Glossary and Vocabulary for Treatise on the Awakening of Faith in the Mahāyāna 《大乘起信論》

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 87 xīn heart
2 80 néng can / able 有法能起摩訶衍信根
3 75 shuō to say / said / to speak / to talk / speaks 是故應說
4 66 meaning / sense 開示如理緣起之義
5 59 to leave / to depart / to go away / to part 所謂為令眾生離一切苦得究竟樂
6 56 真如 zhēnrú tathatā / suchness / inherent nature / true nature / tathata 是心真如相
7 49 to arise / to get up 起大乘正信
8 49 method / way 眾法之本
9 49 niàn to read aloud / to recite 不可念故
10 47 眾生 zhòngshēng beings / all living things / all sentient beings 為令善根成熟眾生於摩訶衍法堪任不退信故
11 42 熏習 xūnxí vāsanā / permeation / infusing / perfuming / predispositions / habituations / latent tendencies 謂依法力熏習
12 42 wèi to call 謂眾生心
13 39 děng et cetera / and so on 傳語人天竺國月支首那等
14 37 境界 jìngjiè viṣaya / object / sphere / region / realm of objects / state 若離妄念則無一切境界之相
15 36 無有 wú yǒu there is not 無有變異
16 36 一者 yī zhě first / firstly / the first is 一者
17 36 無明 wúmíng ignorance / avidyā / avijjā 以一切心識之相皆是無明
18 35 jiàn to see 以遠離微細念故得見心性
19 35 miè to destroy / to wipe out / to exterminate 滅者
20 35 二者 èrzhě the two / both 二者
21 34 zhī to know 當知一切法不可說
22 34 菩薩 púsà bodhisatta 一切菩薩皆乘此法到如來地故
23 33 xìng gender 謂如來藏具足無量性功德故
24 33 sān three 以大梁承聖三年歲次癸酉九月十日
25 29 所謂 suǒwèi so-called 所謂為令眾生離一切苦得究竟樂
26 26 修行 xiūxíng pratipatti / spiritual practice 修行
27 26 Buddha / Awakened One 於佛正法毀謗不停
28 25 a human or animal body 即示摩訶衍體故
29 25 suí to follow 但隨妄念不可得故
30 25 相應 xiāngyìng relevant / corresponding 從本已來一切染法不相應故
31 24 shēng to be born / to give birth 生於佛前必定不退信心故
32 24 xiàn to appear / to manifest / to become visible 無法可現
33 23 分別 fēnbié to differentiate / to distinguish 分別發趣道相
34 23 rén person / people / a human being 其人少小博採備覽諸經
35 23 èr two 首尾二年方訖
36 23 方便 fāngbiàn convenient 為示方便消惡業障善護其
37 22 一切法 yīqiē fǎ all dharmas / all things / sarvadharma 謂一切法真如平等不增減故
38 22 lái to come 自昔已來久蘊西域
39 22 功德 gōngdé guṇa / achievements and virtue / merit 無量功德藏
40 21 無量 wúliàng immeasurable / unlimited 無量功德藏
41 21 名為 míngwèi to be called 名為真如
42 21 發心 fàxīn to make a vow to acheive supreme enlightenment / to act with bodhicitta 從初正信發心觀察
43 21 jué to awake 覺義
44 21 lìng to make / to cause to be / to lead 令諸眾生正解不謬故
45 21 to enter 起信未久迴邪入正
46 21 如來 Rúlái Thus-Come (tathagata) / Tathāgata / Thus Come One 故於如來滅後六百餘年
47 20 zhōng middle 修多羅中具有此法
48 20 yuán fate / predestined affinity 受解緣別
49 20 二種 èr zhǒng two kinds 總說有二種
50 20 涅槃 Nièpán Final Nirvana / Nirvana / Nirvāṇa / Nibbāna 說一切眾生本來常住入於涅槃
51 20 zhǒng kind / type 是因緣有八種
52 20 隨順 suíshùn to follow / to go along with 諸眾生等云何隨順而能得入
53 19 差別 chābié a difference / a distinction 一切諸法唯依妄念而有差別
54 19 fēn to separate / to divide into parts 因緣分
55 19 color 色無礙自在
56 18 世間 shìjiān world / the human world 非求世間名利恭敬故
57 18 因緣 yīnyuán Cause and Condition / principal and secondary causes / chain of cause and effect / primary cause / nidāna 因緣分
58 18 power / force / strength 或有眾生無自心力因於廣論而得解者
59 18 zhì wisdom / knowledge / understanding 智韶
60 17 soil / ground / land 地盡
61 17 法身 Fǎshēn Dharmakaya / Dharmakāya / Dharma Body 法身說名本覺
62 17 xiū to decorate / to embellish 菩提之法非可修相
63 17 different / other 圓音一演異類等解
64 17 xìn to believe / to trust 信者至微
65 16 xíng to walk / to move 為示利益勸修行故
66 16 yán to speak / to say / said 所言法者
67 15 jìn to the greatest extent / utmost 地盡
68 15 business / industry 最勝業遍知
69 15 can / may / permissible 此真如體無有可遣
70 15 shēn human body / torso 法界一相即是如來平等法身
71 15 遠離 yuǎnlí to be removed from / to be far away from 遠離癡慢出邪網故
72 14 煩惱 fánnǎo worried / vexed / annoyed 出煩惱礙
73 14 rǎn to be contagious / to catch (illness) 本覺隨染
74 14 bitterness / bitter flavor 法師苦辭不免便就汎舟
75 14 shì to show / to reveal 闡揚祕典示導迷徒
76 13 染法 rǎnfǎ kleśa / mental affliction 從本已來一切染法不相應故
77 13 guò to cross / to go over / to pass 對治凡夫二乘心過故
78 13 平等 píngděng be equal in social status 謂一切法真如平等不增減故
79 13 shí real / true 以一切言說假名無實
80 13 凡夫 fánfū an ordinary person / pṛthagjana 對治凡夫二乘心過故
81 13 妄心 wàngxīn a deluded mind 依一切眾生以有妄心念念分別
82 13 shǎo few 其人少小博採備覽諸經
83 13 二乘 èr shèng the two vehicles 對治凡夫二乘心過故
84 13 one 時有一高德沙門
85 13 jìng clean 智淨相
86 12 三昧 sānmèi samādhi / concentrated meditation / mental concentration 所謂眾生依於三昧
87 12 如來藏 Rúlái Zàng Buddha-nature / Buddha-dhatu / Buddha Principle / Tathāgatagarbha 謂如來藏具足無量性功德故
88 12 對治 duì zhì an equal to / an opposite / an antidote 對治凡夫二乘心過故
89 12 desire 慧日暫停而欲還反
90 12 無邊 wúbiān without boundaries / limitless / boundless 其用廣大寬廓無邊
91 12 一切眾生 yī qiè zhòng shēng all sentient beings 依一切眾生以有妄心念念分別
92 12 dòng to move / to act 如大海水因風波動
93 12 yòng to use / to apply 其用廣大寬廓無邊
94 12 zuò to do 揚州僧智愷作
95 12 自然 zìrán nature 隨眾生根自然相應
96 12 增長 zēngzhǎng to increase / to grow 此識依見愛煩惱增長義故
97 11 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 與瞿曇及多侍從
98 11 guān to look at / to watch / to observe 能觀無念者
99 11 zhù to dwell / to live / to reside 所住依果亦有無量種種莊嚴隨所示現
100 11 shě to give 迷群異見者捨執而歸依
101 11 zhǐ to stop / to halt 能止後念令其不起
102 11 四者 sì zhě fourth / the fourth is 四者
103 11 mén door / gate / doorway / gateway 有二種門
104 11 善根 shàngēn virtuous roots / wholesome roots / kuśalamūla 為令善根成熟眾生於摩訶衍法堪任不退信故
105 11 有無 yǒu wú existent and non-existent/ having identity and emptiness 以依阿梨耶識說有無明不覺而起
106 10 未來 wèilái future 復能成熟現在未來苦樂等報無差違故
107 10 dào way / road / path 諸道亂興
108 10 four 玄文四卷
109 10 生滅 shēngmiè saṃsāra / life and death 依如來藏故有生滅心
110 10 lùn to comment / to discuss 愍物長迷故作斯論
111 10 相者 xiāngzhě somebody who receives or greets guest 離念相者
112 10 qián front 故前梁武皇帝
113 10 答曰 dá yuē to reply 答曰
114 10 wèi Eighth earthly branch 起信未久迴邪入正
115 10 問曰 wèn yuē to ask 問曰
116 9 分齊 fēnqí difference 取色分齊不
117 9 不能 bù néng cannot / must not / should not 又一切染法所不能染
118 9 wàng absurd / fantastic / presumptuous 已顯法體空無妄故
119 9 信心 xìnxīn confidence 為令善根微少眾生修習信心故
120 9 shǐ beginning / start 從無始
121 9 to take / to get / to fetch 或有眾生能以自力廣聞而取解者
122 9 相續 xiāngxù causal connection / continuity of cause and effect / saṃtati 相續未曾離念故
123 9 淨法 jìngfǎ pure dharma 即是真心常恒不變淨法滿足
124 9 shòu to suffer / to be subjected to 受解緣別
125 9 wén to hear 不揆無聞
126 9 kōng empty / void / hollow 如實空
127 9 happy / glad / cheerful / joyful 所謂為令眾生離一切苦得究竟樂
128 9 諸法 zhū fǎ sarvadharma / all things / all dharmas 并諸法師
129 9 míng bright / brilliant 淳淨明故
130 9 shí knowledge / understanding 九識義章
131 9 jiě to loosen / to unfasten / to untie 受解緣別
132 9 法性 fǎxìng dharma nature / inherent nature / essence / true nature / dharmata / dharmatā 深契大乘窮盡法性
133 8 liù six 六者
134 8 jiè border / boundary 即是一法界大總相法門體
135 8 chù a place / location / a spot / a point 無有是處
136 8 liàng a quantity / an amount 而有無量無邊無明
137 8 供養 gòngyǎng to make offerings / to provide offerings / to worship 親承供養修行信心
138 8 chéng to finish / to complete / to accomplish / to succeed 以能成
139 8 to bewitch / to charm / to infatuate 愍物長迷故作斯論
140 8 hair 分別發趣道相
141 8 coarse / rough 以捨麁分別執著相故
142 8 使 shǐ to make / to cause 使大乘正典復顯於時
143 8 五者 wǔ zhě fifth / the fifth is 五者
144 8 zhèng proof 以離念境界唯證相應故
145 8 修習 xiūxí to practice / to cultivate 為令善根微少眾生修習信心故
146 8 shí time / a period of time 時有一高德沙門
147 8 big / great / huge / large / major
148 8 本來 běnlái original 以從本來念念
149 7 具足 jùzú complete / full / perfect 謂如來藏具足無量性功德故
150 7 zhí price/ value 遇值三藏拘蘭難陀
151 7 自在 zìzài at ease / at will / as one likes 色無礙自在
152 7 知法 zhīfǎ to understand the Dharma / to know the teachings of the Buddha 以知法性體無慳貪故
153 7 虛空 xūkōng empty space 與虛空等
154 7 不空 Bù Kōng Amoghavajra / 如實不空
155 7 five 云何為五
156 7 fēng wind 水相風相不相捨離
157 7 大悲 dàbēi mahākaruṇā / great compassion 大悲內融隨機應現
158 7 本覺 běnjué original enlightenment / intrinsic enlightenment / inherent enlightenment 法身說名本覺
159 7 自性 zìxìng svabhāva / intrinsic nature / original nature / intrinsic existence / essential nature 當知真如自性
160 7 yuàn to hope / to wish / to desire 皆願度脫一切眾
161 7 shēn deep 以其文深旨遠
162 7 業識 yèshí activating mind / a delusion 名為業識
163 7 shì matter / thing / item 能令現在已經之事
164 7 利益 lìyì benefit / interest 利益分
165 7 無相 wúxiāng animitta / signlessness / without an appearance 其旨淵弘寂而無相
166 7 juǎn to coil / to roll 遂翻譯斯論一卷以明論旨
167 7 怯弱 qièruò timid / weak 遠離怯弱
168 7 zǒng general / total / overall / chief 因緣總相
169 7 外道 wàidào non-Buddhist 即是外道經說
170 7 觀察 guānchá to observe / to look carefully 從初正信發心觀察
171 7 shuǐ water 如大海水因風波動
172 7 唯心 wéixīn cittamātra / mind-only 是故三界虛偽唯心所作
173 7 熏習義 xūnxí yì meaning of permeation 有四種法熏習義故
174 6 zhàng to separate 為示方便消惡業障善護其
175 6 shè to absorb / to assimilate 樂總持少文而攝多義能取解者
176 6 大乘 Dàshèng Mahayana Buddhism / Mahāyāna / Mahāyāna Buddhism 深契大乘窮盡法性
177 6 idea
178 6 jīng to go through / to experience 其人少小博採備覽諸經
179 6 修多羅 xiūduōluó sūtra / sutta 修多羅中具有此法
180 6 wén writing / text 以其文深旨遠
181 6 色相 sèxiāng coloration / hue / sex / sex appeal 而有見色相者
182 6 念念 niàn niàn thought after thought / successive moments of thought 依一切眾生以有妄心念念分別
183 6 xiàng to appear / to seem / to resemble 猶如明鏡現於色像
184 6 猶如 yóurú to be similar to / to appear to be 猶如淨鏡
185 6 to reach 與瞿曇及多侍從
186 6 心性 xīnxìng one's nature / temperament 心性不生不滅
187 6 令眾生 lìng zhòngshēng cause sentient beings 為欲令眾生
188 6 shì a generation 住持過去無量世等善惡之業令不失故
189 6 止觀 Zhǐ Guān calming and insight / calming and contemplation / śamatha and vipaśyanā 為示修習止觀
190 6 zhòng many / numerous 眾法之本
191 6 無念 wúniàn no thought 能觀無念者
192 6 摩訶衍 Móhēyǎn Mahāyāna / Mahayana / the Great Vehicle 有法能起摩訶衍信根
193 6 我見 wǒ jiàn the view of a self 我見愛染煩惱依無
194 6 修行信心 xiūxíng xìnxīn practices faith 修行信心分
195 6 day of the month / a certain day 盛隆三寶重興佛日
196 6 shèng to beat / to win / to conquer 最勝業遍知
197 6 佛菩薩 fó púsà Buddhas and bodhisattvas 若不值遇諸佛菩薩善知識等以之為緣
198 6 tóng like / same / similar 以一切法皆同如故
199 6 zhēn real / true / genuine 以一切法悉皆真故
200 6 huài bad / spoiled / broken / defective 可壞非不可壞
201 6 hòu after / later 能止後念令其不起
202 6 不可 bù kě cannot / should not / must not / forbidden / prohibited 不可破壞
203 6 退 tuì to retreat / to decline / to move back / to withdraw 若進若退
204 6 nǎo to be angry / to hate 離瞋惱故
205 5 qiú to request 非求世間名利恭敬故
206 5 xiǎn to show / to manifest / to display 使大乘正典復顯於時
207 5 利益眾生 lìyì zhòngshēng benefits sentient beings 隨其願力能現八種利益眾生
208 5 厭生死苦 yàn shēngsǐ kŭ loath the suffering of Saṃsāra 則令妄心厭生死苦
209 5 一心 yīxīn wholeheartedly 依一心法
210 5 zhōng end / finish / conclusion 十方求之終不可得
211 5 世界 shìjiè the world / the universe / the cosmos 是菩薩於一念頃能至十方無餘世界
212 5 恒沙 héng shā the sand of the River Ganges / as numerous as grains of sand in the River Ganges 過恒沙等上煩惱依無明起差別
213 5 無漏 wúlòu having no passion or delusion 具足無漏性功德故
214 5 to protect / to guard 為示方便消惡業障善護其
215 5 懈怠 xièdài slackness / laziness 離懈怠故
216 5 十方 shí fāng the ten directions 十方求之終不可得
217 5 gòu dirt / filth 而有鑛穢之垢
218 5 根本 gēnběn fundamental / basic 來根本之義
219 5 自相 zì xiāng mutual / each other / one another 念無自相不離本覺
220 5 gēn origin / cause / basis 以眾生根行不等
221 5 shī to lose 不失不壞
222 5 和合 héhé to mix / to blend / to converge / to join / to fuse 所謂不生不滅與生滅和合
223 5 過去 guòqù past / previous/ former 住持過去無量世等善惡之業令不失故
224 5 始覺 shǐjué shijue / acquired enlightenment / actualization of enlightenment 對始覺義說
225 5 bào newspaper 復能成熟現在未來苦樂等報無差違故
226 5 lüè plan / strategy 略說二種
227 5 zhèng upright / straight 起信未久迴邪入正
228 5 捨離 shělí to abandon / to give up / to depart / to leave 與彼本覺不相捨離
229 5 勇猛 yǒngměng ardency 謂諸菩薩發心勇猛速趣涅槃故
230 5 shàn virtuous / wholesome / benevolent / well-disposed 為示方便消惡業障善護其
231 5 解釋 jiěshì to explain / to interpret / to resolve 解釋分
232 5 佛法 fófǎ Dharma / Dhárma / Dhamma / Buddha-Dhárma / Buddhist doctrine 又諸佛法有因有緣
233 5 分別事識 fēnbié shì shí discriminating consciousness / consciousness 分別事識
234 5 正信 zhèngxìn to have faith 起大乘正信
235 5 不為 bùwéi to not do 終不為惱
236 5 不可得 bù kě dé unobtainable 但隨妄念不可得故
237 5 如實 rúshí tathatā / suchness / inherent nature / true nature / tathata 如實空
238 5 不同 bùtóng different / distinct / not the same 如種種瓦器各各不同
239 5 滿足 mǎnzú to satisfy / to fulfill 即是真心常恒不變淨法滿足
240 5 成就 chéngjiù accomplishment / success / achievement 以能成就分別事識義故
241 5 to happen upon / to meet with by chance 遇值三藏拘蘭難陀
242 5 生死 shēngsǐ Saṃsāra / Samsara 聞修多羅說一切世間生死染法皆依如來藏而有
243 5 邪執 xiézhí unwholesome attachments / evil attachments 除疑捨邪執
244 5 zhuǎn to transmit / to convey / to forward (mail) 意識轉故
245 5 斷絕 duànjué to sever / to break off 斷絕
246 5 聞修多羅 wén xiūduōluó explained in the sūtra 聞修多羅說如來法身畢竟寂寞猶如虛空
247 5 離念 lí niàn transcends thoughts 以離念境界唯證相應故
248 5 interesting 分別發趣道相
249 5 xié demonic / iniquitous / nefarious / evil 魔邪競扇
250 5 qiǎn to send / to dispatch 遣聘中天竺摩伽陀國取經
251 5 thin / slender
252 5 fāng square / quadrilateral / one side 首尾二年方訖
253 5 廣大 guǎngdà vast / extensive 其用廣大寬廓無邊
254 5 eight 是因緣有八種
255 5 不退 bùtuì to not leave / to not go back 為令善根成熟眾生於摩訶衍法堪任不退信故
256 4 無二 wú èr advaya / nonduality / not two 是故無二
257 4 誹謗 fěibàng to slander 誹謗
258 4 妄境界 wàng jìngjiè world of delusion 妄境界
259 4 shí ten 以大梁承聖三年歲次癸酉九月十日
260 4 dìng to decide 以知法性常定
261 4 xiè to idle / to be slack 但為初學菩薩未入正位而懈
262 4 xūn to smoke / to cure 具足無漏熏眾生故
263 4 染心 rǎnxīn afflicted mind / kliṣṭa-citta 有其染心
264 4 wēi small / tiny 信者至微
265 4 to know / to learn about / to comprehend 一切世間境界悉於中現
266 4 佛如來 fó rúlái Buddha-Tathāgatas 所謂諸佛如來
267 4 非一 fēi yī not unified / not the same 非一相
268 4 ài to love 心起分別愛與不愛故
269 4 jìng mirror 猶如淨鏡
270 4 信成就 Xìn Chéngjiù The Accomplishment of Faith 信成就發心
271 4 luàn chaotic / disorderly 諸道亂興
272 4 阿僧祇劫 āsēngzhǐ jié an asankhyeya kalpa 若聞無量無邊阿僧祇劫勤苦難行乃得涅槃
273 4 淨心 jìngxīn a purified mind 得淨心地究竟離故
274 4 意識 yìshí to be aware 意識轉故
275 4 修學 xiūxué to study 依信相應地修學方便漸漸能捨
276 4 rěn to bear / to endure / to tolerate 忍門
277 4 心體 xīntǐ backbone / nerve tissue 謂心體離念
278 4 nán difficult / arduous / hard 難知難解
279 4 正念 zhèng niàn Right Mindfulness 正念真如法故
280 4 心生滅 xīn shēng miè the teaching of arising and ceasing 是心生滅因緣相
281 4 héng constant / regular / persistent 即是真心常恒不變淨法滿足
282 4 大乘起信論 Dàshèng Qǐxìn Lùn Treatise on the Awakening of Faith in the Mahāyāna / Dasheng Qixin Lun 大乘起信論序
283 4 菩提 pútí bodhi / enlightenment / awakening 菩提之法非可修相
284 4 所見 suǒjiàn what one seen / all one sees 又為凡夫所見者
285 4 修善根 xiū shàngēn cultivate his capacity for goodness 令修善根
286 4 è evil / vice 如凡夫人覺知前念起惡故
287 4 外緣 wài yuán external causes 有外緣之力
288 4 不變 bùbiàn unchanging / constant 即是真心常恒不變淨法滿足
289 4 名利 mínglì fame and profit 非求世間名利恭敬故
290 4 不生 bùshēng nonarising / anutpāda 法自性不生則無有滅
291 4 無得 wú dé Non-Attainment 畢竟無得
292 4 甚深 shénshēn very profound / what is deep 乃是至極大乘甚深祕典
293 4 言說 yán shuō to teach through speaking 以一切言說假名無實
294 4 Māra 魔邪競扇
295 4 身心 shēnxīn body and mind 受於一切身心等苦
296 4 xué to study / to learn 從信相應地觀察學斷
297 4 xiǎng to think 有心想
298 4 妄念 wàng niàn false thoughts / deluded thoughts 一切諸法唯依妄念而有差別
299 4 來自 láizì to come from (a place) 是心從本已來自性清淨而有無明
300 4 應觀 yīng guān should observe 應觀過去所念諸法恍惚如夢
301 4 久遠 jiǔyuǎn remote / distant 乃至久遠熏習力故
302 4 huàn a fantasy / an illusion 如是無漏無明種種業幻皆同
303 4 zào to make / to build / to manufacture 馬鳴菩薩造
304 4 cáng to hide 無量功德藏
305 4 苦樂 kŭ lè pleasure and pain 依於智故生其苦樂
306 4 不動 bùdòng Akshobya 智體不動
307 4 便 biàn convenient / handy / easy 法師苦辭不免便就汎舟
308 4 guǒ a result / a consequence 出世間善因果故
309 4 住持 zhùchí the abbot of a monastery / the director of a monastery 住持苦樂
310 4 zhǐ purport / aim / purpose 其旨淵弘寂而無相
311 4 jiǔ old 起信未久迴邪入正
312 4 示現 shìxiàn to manifest / to display 隨念示現故
313 4 六塵 Liù Chén six sense objects / Six Dusts 離心則無六塵境界
314 4 恭敬 gōngjìng to bow / to revere / to hold in deferential respect 非求世間名利恭敬故
315 4 qīn relatives 或為眷屬父母諸親
316 4 chéng to mount / to climb onto 乃是至極大乘甚深祕典
317 4 shī the practice of selfless giving / dāna 離於施作
318 4 顯示 xiǎnshì to show / to illustrate / to display 依於此心顯示摩訶
319 3 眾生心 zhòngshēng xīn the minds of sentient beings 謂眾生心
320 3 一念 yī niàn one moment / one instant 滿足方便一念相應
321 3 lèi kind / type / class / category 闇類偏情之黨棄著而臻湊
322 3 如來地 rúláidì state of a Tathāgata 一切菩薩皆乘此法到如來地故
323 3 五陰 wǔyīn five aggregates / five skandhas / five groups of existence / five groups of clinging 所謂推求五陰色之與心
324 3 三寶 Sān Bǎo The Triple Gem / triple gem / three treasures / ratnatraya 盛隆三寶重興佛日
325 3 轉識 zhuǎn shí evolving mind 名為轉識
326 3 遍照 biànzhào Vairocana 遍照眾生之心
327 3 正定 zhèng dìng Right Meditative Concentration / Right Concentration 入正定聚
328 3 境界相 jìng jiè xiāng world of objects 遠離一切心境界相
329 3 善惡 shàn è good and evil 住持過去無量世等善惡之業令不失故
330 3 初發意菩薩 chū fā yì púsà bodhisattvas in their first stage of aspiration 初發意菩薩等
331 3 立義 lì yì establishing the meaning 立義分
332 3 to translate / to interpret 良以宣譯有時
333 3 以為 yǐwéi to believe / to think / to consider / to assume 修一切善行以為對治
334 3 真心 zhēnxīn sincere / heartfelt 即是真心常恒不變淨法滿足
335 3 所得 suǒdé what one acquires / one's gains 復謂如來所得涅槃
336 3 報身 bàoshēn saṃbhogakāya / sambhogakaya / enjoyment body / reward body 名為報身
337 3 法師 fǎshī Dharma Master / Venerable / a Buddhist monk or nun 法師苦辭不免便就汎舟
338 3 不滅 bùmiè not being extinguished 以水不滅
339 3 莊嚴 zhuāngyán stately / solemn 所住依果亦有無量種種莊嚴隨所示現
340 3 微細 wēixì very small 以遠離微細念故得見心性
341 3 增減 zēngjiǎn to increase or decrease 謂一切法真如平等不增減故
342 3 speed 謂諸菩薩發心勇猛速趣涅槃故
343 3 色心 sè xīn form and the formless 能說之人色心業勝
344 3 可見 kějiàn worthy of viewing / it is clear / clear / visible 亦無色相可見
345 3 diǎn canon / classic / scripture 乃是至極大乘甚深祕典
346 3 智愷 zhìkǎi Zhi Kai 揚州僧智愷作
347 3 border / boundar / juncture 非前際生
348 3 具有 jùyǒu to have / to possess 修多羅中具有此法
349 3 業障 yèzhàng karmāvaraṇa / a karmic obstruction 業障
350 3 不解 bùjiě to not understand 以不解故
351 3 前後 qiánhòu front and back 即現無有前後
352 3 非有 fēiyǒu does not exist / is not real 非有相
353 3 màn slow 遠離癡慢出邪網故
354 3 法界 fǎjiè a dharma realm / a dhárma realm / dharmadhatu / dharmadhātu 法界一相即是如來平等法身
355 3 自利利他 zì lì lì tā the perfecting of self for the benefit of others 正修行自利利他
356 3 諸眾生 zhū zhòngshēng all sentient beings 令諸眾生正解不謬故
357 3 huò to confuse / to mislead / to baffle 唯除疑惑
358 3 樂求 lè qiú seek bliss 樂求涅
359 3 知心 zhīxīn a close friend 則知心相生住異滅
360 3 gain / advantage / benefit 無不得利
361 3 xiāng fragrant / savory / appetizing / sweet / scented 如世間衣服實無於香
362 3 妄法 wàngfǎ delusion 虛空相是其妄法
363 3 專念 zhuān niàn to concentrate / to fix attention [on an object] 為示專念方便
364 3 重罪 zhòngzuì a serious crime / a felony / a serious wrongdoing 以從先世來多有重罪惡業障故
365 3 不見 bújiàn to not see 余雖慨不見聖
366 3 to stand 亦無可立
367 3 一法 yīfǎ one dharma / one thing 即是一法界大總相法門體
368 3 佛智 fózhì Buddha knowledge / Buddha wisdom 則為向佛智故
369 3 依法 yīfǎ according to law 謂依法力熏習
370 3 勸修 quànxiū encouragement to practice 勸修
371 3 迴向 huíxiàng to transfer merit / to dedicate / pariṇāmanā 唯念自利利他迴向菩提故
372 3 jià vacation 與假黃鉞大將軍太保蕭公勃
373 3 bèi to prepare / get ready 其人少小博採備覽諸經
374 3 波羅蜜 bōluómì paramita / pāramitā / perfection 修諸波羅蜜
375 3 妄執 wàng zhí attachment to false views 依於妄執
376 3 常住 chángzhù a long-term resident at a monastery 心即常住
377 3 chún honest / simple / unsophisticated 智淳淨故
378 3 wéi to disobey / to violate / to defy 復能成熟現在未來苦樂等報無差違故
379 3 令人 lìngrén to cause one to / to lead one to 或令人知宿命過去之事
380 3 shàng top / a high position 過恒沙等上煩惱依無明起差別
381 3 seven 七者
382 3 chéng to bear / to carry / to hold 以大梁承聖三年歲次癸酉九月十日
383 3 不知 bùzhī do not know 以不知轉識現故見從外來
384 3 成熟 chéngshú mature / familiar / skilled / ripe 為令善根成熟眾生於摩訶衍法堪任不退信故
385 3 智相 zhì xiāng discriminating intellect 智相
386 3 zuò to sit 若從坐
387 3 淨信 jìngxìn prasāda / pure faith 當知過去菩薩已依此法得成淨信
388 3 如法 rú fǎ In Accord With 如法身菩薩等
389 3 一切種智 yī qiē zhǒng zhì knowledge of all aspects / all embracing wisdom / sarvākārajñatā / sarvakarajnata 名一切種智
390 3 不定 bùdìng indefinite / indeterminate 所謂依不定聚眾生
391 3 恐怖 kǒngbù to feat / to be afraid / to be scared 恐怖令使勇猛故
392 3 遍一切處 biànyīqiēchù Vairocana 即與真如等遍一切處
393 3 智慧 zhìhuì wisdom 亦非二乘智慧所覺
394 3 如實知 rúshízhī understanding of thusness 謂不如實知真如法一故
395 3 duò to fall / to sink 或便退失墮二乘地
396 3 無形 wúxíng formless / invisible 心與無明俱無形相
397 3 不思議業 bù sī yì yè suprarational functions 有不思議業
398 3 a man / a male adult 夫起信論者
399 3 chī confusion / stupidity / naivety / delusion / moha 遠離癡慢出邪網故
400 2 因故 yīngù for some reason 不離因故
401 2 jìng still / calm 常靜無有起相
402 2 業果 yèguǒ karmic retribution / cause and effect / fruit of actions / karma and results / karmaphala 信業果報
403 2 不思議 bù sīyì inconceivable 不思議佛法
404 2 大願 dà yuàn a vow 大願平等方便
405 2 不樂 bùlè unhappy 不樂世間
406 2 見聞 jiànwén what one sees and hears / knowledge / information 隨應見聞而現作業
407 2 to conceal / to hide / to ambush 邪見之流伏從正化
408 2 緣起 yuánqǐ dependent origination / conditioned origination / dependent arising 開示如理緣起之義
409 2 阿梨耶識 alíyé shí ālayavijñāna / alaya consciousness / storehouse consciousness / foundational consciousness 名為阿梨耶識
410 2 染淨 rǎnjìng impure and pure dharmas 謂分別染淨法故
411 2 jiǔ nine 九識義章
412 2 見相 jiàn xiāng perceiving the subject 若離業識則無見相
413 2 能見相 néng jiàn xiāng perceiving the subject 能見相
414 2 心所 xīn suǒ a mental factor 二乘心所見者
415 2 相續識 xiāngxù shí continuing mind 名為相續識
416 2 應身 yīngshēn nirmāṇakāya / nirmanakaya / body of transformations / transformation body / emanation body 名為應身
417 2 jìn to enter 若進若退
418 2 piān to be one-sided / leaning / to slant 闇類偏情之黨棄著而臻湊
419 2 人天 réntiān the six realms / all living things 傳語人天竺國月支首那等
420 2 相應心 xiāngyīng xīn a mind associated with mental afflictions 因滅故不相應心滅
421 2 xiū to rest 常不休廢
422 2 妄見 wàngjiàn a delusion 離於妄見
423 2 應作 yīngzuò a manifestation 悉當觀察應作不應作
424 2 zhí to implement / to carry out / to execute a plan 迷群異見者捨執而歸依
425 2 欲求 yùqiú to desire / to want 欲求無上菩提
426 2 tool / device / utensil / equipment / instrument 具無漏法備
427 2 自力 zìlì one's own power 或有眾生能以自力廣聞而取解者
428 2 huǐ to destroy 常能住持不毀不失
429 2 緣故 yuángù reason / cause 以有境界緣故
430 2 滿 mǎn full 於第一阿僧祇劫將欲滿故
431 2 chēng to call / to address 以妄起想念不稱法性故不能決了
432 2 suì to comply with / to follow along 遂囑值京邑英賢慧顯
433 2 不自在 bù zì zài not in perfect ease 以依業受果不自在故
434 2 智礙 zhìài a barrier created by what is already known 智礙
435 2 變異 biànyì to change / to transform 無有變異
436 2 自心 zì xīn One's Mind 或有眾生無自心力因於廣論而得解者
437 2 種子 zhǒngzi seed 然起人天種子
438 2 人我 rénwǒ personality / human soul 人我見
439 2 覺知 juézhī awareness 如凡夫人覺知前念起惡故
440 2 有染 yǒurǎn to have an affair with 雖有染心而常恒不變
441 2 假名 jiàmíng pseudonym 以一切言說假名無實
442 2 sēng a monk 揚州僧智愷作
443 2 jìn nearby 近緣
444 2 除疑 chúyí to eliminate doubt 除疑捨邪執
445 2 無分別 wú fēn bié Non-Discriminative 以無分別離分別相
446 2 心得 xīndé experience or skill gained through study or work 心得相續
447 2 真實 zhēnshí true / real / authentic / actual 真實識知義故
448 2 mǐn to pity / to sympathize 愍物長迷故作斯論
449 2 bǎo a jewel / gem / a treasure 若人雖念寶性
450 2 xiǎo small / tiny / insignificant 其人少小博採備覽諸經
451 2 信根 xìn gēn faith / the root of faith 有法能起摩訶衍信根
452 2 譬如 pìrú for examlpe 譬如種種瓦器皆同微塵性相
453 2 wài outside 實無外色
454 2 rèn to bear / to undertake 為令善根成熟眾生於摩訶衍法堪任不退信故
455 2 正法 zhèngfǎ proper law 於佛正法毀謗不停
456 2 如來法身 rúlái fǎshēn Dharmakāya of the Tathāgata 亦名如來法身
457 2 度脫 dùtuō to save / to rescue / to relieve them from the suffering of this world and take them nirvana 皆願度脫一切眾
458 2 清淨心 qīng jìng xīn pure mind 如是眾生自性清淨心
459 2 kān adequately capable of / worthy of 為令善根成熟眾生於摩訶衍法堪任不退信故
460 2 真如門 zhēnrú mén xin zhenru men / zhenru men / the teaching of tathatā 顯示從生滅門即入真如門
461 2 不生不滅 bù shēng bù miè neither arises nor extinguishes 心性不生不滅
462 2 想念 xiǎngniàn to miss / to remember with longing 本來一心離於想念
463 2 十善 shíshàn the ten virtues 起十善
464 2 extra / surplus / remainder 化度一切眾生使無有餘
465 2 huì dirty / unclean 而有鑛穢之垢
466 2 隨念 suíniàn recollection / contemplation / anusmriti / anussati 隨念示現故
467 2 萬劫 wànjié ten thousand kalpas 經一萬劫信心成就故
468 2 liáng a bridge 故前梁武皇帝
469 2 真諦 zhēndì paramartha / paramārtha / paramārthasatya / absolute truth / supreme truth 譯名真諦
470 2 性相 xìngxiāng inherent attributes 譬如種種瓦器皆同微塵性相
471 2 窮盡 qióngjìn to end / to exhaust 深契大乘窮盡法性
472 2 wood / lumber 如木中火性
473 2 得度 dé dù to attain salvation 速得度故
474 2 慚愧 cánkuì repentance / conscience / shame 謂慚愧悔過
475 2 jīn today / modern / present / current / this / now 現在菩薩今依此法得成淨信
476 2 nèi inside / interior 大悲內融隨機應現
477 2 顯現 xiǎnxiàn to appear 顯現法身
478 2 性體 xìngtǐ essence / nature 以知法性體無慳貪故
479 2 一切處 yīqiē rù kasina 能現一切處利益眾生者
480 2 無色 wúsè formless / no form / arūpa 亦無色相可見
481 2 無能 wúnéng incapable / incompetent 亦無能念可念
482 2 cǎi to pick / to pluck / to collect / to select / to choose / to gather 其人少小博採備覽諸經
483 2 善行 shànxíng good actions 樂集一切諸善行故
484 2 依止 yī zhǐ to depend and rest upon 則風相斷絕無所依止
485 2 yuǎn far / distant 以其文深旨遠
486 2 wǎng net 遠離癡慢出邪網故
487 2 出家 chūjiā leaving home / to become a monk or nun 出家
488 2 huì intelligent / clever 慧旻
489 2 無住 wúzhù non-attachment / non-abiding 念無住相
490 2 破著 pòzhe to break attachments 以不知為破著故
491 2 huí to return / to revolve 起信未久迴邪入正
492 2 怖畏 bùwèi to be terrified / to be afraid / to be frightened 怖畏生死
493 2 常見 chángjiàn commonly seen 常見於佛永離惡道
494 2 zuì crime / sin / vice 乃至小罪心生怖畏
495 2 精勤 jīngqín concentrated diligence 是故應當勇猛精勤
496 2 求學 qiúxué to seek knowledge / to study / to attend college 復假求學諸善之行
497 2 liú to flow / to spread / to circulate 法師秀採擁流含珠未吐
498 2 xuán profound / mysterious / subtle 玄文二十卷
499 2 取著 qǔzhe grasping / attachment 名取著
500 2 起見 qǐjiàn for the purpose of 所起見愛熏習

Frequencies of all Words

Top 500

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 277 purposely / intentionally / deliberately / knowingly 故於如來滅後六百餘年
2 137 so as to / in order to 以其文深旨遠
3 123 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 夫起信論者
4 116 yǒu is / are / to exist 時有一高德沙門
5 100 xiāng each other / one another / mutually 及彼身體相
6 98 not / no 不揆無聞
7 88 in / at 故於如來滅後六百餘年
8 88 ruò to seem / to be like / as 若如來滅後
9 87 xīn heart
10 84 according to 與凡聖為依
11 82 wèi for / to 與凡聖為依
12 82 zhī him / her / them / that 開示如理緣起之義
13 80 néng can / able 有法能起摩訶衍信根
14 75 shuō to say / said / to speak / to talk / speaks 是故應說
15 75 no 無傳東夏者
16 70 一切 yīqiè all / every / everything 是心則攝一切世間法
17 67 云何 yúnhé why 云何為五
18 66 meaning / sense 開示如理緣起之義
19 64 zhū all / many / various 諸道亂興
20 60 ér and / as well as / but (not) / yet (not) 其旨淵弘寂而無相
21 59 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 所言法者
22 59 to leave / to depart / to go away / to part 所謂為令眾生離一切苦得究竟樂
23 58 this / these 有何因緣而造此論
24 56 真如 zhēnrú tathatā / suchness / inherent nature / true nature / tathata 是心真如相
25 56 otherwise / but / however 則不須
26 55 shì is / are / am / to be 是因緣有八種
27 53 de potential marker 所謂為令眾生離一切苦得究竟樂
28 49 to arise / to get up 起大乘正信
29 49 method / way 眾法之本
30 49 niàn to read aloud / to recite 不可念故
31 47 眾生 zhòngshēng beings / all living things / all sentient beings 為令善根成熟眾生於摩訶衍法堪任不退信故
32 42 熏習 xūnxí vāsanā / permeation / infusing / perfuming / predispositions / habituations / latent tendencies 謂依法力熏習
33 42 wèi to call 謂眾生心
34 41 also / too 或有眾生亦以自力少聞而多解者
35 41 promptly / right away / immediately 時彼國王應即移遣
36 40 fēi not / non- / un- 非求世間名利恭敬故
37 39 děng et cetera / and so on 傳語人天竺國月支首那等
38 37 境界 jìngjiè viṣaya / object / sphere / region / realm of objects / state 若離妄念則無一切境界之相
39 36 無有 wú yǒu there is not 無有變異
40 36 一者 yī zhě first / firstly / the first is 一者
41 36 無明 wúmíng ignorance / avidyā / avijjā 以一切心識之相皆是無明
42 35 jiàn to see 以遠離微細念故得見心性
43 35 miè to destroy / to wipe out / to exterminate 滅者
44 35 二者 èrzhě the two / both 二者
45 34 his / hers / its / theirs 其旨淵弘寂而無相
46 34 zhī to know 當知一切法不可說
47 34 菩薩 púsà bodhisatta 一切菩薩皆乘此法到如來地故
48 33 xìng gender 謂如來藏具足無量性功德故
49 33 sān three 以大梁承聖三年歲次癸酉九月十日
50 32 huò or / either / else 或有眾生能以自力廣聞而取解者
51 29 所謂 suǒwèi so-called 所謂為令眾生離一切苦得究竟樂
52 29 如是 rúshì thus / so 有如是等因緣
53 28 cóng from 邪見之流伏從正化
54 27 jiē all / each and every / in all cases 一切菩薩皆乘此法到如來地故
55 26 修行 xiūxíng pratipatti / spiritual practice 修行
56 26 already / afterwards 自昔已來久蘊西域
57 26 Buddha / Awakened One 於佛正法毀謗不停
58 25 a human or animal body 即示摩訶衍體故
59 25 suí to follow 但隨妄念不可得故
60 25 相應 xiāngyìng relevant / corresponding 從本已來一切染法不相應故
61 25 dāng to be / to act as / to serve as 當知一切法不可說
62 24 shēng to be born / to give birth 生於佛前必定不退信心故
63 24 and 與凡聖為依
64 24 xiàn to appear / to manifest / to become visible 無法可現
65 23 分別 fēnbié to differentiate / to distinguish 分別發趣道相
66 23 不覺 bùjué unconsciously 不覺義
67 23 rén person / people / a human being 其人少小博採備覽諸經
68 23 èr two 首尾二年方訖
69 23 方便 fāngbiàn convenient 為示方便消惡業障善護其
70 22 復次 fùcì furthermore / moreover 復次
71 22 一切法 yīqiē fǎ all dharmas / all things / sarvadharma 謂一切法真如平等不增減故
72 22 míng measure word for people 譯名真諦
73 22 lái to come 自昔已來久蘊西域
74 22 功德 gōngdé guṇa / achievements and virtue / merit 無量功德藏
75 22 wěi yes 一切諸法唯依妄念而有差別
76 21 種種 zhǒngzhǒng all kinds of 種種而見
77 21 無量 wúliàng immeasurable / unlimited 無量功德藏
78 21 名為 míngwèi to be called 名為真如
79 21 發心 fàxīn to make a vow to acheive supreme enlightenment / to act with bodhicitta 從初正信發心觀察
80 21 jué to awake 覺義
81 21 lìng to make / to cause to be / to lead 令諸眾生正解不謬故
82 21 to enter 起信未久迴邪入正
83 21 如來 Rúlái Thus-Come (tathagata) / Tathāgata / Thus Come One 故於如來滅後六百餘年
84 21 naturally / of course / certainly 自昔已來久蘊西域
85 21 yīng should / ought 時彼國王應即移遣
86 20 zhōng middle 修多羅中具有此法
87 20 yuán fate / predestined affinity 受解緣別
88 20 二種 èr zhǒng two kinds 總說有二種
89 20 涅槃 Nièpán Final Nirvana / Nirvana / Nirvāṇa / Nibbāna 說一切眾生本來常住入於涅槃
90 20 zhǒng kind / type 是因緣有八種
91 20 隨順 suíshùn to follow / to go along with 諸眾生等云何隨順而能得入
92 19 差別 chābié a difference / a distinction 一切諸法唯依妄念而有差別
93 19 yīn because 或有眾生無自心力因於廣論而得解者
94 19 fēn to separate / to divide into parts 因緣分
95 19 color 色無礙自在
96 18 世間 shìjiān world / the human world 非求世間名利恭敬故
97 18 因緣 yīnyuán Cause and Condition / principal and secondary causes / chain of cause and effect / primary cause / nidāna 因緣分
98 18 power / force / strength 或有眾生無自心力因於廣論而得解者
99 18 zhì wisdom / knowledge / understanding 智韶
100 18 běn measure word for books 眾法之本
101 18 such as / for example / for instance 為欲解釋如
102 17 是故 shìgù therefore / so / consequently 是故應說
103 17 cháng always / ever / often / frequently / constantly 即是真心常恒不變淨法滿足
104 17 soil / ground / land 地盡
105 17 法身 Fǎshēn Dharmakaya / Dharmakāya / Dharma Body 法身說名本覺
106 17 xiū to decorate / to embellish 菩提之法非可修相
107 17 different / other 圓音一演異類等解
108 17 究竟 jiūjìng after all / actually / in the end 所謂為令眾生離一切苦得究竟樂
109 17 乃至 nǎizhì and even 乃至總說
110 17 yòu again / also 又以覺心源故名究竟覺
111 17 xìn to believe / to trust 信者至微
112 16 xíng to walk / to move 為示利益勸修行故
113 16 yán to speak / to say / said 所言法者
114 15 jìn to the greatest extent / utmost 地盡
115 15 suī although / even though 余雖慨不見聖
116 15 business / industry 最勝業遍知
117 15 can / may / permissible 此真如體無有可遣
118 15 shēn human body / torso 法界一相即是如來平等法身
119 15 遠離 yuǎnlí to be removed from / to be far away from 遠離癡慢出邪網故
120 14 煩惱 fánnǎo worried / vexed / annoyed 出煩惱礙
121 14 rǎn to be contagious / to catch (illness) 本覺隨染
122 14 bitterness / bitter flavor 法師苦辭不免便就汎舟
123 14 shì to show / to reveal 闡揚祕典示導迷徒
124 13 染法 rǎnfǎ kleśa / mental affliction 從本已來一切染法不相應故
125 13 guò to cross / to go over / to pass 對治凡夫二乘心過故
126 13 平等 píngděng be equal in social status 謂一切法真如平等不增減故
127 13 shí real / true 以一切言說假名無實
128 13 again / more / repeatedly 使大乘正典復顯於時
129 13 凡夫 fánfū an ordinary person / pṛthagjana 對治凡夫二乘心過故
130 13 妄心 wàngxīn a deluded mind 依一切眾生以有妄心念念分別
131 13 shǎo few 其人少小博採備覽諸經
132 13 二乘 èr shèng the two vehicles 對治凡夫二乘心過故
133 13 one 時有一高德沙門
134 13 jìng clean 智淨相
135 12 三昧 sānmèi samādhi / concentrated meditation / mental concentration 所謂眾生依於三昧
136 12 畢竟 bìjìng after all / all in all 畢竟平等
137 12 如來藏 Rúlái Zàng Buddha-nature / Buddha-dhatu / Buddha Principle / Tathāgatagarbha 謂如來藏具足無量性功德故
138 12 對治 duì zhì an equal to / an opposite / an antidote 對治凡夫二乘心過故
139 12 desire 慧日暫停而欲還反
140 12 無邊 wúbiān without boundaries / limitless / boundless 其用廣大寬廓無邊
141 12 一切眾生 yī qiè zhòng shēng all sentient beings 依一切眾生以有妄心念念分別
142 12 dòng to move / to act 如大海水因風波動
143 12 yòng to use / to apply 其用廣大寬廓無邊
144 12 zuò to do 揚州僧智愷作
145 12 自然 zìrán nature 隨眾生根自然相應
146 12 增長 zēngzhǎng to increase / to grow 此識依見愛煩惱增長義故
147 11 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 與瞿曇及多侍從
148 11 guān to look at / to watch / to observe 能觀無念者
149 11 zhù to dwell / to live / to reside 所住依果亦有無量種種莊嚴隨所示現
150 11 shě to give 迷群異見者捨執而歸依
151 11 zhǐ to stop / to halt 能止後念令其不起
152 11 四者 sì zhě fourth / the fourth is 四者
153 11 mén door / gate / doorway / gateway 有二種門
154 11 善根 shàngēn virtuous roots / wholesome roots / kuśalamūla 為令善根成熟眾生於摩訶衍法堪任不退信故
155 11 有無 yǒu wú existent and non-existent/ having identity and emptiness 以依阿梨耶識說有無明不覺而起
156 10 未來 wèilái future 復能成熟現在未來苦樂等報無差違故
157 10 dào way / road / path 諸道亂興
158 10 four 玄文四卷
159 10 生滅 shēngmiè saṃsāra / life and death 依如來藏故有生滅心
160 10 lùn to comment / to discuss 愍物長迷故作斯論
161 10 相者 xiāngzhě somebody who receives or greets guest 離念相者
162 10 qián front 故前梁武皇帝
163 10 答曰 dá yuē to reply 答曰
164 10 wèi Eighth earthly branch 起信未久迴邪入正
165 10 問曰 wèn yuē to ask 問曰
166 9 分齊 fēnqí difference 取色分齊不
167 9 不能 bù néng cannot / must not / should not 又一切染法所不能染
168 9 dàn but / yet / however 但隨妄念不可得故
169 9 wàng absurd / fantastic / presumptuous 已顯法體空無妄故
170 9 不斷 bùduàn unceasing / uninterrupted 佛種不斷故
171 9 信心 xìnxīn confidence 為令善根微少眾生修習信心故
172 9 shǐ beginning / start 從無始
173 9 to take / to get / to fetch 或有眾生能以自力廣聞而取解者
174 9 相續 xiāngxù causal connection / continuity of cause and effect / saṃtati 相續未曾離念故
175 9 淨法 jìngfǎ pure dharma 即是真心常恒不變淨法滿足
176 9 shòu to suffer / to be subjected to 受解緣別
177 9 wén to hear 不揆無聞
178 9 kōng empty / void / hollow 如實空
179 9 happy / glad / cheerful / joyful 所謂為令眾生離一切苦得究竟樂
180 9 諸法 zhū fǎ sarvadharma / all things / all dharmas 并諸法師
181 9 míng bright / brilliant 淳淨明故
182 9 shí knowledge / understanding 九識義章
183 9 jiě to loosen / to unfasten / to untie 受解緣別
184 9 chū at first / at the beginning / initially 初說因緣分
185 9 法性 fǎxìng dharma nature / inherent nature / essence / true nature / dharmata / dharmatā 深契大乘窮盡法性
186 8 liù six 六者
187 8 jiè border / boundary 即是一法界大總相法門體
188 8 chù a place / location / a spot / a point 無有是處
189 8 liàng a quantity / an amount 而有無量無邊無明
190 8 供養 gòngyǎng to make offerings / to provide offerings / to worship 親承供養修行信心
191 8 chéng to finish / to complete / to accomplish / to succeed 以能成
192 8 to bewitch / to charm / to infatuate 愍物長迷故作斯論
193 8 hair 分別發趣道相
194 8 coarse / rough 以捨麁分別執著相故
195 8 使 shǐ to make / to cause 使大乘正典復顯於時
196 8 五者 wǔ zhě fifth / the fifth is 五者
197 8 zhèng proof 以離念境界唯證相應故
198 8 修習 xiūxí to practice / to cultivate 為令善根微少眾生修習信心故
199 8 shí time / a period of time 時有一高德沙門
200 8 that / those 時彼國王應即移遣
201 8 big / great / huge / large / major
202 8 本來 běnlái original 以從本來念念
203 7 具足 jùzú complete / full / perfect 謂如來藏具足無量性功德故
204 7 zhí price/ value 遇值三藏拘蘭難陀
205 7 自在 zìzài at ease / at will / as one likes 色無礙自在
206 7 知法 zhīfǎ to understand the Dharma / to know the teachings of the Buddha 以知法性體無慳貪故
207 7 虛空 xūkōng empty space 與虛空等
208 7 不空 Bù Kōng Amoghavajra / 如實不空
209 7 five 云何為五
210 7 fēng wind 水相風相不相捨離
211 7 大悲 dàbēi mahākaruṇā / great compassion 大悲內融隨機應現
212 7 I / me / my 依諸凡夫取著轉深計我我所
213 7 本覺 běnjué original enlightenment / intrinsic enlightenment / inherent enlightenment 法身說名本覺
214 7 自性 zìxìng svabhāva / intrinsic nature / original nature / intrinsic existence / essential nature 當知真如自性
215 7 yuàn to hope / to wish / to desire 皆願度脫一切眾
216 7 shēn deep 以其文深旨遠
217 7 業識 yèshí activating mind / a delusion 名為業識
218 7 shì matter / thing / item 能令現在已經之事
219 7 zhì to / until 乃是至極大乘甚深祕典
220 7 利益 lìyì benefit / interest 利益分
221 7 無相 wúxiāng animitta / signlessness / without an appearance 其旨淵弘寂而無相
222 7 juǎn to coil / to roll 遂翻譯斯論一卷以明論旨
223 7 each 皆各總攝一切法
224 7 怯弱 qièruò timid / weak 遠離怯弱
225 7 zǒng general / total / overall / chief 因緣總相
226 7 biàn turn / one time 等虛空界無所不遍
227 7 外道 wàidào non-Buddhist 即是外道經說
228 7 觀察 guānchá to observe / to look carefully 從初正信發心觀察
229 7 shuǐ water 如大海水因風波動
230 7 唯心 wéixīn cittamātra / mind-only 是故三界虛偽唯心所作
231 7 熏習義 xūnxí yì meaning of permeation 有四種法熏習義故
232 6 zhàng to separate 為示方便消惡業障善護其
233 6 shè to absorb / to assimilate 樂總持少文而攝多義能取解者
234 6 大乘 Dàshèng Mahayana Buddhism / Mahāyāna / Mahāyāna Buddhism 深契大乘窮盡法性
235 6 idea
236 6 jīng to go through / to experience 其人少小博採備覽諸經
237 6 修多羅 xiūduōluó sūtra / sutta 修多羅中具有此法
238 6 wén writing / text 以其文深旨遠
239 6 色相 sèxiāng coloration / hue / sex / sex appeal 而有見色相者
240 6 gèng more / even more 緣起深理更彰於後代
241 6 念念 niàn niàn thought after thought / successive moments of thought 依一切眾生以有妄心念念分別
242 6 entirely / without exception 非有無俱相
243 6 xiàng to appear / to seem / to resemble 猶如明鏡現於色像
244 6 猶如 yóurú to be similar to / to appear to be 猶如淨鏡
245 6 to reach 與瞿曇及多侍從
246 6 心性 xīnxìng one's nature / temperament 心性不生不滅
247 6 令眾生 lìng zhòngshēng cause sentient beings 為欲令眾生
248 6 qín diligently / industriously 勤修方便等入涅槃
249 6 shì a generation 住持過去無量世等善惡之業令不失故
250 6 止觀 Zhǐ Guān calming and insight / calming and contemplation / śamatha and vipaśyanā 為示修習止觀
251 6 nǎi thus / so / therefore / then / only / thereupon 因緣具足乃得成辦
252 6 zhòng many / numerous 眾法之本
253 6 無念 wúniàn no thought 能觀無念者
254 6 摩訶衍 Móhēyǎn Mahāyāna / Mahayana / the Great Vehicle 有法能起摩訶衍信根
255 6 我見 wǒ jiàn the view of a self 我見愛染煩惱依無
256 6 修行信心 xiūxíng xìnxīn practices faith 修行信心分
257 6 day of the month / a certain day 盛隆三寶重興佛日
258 6 shèng to beat / to win / to conquer 最勝業遍知
259 6 ěr thus / so / like that 眾生亦爾
260 6 self 自信己性
261 6 佛菩薩 fó púsà Buddhas and bodhisattvas 若不值遇諸佛菩薩善知識等以之為緣
262 6 tóng like / same / similar 以一切法皆同如故
263 6 duàn absolutely / decidedly 從信相應地觀察學斷
264 6 zhēn real / true / genuine 以一切法悉皆真故
265 6 huài bad / spoiled / broken / defective 可壞非不可壞
266 6 漸漸 jiànjiàn gradually 依信相應地修學方便漸漸能捨
267 6 hòu after / later 能止後念令其不起
268 6 不可 bù kě cannot / should not / must not / forbidden / prohibited 不可破壞
269 6 退 tuì to retreat / to decline / to move back / to withdraw 若進若退
270 6 nǎo to be angry / to hate 離瞋惱故
271 5 qiú to request 非求世間名利恭敬故
272 5 所有 suǒyǒu all 所有財物隨力施與
273 5 xiǎn to show / to manifest / to display 使大乘正典復顯於時
274 5 何以 héyǐ why 何以故
275 5 利益眾生 lìyì zhòngshēng benefits sentient beings 隨其願力能現八種利益眾生
276 5 厭生死苦 yàn shēngsǐ kŭ loath the suffering of Saṃsāra 則令妄心厭生死苦
277 5 一心 yīxīn wholeheartedly 依一心法
278 5 zhōng end / finish / conclusion 十方求之終不可得
279 5 世界 shìjiè the world / the universe / the cosmos 是菩薩於一念頃能至十方無餘世界
280 5 恒沙 héng shā the sand of the River Ganges / as numerous as grains of sand in the River Ganges 過恒沙等上煩惱依無明起差別
281 5 無漏 wúlòu having no passion or delusion 具足無漏性功德故
282 5 to protect / to guard 為示方便消惡業障善護其
283 5 懈怠 xièdài slackness / laziness 離懈怠故
284 5 十方 shí fāng the ten directions 十方求之終不可得
285 5 gòu dirt / filth 而有鑛穢之垢
286 5 根本 gēnběn fundamental / basic 來根本之義
287 5 自相 zì xiāng mutual / each other / one another 念無自相不離本覺
288 5 gēn origin / cause / basis 以眾生根行不等
289 5 shī to lose 不失不壞
290 5 和合 héhé to mix / to blend / to converge / to join / to fuse 所謂不生不滅與生滅和合
291 5 過去 guòqù past / previous/ former 住持過去無量世等善惡之業令不失故
292 5 始覺 shǐjué shijue / acquired enlightenment / actualization of enlightenment 對始覺義說
293 5 bào newspaper 復能成熟現在未來苦樂等報無差違故
294 5 lüè plan / strategy 略說二種
295 5 zhèng upright / straight 起信未久迴邪入正
296 5 捨離 shělí to abandon / to give up / to depart / to leave 與彼本覺不相捨離
297 5 勇猛 yǒngměng ardency 謂諸菩薩發心勇猛速趣涅槃故
298 5 shàn virtuous / wholesome / benevolent / well-disposed 為示方便消惡業障善護其
299 5 解釋 jiěshì to explain / to interpret / to resolve 解釋分
300 5 佛法 fófǎ Dharma / Dhárma / Dhamma / Buddha-Dhárma / Buddhist doctrine 又諸佛法有因有緣
301 5 分別事識 fēnbié shì shí discriminating consciousness / consciousness 分別事識
302 5 正信 zhèngxìn to have faith 起大乘正信
303 5 不為 bùwéi to not do 終不為惱
304 5 不可得 bù kě dé unobtainable 但隨妄念不可得故
305 5 如實 rúshí tathatā / suchness / inherent nature / true nature / tathata 如實空
306 5 不同 bùtóng different / distinct / not the same 如種種瓦器各各不同
307 5 滿足 mǎnzú to satisfy / to fulfill 即是真心常恒不變淨法滿足
308 5 現在 xiànzài at present / in the process of 復能成熟現在未來苦樂等報無差違故
309 5 成就 chéngjiù accomplishment / success / achievement 以能成就分別事識義故
310 5 to happen upon / to meet with by chance 遇值三藏拘蘭難陀
311 5 生死 shēngsǐ Saṃsāra / Samsara 聞修多羅說一切世間生死染法皆依如來藏而有
312 5 邪執 xiézhí unwholesome attachments / evil attachments 除疑捨邪執
313 5 zhuǎn to transmit / to convey / to forward (mail) 意識轉故
314 5 斷絕 duànjué to sever / to break off 斷絕
315 5 聞修多羅 wén xiūduōluó explained in the sūtra 聞修多羅說如來法身畢竟寂寞猶如虛空
316 5 離念 lí niàn transcends thoughts 以離念境界唯證相應故
317 5 interesting 分別發趣道相
318 5 xié demonic / iniquitous / nefarious / evil 魔邪競扇
319 5 qiǎn to send / to dispatch 遣聘中天竺摩伽陀國取經
320 5 thin / slender
321 5 fāng square / quadrilateral / one side 首尾二年方訖
322 5 廣大 guǎngdà vast / extensive 其用廣大寬廓無邊
323 5 eight 是因緣有八種
324 5 a time 以大梁承聖三年歲次癸酉九月十日
325 5 不退 bùtuì to not leave / to not go back 為令善根成熟眾生於摩訶衍法堪任不退信故
326 4 xiàng towards / to 則為向佛智故
327 4 無二 wú èr advaya / nonduality / not two 是故無二
328 4 誹謗 fěibàng to slander 誹謗
329 4 妄境界 wàng jìngjiè world of delusion 妄境界
330 4 shí ten 以大梁承聖三年歲次癸酉九月十日
331 4 dìng to decide 以知法性常定
332 4 xiè to idle / to be slack 但為初學菩薩未入正位而懈
333 4 xūn to smoke / to cure 具足無漏熏眾生故
334 4 染心 rǎnxīn afflicted mind / kliṣṭa-citta 有其染心
335 4 wēi small / tiny 信者至微
336 4 to know / to learn about / to comprehend 一切世間境界悉於中現
337 4 以是 yǐshì for that reason / therefore / for this reason 以是二門不相離故
338 4 佛如來 fó rúlái Buddha-Tathāgatas 所謂諸佛如來
339 4 非一 fēi yī not unified / not the same 非一相
340 4 ài to love 心起分別愛與不愛故
341 4 jìng mirror 猶如淨鏡
342 4 信成就 Xìn Chéngjiù The Accomplishment of Faith 信成就發心
343 4 luàn chaotic / disorderly 諸道亂興
344 4 阿僧祇劫 āsēngzhǐ jié an asankhyeya kalpa 若聞無量無邊阿僧祇劫勤苦難行乃得涅槃
345 4 淨心 jìngxīn a purified mind 得淨心地究竟離故
346 4 何等 héděng which? / what? / how? / what? 依何等人
347 4 意識 yìshí to be aware 意識轉故
348 4 修學 xiūxué to study 依信相應地修學方便漸漸能捨
349 4 rěn to bear / to endure / to tolerate 忍門
350 4 心體 xīntǐ backbone / nerve tissue 謂心體離念
351 4 nán difficult / arduous / hard 難知難解
352 4 正念 zhèng niàn Right Mindfulness 正念真如法故
353 4 心生滅 xīn shēng miè the teaching of arising and ceasing 是心生滅因緣相
354 4 héng constant / regular / persistent 即是真心常恒不變淨法滿足
355 4 大乘起信論 Dàshèng Qǐxìn Lùn Treatise on the Awakening of Faith in the Mahāyāna / Dasheng Qixin Lun 大乘起信論序
356 4 菩提 pútí bodhi / enlightenment / awakening 菩提之法非可修相
357 4 所見 suǒjiàn what one seen / all one sees 又為凡夫所見者
358 4 修善根 xiū shàngēn cultivate his capacity for goodness 令修善根
359 4 è evil / vice 如凡夫人覺知前念起惡故
360 4 外緣 wài yuán external causes 有外緣之力
361 4 不變 bùbiàn unchanging / constant 即是真心常恒不變淨法滿足
362 4 名利 mínglì fame and profit 非求世間名利恭敬故
363 4 不生 bùshēng nonarising / anutpāda 法自性不生則無有滅
364 4 無得 wú dé Non-Attainment 畢竟無得
365 4 甚深 shénshēn very profound / what is deep 乃是至極大乘甚深祕典
366 4 言說 yán shuō to teach through speaking 以一切言說假名無實
367 4 不住 bùzhù repeatedly / continuously / constantly 不住生死
368 4 Māra 魔邪競扇
369 4 身心 shēnxīn body and mind 受於一切身心等苦
370 4 xué to study / to learn 從信相應地觀察學斷
371 4 xiǎng to think 有心想
372 4 duì to / toward 對始覺義說
373 4 妄念 wàng niàn false thoughts / deluded thoughts 一切諸法唯依妄念而有差別
374 4 來自 láizì to come from (a place) 是心從本已來自性清淨而有無明
375 4 應觀 yīng guān should observe 應觀過去所念諸法恍惚如夢
376 4 久遠 jiǔyuǎn remote / distant 乃至久遠熏習力故
377 4 huàn a fantasy / an illusion 如是無漏無明種種業幻皆同
378 4 zào to make / to build / to manufacture 馬鳴菩薩造
379 4 cáng to hide 無量功德藏
380 4 苦樂 kŭ lè pleasure and pain 依於智故生其苦樂
381 4 不動 bùdòng Akshobya 智體不動
382 4 便 biàn convenient / handy / easy 法師苦辭不免便就汎舟
383 4 guǒ a result / a consequence 出世間善因果故
384 4 rán correct / right / certainly 然於大乘偏洞深遠
385 4 住持 zhùchí the abbot of a monastery / the director of a monastery 住持苦樂
386 4 zhǐ purport / aim / purpose 其旨淵弘寂而無相
387 4 jiǔ old 起信未久迴邪入正
388 4 示現 shìxiàn to manifest / to display 隨念示現故
389 4 what / where / which 有何因緣而造此論
390 4 六塵 Liù Chén six sense objects / Six Dusts 離心則無六塵境界
391 4 恭敬 gōngjìng to bow / to revere / to hold in deferential respect 非求世間名利恭敬故
392 4 qīn relatives 或為眷屬父母諸親
393 4 chéng to mount / to climb onto 乃是至極大乘甚深祕典
394 4 shī the practice of selfless giving / dāna 離於施作
395 4 顯示 xiǎnshì to show / to illustrate / to display 依於此心顯示摩訶
396 3 眾生心 zhòngshēng xīn the minds of sentient beings 謂眾生心
397 3 一念 yī niàn one moment / one instant 滿足方便一念相應
398 3 lèi kind / type / class / category 闇類偏情之黨棄著而臻湊
399 3 如來地 rúláidì state of a Tathāgata 一切菩薩皆乘此法到如來地故
400 3 以此 yǐcǐ hence 以此妄心有厭求因緣故
401 3 五陰 wǔyīn five aggregates / five skandhas / five groups of existence / five groups of clinging 所謂推求五陰色之與心
402 3 三寶 Sān Bǎo The Triple Gem / triple gem / three treasures / ratnatraya 盛隆三寶重興佛日
403 3 轉識 zhuǎn shí evolving mind 名為轉識
404 3 遍照 biànzhào Vairocana 遍照眾生之心
405 3 正定 zhèng dìng Right Meditative Concentration / Right Concentration 入正定聚
406 3 境界相 jìng jiè xiāng world of objects 遠離一切心境界相
407 3 善惡 shàn è good and evil 住持過去無量世等善惡之業令不失故
408 3 初發意菩薩 chū fā yì púsà bodhisattvas in their first stage of aspiration 初發意菩薩等
409 3 立義 lì yì establishing the meaning 立義分
410 3 to translate / to interpret 良以宣譯有時
411 3 以為 yǐwéi to believe / to think / to consider / to assume 修一切善行以為對治
412 3 真心 zhēnxīn sincere / heartfelt 即是真心常恒不變淨法滿足
413 3 le completion of an action 唯佛窮了
414 3 所得 suǒdé what one acquires / one's gains 復謂如來所得涅槃
415 3 復有 fùyǒu moreover / once again 此意復有五種名
416 3 報身 bàoshēn saṃbhogakāya / sambhogakaya / enjoyment body / reward body 名為報身
417 3 法師 fǎshī Dharma Master / Venerable / a Buddhist monk or nun 法師苦辭不免便就汎舟
418 3 悉皆 xījiē all 以一切法悉皆真故
419 3 不滅 bùmiè not being extinguished 以水不滅
420 3 莊嚴 zhuāngyán stately / solemn 所住依果亦有無量種種莊嚴隨所示現
421 3 微細 wēixì very small 以遠離微細念故得見心性
422 3 bié do not / must not 受解緣別
423 3 增減 zēngjiǎn to increase or decrease 謂一切法真如平等不增減故
424 3 speed 謂諸菩薩發心勇猛速趣涅槃故
425 3 色心 sè xīn form and the formless 能說之人色心業勝
426 3 可見 kějiàn worthy of viewing / it is clear / clear / visible 亦無色相可見
427 3 diǎn canon / classic / scripture 乃是至極大乘甚深祕典
428 3 智愷 zhìkǎi Zhi Kai 揚州僧智愷作
429 3 border / boundar / juncture 非前際生
430 3 他人 tārén someone else / other people 應忍他人之惱
431 3 具有 jùyǒu to have / to possess 修多羅中具有此法
432 3 業障 yèzhàng karmāvaraṇa / a karmic obstruction 業障
433 3 不解 bùjiě to not understand 以不解故
434 3 前後 qiánhòu front and back 即現無有前後
435 3 非有 fēiyǒu does not exist / is not real 非有相
436 3 màn slow 遠離癡慢出邪網故
437 3 法界 fǎjiè a dharma realm / a dhárma realm / dharmadhatu / dharmadhātu 法界一相即是如來平等法身
438 3 自利利他 zì lì lì tā the perfecting of self for the benefit of others 正修行自利利他
439 3 諸眾生 zhū zhòngshēng all sentient beings 令諸眾生正解不謬故
440 3 huò to confuse / to mislead / to baffle 唯除疑惑
441 3 樂求 lè qiú seek bliss 樂求涅
442 3 知心 zhīxīn a close friend 則知心相生住異滅
443 3 gain / advantage / benefit 無不得利
444 3 xiāng fragrant / savory / appetizing / sweet / scented 如世間衣服實無於香
445 3 妄法 wàngfǎ delusion 虛空相是其妄法
446 3 專念 zhuān niàn to concentrate / to fix attention [on an object] 為示專念方便
447 3 重罪 zhòngzuì a serious crime / a felony / a serious wrongdoing 以從先世來多有重罪惡業障故
448 3 不見 bújiàn to not see 余雖慨不見聖
449 3 to stand 亦無可立
450 3 一法 yīfǎ one dharma / one thing 即是一法界大總相法門體
451 3 佛智 fózhì Buddha knowledge / Buddha wisdom 則為向佛智故
452 3 無不 wúbù not lacking 若離覺性則無不覺
453 3 依法 yīfǎ according to law 謂依法力熏習
454 3 勸修 quànxiū encouragement to practice 勸修
455 3 zhe indicates that an action is continuing 闇類偏情之黨棄著而臻湊
456 3 迴向 huíxiàng to transfer merit / to dedicate / pariṇāmanā 唯念自利利他迴向菩提故
457 3 chū to go out 遠離癡慢出邪網故
458 3 jià vacation 與假黃鉞大將軍太保蕭公勃
459 3 bèi to prepare / get ready 其人少小博採備覽諸經
460 3 波羅蜜 bōluómì paramita / pāramitā / perfection 修諸波羅蜜
461 3 妄執 wàng zhí attachment to false views 依於妄執
462 3 常住 chángzhù a long-term resident at a monastery 心即常住
463 3 chún honest / simple / unsophisticated 智淳淨故
464 3 wéi to disobey / to violate / to defy 復能成熟現在未來苦樂等報無差違故
465 3 令人 lìngrén to cause one to / to lead one to 或令人知宿命過去之事
466 3 shàng top / a high position 過恒沙等上煩惱依無明起差別
467 3 seven 七者
468 3 chéng to bear / to carry / to hold 以大梁承聖三年歲次癸酉九月十日
469 3 不知 bùzhī do not know 以不知轉識現故見從外來
470 3 成熟 chéngshú mature / familiar / skilled / ripe 為令善根成熟眾生於摩訶衍法堪任不退信故
471 3 智相 zhì xiāng discriminating intellect 智相
472 3 得無 dewú is it or not? 若得無念者
473 3 zuò to sit 若從坐
474 3 淨信 jìngxìn prasāda / pure faith 當知過去菩薩已依此法得成淨信
475 3 如法 rú fǎ In Accord With 如法身菩薩等
476 3 一切種智 yī qiē zhǒng zhì knowledge of all aspects / all embracing wisdom / sarvākārajñatā / sarvakarajnata 名一切種智
477 3 不定 bùdìng indefinite / indeterminate 所謂依不定聚眾生
478 3 恐怖 kǒngbù to feat / to be afraid / to be scared 恐怖令使勇猛故
479 3 遍一切處 biànyīqiēchù Vairocana 即與真如等遍一切處
480 3 chú except / besides 亦遣除想
481 3 智慧 zhìhuì wisdom 亦非二乘智慧所覺
482 3 如實知 rúshízhī understanding of thusness 謂不如實知真如法一故
483 3 duò to fall / to sink 或便退失墮二乘地
484 3 無形 wúxíng formless / invisible 心與無明俱無形相
485 3 不思議業 bù sī yì yè suprarational functions 有不思議業
486 3 a man / a male adult 夫起信論者
487 3 chī confusion / stupidity / naivety / delusion / moha 遠離癡慢出邪網故
488 2 因故 yīngù for some reason 不離因故
489 2 jìng still / calm 常靜無有起相
490 2 業果 yèguǒ karmic retribution / cause and effect / fruit of actions / karma and results / karmaphala 信業果報
491 2 不思議 bù sīyì inconceivable 不思議佛法
492 2 大願 dà yuàn a vow 大願平等方便
493 2 不樂 bùlè unhappy 不樂世間
494 2 見聞 jiànwén what one sees and hears / knowledge / information 隨應見聞而現作業
495 2 to conceal / to hide / to ambush 邪見之流伏從正化
496 2 緣起 yuánqǐ dependent origination / conditioned origination / dependent arising 開示如理緣起之義
497 2 阿梨耶識 alíyé shí ālayavijñāna / alaya consciousness / storehouse consciousness / foundational consciousness 名為阿梨耶識
498 2 染淨 rǎnjìng impure and pure dharmas 謂分別染淨法故
499 2 jiǔ nine 九識義章
500 2 見相 jiàn xiāng perceiving the subject 若離業識則無見相

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
 1. yǒu
 2. yǒu
 1. becoming / bhāva
 2. 1. existence; 2. becoming
 1. xiàng
 2. xiàng
 3. xiàng
 1. lakṣaṇa / countenance / personage / quality / character / disposition
 2. nimitta / a sign / a mark / appearance
 3. a perception / cognition / conceptualization / a notion
re
xīn citta / thinking / thought / mind / mentality
upadhi / bonds / substratum
 1. mo
 2. Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression.
一切 yīqiè all, everything
Righteousness
transcendence
真如
 1. zhēnrú
 2. zhēnrú
 1. tathatā / suchness / inherent nature / true nature / tathata
 2. True Thusness

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
阿罗汉 阿羅漢 Āluóhàn
 1. Arhat
 2. arhat
遍一切处 遍一切處 biànyīqiēchù Vairocana
遍照 biànzhào Vairocana
不空 Bù Kōng Amoghavajra /
羼提波罗蜜 羼提波羅蜜 chàntí bōluómì ksanti-paramita / the paramita of tolerance / the paramita of forbearance
大梁 Dà Liáng City of Da Liang
大悲 dàbēi mahākaruṇā / great compassion
大悲者 dàbēizhě Compassionate One
大品 dàpǐn Pancavimsati Sahasrika Prajnaparamita Sutra
大乘 Dàshèng
 1. Mahayana Buddhism / Mahāyāna / Mahāyāna Buddhism
 2. Mahayana / Great Vehicle
大乘起信论 大乘起信論 Dàshèng Qǐxìn Lùn Treatise on the Awakening of Faith in the Mahāyāna / Dasheng Qixin Lun
东夏 東夏 Dōng Xià Eastern China
兜率天 Dōushuàitiān Tusita Heaven / Tuṣita / Tushita / Tuṣita-deva / Tuṣita Heaven / Tuṣita gods
阿弥陀佛 阿彌陀佛 Ēmítuó Fó
 1. Amitabha Buddha / Amitābha Buddha
 2. Amitabha Buddha
法常 Fǎcháng Damei Fachang
法身 Fǎshēn
 1. Dharmakaya / Dharmakāya / Dharma Body
 2. Dharma body
法性 fǎxìng dharma nature / inherent nature / essence / true nature / dharmata / dharmatā
佛法 fófǎ
 1. Dharma / Dhárma / Dhamma / Buddha-Dhárma / Buddhist doctrine
 2. the power of the Buddha
 3. Buddha's Teaching
广论 廣論 Guǎng Lùn Lamrim Chenmo / The Great Treatise on the Stages of the Path to Enlightmenent
慧光 huìguāng
 1. the light of wisdom
 2. Huiguang
 3. Ekō
 4. Ekō
建兴 建興 Jiànxīng Jianxing reign
极乐世界 極樂世界 jílè shìjiè
 1. Western Pure Land / Sukhāvatī
 2. Pure Land of Ultimate Bliss
寂灭 寂滅 jìmiè
 1. calmness and extinction / Nirvāṇa / Nibbāna / Nirvana
 2. Upasannaka
九月 jiǔyuè September / the Ninth Month
拘兰难陀 拘蘭難陀 jūlánnántuó Paramārtha
liáng
 1. a bridge
 2. Liang Dynasty
 3. City of Liang
 4. State of Liang
 5. Liang
 6. a beam / rafters
 7. a fishing sluice
 8. to lose footing
 9. State of Liang
 10. a ridge
 11. later Liang
礼拜三 禮拜三 Lǐbàisān Wednesday
马鸣 馬鳴 Mǎ Míng Aśvaghoṣa / Asvaghosa
马鸣菩萨 馬鳴菩薩 Mǎ Míng púsà Aśvaghoṣa / Asvaghosa
明论 明論 míng lùn Veda
摩诃衍 摩訶衍 Móhēyǎn
 1. Mahāyāna / Mahayana / the Great Vehicle
 2. Mahayana [monk]
 3. Mahayana
摩伽陀国 摩伽陀國 Mójiātuó Guó
 1. Magadha
 2. Magadha
涅槃 Nièpán
 1. Final Nirvana / Nirvana / Nirvāṇa / Nibbāna
 2. Buddhism in Every Step: Nirvana
 3. nirvana
 1. common / general / popular / everywhere / universal / extensive
 2. Prussia
 3. Pu
起信论 起信論 Qǐ Xìn Lùn Treatise on the Awakening of Faith in the Mahāyāna / Dasheng Qixin Lun
瞿昙 瞿曇 Qútán Gautama / Gotama
如来 如來 Rúlái
 1. Thus-Come (tathagata) / Tathāgata / Thus Come One
 2. Tathagata
三界 Sān Jiè
 1. The Three Realms
 2. Three Realms
三藏 Sān Zàng
 1. Tripitaka
 2. Tripitaka / Tripiṭaka / Tipitaka
 3. Buddhist Canon
三藏法师 三藏法師 Sān Zàng Fǎshī Venerable Xuanzang / Tripiṭaka
色究竟 Sè Jiūjìng Akaniṣṭha / Akanistha / Akaniṭṭha
声闻 聲聞 shēngwén
 1. Sravaka Realm / Sravaka / Śrāvaka / a distinguished disciple of the Buddha
 2. sravaka
十方诸佛 十方諸佛 Shí Fāng zhū Fó the Buddhas of the Ten Directions
始兴 始興 shǐxīng Shixing
娑婆世界 Suōpó Shìjiè Saha World / Sahā World / the World of Suffering
太保 Tàibǎo Grand Protector
无余涅盘 無餘涅槃 Wú Yú Nièpán Anupadhiśeṣanirvāṇa / Nirupadhiśeṣanirvāṇa / Nirvāṇa without Remainder
西印度 xī yìndù West Indies (i.e. the Caribbean)
西域 Xī Yù Western Regions
扬州 揚洲 Yángzhōu
 1. Yangzhou
 2. Yangzhou
一行三昧 yīxíng sānmèi Ekavyuda-Samadi / Samadi of Specific Mode
月支 Yuè Zhī Yuezhi / Rouzhi / Tokhara / Tokharian
中天竺 Zhōng Tiānzhú Central North India
众僧 眾僧 zhòngsēng Saṅgha / Sangha / Buddhist monastic community
重兴 重興 zhòngxīng Zhongxing
zhú
 1. Zhu
 2. India
 3. bamboo

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 624.

Simplified Traditional Pinyin English
ài
 1. desire / craving / trsnā
 2. Love
阿梨耶识 阿梨耶識 alíyé shí ālayavijñāna / alaya consciousness / storehouse consciousness / foundational consciousness
阿僧祇劫 āsēngzhǐ jié an asankhyeya kalpa
bào indirect effect / judgement / retribution
报身 報身 bàoshēn saṃbhogakāya / sambhogakaya / enjoyment body / reward body
悲愿 悲願 bēiyuàn
 1. the great pitying vow to save all sentient beings
 2. Compassionate Vow
本觉 本覺 běnjué original enlightenment / intrinsic enlightenment / inherent enlightenment
biàn everywhere fragrant / paricitra
辩才无碍 辯才無礙 biàncái wú'ài
 1. able to distinguish subtle points in Buddhist teachings
 2. supreme eloquence
遍知 biànzhī
 1. to know / to understand / parijñā
 2. to be omniscient / to be all knowing
病苦 bìngkǔ sickness / suffering due to sickness
波罗蜜 波羅蜜 bōluómì
 1. paramita / pāramitā / perfection
 2. paramita
般若波罗蜜 般若波羅蜜 Bōrěbōluómì Prajñāpāramitā / Prajnaparamita / Perfection of Wisdom
不二 bú èr
 1. advaya / nonduality / not two
 2. Non-Duality
不净 不淨 bù jìng Impurity / dirty / filthy
不可得 bù kě dé unobtainable
不可说 不可說 bù kě shuō inexplicable
不生不灭 不生不滅 bù shēng bù miè neither arises nor extinguishes
不思议业 不思議業 bù sī yì yè suprarational functions
不思议业相 不思議業相 bù sī yì yè xiāng suprarational functions
不思议 不思議 bù sīyì
 1. inconceivable
 2. inconceivable
不思议界 不思議界 bù sīyì jiè acintyadhātu / the realm beyond thought and words
不自在 bù zì zài not in perfect ease
不断相应染 不斷相應染 bùduàn xiāngyīng rǎn continuing affliction
不觉 不覺 bùjué non-enlightenment
不生 bùshēng
 1. nonarising / anutpāda
 2. nonarising / anutpāda
布施 bùshī
 1. dana / giving / the practice of giving / generosity
 2. generosity
不信 bùxìn disbelief / lack of faith
不住 bùzhù not dwelling
惭愧 慚愧 cánkuì
 1. Shamefulness
 2. humility
差别 差別 chābié discrimination
禅波罗蜜 禪波羅蜜 chán bōluómì dhyana-paramita / the paramita of meditative concentration
禅定 禪定 chándìng
 1. Meditative Concentration / meditation
 2. to meditate
 3. meditative concentration
cháng eternal / nitya
常乐 常樂 cháng lè lasting joy
常乐我净 常樂我淨 cháng lè wǒ jìng Eternity, Bliss, Self, and Purity
常见 常見 chángjiàn eternalism / śāśvatadṛṣṭi
常住 chángzhù
 1. a long-term resident at a monastery
 2. permanence / eternalism / śāśvata / nitya-sthita
 3. monastery
 4. Permanence
忏悔 懺悔 chànhuǐ
 1. repentance / pāpadeśanā
 2. to repent
chēn
 1. aversion / hatred / hostility / anger / dveṣa / dosa
 2. malice / vyāpāda
chéng Become
成道 chéng dào Awakening / to become enlightened / to become a Buddha
成佛 chéng Fó
 1. to become a Buddha
 2. Attaining Buddhahood
成正觉 成正覺 chéng zhèngjué to become a Buddha
成就 chéngjiù
 1. to attained / to obtain
 2. to bring to perfection / complete
 3. attainment / accomplishment / siddhi
 4. accomplishment
 5. Achievements
瞋恚 chēnhuì
 1. wrath / dveṣa / dosa
 2. Anger
chī confusion / stupidity / naivety / delusion / moha
持戒 chí jiè
 1. morality / to uphold precepts
 2. to uphold precepts
初发意 初發意 chū fā yì to make a vow to acheive supreme enlightenment / to act with bodhicitta
初发意菩萨 初發意菩薩 chū fā yì púsà bodhisattvas in their first stage of aspiration
出世间法 出世間法 chū shìjiān fǎ the way of leaving the world / the Noble Eightfold Path
出家 chūjiā
 1. leaving home / to become a monk or nun
 2. to renounce
出离 出離 chūlí
 1. to leave Samsara / to transcend the mundane world
 2. renunciation, transcendence
出世间 出世間 chūshìjiān transcendental world / lokottara
出胎 chūtāi for a Buddha to be reborn
除疑 chúyí to eliminate doubt
an element
大慈悲 dà cí bēi great mercy and great compassion
大身 dà shēn great body / mahakaya / mahākāya
大愿 dà yuàn
 1. a vow
 2. a great vow
大智慧 dà zhìhuì great wisdom and knowledge
大乘道 dàchéng dào Mahāyāna path
大方便 dàfāngbiàn mahopāya / skillful means / expedient means
大利 dàlì great advantage / great benefit
dào
 1. the path leading to the cessation of suffering
 2. Way
大智 dàzhì Mahāmati
 1. puṇya / puñña
 2. guṇa
得度 dé dù
 1. to attain salvation
 2. to attain enlightenment
得佛 dé fó to become a Buddha
等慈 děng cí Universal Compassion
等虚空界 等虛空界 děng xūkōng jiè equal to the realm of space
di
地水火风 地水火風 dì shuǐ huǒ fēng Earth, Water, Fire and Wind
第一义谛 第一諦義 dì yī yì dì
 1. supreme truth
 2. paramārtha / paramārthasatya / absolute truth / supreme truth
dìng
 1. meditative concentration / meditation
 2. Concentration
第一义 第一義 dìyī yì
 1. paramārtha / paramārthasatya / absolute truth / supreme truth
 2. Ultimate Truth
动心 動心 dòngxīn
 1. to move the heart / to be moved
 2. to shake the will
端坐 duānzuò to sit in a posture for meditation
对治 對治 duì zhì
 1. an equal to / an opposite / an antidote
 2. to remedy
钝根 鈍根 dùngēn
 1. dull ability
 2. dull aptitude
度脱 度脫 dùtuō to save / to rescue / to relieve them from the suffering of this world and take them nirvana
恶道 惡道 è dào
 1. an evil rebirth / an evil destiny / an unfortunate rebirth / hell
 2. evil path
恶趣 惡趣 è qù an evil rebirth / an evil destiny / an unfortunate rebirth / hell
恶鬼 惡鬼 èguǐ a hungry ghost
二乘 èr shèng the two vehicles
二种 二種 èr zhǒng two kinds
二门 二門 èrmén two gates / two teachings
二义 二義 èryì the two meanings / the two explanations / two teachings
恶业 惡業 èyè unwholesome acts / evil intentions
 1. a dharma / a dhárma / a natural law / teachings
 2. a mental object / a phenomenon / dharma / a thought
 3. quality / characteristic
 4. Dharma
法出离镜 法出離鏡 fǎ chū lí jìng a mirror free from defiled objects
法灭 法滅 fǎ miè the extinction of the teachings of the Buddha
法体 法體 fǎ tǐ essence of all things
发愿 發願 fā yuàn
 1. to make a vow / praṇidhānaṃ
 2. Make a Vow
 3. Making Vows
法界 fǎjiè
 1. a dharma realm / a dhárma realm / dharmadhatu / dharmadhātu
 2. tathatā / suchness / inherent nature / true nature / tathata
 3. Dharma Realm
法门 法門 fǎmén
 1. dharmaparyāya / dharma gate / a way of teaching the Dharma / a Buddhist teaching / a Dharma door
 2. Dharma gate
fán an ordinary person
凡圣 凡聖 fán shèng
 1. the ordinary and the divine
 2. Ordinary and Sagely
凡夫 fánfū an ordinary person / pṛthagjana
方便 fāngbiàn
 1. upāya / skillful means / expedient means
 2. Convenience
 3. expedient means
 4. Skillful Means
烦恼 煩惱 fánnǎo
 1. kleśa / kilesa / a mental affliction / defilement
 2. defilement
翻译 翻譯 fānyì 1. Translator (for written); 2. Interpreter (for oral)
法师 法師 fǎshī
 1. Dharma Master / Venerable / a Buddhist monk or nun
 2. Venerable
 3. Dharma Teacher
发心 發心 fàxīn
 1. to make a vow to acheive supreme enlightenment / to act with bodhicitta
 2. Resolve
 3. to resolve
法义 法義 fǎyì
 1. the teaching of a principle
 2. meaning of the Dharma
非常 fēicháng impermanent / transient
非我 fēiwǒ selflessness / non-self / anātman / anattā
非有 fēiyǒu does not exist / is not real
分别智 分別智 fēn bié zhì Discriminating Knowledge
分别 分別 fēnbié
 1. kalpanā / thought / imagination
 2. vikalpa / discrimination / conception
 3. discrimination
分别事识 分別事識 fēnbié shì shí discriminating consciousness / consciousness
分齐 分齊 fēnqí difference
 1. of Buddhism
 2. a statue or image of a Buddha
 3. a Buddhist text
佛法僧 Fó Fǎ Sēng
 1. the Buddha, the Dharma, and the Sangha / the Triple Gem / the three treasures of Buddhism
 2. Buddha, Dharma, Sangha
佛境界 fó jìngjiè sphere of buddhas
佛菩萨 佛菩薩 fó púsà Buddhas and bodhisattvas
佛如来 佛如來 fó rúlái Buddha-Tathāgatas
佛法 fófǎ the power of the Buddha
佛土 Fótǔ buddhakṣetra / a Buddha land / land or realm of a Buddha / land of the Buddha's birth
佛像 fóxiàng
 1. Buddha Statues / a figure or statue of a Buddha
 2. images worshipped by Buddhists
佛智 fózhì Buddha knowledge / Buddha wisdom
佛种 Fózhǒng
 1. the causes and conditions for becoming a Buddha
 2. the seed of Buddhahood
福德 fúdé
 1. merit earned / reward / good fortune and good moral conduct
 2. Fortune and Virtue
 3. Merit and Virtue
敷演 fūyǎn to elaborate (on a theme) / to expound (the meaning of the classics)
gēn
 1. an organ / a part of the body / an organ of sense
 2. a sense / a faculty
 3. mūla / a root
根本 gēnběn
 1. mūla / root
 2. Basis
根本业不相应染 根本業不相應染 gēnběn yè bù xiāngyīng rǎn affliction disunited from the basic activating mind
根本智 gēnběn zhì
 1. fundamental wisdom
 2. Fundamental Wisdom
gèng contacts
功德无量 功德無量 gōng dé wú liàng boundless merits
共相 gòng xiāng common phase
功德 gōngdé
 1. guṇa / achievements and virtue / merit
 2. puṇya / puñña
 3. merit
恭敬 gōngjìng Respect
供养 供養 gòngyǎng
 1. to make offerings / to provide offerings / to worship
 2. offering
guān
 1. mindfulness / contemplation
 2. insight / vipaśyanā / vipassanā
 3. Observe
观察 觀察 guānchá clear perception
广 guàng
 1. vaipulya / vast / extended
 2. Extensive
广大 廣大 guǎngdà vaipulya / vast / extended
光明 guāngmíng Brightness
观智 觀智 guānzhì wisdom from contemplation
归命 歸命 guīmìng
 1. namo / to pay respect to / to take refuge
 2. to devote one's life
归依 歸依 guīyī to take refuge in the Triple Gem
guǒ
 1. direct effect / phala / a consequence
 2. Fruit
过去 過去 guòqù past
hǎo Good
Merge
和合 héhé Harmony
héng Eternity
恒沙 恆沙 héng shā
 1. the sand of the River Ganges / as numerous as grains of sand in the River Ganges
 2. sands of the Ganges
后际 後際 hòu jì a later time
化度 huà dù convert and liberate / teach and save
欢喜 歡喜 huānxǐ joy
护法 護法 hùfǎ
 1. to uphold the Dharma
 2. Protecting the Dharma
huì a religious assembly
huì
 1. intellect
 2. Wisdom
慧日 huì rì to have illuminating wisdom like the Buddha
慧光 huìguāng the light of wisdom
迴向 huíxiàng to transfer merit / to dedicate / pariṇāmanā
护念 護念 hùniàn
 1. for a Buddha, bodhisattva, or demigod to protect a Buddhist disciple
 2. Safeguard the Mind
huò kleśa / kilesa / a mental affliction / defilement
 1. the origin of suffering
 2. desire / greed / craving
计名字相 計名字相 jì míngzì xiāng the aspect of use of names and letters
jià designation / provisional / conventional term
假名 jiàmíng designation / provisional term / conventional term
jiàn view / perception / dṛṣṭi / diṭṭhi
见相 見相 jiàn xiāng perceiving the subject
见法 見法 jiànfǎ
 1. for a Dharma to manifest in the world
 2. to realize the impermanence and nonself of all dharmas
 3. to understand reality
见佛 見佛 jiànfó
 1. to see the Buddha
 2. Seeing the Buddha
憍慢 jiāomàn Arrogance
jiě
 1. understanding
 2. to liberate
jiè dhātu / a realm / a field / a domain
jiè
 1. precepts / a vow
 2. Precepts / morality
劫数 劫數 jiéshǔ
 1. predestined fate
 2. Numerous Kalpas
解脱 解脫 jiětuō
 1. liberation / emancipation / vimokṣa
 2. liberation
解行 jiěxíng to understand and practice
寂静 寂靜 jìjìng tranquility
jìn diligence / perseverance
jìng
 1. vyavadāna / purification / cleansing
 2. śuddha / cleansed / clean / pure
 3. viśuddhi / purity
 4. Pure
jīng a sutra / a sūtra
jìng
 1. the object of one of the six senses
 2. viṣaya / sphere / region
jìng Stillness
境界相 jìng jiè xiāng world of objects
净法 淨法 jìngfǎ
 1. pure dharma
 2. the teaching of the Buddha
境界 jìngjiè viṣaya / object / sphere / region / realm of objects / state
精进 精進 jīngjìn
 1. Diligence / Perseverance / vīrya
 2. Be Diligent
 3. diligence
净心 淨心 jìngxīn
 1. a purified mind
 2. Purify the Mind
净信 淨信 jìngxìn
 1. prasāda / pure faith
 2. Pure Faith
净业 淨業 jìngyè
 1. pure karma / good karma
 2. Pure Karma
禁戒 jìnjiè a vow
尽十方 盡十方 jìnshífāng everywhere
究竟觉 究竟覺 jiūjìng jué final enlightenment
救世 jiùshì to save / to be saved
a mat for sitting and sleeping on / niṣīdana
juān body / kāya
jué
 1. bodhi / enlightenment / awakening
 2. Awaken
觉观 覺觀 jué guān awareness and discrimination / coarse awareness and fine perception
觉照 覺照 jué zhào Awareness
觉知 覺知 juézhī Awareness
具戒 jùjiè full ordination / upasaṃpanna / upasaṃpadā
具足 jùzú
 1. complete / full / perfect
 2. Completeness
开导 開導 kāidǎo to enlighten
开示 開示 kāishì
 1. to express / to indicate
 2. Teach
堪能 kānnéng ability to undertake
kōng
 1. śūnyatā / emptiness / emptiness of inherent existence
 2. Emptiness
空寂 kōngjì śūnyatā / emptiness / emptiness of inherent existence
空无 空無 kōngwú
 1. śūnyatā / emptiness / emptiness of inherent existence
 2. Emptiness
Sorrow / duḥkha / dukkha / suffering
kuān Broad
愦閙 憒閙 kuìnào clamour
苦乐 苦樂 kŭ lè pleasure and pain
Joy
乐求 樂求 lè qiú seek bliss
transcendence
离念 離念 lí niàn transcends thoughts
离言说相 離言說相 lí yán shuō xiāng describing attributes without words
立义 立義 lì yì establishing the meaning
liàng means of knowing / reasoning / pramāṇa
两舌 兩舌 liǎng shé double-tongued speech / slander / divisive speech
利根 lìgēn natural powers of intelligence
令众生 令眾生 lìng zhòngshēng cause sentient beings
六尘 六塵 Liù Chén six sense objects / Six Dusts
六道 liù dào six realms / six realms of existence / six destinies
六时礼拜 六時禮拜 liùshí lǐbài to worship all day
利益 lìyì benefit
利益众生 利益眾生 lìyì zhòngshēng benefits sentient beings
立志 lìzhì Aspire
lùn a treatise / a thesis / śastra
滿 mǎn Full
màn
 1. māna / pride / arrogance / conceit
 2. conceit / abhimāna
měi Beauty
祕藏 mì cáng to conceal a secret / treasury of the profound mysteries
miè the cessation of suffering
灭后 滅後 mièhòu after the Buddhas's Nirvāṇa
míng
 1. wisdom / vidyā
 2. Clear
evil / vice
摩尼宝 摩尼寶 mòní bǎo
 1. mani jewel
 2. Mani Pearl
 3. mani-jewel
难行 難行 nánxíng ascetic practice
能见相 能見相 néng jiàn xiāng perceiving the subject
能见心不相应染 能見心不相應染 néng jiàn xīn bù xiāngyīng rǎn affliction disunited from a perceiving mind
能化 nénghuà a teacher
doubt / uncertainty / skepticism / vicikitsā / vicikicchā
niàn
 1. memory
 2. mindfulness / smṛti
念佛 niàn Fó
 1. to recollect the Buddha / to chant the name of the Buddha
 2. to chant Buddha's name
念念 niàn niàn thought after thought / successive moments of thought
念住 niàn zhù a foundation of mindfulness
念着 念著 niànzhe clinging to illusion
毘钵舍那 毘鉢舍那 píbōshènà insight / vipaśyanā / vipassanā
毘梨耶波罗蜜 毘梨耶波羅蜜 pílíyē bōluómì virya-paramita / the paramita of diligence
平等 píngděng
 1. equal / without partiality
 2. equality
平等法 píngděng fǎ the truth that all can become a Buddha
平等性 píngděng xìng universal nature
辟支佛 Pìzhī Fó Pratyeka-Buddha / Pratyekabuddha
破着 破著 pòzhe to break attachments
菩萨 菩薩 púsà
 1. bodhisatta
 2. bodhisattva
菩萨地 菩薩地 púsà xíng the ten grounds
菩提 pútí
 1. bodhi / enlightenment / awakening
 2. bodhi
起信 qǐ xìn the awakening of faith
起业相 起業相 qǐ yè xiāng the aspect of giving rise to karma
起灭 起滅 qǐmiè saṃsāra / life and death
qín diligence / perseverance / vīrya
勤苦 qín kǔ devoted and suffering
清净心 清淨心 qīng jìng xīn pure mind
清净 清凈 qīngjìng
 1. pure / cleansed / purified of defiling illusion / viśuddhi
 2. purity
亲近 親近 qīnjìn Be Close To
求道 qiú dào
 1. to seek the Dharma
 2. Seeking the Way
求法 qiú fǎ to seek the Dharma
求生 qiú shēng seeking rebirth
realm / destination
clinging / grasping /upādāna
劝请 勸請 quànqǐng to request / to implore
劝修 勸修 quànxiū encouragement to practice
取经 取經 qǔjīng to fetch scriptures
取着 取著 qǔzhe grasping / attachment
rǎn tormented / afflicted / distressed / kliṣṭa
染法 rǎnfǎ kleśa / mental affliction
染净 染淨 rǎnjìng impure and pure dharmas
染心 rǎnxīn afflicted mind / kliṣṭa-citta
rěn
 1. tolerance / patience
 2. Patience
热恼 熱惱 rènǎo distressed / perturbed / troubled
忍辱 rěnrǔ
 1. patience / tolerance / ksānti
 2. to tolerate disgrace and insult / to have patience
 3. patience
人天 réntiān
 1. the six realms / all living things
 2. humans and devas
人我 rénwǒ personality / human soul
róng Blend
Thus
如法 rú fǎ In Accord With
如理 rú lǐ principle of suchness
入涅槃 rù nièpán to enter Nirvāṇa
如来法身 如來法身 rúlái fǎshēn Dharmakāya of the Tathāgata
如来藏 如來藏 Rúlái Zàng
 1. Buddha-nature / Buddha-dhatu / Buddha Principle / Tathāgatagarbha
 2. tathatā / suchness / inherent nature / true nature / tathata
 3. Tathagatagarbha
如来地 如來地 rúláidì state of a Tathāgata
ruò re
如实 如實 rúshí
 1. tathatā / suchness / inherent nature / true nature / tathata
 2. according to reality
如是 rúshì thus, so
如实空镜 如實空鏡 rúshí kōng jìng a mirror that is empty of images
如实修行 如實修行 rúshí xiūxíng to cultivate according to thusness
如实知 如實知 rúshízhī
 1. understanding of thusness
 2. to understand things as they really are
入胎 rùtāi Entry into the womb / to be conceived from Heaven
三阿僧祇劫 sān āsēngzhǐ jié The Three Asankhyeya Kalpas / The Three Kalpas / The Three Asankya-Kalpas
三宝 三寶 Sān Bǎo The Triple Gem / triple gem / three treasures / ratnatraya
三界外 sān jiè wài outside the three dharma realms
三千大千世界 sān qiān dà qiān shìjiè Three Thousandfold World System / trisāhasramahāsāhasralokadhātu / a great chiliocosm / trichiliocosm / the cosmos
三昧 sānmèi
 1. samādhi / concentrated meditation / mental concentration
 2. samadhi
色心 sè xīn form and the formless
色法 sèfǎ rupadharma / physical objects the phenomenal world
sēng
 1. a monk
 2. saṅgha / saṃgha / Buddhist community
shǎi form / matter
沙门 沙門 shāmén
 1. a Buddhist monk / a wandering monk / a shramana / a sramana / renunciant / mendicant
 2. sramana
shàn
 1. kuśala / kusala / virtuous
 2. shan
shàn meditative concentration / dhyāna / jhāna
善恶 善惡 shàn è
 1. good and evil
 2. good and evil
善因 shàn yīn Wholesome Cause
善法 shànfǎ
 1. a wholesome thing / a beneficial dharma
 2. a wholesome teaching
善根 shàngēn
 1. virtuous roots / wholesome roots / kuśalamūla
 2. Wholesome Roots
善巧方便 shànqiǎo fāngbiàn upāyakauśalya / skillful and expedient means
善知识 善知識 shànzhīshi Dharma Friends / kalyāṇamitra / kalyāṇamitta / kalyanamitra
shè saṃgraha / to hold together / to collect / to combine
shè
 1. equanimity
 2. equanimity
 3. Give
摄护 攝護 shèhù parigraha / to protect
摄化 攝化 shèhuà protect and transform
舍离 捨離 shělí to abandon / to give up / to depart / to leave
奢摩他 shēmótā śamatha / medatative concentration
深法 shēn fǎ a profound truth
沈没 沈沒 shěn mò to sink
神变 神變 shénbiàn a divine transformation / a miracle
shèng yāna / a vehicle / a school of teaching
shēng birth
生灭门 生滅門 shēng miè mén The door of arising and ceasing
生灭 生滅 shēngmiè
 1. saṃsāra / life and death
 2. arising and ceasing
生住异灭 生住異滅 shēngzhùyìmiè arising, abiding, changing and extinction of all existences
什深 甚深 shénshēn very profound / what is deep
深信 shēnxìn determination / resolution / adhyāśaya
深心 shēnxīn determination / resolution / adhyāśaya
shí Real
shí vijñāna / consciousness / life force / mind / cognition
shì loka / a world
shī master
shì the meaning of a word / relating to the phenomenal world
shī the practice of selfless giving / dāna
尸波罗蜜 尸波羅蜜 shī bōluómì sila-paramita / the paramita of proper conduct
十二因缘 十二因緣 shí èr yīnyuán the twelve nidanas / the twelve nidānas / the twelve causes and conditions
十方 shí fāng
 1. the ten directions
 2. The Ten Directions
示教利喜 shì jiào lì xǐ Inspiration, Teaching, Benefit, and Joy
实有 實有 shí yǒu in reality there is
实智 實智 shí zhì
 1. knowledge of reality
 2. true wisdom
世谛 世諦 shìdì saṃvṛtisatya / conventional truth / relative truth mundane truth
十方世界 shífāng shìjiè the worlds in all ten directions
世间 世間 shìjiān world
世间法 世間法 shìjiānfǎ
 1. world law / lokadharma / lokadhamma
 2. Worldly Rules
世界 shìjiè
 1. a world
 2. world
始觉 始覺 shǐjué shijue / acquired enlightenment / actualization of enlightenment
十善 shíshàn the ten virtues
示现 示現 shìxiàn
 1. to manifest / to display
 2. Manifestation
 3. to manifest
誓愿 誓願 shìyuàn a vow
shòu feelings / sensations
授记 授記 shòu jì Vyakarana (prophecies) / a prediction / vyākaraṇa
受持 shòuchí
 1. to accept and maintain faith / to uphold
 2. uphold
说法 說法 shuō fǎ
 1. to teach the Dharma / to expound Buddhist teachings / dharma-desana
 2. Expounding the Dharma
temple / monastery / vihāra
四摄 四攝 sì shè Four Means of Embracing / the four means of embracing
四相 sì xiāng four notions / four forms / four manifestations of self
思惟 sīwéi
 1. reflection / consideration / cintana
 2. Contemplate
随分 隨分 suí fēn
 1. according to the part assigned / according to lot
 2. according to ability
 3. according to (one's) allotment
随分觉 隨分覺 suífēn jué partial enlightenment / approximate enlightenment
隨念 suíniàn recollection / contemplation / anusmriti / anussati
随顺 隨順 suíshùn Follow and Oblige
随喜 隨喜 suíxǐ
 1. anumodana / admiration
 2. to rejoice [in the welfare of others]
宿命 sùmìng
 1. a past life
 2. Destiny
 3. predestination
 4. Past Lives
所得 suǒdé acquire
所行 suǒxíng actions / practice
tān
 1. greed / desire / craving / trsnā / taṇhā
 2. Greed / passion / desire / rāga
檀波罗蜜 檀波羅蜜 tán bōluómì dana-paramita / the paramita of generosity
他心智 tāxīnzhì understanding of the minds of other beings
 1. śarīra / human body
 2. ti / essence
 3. entity / a constituent / an element
体相用 體相用 tǐ xiàng yòng
 1. Essence, Attribute, Influence
 2. essence, form, and function
体空 體空 tǐkōng the emptiness of substance
体性 體性 tǐxìng svabhāva / intrinsic nature / original nature / intrinsic existence / essential nature
体用 體用 tǐyòng
 1. the substance of an entity
 2. Essence and Influence
头陀 頭陀 tóutuó
 1. elimination of defilements through ascetic practice / dhūta
 2. austerities
退 tuì parihāṇi / to regress / to degenerate
退堕 退墮 tuìduò parihāṇi / to regress / to degenerate
退失 tuìshī parihāṇi / to regress / to degenerate
陀罗尼 陀羅尼 tuóluóní
 1. a dharani / an incantation
 2. Dharani
外缘 外緣 wài yuán
 1. external causes
 2. External Conditions
外道 wàidào
 1. non-Buddhist
 2. Heretics
外境 wàijìng external world of objects
妄境界 wàng jìngjiè world of delusion
妄念 wàng niàn
 1. false thoughts / deluded thoughts
 2. Delusive Thoughts
往生 wǎng shēng
 1. a future life
 2. to be reborn
妄执 妄執 wàng zhí attachment to false views
妄法 wàngfǎ delusion
妄见 妄見 wàngjiàn a delusion
妄染 wàngrǎn false ideas
妄想心 wàngxiǎng xīn a confused mind / an unsettled mind
妄心 wàngxīn a deluded mind
万劫 萬劫 wànjié ten thousand kalpas
wēi subtlety
微尘 微塵 wēichén
 1. an atom
 2. fine dust
微妙 wēimiào subtle, profound
唯心 wéixīn cittamātra / mind-only
闻修多罗 聞修多羅 wén xiūduōluó explained in the sūtra
self / ātman / attan
我见 我見 wǒ jiàn the view of a self
我慢 wǒmàn conceit / ātmamāna
 1. mo
 2. Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression.
无得 無得 wú dé Non-Attainment
无二 無二 wú èr advaya / nonduality / not two
无分别 無分別 wú fēn bié Non-Discriminative
五欲 五慾 wǔ yù the five desires
无碍 無礙 wú'ài unimpeded / unhindered / unobstructed / unfettered / unhampered
无常 無常 wúcháng
 1. impermanence / anitya / anicca
 2. impermanence
五尘 五塵 wǔchén objects of the five senses
无法 無法 wúfǎ No-Dharma
五分 wǔfēn
 1. five parts
 2. five part teaching
无量 無量 wúliàng immeasurable
无量劫 無量劫 wúliàng jié innumerable kalpas / uncountable eons
无量义 無量義 wúliàng yì
 1. the doctrine of all things
 2. the Mahāyāna canon
无漏 無漏 wúlòu
 1. having no passion or delusion
 2. Untainted
无漏法 無漏法 wúlòu fǎ uncontaninated dharmas
无明 無明 wúmíng
 1. ignorance / avidyā / avijjā
 2. ignorance
无明灭 無明滅 wúmíng miè ignorance ceases
无明业相 無明業相 wúmíng yèxiāng activity of ignorance
无念 無念 wúniàn
 1. no thought
 2. tathatā
 3. No Thought
 4. free from thought
无色 無色 wúsè formless / no form / arūpa
无上道 無上道 wúshàn gdào supreme path / unsurpassed way
无上菩提 無上菩提 wúshàng pútí
 1. samyaksaṃbodhi / unsurpassed complete perfect enlightenment / supreme bodhi
 2. Supreme Bodhi
无身 無身 wúshēn no-body
无生 無生 wúshēng
 1. anutpāda / unproduced / non-arising
 2. No-Birth
无始无明 無始無明 wúshǐ wúmíng innate nonenlightenment
无体 無體 wútǐ without essence
无畏 無畏 wúwèi
 1. non-fear / abhaya
 2. Fearlessness
 3. fearless
无我 無我 wúwǒ selflessness / non-self / anātman / anattā
无相 無相 wúxiāng
 1. animitta / signlessness / without an appearance
 2. Formless
五阴 五陰 wǔyīn five aggregates / five skandhas / five groups of existence / five groups of clinging
无余 無餘 wúyú
 1. without remainder / niravaśeṣa
 2. without excess
无住 無住 wúzhù
 1. non-attachment / non-abiding
 2. non-abiding
latent tendencies / predisposition
to calm oneself
Joy
现前 現前 xiàn qián to manifest in the present / to present before the eyes
现色不相应染 現色不相應染 xiàn sè bù xiāngyīng rǎn affliction disunited from the world of objects
现识 現識 xiàn shí reproducing mind
xiǎng notion / perception / cognition / conceptualization / saṃjñā / samjna
xiāng incense
xiāng
 1. lakṣaṇa / countenance / personage / quality / character / disposition
 2. nimitta / a sign / a mark / appearance
 3. a perception / cognition / conceptualization / a notion
相大 xiāngdà greatness of attributes / greatness of the attributes of suchness / greatness of the potentiality
相待 xiāngdài interdependence / mutual dependence
相似觉 相似覺 xiāngsì jué
 1. enlightenment in appearance
 2. Enlightenment in Appearance
相续 相續 xiāngxù causal connection / continuity of cause and effect / saṃtati
相续识 相續識 xiāngxù shí continuing mind
相续相 相續相 xiāngxù xiāng the aspect of continuity
相应 相應 xiāngyìng
 1. concomitant
 2. response, correspond
相应心 相應心 xiāngyīng xīn a mind associated with mental afflictions
现世 現世 xiànshì the present rebirth / the present life
现在 現在 xiànzài now, present
消业障 消業障 xiāo yè zhàng to eliminate karmic obstacle
懈怠 xièdài
 1. slackness / laziness
 2. laziness
邪见 邪見 xiéjiàn mistaken view / wrong view / perverse view / mithyādṛṣṭi / micchādiṭṭhi
邪执 邪執 xiézhí unwholesome attachments / evil attachments
xìn
 1. faith / confidence
 2. Faith
xīn citta / thinking / thought / mind / mentality
信成就 Xìn Chéngjiù The Accomplishment of Faith
信佛 xìn Fó to believe in Buddhism
信根 xìn gēn faith / the root of faith
心灭 心滅 xīn miè cessation of the deluded mind
心念 xīn niàn
 1. mindfulness
 2. Thoughts
心生灭 心生滅 xīn shēng miè the teaching of arising and ceasing
心生灭门 心生滅門 xīn shēng miè mén The Door of Arising and Ceasing / the teaching of arising and ceasing
心所 xīn suǒ a mental factor
心缘 心緣 xīn yuán cognition of the environment
心真如门 心真如門 xīn zhēnrú mén The Door of Suchness / xin zhenru men / zhenru men / the teaching of tathatā
xíng
 1. mental formations / saṃskāra / sankhara / that which has been put together / volition / volitional formations / conditioned states / habitual actions
 2. practice / carita / caryā / conduct / behavior
 3. to practice
 4. Practice
性空 xìngkōng inherently empty / empty in nature
性相 xìngxiāng inherent attributes
行者 xíngzhě
 1. practitioner
 2. abbot's attendant
 3. practitioner
信力 xìnlì the power of faith / śraddhābala
信心 xìnxīn Faith
心行 xīnxíng mental activity
xiū
 1. bhāvanā / spiritual cultivation
 2. pratipatti / spiritual practice
 3. Cultivation
修善根 xiū shàngēn cultivate his capacity for goodness
修多罗 修多羅 xiūduōluó sūtra / sutta
修习 修习 xiūxí bhāvanā / spiritual cultivation
修行 xiūxíng
 1. pratipatti / spiritual practice
 2. bhāvanā / spiritual cultivation
 3. spiritual cultivation
修行信心 xiūxíng xìnxīn practices faith
玄旨 xuán zhǐ a profound concept
xué a learner
虚空 虛空 xūkōng
 1. vast emptiness
 2. Void
xūn vāsanā / permeation / infusing / perfuming / predispositions / habituations / latent tendencies
xún vitarka / vitarkah / vitakka / conception / gross detection / examination / application of thought
熏习 熏習 xūnxí vāsanā / permeation / infusing / perfuming / predispositions / habituations / latent tendencies
熏习义 熏習義 xūnxí yì meaning of permeation
虚妄 虛妄 xūwàng not real / illusory
厌生死苦 厭生死苦 yàn shēngsǐ kŭ
 1. loath the suffering of Saṃsāra
 2. loath the suffering of Saṃsāra
言说 言說 yán shuō
 1. to teach through speaking
 2. to speak and then discuss
厌求 厭求 yànqiú loathing suffering and seeking pleasure
karma / kamma / karmic deeds / actions
业报 業報 yèbào
 1. karmic retribution / cause and effect / ripening of actions / karma and results / karmaphala / karmavipāka
 2. karmic retribution
业果 業果 yèguǒ karmic retribution / cause and effect / fruit of actions / karma and results / karmaphala
业识 業識 yèshí activating mind / a delusion
业受 業受 yèshòu karmic lifespan
业系 業繫 yèxì karmic connections / karmic bonds
业系苦相 業繫苦相 yèxìkǔxiāng the aspect of suffering from karmic connections
业行 業行 yèxíng kṛtya / ill usage or treatment
upadhi / bonds / substratum
manas / mind / mentation
Righteousness
异见 異見 yì jiàn different view
一念 yī niàn
 1. one moment / one instant
 2. one thought
 3. one thought
一切众生 一切眾生 yī qiè zhòng shēng all sentient beings
一切种智 一切種智 yī qiē zhǒng zhì knowledge of all aspects / all embracing wisdom / sarvākārajñatā / sarvakarajnata
一日一夜 yī rì yī yè one day and one night
一食顷 一食頃 yī shí qǐng the time of a meal
依止 yī zhǐ to depend and rest upon
一法 yīfǎ one dharma / one thing
依果 yīguǒ correlative effect / fruition of an outflow / niṣyandaphala
yīn
 1. hetu / causes
 2. Cause
因熏习镜 因熏習鏡 yīn xūn xí jìng a mirror influencing towards enlightenment
因缘具足 因緣具足 yīn yuán jù zú All Causes and Conditions Present
因缘生 因緣生 yīn yuán shēng produced from causes and conditions
因地 yīndì
 1. the circumstances of place
 2. causative stage
yīng to accept
应观 應觀 yīng guān should observe
应身 應身 yīngshēn
 1. nirmāṇakāya / nirmanakaya / body of transformations / transformation body / emanation body
 2. saṃbhogakāya / sambhogakaya / enjoyment body / reward body
应现 應現 yīngxiàn for a Buddha or bodhisattva to appear as a living being
应作 應作 yīngzuò a manifestation
音声 音聲 yīnshēng sound
因相 yīnxiāng causation
因缘 因緣 yīnyuán
 1. Cause and Condition / principal and secondary causes / chain of cause and effect / primary cause / nidāna
 2. Nidana (expositions of causes) / a story of an occasion in the Buddhha's life
 3. a passage in a sūtra describing the setting
 4. causes and conditions
一切 yīqiè all, everything
一切法 yīqiē fǎ
 1. all dharmas / all things / sarvadharma
 2. all phenomena
一切苦 yīqiē kŭ all suffering
一切处 一切處 yīqiē rù kasina
一切智 yīqiè zhì
 1. sarvajñāta / all-knowledge / omniscience
 2. wisdom of all
一味 yīwèi
 1. one flavor [of dharma]
 2. one taste
一心 yīxīn
 1. ekacitta / concentrated
 2. ekacitta / having the same mind
 3. yixin / one mind
 4. single-mindedly, wholeheartedly
yòng yong / function / application
用大 yòng dà great in function
用熏习 用熏習 yòng xūnxí permeation through [external] influences
勇猛 yǒngměng ardency
yǒu
 1. becoming / bhāva
 2. 1. existence; 2. becoming
有无 有無 yǒu wú existent and non-existent/ having identity and emptiness
有法 yǒufǎ something that exists
有漏 yǒulòu having flow / pain / affliction / vexation / defilement / bhavāsrava / āsrava
有为 有為 yǒuwèi saṃskṛta / conditioned
有缘 有緣 yǒuyuán
 1. having karmic affinity / having a karmic connection
 2. to have a cause, link, or connection
desire / intention / interest / aspiration
yuán
 1. conditions / pratyaya / paccaya
 2. Condition
yuàn a vow
yuán Origin
缘熏习镜 緣熏習鏡 yuán xūn xí jìng a mirror influencing to cultivate to capacity for goodness
圆音 圓音 yuán yīn perfect voice
怨家 yuànjiā an enemy
缘觉 緣覺 yuánjué
 1. Pratyekabuddha Realm / Pratyekabuddha
 2. pratyekabuddha
愿力 願力 yuànlì
 1. the power of a vow
 2. Power of Vow
缘起 緣起 yuánqǐ
 1. dependent origination / conditioned origination / dependent arising
 2. Dependent Origination
yùn aggregate / skandha
zàng
 1. piṭaka / canon / a collection of scriptures
 2. garba / matrix / embryo
 3. kośa / kosa
 4. ālaya / dwelling / residence
造论 造論 zàolùn composed the treatise
koan / kōan / gong'an
增减 增減 zēngjiǎn increase or decrease
增长 增長 zēngzhǎng
 1. fortnightly recital of monastic rules and confession / upoṣadha
 2. to increase, grow
障碍 障礙 zhàng'ài hindrance
zhe to attach / to grasp
折伏 zhéfú to refute
zhēn True
真如海 zhēn rú hǎi Ocean of True Thusness
真谛 真諦 zhēndì
 1. paramartha / paramārtha / paramārthasatya / absolute truth / supreme truth
 2. truth
zhèng Righteous
zhèng realization / adhigama
正定 zhèng dìng
 1. Right Meditative Concentration / Right Concentration
 2. Right Concentration
正念 zhèng niàn
 1. Right Mindfulness
 2. Right Mindfulness
正思 zhèng sī Right Thought
正位 zhèng wèi place of awakening
正法 zhèngfǎ
 1. Right Dharma / Saddharma
 2. Age of Right Dharma / The Period of the True Dharma
 3. Righteous Dharma
证法 證法 zhèngfǎ realization of the Dhama / practice of the Dharma / adhigamadharma
正解 zhèngjiě samadhi
正信 zhèngxìn
 1. to have faith
 2. Right Faith
正意 zhèngyì wholesome thought / thought without evil
真如 zhēnrú
 1. tathatā / suchness / inherent nature / true nature / tathata
 2. True Thusness
真如门 真如門 zhēnrú mén xin zhenru men / zhenru men / the teaching of tathatā
真识 真識 zhēnshí true consciousness
真实 真實 zhēnshí true reality
真心 zhēnxīn true mind
zhì Wisdom
zhī Understanding
zhì Aspiration
zhǐ calm abiding / cessation / śamatha
止观 止觀 Zhǐ Guān
 1. calming and insight / calming and contemplation / śamatha and vipaśyanā
 2. Cessation and Contemplation
 3. calming and contemplating
智识 智識 zhì shí analytical mind
知世间 知世間 zhī shìjiān one who knows the world
智相 zhì xiāng discriminating intellect
直心 zhí xīn
 1. a straightforward mind
 2. Direct
智碍 智礙 zhìài a barrier created by what is already known
知法 zhīfǎ to understand the Dharma / to know the teachings of the Buddha
智慧 zhìhuì
 1. wisdom / prajñā
 2. jñāna / knowledge
 3. wisdom
智恺 智愷 zhìkǎi Zhi Kai
执取相 執取相 zhíqǔ xiāng the aspect of attachment
执着 執著 zhízhuó
 1. to cling to things as if they were real / to be bound to things
 2. attachment
知足 zhīzú Contentment
众苦 眾苦 zhòngkǔ all suffering
众生 眾生 zhòngshēng
 1. beings / all living things / all sentient beings
 2. sentient beings
众生见 眾生見 zhòngshēng jiàn the view of a being
众生界 眾生界 zhòngshēng jiè the realm of living beings
众生相 眾生相 zhòngshēng xiāng
 1. the notion of a being
 2. characteristics of sentient beings
众生心 眾生心 zhòngshēng xīn the minds of sentient beings
种性 種性 zhǒngxìng lineage / gotra
种子 種子 zhǒngzi
 1. bīja / seed / karmic seed
 2. seed
zhù to attach / to abide / to dwell
诸法 諸法 zhū fǎ sarvadharma / all things / all dharmas
诸众生 諸眾生 zhū zhòngshēng all sentient beings
转法轮 轉法輪 zhuǎn fǎlún
 1. Turning the Dharma wheel / to transmit Buddhist teaching / dharmacakrapravartana
 2. to turn the Dharma Wheel
专念 專念 zhuān niàn to concentrate / to fix attention [on an object]
转识 轉識 zhuǎn shí
 1. evolving mind
 2. Transforming Consciousness
庄严 莊嚴 zhuāngyán
 1. to adorn / to perfect
 2. Dignity
 3. solemn, majestic
住持 zhùchí
 1. the abbot of a monastery / the director of a monastery
 2. to administer a monastery
 3. 1. Abbot (male); 2. Abbess (female)
自利利他 zì lì lì tā the perfecting of self for the benefit of others
自相 zì xiāng individual characteristics
自心 zì xīn One's Mind
自力 zìlì one's own power
自性 zìxìng
 1. svabhāva / intrinsic nature / original nature / intrinsic existence / essential nature
 2. Self-Nature
自在 zìzài
 1. Carefree
 2. perfect ease
zōng
 1. school / sect
 2. thesis / conclusion / tenet / siddhānta
总持 總持 zǒngchí
 1. a dhāraṇī / a dharani / a magic charm
 2. to hold to the good, total retention
Contented
作意 zuò yì attention / engagement