NTI Buddhist Text Reader

Content Analysis for Treatise on the Awakening of Faith in the Mahāyāna 《大乘起信論》,

Word count: 8486, unique words: 1213, character count: 11292

Contents

  1. Proper Nouns
  2. Frequencies of Lexical Words
  3. Frequencies of all Words
  4. Bigrams
  5. Characters without Dictionary Entries

Proper Nouns

Simplified Traditional Pinyin English
Scroll 1
大乘起信论 大乘起信論 Dàshèng Qǐxìn Lùn Treatise on the Awakening of Faith in the Mahāyāna / Dasheng Qixin Lun
扬州 揚州 Yángzhōu Yangzhou
起信论 起信論 Qǐ xìn Lùn Treatise on the Awakening of Faith in the Mahāyāna / Dasheng Qixin Lun
如来 如來 Rúlái Tathāgata / Thus Come One
马鸣 馬鳴 Mǎ Míng Aśvaghoṣa / Asvaghosa
大乘 Dàshèng Mahayana / Mahāyāna / Mahāyāna Buddhism
法性 fǎxìng inherent nature / essence / true nature / dharmatā
大悲 dàbēi mahākaruṇā / great compassion
西域 Xī Yù Western Regions
东夏 東夏 Dōng Xià Eastern China
liáng a bridge
中天竺 Zhōng Tiānzhú Central India
摩伽陀国 摩伽陀國 Mójiātuó Guó Magadha
三藏 Sān Zàng Tripitaka
难陀 難陀 Nántuó Nanda
瞿昙 瞿曇 Qútán Gautama / Gotama
Soviet Union
Yīng England
太保 Tàibǎo Grand Protector
大梁 Dà Liáng City of Da Liang
guǐ tenth heavenly stem / tenth in order
九月 jiǔyuè September / the Ninth Month
建兴 建興 Jiànxīng Jianxing reign
十二因缘 十二因緣 shí èr yīnyuán the Twelve Nidanas / the Twelve Nidānas
Zhú Zhu
月支 Yuè Zhī Yuezhi / Rouzhi / Tokhara / Tokharian
yōu quiet / secluded
马鸣菩萨 馬鳴菩薩 Mǎ Míng púsà Aśvaghoṣa / Asvaghosa
印度 Yìndù India
三藏法师 三藏法師 Sān Zàng Fǎshī Venerable Xuanzang / Tripiṭaka
摩诃衍 摩訶衍 Móhēyǎn Mahāyāna / Mahayana / the Great Vehicle
广论 廣論 Guǎng Lùn Lamrim Chenmo / The Great Treatise on the Stages of the Path to Enlightmenent
不空 Bù Kōng Amoghavajra
法身 Fǎshēn Dharmakaya / Dharmakāya / Dharma Body
涅槃 Nièpán Nirvāṇa / Nibbāna / Nirvana
三界 Sān Jiè The Three Realms
阿罗汉 阿羅漢 Āluóhàn Arhat
声闻 聲聞 shēngwén Sravaka / Śrāvaka / a distinguished disciple of the Buddha
六道 Liù Dào The Six Realms / The Six Realms of Existence
护法 護法 hùfǎ to uphold the Dharma
众僧 眾僧 zhòngsēng Saṅgha / Sangha / Buddhist monastic community
无余涅盘 無餘涅槃 Wú Yú Nièpán Anupadhiśeṣanirvāṇa / Nirupadhiśeṣanirvāṇa / Nirvāṇa without Remainder
寂灭 寂滅 miè Nirvāṇa / Nibbāna / Nirvana
兜率天 Dōushuàitiān Tuṣita / Tushita / Tuṣita-deva / Tuṣita Heaven / Tuṣita gods
羼提波罗蜜 羼提波羅蜜 chàntí bōluómì ksanti-paramita / the paramita of tolerance / the paramita of forbearance
色究竟 Sè Jiūjìng Akaniṣṭha / Akanistha / Akaniṭṭha
一行三昧 yīxíng sānmèi Ekavyuda-Samadi / Samadi of Specific Mode
十方诸佛 十方諸佛 Shí Fāng zhū Fó the Buddhas of the Ten Directions
娑婆世界 Suōpó Shìjiè Saha World / Sahā World / the World of Suffering
极乐世界 極樂世界 jílè shìjiè Western Pure Land / Sukhāvatī
高丽藏 高麗藏 Gāolì Zàng Korean Canon / Tripitaka Koreana
日本 Rìběn Japan
台湾 台灣 Táiwān Taiwan

Frequencies of Lexical Words

Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
110 xīn heart
101 method / way 眾法之本
86 néng can / able 有法能起摩訶衍信根
78 meaning / sense 開示如理緣起之義
77 niàn to read aloud / to recite 為示專念方便
75 shuō to say / said / to speak / to talk / speaks 是故應說
65 to leave / to depart / to go away / to part 所謂為令眾生離一切苦得究竟樂
63 眾生 zhòngshēng beings / all living things / all sentient beings 為欲令眾生
58 真如 zhēnrú tathatā / suchness / inherent nature / true nature / tathata 法性真如海
55 xūn to smoke / to cure 謂依法力熏習
54 to study 謂依法力熏習
51 to arise / to get up 起大乘正信
49 zhī to know / to be aware 當知一切法不可說
47 miè to destroy / to wipe out / to exterminate 故於如來滅後六百餘年
45 Buddha / Awakened One 於佛正法毀謗不停
45 境界 jìngjiè viṣaya / object / sphere / region / realm of objects 若離妄念則無一切境界之相
45 èr two 首尾二年方訖
44 zhǒng kind / type 佛種不斷故
43 菩薩 púsà bodhisattva / bodhisatta 一切菩薩皆乘此法到如來地故
42 wèi to call 謂眾生心
42 jiàn to see / to meet 迷群異見者捨執而歸依
42 無明 wúmíng ignorance / avidyā / avijjā 以一切心識之相皆是無明
42 děng et cetera / and so on 傳語人天竺國月支首那等
36 一者 yī zhě first / firstly / the first is 一者
36 無有 wú yǒu is not 無有變異
35 二者 èrzhě the two / both 二者
35 zhì wisdom / knowledge 揚州僧智愷作
33 xìng sex 謂如來藏具足無量性功德故
33 shēng to be born / to give birth 令諸眾生正解不謬故
33 修行 xiūxíng pratipatti / spiritual practice 修行信心分
32 相應 xiāngyìng relevant / corresponding 從本已來一切染法不相應故
31 fēn to divide into parts 說有五分
31 無量 wúliàng unlimited / immeasurable 無量功德藏
30 a human or animal body 即示摩訶衍體故
30 如來 Rúlái Tathāgata / Thus Come One 故於如來滅後六百餘年
29 分別 fēnbié to differentiate / to distinguish 分別發趣道相
29 所謂 suǒwèi so-called 所謂為令眾生離一切苦得究竟樂
28 wàng absurd / fantastic / presumptuous 一切諸法唯依妄念而有差別
28 rén person / people / a human being 其人少小博採備覽諸經
27 suí to follow 但隨妄念不可得故
27 yuán fate / predestined affinity 受解緣別
26 bitter 法師苦辭不免便就汎舟
26 lìng to make / to cause to be / to lead 為欲令眾生
25 lái to come 自昔已來久蘊西域
25 xiàn to appear / to manifest / to become visible 無法可現
24 yīng should / ought 時彼國王應即移遣
24 jìng clean 即是真心常恒不變淨法滿足
23 方便 fāngbiàn convenient 為示方便消惡業障善護其
23 color / look / appearance 色無礙自在
23 to enter 起信未久迴邪入正
23 xiū to decorate / to embellish 勸修
23 法身 Fǎshēn Dharmakaya / Dharmakāya / Dharma Body 法界一相即是如來平等法身
22 功德 gōngdé guṇa / achievements and virtue / merit 無量功德藏
22 涅槃 Nièpán Nirvāṇa / Nibbāna / Nirvana 說一切眾生本來常住入於涅槃
21 rǎn to be contagious / to catch (illness) 本覺隨染
21 power / force / strength 或有眾生能以自力廣聞而取解者
21 名為 míngwèi to be called 名為真如
21 因緣 yīnyuán causes and conditions / principal and secondary causes / chain of cause and effect / primary cause / nidāna 因緣分
21 xíng to walk / to move 以眾生根行不等
21 zhōng middle / during / inside 修多羅中具有此法
21 發心 fàxīn to make a vow to acheive supreme enlightenment / to act with bodhicitta 從初正信發心觀察
21 soil / ground / land 一切菩薩皆乘此法到如來地故
21 jué to awake 覺義
20 世間 shìjiān world 非求世間名利恭敬故
20 隨順 suíshùn to follow / to go along with 諸眾生等云何隨順而能得入
20 xìn to believe / to trust 信者至微
19 差別 chābié difference / disparity 一切諸法唯依妄念而有差別
19 can / may / able to 此真如體無有可遣
19 one 時有一高德沙門
19 business / industry 最勝業遍知
19 different / other 迷群異見者捨執而歸依
19 happy / cheerful / joyful 所謂為令眾生離一切苦得究竟樂
18 yòng to use / to apply 其用廣大寬廓無邊
18 三者 sān zhě the third / thirdly 三者
17 guān to look at / to watch / to observe 如二乘觀智
17 big / great / huge / large / major 與假黃鉞大將軍太保蕭公勃
17 dòng to move / to act 如大海水因風波動
16 yán to speak / to say / said 所言法者
16 法性 fǎxìng inherent nature / essence / true nature / dharmatā 深契大乘窮盡法性
15 qiú to request 非求世間名利恭敬故
15 shí knowledge 九識義章
15 mén door / gate / doorway / gateway 有二種門
15 shí real / true / honest / really 以一切言說假名無實
15 信心 xìnxīn confidence 修行信心分
15 遠離 yuǎnlí to be removed from / to be far away from 遠離癡慢出邪網故
15 平等 píngděng be equal in social status 謂一切法真如平等不增減故
15 sān three 以大梁承聖三年歲次癸酉九月十日
15 生滅 shēngmiè saṃsāra / life and death 是心生滅因緣相
15 to take / to get / to fetch 遣聘中天竺摩伽陀國取經
14 shì to show / to reveal 闡揚祕典示導迷徒
14 wén to hear 不揆無聞
14 煩惱 fánnǎo worried / vexed / annoyed 出煩惱礙
14 善根 shàngēn virtuous roots / wholesome roots / kuśalamūla 為令善根成熟眾生於摩訶衍法堪任不退信故
14 zuò to do / to make / use as 揚州僧智愷作
14 desire 慧日暫停而欲還反
13 shì matter / thing / item 能令現在已經之事
13 利益 lìyì benefit / interest 利益分
13 shǎo few / little 其人少小博採備覽諸經
13 jiě to divide / to break up / to split / to separate / to dissolve / to solve / to melt / to untie / to loosen / to open / to emancipate 令諸眾生正解不謬故
13 凡夫 fánfū an ordinary person / pṛthagjana 對治凡夫二乘心過故
13 二乘 èr chéng the two vehicles 對治凡夫二乘心過故
13 shēn deep 乃是至極大乘甚深祕典
13 wèi Eighth earthly branch 起信未久迴邪入正
13 染法 rǎnfǎ kleśa / mental affliction 從本已來一切染法不相應故
13 guò to cross / to go over / to pass 對治凡夫二乘心過故
13 妄心 wàngxīn a deluded mind 依一切眾生以有妄心念念分別
13 zhǐ to stop / to halt 能止後念令其不起
13 zhù to dwell / to live / to reside 則知心相生住異滅
12 三昧 sānmèi samādhi / mental concentration 所謂眾生依於三昧
12 一切眾生 yīqiè zhòngshēng all sentient beings 依一切眾生以有妄心念念分別
12 dào way / road / path 諸道亂興
12 lùn to comment / to discuss 愍物長迷故作斯論
12 自然 zìrán nature 隨眾生根自然相應
12 shēn body / torso 自信己身有真如法
12 對治 duì zhì to be equal to / to be well-matched 對治凡夫二乘心過故
12 如來藏 Rúlái Zàng Buddha-nature / Buddha-dhatu / Buddha Principle / Tathāgatagarbha 謂如來藏具足無量性功德故
12 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 與瞿曇及多侍從
12 無邊 wúbiān without boundaries / limitless / boundless 其用廣大寬廓無邊
11 四者 sì zhě fourth / the fourth is 四者
11 不可 bù kě cannot / should not / must not 不可破壞
11 退 tuì to retreat / to decline / to move back / to withdraw 為令善根成熟眾生於摩訶衍法堪任不退信故
11 shě to give up / to abandon 迷群異見者捨執而歸依
11 增長 zēngzhǎng to increase / to grow 此識依見愛煩惱增長義故
11 修多羅 xiūduōluó sūtra / sutta 修多羅中具有此法
11 zhèng main / upright / straight 起信未久迴邪入正
10 未來 wèilái future 復能成熟現在未來苦樂等報無差違故
10 five 說有五分
10 qián front 故前梁武皇帝
10 shǐ to begin / to start 於衡州始興郡建興寺
10 相續 xiāngxù causal connection / continuity of cause and effect / saṃtati 相續未曾離念故
10 生死 Shēngsǐ Saṃsāra / Samsara 則令妄心厭生死苦
10 問曰 wèn yuē to ask 問曰
10 答曰 dá yuē to reply 答曰
10 four 玄文四卷
10 hòu after / later / behind 故於如來滅後六百餘年
9 不能 bù néng cannot / must not / should not 又一切染法所不能染
9 to bewitch / to charm / to infatuate 愍物長迷故作斯論
9 jiè boundary / scope / extent 即是一法界大總相法門體
9 shòu to receive / to accept / to suffer / to be subjected to 受解緣別
9 自在 zìzai at ease 色無礙自在
9 héng constant / regular / persistent 即是真心常恒不變淨法滿足
9 zǒng general / total / overall / chief 因緣總相
9 even / equal / uniform 取色分齊不
9 shí time / a period of time 時有一高德沙門
9 wài outside / in addition / foreign / external 有外緣之力
9 具足 jùzú adequate / sufficient / abundant / perfect / complete 謂如來藏具足無量性功德故
9 yuàn to hope / to wish / to desire 等慈悲願護故
9 zhèng proof 以離念境界唯證相應故
9 kōng empty / void / hollow 如實空
8 本來 běnlái original 以從本來念念
8 供養 gōngyàng to make offerings / to provide offerings / to worship 親承供養修行信心
8 liù six 六者
8 修習 xiūxí bhāvanā / spiritual cultivation 為令善根微少眾生修習信心故
8 虛空 xūkōng void / hollow / empty 等虛空界無所不遍
8 chù a place / location / a spot / a point 無有是處
8 fine / minute / thin / slender 以遠離微細念故得見心性
8 根本 gēnběn fundamental / basic 來根本之義
8 使 shǐ to make / to cause 使大乘正典復顯於時
8 五者 wŭ zhě fifth / the fifth is 五者
8 我見 wǒ jiàn the view of a self 我見愛染煩惱依無
8 chéng to finish / to complete / to accomplish / to succeed 以能成
8 to send out / to issue 分別發趣道相
8 shè to absorb / to assimilate 樂總持少文而攝多義能取解者
8 coarse / rough 以捨麁分別執著相故
7 不空 Bù Kōng Amoghavajra 如實不空
7 無相 wúxiāng animitta / signlessness / without an appearance 其旨淵弘寂而無相
7 觀察 guānchá to observe 從初正信發心觀察
7 jīng to go through / to experience 遣聘中天竺摩伽陀國取經
7 本覺 běnjué original enlightenment / intrinsic enlightenment / inherent enlightenment 法身說名本覺
7 fēng wind 水相風相不相捨離
7 無念 wúniàn no thought 能觀無念者
7 怯弱 qièruò timid / weak 遠離怯弱
7 gēn origin / cause / basis 有法能起摩訶衍信根
7 idea
7 shì a generation 住持過去無量世等善惡之業令不失故
7 yàn to loathe / to pursue 則令妄心厭生死苦
7 大悲 dàbēi mahākaruṇā / great compassion 大悲內融隨機應現
7 shuǐ water 如大海水因風波動
7 wēi micro / tiny / miniature 信者至微
7 業識 yèshí activating mind / a delusion 名為業識
7 zhí value / worth 遇值三藏拘蘭難陀
7 zhòng many / numerous 眾法之本
7 ài to love 心起分別愛與不愛故
7 juǎn to coil / to roll 遂翻譯斯論一卷以明論旨
7 唯心 wéixīn cittamātra / mind-only 是故三界虛偽唯心所作
7 qín diligent 勤修方便等入涅槃
7 huài bad / spoiled / broken 可壞非不可壞
7 大乘 Dàshèng Mahayana / Mahāyāna / Mahāyāna Buddhism 深契大乘窮盡法性
7 外道 wài dào a cult / a different religion / non-Buddhist 即是外道經說
7 自性 zìxìng svabhāva / intrinsic nature / original nature / intrinsic existence / essential nature 當知真如自性
6 shèng to beat / to win / to conquer 最勝業遍知
6 shàn virtuous / wholesome / benevolent / well-disposed 為示方便消惡業障善護其
6 世界 shìjiè the world / the universe / the cosmos 隨心能示十方世界
6 止觀 Zhǐ Guān calming and insight / calming and contemplation / śamatha and vipaśyanā 為示修習止觀
6 色相 sèxiāng coloration / hue / sex / sex appeal 而有見色相者
6 tóng like / same / similar / together 以一切法皆同如故
6 無漏 wúlòu having no passion or delusion 具足無漏性功德故
6 míng bright / brilliant 遂翻譯斯論一卷以明論旨
6 心性 xīnxìng one's nature / temperament 心性不生不滅
6 zhēn real / true / genuine 以一切法悉皆真故
6 十方 Shí Fāng Ten Directions 隨心能示十方世界
6 xué to study / to learn 從信相應地觀察學斷
6 摩訶衍 Móhēyǎn Mahāyāna / Mahayana / the Great Vehicle 有法能起摩訶衍信根
6 猶如 yóurú to be similar to / to appear to be 猶如淨鏡
6 nǎo angered / filled with hate 熱惱
6 to reach 與瞿曇及多侍從
6 shā sand / gravel / pebbles 過恒沙等上煩惱依無明起差別
6 wén writing / text 以其文深旨遠
6 zhàng to block / to hinder / to obstruct 為示方便消惡業障善護其
6 biàn to change 即是真心常恒不變淨法滿足
6 xiàng to appear / to seem / to resemble 猶如明鏡現於色像
6 to stand 立義分
6 fāng square / quadrilateral / one side 首尾二年方訖
6 zhí to execute a plan 迷群異見者捨執而歸依
5 border / edge / boundary 非前際生
5 xié demonic / iniquitous / nefarious / evil 魔邪競扇
5 思議 sīyì to imagine / to comprehend 有不思議業
5 廣大 guǎngdà vast / extensive 其用廣大寬廓無邊
5 和合 héhé to mix / to blend / to converge / to join / to fuse 所謂不生不滅與生滅和合
5 zhōng end / finish 十方求之終不可得
5 zào to make / to build / to manufacture 馬鳴菩薩造
5 邪執 xiézhí unwholesome attachments / evil attachments 除疑捨邪執
5 to protect / to guard 為示方便消惡業障善護其
5 一心 yīxīn wholeheartedly 依一心法
5 捨離 shělí to abandon / to give up / to depart / to leave 與彼本覺不相捨離
5 xiǎn to show 使大乘正典復顯於時
5 滿足 mǎnzú to satisfy / to fulfill 即是真心常恒不變淨法滿足
5 始覺 shǐjué shijue / acquired enlightenment / actualization of enlightenment 對始覺義說
5 自相 zì xiāng mutual / each other / one another 念無自相不離本覺
5 zhǐ purport / aim / purpose 其旨淵弘寂而無相
5 佛法 fófǎ Dharma / Dhárma / Dhamma / Buddha-Dhárma / Buddhist doctrine 又諸佛法有因有緣
5 cáng to hide 無量功德藏
5 正信 zhèngxìn to have faith 起大乘正信
5 身心 shēnxīn body and mind 受於一切身心等苦
5 一切處 yīqiē rù kasina 即與真如等遍一切處
5 lüè plan / strategy / outline / summary 略說二種
5 jìng mirror 猶如淨鏡
5 qiǎn to dispatch 遣聘中天竺摩伽陀國取經
5 斷絕 duànjué to sever / to break off 斷絕
5 gòu dirt / filth 而有鑛穢之垢
5 màn slow 遠離癡慢出邪網故
5 nán difficult 難知難解
5 zhuǎn to transmit / to convey / to forward (mail) 意識轉故
5 quàn to advise / to urge / to exhort / to persuade 勸修
5 eight 是因緣有八種
5 初發意 chū fā yì to make a vow to acheive supreme enlightenment / to act with bodhicitta 初發意菩薩等
5 to interest / to be interesting 分別發趣道相
5 成就 chéngjiù accomplishment / success / achievement 以能成就分別事識義故
5 不同 bùtóng different / distinct / not the same 如種種瓦器各各不同
5 懈怠 xièdài slackness / laziness 離懈怠故
5 解釋 jiěshì to explain / to interpret / to resolve 解釋分
5 to meet with 遇值三藏拘蘭難陀
5 染心 rǎnxīn afflicted mind / kliṣṭa-citta 有其染心
5 勇猛 yǒngměng ardency 謂諸菩薩發心勇猛速趣涅槃故
5 過去 guòqu (in the) past / former 住持過去無量世等善惡之業令不失故
5 shī to lose / to miss / to fail 不失不壞
5 huà to make into / to change into / to transform 邪見之流伏從正化
5 如實 rúshí tathatā / suchness / inherent nature / true nature / tathata 如實空
4 住持 zhùchí the abbot of a monastery / the director of a monastery 住持苦樂
4 正念 zhèng niàn Right Mindfulness 正念真如法故
4 qīn related by blood or marriage / dear / intimate / closely related 或為眷屬父母諸親
4 huàn a fantasy / an illusion 如是無漏無明種種業幻皆同
4 菩提 pútí bodhi / enlightenment / awakening 菩提之法非可修相
4 意識 yìshí to be aware 意識轉故
4 修學 xiūxué to study 依信相應地修學方便漸漸能捨
4 bào newspaper / report 復能成熟現在未來苦樂等報無差違故
4 shí ten 以大梁承聖三年歲次癸酉九月十日
4 guǒ a result / a consequence
4 to know / to learn / to be informed of 一切世間境界悉於中現
4 智慧 zhìhuì wisdom 亦非二乘智慧所覺
4 luàn disorderly / chaotic 諸道亂興
4 久遠 jiǔyuǎn remote / distant 乃至久遠熏習力故
4 無二 wú èr advaya / nonduality / not two 是故無二
4 不動 Bùdòng Akshobya 智體不動
4 ài to obstruct / to hinder / to block / to deter 出煩惱礙
4 信成就 Xìn Chéngjiù The Accomplishment of Faith 信成就發心
4 Māra 魔邪競扇
4 è evil / vice 如凡夫人覺知前念起惡故
4 西 The West 梁西印度三藏法師真諦譯
4 便 biàn convenient / handy / easy 法師苦辭不免便就汎舟
4 xiǎng to think 有心想
4 xiè lax / negligent 但為初學菩薩未入正位而懈
4 業障 yèzhàng karmāvaraṇa / a karmic obstruction 能消業障
4 chéng to mount / to climb onto 乃是至極大乘甚深祕典
4 無得 wú de No Attainment 畢竟無得
4 chún honest / simple / unsophisticated 智淳淨故
4 大乘起信論 Dàshèng Qǐxìn Lùn Treatise on the Awakening of Faith in the Mahāyāna / Dasheng Qixin Lun 大乘起信論序
4 jìn to advance / to enter 若進若退
4 名利 mínglì fame and profit 非求世間名利恭敬故
4 jiǔ old 起信未久迴邪入正
4 shī the practice of selfless giving / dāna 離於施作
4 言說 yán shuō to teach through speaking 以一切言說假名無實
4 誹謗 fěibàng to slander 誹謗
4 恭敬 gōngjìng to bow / to revere / to hold in deferential respect 非求世間名利恭敬故
4 qǐng to ask 敬請法師敷演大乘
4 dìng to decide 以知法性常定
4 法師 fǎshī Dharma Master / Venerable / a Buddhist monk or nun 并諸法師
4 所見 suǒjiàn what one seen / all one sees 又為凡夫所見者
4 huì intelligent / clever 遂囑值京邑英賢慧顯
4 淨心 jìngxīn a purified mind 得淨心地究竟離故
4 zhuān focused on one thing / special / expert / particular 為示專念方便
4 三寶 Sān Bǎo triple gem / three treasures / ratnatraya 盛隆三寶重興佛日
4 顯示 xiǎnshì to show / to illustrate / to display 依於此心顯示摩訶
4 jià vacation 與假黃鉞大將軍太保蕭公勃
4 心體 xīntǐ backbone / nerve tissue 謂心體離念
4 法界 fǎjiè a dharma realm / a dhárma realm / dharmadhātu 法界一相即是如來平等法身
4 來自 láizì to come from (a place) 是心從本已來自性清淨而有無明
4 六塵 Liù Chén six sense objects / Six Dusts 離心則無六塵境界
4 阿僧祇劫 āsēngzhǐ jié an asankhyeya kalpa 若聞無量無邊阿僧祇劫勤苦難行乃得涅槃
4 advantage / benefit 無不得利
4 rěn to beat / to endure / to tolerate 忍門
4 kān to endure / may / can 為令善根成熟眾生於摩訶衍法堪任不退信故
4 zhào to illuminate / to shine / to reflect 遍照眾生之心
4 示現 shìxiàn for a bodhisattva to be incarnated / to manifest 隨念示現故
3 jiǎn to decrease / to subtract 謂一切法真如平等不增減故
3 tool / device / utensil / equipment / instrument 依具戒地漸離
3 無上 wúshàng supreme / unexcelled 以漸趣向無上道故
3 diǎn canon / classic / scripture 乃是至極大乘甚深祕典
3 自利利他 zì lì lì tā the perfecting of self for the benefit of others 正修行自利利他
3 常住 chángzhù a long-term resident / permanent residence 心即常住
3 波羅蜜 bōluómì paramita / pāramitā / perfection 修諸波羅蜜
3 tān to be greedy 遠離貪嫉
3 無形 wúxíng formless / invisible / intangible / virtual 心與無明俱無形相
3 chéng to bear / to carry / to hold 以大梁承聖三年歲次癸酉九月十日
3 前後 qiánhòu around / from beginning to end 即現無有前後
3 以為 yǐwéi to believe / to think / to consider / to assume 修一切善行以為對治
3 zēng to increase / to add to / to augment 謂一切法真如平等不增減故
3 to go 無來無去
3 重罪 zhòngzuì a serious crime / a felony / a serious wrongdoing 以從先世來多有重罪惡業障故
3 一切種智 yī qiē zhǒng zhì All-Inclusive Wisdom 名一切種智
3 xīng to flourish / to be popular 諸道亂興
3 xiāng fragrant / savory / appetizing / sweet / scented / popular 如世間衣服實無於香
3 chí to grasp / to hold 樂總持少文而攝多義能取解者
3 a man / a grown man 夫起信論者
3 bèi to prepare / get ready / to provide or equip 其人少小博採備覽諸經
3 to doubt / to misbelieve 除疑捨邪執
3 迴向 huíxiàng to transfer merit / to dedicate 唯念自利利他迴向菩提故
3 不定 bùdìng indefinite / indeterminate 所謂依不定聚眾生
3 lèi kind / type / class / category 闇類偏情之黨棄著而臻湊
3 一法 yīfǎ one dharma / one thing 即是一法界大總相法門體
3 zuò to sit 若從坐
3 五陰 wŭyīn five aggregates / five skandhas / five groups of existence / five groups of clinging 所謂推求五陰色之與心
3 不見 bújiàn to not see 余雖慨不見聖
3 duò to descend / to fall 或便退失墮二乘地
3 成熟 chéngshú mature / familiar / skilled / ripe 為令善根成熟眾生於摩訶衍法堪任不退信故
3 shèng divine / holy / sacred / ārya 與凡聖為依
3 三界 Sān Jiè The Three Realms 是故三界虛偽唯心所作
3 轉識 zhuǎn shí evolving mind 名為轉識
3 kǎi joyful / kind / harmonious 揚州僧智愷作
3 yuǎn far / distant 以其文深旨遠
3 secret 乃是至極大乘甚深祕典
3 不解 bùjiě to not understand 以不解故
3 wéi to disobey / to violate / to separate / to go against 復能成熟現在未來苦樂等報無差違故
3 speed 謂諸菩薩發心勇猛速趣涅槃故
3 具有 jùyǒu to have / to possess 修多羅中具有此法
3 to break / to ruin / to destroy 破和合識相
3 諸眾 zhūzhòng numerous 令諸眾生正解不謬故
3 業繫 yèxì karmic connections / karmic bonds 業繫苦相
3 恐怖 kǒngbù horrifying / terrifying 恐怖令使勇猛故
3 提供 tígōng to supply / to provide 維習安大德提供之高麗藏
3 所得 suǒdé what one acquires / one's gains 復謂如來所得涅槃
3 xuán profound / mysterious / subtle 玄文二十卷
3 to translate / to interpret 良以宣譯有時
3 真心 zhēnxīn sincere / heartfelt 即是真心常恒不變淨法滿足
3 一念 yī niàn one moment / one instant 滿足方便一念相應
3 正定 zhèng dìng Right Concentration 入正定聚
3 可見 kějiàn worthy of viewing / it is clear / clear / visible 亦無色相可見
3 令人 lìngrén to cause one to / to lead one to 或令人知宿命過去之事
3 莊嚴 zhuāngyán stately / solemn 所住依果亦有無量種種莊嚴隨所示現
3 seven 七者
3 shàng top / a high position 過恒沙等上煩惱依無明起差別
3 jié take by force, coerce 經一萬劫信心成就故
3 報身 bàoshēn saṃbhogakāya / sambhogakaya / enjoyment body / reward body 名為報身
3 淨信 jìngxìn prasāda / pure faith 當知過去菩薩已依此法得成淨信
3 extra / surplus 故於如來滅後六百餘年
3 jiè to quit 依具戒地漸離
3 依法 yīfǎ according to law 謂依法力熏習
3 chī confusion / stupidity / naivety / delusion / moha 遠離癡慢出邪網故
3 名字 míngzi full name 離名字相
3 善惡 shàn è good and evil 住持過去無量世等善惡之業令不失故
2 發起 fāqǐ to originate / to initiate / to start / to give rise to 發起善根增長方便
2 種子 zhǒngzi seed 然起人天種子
2 施與 shīyǔ to donate / to give 所有財物隨力施與
2 妄見 wàngjiàn a delusion 離於妄見
2 心識 xīnshí will 以一切心識之相皆是無明
2 to calculate / to compute / to count 計名字相
2 隨喜 suíxǐ anumodana / admiration 隨喜
2 nèi inside / interior 大悲內融隨機應現
2 wàn ten thousand 經一萬劫信心成就故
2 jīn today / modern / present / current / this / now 現在菩薩今依此法得成淨信
2 微薄 wēibó scanty / meager 所有煩惱漸漸微薄
2 huǒ fire / flame 如木中火性
2 wǎng net 遠離癡慢出邪網故
2 無住 wúzhù non-attachment / non-abiding 念無住相
2 廣論 Guǎng Lùn Lamrim Chenmo / The Great Treatise on the Stages of the Path to Enlightmenent 或有眾生無自心力因於廣論而得解者
2 見聞 jiànwén what one sees and hears / knowledge / information 隨應見聞而現作業
2 hǎo good / very 相有無量好
2 人天 réntiān the six realms / all living things 傳語人天竺國月支首那等
2 正法 zhèngfǎ proper law 於佛正法毀謗不停
2 覺知 juézhī awareness 如凡夫人覺知前念起惡故
2 fán ordinary 與凡聖為依
2 無能 wúnéng incapable / incompetent 亦無能念可念
2 無礙 wú'ài unimpeded / unhindered / unobstructed / unfettered / unhampered 色無礙自在
2 顯現 xiǎnxiàn to appear 顯現法身
2 惡業 èyè unwholesome acts / evil intentions 為示方便消惡業障善護其
2 chēn aversion / hatred / hostility / anger / dveṣa / dosa 離瞋惱故
2 應身 yīngshēn nirmāṇakāya / nirmanakaya / body of transformations / transformation body / emanation body 名為應身
2 心源 xīn yuán The Origin of Your Mind 又以覺心源故名究竟覺
2 起見 qǐjiàn for the purpose of 所起見愛熏習
2 to think over / to consider 未來之事不覺妄慮
2 xiāo to vanish / to die out 為示方便消惡業障善護其
2 wèi to fear 畢竟不畏墮二乘地
2 體空 tǐkōng the emptiness of substance 已顯法體空無妄故
2 zhòng heavy 盛隆三寶重興佛日
2 liáng a bridge 故前梁武皇帝
2 譬如 pì rú to make an analogy, such as 譬如種種瓦器皆同微塵性相
2 體性 tǐxìng svabhāva / intrinsic nature / original nature / intrinsic existence / essential nature 譬如大摩尼寶體性明淨
2 善知識 shànzhīshi a Dharma friend / kalyāṇamitra / kalyāṇamitta 若不值遇諸佛菩薩善知識等以之為緣
2 相續識 xiāngxù shí continuing mind 名為相續識
2 精勤 jīngqín concentrated diligence 是故應當勇猛精勤
2 假名 jiàmíng pseudonym 以一切言說假名無實
2 現前 xiàn qián to manifest in the present / to present before the eyes 深解現前
2 jiǔ nine 九識義章
2 無色 wúsè formless / no form / arūpa 亦無色相可見
2 常見 chángjiàn common 常見於佛永離惡道
2 wood / lumber 如木中火性
2 hài to do harm to / to cause trouble to 以深自害亦害他人
2 毀謗 huǐbàng to slander / to libel / to malign / to disparage 於佛正法毀謗不停
2 窮盡 qióngjìn to end / to exhaust 深契大乘窮盡法性
2 huǐ to destroy 常能住持不毀不失
2 虛妄 xūwàng not real / fabricated 以無虛妄心念故
2 yǎn to perform / to play / to act 敬請法師敷演大乘
2 nián year 故於如來滅後六百餘年
2 sēng monk / Sangha 揚州僧智愷作
2 開示 kāishì to express / to indicate 開示如理緣起之義
2 真如門 zhēnrú mén xin zhenru men / zhenru men / the teaching of tathatā 顯示從生滅門即入真如門
2 業相 yè xiāng karma-lakṣaṇa 無明業相
2 精進 jīngjìn diligence / perseverance / vīrya 精進
2 出世間 chūshìjiān transcendental world / lokottara 出世間法
2 誓願 shìyuàn to have unyielding will 立大誓願
2 阿梨耶識 alíyé shí ālayavijñāna / alaya consciousness / storehouse consciousness / foundational consciousness 名為阿梨耶識
2 得度 de dù to attain salvation 速得度故
2 xiǎo small / tiny / insignificant 其人少小博採備覽諸經
2 不信 bùxìn disbelief / lack of faith 不信
2 to ridicule 當護譏嫌
2 隨念 suíniàn recollection / contemplation / anusmriti / anussati 隨念示現故
2 慳貪 qiāntān to be greedy 以知法性體無慳貪故
2 不思議業相 bùsīyìyèxiāng suprarational functions 不思議業相
2 光明 guāngmíng bright 所謂自體有大智慧光明義故
2 邪見 xiéjiàn mistaken view / wrong view / perverse view / mithyādṛṣṭi / micchādiṭṭhi 邪見之流伏從正化
2 reason / logic / truth 開示如理緣起之義
2 正義 zhèngyì justice / righteous / righteousness 顯示正義
2 唯一 wéiyī only / sole 唯一真如
2 suì to comply with / to follow along 遂囑值京邑英賢慧顯
2 真實 zhēnshí true / real / authentic / actual 真實識知義故
2 to accumulate / to congregate / to assemble / to mass / to gather together / to amass 所謂依不定聚眾生
2 piān to be one-sided / to lean / to slant / to be prejudiced / to be inclined 闇類偏情之黨棄著而臻湊
2 如實知 rúshízhī understanding of thusness 以如實知無前境界故
2 liú to flow / to spread / to circulate / to move 法師秀採擁流含珠未吐
2 rèn office / responsibility 為令善根成熟眾生於摩訶衍法堪任不退信故
2 xiū to rest 常不休廢
2 怖畏 bùwèi to be terrified / to be afraid / to be frightened 怖畏生死
2 親近 qīnjìn to get close to 常念親近供養恭敬
2 心得 xīndé experience or skill gained through study or work 心得相續
2 chēng to call / to address 以妄起想念不稱法性故不能決了
2 馬鳴 Mǎ Míng Aśvaghoṣa / Asvaghosa 名曰馬鳴
2 速成 sùchéng to take a crash course / to take an intensive course 或示超地速成正覺
2 měi beautiful 美其幽宗戀愛無已
2 瓦器 wǎqì earthenware 譬如種種瓦器皆同微塵性相
2 pán a tray
2 緣起 yuánqǐ dependent origination / conditioned origination / dependent arising 開示如理緣起之義
2 隨心 suíxīn to follow one's heart 隨心能示十方世界
2 應作 yīngzuò a manifestation 悉當觀察應作不應作
2 chán to wind around / to coil / to tangle / to involve / to bother / to annoy 或為世間事務種種牽纏
2 huò to confuse / to mislead / to baffle 則為諸魔外道鬼神之所惑亂
2 jìn nearby 近緣
2 shuāi weak / feeble 衰變則不自在
2 業果 yèguǒ karmic retribution / cause and effect / fruit of actions / karma and results / karmaphala 信業果報
2 變異 biànyì to change / to transform 無有變異
2 苦惱 kǔnǎo annoyed / distressed / vexed 以無量方便救拔一切苦惱眾生
2 度脫 dùtuō to save / to rescue / to relieve them from the suffering of this world and take them nirvana 皆願度脫一切眾
2 jìng still / calm / quiet 常靜無有起相
2 huǐ to regret 慚愧改悔
2 huí to curve / to return / to revolve 起信未久迴邪入正
2 to conceal / to hide / to ambush 邪見之流伏從正化
2 大願 dà yuàn a great vow 大願平等方便
2 慚愧 cánkuì repentance / conscience / shame 謂慚愧悔過
2 滿 mǎn full 於第一阿僧祇劫將欲滿故
2 cǎi to pick / to pluck / to collect / to select / to choose / to gather 其人少小博採備覽諸經
2 不如 bùrú not equal to / not as good as 謂不如實知真如法一故
2 fèi to abolish / to abandon / to abrogate 常不休廢
2 hòu thick / generous 從本已來自性差別厚薄不同故
2 善行 shànxíng good actions 樂集一切諸善行故
2 緣故 yuángù reason / cause 以有境界緣故
2 qiān to drag / to pull / to lead by the hand 或為世間事務種種牽纏
2 鬼神 guǐshén spirits and devils / a demon 則為諸魔外道鬼神之所惑亂
2 教令 jiāolìng to drill / to train 諸佛菩薩教令發心
2 出家 chūjiā to become a monk or nun 出家
2 十善 shíshàn the ten virtues 起十善
2 wèi position / location / place 以未入法身位故

Frequencies of all Words

Top 500

Frequency Chinese Pinyin English Usage
281 purposely 故於如來滅後六百餘年
142 not / no 不揆無聞
137 so as to 以其文深旨遠
136 yǒu is / are / to exist 時有一高德沙門
129 xiāng each other / one another / mutually 及彼身體相
116 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 夫起信論者
110 xīn heart
101 method / way 眾法之本
94 一切 yīqiè all / every / everything 所謂為令眾生離一切苦得究竟樂
89 ruò to seem / to be like / as 若如來滅後
88 in / at / to / from 故於如來滅後六百餘年
87 according to 與凡聖為依
87 wèi for / to 與凡聖為依
86 néng can / able 有法能起摩訶衍信根
83 zhī him / her / it / them 開示如理緣起之義
81 no 無傳東夏者
78 meaning / sense 開示如理緣起之義
77 niàn to read aloud / to recite 為示專念方便
75 shuō to say / said / to speak / to talk / speaks 是故應說
73 zhū all / many / various 諸道亂興
67 云何 yúnhé why 云何為五
65 to leave / to depart / to go away / to part 所謂為令眾生離一切苦得究竟樂
63 眾生 zhòngshēng beings / all living things / all sentient beings 為欲令眾生
62 de potential marker 所謂為令眾生離一切苦得究竟樂
60 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 所言法者
60 ér and / as well as / but (not) / yet (not) 其旨淵弘寂而無相
60 this / these 有何因緣而造此論
58 真如 zhēnrú tathatā / suchness / inherent nature / true nature / tathata 法性真如海
56 otherwise / but / however 則不須
55 xūn to smoke / to cure 謂依法力熏習
55 shì is / are / am / to be 是因緣有八種
54 to study 謂依法力熏習
51 to arise / to get up 起大乘正信
49 zhī to know / to be aware 當知一切法不可說
47 miè to destroy / to wipe out / to exterminate 故於如來滅後六百餘年
47 fēi not / non- / un- 非求世間名利恭敬故
45 Buddha / Awakened One 於佛正法毀謗不停
45 境界 jìngjiè viṣaya / object / sphere / region / realm of objects 若離妄念則無一切境界之相
45 èr two 首尾二年方訖
44 zhǒng kind / type 佛種不斷故
43 菩薩 púsà bodhisattva / bodhisatta 一切菩薩皆乘此法到如來地故
42 wèi to call 謂眾生心
42 jiàn to see / to meet 迷群異見者捨執而歸依
42 無明 wúmíng ignorance / avidyā / avijjā 以一切心識之相皆是無明
42 děng et cetera / and so on 傳語人天竺國月支首那等
41 promptly / right away / already 時彼國王應即移遣
41 also / too 或有眾生亦以自力少聞而多解者
36 一者 yī zhě first / firstly / the first is 一者
36 無有 wú yǒu is not 無有變異
35 二者 èrzhě the two / both 二者
35 zhì wisdom / knowledge 揚州僧智愷作
34 that / his / her / its / theirs 其旨淵弘寂而無相
33 xìng sex 謂如來藏具足無量性功德故
33 shēng to be born / to give birth 令諸眾生正解不謬故
33 修行 xiūxíng pratipatti / spiritual practice 修行信心分
32 huò or 或有眾生能以自力廣聞而取解者
32 相應 xiāngyìng relevant / corresponding 從本已來一切染法不相應故
31 fēn to divide into parts 說有五分
31 無量 wúliàng unlimited / immeasurable 無量功德藏
30 a human or animal body 即示摩訶衍體故
30 如來 Rúlái Tathāgata / Thus Come One 故於如來滅後六百餘年
29 分別 fēnbié to differentiate / to distinguish 分別發趣道相
29 如是 rúshì thus / so 有如是等因緣
29 所謂 suǒwèi so-called 所謂為令眾生離一切苦得究竟樂
28 wàng absurd / fantastic / presumptuous 一切諸法唯依妄念而有差別
28 cóng from 邪見之流伏從正化
28 rén person / people / a human being 其人少小博採備覽諸經
27 already / afterwards 自昔已來久蘊西域
27 suí to follow 但隨妄念不可得故
27 yuán fate / predestined affinity 受解緣別
27 jiē all / each and every / in all cases 一切菩薩皆乘此法到如來地故
26 bitter 法師苦辭不免便就汎舟
26 lìng to make / to cause to be / to lead 為欲令眾生
25 naturally / of course / certainly 自昔已來久蘊西域
25 dāng to be / to act as / to serve as 當知一切法不可說
25 lái to come 自昔已來久蘊西域
25 xiàn to appear / to manifest / to become visible 無法可現
24 and 與凡聖為依
24 míng measure word for people 譯名真諦
24 yīng should / ought 時彼國王應即移遣
24 不覺 bùjué unconsciously 不覺義
24 jìng clean 即是真心常恒不變淨法滿足
23 方便 fāngbiàn convenient 為示方便消惡業障善護其
23 color / look / appearance 色無礙自在
23 to enter 起信未久迴邪入正
23 xiū to decorate / to embellish 勸修
23 法身 Fǎshēn Dharmakaya / Dharmakāya / Dharma Body 法界一相即是如來平等法身
22 yīn because 或有眾生無自心力因於廣論而得解者
22 功德 gōngdé guṇa / achievements and virtue / merit 無量功德藏
22 復次 fùcì furthermore / moreover 復次
22 such as / for example / for instance 開示如理緣起之義
22 wěi yes 一切諸法唯依妄念而有差別
22 涅槃 Nièpán Nirvāṇa / Nibbāna / Nirvana 說一切眾生本來常住入於涅槃
21 rǎn to be contagious / to catch (illness) 本覺隨染
21 power / force / strength 或有眾生能以自力廣聞而取解者
21 名為 míngwèi to be called 名為真如
21 因緣 yīnyuán causes and conditions / principal and secondary causes / chain of cause and effect / primary cause / nidāna 因緣分
21 xíng to walk / to move 以眾生根行不等
21 zhōng middle / during / inside 修多羅中具有此法
21 發心 fàxīn to make a vow to acheive supreme enlightenment / to act with bodhicitta 從初正信發心觀察
21 種種 zhǒngzhǒng all kinds of 種種而見
21 soil / ground / land 一切菩薩皆乘此法到如來地故
21 jué to awake 覺義
20 世間 shìjiān world 非求世間名利恭敬故
20 隨順 suíshùn to follow / to go along with 諸眾生等云何隨順而能得入
20 xìn to believe / to trust 信者至微
19 差別 chābié difference / disparity 一切諸法唯依妄念而有差別
19 can / may / able to 此真如體無有可遣
19 one 時有一高德沙門
19 business / industry 最勝業遍知
19 different / other 迷群異見者捨執而歸依
19 happy / cheerful / joyful 所謂為令眾生離一切苦得究竟樂
19 cháng always / ever / often / frequently / constantly 即是真心常恒不變淨法滿足
18 yòng to use / to apply 其用廣大寬廓無邊
18 三者 sān zhě the third / thirdly 三者
17 guān to look at / to watch / to observe 如二乘觀智
17 乃至 nǎizhì and even 乃至總說
17 běn measure word for books 眾法之本
17 big / great / huge / large / major 與假黃鉞大將軍太保蕭公勃
17 是故 shìgù therefore / so / consequently 是故應說
17 yòu again / also 又以覺心源故名究竟覺
17 究竟 jiūjìng after all / actually 所謂為令眾生離一切苦得究竟樂
17 dòng to move / to act 如大海水因風波動
16 yán to speak / to say / said 所言法者
16 法性 fǎxìng inherent nature / essence / true nature / dharmatā 深契大乘窮盡法性
15 qiú to request 非求世間名利恭敬故
15 shí knowledge 九識義章
15 mén door / gate / doorway / gateway 有二種門
15 shí real / true / honest / really 以一切言說假名無實
15 信心 xìnxīn confidence 修行信心分
15 遠離 yuǎnlí to be removed from / to be far away from 遠離癡慢出邪網故
15 suī although / even though 余雖慨不見聖
15 平等 píngděng be equal in social status 謂一切法真如平等不增減故
15 sān three 以大梁承聖三年歲次癸酉九月十日
15 jìn all / every 地盡
15 生滅 shēngmiè saṃsāra / life and death 是心生滅因緣相
15 to take / to get / to fetch 遣聘中天竺摩伽陀國取經
14 shì to show / to reveal 闡揚祕典示導迷徒
14 zhe indicates that an action is continuing 闇類偏情之黨棄著而臻湊
14 wén to hear 不揆無聞
14 煩惱 fánnǎo worried / vexed / annoyed 出煩惱礙
14 善根 shàngēn virtuous roots / wholesome roots / kuśalamūla 為令善根成熟眾生於摩訶衍法堪任不退信故
14 zuò to do / to make / use as 揚州僧智愷作
14 desire 慧日暫停而欲還反
13 shì matter / thing / item 能令現在已經之事
13 利益 lìyì benefit / interest 利益分
13 shǎo few / little 其人少小博採備覽諸經
13 jiě to divide / to break up / to split / to separate / to dissolve / to solve / to melt / to untie / to loosen / to open / to emancipate 令諸眾生正解不謬故
13 凡夫 fánfū an ordinary person / pṛthagjana 對治凡夫二乘心過故
13 二乘 èr chéng the two vehicles 對治凡夫二乘心過故
13 shēn deep 乃是至極大乘甚深祕典
13 wèi Eighth earthly branch 起信未久迴邪入正
13 again / more 使大乘正典復顯於時
13 biàn turn / one time 等虛空界無所不遍
13 染法 rǎnfǎ kleśa / mental affliction 從本已來一切染法不相應故
13 guò to cross / to go over / to pass 對治凡夫二乘心過故
13 妄心 wàngxīn a deluded mind 依一切眾生以有妄心念念分別
13 zhǐ to stop / to halt 能止後念令其不起
13 zhù to dwell / to live / to reside 則知心相生住異滅
12 三昧 sānmèi samādhi / mental concentration 所謂眾生依於三昧
12 畢竟 bìjìng after all / all in all 畢竟平等
12 一切眾生 yīqiè zhòngshēng all sentient beings 依一切眾生以有妄心念念分別
12 dào way / road / path 諸道亂興
12 lùn to comment / to discuss 愍物長迷故作斯論
12 自然 zìrán nature 隨眾生根自然相應
12 shēn body / torso 自信己身有真如法
12 對治 duì zhì to be equal to / to be well-matched 對治凡夫二乘心過故
12 如來藏 Rúlái Zàng Buddha-nature / Buddha-dhatu / Buddha Principle / Tathāgatagarbha 謂如來藏具足無量性功德故
12 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 與瞿曇及多侍從
12 無邊 wúbiān without boundaries / limitless / boundless 其用廣大寬廓無邊
11 四者 sì zhě fourth / the fourth is 四者
11 不可 bù kě cannot / should not / must not 不可破壞
11 退 tuì to retreat / to decline / to move back / to withdraw 為令善根成熟眾生於摩訶衍法堪任不退信故
11 shě to give up / to abandon 迷群異見者捨執而歸依
11 增長 zēngzhǎng to increase / to grow 此識依見愛煩惱增長義故
11 修多羅 xiūduōluó sūtra / sutta 修多羅中具有此法
11 zhèng main / upright / straight 起信未久迴邪入正
10 未來 wèilái future 復能成熟現在未來苦樂等報無差違故
10 five 說有五分
10 qián front 故前梁武皇帝
10 shǐ to begin / to start 於衡州始興郡建興寺
10 相續 xiāngxù causal connection / continuity of cause and effect / saṃtati 相續未曾離念故
10 that / those 時彼國王應即移遣
10 生死 Shēngsǐ Saṃsāra / Samsara 則令妄心厭生死苦
10 問曰 wèn yuē to ask 問曰
10 答曰 dá yuē to reply 答曰
10 four 玄文四卷
10 不斷 bùduàn unceasing / uninterrupted 佛種不斷故
10 hòu after / later / behind 故於如來滅後六百餘年
9 chū at first / at the beginning / initially 初說因緣分
9 不能 bù néng cannot / must not / should not 又一切染法所不能染
9 to bewitch / to charm / to infatuate 愍物長迷故作斯論
9 jiè boundary / scope / extent 即是一法界大總相法門體
9 shòu to receive / to accept / to suffer / to be subjected to 受解緣別
9 自在 zìzai at ease 色無礙自在
9 I / me / my 依諸凡夫取著轉深計我我所
9 héng constant / regular / persistent 即是真心常恒不變淨法滿足
9 zǒng general / total / overall / chief 因緣總相
9 even / equal / uniform 取色分齊不
9 shí time / a period of time 時有一高德沙門
9 wài outside / in addition / foreign / external 有外緣之力
9 具足 jùzú adequate / sufficient / abundant / perfect / complete 謂如來藏具足無量性功德故
9 yuàn to hope / to wish / to desire 等慈悲願護故
9 dàn but / yet / however 但隨妄念不可得故
9 zhèng proof 以離念境界唯證相應故
9 kōng empty / void / hollow 如實空
8 本來 běnlái original 以從本來念念
8 供養 gōngyàng to make offerings / to provide offerings / to worship 親承供養修行信心
8 liù six 六者
8 修習 xiūxí bhāvanā / spiritual cultivation 為令善根微少眾生修習信心故
8 虛空 xūkōng void / hollow / empty 等虛空界無所不遍
8 chù a place / location / a spot / a point 無有是處
8 fine / minute / thin / slender 以遠離微細念故得見心性
8 根本 gēnběn fundamental / basic 來根本之義
8 使 shǐ to make / to cause 使大乘正典復顯於時
8 五者 wŭ zhě fifth / the fifth is 五者
8 我見 wǒ jiàn the view of a self 我見愛染煩惱依無
8 chéng to finish / to complete / to accomplish / to succeed 以能成
8 to send out / to issue 分別發趣道相
8 shè to absorb / to assimilate 樂總持少文而攝多義能取解者
8 coarse / rough 以捨麁分別執著相故
7 不空 Bù Kōng Amoghavajra 如實不空
7 無相 wúxiāng animitta / signlessness / without an appearance 其旨淵弘寂而無相
7 觀察 guānchá to observe 從初正信發心觀察
7 jīng to go through / to experience 遣聘中天竺摩伽陀國取經
7 本覺 běnjué original enlightenment / intrinsic enlightenment / inherent enlightenment 法身說名本覺
7 fēng wind 水相風相不相捨離
7 無念 wúniàn no thought 能觀無念者
7 怯弱 qièruò timid / weak 遠離怯弱
7 gēn origin / cause / basis 有法能起摩訶衍信根
7 idea
7 shì a generation 住持過去無量世等善惡之業令不失故
7 zhì arrive / to / until 乃是至極大乘甚深祕典
7 each / every 皆各總攝一切法
7 yàn to loathe / to pursue 則令妄心厭生死苦
7 大悲 dàbēi mahākaruṇā / great compassion 大悲內融隨機應現
7 shuǐ water 如大海水因風波動
7 wēi micro / tiny / miniature 信者至微
7 業識 yèshí activating mind / a delusion 名為業識
7 zhí value / worth 遇值三藏拘蘭難陀
7 zhòng many / numerous 眾法之本
7 ài to love 心起分別愛與不愛故
7 juǎn to coil / to roll 遂翻譯斯論一卷以明論旨
7 唯心 wéixīn cittamātra / mind-only 是故三界虛偽唯心所作
7 qín diligent 勤修方便等入涅槃
7 huài bad / spoiled / broken 可壞非不可壞
7 大乘 Dàshèng Mahayana / Mahāyāna / Mahāyāna Buddhism 深契大乘窮盡法性
7 外道 wài dào a cult / a different religion / non-Buddhist 即是外道經說
7 自性 zìxìng svabhāva / intrinsic nature / original nature / intrinsic existence / essential nature 當知真如自性
6 shèng to beat / to win / to conquer 最勝業遍知
6 shàn virtuous / wholesome / benevolent / well-disposed 為示方便消惡業障善護其
6 世界 shìjiè the world / the universe / the cosmos 隨心能示十方世界
6 止觀 Zhǐ Guān calming and insight / calming and contemplation / śamatha and vipaśyanā 為示修習止觀
6 duàn absolutely / decidedly 從信相應地觀察學斷
6 色相 sèxiāng coloration / hue / sex / sex appeal 而有見色相者
6 tóng like / same / similar / together 以一切法皆同如故
6 無漏 wúlòu having no passion or delusion 具足無漏性功德故
6 漸漸 jiànjiàn gradually 依信相應地修學方便漸漸能捨
6 míng bright / brilliant 遂翻譯斯論一卷以明論旨
6 心性 xīnxìng one's nature / temperament 心性不生不滅
6 zhēn real / true / genuine 以一切法悉皆真故
6 ěr thus / so / like that 眾生亦爾
6 十方 Shí Fāng Ten Directions 隨心能示十方世界
6 xué to study / to learn 從信相應地觀察學斷
6 摩訶衍 Móhēyǎn Mahāyāna / Mahayana / the Great Vehicle 有法能起摩訶衍信根
6 what / how / why / which 有何因緣而造此論
6 self 自信己性
6 猶如 yóurú to be similar to / to appear to be 猶如淨鏡
6 nǎo angered / filled with hate 熱惱
6 entirely / without exception 非有無俱相
6 to reach 與瞿曇及多侍從
6 shā sand / gravel / pebbles 過恒沙等上煩惱依無明起差別
6 nǎi thus / so / therefore / then / only / thereupon 因緣具足乃得成辦
6 wén writing / text 以其文深旨遠
6 zhàng to block / to hinder / to obstruct 為示方便消惡業障善護其
6 biàn to change 即是真心常恒不變淨法滿足
6 xiàng to appear / to seem / to resemble 猶如明鏡現於色像
6 gèng more / even more 緣起深理更彰於後代
6 to stand 立義分
6 fāng square / quadrilateral / one side 首尾二年方訖
6 zhí to execute a plan 迷群異見者捨執而歸依
5 border / edge / boundary 非前際生
5 xié demonic / iniquitous / nefarious / evil 魔邪競扇
5 思議 sīyì to imagine / to comprehend 有不思議業
5 廣大 guǎngdà vast / extensive 其用廣大寬廓無邊
5 和合 héhé to mix / to blend / to converge / to join / to fuse 所謂不生不滅與生滅和合
5 zhōng end / finish 十方求之終不可得
5 zào to make / to build / to manufacture 馬鳴菩薩造
5 邪執 xiézhí unwholesome attachments / evil attachments 除疑捨邪執
5 to protect / to guard 為示方便消惡業障善護其
5 一心 yīxīn wholeheartedly 依一心法
5 捨離 shělí to abandon / to give up / to depart / to leave 與彼本覺不相捨離
5 xiǎn to show 使大乘正典復顯於時
5 滿足 mǎnzú to satisfy / to fulfill 即是真心常恒不變淨法滿足
5 始覺 shǐjué shijue / acquired enlightenment / actualization of enlightenment 對始覺義說
5 time 以大梁承聖三年歲次癸酉九月十日
5 自相 zì xiāng mutual / each other / one another 念無自相不離本覺
5 zhǐ purport / aim / purpose 其旨淵弘寂而無相
5 佛法 fófǎ Dharma / Dhárma / Dhamma / Buddha-Dhárma / Buddhist doctrine 又諸佛法有因有緣
5 chú except 除疑捨邪執
5 cáng to hide 無量功德藏
5 day of the month / day 盛隆三寶重興佛日
5 正信 zhèngxìn to have faith 起大乘正信
5 身心 shēnxīn body and mind 受於一切身心等苦
5 何以 héyǐ whence 何以故
5 一切處 yīqiē rù kasina 即與真如等遍一切處
5 lüè plan / strategy / outline / summary 略說二種
5 jìng mirror 猶如淨鏡
5 qiǎn to dispatch 遣聘中天竺摩伽陀國取經
5 斷絕 duànjué to sever / to break off 斷絕
5 gòu dirt / filth 而有鑛穢之垢
5 màn slow 遠離癡慢出邪網故
5 nán difficult 難知難解
5 zhuǎn to transmit / to convey / to forward (mail) 意識轉故
5 quàn to advise / to urge / to exhort / to persuade 勸修
5 eight 是因緣有八種
5 初發意 chū fā yì to make a vow to acheive supreme enlightenment / to act with bodhicitta 初發意菩薩等
5 現在 xiànzài at present / in the process of 復能成熟現在未來苦樂等報無差違故
5 to interest / to be interesting 分別發趣道相
5 成就 chéngjiù accomplishment / success / achievement 以能成就分別事識義故
5 不同 bùtóng different / distinct / not the same 如種種瓦器各各不同
5 懈怠 xièdài slackness / laziness 離懈怠故
5 解釋 jiěshì to explain / to interpret / to resolve 解釋分
5 to meet with 遇值三藏拘蘭難陀
5 chū to go out 遠離癡慢出邪網故
5 染心 rǎnxīn afflicted mind / kliṣṭa-citta 有其染心
5 勇猛 yǒngměng ardency 謂諸菩薩發心勇猛速趣涅槃故
5 過去 guòqu (in the) past / former 住持過去無量世等善惡之業令不失故
5 shī to lose / to miss / to fail 不失不壞
5 所有 suǒyǒu all 所有財物隨力施與
5 huà to make into / to change into / to transform 邪見之流伏從正化
5 如實 rúshí tathatā / suchness / inherent nature / true nature / tathata 如實空
4 住持 zhùchí the abbot of a monastery / the director of a monastery 住持苦樂
4 正念 zhèng niàn Right Mindfulness 正念真如法故
4 qīn related by blood or marriage / dear / intimate / closely related 或為眷屬父母諸親
4 huàn a fantasy / an illusion 如是無漏無明種種業幻皆同
4 菩提 pútí bodhi / enlightenment / awakening 菩提之法非可修相
4 意識 yìshí to be aware 意識轉故
4 修學 xiūxué to study 依信相應地修學方便漸漸能捨
4 bào newspaper / report 復能成熟現在未來苦樂等報無差違故
4 shí ten 以大梁承聖三年歲次癸酉九月十日
4 guǒ a result / a consequence
4 to know / to learn / to be informed of 一切世間境界悉於中現
4 智慧 zhìhuì wisdom 亦非二乘智慧所覺
4 shén what 乃是至極大乘甚深祕典
4 luàn disorderly / chaotic 諸道亂興
4 久遠 jiǔyuǎn remote / distant 乃至久遠熏習力故
4 無二 wú èr advaya / nonduality / not two 是故無二
4 不動 Bùdòng Akshobya 智體不動
4 ài to obstruct / to hinder / to block / to deter 出煩惱礙
4 信成就 Xìn Chéngjiù The Accomplishment of Faith 信成就發心
4 Māra 魔邪競扇
4 è evil / vice 如凡夫人覺知前念起惡故
4 西 The West 梁西印度三藏法師真諦譯
4 rán correct / right / certainly 然於大乘偏洞深遠
4 便 biàn convenient / handy / easy 法師苦辭不免便就汎舟
4 xiǎng to think 有心想
4 xiè lax / negligent 但為初學菩薩未入正位而懈
4 業障 yèzhàng karmāvaraṇa / a karmic obstruction 能消業障
4 chéng to mount / to climb onto 乃是至極大乘甚深祕典
4 以是 yǐshì for that reason / therefore / for this reason 以是二門不相離故
4 無得 wú de No Attainment 畢竟無得
4 chún honest / simple / unsophisticated 智淳淨故
4 大乘起信論 Dàshèng Qǐxìn Lùn Treatise on the Awakening of Faith in the Mahāyāna / Dasheng Qixin Lun 大乘起信論序
4 jìn to advance / to enter 若進若退
4 名利 mínglì fame and profit 非求世間名利恭敬故
4 jiǔ old 起信未久迴邪入正
4 shī the practice of selfless giving / dāna 離於施作
4 言說 yán shuō to teach through speaking 以一切言說假名無實
4 誹謗 fěibàng to slander 誹謗
4 恭敬 gōngjìng to bow / to revere / to hold in deferential respect 非求世間名利恭敬故
4 不住 bùzhù repeatedly / continuously / constantly 不住生死
4 qǐng to ask 敬請法師敷演大乘
4 dìng to decide 以知法性常定
4 法師 fǎshī Dharma Master / Venerable / a Buddhist monk or nun 并諸法師
4 所見 suǒjiàn what one seen / all one sees 又為凡夫所見者
4 xiàng towards / to 則為向佛智故
4 huì intelligent / clever 遂囑值京邑英賢慧顯
4 淨心 jìngxīn a purified mind 得淨心地究竟離故
4 zhuān focused on one thing / special / expert / particular 為示專念方便
4 三寶 Sān Bǎo triple gem / three treasures / ratnatraya 盛隆三寶重興佛日
4 顯示 xiǎnshì to show / to illustrate / to display 依於此心顯示摩訶
4 jià vacation 與假黃鉞大將軍太保蕭公勃
4 何等 héděng which? / what? / how? / what? 依何等人
4 心體 xīntǐ backbone / nerve tissue 謂心體離念
4 duì to 對始覺義說
4 法界 fǎjiè a dharma realm / a dhárma realm / dharmadhātu 法界一相即是如來平等法身
4 來自 láizì to come from (a place) 是心從本已來自性清淨而有無明
4 六塵 Liù Chén six sense objects / Six Dusts 離心則無六塵境界
4 阿僧祇劫 āsēngzhǐ jié an asankhyeya kalpa 若聞無量無邊阿僧祇劫勤苦難行乃得涅槃
4 advantage / benefit 無不得利
4 rěn to beat / to endure / to tolerate 忍門
4 kān to endure / may / can 為令善根成熟眾生於摩訶衍法堪任不退信故
4 zhào to illuminate / to shine / to reflect 遍照眾生之心
4 示現 shìxiàn for a bodhisattva to be incarnated / to manifest 隨念示現故
3 jiǎn to decrease / to subtract 謂一切法真如平等不增減故
3 tool / device / utensil / equipment / instrument 依具戒地漸離
3 無上 wúshàng supreme / unexcelled 以漸趣向無上道故
3 diǎn canon / classic / scripture 乃是至極大乘甚深祕典
3 bié do not / must not 受解緣別
3 自利利他 zì lì lì tā the perfecting of self for the benefit of others 正修行自利利他
3 常住 chángzhù a long-term resident / permanent residence 心即常住
3 波羅蜜 bōluómì paramita / pāramitā / perfection 修諸波羅蜜
3 以此 yǐcǐ hence 以此妄心有厭求因緣故
3 復有 fùyǒu moreover / once again 此意復有五種名
3 tān to be greedy 遠離貪嫉
3 無形 wúxíng formless / invisible / intangible / virtual 心與無明俱無形相
3 chéng to bear / to carry / to hold 以大梁承聖三年歲次癸酉九月十日
3 前後 qiánhòu around / from beginning to end 即現無有前後
3 以為 yǐwéi to believe / to think / to consider / to assume 修一切善行以為對治
3 zēng to increase / to add to / to augment 謂一切法真如平等不增減故
3 to go 無來無去
3 重罪 zhòngzuì a serious crime / a felony / a serious wrongdoing 以從先世來多有重罪惡業障故
3 一切種智 yī qiē zhǒng zhì All-Inclusive Wisdom 名一切種智
3 xīng to flourish / to be popular 諸道亂興
3 xiāng fragrant / savory / appetizing / sweet / scented / popular 如世間衣服實無於香
3 chí to grasp / to hold 樂總持少文而攝多義能取解者
3 a man / a grown man 夫起信論者
3 bèi to prepare / get ready / to provide or equip 其人少小博採備覽諸經
3 to doubt / to misbelieve 除疑捨邪執
3 迴向 huíxiàng to transfer merit / to dedicate 唯念自利利他迴向菩提故
3 不定 bùdìng indefinite / indeterminate 所謂依不定聚眾生
3 lèi kind / type / class / category 闇類偏情之黨棄著而臻湊
3 he / him 或學他發心
3 一法 yīfǎ one dharma / one thing 即是一法界大總相法門體
3 zuò to sit 若從坐
3 五陰 wŭyīn five aggregates / five skandhas / five groups of existence / five groups of clinging 所謂推求五陰色之與心
3 不見 bújiàn to not see 余雖慨不見聖
3 duò to descend / to fall 或便退失墮二乘地
3 成熟 chéngshú mature / familiar / skilled / ripe 為令善根成熟眾生於摩訶衍法堪任不退信故
3 le completion of an action 唯佛窮了
3 shèng divine / holy / sacred / ārya 與凡聖為依
3 三界 Sān Jiè The Three Realms 是故三界虛偽唯心所作
3 轉識 zhuǎn shí evolving mind 名為轉識
3 kǎi joyful / kind / harmonious 揚州僧智愷作
3 yuǎn far / distant 以其文深旨遠
3 secret 乃是至極大乘甚深祕典
3 不解 bùjiě to not understand 以不解故
3 wéi to disobey / to violate / to separate / to go against 復能成熟現在未來苦樂等報無差違故
3 speed 謂諸菩薩發心勇猛速趣涅槃故
3 具有 jùyǒu to have / to possess 修多羅中具有此法
3 to break / to ruin / to destroy 破和合識相
3 諸眾 zhūzhòng numerous 令諸眾生正解不謬故
3 悉皆 xījiē all 以一切法悉皆真故
3 業繫 yèxì karmic connections / karmic bonds 業繫苦相
3 恐怖 kǒngbù horrifying / terrifying 恐怖令使勇猛故
3 提供 tígōng to supply / to provide 維習安大德提供之高麗藏
3 所得 suǒdé what one acquires / one's gains 復謂如來所得涅槃
3 不得 bùdé must not / may not / not be allowed / cannot 無不得利
3 xuán profound / mysterious / subtle 玄文二十卷
3 to translate / to interpret 良以宣譯有時
3 真心 zhēnxīn sincere / heartfelt 即是真心常恒不變淨法滿足
3 一念 yī niàn one moment / one instant 滿足方便一念相應
3 正定 zhèng dìng Right Concentration 入正定聚
3 可見 kějiàn worthy of viewing / it is clear / clear / visible 亦無色相可見
3 令人 lìngrén to cause one to / to lead one to 或令人知宿命過去之事
3 莊嚴 zhuāngyán stately / solemn 所住依果亦有無量種種莊嚴隨所示現
3 seven 七者
3 shàng top / a high position 過恒沙等上煩惱依無明起差別
3 jié take by force, coerce 經一萬劫信心成就故
3 報身 bàoshēn saṃbhogakāya / sambhogakaya / enjoyment body / reward body 名為報身
3 淨信 jìngxìn prasāda / pure faith 當知過去菩薩已依此法得成淨信
3 extra / surplus 故於如來滅後六百餘年
3 jiè to quit 依具戒地漸離
3 依法 yīfǎ according to law 謂依法力熏習
3 chī confusion / stupidity / naivety / delusion / moha 遠離癡慢出邪網故
3 名字 míngzi full name 離名字相
3 善惡 shàn è good and evil 住持過去無量世等善惡之業令不失故
2 發起 fāqǐ to originate / to initiate / to start / to give rise to 發起善根增長方便
2 種子 zhǒngzi seed 然起人天種子
2 施與 shīyǔ to donate / to give 所有財物隨力施與
2 妄見 wàngjiàn a delusion 離於妄見
2 心識 xīnshí will 以一切心識之相皆是無明
2 有人 yǒurén a person / anyone / someone 假使有人能化三千大千世界滿中眾生令行十善
2 hái also / in addition / more 慧日暫停而欲還反
2 to calculate / to compute / to count 計名字相
2 隨喜 suíxǐ anumodana / admiration 隨喜
2 nèi inside / interior 大悲內融隨機應現
2 wàn ten thousand 經一萬劫信心成就故
2 jīn today / modern / present / current / this / now 現在菩薩今依此法得成淨信
2 微薄 wēibó scanty / meager 所有煩惱漸漸微薄
2 huǒ fire / flame 如木中火性
2 wǎng net 遠離癡慢出邪網故
2 無住 wúzhù non-attachment / non-abiding 念無住相
2 廣論 Guǎng Lùn Lamrim Chenmo / The Great Treatise on the Stages of the Path to Enlightmenent 或有眾生無自心力因於廣論而得解者
2 見聞 jiànwén what one sees and hears / knowledge / information 隨應見聞而現作業
2 hǎo good / very 相有無量好
2 that 傳語人天竺國月支首那等
2 人天 réntiān the six realms / all living things 傳語人天竺國月支首那等
2 正法 zhèngfǎ proper law 於佛正法毀謗不停
2 覺知 juézhī awareness 如凡夫人覺知前念起惡故
2 fán ordinary 與凡聖為依
2 無能 wúnéng incapable / incompetent 亦無能念可念
2 無礙 wú'ài unimpeded / unhindered / unobstructed / unfettered / unhampered 色無礙自在
2 顯現 xiǎnxiàn to appear 顯現法身
2 惡業 èyè unwholesome acts / evil intentions 為示方便消惡業障善護其
2 chēn aversion / hatred / hostility / anger / dveṣa / dosa 離瞋惱故
2 應身 yīngshēn nirmāṇakāya / nirmanakaya / body of transformations / transformation body / emanation body 名為應身
2 心源 xīn yuán The Origin of Your Mind 又以覺心源故名究竟覺
2 起見 qǐjiàn for the purpose of 所起見愛熏習

Bigrams

Top 500

Frequency Simplified Traditional Example Document
51 熏习 熏習 謂依法力熏習 Scroll 1
20 二种 二種 總說有二種 Scroll 1
12 真如法 真如法 謂不如實知真如法一故 Scroll 1
10 净法 淨法 即是真心常恒不變淨法滿足 Scroll 1
9 分齐 分齊 取色分齊不 Scroll 1
8 能现 能現 能現 Scroll 1
7 修多罗说 修多羅說 是故修多羅說 Scroll 1
7 习义 習義 有四種法熏習義故 Scroll 1
7 能见 能見 能見相 Scroll 1
6 令众生 令眾生 為欲令眾生 Scroll 1
6 佛菩萨 佛菩薩 若不值遇諸佛菩薩善知識等以之為緣 Scroll 1
6 随顺修行 隨順修行 隨順修行檀波羅蜜 Scroll 1
6 三种 三種 則有三種 Scroll 1
6 念念 念念 依一切眾生以有妄心念念分別 Scroll 1
6 修行信心 修行信心 修行信心分 Scroll 1
6 心起 心起 又心起者 Scroll 1
6 知法性 知法性 以知法性體無慳貪故 Scroll 1
5 恒沙 恆沙 過恒沙等上煩惱依無明起差別 Scroll 1
5 厌生死 厭生死 則令妄心厭生死苦 Scroll 1
5 生死苦 生死苦 則令妄心厭生死苦 Scroll 1
5 事识 事識 分別事識 Scroll 1
5 分别事 分別事 分別事識 Scroll 1
5 闻修多罗 聞修多羅 聞修多羅說如來法身畢竟寂寞猶如虛空 Scroll 1
5 略说 略說 略說二種 Scroll 1
5 沙等 沙等 過恒沙等上煩惱依無明起差別 Scroll 1
5 过恒 過恆 過恒沙等上煩惱依無明起差別 Scroll 1
5 离念 離念 以離念境界唯證相應故 Scroll 1
5 利益众生 利益眾生 隨其願力能現八種利益眾生 Scroll 1
4 世来 世來 世來 Scroll 1
4 妄念 妄念 一切諸法唯依妄念而有差別 Scroll 1
4 妄境界 妄境界 妄境界 Scroll 1
4 佛如来 佛如來 所謂諸佛如來 Scroll 1
4 菩萨等 菩薩等 初發意菩薩等 Scroll 1
4 用熏 用熏 用熏習 Scroll 1
4 地能 地能 依色自在地能離故 Scroll 1
4 可说 可說 無有能說可說 Scroll 1
4 相应染 相應染 不斷相應染 Scroll 1
4 无量功德 無量功德 無量功德藏 Scroll 1
4 应观 應觀 應觀過去所念諸法恍惚如夢 Scroll 1
4 苦乐 苦樂 依於智故生其苦樂 Scroll 1
4 修善根 修善根 令修善根 Scroll 1
4 外缘 外緣 有外緣之力 Scroll 1
4 心生灭 心生滅 是心生滅因緣相 Scroll 1
4 少分 少分 若證法身得少分知 Scroll 1
4 解释分 解釋分 解釋分 Scroll 1
4 能令 能令 能令現在已經之事 Scroll 1
4 心灭 心滅 心滅則種種法滅故 Scroll 1
4 修多罗中 修多羅中 修多羅中具有此法 Scroll 1
4 能知 能知 非凡夫能知 Scroll 1
4 四种 四種 有四種大義 Scroll 1
3 说修行 說修行 次說修行信心分 Scroll 1
3 众生心 眾生心 謂眾生心 Scroll 1
3 乐等 樂等 復能成熟現在未來苦樂等報無差違故 Scroll 1
3 立义 立義 立義分 Scroll 1
3 成净信 成淨信 當知過去菩薩已依此法得成淨信 Scroll 1
3 智净 智淨 智淨相 Scroll 1
3 能示 能示 能示摩訶衍自體相用故 Scroll 1
3 佛法身 佛法身 以諸佛法身無有彼此色相迭相見故 Scroll 1
3 净心地 淨心地 得淨心地究竟離故 Scroll 1
3 随灭 隨滅 相隨滅 Scroll 1
3 智恺 智愷 揚州僧智愷作 Scroll 1
3 具足无量 具足無量 謂如來藏具足無量性功德故 Scroll 1
3 能生 能生 能生一切世間 Scroll 1
3 法纵 法縱 是故一切法從本已來 Scroll 1
3 妄法 妄法 虛空相是其妄法 Scroll 1
3 谓如来 謂如來 此謂如來廣大性智究竟之義 Scroll 1
3 妄起 妄起 境界唯心妄起故有 Scroll 1
3 知真如 知真如 當知真如自性 Scroll 1
3 离见 離見 離見則無境界 Scroll 1
3 微细 微細 以遠離微細念故得見心性 Scroll 1
3 真如义 真如義 是故修多羅中依於此真如義故 Scroll 1
3 离分别 離分別 以離分別麁念相故 Scroll 1
3 一捲 一捲 遂翻譯斯論一卷以明論旨 Scroll 1
3 妄执 妄執 依於妄執 Scroll 1
3 无明熏 無明熏 依無明熏習所起識者 Scroll 1
3 识义 識義 九識義章 Scroll 1
3 知心 知心 則知心相生住異滅 Scroll 1
3 信成就发心 信成就發心 信成就發心 Scroll 1
3 随顺法性 隨順法性 以隨順法性無住故 Scroll 1
3 佛智 佛智 則為向佛智故 Scroll 1
3 念真如 念真如 何故不唯念真如 Scroll 1
3 心生 心生 心生 Scroll 1
3 未入 未入 以未入法身位故 Scroll 1
3 起念 起念 覺心起念相應不斷故 Scroll 1
3 随染 隨染 本覺隨染 Scroll 1
3 念境界 念境界 以離念境界唯證相應故 Scroll 1
3 信心分 信心分 修行信心分 Scroll 1
3 性功德 性功德 謂如來藏具足無量性功德故 Scroll 1
3 如来地 如來地 一切菩薩皆乘此法到如來地故 Scroll 1
3 专念 專念 為示專念方便 Scroll 1
3 总说 總說 總說有二種 Scroll 1
3 思议业 思議業 有不思議業 Scroll 1
3 能离 能離 依色自在地能離故 Scroll 1
3 因缘分 因緣分 因緣分 Scroll 1
3 相应地 相應地 依二乘解脫及信相應地遠離故 Scroll 1
3 能止 能止 能止後念令其不起 Scroll 1
3 五种 五種 此意復有五種名 Scroll 1
3 自然业 自然業 能障世間自然業智故 Scroll 1
3 如来法身 如來法身 亦名如來法身 Scroll 1
3 法自性 法自性 法自性不生則無有滅 Scroll 1
3 初发意菩萨 初發意菩薩 初發意菩薩等 Scroll 1
3 增减 增減 謂一切法真如平等不增減故 Scroll 1
3 诸众生 諸眾生 令諸眾生正解不謬故 Scroll 1
3 信相应 信相應 依二乘解脫及信相應地遠離故 Scroll 1
3 一法界 一法界 即是一法界大總相法門體 Scroll 1
3 习真如 習真如 以有無明染法因故即熏習真如 Scroll 1
3 乐求 樂求 樂求涅 Scroll 1
3 义分 義分 立義分 Scroll 1
3 名利恭敬 名利恭敬 非求世間名利恭敬故 Scroll 1
2 如实不空 如實不空 如實不空 Scroll 1
2 自在地 自在地 依色自在地能離故 Scroll 1
2 懈慢 懈慢 以為懈慢眾生故 Scroll 1
2 大智 大智 即是大智 Scroll 1
2 满足方便 滿足方便 滿足方便一念相應 Scroll 1
2 两捲 兩捲 兩卷 Scroll 1
2 智碍 智礙 智礙 Scroll 1
2 佛种 佛種 佛種不斷故 Scroll 1
2 二乘地 二乘地 或便退失墮二乘地 Scroll 1
2 大苦 大苦 虛受一切身心大苦無有利益 Scroll 1
2 无得净 無得淨 終無得淨 Scroll 1
2 劝修 勸修 勸修 Scroll 1
2 忍门 忍門 忍門 Scroll 1
2 智性 智性 智性不壞故 Scroll 1
2 说差别 說差別 復以何義得說差別 Scroll 1
2 入正 入正 起信未久迴邪入正 Scroll 1
2 水灭 水滅 若水滅者 Scroll 1
2 求学 求學 復假求學諸善之行 Scroll 1
2 前境界 前境界 知心妄動無前境界 Scroll 1
2 远离诽谤 遠離誹謗 遠離誹謗甚深之法重罪 Scroll 1
2 牵缠 牽纏 或為世間事務種種牽纏 Scroll 1
2 令心 令心 是可見相令心生滅 Scroll 1
2 离真如 離真如 不離真如 Scroll 1
2 堪能 堪能 得信成就堪能發心 Scroll 1
2 如来种 如來種 名住如來種中正因相應 Scroll 1
2 转胜 轉勝 所見微妙其用轉勝 Scroll 1
2 如来广大 如來廣大 為欲總攝如來廣大深法無邊義故 Scroll 1
2 名为法身 名為法身 名為法身如來之藏 Scroll 1
2 摄化 攝化 攝化眾生 Scroll 1
2 染幻 染幻 如是無漏無明隨染幻差別 Scroll 1
2 心现 心現 唯依心現 Scroll 1
2 所谓众生 所謂眾生 所謂眾生依心 Scroll 1
2 所谓纵 所謂縱 所謂從本已來色心不二 Scroll 1
2 教令发心 教令發心 諸佛菩薩教令發心 Scroll 1
2 心所见 心所見 二乘心所見者 Scroll 1
2 能成 能成 以能成 Scroll 1
2 劝请 勸請 勸請諸佛 Scroll 1
2 惑乱 惑亂 則為諸魔外道鬼神之所惑亂 Scroll 1
2 化众生 化眾生 攝化眾生 Scroll 1
2 因缘和合 因緣和合 觀一切法因緣和合 Scroll 1
2 邪网 邪網 遠離癡慢出邪網故 Scroll 1
2 自性清净心 自性清淨心 如是眾生自性清淨心 Scroll 1
2 能起 能起 有法能起摩訶衍信根 Scroll 1
2 止观门 止觀門 止觀門 Scroll 1
2 真如法身 真如法身 明真如法身自 Scroll 1
2 能取 能取 樂總持少文而攝多義能取解者 Scroll 1
2 念起 念起 如凡夫人覺知前念起惡故 Scroll 1
2 智用 智用 與諸佛智用相應 Scroll 1
2 应说 應說 是故應說 Scroll 1
2 无漏无明 無漏無明 如是無漏無明種種業幻皆同 Scroll 1
2 念因缘 念因緣 即念因緣和合善惡之業 Scroll 1
2 觉性 覺性 無明之相不離覺性 Scroll 1
2 念不可 念不可 但隨妄念不可得故 Scroll 1
2 堪任 堪任 為令善根成熟眾生於摩訶衍法堪任不退信故 Scroll 1
2 菩萨未 菩薩未 然是菩薩未名法身 Scroll 1
2 色心 色心 所謂從本已來色心不二 Scroll 1
2 起差别 起差別 過恒沙等上煩惱依無明起差別 Scroll 1
2 身心大 身心大 虛受一切身心大苦無有利益 Scroll 1
2 谓众生 謂眾生 謂眾生心 Scroll 1
2 光明义 光明義 所謂自體有大智慧光明義故 Scroll 1
2 觉心 覺心 覺心初起心無初相 Scroll 1
2 法我见 法我見 法我見 Scroll 1
2 谓分别 謂分別 謂分別染淨法故 Scroll 1
2 始觉义 始覺義 對始覺義說 Scroll 1
2 种门 種門 有二種門 Scroll 1
2 入如来 入如來 依菩薩盡地得入如來地能離故 Scroll 1
2 异类 異類 圓音一演異類等解 Scroll 1
2 作境界 作境界 妄作境界義故 Scroll 1
2 人我见 人我見 人我見 Scroll 1
2 法本来 法本來 以一切法本來唯心 Scroll 1
2 恶业障 惡業障 為示方便消惡業障善護其 Scroll 1
2 妄取 妄取 妄取境界 Scroll 1
2 人修行 人修行 若人修行一切善法 Scroll 1
2 承供养 承供養 親承供養修行信心 Scroll 1
2 一万 一萬 經一萬劫信心成就故 Scroll 1
2 堕二乘 墮二乘 或便退失墮二乘地 Scroll 1
2 灭后 滅後 故於如來滅後六百餘年 Scroll 1
2 施作 施作 離於施作 Scroll 1
2 根本熏 根本熏 一者業識根本熏習 Scroll 1
2 业系苦 業繫苦 業繫苦相 Scroll 1
2 法性体 法性體 以知法性體無慳貪故 Scroll 1
2 令使 令使 恐怖令使勇猛故 Scroll 1
2 入涅槃 入涅槃 勤修方便等入涅槃 Scroll 1
2 大誓愿 大誓願 立大誓願 Scroll 1
2 修观 修觀 是故修觀 Scroll 1
2 趣道 趣道 分別發趣道相 Scroll 1
2 能受 能受 能受阿羅漢 Scroll 1
2 令善根 令善根 為令善根成熟眾生於摩訶衍法堪任不退信故 Scroll 1
2 对治邪执 對治邪執 對治邪執 Scroll 1
2 因缘具足 因緣具足 因緣具足乃得成辦 Scroll 1
2 施门 施門 施門 Scroll 1
2 能障 能障 能障 Scroll 1
2 凡夫二乘 凡夫二乘 對治凡夫二乘心過故 Scroll 1
2 色体 色體 即此法身是色體故 Scroll 1
2 应染 應染 應染 Scroll 1
2 心行 心行 眾生無邊故心行差別亦復無邊 Scroll 1
2 法犹如 法猶如 應觀現在所念諸法猶如電光 Scroll 1
2 真觉 真覺 能知名義為說真覺 Scroll 1
2 法性离 法性離 以隨順法性離諸 Scroll 1
2 法界义 法界義 遍照法界義故 Scroll 1
2 等报 等報 復能成熟現在未來苦樂等報無差違故 Scroll 1
2 说因缘 說因緣 初說因緣分 Scroll 1
2 妄心熏 妄心熏 妄心熏習義則有二種 Scroll 1
2 说如来 說如來 聞修多羅說如來法身畢竟寂寞猶如虛空 Scroll 1
2 取境界 取境界 能取境界 Scroll 1
2 无边阿僧祇劫 無邊阿僧祇劫 若聞無量無邊阿僧祇劫勤苦難行乃得涅槃 Scroll 1
2 离觉 離覺 無明之相不離覺性 Scroll 1
2 妄动 妄動 知心妄動無前境界 Scroll 1
2 迴向菩提 迴向菩提 唯念自利利他迴向菩提故 Scroll 1
2 心动 心動 以依不覺故心動 Scroll 1
2 起大悲 起大悲 以起大悲熏習之力 Scroll 1
2 心真如 心真如 是心真如相 Scroll 1
2 种利益 種利益 隨其願力能現八種利益眾生 Scroll 1
2 勤修 勤修 勤修方便等入涅槃 Scroll 1
2 无有增 無有增 無有增減 Scroll 1
2 取解 取解 或有眾生能以自力廣聞而取解者 Scroll 1
2 用相应 用相應 得自在業修行與用相應故 Scroll 1
2 世界无边 世界無邊 虛空無邊故世界無邊 Scroll 1
2 念相应 念相應 覺心起念相應不斷故 Scroll 1
2 善根成熟 善根成熟 為令善根成熟眾生於摩訶衍法堪任不退信故 Scroll 1
2 习力 習力 乃至久遠熏習力故 Scroll 1
2 法界一 法界一 法界一相即是如來平等法身 Scroll 1
2 种性 種性 而實菩薩種性根等 Scroll 1
2 所得涅槃 所得涅槃 復謂如來所得涅槃 Scroll 1
2 随分 隨分 入淨心地隨分得離 Scroll 1
2 始世 始世 從無始世來未曾與如來藏相應故 Scroll 1
2 具足无漏 具足無漏 具足無漏性功德故 Scroll 1
2 觉义 覺義 覺義 Scroll 1
2 总摄 總攝 為欲總攝如來廣大深法無邊義故 Scroll 1
2 真如平等 真如平等 謂一切法真如平等不增減故 Scroll 1
2 发心修行 發心修行 發心修行 Scroll 1
2 相应心 相應心 因滅故不相應心滅 Scroll 1
2 行缘 行緣 作無量行緣 Scroll 1
2 魔邪 魔邪 魔邪競扇 Scroll 1
2 法熏 法熏 有四種法熏習義故 Scroll 1
2 能说 能說 能說之人色心業勝 Scroll 1
2 习起 習起 云何熏習起染法不斷 Scroll 1
2 法身菩萨 法身菩薩 如法身菩薩等 Scroll 1
2 色像 色像 猶如明鏡現於色像 Scroll 1
2 立大 立大 立大誓願 Scroll 1
2 幻差别 幻差別 如是無漏無明隨染幻差別 Scroll 1
2 能舍 能捨 依信相應地修學方便漸漸能捨 Scroll 1
2 无量方便 無量方便 有大智用無量方便 Scroll 1
2 灭相续 滅相續 滅相續心相 Scroll 1
2 八种 八種 是因緣有八種 Scroll 1
2 证发心 證發心 證發心 Scroll 1
2 心过 心過 對治凡夫二乘心過故 Scroll 1
2 业幻 業幻 如是無漏無明種種業幻皆同 Scroll 1
2 依法力 依法力 謂依法力熏習 Scroll 1
2 对治凡夫 對治凡夫 對治凡夫二乘心過故 Scroll 1
2 一念相应 一念相應 滿足方便一念相應 Scroll 1
2 利益分 利益分 利益分 Scroll 1
2 善根微 善根微 為令善根微少眾生修習信心故 Scroll 1
2 说立 說立 次說立義分 Scroll 1
2 应勤 應勤 是故應勤修諸功德 Scroll 1
2 世间名利 世間名利 非求世間名利恭敬故 Scroll 1
2 总持 總持 樂總持少文而攝多義能取解者 Scroll 1
2 心体灭 心體滅 非心體滅 Scroll 1
2 入真如门 入真如門 顯示從生滅門即入真如門 Scroll 1
2 众善 眾善 不樂眾善 Scroll 1
2 菩萨纵 菩薩縱 謂諸菩薩從初發意 Scroll 1
2 名为业识 名為業識 名為業識 Scroll 1
2 外道鬼神 外道鬼神 則為諸魔外道鬼神之所惑亂 Scroll 1
2 众生根 眾生根 以眾生根行不等 Scroll 1
2 生灭因缘 生滅因緣 是心生滅因緣相 Scroll 1
2 无有起 無有起 常靜無有起相 Scroll 1
2 戒门 戒門 戒門 Scroll 1
2 谓依法 謂依法 謂依法力熏習 Scroll 1
2 无明染法 無明染法 無明染法實無淨業 Scroll 1
2 谓如来藏 謂如來藏 謂如來藏具足無量性功德故 Scroll 1
2 解行 解行 解行發 Scroll 1
2 平等无二 平等無二 平等無二 Scroll 1
2 六种 六種 復生六種相 Scroll 1
2 照法界 照法界 遍照法界義故 Scroll 1
2 心离 心離 若心離於妄動則一切境界滅 Scroll 1
2 众生无边 眾生無邊 世界無邊故眾生無邊 Scroll 1
2 等法 等法 謂如來藏自體具有一切世間生死等法 Scroll 1
2 后际 後際 非後際滅 Scroll 1
2 发趣 發趣 分別發趣道相 Scroll 1
2 信心成就 信心成就 經一萬劫信心成就故 Scroll 1
2 六尘境界 六塵境界 離心則無六塵境界 Scroll 1
2 如来灭 如來滅 故於如來滅後六百餘年 Scroll 1
2 欲求 欲求 欲求無上菩提 Scroll 1
2 习无明 習無明 以有妄心即熏習無明 Scroll 1
2 见爱 見愛 此識依見愛煩惱增長義故 Scroll 1
2 动性 動性 而水非動性 Scroll 1
2 义示现 義示現 心性無動則有過恒沙等諸淨功德相義示現 Scroll 1
2 相应义 相應義 言相應義者 Scroll 1
2 净功德 淨功德 心性無動則有過恒沙等諸淨功德相義示現 Scroll 1
2 亲承 親承 親承供養修行信心 Scroll 1
2 修止 修止 若修止者 Scroll 1
2 说解释 說解釋 次說解釋分 Scroll 1
2 求涅槃 求涅槃 樂求涅槃 Scroll 1
2 万劫 萬劫 經一萬劫信心成就故 Scroll 1
2 微少 微少 為令善根微少眾生修習信心故 Scroll 1
2 进门 進門 進門 Scroll 1
2 无明灭 無明滅 若無明滅相續則滅 Scroll 1
2 二门 二門 以是二門不相離故 Scroll 1
2 使人 使人 亦能使人得諸三昧少分相似 Scroll 1
2 离妄 離妄 若離妄念則無一切境界之相 Scroll 1
2 可念 可念 亦無能念可念 Scroll 1
2 玄文 玄文 玄文二十卷 Scroll 1
2 秘典 祕典 乃是至極大乘甚深祕典 Scroll 1
2 知如来 知如來 當知如來善巧方便 Scroll 1
2 真如三昧 真如三昧 隨順得入真如三昧 Scroll 1
2 心念 心念 以無虛妄心念故 Scroll 1
2 休废 休廢 常不休廢 Scroll 1
2 名为真如 名為真如 名為真如 Scroll 1
2 示摩诃衍 示摩訶衍 即示摩訶衍體故 Scroll 1
2 无量性 無量性 謂如來藏具足無量性功德故 Scroll 1
2 大乘起信论一 大乘起信論一 大乘起信論一卷 Scroll 1
2 菩萨发心 菩薩發心 謂諸菩薩發心勇猛速趣涅槃故 Scroll 1
2 种义 種義 依言說分別有二種義 Scroll 1
2 愿求 願求 願求一切智故 Scroll 1
2 世间生死 世間生死 聞修多羅說一切世間生死染法皆依如來藏而有 Scroll 1
2 入正定 入正定 入正定聚 Scroll 1
2 无量无边 無量無邊 而有無量無邊無明 Scroll 1
2 麁中 麁中 又麁中之麁 Scroll 1
2 来自性 來自性 是心從本已來自性清淨而有無明 Scroll 1
2 念方便 念方便 為示專念方便 Scroll 1
2 义说 義說 對始覺義說 Scroll 1
2 识熏 識熏 增長分別事識熏習 Scroll 1
2 自相可 自相可 則無真覺自相可說 Scroll 1
2 平等缘 平等緣 平等緣 Scroll 1
2 随力 隨力 隨力所能 Scroll 1
2 显示正义 顯示正義 顯示正義 Scroll 1
2 分别发 分別發 分別發趣道相 Scroll 1
2 烦恼碍 煩惱礙 出煩惱礙 Scroll 1
2 纵初发意 縱初發意 從初發意始求道時乃至得佛 Scroll 1
2 随众生 隨眾生 隨眾生根自然相應 Scroll 1
2 差别缘 差別緣 差別緣 Scroll 1
2 无量世 無量世 住持過去無量世等善惡之業令不失故 Scroll 1
2 缘灭 緣滅 若因滅則緣滅 Scroll 1
2 染净 染淨 謂分別染淨法故 Scroll 1
2 善根力 善根力 有熏習善根力故 Scroll 1
2 细中 細中 麁中之細及細中 Scroll 1
1 受凡夫 受凡夫 能受凡夫業繫苦故 Scroll 1
1 助成 助成 共相助成 Scroll 1
1 文深 文深 以其文深旨遠 Scroll 1
1 念过去 念過去 當念過去久遠已來 Scroll 1
1 功德成满 功德成滿 又是菩薩功德成滿 Scroll 1
1 离无明 離無明 離無明故 Scroll 1
1 定中 定中 至七日住於定中 Scroll 1
1 随顺入 隨順入 即得隨順入真如門故 Scroll 1
1 言义 言義 所言義者 Scroll 1
1 佛秘 佛祕 如是摩訶衍諸佛祕藏 Scroll 1
1 分总 分總 我今隨分總持說 Scroll 1
1 十方诸佛菩萨 十方諸佛菩薩 常為十方諸佛菩薩之所護念 Scroll 1
1 解缘 解緣 受解緣別 Scroll 1
1 使无有 使無有 化度一切眾生使無有餘 Scroll 1
1 送苏 送蘇 并送蘇合佛像來朝 Scroll 1
1 正典 正典 使大乘正典復顯於時 Scroll 1
1 狭劣 狹劣 對治二乘不起大悲狹劣心過 Scroll 1
1 论旨 論旨 遂翻譯斯論一卷以明論旨 Scroll 1
1 言观 言觀 所言觀者 Scroll 1
1 一食顷 一食頃 不如有人於一食頃正思此法 Scroll 1
1 无有迷 無有迷 若離於方則無有迷 Scroll 1
1 世间最高 世間最高 於色究竟處示一切世間最高大身 Scroll 1
1 唯心妄 唯心妄 境界唯心妄起故有 Scroll 1
1 摩诃衍信 摩訶衍信 有法能起摩訶衍信根 Scroll 1
1 偏洞 偏洞 然於大乘偏洞深遠 Scroll 1
1 党弃 黨棄 闇類偏情之黨棄著而臻湊 Scroll 1
1 想隨念 想隨念 一切諸想隨念皆除 Scroll 1
1 无有自相 無有自相 無有自相可說 Scroll 1
1 体无形 體無形 以色性即智故色體無形 Scroll 1
1 度脱等 度脫等 盡欲度脫等眾生界 Scroll 1
1 分别生灭 分別生滅 分別生滅相者 Scroll 1
1 实智 實智 以念一切法令心生滅不入實智故 Scroll 1
1 分别智 分別智 分別智相 Scroll 1
1 如来藏无有 如來藏無有 又如來藏無有後際 Scroll 1
1 见始 見始 以見始故 Scroll 1
1 无量劫 無量劫 經無量劫受大苦惱 Scroll 1
1 大乘偏 大乘偏 然於大乘偏洞深遠 Scroll 1
1 根本方便 根本方便 行根本方便 Scroll 1
1 始兴 始興 於衡州始興郡建興寺 Scroll 1
1 普利 普利 普利一切眾生界 Scroll 1
1 本来平等 本來平等 本來平等同一覺故 Scroll 1
1 阿梨耶识说 阿梨耶識說 以依阿梨耶識說有無明不覺而起 Scroll 1
1 黄钺 黃鉞 與假黃鉞大將軍太保蕭公勃 Scroll 1
1 颜色变异 顏色變異 乍多乍少顏色變異 Scroll 1
1 二者相续 二者相續 二者相續相 Scroll 1
1 种外道 種外道 不為九十五種外道鬼神之所惑亂 Scroll 1
1 生正信 生正信 欲於如來甚深境界得生正信 Scroll 1
1 消业行 消業行 能消業障 Scroll 1
1 中火 中火 如木中火性 Scroll 1
1 经无量 經無量 經無量劫受大苦惱 Scroll 1
1 苦无有 苦無有 虛受一切身心大苦無有利益 Scroll 1
1 分别生 分別生 分別生二種相 Scroll 1
1 经说 經說 即是外道經說 Scroll 1
1 多慈爱 多慈愛 或多慈愛多睡多病 Scroll 1
1 生灭染 生滅染 因生滅染義示現說差別故 Scroll 1
1 一高 一高 時有一高德沙門 Scroll 1
1 极大乘 極大乘 乃是至極大乘甚深祕典 Scroll 1
1 应止观 應止觀 皆應止觀俱行 Scroll 1
1 真三昧 真三昧 非真三昧 Scroll 1
1 受大 受大 經無量劫受大苦惱 Scroll 1
1 一可乐 一可樂 種種穢污無一可樂 Scroll 1
1 人功德 人功德 此人功德亦復如是 Scroll 1
1 众生无明 眾生無明 皆依眾生無明妄心而得住持 Scroll 1
1 自然熏 自然熏 自然熏習恒常不捨 Scroll 1
1 住持过去 住持過去 住持過去無量世等善惡之業令不失故 Scroll 1
1 力施与 力施與 所有財物隨力施與 Scroll 1
1 怨家 怨家 或為怨家 Scroll 1
1 知法界 知法界 則知法界一相 Scroll 1
1 闻根 聞根 所見所聞根欲性異 Scroll 1
1 具戒 具戒 依具戒地漸離 Scroll 1
1 端坐正 端坐正 住於靜處端坐正意 Scroll 1
1 处端坐 處端坐 住於靜處端坐正意 Scroll 1
1 解脱及 解脫及 依二乘解脫及信相應地遠離故 Scroll 1
1 妄想心 妄想心 以有不覺妄想心故 Scroll 1
1 慢众生 慢眾生 以為懈慢眾生故 Scroll 1
1 执随 執隨 種種妄執隨事攀緣 Scroll 1
1 衡州 衡州 於衡州始興郡建興寺 Scroll 1
1 导迷 導迷 闡揚祕典示導迷徒 Scroll 1
1 本来无相 本來無相 以一切法本來無相 Scroll 1
1 三藏拘 三藏拘 遇值三藏拘蘭難陀 Scroll 1
1 色相庄严 色相莊嚴 知彼色相莊嚴等事 Scroll 1
1 烦恼增长 煩惱增長 此識依見愛煩惱增長義故 Scroll 1
1 见佛色相 見佛色相 所謂見佛色相而發其心 Scroll 1
1 未旬 未旬 而至未旬 Scroll 1
1 无明业相 無明業相 無明業相 Scroll 1
1 退堕恶趣 退墮惡趣 或說有退墮惡趣者 Scroll 1
1 不空法 不空法 謂不空法 Scroll 1
1 三界虚伪 三界虛偽 是故三界虛偽唯心所作 Scroll 1
1 达一法 達一法 以不達一法界故心不相應 Scroll 1
1 年方 年方 首尾二年方訖 Scroll 1
1 对治二乘 對治二乘 對治二乘不起大悲狹劣心過 Scroll 1
1 信知 信知 以信知一切法從本已來自涅槃故 Scroll 1
1 性不可 性不可 而亦即念性不可得 Scroll 1
1 念性 念性 而亦即念性不可得 Scroll 1
1 住持苦 住持苦 住持苦樂 Scroll 1
1 分别假名 分別假名 分別假名言相故 Scroll 1
1 旨渊 旨淵 其旨淵弘寂而無相 Scroll 1
1 五分 五分 說有五分 Scroll 1
1 纵生灭门 縱生滅門 顯示從生滅門即入真如門 Scroll 1
1 知友 知友 或為知友 Scroll 1
1 非凡夫 非凡夫 非凡夫能知 Scroll 1
1 起心 起心 覺心初起心無初相 Scroll 1
1 众生增长 眾生增長 能令眾生增長善根 Scroll 1
1 迴邪 迴邪 起信未久迴邪入正 Scroll 1
1 臻凑 臻湊 闇類偏情之黨棄著而臻湊 Scroll 1
1 邪竞 邪競 魔邪競扇 Scroll 1
1 菩萨生灭 菩薩生滅 一切菩薩生滅苦故 Scroll 1
1 适悦 適悅 身心適悅不飢不渴 Scroll 1
1 衰变 衰變 衰變則不自在 Scroll 1
1 智名为 智名為 唯真如智名為法身 Scroll 1
1 薄不同 薄不同 從本已來自性差別厚薄不同故 Scroll 1
1 细及 細及 麁中之細及細中 Scroll 1
1 敷演 敷演 敬請法師敷演大乘 Scroll 1
1 趣涅槃 趣涅槃 謂諸菩薩發心勇猛速趣涅槃故 Scroll 1
1 伏纵 伏縱 邪見之流伏從正化 Scroll 1
1 多不能 多不能 云何世間多不能見 Scroll 1
1 穷尽法性 窮盡法性 深契大乘窮盡法性 Scroll 1
1 起四摄 起四攝 或起四攝 Scroll 1
1 不可穷尽 不可窮盡 即無有邊不可窮盡離分齊相 Scroll 1
1 界一 界一 上說法界一相 Scroll 1
1 心堕 心墮 勿令此心墮於邪網 Scroll 1
1 麁色 麁色 是其麁色 Scroll 1
1 淳熟 淳熟 久習淳熟其心得住 Scroll 1
1 大悲内 大悲內 大悲內融隨機應現 Scroll 1
1 正念真如 正念真如 正念真如法故 Scroll 1
1 处寂静 處寂靜 常處寂靜 Scroll 1
1 觉自相 覺自相 則無真覺自相可說 Scroll 1
1 勇猛速 勇猛速 謂諸菩薩發心勇猛速趣涅槃故 Scroll 1
1 知外道 知外道 應知外道所有三昧 Scroll 1
1 一切众生本来 一切眾生本來 說一切眾生本來常住入於涅槃 Scroll 1
1 心微 心微 有三種心微細之相 Scroll 1
1 法中 法中 真如法中 Scroll 1
1 性自满 性自滿 性自滿足一切功德 Scroll 1
1 令人食 令人食 或亦令人食無分齊 Scroll 1
1 恍惚 恍惚 應觀過去所念諸法恍惚如夢 Scroll 1
1 无有退 無有退 終無有退 Scroll 1
1 远离癡 遠離癡 遠離癡慢出邪網故 Scroll 1
1 极乐世界阿弥陀佛 極樂世界阿彌陀佛 方極樂世界阿彌陀佛 Scroll 1
1 无量好 無量好 相有無量好 Scroll 1
1 妄作 妄作 妄作境界義故 Scroll 1
1 境界随 境界隨 以無起故境界隨滅 Scroll 1
1 修习少 修習少 修習少欲 Scroll 1
1 同微尘 同微塵 譬如種種瓦器皆同微塵性相 Scroll 1
1 毘钵 毘鉢 隨順毘鉢舍那觀 Scroll 1
1 示超 示超 或示超地速成正覺 Scroll 1
1 名为智 名為智 名為智礙 Scroll 1
1 乘怯弱 乘怯弱 乘怯弱之見 Scroll 1
1 勤苦难 勤苦難 若聞無量無邊阿僧祇劫勤苦難行乃得涅槃 Scroll 1
1 示十方 示十方 隨心能示十方世界 Scroll 1
1 境界灭 境界滅 若心離於妄動則一切境界滅 Scroll 1
1 遇值 遇值 遇值三藏拘蘭難陀 Scroll 1
1 人定绍 人定紹 當知此人定紹佛種 Scroll 1
1 求生 求生 迴向願求生彼世界 Scroll 1
1 无量逼迫 無量逼迫 現在即有無量逼迫 Scroll 1
1 能作 能作 以依智淨能作一切勝妙境界 Scroll 1

Characters without Dictionary Entries

FrequencyCharacter