Glossary and Vocabulary for Fo Shuo Dasheng Sui Zhuan Xuanshuo Zhu Fa Jing 佛說大乘隨轉宣說諸法經

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 117 infix potential marker 若有如是與愚夫不異
2 99 Buddha; Awakened One 佛告蓮華遊戲天子
3 99 relating to Buddhism 佛告蓮華遊戲天子
4 99 a statue or image of a Buddha 佛告蓮華遊戲天子
5 99 a Buddhist text 佛告蓮華遊戲天子
6 99 to touch; to stroke 佛告蓮華遊戲天子
7 99 Buddha 佛告蓮華遊戲天子
8 99 Buddha; Awakened One 佛告蓮華遊戲天子
9 96 to go; to 天子於身內外
10 96 to rely on; to depend on 天子於身內外
11 96 Yu 天子於身內外
12 96 a crow 天子於身內外
13 93 sentence 於金剛句
14 93 gōu to bend; to strike; to catch 於金剛句
15 93 gōu to tease 於金剛句
16 93 gōu to delineate 於金剛句
17 93 gōu a young bud 於金剛句
18 93 clause; phrase; line 於金剛句
19 93 a musical phrase 於金剛句
20 93 verse; pada; gāthā 於金剛句
21 92 文殊師利 wénshūshīlì Mañjuśrī; Manjushri; Manjusri 文殊師利
22 78 method; way 得最上第一法
23 78 France 得最上第一法
24 78 the law; rules; regulations 得最上第一法
25 78 the teachings of the Buddha; Dharma 得最上第一法
26 78 a standard; a norm 得最上第一法
27 78 an institution 得最上第一法
28 78 to emulate 得最上第一法
29 78 magic; a magic trick 得最上第一法
30 78 punishment 得最上第一法
31 78 Fa 得最上第一法
32 78 a precedent 得最上第一法
33 78 a classification of some kinds of Han texts 得最上第一法
34 78 relating to a ceremony or rite 得最上第一法
35 78 Dharma 得最上第一法
36 78 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 得最上第一法
37 78 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 得最上第一法
38 78 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 得最上第一法
39 78 quality; characteristic 得最上第一法
40 76 míng fame; renown; reputation 各持上妙名華
41 76 míng a name; personal name; designation 各持上妙名華
42 76 míng rank; position 各持上妙名華
43 76 míng an excuse 各持上妙名華
44 76 míng life 各持上妙名華
45 76 míng to name; to call 各持上妙名華
46 76 míng to express; to describe 各持上妙名華
47 76 míng to be called; to have the name 各持上妙名華
48 76 míng to own; to possess 各持上妙名華
49 76 míng famous; renowned 各持上妙名華
50 76 míng moral 各持上妙名華
51 76 míng name; naman 各持上妙名華
52 76 míng fame; renown; yasas 各持上妙名華
53 74 yán to speak; to say; said 言真實
54 74 yán language; talk; words; utterance; speech 言真實
55 74 yán Kangxi radical 149 言真實
56 74 yán phrase; sentence 言真實
57 74 yán a word; a syllable 言真實
58 74 yán a theory; a doctrine 言真實
59 74 yán to regard as 言真實
60 74 yán to act as 言真實
61 74 yán speech; vāc 言真實
62 74 yán speak; vad 言真實
63 69 世尊 shìzūn World-Honored One 世尊及文殊師利菩薩
64 69 世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; Bhagavān; Buddha 世尊及文殊師利菩薩
65 65 xīn heart [organ] 恭敬心
66 65 xīn Kangxi radical 61 恭敬心
67 65 xīn mind; consciousness 恭敬心
68 65 xīn the center; the core; the middle 恭敬心
69 65 xīn one of the 28 star constellations 恭敬心
70 65 xīn heart 恭敬心
71 65 xīn emotion 恭敬心
72 65 xīn intention; consideration 恭敬心
73 65 xīn disposition; temperament 恭敬心
74 65 xīn citta; thinking; thought; mind; mentality 恭敬心
75 63 Kangxi radical 71 心無煩惱亦無諸惡
76 63 to not have; without 心無煩惱亦無諸惡
77 63 mo 心無煩惱亦無諸惡
78 63 to not have 心無煩惱亦無諸惡
79 63 Wu 心無煩惱亦無諸惡
80 63 mo 心無煩惱亦無諸惡
81 63 一切 yīqiè temporary 一切佛法
82 63 一切 yīqiè the same 一切佛法
83 59 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 諸天子中汝得第一
84 59 děi to want to; to need to 諸天子中汝得第一
85 59 děi must; ought to 諸天子中汝得第一
86 59 de 諸天子中汝得第一
87 59 de infix potential marker 諸天子中汝得第一
88 59 to result in 諸天子中汝得第一
89 59 to be proper; to fit; to suit 諸天子中汝得第一
90 59 to be satisfied 諸天子中汝得第一
91 59 to be finished 諸天子中汝得第一
92 59 děi satisfying 諸天子中汝得第一
93 59 to contract 諸天子中汝得第一
94 59 to hear 諸天子中汝得第一
95 59 to have; there is 諸天子中汝得第一
96 59 marks time passed 諸天子中汝得第一
97 59 obtain; attain; prāpta 諸天子中汝得第一
98 59 xué to study; to learn 不得學
99 59 xué to imitate 不得學
100 59 xué a school; an academy 不得學
101 59 xué to understand 不得學
102 59 xué learning; acquired knowledge 不得學
103 59 xué learned 不得學
104 59 xué a learner 不得學
105 59 xué student; learning; śikṣā 不得學
106 55 shēng sound 如是聲
107 55 shēng sheng 如是聲
108 55 shēng voice 如是聲
109 55 shēng music 如是聲
110 55 shēng language 如是聲
111 55 shēng fame; reputation; honor 如是聲
112 55 shēng a message 如是聲
113 55 shēng a consonant 如是聲
114 55 shēng a tone 如是聲
115 55 shēng to announce 如是聲
116 54 白佛 bái fó to address the Buddha 真菩薩白佛言
117 53 gào to tell; to say; said; told 佛告蓮華遊戲天子
118 53 gào to request 佛告蓮華遊戲天子
119 53 gào to report; to inform 佛告蓮華遊戲天子
120 53 gào to announce; to disclose; to raise a lawsuit 佛告蓮華遊戲天子
121 53 gào to accuse; to sue 佛告蓮華遊戲天子
122 53 gào to reach 佛告蓮華遊戲天子
123 53 gào an announcement 佛告蓮華遊戲天子
124 53 gào a party 佛告蓮華遊戲天子
125 53 gào a vacation 佛告蓮華遊戲天子
126 53 gào Gao 佛告蓮華遊戲天子
127 53 gào to tell; jalp 佛告蓮華遊戲天子
128 52 安住 ānzhù to reside; to dwell 於十地行妙安住故示現光明
129 52 安住 ānzhù Settled and at Ease 於十地行妙安住故示現光明
130 52 安住 ānzhù to settle 於十地行妙安住故示現光明
131 52 安住 ānzhù Abide 於十地行妙安住故示現光明
132 52 安住 ānzhù standing firm; supratiṣṭhita 於十地行妙安住故示現光明
133 51 菩薩 púsà bodhisattva 供養諸佛菩薩
134 51 菩薩 púsà bodhisattva 供養諸佛菩薩
135 51 菩薩 púsà bodhisattva 供養諸佛菩薩
136 51 一切法 yīqiē fǎ all dharmas; all things; sarvadharma 若愛樂一切法
137 51 一切法 yīqiē fǎ all phenomena 若愛樂一切法
138 50 jué a post; a stake 橛句
139 50 jué an axle 橛句
140 50 jué a bridle; a bit 橛句
141 50 jué a discarded rice stalk 橛句
142 50 jué to strike 橛句
143 50 jué a pillar; śaṅku 橛句
144 48 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 世尊如義而說
145 48 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 世尊如義而說
146 48 shuì to persuade 世尊如義而說
147 48 shuō to teach; to recite; to explain 世尊如義而說
148 48 shuō a doctrine; a theory 世尊如義而說
149 48 shuō to claim; to assert 世尊如義而說
150 48 shuō allocution 世尊如義而說
151 48 shuō to criticize; to scold 世尊如義而說
152 48 shuō to indicate; to refer to 世尊如義而說
153 48 shuō speach; vāda 世尊如義而說
154 48 shuō to speak; bhāṣate 世尊如義而說
155 45 zhōng middle 諸天子中汝得第一
156 45 zhōng medium; medium sized 諸天子中汝得第一
157 45 zhōng China 諸天子中汝得第一
158 45 zhòng to hit the mark 諸天子中汝得第一
159 45 zhōng midday 諸天子中汝得第一
160 45 zhōng inside 諸天子中汝得第一
161 45 zhōng during 諸天子中汝得第一
162 45 zhōng Zhong 諸天子中汝得第一
163 45 zhōng intermediary 諸天子中汝得第一
164 45 zhōng half 諸天子中汝得第一
165 45 zhòng to reach; to attain 諸天子中汝得第一
166 45 zhòng to suffer; to infect 諸天子中汝得第一
167 45 zhòng to obtain 諸天子中汝得第一
168 45 zhòng to pass an exam 諸天子中汝得第一
169 45 zhōng middle 諸天子中汝得第一
170 44 xíng to walk 樂修十地行
171 44 xíng capable; competent 樂修十地行
172 44 háng profession 樂修十地行
173 44 xíng Kangxi radical 144 樂修十地行
174 44 xíng to travel 樂修十地行
175 44 xìng actions; conduct 樂修十地行
176 44 xíng to do; to act; to practice 樂修十地行
177 44 xíng all right; OK; okay 樂修十地行
178 44 háng horizontal line 樂修十地行
179 44 héng virtuous deeds 樂修十地行
180 44 hàng a line of trees 樂修十地行
181 44 hàng bold; steadfast 樂修十地行
182 44 xíng to move 樂修十地行
183 44 xíng to put into effect; to implement 樂修十地行
184 44 xíng travel 樂修十地行
185 44 xíng to circulate 樂修十地行
186 44 xíng running script; running script 樂修十地行
187 44 xíng temporary 樂修十地行
188 44 háng rank; order 樂修十地行
189 44 háng a business; a shop 樂修十地行
190 44 xíng to depart; to leave 樂修十地行
191 44 xíng to experience 樂修十地行
192 44 xíng path; way 樂修十地行
193 44 xíng xing; ballad 樂修十地行
194 44 xíng Xing 樂修十地行
195 44 xíng Practice 樂修十地行
196 44 xìng mental formations; samskara; sankhara; volition; habitual actions 樂修十地行
197 44 xíng practice; carita; carya; conduct; behavior 樂修十地行
198 42 眾生 zhòngshēng all living things 三界眾生了知圓滿
199 42 眾生 zhòngshēng living things other than people 三界眾生了知圓滿
200 42 眾生 zhòngshēng sentient beings 三界眾生了知圓滿
201 42 眾生 zhòngshēng beings; all living things; all sentient beings 三界眾生了知圓滿
202 41 shēng to be born; to give birth 生供養心
203 41 shēng to live 生供養心
204 41 shēng raw 生供養心
205 41 shēng a student 生供養心
206 41 shēng life 生供養心
207 41 shēng to produce; to give rise 生供養心
208 41 shēng alive 生供養心
209 41 shēng a lifetime 生供養心
210 41 shēng to initiate; to become 生供養心
211 41 shēng to grow 生供養心
212 41 shēng unfamiliar 生供養心
213 41 shēng not experienced 生供養心
214 41 shēng hard; stiff; strong 生供養心
215 41 shēng having academic or professional knowledge 生供養心
216 41 shēng a male role in traditional theatre 生供養心
217 41 shēng gender 生供養心
218 41 shēng to develop; to grow 生供養心
219 41 shēng to set up 生供養心
220 41 shēng a prostitute 生供養心
221 41 shēng a captive 生供養心
222 41 shēng a gentleman 生供養心
223 41 shēng Kangxi radical 100 生供養心
224 41 shēng unripe 生供養心
225 41 shēng nature 生供養心
226 41 shēng to inherit; to succeed 生供養心
227 41 shēng destiny 生供養心
228 41 shēng birth 生供養心
229 41 菩提 pútí bodhi; enlightenment 於菩提而不和合
230 41 菩提 pútí bodhi 於菩提而不和合
231 41 菩提 pútí bodhi; enlightenment; awakening 於菩提而不和合
232 36 祕密 mìmì a secret 祕密句
233 36 祕密 mìmì secret 祕密句
234 35 無有 wú yǒu there is not 無有邪行
235 35 ér Kangxi radical 126 養而得第一
236 35 ér as if; to seem like 養而得第一
237 35 néng can; able 養而得第一
238 35 ér whiskers on the cheeks; sideburns 養而得第一
239 35 ér to arrive; up to 養而得第一
240 35 wéi to act as; to serve 此天子為眾所
241 35 wéi to change into; to become 此天子為眾所
242 35 wéi to be; is 此天子為眾所
243 35 wéi to do 此天子為眾所
244 35 wèi to support; to help 此天子為眾所
245 35 wéi to govern 此天子為眾所
246 32 一切眾生 yīqiè zhòngshēng all sentient beings 一切眾生
247 32 一切眾生 yīqiè zhòngshēng all beings 一切眾生
248 31 如來 rúlái Tathagata 王如來
249 31 如來 Rúlái Tathagata 王如來
250 31 如來 rúlái Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One 王如來
251 30 rén person; people; a human being 人皆歡喜
252 30 rén Kangxi radical 9 人皆歡喜
253 30 rén a kind of person 人皆歡喜
254 30 rén everybody 人皆歡喜
255 30 rén adult 人皆歡喜
256 30 rén somebody; others 人皆歡喜
257 30 rén an upright person 人皆歡喜
258 30 rén person; manuṣya; puruṣa; pudgala 人皆歡喜
259 30 chēn to be angry 汝無貪嗔癡
260 30 chēn to blame 汝無貪嗔癡
261 30 chēn anger; krodha 汝無貪嗔癡
262 30 真實 zhēnshí true; real; authentic; actual 言真實
263 30 真實 zhēnshí true reality 言真實
264 29 平等 píngděng be equal in social status 悉皆平等
265 29 平等 píngděng equal 悉皆平等
266 29 平等 píngděng equal; without partiality 悉皆平等
267 29 平等 píngděng equality 悉皆平等
268 28 zhù to dwell; to live; to reside 如義而住
269 28 zhù to stop; to halt 如義而住
270 28 zhù to retain; to remain 如義而住
271 28 zhù to lodge at [temporarily] 如義而住
272 28 zhù verb complement 如義而住
273 28 zhù attaching; abiding; dwelling on 如義而住
274 27 了知 liǎozhī to understand clearly 我已了知
275 27 huì intelligent; clever 不學佛法智慧聲
276 27 huì mental ability; intellect 不學佛法智慧聲
277 27 huì wisdom; understanding 不學佛法智慧聲
278 27 huì Wisdom 不學佛法智慧聲
279 27 huì wisdom; prajna 不學佛法智慧聲
280 27 huì intellect; mati 不學佛法智慧聲
281 27 供養 gòngyǎng to provide for one's elders; to support one's parents 皆來供養
282 27 供養 gòngyǎng to make offerings; to provide offerings; to worship 皆來供養
283 27 供養 gòngyǎng offering 皆來供養
284 27 供養 gòngyǎng to make offerings; to worship;pūjana 皆來供養
285 27 天子 tiānzǐ the rightful Emperor; the Son of Heaven 蓮華遊戲天子與十千天子
286 27 天子 tiānzǐ devaputra; the son of a god 蓮華遊戲天子與十千天子
287 27 比丘 bǐqiū bhiksu; a Buddhist monk 不行比丘行
288 27 比丘 bǐqiū bhiksu 不行比丘行
289 27 比丘 bǐqiū bhiksu; a monk; bhikkhu 不行比丘行
290 26 wén to hear 諸天子聞佛說已
291 26 wén Wen 諸天子聞佛說已
292 26 wén sniff at; to smell 諸天子聞佛說已
293 26 wén to be widely known 諸天子聞佛說已
294 26 wén to confirm; to accept 諸天子聞佛說已
295 26 wén information 諸天子聞佛說已
296 26 wèn famous; well known 諸天子聞佛說已
297 26 wén knowledge; learning 諸天子聞佛說已
298 26 wèn popularity; prestige; reputation 諸天子聞佛說已
299 26 wén to question 諸天子聞佛說已
300 26 wén hearing; śruti 諸天子聞佛說已
301 26 具足 jùzú Purāṇa 切智具足
302 26 具足 jùzú Completeness 切智具足
303 26 具足 jùzú complete; accomplished 切智具足
304 26 清淨 qīngjìng peaceful; quiet; tranquil; pure 三業清淨
305 26 清淨 qīngjìng peaceful; quiet; tranquil 三業清淨
306 26 清淨 qīngjìng concise 三業清淨
307 26 清淨 qīngjìng simple and clear; concise 三業清淨
308 26 清淨 qīngjìng pure and clean 三業清淨
309 26 清淨 qīngjìng purity 三業清淨
310 26 清淨 qīngjìng pure; cleansed; purified of defiling illusion; visuddhi 三業清淨
311 26 gain; advantage; benefit 殊師利演說甚深平等真實法門
312 26 profit 殊師利演說甚深平等真實法門
313 26 sharp 殊師利演說甚深平等真實法門
314 26 to benefit; to serve 殊師利演說甚深平等真實法門
315 26 Li 殊師利演說甚深平等真實法門
316 26 to be useful 殊師利演說甚深平等真實法門
317 26 smooth; without a hitch 殊師利演說甚深平等真實法門
318 26 benefit; hita 殊師利演說甚深平等真實法門
319 26 chī ignorant; stupid 汝無貪嗔癡
320 26 chī confusion; stupidity; naivety; delusion; moha 汝無貪嗔癡
321 26 shī teacher 殊師利演說甚深平等真實法門
322 26 shī multitude 殊師利演說甚深平等真實法門
323 26 shī a host; a leader 殊師利演說甚深平等真實法門
324 26 shī an expert 殊師利演說甚深平等真實法門
325 26 shī an example; a model 殊師利演說甚深平等真實法門
326 26 shī master 殊師利演說甚深平等真實法門
327 26 shī a capital city; a well protected place 殊師利演說甚深平等真實法門
328 26 shī Shi 殊師利演說甚深平等真實法門
329 26 shī to imitate 殊師利演說甚深平等真實法門
330 26 shī troops 殊師利演說甚深平等真實法門
331 26 shī shi 殊師利演說甚深平等真實法門
332 26 shī an army division 殊師利演說甚深平等真實法門
333 26 shī the 7th hexagram 殊師利演說甚深平等真實法門
334 26 shī a lion 殊師利演說甚深平等真實法門
335 26 shī spiritual guide; teacher; ācārya 殊師利演說甚深平等真實法門
336 25 不生 bùshēng nonarising; anutpāda 不生
337 25 不生 bùshēng nonarising; not produced; not conditioned; anutpada 不生
338 24 tān to be greedy; to lust after 不住貪
339 24 tān to embezzle; to graft 不住貪
340 24 tān to prefer 不住貪
341 24 tān to search for; to seek 不住貪
342 24 tān corrupt 不住貪
343 24 tān greed; desire; craving; rāga 不住貪
344 24 爾時 ěr shí at that time 爾時
345 24 爾時 ěr shí at that time; atha khalu 爾時
346 24 Yi 心無煩惱亦無諸惡
347 24 xiū to decorate; to embellish 不修梵行
348 24 xiū to study; to cultivate 不修梵行
349 24 xiū to repair 不修梵行
350 24 xiū long; slender 不修梵行
351 24 xiū to write; to compile 不修梵行
352 24 xiū to build; to construct; to shape 不修梵行
353 24 xiū to practice 不修梵行
354 24 xiū to cut 不修梵行
355 24 xiū virtuous; wholesome 不修梵行
356 24 xiū a virtuous person 不修梵行
357 24 xiū Xiu 不修梵行
358 24 xiū to unknot 不修梵行
359 24 xiū to prepare; to put in order 不修梵行
360 24 xiū excellent 不修梵行
361 24 xiū to perform [a ceremony] 不修梵行
362 24 xiū Cultivation 不修梵行
363 24 xiū bhāvanā / spiritual cultivation 不修梵行
364 24 xiū pratipanna; spiritual practice 不修梵行
365 24 寂靜 jìjìng quiet 亦不寂靜
366 24 寂靜 jìjìng tranquility 亦不寂靜
367 24 寂靜 jìjìng a peaceful state of mind 亦不寂靜
368 24 寂靜 jìjìng Nirvana 亦不寂靜
369 24 shí time; a point or period of time 是時
370 24 shí a season; a quarter of a year 是時
371 24 shí one of the 12 two-hour periods of the day 是時
372 24 shí fashionable 是時
373 24 shí fate; destiny; luck 是時
374 24 shí occasion; opportunity; chance 是時
375 24 shí tense 是時
376 24 shí particular; special 是時
377 24 shí to plant; to cultivate 是時
378 24 shí an era; a dynasty 是時
379 24 shí time [abstract] 是時
380 24 shí seasonal 是時
381 24 shí to wait upon 是時
382 24 shí hour 是時
383 24 shí appropriate; proper; timely 是時
384 24 shí Shi 是時
385 24 shí a present; currentlt 是時
386 24 shí time; kāla 是時
387 24 shí at that time; samaya 是時
388 23 to give 蓮華遊戲天子與十千天子
389 23 to accompany 蓮華遊戲天子與十千天子
390 23 to particate in 蓮華遊戲天子與十千天子
391 23 of the same kind 蓮華遊戲天子與十千天子
392 23 to help 蓮華遊戲天子與十千天子
393 23 for 蓮華遊戲天子與十千天子
394 23 愛樂 ài lè love and joy 若愛樂一切法
395 23 jiàn to see
396 23 jiàn opinion; view; understanding
397 23 jiàn indicates seeing, hearing, meeting, etc
398 23 jiàn refer to; for details see
399 23 jiàn to appear
400 23 jiàn to meet
401 23 jiàn to receive (a guest)
402 23 jiàn let me; kindly
403 23 jiàn Jian
404 23 xiàn to appear
405 23 xiàn to introduce
406 23 jiàn view; perception; dṛṣṭi; diṭṭhi
407 23 解脫 jiětuō to liberate; to free 得菩提解脫
408 23 解脫 jiětuō liberation 得菩提解脫
409 23 解脫 jiětuō liberation; emancipation; vimokṣa 得菩提解脫
410 23 Ru River 諸天子中汝得第一
411 23 Ru 諸天子中汝得第一
412 23 to go back; to return 彼如來復有二十七俱胝眾及大比丘眾
413 23 to resume; to restart 彼如來復有二十七俱胝眾及大比丘眾
414 23 to do in detail 彼如來復有二十七俱胝眾及大比丘眾
415 23 to restore 彼如來復有二十七俱胝眾及大比丘眾
416 23 to respond; to reply to 彼如來復有二十七俱胝眾及大比丘眾
417 23 Fu; Return 彼如來復有二十七俱胝眾及大比丘眾
418 23 to retaliate; to reciprocate 彼如來復有二十七俱胝眾及大比丘眾
419 23 to avoid forced labor or tax 彼如來復有二十七俱胝眾及大比丘眾
420 23 Fu 彼如來復有二十七俱胝眾及大比丘眾
421 23 doubled; to overlapping; folded 彼如來復有二十七俱胝眾及大比丘眾
422 23 a lined garment with doubled thickness 彼如來復有二十七俱胝眾及大比丘眾
423 22 suǒ a few; various; some 此天子為眾所
424 22 suǒ a place; a location 此天子為眾所
425 22 suǒ indicates a passive voice 此天子為眾所
426 22 suǒ an ordinal number 此天子為眾所
427 22 suǒ meaning 此天子為眾所
428 22 suǒ garrison 此天子為眾所
429 22 suǒ place; pradeśa 此天子為眾所
430 21 恭敬 gōngjìng to bow; to revere; to hold in deferential respect 恭敬心
431 21 恭敬 gōngjìng Respect 恭敬心
432 21 歡喜 huānxǐ joyful 種種語言歡喜讚歎世尊
433 21 歡喜 huānxǐ to like 種種語言歡喜讚歎世尊
434 21 歡喜 huānxǐ joy 種種語言歡喜讚歎世尊
435 21 歡喜 huānxǐ Nandi 種種語言歡喜讚歎世尊
436 21 歡喜 huānxǐ Ānanda; Ananda 種種語言歡喜讚歎世尊
437 21 zhòng many; numerous 眾中最上第一
438 21 zhòng masses; people; multitude; crowd 眾中最上第一
439 21 zhòng general; common; public 眾中最上第一
440 21 self 我已了知
441 21 [my] dear 我已了知
442 21 Wo 我已了知
443 21 self; atman; attan 我已了知
444 21 ga 我已了知
445 20 qiān one thousand 蓮華遊戲天子與十千天子
446 20 qiān many; numerous; countless 蓮華遊戲天子與十千天子
447 20 qiān a cheat; swindler 蓮華遊戲天子與十千天子
448 20 lái to come 皆來供養
449 20 lái please 皆來供養
450 20 lái used to substitute for another verb 皆來供養
451 20 lái used between two word groups to express purpose and effect 皆來供養
452 20 lái wheat 皆來供養
453 20 lái next; future 皆來供養
454 20 lái a simple complement of direction 皆來供養
455 20 lái to occur; to arise 皆來供養
456 20 lái to earn 皆來供養
457 20 lái to come; āgata 皆來供養
458 19 體性 tǐxìng svabhāva; intrinsic nature; original nature; intrinsic existence; essential nature 體性不邪
459 19 ka 各持上妙名華
460 19 微妙 wēimiào subtle and wonderous 微妙第
461 19 微妙 wēimiào subtle, profound 微妙第
462 19 微妙 wēimiào wonderful; virāj 微妙第
463 19 學佛 xué fó to learn from the Buddha 勤學佛
464 18 最上 zuìshàng supreme 無數最上第一吉祥
465 17 gēn origin; cause; basis
466 17 gēn radical
467 17 gēn a plant root
468 17 gēn base; foot
469 17 gēn offspring
470 17 gēn a square root; to nth root; the solution of a mathematical equation
471 17 gēn according to
472 17 gēn gen
473 17 gēn an organ; a part of the body
474 17 gēn a sense; a faculty
475 17 gēn mūla; a root
476 17 遠離 yuǎnlí to be removed from; to be far away from 遠離諸惡
477 17 遠離 yuǎnlí to be aloof 遠離諸惡
478 17 遠離 yuǎnlí to far off 遠離諸惡
479 17 虛空 xūkōng empty space 於虛空中往來
480 17 虛空 xūkōng the sky; space 於虛空中往來
481 17 虛空 xūkōng vast emptiness 於虛空中往來
482 17 虛空 xūkōng Void 於虛空中往來
483 17 虛空 xūkōng the sky; gagana 於虛空中往來
484 17 虛空 xūkōng empty space; kha 於虛空中往來
485 17 zhàng to separate 遠離障染
486 17 zhàng to block; to hinder; to obstruct; to shield; to screen 遠離障染
487 17 zhàng an obstruction; a barricade; an obstacle; a screen 遠離障染
488 17 zhàng to cover 遠離障染
489 17 zhàng to defend 遠離障染
490 17 zhàng a weak point; a fault; a shortcoming 遠離障染
491 17 zhàng a strategic fortress 遠離障染
492 17 zhàng a dike; an embankment; a levee 遠離障染
493 17 zhàng to assure 遠離障染
494 17 zhàng obstruction 遠離障染
495 16 miào wonderful; fantastic 各持上妙名華
496 16 miào clever 各持上妙名華
497 16 miào subtle; mysterious; profound; abstruse; mystical 各持上妙名華
498 16 miào fine; delicate 各持上妙名華
499 16 miào young 各持上妙名華
500 16 miào interesting 各持上妙名華

Frequencies of all Words

Top 785

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 117 not; no 若有如是與愚夫不異
2 117 expresses that a certain condition cannot be acheived 若有如是與愚夫不異
3 117 as a correlative 若有如是與愚夫不異
4 117 no (answering a question) 若有如是與愚夫不異
5 117 forms a negative adjective from a noun 若有如是與愚夫不異
6 117 at the end of a sentence to form a question 若有如是與愚夫不異
7 117 to form a yes or no question 若有如是與愚夫不異
8 117 infix potential marker 若有如是與愚夫不異
9 117 no; na 若有如是與愚夫不異
10 99 Buddha; Awakened One 佛告蓮華遊戲天子
11 99 relating to Buddhism 佛告蓮華遊戲天子
12 99 a statue or image of a Buddha 佛告蓮華遊戲天子
13 99 a Buddhist text 佛告蓮華遊戲天子
14 99 to touch; to stroke 佛告蓮華遊戲天子
15 99 Buddha 佛告蓮華遊戲天子
16 99 Buddha; Awakened One 佛告蓮華遊戲天子
17 96 in; at 天子於身內外
18 96 in; at 天子於身內外
19 96 in; at; to; from 天子於身內外
20 96 to go; to 天子於身內外
21 96 to rely on; to depend on 天子於身內外
22 96 to go to; to arrive at 天子於身內外
23 96 from 天子於身內外
24 96 give 天子於身內外
25 96 oppposing 天子於身內外
26 96 and 天子於身內外
27 96 compared to 天子於身內外
28 96 by 天子於身內外
29 96 and; as well as 天子於身內外
30 96 for 天子於身內外
31 96 Yu 天子於身內外
32 96 a crow 天子於身內外
33 96 whew; wow 天子於身內外
34 96 near to; antike 天子於身內外
35 93 sentence 於金剛句
36 93 measure word for phrases or lines of verse 於金剛句
37 93 gōu to bend; to strike; to catch 於金剛句
38 93 gōu to tease 於金剛句
39 93 gōu to delineate 於金剛句
40 93 gōu if 於金剛句
41 93 gōu a young bud 於金剛句
42 93 clause; phrase; line 於金剛句
43 93 a musical phrase 於金剛句
44 93 verse; pada; gāthā 於金剛句
45 92 文殊師利 wénshūshīlì Mañjuśrī; Manjushri; Manjusri 文殊師利
46 83 shì is; are; am; to be 若有如是與愚夫不異
47 83 shì is exactly 若有如是與愚夫不異
48 83 shì is suitable; is in contrast 若有如是與愚夫不異
49 83 shì this; that; those 若有如是與愚夫不異
50 83 shì really; certainly 若有如是與愚夫不異
51 83 shì correct; yes; affirmative 若有如是與愚夫不異
52 83 shì true 若有如是與愚夫不異
53 83 shì is; has; exists 若有如是與愚夫不異
54 83 shì used between repetitions of a word 若有如是與愚夫不異
55 83 shì a matter; an affair 若有如是與愚夫不異
56 83 shì Shi 若有如是與愚夫不異
57 83 shì is; bhū 若有如是與愚夫不異
58 83 shì this; idam 若有如是與愚夫不異
59 81 zhū all; many; various 遠離諸惡
60 81 zhū Zhu 遠離諸惡
61 81 zhū all; members of the class 遠離諸惡
62 81 zhū interrogative particle 遠離諸惡
63 81 zhū him; her; them; it 遠離諸惡
64 81 zhū of; in 遠離諸惡
65 81 zhū all; many; sarva 遠離諸惡
66 78 method; way 得最上第一法
67 78 France 得最上第一法
68 78 the law; rules; regulations 得最上第一法
69 78 the teachings of the Buddha; Dharma 得最上第一法
70 78 a standard; a norm 得最上第一法
71 78 an institution 得最上第一法
72 78 to emulate 得最上第一法
73 78 magic; a magic trick 得最上第一法
74 78 punishment 得最上第一法
75 78 Fa 得最上第一法
76 78 a precedent 得最上第一法
77 78 a classification of some kinds of Han texts 得最上第一法
78 78 relating to a ceremony or rite 得最上第一法
79 78 Dharma 得最上第一法
80 78 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 得最上第一法
81 78 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 得最上第一法
82 78 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 得最上第一法
83 78 quality; characteristic 得最上第一法
84 76 míng measure word for people 各持上妙名華
85 76 míng fame; renown; reputation 各持上妙名華
86 76 míng a name; personal name; designation 各持上妙名華
87 76 míng rank; position 各持上妙名華
88 76 míng an excuse 各持上妙名華
89 76 míng life 各持上妙名華
90 76 míng to name; to call 各持上妙名華
91 76 míng to express; to describe 各持上妙名華
92 76 míng to be called; to have the name 各持上妙名華
93 76 míng to own; to possess 各持上妙名華
94 76 míng famous; renowned 各持上妙名華
95 76 míng moral 各持上妙名華
96 76 míng name; naman 各持上妙名華
97 76 míng fame; renown; yasas 各持上妙名華
98 74 yán to speak; to say; said 言真實
99 74 yán language; talk; words; utterance; speech 言真實
100 74 yán Kangxi radical 149 言真實
101 74 yán a particle with no meaning 言真實
102 74 yán phrase; sentence 言真實
103 74 yán a word; a syllable 言真實
104 74 yán a theory; a doctrine 言真實
105 74 yán to regard as 言真實
106 74 yán to act as 言真實
107 74 yán speech; vāc 言真實
108 74 yán speak; vad 言真實
109 69 世尊 shìzūn World-Honored One 世尊及文殊師利菩薩
110 69 世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; Bhagavān; Buddha 世尊及文殊師利菩薩
111 65 xīn heart [organ] 恭敬心
112 65 xīn Kangxi radical 61 恭敬心
113 65 xīn mind; consciousness 恭敬心
114 65 xīn the center; the core; the middle 恭敬心
115 65 xīn one of the 28 star constellations 恭敬心
116 65 xīn heart 恭敬心
117 65 xīn emotion 恭敬心
118 65 xīn intention; consideration 恭敬心
119 65 xīn disposition; temperament 恭敬心
120 65 xīn citta; thinking; thought; mind; mentality 恭敬心
121 63 no 心無煩惱亦無諸惡
122 63 Kangxi radical 71 心無煩惱亦無諸惡
123 63 to not have; without 心無煩惱亦無諸惡
124 63 has not yet 心無煩惱亦無諸惡
125 63 mo 心無煩惱亦無諸惡
126 63 do not 心無煩惱亦無諸惡
127 63 not; -less; un- 心無煩惱亦無諸惡
128 63 regardless of 心無煩惱亦無諸惡
129 63 to not have 心無煩惱亦無諸惡
130 63 um 心無煩惱亦無諸惡
131 63 Wu 心無煩惱亦無諸惡
132 63 Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression. 心無煩惱亦無諸惡
133 63 not; non- 心無煩惱亦無諸惡
134 63 mo 心無煩惱亦無諸惡
135 63 一切 yīqiè all; every; everything 一切佛法
136 63 一切 yīqiè temporary 一切佛法
137 63 一切 yīqiè the same 一切佛法
138 63 一切 yīqiè generally 一切佛法
139 63 一切 yīqiè all, everything 一切佛法
140 63 一切 yīqiè all; sarva 一切佛法
141 59 de potential marker 諸天子中汝得第一
142 59 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 諸天子中汝得第一
143 59 děi must; ought to 諸天子中汝得第一
144 59 děi to want to; to need to 諸天子中汝得第一
145 59 děi must; ought to 諸天子中汝得第一
146 59 de 諸天子中汝得第一
147 59 de infix potential marker 諸天子中汝得第一
148 59 to result in 諸天子中汝得第一
149 59 to be proper; to fit; to suit 諸天子中汝得第一
150 59 to be satisfied 諸天子中汝得第一
151 59 to be finished 諸天子中汝得第一
152 59 de result of degree 諸天子中汝得第一
153 59 de marks completion of an action 諸天子中汝得第一
154 59 děi satisfying 諸天子中汝得第一
155 59 to contract 諸天子中汝得第一
156 59 marks permission or possibility 諸天子中汝得第一
157 59 expressing frustration 諸天子中汝得第一
158 59 to hear 諸天子中汝得第一
159 59 to have; there is 諸天子中汝得第一
160 59 marks time passed 諸天子中汝得第一
161 59 obtain; attain; prāpta 諸天子中汝得第一
162 59 xué to study; to learn 不得學
163 59 xué a discipline; a branch of study 不得學
164 59 xué to imitate 不得學
165 59 xué a school; an academy 不得學
166 59 xué to understand 不得學
167 59 xué learning; acquired knowledge 不得學
168 59 xué a doctrine 不得學
169 59 xué learned 不得學
170 59 xué a learner 不得學
171 59 xué student; learning; śikṣā 不得學
172 57 云何 yúnhé why 云何謂愛
173 55 shēng sound 如是聲
174 55 shēng a measure word for sound (times) 如是聲
175 55 shēng sheng 如是聲
176 55 shēng voice 如是聲
177 55 shēng music 如是聲
178 55 shēng language 如是聲
179 55 shēng fame; reputation; honor 如是聲
180 55 shēng a message 如是聲
181 55 shēng an utterance 如是聲
182 55 shēng a consonant 如是聲
183 55 shēng a tone 如是聲
184 55 shēng to announce 如是聲
185 54 白佛 bái fó to address the Buddha 真菩薩白佛言
186 53 gào to tell; to say; said; told 佛告蓮華遊戲天子
187 53 gào to request 佛告蓮華遊戲天子
188 53 gào to report; to inform 佛告蓮華遊戲天子
189 53 gào to announce; to disclose; to raise a lawsuit 佛告蓮華遊戲天子
190 53 gào to accuse; to sue 佛告蓮華遊戲天子
191 53 gào to reach 佛告蓮華遊戲天子
192 53 gào an announcement 佛告蓮華遊戲天子
193 53 gào a party 佛告蓮華遊戲天子
194 53 gào a vacation 佛告蓮華遊戲天子
195 53 gào Gao 佛告蓮華遊戲天子
196 53 gào to tell; jalp 佛告蓮華遊戲天子
197 52 安住 ānzhù to reside; to dwell 於十地行妙安住故示現光明
198 52 安住 ānzhù Settled and at Ease 於十地行妙安住故示現光明
199 52 安住 ānzhù to settle 於十地行妙安住故示現光明
200 52 安住 ānzhù Abide 於十地行妙安住故示現光明
201 52 安住 ānzhù standing firm; supratiṣṭhita 於十地行妙安住故示現光明
202 51 菩薩 púsà bodhisattva 供養諸佛菩薩
203 51 菩薩 púsà bodhisattva 供養諸佛菩薩
204 51 菩薩 púsà bodhisattva 供養諸佛菩薩
205 51 一切法 yīqiē fǎ all dharmas; all things; sarvadharma 若愛樂一切法
206 51 一切法 yīqiē fǎ all phenomena 若愛樂一切法
207 50 jué a post; a stake 橛句
208 50 jué an axle 橛句
209 50 jué a bridle; a bit 橛句
210 50 jué a discarded rice stalk 橛句
211 50 jué to strike 橛句
212 50 jué a pillar; śaṅku 橛句
213 48 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 世尊如義而說
214 48 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 世尊如義而說
215 48 shuì to persuade 世尊如義而說
216 48 shuō to teach; to recite; to explain 世尊如義而說
217 48 shuō a doctrine; a theory 世尊如義而說
218 48 shuō to claim; to assert 世尊如義而說
219 48 shuō allocution 世尊如義而說
220 48 shuō to criticize; to scold 世尊如義而說
221 48 shuō to indicate; to refer to 世尊如義而說
222 48 shuō speach; vāda 世尊如義而說
223 48 shuō to speak; bhāṣate 世尊如義而說
224 46 that; those 彼諸天子
225 46 another; the other 彼諸天子
226 46 that; tad 彼諸天子
227 45 zhōng middle 諸天子中汝得第一
228 45 zhōng medium; medium sized 諸天子中汝得第一
229 45 zhōng China 諸天子中汝得第一
230 45 zhòng to hit the mark 諸天子中汝得第一
231 45 zhōng in; amongst 諸天子中汝得第一
232 45 zhōng midday 諸天子中汝得第一
233 45 zhōng inside 諸天子中汝得第一
234 45 zhōng during 諸天子中汝得第一
235 45 zhōng Zhong 諸天子中汝得第一
236 45 zhōng intermediary 諸天子中汝得第一
237 45 zhōng half 諸天子中汝得第一
238 45 zhōng just right; suitably 諸天子中汝得第一
239 45 zhōng while 諸天子中汝得第一
240 45 zhòng to reach; to attain 諸天子中汝得第一
241 45 zhòng to suffer; to infect 諸天子中汝得第一
242 45 zhòng to obtain 諸天子中汝得第一
243 45 zhòng to pass an exam 諸天子中汝得第一
244 45 zhōng middle 諸天子中汝得第一
245 44 xíng to walk 樂修十地行
246 44 xíng capable; competent 樂修十地行
247 44 háng profession 樂修十地行
248 44 háng line; row 樂修十地行
249 44 xíng Kangxi radical 144 樂修十地行
250 44 xíng to travel 樂修十地行
251 44 xìng actions; conduct 樂修十地行
252 44 xíng to do; to act; to practice 樂修十地行
253 44 xíng all right; OK; okay 樂修十地行
254 44 háng horizontal line 樂修十地行
255 44 héng virtuous deeds 樂修十地行
256 44 hàng a line of trees 樂修十地行
257 44 hàng bold; steadfast 樂修十地行
258 44 xíng to move 樂修十地行
259 44 xíng to put into effect; to implement 樂修十地行
260 44 xíng travel 樂修十地行
261 44 xíng to circulate 樂修十地行
262 44 xíng running script; running script 樂修十地行
263 44 xíng temporary 樂修十地行
264 44 xíng soon 樂修十地行
265 44 háng rank; order 樂修十地行
266 44 háng a business; a shop 樂修十地行
267 44 xíng to depart; to leave 樂修十地行
268 44 xíng to experience 樂修十地行
269 44 xíng path; way 樂修十地行
270 44 xíng xing; ballad 樂修十地行
271 44 xíng a round [of drinks] 樂修十地行
272 44 xíng Xing 樂修十地行
273 44 xíng moreover; also 樂修十地行
274 44 xíng Practice 樂修十地行
275 44 xìng mental formations; samskara; sankhara; volition; habitual actions 樂修十地行
276 44 xíng practice; carita; carya; conduct; behavior 樂修十地行
277 42 眾生 zhòngshēng all living things 三界眾生了知圓滿
278 42 眾生 zhòngshēng living things other than people 三界眾生了知圓滿
279 42 眾生 zhòngshēng sentient beings 三界眾生了知圓滿
280 42 眾生 zhòngshēng beings; all living things; all sentient beings 三界眾生了知圓滿
281 41 shēng to be born; to give birth 生供養心
282 41 shēng to live 生供養心
283 41 shēng raw 生供養心
284 41 shēng a student 生供養心
285 41 shēng life 生供養心
286 41 shēng to produce; to give rise 生供養心
287 41 shēng alive 生供養心
288 41 shēng a lifetime 生供養心
289 41 shēng to initiate; to become 生供養心
290 41 shēng to grow 生供養心
291 41 shēng unfamiliar 生供養心
292 41 shēng not experienced 生供養心
293 41 shēng hard; stiff; strong 生供養心
294 41 shēng very; extremely 生供養心
295 41 shēng having academic or professional knowledge 生供養心
296 41 shēng a male role in traditional theatre 生供養心
297 41 shēng gender 生供養心
298 41 shēng to develop; to grow 生供養心
299 41 shēng to set up 生供養心
300 41 shēng a prostitute 生供養心
301 41 shēng a captive 生供養心
302 41 shēng a gentleman 生供養心
303 41 shēng Kangxi radical 100 生供養心
304 41 shēng unripe 生供養心
305 41 shēng nature 生供養心
306 41 shēng to inherit; to succeed 生供養心
307 41 shēng destiny 生供養心
308 41 shēng birth 生供養心
309 41 菩提 pútí bodhi; enlightenment 於菩提而不和合
310 41 菩提 pútí bodhi 於菩提而不和合
311 41 菩提 pútí bodhi; enlightenment; awakening 於菩提而不和合
312 39 如是 rúshì thus; so 天子如是讚
313 39 如是 rúshì thus, so 天子如是讚
314 36 祕密 mìmì a secret 祕密句
315 36 祕密 mìmì secret 祕密句
316 35 無有 wú yǒu there is not 無有邪行
317 35 ér and; as well as; but (not); yet (not) 養而得第一
318 35 ér Kangxi radical 126 養而得第一
319 35 ér you 養而得第一
320 35 ér not only ... but also ....; ... as well as ...; moreover; in addition; furthermore 養而得第一
321 35 ér right away; then 養而得第一
322 35 ér but; yet; however; while; nevertheless 養而得第一
323 35 ér if; in case; in the event that 養而得第一
324 35 ér therefore; as a result; thus 養而得第一
325 35 ér how can it be that? 養而得第一
326 35 ér so as to 養而得第一
327 35 ér only then 養而得第一
328 35 ér as if; to seem like 養而得第一
329 35 néng can; able 養而得第一
330 35 ér whiskers on the cheeks; sideburns 養而得第一
331 35 ér me 養而得第一
332 35 ér to arrive; up to 養而得第一
333 35 ér possessive 養而得第一
334 35 wèi for; to 此天子為眾所
335 35 wèi because of 此天子為眾所
336 35 wéi to act as; to serve 此天子為眾所
337 35 wéi to change into; to become 此天子為眾所
338 35 wéi to be; is 此天子為眾所
339 35 wéi to do 此天子為眾所
340 35 wèi for 此天子為眾所
341 35 wèi because of; for; to 此天子為眾所
342 35 wèi to 此天子為眾所
343 35 wéi in a passive construction 此天子為眾所
344 35 wéi forming a rehetorical question 此天子為眾所
345 35 wéi forming an adverb 此天子為眾所
346 35 wéi to add emphasis 此天子為眾所
347 35 wèi to support; to help 此天子為眾所
348 35 wéi to govern 此天子為眾所
349 32 一切眾生 yīqiè zhòngshēng all sentient beings 一切眾生
350 32 一切眾生 yīqiè zhòngshēng all beings 一切眾生
351 31 yǒu is; are; to exist 時彼如來有二十七俱胝聲聞眾
352 31 yǒu to have; to possess 時彼如來有二十七俱胝聲聞眾
353 31 yǒu indicates an estimate 時彼如來有二十七俱胝聲聞眾
354 31 yǒu indicates a large quantity 時彼如來有二十七俱胝聲聞眾
355 31 yǒu indicates an affirmative response 時彼如來有二十七俱胝聲聞眾
356 31 yǒu a certain; used before a person, time, or place 時彼如來有二十七俱胝聲聞眾
357 31 yǒu used to compare two things 時彼如來有二十七俱胝聲聞眾
358 31 yǒu used in a polite formula before certain verbs 時彼如來有二十七俱胝聲聞眾
359 31 yǒu used before the names of dynasties 時彼如來有二十七俱胝聲聞眾
360 31 yǒu a certain thing; what exists 時彼如來有二十七俱胝聲聞眾
361 31 yǒu multiple of ten and ... 時彼如來有二十七俱胝聲聞眾
362 31 yǒu abundant 時彼如來有二十七俱胝聲聞眾
363 31 yǒu purposeful 時彼如來有二十七俱胝聲聞眾
364 31 yǒu You 時彼如來有二十七俱胝聲聞眾
365 31 yǒu 1. existence; 2. becoming 時彼如來有二十七俱胝聲聞眾
366 31 yǒu becoming; bhava 時彼如來有二十七俱胝聲聞眾
367 31 this; these 此天子為眾所
368 31 in this way 此天子為眾所
369 31 otherwise; but; however; so 此天子為眾所
370 31 at this time; now; here 此天子為眾所
371 31 this; here; etad 此天子為眾所
372 31 如來 rúlái Tathagata 王如來
373 31 如來 Rúlái Tathagata 王如來
374 31 如來 rúlái Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One 王如來
375 30 rén person; people; a human being 人皆歡喜
376 30 rén Kangxi radical 9 人皆歡喜
377 30 rén a kind of person 人皆歡喜
378 30 rén everybody 人皆歡喜
379 30 rén adult 人皆歡喜
380 30 rén somebody; others 人皆歡喜
381 30 rén an upright person 人皆歡喜
382 30 rén person; manuṣya; puruṣa; pudgala 人皆歡喜
383 30 chēn to be angry 汝無貪嗔癡
384 30 chēn to blame 汝無貪嗔癡
385 30 chēn anger; krodha 汝無貪嗔癡
386 30 真實 zhēnshí true; real; authentic; actual 言真實
387 30 真實 zhēnshí true reality 言真實
388 29 平等 píngděng be equal in social status 悉皆平等
389 29 平等 píngděng equal 悉皆平等
390 29 平等 píngděng equal; without partiality 悉皆平等
391 29 平等 píngděng equality 悉皆平等
392 29 such as; for example; for instance 世尊如義而說
393 29 if 世尊如義而說
394 29 in accordance with 世尊如義而說
395 29 to be appropriate; should; with regard to 世尊如義而說
396 29 this 世尊如義而說
397 29 it is so; it is thus; can be compared with 世尊如義而說
398 29 to go to 世尊如義而說
399 29 to meet 世尊如義而說
400 29 to appear; to seem; to be like 世尊如義而說
401 29 at least as good as 世尊如義而說
402 29 and 世尊如義而說
403 29 or 世尊如義而說
404 29 but 世尊如義而說
405 29 then 世尊如義而說
406 29 naturally 世尊如義而說
407 29 expresses a question or doubt 世尊如義而說
408 29 you 世尊如義而說
409 29 the second lunar month 世尊如義而說
410 29 in; at 世尊如義而說
411 29 Ru 世尊如義而說
412 29 Thus 世尊如義而說
413 29 thus; tathā 世尊如義而說
414 29 like; iva 世尊如義而說
415 28 zhù to dwell; to live; to reside 如義而住
416 28 zhù to stop; to halt 如義而住
417 28 zhù to retain; to remain 如義而住
418 28 zhù to lodge at [temporarily] 如義而住
419 28 zhù firmly; securely 如義而住
420 28 zhù verb complement 如義而住
421 28 zhù attaching; abiding; dwelling on 如義而住
422 28 purposely; intentionally; deliberately; knowingly 於十地行妙安住故示現光明
423 28 old; ancient; former; past 於十地行妙安住故示現光明
424 28 reason; cause; purpose 於十地行妙安住故示現光明
425 28 to die 於十地行妙安住故示現光明
426 28 so; therefore; hence 於十地行妙安住故示現光明
427 28 original 於十地行妙安住故示現光明
428 28 accident; happening; instance 於十地行妙安住故示現光明
429 28 a friend; an acquaintance; friendship 於十地行妙安住故示現光明
430 28 something in the past 於十地行妙安住故示現光明
431 28 deceased; dead 於十地行妙安住故示現光明
432 28 still; yet 於十地行妙安住故示現光明
433 28 therefore; tasmāt 於十地行妙安住故示現光明
434 27 了知 liǎozhī to understand clearly 我已了知
435 27 huì intelligent; clever 不學佛法智慧聲
436 27 huì mental ability; intellect 不學佛法智慧聲
437 27 huì wisdom; understanding 不學佛法智慧聲
438 27 huì Wisdom 不學佛法智慧聲
439 27 huì wisdom; prajna 不學佛法智慧聲
440 27 huì intellect; mati 不學佛法智慧聲
441 27 供養 gòngyǎng to provide for one's elders; to support one's parents 皆來供養
442 27 供養 gòngyǎng to make offerings; to provide offerings; to worship 皆來供養
443 27 供養 gòngyǎng offering 皆來供養
444 27 供養 gòngyǎng to make offerings; to worship;pūjana 皆來供養
445 27 天子 tiānzǐ the rightful Emperor; the Son of Heaven 蓮華遊戲天子與十千天子
446 27 天子 tiānzǐ devaputra; the son of a god 蓮華遊戲天子與十千天子
447 27 比丘 bǐqiū bhiksu; a Buddhist monk 不行比丘行
448 27 比丘 bǐqiū bhiksu 不行比丘行
449 27 比丘 bǐqiū bhiksu; a monk; bhikkhu 不行比丘行
450 26 wén to hear 諸天子聞佛說已
451 26 wén Wen 諸天子聞佛說已
452 26 wén sniff at; to smell 諸天子聞佛說已
453 26 wén to be widely known 諸天子聞佛說已
454 26 wén to confirm; to accept 諸天子聞佛說已
455 26 wén information 諸天子聞佛說已
456 26 wèn famous; well known 諸天子聞佛說已
457 26 wén knowledge; learning 諸天子聞佛說已
458 26 wèn popularity; prestige; reputation 諸天子聞佛說已
459 26 wén to question 諸天子聞佛說已
460 26 wén hearing; śruti 諸天子聞佛說已
461 26 具足 jùzú Purāṇa 切智具足
462 26 具足 jùzú Completeness 切智具足
463 26 具足 jùzú complete; accomplished 切智具足
464 26 清淨 qīngjìng peaceful; quiet; tranquil; pure 三業清淨
465 26 清淨 qīngjìng peaceful; quiet; tranquil 三業清淨
466 26 清淨 qīngjìng concise 三業清淨
467 26 清淨 qīngjìng simple and clear; concise 三業清淨
468 26 清淨 qīngjìng pure and clean 三業清淨
469 26 清淨 qīngjìng purity 三業清淨
470 26 清淨 qīngjìng pure; cleansed; purified of defiling illusion; visuddhi 三業清淨
471 26 gain; advantage; benefit 殊師利演說甚深平等真實法門
472 26 profit 殊師利演說甚深平等真實法門
473 26 sharp 殊師利演說甚深平等真實法門
474 26 to benefit; to serve 殊師利演說甚深平等真實法門
475 26 Li 殊師利演說甚深平等真實法門
476 26 to be useful 殊師利演說甚深平等真實法門
477 26 smooth; without a hitch 殊師利演說甚深平等真實法門
478 26 benefit; hita 殊師利演說甚深平等真實法門
479 26 chī ignorant; stupid 汝無貪嗔癡
480 26 chī confusion; stupidity; naivety; delusion; moha 汝無貪嗔癡
481 26 shī teacher 殊師利演說甚深平等真實法門
482 26 shī multitude 殊師利演說甚深平等真實法門
483 26 shī a host; a leader 殊師利演說甚深平等真實法門
484 26 shī an expert 殊師利演說甚深平等真實法門
485 26 shī an example; a model 殊師利演說甚深平等真實法門
486 26 shī master 殊師利演說甚深平等真實法門
487 26 shī a capital city; a well protected place 殊師利演說甚深平等真實法門
488 26 shī Shi 殊師利演說甚深平等真實法門
489 26 shī to imitate 殊師利演說甚深平等真實法門
490 26 shī troops 殊師利演說甚深平等真實法門
491 26 shī shi 殊師利演說甚深平等真實法門
492 26 shī an army division 殊師利演說甚深平等真實法門
493 26 shī the 7th hexagram 殊師利演說甚深平等真實法門
494 26 shī a lion 殊師利演說甚深平等真實法門
495 26 shī spiritual guide; teacher; ācārya 殊師利演說甚深平等真實法門
496 25 ruò to seem; to be like; as 若有如是與愚夫不異
497 25 ruò seemingly 若有如是與愚夫不異
498 25 ruò if 若有如是與愚夫不異
499 25 ruò you 若有如是與愚夫不異
500 25 ruò this; that 若有如是與愚夫不異

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
no; na
 1. Buddha
 2. Buddha; Awakened One
near to; antike
verse; pada; gāthā
文殊师利 文殊師利 wénshūshīlì Mañjuśrī; Manjushri; Manjusri
 1. shì
 2. shì
 1. is; bhū
 2. this; idam
zhū all; many; sarva
 1. Dharma
 2. the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma
 3. a dharma; a dhárma; a natural law; teachings
 4. a mental object; a phenomenon; dharma; a thought
 5. quality; characteristic
 1. míng
 2. míng
 1. name; naman
 2. fame; renown; yasas
 1. yán
 2. yán
 1. speech; vāc
 2. speak; vad

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
阿閦如来 阿閦如來 196 Aksobhya Tathagata
阿罗汉 阿羅漢 196
 1. Arhat
 2. arhat
 3. Arhat
阿难 阿難 196
 1. Ananda
 2. Ānanda; Ananda
阿耨 阿耨 196 Anavatapta
北方 98 The North
不退转 不退轉 98
 1. never regress or change
 2. avaivartika; non-retrogression
慈氏 99 Maitreya
慈氏菩萨 慈氏菩薩 67 Maitreya
大光 100 Vistīrṇavatī
道行 100
 1. Practicing the Way
 2. conduct in accordance with the Buddhist path
 3. Đạo Hạnh
 4. Dao Xing
 5. Dao Xing
大乘 100
 1. Mahayana
 2. Mahayana Buddhism; Mahāyāna; Mahāyāna Buddhism
 3. Mahayana; Great Vehicle
定安 100 Ding'an
地狱 地獄 100
 1. a hell
 2. hell
 3. Hell; Hell Realms; Naraka
法安 102 Fa An
法海 102
 1. Dharma sea
 2. Fa Hai
 3. Fa Hai
法众 法眾 102 Fa Zhong
梵天 70
 1. Heavenly Realm
 2. Brahma
法王 102
 1. King of the Law; Dharma King
 2. Dharmaraja (Thailand)
 3. Dharma King
 4. Dharmaraja; Dharma King
法性 102 dharma nature; inherent nature; essence; true nature; dharmata
法藏 102
 1. Dharma Treasure
 2. sūtra repository; sūtra hall
 3. Fazang
佛说大乘随转宣说诸法经 佛說大乘隨轉宣說諸法經 102 Fo Shuo Dasheng Sui Zhuan Xuanshuo Zhu Fa Jing
佛法 102
 1. Dharma; Dhamma; Buddha-Dhárma; Buddhist doctrine
 2. the power of the Buddha
 3. Buddha's Teaching
 4. Dharma; Buddha-Dhárma
佛音 102 Buddhaghoṣa; Buddhaghosa
了悟 76 Liao Wu
轮迴 輪迴 76
 1. Cycle of Rebirth
 2. rebirth
 3. Saṃsāra; cycle of life and death; Rebirth
妙法 109
 1. Wondrous Dharma
 2. the wonderful Dharma; the wonderful truth; saddharma; the Dharma; the teachings of the Buddha
妙吉祥 109
 1. Wondrous Auspiciousness; Manjusri
 2. Wondrous Auspiciousness
 3. wonderful and auspicious
明教 109
 1. Manicheanism; Manicheism
 2. a branch of Manicheanism combining influences from Taoism and Buddhism
 3. outstanding advice
明元 109 Emperor Mingyuan of Northern Wei
涅槃 110
 1. Nirvana
 2. nirvana
 3. Final Nirvana; Nirvana; Nirvāṇa; Nibbāna
婆罗门 婆羅門 112
 1. Brahmin;
 2. Brahmin; Brahman
菩提萨埵 菩提薩埵 112 bodhisattva
如是说 如是說 114 Thus Said
如来 如來 114
 1. Tathagata
 2. Tathagata
 3. Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One
三藏 115
 1. San Zang
 2. Buddhist Canon
 3. Tripitaka; Tripiṭaka; Tipitaka
绍德 紹德 115 Shao De
声闻 聲聞 115
 1. sravaka
 2. sravaka; a distinguished disciple of the Buddha
十方诸佛 十方諸佛 115 the Buddhas of the Ten Directions
世间解 世間解 83
 1. knower of the world
 2. Knower of the World
世尊 115
 1. World-Honored One
 2. World-Honored One; Bhagavat; Bhagavān; Buddha
115
 1. Song dynasty
 2. Song
 3. Liu Song Dynasty
娑罗 娑羅 115 sala tree; sal tree; shala tree
天人师 天人師 116
 1. teacher of heavenly beings and humans
 2. Teacher of Heavenly and Human Beings; the Buddha
王舍城 119 Rajgir; Rajagrha
文殊 87
 1. Manjusri
 2. Manjusri
文殊师利 文殊師利 119 Mañjuśrī; Manjushri; Manjusri
文殊师利菩萨 文殊師利菩薩 119 Manjusri
文殊师利童真 文殊師利童真 119 Manjusri
五智如来 五智如來 119 Five Dhyani Buddhas; Five Wisdom Tathagatas
无垢光菩萨 無垢光菩薩 119 Vimalaprabha Bodhisattva
无上士 無上士 87
 1. Supreme Sage
 2. unsurpassed one
 3. unsurpassed one
无贪 無貪 119 non-attachment; alobha
无退 無退 119 avaivartika; non-retrogression
无性 無性 119
 1. niḥsvabhāva; no self-nature
 2. Asvabhāva
无诸 無諸 119 Wu Zhu
无自性 無自性 119 niḥsvabhāva; no self-nature
贤善 賢善 120 Bhadrika; Bhaddiya
虚空住 虛空住 120 Ākāśapratiṣṭhita
须弥 須彌 120 Mt Meru; Sumeru
应供 應供 121
 1. Offering
 2. Worthy One; arhat
湛然 122 Zhanran; Chan-Jan
正遍知 90
 1. correct peerless enlightenment
 2. Truly All-Knowing; Knower of the world; the Buddha
中说 中說 122 Zhong Shuo

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 393.

Simplified Traditional Pinyin English
爱乐 愛樂 195 love and joy
爱着 愛著 195 attachment to desire
安乐行 安樂行 196
 1. Practice of Stability and Happiness
 2. pleasant practices
 3. peaceful conduct
阿僧只 阿僧祇 196
 1. asamkhya
 2. asamkhyeya
 3. asamkhya; innumerable
阿僧祇劫 196 an asankhyeya kalpa
阿闍梨 阿闍梨 196 acarya; a religious teacher
阿苏罗 阿蘇羅 196 asura
阿修罗 阿修羅 196
 1. asura
 2. asura
八部众 八部眾 98 eight kinds of demigods; aṣṭau parṣadaḥ
八正道 98 Noble Eightfold Path; Eightfold Noble Way
白佛 98 to address the Buddha
宝地 寶地 98 jeweled land
宝网 寶網 98 a net of jewels net
宝树 寶樹 98
 1. jeweled trees; forest of treasues
 2. a kalpa tree
悲心 98
 1. Merciful Heart
 2. a sympathetic mind
彼岸 98
 1. the other shore
 2. the other shore
遍满 遍滿 98 to fill; paripūrṇa
比丘众 比丘眾 98 Saṅgha; Sangha; Buddhist monastic community
比丘僧 98 monastic community
波罗夷 波羅夷 98 pārājika; rules for expulsion from the saṃgha
不净 不淨 98 Impurity; dirty; filthy
不善 98 akuśala; akusala; unvirtuous; unwholesome; inauspicious
不生不灭 不生不滅 98 neither arises nor extinguishes
不思议 不思議 98
 1. inconceivable
 2. inconceivable
不生 98
 1. nonarising; anutpāda
 2. nonarising; not produced; not conditioned; anutpada
布施 98
 1. generosity
 2. dana; giving; generosity
布施波罗蜜 布施波羅蜜 98 dāna-pāramitā; the paramita of generosity
刹那生灭 剎那生滅 99 to arise or cease within a ksana
刹那 剎那 99
 1. ksana
 2. kṣaṇa; an instant
禅定 禪定 99
 1. meditative concentration
 2. meditative concentration; meditation
 3. to meditate
常乐 常樂 99 lasting joy
常生 99 immortality
长时 長時 99 eon; kalpa
禅观 禪觀 99
 1. Chan Contemplation
 2. contemplative meditation
禅那 禪那 99 meditation
谄曲 諂曲 99 to flatter; fawning and flattery
阐提 闡提 99
 1. icchantika
 2. icchantika; an incorrigible
瞋恨 99 to be angry; to hate
持戒 99
 1. to uphold precepts
 2. morality; to uphold precepts
癡心 99 a mind of ignorance
出离 出離 99
 1. to leave Samsara; to transcend the mundane world
 2. to leave
 3. renunciation, transcendence
慈心 99 compassion; a compassionate mind
大比丘众 大比丘眾 100 a large assembly of great monastics
大慈 100 great great compassion; mahākāruṇika
大导师 大導師 100
 1. the great teacher
 2. the great guide
大菩萨 大菩薩 100
 1. great Bodhisattva
 2. a great bodhisattva
大菩萨摩诃萨 大菩薩摩訶薩 100 great Bodhisattva-Mahasattvas
大智慧 100 great wisdom and knowledge
大悲 100 mahākaruṇā; great compassion
大悲心 100 a mind with great compassion
大乘经 大乘經 100 Mahāyāna sutras
道果 100 the fruit of the path
道意 100 intention to attain enlightenment
道行 100
 1. Practicing the Way
 2. conduct in accordance with the Buddhist path
 3. Đạo Hạnh
 4. Dao Xing
 5. Dao Xing
大人相 100 marks of excellence of a great man
得佛 100 to become a Buddha
得正见 得正見 100 holds to right view
定力 100
 1. Meditative Concentration
 2. ability for meditative concentration
多生 100 many births; many rebirths
堕邪见 墮邪見 100 fall into wrong views
多诸宝树 多諸寶樹 100 many jewel-trees
恶道 惡道 195
 1. evil path
 2. an evil rebirth; an evil destiny; an unfortunate rebirth; hell
恶趣 惡趣 195 an evil rebirth; an evil destiny; an unfortunate rebirth; hell
恶作 惡作 195 evil doing; remorse; kaukritya; kukkucca
恶念 惡念 195 evil intentions
耳识 耳識 196 auditory consciousness; śrotravijñāna
恶业 惡業 195 unwholesome acts; evil intentions
恶友 惡友 195 a bad friend
法尘 法塵 102 dharmas; dharma sense objects
法海 102
 1. Dharma sea
 2. Fa Hai
 3. Fa Hai
法空 102 inherent emptiness of dharmas; dharmanairātmya
法灭 法滅 102 the extinction of the teachings of the Buddha
发菩提心 發菩提心 102 bodhicittotpāda; initiate the bodhi mind
法忍 102
 1. Dharma Patience
 2. patience attained through Dharma
 3. patience attained through Dharma
法行 102 to practice the Dharma
法要 102
 1. the essence of a dharma
 2. a Dharma service
 3. the essentials of a teaching
发愿 發願 102
 1. Make a Vow
 2. Making Vows
 3. to make a vow; praṇidhānaṃ
法界 102
 1. Dharma Realm
 2. a dharma realm; dharmadhatu
 3. tathatā; suchness; inherent nature; true nature; tathata
法门 法門 102
 1. Dharma gate
 2. dharmaparyāya; dharma gate; a way of teaching the Dharma; a Buddhist teaching; a Dharma door
放光 102
 1. to emit light
 2. to produce light
放逸 102
 1. Laxity
 2. heedlessness; carelessness; pleasure-seeking; pramada
梵行 102
 1. brahmacarya; pure practices; religious life
 2. Brahmin; Brahman
法味 102
 1. taste of Dharma
 2. the flavor of the Dharma
法义 法義 102
 1. the teaching of a principle
 2. definition of the Dharma
法音 102
 1. the sound of the Dharma
 2. Dharma Voice Magazine
法智 102
 1. understanding of the Dharma
 2. Gautama Dharmaprajña
法住 102 dharma abode
非有 102 does not exist; is not real
分别心 分別心 102 discriminating thought
佛出世 102 for a Buddha to appear in a world
佛弟子 102 a disciple of the Buddha
佛法僧 70
 1. Buddha, Dharma, Sangha
 2. the Buddha, the Dharma, and the Sangha; the Triple Gem; the three treasures of Buddhism
佛功德 102 characteristics of Buddhas
佛观 佛觀 102 visualization of the Buddha
佛国土 佛國土 102
 1. buddhakṣetra; a Buddha land
 2. Buddha's country
佛慧 102 Buddha's wisdom
佛见 佛見 102 correct views of Buddhist teachings
佛菩萨 佛菩薩 102 Buddhas and bodhisattvas
佛说 佛說 70 buddhavacana; as spoken by the Buddha
佛性 70 Buddha-nature; buddhadhatu
佛言 102
 1. the Buddha said
 2. buddhavacana; the teachings of the Buddha
佛道 70
 1. Buddhahood
 2. the Buddha Way
 3. Way of the Buddha
 4. Buddhist practice
 5. bodhi; enlightenment
 6. the path leading to enlightenment
佛国 佛國 70
 1. Buddha Land
 2. a Buddha land
 3. country of the Buddha's birth
佛果 102
 1. becoming a Buddha as the result of long practice
 2. Foguo
佛身 70
 1. Buddha's Body
 2. buddhakaya; Buddha-body
福报 福報 102 a blessed reward
福德 102
 1. Fortune and Virtue
 2. Merit and Virtue
 3. merit earned; reward; good fortune and good moral conduct
福业 福業 102 virtuous actions
福智 102
 1. merit and wisdom
 2. Fortune and Wisdom
功德无量 功德無量 103 boundless merit
供养心 供養心 103 A Mind of Offering
贡高 貢高 103 proud; arrogant; conceited
罣碍 罣礙 103
 1. affliction
 2. Hindrance
 3. a hindrance; an impediment
观身不净 觀身不淨 103 contemplate the impurities of the body
观受是苦 觀受是苦 103 contemplate the suffering of feelings
观想 觀想 103
 1. contemplation
 2. Visualize
 3. to contemplate; to visualize
观法无我 觀法無我 103 contemplate the non-selfhood of phenomena
观心无常 觀心無常 103 contemplate the impermanence of the mind
观法 觀法 103 techniques for insight; vipaśyanā
广大无边 廣大無邊 103 infinite
广大心 廣大心 103 magnanimous
归寂 歸寂 103 to pass to nirvana
归命 歸命 103
 1. to devote one's life
 2. namo; to pay respect to; homage
归命三宝 歸命三寶 103 taking refuge in the Triple Gem
果报 果報 103 vipāka; the result of karma; indirect effect
后五 後五 104 following five hundred years
欢喜踊跃 歡喜踊躍 104 leaped up with joy
慧根 104 root of wisdom; organ of wisdom
慧解脱 慧解脫 104 one who is liberated through wisdom; prajñāvimukta
迴心 104 to turn the mind towards
慧命 104
 1. wisdom-life
 2. friend; brother
即从座起 即從座起 106 He rose from his seat
迦楼那 迦樓那 106 compassion; empathy; karuṇā
见佛 見佛 106
 1. Seeing the Buddha
 2. to see the Buddha
袈裟 106
 1. kasaya
 2. kasaya; kaṣāya
 3. kasaya
伽陀 106 gatha; verse
结使 結使 106 a fetter
戒行 106 to abide by precepts
积集 積集 106 saṃcaya; collection; gathering; accumulation; heap
殑伽沙 106 grains of sand in the Ganges River; innumerable
殑伽沙劫 106 as many kalpas as there are grains of sand in the Ganges River
精进波罗蜜 精進波羅蜜 106 virya-paramita; the paramita of diligence
精舍 106
 1. vihara
 2. vihara; hermitage
紧那罗 緊那羅 106 kimnara
决定心 決定心 106 the deciding mind
觉支 覺支 106 aid to enlightenment; branch of enlightenment; aspect of enlightenment; bodhyaṅga; bojjyanga
空见 空見 107
 1. view of emptiness
 2. View of Emptiness
空无 空無 107
 1. Emptiness
 2. śūnyatā; emptiness; emptiness of inherent existence
苦受 107 the sensation of pain
苦海 107
 1. ocean of suffering
 2. sea of suffering; abyss of worldly suffering
苦行 107
 1. austerity
 2. ascetism; tapas
兰若 蘭若 108
 1. Aranya
 2. a forest retreat; a secluded place to practice; aranya
 3. temple; monastery
乐法 樂法 108 joy in the Dharma
乐修 樂修 108 joyful cultivation
乐受 樂受 108 sensation of pleasure; perception of pleasure
利众生 利眾生 108 beneficial to the world
莲华 蓮華 108
 1. Lotus Flower
 2. a lotus flower; padma
 3. white lotus flower; pundarika
了知 108 to understand clearly
离垢 離垢 108
 1. Undefiled
 2. vimalā; stainless; immaculate
领解 領解 108 to understand what is taught; to receive and interpret
六波罗蜜 六波羅蜜 108 six pāramitas; six perfections
六时 六時 108 the six four hour periods of the day
龙天 龍天 108 Nagas and Devas
曼殊沙华 曼殊沙華 109 mañjūṣaka flower
曼陀罗华 曼陀羅華 109 mandārava flower; mandāra flower; coral tree flower
妙香 109 fine incense
妙音 109 a wonderful sound; ghoṣa
明心 109
 1. A Clear Mind
 2. an enlightened mind
摩诃曼殊沙华 摩訶曼殊沙華 109 mahāmañjūṣaka flower
摩诃萨 摩訶薩 109
 1. mahasattva
 2. mahāsattva; mohasattva; a great being
难思 難思 110 hard to believe; incredible
那庾多 110 a nayuta
念佛 110
 1. to chant Buddha's name
 2. to recollect the Buddha; to chant the name of the Buddha
念念 110 thought after thought; successive moments of thought
涅槃界 110 nirvāṇa-dhātu; the realm of Nirvāṇa
旁生 112 rebirth as an animal
平等法 112 the truth that all can become a Buddha
菩提路 112
 1. Bodhi Road
 2. the Bodhi Path
菩提愿 菩提願 112 Bodhi Vow
菩萨摩诃萨 菩薩摩訶薩 112 bodhisattva mahāsattva
菩萨行 菩薩行 112 bodhisattva-caryā; bodhisattva-carita; bodhisattva practice; actions of bodhisattvas
菩提道场 菩提道場 112 bodhimanda; bodhimaṇḍa; place of enlightenment
七觉支 七覺支 113
 1. the Seven Factors of Enlightenment
 2. seven factors of enlightenment; seven aids to enlightenment; seven branches of enlightenment; seven aspects of enlightenment; seven bodhyaṅga
乾闼婆 乾闥婆 113 a gandharva
勤苦 113 devoted and suffering
勤行 113 diligent practice
轻安 輕安 113
 1. Peaceful and at Ease
 2. at ease
 3. calmness; tranquillity; repose; serenity; prasrabhi; passaddhi
清净心 清淨心 113 pure mind
轻慢 輕慢 113 to belittle others
求道 113
 1. Seeking the Way
 2. to seek the Dharma
求法 113 to seek the Dharma
求佛智慧 113 to seek the Buddha's wisdom
染法 114 kleśa; mental affliction
饶益有情 饒益有情 114
 1. to benefit sentient beings
 2. to benefit living beings
热恼 熱惱 114 distressed; perturbed; troubled
忍辱波罗蜜 忍辱波羅蜜 114 ksanti-paramita; the paramita of tolerance; the paramita of forbearance
人天 114
 1. humans and devas
 2. people and devas; all living things
人中 114 mānuṣyaka; a multitude of men
入佛 114 to bring an image of a Buddha
如来佛 如來佛 114 Tathagata Buddha
如梦 如夢 114 like in a dream
如是我闻 如是我聞 114 thus I have heard
三毒 115 three poisons; trivisa
三千 115 three thousand-fold
三千大千世界 115 Three Thousandfold World System; trisāhasramahāsāhasralokadhātu; a great chiliocosm; trichiliocosm; the cosmos
三乘 115
 1. Three Vehicles
 2. three vehicles; triyāna; triyana
三世诸佛 三世諸佛 115 the Buddhas of past, present, and future
三业 三業 115 three types of karma; three actions
三匝 115 to circumambulate three times
三藐三菩提 115 samyaksaṃbodhi; perfect enlightenment
三摩 115 samādhi; concentrated meditation; mental concentration
三摩地 115 samadhi; concentrated meditation; mental concentration
色尘 色塵 115 sight; sight sense objects
色声 色聲 115 the visible and the audible
善男子 115
 1. good men
 2. a good man; a son of a noble family
善逝 115 Immaculately Departed One; Well-Gone; Sugata
善道 115 a benevolent rebirth; a benevolent destiny; heaven; a fortunate realm
善法 115
 1. a wholesome dharma
 2. a wholesome teaching
善根 115
 1. Wholesome Roots
 2. virtuous roots; wholesome roots; kuśalamūla
上首 115
 1. chief; presiding elders
 2. foremost; pramukha
善巧 115
 1. Skillful
 2. virtuous and clever; skilful
善业 善業 115 wholesome acts; good actions
善哉 115
 1. Sadhu
 2. excellent
善知识 善知識 115 Dharma Friends; kalyāṇamitra; kalyāṇamitta; kalyanamitra
阇梨 闍梨 115 acarya; teacher
舍离 捨離 115 to abandon; to give up; to depart; to leave
奢摩他 115 śamatha; medatative concentration
身受 115 the sense of touch; physical perception
胜处 勝處 115 abode of superiority; station of mastery; abhibhāyatana
生欢喜 生歡喜 115 giving rise to joy
生敬重 115 gives rise to veneration
生天 115 highest rebirth
圣道 聖道 115
 1. the sacred way; spiritual path
 2. The Noble Eightfold Path; Eightfold Noble Way
生灭 生滅 115
 1. arising and ceasing
 2. life and death
声闻缘觉 聲聞緣覺 115 Śrāvakas and Pratyekabuddhas
生住异灭 生住異滅 115 arising, abiding, changing and extinction of all existences
身命 115 body and life
什深 甚深 115 very profound; what is deep
神通力 115 a spiritual power; supernatural powers; a remarkable ability; a magical power
舍受 捨受 115 sensation of freedom from pleasure and pain; sensation of indifference to pleasure and pain
摄心 攝心 115 to concentrate
十地 115 Ten Grounds of Bodhisattva Path; Ten Grounds; the ten grounds of the bodhisattva path; daśabhūmi
十恶 十惡 115 the ten evils
十二头陀 十二頭陀 115 twelve ascetic practices
十二因缘 十二因緣 115 the twelve nidanas; the twelve nidānas; the twelve causes and conditions
十号 十號 115 the ten names of the Tathāgata; the ten epithets of the Tathāgata
十方 115
 1. The Ten Directions
 2. the ten directions
十善业 十善業 115 ten wholesome kinds of practice
十身 115 ten bodies; ten aspects of Buddhakaya
尸罗 尸羅 115 sila; commitment to not doing harm
十善 115 the ten virtues
示现 示現 115
 1. Manifestation
 2. to manifest
 3. to manifest; to display
说偈言 說偈言 115 uttered the following stanzas
四禅定 四禪定 115 four dhyānas
四谛 四諦 115 the fourfold noble truth; four noble truths
四念处 四念處 115
 1. the four bases of mindfulness
 2. The Four Bases of Mindfulness
四圣谛 四聖諦 115 the fourfold noble truth; four noble truths
四维 四維 115
 1. the four half points of the compass
 2. four social bonds
四无色定 四無色定 115
 1. four formless heavens
 2. four formless heavens
诵经 誦經 115
 1. to chant sutras
 2. to chant sutras
娑婆 115
 1. Saha
 2. to bear; to endure without complaint; saha
贪瞋痴 貪瞋痴 116
 1. greed, hatred, and ignorance
 2. desire, anger, and ignorance
 3. desire, anger, and ignorance; three poisons
贪毒 貪毒 116 the poison of greed
贪爱 貪愛 116
 1. Clinging
 2. passion; desire; rāga
贪着 貪著 116 attachment to desire
调伏 調伏 116
 1. to subdue
 2. tame; to mediate between physical, verbal, and mental karma and overcome evil
听法 聽法 116 to hear the Dharma; to listen to the teachings of the Buddha
体性 體性 116 svabhāva; intrinsic nature; original nature; intrinsic existence; essential nature
退转 退轉 116 parihāṇi; to regress; to degenerate
陀罗尼 陀羅尼 116
 1. Dharani
 2. dharani
外缘 外緣 119
 1. External Conditions
 2. external causes
往诣 往詣 119 to go to; upagam
妄执 妄執 119 attachment to false views
妄见 妄見 119 a delusion
妄想颠倒 妄想顛倒 119 fanciful thinking; deluded thoughts; fantasies; vikalpa
妄语 妄語 119 Lying
未曾有 119
 1. Never Before
 2. Abdhutadharma (miracles)
微妙色 119 unmatched colors
闻法 聞法 119 to hear the Dharma; to listen to the teachings of the Buddha
我法 119
 1. self and dharmas
 2. my teachings
我有 119 the illusion of the existence of self
我慢 119
 1. conceit; atmamana; ahamkara
 2. visualization as a deity; ahamkara
我身 119 I; myself
无得 無得 119 Non-Attainment
无分别 無分別 119 Non-Discriminative
五根 119 pañcendriya; five sense organs; five senses
无上正等正觉 無上正等正覺 119 anuttara-samyak-sambodhi; unexcelled complete enlightenment
五欲 五慾 119 the five desires
五欲 五慾 119 the five desires
五蕴 五蘊 119 five aggregates; five skandhas; five groups of existence; five groups of clinging
五法 119 five dharmas; five categories
无垢 無垢 119
 1. No Impurity
 2. vimalā; nirmala; stainless; immaculate
无量义 無量義 119
 1. the meaning of all things
 2. the Mahāyāna canon
无色 無色 119 formless; no form; arupa
无上道 無上道 119 supreme path; unsurpassed way
无生忍 無生忍 119
 1. patient belief in the truth of no rebirth
 2. Non-Arising Tolerance
无体 無體 119 without essence
无相 無相 119
 1. Formless
 2. animitta; signlessness; without an appearance
无心 無心 119
 1. no-mind
 2. unintentional
 3. No-Mind
五阴 五陰 119 five aggregates; five skandhas; five groups of existence; five groups of clinging
无余 無餘 119
 1. not excessive
 2. without remainder; niravasesa
香华 香華 120 incense and flowers
小法 120 lesser teachings
邪见 邪見 120 mistaken view; wrong view; perverse view; mithyadrsti
懈倦 120 tired
邪行 120
 1. heretical ways
 2. sexual misconduct
心大欢喜 心大歡喜 120 pleased, exultant, ravished, joyous, filled with cheerfulness and delight
心得自在 120 having attained mastery of their minds
心地 120
 1. mind; mental ground
 2. Mind Ground
心法 120 mental objects
信根 120 faith; the root of faith
心解脱 心解脫 120
 1. liberation of mind
 2. to liberate the mind
信施 120 trust in charity
信受 120 to believe and accept
行乞 120 to beg; to ask for alms
性相 120 inherent attributes
信解 120 adhimoksa; adhimokkha; resolution; determination; zeal
心行 120 mental activity
修禅 修禪 120 to meditate; to cultivate through meditation
修善 120 to cultivate goodness
修禅定 修禪定 120 to meditate; to cultivate through meditation
学佛 學佛 120 to learn from the Buddha
熏习 熏習 120 vāsanā; permeation; infusing; perfuming; predispositions; habituations; latent tendencies
阳焰 陽焰 121 a mirage; a particle of light; marīci
言教 121 ability to understand etymology and usage of words; nirukti
严饰 嚴飾 121 to decorate; adorned
药叉 藥叉 121 yaksa
夜叉 121 yaksa
业因 業因 121 karmic conditions
业障 業障 121
 1. karmic hindrance
 2. a karmic obstruction
意地 121 stage of intellectual consciousness
一会 一會 121 one assembly; one meeting
译经 譯經 121 to translate the scriptures
一念 121
 1. one thought
 2. one moment; one instant
 3. one thought
迎请 迎請 121 to invite
应现 應現 121 for a Buddha or bodhisattva to appear as a living being
音声 音聲 121 sound; noise
一切法 121
 1. all dharmas; all things; sarvadharma
 2. all phenomena
一切法空 121 the emptiness of all dharmas
一切声 一切聲 121 every sound
一切智 121
 1. wisdom of all
 2. sarvajñatā; all-knowledge; omniscience
一切智智 121 sarvajñāta; sarvajña-jñāta
一切智慧 121 sarvajñāta; all-knowledge; omniscience
一切众生 一切眾生 121
 1. all sentient beings
 2. all beings
异生 異生 121 an ordinary person
有无 有無 121 existent and non-existent/ having identity and emptiness
优婆塞 優婆塞 121
 1. upasaka
 2. upasaka; a male lay Buddhist
优昙 優曇 121
 1. udumbara
 2. Youtan
遊戏 遊戲 121 to be free and at ease
欲乐 欲樂 121 the joy of the five desires
语业 語業 121 verbal karma
愿佛 願佛 121 Buddha of the vow
圆满具足 圓滿具足 121 round ritual area; mandala
愚夫 121 a fool; a simpleton; bāla
赞佛 讚佛 122 to praise the Buddha
赞歎 讚歎 122 praise
真佛子 122 True Buddhist
正见 正見 122
 1. Right View
 2. right understanding; right view
正精进 正精進 122 right effort
正念 122
 1. Right Mindfulness
 2. right mindfulness
正思 122 Right Thought
正思惟 122 right intention; right thought
正业 正業 122
 1. Right Action
 2. right action
正语 正語 122
 1. Right Speech
 2. right speech
正等正觉 正等正覺 122 samyaksaṃbodhi; perfect enlightenment
正行 122 right action
正智 122 correct understanding; wisdom
止观 止觀 122
 1. Cessation and Contemplation
 2. calming and contemplating
 3. calming and insight; calming and contemplation; śamatha and vipaśyanā
智慧波罗蜜 智慧波羅蜜 122 prajna-paramita; perfection of wisdom
知见 知見 122
 1. Understanding
 2. to know by seeing
执着 執著 122
 1. attachment
 2. grasping
中善 122 admirable in the middle
种善根 種善根 122 to plant wholesome roots
种智 種智 122 knowledge of the seed or cause of all phenomena
重担 重擔 122 a heavy load
众生心 眾生心 122 the minds of sentient beings
种姓 種姓 122 Buddhist lineage; gotra
中有 122 an intermediate existence between death and rebirth
诸比丘 諸比丘 122 monks
诸法 諸法 122 all things; all dharmas
诸佛 諸佛 122 Buddhas; all Buddhas
诸佛心印 諸佛心印 122 the seal of the minds of all Buddhas
诸菩萨 諸菩薩 122 bodhisattvas
住世 122 living in the world
诸天 諸天 122 devas
诸缘 諸緣 122 karmic conditions
诸众生 諸眾生 122 all beings
住着 住著 122 to cling; to attach; to dwell
资生 資生 122 the necessities of life
自性 122
 1. Self-Nature
 2. intrinsic nature; original nature; essential nature; svabhava
 3. primordial matter; nature; prakṛti
总持 總持 122
 1. to hold to the good, total retention
 2. dharani; total retention
罪业 罪業 122 sin; karma
作意 122 attention; engagement