NTI Buddhist Text Reader

Glossary and Vocabulary for Treatise on the Awakening of Faith in the Mahāyāna 《大乘起信論》

Word count: 8126, unique words: 1292, character count: 11257

Contents

 1. Keywords
 2. People and Places
 3. Glossary
 4. Frequencies of Lexical Words
 5. Bigrams

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus, filtered to only Buddhist terms

Simplified Traditional Pinyin English
熏习 熏習 xūnxí vāsanā / permeation / infusing / perfuming / predispositions / habituations / latent tendencies
真如 zhēnrú tathatā / suchness / inherent nature / true nature / tathata
妄心 wàngxīn a deluded mind
熏习义 熏習義 xūnxí yì meaning of permeation
染法 rǎnfǎ kleśa / mental affliction
不觉 不覺 bùjué non-enlightenment
闻修多罗 聞修多羅 wén xiūduōluó explained in the sūtra
境界 jìngjiè viṣaya / object / sphere / region / realm of objects
无明 無明 wúmíng ignorance / avidyā / avijjā
修行信心 xiūxíng xìnxīn practices faith

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
阿罗汉 阿羅漢 Āluóhàn Arhat
不空 Bù Kōng Amoghavajra
羼提波罗蜜 羼提波羅蜜 chàntí bōluómì ksanti-paramita / the paramita of tolerance / the paramita of forbearance
大梁 Dà Liáng City of Da Liang
大悲 dàbēi mahākaruṇā / great compassion
大悲者 dàbēizhě Compassionate One
大品 dàpǐn Pancavimsati Sahasrika Prajnaparamita Sutra
大乘 Dàshèng
 1. Mahayana / Mahāyāna / Mahāyāna Buddhism
 2. Great Vehicle
大乘起信论 大乘起信論 Dàshèng Qǐxìn Lùn Treatise on the Awakening of Faith in the Mahāyāna / Dasheng Qixin Lun
东夏 東夏 Dōng Xià Eastern China
兜率天 Dōushuàitiān Tuṣita / Tushita / Tuṣita-deva / Tuṣita Heaven / Tuṣita gods
阿弥陀佛 阿彌陀佛 Ēmítuó Fó
 1. Amitābha Buddha
 2. Amitabha Buddha
法身 Fǎshēn Dharmakaya / Dharmakāya / Dharma Body
法性 fǎxìng inherent nature / essence / true nature / dharmata / dharmatā
广论 廣論 Guǎng Lùn Lamrim Chenmo / The Great Treatise on the Stages of the Path to Enlightmenent
guǐ tenth heavenly stem / tenth in order
护法 護法 hùfǎ
 1. to uphold the Dharma
 2. Dharma Protector
 3. Dharmapāla
建兴 建興 Jiànxīng Jianxing reign
极乐世界 極樂世界 jílè shìjiè Western Pure Land / Sukhāvatī
寂灭 寂滅 jìmiè Nirvāṇa / Nibbāna / Nirvana
九月 jiǔyuè September / the Ninth Month
拘兰难陀 拘蘭難陀 jūlánnántuó Paramārtha
liáng
 1. a bridge
 2. Liang Dynasty
 3. City of Liang
 4. State of Liang
 5. Liang
 6. a beam / rafters
 7. a fishing sluice
 8. to lose footing
 9. State of Liang
 10. a ridge
 11. later Liang
六道 Liù Dào The Six Realms / The Six Realms of Existence
马鸣 馬鳴 Mǎ Míng Aśvaghoṣa / Asvaghosa
马鸣菩萨 馬鳴菩薩 Mǎ Míng púsà Aśvaghoṣa / Asvaghosa
摩诃衍 摩訶衍 Móhēyǎn Mahāyāna / Mahayana / the Great Vehicle
摩伽陀国 摩伽陀國 Mójiātuó Guó Magadha
涅槃 Nièpán Nirvāṇa / Nibbāna / Nirvana
起信论 起信論 Qǐ Xìn Lùn Treatise on the Awakening of Faith in the Mahāyāna / Dasheng Qixin Lun
瞿昙 瞿曇 Qútán Gautama / Gotama
如来 如來 Rúlái Tathāgata / Thus Come One
三界 Sān Jiè The Three Realms
三藏 Sān Zàng
 1. Tripitaka
 2. Tripitaka / Tripiṭaka / Tipitaka
 3. Buddhist Canon
三藏法师 三藏法師 Sān Zàng Fǎshī Venerable Xuanzang / Tripiṭaka
色究竟 Sè Jiūjìng Akaniṣṭha / Akanistha / Akaniṭṭha
声闻 聲聞 shēngwén Sravaka / Śrāvaka / a distinguished disciple of the Buddha
十二因缘 十二因緣 shí èr yīnyuán the Twelve Nidanas / the Twelve Nidānas
十方诸佛 十方諸佛 Shí Fāng zhū Fó the Buddhas of the Ten Directions
 1. Soviet Union
 2. Su
 3. to revive
 4. Suzhou
 5. Jiangsu
娑婆世界 Suōpó Shìjiè Saha World / Sahā World / the World of Suffering
太保 Tàibǎo Grand Protector
无余涅盘 無餘涅槃 Wú Yú Nièpán Anupadhiśeṣanirvāṇa / Nirupadhiśeṣanirvāṇa / Nirvāṇa without Remainder
西域 Xī Yù Western Regions
扬州 揚州 Yángzhōu Yangzhou
印度 Yìndù India
Yīng
 1. England
 2. Ying
 3. brave
一行三昧 yīxíng sānmèi Ekavyuda-Samadi / Samadi of Specific Mode
yōu
 1. quiet / secluded
 2. Hades
 3. Youzhou / Fanyang
月支 Yuè Zhī Yuezhi / Rouzhi / Tokhara / Tokharian
中天竺 Zhōng Tiānzhú Central North India
众僧 眾僧 zhòngsēng Saṅgha / Sangha / Buddhist monastic community
Zhú Zhu

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 476.

Simplified Traditional Pinyin English
ài desire / craving / trsnā
爱敬 愛敬 ài jìng Love and Respect
阿梨耶识 阿梨耶識 alíyé shí ālayavijñāna / alaya consciousness / storehouse consciousness / foundational consciousness
阿僧祇劫 āsēngzhǐ jié an asankhyeya kalpa
bào judgement / retribution
报身 報身 bàoshēn saṃbhogakāya / sambhogakaya / enjoyment body / reward body
bēi compassion / empathy / karuṇā
本觉 本覺 běnjué original enlightenment / intrinsic enlightenment / inherent enlightenment
biàn karmasthana / kammaṭṭhāna / an object of meditation
遍知 biànzhī
 1. to know / to understand / parijñā
 2. to be omniscient / to be all knowing
病苦 bìngkŭ suffering due to sickness
波罗蜜 波羅蜜 bōluómì paramita / pāramitā / perfection
般若波罗蜜 般若波羅蜜 Bōrěbōluómì
 1. Prajñāpāramitā / Prajnaparamita / Perfection of Wisdom
 2. Prajnaparamita
不二 bú èr advaya / nonduality / not two
不净 不淨 bù jìng dirty / filthy
不思议业 不思議業 bù sī yì yè suprarational functions
不思议业相 不思議業相 bù sī yì yè xiāng suprarational functions
不断相应染 不斷相應染 bùduàn xiāngyīng rǎn continuing affliction
不觉 不覺 bùjué non-enlightenment
布施 bùshī dana / giving / the practice of giving / generosity
不信 bùxìn disbelief / lack of faith
不住 bùzhù does not dwell
惭愧 慚愧 cánkuì Shamefulness
chán
 1. meditative concentration / dhyāna / jhāna
 2. Chan
禅波罗蜜 禪波羅蜜 chán bōluómì dhyana-paramita / the paramita of meditative concentration
禅定 禪定 chándìng
 1. to meditate
 2. meditation
cháng constant / persistent / long-lasting / eternal / nitya
常乐我净 常樂我淨 cháng lè wǒ jìng Eternity, Bliss, Self, and Purity
常见 常見 chángjiàn eternalism / śāśvatadṛṣṭi
常住 chángzhù permanence / eternalism / śāśvata / nitya-sthita
chēn
 1. aversion / hatred / hostility / anger / dveṣa / dosa
 2. malice / vyāpāda
chéng yāna / a vehicle / a school of teaching
成道 chéng dào to become enlightened / to become a Buddha
成佛 chéng Fó to become a Buddha
成就 chéngjiù
 1. attained / achieved
 2. a means of accomplishing something
 3. attainment / siddhi
瞋恚 chēnhuì anger / wrath / dveṣa / dosa
chī confusion / stupidity / naivety / delusion / moha
持戒 chí jiè to uphold precepts / morality
初发意 初發意 chū fā yì to make a vow to acheive supreme enlightenment / to act with bodhicitta
初发意菩萨 初發意菩薩 chū fā yì púsà bodhisattvas in their first stage of aspiration
出家 chūjiā to become a monk or nun
出世间 出世間 chūshìjiān transcendental world / lokottara
出胎 chūtāi for a Buddha to be reborn
慈悲 cí bēi
 1. compassion / loving-kindness / benevolence / mettā / metta
 2. Compassion
慈爱 慈愛 cí'ài Compassion and Love
an element
大悲心 大悲心 dà bēi xīn Great Compassion
大慈 dà cí great loving-kindness / great compassion
大身 dà shēn great body / mahakaya / mahākāya
大愿 大願 dà yuàn a great vow
大方便 dàfāngbiàn mahopāya / skillful means / expedient means
dào the path leading to the cessation of suffering
大智 dàzhì Mahāmati
得度 de dù
 1. to attain salvation
 2. to attain enlightenment
得佛 dé fó to become a Buddha
di
地水火风 地水火風 dì shuǐ huǒ fēng Earth, Water, Fire and Wind
dìng meditative concentration / meditation
第一义 第一義 dìyī yì paramārtha / paramārthasatya / absolute truth / supreme truth
第一义谛 第一義諦 dìyīyìdì paramārtha / paramārthasatya / absolute truth / supreme truth
动心 動心 dòngxīn
 1. to move the heart / to be moved
 2. to shake the will
 1. pāramitā / perfection
 2. to save / to rescue / to liberate / to overcome
 3. ordination rhythm
端坐 duānzuò to sit in a posture for meditation
度脱 度脫 dùtuō to save / to rescue / to relieve them from the suffering of this world and take them nirvana
恶道 惡道 è dào an evil rebirth / an evil destiny / an unfortunate rebirth / hell
恶趣 惡趣 è qù an evil rebirth / an evil destiny / an unfortunate rebirth / hell
二乘 èr chéng the two vehicles
二门 二門 èrmén two gates / two teachings
二义 二義 èryì the two meanings / the two explanations / two teachings
恶业 惡業 èyè unwholesome acts / evil intentions
 1. a dharma / a dhárma / a natural law / teachings
 2. a mental object / a phenomenon / dharma / a thought
 3. quality / characteristic
法出离镜 法出離鏡 fǎ chū lí jìng a mirror free from defiled objects
法体 法體 fǎ tǐ essence of all things
法义 法義 fǎ yì meaning of the Dharma
发愿 發願 fā yuàn to make a vow / praṇidhānaṃ
法界 fǎjiè
 1. a dharma realm / a dhárma realm / dharmadhatu / dharmadhātu
 2. tathatā / suchness / inherent nature / true nature / tathata
法门 法門 fǎmén dharmaparyāya / dharma gate / a way of teaching the Dharma / a Buddhist teaching / a Dharma door
fán an ordinary person
凡圣 凡聖 fán shèng the ordinary and the divine
凡夫 fánfū an ordinary person / pṛthagjana
方便 fāngbiàn
 1. upāya / skillful means / expedient means
 2. Convenience
烦恼 煩惱 fánnǎo kleśa / kilesa / a mental affliction / defilement
法师 法師 fǎshī Dharma Master / Venerable / a Buddhist monk or nun
发心 發心 fàxīn
 1. to make a vow to acheive supreme enlightenment / to act with bodhicitta
 2. Resolve
非常 fēicháng impermanence
非我 fēiwǒ selflessness / non-self / anātman / anattā
分别 分別 fēnbié
 1. kalpanā / thought / imagination
 2. vikalpa / discrimination / conception
分别事识 分別事識 fēnbié shì shí discriminating consciousness / consciousness
分齐 分齊 fēnqí difference
 1. Buddhist / of Buddhism
 2. a statue or image of a Buddha
 3. a Buddhist text
佛法僧 Fó Fǎ Sēng the Buddha, the Dharma, and the Sangha / the Triple Gem / the three treasures of Buddhism
佛国土 佛國土 Fó guótǔ
 1. buddhakṣetra / a Buddha land
 2. Buddha's country
佛菩萨 佛菩薩 fó púsà Buddhas and bodhisattvas
佛如来 佛如來 fó rúlái Buddha-Tathāgatas
佛法 fófǎ the power of the Buddha
佛像 fóxiàng
 1. figure, statue, or image of a Buddha
 2. images worshipped by Buddhists
佛智 fózhì Buddha knowledge / Buddha wisdom
福德 fúdé merit earned / reward / good fortune and good moral conduct
gēn
 1. an organ / a part of the body / an organ of sense
 2. a sense / a faculty
 3. mūla / a root
根本 gēnběn mūla / root
根本业不相应染 根本業不相應染 gēnběn yè bù xiāngyīng rǎn affliction disunited from the basic activating mind
功德无量 功德無量 gōng dé wú liàng
 1. boundless merits
 2. Boundless Merits
共相 gòng xiāng common phase
功德 gōngdé
 1. guṇa / achievements and virtue / merit
 2. puṇya / puñña
guān
 1. mindfulness / contemplation
 2. insight / vipaśyanā / vipassanā
广 guǎng vaipulya / vast / extended
广大 廣大 guǎngdà vaipulya / vast / extended
光明 guāngmíng Brightness
归命 歸命 guīmìng namo / to pay respect to / to take refuge
归依 歸依 guīyī to take refuge in the Triple Gem
guǒ phala / a consequence
和合 héhé Harmony
héng
 1. saṃskāra / sankhara / that which has been put together / volition / volitional formations / conditioned states / habitual actions
 2. carita / caryā / conduct / behavior
 3. to practice
\N 恒沙 héng shā sands of the Ganges
后际 後際 hòu jì a later time
huà to collect alms
欢喜 歡喜 huānxǐ Joy
护法 護法 hùfǎ to uphold the Dharma
huì a religious assembly
huì intellect
慧日 huì rì to have illuminating wisdom like the Buddha
迴向 huíxiàng to transfer merit / to dedicate / pariṇāmanā
护念 護念 hùniàn for a Buddha, bodhisattva, or demigod to protect a Buddhist disciple
huò kleśa / kilesa / a mental affliction / defilement
 1. the origin of suffering
 2. desire / greed / craving
寂静 寂靜 jì jìng Tranquility
计名字相 計名字相 jì míngzì xiāng the aspect of use of names and letters
jià designation / provisional / conventional term
假名 jiàmíng designation / provisional term / conventional term
jiàn view
见相 見相 jiàn xiāng perceiving the subject
见法 見法 jiànfǎ
 1. for a Dharma to manifest in the world
 2. to realize the impermanence and nonself of all dharmas
 3. to understand reality
见佛 見佛 jiànfó to see the Buddha
jiè dhātu / a realm / a field / a domain
jié a kalpa / an eon
jiě understanding
jiè
 1. a precept / a vow
 2. morality
劫数 劫數 jiéshǔ predestined fate
解脱 解脫 jiětuō
 1. to liberate / to emancipate / vimokṣa
 2. liberation / emancipation
jìng Stillness
jìng
 1. vyavadāna / purification / cleansing
 2. śuddha / cleansed / clean / pure
 3. viśuddhi / purity
 4. Pure
jīng a sutra / a sūtra
jìng
 1. the object of one of the six senses
 2. viṣaya / object / sphere / region
境界相 jìng jiè xiāng world of objects
净明 淨明 jìng míng Pure and Clear
净信 淨信 jìng xìn
 1. prasāda / pure faith
 2. Pure Faith
净法 淨法 jìngfǎ
 1. pure dharma
 2. the teaching of the Buddha
境界 jìngjiè viṣaya / object / sphere / region / realm of objects
精进 精進 jīngjìn
 1. diligence / perseverance / vīrya
 2. Be Diligent
净心 淨心 jìngxīn a purified mind
净业 淨業 jìngyè pure karma / good karma
禁戒 jìnjiè a vow
尽十方 盡十方 jìnshífāng everywhere
究竟觉 究竟覺 jiūjìng jué final enlightenment
救世 jiùshì to save / to be saved
jué bodhi / enlightenment / awakening
觉观 覺觀 jué guān awareness and discrimination / coarse awareness and fine perception
觉照 覺照 jué zhào Awareness
具戒 jùjiè full ordination / upasaṃpanna / upasaṃpadā
开导 開導 kāidǎo to enlighten
开示 開示 kāishì to express / to indicate
kōng śūnyatā / emptiness / emptiness of inherent existence
空寂 kōngjì śūnyatā / emptiness / emptiness of inherent existence
空无 空無 kōngwú śūnyatā / emptiness / emptiness of inherent existence
duḥkha / dukkha / suffering
苦乐 苦樂 kŭ lè pleasure and pain
乐求 樂求 lè qiú seek bliss
transcendence
离念 離念 lí niàn transcends thoughts
离言说相 離言說相 lí yán shuō xiāng describing attributes without words
立义 立義 lì yì establishing the meaning
两舌 兩舌 liǎng shé double-tongued
利根 lìgēn natural powers of intelligence
令众生 令眾生 lìng zhòngshēng cause sentient beings
六尘 六塵 Liù Chén six sense objects / Six Dusts
六时礼拜 六時禮拜 liùshí lǐbài to worship all day
利益众生 利益眾生 lìyì zhòngshēng benefits sentient beings
lùn a treatise / a thesis / śastra
màn
 1. māna / pride / arrogance / conceit
 2. conceit / abhimāna
miè the cessation of suffering
灭后 滅後 mièhòu after the Buddhas's Nirvāṇa
evil / vice
摩尼宝 摩尼寶 mòní bǎo mani jewel
能见相 能見相 néng jiàn xiāng perceiving the subject
能见心不相应染 能見心不相應染 néng jiàn xīn bù xiāngyīng rǎn affliction disunited from a perceiving mind
niàn
 1. memory
 2. mindfulness / smṛti
念念 niàn niàn thought after thought
念住 niàn zhù a foundation of mindfulness
念着 念著 niànzhe clinging to illusion
毘钵舍那 毘鉢舍那 píbōshènà insight / vipaśyanā / vipassanā
毘梨耶波罗蜜 毘梨耶波羅蜜 pílíyē bōluómì virya-paramita / the paramita of diligence
平等性 píngděng xìng universal nature
辟支佛 Pìzhī Fó Pratyeka-Buddha / Pratyekabuddha
破着 破著 pòzhe to break attachments
菩萨 菩薩 púsà bodhisattva / bodhisatta
菩萨地 菩薩地 púsà xíng the ten grounds
菩提 pútí bodhi / enlightenment / awakening
起信 qǐ xìn the awakening of faith
起业相 起業相 qǐ yè xiāng the aspect of giving rise to karma
起灭 起滅 qǐmiè saṃsāra / life and death
qín diligence / perseverance / vīrya
清净 清淨 qīng jìng
 1. pure / cleansed / purified of defiling illusion / viśuddhi
 2. Purity
清净心 清淨心 qīng jìng xīn Pure Mind
清凉 清涼 qīngliáng Coolness
求道 qiú dào to seek the Dharma
求法 qiú fǎ to seek the Dharma
gati
clinging / grasping /upādāna
劝修 勸修 quànxiū encouragement to practice
取着 取著 qǔzhe grasping / attachment
rǎn tormented / afflicted / distressed / kliṣṭa
染法 rǎnfǎ kleśa / mental affliction
染净 染淨 rǎnjìng impure and pure dharmas
染心 rǎnxīn afflicted mind / kliṣṭa-citta
rěn tolerance / patience
任运 任運 rèn yùn to accomplish something by letting it occur naturally
忍辱 rěnrǔ to tolerate disgrace and insult / to have patience
人天 réntiān the six realms / all living things
入涅槃 rù nièpán to enter Nirvāṇa
如来法身 如來法身 rúlái fǎshēn Dharmakāya of the Tathāgata
如来藏 如來藏 Rúlái Zàng
 1. Buddha-nature / Buddha-dhatu / Buddha Principle / Tathāgatagarbha
 2. tathatā / suchness / inherent nature / true nature / tathata
如来地 如來地 rúláidì state of a Tathāgata
ruò re
如实 如實 rúshí tathatā / suchness / inherent nature / true nature / tathata
如实空镜 如實空鏡 rúshí kōng jìng a mirror that is empty of images
如实修行 如實修行 rúshí xiūxíng to cultivate according to thusness
如实知 如實知 rúshízhī understanding of thusness
入胎 rùtāi to be conceived from Heaven
三阿僧祇劫 sān āsēngzhǐ jié The Three Asankhyeya Kalpas / The Three Kalpas / The Three Asankya-Kalpas
三宝 三寶 Sān Bǎo triple gem / three treasures / ratnatraya
三千大千世界 sān qiān dà qiān shìjiè trisāhasramahāsāhasralokadhātu / a great chiliocosm / trichiliocosm / the cosmos
三昧 sānmèi samādhi / concentrated meditation / mental concentration
form / matter
色心 sè xīn form and the formless
色法 sèfǎ Rupadharma / the phenomenal world
sēng monk / Sangha
沙门 沙門 shāmén a Buddhist monk / a wandering monk / a shramana / a sramana
shàn
 1. kuśala / kusala / virtuous
 2. shan
善恶 善惡 shàn è good and evil
善根增长 善根增長 shàn gēn zēng zhǎng Enhance the Root of Wholesomeness
善法 shànfǎ
 1. a good thing / a pure dhárma
 2. a wholesome teaching
善根 shàngēn virtuous roots / wholesome roots / kuśalamūla
善巧方便 shànqiǎo fāngbiàn
 1. upāyakauśalya / skillful and expedient means
 2. Skillful and Expedient Means
善知识 善知識 shànzhīshi a Dharma friend / kalyāṇamitra / kalyāṇamitta / kalyanamitra
shè saṃgraha / holding together
shě
 1. equanimity
 2. to give in charity / to give alms
 3. tyāga / to give up / to abandon
摄护 攝護 shèhù parigraha / to protect
奢摩他 shēmótā śamatha / medatative concentration
shēn body / kāya
深法 shēn fǎ a profound truth
shēng birth
生灭门 生滅門 shēng miè mén The door of arising and ceasing
生灭 生滅 shēngmiè saṃsāra / life and death
深心 shēnxīn determination / resolution / adhyāśaya
深信 shēnxìn determination / resolution / adhyāśaya
shī the practice of selfless giving / dāna
shì future / future life
shí vijñāna / consciousness / life force / mind / cognition
shì the meaning of a word / relating to the phenomenal world
尸波罗蜜 尸波羅蜜 shī bōluómì sila-paramita / the paramita of proper conduct
示教利喜 示教利喜 shì jiāo lì xǐ Inspiration, Teaching, Benefit, and Joy
十方 shí sāng the ten directions
实有 實有 shí yǒu in reality there is
世谛 世諦 shìdì saṃvṛtisatya / conventional truth / relative truth mundane truth
十方世界 shífāng shìjiè the worlds in all ten directions
世界 shìjiè a world
始觉 始覺 shǐjué shijue / acquired enlightenment / actualization of enlightenment
十善 shíshàn the ten virtues
示现 示現 shìxiàn for a bodhisattva to be incarnated / to manifest
誓愿 誓願 shìyuàn a vow
shòu feelings / sensations
授记 授記 shòu jì a prediction / vyākaraṇa
受持 shòuchí to accept and maintain faith / to uphold
说法 說法 shuōfa to teach the Dharma / to expound Buddhist teachings / dharma-desana
temple / monastery / vihāra
volition / cetanā
四摄 四攝 sì shè the four means of embracing
四相 sì xiāng four notions / four forms / four manifestations of self
思惟 sīwéi intention / saṃkalpa
随分觉 隨分覺 suífēn jué partial enlightenment / approximate enlightenment
隨念 suíniàn recollection / contemplation / anusmriti / anussati
随喜 隨喜 suíxǐ anumodana / admiration
宿命 sùmìng a past life
所行 suǒxíng actions / practice
tān
 1. desire / craving / trsnā / taṇhā
 2. passion / desire / rāga
檀波罗蜜 檀波羅蜜 tán bōluómì dana-paramita / the paramita of generosity
 1. śarīra / human body
 2. ti / essence
体空 體空 tǐkōng the emptiness of substance
体性 體性 tǐxìng svabhāva / intrinsic nature / original nature / intrinsic existence / essential nature
头陀 頭陀 tóutuó dhuta / a monk that begs for food / ascetic practice
退 tuì parihāṇi / to regress / to degenerate
退堕 退墮 tuìduò parihāṇi / to regress / to degenerate
退失 tuìshī parihāṇi / to regress / to degenerate
陀罗尼 陀羅尼 tuóluóní a dharani / an incantation
外缘 外緣 wài yuán external causes
外境 wàijìng external world of objects
妄境界 wàng jìngjiè world of delusion
妄念 wàng niàn false thoughts / deluded thoughts
往生 wǎng shēng a future life
妄执 妄執 wàng zhí attachment to false views
妄法 wàngfǎ delusion
妄见 妄見 wàngjiàn a delusion
妄染 wàngrǎn false ideas
妄想 wàngxiǎng fanciful thinking / deluded thoughts / fantasies
妄心 wàngxīn a deluded mind
wēi subtlety
微尘 微塵 wēichén an atom
唯心 wéixīn cittamātra / mind-only
闻修多罗 聞修多羅 wén xiūduōluó explained in the sūtra
self / ātman / attan
我见 我見 wǒ jiàn the view of a self
mo
无得 無得 wú de No Attainment
无二 無二 wú èr advaya / nonduality / not two
无分别心 無分別心 wú fēn bié xīn A Mind Free of Discrimination
无染 無染 wú rǎn Untainted
无怨 無怨 wú yuàn No Resentment
无边 無邊 wúbiān Boundless
无常 無常 wúcháng impermanence / anitya / anicca
无量劫 無量劫 wúliàng jié innumerable kalpas / uncountable eons
无漏 無漏 wúlòu
 1. having no passion or delusion
 2. Undefiled
无明 無明 wúmíng ignorance / avidyā / avijjā
无明灭 無明滅 wúmíng miè ignorance ceases
无明业相 無明業相 wúmíng yèxiāng activity of ignorance
无念 無念 wúniàn
 1. no thought
 2. tathatā
 3. No Thought
无色 無色 wúsè formless / no form / arūpa
无上道 無上道 wúshàn gdào supreme path / unsurpassed way
无上菩提 無上菩提 wúshàng pútí
 1. samyaksaṃbodhi / unsurpassed complete perfect enlightenment / supreme bodhi
 2. Supreme Bodhi
无生 無生 wúshēng anutpāda / unproduced / non-arising
无始无明 無始無明 wúshǐ wúmíng innate nonenlightenment
无畏 無畏 wúwèi
 1. non-fear / fearless / abhaya
 2. Fearlessness
无我 無我 wúwǒ
 1. selflessness / non-self / anātman / anattā
 2. No Self
无相 無相 wúxiāng animitta / signlessness / without an appearance
无余 無餘 wúyú without remainder / niravaśeṣa
无住 無住 wúzhù
 1. non-attachment / non-abiding
 2. Non-Abiding
 3. Non-Abiding
五欲 五慾 wŭ yù the five desires
五尘 五塵 wŭchén objects of the five senses
五阴 五陰 wŭyīn five aggregates / five skandhas / five groups of existence / five groups of clinging
xián bhadra
现前 現前 xiàn qián to manifest in the present / to present before the eyes
现色不相应染 現色不相應染 xiàn sè bù xiāngyīng rǎn affliction disunited from the world of objects
现识 現識 xiàn shí reproducing mind
xiǎng notion / perception / cognition / conceptualization / saṃjñā / samjna
xiāng
 1. lakṣaṇa / countenance / personage / quality / character / disposition
 2. nimitta / a sign / a mark / appearance
 3. a perception / cognition / conceptualization / a notion
相似觉 相似覺 xiāngsì jué enlightenment in appearance
相续 相續 xiāngxù causal connection / continuity of cause and effect / saṃtati
相续识 相續識 xiāngxù shí continuing mind
相续相 相續相 xiāngxù xiāng the aspect of continuity
相应 相應 xiāngyìng concomitant
现世 現世 xiànshì the present rebirth / the present life
懈怠 xièdài slackness / laziness
邪见 邪見 xiéjiàn mistaken view / wrong view / perverse view / mithyādṛṣṭi / micchādiṭṭhi
邪执 邪執 xiézhí unwholesome attachments / evil attachments
xīn citta / thinking / thought / mind / mentality
xìn faith / confidence
信成就 Xìn Chéngjiù The Accomplishment of Faith
信佛 xìn Fó to believe in Buddhism
心灭 心滅 xīn miè cessation of the deluded mind
心念 xīn niàn mindfulness
心生灭 心生滅 xīn shēng miè the teaching of arising and ceasing
心生灭门 心生滅門 xīn shēng miè mén the teaching of arising and ceasing
心所 xīn suǒ a mental factor
心源 心源 xīn yuán The Origin of Your Mind
心真如门 心真如門 xīn zhēnrú mén xin zhenru men / zhenru men / the teaching of tathatā
性空 xìngkōng inherently empty / empty in nature
行者 xíngzhě an itinerant monk
心行 xīnxíng mental activity
xiū
 1. bhāvanā / spiritual cultivation
 2. pratipatti / spiritual practice
修善根 xiū shàngēn cultivate his capacity for goodness
修多罗 修多羅 xiūduōluó sūtra / sutta
修习 修習 xiūxí bhāvanā / spiritual cultivation
修行 xiūxíng
 1. pratipatti / spiritual practice
 2. bhāvanā / spiritual cultivation
修行信心 xiūxíng xìnxīn practices faith
虚空界 虛空界 xūkōng jiè visible space
xún vitarka / vitarkah / vitakka / conception / gross detection / examination / application of thought
xūn vāsanā / permeation / infusing / perfuming / predispositions / habituations / latent tendencies
熏习 熏習 xūnxí vāsanā / permeation / infusing / perfuming / predispositions / habituations / latent tendencies
熏习义 熏習義 xūnxí yì meaning of permeation
厌生死苦 厭生死苦 yàn shēngsǐ kŭ loath the suffering of Saṃsāra
言说 言說 yán shuō
 1. to teach through speaking
 2. to speak and then discuss
厌求 厭求 yànqiú loathing suffering and seeking pleasure
karma / kamma / karmic deeds / actions
业报 業報 yèbào karmic retribution / cause and effect / ripening of actions / karma and results / karmaphala / karmavipāka
业果 業果 yèguǒ karmic retribution / cause and effect / fruit of actions / karma and results / karmaphala
业识 業識 yèshí activating mind / a delusion
业受 業受 yèshòu karmic lifespan
业系 業繫 yèxì karmic connections / karmic bonds
业系苦相 業繫苦相 yèxìkŭxiāng the aspect of suffering from karmic connections
业障 業障 yèzhàng karmāvaraṇa / a karmic obstruction
doubt / uncertainty / skepticism / vicikitsā / vicikicchā
manas / mind / mentation
upadhi / bonds / substratum
一念 yī niàn
 1. one moment / one instant
 2. one thought
一切种智 一切種智 yī qiē zhǒng zhì
 1. knowledge of all aspects / all embracing wisdom / sarvākārajñatā / sarvakarajnata
 2. All-Inclusive Wisdom
一异 一異 yī yì one and many
一法 yīfǎ one dharma / one thing
依果 yīguǒ correlative effect / fruition of an outflow / niṣyandaphala
yīn hetu / causes
因熏习镜 因熏習鏡 yīn xūn xí jìng a mirror influencing towards enlightenment
因地 yīndì the circumstances of place
yīng to accept
应观 應觀 yīng guān should observe
应身 應身 yīngshēn
 1. nirmāṇakāya / nirmanakaya / body of transformations / transformation body / emanation body
 2. saṃbhogakāya / sambhogakaya / enjoyment body / reward body
因果 yīnguǒ hetuphala / cause and effect
应现 應現 yīngxiàn for a Buddha or bodhisattva to appear as a living being
应作 應作 yīngzuò a manifestation
因缘 因緣 yīnyuán
 1. causes and conditions / principal and secondary causes / chain of cause and effect / primary cause / nidāna
 2. a story of an occasion in the Buddhha's life
 3. a passage in a sūtra describing the setting
因缘生 因緣生 yīnyuánshēng produced fro causes
一切苦 yīqiē kŭ all suffering
一切处 一切處 yīqiē rù kasina
一切智 yīqiè zhì sarvajñāta / all-knowledge / omniscience
一切众生 一切眾生 yīqiè zhòngshēng all sentient beings
一味 yīwèi one flavor / yiwei
一心 yīxīn
 1. ekacitta / concentrated
 2. ekacitta / having the same mind
 3. yixin / one mind
 4. Single-minded
yòng yong / function / application
用熏习 用熏習 yòng xūnxí permeation through [external] influences
勇猛 yǒngměng ardency
yǒu becoming / bhāva
有漏 yǒulòu having flow / bhavāsrava
有为 有為 yǒuwèi
 1. saṃskṛta / conditioned
 2. Promising
desire / intention / interest / aspiration
yuàn a vow
缘熏习镜 緣熏習鏡 yuán xūn xí jìng a mirror influencing to cultivate to capacity for goodness
圆音 圓音 yuán yīn perfect voice
缘觉 緣覺 yuánjué Pratyekabuddha
愿力 願力 yuànlì the power of a vow
缘起 緣起 yuánqǐ dependent origination / conditioned origination / dependent arising
yùn aggregate / skandha
造论 造論 zàolùn composed the treatise
koan / kōan / gong'an
增减 增減 zēng jiǎn increase or decrease
增长 增長 zēngzhǎng fortnightly recital of monastic rules and confession / upoṣadha
真谛 真諦 zhēndì paramārtha / paramārthasatya / absolute truth / supreme truth
zhèng realization / adhigama
正定 zhèng dìng
 1. Right Concentration
 2. Right concentration
正法 zhèng fǎ
 1. Saddharma / The Period of the True Dharma
 2. saddharma / true Dharma
正念 zhèng niàn Right Mindfulness
正觉 正覺 zhèngjué
 1. samadhi
 2. Samyak-Sambodhi
正信 zhèngxìn to have faith
真如 zhēnrú tathatā / suchness / inherent nature / true nature / tathata
真如门 真如門 zhēnrú mén xin zhenru men / zhenru men / the teaching of tathatā
真心 zhēnxīn The True Mind
zhǐ calm abiding / cessation / śamatha
止观 止觀 zhǐ guān
 1. calming and insight / calming and contemplation / śamatha and vipaśyanā
 2. Cessation and Contemplation
智识 智識 zhì shí analytical mind
智相 zhì xiāng discriminating intellect
知义 知義 zhī yì Be Aware of Righteousness
知法 zhīfǎ to understand the Dharma / to know the teachings of the Buddha
智慧 zhìhuì
 1. prajñā
 2. jñāna / knowledge
 3. Wisdom
智恺 智愷 zhìkǎi Zhi Kai
执取相 執取相 zhíqǔ xiāng the aspect of attachment
执着 執著 zhízhuó to cling to things as if they were real / to be bound to things
知足 zhīzú Contentment
众苦 眾苦 zhòngkŭ all suffering
众生 眾生 zhòngshēng beings / all living things / all sentient beings
众生见 眾生見 zhòngshēng jiàn the view of a being
众生界 眾生界 zhòngshēng jiè the realm of living beings
众生相 眾生相 zhòngshēng xiāng the notion of a being
众生心 眾生心 zhòngshēng xīn the minds of sentient beings
种性 種性 zhǒngxìng lineage / gotra
zhù to attach / to abide / to dwell
诸众生 諸眾生 zhū zhòngshēng all sentient beings
zhuǎn Turn
转法轮 轉法輪 zhuǎn fǎlún to transmit Buddhist teaching / dharmacakrapravartana
转识 轉識 zhuǎn shí evolving mind
庄严 莊嚴 zhuāng yán
 1. to adorn / to perfect
 2. Dignity
住持 zhùchí
 1. the abbot of a monastery / the director of a monastery
 2. to administer a monastery
zhuó to attach / to grasp
自利利他 zì lì lì tā the perfecting of self for the benefit of others
自性 zìxìng svabhāva / intrinsic nature / original nature / intrinsic existence / essential nature
自在 zìzai Carefree
zōng school / sect
总持 總持 zǒngchí a dhāraṇī / a dharani / a magic charm
罪報 罪報 zuìbào retribution
zuò a retreat
作意 zuò yì attention / engagement

Frequencies of Lexical Words

Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
89 xīn heart
85 method / way 眾法之本
83 néng can / able 有法能起摩訶衍信根
75 shuō to say / said / to speak / to talk / speaks 是故應說
67 meaning / sense 開示如理緣起之義
60 to leave / to depart / to go away / to part 所謂為令眾生離一切苦得究竟樂
58 真如 zhēnrú tathatā / suchness / inherent nature / true nature / tathata 法性真如海
53 niàn to read aloud / to recite 為示專念方便
50 to arise / to get up 起大乘正信
48 眾生 zhòngshēng beings / all living things / all sentient beings 為令善根成熟眾生於摩訶衍法堪任不退信故
43 èr two 首尾二年方訖
42 zhǒng kind / type 佛種不斷故
42 děng et cetera / and so on 傳語人天竺國月支首那等
42 wèi to call 謂眾生心
42 zhī to know / to be aware 當知一切法不可說
40 熏習 xūnxí vāsanā / permeation / infusing / perfuming / predispositions / habituations / latent tendencies 謂依法力熏習
40 miè to destroy / to wipe out / to exterminate 心性不生不滅
39 無明 wúmíng ignorance / avidyā / avijjā 以一切心識之相皆是無明
38 境界 jìngjiè viṣaya / object / sphere / region / realm of objects 若離妄念則無一切境界之相
36 xìng sex 謂如來藏具足無量性功德故
36 jiàn to see / to meet 迷群異見者捨執而歸依
36 一者 yī zhě first / firstly / the first is 一者
36 無有 wú yǒu is not 無有變異
35 二者 èrzhě the two / both 二者
34 菩薩 púsà bodhisattva / bodhisatta 一切菩薩皆乘此法到如來地故
30 a human or animal body 即示摩訶衍體故
30 無量 wúliàng unlimited / immeasurable 無量功德藏
30 shēng to be born / to give birth 生於佛前必定不退信心故
30 Buddha / Awakened One 於佛正法毀謗不停
29 所謂 suǒwèi so-called 所謂為令眾生離一切苦得究竟樂
28 rén person / people / a human being 其人少小博採備覽諸經
28 相應 xiāngyìng relevant / corresponding 從本已來一切染法不相應故
27 suí to follow 但隨妄念不可得故
26 修行 xiūxíng pratipatti / spiritual practice 修行
25 lái to come 自昔已來久蘊西域
24 xiàn to appear / to manifest / to become visible 無法可現
24 分別 fēnbié to differentiate / to distinguish 分別發趣道相
23 yuán fate / predestined affinity 受解緣別
23 zhì wisdom / knowledge 智韶
23 方便 fāngbiàn convenient 為示方便消惡業障善護其
22 fēn to divide into parts 說有五分
22 功德 gōngdé guṇa / achievements and virtue / merit 無量功德藏
21 to enter 起信未久迴邪入正
21 如來 Rúlái Tathāgata / Thus Come One 故於如來滅後六百餘年
21 名為 míngwèi to be called 名為真如
21 zhōng middle / during / inside 修多羅中具有此法
21 發心 fàxīn to make a vow to acheive supreme enlightenment / to act with bodhicitta 從初正信發心觀察
20 法身 Fǎshēn Dharmakaya / Dharmakāya / Dharma Body 法界一相即是如來平等法身
20 因緣 yīnyuán causes and conditions / principal and secondary causes / chain of cause and effect / primary cause / nidāna 因緣分
20 世間 shìjiān world 非求世間名利恭敬故
20 jué to awake 覺義
20 隨順 suíshùn to follow / to go along with 諸眾生等云何隨順而能得入
20 yīng should / ought 時彼國王應即移遣
20 lìng to make / to cause to be / to lead 令諸眾生正解不謬故
20 涅槃 Nièpán Nirvāṇa / Nibbāna / Nirvana 說一切眾生本來常住入於涅槃
20 xìn to believe / to trust 信者至微
20 power / force / strength 或有眾生能以自力廣聞而取解者
19 差別 chābié difference / disparity 一切諸法唯依妄念而有差別
19 color / look / appearance 色無礙自在
19 can / may / able to 此真如體無有可遣
19 xíng to walk / to move 為示利益勸修行故
18 different / other 迷群異見者捨執而歸依
18 one 時有一高德沙門
18 三者 sān zhě the third / thirdly 三者
18 soil / ground / land 地盡
17 xiū to decorate / to embellish 菩提之法非可修相
16 dòng to move / to act 如大海水因風波動
16 yán to speak / to say / said 所言法者
15 sān three 以大梁承聖三年歲次癸酉九月十日
15 遠離 yuǎnlí to be removed from / to be far away from 遠離癡慢出邪網故
15 business / industry 最勝業遍知
15 shí real / true / honest / really 以一切言說假名無實
14 yòng to use / to apply 其用廣大寬廓無邊
14 zuò to do / to make / use as 揚州僧智愷作
14 rǎn to be contagious / to catch (illness) 本覺隨染
14 煩惱 fánnǎo worried / vexed / annoyed 出煩惱礙
14 shì to show / to reveal 闡揚祕典示導迷徒
14 wàng absurd / fantastic / presumptuous 已顯法體空無妄故
14 平等 píngděng be equal in social status 謂一切法真如平等不增減故
14 desire 慧日暫停而欲還反
14 bitter 法師苦辭不免便就汎舟
13 shēn body / torso 自信己身有真如法
13 妄心 wàngxīn a deluded mind 依一切眾生以有妄心念念分別
13 染法 rǎnfǎ kleśa / mental affliction 從本已來一切染法不相應故
13 凡夫 fánfū an ordinary person / pṛthagjana 對治凡夫二乘心過故
13 big / great / huge / large / major 與假黃鉞大將軍太保蕭公勃
13 二乘 èr chéng the two vehicles 對治凡夫二乘心過故
13 mén door / gate / doorway / gateway 有二種門
13 shǎo few / little 其人少小博採備覽諸經
13 zhǐ to stop / to halt 能止後念令其不起
13 jiě to divide / to break up / to split / to separate / to dissolve / to solve / to melt / to untie / to loosen / to open / to emancipate 令諸眾生正解不謬故
13 guò to cross / to go over / to pass 對治凡夫二乘心過故
12 如來藏 Rúlái Zàng Buddha-nature / Buddha-dhatu / Buddha Principle / Tathāgatagarbha 謂如來藏具足無量性功德故
12 一切眾生 yīqiè zhòngshēng all sentient beings 依一切眾生以有妄心念念分別
12 to take / to get / to fetch 遣聘中天竺摩伽陀國取經
12 wèi Eighth earthly branch 起信未久迴邪入正
12 zhù to dwell / to live / to reside 則知心相生住異滅
12 自然 zìrán nature 隨眾生根自然相應
12 三昧 sānmèi samādhi / concentrated meditation / mental concentration 所謂眾生依於三昧
12 jìng clean 智淨相
12 無邊 wúbiān without boundaries / limitless / boundless 其用廣大寬廓無邊
12 對治 duì zhì to be equal to / to be well-matched 對治凡夫二乘心過故
12 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 與瞿曇及多侍從
12 happy / cheerful / joyful 所謂為令眾生離一切苦得究竟樂
12 guān to look at / to watch / to observe 如二乘觀智
11 shēn deep 乃是至極大乘甚深祕典
11 shě to give up / to abandon 迷群異見者捨執而歸依
11 四者 sì zhě fourth / the fourth is 四者
11 增長 zēngzhǎng to increase / to grow 此識依見愛煩惱增長義故
11 退 tuì to retreat / to decline / to move back / to withdraw 為令善根成熟眾生於摩訶衍法堪任不退信故
11 qiú to request 非求世間名利恭敬故
11 dào way / road / path 諸道亂興
11 不可 bù kě cannot / should not / must not 不可破壞
11 lùn to comment / to discuss 愍物長迷故作斯論
11 zhèng main / upright / straight 起信未久迴邪入正
10 答曰 dá yuē to reply 答曰
10 shí knowledge 九識義章
10 問曰 wèn yuē to ask 問曰
10 善根 shàngēn virtuous roots / wholesome roots / kuśalamūla 為令善根成熟眾生於摩訶衍法堪任不退信故
10 生滅 shēngmiè saṃsāra / life and death 依如來藏故有生滅心
10 four 玄文四卷
10 法性 fǎxìng inherent nature / essence / true nature / dharmata / dharmatā 深契大乘窮盡法性
10 qián front 故前梁武皇帝
10 未來 wèilái future 復能成熟現在未來苦樂等報無差違故
10 shǐ to begin / to start 於衡州始興郡建興寺
9 相續 xiāngxù causal connection / continuity of cause and effect / saṃtati 相續未曾離念故
9 淨法 jìngfǎ pure dharma 即是真心常恒不變淨法滿足
9 具足 jùzú adequate / sufficient / abundant / perfect / complete 謂如來藏具足無量性功德故
9 shí time / a period of time 時有一高德沙門
9 shòu to suffer / to be subjected to 受解緣別
9 wén to hear 不揆無聞
9 five 說有五分
9 分齊 fēnqí difference 取色分齊不
9 jiè boundary / scope / extent 即是一法界大總相法門體
9 zhèng proof 以離念境界唯證相應故
9 kōng empty / void / hollow 如實空
9 自在 zìzai at ease 色無礙自在
9 to bewitch / to charm / to infatuate 愍物長迷故作斯論
9 信心 xìnxīn confidence 為令善根微少眾生修習信心故
9 不能 bù néng cannot / must not / should not 又一切染法所不能染
8 本來 běnlái original 以從本來念念
8 liù six 六者
8 使 shǐ to make / to cause 使大乘正典復顯於時
8 coarse / rough 以捨麁分別執著相故
8 shì matter / thing / item 能令現在已經之事
8 yuàn to hope / to wish / to desire 等慈悲願護故
8 shè to absorb / to assimilate 樂總持少文而攝多義能取解者
8 我見 wǒ jiàn the view of a self 我見愛染煩惱依無
8 利益 lìyì benefit / interest 利益分
8 chù a place / location / a spot / a point 無有是處
8 修習 xiūxí bhāvanā / spiritual cultivation 為令善根微少眾生修習信心故
8 供養 gōngyàng to make offerings / to provide offerings / to worship 親承供養修行信心
8 五者 wŭ zhě fifth / the fifth is 五者
8 chéng to finish / to complete / to accomplish / to succeed 以能成
8 to send out / to issue 分別發趣道相
7 怯弱 qièruò timid / weak 遠離怯弱
7 shuǐ water 如大海水因風波動
7 本覺 běnjué original enlightenment / intrinsic enlightenment / inherent enlightenment 法身說名本覺
7 jīng to go through / to experience 遣聘中天竺摩伽陀國取經
7 無念 wúniàn no thought 能觀無念者
7 業識 yèshí activating mind / a delusion 名為業識
7 gēn origin / cause / basis 有法能起摩訶衍信根
7 虛空 xūkōng void / hollow / empty 與虛空等
7 唯心 wéixīn cittamātra / mind-only 是故三界虛偽唯心所作
7 知法 zhīfǎ to understand the Dharma / to know the teachings of the Buddha 以知法性體無慳貪故
7 根本 gēnběn fundamental / basic 來根本之義
7 zhí value / worth 遇值三藏拘蘭難陀
7 zǒng general / total / overall / chief 因緣總相
7 外道 wài dào a cult / a different religion / non-Buddhist 即是外道經說
7 大乘 Dàshèng Mahayana / Mahāyāna / Mahāyāna Buddhism 深契大乘窮盡法性
7 自性 zìxìng svabhāva / intrinsic nature / original nature / intrinsic existence / essential nature 當知真如自性
7 fēng wind 水相風相不相捨離
7 nǎo angered / filled with hate 熱惱
7 shì a generation 住持過去無量世等善惡之業令不失故
7 熏習義 xūnxí yì meaning of permeation 有四種法熏習義故
7 qín diligent 勤修方便等入涅槃
7 huài bad / spoiled / broken 可壞非不可壞
7 無相 wúxiāng animitta / signlessness / without an appearance 其旨淵弘寂而無相
7 juǎn to coil / to roll 遂翻譯斯論一卷以明論旨
7 觀察 guānchá to observe 從初正信發心觀察
7 不空 Bù Kōng Amoghavajra 如實不空
7 idea
6 zhàng to block / to hinder / to obstruct 為示方便消惡業障善護其
6 tóng like / same / similar / together 以一切法皆同如故
6 佛菩薩 fó púsà Buddhas and bodhisattvas 若不值遇諸佛菩薩善知識等以之為緣
6 修多羅 xiūduōluó sūtra / sutta 修多羅中具有此法
6 無漏 wúlòu having no passion or delusion 具足無漏性功德故
6 色相 sèxiāng coloration / hue / sex / sex appeal 而有見色相者
6 to reach 與瞿曇及多侍從
6 猶如 yóurú to be similar to / to appear to be 猶如淨鏡
6 zhòng many / numerous 眾法之本
6 摩訶衍 Móhēyǎn Mahāyāna / Mahayana / the Great Vehicle 有法能起摩訶衍信根
6 念念 niàn niàn thought after thought 依一切眾生以有妄心念念分別
6 令眾生 lìng zhòngshēng cause sentient beings 為欲令眾生
6 ài to love 心起分別愛與不愛故
6 wén writing / text 以其文深旨遠
6 心性 xīnxìng one's nature / temperament 心性不生不滅
6 xué to study / to learn 從信相應地觀察學斷
6 zhēn real / true / genuine 以一切法悉皆真故
6 xiàng to appear / to seem / to resemble 猶如明鏡現於色像
6 fāng square / quadrilateral / one side 首尾二年方訖
6 shèng to beat / to win / to conquer 最勝業遍知
6 míng bright / brilliant 遂翻譯斯論一卷以明論旨
6 shàn virtuous / wholesome / benevolent / well-disposed 為示方便消惡業障善護其
6 止觀 Zhǐ Guān calming and insight / calming and contemplation / śamatha and vipaśyanā 為示修習止觀
6 大悲 dàbēi mahākaruṇā / great compassion 大悲內融隨機應現
6 修行信心 xiūxíng xìnxīn practices faith 修行信心分
6 hòu after / later / behind 能止後念令其不起
5 恒沙 héng shā sands of the Ganges 過恒沙等上煩惱依無明起差別
5 màn slow 遠離癡慢出邪網故
5 成就 chéngjiù accomplishment / success / achievement 以能成就分別事識義故
5 huà to make into / to change into / to transform 邪見之流伏從正化
5 自相 zì xiāng mutual / each other / one another 念無自相不離本覺
5 厭生死苦 yàn shēngsǐ kŭ loath the suffering of Saṃsāra 則令妄心厭生死苦
5 和合 héhé to mix / to blend / to converge / to join / to fuse 所謂不生不滅與生滅和合
5 佛法 fófǎ Dharma / Dhárma / Dhamma / Buddha-Dhárma / Buddhist doctrine 又諸佛法有因有緣
5 解釋 jiěshì to explain / to interpret / to resolve 解釋分
5 day of the month / a certain day 盛隆三寶重興佛日
5 捨離 shělí to abandon / to give up / to depart / to leave 與彼本覺不相捨離
5 to interest / to be interesting 分別發趣道相
5 一心 yīxīn wholeheartedly 依一心法
5 身心 shēnxīn body and mind 受於一切身心等苦
5 始覺 shǐjué shijue / acquired enlightenment / actualization of enlightenment 對始覺義說
5 正信 zhèngxìn to have faith 起大乘正信
5 利益眾生 lìyì zhòngshēng benefits sentient beings 隨其願力能現八種利益眾生
5 shī to lose / to miss / to fail 不失不壞
5 zhǐ purport / aim / purpose 其旨淵弘寂而無相
5 nán difficult 難知難解
5 十方 shí sāng the ten directions 十方求之終不可得
5 fine / minute / thin / slender
5 qiǎn to dispatch 遣聘中天竺摩伽陀國取經
5 過去 guòqu (in the) past / former 住持過去無量世等善惡之業令不失故
5 世界 shìjiè the world / the universe / the cosmos 是菩薩於一念頃能至十方無餘世界
5 聞修多羅 wén xiūduōluó explained in the sūtra 聞修多羅說如來法身畢竟寂寞猶如虛空
5 勇猛 yǒngměng ardency 謂諸菩薩發心勇猛速趣涅槃故
5 zhōng end / finish 十方求之終不可得
5 huì intelligent / clever 遂囑值京邑英賢慧顯
5 分別事識 fēnbié shì shí discriminating consciousness / consciousness 分別事識
5 gòu dirt / filth 而有鑛穢之垢
5 to protect / to guard 為示方便消惡業障善護其
5 如實 rúshí tathatā / suchness / inherent nature / true nature / tathata 如實空
5 to meet with 遇值三藏拘蘭難陀
5 懈怠 xièdài slackness / laziness 離懈怠故
5 不同 bùtóng different / distinct / not the same 如種種瓦器各各不同
5 lüè plan / strategy / outline / summary 略說二種
5 斷絕 duànjué to sever / to break off 斷絕
5 xié demonic / iniquitous / nefarious / evil 魔邪競扇
5 廣大 guǎngdà vast / extensive 其用廣大寬廓無邊
5 eight 是因緣有八種
5 zhuǎn to transmit / to convey / to forward (mail) 意識轉故
5 染心 rǎnxīn afflicted mind / kliṣṭa-citta 有其染心
5 cáng to hide 無量功德藏
5 xiǎn to show 使大乘正典復顯於時
5 jìng mirror 猶如淨鏡
5 邪執 xiézhí unwholesome attachments / evil attachments 除疑捨邪執
5 生死 shēngsǐ Saṃsāra / Samsara 聞修多羅說一切世間生死染法皆依如來藏而有
5 一切處 yīqiē rù kasina 即與真如等遍一切處
5 離念 lí niàn transcends thoughts 以離念境界唯證相應故
5 滿足 mǎnzú to satisfy / to fulfill 即是真心常恒不變淨法滿足
4 無二 wú èr advaya / nonduality / not two 是故無二
4 to know / to learn / to be informed of 一切世間境界悉於中現
4 wài outside / in addition / foreign / external 以不知轉識現故見從外來
4 來自 láizì to come from (a place) 是心從本已來自性清淨而有無明
4 佛如來 fó rúlái Buddha-Tathāgatas 所謂諸佛如來
4 huàn a fantasy / an illusion 如是無漏無明種種業幻皆同
4 héng constant / regular / persistent 即是真心常恒不變淨法滿足
4 阿僧祇劫 āsēngzhǐ jié an asankhyeya kalpa 若聞無量無邊阿僧祇劫勤苦難行乃得涅槃
4 名利 mínglì fame and profit 非求世間名利恭敬故
4 bào newspaper 復能成熟現在未來苦樂等報無差違故
4 kān to endure / may / can 為令善根成熟眾生於摩訶衍法堪任不退信故
4 jiǔ old 起信未久迴邪入正
4 zhào to illuminate / to shine / to reflect 遍照眾生之心
4 修學 xiūxué to study 依信相應地修學方便漸漸能捨
4 zhuān focused on one thing / special / expert / particular 為示專念方便
4 dìng to decide 以知法性常定
4 智相 zhì xiāng discriminating intellect 智相
4 shí ten 以大梁承聖三年歲次癸酉九月十日
4 jìn to advance / to enter 若進若退
4 心生滅 xīn shēng miè the teaching of arising and ceasing 是心生滅因緣相
4 苦樂 kŭ lè pleasure and pain 依於智故生其苦樂
4 恭敬 gōngjìng to bow / to revere / to hold in deferential respect 非求世間名利恭敬故
4 è evil / vice 如凡夫人覺知前念起惡故
4 xiè lax / negligent 但為初學菩薩未入正位而懈
4 菩提 pútí bodhi / enlightenment / awakening 菩提之法非可修相
4 chún honest / simple / unsophisticated 智淳淨故
4 久遠 jiǔyuǎn remote / distant 乃至久遠熏習力故
4 信成就 Xìn Chéngjiù The Accomplishment of Faith 信成就發心
4 言說 yán shuō to teach through speaking 以一切言說假名無實
4 qīn related by blood or marriage / dear / intimate / closely related 或為眷屬父母諸親
4 心滅 xīn miè cessation of the deluded mind 心滅則種種法滅故
4 應觀 yīng guān should observe 應觀過去所念諸法恍惚如夢
4 用熏習 yòng xūnxí permeation through [external] influences 用熏習
4 xiǎng to think 有心想
4 wēi micro / tiny / miniature 信者至微
4 luàn disorderly / chaotic 諸道亂興
4 誹謗 fěibàng to slander 誹謗
4 rěn to bear / to endure / to tolerate 忍門
4 無得 wú de No Attainment 畢竟無得
4 zào to make / to build / to manufacture 馬鳴菩薩造
4 ài to obstruct / to hinder / to block / to deter 出煩惱礙
4 法師 fǎshī Dharma Master / Venerable / a Buddhist monk or nun 并諸法師
4 大乘起信論 Dàshèng Qǐxìn Lùn Treatise on the Awakening of Faith in the Mahāyāna / Dasheng Qixin Lun 大乘起信論序
4 示現 shìxiàn for a bodhisattva to be incarnated / to manifest 隨念示現故
4 住持 zhùchí the abbot of a monastery / the director of a monastery 住持苦樂
4 不動 Bùdòng Akshobya 智體不動
4 心體 xīntǐ backbone / nerve tissue 謂心體離念
4 chéng to mount / to climb onto 乃是至極大乘甚深祕典
4 xūn to smoke / to cure 具足無漏熏眾生故
4 六塵 Liù Chén six sense objects / Six Dusts 離心則無六塵境界
4 所見 suǒjiàn what one seen / all one sees 又為凡夫所見者
4 便 biàn convenient / handy / easy 法師苦辭不免便就汎舟
4 顯示 xiǎnshì to show / to illustrate / to display 依於此心顯示摩訶
4 淨心 jìngxīn a purified mind 得淨心地究竟離故
4 qǐng to ask 敬請法師敷演大乘
4 三寶 Sān Bǎo triple gem / three treasures / ratnatraya 盛隆三寶重興佛日
4 shī the practice of selfless giving / dāna 離於施作
4 不變 bùbiàn unchanging / constant 即是真心常恒不變淨法滿足
4 修善根 xiū shàngēn cultivate his capacity for goodness 令修善根
4 業障 yèzhàng karmāvaraṇa / a karmic obstruction 能消業障
4 jià vacation 與假黃鉞大將軍太保蕭公勃
4 正念 zhèng niàn Right Mindfulness 正念真如法故
4 妄境界 wàng jìngjiè world of delusion 妄境界
4 外緣 wài yuán external causes 有外緣之力
4 意識 yìshí to be aware 意識轉故
4 妄念 wàng niàn false thoughts / deluded thoughts 一切諸法唯依妄念而有差別
4 Māra 魔邪競扇
3 增減 zēng jiǎn increase or decrease 謂一切法真如平等不增減故
3 chī confusion / stupidity / naivety / delusion / moha 遠離癡慢出邪網故
3 前後 qiánhòu around / from beginning to end 即現無有前後
3 波羅蜜 bōluómì paramita / pāramitā / perfection 修諸波羅蜜
3 常住 chángzhù a long-term resident / permanent residence 心即常住
3 自利利他 zì lì lì tā the perfecting of self for the benefit of others 正修行自利利他
3 報身 bàoshēn saṃbhogakāya / sambhogakaya / enjoyment body / reward body 名為報身
3 extra / surplus 故於如來滅後六百餘年
3 不解 bùjiě to not understand 以不解故
3 大智 dàzhì Mahāmati 所謂自體有大智慧光明義故
3 五陰 wŭyīn five aggregates / five skandhas / five groups of existence / five groups of clinging 所謂推求五陰色之與心
3 speed 謂諸菩薩發心勇猛速趣涅槃故
3 seven 七者
3 正定 zhèng dìng Right Concentration 入正定聚
3 善惡 shàn è good and evil 住持過去無量世等善惡之業令不失故
3 諸眾生 zhū zhòngshēng all sentient beings 令諸眾生正解不謬故
3 轉識 zhuǎn shí evolving mind 名為轉識
3 樂求 lè qiú seek bliss 樂求涅
3 不思議業 bù sī yì yè suprarational functions 有不思議業
3 微細 wēixì very small 以遠離微細念故得見心性
3 to stand 亦無可立
3 一法 yīfǎ one dharma / one thing 即是一法界大總相法門體
3 色心 sè xīn form and the formless 能說之人色心業勝
3 以為 yǐwéi to believe / to think / to consider / to assume 修一切善行以為對治
3 西 The West 梁西印度三藏法師真諦譯
3 xiāng fragrant / savory / appetizing / sweet / scented 如世間衣服實無於香
3 重罪 zhòngzuì a serious crime / a felony / a serious wrongdoing 以從先世來多有重罪惡業障故
3 佛智 fózhì Buddha knowledge / Buddha wisdom 則為向佛智故
3 a man / a grown man 夫起信論者
3 成熟 chéngshú mature / familiar / skilled / ripe 為令善根成熟眾生於摩訶衍法堪任不退信故
3 一念 yī niàn one moment / one instant 滿足方便一念相應
3 xīng to flourish / to be popular 諸道亂興
3 yuǎn far / distant 以其文深旨遠
3 如來地 rúláidì state of a Tathāgata 一切菩薩皆乘此法到如來地故
3 to translate / to interpret 良以宣譯有時
3 guǒ a result / a consequence
3 所得 suǒdé what one acquires / one's gains 復謂如來所得涅槃
3 border / edge / boundary 非前際生
3 依法 yīfǎ according to law 謂依法力熏習
3 真心 zhēnxīn sincere / heartfelt 即是真心常恒不變淨法滿足
3 secret 乃是至極大乘甚深祕典
3 勸修 quànxiū encouragement to practice 勸修
3 迴向 huíxiàng to transfer merit / to dedicate / pariṇāmanā 唯念自利利他迴向菩提故
3 令人 lìngrén to cause one to / to lead one to 或令人知宿命過去之事
3 法界 fǎjiè a dharma realm / a dhárma realm / dharmadhatu / dharmadhātu 法界一相即是如來平等法身
3 智愷 zhìkǎi Zhi Kai 揚州僧智愷作
3 不定 bùdìng indefinite / indeterminate 所謂依不定聚眾生
3 妄法 wàngfǎ delusion 虛空相是其妄法
3 恐怖 kǒngbù horrifying / terrifying 恐怖令使勇猛故
3 具有 jùyǒu to have / to possess 修多羅中具有此法
3 bèi to prepare / get ready / to provide or equip 其人少小博採備覽諸經
3 advantage / benefit 無不得利
3 xuán profound / mysterious / subtle 玄文二十卷
3 三界 Sān Jiè The Three Realms 是故三界虛偽唯心所作
3 zuò to sit 若從坐
3 lèi kind / type / class / category 闇類偏情之黨棄著而臻湊
3 to go 無來無去
3 一切種智 yī qiē zhǒng zhì knowledge of all aspects / all embracing wisdom / sarvākārajñatā / sarvakarajnata 名一切種智
3 初發意菩薩 chū fā yì púsà bodhisattvas in their first stage of aspiration 初發意菩薩等
3 莊嚴 zhuāngyán stately / solemn 所住依果亦有無量種種莊嚴隨所示現
3 眾生心 zhòngshēng xīn the minds of sentient beings 謂眾生心
3 duò to descend / to fall 或便退失墮二乘地
3 不見 bújiàn to not see 余雖慨不見聖
3 立義 lì yì establishing the meaning 立義分
3 無形 wúxíng formless / invisible / intangible / virtual 心與無明俱無形相
3 wéi to disobey / to violate / to separate / to go against 復能成熟現在未來苦樂等報無差違故
3 diǎn canon / classic / scripture 乃是至極大乘甚深祕典
3 to doubt / to misbelieve 除疑捨邪執
3 shàng top / a high position 過恒沙等上煩惱依無明起差別
3 智慧 zhìhuì wisdom 亦非二乘智慧所覺
3 chéng to bear / to carry / to hold 以大梁承聖三年歲次癸酉九月十日
3 妄執 wàng zhí attachment to false views 依於妄執
3 可見 kějiàn worthy of viewing / it is clear / clear / visible 亦無色相可見
3 淨信 jìngxìn prasāda / pure faith 當知過去菩薩已依此法得成淨信
2 滅後 mièhòu after the Buddhas's Nirvāṇa 故於如來滅後六百餘年
2 緣故 yuángù reason / cause 以有境界緣故
2 譬如 pì rú to make an analogy, such as 譬如種種瓦器皆同微塵性相
2 教令 jiāolìng to drill / to train 諸佛菩薩教令發心
2 光明 guāngmíng bright 所謂自體有大智慧光明義故
2 huǐ to regret 慚愧改悔
2 見相 jiàn xiāng perceiving the subject 若離業識則無見相
2 fèi to abolish / to abandon / to abrogate 常不休廢
2 to conceal / to hide / to ambush 邪見之流伏從正化
2 chēn aversion / hatred / hostility / anger / dveṣa / dosa 離瞋惱故
2 suì to comply with / to follow along 遂囑值京邑英賢慧顯
2 隨念 suíniàn recollection / contemplation / anusmriti / anussati 隨念示現故
2 無上 wúshàng supreme / unexcelled 乃能志求無上之道
2 後際 hòu jì a later time 非後際滅
2 huǐ to destroy 常能住持不毀不失
2 正義 zhèngyì justice / righteous / righteousness 顯示正義
2 現前 xiàn qián to manifest in the present / to present before the eyes 深解現前
2 yǎn to perform / to play / to act 敬請法師敷演大乘
2 種子 zhǒngzi seed 然起人天種子
2 pán a tray
2 應作 yīngzuò a manifestation 悉當觀察應作不應作
2 心念 xīn niàn mindfulness 以無虛妄心念故
2 不信 bùxìn disbelief / lack of faith 不信
2 得度 de dù to attain salvation 速得度故
2 to study 久習淳熟其心得住
2 xiāo to vanish / to die out 為示方便消惡業障善護其
2 境界相 jìng jiè xiāng world of objects 境界相
2 心識 xīnshí will 以一切心識之相皆是無明
2 善行 shànxíng good actions 樂集一切諸善行故
2 tool / device / utensil / equipment / instrument 具無漏法備
2 無分別心 wú fēn bié xīn A Mind Free of Discrimination 未得無分別心與體相應故
2 相續識 xiāngxù shí continuing mind 名為相續識
2 無明滅 wúmíng miè ignorance ceases 若無明滅相續則滅
2 jìng still / calm / quiet 常靜無有起相
2 業繫 yèxì karmic connections / karmic bonds 能受凡夫業繫苦故
2 rèn office / responsibility 為令善根成熟眾生於摩訶衍法堪任不退信故
2 zhí to implement / to carry out / to execute a plan 迷群異見者捨執而歸依
2 zhòng heavy 盛隆三寶重興佛日
2 妄見 wàngjiàn a delusion 離於妄見
2 心行 xīnxíng mental activity 眾生無邊故心行差別亦復無邊
2 變異 biànyì to change / to transform 無有變異
2 to think over / to consider 未來之事不覺妄慮
2 心源 xīn yuán The Origin of Your Mind 又以覺心源故名究竟覺
2 無能 wúnéng incapable / incompetent 亦無能念可念
2 心所 xīn suǒ a mental factor 二乘心所見者
2 gǎi to change / to alter / to transform / to correct 賜垂改作
2 無色 wúsè formless / no form / arūpa 亦無色相可見
2 開示 kāishì to express / to indicate 開示如理緣起之義
2 顯現 xiǎnxiàn to appear 顯現法身
2 精勤 jīngqín concentrated diligence 是故應當勇猛精勤
2 biàn to change 衰變則不自在
2 qiān to drag / to pull / to lead by the hand 或為世間事務種種牽纏
2 邪見 xiéjiàn mistaken view / wrong view / perverse view / mithyādṛṣṭi / micchādiṭṭhi 邪見之流伏從正化
2 隨喜 suíxǐ anumodana / admiration 隨喜
2 měi beautiful 美其幽宗戀愛無已
2 jiè to quit 戒門
2 jīn today / modern / present / current / this / now 現在菩薩今依此法得成淨信
2 廣論 Guǎng Lùn Lamrim Chenmo / The Great Treatise on the Stages of the Path to Enlightmenent 或有眾生無自心力因於廣論而得解者
2 惡業 èyè unwholesome acts / evil intentions 為示方便消惡業障善護其
2 to accumulate / to congregate / to assemble / to mass / to gather together / to amass 所謂依不定聚眾生
2 假名 jiàmíng pseudonym 以一切言說假名無實
2 chuán to pass on / to spread / to transmit / to infect / to transfer / to circulate / to pass on 無傳東夏者
2 chēng to call / to address 以妄起想念不稱法性故不能決了
2 常見 chángjiàn common 常見於佛永離惡道
2 精進 jīngjìn diligence / perseverance / vīrya 精進
2 wèi position / location / place 以未入法身位故
2 究竟覺 jiūjìng jué final enlightenment 又以覺心源故名究竟覺
2 不思議業相 bù sī yì yè xiāng suprarational functions 不思議業相
2 真如門 zhēnrú mén xin zhenru men / zhenru men / the teaching of tathatā 顯示從生滅門即入真如門
2 reason / logic / truth 開示如理緣起之義
2 人天 réntiān the six realms / all living things 傳語人天竺國月支首那等
2 轉法輪 zhuǎn fǎlún to transmit Buddhist teaching / dharmacakrapravartana 轉法輪
2 應身 yīngshēn nirmāṇakāya / nirmanakaya / body of transformations / transformation body / emanation body 名為應身
2 piān to be one-sided / to lean / to slant / to be prejudiced / to be inclined 闇類偏情之黨棄著而臻湊
2 想念 xiǎngniàn to miss / to remember with longing 本來一心離於想念
2 二門 èrmén two gates / two teachings 以是二門不相離故
2 慳貪 qiāntān to be greedy 以知法性體無慳貪故
2 zuì an offense / guilt / a crime / a sin 乃至小罪心生怖畏
2 毀謗 huǐbàng to slander / to libel / to malign / to disparage 於佛正法毀謗不停
2 親近 qīnjìn to get close to 常念親近供養恭敬
2 shuāi weak / feeble 衰變則不自在
2 施與 shīyǔ to donate / to give 所有財物隨力施與
2 唯一 wéiyī only / sole 唯一真如
2 nián year 故於如來滅後六百餘年
2 緣起 yuánqǐ dependent origination / conditioned origination / dependent arising 開示如理緣起之義
2 sēng monk / Sangha 揚州僧智愷作
2 發起 fāqǐ to originate / to initiate / to start / to give rise to 發起善根增長方便
2 隨心 suíxīn to follow one's heart 隨心能示十方世界
2 nèi inside / interior 大悲內融隨機應現
2 huì dirty / unclean 而有鑛穢之垢
2 清淨心 qīng jìng xīn Pure Mind 如是眾生自性清淨心
2 xiǎo small / tiny / insignificant 其人少小博採備覽諸經
2 chán to wind around / to coil / to tangle / to involve / to bother / to annoy 或為世間事務種種牽纏
2 wèi to fear 畢竟不畏墮二乘地
2 huò to confuse / to mislead / to baffle 則為諸魔外道鬼神之所惑亂
2 思議 sīyì to imagine / to comprehend 不思議佛法
2 總持 zǒngchí a dhāraṇī / a dharani / a magic charm 樂總持少文而攝多義能取解者
2 jiǔ nine 九識義章
2 怖畏 bùwèi to be terrified / to be afraid / to be frightened 怖畏生死
2 能見相 néng jiàn xiāng perceiving the subject 能見相

Bigrams

Top 500

Frequency Simplified Traditional Example Document
20 二种 二種 總說有二種 Scroll 1
12 真如法 真如法 謂不如實知真如法一故 Scroll 1
8 能现 能現 能現 Scroll 1
6 知法性 知法性 以知法性體無慳貪故 Scroll 1
6 心起 心起 又心起者 Scroll 1
6 三种 三種 則有三種 Scroll 1
6 随顺修行 隨順修行 隨順修行檀波羅蜜 Scroll 1
5 略说 略說 略說二種 Scroll 1
5 闻修多罗说 聞修多羅說 聞修多羅說如來法身畢竟寂寞猶如虛空 Scroll 1
4 无量功德 無量功德 無量功德藏 Scroll 1
4 过\N 過恒沙 過恒沙等上煩惱依無明起差別 Scroll 1
4 世来 世來 世來 Scroll 1
4 可说 可說 無有能說可說 Scroll 1
4 \N等 恒沙等 過恒沙等上煩惱依無明起差別 Scroll 1
4 能知 能知 非凡夫能知 Scroll 1
4 能见 能見 以依動故能見 Scroll 1
4 修多罗中 修多羅中 修多羅中具有此法 Scroll 1
4 少分 少分 若證法身得少分知 Scroll 1
4 四种 四種 有四種大義 Scroll 1
4 解释分 解釋分 解釋分 Scroll 1
3 离分别 離分別 以離分別麁念相故 Scroll 1
3 能离 能離 依色自在地能離故 Scroll 1
3 一法界 一法界 即是一法界大總相法門體 Scroll 1
3 信成就发心 信成就發心 信成就發心 Scroll 1
3 离见 離見 離見則無境界 Scroll 1
3 具足无量 具足無量 謂如來藏具足無量性功德故 Scroll 1
3 谓如来 謂如來 此謂如來廣大性智究竟之義 Scroll 1
3 法纵 法縱 是故一切法從本已來 Scroll 1
3 随灭 隨滅 相隨滅 Scroll 1
3 五种 五種 此意復有五種名 Scroll 1
3 说修行信心 說修行信心 次說修行信心分 Scroll 1
3 未入 未入 以未入法身位故 Scroll 1
3 立义分 立義分 立義分 Scroll 1
3 随染 隨染 本覺隨染 Scroll 1
3 知心 知心 則知心相生住異滅 Scroll 1
3 佛法身 佛法身 以諸佛法身無有彼此色相迭相見故 Scroll 1
3 随顺法性 隨順法性 以隨順法性無住故 Scroll 1
3 性功德 性功德 謂如來藏具足無量性功德故 Scroll 1
3 智净 智淨 智淨相 Scroll 1
3 净心地 淨心地 得淨心地究竟離故 Scroll 1
3 成净信 成淨信 當知過去菩薩已依此法得成淨信 Scroll 1
3 修行信心分 修行信心分 修行信心分 Scroll 1
3 起念 起念 覺心起念相應不斷故 Scroll 1
3 能止 能止 能止後念令其不起 Scroll 1
3 总说 總說 總說有二種 Scroll 1
3 能生 能生 能生一切世間 Scroll 1
3 相应地 相應地 依二乘解脫及信相應地遠離故 Scroll 1
3 专念 專念 為示專念方便 Scroll 1
3 名利恭敬 名利恭敬 非求世間名利恭敬故 Scroll 1
3 能令众生 能令眾生 能令眾生厭生死苦 Scroll 1
3 能示 能示 能示摩訶衍自體相用故 Scroll 1
3 知真如 知真如 當知真如自性 Scroll 1
3 念真如 念真如 何故不唯念真如 Scroll 1
3 心生 心生 心生 Scroll 1
3 法自性 法自性 法自性不生則無有滅 Scroll 1
3 一卷 一卷 遂翻譯斯論一卷以明論旨 Scroll 1
3 信相应 信相應 依二乘解脫及信相應地遠離故 Scroll 1
3 真如义 真如義 是故修多羅中依於此真如義故 Scroll 1
3 初发意菩萨等 初發意菩薩等 初發意菩薩等 Scroll 1
3 熏习真如 熏習真如 以有無明染法因故即熏習真如 Scroll 1
3 因缘分 因緣分 因緣分 Scroll 1
3 自然业 自然業 能障世間自然業智故 Scroll 1
3 妄起 妄起 境界唯心妄起故有 Scroll 1
2 示摩诃衍 示摩訶衍 即示摩訶衍體故 Scroll 1
2 身心大 身心大 虛受一切身心大苦無有利益 Scroll 1
2 亲承 親承 親承供養修行信心 Scroll 1
2 染幻 染幻 如是無漏無明隨染幻差別 Scroll 1
2 令善根 令善根 為令善根成熟眾生於摩訶衍法堪任不退信故 Scroll 1
2 如实不空 如實不空 如實不空 Scroll 1
2 业幻 業幻 如是無漏無明種種業幻皆同 Scroll 1
2 觉性 覺性 無明之相不離覺性 Scroll 1
2 心动 心動 以依不覺故心動 Scroll 1
2 随力 隨力 隨力所能 Scroll 1
2 修止 修止 若修止者 Scroll 1
2 妄心熏习义 妄心熏習義 妄心熏習義則有二種 Scroll 1
2 说因缘 說因緣 初說因緣分 Scroll 1
2 妄动 妄動 知心妄動無前境界 Scroll 1
2 魔邪 魔邪 魔邪競扇 Scroll 1
2 惑乱 惑亂 則為諸魔外道鬼神之所惑亂 Scroll 1
2 无量无边 無量無邊 而有無量無邊無明 Scroll 1
2 止观门 止觀門 止觀門 Scroll 1
2 谓如来藏 謂如來藏 謂如來藏具足無量性功德故 Scroll 1
2 心体灭 心體滅 非心體滅 Scroll 1
2 显示正义 顯示正義 顯示正義 Scroll 1
2 万劫 萬劫 經一萬劫信心成就故 Scroll 1
2 恶业障 惡業障 為示方便消惡業障善護其 Scroll 1
2 法犹如 法猶如 應觀現在所念諸法猶如電光 Scroll 1
2 分别事识熏习 分別事識熏習 增長分別事識熏習 Scroll 1
2 立大 立大 立大誓願 Scroll 1
2 善根微 善根微 為令善根微少眾生修習信心故 Scroll 1
2 信心成就 信心成就 經一萬劫信心成就故 Scroll 1
2 烦恼碍 煩惱礙 出煩惱礙 Scroll 1
2 大乘起信论一 大乘起信論一 大乘起信論一卷 Scroll 1
2 义说 義說 對始覺義說 Scroll 1
2 人修行 人修行 若人修行一切善法 Scroll 1
2 念起 念起 如凡夫人覺知前念起惡故 Scroll 1
2 妄取 妄取 妄取境界 Scroll 1
2 净功德 淨功德 心性無動則有過恒沙等諸淨功德相義示現 Scroll 1
2 能成 能成 以能成 Scroll 1
2 众生根 眾生根 以眾生根行不等 Scroll 1
2 法界义 法界義 遍照法界義故 Scroll 1
2 相应心灭 相應心滅 因滅故不相應心滅 Scroll 1
2 平等缘 平等緣 平等緣 Scroll 1
2 名为业识 名為業識 名為業識 Scroll 1
2 两卷 兩卷 兩卷 Scroll 1
2 堪能 堪能 得信成就堪能發心 Scroll 1
2 具足无漏 具足無漏 具足無漏性功德故 Scroll 1
2 法本来 法本來 以一切法本來唯心 Scroll 1
2 说立义 說立義 次說立義分 Scroll 1
2 施门 施門 施門 Scroll 1
2 愿求 願求 願求一切智故 Scroll 1
2 离真如 離真如 不離真如 Scroll 1
2 善根力 善根力 有熏習善根力故 Scroll 1
2 懈慢 懈慢 以為懈慢眾生故 Scroll 1
2 戒门 戒門 戒門 Scroll 1
2 迴向菩提 迴向菩提 唯念自利利他迴向菩提故 Scroll 1
2 取境界 取境界 能取境界 Scroll 1
2 说差别 說差別 復以何義得說差別 Scroll 1
2 无明染法 無明染法 無明染法實無淨業 Scroll 1
2 趣道 趣道 分別發趣道相 Scroll 1
2 念境界 念境界 依於相續緣念境界 Scroll 1
2 如来灭后 如來滅後 故於如來滅後六百餘年 Scroll 1
2 无边阿僧祇劫 無邊阿僧祇劫 若聞無量無邊阿僧祇劫勤苦難行乃得涅槃 Scroll 1
2 名为真如 名為真如 名為真如 Scroll 1
2 依法力 依法力 謂依法力熏習 Scroll 1
2 麁中 麁中 又麁中之麁 Scroll 1
2 心离 心離 若心離於妄動則一切境界滅 Scroll 1
2 作境界 作境界 妄作境界義故 Scroll 1
2 世间名利 世間名利 非求世間名利恭敬故 Scroll 1
2 外道鬼神 外道鬼神 則為諸魔外道鬼神之所惑亂 Scroll 1
2 应勤 應勤 是故應勤修諸功德 Scroll 1
2 世间生死 世間生死 聞修多羅說一切世間生死染法皆依如來藏而有 Scroll 1
2 入正定 入正定 入正定聚 Scroll 1
2 教令发心 教令發心 諸佛菩薩教令發心 Scroll 1
2 入真如门 入真如門 顯示從生滅門即入真如門 Scroll 1
2 念方便 念方便 為示專念方便 Scroll 1
2 可念 可念 亦無能念可念 Scroll 1
2 始世 始世 從無始世來未曾與如來藏相應故 Scroll 1
2 大苦 大苦 虛受一切身心大苦無有利益 Scroll 1
2 平等无二 平等無二 平等無二 Scroll 1
2 知如来 知如來 當知如來善巧方便 Scroll 1
2 总摄 總攝 為欲總攝如來廣大深法無邊義故 Scroll 1
2 熏习起 熏習起 云何熏習起染法不斷 Scroll 1
2 六尘境界 六塵境界 離心則無六塵境界 Scroll 1
2 能取 能取 樂總持少文而攝多義能取解者 Scroll 1
2 化众生 化眾生 攝化眾生 Scroll 1
2 心所见 心所見 二乘心所見者 Scroll 1
2 觉义 覺義 覺義 Scroll 1
2 动性 動性 而水非動性 Scroll 1
2 入正 入正 起信未久迴邪入正 Scroll 1
2 无有起 無有起 常靜無有起相 Scroll 1
2 所谓众生 所謂眾生 所謂眾生依心 Scroll 1
2 无量世 無量世 住持過去無量世等善惡之業令不失故 Scroll 1
2 照法界 照法界 遍照法界義故 Scroll 1
2 念因缘 念因緣 即念因緣和合善惡之業 Scroll 1
2 菩萨纵 菩薩縱 謂諸菩薩從初發意 Scroll 1
2 自在地 自在地 依色自在地能離故 Scroll 1
2 随众生 隨眾生 隨眾生根自然相應 Scroll 1
2 觉心 覺心 覺心初起心無初相 Scroll 1
2 识义 識義 九識義章 Scroll 1
2 异类 異類 圓音一演異類等解 Scroll 1
2 承供养 承供養 親承供養修行信心 Scroll 1
2 苦乐等 苦樂等 復能成熟現在未來苦樂等報無差違故 Scroll 1
2 远离诽谤 遠離誹謗 遠離誹謗甚深之法重罪 Scroll 1
2 色体 色體 即此法身是色體故 Scroll 1
2 真如法身 真如法身 明真如法身自 Scroll 1
2 佛种 佛種 佛種不斷故 Scroll 1
2 能障 能障 能障 Scroll 1
2 谓分别 謂分別 謂分別染淨法故 Scroll 1
2 二乘地 二乘地 或便退失墮二乘地 Scroll 1
2 六种 六種 復生六種相 Scroll 1
2 离觉 離覺 無明之相不離覺性 Scroll 1
2 根本熏习 根本熏習 一者業識根本熏習 Scroll 1
2 摄化 攝化 攝化眾生 Scroll 1
2 令心生灭 令心生滅 是可見相令心生滅 Scroll 1
2 义示现 義示現 心性無動則有過恒沙等諸淨功德相義示現 Scroll 1
2 心真如 心真如 是心真如相 Scroll 1
2 施作 施作 離於施作 Scroll 1
2 堪任 堪任 為令善根成熟眾生於摩訶衍法堪任不退信故 Scroll 1
2 令使 令使 恐怖令使勇猛故 Scroll 1
2 智碍 智礙 智礙 Scroll 1
2 性体 性體 以知法性體無慳貪故 Scroll 1
2 众善 眾善 不樂眾善 Scroll 1
2 法我见 法我見 法我見 Scroll 1
2 自性清净心 自性清淨心 如是眾生自性清淨心 Scroll 1
2 熏习无明 熏習無明 以有妄心即熏習無明 Scroll 1
2 自相可 自相可 則無真覺自相可說 Scroll 1
2 忍门 忍門 忍門 Scroll 1
2 秘典 秘典 乃是至極大乘甚深祕典 Scroll 1
2 菩萨发心 菩薩發心 謂諸菩薩發心勇猛速趣涅槃故 Scroll 1
2 堕二乘 墮二乘 或便退失墮二乘地 Scroll 1
2 能说 能說 能說之人色心業勝 Scroll 1
2 起大悲 起大悲 以起大悲熏習之力 Scroll 1
2 念相应 念相應 覺心起念相應不斷故 Scroll 1
2 对治凡夫 對治凡夫 對治凡夫二乘心過故 Scroll 1
2 取解 取解 或有眾生能以自力廣聞而取解者 Scroll 1
2 求学 求學 復假求學諸善之行 Scroll 1
2 法性离 法性離 以隨順法性離諸 Scroll 1
2 相应义 相應義 言相應義者 Scroll 1
2 种义 種義 依言說分別有二種義 Scroll 1
2 微少 微少 為令善根微少眾生修習信心故 Scroll 1
2 因缘和合 因緣和合 觀一切法因緣和合 Scroll 1
2 无量性 無量性 謂如來藏具足無量性功德故 Scroll 1
2 一念相应 一念相應 滿足方便一念相應 Scroll 1
2 大誓愿 大誓願 立大誓願 Scroll 1
2 幻差别 幻差別 如是無漏無明隨染幻差別 Scroll 1
2 所谓纵 所謂縱 所謂從本已來色心不二 Scroll 1
2 真觉 真覺 能知名義為說真覺 Scroll 1
2 证发心 證發心 證發心 Scroll 1
2 利益分 利益分 利益分 Scroll 1
2 分别发 分別發 分別發趣道相 Scroll 1
2 进门 進門 進門 Scroll 1
2 修观 修觀 是故修觀 Scroll 1
2 种门 種門 有二種門 Scroll 1
2 地能 地能 依色自在地能離故 Scroll 1
2 色像 色像 猶如明鏡現於色像 Scroll 1
2 随分 隨分 入淨心地隨分得離 Scroll 1
2 始觉义 始覺義 對始覺義說 Scroll 1
2 一万 一萬 經一萬劫信心成就故 Scroll 1
2 玄文 玄文 玄文二十卷 Scroll 1
2 众生无边 眾生無邊 世界無邊故眾生無邊 Scroll 1
2 真如三昧 真如三昧 隨順得入真如三昧 Scroll 1
2 智性 智性 智性不壞故 Scroll 1
2 无有增减 無有增減 無有增減 Scroll 1
2 牵缠 牽纏 或為世間事務種種牽纏 Scroll 1
2 纵初发意 縱初發意 從初發意始求道時乃至得佛 Scroll 1
2 能受 能受 能受阿羅漢 Scroll 1
2 前境界 前境界 知心妄動無前境界 Scroll 1
2 使人 使人 亦能使人得諸三昧少分相似 Scroll 1
2 光明义 光明義 所謂自體有大智慧光明義故 Scroll 1
2 来自性 來自性 是心從本已來自性清淨而有無明 Scroll 1
2 真如平等 真如平等 謂一切法真如平等不增減故 Scroll 1
2 无得净 無得淨 終無得淨 Scroll 1
2 世界无边 世界無邊 虛空無邊故世界無邊 Scroll 1
2 邪网 邪網 遠離癡慢出邪網故 Scroll 1
2 解行 解行 解行發 Scroll 1
2 勤修 勤修 勤修方便等入涅槃 Scroll 1
2 转胜 轉勝 所見微妙其用轉勝 Scroll 1
2 发心修行 發心修行 發心修行 Scroll 1
2 如来地能 如來地能 依菩薩盡地得入如來地能離故 Scroll 1
2 熏习力 熏習力 乃至久遠熏習力故 Scroll 1
2 应说 應說 是故應說 Scroll 1
2 劝请 勸請 勸請諸佛 Scroll 1
2 乐求涅槃 樂求涅槃 樂求涅槃 Scroll 1
2 应染 應染 應染 Scroll 1
2 凡夫二乘 凡夫二乘 對治凡夫二乘心過故 Scroll 1
2 能舍 能捨 依信相應地修學方便漸漸能捨 Scroll 1
2 对治邪执 對治邪執 對治邪執 Scroll 1
2 欲求 欲求 欲求無上菩提 Scroll 1
2 水灭 水滅 若水滅者 Scroll 1
2 无量方便 無量方便 有大智用無量方便 Scroll 1
2 满足方便 滿足方便 滿足方便一念相應 Scroll 1
2 能起 能起 有法能起摩訶衍信根 Scroll 1
2 细中 細中 麁中之細及細中 Scroll 1
2 无漏无明 無漏無明 如是無漏無明種種業幻皆同 Scroll 1
2 法身菩萨 法身菩薩 如法身菩薩等 Scroll 1
2 说解释 說解釋 次說解釋分 Scroll 1
2 如来广大 如來廣大 為欲總攝如來廣大深法無邊義故 Scroll 1
2 人我见 人我見 人我見 Scroll 1
2 八种 八種 是因緣有八種 Scroll 1
2 发趣 發趣 分別發趣道相 Scroll 1
2 缘灭 緣滅 若因滅則緣滅 Scroll 1
2 起差别 起差別 過恒沙等上煩惱依無明起差別 Scroll 1
2 界一 界一 上說法界一相 Scroll 1
2 名为法身 名為法身 名為法身如來之藏 Scroll 1
2 差别缘 差別緣 差別緣 Scroll 1
2 谓依法 謂依法 謂依法力熏習 Scroll 1
2 行缘 行緣 作無量行緣 Scroll 1
2 心过 心過 對治凡夫二乘心過故 Scroll 1
2 等报 等報 復能成熟現在未來苦樂等報無差違故 Scroll 1
2 用相应 用相應 得自在業修行與用相應故 Scroll 1
2 见爱 見愛 此識依見愛煩惱增長義故 Scroll 1
2 无明熏习 無明熏習 依無明熏習所起識者 Scroll 1
2 慧光明 慧光明 所謂自體有大智慧光明義故 Scroll 1
2 修多罗说 修多羅說 是故修多羅說 Scroll 1
2 所得涅槃 所得涅槃 復謂如來所得涅槃 Scroll 1
2 休废 休廢 常不休廢 Scroll 1
2 恒不变 恆不變 即是真心常恒不變淨法滿足 Scroll 1
2 等法 等法 謂如來藏自體具有一切世間生死等法 Scroll 1
2 因缘具足 因緣具足 因緣具足乃得成辦 Scroll 1
1 过罪 過罪 不令眾生妄起過罪故 Scroll 1
1 西印度 西印度 梁西印度三藏法師真諦譯 Scroll 1
1 二年 二年 首尾二年方訖 Scroll 1
1 三千大千世界满 三千大千世界滿 假使有人能化三千大千世界滿中眾生令行十善 Scroll 1
1 住异 住異 則知心相生住異滅 Scroll 1
1 涅槃道 涅槃道 向涅槃道 Scroll 1
1 修杂 修雜 行更修雜業 Scroll 1
1 杂业 雜業 行更修雜業 Scroll 1
1 障世间 障世間 能障世間自然業智故 Scroll 1
1 纵净心 縱淨心 從淨心地乃至菩薩究竟地 Scroll 1
1 化度 化度 化度一切眾生使無有餘 Scroll 1
1 无明熏习义 無明熏習義 無明熏習義有二種 Scroll 1
1 离念归于 離念歸於 其旨趣者皆為離念歸於真如 Scroll 1
1 业智 業智 能障世間自然業智故 Scroll 1
1 念令 念令 能止後念令其不起 Scroll 1
1 入净心 入淨心 入淨心地隨分得離 Scroll 1
1 菩萨无量 菩薩無量 無量菩薩無量報身 Scroll 1
1 虚伪唯心 虛偽唯心 是故三界虛偽唯心所作 Scroll 1
1 乐集 樂集 樂集一切諸善行故 Scroll 1
1 分见 分見 則得少分見於法身 Scroll 1
1 真如体 真如體 此真如體無有可遣 Scroll 1
1 随事 隨事 種種妄執隨事攀緣 Scroll 1
1 修方便 修方便 勤修方便等入涅槃 Scroll 1
1 空无妄 空無妄 已顯法體空無妄故 Scroll 1
1 种外道 種外道 不為九十五種外道鬼神之所惑亂 Scroll 1
1 信法 信法 信法有大利益 Scroll 1
1 熏修 熏修 不以方便種種熏修 Scroll 1
1 平等离 平等離 其體平等離一切相 Scroll 1
1 可坏 可壞 可壞非不可壞 Scroll 1
1 得名一切种智 得名一切種智 是故得名一切種智 Scroll 1
1 名为现 名為現 名為現 Scroll 1
1 体不空 體不空 體不空 Scroll 1
1 出世间善 出世間善 出世間善因果故 Scroll 1
1 智淳 智淳 智淳淨故 Scroll 1
1 生怖畏 生怖畏 乃至小罪心生怖畏 Scroll 1
1 恼众生 惱眾生 以無量方便救拔一切苦惱眾生 Scroll 1
1 慈爱多 慈愛多 或多慈愛多睡多病 Scroll 1
1 使勇猛 使勇猛 恐怖令使勇猛故 Scroll 1
1 难离 難離 難捨難離 Scroll 1
1 多疑 多疑 生於不信多疑多慮 Scroll 1
1 上烦恼 上煩惱 過恒沙等上煩惱依無明起差別 Scroll 1
1 知未来 知未來 亦知未來之事 Scroll 1
1 取色 取色 取色分齊不 Scroll 1
1 无量阿僧祇劫 無量阿僧祇劫 或說我於無量阿僧祇劫當成佛道 Scroll 1
1 心现 心現 唯依心現 Scroll 1
1 乱兴 亂興 諸道亂興 Scroll 1
1 后际灭 後際滅 非後際滅 Scroll 1
1 境界缘故 境界緣故 以有境界緣故 Scroll 1
1 佛境界 佛境界 是佛境界 Scroll 1
1 聚众生 聚眾生 所謂依不定聚眾生 Scroll 1
1 相应慧 相應慧 謂以一念相應慧 Scroll 1
1 法界一 法界一 法界一相即是如來平等法身 Scroll 1
1 迴邪 迴邪 起信未久迴邪入正 Scroll 1
1 为他人 為他人 不為他人所惱 Scroll 1
1 知外道 知外道 應知外道所有三昧 Scroll 1
1 说方便 說方便 略說方便 Scroll 1
1 真如自在 真如自在 以真如自在用義故 Scroll 1
1 难可 難可 懼謂信心難可成就 Scroll 1
1 后念 後念 能止後念令其不起 Scroll 1
1 开导利益众生 開導利益眾生 唯為開導利益眾生 Scroll 1
1 太保萧 太保蕭 與假黃鉞大將軍太保蕭公勃 Scroll 1
1 谓法身 謂法身 謂法身菩薩得無分別心 Scroll 1
1 摄多义 攝多義 樂總持少文而攝多義能取解者 Scroll 1
1 菩萨未 菩薩未 但為初學菩薩未入正位而懈 Scroll 1
1 修行忍 修行忍 云何修行忍門 Scroll 1
1 前后差别 前後差別 無量前後差別 Scroll 1
1 性清净 性清淨 是心從本已來自性清淨而有無明 Scroll 1
1 念修行 念修行 常念修行諸波羅蜜故 Scroll 1
1 梁西 梁西 梁西印度三藏法師真諦譯 Scroll 1
1 实菩萨 實菩薩 而實菩薩種性根等 Scroll 1
1 法灭 法滅 心滅則種種法滅故 Scroll 1
1 一切处利益众生 一切處利益眾生 能現一切處利益眾生者 Scroll 1
1 言止 言止 所言止者 Scroll 1
1 未旬 未旬 而至未旬 Scroll 1
1 令人知 令人知 或令人知宿命過去之事 Scroll 1
1 亲近供养 親近供養 常念親近供養恭敬 Scroll 1
1 中天竺摩伽陀国 中天竺摩伽陀國 遣聘中天竺摩伽陀國取經 Scroll 1
1 真如海 真如海 法性真如海 Scroll 1
1 知足头陀 知足頭陀 知足頭陀等行 Scroll 1
1 胜业 勝業 最勝業遍知 Scroll 1
1 心无有 心無有 以無明滅故心無有起 Scroll 1
1 起四摄 起四攝 或起四攝 Scroll 1
1 大慈悲 大慈悲 本在因地發大慈悲 Scroll 1
1 义章 義章 九識義章 Scroll 1
1 偏洞 偏洞 然於大乘偏洞深遠 Scroll 1
1 执笔人 執筆人 執筆人智愷等 Scroll 1
1 随顺奢摩他 隨順奢摩他 隨順奢摩他觀義故 Scroll 1
1 见闻觉知 見聞覺知 乃至不依見聞覺知 Scroll 1
1 信力 信力 依信力故而能修行 Scroll 1
1 能志 能誌 乃能志求無上之道 Scroll 1
1 能观察 能觀察 若能觀察知心無念 Scroll 1
1 觉心源 覺心源 又以覺心源故名究竟覺 Scroll 1
1 深秘 深秘 乃是至極大乘甚深祕典 Scroll 1
1 起恶 起惡 如凡夫人覺知前念起惡故 Scroll 1
1 心起见 心起見 若心起見 Scroll 1
1 卒起 卒起 或卒起精進後便休廢 Scroll 1
1 远离贪 遠離貪 遠離貪嫉 Scroll 1
1 流含 流含 法師秀採擁流含珠未吐 Scroll 1
1 不见圣 不見聖 余雖慨不見聖 Scroll 1
1 庆遇 慶遇 慶遇玄旨 Scroll 1
1 消业障 消業障 能消業障 Scroll 1
1 九十五 九十五 不為九十五種外道鬼神之所惑亂 Scroll 1
1 少文 少文 樂總持少文而攝多義能取解者 Scroll 1
1 正典 正典 使大乘正典復顯於時 Scroll 1
1 性染 性染 性染幻差別故 Scroll 1
1 远离法 遠離法 修遠離法 Scroll 1
1 值三藏 值三藏 遇值三藏拘蘭難陀 Scroll 1
1 纵先世 縱先世 以從先世來多有重罪惡業障故 Scroll 1
1 分离识 分離識 亦名分離識 Scroll 1
1 大乘穷尽 大乘窮盡 深契大乘窮盡法性 Scroll 1
1 功德不可 功德不可 過前功德不可為喻 Scroll 1
1 景侵扰 景侵擾 便值侯景侵擾 Scroll 1
1 异见 異見 迷群異見者捨執而歸依 Scroll 1
1 乐念 樂念 所謂樂念真如法故 Scroll 1
1 修行般若波罗蜜 修行般若波羅蜜 隨順修行般若波羅蜜 Scroll 1
1 德沙门 德沙門 時有一高德沙門 Scroll 1
1 妄作 妄作 妄作境界義故 Scroll 1
1 真涅槃 真涅槃 畢竟空寂是真涅槃 Scroll 1
1 无漏性 無漏性 具足無漏性功德故 Scroll 1
1 方便一念 方便一念 滿足方便一念相應 Scroll 1
1 真如用 真如用 真如用者 Scroll 1
1 远二 遠二 是近遠二緣 Scroll 1
1 达一法 達一法 以不達一法界故心不相應 Scroll 1
1 来多 來多 以從先世來多有重罪惡業障故 Scroll 1
1 世谛境界 世諦境界 第一義諦無有世諦境界 Scroll 1
1 智名为 智名為 唯真如智名為法身 Scroll 1
1 烦恼深厚 煩惱深厚 久遠已來煩惱深厚 Scroll 1
1 自然香 自然香 得自然香美飲食 Scroll 1
1 随顺世间 隨順世間 不能得隨順世間一切境界種種智故 Scroll 1
1 随顺观察 隨順觀察 於一切時常念方便隨順觀察 Scroll 1
1 如来种 如來種 名住如來種中正因相應 Scroll 1
1 大利益 大利益 信法有大利益 Scroll 1
1 起外道 起外道 則起外道見故 Scroll 1
1 进止 進止 起去來進止有所施作 Scroll 1
1 身心适 身心適 身心適悅不飢不渴 Scroll 1
1 愿力能 願力能 隨其願力能現八種利益眾生 Scroll 1
1 如来种性 如來種性 得入如來種性 Scroll 1
1 犹如虚空 猶如虛空 聞修多羅說如來法身畢竟寂寞猶如虛空 Scroll 1
1 阐扬秘 闡揚秘 闡揚祕典示導迷徒 Scroll 1
1 生死中 生死中 於生死中勇猛不怯 Scroll 1
1 淳净 淳淨 智淳淨故 Scroll 1
1 佛所得 佛所得 諸佛所得涅槃與之相應則無後 Scroll 1
1 一演 一演 圓音一演異類等解 Scroll 1
1 色法本来 色法本來 以一切色法本來是心 Scroll 1
1 性不可 性不可 而亦即念性不可得 Scroll 1
1 无能入 無能入 則無能入菩提之道 Scroll 1
1 无量烦恼 無量煩惱 有無量煩惱染垢 Scroll 1
1 随众生见 隨眾生見 但隨眾生見聞得益故 Scroll 1
1 一高 一高 時有一高德沙門 Scroll 1
1 劫信心 劫信心 經一萬劫信心成就故 Scroll 1
1 无量前后 無量前後 無量前後差別 Scroll 1
1 一发心 一發心 又是菩薩一發心後 Scroll 1
1 用无量 用無量 有大智用無量方便 Scroll 1
1 无有世谛 無有世諦 第一義諦無有世諦境界 Scroll 1
1 求一切智 求一切智 願求一切智故 Scroll 1
1 示十方世界 示十方世界 隨心能示十方世界 Scroll 1
1 众生妄见 眾生妄見 以眾生妄見境界故心有分齊 Scroll 1
1 设有求 設有求 設有求大乘者 Scroll 1
1 境界义 境界義 妄作境界義故 Scroll 1
1 入如来 入如來 得入如來種性 Scroll 1
1 生二 生二 分別生二種相 Scroll 1
1 三界虚伪 三界虛偽 是故三界虛偽唯心所作 Scroll 1
1 无明能 無明能 當知無明能生一切染法 Scroll 1
1 示利益 示利益 為示利益勸修行故 Scroll 1
1 起精进 起精進 或卒起精進後便休廢 Scroll 1
1 假求 假求 復假求學諸善之行 Scroll 1
1 入真如 入真如 隨順得入真如三昧 Scroll 1
1 本来念念 本來念念 以從本來念念 Scroll 1
1 昧多 昧多 昧多起味著 Scroll 1
1 如来像 如來像 亦作如來像相好具足 Scroll 1
1 泛舟 汎舟 法師苦辭不免便就汎舟 Scroll 1
1 应诽谤 應誹謗 不應誹謗 Scroll 1
1 真如自性 真如自性 當知真如自性 Scroll 1
1 世界不同 世界不同 但隨眾生世界不同 Scroll 1
1 世间有为 世間有為 當觀一切世間有為之法 Scroll 1
1 佛像来 佛像來 并送蘇合佛像來朝 Scroll 1
1 熏习善根 熏習善根 有熏習善根力故 Scroll 1
1 人受持 人受持 若人受持此論觀察修行 Scroll 1
1 名为业 名為業 說名為業 Scroll 1
1 见不同 見不同 隨於六道各見不同 Scroll 1
1 无量差别 無量差別 前後無量差別 Scroll 1
1 坚强远离 堅強遠離 立志堅強遠離 Scroll 1
1 犹如电光 猶如電光 應觀現在所念諸法猶如電光 Scroll 1
1 无漏行 無漏行 皆因諸波羅蜜等無漏行熏 Scroll 1
1 念唯心 念唯心 當念唯心 Scroll 1
1 外来 外來 以不知轉識現故見從外來 Scroll 1
1 广大宽 廣大寬 其用廣大寬廓無邊 Scroll 1
1 如来藏体 如來藏體 若如來藏體有妄法 Scroll 1
1 钝根 鈍根 依二乘鈍根故 Scroll 1
1 趣涅槃 趣涅槃 謂諸菩薩發心勇猛速趣涅槃故 Scroll 1
1 修行禅波罗蜜 修行禪波羅蜜 隨順修行禪波羅蜜 Scroll 1
1 时任运 時任運 以一切時任運而起常在前故 Scroll 1
1 麁色 麁色 是其麁色 Scroll 1
1 修习信心 修習信心 為令善根微少眾生修習信心故 Scroll 1
1 怯弱众生 怯弱眾生 以為怯弱眾生故 Scroll 1
1 熏习因缘 熏習因緣 以熏習因緣力故 Scroll 1
1 深理 深理 緣起深理更彰於後代 Scroll 1
1 虚空无边 虛空無邊 虛空無邊故世界無邊 Scroll 1
1 无有始觉 無有始覺 而實無有始覺之異 Scroll 1
1 在世众生 在世眾生 所謂如來在世眾生利根 Scroll 1
1 贪着世 貪著世 能令眾生貪著世 Scroll 1
1 来自空 來自空 從本已來自空離一切相 Scroll 1
1 净镜 淨鏡 猶如淨鏡 Scroll 1
1 前际 前際 非前際生 Scroll 1
1 菩萨生灭 菩薩生滅 一切菩薩生滅苦故 Scroll 1
1 论中 論中 於此論中毀謗不 Scroll 1
1 过恒 過恆 以過恒 Scroll 1
1 流伏 流伏 邪見之流伏從正化 Scroll 1
1 渊弘 淵弘 其旨淵弘寂而無相 Scroll 1
1 行熏 行熏 皆因諸波羅蜜等無漏行熏 Scroll 1
1 体不动 體不動 智體不動 Scroll 1
1 中毁谤 中毀謗 於此論中毀謗不 Scroll 1
1 微苦 微苦 隨其所生與微苦相應 Scroll 1
1 悭贪令 慳貪令 以自捨慳貪令彼歡喜 Scroll 1
1 佛因缘 佛因緣 謂以專意念佛因緣 Scroll 1
1 种法 種法 有四種法熏習義故 Scroll 1
1 处端坐 處端坐 住於靜處端坐正意 Scroll 1
1 取一切众生 取一切眾生 以取一切眾生如己身故 Scroll 1
1 念过去 念過去 當念過去久遠已來 Scroll 1
1 离癡 離癡 以隨順法性離癡障故 Scroll 1