Glossary and Vocabulary for Sarvabuddhaviṣayāvatārajñānālokālaṁkārasūtra (Dasheng Ru Zhu Fo Jingjie Zhi Guangming Zhuangyan Jing) 大乘入諸佛境界智光明莊嚴經

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 483 Kangxi radical 71 當知諸佛無見無聞
2 483 to not have; without 當知諸佛無見無聞
3 483 mo 當知諸佛無見無聞
4 483 to not have 當知諸佛無見無聞
5 483 Wu 當知諸佛無見無聞
6 483 mo 當知諸佛無見無聞
7 231 suǒ a few; various; some 無所供養無供養者
8 231 suǒ a place; a location 無所供養無供養者
9 231 suǒ indicates a passive voice 無所供養無供養者
10 231 suǒ an ordinal number 無所供養無供養者
11 231 suǒ meaning 無所供養無供養者
12 231 suǒ garrison 無所供養無供養者
13 231 suǒ place; pradeśa 無所供養無供養者
14 207 fēi Kangxi radical 175 亦非諸佛現成正覺
15 207 fēi wrong; bad; untruthful 亦非諸佛現成正覺
16 207 fēi different 亦非諸佛現成正覺
17 207 fēi to not be; to not have 亦非諸佛現成正覺
18 207 fēi to violate; to be contrary to 亦非諸佛現成正覺
19 207 fēi Africa 亦非諸佛現成正覺
20 207 fēi to slander 亦非諸佛現成正覺
21 207 fěi to avoid 亦非諸佛現成正覺
22 207 fēi must 亦非諸佛現成正覺
23 207 fēi an error 亦非諸佛現成正覺
24 207 fēi a problem; a question 亦非諸佛現成正覺
25 207 fēi evil 亦非諸佛現成正覺
26 116 to be near by; to be close to 即得不退轉諸大菩薩大智印故
27 116 at that time 即得不退轉諸大菩薩大智印故
28 116 to be exactly the same as; to be thus 即得不退轉諸大菩薩大智印故
29 116 supposed; so-called 即得不退轉諸大菩薩大智印故
30 116 to arrive at; to ascend 即得不退轉諸大菩薩大智印故
31 114 妙吉祥 miào jíxiáng Wondrous Auspiciousness 世尊讚妙吉祥童真菩薩摩訶薩言
32 114 妙吉祥 miào jíxiáng wonderful and auspicious 世尊讚妙吉祥童真菩薩摩訶薩言
33 114 妙吉祥 miào jíxiáng Wondrous Auspiciousness; Manjusri 世尊讚妙吉祥童真菩薩摩訶薩言
34 109 to go; to 稽首已住於彼岸
35 109 to rely on; to depend on 稽首已住於彼岸
36 109 Yu 稽首已住於彼岸
37 109 a crow 稽首已住於彼岸
38 98 wéi to act as; to serve 為微塵等諸佛菩薩并聲聞眾
39 98 wéi to change into; to become 為微塵等諸佛菩薩并聲聞眾
40 98 wéi to be; is 為微塵等諸佛菩薩并聲聞眾
41 98 wéi to do 為微塵等諸佛菩薩并聲聞眾
42 98 wèi to support; to help 為微塵等諸佛菩薩并聲聞眾
43 98 wéi to govern 為微塵等諸佛菩薩并聲聞眾
44 98 wèi to be; bhū 為微塵等諸佛菩薩并聲聞眾
45 93 Yi 亦勿謂佛處大眾中
46 92 如來 rúlái Tathagata 諸佛如來無有少法若一性若多性而可施作
47 92 如來 Rúlái Tathagata 諸佛如來無有少法若一性若多性而可施作
48 92 如來 rúlái Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One 諸佛如來無有少法若一性若多性而可施作
49 87 method; way 諸佛如來無有少法若一性若多性而可施作
50 87 France 諸佛如來無有少法若一性若多性而可施作
51 87 the law; rules; regulations 諸佛如來無有少法若一性若多性而可施作
52 87 the teachings of the Buddha; Dharma 諸佛如來無有少法若一性若多性而可施作
53 87 a standard; a norm 諸佛如來無有少法若一性若多性而可施作
54 87 an institution 諸佛如來無有少法若一性若多性而可施作
55 87 to emulate 諸佛如來無有少法若一性若多性而可施作
56 87 magic; a magic trick 諸佛如來無有少法若一性若多性而可施作
57 87 punishment 諸佛如來無有少法若一性若多性而可施作
58 87 Fa 諸佛如來無有少法若一性若多性而可施作
59 87 a precedent 諸佛如來無有少法若一性若多性而可施作
60 87 a classification of some kinds of Han texts 諸佛如來無有少法若一性若多性而可施作
61 87 relating to a ceremony or rite 諸佛如來無有少法若一性若多性而可施作
62 87 Dharma 諸佛如來無有少法若一性若多性而可施作
63 87 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 諸佛如來無有少法若一性若多性而可施作
64 87 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 諸佛如來無有少法若一性若多性而可施作
65 87 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 諸佛如來無有少法若一性若多性而可施作
66 87 quality; characteristic 諸佛如來無有少法若一性若多性而可施作
67 82 zhōng middle 善住不共諸法中
68 82 zhōng medium; medium sized 善住不共諸法中
69 82 zhōng China 善住不共諸法中
70 82 zhòng to hit the mark 善住不共諸法中
71 82 zhōng midday 善住不共諸法中
72 82 zhōng inside 善住不共諸法中
73 82 zhōng during 善住不共諸法中
74 82 zhōng Zhong 善住不共諸法中
75 82 zhōng intermediary 善住不共諸法中
76 82 zhōng half 善住不共諸法中
77 82 zhòng to reach; to attain 善住不共諸法中
78 82 zhòng to suffer; to infect 善住不共諸法中
79 82 zhòng to obtain 善住不共諸法中
80 82 zhòng to pass an exam 善住不共諸法中
81 82 zhōng middle 善住不共諸法中
82 78 ér Kangxi radical 126 諸佛如來無有少法若一性若多性而可施作
83 78 ér as if; to seem like 諸佛如來無有少法若一性若多性而可施作
84 78 néng can; able 諸佛如來無有少法若一性若多性而可施作
85 78 ér whiskers on the cheeks; sideburns 諸佛如來無有少法若一性若多性而可施作
86 78 ér to arrive; up to 諸佛如來無有少法若一性若多性而可施作
87 75 菩薩 púsà bodhisattva 若有菩薩以三千大千世界微塵等數一切眾生
88 75 菩薩 púsà bodhisattva 若有菩薩以三千大千世界微塵等數一切眾生
89 75 菩薩 púsà bodhisattva 若有菩薩以三千大千世界微塵等數一切眾生
90 75 to use; to grasp 若有菩薩以三千大千世界微塵等數一切眾生
91 75 to rely on 若有菩薩以三千大千世界微塵等數一切眾生
92 75 to regard 若有菩薩以三千大千世界微塵等數一切眾生
93 75 to be able to 若有菩薩以三千大千世界微塵等數一切眾生
94 75 to order; to command 若有菩薩以三千大千世界微塵等數一切眾生
95 75 used after a verb 若有菩薩以三千大千世界微塵等數一切眾生
96 75 a reason; a cause 若有菩薩以三千大千世界微塵等數一切眾生
97 75 Israel 若有菩薩以三千大千世界微塵等數一切眾生
98 75 Yi 若有菩薩以三千大千世界微塵等數一切眾生
99 75 use; yogena 若有菩薩以三千大千世界微塵等數一切眾生
100 75 to leave; to depart; to go away; to part 於一切處離意念
101 75 a mythical bird 於一切處離意念
102 75 li; one of the eight divinatory trigrams 於一切處離意念
103 75 a band or kerchief worn when a woman left home to be married 於一切處離意念
104 75 chī a dragon with horns not yet grown 於一切處離意念
105 75 a mountain ash 於一切處離意念
106 75 vanilla; a vanilla-like herb 於一切處離意念
107 75 to be scattered; to be separated 於一切處離意念
108 75 to cut off 於一切處離意念
109 75 to violate; to be contrary to 於一切處離意念
110 75 to be distant from 於一切處離意念
111 75 two 於一切處離意念
112 75 to array; to align 於一切處離意念
113 75 to pass through; to experience 於一切處離意念
114 75 transcendence 於一切處離意念
115 75 to avoid; to abstain from; viramaṇa 於一切處離意念
116 71 míng fame; renown; reputation 以何義故名如說句
117 71 míng a name; personal name; designation 以何義故名如說句
118 71 míng rank; position 以何義故名如說句
119 71 míng an excuse 以何義故名如說句
120 71 míng life 以何義故名如說句
121 71 míng to name; to call 以何義故名如說句
122 71 míng to express; to describe 以何義故名如說句
123 71 míng to be called; to have the name 以何義故名如說句
124 71 míng to own; to possess 以何義故名如說句
125 71 míng famous; renowned 以何義故名如說句
126 71 míng moral 以何義故名如說句
127 71 míng name; naman 以何義故名如說句
128 71 míng fame; renown; yasas 以何義故名如說句
129 69 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 佛亦無言已說現說當說諸法
130 69 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 佛亦無言已說現說當說諸法
131 69 shuì to persuade 佛亦無言已說現說當說諸法
132 69 shuō to teach; to recite; to explain 佛亦無言已說現說當說諸法
133 69 shuō a doctrine; a theory 佛亦無言已說現說當說諸法
134 69 shuō to claim; to assert 佛亦無言已說現說當說諸法
135 69 shuō allocution 佛亦無言已說現說當說諸法
136 69 shuō to criticize; to scold 佛亦無言已說現說當說諸法
137 69 shuō to indicate; to refer to 佛亦無言已說現說當說諸法
138 69 shuō speach; vāda 佛亦無言已說現說當說諸法
139 69 shuō to speak; bhāṣate 佛亦無言已說現說當說諸法
140 69 shuō to instruct 佛亦無言已說現說當說諸法
141 64 yuán fate; predestined affinity 病緣醫藥及諸樂具
142 64 yuán hem 病緣醫藥及諸樂具
143 64 yuán to revolve around 病緣醫藥及諸樂具
144 64 yuán to climb up 病緣醫藥及諸樂具
145 64 yuán cause; origin; reason 病緣醫藥及諸樂具
146 64 yuán along; to follow 病緣醫藥及諸樂具
147 64 yuán to depend on 病緣醫藥及諸樂具
148 64 yuán margin; edge; rim 病緣醫藥及諸樂具
149 64 yuán Condition 病緣醫藥及諸樂具
150 64 yuán conditions; pratyaya; paccaya 病緣醫藥及諸樂具
151 55 jīn today; present; now 今此正法若得聞者
152 55 jīn Jin 今此正法若得聞者
153 55 jīn modern 今此正法若得聞者
154 55 jīn now; adhunā 今此正法若得聞者
155 53 zhě ca 稽首世間尊勝者
156 53 Kangxi radical 49 稽首已住於彼岸
157 53 to bring to an end; to stop 稽首已住於彼岸
158 53 to complete 稽首已住於彼岸
159 53 to demote; to dismiss 稽首已住於彼岸
160 53 to recover from an illness 稽首已住於彼岸
161 53 former; pūrvaka 稽首已住於彼岸
162 51 無生 wúshēng No-Birth 無生無滅
163 51 無生 wúshēng anutpāda; unproduced; non-arising 無生無滅
164 51 infix potential marker 然佛如來不於諸法說斷滅相
165 50 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 亦勿謂佛得菩提果
166 50 děi to want to; to need to 亦勿謂佛得菩提果
167 50 děi must; ought to 亦勿謂佛得菩提果
168 50 de 亦勿謂佛得菩提果
169 50 de infix potential marker 亦勿謂佛得菩提果
170 50 to result in 亦勿謂佛得菩提果
171 50 to be proper; to fit; to suit 亦勿謂佛得菩提果
172 50 to be satisfied 亦勿謂佛得菩提果
173 50 to be finished 亦勿謂佛得菩提果
174 50 děi satisfying 亦勿謂佛得菩提果
175 50 to contract 亦勿謂佛得菩提果
176 50 to hear 亦勿謂佛得菩提果
177 50 to have; there is 亦勿謂佛得菩提果
178 50 marks time passed 亦勿謂佛得菩提果
179 50 obtain; attain; prāpta 亦勿謂佛得菩提果
180 49 一切 yīqiè temporary 所有一切地獄
181 49 一切 yīqiè the same 所有一切地獄
182 48 平等 píngděng be equal in social status 平等故平等
183 48 平等 píngděng equal 平等故平等
184 48 平等 píngděng equal; without partiality 平等故平等
185 48 平等 píngděng equality 平等故平等
186 47 眾生 zhòngshēng all living things 普遍通達眾生行
187 47 眾生 zhòngshēng living things other than people 普遍通達眾生行
188 47 眾生 zhòngshēng sentient beings 普遍通達眾生行
189 47 眾生 zhòngshēng beings; all living things; all sentient beings 普遍通達眾生行
190 47 zhù to dwell; to live; to reside 善住不共諸法中
191 47 zhù to stop; to halt 善住不共諸法中
192 47 zhù to retain; to remain 善住不共諸法中
193 47 zhù to lodge at [temporarily] 善住不共諸法中
194 47 zhù verb complement 善住不共諸法中
195 47 zhù attaching; abiding; dwelling on 善住不共諸法中
196 47 Qi 勿於諸法謂其無相
197 45 to know; to learn about; to comprehend 得人身已悉令發起大菩提心
198 45 detailed 得人身已悉令發起大菩提心
199 45 to elaborate; to expound 得人身已悉令發起大菩提心
200 45 to exhaust; to use up 得人身已悉令發起大菩提心
201 45 strongly 得人身已悉令發起大菩提心
202 45 Xi 得人身已悉令發起大菩提心
203 45 all; kṛtsna 得人身已悉令發起大菩提心
204 45 zūn to honor; to respect 稽首救世諸苦尊
205 45 zūn a zun; an ancient wine vessel 稽首救世諸苦尊
206 45 zūn a wine cup 稽首救世諸苦尊
207 45 zūn respected; honorable; noble; senior 稽首救世諸苦尊
208 45 zūn supreme; high 稽首救世諸苦尊
209 45 zūn grave; solemn; dignified 稽首救世諸苦尊
210 45 zūn bhagavat; holy one 稽首救世諸苦尊
211 45 zūn lord; patron; natha 稽首救世諸苦尊
212 45 zūn superior; śreṣṭha 稽首救世諸苦尊
213 45 菩提 pútí bodhi; enlightenment 亦勿謂佛得菩提果
214 45 菩提 pútí bodhi 亦勿謂佛得菩提果
215 45 菩提 pútí bodhi; enlightenment; awakening 亦勿謂佛得菩提果
216 44 děng et cetera; and so on 譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師賜紫沙門臣惟淨等奉
217 44 děng to wait 譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師賜紫沙門臣惟淨等奉
218 44 děng to be equal 譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師賜紫沙門臣惟淨等奉
219 44 děng degree; level 譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師賜紫沙門臣惟淨等奉
220 44 děng to compare 譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師賜紫沙門臣惟淨等奉
221 44 děng same; equal; sama 譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師賜紫沙門臣惟淨等奉
222 43 lìng to make; to cause to be; to lead 普令建立成緣覺果
223 43 lìng to issue a command 普令建立成緣覺果
224 43 lìng rules of behavior; customs 普令建立成緣覺果
225 43 lìng an order; a command; an edict; a decree; a statute 普令建立成緣覺果
226 43 lìng a season 普令建立成緣覺果
227 43 lìng respected; good reputation 普令建立成緣覺果
228 43 lìng good 普令建立成緣覺果
229 43 lìng pretentious 普令建立成緣覺果
230 43 lìng a transcending state of existence 普令建立成緣覺果
231 43 lìng a commander 普令建立成緣覺果
232 43 lìng a commanding quality; an impressive character 普令建立成緣覺果
233 43 lìng lyrics 普令建立成緣覺果
234 43 lìng Ling 普令建立成緣覺果
235 43 lìng instruction by a teacher; adhīṣṭa 普令建立成緣覺果
236 42 kōng empty; void; hollow 菩薩不行色空
237 42 kòng free time 菩薩不行色空
238 42 kòng to empty; to clean out 菩薩不行色空
239 42 kōng the sky; the air 菩薩不行色空
240 42 kōng in vain; for nothing 菩薩不行色空
241 42 kòng vacant; unoccupied 菩薩不行色空
242 42 kòng empty space 菩薩不行色空
243 42 kōng without substance 菩薩不行色空
244 42 kōng to not have 菩薩不行色空
245 42 kòng opportunity; chance 菩薩不行色空
246 42 kōng vast and high 菩薩不行色空
247 42 kōng impractical; ficticious 菩薩不行色空
248 42 kòng blank 菩薩不行色空
249 42 kòng expansive 菩薩不行色空
250 42 kòng lacking 菩薩不行色空
251 42 kōng plain; nothing else 菩薩不行色空
252 42 kōng Emptiness 菩薩不行色空
253 42 kōng sunyata; emptiness; emptiness of inherent existence 菩薩不行色空
254 42 wèi to call 勿於諸法謂其無相
255 42 wèi to discuss; to comment on; to speak of; to tell about 勿於諸法謂其無相
256 42 wèi to speak to; to address 勿於諸法謂其無相
257 42 wèi to treat as; to regard as 勿於諸法謂其無相
258 42 wèi introducing a condition situation 勿於諸法謂其無相
259 42 wèi to speak to; to address 勿於諸法謂其無相
260 42 wèi to think 勿於諸法謂其無相
261 42 wèi for; is to be 勿於諸法謂其無相
262 42 wèi to make; to cause 勿於諸法謂其無相
263 42 wèi principle; reason 勿於諸法謂其無相
264 42 wèi Wei 勿於諸法謂其無相
265 42 zàn to praise 世尊讚妙吉祥童真菩薩摩訶薩言
266 42 zàn to praise 世尊讚妙吉祥童真菩薩摩訶薩言
267 42 zàn to help 世尊讚妙吉祥童真菩薩摩訶薩言
268 42 zàn a eulogy 世尊讚妙吉祥童真菩薩摩訶薩言
269 42 zàn to introduce 世尊讚妙吉祥童真菩薩摩訶薩言
270 42 zàn to tell 世尊讚妙吉祥童真菩薩摩訶薩言
271 42 zàn to help; to support; to assist; to aid 世尊讚妙吉祥童真菩薩摩訶薩言
272 42 zàn summary verse; eulogy; ecomium 世尊讚妙吉祥童真菩薩摩訶薩言
273 41 zhì wisdom; knowledge; understanding 現在法界安住智是無著
274 41 zhì care; prudence 現在法界安住智是無著
275 41 zhì Zhi 現在法界安住智是無著
276 41 zhì clever 現在法界安住智是無著
277 41 zhì Wisdom 現在法界安住智是無著
278 41 zhì jnana; knowing 現在法界安住智是無著
279 41 propriety; social custom; manners; courtesy; etiquette 遍禮人中尊
280 41 a ritual; a ceremony; a rite 遍禮人中尊
281 41 a present; a gift 遍禮人中尊
282 41 a bow 遍禮人中尊
283 41 Li; Zhou Li; Yi Li; Li Ji 遍禮人中尊
284 41 Li 遍禮人中尊
285 41 to give an offering in a religious ceremony 遍禮人中尊
286 41 to respect; to revere 遍禮人中尊
287 41 reverential salutation; namas 遍禮人中尊
288 41 to honour 遍禮人中尊
289 39 yòu Kangxi radical 29
290 39 one 起清淨心少略乃至一四句偈為人演說
291 39 Kangxi radical 1 起清淨心少略乃至一四句偈為人演說
292 39 pure; concentrated 起清淨心少略乃至一四句偈為人演說
293 39 first 起清淨心少略乃至一四句偈為人演說
294 39 the same 起清淨心少略乃至一四句偈為人演說
295 39 sole; single 起清淨心少略乃至一四句偈為人演說
296 39 a very small amount 起清淨心少略乃至一四句偈為人演說
297 39 Yi 起清淨心少略乃至一四句偈為人演說
298 39 other 起清淨心少略乃至一四句偈為人演說
299 39 to unify 起清淨心少略乃至一四句偈為人演說
300 39 accidentally; coincidentally 起清淨心少略乃至一四句偈為人演說
301 39 abruptly; suddenly 起清淨心少略乃至一四句偈為人演說
302 39 one; eka 起清淨心少略乃至一四句偈為人演說
303 39 清淨 qīngjìng peaceful; quiet; tranquil; pure 一切法本來清淨故
304 39 清淨 qīngjìng peaceful; quiet; tranquil 一切法本來清淨故
305 39 清淨 qīngjìng concise 一切法本來清淨故
306 39 清淨 qīngjìng simple and clear; concise 一切法本來清淨故
307 39 清淨 qīngjìng pure and clean 一切法本來清淨故
308 39 清淨 qīngjìng purity 一切法本來清淨故
309 39 清淨 qīngjìng pure; cleansed; purified of defiling illusion; visuddhi 一切法本來清淨故
310 38 miè to destroy; to wipe out; to exterminate 無生無滅
311 38 miè to submerge 無生無滅
312 38 miè to extinguish; to put out 無生無滅
313 38 miè to eliminate 無生無滅
314 38 miè to disappear; to fade away 無生無滅
315 38 miè the cessation of suffering 無生無滅
316 38 miè nirvāṇa; Nibbāna; Nirvana 無生無滅
317 37 good fortune; happiness; luck 其所獲福比前福蘊廣多無量
318 37 Fujian 其所獲福比前福蘊廣多無量
319 37 wine and meat used in ceremonial offerings 其所獲福比前福蘊廣多無量
320 37 Fortune 其所獲福比前福蘊廣多無量
321 37 merit; blessing; punya 其所獲福比前福蘊廣多無量
322 37 fortune; blessing; svasti 其所獲福比前福蘊廣多無量
323 37 rán to approve; to endorse 然於此正法不生信解
324 37 rán to burn 然於此正法不生信解
325 37 rán to pledge; to promise 然於此正法不生信解
326 37 rán Ran 然於此正法不生信解
327 37 無相 wúxiāng Formless 勿於諸法謂其無相
328 37 無相 wúxiāng animitta; signlessness; without an appearance 勿於諸法謂其無相
329 37 一切法 yīqiē fǎ all dharmas; all things; sarvadharma 一切法本來清淨故
330 37 一切法 yīqiē fǎ all phenomena 一切法本來清淨故
331 37 néng can; able 稽首能斷眾結縛
332 37 néng ability; capacity 稽首能斷眾結縛
333 37 néng a mythical bear-like beast 稽首能斷眾結縛
334 37 néng energy 稽首能斷眾結縛
335 37 néng function; use 稽首能斷眾結縛
336 37 néng talent 稽首能斷眾結縛
337 37 néng expert at 稽首能斷眾結縛
338 37 néng to be in harmony 稽首能斷眾結縛
339 37 néng to tend to; to care for 稽首能斷眾結縛
340 37 néng to reach; to arrive at 稽首能斷眾結縛
341 37 néng to be able; śak 稽首能斷眾結縛
342 37 zhī to know 當知諸佛無見無聞
343 37 zhī to comprehend 當知諸佛無見無聞
344 37 zhī to inform; to tell 當知諸佛無見無聞
345 37 zhī to administer 當知諸佛無見無聞
346 37 zhī to distinguish; to discern 當知諸佛無見無聞
347 37 zhī to be close friends 當知諸佛無見無聞
348 37 zhī to feel; to sense; to perceive 當知諸佛無見無聞
349 37 zhī to receive; to entertain 當知諸佛無見無聞
350 37 zhī knowledge 當知諸佛無見無聞
351 37 zhī consciousness; perception 當知諸佛無見無聞
352 37 zhī a close friend 當知諸佛無見無聞
353 37 zhì wisdom 當知諸佛無見無聞
354 37 zhì Zhi 當知諸佛無見無聞
355 37 zhī Understanding 當知諸佛無見無聞
356 37 zhī know; jña 當知諸佛無見無聞
357 35 to take; to get; to fetch 菩提者即是無漏無取
358 35 to obtain 菩提者即是無漏無取
359 35 to choose; to select 菩提者即是無漏無取
360 35 to catch; to seize; to capture 菩提者即是無漏無取
361 35 to accept; to receive 菩提者即是無漏無取
362 35 to seek 菩提者即是無漏無取
363 35 to take a bride 菩提者即是無漏無取
364 35 Qu 菩提者即是無漏無取
365 35 clinging; grasping; upādāna 菩提者即是無漏無取
366 34 信解 xìnjiě resolution; determination; zeal 然於此正法不生信解
367 34 xiàng to observe; to assess 然佛如來不於諸法說斷滅相
368 34 xiàng appearance; portrait; picture 然佛如來不於諸法說斷滅相
369 34 xiàng countenance; personage; character; disposition 然佛如來不於諸法說斷滅相
370 34 xiàng to aid; to help 然佛如來不於諸法說斷滅相
371 34 xiāng a chancellor; a prime minister; a high minister 然佛如來不於諸法說斷滅相
372 34 xiàng a sign; a mark; appearance 然佛如來不於諸法說斷滅相
373 34 xiāng alternately; in turn 然佛如來不於諸法說斷滅相
374 34 xiāng Xiang 然佛如來不於諸法說斷滅相
375 34 xiāng form substance 然佛如來不於諸法說斷滅相
376 34 xiāng to express 然佛如來不於諸法說斷滅相
377 34 xiàng to choose 然佛如來不於諸法說斷滅相
378 34 xiāng Xiang 然佛如來不於諸法說斷滅相
379 34 xiāng an ancient musical instrument 然佛如來不於諸法說斷滅相
380 34 xiāng the seventh lunar month 然佛如來不於諸法說斷滅相
381 34 xiāng to compare 然佛如來不於諸法說斷滅相
382 34 xiàng to divine 然佛如來不於諸法說斷滅相
383 34 xiàng to administer 然佛如來不於諸法說斷滅相
384 34 xiàng helper for a blind person 然佛如來不於諸法說斷滅相
385 34 xiāng rhythm [music] 然佛如來不於諸法說斷滅相
386 34 xiāng the upper frets of a pipa 然佛如來不於諸法說斷滅相
387 34 xiāng coralwood 然佛如來不於諸法說斷滅相
388 34 xiàng ministry 然佛如來不於諸法說斷滅相
389 34 xiàng to supplement; to enhance 然佛如來不於諸法說斷滅相
390 34 xiàng lakṣaṇa; quality; characteristic 然佛如來不於諸法說斷滅相
391 34 xiàng a sign; a mark; appearance; nimitta; rūpa 然佛如來不於諸法說斷滅相
392 34 xiàng sign; mark; liṅga 然佛如來不於諸法說斷滅相
393 34 xiàng a perception; cognition; conceptualization; a notion 然佛如來不於諸法說斷滅相
394 33 meaning; sense 以何義故名為實智
395 33 justice; right action; righteousness 以何義故名為實智
396 33 artificial; man-made; fake 以何義故名為實智
397 33 chivalry; generosity 以何義故名為實智
398 33 just; righteous 以何義故名為實智
399 33 adopted 以何義故名為實智
400 33 a relationship 以何義故名為實智
401 33 volunteer 以何義故名為實智
402 33 something suitable 以何義故名為實智
403 33 a martyr 以何義故名為實智
404 33 a law 以何義故名為實智
405 33 Yi 以何義故名為實智
406 33 Righteousness 以何義故名為實智
407 33 aim; artha 以何義故名為實智
408 32 to go back; to return 若復有人以三千大千世界所有一切眾生之類
409 32 to resume; to restart 若復有人以三千大千世界所有一切眾生之類
410 32 to do in detail 若復有人以三千大千世界所有一切眾生之類
411 32 to restore 若復有人以三千大千世界所有一切眾生之類
412 32 to respond; to reply to 若復有人以三千大千世界所有一切眾生之類
413 32 Fu; Return 若復有人以三千大千世界所有一切眾生之類
414 32 to retaliate; to reciprocate 若復有人以三千大千世界所有一切眾生之類
415 32 to avoid forced labor or tax 若復有人以三千大千世界所有一切眾生之類
416 32 Fu 若復有人以三千大千世界所有一切眾生之類
417 32 doubled; to overlapping; folded 若復有人以三千大千世界所有一切眾生之類
418 32 a lined garment with doubled thickness 若復有人以三千大千世界所有一切眾生之類
419 32 chéng to finish; to complete; to accomplish; to succeed; to perfect 普令建立成緣覺果
420 32 chéng to become; to turn into 普令建立成緣覺果
421 32 chéng to grow up; to ripen; to mature 普令建立成緣覺果
422 32 chéng to set up; to establish; to develop; to form 普令建立成緣覺果
423 32 chéng a full measure of 普令建立成緣覺果
424 32 chéng whole 普令建立成緣覺果
425 32 chéng set; established 普令建立成緣覺果
426 32 chéng to reache a certain degree; to amount to 普令建立成緣覺果
427 32 chéng to reconcile 普令建立成緣覺果
428 32 chéng to resmble; to be similar to 普令建立成緣覺果
429 32 chéng composed of 普令建立成緣覺果
430 32 chéng a result; a harvest; an achievement 普令建立成緣覺果
431 32 chéng capable; able; accomplished 普令建立成緣覺果
432 32 chéng to help somebody achieve something 普令建立成緣覺果
433 32 chéng Cheng 普令建立成緣覺果
434 32 chéng Become 普令建立成緣覺果
435 32 chéng becoming; bhāva 普令建立成緣覺果
436 32 yīn cause; reason 為一切法畢竟邊際清淨之因
437 32 yīn to accord with 為一切法畢竟邊際清淨之因
438 32 yīn to follow 為一切法畢竟邊際清淨之因
439 32 yīn to rely on 為一切法畢竟邊際清淨之因
440 32 yīn via; through 為一切法畢竟邊際清淨之因
441 32 yīn to continue 為一切法畢竟邊際清淨之因
442 32 yīn to receive 為一切法畢竟邊際清淨之因
443 32 yīn to continue the same pattern; to imitate an existing model; to adapt 為一切法畢竟邊際清淨之因
444 32 yīn to seize an opportunity 為一切法畢竟邊際清淨之因
445 32 yīn to be like 為一切法畢竟邊際清淨之因
446 32 yīn a standrd; a criterion 為一切法畢竟邊際清淨之因
447 32 yīn cause; hetu 為一切法畢竟邊際清淨之因
448 31 xīn heart [organ] 能發信解心
449 31 xīn Kangxi radical 61 能發信解心
450 31 xīn mind; consciousness 能發信解心
451 31 xīn the center; the core; the middle 能發信解心
452 31 xīn one of the 28 star constellations 能發信解心
453 31 xīn heart 能發信解心
454 31 xīn emotion 能發信解心
455 31 xīn intention; consideration 能發信解心
456 31 xīn disposition; temperament 能發信解心
457 31 xīn citta; thinking; thought; mind; mentality 能發信解心
458 31 建立 jiànlì to create; to build 普令建立成緣覺果
459 31 建立 jiànlì to produce 普令建立成緣覺果
460 31 zhòng many; numerous 稽首能斷眾結縛
461 31 zhòng masses; people; multitude; crowd 稽首能斷眾結縛
462 31 zhòng general; common; public 稽首能斷眾結縛
463 30 qiān one thousand 千分不及一
464 30 qiān many; numerous; countless 千分不及一
465 30 qiān a cheat; swindler 千分不及一
466 30 suí to follow 若有菩薩為一眾生建立令住隨義行地
467 30 suí to listen to 若有菩薩為一眾生建立令住隨義行地
468 30 suí to submit to; to comply with 若有菩薩為一眾生建立令住隨義行地
469 30 suí to be obsequious 若有菩薩為一眾生建立令住隨義行地
470 30 suí 17th hexagram 若有菩薩為一眾生建立令住隨義行地
471 30 suí let somebody do what they like 若有菩薩為一眾生建立令住隨義行地
472 30 suí to resemble; to look like 若有菩薩為一眾生建立令住隨義行地
473 29 無所得 wú suǒ dé nothing to be attained 彼無實性亦無所得
474 29 差別 chābié a difference; a distinction 一切處平等無差別分別
475 29 差別 chābié discrimination 一切處平等無差別分別
476 29 差別 chābié discrimination; pariccheda 一切處平等無差別分別
477 29 差別 chābié distinction 一切處平等無差別分別
478 28 真如 zhēnrú True Thusness 而不離真如
479 28 真如 zhēnrú suchness; true nature; tathata 而不離真如
480 28 zhī to go 坐臥之物
481 28 zhī to arrive; to go 坐臥之物
482 28 zhī is 坐臥之物
483 28 zhī to use 坐臥之物
484 28 zhī Zhi 坐臥之物
485 28 to enter 能於如是入諸佛境界智光明莊嚴甚深正法
486 28 Kangxi radical 11 能於如是入諸佛境界智光明莊嚴甚深正法
487 28 radical 能於如是入諸佛境界智光明莊嚴甚深正法
488 28 income 能於如是入諸佛境界智光明莊嚴甚深正法
489 28 to conform with 能於如是入諸佛境界智光明莊嚴甚深正法
490 28 to descend 能於如是入諸佛境界智光明莊嚴甚深正法
491 28 the entering tone 能於如是入諸佛境界智光明莊嚴甚深正法
492 28 to pay 能於如是入諸佛境界智光明莊嚴甚深正法
493 28 to join 能於如是入諸佛境界智光明莊嚴甚深正法
494 28 entering; praveśa 能於如是入諸佛境界智光明莊嚴甚深正法
495 28 entered; attained; āpanna 能於如是入諸佛境界智光明莊嚴甚深正法
496 28 zuò to do 諸佛如來無有少法若一性若多性而可施作
497 28 zuò to act as; to serve as 諸佛如來無有少法若一性若多性而可施作
498 28 zuò to start 諸佛如來無有少法若一性若多性而可施作
499 28 zuò a writing; a work 諸佛如來無有少法若一性若多性而可施作
500 28 zuò to dress as; to be disguised as 諸佛如來無有少法若一性若多性而可施作

Frequencies of all Words

Top 1003

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 483 no 當知諸佛無見無聞
2 483 Kangxi radical 71 當知諸佛無見無聞
3 483 to not have; without 當知諸佛無見無聞
4 483 has not yet 當知諸佛無見無聞
5 483 mo 當知諸佛無見無聞
6 483 do not 當知諸佛無見無聞
7 483 not; -less; un- 當知諸佛無見無聞
8 483 regardless of 當知諸佛無見無聞
9 483 to not have 當知諸佛無見無聞
10 483 um 當知諸佛無見無聞
11 483 Wu 當知諸佛無見無聞
12 483 Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression. 當知諸佛無見無聞
13 483 not; non- 當知諸佛無見無聞
14 483 mo 當知諸佛無見無聞
15 231 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 無所供養無供養者
16 231 suǒ an office; an institute 無所供養無供養者
17 231 suǒ introduces a relative clause 無所供養無供養者
18 231 suǒ it 無所供養無供養者
19 231 suǒ if; supposing 無所供養無供養者
20 231 suǒ a few; various; some 無所供養無供養者
21 231 suǒ a place; a location 無所供養無供養者
22 231 suǒ indicates a passive voice 無所供養無供養者
23 231 suǒ that which 無所供養無供養者
24 231 suǒ an ordinal number 無所供養無供養者
25 231 suǒ meaning 無所供養無供養者
26 231 suǒ garrison 無所供養無供養者
27 231 suǒ place; pradeśa 無所供養無供養者
28 231 suǒ that which; yad 無所供養無供養者
29 207 fēi not; non-; un- 亦非諸佛現成正覺
30 207 fēi Kangxi radical 175 亦非諸佛現成正覺
31 207 fēi wrong; bad; untruthful 亦非諸佛現成正覺
32 207 fēi different 亦非諸佛現成正覺
33 207 fēi to not be; to not have 亦非諸佛現成正覺
34 207 fēi to violate; to be contrary to 亦非諸佛現成正覺
35 207 fēi Africa 亦非諸佛現成正覺
36 207 fēi to slander 亦非諸佛現成正覺
37 207 fěi to avoid 亦非諸佛現成正覺
38 207 fēi must 亦非諸佛現成正覺
39 207 fēi an error 亦非諸佛現成正覺
40 207 fēi a problem; a question 亦非諸佛現成正覺
41 207 fēi evil 亦非諸佛現成正覺
42 207 fēi besides; except; unless 亦非諸佛現成正覺
43 200 ruò to seem; to be like; as 諸佛如來無有少法若一性若多性而可施作
44 200 ruò seemingly 諸佛如來無有少法若一性若多性而可施作
45 200 ruò if 諸佛如來無有少法若一性若多性而可施作
46 200 ruò you 諸佛如來無有少法若一性若多性而可施作
47 200 ruò this; that 諸佛如來無有少法若一性若多性而可施作
48 200 ruò and; or 諸佛如來無有少法若一性若多性而可施作
49 200 ruò as for; pertaining to 諸佛如來無有少法若一性若多性而可施作
50 200 pomegranite 諸佛如來無有少法若一性若多性而可施作
51 200 ruò to choose 諸佛如來無有少法若一性若多性而可施作
52 200 ruò to agree; to accord with; to conform to 諸佛如來無有少法若一性若多性而可施作
53 200 ruò thus 諸佛如來無有少法若一性若多性而可施作
54 200 ruò pollia 諸佛如來無有少法若一性若多性而可施作
55 200 ruò Ruo 諸佛如來無有少法若一性若多性而可施作
56 200 ruò only then 諸佛如來無有少法若一性若多性而可施作
57 200 ja 諸佛如來無有少法若一性若多性而可施作
58 200 jñā 諸佛如來無有少法若一性若多性而可施作
59 200 ruò if; yadi 諸佛如來無有少法若一性若多性而可施作
60 149 purposely; intentionally; deliberately; knowingly 何以故
61 149 old; ancient; former; past 何以故
62 149 reason; cause; purpose 何以故
63 149 to die 何以故
64 149 so; therefore; hence 何以故
65 149 original 何以故
66 149 accident; happening; instance 何以故
67 149 a friend; an acquaintance; friendship 何以故
68 149 something in the past 何以故
69 149 deceased; dead 何以故
70 149 still; yet 何以故
71 149 therefore; tasmāt 何以故
72 130 this; these 汝等當知此經功德不可思議
73 130 in this way 汝等當知此經功德不可思議
74 130 otherwise; but; however; so 汝等當知此經功德不可思議
75 130 at this time; now; here 汝等當知此經功德不可思議
76 130 this; here; etad 汝等當知此經功德不可思議
77 119 shì is; are; am; to be 是即佛教中
78 119 shì is exactly 是即佛教中
79 119 shì is suitable; is in contrast 是即佛教中
80 119 shì this; that; those 是即佛教中
81 119 shì really; certainly 是即佛教中
82 119 shì correct; yes; affirmative 是即佛教中
83 119 shì true 是即佛教中
84 119 shì is; has; exists 是即佛教中
85 119 shì used between repetitions of a word 是即佛教中
86 119 shì a matter; an affair 是即佛教中
87 119 shì Shi 是即佛教中
88 119 shì is; bhū 是即佛教中
89 119 shì this; idam 是即佛教中
90 116 promptly; right away; immediately 即得不退轉諸大菩薩大智印故
91 116 to be near by; to be close to 即得不退轉諸大菩薩大智印故
92 116 at that time 即得不退轉諸大菩薩大智印故
93 116 to be exactly the same as; to be thus 即得不退轉諸大菩薩大智印故
94 116 supposed; so-called 即得不退轉諸大菩薩大智印故
95 116 if; but 即得不退轉諸大菩薩大智印故
96 116 to arrive at; to ascend 即得不退轉諸大菩薩大智印故
97 116 then; following 即得不退轉諸大菩薩大智印故
98 116 so; just so; eva 即得不退轉諸大菩薩大智印故
99 114 妙吉祥 miào jíxiáng Wondrous Auspiciousness 世尊讚妙吉祥童真菩薩摩訶薩言
100 114 妙吉祥 miào jíxiáng wonderful and auspicious 世尊讚妙吉祥童真菩薩摩訶薩言
101 114 妙吉祥 miào jíxiáng Wondrous Auspiciousness; Manjusri 世尊讚妙吉祥童真菩薩摩訶薩言
102 109 in; at 稽首已住於彼岸
103 109 in; at 稽首已住於彼岸
104 109 in; at; to; from 稽首已住於彼岸
105 109 to go; to 稽首已住於彼岸
106 109 to rely on; to depend on 稽首已住於彼岸
107 109 to go to; to arrive at 稽首已住於彼岸
108 109 from 稽首已住於彼岸
109 109 give 稽首已住於彼岸
110 109 oppposing 稽首已住於彼岸
111 109 and 稽首已住於彼岸
112 109 compared to 稽首已住於彼岸
113 109 by 稽首已住於彼岸
114 109 and; as well as 稽首已住於彼岸
115 109 for 稽首已住於彼岸
116 109 Yu 稽首已住於彼岸
117 109 a crow 稽首已住於彼岸
118 109 whew; wow 稽首已住於彼岸
119 109 near to; antike 稽首已住於彼岸
120 98 wèi for; to 為微塵等諸佛菩薩并聲聞眾
121 98 wèi because of 為微塵等諸佛菩薩并聲聞眾
122 98 wéi to act as; to serve 為微塵等諸佛菩薩并聲聞眾
123 98 wéi to change into; to become 為微塵等諸佛菩薩并聲聞眾
124 98 wéi to be; is 為微塵等諸佛菩薩并聲聞眾
125 98 wéi to do 為微塵等諸佛菩薩并聲聞眾
126 98 wèi for 為微塵等諸佛菩薩并聲聞眾
127 98 wèi because of; for; to 為微塵等諸佛菩薩并聲聞眾
128 98 wèi to 為微塵等諸佛菩薩并聲聞眾
129 98 wéi in a passive construction 為微塵等諸佛菩薩并聲聞眾
130 98 wéi forming a rehetorical question 為微塵等諸佛菩薩并聲聞眾
131 98 wéi forming an adverb 為微塵等諸佛菩薩并聲聞眾
132 98 wéi to add emphasis 為微塵等諸佛菩薩并聲聞眾
133 98 wèi to support; to help 為微塵等諸佛菩薩并聲聞眾
134 98 wéi to govern 為微塵等諸佛菩薩并聲聞眾
135 98 wèi to be; bhū 為微塵等諸佛菩薩并聲聞眾
136 94 that; those 彼如是等諸眾生類
137 94 another; the other 彼如是等諸眾生類
138 94 that; tad 彼如是等諸眾生類
139 93 also; too 亦勿謂佛處大眾中
140 93 but 亦勿謂佛處大眾中
141 93 this; he; she 亦勿謂佛處大眾中
142 93 although; even though 亦勿謂佛處大眾中
143 93 already 亦勿謂佛處大眾中
144 93 particle with no meaning 亦勿謂佛處大眾中
145 93 Yi 亦勿謂佛處大眾中
146 92 如來 rúlái Tathagata 諸佛如來無有少法若一性若多性而可施作
147 92 如來 Rúlái Tathagata 諸佛如來無有少法若一性若多性而可施作
148 92 如來 rúlái Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One 諸佛如來無有少法若一性若多性而可施作
149 87 method; way 諸佛如來無有少法若一性若多性而可施作
150 87 France 諸佛如來無有少法若一性若多性而可施作
151 87 the law; rules; regulations 諸佛如來無有少法若一性若多性而可施作
152 87 the teachings of the Buddha; Dharma 諸佛如來無有少法若一性若多性而可施作
153 87 a standard; a norm 諸佛如來無有少法若一性若多性而可施作
154 87 an institution 諸佛如來無有少法若一性若多性而可施作
155 87 to emulate 諸佛如來無有少法若一性若多性而可施作
156 87 magic; a magic trick 諸佛如來無有少法若一性若多性而可施作
157 87 punishment 諸佛如來無有少法若一性若多性而可施作
158 87 Fa 諸佛如來無有少法若一性若多性而可施作
159 87 a precedent 諸佛如來無有少法若一性若多性而可施作
160 87 a classification of some kinds of Han texts 諸佛如來無有少法若一性若多性而可施作
161 87 relating to a ceremony or rite 諸佛如來無有少法若一性若多性而可施作
162 87 Dharma 諸佛如來無有少法若一性若多性而可施作
163 87 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 諸佛如來無有少法若一性若多性而可施作
164 87 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 諸佛如來無有少法若一性若多性而可施作
165 87 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 諸佛如來無有少法若一性若多性而可施作
166 87 quality; characteristic 諸佛如來無有少法若一性若多性而可施作
167 87 yǒu is; are; to exist 若有菩薩以三千大千世界微塵等數一切眾生
168 87 yǒu to have; to possess 若有菩薩以三千大千世界微塵等數一切眾生
169 87 yǒu indicates an estimate 若有菩薩以三千大千世界微塵等數一切眾生
170 87 yǒu indicates a large quantity 若有菩薩以三千大千世界微塵等數一切眾生
171 87 yǒu indicates an affirmative response 若有菩薩以三千大千世界微塵等數一切眾生
172 87 yǒu a certain; used before a person, time, or place 若有菩薩以三千大千世界微塵等數一切眾生
173 87 yǒu used to compare two things 若有菩薩以三千大千世界微塵等數一切眾生
174 87 yǒu used in a polite formula before certain verbs 若有菩薩以三千大千世界微塵等數一切眾生
175 87 yǒu used before the names of dynasties 若有菩薩以三千大千世界微塵等數一切眾生
176 87 yǒu a certain thing; what exists 若有菩薩以三千大千世界微塵等數一切眾生
177 87 yǒu multiple of ten and ... 若有菩薩以三千大千世界微塵等數一切眾生
178 87 yǒu abundant 若有菩薩以三千大千世界微塵等數一切眾生
179 87 yǒu purposeful 若有菩薩以三千大千世界微塵等數一切眾生
180 87 yǒu You 若有菩薩以三千大千世界微塵等數一切眾生
181 87 yǒu 1. existence; 2. becoming 若有菩薩以三千大千世界微塵等數一切眾生
182 87 yǒu becoming; bhava 若有菩薩以三千大千世界微塵等數一切眾生
183 82 zhōng middle 善住不共諸法中
184 82 zhōng medium; medium sized 善住不共諸法中
185 82 zhōng China 善住不共諸法中
186 82 zhòng to hit the mark 善住不共諸法中
187 82 zhōng in; amongst 善住不共諸法中
188 82 zhōng midday 善住不共諸法中
189 82 zhōng inside 善住不共諸法中
190 82 zhōng during 善住不共諸法中
191 82 zhōng Zhong 善住不共諸法中
192 82 zhōng intermediary 善住不共諸法中
193 82 zhōng half 善住不共諸法中
194 82 zhōng just right; suitably 善住不共諸法中
195 82 zhōng while 善住不共諸法中
196 82 zhòng to reach; to attain 善住不共諸法中
197 82 zhòng to suffer; to infect 善住不共諸法中
198 82 zhòng to obtain 善住不共諸法中
199 82 zhòng to pass an exam 善住不共諸法中
200 82 zhōng middle 善住不共諸法中
201 78 ér and; as well as; but (not); yet (not) 諸佛如來無有少法若一性若多性而可施作
202 78 ér Kangxi radical 126 諸佛如來無有少法若一性若多性而可施作
203 78 ér you 諸佛如來無有少法若一性若多性而可施作
204 78 ér not only ... but also ....; ... as well as ...; moreover; in addition; furthermore 諸佛如來無有少法若一性若多性而可施作
205 78 ér right away; then 諸佛如來無有少法若一性若多性而可施作
206 78 ér but; yet; however; while; nevertheless 諸佛如來無有少法若一性若多性而可施作
207 78 ér if; in case; in the event that 諸佛如來無有少法若一性若多性而可施作
208 78 ér therefore; as a result; thus 諸佛如來無有少法若一性若多性而可施作
209 78 ér how can it be that? 諸佛如來無有少法若一性若多性而可施作
210 78 ér so as to 諸佛如來無有少法若一性若多性而可施作
211 78 ér only then 諸佛如來無有少法若一性若多性而可施作
212 78 ér as if; to seem like 諸佛如來無有少法若一性若多性而可施作
213 78 néng can; able 諸佛如來無有少法若一性若多性而可施作
214 78 ér whiskers on the cheeks; sideburns 諸佛如來無有少法若一性若多性而可施作
215 78 ér me 諸佛如來無有少法若一性若多性而可施作
216 78 ér to arrive; up to 諸佛如來無有少法若一性若多性而可施作
217 78 ér possessive 諸佛如來無有少法若一性若多性而可施作
218 78 ér and; ca 諸佛如來無有少法若一性若多性而可施作
219 75 菩薩 púsà bodhisattva 若有菩薩以三千大千世界微塵等數一切眾生
220 75 菩薩 púsà bodhisattva 若有菩薩以三千大千世界微塵等數一切眾生
221 75 菩薩 púsà bodhisattva 若有菩薩以三千大千世界微塵等數一切眾生
222 75 so as to; in order to 若有菩薩以三千大千世界微塵等數一切眾生
223 75 to use; to regard as 若有菩薩以三千大千世界微塵等數一切眾生
224 75 to use; to grasp 若有菩薩以三千大千世界微塵等數一切眾生
225 75 according to 若有菩薩以三千大千世界微塵等數一切眾生
226 75 because of 若有菩薩以三千大千世界微塵等數一切眾生
227 75 on a certain date 若有菩薩以三千大千世界微塵等數一切眾生
228 75 and; as well as 若有菩薩以三千大千世界微塵等數一切眾生
229 75 to rely on 若有菩薩以三千大千世界微塵等數一切眾生
230 75 to regard 若有菩薩以三千大千世界微塵等數一切眾生
231 75 to be able to 若有菩薩以三千大千世界微塵等數一切眾生
232 75 to order; to command 若有菩薩以三千大千世界微塵等數一切眾生
233 75 further; moreover 若有菩薩以三千大千世界微塵等數一切眾生
234 75 used after a verb 若有菩薩以三千大千世界微塵等數一切眾生
235 75 very 若有菩薩以三千大千世界微塵等數一切眾生
236 75 already 若有菩薩以三千大千世界微塵等數一切眾生
237 75 increasingly 若有菩薩以三千大千世界微塵等數一切眾生
238 75 a reason; a cause 若有菩薩以三千大千世界微塵等數一切眾生
239 75 Israel 若有菩薩以三千大千世界微塵等數一切眾生
240 75 Yi 若有菩薩以三千大千世界微塵等數一切眾生
241 75 use; yogena 若有菩薩以三千大千世界微塵等數一切眾生
242 75 to leave; to depart; to go away; to part 於一切處離意念
243 75 a mythical bird 於一切處離意念
244 75 li; one of the eight divinatory trigrams 於一切處離意念
245 75 a band or kerchief worn when a woman left home to be married 於一切處離意念
246 75 chī a dragon with horns not yet grown 於一切處離意念
247 75 a mountain ash 於一切處離意念
248 75 vanilla; a vanilla-like herb 於一切處離意念
249 75 to be scattered; to be separated 於一切處離意念
250 75 to cut off 於一切處離意念
251 75 to violate; to be contrary to 於一切處離意念
252 75 to be distant from 於一切處離意念
253 75 two 於一切處離意念
254 75 to array; to align 於一切處離意念
255 75 to pass through; to experience 於一切處離意念
256 75 transcendence 於一切處離意念
257 75 to avoid; to abstain from; viramaṇa 於一切處離意念
258 71 míng measure word for people 以何義故名如說句
259 71 míng fame; renown; reputation 以何義故名如說句
260 71 míng a name; personal name; designation 以何義故名如說句
261 71 míng rank; position 以何義故名如說句
262 71 míng an excuse 以何義故名如說句
263 71 míng life 以何義故名如說句
264 71 míng to name; to call 以何義故名如說句
265 71 míng to express; to describe 以何義故名如說句
266 71 míng to be called; to have the name 以何義故名如說句
267 71 míng to own; to possess 以何義故名如說句
268 71 míng famous; renowned 以何義故名如說句
269 71 míng moral 以何義故名如說句
270 71 míng name; naman 以何義故名如說句
271 71 míng fame; renown; yasas 以何義故名如說句
272 69 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 佛亦無言已說現說當說諸法
273 69 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 佛亦無言已說現說當說諸法
274 69 shuì to persuade 佛亦無言已說現說當說諸法
275 69 shuō to teach; to recite; to explain 佛亦無言已說現說當說諸法
276 69 shuō a doctrine; a theory 佛亦無言已說現說當說諸法
277 69 shuō to claim; to assert 佛亦無言已說現說當說諸法
278 69 shuō allocution 佛亦無言已說現說當說諸法
279 69 shuō to criticize; to scold 佛亦無言已說現說當說諸法
280 69 shuō to indicate; to refer to 佛亦無言已說現說當說諸法
281 69 shuō speach; vāda 佛亦無言已說現說當說諸法
282 69 shuō to speak; bhāṣate 佛亦無言已說現說當說諸法
283 69 shuō to instruct 佛亦無言已說現說當說諸法
284 68 such as; for example; for instance 如蓮不著於水中
285 68 if 如蓮不著於水中
286 68 in accordance with 如蓮不著於水中
287 68 to be appropriate; should; with regard to 如蓮不著於水中
288 68 this 如蓮不著於水中
289 68 it is so; it is thus; can be compared with 如蓮不著於水中
290 68 to go to 如蓮不著於水中
291 68 to meet 如蓮不著於水中
292 68 to appear; to seem; to be like 如蓮不著於水中
293 68 at least as good as 如蓮不著於水中
294 68 and 如蓮不著於水中
295 68 or 如蓮不著於水中
296 68 but 如蓮不著於水中
297 68 then 如蓮不著於水中
298 68 naturally 如蓮不著於水中
299 68 expresses a question or doubt 如蓮不著於水中
300 68 you 如蓮不著於水中
301 68 the second lunar month 如蓮不著於水中
302 68 in; at 如蓮不著於水中
303 68 Ru 如蓮不著於水中
304 68 Thus 如蓮不著於水中
305 68 thus; tathā 如蓮不著於水中
306 68 like; iva 如蓮不著於水中
307 68 suchness; tathatā 如蓮不著於水中
308 64 yuán fate; predestined affinity 病緣醫藥及諸樂具
309 64 yuán hem 病緣醫藥及諸樂具
310 64 yuán to revolve around 病緣醫藥及諸樂具
311 64 yuán because 病緣醫藥及諸樂具
312 64 yuán to climb up 病緣醫藥及諸樂具
313 64 yuán cause; origin; reason 病緣醫藥及諸樂具
314 64 yuán along; to follow 病緣醫藥及諸樂具
315 64 yuán to depend on 病緣醫藥及諸樂具
316 64 yuán margin; edge; rim 病緣醫藥及諸樂具
317 64 yuán Condition 病緣醫藥及諸樂具
318 64 yuán conditions; pratyaya; paccaya 病緣醫藥及諸樂具
319 59 zhū all; many; various 稽首救世諸苦尊
320 59 zhū Zhu 稽首救世諸苦尊
321 59 zhū all; members of the class 稽首救世諸苦尊
322 59 zhū interrogative particle 稽首救世諸苦尊
323 59 zhū him; her; them; it 稽首救世諸苦尊
324 59 zhū of; in 稽首救世諸苦尊
325 59 zhū all; many; sarva 稽首救世諸苦尊
326 58 如是 rúshì thus; so 彼如是等諸眾生類
327 58 如是 rúshì thus, so 彼如是等諸眾生類
328 58 如是 rúshì thus; evam 彼如是等諸眾生類
329 58 如是 rúshì thus; evam 彼如是等諸眾生類
330 55 jīn today; present; now 今此正法若得聞者
331 55 jīn Jin 今此正法若得聞者
332 55 jīn modern 今此正法若得聞者
333 55 jīn now; adhunā 今此正法若得聞者
334 53 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 稽首世間尊勝者
335 53 zhě that 稽首世間尊勝者
336 53 zhě nominalizing function word 稽首世間尊勝者
337 53 zhě used to mark a definition 稽首世間尊勝者
338 53 zhě used to mark a pause 稽首世間尊勝者
339 53 zhě topic marker; that; it 稽首世間尊勝者
340 53 zhuó according to 稽首世間尊勝者
341 53 zhě ca 稽首世間尊勝者
342 53 already 稽首已住於彼岸
343 53 Kangxi radical 49 稽首已住於彼岸
344 53 from 稽首已住於彼岸
345 53 to bring to an end; to stop 稽首已住於彼岸
346 53 final aspectual particle 稽首已住於彼岸
347 53 afterwards; thereafter 稽首已住於彼岸
348 53 too; very; excessively 稽首已住於彼岸
349 53 to complete 稽首已住於彼岸
350 53 to demote; to dismiss 稽首已住於彼岸
351 53 to recover from an illness 稽首已住於彼岸
352 53 certainly 稽首已住於彼岸
353 53 an interjection of surprise 稽首已住於彼岸
354 53 this 稽首已住於彼岸
355 53 former; pūrvaka 稽首已住於彼岸
356 53 former; pūrvaka 稽首已住於彼岸
357 51 無生 wúshēng No-Birth 無生無滅
358 51 無生 wúshēng anutpāda; unproduced; non-arising 無生無滅
359 51 not; no 然佛如來不於諸法說斷滅相
360 51 expresses that a certain condition cannot be acheived 然佛如來不於諸法說斷滅相
361 51 as a correlative 然佛如來不於諸法說斷滅相
362 51 no (answering a question) 然佛如來不於諸法說斷滅相
363 51 forms a negative adjective from a noun 然佛如來不於諸法說斷滅相
364 51 at the end of a sentence to form a question 然佛如來不於諸法說斷滅相
365 51 to form a yes or no question 然佛如來不於諸法說斷滅相
366 51 infix potential marker 然佛如來不於諸法說斷滅相
367 51 no; na 然佛如來不於諸法說斷滅相
368 50 de potential marker 亦勿謂佛得菩提果
369 50 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 亦勿謂佛得菩提果
370 50 děi must; ought to 亦勿謂佛得菩提果
371 50 děi to want to; to need to 亦勿謂佛得菩提果
372 50 děi must; ought to 亦勿謂佛得菩提果
373 50 de 亦勿謂佛得菩提果
374 50 de infix potential marker 亦勿謂佛得菩提果
375 50 to result in 亦勿謂佛得菩提果
376 50 to be proper; to fit; to suit 亦勿謂佛得菩提果
377 50 to be satisfied 亦勿謂佛得菩提果
378 50 to be finished 亦勿謂佛得菩提果
379 50 de result of degree 亦勿謂佛得菩提果
380 50 de marks completion of an action 亦勿謂佛得菩提果
381 50 děi satisfying 亦勿謂佛得菩提果
382 50 to contract 亦勿謂佛得菩提果
383 50 marks permission or possibility 亦勿謂佛得菩提果
384 50 expressing frustration 亦勿謂佛得菩提果
385 50 to hear 亦勿謂佛得菩提果
386 50 to have; there is 亦勿謂佛得菩提果
387 50 marks time passed 亦勿謂佛得菩提果
388 50 obtain; attain; prāpta 亦勿謂佛得菩提果
389 49 一切 yīqiè all; every; everything 所有一切地獄
390 49 一切 yīqiè temporary 所有一切地獄
391 49 一切 yīqiè the same 所有一切地獄
392 49 一切 yīqiè generally 所有一切地獄
393 49 一切 yīqiè all, everything 所有一切地獄
394 49 一切 yīqiè all; sarva 所有一切地獄
395 48 jiē all; each and every; in all cases 普令建立皆得人身
396 48 jiē same; equally 普令建立皆得人身
397 48 jiē all; sarva 普令建立皆得人身
398 48 平等 píngděng be equal in social status 平等故平等
399 48 平等 píngděng equal 平等故平等
400 48 平等 píngděng equal; without partiality 平等故平等
401 48 平等 píngděng equality 平等故平等
402 47 眾生 zhòngshēng all living things 普遍通達眾生行
403 47 眾生 zhòngshēng living things other than people 普遍通達眾生行
404 47 眾生 zhòngshēng sentient beings 普遍通達眾生行
405 47 眾生 zhòngshēng beings; all living things; all sentient beings 普遍通達眾生行
406 47 zhù to dwell; to live; to reside 善住不共諸法中
407 47 zhù to stop; to halt 善住不共諸法中
408 47 zhù to retain; to remain 善住不共諸法中
409 47 zhù to lodge at [temporarily] 善住不共諸法中
410 47 zhù firmly; securely 善住不共諸法中
411 47 zhù verb complement 善住不共諸法中
412 47 zhù attaching; abiding; dwelling on 善住不共諸法中
413 47 his; hers; its; theirs 勿於諸法謂其無相
414 47 to add emphasis 勿於諸法謂其無相
415 47 used when asking a question in reply to a question 勿於諸法謂其無相
416 47 used when making a request or giving an order 勿於諸法謂其無相
417 47 he; her; it; them 勿於諸法謂其無相
418 47 probably; likely 勿於諸法謂其無相
419 47 will 勿於諸法謂其無相
420 47 may 勿於諸法謂其無相
421 47 if 勿於諸法謂其無相
422 47 or 勿於諸法謂其無相
423 47 Qi 勿於諸法謂其無相
424 47 he; her; it; saḥ; sā; tad 勿於諸法謂其無相
425 45 to know; to learn about; to comprehend 得人身已悉令發起大菩提心
426 45 all; entire 得人身已悉令發起大菩提心
427 45 detailed 得人身已悉令發起大菩提心
428 45 to elaborate; to expound 得人身已悉令發起大菩提心
429 45 to exhaust; to use up 得人身已悉令發起大菩提心
430 45 strongly 得人身已悉令發起大菩提心
431 45 Xi 得人身已悉令發起大菩提心
432 45 all; kṛtsna 得人身已悉令發起大菩提心
433 45 zūn to honor; to respect 稽首救世諸苦尊
434 45 zūn measure word for cannons and statues 稽首救世諸苦尊
435 45 zūn a zun; an ancient wine vessel 稽首救世諸苦尊
436 45 zūn a wine cup 稽首救世諸苦尊
437 45 zūn respected; honorable; noble; senior 稽首救世諸苦尊
438 45 zūn supreme; high 稽首救世諸苦尊
439 45 zūn grave; solemn; dignified 稽首救世諸苦尊
440 45 zūn your [honorable] 稽首救世諸苦尊
441 45 zūn bhagavat; holy one 稽首救世諸苦尊
442 45 zūn lord; patron; natha 稽首救世諸苦尊
443 45 zūn superior; śreṣṭha 稽首救世諸苦尊
444 45 菩提 pútí bodhi; enlightenment 亦勿謂佛得菩提果
445 45 菩提 pútí bodhi 亦勿謂佛得菩提果
446 45 菩提 pútí bodhi; enlightenment; awakening 亦勿謂佛得菩提果
447 44 děng et cetera; and so on 譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師賜紫沙門臣惟淨等奉
448 44 děng to wait 譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師賜紫沙門臣惟淨等奉
449 44 děng degree; kind 譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師賜紫沙門臣惟淨等奉
450 44 děng plural 譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師賜紫沙門臣惟淨等奉
451 44 děng to be equal 譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師賜紫沙門臣惟淨等奉
452 44 děng degree; level 譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師賜紫沙門臣惟淨等奉
453 44 děng to compare 譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師賜紫沙門臣惟淨等奉
454 44 děng same; equal; sama 譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師賜紫沙門臣惟淨等奉
455 43 lìng to make; to cause to be; to lead 普令建立成緣覺果
456 43 lìng to issue a command 普令建立成緣覺果
457 43 lìng rules of behavior; customs 普令建立成緣覺果
458 43 lìng an order; a command; an edict; a decree; a statute 普令建立成緣覺果
459 43 lìng a season 普令建立成緣覺果
460 43 lìng respected; good reputation 普令建立成緣覺果
461 43 lìng good 普令建立成緣覺果
462 43 lìng pretentious 普令建立成緣覺果
463 43 lìng a transcending state of existence 普令建立成緣覺果
464 43 lìng a commander 普令建立成緣覺果
465 43 lìng a commanding quality; an impressive character 普令建立成緣覺果
466 43 lìng lyrics 普令建立成緣覺果
467 43 lìng Ling 普令建立成緣覺果
468 43 lìng instruction by a teacher; adhīṣṭa 普令建立成緣覺果
469 42 kōng empty; void; hollow 菩薩不行色空
470 42 kòng free time 菩薩不行色空
471 42 kòng to empty; to clean out 菩薩不行色空
472 42 kōng the sky; the air 菩薩不行色空
473 42 kōng in vain; for nothing 菩薩不行色空
474 42 kòng vacant; unoccupied 菩薩不行色空
475 42 kòng empty space 菩薩不行色空
476 42 kōng without substance 菩薩不行色空
477 42 kōng to not have 菩薩不行色空
478 42 kòng opportunity; chance 菩薩不行色空
479 42 kōng vast and high 菩薩不行色空
480 42 kōng impractical; ficticious 菩薩不行色空
481 42 kòng blank 菩薩不行色空
482 42 kòng expansive 菩薩不行色空
483 42 kòng lacking 菩薩不行色空
484 42 kōng plain; nothing else 菩薩不行色空
485 42 kōng Emptiness 菩薩不行色空
486 42 kōng sunyata; emptiness; emptiness of inherent existence 菩薩不行色空
487 42 wèi to call 勿於諸法謂其無相
488 42 wèi to discuss; to comment on; to speak of; to tell about 勿於諸法謂其無相
489 42 wèi to speak to; to address 勿於諸法謂其無相
490 42 wèi to treat as; to regard as 勿於諸法謂其無相
491 42 wèi introducing a condition situation 勿於諸法謂其無相
492 42 wèi to speak to; to address 勿於諸法謂其無相
493 42 wèi to think 勿於諸法謂其無相
494 42 wèi for; is to be 勿於諸法謂其無相
495 42 wèi to make; to cause 勿於諸法謂其無相
496 42 wèi and 勿於諸法謂其無相
497 42 wèi principle; reason 勿於諸法謂其無相
498 42 wèi Wei 勿於諸法謂其無相
499 42 wèi which; what; yad 勿於諸法謂其無相
500 42 wèi to say; iti 勿於諸法謂其無相

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
 1. Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression.
 2. not; non-
 3. mo
 1. suǒ
 2. suǒ
 1. place; pradeśa
 2. that which; yad
 1. ruò
 1. ja
 2. jñā
 3. if; yadi
therefore; tasmāt
this; here; etad
 1. shì
 2. shì
 1. is; bhū
 2. this; idam
so; just so; eva
妙吉祥
 1. miào jíxiáng
 2. miào jíxiáng
 3. miào jíxiáng
 1. Wondrous Auspiciousness
 2. wonderful and auspicious
 3. Wondrous Auspiciousness; Manjusri
near to; antike
wèi to be; bhū

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
阿罗汉 阿羅漢 196
 1. Arhat
 2. arhat
 3. Arhat
阿若憍陈如 阿若憍陳如 65 Ājñāta-kāuṇḍinya
波尼 98 Panini
不退转 不退轉 98
 1. never regress or change
 2. avaivartika; non-retrogression
赐紫沙门 賜紫沙門 67 Master Ci Zi
大涅盘 大涅槃 100 Mahaparinirvana
大铁围山 大鐵圍山 100 Great Iron Ring Mountain; Great Iron Enclosing Mountain
大威德 100 Yamantaka
大宝 大寶 100 mahāratna; a precious jewel
大梵天王 100 Mahābrahma Deva Rāja; Brahma
大梵王 100 Mahābrahma Deva Rāja; Brahma
大慧 100
 1. mahāprajñā; great wisdom
 2. Mahāmati
 3. Dahui Zonggao; Zonggao
忉利天 100 Trayastrimsa Heaven; Tavatimsa; The Heaven of Thirty-Three Gods
大乘入诸佛境界智光明庄严经 大乘入諸佛境界智光明莊嚴經 100 Sarvabuddhaviṣayāvatārajñānālokālaṁkārasūtra (Dasheng Ru Zhu Fo Jingjie Zhi Guangming Zhuangyan Jing)
帝释 帝釋 100 Sakra; Kausika; Lord of Devas
帝释天 帝釋天 68
 1. Sakra Devanam-indra
 2. Sakra; Sakka; Śakra Devānām Indra; Kauśika
地狱 地獄 100
 1. a hell
 2. hell
 3. Hell; Hell Realms; Naraka
东方 東方 100
 1. Asia; the Orient
 2. the eastern direction
 3. Dongfang
法护 法護 102
 1. Dharmarakṣa
 2. Dharmarakṣa
法常 102 Damei Fachang
法光 102 Faguang
法轮 法輪 102
 1. Dharma wheel
 2. Dharma wheel; dharmacakra
 3. Pomnyun
102
 1. Sanskrit
 2. Brahma
 3. India
 4. pure; sacred
 5. Fan
 6. Buddhist
 7. Brahman
梵王 102 Brahma
方便门 方便門 102
 1. expedient means
 2. Gate of Skillful Means
 3. gate of skillful means
梵志 102 Brahmin; Brahman; brahmacārin
法性 102 dharma nature; inherent nature; essence; true nature; dharmata
佛法 102
 1. Dharma; Dhamma; Buddha-Dhárma; Buddhist doctrine
 2. the power of the Buddha
 3. Buddha's Teaching
 4. Dharma; Buddha-Dhárma
佛世尊 102 Buddha, the world-honoured; bhagavat
净意 淨意 106 Śuddhamati
来义 來義 108 Laiyi
龙王 龍王 76 Dragon King; Naga King
妙法 109
 1. Wondrous Dharma
 2. the wonderful Dharma; the wonderful truth; saddharma; the Dharma; the teachings of the Buddha
妙吉祥 109
 1. Wondrous Auspiciousness
 2. wonderful and auspicious
 3. Wondrous Auspiciousness; Manjusri
妙吉祥菩萨 妙吉祥菩薩 109 Mañjuśrī bodhisattva
涅盘 涅盤 110 Nirvāṇa; Nibbāna; Nirvana
涅槃 110
 1. Nirvana
 2. nirvana
 3. Final Nirvana; Nirvana; Nirvāṇa; Nibbāna
菩萨乘 菩薩乘 112 Bodhisattva Vehicle
七宝塔 七寶塔 113 seven pagodas; stupas made of the seven treasures
如来 如來 114
 1. Tathagata
 2. Tathagata
 3. Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One
三藏 115
 1. San Zang
 2. Buddhist Canon
 3. Tripitaka; Tripiṭaka; Tipitaka
善观 善觀 115 Sudrsa; Sudassa
善来 善來 115 Svāgata; sāgata
声闻 聲聞 115
 1. sravaka
 2. sravaka; a distinguished disciple of the Buddha
声闻乘 聲聞乘 115 Sravaka Vehicle; Sravakayāna
世尊 115
 1. World-Honored One
 2. World-Honored One; Bhagavat; lokanātha
四大王天 115 Caturmaharajika Heaven; Heaven of the Four Kings
天宫 天宮 116 Heavenly Palace; Temple in Heaven; Open Palace
天等 116 Tiandeng
天主 116
 1. Mahesvara
 2. Śakra
 3. Śaṃkarasvāmin
 4. Sakra; Sakka; Śakra Devānām Indra; Kauśika
铁围山 鐵圍山 116 Cakravada-parvata; Iron Wall Mountain
王舍城 119 Rajgir; Rajagrha
惟净 惟淨 87 Wei Jing
威神 119 awe-inspiring character of deities; anubhava
无贪 無貪 119 non-attachment; alobha
无性 無性 119
 1. niḥsvabhāva; no self-nature
 2. Asvabhāva
无障碍 無障礙 119 Asaṅga
无诸 無諸 119 Wu Zhu
无自性 無自性 119 niḥsvabhāva; no self-nature
西天 120 India; Indian continent
须弥 須彌 120 Mt Meru; Sumeru
须弥山 須彌山 88
 1. Mount Sumeru
 2. Mount Sumeru; Mount Meru
阎浮提 閻浮提 121 Jambudvipa; the Terrestrial World
药上菩萨 藥上菩薩 89 Bhaisajya-samudgata Bodhisattva; Supreme Medicine Bodhisattva
药王菩萨 藥王菩薩 89 Bhaisajyaraja Bodhisattva; Medicine King Bodhisattva
应供 應供 121
 1. Offering
 2. Worthy One; arhat
有顶 有頂 121 Akanistha
有顶天 有頂天 121 Akanistha
缘觉乘 緣覺乘 121 Pratyekabuddha Vehicle; Pratyeka-buddha Vehicle
正遍知 90
 1. correct peerless enlightenment
 2. Truly All-Knowing; Knower of the world; the Buddha
正使 122 Chief Envoy
自在王 122 īśāna; Isana; Svāmin

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 391.

Simplified Traditional Pinyin English
爱乐 愛樂 195 love and joy
阿罗汉果 阿羅漢果 97
 1. state of full attainment of arhatship
 2. the fruit of arhat cultivation; the fruit of awakening; arhathood
阿那含果 97
 1. realization of non-returner
 2. the fruit of Anāgāmin; the fruit of a non-returning
安立 196
 1. to establish; to find a place for; to help settle down; to arrange for
 2. to begin to speak
阿僧只 阿僧祇 196
 1. asamkhya
 2. asamkhyeya
 3. asamkhya; innumerable
阿修罗 阿修羅 196
 1. asura
 2. asura
八正 98 Noble Eightfold Path; Eightfold Noble Way
白佛 98 to address the Buddha
宝铃 寶鈴 98 a bell decorated with jewels
宝楼 寶樓 98 jeweled tower
宝幢 寶幢 98
 1. a Buddhist ensign or banner
 2. Ratnaketu
宝积 寶積 98 ratnakūṭa; baoji
宝界 寶界 98 a Buddha land; a pure land
宝树 寶樹 98
 1. jeweled trees; forest of treasues
 2. a kalpa tree
倍复 倍復 98 many times more than
彼岸 98
 1. the other shore
 2. the other shore
鼻识 鼻識 98 sense of smell
遍照 98
 1. to illuminate everywhere
 2. shinging everywhere; vairocana
 3. Vairocana
遍知 98
 1. to know; to understand; parijñā
 2. to be omniscient; to be all knowing
苾刍众 苾芻眾 98 community of monastics; sangha
波罗蜜多 波羅蜜多 98 paramita; perfection
不可称数 不可稱數 98 pass calculation and measure
不空 98
 1. unerring; amogha
 2. Amoghavajra
不善 98 akuśala; akusala; unvirtuous; unwholesome; inauspicious
不生不灭 不生不滅 98 neither arises nor extinguishes
不思议 不思議 98
 1. inconceivable
 2. inconceivable
不共 98
 1. not shared; distinctive; avenika
 2. meditation performed with water; distinctive; apkṛtsna
不生 98
 1. nonarising; anutpāda
 2. nonarising; not produced; not conditioned; anutpada
布施 98
 1. generosity
 2. dana; giving; generosity
布施波罗蜜多 布施波羅蜜多 98 dāna-pāramitā; the paramita of generosity
补特伽罗 補特伽羅 98 pudgala; individual; person
刹那 剎那 99
 1. ksana
 2. kṣaṇa; an instant
禅定 禪定 99
 1. meditative concentration
 2. meditative concentration; meditation
 3. to meditate
长养 長養 99
 1. to nurture
 2. fortnightly recital of monastic rules and confession; upoṣadha
常住 99
 1. monastery
 2. Permanence
 3. a long-term resident at a monastery
 4. permanence; eternalism; śāśvata; nitya-sthita
成等正觉 成等正覺 99 attain perfect enlightenment
成佛 99
 1. Attaining Buddhahood
 2. to become a Buddha
成正觉 成正覺 99 to become a Buddha
持戒 99
 1. to uphold precepts
 2. morality; to uphold precepts
除断 除斷 99 removing; abstaining; chedana
出离 出離 99
 1. to leave; to transcend the mundane world
 2. renunciation, transcendence
幢幡 99 a hanging banner
慈悲喜舍 慈悲喜捨 99
 1. Loving Kindness, Compassion, Joy, and Equanimity
 2. loving kindness, compassion, joy, and equanimity
此岸 99 this shore; this world; Saṃsāra
大菩萨 大菩薩 100
 1. great Bodhisattva
 2. a great bodhisattva
大菩萨摩诃萨 大菩薩摩訶薩 100 great Bodhisattva-Mahasattvas
大菩提 100 great enlightenment; supreme bodhi
大菩提心 100 great bodhi
大神通 100
 1. great supernatural power
 2. great transcendent wisdom
大悲 100 mahākaruṇā; great compassion
大悲心 100 a mind with great compassion
大慧 100
 1. mahāprajñā; great wisdom
 2. Mahāmati
 3. Dahui Zonggao; Zonggao
逮得己利 100 having attained their goals
大利 100 great advantage; great benefit
忉利诸天 忉利諸天 100 the gods of Paradise (Trâyastrimsas)
得佛 100 to become a Buddha
灯明 燈明 100 a lamp held before the Buddha
等引 100 equipose; samāhita
对治 對治 100
 1. to remedy
 2. an equal to; an opposite; an antidote
二边 二邊 195 two extremes
二法 195
 1. two dharmas; two kinds of dharma
 2. dichotomy
耳识 耳識 196 auditory consciousness; śrotravijñāna
发菩提心 發菩提心 102 bodhicittotpāda; initiate the bodhi mind
法忍 102
 1. Dharma Patience
 2. patience attained through Dharma
 3. patience attained through Dharma
法相 102
 1. Faxiang: A Buddhist Practitioner's Encyclopedia
 2. Dharma Characteristic
 3. notions of dharmas; the essential nature of different phenomena
 4. the essential differences between different teachings
 5. the truth
法要 102
 1. the essentials of a teaching
 2. the essence of a dharma
 3. a Dharma service
法义 法義 102
 1. definition of the Dharma
 2. the teaching of a principle
法云地 法雲地 102 Ground of the Dharma Cloud
法座 102 Dharma seat
法处 法處 102 mental objects
法鼓 102 a dharma drum; dharmadundubhi; dharmabheri
法界 102
 1. Dharma Realm
 2. a dharma realm; dharmadhatu
 3. tathatā; suchness; inherent nature; true nature; tathata
法界平等 102 the Dharma realm does not differentiate
法门 法門 102
 1. Dharma gate
 2. dharmaparyāya; dharma gate; a way of teaching the Dharma; a Buddhist teaching; a Dharma door
法名 102 Dharma name
放光 102
 1. to emit light
 2. to produce light
方广 方廣 102 Vaipulya (profound teachings); vaipulya; vast; extended
放逸 102
 1. Laxity
 2. heedlessness; carelessness; pleasure-seeking; pramada
法如 102 dharma nature
法音 102
 1. the sound of the Dharma
 2. Dharma Voice Magazine
法住 102 dharma abode
非身 102 selflessness; non-self; anātman; anattā
非有 102 does not exist; is not real
分别心 分別心 102 discriminating thought
风界 風界 102 wind; wind element; wind realm
分位 102 time and position
佛出世 102 for a Buddha to appear in a world
佛菩萨 佛菩薩 102 Buddhas and bodhisattvas
佛如来 佛如來 102 Buddha Tathāgatas
佛刹 佛剎 102
 1. Buddhakṣetra; a Buddha field; a Buddha land
 2. a Buddhist pillar
 3. temple; monastery
佛说 佛說 70 buddhavacana; as spoken by the Buddha
佛言 102
 1. the Buddha said
 2. buddhavacana; the teachings of the Buddha
佛智 102 Buddha knowledge; Buddha wisdom
福行 102 actions that product merit
观想 觀想 103
 1. contemplation
 2. Visualize
 3. to contemplate; to visualize
广说 廣說 103 to explain; to teach
光相 103
 1. halo; nimbus
 2. Aruṇavatī
果报 果報 103 fruition; the result of karma
果证 果證 103 realized attainment
后际 後際 104 a later time
护世 護世 104 protectors of the world
化度 104 convert and liberate; teach and save
化生 104 to be born from transformation; upapadukayoni; opapatikayoni
化现 化現 104 a incarnation
迴向 104 to transfer merit; to dedicate; pariṇāmanā
火界 104 fire; realm of fire; element of fire
即从座起 即從座起 106 He rose from his seat
迦楼罗 迦樓羅 106 garuda
见法 見法 106
 1. for a Dharma to manifest in the world
 2. to realize the impermanence and nonself of all dharmas
 3. to understand reality
伽陀 106 gatha; verse
计度 計度 106 conjecture; reckon; calculate; differentiate
戒禁取 106 clinging to superstitious rites
结缚 結縛 106 a mental fetter or bond
解脱门 解脫門 106
 1. Gate of Perfect Ease
 2. the doors of deliverance; vimokṣadvāra
戒行 106 to abide by precepts
积集 積集 106 saṃcaya; collection; gathering; accumulation; heap
净念 淨念 106 Pure Thoughts
金刚喻定 金剛喻定 106 adamantine-like concentration; vajropamasamādhi
殑伽沙 106 grains of sand in the Ganges River; innumerable
殑伽沙劫 106 as many kalpas as there are grains of sand in the Ganges River
净信 淨信 106
 1. Pure Faith
 2. pure faith; prasāda
紧那罗 緊那羅 106 kimnara
尽智 盡智 106 understanding of the eradiction of afflictions; kṣayajñāna
九次第定 106 nine graduated concentrations
救世 106 to save the world
救世者 106 protector; guardian of the world
卷第二 106 scroll 2
卷第三 106 scroll 3
卷第四 106 scroll 4
卷第五 106 scroll 5
卷第一 106 scroll 1
具声 具聲 106 instrumental case
客尘 客塵 107 external taint
空解脱门 空解脫門 107 the door of deliverance of emptiness
空寂 107 śūnyatā; emptiness; emptiness of inherent existence
空无 空無 107
 1. Emptiness
 2. śūnyatā; emptiness; emptiness of inherent existence
空性 107
 1. Empty Nature
 2. empty nature; śūnyatā
乐欲 樂欲 108 the desire for joy
利乐 利樂 108 blessing and joy
寥廓 108 serene and boundless
了义 了義 108 nītārtha; definitive
了知 108 to understand clearly
领纳 領納 108 to accept; to receive
六处 六處 108 the six sense organs; sadayatana
六念 108 the six contemplations
妙色 109 wonderful form
妙音 109 a wonderful sound; ghoṣa
灭法 滅法 109 unconditioned dharma
名曰 109 to be named; to be called
摩诃萨 摩訶薩 109
 1. mahasattva
 2. mahāsattva; mohasattva; a great being
摩尼 109 mani; jewel
摩尼宝 摩尼寶 109
 1. Mani Pearl
 2. mani-jewel
 3. mani jewel
牟尼 109 a saint; a sage; a seer; muni
那庾多 110 a nayuta
内法 內法 110 the Buddhadharma; the Dharma
尼干陀 尼乾陀 110 nirgrantha
偏袒右肩 112 bared his right shoulder
平等心 112 an impartial mind
平等性 112 universal nature
菩萨摩诃萨 菩薩摩訶薩 112 bodhisattva mahāsattva
菩萨行 菩薩行 112 bodhisattva-caryā; bodhisattva-carita; bodhisattva practice; actions of bodhisattvas
菩提无相 菩提無相 112 enlightenment has no appearance
普现 普現 112 universal manifestation
普照十方 112 shines over the ten directions
乾闼婆 乾闥婆 113 a gandharva
七觉支法 七覺支法 113 seven factors of enlightenment; seven aids to enlightenment; seven branches of enlightenment; seven aspects of enlightenment; seven bodhyaṅga
清净心 清淨心 113 pure mind
求法 113 to seek the Dharma
取着 取著 113 grasping; attachment
染心 114 afflicted mind; kliṣṭa-citta
人中尊 114 the Honored One among humans
人天 114
 1. humans and devas
 2. people and devas; all living things
人中 114 mānuṣyaka; a multitude of men
人众 人眾 114 many people; crowds of people
汝等 114 you [plural]; yuṣma; yūyam
如法 114 In Accord With
如理 114 principle of suchness
如是观 如是觀 114 Contemplate as Such
如是如是 114 Thus Is, Thus Is
如来法身 如來法身 114 Dharmakāya of the Tathāgata
如来身相 如來身相 114 the appearance of the Tathāgata's body
入涅 114 to enter Nirvāṇa; to pass away
若尔 若爾 114 then; tarhi
如实 如實 114
 1. according to reality
 2. in accordance with fact; truly; yathābhūtam
 3. suchness; inherent nature; true nature; tathata
如是我闻 如是我聞 114 thus I have heard
三解脱门 三解脫門 115 the three doors of deliverance; the three gates of liberation
三轮 三輪 115 the three cycles
三千大千世界 115 Three Thousandfold World System; trisāhasramahāsāhasralokadhātu; a great chiliocosm; trichiliocosm; the cosmos
三乘 115
 1. Three Vehicles
 2. three vehicles; triyāna; triyana
三世 115
 1. Three Periods of Time
 2. past, present, and future
三摩地 115 samadhi; concentrated meditation; mental concentration
三摩呬多 115 equipose; samāhita
色即是空 115 form is just empty
色界 115 realm of form; rupadhatu
善逝 115 Immaculately Departed One; Well-Gone; Sugata
善法 115
 1. a wholesome dharma
 2. a wholesome teaching
善根 115
 1. Wholesome Roots
 2. virtuous roots; wholesome roots; kuśalamūla
善根力 115 power of wholesome roots
上首 115
 1. chief; presiding elders
 2. foremost; pramukha
善业 善業 115 wholesome acts; good actions
善哉 115
 1. Sadhu
 2. excellent
刹土 剎土 115 kṣetra; homeland; country; land
摄持 攝持 115
 1. parigraha; to protect; to uphold; to take proper care
 2. grasping; saṃgraha
身空 115 inside and outside are empty; intrinsically
身识 身識 115 body consciousness; sense of touch
身语意 身語意 115 physical actions, speech, and thought
胜处 勝處 115 abode of superiority; station of mastery; abhibhāyatana
生欢喜 生歡喜 115 giving rise to joy
胜义谛 勝義諦 115 paramārtha; paramārthasatya; absolute truth; supreme truth
生起 115 cause; arising
声闻缘觉 聲聞緣覺 115 Śrāvakas and Pratyekabuddhas
胜行 勝行 115 distinguished actions
胜义 勝義 115 beyond description; surpassing worldy ideas; superlative; inscrutable
身界 115 ashes or relics after cremation
什深 甚深 115 very profound; what is deep
深心 115 determination; resolution; adhyāśaya
舌识 舌識 115 sense of taste
摄受 攝受 115
 1. to receive, take in
 2. to protect; to uphold; received and taken care of; kindness
十不善业道 十不善業道 115 ten unwholesome behaviors
十力 115 the ten powers of the Buddha; daśabala
十方 115
 1. The Ten Directions
 2. the ten directions
十善业道 十善業道 115 ten wholesome kinds of practice
湿生 濕生 115 to be born from moisture
施无畏 施無畏 115
 1. abhayandada; bestower of fearlessness
 2. The Giver of Fearlessness
 3. bestowal of fearlessness
实智 實智 115
 1. true wisdom
 2. knowledge of reality
实法 實法 115 true teachings
十方世界 115 the worlds in all ten directions
世间天 世間天 115 world-devas; earthly kings
施设 施設 115 to establish; to set up
示现 示現 115
 1. Manifestation
 2. to manifest
 3. to manifest; to display
师子之座 師子之座 115 throne
师子座 師子座 115 lion's throne
寿量 壽量 115 Lifespan
受想 115 sensation and perception
受持 115
 1. uphold
 2. to accept and maintain faith; to uphold
水界 115 water; water realm; water element
水中月 115
 1. moon in the water
 2. the moon reflected in the water
四颠倒 四顛倒 115 four inverted beliefs; four false beliefs
四法 115 the four aspects of the Dharma
四句偈 115 a four line gatha
四念处 四念處 115
 1. the four bases of mindfulness
 2. The Four Bases of Mindfulness
四取 115 four types of clinging
斯陀含果 115 the fruit of a Sakṛdāgāmin
宿业 宿業 115 past karma
随法行 隨法行 115 Follow the Dharma
随烦恼 隨煩惱 115 secondary afflictions; subsequent effects of mental afflictions; upakleśa
随宜 隨宜 115 acting according to people's needs; acting in accordance with the circumstances
所以者何 115 Why is that?
所行 115 actions; practice
宿愿力 宿願力 115 the power of a vow
天众 天眾 116 devas
调伏 調伏 116
 1. to subdue
 2. tame; to mediate between physical, verbal, and mental karma and overcome evil
童真 116 having the simplicity of a child; kumārabhūta
微尘数 微塵數 119 as numerous as atoms
闻法 聞法 119 to hear the Dharma; to listen to the teachings of the Buddha
我所 119
 1. my; mama
 2. conception of possession; mamakāra
我我所 119 conception of possession; mamakāra
我语取 我語取 119 attachment to doctrines about the self
我慢 119
 1. conceit; atmamana; ahamkara
 2. visualization as a deity; ahamkara
我身 119 I; myself
无得 無得 119 Non-Attainment
无二 無二 119 advaya; nonduality; not two
无法可得 無法可得 119 no Dharma to be obtained
无分别 無分別 119 Non-Discriminative
五盖 五蓋 119 five hindrances; the five obstructions
五根 119 pañcendriya; five sense organs; five senses
无记 無記 119 not explained; indeterminate
无求 無求 119 No Desires
无身 無身 119 no-body
无所得 無所得 119 nothing to be attained
无所畏 無所畏 119 without any fear
无所有 無所有 119 nothingness
無想 119 no notion
无依 無依 119 without basis; with nothing on which to rely; unreliable
五欲 五慾 119 the five desires
无瞋 無瞋 119 non-aggression; non-hatred; imperturbability
无癡 無癡 119 without delusion
无垢 無垢 119
 1. No Impurity
 2. vimalā; nirmala; stainless; immaculate
无漏 無漏 119
 1. Untainted
 2. having no passion or delusion; anasrava
见漏 見漏 119 dṛṣṭyāsrava; contaminant of views
无明漏 無明漏 119 avidyāsrava; contaminant of ignorance
无念 無念 119
 1. No Thought
 2. free from thought
 3. no thought
 4. tathatā
无染 無染 119 undefiled
悟入 119 experiential understanding of the truth; to understand reality; to perceive through meditation
无色 無色 119 formless; no form; arupa
无生 無生 119
 1. No-Birth
 2. anutpāda; unproduced; non-arising
无生智 無生智 119
 1. Non-Arising Wisdom
 2. knowledge extended to the higher realms
无为法 無為法 119 an unconditioned dhárma; asaṃskṛta-dhárma
无相 無相 119
 1. Formless
 2. animitta; signlessness; without an appearance
无相解脱门 無相解脫門 119 signless doors of deliverance
无心 無心 119
 1. no-mind
 2. unintentional
 3. No-Mind
无余 無餘 119
 1. not excessive
 2. without remainder; niravasesa
无住 無住 119
 1. non-abiding
 2. non-attachment; non-abiding
戏论 戲論 120
 1. mental proliferation
 2. meaningless talk; frivolous discourse; mutual false praise; inflated conceptualization; prapañca; prapanca; papañca
显色 顯色 120 visible colors
现证 現證 120 immediate realization
香界 120 a Buddhist temple
邪定聚 120 destined to be evil
邪法 120 false teachings
心法 120 mental objects
新发意 新發意 120 to make a vow to acheive supreme enlightenment; to act with bodhicitta
信受奉行 120 to receive and practice
心心 120 the mind and mental conditions
心意识 心意識 120
 1. mind, thought, and perception
 2. mind, thought, and perception
行住坐卧 行住坐臥 120
 1. walking, standing, sitting, and lying down
 2. etiquette in the four postures
性相 120 inherent attributes
信解 120 resolution; determination; zeal
心所 120 a mental factor; caitta
虚空界 虛空界 120 visible space
虚空等 虛空等 120 the same as empty space
寻伺 尋伺 120 awareness and discrimination; coarse awareness and subtle perception
须陀洹果 須陀洹果 120 the fruit of a stream enterer; the fruit of srotaāpanna practice
虚妄分别 虛妄分別 120
 1. a dilusion; a mistaken distinction
 2. a dilusion; a mistaken distinction
眼识界 眼識界 121 visual consciousness element
阎浮檀金 閻浮檀金 121 Jambu river gold
严饰 嚴飾 121 to decorate; adorned
眼识 眼識 121 visual perception; cakṣurvijñāna; cakkhuviññāṇa
夜叉 121 yaksa
一法 121 one dharma; one thing
译经 譯經 121 to translate the scriptures
意生 121
 1. arising from thoughts; produced mentally at will
 2. Manojava
一食 121 one meal
一由旬 121 one yojana
依止 121
 1. to depend and rest upon
 2. to depend upon
一句 121
 1. a sentence
 2. a single verse; a single word
意乐 意樂 121
 1. joy; happiness
 2. mental disposition; āśaya
因缘生 因緣生 121 produced from causes and conditions
应作 應作 121 a manifestation
音声 音聲 121 sound; noise
一切处 一切處 121
 1. all places; everywhere
 2. kasina
一切法 121
 1. all dharmas; all things; sarvadharma
 2. all phenomena
一切法空 121 the emptiness of all dharmas
一切智 121
 1. wisdom of all
 2. sarvajñatā; all-knowledge; omniscience
一切众生 一切眾生 121
 1. all sentient beings
 2. all beings
一刹那 一剎那 121
 1. one ksana
 2. one kṣaṇa; one instant
异生 異生 121 an ordinary person
意识界 意識界 121 realm of consciousness
一一方 121 ekaikasyam disi
一音 121
 1. one voice
 2. one sound; the sound of the Buddha
右膝着地 右膝著地 121 placing the right knee on the ground
有法 121 something that exists
有漏 121 having flow; tainted; affliction; vexation; defilement; āsrava
有为法 有為法 121
 1. Conditioned Dharmas
 2. saṃskṛta; conditioned
遊戏 遊戲 121 to be free and at ease
有性 121
 1. having the nature
 2. existence
圆成 圓成 121 complete perfection
愿佛 願佛 121 Buddha of the vow
缘法 緣法 121 causes and conditions
缘觉 緣覺 121
 1. pratyekabuddha
 2. pratyekabuddha
愿力 願力 121
 1. Power of Vow
 2. the power of a vow
缘生 緣生 121 dependent origination; conditioned origination; dependent arising
缘中 緣中 121 the place at which the mind is centered
愚夫 121 a fool; a simpleton; bāla
欲漏 121 kāmāsrava; sense desire; desire for sensuality
欲取 121 clinging to feelings of pleasure; kāma-upādāna
见取 見取 121 clinging to false views; dṛṣṭi-upādāna; diṭṭhi-upādāna
赞歎 讚歎 122 praise
增语 增語 122 designation; appellation
正见 正見 122
 1. Right View
 2. right understanding; right view
证净 證淨 122 attainment of pure wisdom
正士 122 correct scholar; bodhisattva
正等正觉 正等正覺 122 samyaksaṃbodhi; perfect enlightenment
正觉 正覺 122 sambodhi; perfect enlightenment
证菩提 證菩提 122 to become a Buddha
证入 證入 122 experiential understanding of the truth; to understand reality; to perceive through meditation
正智 122 correct understanding; wisdom
真如 122
 1. True Thusness
 2. suchness; true nature; tathata
知众 知眾 122 a sense of social gatherings
执持 執持 122 to hold firmly; grasp; dharana
知法 122 to understand the Dharma; to know the teachings of the Buddha
智光 122
 1. the light of wisdom
 2. Jñānaprabha
中品 122 middle rank
种善根 種善根 122 to plant wholesome roots
重担 重擔 122 a heavy load
众生说 眾生說 122 to explain a sūtra to many people
众生相 眾生相 122
 1. characteristics of sentient beings
 2. the notion of a being
中有 122 an intermediate existence between death and rebirth
诸法 諸法 122 all things; all dharmas
诸法无我 諸法無我 122 all phenomena are without an independent self; the insubstantiality of dharmas; dharmanairātmya
诸佛 諸佛 122 Buddhas; all Buddhas
诸见 諸見 122 views; all views
诸菩萨 諸菩薩 122 bodhisattvas
诸世间 諸世間 122 worlds; all worlds
诸天 諸天 122 devas
诸相 諸相 122 all appearances; all characteristics
诸众生 諸眾生 122 all beings
诸处 諸處 122 everywhere; sarvatra
自性 122
 1. Self-Nature
 2. intrinsic nature; original nature; essential nature; svabhava
 3. primordial matter; nature; prakṛti
自性空 122
 1. The Intrinsically Empty Nature
 2. emptiness of self-nature
 3. svabhāva-śūnya; empty intrinsic nature
最胜 最勝 122
 1. jina; conqueror
 2. supreme; uttara
 3. Uttara
尊胜 尊勝 122 superlative; vijayī