Glossary and Vocabulary for The Platform Sutra of the Sixth Patriarch 《六祖大師法寶壇經》

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 276 yuē to speak / to say 目之曰
2 239 shī teacher 師始於五羊
3 148 rén person / people / a human being 至人之所
4 141 xīn heart 以心印心
5 119 jiàn to see 嘗見
6 113 method / way 我法為
7 104 Buddha / Awakened One 佛衣銘
8 103 yán to speak / to say / said 忘言得旨端可悟明
9 103 shuō to say / said / to speak / to talk / speaks 說之者抑亦多
10 98 自性 zìxìng svabhāva / intrinsic nature / original nature / intrinsic existence / essential nature 菩提自性
11 90 one 各一編
12 78 lái to come 來此土
13 75 gatha / hymn / verse
14 74 dào way / road / path 天之道存乎
15 74 yún cloud 與乎大聖人之云為者
16 69 善知識 shànzhīshi Dharma Friends / kalyāṇamitra / kalyāṇamitta / kalyanamitra 善知識
17 68 big / great / huge / large / major 賜諡大鑒禪師碑
18 68 zhōng middle 會中高僧七百
19 66 shēng to be born / to give birth 謂百劫千生斷佛種性者
20 64 to apprehend / to realize / to become aware 忘言得旨端可悟明
21 62 xíng to walk / to move 行由第一
22 61 jīn today / modern / present / current / this / now 今已得悟
23 60 niàn to read aloud / to recite 念摩訶般若波羅蜜多
24 59 míng bright / brilliant 忘言得旨端可悟明
25 59 ancestor / forefather 受衣紹祖開闡
26 58 wèi to call 至人謂六祖篇內同
27 57 xìng gender 施於證性
28 56 chuán to transmit 西傳四七
29 55 惠能 Huì Néng Hui Neng 惠能行由
30 54 néng can / able 亦烏能至之
31 53 shàng top / a high position 末上三拜得髓
32 53 zhī to know 當知是妙法諸佛之祕要
33 49 zài in / at 海所以在水也
34 48 zuò to do 之作也
35 48 shí time / a period of time
36 47 clothes / clothing 佛衣銘
37 46 zhì wisdom / knowledge / understanding 賢者以智亂
38 46 to bewitch / to charm / to infatuate 以迷明者復明
39 46 wèn to ask 遂問
40 45 shàn virtuous / wholesome / benevolent / well-disposed 善入者
41 45 hòu after / later 自後遍求三十餘載
42 44 zhēn real / true / genuine 則真忘易顯
43 44 wén to hear 餘人聞語
44 44 xiū to decorate / to embellish 莫至乎修
45 44 to arise / to get up 曰集起心者
46 41 to leave / to depart / to go away / to part 一皆離之遣之
47 41 zōng school / sect 之宗
48 40 jīng to go through / to experience
49 40 zhòng many / numerous 可以泯眾
50 40 yuàn to hope / to wish / to desire 惟願開卷
51 40 般若 bōrě Prajna-wisdom / prajñā / prajna / great wisdom 般若第二
52 39 meaning / sense 言簡義豐
53 39 nián year 說法三十七年
54 39 jìn to the greatest extent / utmost 盡得無巴鼻
55 39 miè to destroy / to wipe out / to exterminate 滅無所滅
56 38 to go
57 38 can / may / permissible 忘言得旨端可悟明
58 37 lìng to make / to cause to be / to lead 令充老母衣糧
59 37 zhèng upright / straight 其正心也
60 37 wài outside 緣起外紀
61 37 yòng to use / to apply 推而用之之謂迹
62 36 shí knowledge / understanding 甚乎含識溺心而浮識
63 35 和尚 héshang an abbot / a monk 與和尚不同
64 35 sān three 末上三拜得髓
65 35 liù six 一偈傳衣為六代祖
66 34 見性 jiàn xìng to see one's true nature / to realize one's Buddha nature 見性成佛
67 33 day of the month / a certain day 不經三十餘日
68 33 大師 dàshī venerable master / great master / master 有可大師者
69 33 kōng empty / void / hollow 若空若靈
70 33 chéng to finish / to complete / to accomplish / to succeed 願成成寂滅也
71 32 自心 zì xīn One's Mind 弟子自心
72 32 dìng to decide 定也者
73 30 thing / matter 有物乎
74 29 shēn human body / torso 此身不幸
75 29 suì to comply with / to follow along 遂刊于吳中休休禪庵
76 29 to enter 善入者
77 29 qiú to request 自後遍求三十餘載
78 29 汝等 rǔ děng you all 汝等終日只求福田
79 28 wèi Eighth earthly branch 則吾未
80 28 capacity / degree / a standard / a measure 願度度苦也
81 27 xié demonic / iniquitous / nefarious / evil 何心邪
82 27 děng et cetera / and so on 與普賢等
83 27 便 biàn convenient / handy / easy 教便往黃
84 27 曹溪 cáoqī Caoqi 終至曹溪
85 27 不見 bújiàn to not see 不見六祖大全之旨
86 26 qián front 世尊分座於多子塔前
87 25 jué to awake 舉目直入大圓覺海
88 25 尊者 zūnzhě senior monk / honored sir 第一摩訶迦葉尊者
89 25 guī to go back / to return 歸其一也
90 25 tóng like / same / similar 即同善財於一念間圓滿功
91 25 a human or animal body 謂之默體
92 25 jìng clean 但淨本心
93 25 jiě to loosen / to unfasten / to untie 之玄解
94 24 tīng to listen 且聽
95 24 眾生 zhòngshēng beings / all living things / all sentient beings 眾生本
96 24 sēng a monk 一僧
97 24 desire 欲後世者提本而正末也
98 24 to reach 及五祖血脈圖
99 24 fāng square / quadrilateral / one side
100 24 智慧 zhìhuì wisdom 摩訶智慧
101 24 shǐ beginning / start 師始於五羊
102 23 菩提 pútí bodhi / enlightenment / awakening 菩提自性
103 23 念念 niàn niàn thought after thought / successive moments of thought 念念自見萬法無滯
104 23 to attain / to reach 智者了達其性無二
105 23 sòng to recite / to read aloud / to recite from memory 客誦何經
106 23 弟子 dìzi disciple / follower / student 弟子是嶺
107 22 propriety / social custom / manners / courtesy / etiquette 梅參禮五祖
108 22 kāi to open 受衣紹祖開闡
109 22 è evil / vice 惡也
110 22 huì can / be able to 會中高僧七百
111 22 名為 míngwèi to be called 名為不二
112 22 mén door / gate / doorway / gateway 門庭險峻
113 22 歸依 guīyī to take refuge in the Triple Gem 歸依覺
114 22 本性 běnxìng inherent nature 未見本性
115 22 nèi inside / interior 至人謂六祖篇內同
116 22 shì to show / to reveal 如此示之
117 21 使 shǐ to make / to cause 使君命海禪者錄其語
118 21 Germany 古筠比丘德異撰
119 21 guò to cross / to go over / to pass 方小授則過也
120 21 不動 bùdòng Akshobya 提掇不動
121 21 zhōng end / finish / conclusion 目錄終
122 21 zuò to sit 坐臥不安
123 21 idea 氏教外以傳法之要意
124 21 jiāo to teach / to educate / to instruct 氏教外以傳法之要意
125 20 聖人 shèngrén an ancient sage / an ancient saint 昔者聖人之將隱也
126 20 extra / surplus / remainder 自後遍求三十餘載
127 20 jiàn mirror / looking glass 賜諡大鑒禪師碑
128 20 shí real / true 固有名同而實異者也
129 20 清淨 qīngjìng peaceful / quiet / tranquil / pure 而清淨常若
130 20 to think / consider / to ponder 吾思汝之
131 19 法門 fǎmén dharmaparyāya / dharma gate / a way of teaching the Dharma / a Buddhist teaching / a Dharma door 開東山法門
132 19 天下 tiānxià China 天下謂
133 19 temple / monastery / vihāra 其寺是五祖忍大師
134 19 huà to make into / to change into / to transform 在彼主化
135 19 huì intelligent / clever 慧也者
136 19 tōng to go through / to open 近得通上人尋到
137 19 zhí to implement / to carry out / to execute a plan
138 19 禪師 Chán Shī Chan Master / Zen Master / Seon Master 賜諡大鑒禪師碑
139 19 tool / device / utensil / equipment / instrument 莫能具說
140 19 jìng boundary / frontier / boundary 萬境自如如
141 19 stupid / doltish / foolish / ignorant 不肖者以愚壅
142 19 煩惱 fánnǎo worried / vexed / annoyed 煩惱心者
143 19 yuǎn far / distant 不亦遠乎
144 19 不知 bùzhī do not know 淺者何其不知量也
145 18 zhuǎn to transmit / to convey / to forward (mail) 是被經轉
146 18 chán Chan / Zen 使君命海禪者錄其語
147 18 chù a place / location / a spot / a point 無所處而不自得之
148 18 xiù refined / elegant / graceful 秀上座
149 18 本心 běnxīn original intent 取自本心般若之性
150 18 無念 wúniàn no thought 無念為宗
151 18 èr two 二之法
152 18 萬法 wàn fǎ myriad phenomena / all things 念念自見萬法無滯
153 18 dialect / language / speech 使君命海禪者錄其語
154 17 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 世尊分座於多子塔前
155 17 shòu to suffer / to be subjected to 受衣紹祖開闡
156 17 to seek / to search 覓祖即惡
157 17 佛性 Fó xìng buddhadhātu / Buddha-nature 佛性本無南北
158 17 世人 shìrén mankind 世人生死事大
159 17 無有 wú yǒu there is not 終無有益
160 17 qǐng to ask / to inquire 請師
161 17 shì matter / thing / item 理明事備
162 17 知見 zhījiàn to know by seeing 佛之知見也
163 17 zuì crime / sin / vice 即有無量無邊罪
164 17 無相 wúxiāng animitta / signlessness / without an appearance 無相為體者
165 16 修行 xiūxíng pratipatti / spiritual practice 一念修行
166 16 定慧 dìng huì meditative wisdom 定慧第四
167 16 to stand
168 16 nán south 南遯十餘年
169 16 five 師始於五羊
170 16 文字 wénzì character / script / writing / written language / writing style / phraseology 示法非文字也
171 16 xiǎo small / tiny / insignificant 以屋漏窺天而小天
172 16 increase / benefit 大鑒傳之而益傳也
173 15 shì funerary name / posthumous name or title 賜諡大鑒禪師碑
174 15 xiān first 先須度吾
175 15 成佛 chéng Fó to become a Buddha 見性成佛
176 15 soil / ground / land 地之道存乎簡
177 15 shì a generation 大龜氏相傳之三十三世者
178 15 a man / a male adult
179 15 fán ordinary / common 凡然聖
180 15 五祖 Wǔ Zǔ Fifth Patriarch 其寺是五祖忍大師
181 15 一念 yī niàn one moment / one instant 即同善財於一念間圓滿功
182 15 gōng public/ common / state-owned 諸公巍然而出
183 15 真如 zhēnrú tathatā / suchness / inherent nature / true nature / tathata 曰真如心者
184 14 shí a rock / a stone 能腰石舂米
185 14 to take / to get / to fetch 取自本心般若之性
186 14 壇經 Tán Jīng Platform Sutra 法寶壇經
187 14 shòu to teach 方小授則過也
188 14 不可 bù kě cannot / should not / must not / forbidden / prohibited 殆不可勝數
189 14 bǎi one hundred 天下百世雖以書傳
190 14 迷人 mírén fascinating / enchanting / charming / tempting 迷人口說
191 14 不識 bù shí do not recognize [a person] 自謂不識世俗文字
192 14 xiàn to appear / to manifest / to become visible 現為教授師
193 14 luàn chaotic / disorderly 賢者以智亂
194 14 一日 yī rì one [whole] day 祖一日忽見惠能曰
195 14 a pagoda / a stupa 世尊分座於多子塔前
196 14 yuán fate / predestined affinity 曰緣慮心者
197 14 to doubt / to disbelieve 眾疑
198 14 happy / glad / cheerful / joyful 之樂之
199 14 zhí straight 舉目直入大圓覺海
200 14 zhǐ purport / aim / purpose 忘言得旨端可悟明
201 14 無常 wúcháng irregular 二者無常
202 14 to hand over to 付汝衣法
203 14 eight 八箇餘月
204 14 說法 shuō fǎ a statement / wording 說法三十七年
205 14 問曰 wèn yuē to ask 祖問曰
206 13 qiān one thousand 謂百劫千生斷佛種性者
207 13 zǒng general / total / overall / chief 且見徒眾總在左右
208 13 hair 發經而溥告也
209 13 懺悔 chànhuǐ to confess / to repent 懺悔第六
210 13 wàng absurd / fantastic / presumptuous 妄也
211 13 chéng to submit 來呈吾看
212 13 心中 xīnzhōng in mind 和尚如何知我心中見解深
213 13 zhì sign / mark / flag 衲子奮志衝關
214 13 xiāng fragrant / savory / appetizing / sweet / scented 先為傳自性五分法身香
215 13 三身 Sān Shēn Trikaya 三身自性佛
216 13 zhèng proof 施於證性
217 13 gōng merit 即同善財於一念間圓滿功
218 13 gào to tell / to say / said / told 贊者告也
219 13 無生 wúshēng anutpāda / unproduced / non-arising 無性亦無生
220 13 xìn to believe / to trust 發大信
221 13 four 西傳四七
222 13 tiān day 天之道存乎
223 13 黃梅 Huángméi Huangmei 三傳而至黃梅
224 13 dòng to move / to act 以非風旛動之機
225 13 rǎn to be contagious / to catch (illness) 盡皆不取不捨亦不染著
226 13 chéng to mount / to climb onto 最上乘也
227 13 功德 gōngdé guṇa / achievements and virtue / merit 有何功德
228 12 words / speech / expression / phrase / dialog 即便辭違
229 12 xué to study / to learn 願學學道也
230 12 lóng dragon 譬如大龍下雨於閻浮提
231 12 mìng life 使君命海禪者錄其語
232 12 chàn to feel remorse / to regret 無相懺者
233 12 gēn origin / cause / basis 根人說
234 12 諸法 zhū fǎ sarvadharma / all things / all dharmas 諸法上念念不住
235 12 jiè to quit 戒其必正覺也
236 12 涅槃 Nièpán Final Nirvana / Nirvana / Nirvāṇa / Nibbāna 涅槃
237 12 色身 sè shēn the physical body / rupakaya 世人自色身是城
238 12 reason / logic / truth 理明事備
239 12 shǔ to count 莫記其數
240 12 門人 mén rén disciple 門人一千有餘
241 12 huì favor / benefit / blessing / kindness
242 12 邪見 xiéjiàn mistaken view / wrong view / perverse view / mithyādṛṣṭi / micchādiṭṭhi 為邪見故
243 12 虛空 xūkōng empty space 若虛空之通也
244 12 letter / symbol / character 字不可測也
245 12 suí to follow 乃令隨眾作務
246 11 jìng still / calm 靜也
247 11 bái white 非青黃赤白
248 11 戒定慧 jiè dìng huì morality, wisdom, and meditation / the three studies / the three trainings / triśikṣā 夫戒定慧者
249 11 化身 huàshēn emanation body / incarnation / reincarnation / embodiment / personification / avatar 億化身佛
250 11 刺史 cìshǐ governor / magistrate / regional inspector 韶州韋刺史
251 11 法身 Fǎshēn Dharmakaya / Dharmakāya / Dharma Body 法身之謂也
252 11 作禮 zuòlǐ to salute / to greet / to bow to 同時作禮
253 11 猶如 yóurú to be similar to / to appear to be 猶如夢中
254 11 miào wonderful / fantastic 一一法門具足無量妙義
255 11 huáng a dry moat 禪者智隍
256 11 元年 yuánnián the first year of Emperor's reign / 0 CE 神龍元年上元日
257 11 mēng to deceive / to cheat / to hoodwink / to knock unconscious 若蒙霧而
258 11 to secure / to be safe / to safeguard / to stabilize / to become solid
259 11 大乘 Dàshèng Mahayana Buddhism / Mahāyāna / Mahāyāna Buddhism 為大乘之椎輪
260 11 different / other 古筠比丘德異撰
261 11 dào to arrive 近得通上人尋到
262 11 jié take by force / to coerce 非累劫之緣
263 11 liǎng two 取銀十兩與惠能
264 11 無住 wúzhù non-attachment / non-abiding 無住為本者
265 11 jiǎn simple / terse / succinct 言簡義豐
266 11 shǎo few 以少方便疾成菩提
267 11 liú to flow / to spread / to circulate 法流四
268 11 禮拜 lǐbài week 我到彼中禮拜
269 11 無二 wú èr advaya / nonduality / not two 智者了達其性無二
270 11 shū book 天下百世雖以書傳
271 11 kàn to see / to look 自看智慧
272 10 àn to shut a door 非不言而闇證也
273 10 供養 gòngyǎng to make offerings / to provide offerings / to worship 流傳供養
274 10 speed 汝須速去
275 10 guǒ a result / a consequence 其果不謬
276 10 tòng to feel pain / to ache 吾打汝痛不痛
277 10 wǎng to go (in a direction) 則無往不可也
278 10 earth / soil / dirt 來此土
279 10 táng main hall / a large room 不敢行至堂
280 10 如此 rúcǐ in this way / so 如此示之
281 10 biàn to dispute / to debate / to argue / to discuss 施於崇德辯惑
282 10 zhù to dwell / to live / to reside 住坐臥
283 10 第六 dì liù sixth 懺悔第六
284 10 method / plan / policy / scheme 弟子玄策相訪
285 10 zūn to honor / to respect 尊其心要也
286 10 cān to take part in / to participate 梅參禮五祖
287 10 common / general / popular / everywhere / universal / extensive 常行普敬
288 10 善惡 shàn è good and evil 人之是非善惡過患
289 10 to remember / to memorize / to bear in mind 莫記其數
290 10 jià vacation 以法真而人假也
291 10 zhǐ to stop / to halt 止汝勿傳
292 10 to join / to combine 至人顯說而合義也
293 10 達磨 Dámó Bodhidharma 昔達磨大師
294 10 láo to toil 勞爾遠來
295 10 suì age 寅歲中春日敘
296 10 神會 shénhuì Shenhui 謂之神會
297 10 wàn ten thousand 謂萬善雖
298 10 shì clan / a branch of a lineage 龜氏
299 9 jiā to add 加懸遠
300 9 wáng Wang 王氏以方
301 9 生滅 shēngmiè saṃsāra / life and death 曰生滅心者
302 9 如來 Rúlái Thus-Come (tathagata) / Tathāgata / Thus Come One 如來之清淨禪也
303 9 huǐ to regret 云何名悔
304 9 shèng divine / holy / sacred / ārya 凡然聖
305 9 cún to exist / to survive 天之道存乎
306 9 學道 xuédào examiner 願學學道也
307 9 shī the practice of selfless giving / dāna 施於證性
308 9 頓教 dùn jiāo sudden teachings / dunjiao 方始得聞如上頓教得法之因
309 9 secret / hidden / confidential 密說之
310 9 dài to represent / to substitute / to replace 一偈傳衣為六代祖
311 9 zhǐ to point 願垂指諭
312 9 jūn sovereign / monarch / lord / gentleman / ruler 使君命海禪者錄其語
313 9 bàng to slander / to defame / to speak ill of 解此法而輒謗毀
314 9 tranquil 若寂若惺
315 9 塵勞 chénláo the concerns of secular life 則塵勞易歇
316 9 zhì sluggish / stagnant 其人滯迹而忘返
317 9 徒眾 tú zhòng a group of disciples 且見徒眾總在左右
318 9 color 能含萬物色像
319 9 night 是夜三更
320 9 西方 xīfāng the West 願生西方
321 9 yào to want / to wish for 氏教外以傳法之要意
322 9 hǎi the sea / a sea / the ocean 使君命海禪者錄其語
323 9 寂滅 jìmiè calmness and extinction / Nirvāṇa / Nibbāna / Nirvana 願成成寂滅也
324 9 思量 sīliáng to reckon / to consider and measure 思量即不中用
325 9 guāng light 風旛報恩光孝禪寺
326 9 不同 bùtóng different / distinct / not the same 與和尚不同
327 9 三十 sān shí thirty 自後遍求三十餘載
328 9 yìn to stamp / to seal / to mark / to print 值印宗法師講
329 9 seven 西傳四七
330 9 祖師 zǔshī patriarch / the founder of a school or sect 初參祖師
331 9 以為 yǐwéi to believe / to think / to consider / to assume 眾以為然
332 9 不能 bù néng cannot / must not / should not 不能自
333 9 zhào an imperial decree 宣詔第九
334 9 出世 chūshì to be born / to come into being 於出世
335 9 生死 shēngsǐ Saṃsāra / Samsara 世人生死事大
336 9 最上 zuìshàng supreme 最上乘也
337 9 bēi a stone tablet 賜諡大鑒禪師碑
338 9 寶林 bǎolín Po Lam 大師至寶林
339 9 所謂 suǒwèi so-called 是所謂名
340 9 to lie 長伸兩脚臥
341 9 liú to leave something / to retain / to stay / to remain / to keep / to preserve 留此偈
342 8 guǎng wide / large / vast 推而廣之
343 8 qīng light / not heavy 輕物重用則不勝
344 8 tuī to push / to shove 推而廣之
345 8 shuǐ water 海所以在水也
346 8 to happen upon / to meet with by chance 遇會則藏
347 8 jiǔ old 侍最久
348 8 衣鉢 yībō robe and bowl / the cassock and alms bowl of a monk 教及衣鉢
349 8 dēng a lamp / a lantern 自執燈
350 8 cáo Cao 回至韶州曹侯村
351 8 disease / sickness / ailment 以少方便疾成菩提
352 8 residence / dwelling 遇蒙則居
353 8 fēng wind 以非風旛動之機
354 8 xiǎn to show / to manifest / to display 則真忘易顯
355 8 無礙 wú'ài unimpeded / unhindered / unobstructed / unfettered / unhampered 若形影之無礙也
356 8 wàng to gaze / to look towards 望遠
357 8 shí ten 南遯十餘年
358 8 chí to grasp / to hold 持正法應當證知者
359 8 to break / to ruin / to destroy 差惠能破柴踏碓
360 8 三昧 sānmèi samādhi / concentrated meditation / mental concentration 般若三昧者
361 8 hài to injure / to harm to 恐有惡人害汝
362 8 xuán profound / mysterious / subtle 妙道虛玄不可思議
363 8 佛法 fófǎ Dharma / Dhárma / Dhamma / Buddha-Dhárma / Buddhist doctrine 以後佛法
364 8 zài to carry / to convey / to load / to hold 名載傳燈
365 8 guó a country / a state / a kingdom 竺國
366 8 biàn to change / to alter 昧也者變也
367 8 自修 zìxiū to self-study 若不自修
368 8 退 tuì to retreat / to decline / to move back / to withdraw 退至後院
369 8 kuáng to deceive / to lie 不起誑妄
370 8 行者 xíngzhě practitioner 行者
371 8 一偈 yī jì one gatha / a single gatha 一偈傳衣為六代祖
372 8 出家 chūjiā leaving home / to become a monk or nun 剃髮出家於道何益
373 8 shǒu to defend / to protect / to guard / to keep safe 常令守網
374 8 yuán won / yuan 機智圓
375 8 凡夫 fánfū an ordinary person / pṛthagjana 凡夫
376 8 gài a lid / top / cover 蓋以正修而修之
377 8 解脫 jiětuō liberation / emancipation / vimokṣa 解脫之謂也
378 8 to gather / to collect 曰集起心者
379 8 zào to make / to build / to manufacture 造寺度僧
380 8 hán to contain 甚乎含識溺心而浮識
381 8 無情 wúqíng heartless / without emotion 無情既無種
382 8 一行三昧 yīxíng sānmèi Ekavyuda-Samadi / Samadi of Specific Mode 一行三昧者
383 8 shǒu head 卷首
384 8 child / son 世尊分座於多子塔前
385 8 sòng to praise / to laud / to acclaim
386 8 lùn to comment / to discuss 論者謂之玄學
387 8 一時 yīshí a period of time / a while 一時作禮
388 8 zhào to illuminate / to shine 外照六門清淨
389 8 志誠 zhìchéng with sincerity and single-mindedness 命門人志誠曰
390 8 nán difficult / arduous / hard 難明難湊
391 8 xián salty / briny 咸言
392 8 yǐn to hide / to conceal 昔者聖人之將隱也
393 8 xiǎng to think 想心是也
394 8 shān a mountain / a hill / a peak 須彌諸山
395 7 內外 nèiwài inside and outside 內外不住
396 7 大眾 dàzhòng assembly / people / public / masses / audience 告請傳來衣鉢出示大眾
397 7 yuè month 八箇餘月
398 7 慈悲 cíbēi compassion / loving-kindness / benevolence / mettā / metta 望和尚慈悲
399 7 本來 běnlái original 本來清淨
400 7 interesting 趣道之始
401 7 zhōu a state / a province 壽州安豐人
402 7 四智 sì zhì the four forms of wisdom 而不會三身四智
403 7 zhàng to separate 宿業障重
404 7 嫉妬 jídù to envy / to be jealous 無嫉妬
405 7 正法 zhèngfǎ proper law 上正法
406 7 chāng Chang 名行昌
407 7 liàng a quantity / an amount 量法門
408 7 分別 fēnbié to differentiate / to distinguish 能善分別諸法相
409 7 ān calm / still / quiet / peaceful 安之
410 7 qíng feeling / emotion 情存一念悟
411 7 past / former times 昔者聖人之將隱也
412 7 Táng Tang Dynasty
413 7 zhǒng kind / type 有情來下種
414 7 正見 zhèng jiàn Right Understanding / Right View 但於自心常起正見
415 7 官僚 guānliáo official / bureaucrat 與官僚入山
416 7 wéi soft leather
417 7 觀照 guānzhào to observe with wisdom 以智慧觀照
418 7 shě to give 盡皆不取不捨亦不染著
419 7 quàn to advise / to urge / to exhort / to persuade 大師常勸僧俗
420 7 silent 謂之默體
421 7 菩薩 púsà bodhisatta 而菩薩所謂即是宣說大涅槃者
422 7 chéng honesty / sincerity 誠如所言
423 7 shēn deep 天機利者得其深
424 7 a bowl / an alms bowl / patra / pātra 鉢於石上
425 7 qiān a fault / a transgression 心不淨亦有愆
426 7 bài to bow / to pay respect to 末上三拜得髓
427 7 法海 Fǎ hǎi Dharma sea 僧法海
428 7 學人 xuérén a scholar 學人根性闇鈍
429 7 南海 Nán Hǎi South China Sea 移來南海
430 7 大悟 dàwù great awakening / great enlightenment 能言下大悟
431 7 kǒng fearful / apprehensive 恐有惡人害汝
432 7 guān to look at / to watch / to observe 明以觀之
433 7 father
434 7 guest / visitor 有一客買柴
435 7 xiè to thank 悔謝曰
436 6 bǎo a jewel / gem / a treasure 俄成寶坊
437 6 xún to search / to look for / to seek 近得通上人尋到
438 6 hǎo good 忽若道好
439 6 fēn to separate / to divide into parts 世尊分座於多子塔前
440 6 a mountain stream / a creek 信州貴溪人
441 6 chuí to hang / to suspend / to droop 願垂指諭
442 6 法華 Fǎ Huà The Lotus Sutra 法華
443 6 禪定 chándìng Meditative Concentration / meditation 不論禪定解脫
444 6 wáng to die 防天下亡其心也
445 6 歡喜 huānxǐ joyful 祖明日見偈歡喜
446 6 to draft 可擬乎
447 6 不立 bùlì unsuccessful / unstable 亦不立菩
448 6 新州 Xīnzhōu Xinzhou 作新州百姓
449 6 to visit 初謁嵩山安國師
450 6 方便 fāngbiàn convenient 以少方便疾成菩提
451 6 wàng to forget / neglect / to miss / to omit 忘言得旨端可悟明
452 6 示眾 shìzhòng to teach / to instruct the Sangha 師示眾云
453 6 道場 dàochǎng place of practice / a Dharma center 道場
454 6 師說 Shīshuō Shishuo 未審汝師說戒定慧行相
455 6 liáng a bridge 又梁天監元年
456 6 shì to attend on 侍最久
457 6 huí to go back / to return 明回至嶺下
458 6 sòng to deliver / to carry / to give 使令送至客店
459 6 學者 xuézhě scholar 而學者莫知宗趣
460 6 proper / suitable / appropriate 不亦宜乎
461 6 wèi position / location / place 奪其聖位奚別
462 6 坐禪 zuòchán to practice sitting meditation / to meditate 坐禪第五
463 6 三寶 Sān Bǎo The Triple Gem / triple gem / three treasures / ratnatraya 三寶之所
464 6 to open 惠能啟和尚
465 6 dōng east
466 6 to know / to learn about / to comprehend 悉已付囑摩訶迦葉矣
467 6 廣大 guǎngdà vast / extensive 規模廣大
468 6 不善 bù shàn akuśala / akusala / unvirtuous / unwholesome / inauspicious 佛性非善非不善
469 6 ēn kindness / grace / graciousness 恩則孝養父母
470 6 gāo high / tall
471 6 lüè plan / strategy 略太多
472 6 huái bosom / breast 懷此
473 6 jìng to respect /to honor 而益敬
474 6 dùn to deceive / to hide / to conceal 南遯十餘年
475 6 有無 yǒu wú existent and non-existent/ having identity and emptiness 我有無
476 6 頓悟 dùn wù sudden enlightenment / sudden awakening 令學道者頓悟菩提
477 6 to store 言下令汝積劫迷罪一時銷滅
478 6 法界 fǎjiè a dharma realm / a dhárma realm / dharmadhatu / dharmadhātu 則為法界門之
479 6 六祖大師法寶壇經 Liù Zǔ Dàshī Fǎbǎo Tán Jīng The Platform Sutra of the Sixth Patriarch 六祖大師法寶壇經目錄
480 6 jìn nearby 近得通上人尋到
481 6 a period of time / phase / stage 何期自性
482 6 不生 bùshēng nonarising / anutpāda 見自本性不生
483 6 報身 bàoshēn saṃbhogakāya / sambhogakaya / enjoyment body / reward body 滿報身
484 6 shì a gentleman / a knight 與諸勝士同一
485 6 聞說 wénshuō to hear told / to hear what was said 惠能聞說
486 6 實性 shíxìng true nature / tathatā 名為實性
487 6 Bhiksuni / a nun / a bhikṣuṇī / bhikkhunī 志略有姑為尼
488 6 hào number 故號波羅蜜
489 6 去處 qùchù whereabouts / where someone has gone 更無去處
490 6 韶州 Sháozhōu Shaozhou 韶州韋刺史
491 6 shū different / special / unusual 殊而妙心一也
492 6 覺知 juézhī awareness 有見聞覺知
493 6 mèi to conceal 凡言乎昧
494 6 shěn to examine / to investigate / to analyze to judge 不得其審焉
495 6 心地 xīn dì mind / mental ground 心地但無不善
496 6 常行 chángxíng to perpetually practice / a permanent norm 常行普敬
497 6 mother 惠能安置母畢
498 6 教授 jiàoshòu professor 雖未蒙教授
499 6 zhì to place / to lay out 皆因人置
500 6 可以 kěyǐ can / may / possible / able to 安其心可以體心也

Frequencies of all Words

Top 500

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 326 zhī him / her / them / that 以非風旛動之機
2 276 yuē to speak / to say 目之曰
3 257 shì is / are / am / to be 居士由是
4 239 shī teacher 師始於五羊
5 228 not / no 無所處而不自得之
6 227 also / too 贊者告也
7 209 promptly / right away / immediately 即彌勒樓閣中
8 190 ruò to seem / to be like / as 而清淨常若
9 186 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 有可大師者
10 182 yǒu is / are / to exist 有可大師者
11 178 no 具足諸佛無
12 177 wèi for / to 一偈傳衣為六代祖
13 155 naturally / of course / certainly 自後遍求三十餘載
14 151 you / thou 汝何方人
15 148 rén person / people / a human being 至人之所
16 143 this / these 來此土
17 142 ér and / as well as / but (not) / yet (not) 三傳而至黃梅
18 141 xīn heart 以心印心
19 127 his / hers / its / theirs 使君命海禪者錄其語
20 125 in / at 世尊分座於多子塔前
21 120 I 則吾未
22 119 jiàn to see 嘗見
23 117 so as to / in order to 以心印心
24 113 method / way 我法為
25 104 Buddha / Awakened One 佛衣銘
26 103 yán to speak / to say / said 忘言得旨端可悟明
27 103 shuō to say / said / to speak / to talk / speaks 說之者抑亦多
28 102 zhì to / until 至菩提達磨
29 102 de potential marker 忘言得旨端可悟明
30 101 and 火與火
31 98 自性 zìxìng svabhāva / intrinsic nature / original nature / intrinsic existence / essential nature 菩提自性
32 92 míng measure word for people 名載傳燈
33 92 what / where / which 何心邪
34 90 one 各一編
35 78 lái to come 來此土
36 77 also / too 說之者抑亦多
37 75 gatha / hymn / verse
38 74 dào way / road / path 天之道存乎
39 74 yún cloud 與乎大聖人之云為者
40 72 běn measure word for books 古本
41 69 善知識 shànzhīshi Dharma Friends / kalyāṇamitra / kalyāṇamitta / kalyanamitra 善知識
42 68 big / great / huge / large / major 賜諡大鑒禪師碑
43 68 xiāng each other / one another / mutually 法界一相之謂也
44 68 zhōng middle 會中高僧七百
45 66 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 至人之所
46 66 cháng always / ever / often / frequently / constantly 而清淨常若
47 66 shēng to be born / to give birth 謂百劫千生斷佛種性者
48 64 to apprehend / to realize / to become aware 忘言得旨端可悟明
49 63 such as / for example / for instance 弗如也
50 62 xíng to walk / to move 行由第一
51 61 jīn today / modern / present / current / this / now 今已得悟
52 61 expresses question or doubt 惜乎
53 60 niàn to read aloud / to recite 念摩訶般若波羅蜜多
54 59 míng bright / brilliant 忘言得旨端可悟明
55 59 ancestor / forefather 受衣紹祖開闡
56 59 duì to / toward 惠能對曰
57 58 wèi to call 至人謂六祖篇內同
58 57 xìng gender 施於證性
59 57 zhū all / many / various 諸公巍然而出
60 56 chuán to transmit 西傳四七
61 55 purposely / intentionally / deliberately / knowingly
62 55 惠能 Huì Néng Hui Neng 惠能行由
63 54 fēi not / non- / un- 以非風旛動之機
64 54 néng can / able 亦烏能至之
65 53 shàng top / a high position 末上三拜得髓
66 53 zhī to know 當知是妙法諸佛之祕要
67 50 I / me / my 我有無
68 49 zài in / at 海所以在水也
69 48 zuò to do 之作也
70 48 do not 莫記其數
71 48 shí time / a period of time
72 47 clothes / clothing 佛衣銘
73 47 nǎi thus / so / therefore / then / only / thereupon 乃有臨濟溈仰
74 46 zhì wisdom / knowledge / understanding 賢者以智亂
75 46 to bewitch / to charm / to infatuate 以迷明者復明
76 46 wèn to ask 遂問
77 45 shàn virtuous / wholesome / benevolent / well-disposed 善入者
78 45 hòu after / later 自後遍求三十餘載
79 44 zhēn real / true / genuine 則真忘易顯
80 44 dàn but / yet / however 但用此心
81 44 wén to hear 餘人聞語
82 44 xiū to decorate / to embellish 莫至乎修
83 44 to arise / to get up 曰集起心者
84 44 一切 yīqiè all / every / everything 資一切戒
85 41 to leave / to depart / to go away / to part 一皆離之遣之
86 41 zōng school / sect 之宗
87 40 jīng to go through / to experience
88 40 zhòng many / numerous 可以泯眾
89 40 yuàn to hope / to wish / to desire 惟願開卷
90 40 般若 bōrě Prajna-wisdom / prajñā / prajna / great wisdom 般若第二
91 40 yòu again / also 遣之又遣
92 39 meaning / sense 言簡義豐
93 39 nián year 說法三十七年
94 39 jìn to the greatest extent / utmost 盡得無巴鼻
95 39 miè to destroy / to wipe out / to exterminate 滅無所滅
96 39 jiē all / each and every / in all cases 皆所以別
97 38 to go
98 38 xià next 於言下悟入
99 38 can / may / permissible 忘言得旨端可悟明
100 37 lìng to make / to cause to be / to lead 令充老母衣糧
101 37 zhèng upright / straight 其正心也
102 37 wài outside 緣起外紀
103 37 yòng to use / to apply 推而用之之謂迹
104 36 otherwise / but / however 則為法界門之
105 36 already / afterwards 悉已付囑摩訶迦葉矣
106 36 according to 依智而不依識
107 36 shí knowledge / understanding 甚乎含識溺心而浮識
108 36 necessary / must 言下須見
109 35 和尚 héshang an abbot / a monk 與和尚不同
110 35 cóng from 始從鹿野苑
111 35 sān three 末上三拜得髓
112 35 liù six 一偈傳衣為六代祖
113 34 見性 jiàn xìng to see one's true nature / to realize one's Buddha nature 見性成佛
114 33 yīn because 其因真
115 33 day of the month / a certain day 不經三十餘日
116 33 大師 dàshī venerable master / great master / master 有可大師者
117 33 kōng empty / void / hollow 若空若靈
118 33 chéng to finish / to complete / to accomplish / to succeed 願成成寂滅也
119 32 自心 zì xīn One's Mind 弟子自心
120 32 dìng to decide 定也者
121 31 dāng to be / to act as / to serve as 當知是妙法諸佛之祕要
122 31 zhe indicates that an action is continuing 著槽廠去
123 31 again / more / repeatedly 明也者復也
124 31 rán correct / right / certainly 凡然聖
125 30 thing / matter 有物乎
126 29 shēn human body / torso 此身不幸
127 29 suì to comply with / to follow along 遂刊于吳中休休禪庵
128 29 each 各一編
129 29 to enter 善入者
130 29 qiú to request 自後遍求三十餘載
131 29 汝等 rǔ děng you all 汝等終日只求福田
132 28 chū to go out 故出馬祖石頭
133 28 wèi Eighth earthly branch 則吾未
134 28 capacity / degree / a standard / a measure 願度度苦也
135 28 bié do not / must not 皆所以別
136 27 xié demonic / iniquitous / nefarious / evil 何心邪
137 27 gèng more / even more 更三十世求其道
138 27 děng et cetera / and so on 與普賢等
139 27 便 biàn convenient / handy / easy 教便往黃
140 27 曹溪 cáoqī Caoqi 終至曹溪
141 27 不見 bújiàn to not see 不見六祖大全之旨
142 26 zhǐ only / just 汝等終日只求福田
143 26 què but / yet / however / while / nevertheless 以不見而却蔽固
144 26 qián front 世尊分座於多子塔前
145 25 jué to awake 舉目直入大圓覺海
146 25 尊者 zūnzhě senior monk / honored sir 第一摩訶迦葉尊者
147 25 guī to go back / to return 歸其一也
148 25 tóng like / same / similar 即同善財於一念間圓滿功
149 25 a human or animal body 謂之默體
150 25 jìng clean 但淨本心
151 25 jiě to loosen / to unfasten / to untie 之玄解
152 24 tīng to listen 且聽
153 24 眾生 zhòngshēng beings / all living things / all sentient beings 眾生本
154 24 sēng a monk 一僧
155 24 desire 欲後世者提本而正末也
156 24 to reach 及五祖血脈圖
157 24 fāng square / quadrilateral / one side
158 24 智慧 zhìhuì wisdom 摩訶智慧
159 24 kǒu measure word for people, pigs, and kitcheware 如何出得江口
160 24 shǐ beginning / start 師始於五羊
161 23 菩提 pútí bodhi / enlightenment / awakening 菩提自性
162 23 suī although / even though 變復雖
163 23 如是 rúshì thus / so 如是見
164 23 念念 niàn niàn thought after thought / successive moments of thought 念念自見萬法無滯
165 23 to attain / to reach 智者了達其性無二
166 23 sòng to recite / to read aloud / to recite from memory 客誦何經
167 23 弟子 dìzi disciple / follower / student 弟子是嶺
168 23 that / those 彼謂即
169 22 propriety / social custom / manners / courtesy / etiquette 梅參禮五祖
170 22 kāi to open 受衣紹祖開闡
171 22 è evil / vice 惡也
172 22 huì can / be able to 會中高僧七百
173 22 xiàng towards / to 吾向
174 22 名為 míngwèi to be called 名為不二
175 22 mén door / gate / doorway / gateway 門庭險峻
176 22 歸依 guīyī to take refuge in the Triple Gem 歸依覺
177 22 本性 běnxìng inherent nature 未見本性
178 22 nèi inside / interior 至人謂六祖篇內同
179 22 shì to show / to reveal 如此示之
180 21 使 shǐ to make / to cause 使君命海禪者錄其語
181 21 Germany 古筠比丘德異撰
182 21 guò to cross / to go over / to pass 方小授則過也
183 21 不動 bùdòng Akshobya 提掇不動
184 21 zhōng end / finish / conclusion 目錄終
185 21 zuò to sit 坐臥不安
186 21 idea 氏教外以傳法之要意
187 21 jiāo to teach / to educate / to instruct 氏教外以傳法之要意
188 20 chú except / besides 能除執心
189 20 yóu follow / from / it is for...to 行由第一
190 20 聖人 shèngrén an ancient sage / an ancient saint 昔者聖人之將隱也
191 20 extra / surplus / remainder 自後遍求三十餘載
192 20 jiàn mirror / looking glass 賜諡大鑒禪師碑
193 20 shí real / true 固有名同而實異者也
194 20 清淨 qīngjìng peaceful / quiet / tranquil / pure 而清淨常若
195 20 to think / consider / to ponder 吾思汝之
196 20 jiāng will / shall (future tense) 昔者聖人之將隱也
197 19 法門 fǎmén dharmaparyāya / dharma gate / a way of teaching the Dharma / a Buddhist teaching / a Dharma door 開東山法門
198 19 天下 tiānxià China 天下謂
199 19 temple / monastery / vihāra 其寺是五祖忍大師
200 19 huà to make into / to change into / to transform 在彼主化
201 19 huì intelligent / clever 慧也者
202 19 tōng to go through / to open 近得通上人尋到
203 19 zhí to implement / to carry out / to execute a plan
204 19 禪師 Chán Shī Chan Master / Zen Master / Seon Master 賜諡大鑒禪師碑
205 19 tool / device / utensil / equipment / instrument 莫能具說
206 19 in / at 遂刊于吳中休休禪庵
207 19 jìng boundary / frontier / boundary 萬境自如如
208 19 stupid / doltish / foolish / ignorant 不肖者以愚壅
209 19 煩惱 fánnǎo worried / vexed / annoyed 煩惱心者
210 19 yuǎn far / distant 不亦遠乎
211 19 不知 bùzhī do not know 淺者何其不知量也
212 19 he / him 必是他得
213 18 zhuǎn to transmit / to convey / to forward (mail) 是被經轉
214 18 chán Chan / Zen 使君命海禪者錄其語
215 18 chù a place / location / a spot / a point 無所處而不自得之
216 18 xiù refined / elegant / graceful 秀上座
217 18 本心 běnxīn original intent 取自本心般若之性
218 18 dùn a time / a meal 頓漸第八
219 18 fǒu to negate / to deny 之否
220 18 無念 wúniàn no thought 無念為宗
221 18 èr two 二之法
222 18 萬法 wàn fǎ myriad phenomena / all things 念念自見萬法無滯
223 18 le completion of an action 直了成佛
224 18 dialect / language / speech 使君命海禪者錄其語
225 18 already / since 聖人既隱
226 17 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 世尊分座於多子塔前
227 17 hái also / in addition / more 因地果還生
228 17 shòu to suffer / to be subjected to 受衣紹祖開闡
229 17 to seek / to search 覓祖即惡
230 17 佛性 Fó xìng buddhadhātu / Buddha-nature 佛性本無南北
231 17 世人 shìrén mankind 世人生死事大
232 17 無有 wú yǒu there is not 終無有益
233 17 qǐng to ask / to inquire 請師
234 17 shì matter / thing / item 理明事備
235 17 知見 zhījiàn to know by seeing 佛之知見也
236 17 zuì crime / sin / vice 即有無量無邊罪
237 17 無相 wúxiāng animitta / signlessness / without an appearance 無相為體者
238 16 修行 xiūxíng pratipatti / spiritual practice 一念修行
239 16 定慧 dìng huì meditative wisdom 定慧第四
240 16 to stand
241 16 不得 bùdé must not / may not / not be allowed / cannot 不得其審焉
242 16 所以 suǒyǐ therefore / as a result / so 皆所以別
243 16 nán south 南遯十餘年
244 16 five 師始於五羊
245 16 文字 wénzì character / script / writing / written language / writing style / phraseology 示法非文字也
246 16 xiǎo small / tiny / insignificant 以屋漏窺天而小天
247 16 suddenly / abruptly 祖一日忽見惠能曰
248 16 increase / benefit 大鑒傳之而益傳也
249 15 shì funerary name / posthumous name or title 賜諡大鑒禪師碑
250 15 xiān first 先須度吾
251 15 yuán monetary unit / dollar 元是龍能
252 15 wéi only / solely / alone 惟負舂
253 15 成佛 chéng Fó to become a Buddha 見性成佛
254 15 do not 汝更勿言
255 15 how can it be that? 豈天地之然邪
256 15 soil / ground / land 地之道存乎簡
257 15 shì a generation 大龜氏相傳之三十三世者
258 15 a man / a male adult
259 15 fán ordinary / common 凡然聖
260 15 如何 rúhé how / what way / what 和尚如何知我心中見解深
261 15 五祖 Wǔ Zǔ Fifth Patriarch 其寺是五祖忍大師
262 15 一念 yī niàn one moment / one instant 即同善財於一念間圓滿功
263 15 gōng public/ common / state-owned 諸公巍然而出
264 15 yóu also / as if / still 一物猶萬物也
265 15 真如 zhēnrú tathatā / suchness / inherent nature / true nature / tathata 曰真如心者
266 14 shí a rock / a stone 能腰石舂米
267 14 to take / to get / to fetch 取自本心般若之性
268 14 壇經 Tán Jīng Platform Sutra 法寶壇經
269 14 shòu to teach 方小授則過也
270 14 不可 bù kě cannot / should not / must not / forbidden / prohibited 殆不可勝數
271 14 bǎi one hundred 天下百世雖以書傳
272 14 qiě moreover / also 天且厭之久
273 14 迷人 mírén fascinating / enchanting / charming / tempting 迷人口說
274 14 不識 bù shí do not recognize [a person] 自謂不識世俗文字
275 14 xiàn to appear / to manifest / to become visible 現為教授師
276 14 luàn chaotic / disorderly 賢者以智亂
277 14 一日 yī rì one [whole] day 祖一日忽見惠能曰
278 14 a pagoda / a stupa 世尊分座於多子塔前
279 14 yuán fate / predestined affinity 曰緣慮心者
280 14 final particle 斯余志願滿矣
281 14 to doubt / to disbelieve 眾疑
282 14 happy / glad / cheerful / joyful 之樂之
283 14 zhí straight 舉目直入大圓覺海
284 14 zhǐ purport / aim / purpose 忘言得旨端可悟明
285 14 無常 wúcháng irregular 二者無常
286 14 to hand over to 付汝衣法
287 14 bèi by 又被惡人尋逐
288 14 certainly / must / will / necessarily 戒其必正覺也
289 14 eight 八箇餘月
290 14 說法 shuō fǎ a statement / wording 說法三十七年
291 14 問曰 wèn yuē to ask 祖問曰
292 13 final interogative 可力爭耶
293 13 zhǎng director / chief / head / elder 長伸兩脚臥
294 13 qiān one thousand 謂百劫千生斷佛種性者
295 13 zǒng general / total / overall / chief 且見徒眾總在左右
296 13 hair 發經而溥告也
297 13 懺悔 chànhuǐ to confess / to repent 懺悔第六
298 13 wàng absurd / fantastic / presumptuous 妄也
299 13 chéng to submit 來呈吾看
300 13 心中 xīnzhōng in mind 和尚如何知我心中見解深
301 13 zhì sign / mark / flag 衲子奮志衝關
302 13 xiāng fragrant / savory / appetizing / sweet / scented 先為傳自性五分法身香
303 13 三身 Sān Shēn Trikaya 三身自性佛
304 13 zhèng proof 施於證性
305 13 zài again / once more / re- / second / another 同官僚士庶肅容再拜
306 13 gōng merit 即同善財於一念間圓滿功
307 13 gào to tell / to say / said / told 贊者告也
308 13 無生 wúshēng anutpāda / unproduced / non-arising 無性亦無生
309 13 xìn to believe / to trust 發大信
310 13 four 西傳四七
311 13 tiān day 天之道存乎
312 13 duàn absolutely / decidedly 斷可見矣
313 13 黃梅 Huángméi Huangmei 三傳而至黃梅
314 13 dòng to move / to act 以非風旛動之機
315 13 rǎn to be contagious / to catch (illness) 盡皆不取不捨亦不染著
316 13 chéng to mount / to climb onto 最上乘也
317 13 功德 gōngdé guṇa / achievements and virtue / merit 有何功德
318 12 words / speech / expression / phrase / dialog 即便辭違
319 12 xué to study / to learn 願學學道也
320 12 lóng dragon 譬如大龍下雨於閻浮提
321 12 mìng life 使君命海禪者錄其語
322 12 chàn to feel remorse / to regret 無相懺者
323 12 yīng should / ought 應跋陀羅懸記
324 12 gēn origin / cause / basis 根人說
325 12 諸法 zhū fǎ sarvadharma / all things / all dharmas 諸法上念念不住
326 12 jiè to quit 戒其必正覺也
327 12 涅槃 Nièpán Final Nirvana / Nirvana / Nirvāṇa / Nibbāna 涅槃
328 12 色身 sè shēn the physical body / rupakaya 世人自色身是城
329 12 reason / logic / truth 理明事備
330 12 shǔ to count 莫記其數
331 12 門人 mén rén disciple 門人一千有餘
332 12 huì favor / benefit / blessing / kindness
333 12 邪見 xiéjiàn mistaken view / wrong view / perverse view / mithyādṛṣṭi / micchādiṭṭhi 為邪見故
334 12 虛空 xūkōng empty space 若虛空之通也
335 12 letter / symbol / character 字不可測也
336 12 suí to follow 乃令隨眾作務
337 11 悉皆 xījiē all 悉皆漂流如漂棗葉
338 11 jìng still / calm 靜也
339 11 bái white 非青黃赤白
340 11 戒定慧 jiè dìng huì morality, wisdom, and meditation / the three studies / the three trainings / triśikṣā 夫戒定慧者
341 11 化身 huàshēn emanation body / incarnation / reincarnation / embodiment / personification / avatar 億化身佛
342 11 刺史 cìshǐ governor / magistrate / regional inspector 韶州韋刺史
343 11 法身 Fǎshēn Dharmakaya / Dharmakāya / Dharma Body 法身之謂也
344 11 作禮 zuòlǐ to salute / to greet / to bow to 同時作禮
345 11 猶如 yóurú to be similar to / to appear to be 猶如夢中
346 11 miào wonderful / fantastic 一一法門具足無量妙義
347 11 huáng a dry moat 禪者智隍
348 11 jiàn gradually / drop by drop 頓漸第八
349 11 元年 yuánnián the first year of Emperor's reign / 0 CE 神龍元年上元日
350 11 jiān measure word for rooms, houses, luggage, etc 即同善財於一念間圓滿功
351 11 mēng to deceive / to cheat / to hoodwink / to knock unconscious 若蒙霧而
352 11 to secure / to be safe / to safeguard / to stabilize / to become solid
353 11 大乘 Dàshèng Mahayana Buddhism / Mahāyāna / Mahāyāna Buddhism 為大乘之椎輪
354 11 different / other 古筠比丘德異撰
355 11 dào to arrive 近得通上人尋到
356 11 jié take by force / to coerce 非累劫之緣
357 11 不是 bùshi no / is not / not 不是風動
358 11 liǎng two 取銀十兩與惠能
359 11 無住 wúzhù non-attachment / non-abiding 無住為本者
360 11 jiǎn simple / terse / succinct 言簡義豐
361 11 chū at first / at the beginning / initially 不得輕於初學
362 11 shǎo few 以少方便疾成菩提
363 11 liú to flow / to spread / to circulate 法流四
364 11 禮拜 lǐbài week 我到彼中禮拜
365 11 無二 wú èr advaya / nonduality / not two 智者了達其性無二
366 11 shū book 天下百世雖以書傳
367 11 kàn to see / to look 自看智慧
368 10 àn to shut a door 非不言而闇證也
369 10 供養 gòngyǎng to make offerings / to provide offerings / to worship 流傳供養
370 10 speed 汝須速去
371 10 guǒ a result / a consequence 其果不謬
372 10 tòng to feel pain / to ache 吾打汝痛不痛
373 10 wǎng to go (in a direction) 則無往不可也
374 10 earth / soil / dirt 來此土
375 10 táng main hall / a large room 不敢行至堂
376 10 如此 rúcǐ in this way / so 如此示之
377 10 biàn to dispute / to debate / to argue / to discuss 施於崇德辯惑
378 10 entirely / without exception 俱滅
379 10 zhù to dwell / to live / to reside 住坐臥
380 10 第六 dì liù sixth 懺悔第六
381 10 method / plan / policy / scheme 弟子玄策相訪
382 10 zūn to honor / to respect 尊其心要也
383 10 cān to take part in / to participate 梅參禮五祖
384 10 biàn turn / one time 遍罏錘
385 10 common / general / popular / everywhere / universal / extensive 常行普敬
386 10 善惡 shàn è good and evil 人之是非善惡過患
387 10 to remember / to memorize / to bear in mind 莫記其數
388 10 jià vacation 以法真而人假也
389 10 zhǐ to stop / to halt 止汝勿傳
390 10 to join / to combine 至人顯說而合義也
391 10 達磨 Dámó Bodhidharma 昔達磨大師
392 10 láo to toil 勞爾遠來
393 10 suì age 寅歲中春日敘
394 10 神會 shénhuì Shenhui 謂之神會
395 10 wàn ten thousand 謂萬善雖
396 10 shì clan / a branch of a lineage 龜氏
397 9 不斷 bùduàn unceasing / uninterrupted 故無所不斷也
398 9 jiā to add 加懸遠
399 9 wáng Wang 王氏以方
400 9 生滅 shēngmiè saṃsāra / life and death 曰生滅心者
401 9 如來 Rúlái Thus-Come (tathagata) / Tathāgata / Thus Come One 如來之清淨禪也
402 9 yān where / how
403 9 huǐ to regret 云何名悔
404 9 shèng divine / holy / sacred / ārya 凡然聖
405 9 cún to exist / to survive 天之道存乎
406 9 學道 xuédào examiner 願學學道也
407 9 shī the practice of selfless giving / dāna 施於證性
408 9 頓教 dùn jiāo sudden teachings / dunjiao 方始得聞如上頓教得法之因
409 9 secret / hidden / confidential 密說之
410 9 dài to represent / to substitute / to replace 一偈傳衣為六代祖
411 9 zhǐ to point 願垂指諭
412 9 jūn sovereign / monarch / lord / gentleman / ruler 使君命海禪者錄其語
413 9 bàng to slander / to defame / to speak ill of 解此法而輒謗毀
414 9 tranquil 若寂若惺
415 9 塵勞 chénláo the concerns of secular life 則塵勞易歇
416 9 zhì sluggish / stagnant 其人滯迹而忘返
417 9 徒眾 tú zhòng a group of disciples 且見徒眾總在左右
418 9 color 能含萬物色像
419 9 night 是夜三更
420 9 西方 xīfāng the West 願生西方
421 9 yào to want / to wish for 氏教外以傳法之要意
422 9 hǎi the sea / a sea / the ocean 使君命海禪者錄其語
423 9 寂滅 jìmiè calmness and extinction / Nirvāṇa / Nibbāna / Nirvana 願成成寂滅也
424 9 思量 sīliáng to reckon / to consider and measure 思量即不中用
425 9 guāng light 風旛報恩光孝禪寺
426 9 shén what 甚乎含識溺心而浮識
427 9 不同 bùtóng different / distinct / not the same 與和尚不同
428 9 三十 sān shí thirty 自後遍求三十餘載
429 9 yìn to stamp / to seal / to mark / to print 值印宗法師講
430 9 seven 西傳四七
431 9 祖師 zǔshī patriarch / the founder of a school or sect 初參祖師
432 9 以為 yǐwéi to believe / to think / to consider / to assume 眾以為然
433 9 不能 bù néng cannot / must not / should not 不能自
434 9 zhào an imperial decree 宣詔第九
435 9 出世 chūshì to be born / to come into being 於出世
436 9 生死 shēngsǐ Saṃsāra / Samsara 世人生死事大
437 9 最上 zuìshàng supreme 最上乘也
438 9 bēi a stone tablet 賜諡大鑒禪師碑
439 9 寶林 bǎolín Po Lam 大師至寶林
440 9 所謂 suǒwèi so-called 是所謂名
441 9 to lie 長伸兩脚臥
442 9 liú to leave something / to retain / to stay / to remain / to keep / to preserve 留此偈
443 8 guǎng wide / large / vast 推而廣之
444 8 qīng light / not heavy 輕物重用則不勝
445 8 tuī to push / to shove 推而廣之
446 8 yǒng perpetually / eternally / forever 悉皆永斷
447 8 shuǐ water 海所以在水也
448 8 to happen upon / to meet with by chance 遇會則藏
449 8 jiǔ old 侍最久
450 8 衣鉢 yībō robe and bowl / the cassock and alms bowl of a monk 教及衣鉢
451 8 dēng a lamp / a lantern 自執燈
452 8 a time 師陞座次
453 8 cáo Cao 回至韶州曹侯村
454 8 disease / sickness / ailment 以少方便疾成菩提
455 8 residence / dwelling 遇蒙則居
456 8 fēng wind 以非風旛動之機
457 8 xiǎn to show / to manifest / to display 則真忘易顯
458 8 無礙 wú'ài unimpeded / unhindered / unobstructed / unfettered / unhampered 若形影之無礙也
459 8 wàng to gaze / to look towards 望遠
460 8 shí ten 南遯十餘年
461 8 chí to grasp / to hold 持正法應當證知者
462 8 to break / to ruin / to destroy 差惠能破柴踏碓
463 8 三昧 sānmèi samādhi / concentrated meditation / mental concentration 般若三昧者
464 8 hài to injure / to harm to 恐有惡人害汝
465 8 xuán profound / mysterious / subtle 妙道虛玄不可思議
466 8 佛法 fófǎ Dharma / Dhárma / Dhamma / Buddha-Dhárma / Buddhist doctrine 以後佛法
467 8 zài to carry / to convey / to load / to hold 名載傳燈
468 8 guó a country / a state / a kingdom 竺國
469 8 biàn to change / to alter 昧也者變也
470 8 自修 zìxiū to self-study 若不自修
471 8 退 tuì to retreat / to decline / to move back / to withdraw 退至後院
472 8 kuáng to deceive / to lie 不起誑妄
473 8 行者 xíngzhě practitioner 行者
474 8 一偈 yī jì one gatha / a single gatha 一偈傳衣為六代祖
475 8 出家 chūjiā leaving home / to become a monk or nun 剃髮出家於道何益
476 8 shǒu to defend / to protect / to guard / to keep safe 常令守網
477 8 yuán won / yuan 機智圓
478 8 凡夫 fánfū an ordinary person / pṛthagjana 凡夫
479 8 gài a lid / top / cover 蓋以正修而修之
480 8 解脫 jiětuō liberation / emancipation / vimokṣa 解脫之謂也
481 8 to gather / to collect 曰集起心者
482 8 zào to make / to build / to manufacture 造寺度僧
483 8 hán to contain 甚乎含識溺心而浮識
484 8 無情 wúqíng heartless / without emotion 無情既無種
485 8 一行三昧 yīxíng sānmèi Ekavyuda-Samadi / Samadi of Specific Mode 一行三昧者
486 8 shǒu head 卷首
487 8 child / son 世尊分座於多子塔前
488 8 sòng to praise / to laud / to acclaim
489 8 lùn to comment / to discuss 論者謂之玄學
490 8 一時 yīshí a period of time / a while 一時作禮
491 8 zhào to illuminate / to shine 外照六門清淨
492 8 志誠 zhìchéng with sincerity and single-mindedness 命門人志誠曰
493 8 nán difficult / arduous / hard 難明難湊
494 8 xián salty / briny 咸言
495 8 yǐn to hide / to conceal 昔者聖人之將隱也
496 8 xiǎng to think 想心是也
497 8 shān a mountain / a hill / a peak 須彌諸山
498 7 內外 nèiwài inside and outside 內外不住
499 7 大眾 dàzhòng assembly / people / public / masses / audience 告請傳來衣鉢出示大眾
500 7 各自 gèzi each / respective 聞了各自除疑

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
shī master
re
 1. yǒu
 2. yǒu
 1. becoming / bhāva
 2. 1. existence; 2. becoming
 1. mo
 2. Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression.
rén Human Realm
xīn citta / thinking / thought / mind / mentality
jiàn view / perception / dṛṣṭi / diṭṭhi
 1. the teachings of the Buddha / Dharma / Dhárma
 2. a dharma / a dhárma / a natural law / teachings
 3. a mental object / a phenomenon / dharma / a thought
 4. quality / characteristic
 5. Dharma
 1. Buddha / Awakened One
 2. of Buddhism
 3. a statue or image of a Buddha
 4. a Buddhist text
 5. Buddha Realm
 6. Buddha
自性
 1. zìxìng
 2. zìxìng
 1. svabhāva / intrinsic nature / original nature / intrinsic existence / essential nature
 2. Self-Nature

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
安国 安國 Ān Guó
 1. Parthia
 2. Anguo
阿难 阿難 Ānán
 1. Ānanda / Ananda
 2. Ananda
安南 Ānnán
 1. Annam
 2. Annan
百劫 bǎijié Baijie
谤佛经 謗佛經 bàng Fójīng Buddakṣepana / Bang Fojing
宝林 寶林 bǎolín Po Lam
跋提河 bátí hé Hiranyavati River / Ajitavati River
跋陀罗 跋陀羅 Bátuóluó Bhadrika / Bhaddiya
八月 bāyuè August / the Eighth Month
遍一切处 遍一切處 biànyīqiēchù Vairocana
般若经 般若經 Bōrě Jīng Prajnaparamita Sutras
曹洞 Cáodòng Caodong School
曹溪 cáoqī
 1. Caoqi
 2. Caoqi / Huineng
禅菴 禪庵 chán ān a Buddhist hermitage
禅宗 禪宗 Chán Zōng Chan School of Buddhism / Zen
chén
 1. Chen
 2. Chen of the Southern dynasties
 3. narrate / tell / old / stale / to state / to display / to explain / to arrange / to exhibit
城中 chéngzhōng Chengzhong
传灯 傳燈 Chuán Dēng
 1. Chuan Deng
 2. Handing Down the Light
 3. Transmission of the Lamp
春秋 chūnqiū
 1. Spring and Autumn Period
 2. a person's age
 3. Chunqiu / Annals of Spring and Autumn
 4. spring and autumn
春日 chūnrì Chunri / Chunjih
大内 大內 Dà Nèi Main Imperial Palace
大涅盘 大涅槃 Dà Nièpán Mahaparinirvana Sutra
大涅槃经 大涅槃經 dà nièpán jīng Mahaparinirvana Sutra
大通 Dà Tōng Da Tong reign
大悲 dàbēi mahākaruṇā / great compassion
大梵寺 Dàfàn Sì Dafan Temple
大慧 dàhuì
 1. Mahāmati
 2. mahāprajñā / great wisdom
 3. Dahui Zonggao / Zonggao
代宗 Dài Zōng Emperor Daizong of Tang
达磨 達磨 Dámó Bodhidharma
达摩 達摩 Dámó Bodhidharma
道信 Dào xìn Venerable Dao Xin
大乘 Dàshèng
 1. Mahayana Buddhism / Mahāyāna / Mahāyāna Buddhism
 2. Mahayana / Great Vehicle
地狱 地獄 dìyù
 1. Hell / Hell Realms / Nāraka
 2. a hell
 3. hell
东方 東方 dōngfāng The East / The Orient
东山 東山 dōngshān Dongshan
多罗 多羅 Duōluó Tara
多罗尊 多羅尊 Duōluó Zūn Tara
二月 èryuè February / the Second Month
法海 Fǎ hǎi
 1. Dharma sea
 2. Fa Hai
 3. Fa Hai
法华 法華 Fǎ Huà
 1. The Lotus Sutra
 2. Dharma Flower
法华经 法華經 Fǎ Huà Jīng Lotus Sutra / Lotus Sūtra
fàn
 1. Sanskrit
 2. Brahma
 3. India
 4. brahman
 5. pure / sacred
 6. Fan
 7. Buddhist
范阳 范陽 Fànyáng Fanyang
梵语 梵語 Fànyǔ Sanskrit
法身 Fǎshēn
 1. Dharmakaya / Dharmakāya / Dharma Body
 2. Dharma body
法身佛 Fǎshēnfó Dharmakaya / Dharmakāya / Dharma Body
法性 fǎxìng dharma nature / inherent nature / essence / true nature / dharmata / dharmatā
法眼 fǎyǎn
 1. Fayan School
 2. dharma eye / dharmacakṣus
 3. hōgen
 4. Fayan
 5. Dharma Eye
法意 Fǎyì Fayi
佛法 fófǎ
 1. Dharma / Dhárma / Dhamma / Buddha-Dhárma / Buddhist doctrine
 2. the power of the Buddha
 3. Buddha's Teaching
佛门 佛門 fómén Buddhism
佛世尊 fóshìzūn Buddha, the world-honoured / bhagavat
扶风 扶風 fúfēng Fufeng
高祖 gāozǔ
 1. Han Gao Zu / Liu Bang
 2. great great grandfather
 3. Gaozu
广州 廣州 Guǎngzhōu Guangzhou
观音 觀音 Guānyīn
 1. Guanyin Bodhisattva / Avalokiteśvara / Avalokitesvara / Guanyin
 2. Avalokitesvara
guǐ tenth heavenly stem / tenth in order
国大 國大 guódà National Assembly of the Republic of China
鼓山 Gǔshān Gushan / Kushan
海东 海東 hǎidōng Haidong
河东 河東 hédōng
 1. Hedong
 2. Hedong
恒安 Héng Ān Heng An
荷泽 荷澤 hézé Lotus marsh
弘忍 Hóng Rěn Hong Ren
洪州 hóngzhōu Hongzhou
怀则 懷則 Huái Zé Huxi Huaize
黄老 黃老 Huánglǎo Huanglao / Daoism / Taoism / Taoist philosophy
黄梅 黃梅 Huángméi Huangmei
黄梅县 黃梅縣 huángméixiàn Huangmei county
华严 華嚴 Huáyán Avataṃsaka Sūtra / Flower Garland Sutra / Flower Adornment Sutra
慧静 慧靜 Huì Jìng Hui Jing
慧可 Huì Kě Huike
惠能 Huì Néng Hui Neng
惠济 惠濟 huìjì Huiji
jiāng
 1. a large river
 2. Yangtze River
 3. Jiang
 4. Jiangsu
 5. Jiang
江西 Jiāngxī Jiangxi
江州 jiāngzhōu Jiuzhou
鉴真 鑒真 Jiànzhēn Ganjin
迦叶 迦葉 jiāshè
 1. Kāśyapa / Kasyapa / Kassapa
 2. Mahākāśyapa / Kāśyapa / Kasyapa / Kassapa
迦叶佛 迦葉佛 Jiāyè Fó Kāśyapa Buddha / Kasyapa Buddha / Kassapa Buddha
戒坛 戒壇 jiè tán
 1. Sima (Ordination Shrine)
 2. Precept Altar
寂灭 寂滅 jìmiè
 1. calmness and extinction / Nirvāṇa / Nibbāna / Nirvana
 2. Upasannaka
jìn
 1. shanxi
 2. jin [dynasty]
 3. to move forward / to promote / to advance
 4. to raise
 5. Jin [state]
 6. Jin
jīng
 1. thorns / brambles
 2. the state of Chu / Jing
 3. Jingzhou / Ching-chou
净名经 淨名經 Jìng Míng Jīng Vimalakīrti Sūtra / Vimalakīrti Nirdeśa Sūtra
净土 淨土 Jìng Tǔ
 1. Pure Land
 2. Pure Land
金刚般若经 金剛般若經 jīngāng bōrě jīng Prajnaparamita Diamond Sutra / Prajñāpāramitā Diamond Sūtra / Diamond Sutra / Vajracchedikāprajñāpāramitāsūtra
金刚经 金剛經 Jīngāng Jīng
 1. Prajnaparamita Diamond Sutra / Diamond Sutra
 2. The Diamond Sutra
净满 淨滿 jìngmǎn Vairocana
净名 淨名 jìngmíng Vimalakirti
荆州 荊州 Jīngzhōu
 1. Jingzhou / Ching-chou
 2. Jingzhou / Ching-chou
九江 Jiǔjiāng Jiujiang
九月 jiǔyuè September / the Ninth Month
吉州 jízhōu
 1. Jizhou
 2. Kilju
拘那含牟尼佛 Jūnàhánmóuní Fó Kanakamuni Buddha
开元 開元 Kāi Yuán Kai Yuan
孔子 Kǒngzi Confucius
勒那 lēi nà Ratnamati
楞伽经 楞伽經 Léngjiā Jīng Lankavatara Sutra
liáng
 1. a bridge
 2. Liang Dynasty
 3. City of Liang
 4. State of Liang
 5. Liang
 6. a beam / rafters
 7. a fishing sluice
 8. to lose footing
 9. State of Liang
 10. a ridge
 11. later Liang
梁武帝 liáng wǔ dì
 1. Emperor Wu of Liang
 2. Emperor Wu of Liang
礼拜五 禮拜五 Lǐbàiwǔ Friday
岭南 嶺南 Lǐngnán Lingnan
临济 臨濟 Línjì Linji School
刘禹锡 劉禹錫 Liú Yǔxī Liu Yuxi
柳宗元 Liǔ Zōngyuán Liu Zongyuan
六祖大师法宝坛经 六祖大師法寶壇經 Liù Zǔ Dàshī Fǎbǎo Tán Jīng
 1. The Platform Sutra of the Sixth Patriarch
 2. Platform Sutra of the Sixth Patriarch
柳州 Liǔzhōu Liuzhou
龙树 龍樹 Lóng Shù Nāgārjuna
龙朔 龍朔 lóngshuò Longshuo
 1. Shandong
 2. Lu
 3. foolish / stupid / rash / vulgar
 4. the State of Lu
轮迴 輪迴 Lúnhuí
 1. Saṃsāra / cycle of life and death / Rebirth
 2. Cycle of Rebirth
 3. rebirth
luò
 1. Luo
 2. Luo River
罗睺罗 羅睺羅 Luóhóuluó Rahula
卢氏 盧氏 lúshì Lushi
鹿野苑 Lùyěyuàn
 1. Mṛgadāva / Deer Park
 2. Deer Park
马鸣 馬鳴 Mǎ Míng Aśvaghoṣa / Asvaghosa
马公 馬公 mǎgōng Makung
马祖 馬祖 mǎzǔ Mazu Daoyi / Mazu
miáo
 1. sprout / seedling
 2. Miao
 3. Miao
妙法 miào fǎ
 1. the wonderful Dharma / the wonderful truth / saddharma / the Dharma / the teachings of the Buddha
 2. Wondrous Dharma
弥勒 彌勒 Mílè
 1. Maitreya
 2. Maitreya
明教 míngjiāo
 1. Manicheanism / Manicheism
 2. a branch of Manicheanism combining influences from Taoism and Buddhism
 3. outstanding advice
弥陀 彌陀 Mítuó
 1. Amitābha
 2. Amitabha
摩诃迦叶 摩訶迦葉 Móhē Jiāyè Mahākāśyapa / Mahākassapa / kasyapa
摩罗 摩羅 móluó Māra
摩腾 摩騰 Móténg Kasyapamatanga
南海 Nán Hǎi
 1. South China Sea
 2. Canton / Guangzhou
 3. Southern Ocean
南天 nán tiān Southern India
南岳 Nán Yuè
 1. Hui Si / Nan Yue Hui Si
 2. Mount Heng
 3. Nanyue
南宗 Nán Zōng Southern School / Nan Zong
难提 難提 Nántí Nandi
那提 Nàtí Nādikā / Nātika / Jātika
衲子 nàzǐ Saṅgha / Sangha / Buddhist monastic community
涅槃 Nièpán
 1. Final Nirvana / Nirvana / Nirvāṇa / Nibbāna
 2. Buddhism in Every Step: Nirvana
 3. nirvana
涅槃经 涅槃經 Nièpán Jīng
 1. Nirvana Sutra
 2. Nirvana Sutra
宁越 寧越 Níng Yuè Yeongwol
毘摩 pímó
 1. Vimalā
 2. Kapimala
 3. dharma
毘婆尸佛 Pípóshī Fó Vipaśyin / Vipassī / Vipasyin Buddha
毘舍浮佛 Píshèfú Fó Visvabhu Buddha
譬喻品 pìyù pǐn Simile and Parable
婆须蜜多 婆須蜜多 póxūmìduō Vasumitra
 1. common / general / popular / everywhere / universal / extensive
 2. Prussia
 3. Pu
菩萨戒经 菩薩戒經 púsà jiè jīng Sutra on Bodhisattva Stages / Bodhisattvabhūmi
菩萨藏 菩薩藏 púsà zàng Mahāyāna canon
菩提达磨 菩提達磨 Pútídámó Bodhidharma
普贤 普賢 Pǔxián Samantabhadra
普愿 普願 pǔyuàn Nanquan / Puyuan
契嵩 Qì Sōng Qi Song
青原 qīngyuán Qingyuan
青原山 qīngyuán shān Qingyuan Shan
求那跋陀罗 求那跋陀羅 Qiúnàbátuóluó Guṇabhadra / Gunabhadra
七月 qīyuè July / the Seventh Month
蕲州 蘄州 Qízhōu Qizhou
曲江 qǔjiāng Qujiang
 1. you / thou
 2. Ru River
 3. Ru
如来 如來 Rúlái
 1. Thus-Come (tathagata) / Tathāgata / Thus Come One
 2. Tathagata
三身 Sān Shēn Trikaya
三藏 Sān Zàng
 1. Tripitaka
 2. Tripitaka / Tripiṭaka / Tipitaka
 3. Buddhist Canon
僧璨 Sēng Càn Venerable Seng Can
僧伽 sēngqié
 1. Saṅgha / Saṃgha / Sangha / Buddhist monastic community
 2. sangha
善财 善財 Shàncái
 1. Sudhana
 2. Sudhana
上京 shàngjīng Shangjing
商那和修 Shāngnàhéxiū Sana-vasin / Śāna-vāsin
善观 善觀 Shànguān Sudrsa / Sudassa
上元 shàngyuán
 1. Shangyuan
 2. Shangyuan
 3. Shangyuan festival / Lantern festival
韶州 Sháozhōu Shaozhou
舍利弗 Shèlìfú Sariputra / Śariputra / Sariputta
神秀 Shén Xiù Shen Xiu
身毒 Shēndú the Indian subcontinent
神会 神會 shénhuì Shenhui
神龙 神龍 shénlóng Shenlong
舍卫 舍衛 Shèwèi Sravasti / Śrāvastī / Savatthi
时众 時眾 shí zhòng present company
十二月 shíèryuè December / the Twelfth Month
释迦 釋迦 Shìjiā Sakyamuni Buddha
释迦文佛 釋迦文佛 Shìjiāwén Fó Sakyamuni Buddha
尸弃佛 尸棄佛 Shīqì Fó Sikhin Buddha / Śikhin Buddha
师说 師說 Shīshuō Shishuo
十一月 shíyīyuè November / the Eleventh Month
十月 shíyuè October / the Tenth Month
世尊 Shìzūn World-Honored One / Bhagavat / Bhagavān / Buddha
受者 shòu zhě The Recipient
shǔ
 1. Sichuan
 2. Shu Kingdom
四天王 Sì Tiānwáng Four Deva Kings / Four Heavenly Kings
四会 四會 sìhuì Sihui
sòng
 1. Song Dynasty
 2. Song
 3. Liu Song Dynasty
宋朝 Sòng Cháo Song Dynasty
宋仁宗 Sòng Rénzōng Emperor Renzong of Song
嵩山 Sōng Shān Mount Song
宋神宗 Sòng Shénzōng Emperor Shenzong of Song
宋太宗 Sòng Tàizōng Emperor Taizong of Song
肃宗 肅宗 Sù Zōng
 1. Emperor Suzong of Tang
 2. Suzong
苏州 蘇州 Sūzhōu Suzhou
泰山 Tài Shān Mount Tai
太和 tàihé
 1. Taihe reign
 2. Taihe reign
太极 太極 Tàijí
 1. Absolute / Supreme Ultimate
 2. Taiji
坛经 壇經 Tán Jīng Platform Sutra
唐王 Táng Wáng Tang Wang / Zhu Yujian / Emperor Longwu / Emperor Shaozong
唐宪宗 唐憲宗 Táng Xiàn Zōng Emperor Xianzong of Tang
天监 天監 Tiān Jiàn Tian Jian reign
天圣 天聖 Tiān Shèng Tian Sheng / reign of Emperor Renzong of Song
天人师 天人師 tiānrén shī
 1. Teacher of Heavenly and Human Beings / the Buddha
 2. teacher of heavenly beings and humans
天台 Tiāntái
 1. Tiantai / T'ien-tai
 2. Tiantai / Tiantai School
提多 tíduō Titus
外记 外記 wàijì Record Keeper / Secretary
王度 Wáng Dù Wang Du
王维 王維 Wáng Wéi Wang Wei
wèi
 1. Wei Dynasty
 2. State of Wei
 3. Cao Wei
 4. tall and big
维摩经 維摩經 Wéi Mó Jīng Vimalakirti Sutra / Vimalakīrti Sūtra / Vimalakīrti Nirdeśa Sūtra
沩仰 溈仰 Wéi Yǎng Weiyang School / Guiyang School
维摩诘 維摩詰 Wéimójié Vimalakirti
温州 溫州 Wēnzhōu Wenzhou
无德 無德 Wú Dé Shan Zhao / Fenyang Wude
武帝 Wǔ Dì
 1. Emperor Wu of Han
 2. Emperor Wu of Southern Qi
 3. Emperor Wu of Song
无相戒 無相戒 Wú Xiāng Jiè Formless Precepts
武德 wǔdé Wude
无贪 無貪 wútān non-attachment / alobha
无性 無性 wúxìng
 1. niḥsvabhāva / no self-nature
 2. Asvabhāva
五月 wǔyuè May / the Fifth Month
吴中 吳中 Wúzhōng Wuzhong
 1. what? / where? / why?
 2. a slave / a servant
 3. Kumo Xi / Xi / Tatabi
 4. Kumo Xi / Xi / Tatabi
 5. Xi
西国 西國 Xī Guó Western Regions
西京 Xī Jīng Xi Jing
西域 Xī Yù Western Regions
贤劫 賢劫 xián jié bhadrakalpa / the present kalpa
襄阳 襄陽 Xiāngyáng
 1. Xiangyang
 2. Xangyang
咸亨 xiánhēng Xianheng
显宗 顯宗 xiǎnzōng Xianzong
小乘 Xiǎoshèng Hinayana / Hīnayāna
西方 xīfāng
 1. the West
 2. west side
 3. the Western [Pureland]
 4. Xifang
 5. West
兴化 興化 xīnghuà Xinghua
行思 xíngsī Xingsi
新罗 新羅 Xīnluó Silla
新州 Xīnzhōu Xinzhou
信州 xìnzhōu Xinzhou
西天 Xītiān India / Indian continent
玄学 玄學 xuán xué Wei-Jin Xuanxue
玄宗 Xuán Zōng Emperor Xuanzong of Tang
玄觉 玄覺 Xuánjué Xuanjue
须达 須達 Xūdá Sudatta
xuē
 1. Xue
 2. Xue
学道 學道 xuédào
 1. examiner
 2. Learning the Way
须弥 須彌 Xūmí Mt Meru / Sumeru
阎浮提 閻浮提 Yǎn Fú Tí Jambudvipa / Jambu-dvipa / Jambu-dipa / the Terrestrial World
延和 yánhé
 1. Yanhe reign
 2. Yanhe reign
耶舍 yéshè Narendrayaśas
一乘 yī shèng ekayāna / one vehicle
仪凤 儀鳳 yífèng Yifeng
一行三昧 yīxíng sānmèi Ekavyuda-Samadi / Samadi of Specific Mode
永嘉玄觉 永嘉玄覺 Yǒngjiā Xuánjué Yongjia Xuanjue
永泰 yǒngtài Yongtai
元和 yuánhé Yuanhe
云门 雲門 yúnmén
 1. Yunmen School
 2. Yunmen Wenyan
余庆 餘慶 yúqìng Yuqing
湛然 Zhàn Rán Zhanran / Chan-Jan
贞观 貞觀 Zhēn Guān Zhen Guan Reign / Emperor Taizong of Tang
真宗 Zhēn Zōng Zhao Heng / Emperor Zhenzong of Song
真定 Zhēndìng Zhending / Zhengding
证道歌 證道歌 zhèng dào gē Yongjia's Song for the Path to Enlightenment
正月 Zhēngyuè first month of the lunar new year
直道 Zhí Dào Straight Road / Jiuyuan to Yunyang Road
智通 zhì tōng Zhi Tong
至大 Zhìdà Zhida reign
智人 Zhìrén Homo sapiens
至元 Zhìyuán Zhiyuan
众僧 眾僧 zhòngsēng Saṅgha / Sangha / Buddhist monastic community
中天 zhōngtiān Central North India
zhòu
 1. daytime
 2. Zhou
 3. Zhou
zhú
 1. Zhu
 2. India
 3. bamboo
竺法兰 竺法蘭 Zhúfǎlán Dharmaratna / Gobharana
宗宝 宗寶 Zōng Bǎo Zong Bao
宗门 宗門 Zōng Mén
 1. Chan School of Buddhism / Zen
 2. religious school
宗主 zōngzhǔ head of a clan / natural leader / person of prestige and authority in a domain / suzerain

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 907.

Simplified Traditional Pinyin English
ā e
ài
 1. desire / craving / trsnā
 2. Love
爱欲 愛欲 àiyù love and desire / sensuality / kāma
ān
 1. a Buddhist nunnery / a Buddhist convent
 2. a thatched cottage
ān a Buddhist monastery or nunnery
ān
 1. an
 2. Ease
巴鼻 bā bí to pull an ox by its nose
白佛 bái fó to address the Buddha
bǎn board struck for sounding events in a temple
谤佛 謗佛 bàng fó persecution of Buddhism
bào indirect effect / judgement / retribution
报恩 報恩 bào'ēn repaying others' kindness
报身 報身 bàoshēn saṃbhogakāya / sambhogakaya / enjoyment body / reward body
报身佛 報身佛 Bàoshēn Fó saṃbhogakāya / sambhogakaya / enjoyment body / reward body
bēi
 1. compassion / empathy / karuṇā
 2. Kindness
本来面目 本來面目 běnlái miànmù
 1. inherent nature
 2. original face
本寺 běnsì main temple / home temple / this temple
本体 本體 běntǐ intrinsic nature
本心 běnxīn original mind
本则 本則 běnzé main kōan / main case / benze
彼岸 bǐ àn
 1. the other shore
 2. the other shore
biàn everywhere fragrant / paricitra
边见 邊見 biānjiàn extreme views / antagrāhadṛṣṭi
变相 變相 biànxiāng
 1. a sutra illustration
 2. Illustration
比丘 bǐqiū
 1. Bhiksu / a monk / bhikṣu / bhikkhu
 2. bhiksu
 1. a bowl / an alms bowl / patra / pātra
 2. an alms bowl / patra / pātra / patta
 3. Alms bowl
波波 bōbō baba
波罗蜜 波羅蜜 bōluómì
 1. paramita / pāramitā / perfection
 2. paramita
波罗蜜多 波羅蜜多 bōluómìduō paramita / perfection
般若 bōrě
 1. Prajna-wisdom / prajñā / prajna / great wisdom
 2. Prajna Wisdom
 3. prajna
钵盂 缽盂 bōyú alms bowl
不二 bú èr
 1. advaya / nonduality / not two
 2. Non-Duality
不净 不淨 bù jìng Impurity / dirty / filthy
不可得 bù kě dé unobtainable
不立文字 bù lì wén zì
 1. cannot be set down in words
 2. not standing on the written word
不了义经 不了義經 bù liǎo yì jīng texts that do not explain the meaning
不善 bù shàn akuśala / akusala / unvirtuous / unwholesome / inauspicious
不生不灭 不生不滅 bù shēng bù miè neither arises nor extinguishes
不思恶 不思惡 bù sī è not thinking about the unwholesome
不思善 bù sī shàn not thinking about the wholesome
不思议界 不思議界 bù sīyì jiè acintyadhātu / the realm beyond thought and words
不增不减 不增不減 bù zēng bù jiǎn neither increases nor decreases
不觉 不覺 bùjué non-enlightenment
不生 bùshēng
 1. nonarising / anutpāda
 2. nonarising / anutpāda
布施 bùshī
 1. dana / giving / the practice of giving / generosity
 2. generosity
不信 bùxìn disbelief / lack of faith
不住 bùzhù not dwelling
cān
 1. assembly / worship on the four fives
 2. Inquire
cáng
 1. piṭaka / canon / a collection of scriptures
 2. garba / matrix / embryo
 3. kośa / kosa
 4. ālaya / dwelling / residence
藏识 藏識 cáng shí storehouse consciousness / ālayavijñāna / alaya consciousness
参请 參請 cānqǐng to seek instruction
差别 差別 chābié discrimination
chán meditative concentration / dhyāna / jhāna
chàn a ritual for confessing sins
禅师 禪師 Chán Shī
 1. Chan Master / Zen Master / Seon Master
 2. Chan master
禅寺 禪寺 Chán sì Chan temple / Zen temple
禅院 禪院 Chán yuàn a Chan temple / a Zen temple
刹那 剎那 chànà
 1. kṣaṇa / an instant
 2. ksana
禅定 禪定 chándìng
 1. Meditative Concentration / meditation
 2. to meditate
 3. meditative concentration
cháng eternal / nitya
常乐 常樂 cháng lè lasting joy
常离 常離 cháng lí constant isolation
常生 cháng shēng eternal life
常坐 cháng zuò constantly sitting in meditation
常见 常見 chángjiàn eternalism / śāśvatadṛṣṭi
常行 chángxíng constantly walking in meditation
常住 chángzhù
 1. a long-term resident at a monastery
 2. permanence / eternalism / śāśvata / nitya-sthita
 3. monastery
 4. Permanence
忏悔 懺悔 chànhuǐ
 1. repentance / pāpadeśanā
 2. to repent
chēn
 1. aversion / hatred / hostility / anger / dveṣa / dosa
 2. malice / vyāpāda
chén
 1. dust / an object / an object of one of the senses / a defilement / a contanimating object
 2. an atom / aṇu
尘埃 塵埃 chénāi dirt / defilements
chéng yāna / a vehicle / a school of teaching
chéng Sincerity
chéng Become
成道 chéng dào Awakening / to become enlightened / to become a Buddha
成佛 chéng Fó
 1. to become a Buddha
 2. Attaining Buddhahood
成菩提 chéng pútí to become a Buddha / to become enlightened
成所作智 chéng suǒ zuò zhì Wisdom of perfect conduct
成就 chéngjiù
 1. to attained / to obtain
 2. to bring to perfection / complete
 3. attainment / accomplishment / siddhi
 4. accomplishment
 5. Achievements
尘劳 塵勞 chénláo
 1. the concerns of secular life
 2. affliction
chī transcendence
chī confusion / stupidity / naivety / delusion / moha
持戒 chí jiè
 1. morality / to uphold precepts
 2. to uphold precepts
持诵 持誦 chísòng to accept and maintain by chanting aloud
chù touch / contact / sparśa
传法 傳法 chuán fǎ
 1. to transmit the Dharma
 2. Dharma transmission
chuáng a pillar with a Buddhist inscription
幢盖 幢蓋 chuáng gài banners and canopies
初地 chūdì the first ground
出家 chūjiā
 1. leaving home / to become a monk or nun
 2. to renounce
出离 出離 chūlí
 1. to leave Samsara / to transcend the mundane world
 2. renunciation, transcendence
出离生死 出離生死 chūlí shēngsǐ to leave Samsara
出世 chūshì
 1. to become a monk or num / to leave secular life
 2. to be not of this world
 3. Transcending the World
除疑 chúyí to eliminate doubt
 1. Loving-Kindness
 2. Kindness
此岸 cǐàn this shore / this world / Saṃsāra
慈悲 cíbēi
 1. compassion / loving-kindness / benevolence / mettā / metta
 2. Compassion
 3. loving-kindness and compassion
 4. Have compassion
丛林 叢林 cónglín
 1. Buddhist monastery
 2. monastery
an element
大慈 dà cí great loving-kindness / great compassion
大慈悲 dà cí bēi great mercy and great compassion
大法 dà fǎ great dharma / elemental dharma
大会斋 大會齋 dà huì zhāi great vegetarian feast
大戒 dà jiè full ordination / upasaṃpanna / upasaṃpadā
大善知识 大善知識 dà shàn zhīshí a Dharma friend with great merit
大身 dà shēn great body / mahakaya / mahākāya
大圣 大聖 dà shèng a great sage / mahāsiddha / a great adept
大圆镜智 大圓鏡智 dà yuán jìng zhì
 1. Perfect Mirrorlike Wisdom / perfect mirror-like wisdom
 2. Great Perfect Mirror Wisdom
大智慧 dà zhìhuì great wisdom and knowledge
大道 dàdào great way / great Path / great enlightenment
大德 Dàdé
 1. most virtuous / bhadanta
 2. Great Virtue / Yaññadatta
大慧 dàhuì mahāprajñā / great wisdom
大利 dàlì great advantage / great benefit
当分 當分 dāng fēn according to position
dào
 1. the path leading to the cessation of suffering
 2. Way
dǎo delusion / error / inversion / reversal / viparyāsa
到彼岸 dàobǐàn
 1. to reach the other shore / to reach Nirvāṇa
 2. To the Other Shore
道场 道場 dàochǎng
 1. place of practice / a Dharma center
 2. place of enlightenment / seat of enlightenment / bodhimanda / bodhimaṇḍa
 3. place for spiritual practice
道具 dàojù tools of the way
道人 dàorén
 1. a Buddhist monk
 2. Traveler of the Way
道俗 dàosú layperson
道行 dàoxíng
 1. virtuous deeds
 2. Practicing the Way
大人 dàren a bodhisattva / a mahasattva
大士 Dàshì a bodhisattva / mahāsattva
大师 大師 dàshī 1. Venerable Master (when referring to Venerable Master Hsing Yun); 2. Master (for historical Buddhist masters)
大悟 dàwù great awakening / great enlightenment
大行 dàxíng extensive cultivation
大意 dàyì great understanding
大智 dàzhì Mahāmati
大众 大眾 dàzhòng Assembly
 1. puṇya / puñña
 2. guṇa
得道 dé dào to attain enlightenment
等心 děng xīn a non-discriminating mind
等持 děngchí
 1. samādhi / concentrated meditation / mental concentration
 2. holding oneself in equanimity
truth
di
地上 dì shàng above the ground
谛听 諦聽 dì tīng listen carefully
颠倒 顛倒 diāndǎo
 1. delusion / error / inversion / reversal / viparyāsa
 2. up-side down
dìng
 1. meditative concentration / meditation
 2. Concentration
dǐng
 1. to point one's head at
 2. usnisa / uṣṇīṣa
定慧 dìng huì
 1. meditative wisdom
 2. Concentration and Wisdom
顶礼 頂禮 dǐnglǐ
 1. to bow in a kneeling position with head touching the ground
 2. Prostration
入定 dìngzhì
 1. entered into meditation / settled / composed / collected of mind
 2. to enter into meditation
第七识 第七識 dìqīshí kliṣṭamanas / kliṣṭa-mana / afflicted mind / afflicted mentality
第一义 第一義 dìyī yì
 1. paramārtha / paramārthasatya / absolute truth / supreme truth
 2. Ultimate Truth
地狱 地獄 dìyù a hell
地中 dìzhōng secondary buildings on monastery grounds
弟子 dìzi disciple
 1. pāramitā / perfection
 2. to save / to rescue / to liberate / to overcome
 3. ordination rhythm
Sincere
度僧 dù sēng to lead to become a monastic
断见 斷見 duàn jiàn Nihilism
端坐 duānzuò to sit in a posture for meditation
对法 對法 duì fǎ comparing dharmas
顿教 頓教 dùn jiāo sudden teachings / dunjiao
顿悟 頓悟 dùn wù
 1. sudden enlightenment / sudden awakening
 2. sudden enlightenment
多闻 多聞 Duō Wén learned / one who has heard much
度生 dùshēng to save beings
恶道 惡道 è dào
 1. an evil rebirth / an evil destiny / an unfortunate rebirth / hell
 2. evil path
ēn Gratitude
二边 二邊 èr biān two extremes
二法 èr fǎ
 1. two dharmas / two kinds of dharma
 2. dichotomy
二乘 èr shèng the two vehicles
尔时 爾時 ěr shí at that time
二师 二師 èr shī two kinds of teachers
二相 èr xiāng the two attributes
二道 èrdào the two paths
二三 èrsān six non-Buddhist philosophers
二身 èrshēn two bodies
恶业 惡業 èyè unwholesome acts / evil intentions
 1. a dharma / a dhárma / a natural law / teachings
 2. a mental object / a phenomenon / dharma / a thought
 3. quality / characteristic
 4. Dharma
法海 Fǎ hǎi Dharma sea
法灭 法滅 fǎ miè the extinction of the teachings of the Buddha
法难 法難 fǎ nán persecution of Buddhism
发菩提心 發菩提心 fā pú tí xīn bodhicittopāda / initiate the bodhi mind
法事 fǎ shì a Dharma event
法施 fǎ shī a Dhárma gift / Dhárma offering / the gift of teaching the Dharma
法体 法體 fǎ tǐ essence of all things
法相 fǎ xiāng
 1. notions of dharmas / the essential nature of different phenomena
 2. the essential differences between different teachings
 3. the truth
 4. Faxiang: A Buddhist Practitioner's Encyclopedia
 5. Dharma Characteristic
发愿 發願 fā yuàn
 1. to make a vow / praṇidhānaṃ
 2. Make a Vow
 3. Making Vows
法宝 法寶 fǎbǎo
 1. the Buddha's teaching
 2. a Buddhist monk's apparel, staff etc
 3. Dharma treasure
法界 fǎjiè
 1. a dharma realm / a dhárma realm / dharmadhatu / dharmadhātu
 2. tathatā / suchness / inherent nature / true nature / tathata
 3. Dharma Realm
法力 fǎlì the power of the Dharma
法门 法門 fǎmén
 1. dharmaparyāya / dharma gate / a way of teaching the Dharma / a Buddhist teaching / a Dharma door
 2. Dharma gate
fán an ordinary person
fàn
 1. brahman
 2. pure / sacred
 3. Buddhist
凡圣 凡聖 fán shèng
 1. the ordinary and the divine
 2. Ordinary and Sagely
凡夫 fánfū an ordinary person / pṛthagjana
放大光明 fàng dà guāngmíng diffusion of great light
放戒 fàng jiè to initiate a novice
方便 fāngbiàn
 1. upāya / skillful means / expedient means
 2. Convenience
 3. expedient means
 4. Skillful Means
方等经 方等經 fāngděngjīng Vaipulya sutras
方圆 方圓 fāngyuán Know Your Place
烦恼 煩惱 fánnǎo
 1. kleśa / kilesa / a mental affliction / defilement
 2. defilement
凡人 fánrén Ordinary Being
梵刹 梵剎 Fànshā temple / monastery
凡愚 fányú common and ignorant
法师 法師 fǎshī
 1. Dharma Master / Venerable / a Buddhist monk or nun
 2. Venerable
 3. Dharma Teacher
法眼 fǎyǎn
 1. dharma eye / dharmacakṣus
 2. hōgen
法珍 fǎzhēn
 1. Fazhen
 2. Fazhen
非常 fēicháng impermanent / transient
非我 fēiwǒ selflessness / non-self / anātman / anattā
非有 fēiyǒu does not exist / is not real
焚香 fén xiāng
 1. to burn incense
 2. Burning Incense
分别 分別 fēnbié
 1. kalpanā / thought / imagination
 2. vikalpa / discrimination / conception
 3. discrimination
风大 風大 fēng dà wind / wind element / wind realm
奉行 fèngxíng Uphold
 1. of Buddhism
 2. a statue or image of a Buddha
 3. a Buddhist text
佛乘 fó chéng Buddha vehicle / buddhayāna
佛境界 fó jìngjiè sphere of buddhas
佛刹 佛剎 Fó shā
 1. a Buddhist pillar
 2. Buddhakṣetra / a Buddha field / a Buddha land
 3. temple / monastery
佛说 佛說 Fó shuō
 1. buddhavacana / the Buddha's teaching
 2. the Buddha's has explained
佛心宗 fó xīn zōng enlightened mind teaching
佛性 Fó xìng buddhadhātu / Buddha-nature
佛心印 fó xīnyìn mind seal
佛言 Fó yán
 1. the Buddha said
 2. buddhavacana / the teachings of the Buddha
佛语 佛語 fó yǔ
 1. buddhavacana / the words of the Buddha
 2. Buddha Talk
佛祖 Fó zǔ
 1. the Buddha and patriarch
 2. Buddhas
佛道 Fódào
 1. Buddhist practice
 2. bodhi / enlightenment
 3. the path leading to enlightenment
 4. Buddhahood
 5. the Buddha Way
 6. Way of the Buddha
佛地 fódì Buddha stage / Buddha ground / buddha-bhūmi
佛法 fófǎ the power of the Buddha
佛教 Fójiào the Buddha teaches
佛经 佛經 Fójīng a Buddhist scripture / Buddhist sutra
佛身 Fóshēn
 1. buddhakaya / Buddha-body
 2. Buddha's Body
佛土 Fótǔ buddhakṣetra / a Buddha land / land or realm of a Buddha / land of the Buddha's birth
佛心 fóxīn
 1. mind of Buddha
 2. Buddha’s Mind
佛智 fózhì Buddha knowledge / Buddha wisdom
佛种 Fózhǒng
 1. the causes and conditions for becoming a Buddha
 2. the seed of Buddhahood
to bind / to tie
 1. puṇya / merit / blessing / reward
 2. Fortune
福德 fúdé
 1. merit earned / reward / good fortune and good moral conduct
 2. Fortune and Virtue
 3. Merit and Virtue
福田 fútián
 1. domain for practices leading to enlightenment
 2. field of merit
浮图 浮圖 fútú
 1. Buddha / Buddhist stupa
 2. Buddha
gài a hindrance / an obstacle / nivāraṇa / nīvaraṇāni
甘露 gānlù
 1. sweet dew / ambrosia / the nectar of immortality / amṛta
 2. Nectar
 3. Nectar
 4. nectar
高僧 gāosēng an eminent monk / a senior monk
gēn
 1. an organ / a part of the body / an organ of sense
 2. a sense / a faculty
 3. mūla / a root
gèng contacts
根性 gēnxìng the basis of strength
gōng merit-creating actions
gōng to offer in worship
功德无量 功德無量 gōng dé wú liàng boundless merits
功德 gōngdé
 1. guṇa / achievements and virtue / merit
 2. puṇya / puñña
 3. merit
恭敬 gōngjìng Respect
供养 供養 gòngyǎng
 1. to make offerings / to provide offerings / to worship
 2. offering
故经云 故經云 gù jīng yún therefore, the sutra says
guān
 1. mindfulness / contemplation
 2. insight / vipaśyanā / vipassanā
 3. Observe
观心 觀心 guān xīn
 1. to contemplate the mind
 2. Observe the Mind
观察 觀察 guānchá clear perception
广 guàng
 1. vaipulya / vast / extended
 2. Extensive
广大 廣大 guǎngdà vaipulya / vast / extended
广度 廣度 guǎngdù to save many
光明 guāngmíng Brightness
观照 觀照 guānzhào
 1. to observe with wisdom
 2. Contemplate and Observe
 3. careful consideration
 4. Careful Observation
归戒 歸戒 guījiè to take refuge in the Triple Gem
归依 歸依 guīyī to take refuge in the Triple Gem
归依佛 歸依佛 guīyī fó to take refuge in the Buddha
guǒ
 1. direct effect / phala / a consequence
 2. Fruit
过去 過去 guòqù past
hào Good
好生 hǎoshēng to be careful / to be diligent
Merge
Harmony
héng Eternity
恒沙 恆沙 héng shā
 1. the sand of the River Ganges / as numerous as grains of sand in the River Ganges
 2. sands of the Ganges
和尚 héshang
 1. an abbot / a monk
 2. Most Venerable
合掌 hézhǎng
 1. to join palms
 2. to join palms
弘法 hóngfǎ
 1. to propagate Buddhist teachings / to promote the Dharma
 2. Dharma Propagation
弘愿 弘願 hóngyuàn
 1. a great vow
 2. Grand Vows
hòu Deep
后五 後五 hòu wǔ following five hundred years
后世 後世 hòushì later rebirths / subsequent births
huà to collect alms
坏色 壞色 huàisè kasaya / kaṣāya
欢喜 歡喜 huānxǐ joy
还源 還源 huányuán ceasing / cessation / nivṛtti
化身 huàshēn nirmanakaya
护持 護持 hùchí Protect and Support
huì Kindness
huì a religious assembly
huì
 1. intellect
 2. Wisdom
毁法 毀法 huǐ fǎ persecution of Buddhism
慧日 huì rì to have illuminating wisdom like the Buddha
慧命 huìmìng
 1. friend / brother
 2. wisdom-life
护念 護念 hùniàn
 1. for a Buddha, bodhisattva, or demigod to protect a Buddhist disciple
 2. Safeguard the Mind
huò kleśa / kilesa / a mental affliction / defilement
火宅 huǒ zhái
 1. the parable of the burning house
 2. burning house
a prediction / a prophecy / vyakarana
gatha / hymn / verse
 1. the origin of suffering
 2. desire / greed / craving
偈赞 偈讚 jì zàn to sing in praise of
jiā
 1. gha / ga
 2. gha / ga
jiā school / sect / lineage
jiā jia
jiǎ designation / provisional / conventional term
jiā kasaya
假名 jiàmíng designation / provisional term / conventional term
jiàn view / perception / dṛṣṭi / diṭṭhi
见大 見大 jiàn dà the element of visibility
见性 見性 jiàn xìng
 1. to see one's true nature / to realize one's Buddha nature
 2. Seeing One's Nature
见佛 見佛 jiànfó
 1. to see the Buddha
 2. Seeing the Buddha
讲经 講經 jiǎng jīng
 1. to teach the sutras
 2. to teach sutras
 3. Expounding the Dharma
讲说 講說 jiǎng shuō
 1. to explain / to tell
 2. Explain
讲堂 講堂 jiǎng táng
 1. a lecture hall
 2. lecture hall
教法 jiàofǎ
 1. scriptural dharma / āgamadharma
 2. Teaching
教授 jiàoshòu Professor
教授师 教授師 jiàoshòu shī precpt instructor
袈裟 jiāshā
 1. kasaya / kaṣāya
 2. kasaya
嫉妬 jídù Jealousy
jiè
 1. precepts / a vow
 2. Precepts / morality
jié a fetter
jié Outstanding
jié a kalpa / an eon
jiè dhātu / a realm / a field / a domain
jiě
 1. understanding
 2. to liberate
戒定慧 jiè dìng huì
 1. morality, wisdom, and meditation / the three studies / the three trainings / triśikṣā
 2. morality, meditative concentration, wisdom
劫火 jiéhuǒ a large destructive fire
羯磨 jiémó karma
戒师 戒師 jièshī
 1. discipline teacher
 2. Precept Instructor
 3. Precept Master
解脱 解脫 jiětuō
 1. liberation / emancipation / vimokṣa
 2. liberation
解脱知见 解脫知見 jiětuō zhī jiàn knowledge and experience of liberation
戒香 jièxiāng
 1. the fragrance of discipline
 2. fragrance of precepts
jìn diligence / perseverance
jìng
 1. vyavadāna / purification / cleansing
 2. śuddha / cleansed / clean / pure
 3. viśuddhi / purity
 4. Pure
jìng
 1. the object of one of the six senses
 2. viṣaya / sphere / region
jìng Respect
jìng Stillness
jīng a sutra / a sūtra
经本 經本 jīng běn Sutra
境相 jìng xiāng world of objects
经云 經云 jīng yún the sutra says
金刚 金剛 jīngāng
 1. vajra
 2. diamond
经典 經典 jīngdiǎn the collection of sutras / the sūtrapiṭaka
境界 jìngjiè viṣaya / object / sphere / region / realm of objects / state
精进 精進 jīngjìn
 1. Diligence / Perseverance / vīrya
 2. Be Diligent
 3. diligence
经论 經論 jīnglùn sutras and shastras / scriptures and commentaries
净心 淨心 jìngxīn
 1. a purified mind
 2. Purify the Mind
静坐 靜坐 jìngzuò to meditate in a sitting position
救世 jiùshì to save / to be saved
机缘 機緣 jīyuán
 1. ability to accept causes and conditions / favourable circumstances / opportunity
 2. potentiality and condition
to raise an example
a mat for sitting and sleeping on / niṣīdana
pada
jué
 1. bodhi / enlightenment / awakening
 2. Awaken
决定 決定 juédìng fixed / unchanging / constant / determined / niścaya
觉悟 覺悟 juéwù
 1. to become enlightened
 2. Enlightenment
 3. to awake
觉知 覺知 juézhī Awareness
具戒 jùjiè full ordination / upasaṃpanna / upasaṃpadā
居士 jūshì
 1. a lay person / a male lay Buddhist
 2. householder
具足 jùzú
 1. complete / full / perfect
 2. Completeness
具足戒 jùzújiè full ordination / upasaṃpanna / upasaṃpadā
开示 開示 kāishì
 1. to express / to indicate
 2. Teach
开悟 開悟 kāiwù
 1. to become enlightened / to have an awakening
 2. enlightenment / bodhi
 3. to awaken
开元寺 開元寺 kāiyuán sì Kai Yuan Temple
kōng
 1. śūnyatā / emptiness / emptiness of inherent existence
 2. Emptiness
空见 空見 kōng jiàn
 1. view of emptiness
 2. View of Emptiness
空有 kōng yǒu
 1. non-existent and existent / emptiness and having self
 2. Emptiness and Existence
空寂 kōngjì śūnyatā / emptiness / emptiness of inherent existence
Sorrow / duḥkha / dukkha / suffering
苦海 kǔhǎi
 1. sea of suffering / abyss of worldly suffering
 2. ocean of suffering
苦行 kǔxíng
 1. to practice ascetism
 2. austerity
来生 來生 lái shēng later rebirths / subsequent births
来生缘 來生緣 lái shēng yuán affinities in future lives
来迎 來迎 lái yíng coming to greet
lán a hermitage
兰若 蘭若 lánrè
 1. a forest retreat / a secluded place to practice / araṇya / arañña / aranya
 2. temple / monastery
 3. Aranya
老僧 lǎo sēng an old monk
Joy
冷暖自知 lěng nuǎn zì zhī only one knows whether it’s hot or cold
离念 離念 lí niàn transcends thoughts
离生 離生 lí shēng to leave the cycle of rebirth
离世间 離世間 lí shìjiān Detachment from the World
离欲 離欲 lí yù free of desire
liàng means of knowing / reasoning / pramāṇa
两足尊 兩足尊 liǎng zú zūn
 1. Honored One Among Two-Legged Beings
 2. supreme among two-legged creatures
莲华 蓮華 liánhuā Lotus Flower
了义 了義 liǎoyì nītārtha / definitive
礼拜 禮拜 lǐbài Prostrate
利根 lìgēn natural powers of intelligence
立功 lìgōng establish in merit
礼敬 禮敬 lǐjìng namo / to pay respect to / to revere
灵光 靈光 líng guāng spiritual light / divine light
灵山会上 靈山會上 líng shān huì shàng Vulture Peak Assembly
利生 lìshēng to help all living beings
六尘 六塵 Liù Chén six sense objects / Six Dusts
六根 liù gēn
 1. the six sense organs / sadayatana
 2. Six Faculties
六识 六識 liùshí the six consciousnesses / the six types of sensory consciousness
六十二见 六十二見 liùshíèr jiàn sixty two views
流通 liútōng
 1. transmission of Buddhist teachings
 2. to transmit and spread
利益 lìyì benefit
lóng nāga / serpent / dragon
lòu outflow / flow / influx / discharge / āsrava
lún the cycle of rebirth
lùn a treatise / a thesis / śastra
论义 論義 lùnyì upadeśa / upadesa
律师 律師 lǜshī vinaya teacher
màn
 1. māna / pride / arrogance / conceit
 2. conceit / abhimāna
滿 mǎn Full
měi Beauty
门人 門人 mén rén
 1. disciple
 2. a hanger-on
梦幻 夢幻 mènghuàn dream and illusion
miào
 1. subtle / mysterious / profound / abstruse / beyond conception
 2. Wonderful
妙观察智 妙觀察智 miào guānchá zhì Wisdom of Profound Insight / Wisdom of perfect insight
妙果 miào guǒ wonderful fruit
妙理 miào lǐ a suble principle / a wonderous principle
妙心 miào xīn Wondrous Mind
妙道 miàodào
 1. a profound way
 2. Wondrous Way
妙用 miàoyòng skillful use / magical use
miè the cessation of suffering
灭度 滅度 mièdù to extinguish worries and the sea of grief
灭后 滅後 mièhòu after the Buddhas's Nirvāṇa
灭罪 滅罪 mièzuì erase karma from sins
míng
 1. wisdom / vidyā
 2. Clear
明禅 明禪 míng chán Clarity of Chan
明心 míng xīn
 1. an enlightened mind
 2. A Clear Mind
明心见性 明心見性 míng xīn jiàn xìng
 1. intrinsic nature
 2. to realize the mind and see one's true nature
迷悟 míwù
 1. delusion and awareness
 2. Ignorance and Enlightenment
密语 密語 mìyán mantra
密意 mìyì
 1. hidden meaning
 2. Secret Intentions
evil / vice
to rub a monk's head for taking a vow
摩诃般若 摩訶般若 móhē bōrě great wisdom / mahāprajñā
能变 能變 néng biàn able to change
能破 néngpò refutation
能所 néngsuǒ ability to transform and transformable
Bhiksuni / a nun / a bhikṣuṇī / bhikkhunī
niàn
 1. memory
 2. mindfulness / smṛti
念佛 niàn Fó
 1. to recollect the Buddha / to chant the name of the Buddha
 2. to chant Buddha's name
念佛往生 niàn fó wǎng shēng reciting the name of the Buddha for a future life
念经 念經 niàn jīng
 1. to chant a sutra
 2. Chanting Sutras
念念 niàn niàn thought after thought / successive moments of thought
念着 念著 niànzhe clinging to illusion
毘摩 pímó dharma
pǐn chapter / varga
平等 píngděng
 1. equal / without partiality
 2. equality
平等性智 píngděng xìng zhì Wisdom of universal equality
譬喻 pìyù Avadana (parables) / Apadāna
普见 普見 pǔjiàn observe everywhere
菩萨 菩薩 púsà
 1. bodhisatta
 2. bodhisattva
菩提 pútí
 1. bodhi / enlightenment / awakening
 2. bodhi
菩提树 菩提樹 Pútí Shù
 1. bodhi tree
 2. Bodhedrum magazine
 3. Bodhi Tree
菩提心 pútíxīn
 1. bodhicitta / aspiration to enlightenment
 2. bodhi mind
七佛 Qī Fó Seven Buddhas / Seven Past Buddhas / Seven Manushi Buddhas / saptatathāgata
qián Submerge
qiān Modest
谦恭 謙恭 qiāngōng Modest and Respectful
伽蓝 伽藍 qiēlán
 1. sangharama / samgharama / samghārama / temple / monastery
 2. sangha community
qín diligence / perseverance / vīrya
qīng Clear
清净心 清淨心 qīng jìng xīn pure mind
清净 清凈 qīngjìng
 1. pure / cleansed / purified of defiling illusion / viśuddhi
 2. purity
请益 請益 qǐngyì Request Teachings
亲近 親近 qīnjìn Be Close To
求道 qiú dào
 1. to seek the Dharma
 2. Seeking the Way
求法 qiú fǎ to seek the Dharma
求生 qiú shēng seeking rebirth
clinging / grasping /upādāna
realm / destination
quán expedient
取经 取經 qǔjīng to fetch scriptures
群生 qúnshēng all living beings
rǎn tormented / afflicted / distressed / kliṣṭa
ràng Give Way
染污 rǎnwū tormented / afflicted / distressed / kliṣṭa
饶益 饒益 ráoyì Benefit
re
rén Benevolence
rěn
 1. tolerance / patience
 2. Patience
人天 réntiān
 1. the six realms / all living things
 2. humans and devas
人我 rénwǒ personality / human soul
仁者 rénzhe compassionate one / benevolent one / a compassionate person
人中 rénzhōng mānuṣyaka / a multitude of men
日参 日參 rì cān daily visits
日月星 rì yuè xīng sun, moon and star
róng Tolerance
róng Blend
肉身 ròushēn the physical body
肉身菩萨 肉身菩薩 ròushēnpúsà flesh-body bodhisattva
Thus
如法 rú fǎ In Accord With
入灭 入滅 rù miè
 1. to enter Nirvāṇa / to pass away
 2. to enter into nirvana
入圣 入聖 rù shèng to become an arhat
入室 rù shì
 1. to enter the master's study
 2. to enter the master's study for examination or instruction
入道 rùdào
 1. to become a monastic
 2. to begin practicing Buddhism
 3. to enter the Way
入门 入門 rùmén
 1. to become a monastic
 2. beginner
如如 rúrú
 1. tathatā / suchness / inherent nature / true nature / tathata
 2. Thusness
如是 rúshì thus, so
三宝 三寶 Sān Bǎo The Triple Gem / triple gem / three treasures / ratnatraya
三毒 sān dú three poisons / trivisa
三恶 三惡 sān è
 1. three kinds of malice
 2. the three evil rebirths / the three evil realms
三法 sān fǎ the three aspects of the Dharma
三千 sān qiān three thousand-fold
三乘 sān shèng
 1. three vehicles / triyāna / triyana
 2. Three Vehicles
三世 sān shì
 1. past, present, and future
 2. Three Periods of Time
三业 三業 sān yè Three Types of Karma / the three karmas / three actions
三障 sān zhàng three barriers
三归戒 三歸戒 sānguījiè to take refuge in the Triple Gem
三归依 三歸依 sānguīyī to take refuge in the Triple Gem
三际 三際 sānjì past, present, and future
三昧 sānmèi
 1. samādhi / concentrated meditation / mental concentration
 2. samadhi
form / matter
色身 sè shēn
 1. the physical body / rupakaya
 2. Physical Body
sēng
 1. a monk
 2. saṅgha / saṃgha / Buddhist community
僧俗 sēng sú monastics and laypeople
僧伽梨 sēngjiālì sanghati
僧尼 sēngní
 1. a Buddhist nun
 2. monks and nuns
僧众 僧眾 sēngzhòng the monastic community / the sangha
shā kasaya
沙门 沙門 shāmén
 1. a Buddhist monk / a wandering monk / a shramana / a sramana / renunciant / mendicant
 2. sramana
沙弥 沙彌 shāmí
 1. Sramanera / śrāmaṇera / a novice Buddhist monk
 2. sramanera
shàn a meditation mat
shàn
 1. kuśala / kusala / virtuous
 2. shan
善恶 善惡 shàn è
 1. good and evil
 2. good and evil
善念 shàn niàn Virtuous Thoughts
善因 shàn yīn Wholesome Cause
善法 shànfǎ
 1. a wholesome thing / a beneficial dharma
 2. a wholesome teaching
上根 shàng gēn a person of superior capacity
上乘 shàngchéng superior vehicle
善根 shàngēn
 1. virtuous roots / wholesome roots / kuśalamūla
 2. Wholesome Roots
上人 shàngrén
 1. shangren / senior monastic
 2. supreme teacher
上座 shàngzuò sthavira / elder
山林 shānlín a forest retreat / a secluded place to practice / araṇya / arañña / aranya
善人 shànrén a wholesome person / a good person
善哉 shànzāi
 1. excellent
 2. Sadhu
善知识 善知識 shànzhīshi Dharma Friends / kalyāṇamitra / kalyāṇamitta / kalyanamitra
shé Buddhist monk
shě
 1. equanimity
 2. equanimity
 3. Give
shè saṃgraha / to hold together / to collect / to combine
shě
 1. equanimity
 2. equanimity
 3. Give
shēn body / kāya
shèn Cautious
身受 shēn shòu the sense of touch / physical perception
shēng birth
胜处 勝處 shèng chù abode of superiority / station of mastery / abhibhāyatana
圣谛 聖諦 shèng dì paramārtha / paramārthasatya / absolute truth / supreme truth
圣凡 聖凡 shèng fán
 1. sage and common person
 2. sage and ordinary
生相 shēng xiāng attribute of arising
生灭 生滅 shēngmiè
 1. saṃsāra / life and death
 2. arising and ceasing
陞座 shēngzuò to address the assembly / to give a lecture
什深 甚深 shénshēn very profound / what is deep
神通 shéntōng
 1. a spiritual power / supernatural powers / a remarkable ability / a magical power
 2. supernatural power
摄受 攝受 shèshòu
 1. parigraha / to protect / to uphold / received and taken care of
 2. to receive, take in
摄心 攝心 shèxīn to concentrate
舍宅 shèzhái to donate a residence for use as a temple
shí vijñāna / consciousness / life force / mind / cognition
shì loka / a world
shí Real
shì Buddhism
shī master
shī the practice of selfless giving / dāna
shì the meaning of a word / relating to the phenomenal world
十恶 十惡 shí è the ten evils
十二部经 十二部經 shí èr bù jīng Twelve Divisions of Sutras / dvādaśaṅga / the twelve divisions of Buddhist literature
释子 釋子 shì zǐ sons of Śākyamuni / disciples of the Buddha
十八界 shíbājiè eighteen realms
十二入 shíèr rù āyatana / ayatana/ twelve sense bases / twelve sense-media / twelve bases of cognition
世间 世間 shìjiān world
世界 shìjiè
 1. a world
 2. world
十善 shíshàn the ten virtues
世俗 shìsú Secular
实性 實性 shíxìng true nature / tathatā
誓愿 誓願 shìyuàn a vow
示众 示眾 shìzhòng to teach / to instruct the Sangha
shòu feelings / sensations
受法 shòu fǎ to receive the precept
授记 授記 shòu jì Vyakarana (prophecies) / a prediction / vyākaraṇa
受戒 shòu jiè
 1. to take precepts
 2. Take the Precepts
受持 shòuchí
 1. to accept and maintain faith / to uphold
 2. uphold
受用 shòuyòng Benefit
授与 授與 shòuyǔ to award / to confer
shù Forgiveness
说法 說法 shuō fǎ
 1. to teach the Dharma / to expound Buddhist teachings / dharma-desana
 2. Expounding the Dharma
说经 說經 shuō jīng to explain a sūtra / to expound the classics
说戒 說戒 shuōjiè
 1. explation of the precepts / upoṣadha
 2. half monthly confession
 1. to appear
 2. pseudo
temple / monastery / vihāra
 1. volition / cetanā
 2. Think
四弘誓愿 四弘誓願 sì hóng shì yuàn
 1. Four Universal Vows / four vows by those seeking help from a bodhisattva
 2. Four Universal Vows
四门 四門 sì mén the four schools of thought / four classifications of teaching
四乘 sì shèng four vehicles
四相 sì xiāng four notions / four forms / four manifestations of self
四智 sì zhì the four forms of wisdom
四众 四眾 sì zhòng the fourfold assembly / the four communities
四大 sìdà the four great seeds / the four great elements / mahābhūta
思惟 sīwéi
 1. reflection / consideration / cintana
 2. Contemplate
四重禁 sìzhòngjìn four grave prohibitions
sòng 1. ode; 2. praise
诵经 誦經 sòngjīng
 1. to chant sutras
 2. to chant sutras
宿 from former lives
宿业 宿業 sù yè past karma
随缘 隨緣 suí yuán
 1. to act in accordance with causes and conditions
 2. Follow Conditions
 3. to accord with conditions
随宜 隨宜 suíyí acting according to people's needs / acting in accordance with the circumstances
所持 suǒchí adhisthana / adhiṣṭhāna / adhiṭṭhāna / determination
所得 suǒdé acquire
所长 所長 suǒzhǎng Director (of an institute)
俗姓 súxìng secular surname
a pagoda / a stupa
弹指 彈指 tán zhǐ to snap the fingers
贪爱 貪愛 tānài
 1. passion / desire / rāga
 2. Clinging
贪瞋 貪瞋 tānchēn greed and anger
贪欲 貪慾 tānyù
 1. attachment / passion / desire / raga
 2. Desire
檀越 tányuè an alms giver / a donor
 1. śarīra / human body
 2. ti / essence
 3. entity / a constituent / an element
剃发 剃髮 tì fà to become a monastic
天堂 tiāntáng Heaven
天子 tiānzǐ devaputra / the son of a god
调心 調心 tiáo xīn Taming the Mind
听法 聽法 tīng fǎ to hear the Dharma / to listen to the teachings of the Buddha
体用 體用 tǐyòng
 1. the substance of an entity
 2. Essence and Influence
tōng a spiritual power / supernatural powers / a remarkable ability / a magical power
通达 通達 tōngdá Thorough Understanding
徒众 徒眾 tú zhòng a group of disciples
退 tuì parihāṇi / to regress / to degenerate
外法 wài fǎ outside teachings
外缘 外緣 wài yuán
 1. external causes
 2. External Conditions
外道 wàidào
 1. non-Buddhist
 2. Heretics
外境 wàijìng external world of objects
万法 萬法 wàn fǎ myriad phenomena / all things
妄念 wàng niàn
 1. false thoughts / deluded thoughts
 2. Delusive Thoughts
往生 wǎng shēng
 1. a future life
 2. to be reborn
妄想 wàngxiǎng
 1. fanciful thinking / deluded thoughts / fantasies / vikalpa
 2. delusive thoughts
妄心 wàngxīn a deluded mind
万劫 萬劫 wànjié ten thousand kalpas
wēi subtlety
微妙 wēimiào subtle, profound
威仪 威儀 wēiyí Conduct
闻法 聞法 wén fǎ to hear the Dharma / to listen to the teachings of the Buddha
闻经 聞經 wén jīng to hear the Dharma / to listen to the teachings of the Buddha
self / ātman / attan
我慢 wǒmàn conceit / ātmamāna
Enlightenment
 1. mo
 2. Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression.
无常迅速 無常迅速 wú cháng xùn sù impermanence strikes fast
无得 無得 wú dé Non-Attainment
无二 無二 wú èr advaya / nonduality / not two
五分法身 wǔ fēn fǎshēn five attributes of Dharmakāya
五更 wǔ gèng five contacts
五家 wǔ jiā Five Houses / Five Chan schools of Buddhism
五逆罪 wǔ nì zuì pañca-ānantarya-karma / the Five Great Violations / Five Cardinal Sins / the five heinous crimes
无所得 無所得 wú suǒ dé nothing to be attained
无妄想 無妄想 wú wàngxiǎng freedom from deluded thought
五欲 五慾 wǔ yù the five desires
五蕴 五蘊 wǔ yùn five aggregates / five skandhas / five groups of existence / five groups of clinging
五蕴和合 五蘊和合 wǔ yùn héhé convergence of the five aggregates
无诤 無諍 wú zhèng
 1. non-contention
 2. No Disputes
无碍 無礙 wú'ài unimpeded / unhindered / unobstructed / unfettered / unhampered
无常 無常 wúcháng
 1. impermanence / anitya / anicca
 2. impermanence
无瞋 無瞋 wúchēn non-aggression / non-hatred / imperturbability
悟道 wùdào
 1. to awaken to the truth / to awaken to the way
 2. Awaken to the Path
 3. to awaken to the truth
无间 無間 wújiān
 1. avīci / interminable / incessant
 2. No Distance
无尽 無盡 wújìn endless
无尽藏 無盡藏 wújìn cáng
 1. an inexhaustible treasury
 2. Boundless Treasure
 3. inexhaustible storehouse
无量 無量 wúliàng immeasurable
无量义 無量義 wúliàng yì
 1. the doctrine of all things
 2. the Mahāyāna canon
无漏 無漏 wúlòu
 1. having no passion or delusion
 2. Untainted
无明 無明 wúmíng
 1. ignorance / avidyā / avijjā
 2. ignorance
无念 無念 wúniàn
 1. no thought
 2. tathatā
 3. No Thought
 4. free from thought
无情 無情 wúqíng
 1. relating to non-sentient beings
 2. Insentient
污染 wūrǎn a defilement / an impurity/ upaklesa / upakkilesa
悟入 wùrù experiential understanding of the truth / to understand reality / to perceive through meditation
无色 無色 wúsè formless / no form / arūpa
无上菩提 無上菩提 wúshàng pútí
 1. samyaksaṃbodhi / unsurpassed complete perfect enlightenment / supreme bodhi
 2. Supreme Bodhi
无身 無身 wúshēn no-body
无生 無生 wúshēng
 1. anutpāda / unproduced / non-arising
 2. No-Birth
五识 五識 wǔshí
 1. five kinds of cognition / five kinds of perception
 2. five steps of cognition / five kinds of mind
无为 無為 wúwèi
 1. unconditioned / asaṃskṛta
 2. Non-Doing
无我 無我 wúwǒ selflessness / non-self / anātman / anattā
无相 無相 wúxiāng
 1. animitta / signlessness / without an appearance
 2. Formless
无心 無心 wúxīn
 1. no-mind
 2. No-Mind
五阴 五陰 wǔyīn five aggregates / five skandhas / five groups of existence / five groups of clinging
无余 無餘 wúyú
 1. without remainder / niravaśeṣa
 2. without excess
无着 無著 wúzhāo unattached
无住 無住 wúzhù
 1. non-attachment / non-abiding
 2. non-abiding
to calm oneself
Joy
latent tendencies / predisposition
Cherish
xiān a sage
xián bhadra
现前 現前 xiàn qián to manifest in the present / to present before the eyes
贤圣 賢聖 xián shèng āryapudgala / noble ones
xiāng incense
xiāng
 1. lakṣaṇa / countenance / personage / quality / character / disposition
 2. nimitta / a sign / a mark / appearance
 3. a perception / cognition / conceptualization / a notion
xiǎng notion / perception / cognition / conceptualization / saṃjñā / samjna
相待 xiāngdài interdependence / mutual dependence
相续 相續 xiāngxù causal connection / continuity of cause and effect / saṃtati
相应 相應 xiāngyìng
 1. concomitant
 2. response, correspond
现身 現身 xiànshēn manifest
xiào Filial Piety
邪见 邪見 xiéjiàn mistaken view / wrong view / perverse view / mithyādṛṣṭi / micchādiṭṭhi
邪魔外道 xiémó wài dào
 1. evil behavior / an evil cult
 2. demons and heretics
邪行 xiéxíng
 1. heretical ways
 2. sexual misconduct
西方 xīfāng the Western [Pureland]
系缚 繫縛 xìfú tied to
xīn citta / thinking / thought / mind / mentality
xìn
 1. faith / confidence
 2. Faith
心地 xīn dì
 1. mind / mental ground
 2. Mind Ground
信佛 xìn Fó to believe in Buddhism
信根 xìn gēn faith / the root of faith
心净 心淨 xīn jìng A Pure Mind
心量 xīn liàng Magnanimity
心灭 心滅 xīn miè cessation of the deluded mind
心念 xīn niàn
 1. mindfulness
 2. Thoughts
心如明镜 心如明鏡 xīn rú míng jìng A Mind Clear as a Mirror
信受奉行 xìn shòu fèngxíng to receive and practice
心数 心數 xīn shù a mental factor
心所 xīn suǒ a mental factor
心要 xīn yào the core / the essence
信道 xìndào a processional way
xíng
 1. mental formations / saṃskāra / sankhara / that which has been put together / volition / volitional formations / conditioned states / habitual actions
 2. practice / carita / caryā / conduct / behavior
 3. to practice
 4. Practice
性起 xìng qǐ arising from nature
性相如如 xìng xiāng rúrú their essential nature is thusness
行解 xíngjiě
 1. control of the mind and mental factors
 2. practice and understanding
 3. Practice and Understanding
性空 xìngkōng inherently empty / empty in nature
心观 心觀 xīnguān contemplation on the mind
行者 xíngzhě
 1. practitioner
 2. abbot's attendant
 3. practitioner
心行 xīnxíng mental activity
心印 xīnyìn mind seal
喜舍 xǐshè
 1. to give in charity / to give alms
 2. Equanimity
 3. joyful giving
xiū
 1. bhāvanā / spiritual cultivation
 2. pratipatti / spiritual practice
 3. Cultivation
修禅 修禪 xiū chán to meditate / to cultivate through meditation
修福 xiū fú to cultivate merit / to do good deeds / to accumulate merit for future wealth
修善 xiū shàn to cultivate goodness
修证 修證 xiū zhèng cultivation and realization
修道 xiūdào
 1. bhāvanāmārga / the path of cultivation
 2. Practitioner
修多罗 修多羅 xiūduōluó sūtra / sutta
修心 xiūxīn
 1. to cultivate one's nature
 2. Cultivating the Mind
修行 xiūxíng
 1. pratipatti / spiritual practice
 2. bhāvanā / spiritual cultivation
 3. spiritual cultivation
息心 xīxīn a wandering monk / śramaṇa
习性 習性 xíxìng Habitual Nature
希有 xīyǒu Rare
悬记 懸記 xuánjì to prophesize / to predict
xué a learner
学道之人 學道之人 xué dào zhī rén practitioners
学人 學人 xuérén student of the Way
虚空 虛空 xūkōng
 1. vast emptiness
 2. Void
xún vitarka / vitarkah / vitakka / conception / gross detection / examination / application of thought
xūn vāsanā / permeation / infusing / perfuming / predispositions / habituations / latent tendencies
虚妄 虛妄 xūwàng not real / illusory
yán a garland / an adornment / avataṃsa
言说 言說 yán shuō
 1. to teach through speaking
 2. to speak and then discuss
yǎng Nurture
宴坐 yànzuò sitting meditation / to meditate in seclusion
业相 業相 yè xiāng karma-lakṣaṇa
Righteousness
manas / mind / mentation
upadhi / bonds / substratum
doubt / uncertainty / skepticism / vicikitsā / vicikicchā
一大事因缘 一大事因緣 yī dàshì yīnyuán the causes and conditions of a great event
依法不依人 yī fǎ bù yī rén Rely on the Dharma
一佛 yī fó one Buddha
一华开五叶 一華開五葉 yī huà kāi wǔ yè one flower, five petals
一会 一會 yī huì one assembly / one meeting
一偈 yī jì one gatha / a single gatha
一门 一門 yī mén
 1. one gate
 2. one gate
一念 yī niàn
 1. one moment / one instant
 2. one thought
 3. one thought
一切众生 一切眾生 yī qiè zhòng shēng all sentient beings
依义不依语 依義不依語 yī yì bù yī yǔ Rely on the meaning
依止 yī zhǐ to depend and rest upon
一智 yī zhì knowledge of all aspects / all embracing wisdom / sarvākārajñatā / sarvakarajnata
一宗 yī zōng one sect / one school
衣钵 衣缽 yībō
 1. robe and bowl / the cassock and alms bowl of a monk
 2. robe and bowl
一阐提 一闡提 yīchǎntí icchantika / an incorrigible
一法 yīfǎ one dharma / one thing
一句 yījù
 1. a phrase / one sentence
 2. a sentence
义理 義理 yìlǐ Doctrine
yīn
 1. hetu / causes
 2. Cause
因地 yīndì
 1. the circumstances of place
 2. causative stage
yīng to accept
应无所住而生其心 應無所住而生其心 yīng wú suǒ zhù ér shēng qí xīn to give rise to a mind that does not abide in anything
迎请 迎請 yíngqǐng to invite
应世 應世 yīngshì Respond to the World
应用 應用 yìngyòng response function
忆念 憶念 yìniàn Mindful
因人 yīnrén the circumstances of people
音声 音聲 yīnshēng sound
因缘 因緣 yīnyuán
 1. Cause and Condition / principal and secondary causes / chain of cause and effect / primary cause / nidāna
 2. Nidana (expositions of causes) / a story of an occasion in the Buddhha's life
 3. a passage in a sūtra describing the setting
 4. causes and conditions
一切 yīqiè all, everything
一切法 yīqiē fǎ
 1. all dharmas / all things / sarvadharma
 2. all phenomena
一切处 一切處 yīqiē rù kasina
一切有情 yīqiè yǒuqíng
 1. all sentient beings
 2. all living beings
一切智 yīqiè zhì
 1. sarvajñāta / all-knowledge / omniscience
 2. wisdom of all
一切经 一切經 yīqièjīng all scriptures
一刹那 一剎那 yīshānà
 1. one kṣaṇa / one instant
 2. one ksana
一生 yīshēng all one's life
一体 一體 yītǐ single substance
医王 醫王 yīwáng king of healers / Medicine King
一行 yīxíng one practice
一言 yīyán one word
依正 yīz hèng two kinds of retribution / direct and conditional retribution
yòng yong / function / application
用大 yòng dà great in function
yōu you
yǒu
 1. becoming / bhāva
 2. 1. existence; 2. becoming
有无 有無 yǒu wú existent and non-existent/ having identity and emptiness
有法 yǒufǎ something that exists
游方 yóufāng
 1. to wander
 2. to travel for cultivation and to seek teachings
有漏 yǒulòu having flow / pain / affliction / vexation / defilement / bhavāsrava / āsrava
有情 yǒuqíng
 1. sentient beings
 2. sentient being
有为 有為 yǒuwèi saṃskṛta / conditioned
有性 yǒuxìng having the nature
有余 有餘 yǒuyú
 1. with remainder / sopadhiśesa
 2. excessive
有缘 有緣 yǒuyuán
 1. having karmic affinity / having a karmic connection
 2. to have a cause, link, or connection
desire / intention / interest / aspiration
yuàn a vow
yuán Perfect
yuán Origin
yuán
 1. conditions / pratyaya / paccaya
 2. Condition
圆顿 圓頓 yuán dùn perfect and sudden
冤亲平等 冤親平等 yuān qīn píng děng hate and affection are equal
圆寂 圓寂 yuánjì
 1. to pass away
 2. death
 3. perfect rest
愿力 願力 yuànlì
 1. the power of a vow
 2. Power of Vow
圆满 圓滿 yuánmǎn
 1. perfect / complete / paripūrṇa
 2. Perfection
元气 元氣 yuánqì primordial pneuma
缘起 緣起 yuánqǐ
 1. dependent origination / conditioned origination / dependent arising
 2. Dependent Origination
愚痴 愚癡 yúchī
 1. The Poison of Ignorance
 2. Ignorance
yùn aggregate / skandha
见取 見取 yùqǔ clinging to false views / dṛṣṭi-upādāna / diṭṭhi-upādāna
欲心 yùxīn a lustful heart
在家 zàijiā lay person / laity
在家出家 zàijiā chūjiā observing monastic discipline without being ordained
造恶 造惡 zào è to commit evil
koan / kōan / gong'an
憎爱 憎愛 zēng ài hate and love
增长 增長 zēngzhǎng
 1. fortnightly recital of monastic rules and confession / upoṣadha
 2. to increase, grow
zhāi
 1. to abstain from meat or wine
 2. a vegetarian diet / vegetarian food
 3. to give alms
 4. to fast
 5. a temple hostel
斋戒 齋戒 zhāijiè
 1. to abstain from eating meat
 2. a precept
 3. Observance of Fasting and Precepts
丈室 zhàng shì Small Room
zhēn True
真常 zhēn cháng true constant
真身 zhēn shēn true body
真性 zhēn xìng inherent nature / essence / true nature / dharmatā
真佛 zhēnfó real body / saṃbhogakāya
zhèng realization / adhigama
zhēng Righteous
正道 zhèng dào
 1. the correct path / the right way
 2. Right Path
正法 Zhèng Fǎ
 1. Right Dharma / Saddharma
 2. Age of Right Dharma / The Period of the True Dharma
 3. Righteous Dharma
正法眼藏 zhèng fǎ yǎn zàng
 1. direct vision of the Dharma
 2. Treasure of the True Dharma Eye
正果 zhèng guǒ direct retribution
正见 正見 zhèng jiàn
 1. Right Understanding / Right View
 2. Right View
正教 zhèng jiāo correct teaching
正觉 正覺 zhèngjué samadhi
正受 zhèngshòu samāpatti / meditative attainment
正宗 zhèngzōng authentic
真净 真淨 zhēnjìng true and pure teaching
真精 zhēnjīng true seminal essence
真空 zhēnkōng true emptiness
真理 zhēnlǐ Truth
真如 zhēnrú
 1. tathatā / suchness / inherent nature / true nature / tathata
 2. True Thusness
真实 真實 zhēnshí true reality
真实义 真實義 zhēnshí yì
 1. true meaning
 2. true meaning
真相 zhēnxiàng True Form
真心 zhēnxīn true mind
真修 zhēnxiū cultivation in accordance with reason
zhì Aspiration
zhì Aspiration
zhī Understanding
zhì Wisdom
zhǐ calm abiding / cessation / śamatha
止观 止觀 Zhǐ Guān
 1. calming and insight / calming and contemplation / śamatha and vipaśyanā
 2. Cessation and Contemplation
 3. calming and contemplating
直心 zhí xīn
 1. a straightforward mind
 2. Direct
直指人心 zhí zhǐ rén xīn directly pointing to one's mind
智光 zhìguāng the light of wisdom
智慧 zhìhuì
 1. wisdom / prajñā
 2. jñāna / knowledge
 3. wisdom
知见 知見 zhījiàn
 1. to know by seeing
 2. Understanding
执着 執著 zhízhuó
 1. to cling to things as if they were real / to be bound to things
 2. attachment
知足 zhīzú Contentment
中道 zhōng dào
 1. the middle way
 2. Middle Way
众生无边誓愿度 眾生無邊誓願度 zhòng shēng wú biān shì yuàn dù Sentient beings are limitless
种智 種智 zhǒng zhì knowledge of the seed or cause of all phenomena
众生 眾生 zhòngshēng
 1. beings / all living things / all sentient beings
 2. sentient beings
中有 zhōngyǒu an intermediate existence between death and rebirth
种子 種子 zhǒngzi
 1. bīja / seed / karmic seed
 2. seed
zhǔ abbot
zhù to attach / to abide / to dwell
诸法 諸法 zhū fǎ sarvadharma / all things / all dharmas
炷香 zhù xiāng to burn incense
住心 zhù xīn abiding in thoughts / abode of the mind
诸行无常 諸行無常 zhū xíng wú cháng All conditioned phenomena are impermanent
诸缘 諸緣 zhū yuán karmic conditions
转识 轉識 zhuǎn shí
 1. evolving mind
 2. Transforming Consciousness
转经 轉經 zhuǎnjīng ritual reading / turning the scripture / zhuanjing
住持 zhùchí
 1. the abbot of a monastery / the director of a monastery
 2. to administer a monastery
 3. 1. Abbot (male); 2. Abbess (female)
诸恶莫作 諸惡莫作 zhūè mò zuò do nothing that is unwholesome
祝发 祝髮 zhùfà to cut one's hair
zhuó to attach / to grasp
诸相 諸相 zhūxiāng all appearances
a Buddhist
自净其意 自淨其意 zì jìng qí yì purify the mind
自心 zì xīn One's Mind
自性戒 zì xìng jiè precepts of self control
自性 zìxìng
 1. svabhāva / intrinsic nature / original nature / intrinsic existence / essential nature
 2. Self-Nature
自言 zìyán to admit
自在 zìzài
 1. Carefree
 2. perfect ease
zōng
 1. school / sect
 2. thesis / conclusion / tenet / siddhānta
宗旨 zōngzhǐ cardinal meaning
Contented
祖意 zǔ yì Patriarch's Heart
罪障 zuì zhàng the barrier of sin
作佛 zuò fó to become a Buddha
作佛事 zuò fó shì do as taught by the Buddha
坐禅 坐禪 zuòchán to practice sitting meditation / to meditate
坐具 zuòjù
 1. a mat for sitting on
 2. Sitting Mat
作么生 作麼生 zuòmashēng why, how
作务 作務 zuòwù Service and Chore
祖师 祖師 zǔshī Patriarch