Glossary and Vocabulary for Treatise on the Awakening of Faith in the Mahāyāna 《大乘起信論》

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 84 xīn heart
2 80 néng can / able 有法能起摩訶衍信根
3 75 shuō to say / said / to speak / to talk / speaks 是故應說
4 66 meaning / sense 開示如理緣起之義
5 59 to leave / to depart / to go away / to part 所謂為令眾生離一切苦得究竟樂
6 58 眾生 zhòngshēng beings / all living things / all sentient beings 為令善根成熟眾生於摩訶衍法堪任不退信故
7 58 真如 zhēnrú tathatā / suchness / inherent nature / true nature / tathata 法性真如海
8 50 method / way 眾法之本
9 49 to arise / to get up 起大乘正信
10 49 niàn to read aloud / to recite 不可念故
11 42 熏習 xūnxí vāsanā / permeation / infusing / perfuming / predispositions / habituations / latent tendencies 謂依法力熏習
12 42 wèi to call 謂眾生心
13 41 miè to destroy / to wipe out / to exterminate 心性不生不滅
14 41 děng et cetera / and so on 傳語人天竺國月支首那等
15 37 境界 jìngjiè viṣaya / object / sphere / region / realm of objects / state 若離妄念則無一切境界之相
16 36 一者 yī zhě first / firstly / the first is 一者
17 36 無有 wú yǒu there is not 無有變異
18 36 無明 wúmíng ignorance / avidyā / avijjā 以一切心識之相皆是無明
19 35 jiàn to see 以遠離微細念故得見心性
20 35 二者 èrzhě the two / both 二者
21 34 菩薩 púsà bodhisatta 一切菩薩皆乘此法到如來地故
22 34 zhī to know 當知一切法不可說
23 33 sān three 以大梁承聖三年歲次癸酉九月十日
24 32 xìng gender 謂如來藏具足無量性功德故
25 29 所謂 suǒwèi so-called 所謂為令眾生離一切苦得究竟樂
26 26 Buddha / Awakened One 於佛正法毀謗不停
27 26 修行 xiūxíng pratipatti / spiritual practice 修行
28 26 分別 fēnbié to differentiate / to distinguish 分別發趣道相
29 26 a human or animal body 即示摩訶衍體故
30 25 suí to follow 但隨妄念不可得故
31 25 相應 xiāngyìng relevant / corresponding 從本已來一切染法不相應故
32 24 shēng to be born / to give birth 生於佛前必定不退信心故
33 24 rén person / people / a human being 其人少小博採備覽諸經
34 24 xiàn to appear / to manifest / to become visible 無法可現
35 23 方便 fāngbiàn convenient 為示方便消惡業障善護其
36 23 lái to come 自昔已來久蘊西域
37 23 èr two 首尾二年方訖
38 22 一切法 yīqiē fǎ all dharmas / all things / sarvadharma 謂一切法真如平等不增減故
39 22 功德 gōngdé guṇa / achievements and virtue / merit 無量功德藏
40 21 lìng to make / to cause to be / to lead 令諸眾生正解不謬故
41 21 to enter 起信未久迴邪入正
42 21 無量 wúliàng immeasurable / unlimited 無量功德藏
43 21 名為 míngwèi to be called 名為真如
44 21 發心 fàxīn to make a vow to acheive supreme enlightenment / to act with bodhicitta 從初正信發心觀察
45 21 jué to awake 覺義
46 21 如來 Rúlái Thus-Come (tathagata) / Tathāgata / Thus Come One 故於如來滅後六百餘年
47 20 yuán fate / predestined affinity 受解緣別
48 20 zhōng middle 修多羅中具有此法
49 20 因緣 yīnyuán Cause and Condition / principal and secondary causes / chain of cause and effect / primary cause / nidāna 因緣分
50 20 隨順 suíshùn to follow / to go along with 諸眾生等云何隨順而能得入
51 20 二種 èr zhǒng two kinds 總說有二種
52 20 zhǒng kind / type 是因緣有八種
53 20 涅槃 Nièpán Final Nirvana / Nirvana / Nirvāṇa / Nibbāna 說一切眾生本來常住入於涅槃
54 19 fēn to divide into parts 因緣分
55 19 差別 chābié a difference / a distinction 一切諸法唯依妄念而有差別
56 19 color 色無礙自在
57 18 世間 shìjiān world / the human world 非求世間名利恭敬故
58 18 法身 Fǎshēn Dharmakaya / Dharmakāya / Dharma Body 法身說名本覺
59 18 different / other 圓音一演異類等解
60 18 zhì wisdom / knowledge 智韶
61 17 soil / ground / land 地盡
62 17 xìn to believe / to trust 信者至微
63 17 xiū to decorate / to embellish 菩提之法非可修相
64 17 power / force / strength 謂依法力熏習
65 16 xíng to walk / to move 為示利益勸修行故
66 16 yán to speak / to say / said 所言法者
67 15 jìn to the greatest extent / utmost 地盡
68 15 business / industry 最勝業遍知
69 15 can / may / permissible 此真如體無有可遣
70 15 遠離 yuǎnlí to be removed from / to be far away from 遠離癡慢出邪網故
71 14 shí real / true 以一切言說假名無實
72 14 煩惱 fánnǎo worried / vexed / annoyed 出煩惱礙
73 14 shì to show / to reveal 闡揚祕典示導迷徒
74 14 shēn human body / torso 法界一相即是如來平等法身
75 14 bitterness / bitter flavor 法師苦辭不免便就汎舟
76 13 yòng to use / to apply 其用廣大寬廓無邊
77 13 妄心 wàngxīn a deluded mind 依一切眾生以有妄心念念分別
78 13 二乘 èr shèng the two vehicles 對治凡夫二乘心過故
79 13 guò to cross / to go over / to pass 對治凡夫二乘心過故
80 13 染法 rǎnfǎ kleśa / mental affliction 從本已來一切染法不相應故
81 13 平等 píngděng be equal in social status 謂一切法真如平等不增減故
82 13 one 時有一高德沙門
83 13 shǎo few 其人少小博採備覽諸經
84 13 zhǐ to stop / to halt 能止後念令其不起
85 13 rǎn to be contagious / to catch (illness) 本覺隨染
86 13 凡夫 fánfū an ordinary person / pṛthagjana 對治凡夫二乘心過故
87 12 dòng to move / to act 如大海水因風波動
88 12 三昧 sānmèi samādhi / concentrated meditation / mental concentration 所謂眾生依於三昧
89 12 無邊 wúbiān without boundaries / limitless / boundless 其用廣大寬廓無邊
90 12 jìng clean 智淨相
91 12 自然 zìrán nature 隨眾生根自然相應
92 12 有無 yǒu wú existent and non-existent/ having identity and emptiness 以依阿梨耶識說有無明不覺而起
93 12 對治 duì zhì an equal to / an opposite / an antidote 對治凡夫二乘心過故
94 12 如來藏 Rúlái Zàng Buddha-nature / Buddha-dhatu / Buddha Principle / Tathāgatagarbha 謂如來藏具足無量性功德故
95 12 zuò to do 揚州僧智愷作
96 12 desire 慧日暫停而欲還反
97 12 zhù to dwell / to live / to reside 則知心相生住異滅
98 11 mén door / gate / doorway / gateway 有二種門
99 11 shě to give 迷群異見者捨執而歸依
100 11 guān to look at / to watch / to observe 能觀無念者
101 11 不可 bù kě cannot / should not / must not / forbidden / prohibited 不可破壞
102 11 四者 sì zhě fourth / the fourth is 四者
103 11 增長 zēngzhǎng to increase / to grow 此識依見愛煩惱增長義故
104 11 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 與瞿曇及多侍從
105 11 happy / glad / cheerful / joyful 所謂為令眾生離一切苦得究竟樂
106 10 答曰 dá yuē to reply 答曰
107 10 qián front 故前梁武皇帝
108 10 four 玄文四卷
109 10 善根 shàngēn virtuous roots / wholesome roots / kuśalamūla 為令善根成熟眾生於摩訶衍法堪任不退信故
110 10 生滅 shēngmiè saṃsāra / life and death 依如來藏故有生滅心
111 10 問曰 wèn yuē to ask 問曰
112 10 dào way / road / path 諸道亂興
113 10 相者 xiāngzhě somebody who receives or greets guest 離念相者
114 10 未來 wèilái future 復能成熟現在未來苦樂等報無差違故
115 10 法性 fǎxìng dharma nature / inherent nature / essence / true nature / dharmata / dharmatā 深契大乘窮盡法性
116 10 lùn to comment / to discuss 愍物長迷故作斯論
117 10 wèi Eighth earthly branch 起信未久迴邪入正
118 9 不能 bù néng cannot / must not / should not 又一切染法所不能染
119 9 liàng a quantity / an amount 而有無量無邊無明
120 9 wàng absurd / fantastic / presumptuous 已顯法體空無妄故
121 9 自在 zìzài at ease / at will / as one likes 色無礙自在
122 9 淨法 jìngfǎ pure dharma 即是真心常恒不變淨法滿足
123 9 to take / to get / to fetch 或有眾生能以自力廣聞而取解者
124 9 相續 xiāngxù causal connection / continuity of cause and effect / saṃtati 相續未曾離念故
125 9 分齊 fēnqí difference 取色分齊不
126 9 wén to hear 不揆無聞
127 9 信心 xìnxīn confidence 為令善根微少眾生修習信心故
128 9 shí knowledge / understanding 九識義章
129 9 具足 jùzú complete / full / perfect 謂如來藏具足無量性功德故
130 9 kōng empty / void / hollow 如實空
131 9 shòu to suffer / to be subjected to 受解緣別
132 9 shǐ beginning / start 從無始
133 9 諸法 zhū fǎ sarvadharma / all things / all dharmas 并諸法師
134 9 jiě to loosen / to unfasten / to untie 受解緣別
135 8 chéng to finish / to complete / to accomplish / to succeed 以能成
136 8 chù a place / location / a spot / a point 無有是處
137 8 五者 wǔ zhě fifth / the fifth is 五者
138 8 yuàn to hope / to wish / to desire 等慈悲願護故
139 8 liù six 六者
140 8 本來 běnlái original 以從本來念念
141 8 供養 gòngyǎng to make offerings / to provide offerings / to worship 親承供養修行信心
142 8 shí time / a period of time 時有一高德沙門
143 8 hair 分別發趣道相
144 8 jiè border / boundary 即是一法界大總相法門體
145 8 修習 xiūxí to practice / to cultivate 為令善根微少眾生修習信心故
146 8 míng bright / brilliant 以依阿梨耶識說有無明不覺而起
147 8 coarse / rough 以捨麁分別執著相故
148 8 zhèng proof 以離念境界唯證相應故
149 8 使 shǐ to make / to cause 使大乘正典復顯於時
150 8 to bewitch / to charm / to infatuate 愍物長迷故作斯論
151 8 big / great / huge / large / major
152 7 外道 wàidào non-Buddhist 即是外道經說
153 7 zǒng general / total / overall / chief 因緣總相
154 7 shēn deep 以其文深旨遠
155 7 怯弱 qièruò timid / weak 遠離怯弱
156 7 本覺 běnjué original enlightenment / intrinsic enlightenment / inherent enlightenment 法身說名本覺
157 7 利益 lìyì benefit / interest 利益分
158 7 自性 zìxìng svabhāva / intrinsic nature / original nature / intrinsic existence / essential nature 當知真如自性
159 7 業識 yèshí activating mind / a delusion 名為業識
160 7 juǎn to coil / to roll 遂翻譯斯論一卷以明論旨
161 7 fēng wind 水相風相不相捨離
162 7 shì matter / thing / item 能令現在已經之事
163 7 觀察 guānchá to observe / to look carefully 從初正信發心觀察
164 7 唯心 wéixīn cittamātra / mind-only 是故三界虛偽唯心所作
165 7 zhí price/ value 遇值三藏拘蘭難陀
166 7 不空 Bù Kōng Amoghavajra / 如實不空
167 7 熏習義 xūnxí yì meaning of permeation 有四種法熏習義故
168 7 shuǐ water 如大海水因風波動
169 7 無相 wúxiāng animitta / signlessness / without an appearance 其旨淵弘寂而無相
170 7 five 云何為五
171 7 虛空 xūkōng empty space 與虛空等
172 7 知法 zhīfǎ to understand the Dharma / to know the teachings of the Buddha 以知法性體無慳貪故
173 6 不生 bùshēng nonarising / anutpāda 心性不生不滅
174 6 我見 wǒ jiàn the view of a self 我見愛染煩惱依無
175 6 猶如 yóurú to be similar to / to appear to be 猶如淨鏡
176 6 大乘 Dàshèng Mahayana Buddhism / Mahāyāna / Mahāyāna Buddhism 深契大乘窮盡法性
177 6 shè to absorb / to assimilate 樂總持少文而攝多義能取解者
178 6 念念 niàn niàn thought after thought / successive moments of thought 依一切眾生以有妄心念念分別
179 6 大悲 dàbēi mahākaruṇā / great compassion 大悲內融隨機應現
180 6 idea
181 6 色相 sèxiāng coloration / hue / sex / sex appeal 而有見色相者
182 6 huài bad / spoiled / broken / defective 可壞非不可壞
183 6 shèng to beat / to win / to conquer 最勝業遍知
184 6 xiàng to appear / to seem / to resemble 猶如明鏡現於色像
185 6 修行信心 xiūxíng xìnxīn practices faith 修行信心分
186 6 hòu after / later 能止後念令其不起
187 6 佛菩薩 fó púsà Buddhas and bodhisattvas 若不值遇諸佛菩薩善知識等以之為緣
188 6 zhàng to separate 為示方便消惡業障善護其
189 6 退 tuì to retreat / to decline / to move back / to withdraw 若進若退
190 6 修多羅 xiūduōluó sūtra / sutta 修多羅中具有此法
191 6 摩訶衍 Móhēyǎn Mahāyāna / Mahayana / the Great Vehicle 有法能起摩訶衍信根
192 6 jīng to go through / to experience 其人少小博採備覽諸經
193 6 shì a generation 住持過去無量世等善惡之業令不失故
194 6 to reach 與瞿曇及多侍從
195 6 wén writing / text 以其文深旨遠
196 6 無念 wúniàn no thought 能觀無念者
197 6 止觀 Zhǐ Guān calming and insight / calming and contemplation / śamatha and vipaśyanā 為示修習止觀
198 6 令眾生 lìng zhòngshēng cause sentient beings 為欲令眾生
199 6 tóng like / same / similar 以一切法皆同如故
200 6 shàn virtuous / wholesome / benevolent / well-disposed 為示方便消惡業障善護其
201 6 nǎo to be angry / to hate 離瞋惱故
202 6 心性 xīnxìng one's nature / temperament 心性不生不滅
203 6 zhòng many / numerous 眾法之本
204 5 eight 是因緣有八種
205 5 斷絕 duànjué to sever / to break off 斷絕
206 5 qiú to request 非求世間名利恭敬故
207 5 lüè plan / strategy 略說二種
208 5 恒沙 héng shā the sand of the River Ganges / as numerous as grains of sand in the River Ganges 過恒沙等上煩惱依無明起差別
209 5 xiǎn to show / to manifest / to display 使大乘正典復顯於時
210 5 zhuǎn to transmit / to convey / to forward (mail) 意識轉故
211 5 過去 guòqù past / previous/ former 住持過去無量世等善惡之業令不失故
212 5 成就 chéngjiù accomplishment / success / achievement 以能成就分別事識義故
213 5 勇猛 yǒngměng ardency 謂諸菩薩發心勇猛速趣涅槃故
214 5 zhōng end / finish / conclusion 十方求之終不可得
215 5 無漏 wúlòu having no passion or delusion 具足無漏性功德故
216 5 世界 shìjiè the world / the universe / the cosmos 是菩薩於一念頃能至十方無餘世界
217 5 不退 bùtuì to not leave / to not go back 為令善根成熟眾生於摩訶衍法堪任不退信故
218 5 利益眾生 lìyì zhòngshēng benefits sentient beings 隨其願力能現八種利益眾生
219 5 聞修多羅 wén xiūduōluó explained in the sūtra 聞修多羅說如來法身畢竟寂寞猶如虛空
220 5 to protect / to guard 為示方便消惡業障善護其
221 5 十方 shí sāng the ten directions 十方求之終不可得
222 5 day of the month / a certain day 盛隆三寶重興佛日
223 5 和合 héhé to mix / to blend / to converge / to join / to fuse 所謂不生不滅與生滅和合
224 5 厭生死苦 yàn shēngsǐ kŭ loath the suffering of Saṃsāra 則令妄心厭生死苦
225 5 不為 bùwéi to not do 終不為惱
226 5 佛法 fófǎ Dharma / Dhárma / Dhamma / Buddha-Dhárma / Buddhist doctrine 又諸佛法有因有緣
227 5 fāng square / quadrilateral / one side 首尾二年方訖
228 5 thin / slender
229 5 自相 zì xiāng mutual / each other / one another 念無自相不離本覺
230 5 根本 gēnběn fundamental / basic 來根本之義
231 5 正信 zhèngxìn to have faith 起大乘正信
232 5 分別事識 fēnbié shì shí discriminating consciousness / consciousness 分別事識
233 5 to happen upon / to meet with by chance 遇值三藏拘蘭難陀
234 5 interesting 分別發趣道相
235 5 廣大 guǎngdà vast / extensive 其用廣大寬廓無邊
236 5 滿足 mǎnzú to satisfy / to fulfill 即是真心常恒不變淨法滿足
237 5 生死 shēngsǐ Saṃsāra / Samsara 聞修多羅說一切世間生死染法皆依如來藏而有
238 5 解釋 jiěshì to explain / to interpret / to resolve 解釋分
239 5 一心 yīxīn wholeheartedly 依一心法
240 5 zhēn real / true / genuine 以一切法悉皆真故
241 5 懈怠 xièdài slackness / laziness 離懈怠故
242 5 gēn origin / cause / basis 以眾生根行不等
243 5 gòu dirt / filth 而有鑛穢之垢
244 5 xié demonic / iniquitous / nefarious / evil 魔邪競扇
245 5 shī to lose 不失不壞
246 5 如實 rúshí tathatā / suchness / inherent nature / true nature / tathata 如實空
247 5 捨離 shělí to abandon / to give up / to depart / to leave 與彼本覺不相捨離
248 5 不同 bùtóng different / distinct / not the same 如種種瓦器各各不同
249 5 離念 lí niàn transcends thoughts 以離念境界唯證相應故
250 5 bào newspaper 復能成熟現在未來苦樂等報無差違故
251 5 qiǎn to send / to dispatch 遣聘中天竺摩伽陀國取經
252 5 zhèng upright / straight 起信未久迴邪入正
253 5 始覺 shǐjué shijue / acquired enlightenment / actualization of enlightenment 對始覺義說
254 5 邪執 xiézhí unwholesome attachments / evil attachments 除疑捨邪執
255 4 ài to love 心起分別愛與不愛故
256 4 菩提 pútí bodhi / enlightenment / awakening 菩提之法非可修相
257 4 dìng to decide 以知法性常定
258 4 修學 xiūxué to study 依信相應地修學方便漸漸能捨
259 4 心體 xīntǐ backbone / nerve tissue 謂心體離念
260 4 大乘起信論 Dàshèng Qǐxìn Lùn Treatise on the Awakening of Faith in the Mahāyāna / Dasheng Qixin Lun 大乘起信論序
261 4 正念 zhèng niàn Right Mindfulness 正念真如法故
262 4 rěn to bear / to endure / to tolerate 忍門
263 4 妄念 wàng niàn false thoughts / deluded thoughts 一切諸法唯依妄念而有差別
264 4 言說 yán shuō to teach through speaking 以一切言說假名無實
265 4 不動 bùdòng Akshobya 智體不動
266 4 nán difficult / arduous / hard 難知難解
267 4 應觀 yīng guān should observe 應觀過去所念諸法恍惚如夢
268 4 久遠 jiǔyuǎn remote / distant 乃至久遠熏習力故
269 4 shí ten 以大梁承聖三年歲次癸酉九月十日
270 4 huàn a fantasy / an illusion 如是無漏無明種種業幻皆同
271 4 業障 yèzhàng karmāvaraṇa / a karmic obstruction 能消業障
272 4 所見 suǒjiàn what one seen / all one sees 又為凡夫所見者
273 4 無得 wú de No Attainment 畢竟無得
274 4 智相 zhì xiāng discriminating intellect 智相
275 4 修善根 xiū shàngēn cultivate his capacity for goodness 令修善根
276 4 cáng to hide 無量功德藏
277 4 xūn to smoke / to cure 具足無漏熏眾生故
278 4 wēi small / tiny 信者至微
279 4 染心 rǎnxīn afflicted mind / kliṣṭa-citta 有其染心
280 4 示現 shìxiàn to manifest / to display 隨念示現故
281 4 信成就 Xìn Chéngjiù The Accomplishment of Faith 信成就發心
282 4 xiè to idle / to be slack 但為初學菩薩未入正位而懈
283 4 心生滅 xīn shēng miè the teaching of arising and ceasing 是心生滅因緣相
284 4 恭敬 gōngjìng to bow / to revere / to hold in deferential respect 非求世間名利恭敬故
285 4 to know / to learn about / to comprehend 一切世間境界悉於中現
286 4 便 biàn convenient / handy / easy 法師苦辭不免便就汎舟
287 4 xiǎng to think 有心想
288 4 zhǐ purport / aim / purpose 其旨淵弘寂而無相
289 4 淨心 jìngxīn a purified mind 得淨心地究竟離故
290 4 苦樂 kŭ lè pleasure and pain 依於智故生其苦樂
291 4 qīn relatives 或為眷屬父母諸親
292 4 顯示 xiǎnshì to show / to illustrate / to display 依於此心顯示摩訶
293 4 héng constant / regular / persistent 即是真心常恒不變淨法滿足
294 4 意識 yìshí to be aware 意識轉故
295 4 住持 zhùchí the abbot of a monastery / the director of a monastery 住持苦樂
296 4 jìng mirror 猶如淨鏡
297 4 佛如來 fó rúlái Buddha-Tathāgatas 所謂諸佛如來
298 4 誹謗 fěibàng to slander 誹謗
299 4 妄境界 wàng jìngjiè world of delusion 妄境界
300 4 chéng to mount / to climb onto 乃是至極大乘甚深祕典
301 4 jiǔ old 起信未久迴邪入正
302 4 Māra 魔邪競扇
303 4 甚深 shénshēn very profound / what is deep 乃是至極大乘甚深祕典
304 4 來自 láizì to come from (a place) 是心從本已來自性清淨而有無明
305 4 不變 bùbiàn unchanging / constant 即是真心常恒不變淨法滿足
306 4 luàn chaotic / disorderly 諸道亂興
307 4 身心 shēnxīn body and mind 受於一切身心等苦
308 4 非一 fēi yī not unified / not the same 非一相
309 4 zào to make / to build / to manufacture 馬鳴菩薩造
310 4 外緣 wài yuán external causes 有外緣之力
311 4 名利 mínglì fame and profit 非求世間名利恭敬故
312 4 è evil / vice 如凡夫人覺知前念起惡故
313 4 shī the practice of selfless giving / dāna 離於施作
314 4 六塵 Liù Chén six sense objects / Six Dusts 離心則無六塵境界
315 4 xué to study / to learn 從信相應地觀察學斷
316 4 無二 wú èr advaya / nonduality / not two 是故無二
317 4 阿僧祇劫 āsēngzhǐ jié an asankhyeya kalpa 若聞無量無邊阿僧祇劫勤苦難行乃得涅槃
318 3 wéi to disobey / to violate / to defy 復能成熟現在未來苦樂等報無差違故
319 3 微細 wēixì very small 以遠離微細念故得見心性
320 3 speed 謂諸菩薩發心勇猛速趣涅槃故
321 3 眾生心 zhòngshēng xīn the minds of sentient beings 謂眾生心
322 3 法師 fǎshī Dharma Master / Venerable / a Buddhist monk or nun 法師苦辭不免便就汎舟
323 3 正定 zhèng dìng Right Meditative Concentration / Right Concentration 入正定聚
324 3 轉識 zhuǎn shí evolving mind 名為轉識
325 3 樂求 lè qiú seek bliss 樂求涅
326 3 智慧 zhìhuì wisdom 亦非二乘智慧所覺
327 3 初發意菩薩 chū fā yì púsà bodhisattvas in their first stage of aspiration 初發意菩薩等
328 3 佛智 fózhì Buddha knowledge / Buddha wisdom 則為向佛智故
329 3 如來地 rúláidì state of a Tathāgata 一切菩薩皆乘此法到如來地故
330 3 立義 lì yì establishing the meaning 立義分
331 3 不解 bùjiě to not understand 以不解故
332 3 諸眾生 zhū zhòngshēng all sentient beings 令諸眾生正解不謬故
333 3 不定 bùdìng indefinite / indeterminate 所謂依不定聚眾生
334 3 具有 jùyǒu to have / to possess 修多羅中具有此法
335 3 a man / a male adult 夫起信論者
336 3 常住 chángzhù a long-term resident / permanent residence 心即常住
337 3 不知 bùzhī do not know 以不知轉識現故見從外來
338 3 遍一切處 biànyīqiēchù Vairocana 即與真如等遍一切處
339 3 zuò to sit 若從坐
340 3 恐怖 kǒngbù to feat / to be afraid / to be scared 恐怖令使勇猛故
341 3 shàng top / a high position 過恒沙等上煩惱依無明起差別
342 3 色心 sè xīn form and the formless 能說之人色心業勝
343 3 前後 qiánhòu around / from beginning to end 即現無有前後
344 3 淨信 jìngxìn prasāda / pure faith 當知過去菩薩已依此法得成淨信
345 3 一念 yī niàn one moment / one instant 滿足方便一念相應
346 3 border / boundar / juncture 非前際生
347 3 重罪 zhòngzuì a serious crime / a felony / a serious wrongdoing 以從先世來多有重罪惡業障故
348 3 以為 yǐwéi to believe / to think / to consider / to assume 修一切善行以為對治
349 3 不思議業 bù sī yì yè suprarational functions 有不思議業
350 3 令人 lìngrén to cause one to / to lead one to 或令人知宿命過去之事
351 3 xiāng fragrant / savory / appetizing / sweet / scented 如世間衣服實無於香
352 3 非有 fēiyǒu does not exist / is not real 非有相
353 3 勸修 quànxiū encouragement to practice 勸修
354 3 to stand 亦無可立
355 3 to translate / to interpret 良以宣譯有時
356 3 妄執 wàng zhí attachment to false views 依於妄執
357 3 三寶 Sān Bǎo The Triple Gem / triple gem / three treasures / ratnatraya 盛隆三寶重興佛日
358 3 to go 無來無去
359 3 遍照 biànzhào Vairocana 遍照眾生之心
360 3 專念 zhuān niàn to concentrate / to fix attention [on an object] 為示專念方便
361 3 依法 yīfǎ according to law 謂依法力熏習
362 3 màn slow 遠離癡慢出邪網故
363 3 可見 kějiàn worthy of viewing / it is clear / clear / visible 亦無色相可見
364 3 jià vacation 與假黃鉞大將軍太保蕭公勃
365 3 波羅蜜 bōluómì paramita / pāramitā / perfection 修諸波羅蜜
366 3 chún honest / simple / unsophisticated 智淳淨故
367 3 所得 suǒdé what one acquires / one's gains 復謂如來所得涅槃
368 3 bèi to prepare / get ready 其人少小博採備覽諸經
369 3 法界 fǎjiè a dharma realm / a dhárma realm / dharmadhatu / dharmadhātu 法界一相即是如來平等法身
370 3 知心 zhīxīn a close friend 則知心相生住異滅
371 3 gain / advantage / benefit 無不得利
372 3 diǎn canon / classic / scripture 乃是至極大乘甚深祕典
373 3 五陰 wǔyīn five aggregates / five skandhas / five groups of existence / five groups of clinging 所謂推求五陰色之與心
374 3 莊嚴 zhuāngyán stately / solemn 所住依果亦有無量種種莊嚴隨所示現
375 3 duò to fall / to sink 或便退失墮二乘地
376 3 一法 yīfǎ one dharma / one thing 即是一法界大總相法門體
377 3 seven 七者
378 3 lèi kind / type / class / category 闇類偏情之黨棄著而臻湊
379 3 智愷 zhìkǎi Zhi Kai 揚州僧智愷作
380 3 chéng to bear / to carry / to hold 以大梁承聖三年歲次癸酉九月十日
381 3 真心 zhēnxīn sincere / heartfelt 即是真心常恒不變淨法滿足
382 3 huò to confuse / to mislead / to baffle 唯除疑惑
383 3 一切種智 yī qiē zhǒng zhì knowledge of all aspects / all embracing wisdom / sarvākārajñatā / sarvakarajnata 名一切種智
384 3 chī confusion / stupidity / naivety / delusion / moha 遠離癡慢出邪網故
385 3 wài outside 實無外色
386 3 善惡 shàn è good and evil 住持過去無量世等善惡之業令不失故
387 3 成熟 chéngshú mature / familiar / skilled / ripe 為令善根成熟眾生於摩訶衍法堪任不退信故
388 3 迴向 huíxiàng to transfer merit / to dedicate / pariṇāmanā 唯念自利利他迴向菩提故
389 3 三界 Sān Jiè The Three Realms 是故三界虛偽唯心所作
390 3 無形 wúxíng formless / invisible 心與無明俱無形相
391 3 不見 bújiàn to not see 余雖慨不見聖
392 3 guǒ a result / a consequence
393 3 自利利他 zì lì lì tā the perfecting of self for the benefit of others 正修行自利利他
394 3 妄法 wàngfǎ delusion 虛空相是其妄法
395 3 報身 bàoshēn saṃbhogakāya / sambhogakaya / enjoyment body / reward body 名為報身
396 3 增減 zēngjiǎn to increase or decrease 謂一切法真如平等不增減故
397 2 to think over / to consider 未來之事不覺妄慮
398 2 心滅 xīn miè cessation of the deluded mind 心滅則種種法滅故
399 2 jiǔ nine 九識義章
400 2 欲求 yùqiú to desire / to want 欲求無上菩提
401 2 除疑 chúyí to eliminate doubt 除疑捨邪執
402 2 名字 míngzi full name 離名字相
403 2 惡業 èyè unwholesome acts / evil intentions 為示方便消惡業障善護其
404 2 huì intelligent / clever 慧旻
405 2 隨念 suíniàn recollection / contemplation / anusmriti / anussati 隨念示現故
406 2 ài to obstruct / to hinder / to block / to deter 出煩惱礙
407 2 hài to injure / to harm to 以深自害亦害他人
408 2 滅後 mièhòu after the Buddhas's Nirvāṇa 故於如來滅後六百餘年
409 2 滿 mǎn full 於第一阿僧祇劫將欲滿故
410 2 huí to return / to revolve 起信未久迴邪入正
411 2 見愛 jiànài loved / respected (honorific) 此識依見愛煩惱增長義故
412 2 fèi to abrogate / to terminate / to abandon / to discard 常不休廢
413 2 變異 biànyì to change / to transform 無有變異
414 2 chēn aversion / hatred / hostility / anger / dveṣa / dosa 離瞋惱故
415 2 親近 qīnjìn to get close to 常念親近供養恭敬
416 2 yuǎn far / distant 以其文深旨遠
417 2 tool / device / utensil / equipment / instrument 具無漏法備
418 2 總持 zǒngchí a dhāraṇī / a dharani / a magic charm 樂總持少文而攝多義能取解者
419 2 性體 xìngtǐ essence / nature 以知法性體無慳貪故
420 2 jìn nearby 近緣
421 2 假名 jiàmíng pseudonym 以一切言說假名無實
422 2 心動 xīndòng heartbeat / heart rate / (fig.) emotionally affected / aroused (of desire, emotion, interest etc) 以依不覺故心動
423 2 cǎi to pick / to pluck / to collect / to select / to choose / to gather 其人少小博採備覽諸經
424 2 怖畏 bùwèi to be terrified / to be afraid / to be frightened 怖畏生死
425 2 不思議業相 bù sī yì yè xiāng suprarational functions 不思議業相
426 2 應作 yīngzuò a manifestation 悉當觀察應作不應作
427 2 見相 jiàn xiāng perceiving the subject 若離業識則無見相
428 2 出家 chūjiā leaving home / to become a monk or nun 出家
429 2 緣起 yuánqǐ dependent origination / conditioned origination / dependent arising 開示如理緣起之義
430 2 智礙 zhìài a barrier created by what is already known 智礙
431 2 niè Nirvāṇa / Nibbāna / Nirvana 樂求涅
432 2 度脫 dùtuō to save / to rescue / to relieve them from the suffering of this world and take them nirvana 皆願度脫一切眾
433 2 無住 wúzhù non-attachment / non-abiding 念無住相
434 2 wèi to fear / to dread 畢竟不畏墮二乘地
435 2 huǐ to destroy 常能住持不毀不失
436 2 開示 kāishì to express / to indicate 開示如理緣起之義
437 2 境界相 jìng jiè xiāng world of objects 境界相
438 2 jīn today / modern / present / current / this / now 現在菩薩今依此法得成淨信
439 2 善行 shànxíng good actions 樂集一切諸善行故
440 2 妄取 wàngqǔ to take without permission 妄取境界
441 2 隨心 suíxīn to follow one's heart 隨心能示十方世界
442 2 to conceal / to hide / to ambush 邪見之流伏從正化
443 2 liáng a bridge 故前梁武皇帝
444 2 不信 bùxìn disbelief / lack of faith 不信
445 2 後際 hòu jì a later time 非後際滅
446 2 法體 fǎ tǐ essence of all things 已顯法體空無妄故
447 2 破著 pòzhe to break attachments 以不知為破著故
448 2 想念 xiǎngniàn to miss / to remember with longing 本來一心離於想念
449 2 to fly 久習淳熟其心得住
450 2 bǎo a jewel / gem / a treasure 若人雖念寶性
451 2 染淨 rǎnjìng impure and pure dharmas 謂分別染淨法故
452 2 不如 bùrú not equal to / not as good as 謂不如實知真如法一故
453 2 jìng still / calm 常靜無有起相
454 2 妄見 wàngjiàn a delusion 離於妄見
455 2 suì to comply with / to follow along 遂囑值京邑英賢慧顯
456 2 妄動 wàngdòng to rush indiscriminately into action 知心妄動無前境界
457 2 無明滅 wúmíng miè ignorance ceases 若無明滅相續則滅
458 2 唯一 wéiyī only / sole 唯一真如
459 2 kān adequately capable of / worthy of 為令善根成熟眾生於摩訶衍法堪任不退信故
460 2 sēng a monk 揚州僧智愷作
461 2 佛種 Fózhǒng the causes and conditions for becoming a Buddha 佛種不斷故
462 2 我慢 wǒmàn conceit / ātmamāna 我慢
463 2 應身 yīngshēn nirmāṇakāya / nirmanakaya / body of transformations / transformation body / emanation body 名為應身
464 2 發起 fāqǐ to originate / to initiate / to start / to give rise to 發起善根增長方便
465 2 正義 zhèngyì justice / righteous / righteousness 顯示正義
466 2 見聞 jiànwén what one sees and hears / knowledge / information 隨應見聞而現作業
467 2 究竟覺 jiūjìng jué final enlightenment 又以覺心源故名究竟覺
468 2 堪能 kānnéng ability to undertake 得信成就堪能發心
469 2 相應心 xiāngyīng xīn a mind associated with mental afflictions 因滅故不相應心滅
470 2 入涅槃 rù nièpán to enter Nirvāṇa 勤修方便等入涅槃
471 2 初發意 chū fā yì to make a vow to acheive supreme enlightenment / to act with bodhicitta 從初發意始求道時乃至得佛
472 2 種子 zhǒngzi seed 然起人天種子
473 2 邪見 xiéjiàn mistaken view / wrong view / perverse view / mithyādṛṣṭi / micchādiṭṭhi 邪見之流伏從正化
474 2 隨喜 suíxǐ anumodana / admiration 隨喜
475 2 可念 kěniàn pitiable / likable / memorable 亦無能念可念
476 2 慳貪 qiāntān to be greedy 以知法性體無慳貪故
477 2 心識 xīnshí will 以一切心識之相皆是無明
478 2 恒常 héngcháng constant 依此二義恒常熏習
479 2 真如門 zhēnrú mén xin zhenru men / zhenru men / the teaching of tathatā 顯示從生滅門即入真如門
480 2 業果 yèguǒ karmic retribution / cause and effect / fruit of actions / karma and results / karmaphala 信業果報
481 2 進門 jìnmén to enter a door / to go in / to learn the basics of a subject / to join one's husband's household upon marriage 進門
482 2 勸請 quànqǐng to request / to implore 勸請諸佛
483 2 常見 chángjiàn common 常見於佛永離惡道
484 2 大智 dàzhì Mahāmati 即是大智
485 2 mǐn to pity / to sympathize 愍物長迷故作斯論
486 2 měi beautiful 美其幽宗戀愛無已
487 2 extra / surplus / remainder 化度一切眾生使無有餘
488 2 wood / lumber 如木中火性
489 2 貪著 tānzhe attachment to desire 能令眾生貪著世
490 2 心念 xīn niàn mindfulness 以無虛妄心念故
491 2 毀謗 huǐbàng to slander / to libel / to malign / to disparage 於佛正法毀謗不停
492 2 十善 shíshàn the ten virtues 起十善
493 2 二門 èrmén two gates / two teachings 以是二門不相離故
494 2 精進 jīngjìn Diligence / Perseverance / vīrya 精進
495 2 自力 zìlì one's own power 或有眾生能以自力廣聞而取解者
496 2 rèn to bear / to undertake 為令善根成熟眾生於摩訶衍法堪任不退信故
497 2 緣故 yuángù reason / cause 以有境界緣故
498 2 西 The West 謂東為西
499 2 鬼神 guǐshén spirits and devils / a demon 則為諸魔外道鬼神之所惑亂
500 2 廣論 Guǎng Lùn Lamrim Chenmo / The Great Treatise on the Stages of the Path to Enlightmenent 或有眾生無自心力因於廣論而得解者

Frequencies of all Words

Top 500

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 277 purposely / intentionally / deliberately / knowingly 故於如來滅後六百餘年
2 137 so as to / in order to 以其文深旨遠
3 123 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 夫起信論者
4 115 yǒu is / are / to exist 時有一高德沙門
5 108 not / no 不揆無聞
6 100 xiāng each other / one another / mutually 及彼身體相
7 89 ruò to seem / to be like / as 若如來滅後
8 88 in / at 故於如來滅後六百餘年
9 86 according to 與凡聖為依
10 84 xīn heart
11 83 wèi for / to 與凡聖為依
12 82 一切 yīqiè all / every / everything 是心則攝一切世間法
13 82 zhī him / her / them / that 開示如理緣起之義
14 80 néng can / able 有法能起摩訶衍信根
15 78 no 無傳東夏者
16 75 shuō to say / said / to speak / to talk / speaks 是故應說
17 67 云何 yúnhé why 云何為五
18 66 meaning / sense 開示如理緣起之義
19 64 zhū all / many / various 諸道亂興
20 60 ér and / as well as / but (not) / yet (not) 其旨淵弘寂而無相
21 59 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 所言法者
22 59 to leave / to depart / to go away / to part 所謂為令眾生離一切苦得究竟樂
23 58 眾生 zhòngshēng beings / all living things / all sentient beings 為令善根成熟眾生於摩訶衍法堪任不退信故
24 58 真如 zhēnrú tathatā / suchness / inherent nature / true nature / tathata 法性真如海
25 58 this / these 有何因緣而造此論
26 57 de potential marker 所謂為令眾生離一切苦得究竟樂
27 56 otherwise / but / however 則不須
28 55 shì is / are / am / to be 是因緣有八種
29 50 method / way 眾法之本
30 49 to arise / to get up 起大乘正信
31 49 niàn to read aloud / to recite 不可念故
32 42 熏習 xūnxí vāsanā / permeation / infusing / perfuming / predispositions / habituations / latent tendencies 謂依法力熏習
33 42 wèi to call 謂眾生心
34 41 also / too 或有眾生亦以自力少聞而多解者
35 41 miè to destroy / to wipe out / to exterminate 心性不生不滅
36 41 promptly / right away / immediately 時彼國王應即移遣
37 41 děng et cetera / and so on 傳語人天竺國月支首那等
38 40 fēi not / non- / un- 非求世間名利恭敬故
39 37 境界 jìngjiè viṣaya / object / sphere / region / realm of objects / state 若離妄念則無一切境界之相
40 36 一者 yī zhě first / firstly / the first is 一者
41 36 無有 wú yǒu there is not 無有變異
42 36 無明 wúmíng ignorance / avidyā / avijjā 以一切心識之相皆是無明
43 35 jiàn to see 以遠離微細念故得見心性
44 35 二者 èrzhě the two / both 二者
45 34 his / hers / its / theirs 其旨淵弘寂而無相
46 34 菩薩 púsà bodhisatta 一切菩薩皆乘此法到如來地故
47 34 zhī to know 當知一切法不可說
48 33 sān three 以大梁承聖三年歲次癸酉九月十日
49 32 xìng gender 謂如來藏具足無量性功德故
50 32 huò or / either / else 或有眾生能以自力廣聞而取解者
51 29 如是 rúshì thus / so 有如是等因緣
52 29 所謂 suǒwèi so-called 所謂為令眾生離一切苦得究竟樂
53 28 cóng from 邪見之流伏從正化
54 27 jiē all / each and every / in all cases 一切菩薩皆乘此法到如來地故
55 26 Buddha / Awakened One 於佛正法毀謗不停
56 26 already / afterwards 自昔已來久蘊西域
57 26 修行 xiūxíng pratipatti / spiritual practice 修行
58 26 分別 fēnbié to differentiate / to distinguish 分別發趣道相
59 26 a human or animal body 即示摩訶衍體故
60 25 dāng to be / to act as / to serve as 當知一切法不可說
61 25 suí to follow 但隨妄念不可得故
62 25 相應 xiāngyìng relevant / corresponding 從本已來一切染法不相應故
63 24 不覺 bùjué unconsciously 不覺義
64 24 and 與凡聖為依
65 24 shēng to be born / to give birth 生於佛前必定不退信心故
66 24 rén person / people / a human being 其人少小博採備覽諸經
67 24 xiàn to appear / to manifest / to become visible 無法可現
68 23 方便 fāngbiàn convenient 為示方便消惡業障善護其
69 23 naturally / of course / certainly 自昔已來久蘊西域
70 23 lái to come 自昔已來久蘊西域
71 23 èr two 首尾二年方訖
72 22 一切法 yīqiē fǎ all dharmas / all things / sarvadharma 謂一切法真如平等不增減故
73 22 wěi yes 一切諸法唯依妄念而有差別
74 22 復次 fùcì furthermore / moreover 復次
75 22 功德 gōngdé guṇa / achievements and virtue / merit 無量功德藏
76 21 míng measure word for people 譯名真諦
77 21 lìng to make / to cause to be / to lead 令諸眾生正解不謬故
78 21 yīng should / ought 時彼國王應即移遣
79 21 to enter 起信未久迴邪入正
80 21 無量 wúliàng immeasurable / unlimited 無量功德藏
81 21 名為 míngwèi to be called 名為真如
82 21 發心 fàxīn to make a vow to acheive supreme enlightenment / to act with bodhicitta 從初正信發心觀察
83 21 種種 zhǒngzhǒng all kinds of 種種而見
84 21 jué to awake 覺義
85 21 如來 Rúlái Thus-Come (tathagata) / Tathāgata / Thus Come One 故於如來滅後六百餘年
86 20 yuán fate / predestined affinity 受解緣別
87 20 zhōng middle 修多羅中具有此法
88 20 such as / for example / for instance 為欲解釋如
89 20 因緣 yīnyuán Cause and Condition / principal and secondary causes / chain of cause and effect / primary cause / nidāna 因緣分
90 20 隨順 suíshùn to follow / to go along with 諸眾生等云何隨順而能得入
91 20 二種 èr zhǒng two kinds 總說有二種
92 20 zhǒng kind / type 是因緣有八種
93 20 涅槃 Nièpán Final Nirvana / Nirvana / Nirvāṇa / Nibbāna 說一切眾生本來常住入於涅槃
94 19 fēn to divide into parts 因緣分
95 19 yīn because 或有眾生無自心力因於廣論而得解者
96 19 差別 chābié a difference / a distinction 一切諸法唯依妄念而有差別
97 19 color 色無礙自在
98 18 世間 shìjiān world / the human world 非求世間名利恭敬故
99 18 法身 Fǎshēn Dharmakaya / Dharmakāya / Dharma Body 法身說名本覺
100 18 different / other 圓音一演異類等解
101 18 zhì wisdom / knowledge 智韶
102 18 běn measure word for books 眾法之本
103 17 乃至 nǎizhì and even 乃至總說
104 17 究竟 jiūjìng after all / actually / in the end 所謂為令眾生離一切苦得究竟樂
105 17 soil / ground / land 地盡
106 17 yòu again / also 又以覺心源故名究竟覺
107 17 xìn to believe / to trust 信者至微
108 17 cháng always / ever / often / frequently / constantly 即是真心常恒不變淨法滿足
109 17 是故 shìgù therefore / so / consequently 是故應說
110 17 xiū to decorate / to embellish 菩提之法非可修相
111 17 power / force / strength 謂依法力熏習
112 16 xíng to walk / to move 為示利益勸修行故
113 16 yán to speak / to say / said 所言法者
114 15 jìn to the greatest extent / utmost 地盡
115 15 business / industry 最勝業遍知
116 15 suī although / even though 余雖慨不見聖
117 15 can / may / permissible 此真如體無有可遣
118 15 遠離 yuǎnlí to be removed from / to be far away from 遠離癡慢出邪網故
119 14 shí real / true 以一切言說假名無實
120 14 煩惱 fánnǎo worried / vexed / annoyed 出煩惱礙
121 14 shì to show / to reveal 闡揚祕典示導迷徒
122 14 shēn human body / torso 法界一相即是如來平等法身
123 14 bitterness / bitter flavor 法師苦辭不免便就汎舟
124 13 again / more / repeatedly 使大乘正典復顯於時
125 13 yòng to use / to apply 其用廣大寬廓無邊
126 13 妄心 wàngxīn a deluded mind 依一切眾生以有妄心念念分別
127 13 二乘 èr shèng the two vehicles 對治凡夫二乘心過故
128 13 guò to cross / to go over / to pass 對治凡夫二乘心過故
129 13 染法 rǎnfǎ kleśa / mental affliction 從本已來一切染法不相應故
130 13 平等 píngděng be equal in social status 謂一切法真如平等不增減故
131 13 one 時有一高德沙門
132 13 shǎo few 其人少小博採備覽諸經
133 13 zhǐ to stop / to halt 能止後念令其不起
134 13 rǎn to be contagious / to catch (illness) 本覺隨染
135 13 凡夫 fánfū an ordinary person / pṛthagjana 對治凡夫二乘心過故
136 12 dòng to move / to act 如大海水因風波動
137 12 畢竟 bìjìng after all / all in all 畢竟平等
138 12 三昧 sānmèi samādhi / concentrated meditation / mental concentration 所謂眾生依於三昧
139 12 無邊 wúbiān without boundaries / limitless / boundless 其用廣大寬廓無邊
140 12 jìng clean 智淨相
141 12 自然 zìrán nature 隨眾生根自然相應
142 12 有無 yǒu wú existent and non-existent/ having identity and emptiness 以依阿梨耶識說有無明不覺而起
143 12 對治 duì zhì an equal to / an opposite / an antidote 對治凡夫二乘心過故
144 12 如來藏 Rúlái Zàng Buddha-nature / Buddha-dhatu / Buddha Principle / Tathāgatagarbha 謂如來藏具足無量性功德故
145 12 zuò to do 揚州僧智愷作
146 12 desire 慧日暫停而欲還反
147 12 zhù to dwell / to live / to reside 則知心相生住異滅
148 11 mén door / gate / doorway / gateway 有二種門
149 11 shě to give 迷群異見者捨執而歸依
150 11 guān to look at / to watch / to observe 能觀無念者
151 11 不可 bù kě cannot / should not / must not / forbidden / prohibited 不可破壞
152 11 四者 sì zhě fourth / the fourth is 四者
153 11 增長 zēngzhǎng to increase / to grow 此識依見愛煩惱增長義故
154 11 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 與瞿曇及多侍從
155 11 happy / glad / cheerful / joyful 所謂為令眾生離一切苦得究竟樂
156 10 答曰 dá yuē to reply 答曰
157 10 qián front 故前梁武皇帝
158 10 four 玄文四卷
159 10 善根 shàngēn virtuous roots / wholesome roots / kuśalamūla 為令善根成熟眾生於摩訶衍法堪任不退信故
160 10 生滅 shēngmiè saṃsāra / life and death 依如來藏故有生滅心
161 10 問曰 wèn yuē to ask 問曰
162 10 dào way / road / path 諸道亂興
163 10 相者 xiāngzhě somebody who receives or greets guest 離念相者
164 10 未來 wèilái future 復能成熟現在未來苦樂等報無差違故
165 10 法性 fǎxìng dharma nature / inherent nature / essence / true nature / dharmata / dharmatā 深契大乘窮盡法性
166 10 lùn to comment / to discuss 愍物長迷故作斯論
167 10 wèi Eighth earthly branch 起信未久迴邪入正
168 9 不能 bù néng cannot / must not / should not 又一切染法所不能染
169 9 liàng a quantity / an amount 而有無量無邊無明
170 9 wàng absurd / fantastic / presumptuous 已顯法體空無妄故
171 9 自在 zìzài at ease / at will / as one likes 色無礙自在
172 9 淨法 jìngfǎ pure dharma 即是真心常恒不變淨法滿足
173 9 to take / to get / to fetch 或有眾生能以自力廣聞而取解者
174 9 相續 xiāngxù causal connection / continuity of cause and effect / saṃtati 相續未曾離念故
175 9 分齊 fēnqí difference 取色分齊不
176 9 wén to hear 不揆無聞
177 9 信心 xìnxīn confidence 為令善根微少眾生修習信心故
178 9 shí knowledge / understanding 九識義章
179 9 chū at first / at the beginning / initially 初說因緣分
180 9 具足 jùzú complete / full / perfect 謂如來藏具足無量性功德故
181 9 kōng empty / void / hollow 如實空
182 9 shòu to suffer / to be subjected to 受解緣別
183 9 不斷 bùduàn unceasing / uninterrupted 佛種不斷故
184 9 shǐ beginning / start 從無始
185 9 dàn but / yet / however 但隨妄念不可得故
186 9 諸法 zhū fǎ sarvadharma / all things / all dharmas 并諸法師
187 9 jiě to loosen / to unfasten / to untie 受解緣別
188 8 chéng to finish / to complete / to accomplish / to succeed 以能成
189 8 chù a place / location / a spot / a point 無有是處
190 8 五者 wǔ zhě fifth / the fifth is 五者
191 8 yuàn to hope / to wish / to desire 等慈悲願護故
192 8 liù six 六者
193 8 本來 běnlái original 以從本來念念
194 8 供養 gòngyǎng to make offerings / to provide offerings / to worship 親承供養修行信心
195 8 shí time / a period of time 時有一高德沙門
196 8 hair 分別發趣道相
197 8 that / those 時彼國王應即移遣
198 8 jiè border / boundary 即是一法界大總相法門體
199 8 修習 xiūxí to practice / to cultivate 為令善根微少眾生修習信心故
200 8 míng bright / brilliant 以依阿梨耶識說有無明不覺而起
201 8 coarse / rough 以捨麁分別執著相故
202 8 zhèng proof 以離念境界唯證相應故
203 8 使 shǐ to make / to cause 使大乘正典復顯於時
204 8 to bewitch / to charm / to infatuate 愍物長迷故作斯論
205 8 big / great / huge / large / major
206 7 外道 wàidào non-Buddhist 即是外道經說
207 7 zǒng general / total / overall / chief 因緣總相
208 7 shēn deep 以其文深旨遠
209 7 怯弱 qièruò timid / weak 遠離怯弱
210 7 本覺 běnjué original enlightenment / intrinsic enlightenment / inherent enlightenment 法身說名本覺
211 7 利益 lìyì benefit / interest 利益分
212 7 自性 zìxìng svabhāva / intrinsic nature / original nature / intrinsic existence / essential nature 當知真如自性
213 7 zhì to / until 乃是至極大乘甚深祕典
214 7 業識 yèshí activating mind / a delusion 名為業識
215 7 juǎn to coil / to roll 遂翻譯斯論一卷以明論旨
216 7 fēng wind 水相風相不相捨離
217 7 shì matter / thing / item 能令現在已經之事
218 7 觀察 guānchá to observe / to look carefully 從初正信發心觀察
219 7 唯心 wéixīn cittamātra / mind-only 是故三界虛偽唯心所作
220 7 zhí price/ value 遇值三藏拘蘭難陀
221 7 biàn turn / one time 等虛空界無所不遍
222 7 不空 Bù Kōng Amoghavajra / 如實不空
223 7 each 皆各總攝一切法
224 7 熏習義 xūnxí yì meaning of permeation 有四種法熏習義故
225 7 shuǐ water 如大海水因風波動
226 7 I / me / my 依諸凡夫取著轉深計我我所
227 7 無相 wúxiāng animitta / signlessness / without an appearance 其旨淵弘寂而無相
228 7 five 云何為五
229 7 虛空 xūkōng empty space 與虛空等
230 7 知法 zhīfǎ to understand the Dharma / to know the teachings of the Buddha 以知法性體無慳貪故
231 6 nǎi thus / so / therefore / then / only / thereupon 因緣具足乃得成辦
232 6 ěr thus / so / like that 眾生亦爾
233 6 不生 bùshēng nonarising / anutpāda 心性不生不滅
234 6 漸漸 jiànjiàn gradually 依信相應地修學方便漸漸能捨
235 6 我見 wǒ jiàn the view of a self 我見愛染煩惱依無
236 6 猶如 yóurú to be similar to / to appear to be 猶如淨鏡
237 6 大乘 Dàshèng Mahayana Buddhism / Mahāyāna / Mahāyāna Buddhism 深契大乘窮盡法性
238 6 shè to absorb / to assimilate 樂總持少文而攝多義能取解者
239 6 念念 niàn niàn thought after thought / successive moments of thought 依一切眾生以有妄心念念分別
240 6 大悲 dàbēi mahākaruṇā / great compassion 大悲內融隨機應現
241 6 idea
242 6 色相 sèxiāng coloration / hue / sex / sex appeal 而有見色相者
243 6 huài bad / spoiled / broken / defective 可壞非不可壞
244 6 shèng to beat / to win / to conquer 最勝業遍知
245 6 xiàng to appear / to seem / to resemble 猶如明鏡現於色像
246 6 修行信心 xiūxíng xìnxīn practices faith 修行信心分
247 6 hòu after / later 能止後念令其不起
248 6 qín diligently / industriously 勤修方便等入涅槃
249 6 佛菩薩 fó púsà Buddhas and bodhisattvas 若不值遇諸佛菩薩善知識等以之為緣
250 6 zhàng to separate 為示方便消惡業障善護其
251 6 退 tuì to retreat / to decline / to move back / to withdraw 若進若退
252 6 duàn absolutely / decidedly 從信相應地觀察學斷
253 6 修多羅 xiūduōluó sūtra / sutta 修多羅中具有此法
254 6 摩訶衍 Móhēyǎn Mahāyāna / Mahayana / the Great Vehicle 有法能起摩訶衍信根
255 6 jīng to go through / to experience 其人少小博採備覽諸經
256 6 shì a generation 住持過去無量世等善惡之業令不失故
257 6 to reach 與瞿曇及多侍從
258 6 self 自信己性
259 6 wén writing / text 以其文深旨遠
260 6 無念 wúniàn no thought 能觀無念者
261 6 止觀 Zhǐ Guān calming and insight / calming and contemplation / śamatha and vipaśyanā 為示修習止觀
262 6 令眾生 lìng zhòngshēng cause sentient beings 為欲令眾生
263 6 tóng like / same / similar 以一切法皆同如故
264 6 entirely / without exception 非有無俱相
265 6 gèng more / even more 緣起深理更彰於後代
266 6 shàn virtuous / wholesome / benevolent / well-disposed 為示方便消惡業障善護其
267 6 nǎo to be angry / to hate 離瞋惱故
268 6 心性 xīnxìng one's nature / temperament 心性不生不滅
269 6 zhòng many / numerous 眾法之本
270 5 eight 是因緣有八種
271 5 斷絕 duànjué to sever / to break off 斷絕
272 5 qiú to request 非求世間名利恭敬故
273 5 lüè plan / strategy 略說二種
274 5 恒沙 héng shā the sand of the River Ganges / as numerous as grains of sand in the River Ganges 過恒沙等上煩惱依無明起差別
275 5 xiǎn to show / to manifest / to display 使大乘正典復顯於時
276 5 zhuǎn to transmit / to convey / to forward (mail) 意識轉故
277 5 過去 guòqù past / previous/ former 住持過去無量世等善惡之業令不失故
278 5 成就 chéngjiù accomplishment / success / achievement 以能成就分別事識義故
279 5 勇猛 yǒngměng ardency 謂諸菩薩發心勇猛速趣涅槃故
280 5 zhōng end / finish / conclusion 十方求之終不可得
281 5 無漏 wúlòu having no passion or delusion 具足無漏性功德故
282 5 世界 shìjiè the world / the universe / the cosmos 是菩薩於一念頃能至十方無餘世界
283 5 不退 bùtuì to not leave / to not go back 為令善根成熟眾生於摩訶衍法堪任不退信故
284 5 利益眾生 lìyì zhòngshēng benefits sentient beings 隨其願力能現八種利益眾生
285 5 聞修多羅 wén xiūduōluó explained in the sūtra 聞修多羅說如來法身畢竟寂寞猶如虛空
286 5 何以 héyǐ why 何以故
287 5 to protect / to guard 為示方便消惡業障善護其
288 5 十方 shí sāng the ten directions 十方求之終不可得
289 5 day of the month / a certain day 盛隆三寶重興佛日
290 5 和合 héhé to mix / to blend / to converge / to join / to fuse 所謂不生不滅與生滅和合
291 5 厭生死苦 yàn shēngsǐ kŭ loath the suffering of Saṃsāra 則令妄心厭生死苦
292 5 不為 bùwéi to not do 終不為惱
293 5 佛法 fófǎ Dharma / Dhárma / Dhamma / Buddha-Dhárma / Buddhist doctrine 又諸佛法有因有緣
294 5 fāng square / quadrilateral / one side 首尾二年方訖
295 5 a time 以大梁承聖三年歲次癸酉九月十日
296 5 thin / slender
297 5 自相 zì xiāng mutual / each other / one another 念無自相不離本覺
298 5 根本 gēnběn fundamental / basic 來根本之義
299 5 正信 zhèngxìn to have faith 起大乘正信
300 5 分別事識 fēnbié shì shí discriminating consciousness / consciousness 分別事識
301 5 to happen upon / to meet with by chance 遇值三藏拘蘭難陀
302 5 interesting 分別發趣道相
303 5 廣大 guǎngdà vast / extensive 其用廣大寬廓無邊
304 5 滿足 mǎnzú to satisfy / to fulfill 即是真心常恒不變淨法滿足
305 5 生死 shēngsǐ Saṃsāra / Samsara 聞修多羅說一切世間生死染法皆依如來藏而有
306 5 所有 suǒyǒu all 所有財物隨力施與
307 5 解釋 jiěshì to explain / to interpret / to resolve 解釋分
308 5 一心 yīxīn wholeheartedly 依一心法
309 5 zhēn real / true / genuine 以一切法悉皆真故
310 5 懈怠 xièdài slackness / laziness 離懈怠故
311 5 gēn origin / cause / basis 以眾生根行不等
312 5 現在 xiànzài at present / in the process of 復能成熟現在未來苦樂等報無差違故
313 5 gòu dirt / filth 而有鑛穢之垢
314 5 xié demonic / iniquitous / nefarious / evil 魔邪競扇
315 5 shī to lose 不失不壞
316 5 what / where / which 有何因緣而造此論
317 5 如實 rúshí tathatā / suchness / inherent nature / true nature / tathata 如實空
318 5 捨離 shělí to abandon / to give up / to depart / to leave 與彼本覺不相捨離
319 5 不同 bùtóng different / distinct / not the same 如種種瓦器各各不同
320 5 離念 lí niàn transcends thoughts 以離念境界唯證相應故
321 5 bào newspaper 復能成熟現在未來苦樂等報無差違故
322 5 qiǎn to send / to dispatch 遣聘中天竺摩伽陀國取經
323 5 zhèng upright / straight 起信未久迴邪入正
324 5 始覺 shǐjué shijue / acquired enlightenment / actualization of enlightenment 對始覺義說
325 5 邪執 xiézhí unwholesome attachments / evil attachments 除疑捨邪執
326 4 ài to love 心起分別愛與不愛故
327 4 菩提 pútí bodhi / enlightenment / awakening 菩提之法非可修相
328 4 xiàng towards / to 則為向佛智故
329 4 不住 bùzhù repeatedly / continuously / constantly 不住生死
330 4 dìng to decide 以知法性常定
331 4 修學 xiūxué to study 依信相應地修學方便漸漸能捨
332 4 心體 xīntǐ backbone / nerve tissue 謂心體離念
333 4 大乘起信論 Dàshèng Qǐxìn Lùn Treatise on the Awakening of Faith in the Mahāyāna / Dasheng Qixin Lun 大乘起信論序
334 4 正念 zhèng niàn Right Mindfulness 正念真如法故
335 4 rěn to bear / to endure / to tolerate 忍門
336 4 妄念 wàng niàn false thoughts / deluded thoughts 一切諸法唯依妄念而有差別
337 4 言說 yán shuō to teach through speaking 以一切言說假名無實
338 4 不動 bùdòng Akshobya 智體不動
339 4 nán difficult / arduous / hard 難知難解
340 4 應觀 yīng guān should observe 應觀過去所念諸法恍惚如夢
341 4 久遠 jiǔyuǎn remote / distant 乃至久遠熏習力故
342 4 shí ten 以大梁承聖三年歲次癸酉九月十日
343 4 huàn a fantasy / an illusion 如是無漏無明種種業幻皆同
344 4 業障 yèzhàng karmāvaraṇa / a karmic obstruction 能消業障
345 4 所見 suǒjiàn what one seen / all one sees 又為凡夫所見者
346 4 rán correct / right / certainly 然於大乘偏洞深遠
347 4 無得 wú de No Attainment 畢竟無得
348 4 智相 zhì xiāng discriminating intellect 智相
349 4 修善根 xiū shàngēn cultivate his capacity for goodness 令修善根
350 4 cáng to hide 無量功德藏
351 4 xūn to smoke / to cure 具足無漏熏眾生故
352 4 wēi small / tiny 信者至微
353 4 染心 rǎnxīn afflicted mind / kliṣṭa-citta 有其染心
354 4 示現 shìxiàn to manifest / to display 隨念示現故
355 4 信成就 Xìn Chéngjiù The Accomplishment of Faith 信成就發心
356 4 duì to / toward 對始覺義說
357 4 xiè to idle / to be slack 但為初學菩薩未入正位而懈
358 4 心生滅 xīn shēng miè the teaching of arising and ceasing 是心生滅因緣相
359 4 恭敬 gōngjìng to bow / to revere / to hold in deferential respect 非求世間名利恭敬故
360 4 何等 héděng which? / what? / how? / what? 依何等人
361 4 to know / to learn about / to comprehend 一切世間境界悉於中現
362 4 便 biàn convenient / handy / easy 法師苦辭不免便就汎舟
363 4 xiǎng to think 有心想
364 4 zhǐ purport / aim / purpose 其旨淵弘寂而無相
365 4 淨心 jìngxīn a purified mind 得淨心地究竟離故
366 4 zhe indicates that an action is continuing 闇類偏情之黨棄著而臻湊
367 4 苦樂 kŭ lè pleasure and pain 依於智故生其苦樂
368 4 qīn relatives 或為眷屬父母諸親
369 4 顯示 xiǎnshì to show / to illustrate / to display 依於此心顯示摩訶
370 4 héng constant / regular / persistent 即是真心常恒不變淨法滿足
371 4 意識 yìshí to be aware 意識轉故
372 4 住持 zhùchí the abbot of a monastery / the director of a monastery 住持苦樂
373 4 jìng mirror 猶如淨鏡
374 4 佛如來 fó rúlái Buddha-Tathāgatas 所謂諸佛如來
375 4 誹謗 fěibàng to slander 誹謗
376 4 妄境界 wàng jìngjiè world of delusion 妄境界
377 4 chéng to mount / to climb onto 乃是至極大乘甚深祕典
378 4 以是 yǐshì for that reason / therefore / for this reason 以是二門不相離故
379 4 jiǔ old 起信未久迴邪入正
380 4 Māra 魔邪競扇
381 4 甚深 shénshēn very profound / what is deep 乃是至極大乘甚深祕典
382 4 來自 láizì to come from (a place) 是心從本已來自性清淨而有無明
383 4 不變 bùbiàn unchanging / constant 即是真心常恒不變淨法滿足
384 4 luàn chaotic / disorderly 諸道亂興
385 4 身心 shēnxīn body and mind 受於一切身心等苦
386 4 非一 fēi yī not unified / not the same 非一相
387 4 zào to make / to build / to manufacture 馬鳴菩薩造
388 4 外緣 wài yuán external causes 有外緣之力
389 4 名利 mínglì fame and profit 非求世間名利恭敬故
390 4 è evil / vice 如凡夫人覺知前念起惡故
391 4 shī the practice of selfless giving / dāna 離於施作
392 4 六塵 Liù Chén six sense objects / Six Dusts 離心則無六塵境界
393 4 xué to study / to learn 從信相應地觀察學斷
394 4 無二 wú èr advaya / nonduality / not two 是故無二
395 4 阿僧祇劫 āsēngzhǐ jié an asankhyeya kalpa 若聞無量無邊阿僧祇劫勤苦難行乃得涅槃
396 3 wéi to disobey / to violate / to defy 復能成熟現在未來苦樂等報無差違故
397 3 微細 wēixì very small 以遠離微細念故得見心性
398 3 speed 謂諸菩薩發心勇猛速趣涅槃故
399 3 得無 dewú is it or not? 若得無念者
400 3 眾生心 zhòngshēng xīn the minds of sentient beings 謂眾生心
401 3 法師 fǎshī Dharma Master / Venerable / a Buddhist monk or nun 法師苦辭不免便就汎舟
402 3 正定 zhèng dìng Right Meditative Concentration / Right Concentration 入正定聚
403 3 轉識 zhuǎn shí evolving mind 名為轉識
404 3 樂求 lè qiú seek bliss 樂求涅
405 3 智慧 zhìhuì wisdom 亦非二乘智慧所覺
406 3 初發意菩薩 chū fā yì púsà bodhisattvas in their first stage of aspiration 初發意菩薩等
407 3 佛智 fózhì Buddha knowledge / Buddha wisdom 則為向佛智故
408 3 悉皆 xījiē all 以一切法悉皆真故
409 3 如來地 rúláidì state of a Tathāgata 一切菩薩皆乘此法到如來地故
410 3 立義 lì yì establishing the meaning 立義分
411 3 不解 bùjiě to not understand 以不解故
412 3 諸眾生 zhū zhòngshēng all sentient beings 令諸眾生正解不謬故
413 3 不定 bùdìng indefinite / indeterminate 所謂依不定聚眾生
414 3 chū to go out 遠離癡慢出邪網故
415 3 具有 jùyǒu to have / to possess 修多羅中具有此法
416 3 a man / a male adult 夫起信論者
417 3 常住 chángzhù a long-term resident / permanent residence 心即常住
418 3 不知 bùzhī do not know 以不知轉識現故見從外來
419 3 他人 tārén someone else / other people 應忍他人之惱
420 3 遍一切處 biànyīqiēchù Vairocana 即與真如等遍一切處
421 3 zuò to sit 若從坐
422 3 恐怖 kǒngbù to feat / to be afraid / to be scared 恐怖令使勇猛故
423 3 shàng top / a high position 過恒沙等上煩惱依無明起差別
424 3 色心 sè xīn form and the formless 能說之人色心業勝
425 3 前後 qiánhòu around / from beginning to end 即現無有前後
426 3 淨信 jìngxìn prasāda / pure faith 當知過去菩薩已依此法得成淨信
427 3 一念 yī niàn one moment / one instant 滿足方便一念相應
428 3 border / boundar / juncture 非前際生
429 3 bié do not / must not 受解緣別
430 3 重罪 zhòngzuì a serious crime / a felony / a serious wrongdoing 以從先世來多有重罪惡業障故
431 3 以為 yǐwéi to believe / to think / to consider / to assume 修一切善行以為對治
432 3 不思議業 bù sī yì yè suprarational functions 有不思議業
433 3 令人 lìngrén to cause one to / to lead one to 或令人知宿命過去之事
434 3 xiāng fragrant / savory / appetizing / sweet / scented 如世間衣服實無於香
435 3 非有 fēiyǒu does not exist / is not real 非有相
436 3 勸修 quànxiū encouragement to practice 勸修
437 3 to stand 亦無可立
438 3 to translate / to interpret 良以宣譯有時
439 3 妄執 wàng zhí attachment to false views 依於妄執
440 3 le completion of an action 唯佛窮了
441 3 三寶 Sān Bǎo The Triple Gem / triple gem / three treasures / ratnatraya 盛隆三寶重興佛日
442 3 to go 無來無去
443 3 遍照 biànzhào Vairocana 遍照眾生之心
444 3 專念 zhuān niàn to concentrate / to fix attention [on an object] 為示專念方便
445 3 依法 yīfǎ according to law 謂依法力熏習
446 3 màn slow 遠離癡慢出邪網故
447 3 可見 kějiàn worthy of viewing / it is clear / clear / visible 亦無色相可見
448 3 jià vacation 與假黃鉞大將軍太保蕭公勃
449 3 波羅蜜 bōluómì paramita / pāramitā / perfection 修諸波羅蜜
450 3 chún honest / simple / unsophisticated 智淳淨故
451 3 所得 suǒdé what one acquires / one's gains 復謂如來所得涅槃
452 3 bèi to prepare / get ready 其人少小博採備覽諸經
453 3 法界 fǎjiè a dharma realm / a dhárma realm / dharmadhatu / dharmadhātu 法界一相即是如來平等法身
454 3 知心 zhīxīn a close friend 則知心相生住異滅
455 3 gain / advantage / benefit 無不得利
456 3 diǎn canon / classic / scripture 乃是至極大乘甚深祕典
457 3 五陰 wǔyīn five aggregates / five skandhas / five groups of existence / five groups of clinging 所謂推求五陰色之與心
458 3 莊嚴 zhuāngyán stately / solemn 所住依果亦有無量種種莊嚴隨所示現
459 3 chú except / besides 亦遣除想
460 3 duò to fall / to sink 或便退失墮二乘地
461 3 一法 yīfǎ one dharma / one thing 即是一法界大總相法門體
462 3 seven 七者
463 3 不得 bùdé must not / may not / not be allowed / cannot 無不得利
464 3 lèi kind / type / class / category 闇類偏情之黨棄著而臻湊
465 3 智愷 zhìkǎi Zhi Kai 揚州僧智愷作
466 3 chéng to bear / to carry / to hold 以大梁承聖三年歲次癸酉九月十日
467 3 真心 zhēnxīn sincere / heartfelt 即是真心常恒不變淨法滿足
468 3 huò to confuse / to mislead / to baffle 唯除疑惑
469 3 一切種智 yī qiē zhǒng zhì knowledge of all aspects / all embracing wisdom / sarvākārajñatā / sarvakarajnata 名一切種智
470 3 以此 yǐcǐ hence 以此妄心有厭求因緣故
471 3 chī confusion / stupidity / naivety / delusion / moha 遠離癡慢出邪網故
472 3 wài outside 實無外色
473 3 善惡 shàn è good and evil 住持過去無量世等善惡之業令不失故
474 3 成熟 chéngshú mature / familiar / skilled / ripe 為令善根成熟眾生於摩訶衍法堪任不退信故
475 3 迴向 huíxiàng to transfer merit / to dedicate / pariṇāmanā 唯念自利利他迴向菩提故
476 3 三界 Sān Jiè The Three Realms 是故三界虛偽唯心所作
477 3 無形 wúxíng formless / invisible 心與無明俱無形相
478 3 復有 fùyǒu moreover / once again 此意復有五種名
479 3 不見 bújiàn to not see 余雖慨不見聖
480 3 guǒ a result / a consequence
481 3 自利利他 zì lì lì tā the perfecting of self for the benefit of others 正修行自利利他
482 3 妄法 wàngfǎ delusion 虛空相是其妄法
483 3 報身 bàoshēn saṃbhogakāya / sambhogakaya / enjoyment body / reward body 名為報身
484 3 增減 zēngjiǎn to increase or decrease 謂一切法真如平等不增減故
485 2 to think over / to consider 未來之事不覺妄慮
486 2 心滅 xīn miè cessation of the deluded mind 心滅則種種法滅故
487 2 jiǔ nine 九識義章
488 2 欲求 yùqiú to desire / to want 欲求無上菩提
489 2 除疑 chúyí to eliminate doubt 除疑捨邪執
490 2 名字 míngzi full name 離名字相
491 2 惡業 èyè unwholesome acts / evil intentions 為示方便消惡業障善護其
492 2 huì intelligent / clever 慧旻
493 2 隨念 suíniàn recollection / contemplation / anusmriti / anussati 隨念示現故
494 2 ài to obstruct / to hinder / to block / to deter 出煩惱礙
495 2 hài to injure / to harm to 以深自害亦害他人
496 2 滅後 mièhòu after the Buddhas's Nirvāṇa 故於如來滅後六百餘年
497 2 滿 mǎn full 於第一阿僧祇劫將欲滿故
498 2 huí to return / to revolve 起信未久迴邪入正
499 2 見愛 jiànài loved / respected (honorific) 此識依見愛煩惱增長義故
500 2 fèi to abrogate / to terminate / to abandon / to discard 常不休廢

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
yǒu becoming / bhāva
 1. xiàng
 2. xiàng
 3. xiàng
 1. lakṣaṇa / countenance / personage / quality / character / disposition
 2. nimitta / a sign / a mark / appearance
 3. a perception / cognition / conceptualization / a notion
re
upadhi / bonds / substratum
xīn citta / thinking / thought / mind / mentality
mo
transcendence
众生 眾生 zhòngshēng beings / all living things / all sentient beings
真如 zhēnrú tathatā / suchness / inherent nature / true nature / tathata
koan / kōan / gong'an

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
阿罗汉 阿羅漢 Āluóhàn Arhat
遍一切处 遍一切處 biànyīqiēchù Vairocana
遍照 biànzhào Vairocana
不空 Bù Kōng Amoghavajra /
羼提波罗蜜 羼提波羅蜜 chàntí bōluómì ksanti-paramita / the paramita of tolerance / the paramita of forbearance
大梁 Dà Liáng City of Da Liang
大悲 dàbēi mahākaruṇā / great compassion
大悲者 dàbēizhě Compassionate One
大品 dàpǐn Pancavimsati Sahasrika Prajnaparamita Sutra
大乘 Dàshèng
 1. Mahayana Buddhism / Mahāyāna / Mahāyāna Buddhism
 2. Mahayana / Great Vehicle
大乘起信论 大乘起信論 Dàshèng Qǐxìn Lùn Treatise on the Awakening of Faith in the Mahāyāna / Dasheng Qixin Lun
东夏 東夏 Dōng Xià Eastern China
兜率天 Dōushuàitiān Tusita Heaven / Tuṣita / Tushita / Tuṣita-deva / Tuṣita Heaven / Tuṣita gods
阿弥陀佛 阿彌陀佛 Ēmítuó Fó
 1. Amitabha Buddha / Amitābha Buddha
 2. Amitabha Buddha
法常 Fǎcháng Damei Fachang
法身 Fǎshēn Dharmakaya / Dharmakāya / Dharma Body
法性 fǎxìng dharma nature / inherent nature / essence / true nature / dharmata / dharmatā
广论 廣論 Guǎng Lùn Lamrim Chenmo / The Great Treatise on the Stages of the Path to Enlightmenent
护法 護法 Hùfǎ
 1. to uphold the Dharma
 2. Dharma Protector
 3. Dharmapāla
慧光 huìguāng
 1. the light of wisdom
 2. Huiguang
 3. Ekō
 4. Ekō
建兴 建興 Jiànxīng Jianxing reign
极乐世界 極樂世界 jílè shìjiè Western Pure Land / Sukhāvatī
寂灭 寂滅 jìmiè
 1. calmness and extinction / Nirvāṇa / Nibbāna / Nirvana
 2. Upasannaka
九月 jiǔyuè September / the Ninth Month
拘兰难陀 拘蘭難陀 jūlánnántuó Paramārtha
liáng
 1. a bridge
 2. Liang Dynasty
 3. City of Liang
 4. State of Liang
 5. Liang
 6. a beam / rafters
 7. a fishing sluice
 8. to lose footing
 9. State of Liang
 10. a ridge
 11. later Liang
礼拜三 禮拜三 Lǐbàisān Wednesday
马鸣 馬鳴 Mǎ Míng Aśvaghoṣa / Asvaghosa
马鸣菩萨 馬鳴菩薩 Mǎ Míng púsà Aśvaghoṣa / Asvaghosa
明论 明論 míng lùn Veda
摩诃衍 摩訶衍 Móhēyǎn Mahāyāna / Mahayana / the Great Vehicle
摩伽陀国 摩伽陀國 Mójiātuó Guó Magadha
涅槃 Nièpán Final Nirvana / Nirvana / Nirvāṇa / Nibbāna
 1. common / general / popular / everywhere / universal / extensive
 2. Prussia
 3. Pu
起信论 起信論 Qǐ Xìn Lùn Treatise on the Awakening of Faith in the Mahāyāna / Dasheng Qixin Lun
瞿昙 瞿曇 Qútán Gautama / Gotama
如来 如來 Rúlái Thus-Come (tathagata) / Tathāgata / Thus Come One
三界 Sān Jiè The Three Realms
三藏 Sān Zàng
 1. Tripitaka
 2. Tripitaka / Tripiṭaka / Tipitaka
 3. Buddhist Canon
三藏法师 三藏法師 Sān Zàng Fǎshī Venerable Xuanzang / Tripiṭaka
色究竟 Sè Jiūjìng Akaniṣṭha / Akanistha / Akaniṭṭha
声闻 聲聞 shēngwén Sravaka Realm / Sravaka / Śrāvaka / a distinguished disciple of the Buddha
十方诸佛 十方諸佛 Shí Fāng zhū Fó the Buddhas of the Ten Directions
始兴 始興 shǐxīng Shixing
娑婆世界 Suōpó Shìjiè Saha World / Sahā World / the World of Suffering
太保 Tàibǎo Grand Protector
无余涅盘 無餘涅槃 Wú Yú Nièpán Anupadhiśeṣanirvāṇa / Nirupadhiśeṣanirvāṇa / Nirvāṇa without Remainder
西印度 xī yìndù West Indies (i.e. the Caribbean)
西域 Xī Yù Western Regions
扬州 揚洲 Yángzhōu
 1. Yangzhou
 2. Yangzhou
一行三昧 yīxíng sānmèi Ekavyuda-Samadi / Samadi of Specific Mode
月支 Yuè Zhī Yuezhi / Rouzhi / Tokhara / Tokharian
中天竺 Zhōng Tiānzhú Central North India
众僧 眾僧 zhòngsēng Saṅgha / Sangha / Buddhist monastic community
重兴 重興 zhòngxīng Zhongxing
zhú
 1. Zhu
 2. India
 3. bamboo

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 575.

Simplified Traditional Pinyin English
ài desire / craving / trsnā
爱敬 愛敬 àijìng Love and Respect
阿梨耶识 阿梨耶識 alíyé shí ālayavijñāna / alaya consciousness / storehouse consciousness / foundational consciousness
阿僧祇劫 āsēngzhǐ jié an asankhyeya kalpa
bào indirect effect / judgement / retribution
报身 報身 bàoshēn saṃbhogakāya / sambhogakaya / enjoyment body / reward body
本觉 本覺 běnjué original enlightenment / intrinsic enlightenment / inherent enlightenment
biàn everywhere fragrant / paricitra
辩才无碍 辯才無礙 biàncái wú'ài able to distinguish subtle points in Buddhist teachings
遍知 biànzhī
 1. to know / to understand / parijñā
 2. to be omniscient / to be all knowing
病苦 bìngkǔ sickness / suffering due to sickness
波罗蜜 波羅蜜 bōluómì paramita / pāramitā / perfection
般若波罗蜜 般若波羅蜜 Bōrěbōluómì
 1. Prajñāpāramitā / Prajnaparamita / Perfection of Wisdom
 2. Prajnaparamita
不二 bú èr advaya / nonduality / not two
不净 不淨 bù jìng Impurity / dirty / filthy
不思议业 不思議業 bù sī yì yè suprarational functions
不思议业相 不思議業相 bù sī yì yè xiāng suprarational functions
不思议 不思議 bù sīyì inconceivable
不断相应染 不斷相應染 bùduàn xiāngyīng rǎn continuing affliction
不觉 不覺 bùjué non-enlightenment
不生 bùshēng
 1. nonarising / anutpāda
 2. nonarising / anutpāda
布施 bùshī dana / giving / the practice of giving / generosity
不信 bùxìn disbelief / lack of faith
不住 bùzhù not dwelling
cáng
 1. piṭaka / canon / a collection of scriptures
 2. garba / matrix / embryo
 3. kośa / kosa
 4. ālaya / dwelling / residence
惭愧 慚愧 cánkuì Shamefulness
禅波罗蜜 禪波羅蜜 chán bōluómì dhyana-paramita / the paramita of meditative concentration
禅定 禪定 chándìng
 1. Meditative Concentration / meditation
 2. to meditate
cháng constant / persistent / long-lasting / eternal / nitya
常乐 常樂 cháng lè lasting joy
常乐我净 常樂我淨 cháng lè wǒ jìng Eternity, Bliss, Self, and Purity
常见 常見 chángjiàn eternalism / śāśvatadṛṣṭi
常住 chángzhù permanence / eternalism / śāśvata / nitya-sthita
忏悔 懺悔 chànhuǐ repentance / pāpadeśanā
chēn
 1. aversion / hatred / hostility / anger / dveṣa / dosa
 2. malice / vyāpāda
chéng yāna / a vehicle / a school of teaching
成道 chéng dào Awakening / to become enlightened / to become a Buddha
成佛 chéng Fó to become a Buddha
成正觉 成正覺 chéng zhèngjué to become a Buddha
成就 chéngjiù
 1. to attained / to obtain
 2. to bring to perfection / complete
 3. attainment / accomplishment / siddhi
瞋恚 chēnhuì wrath / dveṣa / dosa
chī confusion / stupidity / naivety / delusion / moha
持戒 chí jiè morality / to uphold precepts
初发意 初發意 chū fā yì to make a vow to acheive supreme enlightenment / to act with bodhicitta
初发意菩萨 初發意菩薩 chū fā yì púsà bodhisattvas in their first stage of aspiration
出世间法 出世間法 chū shìjiān fǎ the way of leaving the world / the Noble Eightfold Path
出家 chūjiā leaving home / to become a monk or nun
出离 出離 chūlí to leave Samsara / to transcend the mundane world
出世间 出世間 chūshìjiān transcendental world / lokottara
出胎 chūtāi for a Buddha to be reborn
除疑 chúyí to eliminate doubt
慈爱 慈愛 cí ài Compassion and Love
慈悲 cíbēi
 1. compassion / loving-kindness / benevolence / mettā / metta
 2. Compassion
大悲心 大悲心 dà bēi xīn Great Compassion
大慈悲 dà cí bēi great mercy and great compassion
大身 dà shēn great body / mahakaya / mahākāya
大愿 dà yuàn
 1. a vow
 2. a great vow
大智慧 dà zhìhuì great wisdom and knowledge
大乘道 dàchéng dào Mahāyāna path
大方便 dàfāngbiàn mahopāya / skillful means / expedient means
dài an element
大利 dàlì great advantage / great benefit
dào the path leading to the cessation of suffering
大智 dàzhì Mahāmati
 1. puṇya / puñña
 2. guṇa
得度 dé dù
 1. to attain salvation
 2. to attain enlightenment
得佛 dé fó to become a Buddha
等虚空界 等虛空界 děng xūkōng jiè equal to the realm of space
di
地水火风 地水火風 dì shuǐ huǒ fēng Earth, Water, Fire and Wind
第一义谛 第一諦義 dì yī yì dì
 1. supreme truth
 2. paramārtha / paramārthasatya / absolute truth / supreme truth
dìng meditative concentration / meditation
第一义 第一義 dìyī yì paramārtha / paramārthasatya / absolute truth / supreme truth
动心 動心 dòngxīn
 1. to move the heart / to be moved
 2. to shake the will
端坐 duānzuò to sit in a posture for meditation
对治 對治 duì zhì an equal to / an opposite / an antidote
钝根 鈍根 dùngēn dull ability
度脱 度脫 dùtuō to save / to rescue / to relieve them from the suffering of this world and take them nirvana
恶道 惡道 è dào an evil rebirth / an evil destiny / an unfortunate rebirth / hell
恶趣 惡趣 è qù an evil rebirth / an evil destiny / an unfortunate rebirth / hell
恶鬼 惡鬼 èguǐ a hungry ghost
二乘 èr shèng the two vehicles
二种 二種 èr zhǒng two kinds
二门 二門 èrmén two gates / two teachings
二义 二義 èryì the two meanings / the two explanations / two teachings
恶业 惡業 èyè unwholesome acts / evil intentions
 1. a dharma / a dhárma / a natural law / teachings
 2. a mental object / a phenomenon / dharma / a thought
 3. quality / characteristic
法出离镜 法出離鏡 fǎ chū lí jìng a mirror free from defiled objects
法灭 法滅 fǎ miè the extinction of the teachings of the Buddha
法体 法體 fǎ tǐ essence of all things
发愿 發願 fā yuàn to make a vow / praṇidhānaṃ
法界 fǎjiè
 1. a dharma realm / a dhárma realm / dharmadhatu / dharmadhātu
 2. tathatā / suchness / inherent nature / true nature / tathata
法门 法門 fǎmén dharmaparyāya / dharma gate / a way of teaching the Dharma / a Buddhist teaching / a Dharma door
fán an ordinary person
凡圣 凡聖 fán shèng the ordinary and the divine
凡夫 fánfū an ordinary person / pṛthagjana
方便 fāng biàn
 1. upāya / skillful means / expedient means
 2. Convenience
烦恼 煩惱 fánnǎo kleśa / kilesa / a mental affliction / defilement
法师 法師 fǎshī Dharma Master / Venerable / a Buddhist monk or nun
发心 發心 fàxīn
 1. to make a vow to acheive supreme enlightenment / to act with bodhicitta
 2. Resolve
法义 法義 fǎyì
 1. the teaching of a principle
 2. meaning of the Dharma
非常 fēicháng impermanence
非我 fēiwǒ selflessness / non-self / anātman / anattā
非有 fēiyǒu does not exist / is not real
分别 分別 fēnbié
 1. kalpanā / thought / imagination
 2. vikalpa / discrimination / conception
分别事识 分別事識 fēnbié shì shí discriminating consciousness / consciousness
分齐 分齊 fēnqí difference
佛法僧 Fó Fǎ Sēng the Buddha, the Dharma, and the Sangha / the Triple Gem / the three treasures of Buddhism
佛国土 佛國土 Fó guótǔ
 1. buddhakṣetra / a Buddha land
 2. Buddha's country
佛境界 fó jìngjiè sphere of buddhas
佛菩萨 佛菩薩 fó púsà Buddhas and bodhisattvas
佛如来 佛如來 fó rúlái Buddha-Tathāgatas
佛法 fófǎ the power of the Buddha
佛像 fóxiàng
 1. Buddha Statues / a figure or statue of a Buddha
 2. images worshipped by Buddhists
佛智 fózhì Buddha knowledge / Buddha wisdom
佛种 Fózhǒng
 1. the causes and conditions for becoming a Buddha
 2. the seed of Buddhahood
 1. of Buddhism
 2. a statue or image of a Buddha
 3. a Buddhist text
福德 fúdé merit earned / reward / good fortune and good moral conduct
敷演 fūyǎn to elaborate (on a theme) / to expound (the meaning of the classics)
gēn
 1. an organ / a part of the body / an organ of sense
 2. a sense / a faculty
 3. mūla / a root
根本 gēnběn mūla / root
根本业不相应染 根本業不相應染 gēnběn yè bù xiāngyīng rǎn affliction disunited from the basic activating mind
根本智 gēnběn zhì fundamental wisdom
gèng contacts
功德无量 功德無量 gōng dé wú liàng
 1. boundless merits
 2. Boundless Merits
共相 gòng xiāng common phase
功德 gōngdé
 1. guṇa / achievements and virtue / merit
 2. puṇya / puñña
供养 供養 gòngyǎng to make offerings / to provide offerings / to worship
guān
 1. mindfulness / contemplation
 2. insight / vipaśyanā / vipassanā
广 guǎng vaipulya / vast / extended
广大 廣大 guǎngdà vaipulya / vast / extended
光明 guāngmíng Brightness
观智 觀智 guānzhì wisdom from contemplation
归命 歸命 guīmìng namo / to pay respect to / to take refuge
归依 歸依 guīyī to take refuge in the Triple Gem
guǒ direct effect / phala / a consequence
和合 hé hé Harmony
恒沙 恆沙 héng shā
 1. the sand of the River Ganges / as numerous as grains of sand in the River Ganges
 2. sands of the Ganges
后际 後際 hòu jì a later time
化度 huà dù convert and liberate / teach and save
欢喜 歡喜 huānxǐ Joy
护法 護法 Hùfǎ to uphold the Dharma
huì intellect
huì a religious assembly
慧日 huì rì to have illuminating wisdom like the Buddha
慧光 huìguāng the light of wisdom
迴向 huíxiàng to transfer merit / to dedicate / pariṇāmanā
护念 護念 hùniàn for a Buddha, bodhisattva, or demigod to protect a Buddhist disciple
huò kleśa / kilesa / a mental affliction / defilement
 1. the origin of suffering
 2. desire / greed / craving
计名字相 計名字相 jì míngzì xiāng the aspect of use of names and letters
jià designation / provisional / conventional term
假名 jiàmíng designation / provisional term / conventional term
jiàn view / perception / dṛṣṭi / diṭṭhi
见相 見相 jiàn xiāng perceiving the subject
见法 見法 jiànfǎ
 1. for a Dharma to manifest in the world
 2. to realize the impermanence and nonself of all dharmas
 3. to understand reality
见佛 見佛 jiànfó to see the Buddha
jiè
 1. precepts / a vow
 2. Precepts / morality
jiè dhātu / a realm / a field / a domain
劫数 劫數 jiéshǔ predestined fate
解脱 解脫 jiětuō liberation / emancipation / vimokṣa
解行 jiěxíng to understand and practice
寂静 寂靜 jìjìng Tranquility
jìn diligence / perseverance
jìng
 1. the object of one of the six senses
 2. viṣaya / sphere / region
jīng a sutra / a sūtra
jìng Stillness
jìng
 1. vyavadāna / purification / cleansing
 2. śuddha / cleansed / clean / pure
 3. viśuddhi / purity
 4. Pure
境界相 jìng jiè xiāng world of objects
净明 淨明 jìng míng Pure and Clear
净法 淨法 jìngfǎ
 1. pure dharma
 2. the teaching of the Buddha
境界 jìngjiè viṣaya / object / sphere / region / realm of objects / state
精进 精進 jīngjìn
 1. Diligence / Perseverance / vīrya
 2. Be Diligent
净心 淨心 jìngxīn a purified mind
净信 淨信 jìngxìn
 1. prasāda / pure faith
 2. Pure Faith
净业 淨業 jìngyè pure karma / good karma
禁戒 jìnjiè a vow
尽十方 盡十方 jìnshífāng everywhere
究竟觉 究竟覺 jiūjìng jué final enlightenment
救世 jiùshì to save / to be saved
a mat for sitting and sleeping on / niṣīdana
jué bodhi / enlightenment / awakening
觉观 覺觀 jué guān awareness and discrimination / coarse awareness and fine perception
觉照 覺照 jué zhào Awareness
具戒 jùjiè full ordination / upasaṃpanna / upasaṃpadā
具足 jùzú complete / full / perfect
开导 開導 kāidǎo to enlighten
开示 開示 kāishì to express / to indicate
堪能 kānnéng ability to undertake
kōng śūnyatā / emptiness / emptiness of inherent existence
空寂 kōngjì śūnyatā / emptiness / emptiness of inherent existence
空无 空無 kōngwú śūnyatā / emptiness / emptiness of inherent existence
Sorrow / duḥkha / dukkha / suffering
愦閙 憒閙 kuìnào clamour
苦乐 苦樂 kŭ lè pleasure and pain
乐求 樂求 lè qiú seek bliss
transcendence
离念 離念 lí niàn transcends thoughts
离言说相 離言說相 lí yán shuō xiāng describing attributes without words
立义 立義 lì yì establishing the meaning
liàng means of knowing / reasoning / pramāṇa
两舌 兩舌 liǎng shé double-tongued speech / slander / divisive speech
利根 lìgēn natural powers of intelligence
令众生 令眾生 lìng zhòngshēng cause sentient beings
六尘 六塵 Liù Chén six sense objects / Six Dusts
六道 liù dào six realms / six realms of existence / six destinies
六时礼拜 六時禮拜 liùshí lǐbài to worship all day
利益众生 利益眾生 lìyì zhòngshēng benefits sentient beings
lùn a treatise / a thesis / śastra
màn
 1. māna / pride / arrogance / conceit
 2. conceit / abhimāna
祕藏 mì cáng to conceal a secret / treasury of the profound mysteries
miè the cessation of suffering
灭后 滅後 mièhòu after the Buddhas's Nirvāṇa
míng wisdom / vidyā
evil / vice
摩尼宝 摩尼寶 mòní bǎo mani jewel
难行 難行 nánxíng ascetic practice
能见相 能見相 néng jiàn xiāng perceiving the subject
能见心不相应染 能見心不相應染 néng jiàn xīn bù xiāngyīng rǎn affliction disunited from a perceiving mind
能化 nénghuà a teacher
niàn
 1. memory
 2. mindfulness / smṛti
念佛 niàn Fó to recollect the Buddha / to chant the name of the Buddha
念念 niàn niàn thought after thought / successive moments of thought
念住 niàn zhù a foundation of mindfulness
念着 念著 niànzhe clinging to illusion
毘钵舍那 毘鉢舍那 píbōshènà insight / vipaśyanā / vipassanā
毘梨耶波罗蜜 毘梨耶波羅蜜 pílíyē bōluómì virya-paramita / the paramita of diligence
平等 píngděng equal / without partiality
平等法 píngděng fǎ the truth that all can become a Buddha
平等性 píngděng xìng universal nature
辟支佛 Pìzhī Fó Pratyeka-Buddha / Pratyekabuddha
破着 破著 pòzhe to break attachments
菩萨 菩薩 púsà bodhisatta
菩萨地 菩薩地 púsà xíng the ten grounds
菩提 pútí bodhi / enlightenment / awakening
起信 qǐ xìn the awakening of faith
起业相 起業相 qǐ yè xiāng the aspect of giving rise to karma
起灭 起滅 qǐmiè saṃsāra / life and death
qín diligence / perseverance / vīrya
勤苦 qín kǔ devoted and suffering
清净心 清淨心 qīng jìng xīn Pure Mind
清净 清凈 qīngjìng
 1. pure / cleansed / purified of defiling illusion / viśuddhi
 2. Purity
清凉 清涼 qīngliáng Coolness
求道 qiú dào to seek the Dharma
求法 qiú fǎ to seek the Dharma
求生 qiú shēng seeking rebirth
realm / destination
clinging / grasping /upādāna
劝请 勸請 quànqǐng to request / to implore
劝修 勸修 quànxiū encouragement to practice
取经 取經 qǔjīng to fetch scriptures
取着 取著 qǔzhe grasping / attachment
rǎn tormented / afflicted / distressed / kliṣṭa
染法 rǎnfǎ kleśa / mental affliction
染净 染淨 rǎnjìng impure and pure dharmas
染心 rǎnxīn afflicted mind / kliṣṭa-citta
rěn tolerance / patience
热恼 熱惱 rènǎo distressed / perturbed / troubled
忍辱 rěnrǔ
 1. patience / tolerance / ksānti
 2. to tolerate disgrace and insult / to have patience
人天 réntiān the six realms / all living things
人我 rénwǒ personality / human soul
如理 rú lǐ principle of suchness
入涅槃 rù nièpán to enter Nirvāṇa
如来法身 如來法身 rúlái fǎshēn Dharmakāya of the Tathāgata
如来藏 如來藏 Rúlái Zàng
 1. Buddha-nature / Buddha-dhatu / Buddha Principle / Tathāgatagarbha
 2. tathatā / suchness / inherent nature / true nature / tathata
如来地 如來地 rúláidì state of a Tathāgata
ruò re
如实 如實 rúshí tathatā / suchness / inherent nature / true nature / tathata
如实空镜 如實空鏡 rúshí kōng jìng a mirror that is empty of images
如实修行 如實修行 rúshí xiūxíng to cultivate according to thusness
如实知 如實知 rúshízhī understanding of thusness
入胎 rùtāi Entry into the womb / to be conceived from Heaven
三阿僧祇劫 sān āsēngzhǐ jié The Three Asankhyeya Kalpas / The Three Kalpas / The Three Asankya-Kalpas
三宝 三寶 Sān Bǎo The Triple Gem / triple gem / three treasures / ratnatraya
三千大千世界 sān qiān dà qiān shìjiè Three Thousandfold World System / trisāhasramahāsāhasralokadhātu / a great chiliocosm / trichiliocosm / the cosmos
三昧 sānmèi samādhi / concentrated meditation / mental concentration
form / matter
色心 sè xīn form and the formless
色法 sèfǎ rupadharma / physical objects the phenomenal world
sēng
 1. a monk
 2. saṅgha / saṃgha / Buddhist community
沙门 沙門 shāmén a Buddhist monk / a wandering monk / a shramana / a sramana / renunciant / mendicant
shàn
 1. kuśala / kusala / virtuous
 2. shan
shàn
 1. meditative concentration / dhyāna / jhāna
 2. Chan
善恶 善惡 shàn è good and evil
善根增长 善根增長 shàn gēn zēng zhǎng Enhance the Root of Wholesomeness
善法 shànfǎ
 1. a wholesome thing / a beneficial dharma
 2. a wholesome teaching
善根 shàngēn virtuous roots / wholesome roots / kuśalamūla
善巧方便 shànqiǎo fāngbiàn
 1. upāyakauśalya / skillful and expedient means
 2. Skillful and Expedient Means
善知识 善知識 shànzhīshi Dharma Friends / kalyāṇamitra / kalyāṇamitta / kalyanamitra
shè saṃgraha / to hold together / to collect / to combine
shě
 1. equanimity
 2. equanimity
摄护 攝護 shèhù parigraha / to protect
摄化 攝化 shèhuà protect and transform
舍离 捨離 shělí to abandon / to give up / to depart / to leave
奢摩他 shēmótā śamatha / medatative concentration
shēn body / kāya
深法 shēn fǎ a profound truth
沈没 沈沒 shěn mò to sink
神变 神變 shénbiàn a divine transformation / a miracle
shēng birth
生灭门 生滅門 shēng miè mén The door of arising and ceasing
生灭 生滅 shēngmiè saṃsāra / life and death
什深 甚深 shénshēn very profound / what is deep
深心 shēnxīn determination / resolution / adhyāśaya
深信 shēnxìn determination / resolution / adhyāśaya
shī the practice of selfless giving / dāna
shì the meaning of a word / relating to the phenomenal world
shī master
shí vijñāna / consciousness / life force / mind / cognition
shì loka / a world
尸波罗蜜 尸波羅蜜 shī bōluómì sila-paramita / the paramita of proper conduct
十二因缘 十二因緣 shí èr yīnyuán the twelve nidanas / the twelve nidānas / the twelve causes and conditions
示教利喜 示教利喜 shì jiāo lì xǐ Inspiration, Teaching, Benefit, and Joy
十方 shí sāng the ten directions
实有 實有 shí yǒu in reality there is
实智 實智 shí zhì
 1. knowledge of reality
 2. true wisdom
世谛 世諦 shìdì saṃvṛtisatya / conventional truth / relative truth mundane truth
十方世界 shífāng shìjiè the worlds in all ten directions
世间法 世間法 shìjiānfǎ world law / lokadharma / lokadhamma
世界 shìjiè a world
始觉 始覺 shǐjué shijue / acquired enlightenment / actualization of enlightenment
十善 shíshàn the ten virtues
示现 示現 shìxiàn to manifest / to display
誓愿 誓願 shìyuàn a vow
shòu feelings / sensations
授记 授記 shòu jì Vyakarana (prophecies) / a prediction / vyākaraṇa
受持 shòuchí to accept and maintain faith / to uphold
说法 說法 shuō fǎ to teach the Dharma / to expound Buddhist teachings / dharma-desana
 1. to appear
 2. pseudo
temple / monastery / vihāra
四摄 四攝 sì shè Four Means of Embracing / the four means of embracing
四相 sì xiāng four notions / four forms / four manifestations of self
思惟 sīwéi reflection / consideration / cintana
随分 隨分 suí fēn
 1. according to the part assigned / according to lot
 2. according to ability
随分觉 隨分覺 suífēn jué partial enlightenment / approximate enlightenment
隨念 suíniàn recollection / contemplation / anusmriti / anussati
随喜 隨喜 suíxǐ anumodana / admiration
宿命 sùmìng a past life
所行 suǒxíng actions / practice
tān
 1. greed / desire / craving / trsnā / taṇhā
 2. Greed / passion / desire / rāga
檀波罗蜜 檀波羅蜜 tán bōluómì dana-paramita / the paramita of generosity
他心智 tāxīnzhì understanding of the minds of other beings
 1. śarīra / human body
 2. ti / essence
 3. entity / a constituent / an element
体空 體空 tǐkōng the emptiness of substance
体性 體性 tǐxìng svabhāva / intrinsic nature / original nature / intrinsic existence / essential nature
体用 體用 tǐyòng the substance of an entity
头陀 頭陀 tóutuó elimination of defilements through ascetic practice / dhūta
退 tuì parihāṇi / to regress / to degenerate
退堕 退墮 tuìduò parihāṇi / to regress / to degenerate
退失 tuìshī parihāṇi / to regress / to degenerate
陀罗尼 陀羅尼 tuóluóní a dharani / an incantation
外缘 外緣 wài yuán external causes
外道 wàidào non-Buddhist
外境 wàijìng external world of objects
妄境界 wàng jìngjiè world of delusion
妄念 wàng niàn false thoughts / deluded thoughts
往生 wǎng shēng a future life
妄执 妄執 wàng zhí attachment to false views
妄法 wàngfǎ delusion
妄见 妄見 wàngjiàn a delusion
妄染 wàngrǎn false ideas
妄想心 wàngxiǎng xīn a confused mind / an unsettled mind
妄心 wàngxīn a deluded mind
万劫 萬劫 wànjié ten thousand kalpas
wēi subtlety
微尘 微塵 wēichén an atom
唯心 wéixīn cittamātra / mind-only
闻修多罗 聞修多羅 wén xiūduōluó explained in the sūtra
self / ātman / attan
我见 我見 wǒ jiàn the view of a self
我慢 wǒmàn conceit / ātmamāna
mo
无得 無得 wú de No Attainment
无二 無二 wú èr advaya / nonduality / not two
无染 無染 wú rǎn Untainted
五欲 五慾 wǔ yù the five desires
无怨 無怨 wú yuàn No Resentment
无碍 無礙 wú'ài unimpeded / unhindered / unobstructed / unfettered / unhampered
无边 無邊 wúbiān Boundless
无常 無常 wúcháng impermanence / anitya / anicca
五尘 五塵 wǔchén objects of the five senses
五分 wǔfēn
 1. five parts
 2. five part teaching
无量劫 無量劫 wúliàng jié innumerable kalpas / uncountable eons
无漏 無漏 wúlòu
 1. having no passion or delusion
 2. Undefiled
无漏法 無漏法 wúlòu fǎ uncontaninated dharmas
无明 無明 wúmíng ignorance / avidyā / avijjā
无明灭 無明滅 wúmíng miè ignorance ceases
无明业相 無明業相 wúmíng yèxiāng activity of ignorance
无念 無念 wúniàn
 1. no thought
 2. tathatā
 3. No Thought
无色 無色 wúsè formless / no form / arūpa
无上道 無上道 wúshàn gdào supreme path / unsurpassed way
无上菩提 無上菩提 wúshàng pútí
 1. samyaksaṃbodhi / unsurpassed complete perfect enlightenment / supreme bodhi
 2. Supreme Bodhi
无身 無身 wúshēn no-body
无生 無生 wúshēng anutpāda / unproduced / non-arising
无始无明 無始無明 wúshǐ wúmíng innate nonenlightenment
无体 無體 wútǐ without essence
无畏 無畏 wúwèi
 1. non-fear / abhaya
 2. Fearlessness
无我 無我 wúwǒ
 1. selflessness / non-self / anātman / anattā
 2. No Self
无相 無相 wúxiāng animitta / signlessness / without an appearance
五阴 五陰 wǔyīn five aggregates / five skandhas / five groups of existence / five groups of clinging
无余 無餘 wúyú
 1. without remainder / niravaśeṣa
 2. without excess
无住 無住 wúzhù
 1. non-attachment / non-abiding
 2. Non-Abiding
 3. Non-Abiding
to calm oneself
现前 現前 xiàn qián to manifest in the present / to present before the eyes
现色不相应染 現色不相應染 xiàn sè bù xiāngyīng rǎn affliction disunited from the world of objects
现识 現識 xiàn shí reproducing mind
xiāng
 1. lakṣaṇa / countenance / personage / quality / character / disposition
 2. nimitta / a sign / a mark / appearance
 3. a perception / cognition / conceptualization / a notion
xiǎng notion / perception / cognition / conceptualization / saṃjñā / samjna
相大 xiāngdà greatness of attributes / greatness of the attributes of suchness / greatness of the potentiality
相待 xiāngdài interdependence / mutual dependence
相续 相續 xiāngxù causal connection / continuity of cause and effect / saṃtati
相续识 相續識 xiāngxù shí continuing mind
相续相 相續相 xiāngxù xiāng the aspect of continuity
相应 相應 xiāngying concomitant
相应心 相應心 xiāngyīng xīn a mind associated with mental afflictions
现世 現世 xiànshì the present rebirth / the present life
xiè
 1. understanding
 2. to liberate
懈怠 xièdài slackness / laziness
邪见 邪見 xiéjiàn mistaken view / wrong view / perverse view / mithyādṛṣṭi / micchādiṭṭhi
邪执 邪執 xiézhí unwholesome attachments / evil attachments
xīn citta / thinking / thought / mind / mentality
xìn faith / confidence
信成就 Xìn Chéngjiù The Accomplishment of Faith
信佛 xìn Fó to believe in Buddhism
信根 xìn gēn faith / the root of faith
心灭 心滅 xīn miè cessation of the deluded mind
心念 xīn niàn mindfulness
心生灭 心生滅 xīn shēng miè the teaching of arising and ceasing
心生灭门 心生滅門 xīn shēng miè mén The Door of Arising and Ceasing / the teaching of arising and ceasing
心所 xīn suǒ a mental factor
心源 心源 xīn yuán The Origin of Your Mind
心缘 心緣 xīn yuán cognition of the environment
心真如门 心真如門 xīn zhēnrú mén The Door of Suchness / xin zhenru men / zhenru men / the teaching of tathatā
xíng
 1. mental formations / saṃskāra / sankhara / that which has been put together / volition / volitional formations / conditioned states / habitual actions
 2. practice / carita / caryā / conduct / behavior
 3. to practice
性空 xìngkōng inherently empty / empty in nature
性相 xìngxiāng inherent attributes
行者 xíngzhě
 1. practitioner
 2. abbot's attendant
信力 xìnlì the power of faith / śraddhābala
心行 xīnxíng mental activity
xiū
 1. bhāvanā / spiritual cultivation
 2. pratipatti / spiritual practice
修善根 xiū shàngēn cultivate his capacity for goodness
修多罗 修多羅 xiūduōluó sūtra / sutta
修习 修习 xiūxí bhāvanā / spiritual cultivation
修行 xiūxíng
 1. pratipatti / spiritual practice
 2. bhāvanā / spiritual cultivation
修行信心 xiūxíng xìnxīn practices faith
玄旨 xuán zhǐ a profound concept
xué a learner
xún vitarka / vitarkah / vitakka / conception / gross detection / examination / application of thought
xūn vāsanā / permeation / infusing / perfuming / predispositions / habituations / latent tendencies
熏习 熏習 xūnxí vāsanā / permeation / infusing / perfuming / predispositions / habituations / latent tendencies
熏习义 熏習義 xūnxí yì meaning of permeation
虚妄 虛妄 xūwàng not real / illusory
厌生死苦 厭生死苦 yàn shēngsǐ kŭ
 1. loath the suffering of Saṃsāra
 2. loath the suffering of Saṃsāra
言说 言說 yán shuō
 1. to teach through speaking
 2. to speak and then discuss
厌求 厭求 yànqiú loathing suffering and seeking pleasure
karma / kamma / karmic deeds / actions
业报 業報 yèbào karmic retribution / cause and effect / ripening of actions / karma and results / karmaphala / karmavipāka
业果 業果 yèguǒ karmic retribution / cause and effect / fruit of actions / karma and results / karmaphala
业识 業識 yèshí activating mind / a delusion
业受 業受 yèshòu karmic lifespan
业系 業繫 yèxì karmic connections / karmic bonds
业系苦相 業繫苦相 yèxìkǔxiāng the aspect of suffering from karmic connections
业行 業行 yèxíng kṛtya / ill usage or treatment
manas / mind / mentation
upadhi / bonds / substratum
doubt / uncertainty / skepticism / vicikitsā / vicikicchā
异见 異見 yì jiàn different view
一念 yī niàn
 1. one moment / one instant
 2. one thought
一切种智 一切種智 yī qiē zhǒng zhì
 1. knowledge of all aspects / all embracing wisdom / sarvākārajñatā / sarvakarajnata
 2. All-Inclusive Wisdom
一日一夜 yī rì yī yè one day and one night
一食 yī shí one meal
一法 yīfǎ one dharma / one thing
依果 yīguǒ correlative effect / fruition of an outflow / niṣyandaphala
yīn hetu / causes
因熏习镜 因熏習鏡 yīn xūn xí jìng a mirror influencing towards enlightenment
因缘生 因緣生 yīn yuán shēng produced from causes and conditions
因地 yīndì
 1. the circumstances of place
 2. causative stage
yīng to accept
应观 應觀 yīng guān should observe
应身 應身 yīngshēn
 1. nirmāṇakāya / nirmanakaya / body of transformations / transformation body / emanation body
 2. saṃbhogakāya / sambhogakaya / enjoyment body / reward body
因果 yīnguǒ hetuphala / cause and effect
应现 應現 yīngxiàn for a Buddha or bodhisattva to appear as a living being
应作 應作 yīngzuò a manifestation
音声 音聲 yīnshēng sound
因相 yīnxiāng causation
因缘 因緣 yīnyuán
 1. Cause and Condition / principal and secondary causes / chain of cause and effect / primary cause / nidāna
 2. Nidana (expositions of causes) / a story of an occasion in the Buddhha's life
 3. a passage in a sūtra describing the setting
一切法 yīqiē fǎ all dharmas / all things / sarvadharma
一切苦 yīqiē kŭ all suffering
一切处 一切處 yīqiē rù kasina
一切智 yīqiè zhì sarvajñāta / all-knowledge / omniscience
一味 yīwèi one flavor [of dharma]
一心 yīxīn
 1. ekacitta / concentrated
 2. ekacitta / having the same mind
 3. yixin / one mind
 4. Single-minded
yòng yong / function / application
用大 yòng dà great in function
用熏习 用熏習 yòng xūnxí permeation through [external] influences
勇猛 yǒngměng ardency
yǒu becoming / bhāva
有无 有無 yǒu wú existent and non-existent/ having identity and emptiness
有法 yǒufǎ something that exists
有漏 yǒulòu having flow / pain / affliction / vexation / defilement / bhavāsrava / āsrava
有为 有為 yǒuwèi
 1. saṃskṛta / conditioned
 2. Promising
有缘 有緣 yǒuyuán having karmic affinity / having a karmic connection
desire / intention / interest / aspiration
yuán conditions / pratyaya / paccaya
yuàn a vow
缘熏习镜 緣熏習鏡 yuán xūn xí jìng a mirror influencing to cultivate to capacity for goodness
圆音 圓音 yuán yīn perfect voice
怨家 yuànjiā an enemy
缘觉 緣覺 yuánjué Pratyekabuddha Realm / Pratyekabuddha
愿力 願力 yuànlì the power of a vow
缘起 緣起 yuánqǐ dependent origination / conditioned origination / dependent arising
yùn aggregate / skandha
云海 雲海 yúnhǎi Cloud Ocean
云海 雲海 yúnhǎi Cloud Ocean
造论 造論 zàolùn composed the treatise
koan / kōan / gong'an
增减 增減 zēngjiǎn increase or decrease
增长 增長 zēngzhǎng fortnightly recital of monastic rules and confession / upoṣadha
zhe to attach / to grasp
折伏 zhéfú to refute
真谛 真諦 zhēndì paramartha / paramārtha / paramārthasatya / absolute truth / supreme truth
zhèng realization / adhigama
正定 zhèng dìng
 1. Right Meditative Concentration / Right Concentration
 2. Right concentration
正念 zhèng niàn Right Mindfulness
正思 zhèng sī Right Thought
正位 zhèng wèi place of awakening
正法 zhèngfǎ
 1. Right Dharma / Saddharma
 2. Age of Right Dharma / The Period of the True Dharma
证法 證法 zhèngfǎ realization of the Dhama / practice of the Dharma / adhigamadharma
正解 zhèngjiě samadhi
正信 zhèngxìn to have faith
正意 zhèngyì wholesome thought / thought without evil
真如 zhēnrú tathatā / suchness / inherent nature / true nature / tathata
真如门 真如門 zhēnrú mén xin zhenru men / zhenru men / the teaching of tathatā
真识 真識 zhēnshí true consciousness
真实 真實 zhēnshí true reality
真心 zhēnxīn The True Mind
zhǐ calm abiding / cessation / śamatha
止观 止觀 Zhǐ Guān
 1. calming and insight / calming and contemplation / śamatha and vipaśyanā
 2. Cessation and Contemplation
智识 智識 zhì shí analytical mind
知世间 知世間 zhī shìjiān one who knows the world
智相 zhì xiāng discriminating intellect
直心 zhí xīn a straightforward mind
知义 知義 zhī yì Be Aware of Righteousness
智碍 智礙 zhìài a barrier created by what is already known
知法 zhīfǎ to understand the Dharma / to know the teachings of the Buddha
智慧 zhìhuì
 1. wisdom / prajñā
 2. jñāna / knowledge
 3. Wisdom
智恺 智愷 zhìkǎi Zhi Kai
执取相 執取相 zhíqǔ xiāng the aspect of attachment
执着 執著 zhízhuó to cling to things as if they were real / to be bound to things
知足 zhīzú Contentment
众苦 眾苦 zhòngkǔ all suffering
众生 眾生 zhòngshēng beings / all living things / all sentient beings
众生见 眾生見 zhòngshēng jiàn the view of a being
众生界 眾生界 zhòngshēng jiè the realm of living beings
众生相 眾生相 zhòngshēng xiāng the notion of a being
众生心 眾生心 zhòngshēng xīn the minds of sentient beings
种性 種性 zhǒngxìng lineage / gotra
种子 種子 zhǒngzi bīja / seed / karmic seed
zhù to attach / to abide / to dwell
诸法 諸法 zhū fǎ sarvadharma / all things / all dharmas
诸众生 諸眾生 zhū zhòngshēng all sentient beings
zhuǎn Turn
转法轮 轉法輪 zhuǎn fǎlún Turning the Dharma wheel / to transmit Buddhist teaching / dharmacakrapravartana
专念 專念 zhuān niàn to concentrate / to fix attention [on an object]
转识 轉識 zhuǎn shí evolving mind
庄严 莊嚴 zhuāngyán
 1. to adorn / to perfect
 2. Dignity
住持 zhùchí
 1. the abbot of a monastery / the director of a monastery
 2. to administer a monastery
自利利他 zì lì lì tā the perfecting of self for the benefit of others
自相 zì xiāng individual characteristics
自力 zìlì one's own power
自性 zìxìng svabhāva / intrinsic nature / original nature / intrinsic existence / essential nature
自在 zìzài Carefree
zōng
 1. school / sect
 2. thesis / conclusion / tenet / siddhānta
总持 總持 zǒngchí a dhāraṇī / a dharani / a magic charm
作意 zuò yì attention / engagement