my land 於我國界住者
397 7 residence / dwelling 居宮內
398 7 xié demonic / iniquitous / nefarious / evil 彼外道執邪
399 7 bīng soldier / troops 將四種兵往
400 7 zhòng heavy 便生歸仰慇重信心
401 7 miào wonderful / fantastic
402 7 ān calm / still / quiet / peaceful
403 7 寂靜 jìjìng quiet 諸根寂靜
404 7 letter / symbol / character 更加勝字
405 7 zàn to praise 作是讚已
406 7 鄔波離 wūbōlí Upāli / Upali 爾時具壽鄔波離白佛
407 7 shòu old age / long life 於此賢劫中人壽二萬歲時
408 7 shū book 便發使致書大蓮華王曰
409 7 jié a deer's skin 佛在王舍城羯蘭鐸迦池竹林園
410 7 huǐ to regret 當須說悔
411 7 大樹 dàshù a great tree / a bodhisattva 或如大樹
412 7 huí to return / to revolve 宜應迴覓
413 7 釋種 shì zhǒng Śākya-seed / the disciples of Śākyamuni Buddha 除斯釋種
414 7 fēn to separate / to divide into parts 至初夜分
415 7 past / former times 昔與寺家曾作淨
416 7 一面 yīmiàn one side 退坐一面
417 7 衣鉢 yībō robe and bowl / the cassock and alms bowl of a monk 具持衣鉢
418 7 to strike / to hit / to beat 互相擊難
419 7 jiù old / ancient 見舊父母悲惱啼泣
420 7 shù tree 詣一樹
421 7 xīng to flourish / to be popular 便將貨物詣往外國興易取利
422 7 世論 shì lùn hedonistic teachings 將無後世論至那
423 7 to gather / to collect 集僧
424 7 dào to arrive 是時僧護到彼
425 7 chù to touch / to feel 觸瓶水及以觸盆
426 7 huā Hua 如葉花果
427 7 dào to rob / to steal 賊盜
428 7 因緣 yīnyuán Cause and Condition / principal and secondary causes / chain of cause and effect / primary cause / nidāna 以何因緣輒見輕棄
429 7 guāng light 設使日月威光先所遺
430 7 大威德 Dà Wēi Dé Yamantaka 然彼聖者有大威德
431 7 xuān to declare / to announce 勝光大王擊鼓宣令曰
432 7 世間 shìjiān world / the human world 世間奉獻莫
433 7 lèi kind / type / class / category 應度如是色類
434 7 相見 xiāngjiàn to meet each other 互不相見
435 7 yán stern / serious / strict / severe / austere 法則嚴切
436 7 眾人 zhòngrén everyone 於四衢道告眾人曰
437 7 如來 Rúlái Thus-Come (tathagata) / Tathāgata / Thus Come One 五者如來應正等覺
438 7 佛足 fózú buddhapāda / Buddha footprints 佛足
439 7 宴坐 yànzuò sitting meditation / to meditate in seclusion 此教師何處宴坐
440 7 娶妻 qǔqī to take a wife / to get married (man) 娶妻未久便誕一
441 7 善來 shànlái Svāgata / Sāgata 善來善來
442 7 to hand over to 暫待我等將諸財物付與家內
443 7 gāo high / tall 自墜高巖
444 7 cái money / wealth / riches / valuables 子者雖用我財
445 7 to slash
446 7 不久 bùjiǔ not long / soon 娶妻不久便生一息
447 7 chéng to fill 以鉢袋盛繫於左臂
448 7 qiǎn to send / to dispatch 姊妹遣我說法
449 7 往昔 wǎngxī in the past 我等往昔於迦攝波
450 6 仁者 rénzhe compassionate one / benevolent one / a compassionate person 仁者有何法眼
451 6 眷屬 juànshǔ family members / family dependents 時出家者為彼眷屬說法
452 6 yún cloud
453 6 合掌 hézhǎng to join palms 合掌白王
454 6 duò to carry on one's back 各停鞍馱
455 6 rich / wealthy 得於大富長
456 6 正法 zhèngfǎ proper law 正法
457 6 fèng to offer / to present 大唐三藏義淨奉
458 6 bàn half [of] 半後
459 6 共相 gòng xiāng common phase 諸仙聞已共相謂曰
460 6 功德 gōngdé guṇa / achievements and virtue / merit 一者出家功德是我自利
461 6 教法 jiàofǎ a creed / a doctrine / teachings / a teaching method 世尊教法慈悲寬恕
462 6 女人 nǚrén woman / women 女人報曰
463 6 剎利 Shālì Kṣatriya / Kshatriya / Kashtriya / Ksatriyah 我是灌頂剎利
464 6 zhí to implement / to carry out / to execute a plan 彼外道執邪
465 6 night 至夜後分
466 6 liǎng two 便作兩般
467 6 grandmother 或緣有大威德沙門婆
468 6 二十 èrshí twenty 若年未滿二十
469 6 disease / sickness / ailment 速疾劫奪
470 6 xiàn to appear / to manifest / to become visible 我今現
471 6 to cut down 汝宜默捉支伐羅角
472 6 中有 zhōngyǒu an intermediate existence between death and rebirth 於中有言
473 6 如是語 rúshìyǔ Itivuttaka 作如是語
474 6 善法 shànfǎ a wholesome thing / a beneficial dharma 復於善法
475 6 我法 wǒfǎ self and dharmas 於我法中善修梵行
476 6 to lift / to hold up / to raise 若有苾芻作不見舉
477 6 白王 Bái Wáng Shuddhodana / Suddhodana 合掌白王
478 6 無量 wúliàng immeasurable / unlimited 時佛世尊正與無量百千大眾圍遶
479 6 博士 bóshì Ph.D. 告博士
480 6 popular / common 四者由捨俗故出
481 6 huǐ to destroy 種種謗毀
482 6 to be terrified / to be afraid / to be frightened 勿生怖
483 6 a man / a male adult 夫所學者
484 6 所謂 suǒwèi so-called 所謂無手
485 6 chǐ a shame / a sense of shame 俱瑟恥羅從南
486 6 tóu head 宮內諸龍悉皆頭
487 6 欲求 yùqiú to desire / to want 我欲求出家
488 6 fáng a room 其母即令童子入房安置
489 6 shǒu head 于時眾首對於僧伽廣
490 6 精進 jīngjìn Diligence / Perseverance / vīrya 有一苾芻持戒精進
491 6 出現 chūxiàn to appear 有佛出現於世
492 6 佛世尊 fóshìzūn Buddha, the world-honoured / bhagavat 時佛世尊正與無量百千大眾圍遶
493 6 阿羅漢 Āluóhàn Arhat 況獲得阿羅漢耶
494 6 qīng light / not heavy 令我於此別受地獄且受輕苦
495 6 a period of time / phase / stage 期會耶
496 6 a type of standing harp 俱瑟恥羅從南
497 6 píng a bottle 瓶鉢在手
498 6 wéi to disobey / to violate / to defy 不得違情
499 6 shī to lose
500 6 恭敬 gōngjìng to bow / to revere / to hold in deferential respect 恭敬頂禮

Frequencies of all Words

Top 500

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 336 I / me / my 我棄聖者
2 311 shì is / are / am / to be 于時僧護苾芻觀是大海
3 278 in / at 於中有言
4 271 shí time / a point or period of time 時諸商主
5 247 yuē to speak / to say
6 242 that / those 然彼聖者有大威德
7 235 zhū all / many / various 時諸商主
8 233 yǒu is / are / to exist 有五種事
9 220 already / afterwards 爾時商主等還至海岸已
10 213 苾芻 bìchú a monk / a bhikkhu 于時僧護苾芻觀是大海
11 207 this / these 此非吉祥
12 202 zuò to do 又作
13 199 not / no 平地無閡豈容不達
14 198 出家 chūjiā leaving home / to become a monk or nun 與出家近圓
15 182 yīng should / ought 五者如來應正等覺
16 182 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 三者大海
17 171 ruò to seem / to be like / as 猶若天宮
18 162 promptly / right away / immediately 乃至五更便即睡著
19 157 yán to speak / to say / said 於中有言
20 156 his / hers / its / theirs 其鉢變為鐵檛
21 154 and 其寺嚴麗與前無異
22 153 you / thou
23 150 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 如佛所說
24 149 便 biàn convenient / handy / easy 乃至五更便即睡著
25 149 wèi for / to 云何為
26 145 ér and / as well as / but (not) / yet (not) 此商主等捨我而去
27 144 jīn today / modern / present / current / this / now 我今現
28 130 gào to tell / to say / said / told 告言
29 126 rén person / people / a human being 顧都無一人
30 123 de potential marker 大海嶮難由故得
31 122 jiàn to see 四方求覓竟未能見
32 113 such as / for example / for instance 如佛所說
33 111 děng et cetera / and so on 爾時商主等還至海岸已
34 106 so as to / in order to 僧護以具如上事答
35 105 shuō to say / said / to speak / to talk / speaks 如佛所說
36 102 chù a place / location / a spot / a point 是時僧護詣苾芻處白言
37 101 wáng Wang 四者妙高山王
38 101 niàn to read aloud 是念
39 100 no 顧都無一人
40 99 qiú to request 四處既求不見
41 98 shī teacher 來詣師所
42 98 Buddha / Awakened One 如佛所說
43 97 lái to come 從何來
44 92 dāng to be / to act as / to serve as 我當同食
45 90 what / where / which 何因業
46 87 one 顧都無一人
47 85 bottom / base / end 五者知波羅底木
48 85 zhōng middle 於中見寺嚴麗
49 84 zhī him / her / them / that 與同類之人共住
50 83 shā sand / gravel / pebbles 時鄔波底沙告俱
51 83 bào newspaper 報曰
52 82 desire 欲至食時遂相鬪打
53 80 爾時 ěr shí at that time 爾時商主等還至海岸已
54 79 wǎng to go (in a direction) 即往至
55 78 also / too 其中亦有流泉清沼
56 78 child / son 子俱白
57 78 shì matter / thing / item 有五種事
58 78 to reach 蹲踞及邪念
59 76 如是 rúshì thus / so 如是言
60 76 already / since 既至明已
61 74 method / way
62 73 zhì to / until 爾時商主等還至海岸已
63 71 jiē all / each and every / in all cases 皆生疲
64 71 shòu to suffer / to be subjected to 受諸劇苦
65 71 lìng to make / to cause to be / to lead 時彼苾芻令憩
66 71 capacity / degree / a standard / a measure 今度汝出家
67 70 again / more / repeatedly 復作
68 69 shēng to be born / to give birth 皆生疲
69 65 wèn to ask 苾芻問
70 65 undulations 波佛教中出家求寂
71 65 to go 運載物去
72 65 世尊 Shìzūn World-Honored One / Bhagavat / Bhagavān / Buddha 如世尊說
73 63 Wu 鄔波
74 62 zhù to dwell / to live / to reside 我不可住
75 62 zhī to know 護當知
76 61 zài in / at 在海艱辛
77 60 wén to hear 聞是語已
78 59 弟子 dìzi disciple / follower / student 有五百弟子
79 59 答曰 dá yuē to reply 答曰
80 58 jiā house / home / residence 暫待我等將諸財物付與家內
81 55 shèng to beat / to win / to conquer 五者常為諸佛及聲聞眾諸勝上人之
82 55 yuàn to hope / to wish / to desire 願與我等說其法要
83 54 he / him 擯我出遂於他處
84 54 chū to go out / to leave 擯我出遂於他處
85 52 shàng top / a high position 爾時僧護在沙磧上睡
86 51 five 有五種事
87 51 luó Luo 我等亦願證阿羅
88 51 naturally / of course / certainly 我自親見
89 51 白言 bái yán to say 是時僧護詣苾芻處白言
90 50 yòu again / also 又作
91 49 bái white 白鵝等鳥
92 48 mother 報其母曰
93 48 zhòng many / numerous 於彼池中亦有眾鳥
94 47 zhǒng kind / type 有五種事
95 47 hái also / in addition / more 爾時商主等還至海岸已
96 46 jiā gha / ga
97 46 yóu follow / from / it is for...to 大海嶮難由故得
98 46 can / may / permissible 難可却追尋
99 45 hòu after / later 後當共食
100 45 婆羅門 Póluómén Brahmin / Brahman 亦是婆羅門
101 44 business / industry 何因業
102 44 gòng together 後當共食
103 44 to go to / to arrive / to reach 是時僧護詣苾芻處白言
104 43 nǎi thus / so / therefore / then / only / thereupon 雨乃經七日
105 43 近圓 jìn yuán full ordination / upasaṃpanna / upasaṃpadā 與出家近圓
106 43 xué to study / to learn 我應頌彼所學伽他
107 43 chéng a city / a town 在室羅筏城逝多林給孤獨園
108 42 duō over / indicates a number greater than the number preceding it
109 41 汝等 rǔ děng you all 汝等不應與彼言談
110 41 shàn virtuous / wholesome / benevolent / well-disposed 善聽
111 41 néng can / able 汝等能有如是增上信心
112 41 father 殺父准斯犯逆
113 41 僧護 Sēnghù Senghu 于時僧護苾芻觀是大海
114 40 final interogative 欲令我出去耶
115 40 purposely / intentionally / deliberately / knowingly 大海嶮難由故得
116 40 entirely / without exception 頭面俱碎
117 40 tranquil 彼佛所有求寂
118 40 yuán fate / predestined affinity 緣作苾芻
119 40 qián front 前去
120 39 huò or / either / else 或如大樹
121 39 dialect / language / speech 作是語已
122 39 cóng from 釋子從外遠來
123 38 俱哩多 jūlǐduō Kolita 時俱哩多等復作是念
124 38 big / great / huge / large / major 當招大
125 37 rán correct / right / certainly 然彼聖者有大威德
126 37 乃至 nǎizhì and even 乃至五更便即睡著
127 37 jiāo to teach / to educate / to instruct 世尊為彼依教
128 37 zhèng proof 時諸仙眾證第三果
129 36 guǒ a result / a consequence 有如果
130 36 mìng life 於此命
131 35 suì to comply with / to follow along 欲至食時遂相鬪打
132 35 this 有如斯事
133 35 xíng to walk / to move 即漸次行
134 35 shēn human body / torso 身正念
135 35 太子 tàizǐ a crown prince 由如太子
136 35 長者 zhǎngzhě the elderly 由彼業故得於大富長者
137 35 我等 wǒděng we 我等往昔於迦攝波
138 34 zuì crime / sin / vice 罪即消薄
139 34 èr two 於此賢劫中人壽二萬歲時
140 34 sān three 三者大海
141 34 答言 dá yán to reply 答言
142 34 wèi Eighth earthly branch 彼眠未足
143 34 fēi not / non- / un- 此非吉祥
144 33 xīn heart 僧護聞是語已其心不悅
145 33 xiāng each other / one another / mutually 一者具相象王
146 33 xiān first 我先已知
147 32 huò to reap / to harvest 必獲斯苦
148 32 僧伽 sēngqié Saṅgha / Saṃgha / Sangha / Buddhist monastic community 待僧伽食
149 32 tóng like / same / similar 爾時僧護見同梵行
150 32 于時 yú shí when at that time 于時僧護苾芻觀是大海
151 31 白佛 bái fó to address the Buddha 具壽僧護白佛言
152 31 佛言 Fó yán the Buddha said 佛言
153 31 何故 hégù what reason 何故不信
154 31 shí food / food and drink 噉食
155 30 to know / to learn about / to comprehend 咸悉睡著
156 30 zuò to sit 次第而坐
157 30 zéi thief 此中有賊
158 30 聖者 shèngzhě a holy one / a saint / worthy one 我棄聖者
159 30 梵行 fànxíng brahmacarya / pure practices / religious life 爾時僧護見同梵行
160 30 guó a country / a nation 便將貨物詣往外國興易取利
161 29 nán difficult / arduous / hard 大海嶮難由故得
162 29 tool / device / utensil / equipment / instrument 一者具相象王
163 29 復有 fùyǒu moreover / once again 復有苾芻持戒無缺
164 29 bèi by 悉皆被
165 29 jiāng will / shall (future tense) 將入寺中
166 29 廣說 guǎngshuō to explain / to teach 如餘廣說
167 29 extra / surplus / remainder 如餘廣說
168 29 suí to follow 我今相隨將至佛所
169 28 shì room / bedroom 於一空室安置僧護
170 27 shā to kill / to murder / to slaughter 遂於此時拔劍殺母橫屍於地
171 27 lùn to comment / to discuss 非論借臼以擣油麻
172 27 所有 suǒyǒu all 彼佛所有求寂
173 27 to reply / to answer 僧護以具如上事答
174 26 成就 chéngjiù accomplishment / success / achievement 而成就
175 26 云何 yúnhé why 云何為
176 26 proper / suitable / appropriate 宜應迴覓
177 26 xián salty / briny 咸悉睡著
178 25 yīn because 何因業
179 25 happy / glad / cheerful / joyful 此等苾芻甚大安樂
180 25 day of the month / a certain day 日炙便覺
181 25 具壽 jùshòu friend / brother / āyuṣman 諸具壽
182 24 zhǔ owner 爾時商主等還至海岸已
183 24 míng measure word for people 其王命大將名毘樓盧澤迦樓賴吒
184 24 yǐng an image / a reflection 揭陀主影勝大王得見真諦
185 24 shì a generation 有佛出現於世
186 23 chí to grasp / to hold 各自持鉢至食堂中
187 23 yuè more 得越法罪
188 23 nián year
189 23 shéi who / whoever 誰能度我無手之人
190 23 jiā jia 汝於迦攝
191 23 to enter 將入寺中
192 23 duàn absolutely / decidedly 當斷貪瞋等
193 23 raft 在室羅筏城逝多林給孤獨園
194 23 female / feminine 時諸天女便作是念
195 23 four 起立四
196 22 jiě to loosen / to unfasten / to untie 於三藏教悉皆具解
197 22 一者 yī zhě first / firstly / the first is 一者具相象王
198 22 a bowl / an alms bowl / patra / pātra 各自持鉢至食堂中
199 22 外道 wàidào non-Buddhist 時有外道詣
200 22 仙人 xiānrén an immortal / a celestial being 仙人見僧護來
201 22 zūn to honor / to respect 尊告諸苾芻曰
202 21 問曰 wèn yuē to ask 諸苾芻問曰
203 21 五百 wǔ bǎi five hundred 有五百
204 21 wěi yes 唯唯如是
205 21 xiū to decorate / to embellish 勤修於學處
206 21 to allow / to permit
207 21 異時 yìshí past time 後於異時
208 21 each 各用此檛更互相
209 21 jīng to go through / to experience 雨乃經七日
210 21 sòng to praise / to laud / to acclaim 我應頌彼所學伽他
211 21 guǎng wide / large / vast 廣如餘說
212 21 父母 fùmǔ parents / mother and father 又見過去龍時父母在彼龍宮
213 21 鄔波馱耶 wūbōduòyé upādhyāya / a preceptor 鄔波馱耶
214 21 二者 èrzhě the two / both 二者轉輪聖王
215 20 seven 雨乃經七日
216 20 jìn to the greatest extent / utmost
217 20 fàn to commit crime / to violate 無有缺犯
218 20 lín a wood / a forest / a grove 在仙人墮處施鹿林中
219 20 guī to go back / to return 四遠男女悉皆歸信
220 20 種種 zhǒngzhǒng all kinds of 日常受上味種種飲食
221 20 bitterness / bitter flavor 受諸劇苦
222 20 wife 爾時長者告其妻曰
223 19 lóng dragon 其化龍苾芻
224 19 dào way / road / path 其外道至十四日
225 19 to stand 城門邊立
226 19 to rub 五者善明摩窒哩迦藏
227 19 bìng ailment / sickness / illness / disease 瘂聾水病
228 18 四者 sì zhě fourth / the fourth is 四者妙高山王
229 18 gēn origin / cause / basis 諸根寂靜
230 18 大臣 dàchén chancellor / minister 大臣依命
231 18 童子 tóngzǐ boy 爾時此兒與諸童子相隨而往
232 18 沙門 shāmén a Buddhist monk / a wandering monk / a shramana / a sramana / renunciant / mendicant 此沙門釋子
233 18 necessary / must 至恐怖處當須忍
234 18 xiōng elder brother 此是我兄及以
235 18 gèng more / even more 各用此檛更互相
236 17 certainly / must / will / necessarily 必獲斯苦
237 17 to take / to get / to fetch 于時求寂取師主鉢
238 17 thing / matter 運載物去
239 17 王舍城 Wángshè Chéng Rājagṛha / Rajgir / Rajagrha / Rājagaha 佛在王舍城羯蘭鐸迦池竹林園
240 17 默然 mòrán silent / speechless 默然而
241 17 逝多林 shìduōlín Jetavana 在室羅筏城逝多林給孤獨園
242 17 do not 食時勿相鬪打
243 17 soil / ground / land 地臥澡浴身
244 17 céng once / already / former / previously 彼諸有情曾於僧伽柱以
245 17 名為 míngwèi to be called 是名為
246 17 即便 jíbiàn even if / even though 已即便命終
247 16 sufficient / enough 觀不厭足
248 16 悉皆 xījiē all 悉皆憂惱
249 16 to die 離生死
250 16 sòng to recite / to read aloud / to recite from memory 此誦我經
251 16 五者 wǔ zhě fifth / the fifth is 五者如來應正等覺
252 16 滿 mǎn full 出家未滿十夏
253 16 zhì to create / to make / to manufacture 我被諸仙制
254 16 duò to fall / to sink 當墮大地獄
255 16 tīng to listen 善聽
256 16 hair 便發是言
257 16 chén minister / statesman / official 其臣
258 16 xiān an immortal 告諸仙曰
259 16 無有 wú yǒu there is not 無有人蹤但
260 16 gain / advantage / benefit 汝應可觀斯利
261 16 xíng appearance 露形與長髮
262 16 jiǔ old 生已未久
263 15 不得 bùdé must not / may not / not be allowed / cannot 客為泥雨不得進途
264 15 shān coral 爾時有教師名曰珊逝移
265 15 qīn relatives 我自親見
266 15 一切 yīqiè all / every / everything 汝被一切煩惱所縛
267 15 zhōng end / finish / conclusion
268 15 猶如 yóurú to be similar to / to appear to be 猶如鴈王亦如鷹隼
269 15 shuǐ water 兩手水已流
270 15 jié take by force / to coerce 商人來去皆被劫物
271 15 extremely / very 造極逆罪
272 15 cháng always / ever / often / frequently / constantly 五者常為諸佛及聲聞眾諸勝上人之
273 15 不能 bù néng cannot / must not / should not 不能增長法眼
274 15 zhà shout in a rage / roar / bellow 摩吒羅婆羅門夫妻俱亡
275 15 zuò seat 床座榻席氈褥
276 15 shì to pass away / die 爾時有教師名曰珊逝移
277 15 殊勝 shūshèng excellent / distinguished 然無所獲殊勝
278 15 智慧 zhìhuì wisdom 者智慧成就
279 15 有如 yǒurú to be like / similar to / alike 有如斯事
280 15 yāng center 名曰央伽
281 15 jiàn gradually / drop by drop 漸長大
282 15 according to 世尊為彼依教
283 15 不見 bújiàn to not see 不見僧護
284 14 教師 jiàoshī teacher / teachers 我親教師有大威德而得
285 14 míng bright / brilliant 既至明已
286 14 大王 dàwáng king 白大王曰
287 14 shén what 此等苾芻甚大安樂
288 14 běn measure word for books 飯食已訖還詣本住
289 14 to move / to shift / to remove 爾時有教師名曰珊逝移
290 14 fāng square / quadrilateral / one side 諸方客侶皆來此寺
291 14 食時 shíshí mealtime 若至食時
292 14 bìng and / furthermore / also 塗灰并斷食
293 14 qǐng to ask / to inquire 便即默然而受其請
294 14 聚落 jùluò a settlement / a dwelling place / a town / a village 時有聚落五百餘人來詣
295 14 huǒ fire / flame 其寺火起
296 14 阿羅漢果 aluóhàn guǒ the fruit of arhat cultivation / the fruit of awakening 遂乃獲得阿羅漢果
297 14 何等 héděng which? / what? / how? / what? 汝今知我是何等人
298 14 bìng and / furthermore / also 並皆臭壞不堪充供
299 14 chéng to bear / to carry / to hold 承我神通而往佛所
300 14 蓮華 liánhuā a lotus / a lotus flower 號大蓮華
301 14 釋子 shì zǐ sons of Śākyamuni / disciples of the Buddha 此沙門釋子
302 14 頂禮 dǐnglǐ to bow in a kneeling position with head touching the ground 恭敬頂禮
303 13 to strike / to hit / to beat
304 13 yuǎn far / distant 釋子從外遠來
305 13 何處 héchǔ where 每於何處喫食而來
306 13 依止 yī zhǐ to depend and rest upon 依止而住
307 13 名曰 míng yuē to be named / to be called 爾時有教師名曰珊逝移
308 13 shě to give 此商主等捨我而去
309 13 yǎng to raise / to bring up (children, animals) / to give birth
310 13 wàn ten thousand 于時有八萬天眾俱時同
311 13 nèi inside / interior 暫待我等將諸財物付與家內
312 13 人間 rénjiān the human world / the world 復觀人間及傍生趣并
313 13 有情 yǒuqíng sentient beings 又復別見有情
314 13 賢首 xiánshǒu Sage Chief 賢首
315 13 horse 世尊即令馬勝苾芻往彼
316 13 temple / monastery / vihāra 於中見寺嚴麗
317 13 guān to look at / to watch / to observe 于時僧護苾芻觀是大海
318 13 zhì wisdom / knowledge / understanding 是故智
319 12 shǎo few 且待少時
320 12 a slave / a servant 家有一奴
321 12 飲食 yǐn shí food and drink 有妙飲食
322 12 idea 意想將是所造浴室
323 12 命終 mìng zhōng to die / to end a life 受已命終
324 12 a mile 五者磨窒哩迦
325 12 bǎi one hundred 時佛世尊正與無量百千大眾圍遶
326 12 yòng to use / to apply 各用此檛更互相
327 12 bìn to exclude / expel / reject 擯我出遂於他處
328 12 給孤獨園 Jǐgūdú Yuán Anāthapiṇḍada’s park / Anathapimdasya arama 在室羅筏城逝多林給孤獨園
329 12 jūn army / military 軍苾芻遊行人間
330 12 果報 guǒbào vipāka / the result of karma / indirect effect 廣說乃至果報還須自受
331 12 根本說一切有部毘奈耶出家事 Gēnběn Shuō Yīqiè Yǒu Bù pí nài yé chūjiā shì Vinayavastu / Genben Shuo Yiqie You Bu Pi Nai Ye Chujia Shi 根本說一切有部毘奈耶出家事
332 12 chí a pool / a pond 於彼池中亦有眾鳥
333 12 過去 guòqù past / previous/ former 乃往過去
334 12 xià summer 夏月衣
335 12 諸天 zhūtiān devas 時諸天女便作是念
336 12 tiān day 時值天
337 12 遊行 yóuxíng to march / to parade / to demonstrate 軍苾芻遊行人間
338 12 舍利子 Shèlìzi Śariputra / Sariputta 舍利子今在何處
339 12 wèi to call 各相謂曰
340 12 xiàng towards / to 應向
341 12 智者 zhìzhě a sage / a wise man 是故智者應求出家
342 12 power / force / strength 其妻以自身力及託諸親
343 12 suī although / even though 我雖解說
344 12 guò to cross / to go over / to pass
345 12 有人 yǒurén a person / anyone / someone 應觀背後更有人
346 12 zhèng upright / straight 時佛世尊正與無量百千大眾圍遶
347 12 chéng to finish / to complete / to accomplish / to succeed / to perfect 成苾芻性
348 12 tuó steep bank
349 12 qiě moreover / also 令我於此別受地獄且受輕苦
350 12 聲聞 shēngwén Sravaka Realm / Sravaka / Śrāvaka / a distinguished disciple of the Buddha 佛所而作聲聞
351 11 xiǎo small / tiny / insignificant 此小童兒
352 11 多聞 Duō Wén learned / one who has heard much 佛說多聞有五種益
353 11 kōng empty / void / hollow
354 11 zhuō to clutch / to grab 捉我衣角
355 11 五法 wǔfǎ five dharmas / five categories 五法
356 11 往詣 wǎngyì go towards 便往詣彼
357 11 zhǎng director / chief / head / elder 得於大富長
358 11 guest / visitor 于時有客苾芻
359 11 使 shǐ to make / to cause 馳使報王
360 11 liù six 具六種
361 11 rén a kernel / a pit 仁有智慧
362 11 fàn Sanskrit 應為帝釋諸天梵等之所供養
363 11 qíng feeling / emotion / mood 情樂彼法
364 11 shì to attend on 我今須為看侍鄔
365 11 shì to show / to reveal 示誨
366 11 得出 dechū to obtain (results) / to arrive at (a conclusion) 復得出家證阿羅漢果
367 11 how can it be that? 平地無閡豈容不達
368 11 告子 Gào Zǐ Gao Zi 母告子言
369 11 不問 bù wèn to pay no attention to / to disregard / to ignore / to let go unpunished / to let off 若不問者
370 11 shǒu hand 瓶鉢在手
371 11 jiān measure word for rooms, houses, luggage, etc 來至此間
372 11 luó an exclamatory final particle 汝是俱瑟恥囉不
373 10 to connect / to relate 此等有情總以繩繫
374 10 to leave / to depart / to go away / to part 離三
375 10 鹿 deer 在仙人墮處施鹿林中
376 10 interest 知彼苾芻嗔息定已
377 10 是故 shìgù therefore / so / consequently 是故智
378 10 miè to destroy / to wipe out / to exterminate 應須滅擯
379 10 無後 wúhòu to lack male offspring 將無後世論至那
380 10 說法 shuō fǎ a statement / wording 姊妹遣我說法
381 10 mèng a dream 獲大吉夢
382 10 kàn to see / to look 看金與土等無
383 10 clothes / clothing 僧伽胝衣自然
384 10 舍利 shèlì ashes or relics after cremation 鵡舍利
385 10 供養 gòngyǎng to make offerings / to provide offerings / to worship 既出家後受人供養
386 10 hào number 號迦攝波
387 10 得勝 deshèng to triumph over an opponent 與其言論悉皆得勝
388 10 to arise / to get up 其寺火起
389 10 歡喜 huānxǐ joyful 歡喜
390 10 road / path / way 路疲乏
391 10 受用 shòuyòng to benefit from / convenient to use 令彼僧伽寒熱受用
392 10 chēn to glare at in anger 遂生瞋罵
393 10 zào to make / to build / to manufacture 欲造鉢時
394 10 eight 于時有八萬天眾俱時同
395 10 ěr thus / so / like that 若爾
396 10 我所 wǒsuǒ conception of possession / mamakāra 我所生母
397 10 to bind / to tie 汝被一切煩惱所縛
398 9 jìng clean 昔與寺家曾作淨
399 9 尊者 zūnzhě senior monk / honored sir 如尊者等
400 9 gōng to present to / to supply / to provide 並皆臭壞不堪充供
401 9 sēng a monk
402 9 huài bad / spoiled / broken / defective 並皆臭壞不堪充供
403 9 jìn nearby 時具壽近
404 9 善根 shàngēn virtuous roots / wholesome roots / kuśalamūla 多種善根
405 9 cūn village 有那羅村中婆
406 9 to abandon / to relinquish / to discard / to throw away 我棄聖者
407 9 修行 xiūxíng pratipatti / spiritual practice 依教修行研求
408 9 to stop 護食訖
409 9 非法 fēifǎ illegal 不令非法
410 9 如是說 rú shì shuō Thus Said 作如是說
411 9 zhé sides of chariot for weapons 輒將棄擲
412 9 mèi younger sister 即携其妹共至
413 9 大德 dàdé most virtuous 大德僧
414 9 具足 jùzú complete / full / perfect 威儀具足
415 9 乞食 qǐshí to beg for food 汝應往彼乞食自供
416 9 威德 wēidé powerful benevolent rule / majestic virtue 我無威德
417 9 退 tuì to retreat / to move back 退坐一面
418 9 qiān one thousand 僧護苾芻與彼千人同
419 9 fán ordinary / common 凡諸有情
420 9 shī the practice of selfless giving / dāna 在仙人墮處施鹿林中
421 9 bié do not / must not 令我於此別受地獄且受輕苦
422 9 zhì to rule / to govern / to manage / to control
423 9 different / other 後於異
424 9 younger brother
425 9 propriety / social custom / manners / courtesy / etiquette 時僧護等俱禮
426 9 不知 bùzhī do not know 不知所在
427 9 xià next
428 9 xìn to believe / to trust 眾生難信
429 9 善說 shàn shuō skillfully expounded 善說善說
430 9 shòu to teach 芻便與出家并授近圓
431 9 to doubt / to disbelieve 時諸苾芻咸皆有疑
432 9 shāo to burn
433 9 shè to absorb / to assimilate 汝於迦攝
434 9 聞已 wén yǐ after hearing / upon hearing 諸仙聞已共相謂曰
435 9 菩薩 púsà bodhisatta 爾時菩薩年二十九
436 9 speed 我應速去
437 9 威儀 wēiyí majestic presence / awe-inspiring manner 威儀具足
438 9 a family clan 族姓數有千人
439 9 dài to treat / to entertain / to receive guests 待僧伽食
440 9 神通 shéntōng a spiritual power / supernatural powers / a remarkable ability / a magical power 為用我等神通
441 8 to protect / to guard 護食訖
442 8 迦攝波佛 jiāshèbō fó Kāśyapa Buddha / Kasyapa Buddha / Kassapa Buddha 我於迦攝波佛所而為聲聞
443 8 gōng a palace
444 8 羅門 luómén Brahman 羅門
445 8 good fortune / happiness / luck 斯福力而生此天
446 8 阿難陀 Ānántuó Ananda / Ānanda 告阿難陀
447 8 二師 èr shī two kinds of teachers 此不應白二師
448 8 三月 sānyuè March / the Third Month 三月坐雨安居已
449 8 xìng gender 是不苾芻性
450 8 過失 guòshī defect / fault 有諸過失
451 8 clothes / dress / garment 一者持外道服
452 8 法眼 fǎyǎn Fayan School 不能增長法眼
453 8 huà to make into / to change into / to transform 其化龍苾芻
454 8 大師 dàshī venerable master / great master / master 大師世尊
455 8 dàn birth 娶妻未久便誕一
456 8 to bear / to carry 亦能代我償諸債負
457 8 chì imperial decree 王勅大臣
458 8 chéng to mount / to climb onto
459 8 a statute / a law / a regulation 於我法律
460 8 fragrant 時諸苾
461 8 當作 dàngzuò to treat as / to regard as 彼於前身當作何業
462 8 大眾 dàzhòng assembly / people / public / masses / audience 間大眾欲食
463 8 商人 shāngrén merchant / businessman 其五百商人尚由未
464 8 shēng sound 同聲唱言
465 8 to remember / to memorize / to bear in mind 其二弟子即便錄記
466 8 that 將無後世論至那
467 8 meaning / sense
468 8 地獄 dìyù Hell / Hell Realms / Nāraka 令我於此別受地獄且受輕苦
469 8 zhí straight 物以酬其直
470 8 district / county 勝者賜其村邑
471 8 biān side / boundary / edge / margin 時求寂即詣彼邊白
472 8 chú hay / fodder 芻又復有疑
473 8 提供 tígōng to supply / to provide 伽耶山基金會提供
474 8 mén door / gate / doorway / gateway 母自當門安床而臥
475 8 è evil / vice 然我愛子為性甚惡
476 8 煩惱 fánnǎo worried / vexed / annoyed 如其精進煩惱頓斷
477 8 huì can / be able to 期會耶
478 8 第一 dì yī first 智慧最為第一
479 8 如斯 rú sī in this way / so 受如斯苦
480 8 xiàng figure / image / appearance 裝束象車
481 8 調伏 tiáofú tame / to mediate between physical, verbal, and mental karma and overcome evil 調伏濟度
482 8 何不 hé bù why not 汝何不去
483 8 漸次 jiàncì gradually / one by one 即漸次行
484 8 to break / to split / to smash 便故打鐺破
485 8 Germany 以慇重心捨諸俗網求大功德
486 8 shí ten 出家未滿十夏
487 8 啼泣 tíqì to weep aloud 見舊父母悲惱啼泣
488 8 chú except / besides 唯除真妙法
489 8 問言 wèn yán to ask 彼客苾芻問言
490 7 梵志 fànzhì Brahmin / Brahman / brahmacārin 并有無量百千梵志婆羅門居士等
491 7 easy / simple 便將貨物詣往外國興易取利
492 7 to apprehend / to realize / to become aware 無師自悟
493 7 長大 zhǎngdà to grow up 於彼家生乃至長大
494 7 浴室 yùshì bathroom 當造浴室
495 7 不如 bùrú not equal to / not as good as 法不如我
496 7 我國 wǒ guó my country / my land 於我國界住者
497 7 residence / dwelling 居宮內
498 7 xié demonic / iniquitous / nefarious / evil 彼外道執邪
499 7 應須 yīngxū should 應須滅擯
500 7 bīng soldier / troops 將四種兵往

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
self / ātman / attan
 1. yǒu
 2. yǒu
 1. becoming / bhāva
 2. 1. existence; 2. becoming
苾刍 苾蒭
 1. bìchú
 2. bìchú
 1. a monk / a bhikkhu
 2. a monk / a bhikkhu
出家
 1. chūjiā
 2. chūjiā
 1. leaving home / to become a monk or nun
 2. to renounce
yìng to accept
re
便 biàn Hyep’yon / Ebin
rén Human Realm
jiàn view / perception / dṛṣṭi / diṭṭhi
Thus

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
自恣 zì zì pravāraṇā / ceremony of repentance
阿罗汉 阿羅漢 Āluóhàn
 1. Arhat
 2. arhat
阿难 阿難 Ānán
 1. Ānanda / Ananda
 2. Ananda
阿难陀 阿難陀 Ānántuó Ananda / Ānanda
白王 Bái Wáng Shuddhodana / Suddhodana
北方 běi fāng The North
波罗 波羅 Bōluó Baltic
波罗奈 波羅奈 bōluónài Vārānasī
草菴 草庵 cǎo ān a Buddhist hermitage
城喻经 城喻經 Chéng Yù Jīng Nagara Sutta
城中 chéngzhōng Chengzhong
大劫 dà jié Maha-Kalpa
大论 大論 dà lùn Treatise on the Perfection of Great Wisdom / Dazhidu Lun / Mahāprajñāpāramitaśastra / Māhaprajñāparamitopadeśa
大唐 Dà Táng Tang Dynasty
大威德 Dà Wēi Dé Yamantaka
大安 dà'ān
 1. great peace
 2. Ta'an
 3. Da'an
 4. Da'an / Ta'an
 5. Da'an / Ta'an
大连 大連 Dàlián Dalian
大林 dàlín Dalin / Talin
大目乾连 大目乾連 Dàmùqiánlián Moggallāna / Maudgalyāyana
等觉 等覺 Děngjué
 1. Samyak-sambodhi / Absolute enlightenment
 2. Perfect Enlightenment
帝释 帝釋 Dìshì Śakra / Sakka / Śakra Devānām Indra / Kauśika
地狱 地獄 dìyù
 1. Hell / Hell Realms / Nāraka
 2. a hell
 3. hell
东方 東方 dōngfāng The East / The Orient
度经 度經 Dù Jīng Tittha Sutta
犊子 犢子 dúzǐ Vatsa
恶魔 惡魔 èmó Māra
fàn
 1. Sanskrit
 2. Brahma
 3. India
 4. brahman
 5. pure / sacred
 6. Fan
 7. Buddhist
梵天 Fàntiān
 1. Brahma
 2. Heavenly Realm
梵志 fànzhì Brahmin / Brahman / brahmacārin
法眼 fǎyǎn
 1. Fayan School
 2. dharma eye / dharmacakṣus
 3. hōgen
 4. Fayan
 5. Dharma Eye
佛世尊 fóshìzūn Buddha, the world-honoured / bhagavat
告子 Gào Zǐ Gao Zi
给孤 給孤 gěigū Anāthapiṇḍada
给事 給事 gěishì official (imperial) position
根本说一切有部毘奈耶出家事 根本說一切有部毘奈耶出家事 Gēnběn Shuō Yīqiè Yǒu Bù pí nài yé chūjiā shì Vinayavastu / Genben Shuo Yiqie You Bu Pi Nai Ye Chujia Shi
广平 廣平 guǎngpíng Guangping
hàn
 1. Han Chinese
 2. Han Dynasty
 3. Milky Way
 4. Later Han Dynasty
 5. a man / a chap
 6. Chinese language
 7. Han River
恒河 恆河 hénghé
 1. Ganges River
 2. Ganges River
 3. Ganges River
火神 Huǒshén God of fire / Vulcan
憍陈如 憍陳如 Jiāochénrú Kaundinya
憍萨罗国 憍薩羅國 Jiāosàluóguó Kośala / Kosala / Kausala
迦摄佛 迦攝佛 jiāshè fó Kāśyapa Buddha / Kasyapa Buddha / Kassapa Buddha
迦摄波 迦攝波 jiāshèbō Kāśyapa / Kasyapa / Kassapa
迦摄波佛 迦攝波佛 jiāshèbō fó Kāśyapa Buddha / Kasyapa Buddha / Kassapa Buddha
嘉祥 jiāxiáng Jiaxiang County
迦叶佛 迦葉佛 Jiāyè Fó Kāśyapa Buddha / Kasyapa Buddha / Kassapa Buddha
迦叶波佛 迦葉波佛 jiāyèbō fó Kāśyapa Buddha / Kasyapa Buddha / Kassapa Buddha
伽耶山 jiāyéshān Gayā
戒经 戒經 jiè jīng Prātimokṣasūtra / Sutra on the Code
给孤独园 給孤獨園 Jǐgūdú Yuán Anāthapiṇḍada’s park / Anathapimdasya arama
净饭王 淨飯王 Jìng Fàn Wáng Shuddhodana / Suddhodana
俱哩多 jūlǐduō Kolita
乐安 樂安 Lè'ān Le'an
 1. black
 2. Li
 3. Lebanon
 4. Li People
 5. numerous / many
 6. at the time of
 7. State of Li
林内 林內 línnèi Linnei
龙宫 龍宮 Lóng Gōng Palace of the Dragon King
龙王 龍王 Lóng Wáng Dragon King / Naga King
妙法 miào fǎ
 1. the wonderful Dharma / the wonderful truth / saddharma / the Dharma / the teachings of the Buddha
 2. Wondrous Dharma
妙高山 miàogāo shān Mount Sumeru / Mount Meru
明论 明論 míng lùn Veda
摩揭陀 Mójiētuó Magadha
摩揭陀国 摩揭陀國 Mójiētuó Guó Magadha
摩罗 摩羅 móluó Māra
摩纳 摩納 mónà Māṇava / Māṇavaka
摩纳婆 摩納婆 mónàpó Māṇava / Māṇavaka
摩耶 Móyē Maya / Queen Maya of Sakya
摩耶夫人 Móyē Fūren
 1. Maya / Queen Maya of Sakya
 2. Queen Maya
目连 目連 Mùlián Moggallāna / Maudgalyāyana
南天竺 Nán Tiānzhú Southern India
南岸 nánàn Nanan
南山 nánshān Nanshan / Daoxuan
难陀 難陀 Nántuó Nanda
能忍 néngrěn able to endure / sahā
涅槃 Nièpán
 1. Final Nirvana / Nirvana / Nirvāṇa / Nibbāna
 2. Buddhism in Every Step: Nirvana
 3. nirvana
毘楼 毘樓 pílóu Vidhūra
毘舍 Píshè Vaiśya
婆罗门 婆羅門 Póluómén Brahmin / Brahman
婆罗痆斯国 婆羅痆斯國 póluónàsīguó Vārānasī
 1. common / general / popular / everywhere / universal / extensive
 2. Prussia
 3. Pu
七宝 七寶 qī bǎo the Seven Treasures / the Seven Precious Jewels
乔答摩 喬答摩 qiáodámó Gautama / Gotama
 1. you / thou
 2. Ru River
 3. Ru
如是说 如是說 rú shì shuō Thus Said
如来 如來 Rúlái
 1. Thus-Come (tathagata) / Tathāgata / Thus Come One
 2. Tathagata
如是语 如是語 rúshìyǔ Itivuttaka
三界 Sān Jiè
 1. The Three Realms
 2. Three Realms
三十三天 Sān Shí Sān Tiān Heaven of the Thirty-Three Gods / The Heaven of Thirty-Three Gods / Trāyastriṃśa Heaven / Tāvatiṃsa Heaven
三藏 Sān Zàng
 1. Tripitaka
 2. Tripitaka / Tripiṭaka / Tipitaka
 3. Buddhist Canon
僧护 僧護 Sēnghù Senghu
僧伽 sēngqié
 1. Saṅgha / Saṃgha / Sangha / Buddhist monastic community
 2. sangha
刹利 剎利 Shālì Kṣatriya / Kshatriya / Kashtriya / Ksatriyah
善来 善來 shànlái Svāgata / Sāgata
舍利弗 Shèlìfú Sariputra / Śariputra / Sariputta
舍利子 Shèlìzi Śariputra / Sariputta
胜光王 勝光王 shèngguāng wáng King Prasenajit
胜军王 勝軍王 shèngjūn wáng King Prasenajit
声闻 聲聞 shēngwén
 1. Sravaka Realm / Sravaka / Śrāvaka / a distinguished disciple of the Buddha
 2. sravaka
十弟子 shí dìzi ten great disciples of the Buddha
时母 時母 Shí Mǔ Kali
逝多 shìduō Jeta / Jetṛ
逝多林 shìduōlín Jetavana
释迦 釋迦 Shìjiā Sakyamuni Buddha
释迦牟尼 釋迦牟尼 Shìjiāmóuní Sakyamuni Buddha / Śākyamuni Buddha
时婆 時婆 shípó Jīvaka
师说 師說 Shīshuō Shishuo
薜陀 shìtuó Veda
十月 shíyuè October / the Tenth Month
世尊 Shìzūn World-Honored One / Bhagavat / Bhagavān / Buddha
授事 shòu shì Director of Affairs / Karmadana / Vinaya Master / Discipline Master
四明 Sì Míng Si Ming
四天王 Sì Tiānwáng Four Deva Kings / Four Heavenly Kings
四王 Sì Wáng Four Deva Kings / Four Heavenly Kings
四月 sìyuè April / the Fourth Month
苏迷卢山 蘇迷盧山 Sūmílú shān Mount Sumeru / Mount Meru
天帝 Tiān Dì Heavenly Emperor / God
天宫 天宮 Tiān Gōng Heavenly Palace / Temple in Heaven / Open Palace
天众 天眾 Tiān Zhòng the twenty devas and other dieties
天等 tiānděng Tiandeng
王舍 wángshè Rājagṛha / Rajgir / Rajagrha / Rājagaha
王舍城 Wángshè Chéng Rājagṛha / Rajgir / Rajagrha / Rājagaha
未生怨 Wèi Shēng Yuàn Enemy before Birth / Ajātaśatru / Ajatasutru / Ajātasattu
威神 Wēishén Anubhāva
Wu
无间地狱 無間地獄 Wú Jiān Dìyù Avici Hell
无忧 無憂 wú yōu
 1. No Suffering / Aśoka / Asoka / Ashoka
 2. Carefree
 3. without sorrow
邬波离 鄔波離 wūbōlí Upāli / Upali
邬波难陀 鄔波難陀 Wūbōnántuó Upananda
西国 西國 Xī Guó Western Regions
贤劫 賢劫 xián jié bhadrakalpa / the present kalpa
贤首 賢首 xiánshǒu Sage Chief
小青 xiǎo qīng Xiao Qing
西方 xīfāng
 1. the West
 2. west side
 3. the Western [Pureland]
 4. Xifang
 5. West
学道 學道 xuédào
 1. examiner
 2. Learning the Way
雪山 xuěshān The Himalayas
义净 義淨 Yì Jìng Yijing
应供 應供 yīnggōng
 1. Worthy One / the Buddha
 2. Worthy One (arhat)
 3. Offering
雨安居 Yǔ'ānjū Varsa / Varsā / Vassa / Rains Retreat / Summer Retreat
远安 遠安 yuǎnān Yuan'an
越国 越國 yuèguó Yue state / generic term for states in south China or southeast Asia at different historical periods
阅头檀 閱頭檀 yuètóután Shuddhodana / Suddhodana / śuddhodana
占波国 占波國 zhànbōguó Campa
杖林 zhànglín Yaṣṭivana
正等觉 正等覺 Zhèng Děngjué Complete Enlightenment / Absolute Universal Englightened Awareness
智人 Zhìrén Homo sapiens
中行 zhōng háng Bank of China
中国 中國 Zhōngguó
 1. China
 2. Middle Kingdom
竹园 竹園 Zhú Yuán Bamboo Grove
转轮圣王 轉輪聖王 Zhuànlún Shèng Wáng Chakravarti raja / an emperor in Hindu mythology
子长 子長 zǐzhǎng Zichang

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 693.

Simplified Traditional Pinyin English
ā e
ài
 1. desire / craving / trsnā
 2. Love
爱乐 愛樂 ài lè love and joy
爱念 愛念 àiniàn to miss
阿兰若 阿蘭若 ālánruò
 1. a forest retreat / a secluded place to practice / araṇya / arañña / aranya
 2. Aranya
阿罗汉果 阿羅漢果 aluóhàn guǒ
 1. the fruit of arhat cultivation / the fruit of awakening
 2. state of full attainment of arhatship
ān
 1. an
 2. Ease
安住 ānzhù
 1. Settled and at Ease
 2. to settle
 3. Abide
阿苏罗 阿蘇羅 āsūluó asura
白佛 bái fó to address the Buddha
bào indirect effect / judgement / retribution
宝盖 寶蓋 bǎo gài a canopy / an umbrella
报恩 報恩 bào'ēn repaying others' kindness
薄福 báofú little merit
褒洒陀 褒灑陀 bāosǎtuó fortnightly recital of monastic rules and confession / upoṣadha
褒洒陀 褒灑陀 bāosǎtuó fortnightly recital of monastic rules and confession / upoṣadha
宝树 寶樹 bǎoshù
 1. a forest of treasues
 2. a kalpa tree
bēi
 1. compassion / empathy / karuṇā
 2. Kindness
本心 běnxīn original mind
bi
biàn everywhere fragrant / paricitra
辩才无碍 辯才無礙 biàncái wú'ài
 1. able to distinguish subtle points in Buddhist teachings
 2. supreme eloquence
变易 變易 biànyì
 1. change
 2. to change
苾刍 苾蒭 bìchú
 1. a monk / a bhikkhu
 2. a monk / a bhikkhu
别解脱 別解脫 biéjiětuō rules of conduct for monks / prātimokṣa
闭关 閉關 bìguān
 1. to shut in / isolate oneself for meditation / solitude
 2. Retreat
 1. a bowl / an alms bowl / patra / pātra
 2. an alms bowl / patra / pātra / patta
 3. Alms bowl
般若 bōrě
 1. Prajna-wisdom / prajñā / prajna / great wisdom
 2. Prajna Wisdom
 3. prajna
不害 bù hài non-harm
不可得 bù kě dé unobtainable
不生不死 bù shēng bù sǐ unnborn and undying
不妄语 不妄語 bù wàng yǔ
 1. Refrain from lying
 2. not lying
不觉 不覺 bùjué non-enlightenment
不如法 bùrú fǎ counterto moral principles
不生 bùshēng
 1. nonarising / anutpāda
 2. nonarising / anutpāda
布施 bùshī
 1. dana / giving / the practice of giving / generosity
 2. generosity
不信 bùxìn disbelief / lack of faith
cān
 1. assembly / worship on the four fives
 2. Inquire
chán to entangle
chàn a ritual for confessing sins
chán meditative concentration / dhyāna / jhāna
忏摩 懺摩 chàn mó Repentance
chàng a bowl shaped copper bell
cháng eternal / nitya
常乐 常樂 cháng lè lasting joy
长净 長淨 chángjìng fortnightly recital of monastic rules and confession / upoṣadha
长养 長養 chángyǎng
 1. fortnightly recital of monastic rules and confession / upoṣadha
 2. to nurture
常住 chángzhù
 1. a long-term resident at a monastery
 2. permanence / eternalism / śāśvata / nitya-sthita
 3. monastery
 4. Permanence
忏悔 懺悔 chànhuǐ
 1. repentance / pāpadeśanā
 2. to repent
chēn
 1. aversion / hatred / hostility / anger / dveṣa / dosa
 2. malice / vyāpāda
chéng Become
chéng yāna / a vehicle / a school of teaching
成就 chéngjiù
 1. to attained / to obtain
 2. to bring to perfection / complete
 3. attainment / accomplishment / siddhi
 4. accomplishment
 5. Achievements
瞋恚 chēnhuì
 1. wrath / dveṣa / dosa
 2. Anger
瞋怒 chēnnù aversion / hatred / dveṣa
chī confusion / stupidity / naivety / delusion / moha
持戒 chí jiè
 1. morality / to uphold precepts
 2. to uphold precepts
chù touch / contact / sparśa
幢幡 chuángfān a hanging banner
出家 chūjiā
 1. leaving home / to become a monk or nun
 2. to renounce
出世 chūshì
 1. to become a monk or num / to leave secular life
 2. to be not of this world
 3. Transcending the World
出世间 出世間 chūshìjiān transcendental world / lokottara
处中 處中 chùzhōng to abide in the media that transcends existence and non-existence / madyama
 1. Loving-Kindness
 2. Kindness
慈悲 cíbēi
 1. compassion / loving-kindness / benevolence / mettā / metta
 2. Compassion
 3. loving-kindness and compassion
 4. Have compassion
次第乞食 cìdì qǐshí collecting alms in order
慈心 cíxīn compassion / a compassionate mind
丛林 叢林 cónglín
 1. Buddhist monastery
 2. monastery
an element
大地狱 大地獄 Dà Dìyù a great hell / Avici Hell
大黑 Dà Hēi Mahakala
大戒 dà jiè full ordination / upasaṃpanna / upasaṃpadā
大沙门 大沙門 dà shāmén great monastic
大愿 dà yuàn
 1. a vow
 2. a great vow
大智慧 dà zhìhuì great wisdom and knowledge
大德 dàdé
 1. most virtuous / bhadanta
 2. Great Virtue / Yaññadatta
答摩 dámó dark / gloomy / tamas
dǎo delusion / error / inversion / reversal / viparyāsa
dào
 1. the path leading to the cessation of suffering
 2. Way
道果 dào guǒ the fruit of the path
大师 大師 dàshī 1. Venerable Master (when referring to Venerable Master Hsing Yun); 2. Master (for historical Buddhist masters)
大树 大樹 dàshù a great tree / a bodhisattva
大王 dàwáng great king / mahārāja
大仙 dàxiān a great sage / a saint
大智 dàzhì Mahāmati
大众 大眾 dàzhòng Assembly
de di
 1. puṇya / puñña
 2. guṇa
得度 dé dù
 1. to attain salvation
 2. to attain enlightenment
truth / satya
殿堂 diàntáng Shrine
谛观 諦觀 dìguān to observe closely
dǐng
 1. to point one's head at
 2. usnisa / uṣṇīṣa
dìng
 1. meditative concentration / meditation
 2. Concentration
定蕴 定蘊 dìng yùn body of meditation / aggregate of meditation / samādhi-skandha
顶礼 頂禮 dǐnglǐ
 1. to bow in a kneeling position with head touching the ground
 2. Prostration
入定 dìngzhì
 1. entered into meditation / settled / composed / collected of mind
 2. to enter into meditation
地狱 地獄 dìyù a hell
弟子 dìzi disciple
Sincere
 1. pāramitā / perfection
 2. to save / to rescue / to liberate / to overcome
 3. ordination rhythm
断食 斷食 duànshí Fasting
独觉 獨覺 dújué Pratyeka-Buddha / Pratyekabuddha
多生 duō shēng many births / many rebirths
多闻 多聞 Duō Wén learned / one who has heard much
度脱 度脫 dùtuō to save / to rescue / to relieve them from the suffering of this world and take them nirvana
恶道 惡道 è dào
 1. an evil rebirth / an evil destiny / an unfortunate rebirth / hell
 2. evil path
饿鬼 餓鬼 È Guǐ
 1. ghost / hungry ghost / preta
 2. hungry ghost
恶见 惡見 è jiàn mithyadrishti / an evil view / a heterodox view
恶趣 惡趣 è qù an evil rebirth / an evil destiny / an unfortunate rebirth / hell
恶作 惡作 è zuò regret / worry / kaukritya / kukkucca
ēn Gratitude
恩爱 恩愛 ēn ài affection
尔时 爾時 ěr shí at that time
二师 二師 èr shī two kinds of teachers
二时 二時 èr shí the two time periods / morning and evening
二种 二種 èr zhǒng two kinds
恶业 惡業 èyè unwholesome acts / evil intentions
 1. a dharma / a dhárma / a natural law / teachings
 2. a mental object / a phenomenon / dharma / a thought
 3. quality / characteristic
 4. Dharma
法化 fǎ huà conversion through teaching of the Dharma
发遣 發遣 fā qiǎn to dispatch to a location / to expell
法事 fǎ shì a Dharma event
法要 fǎ yào
 1. the essentials of a teaching
 2. the essence of a dharma
 3. a Dharma service
发愿 發願 fā yuàn
 1. to make a vow / praṇidhānaṃ
 2. Make a Vow
 3. Making Vows
发露 發露 fālù to reveal / to manifest
fàn
 1. brahman
 2. pure / sacred
 3. Buddhist
fán an ordinary person
凡夫 fánfū an ordinary person / pṛthagjana
方便 fāngbiàn
 1. upāya / skillful means / expedient means
 2. Convenience
 3. expedient means
 4. Skillful Means
放逸 fàngyì
 1. heedlessness / carelessness / pleasure-seeking / unruliness
 2. Laxity
烦恼 煩惱 fánnǎo
 1. kleśa / kilesa / a mental affliction / defilement
 2. defilement
梵行 fànxíng brahmacarya / pure practices / religious life
法师 法師 fǎshī
 1. Dharma Master / Venerable / a Buddhist monk or nun
 2. Venerable
 3. Dharma Teacher
法喜 法喜 fǎxǐ
 1. Dharma joy / prītijanana
 2. Dharma joy
发心 發心 fàxīn
 1. to make a vow to acheive supreme enlightenment / to act with bodhicitta
 2. Resolve
 3. to resolve
法眼 fǎyǎn
 1. dharma eye / dharmacakṣus
 2. hōgen
非常 fēicháng impermanent / transient
非我 fēiwǒ selflessness / non-self / anātman / anattā
风调雨顺 風調雨順 fēng tiáo yǔshùn favorable weather
 1. of Buddhism
 2. a statue or image of a Buddha
 3. a Buddhist text
佛出世 fó chū shì for a Buddha to appear in a world
佛法僧 Fó Fǎ Sēng
 1. the Buddha, the Dharma, and the Sangha / the Triple Gem / the three treasures of Buddhism
 2. Buddha, Dharma, Sangha
佛功德 fó gōngdé qualities of buddhas
佛世 fó shì the age when the Buddha lived in the world
佛说 佛說 Fó shuō
 1. buddhavacana / the Buddha's teaching
 2. the Buddha's has explained
佛言 Fó yán
 1. the Buddha said
 2. buddhavacana / the teachings of the Buddha
佛住 fó zhù Buddha abode
佛教 fójiào the Buddha teachings
佛身 Fóshēn
 1. buddhakaya / Buddha-body
 2. Buddha's Body
佛足 fózú buddhapāda / Buddha footprints
to bind / to tie
 1. puṇya / merit / blessing / reward
 2. Fortune
福德 fúdé
 1. merit earned / reward / good fortune and good moral conduct
 2. Fortune and Virtue
 3. Merit and Virtue
福田 fútián
 1. domain for practices leading to enlightenment
 2. field of merit
福业 福業 fúyè virtuous actions
gài a hindrance / an obstacle / nivāraṇa / nīvaraṇāni
甘露 gānlù
 1. sweet dew / ambrosia / the nectar of immortality / amṛta
 2. Nectar
 3. Nectar
 4. nectar
高座 gāo zuò a high seat / a pulpit
告白 gàobái Proclamation
gēn
 1. an organ / a part of the body / an organ of sense
 2. a sense / a faculty
 3. mūla / a root
根器 gēn qì aptitude
根本 gēnběn
 1. mūla / root
 2. Basis
gèng contacts
gōng to offer in worship
gōng merit-creating actions
共相 gòng xiāng common phase
功德 gōngdé
 1. guṇa / achievements and virtue / merit
 2. puṇya / puñña
 3. merit
恭敬 gōngjìng Respect
供养 供養 gòngyǎng
 1. to make offerings / to provide offerings / to worship
 2. offering
guān
 1. mindfulness / contemplation
 2. insight / vipaśyanā / vipassanā
 3. Observe
灌顶 灌頂 guàn dǐng
 1. abhiseka / abhisecana / anointment / consecration
 2. consecration
 3. Anointment
观察 觀察 guānchá clear perception
广 guǎng
 1. vaipulya / vast / extended
 2. Extensive
广大 廣大 guǎngdà vaipulya / vast / extended
广度 廣度 guǎngdù to save many
广解 廣解 guǎngjiě vaipulya / vast / extended
光明 guāngmíng Brightness
广说 廣說 guǎngshuō to explain / to teach
归俗 歸俗 guīsú to return to secular life / to leave monastic life
归依 歸依 guīyī to take refuge [in the Triple Gem]
归依佛 歸依佛 guīyī fó to take refuge in the Buddha
guǒ
 1. direct effect / phala / a consequence
 2. Fruit
果报 果報 guǒbào vipāka / the result of karma / indirect effect
过去 過去 guòqù past
国土 國土 guótǔ kṣetra / homeland / land
hàng
 1. mental formations / saṃskāra / sankhara / that which has been put together / volition / volitional formations / conditioned states / habitual actions
 2. practice / carita / caryā / conduct / behavior
 3. to practice
 4. Practice
hǎo Good
Merge
和合 héhé Harmony
黑月 hēiyuè second half of the month / kṛṣṇapakṣa
合掌 hézhǎng
 1. to join palms
 2. to join palms
后世 後世 hòushì later rebirths / subsequent births
厚重 hòuzhòng Deep and Heavy
huà
 1. to manifest
 2. to collect alms
还俗 還俗 huánsú to return to secular life / to leave monastic life
欢喜 歡喜 huānxǐ joy
化人 huàrén a conjured person
化生 huàshēng to be born from transformation / upapaduka/ upapatika
huì Kindness
huì
 1. intellect
 2. Wisdom
慧蕴 慧蘊 huì yùn body of wisdom / aggregate of wisdom / prajñā-skandha
毁呰 毀呰 huǐzǐ to denigrate
huò kleśa / kilesa / a mental affliction / defilement
a prediction / a prophecy / vyakarana
 1. the origin of suffering
 2. desire / greed / craving
济度 濟度 jì dù to ferry across
吉祥草 jí xiáng cǎo Auspicious Grass
jià designation / provisional / conventional term
jiā kasaya
jiā school / sect / lineage
jiā jia
jiā
 1. gha / ga
 2. gha / ga
jiàn view / perception / dṛṣṭi / diṭṭhi
见大 見大 jiàn dà the element of visibility
见谛 見諦 jiàndì realization of the truth
见法 見法 jiànfǎ
 1. for a Dharma to manifest in the world
 2. to realize the impermanence and nonself of all dharmas
 3. to understand reality
jiào
 1. bodhi / enlightenment / awakening
 2. Awaken
教法 jiàofǎ
 1. scriptural dharma / āgamadharma
 2. Teaching
教师 教師 jiàoshī 1. Instructor (of a specific class); 2. Faculty (of a school)
教授 jiàoshòu Professor
袈裟 jiāshā
 1. kasaya / kaṣāya
 2. kasaya
寂定 jìdìng samadhi / samādhi
jié a kalpa / an eon
jiè dhātu / a realm / a field / a domain
jiè
 1. precepts / a vow
 2. Precepts / morality
jiě
 1. understanding
 2. to liberate
皆大欢喜 皆大歡喜 jiē dà huānxǐ
 1. A Win-Win for All
 2. Happily ever after
结跏趺坐 結跏趺坐 jiéjiā fūzuò sitting with crossed legs / to sit in the full lotus position
羯磨 jiémó karma
界内 界內 jiènèi within a region / within the confines
解脱 解脫 jiětuō
 1. liberation / emancipation / vimokṣa
 2. liberation
解脱知见 解脫知見 jiětuō zhī jiàn knowledge and experience of liberation
解脱蕴 解脫蘊 jiětuōyùn body of liberation / aggregate of liberation / vimukti-skanda
寂静 寂靜 jìjìng tranquility
积聚 積聚 jījù accumulation
jìn diligence / perseverance
近圆 近圓 jìn yuán full ordination / upasaṃpanna / upasaṃpadā
jìng
 1. the object of one of the six senses
 2. viṣaya / sphere / region
jìng Respect
jìng
 1. vyavadāna / purification / cleansing
 2. śuddha / cleansed / clean / pure
 3. viśuddhi / purity
 4. Pure
jīng a sutra / a sūtra
jìng Stillness
净天 淨天 jìng tiān pure devas
境相 jìng xiāng world of objects
敬信 jìng xìn
 1. Respect and Trust
 2. respectful and faithful
净修 淨修 jìng xiū proper cultivation
境界 jìngjiè viṣaya / object / sphere / region / realm of objects / state
精进 精進 jīngjìn
 1. Diligence / Perseverance / vīrya
 2. Be Diligent
 3. diligence
经论 經論 jīnglùn sutras and shastras / scriptures and commentaries
净妙 淨妙 jìngmiào pure and subtle
静室 靜室 jìngshì
 1. meditation room
 2. a quiet place room
禁戒 jìnjiè a vow
金山 jīnshān golden mountain
吉祥 jíxiáng auspicious blessings
to raise an example
a mat for sitting and sleeping on / niṣīdana
决定 決定 juédìng fixed / unchanging / constant / determined / niścaya
觉悟 覺悟 juéwù
 1. to become enlightened
 2. Enlightenment
 3. to awake
具戒 jùjiè full ordination / upasaṃpanna / upasaṃpadā
居士 jūshì
 1. a lay person / a male lay Buddhist
 2. householder
具寿 具壽 jùshòu friend / brother / āyuṣman
俱胝 jūzhī koti / one hundred million / a very large number
具足 jùzú
 1. complete / full / perfect
 2. Completeness
kōng
 1. śūnyatā / emptiness / emptiness of inherent existence
 2. Emptiness
Sorrow / duḥkha / dukkha / suffering
苦果 kǔ guǒ
 1. suffering as a karmic result
 2. Effects of Suffering
苦业 苦業 kǔ yè karma of suffering
kuài a religious assembly
kuān Broad
宽恕 寬恕 kuānshù Forgiveness
苦行 kǔxíng
 1. to practice ascetism
 2. austerity
苦乐 苦樂 kŭ lè pleasure and pain
来生 來生 lái shēng later rebirths / subsequent births
来世 來世 lái shì future worlds / the next world / the next life
来迎 來迎 lái yíng coming to greet
赖吒 賴吒 làizhà rāṣṭrapāla / protector of a kingdom / king
lán a hermitage
兰若 蘭若 lánrè
 1. a forest retreat / a secluded place to practice / araṇya / arañña / aranya
 2. temple / monastery
 3. Aranya
Joy
transcendence
离生 離生 lí shēng to leave the cycle of rebirth
离欲 離欲 lí yù free of desire
lián Lotus
liàng means of knowing / reasoning / pramāṇa
两界 兩界 liǎng jiè two realms
两舌 兩舌 liǎng shé double-tongued speech / slander / divisive speech
两足尊 兩足尊 liǎng zú zūn
 1. Honored One Among Two-Legged Beings
 2. supreme among two-legged creatures
莲华 蓮華 liánhuā Lotus Flower
礼拜 禮拜 lǐbài Prostrate
立德 lìdé establish in virtue
利根 lìgēn natural powers of intelligence
离垢 離垢 lígòu
 1. vimalā / stainless / immaculate
 2. Undefiled
六道 liù dào six realms / six realms of existence / six destinies
留难 留難 liú nán the difficulty of evil spirits left behind to hinder doing of good deed
六师 六師 liù shī the six teachers
六师外道 六師外道 liù shī wài dào Six Non-Buddhist schools
六众 六眾 liù zhòng group of six monastics
六众苾刍 六眾苾芻 liù zhòng bìchú group of six monastics
流转 流轉 liúzhuàn
 1. to be on the move / to roam or wander / to circulate / pravṛtti
 2. transmigration
利益 lìyì benefit
lóng nāga / serpent / dragon
lòu outflow / flow / influx / discharge / āsrava
lún the cycle of rebirth
lùn a treatise / a thesis / śastra
论义 論義 lùnyì upadeśa / upadesa
论议 論議 lùnyì Upadesa (debates) / upadesa / upadeśa
罗汉 羅漢 Luóhàn
 1. Arhat
 2. arhat
罗门 羅門 luómén Brahman
罗婆 羅婆 luópó an instant / lava
monastic discipline / vinaya
màn
 1. māna / pride / arrogance / conceit
 2. conceit / abhimāna
滿 mǎn Full
曼荼罗 曼荼羅 màntúluó maṇḍala / mandala
měi Beauty
mián torpor / drowsiness / middha
miào Wonderful
妙果 miào guǒ wonderful fruit
miè the cessation of suffering
灭度 滅度 mièdù to extinguish worries and the sea of grief
míng
 1. wisdom / vidyā
 2. Clear
命根 mìnggēn the effort to preserve life
明相 míngxiāng early dawn
to rub a monk's head for taking a vow
evil / vice
all women
木叉 mùchā
 1. rules of conduct for monks / prātimokṣa
 2. liberation / emancipation / vimokṣa
牧牛 mùniú cowherd
纳受 納受 nàshòu
 1. to receive / to accept
 2. to accept a prayer
内观 內觀 nèiguān vipasyana / insight meditation
Bhiksuni / a nun / a bhikṣuṇī / bhikkhunī
doubt / uncertainty / skepticism / vicikitsā / vicikicchā
niàn
 1. memory
 2. mindfulness / smṛti
念言 niànyán words from memory
牛王 niúwáng king of bulls
傍生 pángshēng [rebirth as an] animal
傍生趣 pángshēngqù animal rebirth
pǐn chapter / varga
毘奈耶 pínàiyé monastic discipline / vinaya
破僧 pò sēng
 1. to disrupt a monastic in meditation
 2. to disrupt the harmony of the monastic community
破戒 pòjiè to break a precept
婆罗 婆羅 póluó
 1. pāla / warden / keeper / guardian
 2. bāla / power
菩萨 菩薩 púsà
 1. bodhisatta
 2. bodhisattva
菩提 pútí
 1. bodhi / enlightenment / awakening
 2. bodhi
菩提分法 pútífēnfǎ aid to enlightenment / branch of enlightenment / aspect of enlightenment / bodhyaṅga / bojjyaṅga
七大 qī dà seven elements
qián Submerge
qín diligence / perseverance / vīrya
勤苦 qín kǔ devoted and suffering
qīng Clear
qíng sentience / cognition
清净 清凈 qīngjìng
 1. pure / cleansed / purified of defiling illusion / viśuddhi
 2. purity
勤求 qínqiú to diligently seek
祈求 qíqiú Pray
乞食 qǐshí Begging for Food
乞士 qǐshì
 1. mendicant monk / bhikṣu
 2. Begging
求法 qiú fǎ to seek the Dharma
realm / destination
clinging / grasping /upādāna
rǎn tormented / afflicted / distressed / kliṣṭa
染心 rǎnxīn afflicted mind / kliṣṭa-citta
rén Benevolence
rěn
 1. tolerance / patience
 2. Patience
人见 人見 rén jiàn the view of a person
人间 人間 rénjiān human world
仁者 rénzhe compassionate one / benevolent one / a compassionate person
人中 rénzhōng mānuṣyaka / a multitude of men
róng Tolerance
Thus
如法 rú fǎ In Accord With
入室 rù shì
 1. to enter the master's study
 2. to enter the master's study for examination or instruction
ruì Auspicious
ruò re
如是 rúshì thus, so
如意 rúyì
 1. As You Wish
 2. as one wishes
三宝 三寶 sān bǎo The Triple Gem / triple gem / three treasures / ratnatraya
三时 三時 Sān Shí
 1. The Three Ages of the Dharma / Three Ages of Buddhism
 2. the past, present, and future
 3. the three periods of the day or night
 4. Three Periods of Time
三衣 sān yī the three robes of monk
三匝 sān zā to circumambulate three times
三藏教 sān zàng jiào Tripiṭaka teachings
三转法轮 三轉法輪 sān zhuǎn fǎ lún
 1. Three Turnings of the Dharma Wheel
 2. Three Turnings of Dharma Wheel
三归 三歸 sānguī to take refuge in the Triple Gem
sēng
 1. a monk
 2. saṅgha / saṃgha / Buddhist community
僧众 僧眾 sēngzhòng the monastic community / the sangha
色相 sèxiāng
 1. material appearance
 2. physical manifestation
shā kasaya
shǎi form / matter
沙门 沙門 shāmén
 1. a Buddhist monk / a wandering monk / a shramana / a sramana / renunciant / mendicant
 2. sramana
沙门果 沙門果 shāmén guǒ the fruit of śramaṇa practice
shàn
 1. kuśala / kusala / virtuous
 2. shan
善恶 善惡 shàn è
 1. good and evil
 2. good and evil
善方便 shàn fāng biàn Expedient Means
善男子 shàn nánzǐ
 1. a good man / a son of a noble family
 2. good men
善说 善說 shàn shuō skillfully expounded
善法 shànfǎ
 1. a wholesome thing / a beneficial dharma
 2. a wholesome teaching
善根 shàngēn
 1. virtuous roots / wholesome roots / kuśalamūla
 2. Wholesome Roots
上人 shàngrén
 1. shangren / senior monastic
 2. supreme teacher
上首 shàngshǒu the presiding elders
上座 shàngzuò sthavira / elder
善利 shànlì great benefit
山林 shānlín a forest retreat / a secluded place to practice / araṇya / arañña / aranya
善趣 shànqù a benevolent rebirth / a benevolent destiny / heaven / a fortunate realm
善业 善業 shànyè wholesome acts / good actions
善哉 shànzāi
 1. excellent
 2. Sadhu
杀生 殺生 shāshēng
 1. to kill
 2. Killing Lives
shé Buddhist monk
shè saṃgraha / to hold together / to collect / to combine
shě
 1. equanimity
 2. equanimity
 3. Give
shě
 1. equanimity
 2. equanimity
 3. Give
舍利 shèlì
 1. ashes or relics after cremation
 2. relic
shēn body / kāya
身受 shēn shòu the sense of touch / physical perception
神变 神變 shénbiàn a divine transformation / a miracle
shēng birth
胜果 勝果 shèng guǒ the wonderful fruit / the surpassing fruit
生欢喜 生歡喜 shēng huānxǐ generating the power of joy
生天 shēng tiān highest rebirth
胜解 勝解 shèngjiě adhimokṣa / adhimoksa / adhimokkha / resolution / determination / zeal
声明 聲明 shēngmíng the science of language
生生 shēngshēng the cycle of rebirth
神力 shénlì spiritual powers / divine powers / spiritual strength
什深 甚深 shénshēn very profound / what is deep
神通 shéntōng
 1. a spiritual power / supernatural powers / a remarkable ability / a magical power
 2. supernatural power
摄受 攝受 shèshòu
 1. parigraha / to protect / to uphold / received and taken care of
 2. to receive, take in
shī the practice of selfless giving / dāna
shí vijñāna / consciousness / life force / mind / cognition
shí Real
shī master
shì meaning / phenomena
shì loka / a world
shì Buddhism
十方 shí fāng
 1. the ten directions
 2. The Ten Directions
十号 十號 Shí hào the ten names of the Tathāgata / the ten epithets of the Tathāgata
十戒 shí jiè ten 0recepts
世论 世論 shì lùn hedonistic teachings
施者 shī zhě The Giver
释种 釋種 shì zhǒng Śākya-seed / the disciples of Śākyamuni Buddha
释子 釋子 shì zǐ sons of Śākyamuni / disciples of the Buddha
世法 shìfǎ ordinary dharmas
世间 世間 shìjiān world
世界 shìjiè
 1. a world
 2. world
示现 示現 shìxiàn
 1. to manifest / to display
 2. Manifestation
 3. to manifest
誓愿 誓願 shìyuàn a vow
shòu feelings / sensations
受法 shòu fǎ to receive the precept
受食 shòushí one who receives food
受用 shòuyòng Benefit
授与 授與 shòuyǔ to award / to confer
说法 說法 shuō fǎ
 1. to teach the Dharma / to expound Buddhist teachings / dharma-desana
 2. Expounding the Dharma
说教 說教 shuōjiāo to preach
殊胜 殊勝 shūshèng extraordinary
 1. volition / cetanā
 2. Think
vicāra / vicara / sustained application / sustained thinking / selectiveness / subtle discernment / discernment
temple / monastery / vihāra
 1. to appear
 2. pseudo
四兵 sì bīng four divisions of troups
四波罗市迦法 四波羅市迦法 sì bōluóshìjiāfǎ four rules for expulsion from the saṃgha / four pārājikas
四摄 四攝 sì shè Four Means of Embracing / the four means of embracing
四威仪 四威儀 sì wēiyí Four Kinds of Comportment / four comportments
四重 sì zhòng four grave prohibitions
四大 sìdà the four great seeds / the four great elements / mahābhūta
四果 sìguǒ four fruits
死尸 死屍 sǐshī a corpse
四天下 sìtiānxià the four continents
思惟 sīwéi
 1. reflection / consideration / cintana
 2. Contemplate
寺中 sìzhōng within a temple
sòng 1. ode; 2. praise
宿 from former lives
宿世 sù shì former lives
宿业 宿業 sù yè past karma
随一 隨一 suí yī mostly / most of the time
随情 隨情 suíqíng compliant
随宜 隨宜 suíyí acting according to people's needs / acting in accordance with the circumstances
所知 suǒ zhī 1. cognitive objects; 2. the knowable
所得 suǒdé acquire
tài Prosperous
tān
 1. greed / desire / craving / trsnā / taṇhā
 2. Greed / passion / desire / rāga
贪瞋 貪瞋 tānchēn greed and anger
 1. śarīra / human body
 2. ti / essence
 3. entity / a constituent / an element
剃除 tì chú to cut off
剃发 剃髮 tì fà to become a monastic
天耳 tiān ěr celestial ear / divine ear / divyaśrotra
天人 tiānrén Heavenly Beings
天子 tiānzǐ devaputra / the son of a god
调伏 調伏 tiáofú
 1. tame / to mediate between physical, verbal, and mental karma and overcome evil
 2. to subdue
醍醐 tíhú clarified butter
听法 聽法 tīng fǎ to hear the Dharma / to listen to the teachings of the Buddha
听闻 聽聞 tīngwén listening and learning
tōng a spiritual power / supernatural powers / a remarkable ability / a magical power
同居 tóng jū dwell together
通达 通達 tōngdá Thorough Understanding
头面礼 頭面禮 tóu miàn lǐ to prostrate oneself on the ground
an evil state of existence
涂身 塗身 tú shēn to apply makeup
徒众 徒眾 tú zhòng a group of disciples
退 tuì parihāṇi / to regress / to degenerate
外道 wàidào
 1. non-Buddhist
 2. Heretics
往就 wǎng jiù to go towards
往诣 往詣 wǎngyì go towards
妄語 妄語 wàngyǔ Lying
未曾有 wèi céng yǒu
 1. Abdhutadharma (miracles)
 2. Never Before
微妙 wēimiào subtle, profound
围遶 圍遶 wéirào to circumambulate
威仪 威儀 wēiyí Conduct
闻法 聞法 wén fǎ to hear the Dharma / to listen to the teachings of the Buddha
问答 問答 wèndá encounter dialog
self / ātman / attan
我见 我見 wǒ jiàn the view of a self
我空 wǒ kōng empty of a permanent ego / empty of self
我所见 我所見 wǒ suǒ jiàn the view of possession
我爱 我愛 wǒài self-love
我法 wǒfǎ self and dharmas
我身 wǒshēn I / myself
我所 wǒsuǒ conception of possession / mamakāra
我有 wǒyǒu the illusion of the existence of self
 1. mo
 2. Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression.
Enlightenment
五更 wǔ gèng five contacts
无阂 無閡 wú hé unimpeded / unhindered / unobstructed / unfettered / unhampered
五事 wǔ shì five dharmas / five categories
五通 wǔ tōng five supernatural powers / pañca-abhijnā
五欲 五慾 wǔ yù the five desires
无主 無主 wú zhǔ impermanence
无碍 無礙 wú'ài unimpeded / unhindered / unobstructed / unfettered / unhampered
邬波驮耶 鄔波馱耶 wūbōduòyé upādhyāya / a preceptor
邬波斯迦 鄔波斯迦 wūbōsījiā a female lay Buddhist
无常 無常 wúcháng
 1. impermanence / anitya / anicca
 2. impermanence
五法 wǔfǎ five dharmas / five categories
无间 無間 wújiān
 1. avīci / interminable / incessant
 2. No Distance
无量 無量 wúliàng immeasurable
无畏 無畏 wúwèi
 1. non-fear / abhaya
 2. Fearlessness
 3. fearless
无我 無我 wúwǒ selflessness / non-self / anātman / anattā
无学 無學 wúxué aśaikṣa / asekha / an adept
无余 無餘 wúyú
 1. without remainder / niravaśeṣa
 2. without excess
无缘 無緣 wúyuán lack of connection
to calm oneself
Joy
latent tendencies / predisposition
下生 xià shēng for a bodhisattva for descend to the human world
xián bhadra
xiān a sage
xiǎng notion / perception / cognition / conceptualization / saṃjñā / samjna
xiāng incense
xiāng
 1. lakṣaṇa / countenance / personage / quality / character / disposition
 2. nimitta / a sign / a mark / appearance
 3. a perception / cognition / conceptualization / a notion
降神 xiáng shén subduing the spirits
降伏 xiángfú to subdue
象王 xiàngwáng elephant king
相续 相續 xiāngxù causal connection / continuity of cause and effect / saṃtati
仙人 xiānrén a sage
小径 小徑 xiǎojìng Hīnayāna scriptures
懈怠 xièdài
 1. slackness / laziness
 2. laziness
邪法 xiéfǎ false teachings
邪见 邪見 xiéjiàn mistaken view / wrong view / perverse view / mithyādṛṣṭi / micchādiṭṭhi
西方 xīfāng the Western [Pureland]
xīn citta / thinking / thought / mind / mentality
xìn
 1. faith / confidence
 2. Faith
信施 xìn shī trust in charity
行乞 xíng qǐ to beg / to ask for alms
行者 xíngzhě
 1. practitioner
 2. abbot's attendant
 3. practitioner
信心 xìnxīn Faith
心行 xīnxíng mental activity
喜舍 xǐshè
 1. to give in charity / to give alms
 2. Equanimity
 3. joyful giving
xiū
 1. bhāvanā / spiritual cultivation
 2. pratipatti / spiritual practice
 3. Cultivation
修禅 修禪 xiū chán to meditate / to cultivate through meditation
修福 xiū fú to cultivate merit / to do good deeds / to accumulate merit for future wealth
修善 xiū shàn to cultivate goodness
修持 xiūchí Practice
修道 xiūdào
 1. bhāvanāmārga / the path of cultivation
 2. Practitioner
修习 修习 xiūxí bhāvanā / spiritual cultivation
修行 xiūxíng
 1. pratipatti / spiritual practice
 2. bhāvanā / spiritual cultivation
 3. spiritual cultivation
希有 xīyǒu Rare
喜悦 喜悅 xǐyuè Joy
锡杖 錫杖 xīzhàng
 1. a monk's staff
 2. staff
xuān to teach / to instruct
宣教 xuānjiāo to propagate teachings
xué a learner
学戒 學戒 xué jiè study of the precepts
学处 學處 xuéchù training / training in conduct / rules of conduct / śikṣāpada / sikkhāpada / siksapada
虚空 虛空 xūkōng
 1. vast emptiness
 2. Void
xún vitarka / vitarkah / vitakka / conception / gross detection / examination / application of thought
须陀洹果 須陀洹果 xūtuónuán guǒ the fruit of a stream enterer / the fruit of srotaāpanna practice
yán a garland / an adornment / avataṃsa
言说 言說 yán shuō
 1. to teach through speaking
 2. to speak and then discuss
yǎng Nurture
洋铜 洋銅 yángtóng molten copper
演说 演說 yǎnshuō to expound
宴坐 yànzuò sitting meditation / to meditate in seclusion
karma / kamma / karmic deeds / actions
业力 業力 yè lì
 1. the power of karma
 2. karmic effect
业报 業報 yèbào
 1. karmic retribution / cause and effect / ripening of actions / karma and results / karmaphala / karmavipāka
 2. karmic retribution
业行 業行 yèxíng kṛtya / ill usage or treatment
业因 業因 yèyīn karmic conditions
upadhi / bonds / substratum
manas / mind / mentation
Righteousness
异学 異學 yì xué study of non-Buddhist worldviews
依止 yī zhǐ to depend and rest upon
衣钵 衣缽 yībō
 1. robe and bowl / the cassock and alms bowl of a monk
 2. robe and bowl
一面 yīmiàn one side, simultaneously
yīn
 1. hetu / causes
 2. Cause
婬欲 yín yù sexual desire
yīng to accept
应观 應觀 yīng guān should observe
应报 應報 yīngbào vipāka / the result of karma / indirect effect
应供 應供 yīnggōng Worthy One (arhat)
璎珞 瓔珞 yīngluò Jade Necklace
应作 應作 yīngzuò a manifestation
忆念 憶念 yìniàn Mindful
音声 音聲 yīnshēng sound
因缘 因緣 yīnyuán
 1. Cause and Condition / principal and secondary causes / chain of cause and effect / primary cause / nidāna
 2. Nidana (expositions of causes) / a story of an occasion in the Buddhha's life
 3. a passage in a sūtra describing the setting
 4. causes and conditions
一切 yīqiè all, everything
一切法 yīqiē fǎ
 1. all dharmas / all things / sarvadharma
 2. all phenomena
一切有情 yīqiè yǒuqíng
 1. all sentient beings
 2. all living beings
异熟果 異熟果 yìshú guǒ vipākaphala / retributive consequence
医王 醫王 yīwáng king of healers / Medicine King
yǒng Courage
yòng yong / function / application
yǒu
 1. becoming / bhāva
 2. 1. existence; 2. becoming
有无 有無 yǒu wú existent and non-existent/ having identity and emptiness
右旋 yòu xuán to circumambulate in a clockwise direction
有情 yǒuqíng
 1. sentient beings
 2. sentient being
遊戏 遊戲 yóuxì to be free and at ease
遊行 yóuxíng
 1. wandering / travelling
 2. to wander, travel
有缘 有緣 yǒuyuán
 1. having karmic affinity / having a karmic connection
 2. to have a cause, link, or connection
desire / intention / interest / aspiration
欲乐 欲樂 yù lè the joy of the five desires
yuàn a vow
yuán
 1. conditions / pratyaya / paccaya
 2. Condition
yuán Perfect
圆成 圓成 yuán chéng complete perfection
愿佛 願佛 yuàn fó Buddha of the vow
圆寂 圓寂 yuánjì
 1. to pass away
 2. perfect rest
愿力 願力 yuànlì
 1. the power of a vow
 2. Power of Vow
缘起 緣起 yuánqǐ
 1. dependent origination / conditioned origination / dependent arising
 2. Dependent Origination
愚痴 愚癡 yúchī
 1. The Poison of Ignorance
 2. Ignorance
愚夫 yúfū a fool / a simpleton / bāla
欲火 yùhuǒ the fire of desire
yùn aggregate / skandha
欲心 yùxīn a lustful heart
在阿兰若处 在阿蘭若處 zài ālánruò chù living in the wilderness
zàng
 1. piṭaka / canon / a collection of scriptures
 2. garba / matrix / embryo
 3. kośa / kosa
 4. ālaya / dwelling / residence
造恶 造惡 zào è to commit evil
造论 造論 zàolùn composed the treatise
澡浴 zǎoyù to bathe
koan / kōan / gong'an
增减 增減 zēngjiǎn increase or decrease
增上 zēngshàng additional / increased / superior
增长 增長 zēngzhǎng
 1. fortnightly recital of monastic rules and confession / upoṣadha
 2. to increase, grow
占相 zhàn xiāng to read someone's signs
障碍 障礙 zhàng'ài hindrance
zhāo a monastic compound
zhēn True
真谛 真諦 zhēndì
 1. paramartha / paramārtha / paramārthasatya / absolute truth / supreme truth
 2. truth
zhèng realization / adhigama
zhēng Righteous
正见 正見 zhèng jiàn
 1. Right Understanding / Right View
 2. Right View
正念 zhèng niàn
 1. Right Mindfulness
 2. Right Mindfulness
正道 zhèngdào Right Path
正法 zhèngfǎ
 1. Right Dharma / Saddharma
 2. Age of Right Dharma / The Period of the True Dharma
 3. Righteous Dharma
证果 證果 zhèngguǒ the rewards of the different stages of attainment
证悟 證悟 zhèngwù
 1. experiential understanding of the truth / to understand reality / to perceive through meditation
 2. Attainment
 3. to awaken [to the Truth]
正信 zhèngxìn
 1. to have faith
 2. Right Faith
正意 zhèngyì wholesome thought / thought without evil
证智 證智 zhèngzhì experiential knowledge / realization / adhigamavābodha
zhì Wisdom
zhī Understanding
zhǐ calm abiding / cessation / śamatha
zhì Aspiration
执持 執持 zhíchí to hold firmly
智慧 zhìhuì
 1. wisdom / prajñā
 2. jñāna / knowledge
 3. wisdom
智慧第一 zhìhuì dìyī Foremost in Wisdom
中劫 zhōng jié intermediate kalpa
中食 zhōng shí midday meal
重担 重擔 zhòngdān a heavy load
中流 zhōngliú Middle Stream Monthly
众生 眾生 zhòngshēng
 1. beings / all living things / all sentient beings
 2. sentient beings
种姓 種姓 zhǒngxìng lineage / gotra
中有 zhōngyǒu an intermediate existence between death and rebirth
zhòu mantra / charm / spell
zhǔ abbot
zhù to attach / to abide / to dwell on
诸法 諸法 zhū fǎ sarvadharma / all things / all dharmas
诸众生 諸眾生 zhū zhòngshēng all sentient beings
庄严 莊嚴 zhuāngyán
 1. to adorn / to perfect
 2. Dignity
 3. solemn, majestic
转轮王 轉輪王 zhuǎnlún wáng a wheel turning king
转生 轉生 zhuǎnshēng reincarnation / transmigration
zhuó to attach / to grasp
紫金 zǐjīn polished rose gold
自在 zìzài
 1. Carefree
 2. perfect ease
zōng
 1. school / sect
 2. thesis / conclusion / tenet / siddhānta
Contented
罪福 zuìfú offense and merit
罪业 罪業 zuìyè sin / karma
作务 作務 zuòwù Service and Chore