NTI Buddhist Text Reader

Glossary and Vocabulary for Treatise on the Awakening of Faith in the Mahāyāna 《大乘起信論》

Word count: 8352, unique words: 1219, character count: 11257

Contents

 1. Keywords
 2. People and Places
 3. Glossary
 4. Frequencies of Lexical Words
 5. Bigrams

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus, filtered to only Buddhist terms

Simplified Traditional Pinyin English
熏习 熏習 xūnxí vāsanā / permeation / infusing / perfuming / predispositions / habituations / latent tendencies
真如 zhēnrú tathatā / suchness / inherent nature / true nature / tathata
妄心 wàngxīn a deluded mind
境界 jìngjiè viṣaya / object / sphere / region / realm of objects
染法 rǎnfǎ kleśa / mental affliction
不觉 不覺 bùjué non-enlightenment
无明 無明 wúmíng ignorance / avidyā / avijjā
法身 Fǎshēn Dharmakaya / Dharmakāya / Dharma Body
如来藏 如來藏
 1. Rúlái Zàng
 2. Rúlái Zàng
 1. Buddha-nature / Buddha-dhatu / Buddha Principle / Tathāgatagarbha
 2. tathatā / suchness / inherent nature / true nature / tathata
业识 業識 yèshí activating mind / a delusion

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
阿罗汉 阿羅漢 Āluóhàn Arhat
阿弥陀佛 阿彌陀佛 amítuó fó
 1. Amitābha Buddha
 2. Amitabha Buddha
不空 Bù Kōng Amoghavajra
羼提波罗蜜 羼提波羅蜜 chàntí bōluómì ksanti-paramita / the paramita of tolerance / the paramita of forbearance
大梁 Dà Liáng City of Da Liang
大悲 dàbēi mahākaruṇā / great compassion
大悲者 dàbēizhě Compassionate One
大乘 Dàshèng
 1. Mahayana / Mahāyāna / Mahāyāna Buddhism
 2. Great Vehicle
大乘起信论 大乘起信論 Dàshèng Qǐxìn Lùn Treatise on the Awakening of Faith in the Mahāyāna / Dasheng Qixin Lun
东夏 東夏 Dōng Xià Eastern China
兜率天 Dōushuàitiān Tuṣita / Tushita / Tuṣita-deva / Tuṣita Heaven / Tuṣita gods
法身 Fǎshēn Dharmakaya / Dharmakāya / Dharma Body
法性 fǎxìng inherent nature / essence / true nature / dharmata / dharmatā
广论 廣論 Guǎng Lùn Lamrim Chenmo / The Great Treatise on the Stages of the Path to Enlightmenent
guǐ tenth heavenly stem / tenth in order
护法 護法 hùfǎ
 1. to uphold the Dharma
 2. Dharma Protector
 3. Dharmapāla
建兴 建興 Jiànxīng Jianxing reign
极乐世界 極樂世界 jílè shìjiè Western Pure Land / Sukhāvatī
寂灭 寂滅 jìmiè Nirvāṇa / Nibbāna / Nirvana
九月 jiǔyuè September / the Ninth Month
拘兰难陀 拘蘭難陀 jūlánnántuó Paramārtha
liáng
 1. a bridge
 2. Liang Dynasty
 3. City of Liang
 4. State of Liang
 5. Liang
 6. a beam / rafters
 7. a fishing sluice
 8. to lose footing
 9. State of Liang
 10. a ridge
 11. later Liang
六道 Liù Dào The Six Realms / The Six Realms of Existence
马鸣 馬鳴 Mǎ Míng Aśvaghoṣa / Asvaghosa
马鸣菩萨 馬鳴菩薩 Mǎ Míng púsà Aśvaghoṣa / Asvaghosa
摩诃衍 摩訶衍 Móhēyǎn Mahāyāna / Mahayana / the Great Vehicle
摩伽陀国 摩伽陀國 Mójiātuó Guó Magadha
涅槃 Nièpán Nirvāṇa / Nibbāna / Nirvana
起信论 起信論 Qǐ xìn Lùn Treatise on the Awakening of Faith in the Mahāyāna / Dasheng Qixin Lun
瞿昙 瞿曇 Qútán Gautama / Gotama
如来 如來 Rúlái Tathāgata / Thus Come One
三界 Sān Jiè The Three Realms
三藏 Sān Zàng
 1. Tripitaka
 2. Tripitaka / Tripiṭaka / Tipitaka
 3. Buddhist Canon
三藏法师 三藏法師 Sān Zàng Fǎshī Venerable Xuanzang / Tripiṭaka
色究竟 Sè Jiūjìng Akaniṣṭha / Akanistha / Akaniṭṭha
声闻 聲聞 shēngwén Sravaka / Śrāvaka / a distinguished disciple of the Buddha
十二因缘 十二因緣 shí èr yīnyuán the Twelve Nidanas / the Twelve Nidānas
十方诸佛 十方諸佛 Shí Fāng zhū Fó the Buddhas of the Ten Directions
 1. Soviet Union
 2. Su
 3. to revive
 4. Suzhou
 5. Jiangsu
娑婆世界 Suōpó Shìjiè Saha World / Sahā World / the World of Suffering
太保 Tàibǎo Grand Protector
无余涅盘 無餘涅槃 Wú Yú Nièpán Anupadhiśeṣanirvāṇa / Nirupadhiśeṣanirvāṇa / Nirvāṇa without Remainder
西域 Xī Yù Western Regions
扬州 揚州 Yángzhōu Yangzhou
印度 Yìndù India
Yīng
 1. England
 2. Ying
 3. brave
一行三昧 yīxíng sānmèi Ekavyuda-Samadi / Samadi of Specific Mode
yōu
 1. quiet / secluded
 2. Hades
 3. Youzhou / Fanyang
月支 Yuè Zhī Yuezhi / Rouzhi / Tokhara / Tokharian
中天竺 Zhōng Tiānzhú Central India
众僧 眾僧 zhòngsēng Saṅgha / Sangha / Buddhist monastic community
Zhú Zhu

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 397.

Simplified Traditional Pinyin English
ài desire / craving / trsnā
爱敬 愛敬 ài jìng Love and Respect
阿梨耶识 阿梨耶識 alíyé shí ālayavijñāna / alaya consciousness / storehouse consciousness / foundational consciousness
阿僧祇劫 āsēngzhǐ jié an asankhyeya kalpa
bào judgement / retribution
报身 報身 bàoshēn saṃbhogakāya / sambhogakaya / enjoyment body / reward body
bēi compassion / empathy / karuṇā
本觉 本覺 běnjué original enlightenment / intrinsic enlightenment / inherent enlightenment
biàn karmasthana / kammaṭṭhāna / an object of meditation
遍知 biànzhī
 1. to know / to understand / parijñā
 2. to be omniscient / to be all knowing
病苦 bìngkŭ suffering due to sickness
波罗蜜 波羅蜜 bōluómì paramita / pāramitā / perfection
般若波罗蜜 般若波羅蜜 Bōrěbōluómì
 1. Prajñāpāramitā / Prajnaparamita / Perfection of Wisdom
 2. Prajnaparamita
不二 bú èr advaya / nonduality / not two
不净 不淨 bù jìng dirty / filthy
不思议业 不思議業 bù sī yì yè suprarational functions
不思议业相 不思議業相 bù sī yì yè xiāng suprarational functions
不觉 不覺 bùjué non-enlightenment
布施 bùshī dana / giving / the practice of giving / generosity
不信 bùxìn disbelief / lack of faith
不住 bùzhù does not dwell
惭愧 慚愧 cánkuì Shamefulness
禅波罗蜜 禪波羅蜜 chán bōluómì dhyana-paramita / the paramita of meditative concentration
禅定 禪定 chándìng
 1. to meditate
 2. meditation
cháng constant / persistent / long-lasting / eternal / nitya
常乐我净 常樂我淨 cháng lè wǒ jìng Eternity, Bliss, Self, and Purity
常见 常見 chángjiàn eternalism / śāśvatadṛṣṭi
常住 chángzhù permanence / eternalism / śāśvata / nitya-sthita
chēn
 1. aversion / hatred / hostility / anger / dveṣa / dosa
 2. malice / vyāpāda
chéng yāna / a vehicle / a school of teaching
成道 chéng dào to become enlightened / to become a Buddha
成佛 chéng Fó to become a Buddha
成就 chéngjiù
 1. attained / achieved
 2. a means of accomplishing something
瞋恚 chēnhuì anger / wrath / dveṣa / dosa
chī confusion / stupidity / naivety / delusion / moha
持戒 chí jiè to uphold precepts / morality
初发意 初發意 chū fā yì to make a vow to acheive supreme enlightenment / to act with bodhicitta
出家 chūjiā to become a monk or nun
出世间 出世間 chūshìjiān transcendental world / lokottara
出胎 chūtāi for a Buddha to be reborn
慈爱 慈愛 cí'ài Compassion and Love
慈悲 cíbēi
 1. compassion / loving-kindness / benevolence / mettā / metta
 2. Compassion
an element
大悲心 大悲心 dà bēi xīn Great Compassion
大慈 dà cí great loving-kindness / great compassion
大身 dà shēn great body / mahakaya / mahākāya
大愿 大願 dà yuàn a great vow
大方便 dàfāngbiàn mahopāya / skillful means / expedient means
dào the path leading to the cessation of suffering
大智 dàzhì Mahāmati
得度 de dù
 1. to attain salvation
 2. to attain enlightenment
得佛 dé fó to become a Buddha
di
地水火风 地水火風 dì shuǐ huǒ fēng Earth, Water, Fire and Wind
dìng meditative concentration / meditation
第一义 第一義 dìyī yì paramārtha / paramārthasatya / absolute truth / supreme truth
第一义谛 第一義諦 dìyīyìdì paramārtha / paramārthasatya / absolute truth / supreme truth
 1. pāramitā / perfection
 2. to save / to rescue / to liberate / to overcome
 3. ordination rhythm
端坐 duānzuò to sit in a posture for meditation
度脱 度脫 dùtuō to save / to rescue / to relieve them from the suffering of this world and take them nirvana
恶道 惡道 è dào an evil rebirth / an evil destiny / an unfortunate rebirth / hell
恶趣 惡趣 è qù an evil rebirth / an evil destiny / an unfortunate rebirth / hell
二乘 èr chéng the two vehicles
二义 二義 èryì the two meanings / the two explanations / two teachings
恶业 惡業 èyè unwholesome acts / evil intentions
 1. a dharma / a dhárma / a natural law / teachings
 2. a mental object / a phenomenon / dharma / a thought
法出离镜 法出離鏡 fǎ chū lí jìng a mirror free from defiled objects
发心 發心 fā xīn
 1. to make a vow to acheive supreme enlightenment / to act with bodhicitta
 2. Resolve
发愿 發願 fā yuàn to make a vow / praṇidhānaṃ
法界 fǎjiè
 1. a dharma realm / a dhárma realm / dharmadhatu / dharmadhātu
 2. tathatā / suchness / inherent nature / true nature / tathata
法门 法門 fǎmén dharmaparyāya / dharma gate / a way of teaching the Dharma / a Buddhist teaching / a Dharma door
fán
 1. an ordinary person
 2. the ordinary world
凡夫 fánfū an ordinary person / pṛthagjana
方便 fāngbiàn
 1. upāya / skillful means / expedient means
 2. Convenience
烦恼 煩惱 fánnǎo kleśa / kilesa / a mental affliction / defilement
法师 法師 fǎshī Dharma Master / Venerable / a Buddhist monk or nun
非常 fēicháng impermanence
非我 fēiwǒ selflessness / non-self / anātman / anattā
分别 分別 fēnbié
 1. kalpanā / thought / imagination
 2. vikalpa / discrimination / conception
 1. Buddhist / of Buddhism
 2. a statue or image of a Buddha
 3. a Buddhist text
佛法僧 Fó Fǎ Sēng the Buddha, the Dharma, and the Sangha / the Triple Gem / the three treasures of Buddhism
佛国土 佛國土 Fó guótǔ
 1. buddhakṣetra / a Buddha land
 2. Buddha's country
佛法 fófǎ the power of the Buddha
佛像 fóxiàng
 1. figure, statue, or image of a Buddha
 2. images worshipped by Buddhists
佛智 fózhì Buddha knowledge / Buddha wisdom
福德 fúdé merit earned / reward / good fortune and good moral conduct
gēn
 1. an organ / a part of the body / an organ of sense
 2. a sense / a faculty
 3. mūla / a root
根本 gēnběn mūla / root
功德无量 功德無量 gōng dé wú liàng
 1. boundless merits
 2. Boundless Merits
共相 gòng xiāng common phase
功德 gōngdé
 1. guṇa / achievements and virtue / merit
 2. puṇya / puñña
guān
 1. mindfulness / contemplation
 2. insight / vipaśyanā / vipassanā
广 guǎng vaipulya / vast / extended
广大 廣大 guǎngdà vaipulya / vast / extended
光明 guāngmíng Brightness
归命 歸命 guīmìng namo / to pay respect to / to take refuge
归依 歸依 guīyī to take refuge in the Triple Gem
guǒ phala / a consequence
和合 héhé Harmony
huā to collect alms
欢喜 歡喜 huānxǐ Joy
护法 護法 hùfǎ to uphold the Dharma
huì intellect
huì a religious assembly
慧日 huì rì to have illuminating wisdom like the Buddha
迴向 huíxiàng to transfer merit / to dedicate
护念 護念 hùniàn for a Buddha, bodhisattva, or demigod to protect a Buddhist disciple
huò kleśa / kilesa / a mental affliction / defilement
 1. the origin of suffering
 2. desire / greed / craving
jià designation / provisional / conventional term
假名 jiàmíng designation / provisional term / conventional term
jiàn view
见佛 見佛 jiànfó to see the Buddha
jiě understanding
jiè dhātu / a realm / a field / a domain
jiè
 1. a precept / a vow
 2. morality
jié a kalpa / an eon
劫数 劫數 jiéshǔ predestined fate
解脱 解脫 jiětuō
 1. to liberate / to emancipate / vimokṣa
 2. liberation / emancipation
寂静 寂靜 jìjìng Tranquility
jìn diligence / perseverance
jìng
 1. the object of one of the six senses
 2. viṣaya / object / sphere / region
jīng a sutra / a sūtra
jìng Stillness
jìng
 1. vyavadāna / purification / cleansing
 2. śuddha / cleansed / clean / pure
 3. viśuddhi / purity
 4. Pure
净明 淨明 jìng míng Pure and Clear
净信 淨信 jìng xìn
 1. prasāda / pure faith
 2. Pure Faith
净法 淨法 jìngfǎ
 1. pure dharma
 2. the teaching of the Buddha
境界 jìngjiè viṣaya / object / sphere / region / realm of objects
精进 精進 jīngjìn
 1. diligence / perseverance / vīrya
 2. Be Diligent
净心 淨心 jìngxīn a purified mind
净业 淨業 jìngyè pure karma / good karma
禁戒 jìnjiè a vow
尽十方 盡十方 jìnshífāng everywhere
究竟觉 究竟覺 jiūjìng jué final enlightenment
救世 jiùshì to save / to be saved
jué bodhi / enlightenment / awakening
觉照 覺照 jué zhào Awareness
开导 開導 kāidǎo to enlighten
kōng śūnyatā / emptiness / emptiness of inherent existence
空寂 kōngjì śūnyatā / emptiness / emptiness of inherent existence
空净 空淨 kōngjìng śūnyatā / emptiness / emptiness of inherent existence
duḥkha / dukkha / suffering
离言说相 離言說相 lí yán shuō xiāng describing attributes without words
两舌 兩舌 liǎng shé double-tongued
利根 lìgēn natural powers of intelligence
六尘 六塵 Liù Chén six sense objects / Six Dusts
六时礼拜 六時禮拜 liùshí lǐbài to worship all day
lùn a treatise / a thesis / śastra
màn māna / pride / arrogance / conceit
miè the cessation of suffering
evil / vice
摩尼宝 摩尼寶 mòní bǎo mani jewel
niàn
 1. memory
 2. mindfulness / smṛti
念念 niàn niàn thought after thought
念住 niàn zhù a foundation of mindfulness
念着 念著 niànzhe clinging to illusion
毘钵舍那 毘鉢舍那 píbōshènà insight / vipaśyanā / vipassanā
毘梨耶波罗蜜 毘梨耶波羅蜜 pílíyē bōluómì virya-paramita / the paramita of diligence
辟支佛 Pìzhī Fó Pratyeka-Buddha / Pratyekabuddha
破着 破著 pòzhe to break attachments
菩萨 菩薩 púsà bodhisattva / bodhisatta
菩萨地 菩薩地 púsà xíng the ten grounds
菩提 pútí bodhi / enlightenment / awakening
起信 qǐ xìn the awakening of faith
起灭 起滅 qǐmiè saṃsāra / life and death
qín diligence / perseverance / vīrya
清净 清淨 qīng jìng
 1. pure / cleansed / purified of defiling illusion / viśuddhi
 2. Purity
清净心 清淨心 qīng jìng xīn Pure Mind
清凉 清涼 qīngliáng Coolness
求道 qiú dào to seek the Dharma
求法 qiú fǎ to seek the Dharma
gati
clinging / grasping /upādāna
取着 取著 qǔzhe grasping / attachment
rǎn tormented / afflicted / distressed / kliṣṭa
染法 rǎnfǎ kleśa / mental affliction
染心 rǎnxīn afflicted mind / kliṣṭa-citta
rěn tolerance / patience
任运 任運 rèn yùn to accomplish something by letting it occur naturally
忍辱 rěnrǔ to tolerate disgrace and insult / to have patience
人天 réntiān the six realms / all living things
入涅槃 rù nièpán to enter Nirvāṇa
如来藏 如來藏 Rúlái Zàng
 1. Buddha-nature / Buddha-dhatu / Buddha Principle / Tathāgatagarbha
 2. tathatā / suchness / inherent nature / true nature / tathata
ruò re
如实 如實 rúshí tathatā / suchness / inherent nature / true nature / tathata
如实空镜 如實空鏡 rúshí kōng jìng a mirror that is empty of images
如实修行 如實修行 rúshí xiūxíng to cultivate according to thusness
如实知 如實知 rúshízhī understanding of thusness
入胎 rùtāi to be conceived from Heaven
三阿僧祇劫 sān āsēngzhǐ jié The Three Asankhyeya Kalpas / The Three Kalpas / The Three Asankya-Kalpas
三宝 三寶 Sān Bǎo triple gem / three treasures / ratnatraya
三千大千世界 sān qiān dà qiān shìjiè trisāhasramahāsāhasralokadhātu / a great chiliocosm / trichiliocosm / the cosmos
三昧 sānmèi samādhi / mental concentration
form / matter
色法 sèfǎ Rupadharma / the phenomenal world
sēng monk / Sangha
沙门 沙門 shāmén a Buddhist monk / a wandering monk / a shramana / a sramana
shàn
 1. meditative concentration / dhyāna / jhāna
 2. Chan
shàn
 1. kuśala / kusala / virtuous
 2. shan
善恶 善惡 shàn è good and evil
善根增长 善根增長 shàn gēn zēng zhǎng Enhance the Root of Wholesomeness
善法 shànfǎ
 1. a good thing / a pure dhárma
 2. a wholesome teaching
善根 shàngēn virtuous roots / wholesome roots / kuśalamūla
善巧方便 shànqiǎo fāngbiàn
 1. upāyakauśalya / skillful and expedient means
 2. Skillful and Expedient Means
善知识 善知識 shànzhīshi a Dharma friend / kalyāṇamitra / kalyāṇamitta / kalyanamitra
shě
 1. equanimity
 2. to give in charity / to give alms
 3. tyāga / to give up / to abandon
shè saṃgraha / holding together
摄护 攝護 shèhù parigraha / to protect
奢摩他 shēmótā śamatha / medatative concentration
shēn body / kāya
shēng birth
生灭门 生滅門 shēng miè mén The door of arising and ceasing
生灭 生滅 shēngmiè saṃsāra / life and death
shì the meaning of a word / relating to the phenomenal world
shī the practice of selfless giving / dāna
shì future / future life
shí vijñāna / consciousness / life force / mind / cognition
尸波罗蜜 尸波羅蜜 shī bōluómì sila-paramita / the paramita of proper conduct
示教利喜 示教利喜 shì jiāo lì xǐ Inspiration, Teaching, Benefit, and Joy
十方 shí sāng the ten directions
实有 實有 shí yǒu in reality there is
世谛 世諦 shìdì saṃvṛtisatya / conventional truth / relative truth mundane truth
十方世界 shífāng shìjiè the worlds in all ten directions
世界 shìjiè a world
始觉 始覺 shǐjué shijue / acquired enlightenment / actualization of enlightenment
十善 shíshàn the ten virtues
示现 示現 shìxiàn for a bodhisattva to be incarnated / to manifest
誓愿 誓願 shìyuàn a vow
shòu feelings / sensations
授记 授記 shòu jì a prediction / vyākaraṇa
受持 shòuchí to accept and maintain faith / to uphold
说法 說法 shuōfa to teach the Dharma / to expound Buddhist teachings / dharma-desana
temple / monastery / vihāra
volition / cetanā
四摄 四攝 sì shè the four means of embracing
四相 sì xiāng four notions / four forms / four manifestations of self
思惟 sīwéi intention / saṃkalpa
随分觉 隨分覺 suífēn jué partial enlightenment / approximate enlightenment
隨念 suíniàn recollection / contemplation / anusmriti / anussati
随喜 隨喜 suíxǐ anumodana / admiration
宿命 sùmìng a past life
檀波罗蜜 檀波羅蜜 tán bōluómì dana-paramita / the paramita of generosity
 1. śarīra / human body
 2. ti / essence
体空 體空 tǐkōng the emptiness of substance
体性 體性 tǐxìng svabhāva / intrinsic nature / original nature / intrinsic existence / essential nature
头陀 頭陀 tóutuó dhuta / a monk that begs for food / ascetic practice
退 tuì parihāṇi / to regress / to degenerate
退堕 退墮 tuìduò parihāṇi / to regress / to degenerate
退失 tuìshī parihāṇi / to regress / to degenerate
陀罗尼 陀羅尼 tuóluóní a dharani / an incantation
往生 wǎng shēng a future life
妄见 妄見 wàngjiàn a delusion
妄想 wàngxiǎng fanciful thinking / deluded thoughts / fantasies
妄心 wàngxīn a deluded mind
微尘 微塵 wēichén an atom
唯心 wéixīn cittamātra / mind-only
self / ātman / attan
我见 我見 wǒ jiàn the view of a self
mo
无得 無得 wú de No Attainment
无二 無二 wú èr advaya / nonduality / not two
无分别心 無分別心 wú fēn bié xīn A Mind Free of Discrimination
无染 無染 wú rǎn Untainted
无妄 無妄 wú wàng Without Delusions
无畏 無畏 wú wèi
 1. non-fear / fearless / abhaya
 2. Fearlessness
无怨 無怨 wú yuàn No Resentment
无边 無邊 wúbiān Boundless
无常 無常 wúcháng impermanence / anitya / anicca
无漏 無漏 wúlòu
 1. having no passion or delusion
 2. Undefiled
无明 無明 wúmíng ignorance / avidyā / avijjā
无念 無念 wúniàn
 1. no thought
 2. tathatā
 3. No Thought
无色 無色 wúsè formless / no form / arūpa
无上菩提 無上菩提 wúshàng pútí
 1. samyaksaṃbodhi / unsurpassed complete perfect enlightenment / supreme bodhi
 2. Supreme Bodhi
无生 無生 wúshēng anutpāda / unproduced / non-arising
无始无明 無始無明 wúshǐ wúmíng innate nonenlightenment
无我 無我 wúwǒ
 1. selflessness / non-self / anātman / anattā
 2. No Self
无相 無相 wúxiāng animitta / signlessness / without an appearance
无余 無餘 wúyú without remainder / niravaśeṣa
无住 無住 wúzhù
 1. non-attachment / non-abiding
 2. Non-Abiding
 3. Non-Abiding
五欲 五慾 wŭ yù the five desires
五尘 五塵 wŭchén objects of the five senses
五阴 五陰 wŭyīn five aggregates / five skandhas / five groups of existence / five groups of clinging
xián bhadra
现前 現前 xiàn qián to manifest in the present / to present before the eyes
现识 現識 xiàn shí reproducing mind
xiǎng notion / perception / cognition / conceptualization / saṃjñā / samjna
xiāng
 1. lakṣaṇa / countenance / personage / quality / character / disposition
 2. nimitta / a sign / a mark / appearance
 3. a perception / cognition / conceptualization / a notion
相似觉 相似覺 xiāngsì jué enlightenment in appearance
相续 相續 xiāngxù causal connection / continuity of cause and effect / saṃtati
相续识 相續識 xiāngxù shí continuing mind
相应 相應 xiāngyìng concomitant
现世 現世 xiànshì the present rebirth / the present life
懈怠 xièdài slackness / laziness
邪见 邪見 xiéjiàn mistaken view / wrong view / perverse view / mithyādṛṣṭi / micchādiṭṭhi
邪执 邪執 xiézhí unwholesome attachments / evil attachments
xìn faith / confidence
xīn citta / thinking / thought / mind / mentality
信成就 Xìn Chéngjiù The Accomplishment of Faith
心法 xīn fǎ mental objects
信佛 xìn Fó to believe in Buddhism
心念 xīn niàn mindfulness
心生灭门 心生滅門 xīn shēng miè mén the teaching of arising and ceasing
心所 xīn suǒ a mental factor
心源 心源 xīn yuán The Origin of Your Mind
心真如门 心真如門 xīn zhēnrú mén xin zhenru men / zhenru men / the teaching of tathatā
xíng
 1. saṃskāra / sankhara / that which has been put together / volition / volitional formations / conditioned states / habitual actions
 2. carita / caryā / conduct / behavior
 3. to practice
行者 xíngzhě an itinerant monk
心业 心業 xīnyè the mental karma
xiū
 1. bhāvanā / spiritual cultivation
 2. pratipatti / spiritual practice
修多罗 修多羅 xiūduōluó sūtra / sutta
修习 修習 xiūxí bhāvanā / spiritual cultivation
修行 xiūxíng
 1. pratipatti / spiritual practice
 2. bhāvanā / spiritual cultivation
虚空界 虛空界 xūkōng jiè visible space
xún vitarka / vitarkah / vitakka / conception / gross detection / examination / application of thought
xūn vāsanā / permeation / infusing / perfuming / predispositions / habituations / latent tendencies
熏习 熏習 xūnxí vāsanā / permeation / infusing / perfuming / predispositions / habituations / latent tendencies
言说 言說 yán shuō
 1. to teach through speaking
 2. to speak and then discuss
karma / kamma / karmic deeds / actions
业相 業相 yè xiāng karma-lakṣaṇa
业报 業報 yèbào karmic retribution / cause and effect / ripening of actions / karma and results / karmaphala / karmavipāka
业果 業果 yèguǒ karmic retribution / cause and effect / fruit of actions / karma and results / karmaphala
业识 業識 yèshí activating mind / a delusion
业受 業受 yèshòu karmic lifespan
业系 業繫 yèxì karmic connections / karmic bonds
业行 業行 yèxíng kṛtya / ill usage or treatment
manas / mind / mentation
upadhi / bonds / substratum
doubt / uncertainty / skepticism / vicikitsā / vicikicchā
一念 yī niàn
 1. one moment / one instant
 2. one thought
一切种智 一切種智 yī qiē zhǒng zhì All-Inclusive Wisdom
一法 yīfǎ one dharma / one thing
yīn hetu / causes
因熏习镜 因熏習鏡 yīn xūn xí jìng a mirror influencing towards enlightenment
因地 yīndì the circumstances of place
yīng to accept
应身 應身 yīngshēn
 1. nirmāṇakāya / nirmanakaya / body of transformations / transformation body / emanation body
 2. saṃbhogakāya / sambhogakaya / enjoyment body / reward body
因果 yīnguǒ hetuphala / cause and effect
应现 應現 yīngxiàn for a Buddha or bodhisattva to appear as a living being
应作 應作 yīngzuò a manifestation
因缘 因緣 yīnyuán
 1. causes and conditions / principal and secondary causes / chain of cause and effect / primary cause / nidāna
 2. a story of an occasion in the Buddhha's life
 3. a passage in a sūtra describing the setting
一切处 一切處 yīqiē rù kasina
一切智 yīqiè zhì sarvajñāta / all-knowledge / omniscience
一切众生 一切眾生 yīqiè zhòngshēng all sentient beings
一味 yīwèi one flavor / yiwei
一心 yīxīn
 1. ekacitta / concentrated
 2. ekacitta / having the same mind
 3. yixin / one mind
 4. Single-minded
yòng yong / function / application
勇猛 yǒngměng ardency
yǒu becoming / bhāva
有漏 yǒulòu having flow / bhavāsrava
有为 有為 yǒuwèi
 1. saṃskṛta / conditioned
 2. Promising
desire / intention / interest / aspiration
yuàn a vow
缘熏习镜 緣熏習鏡 yuán xūn xí jìng a mirror influencing to cultivate to capacity for goodness
缘觉 緣覺 yuánjué Pratyekabuddha
缘起 緣起 yuánqǐ dependent origination / conditioned origination / dependent arising
yùn aggregate / skandha
云海 雲海 yúnhǎi Cloud Ocean
云海 雲海 yúnhǎi Cloud Ocean
koan / kōan / gong'an
zhe to attach / to grasp
真谛 真諦 zhēndì paramārtha / paramārthasatya / absolute truth / supreme truth
zhèng realization / adhigama
正定 zhèng dìng
 1. Right Concentration
 2. Right concentration
正念 zhèng niàn Right Mindfulness
正法 zhèngfǎ
 1. Saddharma / The Period of the True Dharma
 2. saddharma / true Dharma
正觉 正覺 zhèngjué
 1. samadhi
 2. Samyak-Sambodhi
正信 zhèngxìn to have faith
真如 zhēnrú tathatā / suchness / inherent nature / true nature / tathata
真如门 真如門 zhēnrú mén xin zhenru men / zhenru men / the teaching of tathatā
真心 zhēnxīn The True Mind
zhǐ calm abiding / cessation / śamatha
止观 止觀 Zhǐ Guān
 1. calming and insight / calming and contemplation / śamatha and vipaśyanā
 2. Cessation and Contemplation
智识 智識 zhì shí analytical mind
知义 知義 zhī yì Be Aware of Righteousness
智慧 zhìhuì
 1. prajñā
 2. jñāna / knowledge
 3. Wisdom
执着 執著 zhízhuó to cling to things as if they were real / to be bound to things
知足 zhīzú Contentment
众苦 眾苦 zhòngkŭ all suffering
众生 眾生 zhòngshēng beings / all living things / all sentient beings
众生见 眾生見 zhòngshēng jiàn the view of a being
众生相 眾生相 zhòngshēng xiāng the notion of a being
种性 種性 zhǒngxìng lineage / gotra
zhù to attach / to abide / to dwell
zhuǎn Turn
转法轮 轉法輪 zhuǎn fǎlún to transmit Buddhist teaching / dharmacakrapravartana
转识 轉識 zhuǎn shí evolving mind
庄严 莊嚴 zhuāngyán
 1. to adorn / to perfect
 2. Dignity
住持 zhùchí
 1. the abbot of a monastery / the director of a monastery
 2. to administer a monastery
自利利他 zì lì lì tā the perfecting of self for the benefit of others
自性 zìxìng svabhāva / intrinsic nature / original nature / intrinsic existence / essential nature
自在 Zìzai Carefree
zōng school / sect
总持 總持 zǒngchí a dhāraṇī / a dharani / a magic charm
罪報 罪報 zuìbào retribution
zuò a retreat
作意 zuò yì attention / engagement

Frequencies of Lexical Words

Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
107 xīn heart
90 method / way 眾法之本
86 néng can / able 有法能起摩訶衍信根
78 meaning / sense 開示如理緣起之義
75 shuō to say / said / to speak / to talk / speaks 是故應說
65 to leave / to depart / to go away / to part 所謂為令眾生離一切苦得究竟樂
63 眾生 zhòngshēng beings / all living things / all sentient beings 為欲令眾生
62 niàn to read aloud / to recite 為示專念方便
58 真如 zhēnrú tathatā / suchness / inherent nature / true nature / tathata 法性真如海
51 熏習 xūnxí vāsanā / permeation / infusing / perfuming / predispositions / habituations / latent tendencies 謂依法力熏習
51 to arise / to get up 起大乘正信
49 zhī to know / to be aware 當知一切法不可說
47 miè to destroy / to wipe out / to exterminate 故於如來滅後六百餘年
45 境界 jìngjiè viṣaya / object / sphere / region / realm of objects 若離妄念則無一切境界之相
45 èr two 首尾二年方訖
43 菩薩 púsà bodhisattva / bodhisatta 一切菩薩皆乘此法到如來地故
42 wèi to call 謂眾生心
42 jiàn to see / to meet 迷群異見者捨執而歸依
42 無明 wúmíng ignorance / avidyā / avijjā 以一切心識之相皆是無明
42 děng et cetera / and so on 傳語人天竺國月支首那等
42 zhǒng kind / type 佛種不斷故
40 Buddha / Awakened One 於佛正法毀謗不停
36 無有 wú yǒu is not 無有變異
36 一者 yī zhě first / firstly / the first is 一者
35 二者 èrzhě the two / both 二者
33 shēng to be born / to give birth 令諸眾生正解不謬故
33 修行 xiūxíng pratipatti / spiritual practice 修行信心分
32 相應 xiāngyìng relevant / corresponding 從本已來一切染法不相應故
31 xìng sex 謂如來藏具足無量性功德故
31 無量 wúliàng unlimited / immeasurable 無量功德藏
31 fēn to divide into parts 說有五分
30 a human or animal body 即示摩訶衍體故
30 如來 Rúlái Tathāgata / Thus Come One 故於如來滅後六百餘年
30 zhì wisdom / knowledge 揚州僧智愷作
29 分別 fēnbié to differentiate / to distinguish 分別發趣道相
29 所謂 suǒwèi so-called 所謂為令眾生離一切苦得究竟樂
28 wàng absurd / fantastic / presumptuous 一切諸法唯依妄念而有差別
28 rén person / people / a human being 其人少小博採備覽諸經
27 yuán fate / predestined affinity 受解緣別
27 suí to follow 但隨妄念不可得故
26 lìng to make / to cause to be / to lead 為欲令眾生
25 bitter 法師苦辭不免便就汎舟
25 xiàn to appear / to manifest / to become visible 無法可現
25 lái to come 自昔已來久蘊西域
24 yīng should / ought 時彼國王應即移遣
23 xiū to decorate / to embellish 勸修
23 color / look / appearance 色無礙自在
23 方便 fāngbiàn convenient 為示方便消惡業障善護其
23 法身 Fǎshēn Dharmakaya / Dharmakāya / Dharma Body 法界一相即是如來平等法身
22 功德 gōngdé guṇa / achievements and virtue / merit 無量功德藏
21 rǎn to be contagious / to catch (illness) 本覺隨染
21 to enter 起信未久迴邪入正
21 power / force / strength 或有眾生能以自力廣聞而取解者
21 zhōng middle / during / inside 修多羅中具有此法
21 發心 fàxīn to make a vow to acheive supreme enlightenment / to act with bodhicitta 從初正信發心觀察
21 xíng to walk / to move 以眾生根行不等
21 因緣 yīnyuán causes and conditions / principal and secondary causes / chain of cause and effect / primary cause / nidāna 因緣分
21 名為 míngwèi to be called 名為真如
21 jué to awake 覺義
21 soil / ground / land 一切菩薩皆乘此法到如來地故
20 世間 shìjiān world 非求世間名利恭敬故
20 涅槃 Nièpán Nirvāṇa / Nibbāna / Nirvana 說一切眾生本來常住入於涅槃
20 隨順 suíshùn to follow / to go along with 諸眾生等云何隨順而能得入
20 xìn to believe / to trust 信者至微
19 happy / cheerful / joyful 所謂為令眾生離一切苦得究竟樂
19 different / other 迷群異見者捨執而歸依
19 can / may / able to 此真如體無有可遣
19 one 時有一高德沙門
19 差別 chābié difference / disparity 一切諸法唯依妄念而有差別
18 yòng to use / to apply 其用廣大寬廓無邊
18 三者 sān zhě the third / thirdly 三者
17 dòng to move / to act 如大海水因風波動
17 guān to look at / to watch / to observe 如二乘觀智
16 法性 fǎxìng inherent nature / essence / true nature / dharmata / dharmatā 深契大乘窮盡法性
16 yán to speak / to say / said 所言法者
15 生滅 shēngmiè saṃsāra / life and death 是心生滅因緣相
15 shí real / true / honest / really 以一切言說假名無實
15 信心 xìnxīn confidence 修行信心分
15 business / industry 最勝業遍知
15 shí knowledge 九識義章
15 mén door / gate / doorway / gateway 有二種門
15 平等 píngděng be equal in social status 謂一切法真如平等不增減故
15 遠離 yuǎnlí to be removed from / to be far away from 遠離癡慢出邪網故
15 qiú to request 非求世間名利恭敬故
15 sān three 以大梁承聖三年歲次癸酉九月十日
14 desire 慧日暫停而欲還反
14 wén to hear 不揆無聞
14 煩惱 fánnǎo worried / vexed / annoyed 出煩惱礙
14 zuò to do / to make / use as 揚州僧智愷作
14 big / great / huge / large / major 與假黃鉞大將軍太保蕭公勃
14 shì to show / to reveal 闡揚祕典示導迷徒
14 善根 shàngēn virtuous roots / wholesome roots / kuśalamūla 為令善根成熟眾生於摩訶衍法堪任不退信故
13 wèi Eighth earthly branch 起信未久迴邪入正
13 shǎo few / little 其人少小博採備覽諸經
13 shēn deep 乃是至極大乘甚深祕典
13 妄心 wàngxīn a deluded mind 依一切眾生以有妄心念念分別
13 jiě to divide / to break up / to split / to separate / to dissolve / to solve / to melt / to untie / to loosen / to open / to emancipate 令諸眾生正解不謬故
13 二乘 èr chéng the two vehicles 對治凡夫二乘心過故
13 染法 rǎnfǎ kleśa / mental affliction 從本已來一切染法不相應故
13 guò to cross / to go over / to pass 對治凡夫二乘心過故
13 利益 lìyì benefit / interest 利益分
13 zhǐ to stop / to halt 能止後念令其不起
13 凡夫 fánfū an ordinary person / pṛthagjana 對治凡夫二乘心過故
13 to take / to get / to fetch 遣聘中天竺摩伽陀國取經
13 shì matter / thing / item 能令現在已經之事
12 無邊 wúbiān without boundaries / limitless / boundless 其用廣大寬廓無邊
12 jìng clean 智淨相
12 三昧 sānmèi samādhi / mental concentration 所謂眾生依於三昧
12 自然 zìrán nature 隨眾生根自然相應
12 一切眾生 yīqiè zhòngshēng all sentient beings 依一切眾生以有妄心念念分別
12 zhù to dwell / to live / to reside 則知心相生住異滅
12 lùn to comment / to discuss 愍物長迷故作斯論
12 shēn body / torso 自信己身有真如法
12 dào way / road / path 諸道亂興
12 對治 duì zhì to be equal to / to be well-matched 對治凡夫二乘心過故
12 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 與瞿曇及多侍從
12 如來藏 Rúlái Zàng Buddha-nature / Buddha-dhatu / Buddha Principle / Tathāgatagarbha 謂如來藏具足無量性功德故
11 修多羅 xiūduōluó sūtra / sutta 修多羅中具有此法
11 shě to give up / to abandon 迷群異見者捨執而歸依
11 zhèng main / upright / straight 起信未久迴邪入正
11 增長 zēngzhǎng to increase / to grow 此識依見愛煩惱增長義故
11 退 tuì to retreat / to decline / to move back / to withdraw 為令善根成熟眾生於摩訶衍法堪任不退信故
11 不可 bù kě cannot / should not / must not 不可破壞
11 四者 sì zhě fourth / the fourth is 四者
10 qián front 故前梁武皇帝
10 問曰 wèn yuē to ask 問曰
10 答曰 dá yuē to reply 答曰
10 相續 xiāngxù causal connection / continuity of cause and effect / saṃtati 相續未曾離念故
10 four 玄文四卷
10 未來 wèilái future 復能成熟現在未來苦樂等報無差違故
10 生死 shēngsǐ Saṃsāra / Samsara 則令妄心厭生死苦
10 shǐ to begin / to start 於衡州始興郡建興寺
10 hòu after / later / behind 故於如來滅後六百餘年
10 淨法 jìngfǎ pure dharma 即是真心常恒不變淨法滿足
9 具足 jùzú adequate / sufficient / abundant / perfect / complete 謂如來藏具足無量性功德故
9 不能 bù néng cannot / must not / should not 又一切染法所不能染
9 wài outside / in addition / foreign / external 有外緣之力
9 shòu to receive / to accept / to suffer / to be subjected to 受解緣別
9 five 說有五分
9 自在 zìzai at ease 色無礙自在
9 even / equal / uniform 取色分齊不
9 kōng empty / void / hollow 如實空
9 zhèng proof 以離念境界唯證相應故
9 héng constant / regular / persistent 即是真心常恒不變淨法滿足
9 yuàn to hope / to wish / to desire 等慈悲願護故
9 to bewitch / to charm / to infatuate 愍物長迷故作斯論
9 shí time / a period of time 時有一高德沙門
8 根本 gēnběn fundamental / basic 來根本之義
8 本來 běnlái original 以從本來念念
8 liù six 六者
8 jiè boundary / scope / extent 即是一法界大總相法門體
8 chéng to finish / to complete / to accomplish / to succeed 以能成
8 to send out / to issue 分別發趣道相
8 coarse / rough 以捨麁分別執著相故
8 供養 gōngyàng to make offerings / to provide offerings / to worship 親承供養修行信心
8 使 shǐ to make / to cause 使大乘正典復顯於時
8 shè to absorb / to assimilate 樂總持少文而攝多義能取解者
8 修習 xiūxí bhāvanā / spiritual cultivation 為令善根微少眾生修習信心故
8 五者 wŭ zhě fifth / the fifth is 五者
8 fine / minute / thin / slender 以遠離微細念故得見心性
8 我見 wǒ jiàn the view of a self 我見愛染煩惱依無
8 chù a place / location / a spot / a point 無有是處
7 怯弱 qièruò timid / weak 遠離怯弱
7 唯心 wéixīn cittamātra / mind-only 是故三界虛偽唯心所作
7 大乘 Dàshèng Mahayana / Mahāyāna / Mahāyāna Buddhism 深契大乘窮盡法性
7 jīng to go through / to experience 遣聘中天竺摩伽陀國取經
7 wēi micro / tiny / miniature 信者至微
7 gēn origin / cause / basis 有法能起摩訶衍信根
7 zǒng general / total / overall / chief 因緣總相
7 fēng wind 水相風相不相捨離
7 無相 wúxiāng animitta / signlessness / without an appearance 其旨淵弘寂而無相
7 juǎn to coil / to roll 遂翻譯斯論一卷以明論旨
7 本覺 běnjué original enlightenment / intrinsic enlightenment / inherent enlightenment 法身說名本覺
7 業識 yèshí activating mind / a delusion 名為業識
7 自性 zìxìng svabhāva / intrinsic nature / original nature / intrinsic existence / essential nature 當知真如自性
7 虛空 xūkōng void / hollow / empty 與虛空等
7 qín diligent 勤修方便等入涅槃
7 無念 wúniàn no thought 能觀無念者
7 yàn to loathe / to pursue 則令妄心厭生死苦
7 idea
7 外道 wài dào a cult / a different religion / non-Buddhist 即是外道經說
7 zhí value / worth 遇值三藏拘蘭難陀
7 shì a generation 住持過去無量世等善惡之業令不失故
7 觀察 guānchá to observe 從初正信發心觀察
7 huài bad / spoiled / broken 可壞非不可壞
7 shuǐ water 如大海水因風波動
7 不空 Bù Kōng Amoghavajra 如實不空
6 fāng square / quadrilateral / one side 首尾二年方訖
6 tóng like / same / similar / together 以一切法皆同如故
6 shèng to beat / to win / to conquer 最勝業遍知
6 心性 xīnxìng one's nature / temperament 心性不生不滅
6 ài to love 心起分別愛與不愛故
6 shàn virtuous / wholesome / benevolent / well-disposed 為示方便消惡業障善護其
6 大悲 dàbēi mahākaruṇā / great compassion 大悲內融隨機應現
6 zhí to execute a plan 迷群異見者捨執而歸依
6 念念 niàn niàn thought after thought 依一切眾生以有妄心念念分別
6 止觀 Zhǐ Guān calming and insight / calming and contemplation / śamatha and vipaśyanā 為示修習止觀
6 色相 sèxiāng coloration / hue / sex / sex appeal 而有見色相者
6 xué to study / to learn 從信相應地觀察學斷
6 nǎo angered / filled with hate 熱惱
6 biàn to change 即是真心常恒不變淨法滿足
6 zhòng many / numerous 眾法之本
6 zhàng to block / to hinder / to obstruct 為示方便消惡業障善護其
6 shā sand / gravel / pebbles 過恒沙等上煩惱依無明起差別
6 míng bright / brilliant 遂翻譯斯論一卷以明論旨
6 xiàng to appear / to seem / to resemble 猶如明鏡現於色像
6 無漏 wúlòu having no passion or delusion 具足無漏性功德故
6 摩訶衍 Móhēyǎn Mahāyāna / Mahayana / the Great Vehicle 有法能起摩訶衍信根
6 to stand 立義分
6 猶如 yóurú to be similar to / to appear to be 猶如淨鏡
6 zhēn real / true / genuine 以一切法悉皆真故
6 to reach 與瞿曇及多侍從
6 wén writing / text 以其文深旨遠
5 佛法 fófǎ Dharma / Dhárma / Dhamma / Buddha-Dhárma / Buddhist doctrine 又諸佛法有因有緣
5 十方 shí sāng the ten directions 十方求之終不可得
5 zhǐ purport / aim / purpose 其旨淵弘寂而無相
5 一切處 yīqiē rù kasina 即與真如等遍一切處
5 如實 rúshí tathatā / suchness / inherent nature / true nature / tathata 如實空
5 捨離 shělí to abandon / to give up / to depart / to leave 與彼本覺不相捨離
5 懈怠 xièdài slackness / laziness 離懈怠故
5 quàn to advise / to urge / to exhort / to persuade 勸修
5 xiǎn to show 使大乘正典復顯於時
5 zhōng end / finish 十方求之終不可得
5 nán difficult 難知難解
5 huì intelligent / clever 遂囑值京邑英賢慧顯
5 huà to make into / to change into / to transform 邪見之流伏從正化
5 滿足 mǎnzú to satisfy / to fulfill 即是真心常恒不變淨法滿足
5 to meet with 遇值三藏拘蘭難陀
5 xié demonic / iniquitous / nefarious / evil 魔邪競扇
5 始覺 shǐjué shijue / acquired enlightenment / actualization of enlightenment 對始覺義說
5 廣大 guǎngdà vast / extensive 其用廣大寬廓無邊
5 斷絕 duànjué to sever / to break off 斷絕
5 解釋 jiěshì to explain / to interpret / to resolve 解釋分
5 eight 是因緣有八種
5 邪執 xiézhí unwholesome attachments / evil attachments 除疑捨邪執
5 màn slow 遠離癡慢出邪網故
5 border / edge / boundary 非前際生
5 jìng mirror 猶如淨鏡
5 lüè plan / strategy / outline / summary 略說二種
5 正信 zhèngxìn to have faith 起大乘正信
5 zào to make / to build / to manufacture 馬鳴菩薩造
5 to interest / to be interesting 分別發趣道相
5 勇猛 yǒngměng ardency 謂諸菩薩發心勇猛速趣涅槃故
5 世界 shìjiè the world / the universe / the cosmos 是菩薩於一念頃能至十方無餘世界
5 shī to lose / to miss / to fail 不失不壞
5 和合 héhé to mix / to blend / to converge / to join / to fuse 所謂不生不滅與生滅和合
5 一心 yīxīn wholeheartedly 依一心法
5 初發意 chū fā yì to make a vow to acheive supreme enlightenment / to act with bodhicitta 初發意菩薩等
5 成就 chéngjiù accomplishment / success / achievement 以能成就分別事識義故
5 染心 rǎnxīn afflicted mind / kliṣṭa-citta 有其染心
5 cáng to hide 無量功德藏
5 zhuǎn to transmit / to convey / to forward (mail) 意識轉故
5 to protect / to guard 為示方便消惡業障善護其
5 qiǎn to dispatch 遣聘中天竺摩伽陀國取經
5 不同 bùtóng different / distinct / not the same 如種種瓦器各各不同
5 自相 zì xiāng mutual / each other / one another 念無自相不離本覺
5 過去 guòqu (in the) past / former 住持過去無量世等善惡之業令不失故
5 gòu dirt / filth 而有鑛穢之垢
5 身心 shēnxīn body and mind 受於一切身心等苦
4 xūn to smoke / to cure 具足無漏熏眾生故
4 zhuān focused on one thing / special / expert / particular 為示專念方便
4 kān to endure / may / can 為令善根成熟眾生於摩訶衍法堪任不退信故
4 修學 xiūxué to study 依信相應地修學方便漸漸能捨
4 bào newspaper 復能成熟現在未來苦樂等報無差違故
4 shī the practice of selfless giving / dāna 離於施作
4 六塵 Liù Chén six sense objects / Six Dusts 離心則無六塵境界
4 zhào to illuminate / to shine / to reflect 遍照眾生之心
4 qīn related by blood or marriage / dear / intimate / closely related 或為眷屬父母諸親
4 所見 suǒjiàn what one seen / all one sees 又為凡夫所見者
4 Māra 魔邪競扇
4 to know / to learn / to be informed of 一切世間境界悉於中現
4 業障 yèzhàng karmāvaraṇa / a karmic obstruction 能消業障
4 無得 wú de No Attainment 畢竟無得
4 jià vacation 與假黃鉞大將軍太保蕭公勃
4 誹謗 fěibàng to slander 誹謗
4 信成就 Xìn Chéngjiù The Accomplishment of Faith 信成就發心
4 chún honest / simple / unsophisticated 智淳淨故
4 名利 mínglì fame and profit 非求世間名利恭敬故
4 正念 zhèng niàn Right Mindfulness 正念真如法故
4 三寶 Sān Bǎo triple gem / three treasures / ratnatraya 盛隆三寶重興佛日
4 阿僧祇劫 āsēngzhǐ jié an asankhyeya kalpa 若聞無量無邊阿僧祇劫勤苦難行乃得涅槃
4 顯示 xiǎnshì to show / to illustrate / to display 依於此心顯示摩訶
4 rěn to bear / to endure / to tolerate 忍門
4 大乘起信論 Dàshèng Qǐxìn Lùn Treatise on the Awakening of Faith in the Mahāyāna / Dasheng Qixin Lun 大乘起信論序
4 不動 Bùdòng Akshobya 智體不動
4 來自 láizì to come from (a place) 是心從本已來自性清淨而有無明
4 luàn disorderly / chaotic 諸道亂興
4 便 biàn convenient / handy / easy 法師苦辭不免便就汎舟
4 久遠 jiǔyuǎn remote / distant 乃至久遠熏習力故
4 言說 yán shuō to teach through speaking 以一切言說假名無實
4 無二 wú èr advaya / nonduality / not two 是故無二
4 qǐng to ask 敬請法師敷演大乘
4 shí ten 以大梁承聖三年歲次癸酉九月十日
4 dìng to decide 以知法性常定
4 è evil / vice 如凡夫人覺知前念起惡故
4 法界 fǎjiè a dharma realm / a dhárma realm / dharmadhatu / dharmadhātu 法界一相即是如來平等法身
4 jiǔ old 起信未久迴邪入正
4 菩提 pútí bodhi / enlightenment / awakening 菩提之法非可修相
4 xiǎng to think 有心想
4 心體 xīntǐ backbone / nerve tissue 謂心體離念
4 guǒ a result / a consequence
4 住持 zhùchí the abbot of a monastery / the director of a monastery 住持苦樂
4 意識 yìshí to be aware 意識轉故
4 法師 fǎshī Dharma Master / Venerable / a Buddhist monk or nun 并諸法師
4 淨心 jìngxīn a purified mind 得淨心地究竟離故
4 ài to obstruct / to hinder / to block / to deter 出煩惱礙
4 jìn to advance / to enter 若進若退
4 huàn a fantasy / an illusion 如是無漏無明種種業幻皆同
4 xiè lax / negligent 但為初學菩薩未入正位而懈
4 chéng to mount / to climb onto 乃是至極大乘甚深祕典
4 示現 shìxiàn for a bodhisattva to be incarnated / to manifest 隨念示現故
4 恭敬 gōngjìng to bow / to revere / to hold in deferential respect 非求世間名利恭敬故
3 zuò to sit 若從坐
3 三界 Sān Jiè The Three Realms 是故三界虛偽唯心所作
3 無形 wúxíng formless / invisible / intangible / virtual 心與無明俱無形相
3 duò to descend / to fall 或便退失墮二乘地
3 常住 chángzhù a long-term resident / permanent residence 心即常住
3 依法 yīfǎ according to law 謂依法力熏習
3 不定 bùdìng indefinite / indeterminate 所謂依不定聚眾生
3 重罪 zhòngzuì a serious crime / a felony / a serious wrongdoing 以從先世來多有重罪惡業障故
3 不見 bújiàn to not see 余雖慨不見聖
3 zēng to increase / to add to / to augment 謂一切法真如平等不增減故
3 to go 無來無去
3 淨信 jìngxìn prasāda / pure faith 當知過去菩薩已依此法得成淨信
3 莊嚴 zhuāngyán stately / solemn 所住依果亦有無量種種莊嚴隨所示現
3 一念 yī niàn one moment / one instant 滿足方便一念相應
3 一法 yīfǎ one dharma / one thing 即是一法界大總相法門體
3 xuán profound / mysterious / subtle 玄文二十卷
3 lèi kind / type / class / category 闇類偏情之黨棄著而臻湊
3 speed 謂諸菩薩發心勇猛速趣涅槃故
3 西 The West 梁西印度三藏法師真諦譯
3 kǎi joyful / kind / harmonious 揚州僧智愷作
3 轉識 zhuǎn shí evolving mind 名為轉識
3 報身 bàoshēn saṃbhogakāya / sambhogakaya / enjoyment body / reward body 名為報身
3 一切種智 yī qiē zhǒng zhì All-Inclusive Wisdom 名一切種智
3 wéi to disobey / to violate / to separate / to go against 復能成熟現在未來苦樂等報無差違故
3 bèi to prepare / get ready / to provide or equip 其人少小博採備覽諸經
3 波羅蜜 bōluómì paramita / pāramitā / perfection 修諸波羅蜜
3 不思議業 bù sī yì yè suprarational functions 有不思議業
3 可見 kějiàn worthy of viewing / it is clear / clear / visible 亦無色相可見
3 令人 lìngrén to cause one to / to lead one to 或令人知宿命過去之事
3 正定 zhèng dìng Right Concentration 入正定聚
3 智慧 zhìhuì wisdom 亦非二乘智慧所覺
3 secret 乃是至極大乘甚深祕典
3 大智 dàzhì Mahāmati 所謂自體有大智慧光明義故
3 jiǎn to decrease / to subtract 謂一切法真如平等不增減故
3 chéng to bear / to carry / to hold 以大梁承聖三年歲次癸酉九月十日
3 shèng divine / holy / sacred / ārya 與凡聖為依
3 名字 míngzi full name 離名字相
3 自利利他 zì lì lì tā the perfecting of self for the benefit of others 正修行自利利他
3 五陰 wŭyīn five aggregates / five skandhas / five groups of existence / five groups of clinging 所謂推求五陰色之與心
3 a man / a grown man 夫起信論者
3 業繫 yèxì karmic connections / karmic bonds 業繫苦相
3 迴向 huíxiàng to transfer merit / to dedicate 唯念自利利他迴向菩提故
3 shàng top / a high position 過恒沙等上煩惱依無明起差別
3 jié take by force, coerce 經一萬劫信心成就故
3 不解 bùjiě to not understand 以不解故
3 以為 yǐwéi to believe / to think / to consider / to assume 修一切善行以為對治
3 seven 七者
3 成熟 chéngshú mature / familiar / skilled / ripe 為令善根成熟眾生於摩訶衍法堪任不退信故
3 所得 suǒdé what one acquires / one's gains 復謂如來所得涅槃
3 yuǎn far / distant 以其文深旨遠
3 jiè to quit 依具戒地漸離
3 xiāng fragrant / savory / appetizing / sweet / scented / popular 如世間衣服實無於香
3 佛智 fózhì Buddha knowledge / Buddha wisdom 則為向佛智故
3 tool / device / utensil / equipment / instrument 依具戒地漸離
3 to doubt / to misbelieve 除疑捨邪執
3 diǎn canon / classic / scripture 乃是至極大乘甚深祕典
3 xīng to flourish / to be popular 諸道亂興
3 前後 qiánhòu around / from beginning to end 即現無有前後
3 無上 wúshàng supreme / unexcelled 以漸趣向無上道故
3 恐怖 kǒngbù horrifying / terrifying 恐怖令使勇猛故
3 extra / surplus 故於如來滅後六百餘年
3 具有 jùyǒu to have / to possess 修多羅中具有此法
3 advantage / benefit 無不得利
3 chī confusion / stupidity / naivety / delusion / moha 遠離癡慢出邪網故
3 to translate / to interpret 良以宣譯有時
3 諸眾 zhūzhòng numerous 令諸眾生正解不謬故
3 善惡 shàn è good and evil 住持過去無量世等善惡之業令不失故
3 真心 zhēnxīn sincere / heartfelt 即是真心常恒不變淨法滿足
2 窮盡 qióngjìn to end / to exhaust 深契大乘窮盡法性
2 liú to flow / to spread / to circulate / to move 法師秀採擁流含珠未吐
2 破著 pòzhe to break attachments 以不知為破著故
2 huì dirty / unclean 而有鑛穢之垢
2 chēn aversion / hatred / hostility / anger / dveṣa / dosa 離瞋惱故
2 liǎng two 兩卷
2 無分別心 wú fēn bié xīn A Mind Free of Discrimination 未得無分別心與體相應故
2 入涅槃 rù nièpán to enter Nirvāṇa 勤修方便等入涅槃
2 恒常 héngcháng constant 依此二義恒常熏習
2 wàn ten thousand 經一萬劫信心成就故
2 心源 xīn yuán The Origin of Your Mind 又以覺心源故名究竟覺
2 sēng monk / Sangha 揚州僧智愷作
2 二義 èryì the two meanings / the two explanations / two teachings 依此二義恒常熏習
2 真如門 zhēnrú mén xin zhenru men / zhenru men / the teaching of tathatā 顯示從生滅門即入真如門
2 正義 zhèngyì justice / righteous / righteousness 顯示正義
2 種性 zhǒngxìng lineage / gotra 而實菩薩種性根等
2 貪著 tānzhe attachment to desire 能令眾生貪著世
2 不信 bùxìn disbelief / lack of faith 不信
2 得佛 dé fó to become a Buddha 從初發意始求道時乃至得佛
2 zhòng heavy 盛隆三寶重興佛日
2 jìng still / calm / quiet 常靜無有起相
2 現前 xiàn qián to manifest in the present / to present before the eyes 深解現前
2 不如 bùrú not equal to / not as good as 謂不如實知真如法一故
2 親近 qīnjìn to get close to 常念親近供養恭敬
2 fán ordinary 與凡聖為依
2 精勤 jīngqín concentrated diligence 是故應當勇猛精勤
2 正法 zhèngfǎ proper law 於佛正法毀謗不停
2 發起 fāqǐ to originate / to initiate / to start / to give rise to 發起善根增長方便
2 精進 jīngjìn diligence / perseverance / vīrya 精進
2 假名 jiàmíng pseudonym 以一切言說假名無實
2 shuāi weak / feeble 衰變則不自在
2 隨念 suíniàn recollection / contemplation / anusmriti / anussati 隨念示現故
2 huǒ fire / flame 如木中火性
2 wèi position / location / place 以未入法身位故
2 pán a tray
2 心智 xīnzhì wisdom 非心智滅
2 不思議業相 bù sī yì yè xiāng suprarational functions 不思議業相
2 譬如 pì rú to make an analogy, such as 譬如種種瓦器皆同微塵性相
2 měi beautiful 美其幽宗戀愛無已
2 廣論 Guǎng Lùn Lamrim Chenmo / The Great Treatise on the Stages of the Path to Enlightmenent 或有眾生無自心力因於廣論而得解者
2 cǎi to pick / to pluck / to collect / to select / to choose / to gather 其人少小博採備覽諸經
2 惡業 èyè unwholesome acts / evil intentions 為示方便消惡業障善護其
2 to accumulate / to congregate / to assemble / to mass / to gather together / to amass 所謂依不定聚眾生
2 取著 qǔzhe grasping / attachment 名取著
2 chuán to pass on / to spread / to transmit / to infect / to transfer / to circulate / to pass on 無傳東夏者
2 瓦器 wǎqì earthenware 譬如種種瓦器皆同微塵性相
2 阿梨耶識 alíyé shí ālayavijñāna / alaya consciousness / storehouse consciousness / foundational consciousness 名為阿梨耶識
2 虛妄 xūwàng not real / fabricated 以無虛妄心念故
2 無色 wúsè formless / no form / arūpa 亦無色相可見
2 應作 yīngzuò a manifestation 悉當觀察應作不應作
2 to think over / to consider 未來之事不覺妄慮
2 鬼神 guǐshén spirits and devils / a demon 則為諸魔外道鬼神之所惑亂
2 huǐ to destroy 常能住持不毀不失
2 緣故 yuángù reason / cause 以有境界緣故
2 起見 qǐjiàn for the purpose of 所起見愛熏習
2 究竟覺 jiūjìng jué final enlightenment 又以覺心源故名究竟覺
2 to calculate / to compute / to count 計名字相
2 邪見 xiéjiàn mistaken view / wrong view / perverse view / mithyādṛṣṭi / micchādiṭṭhi 邪見之流伏從正化
2 應身 yīngshēn nirmāṇakāya / nirmanakaya / body of transformations / transformation body / emanation body 名為應身
2 速成 sùchéng to take a crash course / to take an intensive course 或示超地速成正覺
2 chēng to call / to address 以妄起想念不稱法性故不能決了
2 jìn nearby 近緣
2 大願 dà yuàn a great vow 大願平等方便
2 hǎo good / very 相有無量好
2 自信 zìxìn to be confident 自信己性
2 真實 zhēnshí true / real / authentic / actual 真實識知義故
2 心所 xīn suǒ a mental factor 二乘心所見者
2 hài to do harm to / to cause trouble to 以深自害亦害他人
2 慚愧 cánkuì repentance / conscience / shame 謂慚愧悔過
2 yǎn to perform / to play / to act 敬請法師敷演大乘
2 Niè Nirvāṇa / Nibbāna / Nirvana 樂求涅
2 開示 kāishì to express / to indicate 開示如理緣起之義
2 hòu thick / generous 從本已來自性差別厚薄不同故
2 jīn today / modern / present / current / this / now 現在菩薩今依此法得成淨信
2 xiāo to vanish / to die out 為示方便消惡業障善護其
2 誓願 shìyuàn to have unyielding will 立大誓願
2 種子 zhǒngzi seed 然起人天種子
2 心念 xīn niàn mindfulness 以無虛妄心念故
2 相續識 xiāngxù shí continuing mind 名為相續識
2 毀謗 huǐbàng to slander / to libel / to malign / to disparage 於佛正法毀謗不停
2 顯現 xiǎnxiàn to appear 顯現法身
2 常見 chángjiàn common 常見於佛永離惡道
2 無礙 wú'ài unimpeded / unhindered / unobstructed / unfettered / unhampered 色無礙自在
2 wǎng net 遠離癡慢出邪網故
2 xiū to rest 常不休廢
2 想念 xiǎngniàn to miss / to remember with longing 本來一心離於想念
2 見聞 jiànwén what one sees and hears / knowledge / information 隨應見聞而現作業
2 總持 zǒngchí a dhāraṇī / a dharani / a magic charm 樂總持少文而攝多義能取解者
2 緣起 yuánqǐ dependent origination / conditioned origination / dependent arising 開示如理緣起之義
2 微薄 wēibó scanty / meager 所有煩惱漸漸微薄
2 to study 久習淳熟其心得住
2 心得 xīndé experience or skill gained through study or work 心得相續
2 業果 yèguǒ karmic retribution / cause and effect / fruit of actions / karma and results / karmaphala 信業果報
2 人天 réntiān the six realms / all living things 傳語人天竺國月支首那等
2 wèi to fear 畢竟不畏墮二乘地
2 出世間 chūshìjiān transcendental world / lokottara 出世間法
2 馬鳴 Mǎ Míng Aśvaghoṣa / Asvaghosa 名曰馬鳴
2 reason / logic / truth 開示如理緣起之義
2 無住 wúzhù non-attachment / non-abiding 念無住相
2 huǐ to regret 慚愧改悔
2 fèi to abolish / to abandon / to abrogate 常不休廢
2 piān to be one-sided / to lean / to slant / to be prejudiced / to be inclined 闇類偏情之黨棄著而臻湊
2 出家 chūjiā to become a monk or nun 出家
2 清淨心 qīng jìng xīn Pure Mind 如是眾生自性清淨心
2 zuì an offense / guilt / a crime / a sin 乃至小罪心生怖畏
2 度脫 dùtuō to save / to rescue / to relieve them from the suffering of this world and take them nirvana 皆願度脫一切眾
2 苦惱 kǔnǎo annoyed / distressed / vexed 以無量方便救拔一切苦惱眾生
2 慳貪 qiāntān to be greedy 以知法性體無慳貪故
2 善知識 shànzhīshi a Dharma friend / kalyāṇamitra / kalyāṇamitta / kalyanamitra 若不值遇諸佛菩薩善知識等以之為緣
2 chán to wind around / to coil / to tangle / to involve / to bother / to annoy 或為世間事務種種牽纏
2 體性 tǐxìng svabhāva / intrinsic nature / original nature / intrinsic existence / essential nature 譬如大摩尼寶體性明淨
2 轉法輪 zhuǎn fǎlún to transmit Buddhist teaching / dharmacakrapravartana 轉法輪
2 gǎi to change / to alter / to transform / to correct 賜垂改作
2 真諦 zhēndì paramārtha / paramārthasatya / absolute truth / supreme truth 譯名真諦
2 nèi inside / interior 大悲內融隨機應現
2 施與 shīyǔ to donate / to give 所有財物隨力施與
2 善行 shànxíng good actions 樂集一切諸善行故
2 思議 sīyì to imagine / to comprehend 不思議佛法
2 liáng a bridge 故前梁武皇帝
2 覺知 juézhī awareness 如凡夫人覺知前念起惡故

Bigrams

Top 500

Frequency Simplified Traditional Example Document
20 二种 二種 總說有二種 Scroll 1
12 真如法 真如法 謂不如實知真如法一故 Scroll 1
9 分齐 分齊 取色分齊不 Scroll 1
8 能现 能現 能現 Scroll 1
7 熏习义 熏習義 有四種法熏習義故 Scroll 1
7 能见 能見 能見相 Scroll 1
7 修多罗说 修多羅說 是故修多羅說 Scroll 1
6 心起 心起 又心起者 Scroll 1
6 三种 三種 則有三種 Scroll 1
6 修行信心 修行信心 修行信心分 Scroll 1
6 佛菩萨 佛菩薩 若不值遇諸佛菩薩善知識等以之為緣 Scroll 1
6 随顺修行 隨順修行 隨順修行檀波羅蜜 Scroll 1
6 令众生 令眾生 為欲令眾生 Scroll 1
6 知法性 知法性 以知法性體無慳貪故 Scroll 1
5 事识 事識 分別事識 Scroll 1
5 闻修多罗 聞修多羅 聞修多羅說如來法身畢竟寂寞猶如虛空 Scroll 1
5 离念 離念 以離念境界唯證相應故 Scroll 1
5 略说 略說 略說二種 Scroll 1
5 厌生死 厭生死 則令妄心厭生死苦 Scroll 1
5 沙等 沙等 過恒沙等上煩惱依無明起差別 Scroll 1
5 过恒 過恆 過恒沙等上煩惱依無明起差別 Scroll 1
5 恒沙 恆沙 過恒沙等上煩惱依無明起差別 Scroll 1
5 分别事 分別事 分別事識 Scroll 1
5 生死苦 生死苦 則令妄心厭生死苦 Scroll 1
5 利益众生 利益眾生 隨其願力能現八種利益眾生 Scroll 1
4 菩萨等 菩薩等 初發意菩薩等 Scroll 1
4 妄念 妄念 一切諸法唯依妄念而有差別 Scroll 1
4 地能 地能 依色自在地能離故 Scroll 1
4 少分 少分 若證法身得少分知 Scroll 1
4 心生灭 心生滅 是心生滅因緣相 Scroll 1
4 相应染 相應染 不斷相應染 Scroll 1
4 四种 四種 有四種大義 Scroll 1
4 妄境界 妄境界 妄境界 Scroll 1
4 外缘 外緣 有外緣之力 Scroll 1
4 解释分 解釋分 解釋分 Scroll 1
4 佛如来 佛如來 所謂諸佛如來 Scroll 1
4 心灭 心滅 心滅則種種法滅故 Scroll 1
4 无量功德 無量功德 無量功德藏 Scroll 1
4 世来 世來 世來 Scroll 1
4 可说 可說 無有能說可說 Scroll 1
4 修多罗中 修多羅中 修多羅中具有此法 Scroll 1
4 能令 能令 能令現在已經之事 Scroll 1
4 苦乐 苦樂 依於智故生其苦樂 Scroll 1
4 用熏习 用熏習 用熏習 Scroll 1
4 应观 應觀 應觀過去所念諸法恍惚如夢 Scroll 1
4 修善根 修善根 令修善根 Scroll 1
4 能知 能知 非凡夫能知 Scroll 1
3 谓如来 謂如來 此謂如來廣大性智究竟之義 Scroll 1
3 法自性 法自性 法自性不生則無有滅 Scroll 1
3 信相应 信相應 依二乘解脫及信相應地遠離故 Scroll 1
3 增减 增減 謂一切法真如平等不增減故 Scroll 1
3 知真如 知真如 當知真如自性 Scroll 1
3 智恺 智愷 揚州僧智愷作 Scroll 1
3 妄法 妄法 虛空相是其妄法 Scroll 1
3 一法界 一法界 即是一法界大總相法門體 Scroll 1
3 心生 心生 心生 Scroll 1
3 诸众生 諸眾生 令諸眾生正解不謬故 Scroll 1
3 随顺法性 隨順法性 以隨順法性無住故 Scroll 1
3 起念 起念 覺心起念相應不斷故 Scroll 1
3 乐求 樂求 樂求涅 Scroll 1
3 微细 微細 以遠離微細念故得見心性 Scroll 1
3 立义 立義 立義分 Scroll 1
3 识义 識義 九識義章 Scroll 1
3 随染 隨染 本覺隨染 Scroll 1
3 能离 能離 依色自在地能離故 Scroll 1
3 因缘分 因緣分 因緣分 Scroll 1
3 熏习真如 熏習真如 以有無明染法因故即熏習真如 Scroll 1
3 佛法身 佛法身 以諸佛法身無有彼此色相迭相見故 Scroll 1
3 一捲 一捲 遂翻譯斯論一卷以明論旨 Scroll 1
3 妄起 妄起 境界唯心妄起故有 Scroll 1
3 离见 離見 離見則無境界 Scroll 1
3 众生心 眾生心 謂眾生心 Scroll 1
3 义分 義分 立義分 Scroll 1
3 专念 專念 為示專念方便 Scroll 1
3 知心 知心 則知心相生住異滅 Scroll 1
3 真如义 真如義 是故修多羅中依於此真如義故 Scroll 1
3 说修行 說修行 次說修行信心分 Scroll 1
3 随灭 隨滅 相隨滅 Scroll 1
3 信成就发心 信成就發心 信成就發心 Scroll 1
3 相应地 相應地 依二乘解脫及信相應地遠離故 Scroll 1
3 总说 總說 總說有二種 Scroll 1
3 信心分 信心分 修行信心分 Scroll 1
3 自然业 自然業 能障世間自然業智故 Scroll 1
3 妄执 妄執 依於妄執 Scroll 1
3 如来地 如來地 一切菩薩皆乘此法到如來地故 Scroll 1
3 乐等 樂等 復能成熟現在未來苦樂等報無差違故 Scroll 1
3 无明熏习 無明熏習 依無明熏習所起識者 Scroll 1
3 如来法身 如來法身 亦名如來法身 Scroll 1
3 五种 五種 此意復有五種名 Scroll 1
3 性功德 性功德 謂如來藏具足無量性功德故 Scroll 1
3 智净 智淨 智淨相 Scroll 1
3 成净信 成淨信 當知過去菩薩已依此法得成淨信 Scroll 1
3 能示 能示 能示摩訶衍自體相用故 Scroll 1
3 念境界 念境界 以離念境界唯證相應故 Scroll 1
3 净心地 淨心地 得淨心地究竟離故 Scroll 1
3 未入 未入 以未入法身位故 Scroll 1
3 名利恭敬 名利恭敬 非求世間名利恭敬故 Scroll 1
3 念真如 念真如 何故不唯念真如 Scroll 1
3 离分别 離分別 以離分別麁念相故 Scroll 1
3 具足无量 具足無量 謂如來藏具足無量性功德故 Scroll 1
3 能止 能止 能止後念令其不起 Scroll 1
3 能生 能生 能生一切世間 Scroll 1
3 初发意菩萨 初發意菩薩 初發意菩薩等 Scroll 1
2 离觉 離覺 無明之相不離覺性 Scroll 1
2 堕二乘 墮二乘 或便退失墮二乘地 Scroll 1
2 无有起 無有起 常靜無有起相 Scroll 1
2 大誓愿 大誓願 立大誓願 Scroll 1
2 世间名利 世間名利 非求世間名利恭敬故 Scroll 1
2 堪任 堪任 為令善根成熟眾生於摩訶衍法堪任不退信故 Scroll 1
2 对治凡夫 對治凡夫 對治凡夫二乘心過故 Scroll 1
2 熏习力 熏習力 乃至久遠熏習力故 Scroll 1
2 所谓众生 所謂眾生 所謂眾生依心 Scroll 1
2 邪网 邪網 遠離癡慢出邪網故 Scroll 1
2 惑乱 惑亂 則為諸魔外道鬼神之所惑亂 Scroll 1
2 世界无边 世界無邊 虛空無邊故世界無邊 Scroll 1
2 灭后 滅後 故於如來滅後六百餘年 Scroll 1
2 知如来 知如來 當知如來善巧方便 Scroll 1
2 依法力 依法力 謂依法力熏習 Scroll 1
2 善根成熟 善根成熟 為令善根成熟眾生於摩訶衍法堪任不退信故 Scroll 1
2 求学 求學 復假求學諸善之行 Scroll 1
2 熏习无明 熏習無明 以有妄心即熏習無明 Scroll 1
2 人我见 人我見 人我見 Scroll 1
2 一念相应 一念相應 滿足方便一念相應 Scroll 1
2 显示正义 顯示正義 顯示正義 Scroll 1
2 众善 眾善 不樂眾善 Scroll 1
2 自性清净心 自性清淨心 如是眾生自性清淨心 Scroll 1
2 六尘境界 六塵境界 離心則無六塵境界 Scroll 1
2 分别发 分別發 分別發趣道相 Scroll 1
2 可念 可念 亦無能念可念 Scroll 1
2 说立 說立 次說立義分 Scroll 1
2 无量方便 無量方便 有大智用無量方便 Scroll 1
2 人修行 人修行 若人修行一切善法 Scroll 1
2 说解释 說解釋 次說解釋分 Scroll 1
2 能舍 能捨 依信相應地修學方便漸漸能捨 Scroll 1
2 令心 令心 是可見相令心生滅 Scroll 1
2 因缘和合 因緣和合 觀一切法因緣和合 Scroll 1
2 心现 心現 唯依心現 Scroll 1
2 亲承 親承 親承供養修行信心 Scroll 1
2 恶业障 惡業障 為示方便消惡業障善護其 Scroll 1
2 义示现 義示現 心性無動則有過恒沙等諸淨功德相義示現 Scroll 1
2 入如来 入如來 依菩薩盡地得入如來地能離故 Scroll 1
2 魔邪 魔邪 魔邪競扇 Scroll 1
2 烦恼碍 煩惱礙 出煩惱礙 Scroll 1
2 懈慢 懈慢 以為懈慢眾生故 Scroll 1
2 解行 解行 解行發 Scroll 1
2 法性体 法性體 以知法性體無慳貪故 Scroll 1
2 进门 進門 進門 Scroll 1
2 身心大 身心大 虛受一切身心大苦無有利益 Scroll 1
2 始世 始世 從無始世來未曾與如來藏相應故 Scroll 1
2 戒门 戒門 戒門 Scroll 1
2 能成 能成 以能成 Scroll 1
2 觉义 覺義 覺義 Scroll 1
2 法本来 法本來 以一切法本來唯心 Scroll 1
2 熏习起 熏習起 云何熏習起染法不斷 Scroll 1
2 化众生 化眾生 攝化眾生 Scroll 1
2 令善根 令善根 為令善根成熟眾生於摩訶衍法堪任不退信故 Scroll 1
2 勤修 勤修 勤修方便等入涅槃 Scroll 1
2 行缘 行緣 作無量行緣 Scroll 1
2 六种 六種 復生六種相 Scroll 1
2 众生无边 眾生無邊 世界無邊故眾生無邊 Scroll 1
2 入正定 入正定 入正定聚 Scroll 1
2 发趣 發趣 分別發趣道相 Scroll 1
2 承供养 承供養 親承供養修行信心 Scroll 1
2 菩萨发心 菩薩發心 謂諸菩薩發心勇猛速趣涅槃故 Scroll 1
2 劝修 勸修 勸修 Scroll 1
2 大乘起信论一 大乘起信論一 大乘起信論一卷 Scroll 1
2 法我见 法我見 法我見 Scroll 1
2 谓分别 謂分別 謂分別染淨法故 Scroll 1
2 众生根 眾生根 以眾生根行不等 Scroll 1
2 离真如 離真如 不離真如 Scroll 1
2 心动 心動 以依不覺故心動 Scroll 1
2 无漏无明 無漏無明 如是無漏無明種種業幻皆同 Scroll 1
2 对治邪执 對治邪執 對治邪執 Scroll 1
2 光明义 光明義 所謂自體有大智慧光明義故 Scroll 1
2 染幻 染幻 如是無漏無明隨染幻差別 Scroll 1
2 细中 細中 麁中之細及細中 Scroll 1
2 种门 種門 有二種門 Scroll 1
2 前境界 前境界 知心妄動無前境界 Scroll 1
2 休废 休廢 常不休廢 Scroll 1
2 心真如 心真如 是心真如相 Scroll 1
2 念起 念起 如凡夫人覺知前念起惡故 Scroll 1
2 具足无漏 具足無漏 具足無漏性功德故 Scroll 1
2 趣道 趣道 分別發趣道相 Scroll 1
2 施作 施作 離於施作 Scroll 1
2 起差别 起差別 過恒沙等上煩惱依無明起差別 Scroll 1
2 等报 等報 復能成熟現在未來苦樂等報無差違故 Scroll 1
2 入真如门 入真如門 顯示從生滅門即入真如門 Scroll 1
2 相应心 相應心 因滅故不相應心滅 Scroll 1
2 水灭 水滅 若水滅者 Scroll 1
2 应染 應染 應染 Scroll 1
2 异类 異類 圓音一演異類等解 Scroll 1
2 发心修行 發心修行 發心修行 Scroll 1
2 示摩诃衍 示摩訶衍 即示摩訶衍體故 Scroll 1
2 教令发心 教令發心 諸佛菩薩教令發心 Scroll 1
2 幻差别 幻差別 如是無漏無明隨染幻差別 Scroll 1
2 心行 心行 眾生無邊故心行差別亦復無邊 Scroll 1
2 谓依法 謂依法 謂依法力熏習 Scroll 1
2 谓如来藏 謂如來藏 謂如來藏具足無量性功德故 Scroll 1
2 世间生死 世間生死 聞修多羅說一切世間生死染法皆依如來藏而有 Scroll 1
2 证发心 證發心 證發心 Scroll 1
2 能说 能說 能說之人色心業勝 Scroll 1
2 念相应 念相應 覺心起念相應不斷故 Scroll 1
2 秘典 祕典 乃是至極大乘甚深祕典 Scroll 1
2 随分 隨分 入淨心地隨分得離 Scroll 1
2 无量世 無量世 住持過去無量世等善惡之業令不失故 Scroll 1
2 能受 能受 能受阿羅漢 Scroll 1
2 凡夫二乘 凡夫二乘 對治凡夫二乘心過故 Scroll 1
2 修观 修觀 是故修觀 Scroll 1
2 真如平等 真如平等 謂一切法真如平等不增減故 Scroll 1
2 利益分 利益分 利益分 Scroll 1
2 外道鬼神 外道鬼神 則為諸魔外道鬼神之所惑亂 Scroll 1
2 无明染法 無明染法 無明染法實無淨業 Scroll 1
2 识熏习 識熏習 增長分別事識熏習 Scroll 1
2 玄文 玄文 玄文二十卷 Scroll 1
2 念因缘 念因緣 即念因緣和合善惡之業 Scroll 1
2 使人 使人 亦能使人得諸三昧少分相似 Scroll 1
2 如来广大 如來廣大 為欲總攝如來廣大深法無邊義故 Scroll 1
2 止观门 止觀門 止觀門 Scroll 1
2 堪能 堪能 得信成就堪能發心 Scroll 1
2 万劫 萬劫 經一萬劫信心成就故 Scroll 1
2 入正 入正 起信未久迴邪入正 Scroll 1
2 应勤 應勤 是故應勤修諸功德 Scroll 1
2 如实不空 如實不空 如實不空 Scroll 1
2 八种 八種 是因緣有八種 Scroll 1
2 牵缠 牽纏 或為世間事務種種牽纏 Scroll 1
2 后际 後際 非後際滅 Scroll 1
2 谓众生 謂眾生 謂眾生心 Scroll 1
2 相应义 相應義 言相應義者 Scroll 1
2 令使 令使 恐怖令使勇猛故 Scroll 1
2 来自性 來自性 是心從本已來自性清淨而有無明 Scroll 1
2 色像 色像 猶如明鏡現於色像 Scroll 1
2 无有增 無有增 無有增減 Scroll 1
2 灭相续 滅相續 滅相續心相 Scroll 1
2 欲求 欲求 欲求無上菩提 Scroll 1
2 差别缘 差別緣 差別緣 Scroll 1
2 因缘具足 因緣具足 因緣具足乃得成辦 Scroll 1
2 无边阿僧祇劫 無邊阿僧祇劫 若聞無量無邊阿僧祇劫勤苦難行乃得涅槃 Scroll 1
2 随众生 隨眾生 隨眾生根自然相應 Scroll 1
2 动性 動性 而水非動性 Scroll 1
2 如来灭 如來滅 故於如來滅後六百餘年 Scroll 1
2 说如来 說如來 聞修多羅說如來法身畢竟寂寞猶如虛空 Scroll 1
2 大苦 大苦 虛受一切身心大苦無有利益 Scroll 1
2 妄动 妄動 知心妄動無前境界 Scroll 1
2 取解 取解 或有眾生能以自力廣聞而取解者 Scroll 1
2 缘灭 緣滅 若因滅則緣滅 Scroll 1
2 业系苦 業繫苦 業繫苦相 Scroll 1
2 真如三昧 真如三昧 隨順得入真如三昧 Scroll 1
2 总摄 總攝 為欲總攝如來廣大深法無邊義故 Scroll 1
2 色体 色體 即此法身是色體故 Scroll 1
2 始觉义 始覺義 對始覺義說 Scroll 1
2 二门 二門 以是二門不相離故 Scroll 1
2 妄心熏习 妄心熏習 妄心熏習義則有二種 Scroll 1
2 说差别 說差別 復以何義得說差別 Scroll 1
2 心体灭 心體滅 非心體滅 Scroll 1
2 根本熏习 根本熏習 一者業識根本熏習 Scroll 1
2 法界一 法界一 法界一相即是如來平等法身 Scroll 1
2 种利益 種利益 隨其願力能現八種利益眾生 Scroll 1
2 无量无边 無量無邊 而有無量無邊無明 Scroll 1
2 佛种 佛種 佛種不斷故 Scroll 1
2 摄化 攝化 攝化眾生 Scroll 1
2 慧光明 慧光明 所謂自體有大智慧光明義故 Scroll 1
2 真觉 真覺 能知名義為說真覺 Scroll 1
2 法身菩萨 法身菩薩 如法身菩薩等 Scroll 1
2 见爱 見愛 此識依見愛煩惱增長義故 Scroll 1
2 名为真如 名為真如 名為真如 Scroll 1
2 种义 種義 依言說分別有二種義 Scroll 1
2 无量性 無量性 謂如來藏具足無量性功德故 Scroll 1
2 信心成就 信心成就 經一萬劫信心成就故 Scroll 1
2 义说 義說 對始覺義說 Scroll 1
2 自在地 自在地 依色自在地能離故 Scroll 1
2 念方便 念方便 為示專念方便 Scroll 1
2 法性离 法性離 以隨順法性離諸 Scroll 1
2 等法 等法 謂如來藏自體具有一切世間生死等法 Scroll 1
2 真如法身 真如法身 明真如法身自 Scroll 1
2 一万 一萬 經一萬劫信心成就故 Scroll 1
2 平等缘 平等緣 平等緣 Scroll 1
2 施门 施門 施門 Scroll 1
2 智性 智性 智性不壞故 Scroll 1
2 净功德 淨功德 心性無動則有過恒沙等諸淨功德相義示現 Scroll 1
2 随力 隨力 隨力所能 Scroll 1
2 觉心 覺心 覺心初起心無初相 Scroll 1
2 应说 應說 是故應說 Scroll 1
2 麁中 麁中 又麁中之麁 Scroll 1
2 求涅槃 求涅槃 樂求涅槃 Scroll 1
2 自相可 自相可 則無真覺自相可說 Scroll 1
2 平等无二 平等無二 平等無二 Scroll 1
2 名为业识 名為業識 名為業識 Scroll 1
2 修止 修止 若修止者 Scroll 1
2 两捲 兩捲 兩卷 Scroll 1
2 无得净 無得淨 終無得淨 Scroll 1
2 满足方便 滿足方便 滿足方便一念相應 Scroll 1
2 能障 能障 能障 Scroll 1
2 业幻 業幻 如是無漏無明種種業幻皆同 Scroll 1
2 无明灭 無明滅 若無明滅相續則滅 Scroll 1
2 觉性 覺性 無明之相不離覺性 Scroll 1
2 二乘地 二乘地 或便退失墮二乘地 Scroll 1
2 善根力 善根力 有熏習善根力故 Scroll 1
2 能起 能起 有法能起摩訶衍信根 Scroll 1
2 心所见 心所見 二乘心所見者 Scroll 1
2 迴向菩提 迴向菩提 唯念自利利他迴向菩提故 Scroll 1
2 劝请 勸請 勸請諸佛 Scroll 1
2 用相应 用相應 得自在業修行與用相應故 Scroll 1
2 微少 微少 為令善根微少眾生修習信心故 Scroll 1
2 法界义 法界義 遍照法界義故 Scroll 1
2 心过 心過 對治凡夫二乘心過故 Scroll 1
2 愿求 願求 願求一切智故 Scroll 1
2 照法界 照法界 遍照法界義故 Scroll 1
2 善根微 善根微 為令善根微少眾生修習信心故 Scroll 1
2 所得涅槃 所得涅槃 復謂如來所得涅槃 Scroll 1
2 忍门 忍門 忍門 Scroll 1
2 说因缘 說因緣 初說因緣分 Scroll 1
2 立大 立大 立大誓願 Scroll 1
2 远离诽谤 遠離誹謗 遠離誹謗甚深之法重罪 Scroll 1
2 名为法身 名為法身 名為法身如來之藏 Scroll 1
2 菩萨未 菩薩未 然是菩薩未名法身 Scroll 1
2 法犹如 法猶如 應觀現在所念諸法猶如電光 Scroll 1
2 能取 能取 樂總持少文而攝多義能取解者 Scroll 1
2 离妄 離妄 若離妄念則無一切境界之相 Scroll 1
2 心离 心離 若心離於妄動則一切境界滅 Scroll 1
2 妄取 妄取 妄取境界 Scroll 1
2 转胜 轉勝 所見微妙其用轉勝 Scroll 1
2 取境界 取境界 能取境界 Scroll 1
2 生灭因缘 生滅因緣 是心生滅因緣相 Scroll 1
2 作境界 作境界 妄作境界義故 Scroll 1
2 智碍 智礙 智礙 Scroll 1
2 起大悲 起大悲 以起大悲熏習之力 Scroll 1
1 乐众 樂眾 不樂眾善 Scroll 1
1 深广大 深廣大 諸佛甚深廣大義 Scroll 1
1 世间多 世間多 云何世間多不能見 Scroll 1
1 施与无畏 施與無畏 隨己堪任施與無畏 Scroll 1
1 平等离 平等離 其體平等離一切相 Scroll 1
1 本来无相 本來無相 以一切法本來無相 Scroll 1
1 一心法 一心法 依一心法 Scroll 1
1 癡障 癡障 以隨順法性離癡障故 Scroll 1
1 境界信 境界信 來境界信得增長 Scroll 1
1 酉九月 酉九月 以大梁承聖三年歲次癸酉九月十日 Scroll 1
1 最高大身 最高大身 於色究竟處示一切世間最高大身 Scroll 1
1 根本业 根本業 根本業不相應染 Scroll 1
1 遇玄 遇玄 慶遇玄旨 Scroll 1
1 起摩诃衍 起摩訶衍 有法能起摩訶衍信根 Scroll 1
1 说劝 說勸 次說勸修利益分 Scroll 1
1 贪求名利 貪求名利 不應貪求名利恭敬 Scroll 1
1 得佛后 得佛後 乃至得佛後則有斷 Scroll 1
1 不可破坏 不可破壞 不可破壞 Scroll 1
1 无量行 無量行 作無量行緣 Scroll 1
1 近缘 近緣 近緣 Scroll 1
1 法身说 法身說 法身說名本覺 Scroll 1
1 分别离 分別離 以無分別離分別相 Scroll 1
1 人无我 人無我 如來但為說人無我 Scroll 1
1 如来所得 如來所得 復謂如來所得涅槃 Scroll 1
1 今随 今隨 我今隨分總持說 Scroll 1
1 令人知 令人知 或令人知宿命過去之事 Scroll 1
1 二十捲 二十捲 玄文二十卷 Scroll 1
1 众生善根 眾生善根 眾生善根微少 Scroll 1
1 观无念 觀無念 能觀無念者 Scroll 1
1 能消 能消 能消業障 Scroll 1
1 便值 便值 便值侯景侵擾 Scroll 1
1 念起名 念起名 忽然念起名為無明 Scroll 1
1 来唯有 來唯有 以如來藏從本已來唯有過恒沙等諸淨功德 Scroll 1
1 妄见境界 妄見境界 以眾生妄見境界故心有分齊 Scroll 1
1 一心离 一心離 本來一心離於想念 Scroll 1
1 见前 見前 更見前法可念者則有所少 Scroll 1
1 等慈悲 等慈悲 等慈悲願護故 Scroll 1
1 止方便 止方便 能止方便 Scroll 1
1 世间事务 世間事務 或為世間事務種種牽纏 Scroll 1
1 未能决断 未能決斷 去無量世來有漏之業未能決斷 Scroll 1
1 增长行 增長行 增長行緣 Scroll 1
1 速离 速離 自利利他速離眾苦 Scroll 1
1 欲令 欲令 為欲令眾生 Scroll 1
1 方便随顺 方便隨順 於一切時常念方便隨順觀察 Scroll 1
1 使证 使證 而使證會永息妄者 Scroll 1
1 修行戒 修行戒 云何修行戒門 Scroll 1
1 少义 少義 乃至滿足無有所少義故 Scroll 1
1 送苏 送蘇 并送蘇合佛像來朝 Scroll 1
1 法身位 法身位 以未入法身位故 Scroll 1
1 内融 內融 大悲內融隨機應現 Scroll 1
1 分总持 分總持 我今隨分總持說 Scroll 1
1 广大宽 廣大寬 其用廣大寬廓無邊 Scroll 1
1 求世间 求世間 非求世間名利恭敬故 Scroll 1
1 中天竺摩伽陀国 中天竺摩伽陀國 遣聘中天竺摩伽陀國取經 Scroll 1
1 二者相续 二者相續 二者相續相 Scroll 1
1 穷尽离 窮盡離 即無有邊不可窮盡離分齊相 Scroll 1
1 摄来 攝來 即當攝來住於正念 Scroll 1
1 性自满 性自滿 性自滿足一切功德 Scroll 1
1 空离 空離 從本已來自空離一切相 Scroll 1
1 摩诃衍信 摩訶衍信 有法能起摩訶衍信根 Scroll 1
1 法到 法到 一切菩薩皆乘此法到如來地故 Scroll 1
1 地速成 地速成 或示超地速成正覺 Scroll 1
1 勤修习 勤修習 常勤修習畢竟得生 Scroll 1
1 转深 轉深 依諸凡夫取著轉深計我我所 Scroll 1
1 泛舟 汎舟 法師苦辭不免便就汎舟 Scroll 1
1 九识 九識 九識義章 Scroll 1
1 增长义 增長義 此識依見愛煩惱增長義故 Scroll 1
1 无能入 無能入 則無能入菩提之道 Scroll 1
1 随心能 隨心能 隨心能示十方世界 Scroll 1
1 中具有 中具有 修多羅中具有此法 Scroll 1
1 说世间 說世間 聞修多羅說世間諸法畢竟體空 Scroll 1
1 可立 可立 亦無可立 Scroll 1
1 无有自相 無有自相 無有自相可說 Scroll 1
1 生心 生心 生心若有垢 Scroll 1
1 本觉义 本覺義 本覺義者 Scroll 1
1 身无有 身無有 以諸佛法身無有彼此色相迭相見故 Scroll 1
1 变坏 變壞 變壞 Scroll 1
1 多慈爱 多慈愛 或多慈愛多睡多病 Scroll 1
1 业识心 業識心 業識心 Scroll 1
1 入菩提 入菩提 則無能入菩提之道 Scroll 1
1 众生断绝 眾生斷絕 則眾生斷絕無所依止 Scroll 1
1 修行入 修行入 一切菩薩因之修行入 Scroll 1
1 世间有为 世間有為 當觀一切世間有為之法 Scroll 1
1 太保萧 太保蕭 與假黃鉞大將軍太保蕭公勃 Scroll 1
1 二乘智慧 二乘智慧 亦非二乘智慧所覺 Scroll 1
1 凡圣 凡聖 與凡聖為依 Scroll 1
1 爱染 愛染 我見愛染煩惱依無 Scroll 1
1 令人食 令人食 或亦令人食無分齊 Scroll 1
1 本来涅槃 本來涅槃 本來涅槃故 Scroll 1
1 说方便 說方便 略說方便 Scroll 1
1 三昧法 三昧法 若諸凡夫不習此三昧法 Scroll 1
1 根等 根等 而實菩薩種性根等 Scroll 1
1 多不能 多不能 云何世間多不能見 Scroll 1
1 力少 力少 或有眾生亦以自力少聞而多解者 Scroll 1
1 如来平等 如來平等 法界一相即是如來平等法身 Scroll 1
1 能住持 能住持 常能住持不毀不失 Scroll 1
1 体可 體可 如鏡中像無體可得 Scroll 1
1 信业果 信業果 信業果報 Scroll 1
1 无明迷 無明迷 無明迷故謂心為念 Scroll 1
1 佛智用 佛智用 與諸佛智用相應 Scroll 1
1 传语 傳語 傳語人天竺國月支首那等 Scroll 1
1 无漏法 無漏法 具無漏法備 Scroll 1
1 方便摄护 方便攝護 當知如來有勝方便攝護信心 Scroll 1
1 染烦恼 染煩惱 我見愛染煩惱依無 Scroll 1
1 种法 種法 有四種法熏習義故 Scroll 1
1 性不可 性不可 而亦即念性不可得 Scroll 1
1 人色 人色 能說之人色心業勝 Scroll 1
1 欲满 欲滿 於第一阿僧祇劫將欲滿故 Scroll 1
1 归于真如 歸於真如 其旨趣者皆為離念歸於真如 Scroll 1
1 前后差别 前後差別 無量前後差別 Scroll 1
1 灭动 滅動 若風止滅動相則滅 Scroll 1
1 利一切众生 利一切眾生 普利一切眾生界 Scroll 1
1 知名义 知名義 能知名義為說真覺 Scroll 1
1 菩萨示教利喜 菩薩示教利喜 則值諸佛菩薩示教利喜 Scroll 1
1 染净法 染淨法 謂分別染淨法故 Scroll 1
1 一日一 一日一 若一日一夜 Scroll 1
1 随顺观察 隨順觀察 於一切時常念方便隨順觀察 Scroll 1
1 念亲近 念親近 常念親近供養恭敬 Scroll 1
1 善功德 善功德 遍於十方修行一切諸善功德 Scroll 1
1 无量阿僧祇劫 無量阿僧祇劫 或說我於無量阿僧祇劫當成佛道 Scroll 1
1 法违 法違 無明不覺妄與法違故 Scroll 1
1 懈退 懈退 所謂於諸善事心不懈退 Scroll 1
1 观世间 觀世間 應觀世間一切有身悉皆 Scroll 1
1 无漏性 無漏性 具足無漏性功德故 Scroll 1
1 熏习妄心 熏習妄心 即熏習妄心 Scroll 1
1 众生身 眾生身 謂一切諸佛法身與眾生身平等無二 Scroll 1
1 无有前后 無有前後 即現無有前後 Scroll 1
1 顺真如 順真如 自然歸順真如法故 Scroll 1
1 立志坚强 立志堅強 立志堅強遠離 Scroll 1
1 少欲 少欲 修習少欲 Scroll 1
1 起四摄 起四攝 或起四攝 Scroll 1
1 瞿昙及 瞿曇及 與瞿曇及多侍從 Scroll 1
1 使无有 使無有 化度一切眾生使無有餘 Scroll 1
1 异真如 異真如 不異真如義故 Scroll 1
1 色无碍 色無礙 色無礙自在 Scroll 1
1 所谓能 所謂能 所謂能現一切境界 Scroll 1
1 义章 義章 九識義章 Scroll 1
1 言遣 言遣 謂言說之極因言遣言 Scroll 1
1 无明义 無明義 無明義者 Scroll 1
1 癸酉 癸酉 以大梁承聖三年歲次癸酉九月十日 Scroll 1
1 遣言 遣言 謂言說之極因言遣言 Scroll 1
1 分别生灭 分別生滅 分別生滅相者 Scroll 1
1 人定绍 人定紹 當知此人定紹佛種 Scroll 1
1 开导利益 開導利益 唯為開導利益眾生 Scroll 1
1 分别六尘 分別六塵 分別六塵名為意識 Scroll 1
1 疑多 疑多 生於不信多疑多慮 Scroll 1
1 无漏行 無漏行 皆因諸波羅蜜等無漏行熏 Scroll 1
1 热恼 熱惱 熱惱 Scroll 1
1 界大 界大 即是一法界大總相法門體 Scroll 1
1 重说 重說 何須重說 Scroll 1
1 湿性 濕性 濕性不壞故 Scroll 1
1 染业 染業 唯是隨染業幻 Scroll 1
1 心懈怠 心懈怠 其心懈怠 Scroll 1
1 体性空净 體性空淨 如是眾生真如之法體性空淨 Scroll 1
1 境界随 境界隨 以無起故境界隨滅 Scroll 1
1 境界妄 境界妄 以依能見故境界妄現 Scroll 1
1 谓止 謂止 謂止一切境界相 Scroll 1
1 信根本 信根本 信根本 Scroll 1
1 境界处 境界處 一切境界處 Scroll 1
1 无有边际 無有邊際 無有邊際 Scroll 1
1 修行禅波罗蜜 修行禪波羅蜜 隨順修行禪波羅蜜 Scroll 1
1 贪着世间 貪著世間 貪著世間名利恭敬故 Scroll 1
1 胜方便 勝方便 當知如來有勝方便攝護信心 Scroll 1
1 心智灭 心智滅 非心智滅 Scroll 1
1 谓如实知 謂如實知 謂如實知一切眾生及與己身真如平等無別異故 Scroll 1
1 说一切众生 說一切眾生 說一切眾生本來常住入於涅槃 Scroll 1
1 人教令 人教令 或因二乘之人教令發心 Scroll 1
1 法异 法異 心念法異 Scroll 1
1 慢众生 慢眾生 以為懈慢眾生故 Scroll 1
1 现色相 現色相 云何能現色相 Scroll 1
1 种心 種心 有三種心微細之相 Scroll 1
1 勤正念 勤正念 勤正念不取不著 Scroll 1
1 可遣 可遣 此真如體無有可遣 Scroll 1
1 聚众生 聚眾生 所謂依不定聚眾生 Scroll 1